Você está na página 1de 38

c AT A LoG Us

Van een zeer uitmuntend

C A B I N ET
Zilvere Moderne

MEDAILLES,
Voor het grootte gedeelte behoo
rende tot de

NEDERLANDSCHE HISTORIE.
-

Alle met groote moeite en koten


by een vergadert,

En naargeaten door den Heer

Mr.THDE MUL
In zyn Ed. leeven Preident Schepen
der Stad Enchuyen.
Dewelke verkogt zullen werden ten Huyze van
de Wed. SAL. SCHOUTEN EN ZOON, ach
ter de Verkoping van de Antique Penningen,

die gehouden zal werden op Dingsdag den 13


May 1755. en volgende dagen, op de gewoon
lyke uuren.
Zullende alles Maandag voor de verkopinge te zien zyn.
-

Te

A M S T ER D A M.,

By de Wed. S. SCHOUTEN EN ZOON Boekverkopers in de Kalvertraat.

Alwaar de Catalogus te bekomens.

c AT A LoG U s
-

Van

M E DA I L L E S.
Beginnende met de

Hitorie der Nederlandche Vorten,


door FRANS vAN MIERIS,
III.

D E EL EN.

L A A DE

I.

Loot Eng. Z3 :

15

1, oa. Hus. Credo unam ee Eccleiam


Santam Catholicain. Deszelfs bot
beeld.

Revers. Centum revolutis Annis &c. 1415.


TBenzelfden Martelaar aan een houttapel
ebonden. Mieris I Deel. Pag. 29. Den eer
en Penning.

I : 4

2 TDenzelfden mog eens / maar klynder.


Den 5den.
.
- .

2 T
5#

3 Philippus D. G. Rex Catelie. TDes-

5 R 5.

zelfs bo?tbeeld.
R. Illa inmota manet. Pallas/ onbeweeg
pkt op de ontroerde baaren taamde. M. 1.
P. 372.

3 : 7

4 JUMunt van de Wederdopers in Munter


5 . .
/ten tpdevan de Belegering 1534. . 2. P. 405. Den 1ten.
3 : 7.

Fy

5 Joannes Calvinus Picard. &c. Lyn bot-

FT

beeld.

R. Dotrina & Virtus Homines pot Fu


nera Clarat. TDe Faam/ taande op een

vierkanten teen. M. 3. P.336 Den 1ten. 2 : 7 , , ,


S Een Jlunt van Heper Carel den 5den.
A

--

2 | c AT A L o G U s

M E DA I L L E S,
Uit de Behring der
NEDERLANDSCHE HISTORIPENNINGEN ,

door Mr. GERARD vAN LOON.


IV. DE E LE N.
W.
"

/2

15
-

Loot Eng.

7pp Hispaniar. &c. TDeszelfsbot


PeD.

R. Pace Terra Mariq. Compoita. 1559.


TDe D2ede/ met een fackel de wapemen in

b?and tekende/ vooz den geloten Tempel

3: 15

van Janus. L. I. P. 28. Den Iften. | 1 :


8 Jodocus Damhouderius &c. TDeszelfs
bo?tbeeld.

A
.

R. Sondervallen taat Damhoudere. Zyn


2 : 7
Wapenchild. L. 1. P. 41.
5T 9 Viglius Zuichemus &c. Spn bo?tbeeld.
R. Vita Mortalium Vigilia Een (Tafel/
waar op een boek/_andloper / en bzan

A .. S

2: 6

dende kaars. L. 1. P. 44. Den 1ten.

" Praep. S. Bav. &c. TPeszelfsbot


CEO.

R. Vita Mortalium Vigilia. Zpn wapen


2
child. L. 1. P. 56. Den 2den.
I 1 Antonii Perronet Epi. Atrebat. TDe
zelfs boztbeeld.
R. Durate. JNeptunus op een holle zee /
met ander bpwerk. L. 1. P. 48. Den 4den. 2 : 5
3: 12 tout Fidelles au Roy. Hetbogtbeeld
van loning Philippus.
R. Jusques a porter la Beace. (Twee E
dellieden een verbond makende. L. 1. P. 85.
Den 4den.

15 13 Denzelfden nog eens/maar kpnder.


R. Een

v AN M E DA I LL E S.
-

Loot Eng.
R. Een Bedeltas/ doo? twee rechter handen vatgehouden. Den 5den.
5#
14 TDe zelfde voozzpdemog eens.
3 .
R. Si Deus Nobiscum quis contra Nos.
T

Eenhand booven een vuur/ doo? eenlang

aangegrepen. Den 6gen.


I
15 Margareta de Autria &c. Haarbobeeld.

- - I75

| 5

R. Favente Deo. TDe Landvoogdes/taan

onbeweeglpk op eem rots in zee. L. I.


. 87.

eppe

de Croy Duc d'Archot &c.


Spm botbeeld
R. Dulcia mixta Malis. Een hand houden
de een bpenko?f. L. 1. P. 92. Den 1ten. 3 : 4.

I6

--

4 : Lo

L A A DE

2.

I7. Margareta ab Autria &c.


-

A 5

Haar bot-

beeld.

R. Ut interSidera Eenblom vandetraader zome becheemen. L. 1. P. 99. Den

4den.

L
I :

18bo?tbeeld.
Ferdin. Tolet. Albae Duc &c. TPeszelfs

R. Deo Patrum Notrorum. Een bzandend


altaar/ tuchen twee tropheen. L. 1. P.
12 t. Den Iten.

* -

I : 7#

19 D. Fernandus a Toledo &c. Tymbot


beeld.

R. Cwee vliegende engelen/ met lauwer


kranen, L. 1. P. 125. Den 1ten.
I

: 6

2o Ferdinandus Alvarza Toledo &c. Deszelfs boztbeeld.

R. Religionem & Obedientiam redintegra


vit. 1568. Pallas/doo? de overwinning ge
- troont/ in eenzegewagen doo? twee up
len getrokken. Den 2den.
I
21 Divo Philip. Triumph. Hisp. Regi D.
Trajet. TDem Koming Philips gewapend
zittende te paard/ in
verchiet Utrecht.

"

A
-*

l-O
.

>

>

C - A T A L O GUs
Loo Eng.
R. Othomanica Cle deleta 1571. Denzelve Koning op een dolfpn zittende/houden

de in zyn hand een krupS. L. I. P. I42.


Den 1ften.

---

4 :

Vo; Le 22 Guilem. D. G. Pr. Auraicae &c. Het


botbeeid van Prins UDillem den 1ten.
R. Audaces Forum juvat. Een terkge
wo?teldem eykenboom, L. 1. P. 156.
3:

T. 23 Pierkante Moormunt van Middelburg


1572. L. 1. P. 159. Den 4den.

9+

;- 24 Pzoedchaps penning van Haarlem. L. 1.


4-

G
s-

7 -

P. 16o. Den 2eien.

25 161.
Nootmunt
van Haarlem 1572. L. 1. P. I : 8
Den 2den.

(l. 26 Een dito 1573. L 1. P. 163. Den 1ten.


3 : *7 Fpksdaler 7 in de belegering van Haarlem
9 verhoogd/ ende met het wpem van Hol

5#

land betempeld. L. 1. P. 164. Den Iften. 2 : 1+


1 : L& 28 TDito halve. Den 2den.
I : I

M : 5 29 Dito Tuart tweemaal. Den 3den.

F zharepint

Van Alkmaar/L. 1.

. 1 68..

&

8 -

31 Sca Anchora Chritus, Pet Admirali

7;

T " tds wapenchild van JNooydholland.


R. Inquiitio inquirendo nimis eduloe
ipfamperdit. CiUee vlooten in gewecht. L. 1
P. 69.

4 : I#

8 32 TDezefde verbedingmog eens.


R. Door outer ghewelt &c Alleenchift.
L. 1. P. 17o.

5 : 6

A 33 Papiere Nootnumtvan Leiden 1574.twe


maal. L. 1. p. 82. Den 2den.

: L&

S 3 TDito in het ziver.


5:15 **33 Petrus Adriani Werfius&c. TPeszelfs
bO2tveed.
R. Dt ?s van de Werf die Leide Held

3:2 -

&c, L. 1 P. 19o. Den 2den.

Uc Snheriba
Jerualem &c. J
Jerualem
A: Le 3z4dao:
Sa herib belegerd.
.

R. Sic Hispa. Leyd. Notu Fug. 3 Oto.

1574.De Stad Lepden belegerd. L.I.P.195. 2 : 2


35 Pzoed

VAN ME DA I L LE S.
5
Loot Eng.
35 Bzoedchaps penning van Leyden. L. 1.
P. 196. Den Iften.

".

5+

36zelfs
Mathias
D. G. Archi. Aut. &c. TDesboatbeeld.

/7.

Z . !5

R. Amat. Victoria curam. Andzomeda gam


een teemrots geboeid / ende doo? Pereus

gered. L. 1. P247. Den 3den.


37 Ut Goliat evum travit Jeeia funda

7#

G 15

TDavid Goliath verlaande.

R. Hispanum Batavusic Leoprefitaprum


1578. Een leeuw / een varken aanvallen
de. L, 1. P. 249 Den 4den.
2 : 38 JNootmunt van Amterdam 1578. gelaG.
gen van het ziiver S. Aicolaas beeld.L. I.
P. 253. Den 1ten.
I:7
39 Een dito gelagen van de zivre oznamen" -.
tem upt de JNieuwckerk. L. 1. P. 253. Den
--

I:7

Iten.

40 Een dito klynder. Den 4den.

/s

LA A DE 3.
41 Joh. Caimirus Com. Pa1. &c. TDezelfs
A;
bo?tbeeld met een Schepter in de hand.
FT
R. Contanter & Sincere. 1579. Tyn Wapenchild.
I : 8#
42 3 diffrentekopere Hootmunten van TPe: 5T
- venter 1578. L. 1. P. 261.
43 Donnele wert meet geplukt en ge-,
teet. Een rave/ pikkende op een chaap.
5 .
R. Voorienighe raetboosheytwedertaet.
Een bailist/ doo?cen wezeltje aangevog
-

ten. L. I. P. 263.

2 : 2

44 Philip. Hispa. Rex &c. Het boztbeeld


loning Philips/zpm zoon en doch

5 : LA

CL.

R.
Driumpfus.
Philips/
bimmen
Madzid.TDezeegepzaal
L. 1. P 289. van P

I :

45 Rois Leonem loris Mus liberat. De


7; 5T
:
A 3
Leeuw/
-

C
-

A , T

GUS

Loot Eng.
Teeuw / aan de Inquiitiepaal gebonden/
-

wozd doo? een mups verlot.

R. Liber revinciri Leopernegat. Den


Paus / ende den koming van ZSpamjen/
de Leeuw een v?edetakaanbiedende.

4 :3

. . 46 Praetat Pugnare pro Patria; Cwee rupters/ en twee voetknechten vechtende.

. R. Quam imulata Pace decipi. 1579. TBe


pken van de G2aven van Egmond/ en
Poozn. L. I: P. 275. Den 1ten.
I
F 5- 47afbzeeken
Principiu.van
recuperate
Libertatis
Fri. Het
dzie veroverde
Sloten
in -

H.

Dziesland.

R. A. Domino fatum etillud. Het gevecht


van TDavid tegen Goliath. L. 1. P. 281.
Den Iten

I :8 -

. Lo 48. Guilel. D. G. Pr. Auraicae &c. 180. Syn


boztbeeld.
T .. : R.Sevis tranquillus in Undis. Hetnetvan
een psvogel in een bevoerdezee. L. 1. P. 284.
Den 1ten.

N., L, 49 Fran. F. Franc. &c. Duc Bra. Hetbot


---

Ste

beeld van den Hertog van Anjou.


R. Fovet & dicutit. 1582. Een opgaande
zon. L. r. P. 309. Den 1ten.
I : 3.

50 Guilelmus D. G. Pr. Aur. &c. 1584.

TDezelfs boatbeeld/in een compartement.


R. Saevis tranquillus in Undis. Een psvo
gel vliegende maar zyn net. L, 1. P.345.
Den 1ten.

3: 5 51. Luctor & Emergo. Hetwapenvam See


'

land / en temmende Steden.


R. Een psvogel als booven/ met hetzelve
randchzift. Den 2den.

2 : 4#

5: 52 Alexander Farnes. Par. Pla. &c. TDes


zelfs bo?tbeeld.
R. Invito Optimo. Principi. 1585. Een
Eerzupl / met het beeld ban Farnee daar
booven. L. 1. P. 36o. Den 1ten.
3: 1

| | 53 Gyksdaler methet boztbeeld van Pzins


MBillem denEerten. L. i. P.367. Den 1ten. 2 : 2
54

v AN M EDA I L L E S.

s Dito halve.

Loot Eng.

1:

Den 2den.

3: Lo

55 TDito Stooter. Den 3den.

56 Een Wpksdaler van 1585.


1 : &#
57 Deo Opt, Max. &c. 1587. Koningin E
op haaren troon/ met ander bpa

2 . Lo

Werkt.

R. Quem Deus conficiet Spiritu Oris ui.


TDen Paus/ende verchpde loomche Gee
telpken/ met kelken/toonkaen Ec. dooz

malkander rollende. L. 1. P. 376.


58 Guil. D. G. Pr. Auraicae &c. TDezelfs
bo2tbeeld.

R. Mauritius Pr. Auraicae &c. 1589. Het


bo2tbeeld van Pzins JWHaurits. L. 1. P.
384.

59 Durum et contratimulos calcitrare&c.


TD.eu Paus Ec. raadhoudende.
R. Tu Deus Magnus & Magna facis tu So
lus Deus. &c. 1588. Het vergaan van de
Spaanche vloot. L. 1. P. 390. Den 1ften.
60 Flavit Jehovah & Diipati unt. 1588.
TDe Spaanche vloot.
R. Allidor non laedor. Eenkerktopeenrots/

2 - 2

onder het wapen van Pzins JMaurits. L.

I. P. 392. Den Iften.

LA A DE 4.
6I

waibourg Contee de Nuenaer

Moers

-0

&c; Haar bo2tbeeld.

R Patience en adverit. Dezelve by een

-d

lam zittende L. 1. P.4o2.


I
62 Philippus Hispan. Rex &c. 1589. Spm
bo?tbeeld.

:3

3 .

R. Oneri non uccumbit. Hercules de we


reld torende. L. 1. P. 406.

I
-

: 2+

G3 Invit animi Pr. parati Vincereaut Mo

. LO

ri &c. ?et imeemen van Bzeda/ met het


tUrfchap.

R.
e

CA

OG

Loot Eng.

R. Breda a ervitute Hispana Vindicata &c.


159o. TDe Leeuw met een zwaard/ en
een bundel pylen/ daar nevens het wapen
van P2ins WMaurits. L. 1. P.409.

9+

A 64 Non emper aetas parate nidos. Een


hups/ waar op een oojevaars met.
R. Conjunctis viribus ite. 1591. Een An

tique Gallep. L. 1. P.418. Den Iften.


65 Fittula dulce canens notrum non deci
pit Arguin. JlMercurius/ Argus in laap
peelende.

I : 2

R. Adverus innixum ultro ee erigitpon


dus. Een palmboom/daar hetwood Pre

vileg aan gehecht is/ werd van geeielpke


en werreldlpke bep?ongen. L. 1. P. 429.
-

7. 5

Den 1ften.

66 TBe platte grond van Geertrupdenberg.


R. Gertrudisberga. ab Hisp. Vindicant
&c. 1593. Alleenchift. L. 1. P. 437. Den
I : 5+

1ten.

F 67 TDe belegeringe van Gyoningen.

R. Hispanis ab exerc. Jet wapen van Wetvriesland. L 1. P.448. Den ften.


3:5 -

A HT
) 68 TDezelve belegeringe.

R. Ab aertis &c. - Alleenchzift. Den


2den,

A-

5 LG 69 Nexos favore numinis quis diolvet.


Een bundel pplen/ met es Pzovintiale
Wapenen.

R. Ab aertis &c. Alleenchzift.


3den.

Den
3 :

_ 7o Alex. Far. Dux &c. TPeszelfs boatbeeld.


-

R. Plac. Roman. &c. 1593. TDenhooznvan


overvloet/ ende ander bpwerk.

2 :

A LO 71 Qudme perequers 196. De Spaan


4

che vloot chipbzeuk lpdende.


R. Rumptur haud facile. 1596. TBewape
nen van Dzamkrpft/ Engeland/ende Pol

and aan eenen noer ammengetrikt. L. 1.


P, 487. Den 1ften.
2 :9
74

v AN M E DA 1 L LE s.
*_

Loot Eng

72 Sidere proficiant dextro Neptunia Regna.

5:15

1596. J Neptunus op een dolpnzittende/in +


2

het verchiet eenige chepen.


.

R Cisrhenanae Inignia Friiae. Hetwapen


van UBetvziesland / rondom es Steden

van Doodholland. L: 1. P.488. Den 1ften. 3 -73 A. Dno. fatum et itud. &c. 1597. Jet
s

gevecht bp (Turnhout.
R. Venit V1dit Deus

Vicit &c.

London a

9.

haan/onder twee Wapens.

R. Grolla & Bredevorda &c. 1597. TBe


wapens ban den ZStaat/ ende van Gzaaf
Maurits. Viaar. L. 1. P.497. Den 9den I

4.

R Captis CXXX Milit. Signis &c. 16oo.


G2aaf Maurits te paard/ ende de over

ng bp JNieuwpoo?t. L. 1. P.548. Den


-

76 Hoc Opus Domini Exercituum. 160c.


TDezelve overwinning.

ROrdinum Trjectenium Numisma. Het


Pzovintiaal wapen van Htrecht. Den
2den.

: 2:

LA A D e

5.

77 Tamt/vande Gotindiche Comp. bande


kamer Amterdam. 16oo. L. 1. P. 55.
Den

ten.

I :

78
79
8o
8.

TDito zpnde de helft. Den 2den.


TDito quart. Den 3den.
TDito 32tigte. Den 6den.
Pount quae poe videntur. 16 Martii
I6O2.
et ZSpaanche Galjoen/ tuchen
tWee Deeuwche chepen.

R.
*

Non

ufficit Orbis.

Een Paard/

5: Le
----

: 8 TS

75 Compulo ad dedit, Praeid. Andreae &c.


UJet beleg der Schans van Dint Andzies.

- -

A. Le

------

de afbeelding van negen gewonne ZSteden.


L. 1. P.494. Den Iten.
74 Pacis & Armorum Vigiles. Gen taande

ItCI) *

1
r

1.

(o 15

so

c A TA Lo G Us
Loot Eng.

van een werreldklgotp?ingende/dooz den

Leeuwagtervogd. L.

5 82 grave tolllt onus.

P.564.

2:7

Een man eenmo

ligtende/onder het Wapen vam H

trecht,

R Indutria & labore. 1602. Een gelau


5 :

rierde pade. L. 1. P.557. Den2den,


tad Dlups/met de omleggende lan

3 : I

rrzes x AElos. TPe Staatche bezet


ting upt/ en de Spaanche in CDotende
trekkende L. 2. P. 5, Den ften.
84
Slups/met het wapem Van H
R.

tad

tLCCT.

3 : 5

R. Jehova prius dederat plus quam perdi

1604. TDe tad Ootende. Den


4 :

3den.

Aue 85 A. Dominofatum etitud TPewapens


van Dzankrpk / G2ootb?ittanje/ en de
Unet eenen band te amenge

/
rikt.

R. Foed, Belg&c. ooy Alleenchift.


L. 2. P. 50. Den iten.
-

2 :9 -

A 5 86 Junct Corda Fidelium. Prieharten/daar


booven den naam Jehovah.
R Contra Vm Trannorum. 1609. TDe
Leeuw / daar booven de Franche Teli/
en de Engelche Woos. Den 4den.
2:8 -

A 87 Lud. XII. D. G Fr. & Na. Rex &c.


TDeszelfs boxftbeeld.
.
R. Franca &c. 1610. Eenhand/ een
vies houwdende.
2 : 4.
31 - 88 Cncordia res parvae crescunt. Het wa
penchild van de Dtaten Generaal.
R. Discordia maximae dilabuntur. TDewa

pens van de 7 Pzovintien aan een gehegt.

BZynde dit de Ambaadeurs penning. L.


8: 4

2. P. 53, Den 1ten.

0 89 Avidipes fida Coloni. Een Boerin haar


bee melftende.

R. Verrit turbida pautaaequora. 1609. Een


-

zeps

11
V AN M. E DAI f, LE S.
Loot Eng.
--Fr Hollandch koopvaardpchip. L. 2.
4

rea auf Princ. Com. Na. &c.

90

G : 15

1613. Deszelfs bztbeeld.

R. Hony it qui mal y pene Spm wa


penchild / met den Widderlpken Joosband
2 : 4.
omvngen. CDvaal. L 2. P. 87.

3:5

91 Mauritius I. D. G. Prin. Aur. &c. Syn


boztbeeld.

R. Soli Deo Honor & Gloria. 1618. TDes

zelfs wapenchild. L. 2. P. 1o2. Den Iten 2 : #


7.
92 Aerta Religione. Het Symodevan TPozdzecht vergadert zittende.
R Erut ut Mons Zion. 1619. Een kterkop
eenen berg/ dooz de maam Jehovah be
3:9
traald. L. 2. P. 105.
-

L A A D E

6.

93beeld,
Johan van oldenbarnevelt. Epn bo-

ST
-

R, Dees Vader vanons Vaderland&c. Al

leenchzift. L. 2. P. 109. Den 3den.

3: 8

94 Et a Preum Largior & Melior. 1619.

tros dzupven/onder welke een wpnETZ.

(2 .

----

Quia

me vetigia terrent. De fabel


van de Leeuw en de Pos. L. 2. P. 111. - 3:4

95 Religione & Jutitia Retitutis. De


Leeuw met waard en pylen.
R. Respublicademum Florebit. Zetwapen

van den P2ins. L. 2. P. 12. -

-e

/O

3: 2

96 Touc avec Dieu. 1622, Een arm meteen

blooten degen. . . . .
R. Gttes Freundt der Pfaffen Feindt. &c..

Alleenchzift. Linksdaler / geflagen vamhet


zilver Beeld van den H. Liborius/ dooz

den Hertog van B2unswyk upt de ker

. Van Paderbozugersoft. L. 2. P. 146. Den


1: p+
- Iten,
97
T5 4
Q
-

A
-

W.

- c AT A. Lo G U. s
- -

3: 15
-

--

Loot Eng,

97.Eenzeplend
Als Harms
Volk na Hael gaat,
chip.
R. Den Vyand Bergen flux verlaat. 1622.

TDetad Bergen. Geneden. L. 2.P. 48. 2


A. 15

98 Bergen op Zoom Hisp, Fug. 2.Oet. 1622.


TDe belegerdetad van Bergen op Zoom.
R.: Hotibus Maurito Duce Fugatis Jehovae
Victoria. Eentapel van Veelerhandekrpgs
tupg. L. 2. P. 49. ! en2den.
Z

6 99 Si Deo Hoor & Gloria. De Leeuw


netzwaard/ en pylen

R. Door wapen Naouwe tryt Godt ge


trouwe. Het gekroond wapenchild van

Pins Maurits. Den 4den.


5
1oo Fauto Nurmine Berga Vitrix. Zetwa
pen van Bergen op Toom.

J : 4.

R. Auxiliis Protecta tuis. 3 Otob. 1622.


De Leeuw met zwaard/ empplbundel. L.
-

8.

2. P. 15 1. Den 1ften.
1o Mauritius D. G. Princeps Auriacae &c.

2
-

TDezelfs bo?tbeeld/ met de wapens van


de 7 Pzovintien omvangen.
R. Dyn wapenchild / met de gewoonlpke
8ZH eUk. L. 2. P. 155.
-

% | HT 102 Freder.Henr. DG.PrincepsAuriac.&c.


Spm-botbeeld/metdewapens als booven.

R. TPeszelfs gekroond wapenchild/ met de

1A5T

gewoomlpkefpreuk L. 2. P.168. Den ten. 1 : 9

Petri Heinius. &c. Zet botbeeld


an Peter Heyn.
R. Hiniad. nup. enitpoliata Matanca.
1628.: Het meenen van de Spaamche zil
berbloot. L: 2. P. 173. Den 1ten.
5:
-

8. 104 Gentcs ervient ei..&c. Jet landchap


ban America.

5; to

R. VI. Id' Sept. 1628. &c. Jet aantaten


van de Spaanehe zivervloot. Den 2den. 5 : 2
1o Non Ferro tantum Hispanis quantum

valet Auro. &c. TDezelfde vloot.


R. Indica Clae intercepta &c. Alleen
I06

VAN M E DAI L L E S.

13.

Loot Eng.
166 Hinc Inimica mihi Silva et mea cedite
Montra. De Leeuw in hetboch/verdzp
bende verchpde gedzogten.
R. Silva-ducis a Max. Orbis Terr. Ducib.

olim Obea &c. 1629. Alleenchgift. Deer


Haar/ ende Wel bewaart. L. 2. P. 18

107. Ord. Confoed. Belg Ausp. Pr. Fred.

Silva-ducis

Capta. Fzederik

Bendzik te Paard/ in het verchiet de tad


*s Hertogenboch.
R. Vealia Expugnata. &c. TBetad WBe

#/ met ander bpwerk. L. 2. P. 184.


IlLCIl.

Den
W

4:4

LA A DE 7.
Io8

Aurea condet Secula. Pzins Frederik

Hendzik/door Mars/em de Overwimming

"

onder aan de tad ?ertogen

Cl).

R. Aupicus adit Vitrix Concsrdia. TBe


gekroomde Leeuw / onder aan vier childen
van Gzol/WDezel/ Zilverevloot/en Fer
nambuco. L. 2. P 193. Den 1ten.
109 Fredr. Henr. D. G. Princeps Auriac. 3: 8 #
&c. Zpm botbeeld.

R. Conjurativeniuntadclaica venti. 1631.


Een cheepstrpd. L. 2. P. 197. Den 2den 2 : 5+
1 1o Aupiciis Armata Dei. TDe Overwin
ming / zittende tucheu de Wapenchilden

A 5

van Beeland.

R. Zelandia Vitrix &c. 1631. Een bloot


hrepen/daar booven het wapen van Tee
land. Den 3den.
111 Vere Surrexit De. & Diipati unt Ini
-

2: 7

A , 15-

mici e De platte grond van Leeland.


R. D. O. M. Hisp. Claem Aup. Ord. Bel
gii &c. 1631. Alleenchgift. Den 9den.
112 Patriaeque Patrique. Pzins Frederik
Pendrik gejarnat te

:7

6 - FT

FF./werdendevan

de

14

c AT A LoG U s

Loot Eng.
"
de Gverwimming gekroond/in het verfchiet

.-

--- --

een Stad.

R. God was zyn volck den 13. September


gedachtigh. &c. 1631 Een gevegt van
cheepen: Seer Haar/ en wel bewaart. 2 : 5

A 57 - 113 Apic, Potent: Bg. Ord: &c. Het


.

botbeeld van Frederik Hendzik,

R. Trajec. ad Moa Recept. i632. TBe


Daatricht. L. 2. P. 2o6. 2 : 9

platte grond van

3. -a II4 Carolus 1, D, G: Mag. Britann. & Hib.


Rex. Spm botbeeld.

R Nec Meta mihi Terminus Orbi. Een


2 :4 zeplend chip. L. 2. P. 232. Den 2cden.
-

7; 57 11 Deo Fay. Ap. Ord. Foed. Belg. &c.

eiad B2eda.

R. Breda Recepta 26 Sept. 1637 TBe He


derlandche Leeuw / tuchen een tapel
2
_ wapemen. I.. 2. P. 238. Den 1ten
-0 , HT 116 nte Fame &c. Gp de die vercheide

overwinningen van B?eda.


R. D. O. M. S. Bredam &c. 1637. Alleen5 : 9r
ch?ift in een krans. Den 2den.
c
Victricema
Profligat
Hispan.
Hofti
117cipe
Laurum. Een zeegezupl/ op de over
winning in de Wetindien
R. Heroi Generis Nobilitate &c. 1637. Al
S: #
leench?ift. L. 2. P. 241. . . . . .
-

9. HT
d

1 .

"

afbeelding van het zeegevecht in

upn.

R. AEternitatiS. ob Hisp. Clae. &c. 1639.


Alleenchift/ in een dzupbekrans. Teer
Waar/en wel bewaart. L. 2. P. 252. Den
2den.

3:9

I19 Londini Desponati Wilhelm. & Maria .


&c. 1641. P?ins WBillem de 2de/ en de
fLMaria / malkander de hand gee

s
LNOL, ,

R. Belonam Princeps Pallas pedibusterit

&c. TDezelve Pzins/ van de Dyeede een CD


pftakomtfangende / met ander bywerk.
5
Y- L. 2. P, 258. Den 2den.

>

VA N) M EDAILL E s

15

Loot Eng.

HT: HT

12o Armanus Joan. Card.de. Richelieu.


TDezelfs botbeeld.
-3:4
R. Een opgerechte Gedenkmaald.

I21 Libertas Patriae me Defenfore Trium-

phat &c. Frederik Hendzik zittende op een


grn/ met de wapens der 7P?ovin
tier.

/?
.

R. Quo te Mars & Amor vocat &c Eenen omhepndentupn/met verchpdepzonk-

verierd/ ende ander bpwerk. L. 2.


.264-

"

7;s

2.

122 De plattegrond van't Sa van Gent.

7. LG

R. Ao. Flandriae Hispanicae fatali &c.


Alleenchgift / in een krans. L. 2.

- 279.

4 : 4#

L A A DE

8.

123 Nunc epes horridaruco. TPetad Hult


belegerd.

8 .

R. D. O. M. E. R. S, An; Chr. 1645 &c.


Alleemchzift/ in een cierlpke WPpmgaard
kraus. L. 2. P. 288.
4 : 9#

124 Hugo Grotius Natus 1583. 10. Apr.

Obiit 1645. 28. Augus Byn boztbeeld.

7 | 1-O

R. De Fenix van ons Vaderlandt&c. Al-

leemchzift/tuchen bloemtroen/en lau


wertakken. L. 2. P. 291.
125 Hugo Grotius. TDeszelfs boatbeeld.

2:9 HT

R. Melior pot Aspera fata Reurgo. TBe

koffer / waar doo? hy upt Toevetpn omtis/ met twee Koningipke kroomen.

L. 2. . I 35I26

2 :

s Henricus D. G.

Princ. Au&c. Het boatbeeld van Frederik Jen-

G0

. ,

21tt.

R. Amelia D. G. Princeps Auraica &c. Haar


bo?tbeeld. L 2. P. 299.

14 : 3

127 Timije ac. Prudenter. Een lagvaardig

Dolegchip
--

L .

"

>-- *

-"

C A

16
-

- -

- -

AL-O - G. U

Loot Eng.
R Dum Bellu: Otuagenarium in Belgio
&c 1647. Alleenchzift/ineenbloemkrans
-

- -

5:9

+ L. 2. P. 3o6. Den Ilten.

3: 5

128 Pax Hispano-Batava &c, De Beede/


op een wagen dooz twee gekroonde Leeuwen getrokken.

R. Pacis Foelicitas Orbi Chritiano &c.

1648. Alleenchift. L. 2. P. 312. Den3den. 2 : 3 -

7. 129 Dezeve voozzpdemog eens/ met eeni


ge verandering.

-- -- -

R. Pacis Felicitas ad utrumq Solem &c.


1648. TDe tad Amterdam aan den JItroom. Den 4den.
-

4 :

3. LG 138 Aspera Gompoitis mitescunt Secula


Bellis. TDe Jederlandche gekroomde Leeuw/
met zwaard en pylen.

R. Deus nobis haec Otia fecit. 1648. Een


Engel/uptto2tende een hoozn vn over
bloed/ over een chaapskudde. L. 2. P. 315. Den 6den. - -

2 :

ZZ 13 Pax & Libertas Foed. Belgii. Seven


maagden binnen eem Olpfkrams/ danenden m den Qoed van Pphpd/ hebbende

ieder het wapenchild van eender zeven Pzo


bintien.

Alleenchift/ in een krans van Olpfbla-

den. Seer Raar/en wel bewaart.


7den.
- -

7:17 132
e

R. Libertati Foederat. Belgar. &c. 1648.


Den

:9

Ambiguo Pax & Bellum lutamine cerr

&c.
LNOE.

Mars/ en de Beede wozte-

R. Laeta Trophaea &c. De Pzeede/den Ooz

iogsgod vertredende. Den 8ten,


d

Ht-

133 Deo Proximo: &c. TDe Pzeede/en de


Gerechtigheid elkandere omhelzende.
R. Felix Terra Fides Pietati ubi junta
Triumphat. Het Geloof, en de Godsvzucht
elkander de hand geevende. Den 9den.

134 Bonum Certamen Certavi, Fidem Ser


Jet bovemlpf van den Apotel Pau

F.

4:2

VAN

MED A I L L E S.

17

Loot Eng.

R. In Memoriam Pacis Univeralis &c.

1648. Cwee handen / houdende den Dzede


taf van Mercumr/ tuchen twee
ken. L. 2. P. 32o. Den 2den.
2: 3

135 Op dito Dzeede. Den 3den. Maar met

G. Lg

2 : 3+

eenige verandering.

136 Gp dezelve Pzeede. L. 2. P., 324. Den

2. 15

7den. JAeede met eenige verandering.


I:6
137 CDp dito Dzeede / met Zogdupts om

1 : 44 ? -

ch?ift. Den 9den.

138 Victoriae Praemium Libertas. Jet wa


penchild van Gelderland.
L-B
R. Pace Domi&c. 1618. Alleenchift/bim
men een cierlplt lofwerk. L. 2. P. 336.
6:.
139 Crimine ab uno dice omneis. 165o.
-e . 5T
Eenhollend paard vooz Amterdam.
R. Magnis Excidit Aus, 165o. 6 Novem
bris. Faton upt de lugt vallende/ daar
onder de lpktatie van Pzins WDillem de 2de.
L. 2. P. 353.
5 : 5.

LA A DE 9.
14o Ut Rupes immota Maritant Foedere
Junti. TDe JAederlandche Maagd./zitten

l-G

de op een teenrots / met de Wapens der

Seven Pzobintiert.
R. Dum totus Miratur Orbis&c. 165 1. Al
leenchift. Geagen op het Eeuwig Edict.
L. 2. P. 362. Den 1ten.
5 : 7
141 Marten Harperten Tromp &c. TDesA , L

z- boztbeeld.

. Lieutenant Admiraal van Holland &c.

Een 3eelag. Teer wel bewaart. L.

2. P. 376. Den 2den.

6:4

142 Een Bloot cheepen/ in een krans ban

cheepsgereedchappen., , ,

R. Dzie wapenchilden/ in een dito kran.


Gbaal. L. 2, P. 378. C
-

2 . FT

- -

#
14

**

18

GU

S
Loot Eng

143 Mentbus Unitis &e. Grootbittanje


en JNederland/ bpde houdendeoinhoog den
Poed der Pyyheid.
R. Luxuriat &c. 1654. (Twee oologchee
in een bedaarde zee. L. 2. P. 383. Den
/

CIl.

S. 15

Amantium Ira Amicitiae Redintegratio

eft. JNeptupn op zpnen wagen / tuchen


twee blaazende Tritons.

R. Ter Mmorie der Vrede &c. 1654. Al


lcench?ift. Den 4den.

4 : I

. 15 145 Wilhelmus III. D. G. Princeps A


raus. &c.

Spm bo2tbeeld/ met een ge

PlUPUide muts.

. - -

R. Een jonge Femir/upt deache van den


oudem gebooren. Origineel/en zeer Haar.
3:7 L. 2. P. 388. Den 2den.

146 Hetzelve omchzift / em boztbeeld als


booben. 1657.

--

R. Al lag dOranje Boom geknot.


Dit Eedel Spruitje werd van Godt &c.
Alleencl?ift. L. 2. P. 423. Den 2den.

met zyn gelaurierd bobeed. 1658.


7 l-O

7: 5

2,

Geldult geagen doo? O. Cromwel/


L. 2.

P. 433. Den 1ften.


148 TBito zynde de helft. Den 2den.
I49 Dito quart. Den 3den.

I : 9#

9+
3+

I5o Olivar. D. G. R. P. Ang. Sco. Hiber

niae Protector. Jet bo2ftbeeld van CDlivier


Crouwel.

R. Non defitient Olivae.Sep. 3. 1658. Een


Herder wpdende zym chapen/ onder een
3: 2
opfboom. L. 2. P.435. Den 1ten
/% LG 152 Soli Deo Honor. & Gloria. Cwee
chepen voo? het Epland Walcheren/ een
gezonle chip opWindende.

R. In Memoriam Rei &c. 1660. Aileen


rhift/ in een krans/ waar aan de maa
1nen en Wapens der Gemagtigde vam Zee
: 8:3
land gehecht zyn, L. 2. P.478.
I53.

VAN M EDA I L L E S.

19

Loot Eng.

s: 4,

153 Carolus II. Dei G. Mag. Bri. &c Rex.


Het bogtbeeld van Koning Carel de 2de.
R. Catharina D. G, Mag. Bri. &c. Regina.
Het botbeeid van de Koningin Catharina.
2 :
L. 2. P. 49o. Den 1ten.
154 Het Deegevecht/tuchende Engelche/
met de Hollandche Oot-Indichechepen.
R. Op de Roofzugt van Carel de Tweede
&c. 1665. L. 2. P. 531. Den Iten.
4 :

* 9:
4

155 Operae Pro Aris & Focis Praetitae Red

-0 .

hotimentum. Een Alchimit/in eenkamer


bp het vuur zittende.
R. Wt Roock de grootte ydelheyt &c.

1666. Alleenchift/ onder het wapen van

WLeyden. L. 2. P. 538.

4 : 7#

156 Carolus Secundus Dei Gratia Mag. Brit.

7 Le

&c. Rex. BZyn bo?tbeeld.

R. Favente Deo. Engeland/ in de gedaan


te van een zittende v?ouw verbeeld/ in het
verchiet dezce. L. 2. P. 544.
4

: 8

157 Pugnando. Een zee bataje.


2'

R. Mnemoynon petandae Victoriae & Vir


titis Batavae &c. 1666. Alleench?ift/ in
een krans / met de 7 P2ovintiale wapens.

Haar/ en zeer Wel beWaart. L. 2. P.546.


Den Iten.

158 Hetzelve zeegevecht.


R. De Godt der Goden zet

C:57
-

Den Oceaen de Wet &c. 1666. Alleen

chzift/ onder de 7 P2ovintiale wapens /

eenen band te Zaamen gehecht.

Den
Z : 6#

2ClCIl.

C2

LA A

20

CA TA L O GUS

LA A DE
/) -

- -

1o.
Loot Eng.

% . . I59 De Ruyter die den Brit zyn moet ge


eugeld heeft &c' 1666. Zetbotbeeldvan
den Admiraal de Lupter.
R. Hier tryckt het Britch geweld &c.

etzeegevecht. L. 2. P. 549. Den 4den. 5 : 2


20. 160 Mitis & Fortis. Te JNederlandche
Jaagd/ vertreedt den JApd/ in het ver

chiet de Engelche chepen op Chattam


verbzandende.

R. IratoBellum&c. 1667.TDezelfde JMaagd/


de wapemen vertredende / in het verchiet
een Vlsot chepen. Haar/ en wel bewaart.
L. 2. P. 555. Den 1ten.
7: 7#
16i Leo Batavus&c.De Hollandche Leeuw/
-

20 5

taande op ooglogSwapenen/ in het ver


chiet een bloot chepen.
-

R. Deo Aupice &c. 1667. Alleenchgift.


Waar/ en meede zeer wel bewaart. Den

8: #

2den.

2 (a. 162 Bello ab Anglis illato &c. 1667. T>e


Dzeede / de CBozlogswapenem in bzand
teekende.

R. Breda Bellonae edes&c. TDeplattegrond


van Bzeda. Haar/en extra fraap. Den
4den.
I2

: I

5. T
/-

16j Sic cuntus Pelagicecidit Fragor. 1667.


JDeptuyn op zymen zeewagen zittende/ in
het verchiet een zeegevecht.

R. Nulla Salus Bello &c. Ppf wapenchil


den/ booven de tad B?eda. Den 1ten. 3 : 4

G; 15

16.

g.

LMUlfCU.

/en JNederlands Admi


-

Batav. Pax. 1667. TDe


childen/ van Engeland en Holland. Den

R.
"

EIl.

C 6 TDe Nederlandche Inaagd/ met den

1 : 9#

Poed

V AN - M EDA I L LE S.

21

Loot Eng.
Poed der Pypheid/tegens een opgeregte

zeegetandaard leunende/in het verchietee


nige chepen.
R. Aertis Legibus&c. 1668. Alleenchzift/
im eem krans met de wapens der 7 Pgovin
tien/en bundels pplen. CDrigineel/en zeer
raar. L. 3. P. 24.
166 Pauci dignocerepount vera Bona.
-

O .

CEen tat de kaa beWaarende.

R. Hoe idel word de Muys mistroud


Wanneer een Kat de chilwagt, houd
&c. Alleench?ift. L. 3. P. 49.
167 Ludovicus XIIII Rex Chritianismus.
TPeszelfs koptuk.
R. Batavia Debellata. &c. Gen magere
Hollandche koe/ aan een gekUatte boom/
-

ander bpwerk. L. 3. P. 67. . Den

I 1TCI).

2 : 4#

te Enkhuyzen gemunt 1673.


3. F. 8O.TDukaat te Amterdam gela169 .Gouden

2 : IT
#

gen 1673. L. 3. P. 81. Den 2den. 2 Engels 8 Aaen.

- -

17c TDukaton mede te Amterdam gelagen.


Den 3den.
2 : 1 : A | 15
171 Sempiterno Honori Studioi Militis.
Pallas/taande bp de tad 3Leyden/ in de
GT
van een neeragtige Uzouw ber
-

Rjecia Devicam &c. 1672. Alleen


chzift/booben detad Lepden. L. 3. P. 83. 5 : 1

29

172 Cornelius de Witt. Nat. A. 1623. J


hannes de Witt. Nat. A. 1625. &c. Paar
bogtbeelden.
redeunt Animis

beyde

men/ doo? een vee


g ged20cht
vercheurd. L. 3. P. 87. Deniten.
"# In weelden fiet toe alles met bedacht. 7 : 3
-

c. 1672. TDen loning Seotris op eenen


zeegewagen/dooz vier u Ptonin
gen

K 3
*

4.
.

.-.

22

C A

TA

Loot Eng.
gem boo?tgetrokken/ daar booven de mis-

handeldelichamen van C. em J. de WBitt.


R. Wie op 't Geluk te veele teunt

Heeftop 't krancken riet geleunt &c.


Alleench?ift. EP2igineel / en zeer Waar.
Den 2den.

6:5

z:

3: 2 -

174 Illutriimi Fratres Johan. & Cornel.de

Witt. &c. 1672. Haar boztbeelden.


R. Twee Witten eens gezint
Gevloekt gehaat gemint &c. Alleen
chgift/ in een bloemkrans. Den 3den.
3: 1
TDenzelven mog eens / met letters op de
175rand,
Violenta Morte Deleti &c.
2: 6 I76
TDezelve
voozzpde
nog
eens.
3; 5T R. Unamente & forte. (Cwee cheepen doo?
een zwaar omweder/teegen een teenklip.
Den 4den.

3 :.

L A A DE

1 r.

177 JNootmunt van Gyomingen. 1672. L. 3.

. 96.

Den 2den.

178 Een dito klynder. Den 3den.

4#

179 Unita Virtus &c. Pallas/met het wa


pen van G20ningen.
R. In Memoriam Obidionis & Liberatio
nis Groningae. &c. 1672. Alleenchgift. I: 7
18o Carol. Raubenhaupt Guber. Groningae
&c. Bpm bo?tbceld.
R. 1De krygsdeugt eer dit beelt
Van moet en trouw geteelt. Alleen
chzift. L. 3P. Fo3. Den 1ten.
3:
181 Gron, is Beleg. door de Bisc. van Ceul.
en Muns. &c. 1672. TDe tad G2oningen
-

belegerd.

R. Coeverden Stornerhandt ingenomen


&c. I672. Coeverden beto2md. L. 3. P.
1 IO. Den 6den.

2 : I

182 Guilhel. III: D. G. Princ. Aur. &c.


Deszelfs bo?tbeeld.
R.
-

v AN ME DA I L L E s

23

Loot Eng.

R. Regit & Tegt. TDenzelve Pzinstepaard.


. 3. P. 123. Den 3den.
183 JWHunt te Htrecht geflagen / met het
bogtbeeld van Dzins WDillem de 3de. 1673.
L. 3. P. 129.
184 Vires ultra ortemque Juventae. Pzins

2
-

: 8

WHillem te paard.
R. A. Domino venit Pax & Victoria laeta.
-

vliegende over zee/ met een CD


5 :" #
lpftak. L. 3. P. 136.

CEen

* g

185 Hinc Hotes Debello. &c. 1674. TDe


Hederlandche Leeuw / met een taamde
krpgman.

R. Germini quod Auriaco &c. Hetwapen-

chilt van den Pins. Haar. L 3. P 49. 1 : 6#.

hne

de Ruyter &c. TDeszelfs bot

eeld.

gando

Een zeegevecht. L. 3. P.
e

I86.

187 Guilh. III. D. G. Prin. Aur. Hol. &


Wet. Gu. Hetbotbeeld van Pzins WDil
lem de 3de.

4 . FT
-

R. Maria D. G. Aur. Prin. Nat. de Jorc.


Petbo?tbeeld van de P2inces JW Maria. L.
I : 9#
3. P. 236. Den 1ten.

: 15

188 Denzelven mog eens / met verande


1 :7

LUlg.

189 Neomagi Gallia cum Begio Pacataper

5: 5

Angliam. Dzankrpk/ en Kederland/ gee


ven malkander de rechter hand/booven een
b?andende altaar.
R. TDe Pyeede taande op een werreldkloot/

vertredende de Jpden CDozlog/ met ander


7;
bpwerk. L. 3.P. 248. Den 2den.
19o Conjunguntfua Tela Leo fa Lilia Gal
lus. Een Lelitak/ en een bundel pylen in
een trans. : . . .
R. Gedachtenis van 't Vrebeluit &c.

1678 Alleenchzift. Den 3den.


191 Quem Dies vidit &c. 1678. Een Arend
* --

I.

. .
-

* 15
OP

24

C A TA L O G, U S

Loot Eng
op zyn ne/doo?een Weeuw bepgomgen/
-

in het verchiet een leger.


R. Hunc Dies widet &c. 1679. Een Teeuw
"

vlugtende/ wozd vervolgd dooz een Arend/


-

met ander bpwerk. L. 3. P. 264.

... 6 : 6 -

/6 . LO 192 Prospeedum Prospera. De Boozzig


tigheid/geleidhet blinde Gelukaaneemteu

R. Neomagi Pax fata &e. 1678. (Twee

palmboomen vooz de Stad JDimegen/met

thinshagen L. 3. P. 275. Den

I TCIl,

X.

O 193 Firmata Neomagi Pax. 1678. Te Af- 9

tad JAimegen haar af


pd meemende...

R.

acatus Solis Virtutibus Orbis. TDe Dzee


de/ met de wapens der vereenigde JBogend
heeden. Den 2den.
8

LO . 194 Nog even Blind. Een Kylzittendebooz


een kaars op een kuen.
R. Tekel. Een balans/ op de eene chaal
leggende de ntitutie van Calvinus /
-

ende op de andere de Pauepke waardig


heden.

2:9

LA A DE 12.
15 19 Dorda ResMme Dlabuntur.&c.
Eenboot in een anweer. . .
R. De nihilo nihilfitnecdicitur. &c. 1684.

Z: 5

CEen

zpn/ Ver

hckelch?iften. L.3. P.308.

1. Qodib

2: #

cet. 6. Atoming

van Byankryk/dzagende de werreld op 't


't punt brden degen. . . . . . . .
-

R. Elige. Een Arm / met een degen eit


1bzedetak. L.3. P.3 2. . .
4:

l0 40 197 Dubiis prlata Trophais &c. Twee.


taande beeldeu/maat eenaltaar/ meteen
degenen Pzeedetak.

25

V A NM E DA I L L E S.

Loot Eng.
R Conervatutramque 1684. De Amter
-

damche Jaagd / taande tuchen twee

.
n de Zoed van P2pheid opeene 5 : 2++
eer. L. 3. P. Z 16.
1.

Supra

pot perniciem. TDen

Paus/ zittende op hetzevenhoofdigebeet/


tuchen een jeupten krpgsknecht.
R. Ex Martyriis Palmae. Het mishandelen
ende een afgewo?pe
Van de
Vierk. L. 3. P. 333. Den Iten.
199 Fratribs Fidei Sabaudis Gallis. TDe
Pyotetanche Godsdient/ to?tende over
mede Gelovige den hoozn van over

Oet.

) , LG

- *

R. Dominus Liberavit. TDe WPaarheid aan


een paal gebonden/ op een tapel bzand
hout / tiuchen een Geetelpken/ en een
2 : 8-krpgskmegt. Den 2den.
5
2o WDegensdezelfdevervolginge. Den 3den
2: 8
maar net verandering.
2o1 Hotibus eneminans &e: TDegekroom1

(57

de Leeuw/ taande op een bpekorf/ hou het wapen van de Pzovintie van kl
tTecht.

R.

en

&c. 1683,

Alleench?ift. L.3. P.355.


202 Probis

j que

---

3 - 0 : 57

Malis &c.

1688. TBe Cour van Londen.

R. Sic Sol Lunaque in Libra. Een weeg


chaal/ daar in de Dom en Maan. L. 3.
4 : 8.
P. 364. Den 1ten.

*, Infantemque

vident apporretumque
raconem Eenkorf/ waar pt komteen

mismaakt chepzel.

R. Tamen Nacatur oportet. 1688. Een


3:
verwelkte roozeboom. L. 3. P. P.
204 M. Wilh. Henr. & Maria D. G. Aur.
Princ. &c. Reformationis Vindices. Haar
beide boatbeelden.

R. Jam mihi Roma minax fitula dulee ca


-

Hit

|| |

26

CA TA. L O G U S
Loo t

Eng.

nit. De Engelche Godsdient/ betraat


F

vancen Zemelligt. L. 3. P. 373.


205 Rex Auget Regina Tenet. ZStaande/
Unst dem hoo?n van overvloet.
R. Guil. Na in Torbay Brit. 1688. TDen
Pins/upt het chip te Tozbay aan land
tappende.

206 Deo Vindice Jutitia Comite. THen


P?ins / ende G2ootbyittanje elflander de
hnd geevende.
R. Contra Infantem Perditionis. &c. 1688.

Jet landen van de Vloot in Cogbap. L.3.


P. 380. Den 4den.

S: I

207 Soli Deo Gloria. &c. 1688 TDe Peder

landche Maagd/ Onder een Ozanjeboom.


R. In Tuitionem Relig. Protes. TDe Je
derlandehe Leeuw/met zwaard en pylen/
op den Bubel ruftende. Den 4den.

1 : 9

2O3 Johan. Georg. III. D. G. Elec. Sax. &c.


Tyn bo?ftbeeld.

R. Vindicat Imperium. TDen TDonau/ en


den Lilyn / maat een opgerechten Fran

chen cn Ctirlichen Wapentandaard. L. 3.


2
P. 389. Den 1ten.
-

: 9

2Oo Allons mon Prince nous ommesen Bon

* Chemin. Ecn Frans chip/ waar meede


de LKoningin mct den Pzins van UBallis

vugt/voowaars zit den Jeuit Petersop


een zeekreeft / houdende den Pins van
Wallis met een molcntje op ZUn hooft/ in
zpn rinen.

RJacq Franc. Eduard uppo. 26 Juin.


1688. &c. Een windmolen gedekt met een
Jeuite muts/ omhangen met een Pater
noter / daar een kreeft onder aanhangd.
L. 3. P. 392. Den ten.
21o Caelo delabitur alto. &c. Jet tamtbeeld
van de Pzins / op een voettal.
R. Nec Lex et Jutior ulla. Jet Verbanden

e+

van de Lioomche Boeken/ en ZSieraaden.

Waar en wei bewaart. L. 3. P. 395.

4 : 3#
21 I

VAN M EDA I L L ES. 27


Loot Eng.
5 : 5T
21 1 Jacobus II. D G. Britanniarum Impe-

rator. Zyn botbeeld.

r Z

I T

U 1

(LP.A-

& C#Ta

9 2 v. 1

---

L A A DE
2I2

Poena

5 : 15

13.
ZOR

Comcs Sceleris. &c. I688. Ee-

nen Beer / omwerpende 2 bpelzoven.


R. Fortem vis Fortor urget.

>

CDen Beer

met een Jeuite muts/ende een Paterno-

ter om den halsdanende. L. 3. P.495 . 3 : 3


213 Guilelmus & Maria Rcx & Regina Britanniae. Paar bepde bo?tbeelden
R. Aurea Florigers &c. 1689. E52ootbzit
tanje/ zittende onder een Ozanjcbootn. L.
. . 4:3
3. P: 412. Den 8ften.
214 TDezelfdebogtbeelden.
R. Coelo delabitur alto. TDen Pins/taan-:
de in Wiomeinch krpgsgewaad op een voet
tal. Den 9den.

/
6: 5

4 : 3

215 Hanc Tuemur hacNitimur. JNederla


houdende een peer, waar op den Zoed

G .

van B?pheid.
R. Brittan. Liber. Relig. Jutit. Leg. Vind,

689 Jet gekroonde waapen van den Ping.


8#
TDes3 : 1-G
Wilhelmus
Imper.
Brit.
IlI.
G.
D.
216
zelfs bo?tbeeld.
R. Caua Dei et. Eenige trpdende krpgs- ..
I : 4#
linlegten.
6
217 Maximilian. Emanuel Eletor Bavariae. ,
L. 3. P. 41 8.

Lynbotbeeld.

R. Theeus Bavaricus &c. Den leurboxt/


in de gedaante van (Theeus/dooztoot den
-2:
" (Thealichen Eurptus. L. 3. P.44I.
ZSpm botde

R. Frangit Tumidos Sternitque Rebelles,


1691. JNeptuyn op zyn Zeewagen. L. 3. P.
483. Den 6den.

4. -

219 JNootmuntdoo? den Petendent in JerTD 2

. .

land

L)

28

C AT A LO GU S
Loot Eng,

land geagen/ vankoper. 1690. L. 3. P.


489. Den 4den.
22d Jacobus II. Britan. Rex Fugitivus. TDes
zelfs bo?tbeed.

R. Fugit ex Hibernia D. 12 Julii. 169o.


Een loopend hert / hebbende Vleugels gan
3Pn Voo?pooten. L. 3. P.498.
3 : 2#
22 | Foecundam vetit reparari Mortibus
Hydram. Hercules / het veelhoofdige Wa
terged?ocht verlaande.
R. Gloriae Augutae Inviti Regis &c. Een
-

222
Unus Pugnando Retituit Rem. Pioning
WDillem in een boot/ werd doo? JNederland
VerWelkOMUt.

R. P. A. Guilelmo III. Brit. &c. 1691. Een

p?aalboog. L.3 P. 5 17. Den 3den.

2 : 9#

223 Hic Heroum Honos &c. 1691. Eeneer-

P002t.

R. Servandum Servatus. Deaankomft van

den kening/ in de Oganje Polder landen


de. L. 3. P.522. Den 3den.

5; FT 224 Ingentes Animo &c. 1691. Den Haad


der goden.

6. 5.

R. Conilio Concordia & Fortitudine. TDe


- WBysleid/ TDapperheid/en Eendzagt/bo
venecn b?andende altaar/ elkanderdehand
geevende. L. 3. P. 53 I. Den Iten.
2:8
225 TDen zelfden mog eens/ met letters op
den ratid.

226 Guilelm. Rex Maria Regina. Haar bp


de bo?tbeelden. .
R. Armis Nominisq. Terrore 1691. TDzie
childcn/ waar in dzie overwomme ieden.
-,

. "

227####
Den zelfde Koning/ ende toningime.
R. Parcere Subjetis & Debellare Super
bos. TDe Leeuw / verlint een veelhoofdig gedzocht. L. 3. P. 548. Den 1ten.
4: 5 -

3/

223 Max. Em..D. G. El. Bav. &c. Het

hotbeeld van den teurvotvan Beyeren. ..

V AN M EDA I LL ES

29

Loot Eng.

R. Belgium Reurgens. A. 1592. &c. An


dzomeda aan de rots. L. 4. P. 20. Den
2dcn.

I: 4

229 Guli. & Maria D. G. M. Brit. Fr. &


Hib. Rex & Regina. Haar boatbeelden.
R. Aerta Maris Imperii Gloria.&c. 1692.
Een zeegevecht. L. 4. P. 31. Den 3den.
5: 1

LO

--

23c Memoriae Eternae &c. Petboztbeeld

van Koning UBillen op een Voettal / mct


de wapens van Engeland/ en van de Per

eenigde P?ovintien.
R. Vota Orbis&c. 1692. Een (Taferee/met

de naamen van de JFramche verbandeche

pen, L 4-P:36. Den 4den.

2 : 8#

LA A DE 14.
23 Wilhel. III. D. G. Mag. Brit, &c. Rex.
TDeszelfs boatbeeld.
R. Aliquis latet error ne credite Belgi. Mo
dewpk den 14de zittende met een angel/
daar aamhangthetwoozd Pax.int verchiet

7; 15.

*:

eenige JNederlanders.

4: 7

232 Lud. Wilh. D. G. Marck. Bad. &c.

h .

Spn boatbeeld.

R. Mars Biultor &c, De Dzeede gekroomt


werdende/ metander bywerk.
233krpgsheld/
Conulibusgeheel
Joh.inde
hetBreews
harnas,&c. Gen

4 : 5T
A

R. Groninga Reduta &c. 1694. Alleen


chzift. L. 4. P. 116. Den 1ten.
2:5 -

-m

2 : 9

met eenige verandering. Den

"

6: 0

: --

3C1CI.

235 Maria II, D. G. Mag. Brit,

ekegas

5#

boatbeeld.

U . ."
"

R. Ex oculis Erepta &c. 1695. Een Een


hoo?n klimmende teegen een tplen berg/
met ander bpwerkt. L. 4. P. 12o. Den 2den, 6 :
236 Jet bovenaande
nog eens.
R
-

CP3

"

30

AT

GUS

Loot Eng.
R. Moriens Evait ad Atra. &c. 1695. Een
grafzarkt/ met verchude treurende onder
I
daanen. L.. 4. P.
P 13o. Den 2otigten.

-,

: 7#

(o 237 Gulelmus II. L. G. Mag. Brit. &c.

_ _

Rex. TPeszelfs botbeeld.


R. Namurc Arx & Catr. Expugn. Tet
Gall &c. Een Framche eerzupl/ Werder
de omver gehaald. L. 4. P. 14o. Den

6den.
3:
de Burgern van Amterdam/ter gedachte
-

5; 5 233 Peming/ gegeven aan de Dfficersn


nis/ van het tillem van het Cumult 1096.
2; 18 239 Een dito klynder/ gegeben aan de Bur
L. 4. P. 161. Den 2den.

gers. Den 3den.


I : 6 24o P. Alexii Fil. Ru Mag Cae. Zyn
5: 15
boztbeeld.
Q *

R. Hisce Axenus non Euxinus. De GPver


wimming op Oologstuig rutende:

3:5

20. 24 Pax lma Gaudium Goudae. Hercules/


taande onder het wapen van Gouda/ver
treet de npd/ en tekende in bzand de Wapc
nen op eenen altaar.
R. Paci Rysviciae &C. 1 697. Het hupste
-

nswpl/ met de Haamen anderbpwerk 9 : 5


Lo 242DenLotery
2den.Pemmingje van Mupden 1697.
I-L. P. 190. Den Ilten.

A .5
W.

l N . HT

243 Een groote loterP Penning.


Rex ua Donari, hming
op een zeegekar
-te eerpoo2ten.

2 : 7 :

WHillen

rpdende/doo? opgerech
-*

R Liberavit Gentem uam &c. 697. Al


7 : 6#
leenchift. L.4. P.223. Den 1oden.
Timeri. Bziesland zit
tende/ in het verchiet den open (Tempel

Lo 245 Aperto Ag

pan Ianu
. . . .
jia Gratia Fidelis. De Dank

baarheid/offerende op een altaar / -in bt


erchiet den

otentempel vam Taunus.

L. P. 213. Den 24ten-

24

v AN M E DAI LL E s.

ot
246 Caea Firmabant Foedera Porca. Een
onttoolten altaar / waar achter de Beede-

Eng O/ : HT
-

makers den tempel van Janus uptende.


R. Ryswyk Guilelmi III. &c. 1697. Zet
hupste Hipswylt / rondom de wapenchil

den van de vercenigde Dozten. L. 4. P. 215.


Den 29ten.

3 :

247 Carolus XII. D. G. Rex Sueciae. Des-

zelf boztbecld.
R. Aupicium Imperii Felicitas Europae.
&c. TDen Koning/geeVende de Dzeede aan 1
Europa. L. 4. P. 217.
- 3:8 - /
-

6:

248 Quis Tulerit Gracchos. Een vuurpou-

wende voozp?aak/ met vier molenwieken


aan het hoofd/ en ander bpwerk.
R. Sperne Timensvulgus. De Gerechtig
heid zittende/ in het verchiet het oproer te

3:2

Buel. L. 4. P. 243.

Janenius Epic. prenis. Deszelfsbot- :


* eelD.

R. Tamen Inviolata tenetur. DePauehp


lie waardigheeden / dooz den blirem ver
25o Fr. S. Fenelon Archip. Camer.
bo?tbeeld.

R. Het boovenaande Hevers.

Spn

pn
-

; 15

3:

L AA DE 15.
3 &

251 In Trepidos Tyrannis. Een geharnate.

tepaard/ met 17 wapens in het

LOND.

"

R. Traniulanos & Deus &c. Een noer/


met 4 afhangende Wapenchilden.

I : 9

252 Matilda Filia Henr. II. R. Angl. &c.


Haar boxtbeeld.

l)

R. Sophia ex Stirpe El. Pal. &c.


boztbeeld. L. 4. P. 279.

Haar - ,

253 Gulielm. III. Trilti Dolendus in AEvo.


Spm bo?tbeeld.
-

8: 5

5T
R.

CA T AL O GU s

z-

Loot Eng

R. Invicta Virtute Reurget. &c. 17o2. L.


--

4. P. 283. Den 3den.

Z:

A 5 25 D: Guil. Ill. Brit. Ce &c. Spm


-

bo?tbeeld.

R. Rediijam Vos Vigilate. Engeland/ en


JNederland/zittende te treuren aaneen tom
2
be. L. 4. P. 287. Den 6ten.

- de: 702. De Re
n. Virtue
3; 15 25derlandche
Teeuw in de tupn.
R. Frangimur fi Collidimur. Zeven aarde
potten/ in eene volle zee dpvende. L. 4.
I

P.294.

A. 256 Auwey der Fried had chon ein Loch.

De Pzeede/ net een olyftak in de


nd.
" Auwey &c. 1702. Alleenchzift.
---

. 4. P. 298.

1:8 :

/9 5T 237 in altera Secula Pergo. 1702. TDe Oot


indiche Maatchappp/in de gedaante Van
een zittende v?ouwe/ houdende op het pnnt
ban een deegen een lauwerkrans/ leunende

met haaren arm op een voettal / Waar


C.

a nulia

Via Favente Deo.

GEen

chip/zeplende voozbp de paalen van Her


7: 1

cmles, L.4. P 304.

5;

eshetzilver
van de veroverdevlootvan Pigos.
3#

.4. P.3 Io: Den 2den.

259 Een dito zynde de helft Den 3den.

A ;

60 Een dito halbe kroom. Den 4den.


26 Ut ee tertius addat Dux Deus. (Twee
knielende krpgshelden.
R. Ad Hochtet 13 Aug 1704. &c. TDelag

bp Hochted. L. 4. P. 373.

9r

2 : 6
-

2 . LO 262 Eugenius Franc. Dux Sab. &c. TDeg

boztbeeld.

eniVirtute Boni. II. Reg. 19. &c.


17o4. Een Engel/dzpvende het leger op

de vlucht. L.4 P, 376. Den 6den.

I : R

263

V AN ME DAI L L E s

gs

Loot Eng.
263 Joh. D. Marlenburg&e. Spmbo?tbeeld.
Z . LO
R. Miratur Telis &c. 1764. Een krpgs
/zpn vpandem het hoofdbicdende. Den
-

CI,

26 PereiVirtute Devita.&c 704 Per-

- 5

eus/ met het hoofd van Meduza/in het


verchiet detad Middelburg
R. Hanc Tuemur. &c. Het Stadhups van
JAiddelburg/ met ander bpwerk. L.4. P.
Petrus Coddaeus Archie- pic.
415265
Sebate-

3. .

A.

nus. Bpm botbeeld.

R. Inontem Frutra Ferire Parat. 1795. TBe


Dederlandche Teeuw bechermende een

Lam/ in het verchiet Women/waar upt


een blirern kommt. L.4. P. 419.

266 Gallis HispanisBavaris &c. 1704. TDzie

"voettallen/meteenkeetenaam eikanderge-
hegt.
R. Ludovico Magno &c. 1705. - Alleen
-

chzift: L 4. P.423.
3: 8
267 Ludovicus Magnus Anna Major. TDe "

A 57

koning van Dzamkrpk/ werdende ter aar


de geveld dooz de Engelche Koningin.
R. Cura Pugnacis fata Minervae. &c.
17o6. Een gevleugelde CDverwinning/tu
chen de maamchilden Van 12 overwonne

teeden. L4, P.463. Den2den.

1: 94

268 TDezelfde voo23pde:


R. Percute me &c. Het onkommen van Al--

bimelech. Den 3den.


I : 9+
ConfundamusLing
269
TDe too?n van Babel. uameorum&c. 17o8.
- - -

LG
A

R. Site Sol in Gibeon &c. TDe Zon/en

IMAaan/boovendetad Lipel. L. 4. P. 544.


27o Haec fecerunt tres Armipotentes Dei. 2 : 4+
Den 4den.

De d2ie Helden Eugenius/ Marlboroug/


en CDuwerkerk ieder in een lauwerkrang.
R. Vifata Via et. 17o8. Zet bechieten

van Lipel. L.4, P.547. Den 6den.


-

2 : 8

LA A

34 c At A Lo G Us
6.

LA A DE

Loot Eng.

HT 271 Anna D. G. Mag. Brit. &c. Regina.

3: 5

Paar botbeeld.
R. Tornaco Expugnato. 17o9. JRMinerva
Wverwonne Wapenen. L 4.

. 566. Den 6den,

4.
- /

--

: 4#

272 Defetum Lumine vidit. THe Framche


Zon/ achter de waereld ondergaande.

R. Spes Perdens. &c. 17 1o. Een Frans


man/ en ?ederlander/peelende met teer

ligen L.4. P. 59. Den 2den.

I A 9

35T ?13 Den eurv van Harente paard.


R. Frid, Aug: Rex &c. 17 1. SCwee tafels/
waar op de Keyzerpke kroom/ Wipksappel
Ec. L. 4. P.608. Den 1ten. .

I:9

] . . le 27 Invidia FrementePax & LibertasTrium


phant, TDe Dzeede/ en P2pheid/fiaande

op de afgelegde wapenem.

".. .

- -

R. Haec Muera Pacis. &c. 1713. STwee


overvloedshooynen/ met de taf van Mer
kUrius/ en ander bpwerk. L. 4. P. C$7.
en 1ten,

4 : 7

4 . 275 Quaetit Tempora Paeiseunt &c. Bo


bende tad Htrecht/ devlugge (Cyd.

R. Diffingite Arma &c. 1713. De ommut

wapemen doo? twee mids

ver

zoken Werdende. Den 3den.

2 : 3

Anna D. G. Mag. Brit, &c. Reg. Paar Y


276bo?tbeeld.
R. Compoitis Venerantur Armis 1713.
G2ootb2ittanje/ im de gedaamtevan Pallas
-

zittende/ in het verchiet vercheide


pen/en beaijede landen, L. 4. P. 66o. Den
-

4 : 9.

Iten.

2y Hinc Decus & Robur. Het wapen van


TDooznilt.
F. Concordia Res Parvae Crescunt.

Pet

wapen van de Generalitpd. L.4.P.679.

#
27

v AN ME DAILLE S.
-

gs

t Eng. a.

278 Divategens Batavos &c. Pallas/hoti-"

" 3 --0

dende in de eene handeenchild waar in een


kat/ (hetoudezimmebeeld der Ppheid) en *

- .

in de andre haden pie/haar.


de Nederlandche Leeuwindetjupi. - - R. Pcecum Ptentiimis &c. i4. Al
leenchgift. L. 4. P. 68o. Der 1ten.
7:7
279 Georgius D. G. Mag. Brit. &e. Rex.
2
TDeszelfs botbeeld.

R. Inugrat. XX, Ot. 1715. Denkoning

%86.
werd dooz

Engeland gekroond. +
28o Expectata Venis.&c. DePyee- 9*
de/geevende detaf van Merkuur aan den
-Jel/ die ophet wapen van Gotida zit/in
d

4.

-.

"

13:15
-

het verchiet Gouda/ en Utrecht.

R. Q, F. F. Q, S.Traject ad Rhenum Pa
ce &c. 1716. Alleenchzift. L. 4. P. 694. 8.: I
281 Belgium Foederatum. De JNederland-

4 15

landche JDaagd / rutende sphaar wapen-

child/ houdende de peer met de hoed van

Dpheid/met ander bpwerk.


R. Religio Foederum. &c. 176. Bellona/ het roer van regering aan de Keyzer overgewende. L. 4. P. 695.
2: 9
282 Eugenius Dux Sabaud, &c. Dyn bot-

15

beeld.

R. Che Belgrade &c. TPedapperheid een


lauwerkrans aanbiedende.

I:8

283TDegzelfs
Georgius
II. D. G. Mag. Brit. Rex.
bo?tbeeld.

j:

HT

E.

R. Aertori Mercaturae Indicae &c. 1731.


JAeptunus / met 3pn dzietand op de zee.

-.

284 Gerard a Loon &c. Jetboztbeeld van

%| 3

Gerard van Loon.

--

R. Hic Caetus Artemque Repono. Een


Altaar/waaragter een veragen tier/en
vooz den Altaar twee pere handchoenen. 4:

28 W. C. H. Frio &c. TGe bobeelden "

" 4

van haar Hoogheeden.


e

KE 2

2Z6

36 cATALOGUs vAN MEDAILLEs.


Loot Eng.
Y

so 23 F 286 Ein groote verzameling / van Koj


r? 28

Legpemmingen meet tot de Kederlandche


Hitorie behoorende.

. . .

50. Een noteboom Cabinet/ zynde hetboovente


gedeelte geappzopgieert tot Antique Penningen/ende daar toe met 62, laaden vooz-

zien.

Bet onderte gedeelte tot Moderne

HWAdailles/met 36 laaden daar toe dienen


de/zpnde alle de laaden zos booven/ als
onder met groene zaap bekleet.

5 A 5 tuks uitwendige geteeden geteemtens.


B. 24 dito inwendig geneeden, ... ..
73 5"

G gladde geteentens/ van diverehe