Você está na página 1de 39

Flipped Classroom Prasekolah

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Sektor Pengurusan Prasekolah
OBJEKTIF
Meningkatkan kualiti pendidikan Mewujudkan suasana
prasekolah, pembelajaran yang kondusif,
Menyediakan model kelas
prasekolah

KUMPULAN RINTIS 2015


SK GITA SK KELANA JAYA 2 SK BUKIT PADANG SK SENTUL 1 SK PENGGU

SARAWAK SELANGOR SABAH KUALA LUMPUR KELANTAN

SK BERTAM INDAH SK TEMERLOH JAYA SK MUZAFFAR SYAH SK PRESINT 8(2) SK PENDIDIKAN KHAS SEREMBAN

PULAU PINANG PAHANG JOHOR PUTRAJAYA NEGERI SEMBILAN


Flipped Classroom Prasekolah

*Meningkatkan kualiti prasekolah

Suasana pembelajaran yang kondusif


21st Century Classroom pembelajaran berpusatkan murid
Kenapa?
Membentuk susun atur fizikal kelas
Model pembelajaran berfokuskan minat serta kecenderungan murid
dan berasaskan projek,
Bagaimana?
KBAT dalam STEM menerusi kemahiran berbahasa
P&P Learning Through Play dan Fun Learning
Guru lebih kreatif dan berinovasi dalam PdP
Kelebihan
Kesenian &
Kreativiti

Literasi
Ecoliteracy
Kewangan

A place for A Welcoming


learning Place

Literasi Literasi
A place of A Great place
Media Siber
beauty to be

A place to be A Creative
a child environment Kecergasan
Literasi
Fizikal &
Sosial &
Literasi
Emosi
Literasi Kesihatan
Globalisasi
&
Kepelbagaia
n Budaya
Kerangka Konsep
Flipped Classroom Prasekolah
Suasana pembelajaran berfokuskan aktiviti bertema
PERALATAN
/FIZIKAL Susunan perabot dan peralatan yang sesuai dengan
usia murid dan menarik (minimalis)
Suasana yang mendorong pembelajaran aktif

Suasana pembelajaran yang


kondusif dan berkesan
Guru Besar, Guru Prasekolah,
Pembantu Pengurusan Murid & Kerangka
Murid Konsep
MATLAMAT OUTCOME
PERSONEL Re-modelling / OBJEKTIF
Kelas Murid yang bersedia
Prasekolah ke tahun satu dari
aspek JERI dan Sosial

KAEDAH KOMUNITI BIDANG /


TUGAS
Pengurusan Kelas Stakeholders yang aktif dan Akdemik
Pengurusan Murid berkesan Ibu bapa / penjaga
Koakademik
Perancangan aktiviti PdP Masyarakat setempat
Sahsiah
Agensi kerajaan
Keselamatan
NGO atau syarikat swasta
Keceriaan

Rajah 2. Kerangka Konsep Flipped Classroom Prasekolah


(Engestroms Expended Activity Theory Model)
PERANAN GURU BESAR,
GURU PRA & PPM
GURU BESAR SEKOLAH

GURU PRASEKOLAH
Tanggungjawab kepada kelas
prasekolah secara menyeluruh, PEMBANTU PENGURUSAN MURID
termasuk pemantauan dan Bidang Kurikulum (RPT, RPH,
pencerapan kelas PdP dan Pentaksiran )
Pengurusan dan Pentadbiran
Memastikan guru yang Bidang Kokurikulum (Rancang
mempunyai opsyen prasekolah dan laksana : Sukan, Bimbingan & membantu PdP
Memastikan setiap kelas Koakademik, dan Rekreasi ) Penyediaan Makanan dan
prasekolah ada PPM N17 Bidang Prasarana (Kelas yang kebersihan
Mengetahui jumlah peruntukan selamat dan kondusif)
dibelanjakan mengikut Bidang Kewangan (Membuat
prosedur ABM)
Memastikan kurikulum
prasekolah dilaksanakan
sepenuhnya
Menjalinkan hubungan baik
antara pihak sekolah, ibu bapa
dan komuniti (PIBK)
WAY FORWARD
Pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan

Pembelajaran berasaskan outcome

Meningkatkan peranan profesional guru

Murid belajar secara aktif dan bermakna

Model untuk replikasi @ adaptasi

Trend-setter bagi perkembangan holistik


kanak-kanak
Berdasarkan keperluan penguasaan akademik murid
Berdasarkan pembelajaran dengan lebih cepat dan efektif. Guru mengajar
yang dialami melalui murid kemahiran dan pengetahuan berasaskan
perlaksanaan aktiviti literasi dan numerasi secara khusus dan berfokus
berfokuskan murid

Pedagogi
Constructive
Integrating Approach
Approach Direct Instruction
Experiential Approach
Learning

Gabungan kaedah
pembelajaran mengikut
kesesuaian situasi dan
kesediaan kanak-kanak
Kurikulum dan Pentaksiran

Guru perlu memahami KSPK:


Peruntukan bahasa di dalam PdP (Bahasa
Malaysia 600 minit & Bahasa Inggeris 600
minit) SPI Bil. 9 Tahun 2010
Penguasaan Literasi dan Asas Numerasi
Pencarian bahan mengajar dari pelbagai
sumber
Pentaksiran sepanjang masa :
proses pelaksanaan tugasan
hasil tugasan
FLIPPED CLASSROOM VS PRASEKOLAH BIASA
Re-modelling Prasekolah Biasa
Susun Atur Perabot Susun atur perabot di buat Susun atur perabut tidak
dalam bentuk pusat membentuk pusat pembelajaran
pembelajaran Susun atur adalah statik
Susun atur perabot berubah Ruang pembelajaran adalah lebih
mengikut kesesuaian aktiviti kepada pameran bahan P&P
murid Hiasan kelas yang keterlaluan dan
tidak menyumbang kepada
keberkesanan P&P
Pengajaran & Aktiviti berpusatkan murid Guru berperanan aktif mengajar
Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan Aktiviti berpusatkan murid kurang
pembelajaran bersepadu berlaku
Beberapa aktiviti berasaskan
projek yang berbeza dilakukan
serentak mengikut pusat
pembelajaran
Perancangan Aktiviti / Perancangan aktiviti P&P adalah Aktiviti P&P terikat kepada blok
Jadual fleksibel berdasarkan kesediaan jadual waktu yang menetapkan
dan kemampuan murid agihan aktiviti mengikut tunjang
menyelesaikan aktiviti
Kurikulum KSPK KSPK
PdP Flipped Classroom Prasekolah

Semasa
Perancangan
sistematik
PdP memberi ruang
dan peluang untuk Interaksi secara
murid berfikir interaktif Refleksi PdP yang
Persekitaran kelas Mendengar idea konsisten
yang sesuai dan murid Maklumat
berkesan Merangsang minat pentaksiran untuk
Perbincangan dan rasa ingin tahu menambah baik PdP
dengan Mentor
Mentaksir murid
Komunikasi
secara berterusan
Aplikasi Th eo ry o f
Selepas
Sebelum Con strain t
Guru Prasekolah & Mentor
Siapa mentor?
Guru Bahasa Inggeris Tahap 1
Apa peranan mentor?
Membimbing guru prasekolah
sehingga yakin untuk
melaksanakan PdP dalam
Bahasa Inggeris (SPI
Bil.9/2010)
Membantu guru prasekolah
merancang aktiviti yang sesuai
dalam Bahasa Inggeris
Membuat perjumpaan rutin
dengan guru prasekolah
sekurang-kurangnya 2 jam
seminggu
Melapor progres penguasaan
guru prasekolah dalam
Bahasa Inggeris kepada Guru
Besar
Cadangan Tempoh Perjumpaan
Guru & Mentor
Waktu Pendidikan
Cadangan 1 Sekolah 1 Sesi Islam
2 jam seminggu

Satu jam terakhir


Cadangan 2 Sekolah 2 Sesi persekolahan 2
kali seminggu

Pada bila-bila
masa yang sesuai
Perjumpaan
Cadangan 3 tertakluk kepada
fleksibel
perjumpaan 2 jam
seminggu
Pelan Lantai

Pilihan pelan lantai kelas Re-


modeling adalah tertakluk kepada
pilihan Model
Komunikasi

memperkukuhkan
perkembangan kemahiran
berbahasa dan seni bahasa
aktiviti-aktiviti yang dijalankan
adalah berbentuk hands-on
dan minds-on
berupaya memberi pendedahan
serta rangsangan dalam
mendepani cabaran semasa
belajar mengikut keupayaan
dan cara yang terbaik
untuk mereka
STEM

meneroka alam sekitar


kanak-kanak berdikari,
mempunyai keyakinan diri
dan ingin tahu
peneroka yang aktif dan
kreatif serta berani
mencuba pelbagai idea
belajar mengikut
keupayaan dan cara yang
terbaik untuk mereka
Kreatif dan Manipulatif
meneroka secara bebas tentang
kehidupan seharian dalam aktiviti
seni visual, muzik dan gerakan,
kreativiti dan main peranan
aplikasi kehidupan dalam
pembelajaran melalui bermain
melatih diri belajar membaca,
menulis dan mengira secara tidak
langsung melalui bermain
bersama rakan-rakan
Fizikal
menggunakan bahan-bahan
konkrit/maujud
memperolehi pengetahuan dan
meningkatkan perkembangan
kognitif, psikomotor, sosioemosi
dan kreativiti
meningkatkan kemahiran motor
kasar
meningkatkan pengalaman
penerokaan ruang
menerapkan keprihatinan murid
terhadap aspek keselamatan,
kesihatan dan kepekaan
terhadap persekitaran
Children Problem-Solving Tools

Teknik menghadapi karenah murid semasa


dalam kelas
Cadangan penyelesaian
isu tingkah laku murid
Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti
Jalinan kerjasama yang baik
Meningkatkan pelibatan ibu
bapa dalam pembelajaran
Meningkatkan rasa
tanggungjawab dan peranan ibu
bapa
Menggalakkan komuniti
menyumbang dan membantu
Meningkatkan kepercayaan dan
keyakinan mereka tentang kualiti
prasekolah
DAPATAN RINTIS 2015
Kesan Kepada Murid Kesan Kepada Guru
gembira dan selesa beraktiviti lebih fleksibel dalam merancang P&P
lebih teransang dan berminat mengikuti tidak terikat dengan blok jadual
P&P mengikut tunjang
menjadi lebih berdisiplin dan fokus lebih memahami keperluan P&P
semasa P&P bersepadu
menjadi lebih berkenyakinan untuk lebih berkeyakinan untuk bereksplorasi
bercakap / menyuarakan pendapat dan berkreatif dalam merancang P&P
dapat melakukan aktiviti hands-on
dalam proses P&P

Rumusan
Guru yang memahami konsep re-modelling lebih fokus dalam merancang dan
melaksanakan P&P berkesan.
Sikap positif pentadbir dan guru untuk berubah berperanan besar dalam
menjayakan rintis ini.
Manual dan latihan khusus kepada kefahaman konsep kelas re-modelling adalah
signifikan dalam kejayaan rintis.
SK GITA SK KELANA JAYA 2 SK BUKIT PADANG SK SENTUL 1 SK PENGGU

SARAWAK SELANGOR SABAH KUALA LUMPUR KELANTAN


Transformasi Fizikal: SK Kelana Jaya 2
April Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Sentul 1
April Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Penggu
April Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Bukit Padang
April Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Gita
April Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi PdP: SK Kelana Jaya 2
April Jun 2015
Transformasi PdP: SK Sentul 1
April Jun 2015
Transformasi PdP: SK Penggu
April Jun 2015
Transformasi PdP: SK Bukit Padang
April Jun 2015
Transformasi PdP: SK Gita
April Jun 2015
Penutup
Rintis Re-modeling Kelas Prasekolah ini adalah
untuk menghasilkan pendidikan prasekolah
yang berkualiti melalui pendekatan bersepadu
dan menyeluruh
Memberi impak kepada kemenjadian murid
Menyediakan ruang pembelajaran yang
bermakna dan berkesan kepada kualiti
pendidikan
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Model A
Model B
Model C
Model D
Model E