Você está na página 1de 546

Dicionário por download livre e gratuito no website Scribd.

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Aba s.f. Abacate s.f. Abacateiro s.m. Abacaxi s.m. Ábaco s.m. Abade
Português Transliteração תירִבְ עִ Aba s.f. Abacate s.f. Abacateiro s.m. Abacaxi s.m. Ábaco s.m. Abade
Português Transliteração תירִבְ עִ Aba s.f. Abacate s.f. Abacateiro s.m. Abacaxi s.m. Ábaco s.m. Abade

Aba s.f. Abacate s.f. Abacateiro s.m. Abacaxi s.m. Ábaco s.m. Abade s.m. Abafante adj. Abafar v. Abaixar v. Abaixo adj. Abajur s.m. Abalar v. Abanar v. Abandonar v. Abandono s.m. Abarcarn v. Abarrotar v. Abastado adj. Abastecer v. Abastecimento s.m. Abatedouro s.m. Abater v. Abatimento s.m. Abdicar v. Abdômem s.m. Abecedário s.m. Abelha s.f. Abelhudo adj. Abençoar v. Aberração s.f.

Mitschiá

הָּיחִ צְ מִ וֹדָּקוֹבֲא וֹדָּקוֹבֲא ץֵע סָּנָּנֲא הָּיִנוֹבּשֶּׁח רָּזְנמִ באָּ קיִנחְ מַ קיִנחַהְלְ ךְימְנַהְלִ הטָּ מְלַ ליהאָּ דיעִ רַהְלְ ַעֵנעַנְלְ בֹזֲעַל הָּבוּזֲע ףיקַהְלִ שּׁידִ גַהְלְ דימִ אָּ קֵפסְלַ הָּקָּפסַהְ

Avokado

Ets avokado

Ananás

Cheshboniá

Av minzar

Machnik

leachnik

leanmich

Lematá

AhÍl

Leharhid

lenaneá

Laazov

Azuvá

Leakif

Leadguish

Amid

Lesapek

Aspaká

Mashchetá

הטֵחָּ

שְּׁ מַ

Leiaesh

שּׁאָּיְלֵ

Anachá

הָּחָּנֲה

Lehitpater

רטַפֵ

תְ הְלִ

challalAbeten

ןטֶבּהֶ

לַלָּח

Alfon

ןופְלאַ

Devora

הרוֹבָּ דְ

Sakran

ןרָּקְ סַ

Levarech

ךְרָּבְלֵ

Stiá

הָּיטִ סְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Aberrante adj. Aberto adj. Abertura s.f. Abismsmar v. Abismsmo s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aberrante adj. Aberto adj. Abertura s.f. Abismsmar v. Abismsmo s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aberrante adj. Aberto adj. Abertura s.f. Abismsmar v. Abismsmo s.m.

Aberrante adj. Aberto adj. Abertura s.f. Abismsmar v. Abismsmo s.m. Abissínio adj. Abjeção s.f. Abjeto adj. Abjuraçãos.f. Abjurar v. Ablução s.f. Abnegação s.f. Abobado adj. Abobalhado adj Abóbora s.f. Abocanhar v. Abolição s.f. Abolir v. Abominar v. Abonar v. Abono s.m. Abordagem s.f. Abordar v. Aborígene adj. Aborrecer v. Aborrecimento s.m. Abortar v. Aborto s.m. Abotoadura s.f. Abotoar v. Abraçar v.

meuvat Patuach Pirtsá Leafli Teom Etiopi Shifelut Shafeel Kefirá Lehitpaker Tihur Messirut Metumtam Metupash Delaat Lingós Bitúl Levatel Lisnó Latet arvut Arvut aliá Lehitkarev le Elid a makom Leshaamem Shiamum Leapil Apalá Reches Lekafter Lechabek

תָּוֻּעמְ

ַחוּתָּפ

הָּצרְפִ

איִלפַהְלְ

םוֹהתְ

יפוֹיִ

תִ אֶ

תוּלפְ שִּׁ לֵפשָּּׁ הריָּ פִ כְ רֵקָּפתְ הְלִ רוּהטִ תוּריסִ מְ םטָּ מֻטְ מְ שָּּׁפֻטמְ תַעַלדְ סֹגְנִל לוּטבִּ לטַבְלֵ אֹנשִלְ תוּברֲעְ תוּברֲעְ הָּיִלֲע

תתָּלֵ

ְל ב רָּקֵ

תְ הְלִ

םוֹקמַהָּ םמֵ עְ שְּׁלַ םוּמֲעשִּׁ ליפַהְלִ הָּלָּפַה סֶכרֶ רתֵ פַכְלְ קֵבַּחְל

דיִלְי

 

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Abraço s.m. Abrandamento s.m. Abrandar v. Abranger v. Abrasar v. Abreviação s.f. Abreviar v. Abreviatura s.f. Abricó s.m. Abridor s.m.

Chibuk Rikuch Lerakech Lichlol Lahafoch lê guechalim Kitsur Lekats;er Rosh teivá Mishmish Potechán Latet machsé Miklat Leavrik Liftoach Talul Gás Mursá Behechlet Rodanúut Iechidí Lezakót Zikuí Sefigá Merukáz Sofég Liklot Mitnazér Itapekut Tsúm Afshatá Lehafrid

קוּבּחִ ךְוּכרִ ךְֵכרְלַ ללֹכִלְ םי ִלָּחֶגְל ךְֹפֲהַל רוּצקִ רֵצַקְל הָּבתֵ -שּׁאֹר שּׁמֵ שְּׁ מִ ןָּחתוֹפְ הסֶ חְ מַ תתָּלֵ טָּלקְ מִ קירִבַהְלְ ַחֹתפִלְ לוּלתָּ סַג הסָּ רֻמְ טֵלחֶהְ תוּנדוֹרָּ ידיִ חְיִ תוֹכַזְל יוּכִז הָּגפִ סְ זָּכרֻמְ גֵפוֹס טלֹקִלְ רֵזַנתְ מִ תוּקפְ אַ תְ הִ םוֹצ הטָּ שָּּׁ פַהְ דירִפַהְלְ

בְּ

Abrigar

v.

Abrigo s.m. Abrilhantar v. Abrir v. Abrupto adj. Abrutalhado adj. Abscesso s.m. Absolutamente adv. Absolutismsmo s.m. Absoluto adj. Absolver v. Absolvição s.f. Absorção s.f. Absorto adj.

Absorvente adj. Absorver v. Abstêmio adj. Abstenção s.f Abstinência s.f. Abstração s.f. Abstrair v.

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Abstrato adj. Absurdo adj. Abundâncias.f. Abundante adj. Abundar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Abstrato adj. Absurdo adj. Abundâncias.f. Abundante adj. Abundar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Abstrato adj. Absurdo adj. Abundâncias.f. Abundante adj. Abundar v.

Abstrato adj. Absurdo adj. Abundâncias.f. Abundante adj. Abundar v. Abusado adj. Abusar v. Abuso s.m. Abutre s.m. Acabado adj. Acabamento s.m. Acabar v. Acabrunhar v. Acácia s.f. Acalentar v. Acalmar v. Acalorado adj. Acampamento s.m. Acampar v. Acanhado adj. Acanhar v. Ação s.f. Acareação s.f. Acarear v. Acariciar v. Acarretar v. Acaso s.m. Acatar v. Acavalado adj. Aceder v. Acéfalo adj.

Mufshat

טשָּּׁ פֻמְ

Shetuti

יתוּטִ

שְּׁ

Shefá

עַפשֶּׁ

Shofeá

ַעֵפוֹשּׁ

Shafoá

ַעֹפשָּּׁ

Chatsúf

ףוּצָּח

Lehitchatsef

ףֵצָּחתְ הְלִ

Agzamá

המָּזָּ גַהְ

Orév

ברוֹעֵ

Gamur

רוּמָּג

Guemirá

הרָּמִ גְ

Ligmor

רֹמגִלְ

Leatsiv

ביצֲעַהְלִ

Shitá

הטָּ שִּׁ

Leoded

דדוֹעְלֵ

Learguiá

ַעיגִ רַהְלְ

Mechumam

םמֻחָּ

מְ

Machané

הֶנֲחמַ

Lachanot

תוֹנֲחַל

Baishán

ןשָּּׁ יְבַּ

Lehitbaiesh

שֵּׁיַבּתְ הְלִ

Peulá

הָּלֻעפְ

Imut

תוּמעִ

Leamet

תמַעְלֵ

Lelatef

ףטַלְלֵ

Ligrom

םֹרגִלְ

Mikré

הרֶקְ מִ

Letsaiét

תֵיַצְל

Gás

סַג

Leaskím

םיכִ סַהְלְ

Bli rosh

שּׁאֹר ילבְּ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Aceitação s.f.

Kabalá

הָּלָּבַּק

Aceitar v.

Lekabel

לֵבָּּקְל

Aceitável adj.

Kavil

ליבָּקִ

Acelerador

adj.

Meits

ץיאִ מֵ

Acelerar v. Acenar v. Acendedor s.m. Acender v. Aceno s.m. Acento s.m. Acentuação s.f. Acentuar v. Acepção s.f. Acerbo adj. Acerca adj. Acercar adj. Acérrimo adj. Acertar v. Acerto s.m. Acervo s.m. Aceso s.m. Acessibilidade s.f. Acessível adj. Acesso s.m. Acessório adj. Achado adj. Achar v. Achatar v. Achegar v. Achincalhar v. Acidentado adj.

Leahits

ץיאָּהְלִ

Lenafnef

ףֵנפַנְלְ

Matsit

תיצִ מַ

Lehadlik

קיִלדַהְלְ

Nifnuf

ףוּנפיִנְ

Daguesh

שֶּׁגדָּ

Adgashá

השָּּׁגָּ

דַהְ

Lehavlit

טיִלבַהְלְ

Mashmaut

תוּעמָּ שְּׁ מַ

Mechuspás

סָּפסֻחְ

מְ

Benogueá lê

ְל ַעֵגוֹנ בְּ

Lehitkarev

ברָּקֵ

תְ הְלִ

Akshán

ןשָּּׁ קַעְ

Lifgoá

ַעֹגפִלְ

Atslachá

הָּחָּלצַהְ

Neches rav

ברַ סֶכֶנ

Mudlak

קָּלדֻמְ

Neguishut

תוּשּׁיגְנִ

Naguish

שּׁיגָּנִ

Guishá

השּׁיָּ גִ

Avzár

רָּזבְ אַ האיָּ צִ מְ אֹצמִלְ

Metsiá

Limtsó

Leashpil

ליפִ שַּׁהְלְ

Lehitkarev

ברָּקֵ

תְ הְלִ

Litschok me

מְ קֹחצִלְ

Patsuá

ַעוּצָּפ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Acidental adj. Acidentar v. Acidente s.m. Acidez s.f. Ácido s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Acidental adj. Acidentar v. Acidente s.m. Acidez s.f. Ácido s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Acidental adj. Acidentar v. Acidente s.m. Acidez s.f. Ácido s.m.

Acidental adj. Acidentar v. Acidente s.m. Acidez s.f. Ácido s.m. Acima adj. Acionar v. Acionista s. Aclamação s.f. Aclamar v. Aclaração s.f. Aclarar v. Aclimatação s.f. Aclimatar v. Aço s.m. Acobertar v. Acocorar v. Açogueiro s.m. Açoitar v. Açoite s.m. Acolá adv. Acolchoado adj. Acolhedor adj. Acolher v. Acolhida s.f. Acolhimento s.m. Acometer v. Acomodação s.f. Acomodado adj. Acomodar v. Acompanhamento s.m.

Mikerí Ligrom le teuná Teuná Chumtsiut Chumtsá Lemalá Lehafil Baal maniot Teshuá Lehariá Avhará Lehavehir Hitaklemut Lehitaklem Peladá Lehitkasot Lehitkofef Katsáv Lehalkot shot Lesham Merupad Machnis orchim Lekabel Kabalat panim Kabalá Lehitnapel Hichsun Mutaám Leachsén Livúi

ירִקְ מִ

הָּנוּאתִלְ

םֹרגִלְ

הָּנוּאתְ

תוּיצִ מֻחְ

הָּצמֻחְ

הָּלעְ מְלַ

ליעִ פַהְלְ

תוֹיָּנמְ לַעַבּ

האוּשָּּׁ תְ

ַעירָּהְלִ הרָּהָּ בַהְ ריהִ בַהְלְ תוּמ ְל קְ אַ תְ הִ םֵלקְ אַ תְ הְלִ הדָּלָּ פְ תוֹסַּכתְ הְלִ ףֵפוֹכתְ הְלִ בָּצָּק תוֹקְלַהְל טוֹשּׁ םשְּׁלָּ דָּפרֻמְ

םיחִ רוֹאְ

סיִנכְ מַ

לֵבַּקְל םיִנָּפ תָּלָּבַּק הָּלָּבַּק לֵפַנתְ הְלִ ןוּסכְ אִ םאָּ תֻמְ ןסֵ כְ אְלַ יוּוִּל

 

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Acompanhar v. Aconchegar v. Acondicionamento s.m. Acondicionar v. Aconselhar v. Aconselhável adj. Acontecer v. Acontecimento s.m. Acordar v.

Lelavót Lehitkarev lê Hatkaná Lehatkin Leiaéts Mumláts Likerot Meorá Leahir Tatsilil Heskem Lichló besharsheret Redifá Lehatsík Lehitraguél Iteliz Lefached Aker Lehamin Lehosif Hagdalá Lulianút Lulián Sukar Lehamtik Klei sukar Secher Lachúsh Aguirá Oguér Leegór

תוֹוַּלְל ְל ב רָּקֵ

תְ הְלִ

הָּנָּקתַהְ

ןיקִ תַהְלְ

ץֵעָּיְל

ץָּלמֻמְ

תוֹרקִלְ

ערֹאָּ

מְ

ריעַהְלִ ליִלצְ תַ םֶכסֶהְ תרֶשֶּׁ רְשַ בְּ אוֹלכִלְ הָּפידִ רְ קיצַהְלִ לֵגרַתְ הְלִ זיִלטְ אִ דֵחַפְל רקְ אַ ןימִ אַהְלַ ףיסוֹהְלִ הָּלדָּגַהְ תוּנָּיְלוּל ןָּיְלוּל רָּכֻס

Acorde

s.m.

Acordo s.m. Acorrentar v. Acossamento s.m. Acossar v. Acostumar v. Açougue s.m.

Acovardar v. Acre s.m.adj. Acreditar v. Acrescentar v. Acréscimo s.m. Acrobacia s.f. Acrobata s2g. Açúcar s.m. Açucarar v. Açucareiro s.m. Açude s.m. Acudir v. Acumulação s.f. Acumulador adj. Acumular v.

קיתִ מַהְלְ

רָּכֻס יִלכְ

רֶכסֶ

שּׁוּחָּל

 

הריָּ גֲאִ

רֵגוֹא

רֹגֱאֶל

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Acusação s.f. Acusado adj. Acusar v. Acústica s.f. Adágio s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Acusação s.f. Acusado adj. Acusar v. Acústica s.f. Adágio s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Acusação s.f. Acusado adj. Acusar v. Acústica s.f. Adágio s.m.

Acusação s.f. Acusado adj. Acusar v. Acústica s.f. Adágio s.m. Adaptação s.f. Adaptar v. Adaptável adj. Adega s.f. Adelgaçamento smsm. Adelgaçar v.t. Ademais adv. Ademanes smsm.pl. Adendo s.m. Adepto s.m. Adequado adj. Adequar adj. Aderência s.f. Aderente adj. Aderir v. Adesão s.f. Adesivo adj. Adestramento s.m. Adestrar v. Adeus interj. Adiantamento s.m. Adiantar v. Adiante adv. Adiar v. Adiável adj. Adição s.f.

Ashamá Neesham Lehashim Akustiká Pitgám Histaglút Lehatim Matim Martéf Arzaiá Lirzót Nosaf lê Remez Tosefet Chasid Mutam Lesaguel Devekut Mitstaref Litmoch be Temichá Madbik Himun Leamen Shalom Mikdemá Lekadem Kadimá Lidechót Nitan lê dechiá Chibur

המָּ שֲּׁאַהָּ םשֱּׁאֶנָּ םישֲּׁאַהְלִ הָּקיטִ סוּקְ םָּגתְ פִ תוּלגְ תַ סְ הִ םיאִ תַהְלְ םיאִ תְ מַ ףתֵ רְמַ הָּיָּזרַהְ תוֹזרִלְ ְל ף סוֹנָּ זמֶ רֶ תֶפסוֹתֶ דיסָּחִ םאָּ תֻמְ לֵגסְלַ תוּקֵבדְ ףרֵטָּ צְ מִ בְּ ךְוֹמתִלְ הָּכמִ תְ קיבִּ דְ מַ ןוּמאִ ןמֵ אְלַ םוֹלשָּּׁ המָּ דָּקְ מִ םדַקְלֵ המיָּ דָּקִ תוֹחדִלְ

אַ

הָּיחִ דִלְ

ןתִנָּ

רוּבּחִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Adicional adj. s.m. Adicionar v. Adido s.m. Adiposo adj. Adivinhação
Português Transliteração תירִבְ עִ Adicional adj. s.m. Adicionar v. Adido s.m. Adiposo adj. Adivinhação
Português Transliteração תירִבְ עִ Adicional adj. s.m. Adicionar v. Adido s.m. Adiposo adj. Adivinhação

Adicional adj. s.m. Adicionar v. Adido s.m. Adiposo adj. Adivinhação s.f. Adivinhar v. Adivinho adj. Adjacente adj. Adjetivo s.m. Adjunto adj. Administração s.f. Administrador adj.s.m. Administrar v. Administrativo adj. Admiração s.f. Admirador adj. Admirar v. Admirável adj. Admissão adj. Admissível adj. Admitir v. Admoestação s.f. Admoestar v. Adobe s.m. Adoção s.f. Adoçar v. Adoecer v. Adoentado adj. Adoidado s.f. Adolescência s.f. Adolescente adj.s2p.

Nosáf Leeosíif Nispách Shamé'n Nichúsh Lenachésh Menachésh Karov lê Toar Mishné Nihul Menahel Lenahel Nihulí Haratsá Maaríts Leharits Raui lê okará Ishúr Savir Leaskim Nezifá Linzof Levaná Imúts Leamtik Lachalot Cholani Meshugá Itbagrút Naar

ףסוֹנָּ

ףסוֹהְלִ

חָּפסִנְ

ןמֵ שַּׁ

שּׁוּחִנ

שֵּׁחַנְל

שֵּׁחַנמְ

ְל בוֹרָּק

ראֹתַ

הֶנשְּׁ מִ

לוּהִנ

לֵהַנמְ

לֵהַנְל

יִלוּהִנ

הָּצרֲעַהָּ

ץירֲעִ מַ

ץירֲעַהְלִ

הרָּקוֹהְלָּ

יוּארָּ

רוּשּׁאִ

ריבִ סַ

םיכִ סַהְלְ

הָּפיִזְנ

ףֹזְנִל

הָּנֵבְל

ץוּמאִ

קיתִ מַהְלְ

תוֹלֲחַל

יִנָּלוֹח

עָּגֻשּׁמְ

תוּרגַבְּ

תְ הִ

רַעַנ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Adoração s.f. Adorar v. Adorável adj. Adormecer v. Adornar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Adoração s.f. Adorar v. Adorável adj. Adormecer v. Adornar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Adoração s.f. Adorar v. Adorável adj. Adormecer v. Adornar v.

Adoração s.f. Adorar v. Adorável adj. Adormecer v. Adornar v. Adorno s.m. Adotar v. Adotável adj. Adotivo adj. Adquirir v. Adrede adv. Aduana s.f. Adubação s.f. Adubar v. Adubo s.m. Adulação s.f. Adulador adj. Adular v. Adulteração s.f. Adulterar v. Adultério s.m. Adúltero adj.s.m. Adulto adj. s.m. Aduzir v. Adventício adj. s.m Advérbio s.m. Adversário adj. S.m. Adversidade s.f. Adverso adj. Advertência s.f. Advertir v.

Seguida Lisgod Naarats Leheradem Lekashet Kishut Leamets Nitan lê imuts Meúmáts Lirkósh Be chavaná mechés Dishún Ledashén Deshén Chanúpá Chanfan Lachanof Ziúf Lezaief Niuf Noef Mevugar Lehaví Zar Toar apoal Mitnagéd Metsuká Oién Azhará Lehizaér

הדיָּ גִ סְ דֹגסִלְ ץרֲעַנָּ םדֵרֵהְלָּ טשַּׁקְלֵ טוּשּׁקִ ץמֵ אְלַ ץוּמאְלִ

 

ןתִנָּ

ץמֻאָּ

מְ

שֹּׁכרִלְ

 

הָּנָּוַּכבְּ

סֶכמֶ

ןוּשּׁדִ

 

ןשֵּׁ דְלַ

ןשֶּׁ דֶ

הפָּ ֻנחֲ

 

ןָּפְנַח

ףוֹנֲחַל

 

ףוּיִז

ףֵיַזְל

ףוּאִנ

ףאוֹנֵ

רָּגוּבמְ

 

איבָּהְלִ

רָּז

לַעֹפַה-ראֹתַ

דֵגַנתְ מִ

 

הָּקוּצמְ

ןֵיוֹע

הרָּהְזַהָּ

 

ריהְזַהְלִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Advocacia s.f.

Arichat din Orech din Lehaguén Iverur Avirí Sede teufá Igueret avir Daielet avir Tisanaút Navat Klei tais Aviron Nemal teúfá Chevrat teufá Cheshek Nimusim Legapef Mefursam Archaká Leharchik Adiv Isukim Machalá Chiba Lehitchaber Murgál Nashí Lehitakésh Hitakeshút Choser tiviut Naguá

ןידִ -תַכירֲעִ ןידִ -ךְרוֹעֵ ןֵגַהְל רוּרויְ אִ יריִ וֲאִ הָּפוּעתְ -הדֵשְ ריוֲאִ -תרֶגֶ אִ ריוֲאִ -תֶלֶידַ תוּאָּנסיָּ טִ טָּוַּנ סִיטַ -יִלכְ ןוֹריוֲאִ הָּפוּעתְ -למְנַ הָּפוּעתְ -תרַבֶחְ קשֵּׁחֶ םיסוּמִנִ ףֵפַגְל םסָּ רֻפְ מְ הָּקָּחרַהְ קיחִ רַהְלְ בידִ אָּ םיקוּסִּ הָּלֲחמַ הָּבּחִ רֵבַּחתְ הְלִ לָּגרוּמְ ישָּּׁנִ שֵּׁקַעתְ הְלִ

תוּשּׁקַעְ

עִ

תְ הִ

Advogado

s.m.

Advogar v.

Aeração s.f.

Aéreo adj.

Aeródromo

s.m.

Aerograma s.m. Aeromoça s2g Aeromodelismsmo s.m.

Aeronauta s2g. Aeronave s.f. Aeroplano s.m.

Aeroporto

s.m.

Aerovia s.f. Afã s.m. Afabilidade s.f. Afagar v. Afamado adj. Afastamento s.m. Afastar v. Afável adj. Afazeres smsm.pl. Afecção s.f. Afeição s.f

Afeiçoar v.t. Afeito adj. Afeminado adj. Aferrar v. Aferro s.m. Afetação adj. Afetado adj.

תוּיעִ בְ טִ רסֹחֶ

ַעוּגָּנ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Afetar v. Afetivo adj. Afeto s.m. Afiado adj. Afiançar v. Afiar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Afetar v. Afetivo adj. Afeto s.m. Afiado adj. Afiançar v. Afiar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Afetar v. Afetivo adj. Afeto s.m. Afiado adj. Afiançar v. Afiar v.

Afetar v. Afetivo adj. Afeto s.m. Afiado adj. Afiançar v. Afiar v. Aficionado s.m. Afilhado s.m. Afim adj. Afinação s.m. Afinal adj. Afinar v. Afinco s.m. Afinidade s.f. Afirmação s.f. Afirmar v. Afirmativo adj. Afixar v. Aflição s.f. Afligir v. Aflito adj. Aflorar v. Afluência s.f. Afluente adj. Afluir v. Afobação s.f. Afobado adj. Afobar v. Afogado adj. Afogamento s.m. Afogar v.

Lifgóa

ַעֹגפִלְ ביבָּחִ תוּדידְיִ זָּחשֻּׁמְ בֹרֲעַל זיחִ שַּׁהְלְ בֵבוֹח תוּס ָּח - ןֶבּ המוֹדֶ דוּדחִ םוּכסְלִ דדַחְלֵ הדָּמָּ תַהְ הָּברְקִ רוּשּׁאִ רשֵּׁ אְלַ

Chaviv

Iedidut

Mushchaz

Laarov

Leashchiz

Chovev

Ben chasut

Dome

Chidud

Lesikum

Lechaded

hatmadá

Kirbá

Ishúr

Leashér

Chiuví

יבוּיִ

חִ

Likvoá

ַעֹבּקִלְ

Sevel

לֶבסֵ

Lehakhiv

ביאִ כַהְלְ

Mudág

גאָּ דֻמְ

Linbót

טֹבְּנִל

Nehirá

הרָּהְנִ

Afik

קיפִ אָּ

Lizrom

םֹרְזִל

Chipazón

ןוֹזָּפחִ

Necchpáz

זָּפחֶנְ

Lechafez

זֵפָּחֵהְל

Tavuá

ַעוּבטָּ

Teviá

הָּעיבִ טְ

Litboá

ַעוֹבּטִלְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Afoito adj. Afora adv. Aforismsmo s.m. Afortunado adj. Afronta s.f. Afrontar v. Afrontoso adj. Afrouxamento s.m. Afrouxar v. Afugentar v. Afundamento s.m. Afundar v. Agachar-se v. Ágape s.f. m. Agarrado adj. Agarramento s.m. Agarrar v. Agasalhar v. Agasalho s.m. Ágata s.f. Agência s.f. Agenda s.f. Agente adj. Agigantado adj. Ágil adj. Ágio s.m. Agiota s2g. Agiotagem s.f. Agir v. Agitação s.f.

Amíts

ץימִ אַ

Milvad

דַבְלמִ

Mashal

לשָּּׁ מָּ

Meushár

רשֻּׁאָּ

מְ

Elbón

ןוֹבּ ְלֶע ביִלֲעַהְל ביִלֲעמַ תוּככְ רַתְ הִ ךְֵכרַתְ הְלִ

Lehalhiv

Maaliv

Hitrakechút

Lehitrakech

Lehaveriach

ַח רִ בַהְלְ הָּעָּבּטַהְ ַעיבִּ טַהְלְ ףֵפוֹכתְ הְלִ התֶ שְּׁ מִ זוּחֲא הָּזיחֲאִ זֹחֱאֶל תוֹסַּכתְ הְלִ ליעִ מְ תֶקרָּבֶּ תוּנכוֹסְ ןמוֹיָּ ןֵכוֹס יקָּנֲעִ זירָּזִ חַורֶ רסָּ פְ סַ תוּרסָּ פְ סַ לֹעפִלְ המוּהָּ תיסִ מֵ

מְ

Atbaá

Lehatbiá

Lehitkofef

Mishté

Achuz

Achizá

Leechoz

Lehitkasot

Meil

Bareket

Sochnut

Iomán

Sochén

Anakí

Zariz

Revach

Safsar

Safsarut

Lifhol

Mehumá

Agitador

adj.

Mesit

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Agitar v. Aglomeração s.f. Aglomerado adj. Aglomerar v. Aglutinar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Agitar v. Aglomeração s.f. Aglomerado adj. Aglomerar v. Aglutinar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Agitar v. Aglomeração s.f. Aglomerado adj. Aglomerar v. Aglutinar v.

Agitar v. Aglomeração s.f. Aglomerado adj. Aglomerar v. Aglutinar v. Agonia s.f. Agonizante adj. S2g. Agonizar v. Agora adv. Agourar v. Agouro s.m. Agraciar v. Agradar v. Agradável adj. Agradecer v. Agradecimento s.m. Agrado s.m. Agrário adj. Agravante adj. Agravar v. Agravo s.m. Agredir v. Agregado adj. Agregar v. Agremiação s.f. Agremiar v. Agressão s.f. Agressivo adj. Agressor adj. Agreste adj. Agrião adj.

Lehasit Hitkabtsut Megubáv Legabév Leesóf Guesisá Gosés Ligsós Achsháf Lechazót Nevuá shechorá Lachón Lehaním Naím Lehodót Toda Sipúk Karkaí Achmará Lehachmír Elbon Litkóf Musáf Letsaréf Aguda Leagued Hatkafá Note Tokpán Gás Ierek mar

תיסַּהְלִ תוּצבַּקְ בָּבֻּגמְ בֵבַּגְל ףֹסֱאֶל הסיָּ סִ גְ ססוֹגֵ סוֹסגִלְ וישָּּׁ כַעְ תוֹזַחְל הרוֹחָּ ןֹחָּל

תְ הִ

שְּׁ האוּבְנָּ

םיעְנַהְלִ

םיעָּנִ

תוֹדוֹהְל

הדוֹתָּ

קוּפסִ

יעָּקִ

רַקְ

הרָּמָּ חַהְ

רימִ חַהְלְ

ןוֹבּ ְלֶע

ףֹקתִלְ

ףסוּמָּ

ףרָּצְלֵ

הדֻגֲאָּ

דֵגֲאְל

הָּפָּקתַהְ

ףיקִ תַהְלְ

הטוֹנֶ

ןָּפקוֹתְ

סַג

רמַ קרֶיֶ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Agrícola adj. Agricultor s.m. Agricultura s.f. Agridoce adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Agrícola adj. Agricultor s.m. Agricultura s.f. Agridoce adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Agrícola adj. Agricultor s.m. Agricultura s.f. Agridoce adj.

Agrícola adj. Agricultor s.m. Agricultura s.f. Agridoce adj. Agrimensor s.m. Agronomia s.f. Agrupamento s.m. Agrupar v. Água s.f. Aguaceiro s.m. Aguado adj. Aguar v. Aguardar v. Aguardente s.f. Aguçar v. Agudeza s.f. Agudo adj. Agüentar v. Aguerrido adj. Águia s.f. Aguilhão Agulha s.f. Ah ! interj. Aí adv. Ai ! interj. Aia s.f. Ainda adv. Airoso adj. Ajardinar v. Ajeitar v. Ajoelhar v.

Chakelaí Ikár Chakelaút Chamuts matok Moded adamot Torat achakelaút Kevutsá Leesóf Maím Gueshem shotéf Meimí Limhol bamaím Letsapót Iain sharáf Leoded Charifut Charif Lisból amits Neshér Okéts Machát Há Shám Oi Ozeret Adain Tamir Lehachin gán Lesader lehishtachavot

יאָּלִ

קַחְ

רָּכאִ

תוּאָּלקַחְ

 

קוֹתמָּ -ץוּמָּח

תוֹמדֲאָּ

דדוֹמֵ

תוּאָּלקַחַהְ

תרוֹתַ

הָּצוּבקְ

ףֹסֱאֶל

םִימַ

ףטוֹשֵּׁ

םשֶּׁגֶ

 

ימיִ מֵ םִימַ לוֹהמִלְ תוֹפַצְל ףרָּשָּ -ןִיַי דדוֹעְלֵ תוּפירָּחִ ףירָּחִ לֹבּסִלְ ץימִ אַ רשֶּׁנֶ ץֶקֹע טַחמַ הָּה ! םשָּּׁ יוֹא ! תרֶזוֹעֶ ןִידֲעַ רימִ תָּ ןַג ןיכָּהְלִ רדֵסְלַ תוֹוֲחתַ שְּׁ הְלִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Ajuda s.f. Ajudante adj. S2g. Ajudar v. Ajuizado adj. Ajuizar v. Ajuntamento s.m. Ajuntar v. Ajustamento s.m. Ajustar v.

Ezrá

הרְזֶעָּ רֵזוֹע רֹזֲעַל ןוֹבָּנ ךְירֲעַהְלִ תוּצבַּקְ ךְֹסֲחַל המָּ אָּ תַהְ םיאִ תַהְלְ רוּדסִ ףַגֲא יתָּצִ

בִּ

תְ הִ

Ozér

Laazór

Navon

Lehaarich

Itkabetsút

Lachsoch

Atamá

Leatim

Ajuste s.m. Ala s.f. Alagadiço adj. Alagar v. alambique s.m. Alameda s.f. Alarde s.f. Alardear v. Alargamento s.m. Alargar v. Alarido s.m. Alarmar v. Alarme s.m. Alarmista adj. S2g.

Sidur

Agáf

Bitsatí

Leatsíf

ףיצַהְלִ קֵקַזמְ הרָּדֵשְּׁ תוּברְבְ רַתְ הִ

Mezakek

Shederá

Itravervút

lehitraverev

ברֵבְ רַתְ הְלִ הָּבָּחרַהְ ביחִ רַהְלְ הָּחָּוצְ קיעְזַהְלִ הָּקָּעְזאַ קיעְזִ הִ

Archavá

Learchiv

Tsevachá

Leazik

Azeaká

Izik

Alastrar v. Alavanca s.f.

Lehitpashet

טשַּׁפֵ

תְ הְלִ

Manof

ףוֹנמָּ הָּיְנסַ כְ אַ ןָּקבַלְ תידָּיִ סרְנֵ קִ תוּכמְ סַ בְ גישַהְלִ

Albergue

s.m.

Achsaniá

Albino adj. Alça s.f. Alcachôfra s.f. Alçada s.f.

Lavekán

Iadít

Kineres

Besamchút

Alcançar v.

Leasig

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Alcançável adj. Alcance s.m. Alçapão s.m. Alçar v. Alcatraz s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Alcançável adj. Alcance s.m. Alçapão s.m. Alçar v. Alcatraz s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Alcançável adj. Alcance s.m. Alçapão s.m. Alçar v. Alcatraz s.m.

Alcançável adj. Alcance s.m. Alçapão s.m. Alçar v. Alcatraz s.m. Alcoólatra s2g. Alcorão s.m. Alcova s.f. Alcunha s.f. Aldeão adj. S.m. Aldeia Aleatório adj. Alegação s.f. Alegar v. Alegoria s.f. Alegrar v. Alegre adj. Aleijado adj. Aleijar v. Aleive s.m. Além adv. Alemanha s.f. Alentado adj. Alentar v. Alento s.m. Alerta adv. Alertar v. Alfabetizar v. Alfabeto s.m. Alface s.f. Alfafa s.f.

Eség iad Eség Martéf Leharim Sakenaí shateián Sefér koran kaitonét kinúi Kafrí Kefar Mikrí Taaná Litón Mashal Lismsmoach Sameach Naché Ligrom nachut Ashmatsá Alahá Germânia Meudád Leodéd Axhraá Bekonenut Leazhir Lelamed Alef beit Chasá Aspeset

דָּי-גשֶהֵ גשֶהֵ ףתֵ רְמַ םירָּהְלִ יאַנִ קְ שַ ןָּיתְ שַּׁ ןאָּ רוּקַהְ תֶנוֹטְיַק יוּנכִ ירִפַכְ רָּפכְ ירִקְ מִ הָּנֲעטַ ןֹעטִלְ לשָּּׁ מָּ ַחֹמשִלְ

 

רֶפסֵ

ִַחמֵ שָּ

 

הֶכָּנ

תוּכָּנ םֹרגִלְ

הָּצמָּ שַּׁהְ

 

האְלָּהָּ

 

הָּיְנמַ רֶגְ

 

דדֻעָּ

מְ

דדוֹעְלֵ

 

האָּ רָּשַּׁהְ

 

תוּנְנוֹכבְ

ריהְזַהְלִ

דמַלְלֵ

 

תיֵבּ-ףֶלאָּ

 

הסַּחָּ

תסֶפסֶ

אַ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Alfaiate s.m. Alfândega s.f. Alfinetada s.f. Alfinetar v. Alfinete
Português Transliteração תירִבְ עִ Alfaiate s.m. Alfândega s.f. Alfinetada s.f. Alfinetar v. Alfinete
Português Transliteração תירִבְ עִ Alfaiate s.m. Alfândega s.f. Alfinetada s.f. Alfinetar v. Alfinete

Alfaiate s.m. Alfândega s.f. Alfinetada s.f. Alfinetar v. Alfinete s.m. Alfombra s.f. Alga s.f. Algarismsmo s.m. Algazarra s.f. Algema v. Algemar v. Algibeira s.f. Algo adv. Algodão s.m. Algodoeiro s.m. Algoz s.m. Alguém p.ind. Algum p.ind. Algures adv. Alhear v. Alheio adj. Alho s.m. Alhures adv. Ali adv. Aliado adj. Aliança s.f. Aliar v. Aliás adv. Alicate s.m. Alicerçar v. Alicerce s.m.

Chaiát Mechés Dekirá be siká Lidkór be siká Siká Shatiach Atsá Mispar Tseakót Azikim Asar be azikim Kis Mashehú Kutná Tsemer guefén Talián Mishehú Eizé she hú Eifó shehú Lehitrachek Zár Shúm

טָּיַח סֶכמֶ הָּכסִ בְּ הריָּ קִ דְ הָּכסִ בְּ רֹקדִלְ הָּכסִ ַחיטִ שָּּׁ הָּצאַ רַפסימְ תוֹקָּעצְ םיקִזֲאִ

םיקִזֲאַבִּ

רסַ אָּ

סיכִ

וּהשֶּׁ מַ

 

הָּנתֻכְ

ןֶפֶג-רמֶצֶ

 

ןָּיְלתַ

וּהשּׁיֶ

מִ

אוּהשֶּׁ

הֶזיאֵ

אוּהשּׁהֹפיֶ אֵ

קֵחרַתְ הְלִ

 

רָּז

םוּשּׁ

Bemakom achér רֵחאַ םוֹקמָּ בְּ

xhám Baal brit Brit Leesof Egáv Tsevát Lehaniach iesód Iesód

םשָּּׁ

תירִבְּ -לַעַבּ

תירִבְּ

ףֹסֱאֶל

 

בַגאְ

תָּבצְ

דוֹסְי ַחיִנַהְל

דוֹסְי

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Aliciar v. Alienação s.f. Alienado s.m. Alienar v. Alimentação
Português Transliteração תירִבְ עִ Aliciar v. Alienação s.f. Alienado s.m. Alienar v. Alimentação
Português Transliteração תירִבְ עִ Aliciar v. Alienação s.f. Alienado s.m. Alienar v. Alimentação

Aliciar v. Alienação s.f. Alienado s.m. Alienar v. Alimentação s.f. Alimentar v. Alimentício adj. Alimento s.m. Alinhado adj. Alinhar v. Alisar v. Alistamento s.m. Alistar v. Aliviar v. Alívio s.m. Alma s.f. Almaço adj. s.m. Almanaque s.m. Almejar v. Almirante s.m. Almoço s.m. Almofada s.f. Almôndega s.f. Almoxarifado s.m. Almoxarife s.m. Alô interj. Alocução s.f. Alojamento s.m. Alojar v. Alongar v. Alpinismsmo s.m.

Lepatot Nikúr Megukár Leharhik Azaná Leachil Mezin Mazón Lavux bekeffidá Leiáxher Leachlik Guiús Legaiés Lehakél Argaá Nefesh Niar lê mismsmachim Luach a shaná Lishof Admiral Aaruchat tsohoraim Karit Ketsitsá Machsán Machsanaí Alo Neúm katsár Achsaniá Leachsén Lehaarich Tipus al arim

תוֹתַפְל רוּכִנ רָּכֻגמְ קחִ רַהלְ הָּנָּזֲה ליכֲאַהְלִ ןיִזמֵ ןוֹזמָּ הדיפִ קְ בִּ שּׁוּבָּל רשַּׁיְלֵ קיִלחַהְלְ סוּיגִ סֵיַגְל לֵקָּהְל הָּעָּגרַהְ שֶּׁפֶנ

םיכִ מָּ סְ מְלִ

רָּיְנ

הָּנשַּׁהָּ ַחוּל ףֹאשִּׁלְ לריָּ מִ דְ אַ

-תַחוּרֲא

םִירֳהָּצַ תירָּכִ הָּציצִ קְ ןסָּ חְ מַ

 

יאַנִ סָּ חְ מַ ולאָּ רָּצָּק םוֹאְנ הָּיְנסַ כְ אַ ןסֵ כְ אְלַ ךְירֲאַהְלִ

םירַהִ

לַע סוּפטִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Alqueire s.m. Alta s.f. Alta s.f. Altaneiro adj. Altar s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Alqueire s.m. Alta s.f. Alta s.f. Altaneiro adj. Altar s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Alqueire s.m. Alta s.f. Alta s.f. Altaneiro adj. Altar s.m.

Alqueire s.m. Alta s.f. Alta s.f. Altaneiro adj. Altar s.m. Alteração s.f. Alterar v. Altercar v. Alternar v. Alternativa s.f. Alteza s.f. Altímetro s.m. Altiplano s.m. Altissonante adj. Altitude s.f. Altivez s.f. Altivo adj. Alto adj. Alto! Interj. Altruísmsmo s.m. Altura s.f. Aluado adj. Alucinação s.f. Alucinante adj. Alucinar v. Aludir v. Alugado adj. Alugar v. Aluguel s.m. Aluno s.m. Alusão s.f.

Midat adamot Aliat mechirim Shichrur me beit cholim Gaavtán Mizbeach Shinuí Leshanot Vikuchim soarim Leachlif Bereirá Gadelút Mad gová Rama Nishmá gavoá Gová Atsilut Atsil Gavoá Amod ! Ahavát azulát Gová Muké iareach

תוֹמדֲאָּ תדָּמִ םיריִ חִ מְ תָּיִלֲע

 

םיִלוֹח -תיֵבּמִ רוּרחְ שִּׁ ןתֵוָּ אַגַ ַחֵבְּזמִ יוּנשִּׁ תוֹנשְּׁלַ

םירֲעוֹסִ

םיחוּכִ

וִ

ףיִלחַהְלְ הרָּרֵבְּ תוּלדַגְ הַבֹג-דמַ המָּ רָּ ַהוֹבָּג עמָּ שִּׁנְ הַבֹג תוּליצֲאִ ליצִ אָּ ַהֹבָּג

דוֹמַע! תַלוּזַה תַבֲהאַ הַבֹג ַח רָּיֵ - הֶכֻמ

Chazon taatuim םיעוּתִ עְ תַ -ןוֹזֲח

meshagueá

ַעֵגשַּׁ מְ ַעתֵ עְ תְלַ

 

Letateá

Lirmoz al

לַע זֹמרִלְ רָּכשֻמְ רֹכשִלְ הריָּ דִ -רַכשְ דימְלִ תַ זמֶ רֶ

 

Muskar

Liskor

Sechar dirá

Talmid

Remez

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Alva s.f.

Shachar Rishuí Mavtiach Matará Or a shachar Ofaat or Leasit Mehumá Lobén Omenet Adivút Lerakech Ahuv Chovev Leavshil Avshalá Amahut Leharguiá Mekulal Lekalel Lemazeg Hanaká Lehanik Machar Alot ashachar Lealef Meahev Pereg Leehov Tsehavhav Tsahov

רַחשַּׁ יוּשּׁרִ ַחיטִ בְ מַ הרָּטָּ מַ רַחשַּׁהַ

 

Alvará s.m.

Alvissareiro adj. Alvo adj. Alvorada s.f.

רוֹאַ

Alvorecer

v.

םוֹיַה רוֹא תַעָּפוֹה המוּהָּ מְ תיסַּהְלִ

Alvoroçar v. Alvoroço s.m. Alvura s.f. Ama s.f. Amabilidade s.f. Amaciar v. Amado adj. Amador adj. Amadurecer v. Amadurecimento s.m. Âmago s.m. Amainar v. Amaldiçoado adj. Amaldiçoar v. Amalgamar v. Amamentação s.f. Amamentar v. Amanhã adv. Amanhecer v. Amansar v. Amante adj. Amapola s.f. Amar v. Amarelado adj. Amarelo adj.

המוּהָּ

מְ

ןֶבלֹ

תֶנמוֹאֶ

 

תוּבידֲאִ

ךְֵכרְלַ

בוּהאָּ

בֵבוֹח

לישִּׁ בַהְלְ

 

הָּלשָּּׁ בַהְ

תוּהמַהַ

ַעיגִ רַהְלְ

לָּלקֻמְ

לֵלַקְל

גֵזמְלַ

הָּקָּנֲה

קיִנֵהְל

 

רָּחמָּ

רַחשַּׁהַ

תוֹלָּע

ףֵלאְלַ

בֵהאַ מְ

גרֶפֶ

בֹהֱאֶל

 

בַהבַהְ

צְ

בוֹהָּצ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Amargar v. Amargo adj. Amargura a.f. Amargurar v. Amarrado adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Amargar v. Amargo adj. Amargura a.f. Amargurar v. Amarrado adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Amargar v. Amargo adj. Amargura a.f. Amargurar v. Amarrado adj.

Amargar v. Amargo adj. Amargura a.f. Amargurar v. Amarrado adj. Amarrar v. Amarrotar v. Amásia s.f. Amassar v. Amável adj. Ambição s.f. Ambicionar v. Ambicioso adj. Ambientar v. Ambiente adj. Ambíguo adj. Âmbito s.m. Ambos num. Ambulância s.f. Ambulante adj. Ambulatório s.m Ameaça s.f. Ameaçador adj. Ameaçar v. Amedrontar v. Ameixa s.f. Amém interj. Amêndoa s.f. Amendoeira s.f. Amendoim s.f. Amenizar v.

Lemarer

ררֵמְלָּ

Mar

רמַ

Merirut

תוּרירִמְ

Lemarer

ררֵמְלָּ

Kashur

רוּשָּּׁק

Likshor

רֹשּׁקִלְ

Lekamet

טמַקְלֵ

Pileguesh

שֶּׁגֶלפִ

Lalúush

שּׁוּלָּל

Adiv

בידִ אָּ תוּנתָּ פְ אַ שְּׁ ףֹאשִּׁלְ ןתָּ פְ אַ שְּׁ לֵגתַ סְ הְלִ הריָּ וֲאִ יעִ מָּ שְּׁ מַ -וּד םוּחתְ םֶהיֵנשְּׁ סְנַלוּבּמְ אַ דָּיַנ

Sheaftanút

Lishóf

Sheaftán

Lehistaguel

Avirá

Du mashmaí

Techúm

Sheneihém

Ambuláns

Naaiád

Mirpaá

האָּפָּ

רְמִ

Iúm

םוּיאִ

Meaiém

םֵיאַ מְ

Leaiém

םֵיאְלַ

Leafchíd

דיחִ פַהְלְ

Shazíf

ףיִזשָּּׁ

Amen

ןמֵ אַ

Shakéd

דֵקשָּּׁ

Shekediá

הָּידֵקִ

שְּׁ

Botén

ןטֹבֶּ

Lehaneim

םיעְנַהְלִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Ameno adj. Amesquinhar v. Amestrar v. Amiga s.f. Amigável adj.

Naím Kamtsanút Leachshir Chevrá Chevrutí Shekedim Leitím Chaverút Ishkiach Maavid Hargazá Leharguíz Lehitchabé Mushcház Mashchíz Leashchíz Latavnit Lerakéch Rikúch Aguirá Litsbór Ahavá Uchmanít Biltí musarí Meshuchám Chaser tsurá Lehafshir Chavíiv Adiv Balam zaazuim Leachlish

םיעָּנִ

תוּנָּצמַקְ

רישִּׁ כַהְלְ

הרֵבֲחָּ

יתוּרִ

בַחְ

Amígdalas s.f. Amiúde adv. Amizade s.f.

םידֵקִ

שְּׁ

םיתִ עְלִ תוּרֵבֲח ַחיכִ שְּׁ הִ

 

Amnésia

s.f.

Amo s.ff. Amofinação s.f. Amofinar v. Amoitar v. Amolado adj. Amolador adj. Amolar v. Amoldar v. Amolecer v. Amolecimento s.m. Amontoamento s.m. Amontoar v. Amor s.m. Amora s.f. Amoral adj. Amorenado adj. Amorfo adj. Amornar v. Amoroso adj.

דיבֲעִ מַ הָּזָּגרַהְ זיגִ רַהְלְ אֵבַּחתְ הְלִ זָּחשֻּׁמְ זיחִ שְּׁ מַ זיחִ שַּׁהְלְ תיִנבְ תַלַ ךְֵכרְלַ ךְוּכרִ הריָּ גֲאִ רֹבּצִלְ הָּבֲהאַ תיִנמָּ כֻאְ

ירִסוּמיָּ

תְליִ

בִּ

םָּחֻשּׁמְ

הרוּצָּ

-רסֲחַ

רישִּׁ פַהְלְ

ביבָּחִ

Amoroso

adj.

בידִ אָּ

Amortecedor adj. s.m.

םיעוּזֲעַזִ

םָּלַבּ

Amortecer v.

שּׁיִלחַהְלְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Amortecimento s.m. Amortização s.f. Amortizar v. Amostra s.f. Amotinação s.f. Amotinar v. Amparar v. Amparo s.m. Ampliação s.m. Ampliar v. Amplitude s.f. Amplo adj. Ampola s.f. Amputação s.f. Amputar v. Amuleto s.m. Anacrônico adj. Anágua s.f. Anais s.m. pl.

Belimá Peraón Liferoá Dugmát chinam Mered Limród Lesieá Siuá Harchavá Leharchív Racháv Racháv meod Tselochit Ketiá Liktoá Kameiá Iashán Tachtonit Korot Burot Bur marguiá Livdók Bediká Bodek Guezerá shavá Nanás Hefkerút Liftsoá be taár Motnaím Avót

המִלָּ

בְּ

ןוֹערֵפָּ עֹרפִלְ םָּנחִ -תמַ גֻדְ דרֶמֶ דֹרמִלְ ַעֵיסְלַ ַעוּיסִ הָּבָּחרַהְ

ביחִ רַהְלְ

בָּחרָּ

דוֹאמ בָּחרָּ

תיחוֹלִ צְ

הָּעיטִ קְ

ַעֹטקִלְ

ַעימָּקֵ

ןשָּּׁיָּ

תיִנוֹתחְ תַ

תוֹרוֹק

Analfabetismsmo s.m. Analfabeto adj.

תוּרוּבּ

רוּבּ

Analgésico

adj.

s.m.

ַעיגִ רְמַ

Analisar v. Análise s.f. Analista s2g. Analogia s.f. Anão s.m. Anarquia s.f. Anavalhar v. Ancas s.f. pl. Ancestrais s2g. pl.

קֹדבִלְ

הָּקדִ בְּ

קדוֹבֵּ

הָּושָּּׁ

הרֵזָּ גְ

סָּנַנ תוּרֵקפֶהְ רַעתַ בְּ ַעֹצפִלְ םִיַנתְ מָּ תוֹבאָּ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Ancião adj. S.m. Ancinho s.m. Âncora s.f. Ancoradouro s.m. Ancoragem s.f. Ancorar v. Andaime s.m. Andante adj. Andar s.m. Andar v. Andorinha s.f. Andrajo s.m. Anedota s.f. Anel s.m. Anelar v. Anelo s.m. Anestesiar v. Anexação s.f. Anexar v. Anexo adj.

Iashish

שּׁישָּּׁיִ הָּפרֵגְ מַ ןֶגֹע ןָּגֲעמַ הָּניגֲעִ ןֹגֲעַל םוּגפִ דדוֹנֵ המוֹקָּ תֶכֶלָּל תיִנוּנסְ הָּבָּחסְ הָּחידִ בְּ תַעַבּטַ קֹשּׁחַלְ קשֵּׁחֶ םידִ רַהְלְ ַחוּפסִ ַחֵפסְלַ חָּפסִנְ ַח רֵ אָּ מְ בֵל דדוֹצֵ הָּקוּעתְ יתיִ וָּזִ תיוָּזִ ךְוּדכְ דִ אֵכדַמְ לַחַכ דוּדעִ הָּיַח דדוֹעְלֵ

 

Magrefá

Oguén

Maagán

Aguiná

Laagon

Pigum

Noded

Komá

Lalechet

Senunit

Sechavá

Bedichá

Tabaát

Lachshók

Cheshék

Leardim

sipuach

lesapéach

Nispách

Anfitrião

s.m.

meareách

Angariar v. Angina s.f. Angular adj. ângulo s.m. Angústia s.f. Angustiante adj. Anil s.m. Animação s.f. Animal s.m. Animar v.

Metsoded lev

מְ

Teuká

Zavití

Zavit

Dichdúch

Medaké

Kachal

Idud

Chaiá

Leodéd

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Ânimo s.m. Animosidade s.f. Aninhar v. Aniquilamento s.m. Aniquilar
Português Transliteração תירִבְ עִ Ânimo s.m. Animosidade s.f. Aninhar v. Aniquilamento s.m. Aniquilar
Português Transliteração תירִבְ עִ Ânimo s.m. Animosidade s.f. Aninhar v. Aniquilamento s.m. Aniquilar

Ânimo s.m. Animosidade s.f. Aninhar v. Aniquilamento s.m. Aniquilar v. Anistia s.f. Anistiar v. Aniversário s.m. Anjo s.m. Ano s.m. Anoitecer v. Anomalia s.f. Anonimato s.m. Anônimo adj. Anormal adj. Anotação s.f. Anotar v. Anseio s.m. Ânsia s.f. Ansiar v. Ansiedade s.f. Ansioso adj. Antagônico adj. Antagonismsmo s.m. Antagonista adJ. Ante prep. Antebraço s.m. antecedência s.f. Antecedente adj. Anteceder v. Antecessor s.m.

Ratsón Tiná Leesof Chisul Lechasel Chaniná Lachón Iom huledet Maleach Shaná Leachshich Lo tiví Almoniút Almoní Lakuí Rishum Lirshóm Charadá Taevá Lehishtokek chashashá Chosshesh Mitnagued Itnaguedut Mitnaguéd Bifeneí Amá Hakdamá Takdim Lehaguiá kodem Kodem

ןוֹצרָּ

הָּניטִ

ףֹסֱאֶל

לוסּחִ

לסַּחְלֵ

הָּניִנֲח

ןֹחָּל

תדֶלֻהֶ

-םוֹי

ךְאְלָּ הָּנשָּּׁ ךישִּׁ חַהְלְ יעִ בְ טִ -אֹל תוּיִנוֹמ ְל אַ יִנוֹמ ְל אַ יוּקָּל םוּשּׁרִ םֹשּׁרִלְ הדָּרֲחָּ הָּוֲאתַ קֵקוֹתשְּׁ הְלִ השָּּׁ שֲּׁחָּ שּׁשּׁוֹחֵ דֵגַנתְ מִ תוּדגַנְ תְ הִ

מַ

דֵגַנתְ מִ יֵנפְ בִּ המָּ אַ המָּ דָּקַהְ םידִ קְ תַ םדוֹקֵ םדוֹקֵ

ַעיגַהְלִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 
 

Antecipação s.f. Antecipar v. Antemão adv. Antena s.f. Anteontem adv. Antepassado s.m. Antepenúltimo adj. Antepor v. Anteprojeto s.m.

Hakdamá Lehakdim Merosh Meshoshá Shilshom Avót Sheni lifnei acharon Lashim lifnei Tiutát tochnit Kodém Merosh Kodém Misdrom Lechazot Atik Iemei kedem Ló nechmád Meiushán Socher beatikot Negued kalevet Mechaté Moneá machalat min Mamarim Milá afuchá Meorá Ochel besar adám Shenatí Shenaton Leasher Bitul levatél

המָּ דָּקַהְ

 

םידִ קַהְלְ

שּׁאֹרמֵ

 

השּׁוֹשָּּׁ

מְ

םוֹשְּׁלשִּׁ

 

תוֹבאָּ

 

ןוֹרֲחאָּהַ

יֵנפִלְ

יֵנשֵּׁ

יֵנפִלְ םישָּלִ תיִנכְ תָּ תטוּיַ

 

טְ

Anterior adj. Anterioridade s.f. Antes adv. Ante-sala s.f. Antever v. Antigo adj. Antiguidade s.f. Antipático adj. Antiquado adj. Antiquário s.m. Anti-rábico adj. Anti-séptico adj. Antivenéreo adj. Antologia s.f.

םדוֹקֵ

 

שּׁאֹרמֵ

םדֹקֶ

ןוֹרדְ סְ מִ תוֹזֲחַל קיתַעִ

 

םדֶקֶ

-ימְיֵ

דמָּ חֶנְ

אֹל

ןשֻּׁיָּ

מְ

תוֹקיתַעִ

בְּ רֵחוֹס

תֶבֶלַכ דֶגֶנ

 

אטַחֵ

מְ

ןימִ -תַלֲחמַ

ַעֵנוֹמ

םירִמֲאָּ מַ הָּכוּפֲה הָּלמִ הרוּאָּ מְ םדָּאָּ -רשַ בְּ לֵכוֹא יתָּנִ שְּׁ ןוֹתָּנשְּׁ רשֵּׁ אְלַ לוּטיבִּ לטַבְלֵ

Antônimo

s.m.

Antro s.m. Antropófago adj. Anual adj. Anuário s.m. Anuir v. Anulação s.f. Anular v.

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Anunciação s.f. Anunciante adj. Anunciar v. Anuncio s.m. Ânus s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Anunciação s.f. Anunciante adj. Anunciar v. Anuncio s.m. Ânus s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Anunciação s.f. Anunciante adj. Anunciar v. Anuncio s.m. Ânus s.m.

Anunciação s.f. Anunciante adj. Anunciar v. Anuncio s.m. Ânus s.m. Anzol s.m. Ao Aonde adv. Aorta s.f. Apadrinhar v. Apagado adj. Apagador s.m. Apagar v. Apaixonado adj. Apaixonar v. Apalermado adj. Apalpação s.f. Apalpar v. Apanhado s.m. Apanhar v. Aparafusar v. Aparar v. Aparataço adj. Aparato s.m. Aparecer v. Aparecimento s.f. Aparecimento s.m. Aparelhagem s.f. Aparelhar s.f. Aparelho s.m. Aparência s.f.

Hodaá Mefarsém Lehodiá Modaá Pi- atabaát Chaká Lê Leán Vatín Shoshvin Kavuí Mochék Lechabot Meoháv Tavá metupásh Mishush Lemashesh Sikúm Lakachát Lehaverig Litfós Mefoár Mangánon Lehhofiá Hofaá Hofaá Oséf machshirím Letsaiéd Machshir maré

הָּעדוֹהָּ םסֵ רַפְ מְ ַעידוֹהְלִ הָּעדוֹמָּ תַעַבּטַהַ

 

-יפִ

הָּכַח ְל ןאְלַ ןיתָּוִ ןיבִ שּׁוֹשְּׁ יוּבָּכ קֵחוֹמ תוֹבַּכְל בָּהֹאמְ הָּוֲאתַ שָּּׁפֻטמְ שּׁוּשּׁמִ שּׁשֵּׁ מְלַ םוּכסִ תַחַקָּל גירִבַהְלְ שֹפתִלְ ראֹפָּ מְ ןוֹנָּגְנמַ ַעיפוֹהְלִ הָּעָּפוֹה הָּעָּפוֹה םירישִּׁ כְ מַ ףסֹאֶ דֵיַצְל רישִּׁ כְ מַ האֶ רְמַ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Aparentado adj. Aparentar v. Aparente v. Aparição Apartamento s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aparentado adj. Aparentar v. Aparente v. Aparição Apartamento s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aparentado adj. Aparentar v. Aparente v. Aparição Apartamento s.m.

Aparentado adj. Aparentar v. Aparente v. Aparição Apartamento s.m. Apartar v. Aparte s.m. Apartear v. Apascentar v. Apatetado adj. Apatia s.f. Apático adj. Apavorante adj. Apavorar v. Apaziguador adj. Apaziguamento s.m. Apaziguar v. Apear v. Apedrejammento s.m. Apedrejar v. Apegar v. Apego s.m. Apelação s.f. Apelar v. Apelável adj. Apelidar v. Apelido s.m. Apelo s.m Apenas adv. Apêndice s.m. Apendicite s.f.

Karov mishpachá Leheraót Niré Hofaá Dirá Lehaferid Keriát beinaím Likró keriát beinaim Lemiré Ketsát metupash Adishút Adish Mavhil Ligrom lê eimá Mashkit Hashkatá Lehashkit Laredet Reguimá Lirgóm Lehadbik Chibá Irúr Learér Nitán learér Latet kinúi Kinúi Keriá lê ezrá Rák Nispách Tosefetán

הָּחָּפשְּׁ מִ -בוֹרָּק תוֹארֵהְלָּ האֶ רִנְ הָּעָּפוֹה הריָּ דִ דירִפַהְלְ םיִנַיבֵּ -תאיַ רִקְ םיִנַיבֵּ -תאיַ רִקְ אֹרקִלְ הֶערְמָּלִ שָּּׁפֻטמְ תַצקְ תוּשּׁידֲאִ שּׁידִ אָּ ליהִ בְ מַ

המיָּ אְלֵ

םֹרגִלְ

טיקִ שְּׁ מַ

הטָּקָּ

שַּׁהְ

טיקִ שַּׁהְלְ תדֶרָּלֶ המָּ גִ רְ םֹגרִלְ קיבִּ דַהְלְ הָּבּחִ רוּערְעִ רֵערַעְלְ

רֵערַעְ לְ ןתִנָּ יוּניכִ תתָּלֵ יוּניכִ

הרְזֶעְלָּ קרַ חָּפסִנְ ןתָּ פְ סוֹתֶ

האיָּ רִקְ

 

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Aperceber-se v. Aperfeiçoamento s.m. Aperfeiçoar v. Apertado adj. Apertar v. Aperto s.m. Apesar prep. Apetecer v. Apetite s.m. Apetitoso adj. Apiário s.m. Ápice s.m. Apicultor s.m. Apicultura s.f. Apimentado adj. Apinhar-se v. Apitar v. Apito s.f. Aplacar v. Aplainar v.

Lehitkonén Shichlul Leshachlel Tsafúf Lehadék Hidúk Lamerót Lirtsót Teiavón Meorer teavon Mikverét Shí Kaverán Guidul devorim Charif Lehistofef Lishrók Mashrokit Leharguiá Leiashér Limchó káf Teshuót Hatmadá Shakedán Leiasém Iasím Ló mekorí Litfós be koách Liguelug Leherakév Pisgá

ןֵנוֹכתְ הְלִ

 

לוּלכְ שִּׁ

לֵלכְ שְּׁלַ

 

ףוּפָּצ

קדַהְלֵ

קוּדהִ

תוֹרמַלְ

תוֹצרִלְ

ןוֹבאָּ תֵ

ןוֹבאָּ תֵ ררוֹעֵ תרֶוֶ כְ מִ אישּׁ ןרָּוַכְ

מְ

םירוֹבִ

דְ לוּדגִ

ףירָּחִ

ףֵפוֹטצְ הְלִ

 

קֹרשִּׁל

תיקוֹרִ

שְּׁ מַ

ַעיגִ רַהְלְ

 

רשָּּׁיְלֵ

Aplaudir

v.

ףַכ אֹחמִלְ

 

Aplauso s.f. Aplicação s.f. Aplicado adj. Aplicar v. Aplicável adj. Apócrifo adj. Apoderar-se v. Apodo s.m. Apodrecer v. Apogeu s.f.

תוֹאוּשּׁתְ

הדָּמָּ תַהְ

ןדָּקְ שַּׁ

םשָּיְלֵ

םישָּיִ

ירוֹקִ

מְ אֹל

 

ַחֹכבְּ סֹפתִלְ

גוּלגִלְ

בֵקרֵהְלָּ

 

הָּגסְ פִ

 

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Apoiar v.

Litmóch Temichá Shevách Rishúm Lehatsbiá Lechavén Shaváts Hargazá Lachtóm leharguíz Acharei Pensiá Latsét lê pensiá Cheder Litfós be koách Lehamér Taktsir shiurim

ךְֹמתִלְ

 

Apoio s.f.

הָּכימִ תְ

Apologia s.f.

חַבשֶּׁ

Apontamento s.m.

םוּשּׁרִ

Apontar

v.

ַעבִּ צַהְלְ

Apontar v. Apoplexia s.f. Apoquentação s.f. Apor v. Aporrinhar v. Após prep. Aposentadoria s.f. Aposentar v. Aposento s.m. Apossar-se v. Apostar v. Apostila s.m. Apóstolo s.m. Apóstrofo s.m. Apoteose s.f. Aprazível adj. Apreciar v. Apreciável adj. Apreço s.m. Apreender v. Apreensão s.f. Apreensivo adj. Apregoar v. Aprender v. Aprendiz s.m. Aprendizado s.m.

ןֵוַּכְל

ץָּבשָּּׁ

 

הָּזָּגרַהְ

םֹתחַלְ

זיגִ רַהְלְ

ירֲחֶ

אַ

הָּיסְנֶפְ

 

הָּיסְנֶפְלְ

תאֵצָּל

רדֶחֶ

ַחֹכבְּ סֹפתִלְ

רמַהְלֵ

 

םירוּעִ

שִּׁ ריצִ קְ תַ

Sheliach ieshú וּשֵּׁי ַחי ִל שְּׁ

Guerésh

שּׁרֵגֵ

Halaá

הָּהָּלֲאַה

 

Naím

םיעָּנִ

Lehaarích

ךְירֲעַהְלִ

Lehokará

הרָּקוֹהְלָּ

Chiba

הָּבּחִ

Chashásh

שּׁשֲּׁחָּ

 

Chashásh

שּׁשֲּׁחָּ

Choshésh

שּשּׁוֹחֵ

Lehafíts

ץיפָּהְלִ

Lilmód

דֹמְלִל

Shuliá

הָּיְלוּשּׁ

Hachshará

הרָּשָּּׁ כַהְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Apresar v.

Lilkód Hatsagá Matsíg Maré tóv Memahér Lezaréz lexachlél Lichló Lehaamik Leachín Rechixá Mathim Lehathim Leashér Lenatsél Lesapék Kirevá Lekarév Xemitkarév lehanéch Anachí Kixarón Mathím Liftsoá be pigion Litsok buz Buz Tihúr Letahér Dochák Mikvé chaí Min hamaím

דֹכְלִל הָּגָּצַה גיצִ מַ בוֹט האֶ רְמַ רֵהמַ מְ זרָּזְלֵ לֵלכְ שְּׁלַ אֹלכִלְ קימֲעַהְלִ ןיכָּהְלִ

Apresentação s.f.

Apresentador

adj.

Apresentável adj. Apressado adj. Apressar v.

Aprimorar

v.

Aprisionar v. Aprofundar v. Aprontar v. Apropriação s.f. Apropriado adj. Apropriar v. Aprovar v. Aproveitar v. Aprovisionar v. Aproximação s.f. Aproximar v. Aproximativo adj. Aprumar v. Aprumo s.m. Aptidão s.f. apto adj. Apunhalar v. Apupar v. Apupo s.m. Apuração s.f. Apurar v. Apuro s.m. Aquário m. Aquático adj.

השּׁיָּ

כִ רְ

םיאִ תְ מַ םיאִ תַהְלְ רשֵּׁ אְלַ לֵצַנְל קֵפסְלַ

הָּברְקִ

ברָּקְלֵ

ברָּקֵ

תיְ מִ שֶּׁ

ךְֵנאְלַ

יכָּנֲאִ

ןוֹרשּׁיְ

כִ

םיאִ תְ מַ ןוֹיגְ פִ בְּ ַעֹצפִלְ

זוּבּ קֹעצִלְ

זוּבּ

רוּהטִ

רֵהטְלַ

קַחֹד

יַחֵוקְ מִ

םִימַהַ

ןמִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Aquecedor adj. Aquecer v. Aquecimento s.m. Aqueduto s.m. Aquele pron.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aquecedor adj. Aquecer v. Aquecimento s.m. Aqueduto s.m. Aquele pron.
Português Transliteração תירִבְ עִ Aquecedor adj. Aquecer v. Aquecimento s.m. Aqueduto s.m. Aquele pron.

Aquecedor adj. Aquecer v. Aquecimento s.m. Aqueduto s.m. Aquele pron. Aquém adv. Aquescer v. Aqui adv. Aquietar v. Aquilatar v. Aquilo pron. Aquisição s.f. Aquoso adj. Ar s.m. Arado s.f. Arame s.m. Aranha s.f. Arapuca s.f. Arar v. Arável adj. Arbitrar v. Arbitrariedade s.f. Arbitrário adj. Árbitro s.m. Arborização s.f. Arborizar v. Arbusto s.m. Arca s.f. Arcabouço s.m. Arcaico adj. Arcar v.

Xemechamém Lechamém Chimúm Uvál Ahú Mehatsad hazé Lehaskim Kaán Leashkit Lishkol Adavar ha hú Rechixá Male maim Avir Machrexá Chút barzel Akavish Malkodet Lachrósh Nitan lachrosh Lishpót Ivút din Meavét Shofét Iúr Leiaér Shiach Teivá Sheled Meiushán Lekabel acharaiút

םמַחֵ

מְ שֶ

םמַחְלֵ

םוּמחִ

לָּבוּא

אוּהַה

הֶזַה דַצַהמֵ

םיכִ סַהְלְ

ןאָּכ

טיקִ שַּׁהְלְ

לֹקשִּׁלְ

אוּהַה רָּבדַהָּ

השּׁיָּ

כִ רְ

םִימַ אֵלמָּ

ריוֲאִ

השָּּׁ רֲחֵ

מַ

לֶזרַבְּ

טוּח

שּׁיבָּכַעִ

תדֹכְלֶ

מַ

שֹּׁרֲחַל

שֹּׁרֲחַל ןתִנָּ

טֹפשִּׁלְ

ןידִ -תוּוּעִ

תֵוַּעמְ

טֵפוֹשּׁ

רוּעִי

רֵעַיְל

ַחיש

הָּבתֵ

דֶלשֶּׁ

ןשֻּׁיָּ

מְ

תוִּירֲחָּ

אַ לֵבַּקְל

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Arco s.f. Ardente adj. Arder v. Ardil adj. Ardor s.m. Árduo adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Arco s.f. Ardente adj. Arder v. Ardil adj. Ardor s.m. Árduo adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Arco s.f. Ardente adj. Arder v. Ardil adj. Ardor s.m. Árduo adj.

Arco s.f. Ardente adj. Arder v. Ardil adj. Ardor s.m. Árduo adj. Área s.m. Arear v. Areia s.f. Arejamento s.m. Arejar v. Arena s.f. Arenga s.f. Arenoso adj. Arenque s.m. Aresta s.f Arfar v. Argamassa s.f. Arganaz s.m. Argola s.f. Argúcia s.f. Argüir v. Argumentação s.f. Argumentar v. Argumento s.m. Arguto adj. Aridez s.f. Árido s.m. Arisco adj. Arlequim s.m. Arma s.f.

Keshét

תשֶּׁקֶ רֵעוֹבּ רֹעבִלְ המָּ רָּעְ תוּבֲהַלתְ הִ השָּּׁקֶ חטַ שֶּׁ ףשֵּׁ פְ שִּׁ לוֹח

Bôer

Livór

Aremá

Hitlahavút

Keshét

Shetách

Xifxéf

Chol

Iverur

רוּרוְאִ

Leaverer

ררֵוְאְלַ

Zirá

הריִזָּ

Neúm

םוּאְנ

Male chol

לוֹח אֵלמָּ

Dág maluách

ַחוּלמָּ גדָּ

Pina

הָּנפִ

Lehitnashém

םשַּׁנֵ

תְ הְלִ

Tiach

ַחיטִ

Naverán

ןרָּבַנְ

Tabaát

תַעַבּטַ

Pikechút

תוּחקְ פִ

Lenamék

קמַנְלֵ

Tiún

ןוּעטִ

Liteón

ןֹעטִלְ

Taaná

הָּנֲעטַ ַחֵקפִ המָּ מָּ שְּׁ שֶּׁבָּי

Pikéach

Shemamá

Iavésh

Mitchamék

קמַחֵ

תְ מִ

Leitsán

ןָּציֵל

Nexek

קשֶּׁנֶ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Armação s.f. Armada s.f. Armadilha s.f. Armadura s.f. Armar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Armação s.f. Armada s.f. Armadilha s.f. Armadura s.f. Armar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Armação s.f. Armada s.f. Armadilha s.f. Armadura s.f. Armar v.

Armação s.f. Armada s.f. Armadilha s.f. Armadura s.f. Armar v. Armarinho s.m. Armário s.m. Armazém s.m. Armazenagem s.f. Armazenar v. Armistício s.m. Aro s.m. Aroma s.f. Aromatizar v. Arpão s.m. Arquear v. Arqueiro s.m. Arquejar v. Arquibancada s.f. Arquipélago s.m. Arquitetar v. Arquiteto s.m. Arquitetura s.f. Arquivamento s.m. Arquivar v. Arquivo s. Arrabalde s/m/ Arraial s.m. Arraigar s.m. Arrancada s.f. Arrancar v.

Xeled Tsí- milchamá Malkodet Shirión Lechamésh Chanút sidkit Aron Machsán Ichsún Leachsén Xevitat nexek Chuliá Reiach nichoách Levasém Tsiltsál Lekoféf Kashát Lehitnaxém Iatsiá Kevutsát iim Letachnén Adrichál Adrichalút Tiúk Letaiék Archión Parvar Kefár Lehashrish Telishá Laakór

דֶלשֶּׁ

המָּחְלָּ

מִ -יצִ

תדֹכְלֶ

מַ

ןוֹירְשִּׁ שּׁמַחְלֵ תיקִ דְ סִ תוּנֲח ןוֹראָּ ןסָּ חְ מַ ןוּסחְ אִ

ןסֵ חְ אְלַ

קשֶּׁנֶ

-תתיַ בִ שְּׁ

תַיִלֻח

ַחוֹחִנ ַחירֵ* * םשַבְלֵ לָּצְלצִ ףֵפוֹקְל תשַּׁקָּ

םשַּׁנֵ

תְ הְלִ

ַעיצָּיִ םייִאִ תצַ וּבקְ ןֵנכְ תְלַ

לָּכירִדְ אַ

תוּלָּכירִדְ אַ

קוּיתִ

קֵיתְלַ

ןוֹיכִ רְאַ

רָּוּרַפְ

רָּפכְ

שּׁירִשַּׁהְלְ

השּׁיִלָּ

תְ

רֹקֲעַל

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Arranco s.m. Arranha-céu s.m. Arranhadura s.f. Arranhar v. Arranjado
Português Transliteração תירִבְ עִ Arranco s.m. Arranha-céu s.m. Arranhadura s.f. Arranhar v. Arranjado
Português Transliteração תירִבְ עִ Arranco s.m. Arranha-céu s.m. Arranhadura s.f. Arranhar v. Arranjado

Arranco s.m. Arranha-céu s.m. Arranhadura s.f. Arranhar v. Arranjado adj. Arranjar v. Arranjo s.m. Arrasador adj. Arrasamento s.m. Arrasar v. Arrastão s.m Arrasta-pé Arrastar v. Arrebanhar v. Arrebatamento s.m. Arrebatar v. Arrebentado adj. Arrebentar v. Arrebitado nariz Arrebitar v. Arrecadação s.m. Arrecadador adj. Arrecadar v. Arredar v. Arredondado adj. Arredondar v. Arredores s.m. Arrefecer v. Arregaçar v. Arregalar v. Arreganhar v.

Aznachá Gored shechakim Seritá Liserót Mesudár Lesadér Heském Horés Herés laharós Mesheichá Rikudim amamí Ligueror Leesóf hitparsút Lachtóf Menupáts lenapéts Zilzúl Lehitraguéz Geviá Goveá Legavot Lehitrachék Agalgál Leaguél Sevivá Lehitkarer Lehafshíl Lifkoach einaim Liftoách

הָּחָּנְזַה

 

םיקָּחִ

שְּׁ -דרוֹגֵ

הטיָּ רִשְ

טֹרשִלְ

רדֻסָּ

מְ

רדֵסְלַ

 

םֵכסֶהְ

סרוֹהֵ

סרֶהֶ

סֹרֲהַל

 

הָּכישֵּׁ מְ

ימִ מֲעָּ

םידוּקִ

רִ

רֹרגִלְ ףֹסֱאֶל תוּצרָּפְ תְ הִ ףֹטחַלְ ץפָּ ֻנמְ

ץֵפַנְל

לוּזְלִז

 

זֵגרַתְ הְלִ

הָּיבִ גְ

הֶבוֹג

תוֹבּגִלְ

 

קֵחרָּתְ הְלִ

לַגְלַגֲע

לֵגַעְל

הָּבבִ סְ

 

ררָּקֵ

תְ הְלִ

לישִּׁ פַהְלְ

 

םִיַניֵע ַחֹקפִלְ

ַחֹתפִלְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Arreganho s.m. Petichát pé Iúm Ligmór Siúm Chikúi gás
Português Transliteração תירִבְ עִ Arreganho s.m. Petichát pé Iúm Ligmór Siúm Chikúi gás
Português Transliteração תירִבְ עִ Arreganho s.m. Petichát pé Iúm Ligmór Siúm Chikúi gás

Arreganho

s.m.

Petichát pé Iúm Ligmór Siúm Chikúi gás Chikúi Lizrók Zeriká Lehatkíf Hitnapelút Maskir Haskará Lehaskir Sochêr Lehitcharêt Mitcharêt Charatá Lismsmór Tsemarmóret Ikúl Messubách Lehoríd Lemaalá Lehagueir Temichá Mesukán Lessakén Chutspá Chutspán Lehitchtsef Iuvál

הֶפ תַחתִ פְ םוּיאִ רֹמגִלְ םוּיסִ סַג יוּקחִ יוּקחִ קֹרְזִל הָּקירְזִ ףיקִ תַהְלְ

Arreganho s.m. Arrematar v. Arremate s.m. Arremedar v. Arremedo s.m. Arremessar v. Arremesso s.m. Arremeter v.

Arremetida

s.f.

תוּלפַנְ תְ הִ ריכִ שְ מַ

Arrendador

s.m.

Arrendamento s.m. Arrendar v. Arrendatário s.m. Arrepender-se v. Arrependido adj. Arrependimento s.m. Arrepiar v. Arrepio s.m. Arresto s.m. Arrevasado adj. Arriar v. Arriba adj. Arribar v.

הרָּכָּ

שַהְ

ריכִ שַהְלְ

רֵכוֹש

טרָּחֵ

תְ הְלִ

טרָּחֵ

תְ מִ

הטָּ רֲחָּ

רֹמסִלְ

תרֹמֶ

רְמַ צְ

לוּקעִ

ךְָּבֻּסמְ

דירוֹהְלִ

הָּלעְ מְלַ

רֵגַהְל

Arrimo

s.m.

הָּכימִ תְ

Arriscado adj. Arriscar v. Arrogância s.f. Arrogante adj. Arrogar v.

ןָּכֻסמְ

ןֵכסְלַ

הָּפצֻחְ

ןָּפצֻחְ

ףֵצַחתְ הְלִ

Arroio s.m.

לַבוּי

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Arrojado adj. Arrojar v. Arrojo s.m. Arrolar v. Arrolhar v. Arrombador
Português Transliteração תירִבְ עִ Arrojado adj. Arrojar v. Arrojo s.m. Arrolar v. Arrolhar v. Arrombador
Português Transliteração תירִבְ עִ Arrojado adj. Arrojar v. Arrojo s.m. Arrolar v. Arrolhar v. Arrombador

Arrojado adj. Arrojar v. Arrojo s.m. Arrolar v. Arrolhar v. Arrombador adj. Arrombamento s.m. Arrombar v. Arrotar v. Arroto s.m. Arroz.s.m. Arrozal s.m. Arruaça s.f. Arruinar v. Arrulhar v. Arrulho s.m. Arrumação s.f. Arrumadeira s.f. Arrumar v. Arsenal s.m. Arte s.f. Artefato s.m. Artéria s.f. Arterioscleroses s.f. Artesanato s.m. Artesão s.m. Articulação s.f. Articular v. Articulista s2g. Artificial adj. Artificialidade s.f.

amíts Lehashlich Heazá Lefarêt Lasim pekak Porêts Peritsá Lifróts Legahêk Guihúk Órez Sdê órez Mehumá Laharós Lahamót Hemiá Sidur Ozerét Lesadér Machsán neshek Omanút Mutsár Orêk Histaiedut orkim Umanút Umán Ichúd Leachéd Kotev maamarim Melachutí Melachutiút

ץימִ אַ

 

ךְיִלשַּׁהְלְ

 

הָּזָּעֶה

 

טרָּפְלֵ

קָּקפְ םישָּלִ

 

ץרוֹפֵ

 

הָּצירִפְ

ץֹרפִלְ

קֵהַגְל

קוּהגִ

זרֹאֶ

זרֹאֶ

-הדֵשְ

 

המוּהָּ

מְ

 

סֹרֲהַל

תוֹמֲהַל

הָּימֶהִ

רוּדסִ

תרֶזוֹעֶ

רדֵסְלַ

קשֶּׁנֶ

-ןסַ חְ מַ

 

תוּנמָּ אָּ

 

רָּצוּמ

קרוֹעֵ

םיקִ רוֹעְ

-תוּדיְתַ סְ הִ

תוּנמֻאָּ

ןמֻאָּ

דוּחאִ

 

דֵחאְלַ

םירִמֲאָּ

מַ בתוֹכֵ

יתוּכאָּלִ

מְ

תוּיתוּכאָּלִ

מְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Artifício s.m. Artigo s.m. Artilharia s.f. Artilheiro s.m. Artimanha
Português Transliteração תירִבְ עִ Artifício s.m. Artigo s.m. Artilharia s.f. Artilheiro s.m. Artimanha
Português Transliteração תירִבְ עִ Artifício s.m. Artigo s.m. Artilharia s.f. Artilheiro s.m. Artimanha

Artifício s.m. Artigo s.m. Artilharia s.f. Artilheiro s.m. Artimanha s.f. Artista s2g. Artístico adj. Artrite s.f. Arvorar v. Árvore s.f. Ás s.m. Asa s.f. Ascendência s.f. Ascendente s.m. Ascender v. Ascensão s.f. Ascensor s.m. Asco s.m. Asfaltar v. Asfalto s.m. Asfixia s.f. Asfixiar v. Asilar v. Asilo s.m. Asneira s.f. Asno s.m. Aspas sf.pl. Aspecto s.m. Aspereza s.f. Áspero adj. Aspersão s.f.

Tachsís Maamar Totechanút Totchán Tachbulá Aman Omanutí Shigaron Lehanif Ets Aluf Kanáf Motsá avót Olé Lehitromém Aliá Maalit Bechilá Lezapét Zefet Chenek Lechanek Letet miklat Mosad zekenim Shetút Chamór Merchaót Marhé Gasút Gás Hamtará

סיסִ כְ תַ

רמֲאָּ

מַ

תוּנָּחתוֹתְ

ןָּחתוֹתְ

הָּלוּבּחְ תַ

ןמָּ אָּ

יתוּנִ

מָּ אָּ

ןוֹרָּגשִּׁ

ףיִנַהְל

ץֵע

ףוּלאַ

ףָּנָּכ

תוֹבאָּ אָּצוֹמ

הֶלוֹע

םמוֹרֵ

תְ הְלִ

הָּיִלֲע תיִלֲעמַ הָּליחִ בְּ תֵפַזְל תֶפֶז קֶנֶח קֵנַחְל טָּלקְ מִ תתָּלֵ םיִניֵקְז דסוֹמָּ

תוּטשְּׁ

רוֹמֲח

תוֹאָּכרְמֵ

האֶ רְמַ

תוּסַּג

סַג

הרָּטָּ מַהְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

 
 
 
 

Aspiração

s.f.

Sheifá Shoéf Muamad Lishehof Maghíl Tsalúi Tseliá Sachír Leshalem sachar Shoded Lishdod Peritsá Chutspán Chutspá Lehitchatséf Litslót Lirtsóach Retsách Rotseách Arbé nakí Lenakót Matsór Lehavtiach Nikaión Lehitpareá Aseifá Lehidamót Lishlót Lehoshív Leashér

הָּפיאִ שְּׁ ףאוֹשֵּׁ דמֲעֻמָּ ףֹאשִּׁלְ ליעִ גְ מַ יוּלָּצ הָּיִלצְ ריכִ שָּ רָּכשָּ דדוֹשֵּׁ דוֹדשִּׁלְ הָּצירִפְ ןָּפצֻחְ הָּפצֻחְ

םֵלשְּׁלַ

Aspirador adj. Aspirante adj. Aspirar v. Asqueroso adj. Assado adj. Assadura s.f. Assalariado adj. Assalariar v. Assaltante adj. Assaltar v. Assalto s.m. Assanhado adj. Assanhamento s.m. Assanhar v. Assar v. Assassinar adj. Assassinato s.m. Assassino s.m. Assaz adv. Asseado adj. Assear v. Assédio s.m. Assegurar v. Asseio s.m. Asselvajar v. Assembléia s.f. Assemelhar-se v. Assenhorar v. Assentar v. Assentir v.

ףֵצַחתְ הְלִ

תוֹלצִלְ

ַחֹצרִלְ

חַצרֶ

ַחֵצוֹר

הֵבּרַהְ

יקָּנִ

תוֹקַנְל

רוֹצמָּ

ַחיטִ בַהְלְ

ןוֹיקִנְ

ַערָּפֵ

תְ הְלִ

הָּפיסֲאֵ

תוֹמדָּהְלִ

טוֹלשִּׁלְ

בישּׁוֹהְלִ

רשֵּׁ אְלַ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Assento s.m. Asserção s.f. Assessor s.m. Assessorar v Assestar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Assento s.m. Asserção s.f. Assessor s.m. Assessorar v Assestar v.
Português Transliteração תירִבְ עִ Assento s.m. Asserção s.f. Assessor s.m. Assessorar v Assestar v.

Assento s.m. Asserção s.f. Assessor s.m. Assessorar v Assestar v. Asseveração s.f. Asseverar v. Assiduidade s.f. Assíduo adj. Assim adv. Assimilação s.f.

Mosháv

בשּׁוֹמָּ רוּשּׁאִ ץֵעוֹי ץֵעָּיְל ןֵוַכְל הָּחטָּ בַהְ ַחיטִ בַהְלְ הדָּמָּ תַהְ דימִ תְ מַ

Hishúr

Ioéts

Leiaéts

Lechavén

Havtachá

Lehavtiách

Hatmadá

Matmid

Kachá

הָּכָּכ הָּעמָּ טַהְ ַעימִ טְ מַ ַעימִ טַהְלְ

hatmaá

Assimilador

adj.

Matmiá

Assimilar v. Assinalado adj. Assinalar v. Assinante s2g. Assinar v. Assinatura s.f. Assistência s.f. Assistente adj. Assistir v. Assoalhar v. Assoar v. Assobiar v. Assobio s.m. Associação s.f. Associado s.m. Associar v. Assomar v. Assombração s.m. Assombramento s.m.

Lehatmiá

Mesumán

ןמֻסָּ

מְ

Lesamén

ןמֵ סְלַ םתוֹחֵ םֹתחַלְ המיָּ תַחִ הרְזֶעָּ רֵזוֹע ףתֵ תַ שְּׁ הְלִ ףֵצרְלַ ַחֵנַקְל קֹרשִּׁלְ

Chotém

Lachtóm

Chatimá

Ezra

Ozér

Lehishtatef

Leratséf

Lekaneách

Lishrók

Sheriká

הָּקירִשְּׁ

Aguda

הדֻגֲאָּ

Shutáf

ףתֻשָּּׁ

Leaguéd

דֵגאְלַ

Lehofiá

ַעיפוֹהְלִ

Shéd

דשֵּׁ

Timahón

ןוֹהמָּ תִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Assombrar v. Assombro s.m. Assomo s.m. Assoprar v. assumir v. Assunto
Português Transliteração תירִבְ עִ Assombrar v. Assombro s.m. Assomo s.m. Assoprar v. assumir v. Assunto
Português Transliteração תירִבְ עִ Assombrar v. Assombro s.m. Assomo s.m. Assoprar v. assumir v. Assunto

Assombrar v. Assombro s.m. Assomo s.m. Assoprar v. assumir v. Assunto s.m. Assustadiço adj. Assustador v. Assustar v. Asterisco s.m. Astro s.m. Astúcia s.f. Astuto adj. Ata s.f. Atacadista adj. Atacado adj. Atacar v. Atadura s.f. Atalaia s2g. Atalho s.m. Atapetar v. Ataque s.m. Atar v. Atarantar v. Atarefado adj. Atarraxar v. Atascadeiro s.m. Atascar-se v. Ataúde s.m. Ataviar v. Atávico adj.

Lehadehim Hitpaléut Hofahá Linshóv Lekabél Nosé Nivehál Mafechid Lehafchíd Kochavón Kocháv Pikechút Pikeách Perotokól Sitonaí Sitonút Lehatkíf Tachbóshet Metsudá Kitsúr Lechasot beshatiach Hatkafá Lichból Lehafriá Hasúk Lehaveríg Makom botsaní Lehistabéch Aronּmetím Lekashét Torashtí

םיהִ דַהְלְ תוּאְלַפתְ הִ הָּעָּפוֹה בֹשְּׁנִל לֵבַּקְל אשוֹנֵ לָּהבִנְ דיחִ פְ מַ דיחִ פַהְלְ ןוֹבָּכוֹכ בָּכוֹכ תוּחקְ פִ ַחֵקפִ לוֹקוֹטוֹרפְ יאַנוֹטיסִ תוּנוֹטיסִ ףיקִ תַהְלְ

תשֹּׁבֶּ

חְ תַ

הדוּצָּ רוּצקִ ַח טִ שָּּׁ בְּ תוֹסַּכְל

מְ

הָּפָּקתַהְ לֹבּכִלְ ַעירפַהְלְ קוּסָּע גרִבַהְלְ יִנָּצוֹבּ םוֹקמָּ ךְֵבּתַ סְ הְלִ םיתִ מֵ -ןוֹרֲא טשַּׁקְלֵ יתִ שְּׁ רוֹתַ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Atavio s.m. Até prep. Ateísmsmo s.m. Ateliê s.m. Atemorizador adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atavio s.m. Até prep. Ateísmsmo s.m. Ateliê s.m. Atemorizador adj.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atavio s.m. Até prep. Ateísmsmo s.m. Ateliê s.m. Atemorizador adj.

Atavio s.m. Até prep. Ateísmsmo s.m. Ateliê s.m. Atemorizador adj. Atemorizar v. Atenção s.f. Atencioso adj. Atender v. Atendimento s.m. Ateneu s.m. Atentado s.m. Atentar v. Atento adj. Atenuante adj. Atenuar v. Aterrar v. Aterrisagem s.f. Aterrisar v. Aterro s.m. Aterrorizador adj. Aterrorizar v. Ater-se v. Atestado s.m. Atestar v. Ateu s.m. Atiçar v. Atinar v. Atinente adj. Atingir v. Atiradeira s.f.

Kishút Ad Efikursút Studió Mavhil Lehafchíd sim-lév Makeshív Lekabél Kabalá beit-sefér Hitnakeshút Lehitnakésh Zahír Hakalá Lehakeil Lechasót Nechitá Linchót Milúi Mafchíd Lehafchíd Lehagbil et atsmsmó Teudá Leashér Kofér Lehasít Lenachésh Beiáchas lé Lifgoá Miklát

טוּשּׁקִ דַע תוּסרוּקיפִ אֶ וֹידוּטְ סְ ליהִ בְ מַ דיחִ פַהְלְ בֵל-םישִ ! בישִּׁ קְ מַ לֵבַּקְל

הָּלָּבָּּק רֶפסֵּ -תיֵבּ תוּשּׁקַנְ תְ הִ שֵּׁקַנתְ הְלִ ריהָּזִ הָּלָּקַה לֵקָּהְל תוֹסָּכְל התיָּ חְנִ תֹחְנִל יוֹלמִ דיחִ פְ מַ דיחִ פַהְלְ

וֹמצַעְ הדוּעָּ תְ רשֵּׁ אְלַ רֵפוֹכ תיסַּהְלִ שֵּׁחַנְל ְל סַחַי בְּ ַעֹגפִלְ תַעַלקְ מִ

תאֶ ליבִּ גַהְלְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Atirar v. Atitude s.f. Ativação s.f. Ativar v. Atividade s.f.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atirar v. Atitude s.f. Ativação s.f. Ativar v. Atividade s.f.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atirar v. Atitude s.f. Ativação s.f. Ativar v. Atividade s.f.

Atirar v. Atitude s.f. Ativação s.f. Ativar v. Atividade s.f. Ativista s.m. Atleta s.m. Atmosfera s.f. Ato s.f. Atolar v. Atoleiro s.f. Atônito adj. Ator s.m. Atordoado adj. Atordoar v. Atormentar v. Atração s.f. Atracar v. Atraente adj. Atraiçoar v. Atrair v. Atrapalhação s.f. Atrapalhar v. Atrás adv. Atrasado adj. Atrasar v. Atraso s.m. Através adv. Atravessar v. Atrever-se v. Atrevido adj.

Lirot Hitnahagút Hafalá Lehafíl Peulá Paíl Sportaí Avirá Ásia Litkoá ba bitsá Bitsá Nidehám Shachkán Mebulbal Lehadhim Lehatsik Meshichá Laagón Moshéch Livgód Lehaksím Hafrahá Lehafriá Achoranít Meachér Leachér Ichúr Bemeshech Lachatsót Lehaíz Chutspán

תוֹריִל

תוּגֲהַנתְ הִ

הָּלָּעפַהְ

ליעִ פַהְלְ

הָּלֻעפְ

ליעָּפִ

יאטַ רוֹפְ

סְ

הריָּ וֲאִ

הָּישֲעִ

הָּצבַּבִּ

ַעוֹקתִלְ

הָּצבִּ םַהדִנְ ןָּקחְ שַ לָּבְּלֻבמְ םיהִ דַהְלְ קיצָּהְלִ הָּכישִּׁ מְ ןֹגֲעַל ךְשּׁוֹמֵ דֹגבִלְ םיסִ קַהְלְ הָּערָּפַהְ ַעירִפַהְלְ תיִנרוֹחֲאַ רֵחאַ מְ רֵחאְלַ רוּחאִ ךְשֶּׁ מֶ בְּ תוֹצֲחַל זיעָּהְלִ ןָּפצֻחְ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Atribuição s.f. Atribuir v. Atributo s.m. Atritar v. Atrito s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atribuição s.f. Atribuir v. Atributo s.m. Atritar v. Atrito s.m.
Português Transliteração תירִבְ עִ Atribuição s.f. Atribuir v. Atributo s.m. Atritar v. Atrito s.m.

Atribuição s.f. Atribuir v. Atributo s.m. Atritar v. Atrito s.m. Atrocidade s.f. Atrofia s.f. Atrofiado adj. Atrofiar v. Atropelamento s.m. Atropelar v. Atroz s.m. Atuação s.f. Atual adj. Atualidade s.f. Atualização s.f. Atualizar v. Atuar v. Aturar v. Aturdir v. Audácia s.f. Audacioso adj. Audição s.f. Audiência s.f . Auditor s.m. Auditoria s.f. Auditório s.m. Auferir v. Auge s.m. Augurar v. Augúrio s.m.

Zechút Leiaches lê Techuná Leshafshef Chikuch Achziriút Hitnavenut Menuván Lenavén Derisá Liderós Achzarí Hofaá Achshaf Zemaneinú Idekún Lehadekén Lehofiá Lisból Levalbel Teuzá Noáz Shemiá Kahal shomim Roé cheshbón Reiát cheshbonot Ulám Lehasíg Hasí Lehachél Hichulím

תוּכְז

ְל סֵחַיְל הָּנוּכתְ ףשֵּׁ פְ שְּׁלַ ךְוּכחִ תוּירְזִ כְ אַ תוּנוַּנְ תְ הִ ןוָֻּּנמְ ןֵוַּנְל הסָּ רִדְ סֹרדִלְ ירָּזִ כְ אַ הָּעָּפוֹה יוִשָּּׁ כַעְ וּנֵנמְזַ ןוּכדְ עִ ןֵכדַעְלְ ַעיפוֹהְלִ לֹבּסִלְ לֵבְּלַבְל הָּזוּעתְ זָּעוֹנ הָּעימִ שְּׁ םיעִ מוֹשְּׁ

לַהקְ

ןוֹבּשֶּׁחְ

-האוֹרֶ

תוֹנוֹבּשֶּׁחְ

-תָּיאִ רְ

םָּלוּא

גישַהְלִ

אישַהִ

לֵחאְלַ

םי ִלוּחיאִ

Português

Transliteração

תירִבְ עִ

Português Transliteração תירִבְ עִ Augusto adj. Aula s.f. Aumentar v. Aumento s.m. Áureo adj. Aureola
Português Transliteração תירִבְ עִ Augusto adj. Aula s.f. Aumentar v. Aumento s.m. Áureo adj. Aureola
Português Transliteração תירִבְ עִ Augusto adj. Aula s.f. Aumentar v. Aumento s.m. Áureo adj. Aureola

Augusto adj. Aula s.f. Aumentar v. Aumento s.m. Áureo adj. Aureola s.f. Auricular adj. Aurora s.f. Auscultar v. Ausência s.f. Ausentar-se v. Ausente adj. Auspiciar v. Auspício s.m. Austeridade s.f. Austero adj. Autarquia s.f. Autenticação s.f. Autenticar v. Autenticidade s.f. Autêntico adj. Auto s.m. Autografar v. Autógrafo s.m. Automóvel s.m. Autonomia s.f. Autópsia s.f. Autopsiar v. Autor s.m. Autoridade s.f. Autoritário adj.

Naeráts Shiúr Lehagdíl Hagdalá Maverik Aterét Azinit Shachar Haazaná Headrút Headér Needár Lizóm Chasút Tseniút Tsanuá Histapekut Himút Leamét Aminút Amití Mechonít Lachtóm Chatimá Mechonít Atsmsmaút Nituach guf met Lenateach gufá Mechabér Xiltón Xetaltaní

ץרֲעַנָּ

רוּעשִּׁ

לידִ גַהְלְ

הָּלדָּגַהְ

קירִבְ מַ

תרֶטֲעֶ

תיִנְזאָּ

רַחשַּׁ

הָּנָּזֲאַה

תוּרדָּעֵהְ

רדָּעֶהֵ

רדָּעֶנְ

םֹזיִל

תוּס ָּח

תוּעיִנצְ

ַעוּנָּצ