Você está na página 1de 3

PROJEKTY

RaspbPI_GSM

AVT
5459

Pytka zmodemem GSM dla Raspberry PI


Przedstawiona pytka umoliwia
rozszerzenie funkcjonalnoci
Raspberry PI o odbieranie,
wysyanie wiadomoci SMS oraz
o transmisj danych poprzez
sie GSM.
Rekomendacje: pytka przyda
si do budowy dostpnych
zdalnie serwerw, ukadw
zarzdzajcych urzdzeniami
automatyki itp.

Modu rozszerzenia do poprawnej pracy


musi by poczony z Raspberry Pi rev. 2
o przyporzdkowaniu sygnaw GPIO-P1
umieszczonym w tabeli 1. Jako pierwszorzdny kana transmisyjny jest wykorzystywany interfejs UART.
Pytka rozszerzenia jest oparta o popularny modu GSM typu SIM900. Modu jest
kontrolowany idane s przesyane za pomoc UART komputera Raspberry PI.
Schemat ideowy pytki rozszerzajcej
pokazano na rysunku1. Modu GSM (oznaczony na schemacie U1) pracuje wtypowej
konfiguracji zalecanej przez producenta. Ze
wzgldu na znikom uyteczno zrezygnowaem z elementw odpowiedzialnych za
transmisj gosow, tj. interfejsu mikrofonu
i gonika, gdy z zaoenia modu bdzie
transmitowa dane przez sie GSM.

Tabela 1. Przyporzdkowanie sygnaw


GPIO1 P1 (tym tem zaznaczono
wyprowadzenia uywane przez modu
RaspbPI_GSM)
P1 GPIO
Pin

Funkcja

Pin

P1-01

3.3V

5V

P1-02

P1-03

GPIO2(SDA)

5V

P1-04

P1-05

GPIO3(SCL)

GND

P1-06

P1-07

GPIO4

GPIO14(TXD)

P1-08

P1-09

GND

GPIO15(RXD)

P1-10

P1-11

GPIO17

GPIO18

P1-12

P1-13

GPIO27

GND

P1-14

P1-15

GPIO22

GPIO23

P1-16

P1-17

3.3V

GPIO24

P1-18

P1-19

GPIO10(MOSI) GND

P1-20

P1-21

GPIO9(MISO)

GPIO25

P1-22

P1-23

GPIO11(SCLK)

GPIO8(CE0)

P1-24

P1-25

GND

GPIO7(CE1)

P1-26

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2014

Zasilenie modemu U1 jest uzyskiwane


za pomoc ukadu stabilizatora LDO (U3)
typu MIC29302 odpowiedzialny za dostarczenie zasilania ok. 4 V przy szczytowej
wydajnoci prdowej do 2 A. Pytka GSM
wymaga zewntrznego rda zasilania +5V
owydajnoci minimum 2,5A, gdy zgniazda PWR jest zasilane take Raspberry PI, aby
unikn koniecznoci stosowania dwch zasilaczy. Obecno zasilania sygnalizuje dioda wiecca LD1. Podane na schemacie wartoci pojemnoci CE1 oraz CE2 s wartociami minimalnymi, zapewniajcymi poprawn
prac moduu U1 i stabilizatora U3. Mona
je zwikszy, ale wymagane s kondensatory
oniskim ESR.
Ze wzgldu na konieczno dopasowania poziomw napiciowych, pomidzy
UART Raspberry PI amodem GSM jest wczony konwerter poziomw U2. Aplikacj
modemu uzupeniaj dwie diody LED wraz
zbuforami Q1 iQ2 sygnalizujce stan pracy
modemu. Sygna antenowy jest doprowadzony do zcza SMA, astd do typowej, zewntrznej anteny GSM. Modu wsppracuje
zkart SIM penego wymiaru, umieszczan
wgniedzie SIM_Card. Ukad uzupenia opcjonalny kondensator C2 SuperCap o pojemnoci 0,22 F sucy do podtrzymania
zegara RTC. Pytk wyposaono rwnie
w dwa przyciski umoliwiajce zerowanie (RES) i sterowanie zasilaniem modemu
(PWK). Ich funkcje mog by sterowane op-

W ofercie AVT*
AVT-5459 A
AVT-5459 C

AVT-5459 B

Podstawowe informacje:
Zasilanie 5 V DC, do 2 A w impulsie.
Przeznaczony do wsppracy z Rasberry PI
rev. 2.
Wyposaony w modu SIM900.
Brak mikrofonu i gonika jedynie transmisja danych i komunikatw SMS.
Dodatkowe materiay na FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 28637, pass: 752sjb64
wzory pytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:
(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

AVT-5440 Sterownik z interfejsem GSM


(EP 2/2014)
AVT-5431 Moduy rozszerze dla Raspberry Pi
RaspbPI_LCD, RaspbPI_Relay,
RaspbPI_LED8_PWM_Expander
(EP 1/2014)
AVT-5412 Moduy rozszerze dla Raspberry Pi
RaspbPI_DIO16, RaspbPI_HUB,
RaspbPI_DCM (EP 9/2013)
AVT-5402 Moduy rozszerze dla Raspberry Pi
Pytka do komunikacji szeregowej
(EP 7/2013)
AVT-5402 Moduy rozszerze dla Raspberry Pi
Pytka stykowa, modu I/O, modu
wej analogowych (EP 6/2013)
AVT-3065 Sterownik GSM (EdW 18/2013)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

17

PROJEKTY

Rysunek 1. Schemat pytki GSM


cjonalnymi kluczami tranzystorowymi Q3
iQ4 poprzez GPIO Raspberry.
Ukad zmontowano na niewielkiej, dwustronnej pytce drukowanej. Rozmieszczenie
elementw przedstawia rysunek 2. Monta
nie wymaga opisu, naley tylko zwrci uwag na prawidowe przylutowanie do drogiego modemu. Stabilno mocowania pytki
zapewnia koek M38 pomidzy pytkami
Raspberry, aGSM. Aby wpraktyce najszybciej sprawdzi dziaanie moduu konieczne
s drobne zmiany konfiguracji PI. Wpierwszej kolejnoci musimy uzyska dostp do
portu szeregowego, ktry jest domylnie zablokowany przez terminal SSH. Wtym celu
naley podda edycji plik cmdline.txt:
$sudo nano /boot/cmdline.txt

18

iusun wpisy dotyczce konsoli


console=ttyAMA0,115200
kgdboc=ttyAMA0,115200
Nastpnie trzeba zmieni zawarto pliku initab.txt:
$ sudo nano /etc/initab
Umieszczajc znak komentarza
# wlinii
T0:23respawn:/sbin/getty
-L ttyAMA0 115200 vt100.
Po edycji powinna ona wyglda
nastpujco:
#T0:23respawn:/sbin/
getty -L ttyAMA0 115200
vt100.
Po wprowadzeniu zmian,
naley zrestartowa Raspberry.

Rysunek 2. Rozmieszczenie elementw moduu GSM


ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2014

Rysunek 3. Konfiguracja minicom


parametry transmisji
Po tej operacji port szeregowy jest dostpny dla innych aplikacji. Aby uy modemu GSM, konieczna jest jeszcze instalacja programu terminala, poniewa najatwiej sprawdzi jego dziaanie poprzez
komendy AT. Najbardziej popularnym
programem terminalowym jest minicom.
Instalacja przebiega w sposb typowy. Do
poczeniu si z Internetem naley wyda
komend:
$ sudo apt-get install minicom.
Minicom jest uruchamiany jest z linii
polece, podobnie jak komendy suce do
jego skonfigurowania. W celu poprawnej
wsppracy Raspberry PI zmodemem naley
wyda komend:

Rysunek 4. Konfiguracja minicom


wyczenie ECHA
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2014

Rysunek 5. Test modemu


$ sudo minicom -b 19200 -o -D
/dev/ttyAMA0.
Po uruchomieniu moliwa jest te
zmiana konfiguracji przy pomocy klawiszy CTRL+Aoraz odpowiednich klawiszy
funkcyjnych. Konfiguracj uywan do
sprawdzenia modemu przedstawia rysunek 4 i rysunek 5. Warto sprawdzi ustawienia oraz wyczy ECHO terminala.
Aby sprawdzi funkcjonowanie modemu
(nie naley zapomina o aktywnej karcie SIM, woonej do gniazda SIM_Card,
koniecznie przed wczeniem Raspberry
PI!) naley zaczy zasilanie poprzez nacinicie na sekund klawisza PWK. Po
wczeniu zasilania izalogowaniu si modemu do sieci, co jest sygnalizowanie krtkim zawieceniem si diody NET raz na
3 sekundy modem jest gotowy do pracy.
Pierwszym poleceniem jest AT+GSV
czyli odczyt wersji modemu SIM900.
Nastpnie na numer karty naley wysa
SMSa testowego z innego telefonu. Warto
przeczy modem wtryb TEXT, wktrym
mona kontrolowa wysyanie iodbieranie
SMSw za pomoc czytelnych i atwych
do zrozumienia komend. Przeczenie
modemu w tryb tekstowy nastpuje za
pomoc komendy AT+CMGF=1. W tym
trybie SMSy s odczytywane poprzez komend AT+CMGR=nr SMS w pamici.
Na przykad, odczyt z pamici o adresie
2 jest wykonywany po odebraniu przez
modem komendy AT+CMGR=2. Aby wysa SMS, naley wykorzysta komend
AT+CMGS=+48 numer telefonu odbierajcego. Po naciniciu ENTER jest wywietlany znak zachty >, po ktrym
naley wpisa do 160 znakw treci wiadomoci (bez polskich liter, tylko znaki
ASCII) i zakoczy kombinacj CTRL+Z.
Prawidowo wydana komenda jest potwierdzona komunikatem OK. Po kilku sekundach SMS powinien zosta dostarczony na
wpisany wczeniej numer. Na rysunku 5
pokazano przebieg testu modemu.
Jeeli wszystko funkcjonuje poprawnie - modem moe zosta uyty we wasnej
aplikacji, sterowanie wzalenoci od upodoba, moe by wykonane w Pythonie
lubC.

REKLAMA

Wykaz elementw
Rezystory: (SMD 0805)
R1R3: 22 V
R4, R5, R12, R13: 4,7 kV
R6, R7, R10, R11: 47 kV
R8, R9: 1 k V
R14: 100 k V
R15: 43 k V
R16: 100 V
Kondensatory:
C1, C4C8: 100 nF (SMD 0805)
C2: 0,22 F (kondensator elektrolit. super-cap)
C3: 22 pF (SMD 0805)
CE1: 100 mF (SMD C)
CE2: 220 mF (SMD C)
Pprzewodniki:
NET, STAT, VB: dioda LED SMD
Q1Q4: BC847 (SOT-23)
U2: TXS0102DCUR (MSOP8)
U3: MIC29302WU (TO-263-5)
Inne:
U1: SIM900 (modu GSM)
GPIO: zcze IDC26
PWK, RES: mikroprzecznik SMD
PWR: zcze zasilania NZZ
SCKT: ATTEND 3345 (zcze karty SIM)
SMA: zcze SMA ktowe, do druku

Adam Tatu, EP

19