Você está na página 1de 6

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA

U praksi esto se susreemo sa situacijama kada unaprijed platimo neki troak ili unaprijed
naplatimo neki prihod. U ovakvim i slinim situacijama potrebno je da se koristimo
vremenskim razgranienjima. Svrha vremenskih razgranienja jeste da se objektivnije
iskae rezultat poslovanja, odnosno da se prihodi i rashodi evidentiraju iskljuivo u periodu
u kojem su i nastali.
Vremenska razgranienja ustvari predstavljaju posljedicu primjene naela nastanka
poslovnog dogaaja. Prema naelu nastanka poslovnog dogaaja, uinci poslovnih
dogaaja (transakcija) priznaju se kada nastanu (a ne kada se isplati ili primi novac ili
njegov ekvivalent) i evidentiraju se u poslovnim knjigama te ukljuuju u finansijske
izvjetaje perioda na koje se odnose.

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA (AVR)

U lanu 10. Pravilnika odreena su dugorona aktivna vremenska razgranienja (grupa


konta 09), dok su u lanu 23. Pravilnika odreena kratkorona aktivna vremenska
razgranienja (grupa konta 28).

Aktivna vremenska razgranienja imaju svoju poziciju u bilansu stanja na strani aktive, tj.
ona ustvari imaju karakter dugoronih ili kratkoronih sredstava. Dva najea tipa aktivnih
vremenskih razgranienja su:
Unaprijed plaeni trokovi i
Obraunati a nenaplaeni prihodi

Unaprijed plaeni trokovi


Koritenjem vremenskih razgranienja udovoljava se zahtjevima realnog prikaza poslovnog
rezultata pravnog lica, bez obzira kada je dogaaj fakturisan ili plaen.

Unaprijed plaeni trokovi predstavljaju plaene trokove budueg perioda. Kao primjer
moemo uzeti unaprijed plaene trokove reklame, osiguranja, pretplate na asopis i sl.
trokove.
Aktivna vremenska razgranienja trokova odnose se na trokove koji su
fakturisani ili plaeni, a koji se odnose na budui period.

Radi realnog prikazivanja poslovanja pravnog lica, iskazani (unaprijed plaeni) troak sa
fakture knjii se u bilansu stanja na strani aktive kao vremensko razgranienje.

Primjer:

Drutvo A platilo je dana 01.01.2013. godine godinju pretplatu na struna izdanja


konsultantske kue X u iznosu od 1.200 KM, plus 204 KM PDV-a.

Knjienje:

R. Opis Konto Iznos


Duguje Potrauje
br.
1. Unaprijed plaeni rashodi 280 1.200
PDV u primljenim fakturama 270 204
Dobavljai 432 1.404
Za fakturu asopisa
2. Dobavljai 432 1.404
Transakcijski raun - domaa valuta 200 1.404
Za plaenu fakturu
3. Trokovi pretplate na asopis 5507 100
Unaprijed plaeni rashodi 280 100
Za priznavanje troka u januaru 2013

Komentar:

U stavu 1) razgraniili smo trokove za period od godinu dana u punom iznosu od 1.200
KM. U sluaju da smo 01.01.2013. godine teretili trokove na kontu 5507 za 1.200 KM
imali bi iskrivljenu sliku bilansa uspjeha pri predaji polugodinjeg obrauna za period
01.01 31.6., jer su u do tog perioda trokovi dospjeli u iznosu od 600 KM a ne 1.200 KM.

U stavu 2) platili smo dobavljau iznos koji dugujemo, u punom iznosu.

U stavu 3) isknjiili smo dio razgranienja za prvi mjesec u kojem je nastao troak u iznosu
od 100 KM (1.200/12m = 100 KM). Za svaki naredni mjesec opet emo isknjiiti sa konta
280 iznos od 100 KM na konto 5507, i tako sve punih godinu dana dok traje pretplata.
Stavke vremenskih razgranienja koje se odnose na unaprijed obraunate trokove poetno
se mjere u visini obraunatog iznosa (iznosa na fakturi). U sluaju kada su za dio unaprijed
plaenih trokova (u naem primjeru iznos od 100 KM) budueg perioda ispunjeni uslovi
priznavanje u bilansu uspjeha, za taj dio se smanjuje vrijednost unaprijed obraunatih
rashod sa konta 280. Pravno lice treba prestati priznavati unaprijed plaene trokove kada
se obraunati trokovi vie ne odnose na budui period.

Obraunati, a nenaplaeni prihod

U aktivi na grupi konta 28 evidentiramo aktivna vremenska razgranienja za prihode koji


su zaista realizovani, ali za koje nije izdata faktura. Radi realnog finansijskog prikaza,
prihod koji je nastao e se i knjiiti, ali kao protustavku neemo knjiiti potraivanje od
kupaca (jer faktura nije izdata) ve knjiimo aktivno vremensko razgranienje. Aktivno
vremensko razgranienje prihoda, koristi se kako bi se premostio period od vremena
obrauna prihoda i nastanka ili naplate potraivanja. Pravno lice kada proda ili iznajmi
odreeno sredstvo moe odmah poslati fakturu radi naplate istog, ali takoer moe i
odloiti ispostavu fakture za neki budui period. Iako je pravno lice odluilo da fakturu ne
urui odmah, prihod koji je nastao iz osnova prodaje ili iznajmljivanja sredstva, mora se
priznati. U praksi ovakve situacije, gdje se roba proda ili usluga izvri u jednom periodu, a
faktura ispostavi u drugom periodu, uopte nisu rijetke.
Primjer:
Pravno lice A izvrilo je 31.12.2012. godine uslugu reklamiranja pravnog lica B.
Pravna lica su ugovorom odredila da se faktura za izvrenu reklamu ispostavi i plati u
periodu od 01.01. 2013 31.01.2013. godine. Usluga/troak reklamiranja iznose 500 KM
(+PDV 85 KM).

Knjienje u 2012. godini


R. Opis Konto Iznos
Duguje Potrauje
br.
1. Potraivanje za nefakturisani prihod 282 585
PDV po osnovu nefakturisanih isporuka 4781 85
Prihod od vrenja usluga 611 500
Za nefakturisani prihod

Knjienje u 2013. godini


R. Opis Konto Iznos
Duguje Potrauje
br.
2. Kupci u zemlji 211 585
Potraivanje za nefakturisani prihod 282 585
Za nefakturisani prihod
3. Transakcijski raun - domaa valuta 200 585
Kupci u zemlji 211 585
Za naplatu potraivanja

Komentar:
U stavu 1) knjiili smo prihod koji je nastao u 2012. godini, a kao protustavku knjiili smo
aktivno vremensko razgranienje iz razloga to smo slanje fakture ugovorili u narednom
obraunskom periodu. Bitno je naglasiti da pri knjienju obraunatog a nenaplaenog
prihoda imamo i obavezu knjienja PDV-a u periodu nastanka prihoda.
Prema lanu 17. Zakona o PDV-u (Slubeni glasnik BiH, broj 9/05, 35/05 i 100/08),
poreska obaveza nastaje u momentu kada se izvri jedna od sljedeih radnji, koja god bude
najranija:
1. isporuka dobara ili vrenje usluga;
2. izdavanje fakture u skladu s ovim zakonom;
3. plaanje ili djelimino plaanje izvreno prije izdavanja fakture;
4. nastanak obaveze plaanja carinskog duga kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema,
u momentu kada bi nastala obaveza plaanja tog duga;
5. za promet dobrima i uslugama prema l.5., 6. i 9., po isteku poreskog perioda za vrijeme
kojeg je izvren promet; i
6. za svaku izmjenu u poreskoj osnovici prema lanu 20., kada se izda faktura ili drugi
dokument.

U stavu 2) ispostavili smo fakturu, tako da smo isknjiili vrijednost sa konta 282
Potraivanja za nefakturisani prihod, u korist potraivanja od kupaca.

U stavu 3) naplatili smo potraivanja od kupaca.