Você está na página 1de 272

,iNDICfl'

T""EJMA'-,·n,: S'

I ",'] oj . ,II

,BA,S"ES O:B ICALC'U,lO ii ii " " " ~ • ,I ,', I, ., ,I ,', I, ~ ~ ," ., " ii " ~ " " ii ii ~ ill ~ Ii ii " " " " • ,I " "ii', ii ~ " " ~ ii ii ~ ~ , I, " " ., ., ., ii Ii .. to ~ .. " .. ~ " " iI " " , " " II " ., I! " " " " ~ ., ., " " ii .. ~ " " • ,I ,', ",I! " ," I, " "" 0;" ii '9

"

Esmd!os 'L'fmi:,t,c U'~.'~lm,l()s '" " ",;. '" " .... ;, ;, '" '" .. '" '. ' ... ;; '. '.' '.' '", '.' '.' i, "' .... ;, .... '" ;, '.' '.' ,i';; '. '.' '.' ,"' '. '.' '.' "'., '.' '.' i, "'.' ';' '.' .. ;;; .......... '" ;,

- - ~I __

lilfJeilOD,eSli'!Ii I!!!' '!] '!l 'i' li! II!' '!il i'! 'il I!!!' ,~, !P. !! !i !i! I~' '!!ii' I!!! !! Ii!' '!I ~ 'il I!' 'II!' !iiI .. !P. II!! ~ ~ !i! !i! ~ ~ ~ ~ !! ~ ~ ~ I'!i !Ii [~ I~' '!!ii'!'i ~ I!II! '!] !! 'i' 'j!

12

"-

14

l4

1Car.PK'id.ad 'pottlli,1e" '"'''01''' I!""""""" ~,,~"" .. ~ .. """"""" 'I,' '''I'' '. '"'' '",. iii""" ,.' '", " '" 'I 1'1<'1""'''''''", .,.,,. .. ",. '",. .. to '" II!.'"'''' ,.,." II 'I" '"I''' '.' "" II"' "'"''''' ' ••• " '" I I'" """ ] '1

!I! I!I! II! II! II! 'I!! I!I! 'I II! II! II! '!I! II! I! II!I II! ~ II I!l ~ !II II I!ll !II !II! ~ !II ~Il !I'I !II !II II! II'! II! [!II! • I!I I!J • !ll !Ii !Ii !II! 1I1!1!

at rial pro @-gido par dar chos d

:1'7

.22

2_· "l

;J

au or

'D" ~-;-" ~ F ~~ 'hi .. ~

b"""'Iii'-I'j(l~ a,,;'!;'ilo{nIH~:'·: I~"'" ~~, 'i±ii,~ 'm- ~ _ tio''iI'' Ii lifn:-- n Ii!"

,,~c' !f!,,;O,~ y~, _!!! ~ y;"",~ -~'~'!Ioi,"". '~ '_ ""'''''''' _ ~ ~ '_' I, !\,!I.~itl _g:,;~"" ,', .. ' ".' ~ ~ ~ ~ +. ,. ~ .i '.

LA

i' iii iI iii3 iii III Iii ii ~ li 'Ii

'~I,StO!l1 III !II It. !I! !II [II II! !II !II II III I! '. [!I !I .' ~ Ii !II III !II !II !Ii II! 'II I! • 'II 'il .' II Ii !I' !II ill !II iI II! 'Ii 'II III '. 'II .' iI II ii' ill !II iii iI! [Ii [II 'Ii III li 'il II' .' • it ii' II iI ill ii' III iiI ii ill iii III 11'1 !Ii ill [Ii [II 'Ii iii Ii [Ii I. i li li lil

i' i' i'i

'_v~~ -

, '., '~e~lil~iD.,., ~ ~ ,I "

iii. rill

':leVIC.,., i ~ '. ,! ,i ,i ,i i " '. '. '. ,i,,' '.

'2"3:"

." .• J

:_ -~-

24·

'''17,:'~"

}-""

':

'~ ,

ii ill

37

4'1.

.I,' .c: [.'J

7 ?

:Prl~l!lidlm[£m:io!m,aldo de~ vi Cl"U ,. " " ~ ~ ~ ~ '. " 'I " 'I ,. ~ '" '" j' " F , ••• " ~ ~ ~ ~ '; ',. 'I' ~ '" " ~ ,. ~ ;, ~ ~ ~ " '. '" '.' ~ 'I I' .... " ,. " .... '" '. " .. ~ 'I " ~ '.' " " " ,. , ••• 'I' ... , • ' •• "'I'"

Ex' ..... ifziP'

'iEriE'

Ex .

C- t'l:' '" d-I ,i oe,~"ilc:~entes I~ ,e n

" ,

" , " " 71 " , ' I" III I" ,

70

7',3,

It! It! 'I! 'I! !Ii! 'I! I! II I!I !I !, I!I II !I !I! ~I !! !Ii !II [II iii !! !!3 Iii It! '13 I! [I 'Ii !, I!' 'I"~ a. a. 1r. ~

'O'rrIi OI·~1

M,aki:,

'I 'b '~

.... . . '.'

Jl'ill, .es", • ' .

'M' - '"i ~ ~-..:I ,.:II I

- - J3:UtZ: y,e ngh.I,e-Z ue 1.'3; efS:[nU!:'lur,8,,",,,, ,. ,. Ii .. ,I .' II ""i •• , .... OIl OIl .. EO .... I. I •• i II ,I

Ii' iiI II lil 'I I'll ill ill ill ill iii iI3 iii iii Iii iii iii Iii Iii li'll Iii 'I ill iii iii ill ill iii iii iii iii Iii Iii Iii • Iii 'Ii' II Iii II 'II ill iii ill III ill iii iii iii Iii Iii Iii It III ill

A I~r ,i d 'I - ~f" d "

. _. i- 1'_:' [-:- ••.. I' •. - , '1' - .. ' .. ~ '-.', ". . " , -.'j

'LTilay ,I su;, 1~,leJal con'% IC ruones ~e ,COIli.omo ' •• ' i, i' • ;, i, ., ., ;, 'i' ,r ;, ri ,r ,r 'f .... ,i i i, i ,ii i, ., ., ;, ;, ., ., ;, ;, 'i' ,r ,i ..

.i i, i

i, " ;. T Ii' 'i' r! rj Ii Ii' .r Ii rj Ii

i, i Ii

i, " " rj' ;, T ;, rj Ii Ii' .r i"

Obten chin de 'Q1QVru OJ 'cOlos, '" 'I' ., " 1 "CJU,. ~ - - -- - -~ - - - -~- - -

,', --I ~ ',-', " I', - , ' "

'DUL'e) ES1FUJCllUMJ:.

'!" '!' I~ '!

1'03,

'11,0',

~ '1111, ·I1lDL Il".:"1f C' I A,C'" "]ON'ES' PO"-'R- i["!Il-[li. 04j-~TRJ' ' ''''A''

;"~d-n.~.~'.~::» .~~.12 cid-~~II: .. jI·'iIi •. 11;"'.1..,11.11,. ,,··1=·1.·.· ... ·11· .. ' lI·il.i;l:.M,.iI!.!Ii 51 fli· 11 ...... "11 "i. l!._I.,I.-; .a .Ij .W .L=I . .I_';, i·j1·Y:·.!I·iI!·i i :I'_I_I·'··I .. I_j: i i·Y,,··It.·:i:i.j .i .. i .. i .. i·j_ihj: i·i;· ... ··'t·'i=j·j :"-f.-it·'·j .i .. i.:iii_

'U);:' vl~

II. __ • __ .OI,.OI. Ill ..... 011 ... ~;&,l

- - - - - - - - - - --

obi.

,b

-I

t ,. 1"

'" §. ,. 1" ,. t R 1" 1" 1" -

'f .t 'f 'f ,. t-

. "'j"

---+--'

'.'

z'

.. '

'0

'5

z'

'$--i5 '

ii _. ;j; . .j;..j;..f.i' ..•.. ;j .. ja.

11-4

r 'r rr II or I' r ' " , I' " , ;, '" 'r , , 'r 'r 'r rr 'r "

C' , " " " " T T '" 'r T II rr r C' , " ,,0,

- - - - - - ~ I~' - ~ - - - - - - ~ - ~ - ~

:D1:U)ITRJBU'CIO'N 'DE A'OCIO"N' ~·S, Si(lB::RE tos PO:R,TlCO'S,".,., I' ' ••• ' " ., .' ., "' " " I. I. '. II HI ,I I, .' I, ,I • I, " [I ~ " '. II II ,I 1,1' ., .' " " ~ " " " '. ,I ~ ,I .' " I, .' ., ., [I • "" ..

P-:ORE-' , "D1iM""'~N"'C!liliO':-"i'N"'A"'-'D"O" 'D' 'E U':'-:'A' E"s':c'rR,IU""C' -T'

, , :. '. ". '. I. ~ ~'l .~~ . ',_ ~~',llJ. ' . .I. " .... .;: ". _, .. _.... • j I _ I., _ , ",.,',:. , .. ~", I , .. ;......... . '. . . ,

. ,Il.J\"iI iI. ill ii iI iii iii iii ii ii Ii Iii Iii Ii • I. Ii' il ,iii Ii iI ill ill i, i, ., iJ ii ii iii III ,i Ii Ii Iii .e il ill Ii ill ill ill ii Ii I. .e Iii iii .e

.§. t .~ .~ - -. -. t'

- j' -. t .- .. r 'f

'1171

:~ 79

~NDICE

"'!Ii'l! 1i. ~I&~

""iIJli7·: ,~ ..

71

r a erial pro Ggido par der chos d au or

r anal pro-egida por derechos d au or

In,JiJ~;~~' II"!iJ~ , .... ~,. iII""~1 h ,n. ~~~ U-b ~vu-~U

IES="TA"" 0-"'0- S" l-I III-M-II-'TE

" '-, I ...• ' '! ,' ••. / • ,._I~' .. -" .' "I , _: ,

JUllnl EIs,lado L'~mi'te as ,8Iquells, ,g:iilius,chln taJ Ique~ en ease de ser SUiperaldla:~1 plued'sllconsiiidierS,lrse qlue Is estructura 'nol cUlmlpil~e~ al~,gUlna de las f;unc;l:ones; pairs las qUie ha sildo plf1oyecta,da,j,

o E.:&,tadJlos L'~lm'ile! Unl~mos~,

III La @s'tnlldura D IP!srt'eJ d'e ,ellis ,queda fuers de, servicJo'lPor ICd',ia1p80, 0 ~o'kJr,a" III L,DS, d,alos, Ique :se! ooa8~,on ani S,UI'ii 9 r,aves""

n EqIllJrbrio., ,AgolBml'anKJI III Rotum, hlestabn Id~~ F,aUg B ..

o IE::stadlos L,'ilmlte' de ,Slerv~(tiol,~

III La .,tnu:;tulf,ill 101 pane, de' lelha, IqlU ada fuera ds' s erYlic~io pOf' W',Hlon., de' dlJl~Ellbi I ldad, 'f'lI.II Mlciion al,., 0 it,;#,i.t'

eSiIL:C' J cas,!!

III lias, d,e n,ilS, IqLII e 8,18' proou'cen sen ~i en g ener,aJI~ n!lpaf,S b.i~'e.s ,. o Oemml adDn. Vib:r.aciones .. IlletemiOnJ"

r a erial pro Ggido par der chos d au or

_.It" ,;;";,1,1- _, ii\""'i:!!"IIi"R-" i~' iif:li;.ii\rli] ~~y _y~g!I!I. _YY!'I;J!~.

. . .... _. - - -

.0;,0.;

.ill

I. IE&I'tadIOI&r ILiimita·IU.'limos:

o dlle Eq u iIIii b.fiiio ~

P A.......II"d- d 110 b- ·'[-I'·...il d- rII'.AI; .... ',

III _ a!1 u[~ a . ~ e es~B ·1I_lhula~ ,es~~dica.

II ,S,e estud'iisr ,8 Iniivel de res,truckira, a lei eimlnlto' estruc'U~I~"

'D d-lo,A_·~-.··."n-·~--ln'tf,nm---:-:-I·I'on----:-'tlr·--I'D·:-'·· 0:---:' FiD---: ~lr"]_'1 ~- P:~I

_ r~ ~ulita, I ~ - ~_ .. ~' I !~IIlIUlllgl ..

-- Ag Qlamliiem,Q I"Bslsl,eln~_er 0 ,daformlaei on plis,'Uca eXlcesiv,l1 en Wino secc:hln per::

n Fiiny.':.o!.·n t"""""..t-,"'d. UIHI "'!I":RII\C:"I- ~1i1' ~lllli1:'''lI'iIf!i;l!'TIl'!lIim' . "1- all'lil~\iI'jii

!iIiI _ ~j!!'Ii_fU __ I ~!m __ 1!!Ii!!!~1 ~'UIIQ.!!Ii!!' ~,liu _1Iii,UIIII.!Iiil I!iiOJ'I~I~JIi;i!I"

I. ,S,e estud jiB ,8 niivell de' s,OOC~iOnI,.,

o ide lllli1lestalbi,~i,dad~

II [P',andeo de una partsr 0, del conj'lUlni~,ol -de' ~!al 1.b'1u,c;iur,8J

III S e es~.ud j'al ;81 nllivell de, E!slructllJ Fa 0 le~emenlo es,lructural...

o dle, IFa'ligal~

[RDtura bajol ieil ,ef'echl' de car-gl., :repetids_s., II ,Ss' es:~udlbal :al li,iVlejl de sleccl,On~

at rial pro @-gido par dar chos d au or

• Es,tadDS L,i'mii"le' de, ,Selrvilfa:

IIFiII d-Q D-',:'''''''"''o- 'Inn" " '11'3,-' C":'I'li'nll"ltl

!L.....!I _'~ ~e.,!I,'I_I 1_ g'" W~'ll,.,

" lEn un elelmelnto de! ~,a es,'trUC~lUra s e Plfioduc;e un mlovi'ml~enl'lo, (,d es,pllazamlenl'Q 0 igioo,) E"tC e9,ii VIOl qu e

pUleder:

n A"a::lar ,I II ,apan8Jn1lcia QI ~a~ u SOl della H~rulcrum~

C 'If"ti''-'t I !C!a- t ... ,,,""~~ .am ...JIiAm" , -~ n' '0" a~iru' ' .... -r~ ,~iIi";!!:Ii --

~1IiiI! ijilI, ~ '1I.I11iIJ 11"""".:11 ~'I DJ~ ~ ~l~' ','!l;!I;~1lJ I" ,!!;;!IY!!Il'!!!i!I ,~I,!;I!'.'

o de Vib[~,cI,c'ne!s",

III SO' ,Pl"lod!I~~Cien vjlbraciiQlnle5 de lJI niB Id!e~ermijlnlad a ajmllPl~ I'lud 01 '~'ree. u,enci,SI que, pUieden::' o P~lr' ,d1mftos, en fa ,estm,dlllJ rom ..

[i 8m !d~glradEIIe5, III IcaLmar' ililQ-uiabJid :8 los u:sUBlfiOs.,

'1,,]

at rial pro @-gido par dar chos d au or

,A,C:CIONIES

I~ Acc,ia n: ICIUa~qlulh!r causa qlus, perturbs; ellle!Jt~IU~ Illbrio, ,d,e' IUlilila es,'I,ructura", Clla,s,lfiica,lo:iollill del,alB accdonl.s~,

Por au n,atu,rallez8 :18 cl,s'slt!fi',can etn: 1.1 Dillclas'~

o CllJifiid'DI estAn iaplitadas :sobliSl lSI esn:duJa y sen meperndlfenles de Lo, lC81atler[I~CaS mecanicss, del esta~ !!! P'e90 dle'os, Imemefl'~M, 'emsIRu:m~'j ,Selnecarga del USC\, Niuw" 'Vi8nih,. Em puj es, del temenQ\,

llli Indlmcta'S'<i

D, CllJ.~ndOI :S(Il pliOvoeadasi ,PUr- 'fen6me~lin)s, I~~-ao. de' glener:sll' 'rueuas; emma, ICCIIllS00lJI9Cia de lias dmbml1 aIdones; qu 9' 5e l[llrodluoon.

D SUI Wior d~p£nd)II' do, 10 riglid!uz, Ii h iporBe;tat'iddad .ola I~a es~mc1ural. 11 Atdones, R-eo1dg[C8sj Te!i'mi'CM~ 1~'5m iCM" ,A$ie~~ilm.

lbi Segilliin ~al respuesta esl_ructlUral las slccilon,sJs, SS' Icllla,sifican enl:

II Es,tftfcs's., 1!l1 Din'a',mlcs's'~

r at rial pro @-gido par der chos d au or

I. C,llals,ii'lcl,cih5n de '~IS acc'iiolnlil,~

o Per su 'vari,sclc,nt sin el ti,s;mp,o SS' c~asn',can en; II ,Pefmsn~,nle;s' (G}!j'

r::: CSl'\ga glmvitalCl mial Ide ,OSif,c"oo y majgn'l ~udl ~i.li1rn~e'.

Ill, Peso do, loo, ,memoolto5 ,col1'u;tm~jj Em,puljes, Idel ~enrrenD.

n ,A,cdoo jJJ,ya IPosi'ciOn i)B!mul'iI!_ QOn-stanb91 , su lm;agn~. t~OOil m:OI'I!Otcnamleftte, hasts! un ~IOr' 111~'lmit •• Ii, Pre~e ~sado~,

I., Variables 1(0) ..

u ,Amiones, IOOy.a pooid6n '",/0 I111I.niutud wr~a iCOfJ1l ell Uempcli ra PlIJOOO!1 8:duar ,0 ~ 01 Blre: el oo~ifici'o'"

.' Sobmca~ml de IjJ S()~, Nlew., V~'en~~~

III ,Acca9nta'~e/s I(A) ..

tJ Sm MiJje~JI:IM ,ml~ B~; t·le - en Ill~ B ~llle'~ :~;il:Il iffIj.,..;;;!"'a~~III..4't·~1 cI,!Ci;, ,~~ '"~ri''' :~oJw...~ ,l~ ~i2I- "~ii ~~.~

_ -~ ~ .... ""111___ "11"'" .--~ ~ _~I~- IW"·, ... ..,!Ii!!!II!g r'!II!YU_ULty~ _~ !!ii!!WJ,lIiQill i'i!! .!IJI~1',,",,1 .!Ii1I! !!I!'!'~II.l!!Ulw,gII.~.

Ii! S;sJmo.,

r at rial pro B-gido par der chos d au or

A- IC····-IIC··· ·····IO···.·:·N>· E· ',So 1,

~ ~ ... - ...... - .... - .. ~'. - " _I___ .... _ .

I. Va,lor dla' 18 I.,c,c:liolnlil

o V;a/o,r caracter:lstico~ ,F.f SiSI deffl~nle' pc I!",::

• S.u val.OIi m edii~I. '(Ac~iones, pem'iH8~lentes)~

Una ICD~al sUlpem'or' 'D iinferiO'f,,, '(:Acc~'Qn_ v1anab~fJs:).

• Su wl'er nQWtl;n,iII~ ,(A,cdl'ron M acrAdmteJles).

o 'Va/olr de' ICJJimb.in',;Jc,idn' de ,un'8 (j,f;C,iO,n' 'varia'bl,'~

III IPlesol del esia ,ooci6n COOl respecto a otms ,en las verificooioo., de liDS 'e$~ooO$ Ilmm'ile m ooma~le toelfic~'entes, IPR!'idaJes., I. SJfj abU.a mult1p~lcand\cl eJ 'V8JJ'f' lcamdlarl'stioo, par un coo,fid'ents' y [j

D 'Valor ,frecus,n;ts' da ,un,s Slcc,n varla'b,/e~

I. Vafor' de' ,Ia iCllceiOn que: 0010 res :sulj:u~rMD du ranto le.1 1 % d~1 'tj~mpo do Jef:~f8ncisl. III se lOb' :len!1 muiruipUcaoo1ij Ed valer' ca~aderls1Doo por IJlilIlcoef:idewrte W~

o 'Valc,f' cas} ,PS,tm'ls'ns,nt!9' de ,una !s,ccio,n vanab,,fs,,

I. Valw'lde' II :acc~6n q'l.h~' s~olo os su perarJo dUlrante ,ei ,001% Ifj'Ie\1 't]'empo de ~efe~e11ia'a., I. S~e' db~iene multip~~oondDI ell 'YaJlr IcaraG~errsl:iool par' un I~Jioelidenlt-e' 'Y;~

at rial pro @-gido par dar chos d au or

1-

, ._-_ ... __ .

! ~ -

.. . .. _ . . -

I ,

C- A····:··.P:IA:.'·.·,C~:~IID-·,A.-JD- .• ·.·•· P, :·'O--·R,'OIT-'A'jN:·:·· 'T'I-E, :

_ . l_, . ._ I .. . _ . . l • I, . _ _ .

• 1 Ve,rificac,iiD,neS!!,

o 'ilS;e consldera qlu,e' ,h\sy'su,fiGis)fi'.te fjl,s.fa.biliaad' del eID'n,junto [de,l,sdificii'cJ 0 die una p',arte in~,

dlen - nd"'olil"lll d~11 rnlsm 0 ~,! n!l!llra todas ~!~~ 1~"I:·t- "~c"I'onii!!ii~ diit!:!l; d':imll!!!il;n~"~Dnlil!JidD nil!il;":!!nan"a~ !I!!ie

:.: ~'r-" e ':_. II§:!I [I, ~!~' _ '_ .~~!.. . ~. ~ ,ail ~\t;I",tU: e. s ,!;:a,~ ~i J Ug-', ~!al'! c! '.:. ~ _' Ig' .,~'I·' IIIlIQr .. ~.'. ~;!l:i'~ ~t~ . "'~~ ~Ii ~D'

eump :8' I a Siilgu~ ente c'D:n:d!i'c~;O n'-- ~

'Ii - . ~;;g;I\n1f rilliIli, ........ i1i'iill,.ln ·d· ~, oi'!Ii~.4lfil ;iiI;i5[ ~~ ·i§i~'fii"il~ 1 .... .n~~'~'91k; I ~1'ii§.,JI~i2i' - d;,d,I:",:g .\;Ii- !!.Il,~ ~1I~_.1I.;!!·. .~,lI '~Uii!';;j'Ii'lti' I!I,,!I~_~! ,,*,!!,~~~ ~~~, U"!!!l!iiJ~~~!Il:1!.Lh . ~!i,;I!'Ii;;!;! i;!!~'

!II' E'" ".,~I'","", I'" 1ft ...... ;i,~'~ ill .... dAi: _1.i!'V"'ilil&l'!i; d· n, I"a'~ a;l!!! .... ~i~ ~~t"""""'~11·.,l_..;II~~

- . d 'lilb ViIiiII\.ll IU U '1!ui<!l;iI ~'!W"'1IU' .' !I:i!ll tn',l;i!"'i;i!U.1!...! c·~ . 0lIi' I!.rVIUIIII~ ~L~dJll ~.dU~ Uii:Ii;

'~!~.'--'

D' ~Se con-s:·ld!u'ra q,UB he:)," BuReis',nte ,(:e.lsis,ten'cia' de 110 B!sllliuc~tuIFal portante, dfe! un slls:m,s:nto, es'tru,clunJll"~ sec _:._6n~ punto 0 die una unlihj,n ,en'tlr& [sl,ementos., ·ed IPillra todas las s,iitua,ciio~ nes de, Id:iilmen!sion,adlc[ pe:rUnente·s,~ se cum,[plh! i:a :siiguiie;lffIite, loondliilci"Dnul~

i!!' era. Wj'Of' Ide eifoo h~1 doll' &fect:o d"eJ' fars acdom es

[~, Rid'" valor de lea lie I!JIIDI d'ie IISI ,resis'enlciaI1cmmspoooliem'tsi

r anal pro-egida por derechos d au or

l"'d~'iIi 1""1 I(IL' ii!'jI; i:·~'TtE:lii,li~ t~".ii;'JL ~VUi U~lnV~II'u.,~',

. ------ '-~

__ . _ ._ .. ...J-,J.

..

- 'V'alar' Ide' ca,.ic·UIII~o d:a -I lamctlD d·e' I~IS aICC·'JCU'reS~,

o Siltu8!ci:6n Ipeu:slis,i,elnie 0 'Iran:si'tomiia.!,

.~- ~G .' ." G'I~ ~ _-:' l·~· ii :P + 'Y~ '~ .~ IQK_'! .+'y l,,~ ~ ''P''IO. "QK'

,t..." ,.J , .. ,J - ""'f."I. 1 __ 0_, ~ ,.,.' - -,~ __ .,1

i'l 1>1

'yl l'ci." " O' Ie " +, T d. ,OJ pi - .A'.I I, llrJ;,~ ~ '1" t I-I ~ QI v .~I ,+ y' Yo" " ,,"I~" j"ij, • ." Q I~ .,

~ . ]I ~.J ~ .J ,!!r ',,-,-!,. Vc ,,~I II,. ,f!!;, .~ ~ ~ ",.U T '!;!! ,,~, !Ii'!!.. ,~

ji!;1 i.<·l

r at rial pro @-gido par der chos d au or

[. Valor de, ci,llclul'IJD Idl!lliisfeato, de Ilalllccii:on,es,,~, o ,SUluac;olr, psrsiste',nts' 10 transitor/a'

.. '1 + "', .... "11 !! 'p + V, .·"n'J- i! '. + ~ v ~ '~III,f iii "

,~ '~~.Jl J ~ UJ.I T OJ, R,

'i ~

[_

. . .-

, .

" _ .. _--

~

• T,oo. [las ,ac'cio",., permanentes .. (1 ( .j (l~ '~,l',p ~ P )1

,j Ulna ,action vlaJr~abl'e ,cualiQIIJ i;er.al~ I(Y'~J '. IQil~ )

~IUnal oombjna~"O:n P Of' ooda tip:ol d:e ,EB ~cl&n '¥ii:ri.ab~'e,~

iii E l resto de: tes 8CC~on E, variables!.~ (l'QI r. 'Vu ~IOrlJ

I.' Ern lias compmbac,lonel' Ide ,e,lt,s',b,Etid:ad'" len un!s mi~sm!l;I: ac-

1li"!Ji"I"n 'iI:!\lIO .A,t:f!lfr- ini"~ "i~, n"'IIID n'!!:II~\i!:!ii ,I!:!J'iI:!'! iii!!Ii iIl:'!;~i!!ii h,iJ'n'!JIAnll"'!!:!II f#!!:!i~htn~1 ih ~ 'II y.,., ~ ~ _l ~r~' 'UIP'~!i_IP.~1 ~1~l!Wltrlrlgl ~1~~· ~P'l~II~1 ~~I ~l~~:gIU~~'t~I~'UYl!r (ill I,~r~;,,·lwr. [~'UiVl s

'CfJa'i de·'ss's,fs'b.lriz adara I(desfavarable}..,

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

IC ... ··.-A',lp·'A· .. ··'··.C •. ·.,-;IID··.·A--,JD····.·. IP_::'IO •• ··'IRI<T'A:···,··N·····.·-'T·E'

"_ l I, •. • • • . • • l .. ...

,iI!!'3,'Iiiifiii'IioIii"-i.. .... IF.~I "VIII 'ifUfICr.

"" •'·m ~

.. I j • '.' I I

, es •. lXlhta

L~in rL~1!J!

[BI\;[!i,""j"" n ir,;i'\P;.... nOl!i.-ti!!'A A .... ~ '1i'""'-"""nA r·!!;!i;!iY' ~1~~1 c 1!i.J!~, ~~~ y~! ~!ll!l",", ""

IElmpjlje de~ tBniBnD PlreSl an dfi~ a; ~a

rtn 13'!l res

D'SO 071 0'90

O~90 ol,ao

Oi-95

a erial pro 8gido par dorechos de au or

..

__ _ __. __ .~ _oJ ..

·qr'al

~ _ ~tUl!llEliS ~ '1000 mil .~IIlf:h,.,;iiI = - :5: "'IRI!'iIiiI ir.ft .M!IlI i U!ilil Hi~, II ""!l;!!!;Il' Ii".

If1 a~ UJ
.
m' (r,S if 31
0"7' Ct7' n
m' 0'1' 0'6
07' 01" O"G
- :S.~n ~II ~ Ida ~ :~Q. PO' L;I q100 iSel i~~~

a erial pro 8gido par der chos de au or

rt1 es 1.12
0'5 01:2' 0
O'ii or!]1 i)
rmI Q;'~I iO
07' {ill' 1)7' I. 'V,al Dlr d'e· C,i~CILlIIID' I~'- ella rls,isle'n c il~,

'r de caIe u,'tol 0,18) la fI'sisitenc,ial Ide' IUlna e:st1llucturmll e'la'mentol ,le~cc,iiOin, [punta 01 union, ellnlre e,llleme,IilIDIB, sel olb,t/Slne Ide cd"c'!ulo,s bs!,ssidas en' SU'S' catl'lcte,r;is,ficas' geID,mlre'" 'neas' a ~a'n;r Idsl m'lcldel,/o's' de! loo,m\"'ID,rta'm,~elnt'D del' e,'ecto Bin's liz,'a do, U de lal res'#s,tencial

lr'- " ~ II

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

[_ Efec,to de tas acc~la:n,ellpa I ~II veirliificaCIIQ1n de! 'fas Idefa:mrUIC::~OnleS,~1

o A,cc,'o,nes'de oonal dura'lc'/~oJn cu)NJs' s,fec',to,s pus,de,ni res'ulta,,.irre!'ve,rsJbJ;es,,

<,' (] II, . +, p' +.'1 'U ~ + .....

"'1 '!'l: .oJl - -,,... ,I! .. '

p.:]

O A',' Ap I/A ,nA!~ ..da AA J~ ,...J,'~liII'~ ~1:A n' A.M' J'UA l£i!o i~ I~ piA ~ pu' . t:!iI ,dI,'~n Iil:'!i'~f-' ~11.i,D~I;'·L.·~I~ 1iC' - ,u~'f'U\llll1g~: lUg ~u~ flg' UY',il' u\~'~tJL Lio~:llu~ ~ .pl~II,IU~ _ .' ,g!U~I,~" ~I~~l iI'Q ~Q,rIQ U"~I~,,.

'P'. . '.' I·Q'."· ~

n I ..... i i,I' I

IIJ'. ~'Iii-

'L 'L-

" .. "' ".. .

/ IG... +, P ~- - " I ~ ~ Q [~ .1 +'~:. 'qi 1 _', "Q' 11i~' •

." , • J ,i Il'!. ,II I" I _ .,~, - Il'io, ,.

j~J i> ~

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

. - -. -_._----_ .. _. ---- ---- - - .--

. ~

...

Ii

1-

1.1 D,e'fai~_ ~~,liC:I'D'na.S,: F'lechas mi,xim:BS"

c lint . rid'adl dar 110;& elemernos loons;ililuctilvtl,s.,

• S·(I'D s,e CQnsiid'Blianl lias d,e~ormIEi:onl8S que S,B lpmducen despuSs[ de Iia pUBS,tal e:fii: obra die! 1E!1e-, mS!lfIla'j para cu alqui:sr c,Of[fIlbh'l:aeil6n de las ;OOCiOIn'BS carseter'i'.sUc:ss,Ci

u 11,tlO0 [en, IP~~ iWM b~lb[qU'M, rmliiJ;~ 01 pa.v[m1erntoo: 1~~gidM, :sr. jWm1I'IBS.,

tl ,1,1400 len IP~'MS, con t8b~'qUM' orditla~f,~5j 10 palv,rmlsntoo rlg:[lIos con Junitas~ 11,t300 IEU1 ,e~ resl[D de, ,~o~, eesos.

o C'oln rt de los usuerlos.

II!!!: P[ars, cualqllU ieli' combinl3c j'lon ds' lace" on e5 c,aracbefirsilie,as ["I ,ccnsrder,i!;i,ndc[ un ~camle,nb!J.llal a:ccicJl'1,_ de ecrta durac'i[on"

'1,m511

o Ap1ariencia, de'sl,ob,ra

iii PlaIa, cual'qlJJ ler com binaciion de aeelones IC:aGi pormlianenle,. '113011

r~ a ria' pr e ida par derechos de au or

1_-

- -:- . - - . .-:1'-

- -.

------_._- - - ------- - ----

A- PTII'TU-ID DE S-ER'-V--IC'-"-IO-"

'- -- - ... ~ ._. _:___' - _: ,~-'~_I ._;,,·.~·,"'_I •• ,-;_,,'_,I

• De-'ifl ':o'-,r' m ,- a-c,·~':llio.·:-·"n- es: D.· •. ~,rOp·~ .• II,'?za···'.::'lm-:~ -:-'ie~';[n·-,tlo'~: h orlzonta Ile,··,~,

.. !II gall' .Q ., -. _. g. - .. ~ .. ~ ._.,_. ~

D ~IIMl;te:gri'd,ad' d,e los, elelmelntos con III P'aTa clJalqlJihar combinaclioMl d,e acci'ones, car,ac;ter'~s~jc;as,::

tJ de!sp'lome toIaL~ ~nfierior' a '11500 d'e' 1181 al~j~m tota1 de1 ed ifi'cio.

o d:oSplcun8 lo_~ i~'rnfelrijor ,8 '1/250,do' ~a aJhlllr2i1 dB' 18 pla:n1ta,t etill 'cualq]Jliem ,ds' ,ell\as"

A " Ii d [I b

I:] i pellne'nelS I e _,91 01 .Ir.a~

II P'ara oLJualquie:r cJoMluhilschin de ,sooi on.es ce,ii permanenJle;' tI dle8pJ~OItBi rellafivo infEnrtor' a t 12511

I. En lunia e:strulctUlria,,~ ~as, condldones 81mJiterioilles se comprrob'B'rsln s~guln dos diiifiBcciolne,s 101 rto "", glona[~es,~,

25

at rial pro @-gido par dar chos d au or

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

--------

• I

, _. . -_ - .. ._. -- _ . --- .. .

- Plea, PlrIDpl~O'~1

[J En un edl~filc~'la ,SS! oonsldl,srara 'e~; [peso Proipiol d:e:

•' l~ o~.m' en ,!i;'ne Omi,l- .~4!'1111 i!''!m'llo~

~'~ill!!Oi!i ~ IL'UQ Ug U U~'Il.I!I.iIIIII!!mI ~I,"

Ii] Los, csrramliliiB'ntos, Y !sil,amentm SI~~HaJadDrl:llli'

La 'lab iql.llerli',BI"

L i ILiC6 rle:veslilmiointos ,( pFlv1i m entes ~ Igllll SftnE ldes, e ' Iluc i:dfl5"i ",als,oo 'lee h O:SI)~ ,II ~08 r1eUl9noo,.

• 'Los, leq;ui pBS! fi,jiDt3 I(miiiql Liinas I' iinsI2Ji1lac1icnes).

i~O: ," RJ',' 1·'i'iI,D:,';' r" ,'_' ... ,....., .. _.

FORJI,AlDO

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

_. 'Ii

. ~

0- ," 1- 2-1 ,-- _

_ ' ,_,' ,m,

E:"'~O'S,Ctldo' dB C'B,m'6,nil!J' I'"

]0

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

-

r . ~

_. - --

I. [PI,es,o .P,RJ'p,iio Ide, ~'DSI 'kI'biqlues o,.,dilnalrios,.

o Un 'ta:b:iqIUB' se dl'B;fiinsl como olmin,arhJI euando SIU:

I P MilO por Im,el.O Icuadrado no es, S,LI pe:rhJIr ,SI ·1' .,2 IkNtm 2,. • Gru,sso no res may10r de DilDO 1M.

III Il-istribuc:i.an es S E1!'n'siilblelmle·nte hlomoglf!nea en I a .pll;antsl"

o S;IU Ipe:SO prcIP·iO' ise cJo,n:sidelm, Icom.o una ca.rga equiv,a~· lente u!Iil'ifcrm'B'mS:,n'te d'i:stfbIUid:SI",

o EJ vator del ,,--idha ca,rgliB ,eqlui'v;aie!n't,e se obt~,e;rlle! mul'li ...

pl'!~~idID 'II~ [jI\i!!I,.cAn m' ed'I'~~1 en:tll"S 1111!l'!!ii1 I!i'up~'~~c~e de t~lj-b' '"I't"Ill,119

. I~.g;_'~ _,g razo __ -,_I~I_< Ih~~'-:_I_: !I, ,~ :~ '1~-/~!lnl:J,::' "', -'ig 'I ~Uf-'-'

rjl,s, 'y III dis: ~a plislnta eonsderada par 01:8 kN/m2'",

1111 IEnl v~V1i'eind., se puede tomar como ,p,eso prop~o die II,iJl tab~q'ueria una C,lorslS del 1 ~,O kNl/mil~

r anal pro-egida por derechos d au or

o ,Ss' 8J8i'iigllll1iB'1 como CHIlls lunHDlrmle,m1ente' ~e'p:alr~, 't,jldlai", lein isque:lllhJs els'mentos, :sobre los, qiUB' sa ispa'YiJ (viiga:s,~ ,zu[nc:'hDs)~

Enl allguno"s easce l(e1lementos biapolyardCI!BJ,' la car~U!l plUed~e nsd'jstliibu itse' al los e frB'lmi1en'tlos ad·, 'YI2u::en't'Eu; ~,

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

L

: -_.

,- -

,

_ .. ~._ -

''J'': ,iI-.. '".A - - - - -...I" - , - , - - - - - ,A"iIi"f'L -

,8"Ieon' ".18 I ·'~;enU'CUfla'r 8' un ',u,"dCO

.. -1.·.··.[[ I~ .. ·- "l. '.- •..••• - J. [. ,' __ ' ': ., ",.I "

3_],_'

r..:

r anal pro-egida por derechos d au or

-:

.

.

'. ,

~....... . ~unfllho :sDbm ,eI que, I se apcyal II tabTCOn

U'n t:abwdn' ,otiel,n"srJo ,perpendicula,~ mG'n~e' ,s !un' pddico genera'~ lUll d~c'hD IPOrtlCQ~, una' !aloc'Mn punfuB,I' en el m'te dlonde Ie ;1~p-Oy,I, ,ell ZlUinlcJniD qUOi se[POOill eill PesQi ,dial 'tabh::,On~

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

AC .. ·-····,C·:_·:··I- 0"'--:::'" 'N-'" -'IES'-'" P"IIER'-'IM- -A-" N" -'EN" -'T-IES'-""

,.:' ": ' ...... ' ; -,C ,1- I \,_., 1 ... ·.,.1 -:,', <

F~ i!"i1~~...4I~1 1!CiIJ!!i.I!'~ ilaU !!IiiiI1

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

1mi ;ancho

B""g/L, . "~'-' ================"'j

~illlH*',ii"

Un tal:dco'fll arie,ntaluO' pafa'lela'mefilte'

~.~l. • llii"iI .J~

,a' un pO\i'-~;ltC\O gs,nera ,Utili,S ,fJcc'mn' uAl'lO!'

;trib,ulds' ICU "a ii nrlensidad est a en 'funJ-' 'ciiO"1 die, I,a dista'ncii 31 qILH!: 1100 Si~alila,,,

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

- --

--

JSIDllbre'C8lrga Ide I&IDI_

o Es e1 P&SQI dle~ 'rOOIO 110 que pUe(lha IQlrav'itar' 8;0-' Ib:re un ledliclo plOl'reliZ'On

d,D, ~illi ~!~:nl _ ~ ~~ ~~!WI!!I

II! 'Plenu:Jnas ..

I.: 11"8ta'l eC11 an es. 1., M;EI;iBrias;

,a_ilmlscenadias,," I.' 'VIs- _Ii cull es,

o En generali s e cJOIiu;~dl.

Ira comol una C~afiQlla' unii .. '~ormemente' rel~ulliUda ' ..

IE

~'M5 dtl1 i!!UCHD ,all pYlt:ii~cn (00 Ihrr;:lUidi15, re-n A. I ''I D:t

III

,lo ~ 61ft! ~1~~~, €1,'Ut_8 :[m rildOfri ·flil _ ere roo-~~_IiI'l .• 1.'e de.· _ . pj)n'!irJ;Mri 1~'~9tblli!~~,~ ISiBL'1;~,!tfe ~~tI(tn! iSc.J

lo IUS d:e ,agk:!m - - ,man ~es~Elmc5. sams,

,dBI ~~~~~., ,Itt~' .

EJ"

:Su;peI'rlrn~aIfc~, HlpElma~iitdci8: 0 ,gm~e$ superfifdes,

lkM~'nI: MiN'
,2 2
,
31 :2
2: ::!
3, ,4,
~ ,4,
:51 '.,
5 7'
5 4,
' ,
5 4,
iI! l'
~
2 20
~I 2
'~ 21
,~ 2'
,
3" IF

c~~rm~ ~OOg~ibl~:!I; ~n:etl!.fOOii\lo ;p~ mm ~ad~A

r anal pro-egida por derechos d au or

I I SIDlbr'IJC8,rg,: __ ! de UI,Oi!!'

Ll Eon los sdlfic/'os rls' 'as c:a'ego,rla'8' A ,;V' B, ~als! zonas Ide aeceso '!I' ,eivacu,aci,Olnl,~

• pDri:ahzs;l~ ImlBS etas, 'I' esc'mer,E;

0: :11' calicullls'ran con Ulna so'bf18'csrg"a igllUsll a Is, zona que com II lin 1 tea sn lncremantad ;I~ en 1·" IkINII,lm'2

~;!!I..;!lU "w,_, ,,_ ,~!I!!i.!!l1,~ I~ 'lei CI, I,. ,.1' ~

o LOIS balllco,ne,1 'v'o'lledlo,e; se ,cmllcull!sllran eon II!a sc:b"., learglsJ dlle usa IOOIm!,sp0rrlidlil'renife ,8 II: d;f!' IleUS zonas qua comulnh::s'inl,!1 Im'Bs U1n,B ,sobrecal~a ,Iine'a~ iSlctuandol en S,U,B bordes d;e 2: Ik:Nltm ~

],B

.'

'l' II

M a rial protepido pol derechos au or

I. S[ob[recar1ga de uso,.

o "Los v[iI,lorels indlilcad.os[ en II[a.sl tab:l[as )f[B ~,nc,l[uyen [BII[ .[fec:tiD[ de! la aU:ema,nlcia ·dle carg[iI:" .sa~vo, ,en ell easo Ide ele:mernrto\s cr1lti:c{)S:11 como vueIIIQ!S" D Bin e~ de! zonas de aglo[mera, ... · lii"'!O[iOIIJI...:n JI

~_U_l_ ~,

D IIJI:AI los' ,efelctos' 101'SI combinl,scion t:J'S' a,el%ne,s'l tee ,SI),bf'SCSIg'BS' Idel cEu1a tipo oe uso te:n~, Idra,n Is loo,n's\ids'18cJolJ' de acetones dilere,nlesill [Los i'te!mlsi Idienrtml d~e cada subcat:egof1~,a Id- CIi! I:~I t,~'[b,rl ~ -3-~1 '1"[- ~O,," 'I;'p-" 'O'.~ .S< d - i"1 ~:"li[~:~o='iC!·:~ii,

'I1iii IlI;iI! -1I;iII _ L IiOI _ ~ i!!i:I', IJI Il~ _ _ ' , ~'-I. III III, ~ ~

~11!..;,jift,iIIii nili"d:i; Iii. AF~~O' '-nl\i!loi'ln iii ~ _IIIIU' 1 I~v:~ .llillull IL&' ... _1111- !ufg'

NumBra de, planta dell I'll ,I ,Olusa[

'11012 ·3, ()" :5101 mas 115

e -~ .. jl' ' • ..1!11.IiI ...... ' tM il' i!iilI!IiIII,pa. II!IIyJI[ IU IIIWi U!!La1111 - I~,III!III I

,2.5 50

at rial pro @-gido par dar chos d au or

._ A- ~1~illiID"lnjn'~: ~o',,:"-b!l~ b:'~'~"n' d' 1i!.II'IIII,i@iIiI!!!i U 1-1!~lm- ._;ln~"'I--;.a·liI!!!i, dilll.'r~V:III~,D,:,r:~,O:_:"~,-

_ I!!i!!~ V~ ~ II g __ g,11 Ui I_hilg ,~ ~_ U g , __ 1 __ , _~_!!! III_-~!!!

C5

ca leA, -E .F

.•. rio .. !!I f.

'31",0 1'. 'Si

- ,-

ili"liID U:~!J!I

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

- - _ .. -- - - .. .

. '

. - - - . _,-

• Vi'lnlo,~

D La. la.cc~·On die vie:ntD prcducs so~b[1i8 cada el:slm;snt,o :supennclal IUlna fuerza ple,rplel11ldl~lcru ar

,d"ai IP'"' '~.' - iIC'1!·":"IIO,j n" ID:' C!UlP1P' ;;'D'~ 'n-'

g ·.·IP'~Ni~~', .. ."', . I .,'-.} I~ . fW'~." . l ~

-'

La. Idis'milbuclj'lcn 'y elll V8111:0f d~el las Ipre:sicniesl qu,s' iEferoe' le- vii:,!nlCI sabre un 'edffi:cii:o '1' las fuerzas resiulrtantes deps'nde!n:

• ,de Iia 'Jar-mil y de ,I em dime.l11siiones Ide 'I'al Icons:lrucc.lem ~

• de Ila~ C:iir,iI,cisr'"isticas; "I' diS: ~;ai p1srmesIDmliiidad d'e ,5U Sl"lJIP e!rfich3~ II de' II ill dilreccilonl de Is "Intunsidad y dal iF,Q,cihle(J1 dell Vien~o,.

D La Blocilcn d,e! vfen'tol 'qlo' pluedls' s'xpre(sarse 00 mOl::: q~ :. q,~ '~,c~ 'c'p

tlt~ fa' .Rm~0~ dfnjwoo dol vJernlo (11111 ~NfI!in:~).,

L. o.,lflJ looefYtiitnts' idSl e!)fp.oslcloo,!, Ul'~)e en Iwe~tal 1M, I feet os de! lias h~l"ulengas 'QJi{;'irrnadas P Dr el rrerrew , Iii 'topografl':a diel 'terreJlol.

Cfl, 81 caeBcieill-e eiJi,oo, g. de pt'8Sl6fj'! depernde de ia ·fO.fnN1 ~'lone1ajt~i'6n del la, s~.u,erii·c~e n!5',peckJ ;~II'vj'enll),

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

~ -~.~.-.- .~.~

. ~-

. ~ .

. - _. . .:

AC··C· ·1110· . NES· 'V· ·A·· RIIAB ES···

1._-:_':.__,. '_,-. ......'<; II.", . I _-

.1 V~·.',,·.'II~ln·IO-.·.ii

.11ii ... 11

o Las 9!StIlUclJUlIr8:SI ·S·SI es,tu:diaraln al[ menos balD la ,slctJu8cion del 'v,~ento en d;CIS, dlreGC~Dlnes oirtrQgonale:s '''I e'n ,amllbo,s se:n,tjid;D:S.~

o IE,n las supe:lr11iciiie:S! II b'B'mllo·vleln'to Y· sQ'lavlen·to :sera necesario ·t,eneIV· en CUenta, la ,s.locilon Ide fuerzss ·tangenciisllesi siiii suo valor !,UpeU',8 1191 10!% de! la f;uer:zm [pe:rpen!dicUllhlr' dleb,id1a ,e

[-I ",.. d [I ~ I

·a aOOllon '. ,I e VIf:!!1I1:0"

o Las fuerzas 'tanglsncia[lsls, se ca'lllcu~an como le'~ [produ'cto die la pll'9:slrcn e.,s!lriolf por elll rc,oisflilc·iilon'te de fO:zamlils'nto .. ,

[J Valor-es, deJ~ eoefit~ente ,de' ~GZf:JmiMl~o~

~ 0101 palil lSupeul1cisl muy -Usa (aoom, ai~LlImrrn ~Ol). til O.!Ql para mJIpm1iicis' rugosa (lhDrnu~gO n)1

III (1.04, pam Iupe.rfie"g, muy ruQrOfiI ( eXisteru:iill 019 Ofiulasi,l IiIlsNadulrsl 10, pnegues)~

a erial pro 8gido par dorechos de au or

AC" "C'" "'[10'" ····N·· IE'S' ,". VAIR:' I' A' B"LES'::::'"

[ ,'> ,~~, '['" "_.,: ~. I :~ .. "'~'I ".','.' '.::. '1.';:',',',.1-.: . - ',.:,,' .::

D V'SlllolliS'S, de'II,ooeficii:ente' de leX1plos,lici'D,n~

1.1 En edific'Ws' urb1J'tJOS de h'ssls 18: p,ls'ntss' pu ads tQlm,iEI[rse IIJIn[ 'valor lCo~s;tant:e die: ,2,,0 con iindeIP'en'"

dlnnlr"I'~ 'de I ~ gll,ffil Illl'q ~~'l~~)~, ._~l~1 Q g~~~ a~

~[ ..

Bema dBI milif 11l'- - !Ill ~!ItlIJiii ... ~ iUilliii- ~fll' - irJ- aB WI' [I' -I ~ii'Ci:o;r.ofil i;l'~! ':. =: ifij, G~I ii I niij mi!!lfii i!1i IGinI iif.il l!I!inji tw,

a

'9

'Hi 'Uj. :2~
'~ro 3"1, 3~1 It ,.'~~~ rUfo!!! iiii!!!!1YJ' llIlin ~~f~~ m,' ~~ ~"!II~- ;jir1 J'Si ::ii!"" ~~ ,3'D !J!·1 ,~~. 3,'5
III. ,~- ~1 i~~!f:JiijMdo ,II) I~ .-11 ~lifI):' _S~jjM , "s:IMIli!i\;; !l!;(ji"f:'j,il:!' ,,... tOI ;2"3 :~n) 21 l'S' l'~
~",3
Ibole:9! ® @l!Iflt!IlIuoolonslii 1P8~lJi!I!ib,;,
N' ,llooa iIfrtl !!Inal I~BDB:rDlI. Dlwr1B1l fOIimlS'IBJ" 1'3, 1"4 ~.~. '~~ :2'~ 2" ,74 2:r6
- 8 Ii! it!
v. 100mm~ ~ilIiW do I~milli!lil 1~!.dOO Ii, con poofmiollJ ill g~iIi~~i - - Iii I ..
- l'2 f2: '~ "2- '1'.4, "5 ni '~lll ~~
'n!JEoil!. 4.3

at rial pro @-gido par dar chos d au or

iIl"""~1 iI""'~ Inl iIf"'i; ~~'--~i ,i'!!_"ti".' II Ci'Adl ~~'I5~UI~V ~~J ._!yt~ !J ~ ~~,

,ACC,IONIIES VAR,IIIAB,ILIES

I I Vlen'w.

M C- 0:-:' ·e· .. ·fi-:;lllc:-:·:l~l0il'lii'·1 Ie'" 'e' "O'·'I'liOO·i-"1 d' ,"e" 'e"d~l~liic,:j"li"'IS""" id'liIi!Ii; -PI'['I'ii!!',Q' "i(!'

u .,'.~:,~" ~'~IIIIIIII~' ,", < ~J'" > '.' '.I' .! ,'.'_'I,II~' ;llU ':. ~~:., ~ :'~11

S·_ cnliill~!;'dAl'iOiIi\..c.-n ;i;"in~f-·Ii!'!~lli!:!iin.Ii!:!i~' ii:Iii~'-llil'j"!;~~ f'IIln-b8-fID~' ~ b' . ~lrI-,""all!"lil;li,i'"iIi ''IiJ' ~'nt'~r~,~'An4fA IIlI _ e' en n ;d,., .: ~. g ii::I ,.' eoene 16. '[.Il!~.g gO ~w, I:~I U .'::. es b .,u·· uit~; Ir.~IU ;, :g;lw,ll;:g '!jr'~1 ~v,

,.1 La aeci6n IdI!a:~ v~'entol 5B· Slplli'IC8 siobre Iisl sUI,pinficrue, P(fQ:Jeccilon de~ 'VlDlumlfJnJ ledificadlo en lUlln plane perpi9m1 die uila r ,a II a acci6n d e 'Vh~ifiliIDi!

,.01"

!i!i!{f~ QI!5Q1 1"5, 1~OO '11'1,25 :!il: 5~illIIl
Qrr n !!!Irs 10'1 n ~8 ,.tio\1i . .. ~

r at rial pro B-gido par der chos d au or

- - - - . - - - - -- - --- - --

~ ,

------------------_._-----_._---

• N~ev·e~

o LiB ii'nl'ten:sidladl y bJ, d!i:stIMi'bu:c:~On de· la ca,~a die nii's¥e' sobre Is eublerta de! un ,ediificlo,!, de-

pern,d'l! de:

I. IEllcl lima Id~ellugalr ~

I.' EI'~jIPDI de preci'IP~itac'iOn'~ ,., E~ reliiev1e: d1e~ entomlOI

,.' LSI'fo!"1m,a, dei~ led~ficj',o 0 de la ,cubi, •. rma", III' tes !sf'lecblS dell v;i',ent,o

IIi L!os iilnt,ercamibios b!rlmh:;los Ie n los, par,am,errtos e'Jterior,es~

o IE,I 'v,ahru~' die, lSI cargB die Iniiev,f!' pOI!" unii:dla:d de s,ulpe:n:iicie s'n plroylecc~tOr1 Ihlor1:Ij,O,ntaII jl sa Db ... ' ttls'ne m,edia,nile lla ,e!,xp,reS~IDln::

11,1' ~F:;t";~niio~ ..ill~ ,,~,~ de' la ii">1 1 .... 'i;!!i;;;'lii'o'"Ii

rl I~~'I~~·· IL'~' U ~I l'W?i·.-11Iul ~I •• " : I~U till ~~li

r at rial pro @-gido par der chos d au or

#! "!I..- "'" I Ii - A Eiil'!_1 lip-'iifili lin.';' i ~_ \101 "-" V'~.;o!I' 1Il't!W!!!;oo·I!I,!U!1'V'!iIoo

-- -- . - -- .

. ,. .....

. -

I. ~_ ._

-- -- -- --- . -------------

A- C·--: C'-:-'-"'~IO"--- . IN" -'E"S'-'" 'V' "'A'- R'I~A"_" S' LE--S'-'--

. ;.' .. ' I • '< .......- _ _:, . 1.:-

I .• ~... . [ ••• ••. ~. __

o La IC'aJlgia IdlE!' niieve sobre Ulnal :su'pelmich~j' ho~[zon'tall S11J ~SIU .... pone unifollmllf!'melnte rrepalrtida'jj v Still v,8,lor eln IcadSI locsliId,s,d IPuede. "j',a,r.se con los Idatos !Istadl'sticos loeales,

o La ICio;mUln~da.d! 'V:alillenc~alliua ~:le,rteniece SI ll!a, Zona !CI~maUca

5-=-', ,lA-II-:~-;1 C' d i ~:Il D- m nto B"-,, ,S··':E-'·,A:·II; .)-., [~'nl cads II, ". :--~iliii'

, ~,_nejo ~ _e_ ~·oc . e ~Iase, -_'- __ ~ '0' Ii::, __ eel :_.a ~oca __

dad, .poora, tomsrse, come Y,alolr' dis! [Ia :soiblrslc8lrgsl die nhaV~ an un terreno hlod,zonta~,., el que, 'Ii g UII'a, en la !tab~al~,

I 'jjwd tm]l
, filVM
, I ~r! I
2W II 1iJ,'3
~JOO I ~·4 I
OO!) I !lllr..4
001) ®~
L '~OO ®"
- -
&!lQi II ®,"jl
I :-. ®"a
'1101) (!,~9 I
~~DIJ '1''3
I I I
:-(1) , 111,
'~IEl 00 zs
I r at rial pro B-gido par der chos d au or

. --------------- - : -

: - - -- . ,.~,

.1 Nii:eve~

o Co'eflilc:ie:lnte die tonna de lSI culb'ierta:

~'~ ~''''' ,~, - JI8'- - - '·"'~d'-D· '·\J'IiitL!lir~'lman+d nlii"1ii,' iiI"ii..nm· ,t\flil ~ ~

II r;~,uon dm,h,o'::' '~ .. , ''''I.'~ ~~, f~_~, U;, .~ ~~ .. ~u., , "Y~~lo;

Nn I .... ~I Im-~ iirni.......:l1'11 m - Ciin-~n 'oil ,..:IIDI:'I;;':lFt:illI~liilCinitIO~ de- la -n··i'I'axla,

[J ~ 1111!ii.!II;: _ .~.~ _ VlIIIirU u_ UI~~ ~~IIIL~ 11,- .. '~'" J~I ... ~'~~I!!

• ~ ,~'1 ,para IQUb~ert8s ,oon ii~elim1:aeiDn men or '0 ig!l.UlJ q~e! ~

iii IIII ~ '0' I"iii!"!i'~ AI III b'"I:a,.;l!\!l!II@ _n ·11'!i1'""'1·1'1I'Iii§ii"'~n m- .~' n ~11II'~~1 iflr~II~;D; lC!nl "!II ~ ~ =u ~'W'UlI~LiI! :::l~lrt.U~ I~I"~ I ~'I~U- .l1-~'UWN_·· .·.!~~~I'~!I·· 'U; Ir;~ -_ul :~~~; ~1=Ii!

n IHiI(J' imlpe(thm,ernto~,

• l~, :=, 1 para IOIJS'r,qUJSIi i'nClhn adon"

• ,~afd:6fli IQU-S lim'na ih,ierio,lmfJ.nte ,CO,I] ,una Il"u;JI.ho:ya~ o F,stId6n SUiOOS!J¥o, lindinad 0' erli el m~smo, serrtido..

S t ,."..[Il. ilL 1_ .. ,...11- iI!~ d' .... II.r.-.~..:II.A- 'I~f' '~- ~-II.ml- d-lb-j'-''II.p--- ---'bCiiBi

1111 , e _OIiillEba if .. '1'~C~·lI.iIe '~urm~'~ 'l~eu!J,Un i~~'I!em:JIi Iltle_~e!_e~lIp,,'ara ,Bm..::~-,-"

D FaJd'oo ,sucesilvO, iincJnad'o, ,elil selntido ,ta1'tmoo.

~ A,/1niii -.,

• ,JJ, = 'It +- JI ..... ,;;I,~ - ,S;' '"""

14,',

, I.

r at rial pro @-gido par der chos d au or

• P'ia~a a~iigln,ar las acclones ,sup1smdiaIIB:s die un fo~ado' ,SC'biIiB ~,as 'viig1aJ,fj de uln IPclriij,co:::

o Sa' eonsldera Ulna 'tranja die unl mletJro die ,alnc1hlO sometda a una 'c81lrga de 11 kN/m2'".

o ,S18' ,sn.alliiza ulna "barra" qlue, SjglUS' la Idirelcc;~On Ide lias, 'vii"Qluetas, ''1' ,BB' iSPOly's SIOltU13! 1110(5 perfICOSlE' EI esquema die' ca~cUllllo, es:

III En Iiosl f'orjad'os mlet,a_licos~1 el do, una] vilga ICQnUnua 10 bWiB,Poy',adall(vef fiiguFa)., - lEn ~os' f'orjados ur1idl~lfeccm,oln,ales die h,orm'ilgOn~ segun 10 fllorm,atiiv,a, Vig'(!!At!I!J;,

o L,E) IFB'BCcion en eada IUno' de: sus HI'p"oua,s loolnsti'ru'ue~ ell amb~tD dle~ p-',orlilcol corresoon-

. . __ . _!. _- _. -. I ._ _.1 III . - . _ _ _I. . - -_ - - _. _ - _. . _ _. -;}' - _- II - __ -._ - _ - _-' '_~' _ _ - _- _ . J _I _ . ._ - ._ 1 - _ __. -. .._ _- '_ ' _' _I '_' "If,"'" _ I J

dlil'Blnt,e,.,

II lEn ~os' ;apoyos, eXlreim,os G·a tema, S~e(mllPn~jj como 'vaillor !dell ,amlbU,g II,a, m~ladl de Is -u_z dell vano,

D E/I"!U'Of de, "a accJd,n' (k:Nlm) sobrel ,u:nl portico se lo,btlene m,u:ttr ,~ isnl,do lal ,alcc/on (:Ca,rg,B; pe'nna,nle'lllle'll ,S'obllitu:arg!i die USD~ ,SobllreCUlfgia die' n~,e:'ve)1 por e,' Ij'ffl,b,ito,"

,,"~i l"t1D

r at rial pro @-gido par der chos d au or

iii;l"!iP-,~Aii;!liI::!Il:!' I~"II Ii ,iii; 11!:1I'iI'iF ~A.ii"i! ~I;.~ [M~I!W.~IiQ' gl, ~ ~'1. ~ U~~!

- .

, ~

." - --_._----

1_

Continluidad del la Vil!9,U e,I[.al

A b·~- {~ Sem:ISU, rna de ~., .·uces,' de :101,

m '~:D:~" _, I,

1- '

, -' - -, -', " vanCl, ,adyacenles

, , -

r anal pro-egida por derechos d au or

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

il'!imioii=nlldi~"jl~I'''''''Ji.~ ~')OO", , 0- ~~ Uii&A 'E~~I Ir;;ru' Dlil

FRi.CU t¥I~.~ Y'HI",' I .• " • • = .. ~I ,l_dl W IRJU~ I ,~,

. .

.-.

. -

.1 O;~jie,tilvlo

o IHBcs'r una primera plropues,tsllque' sa aIIPro)(iime~ ,8 Ilia ,solulcil,Onlj

[] Enl leis~ru:ctura,s h'lpereslitiicsl:Si S',S 'necesano" partJil1i Ide un,1 p1rlOplUes,ta ISplRl.x!ilms,dsl para ob~lene:r una SlD~iUclOin opllilm,B,.,

53

r anal pro-egida por derechos d au or

• I

••

I'NJj'TR·!'O·.· 0·'· UIC···· "-=C' "JIIIO': ··N····

_I_"'~ _ ._ _, _'., ." .'_.' ..... '1_ ...... _.. ' .

• D;atos;:

D IMemlDria Idle:Bc;rilpiU'Va.~, o DhBitrib,uc[Oin en IP'lanta .. D ,AJzaldID~.

.!m

1

1

'n

1

II X .' 'Ilml '\ ~3

"

,

-, -'11;\, 13 . '. 'I

\ " ''\I '\
4·, "ill 112
:5 m. 4 m l'lm 11 m
r ~" JI!i' .. I, _-_ ,

~,

II tJ .II

,~

, ,

. '1'2 m

~·ml

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

_ .. _-

-- . _. ------_. __ .. _-- _"--_._.

• A piEu1li,r de la memorla descrilP'UVClI ob,t'Bn,e~miD!sl las aeclenes: o IPe:so' prop;i'o~

f""1 'S' ":"0--: 'I~b" iIi'1a ~ roa 'd:-:I D u ~'~O'::-:'

Lll ~'-:'-'.:. :.:_:. :::Alj~ ~ :=I:_' I., ._,1 I~ :_: I~ "_', ii

CJ Ni,e"v8i D Vi,ento,~ o E:'~,c,.,

I., 'Colniocid,IS 1'8S acciolnes~1 1C8,lculamcs, para ca ,et a: 'Ioljado 1III0s v,a~o're',1 die:' Cl Acciolne:! pllmillanenta:lt

D ,Accions:s ya!ri:,ab,le"s~

5-C' _ ~i

r at rial pro @-gido par der chos d au or

,2'iro

1

1

J

I'

"I ' III

III III

~ I~ I~ ~ll~! l~ '!II!II!I!I!!I ~ ~ EI!!Ii! !!I!I!!IIII! I~ IIi!I!iii!! l~I""_

I •

I •

I

_'-,

I I I

- 2,

I

I [I

~~~~~I _I__

I ' , ~

I ~

.... ' ...... '-I- """"" ,_, .. '!!!!!!!!!' ..... '11

I I ~

I I

13

1.1 ~ldlentjficallciDn ~ eln calais p i ~ar I Idlfill !alres de 'iinllue:nc'ia ('A,)~ Im,ediianle un reparto iisClsla,tiiICO,~

I.' La, cIllga, Bllpr!Q1ximad,8 SObilAa' un p"I,ar

i~,~ ,i'"ii;b""I'."'on- "19'- IC:O-:"'Im' "1"0"-:-1 S'-"':'U- -m-:-I':--:~I ,d-,-'-o"j

~I~ u u I __ / ,"_, "__ _'- __ ' __ _ _'1&1 ,_' ,g'i'

a 11 ~36 ~, A ~ (Aclc:~ Pe,rmalne:IiIls:s)i '011'1!5 II AI .. (Acc:~ 'Variallblla,s)~

o 11 !135 Ii b ,I (:Pe.:so Ce!lrr!amielnrto,8:~

- "' - ,;, _ I - ':) ~JI £IIUIJ ~~ ·:a n ,~ ig',AlI'~~',~", ,:'~

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

~,w ,fI,m

~ .-

1

11 1

J ,m

B·X· -, ····timl

'\,

"'Ii

(, ".;;r-: _ii, IS I'" '. '. '9

'iI1! ,!iii

:1':

J! 'm:

',_I

3m

' .. ' ~,t~_~~~-I~,.~. __ ~~,I~- _.........!!!!!It2

[Lal ten5;i~;n de'bidfal,al~1 mlolm:entollil8nll' MiI"IQ!f :inftlllJJenc,i,liI ; 1~lfl ~M pUa~s. ~)fmn1M.

Cusndl~ lOS '3!D"n16S OOliTti.~os, ·tiQ1Um IVJ:e8S, dm-mguales,. Eml ial IIJjH~ - i 01 pta la~

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

PREDIMENS~ONADO' DE VI'GA' S

"1 -, .'. . -,,'.< ,,~, "'1'[ '.' ; .'. "',"j __:, '.',,' ,: ..... '.,<

_ 1_ ",~,~ _ _I_ IJ ,JJ~", ,··i_l,-.__, i __ . ': IJL--~ "

I

a

II II II

II, III

~

~

~

II

,~ Id.·:",e'nliltilfi~~c~j~"'1 d,~'~1 ;~'m~- b:','I"~O,'1 ('~Ab,~""-:")- para

• _ ~ ~ .UIIII , !Wi. ~ .,' "I!;, ,', _, iElIIl.lli!Iiil!I,

cada po·,·~:rtiCCI'11 m,sdhaJln'te, un rell"rilB[lrto

j. I~

~ - - - ~ ~ t~

II,S'DII'La II,CO"i'

,I La ,cslrg,B fJprDxJims,d,s sobr'8 una, vi,~

Igal ,as, o!bti'sns' colma suma de:::

D 1- ~''';J!-6-.' ,ii' A- [-b" ,., '(;A' -. J:"!i.". lElia rm a"1'!11 e-' nta !~l :).-.

_ yl-'~.. ~ I': ._:~_.: - .~ -.~~!i! ,F-Iul. '_' ~. _lllll :_:,.J . _I :..: :Ol~. ~,

o 1'~5 II,Ab ii (,Acc:~ V'a,n,ab:I',els,)~

o 1 ~,3'5 ,ii !(Pe!9D' C;e~R,amii'lent,o,S, s;ii ,exist,s:n )~

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

- ---- _.

, (

-

~ Palla' albl-'snall1'" 181 rnomento fl' ecto 'r e'n 'una '\lI'"ga c'D-'lns'~'d-le' ram' - ns a e'~'s-)Ia' 0'0- m- -0- lu'n'~'a-' 'b'a-'Im"a~ '-b'''I''a~

.1 ',.' "'-- . ,", , "',- .. '''', " .-', -"',~ "".',' "1' ":- ,"', .~" ". ~ ',': ':.,',:-' ":"':1'" " ," .'., ~,- - '_-"I," ." ··',"-1' .. , ..... "'1"· " ,',' ,,", ,,~ 1 ':,',,,,

" _. ,'--, '''-, -r "-.", ',' -'" 11,.·_·,,,1 ".:--,11 ','. " ','-', '-". -', 1.--,1 .. _ -,,_ "', '_'_!',':':," ,'_"~,, _'''::__'_'_,' )1 ' __ ", -,~,,'_' ,_', "., .. -.:_: .,:_:_ :':", ,','.--:.:' " _" I,'~' "", '. -I '~" ,:_:'

pOiy&,dla ,d:e ~ongiluld el,BO%, die sUI'valolr IM'lal~

1- 1- -1

1!Jo I I .. ~

~I·~"~~~~~~~~----,;: 10'80 ~ L

-t\rl- '0'" 0

" ~·I I

""-d - , , "_ -

[Para 18,1 0611100'110 die II!a fllechsl'i' el v,s!o,r dle~ II;a clirgisl ISS lSI serna c e:

o Alb·· (Ace. P'enTlISnen;les). llJ!l!l !I!U!-i!!!!l!ltli !!i!W!1~~~~~~~~

IE] 101'1~' ,Ab .. ' (Acc,~ 'Va da b"lles)i' ll'ijj;-==~~o:::........:-~ia:::....::...~o__:~, L=-. ~~~---J;-

r anal pro-egida por derechos d au or

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

_. - .. - .

. - - ---

!

Nf:CE:SIIIDAD'ES

I CARGASI F ............................................. --~)jl MI()DIE.L10 IESTIRUIC,T1U1RAL II~:~-----II PRiO,PIIE ,DIES,

,J~

,£_ ')1 tlJ~·

r anal pro-egida por derechos d au or

__ • 'I

• Princ:ipii:OB lbis,icas:::

o IPr1i'tnciiIP:~D die pleq'luen:ez d;e Iss; !de'brml;ac"lones,[O D P'flinllcipl'CI de s,uiperposiicilo,nl,de, estsdos.

o ;Pmiilnicipici de p'roporciiolnalii'dad~

C:aefi'lc,ienI18 dill rigiidllz::::

Accio:n necesaria para produelr una Id'eloRnI,ilciO:n uni'*allri,2i1 len la dilreccionl Ide ,dht:ha aeciOI.n

CO' "fi.,iIIIP,,'Q"R,',"T',AM',' 1-I'E-'N:'-'TiOr"

",'IV11_ '," M I, 1_ \ ,_

ELA,S,TIIC:O IDEl, IM,ATiEIR,l11 ,-

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

===::=~~~............_..--~~8.' ~ m

m IUB~··

_ I

I

....................... _ ............ iiiiiiiiiiiiiii ............. ~......._,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ .......... B' .... ~~ m

,1°0

D';al~p·a· .. I",,!~am-·· ·'I-:e'nto- '''lr-a.··· ·ns.v:·:ell~:a· ··lldcO ~il-l ~,'~r,~,ml~1 A··~·.· resoee :_!Ivnl de IB:-, ,

'Iii ill II, AU., I " , "II ,., " II • . w IW,All,II!!!:i, U , III '~ '1"""'- ,lU ,'W' . I.

6',,' . del e .......... _.- A:··

Illra_, Eh e,A/Llre'ma ..

De!spl~azamlii:lnlto Illolnglllu:dl~-_a,1 dlel e:dre~lmo B IrB,Slpectol de AJo.' Despl~azamii:e,nfto 'Iran:sv,e11Ifltal dllelll e,xtrelmo, B respacto Ide lAm,

G'IiII'lrIft ·d· ···e··;11 e·'~'r'e·- ··m·· ··0-··· ·8-

_ I'V,~ .,.':',. ,~\~IL_,~, I_I,.:.'. _'~

at rial pro @-gido par dar chos d au or

- - .--- - - ---- --_;_

'COE'FIIICI'E,!NTES, DE, R.I,GIIOIEZ,_...~----------- .................. '11··-· N I

L '-J

:=:--

IV _~ ,n i ~ - lliu'

..... '

,L ,F,iJ' =: 0 =, N' A =: N s'

N' L'"

.. ,

A _ - d ,'"

'--.;1 E' C······

- -1- I . I

..... ,!!l ~i~-I

~ E'~n -

•..•• - -c' m[ll~' ,N ,/it - N fJ' -;, _, ,~, ,A A

-~ - L --

, '.

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

. -_ .... __ ._-- . ---_.

~

I

• tDespl a~!gllm·I-\anl'-:o···· '·I·r:a,,·n'S·''iI'B~~ii.!II,tl d·· ftl t6;x···t--IP'D,m- '0" ,", A······

_ · . ..:.:.._lI_, _.:__ _. ___:___~_. __ j' '_._... ... ·._1. _llll ... _, ·.VII ~g-g .. :_ .. V-._ v· ... ~ .. _-, g,._. _. _ .. ':":_., _ .. :....

- 'iii

A,

-

M -"'-

. .-

- _.: - .

L

+

- '- i·,L

: ..

Tlm:aremil5 ,de MIOOIi'

- ( .. _ 'Ii ] ..

'.' II . T- 'L-

~ " !II •

-:-'-. ::::::! .---:: = .....:.... , '_ A" _.-. ~',

a' .. n 0 - . M.! L

n~' ,HI... '2, ~.

If:IIi_Am •. ,~I_, · .... ,iiiill .... , ,...JI !e,I~IiJtlii..-,~,. nJ~~~~~?lI __ , l~~'yr tgl ~_~'~IJ Ill~iI'

16; ~E ~l "

M ,j ~ M' lD ',_' '.' If: -

, i~' ",lI!l!i L :2 U AI

,61

r anal pro-egida por derechos d au or

-

,-- -------_._ .. _.. - .

lieorem:as de: Mchlr

( .~ )

~I ~n ~:II. r· '.' il M J Ifj L' ','

'N} - ~ 'ul ~ _... ,_. -=--='""'=-==

,,,_Ir ..i!' '.' ,iI!:"if' ~, "".i

,~l ;.JI '" ,"

·.··1

K

- 1 -

,4~E~J l~

, . ~'=

,... 81 .._.

68

~Aatofla~ pro Glgido per derechos do au or

, ~ i

AI "t Dlesp~l. zamterno ,G'ilnl
l.arg,llm~len'D Transverssl
- - ~
csfu IIFZO' E ~ I
K - ,
I I I
Axn, -
, H I
L,
'I - I' .... J
E,sfue rzo ~ • I ~ i'
0 K .....
=, ~
. ~ """"" 'Ii' - ,ll
CORTANT'E t' .1 ,..
Me,mlle -1'10 o! E • J ,II l ~
X'
- --- r- .-. - j I.
. ." ~ .l I
FlE'eTOR, ~ ,l 1 Il
• l. r anal pro-egida por derechos d au or

iIi"".I,~ ,iI"'iii ~ ,A E~I!!ilI'llj\'!I!fi nii!!iii'iJi' 'W~~U, U 1iii!I,!1 FIIC'U'Ii;;iI ~"U~

. .. _. __ . . - -- ._-----

,

,

0-

··,'-1· .. · +'S·"','

r~ ". -- .

, ~c ' 1 RIOIV

1III--_IIIIIIIiIiiIiIj'II_, _-:,iiilllil: ' .... l!_I,I ...... _ ......... - 1."1 ,! >:11,•

ill.1 -

n,~' --,,~-, ,

aO

131'

+

........

I \-:';' -" 0 - - '1II!,'IU

~"'_I ... ·,.lr

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

T ..... iii· -+. IC·····- ,i i}. _. Ie·'" '" ,s:: +C :', ~"'9'~' ·c·:) ~ " - -'C""'~ ~,~,:, + c""- '~Itl,

.', = I~",i!i., ._ .., 'I '~'A'\ I ,'_ "1.111 'Ui,", ."~"::II ·"A' ._ ".III A~, I. "~I"I ~ ", ~~ g'B,',

[ I In] ~ I ~~, [nl I£'~ I liiiIi1~ In I'::;'~ _" ~u l_"

,. .._, - ,-- + C"" -j _. 'A'" +1 'C"'" . 6' +': 'C"I 0"'" +- C·· - :l:' +- :,-. . 5' I C',I e'-""'l

' . I' I. . , !Il . . I. III '. I!!II! .. ' !!II!

','iIilil-DIn 1 I"'AI,~-~"':"Il " ·" .. AI:1iJ'·.··,·A. ) "··:4_'li-,I,~,.AIi\4',',~'O, ,. ~~i.C' "'-0'· I ",'.'4',;t,' ,,'/iI)

D 1[]l ~~, n, .~J", .;J 1Ir-'lIl, ~ [g lI1,J I '. \JI! UJ

". -, -, ,"'. + c-~ iii'" +, c'·' . 'i<~i +~ 'C''- "1 ,il U'~

". ' ,- "mn. , ..... tr, 1-' I\n". I ," .. £"1 "DA- - ! ".' ,iIC.''1.'' ... ' ',,-"

- "- _:_ --~ IUI[_ - '11'11 IU.~1 --l' ~ U~· .. I"::'

. C"-,,, ~ 'As~" +1 'C",-,,) 'ii; 5s;i ,+ C- ~ n

,~", "", II ''~'lg.'1I;: '.~,-'J,'.'t:I:., Vn

gI _ . . U!.;;!! I . '!J!U g

S D'

, .

~ .. -- .=

:=: "\'- +, '.':.

, ,,' I

I -' 5 '''/O'~'

r anal pro-egida por derechos d au or

" A

=-=,=

N

_ IfJiI

ifJj

1~'

fJ; - !',ill

'. t_' ,6

IJ A'

t I' .,,~.

c

I .

-'- 'I S

C'

I ~,G

11. ~I

I~l

I'

'- Jill

C l~1

I

. 1'1

"M

J Ii

M

-

-

'- 62

s

Ag

- . I

U-'

.:1: v»

,

Il I'j

,1tJI I

+,

~Aatofla~ pro Glgido per derechos do au or

~

-. - - .. .. _ ... - - .. - _.. - _. --_._

MIAT'RIIIZ O:E. IRIIGIDEZ DIIE, IUNIA B,ARRA

- - ,
II n A
T " ofdl
...
M'
, """ I!
- A
,~,~, ...... - - _, ,+
-
N' -, n
1J B
,TB, I' IJ
M'
, n ,,~' ,I;J I 1/ - ~3, I I ,.

• I

I 241 I

.,' C' • C'

I:._ J ~ .:c_. 2- 13 I-'-]~ ~,

-~--~----~--r~----------

~ . . 1- . " I . ~ " . . I

[, I I " . , 11 I I, : I -_ ~1le I '

.~I, 1 .... 1 ~ I I l~

5\2 ! C

II ,~ I

II

I ~

1

..... '.

I

... "

. "

I f:J.,:.,

~I II ~i' ....

s

.

A

,.11:],

[1'-

,1,1 18s'

'r!) ,fj'

,+

~, ~ AB

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

CALlCllJLJC' IE~mucrulVl.

I I

J

t

N ~i Til :,1 A

N ~,

.!WJ

,K -- 0 0 - K ~"_' 0 C"I~L

- n ,-,,' 'til

o KI, K','I, 01 ,- K~ C216

o K2 K'} 01 -K2; IC'l6

--,'---------··--r ",--------.--

_' K,~ 0 01 K~] O",~

o -' K - ,_ K - 01 K - ",~

- - '~ ~;_::_ J ,-,- "" :1 - )~~

o K2 K'4;: 01 =,K2 C66

o 0':8 10

- -- 'K'::;- .' 'I:' c__!:~'I- DB

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

• r -----.---

-M-IA-·T-R.IIIZ-' os R·-IG·····'-IO-·E-"Z· DE' UfNA-" B"A-' R-"R-"'IA-

'. ~..:, I_, _'I -', I"}:_:_C _...;/ - i I .. ~. ', '. . 1 '. -. t': -"

Ob,'~le'nc~6n de los cOB,ficie!ntrBs de la Ima;~ri2 Idle, ri:gildlsiZ:

N il

r,

~,

M

,;I'

NlJ r,

iiiiiiiiiiiiiii, ....... '

K'II,OI

"I 0·.--;-,

~ .~.

o

.. ' .

,X]I

·-K·· .. ·,... ~

'. '2,

o

.

K .= '-- ,2

K"!

~I

o o o

--

o

o

,fJ, .

=KG B'"

.<: ,j, =

... ' .... s '-,"8"

'-'.1 -

"_" _"

Ii!! 8 .

. '. : .

. - ,I

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

MIATR'IZ DE RIIG'IIJEZ' 'DE" NIA BARIRA

_'_., __ -_- __ -<,_,7/ t, =, _'_J~' ~~I' -'~ _:,: ' __ ,_'_~,'~ ~,!., __ ,,'., , _~_<_

I. IE:lql,rI8:siiOn de Ilia m's,lnz de ,rlgi1dez, disl una! Ibarra fJiB'fs'rida ,I ejIB,sloo'slle:I .. !

NA

, - ' AI'

H, r,

M "j

;I

t '~'~~"I;.LI

........ ' 'iiiiiiiiiiiil

101 0 I It .. 10 0
= ,
,~ .i= _ ,~ o ' "" I "', 2 K i, K ;2,

I

10 .K~, K'J ::: 10 ..... «, 1,

==~====~====-==r-===========-=

~ :: IN I' 0 :::': ~' 10:

'" ,I" V' III K K

I, ' ......, n, l ...... A! III'" II " .,

o K, .K~. :1: ~-K "

A 6,.4

"A

a'

I

IJ

tis

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

- ---

•.. - . ~

I .

MA-' 'T-R'"III' 'z' D' E IRI-IG· .. ·· '. liD'"IEZ 10' E UN-'-A-" B'A'IR"'R"A'

..•. '.' -,,:/1 .• 1 \,,1;'1_'.1 I. _I _'. _> ~',,~,',_' .. _-_ '<~':,

.1 p1rupiie.da,de.s:::

DIE,s, una mart!rlfz, euadrada de' Dlrden 16,!, DIEs, una mSi1ri:z, simIB!trhca,,~

D ILos, el11e:mll'nto,s ,d.II' ta Id~agIDlniTd, Ipn~nllcipa.1 son

IP::-:·o:-;al'l~r'ill~l-it·'·;D:.-:,a' y~.:, n 0:-' P:-IU'I Ad:-:la'n'~ ser In~u" 10':-:, iil:!!'

:_','. _.:~._lt~ -w- '_ ... g: __ 1" ~.l. ~_'~I : '_Ig _. r~U'_ _,' . .._ _.' .... lgl!jl

, .

D EI, e:llemlento Cij rtepl~senlta la ,soUcilacI6n,

d-Ie iI"'iIi""~IAn III o~;g;n,gd'-~ oor ~;II d'~!~'pl~"~m·m'iAntn I ",' ~.:: will Uf~j I . Ii I _--. IJ'III:":,' [I . iii]:· ~ :p,:-~: . ~~ -,: ~r~··. iEI~iEI ... 'II~' .. " ::. ~.)

··!ilta'" d rd ,iii

.. ':'" ··· .. ··1 1 - .... "-'1" "" '1

IUlIn ~ .~ ~ I no ~. e a .~JI!,n ,J~

'~~i_'_'_~i!!!~ _

11- "!§ ............

I~,,_....iiiiiiiiiiiiiii........a.iiiiiiiiiiiiiii·· ........ iiiiiiiiiiiiiii_'__··-~_··~_~~"""· -··_--"~"""'~~~~iiII"II~~ii"E'~ie-_~~ [_Jlil

,1;

s:

. .l!J1

D

.

.

,

( .

• ,1 D

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

~

. - .

~ -- ~.- ... _ ..... _ .. _ ._. _.

IF':UN-,'-DIA:-""M-:·,'-IE;NI TT-:O'· ·"8-'

.' '.: I \ :: " ", I.:. _ . .... .... ,:' .' .'

('0-'")

",' t,',

I, '

J ,_. I'~>

.....

+

,

(I)

~J - _ ,~tt,l~I;~ '~l'J\l1 I,i,b_ ·'fil,,- _ I ~e 1:1'1 1 im'ielJ,I" ' • C~,I~~rm' enJ f;(js 'Ut.:

I.JR" Q ·i,rJi''1l ~ ~:. " C1miJ'iu:JQ' ,~!d ' Ji,lIIIrJ"

blM'~ l\ieIl~lun'wlifIN

01

0',1:;'

a;j

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

I ._

F'IUNIDAMIIENITOSi

V'':II

iJ!1 j

" .

"

r

,] ~~~~~i~~~~~~~~~i~ [~

. ·511 ,-, 11.!~ I

til ~'~~'ICD'~n;fl\Ifn\~' ~ uU~~~ uLlluu \$U;U U~'&J'

1

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

FUIINIDAMIENI'T'OS

_'_ '1"1

N~'I-

.. _ ~ ~

I

IO~ 6~

r anal pro-egida por derechos d au or

'~ I

r;

.

.

·.·~®Doo .. ~i ... Iru

@l· MOO {;j,~i~~!lJi)(i} <- @

~[if) @@(!D . H@ffil@@

(1)

r at rial pro @-gido par der chos d au or

M-·O···c",;V·; '~'mAl"m-' ·'-"110': ""'IS': D' ': 'E;: 'lit IO"~'\~ ",'-'U' DOS,

".-',' ._: nY-It -:-',", '" .I! ," ..... ',I '. I_r. ,". ~ _ ','-." - .. ",' _".

}'

l_ -'.)

Co' , 'n' ~a;lH:'Niliif&!fi"j! L .. '~II~ rli'O'_ 11 ~!C- '';;'.''~'~'l~ ~IH d~ I~D

_ . VIir.i~ IIllLIILUIilI!'iI' ~I ,iill " tIlll. ,.IllG~, uJIJIJ;~a ~

extreme de barra CD 'foocian de los

d·' ' .. " 11. t 'rm"~ entos d ~ 'If"U~ extremes

.::_J:~S,ptll,lrZal_t._,'!!;,;i\_ ItV!:I .:_~i ,~.,::_,~ ~'-_:_ .:), ~_:_'

referidos ai. ejes locales

S'

J

,(kDD,) lkFO}'

If k D,r ]'1] ,f ,k PF 1 ,}t

q.

,

,

89'~'

, I

, "

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

·.- - -----

, .

. ~

M'IATR1Z D'IE iTRA' NIS'F'QIRMIA' C'IIO"N'

.i·'~ _I ';,,_ 1_ ••.• ~. __ \~':_._'~I.:I .• ~· .• I.·'~,JJ~.~.~·~;~·~.I_,:_

- C(jl~ 0 'U
ar-
,'1 - 0 v
......
z 0 :~ w t,
, - - -

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

- -

I . - .. _ .. _. ..... -.~--

M-IA····.·.T·RIII,Z-' C:'E~; ·TRA'<.=N> S~~·;,F'O:~:IR-<MA~·.·.C:.··~.IIO .••• ··"N

• • I • •• 1.... .• ._.. _ __

. .

En una barra cual1q1ill h~r;a

&i!it.i!l·1'BJI1 !IlIti .lJd"G.liaEi2I . - J 1

'V"

'. D

Loeales

[161 f ]1'=

liitf·

• 'F

g:

. -,

"x l

........ '., ... 'P

'Y-""C

..... ;.

. ~:

15'

9,~,

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

,. ---

. r:

. -_.- .... ---- .. .

., 'La ms:tlnilZ Ide' tranSfOIn11'8,cii:on lrelac~ona, las ,soil I c'irtacii ones, I(~jels' IfJG'ales') en 'funciion IdB' los,

!mavlimi'Blnlas dB los nu,d!o"s 1(~jI[,S ,g,lo'baI8s:)~

l£,linJ = {R' r [flD} I

I {"~ 1...... {':If" }' T' [,II, }- I

" '0 F, '_ ~,n ,,' ,_:_, "', ,[:'_

-,

{ _, I

S D I k ,l):lJi "

!!!!!'!!'!! ...... '

IS P' ' ( k'F;D)'

,,{','-:- ,k ,1F".J.~i'. 1-: I a' F

L: ;._ 1_ I

, ~

[k 1 {R:"]~I

~',~D! ' "." ,-,' -

r·· ] {R,]T

, Ik,,.- , \! ,'. " •

92

M a rial protepido pol derechos au or

._ ~.

-

,-'. ~.- ..

", "f' __

1····'··1.

/

e-

N

'- -~ll

_'. Jt

,F R P Jd
II '\f +
J -'. ~,.
'." r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

- - - . - - _ - . __ . - - . - _.

. -:-;-

F X'

r,

F

-

"2-:

~ <',

- ,

I'" 'I

F'

"

J~ ·

_-. )'

,- ':I"

[ k-' ] - R: JI'[I

, :,0;0' . '!' _/~"

[km]'~rR,]T

~I - -

[,- - ,,' -1~'

1 ,to D_:' ]I '~I R ]I

- _ - , -T

[k, Fp·]1 ~ [R]I - 34,

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

1M A', 'TR' tz ·IC····E· IR'1 I G'" ····II·C·'EZ· IDI:: I-LA-'" B-'A' 'JRRAi - EI-r IEJ-"S'-; 'G" ""L- '0'-"8" ,A jl-LES-:-' ,

_ . "', . , _"" ,·~I ;-' '~,'.. '_:,11 - ' ,I ~ _' "',,/ <, ,\ I' ~., ,>,-,,' J [I -"M! ,-.1

En una, bSJlT,EI ctJa~qliUj~.a

m

F'

.

vfi ,lI"ir",

u ;

FiiO".D:"' ,(,',\IF"

FrF u,

NI

, D

r; M ,n

~U

'. F

Tp MF

r anal pro-egida por derechos d au or

- L,B mist_:z Id,e~ rtgidez sin ej:SlSi gl-"D~bia!!II,es rell:ac'l,cn18 'as, ,acc[iolnes: (~jes' glob\s'les)1 en 'fUiilil"cifDn de' los m,o'v~milelnlla\& de los; nudos I(e)ss glclb\a'les)~

S-I -D

, I

AD

[ - J' '" R } :r

kDD t'. n t

{ } [R'j'T

,:.., ,IC'D' " .. ' _-' " ":-, ," '

~_ In:;, rJ_I. '_ - _"

[R}[ k oo u« 1'T [Rl[ k ,'U ){R 1

If A DJ -= [R}{'<o} I If A p ] 0= [Ri[ S F 11

=-,

, - . .,

{ If;_ ] {R"}"

_ 4, .IJ,F' ~, -' - "

,A,

M a rial protepido pol derechos au or

I~

.. ,

{ IJ. DIDI } I(J ,f ,t so } 1(;

[ k lJF j,Ci u : ](;

97

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

I,IA-' T'R'IIZ" 'C"E' 'R' 11··G···· ·····'IO····IEZ· .,,..' 0"IE' 'LA:-'" IE'S·~'T'RIU·C···" ')TIU'RA" .'

IIV\L~'~ __ '~~, 1:1 I rJ... _ _ _' _ I " -=>~~ ',_ _ _"> => _ . _ J'~ _ _'_~"

Y'

SiSlWlm ,dli! lrt'lr~~I:t~iiJ

,n LrH~:A L ' . , _

• • j •

f'A]1 [~" '11

l,' ". "~ = ~.,A ,0 ,lI;'i!!4

~"A ] - '[- A" ']1 -t, 1[" A'" ]1

11..- ~ .,,~' -,.'" If .!t' ",-,~ ~,., ,

98:

l.lI} = t· 1Eii"" ,14, J" {-:- '-'" -J- +, t « ::ll. J' {:- -]~ I

lJi11 '" 1, ~. ft, DD ." G 'c' .4 ,il! .', .~. ,n,., rw 'IG ,_ ,4, ~ ,"

r at rial pro @-gido par der chos d au or

-M:-IA'-YRI1Z} D"E R~IG"'~'''''-ID''EZ'~''' IO"'E LA- ,-', IES'--"':T~R"U-C--:-TU- -R'IA"

___ 1"'\ __ I'_~"/ -=:,_',I~I--i_I--=:.:I_'__-:"_ _I:_'.~~, _I" _< "",:~' I, ',,' ",i~:

[-A, ]'1 [:A, ] ~ [A,,~ [A, ]4

,-, - I ~ I -: III ~:~ l I -

K 'DD I 0 II~ K. DF I 0

~--------~--------~~---------~---------

,/ ~ 1 t· ,IV ~u J' [, - }' " I - Il1Ii } t, ,-- l I

in~ ;_ ~ ,C: .',- ,n. 00, _:_ G ,', 6, ~ '_ ," ,K fJfi,~ ,,' I~' ,.' 4 -',

'AI}' t' K- <!~ 1 (' - ) -+ ( iI'r~' j-' [- -' f ,I ~ - i ,2 = " ,- tW IJ I~' ,4 ~, ',,' ,n. tj'f' ,'G', a", .1

, A,;!, I :[,83.1 [.6,4]1

99

r at rial pro @-gido par der chos d au or

MA-' TR'~IZ 'DIE 'R'I-'G' I~ID~Z' DE ILA 'IES'TRUC' -'TU- -lElA'

~,' ~_--ll:-, ._-. I~ _:,,_,,=-°1 ~ __: 'I:.i~' _I =:, -=:_ I_"~I _ ,~_~~- I_~ r\:~,

• IP~D-~,i,e.-·-_.d. '-Iad'es,::: - --p- - -----

o ICu,adrada dl~, orden 3" x 3,n~

n ,Silml'etrica B'lnl banda,

D L,IO:S IsllementcuB del II,a dii,BIQ'o,na.l1 prlnciipa~ :901n positives y no nulos,

CI lEn Iia dliiB'golnallp'minc,'iIPIBIII se suman todas las submstrices cOlrre~s:polndlii,en'te!s! a lias bsrras (lIllie concurren en e~ nudo, asoclsdo ,81 cada 'tI9'llnliino die dli:c:ha, di,ag:oln;all"

Cada una de lias, cusi!,rrol submatrkes dlie, riigli:d'az, die, Il,a barra (_rle,r'eri:d~us a, ,e~a'3' Ige1n'Br:ales) se celocen en ~alicaisliililla, correspondlente ,a, su Inudlo dorsal Y' fllcint;a~,.,

o t.as 'C'eisilillas, co"el:ponld~ent,eu3 a nodos IqUl1! no B's,tan uln~ldos per barras 58 rellenan Icon ulna 8ubmll'triiz, nUllla Idle Ol"lde'ln ,3x3 .. ,

100--'-:-'

, •.... 1

a erial pro 8gido par der chos de au or

Los :molvimhlnlos Ide' ~'OSi nudes uno 'v des :80n nullos!

,I

n

,

.

L,B:! ooh.llilmln,ls 'uno" 'Y' "des" muHji:,pIU;can a 'tem1~nos, die 'vlaI1o'r cem

,-

[A. 1: [[A ']=--,

-- . 4

[A l~ [A. ]~

....... .......

[()] [()]

[.4, J] [[ , ,~,]

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

IMloViimlh!nltas, de los nud(lS libr'IBs,

A,i"!i;Fo~li'nn ~ 111!"nib .g, v.~ ~V!II!~' ~'IIo;I!;U _ ~

los InllJdos, Ubnas

'~In'ili ,WJ 'U\ii&]

, 'v" III ,', I III '0

&- 'IJ~" III J I" 'n'~' I I" I

" ;, Iii 1- I ",I~I,I;-l !

____ I . -==:.! t=-l!=-l '_, _l''__ , ~ _ .~! '-==:Dl '~l '_, _, _ ~ ' '~i _I _ ,_!_ 1_' 1_' _' 1_ - __

, III K'-' '124 I 0- I K" 2,4

I !I!>I I'D(D' I "-",- I ,:, 'D,W'

---=+--=] -=-=~---=-----~---------

l, III ~I I 'K"",~ 1 ,'~ J':~, i K- 1'11,

; III 1/ ~'" • f J:\.., DB! Y, Df

---,-" '-'-'--1F--- 1; ...... ,....,'---r-'--------"-'-----, ......... ---""'""'

.. :" I I ~ I ,;~ I K:: + =, ~

(fS)1 [\~)] [-, ,]

[~,4]

M a rial protepido pol derechos au or

,SOL]CIIITACIIOINE,S,

[," 15 ~

=e=a

[A, 1.

_'

[p" - -- - - -d-I - b - ----

"-S" 'r--a'" 1iif'!lI\':3," ,g ""'~im-a'~' _I .~ __ -.:._ ~~g ~_g _~ IU! __ gl!j

1[' ] [-'R'-J,T

k UF ,., , :':, , ,,' ,

.... ,

:- tll

+

[ ]1 ['R]T

I '- '"I ' !I

_ ,k IFfJI !',' _;, ,

r ] fR' J'I

II,,", '", '".-,, '

IL I] _I :.

-

I,"_'

,- Ii :~

So Ii tflaciorneJ, m~ado (0",

'~I -"I

IMoylm,ierMO lei e If,osl Inoolo~

103

r anal pro-egida por derechos d au or

REA- C'-'C-' -10' "-N-IE'S"

-. r-" J ",' • _ •• ". -1-

_:- ~. '_I:~-I~:: _,:___~. _<_ _. ,,'::._:_:

--;: Wl ·O-=-

, i I

'. "~)F, II ' ,

==..:__~I===

0- II 'I{"" ·14

I - '.""

I " IIlF

[~,~~ ],.

- 'II

[

MI!Jvimi'EH1tos; die los nudos, libr.es

~ha~riz,de coeficiienrles

lA, ]lli [;~ ]:

1[,:c!OJ -

1,

[A i,

riD] [0]

r , ,J 1

[ ,<\ 4-1

~Aatofla~ pro Glgido per derechos do au or

rv1a erial pro-egida por derechos de autor

p

=p,'

"""

p

I~I

III Iii III

I~ I~ III III I!I ~I

ill

@

~

,

, I

,

,~esplalm,mru enito 'pe-mpcndii tular el ~Je :St Giro enl e:1 ej'c' S ~

- - -

"M'P '0 - - --

[,'c,' ,I '- iii 1"- --- --'1,--, ~' __ ,m - -,-",:, - ,- r'---- ,~, ,-'.,- i:',

: I.,b,~~, ',',--. D~p.~am,m~,enlIO ;St:g~Ul, cl qe' ,A,.

l07

at rial pro @-gido par dar chos d au or

. . . . - - -- .... -

, -

~

--- . .. . .

1_ NlllJ,~-OI .1,I'toalda .Iolb~. 81 aJe de .1,ifmJstrla. 01 No' puede !gira.r

01 N'D' pU8·dis Ide,spllazarse p,s'rpe,nldiculallr,m,e,nte :1111 eJ~e.

P d d Ii '~d~ ,o;&, d I .0; d'i ,', t- 'r;'

DI 'ue ... ': e ... 1 es,pl)s:za,rsB ·e!ln '1181 I'. Ir'EU:=ClunJ I. 'el I~je .•• · Ie Silime >rllla,

~,!,...4

~"~""I!!IIl

" ,I

I-I

I j

I ~I ill

"

@

.

I

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

cAt.,tlU~O InRUC1URA1~, 1-

-

- I "arra certada --r-II-~ - ------1).=--- --I---f-__:,'~_I __ I~_~~[~II~. ~_'_:_1 ,pOI_ 'B_ Ie' e ' .II an Il.IIm,BJf11,iI

5,s' an'ads' un nuevo nude en el pun:to medic Ide la balir,a D ,Ss proeeds ji:gu:allllquB' en B[II, caso anteri!o,l"

.~

II

I~~~~~~~~~~

I I I

'''' I~ I ..,.

, '~' __ ' C'c=~>- ~~

,~ I

'~

• II

I

It

_II

liA, ,iRJ

fi:\ ,~

I

M a rial protepido pol derechos au or

- IBslrm c)tlllnlci[dielli1~_:'D een elllljli de ;lr-tlmletri,l, CJ E,I nude B:::

• INlo 'Uene des,plitlzamliE[Ja en Is d~reocJon ,dell eje' del ,Int'i'metria

n L~ ba 'r-~ ,A. ',',' B", no '~t~:n'II~' ,e-_'II'lu:~:PD-:' ,8-' Xj,i'II,_,

L-J _U . _] IU _ . IIIW ~l~~_. ~ .~~I U&11. J .. I!

- _
-r' • •
I
, ,. I
:1; ~
)\
II ~I II II II ]1 q~A '~"'~

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

IE'S'-""TElUC""'TURA' ,'. S···:· s -IM_1iE'~"T'-R-' 'IC····'A-·· 'S'-" O-"'E F- 'O'-""IR'M' A'

/:i . r\:_:: I_- _I~/.I \:.::-~__I_.~':_ ' I_I. ....." ,". ....., ' . I' '.,\ ' .

- ~ .

"p'

- ,

I

II ql

. ~ I .11 : ... 'r"'1 TI~ II

a erial pro 8gido par der chos de au or

2- - -'";

fIo';'~ _

"_ . ----

1[i'2 111 rnulDuiLUtlnnjnlj):liimmnmmluWbU:lnD nun wD

~ ~

-I Eistado ,s.~lm"i,trii'clol

S!e' colocan IlliJ:!1 ca,rgl2lS, que 'jin,ilcij'allml_

C!'I'"I m ~'t-:>n'\~··'i<'!lll~_

~_~I _ .,g j~lg~

o Lias C:~IlIISi no 9~'ml!Bl:l1cas; S8 reduceln ,S, au rnltad celecando la otra lmiir":ad en los puntos s~'lmBitnoo:s,~

P/,II

[ . ~rl!!ll!l!l'

-I E:'sta,do ,antiilmle,;t.,i',co

SIS: iconlstru'ye e,_ estado 'Slntiims.'tnlioo Ids, modo Que eompenee lias dlmerBincials elxjstBil1~:esl en ...

ire=-~' 01-1 101 iE'i'I~lld'n 0:-: 11"'1"'1"9' ~I:I'I-n-;-I'~ 'I"' u 01"1 C!"~mO':tr" leo

__ .. ::_. ~ I W ~ _jQ, .'_' yl ._:. ,11 ~_~'. _.I Ig ,I: ~i'_ ~III _' _ ~ _ I~ ... _ ... iii

'II 'I C l '~'Ij

r ~ a rial ~ rota ida pur der chos d au or

1-

. ~~ .

.... -, .

- - .. - _.

E·STADiOI ,SIIIMIETRIC10I

IUIUliliunu l'Ullt~illliIllIlU~11 mnIIUnu!IIU~1

,~P~: b F

~ ,~

- IMI ~ M' .

,

inl ~ .,'

~j~ ,. ~

]'12

M a rial protepido pol derechos au or

·-,~

IES·,TRiUC·····'TURA-· S' ," is' "II-IMIIE'""-TR"IC'--""'AS--" D"'IE F'O"'-"'IRMA"

,~:- •• ' •• ':'.1 ," _\:,~, ::' .• , .I-j 1 I __ ' , •.. / _ _j'I_1 __ "'_;_;_',,, I\I_~ __ ~:

I I

lIES TAJOI 101 ,AN,TliMIE,TRIC10I

,n'I,1

:2Ii,ii! ' _

1112

Es' q'- iilll'e:-" m ~ .....:Ile-:-

. ! .. ···Uf.'·l",!g U.',l

e .• lc,ulo,

'~.I7'

r a rial prme ida pOI Q rechos d au or

r at rial pro'-egida I OJ der has d au or

o ,'de,lJtlnc'ac~I;D"q' del las dlffllrenrflS lilIlec.iiooes pa~a' Is 'ColrBspon,d,is'l1rIB' vffJrifi,c'S,c'lo',,, de Iii rS15,tlru'c,to'ra'lJ

O C- i!'!I\ml·I,I:~a- j!'!!!," eftn !~~ ~ce'in,,~,et~ ,n\a'~!liIiilla 'vQr'flic,tJfl,io,IJ' df!J'!

~ __ ~U_.II"II' ~\ v_ ~ y'g gl.~ ~ ~ _. I!I'~~~ P ~_ g l':~ ~ ~ ~ ~.~._ ~ ~ ~~. ~ ~ ~ ~ ~.~

II l,1) ,feS'Is;,rencis.,

- '.-.1 , •
I~' If! --- - --


" »:
x
"'
30 ~!'
Pia ta
oj r

,'2 l~ --

'~ol======.::.::U::..::::lnn~=====iOo

Jm

1,m

1- ,~'

!!J !!!!!!![II ~Il

~Aatofla~ pro Glgido per derechos do au or