Você está na página 1de 4
r AAA: 7HAE4650©3-597 ANAPTHTEA 370 AIAMIWERBMATICS Bcey TAGENCY Ee EAAHNIKH BHMOKPATIA eveanalkH ENOEH Ynovereio noaremoy EVPONATKO KOINONIKO TAMEIO TAIAEIAE & OPHEKEYMATON EIOIKH YNHPEZIA EDAPMOTHE Maeda, 08/08/2015 oo oscog cs EKTAIAEYTIKON aPArECN Ap. 6907 uaa MONAAA 81 mes PBS Tox. A/von A. flanavSpéou 37 srow vorecata_ TK-Mkn —} 181 80- Mapodot nor: loxooehiba vrane egeetovar \ TENDEPEKOn Eyonrer xmas poopie Haaren THE XOPAE (EaPEx TOYE) rn roe 2. A/NTEENPOTOBAGMIAE & AEYTEPOBAOMIAE on EKMAIAEYSHE THE XOPAE Tmkfpovo 210344 3324 3. GIBYGYNTEE 2XOAIKQN MONAAON 210 344 3610 EKNPOEQNO EYAAOFON FONEON & Email mfaitaki@minedu.gov.gr KHAEMONON (MEEQ /NTON 2XONKON ctseliki@minedu.gov.gr MONAAQN ne & a) Fax 2 2103442139 MeAH noan ‘MEAH EZyar MEAH KEE MEAH OnE ITYE AIO@ANTOE 0. TEN. AIEYOYNTPIA MPOTOBAQMIAE & AEYTEPOBAOMIAS EKAIAEYEHS rom: ANAAOXO ETAIPEIA KOINONIA THE rNOsHE AKHOIBIAE 89-91 TK. 11523, ASHNA, THA. 210-6929258, EMAIL: info@kws.edu.gr OFMA: Gtefayayh} Anoriunons eng URonoinons wv NIpdfewy eAvEmTUEN Ka Aetroupyla ducdov Redaniyns nau Avtweriorians wv Oawvopévuy FyoAuelg Blas Kat ExoBiouod ~ ANI, ANZ & ANB» Tov Es. e€seraiéevon xa Aid Biov MaGnen», ERMA 2007-2013 ané env Avaboyo exaupeia «Kowwvia Futons Movonpéounn ENE» Fe malcto vhonotnons wv Mpdfewy eAvértufy Kau Aettoupyia Aucdou Moddnwag Kou Amuerdimien¢ tev @awopémav Zyohusig Blas Kaw ExpoBiouov — AML, AN? & Ando tou EN, «EenalSeven Kat aus Biou Mé@non», EENA 2007-2013, npoBAénerar oxo anéous enduevo ypovxd Srdorua A Rpayneronoinen oxeruss épevvas ne6iou of 6d tm xia wesw Suavopric SpumuaroRoyluy Kat Suevépyetag cuveviedfeuy and tv evaupela «Kowwvia Tuong ee a sui eros een YESS. 3t.. ee eee Sri OY SLES, conta Hane Se area EeN6a 1 and 3 ve AMA: THAZ465003-597 Movonpéownn ENE», n onoia avadeiyGnke AvaSoxoG pete and Siaywvioucr duabuKasia ia taV anoxljiqan tn vaonoinons taw Npéewy, Emonuaiverat dx 9 anotlunan tng vAoroinang twv Mpdfewv anoredet unoxpéwon twv Sixarodxwv TUN oUyXPHHATOBorOpEVWW MpoypaHHErwW Tou EupuRaixod KowwviKod Tayetou nov éxouv ‘evtanei oro ENA, Oc Opd6e¢-Frdx0t o1 onoies Ga héBouv LEpo¢ orn Suefaywyl rng épevvas eivat o. axsdoubec: 1). Zovoho Atevuvedv cxoRtKev Hovadwy A/Butag Kat B/OnLas ExralBevans 2) Exnpdounor oudAdywy yovewy & knBepvwv A/Otac & B/Bytas ExnaiSeuanc 3). Zovoho exmaiSeutwiiv-pédn OpdSwv Apdcewy Neddndng (OAM) 4) Exohtxo! EbuBoudor-éAn Nepubeperaxiv Oud5wv Dpdoewy Npdhnipng (NOAM) 5) MEAn Enutpondy Suvtonotiv Apdoewy NodAnibns (EVAN) 6) MéAn tn¢ Kevepuxtic Ertotnpiovrig Enerporiis (KEE) 7} MéAn Opdéas drayeipions Epyou (OE) 8) Exnpéownot ITYE "atddaveoc" 9} Tevixds AtevBuvttig EnoUBiey A/BuLaG Kau B/Owwac ExnaiSevons 10) Erehéxn tng EvBixig Yrnpeoia Edappoyrig ExnaiSeuTiKiV Apdcewy nov eunAéKovear any pagn 11) Médoc ondSac épyou tou AvaSdxou tou Yroépyou 3 Ta epwennatohsyia, 6a StaveunGosy kau 6a. ou) dv nk (on line), A uéow Ko awSpousiov (email) and mv aviSoxo etatpela «Kowuvia Tiong Movonpécwnn ENED, Ta Spurnparohdya Sivarat va eivar erdovuue rh awbvuna. EmnAgov, 6a RpayparonoinBosy ouvevrevEeLe HE optapéves odes ordxou ard rrv avi5ox0 eraipeia 6a GésonG H/KaL MME UVIKE. Fapaxadoivrar o Mepibepeiaxol AtevOuvrés Exnaibeuons, o Npoiotdpevot Aev8bveewv Mpwropasyias Kat AeutepoRéOwas ExnalGevans KAD Kat ot MevduVtés SAWY TuV oxOAIKiV hovdSwv, érws Bieuxchivouv rv vaoroinan tng Rapandvw épeuvas, KaGid¢ n oULLETOK dhuv TeV EuMeKSuevuy kpiverat aapaionth ia tay ohoKAipwor ING. H endoyi| tuv Byokuiv MovaSwv npoBhérerat ve eivat ruxala avd yewypadeer nepubépere Kat Oa adomter Ohn thy ERAGE. tS ee SERS, nee, BeNI6a2 and AAA: THAT4656@3-597 Emonpalverat ét ce nepintwon nov npoKiwper KbotO¢ weraKwrhaewy, anoorolg Kat ouyKévrpwons TwY Epurnpatoroyiwy kat onowérinore enuidéov xdoto¢ Rapéver oe KAGE nepintwan TY AVEBOXS Eratpeia «kowuwla Tvidang Movorpdcwnn ENE», A. Kndioiag 89-91, TK. 11523, ABiiva, mA. 210- 6929258 email: info@kws.edur. 8c axoRoveHost evnuépwon KaL anooTOAK Twv EpwrnuaTOROVlWW ya TIE OndSEC-ErXoUG ARs tv Avdoxo exaupela. OTENIKOX PAMMATEAS Y.NO.NALO. AHMHTPIOS XAZANHE output Siavou: 1. fpabeio Fevxos reayparta 2. Tpadeio Npoterdvevou EYE Ed 3. Movéda 61 SESE EEE weston FenlGa3 and 3 [dipe] EUKYKAIOS CIA THN EEQTEPIKH AZIOAOTHEH THE. TEPIKH ASIOAOTHEH THE MPAZHE EX. BIA KAI Oé,a: [dipe] ETKYKAIOZ TA THN ES! EK@OBIEMOZ Arr: Xpuadven Toediixn Hyepopnvia: 9/9/2015 1:43 up Neos: "dipe@sch.gr" Kotvorroinon; "info@kws.edu.gr" Zag anootéMAoupe thy UR. apiOu. npr. 6907/09-09-2015 eykdxhto yia thy efurepuad afiohdynon tng nadén¢ xAvartugf) Kat Aettoupyia Auctdou NpéAqiing kot AvtyLerdmuang tov Dawouevav EyoAiKis Blas Kat ExdpoBicuod —ANL, AN2 & ANS» tou E.fl, «ExnaiBeven kat Aid Biov M&Bnona, EIA 2007-2013 . Ein BuiBeoH} oa yia onotadiirote StevKpivon ¥ nepaucéow rAnpodopla Me exciunon, Yovsdvdn Techn BréAeyo5 Movaéias 81 fist Yeqpeoia Fbapuoyiig ExtaBevraty Apdocuy ‘YoupyeioMaelas & Cpnokevudeuy ‘v6péa NamowBpéou 37 151 80 Maooda ak 200 3443620 fax: 210 3442129 e-mail tstki@minedu gover Web ste: wavwave mined gover No virus found in this message. Checked by AVG - wnwwava,com Version: 2015,0.6086 / Virus Database: 4400/10604 - Release Date: 09/09/15 ~ Euunppves 6907_ETKYKAIOZ ASIOAOTHZHZ,_7HAZ465003-597.PDF 197 KB lof! ' 9/9/2015 2:01 pp