Dengeler ,degiitil ..

,

iriUr1kiye, !le4;t:J~~ mtl'l ay h;~ nde bfrbl r1nd1en ~ ~glnt; ka re~erre tiimk oldu. 1 ,ay oocesi~ lka& r kim5e bLij Be!li~Mn oLacagln I kestir;a.n'l;en;irli Alrni!I bern !iiOI. i!I~1!SMil~n _I'!em d~ tJiIn Dtilmya ,~~n~lfIdal'!l ··ailZ~ia fI! i!I~'k b!ri!lk u raak·' ieli~fI1Ileler ya~ ndl.

AKP'n~'n kapal1ha.sl ~~e ~~~m '~erlmj:z~'~2 ay ol!!lce bel.lrtmi$ ve AIJ(IP 'n~n k.ap,il.t1~miil51 run d~rasllkal"":?1;tll dejil~,del!1llOkrasiye ~ ~iI!f' oLEak ~{r !'na. reket. .cagU,!,l srly~erni~tik. 01 ymdler!l kooy hal,dnndil ki yotUmLa nmm ubelkj" du- "

yup~bl:rlm ~nimiiTiati desteldeyeli1l Ya~~tI,y Iia$SilVCISI Abdumhl"li'!iarIJ 'Yal~li1Ikaya,! ' tqekIillr ,~iyona. H ukJJ;i. !Jorevhd y:aPIll1I}tJ r.S-fmi gorev 51 rilsa sdrolamad~ r.'Cbzinl ulietmektea; If.

AAcak ~Ozim UorieterceU:en, fai~ist bir Oriut c~an Ergenek_m 'UI!1 pisU1derioin 301cu~1 nil ma:~~ AKP' 'n in O!;; atma lPO~]~ k.a~ooan ba$ka blr,ey deiild!'r. Biz bl Uyonn. lid ~ ~~oo M.H P ~dfr ve a51l ooptsletde !;w.I rUnesi gerekell1 ~p. ~U mill etYekUlMdj r. ~llJIll\d.l1 OI1La II'" birer' ~DQlk IkatliUdfr, $irrdi die yenfl ~Ijj;, ktttmerii ya ratrnak 1~~nl,IErH,elf!ekDl'!I lIIilii a ma~liZ ~I[rtleri k~kltalar. Al'!iCak !loriifll!ilide WI P yerifll!e:~,Yilnh~ hi!'def sei;ilmipjr; h;eride,mlli~r' sot yenne MHP'nin fl~st ~itikl~I'I1M yak," po(itlkaJlr lureten btiyUk ~jan Doju Pertr!u;ek ve ~'~ P:a rtisa' yetkm ~eri' bNJ.~.uTflakta" Ancak ~Itlfida_n ,Once Wi P ve DifP '!llbl sWrekU ,Olarak 1rk1;11 po~_~tJra ureteoLerifll! ve ,~z~.nsI11;deril'!l hapulerde eeza~ttnm lbu Irna $11 serekirten~ neden ll'p yetkilileri iQBrle?EBe!f AKP,ler~1!!i ,dievlet ~~ fl~st ol1uUerin OOme gitmek ist,eseydi', ,Once' bY kurumlardanl bI~rd~ ~'~-AI"Ioc!k

Al< P 'n~n kapa t1 ha Idlavaslooan 'S01i1I rca ,II1"IaCI olllillayan "Ie umtslz a~lkla.nna.La r 'sot'! !ii'S11, blze Dq},u Pert~ '{mI ve [(han Se~!fuJk i m 51 rf "rraiha ie1'et_ yapl1g1 '~inJ'~ 'tutlJld.a.llnmad~klanM dalr klm ikna edec~:Ne baktJiV1~Z zamallnlMHP AK P 'n~n ran ~ rtiS!i otl'irn~. DaM !pI( I( He ujra¥lliilya!l ,1h.Utt ana dest~ 've;ren Ale p~ DlP ite ni~n uif'jJ~m?Tekraf" edeUm .AKIP ejer' f!Jis.t ol1uUerle mCldele I!'tJneye kara II" vermi~w .~51l SIlJi;hliiU neden d'}I rda?

~$te 100 ay kapak ~SljJI dlarak 100 kanuva $U YOrn.mLII ~etJrd11k ~ u"tlyl'li1I blrblMj~ ", Blldfgln iz !!Iib~, cLmn.~1· yel~ sol.ru~j) r ile tneg,-liberiJt fJ5~j)~~ la r a raSlIi1dakn ka~;a ba kliu 00 a, bu yoru-ru yapan ~Usl orsiItler '* mdu. ~ iJir1 Isll.yukaroa_kj iibidir. A:,g ~ lklurucu Wi P 'd~ r. A~cak MZIr keUeler a h nl'1!!il'l11 ba~ianml~en, rn.ila'lefe-t ya· panlan da ,madall bld, ~a ~all$Nla nl~ AKP ~ nfn l!!Iu~.uku Ilwlda !!It;~ kullaMl!iSUfldan ba. blrteY deif,ldj'r. 'Va n ~ ba na dlF Irru~a ~!flerirll de, ,aYIIn] yOOtem.e' yok edilIne.yecegini Ikim sOy~eyeb.ilir?O yUzden f'iIl~stler' hl rblrinnfl yesin. Arna "51 ~ (ZSI "' j 5di,UI f1I'hiat 111 ra'k3.1P1ll~f".

~ BY ay dergirmzde Nt.!nafl SUpt.; 'l!'e lip' t rihil!!i] bU~lbilirsjniz.HeMIle-se Ul!!I'lUt do~u !!Imler dilerim.

.,..... . ...........

Mys.tafa 's.up~·i f~S83·"~ '121 ~~ lulrk~~ KornlUnist IPa.rusi"oin ilk merke:z [kC!f1lill te~i bI ~k!-'IlI'11l:l'tr, 'Suph~ "1881 Yi'llndla 0 za ITli!I 1111'11111 Tlrabzcilli vii ~iiljletine Mglli elan IGdre~.m kaiZi!ulndt.aJ dq'du, Ilk o~renimini KiUldiij~ ve ~rrn ·d~ ~ i~ild~(Use) oifienlm~'n~ IEr:zurum~da yaptll. ~90§ Vllliilda Istantu.ulIHu~_uk. Mektehi 'oden ~~n oldLlkta 1m ~.fjI IPa,rl~ 'te 5iya~ ~ 8iL&ileF OklUlllJi"IIlIU Ib1tirdi.

IFraJflI~.d daJ IbuLulm:dlu8:ul,doo~nrn, ,1Yiu:stafal 'SulPih1d IilIflfil Jean JIUlr;es. Ce~estinl IBOUlr!lle· !fibi i$im~er ba~m otmak UZler~ bllJrjWal scsyoloiu cLara'k fllt!e~e;ndi n leb! ~eoek dil,mUj rtelnn etljd~'nde ka'ldli~ yll.~iiI'rdIf~ BIIJI '!Ii! ~huda Suph'i 'Iflifl f1ttihi!t~l.a,f· ~a yakl ~ ~ l~~ i~ ris.1fu:h~' olduilU biUniyor. 0 dmemki IhUkiJimetilill ~a:zeleS'i ,olanl Taliilfl!li ~Hetesill1lill1l Ili1IUhabh1:ii~nl y:apa r'.

Paris "~e:n Ist8Jn'bu'· a ,dO:I!liU~iijl '19G8 YlluteJ. ikfll'lld ~ rotil!jet 'fl!li iLaii!l edndii~ ~Ufl.~ei!'e Il'iis:tLar, 1a ntn, S!JNet-'1 Fiimm '!;Ie' Hak ~atrete~~ erine yall'lew Yjll:a fi 'Tkillill'iEt Mckteb-i Al.isi "000 ~ IO~rull11L.1la llil'!li1in-i AJn'ye ve' Mekleb-~ SU~tani'de ~U!kUk 'lie fktisat cIIel"Sle;rn''I!i'en'li ll".

rttfllna.t 'lie leralld\t~ Fut.a51 'rnn ~ '; 1 ~ ~nLll!1ldald g,ell1let kon;s resiae An.aclotu de~e-ges.f o~a rak ka~ ~~ r. ~tti~~b;lll ktlnl ko;pu~1JJ1 bu kOil1l:Q,rederm !loom [ba'~lar ve ~'12 A~m'tasu 'ndlc!J pa rtJden tarnaIl)[!I'!1 ayn'l! ~Q If V0i2 F~ rkay.2i1 mu&n~,lc:ret elIl1leJC h8i~laf. SiLllphi1, mllJha ltflefie 1k1~1 1191 J Yllllill m sonlanPilda ba!~Jaya_1IlI SUn]UIIlI 'r'uryar~ndan

na'51blll1ll1 ah if ve Sincp 'a siiniiwr.

~ '914 Ylh Ill!1 M,~~a II'!! nda kendlsini kEifTluf!!i!;t du¥imu::_eyle talll'jitt~ faa k elan '~LiI ~i hi If gmp j1 n'k;a-da~l ile ~frillk'te b~'r 't.ekne' Ile' RUisya ~Y,aJ ka.QimLanyLa ba~r. Once' 5iya~' nrno~'ted oLaii!l Mustafa ~phl ~ I!Un! net OOfllya iiI,vail 'IFiHi Iba~~aJll;asl ile IbfilUkte OYna_nli 'leba5lndlall1l oldiJIiu i~in sUI'! bUne goo ~:erild~. SHT'gUJn Yl,uanrma Turk WikenU '~e~H!U ,dtemmc~ lerte: ve Sol}eVikller'le t8lm~tl. lDo~u cej~he5inilde e~r d~rek Rusya 'i~lerine s,[irBUne !QfloderilenJ lJ1ado~u~u askerler iii riiI'5.1I!ilda '¥i3Ih~li1I1i31 yi.irilttH. Suphl" nfn Bdl$e'Vl'k dUjilnce.ted.e tam?l P de'!irirfl:C_~ bit ~h~fmJ yiirut.meyo [b;a~all'!.il;'ill 11~14-·1'5 'VI! lbulnaJ dC!!lik d LiI~cl!". Ekfrn Devrimi' ~de!1 !ilCnfjl ~kow' ya gidc!l'. II-talk ~Qmls~MI' Josef' ~'ta ~~'rfin yanil iTiCi La iii iiildan Mfr Seyl't '!;i.IIlta n l(i.aUyel/ij!!J ~kreter~filn IIUis.Hefillr. BUI oonenrnde dahaJ ~k Kmnfil 'lie Odes!iBi'daJd! RlliI:sya Ilt6ke1l1l U ya dill s;a.v.a~ esiri "II"lurlil.ler iii raS:l nda '~i3Ih~il1rtai yu Futiir. KlzdlllrniJI i!j:inde ~fi8.[itlef!~n Ttilik saVI.~ ,esi~e;rn'nden bi'r bir~~k He IRus I~ '~w~1nl 1Ila'~hr.

Gel~eh. antan,a, Al!1Ia.'~oLuJiy:a yme~~ k ~iii ll~ya, ba~ama£1 Ji&Ji/ls '1192.0 'de IBakU)ye gel.rnf''5i i le ol'mU?llir, flLII ~cimie!!1!lil'!l ;;i!~!I'\!'es.iJ ~ a E~i..iIl 19:10',d'e 'LiI~ 'fjllfkill g~bl!JJl Ibi II' fljl"aya se~e!fCk Ti..inkiyc' K~f!!lIu!1is.t. Partis-j 'I!l~ kufl!'l\8l~-u:hr:

~tafa Si.llp~lI'l aYi!!11i don~e hem KOfii1l~'ntl~niII'! in iijdnc:1 ~ool!lre~'nde lid Turk del~edtenl bj ~ olinrnU$, [hem de ~a'k~1 DoglLil 111 alJdiilllii KIJjJ1J..i.~t.8iy~ "111111111 ba~kanhll!: dlvamndi31 }l'i2i1'" alml$ttr. ~~E't Ilnlilkilrneti tarafiadan da gwen ileill ve ~e(hl~U"di!J)g' kol!li1ijnist hareketin '8,elec~kleld lidtui ,oIla~k Korti~e:n 'S'Ulp~t, partinin aldlgl M~r d~lI'UltUSiUln<!la ~a.do~u ~ya 8~' 'lie 'SaV.a$1 Ani31dolil.ii da siJrdu rune ka Fa I1In~ iii ill r. 1921 OCil'k ~'In(fa ~t.afiil Kell!llaill ~j n ¥i3Iinlisl Ol8iit:8ik ~!1ki! Irjl 'ya d\iriru yaLaI ~kan Supln1 've iiI'rkada~la.n i IKa!f5 ve· Efnlml'll1! 'da Lif!:~ !!iri~l'II1it~ril'! e ug~ f. ~ 9~ 1 If! h!11 n ~~ )ca~"m 29'a. bai'layan ~ec~ ~ § volda'i1l Ue [bf~lIk'~e TmblOO'danl SovyeUe(e ~~rI ~oflderilmek h;Jn lbfndinldilderl t.ekll1lede Ki3Iy~k~,LaiF K8ihyili5j Yahya mn a[iamLa r1I ta rafmdlall1l ltil~ bUn l[i nte.lr.

Hem utusat ~lcular,ttem de en'temasytma~~s·t ~loull.ar tarafmdlan SiaJhip~er:iHeliil bir devrJimci olallll Mulsia;f'a !iuph~! olilmLUyle' hu Ud sdl tandanst da ka ~j ka '1lya, !Jetinmi~tir.O~{h_Hme ernllilmlll1l kim taJraftUlldan venldfcgi llna.~.iiI ~~'iiUi ta rn~ la Ira kO!1u OIrna'KU dl .... JlihJstE!lifa IKffI'!iiIi ~ ~ kiil:i:~ rn I( iii rah~kirl' [IlViB!" Pa~, Stal'il'!l SIbil ~eiitlii i!iimler Dillie itiru'lf!il1jjjfSf!' de emni'n Ildmfn taraf'fndan ",erildf~.llha ~ii tartlr-lrna~t.adlr.

1I"IbUm lbu 'lei ru~.~ I'll ragmen, iurlkiyel deld 5O~un i lll!: ll;nlll'Lclnfillan tli.i\u5taf8i ~up1ln11 ta riilflndal!1l iiI'trJ 1lnrn1~'tii if. ~u Iba'klmdanllijjrk~y.e'de:ki '~l s-lya~tin 'ilk b~mt'lHc~'~~ Un'Vall!ill,hi~ [k~u~w: I~n:dlffs.ilte verilmeUdir.

P.~t'frJUMYO{U( kayau ~ ~~{,J!llbl';':D.r1ll..w 'd~iiJ' 5.olh~ p;l ~~r:ill mt' ~'d'.a11 iiJiJiJrd,,?J(a'Wi ~lt.-.Jf ,ft~'«l1j: S(Jfcll par.t~' ;/all.a B~·fr{i}, lIiJ!1Jlin; i~ jdQr?

St. ~:' ISOt iEe: i(gifi ,JiJIfu ffJ~Jhrn!tetuf[fffCl ~,'f ifii~ "lUi~ Bf{t'ffIiJ~ 't~'fU ~irJOf ft:;c~ifITfJilli e.rutfr;erlU~.J~

d'ethrrlt, J"m ~tfai;.l! (JrJiv&ti'lj'dc ycr armott

'{ji;;in'rn somultiiJ ijl1iJ:mdd(_j JDij' ,th{.lfllrll ~fi"! 6ir fowjrtl-f ff'lf'crJ~ 1.'C 'DrlrJ}'j;i' [inn"to.jtru p~fa(.a8;r.:;.

E:k'lll'o!I dor'l ~ ~ Yfill)fl~ 'Stf!~y:!llt~tI,o~an alit 8,Ml:l!ffk!on R.I'F.!I~I. (mt\r~r~· !!!I' I'!! AI [.a nZl!I·iPA,I,S [U I rt!lk~, mk~yI yti~~trrMk~.

i:"1.'IIat:- .. rdi-- Ff O. IIi!i , I , 'i"-I', n FIt..o 11., "Ii. ID-. rio '. " .' l~ " "ill'" ....... if~ I"'" It. - .' cees g, L. 1-1

!I;,~ . _ tlI_ !!;:!lInes ..• _,' • If'IIg!.EIm a lI1.n ~ ... ei 1.;I'!;;'!'T!O ... l'ih,. '" "..!<!.. '-~ 51 U! '!:VI:' .. U. ume~'IJ!W·.A!lsyii ue!'l'iO~ ih 11".... ....g 0,/ i3 _m i.

EI s'~I~b;~~rg, GOfll:i!Je50'in ~~'I'5t IF'MLt'lI'iSll, NeQ·,l.ibe.nl 1St llI1uhafiUakar AiR_EI\IA ~artl~llle ii!lyn~ 'QI)!\JI alsa gil ~~J'ilill m !Jha'ler£"~ durumuada butlll1~lr.

Eru:km_e:z:y. :.Olkenin Pal!llCasi~~s~ Ipart~S!U PDll! mkeoo 1te1<. oo~m.a, jkt~ifI'alf.

Eru ... !'. ~!i!!l [.i8S AfE:!!WEfik~ 'I'! I f'lI Pal'!~.4fr1k!1i n 'SI!I!.'!ja,Us~ Plft!!;,! ~FDJ .. ~ !Wl!llddl~ He [kU dl2Ir d.!J , m~L1tt~t@I i!l!4 b.!81ff!~~1 var,

i:". . ........ -: ••••• L f: I<.-r IdIIOfI( '~4 ~I bu ~ ":". k i i -.I k ~ 'm-;- ld'bI"iTflr.·· k-!!:'·t ·1I1I[n...vn ! IE",~ .' P. ,,' ~]~ !l;,l1men!;;n.l!!n.~la.a.z.alli4 [II.L~.' e Ij,Jl'Iill.loilt. Oflce .. 1 '5e'if.mle~! . aZil!IlI"Ii .. li~1, .. rju .a~ ;;I1jJ ¥u II.I"IM •. !"nC. !;1! me'fl. ar ... 15. r

[51;! ~ 11~ Q)! almritll.l!\n;;!;I~ ~e¢iBlm[t ayli2rd~ :r-enil 5lE!ii;imler rai=l'Ildl.H~I~ ~ri."leri ye'[)idlii'il'! kUi1!noCil.

bt!myii: K lasi . liberal ER, ,\2B iJ')!' ile -rktidardall rvan Pader', n 5Cl:syal demdkrat Sit parl:is,i1 ise '\ 1 Cl Qlf alabilf1lli~. IEtiyapya:Yeni nesit de'!ffimc~ ~rrWkJra't [)artfs~ IEJilRDF 321 sand~l1fe Ile med~s;te ~UI!1I~ut!; sa'hlbi.

iFa.!:~ Ai'l_aV2lYl krAn ti~i"! IDliIli...ii'!l!f:llLigu m~de, lLi~iM I.e!!.! I~trkmlii~ IPfiifU~1 fl~ !D~yalf ~ USFC. loolf~yot! ill!! P JD~Ai!i:P 'nln F8'!, ¥e'rsiycfl1!lW I'rlln ooUnde ~tJ.t~d:a~dalar. U5iF( son 5e!Ij'Irl'!~e .. die ~ 'ill oy aim I i,

~ij~I~~d~Uyall def1'lo~r g't L1FP, . 5 ~ ~Ie i~dd~ rdil, Utkede ~l d ~\!1iI"'! )'QI~.,

lfildiJi '~hinC'1fIi :'Sosyal del1mkra~ I PF~ Fildi~i Hallil. C€\phesi ~ 701 sanda'lye He ik~irlMda ,1005'00 yen i 5iEii;.im~er ''{air. FU.pl'nle:r:HrisHijalm-MLtslUrn IIIlI Derrto'kJrat bjllil.i~i elan 70 s.iIIlf!ldaDyelm LA'KAS.ulltellin ikt~dalllfjl el!noo '[ultrjfOr.tLnrren in St.d Y!!iPlillifl i~ In;M·1,I~if:il1 1 p!.! FI 'I w ,3 ~arrdl2i,lYMI butliii\!:I f'il !i!:I~al d~iTlii:Ekrlilt PDS~' oon oll!l~~

lFili50tin: r Sfai1 ~iSaU oZIltlll1idakl uLkede a~m d md HAMAS, GaR,(!, 'de yeni bllr' ulk.e kurdiJ!. Rar1'!a.Uairn biils€sindekli medlste be M.a"fFiUl, Abbi1~'m lii!J&f.l. iJ!llW~l(;i U\l\PfFI~'I'i~~1l Ql~l,.kt{j" Haire et![lFATAtlfl)'5i1 51 '5allciQlye .le IHtd!:'!rd!i!J.

finlillndiyciJ:~rkez Part~ ~2] 0'/ He iktidarda.So!iYal dernakriH SSP ise \~,1 oy iiII~_alrak ,4,51 kaltUlk etde etri, Frllna:Ni'cholas. Si:i rkoEijl' mlln Uderl[~ifti vaptl~l :s.a~ iU.ifi:iJi;! 5 O'IJ ile Dlrind atdu. UINtP .. DU itmalkta aYli:inn \40', n ~ aldi, Blrl~lk 'w I~ oyLlifl n, '351' ~1!II1 .!III F~nl. SP lim O)'lann ~ 2S'li'iIi:!' S8 nJp[ I, San yutl!-t ~Hm'~F~ 50P lljrtM:~ Ip.! f[~ 01:1 r~'k ~llIiti. Giibm:6 partlrun h'" U!rne~ iDftaBl oldlUBU uL~dIe GCif B'Z ~1;i~~uk,~P tse 2: ~oltJuk sahlbl.

G~mbi~:Stiil~1.Ii parUI'i'~ ~madiill~ked'e i.t5~rI rejlm \,rar.~kerin ~rtJ5~ APIR( lie &~ G'f :K!hib1 dlgiJ!mu!l1d~. GiIIl'LiI~ Libera~ NPP ~52 ~sasyal OOrrn'.ilYa1t NDt ise %-47 av 5.iIIlhibi i:!urumd'a"

GiM~ L.,Coote'lflin dik~atilril.LiIk He, y6r.eU1~j Ulkeifle PUll?j ~ 1 Ojj !Eatiib:f.2.008' de: bu iillkeOO ~~rn var, GU'iJo'!Il"III ~Solru :'i'2 ~ ~ kcrrn ln [~,N'I!!'rd fI o1~1i'!I PP,P', ~5.4 oy Il~ 1 kUcb r ~ 3li~1 ~i!indlal~ &3i~jlh L.

Gtine-y ji\;frib:lY.all1ide~aJIlIIl p.art!sl AJr,I(.~ t.~ oy Ite lhall!! ikUdal'da.UJdeden ~se Jat:ob ZWlJliliii!l.2Jli! '5a.nda1ye 'Sahibile:r, GUn!i'J IitJJln:;50ll;1J,-bblii'lIl.'!~ URI pi!Jrt~sr ·;JEI, ~ Ue ~~'tkl!ird.oal, !lUI p~rt'l 5iljll"ek~ I ~1!;1ri1!'k II< Ulie'y il((lt"e i~e' '~I;!'m!5l~rda iJll"ltmuyor. Demokrati k ;1'Ki Partisi ~, tJellIDkratik SIlJsyal~ZI'Tli bel!llim'sem~~ bir parti, '\.13 oylan 'Viilir.

GUna-y K'hn~:HF1S1ofy'a.s· In JlJ(El" i Et32 O)f i te ~k,[jdalra I§~~di bu !fIL Bu Sll!~!JJ).i~e [KKK Ile Rii~il!2'1fl1li d!llH'[rne'S~ Ible!ldeniyor. GUifdstlln:M,.5.!.ak2lsl!!lvllU "n ln i'nL.lltl21 ~aza k2if I r~ra~ IN,W) 1)3r1,;ld ~kt~dRiiil' dlll!'l.iiTllOO.

GreNl&~CO!'1'!mil:ln'Weiillh mkesi clan 00 Julke'de MNP .!il.tida~oo,PLM~Halkrfll ~~i IHanekeUl ~se 2 all sahilbi. GYeWmElliIJ;'lL 22 fJy alan UtilE rumLd!.m wt~ i b~rHEl i) ti!~1l,e11e ~Mi(f>lrda bi.l!lll.!!I1lT1i!1!iJ:t~.

lfIiliti:'1:. 5.,1 ay alnrn~ 'iJ~.an FlH (U m udun C€\p~i ~ iktidarda bUlunma'kta,

itIin dllUi n~ Ctiahnffi 'nln IIllIZl SofLj a 'run ba~Einll~Ulll !iaptl~l[ [NC .'Sl!!r! SO;imterde \'2.~ UiJ He hl'rioci ~l [1,.

iHQll1I.ifid.!i :J.a I'll ~Mf B.al k~iiilil!'illld~ 'nil'll Hr1s~ IV~ I'll 'i:h:.imC!k.r~'t p!rtl!O~ b1r[~~ ,IIK~ IP2lrt~~1 l ~ mj Ill!' ~klr.c: 1,M!'i1X1l StJ~Yflll!Ot 1Pl!! FU f~ 116 oy Ile ~i~r~d.l olmWl~llldidardg ;!ie' saBel koaUsyon v~r.

ItIm~y;m:lit~·TalIl.PH, nB, '5~Jld;alye;ntn ~2'5Jnl ,a!!:'!.r!:!k Wt~ilIl1'!et'~e buJ_l,,!![)rn~~~ta,.

~,; Hll"O'Dluul:HOZ (ICemakra~i . bi rljll;.) %36 (IIjf alarak I~ 5a1li:!alye,SPIH 'M $]'1 lOY 'i'te 55 5iafidaLye killiIDITll~,

, ~ ~Ji"ilik~A8:D i~g:aU a~urn!la k.i' i.iIlkede EHrte~ik Jrak Ih.t~fakll !Ulkeyi "kU~ar olarak tem S;il e~mek~e.,

I1G U l. ~ 'y,asam'ati k Sillbj '~!all $1 yo rt"

ttll II" G en~~ Bra ikailii Yard1 inCUI I!histafa (j~ rellJ.T 'CWi'thl..utJI!ii$ka m Aibd!JJUallli GIJ~ ~ILJjii!~ Of'tijJne ~e~en tiLUfii'II vasa Ye' ~Itafl!ll~ k~i~rta !f11!H l!f1!1Ziala (hguu bcl'irtcrel<; "G LU ya;!.i!} [llBItjk 'gibi ~~b~~yor'" ded],

eli P' t~ O~orek" Y~Ptl81 a~'k~a maiDlaT Il;ankaya K~ ~nd;e Ibtiyill<. blr h~_jJk unru~.vrr~~Sl,1 ~rubun un ouLulfllduglJ.jni} 5il!yledi" '~O,nlar' ~1li'S'tell1l ~Ikan yasallBinn hi~: birin,i mi MiIi)!',asaya. iilykln ;g;grm~yolfl diy-en '5 Cf13I nl ~re1!;. tartl~rina.lll(airgil va_a~mm u~ijjnc:iil kJll Anayasa H!altlkemesj'mf~nl dtlnrmesl'lilIe IMr}llill, cl!ilay~afN'~nm ifiaii'!lfdlar o~d!J.J~uif!lu 'ifadte ettl.

c" p 'Iii O~rek, l(umhuma~'!11 Gm" Un~ ~Ukllk "Ie Al1!lyiIJ~1 1~~i,gIS~ bllJ1l1J[1madl i 'I Il1! 11 Q~H~' ~urdti ve ~¥Ie dedi: f.lAnayasaYI1 ~ hUOOJl!J.a ~U[b ~u'k I!!lfbfl bj [' 'O:l~~:w b~ r end'l$es.1 yak. Atamal[!!I'rodlaJ daha On~ekl CWTlhu rba$lkaru Alhmet N;ec;;del 's.eZe\~i'1ilI ,~~itJU nedenlerle ozeUn Ide (!UvenLfIl!: klUlJJmlann.dall1l a.lrn~1 hnBili~n:~ ,dl.ayah GLaJrallc irnrlmi.ama.J] k_abu~ ,etrlmedf-s,i !l.!lr:!lrllllameler vard~. 8u!IlIiann Ihe[psifni de hel'!iilen oo,~vtadl. ~(uml1urbl~m ooyileda'Ylf'iinU'iCI!i t:op~ui!fidla ~ IMr hl!lkem ve fifei!!l iiorevl yapi'i'\aJ :;aIiS~ dl!i kalmlYOJ". Hei'kes. j'CUi'ilhuma~i'i~ pi!ili"tl ~~der~,erinl tOp~jilS! I!i!' ,diyor-. j(C'llfijSil' (umhluriyctl!1 bidngi ve Iberal!lerligil'! i k~ml.Jma kia, [!orrvl] dcjil, Am< P" nfn CWTlh!JJ:r'b-a,_~nl. 0 daJ ~f[' tairnf. IHa, Tayylp IErdogaim'La, kCif!lU$m~Ul'iU2~ ha 'Gm.~~e !;Qk fai1k yGk.."'

AIKP!li~elr yanLl$' lOy kuUandl!

iFe~~,de· aU ~lnlr ay~~~U'u evll veya ,~ocu~Lulardii ~'de 40! iii ~Ikar~an oner;e~ AI!: P' lUerilm h.a.tasl ~edenl· y~_e k_all;ml edl ~med'u. fH!~lrd:e ~~.al ~iSoi!"tilllil'r ~.aIillUIl1lU 'ndlaJ degi~1 kJn k onlgoi!'e1l1 tasanmn grlrn~ullmes.ill1l;~' dev,arm edild'L Ta'Y'lIid1a aJt snnr lylllkJlBlnm ,d[Uooleyen lmad'dey~e 111m claralj( AKP. (H'P; IY!HP. DlflP ve IiJ~P'lfler dejf~iktik onerSHfi wrd1. AI( P! il'Ifrii ~ sosyal tara.Ra rl:a va rdl~11 uita~, !;en;ev~~l'nde yiWzde liS o~a n ~lt SInU !a.Y~~iu, Iii! ev~~ vcya ,~ocuklula rda '~e' 40' III '~Ika Iran I~e'rse:nfn Qy~.I!lIITh151ndii .1Ytl!-I p' ~~ ~elr yrnk~~nmi:l ~s.1i:cdi YOk~iiUTI41 rn n ,~rrdlll1ldan oner;enln Im!.lihAlefet~' v.elildii!t~n~' d~$tineii!l AiKIP ln~r ret oy!.iI llullaG1ldl. eUiiilUI!!I OLerin~ ~all;m3 Bakiiru fa Nil( ~e\lik "IB~ r kan~1k~,k o~d!J.il. ~nel!!ey~e evLiJ ~'e)I'i:I ~MukJli~_a nn ,aU ayllkllann.d~, yiime 'S,! Uk art1 ~ sai~_i)myornu. ,aIJ~n lilli n le~'inTIe Ibir ooe~e g wl ooilmed'j" 's-itemhnde bu ~undljJ1.

ill IE - - - - - - k - - B' - - - - - - 111- - - - -ll- dl- b - l k '7 l'

-=lfgene _:_on _: a~'sav,c,l VI ZO[fl,a 1 _ e_-u -

~lulWr Bakam IErl~rul Gtina,y, Y.a~nay C!JJmhUJ nyet 18ii~VC1lSl ~mn ~K P ~ jj!( lillI kiipa't~ ~a'Sll iblleb~y'le AAiiva'SoaJ Mahk.e("l)e-si 'ne yaJJ'tligl lba_~l1IJIlIli~ NlV"lCtIe degetlendfrdl. ~dknanamede Cum~urlba'Mrll 'nln SlU;;La 1I1I1'11(!I'S] Il1Illill ~1'')'S4VCl .a)!;IS<1 nd1im ..r18,ijre-~ SiUU;U·· otdY~UfUJI sOyleyt"!IlI GYnI¥, b!.!! v.ttt! im cIIurum nedelf'i'iyle, An,1JJYlsa Mati k<cm~i 'nin 1dd1fi~Mi1iIey11 re<IIdetmesl '!!I:e.re:ktf~lnl saviJJnd'u. GUiiiHay~ il'~,l,ooem1J olanlnm blJl Iddli!iln1nililey~e Qnern~'~ itil'rtl~miilli:!lnn .fmUl'!'un k,(!!si lm~' o~du],lJIl'!L11 Ida Yi\IUfI:dU. "lie ~e de'iliiHl C'Uli; uBrnd'al!i! k.a~tnml 8rsenefltoo sam~tILIII"!!1!l3Sldlr. 1iJI-E'ii' ~eUil!l ~'.;; [iille S1iMf1~ b~ n' 'Qe'~e~~ Ile mUCiide~e ediyai1JZ. IHulltluk dMe'~~n~' k_u~1)( f~lnl d~le1'J1Fi yapmarsl ';~rekef1l bu buyHk fIlIe5Bipla_~1TlI!I,~ geiFlfi bir' ya:ndanl sfirUyO'r. ,Amna IkaJmoytlll1liJIn un goz!Liinrliell1l ka~t_ii."'

GUIl!!llY; !!:B.aJ'~~CI IilIlI gOlden ka~ll"id I'· 'SIOfII.JQI Uzerin~ ~e yanlt wrdil: HSa~sa'!,!'cl'VI kastedere:k sOy~emi~ yorum ema ,oo!!ylar (jy~e ~elfJ$U ve r;eH;tlrildli kI B:a'$'5aVCl da :!{Qnlendfrild1 belkJ ~ dava a~k kc~U5!UfidlaJ zc~landli belkiL il'!,~.1111 ~a rm lka,RI.da ~ [11 o~~tu~ 1m biF ~ffii'!fe1 le·1tknelj, ihirLlkll'!!n 'lelk"inll ~C!f v~r. '"

nlam~Jta~ Ba~VClsllanse:l C~la;;ant~n '1.7' MaY1S,~li!11 darbe de;Il", devrimn GLdu~!JJfnJI 5a\l'Ul1iin ,a~lk!lama~iiFilna dlkkat ~k.en GilnaYI '~1Le. devam ettl: '~DarltieliEri 'fivsUy~e anlaten hUJku~, 'in,salfll'lan ~iJlliJin.u.tyor.. ftlJlnJa ra n ~irta'klm etki'le.rij' o~uyor. Ba~vc~ "!IlIllil1 onOne d~ bi fUk~ m h>!boerter l!Ieli¥Of. S-aln.ryonuilll clill1aJr da etkHfryor. ~u dll ~'~ ~i 'y~~l· e..,-e ball 'te[ldn~eriiill !JJ'lil$iib~ ~di~fn'~ l!!icsteriyQi". 8u oLa.y~a i1I n 'SOn Lu:undi:!l en f,azla ~eiTIlfd\en s.e;lme i!I:~dj ~~ no. ~I

~YJN Y~7.J .~ BUyUk tehlike: BIIlP

IUn'IiI ~r1k~~ ~~I'iI~ i:l'f'l"erdl H-l.l!'lt;l nliito!:!riun mramll'11 vi;ptlil,!lfoiYmm I<JJ IKlw: Kbn 1 Kuf'iU tl.!lf~-Kemk 1 il)'e51 o~u~ ~Inler . raJ,nd1Jjf1i l;IIfi\tI[iamavi;!! ~g" iB!oP.kJ~ wrede On.a~ iilte)e 'VIfrml~(hr.S!:!~tlerfn !(Jk!lrna5l!ooal'! 'WfIr.il djim'{id~ 'teliJ 1!!.!per iiliii; "l!M~k ki! LIl11~ Wr ,de)'l€til'! neden lOP ijilibi 5Omu;~f Ibk proley.e ie'rekli;~n1m dlJlld~!'W !al'!l~rrwrnrz 'if'relvllelktedir;

O~va VOI"f'Uk bu IJf'GJenil!'l ternel fk1 fiedm~ van;hr:

11 eD ekon!:lm'hl~!!Ide 'SOl '5~frlb~ ohm 5e1'l:i~·'!.m $[ rikel~e'rlQ!;e y~l)llalli ;ar4tiIt1!11'!'ii:!J[grd'~ A!i1O 'de ,~k 'Will 50 'iI~l:! velehllet'l;'k kadar pe'tlrel rt"Ztf{Yterill!rn Iiialcl1iJ1 orura t;;~~1~r.51Uf!dlii1 jiib-l pe'tr'~ dLinyamn 'eft !:!f'lE'ml1 yiklt ... :eo Ifnerjfi IMyI1!l~n arMlndildlr:.~D de Ikl ~ok iel1'i"f1~ ·tek.J1Oloj fyl aOz onUlle i:I~dl'BJrml!d i:I ~tml b1J y[h;e iifi[lJ SO[lJ dfmre dnemtldfll' ve ~ezeMerl n wken.l'iW olmaa bu de ... le t;ll'! l>~t!l'!CmI~ll'!r Ya\l'~, ya~ et.kfL'€'~ b~~gml'~.(lh!l'".5.u f'g~~ de ... tetl iQrli~.I:lciuVQ .;;ek.elll neden tse OJUd*"mm dimyadakl ~'Uut 'rNellYl.ellfn.i~ u9de "kfsfne ~hlp e~l'!1Q5Idlr.

2: 1'S5C~ifT I'!I V'l9lma5lIlidMl ~~ te:k ~ i:!krak k~~lm dD.1h r f'~~~-emperya~ I!:h:vlet~e<nll'! Ih~y@11 oLan tiilm u'INlslgn keml1 .,~kafun itmad;il!1l d!:iindttlsl.!f1d'ca kYlbl'imC!!.bl.! !.f'ltl5~al1! te1·;l!lh.kl.ele<;d[re'lI'fh onb.ra ihukffieune h~i1dl r,

Ilt'e' ~IO ~ jjij '5!eb~!xI~n dc<~Y1 1~!J)I'iIll_ QirtadOiJ,l Proje'ifnl ,devrE)'e 5I!:!~tl.If'.I~1J rd'f[it d~n(enln kuw~z ifL'f'me'd 1';~I'i.~Il'de' '5lrf b1J projif' ~ipilli kafa 'I(CI~.ii~.I!l d~!'Ke kJ.r.rum~an kJ.!I\illfm.~vr ~ W k!.rrumlanndan ~Cl"de IU'i-t vet!kll'ller e~a" ')c!:lhJr'!lE'll'e' !!Iul.:enI1 ~1ar,gk ~1i1 aktMlllrr!¥Jlr.

au IIJ.lrwnt~r ofl«'t1~le A]'lYJ'Irn Scvye~le!l'e flI ~llaM1l" iCLdtlJiilul m~IiwCl JRI1l1vet~-mflq-o dj~l ~mCa:n !o'ia:il:ieJf~~~ l!iiID~~'t. tlrmi$d1f'.I&lfI!.!n ~b~1:i1 lse _'oi!; ~~I«hr:.Omd.d!i! Id b'rnpok devLet ""a.-d!r ve bYnLl:.nf'! kf'ndll'!e fla:5 mmi'!tet~mk al'l1ay!l'Lan vanh~.~!..l ~eviletlf'rl H11O,'nl", IbUi voll~ kg.mro~ a.ltlIlIIa ~1Jr!..a5J !j",ok ~,u; ... e zer 1C~a.Il:i!]·I.lhr;1u VJlmJen f~in mmrvet~'lrk ,an'~Y1f1r!dan f!:lll'liih di1la Qerre~

lrn C!!I1:~doi.uryJ.!l edihf iil!~b!1ii aLabflet\f''Bj bir 1cleoloj1ve fhu~c: 'fa d!r.D~flte kuru~J_gn b\I ~cllojM ·i9.'11'lerill b~1!'1da lJu'lmtI~uJ",IIJYi!il".rl!'~tik 1C~g_1"l ·rormul sovyen~re IkarjlllU)'iulallilnllli ~ Jto~fil oIiltakltlr; rnakf(i d1 nci- m[kro mmiye't.!i;i~lk

i!H1Ii!:~"~, OrtadoRY 'da'kI illkelerfn ~ nel'lrnrn F!1U'iLumi:llIl! ob.;!h.!~ d'I.I~Jiirru 1t.!r5!e, ·!:I1 nctUk meri!1C' li;J.frul~J" Ib!J ven'llilk1mm alD1ni", jplkii!'1,an :jot!lillltJ.l5UOO~ m~£eve hUk.metlmf5.'lrrllkel!j)'~~'t!III'!i!:c:~1Juhr. Of~deiwi!. U'(iulal'ldl'l ~ maw d1l"!t1-mlko mfll'lye~~ ~nI_i'!(1'j;ll'j '~eo~o~ik5e1 . rnrm ~se ~LII~ ISLAMI:!HRW~

~hm'll ~s~m d~un.te~j. ~D'nlr'i bu bOlg-Ed'e ~Irti yOl"temle 1')'pl iedern1y~ei1 ulkeler ~rlnd'.f' ~llaru[~dl~. ~n yijnden I:}p~ ed Q..e~!"I Ibit,. I!,IU;;e1.f~ .1IlrKa_1-t; 0 !.!'Im:!.I1'j kf'ndl re]lmll'!f ~'t blr iCru~!I:'.bU1 iOrlJ~n ~kt.kllllra i'ftmt"sJylf" ~iA\ edf1eb1U~;IuI'i\.l" ~d1 ~v11 dlalfbedlJ".I~u yUldendrr Ikf .~&Imh klam blr ~51t siv!l dd1'be vOnle!'flrdir-;~!J i!!nlgV't~'.'!.!Ik:em~e turnhuri)'E':tJln ternet [lke~e-:nl1!E' a~n ~avrnrnlmQ_tdi) ~~ kh:;lri~ edllen lie Ib~vtl 'tara~md!m kA~'lma davaill ~l~n AKP te ~ki:leytil:.

OOP IPrriJes1nrn ~~ ~~leme.w ~~In i!"rekU iJ'Lan b~ diier ea;ll~i:!J ~;Aal)"r.rn 00 bi:!~s:ede djE:~r ulkelere Ii:.all'l ~!..rlLaifl.a'bll[-reil.

CM 1lerlllh.e!!!1!.!kcII_luk yap:i}bfl~e:k ~lke'l.eril ~mNJ ~kJne~Jd1 r. &I !ToJe 1!p!f~e'Ve'if nde ~~tst-;fmpe!Ya1. de'i.'~tfn V'a11!l!l;;j ~f'! devln 15f'~ll'dld:il';~Jnn ,_AS:!) 1 le elan w vaku'l'llilfll n temeUM ~ .ciul'fija '5~~l'!dil na.:rilere MI"$lI yap'llan 5~v~lard~ atllm1~l~. ISIf'.=d~"W1 OOP ~roje'51f'!~ d~liif'hleJn~ll'jrn ve lhabr.!~ ~tJ'Qe{;ln1!111d onemU n.edenl !o'mlr, BY nedenl!l:'rl de 1)i1 al'!le!fThi!J'f'ili'l j('r-ekl~. O'rtM*'da Ik1 ulkel"'lIfn ra,eool1 ~sl!.l mal'1 df"lll.etl~!'d1 r ve bioi i!:IeltleUer ~~!!.iman Ikhnll j(lerindfon do'Iayl1udll',e ~l!l:;i!k II:!~kmiID'!.(iktadllilar.I~1d ~ente Wlg,ede !I,!lnbll: k.anal'l Iva[1 AlWf'lfn tQl"'!i!fi!1i ki)ym~lr.lvafl'cIe" liei;mI')de.n ~ri YilPl'Lan ij;ahpnaLillrd@i.b.1J deYl!I:'itI n Wyu II:!: r SI.I t:rllf~ kjl'l!! karvva ICldlliiW iOll"!.!JmtiI~d'UdSJajllt.O:pr!i!:kl~flll'll!n • .7 ~ !;Oll.e~m1'Air.m.[r [lJ ence 5U 1*;jrfizlM t;;O:lI.im ~[L!mniJH!I,j!1 "v~nedltm1" 1U!iPJ"~hlar" !iOk eI_oKakdlld1i~ll b!.I ~~ redene 1!i}lflli;!!~~k flOP·'!.!flI ~* 'da_1(l d~te~~U:erlrd.en o!:!~~tJ.rr ... e bu de'nek kiilllh'i1nda ihfdYgj;1 ol!!Jn :w 1c:~1'! ~* 'd~. h~td fflj5i!ln elm mre,Bt€e" ulkelertne lbasJIa wprnaktat!1r:.

Israf11n:a!! '5"Jk!rLtm )!E'I'I~ deli!1dir-.!!.l ulkenln '1~7d Arnptarl!} ~Pl~flI5oav,fij."ti)J.IS!'a1l ordu jq:jf!'Ui!~i1Inl Nio$e IDyan ~ ~iL-en lim "'tmi~[r:'!ilz1m '&ljlr'! '5!U 0 KM-i!ir eremlidlf Ik1lbiz. ,y,[IJplar.a kall'l'l Bfnilisimill: bu sa .... ~ 11k IFIf'd~ e~ ~ Irrin g,in;ll)( .t.'i1'l!W!l l'5.(aU'deld 1.11wdl1P~ril!ls!!VI n p:roi~ mli!1da ~ 'iW~~T varchr:"'Su b-1rlm hi))'iU.lmul:. Il:iQyle ltilum;;au b\! !'III:<"!!le'yi 1J.1r ilJll b[rze ~ CiJ mill lyii n1yet iOstef'-' l~lnde bulb!nma.vi.'bll·e-Il:ek.1f'Ifi[lJ eLTne 'tesUm '€tlmfme~iyf..1R .I~t€' Ibu:n~gl' hi.! ,d1ev~et;ln '5!.l foOnJl'J.ilr..!1li ol£llJ~urw !o'eo III lkadu oflli:e.den beri "'all" i:lldl!!i!JI'iY1'l kl!.!!!I!'t]dlr ..

Iv·o.1llkal")lIMI"llY.a k.i!.!~d'!tJ b!J w klrftz1l1'ifl a~~.bflme5.1 i~I!'l, uh.I51~;Ml I'!!.JlJwka aykln clan prej~[er ie'Hi)tlrdv.5Iiirekli I!:!IMIi!'k .iJiftal'l mtFLAl.lna ~!J sa~L!}_rrJ.ii'k 1r;;~IlII1J~tI~~ lnnait'.Hi1 ifleihrf .Cetne !:Ie!!l1zl. 'faJ'il'!'!\lk l!'T!'!ii!.jl ve 1lo~'dJ'l 'tepetefllndelli boru 1h~'tJ.gnyllii! le~-Avfy'e 'iI.! pompa'tanlRi!!KlteJdl r. Fakat IISl"dll,AW'1'! n OOy!.rti.Jp p'~rl'tfITBi!i1 H1l~L[arr. ·tell''''' ~tilrri.J, iwefll1iine ~ebdlt ,oIlairak blahMie €:'derek dlellMe 'W ~naU.aJ1.rn! n !:!Idui,u ~ ~lif'y1 biii!pl etlrrlli 1Ij,f' b!.i bcliede lkil W, l1.e!ma_l'!'iff'! Te'l-Wlv'lf 'i,1'tJne'ktedlr. AYflI(;!;! 15IQ11, Nil ~hn' nil!'! bIi~erii!de Ibut..!n.an M'lSJr'a d~ AIlD Ue- blrtikte ICi'.I3kl 'f.a:p~tadlf',IF,~h;t Lsimll,M!:iec:e b:u bc[i_e,1.erode yaptlk'I{ljf1y1_illkalmdffl~tlJ",II~ll, u!.k_e,rirIT.cle Wi\.lIQI1maY,i!l ~ll$l1a!li OAP'a cI~te~ "'~rml~Uf' !o'e Ib!J 5eDepten u[kemf!lde bY clevlelif' k~ s.empatil d~~ 1~tenml~ir. HI~'t_t.aJ IbUlIii'jM:il,fod;.u ~kilde dat'oiTa:nml~'t.!II!'.FakjU oIJlYlf! l~lll,h!lc: de prui!d!.!iY jilIJ.1 r:ieilklTr.AllO'rTln lKIP IJf'tI'Je501 !peJi!;£' .... es1n~ Ofit.Qdoi!Jw [Mli Ura..'kll devtetLf'fl .a!Vl rme!ik Inetnf1i1n1n ~kii! b1 r lemeil. Ineden~ l~an1!'l15it.ekLericldm.ll,F11l'~1 nfh1nden ninl~ ~~I

iIIlahi ~rim rr[yetjOOedi r V€' b.!l!Il!!n UBrun~ I raklf! ~zeyl(l!de jorulljll.tK;i.'!. r.j f'flIi~tal'l'~ destek iJlkrrli.'kmdll-.~'yn1;rJ Kure}l I roi!lk'd~ N.ln.llllK4!ik b1.-

~z.ce Ku~I~"''Ie1m AeiD'IFlln lbQlae-dekliI!;!Mrlarl'!'!a,hfm * ~ra..;d..a;nI'!dMl ii!~e'eii1 flr;ii't lIlet.rind~n do:layJ ~~lIi!"l1'f11"!e 'iaJi!,y,gt;1tkdll'.

IJ ~ente IbGlgedeld Kiln 1'k'!'[kJ Ikl~fib[~tadlr:.

~~ 'i~ fa:$'f'i~-emPff1{;iiltn iIId devL'f'ull Vaii}d"!'kWl '!fe I!;lMrl~I!lII!.I'if!..fni'! Va,iIDkJ.ill!l.daV'i'tt;]lkI~n .•• 'r!ih..a!m!la..1d b..min I'!friffr!lerilli

olIil:,.r, ~I· .... ~C'll· . !,. ~.1?· d~ i''' n'1....:·. !I... • ..,I1 !"!~..-l'~ '1........ i l lb· 6:.1 !I~ '" . I'''· l~~..11 ~ ..... 'Ii 1"1"" ~ fm '"k .. ;II ""'1!.""e aJ......,,_mm ierel".m~te !r''Ioti !WI _ !.IB\iiHl!!ii'!'U! !.!_",,"m l·f ve ",I/.! !.AI'-BeYIJi' Iiflra~n n. ooe<m ~ III;:;Uenlfill ~ Wlr.I!.! __ .aJIlm !AI

1iJida..mtalllni ~~ iu:tli! ~Qk blzlmle ml I/.!ii:r~~~gr" d!)eRLe~' iUze~ b.nr~Lar ~1.I!'lalJllm1}lmdir-;

~" ...

Tilirk-iye I ~ Ii p~ rtlsl, klsar.::a T[P~ 19M ~ 1 ~BO Y1IU~n arastnda 'll'ulrk~ye'~ f~ ~Hyet~Qsteren blr :Slyasi pan-tidir. 1 j. ~ Lfuat fl9B'; ~.1 '9t.11 il.iI!!~y"lii!i.!l:5li"1'ilII 1~r'l.fidli8.~ df'm!l:l~M~k Ulifital!f!m. 12. S£lii'IId1 i!u:l'ii"I'" l'Stilil'llltlul val rrli§Jfl1! Vi!fdlk I.~ri Ibnd1rrm la kurulm i.!I:i-tur" KU!ruCl!J1 at. $.a ban V~~d I'l, I(ema~ 'S!lj~ker. K.ernal TrLkrkler. i braniff! G U:ze~~. R!!li5 !!l:l,Uu. i bralnrn Deli1iz:der. Adlil!iilIIlI'II A1rdan, Avni Eraka~m, Kemal Nebi~lllJ, Hu5izyin IUs'I.!Jba~, Mlmet MuJs.1u ve 5aL~h Ozkar.a_ba]p'(!1r. PaFti " ~611 5e!;~mledl!'le 'ka~llamad II,

~ 90_2 Y.Jhnda. kLlFll.Ifuta rl i~i suu f'I ile aydmlan bulLliturlm a'k hede~i)ll.e ve ya~ad]klal'll tllll£lmkhil a~a_'k 1~il!ll" avdmlan ll!1lfl~V!!' ~g ri!:lllllr+ M!l!hi'r!~t .M1 AYba r. I!!ehlLi! Bortin • .Airl:nliiii'll Ct!'iTI!3.rl, Niilfl fi! Ce;m:gjl. CiI!:Ffjal Hak ~n Sl!l~k. YlLIl!II!l.f!> ~6k. F{!lillli N.ad w daha Iolr-rck aydm [IlarUve U!)!'e oh~lI.i~a~~ KII.I~UCiJ!l~r !Cor. Dr. Nehme~ AU Aybaia seneo1 bap.anl~k ICil'lerdile<r. Bayl~e ilk ba ~a:flI iMeJlme[ A,U AYBar aldu. lUJik~ye 5as;yal~5t PaT!l:i'5i mal(l s 1962 de TiP"e kat~~d II. Kas[m ~ 9'.f!2'de Ahmei M!.JJ~u i~e s.a'Ue~ ~1Glti!og.u flal'"iti.den aynldllar. ~Jjbat 19-63'de lb:a§m'lS"r.i! senator lI',,[i¥az] Ag~ma!il.1 ve knntenj an selliltfiriil (salt C;aga, TIP'e glrdi, T[P'-n pu~eri basmda '!Iatan \(f: CliI!llCU ~.azetelerinde destek iDuldu. Yal{tn !fItr!!l:a m ~osyal Adalet slk_lyillle"~imde k~p-.!Uldll- ¥!fi1i'!l di!;r.Sh,1 'iiI P"~ d~!>t",,~le~d1-

~1Iiil63 :reret re;:~minde part~ , ~~de J;fi,oo:;I 1;11 alch. 1'i~, 5ie!i1latcl Ye'nilerne ~irn~enne YSK l!1aranyla ikatllarmu;;h.

Diger parntere yapl'lan Hazine :!f'an;hml TiP',E' ya;pllmafh:llp., ~9;6'5 ~imlerindE, 5;4, HiDe, %J f1'! alaras TBM'VI.'ye 15 milletvekm ~oodle1'meyi ba ~rd]: ~hme~ A.li Aybar, ~Iza Kmi.:5, MJu:zaiFifer Kar allli J "ran liva Eki nel J SadlJl'i Are-n" 'Vahya lKalloola~ t Cema~ Hakkll Sele'k, Adill<llI1:el, lBehii::ei lBaran,! l'OOllS I(~ak; $!loon IErik, Yll.Iw~ lmy.a IBahaimnllt ,A1~ k,af"(]t lK.e.mal Neti:dog,lUl. (:~t ffiI Altal"!" Pan[di@ M'lI!!IFI 8:!!'U rln [:n MiU I ~mdkifatfk:D 'M'FJlm !rubu ~"II'Slye lIJi§.ii!Hh_ TiIP. !I j'h!lyi!l'Si!J miilMbEi'rh~:;.1"dli!;nl '; ;1i,1 '!o!'e' ~"I2.. maddele1ilJiJ iptaUJ!ili i5;iedl, ma~kerne 11 1;1)1' radda blJ.iJ'TIiU .. edde~U. Pa'f~~ ~.illrrjl:e d.1!ii1rllli~;llnden :f.culayd!l, ~ATO 'I/e' Olf'La'k. Pa!zar'aJ lI1.ar~ydl.

19606 Senaw ikJsmi ~imtenil!llde de bjr ~natOril.ii1k s.a~layarak ~ Fatima, Hiklnf'~ I~men ~ TBMM, '~fJjb'-mUl 16 u~ ~~k~jml~lIf. ~e~nfl .AJtan~ n ddi ara~.an nde Old!lJgu bu mfllel'iif'ki llert et~[l~ bir m L1tbcalE~et ~evi usltJLendi~er. IBlLU dtJllLUn~ Tli.iifktye'irle tll!rns.1l1 II f1"iiD;'kifiilS. n [I" 8.~tl.l~[mlnde blr dtil'!Um Mkuisldu; D£.ii'l'!iill SiI!fi!ld I dUl~iI!I~2rrni!;1er y~ pll~~ bu till mLlfll.!t~~ retterLn meclisleki V;ir~1"E' & lenll"lii lie' ~ 1m bil!J"aJlaF1 ~yesill~e mecl~sle ya1nllCili ytikse hatZ~lle deste:kter-Ihden !f~r<l!!r-la,. nan b~ parrllerintemsf ed ilme5"~ ~,aranti alnna ,a1mm"~lnll". Aynci3i verolan m~Uetveki~le.ri de- il:a:'Stmlmak ~~ifll ~e~itIU yan~emle-r dCfieflm~1 '~i!zik.'Se~, saldm l~et~1!lI AI.'tall'll dO'mle '!!liri~im~ll ~alll Slra oolumulma.:zl~g,TIl kalll nlrnesi !!Iilb~ 1hu'k_lJki saldmtar 00 YJijrurtiil~e 'SGIkLilm~tur, liIlu sonUlIlCUi ~~ri~~m Aooya'Sa .WIattk.cmc:si taref ndan ~llrnd~l aocak !.C~illl1l ooraDwn Tlp'lj'II soilri!ik1 dCiH;it:'!'rn~U~ hllr ~l:!'i'I!I!'iUi'!1i"! dLmllil'li!t5U"!1 '~8.l!ldI81 81b~ IUifiFfi l!Iil~1 !1I'~p .!I§1ifla~t:I f!l k lS;jjii'l!ilm~ die !.U.rm8~i!!'d 11"+

~ 1Iiil6.6 HaJ1~rall '~"'e'lllileme 5eii;i(llll"~ TiP cr:rian(ll!l ar't.~d ilf5'l da :ie'(l1!ia~6 .. Uhk Ikuana math. "Mea yerel 'fie'Ifi mde 'J(oZB~t Sanad'mJda lbelediye ~im;ni Iol_az_andl, SUI l(Il Ti p'e yaglllan saldm tar ~ddete OOI!llU~!J lire Vedat Oem~rcio§lu iJldinii'ldu. Part; ~~m:l~kj ganJ~ aynllki'La nooa ~hmel AU Ayft:!ar"m ta m ba~l msaz, !1!1I~llf]~ sos,yaU:zm ~Qru1Ujrlc ~ Beh~(e Botral!ll'lI!lI Ernek ~l'lJJb!IJ7 nun ~~~ii arastnda tartlill'fla ~nk~]" AYbar ~s.tiifa ettt, sonre ~'f'ni geH.-ildi'.19~-a.·de 5cvye:Uer illi'rl~~iiflin ~e'kD!'Javdk)ta,'~

[maU ~liI",Uy1 ik Iyt? ooldu. Aybar 'li9,-1I1 ~ df!'Si~k l¥n 1~1'i rei:! ISoI'~n Ye' !I rkiild6~lriflli'll~ tep'k~ gjj~tt'!H:ll 'l;'t:!! 1911~'da ~flI!l ba~kal1l!kYIl ~5tt'a eM,I,. ~'n!ijl se~im1ef~n(je ,die :;, a'I alma'lil~aI ~a~rnen, 'T.JP'ir1i ilnunun ke5Ume5~ ~~n 'Se'r!m ~J1\1J1U1lUJ! {je;~i~mi~ olmam llB'11en~vte aocak 2. mille!Ne:k~lli~i ~Nehme~ AU Aybar \i'e RTZa KljJas.~ kaizanabildi'. ~!lJ~at '~91 ~ 'de Ayb.a r partl Thfe~;!il!lldellli de ~s.tifiil ettl, Parti i~ lnde MOD ~ A'51), PII),il, Etmck ~1!'llJI<1an arasmda 8YJ!11rnal~ r ya~andl. 1911'de '~8~jzme ha,yukamlJallyaSlI y,elpl'ldl.

~:2 Man. '11 gi7'1 i1f! llhW·jUII :!iI!If'!r.!lsli"IId.!i 2. ~ iI'~rnmm TI P. k-!i pa'Ulirll" L1oofleorj httu'kliiillldl. " 5 1f1lli Ik.!diaF deil~i'll It!! pls 'Oe9~all1 aldh. Sir !!mlV ~~1. a'FFl:!{li:!l Wfbet ka~dll. ]W5 :v!~mda Geil'le~ lba,kalll8ehil:e' BDfim bndenLiErinde ~nr&m cll'gUlUendh am;:alI; elki li iJUamail;ll, 1 ~1'7'de Tip \1O" , O}I' oranl)1a sa dec e' 2Cl'.10IlD ajf aD_abilrni$tir. 1111ji'iIj! senaiiJ l(e.n ileme se~jm imle ise 13.'!Xl(II oy a~d II; ~DP! mP'! rsl p'in ~erl~lnde Midi.

Turk-rye l~fJ p~,rtrlsrnden 2.. !(olrrl~rcde Troi;k'i'St ~~ma'S~Yl~, ihra~ edi~en Ya1~m ~u~UkJ Meitin ~L1lhaoi~U!, flhan

Akall n. ~wt OdFfHI"1 ~ CI$b.l~111 Vf! ~i!Vf@:!ll Ey~fi_. ; !!iI7iQ 'dI~ Slns,Y£i,lht IIItt ldar dI~f!I!OI n ~ ~lki!UJ!f!iiy.!l ib!1l~llill!lli!n'~Ur; 111, EyHiL 119',8!11 darbe'50'I¥le liP I!J.apatlldh. 111iil87 Y1lii1d~ TiP. TKP de birl-e'~re;k lurklye 8!rte:pk Kom~ni5<t Part~S!I mSKiP~ adlm a_ldl.. BI!.i pilJrtl diIDa 'SDnJra koertdind 'Feslhietti. B.u paFtinfn kadrola r~m daha 'SDnlra biT KISlTIl 'ODP ve lll(lP lfE' katl~d'l.

l!]iyoi1lalF lid ~pa'ftj k8lpaittll1l1fiiltlfil a,Slit rliGdeni 'mmJf v(!' IbclucuHIk su,Lan olgJJi1I.ly~' de, ~KP ,dle, ltau ~~I~" 'i~lern!1e-di' f!Il!1?v~"d~~ ki s:j]~e~ tifr olfllek ,d,eif~, l!lIli?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful