Você está na página 1de 283

W. K. F. ZWIERZINA.

PENNINGKUNDIGE
GESCHIEDENIS
DER

REGEERING VAN H. M. KONINGIN

WILHELMINA
DER NEDERLANDEN.

18981908.

AMSTERDAM,
I9I4-

E R R A T A .

Op blz. 21o, 24e en 3ic regel van boven en blz.


232 2e regel van boven staat:
Monster tentoonstelling, moet zijn
Monsterstentoonstelling.
,,

214, ie

regel van boven is uitgevallen:

BEGEER.

,,

,,

219, ie r. van boven staat:


Friesland, moet zijn : Franeker.

219, 7e r. van boven moet 562


worden veranderd in 563.

219, 25e r. van boven staat: Bellinxhave


moet zijn : Bellincliave.

,,

220, ioe r. van boven staat: 152, 201,


moet zijn: 152/201.

,,

234 vervalt het woord ,,Oranje"


bovenaan.
236 bovenaan bij te voegen : Roermond.
(Verv.)
239

,,

,,

,,

,,

Sneek(Verv.)

240 leze men:


Tuinbouwver., Baroniesche.

VOORWOORD.

Nadat in 1908 mijn : Beschrijving der Nederlandsche


Penningen 18641898 was gereed gekomen en daarmede
de ontbrekende schakel tusschen de bestaande werken :
VAN MIERIS, VAN LOON, Vervolgen op VAN LOON, NAHUYS,
DIRKS eenerzijds en STEPHANIK en ZWIERZINA, Inhuldi
gingspenningen 1898 anderzijds, besloot het bestuur van
het Kon. Ned. Gen. voor Munt- en Penningkunde, de
beschrijving der na de inhuldiging van H. M. Koningin
WILHELMINA geslagen Nederlandsche of op Nederland
of Nederlanders betrekking hebbende penningen niet in
het Tijdschrift van het genootschap op te nemen, daar
die bij de buitensporige toeneming van het aantal penningen
op allerlei tentoonstellingen en wedstrijden, prijspenningen
van vereenigingen e.d. veel te veel plaats zou innemen.
Op voorstel van den heer C. W. BRUINVIS werd echter
op de jaarvergadering te Alkmaar op 10 Juni 1910 besloten
met de penningbeschrijving voort te gaan, doch op minder
aitvoerige wijze.
Thans geef ik niet mijne volledige aanteekeningen, doch
alleen een uittreksel daaruit. Mijn werk wordt dus een zoo
volledig mogelijke lijst der stukken, met vermelding van
I

2
hunne grootte en makers, doch slechts in korte trekken
een aanduiding van de beelden, die ze vertoonen ; hier en
daar zal een afbeelding van een bizonder fraai stuk, een
historische of biografische noot worden gegeven. De ver
zamelaars kunnen hieruit voldoende zien, welke stukken
er bestaan en hoe ze er ongeveer* uitzien. Ik betreur natuur
lijk de onvolledigheid dezer beschrijving vergeleken met
de tot heden verschenen penningwerken, doch troost mij
met het spreekwoord : een half ei is beter dan een ledige dop!
Voor toezending van aan deze lijst ontbrekende stukken
houd ik mij ten zeerste aanbevolen.
W. K. F. ZWIERZINA.

1898.
1. 2 September. Overlijden van TH. M. ROEST, voor
zitter van het Kon. Ned. Gen. voor Munt- en Penning
kunde. Vz. Borstbeeld, Kz. Opschrift; door J. PH.
M. en J. P. R. MENGER. Zilver en brons, 53 m.M.
beschreven en afgebeeld Tijdschrift 1900, blz. 296.
Verz. Z. (zie Tijdschrift 1898, blz. 296).
2. 14, 15 September. Landbouwtentoonstelling te Beek
en Donk; door M. JANSSEN, Breda. Vergelijk ZWIER
ZINA n. 689. Brons, 42 m.M. Verz. SNOECK.
3. 16-18 September. Hondententoonstelling Nederlandsch-Duitsche Doggenklub te Utrecht. Vz. Doggekop in krans, omschrift (naam der klub), Kz. Wapen
van Utrecht en omschrift; door BEGEER. Brons
41 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1899, blz. 131.
4. 23-28 September. Hondententoonstelling Kynologenvereeniging Nederland te Arnhem door VAN KEMPEN.
Vergelijk ZWIERZINA n. 1261. Brons, ruitvormig
54 m.M.

3
5. September. Concours hippique van de Nieuwe Deli
Race Club. Vz. Zadel, hoofdstel, leidsels, karwatsen,
rijlaarzen en stijgbeugels ; omschrift, Kz. omschrift
in krans ; door BEGEER. Zilver 28\ m.M. Verz. Z.
6. 10 Oktober. G. SALOMONSON HZ. 25 jaar direkteur
der Kon. Stoomweverij te Nijverdal. Vz. Afbeelding
van de stoomweverij en van de stoombleekerij en
opschrift, Kz. nederlandsch wapen met op- en om
schriften ; door GERRITSEN. Brons, 99 m.M., zie
Tijdschrift 1899, blz. 247.
Deze stoomweverij, de eerste van dien aard in Twente, werd in
1852 gesticht door G. en H. SALOMONSON; G. SALOMONSON HZ. werd
in 1857 lid der firma, in 1872 direkteur van de inmiddels opgerichte
naamlooze vennootschap.

7. 19, 20 November. Zangwedstrijd van wege de lieder


tafel Haarlem's Zanggenot." Algemeene Vz. (vrouwe
figuur), Kz. opschrift in krans ; door BEGEER. Brons,
53 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1899, blz. 132.
8. 22 December. Mr. M. W. baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE, 30 jaar lid der Duinkommissie te 's-Gravenhage. Vz. Beteelde duinpan en de gebouwen der
kommissie, data en omschrift, Kz. wapens van DU TOUR
en 's-Gravenhage, opschrift; door TH. H. SAAKES.
Zilver gegraveerd, 60 m.M., uniek. Tijdschrift 1899,
blz. 142.
Mr. MARC WILLEM baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE werd geboren
te Leeuwarden 1838, promoveerde te Utrecht 1859, werd 1869 kamer
heer, 1888 opper-ceremoniemeester van Z. M. Koning WILLEM III,
later werd hem den titel van grootmeester honorair verleend. Hij was
raadslid, later wethouder van openbare werken te 's-Gravenhage,
18831888 minister van justitie, daarna wederom raadslid en wet
houder van onderwijs te 's-Gravenhage en overleed 26 Juli 1908 op
den huize de Hassink", onder Gorssel

9-11. 31 December. Eerepenningen op dezen datum aan


geboden aan L. HANNEMA, H. SIMONSZ en W.
HARMENS CZ., resp. 29 December 1898, 16 September

4
1897 en

5 September 1896, 25 jaar raadslid van Hatlingen. Vz. Het wapen der gemeente, Kz. opschrift
in geslagen krans ; door BEGEER. Zilver, gegraveerd,
Tijdschrift 1899, blz. 140.
2-21. Prijspenningen met het hoofd van H. M. Koningin
WILHELMINA naar PIER PANDER
KZ". naai ver
kiezing ; door BEGEER. Diverse metalen; 59, 52,
50, 47, 40, 35, 32I, 28, 25 en 21 m.M., (n. 13 brons,
verz. Z.)
22. Draagpenninkje. Vz. H. M.'s hoofd en omschrift,
Kz. bloemtak. Zilver, met oog, i8 m.M. Verz. Z.
1899.
23.

24.

Februari. 2e Wapenfeest van den OfficierenSchermbond te 's-Gravenhage. Vergelijk ZWIERZINA


n. 1330 ; door BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Z.
Februari. Plakket met borstbeeld van R. A. BUIS
MAN, oud 83 jaar; door J. C. WIENECKE. Brons, 119
bij 91 m.M. Mdailles et Plaquettes modemes, n. 180.

8-10

ROELOF ALBERTUS BUISMAN , geboren te Zwolle 29 Jun) 1816, ves


tigde zich in 1846 te Parijs, waar hij de firma BUISMAN en BRANDTS
en het kommissiehuis BUISMAN & C. oprichtte. In 1884 stichtte hij
de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid te Parijs, waarvan

hij tot zijn dood, 2 April 1902, voorzitter was.

April. Hondententoonstelling te Amsterdam, bij


het 25-jarig bestaan der Ned. Jachtver. NIMROD. VZ.
als ZWIERZINA, n. 382,Kz. jachthond, dieeenjagei
een geschoten patrijs brengt, wapen van Amsterdam
en opschrift ; door BEGEER. Brons, 41 m.M. Verz. Z.
26-28. April.
Prijspenningen van den Amsterdamschen
Kegelbond, het eerst geslagen bij het 10-jarig bestaan.
Leeuw met het amsterdamsche wapen en omschrift,
Kz. schild ; door GERRITSEN. Brons, 50, 40 en 35 m.M.,
alle in Verz. Z.

25. 14-16

PI. I.

5
29. 18 Mei29 Juli.

ie Vredeskonferende te 's-Gravenhage. Plakket. Hoofd van H. M. de Koningin


met omschrift, tusschen de wapens van Nederland
en 's-Gravenhage, onderschrift : IMPERIORVM

COETVS PACIS GENTIVM TVENDAE CAVSSA .


ONGREGATVS IN CIVITATE HAGA COMITIS
MDCCCXCIX (Samenkomst der hoogste machten ver-

eenigd tot instandhouding van den wereldvrede te


's-Gravenhage 1899), Kz. de oorlog, wiens helm door
den dood met lauweren wordt omkranst, tegen
gehouden door den vrede, die nijverheid, landbouw,
kunst en wetenschap beschermt, onderschrift : CONFIRMATA. GENTIVM PACE STVDIORVM BELLICORVM IMMANITATEM PROHIBEBIT LABORIS
PATIENTIA POPVLORVM CVLTVRA TRANQVILLITAS ORDINIS (De volharding bij den arbeid, de

ontwikkeling der volken en de rust van de maat


schappij, door den wereldvrede bevestigd, zullen de
onmenschelijkheid van de zucht tot oorlog verhin
deren). Ontwerp van prof. G. STURM, modell van
W. ACHTENHAGEN ; door BEGEER. Zilver en brons,
87 bij 65 m.M. Tijdschrift 1899, blz. 174, Mdailles
et plaquettes modernes, no. 221.
30. Als voor. Vz. borstbeeld van NIKOLAAS II, keizer van
Rusland, Kz. duitsch opschrift omgeven door de 23
wapens der deelnemende staten. Was verkrijgbaar
bij A. WEYL te Berlijn. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
31. Als voor. Vz. engel met bazuin, cherubijntje met het
wapen van het Roode Kruis, ter zijde:
Sriede sci auf Crdcn. Kz. olijfbosch en duitsch
opschrift. Maker onbekend (duitsch werk), Zilver,
33 m.M. Verz. WIGERSMA.
32. Als voor. Vz. Engel (de Vrede) met het haagsche
wapen, gezicht op 's-Gravenhage, omschrift: PAX
POPULIS, Kz. schild met fransch opschrift ; door B. H.

G
MAYER te Pfortsheim.

Zilver, 29 M.M. Verz. Z.


Illustration 20 Mei 1899, n. 2934, blz. 328.
33. Als voor. Vz. gelijk ZWIERZINA n. 1266, Kz. opschrift:
HOMMAGE/ AU CONGRES DE LA PAIX/ OFFERT PAR/
j. M. VAN KEMPEN ET FILS/ 1899. Brons, 60 m.M.
Verz. Z.
Bij

cirkulaire

van

den Czar van Augustus 1898, die van een ont-

wapeningskonferentie sprak, gevolgd door een tweede van Januari 1899,


die

het

noodigd
in

de

woord

vredeskonferentie

bezigde,

werden

de Staten

uitge-

tot een samenkomst hunner afgevaardigden, die 18 Mei 1899


beroemde

Oranje-zaal

van

het

paleis in

het

Bosch

werd

geopend, ten einde middelen te beramen om de te zware oorlogslasten


te

verminderen,

de oorlogen

zoo

mogelijk

gevolgen zooveel mogelijk te verzachten.


I.

te voorkomen en hunne

Men vormde drie afdeelingen:

Beperking der bewapening en verbod van bepaalde strijdmiddelen.

Het

eenig

voorwerpen
omtrent
der

resultaat
uit

was het

verbod

om projektielen of ontplofbare

; II.

luchtballons

te

werpen

de oorlogsgebruiken

te

land

beginselen

van

en

dat

ontwierp

het

verdrag

nopens de uitbreiding

de konventie van Genve, d.d. 2 Augustus 1864

; III.

(Roode-Kruis-Konventie) tot den zeeoor'og

besloot tot de oprich

ting van het hof voor internationale arbitrage te 's-Gravenhage.

34. 22 Mei. Festival io-jarig bestaan der Harmonie


BEETHOVEN" te Alphen aan den Rijn. Vz. Lier, Kz.
op- en omschrift; door GERRITSEN. Zilver met oog en

ring aan rood, wit blauw lint, 31 m.M. Verz. Z.


35. 26-28 Mei. Hondententoonstelling van Cynophilia te
Groningen. Vz. gelijk ZWIERZINA, n. 1267, Kz. wapen
van Groningen en opschrift; door BEGEER. Ellips
vormig, brons 62 bij 36 m.M. Verz. Z.
36. Mei. Nieuwe prijspenning der gemeente Groningen.
Vz. Het gemeentewapen met adelaars als schild
houders, Kz. glad ; door B. OVING. Zilver, 45 m.M.
Verz. WIGERSMA.
De stempels zijn in 1899 gemaakt, de penning is het eerst gebruikt
voor de onder n. 35 bedoelde tentoonstelling.

37. 17 Juni. Schietwedstrijd te Loosduinen. Vz. gelijk


ZWIERZINA n. 972, het omschrift aangevuld met het

7
predikaat : KON., KZ. onder toezicht van de nederlandsche maagd, reikt de minister van oorlog (luit.gen. K. ELAND) nieuw model geweren \iit aan een
viertal scherpschutters ; naar een ontwerp van prof.
G. STURM, modell van W. ACHTENHAGEN ; door
BEGEER. Zilver en brons, met oog en ring, 38 m.M.
Verz. Z. *
Behalve deze penning (rozenprijs) bestaan er nog tal van andere,
die telken jare met allerlei nieuwe letterzijden bij BEGEER worden
geslagen, doch m. i. hier achterwege kunnen gelaten worden. Vergelijk
ZWIERZINA n. 879 e. v., omschrift nu met: KON.

38. 21 Juni. Als voren. 3e Internationale Match. Vz.


Wapen van Nederland en omschrift, Kz. lauwertak en
omschrift ; door BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Z.
De eerste internationale match had in 1897 te Lyon, de tweede in
1898 te Turijn plaats.

39. 26 Juni. Prijspenning der vereeniging Maastricht


Vooruit". Vz. Het wapen van Maastricht, gehouden
door een omhoog wijzenden engel, links de kerken der
stad, rechts de brug over de Maas, naam der ver. en
datum, Kz. in stralenveld een schild en banderol;
door E. ALARD. Brons, 45 m.M.
40. Juni. Internationale roeiwedstrijd te Leiden, 25-jarig
bestaan der studentenroeiver. Njord.. Vz. gelijk
ZWIERZINA n. 537, Kz. omschrift; door BEGEER.
Brons, met oog en ring, 22 m.M. Verz. Z.
41. 7 Juli. 70-Jarig bestaan van het regiment Grenadiers
en Jagers. Vz. Opschrift in krans, Kz. omschrift en
data ; door BEGEER. Brons, met oog en ring, 28 m.M.
Verz. Z.
Van regeeringswege uitgereikt aan alle tot het regiment behoorende
officieren en manschappen.

42. Als voren. Prijspenning voor de bij deze gelegenheid


gehouden wedstrijden. Vz. Algemeene penning (vrouwe-

8
figuur), Kz. om- en opschriften ; door BEGEER. Brons,
41 m.M.
In 1829 werd overgegaan tot ontbinding der sedert 1814 tot ons
leger, als lijfwacht des Konings, behoorende vier 7.witsersche regi
menten en werden opgerieht een uit drie bataillons bestaande afdeeling
grenadiers en een uit twee bataillons bestaande afdeeling jagers,
15 Oktober 1843 tot n regiment vereenigd.

43. 9 Juli. Herinnering voor de leden der Amsterdamsche


Wielrijdersver. Voorwaarts" (opgericht 17 September
1893) aan den wedstrijd op de Utrechtsche Wielerbaan.
Eenzijdig, opschrift in vergulde letters op verzilverd
veld. Karton 70 m.M. Verz. Z.
44. 14-16 Juli. Hondententoonstelling der Kynologenver.
Nederland te Rotterdam ; door VAN KEMPEN. Ver
gelijk ZWIERZINA n. 1261. Brons, ruitvormig, 54 m.M.
45. 21 Juli. ,,H. M. de Koningin schonk ter herinnering
aan Haar bezoek op Bronbeek aan deze stichting een
prachtigen zilveren penning met het opschrift : 21 Juli
1899". (Inhuldigingspenningen 1898, n. 138-141 ?)
46. 24 Juli. Tot standkomen der wet van 24 Juli 1899
(.Stbl. n. 194) tot aanleg en onderhoud van een
visschershaven te Scheveningen. Vz. de bomschuit
1
SCH. 364 MINISTER LELY", KZ. het wapen van
's-Gravenhage en omschrift; door R. DE VRIES. Goud,
zilver en nikkel, 32 m.M. Verz. Z.
47. 6 Augustus. 25-jarig huwelijk van F. B. A. PH. baron
PRISSE, ingenieur en chef, directeur des ponts et
chausses te Antwerpen en A. M. Q. baronesse VAN
DER BORCH, (geb. Ginneken 25 April 1845). Vz. Vrouw
houdende de familiewapens, Kz. data in rozetakken ;
door BEGEER. Zilver en brons, 28 m.M. Verz. Z.
48. 13 Augustus. Hulde van den Ned. Bond van Gemeente
ambtenaren, afd. Friesland, aan mr. W. A. BERGSMA,
eerelid, lid van de ie Kamer der Staten-Generaal,
burgemeester van Menaldumadeel te Dronrijp. Vz. en

9
Kz. Opschriften, goud met oog en ring, gegraveerd,
uniek, 27 m.M.
De penning draagt den datum 9 April 1899 en werd 13 Augustus
daaraanvolgende aangeboden.

49. 14-18 Augustus, ge Oogheelkundig kongres te Utrecht, v


Rechtsgewend hoofd van prof. dr. F. C. DONDERS,
naar het modell van L. JNGER (ZWIERZINA n. 784),
opschrift, Kz. naam en kwaliteit der leden, (op
mijn ex. : Prof. Dr. H. Snellen Prs. du ge congrs.
Rechthoekige plakket, verzilverd galvano, 90 bij
64 m.M. ; door P. LANKELMA. Verz. Z.
50. 15 Augustus. Zilveren priesterfeest van Mgr. H. VAN DE
WETERING, aartsbisschop van Utrecht. Vz. zijn borst
beeld en omschrift door J. PH. M. MENGER, KZ. zijn
wapen en opschrift door J. P. R. MENGER. Brons,
54 m.M. Verz. Z.
51. Als voren en tevens ter herinnering aan de pontifikale
mis door den hoogen jubilaris te Kevelaer opgedragen
13 September, voor de broederschap van O. L. V. van
Kevelaer te Utrecht. Vz. gelijk ZWIERZINA n. 877,
Kz. op- en omschrift ; door BEGEER. Brons, 32 m.M.
52. 15 Augustus, ie Klubtocht van de NederJandsche
Automobiel-Klub.
Vz. Vrouwefiguur in een auto
gezeten, klubnaam, Kz. opschrift ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z.
53. Schietwedstrijd te Arnhem, 25-jarig bestaan van
NIMROD (Aug. of Sept.) Vz. gekruiste geweren, jacht
hoorn, weitasch en 3 hondekoppen, Kz. omschrift ;
door E. VOET Jr. Prijspenning, brons, 51 m.M.
54. Als voor. Vz. gelijk n. 53, Kz. om- en opschrift ; door
E. VOET Jr. Herinneringspenninkje, 27 m M. Verz. Z.
55. 9-10 September. Tentoonstelling van toestellen voor
het gebruik van gas, water en acetyleen te Schiedam.
Vz. Gemeentewapen en omschrift, Kz. glad veld met

10

krans ; door BEGEER. Brons, zilver, verguld zilver en


goud, 41 m.M.
56. 3 Oktober. Boeieroptocht vanwege de 3 Oktober-ver.
te Leiden. Gelijk ZWIERZINA n. 1240, met ander
omschrift op de Kz. ; door VAN KEMPEN. Brons, met
oog en ring, 45 m.M.
57. 23 Oktober. Promotie van F. A. C. graaf VAN LYNDEN
VAN SANDENBURG tot dokter in de staatsweten
schappen te Utrecht. Vz. Familiewapen, Kz. latijnsch
opschrift ; door BEGEER. Brons, 41 m.M. Verz. Z.
De gepromoveerde was, als MAXIMILIAAN II, Koning van Boheme,
hoofdpersoon van het in Juni 1896. bij gelegenheid van het 52ste
lustrum der Utrechtsche hoogeschool, gehouden ridderhofspel (zie
ZWIERZINA n. 1221); 31 Augustus 1903 werd hij benoemd tot kamer
heer in buitengewonen dienst

58. November. VIRULY -penning der Nederlandsche Maat

schappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Vz. Borst


beeld van W. A. VIRULY VERBRUGGE, omschrift, Kz.
glad veld met omschrift; door J. BAETES. Goud,
42 m.M., brons in Verz. Z.
Wordt jaarlijks eenmaal in goud ter beschikking gesteld van de
afdeeling, die de belangrijkste tentoonstelling houdt. De kosten worden
bestreden uit een daartoe bestemd fonds. In verguld zilver aangeboden
aan den heer VIRULY te Rotterdam, die gedurende twee driejaarlijksche
tijdvakken voorzitter der maatschappij was, in de Tweede Kamer
steeds opkwam voor de belangen van den tuinbouw en aan wien
hoofdzakelijk de oprichting van rijkstuinbouwscholen en de regeling
van het tuinbouwonderwijs ook buiten die inrichtingen te danken is.

59. Fotografiewedstrijd uitgeschreven door het dagblad

de Courant" te Amsteidam. Vz. Algemeene penning


(vrouwefiguur), Kz. op- en omschrift; door BEGEER.
Brons, 58 m.M. Verz. Z.
60. Plakket met borstbeeld van Jhr. B. W. VAN RIEMSDIJK,
hoofddirekteur van 's Rijksmuseum te Amsterdam ;
door J. HENDR. BAARS, 93 bij 127 m.M. In brons
gegoten door BEGEER. Mdailles et plaquettes modernes
n. 181.

II

61. Penningplaat met borstbeeld van FERD. LEENHOFF,

beeldhouwer, hoogleeraar aan de rijksakademie van


beeldende kunst te Amsterdam; door J. HENDR.
BAARS, 165 m.M., in brons gegoten door BEGEER.
Mdailles et plaquettes modemes n. 182.
LEENHOFF, geboren Zaltbommel 24 Mei 1841, volgde in 1889 prof.
STRACK op. eervol ontslag Juli 1900. Hij maakte o. a. het in 1893
te Hoorn opgerichte standbeeld voor JAN PIETERSZ. COEN.

62. 63. Nieuwe Prijspenningen van H. M. de KoninginMoeder. Geheel gelijk ZWIERZINA nos. 975, 976, doch
met aan de Vz. het omschrift : EMM\ KONINGIN
MOEDER DER NEDERIANDEN. (Vz. modell van BART
VAN HOVE, door J. P. M. MENGER, Kz. door W.
SCHAMMF.R). Goud, zilver en brons, 65 en 45 m.M.
64. Nieuwe Prijspenning voor duivenvluchten. Vz. Hoofd
van H. M. de Koninging naar modell van H. BAARS,
door J. P. M. MENGER, KZ. gelijk ZWIERZINA, nos. 573
en 974. Goud, zilver, brons, 40 m.M. Verz. Z.
65, 66. Proeven van ontwerpen van de Vz. voor de nieuwe

guldens en halve guldens, met als Kz. vermelding der


vervaardiging door BEGEER naai het model van PIER
PANDER. Brons, 28 en 22^ m.M.. Verz. Z.
Vervaardigd om aan te toonen, dat het niet noodig was destempels
voor de nederlandsche munten in het buitenland (door PAULIN TASSET
te Parijs, die daarvoor / 10,000. ontving) te laten maken.

67, 68. Prijspenningen met hoofd van H. M. de Koningin ;


door J. A. A. GERRITSEN. Div. metalen met en zonder

oog en ring, 42-J- en 35 mM. Verz. Z. (Handelspenningen).


Groninger Maatschappij van Landbouw en
Nijverheid. Vz. Het provinciewapen, omgeven door
emblemen van landbouw en nijverheid, omschrift,
Kz. glad veld, waarin links een lauwertak ; door VAN
KEMPEN. Brons, 40 m.M.
70, 71. Idem. Nederlandsche Wielerbond. Vz. Staande
69. Idem.

12

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

leeuw op met blokken bezaaid veld, op horizontalen


balk de naam van den bond, omschrift : DOORTRAPPEN
EN RECHT VOORUIT KIJKEN 1898, Kz. vrouwefiguur in
landschap met wielrijders ; door BEGEER. Brons 41
en 28 m.M.
Idem. Nederlandsche Terrierklub. Vz. Groep van
drie terriers, omschrift, Kz. glad; door BEGEER.
Diverse metalen, 41 m.M.
Idem. Nederlandsche Lawntennisbond. Vz. Het
nederlandsche wapen en omschrift, Kz. gld, door een
krans omgeven veld; door G. C. REESER & Zoon te
's-Gravenhage. Zilver verguld, met oog enj_r\ng,
32 m.M., aan oranje-wit-oranje lint.
Idem. Nederlandsche Konijnenhond. Vz. Zittend
konijn, omschrift, Kz. glad veld in krans; door BEGEER.
Brons, 40 m.M. Verz. Z.
Idem. Postduivenvereeniging de Zwaluw" te Amster
dam. Vz. Duiventil en mand met duiven, wapen van
Amsterdam, omschrift, Kz. glad veld in krans ; door
BEGEER. Brons, 41 m.M.
Idem. Postduivenvereeniging WILHELMINA" te Apel
doorn. Vz. Naam der ver. en een duif, Kz. door palm
en eiketakken omgeven schild; door GERRITSEN. Brons,
42 m.M. Verz. Z.
Idem. Afd. Amsterdam van den Nederlandschen
Bond van Oud-Onderofficieren. Vz. Het nederlandsche
wapen en omschrift, Kz. door palm- en eiketakken
omgeven schild; door GERRITSEN. Brons, 45 m-M.
Verz. Z.
Idem. Dordrecht sche Sneeuw- en IJsklub. \z. Ge
meentewapen en omschrift, Kz. glad veld in krans,
door BEGEER. Brons, 41 m.M.
Examenkommissie der gereformeerde ziekenverzorging
en -verpleging. Vz. Rots, waarop een stralen schietend

3
kruis, tusschen twee schildjes met een liart en een hand;
Kz. opschrift ; door BEGEER. Brons, 32 m.M.
80. Draagpenning der St. PAULUS -vereeniging tot be
strijding van drankmisbruik in het bisdom 's-Hertogenbosch. Vz. PAULUS met zwaard en boek (knie
stuk), Kz. opschrift. Koper verzilverd, 22 m.M.
Verz. SNOECK.
81. Idem. Algemeene bond van Nederlandsche Marine
matrozen. Vz. H. M.'s borstbeeld (door B. H. MAYER
te Pfortsheim ? Vg. Inhuldigingspenningen n. 89),
Kz. Gekroond anker en omschrift. Verzilverd koper,
20 m.M. Verz. Z.
De bond werd opgericht en verkreeg rechtspersoonlijkheid in 1899,
had ten doel langs wettigen weg en met gepaste middelen de belangen
te bevorderen van matrozen in nederlandschen dienst" en werd in
April 1904 bij rechterlijk vonnis ontbonden, wegens ongepaste en met
de krijgstucht strijdende artikelen in het bondsorgaan het Anker".

82. Vijfjarig bestaan van het Johannesburger Vrijwilligerkorps. Vz. Het wapen der (omschrift) Z.-Afrikaansche
Republiek, Kz. op- en omschrift; door BEGEER. Brons,
47 m.M. Verz. Z.
83. Prijspenning van het Pretoria Landbouwgenootschap.
Vz. Vrouwefiguur de Landbouw tusschen een
ploeg en een schaap, omschrift, Kz. in krans : TOE
GEKEND AAN; door VAN KEMPEN. Brons, 42^ m.M.
1899/1900.
84. Transvaalpenning. Vz. Transvaalsche boer met
geweer (kniestuk), op den achtergrond ossenwagen,
opschrift : ALLES ZAL RECHT KOM (gezegde van wijlen
Pres. BRAND), KZ. het gouden kalf op voetstuk met :
1899-1900, waartegen een gebroken wetstafel rust ;
op den achtergrond graven en een gier, tegen de lucht
een springende lyddietbom; omschrift : GOD BE
HOEDE LAND EN VOLK ; door J. C. WIENECKE. Goud,

14
zilver en brons, 27 m.M., Verz. Z. Tijdschrift igoi blz.
315 en 1901 blz. 261 n. 17. Mdailles et Plaquettes
modemes, n. 226.
Na het mislukken der onderhandelingen over het kiesrecht der
Uitlanders" en het daarop zenden van een groote krijgsmacht naar
Zuid-Afrika, brak, tengevolge van het door de Zuid-Afrikaansche
Republiek aan Engeland gezonden ultimatum, n Oktober 1899 de
oorlog uit tusschen beide rijken, waarbij het eerst gemelde door den
Oranje-Vrijstaat werd gesteund. De oorlog eindigde, ondanks den heldhaftigen worstelstrijd der Boeren tegen een verpletterende overmacht,
met de onderwerping der grootendeels verwoeste en platgebrande
republieken, niet door de overwinning der Engelschen, doch doordat
deze de vrouwen en kinderen hunner tegenstanders naar de koncentratie (martel) kampen dreven, waar honger en ziekte hen bij honderden
deden sterven. De Boeren vekozen de onderwerping boven de uitroeiing
van hun stam.

1900.
85. 8-10 Februari. 3e Wapenfeest van den Koninklijken
Officieren-Schermbond te 'j-Gravenhage. Vz. gelijk
n. 23 met bijvoeging van het predikaat : KONINKLIJKE
in het omschrilt, Kz. opschrift in krans ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M.
86. 9-11 Maart. Hondententoonstelling te Rotterdam.
Vz. gelijk ZWIERZINA n. 382, (Nimrod), Kz. het
wapen van Rotterdam, data en omschrift; door
BEGEER. Brons, 42 m.M.
87. Als voor. Fraaie rechtsgewende kop van een duitschen dog, opschrift : NEDERLANDSCHE - DUITSCHE- DOGGEN - CLUB, Kz. = n. 86 ; door BEGEER. Brons,
42 m.M. Verz. Z. Mdailles et Plaquettes modernes
n. 266.
88. Als voor. Fraaie rechtsgewende kop van een her
dershond, omschrift : NEDERLANDSCHE HERDERS
HONDEN CLUB, Kz. = n. 86; door BEGEER. Brons,
42 m.M., Mdailles et Plaquettes modernes n. 267.

t5
89. 14 Maart. Vergadering te Utrecht en bezoek aan
's Rijks Munt van de Broederschap van Hoofdkommissarissen en Kommisarissen van Politie in Nederland.
Vz. Het nederlandsche wapen, omschrifi (naam der
broederschap), Kz. opschrift; door 's Rijks stempel
snijders. Roodkoper, 27 m.M., Verz. Z.
90. 27-29 April. Hondententoonstelling Cynophilia te
Amsterdam. Vz. Hondekop (v.g. n. 87) en naam der
klub, Kz. wapen van Amsterdam en opschrift; door
BEGEER. Brons, ruitvormig, 49 m.M., Verz. Z.
91. 1 Mei. ,,50-Jarig bestaan der Onderlinge Brand
waarborg Maatschappij voor de gemeente Leeuwarden".
Vz. opschrift (zie hiervoor) in opgelegden krans, Kz.
het wapen van Leeuwarden. Kantschrift: AANGE
BODEN AAN HET FRIESCH MUSEUM VAN OUDHEDEN

i MEI 1900. De penning kan met een scharnier geopend


worden en vertoont aan de binnenzijden de namen van
,,De Direktie op 1 Mei 1900", Goud, gegraveerd,
53 m-M.
92. 18-20 Mei. Hondententoonstelling Kynologonver.
Nederland te 's-Gravenhage. Vz. = ZWIERZINA n.
1261, Kz. wapen van 's-Gravenhage en opschrift;
door VAN KEMPEN. Verguld zilver, zilver en brons,
ruitvormig, 54 m.M.
93. 5-6 Juni. Vergadering der Vereeniging van Chris
telijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
en Overzeesche Bezittingen te Utrecht. Vz. = n. 66,
Kz. opschrift; door BEGEER. Brons 22J m.M.
94. 12 Juni. Alg. vergadering der Vereeningig tot Bevor
dering van Fabrieks- en Handwerksnij verheid in
Nederland te Utrecht. Vz. = n. 66, Kz. op- en om
schrift ; door BEGEER, Brons. 22^ m.M. Verz. Z.
N. 93 en 94 werden aangeboden bij gelegenheid van bezoeken aan
de ateliers BEGEER.

95. 15-17 Juni .Hondententoonstelling Nimrod te Arnhem.


Vz. Kop van een jachthond, omgeven door cartouches

i6
met : patrijs, korhoen, snip en eend, Kz. omschrift
(naam der ver.), in de hoeken vier koningskronen,
wapen van Arnhem en opschrift ; door E. VOET JZ.
Brons, ruitvoimig, 67 m.M., Verz. Z.
96. Alsvoor. Vz. = ZWIERZINA n. 382, Kz. wapen van
Arnhem, op- en omschrift; door BEGEER. Brons,
42 m.M.
97. 16-19 Juni-

Internationale Kegelwedstrijd Columbumbas te Utrecht, Vz. = ZWIERZINA n. 984, Kz.


kegel jongen (borstbeeld), vliegend lint met opschrift
(v.g. Mdailles et Plaquettes modernes n. 272) ; door
BEGEER. Brons, 44 m.M. Verz. Z.
98. 24 Juni. 3e Eeuwfeest van de Kon. Schutterij het
Zandakker" te Venray. Vz. = Inhuldigingspenningen
1898 n. 42, Kz. opschrift in krans ; door BOUCHETTE(P).
Zilver, met oog en ring, 34 m.M. Kon. Kab.
99. 25 Juni15 Juli. Nationale tentoonstelling van
muziekinstrumenten enz. te 's-Gravenhage. Vz. Het
nederlandsche wapen en omschrift, Kz. opschrift in
een krans van muziekinstrumenten ; door BEGEER.
Brons, 40 m.M. Verz. Z.
Deze tentoonstelling omvatte muziekinstrumenten, muziekwerken
en boekwerken over muziek door Nederlanders of in Nederland
wonenden vervaardigd, en werd gehouden bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan der Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging.

100. 27 Juni. 50-Jaiig huwelijk van J. A. M. VAN OORDT


en S. L. J. VAN OOSTEN, heei en vrouwe van Bun
schoten, Sparenburg en Dijkhuizen. Vz. In eikekrans,
waarop het wapen van VAN OORDT rust: Ps. 103 : i, 2.
(Loof den Heer mijne ziel en al wat binnen in mij is
Zijnen heiligen naam, loof den Heer mijne zielen vergeet
geene van Zijne weldaden) en de namen van het
gouden paar, Kz. de data : ROTTERDAM 27 JUNI 1850 .
VELP 27 JUNI 1900 en een 6-iegelig vers; door j. P. M.
MENGER. Zilver en brons, 51 m.M. Verz. Z.

PI. II.

*7

101. i Juli. jhr. mr. VICTOR DE STUERS, 25 jaar referen


daris, chef der afd. Kunsten en Wetenschappen aan
Departement van Binnenlandsche Zaken. Vz. Zijn
linksgewend borstbeeld in pelsjas, naar het modell
van L. JNGER, omschrift: VICTOR DE STVERS, KZ.
zijn wapen met schildhouders, omschrift (data en
kwaliteit); door BEGEER. Brons, 65. m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1901, blz. 78 (waarbij afgedrukt de oor
konde), Mdailles et Plaquettes modemes n. 224.
Jhr. VICTOR EUGNE LOUIS DE STUERS, werd geboren te Maastricht,
den 2osten Oktober 1843, hij studeerde te Leiden en promoveerde in de
rechten in 1869 op een proefschrift: de Verhouding der Volksvertegen
woordigers tot hunne Kiezershetwelk het met een gouden medaille
bekroond antwoord was op een door de groningsche hoogeschool uitge
schreven prijsvraag. In 1870 vestigde hij zich te 's-Gravenhage als
advokaat. In 1874 werd hij benoemd tot lid en sekretaris van het op
zijn aandrang in het leven geroepen kollege van Rijks-Adviseurs voor de
monumenten van geschiedenis en kunst ; deze stichting werd reeds in
1875 gevolgd door de oprichting eener afdeeling voor Kunsten en Weten
schappen bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, waarvan hij
de chef werd met den rang van referendaris. Hij nam deze betrekking
waar tot het einde van 1901, toen hij ingevolge het Kon. besluit van
5 Februari 1868 daarvan werd ontheven, wegens zijne benoeming tot
lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal voor het distrikt Weert, dat
hij tot heden vertegenwoordigt. Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, kommandeur in de orde van FRANS JOZEF, officier in
de LEOPOLDS-Orde van Belgi en in het Legioen van Eer.

102. 3 Juli. Bezoek van H. M. de Koningin aan Utrecht.


Vz. = n. 13. Kz. gezicht in vogelvlucht op Utrecht,
op den voorgrond een rots met het gekroonde pro
vinciewapen ; op de rots is een gedenktafel opgericht,
waarin de muze der geschiedenis datum en feit van
het kon. bezoek grift; door BEGEER. Zilver en brons,
52 mM., Verz. Z. Eigen Haard 1900, blz. 448,
Mdailles et Plaquettes modernes, n. 222.
2

i8
Het bezoek gold ditmaal de provincie. Te
uur kwamen de Koninginnen
per rijtuig aan en begaven zich naar Paushuizen, waar H.H. M.M. door
'den Kmmissaris der Koningin werden ontvangen. Ten 6J uur reden de
Vorstinnen naar het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, waar Haar
door de Provinciale Staten een diner werd aangeboden. Ten ruim 10 uur
keerden de hooge gasten naar Soestdijk terug door de schitterend ver
lichte Maliebaan. Ook het Hoogelandsche Park^vas fraai gellumineerd.

103. Voorgenomen bezoek van H. M. de Koningin aan


's-Rijks Munt. Vz. Links gewend hoofd van H. M.
met diadeem naar het modell van H. BAARS, door
MENGER (J. P. M. ?), Kz. de zon, daaronder:
KONINGIN - WILHELMINA - BEZOEKT 's RIJKSMUNT -

1900 - *. Brons, 30 m.M., Verz. Z.


104. 15, 16 Juli. Internationaal festival van harmonie- en
fanfaregezelschappen ter herinnering aan het 12-J-jarig
bestaan der Nieuwe Koninklijke Harmonie Vlijt en
Volharding", te Roosendaal, opgericht 12 Augustus
1886. Vz. Spinneweb met spin, waarop boven links
een bijenkorf, onder in het midden het gemeente
wapen rust, alles in krans van lauwer- en eiketakken,
omschrift (naam en oprichtingsdatum), Kz. op- en
omschrift; door ,,Amst. Grav. Inricht.
(lees .
BEGEER). Brons, 50 m.M.
105. 16 Juli-Oktober. Geschiedkundige tentoonstelling van
het Nederlandsche Zeewezen te 's-Gravenhage. Vz.
NEPTUNUS, rechtsgewend staande op zijn schelp
wagen, de rechterhand omklemt den drietand,
waarop hij steunt, de linker houdt de teugels van zijn
(onzichtbaar) span, mantel en baard wapperen in den
wind ; op den achtergrond de kust en twee 17eeeuwsche schepen, omschrift : NEDERLAND'S GESCHIE
DENIS TER ZEE HERDACHT, Kz. de AEMILIA, het schip
van M. Hz. TROMP in den zeeslag bij Duins, 1639,
omschrift: 's GRAVENHAGE 1900; modell van J. C.
WIENECKE ; door BEGEER. Zilver en brons, 50 m .M.
Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes n. 225.

9
H. M. de Koningin opende, na verwelkomd te zijn door den voorzitter
der tentoonstellingskommissie, den bankier D. F. SCHEURLEER te
's-Gravenhage, en de rede van Prof. Dr. P. J. BLOK te Leiden (overzicht
van ons zeewezen) te hebben aangehoord, de tentoonstelling, die gehouden
werd in de gothische zaal van het voormalig paleis van Z.M. Koning
WILLEM II en aangrenzende zalen, waar tal van hoogstmerkwaardige
zaken ons zeewezen tot r7gs betreffende bijeen waren gebracht door
231 inzenders. H. M. schonk 50 zilveren ex. van den penning voorde
meest verdienstelijke inzendingen, o.a. ontvingen een ex. de prinses
MARIE VON WIED, de erfgroothertog van Saksen, prins BERNARD
HEINRICH VAN SAKSEN en de koningin van Engeland. De bronzen
afslagen werden tegen betaling van / 3. voor het publiek verkrijgbaar
gesteld.

106. 29 Juli. Festival der fanfare Phileutonia" te Hel


mond. Vz. In geslagen door eike- en lauwertakken
omgeven schild gegraveerd het wapen van Helmond,
Kz. naam en datum gegraveerd in geslagen krans.
Verguld zilver, met oog en ring, 40 m.M. Verz.
SNOECK.

107. 15 Augustus. 25-jarig verblijf in den Congo van


ANTON GRESHOFF te Brazzaville. Vz. Afrikaansch
landschap met inboorling op de olifantenjacht, om
geven door lauwertakken, Kz. op- en omschrift;
door J. F. H. BOUCHETTE. Zilver, 29 m.M., met oog be
vestigd aan een zilveren lint, waarop: * N A H v *
Verz. Z.
Den i5den Augustus 1875 aanvaardde GRESHOF, destijds ambtenaar
bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te 's-Gravenhage, de taak om aan den Congo, in het hart van Afrika, mede de rune
PINCOFFS te helpen herstellen. Door ijver, talent en onvermoeide inspan
ning is hij daarin geslaagd, getuige de bloei, waarin zich thans de bezit
tingen der Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap van Banana
tot aan de bronnen van den Congo weder mogen verheugen. De penning
werd door GRESHOFF, destijds chef van de afd. Boven-Congo, bij gelegen
heid der vierdaagsche feesten te Brazzaville geschonken aan de 80
onder hem staande europeesche beambten. Kort daarop legde hij, door
gezondheidsredenen genoopt, zijn betrekking neder en overleed te

20
Scheveningen 19 Maart 1908. GRESHOFF was konsul der Nederlanden in
den Onafh. Congostaat, ridder in de Oranje Nassau-orde en van het
Legioen van Eer.

108-110. 15, 16 Augustus. Nationaal concours van dilet

tanten harmonie- en fanfaregezelschappen vanwege


het Zeister Harmoniemuziekgezelschap, a. Vz. Wapen
van Zeist op palmtak, naam der vereeniging. Kz.
omschrift, vermelding van den behaalden prijs ; door
BEGEER. Met oog en ring, 58 m.M. b. Vz. = 108,
Kz. opschrift. Verguld koper, met oog en ring,
58 m.M. (Vaandel-herinneringspenning). Verz. Z.
c. Vz. = n. 66, Kz. wapen van Zeist en opschrift.
Goudbrons, met oog en ring, 22+ m.M. (Herinnerings
penning voor de deelnemers). Verz. Z.
111, 112. Augustus. Prijspenningen van den Nederlandschen Hotelhoudersbond te Amsterdam, a. Vz.
Vrouw, zittend op een koffer, in den linkerarm blad
met twee platte champagneglazen, in den rechter
hoorn van overvloed, aan hare voeten merkuriusstaf,
bijenkorf en valies, op den achtergrond stoomboot
en trein, over een viadukt rijdende, omschrift (naam
en zetel van den bond), Kz. kelk, antieke vaas en
schaal op voet, omgeven door een palmtak ; door
J. A. A. GERRITSEN. Brons, 40 m.M. Verz. Z.
b. Dezelfde, met oog en ring, bevestigd aan een
metalen ornement met de letters : N H B. Verz. Z.
113. 3 Oktober. Muziekfestival vanwege de 3 Oktobervereeniging te Leiden. Gelijk ZWIERZINA n. 1240,
doch met ander omschrift op de Kz. ; door VAN
KEMPEN. Brons, met oog en ring, 45 m.M. Verz. Z.
Uitgereikt als vaandelpenning aan de 30 fanfarekorpsen, die op ver
schillende plaatsen in de stad muziekuitvoeringen gaven.

114. 7 Oktober-18 November. Kegelwedstrijd uitge


schreven bij het 5-jarig bestaan der kegelklub Entre
Nous" te Amsterdam. Vz. Opschrift op schild,

21

omgeven door eiketakken en kegelemblemen, Kz.


lauwertakken; door J. A. A. GERRITSEN. Goud,
verguld zilver, zilver en brons, 25 m.M. Verz. Z.

115. 8 Oktober. 100-Jarig bestaan der firma W. VOET en


Zonen, zilversmeden te Haarlem. Vz. Schild, waarop
een bokaal met deksel, omgeven door fraai ornementwerk, omschrift (datum van oprichting), Kz. gedenk
tafel met de namen der opvolgende firmanten,
om
geven door de jaartallen 1800-1900, klaver- en hulst
bladeren, omschrift (firmanaam), ontworpen door
E. VOET JR., stempels van RICHARD THRER. Zilver
en brons, 50 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1901, blz. 84.
Geslagen 4 zilveren en 40 bronzen exemplaren.

116. 24 Oktober. Meerderjarigheid van JACOB CAREL


JULIUS baron BRANTSEN VAN RHEDEROORD te de
Steeg. Vz. Familiewapen, Kz. op- en omschrift;
door BEGEER. Goud, zilver en brons, met oog en
ring, 25 m.M.

117. Ter herinnering aan het verblijf van denzelfden bij


de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1896-1900.
Vz. = n. 116. Kz. opschrift, door BEGEER. Brons,
25 m.M.

118. Oktober. Plakket met borstbeeld van CHRISTIAAN


DE BOUTER, JE 39, amanuensis bij 's Rijks munt te
Utrecht. Eenzijdig brons, 103x75 m.M., door
J. C. WIENECKE, galvano (massief, nieuw procd)
van P. L. LANKELMA. Verz. Z.
DE BOUTER, geboren 6 Maart 1861, overleed te Utrecht 17 Mei 1904,
na 23 jaar aan 's Rijksmunt werkzaam te zijn geweest, eerst als draaier,
later als hulp der graveurs, die hem roemden, omdat hij alles, wat hij
onderhanden nam, zeer goed afleverde. Hij was laatst voorman der
inedaillefabriek (K. B. 30 Dec. 1901, n. 100).

119. 1 November. 25-jarig bestaan der Koninklijke Maat


schappij ,,de Schelde" te Vlissingen. Hulde van
direkteur, ingenieurs, ambtenaren en bazen aan den

22

stichter ARIE SMIT. Vz. Zijn rechtsgewend borst


beeld en omschrift, Kz. opschrift en lauwertak ; door
BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Z.
In 1872, bij de opening der havenwerken te Vlissingen door Z. M.
Koning WILLEM III, sprak Z. M. den wensch uit, dat de verlaten Marine
werf weder in werking zou worden gebracht, waartoe A. SMIT, scheeps
bouwmeester te Slikkerveer, zich bereid verklaarde. Het 17 Juni 1875
tusschen hem en het Domeinbestuur gesloten erfpachtskontrakt werd
goedgekeurd bij de wet van 8 September 1875, Stbl. n. 151 ; inmiddels
was 8 Oktober 1875 de maatschappij de Schelde" opgericht, goedge
keurd bij K. B. d.d. 28 Oktober 1875, waarop 1 November 1875 de werk
zaamheden met 18 man werden begonnen. SMIT sedert 1 Augustus
1879 burgemeester van Vlissingen was president-kommissaris ; de
penning werd hem in goud, zilver en brons aangeboden.

120. 14 November. Die Haghe" aan RICHARD HOL, bij

het 10-jarig bestaan der vereeniging, het 650-jarig


bestaan van 's-Gravenhage en den 25osten gedenkdag
der geboorte van den koning-stadhouder WILLEM III.
Vz. In geslagen krans het gegraveerde aanziende
borstbeeld van HOL. Kz. gegraveerd : Die Haghe aan den - gevierden toondichter - van - Huygens'
Scheepspraet - Dutten ? - Bin ick angders dan ik bin 14 November 1900 ; door VAN KEMPEN. L niek, mat
zilver, 50 m.M.
Deze driedubbele feestdag werd in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen gevierd door de vertooning van lichtbeelden van Oud-den Haag
en van vorsten en vorstinnen uit het huis ORANJE-NASSAU, terwijl
CECILIA" een io-tal, meest oud-hollandsche liederen zong, o.a. Scheeps
praet van haar direkteur R. HOL, aan wien daarop de beschreven
penning en het eerelidmaatschap werd aangeboden. In zijn openingsrede
opperde de voorzitter, kolonel F. DE BAS, het denkbeeld een standbeeld
voor den Koning-Stadhouder op te richten, hetwelk thans weldra zal
geschieden. Omtrent HOL zie de noot bij ZWIERZINA nc. 8046.

121. 6 December. Aankomst van KRGER in Nederland.

Vz. Het nederlandsche oorlogschip de Gelderland"


in volle zee, de naam : H R . M S . PANTSERSCHIP GELDER
LAND, weerspiegelt in de golven, omschrift : ONDER

23

GODES BESCHERMING OP DE GROOTE WATEREN, Kz.


opschrift : Aan Zijne Excellentie S. J. P. KRUGER,

Staatspresident der Z. A. Republiek, aangeboden door


J. M. VAN KEMPEN en Zonen, Kon. Ned. Fabriek van
Gouden en Zilveren Werken te Voorschoten, (soort
en verdeeling der letters mij niet bekend), omgeven
door palmtak, anker en opgaande zon, doelende op
het vertrouwen, op een eindelijken op gerechtigheid
gegronden vrede. Uniek, in zilver gedreven, 125 m.M.
Tijdschrift 1901, blz. 264.
122. Als voren. Hulde aan H. M. Koningin WILHELMINA
wegens het aanbieden van de Gelderland". Vz.
H. M's linksgewend borstbeeld, naam en jaartal, Kz.
een vrouw in friesch kostuum, staande op een voet
stuk, dat den naam : GELDERLAND draagt, met de
rechterhand schild en palmtak houdende boven
president KRGER, dien zij met de linkerhand geleidt ;
hij houdt zijn hoed in de rechter-, een rol waarop :
JUSTICE in de linkerhand. Omschrift: SOUVENIR DE
LA COURAGEUSE PROTECTION ACCORDE PAR LA REINE
DE HOLLANDE AU PRSIDENT DU TRANSVAAL
S. E. PAUL KRUEGER LOURENQO-MARQUES MARSEILLE 1900 ; door HIP. LE ROY. Zilver met oog
en ring, 30 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1901, blz. 266.
Vervaardigd tengevolge eener aansporing van het brusselsche dagblad
Petit Bleu, in Nederland in den handel gebracht door J. SCHULMAN' te
Amersfoort. KRGER, die sedert n September 1900 te Louren^o Marqus
vertoefd had, vertrok van daar 19 Oktober d.a.v. en landde te Marseille
23 November.

123. 8 December. Bezoek van KRGER aan H. M.


Koningin WILHELMINA te 's-Gravenhage. Vz. Linksgewend borstbeeld van KRGER, daaronder het
wapen der Z.-Afr. Republiek, omschrift : PAUL
KRGER PRESIDENT D. REPUBLICK (sic) TRANSVAAL,
Kz. het gekroonde nederlandsche wapen, HOLLAND -

24

igoo, omschrift: BEZOCK (sic) D. PRESIDENTEN KRGER


AAN HET KONINGLYKE HOF ; door BEYENBACH te

Wiesbaden. Zilver, brons en aluminium, 36 m.M.


Verz. Z. Tijdschrift 1901, blz. 265.
124. 13 December. Prijspenning van het hoofdbestuur
van de ver. Volksweerbaarheid". Vz. Omschrift,
opschrift : GRONDWET - ARTIKEL 180 - ALLEN WEER
BAAR, Kz. krans ; door VAN KEMPEN. Div. metalen,
40 m.M. Verz. Z.
Op bovengemelden datum werd de eerste afslag in goud op de door
KRGER in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s-Graven-

hage gehouden receptie aan dezen aangeboden. Zie Tijdschrift 1901,


blz. 270. Deze Ver. werd, onder den indruk van den strijd in Zuid-Afrika,
opgericht door een 50-tal vertegenwoordigers van nagenoeg alle richtingen
op godsdienstig en staatkundig gebied. Het doel is in het geheele land
een beweging in het leven te roepen, die leidt tot handelen, tot het zich
vrijwillig oefenen van alle lichamelijk geschikten in al wat noodig is voor
hen, die, als 't gevaar dreigt, niet werkeloos mogen blijven. De ver., erkend
bij K. K. van 12 Februari rgoo, telde in 1902 reeds 112 afdeelingen
met ruim 14.000 leden en meer dan 100 schiet- en weerbaarheidskorpsen.

125. 19 December. Bezoek van KRGER aan Amsterdam.


Vz. Aanziend borstbeeld met de teekenen zijner
waardigheid van (omschrift :) s. J. P. KRGER, Kz.
wapen der Z.-Afr. Republiek, omschrift : EENDRACHT
MAAKT MACHT ; door W. MAYER en F. \\ ILHELM te
Stuttgart. Verguld en verzilverd koper, met oog en
ring, 28 m.M. Verz. Z. Tijdschrift igoi, blz. 271.
Op straat verkocht bij gelegenheid van dit bezoek.

126. 19December. 70ste Verjaardag van J. J. VAN KERKWIJ K


Vz. Het wapen van Zierikzee en datum, omschrift:
HULDE DER INGEZETENEN VAN SCHOUWEN EN DUIVE-

LAND, Kz. het wapen van VAN KERKWIJK, omschrift :


AAN J. J. VAN KERKWIJK LID DER 2e K. S. G. 1863
1900 ; door BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Zeeuwsch

Genootschap.

2'5
Aangeboden in goud, zilver en brons. JACOB JOHAN VAN KERKWIJK,
geboren te Ouddorp, 19 December 1830, studeerde van 1849-1853 te
Delft, was werkzaam bij den aanleg van den spoorweg AntwerpenRotterdam en werd benoemd 1855 tot aspirant-ingenieur, 1866 tot inge
nieur, 1875 tot raad-adviseur bij de telegrafie. Van 1861-1867 was hij
lid van den gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 20 Februari 1863 tot
zijn overlijden 21 Mei 1901 lid van de 2e Kamer voor Zierikzee. In
1870 werd hij met goud bekroond voor de beantwoording eener prijsvraag
over de telegrafie in Nederland ; hij was kommandeur in de orden van den
Ned. Leeuw, van LEOPOLD en van het Legioen van Eer.

127. Ter eere van Mr. J. C. REEPMAKER te Rotterdam.


Vz. Gevleugeld wiel op rail, omgeven door wolken en
bliksemstralen, omschrift: DE NOORDBRABANTSCHDUITSCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ, Kz. palmtak,
opschrift: AAN - MR. J. C. REEPMAKER - TER HERINNERING - AAN ZIJNE - VRUCHTBARE LEIDING ALS - BEHEERDER - DER EERSTE - HYPOTHEEK - EN PRESJDFNTCOMMISSARIS - 1875 I9OO ; door BEGEER.
Brons, 59 m.M.
128. 150-Jarig bestaan der amersfoortsche processie naar
Kevelaer. Vz. 0. L. V. van Kevelaer, omschrift :
CONSOLATRIX ORA PRO NOBIS (troosteres, bid voor ons),
Kz. wapen van Amersfoort, omschrift (naam der
broederschap en jaartallen) ; door BEGEER. Goud
brons, met oog en ring, 29 m.M. Verz. Z.
129. 50-jarig bestaan der Vereeniging VONDEL" te Zaan
dam. Vz. Linksgewend borstbeeld van VONDEL met
kapje, omschrift (naam der ver. en jaartallen),
Kz. schild, omgeven door eike- en palmtakken ;
door J. A. A. GERRITSEN. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
130. Schietwedstrijd te Hoorn, rozenprijs. Vz. = n. 37,
Kz. vrouw, die een knaapje schieten leert, daaronder :
HOORN - 1900; door BEGEER. Zilver en brons,
38 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes
n. 270.
131. Deelneming van Nederland aan de wereldtentoon
stelling te Parijs. Vz. Een van een rots afdalende,

20

gevleugelde genius met phrygische muts, een palmtak


in de linkerhand, reikt met de rechter een lauwer
krans aan een gekroonde vrouw, staande met een
omlauwerd, opgestoken zwaard, aan hare voeten ligt
een slechts met een schootsvel bekleede man, met een
voorhamer in de hand ; op den achtergrond gezicht
op de Seine ; op de afsnede : - LABORE - ET - VIRTUTE (aan arbeid en deugd), Kz. palmtak, lauwerkrans en
wapen van Nederland, opschrift: PARIS 1900 PARTICIPATION DES PAYS-BAS - A L EXPOSITION
UNIVERSELLE
SOUVENIR ; door H. KAUTSCH.

Rechthoekige plakket, verzilverd koper, 88 bij 54 m.M.


Verz. Z.
132. Festival, 10-jarig bestaan der muziekver. Prima
Volta" te Haastrecht. Vz. en Kz. opschriften ; door
BEGEER. Brons 28 m.M.
133. SwAMMERDAM-penning, uitgeloofd door het Genoot
schap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en
Heelkunde te Amsterdam. Vz. = ZWIERZINA n. 534,
(DIRKS n. 571), Kz. lauwerkrans, omschrift :
* NUMMUS IN MEMORIAM JOANNIS SWAMMERDAM,
(penning ter herinnering aan JAN SWAMMERDAM).

Brons, 56 m.M. Verz. Z.


Het genootschap stelde in 1880,ter gelegenheid van den aoosten gedenk
dag van het overlijden van SWAMMERDAM, dezen penning m. ten einde
om de 10 jaar te worden uitgereikt aan dengene, die zich in dat tijdvak
het meest verdienstelijk heeft gemaakt op het door SWAMMERDAM be
oefende deel der geneeskunde. De in 1881 aan dr. CARI. THEODOR VON
SIEBOLD te Mnchen uitgereikte penning werd geslagen op de in
1880 gesneden stempels, ZWIERZINA 11. 534, DIE echter braken, toen in
1900 een zelfde penning moest geslagen worden voor Prof. GEGENBAUER.
JAN SWAMMERDAM werd geboren te Amsterdam 12 bebruari 1637,
studeerde te Leiden in de geneeskunde en onderscheidde zich door zijn
ijver en bekwaamheid in het vervaardigen van geneeskundige preparaten.
Na een studiereis naar Parijs (1664) te Leiden teruggekeerd, verwierf
hij aldaar in 1667 den dokterstitel, doch oefende de praktijk slechts
weinig uit, bij voorkeur met mikroscoop en ontleedmes onderzoekingen
instellende op geneeskundig gebied.

Hij overleed te Amsterdam 17

V
Februari 1680. Zijne belangrijke aanteekeningen werden eerst in 1737 door
BOERHAVE onder den titel: Bijbel der Natuur" uitgegeven.
Het genootschap bracht in 1880 op zijn graf in de Walenkerk en in
den gevel van zijn woonhuis een gedenksteen aan.

134. Prijspenning D. A. THIEME-fonds. Vz. Aanziend


borstbeeld, ter zijde naam van het fonds, Kz. druk
pers, opengeslagen boek, waarop een uil zit, merkuriusstaf, lauwerkrans en palmtak, opschrift: VEREENIGING TER BEVORDERING - VAN DE BELANGEN - DES BOEKHANDELS ; door J. A. A. GERRITSEN. Brons,

59 m.M. Verz. Z.
DIRK ANTONIE THIEME werd geboren te Nijmegen 8 Januari 1830 en
vestigde in 1852 te Arnhem een weldra bloeiende uitgeverszaak. Van
1871-1875 was hij raadslid te Arnhem, in laatstgemeld jaar trad hij op
als uitgever en direkteur van het haagsche dagblad Het Vaderland. Hij
overleed te 's-Gravenhage 12 Juni 1879.
De genoemde ver., opgericht 1 Augustus 1817, is gevestigd te Amster
dam en stelt zich ten' doel de bevordering van de belangen van den
nederl. boekhandel in het algemeen, volgens de beginselen van recht,
goede trouw en welbegrepen handelsvrijheid. Aan de ver. zijn verbonden
het ondersteuningsfonds, het FREDERIK MuLLER-fonds en het in 1879
opgerichte THiEME-fonds..
Dit laatste werd bijeengebracht door
THIEME'S vrienden als blijvende hulde aan zijn arbeid ten bate van de
algemeene belangen van den nederl. boekhandel, als uitgever van oor
spronkelijke werken en als bevorderaar der nationale nijverheid.
Het reglement bepaalt omtrent den penning :
ART. 3. Uit de rente van dit fonds worden de volgende premin uit
gereikt :
i Om de drie jaar beurtelings :
a. aan den schrijver of schrijfster van een N^derlandsch boek of een
reeks van Nederl. geschriften, uitmuntend op het gebied van fraaie
letteren, kunst of onderwijs ;
b. aan den Nederlandschen uitgever van het fraaist uitgevoerd boek,
of de meest grootsche onderneming hier te lande.
20. Om de vijf jaar voor een of meer der meest uitnemende werk
stukken op het gebied der fabrieks-, handwerks- of kunstnijverheid,
ingezonden op een uitgeschreven prijsvraag.
3. J aarlijks aan den leerling of de leerlinge van een der Nederlandsche
Ambachts- of Industriescholen, die een uitmuntend voortbrengsel op
het gebied van kunstnijverheid heeft vervaardigd.
Het bestuur heeft de vrijheid geldelijken steun te verleenen aan een
of andere uitgave, die der kunstnijverheid tot nut kan strekken en die
zonder dien steun onmogelijk zou zijn.

28
ART. 4. De bekroning bedoeld in art 3 sub ia en b, geschiedt van
boeken, verschenen binnen zes jaren, voorafgaande aan het jaar der
bekroning.
,
. ...
Elke uit te keeren premie sub 1 a en b bestaat in een gouden me ai <
ter innerlijke waarde van / 300., tenzij de bekroonde wenscht dit bedrag
in geld te ontvangen". (Mededeeling van wijlen JOH. W. STEPHANIK)

135, 136. Idem. Nederlandsch Gymnastiekverbond. Gelijk


ZWIERZINA n. 1370, zonder het omschrift op de Kz. ;
door BEGEER. Diverse metalen, 60 en 53 m.M.^
137. Idem. Nederlandsche Terrierklub. Gelijk n . 72,
Kz. brons ; door BEGEER. Diverse metalen, 50 m.M.
138. Idem. Ver. tot Bevordering van Bijenteelt in Neder
land. Vz. Stelling met bijenkorven, kasten en korven
van verschillend model, Kz. omschrift (naam dei
ver.) ; door BEGEER. Brons, 35 m.M. Verz. Z.
Volgens mededeeling van Jhr. M. A. SNOECK, de eerste maal uitgereikt
bij gelegenheid der internationale tentoonstelling van bijenteelt te s-Hertogenbosch, 9-11 September 1902. (De stempels zijn in 1900 gemaakt)

139. Idem.

140
'
141.

142.

143.

Marine-Jachtklub, opgericht 10 Aug. 1899.


Vz. Klubvlag, driehoekig, wit met roode ruit, om
schrift, Kz. krans ; door BEGEER. Brons, 50 m.M.
Idem. Huishoudelijke wedstrijden van de Kon.
Officieren Schermbond. Vz. = n. 85, Kz. krans, op
en omschrift; door BEGEER. Brons, 47 m MIdem. Nederlandsche Hoenderklub. Vz. Haan en
hen (Yokohama's), omschrift (naam en doe) der klub),
Kz. haan en hen (Padua's) ; door J. A. A. GERRITSEN.
Brons, 40 m.M. Verz. Z.
Alsvoren. Vz. Kop van een kraaikophaan, zeilde
omschrift, Kz. haan en hen (drentsche boerenhoenders) ; door dezelfde. Brons 40 m.M. \ erz. Z.
Draagpenning R. K. Werkliedenver. St. JOSEPH te
Culemborg. Vz. De H. JOZEF met lelietak m de hand,
omschrift : * * * GOD ZEGENE DEN ARBEID, KZ. op- en
omschrift (naam der ver.) ; door J. F. H. BOUCHETTE.
Kompositie, met oog en ring, 29 m.M. ^ erz. Z.

29
144. Idem. IJsselstein.

Gelijk ZWIERZINA n. 1323 met


veranderden plaatsnaam; door BEGEER. Brons,
25 m.M.
145. Penningplaat met het fraai gemodelleerd aanziend
borstbeeld van Knigin LUISE" ; modell van W.
ACHTENHAGEN ; door BEGEER. Brons, 56 m.M.
LUISE AUGUSTA WILHELMINA AMALIA VON MECKLENBURG-STRELITZ,

gemalin van FRIEDRICH WILHELM

III, koning van

Pruisen, moeder van

keizer WILHELM I, 1776-1810.

1901.
146. 1 Januari. Aanbreken van de 20ste eeuw. Vz. De tijd,

voorgesteld als een gesluierde vrouw, met de rechter


hand een fakkel (de 19de eeuw) uitdoovende, een pas
ontstoken fakkel (de 20ste) in de linker houdend.
Opschrift: TER - EEUW - VER - WISSELING, KZ. sfinx,
als symbool der onzekere toekomst, tusschen het
jaartal 19 01 ; door OTTO OERTEL. Zilver, 39 m.M.
Verz. Z.
147. Als voren. Op de kz. de jaartallen 1900 1901.
Verz. Z.
Deze beide stukken werden voor M 6.50 p. s. in den handel gebracht,
in elf talen de eeuwsverwisseling verkondend.

148. 8 Januari. 50-Jarig bestaan der IJsklub te Leeuwarden.

Vz. Het gemeentewapen, rustend op een schaats,


naam der klub, Kz. data in krans ; door M. J. NOLET
te Leeuwarden. Zilver en brons, met oog en ring,
35 m.M.
149. 22 Januari. Gesp als bij ZWIERZINA n. 127, met het
opschrift: ATJEH 18961900.
Met het t. a. p. beschreven eereteeken toegekend aan allen, die van
29 Maart 1896 tot het einde van het jaar 1900 deel hebben uitgemaakt

f uitmaken van de bezetting van Atjeh en onderhoorigheden of die

3
gedurende dat tijdvak hebben gediend op schepen, behoorendc tot de
scheepsmacht in de wateren van Atjeh of tot de Atjehdivisie, dan wel
op de in die wateren gestationeerde schepen der gouvernementsmarine,
bij K.B. d.d. 22 Januari 1901. Uit deze data vloeit voort, dat het tijd
perk tot aan den afval van TOEKOE OEMAR (1896) als een afgesloten
tijdvak wordt beschouwd, daar vroegere gespen steeds als eerste jaartal
1873 droegen.

150. 2 Februari. Hulde van de Nederlandsche Centrale


Kommissie voor de Wereldtentoonstelling te Parijs
1900 aan haar voorzitter mr. L. P. M. H. baron
MIC.HIELS VAN VERDUIJNEN. Vz. Zijn borstbeeld,
Kz. gezicht op de tentoonstelling vanaf de Esplanade
des Invalides, opschrift; door BEGEER. Brons,
65 m.M. Mdailles et plaquettes modemes n. 265.
Huwelijk van H. M. Koningin WILHELMINA.

151. (52)* 4 Februari.

Huldebetooging van Neerlands


Harmonie- en Fanfaregezelschappen te 's-Gravenhage. Vz. Rechtsgewende hoofden van het hooge
bruidspaar, Kz. opschrift in lauwerkrans, omschrift;
door M. J. H. KESSELS te Tilburg. Koper verguld met
oog en ring, 55 m.M. Verz. Z.
151. (51). 7 Februari. Huwelijksvoltrekking. Ofhcieele
herinneringspenning. Vz. Linksgewende hoofden naar
PIER PANDER, (verg. n. 182), Kz. de letters W en H
in monogram, omgeven door oranjetakken, waardoor
zich een lint slingert met den datum ; door BEGEER.
Zilver en brons, met oog en ring, 32 m.M., aan 28 m.M.
breed lint, in het midden oranje; aan de zijden in de
mecklenburgsche kleuren : blauw, geel, rood. \ erz. Z.
In Mei 1901 namens H. M. en Z. K H. uitgereikt in zilver aan de
leden dei hofhouding, de autoriteiten en ambtenaren, die bij de vol*) De cijfers tusschen haakjes verwijzen naar mijne bijdrage over de huwe
lijkspenningen in : Oranje-Nassau-Mecklenburg-Schwerin Gedenkboek, uitgegeven
bij gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik
van Mecklenburg-Schwerin. Amsterdam VAN HOLKEMA & WARENDORF, 1901,
blz. 453 e. v.

31
trekking van het burgerlijk huwelijk officieel bijstand hebben verleend
en de hoofd- en verdere officieren van land- en zeemacht, die toegevoegd
waren aan de vorstelijke gasten ; in brons aan de hofofficianten.

153. Idem, verkleind model. Zilver en brons, met oog en


ring, 16 m.M. Verz. Z.
154. (i). Vz. Rechtsgewende hoofden, Kz. het hooge
bruidspaar geknield, boven hen duif in stralend licht,
symbool van het sakrament des huwelijks, voor hen
de nederlandsche maagd, met den leeuw aan hare
voeten, palmtak in de linkerhand, de rechter zegenend
uitstrekkend over de hoofden van het vorstelijk paar,
in de afsnede datum ; door BEGEER. Zilver en brons,
29 m.M. Verz. Z.
155. (2). Dezelfde in goudbrons met oog en ring, geslagen
op een muntpers, als schoolkinderenpenning. Verz. Z.
156. Zelfde Vz., Kz. de letters W en H in monogram, daar
onder de datum, alles in lauwertakken, door BEGEER.
Goudbrons, met oog en ring, 29 m.M. Verz. Z.
Heeft uitsluitend gediend voor de schoolkinderen te Utrecht.

157. (3). Aanziende borstbeelden, boven omgeven door


een rechthoek met versierde hoeken ; daarboven :
Ter herinnering aan het huwelijk 1901, daar
onder de namen van het hooge bruidspaar, alles in
krans, Kz. de wapens van Nederland en Mecklenburg-Schwerin onder een koningskroon, lint met de
wapenspreuk : JE MAINTIENDRAI ; door BEYENBACH
te Wiesbaden. Goud, zilver, koper verguld, koper
verzilverd, imitatie oud zilver en gebronsd, 45 m.M.
Verz. Z.
158. (4, 5). Dezelfde met kleine verschillen. Zelfde
metalen, met en zonder oog en ring, 39 m.M. Verz. Z.
159. (6, 7). Dezelfde weder iets verschillend. Zelfde metalen
en aluminium, met en zonder oog en ring, 33 m.M.
Verz. Z.

32
160. Vz. Linksgewende borstbeelden in verdiept rond veld,
daaronder het ie vers van de bekende rei uit VONDEL'S
Gijsbrecht van Aemstel (WAER WERD OPRECHTER
TROUW enz.), Kz. de muze der geschiedenis beitelt in
een gedenksteen met het opschrift : GESCHIEDENIS
VAN NEDERLAND xx EEU(W) als ie feit H. M.'s
huwelijk ; door J. F. H. BOUCHETTE. Rood koperen
plakket (galvanoplastiek), 135 bij 93 m..M. Verz. Z.
Tijdschrift 1902, blz. 65.
161. (8). Vz. Linksgewende borstbeelden, omschrift (namen)
Kz. de nederlandsche maagd met den leeuw aan hare
voeten, hecht slingers van oranjeloot om de wapens
van het hooge bruidspaar, waaronder : GEHUWD
7 FEBR. 1901 ; achtergrond landschap met knot
wilgen, molen en kerkje ; door J. A. A. GERRITSEN,
modell van L. F. EDEMA VAN DER TUUK. Zilver en
brons, 60 m.M. Verz. Z.
162. (9). Alsvoor. Goud, zilver en brons, 42! m.M. Verz. Z.
163. (10, 11). Alsvoor. Zilver en brons. Verz. Z.; met oog
en ring in goud, verguld zilver, zilver en brons.
Verz. Z. en in koper verzilverd als schoolkinderenpenning. Verz. Z. Alle 25 m.M.
164. (12). Zelfde Vz. als n. 163 zonder omschrift.
Kz. glad. Goud, verguld zilver en zilver, met aangesoldeerden speld, 25 m.M. Verz. Z.
165. (13). Alsvoor. Zilver en enkele proeven in brons,
met oog en ring, 17! m.M. Verz. Z
166. (14). Rechtsgewende borstbeelden in verheven,
rechthoekig, van boven boogvormig veld, daarondei
namen en jaartal; door de Ned. Fabriek van Bronswerken, voorheen BECHT & DYSERINCK te Amsterdam,
modell van prof. BART VAN HOVE. Bronzen recht
hoekige plakket, 380 X 275 m.M., eenzijdig. (Foto
in verz. Z).

33
167. (15). Vz. Linksgewende borstbeelden, omschrift
(namen), Kz. op rozen rustend, de wapens van het
hooge bruidspaar onder een koningskroon, terzijden
linten met de wapenspreuken : PER ASPERA AD ASTRA en
JE MAINTIENDRAI; daaronder in oranjekrans: MOGE DEZE
GEBEURTENIS, - ONDER GODS ZEGEN, - BEVORDERLIJK
ZIJN AAN HET WELZIJN - VAN ONS LAND EN VAN ZIJNE BEZITTINGEN EN KOLONIN - IN OOST EN WEST.

(woorden ontleend, blijkens opschrift op de linten


van den krans aan de :) PROCLAMATIE
16 OCT. 1900;
door VAN KEMPEN. Zilver en brons, 40 m.M. Verz. Z.

168. (17). Vz. n. 167, Kz. gegraveerd opschrift : HET


GEMENGD KOOR - BIJ DE - PLECHTIGE HUWELIJKS
INZEGENING - VAN HET - KONINKLIJK BRUIDSPAAR OP 7 FEBRUARI I9OI - IN DE GROOTE KERK - TE
'S-GRAVENHAGE - AAN ZIJNEN DIRECTEUR - ARNOLD
SPOEL. Goud, 40 m.M., 32J gram. Uniek.

169. (16). Verkleining der borstbeelden van n. 167, om


schrift : FEBR.
1901 ; door VAN KEMPEN. Zilver
met doorboord ornement en ring, 16 m.M. Verz. Z.
170. Alsvoor met omschrift : 7 FEBR.
Mr. A. L. C. KLEIJN.

1901.

Verz.

171. Alsvoor, het omschrift hooger geplaatst en grooter


ruimte tusschen 7 en FEBR. Verz. Z.
172. (18). Vz. Rechtsgewende borstbeelden, omschrift
(namen), Kz. het gekroonde wapen van Nederland
tusschen lauwertakken; door G. KOLBE, Metallwaaren-Fabrik, Remscheid. Verguld koper met oog,
22 m.M. Verz. Z.
173. (19). Rechtsgewende borstbeelden, omschrift (namen),
Kz. de wapens op ovale schilden onder een konings
kroon, omschrift: TER HERINNERING AAN HET HUWE
LIJKSFEEST . 7 . FEBRUARI 1901 ; door L. CHR.

34
LAUER te Neurenberg, in den handel gebracht door
A. ROGMANS te Amsterdam. Zilver en goudbrons,

50 m.M. Verz. Z.

174. (20). Zelfde borstbeelden, daarboven: HUWELIJKS


FEEST 7 FEBRUARI 1901, op de afsnede tusschen de

ongekroonde wapens : WILHELMA HENDRIK ; door


LAUER. Eenzijdige rechthoekige plakket, goudbrons,
55 bij 37 m.M. Verz. Z.
Vz. Linksgewende borstbeelden, omschrift
(namen), Kz. de wapens onder een koningskroon,
omschrift als n. 173 ; door LAUER. Zilver, 32 m.M.

175. (21).

Verz. Z.

176 (22). Vz. Zelfde borstbeelden, doch meer afgesneden


en
vlakker, omschrift (namen), Kz. opschrift
(vg. omschrift n. 173, *75) I door LAUER. Koper
verguld, met oog en ring, 27 m.M. Verz. Z. ^
Vz = Inhuldigingspenningen 1090 n . 07,
' Kz 's Prinsen voor f naar rechts gewend borstbeeld
omschrift (naam) ; door LAUER . Koper verguld, met

177 (23)

oog en ring, 27 m.M. Verz. Z.

178 (25). Vz. Aanziend borstbeeld van Hertog HENDRIK,


linksgewend borstbeeld van H. M. de Koningin,
langs den rand klimopranken, Kz. tusschen rozetakken, onder de wapens opschrift : TER HERINNERING

AAN HET HUWELIJK VAN H. M. WILHELMI-A


KONINGIN DER NEDERLANDEN MET Z. D. H.
I901 '
HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG
door B. H. MAYER te Pfortzheim, modelle van prof.

RUDOLF MAYER te Karlsruhe. Zilver, 72 m .M.


Er bestaan slechts enkele proeven in brons. Verz. Z.

179. (26). Dezelfde. Zilver, 40 m.M.

180 (27).

Vz. Linksgewende borstbeelden, omschrift


(namen), Kz. in krans van oranjetakken : GESLAGEN

- TER - HERINNERING - AAN HET - HUWELIJK

35

181.
182.

183.
184.

1901; door WILHELM MAYER en FRANZ WILHELM,


Stuttgarter Metallwaaren Fabrik, in den handel
gebracht door HENRI L. VAN EMDEN te Rotterdam.
18 en 14 karaats goud en zilver, 29 m.M. Verz. Z.
(28). Dezelfde met oog en ring in verguld of verzilverd
koper als schoolkinderenpenning. Verz. Z.
(29). Vz. Linksgewende hoofden, Kz. fantastisch
zeilbootje, waarin het hooge bruidspaar is gezeten,
omschrift : KONINGIN WILHELMINA EN HERTOG HEN
DRIK * GEHUWD 7 FEB. 1910 * ; door PIER PANDER,
reduktie en slag van BEGEER. Zilver en brons,
50 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes modemes
n. 262.
(30). Dezelfde. Goud en zilver, 30 m.M., als broche
in rand gevat. Bronzen afslag in Verz. Z.
(31) Linksgewende borstbeelden, omschrift (namen),
Kz. Links, het hotel ,,Zum weissen Hirsch" te
Schwetrzburg -in Thringen, 1) rechts het koninklijk
paleis te 's-Gravenhage, met het ruiterstand
beeld van Prins WILLEM I, de koninklijke
standaard wappert van het dak van het paleis,
waarboven de zon opgaat; daaronder de huwe
lijksdatum. Beide gebouwen zijn gescheiden door
een zwaren, ouden boomstam de Oranjestam
welks voet met klimop begroeid is, beeld van de
gehechtheid van Nederland aan zijn vorstenhuis.
Alle takken zijn door de stormwinden afgerukt,
slechts een jonge loot is overgebleven, prijkt in vollen
bladerdos en draagt bloemen en vruchten; door
J. C. WIENECKE, reduktie van de munt te Parijs,
geslagen aan 's Rijks munt, in den handel gebracht
door W. H. ZEEMAN te Arnhem. Goud, verguld zilver,
zilver en brons, 28 m.M. Verz. Z.
Komt ook voor als broche en breloque.

1) Zie de noot achter n. 201.

36
185. (33)-

Vz-

Aanziende, iets naar links gewende borst


beelden, Kz. opschrift (namen). Koper verguld, met
oog en ring, 28^ m.M. Verz. Z.

186. (34)- Vz. Aanziende, iets naar rechts gewende borst


beelden, Kz. opschrift (namen).

Koper verzilverd,

met oog en ring, 24 m.M. Verz. Z.

187. Gelijke borstbeelden als n. 186, omschrift (namen).


Eenzijdig, hol, blik, 29 m.M., aan met oog een roodwit-blauw lint. Verz. Z.
Prijs voor krachtmeters en dergelijke.

DRAAGTEEKENS.

188. (36). In cirkelvormig medaillon, onder een bolgeslepen glas de fotografische, aanziende borstbeelden,
gedekt door een vergulden koningskroon met oog, de
voering rood gemailleerd en omgeven door lauwer
takken, de takken verguld, de bladeren groen, de
vruchten rood gemailleerd; door J. S. HOETING,
juwelier te Amsterdam. Zilver met ring, 35 bij
26 m.M. Verz. Z.

189. In door krullen omgeven medaillon de portretten m


gekleurd email, daarboven de namen m door eikeloof
omgeven cartouche, daaronder het wapen van Neder
land rustend op lauwertakken. Verguld koper, met
oog en ring, 21 m.M., eenzijdig. Kon. Kabinet.
190. (37) Aanziende borstbeelden (foto op blik) in vergu
koperen eike- en lauwerkrans, rond, boven kroontje,
oog en ring, aan lint in de nederlandsche en mecklenburgsche kleuren ;'door G. KOLBE. Eenzijdig, 31 m.
Verz. Z.

191. (38). Alsvoor. Vorm van een sabeltasch, omgeven


door eiketakken met oog en ring, lint alsvoor ; door
G. KOLBE. Eenzijdig, 34 bij 33 m.M. Verz. Z.
192. (39)- Vierarmig kruisje, (model eereteeken \-oor e
langrijke krijgsverrichtingen) gedekt door een konmgs-

37

193.

194.

195.
196.
197.
198.
199.

200.

kroon, in het midden de linksgewende borstbeelden


omgeven door een lauwerkrans ; door A. ROGMANS
te Amsterdam, Kleef en Brussel. Zilver met aangesoldeerden ring, aan rozet in de mecklenburgsche
kleuren, 22 m.M. Verz. Z.
(40). Aanziende borstbeelden (foto op blik) rond,
50 m.M. gehecht op 9-bladerige bloem van geperst
oranjepapier. Verz. Z.
(41). Twee ovale zwart gelakte medaillons met ver
gulde randen, waarop de verzilverde borstbeelden;
waarboven een vergulde adelaar de vleugelen uit
spreidt. Koper, 29 bij 49 m.M. Verz. Z.
(42). Vlagje met de fotografische borstbeelden.
Verz. Z.
(43). Twee vlaggen, op elk een der borstbeelden.
Verz. Z.
(44)- Idem, links in de nederlandsche kleuren, rechts
= n. 195. Verz. Z.
(45). Idem, kleiner, in de witte baan der linker
vlag het nederlandsche wapen. Verz. Z.
(46). Borstbeelden (foto) in rond medaillon, 14 m.M.,
aan gemailleerd strikje in de nationale kleuren met
oranje overslag. Verz. Z.
(47). Borstbeelden (foto) in rond medaillon, omgeven
door verguld koord, waarom een rand van vergulde
koordlussen, 23 m.M. Verz. Z.
REKLAMEPENNINGEN.

201. (50). Vz. Rechtsgewend borstbeeld van H. M. de


Koningin, omschrift (naam), Ivz. links gewend borst
beeld van Hertog HENDRIK, omschrift (naam).
Geopend vertoont de penning een reklame voor het
Victoria-water uit de bron te Obe tahnstein. Verguld
of verzilverd karton, 64 m.M. Verz. Z.

38
Den
Cannes

26sten April 1898 ontmoette H.M. Koningin WILHELMINA te


bij de huwelijksvoltrekking tusschen prins CHRISTIAAN VAN

DENEMARKEN en hertogin ALEXANDRA AUGUSTA VAN MECKLENBURG,

Haar a.s. gemaal; de nadere ontmoeting in hotel Zum weissen Hrrsch


te Schwarzburg in Thringen in 1900 leidde tot de verloving te Konig,
ten paleize van den erfgraaf VON ERBACH-SCHNBURG, bij Koninklijke
Boodschap van 16 Oktober 1900 aan de beide kamers der StatenGeneraal en bij Proklamatie van denzelfden dag den volke bekend
gemaakt; 20 Oktober 1900 hielden de vorstelijke verloofden Hun blijde
intrede in de residentie.

Het a.s. huwelijk werd goedgekeurd bij de wet

van 14 Januari 1901 (Stadsblad N. 35), de hertog werd genaturaliseerd


bij de wet van 14 Januari 1901 (Stbl. N. 38) en door H. M. benoemd tot
generaal-majoor a la suite bij het Ned. leger en bij dat van Ned.-Indie en
tot schout bij nacht a la suite bij de Ned. zeemacht. Den 7 Februari werd
het burgerlijk huwelijk door Z. E. den Minister van Justitie voltrokken
ten paleize in het Noordeinde te 's-Gravenhage, waarna het denzelfden
dag in de Groote of St. J ACOBS-kerk aldaar door den hofkapelaan dr. F. J.
VAN DER FLIER kerkelijk werd ingezegend. Bij K. B. van 6 Februari 1901

was Z H. HENDRIK WLADIMIR ALBRECHT ERNST, hertog VAN MECKLEN


BURG

vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, graaf van Schwerm,

heer van de landen Rostock en Stargard den titel verleend van Prins der
Nederlanden met het predikaat: Zijne Koninklijke Hoogheid.
De prins-gemaal werd geboren te Schwerin 19 April 1876 uit het 3e
huwelijk van FREDERIK FRANS II, groothertog VAN MECKLENBURGSCHWERIN met MARIE CAROI.INA AUGUSTA prinses VAN SCHWARZBURGRUDOLSTADT ; hij bezocht het gymnasium te Dresden, legde m 1894 te

Berlijn het vaandrigsexamen af, maakte kort daaropeen reis naar LngelschIndi Ceylon, het H. Land, Konstantinopel en Athene, deed in Januari
1896 zijn officiersexamen te Metz en werd benoemd tot luitenant m het
Garde-J ager-Bataillon te Potsdam, tevens tot luitenant a la suite van het
Mecklenburgsche Fuselier-Regiment N. 90. Sedert den herfst van 1899
op non-aktiviteit gesteld, arbeidde hij daarna dagelijks op het ministerie
te Schwerin.

202. 13-15 Februari. 4e Wapenfeest van den Koninklijken


Officieren Schermbond te Breda. Vergelijk n. 85; 2
verschillende stempels der Kz.; door BEGEER, 47 m M203. 16 Februari. Ter eere van Jhr. C. H. A. VAN DER
WYCK. VZ. Linksgewend borstbeeld in ambtsgewaad,
omschrift naam en waardigheid, Kz. palmtak en
opschrift: AAN - ZIJNEN OUD GOUVERNEUR-GENERAAL
- HET DANKBARE - INDI - 18931899; door J. C.
CHAPLAIN. Brons, 68 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1901,

39
blz. 301 en 1910 PI. II, n. 2, Mdailles et plaquettes
modenies, n. 286.
Jhr. CAREL HERMAN AART VAN DER WYCK, werd geboren te Amboina
in 1840, in 1863 benoemd tot ambtenaar 2e klasse voor den burgerlijken
dienst in Nederlandsch Oost-Indi en 1 Oktpber 1863 werkzaam gesteld
ter Algemeene Sekretarie. Achtereenvolgens werd hij benoemd : 1866
tot hoofdkommies bij het Departement van Binnenlandsch Bestuur
weldra tot assistent-resident van Buitenzorg, 1880 tot resident van
Tegal, 1884 tot resident van Soerabaja, 7 Mei 1888 tot lid en reeds 8 Mei
1889 tot vice-president van den Raad van Indi, als zoodanig in 1891
eervol ontslagen. Bij K. B. d.d. 15 Juli 1893 benoemd tot gouverneurgeneraal van Nederlandsch Oost-Indi, aanvaardde hijdeze hooge waardig
heid 17 Oktober 1893 en bekleedde die tot 3 Oktober 1899. Den iden
Februari 1901 werd hem bij monde van Mr. N. P. VAN DEN BERG den
penning in goud, zilver en brons aangeboden namens vele ingezetenen
van Ned. Oost-Indi. H.H. M.M. de Koninginn^i en de moeder van
Jhr. VAN DER WYCK ontvingen elk een exemplaar in goud.

204. 23 Februari. Aanleg van de visschershaven te


Scheveningen begonnen. Vz. De rechtsgewende borst
beelden van C. LELY, minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid en K. ELAND, minister van Oor
log, terzijden hunne namen en kwaliteiten (verkort),
Kz. een pink, de haven binnenloopende, door twee
vrouwen en een meisje in scheveningsch kostuum
begroet, opschrift : HERINNERING HAVENAANLEG
SCHEVENINGEN 24 JULI 1899; door BEGEER naar een
ontwerp van Prof. G. STURM, modell van W. ACHTENHAGEN. Brons, 53 m.M. Verz. Z. Mdailles et pla
quettes modemes, n. 322, Wereldkroniek, 11 Mei 1901.
Den 23 Februari 1901, den dag waarop de eerste spade in den grond
werd gestoken, in goud, zilver en brons aangeboden aan H.H. M.M. de
Koninginnen, beide genoemde ministers en Jhr. GEVAERTS VAN SIMONSHAVEN, onder wiens waarnemend burgemeesterschap het havenplan in
den gemeenteraad van 's-Gravenhage werd aangenomen.

205. (32). 58 Maart. Bezoek van H. M. de Koningin en


Prins HENDRIK aan Amsterdam. Vz. Het koggeschip
uit het oude wapen van Amsterdam, (vergelijk ZWIERZINA n. 1294), omschrift: HET VERHEUGD AMSTERDAM, Kz. de stedemaagd te paard met een oranjerakje

40

in de hand naar links galoppeerende, op den achter


grond het paleis op den Dam, omschrift (namen van
het vorstelijk paar) ; door L. ZIJL. Gegoten brons,
ioo m.M.
In goud namens de ingezetenen van Amsterdam door het centraalcomit Wangeboden in tui van ivoor en perkament, met gouden scharnier
en slot, ontworpen door C. A. LION CACHET.

206. (24). Alsvoor. Gestyleerde oranjeboom, waaromheen


de jeugd danst, om de kruin : ORANJE MECKLENBURG

1901, daarboven de door ongekroonde leeuwen ge


houden wapens van het vorstelijk paar, daaronder
links de Scheierstoren, rechts de Oude Kerk, ge
scheiden door het wapen van Amsterdam, ter zijden
kleine medaillons met de letters W en H ; door J. A.
A. GERRITSEN naar een ontwerp van C. A. LION
CACHET. Eenzijdige, rechthoekige plakket, tin, 50 bij
41 m.M. Verz. Z.
Er werden pl.m. 45.000 exemplaren, elk in een doosje met het gekroonde
monogram W.H, uitgereikt aan de schooljongens; tevens werden 23
exemplaren in zilver geslagen, waarvan H.H. M.M. de Koninginnen en
Z. K. H. Prins HENDRIK elk een ontvingen.

207. (48).

Alsvoor. Vz. = ZWIERZINA n. 1078, Kz.


gegraveerd: VERSIERING EN VERLICHTING 5 8
MAART 1901 ; door BEGEER, 47 m.M.
Door een kommissie, die zich op verzoek der Vereeniging tot Bevor
dering van het Vreemdelingenverkeer had gevormd, werden uitgeloofd
3 gouden, 7 zilveren en 9 bronzen exemplaren voor de meest smaakvolle
versieringen en verlichtingen tijdens het vorstelijk bezoek. (Voor de
namen der bekroonden, zie Gedenkboek blz. 465).

208. (35) Alsvoor. Opengeslagen boek met daarop liggende

ganzepen, op lauwertakjes, daarboven het gekroonde


wapen van Amsterdam, boven omgeven door een lint
met het omschrift: PERS AMSTERDAM 1901; door
J. A. A. GERRITSEN. Wit metaal, 26 bij 30 m.M.
Verz. Z.
H. M. deed met Prins HENDRIK 5 Maart Haar plechtigen intocht in de
hoofdstad onder een stroomenden regen. 6 Maart. Aubade en hulde-

4i
betooging der amsterdamsche vereenigingen in het Rijksmuseum.
7 Maart. Aanbieding der huwelijksgeschenken o.a. het nationaal hulde
blijk, die van leger, marine, schutterij, stad Amsterdam (o.a. den penning
n. 205) enz., 's avonds galavoorstelling in het Concertgebouw en illu
minatie. 8 Maart. Te waterlating van Hs. Ms. pantserschip Hertog
HENDRIK, bezoek aan het stadhuis, 's avonds galavoorstelling in den
stadsschouwburg.

209. 6 Maart. 50-J arig bestaan van het gezelschap Utrecht's

Brandweer. Vz. De brandweer bezig een uitslaanden


brand te blusschen. Kz. opschrift, omgeven door
eike-, lauwertakken en brandweeremblemen, modell
van W. ACHTENHAGEN; door BEGEER. Brons, 49 m.M.
Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes, n. 324.
Aangeboden in goud voor de banier, in zilver aan het gemeentearchief,
in brons (56 ex.) aan de leden door de gezamelijke assuradeurs te Utrecht.

210. Alsvoor.

Vz. Vrouwefiguur (Mdailles et plaquettes


modernes n. 273), opschriften. Kz. brandweerattri
buten, opschrift : EEN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR EEN,
naam en data ; door BEGEER, 49 m.M.

In goud aangeboden door het personeel van het brandwezen, dat met
hun materiaal een serenade bracht aan het feestvierende gezelschap en
daarna aan PAUL KRUGER, die destijds te Utrecht vertoefde.

211. 24 Maart. Draagteeken der Nederlandsch-Belgische

Vereeniging der Vrienden van de Medaille als Kunst


werk. Vz. Een verzamelaar, gezeten voor zijn penningkast, beschouwt een penning door een vergrootglas.
Kz. naam der vereeniging; door C. DEVREESE.
Rechthoekig plakketje met oog en ring, zilver en brons,
29 bij 25 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modernes, blz. 92.
De vereeniging werd opgericht te Brussel met het doel de kunst van den
medailleur aan te moedigen en den smaak voor den penning te ver
spreiden en te ontwikkelen. Beurtelings wordt aan een nederlandschcn
en aan een belgischen kunstenaar het maken van een uitsluitend voor de
leden bestemden penning opgedragen en om de drie jaren voor jonge
kunstenaars een prijsvraag uitgeschreven.

42
212. I April. ADOLPH FREDERIK graaf VAN RECHTEREN
LIMPURG, gedurende 5 IAAR heer van Almeloo en

Vriezenveen. Vz. Wapen met helm, omschrift (naam),


Kz. het kasteel Huize Almelo , aan de Gravenallee
te Ambt-Almeloo, jaartallen ; door MAX GUBE.
Brons, 50 m.M. Kon. kabinet.
De jubilaris, kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin, oud-lid van de
provinciale Staten van Gelderland en van den raad der gemeente AmbtAlmeloo, overleed aldaar 9 November 1902, in den ouderdom van 75 jaar.

213. 6 April. Aankomst van PAUL KRUGER te Hilversum,

aangeboden door de plaatselijke afdeeling van Patri


monium. Vz. en Kz. opschriften. Zilver gegraveerd ;
door VAN KEMPEN. Tijdschrift 1901, blz. 272.
214. 9 April. 25-jarig bestaan

der Studenten-roeivereeniging Laga" te Delft. Vz. Wapen van Delft op anker


en roeispanen in krans, Kz. naam en jaartallen, door
BEGEER. Zilver, met oog en ring, 21 m.M. Verz. Z.

215. 12-14

April. Hondententoonstelling (Kynologenvereeniging Nederland") te Rotterdam. Als ZWIERZINA n. 1261 ; door VAN KEMPEN, Ruitvormig, brons,

54 m.M. Verz. Z.
216. 23 April. Inwijding van het nieuwe gebouw der
Studentensocieteit Placet bic requiescere musis" te
Utrecht. Vz. Het verlaten gebouw op het Munster
kerkhof, daaronder : si TE FORTE HVMILES TAEDET
SPECTARE PENATES, - INVERSAM PARTEM RESPICE
QUAESO MEAM., Kz. het nieuwe gebouw op het Jans
kerkhof, daaronder : HEIC ITERVM FESSIS PLACEAT
REQVIESCERE MVSIS, - EN NOVA STRVCTA DOMVS, VOS
XNTRATE DEAE, - A D IX KAL. MAIAS CICICCCCCI,
modell van W. ACHTENHAGEN ; door BEGEER.

Zilver en brons, 50 m.M. Verz. Z., Mdailles et pla


quettes modernes, n. 323.
De societeit werd opgericht 26 Februari 1816, het nieuwe gebouw < nt-

43
worpen door den architekt ZINSMEISTER, de redaktie der onderschriften
is van prof. dr. F. I. L. KRAMER te Utrecht ; ze luiden vertaald :
Zoo het u soms verveelt, de nederige woning te beschouwen, ik bid
u, beschouw dan mijn achterkant.
Hier moge het den vermoeiden muzen wederom behagen uit te rusten,
ziet een nieuwe woning is gebouwd, treedt gij, o Godinnen, binnen.

217. 10-12 Mei. Hondententoonstelling (Nimrod-Cynophilia), ongeveer gelijk ZWIERZINA, n. 1336, konings
kroon tusschen de linten en KON. NED. JACHTVEREEN.
NIMROD" op het linker lint ; door BEGEER. Zilver
en brons, 50 m.M. Verz. Z.
218. 16 Mei. TER HERINNERING AAN DE INWIJDING VAN
HET BURGER-WEESHUIS OPGEDRAGEN DOOR REGENTEN
AAN DEN VOORZITTER DE HEER C. A. KALBFLEISCH
VLISSINGEN". VZ. Wapen van Vlissingen in lauwer

krans, Kz. opschrift, (zie boven) en datum ; door


VAN KEMPEN. Zilver, 50 m.M. Mededeeling van mej.
MARIE G. A. DE MAN.

219. 25-27 Mei. Nationale zangwedstrijd, Schiedam's


Mannenkoor ORPHEUS" te Schiedam. Prijspenning.
Vz. Wapen van Schiedam, Kz. schild met opschrift,
omschrift; door BEGEER. Brons, 46 m.M. Verz. Z.
220/1. 14-1:6 Juni. Kattententoonstelling te 's-Gravenhage.
Vz. Linksgewende kattekop, omschrift, Kz. glad
(herinneringspenning) of met gegraveerd opschrift
in lauwerkrans (prijspenning) ; door VAN ROOY te
Rotterdam. Brons, 40 m.M., eigendom van mej. W.
BECK te 's-Gravenhage.
222. 17-20 Juni. Automobieltoer door Nederland, (de Bilt,
Ensched, Assen, Leeuwarden, Utrecht). Vz. n. 52
Kz. op- en omschrift; door BEGEER. Brons, 47 m.M.
223. 26 Juni. Maskerade bij gelegenheid van het 265-jarig
bestaan der Utrechtsche Hoogeschool. Vz. Linksgewend gekroond borstbeeld in hermelijn-mantel van
KAREL VII, koning van Frankrijk, omschrift (naam
in gothische letters), Kz. de kroning in de kathedraal

44
te Rheims, de koning geknield naast JEHANNE D'ARC,
de bisschop van Rheims plaatst hem de kroon op het
hoofd, rechts op den achtergrond edellieden, de degens
omhoog heffend ; op de afsnede: VIVAT REX IN AETERNVM
CIOCCCCXXIXCIOIOCCCCI, modell van \\ . ACHTENHAGEN,
door BEGEER. Zilver en brons, 39 m.M. Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modemes, blz. 78, Revue
Numismatique, 1902, blz. 122.
De maskerade stelde voor den intocht van KAREL VII in Rheims op

16 Juli 1429. Hoofdpersonen waren de koning E. O. J. M baron VAN


HVELL TOT WESTERFLIER, die door zijne pages den penning m brons

liet uitreiken aan alle heeren, die de receptie op 27 Juni 1901 bezochten,
en JEHANNE D'ARC R. F. W. graaf VAN BYLANDT.

224. 7 Juli. 50-jarig bestaan van de Roei- en Zeilvereeniging de Maas" te Rotterdam. Vz. = ZWIERZINA
n. 789, Kz. HERINNERING - 50 JARIG BESTAAN 1851 7 JULI 1901; door VAN KEMPEN. Brons,
50 m.M. Verz. Z.
Bij deze gelegenheid ontving de vereeniging het predikaat. Ko
ninklijke. De feesten bestonden in roeiwedstrijden op 29 en 30 Juni
en zeilwedstrijd op 7 Juli 1901.

225/7. 21 Juli. Prijspenningen der Schietvereeniging


Holland" te Rotterdam. Vz. Het gekroonde wapen
van Kt graafschap Holland en omschrift, Kz. krans ,
door VAN KEMPEN. Zilver en brons, 45, 35 (verz. Z.)
en 22 m.M.
De eerste uitreiking had plaats bij gelegenheid van een stedelijken wed
strijd op de banen der scherpschuttersvereeniging Rotterdam" op
21 Juli 1901. De ver. Holland'.'werd opgericht 1 Januari 1900, erkend
bij K. B. d.d. 12 April 1900.

228. 3 Augustus. -jarig bestaan der Koninklijke Militaire


Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers te
's-Gravenhage. Vz. In geslagen lauwerkrans gegra
veerd een lier, daaronder : 1876 3 AUG. 1901. Kz.
gegraveerd, de ooievaar uit het wapen V3n s-Graven25

45
hage, naam en datum van indiensttreding van den
stafmuzikant; door VAN KEMPEN. Zilver, 50 m.M.
De stafmuziek van het regiment Grenadiers en Jagers ontving 3
Augustus 1876 van Z. M. Koning WILLEM III den naam van Koninklijke
Kapel. Na een feestmarsch van de jagermuziek, wenschte de kolonel
Buijs de kapel geluk en deelde mede, dat de kapelmeester N. A. BOUW
MAN was benoemd tot 2e luitenant-direkteur en aan de 3 oudste leden der
kapel de bronzen medaille der Oranje-Nassau-orde was verleend, terwijl
hij namens de officieren de portretten van H.H. M.M. Koning WILLEM III,
de Koningin-Moeder en de Koningin aanbood. De burgerij der residentie
bood een 16 September 1901, DUNKLER'S sterfdag, onthulden marmeren
steen aan voor het repetitielokaal met het opschrift: FRANS DUNKLER KAPITEIN-DIRECTEUR, GEB. TE NAMEN - 24 FEBRUARI L8L6, OVERLEDEN
TE 'S-GRAVENHAGE I6 SEPTEMBER 1878. - DOOR VEREERDERS DER
K. M. KAPEL - AAN HET REG. GRENADIERS EN JAGERS AANGEBODEN -

1876 - 3 AUGUSTUS - 1901, verder aan BOUWMAN een ivoren dirigeerstaf


met gouden kroon en zilveren beslag, aan 8 leden der kapel, die als
zoodanig onder DUNKLER zijn opgenomen, bovenbeschreven penning.

229. 3-5 Augustus. Hondententoonstelling (Cynophilia) te


Maastricht. Vz. = n. 90, Kz. wapen van Maastricht
en opschrift; door BEGEER. Ruitvormig, brons,
47 m.M. Verz. Z.
230. 4 Augustus. Concours hippique Nijmeegsche Sport-

vereeniging. Vz. Hoefijzer, stijgbeugel, zweep, kar


wats, leidsels, lauwertak, paardekop, Kz. opschrift in
krans ; door BEGEER. Brons, 50 m.M.
231. 4 Augustus. Festival Crescendo te Medemblik. Vz.
Op- en omschrift, Kz. vrouw tegen een schild leunende;
door BEGEER. Brons, 47 m.M.
232. 20 Augustus. ,,DE GEMEENTE DEVENTER AAN DR. A.
W. NIEUWENHUIS, 20 AUGUSTUS 1901. CENTRAAL
BORNEO 18961900." Vz. = ZWIERZINA n. 807,

Kz. opschrift in lauwerkrans, (zie boven), 's Rijks


Munt. Goud, 50 m.M.
ANTON WILLEM NIEUWENHUIS, geboren te Papendrecht 22 Mei 1864,
bezocht de H. B. S. te Deventer, studeerde te Leiden, waar hij in 1889
het arts-examen aflegde en promoveerde in 1890 te Freiburg tot dokter
in de medicijnen. In het zelfde jaar vertrok hij naar Ned. Indi, waar hij
als officier van gezondheid 2e kl. werd geplaatst, eerst te Batavia, in

Februarii89i te Sambas op West-Borneo. In 1893-94 ondernam hij zijn


eersten wetenschappelijken tocht naar Centraal-Borneo in opdracht van
de Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig onderzoek der
Nederlandsche Kolonin, doch bereikte zijn doel niet (zie ZWIERZINA
n. 980 en 1117). In 1895 werd een tweede expeditie ondernomen, welke
in Juni 1897 was geindigd en waarvan de resultaten zijn neergelegd in
zijn werk: In Centraal-Borneo, reis van Pontianak naar Samarinda.
NIEUWENHUIS werd benoemd tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw,
Van Mei 1898 tot December 1900 werd een derde expeditie ondernomen.
Inmiddels bevorderd tot officier van gezondheid re kl., werd hem een tijd
van welverdiende rust geschonken; 20 Augustus 1901 kwam hij te
Deventer, waar zijn moeder woonde, aan en werd den volgenden dag
door het gemeentebestuur officieel ontvangen onder aanbieding van den
bovenbeschreven penning, 22 Maart 1902 werd hem in tegenwoordigheid
van Prins HENDRIK te Amsterdam in Artis hulde gebracht bij monde van
prof. dr. A. L. VAN HASSELT. NIEUWENHUIS vestigde zich te Leiden en
werd in Januari 1904 benoemd tot hoogleeraar in de fakulteit der letteren
en wijsbegeerte aldaar om onderwijs te geven in de geschiedenis, letter
kunde, oudheden, instellingen, zeden en gewoonten der volken van den
Indischen Archipel en in de physische aardrijkskunde van dien archipel.

233. 24 Augustus. Landbouwtentoonstelling te Rhederoord. Vz. = n. 116, Kz. op- en omschrift; door
BEGEER. Brons, 25 m.M. Verz. Z.
234. 25 Augustus. 50-jarig bestaan der Handboogschutterij
CLAUDIUS CIVILIS te Amsterdam. Vz. Aanziend
borstbeeld van CLAUDIUS CIVILIS, tusschen palm
en eiketakken. Kz. wapen van Amsterdam op
wapentropee, omschrift: GOUDEN JUBILEUM en
datum; door J. D. POSTHUMUS. Goud en brons,
met oog en ring, 40 m.M. Verz. DU CROCQ, (ex.
in goud).
235. Alsvoor. Vz. Wapen van Amsterdam en omschrift,
Kz. lauwerkrans; door J. A. A. GERRITSEN. Koper
verguld, met oog en ring, 45 m.M.
Geslagen 7 ex. (Voor het archief der ver., den burgemeester van
Amsterdam en 5 zustervereenigingen). JULIUS CLAUDIUS CIVILIS was
aanvoerder der Batavieren in den opstand tegen Rome, 69-70 na Chr.

236. Augustus. Internationale postzegeltentoonstelling te


's-Gravenhage. Vz. = n. 13, Kz. opschrift; door
BEGEER. Verguld zilver, 50 m.M.

47
237.

Augustus. Bekroningspenning voor de vierjaar


lij ksche tentoonstelling van kunstwerken te Arnhem.
Vz. Een boom, volgeladen met rijpe vruchten, waar
naast een spade in den grond is gestoken, rechts het
wapen van Arnhem, omschrift; Kz. onder een openge
laten verdiepten rand, de zon ; daaronder grillige
nevelstrepen, de maan en de sterren door latende
schemeren en zich ten slotte slingerend om een
lauwertak; naar een ontwerp van CH. ROSKAM te
Arnhem ; door W. H. ZEEMAN aldaar. Zilver, 40 m.M.,
Verz. Z.
De symboliek der Vz. is duidelijk : het werk is volbracht, de vruchten
van den arbeid des kunstenaars zijn rijp ; die van de Kz. is minder voor
de hand liggend : Ziet de kunstenaar het na langen strijd dagen in het
oosten ; stijgt zijn gelukzon, die maan en sterren (beeld van den nacht),
en de nevelen verjaagt en wenkt hem de lauwertak, waarmede men hem
erkent als kunstenaar bij de gratie Gods ? of zijn de grillige nevelflarden
de gedachten des kunstenaars, die het geheele rijke gebied der schepping
doorkruisen, zoekend naar het schoone om het aan het menschdom te
openbaren, dat hem, zoo hij slaagt, met lauweren zal loonen?

238. Augustus. Schietwedstrijd te Nijmegen. Vz. Scherp


schuttersemblemen ,
cartouche, Kz. tusschen
lauwertakken plaatsnaam en datum ; door BEGEER,
met oog en ring, 25 m.M. Verz. Z.
239. Augustus. Penning op den oorlog in Zuid-Afrika.
Vz. Twee ruiters en twee voetknechten, elkaar be
strijdende (verg. VAN LOON I blz. 275 n. 1 en 2)
omschrift: + HET . is BETER . TE . STRIJDEN .
VOOR HET VADERLAND

DE

SPANJAARDEN

Kz. een in brand


staande afrikaansche hoeve, omschrift: DAN DOOR
IN DE VIER PROVINCIN 15681648;

EEN GEVEINSDE . VREDE TE WORDEN . BEDROGEN


DE ENGELSCHEN IN ZUID-AFRIKA

18991901. Zilver en brons, 33 m.M, Verz. Z. Tijd


schrift 1901, blz. 368.
240. Zilveren afslag van n 239 op een vierkant plaatje,

48
van 75 X 75 m.M., om de stempels gegraveerd: Vz.
-F- ONTWORPEN DOOR P N - VAN DOORNINCK
BURGEMEESTER VAN BENNEBROEK, in de hoeken
ornementen, Kz. -f- IN DEN HANDEL GEBRACHT
DOOR W VOET EN ZONEN TE HAARLEM, in de
hoeken ornementen. Uniek. Verz. VAN DOORNINCK.
De ontwerper bekostigde de stempels, de penningen werden verkocht
voor resp. 3 en / 1.50, de opbrengst strekte tot leniging der ellende in
de vrouwenkampen.

241/2. 31 Augustus. Vereeniging Oranjedag te Arnhem.


a. Tegen een vruchtdragenden oranjeboom, welks
wortels den benedenrand en gedeeltelijk de zijwanden
der plakket omgeven, rust het wapen van Arnhem,
rechts liggende leeuw, links opkomende zon en lint
met den naam der vereeniging ; door BEGEER, naar
een ontwerp van den kunstschilder JAC. FAVIER te
Arnhem. Eenzijdige driehoekige plakket, zilver,
breed 60 hoog 43 m.M., Verz. Z.
b. Vz. Zelfde voorstelling in driehoek van golvende
lijnen, daaronder: ORANJEDAG - ARNHEM, omschrift :
ANNO MCM (oprichtingsjaar), Kz. krans: door
BEGEER. Verguld zilver, zilver en brons, 47 m.M.
N 241 is bestemd voor onderscheidingsteeken der feestkommissies,
n 242 voor prijspenning.

243. 9 September. TH. VAN UI JE PIETERSE, 50 jaar lid


van den gemeenteraad van Vlissingen. Vz. Gemeente
wapen en data in lauwerkrans, Kz. opschrift; door
VAN KEMPEN. Goud, 45 m.M., behalve den krans
gegraveerd. Tijdschrift 1902 blz. 66.
De penning werd met een oorkonde aangeboden door burgemeester,
sekretaris, gemeenteontvanger en raadsleden. De jubilaris, oud-notaris te
Vlissingen, ridder in de orde van Oranje-Nassau, trad bij zijn gouden
jubileum als gemeenteraadslid af; hij was tevens 37 jaren wethouder
en vertegenwoordigde gedurende vele jaren het distrikt Middelburg in
de Prov. Staten van Zeeland. Hij overleed op 84-jarigen leeftijd den
3 December 1903.

49
244. 3 Oktober.

Optocht van versierde voertuigen te


Leiden. Gelijk ZWIERZINA n. 1240, met veranderd
opschrift op de Kz. ; door VAN KEMPEN. Brons, met
oog en ring, 45 m.M. Verz. Z.

245. 4 Oktober. Dr. S. TALMA, 25 jaar hoogleeraar te

Utrecht. Vz. Linksgewend borstbeeld, omschrift


(naam), Kz. latijnsch opschrift (kwaliteit en data),
omgeven door vruchtdragende olijf- en eiketakken
en den staf van AESCULAAP ; door BEGEER. Zilver
en brons, 53 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modemes, n. 301.
246. Gipsafgietsel van het groote modell der Vz. van

n. 245.
SAPE TALMA, geboren te Dokkum 20 December 1847, werd in 1866
student te Utrecht en promoveerde in 1873 op proefschrift : Over licht
en kleurperceptie. Tot zijn benoeming tot hoogleeraar in ziektekunde en
geneesleer in 1876, was hij assistent aan de medische kliniek der univer
siteit te Utrecht. Zijn studin betroffen hoofdzakelijk de ziekten der
spijsverteringsorganen. Hij is ridder in de orde van den Ned. Leeuw. De
penning werd aangeboden door leerlingen en oud-leerlingen in goud,
zilver en brons, in den handel gebracht in zilver voor / 15., in brons
voor 5,, n 246 voor / 7.50.

247/9. 6 Oktober-12 December.

Schietwedstrijd bij ge
legenheid van het 25-jarig bestaan der schietvereeniging Koning WILLEM III te Hilversum.
a. Het gekroonde wapen van Hilversum op twee
geweren rustend, op- en omschrift, daaronder de
torens der gemeente, links die der R. K., rechts die
der Ned. Herv. kerk, in het midden de kerk der
bisschoppelijke klerezie, Kz. krans ; ontworpen door
J. H. SLOT, architekt, lid der ver.; door BEGEER.
Verguld zilver, zilver en brons. 50 m.M., Verz. Z.

50
b.

Dezelfde met oog en ring, zelfde metalen, 32 m.M.

Verz. Z.
c . Vz. Omschrift: * WAT GIJ DOET SCHIET GOED *
AANGEBODEN DOOR B. R. C. BOURICIUS ALS EERELID,
opschrift, Kz. vrouw leunende tegen een schild; door
BEGEER. Brons, met oog en ring, 58^ m.M.
250. Oktober.

Huwelijk van F. VAN NEDERVEEN

BOERSMA en H. CATOIRE te Moskou. Vz. De door


helmen met helmkleeden en vluchten gedekte wapens
van bruid en bruidegom, Kz. opschrift tusschen
rozetakken ; door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
251. 26 Oktober. Opening van het Sanatorium voor
Longlijders Oranje-Nassau-Oord. Draagteeken voor
het verplegingspersoneel. Het zilveren monogram
o N o, rustend op een gelijkarmig oranje-gemailleerd
kruis. In het midden rust op het geheel een blauwgemailleerd schildje met het gekroonde naamcijfer
der Koningin-Moeder in goud ; door BEGEER.
De stichting van Koningin EMMA (zie ZWIERZINA n 1377) werd den
2sten Oktober 1901 door H. M. de Koningin in naam Harer Moeder
plechtig geopend in tegenwoordigheid van de Stichtster en van Z. K. H.
Prins HENDRIK.

252. Oktober. Plakket met borstbeeld van


S. LENS geboren ENDERS te Utrecht ; door
L. J. BEGEER. Rechthoekig, brons, 130 bij
Gips in verz. Z. Mdailles et plaquettes

Mevrouw
CORNELIS
175 m.M.
modemes

n. 538
253. 4 November. P. GOEDKOOP DZ., 2\ jaar direkteui
van de Werf CONRAD" te Haarlem. Links de
gebouwen der werf op 4 Mei 1889, rechts het zeer uit
gebreide etablissement op 4 November 1901, waarvoor
een stoombaggermachine (specialiteit der fabriek), in
het midden op een met lauwertakjes bezaaid ver
diept veld het wapen van Haarlem met schildhouders,

PI. V .

51

daaronder opschrift, liggend kamrad en merkuriusstaf


rustend op palm- en lauwertakken ; door J. C.
WIENECKE. Brons, gegoten, 418 bij 188 M.M.
Deze plakket werd aangeboden door de beambten, slechts n ex. is
gegoten. De medailleur bezit een galvano.

254. 18 November. 80-ste Geboortedag van AGATHA VAN


MEURS te Amsterdam. Vz. Rechtsgewend borstbeeld,

omschrift (naam), Kz. op schrift in krans ; modell


J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons, 53 m.M. Verz.
Z., Medailles et plaquettes modernes, n. 449.
Deze penning werd door RUDOLF LEHMANN, koopman en konsulgeneraal van Griekenland te Amsterdam, bekend verzamelaar van
postzegels (en ridderorden !), aan zijne voormalige min aangeboden.

255/6. December. Mr. S. A. VENING MEINESZ treedt af

als burgemeester van Amsterdam. Vz. Rechtsgewend


borstbeeld, omschrift: DEORSVM NVNQVAM (zijwaarts
nooit) ; Kz. het gekroonde wapen van Amsterdam
met schildhouders, op een lint met de jaartallen
18911901, omschrift (opdracht) ; modell van L.
JNGER door J. A. A. GERRITSEN, a. Goud (1),
zilver (2), brons (6 ex.), 100 m.M. Mdailles et plaquettes
modernes n . 364 ; b. Goud (1), brons (450 ex. voor
de inteekenaren), 60 m.M. Verz. Z.
SJOERD ANNE VENING MEINESZ werd geboren te Harlingen 20 februari
I^33>

studeerde aan het Atheneum Illustre te Amsterdam en promo


veerde in 1856 te Leiden. Van 18601866 was hij hoofdredakteur van
het Alg. Handelsblad, tot 1872 lid van den gemeenteraad, de laatste
jaren tevens wethouder van financin te Amsterdam, van 18751881
lid van de 2e Kamer voor die gemeente, van 18811891 burgemeester
van Rotterdam, van 18911901 van Amsterdam, tevens van 1884 tot
zijn overlijden op 26 December 1909 lid van de ie Kamer der StatenGeneraal.

257/8. 31 December. Opheffing van het Muntkollege.


a. Hulde aan mr. L. W. A. BESIER, voorzitter. Vz.

Linksgewend borstbeeld, naam en kwaliteit, Kz. tafel


waarop weegschaal, muntstempels, voorzittershamer,
palmtak en opdracht; door J. C. WIENECKE. Recht-

52

hoekig plakket, goud, zilver en brons, 44 X 35 m.M.


Verz. Z. Mdailles et plaquettes modemes n. 362,
Tijdschrift 1902, blz. 135. P1- IIab. Hulde aan J. C. VAN EELDE, sekretaris. Vz. Linksgewend borstbeeld, naam en kwaliteit ; Kz. schrijf
tafel, palmtak en opdracht ; door J. C. WIENECKE.
Rechthoekig plakket, goud, zilver en brons, 44 X
35 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes
n. 363, Tijdschrift 1902, blz. i35> PI- HaBij de wet van i Juni 1850 Stbl. n\ 28 werd het toezicht op de zaken
van de munt opgedragen aan een muntkollege van drie personen, bi) die
van 28 Mei 1901 Stbl. n. 130 aan den muntmeester het bestuur van
's Rijks Munt en aan den kontroleur-generaal het toezicht op de naleving
der wettelijke bepalingen het muntwezen betreffende, welke laatste met
1 Januari 1902 in werking trad.
Louis WILLEM ALEXANDER BESIER werd geboren te Makasser op
Celebes 22 Mei 1829, promoveerde te Utrecht 1852, werd weldra adjunktkommies bij het Dept. van Kolonin, 1861 kommies bij 's Rijks Munt,
1871 referendaris, later (1878) met den persoonlijken titel van adviseur,
1894 d, 1897 voorzitter van het Muntkollege Hij was het eerstbenoemde
gewone d van het Kon. Ned. Gen. voor Munt- en Penningkunde, waarvan
hij van 18931898 ondervoorzitter was. Hij overleed te Utrecht 31
Augustus 1904.

JOHAN CORNELIS VAN EELDE werd geboren te Utrecht1 September 1833,

werd 1861 adjunkt-kommies, 1871 kommies, 1872 kontroleur, 1880


lid en sekretaris van het Muntkollege. Zie hierna n. 208 (1902).
De penningen werden aangeboden door de ambtenaren van s Rijks
Munt.

259/60. Ge vel wedstrijd te Haarlem 1900 1901. a. Vz. Het


kunstenaarswapen rustend op passer en driehoek,
omgeven door een lauwerkrans, daaronder op een
cartouche: J. LONDON. b. Vz. Hetzelfde wapen
tusschen ornamentwerken met schelp, troffel, steen
houwershamer, winkelhaak enz., daaronder op een
cartouche: H. LONDON, Kzn. gelijke op- en om
schriften in verschillend versierden rand, dooi
E. VOET JR. Zilver, uniek, 45 m.M. Foto s in verz. Z.
De wedstrijd ging uit van de afdeeling Haarlem en Omstreken der
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

53
261. Postduivententoonstelling te Rotterdam vanwege de

Postduivenver. de Maas". Vz. Omschrift, opschrift


in krans; Kz. vrouw met schild; door BEGEER.
Brons, 50 m.M.
262. Aan Mr. G. WICHERLINK te Zwolle ; Vz. Opschrift
(opdracht) ; Kz. vrouw met schild ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M.
GERARD WICHERLINK, lid van Gedeputeerde Staten van Overijsel,
ridder in de orden van den Ned. Leeuw en van Oranje-Nassau, overleed
te Zwolle 26 Mei 1907 in den ouderdom van 71 jaar.
De penning werd hem aangeboden door het dankbare waterschaps
bestuur Hasselt en Zwartsluis in zake Staphorster Stouwe. K. B. 10 Juli
1900, n. 36."

263. L. C. DUDOK DE WIT te Breukelen aan zijn

vrienden". Vz. Iets naar links gewend borstbeeld,


omschrift (naam) en opdracht, Kz. gezicht op zijn
buitenplaats : SLANGEVECHT ; door J. C. WIENECKE.
Brons, 35 m.M. Verz. Z.
Zie levensschets ZWIERZINA, n. 785, noot.

264. Niet doorgegane internationale (monsters) tentoon

stelling te Amsterdam. Vz. = 102, Kz. opschrift


tusschen ornementen in lauwerkrans ; door BEGEER.
Zilver, 53 m.M. in verz. BEGEER.
265. Penninkje Vz. GOOR, KZ. SCHOOL - EN - VOLKSFEEST ;
door BEGEER. Goudbrons, 21 m.M. Verz. Z.
266. Prijspenning der gemeente Haarlem. Vz. Het ge
kroonde wapen van Haarlem : met schildhouders en
spreukband in rand van langwerpige parels, Kz.
glad veld omgeven door gelijken rand ; door E.
VOET Jr. Brons, 38 m.M. Verz. VOET.
In de dagbladen stond vermeld, dat aan Jhr. J. O. DE JONG VAN BEEK
EN DONK bij zijn aftreden als burgemeester van Beek en Donk, wegens
zijne benoeming tot gouverneur van Cura^ao een gouden gedenkpenning
zou worden aangeboden. Dit is niet geschied, in plaats daarvan werd hem
een zilveren schild vereerd, ontworpen door AUG. SASSEN.

54
267. Idem.

Koninklijke Zangvereeniging Mastreechter


Staar te Maastricht. Vz. Op wolken gezeten vrouw
met lier, wijzende op de door een lauwerkrans om
geven, door de koningskroon gedekte ster uit het
stedewapen, onder: gekruiste bazuin en palmtak,
Kz. lichtbewolkte sterrenhemel, horizontale band,
waarop cartouche met rond medaillon, links eike- en
lauwertakken, omschrift naam der ver. Mat zilver,
46 m.M. ; door ERNEST ALARD.
268. Idem. Vereeniging : Uit het Volk voor het Volk te
Middelburg. Vz. = n. 65, Kz. glad veld, omschrift
naam der ver. Brons, 28 m.M. ; door BEGEER.
Doel der Vereeniging, opgericht in 1886, is bij Middelburg's ingezetenen,
voornamelijk bij den handwerksman en den dienstbaren stand, den
smaak voor al wat schoon en edel is aan te wakkeren door muziek- en
zanguitvoeringen, tentoonstellingen, kunstbeschouwingen, voorlezingen,
onderwijs in zang, bevordering van bloemenkweek, wedstrijden enz.

269. Idem.

Hollandsche Pluimvee-Club Ornis".


Landschap met zwemmende eend, haan en
omschrift klubnaam, Kz. glad veld omgeven
eiketakken. Zilver en brons, 45 m.M. ; door

Vz.
duif,
door
VAN

KEMPEN.
De ver. Ornis", gevestigd te Amsterdam, opgericht 23 November
1890, erkend bij K. B. d.d. 12 Februari 1901, n. 17, heeft ten doel de
pluimveefokkerij aan te moedigen en de uitbreiding daarvan te bevorderen
door het houden van tentoonstellingen en het verschaffen van voor
lichting aan belanghebbenden.

270. Penning uitgereikt door PAUL KRUGER. VZ. = n . 82,


Kz. in lauwerkrans gegraveerd. AANGEBODEN - DOOR
Z.H.E. - den Staatspresident - DER - Z. A. REPUBLIEK S. J. P. KRUGER - 1901. Mat zilver met oog en ring,
47 m.M. ; door BEGEER.

1901/2.
271. Tooneelwedstrij d bij gelegenheid van het 40-jarig
bestaan der rederijkerskamer JAN VAN BEERS te

55
Utrecht. Vz. Rechtsgewend hoofd van VAN BEERS,
Kz. opschrift in krans. Brons, 28 m.M. ; door BEGEER.
Verz. Z.
1902.

272. 22 Januari. Vijftigjarig bestaan der HandelsSocieteit te Utrecht. Linksgewend borstbeeld, daar
onder : H. A. VAN BEUNINGEN VOORZITTER DER
HANDELSSOCIETEIT SEDERT - 28 JANUARI 1886 en in
den bovenhoek : A. 1902. Gegoten bronzen plakket,
245 bij 180 m.M. ; modell van C. L. J. BEGEER,
gegoten door firma C. J. BEGEER. Mdailles et pla
quettes modernes n. 541.
Zie omtrent deze vereeniging de noot bij ZWIERZINA n. 987. De
plakket was een geschenk van de leden aan hun voorzitter; aan de
gemeente Utrecht schonk de feestvierende vereeniging een groen-bronzen
MERKURius-beeld voor de handelsbeurs.
VAK BEUNINGEN, geboren te Utrecht in 1841, begon zijn loopbaan
in 1858 bij de voormalige Rijnspoorwegmaatschappij en was daarna van
r Januari 18731 Januari 1885 chef van het goederenvervoer bij de
Nederlandsche Centraalspoorwegmaatschappij, waarna hij een groot
handel in steenkolen begon en bij de oprichting mede-direkteur, later
president-direkteur werd van de Steenkolen-handelsvereeniging. Sinds
1878 was hij lid van den gemeenteraad van Utrecht, van 1888 af lid der
Provinciale Staten, van 18911894 was hij lid van de 2e Kamer der
Staten-Generaal, in 1894 werd hij vice-voorzitter en in 1898 voorzitter
der Kamer van Koophandel. Hij was ridder in de orde van den Ned.
Leeuw en officier in die van Oranje-Nassau en overleed te Utrecht 7
Februari 1908.

273. Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden. Bronzen


proef in verz. Z. Modell van J. C. WIENECKE,
geslagen aan 's Rijks Munt.
K. B. 5 Februari 1902, Stbl. n. 24.
Art. 1. Er wordt een Koninklijke eerprijs ingesteld ter uitreiking aan
hen, die daarvoor in aanmerking komen wegens hunne schietvaardigheid,
gebleken naar door onzen minister van oorlog vastgestelde of vast te
stellen regelen.
Art. 2. De in art. 1 vermelde eerprijs, welke in zilver, verguld zilver
en goud kan verleend worden, heeft eene middellijn van 28 m.M., en
vertoont op de voorzijde onze beeltenis omringd door het randschrift
WLLHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN.

56
De tegenzijde vertoont de Nederlandsche maagd houdende in hare
linkerhand de in breede plooien uithangende nationale vlag met oranje
wimpel en in hare rechterhand een lauwerkrans boven een rot geweren,
waaraan een gordel met patroontasch. De vrouwenfiguur draagt op de
borst een pijlenbundel.
De achtergrond wordt ingenomen door de voorstelling van eenige
schietbanen. Het randschrift luidt: KONINKLIJKE EEREPRIJS VOOR
SCHIETWEDSTRIJDEN."

De eereprijs wordt op de linkerborst gedragen aan een geribd moir


zijden lint, ter breedte van vijf en twintig millimeter, van oranje met
twee smalle verticale strepen van de nationale kleuren.
Het lint mag evenwel niet zonder den eereprijs gedragen worden.
Over het lint wordt een gesp gedragen in den vorm van een door eene
koningskroon gedekt schild van hetzelfde metaal als de eereprijs en
waarop gegraveerd staan de woorden : ALLEN WEERBAAR. Twee takken
eik en lauwer omsluiten van weerszijden het schild.
Art. 3. De toekenning geschiedt bij brevet volgens hieraan gehecht
model.
Art. 4. Tot goedmaking der kosten, uit ons tegenwoordig besluit voort
vloeiende, wordt jaarlijks eene som op het hoofdstuk der Staatsbegrooting,
hetwelk het Departement van Oorlog betreft, gebracht.
Art. 5. Bij toekenning van den verguld zilveren (gouden) eereprijs
wordt de c. q. daarvr (laatst daarvr) verworvene aan het Deparment van Oorlog teruggezonden.

274. 6 Februari. 25-Jarig bestaan der Rijkskweekschool

voor onderwijzers te Deventer. Het gebouw der


kweekschool, daaronder data, omschrift (naam).
Eenzijdig, terra cotta, 110 m.M., modell van W. G.
VAN POORTEN, gebakken door L. G. GROLLEMAN
terracottafabriekant, beide te Deventer. Verz. Z.
275. 16 Februari. W. VAN DER LEE, 40 jaar inspekteur

van het europeesch lager onderwijs in Ned. OostIndi. Vz. Linksgewend borstbeeld, omschrift: HET
HEIL DER INDISCHE JEUGD WAS ZIJN WERKEN EN
STREVEN, Kz. omschrift en opschrift in krans en

eike- en lauwertakken (opdracht en data) ; door


BEGEER. Zilver en brons, 60 m.M. Mdailles et
plaquettes modernes n. 452.
276. 18-21

Februari.

5e Wapenfeest van den Kon.

57
Officieren Schermbond te 's-Gravenhage. Verg. n. 85;
door BEGEER.
277. 20 Maart. 3e Eeuwfeest van het verleenen van oktrooi
aan de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Vz.
Oostersch landschap met Boeddha-tempel; op den
voorgrond de linksgewende nederlandsche leeuw;
staande op een brok tempelrune, opschrift: DE VES
TIGING VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG IN INDI HER
DACHT. Kz. Bergachtig landschap met rijstschuur ;

een Maleier bewerkt zijn sawah met een met twee


karbouwen bespannen ploeg; op den voorgrond
battikend meisje ; omschrift boven : PONA VISITATIONE TUAPACE & - PRAEPOSITS TUS IUSTITIA
1602 - 1902'. (Tot uw overheid zal ik vrede stellen
en tot uw bestuurders gerechtigheid. JESAJA). Modell van FADDEGON. Zilver en brons, 65 M.M. Verz.

Z. Geslagen vanwege de Hollandsch-Belgische Vereeniging der "Vrienden van de Medaille als Kunstwerk.
Mdailles et> plaquettes Modemes n. 648.
Toen door PIETER DIRKS KEIJZER, als opperste- enCORNELIS HOUTMAN,
als opperkoopman, de weg naar Indi was gevonden, ontstonden in het
laatst der 16e eeuw naast de Compagnie van Verre, de Nieuwe Compagnie
voor de vaart op Oost-Indi en de Brabantsche Compagnie te Amsterdam,
dergelijke kompagnin te Middelburg, Veere, Rotterdam, Hoorn en
Enkhuizen.
Deze veelheid van kompagnin werkte ongunstig : de markten in
Indi stegen, terwijl ze in Holland daalden ; men betwistte elkander het
scheepsvolk enz.
In 1598 deden de Staten-Generaal der Zeven Vereenigde Gewesten
afgevaardigden dier verschillende handelslichamen voor zich beschrijven,
ten einde hen te bewegen zich tot ne kompagnie te vereenigen, doch
deze samenkomst leidde niet tot het gewenschte doel, alleen vereenigden
zich de amsterdamsche en zeeuwsche kompagnin.
Nadat de afgevaardigden nogmaals in December 1601 voor de StatenGeneraal waren beschreven, kwam na veel moeielijkheden, dank vooral
de tusschenkomst van JOAN VAN OLDENBARNEVELT en prins MAURITS,
den ien Maart 1602 de Vereenigde Oost-Indische Compagnie tot stand,
aan welke den 2oen dierzelfde maand voor 21 jaren oktrooi werd ver
leend door de Staten-Generaal, welk oktrooi telkens werd vernieuwd.

58
Reeds den 31 Maart 1602 zeilde haar eerste vloot onder WYBRAND VAN
^
De vereeniging Oost en West te 's-Gravenhage herdacht dezen herin
neringsdag door een feestelijke bijeenkomst in Diligentia. Prof dr. HEERES
hield een herinneringsrede, WILLEM ROYAARDS zeide verzen en mej:
MUNNIKS DE JONGH zong maleische liederen.

MEERWYCK onze havens uit.

278. 21-22 Maart, ie Wapenfeest van den Onder-Officieren

Schermbond te Utrecht. Vz. Het gekroonde nederlandsche wapen met schildhouders in rond medaillon
rustend op geweren, sabels, schermhandschoenen en
lauwertakken, daaronder naam van den bond, Kz.
opschrift in krans ; door BEGEER. Brons met oog en
ring, 47 m.M.
279. 24-27 Maart. Prijspenning voor tuinbouwtentoon
stellingen te Boskoop. Vz. Zittende vrouw met
bloemtak en wapen van Boskoop, omgeven door
planten, omschrift, Kz. glad veld in krans ; door
VAN KEMPEN. Zilver, 40 m.M. Verz. Z.
Deze penning werd het eerst uitgereikt aan de bekroonden op de op
bovengemelde data gehouden tentoonstelling van in bloei getrokken
planten, uitgeschreven door eene daartoe door de afd. Boskoop der Ned.
Mij. van Tuinbouw en Plantkunde, de Pomologische Vereeniging en de
Ver. Boom- en Plantenbeurs te Boskoop uitgenoodigde kommissie, welke
de stempels schonk aan het gemeentebestuur van Boskoop, met het recht
om kommissin voor toekomstige tentoonstellingen te machtigen om
daarvan afslagen te laten maken.

280. 25 Maart. 70e Verjaardag van J. H. L. DE HAAS.

Vz. Rechtsgewend borstbeeld, daaronder naam en


data, Kz. opschrift: IN DANKBARE ERKENNING VAN WAT HIJ TE - MNCHEN - VOOR DE - NEDERLANDSCHE - KUNST HEEFT - GEDAAN, daaronder palet

met schilderstok, penseelen, lauwer- en palmtak;


door J. C. WIENECKE. Rechthoekige plakket, brons,
53 bij 38^ m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modernes n. 412.
JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE HAAS werd geboren te Hedel,
bezocht een kostschool te Amsterdam, waar teekenen zijn lievelings-

59
bezigheid was, daarop de Akademie van Beeldende Kunst te Amster
dam, waarna hij 4 jaren studeerde op het atelier van den dierenschilder
P. VAN Os te Haarlem.
Sedert 1857 te Brussel woonachtig, maakte hij bijna jaarlijks een
studiereis naar zijn vaderland. Sedert 1869 trouw exposant te Mnchen,
werd hij in 1888 benoemd tot kommissaris der hollandsche af deeling en
in 1892 tot regeeringskommissaris. De aanbieding der plakket had
eenige dagen na zijn 7osten geboortedag namens een 85-tal kunstbroeders
bij monde van JOZEF ISRAELS te 's-Gravenhage plaats ; vergezeld van een
album, bevattende de namen der gevers, voortreffelijk gellustreerd door
den amsterdamschen schilder WENCKEBACH. De opdracht luidt: ,,Aan
J. H. L. DE HAAS, den onvermoeiden strijder voor de eer der Nederlandsche School op de internationale tentoonstellingen van Schoone
Kunsten te Mnchen, wordt bij gelegenheid van zijn 7oen verjaardag,
25 Maart 1902, aangeboden een aan 's Rijks Munt geslagenTplakket, met
afslagen in zilver en brons, naar een ontwerp van den medailleur J. C.
WIENECKE, in dankbare erkenning van zijn nooit verflauwden ijver in
het bevorderen der belangen van de beeldende kunstenaren van Neder
land, waaraan zoovele en zoo groote onderscheidingen, aan tal van die
kunstenaars te Mnchen ten deel gevallen, te danken zijn geweest.
,,Voor al wat hij voor de Nederlandsche kunst en kunstenaars zoo
kranig en beleidvol heeft gedaan, zoo glorievol heeft verkregen, brengen
wij, wier namen hierachter volgen, hem hulde en dank".
DE HAAS overleed te Knigswinter 6 Augustus 1908.

281. 26 Maart. 70e Verjaardag van E. GUGEL. VZ. De

bouwkunst, gezeten te midden van bouwwerken uit


alle tijden en van alle stijlen, als St. Pauls Cathedral
te Londen, Notre Dame te Parijs, pyramiden,
romeinsche triomfboog, grieksch tempeltje, Kz.
opschrift (opdracht), lauwer- en palmtak ; modell
van E. F. EDEMA VAN DER TUUK, door BEGEER.
Brons, 58 m.M. Verz. Z.
EUGEN GUGEL werd geboren te Bergzabern in Rijn-Beieren, doorliep
het gymnasium te Zweibrcken, de polytechnische school te Mnchen en
van 18501856 de Akademie van Beeldende Kunst aldaar. Van 1857
1859 werkzaam bij den aanleg der Staatsspoorwegen in Beieren, werkte
hij o.a. aan den Brennerspo.orweg. Later was hij behulpzaam bij den bouw
van het zomerpaleis te Feldeffing aan het Starnbergermeer en werd
hem de leiding opgedragen van de uitbreiding van het slot Berg. Sedert
17 Augustus 1864 was hij als hoogleeraar verbonden aan de Polytech
nische school te Delft. Hij schreef o.a. Geschiedenis der Bouwstijlen (1871),
Architectonische Vormleer (1883) en ontwierp o.m. de studentensocieteit
MINERVA te Leiden (1875), het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen

6o
te 's-Gravenhage (1876), het nieuwe Univrsieteitsgebouw te Utrecht
(1894). De penning werd hem op den feestdag zelf door leerlingen en
oud-leerlingen in de Prinsenkamer der Polytechnische school aangeboden
in goud, zilver en brons bij monde van Jhr. J. P. E. HOEUFFT VAN VELZEN.
GUGEL, die ridder was in de orde van den Nederlandschen Leeuw en
officier in de Oranje-Nassau-orde, overleed te 's-Gravenhage 21 Mei 1905.

282/7. Maart. Prijspenningen van Z. K. H. prins HENDRIK


DER NEDERLANDEN, hertog VAN MECKLENBURG. VZ.

a. Linksgewend hoofd, b. linksgewend borstbeeld in de


uniform van generaal-majoor van het nederlandsche
leger met ordeteekens en draagpenningen, c. als voor
doch in de uniform van schout-bij-nacht der neder
landsche marine, omschrift (naam), Kz. opstaande
gedenksteen op trapvormig voetstuk, waartegen
's prinsen wapen rust, genius kroont den gedenksteen
met eikeloof en staat gereed er het opschrift op in te
griffen, modell van W. ACHTENHAGEN, door BEGEER.
65 en 45 m.M. Tijdschrift 1902, blz. 257, Mdailles
et plaquettes modemes n. 358-360.
288. 20e Eeuwfeest der Roomsch Katholieke Kerk. Vz.
Linksgewend borstbeeld van Paus LEO XIII, om
schrift : SVPER HANC PETRAM AEDIFICATO ECCLESIAM
MEAM (op den steenrots zal ik mijne kerk bouwen),
Kz. een engel met den schepter des geloofs, brengt
de hostie en den kelk aan de aarde. Op de rotsen is
het latijnsche kruis geplant met het opschrift :
ROMA IN MEMORIAM SAECVLI XX INEVNTIS S.ECCLESIAE
ROMANAE CATHOLICAE (Rome ter gedachtenis aan
den aanvang der 20ste eeuw der H. Roomsch Katho
lieke Kerk) ; miodel van AUG FALISE door GERRITSEN.

Goud, zilver en brons, 60 m.M. Verz. Z.


289/90. Alsvoor, 25 m.M., zonder naamteekening. Goud,

zilver en brons. Met oog en ring, goud, verguld-zilver,


zilver, brons en verzilverd koper. Verz. Z.
291. Alsvoor.

Verkleind borstbeeld van np. 288 e.v.,

6i
daarachter : LEO xll. Goud, verguld zilver en zilver,
met oog en ring, 17 m.M. Verz. Z.
Deze penningen zijn uitgekomen in Maart 1902 bij gelegenheid der
feestelijke viering van het begin van het 25e jaar van het pausschap van

LEO XIII.

292. Maart. Prijspenning voor de Paaschtentoonstellingen


van slachtvee te Utrecht. Vz. Weiland met rechtsgewenden staanden os, omschrift: PAASCHTENTOONSTELLING TE UTRECHT, op de afsnede OPGERICHT
1899. Kz. krans ; modell van J. VAN GOOR, door
BEGEER. Brons 47 m.M.
293. 18-20 April. 17e Internationale hondententoonstel
ling (Cynophila) te Amsterdam. Vz. Rechtsgewende
kop van een duitschen dog, omschrift: (naam der
ver.), Kz. opschrift, wapen van Amsterdam en
data, modell van W. ACHTENHAGEN ; door BEGEER.
Brons, 41 m.M. Verz. Z.
294. 8 Mei. P. N. VAN DOORNINCK treedt af als burge
meester van Bennebroek. Vz. In een kompartiment
van drie bogen, rustend op een driehoek, twee schilden,
links met opschrift: bennebroek U>a$ WCUifl
OtldCr UU) lKlm, rechts met het wapen
van VAN DOORNINCK (in zilver een ronde dwars
balk), beide onder n helm met dekkleeden en
helmteeken (zilveren hazewindhond met rooden hals
band, zittend op een zilveren hoed met rooden
opslag); om de schilden een lint, waarop: C.UOCtjf.f.
en gClrC aetrou (wapenspreuk van VAN DOORNINK) omschrift : 4" p. n. . dOOmitKlC
meester w. bennebroek, 1891=1902, Kz. in een
kompartiment van elkander snijdende bogen in
gotische schrijfletters: van Raadsleden en
Secretaris der gemeente Bennebroek. De hoeken,
gevormd door de snijding der bogen, zijn gevuld met

02

afwisselend zes maal het wapen van Bennebroek


en zes heraldische rozen. Zilver, uniek. 68 m.M.
De heer P. N. VAN DOORNINCK is sedert 18 Juni 1903 buitengewoon,
sedert 15 Juni 1905 gewoon lid van het Kon. Ned. Gen. voor Munt- en
Penningkunde.

295. 9 Mei. Plakket met de beeldtenis van het dochtertje


van Prof. Jhr. Dr. JAN SIX VAN HILLEGOM te Amster
dam. Linksgewend zittend breiend meisje, opschrift :
CATHARINA - ISABELLA SLX - AETA - TIS V - ANN : MENS : 11 - (oud 5 jaar en 2 maanden) MDCCCCII - - 9/5 ;
door FADDEGON. Brons galvano, 145 bij 117 m.M.

Kon. Kabinet.
n. 447.

Mdailles et

plaquettes modernes,

Deze plakket is zoo uitstekend gelijkend, dat ik het daarop afgebeelde


meisje, dat ik nooit gezien had, toen ik 4 jaar later te Amsterdam kwam
wonen (1906), terstond herkende op eene uitvoering, dus haar onvoor
bereid ziende en eerst later, toen zij zich bij haar vader voegde, mijn
vermoeden bevestigd vindende.

296. 15-18 Mei. Plakket der Haagsche Vereeniging van


Kunstvrienden ENDYMION te 's-Gravenhage. Vz.
Gezicht van af den Korten Vijverberg opden Hofvijver
te 's-Gravenhage met omgeving, daarboven naar
rechts vliegende Nike, opschrift rechts boven en op
de afsnede (naam der ver.), Kz. glad veld, waarin
boven het gekroonde wapen van 's-Gravenhage met
schildhouders, modell van W. ACHTENHAGEN ; door
BEGEER. Zilver en brons, 82 bij 52 m.M. Verz. Z.
Voor het eerst uitgeloofd op de op bovengemelde data gehouden ten
toonstelling van ingekomen voorwerpen voor de uitgeschreven prijs
vragen : waaiers (schilder- en kunstnaaldwerk), boek omslagen, tafelkleeden, foto's (landschappen of zeegezichten). ENDYMION, zoon van
JUPITER, een herder of jager, ook wel volgens anderen koning van Elis,
was iemand, die altijd sliep. De oorzaak daarvan wordt op drie ver
schillende wijzen medegedeeld : i. om zijn bizondere braafheid een
gunst van zijn vader mogende vragen, vroeg hij om onsterfelijkheid,
eeuwige jeugd en altijddurenden slaap ; 2. door zijn vader in den Olympus
toegelaten, werd hij verliefd op JUNO en werd hij voor dit stout bestaan
met eeuwigdurenden slaap gestraft en eindelijk 30. zou SELENE, die hem

63
50 dochters schonk, hem naar den berg Latmos in Cari hebben gevoerd
en hem daar in alt ijddurenden slaap hebben gemaakt om
hem
steeds te kunnen kussen!

297/9. 17-19 Mei. Nationale Zangwedstrijd voor mannen-

en gemengde koren, uitgeschreven door de liedertafel


Onderlinge Oefening" te Amsterdam, ter gelegen
heid van haar 20-jarig bestaan. Vz. Rechtsgewende
harpspeelster, kniestuk, Kzn. opschriften ; door
GERRITSEN, 1 en 2 prijspenningen. Zilver en brons,
59 en 50 m.M., 3 herinneringspenning, brons 40 m.M.,
(n. 2 in brons. Verz. Z.).
300. 19 Mei. Herinnering(spenning) aan het Ned. Muziek
feest voor Harm. en Fanf. gezelschappen (te) OudBeierland. Vz. opschrift (zie boven) op door lauwer
en eiketakken omgeven cartouche, Kz. lauwerkrans ;
door GERRITSEN. Brons, 50 m.M.
301. 23-25 Mei. 7e Internationale Hondententoonstelling
te Rotterdam (Kynologenver. Nederland"). Zie
ZWIERZINA n. 1261; door VAN KEMPEN. Brons,
ruitvormig, 54 m.M.
302/3. 31 Mei. Ter eere van PAUL KRUGER bij gelegenheid
van den vrede tusschen de voormalige Boeren
republieken en Engeland. Vz. Linksgewend borst
beeld van KRUGER, omschrift (naam), Kz. tropee
van mausergeweren, spade en anker gedekt door een
Boerenhoed, omslingerd door eike-, lauwer- en doorntakken, daarop rust een schild, waarop flauw aan
gegeven de engelsche vlag en dragend den datum,
boven dit alles gevleugelde zandlooper, waarvan
bliksems uitgaan, alles op stralengrond ; omschrift :
NIL DESPERANDUM (wanhoop niet) ; door J. C.
WIENECKE, geslagen door V. JANVIER te Parijs.
Goud, zilver en brons, achthoekig, 32 m.M. en 20 m.M.
In den handel gebracht ten bate der slachtoffers van den oorlog in
Zuid-Afrika. Zie afbeeldingen Tijdschrift 1903, blz. 84, Wereldkroniek
15 November 1902.

64
304. 8 Juni. H. CRAMER, 50 jaar onderwijzer aan de
Akademie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen te Rotterdam. De penning beschreven
bij DIRKS n. 835, in den lauwerkrans op de Kz.
gegraveerd : 1852-1902 - AAN - H. CRAMER - TER
HERINNERING AAN - ZIJNE 50 JARIGE - AMTVERVULLING. Goud 34 m.M.
HENDRIK CRAMER, geboren te Zierikzee 10 Juni 1832, genoot zijne
opleiding aan de industrieschool en het schilderkundig genootschap te
Rotterdam en doorliep 1851-52 de hoogste klasse der toen juist opge
richte Akademie ; reeds in 1849 was hij geslaagd voor het landmeters

examen.
Terstond na zijn eindexamen, werd hij benoemd tot onderwijzer 2e kl.
in het lijn- en-doorzichtkundig teekenen, in 1867 tot onderwijzer in het
trappenteekenen en doorzichtkunde, in 1888 tot onderwijzer ie klasse
in het bouwkundig teekenen.
Dit is de eenige maal, dat deze penning in goud werd geslagen.

305/6. 15 Juni. 200ste Gedenkdag van het overlijden van


G. E. RUMPHIUS. VZ. Iets naar rechtsgewend zittend
borstbeeld, vr zich planten en zeegewassen, op de
afsnede : PLINIVS INDICVS (de indische PLINIUS, een
naam hem in 1681 door de Academia Naturae Curiosorum geschonken); opschriften ter zijde van het
borstbeeld c^cvs HABENS - OCVLOS TAM - GNAV,EMENTIS ACVTOS VT NEMO MELIVS DETEGAT AVT
VIDEAT - RVMPHIVS - HIC VVLTV EST - GERMANVS
ORIGINE TOTVS BELGA FIDE ET CALAMO CETERA
DICIT OPVS (hoewel blind had hij scherpe oogen van
een zoo helder verstand.dat niemand beter ontdekken
of zien kon. Hier is het gelaat van RUMPHIUS,
Duitscher van oorsprong, door trouw en door zijne
pen geheel Nederlander,'t overige zegt zijn werk).
Kz. Gezicht op de reede van Amboina, met het
kasteel en de stad ; bergen op den achter- en schepen
op den voorgrond, omschrift: IN MEMORIAM G. E.
RVMPHII - II - ANTE SJCVLIS VITA DEFVNCTI (ter
gedachtenis van het overlijden voor twee eeuwen van

PI. VII.

65
G. E. RUMPHIUS). Op de afsnede rechts het
wapen van Hanau, links dat van Batavia,
daaronder de jaartallen 1627 (onjuist) en 1702,
daartusschen opschrift : KRUIDBOEK RARITEITENKAMER
BESCHRYVING
GEDIERTE

AMBOINSCHE
LAND

HISTORIE

LUCHT

LANDEN

ZEE

IQ02 KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM; MODELL

van J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons, 50 m.M.


Verz. Z. In den handel gebracht voor 5.,
afgebeeld Daheim, 38e jaargang n. 45.
Geheel dezelfde met het juiste geboortejaar 1628
onder het wapen van Hanau op de Kz. Brons,
50 m.M. Verz. Z.
De penning werd tegelijk met een RUMPHIUS-Gedenkboek uitgegeven
door het Koloniaal Museum te Haarlem (zie ZWIERZINA n. 417/8), de Vz.
is ontleend aan het portret van RUMPHIUS tijdens diens blindheid geteekend door zijn zoon, hetwelk als kopergravure het Amboinsch Kruid
boek (beschrijving der Ned. Indische flora) en de Amboinsche Rariteitkamer (schaaldieren enz., mineralen, gesteenten) siert. Het opschrift is
met een kleine wijziging gelijk aan het in 1695 door N. SCHAGHEN,
gouverneur van Amboina, voor RUMPHIUS' portret vervaardigde bijschrift
De Kz. is ontleend aan een plaat voorkomende in de ie uitgave van
WOUTER SCHOUTEN VAN HAARLEM'S Gedenkwaardige Reysen naar OostIndi, (Amsterdam 1676). Volgens de inleiding van bovengemeld gedenk
boek is men voornemens in de toekomst op gestelde tijden een gouden
RuMPHius-medaille uit te reiken aan natuuronderzoekers, die geacht
worden zich groote verdiensten verworven te hebben voor het onder
zoek van den Ned. Indischen Archipel, bepaaldelijk het oostelijk
gedeelte daarvan.
GEORGE EVERHARD RUMPHIUS was eigenlijk genaamd JURRIAAN
RUMPH, werd geboren in Solms 1628, bezocht het gymnasium te Hanau
en nam op aanraden van LUDWIG graaf VON SOLMS-GREIFENSTEIN
dienst voor Veneti, (naar deze voorgaf), doch 't bleek, dat hij geworven
was voor de West-Indische Compagnie. In 1647 werd hij te Texel inge
scheept op de Swarte Raef", welk schip echter door de Portugeezen
werd genomen, zoodat RUMPHIUS tot 1649 in Portugal moest blijven en
daarop naar Hanau terugkeerde. In 1652 nam hij als adelborst van de

66
Oost-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, dienst en kwam in Juni
1653 per jacht Muyden" te Batavia aan, vanwaar hij naar Ambon

vertrok. Achtereenvolgens benoemd tot vaandrig en fabryck (ingenieur,


1653), onderkoopman (1655) en koopman (1662) werd hij in 1670 blind,

doch behield zijn rang en traktement.


Zijn voornaamste werken werden boven reeds genoemd, zijn graf is
onbekend, doch ter plaatse, waar zijn tuin gelegen was, richtte gouverneurgeneraal VAN DE CAPELLE in 1824 een gedenkteeken op.

307. 18 Juni. Festival bij gelegenheid van het 25-jarig

bestaan van Vlissings Mannenkoor. Vz. Lier, rustend


op muziekrol en lauwertak, Kz. op- en omschrift ;
door LAUER. Zilver met oog en ring, 43 m.M. Oud
heidkamer te Vlissingen.
Brons, aan rood lint voor 27 der deelnemende vereenigingen, in zilver
voor de oudheidkamer te Vlissingen en voor 5 door het lot aangewezen
vereenigingen.
Door de ver. Hoop op Beter" te Kortgene werd de feestvierende
zangvereeniging een mat-zilveren penning van BEGEER aangeboden met
de gegraveerde opschriften in krans : TER - HERINNERING - AAN - HET
FESTIVAL - TE VLISSINGEN - 18 JUNI 1902 en Kz. op door palm-, lauwer
en eiketakken omgeven cartouche : AANGEBODEN - DOOR DE - ZANG
VEREENIGING - H. O. B. - TE KORTGENE.

308. 25 Juni. J. C. VAN EELDE, 25 jaar kommissaris der

Spaarbank te Utrecht. Vz. Oud vrouwtje, zich


bukkend om de korenaren op te rapen, die men
vergat te binden in de rond haar op het veld staande
schoven; op den achtergrond gezicht op Utrecht,
daarboven : PARSIMONIA MAGNUM VECTIGAL (de
spaarzaamheid is een groot inkomen), in de afsnede
het gekroonde wapen van Utrecht met schildhouders,
Kz. door lauwertak omgeven opschrift (opdracht) ;
modell van W. ACHTENHAGEN, door BEGEER. Zilver,
59 m.M. Mdailles et plaquettes modernes n 451.
Zie de noot bij n. 258.

67
309. 26 Juni. Bezoek van de Vereeniging die Haghe"
aan Voorschoten. Vz. Ooievaar met aal in den bek
(wapenfiguur van 's-Gravenhage), omschrift : naam
der vereeniging in gotische letters, Kz. opschrift;
door VAN KEMPEN. Brons, 30 M.M. Verz. Z.
Bezocht werd Voorburg, o.a. Hofwijck, daarna de fabriek van VAN
KEMPEN, waar elk der i 140 deelnemende leden een ex. van den penning
ontving. Omtrent ,,die Haghe" zie de noot bij ZWIERZINA, n. 1067.

310. 28, 29 Juni. Bondsfeesten van den Algemeenen


Nederlandschen Wielrijdersbond. Vz. = ZWIERZINA
n. 605, Kz. omschrift : BONDSFEESTEN - FOTO
WEDSTRIJD, in lauwerkrans, data en vermelding van
den behaalden prijs; door BEGEER. Brons, 35 m.M.
311. 28, 29 Juni. Prijspenning van den Nationalen Bond
voor Vreemdelingenverkeer in Nederland. Vz. Jonge
vrouw in antieken zetel voor een balustrade, wijzend
op Rotterdam en de Maas met de spoorwegbrug en
binnenkomende mailboot; op de balustrade naam van
den bond, Kz. lauwerkrans, modell van VAN GOOR;
door BEGEER. Zilver en brons, 47 m.M. Verz. Z.
De bond werd op initiatief der Vereeniging Nijmegen Vooruit", (zie
ZWIERZINA, n. 1130) opgericht te Utrecht, 20 Sept. 1896, als rechtspersoon

erkend bij K. B. d.d. 7 April 1897, n. 3 en heeft ten doel het bevorderen
van het vreemdelingenverkeer naar en in Nederland in het algemeen en
van de belangen der plaatselijke afdeelingen, die zij tracht in het leven
te roepen en welke zij voorlicht en steunt. Met medewerking der afd.
,,'t Koggeschip" te Amsterdam, werd aldaar een centraal informatie
bureau opgericht. Uitgegeven worden een maandelijks verschijnend
gellustreerd bondsorgaan en vouwkaarten van Nederland met tekst in
verschillende talen. De penning is bestemd voor tentoonstellingen e.d.
georganiseerd door vereenigingen, leden van den bond en werd het eerst
als zoodanig in 2 zilveren exemplaren uitgeloofd voor den etalagewedstrijd
te Middelburg, 2-6 September 1902, bij gelegenheid van het 10-jarig
bestaan der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
in Walcheren te Middelburg en der bondsvergadering aldaar, terwijl te
voren een zilveren exemplaar ter beschikking was gesteld van den Alg.
Ned. Wielrijders-Bond bij gelegenheid van de wielerfeesten te Utrecht
op 28/9 Juni 1902 om te worden uitgereikt aan de dame, die per rijwiel
uit de verst afgelegen plaats naar Utrecht was gekomen.

68
312/3. Juni. Verblijf van KRUGER te Utrecht. Vz. Zijn
linksgewend borstbeeld, omschrift: LE PRESIDENT
KRUGER UTRECHT JUIN 1902, Kz. Vrouwefiguur, van
links beschenen door de zon, voorschrijdend op
wolken, die over Afrika hangen, doch de zuidelijke
punt van dit werelddeel vrijlaten; door HENRI
DUBOIS. Brons, 68 m.M. Verz. Z.
Dezelfde als plakket. Vz. Plaatsnaam en datum
boven het borstbeeld, naam en kwaliteit op de af
snede ; brons, 71 bij 47 m.M. Verz. Z.
314. 3 Juli1 Oktober. Nederlandsche Visscherijtentoon
stelling te Katwijk aan Zee. Vz. Visscher met krans
in de rechterhand, een vischnet over den linkerarm,
aan zijn voeten een anker, voor hem de duinen met
gedenktafel, waarop naam en jaartal der tentoon
stelling, op den achtergrond links de kerk van Katwijk,
rechts de zee met een visscherspink, Kz. in krans :
Van - Mr. O. J. E. Baron - van Wassenaar, - Heer
van de Beide - Catwijcken en het Zand - Afgevaardigde
van het - district Katwijk - ter 2e Kamer der - Staten
Generaal - 's-Gravenhage; omschrift: UITGEREIKT
AAN COLLECTIEVE INZENDING OESTERCULTUUR ; DOOR
VAN KEMPEN. Goud, 50 m.M. Verz. Zeeuwsch
Genootschap.
315. 13, 14 Juli. Internationaal festival, gegeven door de
Harmonie Concordia" te Ginneken. Vz. Wapen van
Ginneken, omschrift, Kz. cartouche met opschrift,
omgeven door lauwer- en eiketakken; door GERRITSEN.
Zilver en brons, 35 m.M.
316. Juli. Plakket der Vereeniging het Nederlandsche
Zeewezen" te 's-Gravenhage. Vz. Cartouche met naar
rechts zeilend 17e eeuwsch oorlogschip, hangend aan
een strik ; op de afsnede naam der vereeniging. Kz.
glad, met in den linker bovenhoek het gekroonde

6g
nederlandsche wapen ; door BEGEER. Zilver, 72 bij
50 m.M.
Voor het eerst uitgeloofd in verguld zilver, zilver en brons voor de
beste scheepsmodellen ingezonden op de onder n. 314 vermelde tentoon
stelling.
De vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen", opgericht 11 Juli 1901,
erkend bij K. B. 18 Oktober 1901, n. 38, heeft, onafhankelijk van eenige
kerkelijke of staatkundige partij, ten doel kennis te verspreiden van en
belangstelling te wekken voor het nederlandsche zeewezen in den meest
uitgebreiden zin in alle kringen van de maatschappij en tracht dit doel
te bereiken door het uitgeven, sedert Januari 1902, vaneen populair
gellustreerd maandschrift, tevens orgaan der vereeniging, en van andere
drukwerken, voorts door het organiseeren in verschillende plaatsen van
Nederland en zijne kolonin van tentoonstellingen, het houden van popu
laire voordrachten, geven van lichtbeeldvoorstellingen, uitschrijven van
prijsvragen, het oprichten van musea, bibliotheken, alles betrekking heb
bende op de nederlandsche oorlogs- en handelsvloot, scheepsbouw-inrichtingen en alles wat daarmede verband houdt, binnenscheepvaart,
visscherij, loods- en reddingswezen, zedelijke en lichamelijke verpleging
van zeelieden, opleidingen voor de zeemacht en voor de handelsvloot,
watersport, koloniale en handelsbelangen en alle verdere zaken met
het zeewezen verband houdende.

317/8. Juli. Heiligdomsvaart naar Maastricht. Vz. De H.


SERVATIUS met sleutel in de rechter en bisschops

staf in de linkerhand, aan zijn voeten een draak ;


omschrift : HEILIGE SERVATIUS BID VOOR ONS, KZ.
gezicht op de St. SERVATius-kerk te Maastricht,
omschrift: HEILIGDOMS VAART MAASTRICHT. Recht
hoek, onder en boven gedekt door halve cirkels, geel
koper met oog en ring, 23 bij 17 m.M. Verz. Z.
Als voor. Vz. Zelfde voorstelling, daaronder : 384
(zonder omschrift), Kz. H. - SERVATIUS PATROON VAN MAASTRICHT - BID VOOR - ONS. Zilver, ovaal
met oog en ring, 30 bij 17 m.M. Verz. Z.
Zie de noot bij

ZWIERZINA,

n. 628.

319. 31 Juli. Penning door P. N. VAN DOORNINCK aan

geboden bij zijn aftreden als burgemeester van Bennebroek. Vz. In een kompartiment, gevormd door 3

70

bogen en 3 hoeken, het wapen van VAN DOORNINCK


met helm, helmdek, helmteeken en schildhouder
en de wapenspreuk: flClK flCtrOU, omschrift :

* p. n. v. doorninck burgemeester v . ben=


nebrock 1891 1902, Kz. in gelijk kompartiment,
cirkelvormige cartouche, waarop omgeven door bogen
het wapen van Bennebroek, daaronder: dC bUr

meester uan bennebroek aan raadsleden


en secretaris, door E. VOET JR. Zilver, 42 m.M.
Verz. Z.
Geslagen in 25 ex., op den kant is gegraveerd naam en kwaliteit
van den begiftigde.

320. 5 Augustus-4 September. Zuivelkursus te Meerkerk.


Vz. = n. 66, Kz. SOUVENIR - AAN DE - ZUIVEL CURSUS - 1902 ; door BEGEER. Brons, 22 m.M.
Bedoelde kursus werd gehouden te Meerkerk door den zuivelkonsulent
voor Zuid-Holland, A. Bos te 's-Gravenhage, voor de afdeeling Vianen
en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Alle
deelneemsters (23) ontvingen van het bestuur der afdeeling dezen penning
wegens het trouw volgen der lessen.
Zuivelkursussen worden gehouden op verzoek van een afdelings
bestuur, dat verbeteringen wenscht aan te brengen op zuivelgebied in
zijne streek ; het hoofdbestuur draagt dan het geven van den kursus op
aan den zuivelkonsulent ; de kursus omvat: voor alle deelneemsters
gelijktijdig de theorie der zuivelbereiding, het melkonderzoek op gehalte
en op gebreken en groepsgewijze het praktisch onderricht in kaas- en
boterbereiding of in een van beide (i. c. Gouda-volle-melks-kaasbereiding)
op eene wijze waarbij alle werkelijke verbeteringen van den laatsten tijd
worden toegepast.

321. 23, 24 Augustus. Hondententoonstelling Ned. Terrierclub te 's-Gravenhage. Vz. = n. 137. Kz. wapen van
's-Gravenhage, omgeven door lauwer- en eiketakken,
tusschen de takken zes verschillende hondekoppen,
data ; door BEGEER. Brons, 41 m.M.
322. 23-31 Augustus. Nationale landbouwtentoonstelling
te Leeuwarden bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan der Friesche Maatschappij van Landbouw en

71
Veeteelt. Vz. Koe, door een klein meisje bekransd,
op den achtergrond dorp met windmolens, op den
voorgrond waterplanten, omschrift, Kz. links rogge
en tarweaar, modell van FADDEGON, reduktie en
slag van JANVIER. Zilver en brons, 62 m.M. Verz. Z.
Mdailles en plaquettes modernes n. 647.
323 4. 31 Augustus-i6 September. Tentoonstelling der
St. JosEPH's-Gezellen-Vereeniging te Rotterdam.
Prijspenning. Het gekroonde wapen van Rotterdam
met schildhouders, rustend op een cartouche met
opschrift, Kz. lauwerkrans; door BEGEER. Brons,
50 m.M.
Penning voor de medewerkers. Vz. JOZEF staande
met de rechterhand geleund op een zaag, op den
linkerarm het kindeke JEZUS, links bloeiende lelie
struik, het geheel in een rand van vier bogen, waartusschen ornamenten, Kz. opschrift; door BEGEER.
Brons, met oog en ring, 32 m.M. Verz. Z.
De tentoonstelling, gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
dezer vereeniging, onder de zinspreuk: God zegene het eerzame
handwerk", omvatte werkstukken van timmerlieden, beeldhouwers,
smeden, stukadoors, loodgieters, uurwerk-, balansen- en klermakers.
Aan de tentoonstelling was een verloting en een fancy-fair ten bate
der feestvierende vereeniging verbonden.

325/6. 1 September. Prijs- en herinneringspenningen der


WILHELMINA-Vereeniging te Alphen aan den Rijn.
Vz. n. 65. Kz. Opschrift: naam der vereeniging,
daaronder het op lauwertakken rustende wapen
van Alphen, tusschen het jaartal van oprichting,
ook als prijspenning. Vz. = Kz. van n. 325, Kz.
krans; door BEGEER. Verguld zilver, zilver en brons,
met oog en ring. Verz. Z.
De WiLHELMiNA-Vereeniging, op voorstel van schrijver dezes, die tot
Januari 1906 voorzitter was, 8 Augustus 1899 opgericht, heeft ten doel
de waardige en feestelijke viering van den geboortedag, tevens dag der
regeeringsaanvaarding van H. M. de Koningin. Zij werd erkend bij K. B.

72
d.d. 30 Augustus 1899, n. 39. De penning werd voor het eerst in verguld
zilver en zilver als prijs, in brons als herinneringspenning uitgereikt aan
de deelnemers aan het bloemenkorso en aan den gondeltocht op den Rijn
op r September 1902. Het bestuur droeg n. 326 als onderscheidingsteeken, voor den eere-voorzitter en voorzitter in vefguld zilver, voor
verdere leden in zilver, met in den krans hun kwaliteit gegraveerd aan
een strikje van wit met twee zwarte strepen (kleuren van Alphen) met
oranje overslag. Verz. Z.

327. 1 September. 25-jarige vriendschap tusschen Mr. S.


baron CREUTZ en P. I. B. RUIJS DE PEREZ. Hunne

linksgewende borstbeelden (accols) in de afsnede


hunne namen, datum en jaartallen; modell van
W. ACHTENHAGEN.

Eenzijdige gegoten bronzen plakket, 190 bij


130 M.M. ; door BEGEER.
328. 4 September. Huwelijk van WILLEM JAN VOET en
ANNA MATHILDA WESTERVELD te Haarlem. Vz. Een
antiek schip naar links zeilende, op de vlaggen en
wimpel, het haarlemsche wapen, 1902 en w. A., op
den achtergrond een vuurtoren, omschrift (namen
van het bruidspaar), in de hoeken tusschen orna
menten, boven phoenix, onder gevleugeld, vlammend
hart, rechts en links springende herten, Kz. in het
veld : Waar - werd oprechter - trouw, dan tusschen Man en Vrouw - ter Waerelt ooit - gevonden ? Om
schrift (plaats en datum van het huwelijk), in de
hoeken boven: twee verbonden handen een roos
houdend, onder: een pelikaan haar jongen voedend,
rechts en links: twee gekruiste brandende toortsen;
door E. VOETJR. Zilver, gegraveerd, ruitvormig,
57 m.M. Zie Tijdschrift 1904 blz. 283 en PI. VII,
n. 2.
329. 6-21 September. 19e Nationale Schietwedstrijd te
Rotterdam. Vz. = Vz. van n. 37, (zonder parelrand),
Kz. = Kz. van n. 130, met omschrift : AFD : JONG
HOLLAND ROTTERDAM 1902 ; door BEGEER. Brons,
met oog en ring, 32J m.M.

73
330. 7 September. Draagteeken voor de afgevaardigden

naar de jaarvergaderingen van den Nationalen Bond


voor Vreemdelingenverkeer in Nederland. Vz. =
n. 311 omgeven door een zg. tulprand, Kz. glad;
door BEGEER. Zilver, met oog en ring, 22 m.M., aan
strikje in de nationale kleuren. Bronzen proef in
verz. Z.
Voor het eerst gebruikt bij gelegenheid der 6e jaarvergadering te
Middelburg.

331. 6, 7, 13 en 14 September. Nationale en internationale

zangwedstrijd bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan


der Mannenzangvereeniging ORPHON" te Amster
dam. Vz. Op- en omschriften, omgevende het ge
kroonde wapen van Amsterdam, Kz. lauwerkrans ;
door BEGEER. Brons, 59 m.M.
332. 9-11 September. Internationale tentoonstelling van

bijenteelt van wege de Afd. 's-Hertogenbosch der


Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw.
Vz. Vrouw met palmtak in de rechterhand, leunende
tegen een schild, waarop (gegraveerd) een bijenkorf
omringd door zeven bijen, Kz. op- en omschrift;
door FERD. KLAASSEN, graveur te 's-Hertogenbosch.
Grof geslagen penning in geel brons, 35 m.M. Verz.
SNOECK.
De in Bijdragen n. 653 door wijlen jhr. M. A. SNOECK vermelde penning
op het bloemenkorso te 's-Hertogenbosch op 11 September 1902 is een
handelspenriing met gegraveerde opschriften.

333. 15 September. 50-Jarig huwelijk van W. HARMENS CZ.


en H. BOLMAN te Harlingen. Vz. Opschrift, Kz. in
zwaren lauwer- en eikekrans: BLIJFT - DOOR VRIENDSCHAP - VEREENIGD en datum ; door BEGEER.
Brons, 41 m.M.
334. 3 Oktober. Sportbetoogingen van wege de 3-Oktobervereeniging te Leiden. Gelijk ZWIERZINA, n. 1240,

74
met veranderd opschrift op de Kz.; dor VAN KEM
PEN. Zilver, met oog an ring, 45 m.M.
Behalve de gebruikelijke koraalmuziek en de uitdeeling van haring en
wittebrood, tabak, pijpen en bier, had om i uur op het Schuttersveld de
sportbetooging plaats, waarbij een 14-tal gymnastiek-, scherm-, cricket-,
voetbal-, wielrijders-, athletiek- en schietvereenigingen proeven van
bekwaamheid in de door hen beoefende tak van sport aflegden, terwijl de
jonge postduivenvereeniging WILLEM VAN DUIVENBODE" een wedvlucht
van Delft naar Leiden organiseerde. Na afloop hielden deze 15 vereenigingen een optocht met banieren naar de stadsgehoorzaal, waar elk een
ex. van den beschreven penning ontving.

335. 7 Oktober. 25-jarig priesterschap van Mgr. Jhr.


WILHELMUS GEORGIUS MARIA WITTERT VAN HOOG
LAND te 's-Gravenhage. Vz. Het door een vijfparelige
kroon gedekte familiewapen, omschrift (naam, GEB.
1 JANUARI 1853 TE 'S-GRAVENHAGE), KZ. omschrift .
OP DEN 25N VERJAARDAG DER PRIESTERLIJKE STAAT,
VERHEVEN 7N OCTOBER 1877, GEVIERD IN s GRAVENHAGE DEN 7N OCTOBER 1902. In het veld: ROEMT MET MIJ - DE GROOTHEID - DES HEEREN - LAAT ONS
MET ELKANDEREN - ZIJNEN NAAM - VERHEFFEN *
ps. 33 v. 4, omgeven door saamgestrikte takken ,

door BEGEER. Brons, 53 m.M.


Dezelfde bijbeltekst komt voor op den penning op den 25sten
gedenkdag der aanvaarding van den geestelijken stand door Jonkvr.
GEERTRUIDA MARIA WITTERT VAN HOOGLAND, 29 September I778Verv. VAN LOON, n. 534.

336. 14 Oktober. 50-jarig huwelijk van PAUL C. VAN


VLISSINGEN en VALBORG DWERNITSKA EGIDIUS te
Oudenbosch. Vz. In een kompartiment van vier
ongelijke bogen de door een helm met helmteeken,
vlucht en helmkleeden gedekte, door een ring waaraan
een h^rt, waarop: 5> verbonden familiewapens,
omschrift (namen), Kz. in gestileerden rand, onder
een alziend oog, twee verbonden handen, die vijf
korenaren vasthouden, waartusschen het opschrift :
AUSPICE - CHRI
STO (onder Christus' hoede), om-

75
schrift : GETROUWD - IN - AMSTERDAM - 14 - OCT 1852 - GEVIERD - IN - OUDENBOSCH - 1902 ; door E.
VOETJR. Brons, 41 M.M.
PAUL C. VAN VLISSINGEN, geb. te Amsterdam 29 Maart 1829, oudgrootindustrieel, gedurende lange jaren verbonden aan het Stedelijk
Museum te Haarlem en voorzitter van het Luthersch Genootschap voor
Uitwendige Zending aldaar, ridder in de LEOPOLDS-Orde, overleed te
Haarlem 2 Februari 1906.

337. Oktober. Internationale Monsters-tentoonstelling te

Amsterdam. Gelijk n. 264, doch met het jaartal


1902 ; door BEGEER. Zilver, 53 m.M.
Deze tentoonstelling werd gehouden bij gelegenheid van de inter
nationale konferentie van den Internationalen Bond tot Verbetering der
menschelijke en dierlijke Voeding, geopend te Amsterdam n Oktober
1902. Voor de 15 Oktober gehouden internationale tentoonstelling van
bieren werd de penning in goud als bizondere eereprijs uitgeloofd door
de Belgische Kamer van Koophandel te Amsterdam.

338. 30 November. 100-Jarig bestaan der Arnhemsche


Brandweer. Opschrift : BRANDWEER - 1802-1902,

daarboven : cartouche waarop het gekroonde wapen


van Arnhem met twee leeuwen als schildhouders,
daaronder: tropee bestaande uit brandweerbijlen,
helm, ladder en tromp ; door BEGEER. Zilver en brons,
eenzijdig plakketje met oog, 40 bij 26 m.M. Verz. Z.
Uitgereikt ten raadhuize 29 November, in zilver (65 ex.) aan direkteuren
van het brandwezen, kommandant en onderkommandant, brandmeesters
en adjunkt-brandmeesters, in brons (240 ex.) aan het personeel der
brandweer, door den burgemeester in tegenwoordigheid van den gemeente
raad.

339/41. November. Ter eere van M. T. STEIJN, Staats

president van den Oranje-Vrijstaat. Vz. Zijn aanziend


borstbeeld, omschrift (naam en kwaliteit). Kz. rots
landschap, waarin rechtsgewende, door een pijl in
de borst gewonde leeuw; op de rotsen ingeslagen :
VERWOND MAAR NIET - VERWONNEN ; modell van
\\ . ACHTENHAGEN, door BEGEER. Zilver en brons,
60 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes rnodernes,
n. 450. Tijdschrift 1903, blz. 45, Wereldkroniek

Hl

76
29 Maart 1903, n. 52, Katholieke Illustratie 36e jaar
gang n. 16.
\
Dezelfde. Zilver en brons, 20 m.M. Verz. Z.
Vz. van n. 239, doch groot 82 m.M., platteel en
brons.
N 239 werd in den handel gebracht voor resp. f 20. en. f 5-.
240 voor f 6.- en f 2.50, op welke prijzen de leden van ons Genoot
schap

20%

reduktie genoten. N.

241

kostte / j.- in platteel er1 de: halve

opbrengst van dezen laatste werd door BEGEER afgestaan voor de slacht
offers der koncentratie- of moordenaarskampen.

Van n .

239

en

240

werd door ons Genootschap een ex. in zilver aan STEYN W**MARTHINUS THEUNIS STEIJN, geboren te Wmburg 2 Oktober 1857,
stamt af van DOUWE GERBRANDS STEIJN uit Leeuwarden, die zich m
1668 aan de Kaap de Goede Hoop vestigde. Hij studeerde te Deventer
i877_i879 en te Londen 18791882, werd daar tot de balie toegelaten
en keerde naar Zuid-Afrika terug. Gedurende zes jaar was hij rond
reizend rechter in den Oranje-Vrijstaat, n Maart 1896
stelpende meerderheid tot Staatspresident gekozen In datzei de

aa

weigerde hij het grootkruis der Orde van den Ned. Leeuw, ah m str jd
met zijne demokratische beginselen. Tot het bitter einde maakte
hij den oorlog tegen Engeland mede, zooveel mogelijk door hem vermed
maar als bondgenoot der Zuid-Afrikaansche Republiek moedig[ aanva^d
toen die oorlog onvermijdelijk bleek. Zijn IJzersterk gestel bleek helaas
niet bestand tegen de overgroote vermoeienissen en bijna v^lamd
half blind kwam hij 1902 in Nederland aan, dat hij grootendeels hersteld
mocht verlaten om naar zijn vaderland terug te keeren.

342. 18 December. E. I. DE VRIES te Amsterdam, 40 jaar

geneesheer. Vz. Naam, kwaliteit en data, omgeven


door palmtak, boeken, bokaal, doodshoofd, eskulaapstaf en lauwerkrans, Kz. in krans (gegraveerd) : DEN
HELPER IN PIJN EN IN SMART - EEN EERBLIJK VAN T
DANKBARE HART ; door J. A. A. GERRITSEN. Brons,

60 m.M. Verz. Z.
EMANUEL IZAK DE VRIES, geboren te Haarlem N Mei 18.42, bezocht

achtereenvolgens het gymnasium en de klinische sch,ooi aldaa^" e


18 December 1862 het heelmeesters-, 28 Januari 1863 het
examen af, waarna hij zich in Indi vestigde, om 2 jaar later t U t r e c h t
te gaan studeeren voor het examen van officier van gezondheid, doch
kwam daarvan terug en vestigde zich te Amsterdam. Ir,1873 bezocht ^
de klinieken te Weenen en Parijs. In 1885 richt hij het Vakantie- e
Herstellingsoord voor Isralitische kinderen te W.jk-aan-Zeeop_
1
legde 20 Juli 1894 het artsexamen af en volgde steeds, om op de hoogte

n
van zijn tijd te blijven, de kolleges te Amsterdam. Tot 4 malen toe (1869,
1872, 1879, 1885) ontving hij de gouden medaille der Mij. tot Redding
van Drenkelingen. De boven beschreven penning werd hem door vrienden
en vereerders in zilver aangeboden, met een borstbeeld van AMBROISE
PAR, den beroemden chirurg der 16e eeuw.

z. D. Kegelwedstrijd der ver. ,, Landbouwers


genoegen" (te) Roosendaal. Korpsprijs aangeboden
door (de) bierbrouwerij de Krans" (te) Utrecht."
Vz. Op- en omschrift (zie boven), Kz. lauwerkrans;
door BEGEER. Brons, 25 m.M.
344. Schietwedstrijd te Deventer. Dagmedaille. Vz. Op
schrift, Kz. lauwerkrans; door BEGEER. Brons,
25 m.M.
345. Tentoonstelling te Bondowoso. Fantasiekruis, met
tusschen de armen ornamenten in den vorm van drie
bloempjes (vergeet-mij-nietjes ?), in het midden rond
medaillon met opschrift, met een ornament bevestigd
aan oog en ring ; door BEGEER. Eenzijdig brons,
40 bij 35 m.M.
346. Penningplaat ter eere van H. M. Koningin WILHELMINA. Linksgewend borstbeeld van H. M. ; een
luchtig gewaad wordt op de borst door een grooten
edelsteen vastgehouden, een sluier komt golvend te
voorschijn van onder een fraaie losjes op het hoofd
geplaatste kroon; omschrift in maleische karakters,
volgens mededeeling van den heer F. DE STOPPELAAR
(firma BRILL) te Leiden vertaald luidende : de roem
rijke Maharadja (koningin) WILHELMINA, Jang di
prtoewan (heerscheres) in het land van Holland en
in het land Nederlandsch Indi met zijn geheelen
gebiedskring; door FADDEGON. Zilver, galvano,
70 m.M. Verkrijgbaar geweest bij R. FADDEGON,
horlogemaker, Vijzelstraat 40 te Amsterdam voor
20.. Mdailles et plaquettes modemes n. 446,
Tijdschrift 1903, blz. 46, PI. III, Eigen Haard 1902,
blz. 662.
343.

78
347. Plakket met borstbeeld van C. J. BEGEER. Linksgewend borstbeeld in matrozenpakje, daarachter het
jaartal, op de afsnede naam; door zijn vader
C. L. J. BEGEER. Rechthoekige, boven boogvor
mige plakket, brons en gips, 135 bij 190 m.M.
Verz. Z.

348/9. Plakket met borstbeeld van PAUL KRUGER. Lmksgewend borstbeeld, daarboven naam, onder cartouche
met kwaliteit, links onder twee gekruiste hamers ;
door J. H. MAKKING. Beeldenbrons, 120 x 160 m.M.
Verz. Mej. DE MAN.
Reproduktie van het geciseleerde model, 30 x

40 c.M. Tijdschrift 1902, blz. 320.


350/1. Nieuwe Rijkspenningen voor verdienstelijke Scheeps
journalen. Vz. = n. 273, Kz. = ZWIERZINA, n. 1340;
door J. C. WIENECKE, geslagen aan 's Rijks Munt.
Zilver, 50 m.M. Bronzen afslag in Verz. Z.
Goud, 36 m.M. Bronzen afslag in Verz. Z.
352. Prijspenning der Kon. Ned. Jachtver. Nimrod. \ z.
Jager (kniestuk) in duinlandschap, aanleggende op
een vliegenden vogel, Kz. in den linker bovenhoek
jachtmes en -hoorn, hangend aan een eiketak, rechts
boven : K N J v NIMROD ; modell van
E. VOET JR., door BEGEER. Brons. 28 m.M.
Uitgeloofd voor de jaarlijksche Tir rglmentaire" voor het eerst
in 1902.

353. Idem Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingen


verkeer op Walcheren te Vlissingen. Vz. Naam der
ver., daaronder het gekroonde wapen van Vlissingen
tuss'chen lauwertakken, Kz. lauwerkrans; door

BEGEER. Brons, 59 m.M.


354/5. Idem. Vreemdelingenverkeer Sneek. Vz. Het ge
kroonde wapen van Sneek met een wildeman en een
leeuw als schildhouders, Kz. glad veld, omschrift
(naam der ver.) ; door GERRITSEN. Brons, 42 m.M.
Vz. = Kz. van n. 354, Kz. lauwerkrans ; door den
zelfden. Brons, 26 m.M.

79
356/7. Idem. Nederlandsche Ivolfbond, Kz. Het gekroonde
nederlandsche wapen met schildhouders en wapen
spreuk, omschrift (naam van den bond), Kz. lauwer
krans ; door BEGEER. Brons, 41 en 25 m.M., n. 357
in Verz. Z.
358/9. Idem. 's-Gravenhaagsche Kegelbond. Vz. Het ge
kroonde gemeentewapen met van de kroon afhan
gende linten, die zich om twee kegels slingeren, onder
het wapen, kegelbal, omschrift (naam van den bond),
Kz., lauwerkrans ; door GERRITSEN. Brons, 40 en
30 m.M.
360. Idem. Bond tot Bescherming van den Trekhond.
Vz. Rechtsgewend staande trekhond, omschrift (naam
van den bond), in de afsnede : OPGERICHT - 15 SEPT.
1901, Kz. lauwerkrans; door BEGEER. Brons, 41 m.M.
Wordt uitgeloofd voor houders van trekhonden, die bizonder goede
zorg voor hunne dieren dragen.

361. Idem. Provinciale Bond van Harmonie- en Fanfare


gezelschappen in Noord-Holland. Vz. Het gekroonde
provinciewapen, omschrift : PROVINCIALE BOND
IN NOORD-HOLLAND, KZ. lauwerkrans; door GERRITSEN
Brons, 50 m.M.
362. Idem. Ver. Avicultura te Utrecht. Vz. In het veld
links boom, waarop een duif zit, op den voorgrond
linksgewende haan, omschrift boven rechts in arti
stieke letters : AVICULTURA, KZ. gelijk de oude Kz.
(zie ZWIERZINA n. 774), doch veel fijner gegra
veerd ; door BEGEER. Zilver en brons, 40 m.M.
363. Idem. Schietvereeniging Arnhem. Vz. Naam der
vereeniging tusschen lauwer- en eiketakken. Kz.
krans ; door BEGEER. Brons, 25 m.M.
364. Idem. Schietvereeniging Sanboo te Amsterdam. Vz.
Twee gekruiste geweren rustend op een door lauweren
omgeven, door een koningskroon gedekte schijf,
omschrift : MAANDMEDAILLE - SANBOO, Kz. eike-

8o
en lauwerkrans ; door GERRITSEN. Brons, 25 M.M.

365. Idem. Postd(uiven) Ver(eenigin)g de Snelpost te


Amsterdam. Vz. Linksgewende postduif, staande op
een op lauwer- en eiketakken rustende cartouche
waarop : AMSTERDAM, daarboven lint met den naam
der ver., Kz. lauwer- en eikekrans ; door GERRITSEN.
Brons, 42 m.M.

366. Idem. Postd(uiven) Ver(eeni)g de Bonte Duif te


Amsterdam. Vz. Naar links vliegende duif met brief
in den snavel, daaronder het gekroonde wapen van
Amsterdam, daarboven lint met den naam der ver.,
Kz. lauwer- en eikekrans ; door GERRITSEN. Brons,
42 m.M.

367. Draagpenninkje van den Ned. Hotelhoudersbond.


Gelijk n. in, doch slechts 15 m.M., met oog en ring ;
door GERRITSEN. Diverse metalen.
368/77. Prijspenningen voor den handel met het borstbeeld
van Z. K. H. prins HENDRIK DER NEDERLANDEN in
de uniform van generaal-majoor. Vz. = n. 284/5,
Kz. naar verkiezing ; door BEGEER. Diverse metalen,
59. 52, 50, 47. 40. 35, 32*. 28, 25 en 21 m.M.

378. Tweede eeuwfeest der vereeniging van Creield me


Pruisen. Vz. Pruisen in de gedaante van een geharnasten ridder, met de linkerhand steunend op zijn
slagzwaard, reikt de rechter aan een voor hem staande
jonkvrouw (Crefeld), in de afsnede een vruchtdragende
leiboom, waarvoor een onder de wapens van Pruisen
en Crefeld doorloopende spreukband met het op
KZ" ^ dUltSChe
schrift: 1702
CREFELD
1902.
adelaar, met uitgespreide vlerken staande op een
de duitsche keizerskroon dragende cartouche. Daar
onder in verdiepte regels : ZUR ERINNERUNG AN - DIE
VEREINIGUNG DER - STADT U HERRLICHHEIT - CREFELD
MIT PREUSSEN - FRIEDRICH i - WILHELM i i ; m o d e l l e
van RUDOLF BOSSELT, reproduktie en slag van
BEGEER Rechthoekige plakket, brons, 80 bij 50 m.M.

8i

379. Herinnering van het Ragama-kamp. Vz. Gevangen


Boer vastgebonden aan een palmboom, links hut,
omschrift : BRITSCHE BESCHAVING 1902, Kz. in het
veld : SCUM - OF - THE - SCUM (scheldnaam door de
Engelschen aan de Boerengevangenen gegeven), om
schrift : HERINNERING RAGAMAKAMP. Rood koper,
30 m.M.
380. Vertrek uit het Ragama-kamp. Vz. Boeg van een
schip waarop : GEDE, zich uit de golven verheffend,
op den achtergrond gezicht op het door prikkeldraad
omgeven kamp, omschrift : CEILON PADANG S.S. SALAK
ROTTERDAM, Kz. in het veld : REDDERS - IN DEN NOOD, omschrift: ROTT LLOYD MIJ . NEDERLAND.
Rood koper, 33J m.M. Mededeeling van H. G. DU
CROCQ in Tijdschrift 1903, blz. 82.
Beide penningen zijn herinneringen aan het verblijf der krijgsgevangenen
uit de voormalige Zuid-Afrikaansche Beren-republieken in het Ragamakamp op Ceylon en zijn de i. aldaar, de 2. aan boord van de Gd
vervaardigd door C. F. KEYZER, een medegevangene, vroeger bankwerker
bij de Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. Het vastbinden aan
een boom was een gewone straf voor kleine vergrijpen der krijgsgevan
genen tegen de tucht.
De bewaking in het kamp geschiedde door engelsche soldaten, voorzien
van stokken, dus niet met geweren bewapend. Hiertegen kwamen de
krijgsgevangenen in verzet. Zij waren met de wapenen in de hand gevat
en eischten daarom ook geheel militaire bewaking ; zij waren geen honden,
die met stokken behandeld moesten worden ! Een tamelijk ernstig oproer
was daarvan het gevolg en menig rooinelc heeft bij die gelegenheid duchtig
klop gehad met zijn eigen stok. Onbegrijpelijk is het, hoe het slaan dezer
penningen onder de oogen van JOHN BUI.L mogelijk is geweest. Het
is echter een historisch feit.
De tweede penning is gemaakt naar aanleiding van de bevrijding uit
de krijgsgevangenschap. De bevrijden werden van Colombo naar Padang
vervoerd met het stoomschip Salak, vandaar naar Rotterdam met de
Gd.

380*. (1902?) Portretplakket van MARGOT BEGEER, door


haar vader C. L. J. BEGEER. Grootte onbekend
foto in visiteformaat in Verz. Z.

82

i93381. i Januari. C. SCHILLEMANS, 40 jaar eigenaar der


firma W. J. THIEME & C. te Zutfen. Vz. Geharnaste

ridder met speer en schild, staande in een bloemtuin,


daaronder ingestempeld: WAEKSAEM IN-THIJME'S
EEDEL CRUYT, terzijden, onder: links aardglobe,
boeken en schriftrol, rechts drukpers, waarop een
brandende antieke lamp, boven : bloeiende takken en
ANNO 1863, in de afsnede tusschen ornamenten het
monogram : T & c, omschrift (namen en data),
Kz. het huis der firma ; door BEGEER. Zilver, 50 m.M.
Verz. Z.
Een afbeelding van de Vz. van den penning dient sedert i Januari i93
als uitgeversmerk der firma THIEME & C.

382. 19 Januari. RICHARD HOL, 40 jaar direkteur der z.g.

Stadskoncerten te Utrecht. Vz. Zijn linksgewend


borstbeeld, omschrift (naam), Kz. tusschen lauwer
en eiketakken de opdracht van wege het Collegium
Musicum Ultrajectinum, omschrift : AMAT - ALTA SILENTIA - MUSA
1863
1903 -I- (de Muze
bemint de verhevene stilte) ; modell van W. ACHTENHAGEN, door BEGEER. Zilver en brons, 58 m.M.
Ver. Z. Mdailles et plaquettes modernes n. 453.
Aangeboden in zilver bij monde van den voorzitter van het collegium,
mr. D. RAGAY, op het 3e dameskoncert. Zie omtrent HOL de noot bij
ZWIERZINA n. 8846. Ter aanvulling dictie, dat HOL den 6en December
1862 het eerste z.g. Stadskoncert te Utrecht dirigeerde en dat den 2osten
Oktober 1906 een monument met zijn borstbeeld werd onthuld in de
Groothertoginnelaan te 's-Gravenhage.

383. 21, 22 Januari. Tweede wapenfeest van den Onder-

officieren-Schermbond te Amersfoort. Gelijk n. 278,


met veranderd opschrift op de Kz. ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z.

PI. I X .

83
384. 24, 25 Januari. Hondententoonstelling te Haarlem
bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan der Kynologen-Club Amsterdam. Vz. Aanziende iets naar
rechts gewende kop van een mastif, omschrift
(klubnaam), Kz. wapen van Haarlem rustend op een
lauwertak, opschrift; modell van F. J. WERNER,
door GERRITSEN. Brons, 42 M.M.
385. 2 Februari. 250-jarig bestaan van New-York als
zelfstandige gemeente. Vz. Plein met op den achter
grond het raadhuis van Nieuw-Amsterdam en woon
huizen met trapgevels, op den voorgrond STUYVESANT
met houten rechterbeen, in de rechterhand een
stok, in de linker een schriftrol, op de afsnede;
PETER STUYVESANT - DIRECTOR GENERAL

, OMSCHRIFT: NEW
AMSTERDAM MUNICIPAL GOVERNMENT PROCLAIMED
FEB 2 1653 alles in versierden rand, Kz. rokoko-

schild met indiaan en pionier als schildhouders,


waarop het wapen van New-York, daarboven de
amerikaansche arend, daaronder vijfbladige bloem,
in de afsnede: NEW YORK CITY 1903, omschrift: ST. NICHOLAS SOCIETY FOUNDED FEB 28 1835, alles
in versierden rand; door TIFFANY & C. Brons,
50 m.M. Verz. Z.
Met opdracht van de V. O. C. om ten noorden van het vasteland van
Amerika een weg naar Oost-Indi te vinden, verliet HENRY HUDSON in
1609 met het schip De Halve Maan het IJ, doch kwam niet verder dan
de thans zijn naam dragende Hudsonrivier, waar hij landwaarts indrin
gende rijke buit en pelswerk met de inboorlingen ruilde, daarmede zijn
schip bevrachtte en de thuisreis aanvaardde.
De V. O. C. zond in volgende jaren telkens weder schepen derwaarts
en een hunner kapiteins stichtte op het schiereiland Manhattan een
station van 4 hutten en liet daarin eenige matrozen achter om geregeld
ruilhandel met de inboorlingen te kunnen drijven; meerdere dier kleine
handelsposten werden later opgericht en in 1621 werd Manhattan en het
daar achter gelegen vaste land als de kolonie Nieuw-Nederland in beheer
gegeven aan de West-Indische Compagnie. In 1626 werd een honderdtal

84
kolonisten Hollanders en Rfugis naar het op Manhattan ontstane
plaatsje Nieuw-Amsterdam gexpedieerd en werd weldra van de rood
huiden voor 60. het geheele schiereiland Manhattan gekocht. Na vele
wederwaardigheden werd PETER STUYVESANT, een oud-soldaat, dieinden
strijd tegen de Portugeezen bij St. Martin een been had verloren, direkteurgeneraal en hij schonk op bevel uit het vaderland den 2en Februari 1653
aan Nieuw-Amsterdam het recht een schout, twee burgemeesters en vijf
schepenen te kiezen, welke vroeger van Holland uit werden benoemd.
In 1664 in vollen vrede dekreteerde KAREL II van Engeland de annexatie
der nederlandsch-amerikaansche kolonin en JAMES, hertog VAN YORK
zond 4 schepen met een aanzienlijke troepenmacht om Nieuw-Amsterdam
in bezit te nemen ; den 6en September 1664 daalde de nederlandsche vlag
en werd de engelsche geheschen. Naar den vorstelijken dief werd de plaats
New-York herdoopt.
Den 3en Januari T904 werd in het kerkje in Stuyvesantstreet te NewYork, dat gezegd wordt de eerste kerk op Manhattan Island te zijn geweest,
een door The Holland Dames" gesticht gedenkraam onthuld met het
meer dan levensgroot beeld van STUYVESANT in volle wapenrusting met
slagzwaard en bijbel in de handen.

386. Tachtigste verjaardag van den kunstschilder J. G.


SMITS te 's-Gravenhage. Medaillonportret in brons
door TOON DUPUIS, hem blijkens dagbladberichten

door eene kommissie aangeboden.

Niet gevonden.

387/8. 22 Februari. Schietwedstrijd met de flobertbuks

voor leden der Societeit Eendragt maakt Magt te


Oud-Kralingen (Rotterdam). Vz. Het gekroonde
wapen der voormalige gemeente Kralingen, omgeven
door lauwertakken, omschrift : soc. E. M. M., KZ.
lauwerkrans; door VAN KEMPEN. Verguld zilver,
zilver en brons, 30 m.M. Vz. als n. 3$7> omschrift
voluit, Kz. in den krans : Februari 1903; VAN
KEMPEN. En ex. in verguld zilver, n in zilver,
50 m.M., uitgereikt als bestuursprijzen.
389. 3 Maart. 25-Jarige gedenkdag der kroning van
LEO XIII als paus. Vz. Borsteeld, vg. n. 288, om
schrift (naam), Kz. opschrift ; modell van AUG.
FALISE, door GERRITSEN. Brons, ovaal, 23 bij 21 m.M.
Verz. Z.
Den 20sten Februari, den dag waarop LEO XIII voor 25 jaar tot paus

5
werd gekozen, begonnen de jubileumsfeesten met en receptie van meer
dan 6000 personen in de Beatifikatiezaal van het Vatikaan, waarbij de
oudste kardinaal FERRARI, het huideadres voorlas en de gouden tiara
ter waarde van / 60.000. aanbood geschenk van de Katholieken uit
alle landen.

390. 16 Maart. 50-jarig huwelijk van Mr. J. A. G. baron


DE Vos VAN STEENWIJK en A. M. F. baronesse VAN
AERSSEN BEYEREN VAN VOSHOL te Brammen, huize

Voorstonden. Vz. Hunne linksgewende borstbeelden


en data, Kz. hunne onder een kroongeplaatste wapens,
namen en leeftijd ; door J. DEVREESE. Zilver, 60 mM.
Mdailles et plaquettes modernes, n. 458.
JAN AREND GODERT baron DE Vos VAN STEENWIJK, heer van Voor
stonden, geb. te Wijk (Drenthe), 25 September 1818, huwde 26 Mei 1843
te Zwolle met WILHELMINA LOUISA baronnesse VAN AERSSEN BEIJEREN
VAN VOSHOL, geboren te Maastricht 18 Maart 1819, overleden te Bentheim
16 Juli 1849 en hertrouwde te Zwolle MAT AGATHA MARIA FRANJOISE
baronnesse VAN AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL, geb. te Deventer
18 Maart 1825. Hij was lid der ridderschap van Overijsel, van 1856
1867 burgemeester van Zwolle, van 18531880 lid en van 18741880
tevens voorzitter van de le kamer der Staten-Generaal, van 18801881
kommissaris des konings in Utrecht. Hij overleed op den huize Voor
stonden onder Brummen den 17n Oktober 1905.

391/92. 16 Maart. Gevel wedstrijd 19001901 te Haarlem,

vanwege de Afd. Haarlem en omstreken der Maat


schappij tot Bevordering der Bouwkunst, A. VZ.
St. LKAS-wapen rustend op passer, driehoek en
lauwerkrans, daaronder j. LONDON, KZ. op- en
omschrift in sierlijken rand; door E. VOET JR.
Verguld zilver, 50 m.M., uniek. Foto in verz. Z.
B. Vz. Lofwerk, boven uitloopende in een St. JAKOB-S
schelp, beneden in cartouche H. - LONDON, tusschen
het lofwerk gereedschap als: winkelhaak, troffel,
steenhouwershamer enz., Kz. als den vorigen, doch
anders versierde rand; door E. VOETJR. Zilver,
50 m.M. Uniek, foto in verz. Z.
Beide penningen, uitgeloofd door den burgemeester van Haarlem

86
Jhr. Mr. J. W. G. BOREEL VAN HOGELANDEN voor een wedstrijd vooi
gevels, gebouwd aldaar, waaraan 5 architekten deelnamen, zijn gegoten,
daarna geciseleerd en gegraveerd. De prijs werd behaald voor het huif
Koningstraat n. 37, architekt J. LONDON , aannemer diens vader H.
LONDON. De schelp op den aan laatstgemelden toegekenden penning
duidt op den oorsprong van de kalk.

393. 26 en 27 Maart. 6e Wapenfeest van den Konink.

lijken Officieren Schermbond te 's-Gravenhage. Gelijk


n. 85, met veranderd opschrift op de Kz.
Dit wapenfeest mocht zich verheugen in het bezoek van H. M. de
Koningjn en Z. K. H. Prins HENDRIK op 27 Maart 1903.

394. I April.

JACOBUS VAN LOKHORST, 25 jaar rijksbouwkundige bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Vz. Zijn links gewend borstbeeld,
omschrift (naam en betrekking), Kz. opschrift om
geven door een palmtak : TOT ERKENNING ZIJNER
GROOTE - VERDIENSTEN - OP HET GEBIED - DER -

BOUWKUNST - 1878-1909; modell van J. C. WIENECKE,


door BEGEER. Brons, 51 m.M. Verz. Z. Afgebeeld
in Muntverslag 1903.
Het personeel bood den jubilaris met een oorkonde 300 exemplaren
aan van een gedenkschrift, bevattende de door hem tot stand gebrachte
bouwwerken; een comit bij monde van jhr. mr. ROELL den penning in
goud, zilver en brons met een album, waarin de namen der deelnemers.
VAN LOKHORST werd geboren te Utrecht 8 Juni 1844 uit een oude
stichtsche familie, die onder hare leden tal van kunstschilders telde.
Hij genoot zijn opleiding bij den gemeente-architekt BOLL VAN BUUREN
en op de gemeentelijke onderwijsinrichting voor schilderen, teekenen en
bouwkunst, werkte achtereenvolgens op de stadstimmerwerf bij zijn
leermeester en na diens dood bij den architekt KAMPERDIJK. Na eenige
jaren medegewerkt te hebben aan den vestingbouw (architektuur der
poorten) werd hij in 1878 tot rijksbouwkundige benoemd. Uit het fraai
gellustreerde gedenkboek een greep doende, vermelden we als zijn werk :
de statenzalen te Leeuwarden, Assen, Groningen en Zwolle, tal van
laboratoria voor de rijksuniversiteiten en de polytechnische school, de
H. B. S. te Venloo en die te Wageningen, tal van land- en tuinbouw
scholen, rijksarchiefgebouw, nieuwe archiefgebouwen te Groningen en
te Assen, restauratie der kanselarij te Leeuwarden, der Sassenpoort te
Zwolle, van het Dinghuis te Groningen, van het stadhuis te Woerden,
van het kasteel Radboud te Medemblik en van de abdijgebouwen te

87
Middelburg. Hij overleed in het R. K. Ziekenhuis te 's-Gravenhage
16 Februari 1906.

395. April. Draagpenning voor de politie te Amersfoort.


Vz. Het gekroonde wapen van Amersfoort met twee
leeuwen als schildhouders, omschrift : TROUWE
PLICHTSBETRACHTING APRIL I903, Kz. Opschrift :
HULDE

VAN DE

AMERSFOORTSCHE - BURGERIJ ;

door BEGEER. Zilver, met oog en ring, 20 m.M., aan


rood-wit geribt zijden lint. Verz. Z.
Een weigering van aan de Nationale Federatie van Transport
arbeiders" aangesloten bootwerkers te Amsterdam om met twee niet
aangeslotenen te werken, gevolg van een besluit van November 1902,
gaf in J anuari 1903 aanleiding tot een werkstaking, die zich steeds meer
uitbreidde, zelfs tot het spoorwegverkeer. Naar aanleiding van die
staking en de daarbij voorgevallen feiten, n.m. het beletten van den
arbeid aan niet stakenden, stelde de regeering maatregelen voor om de
vrijheid van den arbeid en het geregeld spoorwegvervoer te waarborgen.
Om pressie uit te oefenen op de volksvertegenwoordiging, werd toen de
algemeene werkstaking geproklameerd in April 1903. Dank de diensten
van leger en politie werd de orde nergens ernstig verstoord en ondervond
het spoorwegverkeer geen noemenswaardige onderbreking, waardoor de
staking jammerlijk fiasko maakte. Het voorgestelde wetsontwerp werd '
met overgroote meerderheid aangenomen (zie Staatsblad 1903, n. 101).
Op vele wijzen werd hulde gebracht aan leger en politie ; de burgerij van
Amersfoort deed het in den vorm van een eerepenning, die in Juni 1903
aan de politie aldaar werd uitgereikt.

896. April. Prijspenning van den Volksbond, Vereeniging


tegen Drankmisbruik. Vz. Naar links vliegende engel
met palmtak in de linkerhand, met de rechter wijzende
op het opschrift: ONTWIKKELING - ZELFBEHEERSCHING - HUISELIJK GELUK - WELVAART, Op de
afsnede naam der vereeniging, Kz. naar verkiezing ;
door BEGEER. Brons, 35 m.M. Verz. Z. Afgebeeld
in: De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen
Drankmisbruik, 7e jaargang, n. 24.
In September 1875 werd de eerste afdeeling der vereeniging opgericht
te Amsterdam op initiatief van L. P. PHILIPPONA (MULTAPATIOR), welke
den naam van MuLTAPATiORsbond aannam, in Februari 1882 in den
tegenwoordigen naam veranderd.

88
De bond heeft ten doel het misbruik van bedwelmende dranken te
bestrijden en tracht dit doel te bereiken : door den sterken drank als
volksdrank te bestrijden ; door kennis te verspreiden omtrent de nadeelige
gevolgen, welke het misbruik van sterken drank heeft; door het bevor
deren van stipte uitvoering der Drankwet (Wet van 28 Juni 1881 Staats
blad N. 97, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den klein
handel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap)
en van maatregelen, waartoe genoemde wet aan besturen de bevoegdheid
geeft; door in den geest der drankwet het aantal verkoopplaatsen van
sterken drank te beperken ; door het verbeteren der volkshuisvesting
en volksvoeding ; door het bevorderen van huisarbeid en het veredelen
van volksvermaken ; voorts door al zulke middelen, die aan het doel
van den Bond beantwoorden.
In Juni 1897 zag het eerste nummer van het bondsorgaan het licht.
De penning werd voor het eerst uitgeloofd (3 zilveren ex.) voor den
wedstrijd in huisvlijt, uitgeschreven door de afd. Winterswijk. Op de
30e algemeene vergadering te Baarn 10 Juli 1903 werd de penning in
goud uitgeloofd voor de beste handleiding ten behoeve van het onderwijs
van het alkoholvraagstuk, ten dienste der twee hoogste klassen der
kweekscholen voor onderwijzers en der normaalklassen en den 13en Juil
1904 op de 31e alg. vergadering te Nijmegen uitgereikt aan dr. H.
BURINGH BOEKHOLT te Davos-Platz.

397. 8io Mei. i8e Internationale Hondententoon


stelling (Cynophilia) te Amsterdam. Gelijk n. 293
met veranderd opschrift op de Kz ; door BEGEER.
Brons, 41 m.M.
398. 21 Mei. Festival te Oudewater. Vz. In krans van
ornamenten, muziekinstrumenten, palm-, eike- en
lauwertakken, onder een stralende ster : FESTIVAL 1873-1903 - OUDEWATER, Kz. krans ; door BEGEER.
Brons, met oog en ring, 46 m.M. Verz. Z.
Uitgereikt in brons aan 21 der deelnemende vereenigingen aan het
nationaal muziekfeest uitgeschreven door het fanfarekorps Euterpe"
opgericht 20 Januari 1873, in zilver aan de ver. met het grootst aantal
werkende leden.

398*. 21 Mei. 25-Jarig bestaan der Zwolsche Gymnastiekvereeniging. Niet gevonden.


Het zilveren feest der 8 Mei 1877 opgerichte vereeniging werd wegens
de bondsfeesten te Rotterdam in 1902, een jaar uitgesteld. Uitgeloofd

8g
werden 5 penningen voor de wedstrijden, 3 voor.den optocht, terwij'
oud-leden een herinneringspenning aanboden voor het vaandel.

399. 23-25 Mei. 8e Internationale Hondententoonstelling


(Kynologen vereeniging Nederland") te Rotterdam.
\ z. Het gekroonde nederlandsche wapen, rustend op
gekruiste zweep en karwats, welker handvatten zijn
gestoken door twee aaneengeschakelde hondenhals
banden. Omschrift (naam en oprichtingsjaar 1896),
Kz. opschrift onder het gekroonde wapen van Rotter
dam ; door VAN KEMPEN. Brons, ovaal, 50 bij 40 M.M.
Verz. Z.
400. 27 Mei. Opening van de nieuwe beurs te Amsterdam.
Vz. De amsterdamsche stedemaagd met den linkerarm
rustende op het wapen, een palmtak houdende boven
het nieuwe beursgebouw, waarachter de zon opgaat;
aan hare voeten merkurius-staf en rozentak, omschrift:
AMSTERDAM 27 MEI 1903, Kz. onder een stralende
vijfpuntigc ster : TER HERINNERING - AAN DE OPENING
VAN DE NIEUWE BEURS - GEBOUWD DOOR - ARCHT.

H. p. BERLAGE AMSTERDAM, daaronder een lauwertak;


modell van F. J. WERNER, door GERRITSEN. Zilver
en brons, 60 m.M. Verz. Z. In den handel gebracht
voor /16.50 en / 4.50 door J. SCHULMAN.
De eerste beurs te Amsterdam van den bouwmeester HENDRIK DE
KEIJSER dateert van 1 Augustus 1613 (zie VAN LOON II, blz. 80 en 81)
het tweede eeuwfeest werd in 1813 plechtig herdacht, doch de fun
deeringen bleken weldra gebrekkig en eindelijk onherstelbaar, waarom
in 1835 tot de ontruiming werd besloten, 11 Januari 1836 werd de hulp
beurs betrokken, 7 Oktober 1840 het beursplan van J. D. ZOCHER aan
genomen en de tweede beurs 10 September 1845 in tegenwoordigheid
van Z. M. Koning WILLEM II geopend (zie DIRKS n. 641643). Doch
deze bleek reeds na een halve eeuw te klein en werd vervangen door
de tegenwoordige, welke door H. M. de Koningin in tegenwoordigheid
van H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. prins HENDRIK werd geopend.
Het gebouw vertoonde weldra scheuren en bleek te klein voor den
effektenhandel, welke thans op de terreinen van het voormalige Biblehotel een eigen beurs doet verrijzen.

IR

9
401. 31 Mei. A. SCHEFFER, 50 jaar bode van de Handelssocieteit te Utrecht. Vz. = ZWIERZINA n. 987, Kz.
opdracht ; door BEGEER. Brons, 40 m.M.
402. 1-3 J uni. Pluimveetentoonstelling te Zierikzee. Vz.
De samengestrikte wapens van Schouwen en Duiveland, daaronder tusschen lauwertakken dat van
Zierikzee, omschrift : VEREENIGING TOT VEREDELING
VAN ZANGVOGELS EN PLUIMVEE EXCELSIOR-SCHOUWEN
EN DUIVELAND , Kz. opschrift in krans ; door BEGEER.

Brons, 41 m.M.
403. 2 J uni. Prijspenning van den Nederlandschen Korfbalbond. Vz. Een meisje en een jongen met bal, een
doelpaal vasthoudende, op den achtergrond landschap
waarboven de zon opgaat, omschrift : NEDERLANDSCHE
- KORFBALBOND - OPGERICHT 2 JUNI 1903, Kz. glad
veld, waarin boven een stralende vijfpuntige ster,
onder een lauwertak ; door GERRITSEN. Brons, met
oog en ring, 45 m.M. Verz. Z.
De bond werd in Parkzicht opgericht door de vertegenwoordigers van
zeven korfbalvereenigingen. Het korfbalspel werd hier te lande ingevoerd
door Nic. BROEKHUIJSEN. De bond geeft het orgaan Korfbal" uit, thans
weekblad, houdt jaarlijks kompetitie- en seriewedstrijden, bij het begin
van het bondsjaar 1910-11 telde hij 25 aangesloten vereenigingen.

404. 15 Juni-i September. Tentoonstelling van Nijverheid


en Kunstindustrie te Groningen. Vz. Rechtsgewend
zittende vrouw met lauwerkrans in de rechterhand,
de linker latende rusten op een op een aanbeeld
staand tandrad, voor haar nijptang, voorhamer, zeis,
korenschoof, aan hare voeten palet, achter haar
naakte knaap met het wapen der gemeente Groningen,
rustend op een boek en palmtak. Op den achter
grond zuilengang, waarachter links oude gevels (groote
Markt), rechts de Martini-toren, om- en opschrift, Kz.
krans ; door VAN KEMPEN. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
De tentoonstelling, op touw gezet als eene van verlichtings- en ver-

9i
warmingsmiddelen, breidde zich uit eerst tot groninger, later tot meer
algemeene nijverheid en kunstnijverheid. De clou was het japansche
marktplein. Den 28en Juli bezochten H. M. de Koningin en Z. K. H.
Prins HENDRIK de tentoonstelling. Elk der inzenders ontving den penning
in brons, de bekroonden diplomas voor gouden, verguld zilveren of zilveren
exemplaren, die zij op deze stempels voor eigen rekening konden laten
slaan.

405. 19-21 Juni. Internationale Hondententoonstelling


(Nimrod") te Utrecht. Gelijk n. 95 met veranderd
opschrift op de Kz. ; modell van E. VOET JR., door
BEGEER. Brons, ruitvormig, hoog 67 m.M.
406 7. 21 Juni. 2e Eeuwfeest der drukkerij van de firma
JOH. ENSCHED en Zonen te Haarlem, A. VZ. IZAAK
ENSCHED, (1681-1761) met een boek in de handen,
gezeten in zijn drukkerij, waarin pers, letterkast en
beeld van LAURENS JANSZ. KOSTER. Voor hem liggen
een zethaak en letters. Omschrift (naam), op de
afsnede : CONDITOR OFFICINAE - TYPOGRAFICAE HARLEMENSIS (De stichter der haarlemsche drukkerij),
Kz. op- en omschrift; modell van W. ACHTENHAGEN,
door BEGEER. Brons, 59 m.M. Verz. Z. B. VZ. Het
wapen van Ensched met helm, helmteeken en helmdek, daaronder op een lint de wapenspreuk : NE TROP
HAUT NE TROP BAS, Kz. linksgewende vrouw met
palmtak in de linker- en ganzepen in de rechterhand,
staande voor een drukpers, waarbij drie boeken
liggen. Links lauwertak en opschrift : IZAAK
ENSCHEDE 1703 JOH. ENSCHED & ZONEN 1903
- HAARLEM ; modell van AUG. FALISE, door BEGEER.
Brons, 90 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modernes, n. 667.
De i. penning werd in goud, zilver en brons door het ruim 300 man
tellende personeel aangeboden bij monde van den boekhouder J. A.
(IERBER op den morgen van den dag, waarop de firma ENSCHED haar
bedrijf 200 jaren te Haarlem uitoefende.
Bij monde van prof. J . BOSSCHA werd daarop namens eene kommissie,
waarvan de kommissaris der Koningin in Noord-Holland, eerevoorzitter

92
en Haarlem's burgemeester voorzitter was, een album met het modell
in was van den 2en gedenkpenning aangeboden. De oorkonde luidt :
In den jare Zeventien honderd en drie, op den een en twintigsten
Juni, heeft IZAAK ENSCHED de gildeproef te Haarlem afgelegd, en
aldaar de boekdrukkerij gevestigd, welke onder zijne nakomelingen
gedurende twee eeuwen roemrijk bleef voortbestaan.
Bij de herdenking van dit heuglijk feit is eene gouden medaille ge
slagen, welke op den een en twintigsten Juni negentien honderd en drie
als blijk van hulde aan de firma JOHANNES ENSCHED en Zonen is aan
geboden."
Een hoogst interessante tentoonstelling werd door de firma gehouden
van allerlei gedenkstukken uit die 2 eeuwen. Zie feuilleton : De Ensched's
in leven en werken in N. R. Ct., Ie blad B van 23 Juni 1903. Zie ook
de noot bij ZWIERZINA n. 1035.

408. 13-18 Juli. Maskerade te Delft. Reproduktie van de


koperen munt van keizer NIKAPHOROS II PIIOCAS,
afgebeeld bij SABATIER, Monnaies Byzantines, PI.
XLVII, n. 15 ; door BEGEER. Brons, 28 m.M.
Verz. Z.
De maskerade, gehouden bij gelegenheid van het 11e lustrum der
Polytechnische School te Delft, stelde voor den ommetocht van NIKA
PHOROS II PHOCAS door Byzantium na zijn kroning tot keizer in 963.
Hoofdpersoon was de student FENTENER VAN VLISSINGEN. Het hoofd
moment was de plechtigheid bij de cour in de byzantijnsche feestzaal,
waar ANTON AVERKAMP'S capellakoor oude grieksch-kerkelijke hymnen
deed hooren.

409. 13-18 Juli. Prijspenning van het Delftsch Studenten


korps. Vz. De wetenschap met spiegel en globe, een
stralende ster boven haar hoofd, staande in een poort,
op een voetstuk, waarop : INSPICE ET - CAUTUS ERIS
(zie toe en gij zult voorzichtig zijn). Op de poort een
vlam, rechts en links lauwertakken, waarop rusten de
wapens van de kunst en van Delft en een 6 tal
schilden met voorstellingen doelende op werktuig-,
schei-, scheepsbouw-, mijnbouw-, bouw- en water
bouwkunde. Onder langs den rand: DELFTSCH
STUDENTENCORPS, KZ. naar verkiezing ; door BEGEER.
Zilver en brons, 58 m.M. Mdailles et plaquettes
modernes n. 535.

93
Voor het eerst uitgereikt als bekroningspenning voor de prijsvraag
voor het reklamebillet der maskerade te Delft op vorenstaande data.

410. 14 Juli. Penning aangeboden aan Mr. W. C. baron


VAN PALLANDT VAN WAARDENBURG EN NEERIJNEN,

oud-dijkgraaf van Tielerwaard 1865-1903" door het


gecombineerd collegie en de(n) secretaris van dat
polderdistrict." Vz. Zijn linksgewend borstbeeld met
een het rechteroog bedekkend verband om het hoofd,
omschrift (naam), Kz. opschrift, in krans en omschrift
(zie boven) ; modell van W. ACHTENHAGEN, door
BEGEER. Brons, 60 m.M. Verz. Z. Mdailles et
plaquettes modernes n. 536.
WILLEM CONSTANT baron VAN PALLANDT werd geboren te 's-Gravenhage 12 Oktober 1836, bezocht het instituut Noorthey te Voorschoten
studeerde te Leiden en promoveerde aldaar 28 Juni 1861. Hij was
hoogheemraad, later dijkgraaf van Tielerwaard ; de penning werd hem
aangeboden in goud, zilver en brons bij zijn aftreden als dijkgraaf. Verder
was hij kamerheer in buitengewonen dienst, lid van de Provinciale Staten
van Gelderland, terwijl hij van 20 September 1887 tot zijn bedanken in
1904 die provincie vertegenwoordigde in de le kamer der Staten-Generaal.
Hij overleed te Neerijnen 22 Mei 1905.

411* i4ib Juli. Tentoonstelling van rashonden en pluimvee


in het Schuttershof van de Confrrie St. SEBASTIAAN
te Middelburg. Vz. Opschrift, Kz. zittende vrouw
(handelskz.) ; door BEGEER. Zilver en brons, 35 m.M.
412-415. 4-12 Augustus. Schietwedstrijd te Loosduinen.
A Vz. Groep van drie schutters, twee zitten, de derde
gt, op eene knie rustend, te vuren, opschrift: SCHERPSCHUTTERSVEREENIG0 ORANJE - NAS SAU, Kz. onder
het gekroonde, op een lauwertak rustende wapen van
s-Gravenhage : ALGEMEENE SCHIETWEDSTRIJD LOOSDUINEN - 4-12 AUG. 1903 - EENIGE PRIJS VOLKSBAAN ; teekening van prof. A. F. GIPS, modell
van W. ACHTENHAGEN, door BEGEER. Plakket,
brons, 45 bij 35 m.M. Verz. Z.
B Vz. Gelijk n. 154, Kz. opschrift : PENNING -

94
door BEGEER.
Brons, 32 m.M. Verz. Z.
c Vz. Gekroond wapen van 's-Gravenhage tusschen
twee lauwertak]es, omschrift (naam der ver.), Kz.
om- en opschrift; door BEGEER. Brons, met oog en
ring, 32 m.M.
Prijspenning voor den wedstrijd medaille cartonbaan."
D Vz. = c, Kz. om- en opschrift; door BEGEER.
Brons, 35 m.M. Verz. Z.
Prijspenning voor den jubileumwedstrijd".

VOLKSBAAN - 2 TREFFERS - I903 ;

Deze schietwedstrijd werd gehouden bij gelegenheid van het 25-jarig


bestaan der scherpschuttersvereeniging Oranje Nassau" en ter herin
nering van het nieuw aangelegde schietterrein te Loosduinen.

416. 8-9 Augustus.

Gymnastiekconcours te Veendam.
Vz. Gekroonde leeuw met zwaard en pijlbundel (vg.
ZWIERZINA 633 en 833a), omschrift: TURNDAG NOOR
DERGEWEST N. G. v. (nederl. gymnastiek verbond),
Kz. opschrift. Verguld koper, met oog en ring,
23 m.M. Verz. Z.
417. 11 Augustus. J. J. PLUGGE 25 jaar gemeente-genees
heer te Oost- en Westsouburg. Vz. In geslagen lauwer
krans gegraveerd : HULDE - AAN J. J. PLUGGE (eskulaapstaf) - VOOR - 25 JARIGE - MBLSUCRUULLITLCL
- 1878-1903, Kz. op- en omschrift: AANGEBODEN door - BURGEMEESTER - LEDEN VAN DEN RAAD en - SECRETARIS - van - OOST- EN WESTSOUBURG ;
door BEGEER. Verguld zilver, 59 m.M. Uniek.
PLUGGE werd geboren te Vlissingen 23 Juni 1833, genoot zijn op
leiding aan de Klinische School te Middelburg en werd benoemd tot
heel-, genees- en verloskundige 15 September 1856. Hij vestigde zich
eerst te Aagtekerke en 11 Augustus 1878 te Oost- en West-Souburg.
Hij was meermalen bestuurslid van de afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.

418. 14-16 Augustus. Hondententoonstelling te Zutfen bij

95

419.

420.

421.

422.

gelegenheid van het io-jarig bestaan der Nederlandsche Duitsche Doggen-Club. Vz. = n. 87, Kz.
opschrift op cartouche onder het gekroonde, door
twee leeuwen gehouden wapen van Zutfen ; door
BEGEER. Brons, 42 m.M. Verz. Z.
16 Augustus. Concours hippique te Klarenbeek (bij
Arnhem). Prijspenning. Vz. Groot hoefijzer, waaruit
een linksgewende paardekop te voorschijn komt,
rustend op lauwertak, stijgbeugel, zweep en karwats,
Kz. op- en omschrift ; door BEGEER. Brons, 50 m.M.
25 Augustus. Huldeblijk van de gemeente Zaandijk
aan den opper-brandmeester ABRAHAM KUYPER, afge
treden na 50-jarigen dienst bij de brandweer." Vz.
In cirkelvormig medaillon omgeven door geornamenteerden rand, lauwer- en eiketakken, gegraveerd het
wapen van Zaandijk. Kz. Data en opschrift (zie
boven). Verguld zilver, met oog en ring, 50 m.M.,
aan lint in de gemeentekleuren (rood-wit).
31 Augustus. Prijspenning der Centrale Commissie
voor Nationale Feesten te Zwolle. Vz. Linksgewend
kopje der Koningin naar P. PANDER, omschrift:
WIHELMINA KONINGIN, Kz. omschrift naam der
kommissie), in het veld tusschen lauwertakken :
E PRIJS; door BEGEER.
Brons, 35 m.M. Verz. Z.
1 September. Penningen aangeboden aan het hoofd
bestuur der groninger tentoonstelling. Vz. Het
gekroonde wapen van de gemeente Groningen met
twee arenden als schildhouders, Kz. gegraveerde
opdracht: AAN DEN HEER - (naam in gothische
letters) - LID V/H HOOFDBESTUUR - DER IN 1903
ALHIER GEHOUDEN - TENTOONSTELLING, - AANGE
BODEN - DOOR DE GEMEENTE - GRONINGEN. Mat

zilver, 45 m.M.
Uitgereikt bij de plechtige sluiting der tentoonstelling (zie n. 404) op
1 September 1903.

96
423. 2 September. Mr. B. PH. baron VAN HARINXMA THOE
SLOOTEN 25 jaar Kommissaris in Friesland. Vz.
Zijn linksgewend borstbeeld in ambtsgewaad met
ordeteekens, omschrift (naam), Kz. Tusschen lauwer
en eiketakken twee verdiepte cartouches, waarin
boven het familiewapen der HARINXMA'S met helm,
helmteeken en helmdek, onder het gekroonde wapen
van Friesland met schildhouders en datum,
omschrift : 18781903 AAN DEN COMMISSARIS DER
KONINGIN DE BURGEMEESTERS IN FRIESLAND J
modell Vz. W. ACHTENHAGEN, KZ. J. VAN GOOR,
door BEGEER. Brons, 60 m.M. Verz. Z. Mdailles
et plaquettes modernes n. 533.
Den 4en September in goud, zilver en brons met een oorkonde aan
geboden door burgemeesters en oud-burgemeesters der friesche ge
meenten bij monde van jhr. mr. A. ROELL, burgemeester van Leeuwarden.
Het Kon. Penningkabinet en het Friesch Genootschap ontvingen een
zilveren, de deelnemende burgemeesters elk een bronzen afslag.
BINNERT PHILIP baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN werd geboren
te Drachten 30 Augustus 1839, bezocht, na genoten huisonderwijs, van
48551857 het instituut Noorthey te Voorschoten en deed van daar
examen voor de universiteit te Leiden, waar hij 27 Maart 1863 promo
veerde op proefschrift : Het strafbeding bij verbintenissen naar het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Hij vestigde zich te Beetsterzwaag, werd 1865
tot raadslid, weldra tot wethouder der gemeente Opsterland gekozen,
welke funktin hij resp. tot 1872 en 1869 vervulde, in welk laatste jaar
hij benoemd werd tot kantonrechter te Beetsterzwaag. In 1871 werd hij
gekozen tot lid der Provinciale Staten van Friesland en in 1873 tot lid
van de 2e kamer der Staten-Generaal. Bij K. B. d.d. 6 Augustus 1878
benoemd tot Kommissaris des Konings in Friesland, aanvaardde hij dit
hooge ambt den 2en September d. a. v en trad als zoodanig af
io Juni 1909. Hij werd 20 September 1905 benoemd tot staatsraad
i. b. d.

424/5. 2 September. Landbouwtentoonstelling vanwege


de Afd. Oosterbeek der Geldersch-Overijselsche Maat
schappij van Land- en Tuinbouw. Vz. Om- en op
schrift, komt voor met 2 verschillende handels keer
zijden koppen van varken, schaap, paard, koe,
korenschoof, bloemen en landbouwwerktuigen of
zittende vrouw met schild ; door BEGEER. Brons,
47 m.M.

97
426. ii September. 25-Jarig bestaan der vrijwillige brand
weer te Venloo. Vz. Vrouw leunnde tegen een
schild, waarop: 25, Kz. in krans : VRIJWILLIGE
BRANDWEER * VENLO ; door BEGEER. Brons, met
oog en ring, 32 m.M. Verz. Z.
Door het gemeentebestuur van Venloo uitgereikt in goud aan drie
brandmeesters, in zilver aan veertien manschappen voor 25-jarigen
dienst, in brons aan de verdere leden, bij gelegenheid van het zilveren
feest van de reorganisatie der brandweer, (Raadsbesluiten van 9 Juli en
23 Augustus 1878, afgekondigd 11 September d.a.v.).

427. 21-24 September. Betrouwbaarheidsrit der Nederlandsche Automobielenklub. Vz. = n. 52, Kz. glad
veld met omschrift ; door BEGEER. Brons, 47 m.M.
Verz. Z.
428. 3 Oktober.

Landbouwfeesten te Leiden.

Gelijk

ZWIERZINA n. 1240, met veranderd omschrift op


de Kz. ; door VAN KEMPEN. Brons, 45 m.M. Verz. Z.
Behalve de gebruikelijke festiviteiten werd in den tuin en het gebouw
der buitensocieteit van Amicitia een tentoonstelling van vee, zuivelprodukten en landbouwgereedschappen gehouden en had een optocht
plaats van versierde landbouwvoertuigen, rijtuigen, paarden met ge
kostumeerde berijders en reklamevoertuigen. De penning werd in brons
uitgereikt aan de deelnemers aan den optocht.

429. 11 Oktober. EMILE A. M. VAN DER KUN te 's-Gravenhage 25 jaar hoofdbestuurslid van het MARIA CATHARINA VAN DOOREN'S Vrouwengesticht van Weldadig
heid aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam.
Uit naam zijner medebestuurders werd hem bij monde van mr. L. C.
een groote, prachtvol bewerkte, zilveren herinneringsmedaille met toepasselijke inscriptie" aangeboden. Te vergeefs ter
beschrijving gevraagd.
DRIEBEEK

98

430. Oktober. 5-Jarig bestaan van Rotte's Mannenkwartet


St. CAECILIA te Rotterdam. Vz. Zittende vrouw met
schild (handelspenning), Kz. op- en omschrift; door
BEGEER. Brons, 25 m.M.
431. 3 November. Eeuwfeest van de wederoprichting van
het St. HUBERT'S gilde te 's-Gravenhage. Vz. De
H. HUBERTUS geknield liggend in een bosch met
zijne jachthonden naast zich ; tegenover hem een
hert met een kruis tusschen de horens, Kz. onder een
eiketak met strik opschrift; door BEGEER. Zilver,
met oog en ring, 30 m.M. Mdailles et plaquettes
modernes n. 532.
Op St. HuBERTUS-dag (3 November) 1803 werd het reeds in 1613
bestaande St. HUBERT's-gilde op Byen-Lust weder opgericht. Het is
steeds een jagersgild geweest en telt hoogstens 30 leden; op 3 November
heeft jaarlijks een schijf- en vogelschieten plaats om prijzen, gevolgd
door een gemeenschappelijken maaltijd. Prins FREDERIK was protector
sedert 1820 tot zijn dood (zie ZWIERZINA n. 172) en werd als zoodanig
opgevolgd door H. K. H. MARIE prinses VON WIED, geboren prinses DER
NEDERLANDEN als pratronesse en haren gemaal als protector, tevens lid.
Bij het eeuwfeest ontving elk der broeders ten getale van 29, een zilveren,
de patrones en het lid-protector een verguld zilveren penning. De leden
dragen een voorgeschreven groen gewaad en als draagteeken een zilveren
hoorntje aan groen-oranje lint. In de ledenlijst vinden we behalve
voornoemde de navolgende vorstelijke personen: Z. D. H. hertog
BERNARD VAN SAKSEN WEIMAR EISENACH (1836), Z. K. H. prins
ALEXANDER DER NEDERLANDEN (1840), Z. K. H. den prins VAN ORANJE,
(later Z. M. Koning WILLEM III, 1842), Z. K. H. prins HENDRIK DER
NEDERLANDEN (1849), Z. K. H. den prins VAN ORANJE (18581872
en 1876).

432. 7 November. Jhr. mr. J. L. A. MARTENS, 50 jaar


kommissaris der Spaarbank te Utrecht. Gelijk
n. 304, met veranderd opschrift op de Kz. ; door
BEGEER. Brons, 59 m.M.
433. 19-21 November. 4e Eeuwfeest der Societeit TROV
MOET BLIJCKEN" te Haarlem. Vz. Pelikaan haar
jongen voedend, Kz. naam en jaartallen, door
E. VOET JR. Zilver, 21 m.M. en 5 exemplaren in
brons. Z. en B. verz. Z.

99
Algemeen wordt 1503 aangenomen als stichtingsjaar van de rederijkers
kamer de Pellikanisten of Speelkoornen, die tot blazoen had CHRISTUS
aan het kruis en aan den voet daarvan een pelikaan, die in haar nest
hare jongen voedt en die als oudste der haarlemsche rederijkerskamers
de Oude Kamer" geheeten werd. Zij bevorderde ook liefdadige doel
einden, zoo is b.v. het Oude-Mannenhuis in de Groote Houtstraat grootendeels tot stand gekomen tengevolge van de door de Oude Kamer in 1606
uitgeschreven wedstrijden. Later werd het een Societeit.

434. 26 November. Hulde aan jhr. mr. CH. (J. M.) RUIJS
DE BERENBROUCK (lid van den gemeenteraad van

Maastricht), den ontwerper der pensioenverordening


(door) de ambtenaren der gemeente Maastricht."
Vz. Vrouwefiguur met schild en datum : 12 October
1903, Kz. opschrift tusschen lauwertakken; door
BEGEER. Uniek, goud, 50 m.M., 46 gr.
Aangeboden 26 November. De verordening kwam 12 Oktober tot stand.

435. 29 November. Dr. TH. P. H. VAN AALST te 's-Graven-

hage 25 jaar gepromoveerd. Vz. Het thans verlaten


gymnasium te 's-Gravenhage aan het Westeinde,
waarboven het omschrift: PALLADIS = HAGANAE =
SEDES (zetel der haagsche PALLAS), in de hoeken:
boven het wapen van 's-Gravenhage, onder de uil
van MINERVA, links PALLAS-, rechts ApoLLokop, naar
oud-grieksche munten, Kz. opschrift : Est animus tibi rerumque prudens et secun die temporibus dubisque - rectus (Gij hebt een verstandig inzicht in
zaken, een goed in gunstige en ongunstige tijden),
omschrift:
= CVRATORUS = v = DOCTISS0 TH . P . H . VAN AALST = RECTORI = GYMN1 =
(Kuratoren aan dokter TH. P. H. VAN AALST, rektor

van het gymnasium), in de hoeken boven romeinsch


lampje, beneden capsa met handschrift, waarop:
HISTORIA, rechts en links de jaartallen 1878 en 1903 ;
door E. VOET JR. Uniek, zilver gegraveerd, ruit
vormig, 70 m.M.
Tijdschrift 1904, blz. 284 en Plaat VII, n. 1.

100
TH. P. H. VAN AALST werd geboren te 's-Gravenhage 15 Januari 1849
en promoveerde te Leiden 23 November 1878. Hij was van 1871 1874
leeraar in geschiedenis en aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerschool
te 's-Gravenhage, van 18741876 prorektor aan het gymnasium te Delft,
van 18761897 leeraar, sedert 1897 rektor aan dat te 's-Gravenhage.

436. 30 November, 7e Verjaardag van HERMANUS


JOHANNES KESSLER te's-Gravenhage. Rechtsgewend

borstbeeld in matrozenpakje, langs den rand: ter


zijden waterplanten, boven libellen, onder spoortrein,
lievelingsspeelgoed van den jarige, naam enz.; door
J. C. WIENECKE, gegoten door BEGEER. Eenzijdige
bronzen plakket, 295 bij 225 m.M.
Mdailles et plaquettes modernes, n. 543.
437. 12 December. Eeuwfeest van het Wandsbecker
Husarenregiment Knigin WILHELMINA der Niederlande." Vz. De Waterloo-zuil te Hannover, omgeven
door een dikopliggenden gestileerden lauwerkrans
als rand, Kz. boven een door een eikekrans omgeven,
op een palmtak rustend vaandel de data. Brons
van veroverde kanonnen, 40 m.M. met oog en ring,
te dragen aan het lint van het algemeen eereteeken.
Foto in verz. Z.
H. M. schonk haar levensgroot portret aan het regiment. Z. M. Keizer
WILHELM heeft bij deze gelegenheid bij Kabinetsorder van r9 December

1903 een gedenkpenning ingesteld voor elk der vroegere hannoversche


troependeelen vermeldend de data van oprichting en eeuwfeest.

438/9. 26 December.

30-Jarig bestaan der Koninklijke


Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders
van Land- en Zeemacht Je Maintiendrai" te Rotter
dam. A Gepareld kruis met ingesneden armen, gedekt
door een kroon met ring, op de medaillons Vz. Je
Maintiendrai 1873-1903, Kz. HULDE AAN - H. M.
SCHOONENBEEK - PRESIDENT. Goud, 34 m.M.
B. VZ. Aangeb. : door de-Kon. Verg. v. N -I. Oudstr. JE MAINTIENDRAI - 26-12-03, Kz. in lauwerkrans :
Uit Erkentelijkheid aan. Goud met oog en ring,

101

2m.M. c = B. Zilver met oog en ring, 30 m.M.,


alle door A. F. VAN ROOY (gegraveerd) en aan oranjewit-blauw lint.
Het feest werd gevierd in de groote zaal van het Algemeen Verkoop
lokaal in tegenwoordigheid van den beschermheer, den gepensioneerden
schout bij nacht D. J. WEIJS, ridder M. W. O. De voorzitter wees op het
tot stand gebrachte sedert de oprichting 21 December 1873 als : het
weduwen- en weezenfonds, het ondersteuningsfonds voor ouden van
dagen enz. De nog levende oprichters, (de voorzitter en J. VAN DALEN)
ontvingen het gouden eerekruis, de penningmeester een gouden en vier
der leden een zilveren draagpenning, waarna een nieuwe banier werd
onthuld.

440. 27 December. 50e Gedenkdag van den terugkeer van


het beeld van Onze Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch. Vz. Mariabeeld met Jezuskind, daar
onder bloemtak, omschrift: ONZE LIEVE VROUW VAN
'S-HERTOGENBOSCH, Kz. Opschrift : 18^53 - 50 JARIG
JUB" - VAN DEN TERUGKEER - VAN HET MIRACULEUSE - BEELD DER Z. L. V. - VAN DEN BOSCH - 19^03.

Koper verzilverd, ovaal met oog, 23 bij 19 m.M.


Verz. Z. Zie ZWIERZINA n. 456-459.
441. Tentoonstelling van schoen- en lederindustrie te
Waalwijk. Vz. Rechtsgewende staande vrouw een
palmtak in de uitgestrekte hand houdende boven
het op den achtergrond zich vertoonende tentoon
stellingsgebouw, Kz. in lauwerkrans: INTERNA
TIONALE - TENTOONSTELLING - VAN - SCHOEN EN
LEDER - INDUSTRIE - WAALWIJK - I903. Grootte

onbekend, beschreven naar een afbeelding op een


buitenlandschen wissel.
442. Paardententoonstelling en concours hippique te
s-Gravenhage. Vz. Linksgewend hoofd van : WILHELMINA KONINGIN, naar PIER PANDER, KZ. omschrift:
VEREENIGING TER BEVORDERING DER PAARDENFOKKERIJ

IN NEDERLAND ; in het veld, tusschen lauwer- en

102

eiketakken: EERSTE - TENTOONSTELLING - KT CONCOURS HIPPIQVE - DEN HAAG - I903 PRIJS J


door BEGEER. Brons, 53 m.M.
443. Concours hippique te Bergen op Zoom. Vz. = n. 419,
Kz. glad veld omgeven door tulprand, omschrift:
WEST-BRABANTSCHE HARDDRAVERIJ EN CONCOURS
HIPPIQUE * BERGEN OP ZOOM * J DOOR BEGEER.
Brons, 50 m.M.
444. Landbouwtentoonstelling te Winterswijk. Geheel
gelijk ZWIERZINA n. 672, op de Kz. onder de krans
geslagen : WINTERSWIJK 1903 ; door BEGEER. Brons,
48 m.M. Verz. Z.
445. Ter eere van dr. A. KUYPER, Minister van Binnenlandsche Zaken. Linksgewend borstbeeld, links langs
den rand: DR. A. KUYPER, achter het borstbeeld inge
slagen : JUSTUS - UT LEO - AUDAX (de rechtvaardige
is stoutmoedig als een leeuw) ; door TONY SZIRMA.
Brons verzilverd, eenzijdig, 50 m.M. Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modernes n. 521.
Zie de noot bij ZWIERZINA n. 1264.
De Nederlandsche Spectator 1904, n. 18, gaf een vergrootte afbeelding
van den penning, welks opschrift vertaald wordt: De leeuw is iemand
die bang is voor niemand, terwijl J (AN) L(INSE) daarbij een Kz. teekende :
de nederlandsche leeuw c'r. KUYPER met den pijlbundel in den buik
prikkende, met het zwaard diens hoed afslaande, terwijl Z. E. van
schrik zijn regenscherm laat vallen. Omschrift: ZIE DAAR EEN JONGE
LEEUW

BRULLENDE HEM TEGEMOET

Richt. XIV-V. Verz. Z.

446. Plakket met linksgewend borstbeeld van Mevrouw:


,,M. j. BEGEER-STRAVER", te Utrecht, door haar zoon
CORNS. L. J. BEGEER. Rechthoekig, brons, 200 bij
320 m.M. Foto in verz. Z. Medailles et pla(jettes
modernes n. 542.
MARGOT J. STRAVER huwde op zeer jeugdigen leeftijd, den i8en Oktober
1865 met C. J. BEGEER t 19 November 1879, uit welk huwelijk o.a.werd
geboren CORNS. L. J. BEGEER ; uit haar tweede huwelijk met haar schoon-

103
broeder ANTHONIE BEGEER t 7 Mei 1910, zijn gesproten CAREL J. A. en
ANTON C. J. BEGEER, de tegenwoordige firmanten
der Koninklijke
Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken, firma C. J. BEGEER.

447. Plakket met rechtsgewend borstbeeld van ,,p. j.


DOUWES DEKKER M 32 's-Gravenhage" ; door J. C.
WIENECKE. Voor zoover mij bekend alleen in gips,

87 bij 115 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes


modernes n. 544.
448. Prijspenning.

De Kon. Scherpschutters van de


Veluwe, Apeldoorn. Vz. Schild gedekt door een
koningskroon en rustend op gekruiste geweren,
omschrift (naam der ver.), Kz. krans; door BEGEER.
Brons, met oog en ring, 28J- m.M.

449. Idem. Bond van Rotterdamsche Schietvereenigingen.

Vz. Gekroond wapen van Rotterdam met schild


houders, omschrift (naam van den bond), Kz. krans ;
door VAN KEMPEN. Brons, 30 m.M. Verz. Z.
450. Idem. Vereeniging tot Verfraaiing van Rotterdam

en tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.


Vz. Linksgewende vrouw (kniestuk) de linkerarm
geleund op het gemeentewapen, een lauwerkrans in
de uitgestrekte rechterhand houdend, op den achter
grond de Maas met de spoorwegbrug en een stoom
boot ; onder lint met het opschrift : PAX INTRANTIBUS
(vrede hem die binnenkomt), omschrift boven op
twee regels (naam der vereeniging), Kz. glad veld,
links omgeven door palmtak, anker en mercuriusstaf ;
door VAN KEMPEN. Brons, 60 m.M. Verz. Z.
451. Idem. Haarlemsche Voetbalbond. Jongeman (ANTON
C. J. BEGEER, bekend voetballer) met een voetbal in

de opgeheven handen, ter zijden naam van den bond,


daaronder het wapen van Haarlem; door BEGEER.
Eenzijdig, goud, ruitvormig, 84 bij 53 m.M. Afslag
in lood in verz. C. L. J. BEGEER, volgens wien slechts

104

n ex. zou zijn geslagen. Mdailles et plaquettes


modernes n. 531.
452. Idem. Twentsche Wielrijdersbond. Vz. = ZWIERZINA n. 1369, doch veel beter van bewerking, Kz.
krans ; door BEGEER. Brons, 32^ m.M.
453. Idem. Amateur fotografenvereeniging te Amsterdam.
Vz. - ZWIERZINA n. 796, sKz. in lauwerkrans :
VOOR - VERDIENSTELIJK - FOTOGRAFISCH WERK ; door
BEGEER. Brons, 47 m.M.
454. Idem. Curagaosche Maatschappij tot Bevordeiing
van Landbouw, Veeteelt, Zoutwinning en Visscherij.
Vz. Aan een oranjeboom is een banier opgehangen,
waarop onder den naam : CURAQAO een cirkelvormig
medaillon met het wapen der kolonie uit den tijd der
West-Indische Kompagnie; links: koe, schaap en
mas, op den achtergrond kiur-biur boomen ; rechts
geit en visch, op den achtergrond zouthoopen ;
tegen den rand aan weerszijden masplanten; de
afsnede wordt gevormd door een schelp, waarop :
19
- KOLONIALE TENTOONSTELLING \ Kz. Op een
stralenveld een banderol (voor opschrift), zich kron
kelend om een lauwertak; omschrift (naam der maat
schappij) ; door J. C. WIENECKE. Gepatineerd brons,
38 m.M. Verz. Rijksmunt. Afgebeeld Muntverslag
1903, PI. I, n. 3.
455. Draagpenning voor de beambten van de : * POST
SPAARBANK * IN NEDERLANDSCH INDIE. VZ. Gekroond
wapen van Nederland met schildhouders en spreuk
band, omschrift in parelrand (zie boven), Kz.
in parelrand
1\1 T
V
aoor JDKCi-bK. DlUllb, liltL uug til uiig, JV 1H.1V-L.
v
456. Plakket GOETHE'S Moeder". Vz. Haar linksgewend
borstbeeld in ovaal medaillon, omgeven door slingers
van lauweren, daaronder: KATHARINA ELISABETH

PI. X.

io5
GOETHE - 19 2 I73I - GEB : TEXTOR - 13 9 1808,

Kz. Frau Rath naar links gewend op een stoel,


GOETHE en zijn zusters op schemels aan hare voeten
zittende, daarboven : DA SASS ICH DENN UND WRDE NICHT MDE ZU ERZAHLEN . . . . ; modell van RUDOLF
BOSSELT, door BEGEER. Rechthoekig, de bovenkant

iets breeder en uitstekend, 59 bij 45/47 m.M.


457. Penningplaatje : KENNEL PRES. STEIJN - * HILVER
SUM * Aanziend borstbeeld van STEYN, omschrift
(zie boven) in tulprand ; door BEGEER. Brons, 34 m.M.
I93/4-

458. Koninklijke Officieren Schermbond. Huishoudelijke

wedstrijd te Helder. Vz. = n. 85, Kz. omschrift:


HUISHOUDELIJKE WEDSTRIJD, in het veld : IN DE AFDEELING DEN HELDER - 1903-1904 - E PRIJS ;
door BEGEER. Brons, 47 m.M.

1904.
459. 23 Januari. 25-jarig verblijf van H. M. Koningin
EMMA in Nederland. Vz. Linksgewend borstbeeld
met diadeem en sluier, op de afsnede: EMMA KONINGIN MOEDER, KZ. een geopend boek van achteren

gezien ; op den band : 1879 1904 op den rug :


NEDER - LAND'S - GESCHIE - DENIS, tusschen den band en de
bladen zijn gestoken oranjetakjes en een brandende
toorts, het geheel is geplaatst in een half cirkel
vormige nis, onder omkranst met klimopranken.
Daaronder: 23 JANUARI - HULDE - DER NEDERLANDSCH- - -BELGISCHE VEREENIGING - DER
MEDAILLEVRIENDEN ; modell van J. C. WIENECKE,
door BEGEER. Rechthoekige plakket, zilver en brons,

50 bij 40 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes


modernes blz. 123 en n. 547.

io6
Het 25-jarig Nederlandersschap van H. M. Koningin EMMA werd te
's-Gravenhage gevierd "als volgt: 21 Januari serenade; 22, 23, 25 wel
dadigheidsvoorstellingen in het voormalig paleis van Z. M. Koning
WILLEM II en bazar in de daarbij behoorende gotische zaal; 22, 23
galavoorstellingen in den Stadsschouwburg ; 25 en 27 ruiterfeest in de
manege van de kavalleriekazerne ; 24 godsdienstoefening door den hof
prediker dr. VAN DER FLIER in de Groote of St. JACOBS kerk in tegen
woordigheid der koninklijke familie ; 25 militaire taptoe. Te Amsterdam
werd een feestmarkt gehouden in het Paleis voor Volksvlijt, welke 4
Februari 1904 door H. M. werd bezocht, 't Bestuur der Holl. Belg. Ver.
(waarvan H. M. lid is) bood den ioen December 1904 de plakket aan,
terwijl 23 d.a.v. aan H. M. een som van ruim 207000. mocht worden
ter hand gesteld, in het geheele land bijeengebracht als feestgave, om te
strekken ten bate van het sanatorium Oranje-Nassauoord en het daaraan
verbonden EMMA-fonds.

459a.

25-28 Januari. 3e Wapenfeest van den Onderofficieren-Schermbond te 's-Gravenhage. Gelijk n. 278


met veranderd opschrift op de Kz. ; door BEGEER.
Brons, 47 tn.M.

460. 27 Januari. 8oste Verjaardag van J. ISRALS te


's-Gravenhage. Vz. Zijn fraai gemodelleerd linksgewend borstbeeld, omschrift (naam), Kz. genius,
nederdalend met omkransd palet in de linkerhand,
in den rechter arm lauwertakken, waarvan zij er eenige
laat vallen. Opschrift ter zijden : AAN - JOZEF ISRAELS - ZIJNE - KUNSTBROEDERS - VAN - HEINDE

VER 27 JANUARI 1824- - -1904;


modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Brons,
90 m.M. Verz. Z. Verkleind afgebeeld in Muntverslag 1903. Mdailles et plaquettes modernes n. 546.

- EN

JOZEF ISRALS, de kleinste van Neerland's groote mannen, werd


geboren te Groningen als zoon van een effektenhandelaar en was door zijn
vader voor den handel bestemd. Reeds op de lagere school teekende hij
echter het liefst en toen zijn vader, daartoe aangezocht, lid was geworden
van de Akademie MINERVA te Groningen en het jammer vond de kontributie voor niets te betalen, mocht JOZEF de lessen aldaar gaan volgen,
tot 1832 van JACOB BRUGGINK, tot 1838 van J. G. VAN WICHEREN,
daarna van C. B. BUIJS. In 1842 kwam hij te Amsterdam op het atelier
van J. A. KRUSEMAN. In Pulchri Studio had 27 Januari 1904 een
indrukwekkende huldebetooging plaats. Verwelkomd door een zangkoor,

107
dat hem Heil U groot zoon van 't oude volk" (woorden van P. A. M.
BOELE VAN HENSBROEK) toezong, bood de zeeschilder H. W. MESDAG
hem namens de nederlandsche kunstenaars en deelnemers uit alle deelen
der wereld den penning aan in zilver en brons en deelde hem zijn be
noeming mede tot kommandeur in de orde van den Ned. Leeuw ; verder
werden aangeboden : door Prof. QUACK een gedenkboek, op welks eerste
bladzijde H. M. Koningin EMMA Haar handteekening had geplaatst;
door tal van kunstvereenigingen het eere-voorzitterschap of eere-lid
maatschap ; door bewonderaars te Londen / 20000. voor een J OZEF
IsRALS-fonds ; door de firma COHEN het eerste exemplaar van het
jubileums prachtwerk (essai van JAN VETH met foto-gravures naar
's meesters werken). De feestdag werd besloten met een diner in den
Ouden Doelen, waar hem een album met ruim 700 handteekeningen van
amsterdamsche vereerders werd overhandigd. Donderdag 28 Januari
haalden de schilders hun grooten kunstbroeder met een fakkeloptocht
af om hem naar Pulchri te geleiden, waar een kunstenaarsavond te zijner
eere een waardig slot der feesten vormde. Opvallend was, dat het
gemeentebestuur van 's-Gravenhage van dit feest niet de minste notitie
nam.
ISRALS overleed den I2en Augustus 19x1.

461. 29-31 Januari. Hondententoonstelling Kynologenclub Amsterdam te Haarlem. Mat kruis met oog en
ring, de armen ingesneden en gepareld, in de insnij
dingen schelpvormige, tusschen de armen puntige
bladvormige ornementen. Vz. medaillon met het
monogram K C A, Kz. glad, opschrift: INT : HONDENTENTOONSTELLING - HAARLEM -

29 - 30 EN

31 - JAN : - 1904. Goud, 40 m.M. ; door GERRITSEN.


Eigendom van W. PIEK te Alphen a/d Rijn.
462/4. 18 Februari. Gespen voor 18 en 30-jarigen dienst
voor de militairen van de landmacht, beneden den
rang van officier ; met opschrift: xvm koper, met
opschrift: xxx zilver, 43 bij 17 m.M. Kon. kabinet
en nieuwe draagpenningen.
Ingesteld bij K. B. 18 Februari 1904 n. 30, ter vervanging van de
bestaande bepalingen, luidende:
Art. 1. Aan alle vrijwillig dienende militairen tot de landmacht
behoorende, beneden den rang van officier, worden n het volbrengen
van een eerlijken en trouwen dienst, als hieronder nader aangeduid, de
navolgende onderscheidingen en verdere belooningen toegekend, te
weten:

io8
a. na ze$ jaren dienst
enz. ;
b. na twaalf jaren dienst, eene bronzen medaille, waarop aan de voor
zijde Rijks Wapen, rustende op militaire zinnebeelden, met het omschrift
Voor trouwen dienst" en aan de achterzijde de Koninklijke mantel met
een gekroonde W zullende gestempeld zijn, te dragen aan een oranjelint,
1
enz. ;
c. na achttien jaren dienst, een onderscheidingsteeken bestaande in
een bronzen gesp, voorzien van het cijfer XVIII, te dragen op het lint
van de bronzen medaille ;
d. na vier en twintig jaren dienst, eene zilveren medaille van dezelfde
grootte en op denzelfden stempel geslagen als de bronzen medaille, te
dragen aan een oranjelint;
e. na dertig jaren dienst, een onderscheidingsteeken bestaande in een
zilveren gesp, voorzien van he cijfer XXX, te dragen op het lint van de
zilveren medaille ;
. na zes en dertig jaren dienst, eene gouden medaille, te halver grootte
van de bronzen medaille, hierboven sub b bedoeld, overeenkomstig de2e
medaille gestempeld, te dragen aan een oranjelint, enz.
Tevens werden de stempels van de draagpenningen eenigszins ver
anderd door den medailleur J. C. WIENECKE. Diens fraaie nieuwe ont
werpen werden echter niet gevolgd. De nieuwe stempels zijn bijna geheel
gelijk DIRKS n. 252 III, doch zonder naam van den maker.

465. 23-26 Februari,

ye Wapenfeest van den Konink


lijken Officieren Schermbond te 's-Gravenhage. Gelijk
n. 85 met ander opschrift op de Kz. ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M.
466. 27 Februari. 25-jarig huwelijk van A. P. R. C. baron
VAN DEN BORCH VAN VERWOLDE en P. A. J. gravin
VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT. Vz. De door een
baronnenkroon gedekte wapens der echtelieden, Kz.
hunne namen en data tusschen samengeknoopte
rozetakken ; door BEGEER. Brons, 28 m.M.
467. Maart. Propagandapremie (medaille charivari")
van den Algemeenen Nederlandsche Wielrijdersbond.
Vz. Het bondsdraagteeken, (zie ZWIERZINA n. 602)
op sierlijk uitgesneden schild, Kz. opschrift: * - IN
HET AANTAL - * - LIGT DE MACHT J door BEGEER.
Mat zilver met oog en ring, hoog 32, breed 27 m.M.
Verz. Z. Afgebeeld in de Kampioen van 4 Maart
1904, n. 10.

109
Waar in 1904 de bond 18000 leden telde en volgens de rijwielstatistiek
over 1902 van 56000 n-persoons*"rijwielen*de volle belasting werd
betaald, genoten dus 38000 wielrijders zonder daartoe bij te dragen in
de kosten van al hetgeen de bond tot stand bracht. Voor het aanwerven
vr 30 September 1904 van het grootst aantal nieuwe leden boven 13
werd bovengenoemd draagteeken uitgeloofd in goud, voor 12 leden in
verguld zilver, voor 6 leden in zilver (beide met keus uit boekwerken),
voor 3 leden in zilver (zonder die keus).

468. 31 Maart. J. H. DE GROOT te 's-Gravenhage 50 jaar

vrijmetselaar. Vz. Zijn rechtsgewend borstbeeld, Kz.


opschrift, links omgeven door palmtakken (opdracht
en data) ; modell Vz. van W. ACHTENHAGEN, KZ. van
J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons, 53 m.M. Mdailles
et plaquettes modernes n. 534.
469. 1 April. ,,Aan den heer G. C. VAN DER LECK - ter
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als - directeur

v/d naaml. venn.-,,deRotterdamsche-Melkinrichting"


- aangeboden door het bestuur." In het grootste
middenvak een boer een koe met saamgebonden
achterpooten melkende, naast hem emmer en juk,
op den achtergrond boomen en fabrieksgebouwen, in
de smalle zijvelden links : melkbezorger met zijn
wagen, op den achtergond winkelhuis, waar een
dienstbode in de geopende deur staat, rechts : wagen
van een melkrijder van achteren gezien. Onder de
zijvelden : 1 APRIL en 1879 - I94 onder het midden
veldopschrift (zie boven). Eenzijdige bronzen plakket;
modell van F. J. WERNER, door GERRITSEN, 445 bij
300 m.M. Mdailles et plaquettes modernes n. 560.
470. 6 April. Huwelijk van EDUARD BONIFACIUS FRAN<JOIS
FREDERIK WITTERT VAN HOOGLAND en CHRISTINA
HELENA SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG LUNENBURG.

Vz. Hunne wapens onder een baronnenkroon, om


schrift : de wapenspreuken: CANDORE ET ARDORE
(Oprechtheid en ijver) en VIRTUTIS UNA EST VIA (Er
is slechts een weg tot de deugd), Kz. hunne namen en

110

471.

472.

473.

474.

datum, tusschen samengestrikte rozetakken; door


BEGEER. Brons, 28 m.M.
April 1904. Bij K. B. werd het eereteeken, ingesteld
bij K. B. d.d. 19 Februari 1869, Staatsblad n. 24
(zie ZWIERZINA n. 127), toegekend aan allen die
tusschen 29 Mei en 18 September 1903 hebben deel
genomen aan de krijgsverrichtingen tegen het land
schap Korintji; zullende de hun deswege uit te
reiken gesp het opschrift dragen : KORINTJI 1903".
22-24 April. Hondententoonstelling Nimrod" en
Cynophilia" te Amsterdam. Ongeveer gelijk n. 217,
met veranderd jaartal; door BEGEER. Brons,
42 m.M. 1)
12 Mei. Festival te Vianen. Vz. = n. 398, met
ander opschrift, Kz. vrouw met palmtak leunende
tegen een cartouche ; door BEGEER. Brons, met oog
en ring. 47 m.M.
21 Mei. Honderdjarig bestaan der hooge graden van
de Vrijmetselaren in Nederland. Vz. Binnen een uit
beurtelings effen en geharceerde driehoeken bestaanden
rand, op een door een antieke kroon gedekten
hermelijnmantel, opgenomen door koorden met
kwasten, een wapen; doorsneden, boven gedeeld
links (her. rechts) in zwart een arm met dolk, waar
boven de letters N C, rechts (her. links) in rood een
zegel van SALOMO, waarin een G in cirkel, onder in
groen boven de letters L. D., daaronder gekruiste
schepter met stralenden top en zwaard, waaronder de
letter P, hartschild : in goud een kruis met rozen ;
om het wapen een lint, waaraan een door een peer
vormig ornament gedekt kruis, links : uit de vlammen

1) Of de voor den eind April 1904 geindigden tooneelwedstrijd uitge


schreven door de Ver. 's-Hertogenbosch Belang uitgeloofde gouden en zilveren
eerepenningen op speciale stempels zijn geslagen, mocht ik niet ontdekken.

III

opstijgende feniks en boek met zeven zegels, rechts


pebkaan, haar jongen voedend; naast de kroon
4 kabalistische letterteekens,Kz. opschrift: HERDEN
KING DER STICHTING V/H. SOUV.". HOOFDKAP.".
D. H.\ GN.\ D. O.", v. V.'. M.\ IN NEDERLAND z. KOLONIN
- & A. LANDEN - 1804*^1904

omschrift boven :
G.\ H.\ & L.\, (Geloof, hoop en liefde), beneden :
T.\ E.-. v.-. D.-. o.*. B.\ H.\ V.-. H.-. H.\ (Ter eere van
den Opper Bouwheer van het Heelal) ; door BEGEER.
Mat zilver, 25 m.M., met oog en ring aan rood zijden
koord. Kon. kabinet.

475. 22 en 23 Mei. ie Renie van de Akademische Verbindung CELLINI" te Hanau. Vz. Links gewend
borstbeeld van BENVENUTO CELLINI, omgeven door

lauweren, in den linkerbovenhoek drie schildjes ge


plaatst 2. i, op de afsnede tusschen klimopblaadjes
den naam der Verbindung ; Kz. zwaar gebaarde man
in toga en jongeling met ontbloote borst, schootsvel
en hamer in de linkerhand leggen hunne rechter
handen op een schermzwaard; een engel legt zijne
Jianden op de hunne. In de bovenhoeken: HANAU A - M - en PFINGSTEN - 1904, op de afsnede : ERSTE
A.. H. A. H. (Alte Herrn) ZUSAMMENKUNFT ; modell
van G. KOEHLER, door BEGEER. Rechthoekige plakket,
zilver en brons, 60 bij 40 m.M. Verz. Z.
Aangeboden door ANTH. BEGEER, wiens beide zoons te Hanau stu
deerden en waarvan de oudste voorzitter was der Verbindung, die haar
naam ontleende aan den beroemden italiaanschen goudsmid en beeld
houwer (15001571).

476. 1 Juni. W. A. G. PERKS, 50 jaar ambtenaar aan

s Rijks Munt te Utrecht. Zijn rechts gewend borst


beeld ; op de afsnede, welke gevormd wordt door een
gegoten nog ongeplette tin: w. A. G. PERKS AMBTENAAR AAN 'S RIJKS MUNT -18541 JUNI1904.

112

Links langs den rand : MET GEVOELENS VAN


HOOGACHTING _ AANGEBODEN DOOR EENIGE .
AMBTENAREN _ EN . VRIENDEN . TER GELEGENHEID
ZIJNER 50 JARIGE - AMBTSVERVULLING ; de randen

boven en ter zijden worden gevormd door repen


geplet en uitgeponsd metaal (z.g. sehroottin) ;
modell van J. C. WIENECKE, in brons gegoten door
BEGEER. Eenzijdige rechthoekige plakket, 350 bij
300 m.M. Mdailles et plaquettes modernes n. 548.
De heer PERKS was muntgezel, werkzaam in de pletterij.

477. 1 Juni. Muziekwedstrijd bij het 30-jarig bestaan


der ver. APOLLO te Schoonhoven. Gelijk n. 398, met
veranderd opschrift op de Vz. ; door BEGEER. Brons,
met oog en ring, 47 m.M. Verz. Z.
De deelneming was alleen open voor uit dilettanten bestaande har
monie- en fanfare-vereenigingen, waarvan er 17 aan den wedstrijd deel
namen.

478. 18 Juni. 13e Jaarvergadering van het Koninklijk


Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penning
kunde te Alphen-Oudshoorn. Vz. Het gekroonde
wapen van Rijnland, bewerkt naar den kiezers
penning van het hoogheemraadschap, rustend op
eiketakken, daarboven : VREEMDELINGENVERKEER DE RIJNSTREEK - ALFEN, Kz. opschrift : AAN - DE
LEDEN VAN - HET KON. NED. GEN. - VOOR - MUNT &
PENNING - KUNDE - I3E VERGADERING - ALFEN,
18 JUNI 1904 ; door CORN. L. J. BEGEER. Brons,

52 m.M. Verz. Z.
Bij de ontvangst der leden ten huize van den schrijver, door hem, als
voorzitter van de Rijnstreek", aangeboden aan de 25 opgekomenen,
terwijl een ex. werd geschonken aan de verzamelingen van ons genoot
schap en van de Socit beige en aan het Kon. Penningkabinet.

H3

479. 24-26 Juni.

Hondententoonstelling Nederlandsche
Terrierklub te Arnhem. Gelijk n. 321, met ander
wapen en data; door BEGEER. Diverse metalen,
40 m.M.

480. 29 Juni. Ter eere van H. H. BEELS VAN HEEMSTEDE


te Amsterdam. Yz. In zwaren lauwerkrans : AAN HERMAN - HENDRIK - BEELS - VAN HEEMSTEDE VIJFTIG JAREN - WERKZAAM - 18541904, omschrift :
* AANGESTELD ASS. CASSA 1854 . DIRECTEUR ASS. C.
1856 . COMMISSARIS RENTE . C. 1864 . COMM. ASS. C.
1882, Kz. in sierlijken rand: TOT - HULDE EN AAN
DENKEN - AANGEBODEN DOOR - ASSOCIATIE
CASSA - EN DE - RENTE CASSA - 29 JUNI 1904. Omschrift: JHR VAN LOON DE MAREZ OYENS .
VAN HETEREN GEBHARD MR HAAKMAN * MR LUDEN .
MR RAHUSEN A H BEELS CROMMELIN *; door
's Rijks Munt. Brons, 62 m.M. Kon. kabinet.

481. Juni. Plakket met borstbeeld van W. K. F. ZWIERZINA. Rechts gewend borstbeeld, in den rechter
bovenhoek A. 1904, op de afsnede naam; door

CORN. L. J. BEGEER. Rechthoekig, zilver en brons,


40 bij 30 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modernes n. 540.
WILLEM KAREL FREDERIK ZWIERZINA werd geboren te 's-Gravenhage
26 December 1862, deed in 1880 eindexamen H. B. S. en studeerde
daarna te 's-Gravenhage en Helmond voor het examen voor surnumerair
der registratie, waarvoor hij in 1885 slaagde; na in 1884 het laatste ge
deelte van het examen voor kandidaat-notaris te hebben afgelegd. Hij
was ontvanger der registratie en domeinen te Hek^ftad, Groenloo, Oss
en Alphen, daarna van het buitengewoon zegel te Amsterdam en is sinds
Januari 1911 ontvanger der registratie en domeinen te Leiden. In Oss
en Alphen was hij tevens kantonrechter-plaatsvervanger. Sedert de
oprichting buitengewoon en sedert 1895 gewoon lid van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, nam hij 1 Januari

/o&.

114
1899 tijdelijk de door het overlijden van TH. M. ROEST opengevallen
plaats in de Kommissie van Redaktie in, welke tijdelijke benoeming door
de algemeene vergadering van 16 Juni 1899 in eene definitieve werd
veranderd. Na het bedanken van JOH. W. STEPHANIK in den loop van
1900, nam hij de leiding der zaken het Tijdschrift betreffende van dezen
over. Met laatstgenoemden schreef hij het werk Inhuldigingspenningen
1898", in November 1908 voltooide hij zijne Beschrijving der Nederlandsche Penningen 18641898."

482. 8 Juli. 12^-Jarig bestaan van het instituut GEUBBELS


te Duiven. Vz. omschrift (naam), opschrift (data),
Kz. krans ; door BEGEER. Brons, 25 m.M.
483/6. 9 Juli. 75-jarig bestaan van het regiment Grena
diers en Jagers te 's-Gravenhage. Vz. Jachthoorn,
waarin een vlammende granaat, omschrift : 75 JARIG
BESTAAN VAN HET REGIMENT GRENADIERS EN JAGERS
* 1829 - 1904 * Kz. A naar rechts gewende, op een
knie liggende vrouw, met beide handen steunende op
een geweer ; voor haar schijf, waaromheen een lauwer
tak. In de afsnede : GEVECHTSCHIETEN, waaronder :
i, 2, 30 of 40 PRIJS. (Verz. Z). B. een zevental voet
balspelers, daarboven gegraveerd : EENIGE PRIJS (zie:
Mdailles et plaquettes modernes n. 530, Verz. Z.)
c. Zittende vrouwefiguur (kniestuk) met palmtak en
schild, waarop gegraveerd : VUISTBAL- - WEDSTRIJD,
op de afsnede EENIGE PRIJS. D. Vrouw met palmtak
leunende tegen een cartouche, waarop gegraveerd :
SNELHEIDS - WEDSTRIJD - EENIGE PRIJS (Verz. Z.) ;
door BEGEER. Brons, 46 m.M.
N. 483, de eenige geslagen met speciaal voor de Kz. vervaardigden
stempel, werd uitgereikt aan al de manschappen van de vier prijswinnende
kompagnin van het feestvierende regiment in het gevechtschieten op
de vlakte van Waalsdorp, de prijzen bestonden in 4 omlijsten portretten
van H. M. de Koningin met eigenhandige onderteekening.

487. 9 Juli. Prijspenning van Z. E. den Minister van


Marine voor de zeilwedstrijden der Koninklijke
Marine-Jachtclub. Vz. Aan een drietand als mast

H5
hangt een tusschen een pagaai en een roeispaan ge
spannen zeil, waarop een koningskroon in ruit ; aan
weerszijden slingers van lauwerbladeren; aan het
geheel is onderaan een cartouche bevestigd met het
opschrift : KONINKLIJKE - MARINE JACHTCLUB ;
Kz. het veld is door een schelp en bundels riet in
twee ongelijke helften verdeeld, in de bovenste kleinste
kuststadje met gepavoiseerd schip op de reede, op
den voorgrond twee zeilende scheepjes ; in de onderste
omgeven door een rand van schelpen en zeegewassen
staat boven : DE MINISTER VAN MARINE - AAN ;
modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Brons,
40 M.M. Verz. Z.
Het eerst uitgeloofd voor de zeilwedstrijden ter reede van Texel op
9 Juli 1904.

488. II Juli. 80ste Verjaardag van H. J. SCHOLTEN te

Haarlem. Vz. Gezicht op het raadhuis van Haarlem


omgeven door een dubbelen cirkel, waarin boven :
ARS . LONGA .. VITA . BREVIS (de kunst duurt lang,
het leven kort) ; in de hoeken boven: gevleugelde'
ossekop, links en rechts: palet en penseelen, onder: het
St. Lukasgildewapen; Kz. opschrift: Aan H. J.
Scholten is deze gedenkpenning aangeboden op zijn
8oen Verjaardag Haarlem 19 " 04, omgeven door
een dubbelen cirkel, waarin boven : . VITA LONGA .
ARS LONGIOR . (het leven duurt lang, de kunst
langer) ; in de hoeken boven : wapen van Amsterdam,
links . ganzepen en etsnaald, rechts : teekenpen en
gra\ eernaald, onder: wapen van Haarlem) door
E. VOET JR. Zilver, ruitvormig, gegraveerd, de hoeken
verdiept en geciseleerd, 72 m.M. Uniek. Verz. TEYLER.
Zie Tijdschrift 1904, blz. 285 en. PI. VIII.
HENDRIK JACOBUS SCHOLTEN werd geboren te Amsterdam N Juli
1824. Aanvankelijk bestemd om opgeleid te worden voor goudsmid,

n6
verwisselde hij weldra den drijfhamer voor teekenstift en penseel. Hij
leerde teekenen bij L. J. HANSEN, sedert 1842 schilderen bij P. F. GREIVE.
In 1863 werd hij benoemd tot bewaarder van TEYLER'S schilderijenmuseum, welke funktie hij tot 1 Mei 1907 vervulde. In 1895 gaf hij een
beschrijving der schilderijen van nieuwe meesters in dat museum aan
wezig, in 1904 een Catalogue raisonn des dessins des coles Fratifaise et
Hollandaise du muse TEYLER. SCHOLTEN was lid van de vaste kom
missie van raadgeving tot aankoop van kunstwerken voor de koninklijke
paleizen, lid, later voorzitter der kommissie van toezicht over het Stedelijk
Museum te Haarlem, bestuurder van het Museum van Kunstnijverheid
aldaar en lid van TEYLER'S tweede Genootschap. Hij was ridder in de
orden van den Nederlandschen Leeuw en van den Gouden Leeuw van
Nassau en overleed te Haarlem 29 Mei 1907. De penning werd hem aan
geboden met een oorkonde, bevattende de namen der schenkers.

489. 22 Juli. Bezoek van H. M. Koningin EMMA aan


's Rijks Munt te Utrecht. Vz. In het midden in ver
diept veld een muntpers, daarboven Mercuriusstaf
(muntteeken), oranje- en lauwertakken, ter zijden de
gekroonde wapens van Nederland en van de gemeente
Utrecht en het opschrift : 's RIJKS MUNT (de letters
onder elkander geplaatst); onder stapels geld en hoorn
van overvloed, waaruit geldstukken te voorschijn
komen, Kz. in sierlijken rand, doorvlochten met
eikeloof enschroottin: H. M. - DE KONINGIN-MOEDER BEZOEKT 's RIJKS MUNT - DEN 22 JULI - I904 J
door J. C. WIENECKE. Brons, 51 m.M. Verz. Z.
Was aan de Munt voor / 2.75 verkrijgbaar.

490. Juli. 50-jarig bestaan van Rottes Mannenkoor te


Rotterdam. Vz. Het gekroonde wapen van Rotter
dam met schildhouders, daaronder : KONINKL. ZANGVEREENG. - ROTTES MANNENKOOR" en daaronder
cartouche met vioolsleutel in een door een konings
kroon gedekten lauwerkrans; terzijden langs den
rand lauwertakken, Kz. omschrift: INTERNA
TIONALE ZANGWEDSTRIJD ROTTERDAM JULI I904,
boven in het veld : VOOR MANNENKOREN ; geteekend :
v. ROOY, doch vervaardigd door CORN. L. J. BEGEER.

Goud, zilver en brons, 50 m.M.

PI. XI

ii7

491. 18 Augustus. Opening van den nieuwen Maasmond.


Vz. Het gekroonde wapen van Noord-Brabant tusschen
saamgeknoopte eiketakken, Kz. tusschen saamgestrikte vruchtdragende oranjetakken : AAN - HARE
MAJESTEIT - KONINGIN WILHELMINA - EN ZIJNE KO
NINKLIJKE HOOGHEID - PRINS HENDRIK DER NEDER
LANDEN - BIJ HOOGSTDERZELVER BEZOEK AAN NOORD
BRABANT TER GELEGENHEID DER OPENING VAN DE
NIEUWE UITMONDING DER MAAS - DE STATEN - VAN
NOORDBRABANT - l8 AUG. I904 ; door BEGEER.
Brons, 59 m.M. Verz. Kon. Ned. Gen. v. Munt
en Penningkunde.
In goud, zilver en brons aangeboden aan H. M. de Koningin en aan
Z. K. H. den Prins, in zilver aan minister A. KUYPER en aan den Kom-

missaris der Koningin in Noord-Brabant, in brons aan de leden en aan


den griffier der Staten, aan het Kon. Kabinet, aan het NoordBrabantsch Provinciaal Genootschap en aan dat voor Munt- en Penning
kunde. Meerdere exemplaren zijn niet geslagen.

492. 18 Augustus. Bezoek van H. M. de Koningin aan


Heusden. Vz. = 67, Kz. in een krans gegraveerd :
HERINNERING - AAN HET - KONINKLIJ K BEZOEK
- TE - HEUSDEN - 19 -^-04; door GERRITSEN.
Zilver, met oog en ring, 42 m.M. Verz. SNOECK.
Het reuzenwerk : de verlegging van de Maasmond (zie ZWIERZINA
n. 581) was in 1904 voltooid en H. M. de Koningin opende persoonlijk
den nieuwen riviermond en onthulde het gedenkteeken op de plaats,
waar bij Andel Maas en Waal voortaan door een machtigen afsluitdam
gescheiden zullen zijn. Op Haar tocht derwaarts per stoomboot onder een
Zuid-Wester storm, werd Heusden bezocht en een lunch gebruikt in het
fraaie gotische stadhuis aldaar.

493. 20 Agustus. Bezoek van H. M. de Koningin aan Eind


hoven. Vz. = n. 182, Kz. onder een koningskroon :
KONINKLIJK - BEZOEK - EINDHOVEN - 20 AUG.
1904 ; door BEGEER. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
Werden verkocht door B. DE LEEUW, juwelier te Eindhoven, blijkens
opschrift op het doosje.

n8

494. 20 Augustus. Bezoek van H.M. de Koningin aan


Helmond. Vz. = n. 182, Kz. in sierlijken rand :
KONINGIN WILHELMINA - EN - PRINS HENDRIK -

BEZOEKEN - HELMOND - 20 AUGUSTUS 1904, daaronder

het door lauwerloof omgeven gekroonde wapen der ge


meente; door BEGEER. Zilver en brons, 50 m.M. Verz.Z.
Ten raadhuire aangeboden in goud, zilver en brons. Bezocht werd de
voor deze gelegenheid georganiseerde tentoonstelling van nijverheidsprodukten van Helmond. Bij op oranjepapier gedrukte bekendmaking
van het gemeentebestuur van Helmond d.d. 24 Augustus 1904 werden
de penningen tot n September d.a.v. voor ieder verkrijgbaar gesteld
tegen / 6.40 in zilver en f 1.50 in brons.

495. 23-25 Augustus. Tentoonstelling van land- en tuin


bouw en veeteelt te Aarlanderveen. Vz. = ZWIERZINA n. 962, Kz. glad veld, omschrift : * TENTOON
STELLING * 23-24 EN 25 AUGUSTUS 1904; door
BEGEER. Verguld zilver, zilver en brons, 48 m.M.
Verz. van den schrijver, aan wien de penning als bestuursprijs werd
toegekend voor de inzending van 169 penningen op landbouw, tuinbouw
en veeteelt betrekking hebbende of met daaraan ontleende emblemen
prijkende.

496. 23-25 Augustus. Prijspenning der Vereeniging tot


Bevordering van het Vreemdelingenverkeer de
Rijnstreek" te Alphen. Vz. = n. 478, Kz. krans ;
door CORN. L. J. BEGEER. Zilver en brons, 52 m.M.
Verz. Z.
Voor het eerst en laatst uitgereikt bij gelegenheid der onder n. 495
vermelde tentoonstelling. De op initiatief van schrijver dezes opgerichte
vereeniging werd kort na zijn vertrek uit Alphen, begin 1906, ontbonden.

497. 31 Augustus. Vereeniging tot Veredeling van Volks


vermaken te Rotterdam. Vz. Gezicht op Rotterdam
en de Maas, daarboven : ROTTERDAM, daaronder een
lauwertak, Kz. omschrift langs den bovenrand:
VEREENIGING

TOT

VEREDELING

VAN

VOLKSVERMAKEN,

onder tegen den rand het gekroonde wapen van

iig
Rotterdam tusschen lauwertakken ; door BEGEER
naar een ontwerp van H. BOOT. Brons, 53 m.M.
Verz. Z.
Het doel der in 1880 opgerichte, in 1896 als rechtspersoon erkende
vereeniging is het veredelen der volksvermaken door het geven van
muzikale, dramatische en andere uitvoeringen en voordrachten, het ver
beteren van het volksgezang en het doen plaats hebben van gepaste
volksspelen. De penning werd voor het eerst uitgeloofd voor den talage
wedstrijd op 31 Augustus 1904.

497A. 31 Augustus. Viering van den geboortedag van


H. M. de Koningin te Pretoria. Vz. = n. 67,
Kz. glad veld, waarop gegraveerd: naam der ver
eeniging (zie noot), TER HERINNERING AAN
31 AUGUSTUS 1904. Zilver, met oog en ring,
42! m.M., aan oranje geribd zijden gewaterd lint.

Foto in verz. Z.
Volgens den korrespondent der N. R. Ct. hadden de Nederlanders
en oud-Nederlanders te Pretoria dezen dag sedert zes jaren niet
gevierd. Ds. MULLER hield 's morgens de feestrede in de Hervormde
kerk, waarna 'aan ruim 900 kinderen een feest in den Dierentuin
werd bereid; in den namiddag was er een druk bezochte receptie van
den waarnemenden konsul-generaal in Nigel House en werd in den
schouwburg de kinderkantate MICHIEL ADRIAANZOON DE RUITER
gegeven, 's Avonds werd door zang-, tooneel-, scherm- en gymnastiekvereenigingen aldaar, een voorstelling gegeven en ontvingen zij bij
monde van den heer BARENDSEN, voorzitter der feestkommissie, een
herinneringspenning; (onze foto beeldt dien af, aangeboden aan de
SCHERMVEREENIGING

VRIJE WAPENBROEDERS").

498. 8 September. Onthulling van het standbeeld van


A. VAN BERGEN te Leur. Vz. Het standbeeld met
gezicht op de haven te Leur; opschrift boven links :
HULDE BERGEN -

TURFSCHIPPER - ADRIAAN VAN


- LEUR, op de afsnede: ONTHULD TE LEUR ~

AAN DEN
VAN

Kz. het turfschip wordt door de opgehaalde


brug van het kasteel van Breda geboomd; om
schrift: VERRASSING VAN BREDA, onder de wapens
van Breda en van Leur, daartusschen op een ijsschol
1904;

120

het jaartal: 1590; door J. H. MAKKINK. Brons,


40 m.M. Verz. Z.
I11 verguld zilver aangeboden aan H. M. de Koningin, in zilver aan
H. M.'s kamerheer in b. d. Jhr. M. A. SNOECK, te Hintham, die namens
H. M. het standbeeld onthulde, in brons in den handel gebracht voor
/ 0.85 door de firma P. LANKELMA te Utrecht.
ADRIAAN JANSZ. VAN BERGEN, turfschipper te Leur, die gewoonlijk
het kasteel te Breda van turf voorzag, stelde Prins MAURITS voor dit te
overrompelen, waartoe hij in zijn schip, onder een met turf bedekte
zoldering, 68 soldaten en 2 hoplieden onder CHARLES DE HRAUGIRE
verborg, hetwelk met die zeldzame lading 3 Maart 1590 binnen Breda
aankwam. In den nacht van 3 op 4 Maart overrompelde DE HRAUGIRE
het kasteel, weldra te hulp gesneld door Prins MAURITS en HOHENLOHE,
die in de nabijheid de dingen, die gebeuren zouden, afwachtten (zie de
penningen VAN LOON I, blz. 408 en 409)- Het standbeeld werd opgericht
op initiatief van S. J. C. HEERMA VAN Voss en is gemodelleerd door prof.
BART VAN HOVE.

499. 28 September. Koninklijk bezoek aan Amsterdam.

Bij het gebruikelijke bezoek aan de Willemstrait


werden aan H. M. de Koningin en aan Z. K. H. Prins
HENDRIK gedenkpenningen aangeboden met het
opschrift: Herinnering aan het 10-jarig jubileum der
vereeniging Oranje's Vriendenkring", Willemstraat,
1894-1904. (N. R. Ct.)
500. 28 September. Huwelijk van mr. HENRI NICOLAAS
VAN WALREE en MARIA CLELIE VAN DEN WALL BAKE.
Vz. De door een helm met vlucht en helmdek ge
dekte wapens van bruid en bruidegom, Kz. recht
hoekig schild, waarop links een eiketak rust, waarop
namen en datum. Yz. in den stempel gesneden door
J. A. DAL; door BEGEER. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
501. 30 September. Mr. C. R. MARKUS, 30 jaar kommissaris der Spaarbank te Utrecht. Gelijk n. 308, met
ander opschrift ; door BEGEER. Brons, 59 m.M.
502. 1 November. Mr. HENRI FRANQOIS WOUTER DUBOIS
25 jaar notaris te Utrecht. Vz. Wapen met helm,
helmteeken en helmdek, omschrift (naam), Kz. op
schrift (kwaliteit en data), daaronder : wetboek, opge

121

rold perkament met afhangend zegel en lauwertakjes ;


door BEGEER. Zilver, 50 M.M.
503. 16 December. Begrafenis van S. J. P. KRUGER te
Pretoria. Vz. Zijn linksgewend borstbeeld (verg.
n. 302), omschrift : s. j. P. KRUGER, STAATSPRESIDENT
DER z. A. REPUBLIEK 1883-1900, Kz. opschrift, links
omgeven door een palmtak met linten : VOIKSStCttl
- AANDENKEN - BEGRAFENIS - VAN - DE GROTE AFRIKANER - PAUL KRUGER - PRETORIA - DEC.
1904; modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER.
Brons, met oog en ring, 28 m.M. Verz. Z.
Besteld door het dagblad de Volksstem te Pretoria en op den dag der
begrafenis aldaar verkocht.
KRUGER overleed te Clarens (Zwitserland) 14 Juli 1904, werd voorloopig begraven op Eik en Duinen nabij 's-Gravenhage 26 Juli 1904,
vandaar werd het lijk 31 Oktober 1904 per S.S. Batavier IV van Rotter
dam naar Zuid-Afrika overgebracht en op Dingaansdag 1904 te Pretoria
naast zijne echtgenoote bijgezet.

504. 22 December. J. VAN BORSSUM WAALKES, 25 jaar


inwoner van Aarlanderveen. Vz. Gezicht op zijn
woonhuis met windmolen en schuren van de Rijn
zijde genomen, omschrift : TRASMOLEN ,,DE EEN
DRACHT" - 1520-1743 - 1799-1902, Kz., omschrift :
AARLANDERVEEN - * 1879-22 DECEMBER - 1904 *,
in het veld : AAN - JACOB VAN - BORSSUM - WAALKES
ZIJNE VRIENDEN ; door BEGEER, naar een ont

werp van schrijver dezes.

Mat zilver, gegraveerd,

76 m.M., uniek.
De jaartallen doelen op de stichting van den houtzaagmolen ,,de
Eendracht" In 1520, de verandering tot trasmolen in 1743, welke eigen
dom werd van de familie VAN KERKWIJK (waartoe de tegenwoordige
eigenaar van moederszijde behoort) in 1799 en de slooping en verandering
in een door stoom gedreven malerij in 1902, door welke slooping een
schilderachtig hoekje van de Rijnstreek verdween. VAN BORSSUM
WAALKES was gedurende lange jaren gemeenteraadslid en wethouder
van Aarlanderveen.

505. 29 December. Mr. J. F. DE BEAUFORT, 25 jaar kom-

122

missaris der Spaarbank te Utrecht. Gelijk n. 3$,


met ander opschrift; door BEGEER. Brons, 59 m.M.
506. Internationale tentoonstelling van kookkunst, hotel
wezen en industrie te 's-Gravenhage. Vz. Zittende
vrouw, op een rotsmuur, die links doorbroken is,
ingriffend : DEN HAAG 19^4'
haar zitplaats het
gekroonde wapen van 's-Gravenhage, door de opening
van den rotswand ziet men boven bloeiende struiken
het gebouw van het Koninklijk Zologisch Botanisch
Genootschap, waar de tentoonstelling werd gehouden,
alles in cirkel, omschrift in vier velden verdeeld (naam
der tentoonstelling), Kz. cirkel; door CORN. L. J.
BEGEER. Brons, vierkant met afgeronde zijden,
58 m.M. Verz. Z.
507. Alsvoor. Penningen aangeboden aan het Comit van
Uitvoering en den Administrateur. Volgens de
N. R. Ct. werden hen zes groote verguld zilveren
medailles" aangeboden, waarvan de twee zijden een
zinnebeeldige herinnering aan deze welgeslaagde ten
toonstelling uitdrukten."
De tentoonstelling werd gehouden bij gelegenheid van het 12jarig
bestaan der koksvereeniging la Rsidence".

508. 20-Jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging


tot Bevordering van Kunstnijverheid Arti et Industriae" te 's-Gravenhage. Vz. Het wapen der ver
eeniging (doorsneden, boven in rood drie zilveren
schildjes geplaatst 2, 1, onder in zwart, driehoek,
teekenhaak, passer, teekenpen en liniaal van goud),
gedekt door een ossekop in stralenkrans, omschrift:
ARS LONGA VITA BREVIS, Kz. Opschrift T >t< - 1884 ARTI - ET - INDUSTRIAE - 1904 -

] DOOR BEGEER.

Goudbrons, 29 m.M. Verz. Z.


Bekroningsplakket.
Kunstenaar met
slappen hoed en z.g. Hohenzollern-mantel legt de

509. Alsvoor.

123

linkerhand op den schouder van een werkman,


blootshoofds in kiel, met schootsvel voor en op
klompen, voor hem staande ; daarboven het wapen
der vereeniging (zie boven) met spreukband, rustend
op een banderol met het opschrift: * ARTI * ET *
IXDUSTRIAE ; modell van H. MAKKINK, door BEGEER.
Eenzijdige rechthoekige, gedeeltelijk door een boog
gedekte plakket, 70 bij 45 m.M. Verz. Z.
Het 20-jarig bestaan werd gevierd door het houden eener tentoon
stelling in het voormalig paleis Buitenrust aan den Ouden Scheveningschen Weg te 's-Gravenhage, waarbij de plakket voor het eerst als be
kroning werd uitgereikt. Voor de prijsvraag uitgeschreven voor deze
plakket (zie Tijdschrift 1904, blz. 162) werd H. MAKKINK bekroond met
den prijs van 200.. Vergelijk een ander ontwerp van denzelfden met
gelijke voorstelling, afgebeeld in Mdailles et plaquettes modernes n. 554.

510. Muziekwedstrijd te Tilburg. Prijspenning. Vz. De


muziek, voorgesteld als een jonge vrouw met vlinder
vleugels in gazen gewaad, een muziekrol in de handen,
daalt neder op den aardbol, die door wolken omgeven
half verscholen is achter een lier en bloemen, Kz. op
en omschrift; door CORN. L. J. BEGEER. Verguld
zilver, zilver en brons, 46 m.M.
511. Schietwedstrijd te Loosduinen. Vz. op wolken ge
zeten vrouw met palmtak in de rechterhand, de linker
latende rusten op een schijf; rechts achter haar,
bazuinblazend engeltje, omschrift: WEDSTRIJD
ORANJE - LOOSDUINEN 1904, Kz. gekroond wapen
van Nederland met schildhouders en spreukband,
omschrift: - - KON. VEREENIGING VAN NED. SCHERP
SCHUTTERS ; door BEGEER. Brons, 32 m.M. Verz. Z.
512. Idem. Vz. = n. 37, Kz. linksgewend borstbeeld van
Z. K. H. Prins HENDRIK DER NEDERLANDEN in
generaalsuniform, omschrift HENDRIK P. D. N. H.
v. M. - LOOSDUINEN 1904; door BEGEER. Brons,
38 m.M.

124
513. Concours hippique te 's-Gravenhage. Gelijk n. 442,
Kz. in den krans : CONCOURS - HIPPIQUE - 1904 ;
door BEGEER. Brons, 53 m.M., met oog en ring.
514. Plakket met linksgewend borstbeeld van MARGOT
BEGEER met matrozenmuts, omschrift: zus 1904 >
door haar vader CORN. L. J. BEGEER. Eenzijdig rond.

Mdailles et plaquettes modernes n. 539.


515/28. Prijspenningen met borstbeeld van Z. K. H. Prins
HENDRIK der Nederlanden, A. Gelijk n. 284/7 met

veranderd borstbeeld en uniform van luitenantgeneraal en vice-admiraal; 65 en 45 ni.M. B. VZ. =


n. 515/6 (luitenant-generaal), Kz. naar verkiezing,
bestemd voor den handel, 59, 52, 50, 47, 40, 35, 32^,
28, 25 en 21 m.M. ; alle door BEGEER. N. 520 brons
in verz. Z.
529. Prijspenning der Vereeniging tot Bevordering van het

Vreemdelingenverkeer naar Apeldoorn te Apeldoorn.


Vz. Gezicht op Apeldoorn, waarheen zich een auto
mobiel begeeft, daaronder het gekroonde gemeente
wapen tusschen lauwertakken, omschrift; Kz. naar
verkiezing ; door BEGEER. Brons, 41 m.M.
530. Idem. Levensverzekeringmaatschappij Utrecht' te
Utrecht. Vz. Links op den voorgrond in rechthoekig
veld een jonge man met spade in de rechterhand,
staande bij een door hem gegraven kuil, waarin hij
een in de linkerhand gehouden vruchtboompje gaat
planten ; daaronder : DE VOORZORG, rechts op den
achtergrond oude man, vrouw met een kind op den
arm en twee kinderen vruchten plukkende van een
forschen boom, daaronder DE VRUCHTEN, omschrift:
LEVENSVERZEKERING UTRECHT", KZ. schild en
lauwertak ; door BEGEER. Brons, 35 m.M.
531. Idem. Studentenschietver. Pro Patria te Leiden.
Vz. Vijf pijlen saamgebonden met een lint, waarop
de letters : v. c. F. (virtus, concordia, fides - deugd,

125

eendracht, trouw), omschrift tusschen twee cirkels :


* LEIDSCHE STUDENTEN VEREENIGING PRO PATRIA,
Kz. krans ; door BEGEER. Brons, 21 m.M.

532. Idem. Bond van Nederlandsche Schilderspatroons.


Vz. Links wapen (in blauw drie zilveren schildjes,
geplaatst 2,1), gedekt door een ossekop, rechts palet
met penseelen rustend op eikeloof, opschrift (naam van
den bond), op de afsnede : OPGERICHT 31 JANUARI 1880, Kz. krans ; door BEGEER. Brons, 47 m.M.
533. Idem. Koninklijke Mannenzangvereeniging Aurora"
te Arnhem. Vz. Linksgewend zittende vrouw met
lauwertakjes in de rechterhand, op den achtergrond
links gezicht op Arnhem en den Rijn, waarboven de
zon opgaat, omschrift (naam der ver.), Kz. krans ;
door CORN. L. J. BEGEER. Goud, zilver en brons,
60 m.M.
534. Idem. Postduivenvereeniging Portugaletta" ? Vz.
Twee duiven, zittend op een dak, links boom, op den
achtergrond vliegende duiven, Kz. tusschen saamgestrikte lauwer- en eiketakken : PORTUGALETTA 1904 ; door BEGEER. Brons, 40 m.M.
535. Draagpenning der Werfvereeniging Onderling
Belang" te Willemsoord. Vz. Linksgewend hoofd van
H. M. de Koningin (nieuw modell), Kz. naam der
ver. ; door BEGEER. Brons, met oog en ring, 21 m.M.
Verz. Z.
536. Tentoonstelling van landbouw, nijverheid en vee
teelt te Blitar. Vz. Fraaie poort uit het Hindoe
tijdperk te Blitar staande, omschrift: PLAATSELIJKE
VEREENIGING, op de afsneden : BLITAR, KZ. opschrift
(zie onderwerp), tusschen samengestrikte lauwer- en
eiketakken ; door BEGEER. Brons, 32 m.M. Verz. Z.
537. Prijspenning der Salatigasche Militaire Sport ver
eeniging. Vz. = n. 419, op het hoefijzer naam der
ver., Kz. glad veld in sierlijke omlijsting, onder :

126

schild met het monogram s. M. S. V., rustend op


lauwertakken ; door BEGEER. Brons, 50 m.M.
537a . Draagpenning voor kommissarissen der Studentensocieteit Minerva" te Leiden. Vz. Staand Minervabeeld met uil, rechts en links ornementen, Kz. gedeelte
van het sociteitsgebouw, (ingang en daarboven
gelegen kamer van kommissarissen). Ruitvormig,
zilver, met oog en ring, 30 bij 20 m.M., aan breed
ponceaurood moir zijden lint. Verz. Z.
1905.
538. 17-20 Januari. 4e Wapenfeest van de Onderofficiers

Schermbond te Haarlem. Gelijk n. 278, met ver


anderd opschrift op de Kz. ; door BEGEER. Brons,
47 m.M.
539. J anuari. 3e Eeuwfeest van de uitgaaf van Don
Quijote". Vz. Opengeslagen boek, rustend op een
zwaard, op de linkerbladzijde ingeslagen: DON QUIJOTE, op het boek liggen een veeren pen en een
palmtak met aangehechten strik, waarop ingeslagen :
- 1605 - - JANUARI - -1905, Kz. in het veld het ge
kroonde wapen van Nederland met schildhouders
en spreukband, omgeven door tulprand, omschrift :
COMIT TER HULDIGING VAN CERVANTES ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z.
MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA, spaansch dichter, geboren 1547.
overleden 1616, schreef in 1605 de bekende satire op de ridderromans
Don Quyote". Het derde eeuwfeest werd in Spanje luisterrijk gevierd,
terwijl de geheele beschaafde wereld in de feestviering deelde. Het nederlandsche comit bood den penning in goud, zilver en bronsaan aan Z. M.
den Koning van Spanje, in zilver aan den minister-president, tevens
voorzitter der kommissie voor de CERVANTES-feesten. Aan de Nationale
Bibliotheek werden merkwaardige en kostbare uitgaven van don Quyote

geschonken.

540. 8 Februari. P. L. HONCOOP, 25 jaar burgemeester

van Heusden. Vz. Het wapen der typografen, Kz.

127
HULDEBLIJK - AAN - BURGEMEESTER HONCOOP - VAN
DE - GEZELLEN DER FIRMA'S - H. WUYSTER, A. GEZELLE
- MEERBURG EN - L. J. VEERMAN, TE - HEUSDEN -

Zilver. (Mededeeling van wijlen


Jhr. M. A. SNOECK).
541. 14-17 Februari. 8e Wapenfeest van den Konink
lijken Officierenschermbond te 's-Gravenhage. Gelijk
n. 85 met veranderd opschrift op de Kz. ; door
BEGEER. Brons, 47 m.M.
542/3. 17 en 18 Februari. 50-jarig bestaan der Normaal
Schietschool te 's-Gravenhage. A. Herinnerings
penning. Vz. Het gekroonde nederlandsche wapen
met schildhouders en spreukband, omschrift : NOR1880 8/2 1905.

MAALSCHIETSCHOOL - *

1855 - 19 FEBRUARI -

*, Kz. linksgewend hoofd van H. M. de Koningin


naar PIER PANDER, omschrift; door BEGEER. Brons,
25 m.M. Verz. Z. B. Prijspenning. Vz. = n. 542,
Kz. op een groote, sierlijk omlijnde afsnede rusten
samengestrikte palm- en lauwertakken, een glad
veld omgevende ; door BEGEER. Brons, met oog en
ring. 35 m.M. Verz. Z.
1905

De Normaal Schietschool is eene militaire inrichting, ingesteld bij Kon.


Besluit van 19 Februari 1855, met het doel:
i. officieren en onderofficieren van de Landmacht, het Oost-Indisch
Leger en het korps Mariniers op te leiden tot vuurleiders, tot onderwijzers
in het schieten, in het bepalen van afstanden en hen te vormen tot goed
schutter ;
20. officieren en onderofficieren van als onder i op te leiden tot
onderwijzers in gymnastiek, schermen en zwemmen;
3. haar personeel werkzaam te doen zijn tot het nemen van proeven,
door den Minister van Oorlog gelast of goedgekeurd en tot het aan
Hoogerhand geven van adviezen of het doen van voorstellen betrekking
hebbende op :
a. de draagbare wapenen;
b. de schietoefeningen ;
c. de gymnastiek, het schermen en het zwemmen.
Na ontvangst der renisten hadden 17 Februari 1905 te Waalsdorp
plaats korps-schietwedstrijden, schietoefeningen met verschillende handvuurwapenen. tijdens het bestaan der Normaal Schietschool bij het leger

128
in gebruik geweest en personeele wedstrijden voor renisten en personeel
der school, 18 Februari werden korpsgymnastiekwedstrijden gehouden
en feestmaaltijden van de officieren en van de onderofficieren der Normaal
Schietschool met hunne renisten.
544.

9 Maart. Aan H. A. VAN BEUNINGEN bij zijn aftreden


als voorzitter van het Departement Utrecht der Maat
schappij van Nijverheid. Vz. Het wapen van VAN
BEUNINGEN
(doorsneden, boven in blauw drie
vlammen, onder in zilver een haan) met helm, helmteeken (haan) en helmdek, omschrift (naam), Kz.
opdracht; door BEGEER. Brons, 53 m.M. Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modernes n. 660.
Omtrent VAN BEUNINGEN zie de noot bij n.

272.

Maart. Eerepenningen der huisorde, van Oranje.


Eerepenning voor kunst en wetenschap. Vz. Linksgewend hoofd van H. M. Koningin WILHELMINA met
diadeem, naar het modell van PIER PANDER, IVZ.
het wapen van Oranje (in goud een blauwe hoorn met
zilveren banden afgezet, inwendig rood, aan rood
koord met lus), omschrift : - JE MAINTIENDRAI
VOOR KUNST EN WETENSCHAP. Goud en zilver, 50 m.M.
met kettinkjes en ornement aan oranjelint, B. Eere
penning voor verdienste. Vz. Schrijfletter W gedekt
door een koningskroon, daaronder twee oranjetakjes,
omschrift boven : VOOR VERDIENSTE, KZ. wapen \ an
Oranje (zie boven), daaronder twee gekruiste oranje
takken, omschrift boven : JE MAINTIENDRAI ; goud,
zilver en brons, 30 m.M., met oog en ring aan oranje
lint; beide door BEGEER. Zie Tijdschrift 1905, blz.

545/6.

A.

547.

251 e. v.
3 April. Gesp:

DJAMBI

1901-1904.

Bij K. B d.d. 3 April 1905 werd het eereteeken ingesteld bij K B. d.d.
19 Februari 1869 (Staatsblad n. 24, "e ZWIERZINA n. 127) met boven
bedoelden gesp toegekend aan allen, die hebben deelgenomen aan de
sedert 18 Maart 1901 in het landschap Djambi gevoerde operatien en
zulks tot 26 April 1904, toen aldaar met en door den dood van den
ex-sultan TAHA een andere toestand intrad.

129

548'9. 5~7 ^ei- 20e Internationale hondententoonstelling


van wege Cynophilia in het Paleis voor Volksvlijt te
Amsterdam, A. VZ. = n. 293, Kz. opschrift boven
het gekroonde wapen van Amsterdam ; door BEGEER.
Brons, 41 m.M. Verz. Z. B. Aangeboden aan de keur
meesters. Vz. = A, Kz. gedenktafel, waarop links
een eiketak met strik rust en waarop het opschrift :
GRATIAS FERENTE (Dank brengende) ; door BEGEER.
Brons, 41 m.M.
550. 30 Mei. Huwelijk van Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN
BLOKLAND en Jkvr. M. A. SNOECK. VZ. De wapens
van het bruidspaar onder een jonkheerkroon (BEE
LAERTS : in zilver drie mispelbloemen 2-1, van acht
bladeren met gouden hart, de vier bladeren, die in
den kruisvorm staan, van rood, de overige van groen ;
SNOECK : in groen een hermelijnen schildhoofd en een
gouden vrijkwartier over het schildhoofd heen,
beladen met een groen gepunte en geknopt roos),
Kz. namen en datum ; door BEGEER. Goud, zilver
en brons, 28 m.M. Verz. Z.
De bruidegom was kommies-griffier bij de 2e kamer der Staten-Generaal
*e s-Gravenhage en is sedert 1909 buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister van Nederland in China, de bruid was hofdame van H. M. de
Koningin. Aangeboden in goud en zilver aan H. AI. de Koningin, in zilver
aan H. M. Koningin EMMA en de jongehuwden, in brons aan de gasten,
enkele verhinderde familieleden en vrienden en sommige openbare ver
zamelingen.

551. i Juni. Hulde aan den voorzitter en den sekretaris


der vereeniging Gelre. \ z. Op een opengeslagen boek
liggen kruiselings een zwaard en een pen, samengestrikt aan een weegschaal, waarvan de schalen
afhangen langs een schild, daarboven banderol,
waarop : HISTORIA JUSTITIA, op het schild : ALS BLIJK
VAN SYMPATHIE - AAN - MR. J J S BARON SLOET HOOFD-COMMIES -

V/

RIJKS-ARCHIEF VOORZITTER -

EN DR. J . S VAN VEEN ADJUNCT-COMMIES -

13

SECRETARIS - i JUNI 1905, Kz. omschrift: v: (wapentje


van Gelderland),
LEDEN v GELRE VEREEN
TOT BEOEFENING V GELD GESCHIEDENIS OUD
HEIDKUNDE EN RECHT; in het door een bladerrand met daarom een parelrand omgeven veld :
J

A HEUFF AZ

EVERDINGEN -
j

. W

- F

DE HAAS : P

DES TOMBE -

RADERMACHER SCHORER - F

MR. W
KERS

- JHR.

DOORNINCK

VAN DOORNXNCK - TH

GOUDA QUINT =

LEENDERTZ

VAN SCHEVICHAVEN

BN. VAN BALVEREN


MR.

DR.
E

door E. VOET JR.

N
W

- P

BN.

J
-

VAN

- JHR M

BN. VAN WIJNBERGEN -


BECKERING

VINC-

DE GIJSELAAR -PW

VAN

SLOET

- J

Zilver en brons,

60

WAGNER ;

m.M.

De penning werd in zilver en brons aangeboden ten huize van dr. J. S.


VAN VEEN bij monde van den heer P. N. VAN DOORNINCK, de deelnemers

ontvingen een exemplaar in brons.

552. 1 Juni. Festival te Nieuwerkerk aan den IJsel. Vz.


Rechtsgewend zittende vrouw (kniestuk) zingend en
de harp bespelend, Kz. op- en omschrift ; door BEGEER
Brons, 32 m.M.
5 5 3 / 5 . 3 Juni. 2 5 -jarig bestaan der Lotto-Vereeniging het
Fortuin" te Amsterdam. Vz. Fortuna, in de gedaante
eener naakte vrouw met sluier, een geldbeurs in de
rechterhand houdende, Kz. opschrift : Lotto Ver
eeniging Het FORTUIN aan (A) L. E. DUPORT
President - 19

05,

(B) alsvoor c. F. PELS - Secretaris,

(C) E. WOLFF - Penningmeester. Goud, met oog en


' ring,
556.

m.M.
Juni. 24e Internationale Hondententoon
stelling van wege Nimrod te Dordrecht. Gelijk n . 95
doch met beter gemodelleerden en nu rechtsgewenden
kop van den jachthond. Op de Vz., gekroond wapen
van Dordrecht en veranderd opschrift op de Kz. en
kleiner; door BEGEER, naar het ontwerp van E.
VOETJR. Ruitvormig, brons, hoog 57 m.M. Verz. Z.
22

10-12

I3i

557. II Juni. Hulde aan mejuffrouw MARIA G. A.


DE MAN. Linksgewend borstbeeld, daarachter het
gekroonde wapen van Zeeland, waaronder de jaar
tallen : MDCCCLXXX - MDCCCCV, in de bovenhoeken
van de omlijsting Vz. en Kz. van een angelsaksischen
sceatta, op de afsnede in onderling verbonden, grillig
gevormde letters : M. G. A. DE MAN ; door CORN. L. J.
BEGEER. Zilver en brons, eenzijdige plakket, 41 bij
31 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1905, blz. 258.
MARIA GOVERDINA ANTONIA DE MAN werd geboren te Middelburg 19 Mei
1855 als dochter van den geleerden dr. J. C. DE MAN (zie ZWIERZINA
n. 796a). Op raad van haar vader begon zij zich in 1880 te wijden aan
de studie der numismatiek en werd in 1889 benoemd tot konservatrice
van het munt- en penningkabinet van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. Van de oprichting af gewoon lid van ons Genootschap,
aanvaardde zij reeds in 1893 na den dood van mr. N. DE ROEVER het
lidmaatschap van de Kommissie van Redaktie van ons Tijdschrift, waarin
zij sedert onafgebroken zitting had. Talrijke artikelen bijna alle betrek
king hebbende op zeeuwsche munten en penningen en op de aan het
strand te Domburg gevonden angelsaksische sceattas zagen van hare
hand het licht in ons Tijdschrift en in dat van ons belgisch zustergenootschap. Afzonderlijk gaf mj uit: Over Zeeuwsche loodjes, Bijdrage tot de
Penningkunde van Zeeland. (J. C. en W. ALTORFFER, Middelburg 1892).
In 1907 verscheen de belangrijke, door haar bewerkte Catalogus der numis
matische verzameling van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
(zie Tijdschrift 1907, blz. 265).

De plakket werd 11 Juni 1905 namens bestuurs-en oud-bestuursleden


van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penning
kunde en hare medeleden in de Kommissie van Redaktie ter herin
nering aan haar 25-jarigen arbeid op numismatisch gebied in zilver en
brons aangeboden bij monde van den schrijver dezes door een deputatie
bestaande uit hem en den heer H. G. DU CROCQ, konservator.
De naaste familieleden, het Zeeuwsch en ons genootschap, het Kon.
Kabinet, de verzamelingen van 's Rijks Munt en der gemeente Middel
burg, benevens elk der deelnemers ontvingen een ex. in brons.

\an de 20 Juni 1905 te Leiden gehouden maskerade (Komst van WILLEM III
met zijn vorstelijke gasten, bondgenooten en hofhouding te 's-Gravenhage in
Februari 1691 tot bijwoning van het kongres aldaar) kon ik geen penning ont
dekken.

132

558. 20 en 22 Juni.

PARSivAL-opvoering door de WAGNERvereeniging te Amsterdam. Vz. Zilveren gestileerde


duif, met uitgespreide vleugels en aureool om den
kop, op paars gemailleerden grond, omgeven door
zilveren rand met vier lussen in de hoeken, Kz. op
schrift, omgeven door gelijken rand : PARSIVAL
AMSTERDAM - 20 und 22 - JUNI I95- Zilver, met
oog en ring, hoog 27, breed 19 m.M. Verz. Z.

Door de W A G N E R -vereeniging aangeboden aan de medewerkenden aan


deze uitvoering, zijnde dit de eerste maal, dat de PARSIVAL in Europa
buiten Bayreuth werd opgevoerd.
De WAGNER-vereeniging gevestigd te Amsterdam, werd gesticht in het
jaar 1883 en stelt zich ten doel, de muzikaal-dramatische werken van
RICHARD WAGNER ten tooneele op te voeren. In de eerste jaren werden
fragmenten der verschillende werken in koncertvorm ten gehoore gebracht.
Het eerste koncert had plaats op 26 Januari 1884 in het gebouw Felix
Meritis", de volgende uitvoeringen werden gegeven in den Stadsschouw
burg, totdat dit gebouw in 1890 door het vuur vernield werd en men zich
voorloopig in den Parkschouwburg vestigde.
De eerste dramatische opvoering had plaats op 19 Mei 1893 in het
Paleis voor Volksvlijt, waarbij de keuze op SIEGFRIED" viel. De daarop
volgende dramatische opvoering werd gegeven in den nieuwen Stads
schouwburg op 23 November 1894 met Die Walkre". Van toen af
tot nu toe hadden geregeld de voorstellingen aldaar plaats en kwamen tot
dusver, met eigen dekors en kostumes, de navolgende werken ter op
voering, nl. :
1 Februari 1895 SIEGFRIED.
17 Januari 1896 Die Meistersinger v. Nrnberg.
8-10 Mei 1896
TRISTAN und ISOLDE.
8-9 Januari 1897 Die Walkre.
15-17 Mei 1897
Gtterdammerung.
20-22 Januari 1898 SIEGFRIED.
14-16 Mei 1898
Gtterdammerung.
11-13 Februari 1899 Das Rheingold.
13-15 Mei 1899
Die Meistersinger v. Nrnberg.
1-10 Novemb. 1899 Die Walkre.
19-21 Mei 1900
Die Meistersinger v. Nrnberg.
8-10 Novemb. 1900 TRISTAN und ISOLDE.
22-24 Mei 1901
LOHENGRIN.
7-9 Novemb. 1901 SIEGFRIED.
29-31 Mei 1902
Gtterdammerung.
13-15 Novemb. 1902 TRISTAN und ISOLDE.
24-26 Juni 1903
Die Meistersinger v. Nrnberg.

133
5-7
11-13
10-12
20-22
9-11
20-22
8-10
16-18
1-11

Novemb. 1903 Die Walkre.


Mei 1904
LOHENGRIN.
Novemb. 1904 SIEGFRIED.
Juni 1905
PARSIFAL.
Novemb. 1905 TRISTAN und ISOLDE.
Juni 1906
PARSIFAL.
Novemb. 1906 Die Walkre.
Mei 1907
Die Meistersinger v. Nrnberg
Novemb. 1907 Das Rheingold.
25-27 Juni 1908
PARSIFAL.

559. 15 Juli. 25-jarig bestaan der Kunstnijverheidsschool


te Haarlem. Jonge man in werkkiel naar links gewend
(kniestuk), bezig een schotel te drijven. Boven in
het veld : 1880 1905, op de afsnede in verdiept veld :
HERDENKING VAN HET 25-JARIG BESTAAN - DER
SCHOOL VOOR KUNSTNIJVERHEID TE - HAARLEM EN
DEN 25 JARIGEN WERK -J
KRING VAN DEN DIREC
TEUR E - A - VON SAHER ; modell van Louis J.
VREUGDE, door BEGEER. Eenzijdige plakket, recht

hoekig met afgeronden bovenkant, brons, 61 bij


39 m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes
n. 646.
De school in 1879 met een avond- en een Woensdag- en Zaterdagmiddagkursus opgericht onder leiding van de heeren BOUWMEESTER en VAN
LOOY, kreeg eerst 15 Juli 1880 haar tegenwoordig karakter, toen een
geregelde dagkursus werd geopend; 19 September 1883 werd zij in het
tegenwoordige gebouw overgebracht, dat in 1897 werd vergroot.

560. Juli. Automobielfeesten te Scheveningen. Vz. Rechts


beneden voorgedeelte van een automobiel, links
banderol waarop ingeslagen : 1905 SEMAINE AUTO
MOBILE - DE SCHEVENINGUE, in het veld : aanziende
zwevende vrouw met bliksemstralen in de rechter-,
een lauwertak in de linkerhand, Kz. glad veld, waarin
links een lauwertak; modell van W. LWER, door
BEGEER. Onregelmatig met oog en ring, brons, 40 bij
22 m.M. Verz. Z.
561. 5 Augustus. 25-jarig huwelijk van Jhr. Mr. E. W.

134
BERG en A. A. LENTING te Hilversum. Hunne linksgewende borstbeelden, op de afsnede namen en datum,
modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Een
zijdige, rechthoekige plakket, 51 bij 42 m.M. Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modernes n. 651.
Jhr. mr. E. W. BERG VAN DUSSEN MUILKERK EN MIDDELBURGH was
direkteur der Credietvereeniging te Amsterdam en overleed te Hilversum
op 59-jarigen leeftijd den I3en November 1907.

562. 5 en 6 Augustus. Hondententoonstelling te Sneek.


Vz. Gladde afsnede, waarboven rond medaillon om
geven door koppen van vier rashonden tusschen eike
en lauwertakken, Kz. opschrift : EERSTE - TENTOONSTELLING VAN RASHONDEN IN FRIESLAND TE
SNEEK 5
6 AUGS 1905* tusschen palm- en

lauwertakken, daaronder gladde afsnede, door


BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
563. 10 Augustus. Bij K.B. van dien datum is bepaald,
dat het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven
(ZWIERZINA n. 127) ook zal worden toegekend aan
allen, die tusschen 13 Februari en 23 Juli 1904 hebben
deelgenomen aan den tocht door de Gajo- en Alaslanden, zullende de hun deswege uit te reiken gesp
het opschrift dragen : GAJO- EN ALASLANDEN 1904.
564. 14 en 15 Augustus. Nationaal concours van Har
monie- en Fanfaregezelschappen te Hilversum bij
gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Hilversumsch Harmoniekorps WILHELMINA". VZ. Rechtsgewende, tegen een boom geleund staande, halfgekleede vrouw met lauwertak in de uitgestrekte
rechterhand, Kz. opschrift waarboven het onge
kroonde wapen van Hilversum. Brons, met oog en
ring, 50 m.M. Fanfarekorps der ateliers BEGEER.
565. Augustus. 25-jarig bestaan der processie van Amster
dam naar Boxmeer. Vz. Het mirakuleuze Heilige
bloed, opbruischend in - en stroomend over den rand

135
der miskelk, welke op een tegelvloer is geplaatst en
omgeven is door een aureool en stralenkrans, om
schrift : MIRACVLEVS H BLOED TE BOXMEER - *
AO DNI 1400 *, Kz. de naast elkaar geplaatste ge
kroonde wapens van Boxmeer en Amsterdam, waar
achter een lauwertak, omschrift : 25 JARIG JVBILAEVM AMSTERDAM BOXMEER - * 1880-1905 *.

Brons, met oog en ring, ovaal, 35 bij 29 m.M. Verz. Z.


De bedevaart heeft plaats op Zondag onder de oktaaf van het heilig
sakrament, het penninkje werd den pelgrims uitgereikt bij de terugkeer
te Amsterdam. Zie omtrent het mirakuleuze heilige bloed en de pen
ningen daarop betrekking hebbende : Tijdschrift 1894, blz. 154 e.v.

566. 31 Augustus. Plakket der vereeniging Koninginne


dag" te Haarlem. De St. BAVO met vlag en wimpel,
wapperend van den toren, het standbeeld van
LAURENS KOSTER op den voorgrond ; in den beneden
hoek het gekroonde wapen van Haarlem, langs de
benedenranden naam der ver., langs de bovenranden
bloeiende en vruchtdragende oranjetakken; modell
van E. VOET JR, door BEGEER. Ruitvormig, brons,
63 m.M. Verz. Z.
567. 3 September. Festival der liedertafel Werkmans
kring" te Helmond. Vz. Opschrift in sierlijk door
eike- en lauwertakken omgeven schild, Kz. lier onder
een zespuntige ster, omgeven door lauwertakken.
Zilver, 35 m.M., met oog en ring, aan geel lint. Verz.
SNOECK.

568. 25-27 September. Bezoek van H. M. de Koningin aan


Friesland. Vz. Gezicht op de Vrouwepoortsbrug en de
bevlagde Olde-Hove te Leeuwarden, daarboven een
zon, waarin het woord : ORANJE, KZ. opschrift : HET
- VORSTELIJK - ECHTPAAR - IN - FRIESLAND - 25-27
SEPT. - 1905 ; door S. F. DOODKORTE. Rechthoekige

plakket, brons, 41 bij 29 m.M. Verz. Z.


Den 25en September kwam H. M. vergezeld van Z. K. H. prins HEN-

136
DRIK per stoomboot te Stavoren aan, bezocht daarna Bolsward en kwam

te 5 uur in friesch kostuum te Leeuwarden, waar de provincie een maaltijd


ten stadhuize aanbood. 26 September : Aubade, bezoek aan het friesch
museum en aan de tentoonstelling van friesche kunstnijverheid, ringrijderij, maaltijd aangeboden door de gemeente, vuurwerk en illuminatie.
27 September : Bezoek aan Harlingen, boottocht naar den Pollendam en
terugkeer via Leeuwarden naar 's-Gravenhage.

569. 1 Oktober. JAN VOLKERT WIERDSMA te Rotterdam,


25 jaar in dienst der Holland-Amerikalijn. Vz. Zijn
linksgewend borstbeeld, omschrift (naam), Kz. zijn
wapen met gekroonden helm, helmteeken en helmdek,
daaronder: HOOFD-AMBTENAREN - AMBTENAREN GEZAGVOERDERS - EN OFFICIEREN DER - HOLLANDAMERIKALIJN - AAN HUN - PRESIDENT-DIRECTEUR 1880-1905 ; modell van PIER PANDER, door BEGEER.
Zilver en brons, 100 m.M. Verz. Z. Mdailles et
plaquettes modernes n. 641.
WIERDSMA werd geboren te Oisterwijk 5 Februari 1846, kwam in dienst
bij de Koninklijke Nederlandsche Marine waaraan hij verbonden bleef tot
1874 en opklom tot luitenant ter zee. In laatstgenoemd jaar werd hij
inspekteur van scheepszaken bij de Kon. Ned. Stoomvaartmaatschappij
te Amsterdam, 1 Oktober 1880 kwam hij in dienst der Hollandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, van welke hij reed? na enkele maanden
tot direkteur en bij het aftreden van W. VAN DER HOEVEN tot presidentdirekteur werd benoemd.

570. 3 Oktober. Muziekfestival te Leiden. Vz. Voor


stelling van. de aankomst der geuzenvloot in 1574,
rechts boot met watergeuzen, die haring en brood uit
reiken aan tal van vermagerde en uitgehongerde
mannen en vrouwen op den wal, waarvan zich zelfs
enkele te water hebben begeven, daaronder : NU MOGEN
WIJ AFDROGEN ONS LANG BEKRETEN OOGEN,

WANT LEIDEN IS

naar het bas-relief op de achterzijde van


het standbeeld in het VAN DER WERF-park te
Leiden), Kz. het gekroonde wapen van Leiden,
waarboven: 3 OCTOBER VEREEN IGING en onder.
LEIDEN - MUZIEKFESTIVAL 1905 ; door VAN KEMPEN.

ONTZET,

PI. XII.

575-

137
Rechthoekige plakket, brons, breed 61, hoog 42 m.M.,
met oog en ring. Verz. Z.
571. 12 Oktober. 25-jarig huwelijk van EDMOND BOELLAARD en PAULINA HELENA baronesse VAN RANDWIJK.
Vz. Hunne door een helm met helmteeken en -dek
gedekte wapens, Kz. in rechthoekige cartouche,
waarop links een eiketak rust, hunne namen, datum
en jaartallen ; door BEGEER. Brons, 41 m.M. Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modernes n. 665.
572. 10 November. 30-Jarig bestaan van het Aardrijks
kundig Genootschap te Lissabon. Vz. 17e Eeuwsche
driemaster naar links zeilende, op de afsnede het
wapen van Portugal, rustende op een kaart, tusschen
verrekijker op drievoet en aardglobe, omschrift :
SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DE LISBOA, Kz. aardglobe,
links omgeven door een lauwertak met aangeknoopt
lint waarop datum en jaartallen, omschrift: HET

NED. COMIT TER HERD. V. H. 30 JARIG BESTAAN v. H.


AARDRIJKSK. GEN. TE LISSABON; door BEGEER. Brons,
47 m.M. Mdailles et plaquettes modernes n. 661.

573. 18-20 November. Internationale tentoonstelling van


pluimgedierte, konijnen enz. van wege de vereeniging
tot bevordering van pluimveehouderij en tamme
konijnenteelt in Nederland. Vz. Landschap met
twee paren hoenders en een paar eenden, omschrift
(naam der ver.), Kz. opschrift in cartouche onder het
gekroonde wapen van Rotterdam met schildhouders ;
door BEGEER. Brons, 41 m.M.
574. 27 November. 70e Verjaardag van F. M. DE VRIES
VAN HEYST, burgemeester van Delft. Vz. Het wapen
der gemeente, Kz. opschrift: Aan den voorzitter van
den gemeenteraad, F. M. DE VRIES VAN HEYST, van
de leden van den raad en den gemeentesecretaris,
1835 - 27 November - 1905. Goud, zilver en brons,
50 m.M., (bericht N. R. Ct.)

i3
575. Prijspenning van het Koloniaal Museum te Haarlem.
Vz. Twee inlanders geknield bij een met twee kar
bouwen bespannen ploeg, personifeerend de winning
der vruchten van den grond, biddend opziend naar
BOEDDHA den wijze", den drager bij uitnemendheid
van wijsheid, wetenschap, kennis, van wien zij ver
wachten het licht der toekomst, dat hen in hun stre
ven helpen steunen en leiden moet, gesymboliseerd
door de achter hen oprijzende zon. Deze voorstelling is
omgeven door een bamboemotief ; boven in den rand
ingeslagen : HET DAGHET IN DEN OOSTEN, Kz. in de
bovenhelft een open ruimte, waarin boven het op
schrift : KOLONIAAL - MUSEUM, omgeven door bloeiende
vruchtdragende twijgen van koffie, thee, kina, kruid
nagel, muskaatnoot en peper ; onder de wapens van
Nederland, Oost- en West-Indi ; ontwerp van J. B.
KAMP, modell van J. VAN GOOR, door BEGEER.
Brons, 60 m.M. Verz. Z.
Deze penning is bestemd voor de bekroning der koioniale prijsvragen,
die telken jare door het Museum worden uitgeschreven.
Het eerst uitgereikt in goud, verguld-zilver, zilver en brons voor de
sirih-prijsvraag 1904, welke uitreiking op de vervaardiging van den
nieuwen penning gewacht heeft. De prijsvraag 1905 is: koloniale fruitteelt,
de prijsvraag 1906: nederlandsche handelsstatistiek, grafisch voor
gesteld.

576. 57e Nederlandsch landhuishoudkundig kongres te


. Veendam. Vz. Het gekroonde gemeentewapen met
omschrift, Kz. krans ; door VAN KEMPEN. Brons,
35 m.M. Verz. Z.
577. Internationale hondententoonstelling van wege de
Haagsche Kynologenclub te 's-Gravenhage. \ z.
Rechtsgewende kop van een ruwharigen duitschen
staanden hond (griffon), omschrift (klubnaam), Kz.
gekroond wapen van 's-Gravenhage en opschrift,
rechts omgeven door saamgestrikte lauwer- en eike-

139

takken; door C. L. J. BEGEER. Brons, 40'm.M.


Verz. Z.
578. Schietwedstrijd te Loosduinen. Vz. Het gekroonde
wapen van Nederland met schildhouders en spreuk
band, omschrift: (schijf) KON : VEREENIGING VAN
XEDERLANDSCHE SCHERPSCHUTTERS, Kz. = ZwiERZINA n. 972, omschrift : WEDSTRIJD ORANJE LOOSDUINEN 1905 ; door BEGEER. Brons, met oog en ring,
32 m.M.
579. Concours hippique te Breda. Linksgewende paardekop uit een hoefijzer komende, waaraan stijgbeugels
hangen, gekruiste zweep en karwats, lauwertak, Kz.
sierlijk omlijst veld, omschrift boven: CONCOURS
HIPPIQUE BREDA, onder: het gekroonde gemeente
wapen rustend op lauwerloof ; door BEGEER. Brons,
47 m.M.
580. Ter eere van prof. dr. J. BOSSCHA. Rechts gewend
borstbeeld, op de afsnede naam; door prof. BART
VAN HOVE. Rechthoekige plakket, galvano, 93 x
66 m.M. Kon. Kab. Gips in verz. Z.
JOHANNES BOSSCHA werd geboren te Breda 18 November 1831, als
zoon van den bekenden litterator en historikus, later kamerlid en minister
J. BOSSCHA, destijds hoogleeraar aan de militaire akademie. Hij ontving
zijn opleiding aan het gymnasium te Amsterdam, werkte eenigen tijd in
het laboratorium van VAN DER WILLIGEN te Deventer en werd in 1848
student te Leiden. Na zijn promotie in 1854 werkte hij in het labora
torium van MAGNUS te Berlijn en was van 18561860 assistent aan het
natuurkundig laboratorium te Leiden. Na van 18601863 hoogleeraar
in de natuurkunde aan de Militaire Akademie te Breda te zijn geweest,
werd hij benoemd tot inspekteur van het middelbaar onderwijs. In 1870
werd hij professor in de toegepaste natuurkunde aan de Politechnische
School te Delft, in 1878 direkteur dier school. Van 18851909 was hij
sekretaris der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.
In 1873 verscheen zijn Leerboek der Natuurkunde; verdienstelijk maakte
hij zich door het redigeeren der Archives neriandaises, strekkende tot het
bekendmaken van nederlandsche onderzoekingen in het buitenland en
door de uitgave der werken en briefwisseling van HUYGENS. 30 Jaren
lang was hij lid der rijkskommissie voor graadmeting en waterpassing,
verscheidene jaren kurator der hoogeschool te Leiden. Hij overleed te
Haarlem 15 Apil 1911.

140

581. Ter eere van F. LEENHOFF. VZ. Linksgewend borst


beeld, omschrift : FERDINAND LEENHOFF BEELD
HOUWER, Kz. beeldhouwerstafel, waarop een klomp

klei, die reeds eenigszins den vorm van een borstbeeld


vertoont, hamer en boetseerstiften, rechts in het veld :
winkelhaak, passer en schietlood, op de afsnede:
MDCCCCV ; door F. E. JELTSEMA. Brons, 90 m.M.
Kon. Kab.
Zie de noot bij n. 61.

582. Ter eere van R. JELTSEMA SZ vader van den beeld

houwer en medailleur. Rechts gewend borstbeeld,


omschrift : REMBERTUS - JELTSEMA - SZN - LAND
BOUWER - TE - UITHUIZEN ; door F. E. JELTSEMA.
Eenzijdige penningplaat, verzilverd galvano, go m.M.
Kon. Kab.
583/4. Prijspenning van H. M. de Koningin-Moeder voor
redding van schipbreukelingen. Vz. Linksgewend
borstbeeld met diadeem en sluier, daarvoor : EMMA
KONINGIN = = MOEDER, Kz. voorstelling van een
storm op zee, links schip in nood, rechts vuurtoren,
op den voorgrond vlot met schipbreukelingen, t
geheel omgeven door een reddingsboei met het om
schrift : HELDEN
MOED EN NAASTEN
LIEFDE,
breede afsnede in den vorm van een gespannen zeil
(voor gegraveerd opschrift) ; modell van J. C.
WIENECKE, door BEGEER. Zilver, 38 m.M., met oog
en ring aan 36 m.M. breed lint, horizontaal gestreept
van oranje en nassausch blauw, waarlangs vertikaal
zwart, rood, oranje, blauwe en blauw, oranje, rood,
zwarte randen. Alsvoor, klein model, 21 m.M.
585. Nieuwe prijspenning voor de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Vz. MINERVA
met den uil, rechtsgewend zittende, een krans vlech
tend van de takken van een achter haar staanden

PI. XIII.

i4i
lauwerboom ; voor haar een kapiteel van een zuil,
waarop een beeldhouwershamer ligt, aan hare voeten
palet met penseelen, Kz. onder : cartouche voor den
naam van den bekroonde, rustend op een palm- en
een lauwertak, welke eerste links het opschrift om
geeft, luidend: PRIJSKAMP - IN DE
- GEHOUDEN IN - DE - RIJKSACADEMIE - VAN - BEELDENDE KUNSTEN - TE - AMSTERDAM - 19. . ; door F. E.
JELTSEMA. Brons, 50 m.M. Kon. Kabinet.
N. 581 en 585 zijn geslagen aan de munt te Parijs.

586. Prijspenning der Vereeniging voor Vreemdelingen

verkeer te Arnhem. Vz. Het wapen van Arnhem in


een kompartiment van drie bogen, tusschen de bogen
en den binnenrand drie hartvormige schilden, elk met

587.

588.

589.

590.

591.

de letter: W, omschrift, Kz. lauwerkrans; door VAN


KEMPEN. Brons, 40 m.M. Verz. Z.
Idem. Noord-Nederlandsche Kegelbond. Vz. Kegel
baan met naar rechts gewenden kegelaar, die juist
zijn bal heeft geworpen, omschiift, Kz. lauwerkrans ;
door VAN KEMPEN. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
Idem. Gemeente Helder. Vz. Gekroond wapen der
(omschrift) GEMEENTE HELDER, KZ. krans; door
VAN KEMPEN. Brons, 50 m.M. Verz. Z.
Idem van A. C. SNEL, burgemeester van Moordrecht.
Vz. Opschrift (naam en kwaliteit), boven het ge
kroonde op lauwertakken rustende gemeentewapen,
Kz. krans ; door BEGEER. Brons, 59 m.M. Verz. Z.
Idem. Nederlandsche Duitsche Staande Hondenclub.
Vz. Linksgewende kop van een duitschen staanden
hond, omschrift, Kz. schild, waarop links een eiketak
rust; door BEGEER. Brons, 47 m.M. Mdailles et
plaquettes modernes n. 662.
Idem. UtrechtscheStudentenroeivereeniging,,Triton".
Triton op een kinkhoorn blazend te midden van

142

onstuimige golven, op de afsnede : u S R


TRITON, Kz. glad veld, onder langs den rand water
lelies; modell van W. LWER, door BEGEER. Brons,
21 m.M.
1906.
592. 1 Januari. Eeuwfeest der firma LISSA en KANN te

's-Gravenhage. Vz. Het ongekroonde wapen van


's-Gravenliage, omgeven door een lint zonder eind,
waarop: LISSA EN KANN - 1806 -1906 - TER HERINNERING ~
AAN HET EEUWFEEST, Ivz. onder een stralende zon> in
hebreeuwsche karakters en daaronder in het hollandsch : GELOOFD ZIJ DE EEUWIGE - TOT - GOED
GELUK - MET GOD'S HULP - TOT ZEGEN - EN TOT VOOR
SPOED ; naar een ontwerp van S. JESSURUN DE
MESQUITA te Amsterdam, door BEGEER. Bronzen

rechthoekige plakket, 84 bij 51 m.M. Verz. Z.


In 1800 associeerden zich reeds MOSES LISSA en HIRSCHEL KANN met
DUIFJE COHEN tot het uitoefenen der bankierszaak, doch eerst op I
Jan. 1806 werd de firmanaain LISSA en KANN aangenomen en de zaak over
gebracht naar het perceel in de Wagenstraat, waar die nu nog gevestigd is.
Sedert is de firmanaam steeds van de oudere op de jongere generaties
overgegaan en sedert 1891 staat aan het hoofd der zaak JACOBUS HENRICUS KANN, die zich in 1899 associeerde met mr. SIMON JAN HOGERZEIL.
De firma stichtte mede de Maatschappij voor Hypothekair Krediet in
Nederland, de Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten, de ie Nederlandsche Elektrische Trammaatschappij te Haarlem.
J. H. KANN richtte in 1899 The Jewish Colonial Trust op.

593. 1 Januari. Toegangspenning tot het restaurant en


hotel COOMANS te Rotterdam. Halve cent gevat in

breeden ring. Vz. Om de wapenzijde van denhalven


cent, tusschen twee parelcirkels: GRAND HOTEL
COOMANS - ROTTERDAM -, Kz. om de kz. van den halven
cent, hoefijzer, daaronder klaverblad van vier, om
schrift: UW TALISMAN BEN IK VOORWAAR -IK -BRENG 'UW
GELUK -DOOR 'T GANSCHE JAAR; door VAN ROOIJ te Rot
terdam. Aluminium, 34 m.M. Verz. Z.

H3
In 10.000 exemplaren geslagen en ingevoerd i Januari 1906 om tegen
10 cents (desverlangd om te zetten in konsumptie) te worden verkocht
aan de bezoekers van het restaurant op Dinsdags (marktdag), welke
zonder in het bezit te zijn van een penning niet op dien dag werden toe
gelaten. Reeds in 1906 werd dit penninkje weer buiten gebruik gesteld
en Vervangen door gedrukte kaartjes.

594. 7 J anuari. 25-Jarig bestaan der Burgervereeniging


Werkmans Ondersteuning te Zaandijk. Yz. Schild
waarvoor rechts een staande vrouw met lauwerkrans
hangend aan haar linkerarm, in de rechterhand een
palmtak. Op het schild : B. W. O. - HULDE - AAN
DEN - OPRICHTER - D. BAKKER - 1880-1905, Kz.
krans. Zilver met oog en ring, aan rood-wit lint
(kleuren van Zaandijk). Dergelijke penningen ont
vingen de beide andere oprichters : H. VAN 'T LOO
en J. VOOGD.
595. 15-19 Januari. 5e Wapenfeest van den Koninklijken
Onderofficieren Schermbond te-'s-Gravenhage. Gelijk
n. 278 met het predikaat: KOXINKEin het omschrift,
op de Vz. en veranderd opschrift op de Kz. ; door
BEGEER. Brons, 47 m.M.
596. 27 Januari. X. ROST FZ., wethouder van openbare
werken, 40 jaar lid van den gemeenteraad van
Groningen. Namens den burgemeester, den sekretaris
en den gemeenteraad werd hem een groote gouden
gedenkpenning aangeboden. Vz. het wapen van
Groningen, omschrift: Gemeenteraad - Groningen,
Kz. opschrift in lauwerkrans: Hulde aan onzen
ambtgenoot N. ROST FZX., 186627 Januari1906,
vergezeld van een album met de namen der schenkers,
gekalligrafeerd door ALEX. WIJNGAARD. (N. R. Ct.)
59/ 8. 28 Januari. Bij gelegenheid der jaarvergadering
van het Nederlandsch Gymnastiekverbond, in Park
zicht te Amsterdam, werden aan den aftredenden
voorzitter, KAREL MULDER, bij monde van prof.
JITTA een zilveren penning en door N. J. CUPERUS,

I44
als voorzitter van den Belgischen Turnbond en van
het bureel van Europeesche Bonden een gedenk
penning aangeboden. (N. R. Ct.). Beschrijving ont
breekt.
599. 27 Februari2 Maart. 9de Wapenfeest van den
Koninklijken Officieren Schermbondte 's-Gravenhage.
Gelijk n. 85, met ander opschrift op de Kz.,
door BEGEER. Brons, 47 m.M.
600. 1 Maart. Ter eere van G. G. VAN GOOR. VZ. Het
wapen van Barneveld, Kz. : G. G. VAN GOOR, hoofd
der school te Voorthuizen van 3 Juli 1866 tot 1 Maart
1906. Verguld zilver. (N. R. Ct.)
Hem bij zijn aftreden door den burgemeester in tegenwoordigheid der
beide wethouders en der kommissie van schooltoezicht aangeboden. Zijn
vader J. VAN GOOR was van 1817 tot zijn dood, 3 Juni 1866, hoofd der
zelfde school.

601. 6 Maart. Ter eere van Mr. L. A. N. GERRITS. VZ. =


11. 49I, Kz. DE - STATEN VAN - NOORDBRABANT MET HUNNEN
VOORZITTER EN GRIFFIER AAN MR.
L. A. N. GERRITS - BIJ ZIJNE - VEERTIG-JARIGE AMBTSVERVULLING - ALS LID DER - GEDEPUTEERDE STATEN - 1866 6 MAART 1906, in krans van lauwer- en
eiketakken ; door BEGEER. Brons, 58 m.M.
LUDOVICUS ANTONIUS NICOLAAS GERRITS werd geboren te Rozendaal
8 Juni 1830, studeerde en promoveerde te Leiden en vestigde zich als

advokaat te Breda ; 13 Februari 1866 werd hij door het kiesdistrikt Breda
afgevaardigd naar de provinciale Staten van Noord-Brabant en reeds
6 Maart d.a.v. gekozen tot lid der Gedeputeerde Staten. Hij is ridder in
de orde van den Ned. Leeuw en kommandeur in de orde van den Eikekroon. De penning werd hem aangeboden 11 December 1906.

602. 25 Maart. 50-jarig huwelijk van FRANZ en ALMA


MEIER. VZ. Hunne linksgewende borstbeelden, om

schrift (namen, datum in het duitsch en jaartallen),


Kz. krans; modell van W. ACHTENHAGEN, door
BEGEER. Brons, 53 m.M. Mdailles et plaquettes
modernes n. 653.

145
603.

3 April. 50-jarig bestaan van het waterschap Hunsingo, prov. Groningen. Vz. In een door 15 klaver
blaadjes omgeven kabelrand, op blauw veld een
naar links rijdende ruiter met vaan in de rechter
hand, de linker arm geslagen om een achter hem
op het paard zittende vrouw ; daarachter zevenpuntige ster. Kz. in lauwerkrans jaartallen en naam,
door VAN KEMPEN. Brons, 45 m.M. Verz. Z.
De \ z. is bewerkt naar het in gothischen stijl uitgevoerde oude land
schapszegel van het voormalige landschap Hunsingo. De grenzen van
het waterschap, dat geen eigen wapen bezit, stemmen vrijwel met die
van het voormalig landschap overeen. De penning werd aangeboden aan
den voorzitter, de leden van het hoofdbestuur, tevens voorzitters van
de 11 onderdeelen, alle bestuursleden dier onderdeden en alle ambtena
ren van het waterschap, benevens aan enkele partikulieren.

604.

15 April. Draagpenning eener Utrechtsche Studentenklub. Vz. Naar links zeilende driemaster daar
boven vliegende duif, omschrift : sic ITUR AD ORAS
FORTUNAE, (zoo gaat het naar de oorden van het
fortuin), Kz. lachend doodshoofd, daarboven saamgevoegde handen, daaronder aambeeld, waarop ge
reedschap ligt, omschrift : ID. APR. MCMVI ; door
BEGEER. Brons, 23 m.M.

605/6. 23 April. 50-jarig huwelijk van H. W. MESDAG en


S. VAN HOUTEN te 's-Gravenhage. A. VZ. Hunne
linksgewende borstbeelden, omschrift (namen), Kz.
het museum MESDAG" in de Laan van Meerdervoort
te 's-Gravenhage, daaromheen datum en jaartallen,
omschrift: NEERLANDS-HULDE-AAN-HET-GOUDENECHTPAAR, modell van F. E. JELTSEMA, door BE
GEER. Brons, go m.M. Verz. Z. Mdailles et plaquettes
modernes no. 642. B. Het schilderswapen (in blauw
10

146

en wit gemailleerd), waarboven koeiekop tusschen


twee groote vleugels, rustend op een spreukband,
waarop : PULCHRI STUDIO, alles omgeven door stra
len. Onder het wapen : DE LEDEN _ AAN _ HENDRIK
WILLEM MESDAG

EN

SIENTJE VAN - HOUTEN

23

_ 1856
1906, ontwerp van WILM STEELINK te
's-Gravenhage, door E. VOET Jr. Eenzijdige ruit
vormige plakket, goud, gegoten, 96 m.M. Uniek.
N. 605 is de hulde van het nederlandsche volk, als blijk van dankbaar
heid voor de schenking door het gouden echtpaar aan den Staat van hunne
kostbare verzameling schilderijen in Mei 1903. De aanbieding geschiedde
in goud, zilver en brons in het gebouw van het schildersgenootschap
Pulchri Studio te 's-Gravenhage bij monde van J . E . N . baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE VAN HOEVELAKEN, voorzitter der ie kamer van
de Staten Generaal, als voorzitter eener kommissie, samengesteld o. a.
uit de kommissarissen der Koningin, de voorzitters der hooge staatskollegin, de burgemeesters der voornaamste gemeenten, terwijl H . H .
M.M. de Koninginnen en Z. K. H. prins HENDRIK tot dit huldeblijk
bijdroegen. De penningen werden vergezeld door een oorkonde ontwor
pen door Jos. CUYFERS en uitgevoerd door RTTER te Sloterdijk.
N. 606 werd namens een groep vrienden aangeboden bij monde van
WILLY MARTENS. HENDRIK WILLEM MESDAG werd geboren te Gronin
gen 23 Februari 1831 als zoon van KLAAS MESDAG en JOHANNA WILHELMIN * VAN GIFFEN. Hij woonde te Groningen tot 1865 en huwde aldaar
23 April 1856 met SIENTJE VAN HOUTEN. Na eerst werkzaam geweest
te zijn op het handelskantoor van zijn vader, die een groot kunstliefheb
ber was, terwijl hij teekenlessen nam bij BUIJS en van jongs af bevriend
was met JOZEF ISRAELS, wijdde hij zich na zijn huwelijk geheel aan de
kunst, eerst te Brussel onder leiding van WILLEM ROELOFS, later onder
die van LAURENS ALMA TADEMA en vestigde zich in 1869 te 's-Graven
hage. Bekend is het fraaie Panorama Mesdag (gezicht op Scheveningen
en de Noordzee van af het Seinpostduin) voltooid in 1881. 1 Oktober 1889
werd hij voorzitter van Pulchri Studio, in 1907 eere-voorzitter. Zijn 70e
verjaardag werd 9 Maart 1909 met een prachtfeest in de zalen dezer
kunstbroederschap gevierd: bij zijn 8oen geboortedag werd hem een pen
ning door dat genootschap aangeboden. 14 Mei 1903 schonk hij zijne
prachtige verzameling schilderijen en kunstvoorwerpen met het daarvoor
in den tuin van zijn huis aan de Laan van Meerdervoort gestichte mu
seum aan den Staat. Zijne echtgenoote, die eveneens niet onverdienste
lijk schilderde, werd geboren te Groningen 23 December 1834 en over
leed te 's-Gravenhage 20 Maart 1909.

607/8. 27

29 April. 4.

Gekombineerde

internationale

Hondententoonstelling te Amsterdam. A. \'z. De

PI. XIV

*47
wapens van Ximrod en Cynophilia met schildhou
ders, helmen en helmteekens (verg. n. 217) onder
een koningskroon, omschrift: NED. KENNELCLUB
CYNOPHILIA" - KON. NED. JACHTVEREEN. NIMROD.

Kz. opschrift onder het op lauwertakken rustende,


gekroonde wapen van Amsterdam, door BEGEER.
Brons, 42 m.M. \ erz. Z. B. \ z. Zelfde wapen, daar
onder lauwer- en palmtakken en het opschrift :
NIMROD - CYNOPHILIA - AMSTERDAM I906, Kz. OpSchrift : PRIJS KAMPIOEN - KLASSE enz.; door BE
GEER. Rechthoekige plakket, brons 60 bij 40 m.M.
Verz. Z.
609 10. 11 Mei. Mr. W. H. E. baron VAN DEN BORCH, 25
jaar burgemeester van Ginneken en Bavel. A. VZ.
Zijn linksgewend borstbeeld in ambtsgewaad met
een tweetal ridderorden, omschrift (naam), Kz. de
wapens van VAN DEN BORCH (met helm, helmteeken,
vlucht, helmkleeden en wapenspreuk) en van de
gemeente, rustend op een eiketak, opschrift; modell van J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons, 50 m.M.
\ erz. Z. Mdailles et plaquettes modernes n. 655.
B. Yz. Het gemeentewapen, rustend op een lauwer
tak, omschrift, Kz. opschrift, waaronder het wapen
van VAN DEN BORCH met zevenparelige kroon en
wapenspreuk, rustend op lauwerloof; door BEGEER.
Brons, 50 m.M., \erz. Z. Mdailles et plaquettes mo
dernes n. 664.
VAK DES BOKCH werd geboren in 1848, studeerde en promoveerde te
Leiden in de rechten, was van 18771882 schoolopziener in het arron
dissement Zevenbergen en van 1881 tot zijn dood burgemeester van Gin
neken en Bavel. Hij was ridder in de orden van Oranje Nassau en van de
Mrite Agricole van Frankrijk en overleed op den huize Hondsdonk te
Ginneken 24 April 1908.

611.

12 Mei 2 Juli. Tentoonstelling van Chemische en


Technische Industrie te Rotterdam. Vz. Kruis, met
het opschrift : NED. - DROGISTEN - BOND, waarop

148

een gaper, tusschen reageerbuizen, flesch, baaltje,


mercuriusstaf, mortiertje, weegschaal, disteleertoestel, vijzel en papavers; omschrift en data. Kz.
rechthoekige cartouche, waarop links een eiketak
rust; modell van J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons,
m.M. Verz. Z.
13 Mei. 3e. Eeuwfeest van het Arme Weeshuis der
Kercken ende der Stad van Breda. Vz. Vrouw met
bijbel op den schoot, gezeten op een aan weerszijden
met het gekroonde gemeentewapen versierden
zetel ; zij slaat haar linkerarm om den hals van een
weesmeisje, links weesjongen, omschrift, op de af
snede data ; Kz. Langs den bovenrand : REGENTEN
EN REGENTESSEN, langs den benedenrand lauwertak
ken. in het veld de namen: DR. R. BRANDSMA -A. p.

50

612.

SCHELTUS - PR. P- HOEKSTRA - G. A. M. GROF.NEE. C. BRANDSMA = VAN NOUHUYS


M.
VELDT
SCHELTUS = VAN BUREN - A. HOEKSTRA .VANRIESEN
- c. GROENEVELDT = LEDEBOER; modell van J. VAN
GOOR, door BEGEER. Brons, 50 m.M. Verz. Z

613/5.

Prijspenningen van den Nederlandschen \ oet a


bond Vz. Rechtsgewend zittende vrouw met lau
wertak in de linkerhand, met de rechterhand een
schild houdende, waarop een gekroonde leeuw met
zwaard en pijlbundel en het wapen van den bond,
drie aan elkaar verbonden beenen, waartusschen
drie ballen, rechts op den achtergrond voetbal
wedstrijd, op de afsnede: NED. VOETBALBOND. KZ.
opschriften A. voor de competitiewedstrijd, 35 m.M.
B. voor de hardloopwedstrijden voor voetballers,
26 m.M. C. HOLLAND - BEI GIE - 13 MEI - ROTTER
DAM, 26 m.M. Modell Vz. van J. VAN GOOR, door

616.

Mei. Huwelijk van W. J. J. C. BIJLEVELD (thans


adjunkt-archivaris bij het oud archief der gemeente

BEGEER.
23

,A,

I 49

Leiden) en A. C. DE KEMPENAAR te Oegstgeest.


Vz. Hunne linksgewende borstbeelden, omschrift:
(namen). Kz. hunne wapens onder een helm met
vlucht, helmkleeden en helmteeken, daaronder linten
met de wapenspreuken, omschrift, modell van
F. E. JELTSEMA, door BEGEER. Mdailles etplaquettes
modernes n. 643.
617.

25 Mei. Hulde aan Mr. W. J. SNOUCK HURGRONJE


bij zijn aftreden als voorzitter der Koninklijke
Zangvereeniging CAECILIA te 's-Gravenhage. Vz.
Linksgewend borstbeeld der heilige CAECII.IA met
diadeem en aureool, voor haar eenige orgelpijpen,
omschrift (naam der ver.). Kz. gedenktafel, waarop
links een eiketak met strik rust, dragende de op
dracht met de data : 6 MAART 1885 - 25 MEI 1906;
door BEGEER, Brons, 50 m.M.
SNOUCK HURGRONJE, oud-arrondissements schoolopziener, was een
man, die zich geheel gaf aan de publieke zaak. Jaren lang was hij lid van
den gemeenteraad van 's-Gravenhage, vroeger lid der Provinciale Staten
van Zuid-Holland ; verder voorzitter van de Industrieschool voor Meis
jes (bij welker 25-jarig bestaan hij tot ridder in de orde van den Ned.
Leeuw werd benoemd), van de Ambachtsschool en van de Teekenakademie, lid van de kommissie voor het middelbaar onderwijs en van die van
toezicht op het gemeentemuseum en op het Kon. Conservatorium voor
Muziek, kurator van het gymnasium. Hij was voorzitter van het Koningin
EMMA-fonds, bestuurslid van het Ooglijdersgesticht en van de Toevlucht
voor Behoeftigen, stichter der Vereeniging van Ambachtsscholen. Hij
overleed te 's-Gravenhage op 63-jarigen leeftijd den 7 Januari 1912.

617 A. 8 en 9 Juni.

25-jarig bestaan der Koninklijke


Studenten Schietvereeniging te Amsterdam. Vz. =
ZWIERZINA n. 853 Kz. omschrift: VIERING 5de
LUSTRUM * 89 JUNI 1906 *; door BEGEER. Brons,
30 m.M. Verz. Z.

618.

9 en 10 Juni. Internationale hondententoonstelling


vanwege de Kynologenvereeniging Tilburg te Til
burg. Vz. In verdiept veld linksgewende kop van
een jachthond, omschrift (naam der ver.), Kz. op
schrift, doorslingerd van een lauwertak, daaronder

150

het gekroonde wapen van Tilburg tusschen het


jaartal: 19-06; door CORN. L. J. BEGEER. Brons,
40 m.M. Verz. Z.
14 Juni. Concours triangulaire te Haarlem van wege
de Kon. Jachtver. NIMROD. Gelijk n. 352, onder
in het veld op de Kz. fransch opschrift ; modell van
E. VOET Jr., door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz.

619.

VOET.

30 Juni. Hulde aan P. L. HOENCOOP. VZ. Het wapen


van Heusden met gekroonde helm, helmteeken en dekkleeden, omschrift: RU. HEUSDENSTUM S. PRAEFECT.
AGGE - (RUDOLF VAN HEUSDEN, dijkgraaf) 'T LAND
V. HEUSDEN; KZ. op- en omschriften: Heemraden
en Secretaris Penningmeester - van het waterschap de hooge maasdijk - van Stad en Land - van Heusden
c. a. - aan hunnen Dijkgraaf - P. li. PjORCOO
op diens zilveren-ambtsjubileum-1881 30 JUNI- 1906.
Vz. gedreven, Kz. gegraveerd door CAREL J. A. BE
GEER. Zilver 66 m.M. Uniek.

620.

Aangeboden 29 November 1906 bij monde van den heer VAN EVERDINGEN. Er werden gemaakt 4 afgietsels in gepatineerd brons, waarvan

een in Verz. Z.

1 Juli. Dr. A. VAN DER STEEN, 50 jaar lid der pro


vinciale Staten van Noord-Brabant. Vz. = n . 491,
Kz. opdracht tusschen samengestrikte lauwer- en
eiketakken, door BEGEER. Brons, 58 m.M.

621.

AM.ANUS VAN DER STEEN, geboren te Alem in het huis d<: Blauwe
Steen" i Juli 1816, studeerde te Parijs en te Leiden, promoveerde tot
dokter in de genees- en heelkunde 15 Juli 1842, in de verloskunde x7 De
cember d a. v. Van 1 Januari 1844-31 December 1849 was hij burge
meester, van 1849-1853 wethouder, van Februari 1853-JuU 1871 nogmaals burgemeester van Oss.
Den 24 Mei 1856 koos het kiesdistrikt Grave hem tot lid der provin
ciale Staten van Noord-Brabant, x3 Juli x87x werd hij lid der gedepu
teerde staten, uit welke laatstgemelde betrekking hij tegen 1 Januari 1907
ontslag nam. Hij was ridder in de orde van den Ned. Leeuw en komman.

deur in die van Oranje-Nassau en van den H.


De penning werd hem xi December x9o6 aangeboden door de Staten

i5i
van Noord-Brabant met hunnen voorzitter en griffier." Op den eigen
lijken feestdag, tevens zijn goen verjaardag, hadden te Oss muziekuitvoe
ringen en een bloemenkorso plaats. De straten waren rijk versierd en
's avonds gellumineerd. Hij overleed te Oss 16 Oktober 1910.

622.

4 Juli e. v. Internationale bakkerij tentoonstelling


ouder hooge bescherming van Z. K. H. prins
HENDRIK DER NEDERLANDEN (in het paleis voor
\ olksvlijt te) Amsterdam. Vz. Het bakkerswapen,
omschrift (zie boven), Kz. linksgewende vrouw met
lauwerkrans in de uitgestrekte rechterhand, met
de linkerarm rustend op een door palm-, lauwer- en
eiketakken omgeven schild met het wapen van
Amsterdam, door VAN KEMPEN. Brons, 45 m.M.,
Verz. Z.

623/4. 14 Juli - 12 Augustus. Nijverheidstentoonstelling


te Leeuwarden bij gelegenheid van het 50-jarig be
staan der vereeniging Nijverheid" aldaar A. V Z.
Gezicht op het tentoonstellingsgebouw, op de af
snede : LEEUWARDEN 1906, Kz. linksgewende
vrouw in friesch kostuum met lauwei krans in de
uitgestrekte rechterhand (kniestuk) ; voor haar op
schrift: VEREENIGING - NIJVERHEID" - 18561906;
door S. F. DOODKORTE. Tin, met oog en ring, 21 m.M.
Verz. Z. B. Bekroningspenning Vz. De nijverheid,
haar rechterhand latende rusten op een wiel, in de
linker een lauwerkrans, achter haar : ploeg en tand
rad, rechts bijenkorf, omschrift : NIJVERHEIDS TEN
TOONSTELLING, op de afsnede : LEEUWARDEN, door
BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Friesch Genoot
schap.
I5

625.

Juli- 3de Eeuwfeest van REMBRANDT'S geboorte.


Aanziend, iets naar rechts gewend borstbeeld van
den schilder op gevorderden leeftijd, naar zijn zelf
portret van 1665, in bezit vah lord IVEAGH, om
schrift : REM
BRANDT, KZ. linksgewende ge

152

sluierde vrouw (kniestuk), olie gietend in een bran


dend romeinsch lampje, staande op een marmeren
muurtje, met de ingeslagen opschriften, voor:
NATUS A MDCVI OBIIT A MDCLX IX, acllter.
pos - TE - RI - TA - s (het nageslacht), links langs
den bovenrand : MDCC CCVI ; modell van FADDEGON,
door J. A. A. GERRITSEN. Brons (/ 3.60) en lood
0.60), 60 m.M., Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes n. 649.
Uitgegeven door- en vervaardigd voor rekening van de Algemeene
-kommissie. De Kz. moet symbolisch voorstellen de onster
felijkheid van den grooten meester.
REMBKANDT

626.

Vz. = n. 625. Kz. opschrift : 1606 - I.EIDEN - 15


JULI - 4 OCTOBER l66q - AMSTERDAM - 1906; door
J. A. A. GERRITSEN. Goudbrons, 26 m.M., met oog
en ring (/ .10) Verz. Z.
Ook verkrijgbaar gesteld in zilver (/ 1.50), verguld zilver (/ 2.25) en
goud (/ 15.)

627.

Linksgewend borstbeeld met barret, naar het zelf


portret - ets - van 1639, daarvoor : REM - BRANDT,
Kz. glad veld, links omgeven door een eiketak,
rechts onder door een lauwertakje. Zilver, 27 m.M.
Verz. Z.
Vermoedelijk door B. H. MAYER te Pfortzhexm. Verkocht door J. B.
CITROEN te Amsterdam voor / 1.75.

628/9. Voor een vierde naar rechts gewend borstbeeld met


barret, naar het zelfportret van 1640 in de National
Galery te Londen, omschrift : REMBRANDT, terzijden,
ingeslagen : 1606
1906, Kz. grootendeels naakte
vrouw (kniestuk) met palet en penseelen in de linker
hand, op den achtergrond landschap met molen;
modell van Prof. RUDOLF MAYER te Karlsruhe, door
B. H. MAYER te Pfortzheim. Zilver 60 en 40 m.M.
In den handel gebracht door J. SCHULMAN te Amsterdam voor / 15.en / 6.

153

630.
631.
632.

633.

634.

635.

636.

637.

Alsvoren. Zilver met oog en ring, 29 m.M. (/ 3.)


Verz. Z.
Zelfde Vz., Kz. glad. Zilver, 20 m.M., met aangesoldeerden speld (broche).
Rechtsgewend borstbeeld als officier naar het zelf
portret van
1634/5 in het MAURITS-huis te 's-Gravenhage; door A. ROGMANS te Amsterdam, Kleef en
Brussel. Eenzijdige ovale plakket, zilver, 60 bij
50 m.M. (/ 2.50) Verz. Z.
Alsvoren, het borstbeeld meer afgesneden en daar
voor links : REMBRANDT. Zelfde grootte, maker en
prijs.
Zelfde borstbeeld, langs den bovenrand : REMBRANDT
VAN RIJN, door ROGMANS. Eenzijdig,
zilver, met oog en ring, 25 m.M. (/ 1.25) Verz. Z.
Zelfde borstbeeld, omgeven door ornementen, waar
in x^nder twee vergeet-mij-niet-bloempjes. Tegen
den rand rechts: REMBRANDT, door ROGMANS. Zil
ver, eenzijdig, 25 m.M. met oog en ring, (/ 1.25).
Verz. Z.
Vz. Rechtsgewend borstbeeld van den schilder met
barret, palet en penseel, vrij naar het zelfportret
van 1640 in de National Galery te Londen, rechts
op den achtergrond de Westerkerk te Amsterdam,
waar REMBRANDT begraven werd, links molen, wij
zend op zijn geboorteplek, omschrift : REMBRANDT
HARMENSZ. VAN RHIJN - 1606
1906. Kz.
palet, rustend op lauwer- en eiketakken, met het
opschrift : ZIJN - VOLK - TOT - EERE, omschrift:
- KUNSTZIN - VEELZIJDIGHEID - KRACHT - MEESTER
SCHAP ; naar een ontwerp van Prof. G. STURM, mo
dell van J. VAN GOOR, door BEGEER. Goud
(/ I5-). zver (/ 15.), brons (/ 3.) Verz. Z.
Mdailles et plaquettes modernes n. 663.
Geheel gelijk n. 636. Goud (/ 50.), zilver (/ 1.50),

154
goudbrons met oog en ring (/ -075), 28 m.M.
Verz. Z.
638/9. Vz. = 636/7, Kz. zittende vrouw, in de linkerhand
palet en penseelen, in de rechter palmtak en schild
met het monogram : RHI . (P REMBRANDT HARMENSZOON VAN RHIJN van Leiden?), 59 en 28 m.M. Pa
pierafbeeldingen Verz. Z.
De laatste twee penningen, volgens cirkulaire der firma C. ] . BEGEER
en volgens afbeelding in tijdschriften bestaande, zijn echter, volgens
mededeeling van wijlen ANTH. BEGEER niet geslagen.

640.

Aanziend borstbeeld met barret, naar het zelfportret


(ets) van 1639, omschrift (gegraveerd) : Rembrandt
16061906, in kabelrand; door de Zaanlandsche
zilversmederij van G. SCHOORL te Amsterdam en
's-Gravenhage. Eenzijdig, zilver met aangesoldeerden speld, 33 m.M. (/ 1.50) Verz. Z.

641.

Vz. Aanziend borstbeeld op lateren leeftijd, vermoe


delijk naar het zelfportret van + 1666 in het mu
seum te Weenen, terzijden REMB
RAN - DT,
omschrift boven (ingeslagen): 6- JULI1606
1906, Kz. op een achtergrond van vlammen een
liggende mannefiguur, op wiens lichaam een jon
geling staat met lange aan weerszijden wegwapperende haren, de armen zegevierend uitgestrekt;
daaronder (ingestempeld) : LVX VINCIT (het licht
overwint). De Kz. wil voorstellen : de genius van
het licht, zich verheffende boven den demon der
duisternis; door Dr. DANIL GREINER te Ingenheim
bij Darmstadt. Gegoten brons, 80 m.M., Kon. Ka
binet.

642.

Zg. REMBRANDT -insigne. Onder dezen naam werd


te Amsterdam voor / .10 verkocht een op wit
papier gedrukt rechtsgewend borstbeeld (naar het
zelfportret van 1640 in de National Galery te Lon-

155

643.

den) omgeven door een rooden rand aan rood-witblauw lint. Breed 53 hoog 46 m.M. Verz. Z.
Historisch-allegorische optocht te Amsterdam Vz.
= n. 637, Kz. opschrift : OPTOCHT - DISTRICT - v 16 JULI - 1906; door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
De feesten te Amsterdam werden Vrijdag 13 Juli geopend met de pro
motie in de Aula der Universiteit van de REMBKANDT-kenners dr. W.
BODE, E. MICHEL, dr. A. BREIUS, dr. C. HOFSTEDE DE GROOT en JAN
VETH tot eere-doktoren in de kunstgeschiedenis.
Zondag 15 Juli 's morgens koncert van gewijde muziek in het Vondel
park, 's avonds huldebetooging door Arti et Amicitiae.
Maandag 16 Juli. Gekostumeerde optocht (zie n. 643), opening der
nieuwe REMBRANDT-zaal, aan het Rijksmuseum (helaas) aangebouwd,
galavoorstelling in den Stadsschouwburg, projektie van 86 van 's meesters
schilderijen op het Damrak, illuminatie o. a. van REMBRANDT-plein en
van 's meesters huis in de J odenbreestraat, feeriek-mooie verlichting
van het Rijksmuseum en vuurwerk op den Amstel.
Dinsdag 17 Juli. Bloemenkorso in het Vondelpark.
Te Leiden werd nabij REMBRANDT'S. geboortehuis een borstbeeld van
hem onthuld en een tentoonstelling van zijne werken gehouden, te Am
sterdam werd in de Westerkerk een gedenksteen op zijn graf en een
dergelijken steen in den gevel van zijn sterfhuis aan de Rozengracht aan
gebracht.

644.

645.

646.

17 Juli. 50-jarig huwelijk van DIRK DF. JONGCLEYNDERT en CLASINA GOLLARDS te 's-Gravenhage. Vz.
Linksgewende borstbeelden, Kz. gedenktafel met
opschrift, waarop links een eiketak ligt ; modell
van J. VAN GOOR, door BEGEER. Brons, 50 m.M.
Mdailles et plaquettes modernes n. 657.
20 Juli. 25-jarig huwelijk van H. F. KOL VAN OUWERKERK en Jkvr. C. I. J. GROTHE te Utrecht. Vz.
Hunne wapens onder een helm met helmkleeden en
vlucht, Kz. gedenktafel met data, waarop links een
eiketak ligt; door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
Juli. Maskerade en romeinsche wagenrennen bij
gelegenheid van het 270-jarig bestaan der Hoogeschool te Utrecht. A. Vz. Linksgewend gelauwerd
hoofd van GERMANICUS, omschrift : TRAJECTI AD
RHENVM A.D. IV KALENDAS IVLIAS MCMVI (Utrecht

156

4 Juli 1906). Kz. GERMANICUS in een met vier


paarden bespannen naar rechts rijdende zegekar,
daarboven: GERMANICVS - CAESAR (keizer GERMA
NICUS), op de afsnede: SIGNIS RECEPTIS - DEVICIS
GERMANIS (De veldteekenen veroverd en de Ger
manen overwonnen). De keerzijde is eene nabootsing
van een Grootbrons van Rome, door GERMANICUS
geslagen, (COHEN I, pag. 225, 7); door CORN. L.
J. BEGEER. Brons, 38 M.M. Verz. Z.
Uitgereikt op den cour; GKMANKUS werd voorgesteld door den student

VERLOREN VAN THEMAAT.


B. Keten van negen schakels, in het midden munt
van GERMANICUS, rechts en links afwisselend het
monogram MC en schildjes, waarop verkleind de Vz.

der munt. Aan dezen keten hangt een met vier


struisveeren gekroonde, met een renwagen met vier
span versierde romeinsche helm, rustend op twee
gekruiste bijlbundels, waaronder een lint met het
opschrift : 17 N. CHR. MASKERADE-COMMISSIE 1906,
door CORN. L. J. BEGEER. Koninklijk Kabinet.
647. 2729 Juli. Hondententoonstelling van wege de
Ned. Terrierclub te Arnhem. Vz. = n. 137, Kz. liet
wapen van Arnhem, waarboven een zestal honde
koppen tusschen lauwer- en eiketakken, data; door
BEGEER. Brons, 40 m.M. Verz. Z.
648/9. 28 Augustus. 25-Jarig bestaan der bedevaart van
's-Hertogenbosch naar Roermond, A. VZ. MARIAbeeld met het jEzus-kind in de armen, ter zijden :
HULP - DER - CHRISTENEN - B.V.O. (bid voor ons),
en BEHOUDENIS - DER - KRANKEN - B.V.O., in een
kompartiment van vier bogen, de ruimten tusschen
bogen en rand gevuld met ornementen, Kz. opschrift
en jaartallen in dergelijke omlijsting, door JOS.HUB.
JONKERGOUW, kunstdrijver te 's-Hertogenbosch.
Zilver en aluminium, ovaal met oog, 34 X 30 m.M.
Verz. Z.

157
Uitgereikt in zilver aan 16 personen, die de 25ste maal de pro
cessie medemaakten, in aluminium aan de pl. m. 1400 deelnemers
aan de 25ste processie.

650.

B. Broedermeesterspenning. Op groengekleurd
verdiept geruit en met punten bezaaid veld is een
koperverguld MARlAbeeld met kind opgelegd, om
schrift op witmetalen rand, tusschen twee parelranden ; : BROEDERMEESTER O. L. VROUW IN 'T
ZAND : - 18811906. Compositie, eenzijdig ovaal
met oog, 45 < 34 m.M. Verz. Z.
29 Augustus. Huwelijk van RUDOLF HERMAN
ALEXANDER VAN DEN WALL BAKE en PETRONELLA
HELENA WILHELMINA HILLEGONDA BOELLAERD.

Vz. Hunne door gekroonde helmen met vluchten


en dekkleeden gedekte wapens, Kz. gedenktafel met
namen en datum, waarop links een eiketak ligt; modell van J. A. DAL, door BEGEER. Brons, 50 m.M.
Verz. Z. Mdailles et plaquettes modernes, n. 658.
651. Augustus. Automobielfeest te Scheveningen. Gelijk
n. 560 met veranderd jaartal. Mededeeling van
CAREL J. A. BEGEER.
652/3. 5 September. J. H. CORNELISSEN, 25 jaar pachter van
de Banka-hoeve in den IJpolder. A. Vz. Gezicht op
de hoeve, daaronder een ornement en het opschrift:
BANKA-HOEVE, KZ. glad met gegraveerd opschrift:
Aan - J. H. Cornelissen - voor 25 jaren - trouw en
toewijding - 5 Sept. 1906, door E. VOET JR. Ruitvor
mig gouden plakketje met oog en ring, 37 m.M. B.
Vz. = n. 652. Kz. gegraveerd: 1881 - 5 September
- 1906, als het vorige, doch als broche gevat voor de
vrouw van den pachter. Looden afslag der Vz. in
Verz. Z.
Aangeboden door de eigenares der hoeve Mevr. SUERMONDT te
Ellekom.

654.

6 September .Gouden penning door burgemeester,


secretaris en leden van den raad der gemeente Har-

15

655.

lingen aangeboden aan W. HARMENS Cz., 25 jaar


ambtenaar van den burgelijken stand aldaar. Be
richt uit d e N . R . Ct.
15 September. Onthulling van het Standbeeld van
graaf WILLEM LODF.WIJK VAN NASSAU te Leeuwar
den. Vz. In flauw verdiept rond veld zijn linksgewend borstbeeld, omschrift : uz HEIT (onze vader).
Kz. in dergelijk veld : KONINGIN - WILHELMINA ONTHULDE - HET - STANDBEELD - TE - LEEUWAR
DEN - 15 SEPT. - 1906; door S. F. DOODKORTE. Alu

minium, ruitvormig, 34 m.M. Verz. Z.


WILLEM LODEWIJK VAN NASSAU, oudste zoon van JAN VAN NASSAU,
geboren te Dillenburg 13 Maart 1560, werd in 1584 benoemd tot Stad
houder van Friesland en huwde in 1588 met ANNA VAN ORANJE, zuster
van Prins MAURITS. Na het beleg en de inneming van Groningen (1594)
werd hij tevens Stadhouder van Groningen en Ommelanden, later mede
van Drenthe. Hij overleed te Leeuwarden 10 Juni 1620.

656.

657.

18 September. Huwelijk van HENDRIK J. F. MAYER,


arts te Hazerswoude, met A. MARIE STRAVER te
Brielle. Vz. Een onder een boom gezeten vrouw met
takje in de uitgestrekte linkerhand, rechts namen
en datum, Kz. krans; door CORN. L. J. BEGEER.
Brons, 28 m.M. Verz. Z.
September. Congres van de internationale vereeniging tot bestrijding der tuberkulose te 's-Gravenhage Vz. Linksgewend, laaggekleed borstbeeld met
halssnoer en diadeem, onder omgeven door bloemen,
blijkens het omschrift moetende voorstellen: WILHEL
MINA REINE DES PAYS-BAS, KZ. de wetenschap linksgewend gezeten, het hoofd met lauweren omkransd,
met de rechterhand wijzend op een tegenover haar
staand geraamte, de linkerarm geslagen om de schou
ders van een naast haar staanden naakten knaap met
portefeuille onder den linkerarm, aan hare voeten
zit een andere leerling met schrijfstift en -bord, ch
ter haar gedeeltelijk zichtbaar ligt een zieke vrouw.

PI. XV.

159

Langs den voet van den zetel liggen en staan boeken,


zalfpot, fleschje, zandlooper, lauwer- en palmtakken
en medische geschriften van : HIPPO {crates) en GA
LEN (us). Om- en opschrift (ingestempeld) : coNGRs
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE - CONTRE - LA TUBERCULOSE - LA HAYE - 1906; door TONY SziRMAI te Parijs. Zilver (frcs. 24.) en brons (frs. 12.)
658.

659.

49 m.M.
10 Oktober.121/2-Jarig huwelijk van EDUARD BIESENBACH, juwelier te Dsseldorf met CLARA KAUMANNS.
Vz. Het wapen van BIESENBACH met helm, helmteeken en dekkleeden, omschrift (naam), Kz. tusschen rozetakken, namen en data alles in gothische
letters; modell van J. A. DAL, door BEGEER. Brons,
29 m.M. Verz. Z.
19 Oktober. 25-jarig priesterschap van A. W. DE
GROOT te 's-Hertogenbosch. Vz. Zijn linksgewend
borstbeeld, omschrift: A. w. DE GROOT. C. S.S.R.
(Congregationis Sanctissimi Redemptoris), Kz. Op
schrift : DE MANNEN - H. FAMILIE SINT - JOZEFSKERK 's BOSCH - BIJ HET ZILVEREN - PRIESTERJUBIL - VAN HUN - DIRECTEUR - l88l

1906;

door Jos. HUB. JONKERGOUW, Tin, 37 m.M. Verz. Z.


In zilver aan den jubilaris, diens broeder en aan den bisschop van 's-Her
togenbosch aangeboden, 12 exemplaren in brons en 1400 in tin voor be
stuur en leden der Aartsbroederschap van de H. Familie in de ST. JOZEFSkerk te 's-Hertogenbosch.

660.

Oktober. W. P. DE LEUR te Amsterdam, 40 jaar re


gisseur bij het Nederlandsc.h Tooneel. Vz. Bijenkorf,
omgeven door bijen en bloemen, daaronder een ont
rold perkament, waarop : DOOR YVER IN LIEFDE BLOEIENDE, omschrift, afgebroken door een masker:
KONINKLIJKE VEREENIGING HET NEDERLANDSCH
TOONEEL, Kz. gedenktafel, met links daarop rustend
een eiketak met strik, dragend het opschrift: AAN

i6o

661/2.

663.

664/8.

DEN HOOFDREGISSEUR DER KON. VER. HET NEDERLANDSCH TOONEEL'/ - W. P. DE LEUR - BIJ ZIJN
40 JARIG TOONEELJUBILEUM - AANGEBODEN DOOR
DEN - RAAD VAN BEHEER - ALS HULDE AAN IJVER TALENT EN TROUWE ZORG - L866 - OCTOBER - 1906,
door BEGEER. Zilver, 59 M.M.
Tentoonstelling der Vereeniging tot Bevordering
van Pluimveeteelt in Nederland, te Middelburg. Vz.
Linksgewend zittend konijn, Kz. gedenktafel met
eiketak, opschrift: MIDDELBURG v P N -1906, door

BEGEER. Brons, 41 en 35 m.M.


I3de Nationale Schietwedstrijd te Loosduinen, prijspenning voor den hoofd-korpswedstrijd. Vz. ZWIERZINA 1017, zonder het jaartal en met het omschrift:
WEDSTRIJD ORANJE LOOSDUINEN 1906, Kz. om- en
opschriften; door BEGEER. Brons, 32 m.M.
Groote internationale schietwedstrijd van wege de
Koninklijke Weerbaarheidsvereeniging CLAUDIUS
CIVILIS te Amsterdam. Vz. Linksgewend borstbeeld
van Prins HENDRIK in generaalsuniform, omschrift:
DE PRINS DER NED. H. V. M. BESCHERMHEER VAN
CLAUDIUS CIVILIS. Kz. opschriften omgeven door
lauwer- en eiketakken, waarop een lint rust, met
de jaartallen 18511906; door BEGEER, zilver en
brons, 21 m.M.
A. Meester flobertschutter,
B. Flobertschutter I?TE
klasse (Verz. Z.), c. voor 100 rozen, D. voor 20 rozen,
E. voor 10 rozen. Mdailles et plaquettes modcmes,
blz. 142 tekst.

669. Tentoonstelling op het gebied van gemeenteadmini


stratie gehouden te Amsterdam, 14 24 Septembe
1906, door den Nederlandschen Bond van Gemeanteambtenaren. Vz. Het gekroonde wapen van Neder
land met schildhouders en spreukband, omschrift
bondsnaam), Kz. gedenktafel met opschrift, waarop

I6I

links een eiketak rust; door BEGEER. Brons, 41 m.M.


Verz. Z.
670. Landbouwtentoonstelling te Tilburg. Vz. Naar rechts
gaande zaaier, op den achtergrond rechts koe met
zuigend kalf. Kz. in krans gegraveerd opschrift;
modell van F. J. WERNER, door GERRITSEN.
Brons met oog en ring, 50 m.M. Verz. SNOECK.
Mdailles et plaquettes modernes n. 556.
671. 5"Jarig bestaan van de Stoommeelfabriek der
firma NICOLA, KOECHLIN & Co. aan de Geestbrug
te Voorburg. Vz. op- en omschrift omgeven door
lauwer- en eiketakken, Kz. gedenktafel met de
jaartallen, waarop links een eiketak ligt; door
BEGEER. Brons, met oog en ring, 29 m.M. Verz. Z.
672. Bondsfeesten van den Algemeenen Nederlandschen
Wielrijdersbond te Dordrecht. Vz. = n. 310, Kz.
gedenktafel, waarop links een eiketak ligt, met het
opschrift HERINNERING - AAN DE - GONDELVAART BONDSFEEST DORDRECHT I906, door BEGEER.
Brons, 35 m.M.
673. Bekroningsplakket van den Algemeenen Nederland
schen Wielrijdersbond. Vz. Het bondsinsigne (zie
ZWIERZINA n. 605), omgeven door vier driehoeken,
daaronder, van den linker benedenhoek naar rechts
loopend, een palmtak met strik, rechts daaronder:
TOERISTEN- BOND VOOR NEDERLAND, Kz. Boven
in een glad verdiept veld een gevleugeld wiel; door
BEGEER. Zilver en brons, 71 bij 50 m.M.
674. Plakket. Linksgewend borstbeeld, op de afsnede:
SIETSKE WIENECKE - Geb. ABRAHAMSZ. - 19 . 64-06
modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Brons,
eenzijdig, 70 bij 52 m.M. Verz. Z.
Mevrouw de weduwe dr. G. J. WIENECKE, moeder van den stem
pelsnijder aan 's Rijks munt, wier echtgenoot geneesheer was te Nordhausen, overleed te Zeist r December 1912. Zij speelde een bizondere
rol in onze letterkunde, daar zij een nicht van ED. DOUWES DEKKER

I2
(MULTATULI )
FANCY" in

was, wien zij hielp aan zijn werk en die haar als
zijne Ideen vereeuwigde.

675. Penningplaat met borstbeeld naar links van Mevrouw


(omschrift); B c VAN CALCAR DE BOER dooi
F. E. JELTSEMA, gemodelleerd en geslagen aan de
Munt te Parijs. Eenzijdig, brons, 90 m.M., Kon. Kab.
676. Plakket. Mevrouw MARIE ADELADE MATHILDE
LABOUCHERE VAN WEEDE, de piano bespelend, op
den achtergrond staan hare dochtertjes MARGUERITE
en ADELADE (kniestuk). Op afsnede der plakket en
zijkant der piano de namen; door FADDEGON. Een
zijdige plakket, 80 bij 105 m.M., volgens Mdailles
et plaquettes modemes n. 650.
677/9. Nieuwe prijspenningen voor trouwen dienst bij
Land- en Zeemacht. A Landmacht, = DIRKS n.
252 IIB, B Koninklijke Marine, = DIRKS n". 252 IV,
doch met : TROUWEN, C Marine reserve = n. 678,
doch met onder het wapen: MARINE RESERVE.
Alle geslagen aan 's Rijks Munt op nieuwe door
J. C. WIENECKE met behulp der oude poincoenen bij
gewerkte en verbeterde stempels. Zilver en brons
met oog en ring, 37 m.M.
Door ] C WIENECKE was een ontwerp gemaakt ter vervanging
van de penningen van SIMON, VAN DER KELLEN en SCHOUBERG, dat
echter niet werd uitgevoerd.

680/1. Prijspenningen uitgeloofd door den Kommissaris


der Koningin in de provincie Utrecht. Vz. Het ge
kroonde wapen der provincie met twee leeuwen
als schildhouders, omschrift; Kz. gedenktafel met
eiketak, door BEGEER. Brons, 40 en 32 m.M.
682. Idem. Senaat der Adelborsten. Vz. Gekroond anker
en omschrift, Kz. gedenktafel met eiketak, door
BEGEER. Brons, 50 m.M.
683. Idem Haagsche Photo-Club Daguerre". Vz. Rechts
gewend zittende vrouw, door een lens de zonne
stralen latende vallen op een raam ; op haar zetel

163

het ongekroonde wapen van 's-Gravenhage, op


den achtergrond stadsgezicht genomen van af den
Vijverberg, op de afsnede klubnaam; Kz. dwars
door het veld een zware lauwertak en opschrift :
BEKRONING BEHAALD DOOR, cartouche VOOr
den naam; door CORNS. L. J. BEGEER. Rechthoekige
boven afgeronde plakket, 70 bij 47 m.M.
684. Idem. Zeilvereeniging Sneek. Vz. Meer met twee
zeilende jachten, op den achtergrond kerk, huizen
en molen, op den voorgrond baken; omschrift
(naam der ver.), Kz. glad veld waarin boven het
gekroonde wapen van Sneek met schildhouders,
omgeven door een rand, stroomend water symboliseerend ; door CORNS. L. J. BEGEER. Brons, 50 m.M.,
Verz. Z.
685/6. Idem. Schietvereeniging Arnhem, opgericht 1900.
Vz. Rechts vier geweren in rotte, doorslingerd van
eiketakken, links wapen van Arnhem, daaronder
opschrift (naam der ver.), en lauwertak, op de
afsnede cartouche, Kz. krans, door CORNS. L. J.
BEGEER. Brons, 40 m.M. Verz. Z.; Alsvoren met
kleine afwijking, wat betreft de cartouche op de
Vz. Brons, 26 m.M., Verz. Z.
687/8. Idem. Vereeniging tot vrijwillige oefening in den
wapenhandel te Deventer. Vz. Het door de keizers
kroon gedekte wapen van Deventer op twee gekruiste
geweren en samengestrikte eike- en lauwertakken
rustend, op den strik : FIDE DEO VIGILA CONSVLE
FORTIS AGE, (vertrouw op God, waak, overleg,
handel als een dappere), omschrift (naam der ver.),
Kz. gedenktafel en eiketak; door BEGEER. Brons
41 en 28 m.M.
689. Idem. Maatschappij van Brandverzekering voor het
Koningrijk der Nederlanden te 's-Hertogenbosch.

164

Vz. Het gekroonde door eiketakken omgeven wapen


van Noord-Brabant, rustend op een spreukband,
waarop'. ANNO 1838, omschrift (naam der mij.).
Kz. breede gladde band, rustend op een lauwertak ;
door BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Z. Mdailles
et plaquettes modernes n. 659.
Uitsluitend in brons geslagen in 12 ex. voor direkteuren, kommissarissen, het Noord-Brabantsch Gen. v. K. en W., den burgemeester
van 's-Hertogenbosch en wijlen Jhr. M. A. SNOECK. (Mededeeling
van laatstgemelden).

690/2. Idem. Nederlandsch Gymnastiekverbond. Geheel


gelijk n. 135 ; door BEGEER. Div. metalen, 41, 32,

21 m.M., n. 692 brons, Verz. Z.


693. Idem. Afd. Franeker der Friesche Maatschappij
van Landbouw. Vz. Vrouw met palmtak rustend
tegen een door bloemen, eike- en lauwertakken
omgeven schild. Kz. glad veld, waarin boven om
schrift (naam der afd. en jaartal), onder lauwer
takken door BEGEER. Brons, 50 m.M.
694. Idem. Wielerclub Arnhem ; door VAN KEMPEN
30 m.M.
Mededeeling der firma J. M. v. KEMPEN & ZONEN, die, als niet meer
in het bezit der stempels, mij geen afslag kon laten zien.

695/700. Idem. Uitgeloofd door de Koninklijke l trechtsche Fabriek van Zilverwerken van C. J. BEGEER.

Vz. Het gekroonde nederlandsche wapen met


schildhouders en spreukband, tusschen oranjetakken,
duidende op het aan de firma toegekende predikaat;
daaronder tusschen eikeloof naast elkander de onge
kroonde wapens van Nederland, Waldeck-Pyrmont,
Mecklenburg-Schwerin, Saksen-Weimar en Neder
land, door de firma gevoerd als hofleverancier
van wijlen Z. M. Koning WILLEM III, H. M. de
Koningin-Moeder, Z. K. H. prins HENDRIK, wijlen
H K. H. SO'PHIA van Saksen Weimar Eisenach,

165

geb. prinses der Nederlanden en H. M. de Koningin ;


onder deze wapens de firmanaam in verdiepte regels.
Kz. naar verkiezing. Diverse metalen 59, 52, 47,
41, 32 en 21 m.M. Brons 47 en 32 m.M. in Verz. Z.
701. Draagpenninkje voor kinderen vanwege de Ned.
Ver. tot Bescherming van Vogels. Vz. Naar rechts
vliegende vogel, Kz. opschrift: BESCHERM - DE VOGELS; door BEGEER. Goudbrons, doorboord aan
blauw lintje, 15 m.M.
702. Draagpenning van het gezelschap: Operam Demus
te Leiden. Vz. De borstbeelden van (onderschriften:)
WILLEM II
WELLINGTON
BLCHER

Daarboven : Operam Demus, (Laten wij moeite


doen), daaronder: Wie deden altijd zoo ? De
drie van Waterloo ; door BEGEER. Zilver, eenzijdig
ovaal, 36 bij 29 m.M. met oog en ring. Mdailles
et plaquettes modernes, n. 656.
,
703. Prijspenning van het Algemeen Syndicaat van
Suikerfabrikanten op Java. Vz. De oogstgodin
staande op een troon, een perkamentrol met zegel
in de rechter-, een bloem van den overwinnings
boom (Pisonia silvestris) in de opgeheven linker
hand, op den achtergrond suikerriet; Kz. Op den
achtergrond indisch landschap, een treintje brengt
het riet naar de fabriek. In het midden een bos
suikerriet, boven de afsnede kop van den geluksgod
gestyleerde tijgerkop, tusschen twee koppen van
Makara (gelukaanbrenger). Op de afsnede: AAN,
tusschen deelen eener suikermachine en eener
stoommachine, omschrift (naam) in verdiepten rand;
modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Brons,
75 m.M. Mdailles et plaquettes modernes n. 652.
De medailleur deelde mij mede * Het kostuum der oogstgodin (oudhindoesch) is ontleend aan verschillende beelden van de tempelrunen

i66
van Tjandi Tjago. De overwinningsboom groeit op het eilandje Noussi
Kembangan, zuidelijk van Java. Deze plant, waarover allerlei sagen
in omloop zijn, neemt eenigszins de plaats in van onzen lauwer, als over
winningssymbool. Jaarlijks wordt zijn bloesem in plechtigen PtcM
gehaald voor den keizer van Solo, door wien ze dan onder verschillende
ceremonin wordt genuttigd, waardoor hem voor een jaar kracht en
overwinning verzekerd zouden zijn. De symbolen op de Kz. komen op
alle tempelingangen voor als gelukdragers en gelukbeschermers.

704. Wedstrijden van het Vrijwilligerskorps Sumatra's


Oostkust". Vz. Het gekroonde wapen van Neder
land met schildhouders en spreukband, omschrift
(naam), Kz. opschrift en krans, door BEGEER.
Brons, 32 m.M.
705. Prijspenning van het Nederlandsch Studentenkoi ps
(te) Bingen am Rhein. Vz. Het gekroonde nederlandsche wapen met schildhouders en spreukband, om
schrift (naam) ; Kz. gedenktafel en eiketak , door
BEGEER. Brons, 28 m.M.
706. Eerepenning voor de amerikaansche strijders op
de Philippijnen. Vz. Amerikaansch officier met de
hand aan den revolver, staande in een door twee
man voortgeroeide boot; op den achtergrond een
brandend schip; op de afsnede: THE PHILIPPINES
_ j8g8 1902 ; Kz. Amerikaansch oorlogschip in
gevecht tusschen met palmen begroeide eilanden;
op de afsnede: A-H-O-S-O-G-B.; modell van
WIENECKE door BEGEER. Brons met oog en ring,
38 m.M., aan lichtblauwrood lint, breed 35 m.M.
waaraan bronzen gesp: inlandsch strijdmes op
fraai geornementeerden grond. Verz. Z.
De beteekenis der letters op de Kz. kon ik niet te weten komen.
Noch WIENECKE noch BEGEER kenden die.

707. De landbouw. Vz. Twee paarden voor een boeren


wagen, waarvan alleen de disselboom zichtbaar is.
Kz. Twee naar links gaande ossen een ploeg voort
trekkende. Langs de benedenranden : DUCITE ARATRA
BOVES - sic vos NON VOBIS (Trekt zoo maar de

167

ploegen o ossen, (zoo werkt gij) niet voor uzelven,


(maar voor anderen); modell van L. ZIJL, door
BEGEER. Zilver en brons, 66' m.M. Mdailles et
plaquettes modernes, n. 644.
708. De wijn en het bier. Vz. Linksgewende liggende

Maenade in een wijngaard, druiven etende van de


takken, naast haar omgevallen drinkschaal, daar
boven : DE WIJN ; door F. J. WERNER. Zilver en
brons, 65 m.M. Verz. Z.
Prijsvraag van de Ned. Belg. Ver. van de Vrienden van de Mdaille
als Kunstwerk. Voor de Kz. La Biere (meisjeskopje in hopveld) werd
bekroond de belgische mdailleur LECROART. Reduktie en slag van
F. WISSAERT te Brussel. Mdailles et plaquettes modernes n. 670/1.

1907.

709. 6 Januari. 50e Verjaardag van W. F. K. VAN NIE,

eigenaar van het caf-restaurant het Gouden


Hoofd" aan het Rembrandtplein te Amsterdam.
Linksgewend borstbeeld, daarachter jaartallen, op
de afsnede in verdiept ovaal zijn naam ; door CORNS.
L. J. BEGEER. Eenzijdig plakketje, boven afgerond,
met oog en ring, goud, zilver en brons, 21 bij 27 m.M.,
Verz. Z.
710. 1418 Januari. 6e Wapenfeest van den Kon. Onder-

Officieren Schermbond te Nijmegen. Gelijk n. 595,


met veranderd opschrift op de Kz. ; door BEGEER.
Brons, 47 m.M.
711. 16 Januari. Ter herinnering aan de eerste in Neder
land vervaardigde Automobielbrandspuit, aange
boden door A. BIKKERS & ZOON, Rotterdam." Vz.
Afbeelding der spuit. Kz. Het gekroonde wapen
van Rotterdam met schildhouders, daaronder
cartouche tusschen lauwerloof met het bovenaan
gehaalde opschrift; door BEGEER. Brons 41 m.M.
Verz. Z.

i68
In zilver aangeboden aan H. M. de Koningin, in brons aan de leden
van den gemeenteraad en de brandweerautoriteiten van Rotterdam.

712. 30 Januari. Gesp voor het eereteeken voor belang


rijke krijgsverrichtingen met het opschrift : ATJEH
19011905.
Ingesteld bij

K. B.

d.d. 30 Januari 1907 n. 26.

713. 1 Februari. Penning met borstbeeld van R. FONTEIN


hoofd der firma Erven L. R. FONTEIN, steen- en
pannenfabriekanten en houthandelaars te Franeker.
Vz. Aanziend borstbeeld, omschrift (naam), Kz.
krans. Door BEGEER. Brons 53 m.M. Verz. Z.
In goud vereerd aan B. VAN DER MEULF.N PZN., gedurende 50 jaren
bij de firma in dienst, in zilver aan de gemeente, in brons aan elk
der meesterknechts.

714/7. 4 Februari. 25-Jarig bestaan der Hollandsche


Fabriek van Melkprodukten ,,Hollandia te \ laardingen. A. Vz. In krans van eike- en lauwertakken
een keten van drie schakels, in welke de letters :
H. V. M., omgeven door de spreuk : LABOR IMPROBUS
OMNIA VINCIT (rustelooze arbeid overwint alles), Kz.
schild met eiketak en opschrift: HOLLANDIA 18811906 - DEN HEER C. H. HUMMELINCK - AANGEBODEN
OP 4 FEBRUARI I907 - DOOR A. M. HARTHOORN; DOOR
BEGEER. Goud, 47 m.M.; B. Geheel gelijk doch met
den naam J. M. HUMMELINCK J C. Alsvoor met den
naam M. c. HUMMELINCK ; beide zilver (3 stempels),
D. Vz. Wapen van Vlaardingen in relief en gravure,
waaronder gegraveerd een koe, Kz. Aangeboden
aan C. H. HUMMELINCK - Directeur van Hollandia
_ door de - Leveranciers van Voorne en Putten 1882 - 4 Febr. 1907 ; door BEGEER. Goud 40 m.M.
(Mededeeling CAREL J. A. BEGEER).
718. 21 Februari. Zeeramp aan den Hoek van Holland.
Vz. Het gezonken voorschip en het op de pier zit
tende achterschip van de Stoomboot Berlin van de

i6g
Great Eastern Co. te midden eener sterke branding.
Op de afsnede: GEDENKPENNING - VERVAARDIGD VAN
METAAL - AFKOMSTIG VAN HET - WRAK VAN HET S.S. BERLIN". KZ. Opschrift: o, I HAVE - SUFFER'D WITH THOSE THAT I SAW - SUFFER ! - A BRAVE
VESSEL, WHO HAD - NO DOUBT, SOME NOBLE CREATURES - IN HER, DASH'D ALL TO PIECES - ,,Tempest" 21 FEBRARY - 1907 ; modell van J. VAN GOOR,
door BEGEER. Gebronsd koper, 47 m.M., Verz. Z.
Door de firma HUDIG en PETERS, agenten der Great Eastern Co.
te Rotterdam, aangeboden aan hen, die zich in de dagen der ramp
verdienstelijk hebben gemaakt en aan de voornaamste journalisten.
A. T. VAN ROOY R'dam. (ingestempeld op de Vz. van den penning)
was de leverancier.

719. Alsvoor. Hulde aan Z. K. H. Prins HENDRIK. VZ.


Hetzelfde tooneel als op n. 718, doch van naderbij

en meer van rechts gezien ; links de stoomreddingsboot op weg naar het wrak, omschrift boven : HULDE
VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK, op de afsnede:
NATIONALE ORANJEBOND - WAT OOK VALL' - TROUW
STAAT - PAL ; Kz. Linksgewend borstbeeld van
Prins HENDRIK in klein tenue van vice-admiraal,
omschrift (naam) ; modell van J. VAN GOOR, door
BEGEER. Brons, 59 m.M. Verz. Z.
2 Maart 1908 bij monde van den voorzitter van den bond, ALBERT
VAN DER HORST in goud, zilver en brons aangeboden aan den Prins
vergezeld van een album met oorkonde, afbeeldingen betrekkelijk
de zeeramp en ruim 10.000 handteekeningen), in zilver en brons aan
HH.MM. de Koninginnen.

720/3. Alsvoor. Ontleend aan dagbladberichten.


Aan MINA PRIPLER werd door den Nederlandschen Hotelhoudersbond een gouden penning als broche gevat voor haar betoonde moed
bij de ramp van de Berlin geschonken; tevens ontving zij een zilveren
penning aan dito ketting, waarop gegraveerd aan de Vz.: Schipbreuk
Berlin 21-23 Februari 1907. Hoek van Holland en aan de Kz. Moed,
Trouw, Zelfopoffering - MINA PRIPLFR, bekostigd uit gelden voor dat
doel bijeengebracht door Mej. CATH. ALBERDINK THYM. Den schippers
SPERLING en JANSEN werden bij hun bezoek te Londen gouden
penningen met engelsche opschriften uitgereikt.

170

724. Februari. Hulde aan A. BEGEER. Zijn linksgewend


borstbeeld, op de afsnede : AAN - ANTHON BEGEER TOT

AANDENKEN

ONZER -

VRIENDSCHAPPEEIJ KE SAMENWERKING -

Eenzijdige recht
hoekige plakket, zilver en brons, 72 bij 53 m.M.
Verz. Z.
ANTHON BEGEER, geboren te Gouda 5 December 1856, doorliep de
j. c. WIENECKE. UTRECHT

I97-

2.

HBS aldaar, werd 30 Juni 1874 leerling-, 14 Juni 1876 hulp-stem


pelsnijder aan 's Rijks Munt te Utrecht, en nam tegen 1 November
1879 zijn ontslag om deelgenoot te worden m de zaak van zijn broeder
C. T. BEGEER , dien hij weldra opvolgde alsdirekteur der thans Koninklijke
Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken, welke fabriek hij in 1882 over
nam Hij overleed 7 Mei 1910 te Weissen-Hirsch bij Dresden. Omtrent
zijne verdiensten ten opzichte der vaderlandsche penningkunde verwijs
ik naar mijne bijdrage in Tijdschrill 1910 blz. 215.

725/8. 26 Februari-1 Maart, ioe Wapenfeest ^ van den


Koninklijken Officieren Schermbond te 's-Gravenhage. A. Gelijk n. 85 met veranderd opschrift op
de Kz. en omschrift: HERDENKING VAN HET 10 JARIG
BESTAAN ; door BEGEER. Brons 47 m.M. , B. \ z.
n. 85, zonder parelcirkel en omschrift, Kz. om- en
opschriften (nationale wedstrijd). Brons, 28 m.M.,
Verz. Z. c. Gelijk de vorigen (internationaal wapenfeest), D. Gelijk den vorigen (kampioen-penning).
729. 1 Maart. Inwijding van het kantoorgebouw van
Lotisico" te 's-Gravenhage. Vz. Het nieuwe gebouw
van de Eerste Nederlandsche Maatschappij tot
Verzekering van Risico in Loterijen Lotisico aan
het Juliana van Stolbergplein te 's-Gravenhage.
Kz. opschrift : Den Heer - J. Z. Haighton - Directeur
van Lotisico - als bewijs van hoogachting - en vriend
schap aangeboden - door commissarissen dier - vennoot
schap, bij gelegen-heid der inwijding van - het kan
toorgebouw op 1 Maart 1907. Zilver, gegraveerd,
62 m.M. (?)
Aangeboden op den dag der inwijding tevens datum van het 5-jarig
bestaan der vennootschap. Beschreven naar de afbeelding m de
ereldkiontek van 23 Maart 1907. Maker onbekend.

i7i

730 6.

3DE Eeuwfeest der geboorte


van M. Az. DE RUYTER.

24 Maart.

A. Vz. Zijn iets naar rechts gewend aanziend


borstbeeld, omschrift (naam en jaartallen), Kz. zee
slag, omschrift: AL D' OCEAAN GEWAEGHT VAN HOLLANTS AMIRAEL, op de afsnede: NED. BELG. VER. DER
VRIENDEN

VAN

DE

MEDAILLE

ALS

KUNSTWERK ;

modell van J. VAN GOOR, door BEGEER. Zilver en


brons, 66 m.M. Verz. Z.
B. Vz. Naar links gewend aanziend borstbeeld
in ovaal medaillon, omschrift (naam), omgeven door
ornamenten; op de afsnede het door een ordensketen
omgeven wapen van DE RUYTER met helm, helmteeken en helmkleeden, tusschen zijn geboorte- en
sterfdata : 24 - MAART - 1607 en 29 - APRIL - 1679;
Kz. tegen den bovenrand: DE RUYTER MEDAILLE,
daaronder een zware lauwerkrans, waaronder een
omlijst rechthoekig veld; modell van J. VANGOOR,
door BEGEER. Plakket, 72 bij 50 m.M. Brons, Verz. Z.
De plakket werd vervaardigd voor rekening der stichting ,,Fonds
voor de De Ruijtermedaille", gevestigd te Amsterdam.
Het doel der stichting is om, uit een daartoe bijeen te brengen fonds,
iedere vijf jaren uit te reiken eene medaille, genaamd De-Ruij ter
medaille", aan iemand 't zij man of vrouw, die zich, liefst in het laatst
verloopen tijdvak van vijf jaren, bizonder verdienstelijk heeft gemaakt
op het gebied van zeevaart of zeewezen in den ruimsten zin des woords.
Die verdiensten kunnen zijn b.v. van technischen aard (uitvindingen,
verbetering van toestellen enz.) ; van wetenschappelijken aard (ont
dekking van voor de zeevaart van belang zijnde meteorologische,
astronomische of geofysische wetten of verschijnselen, enz.); van
economischen aard (bevordering van nederlandsche bedrijven ter zee,
enz.); van flantropischen aard (bevordering van het geluk en ver
betering van het levenslot van zeevarenden en hunne nabestaanden).
Het fonds wordt, behalve uit een bijeengebracht kapitaal van duizend
gulden, gevormd en aangevuld door schenkingen, legaten en op andere
wijze.
Eere voorzitter is : Z. K. H. Prins HENDRIK DER NEDERLANDEN.
Het beheer over het fonds zal worden gevoerd door een bestuur, bestaan
de uit vijf personen.
Voor de eerste maal werden tot bestuurders benoemd de heeren :
S. P. v. EEGHEN, A. G. ELLIS, E. HELDRING, J. B. A. JONCKHEER en
D. F. SCHEURLEER.

172
De de-Ruyter-medaille" wordt uitgereikt bij voorkeur aan Neder
landers. Mocht eventueel in het buitenland iemand die onderscheiding
bij uitstek verdienen, dan kan de medaille ook aan dezen worden uit
gereikt, in aanmerking genomen niet alleen, dat de zeeheld, wiens naam
de medaille draagt, overal heeft rondgezworven en meermalen aan
vreemde vorsten zijn hulp heeft verleend, maar daarenboven, dat zijn
naam als die van weinig andere landgenooten, alom met roem bekend
is. Voor de toekenning der medaille kan in aanmerking komen ieder,
die voldoet aan de vereischten in artikel 2 genoemd, evenwel zal de
medaille slechts eenmaal aan denzelfden persoon mogen worden toegewezen.
De medaille zal geslagen worden in goud en in zilver. Als regel wordt
aangenomen, dat zij wordt uitgereikt in goud, doch mocht de persoon,
aan wien zij wordt toegewezen, de waarde er van liever grootendeels
in gangbare munt ontvangen, dan zal, indien daartoe de wensch aan
het bestuur der stichting schriftelijk wordt te kennen gegeven, de
medaille in zilver worden uitgereikt en zal aan den begiftigde het ver
schil in waarde tussehen een gouden en een zilveren medaille worden
uitbetaald.
...
Bij uitreiking zoowel van de gouden als van de zilveren medaille,
wordt tevens aangeboden een op perkament geschreven oorkonde,
voorzien van een zegel met het portret van MICHIEL ADRIAENSZ. DE
RUYTER, en bevattende een getuigschrift, waarin de redenen van toekenning nader ontvouwd worden.
Die oorkonde wordt geteekend door den eere-voorzitter, den voorzitter en sekretaris der kommissie van beoordeeling en door den voor
zitter en sekretaris van het bestuur der stichting.
Voor het eerst uitgereikt 27 Maart 1912 door Prins HENDRIK in het
gebouw van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam aan
J. P. VAN DER STOK, dokter in de wis- en natuurkunde, oud-direkteur
van het Kon. Meteorologisch Observatorium te Batavia, mede-direkteur
van het Kon. Meteriologisch Instituut, voor zijne bizondere verdienste
op het gebied van getijstudie en meteriologie.

c. Vz. Aanziend borstbeeld in harnas met eeieteeken, omschrift (naam), Kz. het wapen van DE
RUYTER met helm, helmteeken en helmkleeden,
omhangen met de ordeketen van St. MICHIEL, het
geheel omgeven door twee halfcirkelvormige linten,
omschrift langs den bovenrand : 1607 - 24 MAART 1907 ; modell van J. C. WIENECKE. Afgekeurde
proef, 28 m.M. Afslag in papier in Verz. Z.
D. Vz. Zelfde borstbeeld, omschrift: M A* DE
RUYTER 1607 24 3 1907, Kz. als n. 732, doch
zonder de linten en met het omschrift: KON BELOO
NING V VERDIENSTE V D NED SCHEEPVAART J

173

modell van J. C. WIENECKE, 'S Rijksmunt. Goud,


zilver en brons, 25 m.M., met oog en ring, aan oranje
lint, Kon. Kab.
Ingesteld bij Kon. Besluit van 23 Maart 1907 als eereteeken voor
schippers, stuurlieden en verdere leden der bemanning van koop
vaardij- en visschersschepen en andere personen, die zich door ver
dienstelijke daden voor de nederlandsche scheepvaart hebben onder
scheiden."

E. Geheel gelijk VAN LOON III blz. 186 n. i, VAN


HEECKEREN VAN BRANDSENBURG PI. I n. 3, op

den kant ingeslagen : 1907. Geslagen aan 's Rijks


Munt op nieuwe naar de oude van C. ADOLFSZ.,
door J. C. WIENECKE vervaardigde stempels. Zilver
12.55 en brons 4.35, 70 m.M. Zie Tijdschrift 1908,
blz. 217 e.v.
F. Vz. Iets naar links gewend borstbeeld op
matten grond, omschrift (gegraveerd): Michiel
Adrz. de Ruyter 16071907, omgeven door
gladden rand, Kz. zeegevecht omgeven door gladden
rand; door de Zaanlandsche Zilversmederij van
SCHOORL. Zilver ovaal, 31 bij 28 m.M. met oog en
ring (/ 1.75).
G. Vz. = n. 735, Kz. glad, met aangesoldeerden
speld. Zilver (J 1.50).
Den 23en Maart (24 viel op een Zondag) werd de 300ste geboortedag
van DE RUYTER gevierd in hoofdzaak te Vlissingen, zijn geboorte
plaats, door de eerste steenlegging door Prins HENDRIK voor de Zee
vaartschool, welke den naam van den zeeheld zal dragen, en te Am
sterdam, door eene huldiging bij zijn graftombe, waar H. M. de
Koningin, daartoe met Hare Moeder uit 's-Gravenhage overgekomen,
een gedenkteeken onthulde met het opschrift : MAJORUM VIRTUS NEPOTUM GLORIA. WILHELMINA R. XXIII MART. MDCCCCVII. (De dapper
heid van de voorvaderen is de roem van het nageslacht,) terwijl tal
van kransen en andere huldeblijken door binnen- en buitenlandsche
deputaticn voor de graftombe werden neergelegd.

737. 6 April. 50-jarig bestaan der Vereeniging BOGAERS"

te Koog-Zaandijk. Vz. Onder een stralende vijfpuntige ster : TER GEDACHTENIS - VOOR - H. DE
BOER PZ. - PEDEL, daaronder lauwertak met strik.
Kz. in krans van eike- en lauwertakken : VEREENI-

174

GING - BOGAERS - 1857-1907 (opschrift gegraveerd).


Zilver verguld met oog en ring 45 m.M., aan wit
blauw lint.
HENDRIK DE BOER PIETERSZOON was van de oprichting der reederijkerskamer af pedel, de twee eerste jaren ter assistentie van
J
bejaarden vader. Mededeeling van den heer G. J. HONIG.
738

19 April. Verjaardag van Z. K. H. prins HENDRIK


te Apeldoorn gevierd. Vz. = Inhuldigingspenningen
1898 n. 34, Kz. krans, door BEGEER. Geel koper met
oog en ring, 29 m.M., Verz. Z.
Uitgereikt aan de schoolkinderen.

739. Hulde aan dr. A. J. VAN HAMEL bij zijn aftreden als
hoogleeraar te Groningen. Vz. Gezicht op het uni
versiteitsgebouw (voor den brand op 30 Augustus
1906) in cirkelvormig veld, daarboven het wapen
der gemeente Groningen, daaronder opengeslagen
boek, terzijden de jaartallen 1884 en 1907, de verdere
ruimte tusschen veld en rand gevuld met ornamen
ten, Kz. in cirkelvormig veld: Aan - Prof. Dr.
A. J. van Hamel - in zijn laatste college - door
Oud-Leerlingen - en Leerlingen - deze gedenkpenning als blijk van dankbare - hulde - aangeboden.
Omschrift
boven:
TERRE
DE FRANCE
MVLT
ESTES DVLZ PAS ; onder aangevuld met hguren.
Boven brandend lampje, onder uil met uitgespreide
vleugels, ter zijden: Le Renclus - de Moilliens, en.
MATHEOLVS (titels van VAN HAMEL'S werken). Zil
veren ruitvormige plakket, 70 m.M. gegraveerd
door E.

VOET

JR., foto's in Verz. Z.

ANTON GERARD VAN HAMEL werd 17 Januari 1842 te Haarlem


geboren (zijn tweelingbroeder is mr. G. A. VAN HAMEI., professor in
heHifstultde^Te

en was gedurende drie jaar


bii de Waalsche gemeente te Leeuwarden, daarna zeven jaar
Rotterdam, welk" ambt hij neerlegde om zich te Pakaan
der fransche taal en .etterkunde te w^ wa
aan de

predikant
bij die te
de stud
,Vcademie

de hoogeschool

x75

te Groningen, verleende die te Utrecht in 1886 hem het doktoraat in de


letteren honoris oausa. Jarenlang was VA HAMEL voorzitter van het
Xed. Tooneelverbond. Tegen i Mei 1907 had hij ontslag gevraagd
als hoogleeraar om zich in Frankrijk geheel aan de studie te gaan wijden,
doch tengevolge van een ongeval hem tijdens het filologenkongres
te Amsterdam overkomen, overleed hij aldaar rs April 1907 ; de penning
zou hem 20 April 1907 bij monde van zijn opvolger prof. dr. J. J.
SALVERDA DE GRAVE zijn aangeboden.
\ AS HAMEL was ridder in de orden van den Xed. Leeuw en van het
Legioen van Her en officier d'Acadmie.

<40. 22 April 25-jarig bestaan der Yoetbalvereeniging


HERCULES" te Utrecht. Yz. Yoetbalspelers, Kz.
op- en omschrift en het gekroonde wapen der ge
meente Utrecht; door BEGEER. Brons, 21 m.M.,
met oog en ring. Yerz. Z.
741. 27 April. 50-jarig bestaan der firma PECK & Co.
te Amsterdam. \ z. Iets naar links gewend aanziend
borstbeeld van (omschrift) : GEORGE PECK jr. ; Kz.
iets naar rechts gewend aanziend borstbeeld van :
JOHAXXES HERM. HEXD. LEOXHARDT, aan weerszijden
op de afsnede : PECK & co. - 1857 - 1907 ; door
BEGEER. Brons, 47 m.M.
G. PECK JR., overleden 6 Juli 1872, nam in 1857 de zaak van Jons
AIRD over, die van 18511857 de waterleiding te Amsterdam had aan
gelegd, en associeerde zich in hetzelfde jaar met J. H. H. LEONHARDT
onder de firma PECK & Co. (Nie iwendijk).

742. 6 Mei. 40-jarig bestaan der Werf 't Kromhout te


Amsterdam. Vz. Gezicht op de werf, op den voor
grond twee typen van motorbooten, omschrift:
D. GOEDKOOP jr. - WERF 'T KROMHOUT, op de af
snede : AMSTERDAM, Kz. scheepsmotor (specialiteit
der firma), omschrift: 1867 - 6 MEI - 1907, modell
van VAX GOOR door BEGEER. Brons, 59 m.M., Yerz. Z.
~43. 3 Juni. 50-jarig huwelijk van baron GEORG en SOPHIE
vox ROSEXTHAL te Amsterdam. Yz. Hiinne naast
elkaar geplaatste, iets naar links gewende aanziende
borstbeelden ; in den linkerbovenhoek een vijfparelig
kroontje; op de afsnede: - 1857 3 JUXI - 1907;
Kz. Links, onder een zwaren eikeboom, een brandend

i j6
altaar, omslingerd door rozenguirlandes en lauwer
takken, omgeven door bijenkorf, hoorn van over
vloed, boeken en geschriften. Op den achtergrond
rechts : gezicht op den binnen-Amstel en het Rokin
met den Munttoren, daarboven: ZUR - ERINNERUNG

_ . AN - BARON GEORGE

UND -

SOPHIE VON

ROSENTHAL - AMSTERDAM - I9O7 J DOOR H.


KAUTSCH. Rechthoekige plakket, hoog 89 breed 99
m.M. Galvano's van Vz. en Kz. op het Kon. Kabinet.
ROSENTHAI. werd 3 April 1828 te Hannover geboren en genoot zijn
eerste opleiding in het bankiersvak te Amsterdam 1845-1848 waarna
hij naar Duitschland terugkeerde. In 1859 vestigde hij zich te Amster
dam, waar hij met LEO LIPPMANN (F 1883) het bekende bankiershuis
oprichtte dat verschillende staatsleeningen aan de markt bracht en
sedert 1864 bankier is der russische regeering. Hij schonk aan de gemeen
te Amsterdam de kostbare Bibliotheca Rosenthaliana (hebraica en
judaica), was oprichter van het Sc.NOZA-huis, bestuurslid van de
Amsterdamsche Universiteitsverecniging en een groot filantroop,
talrijke orden sierden zijn borst. Hij overleed te Amsterdam 10 Sep
tember 1909.

744

6 Juni.

Installatie

van G. R. C. M. RAUPP als

' burgemeester van Tilburg.

Vz.

Naar links boven

wolken zwevende, gevleugelde en gekroonde vrouw,


met palmtak in de linker- en lauwerkrans in de
uitgestrekte rechterhand; voor haar opgaande zon,
modell van F. WERNER. KZ. Op een door lauwer
en eiketakken omgeven schild : INHULDIGING - G. R.

C. M. RAUPP - BURGEMEESTER - TILBURG - 6 JUNI


1907 - TER HERINNERING ; door J. A. A. GERRITSEN.
Zilver en brons, 45 m.M. Verz. SNOECK.
745/67. 14 Juni-18 Oktober. 2de Vredeskonferentie te
's-Gravenhage.
A. Geheel gelijk n.

29,

doch het jaartal veranderd

in MCMVII; door BEGEER.

Zilver en brons, 87 bij

65 m.M. Verz. Z.
Vz. = Kz. van n. 745, Kz. glad; door BEGEER.
B
Zilver en brons, 30 bij 22 m.M.

Verz. Z.
[Wordt vervolgd).

i77
747. C. Vz. De oorlog naar rechts gewend gezeten
naakte man met zwaard en schild wordt
door eene achter hem staande vrouw met palm
tak in de rechterhand, van wier voorhoofd
lichtstralen uitgaan gewezen op de zegeningen
van den vrede een landman beploegt den akker.
Op de afsnede: PRO PACE (voor den vrede).
Kz. Een rank vaartuigje op een onstuimige zee
tracht den oever te bereiken, boven welken de nog
gedeeltelijk door wolken bedekte zon opgaat, in
welker stralen het woord: SPES (hoop) ; door
HIPPOLYTE LE ROY, Zilver en Brons, 85 m.M.
Deze penning
de hoop op den algemeenen wereldvrede willende
uitbeelden werd vervaardigd in opdracht der socit hollandaisebelge des Arms de la Mdaille d'Art, wier naam op de afsnede der Kz.
staat.

748 767. D-W. De vredesengel met uitgespreide vleugels,


het naar rechts gewende hoofd met een lauwerkrans
gedekt, in de uitgestrekte rechterhand een derge
lijke krans, blazend op een met de linkerhand gehou
den bazuin. Achter haar komt de zon 00, in welker
stralen het woord PAX (vrede) is ingesneden. Onder
de vleugels twee verheven ronde medaillons, op
het linksche rechts gewend borstbeeld in uniform
van: XICOLA\ S II, op het rechtsche links gewend,
laaggekleed borstbeeld met diadeem en halssnoer
van: WILHELMINA (omschriften voorlangs de
borstbeelden). Kz. Links de nederlandsche maagd,
naar rechts gewend gezeten, met koningskroontje
op het hoofd, rozen in de rechterhand en het onge
kroonde wapen van Nederland aan hare voeten ;
voor haar een balustrade, waartegen een door lauwer
takken omgeven perkament is gehecht met het op
schrift : LA HA\ E I97- In den rechterboven
hoek een wapen, daarvoor in boog den naam van
12

178

een der deelnemende staten, daaronder A . LA 11


CONFRENCE POUR LA PAIX ; voorkomende
met de wapens en namen der navolgende Staten .
LA TURQUIE, LA GRCE, L'ITALIE, L'ESPAGNE, LE
PORTUGAL, LA RPUBLIQUE FRAN^AISE, L'ANGLETERRE, LA BELGIQUE, LES PAYS-BAS, LA SUDE,
LA NORVGE, LA RUSSIE, LA ROUMANIE, L'AUTRICHE,
LA BULGARIE, LA SERBIE, SIAM, VENEZUELA, NICA
RAGUA en SAN SALVADOR ; door TONY SZIRMAI.

Verzilverd bronzen plakketten, boven boogvormig,


onder rechthoekig, breed 90 hoog 72 m.M.
Cat. SCHULMAN, December 1908, n. 2024

2043. 1)

Zie ook n. 777/9 en 803 hierna.


Blijkens de slot-akte zijn aan de gevolmachtigden der ter vredeskonferentie vertegenwoordigde staten, zijnde de Vereemgde Staten
van Amerika, Argentini, Belgi, Bolivia, Brazili, Bulgarije, ChiU,
China, Columbia, Cuba, Denemarken, Domimkaansche Republiek,
Duitschland, Ecuador, Frankrijk, Groot-Brittanni en Ierland, Grie
kenland, Guatemala, Hati, Itali, Japan, Luxemburg, Mexico, Mon
tenegro Nederland, Nicaragua, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije,
Panama, Paraguay, Peru, Perzi, Portugal, Roemenie, Rusland,
Salvador, Servi, Siam, Spanje, Turkije, Uraguay Venezuela, Zwe
den, Zwitserland, de volgende verdragen ter onderteekening voor86lei.

' Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale

gchcluHen^erdrag
e<n

jij
IV.

betrefende

de invordering van schulden uit over-

Verdrag betreffende de opening der vijandelijkheden.


Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te

land

Verdrag nopens de rechten en verplichtingen van onzijdige


v.
mogendheden en personen in geval van oorlog te land.
VI. Verdrag betreffende den rechtstoestand van vijandelijke
handelsvaartuigen bij het begin der vijandelijkheden. ...

VII.
tWgVnL

Verdrag betreffende de transformatie van handelsvaar


hertog1" betreffende het plaatsen van onderzeesche auto

matische kontaktmijnen.

1) Volgens mededeeling der K. v. R. Zie


bestaan er 44 verschillende.

Pax in Nummis 861-904"

PI. XVI.

179
IX. Verdrag nopens het bombardement in oorlogstijd door eene
scheepsmacht.
X. Verdrag voor de toepassing op den zee-oorlog der beginselen
van het verdrag van Genve.
XI. Verdrag betreffende zekere beperkingen van de uitoefening
van het buitrecht in den zee-oorlog.
XII. Verdrag betreffende de oprichting van een internationaal
prijzenhof.
XIII. Verdrag nopens de rechten en verplichtingen van onzijdige
mogendheden in geval van zee-oorlog.
XIV. Verklaring betreffende het verbod om uit ballons projektielen en ontplofbare stoffen te werpen.
St.-Ct.

'68. 21-23 Juni. Niet doorgegane internationale hon


dententoonstelling in de Vereeniging" te Nijmegen.
(Nimrod). Vz. Jachthond, aan een jager een geschoten
patrijs brengend (Vgl. n. 25), langs den linkerkant
lofwerk, waarin het gekroonde wapen van Nijmegen;
Kz. op- en omschriften en het gekroonde wapen
van Nijmegen; door BEGEER. Brons, 42 m.M.,
Uniek ex. in Verz. BEGEER.

769. Juni. 30-jarig bestaan der ambachtsschool te


Utrecht. Vz. Het gebouw der school, omschrift.
Kz. Opschrift vermeldende de namen Van A. C. VINK,
J. C. VAN EELDE en H. A. VAN BEUNINGEN,
30 jaar bestuursleden en opdracht door eerstge
noemde als voorzitter; door J. A. DAL in den
stempel gesneden, geslagen door BEGEER. Brons,
59 m.M. Verz. Z.
Het 30-jarig bestaan werd gevierd door het houden eener tentoon
stelling van werk der leerlingen, welke door H. M. de Koningin-Moeder
werd bezocht.

7/O. Juni. Tentoonstelling voor Volksvoeding vanwege


de afdeeling Utrecht van den Volksbond tegen
Drankmisbruik. Afslag van n. 530, omgeven door een
breeden rand van korenaren en het omschrift: Aange
boden door de Levensverzekeringmaatschappij

i8o
Utrecht. Zilver 80 m.M. Uniek. Mededeeling van
CAREL J. A. BEGEER.
771. Juni. Kegelconcours van Altijd Kans te Utrecht.
Vz. De kegelbaan van de societeit de Vereeniging
te Utrecht. Kz. op- en omschriften ; door BEGEER.
Zilver gegraveerd, 80 m.M.
772. Juni. 25-Jarig bestaan der roei- en zeilvereeniging
Hollandia" te Oudshoorn. In cirkelvormige medail
lons rechts: naar links roeiende single sculling
outrigger, op den achtergrond tweeriems giek;
links: naar rechts zeilende jachten; tusschen de
medaillons de jaartallen 18821907. In de boven
hoeken irissen, wier stelen langs de zijkanten loopen
en onder bevestigd zijn aan een boei. Op de afsnede
tusschen 2X3 pompenbladen den naam der ver
eeniging ; modell van J. VAN GOOR, door BEGEER.
Bronzen gegoten plakket, 255 X 165 m.M.
773. Juni. Nationale zeilwedstrijd voor wherries op den
Amstel bij Amsterdam, vanwege de roei- en zeil
vereeniging de Amstel". Riviergezicht met een
viertal naar rechts zeilende wherries, op de afsnede
opschrift; modell van J. VAN GOOR, door BEGEER.
Bronzen gegoten plakket 134 X 89 m.M.
774. 8-13 Juli. Automobielfeesten te Scheveningen. Ge
heel gelijk n. 560, doch met het jaartal 1907 en op de
banderol thans het nederlandsche opschrift: SCHEVENINGSCHE AUTOMOBIELFEESTEN; door
BEGEER. Brons, 40 bij 22 m.M. Verz. Z.
775. 10 Juli. 1000-Jarig bestaan van Workum. Vz.
Het gekroonde wapen van Workum tusschen twee
krullen, waaraan parelsnoeren zijn opgehangen, om
schrift : SIGILUM CIVITATIS WORKUM IN
FRISIA (zegel van de gemeente Workum in hries-

I8I

land, naar een oud gemeentezegel). Kz. op- en


omschrift; door BEGEER. Brons, 32 m.M. Verz. Z.
Het oude Workum verzonk geleidelijk bij het ontstaan der Zuiderzee,
het tegenwoordige, een der elf friesche steden, ontstond op het eind
der 13e eeuw. Het feest bestond uit: godsdienstige wijding, boottocht
naar den havenuitgang, matin van het plaatselijk muziekkorps Crescen
do", intocht van H. K. H. FREDERIKA SOPHIA WILHELMINA, gemalin van
Prins WILLEM V met hare drie kinderen, (17 Sept. 1785), ringrijderij
in oud-friesche of hindelooper kleedij met krompaneelen sjeezen, waarbij
alle deelnemers den beschreven herinneringspenning ontvingen uit
handen der prinses, en vuurwerk.

776. 20-22 Juli. Oud-hollandsch marktplein te Hoorn


bij gelegenheid der feesten van de Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer. Gezicht op enkele winkels,
in het midden die der Firma VAN STRATEN, zilver
smid te Hoorn, om- en onderschrift. Zilver (0.40)
en kompositie ( 0.25), eenzijdig, 29 m.M. met aangesoldeerden speld, als broche voor dames, als dasspeld
voor heeren. Verz. Z.
777/9. 22 Juli. (Datum K. B.) Draagpenningen voor
Z. M. den keizer van Rusland en de leden der 2de
Vredeskonferentie. Vz. Gezicht op de Ridderzaal te
's-Gravenhage, waarboven de zon door de wolken
breekt ; het geheel omgeven door oranjetakken.
Op de afsnede: HAGAE COMITIS ('s-Gravenhage)
MCMVII. Kz". opschriften, zie tekst K. B. (Geschenk
van WILHELMINA, Koningin der Nederlanden, aan
den afgevaardigde (of toegevoegden afgevaardigde)
ter tweede Vredeskonferentie). Voor den keizer:
WILHELMINA - NEERLANDIAE - REGINA - ALTISSIMO EXIMIO - MAGNANIMO - POTENTISSIMO - AUCTORI CONVENTUUM PACIS - NICOLAO II - RUSSIAE - IMPERATORI - SALUTEM DAT - GRATIASQUE - AGIT (WlLHELMINA, Koningin der Nederlanden, groet en betuigt
dank aan NIKOLAAS II Keizer van Rusland, den

verheven,

uitnemenden,

grootmoedigen en zeer

182

machtigen bewerker der vredesbijeenkomsten) modell van J. C. WIENECKE, door BEGEER. N. 777/8
zilver met oog en ring, n. 779 goud (uniek) met oog
en ring, alle ovaal 38 bij 27 m.M. aan 26 m.M. breed
azuren lint. N. 777, zilver. Verz. Z.
H. M. de Koningin, wenschende een openbaar blijk van belang
stelling te geven in het werk der Vredeskonferentie, dat in hoofdzaak
strekt om tusschen de volkeren gerezen konflikten langs vreedzamen
weg te vereffenen, door middel van arbitrage en bemiddeling en om,
bijaldien de strijd niettemin tot uitbarsting komt, de rampen van den
oorlog binnen de engst mogelijke grenzen te beperken ;
heeft bepaald, dat een penning zal worden geslagen, om uitgereikt
te worden aan de afgevaardigden ter tweede Vredeskonferentie.
De penning is van zilver en ovaal; de hoogte-middellijn bedraagt
38 millimeter, de breedte-middellijn 27 millimeter.
Op de voorzijde er van wordt afgebeeld de voorgevel van de Grafelijke
Zaal waar de tweede Vredeskonferentie vergadert en daaronder wordt
gestld: HAGAE COMITIS MCMVII.
Aan de bovenzijde, tusschen de twee torenspitsen, wordt afgebeeld
de zon der gerechtigheid strijdende tegen de duisternis.
De keerzijde voert het volgende opschrift:
a. zoover de penning bestemd is voor afgevaardigden-gevolmach
tigden : Donum Wilhelminae Neerlandiae Reginae ad secundum
pacis conventum legato" ;
b. zoover de penning bestemd is voor afgevaardigden, geen gevol
machtigden, alsmede voor de toegevoegde, de wetenschappelijke en andere
afgevaardigden : Donum Wilhelminae Neerlandiae Reginae ad secun
dum pacis conventum delegato ad. lat".
Onder dat opschrift wordt gesteld de naam van den begiftigde.
De penning wordt gedragen op de rechter borst aan een zijden azuren
lint, breed 26 millimeter.
Aan de eerste gedelegeerden uitgereikt voor en door hen gedragen
tijdens het op 22 Juli 1907 aan hen aangeboden galadiner te Amsterdam.

780. 24 Juli. 50-jarig huwelijk van L. J. VAN GELDER


en L. A. ENDTZ teSoestdijk. Vz. Hunne linksgewende
borstbeelden, Kz. opschrift, modell van J. VAN
GOOR, door BEGEER. Brons, 59 m.M.
781/2. 26-28 Juli. Internationale Hondententoonstelling
'(Nimrod) te Nijmegen. A = n. 768 met veranderde
data. Brons, 42 m.M. Verz. Z. B. Plakketje voor
de kampioenklasse. Het gekroonde wapen van Nij
megen tusschen het jaartal 1907, daarboven en
onder opschriften in gothische letters door CAREL

i83
J. A. BEGEER.

Eenzijdig, brons, 46 bij 35 m.M.

Verz. Z.
783/4. 27 Juli. Bondsfeesten van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond te Utrecht. A. Vz. = n
310, Kz. Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht,
op lauwertakjes daarboven : WATERFEEST - 27
JULI - 1907 - UTRECHT. B. Vz. = n. 102, doch op
den gedenksteen : 27 JULI - 1907, Kz. = n. 700 ;
door BEGEER. Beide brons 21 m.M., Verz. Z.
N. 784 werd geslagen bij gelegenheid van het bezoek van het bestuur
van den A. N. W. B. aan de ateliers BEGEER.

785/6. 30 Juli. Eerste steenlegging van het Vredespaleis


te 's-Gravenhage. Vz. Aanziend borstbeeld van
(omschrift): * ANDREAS CARNEGIE * FUNDATOR PALATII PACIS MDCCCCVII (ANDREW CARNEGIE, stichter van het vredespaleis).
Kz. De vrede, gedeeltelijk door wolken bedekt,
vliegt naar eene op de maansikkel zittende vrouwe
figuur, met palmtak in de linkerhand (de treurende
humaniteit), langs den bovenrand : PAX GENTIUM
(vrede der volken) ; modell van H. MAKKINK,
door J. M. VAN KEMPEN & ZONEN. Brons, 70 m.M.
en 50 m.M. Beide Verz. Z.
Den 7en Oktober 1903 teekende CARNEGIE op zijn landhuis Skibo in
Schotland de schenkingsoorkonde van ds. 1.500.000 voor den bouw
van een vredespaleis te 's-Gravenhage, in 1905 werd door de nederlandsche regeering den benoodigden grond, deel van het buitengoed
Zorgvliet aan den Ouden Scheveningschen weg te 's-Gravenhage aan
gekocht en in Augustus 1905 een prijsvraag uitgeschreven voor ont
werpen voor het te stichten paleis. Van de 216 ingekomen antwoorden
werd dat van den franschsn bouwkundige CORDONNIER bekroond,
wiens ontwerp echter als te kostbaar gewijzigd werd uitgevoerd. De
eerste steen werd gelegd door den russischen gezant NELIDOW. CARNEGIE
werd bij deze gelegenheid benoemd tot groot-officier in de orde van
Oranje-Nassau. Het vredespaleis werd 28 Augustus 1913 ingewijd.

787. Na afloop der eerste steenlegging bood Mevrouw


D'ALBERT aan JHR. VAN KARNEBEEK, voorzitter
van den raad van beheer der CARNEGIE-stichting,

184

voor CARNEGIE een zilveren penning aan. Vz. Twee


vrouwefiguren, omschrift: Ligue internationale des
femmes pour la paix par 1'ducation, Kz. opschrift :
Au nom de cinq millions de femmes au bienfaiteur
de la paix mondiale, ANDREW CARNEGIE, pour
1'inauguration du palais de la paix a la Haye, 30
juillet 1907
(Dagbladbericht).
788/9. 2 Augustus. Opheffing der Schutterij te Rotter
dam. Vz. Het gekroonde wapen van Rotterdam met
schildhouders, daaronder in versierde letters : ROT
TERDAM ; Kz. opschrift : AANGEBODEN - DOOR
DE - OFFICIEREN - VAN HET - REGIMENT SCHUTTERIJ - OPGEHEVEN - 2 AUGUSTES 1907 ; door A. T. VAN ROOIJ ; 36 m.M.
Als voor, met het verbeterde opschrift: AUGUSTUS.
De penning werd uitgereikt in verguld zilver aan de adjudant-onderofficieren en sergeant-majoors, in zilver aan de sergeanten en fouriers
en in brons aan de korporaals. Na ontdekking van de fout in het op
schrift werden de penningen tegen nieuwe met verbeterd opschrift
verwisseld.

790. 20 Augustus. 25-jarig bestaan der processie van


Oss naar Kevelaer. Vz. Onze Lieve Vrouw van Kevelaer omgeven door het opschrift: TER - HERG AAN
MIJN - 25EN PELGRIMSTOCHT - 19
07 PROCESSIE - OSSKEVELAAR, omschrift:
* TROOSTERES DER BEDRUKTEN BID VOOR
ONS ; Kz. ingestempeld fabrieksmerk: L B tusschen
twee gekruiste sabels. Zilver, ovaal 36 bij 22 m M.
Mededeeling van wijlen JHR. M. A. SNOECK, volgens wien 20 ex. zijn
geslagen, waarvan 17 uitgereikt aan pelgrims, die alle 25 processies
hebben medegemaakt.

791. 21 Augustus. Zeilvereeniging Sneek". Behendig


heidswedstrijd van motorbooten". Vz. Op onstuimig
water, waarboven zware wolken, drie naar rechts

i85
zeilende booten; Kz. Opschrift (zie boven) en datum,
daaronder het op lauwertakjes rustende gekroonde
wapen van Sneek; modell van J. VAN GOOR, door
BEGEER. Brons, met oog en ring, 25 m.M. Verz. Z.
18 Augustus werd gemaakt het trajekt VianenArnhem, 19 Augustus
ArnhemZwolle, 20 Augustus ZwolleSneek, alwaar den 25en de
zeilwedstrijden werden bijgewoond.

792/3. AugustusSeptember. ,,Int(ernationale) tentoon


stelling) v(an) Ambachtswerktuigen te Amsterdam".
Vz. Gezicht op het Paleis voor Volksvlijt, daaronder
het gekroonde wapen van Amsterdam, tusschen het
jaartal 19
07, omschrift (zie boven), Kz. Rechtsgewende vrouw (kniestuk) met halfontrold perkament
in de afhangende rechter- en lauwerkrans in de
uitgestrekte linkerhand ; door W. < v. E. (?) Geel
koper, met oog en ring, 30 m.M. Verz. Z. Alsvoor.
Zelfde Vz., Kz. glad met aangesoldeerden speld.
Geel koper, 30 m.M. Verz. Z.
Werden voor / 0.25 verkocht aan den stand der graveerinrichting en
etikettenfabriek Holland",

794. AugustusSeptember. Oud-hollandsch marktplein


aan het Tolhuis te Amsterdam. Gezicht op enkele
winkels, in het midden die der Firma VAN STRATEN,
zilversmid te Hoorn, omschrift. Zilver (0.40) en
kompositie (0.25) met aangesoldeerden speld, een
zijdig, 30 m.M. Verz. Z.
795. Augustus. Prijsschieten door het regiment Grena
diers en Jagers te 's-Gravenhage. Vz. Schietschijf,
vaandels, geweren en revolvers, boven een cartouche,
Kz. opschrift; door BEGEER. Brons, 21 m.M. Verz. Z.
796. 2-7 September. Internationaal kongres voor psy
chiatrie, neurologie, psychologie en krankzinnigen
verpleging te Amsterdam. Vz. = n. 16. Kz. fransch

i86

opschrift in krans, in de omlijste afsnede data en


plaatsnaam ; door BEGEER. Brons, 40 m.M. Verz. Z.
Door de Nederlandsche Vereeniging voor Krankzinnigenverpleging
bij de plechtige opening van het kongres in het koncertgebouw aan
geboden in zilver en brons aan H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins HEN
DRIK en Mevr. TILANUS, in brons aan de ruim 500 kongressisten.

797. 8 September. Eeuwfeest der Hollandsche Societeit


van Levensverzekeringen, opgericht in 1807 te
Amsterdam". Vz. Reproduktie van de bekende
reklameplaat: grachtgezicht te Amsterdam; vier
oude geveltjes, waarboven de Westertoren uit
steekt ; melkmeid, amsterdamsch weesmeisje, Marker
met dochtertje, drie dames en een heer in de kleeding
van het begin der 19e eeuw ; daarboven het aange
haalde opschrift, daaronder: DE OUDSTE VAN ALLE
LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN IN NEDER
LAND, OP HET OVERIGE - VASTE LAND VAN EUROPA
EN IN AMERIKA.
Kz. In rijk versierde omlijsting: opdracht, ver
meldende de aanbieding door in Nederland geves
tigde korrespondenten ; modell van E. VOET JR.
door BEGEER. Bronzen rechthoekige plakket, 90 bij
53 m-M798. 10 September. 5-Jarig bestaan der Utrechtsche
Voetbal Vereeniging. Vz. = n. 740, Kz. opschrift
(naam en data) boven het gekroonde, op lauwertakjes rustende wapen der gemeente Utrecht ,
door BEGEER. Brons, 21 m.M. Verz. Z.
799. 17 September. Revue der visschersvloot. Zilveren
penning, waarop gegraveerd: Thoolsche Visschers
aan Concordia ter herinnering aan de Vlootrevue
op 13 Sept. '07. - S. L. SCHOT B.Wz. Voorz. - H.
CORNELISSE Mz., Secret. Grootte onbekend.
Aangeboden door de regelingskommissie aan het fanfaregezelschap

I87
Concordia" te Tholen, dat aan boord van een sleepboot den tocht
naar het Engelsche Vaarwater opluisterde.
Mededeeling van Mej. M. G. A. DE MAN, ontleend aan de Ierseksche
en Thoolsche Courant van 12 Oktober 1907.

800/1. 29 Oktober. 70e Verjaardag van DR. ABRAHAM


KUYPER. Vzn. Zijn linksgewend borstbeeld; Kzn. A.

Tusschen eike- en lauwertakken naam en data;


B. Omschrift: - * - FVNDAMENTVM EJVS '
IN MONTIBVS Ps. 87 - Vs. 1 (Zijn grondslag is
op de bergen (der heiligheid). In het veld tusschen
lauwer- en eiketakken, naam en jaartallen in rom.
cijfers; modell van J. VAN GOOR door BEGEER.
Brons, 55 m.M. Beide in Verz. Z.
De eerste penning is door DR. KUYPER aan zijne vrienden enz. aange
boden, de tweede is in den handel gebracht.

802. 16 November.

Vergadering van het Koninklijk


Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penning
kunde te Utrecht. Vz. Het genootschapszegel (met
abusief : JVLY in plaats van JVLII). Kz. het wapen
der provincie Utrecht, met dat der gemeente als
hartschild, rustend op een kruis, waarvan de armen
den rand doorsnijden, in het veld onder het wapen:
16 ROV. M D CCCCCCCCVII, omschrift: TQR
BUE:R. RRU D VQRG. FTS
;
door CAREL J. A. BEGEER. Brons, 29 m.M. Verz. Z.

Aangeboden bij het bezoek aan de ateliers der Koninklijke Utrechtsche


Fabriek van Zilverwerken, firma C. J. BEGEER.

803. 19 November.

Ter herinnering aan de tweede


Vredeskonferentie. Vz. = n. 777/9, Kz. Opschrift:
IN - MEMORIAM - SECUNDI - PACIS - CONVENTUS, daaronder cartouche voor den naam. Modell
van J. C. WIENECKE, door BEGEER. Zilver, 38 x 27
m.M. Bronzen proefslag in Verz. Z.

Ingesteld bij K. B. d. d. 19 November 1907 n. 67 om te worden uit


gereikt aan :

i88
a. de leden van het sekretariaat der tweede Vredeskonferentie;
b. de sekretarissen der delegatin ter voorzegde konferentie;
c. en verder aan personen, instellingen, vereenigingen, besturen,
maatschappijen en firma's, die zich ter gelegenheid der tweede Vredes
konferentie verdienstelijk gemaakt hebben.
Hij is een legpenning, doch kan om redenen van bizonderen aard
worden verleend als draagpenning.
In dat laatste geval wordt hij gedragen aan een zijden azuren lint,
breed zes en twintig millimeter, op de linkerborst, tenzij bij de ver
leening anders bepaald wordt.

804. 28 November.

ANTHONY VAN HOBOKEN, 25 jaar

hoogheemraad van Schieland. Vz. Zijn aanziend


borstbeeld, omschrift (naam, kwaliteit en data) ;
Kz. Het door een arend gehouden gekroonde wapen
van (omschrift) het hoogheemraadschap van Schie
land ; door BEGEER. Brons, 53 m.M.
805. November.

Plakket aangeboden aan de nederlandsche leden der Nederlandsch-Belgische Kommissie.


Jonge vrouw met helm, waarop de heraldieke leeuw;
tegen haar linker schouder leunt de vredesvlag,
waarvan zij de plooien in de hand houdt; uit een der
plooien komt een schepter, die naar het opschrift
Vers 1'Entente" wijst; op een wapperende banier,
op den achtergrond het belgische wapen. Aange
boden in een doos, waarop de nederlandsche en
belgische wapens en de naam van 't kommissie
lid, door de heeren BEERNAERT en BAIE. Brons,
300 X 250 m.M. Volgens bericht N . R . Ct.
Te vergeefs trachtte ik dit stuk te zien te krijgen voor de
beschrijving.

806. 50-Jarig bestaan der Koninklijke Nationale Zang

school te 's-Gravenhage. Vz. Linksgewend borstbeeld


der beschermvrouw, omschrift: EMMA KONINGIN
MOEDER, naar het modell van J. C. WIENECKE.
Kz. opschrift onder het gekroonde wapen van
's-Gravenhage met schildhouders; door BEGEER.
Brons, 21 m.M. Verz. Z.

189

807. Ter eere van professor B. H. PEKELHARING. VZ. Zijn

voor f naar linksgewend borstbeeld in toga, om


schrift : BALTUS HENDRIK PEKELHARING
HOOGLEERAAR; Kz. Gezicht op dat gedeelte van
Delft, hetwelk zich vertoont uit de ramen van PEKELHARING'S studeerkamer ziende, en de jaartallen
18741907 ; door FADDEGON, geslagen aan de Munt
te Parijs. Brons, 60 m.M., Kon. Kabinet.
PEKELHARING werd geboren te Krommenie 17 Juni 1841, studeerde
te Leiden en promoveerde aldaar in 1862 op stellingen ; tot 1866 was
hij adjunkt-kommies ter provinciale griffie te Haarlem, daarna leeraar
in staatswetenschappen, aardrijkskunde en boekhouden aan de H.B.S.
te Zutfen, leider der Zutphensche Courant. Van 6 Januari 1874 af
was hij hoogleeraar in het staats-, administratief- en handelsrecht en
in de staathuishoudkunde aan de Politechnische school, thans Technische
Hoogeschool te Delft en nam met 1 September 1907 als zoodanig ontslag.

808/9. E. J. J. B. TOURNIAIRE en J. DE JONG, 40 jaar

tooneelspelers. Gelijk n. 660, met veranderde


opschriften op de Kz11. Brons, 59 m.M. Beide in
Verz. Z.
810/1. Ter eere van ERASMUS. VZ. Half naar links ge

wend
borstbeeld,
omschrift:
DESIDERIVS
ERASMVS. Kz. schild omgeven door loofwerk,
boven ramskop, ter zijden vrouwefiguren in ornementwerk uitloopend, met het opschrift: SCHWEIZ NVMISMAT GESELLSCHAFT _ BASEL . 1907
door HANS FREI. Zilver, 76 m.M. ; Zilver, brons
en aluminium 29 m.M. Alle Kon. Kabinet.
812. Nationale Postzegeltentoonstelling van wege de
Philatelistenklub Rotterdam. Vz. Het gekroonde
wapen van Rotterdam met schildhouders, waaronder
opschrift in cartouche. Kz. krans; door BEGEER.
Brons, 47 m.M.
813. ,,Baroniesche Tuinbouw Vereeniging. Tentoonstelling
1907" te Breda. Vz. Linksgewend hoofd van Konin
gin WILHELMINA naar het modell van PIER PANDER.

igo
Kz. opschrift (zie boven), daaronder het gekroonde
op lauwerloof rustende wapen van Breda; door
BEGEER. Brons, 41 m.M. Verz. Z.

814. Schietwedstrijd te Loosduinen. Rozenprijs. Vz. = n.


37. Kz. = ZWIERZINA 1351, Inhuldigingspenningen
1898 n 145, doch met het borstbeeld van H. M.
de Koningin-Moeder naar het modell van J. C.
WIENECKE en het jaartal I97 > door BEGEER. Brons,
38 m.M.
815/6. Nieuwe Prijspenningen der Koninklijke Vereeniging
van Nederlandsche Scherpschutters. Vz. Het ge
kroonde wapen van Nederland met schildhouders
en spreukband, omschrift (naam der ver.). Kz.
opschriften en jaartal, (telken jare naar de behoefte
worden daarvoor nieuwe stempels gemaakt) ; door
BEGEER. Div. metalen, 32 en 25 m.M.
817. Nat(ionale) mil(itaire) Wedstrijden. Breda 1907.
Vz. = ZWIERZINA n. 1252, doch met omschrift als
bovenvermeld. Kz. krans ; modelle van L. JNGER,
door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
818/9. Prijspenning. Mar (ine) Sportver(eenigin)g. opge
recht) 1906. Vz. De grieksche athleet met Nike
en palmtak naar het modell van L. JNGER (zie
ZWIERZINA n. 1250), geplaatst op den voorsteven
van een oorlogsschip, aan zijne voeten voetbal,
schermhandschoenen, -masker en -sabels, halter,
omschrift zie boven. Kz. Krans; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z. en 32 m.M.
820. Idem. Ned(erlandsche) Bond van Ver(eenigingen)
van den handeldr(ijvenden) en industr(ieelen) Mid
denstand. Vz. Op twee vierkante blokken zitten
links een werkman (INDUSTRIE), rechts MERCURIUS
(HANDEL),
tusschen hen een staande vrouw, een

i9i
grooten met linten omwonden krans, boven de drie
hoofden houdende, omschrift zie boven. Kz. cartouche
in den vorm van een wapenschild, omgeven door
vruchtdragende eike- en lauwertakken ; ontwerp van
THEO MOLKENBOER, door BEGEER. Brons, 50 m.M.
821/2. Idem. Koninklijke Marine Jachtklub. Geheel gelijk
n- 139. doch met een kroon in den ruit der vlag en
het predikaat: KONINKLIJKE voor den naam der
klub; door BEGEER. Brons, 50 m.M. Alsvoor voor
roeiwedstrijden. Vz. = n. 819. Kz. in krans op
schrift; door BEGEER. Brons, 25 m.M.
823. Idem. Nederlandsche Motorbootklub te Amsterdam.
Vz. Driehoekige witte vlag, waarop een blauwe
driebladige scheepsschroef (gemailleerd); omschrift
in parelrand (klubnaam). Kz. krans; door BEGEER.
Zilver, 50 m.M.
Op dezen prijspenning is voor het eerst het jaartal, waarin de stempel
gemaakt is, vermeld: B. U. '07.

824. Idem. Ned(erlandsche) Banketbakkersbond. Vz. Ban


ketbakker met nougattaart in de handen, omschrift:
bondsnaam. Kz. op sierlijk omlijnde afsnede rusten
samengestrikte palm- en lauwertakken, het veld
omgevend ; door BEGEER. Brons, 29 m.M.
825. Idem. Vereen(iging) tot Bev(ordering) v(an) h(et)
Vreemdel(ingen) Verkeer. Leiden. Vz. In een raam
van bamboestaven is een velum opgehangen met
bovengemeld opschrift; daaronder gezicht op de
stad, waarboven de zon opgaat; op de matte af
snede : LEIDEN. Kz. langwerpig verdiept ovaal
voor opschrift, waaronder de wapens van Leiden en
Rijnland, alles omgeven door gestyliseerde bladeren
van den waaierpalm en ornementen ; ontwerp van
L. LABREE, door VAN KEMPEN. Rechthoekige plakket,
brons, 63 bij 45 m.M. Verz. Z.

192

826. Idem. Uitgeloofd door het Leidsch Dagblad ter


bevordering van letteren, kunst en sport". Vz. Ge
deelte van het vouwapparaat eener rotatiepers
omgeven door lauwerslingers en linten, rustend op
rechthoekige cartouche, waarvan een draperie afhangt.
Langs den rand varens, boven: VICTORI SALVTEM
(den overwinnaar heil). Kz. In rand, willende symboliseeren telegrafie en elektriciteit, een boven door
de zon beschenen, onder door wolken half bedekte
aardbol, omgeven door drie engeltjes, waarvan een
met lauwerkrans en twee bazuinblazend , ontwerp
van L. LABREE, door VAN KEMPEN. Verguld zilver,
zilver en brons, 60 m.M. Verz. Z.
Voor het eerst in zilver uitgeloofd voor de op 2 Januari 1908 door de
Leidsche IJsclub gehouden schoonrijderij op schaatsen.

827. Idem. Afdeeling Haarlem en Omstreken van de


Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Vz.
Linksgewend teekenaar (bovenlijf) met teekenplank
en -stift; op den achtergrond links de Vleeschhal.
(LIEVEN DE KEY, begin der 17e eeuw, thans rijks
archief in Noord-Holand), rechts heistelling; op
de afsnede opschrift, zie boven. Kz. glad; modell
van LOUIS J. VREUGDE, door BEGEER. Brons,
50 m.M., Verz. Z.
828. Idem. Aangeboden door den Burgemeester (van
Utrecht). Vz. Het gekroonde wapen der gemeente
Utrecht met schildhouders, omschrift zie boven.
Kz. naar verkiezing ; door BEGEER. Brons, 52 m.M.
829. Idem. Ornitophilia Utrecht. \z. Linksgewende
staande haan, omschrift zie boven. Kz. krans;
door BEGEER. Brons, 40 m.M.
830. Idem. Holle Kropper Club. Vz. Linksgewende duif
(holle kropper), omschrift zie boven. Kz. krans;
door BEGEER. Zilver en brons, 41 m.M.

193
831. Idem. Hilversumsche Lawn-Tennis Club. Vz. Het
ongekroonde wapen van Hilversum, omgeven door
bovengemeld omschrift, alles in zwaren krans
van lauwer- en eiketakken. Kz. tusschen palm- en
lauwertakken: INTERNAT. - LAWN-TENNIS WEDSTRIJDEN, op de afsnede: PRIJS; door
BEGEER. Brons, 41 m.M. Verz. Z.
832. Idem. Nosokomos. Vz. Stralend kruis in parel
cirkel, dubbel omschrift tusschen parelcirkels; buiten:
<> NOSOKOMOS <> VEREENIGING, binnen: VAN .
VERPLEGENDEN. Kz. glad ; naar een ontwerp van
JAN EISENLOEFFEL in den stempel gesneden, door
BEGEER. Rood koper, 32^ m.M., Verz. Z.
833. Idem. Onze Vloot. Vz. Oorlogsvloot uit de 17e
eeuw, naar een oude gravure. Kz. modern oorlogs
schip. Gegraveerde penning, door BEGEER.
Mededeeling van CAREL
breken.

J.

A. BEGEER; meerdere gegevens ont

834. Toegangspenning voor de pers tot de muziekuit


voeringen der Kieler Seekadetten" in Bellevue
(Leidsche kade te Amsterdam) gedurende het seizoen
1907. Vz. In van boven omgekrulden rand: BELLE
VUE. Kz. Op glad veld : 1907 ; door BEGEER. Zilver
met ornement in den vorm van BACCHUS als kind, oog
en ring, 18 m.M.
834a. Penninkje School- en Volksfeest Goor. Gelijk n.
265 met nieuwe stempels in sierlijker letters, door
BEGEER. Brons, 21 m.M., Verz. Z.
1908.
835. 31 Januari. Overlijden van Dr. B. REIGER, burge
meester van Utrecht. Vz. Aanziend, iets naar links
gewend borstbeeld, omschrift (naam). Kz. Het ge
kroonde wapen der gemeente met schildhouders,
13

194
gedeeltelijk door een rouwfloers bedekt; op de
afsnede: HERINNERING AAN - UTRECHTS BURGEMEESTER - 18911908 ; modell van
J. T. KPPERS, door VAN KEMPEN. Brons, 5 m.M.
Verz. Z.
BERNARDUS REIGER werd geboren te Groningen 14 Januari 1845,
werd 1860 kadet te Breda, 1864 2e luitenant der artillerie en was als
zoodanig werkzaam te Dordrecht en te Delft. Na benoemd te zijn tot
mededirekteur der beetwortelsuikerfabriek te Utrecht, vestigde hij
zich aldaar in 1871, werd 4 December 1877 gekozen tot raadslid, 1887 tot
wethouder van financin. Bij K. B. d.d. 28 Oktober 1891 werd hij benoemd
tot burgemeester van Utrecht. Sedert 1880 was hij lid der Prov. Staten.
De Senaat der Utrechtsche Hoogeschool, waarvan hij kurator was,
benoemde hem tot doctor honoris causa in de rechtswetenschap.

836. 8 Februari. W. H. F. Baron VAN HEEMSTRA, 25


jaar burgemeester van Deventer. Zilveren gedenk
penning volgens de Telegraaf aangeboden door
de Deventer Journalistenklub. Gegevens ontbreken.
837/8. 2528 Februari. 11e Wapenfeest van den Konink
lijken Officieren Schermbond te 's-Gravenhage. Gelijk
n. 85 met veranderd opschrift op de Kz.; door
BEGEER. Brons, 47 m.M., Verz. Z.
Alsvoor. Vz. zelfde voorstelling als op n. 85, doch
verkleind en zonder omschrift. Kz. op- en omschrift,
door BEGEER. Brons, 28 m.M. Verz. Z.
839. 11 Maart. 5-jarig bestaan der Tehuizen voor school
gaande kinderen te Amsterdam. Vz. De zon, opgaande
tusschen eenige boomen. Kz. in het veld: I. v. Sch. K.
1903 1908, omschrift: OVERWIN HET KWADE
DOOR HET GOEDE BARENDSE, in gouden en
straat 53, Amsterdam.
22 m.M., aan roodzijden

ROM. 12 : 21; door Gebr.


zilveren werken, Raadhuis
Zilver, met oog en ring,
lint. Verz. Z.

n Maart 1903 opende Jkvr. E. C. BODDAERT in de Nic. Beetsstraat


n. 124 het ie tehuis, later gevolgd door een 2e in de Amaliastraat n . 3.
Bij het ie lustrum werd door eenige kinderen de operetteREPELSTEELTJE" opgevoerd,, waarna elk der medewerkenden een ex. van den
beschreven penning ontving.

I95

840. 15 Maart. 40-jarig bestaan van het Nederlandsch


Gymnastiekverbond. Gevierd 69 Juni. Niet gevon
den.
841. 23 Maart. Bij K. B. van dezen datum is het eereteeken, ingesteld bij K. B. van 19 Februari 1869
Stbl. n. 24 (ZWIERZINA n. 127) toegekend aan
allen, die hebben deelgenomen aan de krijgsver
richtingen in Djambi (27 April 19041 Oktober 1907),
Korintji (18 September 19031 Oktober 1907), de
Batang Hari-distrikten, Kwanten en Indragiri
(1 Oktober 1905-1 Oktober 1907), de tot de residentie
Tapanoeli behoorende Bataklanden (14 Januari
190517 Juni 1907) en de tot de residentie Sumatra s Oostkust behoorende Bataklanden (5 September
190417 Juni 1907). De daarbij behoorende gesp
heeft het opschrift: MIDDEN-SUMATRA 1003
1907.
842. 1 April. JHR. W. SIX, 10 jaar voorzitter der Ko
ninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
te Amsterdam. Gouden geslagen penning met het
opschrift: JHR. W. SIX, VOORZITTER 1 APRIL
18981908.
Bericht uit de Telegraaf. Niet gevonden.

834/4. 810 Mei. 5e Gekombineerde internationale Hon


dententoonstelling gehouden in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam. Vz. = n. 607. Kz. op
schrift zie boven, door BEGEER. Brons, 42 m.M.
Verz. Z. Vz. Zelfde wapens, in de bovenhoeken
klimopbladeren in verdiepte driehoekjes,onder lauwer
en palmtakken en het opschrift: NIMROD - CYNOPHILIA - AMSTERDAM 1908. Kz. PRIJS KAMPIOEN-KLASSE - VOOR N.
- EIGENDOM
VAN; in de hoeken klimopbladeren in verdiepte

196

driehoekjes; door. BEGEER. Rechthoekige plakket,


brons, 60 bij 4
Verz. Z.
845. 31 Mei. 60-jarig bestaan der Amsterdamsche Roei
en Zeilvereeniging de Hoop". Vz. Anker, roer
en drietand, gekruist; omschrift: (naam der vereeniging). Kz. data in krans; door BEGEER. Brons,
21 m.M. Verz. Z.
846. 20 Juni. 25-jarig huwelijk van Mr. ALEXANDER
CAROLUS VAN BLOMMESTEIN, advokaat en prokureur
te Rotterdam en CATHARINA ALLEGONDA THOMEE.
Vz Stralende zon boven enkele kleine wolkjes, om
schrift: MEER ZON DAN WOLKEN. Kz. om
schrift (namen) en opschrift: DEZEN - PENNING
DEDEN WIJ - SLAAN IN VIJF EXEMPLAREN VOOR ONS - EN ONZE VIER KINDEREN - TER
HERINNERING - AAN ONZE 25-JARIGE
ECHTVEREENIGING - 20 JUNI 1885, roos en
rozetakken, ROTTERDAM; naar aanwijzingen van
den heer VAN BLOMMESTEIN, door VAN KEMPEN.
Zilver, 50 m.M.
In 1913 werden nieuwe exemplaren ter vervanging der bestaande
geslagen met een fraaieren stempel voor de Vz.

847. 22 Juni. 75-Jarig jubil (der) Fanfare S*. CAECILIA


(te) Heerlen. Vz. In lauwerkrans : 1833 - 22/6 1908,
omschrift zie boven. Kz. vrouwefiguur enz., door
BEGEER. Brons met oog en ring, 28 m.M., Verz. Z.
848. 27 Juni. J. J- BLUSS, 10 jaar voorzitter der
Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeni
ging de Hoop". Hem werd volgens de Telegraaf
een groote gouden gedenkpenning aangeboden uit
naam der vereeniging. Niet gevonden.
849 Juni Ter eere van P. H. BALFOUR VAN BURLEIGH,
inspekteur der direkte belastingen, invoerrechten
en accijnzen te Assen. Aanziende vrouwefiguur

197

(het belastingwezen) met de rechterhand een groot


tandrad (de Maatschappij) voortbewegend, in de
linker een gevulde geldzak ; daarboven : UT VALEANT OMNES DENT - OMNES (zal het allen wel
gaan, dan moeten allen geven), op de afsnede: AAN P. H. BALFOUR VAN BURLEIGH - TER GELE
GENHEID VAN HET - NEDERLEGGEN VAN
ZIJN AMBT - 18641908 ; door BEGEER. Eenzijdige
gegoten plakket. Grootte niet bekend.
850. 17-19 Juli. 25-jarig bestaan van den Algemeenen
Nederlandschen Wielrijdersbond. Vz. = n. 310. Kz.
het gekroonde wapen van Haarlem, op lauwertakjes
rustend, daarboven : 25-JARIG JUBILEUM - 1719
JULI - 1908 - HAARLEM ; door BEGEER. Brons,
21 m.M. Verz. Z.
851. 1-31 Augustus. Intern(ationale) Tentoonstell(ing)
van fotografische kunst in het Stedel(ijk) Museum
te Amsterdam. Vz. Rechtsgewende jonge vrouw
met een handkamera zittende op een rots, waarop
een lauwerkrans ligt en waartegen een schild leunt,
waarop het gekroonde nederlandsche wapen met
schildhouders; tegen de rots onder: AMATEUR-FOTOGRAFEN-VEREENIGING - AMSTERDAM, op den achtergrond, land
schap met molen en huisjes en een marker gezin
man, vrouw en dochtertje. Kz. opschrift (zie
boven) en data; door BEGEER. Rechthoekige plakket
met langs linker boven- en rechter onderkant uit
gesneden gedeelten, tin, 65 bij 48 m.M. Verz. Z.
852. 2 Augustus. 50ste Geboortedag van H. M. de
Koningin-Moeder. Vz. Haar linksgewend borstbeeld
naar het modell van J. C. WIENECKE, omschrift:
EMMA KONINGIN-MOEDER. Kz. in krans van
lauwer- en eiketakken : BAARN - 2 AUG. - 1908 ;
door BEGEER. Brons, 21 m.M. Verz. Z.

198
In tegenwoordigheid van H. M., ambachtsvrouwe van Baarn, werd
aldaar in het Prins HENDRIK park een bloemenkorso gehouden vanwege
de Oranjekommissie en de Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingen
verkeer. Elke deelnemer ontving een zilveren exemplaar van den
penning.

853/4. 22 Augustus.

50-Jarig bestaan van het korps


Rijksveldwacht te 's-Gravenhage gevierd. A. Her
inneringspenning. Vz. Het gekroonde nederlandsche
wapen met schildhouders en spreukband, omschrift:
KORPS RIJKSVELDWACHT * 18581908 *.
Kz. Monogram (kapitale schrijfletters) R. P. V.
(rijks politie vereeniging), omschrift: X HET
VADERLAND GETROUWE X BLIJF IK TOT
IN DEN DOOD; door BEGEER. Brons, 28 m.M.
Verz. Z. B. Eerepenning voor 25-jarigen dienst
bij deze gelegenheid ingesteld door H. M. de Konin
gin. Vz. Op matten donker gepatineerden grond
rust een vierarmig kruis met lauwertak]es tusschen de armen, op welks midden het gekroonde
wapen van Nederland, op de armen ingestempeld,
ter zijden: VOOR TROUWEN, onder: DIENST.
Kz. geheel gelijk, doch in plaats van het wapen
een fraaie gotische W; door 's Rijks Munt. Zilver
met oog en ring, 36 m.M., aan rood-wit-blauw
lint met 2 oranje dwarsstreepen.

70e Verjaardag van J. F. A. LINDSEN


te Utrecht. Vz. Zijn linksgewend hoofd, omschrift
AAN J. F. A. LINDSEN OP ZIJN 70EN JAARDAG
28 AUG. 1908, modell van J. VAN GOOR ; Kz.
Ingangspoortje van het aartsbisschoppelijk museum
te Utrecht, omschrift : AANGEBODEN DOOR
STICHTSCHE VRIENDEN, modell van CAREL
J. A. BEGEER. In brons gegoten, groen gepatineerd,
86 m.M., Verz. Z.

855. 28 Augustus.

'

LINDSEN was lange jaren vice-deken van het St. BERNULPHUS gilde,
dat hij in 1869 mede oprichtte en sinds 1872 konservator van het Aarts-

99
bisschoppelijk Museum. Door lezingen over bouw-, beeld- en schilder
kunst en studin op het gebied der z.g. kleinkunst trachtte hij kunst
en nijverheid in ons land te doen herleven. Ook had hij een belangrijk
aandeel in de herleving der oude kerkelijke muziek.

856. Augustus. Ter eere van MR. A. F. baron VAN


LIJNDEN, burgemeester van Utrecht. Vz. S'. MAAR
TEN naar links rijdende, zijn mantel doorsnijdend ten
behoeve van een naast hem geknielden bedelaar,
omschrift: VERG TOT BEV. v. VREEMD. VERK
\ OOR L TRECHT EN OMSTR. Kz. het wapen van
VAN LIJNDEN (zonder de schildhouders), omschrift :
AAN BURGEMEESTER MR. A. F. BARON VAN
LIJNDEN EERE VOORZITTER AUG. 1908;
modell van CAREL J. A. BEGEER. In brons gegoten,
groen gepatineerd, 90 m.M. Verz. Z.
ALEXANDER FREDERIK baron VAN LIJNDEN werd geboren te Am
sterdam 6 Maart 1856, studeerde te Utrecht en promoveerde aldaar
17 December 1880, was daarna achtereenvolgens adjunkt-kommies aan
het Departement van Binnenlandsche Zaken, hoofd-kommies ter
Gemeente-Sekretarie van 's-Gravenhage, referendaris, administrateur
en sekretaris-generaal aan voormeld Departement en was van 1908
tot 1914 burgemeester van Utrecht en kurator der Rijksuniversiteit
aldaar.

857. 25 September. Bezoek van den Bond van Technici


aan de Ateliers BEGEER. VZ. = n. 700. Kz. het wapen
der gemeente L trecht rustend op lauwertakjes,
daarboven : BOND - VAN - TECHNICI - 25 SEPT.
'08. Brons, met oog en ring, 21 m.M. Verz. Z.
858. 4 November. DR. F. VAN GHEEL GILDEMEESTER,
25 jaar predikant te 's-Gravenhage. Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, omschrift: DR. F. VAN GHEEL
GILDEMEESTER 18834 NOV. 1908. Kz. op den
voorgrond links de Wilhelminakerk, op den achter
grond rechts de Regentessekerk te 's-Gravenhage,
Omschrift: S PNIL, TOEVLUCHT v. DAKLOOZEN, CHRISTELIJKE VOLKSB., REGENTESSE KERK, WILHELMINA KERK; modell
van J. VAN GOOR, door BEGEER. Gegoten in brons

200

naar op de verkleinbank verkleind model, groen


gepatineerd. 95 m.M. Verz. Z.
FRANCIS VAN GHEEL GILDEMEESTER werd geboren te Breda 29 Januari
1855 studeerde te Utrecht 18711877, was 18781881 predikant
te Wilhelminadorp, 18811883 te Dalfsen. Hij promoveerde 20 Juni
1879 op een dissertatie over Populaire Evangelieprediking". Pniel
is de naam van zijn wijkgebouw. De Toevlucht, nachtverblijf voor
behoeftigen, werd in 1888 door hem gesticht. Van den Christelijken
Volksbond is hij van af de oprichting, n December 1889, voorzitter.
Tot de stichting van de_ Regentessekerk, ingewijd 2 Mei 1900, en van
de Wilhelminakerk, ingewijd 2 Mei 1908, nam hij het initiatief en werkte
krachtig daartoe mede.

859. 11 November. MR. F. A. R. A. baron VAN ITTERSUM, president van de Arrondissements Rechtbank
te Utrecht, 50 jaar werkzaam bij de rechterlijke

macht. Vz. Zijn linksgewend borstbeeld in toga


met ridderkruis (Ned. Leeuw), omschrift (naam).
Kz. Omschrift: IN IVDICUM SVBSELLIA RECEPTVS
(tot den rechterstoel toegelaten) en datum (17 Dec.
1858), opschrift in krans tusschen data: PRAESES
FORI RHENOTRAJECTINI (voorzitter der utrechtsche
rechtbank); modell van CORNS. L. J. BEGEER.
50 m.M.
VAN ITTERSUM, gesproten uit een overijselsch geslacht, werd geboren
te Groningen 6 November 1834. Hij studeerde aldaar, promoveerde in
1857, werd 15 November 1858 substituut-officier bij de rechtbank te
Groningen, 1863 substituut-officier van justitie bij de rechtbank te
Utrecht, 1866 rechter, 1877 vice-president, 1885 president dier recht
bank Van 18731885 was hij schoolopziener, van 18761885 lid
van den gemeenteraad te Utrecht, regent van het fonds van RENSWOUDE en van het Gereformeerd Burgerweeshuis. In 1895 werd hij ridder
in de orde van den Ned. Leeuw. De penning werd door de balie, bij
monde van haar deken, mr. L. VAN LIER, aangeboden in goud, zilver
en brons.

860. 17 November. Prof. A. D. F. W. LICHTENBELT,


25 jaar werkzaam bij het technisch onderwijs te

Rotterdam. Namens oud-leerlingen werd hem een


bronzen plakket aangeboden, modell van den
beeldhouwer MIEDEMA, die hierin een spiegelbeeld
heeft gegeven, van hetgeen de jubilaris in zijn werk-

201

kring voor zijne leerlingen was. Hij heeft dit symbool


gezocht in een jongensfiguur, vonkende van ambitie
en toch vol ontzag voor het machinewezen, dat hij,
als ieder beginneling, nog onzeker en zonder verband
ziet en daarbij de onderwijzende figuur, die hem
door de wetenschap leert dit alles te begrijpen en te
beheerschen." N. R. Ct. Verdere gegevens ontbreken.
861. 3oe Taal- en letterkundig kongres te Leiden. Wapen
van Leiden, gehouden door een leeuw met opgeheven
zwaard in den rechterpoot, omschrift: XXX TAAL
EN LETTERKUNDIG CONGRES 1908 - LEIDEN.
Eenzijdig, zilver, 25 m.M., met oog en ring aan rood
wit strikje. Museum Lakenhal Leiden.
862/3. Prijspenningen van den Nederlandschen Bond voor
Lichamelijke Opvoeding. Vz. H. M.'s hoofd naar
P. PANDER, omschrift (naam). Kz. krans, omgeven
door den naam van den bond ; door BEGEER. Brons,
53 en 29 m.M. Beide in Verz. Z.
864. Idem. Roeivereeniging MINERVA". VZ. MINERVA,
staande tusschen de wapens van Leiden en Utrecht
(links) Delft en Amsterdam (rechts), omschrift
(naam der ver.) afgewisseld door schelpen. Kz. krans ;
door BEGEER. Brons, 32 m.M. Verz. Z.
865/6. Idem. Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeiver
eeniging. Vz. Naar rechts stevenende galei met
bootje. Kz. Gekroond anker, omschrift (naam der
ver.) in dit jaar met terzijden van het anker de
jaartallen 18481908, in volgende jaren zonder
die jaartallen ; door BEGEER. Brons 34 en 27 m.M.
Beide in Verz. Z.
867. Idem. Kon(inklijke) Amst(erdamsche) Roei- en
Zeilvereeniging de Hoop. Vz. Gekroond anker met
gekruiste drietand en roer. Kz. krans; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z.

202

868. Alsvoor. Vooroefeningen voor de Olympische spelen


te Haarlem. Vz. Grieksche worstelaar (verg. ZWIERZINA n. 1250), omschrift: OLYMPISCHE SPELEN
HAARLEM, Kz. in omwonden krans van lauwer
bladeren : 1908 - VOOROEFENINGEN - AFD.
E PRIJS; door BEGEER. Brons, achtkantig met
oog en ring, 46 m.M. Verz. Z.

869. Alsvoor. Schietwedstrijd 2de regiment infanterie


(te 's-Hertogenbosch, Venloo, Roermond en Maas
tricht). Vz. Gekroond blank wapen met twee leeuwen
als schildhouders, daaronder op cartouche : 1908 SCHIETWEDSTRIJD E BATON 2 R. I. BATALJONSPRIJS. Kz. krans; door BEGEER.
Brons, 26 m.M., Verz. Z.
870/2. Alsvoor. Koninklijke Zangvereeniging CAECILIA
(te 's-Gravenhage). A. Linksgewend hoofd der
H. CAECILIA, daarvoor eenige orgelpijpen, om
schrift: naam der ver. BESCHERMVROUWE H.
M. DE KONINGIN. Kz. krans; B. Vz. Als 870,
aureool minder bewerkt, omschrift alleen naam
der ver. verkort. Kz. krans, met omschrift: HUIS
HOUDELIJKE WEDSTRIJD; C. Vz. = 871.
Kz. krans, waarin boven : 1908, omschrift: HUIS
HOUDELIJKE KWARTET WEDSTRIJD; alle
door BEGEER, Brons A 50, B en C 25 m.M. Alle
in Verz. Z.
873/4. Alsvoor. Haarlemsche Kegelbond. Vz. Wapen van
Haarlem, rustend op lauwerloof, boven de kroon
dorre takken, waaraan twee klokjes hangen, om
schrift (bondsnaam). Kz. krans; door BEGEER.
Brons, 47 en 27 m.M., beide in Verz. Z.
875. Alsvoor. Kegelclub de Phoenix (te) Haarlem. Geheel
gelijk n. 873 met veranderd om- en opschrift;
door BEGEER. Brons, 47 m.M., Verz. Z.

203

876. Alsvoor. F(riesche) M(aatschappij) v(an) L(andbouw)


en V(eeteelt) Afd. Leeuwarden en Leeuwarderadeel.
Vz. Opschrift in krans. Kz. cartouche, waarop
links een eiketak rust; door BEGEER. Brons, 33 m.M.
Verz. Z.
877. Alsvoor. BEUKEMA-beker (voetbal). Vz. Het ge
kroonde wapen van 's-Gravenhage, opschrift:
BEUKEMA BEKER - H.V.V.H.B.S. -19081909.
Kz. cartouche met eiketak; door BEGEER. Brons,
21 m.M., Verz. Z.
878. Alsvoor. Gymnastiekvereeniging Olympia te 's-Gravenhage. Vz. Linksgewende ooievaar met aal in
den bek, staande op een lint waarop : OLYMPIA,
zich slingerend om een krans van lauwer- en eiketakken. Kz. glad; door VAN KEMPEN. Zilver,
22 m.M.
879. Alsvoor. Mij. t(ot) Expl(oitatie) v(an) d(e) Victoriabron te Oberlahnstein. Vz. gekroond monogram
V B, omschrift (zie boven) in versierden rand.
Kz. glad veld in versierden rand; door BEGEER.
Brons, 47 m.M. Verz. Z.
880. Ter eere van DR. H. J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPI
te 's-Gravenhage Vz. Linksgewend borstbeeld, om
schrift (naam). Kz. linksgewende zittende jonge
vrouw, het bovenlijf ontbloot, daarvoor opschrift:
NEDERL. - BELGISCHE - VEREENIGING - DER VRIENDEN - VAN DE - MEDAILLE ; modell van
TOON DUPUIS, door BEGEER. Brons, 67 m.M. Verz. Z.
HENRI JEAN DE DOMPIERRE DE CHAUFEPI werd geboren te Am
sterdam 20 September 1861, bezocht het gymnasium te 's-Gravenhage
en de universiteit te Leiden, waar hij in 1885 praeses collegii was en
4 Oktober 1889 promoveerde tot doktor in de klassieke letteren. Na
enkele jaren volontair aan het Kon. Penningkabinet te zijn geweest,
werd hij in 1892 konservator der grieksche en romeinsche afdeeling
van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden en volgde 1 Oktober 1893
A. A. LOOYEN op als direkteur van het Kon. Penningkabinet. Sedert 1901

204
was hij voorzitter van het Kon. Ned. Gen. voor Munt- en Penningkunde,
sedert de oprichting bestuurslid van de vereeniging, wier naam op den
penning staat vermeld. Hij overleed te 's-Gravenhage 12 Februari ign.

881. Prijspenning der Pretoria Society of Agriculture


and Industries. Vz. CERES met sikkel en koren
schoof, rechts ram en stoommachine, links tandrad
en ploeg, op den achtergrond bergen en fabrieks
gebouwen, omschrift (naam der ver.). Kz. door
samengestrikte lauwertakken omgeven cartouche,
waarop : AWARDED TO - FOR, onder den strik :
190 ; door VAN KEMPEN. Zilver, 40 m.M.

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

22a en b. 1898. Draagteeken voor moed en trouw (Nederlandsch-Indi). Kruis met ingesneden hoeken
met twee gekruiste klewangs en lauwerkrans, gedekt
door een kroon. Vz. medaillon met het nederlandsche
wapen, op de armen van het kruis : VOOR - MOED EN - TROUW. Kz. A. Maleische B. Javaansche
opschriften ; door 's Rijks Munt. Zilver en brons,
breed 42 hoog 66 m.M., aan het lint der Militaire
Willemsorde. Kon. Kab.
142a en b. 1900. Prijspenningen der
Rotterdamsche
Schietklub de Scherpschutter". Vz. Gekroond wapen
van Rotterdam met schildhouders, omschrift zie
boven. Kz. krans ; door VAN KEMPEN. Brons, 40 en
33 m.M. met oog en ring.
208a. 1901. 5-8 Maart. Medaillon relief. Linksgewend
hoofd van H. M. de Koningin, gedreven en gecise
leerd uit een 2 m.M. dikke goudplaat, ovaal 242
bij 205 m.M.; door GUST. VAN KALCKEN. Gipsafgietsel
in Verz. Z.
Door de Ecclesiasticae Artis Societas, JANSSEN & Co. Ltd. te Tilburg,
Haarlem en Manchester aan H. M. de Koningin aangeboden bij Haar
bezoek aan Amsterdam. Zie Gedenkboek blz. 465 n. 49.

205

216a. 1901 April. 5*Jarig bestaan der Vereeniging Door


Eendragt Bloeyende te Koog-Zaandijk. Vz. Om
schrift (naam en jaartallen) opschrift (plaatsnaam en
maand). Kz. glad; door VAN KEMPEN. Brons, 3om.M.
269a. 1901. Prijspenning van het Officieren-Schietgezelschap der dienstdoende schutterij te 's-Gravenhage
(opgericht 1874). Vz. Muurkroon en omschriften,
gescheiden door een parelcirkel. Kz. krans; door
VAN KEMPEN. Brons, 32 m.M.
325/6. Bij te voegen: 28 m.M.
341a. November (1902). Feest der te Rotterdam ver
toevende Duitschers. Het vergulde rijkswapen, rus
tende op verzilverden strik met in vergulde letters
de opschriften; DEUTSCH - FEST - NOV. - 1902 ROTTER- - DAM. Blik met aangesoldeerden speld,
hoog 30, breed 53 m.M. Verz. Z.
342a. 1902 - 29 December. GEORGE baron ROSENTHAL
25 jaar konsul-generaal van Portugal te Amsterdam.
Vz. Het wapen van ROSENTHAL met helm, helmteeken
en dekkleeden in een lauwerkrans, omschrift:
AANGEBODEN DOOR DE VICE-CONSULS VAN PORTUGAL
IN DE NEDERLANDEN. Kz. Opschrift: AAN - BARON
ROSENTHAL - TER HERINNERING AAN - HET EXEQUATUUR VERLEENEN - DOOR DE NEDERLANDSCHE
REGEERING - OP ZIJNE BENOEMING TOT CONSULGENERAAL VAN PORTUGAL - IN DE NEDERLANDEN DOOR Z. M. DEN KONING VAN PORTUGAL; welk

opschrift links wordt omgeven door een palmtak,


waarop onder de door een koningskroon gedekte
wapens van Nederland en Portugal rusten, omgeven
door een lint, waarop: 1877 - 29 DECEMBER
- 1902. Gegoten door VAN KEMPEN, 100 m.M.
453a en b. 1903. Prijspenningen Koninklijke Roei- en
Zeilvereeniging de Maas", te Rotterdam. Vz. wapen

206

= ZWIERZINA n. 789, doch op het kruis een ruit


met de koningskroon, rustend op een lint waarop
ingestempeld de naam der ver. Kz. krans; door
VAN KEMPEN. Brons, 50 en 30 m.M.
481. Noot 6e regel staat: Helmond, lees: Holwerd.
490a. 1904 15 en 16 Augustus. Nationaal Concours
voor Harmonie en Fanfaregezelschappen te Bussum.
Vz. Linksgewend staande vrouw met lauwerkrans
in de rechterhand, met den linkerarm rustend op het
wapen van Bussum ; langs den rechterrand palmtak,
aan hare voeten eike- en lauwertakken, voor haar
opschrift, (plaatsnaam en data). Kz. tusschen
ornementen opschrift: HERINNERING - AAN
HET enz.; door VAN KEMPEN. Brons, 50 m.M.
501a. 1904. Oktober. Wintersport en tuinbouwtentoon
stelling te 's-Gravenhage. Vz. Boven: schaatsen
rijdende heeren en dames, onder: park met fon
tein en broeikas, op den voorgrond planten in
potten, gieter, hark en spade, welke beide voor
stellingen gescheiden zijn door een banderol, waarop
ingeslagen de naam der tentoonstelling. Kz. het
gekroonde wapen van 's-Gravenhage, rustend op
twee lauwertakken, daaronder : TOEGEKEND AAN,
langs den benedenrand : 's-GRAVENHAGE OCT.
1904; door VAN KEMPEN. Brons, 35 M-M.
559a. 1905. 15 Juli. 25-jarig bestaan der Kunstnijverheids
school te Haarlem. Vz. Het paviljoen in den Hout te
Haarlem in fraai bewerkten rand ; boven : gevleugelde
ossekop tusschen twee paletten met penseelen, onder :
banderol met het opschrift: MUSEUM VAN
KUNSTNIJVERHEID TE HAARLEM, tusschen
de wapens van Haarlem en van de kunst, terzijden,
ornamenten. Kz. opschrift: Herinnering aan
het 25-jarig bestaan der aan het Museum verbonden
School voor Kunstnijverheid - 15 Juli 1905, in fraai

2c>7
bewerkten rand, boven: samengestrikte lauwer
takken tusschen schilden met de jaartallen 1880
en 1905, onder: banderol en ornamenten met rechts
en links gekruiste ganzepen en graveerstift, terzijden
ornamenten. Zilveren rechthoekige gegraveerde plakket, 72 bij 51 m.M., door WILLEM F. ANDRA te
Haarlem. Uniek.
Bij deze gelegenheid werd eene tentoonstelling gehouden betrekking
nebbende op de kunst bij de opvoeding van het kind.

559b.

1905. 16 Juli. Internationaal Muziekfeest te Roer


mond. \ z. = n. 490A, doch zonder opschrift,
het schild blank. Kz. Opschrift (zie boven) en datum
tusschen lauwertakken : door VAN KEMPEN. Brons,
50 m.M.
571a. 1905. 18 Oktober. Penning (onderwerp onbekend)
Vz. \ rouwefiguur staande op den aardbol met
een lamp in de rechter- en een staf in de linkerhand
omschrift: LVCERNA PEDIBVS MEIS VERBVM
TVVM (uw woord zij een lamp voor mijn voet).
Kz. in krans : EXCELSIOR - DEO IVVANTE (Steeds hooger met Gods hulp) ; 18 OCT. 1870 ;
door VAN KEMPEN. Brons, 35 m.M.
591a. 1905. Plakket AMOR'S pijl. VENUS, zittende op
een bank, slijpt daarop de punt van een pijl; AMOR,
met pijlkoker op den rug, zijn linkerhand latende
rusten op zijn boog, met den rechterelleboog steunend
op de bank, zijn hoofd op de rechterhand leunend,
ziet toe; door F. E. JELTSEMA. Verzilverde galvano,
eenzijdig, 71 bij 56 m.M. Kon. Kabinet.
620. Hoofd: HOENCOOP, lees: HONCOOP.
636. Bij te voegen: 59 m.M.

ALFABETISCHE INDEX.
N.

VAN AALST, dr. TH. P. H

. 435
Aardrijkskundig genootschap te Lissabon .... 572
Aarlanderveen. Landbouwtentoonstelling .... 495
,,
J. VAN BORSSM WAALKES, 25 jaar inwoner 504
Adelborsten, Senaat der
682
550
VAN AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL, A. M. F. bar . 390
Almeloo. A. F. Graaf VAN RECHTEREN LIMPURG,
50 jaar heer van Almeloo
212
Alphen_ a/d Rijn, 10-jarig bestaan der Harmonie
BEETHOVEN"
WiLHELMiNA-vereeniging

325 6
13e Vergadering Kon. Ned. Gen. voor
Munt- en Penningkunde
478
Plakket W . K . F . Z W I E R Z I N A . . . . 4 8 1

^ er. tot bev. van Vreemdelingenverkeer


de Rijnstreek"
496
Altijd Kans, kegelklub te Utrecht
77!
Amateurfotografenvereeniging te Amsterdam . . . 453
Ambachtsschool te Utrecht
76q
Ambachtswerktuigen, Tentoonstelling van, te Am
sterdam
Amerikaansche Strijders op de Philippijnen .... 706
Amersfoort. 150-jarig bestaan der processie naar
Kevelaer
I2g

2e Wapenfeest van den OnderofficierenSchermbond


383

Draagpenning voor de politie .... 395

2IO
AMOR'S pijl

59IA (Suppl.)-

de Amstel. Roei- en Zeilvereeniging

773

Amsterdam.
25

Hondententoonstelling 1899

Amsterdamsche Kegelbond
Wielrijdersvereeniging,.Voorwaarts''
Fotografiewedstrijd ,,de Courant
Jhr. B. W. VAN RIEMSDIJK

z()

^
43
59

60
61

FERD. LEENHOFF

Postduivenver. de Zwaluw'
75
Afd. van den Ned. Bond van Oud-Onderofficieren 77
Hondententoonstelling 1900
9
Nederl. Hotelhoudersbond
367
XI4
Kegelwedstrijd Entre Nous"
I25
Bezoek van PAUL KRGER
Gen. tot bev. van Natuur-, Genees- en Heelkunde.
x33

SwAMMERDAM-penning

Bezoek van H. M. de Koningin en Prins HENDRIK 205/8


Hondententoonstelling 1901
SO-Tarif bestaan der handboogschutterij CLAUDIUS
CIVILIS"

217

234/5

8oc

Verjaardag van AGATHA VAN MEURS . . . 2 5 4


Mr. S.A.VENING MEINESZ treedt af als burgemeester. 255/6
Intern, monstertentoonstelling (niet doorgegaan) . 264
29
Hollandsche pluimveeklub Ornis"
Hondententoonstelling 1902
-93
Jkvr. C. I.
20-Tarig bestaan der liedertafel Onderlinge Oefe "
. . . 2 9 7 / 9
ning
10-Jarig bestaan der mannenzangver. ORPHEUS 331
Intern, monstertentoonstelling
337
E. I. DE VRIES 40 jaar geneesheer
342
G baron ROSENTHAL 25 jaar konsul-generaal van
Portugal . .
342a (Suppl.)
Schietver. Sanboo"

-34

211

Amsterdam.

(Verv.)

N.

Postduivenver. de Snelpost"
365
Postduivenver. de Bonte Duif"
366
Kynologenklub
3 8 4 , 461
Hondententoonstelling 1903
397
Opening der nieuwe koopmansbeurs
400
Amateurfotografenver
45 5
Hondententoonstelling 1904
472
H. H. BEELS VAN HEEMSTEDE 50 jaar werkzaam
aan de Associatie- en Rente Cassa .... 480
Koninklijk bezoek 1904
499
Hondententoonstelling 1905
548/9
25"Jarig bestaan der lottover. het Fortuin" . 553/5
iste Parsivalopvoering door de WAGNER-ver. . . 558
25"Jarig bestaan der processie naar Boxmeer .
. 565
Ter eere van F. LEENHOFF, beeldhouwer . . . 581
Prijspenning der Rijksakademie van Beeldende Kunst 585
ergadering van het N. G. V. Aftreden van
K. MULDER als voorzitter
597/8
Hondententoonstelling 1906
607/8
25"Jarig
bestaan der Kon. Studentenschietver. 617"
Bakkerij tentoonstelling
622
3 Eeuwfeest van REMBRANDT'S geboorte . . 625/642
Historisch-allegorische optocht
643
\\. P. DE LEUR 40 jaar regisseur van het Ned.
Tooneel
560
Schietwedstrijd CLAUDIUS CIVILIS" .... 664/8
I entoonstelling op het gebied van gemeente
administratie
669
E
50 Verjaardag van W. F. K. VAN NIE .... 709
50-jarig bestaan der firma PECK & Co
741
40-jarig bestaan der Werf ,,'t Kromhout" . . . 742
50-jarig huwelijk van GEORG en SOPHIE VAN
ROSENTHAL
743
Xat. Zeilwedstrijd voor wherries
773

212

N.

Amsterdam. (Verv.)
Int. tentoonstelling van ambachtswerktuigen . . 792/3
Oud-Hollandsch marktplein aan het Tolhuis . . 794
Int. Kongres voor psychiatrie enz
796
Eeuwfeest der Holl. Societeit van Levensverzekering 797
Ned. Motorbootklub . . . ,
823
Kieler Seekadetten" in Bellevue
834
5-Jarig bestaan der Tehuizen voor Schoolgaande
kinderen
^39
Jhr. W. Six 10 jaar voorzitter der Kon. Ned.
Zeil- en Roeiver
842
Hondententoonstelling 1908
843/4
60-Jarig bestaan der Roei- en Zeilver. de Hoop" 845
J. J. BLUSS, 10 jaar voorzitter van de Hoop" 848
Int. tentoonstelling van fotografische kunst . . 851
60-Jarig bestaan der Kon. Ned. Zeil- en Roeiver. 865/6

Prijspenning Kon. Roei- en Zeilver. de Hoop . 8(17


Antwerpen. 25-jarig huwelijk van F. B. A. PH. baron
PRISSE en A. M. Q. baronesse VAN DER BORCH 47
Apeldoorn. Postduivenver. WILHELMINA
7F)
Kon. Scherpschutters van de Veluwe . . . 448
Ver. tot bev. van het Vreemdelingenverkeer 529
Viering v.d.Geboortedag van Prins HENDRIK738
Apollo. Ver. te Schoonhoven
477
Arme Weeshuis der Kercken ende der Stad van Breda 612
Arnhem. Hondententoonstelling 1898
4
Schietwedstrijd
53/4
1900
4-Jaarlijksche schilderij tentoonstelling .
Hondententoonstelling

95/^

. 237
Ver. Oranjedag"
241/2
100-Jarig bestaan der Brandweer .... 338
Schietver. Arnhem"
363. 685/6
Concours hippique Klarenbeek
4X9
Hondententoonstelling 1904
479
Kon. Mannenzangver. Aurora
533

213

N.

Arnhem. Hulde aan voorzitter en sekretaris van Gelre 551


,,
Ver. tot bev. van Vreemdelingenverkeer . . 586
,,
Honden tentoonstelling 1906
647

Wielerklub
694
Arti et Industriae te 's-Gravenhage
508/9
Assen. Ter eere van P. H. BALFOUR VAN BURLEIGH,
Inspekteur der direkte belastingen
849
Atjeh. Krijgsverrichtingen
149, 712
Aurora. Kon. mannenzangver. te Arnhem . . . 533
Automobielbrandspuit, iste in Nederland vervaardigd 711
Automobielfeesten te Scheveningen... 560, 651, 774
Automobielklub, Ned. ie Klubtocht
52
Toer door Nederland
222
Betrouwbaarheidsrit
427
Avicultura. Ver. te Utrecht
362
Baarn. 50" Verjaardag van Koningin EMMA . . . 852
Bakkerij tentoonstelling te Amsterdam
622
BALFOUR VAN BURLEIGH, P. H
849
Bankahoeve in den IJpolder
652/3
Banketbakkersbond, Ned
824
Barneveld. Ter eere van G. G. VAN GOOR, hoofd der
school te Voorthuizen
600
Baroniesche Tuinbouwver
813
BEAUFORT, MR. J. F. DE
505
Beek en Donk. Landbouwtentoonstelling .... 2
BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F
550
Beeldende kunst. Rijksakademie voor - te Amsterdam 585
BEELS VAN HEEMSTEDE, H. H
480
BEERS, JAN VAN, Ver. te Utrecht
271
BEETHOVEN. Harmonie te Alphen a/d Rijn .... 34
BEGEER. ANTHON
724
ANTON C. J
451
C;

Firma C. J
MARGOT

347
93/94 695/700, 784, 802, 857
380*, 514

214

M. J., geb. STRAVER


446
Belangrijke Krijgsverrichtingen.
Atjeh 18961900
*49
19011905
712
Djambi 19011904
547
Gajo en Alaslanden i94
563
Korintji 1903
471
Midden Sumatra
M1
Bellevue te Amsterdam
834
Bennebroek. P. N. VAN DOORNINCK treedt af als burge
meester
294, 319. (Zie ook n. 240).
BERG, JHR. MR. E. W
BERGEN, A. VAN
BERGSMA, MR. W. A
BERLAGE, H. P

561
49$
4^
4

7I^~723

Berlin. Vergaan van het S.S

257

BESIER, MR. L. W. A

^77
BEUNINGEN, H. A. VAN

272>

544> 769

Het bier

78

BIESENBACH, E
BIKKERS, Firma A. & Zoon

658

BLOMMESTEIN, MR. A. C. VAN


BLCHER
BLUSS, J. J

846
702
^48

711
Bingen. Ned. Studentenkorps
75
Blitar. Tentoonstelling van landbouw, nijverheid en
veeteelt
536

Boekhandel. Ver. tot bev. v. d. belangen van den .

571

BOELLAARD, E

P. H. W. H
BOER, H. PZ. DE
BOGAERS, Ver. te KoogZaandijk

. 134

650
737
737

BOLMAN,

333

Bondowoso. Tentoonstelling 1902

345

215

N.

De Bonte Duif, Postduivenver. te Amsterdam . . .


VAN DER BORCH, MR. W. H. E. baron .... 609,
A. W. Q. baronesse
VAN VERWOLDE, A. P. R. C. baron
BORSSUM WAALKES, J. VAN

366
610
47
466
504

Boskoop. Tuinbouwtentoonstelling
279
BOSSCHA. Prof. Dr. J
580
BOUTER, C. DE
.118
Bouwkunst. Afd. Haarlem en Omstreken der Mij.
tot bevordering der
827
Boxmeer. 25-Jarig bestaan der Amsterdamsche
processie
565
Brandverzekering. Mij. van - voor het Koninkrijk
der Nederlanden te 's-Hertogenbosch
789
Brandwaarborgmij. Onderlinge te Leeuwarden . . . . 9 1
Brandweer. Arnhemsche
338
Utrecht's
209, 210
Vrijwillige te Venloo
426
BRANTSEN VAN RHEDEROORD, J. C. J. baron 116/7, 233
Brazzaville. 25-jarig verblijf van A. GRESHOFF . . 107
Breda. 4 Wapenfeest van den Kon. Officieren
Schermbond
202
Concours Hippique
579
Mr. L. A. N. GERRITS 40 jaar lid der Staten . , . 601
3e Eeuwfeest van het Arme Weeshuis .... 612
Tuinbouwtentoonstelling 1907
813
Nat. militaire wedstrijden
817
Breukelen. L. C. DUDOK DE WIT aan zijn vrienden 263
Brielle. Huwelijk van H. J. F. MAIJER en A. M. STRAVER 656
Bronbeek. Bezoek van H. M. de Koningin
45
Brummen. 50-jarig huwelijk van Mr. J. A. G. baron DE
Vos VAN STEENWIJK en A. M. F. baronesse VAN
AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL
BUISMAN, R. A.

390

Burgerweeshuis te Vlissingen .

218

24

2l6
NV

Bussum. Nat. Concours v. Muziekgezelschapp. (Suppl.) 490a


Bijenteelt. Ver. tot bev. van - in Nederland . . . 138
Intern. Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch . . . 332
616
430
Kon. Zangver. te 's-Gravenhage .... 617, 870/2
Fanfare St. te Heerlen
847
CALCAR, B. C. VAN, geb. DE BOER
675

BIJLEVELD, W. J. J. C
CAECILIA. Rottes's Mannenkwartet ST

CARNEGIE, A
CATOIRE, H.
CELLINI, BENVENUTO
CERVANTES DE SAaVEDRA, M

785/7

250
475
539

Chemische en technische industrietent. te Rotterdam 611


CLAUDIUS CIVILIS. Handboogschutterij te Amsterdam 234/5
Kon. Weerbaarheidsver. te Amsterdam .... 664/8
Columbumbus. Kegelklub te Utrecht
97
Concordia. Harmonie te Ginneken
3T5
Concours Hippique. Bergen op Zoom
443
Breda
579
's-Gravenhage
442> 5I3
Klarenbeek bij Arnhem
4I9
Nieuwe Deli Raceklub
. .
5
Congo. 25-jarig verblijf van A. G R E S H O F F . . . . 107
CONRAD. Werf te Haarlem
253
COOMANS. Grand-Hotel te Rotterdam
593
CORNELISSEN, J . H
' . . . . 652/3
Courant. Dagblad - De
59
CRAMER, H
34
Crefeld. 2e Eeuwfeest der vereeniging met Pruissen 378
Crescendo te Medemblik ....
231
CREUTZ, MR. S. baron
327
Culemborg. R. K. Werkliedenver. St. Joseph . . . 143
Cura9ao. Mij. tot bev. v. landbouw, veeteelt, zoutaanwinning en visscherij
454

217
N.

Cynophilia. Ned. Kennelklub 35, 90, 217, 229,


DAGUERRE. Haagsche fotoklub

Delft.

292, 397, 472

548/9, 607/8, 843/4


683

25-jarig

bestaan der Studentenroeiver. Laga" 214


Verjaardag van Prof. E. GUGEL
281
Maskerade 1903
408
Prijspenning Studentenkorps
409
70 Verjaardag van den burgemeester, F. M. DE
70E

VRIES VAN HEYST

574

Ter eere van prof. B. H. P E K E L H A R I N G . . . . 807


Deli. Concours hippique van wege de Nieuwe Deli
Raceklub
Deventer. Hulde aan DR. A. W. NIEUWENHUIS . . 232
25~Jai"ig bestaan der Rijkskweekschool voor onder
wijzers
274.
Schietwedstrijd 1902
344
Ver. tot vrijw. oefening in den Wapenhandel . . 687/8
W H. F. baron VAN HEEMSTRA, 25 jaar burgemeester 836
Djambi. Krijgsverrichtingen in 1901
4
DOMPIERRE DE CHAUFEPI, DR. H. J. DE .
DONDERS, DR. F. C
Don OUYOTE. 3E Eeuwfeest van de uitgaaf

880

49
. . . 539
Door Eendragt Bloeyend te Koog-Zaandijk (Suppl.) 216a
DOOREN S, MARIA CATHERINA VAN, Vrouwengesticht
. van Weldadigheid te Rotterdam .
. . . .429
DOORNINCK, P. N. VAN

240, 294, 319

Dordrecht. Sneeuw- en IJsklub


78
Hondententoonstelling 1905
556
Bondsfeesten A. N W. B. Gondeltocht .... 672
DOUWES DEKKER, P. J

Drogistenbond. Nederl
DUBOIS, MR. H. F. W
DUDOK DE WIT, L. C

Duitsche Doggenklub. Nederl


Duitsche staande Hondenklub, Nederl

447
611
502
263
3, 87, 418

590

218
JN .

Duitsch feest te Rotterdam


341" (Suppl.)
Duiven. I2|-Jarig bestaan van het Instituut GEUBBELS 482
Duivenvluchten. Rijksprijspenning
Dusseldorf. 12^-Jarig huwelijk van E. BIESENBACH

64

en C. KAUMANNS
658
EELDE, J. C. VAN
258, 308, 769
Eendragt maakt Magt te Oud-Kralingen . . . 387/8
Eeuw, Aanbreken der 20ste

146/7

EGIDIUS, V. D

336

Eindhoven. Koninklijk bezoek

493

ELAND,
EMMA, Koningin-Moeder.

204

Nieuwe Prijspenningen .
25-jarig verblijf in Nederland

62/3
459

Bezoek aan 's Rijks Munt


4^9
Prijspenning voor redding van schipbreukelingen 583/4
Beschermvrouw der Nationale Zangschool te s-Gra
venhage
806
Schietwedstrijden te Loosduinen. Penning met H. M.'s
borstbeeld
50 Verjaardag te Baarn gevierd

^4
852

ENDTZ, L.
7^
ENDYMION. Ver. van kunstvrienden te s-Gravenhage 296
ENSCHEDE. Firma JOH. & Zonen
... 46> 47
IZAAK
47
n4
8x0/1
Excelsior. Ver. tot veredeling van Zangvogels en

Entre-nous. Kegelklub te Amsterdam

ERASMUS, DESIDERIUS

Pluimvee op Schouwen en Duiveland .... 402

7I3

FONTEIN, R. en Firma Erven L. R


Fortuin, het

Lottovereen.

te Amsterdam

. 553/5

Fotografiewedstrijd ,,de Courant"


59
Fotografische kunst. Int. tentoonstelling te Amsterdam 85*
Franeker. Afd. der Friesche Mij. van Landbouw .

. 693

219
Friesland

(Verv.)

B. VAN DER MEULEN PZ. 50 jaar in dienst der firma


Erven L. R. FONTEIN
Friesland. Mr. B. PH. baron VAN HARINXMA THOE
SLOOTEN, 25 jaar kommissaris der Koningin . . .
Bezoek

van

het

Koninklijk

L.

1904 .

. 562

VAN

J.

423
568

echtpaar

Gajo- en Alaslanden. Krijgsverrichtingen in

GELDER,

713

780

Gelre. Ver. tot beoefening van Geldersche Geschiedenis,


Oudheidkunde en Recht
Gemeenteambtenaren.

551

Ned.

Bond

van

.48, 669

GERRITS, MR. L. A. N
GEUBBELS, Instituut te Duiven
GHEEL GILDEMEESTER, DR. F. VAN
Ginneken.
Ginneken

Festival
en

der

Bavel.

harmonie

MR. W. H.

601
482
858

,,Concordia"

E.

baron

BORCH 25 jaar burgemeester


GOEDKOOP, D. Jr
P-

609, 610
742

Dz

GOETHE, K. E.
GOLLARDS, C

geb.

315

VAN DEN

253
456

TEXTOR

644

Goor. School- en

265, 834a

Volksfeest

GOOR, G. G. VAN

600

's-Gravenhage 1)

MR. M.
30
2'

W.

baron

DU TOUR VAN BELLINXHAVE,


8

jaar lid der Duinkommissie

23

Wapenfeest Officierenschermbond

29,

ie Vredesconferentie

70-jarig

bestaan van het

Jagers

3'

W apenfeest

4I/2

Kon.

Officieren

Hondententoonstelling
Nat.

1)

33

Regiment Grenadiers en

1 entoonstelling

Zie ook: Scheveningen.

Schermbond

1900

van

muziekinstrumenten

85
92

99

220

's-Gravenhage. (Verv.)
JHR. MR. V. E. L. DE STUERS 25 jaar referendaris
Geschiedkundige Tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen
10-Jarig bestaan van die Haghe", 650-jarig bestaan
der stad en 200ste geboortedag van WILLEM III
Bezoek van PAUL KRGER aan H. M. de Koningin
Huldebetooging van Neerlands Harmonie- en Fan
faregezelschappen aan H. M. de Koningin . . .
Huwelijk van H. M. de Koningin . . . 152,

N.
101
I05

120
123

151
201

Kattententoonstelling 1901
220/1
25-Jarig bestaan der Kon. Militaire Kapel van het
regiment Grenadiers en Jagers
228
Internationale postzegeltentoonstelling
236

Officieren Schietgezelschap der dienstdoende schut


terij
(Suppl.) 269a
5 C Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond . . . 2 7 7
Vereeniging van kunstvrienden ENDYMION" . . 296
Ver. die Haghe" bezoekt Voorschoten .... 309
Ver. het Nederlandsche Zeewezen"
3l6
Hondententoonstelling 1902
321
25-jarig priesterschap van JHR. W. G. M. WITTERT

VAN HOOGLAND

335

's-Gravenhaagsche Kegelbond
358/9
8oe Verjaardag van den kunstschilder J. G. SMITS 386
6e Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond . . 393
J. VAN LOKHORST 25 jaar rijksbouwkundige . . 394
25-Jarig bestaan der Scherpschuttersver. Oranje-

Nassau"
4I2/5
Ter eere van E. A. M. VAN DER KUN
429
Eeuwfeest van de wederoprichting van het St.
HUBERT'S gilde
431
DR. TH. P. H. VAN AALST, rector van het gymna
sium, 25 jaar gepromoveerd
435
7de Verjaardag van H. J. KESSLER
436

221

's-Gravenhage. (Verv.)
N
Paardententoonstelling en concours hippique . . 442
Plakket P. J. DOUWES DEKKER
447
3 Wapenfeest Onderofficieren Schermbond . . . 459a
8oe Verjaardag van JOZEF ISRAELS
460
T Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond . . . 465
J. H. DE GROOT 50 jaar vrijmetselaar
468
75"Jarig bestaan van het regiment Grenadiers
en Jagers
483/6
Wintersport en tuinbouwtentoonstelling . (Suppl.) 501a
Tentoonstelling van kookkunst, hotelwezen en
industrie
506/7
20-jarig bestaan van ,,Arti et Industriae" . . . 508/9
Concours hippique
. 513
8f \\ apenfeest Kon. Officieren Schermbond .
. . 541
50-Jarig bestaan der Normaal Schietschool . . 542/3
Hondententoonstelling 1905
577
Eeuwfeest der Firma LISSA & KANN
592
5' Wapenfeest Kon. Onderofficieren Schermbond 595
9e Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond
. 599
50-Jarig huwelijk van H. W. MESDAG en S. VAN
HOUTEN
605/6
MR. W. J. SNOUCK HURGRONJE treedt af als voor
zitter der Kon. Zangver. Caecilia" .... 617
50-jarig huwelijk van D. DE JONG CLEYNDERT en C.
GOLLARDS
644
Kongres der Intern, ver. tot bestrijding der Tuberkulose
657
Haagsche Fotoklub DAGUERRE"
683
10' Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond . . 725/8
Inwijding van het Kantoorgebouw van Lotisico" 729
2de Vredeskonierentie
745/767, 777/9, 803
Eerste steenlegging^ voor het Vredespaleis . . . 785/7
Prijsschieten Grenadiers en Jagers
795
50-Jarig bestaan der Kon. Nationale Zangschool 806

222

's-Gravenhage. (Verv.)
Nne Wapenfeest Kon. Officieren Schermbond . . 83,7/8
50-jarig bestaan der Rijksveldwacht .... 853/4
DR. F. VAN GHEEL GILDEMEESTER 25 jaar predikant 858
Prijspenningen Kon. Zangver. CAECILIA . . 870/2
BEUKEMA-beker

(voetbal)

877

Gymnastiekver. Olympia"
^7&
DR. H. J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPI .... 880
Grenadiers en Jag'ers
41/2* 22> 4^3/6, 795
I07
GRESHOFF,
Groningen.
Hondententoonstelling 1899
35
Nieuwe prijspenning der gemeente
36
Groninger Mij. van Landbouw en Nijverheid . . 69
Tentoonstelling v. Nijverheid en Kunstindustrie 44> 422
N. ROST FZ. 40 jaar lid van den gemeenteraad . . 59^
Hulde aan Prof. A. J. VAN HAMEL
739
GROOT, A. W. DE
^59
J. H. DE
468
F)45
GROTHE, JHR. C. I. J
2^1
GUGEL,
Gymnastiekverbond, Nederlandsch 135/6, 597/^> ^9/2> ^4
Noordergewest
41
Gymnastiekver. - Zwolsche .
39^
Haarlem.
Zangwedstrijd Haarlems Zanggenot .... 7
Eeuwfeest der Firma W. VOET & Zonen .... 115
P. GOEDKOOP DZ., 12\ jaar direkteur der werf
253
CONRAD"
2
Gevelwedstrijd
59> 2(30
266
Prijspenning der gemeente
Huwelijk van W. J. VOET en A. M. WESTERVELD 328
Hondententoonstelling 1903
3l^4
Gevelwedstrijd
391/2

223

Haarlem. (Verv.)
N
2 Eeuwfeest der drukkerij van de firma JOH. EN
SCHED & Zonen
406/7
4' Eeuwfeest der Societeit Trou moet blijcken" 433
Haarlemsche Voetbalbond
45 x
Hondententoonstelling 1904
8oe Verjaardag van H. J. SCHOLTEN
488
4'' Wapenfeest Onderofficieren Schermbond . . 538
25-Jarig bestaan der Kunstnijverheidsschool .
. 559
(Suppl.) 559a
Koninginnedag . 566
Prijspenning van het Koloniaal Museum . . .575
Prof. Dr. J. BOSSCHA
580
Concours triangulaire NIMROD
619
Afd. Haarlem en Omstreken der Mij. tot bev. der
Bouwkunst
.... 827
25-Jarig bestaan van den A. N. W. B
850
Vooroefeningen voor de Olympische Spelen . . 868
Haarlemsche Kegelbond
873/4
Kegelclub de Phoenix"
875
Haarlem's Zanggenot
7
Haarlemsche Kegelbond
875/4
HAAS, J. H. L. DE
280
Haastrecht. 10-Jarig bestaan van Prima volta" 132
Haghe, Ver. die
I20, 309
HAIGHTON, J. Z
729
HAMEL, DR. A. J. VAN
739
Hanau. ic Renie der Akademische Verbindung
BENVENUTO CELLINI"

Handboogschutterij CLAUDIUS CIVILIS",


sterdam
Handelssocieteit te Utrecht

475

te Am
234/5
272, 401

HANNEMA, L
G
HARINXMA THOE SLOOTEN, MR. B. PH. baron VAN 423

224

Harlingen.
N.
25-Jarig lidmaatschap van den gemeenteraad van
L. HANNEMA, H. SIMONSZ en W. HARMENS CZ. 9/11
50-Jarig huwelijk van W. HARMENS CZ. en H.
BOLMAN

333

W. HARMENS CZ. 25 jaar ambtenaar van den


burgerlijken stand
654
HARMENS, W. CZ

IX>

333. 654

Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Huldebetooging


van Neerlands - aan H. M. de Koningin . . 151
Prov. Bond van - in Noord-Holland
361
HEEMSTRA, W. H. F. baron VAN
836
Heerlen. 75-jarig bestaan der fanfare ST. CAECILIA" 847
Heidemaatschappij, Nederlandsche .
"7
T
Heiligdomsvaart te Maastricht
3 7/8
Helder. Huishoudelijke Scherm wedstrijd . . . .458
Prijspenning der gemeente
588
Helmond. Festival fanfare Phileutonia" .... 106
Koninklijk bezoek
494
Festival Werkmanskring"
567
HENDRIK, Prins DER NEDERLANDEN.
Huwelijk met H. M. de Koningin
151/21
e
205/8
i Bezoek aan Amsterdam
Prijspenningen
282/7, 368/77, 5I5/528
Opening nieuwe Maasmond
491
Bezoek aan Heusden, Eindhoven, Helmond . . . 492/4
Bezoek aan Amsterdam 1904
499
Schietwedstrijd Loosduinen 1904
512
Bezoek aan Friesland
568
Beschermheer der Scherpschuttersver. CLAUDIUS
CIVILIS" te Amsterdam
664/8
Hulde van het Nederlandsche volk (Ramp Berlin) 719
Verjaardag te Apeldoorn gevierd
738
HERCULES, Voetbalver. Utrecht
74
88
Herdershondenklub, Nederlandsche

225

's-Hertogenbosch.
St. PAULUS - vereeniging tot bestrijding van het
drankmisbruik in het bisdom
80
Intern, tentoonstelling van bijenteelt
332
50' Gedenkdag van den terugkeer van het beeld
van Onze Zoete Lieve Vrouw"
_^o
25'Ja"g bestaan der bedevaart naar Roermond 648/9
50-jarig priesterschap van A. W. DE GROOT . . 659
Mij. van brandverzekering voor het Koninkrijk
der Nederlanden
689
E
Schietwedstrijd 2 Reg. Infanterie
869
Heusden. Koninklijk bezoek
^g2
P. L. HONCOOP 25 jaar burgemeester
540
en 25 jaar dijkgraaf
620
Hilversum. Aankomst van PAUL KRGER . . . . 215
25"Jarig bestaan der Schietver. WILLEM III" 247/9
Kennel President STEYN"
457
25-jarig huwelijk van JHR. MR. E. W. BERG en
A. A. LENTING

-6J

5"Jarig bestaan van het Harmoniekorps WILHELMINA"

264

Hilversumsche Lawn-tennisklub
831
Hintham. Huwelijk van JHR. MR. F. BEELAERTS VAN
BLOKLAND en Jkvr. M. A. SNOECK
550
HOBOKEN, A. VAN .

Hoek van Holland. Scheepsramp Berlin" .


Hoenderklub. Nederlandsche
HOL, RICHARD

804
. 718/723
141/2
382
22517

Holland. Schietver. Rotterdam


Holland-Amerikalijn
-5^
Hollandia. Fabriek van melkprodukten, Vlaardingen 714/7
Roei- en Zeilver. Oudshoorn
772
Holle kropperklub
830
HONCOOP, P. L

20

15

226

Hondententoonstellingen.

N.

Amsterdam 25, 90, 217, 293, 397- 472- 548/9Arnhem

6o7/8> 843/4

95/6. 647

Dordrecht

55
92- 321

's-Gravenhage
Groningen
Haarlem

384> 4^):c
2-9

Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Rotterdam
Sneek
m.11
Tilburg
Utrecht

44>

86/8,

" 411
7 > 7 T/2
215, 301, 399

.... 618
45

Zutfen
O' QA
Hoop. Amsterdamsche Roei- en Zeilver. de 845, 848, 867
I^

Hoorn. Schietwedstrijd
Oud-Hollandsch

776

Marktplein

Hotelhoudersbond, Nederlandsche

HOUTEN, S. VAN
ST. HuBERT-gilde te 's-Gravenhage
HUMMELINCK, C.

ni/2>

3h7

7J4.

431
7T7

J.
M. C.

'715
7l6

Hunsingo. 50-Jarig bestaan van het Waterschap .


Indi

. 603

Ned. Oost-, Draagteekens voor moed en trouw

22a. b.
(Suppl.)

Het dankbare - aan zijnen oud-gouverneur-generaal

JHR. C. H. A. VAN DER WYCK


Ter eere van W. VAN DER LEE
3e

203
275

Eeuwfeest van de vestiging van het Nederl. gezag 277

Oud-strijders van Land- en Zeemacht te Rotterdam 438/9


Postspaarbank
Infanterie, 2e
T

ISRAELS,

Regiment

460

227

ITTERSUM, MR. F. A. R. A. baron VAN


Java. Alg. Syndikaat van Suikerfabrikanten .

JELTSEMA, R. SZ

N.
859
. 703
5G2

Je Maintiendrai. Kon. Ver. van Ned.-Indische Oudstrijders van Land- .en Zeemacht te Rotterdam 438/9
Johannesburg. 5~Jarig bestaan van het Vrijwilligers
korps
NG
J - J- DE
809

JONG CLEYNDERT, D. DE

644

St. JOSEPH. R. K. werkliedenver. Culemborg

. >>
,,
IJsselstein
's Gezellenver. Rotterdam

KALBFLEISCH, C. A
KAREL VII, Koning van Frankrijk

143

144

324/5
218
22 5
220/1

Kattententoonstelling 's-Gravenhage
Katwijk aan Zee. Visscherijtentoonstelling ....

KAUMANNS, C

314

6^8
26/8

Kegelbond. Amsterdamsche

's-Gravenhaagsche
358/9
Haarlemsche
873/4
Noord-Nederlandsche
587
Kegelwedstrijd. ,,Columbumbus" Utrecht .... 97
Entre-nous" Amsterdam .... 114
Landbouwersgenoegen" Roosendaal 342

KEMPENAAR, A. C. DE
Kennel. President STEYN" Hilversum
KERKWIJK, J. J. VAN
KESSLER, H. J.

616
457
I26

,^6

Kevelaer. Pontifikale mis, opgedragen door mgr.


H. VAN DE WETERING, bisschop van Utrecht .
51
150-jarig bestaan der processie van Amersfoort . 128
25
>
,,
,,
,,
Klarenbeek. Concours hippique

KOL VAN OUWERKERK, H. F


Kolfbond,

Nederlandsche

,,

Oss .... 790


4x9

645
356/7

228

Koloniaal Museum Haarlem


575
Koninginnedag Haarlem
5W)
Konijnenbond, Nederlandsche
74
Koog-Zaandijk. 50 -jarig bestaan der ver. ..Door
Eendragt Bloeyende" . . . 2l6a (SuP
50-jarig bestaan der ver. BOGAERS" . . 737
Kookkunst, hotelwezen, enz. Tentoonstelling te
's-Gravenhage
56/7
Korfbalbond. Nederlandsche
43
Korintji. Krijgsverrichtingen in 1903
471
Kralingen. Zie Rotterdam.
't Kromhout. Werf te Amsterdam
742
KRGER, P. I2X/5, 213. 270, 302/3, 312/3, 348/9. 503
429
"559

KUN, E. A. M. VAN DER

Kunstnijverheidsschool te Haarlem
KUYPER , A. (Zaandijk)
D R.

420

- 4 5 5 , 8 0 0 /1

Kynologenklub te Amsterdam
384, 4()I
Haagsche
Kynologenvereeniging Nederland 4, 44, 92, 215, 301, 399
618
Tilburg
LABOUCHRE, M. A. M. geb. VAN WEEDE , M. en A. 676
Laga. Studentenroeiver. Delft

2I4

Landbouw.
2
Tentoonstelling Beek en Donk
Groninger Mij. van - en nijverheid . . 09
1
Genootschap te Pretoria
Tentoonstelling te Rhederoord
233
50- Jarig bestaan der Friesche Mij. van - en 1 entoonstelling te Leeuwarden
-3
AFD.
's-Hertogenbosch der Noord-Brabantsche
Mij. van
" ' '
Tentoonstelling Oosterhout. GelderschOverijsselsche Mij. van - en tuinbouw
424/5
Feesten te Leiden

229

Landbouw (Verv.).
N
Tentoonstelling te Winterswijk
444
Curafaosche Mij. tot bevordering van
veeteelt,
zoutaanwinning en visscherij. Koloniale tentoon
stelling
Tentoonstelling Aarlanderveen
495
Tentoonstelling Blitar
536
Tentoonstelling Tilburg
670
Afd. Franeker der Friesche Mij. van 693
De - (Penning)
7o7
Landbouwersgenoegen te Roosendaal
343
Landhuishoudkundig kongres te Veendam .... 576
Lawntennisbond, Nederlandsche
73
,,
klub, Hilversumsche
831
LECK, G. C. VAN DER
460
LEE. W. VAN DER . .
Z/J
T
LEENHOFF, F
6!
Leeuwarden.
50-Jarig bestaan der Onderlinge Brandwaarborg
maatschappij
gj
50-jarig bestaan der IJsklub
148
50-jarig bestaan der Friesche Mij. van Landbouw.
Nationale tentoonstelling
322
Mr. B. PH. baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN,
25 jaar kommissaris der Koningin
423
Nijverheidstentoonstelling
623/4
Onthulling van het standbeeld Voor WILLEM LODEWIJK VAN NASSAU (UZ heit)
655
Afd. der Friesche maatschappij van landbouw en
veeteelt
876
Leiden.
Overlijden van TH. M. ROEST
1
25"Jarig bestaan der studentenroeiver. Njord" .
. 40
Boeieroptocht, 3 Okt. Ver
56
Muziekfestival id
XI3

230
N*Leiden. (Verv.)
'
Optocht van versierde voertuigen, 3 Okt. ver. . . 244
Sportbetooging id
334
Landbouwfeesten id
42^
Studentenschietver. ProPatria"
531
Draagpenning voor kommissarissen der Studentensocieteit MINERVA"
537a
Muziekfestival 3 Okt. ver
57
Studentengezelschap Operam demus"
72
Ver. tot bev. van het Vreemdelingenverkeer . . 825
Prijspenning van het Leidsch Dagblad
826
30e Taal- en letterkundig kongres
861

LELY,

46, 204

LENS, S. geb. ENDERS


LENTING, A.
LEO XIII

252

288/291, 389
741

LEONHARDT, J.H.H

Leur, Standbeeld voor A. VAN BERGEN onthuld .

. 498
660

LEUR, W. P. DE

Levenverzekering Mij. Utrecht


53> 77
Holl. Societeit van - en te Amsterdam .... 797
Lichamelijke Opvoeding, Ned. Bond voor . . . 862/3
LICHTENBELT, A. D. F. W

860

LINDSEN, F. A
^
Lissabon. 30-Jarig bestaan van het Aardrijkskundig

Genootschap
LISSA & KANN, Firma

572
592

LOKHORST, J. VAN

394

Loosduinen. Schietwedstrijden 1899 37/8, 1903 412/5,


1904 511/2, 1905 578, 1906 663, 1907 814

Lotisico 's-Gravenhage
LOUISE, Koningin van Pruissen
LYNDEN, MR. A. F. baron VAN
LYNDEN VAN SANDENBURG, F. A. C. graaf VAN .
de Maas", Postduivenver

729
I45
856

57
261

231

N.

de Maas", Roei- en Zeilver. 224 ; Kon. 453a en b. (Suppl.)


Maasmond. Opening van den nieuwen
491
Maastricht.
Maastricht vooruit
3g
Hondententoonstelling 1901
229
Kon. Zangver. Mastrechter Staar"
267
Heiligdomsvaart 1902
317/8
Hulde aan Jhr. Mr. C. J. M. RUYS DE BERENBROUCK
MAN, MARIE G. A. DE

4^4
557

Marine-jachtklub 139, Kon


487, 821/2
,,
matrozen, Alg. bond van Nederlandsche . . 81

Sportver
818/9
MARKUS, MR. C. R
501
MARTENS, JHR. MR. J. L. A
432
Maskerade. Delft 1903
408
Utrecht 1901, 223 ; 1906
646
Mastrechter Staar ; Kon. Zangver
267
MAIJER, H. J. F
656
Medemblik. Festival Crescendo"
231
Meerkerk. Zuivelkursus 1902
520
MEIER, F. en A
602
MESDAG, H. W
605/6
MEURS, AGATHA VAN
254
MICHIELS VAN \ ERDUIJNEN, MR. L. P M H. baron . . 150
Middelburg. Ver. Uit het volk, voor het volk" . . 268
I entoonstelling van rashonden en pluimvee .
411
MARIE G. A. DE MAN, Hulde aan
557
Tentoonstelling van Konijnen (-)
661/2
Middenstand. Ned. Bond van vereenigingen voor
den handeldrijvenden
820
Militaire sportver. te Salatiga
537
Wedstrijden te Breda
817
MINERVA. Roeiver
864
Studentensocieteit Leiden . . . . . . 537A

232

N\
Moed en trouw. Draagteekens voor . . . 22a en b. (suppl.)
Monstertentoonstelling te Amsterdam .... 264, 337
Moordrecht. Prijspenning van A. C. SNEL, burgemeester 589
Moskou. Huwelijk van F. VAN NEDERVEEN BOERSMA en
25
H. GATOIRE
Motorbootklub, Nederl
823
MULDER, K
597/8
Munt en Penningkunde. Kon. Ned. Gen. voor 478, 802
Munt, 's Rijks
89, 103, 118, 476, 489
257/8
Muntkollege
Muziekinstrumenten. Ned. Tentoonstelling van . . 99
Muziekwedstrijd'te Tilburg
510
NASSAU, WILLEM LODEWIJK VAN
655
Nationale Zangschool, Kon. - te 's-Gravenhage . . 806
Natuur-, genees- en heelkunde. Gen. ter bev. van 123
Nederland. Deelneming aan de wereldtentoonstelling
te Parijs in 1900
I31 I5
Nederlandsch Belgische kommissie
805
NEDERVEEN BOERSMA, F. VAN
250
New-York. 250-jarig bestaan als gemeente . . . 385
NICOLAAS II, Keizer van Rusland . . 30, 748/767, 777
NICOLA, KOECHLEIN & Co
671
NIE, W. F. K. VAN
79
232
NIEUWENHUIS, DR. A. W
Nieuwerkerk a/d IJsel. Festival
552
NIKAPHOROS II PHOCAS
48
NIMROD. Ned. Jachtver. 25, 53/4, 86, 95/6, 217, 352, 405
472> 556, 607/8, 619, 768, 781/2, 843/4
Njord. Studentenroeiver. Leiden
4
Noord-Brabant. Mr. L. A. N. GERRITS 40 jaar lid der
Ged. Staten
601
DR. A. VAN DER STEEN 50 jaar lid der
Prov. Staten
623
Noordbrabantsch-Duitsche Spoorweg Mij
i27

233
N.

Noord-Holland. Prov. Bond van Harmonie- en Fanfare


gezelschappen
361
Noordnederlandsche Kegelbond
587
Normaalschietschool te 's-Gravenhage . . . . . 542/3
Nosokomos
832
Nijmegen.
Concours hippique
230
Schietwedstrijd
238
6' \\ apenfeest Kon. Onderofficieren Schermbond 710
Hondententoonstelling 1907
768, 781/2
Nijmeegsche Sportver
230
Nijverdal. G. SALOMONSON HZ., 25 jaar direkteur der
Kon. Stoomweverij
6
Nijverheid. Groninger Mij. van landbouw en ... 69
Ver. tot bev. van Fabrieks- en Handwerks- . . . 94
en Kunstindustrie-tentoonstelling te Groningen 404, 422
Dept. Utrecht der Mij. van 544
50-jarig bestaan der ver. - te Leeuwarden. Ten-
toonstelling
623/4
Oberlahnstein. Victoriabron
879
3 Octoberver. te Leiden 56, 113, 244, 334, 428, 570
Oegstgeest. Huwelijk van W. J. J. C. VAN BIJLEVELD
en A. C. DE KEMPENAAR
616
Officieren Schermbond, 23 ; Kon. 85, 140, 202, 276, 393
458, 465. 54i. 599. 725/8, 837/8
Olympia. Gymnastiekver. 's-Gravenhage
878
Olympische spelen. Vooroefeningen Haarlem . . . 868
Onderling belang. Werfver. Willemsoord
535
Onderlinge oefening. Liedertafel Amsterdam . . 297/9
Onderofficieren. Ned. Bond van Oud77
Schermbond 278, 383, 459a, 538 ; Kon.
595. 7io
Onderwijzers(-ssen) Ver. van Christelijke .... 93
Onze Vloot. Ver
833
Oogheelkundig kongres Utrecht
49

234

Oranje.
N.
100
OORDT, J. A. M. VAN
IOo
OOSTEN, S. L. J. VAN
Oosterhout. Landbouwtentoonstelling . . . . ' . 424/5
Oost-Indische Compagnie. 3e Eeuwfeest van het
verleenen van oktrooi aan de
277
Operam demus. Studentenver. Leiden
702
Oranje-dag Arnhem
241/3

Huisorde van
' 545/6
Nassau. Scherpschuttersver
412/5
Nassau-Oord
251
's Vriendenkring. Willemstraat, Amsterdam . . 499
Vrijstaat
339> 341
Ornis. Holl. pluimveeklub Amsterdam
269
Ornithophilia
829
Orpheon. Mannenzangver. Amsterdam
331
Orpheus. Schiedam's Mannenkoor
219
Oss. Dr. A. VAN DER STEEN 50 jaar lid van prov. staten 621
25-jarig bestaan der processie naar Kevelaer . . . 790
Oud-Beijerland. Muziekfeest
300
Oudenbosch. 50-jarig huwelijk van P. C. VAN VLISSINGEN en V. D. EGIDIUS
336
Oudewater. Festival
39^
Oudshoorn. 25-Jarig bestaan der roei- en zeilver.
Hollandia
Paardententoonstelling 's-Gravenhage
442
Paaschtentoonstelling Utrecht
292
PALLANDT VAN WAARDENBURG EN NEERIJNEN, MR.
W. C. baron VAN
410
PARSIVAL-opvoering Amsterdam
55 ^
Parijs. R. A. BUISMAN24

Deelneming van Nederland aan de wereldtentoon


I3I.
stelling 1900
Patrimonium. Afd. Hilversum
. . 213
St. PAULUSver. te 's-Hertogenbosch
80

PECK, G. JR., PECK & CO


PEKELHARING, DR. B. H
PERKS, W. A. G

Phileutonia. Fanfare Helmond


Philippijnen. Eerepenning voor de strijders .
de Phoenix. Kegelklub Haarlem

235
N.
741
807
476
106
. 706
875

PLUGGE, J. J

4I7

Pluimveehouderij en tamme konijnenteelt, Ver. tot


bev- van

-573

Pluimveeteelt, \ er. tot bev. van - in Nederland . . 661/2


Politie. Broederschap van hoofdkommissarissen en
kommissarissen in Nederland
89
Portugaletta. Postduivenver
554
Postduivenvereenigingen . . . 7 5 , 7 6 , 2 6 1 , 3 6 5 / 6 , 5 3 4
wedvluchten van
64
Postzegel tentoonstelling. 's-Gravenhage
236
Rotterdam
812
Pretoria. Landbouwgenootschap
83, 881
\ erjaardag van H. M. de Koningin
497a
Begrafenis van PAUL KRGER
503
Prima \ olta. Muziekver. Haastrecht
132
PRISSE, F. B. A. PH. baron
47
Propagandapremie A. N. W. B
467
Pro Patria. Studentenschietver. Leiden
531
Psychiatrie enz. Intern, kongres te Amsterdam . . 796.
Ragamakamp
379) 380
RANDWIJK, P. H. baron VAN
571
RAUPP, G. R. C. M
744
RECHTEREN LIMPURG, A. F. graaf VAN
212
REEPMAKER, MR. J- C
REIGER, DR. B
REMBRANDT, 3E Eeuwfeest zijner geboorte .

Rhederoord. Landbouwtentoonstelling
RIEMSDIJK, JHR. B. W. VAN
Roermond. Intern, muziekfeest

127
835
. 625/643
233
60
559B (Suppl.)

236
25-Jarig

bestaan der bedevaart v. 's-Hertogenbosch 648/9

ROEST, TH. M

Roomsch Katholieke kerk, 2oc Eeuwfeest .

. 288/291

Roosendaal. Festival Vlijt en Volharding" .


Kegelwedstrijd

ROSENTHAL,
S.

ROST,

.104

Landbouwersgenoegen" .... 342

VON .... 342a

G. Baron

(Suppl.), 743

VON

743

50

N. Fz

Rotterdam. Hondententoonstelling 1899

44

1900
25-jarig

86/8
jubileum

van

MR. J. C. REEPMAKER

Hondententoonstelling 1901

127
215

50-jarig bestaan der roei- en zeilver. de Maas

224

17

225

Schietver. Holland"
Postduivenver. de Maas"

261

Hondententoonstelling 1902

301

H.

CRAMER,

50 jaar onderwijzer aan de Akademie

van beeldende kunsten enz


Tentoonstelling St.

JOSEPHS

34
gezellenver. .

323/4
329

Schietwedstrijd
Duitsch

feest,

Nov.

34Ia

1902

(Suppl.)

Rotterdamsche Lloyd

380

Schietver. Eendragt maakt Magt te Oud-Kralingen 387/8


Hondententoonstelling 1903

399

E. A. M. VAN DER KUN 25 jaar hoofdbestuurslid


het M. C. VAN DOOREN'S Vrouwengesticht

van
van
429

Weldadigheid
5-jarig bestaan van Rotte's Mannenkwartet St.

CAECILIA"
30-Jarig

43

bestaan der oud-strijdersver. Je Main-

tiendrai"

43/9

Bond van Rotterd. Schietvereenigingen .


Ver.

tot

verfraaiing en

tot

bev.

lingenverkeer
Kon. Roei- en Zeilver. de Maas" .

van

-449

Vreemde
45

. 453a en b (Suppl.)

237

Rotterdam. (Verv.)
N
G. C. VAN DER LECK, 25 jaar direkteur der Rotterdamsche Melkinrichting
469
50-Jarig bestaan van Rotte's Mannenkoor . . . 490
Ver. tot veredeling van volksvermaken .... 497
J. V. WIERDSMA 25 jaar in dienst der HollandAmerikalijn
569
Tentoonstelling van pluimgedierte en konijnen . . 573
Toegangspenning tot het restaurant COOMANS . . 593
Tent. van Chemische en technische Industrie . . 611
Hardloopwedstrijden voor voetballers
615
ie Automobielbrandspuit in Nederland vervaardigd 711
Opheffing der Schutterij
788/9
Postzegeltentoonstelling
812
25-jarig huwelijk van MR. A. C. VAN BLOMMESTEIN en C. A. THOMEE
846
Prof. A. D. F. W. LICHTENBELT 25 jaar werkzaam bij
het technisch onderwijs
860
Schietklub de Scherpschutter" . . 142a en b (Suppl.)
Rotte's Mannenkoor
490
Mannenkwartet St. CAECILIA"
430
RUMPHIUS, G. E
305/6
RUYS DE BERENBROUCK, JHR. MR. C. J. M. . . . 434
RUIJS DE PEREZ, P. I. B
327
RUIJTER, M. AZ. DE

FJO/6

Rijkskweekschool voor onderwijzers Deventer . . . 274


Rijksveldwacht, 50-jarig bestaan
853/4
de Rijnstreek. Ver. tot bev. v. Vreemdelingenverkeer
te Alphen
496
SAHER, E. A. VON
.
.... 559
Salatigasche militaire Sportver
537
SALOMONSON, G. HZ
6
Sanboo. Schietver. Amsterdam
364
Scheepsjournalen. Rijkspenningen voor verdienstelijke 350/1
SCHEFFER, A
' 401

238

N.

Schelde, Kon. Mij. de, te Vlissingen


119
Schermen, zie op : Officieren en onder-officieren.
Scherpschutter. Rotterdamsche Schietklub, de 142a en b
(Suppl.)
Scherpschutters, Kon., van de Veluwe Apeldoorn 448
Kon.ver. van Nederl.37/8, 130, 329, 511/2, 578, 663, 814/6
Scheveningen. Wet tot aanleg van een visschershaven 46
Aanleg van de visschershaven begonnen . . . 204
Automobielfeesten
560, 651, 774
Schiedam. Tentoonstelling van toestellen voor het
gebruik van gas, water en acetyleen
55
Nat. Zangwedstrijd Orpheus"
219
Schieland. A. VAN HOBOKEN 25 jaar hoogheemraad 804
Schietvereenigingen
.... 363/4, 449, 531, 685/6
Schietwedstrijden. Kon. eereprijs voor
273
Schilderspatroons. Bond van Nederl
532
Schilderijen. 4-Jaarl. tentoonstelling Arnhem . . 237
SCHILLEMANS, C

3&I

Schipbreukelingen. Prijspenning van H. M. de Konin


gin-Moeder voor redding van
583/4
Schoen en lederindustrie. Tentoonstelling Waalwijk . . 441
SCHOLTEN, H. J

488

School- en Volksfeest Goor


265, 834a
Schoonhoven. 30-jarig bestaan der ver. Apollo" . . 477
Schouwen en Duiveland. De ingezetenen aan J. J.
VAN KERKWIJK
- 126
Ver. Excelsior"
402
SERVATIUS, H
SIMONSZ., H

Six, Jkvr. C. 1
JHR. W
Slangevecht
SLOET, MR. J. J. S. baron
SMITS, J. G

317L^
10

295
842
263
551
386

Sneek. Ver. tot bev. van het Vreemdelingenverkeer 354/5

239
N.
Hondententoonstelling
562
Zeilvereeniging . .
684, 791
Behendigheidswedstrijd voor motorbooten . . . 791
Sneeuw- en IJsklub, Dordrechtsche
78
SNEL, A. C
589
SNELLEN, DR. H
49
Snelpost. Postdmvenver. de, Amsterdam .... 365
SNOECK, JKVR. M. A
550
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG LUNENBURG, C. H. . . 470
SNOUCK HURGRONJE, MR. W. J
617
Soestdijk. 50-jarig huwelijk van L. J. VAN GELDER
en L. A. ENDTZ
780
Souburg. J. J. PLUGGE 25 jaar gemeentegeneesheer 417
Spaarbank te Utrecht
308, 432, 501, 505
de Steeg. Meerderjarigheid van J. C. J. baron BRANTSEN VAN RHEDEROORD . . . n6, Zie ook 117, 233
STEEN, DR. A. VAN DER
621
STEIJN, M. F
339/41, 457
STRAVER, A. M. . .
656
M. J. . . . .
446
Studentenkorps Bingen
. .
...
... 705
Delft
409
Schietver. Kon. Amsterdam
617a
Sociteit Leiden
537a

Utrecht
216
(Zie verder op de akademiesteden).
STUERS, JHR. MR. V. E. L. DE
101
STUYVESANT, P
385
Suikerfabriekanten, Alg. Syndikaat op Java. . . . 703
Sumatra. Midden-, Krijgsbedrijven 1903- 1907 . . . 841
Sumatra's Oostkust. Vrijwilligerskorps ..... 704
SWAMMERDAM, J
133
Taal- en letterkundig kongres te Leiden .
. . 861
TALMA, DR. S
245/6
Technici, Bond van
857

240

N .

Tehuizen voor schoolgaande kinderen Amsterdam . . 839


Terrierklub, Nederlandsche . . 72, 137, 321, 479, 647
THIEME, D. A

firma W. J. & Co

J 34

381

THOMEE , C. A
846
Tielerwaard. MR . W. C. baron VAN PALLANDT VAN
WAARDENBURG EN NEERIJNEN , oud-dijkgraaf . . 410

510
618
670
. 744
352
TOURNIAIRE, E. J. J. B
808
TOUR VAN BELLINCHAVE, MR. M. W. baron DU . .
8
Transvaalpenning 1899/1900
84
Trekhond Bond tot bescherming van den
. 360
Triton. Utrechtsche Studentenroeiver
591
Trou moet blijcken. Societeit Haarlem
433
Trouwe dienst bij land- en zeemacht . . 4^)2/4> ''77/9
Tuberkulose. Kongres der intern, ver. tot bestrijding der 657
Tuinbouw en plantkunde. Ned. Mij. voor . . . 58
279
Tuinbouwtentoonstelling te Boskoop
Tuinbouw. Baroniesche
813
Twentsche Wielrijdersbond
452
268
Uit het volk, voor het volk. Middelburg
Uithuizen. R. JELTSEMA SZ . landbouwer . . . . 5 8 2
Utrecht. Hondententoonstelling 1898
3
Wedstrijd Utrechtsche Wielerbaan
43
9e Oogheelkundig kongres
49
Zilveren priesterfeest van mgr. H. VAN DE WETERING 50/1
Promotie van F. A. C. graaf VAN LIJNDEN \AN

Tilburg. Muziekwedstrijd
Hondententoonstelling
Landbouwtentoonstelling
Installatie van burgemeester G. R. C. M. RAUPP .
Tir rglmentaire (Nimrod)

SANDENBURG

De broederschap van hoofdkommissarissen en


kommissarissen van politie in Nederland bezoekt
de Munt

57

^9

241

Utrecht. (Verv.)
N
Vergadering der ver. v. Christelijke onderwijzers enz. 93
Vergadering der ver. tot bev. van Fabrieks- en
Handwerksnij verheid
94
Kegel wedstrijd Columbumbus
97
Bezoek van H. M. de Koningin
102
Voorgenomen bezoek van H. M. aan de Munt . . 103
C. DE BOUTER, amanuensis aan'de Munt . . . 118
50-Jarig bestaan van Utrecht's Brandweer 209, 210
Inwijding der nieuwe Studentensociteit . . . 216
Maskerade 1901
223
DR. S. TALMA, 25 jaar hoogleeraar
245/6
Mevr. S. LENS-ENDERS
252
Opheffing van het Muntkollege
257/8
40-jarig bestaan der rederijkerskamer JAN VAN
BEERS" - Tooneelwedstrijd
271
5-Jarig bestaan der Handelssociteit
272
1' Wapenfeest Onderofficieren Schermbond . . 278
Paaschtentoonstelling
292
J. C. VAN EELDE 25 jaar kommissaris der Spaarbank 308
Verblijf van PAUL KRGER
312/3
Bierbrouwerij de Krans", Zie n
343
C. J. BEGEER
247
Ver. Avicultura"
362
MARGOT BEGEER
380*
R. HOL 40 jaar direkteur der stadskoncerten . . 382
A. SCHEFFER 50 jaar bode der Handelssocieteit . . 401
Hondententoonstelling 1903
405
JHR. MR. J. L. A. MARTENS 25 jaar kommissaris der
Spaarbank
4^2
M. J. BEGEER-STRAVER
446
W. A. G. PERKS, 50 jaar ambtenaar aan de Munt 476
Koningin EMMA bezoekt de Munt
489
MR. C. R. MARTENS 30 jaar kommissaris der Spaarb. 501
MR. H. F. W. DUBOIS, 25 jaar notaris
502
16

242
NUtrecht (Verv.).
MR. J. F. DE BEAUFORT, 25 jaar kommissaris der
Spaarbank
55
Levensverzekeringmaatschappij Utrecht" . . . 53
H. A. VAN BEUNINGEN treedt af als voorzitter van
de Afd. der Mij. van Nijverheid
544
Studentenroeiver. Triton"
591
Draagpenning eener Studentenklub
604
25-jarig huwelijk van H. F. KOL VAN OUWERKERK
en JKVR. C. I. J. GROTHE
645
Maskerade en romeinsche wagenrennen .... 646
Prijspenning van den Kommissaris der Koningin 680/1
Idem. Kon. Utr. Fabriek van Zilverwerken firma
C. J. BEGEER
695 700
Hulde van J. C. WIENECKE aan ANTH. BEGEER . 724
25-Jarig bestaan der voetbalver. HERCULES" . . 740
30-jarig bestaan der Ambachtsschool . . . 769
Tentoonstelling van Volksvoeding
77
Kegelconcours Altijd kans"
771
Waterfeest A. N. W. B
Bezoek van het bestuur van den A. N. W. B. aan
de Ateliers der firma C. J . B E G E E R . . . . 7 S 4
5-Jarig bestaan der Utrechtsche Voetbalvereen. . . 798
Vergadering van het Kon. Ned. Gen. voor Munt
en Penningkunde
^2
Prijspenning van den burgemeester
'S2<S
Ornitophilia
^29
Overlijden van burgemeester DR. B. REIGER . . 835
MR. A. F. baron VAN LIJNDEN, burgemeester.
856
Hulde van Vreemdelingenverkeer
Vergadering van den Bond van Technici . 857
Mr. F. A. R. A. baron VAN ITTERSUM, 5 jaar wet"kzaam bij de rechterlijke macht
^59
243
UIJE PIETERSE, TH. VAN
VEEN, DR. J. S. VAN

243
N

Veendam. Gymnastiekwedstrijd
Ned. Landhuishoudkundig kongres
VENING MEINESZ, MR. S. A

4x6
576

255/6

Yenloo. 25-Jarig bestaan der vrijwillige brandweer 426


Venraij. 3e Eeuwfeest der Kon. Schutterij het
Zandakker"
Vereeniging, Sociteit de, Utrecht
77I
Vianen. Festival
4^
Victoriabron Oberlahnstein
87q
VlNK-

A-

VIRULY VERBRUGGE, W. A

769

RG

Visschershaven te Scheveningen
46, 204
Visscherijtentoonstelling te Katwijk
314
\ laardingen. 25-jarig bestaan der fabriek Hollandia" 714/7
^ hssingen. 25-jarig bestaan der Kon. Mij. de Schelde" 119
Inwijding Burgerweeshuis
218
J H. VAN UYE PIETERSE, 50 jaar raadslid .... 243
25\Jaiig bestaan van \ lissing's Mannenkoor .
. 307
\ er. t. bev. v. Vreemdelingenverkeer op Walcheren 353
VLISSINGEN, P. C. VAN

336

\ lootrevue der visschersvloot 1907


799
Mijt en volharding. Nieuwe Kon. Harmonie. Roosendaal

104

VOET, Firma W. & Zonen


J

TI^

328

Voetbal. BEUKEMA-beker
877
bond. Haarlemsche
4^
Nederlandsche
613/5
ver. Hercules" Utrecht
740
Utrechtsche
7gg
^ ogels. Ned. ver. tot bescherming der
701
Volksbond. Ver. tegen drankmisbruik .... 396, 770
Volksstem, de - Dagblad te Pretoria
503
Volksvermaken. Ver. tot veredeling Rotterdam . . 497
Volksweerbaarheid. Ver
I24

244
i .

I29
VONDEL. Ver. Zaandam
Voorburg. 50-Jarig bestaan der meelfabriek van
de firma NICOLA, KOECHLIN & CO
671
Voorschoten. Bezoek van die Haghe .... 39
Voorthuizen. Zie Barneveld.
Voorwaarts. Amsterdamsche Wielrijdersver
43
Vos VAN STEENWIJK, MR. J. A. G. baron DE . . 390
Vrede tusschen Engeland en de voorm. Boeren
republieken
302/3
c
Vredeskonferentie, i ' - 29/33, 2' - 745/7^7. 777/8. 803
Vredespaleis te 's-Gravenhage. 1' Steenlegging 785/7
Vreemdelingenverkeer.
Alphen 497,
Apeldoorn 529
Arnhem 586, Hoorn 776, Leiden 825, Nat. Bond 311
330,
Rotterdam 450, Sneek 344/5. Utrecht 856

Walcheren 353.
Vrienden van de Medaille als Kunstwerk, Nederl.Belgische ver. der 211,277, 459. 77/8. 730, 747,880
VRIES, E. I. DE
342
VRIES VAN HEIJST, F. M. DE
574
Vriezenveen. A. F. graaf VAN RECHTEREN LIMPURG,
50

212

jaar heer

Vrijmetselaren. J. H. DE GROOT 5 jaar vrijmetselaai 4^


Eeuwfeest der hooge graden . . . -474
Waalwijk. Tentoonstelling van schoen- en lederindustrie 441
Walcheren. Ver. tot bev. v. het Vreemdelingenverkeer 353

WAGNER-ver. Amsterdam
WALL BAKE, M. C. VAN DEN
R H. A. VAN
1}

55^
5OO
DEN

650

WALREE, MR. H. N. VAN


. 500
Wandsbeck. Eeuwfeest van het Huzarenregiment
Knigin WILHELMINA der Niederlande" .... 437
Wapenfeesten. Zie Officieren en Onderofficieren Schei in
bond.
Wapenhandel. Ver. tot vrijwillige oefening in den Deventer
687/8

245

WASSENAAR, MR. O. J. E. baron VAN

N.
.... 314

Wat ook val, trouw staat pal. Nat. Oranjebond .

. 719

WELLINGTON

J02

Werkmanskring. Liedertafel Helmond


ondersteuning. Burgerver. Zaandijk .

567

WESTERVELD, A. M
WETERING, mgr. H. VAN DE
WICHERLINK, MR. G

. 594
328

50
262
WlENECKE, J. C
724

SIETSKE geb. ABRAHAMSZ. . . ' . . . 674


\\ ielerbond. Nederlandsche
70/1
Wielerklub. Arnhem
694
Wielrijdersbond. Alg. Ned. 310, 467, 672/3, 783/4, 850
Twentsche
452
WIERDSMA, J. V

5G9
WILHELMINA. Koningin der Nederlanden.
Prijspenningen (PANDERBEGEER)
12 21
Draagpenninkje
22
ie Vredeskonferentie
29
Bezoek aan Bronbeek
45
Prijspenning voor duivenvluchten
64
Proeven van ontwerpen voor de nieuwe munten 65/6
Prijspenningen (GERRITSEN)
67/8
Postduivenver. WILHELMINA" Apeldoorn .... 76
Bezoek aan Utrecht
I02
Voorgenomen bezoek aan de Munt
103
Aanbieden der Gelderland" aan P. KRGER . . 122
Bezoek van P. KRGER
123
Huldebetooging van Neerlands Harmonie en Fan
faregezelschappen
151
Huwelijk met HENDRIK Hertog VAN MECKLENBURG
SCHWERIN
152/201
Bezoek aan Amsterdam 1901
205/8
Medaillonrelief (GUST. V. KALCKEN) . . 208a (Suppl.)
Kon. Eereprijs voor Schietwedstrijden
273

246

WILHELMINA, Koningin der Nederlanden (Verv.).


N.
WILHELMINA-ver. te Alphen aan den Rijn . . . 325/6
Penningplaat (FADDEGON)
34^
Rijkspenningen v. verdienstelijke scheepsjournalen 350/1
Eeuwfeest van het Wandsbecker Huzarenregiment
Knigin WILHELMINA der Niederlande" . . . 437
Opening van den nieuwen Maasmond .... 491
Bezoek aan Heusden, Eindhoven, Helmond . . 492/4
24e Geboortedag te Pretoria gevierd .... 497a
Bezoek aan Amsterdam 1904
499
Eerepenningen voor kunst en wetenschap der
huisorde van Oranje
545
Hilversumsch Harmoniekorps WILHELMINA ' . . 564
Bezoek aan Friesland
568
2"
Vredeskonferentie . . 745/46, 748/67, 777/9, 803
Opening Psychiatrisch kongres te Amsterdam . . 796
WILLEM II, Koning 702
III Koning - Stadhouder
120
III Schietver. Koning - te Hilversum . . 247/9
Willemsoord. Werfver. Onderling Belang . . . -535
Senaat der Adelborsten
682
Wintersport en tuinbouwtentoonstelling 's-Gravenhage 501a
(Suppl.)
Winterswijk. Landbouwtentoonstelling
WITTERT VAN HOOGLAND, JHR. W. G. M. . .
E. B. F. F. baron .

444
. 335
. 470

Workum. 1000-Jarig bestaan


775
WITCK, THR. C. H. A. VAN DER
203
de Wijn
708
IJsklub te Leeuwarden
I48
IJsselstein. R. K. Werkliedenver. St. JOSEPH" . . 144
Zaandam. 50-jarig bestaan der ver. VONDEL" . . 129
Zaandijk. 50-jarige dienst van A. KUYPER b/d brandw. 420
25-jarig bestaan der burgerver. Werkmans onder
steuning"
594

247

N.
Het Zandakker. Kon. Schutterij Venraij .... 98
Zangwedstrijd Haarlem 1898
7
Zeewezen. Geschiedkundige tentoonstelling van het
Nederl. - te 's-Gravenhage
105
Zeil- en roeivereeniging, Kon. Ned
842, 865/6
Zeilvereeniging Sneek"
684, 791
Zeist. Concours Zeister Harmeniegezelschap . . 108/110
Ziekenverzorging en -verpleging. Examenkommissie
der gereformeerde
yg
e
Zierikzee. yo Verjaardag van J. J. VAN KERKWIJK 126
Pluimveetentoonstelling
^02
Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch .... 440
Zuid-Afrika. Penningen op den oorlog . . . 239, 240
Penningen op den vrede
302, 303
Zuivelkursus Meerkerk 1902
320
Zutfen. C. SCHILLEMANS, 40 jaar eigenaar der firma
W. J. THIEME & CO
381
Hondententoonstelling 1903
_^i8
ZUYLEN VAN XIJEVELT, P. A. J. gravin VAN . . 466
Zwaluw. Postduivenver. de, Amsterdam .... 75
ZWIERZINA, W. K. F
Zwolle. Ter eere van M R . G. W I C H E R L I N K . . . . 2 6 2
25"Jai"ig bestaan der Zwolsche Gymnastiekver. .
. 398*
Centrale kommissie voor Nationale feesten . . . 4 2 1