Você está na página 1de 46

.•.. _,- ...

AJAJ
WI

de

AKESPEARE

El Ia Angla Oriainalo trac:lukita
de

STEPHEN" A. ANDitEW
~

.,

PUBLISlIING CO. LTD.
~. HIIm •• ANOLU}O
~

LA GAJA] EDZINOJ
LJDE WINDSOR
~
~ (THE MERRY WIVES OF WINDSOR)
;:
,It: Komedio en K vin Aktoj
I~ de

i~ WILLIAM SHAKESPEARE
EI Ia Angla Originalo tradukita

, de
STEPHEN A. ANDREW

..... En du semajnoj Shakespeare tamen verkis
La komedion sian, sed en tiel
Mallonga tempo fari êion bone
Kaj guste estis provo superanta
),?, La homan sagon. Tamen lia Muzo
•.J Ja estis tiel senkompare vigia,
('" Ke neniu krom li iam plenumis
Q."':' '\ Tiom en tiel mal multe da tempo.
, ~ -JOHN DENNIS en Ia antaüparolo ai sia
;:) >/).. ':J r I The Comical Gallant (La Komika
(o ~~\JÀ..... ':> Galantulo, 1702a.)
Q ,
.\

1948
THE ESPERANTO PUBLISHING CO. L TD.
RICKMANSWORTH,
HERTS., ANGLU]O
DEDICITA
LA GAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR
ANTAÚPAROLO

La Gajaj Edzinoj de Windsor estis unuafoje e1donita kun tre
fuêa teksto en 1602a en kvaronfolia formato (nomita " quarto ")
kaj poste en 1619a en Ia sarna formato kun Ia sarna teksto. Estis
nur kun Ia apero de Ia komedio en Ia fama unua duonfoliformata
de eldono (nomita Ia " First Folio ") en 1623a (kiu je Ia unua fojo
enhavis Ia kompletajn verkojn de Shakespeare) ke oni povis
La Tradukinto bazi sur Ia unuaj du eldonoj iun kompare facile Iegeblan kaj
kompreneblan tekston. La duonfolio mem enhavis tie kaj êi
tie fuêajojn eê ne troveblajn en Ia kvaronfolioj kaj ellasis jen
vortojn jen frazojn aperantajn en ili tutesencajn por Ia plena
kompreneblo de Ia cetera teksto. Estas neniel perfekta eê Ia
nuntempa teksto, kvankam bazita sur êio plej bona respektive
en Ia kvaronfolia kaj duonfolia tekstoj kaj ankaü sur Ia plibonigoj
de Ia grandnombro da sinsekvaj komentariistoj de postaj eldonoj
en Ia Iastaj êirkaü tricent jaroj; do, kie ajn sin trovis iu dubsenca
esprimo, mi êiufoje alprenis, tradukante, Ia sencon atribuitan aI
gi de Ia plimulto eI Ia diritaj komentariistoj kaj de Ia naciaj
tradukintoj, kies tradukojn mi kapablis konsulti. Mi nur
aldonu ke, daiírigante mian kutimon rilate miajn tradukojn
respektive de Romeo kaj Julieto kaj Antonio kaj Kleopatro, mi
Iasis êiujn maldelikatajn esprimojn kaj malfacile tradukeblajn
vortludojn netradukitaj.
Ekzistas iu Iegendo pri Ia estigo de êi tiu komedio, eble Ia
plej ludebla eI êiuj Shakespeare'aj komedioj. John Dennis (vidu
citajon sur Ia titolpago) estis Ia unua, kiu gin publikigis, kaj
Nicholas Rowe (I709a) en sia Biografio de Shakespeare pli
ampleksigis gin, dirante, ke Ia Regino Elizabeth " tiom âatis Ia
admirindan karakteron de Falstaff en Ia du partoj de Henry IV
ke si ordonis aI Shakespeare daiírigi gin en ankoraií unu dramo,
lin montrante kiel amindumanton. Kaj jen Ia instigo, onidire,
aI Ia naskigo de La Gajaj Edzinoj de Windsor. Kiom bone li
obeis aI si estas Ia dramo mem ja admirinda pruvo". Unu
jaron poste iu Gildon en siaj Rimarkoj rilate la Teatrajojn de
Shakespeare diris pri Ia komedio: "La feoj en Ia kvina akto
faras grandan komplimenton ai Ia Regino (en âia palaco êe tiu volu utiligi Ia tradukon en sia nacia lingvo-(anglalingvano
Windsor), kiu ordonis ai Shakespeare verki dramon kun Sir kompreneble utiligos Ia redaktitan originalon)-êar mi aldonis
John Falstaff kiel amindumanto, kaj kiun, oni tre aütoritate subnotojn nur en okazoj kiam mi opiniis ilin nepre necesaj.
certigis min, li plenumis en Ia daüro de nur dek kvar tagoj-jen
ja kolosa faritajo l " Se Ia legendo havas veran bazon-(kaj Por servi kiel apetitigilo por Ia "pladoj" kiuj sekvas, mi
finu citante el Literaturo, vol. r, n-ro 4 (I920):- .
oni volonte sin kredigus, ke tian gi ja havas, se nur por senkulpigi
Ia komparan neperfektecon de Ia dramo en multaj rilatoj)-oni •• Kompreneble ekzistas ecoj en Ia angla lingvajo de Ia granda
povas el tio facile kompreni (interalie) kial Ia intrigoj kelkloke verkisto, kiuj ne povas aperi en traduko; ekzemple, Ia maniero
preskaü dissolvigas en konfuzon; kial Ia jargono parolata de en kiu li uzas Ia du êefajn elementojn de Ia angla lingvo, Ia anglo-
saksan kaj Ia latinan; êar Shakespeare estis Ia êefa el Ia multaj
Evans kaj Caius estas tiel nenatura kaj malkonstanta-(Caius aütoroj, kiuj dum Ia Renesanca periodo riêigis Ia lingvon per
ekz. plejparte parolas Ia anglan lingvon supozeble kiel aldonado de miloj da latindevenaj vortoj, kaj multege influis Ia
malklera italo gin parolus, tu te ne kiel klera kvankam ekscentra evoluadon de Ia lingvo ai gia nuna formo. Plue, kiel en êiu traduko
franco, kaj en Ia kvina akto Evans, parolinte plejparte per strange- de literatura verko, trovigas multaj okazoj kiam iu idiotismo, aü
âerco aü vortludo estas tradukebla nur per alia aü eê alispeca frazo
lama angla prozo en Ia antaüaj kvar aktoj, parolas en Ia kvina akto aü esprimo, plimalpli trafanta Ia saman efekton. Tamen estas tute
plejparte per preskaü perfekta poezio) ;-kial trovigas kompare certe-kaj tio estas pruvebla en nenio pli bone 01 en Shakespeare-
tiel malmulte da rimaj-senrimaj versoj; kaj, fine, kial êi tiuj estas ke Esperanto estas absolute Ia plej bona perilo por transigi Ia pensojn,
tiom nekredeble multe sub Ia alta nivelo de Ia versara en Ia Ia teknikon kaj Ia atmosferon de iu verkisto ai fremdaj Ieganto],
Esperanto estas multe pli libera, multe pli fleksebla, 01 Ia naciaj
ceteraj dramoj. lingvoj, kaj Ia leganto de bona Esperanta traduko ricevas impreson
alie trafeblan nur per longa kaj diligenta studado de Ia originala
êi tiu komedio estas Ia sola kiun nia dramaütoro lokis en lingvo. En Shakespeare' aj verkoj tio estas aparte vera, êar eê anglaj
Anglujon, kaj pli malpli fidele gi traktas pri Ia moroj kaj kutimoj legantoj malofte elkomprcnas êion elliaj verkoj se ili ne faris speci-
de Ia angla popolo en Ia regtempo de Ia Regino Elizabeth-pri alan studon de liaj mirindaj kreajoj. Shakespeare riêigis Ia anglan
iliaj Cotswoldaj ludoj, Ia cirka urso, Ia tiutempaj Windsoraj lingvon per multaj frazoj kaj esprimoj nun êiutage uzataj, kaj
kristaligis por anglalingvanoj multajn sagajn kaj humorajn dirojn
enlogantoj, Ia kverko de Herne en tempago kiam Herne Ia el Ia homa pensado. Eble, eê kredeble, kelkaj el tiuj diroj grade
êasisto jam efektive farigis tradicia fantomo, k.t.p., k.t.p. farigos familiaraj ai Ia mondo en Esperanto vesto, kune kun multaj
ella plej belaj literaturaj pecoj ella verkaro de Ia granda dramisto."
Kelkaj reeenzistoj de miaj tradukoj de Romeo kaj Julieto (1945)
kaj Antonio kaj Kleopatro (1947) plendis pri ilia nefacila kompren- Rilate Ia lastan frazon, jam aperis en Esperanto Ia sekvantaj
eblo en kelkaj lokoj, kaj opiniis, ke klarigantaj subnotoj devus dek dramoj : .Hamleto (Hamlet), Makbeto (Macbeth), Rego Lear
esti aldonitaj. Nu, kompreneble (kajfeliêe) neniu ajn tradukanto (King Lear), Julio Cezaro (Julius Csesar), Antonio kaj Kleopatro
de klasikajoj povas diveni Ia gradon de Ia komprenkapablo de (Antony and Cleopatra), Romeo kaj Julieto (Romeo and Juliet),
êiu sia legonto, alie (malfeliêe) li devus aldoni subnotojn ai La Venecia Komercisto (The Merchant of Venice), Songo de
preskaü êiu pago de sia traduko-por kontentigi tiujn, kiuj Someromeza Nokto (A Midsummer Night's Dream), Kiel Plaêas
trovos ilin helpaj, samtempe êikanante tiujn (sendube Ia grandan ai Vi (As You Like Ii:), La Ventego (The Tempest), kaj per êi
plimulton) kiuj trovos ilin nenecesaj. Zamenhof diris en sia tiu eldono nun aperas Ia dekunua dramo de Shakespeare (elp.
antaüparolo al Ia Psalmaro: "Mi donas nur tradukon, sed ne Sejkspir) en Esperanto.
komentarion; kaj mi ne povas permesi .al mi arbitre sangi Ia
tekston ". Lian sintenon tiurilate mi subtenas, êu aü êu ne STEPHEN A. ANDREW,
prave rezignante en êi tiu traduko êian pretendon, aü ignorante
ian dcvigon, klarigi kiun ajn neklaran esprimon en Ia originalo. Diplomito de Ia Brita E. Asocio.
I.a vcrkaro de Shakespeare jam de tre longe farigis pli internacia P.O. Box 1170,
(I'I!II' di' t radukado en grandnombron da naciaj lingvoj) 01 tiu
CAPETOWN/KAAPSTAD,
I" Idl! 1IJ11 alia mondkonata verkisto; do, okaze se iu eksterlanda
111111 ;11) kllllllll"('1l0Stiun aü êi tiun esprimon en mia traduko SUDAFRIKO.
WINDSOR êe unu flanko de Ia Kastelo situas Ia urbo Windsor, tuj êe
Ia muroj mem, kaj giaj domoj kaj butikoj âajnas pigmeaj kompare
Tridek kilometrojn sudokcidente de Londono, Anglujo, kun Ia kolosa konstruajo , kiu grandegas apud ili. Aliaflanke
situas êe Ia rivero Tamizo negranda urbo kiu ankoraü konservas sternigas Ia malabruptaj deklivoj de Ia Granda Parko de Windsor,
atmosferon de antikveco kaj alitempeco. Tiu estas Windsor, vasta tereno el ridetantaj herbejoj, paêtejoj, grenkampoj kaj
kuniganta per sia grandega Kastelo imponanta pro nura grando, arbaroj, tipa speco el Ia karakteriza tiuregiona pejzago, prave
kaj per siaj modernaj konstruajoj, Ia malnovon kun Ia novo. nomita La Õardeno de Anglujo. .
Tamen kiam oni diras Windsor, oni kutime komprenigas Ia Pensante pri Windsor oni nekonscie inkluzivigas ankaü Ia
Kastelon. Dum pli 01 okcent jaroj Kastelo Windsor-Ia plej najbaran urbon Eton, kiu situas trans Ia rivero, sed kiu preskaü
perfekta specimeno siaspeca en Ia mondo kaj Ia plej bone estas Ia sarna urbo. êi tie staras Ia plej fama el Ia tieI nomitaj
konservita en tuta Britujo-estas Ia êefa logejo de Ia geregoj de "publikaj lernejoj". Kolegio Eton estis fondata de Ia Rego
Anglujo. Cia historio komencigis je Ia Normanda Invado en Henriko VI en 1440a por Ia klerigado de dudek kvin malriêaj
I066a kiam Vilhelmo Ia Venkinto tie konstruigis Ia grandegan lernknaboj kaj dudek kvin malriêaj kaj kriplaj viroj. Nuntempe
fortikajon, kies destino estis ~udi gravan rolon en preskaü êiu tiu lernejo estas Ia plej ekskluziva en Ia lando kaj akceptas preskaü
fazo de Ia Angla historio. Ci tie Ia malamata Rego Johano nur filojn de aristokratoj kaj riêeguloj. Inter Ia pli 01 mil knaboj,
rifugis antaü Ia kolero de siaj kavaliroj, kaj de tie li. iris ai Ia kiuj nun studas êiujare en Eton, oni daürigas Ia originalan
najbara Runnymede por subskribi Ia faman Magna Carta kiu tradicion per sepdeko da " kolegianoj ", kiuj Iogas en Ia Kolegio.
dokumentas Ia liberon de Ia Angla popolo. La ceteraj, nomitaj "oppidans" (eksterkolegianoj: eI latina
Pluraj regoj farigis aliigojn kaj aldonojn, sed en 18Isa Ia Rego oppidum=urbo) Iogas en Ia instruistaj domoj. En Ia originala
George IV iniciatis Ia gravajn kaj ampleksajn renovigojn, kiuj konstruajo trovigas traboj onidire ella êipoj de Ia Hispana Invado.
lasis Ia konstruajon tia, kia gi nun estas. Cuante Ia superbelan perspektivon el starpunkto en Ia Granda
La plej bela kaj plej interesa eI êiuj belajoj de Kastelo Windsor Parko, oni povas facile aljugi profetan karakteron aI Ia diro de
estas Ia Kapelo de S-ta Georgo. Laü eminenta opinio gi estas Anne Page dum âia parolo en Ia " kverka sceno " en Akto V :
perfekta ekzemplo de pregeja arkitekturo. Cia êefa intereso . . . . ke restu Ia kastelo
estas Ia ligigo kun Ia Ordeno de Ia Kavaliroj de Ia Strumpzono. Cis Ia mondfina tag' en sia nuna
\ Tiun Ordenon iniciatis Ia Rego Eduardo lU (naskita en Windsor Bonstato ....
en 1312a) kaj gi estas Ia plej malnova kaj plej ekskluziva Ordeno
eI êiuj Britaj Kavalir-ordenoj. Krom diversaj belegaj ornamajoj, êar laü aspekto, atmosfero, medio kaj proporcio Windsor êajne
Ia Kavaliro portas tuj malsupre de Ia maldekstra genuo êtrurnp- atingas Ia maksimumon kaj staras ekster kritiko.
zonon el malhelblua veluro kun randoj kaj buko el oro, kaj sur
gi trovigas Ia franclingvaj vortoj: Honi soit qui mal y pense (honto MASON STUTTARD.
aI tiu, kiu pensas malbonon).
En Ia kapelo trovigas Ia sidlokoj de Ia Kavaliroj kaj super êiu
pendas Ia standardo, kasko kaj glavo kun Iatuna nomplato de
Ia respektiva Kavaliro. Ankoraü tie pendas Ia platoj de êiu
Kavaliro ek de Ia inauguro de Ia Ordeno.
Kiam Ia Kortego ne estas enloganta Ia publiko povas vizi i Ia
Kastelon kaj trairi giajn belajn salonojn, kaj dum Ia tuta somero
oni povas trovi êi tie reprezentantojn de êiuj nacioj kaj êiuj rasoj
de Ia mondo. Precipe anoj de Ia Brita Komunumo de Nacioj
ne preterlasas Ia okazon viziti êi tiun belegan kaj senkomparan
juvelon de Ia Angla sceno.
'1

ELPAROLO DE LA PERSONAJ KAJ LOKAJ NOMOJ LA GAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR
Jen sekvas Ia proksimuma (se ne tutgusta) eIparolo de Ia nomoj Personoj
de personoj kaj lokoj en Ia Komedio kun Ia escepto de tiuj, kiuj
havas Ia saman elparolon en Esperanto. J e vortoj kun pIi 01
unu silabo Ia akcento estas senescepte êe Ia unua silabo : Sm JOHN FALSTAFF
Abraha~ Ej'bram
Alice . °AI'is
. FENTON, Amato de Anne Page
Anne . An I{OBERTSHALLOW,Graflanda Pacjugisto
Bardolph Bar'dolf
Bede . Bid AI3RAIIAMSLENDER,lia Nevo
Bridget Brid'get
FHANKFORO }
Brook . Bruk
Caius . Ka'jus (',EORGEP AGE Urbanoj de Windsor
Colebrook Kol'bruk
Cotswold Kots'üold
WILLIAM PAGE, Filo de Gesinjoroj Page
Datchet Dat' êet IIUGn EVANS, Kimra Pastro
Eton I'ton
Evans . Ev'anz CAlUS, Franca Kuracisto
Falstaff Fal'staf GASTEjMASTRO
de Ia Strumpzono-Gastejo
Frogmore Frog'mor
<Jeorge ~org BAHOOLPH,unue Servisto de Falstaff, poste de Ia Gastejmastro
Gloucestershire Glos'ter'ãir
Heme Hem
PISTOL
} Servistoj de FaIstaff
Hugh . Hju NYM
John Ôon
Maidenhead . Mejd'en'hed ROBIN, Pagio de Falstaff
Miller . Mil' er SIMPLE, Servisto de SIender
Nym . Nim
p~ ~I JOllN RUGBY, Servisto de Caius
Quickly o • Knik'li
Reading Red'ing SINjORINO FORO }
P Ia gajaj Edzinoj de Windsor
Rugby . Rug'bi
.., o

.,INJORINO AGE
Shallow Sal'o
Shortcake Sort'kejk ANNE PAGE, Filino de Gesinjoroj Page kaj Amatino de Fenton
Simple. Sim'pel SINjORINO QUICKLY, Servistino de Caius
Thomas Tom'as
William Üil'jam SERVISTOjde Gesinjoroj Ford kaj Page
Windsor Úind'zor
Yed Jed La agado havas lokon en Windsor kaj êirkauajo
NOTo: La titolo Sir, êiam uzata kun Ia antaünomo, ekz. Sir
John aü Sir John F alstaf! (neniam Sir F alstaf!) signifas " Kavaliro"
(de Ia Rego).
LA GAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR

AKTO I
Sceno r.-Windsor. Strato antaü Ia Domo de Page.
Shalloui, Slender kaj Evans.

SUALLOW(varme): Min plu ne penu persvadi, pastro Hugh.
Mi faros Ia aferon proceso antaü Ia Stelêambranaro (I). Eê se
li cstus dudekfoje Sir John Falstaff li devus ne kalumnii Ia
honoron de Robert Shallow, gentilulo.
SLENDER: Kaj pacjugisto kaj coram (2) en Gloucestershire (3).
SIIALLOW: Efektive, nevo Slender, kaj ankaü custalorum (4).
SLENDER: jes, kaj ankaü ratolorum (5) kaj denaska gentilulo,
sinjoro pastro, kiu sin subskribas armigero (6) sur kiu ajn kalkulo,
procesalvoko, kvitanco aü suldskribo-armigero.
SIIALLOW: Jes, tiel mi faras kaj ni faris de tempo ai tempo
cn Ia pasintaj tricent jaroj.
SLENDER: Tiel faris ankaü êiuj liaj antaüuloj, kiuj mortis
antaü 01 li, kaj tiel rajtos fari êiuj liaj posteuloj, kiuj venos post li.
Li ja rajtas porti dekduon da blankaj salmoj (7) sur sia mantelo.
SHALLOW(fiere): Ôi ja estas tre antikva mantelo.
EVANS: Dekduo da pedikoj (7) taügas por antikva mantelo
-jcs, bonege taügas ; gi estas besteto intima je Ia homaro kaj
signifas amon.
. SHALLOW: Ne, ne; li diris salmo; gi estas freâakva fiêo kaj
bone taügas kie1 blazono por antíkva mante1o.
EVANS: Ôiuokaze, sinjoro, se Sir J ohn insultís vin, kiel
pastro mí goje faros mian plejeblon ree interamikigí vin.
SHALLOW: Ne, ne; Ia Ste1êambranaro nepre aüdu pri Ia afero;
gi ja estis vera tumulto.

(I) " Star Chamber "-Angluja jugejo kun limigita aütoritato fondita
en 1487a de Rego Henry VII. (2) Ebla aludo pri unu e1 Ia " Justiees
of Quorum" (Jugistoj de Kvorumo) kiuj tiutempe jugis proeesojn en
Ia graflandoj. (3) Unu el Ia multaj graflandoj en Anglujo. (4) Li
volas diri custos rotulorum=registristo, k.t.p. (5) Li ne seias, ke Ia
vorto misprononeita de li senee similas ai custalorum. (6) Sinjoro kiu
nkompanas regon, kavaliron aü alian altrangulon. (7) Slender diris
luces (salmoj), kiun Evans miskomprenis por louses (lice)=pedikoj.
Evans ne bone posedas Ia .anglan lingvon, do parolas negramatike kaj
multfoje miskomprenas, misuzas kaj misprononeas vortojn, Tio
plejparte ri latas ankaü ai Caius. Ankaü Quickly, Slender kaj Simple
kelkfoje misuzas vortojn. Kompreneble ne estas eble redoni Esperante
iliajn diversajn parolmanierojn.-Notoj de la Tradukinto.
12 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto Sceno I
I, LA GAJA]EDZINO]DE WINDSOR-Akto I, Sceno I 13
EVANS: Sed ne konvenas, ke Ia Stelêambranaro jugu pri !1I1ALLOW: Multe pIaêas ai mi vin vidi, sinjoro Page. La
tumultoj en kiuj ne estas ti mo antaü Dio. Pripensu, Ia Stel- C!'rvajo multe kontentigu ai vi Ia palaton! Mi estus dezirinta
êambranaro prefere jugus pri Ia timo antaü Dio 01 pri tumultoj; ~ill pli bongusta; fuêe onija pafis gin.-Kiel fartas Ia bona sinjor-
tion nepre pripensu. 1110 Pago ?-êiam eIkore mi dankas ai vi; jes, eI tuta mia koro, ja !
SHALLOW: Ha! se mi nur estus denove juna, mia gIavo I'AGE: Ne, ne; mi dankas aI vi, sinjoro.
finus Ia aferon ! !1I1ALLOW:Tute ne, sinjoro; mi dankas aI vi per jes kaj per
EVANS: PIi bone, ke viaj amikoj estu via glavo por fini Ia 11/', vere ja !
kverelon. Kaj en mia cerbo estas pIua elpenso, kiu ebIe kondukos I'AGE: Mi gojas vin vidi, bona sinjoro Slender.
ai profito por kelkiuj. di rilatas ai Anne Page, Ia fiIino de Ia !1I.ENDER: KieI fartas via fiava kurhundo, sinjoro? Mi
sinjoro George Page; si sendube estas bela virgulino. ,II1dis diri, ke gi estas konkure venkita sur Ia Cotswold (I).
SLENDER: êu Ia fraülino Anne Page? Ha, jes! si havas I'AGE: Ne; oni ne povis findecidi pri tio, sinjoro.
brunajn harojn kaj parolas tiel malbase kiel iu ajn fraülino ! SI.ENDER: Ha! vi ne volas konfesi-ne volas konfesi !
EVANS: jes, senerare; kaj sur sia mortolito âia avo--{Dio ai !1IIALLOW: Tutvere, tutvere; estis granda malfeIiêo por vi
li donu gojan relevigon !)-testamentis ai si sepcent pundojn k,' ~~ine venkis, sinjoro Page, êar gi estas bonega hundo.
en oro kaj argento kiujn si guu tuj post kiarn si havos dek sep I'A<:I,: Ne, ne; nur hundaêo, sinjoro.
jarojn. Bonege estus, sinjoro Shallow, se ni êesigus nian SIIAt.LOW: Ne, ne, sinjoro; gi estas bona kaj bela hundo;
babiIadaêon kaj ekklopodus pri edzigo inter Ia sinjoro Abraham ,i ja estas bela kaj bona.-êu Sir John estas endome?
Slender kaj Ia fraülino Anne Page. I'AGE: jes, sinjoro, kaj multe plaêus al mi se mi povus peri
SHALLOW: êu âia avo efektive testamentis ai si sepcent I'mfile por ambaü flankoj.
pundojn? EVANS: Vi parolas kieI -devus kristano, sinjoro.
EVANS: Jes, efektive, kaj ankaü êia patro postlasos ai si pli SIIALLOW: Sed li multe ofendis min, sinjoro Page.
grandan sumon. I'ACa;: AI tio li iel konfesas, sinjoro Shallow.
SHALLOW: Mi intime konas Ia junan fraülinon ; si havas !1I1ALLOW: Se konfesita tamen ne rebonigita, êu ne vere,
bonajn talentojn. injoro Page? Li malbonfaris kontraü mi; unuvorte, li ja tieI
EVANS: Ha! sepcent pundoj kaj diversaj bonaj ebIajoj estas íuris, Kredu ai mi, sinjoro, ke Robert Shallow, gentiIulo, estas
ja bonaj talentoj ! multe malbontraktita.
SHALLOW: Nu do, ni vizitu Ia honestan sinjoron Page. Cu PAGE: Ha, vidu! jen venas Sir John mem!
Falstaff estas êe li ? Falstaff, Bardolph, Nym kaj Pistol cenas el Ia domo.
EVANS:- êu mi mensogu ai vi? Mensogulon mi maIestimas
kiel mi malestimus perfidulon aü malfidelulon. La kavaliro ja FALSTAFF: Nu do, sinjoro Shallow, vi intencas plendi pn
rui êe Ia Stelêambranaro, êu ne ?
estas êe li, sed bonvolu sekvi Ia konsiIon de viaj bondezirantoj.
SnALLOw: Sir John, vi batis miajn servistojn, mortpafis
Mi tuj frapos sur Ia pordon de Ia sinjoro Page. (Alfrapante):
Hola, hoIa! Dio benu vian domon! miajn ccrvojn kaj prirabis mian êasajdometon.
FALSTAFF: Tamen mi ne kisis Ia filinon de via êasajgardisto.
PAGE (de endome): Kiu estas tie ?
SUALLOW: Malbenitaj estu viaj stultajoj! Vi devos respondi
Ev ANS: La beno de Dio estu êe vi! J en estas mi, via amiko, pri tio.
ankaü Ia pacjugisto Shallow kaj Ia juna sinjoro SIender, kiu, se FALSTAFF: Mi tuj respondos; mi ja faris êion tion. Nu do,
al vi placos, kun vi parolos pri iu intima afero.
mi jam respondis.
Page venas eldome.
(I) La Cotswold en Gloucestershire estas vasta tereno el rnonteto] .
PAGE: Bonaj sinjoroj, mi gojas vin vidi sanaj.Pro VIa kovritaj de molaj herboj. En jam longepasinta tempo gi estis unu el
cervajo mi dankas ai vi, sinjoro Shallow, Ia lokoj famaj pro siaj kamparaj ludoj.-N.d.l.t.
I.A I;I\)A) EDZINOJDE WINDSOR-Akto I, Sceno 1 15
14 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-AktO I, Seeno 1

PIHTO).: Ne, ne, ne! (AI Slender): Ho! vi monta sovagulo !
SHALLOW: La Ste1êambranaro nepre sciigos pri Ia afero.
(11 fill/s/a!!): Sir John, ho! mastro mia! mi postulas
FALSTAFF: Des pli malbone por vi tiuokaze; oni nepre priridos 1 )111·101\ kun tiu fava portanto
vin. I li' IItana glavo. (AI Slender): Tiun fimensogon
EVANS: Pauca verba, Sir John-bonaj vortoj! ( : 11\ inter viaj dentoj mi rejetas!
FALSTAFF: Bonaj vortoj? Bonaj tortoj !-Mi krevigis aI VI FI'~lIlo malindega, vi mensogas!
Ia kapon, Slender; do kiajn plendojn vi havas kontraü mi? HI.I\NDER: Nu do, je êi tiuj gantoj ! gi estis jena aliulo.
SLENDER: Vere, sinjoro, mi ja havas plendojn en mia kapo N YM: Estu singarda, sinjoro; mian bonhumoron lasu ai mi !
kontraü vi kaj viaj rabeme friponaj kunuloj, Bardolph, Nym kaj EII Ia fosajon mi ne falos sola se vi alkroêos vin ai mio Do
Pisto!. Ili irigis min en trinkejon, ebriigis min, kaj poste n-prcnu vian akuzon.
malplenigis aI mi Ia poâojn, HI.I\NDER: Tiuokaze, je êi tiu êapelo ! jena rugvizagulo rabis
BARDOLPH(eltirante glavon): Ha! vi putra fromago I 11111 al mio Kvankam mi ne povas memori kion mi faris post
SLENDER(ektimante): Ne, ne, ne; ne estas grave! 1,101111 vi ebriigis min, tamen azeno mi tu te ne estas.
PISTOL (eltirante glavon): Kion vi diras, Mefistofelo ? FI\I.STAFF: Kion vi respondos, Skarlato kaj Johano? (I).
SLENDER: Kredu ai mi, estas nenie1 grave! IIl\lmOLPH: Nu do, via mosto, miaparte mi diros nur, ke Ia
NYM (lin glavpiketante): Ni tranêu lin, pauca, pauca! Jen mjnro fordrinkis siajn kvin senteneojn.
nun mia vera animstato ! EVANS: Siajn kvin sentencojn? Ha! kia fiajo estas Ia nescio !
IIAIWOLPH: Kaj pro ebriigo, sinjoro, li estis, por tiel diri, tute
/ SLENDER(senespere): Kie estas mia servisto Simple? Ôu vi
ne seias, onklo? ('kslcl' si; sekve liaj konkludoj tute konfuzigis.
HI.ENDER: Ne, ne; Ia afero tute ne gravas nun. Sed se mi
EVANS(sin metante inter ilin): Trankviligu, sinjoroj, mi petas. 101111 de nove ebriigos, pro tiu firuzo mi ebriigos nur en honesta,
Venu, ni tuj bone interkomprenigu I En êi tiu afero trovigos .ivila kaj sankta kunuleco; nur inter tiuj, kiuj havas timon antaü
tri jugantoj, laü mia kompreno ;-( skribante en sia notlibreto)-
Irio, ne inter malsobremaj friponoj.
nome, Ia sinjoro Page (videlicet, Ia sinjoro Page) kaj mi (videlicet, EVANS: Dio min malbenu se tio ne estas tre virta decido!
mi mem), kaj Ia tria estos, laste kaj fine, Ia gastejmastro de Ia FALSTAFF: Nu do, sinjoroj, vi aüdis êiujn tiujn akuzojn
Strumpzono.
H(,lIhczite malkonfesitaj, êu ne ?
PAGE: Ni tri do devos jugi kaj fini Ia kverelon inter ili ?
Anne Page venas portante vinon.
EVANS: Jes, sinjoro; mi jam metis memorigilon en mian
notlibreton pri êio. Kiel eble plej diskrete ni poste faros enketon PAGE: Ne, mia filino, reportu Ia vinon; ni trinkos gin endome.
pri Ia tuta afero. nne Page reportas Ia vinon endomen).
FALSTAFF: Pistol! SLENDER: Ho, bona Cie10 ! gi estas Ia fraülino Anne Page I
PISTOL: Li aüdas per oreloj, via mosto. Sinjorinoj Ford kaj Page venas.
EVANS: Je Ia diablo kaj lia patrino ! kia diro estas li aüdas per PAGE: Ha! jen venas Ia sinjorino Ford!
oreloj? Kie1 do? Ha! jes, gi estas nur afektajo ! FALSTAFF: Je mia fido ! multe ai mi plaêas vin vidi, sinjorino
FALSTAFF: êu vi rabis Ia monujon aI Ia sinjoro Slender, Ford l Permesu. ai mi, bona sinjorino. (êirkaubrakas sin.)
Pistol ? PAGE: Edzino mia, volu bonvenigi êi tiujn sinjorojn. Eniru
SLENDER: Jes, je êi tiuj gantoj ! li tie1 faris, alie mi neniam kun mi, sinjoroj; ni havos varman êasajpasteêon por Ia tagmango;
denove eniru mian grandan salonon! Li rabis aI mi sep cniru, mi petas. Espereble ni pokale dronigos êiujn viajn
kvarpencojn kaj du kuprajn monerojn e1 Ia regtempo de Ia Rego malakordigojn. (Óuj krom Slender iras endomen.)
Eduardo, kiuj kostis aI mi po du êilingoj kaj du peneoj por êiu êe
Yed Miller; jes, vere, je êi tiuj gantoj ! (I) Nomoj de du ella.kunuloj de Robin Hood.-N.d.l.t.
FALSTAFF: CU estas vere, Pistol?
16 LA GA]A]EDZINOjDE WINDSOR-Akto r, Sceno I
111 fjll.l,\1 HIZINOJDE WINDSOR-Akto I, Sceno I 17
SLENDER: Mi volonte donus kvardek âilingojn se mi nun .-..U.NUHt: Ion eê pli gravan mi farus laü via peto, onklo, se
havus mian Libra de Kantaj kaj Sonetoj kun mio (Simple venas). I 11111 IIS racia.
I'~t
Kiel do, Simple? Kial vi tiel longe forestis? Cu mi nun KIIAIIOW: Ne, ne; komprenu, komprenu min, kara nevo.
devas min mem servi? Vi kunportis Ia Libra de Enigmoj, êu ne? .\1 iu CI'lo nur estas vin komplezi. Nu do, nevo, êu vi povos
SIMPLE: CU Ia Libra de Enigmaj, sinjoro? Kiel do? Cu 1111 Ia lraülinon ? .
vi ne pruntedonis gin ai Alice Shortcake je Ia lasta Festo de ~lIiNIlFR: Laü via deziro mi edzigos kun si, onklo. Sed se
Ciuj Sanktuloj, du semajnojn antaü Ia Festo de Sankta 111' lIovigos granda amo komence, tamen Ia Cielo gin eble pliigos
Mihaelo ?
JI' pli bona interkonatigo post kiam ni estos geedzoj kaj havos
Shallmo kaj Evans revenas. 1'11 da íuvoraj okazoj por koni unu Ia alian. Mi esperas, ke el
111111 11iarigo naskigos kontentigo ; sed se vi diros Edzigu kun Si !
SHALLOW: Venu, nevo, venu, ni malfruigos pro vi.-Parolon
1111 j;1 ('dzigos kun si; pri tio mi estas jam firme decidiginta.
kun vi, nevo. Jen estas, por tiel diri, propono-ia propono-
farita kvazaü de malproksime de Ia pastro Hugh. Cu vi I~VANH:Jen tre diskreta respondo; lia decido estas tre bona.
komprenas? HIIAILOW: Jes, sendube, sinjoro pastro.
SLENDER: J es, onklo, vi trovos min racia. La propono estu SIJi.NI>ER: Se ne, mi pendigu, ja!
kia ajn, mi faros nur tion, kion estos racie fari. Anne Page revenas.
SHALLOW: Sed ne; komprenu min, nevo.
SLENDER: Mi tiel ja faras, onklo. HIIALLOW: Ha! jen venas Ia bela fraülino Anne mem!
EVANS: Aüskultu atente ai tio, kion li diras, sinjoro Slender. {I\/i"igante antaü Anne): Ho! ke mi estu pro vi denove juna,
La proponon mi klarigos se vi havas Ia kapablon kompreni. [ruülino !
SLENDER: Mi agos nur laü Ia konsilo de mia onklo Shallow. ANNEPAGE: La tagmango estas jam surtable, sinjoroj. Mia
Bonvolu pardoni ai mi; mi aspektu kiel ajn naiva êi tie starante, patro deziras Ia kuneston de viaj moâtoj.
tamen li estas pacjugisto de sia graflando. SIIALLOW: Mi tuj kunestos, bela fraülino Anne.
EVANS: Sed tio ne estas Ia demando; gi nur koncernas vian EVANS: Je Ia benata volo de Dio ! mi ne maltrafos Ia mang-
edzigon. . lx-non l (Evans rapidas endomen, sekvate de Shallow).
SHALLOW: Ha! jes, jen Ia punkto, nevo! ANNE PAGE: Cu plaêos ankaü ai vi eniri, sinjoro?
EVANS: Jes, efektive Ia punkto mem-kaj alia fraülino Anne HI.ENDER: Ne, mi dankas ai vi elkore; mi preferas êi tie resti.
Page. ANNE PAGE: Sed Ia tagrnango atendas vin, sinjoro.
SLENDER: Nu do, se estas tiel, mi edzigos kun si Íaú kiu ajn SLENDER: Verdire, mi ne malsatas, mi dankas ai vi, fraülino,
racia konsilo. (AI Simple): Kvankam mia servisto, eniru servi ai mia onklo
EVANS: Sed êu vi povos ami Ia fraülinon, sinjoro? Pri tio ~hal\ow, bonulo. (Simple iras endamen.) Iufoje eê pacjugisto
ni sciigu rekte el via buso-de viaj propraj lipoj; êar diversaj povas sin êuldigi ai sia parenco pro servisto. Je mia dispono
filozofoj asertas, ke Ia lipoj estas parto de Ia buâo ; do, diru ai ni 11I i havos nur tri servistojn kaj unu knabon gis mortos mia
precize, êu vi .povos alporti vian bonvolon ai Ia fraülino ? putrino. Ôis tiam mi vivos servate de ili kiel iu ajn malriêa
SHALLOW: Malmultvorte, nevo Abraham Slender, êu vi ultrangulo.
povos êin ami ? ANNE PAGE: Mi devas ne iri endomen sen via mosto. Oni
SLENDER: Espereble, onklo, mi agos tiurilate kiel iu ajn JlC altabligos antaü 01 vi kunestos.
raciulo. SLENDER: Kredu ai mi, nenion mi rnangos, sed mi dankas ai
EVANS: Ho! je Ia Diaj geangeloj! Vi devas paroli sen- vi kvazaü post êio mi ja mangus.
dubsence; êu vi povos alporti viajn amdezirojn ai si ? ANNE PAGE (senpacience): Mi petas ai vi eniri, sinjoro.
SHALLOW: Tion vi ja devus, nevo. Cu vi, bonan doton SLENDER: Ne, .ne, fraülino ; plivole mi ôirkaüpaêos êi tie, mi
ricevante, edzigus kun si? dankas ai vi. Antaü kelkaj tagoj mi kontuzis ai mi Ia tibion,
18 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-AktO I, Sceno 2 U\ IlAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto I, Sceno 3 19

skermante tri seriojn per glavo kaj ponardo kun iu skermisto \,c'lII Ia [raülinon sendi respondon senprokraste. Tuj iru tien,
por piado da kompotigitaj prunoj, kaj, dum mi defendis ai mi 1111 \,(·laH. 1ntertempe mi reiros endomen por fini mian mangon ;
Ia kapon, li vundis ai mi Ia tibion. Kredu ai mi, de tiam mi ne 11111 .uikoraü devos surtabligi Ia pomojn kaj frornagon.
povas e1porti Ia odoron de ~varma mango. (Bojado aMigas.)
Kial Ia hundoj tiel bojas? Cu trovigas ursoj en Ia urbo ?
Sceno 3.-êambro en ia Strumpzono-Gastejo.
ANNE PAGE: Mi kredas, ke jes, sinjoro; mi ja aüdis aludojn
pri ili. "'III.\'/aJ!, ia Gastejmastro, Bardolph, Nym, Pistoi kaj Robin.
SLENDER: Mi tre amas Ia sporton êe ursoj, sed pri tio mi
te digas tie1 rapide kie1 iu ajn homo en Anglujo. Vi ektimus FAt.STAFF: Atentu, mia mastro de Ia Strumpzono.
vidante urson libera, êu ne, fraülino ? ( ;AHTEJMASTRO:Kion deziras Ia kara tirano. mia? Parolu
ANNE PAGE: Sendube, sinjoro. tltilt ruite kaj sage.
SLENDER: Nu, por mi tio estus kontraüe kvazaü mango kaj FAUiTAFF: Verdire, gastejmastro mia, mi devos nun reformi
trinkajo. Mi jam vidis Ia cirko-urson libera dudek fojojn kaj illjll (·1 miaj servistoj.
gin prenis per Ia kateno, sed mi povas certigi, ke je tio Ia virinoj (;AHTEJMASTRb:Maldungu ilin, tirana Herkuleso mia, eksigu
kriploris preter kiu ajn imago. Virinoj ja malamas ursojn-ili [liu i dcvigu ilin fortroti, fortroti.
estas tre malbonkondutaj vilegaj estajoj. FAt.STAFF: Vivrimede mi nun e1spezadas po dek pundoj
Page revenas. IIIHC'lI\ajne.
PAGE: Eniru, kara sinjoro, eniru; ni prokrastas pro vi. ( ;ASTEjMASTRO:Ha! vi estas vera imperiestro, ja iu senduba
SLENDER: Sed mi mangos nenion; mi dankas ai vi, sinjoro. ( 'czuro I Bardolphon mi mem dungos; li devos êerpadi
PAGE: Je êiuj sanktuloj ! vi ne elektu kion fari, sinjoro; venu, t uukajojn en trinkujojn. êu mi ne bone diris, tirana Hektoro
venu! uiin ?
SLENDER: Nu do, bonvolu min enkonduki. FALSTAFF: Nepre tiel faru, bona gastejmastro mia.
PAGE: Do sekvu min, sinjoro. (Reiras endomen.) (;MiTEJMASTRO: Mi jam promesis, Sir John; lasu lin do
SLENDER: Iru antaüe, fraülino Anne. ekvi mino (Ai Bardoiph): Estontece mi vidu vin vivi per
ANNE PAGE: Ne, ne, sinjoro; vi eniru unue, mi petas. IIIll11igado kaj êerpado! Mian parolon mi neniam rompas.
SLENDER: Ne, mi ne eniros li unua; ne, vere, ja! Tiom 1)0 sekvu mino (Foriras.)
multe mi ne ofendos vin. "'ALSTAFF: Sekvu lin, Bardolph. êerpad,i estas bonega
ANNE PAGE: Mi petegas ai vi, sinjoro. nu-tio. EI malnova mantelo oni ja faras novan jakon; do,
SLENDER: Nu do, prefere mi estu malgentila 01 genega! muluova servisto estinte, nova êerpisto estonte! Foriru; adiaü.
Sed vi faras maljuston aI vi mem, fraülino, sendube, ja. IIARDoLPH: Ha! jen vivmodo kiun mi êiam deziris gui! Mi
ueprc prosperos. (Sekvas ia Gastejmastron.)
I'ISTOL: Ho! kia malnobla bohemo 1 L:u li manipulados
Sceno 2.-Windsor. Antaü Ia Domo de Page.
IIHr Btopnajlojn ?
Evans kaj Simple. NYM: Li ja estigis en ebrieco; lia animo ne estas heroema.
\I tio ne estas bona elpensq P
EVANS: Iru demandi êe Ia domo de Ia kuracisto Caius kie FALSTAFF: Mi multe gojas, ke tie1 bonâance mi Iiberigis je
trovebla estas Ia sinjorino Quickly, kiu servas ai li aü kie1 lia t iu vera tindrujo. Liaj âteloj estis tro malkaêaj; lia prirabado
flegistino, aü lia kuiristino aü lavistino. similis ai nesperta kantisto, kiu ne atentas pri Ia takto.-Nu,
SIMPLE: Bone, sinjoro pastro. . honuloj, mi nun estas preskaü senêua.
EVANS: Kaj donu ai si êi tiun leteron, Simple. Si estas tre PISTOL: Frostabscesoj do sekvu!
intima kun Ia fraülino Anne Page. Gi enhavas, ke si bonvolu FALSTAFF: Trovigas neniu ajn rimedo; mi devas nun kroêi
sciigi ai Ia fraülino Ia dezirojn de via mastro Slender, kaj ke si ai unu ali alia flanko-nepre utiligi iujn artifikojn.
."
'"

21
20 LA GAJAJEDZINO}DE WINDSOR-Akto I, Sceno 3 I.A (;AJA}EDZINO]DE WINDSOR-Akto I, Sceno 3

I'u~c, kaj vi, Nym, êi tiun ai Ia sinjorino Ford. Ni sendube
PISTOL: Korvidoj ja devas ricevi nutrajon.
FALSTAFF: Kiu el vi konas Ia sinjoron Ford en êi tiu urbo ? prosperos, bonuloj; ni ja prosperos.
PISTOL: Mi bone konas lin; li estas tre bonhava. PISTOL: eu Ia Pandaro troja mi farigu-
FALSTAFF: Nu do, miaj honestuloj, mi tuj malkovros tion, Mi, kiu êe Ia ftanko glavon portas?
pri kio mi nun pensas. He jes, do êion prenu Lucifero !
NVM: Ne, ne, Sir John; mi ne partoprenos iun ajn mal-
PISTOL: Diru tuj do pri kio vi nun pentas.
honcstan entreprenon. (Ai Robin): Jen, prenu! Liveru vi
FALSTAFF: Volu êesigi viajn spritajojn, Pistol.-Malmultvarte,
mcm Ia malindan Ieteron. Mian honoron mi devas daüre gardi.
mi diru ke, por plibonigi mian nunan viviradon, mi intencas
arnindumi je Ia edzino de Ford. Mi antaüvidas êe si iom da FAI,STAFF: Do prenu, knabo, Ia leterojn; ilin
distrigo. Si bonege babiladas, gentile pozadas kaj alloge liveru tuj; kaj kie1 mia bargo
okulumadas. Mi povas faciIe interpreti Ia signifon de êia Veliru tiujn marobordojn orajn ! (Ai Pistol kaj Nym) :
parolmaniero-eê Ia pIej maIloga sentes primo sur âia vizago ja For, for, friponoj! Same kie1 hajlo
kIare signas en bona anglalingvo: Mi apartenas ai Sir John Fllndigu for! Ekmontru viajn dorsojn
Falstaff, AI mi tuj! Serêu âirmon aliIoke!
PISTOL (ai Nym): [es, ja; li bone pristudis êin, kaj âian For, for! Mi perfektigos mian scion
sintenadon li nun tradukas, pro nura honesteco, en bonan l'ri êiuj nunaj moroj, pri l' rimedoj
angIalingvon ! De I' francoj sin riêigi, vi favuloj !
l'n~io mia kaj mi tion faros. (Koiere forrapidas kun Robin.)
NYM (ai Pistoi): Sendube li profunden jetis sian ankron, sed
I'ISTOL: Disêiru Ia vulturoj vian ventron !
êu tiu animstato restos konstanta êe li ?
Mi friponegos per jetkuboj falsaj
FALSTAFF: Oni diras, ke Ia sinjorino Ford regas Ia monujon
Riêulojn same kiel malriêulojn,
de sia edzo, kaj ke li havas veran Iegion da angeioj (I).
Kuj mi enpoêe monon havos kiam
PISTOL (ai Nym): Kaj nia mastro veran Iegion da diabIoj ! Ncnion havos vi, malnobla turko
(Laute): Ai si, knabo! mi konsiIu.
1':1 Frigujo.
NYM: Tio ja estus bona.-Ho ! vi angeioj, induIgu min ! NVM: Por vengi nin roi havas
FALSTAFF: Nu do, jen estas Ietero kiun mi skribis aI Ia sinjorino JIII1\ planon en Ia kapo.
Ford, kaj ankaü unu aI Ia edzino de Page. Antaünelonge ankaü eu vi aI li
PISTOL:
si rigardis sur min per tre favaraj okuloj, kiuj pIej prudente Vin vcngos ?
espIo ris mian eksterajon, La radio de êia alrigardo jen orumis NYM: Per Ciclo kaj Ia steloj !
aI mi Ia piedojn, jen lumigis aI mi Ia dikan ventron ! 1'1!:i'fOL
: Per sprito aü per stalo, êu?
P1STOL(ai Nym): Tiam Ia suno briIis sur sterkamason. Per arnbaü
NYM:
NYM (ai Pistoi): Mi dankas aI vi pro tiu spritajo. M i vengos min al li. AI Page mi iros
FALSTAFF: Ho! êiaj okuIoj kuris trans mian eksterajon kun Mulkovri tuj ka§atan lian amon
deziro tiom arda, ke ilia avideco verâajne min forrostis kvazaü
Pur ties karedzino.
per bruIlupeo! Kiella sinjorino Ford, ankaü si portas Ia monujon PISTOL: Kaj mi al Ford
de sia edzo .. Si estas kvazaü regiono de Gujano-pura oro kaj
Malkovros kie1 FaIstaff, Ia malnobla,
abundo. Mi farigos. iIia kasisto kaj iIi mia kasejo. La unua
I.u íidelecon provos enretigi
estos mia Orienta kaj Ia dua mia Okcidenta lndio, kaj mi komercos
De tics kolombino,ties oron
kun ili ambaü. Pistol, iru Iiveri êi tiun Ieteron aI Ia sinjorino
l'rirabi; ties liton malêastigi.
NYM: Mia intenco tute ne malfortigos- AI Page mi konsilos
(1) " Angel " (angelo) estis tiutempe Ia nomo de angla monero kun 111uzon de veneno, kaj per neregebla jaluzo mi infektos lin j
Ia valoro de dek sil!ngoj.-N.d.l.t.
23
I to nAIAJ JmZINOJDE WINDSOR-Akto 1, Sceno 4
22 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 1, Sceno 4
IIliulI plejeblon por via mastro. Anne ja estas bona knabino,
êar dangera nun estas mia ribelemo. Jen ja Ia vera stato de
mia animo! li IIli deúras .....
PISTOL: Ho! vi estas Ia Marso de malkontentuloj! Elkore Rugby alkuras.
mi subtenos vin. Do antaüen, antaüen l
HII<:UY: Foriru! Ho ve! jen jam venas nia mastro!
C)tlICKLY: Ho l nun êio por ni finigos l Enkuru êi tien,
Sceno 4.-En Ia Domo de Caius. 1111111110; eniru êi tiun kameron! Li ne longe restos. (Simple
/li kuias en Ia kamero; Caius venas; Quickly sajnigas ne vidi lin.)
Quickly kaj Simple. 11\1 fari demandojn pri nia mastro, J ohn. Mi timas, ke li
\111\ malsana, êar li ne revenas hejmen. (Kantete): Kaj
QUlCKLY: Kie vi estas, John Rugby? (Rugby venas.) Volu //I"tll/pren, malsupren, malsupren!
iri en Ia portikon, John, por vi di êu jam proksimigas nia mastro. (~AllJS (suspekteme): Kion vi kantas? Mi ne satas tiajn
Se li venus kaj trovus fremdulon en Ia domo, vi ekaüdus, kredu l"l~óltcl()jn. Volu iri ser êi en mia kamero le boitier verd kaj
aI mi, teruran malbontraktadon de Ia pacienco de Dio kaj de Ia iu ulportu aI mio (Quickly hezitas). Cu vi ne komprenas
lingvo de Ia rego. kWII mi diras P Alpartu Ia verdan skatalon. (Sin ekokupas per
RUG13Y: Mi tuj iros vigIe gardostari.
'01 p{/peroj.)
QUlCKLY: Iru kaj vi ricevos pro tio, kredu aI mi, grandan (}IJlCKLY: Jes, certe, mastro, mi alportos gin. (Flustre al
porcion da kazeigita lakto kiam Ia fajro estos eljetinta siajn U"/:"y dum si iras ai Ia kamero): Mi gajas, ke li mem ne iris
lastajn radiojn êi-nokte. (Rugby [oriras.i Pli honesta, pli in prcni. Se li tie trovus Ia junulan, li tute frenezigus.
pretema, pli afabla hometo neniam eniris iun ajn domon por (~AIUS(visante ai si Ia frunton): Su, âu, ãu l ma foi, il fait
servi. Kaj mi povas certigi, ke li estas nek denunculo, nek /,.,/ rhaud l Je m'en vais à Ia cour-Ia grande affaire! (1)
kvereligulo. Inklino aI pregado estas lia plej granda malvirto; (}UICKLY(revenante kun Ia skatolo): Cu êi tia estas Ia skatolo,
tiurilate li ja estas iom plendema; sed neniu estas perfekta.
""'I\t ro ?
(~AIUS: Oui, oui; mettez-Ie dans mon poãon ; dépéchez, Quickly !
Tamen ni ne genu nin pri tio.-Vi diras, ke via nomo estas
Peter Simple, êu ne ? (.&) Kie estas tiu bubeto Rugby?
SIMPLE: Jes, sinjorino, pro manko de pli bona, RVGDY: Jen mi estas, mastro.
QUlCKLY: Kaj Ia sinjoro Slender estas via mastro ? CAlOS: Nu da, venu, john Rugby, mia Joêja, prenu vian
SIMPLE: Jes, sinjorino, tutvere .. rupiron kaj sekvu miajn kalkanojn aI Ia kortego.
QUlCKLY: Ôu li ne portas grandan rondan barbon simile aI RUCBY: di estas preta en Ia portiko, mastro.
Ia tranêilo de gantisto ? ( 'AlUS: Je Dio! mi prokrastas tro longe! Diable! qu' ai-je
/I"b1ié? (3) Ha! en Ia kamero estas kelkaj kuracherboj kiujn
SIMPLE: Ne, tute ne; li havas nur palan vizageton kun fiava
barbeto. 11Ii devos ne postlasi por Ia tuta mondo!
(lUICKLY(ai si): Ho ve ! li nun trovos Ia junulon en gi! Tio
QUICKLY: Li estas, por tiel diri, timema hometo, êu ne?
SIMPLE: 1es, vere; sed li estas tiel forta rilate liajn manojn 1It'l're frenezigos lin.
CAlUS(malfermante Ia pardon de Ia kamero): Ho, ho ! diable!
kiel iu ajn konata de mio Li iam batalis kontraü êasajgardisto. diuhle l Kiu estas en Ia kamero? Kanajlo! Larron I (4)·
QUICKLY: Kion vi diras ?-Ha! jes, mi devus lin memori!
Alportu mian rapiron, Rugby!
Cu li ne aIte tenas sian mentonon, por tiel di ri ? Cu li ne tenas QUlCKLY: Bonvolu trankviligi, bona mastro!
sin fiera je sia paâado ?
SIMPLE: [es, tutvere, sinjorino.. (1) Je mia fido, estas tre varme. Mi devas iri alia kortego-Ia granda
QUICKLY: Nu do, Ia Cielo ne sendu al Anne Page sorton "fero I (a) [es, jes,metu ginenmian poson; rapidu, Quickly I (3) Kion
malpli bonan 1 Diru aI sinjoro Ia pastro Evans, ke mi faros mi forgesis? (4) Stelisto 1~N.d.l.t.
II"IM 1'lll,INOJDE WINDSOR-Akto I, Sceno 4 25
24 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR~Akto I, Sceno 4
\ -1\11110: 'I'utcgale pro kiu. êu vi mem ne diris, ke mi gajnos
CAIUS: Sed kial mi trankviligu, he?
11111111111de Anne Page? Je Dio ! mi mortigos Ia malbenitan
QUICKLY: La junuio estas honestulo, mastro.
1'"~!1I111 I Mi nomis Ia mastron de Ia Strumpzono kiel kontrol-
CAIUS: Sed kion farus honestulo en mia kamero? Neniu i\lilll di' niaj dueliloj. Je Dio! nur mi mem ekposedos Ia
honestulo enirus mian kameron.
QUICKLY: Ne tiel kolerigu, mi petas; aüskultu Ia veron pri 11111111111111 Anne Page!
(JIlIt'I\I.Y: Bona mastro, Ia fraiílino amas vin, kaj êio nepre iros
Ia tuta afero. Li nur venis kun mesago por mi de Ia pastro Hugh. 1111111' 1'111'vi, Klaêadon ni devas permesi alia klaêularo; jes, vere.
CAIUS: êu vere? Kaj kio plu ?
SIMPLE(irante el la kamero): J es, verdire, por peti ai si ..... ('MPH: Iru kun mi alia kortego, Rugby. (AI Quickly): Je
QUICKLY(ai Simpie): Ne parolu, mi petas. Ili" I lU' mi fine ne gajnos Ia fraülinon, mi piedbatos vin el mia
CAIUS (ai Quickiy): Fermu vian buâon I (Ai Simple): h.1I111 I Sckvu miajn kalkanojn, Rugby. (Caius kaj Rugby
Daürigu vian fabelon ! Ii,." \.)
SIMPLE: ..... por peti ai êi tiu honesta virino diri kelkajn (.II1Il'KI.Y: Vi gajnos Ia manon de Anne? Ne, ne; plejeble
vortojn ai Ia fraülino Anne Page favore ai mia mastro rilate \11 klll'"11 de azeno. Mi bone konas Ia amdezirojn de Anne,
edzigon kun s.i. li IU'IIill vi ri no en Windsor konas Ia staton de âia animo, nek
QUICKLY: Jen êio, mastro, tutvere êio! Neniam mi metos I'II\'U" ~in regi, pli bone 01 mi, dank' ai Dio !
mian fingron en Ia fajron; tio tu te ne necesos. FI':NTON(de ekstere): Hola! kiu estas endome ?
CAIUS: êu sinjoro Ia pastro vin sendis ?-Nu do, aIportu (.II1Il'IO,Y (malfermante Ia pordon): Kiu estas tie? Volu
skribpaperon, Rugby. (Ai Simpie) : Atendu iomete. (Skribas.)
QUICKLY(jlustre ai Simple): Mi multe gojas, ke li ne tro "PIIII\Himigi.
maltrankviligis. Se êi tiu afero estus lin forte koleriginta, vi Fenton entras,
estus vidinta kiel melankoIia kaj Iaütvoêa li povas farigi.- Tamen,
mia hometo, mi faros mian plejeblon pro Ia bono de via mastro,
sed Ia vera jes kaj ne de Ia tuta afero estas, ke Ia kuracisto, mia FFNTON: Kiel vi fartas, bona virino, kiel vi fartas?
mastro-mi ja povas Iin nomi mia mastro, êar rimarku, mi
(jIlI('KLY: Des pli bonc pro tio, ke plaêas ai via mosto
mastrumadas por li, lavas Iiajn malpurajojn, faras Ia bieron,
bakas Ia panon, frotpurigas êion, preparas Ia mangajojn kaj Ia pl'illt'l1Iandi.
trinkajojn, ordigas Ia litojn-fakte, mi faras êion farebIan en lia FI':NTON: Kio nova? Kiel statas Ia bela fraülino Anne ?
domo. (j1l\CKLY: Por diri Ia veron, si ja estas bela, ankaü dolêa kaj
SIMPLE: Jen sendube tre granda âargo por nur unu paro da' [uuu-stu, kaj dank' ai Dio ke mi povas ankaü diri, ke si estas iu,
manoj. klu estas tre amikema je vi.
QUICKLY: Plue, levigadi frue, enlitigadi malfrue; jes, jen tre FENTON: êu vi opinias, ke mi trovos favoron êe si? êu mia
granda êargo, Sed malgraií êio tio, mi flustru ai vi en Ia orelon
-gi devas esti tutsekreta-ke mia mastro mem enamigis je Ia ",11i~propono eble prosperos ?
fraiílino Anne Page. Tamen bone mi konas âian koron; gi estas (lllll'KLY: Verdire, sinjoro, êio estas sur Liaj manoj supre;
nuntempe nek êe li, nek êe via mastro. ("I malgrau tio, sinjoro Fenton, je Ia Biblio mi juros, ke si
CAIUS (ai Simpie): jen, friponeto, êi tiun Ieteron Iiveru tuj IIIHIHvin. êu via mosto ne havas verukon surbrove ?
ai Ia pastro Hugh. Je Dio ! gi estas duelinvito. La gorgon mi FFNTON: Efektive jes, sed kiom gravas tio?
tranêos ai li en Ia parko. Mi instruos alia favulo sin trudi en Ia (}1I1('KLY: Ha! de tio pendas iu rakonto! Verdire, Anjo
aferojn de aliuloj! Foriru; ne estus bone, ke vi plu prokrastu ,'1\1"1\ lia kornika knabino! Sed mi povas certigi, ke fraiílino
êi tie. (Simpie forrapidas.) pli honesta 01 si neniam mangis panon. Ni iam interparolis
QUICKLY: Ho ve! li nur parolis pro sia mastro!
26 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto I, Sceno 4

tutan horon pri tiu veruko. Mi neniam ridas se ne en Ia kunesto
de tiu fraülino, sed bedaürinde si transdonas sin tro ofte aI
melankolio kaj primeditado.
Ia kuragon I
Tamen, rilate aI vi, ha! ne perdu AKTO 11
FENToN: Nu do, mi revidos êin hodiaü, Jen, prenu iom da Sceno I.-Antatl Ia Domo de Page.
mono. Parolu pro mi êiam favore kun si. Se vi revi dos âin
antaü 01 mi, bonvolu rekomendi min aI si, sinjorino. Sinjorino Page hun letero enmane.
QUICKLY: Ha! êu mi? Tute ne dubu pri tio. Kiam ni rl-INo PAGE: Kiel do? êu mi gisnune travivis Ia festotagojn
ree renkontigos mi konfidence rakontos iom pli pri Ia veruko tl.\ miu heleco sen ri cevo de tiaj amleteroj? Kaj êu mi nun
-ankaií pri aliaj amindumantoj. j.lIl~jll tics ceIo? Mi vidu (legas) :
FENToN: Bone, bone! Gis revido! Mi devas 'ne plu
prokrasti. Ne petu hialojn por mia amo ai vi, êar kvankam Amoro üzas
rurton por gvidanto, li ne üzas fi;inpor konsilanto.
Vi ne estas juna;
QUICKLY: Ôis revido, via mosto. (Fentonjoriras.) Verdire, unkaã ne mio Nu do, jen vi trovos hunsenton. Vi estas gajema;
sumr anhaü mio Ha, ha! [en pli da kunsento! Vi tatos hispanan
jen tre honesta sinjoro! Tamen Anne ne amas lin; êiajn emojn uinon, kaj ankaü mio êu vi dezirus pli bonan kunsenton i Do sufiêu,
tiurilate mi konas pli bone 01 iu ajn alia. Sed, je Ia Ôielo I «njorino Page (se ia amo de soldato ja povas sufiêi), ke mi diru:
kion mi forgesis ? •. Mi amas vin." Mi ne diros: "Kompatu min !" Tio ne estas
soldateca esprimo, Sed mi diras: "Amu min I " Kaj mi restos
Dumtage kaj dumnohte
La kavaliro via;
Pro vi mi batalados
Per tuta farto mia.
-JOHN FALSTAFF.

Kiu IIerodo de judujo estas tiu homo? Ho! malpia, mal pia
mondo, ke iu, kiu jam preskaü gisêifone eluzigie de Ia maljuneco,
in montru kiel juna galantulo! Diablonome! kian malpruden-
1011 tiu drinkulo trovis en mia konversacio ke li tiel kuragas min

lrovi? Kiel do? Eê ne tri fojojn li estis sola en mia kunesto.
\{ion mi diris aI li? Mi tiam estis rezervema ja mia gajeco.
Min pardonu Ia Ôielo se mi ne influos Ia Parlamenton fari
I('gon celantan aI Ia subpremado de êiuj dikaj viroj! Kiel mi
vcngu min al li? Car mi vengos min aI li tiel certe kiel lia
vcntraêo estas farita el pudingoj.
Sinjorino Ford venas.
S-INO FORD: Kredu aI mi, sinjorino Page, mi estis survoje
11 vi.
S-INO PAGE: Kaj ankaü aI mi kredu, mi estis survoje al vi.
V i aspektas tre malsana.
S-INO FORD: Ne, ne; tion ne kredu; mi povas aI vi montri
Ia kontraüon.
30 LA GA]A]EOZINO]OE WINOSOR-Akto 2, Sceno I LA GA]A]EOZINO]OE WINOSOR-AktO 2, Sceno I 3I

FORO: Sed kia, kia? S-INO PAGE: Mi sekvos vin, sinjorino. eu vi venos tagrnangi,
PISTOL: Adultulinedzo. George? (Flustre ai sinjorino Ford): Vidu, jen venas Ia sinjor-
Adiaií! Estu bone avertita! ino Quickly. Si estu nia senditino ai tiu kanajla kavaliro.
Malfermaj êiam estu Ia okuloj I S-INO FORD tal sinjorino Page): Momenton antaiíe mi pensis
Rabistoj rabas nokte I Do, farigu
pri si; tre taiíga si ja estos.
Singarda! Venos Ia somero kiam
Ekkantos Ia kukoloj l-Mi foriros Quichly venas.
Nun, kaporalo Nym. (Fiustre ai Page): Sinjoro bona,
S-INO PAGE: Vi venis por vidi mian filinon, êu ne?
Malkredu ne ai Nym; li diras verojn. (Fanfarone foriras.)
QUICKLY: Jes, vere; kiel fartas Ia bona fraülino, mi petas?
FORD (ai si): Mi estos pacienca kaj esploros Ia averton.
NYM (ai Page): Kaj êio tio estas Ia vero. Mi ne tendencas S-INO PAGE: Volu eniri kun ni kaj mem vidi. Poste disponu
ai mensogado. Falstaff ofendis min rilate kelkajn aferojn. Li kelktempan interparolon kun ni. (!li iras endomen.)
volis, kc mi liveru Ia leteron al si, sed mi havas glavon, kiu PAGE: Kiel nun, sinjoro Ford?
laiíbezone tranêos por mio Li amas vian edzinon-jen efektive Ia FORD: Vi aüdis kion diris tiu homo ai rni , êu ne?
longo kaj Ia mallongo pri Ia afero! Mia nomo estas kaporalo PACE: Jes, kaj vi aüdis kion tiu alia diris al mi ?
Nyrn. Mi parolas kaj certigas, ke êio tio estas vera. Mia nomo FORO: J es, sinjoro; êu vi opinias, ke ili estas veremaj ?
estas Nym. Falstaff amas vian edzinon, mi rediru. Adiaií. PAGE: La friponoj sin pendigu! Mi ne kredas, ke Ia kavaliro
Panon mi nomas pano kaj frornagon fromago l Kaj jen Ia tiel agus. I1i estas du el liaj maldungitaj servistoj, kaj verâajne,
humoro de Ia tuta afero! Adiaü, (Rapide foriras.) pro sia maldungo, ili nun penas nin kredigi, ke li enkape kaâas
PAGE(ai si): La humoro de ia tuta afero, êu li ne diris? Ha I malbonfarojn kontraií niaj edzinoj. Tiamaniere Ia kanajloj ja
j cn hometo kiu fortimigas vortojn el ilia gusta senco ! volas lin kalumnii antaií ni.
FORD (ai si): Mi tuj iros serêi Falstaffon. FORO: eu ili vere estis liaj servistoj ?
PAGE (ai si): Mi neniam antaüe aiískultis aI tia trenparola, PAGE: Jes, sendube, sinjoro.
afekta ridindulo. FORO: Tamen tio ne malpliigas mian malâaton pri Ia afero.
FORD (ai si): Se mi trovos lian averton sincera-nu do, bone -eu li Iogas en Ia Strumpzono ?
mi seios kion fari. PAGE: J es, sinjoro; se li vere intencas fari tian viziton al mia
PAGE(ai si): Je tia horno mi ne kredus, eê se Ia urba pastro edzino, mi lasos âin al li, ne dubante, ke li ricevos de si nur
lin rekomendus kiel veremulon. akrajn vortojn. Sed se kontraüe, mia misjugo restu sur mia
FORO(ai si): Li havas Ia mienon de honestulo, sed mi baldaü kapo I
certigos min pri tio. FORO: Pri Ia virto de mia edzino mi tute ne dubas; mi tamen
Sinjorinoj Ford kaj Page sin montras, aüshultinte êion. ne volonte lasus ilin solaj. Oni ja povas esti tro fidema. Mi
dcziras, ke nenio restu sur mia kapo; tiel facilc oni ne povas min
PAGE: Ha I kiel nun, Manjo?
kontentigi.
S-INO PACE: Kien vi iras, George? Aiískultu! (Paro Ias PAGE: Vidu, sinjoro, jen venas Ia deklamaêema mastro de Ia
inter si.)
Btrumpzono. Trovigas aü vino en lia kapaêo aü mono en lia
S-INO FORD: Kiel do estas, kara Frank, ke vi aspektas tiel monujo kiam ajn li aspektas tiel gaja. (La Gastejmastro venas.)
maIgaja? I Ia! kiel fartas Ia bona gastejmastro mia I
FORO: eu mi malgaja? Ne, tute ne. Hejmeniru, iru tuj! GASTE]MASTRO (laüte ai Shalloui, kiu anhoraü ne vidigas): Ha I
S-INO FORD: Sed kial? Pro kio tia kapricemo ?-Nu do, tirano mia! Vi ja estas gentilulo I Mostulo-pacjugisto !
êu vi kuniros, sinjorino Page ?. Rapidu, rapidu l

32 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 2, Sceno I tA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-AktO 2, Seeno 2 33

SHALLOW(ankorau enfone): Misekvas, sinjoro, mi sekvas. FORD: Kvankam Page êajne estas sufiêe stuIta por insisti pri
(Shallow aperas.) Bonan matenon (1) dudekfoje, bona sinjoro Ia êasteco de sia edzino, mi tamen ne povas egalfaeile fíankenêovi
Page. Ôu vi kuniros? Ni projektas bonan êercon, sinjoro. mian opinion pri tio. Si estis sola kun Ia kavaliro en Ia domo de
GASTE]MASTRO:Sed malkovru ai li kian, moêtulo-pacjugisto ; l'age, kaj kion ili tiam kune faris, tion mi kompreneble ne seias.
malkovru ai li, tirano mia l- Nu do, mi esploros Ia aferon, unue en trompvestoj eldemandante
SHALLOW: Sinjoro, duelo okazos inter Ia kimra pastro Evans
ai Falstaff. Se mi trovos âin fidela, mia Iaboro ne estos perdita,
kaj Ia franca kuracisto Caius. sed se kontraüe, gi estos bone rekompeneita.
FORD: Bona gastejmastro, parolon kun vi, mi petas.
Sceno 2.-êambro en Ia Strumpsona-Gastejo.
GASTE]MASTRO : Kion vi deziras, tirano mia? (Flustras
inter si.) Falstaf! kaj Pisto!. -
SHALL.OW(ai Page): Cu vi kuniros êeesti gin? La gaja FALSTAFF: Ne, ne, Pistol; mi ne pruntedonos ai vi eê unu
gastejmastro jam kontrolis Ia duelilojn, sed mi kredas, ke li pcncon.
misdirektis Ia duelontojn pri Ia gusta renkontejo, êar, kredu ai PISTOL: La mondo por mi do farigos ostro,
mi, laü mia seio Ia pastro toleras nenian êercadon. Aüskultu Kaj gin per mia glavo mi malfermos!
kaj mi malkovros kion oni intencas fari. (Flustras inter si.) FALSTAFF: Eê ne unu peneon, mi ripetas. Mi tute ne mal-
GASTE]MASTRO (aI Ford): Pasante, êu vi ne intencas fari trankviligis, Pistol, sciigante, ke vi Iombardis mian krediton.
proceson kontraü mia kavalira gasto? Jam tri fojojn mi embarasis miajn bonajn amikojn, petante
FORD: Ne, ne; estu certa pri tio. Sed mi donacos ai vi senkulpigojn pro vi kaj via litkunulo Nym, alie vi ambaü estus
botelon da hispana vino se vi permesos ai mi viziti lin sub Ia rigardintaj tra karcerkradoj kiel gemelsimioj. Oni kondamnis
trompnomo Brook-nur kiel âercludo. min gis en Ia infero mem pro tio, ke mi juris aI kelkaj amikoj
GASTE]MASTRO:Jen Ia mano, tirano mia! Vi certe havos miaj, ke vi estas bonaj soldatoj kaj kuraguloj. Kaj, kiam Ia
liberan eniradon kaj eliradon.-Cu mi ne bone diris ?-Kaj via fraülino Bridget perdis Ia tenilon de sia ventumilo, mi eertigis
nomo nepre estos Brook. Li ja estas gaja kavaliro. Cu ni aI si, je mia honoro, ke vi ne havas gin.
foriru nun, sinjoroj ? PrSTOL: Sed êu vi ne prenis vian parton, Sir John? Cu vi
SHALLOW: Ni êiuj kuniros, gastejmastro mia. ne ricevis dek kvin peneojn ?
FALSTAFF: jes, fripono, prave, prave! Cu vi kredas, ke mi
PAGE: Mi kredas, ke Ia franco sperte uzas Ia rapiron.
endangerigos mian animon senrekompenee? MaIlonge, vin ne
SHALLOW: Ne grave, sinjoro. Mi povas certigi ai vi ankoraü plu pendigu sur mi; mi tute ne volas servi ai vi kiel pendigilo.
plu. Nuntempe oni skermas je gusta interspaco; paâon antaüen- Foriru l Konvenas por vi nur mallonga tranêilo kaj iu popol-
saltas, ekpikon faras, vigie deflankigas, kaj mi ne scias kion pli. amaso. For, for aI via rabistarejo! Iru tuj! Vi ne volis
Cio celas ai Ia koro, .sinjoro ; jen gi estas, jen, jen! (Metas Iiveri leteron por mi, kanajlo, êu? Vi ankoraü fieras pri via
manon sur Ia koron). Mi ankoraü memoras Ia tempon en kiu, honoro? Kiel do? Ho! vi nemezurebla kvanto da mal-
per mia longa glavo, mi povus per unu fojo eksaItigi kvar fortajn nobleeo! Estas por mi mem sufiêe malfaeile konservi mian
virojn kiel ratojn. honoron en gia determinita limo. Jes, ja jes! La timon antaü
GASTE]MASTRO:Venu, miaj knaboj, venu, venu; êu ni foriru ? Dio flankenâovante kaj mian honoron kaâante sub Ia mantelo
PAGE: Mi kuniros, gastejmastro. Ilin mi prefere aüdus de mia neeeso, mi ja devas kelkfoje artifiki=-min kaâi, hipokriti,
riproêi 01 vidus dueli inter si. (Gastejmastro, Shallow kaj Page spioni kaj tieI plu; tamen vi, favulo, volas meti viajn êifonojn,
foriras.) vian montkatan aspekton, viajn gastejeeajn esprimojn, viajn /
arogantajn jurojn sub Ia âirmon de via honoro !-Sed vi vere ne
(I) La originalo erare diras even (vesperon).-N.d.l.t. plenumos viajn minaeojn, êu? B
34 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-AktO 2, Sceno 2 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 2, Seeno 2 3S
PISTOL: Nu do, Sir John, mi 10m malseverigos, Kion pli Winc1sor, neniam povis âin tiom embarasi. (Tre konfuze): Mal-
vi dezirus de kiu ajn mortemulo ? graü tio, trovigis tie kavaIiroj, kaj Iordoj kaj nobeloj kun siaj
kaleâoj=jes, mi povas certigi.s--kaleâon post kaleêo, leteron post
Robin venas. letero, donacon post donaco; êiuj odorantaj tiel doIêe-êio pura
mosko! Kaj tiel brilaj en siaj silkajoj kaj orumajoj, mi povas
ROBIN: Ekstere estas virino, kiu deziras paroli kun vi, mastro. certigi, parolantaj per tiel eIegantaj frazoj 1 Tia vino, tia sukero
FALSTAFF: Sin do envenigu, Robin. (Robin vokas sin.) -Ia pIej bonaj! Kaj Ia plej beIaj, kiuj estus êarmintaj Ia koron
Quickly venas. de kiu ajn virino! Kaj mi povas eertigi aI vi, ke oni ne povis
rieevi eê unu okuIumon de si! Mi mem rieevis dudek angelojn
QUICKLY: Bonan matenon ai via mosto. êi-matene, sec1 mi mais atas angelojn de kiu ajn speeo, kiel oni
FALSTAFF: Bonan matenon, bona edzino. diras, se ne honeste akiritajn. Kaj mi povas eertigi, ke oni ne
QUICKLY: Ne tio, se plaêus ai via mosto. povis êin persvadi eê meti siajn Iipojn ai pokalo inter Ia pIej
FALSTAFF: êu do bona fraülino ? fieraj el ili êiuj, tamen inter ili trovigis eê grafoj-ne, pIi gravaj,
eê pensiuloj ! (1). Sed, mi povas eertigi, êio estas tute egala por
QUICKLY: Kiel ja estis mia patrino, Ia horon mem de mia ,. I
SI .
naskigo, mi Juras.
FALSTAFF: Sed kion Ia sinjorino Ford sendis Vi11diri aI mi ?
FALSTAFF: Mi tuj kredas ai Ia jurantino. Sed kion vi voIas
de mi? Estu pIi konciza, mia bona Merkurino 1
QUICKLY: êu via mosto permesos ai mi unu-du vortojn QUICKLY: Nu do, sciigu, via mosto, ke si risevis vian Ieteron,
kun vi? pro kio si dankas ai vi milfoje, kaj si senc1is por vin sciigi, ke âia
FALSTAFF: Eê du mil, bela sinjorino, kaj mi garantios ai vi edzo ne estos hejme inter Ia deka kaj Ia dekunua matene.
atentan aiískultadon. FALSTAFF: êu Ia deka kaj Ia dekunua?
QUICKLY: Nu do, via mosto, trovigas iu sinjorino Ford- QUICKLY: Jes, preeize; kaj si diras, ke vi povos tiam veni
(montrante aI Robin kaj Pistol)-volu iom flankenigi-mi Iogas vidi Ia bildon pri kiu vi seias; âia edzo, Ia sinjoro Ford, nepre
en Ia domo de sinjoro Ia kuracisto Caius. estos for. Ho ve ! Ia dolêa virino spertas maIdolêan vivon kun
FALSTAFF: Sed kio estas? VoIu daiírigi; sinjorino F01'd vi li-Ia bonkorulino! Li estas viro tre jaluzema,
diras ..... FALSTAFF: êu inter Ia deka kaj Ia dekunua ?-Rekomendu
QUICKLY: Via mosto diras tre vere-ni kunforigu iom pli, min aI si, sinjorino; mi ne maltrafos.
mi petas. QUICKLY: Vi ja bone diras. Sed mi havas pluan mesagon por
FALSTAFF: Mi eertigas, ke neniu aüdas ; jen vi vidas nur Ia via mosto. Ankaü Ia sinjorino Page sendas siajn korajn salutojn
miajn, Ia miajn. kaj kompIimentojn, kaj mi diru ai vi en Ia orelon, ke si estas
QUICKLY: êu vere tiajn? Ilin Dio do benu kaj faru Siaj edzino modesta kaj tre virta, kaj, mi povas diri, iu, kiu eI êiuj
servantoj! en Windsor preterlasos nek matenan nek vesperan pregadon,
FALSTAFF: Bone; sed pri Ia sinjorino Ford-kion vi volas kaj si petis min sciigi ai via mosto, ke âia edzo estas malofte for
diri pri si ? de Ia hejmo; tamen si esperas, ke ne estos êiam tiel. Mi neniam
QUICKLY: Nu do, sinjoro, mi diru, ke si estas bona kreitaJo antaüe vidis virinon, kiu tiom multe adoris sian edzon.-Mi
-Dio, Dio! via mosto estas iom petola !-La Ôielo vin do kredas, ke vi posedas êarmojn, ja! J es, sendube.
pardonu kaj nin êiujn, mi pregas. FALSTAFF: Ne, tute ne, tion mi povas eertigi aI vi. Krom
FALSTAFF: Sed pri Ia sinjorino Forc1? Rapidu ekdiri. Ia allogo de miaj bonaj partoj, mi posedas neniun alian êarmon.
QUICKLY: Verdire, via mosto, jen Ia longo kaj mallongo de
Ia afero: Vi estas êin me tinta en vere mirindan embarason. (1) Aludo pri Ia " gentlemana pensiularo " aü rega gardistaro. Quickly
La plej bona eI êiuj korteganoj, kiam Ia kortego sin trovis en malklere vicigas ilin super grafoj nur pro iliaj luksaj uniformoj.-N.d.l.t.
LA GAJA]EDZINOJDE WINDSOR-AktO Sceno LA GAJA]EDZINOJDE WINDSOR-Akto 2, Seeno 2 37
36 2, 2

QurCKLY: Via koro do estu benata pro tio! BARDOLPI-I:Jes, via mosto.
FALSTAFF: Sed bonvolu diri, êu Ia edzinoj de Ford kaj Page FALSTAFF: Do envenigu lin; tre bonvenaj estas êiuj Brook'oj,
diris inter si kiom ili min amas? . kiuj tiel superfluas je tia trinkajo l Foriru; lin envenigu!
QUICKLY: Tio ja estus êerco, via mosto! Tiel malmulte da (Bardolph foriras.) Aha! sinjorino Ford kaj sinjorino Page!
prudento ili ne havas, mi esperas; ja, tio estus vera spritajo ! êu mi jam efektive êirkaüis vin ambaü ?
-Multe plaêus alIa sinjorino Page se vi aI si sendus vian pagieton. Bardolph revenas kun Ford trompvestita.
Sia edzo havas mirindan âaton je li, kaj, tutvere, Ia sinjoro Page
estas honestulo. Neniu edzino en Windsor travivas pli feliêan FORD: Estu benata, via mosto!
tempon. Laüvole si faras, laiídezire si paí:olas, êion aêetas, êion FALSTAFF: Kaj ankaü vi, sinjoro. êu vi deziras paroli kun
pagas, laiíplaêe enlitigas, ellitigas, kaj êio trovigas laü âia deziro; mi?
kaj sendube si meritas êion tion, êar se trovigas nur unusola FORD: Pardonu, via mosto, ke mi prezentas min kun tiel
afabla virino en Windsor, tiu estas Ia sinjorino Page. Jes, vi malmulte da antaiíseiigo.
devas sendi vian pagion aI si; ne trovigas alia rimedo. F ALSTAFF: Vi tamen estas bonvena; sed kion vi deziras de
FALSTAFF: Nu do, mi tiel faros, sinjorino. mi? Lasu nin solaj, êerpisto. (Bardolph foriras.)
QUICKLY: Jes, nepre, via mosto; kaj vidu, li povos farigi Ia FORD: Via mosto, mi estas homo, kiu jam multegon elspezis;
peranto inter vi kaj si; sed tiuokaze, elpensu inter vi sekretan mia nomo estas Brook.
kornprenigilon per kiu vi povos interkomprenigi sen kompreneblo FALSTAFF: Bona sinjoro Brook, mi deziras pli intime vin koni.
flanke de Ia pagiu, êar ne estas bone, ke infanoj seiu pri kiu ajn FORD: Mi same deziras, bona Sir J ohn, sed ne por vin geni,
malpieeo; Ia maljunularo, vi ja seias, havas prudenton kaj, kiel êar mi devas aI vi tuj komprenigi, ke mi kredas min pli bonhava
oni diras, konas Ia mondon. 01 vi rilate Ia pruntedonadon, kaj tio ja iom kuragigis min ai
FALSTAFF: Nu, gis revido, sinjorino: rekomendu min aI hi tia negustatempa entrudo. Sed estas dirate, ke ai Ia almarêo
ambaü; jen mia monujo, kaj mi ankoraü restos via êuldanto. de mono malfermigas êiuj pordoj. -
-Robin, Robin !-Mia knabo, akompanu êi tiun virinon. FALSTAFF: Mono ja estas bona soldato, sinjoro, kaj marêadas
(Quickly foriras kun Robin.) Tiu peto min multe malfeliêigas. nehaltigeble antaüen.
PISTOL (ai si): Nu, eerte, poâtâipeto de Amoro FORD: Por diri Ia veron, mi kunportis plenan monujon, kiu
Virino tiu estas! . Pli da veloj min iom genas; se vi helpos aI mi gin porti, Sir John, do prenu
Hisigu! Pista 1 mia bona, sekvu! êiom, aü almenaü duonon, por aI mi malpezigi Ia sargon.
Batali estu preta! Paf ! Si nepre FALSTAFF: Mi ne seias, sinjoro, per kio mi meritas farigi via
Venkajo via estos! Se alie, monportisto.
La oceano nin englutu êiujn! (Rapide postsekvas sin.) FORD: Mi klarigos, via mosto, se vi nur aiískultos.
FALSTAFF: Nu do, maljuna Joêjo, kion vi nun pensas pri FALSTAFF: Klarigu, bona sinjoro Brook; mi gojos servi ai vi.
êio tio? Sekvu Ia gustan vojon! Vian maljunan korpon mi FORD: Mi seias, via mosto, ke vi estas klerulo, do mi estos
utiligos multe pli profite 01 en Ia pasinteeo. êu oni daüre post- koneiza. Vi estas homo jam de longe ai mi konata, kvankam
rigardos vin? eu vi, elspezinte tiom da mono, fine ne farigos Ia rime do konatigi kun vi neniam estis tiel bona kiel granda estis
gajnanto? Bona korpo mia, mi dankas aI vi. Se oni dirus r-, Ia deziro. Iun aferon mi malkovros, spitc Ia fakton, ke gi
fuse farite! kiom gravus, se honeste farite ? samtempe malkaâos aI vi mian propran mankon de perfekteeo.
Bardolph venas, portante kruéon da hispana vino. Sed, bona Sir John, se vi direktos unu okulon sur miajn kulpetojn
BARDOLPI-I:Via mosto, mal supre estas iu sinjoro Brook, kiu dum vi aiískultas aI mia konfeso pri ili, direktu do samtempe
deziras konatigi kaj paroli kun vi. Li sendas al vi êi tiun Ia duan sur Ia registron de Ia viaj mem, ke mi des pli faeile
matenan kruêon da vino. maltrafu kiun ajn riproêon, êar vi mem seias kiel faeile oni
FALSTAFF: êu li nornigas Brook, Bardolph? povas farigi tia ofendanto kia mio
38 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 2, Sceno 2 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 2, Sceno 2 39

FALSTAFF: Mi petas, sinjoro, daürigu l Ia êastecon de Ia edzino de tiu F ord; utiligu vian arton amindumi ;
FORD: Nu do, via mosto, en êi tiu urbo trovigas virino, kies gajnu âian konsenton. Se tio estos farebla, vi faros gin tieI
edzo nomigas Ford. rapide kieI iu ~jn alia.
FALSTAFF: [es, bone, sinjoro. FALSTAFF: eu taügus por Ia ardo de via pasio, ke mi gajnu
tion, kion vi mem deziras gui? Verêajne vi eIektas tre strangan
FORD: Sin mi longe amis, kaj mi devas konfesi, ke nu pm
eIspezis multon âiaprofite. Kun amega alrigardo mi sekvadis rimedon, sinjoro.
FORD: Ne, ne, via mosto; volu pli klare kompreni mian ceIon.
êin ; neniam maltrafis okazojn kun si renkontigi; alte pagis por
Tiel firme si apogas sin aI Ia supereco de sia êasteco, ke Ia malsago
kiu ajn êanco kondukanta aI eê Ia plej mallonga vido aI si; ne
de mia animo ne kuragas sin prezenti aI si. Tro radianta si
nur aêetis multe da donacoj por si, sed ankaü multon donacis
estas por mia alrigardo. Nu, via mosto, se mi povus iri antaü
aI aliuloj nur por inforrni min per tio kiajn donacojn si prefere
âin kun iu malkovro enmane, miaj deziroj sekve havus pruvon
ricevus. Malmultvorte, mi sekvis êin kieI Ia amo min-s-sur Ia
kaj argumenton por rekomendi sin aI si. Tiuokaze mi povus
flugiloj de êiu ebla okazo; sed kion ajn mi meritis, êu mense,
âin forpeli de sub Ia âirmo de âia pureco, êia honoro, âia edzinigo-
êu mone, nenian rekompencon mi ankoraü ricevis krom se Ia
juro, kaj de mil aliaj âiaj defendoj, kiuj nun estas tro forte batal-
sperto estas juvelo. Tiuokaze, mi aêetis gin kontraü nekalkulebla
vicigitaj kontraü mio Kion vi diros pri tio, Sir John ?
kosto, kaj tio ja instruis min di ri :
FALSTAFF(Ia monujon fingrumante): Unue mi kuragu akcepti
La amo fugas kiel ombro kiam riêajo Ia amon sekvas, vian monon, sinjoro Brook; poste, donu al mi Ia manon, kaj
Sekvante tion, kio fugas, fugante de tio, kio sekvas. fine, tieI certe kiel mi estas kavaliro, vi ekposedos, se vi nur
FALSTAFF: êu vi ricevis de si neniun promeson de kontentigo ?- volos, Ia edzinon de Ford.
FORD: Neniun, via mosto. FORD: Ho, bonega sinjoro !
FALSTAFF: Mi rediras, ke tio farigos, sinjoro Brook.
FALSTAFF: êu vi neniam petegis sin tiucele ?
FORD: Nu do, Sir John, mono ne mankos ai vi, neniom,
FORD: Neniam, via mosto. . '
neniom.
FALSTAFF: De kia kvalito do estis via amo, sinjoro?
FALSTAFF: Kaj Ia sinjorino Ford ne mankos aI vi, sinjoro
FORD: Gi similis aI bela domo de mi konstruita sur Ia tereno Brook; si certe ne mankos ai vi. Mi eê nun povas konfidi ai
de aliulo, tiel ke mi perdis Ia domon, erarinte pri Ia loko kie vi, ke mi jam havas rendevuon kun si laü âia propra arango.
mi konstruis gin. Sia perantino foriris de mi tuj antaü 01 vi envenis. Mi diru, ke
FALSTAFF: Sed pro kia celo vi konfidas aI mi tiurilate ? mi estos êe si inter Ia deka kaj Ia dekunua, êar precize je tiu
FORD: Kiam mi estos diribta tion, tiam mi estos dirinta horo forestos êia kanajle jaluza edzo. Do revenu êi-nokte kaj
cion. Kelkiuj diras, ke kvankam si êajnigas esti rezervema vi sciigos kieI progresas Ia entrepreno.
antaü mi, tamen aliloke si tiom malêparas sian gajecon, ke oni FORD: Nia interkonatigo certe estas vera beno por mio êu
malbonege opinias pri si. Nu do, Sir john, jen Ia kerno mem vi konas Ia sinjoron Ford, via mosto?
de mia ceIo: Vi estas homo de alta deveno, de admirinda parol- FALSTAFF: Li pendigu sin, Ia kompatinda (I) adultuIinedza
kapablo; vi estas favorato en kiu ajn socio, êie akceptinda pro favulo! Mi ne persone konas lin. Sed mi malguste diras,
viaj rango kaj persono, komune citata pro viaj multaj militheroajoj, nomante lin kompatinda. Oni diras, ke Ia fava jaluzulo havas
kortegaj oku poj, kaj pro via kleregeco;- abundon da mono, kaj fakte estas pro tio, ke lia edzino estas tiel
FALSTAFF: Ho, ne, ne, sinjoro! alloga por mio Mi utiligos êin kieI Ia êlosilon ai Ia fisko de Ia
FORD: Bonvolu kredi aI mi, Sir Joh~; tion vi ja bone scias. adultulinedza fripono, kaj ekvidu! jen mia rikoltotempo !
Jen iom da mono; elspezu gin, eIspezu gin, elspezu ankoraü pIi.
EIspezu êion, kion mi havas; nur donu aI mi intersange tiom (I) Laütekste Ia original a poor povas signifi ali kompatinda ali malriêa.
da via tempo kiom necesos por Ia direktado de amsiego kontraü --N.d.l.t.
4° LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-AktO 2, Sceno 3 LA GAJA]EDZINO]DE WINDSOR-AktO 2, Seeno 3 41
FORD: Mi volus, ke vi persone konu lin, via mosto, por ke CAIUS: Kioma horo nun estas, Joêjo?
vi evitu renkontigi kun li. . RUGBY: J am post Ia horo en kiu sinjoro Ia pastro prorncsis
FALSTAFF: Li pendigu sin, Ia fava malestimindulo! Mi
vin renkonti, mastro.
rigardegos SUl," lin gis li tute senraciigos. Per mia bastonego
CAIUS: Je Dio ! li ja savis al si Ia vivon, ke li ne venis! Tro
mi timigos lin; gi pendos kiel meteoro super liaj adultulinedzaj
multe legante sian Biblion, li sendube forgesis veni. Je Dio!
kornoj. Estu certa, sinjoro Brook, ke mi êiel regos tiun kampar-
Joêjo Rugby, li jam estus mortinto, se li estus veninta!
ulon, kaj ke vi fine enlitigos kun lia edzino. Frue revenu
I

êi-nokte. Ford estas vera favulo, kaj mi pliigos Iian rajton aI RUGBY: Li estas saga, mastro; li seias, ke via mosto lin mortigos
tia titolo. Sinjoro Brook, vi konos lin kiel friponon kaj adultu- se li venoso
linedzon. Frue revenu aI mi êi-nokte. (Foriras kun la monujo.) CAIUS: Je Dio! haringo ne estos tiel mortinta kiel li post
FORO: Kia malbenita epikura kanajlo estas tiu homo! Mia kiam mi estos Iin mortiginta! Prenu vian rapiron, Joêjo; mi
koro estas preta krevi de malpacienco. Kiu nun obstinos, ke montras kiel mi mortigos lin.
mia jaluzo ne estas plene pravigita? Mia edzino jam sendis RUGBY: Ho ve! mastro, mi ne seias skermi !
mesagon aI li; pri Ia horo oni decidis, kaj Ia renkontigo estas CAIUS: Prenu vian rapiron, bubeto! (Komencas skermi.)
jam arangita ! Kiu iam povus imagi tian eblon? Nu, vidu kiel RUGBY: Haltu, mastro, mi petas! Vidu, jen venas homoj !
inferege estas havi malfidelan edzinon! Mia lito estos mal-
honorigita, mia monkofro prirabita, mia honoro makulita, kaj La Gastejmastro, Shallow, Slender kaj Page venas.
mi devos suferi ne nur sub tia kanajla maljusto, sed ankaü
elporti Ia abomenajn nomojn aldonitajn de tiu, kiu tiel kruele GASTE]MASTRO:Estu benata, tirana kuracisto mia!
min malbontraktas. Kiaj kalumniaj epitetoj! Amaimon sonas SHALLOW: Dio vin savu, bona sinjoro kuracisto!
bone, Lucifero bone, Barbason ankaü bone; tamen ili estas PAGE: Kiel do nun, sinjoro kuraeisto ?
kromnomoj de diabloj, nomoj de malbonaj spiritoj! Sed SLENDER: Bonan tagon, sinjoro.
adultulinedzo! La diablo mem ne posedas tian kromnomon. CAIUS: Pro kio vi-unu, du, tri, kvar-venis?
Page estas azcno, malatentema azeno. Li forte fidos aI sia GASTE]MAST~O:Por vidi vin dueli, vidi vin ataki, vi di vin
edzino; li ne estos jaluza l Mi plivole fidos mian buteron al defendi vin, vidi vin êi tie, vidi vin tie, vidi vin fari êion postulatan
flandro, mian frornagon ai Ia kimra pastro, kaj mian brando- de Ia duelado! êu li mortis, mia etiopo? êu li mortis, mia
botelon aI irlandano, 01 mian edzinon aI âia propra singardo. franco? Ha, I tirano mia! Kion diros mia Eskulapio, mia
Jen si komplotas, jen primeditas, jen artifikas, kaj kion si kaj Ia Galeno, mia kvazaúa sambukligno-korulo? Ha! êu li mortis,
sinjorino Page enkore elpensas fari, tion ili ja plenumas eê se
feêa tirano mia, êu li mortis ?
iliaj koroj rezulte krevus. Dank' aI Dio por mia jaluzo! La CAIUS: J e Dio ! li estas Ia plej malkuraga pastraêo en Ia mondo;
renkontigo estos je Ia dekunua. Nu do, mi malhelpos tion; li ankoraü ne montris al rni sian vizagon!
mian edzinon mi senmaskigos, min vengos aI Falstaff, kaj GASTE]MASTRO:Vi sendube estas iu kavaliro el Hispanujo;
fine mi priridos Page'on. Tuj aI Ia entrepreno! Pli bone esti
iu Hektoro eI Grekujo, bona knabo mia!
tri horojn tro frue 01 unu minuton tro malfrue. Fi, fi, fi! CAIUS: Volu atesti, je Dio! ke mi atendis lin du, tri, kvar
Adultulinedzo, adultulinedzo, adultulinedzo!
horojn, kaj ke li ankoraü ne venis !
SHALLOW: Li estas pli saga 01 vi, sinjoro kuraeisto. Li estas
Sceno 3.-Herbejo apud Windsor. sanigisto de animoj kaj vi sanigisto de korpoj. Se vi ambaü
Caius kaj Rugby. do duelus, vi kontraüus Ia bonfareeon de via profesio; êu ne
vere, sinjoro Page ?
CAIUS: John Rugby, Joêjo! PAGE: Sinjoro Shallow, vi mem iam estis fama duelisto,
RUGBY: J es, mia mastro? kvankam nun propaeulo.
LA GAJA]EDZINO]DE WINDSOR-Akto z, Sceno 3 43
4Z LA GA]A]EDZINOJDE WINDSOR-Akto Z, Sceno 3
CAIUS: Je Dio ! mi mortigos tiun pastron, tial ke li paro Ias
SHALLOW: Je Ia tielo! sinjoro Page, kvankam nun maljuna kun Anne Page favore ai tiu simio-kanajlo Slender I
kaj propaca, tamen se mi vidus eltiritan glavon, miaj fingroj
GASTE]MASTRO:Lasu lin morti; sed unue eningigu vian
tuj ekjukus gin eksvingi! Kvankam nun pacjugistoj, kuracistoj
malpaciencon; sur vian koleron verêu malvarman akvon. Iru
kaj ekleziuloj, sinjoro Page, ni ankoraü havas Ia postguston de Ia
kun mi trans Ia herbejon ai Frogmore. Mi kondukos vin ai Ia
juneco sur niaj palatoj-ni ja estas Ia filoj de virinoj, êu ne,
fraülino Anne Page, kiu nunmomente festenas en iu biendomo
sinjoro Page ?
tie. Kaj amindumu âin l Tio plaêos ai vi, êu ne? tu rni ne
PAGE: Jes, tre vere, sinjoro Shallow.
SHALLOW: [es, sendube, sinjoro Page.-Mi venis hejmenirigi trafe diris, sinjoro kuracisto ?
vin, sinjoro kuracisto. Mi estas jurigita pacjugisto. Vi montris CAIUS: Je Dio ! mi dankas ai vi pro tio! Altege mi estimas
vin saga kuracisto, kaj Ia pastro Hugh sin montris saga kaj vin, jes, je Dio! Ek de nun mi okupos min pri taügaj gastoj
pacama ekleziulo. Vi devas min akompani, sinjoro kuracisto. por vi: grafoj, kavaliroj, lordoj, gentiluloj-êiuj miaj pacientoj.
GASTE]MASTRO (ai Shallow): Pardonu al mi, pacjugista gasto GASTE]MAST~O:Kaj pro tio mi estos via svatanto rilate ai
mia. (Ai Caius): Parolon kun vi, sinjoro Sterkakvo. Anne Page. Cu mi bone diris ?
CAIUS: Ster-kakvo? J e Dio! kion signifas tio? CAIUS: Je Dio ! bone, tre bone dirite!
GASTEJMASTRO:En nia patra lingvo gi signifas kuragon, GASTE]MASTRO:Nu do, ni tuj ekiru, sinjoro kuracisto.
tirano mia.
CAIUS: Se vere, je Dio! mi havas en mi tiom de Ia eco de CAIUS: Sekvu miajn kalkanojn, Joêjo Rugby!
ster-kakvo (1) kiom iu ajn anglo! Tiu fava hundpastraêo, je
Dio !"":""mivolas detranêi aI li Ia orelojn !
GASTE]MASTRO:Li batgratstrios aI vi abunde, tirano mia.
CAIUS: tu batgratstrios? Je Dio ! kion signifas tio ?
GASTE]MASTRO:Ke li bone vin kompensos,
CAIUS: Je Dio ! mi do insistas, ke li batgratstriu aI mi! Je
Dio! tion mi postulas!
GASTE]MASTRO:Estu certa, ke mi incitos lin al tio, tirano mia!
CAIUS: Kaj mi dankos vin pro tio, je Dio !.
GASTE]MASTRO (ai Caius): Kaj ankoraü pli, tirano mia-
(Fiustre ai ia aliaj): Sed unue, sinjorgasto Shallow kaj sinjoro
Page, kaj ankaü vi, sinjorrnoâto Slender, iru êiuj tra Ia urbo aI
Frogmore.
PAGE (ai Ia Gastejmastro): tu tie estas Ia pastro Hugh?
GASTE]MASTRO (ai Page): [es, tie; certigu pri lia animstato,
kaj mi intertempe kondukos Ia kuraciston zigzage trans Ia
herbejon; êu tio ne estos konsilinda ? .
SHALLOW: Sendube jes; ni do tion faru, gastejmastro.
PAGE, SHALLOWKA] SLENDER: Ôis revido, bona sinjoro
kuracisto. (Page Shallow kaj Siender foriras.)

(1) Oni memoru, ke Caius ne bone posedas Ia anglan lingvon, do
estas facile Iin blufi pri Ia gusta signifo de malofte uzataj vortoj.-
N.d.l.t.
LA GAJAJEDZINOJDE WINDSQR-Akto 3, Sceno I 45
EVANS; VoIu aI mi doni mian surplison-ne, ne, portu gin
sur via brako.
AKTO lU Page, Shallow kaj Slender venas.
SHALLOW; Kiel estas, sinjoro pastro? Bonan tagon, bona
pastro Hugh. (Vidante, ke Evans havas libron enmaney: Ha!
Sceno I.-Herbejo apud Frogmore. tenu vetludiston for de liaj jetkuboj kaj bonan studenton for de
liaj libroj-tiam oni vidos mirindajon !
Euans kaj Simple.
SLENDER(sopire al si); Ho! Ia dolêa Anne Page !
PAGE; Dio vin benu, bona pastro Hugh!
EVANS; Bona amiko Simple, kien vi rigardis por serêi Ia. EVANS; Kaj Li benu vin êiujn pro Sia kompatemo !
sinjoron, kiu sin nomas medicina kuracisto ? SHALLOW; Kiel do? tu Ia glavo kaj Ia Vorto kune? eu
SIMPLE(êirkaurigardante de sur arboy : Sinjoro pastro, mi jam vi studas ilin ambaü, sinjoro pastro ?
rigardis valdirekten, pàrkdirekten, mal nova- Windsordirekten, PAGE; Kaj vi ankoraü tenas vin juneca? Kiel do? Vestita
êiudirekten krom urbdirekten. nur per jako kaj âtrumpoj en êi tiu reümatismiga mateno ?
EVANS; Mi do multe deziras, ke vi rigardu ankaü tiudirekten. EVANS; Sed ekzistas kaüzoj kaj kialoj por tio, sinjoro.
PAGE; Ni venis montri bonan servon al vi, sinjoro pastro.
SIMPLE; Mi obeos, sinjoro pastro.
EVANS; Tre bone! Sed kian do ?
EVANS; Benata estu mia animo! Kiel plena de maltrankvilo PAGE; Tie transe estas iu tre estiminda sinj oro , kiu, eble
mi estas! Tuta mia korpo tremas. Mi gojus se li trompus mino ricevinte insulton de "iu, tiom kverelas kun siaj imponeco kaj
Kiel malgaja mi sentas min! Ho, Dio min gardu! (Kantetas pacienco kiom oni neniam antaüe vidis.
por malpliigi sian timon) ; . SHALLOW: Mi jam travivis pli 01 okdek jarojn, tamen mi
te' riueroj malprofundaj apud kies akvofaloj neniam antaüe renkontis homon kun liaj rango, graveco kaj
Sin aúdigas birdaj kantoj de belsonaj madrigaloj, klereco, kiu tiel tute forgesis kion li sul das ai sia memestimo.
Tie niajn ripozejojn faros ni el multaj floroj-
Rozoj kaj aliaj specoj kun ravantaj dolêodoroj ! EVANS; Sed kiun, sinjoro?
PAGE; Mi kredas, ke vi konas lin. di estas Caius, Ia renoma
te riveroj malprofundaj . . . .
franca kuracisto.
Ho, kompatu min! Mi havas grandan inklinon plori. (Denove EVANS; Je Ia volo de Dio kaj Lia kompato por mia koro!
kantetas, sed konfuze) ;
Estus preferinde se' vi estus parolinta pri telero da griaJo !
Sin aúdigas birdaj kantoj de belsonaj madrigaloj- PAGE; Sed kial, sinjoro pastro ?
Kiam mi sidis kaj ploris êe Ia riveroj de Babel- EVANS; Lia seio pri Hipokrato estas ne pli granda 01 pri
Rozoj kaj aliaj specoj kun ravantaj dolêodoroj!
Galeno; krome, li estas kanajlo, malkuraga kanajlo, fava kiel
te riveroj malprofundaj . . . :
oni iam povus deziri vidi.
SIMPLE (malsuprenglitante de sur Ia arbo); Ha! tie transe li PAGE; Mi certigu, ke li estas Ia homo kun kiu vi devos dueli.
venas, bona sinjoro pastro ! ' SLENDER(aI si); Ho! Ia dolêa Anne Page !
EVANS; Nu do, li estos bonvena. (Kantetas denove) ; SHALLOW; Tio j a estas konstatebla laü lia armilo; do tenu
te riveroj malprofimdaj apud kies akvofaloj . . . . ilin disaj! Jen jam venas sinjoro Ia' kuracisto.
La tielo prosperigu Ia justecon! Kian armilon li kunportas ? Gastejmastro, Caius kaj Rugby venas.
SIMPLE; Nenian, sinjoro pastro. Vidu, jen venas ankaü mia PAGE(sin metante aniaü Evans); Ne, ne, bona sinjoro pastro,
mastro Slender, Ia sinjoro Shallow kaj iu alia êi-direkten el ne eltiru vian armilon.
Frogmore trans Ia êtupbarilon l SHALLOW; Ankaü ne vi, bona sinjoro kuracisto,
LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno 2 47
46 LA GAJAJ.EDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno I

EVANS: Sendube jes, li faris nin lia mokcelo. Mi do deziras,
GASTEJMASTRO:Ilin senarmigu kaj lasu paroli inter si! Nian ke ni ree interamikigu kaj niajn kapojn kunmetu por vengi nin
patralingvon ili dishaku prefere 01 siajn membrojn! (Oni al tiu sensenca fava fanfaronulo.
senarmigas ilin.) CAIUS: Jes, je Dio ! per tuta mia koro! Li promesis konduki
CAIUS (aI Evans): Mi diru vorton en vian orelon: kial vi min al Ia fraulino Anne Page. Je Dio! je Dio! li trornpis
ne volas min kontraüi ?
ankaü min !
EVANS: Estu pacienca; êio siatempe! EVANS: Nu do; ni krevigu aI li Ia kapaôon l Bonvolu min
CAIUS: J e Dio ! vi estas malkuragulo, hundaêo, fisimio ! sekvi, sinjoro kuracisto.
EVANS(jlustre): Mi petas, ke ni ne farigu Ia ceio por Ia mok-
diroj de aliuloj! Mi deziras resti amika kun vi kaj mi iel rekom- Sceno 2.-Strato en Windsor.
pencos vin.-{LaiUe): Malkuraga favulo, kial vi maltrafis Ia Sinjorino Page kaj Robin.
rendevuon ? \
CAIUS: Diable! Joêjo Rugby ! gastejmastro mia! êu mi ne S-INO PAGE: Venu, mia bravuleto, iru antaüe. Vi iam estis
longe atendis por mortigi lin? êu mi ne estis êe Ia renkontejo sekvanto sed vi nun estu kondukanto. Kion vi preferus-êu
indikita ai mi ? konduki miajn okulojn aü okuli Ia kalkanojn de via mastro?
EVANS: Nu, mi tute ne estas kristana animulo se êi tio ne ROBIN: Vere, mi preferus iri antaü vi kiel viro 01 sekvi lin
estas Ia loko arangita. Mi submetos min alia jugo de Ia gastej- kieI pigmeo.
mastro de Ia Strumpzono. ' S-INO PAGE: Ho! vi estas fiatema knabo l Mi nun vidas,
GASTEJMASTRO:Volu silenti, vi francakuracisto de korpoj kaj ke plaêos ai vi esti koitegano.
vi kimra kuracisto de animoj ! Ford venas.
CAIUS: Ja, jes; bonege dirite! FORD: Bone renkontita, sinjorino Page! Kien vi iras?
GASTEJMASTRO:Silentu, mi ripetas! Aüskultu ai mi, Ia S-INO PAGE: Verdire, sinjoro, mi iras viziti vian edzinon;
gastejmastro de Ia Strumpzono! . êu mi estas politika? tu êu si estas nun hejme ?
mi estas subtila? tu mi estas makiavela? tu mi perdu mian FORD: Jes, kaj si estas kiel eble plej mallaborema pro rnanko
kuraciston? Ne, ne; kuracilojn kaj laksigilojn li preskribas ai de kunestado. Mi kredas, ke se viaj edzoj estus mortintaj, vi
mi! tu mi perdu miau pastron? Ne, ne; sagparolojn kaj ambaü interedzinigus!
parabolojn li provizas ai mi !-Donu ai mi vian manon, vi terulo, S-INO PAGE: Estu certa pri tio-aI du aliaj edzoj !
tiel; kaj ai mi Ia vian, vi êielulo, tiel! (Kunigas iliajn manojn.) FORD: Kie vi trovis êi tiun beletan kokidon, sinjorino ?
Infanoj de Ia klereco, mi trompis vin ambaü. Mi direktis vin . S-INO PAGE: Diable! rni ne povas memori Ia nomon de Ia
ai malsamaj lokoj. Viaj koroj estas kuragaj, viaj haütoj restas homo, kiu donis lin al mia edzo. Kiel nomigas via kavaliro,
neâiritaj. Kaj kruêoj da vino nun forlavu vian malakordigon ! sinj oreto? '
(AI Page kaj Shallow): Venu, ni lombardu iliajn glavojn!- ROBlN: Sir J ohn Falstaff, sinjorino.
Sekvu min, estimindaj propaculoj, sekvu, sekvu! (Foriras.) FORD: êu Sir J ohn FaIstaff?
SHALLOW: Kredu ai mi, jen vere frenezeta gastejmastro! S-INO PAGE: Jes, li mem; mi apenaü povas enmemorigi lian
Sekvu, sinjoroj, sekvu ! nomon. Intima ligo de amikeco, mi kredas, ekzistas inter mia
SLENDER(aI si): Ho! Ia dolêa Anne Pàge! (Shallow, Page bona edzo kaj li. êu via edzino efektive nun estas hejme ?
kaj Slender sekvas Ia Gastejmastron.) FORD: Jes, efektive, sinjorino. .
CAIUS: Ha, je Dio ! mi nun perceptas tion, kio okazis! La S-INO PAGE: Kun via permeso do, sinjoro; mi estas malsana
gastejmastro faris ridindajn objektojn el ni, êu ne? Jes, jes, de dezirego sin revidi. (Forrapidas kun Robin antaüe.)
je Dio I
48 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 3, Sceno 2 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno 3 49

FORD: Cu Page ne havas ian cerbon? Cu li ne havas okulojn ? PAGE: Sed ne laü mia opinio, tion mi povas certigi aI vi.
Ôu li ne havas penskapablon? Se jes, ili sendube dormas kaj Fenton posedas absolute nenion kaj kunestadas kun troliberaj
tute ne utilas aI li.-Kiel do? Page nur fortikigas Ia inklinojn homoj. Li apartenas aI tro alta sfero kaj tro multon li scias.
de sia edzino. Li provizas êian malsagon per tentoj kaj oportuna- Ne, ne; Ia nodon de sia bonsorto li ne triku per Ia fingroj de
Joj, kaj si nun iras vizitimian edzinon. Kaj Ia knabo de Falstaff mia bonhavo I Se li volus preni mian filinon, li prenu âin
akompanas âin I lu enhejma ventego estas ja facile divenebla. sendote I Mia ri êajo submetigas aI mia konsento, kaj mia
Jes, verdire, jen bonega komploto I Cio jam estas arangita l konsento ne celas tiudirekten.
Kaj niaj malfideligintaj cdzinoj kunsuferos de damnigo l-Nu FORD: Mi elkore petegas, ke almenaü kelkaj el vi kuniru por
do, mi enretigos lin; mian edzinon mi poste turmentos, Ia tagmangi êe mi; krom regalado vi ankaü trovos grandan dis-
prunteprenitan vualon de êasteco mi âiros for de Ia êastâajna trigon. Monstron mi montros ai vi. "Sinjoro kuracisto, kuniru,
sinjorino Page, Page'on mem mi malkovros kiel malatenteman, kaj ankaü vi, sinjoro Page, kaj vi, pastro Hugh.
memvolan Akteonon, kaj ai êiuj tiuj devigaj faroj ekkrios ateste SHALLOW: Nu dó, adiaü ; ni guos svatigon des pli liberan êe
êiuj miaj najbaroj: Bone farite s (Ror/ogo sonas.) La horlogo Ia sinjoro Page. (Shallow kaj Slender loriras.)
donas aI mi Ia signalon, kaj mia memfido ordonas min ekserêi CAIUS: lru hejmen, John Rugby; mi reiros poste. (Rugby
-tie mi trovos Falstaffon. Pro êi tio oni plivole laüdos 01 [oriras.s
mokos min, êar estas tiel certe kiel firma estas Ia tero, ke Falstaff GASTEJMASTRO:Adiaü, bonkoruloj miaj; mi reiros al mia
estas tie. Mi devas nun ekiri. honesta kavaliro Falstaff kaj trinkos hispanan vinon kun li.
(Foriras.)
Shallow, Slender, Page, Evans, Caius, Rugby kaj Ia FORD (ai si): Verâajne mi estos Ia unua, kiu ·tri~kos vinon
Gastejmastro venas. kun li, kaj tiuokaze mi nepre dancigos lin. (LaUte): Cu vi
kuniros, sinjoroj ?
CIU]: Ha! bone renkontita, sinjoro Ford I
EVANS: Tion ni faros, sinjoro-por vi di Ia monstron!
FORD: Kredu aI mi, jen bonega kunkolekto I Mi havas
frandan regalon hejme, do mi petas vin êiujn kuniri kun mio
Sceno 3.-Cambro en Ia Domo de Ford.
SHALLOW: Pardonon, sinjoro Ford, mi ne povas akcepti.
SLENDER: Ankaü ne mi, sinjoro. Ni jam arangis tagmangi Sinjorinoj Ford kaj Page.
kun Ia fraülino Anne Page, kaj mian promeson al si mi ne
S-INO FORD: Venu, John I venu, Robert!
rompus pro pli granda monsumo 01 mi nun povas kalkuli.
S-INO PAGE: Rapide, rapide I Cu Ia lavkorbo estas.
SHALLOW: Jam de longe ni interkonsili~is pri parigo inter tiu S-INO FORD: Jes, 'jes ; venu, Robert, venu I
fraülino kaj mia nevo Slender, kaj hodiaü ni atendas ricevi
S-INO PAGE: Venu, venu, venu I
favoran respondon. ,
SLENDER: Mi esperas, patro Page, ke Ia propono ricevos vian Du Servistoj venas kun granda Laokorbo.
aprobon. S-INO FORD: L:i tien metu gin.
PAGE: Mi aprobas, sinjoro Slender, elkore, elkore; sed mia S-INO PAGE: Ordonu ai viaj servistoj kion ili faru. Ni devas'
edzino favoras nur vin, sinjoro kuracisto. rapide agi.
CAIUS: Jes, je Dio ! kaj Ia fraülino siaflanke amas min I Tion S-INO FORD: Kiel jam ordonite, John kaj Robert, estu pretaj
mia mastrumantino Quickly jam certigis ai mio proksime en Ia bierfarejo, kaj kiam mi vokos vin tuj venu, Ia
GASTEJMASTRO:Sed kion vi dirus pri Ia juna sinjoro Fenton ? korbon levu surêultren kaj senãancelige gin portu kiel eble plej
Li kapriolas, dancas kaj havas junulajn okulojn; li verkas rimajojn, rapide inter Ia lavejojn sur Ia herbejo êe Datchet, kaj tie mal-
parolas dimanêlingve, kaj odoras je Aprilo kaj Majo. Pro êio plenigu gin en Ia kotan fosajon êe Ia Tamiza bordo.
tio li taügos por si; li ja bone taügos por si. S-INO PAGE: Sed êu ili tion bone plenumos?
••
50 LA CA]A] EDZINO]DE WINDSOR-Akto 3, Seeno 3 LA CA]A] EDZINO]DEWINDSOR-AktO 3, Seeno 3 51
S-INO FORD: J am ripete mi ordonis aI ili kion fari, do 'ili nun S-INO FORD: Ne, ne, Sir [ohn, nur simpla kaptuko konvcnas
ja bone seias. (AI Ia Seroistoji : Foriru kaj revenu tuj kiam vi ai miaj brovoj kaj eê tio fl.atas.
aüdos alvokon. (Seroistoj foriras.) FALSTAFF: Je Dio! tion dirante, vi rnallaüdas êiujn viajn
Robin venas. êarmojn! Kontraüe, vi farigus modela korteganino, kaj viaj
S-INO PACE: Jen venas Ia knabo Robin. neêanceligaj piedoj aldonus gracilan movadon aI via irado en
S-INO FORD: Kio estas, mia spioneto? Kio nova? duoncirkla krinolino. Mi vidas kio vi povus esti se Ia Fortuno
ROBIN: Mia mastro, Sir J ohn, Jus eniris je Ia malantaüa ne estus tiel malamika aI vi. Vi ne povas nei, ke Ia Naturo,
pordo, sinjorino Ford, kaj li petas vidi vin. alifl.anke, estas bonfara aI vi.
S-INO PACE: Nia Paskêafideto, êu vi estis fidela aI ni ? S-INO FORD: Kredu al mi, Sir john, mi ne posedas tion, kion
ROBIN: Jes, vere, mi Juras, sinjorino; mia mastro ne seias, ke vi atribuas ai mio
vi estas êi tie, kaj li minaeas min je êiama libereeo se mi seiigos F ALSTAFF:Kio do estigis mian amon por vi, mia kara? Estu
vin pri lia êeesto; li Juras, ke li forpelos mino konvinkita, ke io eksterordinara trovigas êe vi. Nu, mi ne povas
S-INO PACE: Vi ja estas bonega knabo. Via sekretemo estos flati dirante, ke vi estas tio aü êi tio, kiel kutime faras multaj el
por vi kvazaü tajloro, kiu faros por vi novajn jakon kaj êtrumpojn. tiuj lispantaj kratagburgonuloj, kiuj venas kiel virinoj en virvestoj
-Mi iros kaêi mino kaj odoras kiel drogista butiko en sezono de freâaj herboj! Ne,
S-INO FORD: Bonvolu, sinjorino. (AI Robin): Iru diri aI ne, tion mi ne povas, sed mi povas verdiri, ke mi amas vin,
via mastro, ke mi estas sola. (Robin foriras.) Ne forgesu neniun krom vi, nur vin, kaj mian amon vi ja plene meritas.
vian rolon, sinjorino. S-INO FORD: Ne trompu min, Sir John, mi petas. Mi
S-INO PACE: Prisiblu min se mi ne bone gin ludos, suspektas, ke vi amas Ia sinjorinon Page.
S-INO FORD: Nu do, vin tuj kaêu. Laümerite ni traktos tiun FALSTAFF: Egalvere vi povas diri, ke plaêas aI mi promenadi
malsanigan humidajon, tiun akvoplenan kukurbegon; ni instruos antaü Ia pordoj de miaj kreditoroj, kio, kontraüe, estus por mi
al li kiel distingi kolombojn de garoloj (1). (Sinjorino Page tiel naüza kiel estas Ia odoraêo de kalkforno.
foriras.) S-INO FORD: Sir John, nur Ia Ôielo seias kiom mi amas vin,
Falstaff venas. kaj vi de nun tute konvinkigos pri tio.
FALSTAFF: êu mi fine kaptis vin, mia êieleea juvelo? Nu FALSTAFF: Do bone konservu tiun senton, sinjorino; rru
do, mi nun mortu, êar mi jam sufiêe longe vivis! Jen Ia fina eerte meritos gin.· \
efektivigo de mia ambieio! Ho! kia benata horo! (êirkau- S-INO FORD: Estu certa pri tio, Sir John; alie, gi ne estus
brakas sin.) konservebla de mio
S-INO FORD: Ho! dolêa Sir John! R~bin kure revenas.
FALSTAFF:'Mi ne seias fl.ati, ne seias mensogi, sinjorino Ford.
Mi nun pekos, esprimante nur unu deziron-ke via edzo jam ROBIN: Sinjorino Ford, êeporde estas Ia sinjorino Page,
estu mortinta. Antaü eê Ia plej altranga kavaliro mi dirus, ke âvitanta, spirblovanta kaj aspektanta tre maltrankvila. Si
mi deziras vin kiel mian kavalirinon. deziras tuj paroli kun vi.
S-INO FORD: êu vian kavalirinon, Sir John? Ho ve! mi FALSTAFF:Si ne vidu min, kara; mi kaêos min malantaü Ia
farigus tre kompatinda kavalirino ! tapeto.
FALSTAFF: La franca kortego ne povos al mi montri ankoraü S-INO FORD: J es, Sir John, tiel faru, êar si estas vera klaêe-
unu samegalan. Klare mi vidas, kiel via okulo strebas imiti Ia mulino. (Falstaf! sin kaias malantaü Ia tapeto; sinjorino Page
diamanton. Viaj belaj brovoj estas taiíge arkitaj por kiu ajn revenas, sin sajnigante tute senspiray : Kio okazis, sinjorino, kio,
êapelo, por harango laü kiu ajn modo el Veneeio. kio ?
S-INO PACE: Ho! kara amikino, kion vi faris? Vi estas
(I) La kolombo simbolas fidelecon kaj Ia garolo malfidelecon.-N.d.l.t.
hontigita, ruinigita, perdita por êiam !
52 LA GAJA]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 3, Seeno 3 LAGAJA]EDZINO]DEWINDSOR-Akto 3, Seeno 3 53
S-INO fORD : Diru tuj kio okazis, bona sinjorino ! S-INO PAGE: Helpu ai ni surkovri vian mastron, Robin.
S-INO PAGE: Ho! lamentinda tago, sinjorino! Havante tian Alvoku viajn servistojn, sinjorino Ford.-Ho! vi hipokrita
honcstulon kiel edzon, doni ai li tian kaüzon suspekti ! kavaliro!
S-INO FORD: Sed kion suspekti? Diru tuj ! S-INO FORD: He, John! He, Robert! John! (Robin
S-INO PAGE: Kion suspekti ? ' Fi, fi ai vi! Kiel mi trornpigis foriras kaj ta Servistoj revenas.) [en, jen, forprenu Ia-Iavajon-e-
pri vi! rapidu, rapidu! Kie estas Ia portstango? Ho, Dio, Dio!
S-INO FORD: Ho ! kiel do? Kio okazis? Diru, diru ! , kiel malrapidaj vi estas! Portu Ia lavajon ai Ia lavistino sur Ia
S-INO PAGE: Via edzo êi tien venas, mia kara, kun êiuj ofieistoj Dateheta herbejo. Rapidu, rapidu! (La Servistoj forrapidas
de Windsor, por serêi iun, kiu nun estas, li diras, sub via teg- kun Ia korbo.)
mento kun via konsento, por krime profiti per lia foresto. Vi ja Ford, Page, Caius kaj Evans venas.
estas perdita ! FORD (kun Ia Servistoj renkontigante êe Ia pordo): Haltu,
S-INO FORD: Ho ve ! mi elkore esperas, ke ne estas tiel ! haltu! (AI sia Edzino) : Se mi senkaüze suspektas, nu do, min
S-INO PAGE: La Cielo malhelpu, ke vi havu tian viron êi tie ! senkompate mokridu; tion mi plene meritos. (AI Ia Servistoj) :
Sed plej eerte estas, ke via edzo alproksimigas kun duono de Ia Kien vi portas Ia korbon ?
logantaro de Windsor êekalkane por serêi lin êi tie. Mi antaü- S-INO FORD: Ili portas gin alia lavejo, kompreneble. Pro kio
enrapidis por averti vin. Multe plaêos ai mi se vi estas senkulpa, vi nun genas vin pri Ia ekspedo de Ia lavajo? Lasu sole ai mi
sed se vere vi havas tian viron êi tie, do tuj forigu lin el via domo. mastrumajn aferojn, mi petas, edzo. (La Servistoj for portas Ia
-Ne staru mirigita! Kolektu êiujn viajn intelektojn, defendu korbon.)
vian honoron, alie adiaüu ai via feliêa vivo por ôiam ! FORD: Jen, jen, prenu miajn êlosilojn, sinjoroj!, Eniru
S-INO FORD: Kion mi do faru? êe mi fakte estas iu kara êiujn miajn êambrojn; êie serêu; trovu! Mi garantias, ke ni
amiko, kaj mi timas pri mia honto malpli 01 pri Ia dangero lin kaptos Ia vulpon. Unue mi baru êi tiun elirejon. (Slosas Ia
minaeanta. Volonte mi donus mil pundojn, ke li ne estu en mia eksteran pordon.) Nu do, komeneu; traserêu !
domo! PAGE: 10m trankviligu, bona sinjoro; tro multe vi ofendas vin
S-INO PAGE: Pro honto, sinjorino, flankenâovu vian volonte mi mem.
donus! Via edzo estas jam tre proksime. Do tuj elpensu kiel FORD: êu efektive, sinjoro Page ?-Supren, sinjoroj! Vi
forigi vian amikon; ne estos eble lin kaâi en Ia domo. -Ho! kiel baldaü vidos grandan êercon. Sekvu min, sinjoroj. (Supren-
vi trompis min !-Ha, vidu ! jen estas lavkorbo! Li povos gin rapidas.)
engrimpi se ne tro granda, kaj sur lin ni povos jeti lavajon prete EVANS:Jen temas nur pri vizioj, pri fantazia jaluzo.
por sendi alia lavejo; aü, ôar estas nun Ia blankigtempo, ni sendu CAIUS: Je Dio! tia stato ne ekzistas en Franeujo! Oni tie
lin per viaj servistoj ai Ia Dateheta herbejo. tute ne trovas Ia jaluzon.
S-INO FORD: Sed li estas tro granda por engrimpi Ia korbon. PAGE: Tamen ni sekvu, sinjoroj, kaj kun li traserêu. (Page,
Ho ! kion mi do fanr? Evans kaj Caius suprenrapidas.)
Falstaff uenas de malantaü Ia tapeto. S-INO PAGE: êu êi tio ne estas duoble bonega âerco ?
FALSTAFF:Lasu min vidi gin-mi vidu gin! Ho I lasu miri S-INO FORD: Mi ne bone seias, kio pli multe plaêas ai mi-êu
vidi gin! Mi devas gin eniri, mi nepre devas! Mi sekvos Ia ke mia edzo estas trompita, êu ke Sir John.
konsilon de via amikino; mi ensaltos ! S-INO PAGE: Kian grandan angoron li sendube travivis kiam
S-INO PAGE: Kiel do? êu vere Sir John Falstaff ? via edzo demandis, kio estas en Ia korbo !
FALSTAFF(ai sinjorino Ford, Ia korbon engrimpante) : Mi amas S-INO FORD: Mi apenaü dubas, ke li bezonos lavadon; do jeti
vin, sinjorino, neniun krom vi! Ho! helpu ai mi sendangere lin en Ia riveron ne estos por li senprofite !
eskapi! Neniam plu mi ... (Voéoj aUdigas eksterdome; Falstaff S-INO PAGE': Li pendigu sin, Ia senhonta fripono! Mi volas,
kaüras en Ia korbo). ke êiuj tiauloj same afliktigu !
54 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno 3 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto IU, Sceno 4 55
S-INO FORD: Mi kredas, ke mia edzo havas ian apartan petas pardonon. Poste mi sciigos ai vi kial mi tiel agis. Nu,
suspekton pri tio, ke Falstaff estis êi tie, êar neniam antaüe mi edzino mia, nu, sinjorino Page, bonvolu pardoni aI mio Pardonon
vidis lin tiel sovagbeste jaluza. mi elkore petas. (Sinjorinoj Ford kaj Page foriras.)
S-INO PAGE: Ni do serêu rimedon per kiu certigi nin pri tio, PAGE(ai Evans kaj Caius) : Ni sekvu, sinjoroj, sed estu certaj,
kaj plue ni elpensu ankoraü unu eê pli severan trompon kontraü ke ni multe mokos Ia sinjoron Ford. (AI Ford, Evans kaj Caius) :
Falstaff. La mcdikamento juspreskribita apcnaü kuracos lian NU invitas vin frumangi morgaü êe rni, sinjoroj. Poste ni
diboêan malsanon. ' kuniros êasi falkojn. Tre bonan falkon mi havas kiel logilon.
S-INO FORD: Õu ni resendu tiun stultan virinaêon Quickly ai Ôu vi êiuj volas akcepti (
li por esprimi niajn bedaürojn rilate Ia subakvigon kaj promesi aI FORD: Rilate min mem, sinjoro, mi nun volas akcepti kion ajn.
li renovigitajn esperojn-nur por allogi lin aI dua puncgo ? EVANS: Se estus unu, mi farus min Ia dua inter Ia êeestantaro.
S-INO PAGE: Konsentite! Ni invitu lin reveni morgaü je Ia CAIUS: Se estus unu aü du mi farus min Ia tria.
oka matene por ricevi rekompencon. FORD: Venu, sinjoro Page, mi petas. (Ford kaj Page foriras
Ford, Page, Evans kaj Caius revenas. en Ia parkon.)
EVANS:Ni morgail ne forgesu, mi petas, pri-tiu fava kanajlo, Ia
FORD: Ni ne sukcesis lin trovi; verâajne Ia kanajlo fanfaronis gastejmastro de Ia Strumpzono.
pri tio, kion li ne povis efektivigi. _ CAIUS: Jes, je Dio! ni elkore vengu nin ai li !
S-INO PAGE(fianke ai sinjorino Ford) : Cu vi tion aüdis ? EVANS: Li ja estas fava kanajlo kun êiuj siaj mokdiroj kaj
S-INO FOHD(fianke ai sinjorino Page) : Jes, bone; sed silentu ! petolajoj.
(AI sia edzo) : Laüdinde vi traktas min, êu ne, sinjoro Ford?
FOHD: Efektive jes, edzino.
S-INO FORD: Dio vin do faru pli bona 01 viaj pensoj ! Sceno 4.-Antaií Ia Domo de Page.
FORD: Tiel estu, edzino ! Fenton kaj Anne Page.
S-INO PAGE: Fakte vi faras grandan maljuston aI vi mem,
sinjoro Ford. FENTON: Mi vidas, ke ricevi Ia bonvolon
FORD: Vere, jes; sed mi nun devas elporti gin, sinjorino. De via patro mi ne povas; sendu
EVANS: Se trovigas viro en kiu ajn êambro, kofro ali vestêranko, Min do ne plu ai li, Anne mia dolêa.
tiam miajn kulpojn Ia Ôielo ne pardonu ai mi je Ia mondfina ANNE PAGE: Ho, ve! do kion fari ?
jugo! FENTON: Nu, prefere .
CAIUS: J e Dio ! mi same diras; nenie trovigis kiu ajn ! Decidu pro vi mem. La patro via
PAGE: Fi, fi, sinjoro Ford! êu vi ne hontas? Kia demono, Asertas, ke rni laüdevene estas
kia diablo respondigas vin pri tia imago? Por Ia tuta trezoro en Tro alta; ke, pro mia malâparado,
Ia kastelo êe Windsor mi ne posedus vian eerbmalsanon rilate êi Havajon mian tiom mi elêerpis,
tiun aferon. Ke rebonigi gin mi per Ia lia
.FORD: Lã kulpo estas mia, sinjoro Page, kaj gi nun suferigas Nun strebas. Plue, li min atentigas
mm, Pri pluraj baroj : mia jam pasinta
EVANS: Verâajne nur malbona konscienco vin suferigas. Via Regalademo, mia riproêinda
edzino estas tiel honesta kiel oni dezirus elekti el kvincent, eê el Societamo. Kaj li opinias,
kvinmil da virinoj ! Ke ami vin krom kiel heredajon
CAIUS: Jes, je Dio ! mi vidas, ke si estas honesta virino 1 Neeble por mi estus.
FORD: Nu, sinjoroj, mi jam invitis vin êiujn aI tagmango ; ANNE PAGE: Sed li eble
venu promeni kun mi intertempe en Ia parko. AI vi êiuj mi Verdiras, kara.
56 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno 4 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 3, Sceno 4 57

FENTON: Ne, ne! La êielo SLENDER:Jes,jes, sendube, tiom kiom mi amas kiun ajn virinon
Pro mi atestu! Sed Anne, mia kara, en Ia graflando Gloucester.
Mi devas ja konfesi, ke Ia havo SHALLOW: Li subtenos vin kiel gentilulinon, fraülino.
De via patro min unue logis SLENDER: Mi ja tiel faros kiel iu ajn rangulo, êu alta aü malalta.
Vin ami. Tamen, vin amindumante,
Mi trovis vin treege pli valora SHALLOW:AI vi li donacos vidvinan heredajon de cent kvindek
01 oro aü monsumegoj en sakoj pundoj, fraülino.
Sigelitaj; do nun mi sole celas ANNE PAGE: Li amindumu pro si mem, bona sinjoro Shallow.
Alia trezoro en vi mem-kaâita. SHALLOW: Ha ! mi dankas vin pro tio! Mi dankas vin pro tia
ANNE PAGE: Persiste, tamen, ho ! karulo mia, kuragigo.-La fraülino deziras paroli sola kun vi, bona nevo; mi
La volon de Ia patro provu gajni ! do lasos vin. (Flan/~enigas.)
Mi petas, penu senêese, amato ! ANNE PAGE: Nu do, sinjoro Slender?
Se tutfavora tempo kaj humila SLENDER(iom konfuze): Nu do, bona fraülino Anne ?
Petado gin por vi ne fine gajnos-
Mi flustru, kara, ai vi en I'orelon. ANNE PAGE: Kion vi volas de mi, sinjoro ?
SLENDER: Pro mi mem, fraülino, mi volas de vi malmulton aii
Shalloui, Slender kaj Quickly venas el Ia Domo. nenion. Verdire, via patro kaj mia onklo arangis êi tiun ren-
SHALLOW: Interrompu ilian interparolon, sinjorino Quickly; kontigon. Se pro mia bonstato, do bone; se ne,' ies feliêo do
mia parenco parolos pro si mem. estu ties malfeliêo! Ili povos diri pli klare 01 mi kiel statas Ia
SLENDER(tremante) : Jes, onklo, mi pafos-trafe 'aü ne trafe! _ afero. Bonvolu demandi ai via patro pri tio; jen li jam venas.
Iafoje oni ja devas ion riski, jes, ja !
SHALLOW:Ne ektimu, bona nevo ! Page venas eldome kun sia Edzino.
SLENDER: Ne, si ne povos min timigi; tio ne genas min; rm
timas nur min mem. . PAGE: Nu, kiel, bona Slender ?-Lin ekamu,
QUICKLY: Pardonon, fraülino l La sinjoro Slender deziras Anne, mia kara.-Kiel? Kio estas?
parolon kun vi. Sinjoro Fenton, kial vi venadas
ANNE PAGE: Mi baldau venos ai li.-(Al Fenton): Ho! jen êi tien ? Vi maljuston ai mi faras
vidu êe mia hejmo tiom vizitante.
La elektiton de Ia patro mia! Sinjoro, jam sendube vi sciigis,
Da rnonstraj kulpoj kian grandan aron Ke mia Anjo jam fianêinigis.
Ornami povas tricent pundoj jare ! FENTON: Sinjoro Page, ne tiom kolerigu !
QUICKLY: Kiel fartas Ia bona sinjoro Fenton? Mi petas S-INO PAGE: Filinon mian êesu vizitadi !
parolon kun vi. PAGE: Edzino via si neniam estos.
SHALLOW: La fraülino venas nun ai vi, nevo; iru ai si renkonti. FENTON: Sinjoro Page, bonvolu min aüskulti.
Ho! vi iam havis patron, knabo! (Anne Page sin turnas ai
Slender.) PAGE: Ne, tute ne! Foriru tuj, sinjoro !
Sinjoro Shallow, venu; venu, Slender;
SLENDER: Mi ja iam havis patron, fraülino Anne; mia onklo
Ni iru, filo mia, tuj endomen !-
povas rakonti ai vi kelkajn amuzajn êercojn pri li.-Bona onklo,
Decidon mian jam sciante, faras
bonvolu rakonti ai Ia fraülino Anne Ia êercon, kiel mia patro iam
Maljuston vi ai mi, sinjoro Fenton. (Foriras kun Shallow ka]
êtelis du anserojn el iu korto.
SUALLOW:Mia nevo amas vin, fraülino Anne. Slender.)
~ - -
Il-~
~
S8 LA CAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR-Akto 3, Sceno 4 t.A CAJA] EDZINO] DE WINDSOR-AktO 3, Sceno 5 S9

I- QUICKLY: Nun ai Ia sinjorino Page parolu. Mi devas esti fideIa je mia parolo, sed precipc riIate ai Ia sinjoro
FENTON: Filinon vian, kara sinjorino, Fenton.-Nu, mi devas nun rapidi ai Sir John Falstatf kun
Honeste, arde nun amindumante, mesago de Ia sinjorinoj Ford kaj Page. Mi estas vera bestaêo,
Mi devas, kontraü kiu ajn malhelpo, tieI prokrastante.
Ali moro, ali riproêo, Ia standardon
De mia amo êiam alte porti;
Neniam gin maIlevi. Do mi petas
Bonvolon vian.
ANNE PACE: A1 Ia stulta Slender
Ilf'
h
Sceno 5.-Cambro en Ia Strulllpzono-Gastejo.
Falstaff .
Ne edzinigu min, patrino kara,
S-INO PACE: Mi ccrte nc intencas tion fari. FALSTAFF: Bardolph, BardoIph, BardoIph!
Por vi mi serêos edzon pIi indecan. Bardolph uenas.
QUICKLY: Li estu Ia sinjoro kuracisto I BARDOLPH: Jen mi estas, via mosto.
ANNE PACE: Ho I min prefere oni enterigu FALSTAFF: lru aIporti kruêon da hispana vino, enmetinte
Vivanta, ali per napoj min surjetu tranêon da rostpano. (Bardolph foriras.) êu efektive mi gis
Ôismorte I li nun vivis por esti portita en Iavkorbo, kieI êarpleno da buêistaj
S-INO PACE: Plu ne genu vin pri tio.- forjetajoj, kaj por esti renversita en Tamizon? Nu do, se denove
Sinjoro Fcnton, ai vi nck amika mi farigos viktimo de tia fiâerco, mi Iasos eItranêi kaj buterumi
Nek malamika vi min iam trovos. mian eerbon, ke gi estu donata ai iu hundo kiel novjara do naco !
Mi eldemandos Ia fiIinon mian La kanajIoj renversis min en Ia riveron kun tiom maImulte da
Pri âia amo ai vi, kaj post tio memriproêo kiom iIi sentus dronigante Ia dck kvin blindajn
Pri mia findecido vi sciigos. hundidojn de hundinaêo. Kaj oni povas ja kompreni ke, pro
Sinjoro, intertempe fartu bone. mia pezego, mi havas ian apartan kapablon fundenigi, Se Ia
Anne nun eniros, ke Ia patro êia fundo havus Ia profundon de Ia infero mem, mi nepre atingus
Ne kolerigu pIi. gin. Pro tio, ke Ia bordo ne estis kruta kaj profunda, mi
.
FENTON : Do, sinjorino, bonâanêe ne dronis. J en maniero morti, kiun mi abomenas,
Adiaü ; Anjo mia, gis revido I (Sinjorino Pageforiras kun Anne.) êar akvo treege pufigas droninton, kaj kian figuron mi prezentus
QUICKLY: êio tio estis mia faro, via mosto. Kiel do? mi se mi elpufigus. Mi ja aspektus kiel monto da mortinta karno !
diris, êu vi oferos vian infanon ai iu idioto aü al la kuracisto? Ne, Bardolph reuenas kun du kruéoj da vino.
ne; rigardu favore sur Ia sinjoron Fenton I J es, vere, jen vi vidas
mian faron. BARDOLPH: Jen estas Ia sinjorino Quickly, via mosto; si
deziras paroli kun vi.
FENTON: Mi dankas vin eIkore kaj vin petas
Liveri aI Ia dolêa mia Anjo FALSTAFF: Nu, unue mi enverâu iom da vi no por rniksigi
(;j tiun ringon êi-vespere. Prenu kun Ia Tamiza akvo, êar mia ventro estas tiel malvarma kvazaü
mi englutis negbulojn kiel pilolojn por malvarmigi ai rni Ia renojn.
Por via penademo miaparte. (Donas ai si ringon kaj monon.)
(Malplenigas unú kruéon.) Envenigu sino
QUICKLY: Nu do, via mosto, Ia Cielo sendu ai vi bonan
âancon I (Fenton foriras.) Li ja havas afabIan koron. lu Bardolph foriras kaj revenas hun Qllic1dy.
ajn virino kurus tra fajro kaj akvo por koro tiel aminda. Tamen QUICKLY: Kun via pcrmeso; mi petas de vi pardonon; bonan
mi volas, ke mia mastro gajnu Ia fraülinon Anne, ali ke Ia sinjoro matenon ai via moêto.
SIender âin gajnu, ali ke, verdire, ãin gajnu Ia sinjoro Fenton. FALSTAFF (malpleniginte Ia duan. krlléon); Forprenu Ia kruêojn,
Mian plejeblon mi faros por ili êiuj, êar tion mi ja promesis. Bardolph, kaj preparu pIuan kruêon da hispana vino kun sukero.
60 LA GAJA]EOZINO]DE WINDSOR-Akto 3, Sceno 5 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 3, Sccno 5 61 (
~
BARDOLPlI: êu ankaü kun ovoj, Sir John? FALSTAFF: Ne, sinjoro Brook; kontraüe, tiu kompatinda
FALSTAFF: Ne, ne; mi ne êatas Ia guston de kokinsemo en kornportanto, êia edzo, vivante en iu konstanta jaluzalarmo,
mia trinkajo. (Bardalph [oriras.y Nu do, sinjorino ? eniris en Ia momento mem de nia renkontigo, tuj post kiam ni
QUICKLY: Verdire, mi venis ai via mosto de Ia sinjorino Ford. reciproke êirkaübrakis, kisis kaj kvazaü parolis Ia proIogon de nia
FALSTAFF: êu de Ia sinjorino Ford? Ne, ne; ne plu pri Ia komedio. êe liaj kalkanoj sekvis kelkaj elliaj kanaljaj kunuloj,
sinjorino Ford J Dank' ai si, mi estas jetita en Ia riveron, kaj mi kiujn li en sia jaluzmaIsano kunkolektis kaj irigis en Iian domon por
ankoraü havas akvopIenan ventron! Nenion plu pri Ia sinjorino •• tie serêi, kredu aI .mi, Ia amanton de lia edzino .
Ford! ••~, FORD: Kiel do? eu dum vi efektive estis tie ?
QUICKLY: Ho! lamentinda tago! Ho! mia bonkorulo, si ~ FALSTAFF_:Jes, dum mi estis tie, sinjoro,
estas tute senkulpa '! Senintenee si tiel konfuzis Ia servistojn, FORD: eu li serêis kaj ne povis vin trovi tie ?
ke ili miskomprenis âiajn ordonojn. FALSTAFF: Fine vi sciigos pri êio, sinjoro. Bonâance enrapidis
FALSTAFF: Ankaü mi miskomprenis, fidantc alia promeso de iu sinjorino Page por averti pri Ia aIirado de Ford. Je êia
stultulino. sugesto, kaj dum Ia plena embarasigo de lia edzino, mi ensaltis
r
QUICKLY: Kredu ai mi, via mosto, ke êia lamentado estas en Iavkorbon.
tia ke, se vi povus gin vidi, via koro nepre krevus. Ci-matene FORD: êu efektive en Iavkorbon, via mosto?
êia edzo êeestos faIkêasadon,_ kaj si deziras, ke vi revizitu âin , FALSTAFF: Jes, je Dio! en Iavkorbon, kaj ~)11itiel min kovris
inter Ia oka kaj Ia naüa, Mi devas tuj liveri vian respondon. kaj êirkaüis per maIpuraj êemizoj kaj jupoj, malbonodorantaj
Estu certa, ke si dece vin kompensos. êtrumpoj kaj grasaêaj viêtukoj, ke estígis Ia plej fetora kombinajo
FALSTAFF: Nu do, post êio mi revizitos sino Tion sciigu ai de neelporteblaj fiodoroj kiu iam ofendis Ia naztruojn de Ia
si, kaj êin petu pripensi tion, kio estas viro. Si primeditu lian homaro, sinjoro Brook.
eraremon kaj poste prijugu mian meriton. FORD: Kaj kiom longe vi trovis vin en tia embaraso ?
QUOCKLY: Tion mi sciigos ai si, via mosto. [f FALSTAFF: Vi fine"aüdos êion pri Ia suferoj kiujn mi travivis.
, FALSTAFF: Jes, nepre." Vi diris inter Ia naüa kaj Ia deka, êu penante senhonorigi tiun virinon pro via bono, sinjoro Brook-
ne? Post kiam oni plenêtopis Ia korbon per mia korpo, Ia sinjorino
i'
QUICKLY: Ne, ne, via mosto; inter Ia oka kaj Ia naüa. Ford aIvokis du el Ia servistaêoj de Ford por forporti rnin, nome
FALSTAFF: Nu do, reiru diri, ke mi ne maltrafos sino de lavotajo, sur Ia Datchetan herbejon. Sur siajn âultrojn min
QUICKLY: La paco estu kun vi, via mosto. (Fariras.) levinte, ili renkontigis êeporde kun Ia jaluza kanajIo, sia mastro,
FALSTAFF: Mi miras, ke mi ne plu aüdas de Ia sinjoro Brook. kiu unu-dufoje demandis, kio estas en Ia korbo. Mi ektremegis,
Li sendis por peti, ke mi restu hejme. Lia mono multe plaêas timante ke Ia freneza fripono gin traserêos, sed Ia Destino, lin
ai mi.-Ha! jen li jam venas! dekretinte adultuIinedzo, retenis liajn manojn. Bonege! Tuj
Ford venas trompvestita. poste li verâajne komencis traserêi Ia domon, .kaj mi tuj forigis
FORD: Estu benata, via mosto. kiel mal pura lavajo. Sed bone rimarku tion, kio sekvis, sinjoro
FALSTAFF: Nu, sinjoro Brook, vi sendube venis por informi Brook. Mi suferis je Ia angoro de tri diversaj mortoj: unue, Ia
vin pri êio okazinta inter mi kaj Ia edzino de Ford ? netoIerebIa teruro esti malkaâita de iu fava jaIuza dukrura virâafo ;
FORD: Jes, Sir John, mi venis tiucele. due, min trovi, kurbigita kieI bona glavklingo, en Ia cirkonferenco
FALSTAFF: Mi ne deziras vin trompi, sinjoro Brook ; verdire, de tino, kun Ia teniIo kontraü Ia finpinto kaj la kalkanoj kontraü
mi estis en âia domo je Ia arangita tempo. Ia kapo; kaj trie, esti plenêtope êirkaüita per malbonodora
FORD: Kaj êu vi sukcesis, Sir John ? lavajo kiu efektive fermentis en sia propra grasajo. Pensu pri
FALSTAFF: Jes, sed nur tre male, sinjoro Brook. I· tio, sinjoro! Homo kun mia korpostato! Pensu pri tio!
FORD: Kion vi voIas komprenigi per tio? eu si êangis sian Homo tiom fandigema en Ia varmo kiom butero! Homo
I' decidon P en senêeea stato do solvigo kaj degelo! Maltrafi sufokigon

~
62 LA GA]A]EOZINO]OE WINOSOR-Akto 3" Seeno 5

estis vera miraklo. Kaj, jam pli 01 duone stufita en graso, kiel
holanda piado, esti jetita en Tamizon kaj malvarmigita en tiu
akvo-amaso kiel flame-varma forgata huffero! [es, pensu pri AKTO IV
tio? Siblante varma! Nur pensu pri êio tio, sinjoro Brook !
FORO: Kredu ai mi, Sir John, mi sineere bedaüras, ke vi Sceno I.-Windsor. Antaü la Domo de Page.
suferis je êio tio pro mio Do miaj esperoj estas nun vanaj ? Sinjorinoj Page kaj Quickly kaj William.
Vi kompreneble ne faros duan provon pro mi, êu ?
FALSTAFF: Sinjoro Brook, mi prefere estu jetita en Ia krateron S-INO PAGE: êu vi seias, êu li jam estas en Ia domo de Ia
de Etno, kiel mi estis en Tamizon, 01 ke mi forlasu êi tiun entre- sinjoro Ford ?
prenon. Sia edzo partoprenas iun falkêasadon êi-matene. Si QUICKLY: Certe li tie jam estas aü baldaü estos. Sed vere,
jam sendis por peti duan renkontigon inter Ia oka kaj Ia naüa, li estas kvazaü freneza, ke oni jetis lin en Ia akvon. La sinjorino
sinjoro Brook. Ford deziras, ke vi senprokrastc vizitu sino
FORO: Jam estas Ia oka, Sir John. S-INO PAGE: Mi baldaü estos êe si. Mi unue irigos mian
FALSTAFF: êu vere? Nu do, mi devas tuj pretigr min por knabon en Ia lernejon.-Ha ! rigardu, jen venas lia instruisto I
Ia rendevuo. Revizitu êe mi oportuntempe, kaj vi sciigos kiel Verêajne estas libertago. (Evans venas.) Kiel do, sinjoro
progresas Ia afero. Por finkroni miajn klopodojn Ia sinjorino pastro, êu estas lerneja libertago hodiaü ?
Ford estos je via dispono. Adiaü, sinjoro; vi ekposedos sino EVANS: Jes, sinjorino; Ia sinjoro Slender lasis Ia lernantojn
Ford nepre farigos adultulinedzo, sinjoro Brook. (Forrapidas.y iri ludi.
QUICKLY: Lia koro do estu benata!
Fo:o: Hm! ha! êu êio tio estas nur vizio? êu nur S-INO PAGE: Mia edzo diras, pastro Hugh, ke mia filo nenion
songo ? êu mi dormas? Vekigu, sinjoro Ford, revigligu !
profitas per siaj libroj. Do bonvolu demandi aI li pri kelkaj
Oni faris truon en via plej bona jako, sinjoro Ford. Havi
punktoj en lia gramatiko.
lavajon kaj lavkorbojn-jen kiel estas esti edzo! Nu do, li EVANS: Venu êi tien ,William; tenu vian mentonon alte; venu.
post ne longe sciigos kiu mi estas. En mia domo li baldaü estos. S-INO PAGE: Iru, mia knabo, kaj tenu vian mentonon alte;
Eskapi de mi li ne povos; tio estos neebla. Mi nepre enretigos
sentime respondu ai via instruis to.
Ia malêastulon, êar li povos enrampi nek en monujon, nek EVANS: Nu do, William, kiom da nombroj havas Ia sub-
en piprujon. Por ke lia gvidanto, Ia diablo, lin ne helpu, roi
stantivo ?
êi-foje traserêos eê Ia plej neelpenseblajn lokojn. Kvankam mi
WILLIAM: Du, sinjoro.
ne povas eviti tion, kio mi estas, tamen esti tio, kion mi ne volas QUICKLY: Mi kredis, ke estas tri, êar .....
esti, min ne malsovagigos. Se ekzistas bona kialo por frenezigi, EVANS: Silentu, virino !-l{jo estas bela, William?
mi do plej eble multe frenezigu !
\'VILLIAM: Pulcher, sinjoro.
QUICKLY: Pulvor'? êu ne ekzistas pli belaj ajoj 01 pulvoro ?
EVANS: Vi estas Ia simpleeo mem, virino. Volu silenti 1-
Kio estas lapis, William ?
WILLIAM: Stono, sinjoro.
EVANS: Kaj kio estas âtono, William?
WILLIAM: Stoneto, sinjoro.
EVANS: Ne, ne; gi estas lapis; tion tenu en via kapo, mi petas.
WILLIAM: Lapis, sinjoro.
EVANS: Bone, tre bone, William. De kie oni prunteprenas
Ia artikolojn ?
64 LA GA]A]EOZINO]DE WINOSOR-Akto 4, Seeno 2
LA GAJA]EOZINO]OE WIJSOSOR-Akto 4, Seeno 2 65

WILLIAM: La artikolojn oni prunteprenas de Ia pronomoj, konduton mi promesos aI vi, sinjorino Ford, ne nur rilate ai Ia
kaj jene ili deklinaciigas : Singulariter, nominativo: hic, heec, hoc. sirnpla devo de ~mo, sed ankaü al êiuj ties ornamoj, eeremonioj
EVANS: Nominativo: hic, heec, hoc. Mi petas, bone notu: kaj plenumoj.-Cu vi bone seias, kie nun estas via edzo ?
genitivo, hujus. Nu do, kio estas Ia akuzativo ? S-INO FORO: Jes, dolôa Sir John; li iris falkêasi.
WILLIAM: Akuzativo: hinc, sinjoro. S-INO PAGE (de ekstere): Hola, hola! bona sinjorino Ford!
EVANS: Ne, ne; iom utiligu ai vi Ia cerbon, knabo. Akuza- S-INO FORO: Ho! rapidu en tiun ôambron, Sir John!
tivo: hunc, hanc, hoc. (Falstaf! eniras flankéambron, lasante Ia pordon duonfermita.i
QurCKLY: Hok'? Kia estas Ia latina vorto por tio? Sinjorino Page venas.
EVANS: Cesu interrompi, virino !-Kio estas Ia vokativo-kazo,
William? S-INO PAGE: Kiel vi fartas, mia kara? Kiuj estas hejme
WILLIAM: O! vokativo, O! smjoro, krom vi?
EVANS: Memoru, William, Ia vokativo estas caret. S-INO FoRO: Kial vi demandas? Neniuj krom miaj servistoj.
QurCKLY: Karot'? Ha.! jen bongusta radiko ! S-INO PAGE: êu absolute vere, sinjorino ?
EVANS: Silentu, silentu, virino ! S-INO FORO: Jes, absolute; (flustre): parolu pli laüte.
S-INO PAGE: Volu silenti, Quickly. S-INO PAGE(pli iazite): Vere, mi treege gojas, ke neniu krom
EVANS: Kio estas Ia genitivo-kazo, pluralo, William ? vi estas hejme.
WILLIAM: La genitivo-kazo, sinjoro? S-INO FoRO: Sed kial vi demandas, sinjorino?
EVANS: Jes, William. S-INO PAGE: Tial, sinjorino, kc via cdzo denove suferas de
WILLIAM: Genitivo: horum, harum, horum. sia malnova jaluzo. Tiom kolera li montras sin antaü mia edzo
QurCKLY: Harem'? Kial jam instrui al Ia knabo pri tiaj tie transe, tiom riproêas êiujn gcedzojn en Ia mondo, tiom mal-
aferoj? Li ankoraü estas tro juna. Fi, fi, fi! benas êiujn filinojn de Eva, kaj tiom li batas aI si Ia frunton,
EVANS: eu vi estas freneza, virino? eu vi seias nenion pri ekkriante: Eloenu, eluenu ! ke iu ajn frenezeeo iam vidita de mi
Ia kazoj, Ia nombroj kaj Ia seksoj? Mi neniam antaüe renkontis âajnis esti nur modereeo, afableeo kaj trankvileeo kompare kun
kristaninon tiel stultan kiel vi estas. lia nun neregebla eerbmaIsano. Do mi multe gojas, ke Ia dika
S-INO PAGE: Volu resti silenta, sinjorino.· kavaliro ne estas êi tie.
EVANS: Ripetu por mi, William, kelkajn deklinaeiojn de Ia S-INO FoRO: Kial do? êu li aludas pri li ?
pronomoj. . S-INO PAGE: Nur pri li, kaj via edzo obstinas, ke oni elportis
WILLIAM: Verdire, sinjoro, mi jam forgesis ilin. lin en lavkorbo kiam li Iastfoje serêis lin en Ia domo; pIue, li
EVANS: Qui, qua, quod; se vi forgesos viajn qui-ojn, quee-ojn insistas, ke li nun estas êi tie. Li rapide proksimigas kune kun
kaj quod-ojn vi meritos skurgon. Nu, foriru nun ludi, foriru ! Ia eeteraj falkêasantoj por provi ankoraü unu fojon montri Ia
S-INO PAGE: Li estas lernanto pli bona 01 mi iam supozis, senerareeon de sia suspekto. Sed mi multe gojas, kc Ia kavaliro
pastro Hugh. ne estas en via domo. Ci-foje via edzo nepre plencertigos pri
EVANS: jes, jes; li guas bonegan memoron. Adiaü, sinjorino sia stulteeo.
Page. S-INO FORO: Kiom proksima li nun estas, sinjorino?
S-INO PAGE: Adiaü, bona sinjoro pastro. (Evans foriras.) S-INO PAGE: Li jam estas êe Ia stratfino; do li baldaü estos
Hejmeniru, knabo. (Ai Quickly): Venu, venu; nijam tro longe êi tie.
prokrastis. S-INO FORO: Ho! tiuokaze mi estas perdita! La kavaliro
Sceno 2.-Salono en Ia Domo de Ford. cfektive estas en mia domo.
Sinjorino Ford kaj Falstaff. S-INO PAGE: Nu do, vi estas lamentinde hontigita, kaj li jam
estas mortinto. Kia virino vi estas !-Forigu lin, forigu lin !
FALSTAFF: Sinjorino Ford, via bedaüro jam forkonsumis
mian sufcron. Mi vidas konsentemon je via amo; do skrupulan Hontigo pli bone 01 mortigo l
66 LA GA]A]EDZINO]DE WINDSOR-Akto 4, Sceno z. LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Acto 4, Sceno z. 67

S-INO FORD: Sed kiamaniere lin elirigi? Kie lin kaãi ? S-INO FORO: Mi volas, ke mia edzo lin renkontu tiel vestitan.
Cu lin ree enâtopi en lavkorbon ? Li ne povas toleri Ia maljunan virinon de Brentford. Li asertas, ke
si estas sorêistino, do malpermesas aI si viziti êe ni, kaj li iam eê
Falstaff kure venas el Ia Cambro,
minacis bati sino
FALSTAFF: Ne, ne, sinjorino, ne ree en Ia korbon! Cu rru S-INO PAGE: La Cielo lin gvidu sub Ia bastonegon de via edzo,
ne povos eliri nerimarkite antaü 01 li venos ? kaj Ia diablo poste gin gvidu !
S-INO PAGE: Ho ve! tri el Ia fratoj de Ia sinjoro Ford jam S-INO FORD: Sed êu vere venas mia edzo, sinjorino ?
gardas Ia pordon kun pafiloj, ke neniu eliru; alie vi povus êtele S-INO PAGE: J es, jes, tre bedaürinde ; kaj li aludas ankaü pri Ia
foriri antaü 01 li venoso Sed, cetere, kion vi faras êi tie ? lavkorbo; verêajne li iel sciigis pri nia trompo tiurilate.
FALSTAFF: Kion mi do faru? Cu suprengrimpu Ia kamen- S-INO FORO: Do ni certigu nin pri tio. Mi arangos, ke miaj
tubon? servistoj ree portu Ia korbon kaj lin renkontu kun gi êe !a pordo,
S-INO FORD: Ne, ne; en gi oni pafe malplenigas siajn pafilojn same kiel ili faris Ia lastan fojon.
post Ia êasado. S-INO PAGE: Sed tre baldaü li estos êi tie; do ni tuj iru Ia
S-INO PAGE: Estus pli bone grimpi en Ia fornon. kavaliron vesti kiel Ia sorêistinon de Brentford.
FALSTAFF: Sed kie gi estas, sinjorino? S-INO FORO: Mi unue ordonos ai miaj servistoj kion ili faru
S-INO FORD: Kredu al mi, ankaü tie li serêos. T'rovigas nek per Ia korbo. Tuj supreniru kaj-(eltirante drapajon el sranko)-
êranko, nek kofro, nek kesto, nek skatolo, nek puto kiu ne estas alportu êi tion ál Sir John, mi petas. (Sinjorino Ford rapide
neforigeble notita aI li en Ia cerbo. Do estas neniu sekura loriras.)
kaêejo en Ia tuta domo. S-INO PAGE(suprenirante) : La fava diboêulo sin pendigu!
Sufiêe ni ne povas lin insulti.
FALSTAFF: Spite êion, mi eliros.
Per nia nuna faro ni vidigos
S-INO PAGE: Se vi eliros ne trompvestita, vi mortos, Sir John. Ke, kvankam gajaj, ni edzinoj estas
S-INO FORD: Sed kiamaniere lin trompvesti ? J a ankaü virtaj. Kiuj ride êercas,
S-INO PAGE: Ho ve ! mi ne povas diveni ! En via domo certe Riproêon tiuj tute ne meritas.
ne povas esti jupo sufiêe granda por li, alie li povus surmeti gin Kvankam malnova, estas Ia diro ja vera,
ku~e kun êapelo, skarpo kaj koltuko; tiamaniere li povus sin Ke Akvo trankviia estas akvo dangera !
savi. Sinjorino Ford revenas kun ia du Servistoj.
FALSTAFF: Bonkorulinoj, ion taiígan tuj elpensu l Mi riskos
kion ajn por konservi aI mi Ia sendangeron. S-INO FORD: Bonuloj, iru ree levi Ia lavkorbon sur viajn
S-INO FOHD: Ho, ha! mi nun ekmemoras! La onklino de âultrojn ; via mastro jam estas apuda. Se li ordonos, ke vi
mia servistino, Ia dika virino de Brentford, lasis unu el siaj malsuprenmetu gin, tuj obeu aI li; rapidu, rapidu! (Supren-
jupoj supretage. kuras.)
S-INO PAGE: Bonege! Tio servos ai li. Si havas Ia saman UNUASERVISTO:Nu do, ni levu gin, Robert!
grandon. DUA SERVISTO:La bona Cielo malhelpu, john, ke gi estu
S-INO FORO: Ankaü êiaj franghava ôapelo kaj koltuko estas denove plena de kavalirajo l
supre. UNUASERVISTO: Mi petas same, êar plivole mi portus tiom da
S-INO PAGE: Do tuj suprenkuru, Sir John. plumbo. (Ili levas ia korbon.)
S-INO FORO: Rapidu, rapidu, doIêa Sir John. lntertempe Ia Ford, Page, Caius, Shallow kaj Evans venas.
sinjorino Page kaj mi serêos ankoraü alian drapajon por via kapo.
S-INO PAGE: lru, rapidu, Sir John; ni baldaü iras helpi vin FORO: Mi konsentas, sinjoro Page, sed se gi montrigos vera, êu
vesti; intertempe surmetu Ia jupon. (Falstaff suprenrapidas.) vi seios kiel seniluziigi min ?-Tuj metu Ia korbon surplanken,
E
68 LAGAJAJEOZINOJOEWINDSOR-Akto 4, Sceno 2. LA GAJAJEOZINOJOE WINOSOR-Akto 4, Seeno 2-3 69
friponoj! lu iru voki mian edzinon. (La Servistoj malsupren- FORO: Tamen helpu ai mi traserêi Ia domon ankoraü unu
metas Ia korbon kaj unu el ili foriras.) Ho! fiplanemaj kanajloj ! fojon. Se ni ne trovos lin, nepre montru ai mi vian malestimegon
-Nu do, bravulo tie en Ia korbo, elrampu !-Ho ve ! sendube êi pro mia stulta agado, kaj poste mi êiam estu Ia mokeelo de vi
tie trovigas iu ligo aü konspiro kontraü mi !-Finfine Ia diablo êiuj! Pri mi oni diru : Tiel Jaluza kiel Ford, kiu serêis en senkerna
estos hontigita !-Venu, edzino, venu! Vidu kian veran juglando Ia bravulon de sia edzino. Ankoraü unufoje min kon-
lavajon vi forsendas ai Ia lavistino ! tentigu, mi petas; hei pu ai mi traserêi Ia domon.
PAGE: Ne, ne, sinjoro Ford, êi tio superpasas ôiunrnezuron. S-INO FORO: Sinjorino Page ! sinjorino ! tuj malsupreniru kun
Oni devus vin plu ne lasi libera-vi devus esti katenita ! Ia maljunulino; mia edzo volas eniri Ia êambron !
EVANS: Ha! jen nur pura frenezeco! Li estas freneza kiel FORO: êu Ia maljunulino? Kia maljunulino ?
freneza hundo. S-INO FORO: La onklino de nia servistino el Brentford,
SHALLOW: Vi ne bone agas, sinjoro Ford, tute ne ! kompreneble. ~
FORO: Ankaü mi diras same, sinjoro.-(Sinjorino Ford aperas FORO: Kiel do, edzino? eu tiu sorêistino, tiu malindega
enfone.) Proksimigu, bona edzino, proksimigu !-Vidu, sin- virinaêo? êu mi ne severe malpermcsis ai si viziti êe ni? Nu
joroj, jen estas honesta virino, modesta edzino, virta ulino, kiu do, êu si alportis mesagon, aü êu ne? Ni ja estas naivaj morte-
havas stultan jaluzulon kiel edzon !-Mi suspektas senkaüze, êu muloj l Ni tute ne seias kio farigas nome de Ia sortdivenado,
ne, sinjorino ? ~ kompreneble! Si utiligas êarmojn, sorêojn, figurojn kaj
S-INO FORO: La Cielo atestu, ke vi tiel faras, se vi suspektas min plurajn diablajojn, tute preter nia elemento; ni ja seias nenion
pri iu ajn malhonesteeo ! ajn! (Ekprenas bastonegon) : Malsupreniru, sorêistino, vi virin-
FORO: Bone dirite, ja, senhontulino! Daüre estu tiel! aêo, vi! Tuj malsupreniru !
(Eltirante Ia lavaJon ella korbo) : Eliru, fripono, eliru ! S-INO FORO: Ne, ne, bona dolêa edzo !-Bonaj sinjoroj,
PAGE: êi tio sendube superas êiun mezuron. bonvolu âirmi Ia maljunulinon kontraü liaj batoj !
S-INO FORO: êu vi vere ne hontas, edzo? Volu lasi Ia lavajon !
Sinjorino Page venas kun Falstaif trompvestita.
FORO: Mi fine trovos vin, kanajlo !
EVANS: Estas tute senraeie! êesigu vian faron! (AI Ia S-INO PAGE: Venu, panjo Babilo, venu; do nu ai mi Ia manon !
aliaj) : Venu, venu, ni foriru ! FORO: Ha, ha! mi babilumos êin l (Falstaif rapidas ai Ia
FORO (ai Ia Servistoj) : Malplenigu Ia korbon, mi ordonas ! êefpordo dum Ford bastonbatas lin.) Eksteren de mia domo, vi
S-INO FORO: Sed kial do, edzo, kial do ? sorêistinaêo! Vi putorino, malnetegulino! EI mia domo, el,
FORO: Sinjoro Page, viro mi ne estas seoni ne elportis viron el el! De nun mi sorêu, mi antaüdiru anstataü vi! (Falstaif
mia domo hieraü en êi tiu korbo. Kial li ne povu esti denove en eskapas en Ia straton.)
gi? Mi ne dubas, ke li estas ie en mia domo. Fidinda estas mia S-INO PAGE: êu vi ne hontas, sinjoro? Mi kredas, ke vi
sciigo pri tio kaj raeia mia jaluzo. Eltiru êiun lavajeron el Ia mortigis Ia kompatindulinon.
korbo! S-INO FORO: Ankoraü ne, sed tion li fine ja faros. (AI Ford) :
S-INO FORO: Se vi tie trovos viron, do mortigu lin kiel pulon ! Tiu fiago certe gajnos por vi iom da renomo !
PAGE(helpante eltiri Ia lavaJon) : Estas neniu en Ia korbo. FORO: La sorêistino sin pendigu! (Iras alia stuparo.)
SHALLOW: Je mia fido! êi tio ne estas bona, sinjoro Ford! EVANS: Per jes kaj per ne, mi kredas, ke tiu virino estas sorêis-
Gi tute malpravigas vin. tino! AI mi ne plaêas virinoj kun barboj. Barbon mi videtis
EVANS: Sinjoro Ford, vi devus pregi-c-ne sekvi Ia imagojn de en âia koltuko.
via cerbo. êio êi tio estas nur jaluzo. FORO (de sur Ia stuparo) : êu vi sekvos min, sinjoroj? Bon-
FORO(post malplenigo de Ia korbo) : Vere ja, Ia serêato ne estas volu sekvi min, ke vi povú atesti pri Ia rezulto de miaj suspektoj !
en Ia korbo. Se vi denove trovos min sur malgusta vojo, neniam plu vi genu
vin pri miaj jaluzalarmaêoj !
PAGE: Kaj en nenialia loko krom en via eerbo.
70 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 2 LA GAJAJEOZINOJDE WINoSOR-Akto 4, Sceno 4
71
PAGE: Ni ankoraü unu fojon submetu nin ai lia fantazio; venu, Sceno 4.-Salono en Ia Domo de Ford.
sinjoroj. (êiuj foriras krom Sinjorinoj Ford kaj Page.)
Ford, Page, Evans kaj Sinjorinoj Ford kaj Page.
S-INO PAGE: Kredu ai mi, plej kompate li batis lin, sinjorino.
S-INO FORD: Ne, ne, tute ne; mi opinias, ke li batis lin plej EVANS: Jen unu el Ia plej belaj elpensoj de virino pri kiu mi
malkompate. iam aüdis I
S-INO PAGE: Mi arangos, ke oni benu Ia bastonegon kaj PAGE: êu li samtempe sendis ai vi ambaü êi tiujn leterojn ?
pendigu gin super Ia a\taro pro ties meritinda servo. S-INO PAGE: En Ia daüro de kvarono da horo.
FoRO: Edzino, min pardonu, kaj faradu
S-INO FORO: êu ni, kun Ia certigo de êasta virineco kaj Ia Nur laü bontrovo via estontece.
atesto de bona konscienco, povos lin persekuti per ankoraü plua
La sunon mi suspektos pri malvarmo
revengo ? Plivole 01 vin pri Ia malêasteco.
S-INO PAGE: Mi estas certa, ke Ia voluptemo jam fine eI li Ja kiu estis supersuspektema
forterurigis, Se Ia diablo ne honeste lin proprigos ai si, neniam êe tiu sidas nun honoro via
de nove li insidos, miaopinie, tiel volupte kontraü nia honoro. Tiel firme kiel Ia plenfido mem.
S-INO FORo: êu ni sciigu ai niaj edzoj kiel ni agis kontraü li ? PAGE: Sufiêe ! sufiêege! Do êesigu !
S-INO PAGE: Jes, nepre, se ni nur povos, tion farante, forigi Ne estu je l' pentfaro via tiom
tiujn fantaziojn ella cerbo de via edzo. Se ili bontrovos enkore, Ekstrema kiom je I' ofendo via!
ke Ia kompatinde malvirta kavaliro travivu pluan êagrenon, La planon ni nun tuj antaüenigu.
tiuokaze ni ambaü estu iliaj perantinoj tiucele. Rerenkontigon niaj karedzinoj
S-INO FORO: Mi estas certa, ke ili lasos lin ai publika hontigado, Arangu kun Ia dika kavaliro
kaj mi kredas, ke ne estus taüga fino al nia êercado se tio ne En loko kie Iin ni povos kapti
Kaj Iaümerite Iin publike trakti.
okazus.
S-INO PAGE: Nu do, tuj ai Ia forgejo kun Ia ideo; Ia feron ni FoRO: PIanon pli bonan mi mem ne povas eIpensi.
ne lasu malvarmigi. PAGE: Kiel do? êu sendi Iin sciigi, ke iIi iros lin renkonti en
Ia parko je Ia noktmezo? Nc, ne; certaj estu, ke li ne venoso
EVANS: Vi jam diris, ke oni jetis Iin en Ia riveron kaj severe
Sceno 3.-Cambro en Ia Strumpzono-Gastejo. batis kiel maljunulinon. Do miaopinie, en tio estis teruroj, kiuj
Gastejmastro kaj Bardolph. avertos lin ne veni. Verêajne oni jam sufiêe punis Iian karnon-
tiom, ke li ne plu konservos fidezirojn.
BAROOLPlI: Sinjoro, Ia germanoj deziras lui tri el viaj êevaloj; PAGE: Kaj mi tutsame opinias, sinjoro pastro.
Ia duko mem estos rnorgaü êe Ia kortego, kaj ili celas iri lin S-INO FoRO: Elpensu simpIe kiel vi Iin traktos
renkonti. Je lia veno, kaj ni du elpensos
KieI tien êi venigi lin.
GASTEJMASTRO:Kia duko venus tiel sekrete? Mi ne aüdis S-INO PAGE: lu
pri li êe Ia kortego. Kun ili mi parolu; êu ili parolas nialingve ? Fabelo nin sciigas, ke êasisto
BAROOLPIl: Jes, sinjoro; mi venigos ilin al vi. Nomita Herne, pratempe Ia gardisto
GASTEJMASTRO:Ili povos lui miajn êevalojn sed devos alte De Ia arbaro êe maInova Windsor,
pagi. Mi e\tordos ilin! J am tutan semajnon mia gastejo devis Kutime, je I' trankvila noktomezo,
esti je ilia dispono. Mi devis sekve forsendi miajn ceterajn En êiu vintro êirkaü kverkon paâas
.gastojn. Ili ja devos multe pagi. Mi certe eltordos ilin! Kun grandaj cervokornoj sur Ia kapo .
Venu, venu I La arbon li velkigas kaj Ia bovojn E
72 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 4 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 4 73

Li ensorêas, Ia lakton de I' bovinoj S~INOPAGE: Sciiginte
En sangon sangaS, kaj katenon skuas Pri l' vero, êiuj ni nin antaü li tuj
Multkonsternige. Pri fantomo tia Prezentu, lin kun mokoj senkornigu,
Vi jam de longe aüdis, kaj vi scias, Kaj tuj ai Windsor lin returnirigu.
Sendube, ke iamaj senpensuloj FORD: Ni zorge do instruu Ia infanojn,
Kun firmaj superstiêoj kiel veron Ke bone ili ludu siajn rolojn.
Ricevis kaj transdonis gis hodiaü . EVANS: Mi instruos ilin kiel agi, kaj ankaü ai mi plaêos fari
Fabelon tian pri Herne, Ia êasisto. same kiel Ia feoj-Ia kavaliron brulvundeti per mia kandeleto.
PAGE: Ci estas vera ja, kaj eê nuntempe FORD: Bonege! Mi Ia maskojn tuj aêetos.
Ne mankas multaj, kiuj timas paêi
Noktmeze êe Ia kverko de I' êasisto. S~INOPAGE: La feregino mia Anjo estos,
Vestita tute per brilvestoj blankaj.
Sed kiom gravas tio ?
S~INOFORD: Nu, jen nia PAGE: Tuj iros mi aêeti Ia silkajojn.
Propono : Falstaff venu nin renkonti (AI si) : Kaj alia bona Slender mi samtempe
Ce I' kverko, trompe kiel Herne vestita, Konsilos mian Anjon âtelforpreni,
Kun grandaj cervokornoj êirkaükape. Vestitan tiel, kaj kun si en Eton
PAGE: Vestita tielli sendube venos; Edzigi tuj. (Laute): AI Falstaff tuj ni sendu.
Sed kiam li veninta estos, kion FORD: Mi sub Ia trompa nomo Brook prefere
Vi per li intencas fari? Malkovru Lin revizitu. AI mi li sendube
Tuj vian planon ai ni. Pri siaj farotajoj plensciigos.
S~INOPAGE: Ankaü tion Mi estas certa, ke li venoso
Elpensis ni; aüskultu: Anjon, mian S~INO PAGE: Vi ne
Filinon, ankaü mian etan filon Pri tio dubu. lru nun prizorgi
Kaj plurajn samagulojn ni trompvestu Trompajojn taügajn por fearo nia.
Verde kaj blanke kiel elfojn, feojn, EVANS: Jes, pri tio ni tuj okupu nino La afero estos mirinda
Koboldojn, kun el vakso kandeletoj plezurigo kaj tre honesta friponajo, (Page, Ford kaj Eoans
Církaükape kaj enmane laütsonaj foriras.)
Klakiloj. Nu, tuj kiarn ree Falstaff, S-INO PAGE: Tuj sendu, sinjorino Ford, al Falstaff
La sinjorino Ford kaj mi kunestos, La sinjorinon Quickly por lin peti
Jen I el fosajo tre proksima ili Pri liaj pluaj planoj. (Sinjorino Ford foriras.) Mi vizitos
Alkuru, laütkantante ian kanton La kuraciston. Nur li havas mian
Konfuzan! Ambaü ni konsterne fugu Bonvolon; krom li gajnos mian Anjon
En granda miro, ilin ekvidante. Neniu viro ajn. Ja bonhavega,
Kaj tiam, tute laü Ia fekutimo, Sed idiota, estas tiu Slender,
La kavaliron ili êirkaüdancu, Kaj lin favoras mia edzo antaü
Kaj lin pinêvundu, demandante kial, Kiu ajn alia. Sed estas ankaü
En tiu horo de festado fea, La kuracisto Caius tre bonhava,
Profanfigure li kuragas tiel Kaj multe da amikoj potencegaj
Sur sanktvojetoj de l' fearo paêi, Li êe I' kortego havas. Do neniu
S~INO FORD: Kaj gis Ia veron diros li, Ia feoj Krom li âin ekposedos, eê se du mil
Severe pinêu lin kaj brulvundetu Amproponontoj pli indecaj venus.
Per siaj kandeletoj.
74 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 5 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 5 75
Sceno 5.-Cambro en Ia 8trumpzono-Gastejo. SIMPLE: Tamen mi volas senpere paroli kun si, êar ankoraü
plurajn aferojn mi deziras priparoli kun si pro mia mastro.
Gastejmastro kaj Simple.
FALSTAFF:Kiaj ili estas? Diru tuj !
GASTEJMASTRO:Kion vi volas êi tie, kamparulo? Kion, GASTEJMASTRO: Venu, senprokraste, rapide parolu! Alie vi
dikhaütulo ? Parolu, malfermu vian buâaêon ! Estu konciza! mortos!
Rapidu! Rapidu! SIMPLE: Verdire, via mosto, ili estas nur pri Ia fraülino Anne
SIMPLE: Verdire, sinjoro, mi venis por paroli aI Sir John pr;o Page. Mia mastro deziras scii, êu estos lia destino edzigi kun
mia mastro, Ia sinjoro Slender. si aü ne.
GASTEJMASTRO:Jen supre estas lia êambro, lia domo, lia FALSTAFF:jes, sendube, tio estos lia destino, bonulo.
kastelo, lia movebla lito, lia nemovebla lito, êirkaüitaj per pen- SIMPLE: Sed kio, via mosto?
trajoj pri Ia Malêparema Filo, freêaj kaj novaj! lru alfrapi kaj FALSTAFF:Edzigi kun si aü ne, kompreneble. Iru lin sciigi,
voki. Li parolos kun vi kiel homornangulo ! Alfrapu, mi ke Ia maljunulino tion antaüdiris por li.
ripetas ! SIMPLE: Cu mi estas libera tion diri aI li, via mosto?
SIMPLE: lu maljunulino, iu dika virino, jus supreniris en lian FALSTAFF:[es, sinjoreto, senkondiêe libera.
êambron. Mi do estu sufiêe libera, sinjoro, resti êi tie gis si SIMPLE: Dankon aI via mosto. Mi gojigos mian mastron per
malsuprenvenos. Mi efektive venis por paroli kun si. tia novajo. (Foriras.)
GASTEJMASTRO:Ha! êu iu dika virino? La kavaliro facile GASTEJMASTRO : Vi estas sprita, Sir john, tre sprita! Cu vere
povus esti prirabita. Mi vokos lin.-He, he, kavalira tirano mia !' estis iu sagulino kun vi ?
Mia tirana Sir J ohn! Tuj parolu el Ia fundo de viaj militecaj FALSTAFF:jes, tre vere, gastejmastro mia; iu kiu instruis aI
pulmoj! L:u vi estas tie? Vokas via gastejmastro, via fidelulo ! mi tiom da sago kiom mi neniam antaüe lernis; kaj neniom mi
Falstaff malsuprenvenas, pagis por gi; kontraüe, mi estas por gi pagita.
FALSTAFF:Kio estas, gastejmastro mia? Bardolph senspire venas
GASTEJMASTRO:Jen estas iu bohema tataro, kiu atendas Ia
malsuprenvenon de via dika virino. Si malsuprenvenu, tirano BARDOLPH: Ho ve, mastro, ho ve ! oni rabis ai vi, rabis aI vi !
mia, senprokraste! Miaj êambroj devas êiam resti êastaj. tu GASTEJMASTRO : Kie estas miaj êevaloj? Bone raportu pri ili,
do privateco? Fi, fi, fi ! bubego! .
FALSTAFF:[es, vere, iu dika maljunulino jus estis kun mi, sed BARDOLPH:La rabistoj fugis kun ili. Ni apenaü trapasis
si jam foriris, mia bonulo. Etonon, ili perforte e1seligis min en âlimejon kaj sprone for-
SIMPLE: Mi petas, via mosto, êu gi ne estis Ia sagulino de galopis kiel tri germanaj diabloj, kiel tri Doktoroj Faüstoj !
Brentford? GASTEJMASTRO:Ili foririsnur por renkontigi kun Ia duko,
FALSTAFF:Jes, efektive, mitulkonkulo mia! Kion vi deziras kanajleto; ne diru, ke ili fugis l Germanoj estas honestuloj.
je si ?
SIMPLE: Mia mastro, via mosto, vidinte sin iri tra Ia stratoj, Evans kure venas.
sendis min ai si por sciigi êu iu Nym, kiu rabis ai li êenon, havas
Ia êenon aü ne, via mosto. EVANS: Kie estas Ia gastejmastro ?
FALSTAFF:Mi jam priparolis tiun aferon kun Ia maljunulino, GASTEJMASTRO: Nu, kio estas, sinjoro pastro ?
Simple. EVANS: Ho! gardu vigie viajn proprajojn! lu amiko mia jus
SIMPLE: Kaj kion si diris, mi petas, via mosto ? urbenvenis, sciigante, ke tri germanaj rabistoj rabis êevalojn kaj
FALSTAFF:Verdire, si diris, ke Ia homo kiu rabis Ia êenon alIa monon aI êiuj gastejmastroj en Reading, Maidenhead kaj Cole-
sinjoro Slender estas Ia homo kiu âtelis gin de li. brooke. Tion mi sciigas ai vi pro via bono. Vidu, vi estas plena
76 LA GA}A}EDZINO}DE WINDSOR-Akto 4, Seeno 6 LA GA]A]EDZINO}DE WINDSOR-Akto 4, Seeno 6 77
de sarkasmoj kaj petolajoj ; do ne konvenus, ke vi estu prirabita ! spritpreteeo kaj mia trompludo en Ia rolo de maljunulino ne estus
Adiaü, adiaü I (Forrapidas.) min savinta; Ia fava polieano estus min metinta en Ia piedtrabojn
Caius venas. -Ia publikajn piedtrabojn-kiel sorêistinon.
QUICKLY: Mi parolu kun vi en via êambro, via mosto; vi tiam
CAIUS: Kie estas Ia mastro de Ia Strumpzono ? aüdos kiom Ia afero progresas viaprofite, kaj mi eertigos ai vi
GASTE}MASTRO:Jen li estas, sinjoro kuraeisto,. plena de plenan kontentígon. J en letero, via mosto, kiu iom malkaâos ai
perpleksigo kaj duba dilemo. . vi. Ho ! vi gekompatinduloj ! kia granda laboro ja estis por mi
CAIUS: Kion vi volas komprenigi per tio? Oni seiigis aI mi, kontentige kunigi vin êiujn! Certe estas, ke unu el vi ne bone
ke vi faris grandajn preparojn por iu duko el Germanujo. Je servas ai Dio, alie vi ne estus tiel sovage kontraüitaj !
Dio! Ia kortego seias absolute nenion pri Ia alveno de kiu ajn FALSTAFF:Nu do, kuniru supren en mian êambron, sinjorino.
duko! Tion mi seiigas ai vi pro via bono. Adiaü l (For-
rapidas.)
GASTE}MASTRO:Vokegu! ekkriu! proklamu! lru, kuru! Sceno 6.-J:a Strumpzono-Gastejo.
La friponoj! Helpu ai mi! Kavaliro mia, helpu al mi! Mi Fenton kaj Ia Gastejmastro.
estas ruinigita! Flugu! Cirkaükriegu ! La kanajloj! Oni
rnin ruinigis. (1) (Panike forkuras kun Bardolph.) _ GASTE}MASTRO:Ne parolu aI mi, sinjoro Fenton; mi estas
FALSTAFF:Mi volas, ke oni trompu Ia tutan mondon! Car plena de êagreno. Pri tiu afero mi ne volas min plu okupi.
ankaü min oni trompis-kaj bategis. Se Ia kortego sciigus kiel FENTON: Aüskultu tamen! Mian eelon trafi
mi metamorfozigis kaj kiamaniere mia metamorfozajo estas Min iom helpu; kiel gentilulon,
lavita kaj trabastonita, ili fandus min el mia graso, guton post Min kredu, mastro, ke eent orajn pundojn
guto, por esti êmirajo por Ia botoj de fiêkaptístoj I Mi eertigas, Plus perditajon vian mi vin donos.
ke ili skurgus min per siaj delikataj spritajoj gis mi kunsulkigus GASTE}MASTRO: Nu do, sinjoro Fenton, mi aüskultos, kaj roi
kiel sekiginta piro. Mi neniam prosperas de kiam mi friponis êe almenaü tenos vian seiigon sekreta.
Ia kartludado. Nu do, se mia spiro estus sufiêe daüra por pregi, FENTON: Vi êiam estis mia konfidato
mi nepre pentus. (Quickly venas.) De kiu vi venas? Kion vi Pri mia amo por Ia bela Anjo.
volas ? Vi seias, ke si reeiprokis tiom,
QUICKLY: Verdire, mi venis de ambaü partioj, via mosto. Ja kiom si Iibera estis fari,
FALSTAFF:La diablo prenu Ia unuan kaj lia patrino Ia duan, Kaj kiom iam mi atendi povis.
kaj tiamaniere ili ambaü estos bone provizitaj! Pro ili mi jam Nu, mi de si leteron jus rieevis,
suferis pli 01 Ia kanajla malkonstanteeo de Ia homa naturo povas Kaj multe vin surprizos Ia enhavo.
elporti. Detalojn de Ia jam planita âerco
QUICKLY: Kaj êu ankaü ili ne suferis, via mosto? Jes, mi Konfidis si ai mi, kaj ili estas,
povas eertigi ai vi, preeipe Ia sinjorino Ford, kiu, Ia bonkorulino, Kun tio, kio ankaü min koneernas,
estas tiom blua kaj nigra de batoj, ke oni ne povas vidi unusolan Tiom kunmiksitaj, ke mi nepovas
blankan makulon sur si. De I' entrepreno ãian ftankon montri,
FALSTAFF:Kion vi jus diris pri bluo kaj nigro? Mia haüto La mian ne samtempe malkaâante,
bate rieevis êiujn kolorojn de Ia êielarko, kaj oni estus min mal- La dika Falstaff ludos grandan rolon.
juste arestinta kiel Ia sorêistinon de Brentford se mia admirinda Laü Ia letero mi ai vi seiigos
Detale Ia preparojn por Ia êerco.
(I) Oni supozas, ke en êi tiu maniero Caius kaj Evans sin vengas Aiískultu kuri atento, gastejmastro.
al Ia Gastejmastro; alie trovigas nenia signifo en êi tiu epizodo (kaj
en tiu en Akto IV. sceno 3) rilate Ia ceteron de Ia komedio.-N.d.l.t. Ce Ia kverkarbo de Herne, Ia êasisto,
78, LA GAJAEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 5 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 4, Sceno 6 79
Tuj post Ia noktomeza hor' êi-nokte, N e longe post Ia noktomeza horo,
Anne mia dolêa rolon devos ludr Por tie, en Ia nomo de Ia lega
De iu feregino, kaj atentu Edzigo, niajn korojn kune ligi.
Pro kio : Sia patro âin ordonis, GASTEJMASTRO : Nu do, finfaru Ia arangojn viajn,
Ke si, en feaj vestoj, dum I' aliaj Kaj intertempe lin mi iros serêi.
Per siaj roloj tute sin okupas, Irigu tien vian fianêinon,
Nerimarkite kuru for kun Slender Kaj certe ne ai vi Ia pastro mankos.
Kaj edzinigu tuj kun li en Eton.
Solene si promesis tion fari. FENTON: Eterne mi ai vi êuldanta estos
Sed, gastejmastro, Ia patrino âia, Pro via servo; jen, bonuIo, prenu! (Donas ai li monon.)
Ne aprobante parigadon tian,
Kaj favorante nur Ia kuraciston,
Arangis, siaflanke, ke li kun Anne
Sekrete malaperu dum katenas
La ludoj diversspecaj Ia asenton
De I' feoj, kaj tuj, en Ia dekanejo,
En kiu estos pastro laüarange,
Kun si edzigu. Sekve, laü Ia plano
De Ia patrino sia, Anne, âajnige
Obea, tuj konsentis edzinigi
Kun Ia kuracisto. Sed siaflanke
Ordonis êia patro âin aperi
En blankaj vestoj, kaj ke gustatempe
Sinjoro Slender ãin permane prenu
Kaj petu kuri for kun li; si nepre
AI tio sin submetu. Aliflanke
La sinjorino Page arangís, ke si,
Por des pli bone esti malkaâita
AI Ia kuracisto-( êar trompvestitaj
Kaj plenmaskitaj êiuj devos esti)-
Sin vestu per malstriktaj verdaj vestoj,
Kun pendrubandoj ôirkaü âia kapo.
Kaj Caius, je Ia gusta tempo, nepre
AI Anne Ia manon pinêu, kaj je tio
Si tuj konsentu kun li âtelforkuri.
GASTEJMASTRO: eu Ia patron aü Ia patrinon si intencas trompi ?
FENTON: Si trompos ilin ambaü por forkuri
Kun rni, gastejomastro mia bona,-
Nu, Ia deziro nia estas sole,
Kc vi por ni havigu pastron, kiu
1~1\ Ia pregejo sankta nin atendos,
-

LA CAJA]EOZINOJDE WINDSOR-Akto 5, Scenoj 2-3 81

Sceno z=-Rando de Ia Parho ée Windsor.
Page, Shallow kaj Slender kun Lanternoj.
AKTO v
PACE: Venu, venu, sinjoroj, ni kaêu nin en Ia kastela fosajo gis
Sceno I.-Cambro en Ia 8trumpzono-Gastejo. vidigos Ia lumoj de niaj feoj. Memoru, filo Slender, pri mia
filino.
Falstaff kaj Quickly. SLENOER: J es, sinjoro, ne dubu pri tio; mi jam parolis kun si,
FALSTAFF:Mi petas, ne plu babilu! Foriru tuj! Mi kon- kaj ni elektis signovortojn per kiuj ni rekonos unu Ia duan. Anne
sentos ai tio. J en jam Ia tria fojo! Espereble trovigas bon- estos blanke vesti ta, kaj mi, renkontigante kun si, ekkrietos mum!
êanco en neparaj nombroj. Foriru, foriru! Onidire ia di eco kaj si responde ekkrietos bum! Per tio ni tuj rekonos unu Ia
estas en neparaj nombroj je Ia naskigo, se ne je Ia sorto aú je Ia duan.
ínorto.-For, for! SHALLOW: Tio ja estas bona arango, sed kial via mum kaj âia
QUlCKLY: Mi havigos por vi katenon kaj faros mian plejeblon bum? La blanko klare distingos êin el intcr Ia ceteraj. Jam
rilate ai paro da kornoj, via mosto. sonis Ia dekunua, sinjoroj.
FALSTAFF:For, for, mi diras! Rapide pasas Ia tempo. Tenu PACE: La nokto estas malluma; lanternoj kaj fantomoj bone
vian mentonon alte, kaj alprenu pli dignan mienon. (Quickly taügos por gi. La êielo prosperigu ai ni Ia êercon I Neniu
Joriras kaj Ford venas trompvestita.) Ha, ha ! êu estas vi, sinjoro krom Ia diablo nun celas ai malbonfaro, kaj ni rekonos Iin per liaj
Brook? La afero fine decidigos aü êi-nokte aü neniam, sinjoro kornoj! Ni antaüeniru; sekvu min, sinjoroj.
Brook. Estu vi en Ia parko êe Ia kverko de Herne êirkaü Ia
noktmezo kaj vi vidos mirindajojn. Sceno 3.-Strato en Windsor.
FORD: êu vi ne vizitis âin êi-matene (I), via mosto, kiel
arangite ? Sinjorinoj Ford kaj Page kun Caius.
FALSTAFF: Mi iris ai si, sinjoro Brook, kiel inaljunulo, sed
foriris trompvestita kiel maljunulino, sinjoro Brook. Tiu favulo S-INO PACE: Mia filino estas verde vestita, sinjoro kuracisto.
Ford, êia edzo, enhavas en si, sinjoro Brook, Ia plej subtilan En Ia gusta momento je Ia mano prenu âin, rapidu en Ia dekanejon,
jaluzdiablon kiu iam regis Ia frenezon. Mi konfidu ai vi, ke li kaj tie Ia soleno senprokraste plenumigu. Iru antaüe en Ia parkon.
severe batis min figure de virino; figure de viro, sinjoro Brook, La sinjorino Ford kaj mi devas iri kune.
mi ne havus tirnon eê antaü Goljat enmane portanta rultrabon de CAIUS: Je Dio I honege mi seias kion fari I Adiaü, sinjorinoj.
teksistofa), êar mi ankaü scias, ke Ia vivo similas ai Ia bobeno S-INO PACE: Plenan sukceson, sinjoro kuracisto! (Caius
de teksisto (3).-Mi plu ne povas prokrasti; kuniru kun mio Joriras.) Mia cdzo corte ne tiom gojos pri Ia êerco kontraü
Cion mi sciigos ai vi, sinjoro Brook. De kiam mi lastfoje sen- Falstaff kiom li êagrenos pri Ia edzinigo de mia filino ai Ia kura-
plumigis anserojn, senpermese forrestis de Ia lernejo kaj turnis cisto. Sed nc multe gravas, sinjorino. Pli bone malmulta
turbojn, mi ne sciis kio estas esti skurgita l Sekvu min, sinjoro, riproêo 01 multa korkrcvo !
kaj mi sciigos vin pri nekutimaj aferoj rilate ai tiu kanajla Ford, S-INO FORD: Ku- povas nun esti Anne kun sia fea sekvantaro,
ai kiu mi vengos min êi-nokte. Mi nepre liveros lian edzinon kaj kie Ia kimra sal iruso ?
en viajn manojn. Sekvu, mi petas. Oni sin nun okupas pri S-INO PACE: l li ('iuj sin kaâas en fosajo proksime de Ia kverko
strangaj aferoj, sinjoro Brook. Sekvu min, mi petas. de Herne kun kaâituj lumoj, kiujn ili vidigos en Ia noktombroj tuj
kiam Falstaff rcnkont igos kun ni.
(1) Yesterday (hieraü) en Ia originalo, sed kronologia eraro. S-INO FORO: Je tio li sendube ektimos.
(2) Vidu 1 Samuel 17/7. S-INO PACE: Se li ne cktimos, li iel estos mokata; se li fakte
(3) Vidu Ijob 7/6.-N.d.l.t. ektimos, li êiel catos mokata,

~,I
82 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 5, Scenoj 4-5 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-AktO 5, Sceno 5 83

S-INO FORD: Ni bone trompos lin, sinjorino. S-INO FORO: Vidu, mia kara, jen ankaü Ia sinjorino Page.
S-INO PAGE: Kiuj voluptajn homojn enretigas, FALSTAFF:Do dividu min kiel pafitan cervon, kaj êiu prenu
Tiuj bonfaron ai homoj vidigas. po unu femuro. Miajn flankojn mi konservos por mi mern,
S-INO FORD: La horo rapide proksirnigas=-do alia kverko, Ia miajn âultrojn mi donos alia arbargardisto, kaj miajn kornojn mi
kverko! testamentos aI viaj edzoj. Ha! êu mi ne estas vera arbaristo ?
êu mi ne bone imitas Ia voêon de Herne, Ia êasisto? Ha!
Sceno 4.-La Parko. Amoro nun estas infano kun konscienco l Li faras kompenson.
Kiel vera fantomo mi diru: bonvenaj! (Bruo ai/digas.)
Evans kaj Ia Feoj.
S-INO PAGE: Ho ve! Kia bruo? Ho ve !
EVANS(kiel Satiruso): Paãete, feoj, paâete, paêete I Nu, nu! S-INO FORO: Dio ai ni pardonu niajn pekojn !
Tenu enkape viajn rolojn! Estu maltimaj, mi petas; min sekvu FALSTAFF:Kio gi povas esti ?
en Ia fosajon. Tuj kiam vi aüdos Ia signovorton, faru êiuj kiel S-INOJ FORO kaj PAGE: Ho ! for, for, for! (Sinjorinoj Ford
mi jam instruis vin. Nu, nu! Paêete, paâete, paêete l kq.j Page forkuras.)
FALSTAFF: Mi vere kredas, ke Ia diablo ne volas vidi min
Sceno s.-Alia parto de Ia Parko. damnita, timante, ke Ia oleo en mia korpo forbruligos lian inferon;
alie li ne tiel embarasus mino
Falstaff trompvestita kun Cervkornoj surkape.
(Kantante kaj bruklakante venas Ia pastro Evans kiel Satiruso.
FALSTAFF: La dekdua horo jam sonis en Windsor; Ia gusta Quickly, Pistol kiel Koboldo, Anne Page kiel Feregino, éi ties
momento estas tre proksima. La varmsangaj dioj do nun helpu Frateto kaj aliuloj fee vestitaj hun ekbruligitaj kandeletoj surkape.)
ai mi! Rememoru, jupitero, ke vi iam farigis virbovo pro via ANNE PAGE (kiel Feregino): Vi eIfoj nigraj, grizaj, verdaj,
Eüropa, La kornojn Amoro metis sur vin. Ho! potenca blankaj,
Amoro, kiu iuriIate faras homon el bruto kaj aIiriIate bruton el Festuloj Iunolumaj, noktombruloj,
homo! Pro amo aI Leda vi, [upitero, ankaü iam farigis cigno. Vi orfaj heredantoj de I' Destino,
Ho, êiopova Amoro ! kiel proksimen ai Ia naturo de ansero vi Prizorgu viajn devojn kaj ekludu
logis tiun dion! La unua kulpo estis farita figure de bruto. Ho, La rolojn viajn. Petu alia feoj
J upitero! kia bruta kuIpo! La dua kuIpo figure de birdo; Silenti, mia bona êefkoboIdo !
kia nenatura [culpo ! Ho, jupitero, pripensu tion! Kiam dioj PISTOL(kiel Koboldo) : AI viaj nomoj, feoj, jen aiískultu!
mem havas tian ardan sangon, kion povas fari ni humilaj teruloj ? Silentu, vi Iudajoj aerecaj! (Óuj silentas.)
RiIate min mern, jen mi estas figure de Windsora vircervo, kaj, Sur Ia en Windsor kamentubojn, Grilo,
mi konscias, Ia plej dika en Ia tu ta arbaro.-Sed kiu tie venas ? Nun iru salti; kie ajn maIneta
eu mia kara cervino ? La fajron trovos vi kaj Ia kamenon
Sinjorinoj Ford kaj Page venas. Malpura, tie pin ôu senkompate
La servistinon gis si fine blua
S-INO FORO: Ha! êu Sir John? êu vi tie estas, mia kara I.:'arigos tiel, kiel mirtelbero;
vircervo? Car nia Feregino abomenas
FALSTAFF: êu mia cervino kun Ia nigra vosteto? Ho! Ia Malnetulojn kaj Ia malnetecon.
êielo displuvigu batatojn! Gi tondru laü Ia ario Fraülino Verd-
manikoj! lIajligu sukerajojn kaj negigu sekvinberojn! Mal- FALSTAFF: Sendube feoj! Kiu nun parolas
suprcnfaIu pluvego da stimulajoj! [en estas mia êirmo l AI ili, tiu nepre mortos. Do mi
(('irltm"tbrakas sin.) L' okulojn fermu, kaj mi tuj min sternu
84 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-ARto 5, Sceno 5 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Acto 5, Sceno 5 85
Surtere! Kion ili faras devus Tuj sube de I' genu' de kavaliro
Neniu homokulo ajn rigardi. (Surtere sin sternas êe Ia maisupro êarmega. Nur per fioroj Ia Fearo
de ia kverkmbo.) Skribadas. For! Ekludu viajn rolojn !
EVANS(kiel Satiruso): Nu, kie estas Bede ?-Ha! tuj ekiru, Sed gis l' unua horo ne forgesu
Kaj kie ajn vi trovos virgulinon Ke dancu ni kutiman nian dancon
Trifoje pregojn ripetanta antaü Cirkaüe de Ia kverko de l' êasisto.
01 endormigi, ties imagpovon EVANS(kiel Satiruso) : Mi petas, metu manojn vi en manojn
Pliigu vi senlime; ai si donu Kaj ronde vin vicigu! (La Feoj êirhaüas Ia kverkon.) Kaj, por
La dormon de I' senzorga infaneco. gvidi
Sed kiu endormigas sen pensado La dancon êirkaií Ia kverkarbon, dudek
Pri siaj kulpoj, tiun tuj vi pinêu Lampiroj estu Ia lanternoj !-Sed halt ' I
Tibie, krure, dorse, êultre, brake Apude mi terulon fiaras! Halt'! halt'!
Kaj flanke,
ANNE PAGE(kiel Feregino) : Viajn devojn tuj plenumu, FALSTAFF:La Ôielo defendu min kontraií tiu kimra feo, ke li ne
Gefeoj! Kaj interne kaj ekstere aliigu min en pecon de fromago !
Traserêu vi en Windsor Ia kastelon; PISTOL(kiel Koboldo) : Eê êe naskigo via, vermo fia,
Bonâancon vi sur êiun sanktan êambron Vi estis jam forjetindajo putra !
Disâutu, por ke Ia kastelo restu ANNE PAGE(kiel Feregino) : Per provofajro êiuj nun ektuâu
Cis Ia mondfina tag' en sia nuna La fingropintojn liajn. Se êastama
Bonstato, tiom digna je Ia sia Li estas, ne difektos lin Ia fiamo;
Posedantino kiom je gi estas di deflankigos: sed, kontraiíe, se li
Posedantino gia (I) ; frotpurigu Eksaltos, li sendube havas karnon
Ordenosegojn êiujn per Ia suko De koro tre volupta.
De l' balzamino kaj de êiu ora PISTOL(kiel Koboldo): Nu, ni provu !
Florspeco; êiu kavalira sego, EVANS(kiel Satiruso) : Ni êiuj provu êu lignajo jena
Standardo, kasko kaj blazonornamo, Ekbrulos ! (La Feoj bruldifektas Falstaffon per siaj kandeletoj, kaj li
Pro via fea beno, senmakula eksaltetas. )
Por êiam restu! Feoj de I' herbejoj, FALSTAFF:Ve! ho ve ! ho ve !
Kantadu nokte ni en rondo zonon ANNE PAGE(kiel Feregino) : Volupta,
De âtrumpo kavalira similanta; Volupta estas' vi, de fideziroj
Kaj kie ajn Ia rondo sian premon Nutrata! Miaj feoj, lin êirkaüu
Postlasos, tie estu Ia verdajo Kaj kantu nun riproêan kanton! Dance
Fekunde freâa pli 01 aliloke. Lin pinôu, feoj, êiam dancmezure! (Lin êirhaüdancante, ia
Kaj skribu Hani sait qui mal y pense (2) Feoj kantas) :
Per verdaj tufoj kaj per floroj bluaj,
Purpuraj, ruga], blankaj-similantaj KANTO
AI perloj kaj safiroj radiantaj Ve ai pekaj fantazioj, al luhsamo malbenita!
Sur luksa êtrumpozono (2) bukumita La oolupto estas fajro en la sango ja naskita
De deziroj malêastemaj; en la koro plennutrita,
(I) Estas supozate, ke êi tiu rimarko aludas komplimente pri Ia senêdza Kies fiamo altenigas, de l' pensado fortigita!
Regino Elizabeth, kiu tiutempe logis en Windsor-Kastelo; do, tradu- Lin pinêu, ni feoj, lin pinêu konstante!
kante, mi donis inan signifon ai Ia " neutra" vorto owner.-N.d.i.t. Lin pinêu, bruluundu, lin êirkaüdancante,
(2) Vidu klarigon en artikoleto pri Windsor sur pago 6-N ..d.it. Õis manoin li leoos, kompaton petante!
86 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSoR-Akto 5, Sceno 5 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 5, Sceno 5 87
(Kante êirkaüdancante, ili êiuj pinêas kaj bruluundetas Falstaffon. Inter- FORD: Neniam plu mi malfidos aI mia edzino, bona pastro Hugh.
tempe Caius venas de unu direkto kaj erare foritelas knabon verde vestitan;
Slender oenas de alia direkto kaj erare [orprenas knabon blanke vestitan; FALSTAFF:Cu mi efektive malkovris mian cerbon alia suno por
de anhoraü alia direkto venas Fenton kaj foritelas Ia [raúlinon Anne Page, sekigo tiom, ke gi farigis nekapabla malhelpi ai tia senhonta
Bruo de êasado aúdigas. Ciuj feoj forkuras. Forjetinte Ia cervkornojn, trompagado ? êu mi ankaü devas rajdi sur Ia dorso de kimra
Falstaff sin levas kaj volas forkuri, sed samtempe venas Page, Ford kaj kapro? Cu mi devas porti êercistan êapelon el kirnra bajeto ?
Sinjorinoj Page kaj Ford, kiuj lin haltigas.)
Se jes, estas jam tempo, ke oni min sufoku per peco da rostita
PAGE: Restu, Sir john, ne kuru for; mi kredas, fromago I
Ke fine ni malsovagigis vin. êu EVANS: Ne estas bone aldoni fromagon aI butero; via ventro
Nur via prezentigo en Ia rolo estas nenio krom butero.
De Ia êasisto servos vian celon ? FALSTAFF:L:u mi vivas gis nun por e1porti Ia mokadon de tia
S-INO PAGE: Mi petas, êesu I Ne plu ni daürigu aêulo? Jen sufiêe por kadukigi êiun deziron ai volupto kaj
La êercon l-Nu do, kiom ai vi plaêas nokta diboêado tra Ia tuta regno I
Windsoraj gajedzinoj, Sir John Falstaff? S-INO PAGE: Nu do, Sir John, êu vi vere supozis, se ni estus
Rigardu tiujn kornojn, bona edzo I nerehavigeble forjetintaj Ia êastecon el niaj koroj kaj nin sen-
Cu ili sin ne montras ôiel taügaj skrupule transdonintaj alia infero, ke Ia diablo iam estus povinta
Ci tie por l' arbaro, ne por I' urbo: ? fari eI vi nian plezurigilon?
FORD: Nu do, Sir john, kiu nun estas adultulinedzo ?-Sin- FORD: Kiel do? L:u tia pudingeca bubego? Tia sakpleno
joro Brook, Falstaff estas kanajlo, adultulinedza kanajlo I Jen da lano ?
estas liaj kornoj, sinjoro Brook; kaj, sinjoro Brook, li guis nenion S-INO PAGE: Tia multpufita homaêo ?
apartenantan ai Ford krom lia lavkorbo, lia bastonego kaj dudek PAGE: lu kun tia netolerebla talidikeco ?
pundoj pagendaj ai sinjoro Brook; liaj êevaloj jam estas lornbard- FORD: Kaj iu tiel kalumniema kiel Satano mem ?
itaj por Ia mono, sinjoro Brook. PAGE: Kaj tiel malriêa kiel ljob ?
S-INO FORD: Sir John, ni travivis grandan malbonâancon, ke FORD: Kaj tiel peka kiel lia edzino ?
ni ne povis parigi inter ni I Neniam plu mi akceptos vin kiel EVANS: Kaj tiel sklava ai trinkejoj kaj hispana vino, ai blas-
mian karan, sed mi êiam enkalkulos vin inter miaj cervoj (1). femado kaj okuladaêo, ai sentamado kaj babiladaêo ?
FALSTAFF: Mi nun ja vidas, ke oni faris min azeno. FALSTAFF:Nu do, mi estu via neelêerpebla temo, via malkom-
FORD: J es, kaj ankaü bovo; ambaü pruvoj ekzistas. patinda mokcelo I Mi jam tute konfuzigis, kaj eê ne povas
FALSTAFF: Kaj tiuj kreitajoj ne estis feoj? Tri-kvar fojojn taüge respondi ai tiu kimra malklerulaêo I La nescio mem nun
mi ja suspektis, ke ili ne estas tio, tamen Ia kulpeco de mia pezas kiel plumbo sur mino Nu, faru je mi kiel plaêos ai vi I
animo, kaj Ia subita konfuzigo de miaj intelektoj, sangislaeviden-
temo de ôi tiu trompo en decidan kredon ke, malgraü êiu kon- FORD: Nu do, kavaliro, ni irigos vin ai Windsor en Ia hejmon
traüargu mento, ili estas feoj. Vidu nun, kiella racieco povas de iu sinjoro Brook, ai kiu vi rabis iom da mono, kaj por kiu vi
stultigi kiam ajn ne dece uzata I . konsentis esti parigisto. Miaopinie, Ia redono de Ia mono
estos por vi pli granda aftikto 01 tiu jus travivita de vi.
Evans reoenas semnaskigita. S-INO FORD: Ne, bona edzo, rezignu gin aI li kiel kompenson,
EVANS: Servu de nun ai Dio, Sir John, kaj forlasu viajn kaj poste ni êiuj estos amikaj inter ni.
fidezirojn; nur tiam Ia feoj êesos vin pinêi I FORD: Nu do, estu tiel, edzino I Jen mia mano, Sir John I
FORD: Bone dirite, fea Evans I êio estas nun pardonita.
EVANS(aI Ford) : Kaj ankaü vi, sinjoro, forlasu vian jaluzemon, PAGE: Estu gaja, bona kavaliro; êi-nokte vi guos teleron da
mi petas. kazeigita supo en mia domo, kie mi deziros, ke vi mokridu mian
(1) Vortludo kun Ia enteksta my deer (mia cervo aü miaj cervoj) kaj edzinon, kiu nun mokridas vin. Nur diru ai si, ke Ia sinjoro
Ia samsona my dear (mia kara).-N.d.l.t. Slender edzigis kun âia filino.
88 LA GAJAJEDZINOJDE WINDSOR-Akto 5, Sceno 5
LA GAJAJEDZINO]DE WINDSOR-Akto 5, Sceno 5 89
S-INO PAGE(ai si) : Ha, ha! se Anne Page estas mia filino, si
FENTON: Vi êiuj âin konfuzas! AI Ia vero
estas nun Ia edzino de Ia kuracisto Caius.
Aüskulti volu : Kie I' amo amon
Slender alkuras. Responde malsukcesis trovi, tie
SLENDER: Ho, ho, patro Page ! Vi volis âin senhonte edzinigi.
PAGE: Kio estas, mia filo? Kio estas? êu vijam plenumis ? Sed Anne kaj mi, de longe gefianêoj,
SLENDER: Plenumis? Se Ia plej altaj en Ia graflando Gloucester Jus faris tion, kion iam povos
ne aüdos pri Ia skandala afero, mi iros min pendigi, ja, ja ! Nenio ajn nuligi. Sankta estas
PAGE: Kio do okazis, mia filo? La peko de si farita, kaj trompo
SLENDER: Mi transiris en Etonon por edzigi kun Ia fraülino Ci tia perdus nomon de ruzeco,
Anne Page, kaj vidu ! gi estis bubega knabo! Se ni ne estus en Filina malrespekto, malobeo,
Ia pregejo mi estus lin trabastoninta, aü li mino Se mi vere ne Se oni primeditus nur, ke via
kredis, ke gi estas Anne Page, mi tuj perdu Ia movkapablon por ~- Filino tenos for per sia ago
êiam! Ci ja estis Ia knabo de Ia poãtisto ! Milopajn horojn malfeliêajn, kiujn
PAGE: Je mia vivo! vi do ne prenis Ia gustan feinon ? AI si alportus tia kontraiívola
SLENDER: CU necesas tion certigi al mi? lVIalguste mi ja Fiedzinigo.
faris, prenante knabon anstataií knabino. FORD: Staru ne pro tio
PAGE: Nu do, jen certe via propra m~faro! Cu mi ne En konsternego! lei ajn rimedo
klarigis al vi, kiel vi povos rekoni mian filinon per êiaj vestoj ? Nun ne trovigas, Super l' amaferoj
SLENDER: jes, sinjoro; mi iris aI iu blankvestita kaj ekkrietis Mem regas Ia Cielo! Mon' aêetas
mum! kaj tiu tuj respondis bum ! laü Ia arango inter Anne kaj mi; Bienojn; Ia Destin' edzinojn vendas!
tamen gi ne estis Anne, sed Ia knabo de Ia poâtisto !
S-INO PAGE: Ne estu kolera, kara George! Mi antaüsciigis FALSTAFF: Ôoje mi vidas, ke kelkaj sagoj kontraü min celitaj
tamen trafe deflankigis sur kelkaliulojn.
pri via intenco, do mi vestis nian filinon per verdaj vestoj, kaj
fakte Anne nun estas en Ia dekanejo kaj jam edzinigita ai Ia PAGE: Verdiras vi, Sir John; sed kion fari ?_
kuracisto. Feliêon ai vi donu Ia Cielo,
Caius alkuras. Sinjoro Fenton! Kion ni ne povas
Eviti, tion ni akcepti devas.
CAJUS(tre kolere) : Kie estas Ia fraülino Anne Page? Je Dio,
je Dio! mi estas trompita! Mi edzigis kun knabo, bubego, FALSTAFF:Ja kiam Ia êashundoj nokte êasas,
kamparulo! Je Dio, jes! Ci ne estis Anne Page! Mi estas Kaptigi tiam êia best' sin lasas !
prirabita, jes, je Dio ! S-INO PAGE: Nu do, mi ne meditu plu. Certigu,
S-INO PAGE: Kiel do, sinjoro kuracisto? êu vi ne prenis Ia Sinjoro Fenton, por vi Ia Destino
feinon verde vestitan ? Multege da feliêaj tagoj !-Hejmen
CAJUS: J es, je Dio! Sed gi estis knabo! Pro tiu ruzo mi Reiru nun ni êiuj, bona edzo,
ribeligos Ia tutan Windsoron, jes, je Dio! (Foriras.) Kaj êe kampara kamenfajro gaje
FORD: Tre strange! Kiu do prenis Ia gustan Anne ? La jus-luditan dramon ni priridu-
PAGE: Mia koro maltrankviligaa; ha! jen venas Ia sinjoro
Fenton! (Fenton venas kun Anne.) Kiel nun, sinjoro Fenton ?
H Kiel ni êiuj, tiel ankaü Sir John.
PAGE: Nu, estu tiel! Sciu nun, Sir john, ke
ANNE PAGE (genuigante): Pardonon, bona patro; pardonon, ALia trompsinjoro Brook promeso via plenumigos,
bona patrino mia 1 Car Ia sinjorino Ford êi-nokte kun li enlitigos !
PAGE: Nu do, filino, kial vi ne kuniris kun Ia sinjoro Slender ?
S-INO PAGE: Kial vi ne kuniris kun sinjoro Ia kuracisto ?
FI NO.

Ilil
I
ALIAJ TRADUKOJ DE STEPHEN A. ANDREW

WILLIAM SHAKESPEARE
ANTONIO KAJ KLEOPATRO
90 pagoj. Broâurita 25. 6p.

ROMEO KAJ JULIETO
84 pagoj. Broâurita 28. 6p.
Prozaj tradukoj de du mondkonataj dramoj.

OLIVE SCHREINER
ROMANO PRI AFRlKA BIENO
272 pagoj. Broâurita 25. 6p.

UNDINO
283 pagoj. Bindita 55.
Du romanoj, kiuj priskribas Ia vivon en Sud-Afriko
antaü 50 jaroj.

Eldonitaj de

THE ESPERANTO PUBLISHING COMPANY L TD.
Mendu êe gia agentejo en via lando, aü êe

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO,
HERONSGATE, RICKMANSWORTH, HERTS., ANGLU}O