Você está na página 1de 2
vnguitar.net C6 phai Emi u Ha NO ‘ Nhge: TRAN QUANG LOC Lai: thé TO NHU CHAU C6 phd em ta mia ghé Thing Long bubn CO phdi em le mira r Thu Ha Noi Tudi phong sing ta cing ging di fim C6 phdi em maa Thu =|> Thu Ha NOi Ngdy sang Thu anh Wt ld em [a : ida C6 bing mia nm = Ben troi xa stmet6c bay. vnguitar.net ET. “ —— = ~ 3 : e — p Thi thi co em doi fa hy vong Thi thi 66 em sung: my ¥ ea SSS . a la mia Thu Ha NGL Nee din day Ud e Am em Amie Sen Y va ‘mi xanh Nghe dw day hén Trung Vieng song Hat! D ia Thu dé roi ving tiéme —goiLmimg gp nhaw xin x0 phim dong Fm i a if 7 Ke s Sh SAS é# — ss a * - = Z * o cdm CO phat em lao mia Thu Ha NOt Nehin nam Bm E?, i ei : of _f Fine —— —— a = = ae ae af ta niu béng quay vé Oi mita Thu cla ie mat sau