Você está na página 1de 3

Analogni

adresibilni
sistem

ALPHA 1100
Koristei elektronske komponente najnovije generacije, visokog
stepena integracije i brzine odziva,
QUADEL je razvio novu generaciju
analogno-adresibilnih kontrolnih
panela (centrala) za dojavu poara.
ALPHA1100 proiruje domen
primene ovih savremenih sistema i
na objekte manje i srednje veliine,
pri emu dostignuti stepen
ekonominosti ni u emu ne remeti
performanse svojstvene ovoj vrsti
opreme.

Opseg delovanja
Kombinovanjem postojeih perfomansi detektora poara i ostalih elemenata kompatibilnih HOCHIKI
ESP komunikacionom protokolu
i razvijem sopstvenih senzorskih
interfejsnih modula koji imaju
generiki karakter i omoguavaju integraciju eksternih mernih
pretvaraa razliite namene,
QUADEL je proirio opseg delovanja sistema sa tipino
poarnih i na ostale parametre i
merne veliine koje mogu biti
od znaaja za monitoring
objekata.

povezivanje na adresnu
liniju (petlju) je mogue
samo uz upotrebu odgovarajuih sprenih (interfejsnih) adresnih modula.

Izlazni elementi
Razni svetlosni, zvuni signalizatori
kao i kontrolni elementi, sklopke itd.
mogu se prikljuiti na izlaze na samoj
centrali ili na odgovarajuih izlazne module koji su sastavni elementi adresne petlje. Programiranjem matrice njihovog
aktiviranja u okviru konfiguracionog programa za servisni raunar, mogue je
formirati veoma fleksibilnu strukturu
odziva sistema u zavisnosti od ulaznih
parametare. Tipina primena je ukljuenje-iskljuenje poarnih ventilacionih klap-

Ulazni elementi
- Analogni adresibilni elementi kao to su detektori dima,
temperature, ali i drugi merni pretvarai
kao to su merai relativne vlanosti i sl.
- Adresibilni elementi ON/OFF tipa
kao to su runi javljai ili interfejsni
moduli opte namene.
- Detektori poara sa kolektivnom
adresom kao to su linijski (BEAM) detektori dima, detektori plamena itd. Njihovo

ni, energetskog napajanja itd.

Eksterni ureaji
- Centrala za upravljanje gaenjem
SQS-1A (prikljuenje na samu adresnu
liniju, uz zauzimanje samo jedne iz skupa
od 127 adresa na petlji)
- Linijski matrini tampa

ALPHA 1100 - 1L/2L


(prikljuenje na serijski komunikacioni
kanal centrale uz primenu internog RS
232 interfejsa )
- Paralelni tablo QPT-2A (prikljuenje jednog ili vie daljinskih signalizatora
na jedinstvenu multipoint liniju).

Alph@Net
Ekspanzija telekomunikacione infrastrukture u domenu Internet i GSM
mree omoguila je QUADEL-u da,
razvojem odgovarajueg mrenog hardware i software, svojim sistemima da
globalni karakter i ukloni barijere koje su
do sada postojale kod centralizacije
funkcija nadzora i upravljanja dislociranih objekata.
U cilju centralizacije funkcija nadzora i upravljanja sistemom na raspolaganju su:
- QIN/ET- interfejsni modul
namenjen umreavanju putem
Etherneta/Interneta - centrale tipa
ALPHA 1100 mogu, poput bilo kog PC
raunara, biti integrisane preko sopstvenog Ethernet priljuka u jedinstvenu Internet mreu. Na taj nain su
omoguene funkcije centralnog nadzora i upravljanja prikljuenih sistema
potpuno nezavisno od njihove udaljenosti, uz korienje postojee
Internet infrastrukture.
- QIN/485 - interfejs namenjen centralizaciji nadzora putem lokalne multipoint linije. Za tu svrhu najpogodniji je
jednoparini upredeni (twisted pair) signalni kabl max duine 1km.
- QIN/GSM - interfejsni modul za
daljinsku signalizaciju preko GSM mree
mobilne telefonije.

QUADEL AD NI, Uroa Predia 32, tel/fax: 018-538-599, tel: 018-538-600, http://www.quadel.co.yu, info@quadel.co.yu

Signalne l inij e ( petlj e) A LPHA 1 100- 1 L


Signalne l inij e ( petlj e) A LPHA 1 100- 2 L
LCD d isplej
Inter ni i zlazi z a s ir ene

Inter ni t r anzistor ski i zlazi

1
2
4

Inter ni r elej ni i zlazi

Inter ni O N/OFF u lazi

Pomoni n aponski i zlaz


Komunikacioni k anal

1
2

Nivoi r ukovanj a
Radni u slovi
Mr eno n apaj anj e
Bater ij sko n apaj anj e
Dimenzij e ( x v x d )
Teina
Izr ada k uita
Tastatur a

Konfigur acioni p ar ametr i


(pr ogr amir anj e n a l icu m esta
putem s er visnog r aunar a)

Memor ij a d ogaaj a
tampa
Dalj inska s ignalizacij a
par alelni t ablo

QPT-22 A

Umr eavanj e

Alph@Net

max 127 adresnih elemenata po petlji


max 127 adresnih elemenata po petlji
2 x 40 karaktera, pozadinsko osvetljenje
opteretivost 1A
individualno programirljivi
kontrola linije na prekid i kratak spoj
opteretivost 1A
individualno programirljivi
opteretivost 250 VAC/ 5A
beznaponski C-NC-NO kontakt
individualno programirljivi
beznaponski ulazni kontakti
individualno programirljivi
12/24 VDC 1A max
RS485 / RS232
Ethernet modem / GSM modem
Zatita putem sistema lozinki
od -5 do +50 C
do 90% releativne vlanosti
230 VAC +/15%
2x12 VDC 7Ah/12Ah
430 x 335 x 115 mm
7.5 kg (bez baterija)
Plastificirani elini lim
boja svetlo siva (RAL7032)
Folijska sa membranom
(industrijski standard)
Tekstualni opis lokacije adresnog elementa (40
karaktera)
Alarmni prag za svaki analogni detektor ponaosob
Organizacija zona (raspodela detektora po zonama)
Tip detektora/ureaja za svaku adresu
Vremenski termin za dnevnu autokalibraciju
Organizacija DAN/NO
Definisanje akcije ON/OFF ulaza
Tabela zavisnosti izlaza od ulaznih veliina sistema
(cause effect table)
Poslednjih 800 dogaaja
Eksterni matrini sa serijskim RS232 portom
(napr. Epson LX 300+)
Dvoina signalna linija upredena parica max. duine 1 km.
do 32 paralelna tabloa
Ethernet/Internet
GSM
RS 485 multipoint, upredena parica

QUADEL AD NI, Uroa Predia 32, tel/fax: 018-538-599, tel: 018-538-600, http://www.quadel.co.yu, info@quadel.co.yu