Você está na página 1de 2

Elektronika 2000

Mrygaka LED
Modu ten to energooszczdny sygnalizator optyczny z diodami LED, przydatny nie tylko podczas pieszych lub
rowerowych wycieczek.

790

Do czego to suy?

Prezentowany ukad elektroniczny to


nieskomplikowany sterownik sygnalizatora z diodami LED, ktry moe posuy midzy innymi jako urozmaicenie
zabawki czy reklamy wietlnej. Mona
go rwnie zastosowa jako wskanik
pracy urzdzenia, wiato ostrzegawcze,
lampka rowerowa czy lampka piechura
zwikszajca jego bezpieczestwo, gdy
porusza si po zmroku. Stosujc diody
biae LED, mona zbudowa przenony
stroboskop, a wykorzystujc kilka takich
ukadw z rnymi kolorami diod LED,
mona rozwietli nawet ma domow
posiadwk. Poznanie zasady dziaania
mrygaki LED pozwoli na jeszcze inne
kreatywne jej wykorzystanie.

dzie naley zastosowa diody LED o podwyszonej jasnoci, tak by byo wida ich
wiato z jak najwikszej odlegoci.

Monta i uruchomienie

nych elementw od razu bdzie poprawnie pracowa. Teraz pamitajc o biegunowoci, ktra zaznaczona jest w koszyku
baterii, umieszczamy w niej cztery ogniwa w rozmiarze AA (R06), tzw. paluszki. Przy pierwszym uruchomieniu warto
ustawi suwak potencjometru PR1 w jego
skrajnie lewe pooenie, a PR2 w prawe.

Elektronika dla Wszystkich

Sierpie 2016

VDD

VS S

S
S

Jak to dziaa?

14

Schemat ideowy sterownika zamieszczono


na rysunku 1. Mona na nim wyrni dwa funkcjonalne bloki: generator
i bufor wyjciowy. Generator to klasyczna konstrukcja z inwerterem i przerzutnikiem Schmitta. Kondensator C1 ustala
zakres czstotliwoci pracy, potencjometry
PR1, PR2 oraz diody D1 i D2 pozwalaj
na niezalen regulacj czasu dla poziomw wysokiego i niskiego. Dla wartoci
elementw jak na schemacie czasy te
mona regulowa w przedziale ok. 0,26
sekund. Zamiast potencjometrw mona
zastosowa w ich miejsce odpowiednio
dobrane rezystory i w ten sposb ustali
stae czasy impulsw. Wyjcie generatora
jest doczone do wej pozostaych piciu inwerterw ukadu US1, ktre tworz
bufor wyjciowy. Wyjcie kadego z nich
poprzez rezystor ograniczajcy prd jest
doczony do katod diod LED15. Do
zcza BAT naley doprowadzi zgodnie
z polaryzacj napicie zasilajce o wartoci 6V pochodzce z 4 baterii AA. redni
pobr prdu ukadu wynosi znacznie poniej 1 mA, co nawet przy zasilaniu bateryjnym w praktyce zapewni wiele tygodni
pracy. Przecznik S1 pozwala na wyczanie ukadu bez koniecznoci wyjmowania
baterii z koszyka. Zastosowany tu zosta
miniaturowy ktowy przecznik dwigniowy, ktry nawet w ciemnoci bdzie
atwy do odnalezienia na pytce. W uka-

Wzr obwodu drukowanego znajduje si


na rysunku 2. Wszystkie elementy przewidziane s do montau przewlekanego,
co predysponuje ukad mrygaki do ukaCig dalszy na stronie 61
dw bardzo prostych, wrcz idealny dla
pocztkujcych elektronikw. Do
S1
jego montau nie potrzeba adRys. 1
S MTS 102
nych specjalnych umiejtnoci
1
2
i narzdzi. Uatwieniem podczas
BAT+
C2
montau bd fotografie modeLE D1
US 1P
22uF
BATR
lu. Cao zostaa zmontowana na
US 1C R 1
jednostronnej pytce drukowanej
5
6
o wymiarach 25 x 85 mm. Mon240
40106N
LE D2
ta ukadu naley rozpocz od
R
US 1A
US 1B R 2
wlutowania rezystorw i diod uni1
2
3
4
wersalnych. W kolejnych etapach
240
trzeba montowa elementy o coraz
LE D3
40106N
40106N
R
wikszych rozmiarach, a zakoR6
US 1D R 3
9
8
czy na przylutowaniu przewo4,7k
PR 1
dw wychodzcych z koszyka
240
500k
40106N
LE D4
baterii czerwonego do punktu
A
E
R
US 1E R 4
lutowniczego BAT+, a czarnego
D1
11
10
do BAT uprzednio skracajc je
1N4148
240
E
A
40106N
LE D5
do wymaganej dugoci, tak by nie
R
D2
wystaway poza obrys pytki. Jako
US 1F R 5
1N4148
13
12
ostatni element podczas montaPR 2
C1
500k
240
u naley woy ukad scalony
22uF
40106N
US1 w podstawk. Po Rys. 2
zmontowaniu ukadu
trzeba bardzo starannie skontrolowa, czy
elementy nie zostay
wlutowane w niewaciwym kierunku lub
w niewaciwe miejsca oraz czy podczas
lutowania nie
powstay zwarcia punktw
lutowniczych.
Ukad bezbdnie zmontowany ze spraw-

59

Forum Czytelnikw

Cig dalszy ze strony 59


Przy takim ustawieniu uzyska si efekt
szybkiego migania diod LED. Jeli ukad
ma by wykorzystywany w trudnych
warunkach pogodowych, na przykad
podczas deszczu, trzeba zapewni odpowiedni izolacj. Mona zmontowan
pytk polakierowa lakierem izolacyjnym np. PLASTIK 70 albo lepiej zala
ywic epoksydow bd poliestrow
tak, by diody LED byy dobrze widoczne. Jeeli uytkownik zdecyduje si na
izolacj, trzeba przed jej wykonaniem
wylutowa podstawk spod ukadu scalonego lub od razu jej nie montowa,
a ukad scalony wlutowa bezporednio
w pytk. Opisywany ukad przeznaczony
jest do zasilania napiciem 6V z 4 baterii

AA. Mona jednak zasila go napiciem


staym z zakresu 315V, naley wtedy
wymieni koszyk baterii na inny model.
Wykorzystanie pojedynczych ogniw
Wykaz elementw

R1-R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7k
PR1, PR2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500k
D1, D2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148
C1, C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22F
LED1-5 . . . . . . . . . . . . . LED 5mm czerwona
U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40106
BAT . . . . . . . . . . . . . . . . Koszyk baterii 4xAA
SW1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SMTS102
Komplet podzespow z pytk jest dostpny
w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-790.

Elektronika dla Wszystkich

Sierpie 2016

zwikszy wydajno energetyczn pakietu, a co za tym idzie rwnie czas pracy


sygnalizatora. Przy zasilaniu napiciem
innym ni podstawowe trzeba zmieni
take wartoci rezystorw R1-R5. Naley to rwnie uczyni, gdy zastosowane
zostan diody LED w innym kolorze. Na
koniec koszyk baterii mona przyklei
za pomoc tamy dwustronnie klejcej
do pytki lub spi opaskami zaciskowymi w dwch miejscach, tak by dodatkowo zapobiegay ewentualnemu wypadaniu baterii z koszyka. W pytce znajduje si rwnie szereg otworw, ktre
mona wykorzysta do innego sposobu
mocowana pytki do koszyka bd innej
powierzchni czy obiektu.
Mavin
mavin@op.pl

61