Você está na página 1de 2

MINIPROJEKTY

zastosowa podstawk. Nie polecam zwykych podstawek, ktre z czasem trac


kontakt zukadem. Wswoich konstrukcjach
stosuj podstawki precyzyjne, tak zwane
tulipanowe. Naley take pamita o zro-

bienie piciu zwr. Ukad nie wymaga uruchamiania idziaa od razu po zmontowaniu
i doczeniu do Dragona. Po przekroczeniu
napicia 5...+20 V na linii Reset (DebugWire) spali si rezystor R11. Mona zastpi

go bezpiecznikiem polimerowym 100 mA,


wtedy to linia Reset bdzie zabezpieczona
wzakresie 50...+65V. DragonSafe v2 zosta
przystosowany do obudowy Z70.

Sawomir Skrzyski, EP

Izolator programatora ISP dla AVR


Gdy zachodzi potrzeba programowania procesora znajdujcego si
na potencjale innym ni programator a co za tym idzie komputer,
moe doj do uszkodzenia programatora, portu USB lub nawet
poraenia uytkownika. Izolacja galwaniczna programatora od
ukadu rozwie taki problem.

AVT
1770
W ofercie AVT*
AVT-1770 A
AVT-1770 B
AVT-1770 C
Dodatkowe materiay na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
wzory pytek PCB
karty katalogowe i noty aplikacyjne elementw oznaczonych w Wykazie elementw
kolorem czerwonym
Wykaz elementw:
R1, R2, R5, R10, R11: 1 kV (SMD 1206)
R7, R15, R16: 1 kV (SMD 1206)
R2: 1 MV (SMD 1206)
R3, R4, R8, R9: 330 V (SMD 1206)
R6, R12, R13: 100 V (SMD 1206)
R13: 100 V (przewlekany)
R14: 15 V (przewlekany lub bezpiecznik polimerowy 100 mA)
C1, C2: 100 nF
C7: 100 mF/16 V
U1, U3U5: 6N137-E
U2: 74HC125N ukad scalony w obudowie
DIP14 wraz z podstawk
D1: BAS85
D2: 1N4733 (dioda Zenera 5,1 V 1/3W)
D3, D4: diody LED 3 mm
U6: NME0505S (izolowana przetwornica DC-DC)
JP1, JP21: ZL201-03G listwa goldpin 23
J2: NS25-W2P gniazdo
PPIN8: podstawki precyzyjne 8 pin, 4 szt.

Rysunek 1. Schemat ideowy izolatora dla programatora AVR


Urzdzenie jest przeznaczone dla konstruktorw pracujcych zurzdzeniami zasilanymi napiciem niebezpiecznym dla ycia
lub znajdujcych si na potencjale znacznie

wyszym ni potencja ziemi. Programator


przyczony do zcza JP1 jest odseparowany od programowanego ukadu przyczonego do JP2 za pomoc transoptorw. Aby

umoliwi programowanie z duymi prdkociami uyto transoptorw 6N137 pracujcymi poprawnie do 1 Mb/s. Transoptory
tego typu s szybkie, ale wymagaj zasilania.
Z tego powodu zastosowano przetwornic U1 (NME0505S). Jakkolwiek producent
gwarantuje jej poprawne dziaanie w zakre-

Rysunek 2. Schemat montaowy izolatora dla programatora AVR

78

051-079_mini.indd 78

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

2013-07-25 12:04:15

MINIPROJEKTY
sie napicia 4,55,5 V, to jednak w modelu pracowaa poprawnie
od 2,5 do 6 V. Naturalnie, pracujc poza zakresem gwarantowanym
przez producenta nie pracuje stabilnie (np. napicie wyjciowe bdzie nisze ni wejciowe), co jednak nie przeszkadza wnaszym urzdzeniu. Podobna sytuacja dotyczy napicia zasilajcych transoptor.
Prdko programowania mona zwikszy wymieniajc transoptory
na 6N137-E pracujce do 10 Mb/s. Przetwornica ogranicza napicie
izolacji do 1kV (transoptory zapewniaj izolacj do 2,5kV). Ponadto,
jest elementem do kosztownym. Dlatego opcjonalnie transoptor U1
mona zasili napiciem przyoonym do zcza J2. Napicie to moe
pochodzi np. z programatora. Powinno si zawiera w granicach
36 V, najlepiej 4,55,5 V. Sygnay z transoptorw s buforowane
wbramkach trjstanowych 74HC125. Na czas programowania bufory
s przyczane do programowanego ukadu sygnaem RST. Ponadto,
bufory zabezpieczone s przed uszkodzeniem obwodami podobnymi do tych zastosowanych wDragon Safe, opisanym wEP 2/2012 na
stronie 44. Dziki czemu nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
zabezpiecze.
Monta jest typowy inie wymaga omawiania. Trzeba tylko zadecydowa czy montujemy przetwornic U6, czy zasilamy transoptor
ze zcza J2. Pod ukad U2 warto zastosowa podstawk. Nie polecam zwykych podstawek, ktre zczasem trac kontakt elektryczny.
W swoich konstrukcjach stosuj podstawki precyzyjne, tak zwane
tulipanowe. W projekcie rezystor R13 jest przewlekany (pozostae
SMD), dziki czemu uniknito jednej zworki. Goldpin J1 powinien
zwiera piny 1-2. Ukad nie wymaga uruchamiania ipo poprawnym
montau dziaa po doczeniu. Izolator mona umieci wobudowie,
np. KM-35B.
Ze wzgldu na to, e linia reset buforowana jest jednokierunkowo,
nie jest moliwe uycie trybu DebugWire.

Sawomir Skrzyski, EP

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

051-079_mini.indd 79

79

2013-07-25 12:04:17