Você está na página 1de 30

o

~
~
1-0004

<

>
o
Z

r-~

Z
~

<'"\IJ

\!)
~

L>S
I

o:;,

O'>
< >
o';>
<

NOVA

LIBRa
NQ 7

GEORGO

DESKIN

ELEIZTITAJ
VERSAJOJ
A

1909-1956
-\,
\) <6~

Q."

~~
\)/\-~

'(..

fS

,,~
'<"\

*
ELDONO

DE
JE

T ER AZ I

SERBIA
42,

BE

ESPERANTO-LIGO
- JU G o SL AVI o
7

oGRAD

195

NOVA

LIBRO
7

\
MIA ANIMO
Animo mia vivis iam
sub form' de juna kavalir'.
(Jarcentojn multajn jam de tiam
Kalkulis temp' en sia ir').
Vasa!' li estis de regino,
Venkinta revon per belec',
Kaj in ekamis paladino
Kun tuta fIamo de junec'.
Belecon ian li admiris,
Sin nomis sia ideal',
Adoris in, por si nur spiris,
Kaj pro rigardo ia iris
AI plej terura sangbata!'!

Ciu] rajtoj estas rezervitaj

Li amis. Sed pri am' pasia,


Subul', silenti devis li. havis rajton li al sia
Regino diri: "amas mi"?

eu

Nun kavaliroj plu ne estas


(De tempo ion angas ir'),
Kaj nur en mi ankora restas
Anim' de juna kavalir'.
I.

Stcmpariia

Saveznog

zavoda za statistiku

Beograd,

Kneza

Miloa 20

i restos - scias mi - gis fino,


Kaj se nun sonas mia kant'
Por vi gi sonas, ho, regino
De neestanta regoland'!

~~~

AMO! KIU GIN NE

scnsz

Amo! Kiu gin ne scs?


Kaj en kies kor'
dia flamo ne radiis
Dum felia hor'?
Ho, momentoj de renkonto!
Ho, benita temp'!
En anim' - de sentoj ondo,
En anim' - printemp'.
Luksa flor' de am' ekfloris,
Iras for malgoj',
Viv' sufie jam doloris,
Nun ekregu goj' L ..

~~~

AL VIVO MI VOLUS EKKRll...

* *
Ha, kapo turnigas terure kaj mortan
Lacecon mi sentas en koro...
Hodia mi ploris per larmoj senfortaj
De ia infana doloro.
Jes, estis mi kiel knabet' ofendita,
Ploranta pri sia ludilo...
Jen kien venigis min tiu malsprita
Eliro el stat' de trankvilo.

~~~

AI vivo mi volus ekkrii: "Sufie l" Ha, estas ja tia malbeno Nur teli pecetojn de fremda felio,
Varmigi e fremda kameno,
Kaj scii, ke propra felia angulo di estas nur revo malsata...
En mezo de vivo mi estas solulo,
Nek edzo, nek patr', nek amato.
Kaj pri maljuneco, jam tiel proksima,
Mi pensas kun muta teruro ...
Ho, donu trankvilon al mia animo,
A kapon mi rompos je muro 1
Ne povas plu vivi mi tiel enue,
Sen kredo, sen cel', sen espero...
Ho, kial mi in ne renkontis pli frue,
Dum amba ni estis liberaj?

~~~

JALUZO
En mia dom' ripozas rival' felia mia. De viaj kisoj laca, malfrue venis li,
Murmuris
kelkajn vortojn, kaj, sata, amebria,
Ekdormis.
Sed tutnokton e ne dormetis mil
Senforma urba bruo penetris tra fenestro,
Heligis firmamenton
proksimiganta
tag' ...
Hodia mi ne estis de miaj pensoj estro,
Senbride i1i flugis. Turmentis
min imag':
Mi klare vidis, kie1 kisadas vin alia
Kaj en rigardo via alia dronas nun ...
Ha, regas mian koron jaluzo kaj envio,
Maten' julia ajnas komenco de atun'.
Do, estis nura trompo kaj vortoj, kaj karesoj? Animon vian fine komprenas mi, virin':
Vin povas interesi nur angc de impresoj,
Nur iam novaj homoj amuzi povas vin.
Por vi mi estis kiel ludilo fortedinta,
Vi per ludilo nova min anstatais jam ...
u pli, 01 mi, li estas je viaj sentoj inda?
u anka lin forjetos kaprica via am'?

~~~
8

AL POETO-KUNFRATO
AI St. sulhof
Mi legis viajn kantojn. Al sentoj noblanimaj
Kaj al akordoj ravaj resonis mia kor'
Mi vin neniam vidis, sed estas ni proksimaj,
ar saman celon havas ni de unua hor'.
Por sarna idealo batalas ni sen laco,
Similas miaj sentoj al viaj, ho, amik'!
Kaj kvankarn nin dividas tre granda interspaco,
Ni kunligitaj estas per nevidebla lig'.
Dum longaj vintraj noktoj ni kune malesperis,
Perdinte be1an kredon je fina venk' de bon'.
Ni malbenadis sorton, ni multe elsuferis,
Kaj sopirplena estis de niaj liroj son'.
Kaj dum printempaj tagoj ni amba gojis kore,
Dum tagoj, kiam arbojn ornamas foliar',
Floretoj
kovras kampojn,
briladas
suno ore
Kaj sorajn kantojn trilas sennombra birda ar' ...
Kantist' el fremda lando, amiko kara mia,
u ni ne estas anoj de sarna famili'? Do frate donu manojn ni unu aI alia
Kaj vojon malfacilan darigu kune ni!

~~~
9

LILIT'

SE EN VIVO...

Por vi, regino orohara,

Se en vivo vi ne sciis

Kun strangesona nom' Lilit',

Amon, dolan kaj doloran,

En kor' ekbrulis flamsentaro!


Por vi, regino orohara,

Se por vi gi ne radiis,
Ne posedis vian koron

Nekomprenebla, kiel mit'.

Se ne vundis vin pasio


Per mirinda sia forto -

En land', ai homoj nekonata


(di ne sur nia estas ter')
Mi vin renkontis, ho, Benata!
En land', ai homoj nekonata,
Mi kunligigs kun mister'.

Vi ne vivis! Sen radio


De esper' vin lasis sorto.

~~~

Briladis steloj, kiel toroj,


Potencan vorton diris sort' ...
Vi ravis min per viaj soroj,
Dum brilis ste1oj, kiel toroj,
Ekbruligitaj de Altfort'!

~~~

10

11

AL NEKONATA LANDO
Mi nagas al land' nekonata.
Sipeton jetadas ondar'
Grizigas iel' nubigata,
Sed iam aI land' nekonata
Mi nagas, mi nagas sur mar'!
u iam havenon mi trovos,
Pri tio ne zorgas anim'.
Antaen, gis kredi roi povos,
Gis logos min mara senlim'!
u iam havenon roi trovos,
Pri tio ne zorgas anim'.
Mi scias, roi sentas: gi estas
Mirinda kaj bela destin',
Ke iam seranta roi restas,
Ke ion roi celas sen fin'!
Se ceIo e tute forestas,
Mi gojas je mia destin'.
Minacas ondar' senkompata,
Pro vento irigis velar',
Sed Iogas min revo amata,
Kaj iam aI land' nekonata
Mi nagas, roi nagas sur mar'!

ATUNE
En alta vaz' formortas astrofloroj,
Kaj post fenestr' sopire pIoras vent'.
Malgaja pens' naskigas en silent',
Pereas goj' pro tedaj venta] ploroj.
Timigas min neklara antasent'
Kaj iam samaj venas rememoroj,
Ke estis, estis tagoj sen doloroj,
Ke estis iam vivo sen turment'.
Forfluas horoj, kiel ond' post ond' ...
Sen plend', sen larm' forirus mi de mond' _
Ho, nur en mort' ripozon trovas koroj!
Sur iu pa' aI roi minacas sort' .
Ho, venu vi, potenca, bela mort'! .
En alta vaz' formortas astrofloroj.
Premiita en literatura konkurso de 2-a Kongreso de rusaj
esp-istoj - Kievo, 1913.

~~~

Premiita en liter. konkurso de 2-a Kongreso de rusaj espistoj - Kievo 1913.


~~~
12
13

SONO)
Sonoj gemas, sonoj ploras,
Kolektigas en sorrond'.
Kor' sopiras, kor' doloras
Per dolor' de tuta mond'.
Ion plendas violonoj,
Siras koron plenda kri'
Sed subite - gajaj sonoj,
Kvaza bril' de sunradi'.
Adas mi - de malproksimo
Sonas kanto pri esper'.
doj' revenas a! animo,
Forgesigas pri sufer'.
Sonoj flugas, rapidante,
Sonoj fluas, kiel ond' ...
Estantecon forgesante,
Mi pri bela revas mond'.
Sed revenas efektivo,
Eksilentis sora hor' ...
Ree vivo, ree vivo,
Kun turmento, kun dolor'.

KANTO) PRI ESPERANTO


I.
Zamenhof, ni benas vin pro Esperanto!
Amon gi dissemas, gia verda stel'
Montras al homaro, iam batalanta,
EI mallum' eliron al brilanta cel'!
Ni dum voj' ne haltos, ni antaen iros,
Himnon late kantos ni a! hela sun'!
Orient' rugigos, venkon ni akiros!
Fratoj, kredu - balda iros for atun'I

lI.
Estas tag' de venko jam proksima,
Stelo brilas, hela verda stel'!
Pos,t laboro, post bata!' sentima
Ekrados suno sur iel'.
Rondo nia iam pligrandigas,
.AI amata, bela nia cel'
Ni kun iu pao proksmigas,
Tag' de venko venos! - diras stel' ...
Oriente brilas sunradioj.

~~~
14

15

IH.
Sub verda standardo al paca labor'
Ni iras, regnanoj de mondo!
Esper' - en rigardo, espero - en kor'!
Ni iuj laboros kun pen', kun fervor',
Laboros amika en rondo!
Ni iras senlace, nin gvidas esper'
Kaj vojon lumigas verdstelo.
Jam balda ekregos felio sur ter',
Forigos malgo]o, forigos mizer',
Sennuba farigos ielo!
Forgesos homar' pri malam', pri malpac',
Pri sanga forgesos batalo!
Kurage - do, fratoj, antaen sen lac'! Ni iru al regno de lumo, de pac',
AI regno de am' - idealo!

IV.

Bela songo
Mi nun ne estas sola. Mi scias, ke en iu
Angulo de terglobo amika batas kor',
Malamas kaj batalas en mondo jam neniu,
Sed iuj partoprenas komuna en labor'.
Ekvidis homoj lumon. En mondo regas vero,
Malgojo kaj mizero foriris sen reven'.
Kaj ie estas gojo, kaj iu estas ero
De unu familio. - Farigis ter' Eden'!
Jes, revoj plenumigis! - Sur lingva fundamento
16

(profetis nia Majstro, ke venos tiu temp')


Popoloj unuigis kaj pace, en konsento,
Laboras por proksima, felia por printemp'!
Malamas kaj batalas en mondo jam neniu,
Sed iuj partoprenas komuna en labor' ...
Mi nun ne estas sola. Mi scias, ke en iu
Angulo de terglobo amika batas kor'!

V.
AI Foririntaj Kunfratoj
AI d-ro Robin, M. S. Valentinov kaj aliaj.

Ankora unu nobla koro


De nia rondo estas for...
Sed u forlasos nin fervoro?
eu senfortigos nin dolor'?
Li al genia servis verko,
eis lasta hor' defendis gin.
Ne ploru ni e lia erko Pli inde ni glorigu lin!
Memoru ni pri agoj liaj,
Laboru ni pro homa bon'
Kaj se ni v~nkos - laroi niaj
Je lia tombo estos kron' I

~~~

17

EN TAGOj DE PRINTEMP'
En tagoj de printemp' pli bela ajnas vivo,
Sufero kaj malgoj' por longe iras for,
Ne tiom akre min turmentas efektivo...
Ho, kiel amas mi, kuante e deklivo,
Rigardi al iel', dum pasas hor' post hor'!
Ho, kiel amas mi promeni en arbaro
A sur herbej' dum tiu rava temp'! AI mi sorkantojn trilas birda aro,
Kaj jen en musk' vidigas bela paro
Da violetoj, floroj de printemp'.
Tra foliar' penetras sunradioj...
Ripozas mi en ombro de abi';
Kunigas kun natur' estajo tuta mia,
En kor' naskigas dola melodio,
Sed pri malgojo jam ne kantas mi!
Ne, mia kant' similas birdan trilon Mondbelon kantas mi, rakontas mi pri am',
Kaj vokas al anim' esperon kaj trankvilon,
Dum ora sun' disveras sian brilon...
Benita estu vi, printempo - vivornam'!

999

SOMERA IDILIO
De ielo blua
Brilas suno hela.
Blovas vent' senbrua
En gardeno bela.
Bonodoras rozoj,
Rozoj kaj diantoj
Staras du mimozoj,
Kvaza gearnantoj.
Kantas birdaj horo],
Brilas suno hela.
Bonodoras floroj
En gardeno bela.

99~

UNIVERSITA TO DE Cf AR

f
:1

[Spm~nroCfIHRO fif mIf.<~!W LI tlB.J ~


BIBLIOTt::KO
FORTALEZA
_

18
19

KRIO DE MALESPERO
Kiel vi rajtas esti feliaj,
Dum mi tagnokte sopiras nur?
Steloj, forigu l Suno, sufie,
esu lumbrili de via tur'!
Regu sur tere nur nokt' rnalhela
iuj nur ploru, nur gemu sen fin',
ar mia amata foriris kruele,
ar si por iam forlasis min...

ROMANCO
Modesta cejan' en sekalo
Sin kaas de fremda rigard',
Sed bela, grada konvalo,
Fiere floranta en valo,
Ne pensas pri tia singard'.
Vi estas konval', siniorino,
Kaj mi - mi modesta cejan'.
Cejano vin amas sen fino!
Se vi lin forpuos, regno _
Malgaje finigos roman'.

~~~

Formortos ceian sopiranta,


Li mortos sen plor' en silent' ...
AI bela konval' aromanta
Rakontos nur tiu-i kanto
Pri lia anima turrnent',

~~~

20

21

AL KRUELA REGINO
IU TAGO...
Li kisis manojn belajn viajn,
Pro vi en li ekbrulis flam',
Por vi li verkis kantojn sain,
Ilia igis vi ornam'.
AI lia am' ne estis fino amis iu, kiel li?
Li vivis nur por vi, regino Ho, kial lin forlasis vi?
Nun liaj kantoj plu ne sonas,
Pereis song' de lia viv'.
Poeto ree sin fordonas
AI tro premanta efektiv'.
De li fiere vi foriris, En vi - nek amo, nek kompat' ...
Vi Be1an Landon ekdeziris
Atingi sola, sen amat'.
Kaj li - li estas forgesita,
Velkinta dum atun' foli'.
Kun sia revo disbatita
Sur ter' malgaje restis li
Je li sopiro venkon festas,
Venenas ree lin sufer',
Kaj komprenebla ree estas
AI lia koro malesper' ...

eu

Ciu tago nun estas per io signita Ekscitigo anima, kreado sen fin'!
mi vivis gis nia renkonto benita? _

eu

Min de song' mortsirnila savis vi, amatin'!


Kia goj', ke konservis mi mian talenton
Kaj ke plaas al vi miaj kantoj el kor'L ..
Kie1 dankas mi vin pro inspiraj momentoj
Kaj pro via ai mi avareta favor'!
I-XII-1956

~~~

~~~

22
I~

..

-'

,11111

23

EN MIA KORO ...


En mia koro mirinda fiamo,
Mirinda fiamo ekbrulis hela!
Mi gin komprerias: gi estas amo,
Gi estas amo, sendaj' iela!
Malgoi' foriris kaj ne revenos,
Kaj ne revenos en mian koron.
Mi ne sopiros, sed vivon benos,
Sed vivon benos, de sort' favoron!

~~~

REVENAS BELA TEMPO ...


Revenas bela tempo,
Varmigas teron sun'.
Ho, tagoj de printempo!
Ho, bela, goja tempo!
Mi vivi volas nun
Forlasis min malgojo,
Ne venos 'plu al mio
Esper' sur mia vojo,
En koro regas gojo Gin naskis sunradi'.
Revenas tagoj sunaj...
En tia bela temp'
Mi estas tiel juna,
Mi kantas nur pri suno,
Pri gojo, pri printemp'!
Kaj fIugas mia kanto
Kun gaja birda ar'
AI kampo verdiganta,
AI riveret' bruanta,
AI montoj', al arbar'!

~~~
24

25

UNIVERSITATO

I
MI VAGAS EN MALLUM'...
Mi vagas en mallum'... Amata de neniu,
Mi vagas en mallum', eliron seras mio u estas gi? u fine sunradi'
Lumigos min kaj vojon teran mian?
u venos mi al cel'? Kaj kie estas gi?
Post nuboj kaas sin verdstelo de espero.
Vagant' senhalta, iras mi sur tero
Kaj ion seras, ne trovante, mio
Kaj ion seras mio Sed kion, mi ne scias,
Ne vidas celon mio Esper' forlasis min.
Ne scias mi, u mi retrovos gin,
u fine antai mi gi hele ekradios.
Mi vagas en mallum' ... Kaj lumon mi ne trovas,
Mi e ne seras gin - gi estas ne por mio
Ne seras mi, ar hela sunradi'
Por mi ekbrili jam ne povas...

~~~

26

DE

CEARA;

tS.pER4nTOCENmillJf illTfHHACH !U1waa


e.aL.10TEKO
FO~"LezA

AL STELLA
I.
Via nomo dole melodia
Sonas kiel nesurtera kant' .
Stella, Vi - plej bela diamant'
EI regkron' de ionpova Dio!
Ne kuragas Via adorant'
Je alud' pri sia ampasio.
Estas Vi de lia viv' radio,
Estas Vi ornam' de lia kant',
Li ne scias, u felion donos
Ai suferon tiu am' al li...
En rigard' profunda Via dronas
Li sen vort', revante nur pri Vi...
Via nomo melodie sonas,
Estas Vi de lia viv' radi'!

lI.
Bruas vent' atuna, bruas kaj fajfegas,
En garden' hodia velkis lasta floro.
Sed alian floron plantis mi en koro
Kaj por mi aitune verda Majo regas.
Tiu flor' farigis mia soltrezoro,
27

in mi plej zorgeme, plej karese flegas.


Arda flor' de Amo, kiun deziregas
Trovi iu homo, estas mia floro!
Arda flor' de Amo! in por Vi mi plantis
Kaj por Vi, por sola, mi hodiai kantis,
Kaj al Vi mi portas tiun belan floron.
Vi gin akceptos? A Vi nur ekridos
Kaj en amo mia nur ofendon vidos?
Diru - u Vi volas preni mian koron?

eu

* *
AI Viktorio D.

~~~

Bela nom' Via venkon signifas,


Kaj, venkita sen ia batal',
Solan vin mia koro soifas,
Nur al vi min forportas fatal'.
Jen mi staras, humile k1inita,
Sub de Via rigardo radi' ...
Estas dola destin' de venkito!
Ne kompatu - do min, Viktori'.
I-XII-1956
~~~

28

29

REMEMORO)
Iuneco, kiel incendio,
Postlasis cindron nur en kor'.

Jen

frapas giba maljuneco


Fenestron mian kun angor'.
Kaj balda mort' per man' osteca
Signalos finon de sufer', . .

Sed gloron, gojon kaj felion


Ne vidis tute mi sur ter'.
Kaj kun sopir' mi rememoras
Pasinton trans de temp' nebul',
Kaj pajleretojn de minutoj
Mi kaptas, kvaza dronantul' ...

QQQ

30

KIEL K.LANO
Mi, kiel klan' en cirk' mizera,
Grimacas, saltas por moner' ...
Ha, tuta vivo mia estas
Nebulo, trompo kaj malver'.
En klana vesto helstriita,
Kun vangoj, blankaj pro farun',
Mi anta pord' de mia cirko
Alvokas iujn homojn nun.
Kaj ili venas grandamase
Por ekrigardi kun mallad',
Kie1 sin vendas genieco
Por pag' malkara de aplad' ...

QQQ

31

AL OROHARA REGINO
Soneto
Kiel mi priskribos tutan armon vian,
Tiom allogantan, tiom senkomparan?
Amas mi kapeton vian oroharan,
Amas mi rigardon vian stelradian!
Ke forgesos iam vin mi, tiel karan
Ke post vi ekamos iam mi alian -

AI Valentino D.

Jen

vin, naskigintan en Majo,


Dum luksa disflor' de kamparo,
Salutas poeto malgaja,
Naskita dum frost' Februara.
Li petas, ke parton almena
De via printempa vivgoio
AI li vi donacu, ke benu
Li vivon unua je fojo!

Mi ne kredas. Regas vi animon mian,


Mem ne konsciante vian povon caran.
Sendivide via estos mi gis fino,

~~~

Pri perfid' neniam pensos via sklavo.


Min ne fortimigos malamika glavo,
Kiam vin defendi devos mi, regino l
Kaj en tiu amo estas mia savo
Ali pereo mia - io la destino...

~~~

32

33

KUN PRINTEMP' ...


MARAJ SKIZOJ
Kun printemp' inspiro venas,
Gaje sonas mia lir'.
Suno brilas,
Birdoj trilas Kiel kanti pri sopir'?
Mi ankora estas juna,
Ne timigas min batal' !
Per espero
Venkos vero,
Plenumigos ideal'!
Balda sin kunligos homoj
En amika irkapren'.
Ni eltenu,
Ne revenu,
Nagu, nagu al haven'!
Fidu, fratoj, al espero,
En esper' - mirinda fort'!
Per espero
Sen sufero
Ni batalos kontra sort'!
<><><>
34

I.
Flugas mevoj super maro,
Blankaj, blankaj mevoj.
Post ilia gaja aro
Flugas miaj revoj.
Blankaj mevoj flugas alte,
Alte super ondo,
Kaj senlace, kaj senhalte
Al mirinda mondo
Flugas miaj revoj,
Kiel blankaj mevoj ...
11.

Sed kiam kovrigas per nuboj ielo,


Ekblovas ventego, levigas ondar'
Kaj bruas, rulante en tondra malhelo
Ho, tiam mi amas vin, mar' ! ..
IH.
Mi alvenis al bordo de mar'.
Anta miaj ravitaj okuloj
Etendigas senlima akvar',
35

Per brilantaj kovrita nebuloj.


Mevoj flugas grade en rond',
Vel' blankgas, Kaj suna rebrilo
Kolorigas amajon de ond'.
Mar' ekdormis en laca trankvilo.
Dormas mar'. En mallata akord'
Kolektigas pladad' de ondaro ...
Staras mi, ensorita, sur bord'
Kaj askultas. Kaj amas vin, maro!

~~~

KOVRAS SUNON NUBO) DENSA) ...


Kovras sunon nuboj densaj,
Foliaron iras vent'.
Kaj malgajaj venas pensoj,
Naskigante en silent',
Velkis floroj en gardeno,
Velkis goj' en mia kor'.
De malvarma vintro veno
Belajn tagojn pelas for.
Ha, forpasis bela tempo,
ion karan telis mort' ...
Resanigu min, printempo, .
Per mirinda via fort'!

~~~

36

37

VENTO FLAVAJN FOLIOJN DESIRAS ...


Vento fIavajn foliojn deiras,
Ilin jetas kolere al ter'.
Falas pluv'. Mia koro sopiras,
Ree venas al gi malesper'.
Mi nenion atendas avide,
Mi ne kredas, ke venos respond'.
Pasas tagoj sen senc', malrapide.
Kiel vivi mi devos en mond'?
Trompis min mia revo tro bela,
Plenumigis nek unu esper'.

AL MI PROMESAS ...
AI mi promesas ion lazura malproksim'. _
eu kredi a ne kredi? Malgo]' a goj' sen lim'?.
En koro -

maltrankvilo, sopiro -

en anim'.

Rebrilas ora suno en akvoj de river',


Nubetoj facilmovaj trafIugas super ter' ...
En koro maltrankvilo, kaj en anim' -

sufer'.

~~~

Tuta viv' estas songo malhela,


AI neniu konata mister' ...
Vento fIavajn foliojn deiras,
Ilin turnas en danca gi rond'.
Falas pluv'. Mia koro sopiras...
Kiel vivi mi devos en mond'?

~~~

38

39

DOLORAS KOR' ...


Doloras kor'. Mi volus plori
Pri disbatita mia viv'. i tiel lukse devis flori,
Sed revojn rompis efektiv'...
Ne revo"- vivo, ne fabelo,
Ne poezio gi, sed proz',
in ne lumigas suna helo,
Kaj temp' forestas por ripoz'.
Laboru, iru en silento,
Suferu ...
Poste venos mort',
Fermigos super vi tegmento
De erk' - jen estas homa sort' ...
Ha, mi sopiras. Kor' doloras,
i balda krevos pro dolor'.
Pri disbatita viv' mi ploras,
Mi ploras...

AL A. FET
Luna nokto. Spir' timena.
Kant' de najtingal'.
Murmurado de dormema
Riveret' en val'.
Nokta lumo, ombr' malhela,
Ombra vic' sen fin' ...
De vizago via bela
Sangoj, amatin'.
Sur nubetoj - rozkoloro,
Brilo de sukcen'.
Kaj kisad'. Kaj dola ploro.
Kaj de tago ven'!

~~~

~~~

40

41

PRINTEMPA

GO}O

Sin vestis arbaro per verda ornam',


Ekkantis sorist'-najtingalo,
Kaj kor' malfermgis por sento de am',
Forgesis pri vivo-batalo.
Ho, bela printemp', revivigo de ter'!
Ho, montoj, riveroj, arbaroj! ..
Forflugis malgojo, forflugis mizer',
Forigis dangeroj kaj baroj,
Kaj regas nur goio, nur gojo sen tim'!
Printempo revenis al tero,
Revenis trankvilo al mia anim',
Trankvilo, gajeco, espero!
Ho, nun mi ne volas jam pensi pri mort'Mi vivon kaj amon deziras!
Mi povas ankora batali je sort' Printemp' al batalo inspiras.
AI kantoj inspiras printempa aer',
Kaj kantoj elfluas per ondo. Ne diras jam ili pri kora sufer',
Sed gojon profetas al mondo!

NE POR MI...
Ne por mi printcmpo venas,
Ne por mi apcras floroj. Mortas mio Kaj vane penas
Min gajigi birdaj horoi
Mian koron si disbatis,
Revivigos gi neniam.
Si min mokis, ne kompatis,
Kaj forgesis min por iam.
Vivi si kun mi ne volis,
Ne respondis mian amon...
Balda morto min konsolos,
Estingigos koran flamon.
Gaje en aer' kolombo
Svingas per flugiloj fortaj...
Estas preta mia tombo,
Mort' de vintro -

mia morto.

~~~
~~~

42

43

MI VOLUS ESTI SOLA...


Mi volus esti sola. .. AI mi jam tedis vivo,
AI mi jam tedis vivo, bruanta, kiel ond'.

Mi ne povas venki sorton,

Min tro turmentas sorto, malgoj' de efektivo,

Vane penas.
Vane mi alvokas morton -

Mi revas pri alia - felia, bela mond'.


Reveno de printempo al mi nenion donas,

di ne venas.
Mi lacigis de suferoj,

AI mi nenion donas brilanta sunradi' ...

De bataloj,
Ne sanigos min espero],

Vi adas mian kanton? - di malespere sonas,


Enuo kaj sopiro en gia melodi'.
AI mi jam tedis vivo... Mi estas tiel iuna,
Mi estas tie1 juna, sed kun malgoj' en kor' ...
Ho, kiam do ekbrilos por mi radio suna?
Ho, kiam lberigos de kora mi dolor'?

~~~

44

MI NE POVAS VENKI SORTON...

Revoj palaj.
Povus min sanigi morto,
Sed ne venas. Pl, 01 gi, potenca forto
Gn detenas...

~~~

45

MAJA NOKTO
Argenta luno brilas
Dormanta super val',
Kaj en gardeno trilas
Mallaite najtingal'.
Trankvilo kaj silento...
Mi sidas en garden',
AI mi alblovas vento
Odoron de jasmen'.
Ho, bela nokto Maja!
Ho, flora bonodor'!
EI mia kor' malgaja
Sopiro iras for.
Kaj sidas mi, ravita
Per armo de printemp'.
Por kor' elturmentita
Alvenis bela temp'.
Mi jam ne vokas morton.
Ne, vivi volas mi!
Mi povas venki sorton,
Batali kontra gi!

AMIKlNO MIA ARMA


Amikino mia arma,
Vin timigas vintr' malvarma? _
Ho, ne timu gin!
Kredu - venos tempo bela,
Ree brilos suno hela,
Varmigante nin!
Venu - do aI mia koro,
Mia vivo, mia floro,
Bela plej radi' !
Mi varrnigos vin per flamo
De profunda mia amo.
Venu - do al mil
~~~

~~~

46

47

SEN CEL' VAGINTE...


Sen cel' vaginte dum tuta tago,
Dum longa tago de varmsomer',
Kun Vi mi sidis sur bord' de lago...
Jam vesperigs, Silentis ter'.

DEVENO DE AMO
En nia mondo regas amo.
di movas ion, dia fiam'
Devenas de eterna fiamo,
3kbruligita je Adam'.

Nur arboj bruis, kaj bru' ilia

Potenca di', kreinte homon,

Mistera ainis belkant' al kor' ...


Mi Vin rigardis. Vzago Via

AI li konsolon en mizer' Edzinon donis, kies nomon


Ni iu], aras, ar sur ter'

Malgoja estis en tiu hor'.


Malgojon Vian mi ne komprenis,

Adam' kaj Evo estas iam

Ne sciis, kio elvokis gin.


Mi ne eksciis, mi ne divenis,

Simboloj de eterna am',


Kaj estingigos jam neniam

Mi nur senvorte rigardis Vin.


Vi iam estis por mi mistero,
Mistero estis kaj estos Vi. ..

De ili bruligita fiam'!

Iam vesperigis. Silentis tero...


Ho, kiel tiam Vin amis mi!

~~~

~~~

48

49

AL VIRINO
Nia mond' estas tiel malluma,
Ke ne povus ni vivi en gi,
Se forestus Vi, bela kaj luma,
Vi, virino, sendita de di'.
Plibeligas Vi vivon rnizeran,
Cin lurnigas sirnile al sun',

MIN VIVO IEL PRETERIRAS ...


Min vivo ie1 preteriras,
Sed ne bedaras gin anim',
Car iam min ai si altiras
Sen vort' loganta malproksim'.
Kaj anta tiu-i rnistera,

E1 nenio Vi faras rnisteron

Nekomprenebla profundaj'
Malgrava estas io tera

Kaj printempon -

Kaj tiel plena je vantaj'! ..

el tera atun'I

Estas Vi tiel bela kaj arma,


De ielo sendita al ni!

~~~

Ne sur ter' Vi naskigis malvarma Di' Vin kreis el suna radi'!

~~~

50

51

BNHAVO
Mia animo
Amo! kiu gin ne sciis

.
.

................................................
*
AI vivo mi volus ekkrii
laluzo
AI poeto-kunfrato (AI St. Sulhof)
Lilit'
Se en vivo
AI nekonata lando
Aitune
Sonoj
Kantoi pri Esperanto I
11
111
IV Bela songo
V AI foririntaj kunfratoj
En tagoi de printemp'
Somera idilio
Krio de malespero
Romanco
AI kruela regino
Ciu tago
En mia koro
Revenas bela tempo
Mi vagas en mallum'
AI Stella I
11
AI Viktorio D

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
15
16
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
27

29

Rememoroj
Kiel klano
AI orohara regino (soneto)
AI Valentino D. .
Kun printemp'
Maraj skizoj I
11
111
Kovras sunon nuboj densaj
Vento flavajn foliojn deiras
AI mi promesas
Doloras kor'
AI A. Fet
Printempa gojo
Ne por rni
Mi volus esti sola
Ni ne povas venki sorton
Maja nokto
Amikino mia arma
Sen ceI' vaginte
Deveno de amo
AI virino
Min vivo iel preteriras

'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30
31
32
33
34
35
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

"N O V A

L I B R O"

de Serbia Esperanto-Ligo, Terazije 42


Beograd, Jugoslavio, ekkonto 103-T-1008 SEL
ELDONIS ors NUN:
1) B. Trudi: PROVINCA GASTEJO (novelo) ..
60 din. (3 steloj; 0,20 US $)
2) B. Radakovi: OU NOVELOJ
. . . . . . . . ..
60 din. (3 steloj; 0.20 US $)
3) B. Nui: "ANALFABETO"
kaj "BUTONO"
komedietoj en traduko de B. Trudi
60 din. (3 steloj; 0,20 US $)
4) Nui: SUSPEKTINDA
PERSONO
komedio
en traduko de A. Sekelj . . . . . . ..
90 din. W/. steI.; 0,30 US $)
5) RAKONTOJ EL LA NACILIBERIGA
BATALO DE JUGOSLAVIAJ
POPOLOJ
elektis kaj tradukis A. Sekelj. . . . ..
60 din. (3 steloj; 0,20 US $)
6) S. Petrovi: SONETKRONO
POR LA ESPERANTISTARO
50 din. (21/. steI.; 0,17 US $)
Rabato: 1) Por eldonejoj: 1/3.
2) Por iu alia okaze de mendo de almenai 10 ekz.
de Ia sama libro: 20%,

Serbia Esperanto-Ligo eldonas ankai monatan gazeton

LA PROGRESO
160 din.
por Jugoslavio
.
240 din. (12 steI.; 0,80 US $)
por eksterlando
.
(duonjara abono: Ia duono)
15 din.
Opa numero: por Jugoslavio .
.
.
20 din. (1 steI.; 0,07 US $)
por eksterlando . . . . . . . . . . .

Jarabono:

Perantoj por almenai 10 ekz. guas 200/0-an rabaton


Anoncentoj pri korespondado
senpagaj,
150 din. (71/. steloj; 0,50 US $), iu plua vorto
Komercaj anoncoj: 1/2 paga 20.000 din.
paga 12.000 din. (600 steloj; 40 US $) - 20%

54

aliaj anoncentoj: gis 15 vortoj


5 din. (0,25 steloj; 0,02 US $)
(1.000 steloj; 66,70 US $), 1/2
al Ia varbanto.

Presis:
Stumparij. Saveznog zavoda za statistiku,
Beograd, Kneza Milolia 20
Redaktis:

Branko -M. Radakovi


Desegnis:

Negoslava Maksimovi
Eldonkvanto
Septembro

2000 ekz.
1957