Você está na página 1de 3

ifra i naziv predmeta: TEHFOT114 Fotografija

Naslov eseja: analiza fotografije u medijima/komunikativna strana fotografije


kolska godina: 2012/2013.
Studentski broj: 713468-736259
Datum predaje rada: 20.05.2013.

Analiza fotografije u medijima/komunikativna


strana fotografije
Francuska kampanja za sigurnost u saobraaju

Kada se spomene fotografija veina ljudi automatski pomisli samo na njenu estetsku
prirodu, neto to donosi uitak prilikom posmatranja i slui jedino tome. Ali fotografije je
puno vie od toga. Ona uvijek nosu i odreenu poruku, i ve u prvih nekoliko sekundi ta
poruka efektivno dolazi do posmatraa. Iz tog razloga fotografija je neophodna prilikom
reklame. Ona do potroaa dospijeva mnogo uspjenije nego tekst ili zvuk, a njen uinak je
mnogo jai. Nekada se zato smatralo da : ''Fotografi su vieni kao nain da se prenese
informacija ljudima koji nevoljko itaju.'' Sontag(1982)
Ali fotografija moe biti i edukativnog karaktera. Kao i u sluaju reklame, ovdje je
takoer bitno da fotografija tu poruku alje na zanimjiv nain, jer je poruku formiranu u te
svrhe tee predstaviti negoli onu za npr. neki proizvod. Edukativna poruka najee ne
predstavlja objekat, ve ideju ili koncept koji je potrebno jasno uobliiti. Zbog toga poruke
koje se koriste u te svrhe ne smiju biti nejasne, zbunjujue ili one kojima je potrebno posvetiti
vie vremena prilikom posmatranja da bi se shvatila poruka. Takoer ne smiju da budu
apstraktne i moraju da budu prilagoene iroj populaciji, jer su najee njoj i namijenjene.
1

Kako onda izgleda uspjena poruka te vrste, naroito ako se radi o neemu kao to je
sigurnost u saobraaju? Navikli smo da su takve reklame uglavnom raene po istom ablonu u
svim zemljama svijeta. Obino prikazuju zastraujue prizore automobilskih nesrea na
veoma brutalan i zastraujui nain, ukljuujui olupine automobila, krhotine stakla, krv i po
mogunosti beivotna tijela. Od takvih fotografija najvei broj ljudi skree pogled i nastoji ih
to prije zaboraviti, te samim tim poruka gubi na efikasnosti, iako joj je zamisao bila da
metodom oka dopre do svijesti graana.
Zbog svega navedenog, Francuska je odluila da promijeni pristup. Umjesto tipinih i
ve vienih prizora odluila je umjesto straha koristiti humor, a to joj je i polo za rukom.
Francuski fotograf Dimitri Daniloff, inae poznat po svom nesvakidanjem stilu koji
nerijetko uspjeno koristi metodu oka, naao se iza objektiva u ovoj kampanji. A glavnu
ulogu, potpuno neoekivano, igra dizajner Karl Lagerfeld.
Kakve veze ima visoka moda sa sigurnou u saobraaju? U ovom sluaju ima, jer se
na Lagerfeldu koji se nerijetko moe vidjeti u bilo emu drugom osim crnom odijelu naao
fluorescentno uti sigurnosni prsluk, a izraz lica je njegov tipini hladnokrvi, to jo vie ini
cijelu situaciju kominom. Da sve bude jo zanimljivije pomogla je i reenica koja prati
fotografiju: ''ut je, ruan je, ne slae se ni sa im, ali moe spasiti ivote.''
Da se bilo tko drugi naao u glavnoj ulozi, to ne bi imalo ni priblino isti efekat, ali
ovjek koji je najpoznatiji kao glavni dizajner i kreativni direktor kue Chanel je ve neto
sasvim drugo. Fotograf zasluan za nastanak fotografje - Dimitri Daniloff je inae poznat kao
majstor Photoshop-a, ali je ovom prilikom to prisutno u neuporedivo manjoj koliini koju
inae primjenjuje. Daniloff je radio brojne reklamne kampanje, izmeu ostalog za Nissan,
Campari, Play Station, LG i mnoge druga velika imena. Ispred njegovog su se objektiva
takoer nale i brojne poznate linosti, a to nije izuzetak ni ovaj put. Ono to je zajedniko sa

njegovim prijanjim radom je neoekivani element koji je i ovdje prisutan, a to j glavni lik
sam po sebi, jer tko jo moe oekivati da vidi Karla Lagerfelda u fluorescentnom prsluku
kako stoji sa pokvarenim autom u pozadini na osamljenoj cesti.
I ranije su postojale kampanje koje su angairale poznate linosti, ali ne na ovako
nesvakidanji nain. Takoer, kada se angaira linost poznata iroj populaciji obino je ona
na neki nain povezana sa onim to je tema kampanje, bilo poslom ili neim slinim, a u
ovom sluaju i to se pravilo zaobilo, i to sa uspjehom.
Upravo zbog drukijeg pristupa, kampanja je doivjela veliki publicitet, ne samo u
Francuskoj, ve i irom svijeta, najvie zbog Lagerfeldovog uea, a i zbog samog koncepta.
Kampanja ujedinjuje edukaciju, reklamu, modu, element neoekivanog, poznatu ekscentrinu
linost, uspjenog fotografa i nadasve kominu situaciju, te kao takva nije mogla biti osuena
ni na ta drugo osim na uspjeh.