Você está na página 1de 1

MINIPROJEKTY

Wskanik napicia do motocykla

AVT
1709

Prezentowany ukad w bardzo


czytelny i szybki sposb pozwala
oceni, czy ukad adowania
w naszym jednoladzie dziaa
poprawnie. Przeznaczony do
instalacji 12 V.
Sercem wskanika (rysunek1) s cztery
wzmacniacze operacyjne (US2). Pracuj one
jako komparatory napi. Potencjometry P1
i P2 oraz rezystory R1
i R2 su do ustalenia
progw zaczania diod.
Stabilizator US1 dostarcza napicia +5 V dla
ukadu US2 oraz napicie
odniesienia dla komparatorw. Rezystory R4 iR5
ograniczaj prd diod
wieccych. Rezystor R3
zapobiega przepywowi
zbyt duego prdu przez
wejcia komparatorw.
Kondensatory C1C4 fil- Rysunek 1. Schemat ideowy wskanika
truj napicie zasilajce.
Jeeli napicie na lizgaczu P1 jest nisze
ni na lizgaczu P2 (czyli napicie adowania jest za niskie), to na wyjciu wzmacniacza
US2A pojawia si napicie i dioda D1 wieci
si na czerwono. Jeeli napicie na lizgaczu P1
Rysunek 2. Schemat montaowy
jest wysze ni na lizgaczu P2 inisze ni 5V,
wskanika
wwczas na wyjciu US2C jest poziom niski
ana wyjciu US2D wystpuje napicie iwieci
dziaaj prawidowo: poniej 10,8 V wiesi dioda D2. Jeeli napicie na lizgaczu P1 jest
ci tylko D1 (na czerwono), powyej 14,5V
wysze ni 5V, wwczas na wyjciu wzmacniawieci rwnie tylko D1 (na niebiesko)
cza US2B pojawia si napicie idioda D1 wiewprzedziale midzy tymi napiciami wieci si na niebiesko. Zastosowanie pojedynczych
ci dioda D2. Wrazie koniecznoci zmieni
diod zamiast jednej RGB zostao podyktowane
ustawienia P1/P2. Po dokonaniu powyszej
wzgldami czysto praktycznymi: zamiast odgaczynnoci uruchomieniowej, ukadzik nadywa kolor, wktrym wieci si dioda, wystarley zamkn w szczelnej obudowie (np.
czy rzut oka, by przekona si, czy wszystko jest
typu KM-201), podczy do instalacji mowporzdku (jedna dioda wieci na zielono), czy
tocykla (za stacyjk) iumieci wwidoczte co szwankuje (wieci druga dioda).
nym miejscu. Pobr prdu wczasie pracy
Ukad zmontowany zosta na dwustronnej
nie przekracza 20mA. Nic nie stoi na przepytce o wymiarach 45 mm20 mm (rysuszkodzie, by wskanik zainstalowa w sanek 2). Po zmontowaniu naley przystpi do
mochodzie.
ustawienia potencjometrw P1 iP2. Niezwykle
Aby przystosowa urzdzenie do pojazprzydatny do tego celu bdzie zasilacz regulodw zinstalacj 6V, naley warto rezystor R1
wany. Procedura jest nastpujca:
na zaciski ukadu podaje si napicie 14,5V
zmniejszy do 1kV, za ukad US1 wymieni
itak reguluje P1, by dioda D1 nie wiecia
na stabilizator typu LDO typu LM2936Z-5.0 lub
si tu poniej tej wartoci napicia.
LP2950ACZ-5.0. Procedura regulacji potencjo na zasilanie ukadu podaje si napicie
metrw P1 i P2 jest analogiczna, jak dla zasi10,8V itak reguluje P2, aby dioda D1 nie
lania 12-woltowego, ale napicia powinny by
wiecia si (na czerwono) tu powyej tej
dwukrotnie obnione.
wartoci napicia.
Micha Kurzela
regulujc napicie zasilania w przedziale
futrzaczek@o2.pl
od ok. 7V do ok. 18V sprawdzi czy diody

40

040-044_mini.indd 40

W ofercie AVT*
AVT-1709 A
AVT-1709 B
Wykaz elementw:
R1: 100 kV
R2, R3: 10 kV
R4, R5: 220 V
P1, P2: 100 kV (pot. helitrim, pionowy)
C1, C3: 100 mF/25 V
C2, C4: 100 nF
D1: dioda LED 5 mm dwukolorowa R/B wsp. katoda
D2: dioda LED 5 mm zielona
US1: LM78L05
US2: LM324
Dodatkowe materiay na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 18231, pass: 5awm8742
wzory pytek PCB
karty katalogowe i noty aplikacyjne elementw
oznaczonych w Wykazie elementw kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuy s w caoci dostpne na CD)
AVT-5337 Diodowy wskanik napicia (EP 4/2012)
AVT-5339 Woltomierz cyfrowy (EP 4/2012)
AVT-5333 Multimetr panelowy (EP 3/2012)
AVT-5300 VMOD Uniwersalny miernik napicia
(EP 7/2011)
AVT-5233 3-kanaowy woltomierz (EP 5/2010)
AVT-5182 Wielokanaowy rejestrator napi
(EP 4/2009)
AVT-2857 Modu woltomierza/amperomierza
(EdW 3/2008)
AVT-449
Modu pomiarowy (EP 6/2007)
AVT-5097 Mwicy woltomierz (EP 1-2/2003)
AVT-5086 Programowany 4-kanaowy komparator/
woltomierz (EP 11/2002)
AVT-2270 Modu miliwoltomierza (EdW 3/1998)
AVT-2126 Modu woltomierza na LCD (EdW 3/1997)
AVT-2004 Woltomierz do moduowego zestawu
pomiarowego (EdW 1-1996)
AVT-266
Woltomierz 4,5 cyfry (EP 9/1995)
AVT-02
Woltomierz panelowy z wywietlaczem LCD
* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK
to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+
pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy
wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie
zaznaczono wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy
ani elementw dodatkowych, ktre nie zostay wymienione
w zaczniku pdf
AVT xxxx CD
oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje, to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc
w link umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2012

2012-10-31 10:22:29