Você está na página 1de 492

@ ð bjÉÜa ‹—ÉÜa@À@ó ÙÜa@paŠbà a ãQQQWMYVPO è@UQQSUP ð äbrÜa

H QSV I Ša‡–ýa@Þ 3333 ÝÝÝÝ 3333 mmmm Ša‡–ýa@Þ Ša‡–ýa@Þ ð bjÉÜa@‹—ÉÜa@À@óÙÜa@paŠbà < a @Z@Z

HQSVI ZZZZŠaýa@Þ

Ša‡–ýa@Þ3333ÝÝÝÝ3333mmmm

Ša‡–ýa@Þ

Ša‡–ýa@Þ

ð bjÉÜa@‹—ÉÜa@À@óÙÜa@paŠbà<a@Z@Z @ZZlbnÙÜa@çaíåÈ lbnÙÜa@çaíåÈ lbnÙÜa@çaíåÈ

lbnÙÜa@çaíåÈ

ãQQQWMYVP O>è UQQMSUP@ ðäbrÜa

ÞïÈbGa ðÈ‹à@o ‹Ð@N† ZÒïÜdm ÒïÜdm ÒïÜdm

ÒïÜdm

çbƒïnà@çbÉå–@µ3y ZZZZâïám

âïá—m âïá—m

âïá—m

@ Þï»@Šbïi @ZZZZÓþÍÜa ÓþÍÜa ÓþÍÜa

ÓþÍÜa

@ †íá«@‘ì‹ØaŒ @ZZZZðÈbj ðÈbj ðÈbj Üa@Óa‹’ýa

Üa@Óa‹’ýa

Üa@Óa‹’ýa

ðÈbj Üa@Óa‹’ýa

@ ¶ìýa@ZóÉj óÉj óÉj Üa

óÉj Üa Üa Üa

óƒ3ä@HWPPI @ZZZZ„„„„3333åÜa@†‡È åÜa@†‡È åÜa@†‡È

åÜa@†‡È

@ RPPU óå3Ü H I@ZZZZËa‡îýa@âÔŠ Ëa‡îýa@âÔŠ Ëa‡îýa@âÔŠ

Ëa‡îýa@âÔŠ

ÞïiŠa@ ÞÞïiŠa@ ïiŠa@MMMM óïi óïi óóïiïiXXXXÜa@òŠaŒì@óÉj

@ ÞïiŠa@

Üa@òŠaŒì@óÉj

Üa@òŠaŒì@óÉj àààà

Üa@òŠaŒì@óÉj

çaíåÉÜa çaíåÉÜa

@ çaíåÉÜa

çaíåÉÜa

@ Ûíè†@ Ûíè†@ Ûíè†@ Ûíè†@–@×a‹ÉÜa@çbn @×a‹ÉÜa@çbn @×a‹ÉÜa@çbn ×a‹ÉÜa@çbn †ŠíØ †ŠíØ †ŠíØ †ŠíØ @çbn @çbn @çbn çbn
@ 󒏠@
󒏠@ 󒏠@
Ûíè†@–@×a‹ÉÜa@çbn
@×a‹ÉÜa@çbn
@×a‹ÉÜa@çbn
×a‹ÉÜa@çbn †ŠíØ †ŠíØ †ŠíØ †ŠíØ
@çbn @çbn @çbn çbn †ŠíØ@ßbáÈ@pbibÕä@†b¥a@ôåjà †ŠíØ@ßbáÈ@pbibÕä@†b¥a@ôåjà †ŠíØ@ßbáÈ@pbibÕä@†b¥a@ôåjà †ŠíØ@ßbáÈ@pbibÕä@†b¥a@ôåjà
@ sÜbrÜa@Öib Üa
sÜbrÜa@Öib
sÜbrÜa@Öib Üa Üa
sÜbrÜa@Öib Üa

@ WRRRQRU WRRUSWV

WRRRQRU WRRRQRU

WRRRQRU MMMM@ WRRUSWV

WRRUSWV

WRRUSWV ZZZZÒmbè Òmbè Òmbè

Òmbè

www.spirez.org

www.spirezpage.net

SPIREZ PRESS & PUBLISHER

åÜaì@óÈbj ‹“åÜaì@óÈbj ‹“åÜaì@óÈbj îî î rrrr @Ša†

î

‹“åÜaì@óÈbj ÝÜÝÜÝÜÝÜ @Ša† @Ša† Ša†

ó "Ù Üa paŠb à a @ ðäbrÜa@ð bjÉÜa@‹—É Üa@À

ãQQQWM YVP O è@UQQMSUP

ó îŠb›y@óï ó a Š†

@ Šín؇Üa

@ ÞïÈb , g ðÈ‹à@o ‹Ð

2005

ó  " Ù Üa paŠb à a @ ðäbrÜa@ð bjÉÜa@‹—É Üa@À ãQQQWM YVP O è@UQQMSUP

^ݪ@¶a@óà‡Õà@ëaŠín؆@óyì‹[c Þ–ýbi@lbnÙÜa@a‰è @æà@öeu ôèì@LãRPPP@Œí¸@ôÐ@æáïÜa@OöbÉå–@óÉàbu@Ola†`a óïÝØ @óuŠ†@oÜbä@ônÜaì@ôàþ ýa@„îŠbnÜa@ôÐ@ëaŠín؇Üa@óuŠ†@Þïä@pbjÝ nà Ëbv“Üa@‡yaíÜa‡jÈ@漋Üa‡jÈ@Šín؇Üa@ˆbn ýa@Óa‹’bi@oäbØì@LŒbïnà<a

âï âï ‹Üa@ ‹Üa@ aaaa â

âï y y y y æ¼ ‹Üa@ â â iiii

‹Üa@ ‹Üa@ ‹Üa@ æ¼ ‹Üa@

âï æ¼ æ¼ ‹Üa@ â

â Ù å Üc@ n ‚a

n

Óþ ì Šÿa pa í

ì á Üa@ ‚ ê îe@æ à

Ö#Ý mb

ì}

µ Ü .pb Ü ˆ À â Ù ì

{

á,Üb

ÉÝ î/ ,Ú

çg@ äa í#Üc

HHHHRRRRRRRRIIII@ãì‹Üa @ãì‹Üa @ãì‹Üa ãì‹Üa

É Øb ì ð ì <,Ø à â ‚ b ‘b

Bb åÝ É

â

u rä c

ˆ æ Øb

åÕ,Ý äg@ åÜa@b î}

é îc@b

{LMj LâïÝ È a â Øb,Õ

çg@ mc@ a È â ‹Øc@ í Ð Ü

‡å Ù à çg@a n j,Ô

Šb É Þ ÷b ì

HHHHQSQSQQSSIIII@pa‹v¨a

pa‹v¨a

pa‹v¨a

pa‹v¨a

@ öa‡ è a

µº‹ÙÜa@ µº‹ÙÜa@ µµº‹ÙÜa@ º‹ÙÜa@kñ‡Üaì@¶g kñ‡Üaì@¶g kñ‡Üaì@¶g kñ‡Üaì@¶g MMMM

@ óyì óyì‹ óóyì yì‹[[[[ÿa@ë‰è@†a‡Èg@öbåqc@òbäbɾaì@ói‹ÍÜa@ ÿa@ë‰è@†a‡Èg@öbåqc@òbäbɾaì@ói‹ÍÜa@ ÿa@ëè@aÈg@öbåqc@òbäbɾaì@óiÍÜa@ ÿa@ë‰è@†a‡Èg@öbåqc@òbäbɾaì@ói‹ÍÜa@qqqqnØŠb’@ nØŠb’@ nØŠb@ nØŠb’@rrrrÜa@ Üa@ Üa@ Üa@rrrruìŒ@¶g uìŒ@¶g uìŒ@g uìŒ@¶g MMMM

@ @æîÜa @æî‰Üa @æîÜa æî‰Üa@HHHH‡á«@

á« @漋Üa@‡

‡á«@

á«@

@@æ¼Üa@

漋Üa@‡jÈ@

@漋Üa@‡

jÈ@

jjÈÈ @â–bÈ@

@ââbÈ@

@â–bÈ@

–bÈ@bïbïbbïï eeee @‹áÈ

@áÈ áÈ ‹áÈIIII ñýìc@g

ññýìc@g †ýìc@¶g MMMM

ñ†ýìc@¶g

@ óyì óyì‹ óóyì yì‹[[[[ÿa@ë‰è@

ÿa@ë‰è@õõõõ†a‡Èg †a‡Èg aÈg a‡Èg@òbäbÉà@ôäíØŠb’ @òbäbÉà@ôäíØŠb’

ÿa@ë‰è@

ÿa@ëè@

@òbäbÉà@ôäíØŠb òbäbÉà@ôäíØŠb’

pb îín1a ‘‹ éÐ

 

W @ NNN N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöa‡ öa‡ öa‡

NNN NN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNN NNNN NN NNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

öa‡ èèèè aaaa

QS

@ NN N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóóóó àÕ¾a@

NNNN NNNNNNNNNN NNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

à‡Õ¾a@ àÕ¾a@ à‡Õ¾a@

QY

RQ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNszjÜa szjÜa sszjÜa zjÜa ×b

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

×b × ×b b ääää

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNó¸b©a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ó¸b©a

ó¸b©a

ó¸b©a

ßìÿa@Þ—ÑÜa

ßìÿa@Þ—ÑÜa

ZZZZßìÿa@Þ—ÑÜa

ß ìÿa@Þ—ÑÜa

SQ

@ óﲊbm@óîíÍÜ@óïÐa‹Íu@óà‡Õà@†‹ÙÜa M

SS

N NNNNNNNNNNNNN†‹ÙÜa@†þjÜ@ôÐa‹Íu@‡î‡¥ Zvýìa M

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNN NNN NN NN

@NNNNNNNNNNNNNNN

NN

NNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

@ XU NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNâénÍÜ@LâéÝ–a@L†‹ÙÜa@Zbïäbq M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ QPQ NNNNNNNNNNNNNN NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbèŠb“näa@óÙÜa Þ÷bjÕÜa @ZbrÜbq@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QQQ

@

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†‹ÙÜa@æÈ@óﲊbm@óz@ZbÉiaŠ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNN NNNNNNNNNNNNNNNN

NN

NN NNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ZZZZðäbrÜa@Þ ðäbrÜa@Þ— ðð äbrÜa@Þ— ÑÜa

äbrÜa@Þ—ÑÜa ÑÜa ÑÜa

QRU NNNN NNNN NNNN

NN NNNNNNNNNNNNN N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíå y ôåi@òŠbàa M

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNN NNN NN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNN NNNNNNN NN NNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QRW

µïéîí>jÜa@ßí>‚†@óï“È@óï bjÉÜa@óÐþƒÝÜ@óï 3Üa@ßaíyýa M

QSS

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†a‡Íi

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNóîíå3¨a@òŠbàýa@ŠíéÄ@ÞàaíÈ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN NN NNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNN NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QSU NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNòŠbàg@¶a@b~í¥ì@óïäbÙîŒ Üa@óÝïjÕÜa M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN NN NNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QSY

@ QTY

@ QUQ

@ QUS

@ QUW

@ QUY

@ QVU

@ QVY

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNôäbÙîŒ Üa@óîíå3y æi@µ3¨a@Äàýa M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNN NN NN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN óîíå3y Äàýa@òbÐì@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíå3y@æi@Š‡i@óÜì‡Üa@‹–bä Äàýa@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòXÑÜa@ë‰è@ôÐ@µïéîíjÜbi@òŠbàýa@óÔþÈ@@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµïéîíjÜbi@óîíå3y æi@Š‡i@óÔþÈ@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@Ó‹’ì@óîíå3y æi@Š‡i@@M

NNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@‹ƒÐì@óîíå3y æi@Š‡i@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@‹ƒÐ@†ýìcì@óîíå3y æi@Š‡i@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ QWU

@ QXS

@ QXY

@ QYQ

@ QYS

@ QYU

@ QYY

@ RQQ

@ RQU

@ RQW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üaì@æî‡Üa@‹–båi@Š‡i@kïÕÝm M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@öbéiì@óîíå3y æi@Š‡i@óÜì‡Üaì@æî‡Üa@‹–bä@M

NNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN

NN

@ NNNN NN NNóÜì‡Üa@‡ª@ò‡Üaì@ò‡ï3Üaì@Š‡i@óÜì‡Üaì@æî‡Üa@‹–bä@µi@óÔþÉÜa@M

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡Üaì@ôÝÈ@Š‡i@Äàýa@æi@ßþè@Äàýa@†‹¸@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíå3y æi@Š‡i@Äàýa@ÞnÕà@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNN NNNNêïÝÈ@µ‚Šü¾a@öbåqì@óïäa‹áÉÜa@êÜbáÈcì@ónï—ƒ’@Š‡i@Äàýa@ M

NNNNN NN NNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ‡i@æi@ßþè@Š‡jÜa@íia@¶bɾa@k Ô Äàýa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ‡i@æi@ßþè@Äàýa@ÞnÕà M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ‡i@æi@ßþè@æi@‹èb[ Äàýa M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíå3¨a@òŠbàýa@óîbéä M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RQY

@ RRS

@ RRU

@ RRW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíå3¨a@òŠbàýa@ÃíÕ ÞàaíÈ@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa

ZZZZsÜbrÜa@Þ—ÑÜa

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa

NN NNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçaì‹à@ôåi@òŠbàg@M

NNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòŠbàýa@óïá3m M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbèŠí mì@òŠbàýa@òd“ä@ÞàaíÈ@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RSQ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõ†‹ÙÜa@†bi@Äàýa@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RSW

RSY

RUS

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNN¶ìýa@êmbîa‡iì@†biÄàýa@òb“ä@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NN NNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNôéîíjÜa@óÜì‡Üa@‡›Èì@†bi@Äàýa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNN

N NNNNNNNNNNNN NNNN NN NNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN†bi@Äàýa@ÞnÕà@M

@ NNNNN NNNNN NNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RUW NNNNNNNNN NNNNN NN NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNçaì‹à@æi@æ3¨a@ôÝÈ@íia@Äàýa@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ RUY NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïäa‡á¨aì@óïäa싾a@µmŠbàýa@µi@Ëa‹—Üa@M @ RVQ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµï äeïjÜbi@æ3¨a@ðÝÈ@ðic@Äàýa@óÔþÈ@M RVS
@ RUY
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïäa‡á¨aì@óïäa싾a@µmŠbàýa@µi@Ëa‹—Üa@M
@ RVQ
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµï äeïjÜbi@æ3¨a@ðÝÈ@ðic@Äàýa@óÔþÈ@M
RVS
@ NNN NNN NN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNN NN NNNNNN NNNNNNóïÝ‚a‡Üa@ðÝÈ@ðic@Äàÿa@ó bï M
NNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNN
NN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNN NNNNNNN NN NNNNNN

@ RVU NNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN NNçaì‹à@æi@æ3¨a@ðÝÈ@ðic@Äàýa@ÞnÕà@M

NNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNN

RVY NNNNNN NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN NNçaì‹à@Ší—åà@íia@óÜì‡Üa@‡é¿@Äàýa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Ä>>>>àýa@‡>>>>éÈ@À@ó>>>>ïäa싾a@òŠb>>>>àâÜ ó>>>>ïuŠb©a@pb>>>>ÔþÉÜa M

@ RWS

@ RWW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜìÜa@é¿

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïÝ‚a‡Üa@óÜì‡Üa@‡é¿@Äàÿa ó M

NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ RWY

@ RXQ

@ RXW

@ RYQ

@ RYU

@ RYW

@ SPQ

@ SPS

@ SPW

@ SQQ

@ SQS

@ SQW

@ SQY

@ SRS

@ SRW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜìÜa@é¿@Äàýa@ÞnÕà@M

NNNN NNNN NNNN

NNNNNNNNHóÜìÜa@äI@kÝÕ¾a çaì‹à@æi@‡¼a@‹—ä@íia@Äàýa@M

NNNNNNNNN

NN NNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡àe@óåî‡à@ôÝÈ@óÜì‡Üa@‹—ä@öþïn a M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïÝ‚a‡Üa@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa ó M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµïÝïÕãÉÜbi@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa@óÔþÈ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNĹ qji@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa@óÔþÈ M

NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæàŠÿbi@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa@óÔþÈ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÜbi@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa óÔþÈ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNN NNNNN NNNNNN NNNNNNNN NNNN NNNNN NNNNNN NNN NNNNNNHHHHµïá[bÑÜaI@µî‡ïjãÉÜbi@óÜì‡Üa@‹—ä@Äàÿa@óÔþÈ M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïäa싾a@òŠbàýa@¶a@öívÝÜa@pbØ‹y@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@‹—ä@Äàýa@óï—ƒ’@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÜì‡Üa@‹—ä@Äàýa òbÐì@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNçaì‹à@æi@‡¼a@æi@â bÕÜa@íia@æî‡Üa@ãbÅä@Äàýa@M

NN NNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN†‹Ø@Œbåà@óØ‹Éà@À@óïäa싾a@òŠbàýa@óØŠb“à@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæî‡Üa@ãbÅä@Äàýa@òbÐì@M

@ NNN NNN NNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Ä>>>àýa@æ>>>i Ší>>>—åà@‹>>>Ñža@í>>>ia@ó>>>Üì‡Üa@‹>>>–bä Ä>>>àýa M

@ SRY

@ SSQ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæî‡Üa ãbÅä

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïäa싾a@òŠbàýa@ÃíÕ ÞàaíÈ@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

iaÜa@ÞÑÜa ÑÜa ÑÜa ÑÜa

ÊÊia‹Üa@Þ—

Êia‹Üa@Þ—

ZZZZÊiaÜa@Þ

SSU NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŒbåÈ@qi òŠbàg@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

SSW

STQ

@ STW

@ SUY

@ SVS

@ SVY

NN NNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNòŠbàýa@óïá3m ßíy@ò‹Åä@M

NNNN NNNNNNNNNNN

NN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbèŠíéÄ@ÞàaíÈì@òŠbàýa@òd“ä@M

NNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNŒbåÈ@æi ‡á«@|nÑÜa@íia@Äàÿa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NN NNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNN NNN NN NNóîíå3y NN æi@Š‡i@Äàÿaì@ñŒbåÉÜa@|nÑÜa@ðic@Äàýa@µi@pbÔþÉÜa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡á«@æi@‘ŠbÐ@Ûí“Üa@íia@óÜì‡Üa@ãb3y Äàýa@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNµïéîíjÜa@öa‹àýa@Ëa‹–@À@ëŠì†ì@Ûí“Üa@íia@Äàýa@M

NN NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNN

SWS @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNêmŠbàg@†ì‡y Êï ímì@Ûí“Üa@íic@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ SWW

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ÍÜaì@óîŒbåÉÜa@òŠbàýa@µi@óÔþÉÜa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ SXU

@ SYQ

@ SYS

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ÍÜaì@Ûí“Üa@ðia@µi@Ëa‹—Üa@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÛí“Üa@ðic@óÜì‡Üa@ãb+y òbÐì@M

NN NNNNNNNNN

NNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŒbåÈ@æi@‡á«@æi@ÞéÝéà@‡ub¾a@íia@6àÿa@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ô999ÝÈ@ê999 bÙÉägì@ßb999åî@âïèa‹999iaì@Ú999jÜ‹ÍA µ999i Ëa‹999—Üa@M

@ TPU

@ TQQ

@ TQU

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµîŒbåÉÜa@öa‹àýa

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNN NNNNNNŒbåÈ@æi@‡á«@æi@‘ŠbÐ@æi@ñ‡É óÜì‡Üa@Ó‹’@6àýa M

NNNNNNN NN NNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŒbåÈ@æi@‡á«@æi@ÞéÝé¾a@æi Š‡i@6àýa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

â÷b9ÕÜa@ð9 bjÉÜa@ó9ÑïÝ©a@Ê9à ê9nÔþÈì@Þé9Ýé¾a@æi@Š‡i@6àýa@M

@ TQY

@ TRU

@ TSQ

@ TSS

@ TSW

@ TSY

@ TVU

@ TVW

@ TWU

@ TXQ

@ TXS

@ TXW

@ TYQ

@ UUU

@ UUY

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNL a‹àdi

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNÞéÝé¾a@æi@Š‡i@æi@lb‚‹ ‘ŠaíÑÜa@íia@6àýa@M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîŒbåÉÜa@òŠbàýa@óîbéä@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîŒbåÉÜa@òŠbàýa@ÃíÕ ÞàaíÈ@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ZZZZ àb©a

àb©a@Þ—ÑÜa @Þ—ÑÜa @Þ—ÑÜa Þ—ÑÜa

àb©a àb©a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîŠb›¨a@‹èbža@@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïÜb¾aì@óîŠaýa@âÅåÜa M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõ‹‚ýa@‘båuýaì@†‹ÙÜa@µi@Ãþn‚ýa M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNN NNN NN NNâè6Ìì@‘‹ÑÜaì@l‹ÉÜaì@†‹ÙÜa@æà@öýüè@çíÙnî@ZçíáÝ+¾a@M NN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóà‰Üa@Þèc M

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN NN NNNNN NNNNNóî‹—åÉÜaì@óïÝjÕÜa@óïj—ÉÝÜ@ãþ ýa@óàìbÕà@M

NNNNNNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïÈbánuýa@pbj bå¾aì@†bïÈýa@M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNó¸b©a@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ó¸b©a@

ó¸b©a@

ó¸b©a@

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÖyþ¾a Öyþ¾a Öyþ¾a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Ö yþ¾a

óÙÜa@óÍÝÜbi@ó–þ©a

óÙÜa@óÍÝÜbi@ó–þ©a

NNNóîÙÜa@óÍÝÜbi@óþ©a

óÙÜa@óÍÝÜbi@ó–þ©a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN NNNNNN NNNN N NNNN

NNN NNN NNN

NNNóî óî óóîî ïÝ ïÝ ïÝ ïÝ äýa äýa äýa äýa@óÍÝÜbi@ó–þ©a @óÍÝÜbi@ó–þ©a @óÍÝÜbi@ó–þ©a óÍÝÜbi@ó–þ©a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN NNNN

NNN NNN NNN

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ó à‡ Õ¾a

@bà‡9åÈ@Læî‹9“ÉÜa@ç‹9ÕÜa@æ9à pb9åïäbárÜa@À@ð9m‹Øaˆ@À@o9¹ ó9yì‹Aÿa@ë‰è@ò‹ÙÐ@çg

@„îŠb9nÜa@ò‰mb9 c æ9à æîˆbn9 c ojz9–ì@Læî‡9Üa@nþ9– ó9Éàbu@Lla†oa ó9ïÝØ@À@ pbjÜbA oåØ

@bØŠb9’ çc@‡Éi@LÞ–í¾a@¶g@ÞïiŠc@æà@båÕî‹A À æî‡Üa@nþ–ì@Þ–í¾a@ rÉàbu@À@ðàþ sa

Næî‡Üa@nþ–@óÉàbu@Lla†oa óïÝØ lþA ‡yÿ@6n+ubà@óÜb Š ó“Ôbåà@À

†b9áÈ@Šín؇9Üa@ßd9 @‡9Ôì@Lsî‡9¨a@Óa‹9Ac çb9iˆbvnî@çaˆbn9 ÿa@çb9Ø Ö9î‹wÜa@öbåqc@À

9ÝïàŒ@Ûa‰9äe@æî‡9Üa@nþ9– ó9Éàbu@Lla†oa ó9ïÝØ@À@ðàþ9 sa „îŠb9nÜa@ˆbn c ÞïÝ‚@æî‡Üa

o9åØìM @Þ9–í¾a@ó9Éàbu@‡Èb9+¾a@ôàþ9 ýa@„îŠb9nÜa@ˆbn a @rî‹ÙnÜa@µ bî@†íá«@Šín؇Üa

M‹9Ùi@Šb9î†ì@ò‹î §a@†þi@À@óïäa싾a@òŠbàsa ‡—ÕîM ÚnÜb Š Êjwm z aˆb¾@M@báéåïi@ pb+Übu

@çb9ÙÐ@LQYWP ãb9È †a‡9Íi@ó9Éàbu@æ9à ðàþ9 sa „îŠb9nÜa@À@ 6n9+ub¾a@ò†bé9’ béi@ßbä@ rÜa@_

‡ï9+Üa@çd9i@ZðÜ ßbÕÐ@Lâ bu@Òï—ä@ÒïwÜ Ûa‰äe@ãþÈsaì@óÐbÕrÜa@‹îŒì@oÉuaŠ@‡ÕÜ@Z놊

µ9+y ãa‡–@oÉuaŠ@bà‡åÉÐ@a‰Ü@LbéÉjA ôÝÈ@óÕÐaí¾a@ÅЊ@Hµ+y ãa‡–@‡—ÕîI@ k÷båÜa

@çdi@ßíÕÜa@ojrî@pbibnØ@Êjwä çc@ÞjÕm@Þè@AANN†íá«@bî@Z@ðÜ@ßbÔ@Ëíší¾a@™í—£@ pbï—ƒ’

NA_ðàþ sa ‹—ÉÜa@À@óÜì†@âá çbØ@†a‹Øÿa

ô9ÝÈ@@Þ9÷aìÿa@‹9“ÉÜa@æá9š æî‡9Üa@nþ9– óÉàbu@la†oa óïÝØ@ ôÐ ðu‹¦@æà@âÌ‹Übiì

9–í¾a@ó9Éàbu@À@ 6n9+ub¾a@À@ðÜí9jÔ@ Å9Њ@â 9ÕÐ@L„îŠb9nÜa@â9+Ô ô9ÝÈ@ßìÿaì@ LóïÝÙÜa

@†‹9ÙÜa@„îŠb9m À 6n9+ub¾a@ô9ÝÈ@oÝ9—y@s9ïy@ça†í9+Üa@‹w9’ oáº@a‰Ü@Lóï lbj ÿ

ãþ9 sa Š‡9– À â鲊b9m æà@zbÉàì@Š†b—à@†‹ÙÜaI rÜb Š çaíåÈ@çbØì@LÛbåè@ðàþ sa

óáéà@À@ÞïÝ‚@æî‡Üa@†báÈ@Šín؇Üa@ñˆbn c çbØ@‡ÕÐ@õ‹‚c@óéu@æàì@NH@pbyínÑÜa@óÝy‹à

_b9åè@Þ9ÉÑm@aˆbà@ZðÜ ßbÔì@pa6rØ@ n‹Ð@ðäeŠ@bà‡åÈì@LH‹÷aŒ@ˆbn cI@öbÉå–@óÉàbu@À@óïáÝÈ

ó9Éàb§a@À@ßí9jÕÜa@ô9ÝÈ@oÝ9—yì@LãíA‹©a@óÉàbu@æà@ 6n+ub¾a@ôÝÈ@oÝ—y@‡ÕÜ@ZoÝÔ

b9àc@NÚ9܈@çì†@ßby@çbáÈ@À@óïÔa‹ÉÜa@òŠbÑ+@Üa æà@‡ïîdm@óÕïqíÜ@åÝu@ã‡È@æÙÜì@óï䆊ÿa

9ÕÐaíà@ð9›nÕî@µïÔa‹9ÉÜa@ßí9jÔ@çd9i ó9Éàb§a@çï÷Š@†Š@çbÙÐ@ò‹èbÕÜa@óÉàbu@™í—£

À ëaŠín؇9Üa@ó9 aŠ‡Ü@ð9 aŠ†@‡9ÉÕà@ô9ÝÈ@ßí9—¨a@o9Üìby@a‰9Ü@N@p9—ƒ’@ñ‹—¾a@çï÷‹Üa

NöbÉå–@óÉàbu

@õ‡9Ü ð9Ü Þ‚‡9m çc@ýg@ Þ9ïjåÜa@…Šü9¾a@ˆbn9 ÿa@í9èì@ @æî‡9Üa†báÈ@Šín؇9Üa@æ9à çb9Ø báÐ

@‡9jÈ@漋9Üa@‡9jÈ@Šín؇9Üa@ˆbn9 ÿa@öbÉå9– ó9Éàbu@la†oa ó9ïÝØ@À@„îŠb9nÜa@â9+Ô çï÷Š

@çb9Ø ê9äcì@báï9 ý ó9ï÷‡j¾a@ênÕÐaíà@õ‡idÐ@LöbÉå–@óÉàbu@À@ðÜíjÔ@óïÍi@LËbv“Üa@‡yaíÜa

@LöbÉå9– ó9Éàbu@ó9ïiêÜa@ó9ïÝØ@À@ó9ﲊbnÜa@paŠ‹9Õ¾a@ ÅÉjÜ@ð+m@öbåqc@ðÝÈ@Ó‹Ém@‡Ô

@ò‡99È Ša‹99Ì ô99ÝÈ@ðäb9rÜa@ð99 bjÉÜa@‹99—ÉÜa@À@ó99ÙÜa@paŠb9àsa ßí99y ó99w‚ oà‡99Ô pþ@9ÉÐì

ìc@ð9 bjÉÜa@‹—ÉÜa@À@óï ŠbÑÜa@paŠbàsa ßíy@óïi‹È@pbÉàbu@À@o“Ôíä@óïáÝÈ@pbyì‹Ac

ßí9y ‹9‚e@pbÈí9šíà@ë9à k9ÝA Ëbv9“Üa@Šín؇9Üa@Õ¾a@Ó‹“¾a@çc@6Ì LóïØêÜa@paŠbàsa

@pb9záÝà@l†d9i o9›ÐŠ@ëåÙÜì@Lð bjÉÜa@‹—ÉÜa@À@ðàþ sa „îŠbnÜa@ôÝÈ@óï ŠbÑÜa@pa6qdnÜa

9Ü ‡9iýì@LóÝï@Ýu pbà‡‚@µáÝ+¾aì@ãþ sa ㇂@LÖî‹È@ðàþ g kÉ’@†‹ÙÜa@çdi@Šín؇ÝÜ

9²Šbm@í9Ém@sïy@L겊bm@óibnØ@ ìÈ kÉ“Üa@a‰á Þïá§a@†Šc@çc@êïÜg@µánå¾a@‡yc@bäcì

@Å99Éi@æ99à pa‡99ì@êîí99“nÜaì@‘‡99Üa@@æ99à ò‡99î‡È@pþ99¼ ¶g@†b99ªÿbi@Þ99Ðb¨a@Þ99îíwÜa

@Lçbn9 †‹Ø@íŠc@ô9ÝÈ@æÙ9+Üa@ó9Éà@óØŠb9“¾a@líÉ9“Üa@æàì L@êÜ@òŠìbña líÉ“Üa@¶g@µánå¾a

9Éàbu@la†oa ó9ïÝØ@¶g@ó9w‚ Ëì‹9“à@oà‡9Ô pþ9ÉÐì@LñŠa‹9–g@óvïnä@ Å›à@ôÝÈ@ÖÐaíÐ

pbï99+åu@ò‡99È æ99à Âï99Ý‚@öbÉå99– ó99Éàbu@ò‰mb99 c çc@ê99ïÜg@òŠb99sa Š‡99¤ b99¿ì NöbÉå99

óï9+å§a@æ9È pþ9›Ð@Ló9î‹÷a uì@óï+äímì@óïåïw+ÝÐì@óîŠí ì óïÔa‹Èì@óî‹—à@Zóïi‹È

99+Ô ò‰mb99 c Ê99ï»@æ99à ó99›ïÑn+à ó99“Ôbå·@Š‹99º çc@k99° ó99w©a@Ëì‹99“àì@Ló99î‡åáa

N„îŠbnÜa

í99èì@µîŠí99+Üa@ò‰mb99 ÿa@‡99yc@ð99i Þ99—ma@‡99yaì@ãí99ïi@ó99w©a@ó99“Ôbåà@‡99Èíà@Þ99jÔì

ð9Ü ßb9Ôì@LóîŠí9+Üa@æî‹9“m@ó9Éàbu@À@ðäb9árÉ@Üa „îŠbnÜa@ˆbn c@ î ÉÜa‡jÈ@†íá«@Šín؇Üa

@a‰9Ü Ló9w©a@æ9à óƒ9+ä ô9ÝÈ@ßí9—¨a@À@k9Ì‹î@êäcì@Lpb»@ pbjy@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@k±@êädi

@@bén9š‹Ð@óï9 paŠb9jnÈý@êÜí9–c@ðѲ@êäcì@óØ@ßí–c@æà@êädi@óîa‡jÜa@À@p‡ÕnÈa

NÛa‰äe@ò‡î‡È@óïi‹È@pýì†@âÙ¥@rÜa@óïi‹ÉÜa@óïåïÐí“Üa@âÅåÜa@óÉïjA

k9äb§a@æà@çïÜ@rw‚ ‹î‹¸ì@ó“Ôbå¾a@À@ðä‡Èb+î çc@Þàc@ôÝÈ@ênjÌŠ@oïjÜ@ pþÉÐì

çb9Øì@ðäb9rÜa@ãí9ïÜa@ózïj9– Àì@N@ñŠb9jnÈýaì@ð9 +Üa@k9äb§a@ æà@ æÙÜì@ðº†bØÿa@ðáÝÉÜa

@çï9÷Š@nb9nnÐa@‡9Éi@ðäb9rÜa@t‡9zn¾a@Ší؉¾a@ñŠí+Üa@Šín؇Üa@çbØ@ QYYX@ çb+ïä@‹é’@À@Ú܈

@ @ð999È‹à@o999 ‹Ð@ñ†‹999ÙÜa@k999ÜbwÜa@çg@‡999yaíÜa@Ó‹¨b999i ßb999ÕÐ@Ló999“Ôbå¾a@lb999i â999+ÕÜa

Ší9—ÉÜa@À@paŠbàg@âéî‡Ü@oäbØ@†a‹Øÿa@çdi@öb±sa óyì‹Aÿa@ów‚ âî‡Õm@ ìÈ ßìb±@ð؈

@ @À ó99Ø@ó99Üì†@ó99àbÔg@â99á@ôå99+nî@ô99ny@‹99–bɾa@ãí99éѾa@À@ßì†@ó99ibr·@ð99èì@ôw99 íÜa

NA×a‹ÉÜa@ßb°

99È t‡99znm@ó99ïäbq@ó99w£ çb99ïmýa@¶a@ë†b99’Šaì ó99w©a@ë‰99è öb99ÍÜhi@òí99Õi@k99ÜbAc b99äcì

ó99àb‚@ó99ﲊbm@Êï99šaíà@ò‡99È Ûb99åèì@L†a‹Øÿb99i ó99ÔþÈ@ê99Ü o99+ïÜ@‹99‚e@ð²Šb99m Ëí99šíà

9Ùi@êÜ@onÐ@ðÝÈ@óÕÈb—Üa@ÊÔì@óibr·@êàþØ@çbØì@Lpbr¢@béÉj“î@çc@kÜbwÜa@Êïwn+î

ñ†‹9ÙÜa@‡9÷bÕÜa@çå9m z@Hó9îíÝÉÜaI óî6—åÜa@óïj艾aì@óïàíÕÜa@Úm‹Éä@çdi@êÜ@oÝÔì@òíÔ

@béÉiaímì ‹—à@À@HóïáAbÑÜaI óî‡ïjÉÜa@óïåAbjÜa@óÜì‡Üa@ôÝÈ@ê÷@b›Ôì@ðiíîÿa@æî‡Üa@ nþ–

ó9îíÝÉÜa@ó9Ñ÷bwÜa@æ9à ê9äc@b9áïÐ@oЋÈì@NðÕî‹A æÈ@êåà@ãbÕnäýa@p†Šc@a‰Ü@Lãb“Üa@†þi@À

N‡ ÿa@ÆÐby@Öib+Üa@ñŠí+Üa@çï÷‹Üa@öbi‹Ôc@‡ycì

@ñŠí9+Üa@Šín؇9Üa@ñ‡9—mì@ó9ïäa싾a@òŠb9àsa óÜb9 Š Ê9jA µ+y ãa‡–@ÅЊ@çbØ@ÞéÐ

_ANbèöaŠì@bà@óáØÿa@öaŠì@çc@ãc@óЇ–@†‹ª@ðÈíší¾

@„îŠb9m ˆbn9 c Š‡åÙ9 c k9ï îb9Ð íèì@µî‹—¾a@ò‹mb؇Üa@‡yc@ ça@óÝi@µwÜa@†aŒb¿ì

@çï9Ü@ ôií9îÿa@ @ æî‡Üa@ nþ–@çg@ßbÔì ów©a@”Ôbä@óåÙ ýa@óÉàbu@À@ôw íÜa@Ší—ÉÜa

9Ô ì Mb9ïåïàŠc@óÕwåà@À@çbØ@ênÝ÷bÈ@ÂÕ+à çc@‘b c ôÝÈM@óïåàŠc@ßí–c@æà@êäcì@ pbØ

ó99ÝïjÕÜa@æ9à õ†aì‹9Üa@Ë‹9ÑÜa@¶a@ð9ánåî@æî‡9Üa@nþ99– çb9i ó9²ŠbnÜa@ó9ÕïÕ¨a@ê9Ü oz9šìc

@À ð9 bjÉÜa@”ï9§a@ÂÍ9š Þ9ÉÑi@ó9Õwå¾a@ë‰9è ¶g@ o9y ä ò6‚ýa@çaì@óïäbi‰áa óÙÜa

NÞ–í¾a@Óa‹Aa ôÐ óØ@óšbÑnäa@‡Éi@Lbi@â—nɾa@óÑïÝ©a@‡éÈ

µïÔa‹9ÉÜa@ò‰mb9 ÿa@‡9yc@ó9—å¾a@ôÝnÈa@çc@¶g@pþjÈ ©a@ë‰è@Þrà@ðÝÈ@oÜaím@a‰Ùèì

pb9ïÜbyì@pbÕib9 @†a‡9Íi@óÉàbu@À@ðäbárÉÜa@„îŠbnÜa@ˆbn c âÄbØ@‘Šíä@öþÈ@Šín؇Üa@íèì

béà‡9Ô r9Üa@Þ÷b9 ‹Üa@æ9à ‡9î‡ÉÜa@o9“Ôbä@ó9ïi‹ÉÜa@pb9Éàb§a@çd9i@Z@ßb9ÕÐ@LpaŠbàsa óÉàbu

âÙÜbi@báÐ@sa@„îŠbnÜa@À@Êïšaíà@o“Ôíä@sïy@Lò‹èbÕÜa@óÉàbu@ó–b‚ì@†a‹Øc@lþA

@Lôw9 íÜa@Ší—ÉÜa@À@óÙÜa@paŠbàsa „îŠbm@À@íèì@ðÈ‹à@o ‹Ð@kÜbwÜa@ów‚ çí›Ð‹m

9i‹ÉÜa@ðàí9ÕÜa@æ9àÿa@ô9ÝÈ@òŠí9w‚ ÞÙ9“î@ý@Ëí9ší¾a@a‰9è çc@Mê9Ü ãþ9ÙÜaìM@ ñ†bÕnÈa@À

9iì@b9ååïi@ uaíy@Êšì@ßìb®@çc@æà@ pý‡jÐ@LóÝÕn+à @óÜì†@êj’@çoa çbn †‹Ø@óÕwåàì

ñ†‹99ÙÜa@k99ÜbwÜa@çcì@báï99 ý b99ååïi@‹99–aìÿa@µn99¸ì@ˇ99—Üa@lcŠ@b99åïÝÈ@†a‹99Øÿa@b99åmí‚g

9r¢@w÷b9nä@çíÙn9 ì Ëí9ší¾a@a‰9è knÙï9 ì ó9ïi‹È@6Ì óÉàbu@óîdi@×bznÜýa@Êïwn+î

NAði‹ÉÜa@ðàíÕÜa@æàÿa@ôÝÈ@pýbiì

@çaí99åÈ@6ï99Ím@Ë99“i@Ëí99ší¾a@ô99ÝÈ@„îŠb99nÜa@â99+Ô Ö99Ðaì@ó99›ïÑn+à pb99“Ôbåà@‡99Éiì

ðšaêÈa@âÌŠ@êïÝÈ@ÖÑn¾a@‡î‡§a@çaíåÉÜa@|j–cì@óïàþ sa paŠbàsa ¶g@óÙÜa@paŠbàsa

99—ÉÜa@À@†‹99ÙÜa@†þ99i À óïàþ99 sa paŠb99àsa Zí99è@ô²Šb99nÜa@wéå99áÝÜ@ó99njäbªì ‡î‡99“Üa

NðäbrÜa@ð bjÉÜa

99 bjÉÜa@‹99—ÉÜa@À@tþr99Üa@ó99ÙÜa@paŠb99àsa Ëí99šíà@ô99ÝÈ@Šb99ïn‚ýa@çb99Ø a‰99è ‡99Éiì

a‰è@æÙî@zì Lðàþ sa †‹ÙÜa@„îŠbm@ó aŠ†@À@sybjÝÜ@™b‚@ ´ÊÜì@æà@ p u êÑ–íi@ðäbrÜa

@Ls9ybjÝÜ@öb9ánäýa@Þ9àaíÈ@ê9Ü ó9ïÑ©a@ÊÐaì‡Üa@çc@æà@ ÅÉjÜa@âèínî@‡Ô@b¾@óvïnä@Šbïn‚ýa

9Ü s9ybjÜa@ó9§bÉà@óÕî‹A @ýì@szjÜa@óïáèc@æà@ÞÝÕî@ý@ÞàaíÉÜa@ë‰è@Þrà@†íuì@çc@íÜì

M Ê9 ìÿa@ëöb9ánäa@ê9ïÝÈ@bé9š‹Ð@r9Üa@ó9î†bï¨a@æ9à 6j9Ø käbu@ôÝÈ@sybjÜa@çíÙî@bà‡åÈ

s9zjÜa@ßìb9y ðàþ9 sa †‹9ÙÜa@„îŠb9m À ˜—ƒnî@çc@sybjÜa@†aŠc@bà‡åÉÐ@Ú܉Üì@Mãþ sa

9ÉïjAì ò‡9yaì@ó9Ý»@ó9íØ@paŠb9àg@ò‡È@„îŠbm@ó aŠ†@ñc@óîí›È@óﲊbm@ó aŠ†@æÈ

@ßìb99y ê9åÙÜì@ó9Ô‹Ñnà@òŠí9—i@o9 Š†@‡9Ô paŠb99àsa ë‰9è Å9Éi@çÿ@Lb9éåïi@b9áïÐ@Â9iaêÜa

@׊ü99m r99Üa@pýûb99+nÜa@æ99à 6r99ÙÜa@ô99ÝÈ@ó99ibusa Êïwn99+î ð99ÙÜ@óÝàb99’ òŠí99—i@bén99 aŠ†

@âàÿa@ ÅÉi@Þrà@óÙÜa@óï +Üa@pbäbïÙÜa@óàíº†@ã‡È@ßíy@†‹ÙÜa@ pb–í—‚ì@µrybjÜa

@kÉ99“Üa@óï9—ƒ’ì@ó99ïåi@˜9² ð9Ý‚a†@Þ99Ý©a@çc Þ9èì@LÛê9Üaì@‘‹99ÑÜaì@l‹ÉÜb9Ø@òŠìba

Ëb9šìc@æ9à ê9ïÜg@båÝ9–ì@b9áïÐ@kj9+Üa@ðè@HòŠìbña âàÿa@êi@‡—ÕîI@ xŠb©a@çc@ãc@Lñ†‹ÙÜa

ê9Ü ên9 aŠ†@À@ðmd9î çc@Þ9àc@ô9ÝÈ@Ëí9ší¾a@a‰è@ÒÕÝnî@sybjÜa@ÞÉu@bà@a‰èì@Lóï

@òí99Ô ô@99ÝÈ@öí99›Üa@pbwÝ99+à ó99ﲊbnÜa@ó99ЋÉáÝÜ@ò‡99î‡u@póÐb99šg@ê99ïÐ@Òï99›î@‡99î‡u@öð99“i

ãíÕÜa@béïÐ@p‹éÄc@óﲊbm@ò†bà@sybjÝÜ@p‹Ðaím@‡ÕÝÐ@M†‹ÙÜa@òíÔM ðè@„îŠbnÜa@À@óïàþ g

@‡9ÕÝÐ@Lçb9Ùàì@çb9àŒ@Þ9Ø À âéäd9’ í9è b9áØ@óïàþ sa ŠíÍrÜaì@ãþ sa æÈ@öa‡’c@µÉÐa‡à

@HµïuŠí§aI@x‹ÙÜaì@æàŠÿaì@µïwä ïjÜa@ãì‹Üa@êuì@À@†‹ÙÜa@ÓíÔì@@szjÜa@ßþ‚@µjm

9i µáÝ9+¾a@ô9ÝÈ@paŠb9Ì æ9“i@ãb9ïÕÜaì@óïàþ9 sa †ì‡9¨a@æ9à ÞïåÜa@aíÜìby@b¾bA æî‰Üa

9Ñï݃ÝÜ@óïÈ‹9“Üa@ó9ïÉu‹¾bi@âémaŠb9àg@ßþ9‚ æ9à †‹9ÙÜa@Óaê9Èa@käb¡@Lõ‹‚ÿaì@óåïÑÜa

9áÐ@tþrÜa@óÙÜa@paŠbàsa bàc@Lçì‹‚e@ãaíÔc@béàbÔc@ rÜa@paŠbàsa ÅÉi@ çÙÉi@Lð bjÉÜa

@Óa‹9®ýaì@Îî Üa@‹èbÅà@æà@‹éÅà@ñc@béïÝÈ@ì‡jî@âÝÐ@óï +Üa@ @báaíyÿ@bå÷a‹Õn a ßþ‚

9àÿa@êïÝÈ@Êán¤@ñ‰Üa@ðÈ‹“Üa@Êu‹¾a@Þrº@sïy@Lð bjÉÜa@óÑïÝ©a@óÈbA æÈ@xì‹©aì

NóàbÉÜa@bèbîb›Ô@À

Óí9ÔíÜa@À@@b9èŠì†ì@b9émíÕÜ@ pb9Éjm@Êu‹¾a@a‰á tþrÜa@paŠbàsa ÚÝm@paöýì@oåîbjm@‡Ôì

béÉ9›m@òŠb9àsa òí9Ô oäbØ@Ú܉Üì@N@âè6Ìì@µïwä ïjÝÜ@ñ‡—nÜbØ@óà@ÿa@@bîb›Ô@@käbu@¶g

@béia‹w9šaì@b9膆‹m@¶g@ñ†ü9î ‹9—åÈ@béÑÉš@çíÙî@µy@À@óÐþ©a@æÈ@ÊÐa‡¾a@ׇå©a@À

Nbá ó÷ìbå¾a@óïáïÝÔsa õíÕÜa@µiì@óï bjÉÜa@óÐþ©a@µi

9ïmaˆ@Óì‹9Ä bén9š‹Ð@ó9àbÈ@ó9Üby@æ9à p 9u Þrº@paŠbàsa ë‰è@ŠíéÄ@oäbØ@‡ÕÜì

@Lñ‹9váa ðäb9rÜa@ç‹9ÕÜa@Ò9—nåà@‰9åáÐ@LóÜì‡Üa@óÉÔ‹i@ ÖÝÉnm@óïÈíšíà@ìc@öbÑÝ©bi@ÖÝÉnm

9—Ñäa@bé9›Éiì@ó9jÜbÌÿbØ@ò‹wï9+Üa@o9¥ o9äbØ@bé9›Éi@ó9ÑÝn¬@öa uc@À@pbäbïØ@p‹éÄ

@ öa‡9nia@ò‡9î‡u@pb9äbïØ@Ší9éÄ@ô9¼

p‡n9’a@â9q Lç܇äýa@ôÐ@@µîíàÿbØ@óÐþ©a@æÈ@ pbïÝØ

Â99 ìÿa@l‹99;a@À@µïán99 ‹ÜbØ@l‹99;a@À@ñ‹99váa s99ÜbrÜa@ç‹99ÕÜa@æ99à 699‚ÿa@Ê99i‹Üa@æ99à

@çb99 a‹‚@À@ó99î‹èbwÜa@Þ99rà@ò‡99È pþ99îì†@p‹99éÄ@b99áØ@Lô99—Ôÿa@l‹99;a@À@ó99 Ša†ÿaì

@L‹9éåÜa@öaŠì@b9à †þ9iì@çb9 a‹‚@À@óïäbàb9+Üaì@çbn+v À óîŠbÑ—Üaì@‹—à@À@óïäíÜíwÜaì

Nãb“Üaì@‹—à@À@óî‡ï“‚ÿa@âq

9ïäa싾a@òŠb9àsa öbårn9 bi@ó9Üb¨a@çÑå9Ü pa‹9éÅà@ýg@óÙÜa@paŠbàsa æÙm@âÝÐ@a‰Ùèì

@õí99Ôÿa@õ‹99‚ÿa@pb99äbïÙÜa@ê99njÉÜ@b99áØ@Ló99Õwå¾a@„îŠb99m À pa6j99Ø paŠì†@k99ÉÝm@o99äbØ@r99Üa

Nâè6Ìì@µî‡ï“‚ÿaì@µïäíÜíwÜaì@µîíä ÍÜaì@µïäbàb+ÜbØ

@bénÍÝi@ò ïánà@óÈbávØ âénäíåïÙi@†‹ÙÜa@p‹É’c@b·Š@tþrÜa@óÙÜa@paŠbàsa ãbïÔ@çg

@b9éi@‹9Åä@@b9¾bA r9Üa@ò‹9ÅåÜa@p‡Éjn9 a ‡9ÕÐ@Ú܉9iì@Lóïàþ9 sa óÈbá§a@æáš@@béqa‹mì

@H‘Šb9Ð la‹9ÈcI@óï ŠbÑÜa@óÈbá§a@æà@‹›zn¾a@ 6Ì ö §a@Þr¸@óÈbávØ@†‹ÙÜa@¶g@‘‹ÑÜa

@HÞ9 ‹Üa@„îŠbmI À ñìwÜbØ@ŠbjØ@µáÝ+à µ‚Šüà@@¶g@oÝÕnäa@‡Ô@ò‹ÅåÜa@ë‰è@oäbØ@‡Ôì

b9ááaíåà@ô9ÝÈ@báè‡9Éi@@öb9u æ9à w9+äì@HíŠÿa@ÛíÝà@ ë @„îŠbmI@ À ðäbéÑ–ÿa@ò ¼ì

ô9ÝÈ@‡Èb9 @b9·Š@paŠb9àsa ë‰9è ãb9ïÕÐ@a‰9Ü@N@†‹9ÙÜa@ô9ÝÈ@ò‹9ÅåÜa@ÚÝm@Ša‹Õn a ¶g@õ†c@b¿

µ‚f9nà@l‹9ÉÜa@Ê9à aí9’bÈ@æî‰9Üa@†‹9ÙÜa@çc@ô9ÝÈ@Nb9éäþwji@â9Ù¨aì@ò‹9ÅåÜa@ë‰è@‡î‡jm

@À Šì†@â@çb9Ø ‡9ÕÐ@Ló9ïÐbÕrÜaì@ó9ïÈbánuýaì@ó9îíÍÝÜa@ âé9—÷b—£@µÅÑn9«ì@ãþ sbi

@µq‡aì@æî‹9+Ѿaì@µ‚Šü9¾aì@òb9zåÜaì@µîíÍÝÜa@æà@ @‡î‡ÉÜa@†íuíi@ óïàþ sa òŠb›¨a

9ibnÙÜa@âè‡9Ý£@Š‡9î zì çe‹ÕÜa@óÍÜ@@béÑ–íi@ pa6jØ@óïi‹ÉÜbi@âèŒa nÈa@çbØ@‡ÕÐ@@a‰Ùèì

@ðàþ9 sa taê9Üa@æ9à p 9u ñ†‹9ÙÜa@t@aê9Üa@Þ9Éu@b9à a‰9èì@âénÍÝi@çbØ@çgì@ôny@bè6Íi

@ç‹99ÕÜa@‡99Éi@ðàþ9 sa ð99i‹ÉÜa@taê9Üa@׊b99Ð ñ‰99Üa@ð9 ŠbÑÜa@taêÜb99Ø ê9åÈ@pþ99—Ñåà@çï9Üì

‘‹99ÑÜa@çµì†@ñ‰99Üa@o9ÔíÜa@ð99ÑÐ@âéqa‹99m ô9ÝÈ@pbjÝ99 @ç99ÙÉäa@ëŠì‡9i a‰99èì@N@ñ‹99váa Êib9+Üa

9ÍÝÜbi@âéqa@‹9m aí9äì†@†‹9ÙÜa@öb9áÝÉÜa@çc@õ‹9ä LâénÍÝi@âéqa‹m@óïàþ sa âàÿa@æà@âè6Ìì

@öb9áÝÉÜa@â9èì@âè‡9Ý£@Š‡9î zì Ló9ÍÝÜa@ë‰9è @óï9 ‡Õi@ âéå9à pa†bÕnÈa@óÙÜa@çì†@óïi‹ÉÜa

æ9à aí9+ïÜ@â9éägì@âéqa‹mì@âénÍÜ@öaí£@êïÐ@çíáénî@âè†bÑyc@ôÝÈ@ðmdï pbåàŒ@çc@ãþÈÿa

@b·@óîaŠ†@ôÝÈ@†‹ÙÜa@öbáÝÉÜa@çbØ@íÜì@LâèŠìb¤@rÜa@âàÿa@óïÕjØ@óÕî‹ÉÜa@òŠb›¨a@ lbz–a

NóÙÜa@âénÍÝi@ðàþ sa âéqa‹m@aíäì†@‡Ô@aíäbÙÜ@âè†bÑyÿ@t‡zï

l‹9Ôc@Ší9– âî‡9Õmì@@s9zjÜa@Ëíší·@óAbysa À oÕÐì@‡Ô@çíØc@çc@íuŠc@ãbn©a@Àì

@tþr9Üa@paŠb9àsa ßþ9‚ æ9à †‹9ÙÝÜ@ðÔb9ÕrÜaì@ðÈbánuýaì@ð +Üa@ÊÔaíÜa@æÈ@óÕïÕ¨a@¶g

NszjÜa@a‰è@À@béÈíšíà@o§bÈ@rÜa

@ômd9î æ¾@pbØŠbm@Êšaín¾a@szjÜa@a‰è@käaíu@Êïá¡@ônAbya@ã‡Éi@bÑÝ ‹Ô c Ú܈@âÌŠì

N†a‡+Üaì@ÖïÐínÜa@óÝÜa@æàì@Lò6+¾a@ßbáØý@õ‡Éi

szjÜa@×b ä

Zßí—Ð@ó+½ ¶g@Ëíší¾a@âï+Õni@båáÔ@‡ÕÐ@óyì‹A Ü ðvéå¾a@âï+ÕnÜa@†‡—i@bàc

ßìÿa@Þ—ÑÜa

ßßìÿa@Þ—ÑÜa

@ ßìÿa@Þ—ÑÜa

ìÿa@ÞÑÜa

@bénåAín9 a r9Üa@ó9ÙÜa@Þ9÷bjÕÜaì@óÙÜa@óÕwå¾a@óïÐa‹Íu@ßìÿa@Þ—ÑÜa@À@båÜìbåm

†‹9ÙÜa@Ëb9šìc@æ9È ó@ båïwÈc@‡ÕÐ@Ú܉Ø@LâénÍÜì@†‹ÙÜa@Þ–c@æÈ@ pb›îc@êïÐ@båq‡¥@báØ

NðäbrÜa@ð bjÉÜa@‹—ÉÜa@À@âémaŠbàg@ãbïÔ@ÞïjÔ@ßìÿa@ð bjÉÜa@‹—ÉÜa@À

ðäbrÜa@Þ—ÑÜa

ððäbrÜa@Þ—ÑÜa

@ ðäbrÜa@Þ—ÑÜa

äbrÜa@ÞÑÜa

@b99èŠíéÄ@@k99+y µ÷‡99njà@ó99ÙÜa@paŠb99àsa ãb99ïÔ@æ99È båq‡99¥ ðäb99rÜa@Þ99—ÑÜa@Àì

@õíÕÜb9i bémbÔþÈì@bé÷a‹àc@@‹é’cì@@bèŠíéÄ@ÞàaíÈ@båÜìbåm@âq@Lóîíå+¨a@òŠbàsbi@ð²ŠbnÜa

NbèŠbïéäaì@béÑÉš@@ÞàaíÈ@À@szjÝÜ@@båÝÕnäa@âq@óïáïÝÔsaì@óïÝ¥a

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa

ssÜbrÜa@Þ—ÑÜa

@ sÜbrÜa@ÞÑÜa

ÜbrÜa@ÞÑÜa

@ sî‡99¨a@bäc‡99i ‡99Ôì@Ls99zjÜa@Ëí99šíà@ó99ïäa싾a@òŠb99àsa o99äbØ@s99ÜbrÜa@Þ99—ÑÜa@Àì

Óþ99‚ ô99ÝÈ@b99èˆíÑä@Ëb99+maì@Lb99èíáÙy@æî‰99Üa@b99é÷a‹àcì@b99èŠíéÄ@Þ99àaíÈì@bénïá99+m æ99È

LHó99ïáAbÑÜaI@ó99î‡ïjÉÜaì@óï99 bjÉÜa@µn99Ðþ©a@æ99à Þ99Ùi@bénÝ99–ì@LµnÕib99+Üa@µmŠb99àsa

@b9åu‹È@â9q Lµïwä 9ïjÜa@‡9š ãQPWQO9èTVS óå †‹ØŒbåà@óØ‹Éà@À@óÕuþ+ÝÜ@bénØŠb“àì

@ @Ú܉9Ø LbéÑÉ9š ¶g@p†c@rÜaì@óáØb¨a@ò‹ ÿa@†a‹Ðc@µi@oàbÔ@rÜa@pbÈa‹—Üa@Ëíšíà@ôÝÈ

ô99ÝÈ@‡Èb99 @b99¿@HóÕuþ99+ÜaI õ‹99‚c@òí99Ô Þ99jÔ@æ99à pbÈa‹99—Üa@Ú99Ým@ßþÍn99 a pb99›îc

NbéAíÕ ì bèŠbïéäa

@

Êia‹Üa@Þ—ÑÜa

ÊÊia‹Üa@Þ—ÑÜa

@ ÊiaÜa@ÞÑÜa

iaÜa@ÞÑÜa

bénïá9+m Ló9îŒbåÉÜa@@òŠb9àsa ãb9ïÔ@ô9ÝÈ@ê9ïÐ@ó9 aŠ‡Üa@oj9—äa@‡9ÕÐ@@Ê9ia‹Üa@Þ—ÑÜa@bàc

@µïéîíjÜb9Ø òŠìba õíÕÜb9i b9émbÔþÈì@@b9é÷a‹àc@ @‹é9’cì@béÉ9 ím@ÞàaíÈì@@bèŠíéÄ@ÞàaíÈ

b9¿ â9Ù¨a@ð9 ‹Ø@ô9ÝÈ@òŠb9àsa ë‰9è öa‹àc@µi@pbÈa‹—Üa@æÈ@båq‡¥@Ú܉Ø@NóÕuþ+Üaì

NbéAíÕ âq@æàì@béÐbÉšg@À@ózšaì@pbá—i@Û‹m

@ ççççàb©a@Þ—ÑÜa

àb©a@Þ—ÑÜa

àb©a@Þ—ÑÜa

àb©a@Þ—ÑÜa

tþr9Üa@ó9ÙÜa@paŠb9àsa À óîŠb9›¨a@‹èb9ža@ó§bɾ@ çàb©a@Þ—ÑÜa@bå——‚@‡Ôì

9ïäa싾a@òŠb9à Ü o9äbÙÐ@ñŠb9›¨a@ŠíwnÜaì@Ê ínÜa@@sïy@æà@paŠbàsa ë‰è@oåîbjm@‡Ôì

@‹èb9ža@ë‰9è o9Ýr¸ì@Ló9îŒbåÉÜa@â9q óîíå9+¨a@òŠb9àsa b9éïÝm@Šb᛾a@a‰è@À@@ôÝɾa@ n‡ÕÜa

Nóî†b—nÔýaì@óîŠa†saì@óïÈbánuýa@ðyaíåÜa@À@óîŠb›¨a

@ ó¸b©a

NszjÜa@ßþ‚@æà@sybjÜa@@béïÜg@Þ–ím@ Üa@w÷bnåÜa@æÈ@båq‡¥@béïÐì

@ Êua‹¾aì@Š†b—¾a@@ÞïÝ¥

@ Þ!!àbÉnÜaì@ò‡!!î‡È@Š†b!!—à@ó!!“îbÉà@tþr!!Üa@ó!!ÙÜa@paŠb!!à/a „îŠb!!m ó!!1aŠ†@o!!›nÔa

Ê!ua‹àì@ò‡!î‡È@Š†b—à@ôÝÈ@oÑÔì@a‰