Você está na página 1de 1

Klucz odpowiedzi ab

Organizm czowieka.
Skra powoka organizmu
Nr zad. Oczekiwana odpowied Kryterium punktowania
Grupa a Grupa b
1. anatomia fizjologia za prawidow odpowied
1 p.
2. ucze podkrela: B, D, E ucze podkrela: A, C, D za kade prawidowe podkrelenie
1 p.; razem 3 p.
3. wkno miniowe, tkanka komrka kostna, tkanka kostna, za ustalenie prawidowej kolejnoci
miniowa poprzecznie prkowana ko ramienna, ukad szkieletowy 1 p.
szkieletowa, biceps, ukad miniowy
4. ucze wpisuje kolejno: ucze wpisuje kolejno: za prawidowe wypenienie kadego
pobieranie / trawienie pokarmu / wymiana skadnikw midzy wiersza 1 p.; razem 3 p.
usuwanie niestrawionych resztek osoczem a tkankami / udzia w
pokarmu; oddechowy; szkieletowy obronie przed szkodliwymi
czynnikami; utrzymywanie ciaru
ciaa i nadanie mu okrelonego
ksztatu; wydalniczy
5. ucze wskazuje: osoba 3 ucze wskazuje: osoba 2 za wybranie prawidowej odpowiedzi
1 p.
6. ucze wskazuje: gruczo potowy i ucze wskazuje: gruczo potowy i za kade prawidowe wskazanie wraz
naczynia krwionone gruczo ojowy z podaniem nazwy 1 p.; razem 2
p.
7. A D za wybranie prawidowej odpowiedzi
1 p.
8. ucze podkrela: melanina ucze podkrela: kolagen za prawidowe podkrelenie 1 p.
9. naskrka naskrka za prawidowe uzupenienie zdania
1 p.
10. P, F, P, F F, P , F, P za prawidowe oznaczenie kadego
zdania 1 p; razem 4 p.
11. D C za wybranie prawidowej odpowiedzi
1 p.
12. prawidowe zwenie naczy prawidowe rozszerzenie naczy za kady prawidowy wybr 1 p.;
krwiononych, zmniejszenie krwiononych, zwikszenie razem 4 p.
przepywu krwi w naczyniach przepywu krwi w naczyniach
krwiononych, skurcz mini krwiononych, rozlunienie mini
przywosowych, zmniejszenie przywosowych, zwikszenie
aktywnoci gruczow potowych aktywnoci gruczow potowych
13. Pot i rozszerzone naczynia Gsia skrka jest mechanizmem za prawidowe wyjanienie 1 p.
krwionone w skrze twarzy stanowi chronicym organizm przed utrat
mechanizm zapobiegajcy ciepa.
przegrzaniu organizmu / utrzymujcy
sta temperatur ciaa.
14. A 3, B 1, C 4, D 2 A 3, B 1, C 5, D 2 za kade prawidowe
przyporzdkowanie 1 p.;
razem 4 p.
15. C C za wybranie prawidowej odpowiedzi
1 p.
16. Receptory maj zdolno adaptacji do Receptory w skrze s za prawidowe sformuowanie
warunkw otoczenia. rozmieszczone nierwnomiernie: hipotezy 1 p.
na zewntrznej powierzchni skry
przedramienia jest mniej
receptorw, natomiast na
wewntrznej powierzchni skry
przedramienia jest wicej
receptorw.
17. ucze wpisuje kolejno: ucze wpisuje kolejno: za ustalenie prawidowej kolejnoci
4, 2, 1, 3 3, 4, 2, 1 1 p.
18. zaczerwienienie / zniszczenie skry / Sino czerwony kolor skry / za prawidowe wypisanie dwch
pcherze wypenione pynem / obrzk obrzk / pcherze wypenione objaww 1 p.
pynem / zniszczenie czci
naskrka

Você também pode gostar