Você está na página 1de 15

PELUANG KEJADIAN

Nama : ASTRIE YUNINGRUM


Kelas : XII.A2
1. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu setimbang, K
menyatakan kejadian munculnya mata dadu bilangan
genap. Peluang kejadian K adalah...
A. 1/6
D. 1/2
B.
E.
C. 1/3
Pembahasan :
nK = 3
nS = 6
Sehingga PK = nK / nS = 3/6 =
Jawaban : D
2. Misal kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai
10. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang
terambil adalah kartu bernomor bilangan prima adalah...
A. 4/5
D. 3/10
B. 3/5
E. 2/5
C. 1/2
Pembahasan :
nK = 5
nS = 10
maka PK = nK / nS = 5/10 =
Jawaban : C

3. Seorang siswa memegang kartu remi yang berjumlah 52


buah dan meminta temannya untuk mengambil sebuah
kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu hati
adalah....
A. 1/52
D. 1/4
B. 1/13
E.1/3
C. 9 / 52
Pembahasan : nK = 13
nS = 52
Jadi PK = nK / nS = 13/52 =
Jawaban: D

4. Pada pelemparan dua dadu setimbang bersamaan. Misal K


adalah kejadian muncul jumlah mata dadu = 6. Peluang
kejadian K adalah...
A. 8 / 36
D.5/36
B. 7 / 36
E.4/36
C . 6 / 36
Pembahasan : nK = 5
nS = 36

Jawaban : D
5. Pada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan,
misal K adalah kejadian munculnya hasil kali mata dadu =
6. Peluang kejadian K = ...
A. 1/18
D. 1/9
B. 1/6
E. 5/36
C. 1/4

Pembahasan :
nK = 4
nS = 36
Maka PK = nK / nS = 4 / 36 = 1/9
Jawaban: D
6. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3
kelerang biru. Peluang mengambil 3 kelereng merah
sekaligus....
A. 3/10
D. 1/4
B. 1/3
E. 3/7
C. 7/24
Pembahasan :
Banyak cara mengambil 3 kelereng merah dari 7 kelereng
merah = nK = 7C3.

Banyak cara mengambil 3 kelereng merah dari seluruh


kelereng 10 buah = nS = 10C3

Peluang terambil 3 kelereng merah nK.

Jawaban: C

7. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dn 4


kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang
yang terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih
adalah...
A. 126/330
D.53/330
B. 116/330
E. 27/330
C. 63/330
Pembahasan :
Banyak cara mengambil 2 kelereng merah dari 7 kelereng
= 7C2.
7C2 = 7! / (2! . 5!) = 21.
Banyak cara mengambil 2 kelereng putih dari 4 kelereng
= 4C2.
4C2 = 4! / (2! . 2!) = 6.
Banyak cara mengambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng
putih = nK = 7C2 . 4C2 = 21 . 6 = 126.
Banyak cara mengambil 4 kelereng dari seluruh kelereng
(11 kelereng) = nS = 11C4.

Peluang terambil 2 kelereng merah dan kelereng putih PK.


PK = 126/330.
Jawaban : A
8. Dua dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul
mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua lima adalah...
A. 6 / 36
D. 3/36
B. 5 / 36
E. 1/36
C. 4 / 36

Pembahasan : Merupakan peluang kejadian saling lepas:


P(3 dan 5) = P(3) x P(5) = 1/6 x 1/6 = 1 / 36
Jawaban: E
9. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi
satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh
GAMBAR pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu
adalah...
A. 1/12
D. 1/3
B. 1/6
E. 1/2
C. 1/4
Pembahasan
Merupakan peluang saling bebas, maka:
P(gambar dan ganjil) = P(gambar) x P(ganjil) = 1/2 x 3/6 =
3/12 = 1/4
Catatan
P(gambar) = nK / nS = 1/2
P(ganjil) = nK / nS = 3/6
10.
Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama.
Peluang muncul jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah ...
A. 5 / 36
D. 9/36
B. 7 / 36
E. 11/36
C. 8 / 36
D. 9 / 36
E. 11 / 36
Pembahasan :
Merupakan peluang kejadian saling lepas:
P(9 atau 10) = P(9) + P(10) = 4/36 + 3/36 = 7/36
Keterangan
nS (2 dadu) = 36
nK (9) = (3,6), (6,3), (4,5), (5,4) = 4
nK (10) = (4,6), (6,4), (5,5) = 3
Jadi:

P(9) = nK / nS = 4/36
P(10) = nK / nS = 3/36
11.
Dari 3 orang siswa akan dipilih untul menjadi ketua
kelas, sekretaris dan benda hara dengan aturan bahwa
seseorang tidak boleh merangkap jabatan pengurus kelas.
Tentukan banyaknya cara pemilihan pengurus tersebut.
Penyelesaian :
Untuk posisi ketua kelas dapat dipilih dari 3 orang
sehingga posisi ketua kelas dapat dipilih dengan 3 cara.
Untuk posisi sekretaris karena ketua kelas sudah terisi
oleh satu orang maka posisi sekretaris hanya dapat dipilih
dari 2 orang yang belum terpilih menjadi pengurus kelas
sehingga posisi sekretaris dapat dipilih dengan 2 cara,
sedangkan untuk posisi bendahara karena posisi ketua
kelas dan sekretaris sudah terisi maka posisi bendahara
hanya ada satu pilihan sehingga posisi bendahara dapat
dipilih dengan 1 cara.
Jawaban :
Jadi, banyaknya cara pemilihan ada 3 x 2
x 1 = 6 cara.
12.
Dari kota A ke kota B dapat dilalui 4 jalur, sedangkan
dari kota B ke kota C dapat dilalui 2 jalur. Berapa jalur
dapat dilalui dari kota A ke kota C melewati kota B?
Penyelesaian:
NAB = 4 jalur
NBC = 2 jalur
NAC = NAB x NAC
=4x2=8
13.
Dari angka-angka 2,3,4,5,dan 6 akan dibuat bilangan
ratusan dengan syarat tidak boleh ada angka yang
diulang. Tentukan banyaknya bilangan yang terjadi.
Penyelesaian :
Ratusan

Puluhan

Satuan

Banyaknya bilangan = 5 x 4 x 3 = 60
Jawaban :
Jadi, banyaknya bilangan ratusan yang terjadi
ada 60 buah.
14.

Tentukan nilai dari

Penyelesaian:

15.

Tentukan nilai n yang memenuhi

Penyelesaian:

Jawaban :
Jadi, nilai n yang memenuhi adalah = 4

16.

Hitunglah nilai dari 8P5

Penyelesaian:

17.

Tentukan nilai n apabila (n-1)P2=20

Penyelesaian:

Jawaban :
Jadi, nilai n adalah 6

18.
Dari 5 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi
pengurus RT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan
bendahara. Tentukan banyaknya cara pemilihan yang
mungkin

Penyelesaian :

Jawaban :
Jadi, banyaknya cara pemilihan adalah 60 cara.

19.
Tentukan banyaknya susunan yang dapat dibuat dari
kata MATEMATIKA
Penyelesaian :
N = 10 ; M = 2; A = 3 ; T = 2

Jawaban :
Jadi, banyaknya susunan kata yang dapat
dibuat ada 151.200 buah.

20.
Peluang seorang anak terkena suatu penyakit adalah
0,15 . Jumlah anak dari 1000 anak yang diperkirakan tidak
terkena penyakit itu adalah ..
A. 150 orang
C. 850 orang

B. 15 orang

D. 85 0rang

Penyelesaian :
D1 : A = kejadian seorang anak terkena suatu penyakit
N = 1000
D2 : fh(A) .. ?
D3 :
P(seorang anak terkena suatu penyakit) = 0,15
P( seorang anak tidak terkena suatu penyakit ) = 1
P(seorang anak
terkena penyakit)
=1
0,15
= 0,85
Fh(A) = p(A) x N
= 0,85 x 1000
= 850
Jawaban :
Jadi , anak yang diperkirakan tidak
terkena penyakit adalah 850 orang
21.
Pada suatu hari rapat di haridiri oleh 6 orang yang
duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak
susunan untuk duduk yang dapat terjadi . ?

Penyelesaian :

P = (n-1)!
= (6-1)!
= 5!
=5x4x3x2x1
= 120
Jawaban :
Jadi, banyaknya susunan duduk yang dapat
terjadi ada 120 cara

22.

Tentukan nilai dari C83

Penyelesaian :

23.
Tentukan ruang sample dari pelemparan dua buah
dadu
Penyelesaian :

Jadi ruang sampelnya adalah


{(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) (2,2) (2,3)
(2,4) (2,5) (2,6) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) (5,1) (5,2) (5,3)
(5,4) (5,5) (5,6) (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)}

24.
Dua buah uang logam dilempar undi sebanyak 50
kali. Berapakan frekuensi harapan muncul satu angka dan
satu gambar?
Penyelesain :
n = 50 kali
S = {(A,A) (A,G) (G,A) (G,G)} n (S) = 4
A = kejadian muncul satu angka dan satu gambar
= {(A,G) (G,A)} -> n (A) = 2

25.
Sebuah dadu dilempar undi sekali. Berapa peluang
muncul:
a. Mata dadu genap, dan
b. Mata dadu bukan genap
Penyelesaian :
S = { 1,2,3,4,5,6,) n(S) = 6
a. Muncul mata dadu genap
A = {2,4,6} n (A) = 3

b. Muncul mata dadu bukan genap


P(A) + p (Ac)=1
+ P(Ac)=1
P(Ac)=

26.
Sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang
muncul mata dadu genap atau prima.
Penyelesaian :
A = kejadian muntul mata dadu genap
= {2,4,6} n(A) = 3
B = kejadian muncul mata dadu prima
= {2,3,5} n(B) = 3

27.
10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih
secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan
tersebut ada cara.
A. 70

D.360

B. 80

E.720

C. 120
Pembahasan :
Karena tidak ada aturan atau pengurutan, maka kita
menggunakan kombinasi atau
kombinatorika.
10C3 =
=
=
= 4 x 3 x 10
Jawaban : C

= 120 cara

28.
Banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 yang
dapat disusun dari angka 0,1,2,3,4,5,6,7, dan tidak ada
angka yang sama adalah
A. 1680
D. 1050
B. 1470
E. 840
C. 1260
Pembahasan :
Seperti yang diketahui bahwa bilangan antara 2000 dan
6000 adalah bilangan yang terdiri
dari 4 digit, berarti kita membuat table dengan 4 kolom.
Kolom pertama akan diisi oleh 2, 3, 4 dan 5 (karena digit
awal tidak boleh lebih dari 6. Jadi
kolom pertama ada 4 angka.
kolom kedua diisi dengan 7 angka (sebenarnya ada 8
angka tapi sudah dipake pada kolom
pertama)
Kolom ketiga dan keempat diisi dengan 6 angka dan 4
angka.
INGAT : kata kunci dalam soal itu adalah tidak ada angka
yang sama.
4

=4x7x6x5
= 840
Jawaban : E
29.
Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari B
ke C oleh 3 bus. Seseorang berangkat dari kota A ke kota
C melalui B kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika
saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus
yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut
adalah

A. 12
B. 36
C. 72

D. 96
E. 144

Pembahasan :
Rute pergi :
Dari A ke B : 4 bus
Dari B ke C : 3 bus
Rute pulang :
Dari C ke B : 2 bus (kasusnya sama seperti soal
sebelumnya)
Dari B ke A : 3 bus (kasusnya sama seperti soal
sebelumnya)
Jadi banyak caranya adalah : 4 x 3 x 2 x 3 = 72 cara
Jawaban : C
30.
Banyak garis yang dapat dibuat dari 8 titik yang
tersedia, dengan tidak ada 3 titik yang segaris adalah
A. 336
D. 28
B. 168
E. 16
C. 56
Pembahasan :
8C3 =
=
=
= 7.8 = 56 cara
Jawaban : C