Você está na página 1de 24

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.

SGRA3012 PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH
DAN DASAR
TUGASAN: REKA BENTUK KURIKULUM

PROGRAM PENSISWAZAHAN
GURU SEKOLAH RENDAH
NAMA PELAJAR:
1. ALUNI BINTI ABDUL RAHIM 210065
NO.K/P:790216-07-5570
NO.TEL: 012-4029897
2. YUSLINA BINTI YUSOB 210074
NO.K/P:760925-02-5114
NO.TEL: 012-4517872
3. NOOR ANATI BINTI NOOR LAJIS 210105
NO. K/P: 820404-02-5524
NO.TEL : 012-3162544
4. ROZITA BINTI ABDUL HAMID - 210156
NO K/P: 771112-02-5874
5. NORLIZA BINTI MD SHARIF - 210154
NO K/P: 760927-02-5214
6. JAMALIAH BINTI TONGKOL - 210245
731217-13-5934

1
NAMA PENSYARAH: TN.HJ.ABU HASSAN BIN OTHMAN

REKA BENTUK KURIKULUM

PENDAHULUAN

1. Sejarah perkembangan kurikulum di Malaysia

Pembentukan kurikulum negara telah berubah dari masa ke semasa

mengikut peredaran zaman dan keperluan antaranya, sejarah pendidikan negara

telah mengalami perkembangan sejajar dengan pembangunan dan kemampuan

negara. Perkembangan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah melalui lima

fasa iaitu pada zaman pramerdeka (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957-

1970), zaman dasar ekonomi baru (1971-1990), zaman dasar pembangunan negara

(1991-2000) dan zaman dasar wawasan negara (2001-hingga sekarang). Pada

zaman pramerdeka iaitu pada zaman pemerintahan British, sekolah di Tanah

Melayu telah dibahagikan kepada empat aliran iaitu sekolah Inggeris, Cina, Tamil

dan Melayu yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berbeza.

Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan terdapat beberapa laporan telah

dihasilkan, antaranya Laporan Barnes (1951) yang bertindak untuk menyemak dan

memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu, Laporan Fenn-Wu (1951) yang

bertindak untuk menyemak pendidikan kaum Cina, Ordinan Pelajaran (1952) iaitu

bertindak untuk mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem

persekolahan kebangsaan dan Laporan Razak (1956) yang bertindak untuk

meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk

perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua, bahasa Melayu

2
sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran

dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

1.2 ZAMAN PASCA MERDEKA

Pada zaman pasca merdeka pula, Ordinan Pelajaran (1957) telah digubal

berdasarkan Laporan Razak yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras

Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh

Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan jawatankuasa ini

menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan

bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum yang sama pada

semua peringkat. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962

dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar.

Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan

tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan

pada tahun 1964. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar

yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat

mulai tahun 1992.

1.3 ZAMAN DASAR EKONOMI BARU

Zaman Dasar Ekonomi Baru ialah zaman ketiga dalam sejarah perkembangan

pendidikan negara. Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah yang

menekankan kesimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan

ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia, 2008). Dasar Ekonomi Baru

dilancarkan melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) dengan sasaran

3
tempoh masa 20 tahun. Dalam tempoh ini, pendidikan telah diberikan

keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat

dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum di

Malaysia. DEB dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaitu

membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat

untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum

mengikut fungsi-fungsi ekonomi.

Selain itu, terdapat banyak perubahan pendidikan yang berlaku dalam tempoh

tersebut, Antaranya ialah Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama di

sekolah menengah dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1982 di

Semenanjung Malaysia dan Sabah. Manakala di Sarawak pula ia dilaksanakan

pada tahun 1990. Di samping itu, penggunaan Bahasa Inggeris di sekolah

menengah juga diberi tumpuan dan penekanan. Sementara itu, sekolah rendah

kerajaan dan bantuan kerajaan terus mengekalkan penggunaan bahasa ibunda

masing-masing. Ini selaras dengan Akta Pelajaran 1961 iaitu menggunakan

bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar di sekolah. Antara perubahan

lain yang berlaku ialah Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan mata

pelajaran Sivik bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Untuk

menghasilkan teanaga pekerja yang berkemahiran tinggi, mata pelajaran

Pendidikan Sains dan Teknikal pula diberi penekanan di peringkat sekolah

menengah. Perubahan terakhir yang dilaksanakan pada zaman ini ialah

meningkatkan peluang pemdidikan untuk warganegara Malaysia di samping

memperbanyakan lagi kemudahan fizikal dan infrastruktur terutamanya di

kawasan luar Bandar.

4
1.4 ZAMAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Zaman Dasar Pembangunan Negara pula adalah rentetan daripada Zaman

Dasar Ekonomi Baru. Pada zaman ini, bidang pendidikan mengalami lebih

banyak perubahan berbanding dengan zaman sebelumnya. Antaranya ialah

penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999, menaik taraf kelayakan guru-

guru iaitu daripada peringkat sijil kepada diploma, menaik taraf Makab Sultan

Idris kepada Unversiti Sutan Idris dan yang terakhirnya menaik taraf Sekolah

Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. Kesemua

perlaksanaan ini adalah berasaskan dasar pendidikan yang diperkukuhkan lagi

melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta seperti Akta Pendidikan 1996,

Akta Insititut Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta Majlis Pendidikan Tinggi

Negara 1996 dan akta-akta lain yang berkaitan dengan pendidikan.

1.5 ZAMAN DASAR WAWASAN NEGARA

Zaman kelima dalam sejarah perkembangan kurikulum ialah Zaman Dasar

Wawasan Negara. Zaman ini juga dikenali dengan alaf ke-21, iaitu zaman

teknologi maklumat. Tempiasnya juga turut dirasai dalam sistem pendidikan di

Malaysia. Oleh yang demikian, pihak Kementerian Pelajaran telah membuat

penambahbaikan dan pemantapan dalam sistem pendidikan terutamanya

dalam perundangan, dasar dan program utama agar ia selari dengan arus

pemodenan yang berlaku. Antara dasar yang dilaksanakan ialah pengajaran

dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun

5
2003. Manakala program yang dijalankan pula ialah Program j-QAF iaitu

diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan lagi pada tahun 2006 bagi

memastikan murid Islam Tahun 1 hingga Tahun 6 menguasai Jawi, Al-Quran,

Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah. Di samping itu,

perubahan bermakna yang berlaku dalam sejarah perkembangan pendidikan

negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)

pada tahun 2004. Penubuhan tersebut telah menyebabkan tanggungjawab

Kementerian Pelajaran Malaysia hanyalah tertumpu kepada pembangunan

pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan

pendidikan guru.

2.0 DEFINISI KURIKULUM

Kurikulum pada dasarnya berasal daripada perkataan curere yang

merupakan perkataan latin yang membawa maksud jejak atau laluan. Selain

itu, kurikulum dalam bahasa inggeris memberi maksud jelmaan. Kurikulum

dapat didefinisikan sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di

sekolah, senarai kesemua mata pelajaran (kursus pengajian) di sekolah dan

institusi pendidkan (Kamus Dewan Edisi Keempat 2007). Manakala definisi

kurikulum mengikut Kamus Pelajar Edisi Kedua ialah semua mata pelajaran

yang diajar di sekolah, kolej dan lain-lain institusi pendidikan. Merujuk

kepada definisi tersebut, jika sesuatu program pendidikan hendak dirancang

dan bertujuan untuk mendapatkan kemajuan yang berterusan diperlukan, maka

konsep tentang sesuatu kurikulum adalah amat penting untuk dijadikan

6
landasan kepada perlaksanaan sesuatu kurikulum tersebut (Ralph W. Tyler

1990).

2.2 DEFINASI KURIKULUM BERDASARKAN PAKAR-PAKAR DAN

PENGKAJI

Terdapat pelbagai definisi terhadap kurikulum yang diberikan oleh

pakar-pakar dan pengkaji. Sesetengah pengkaji berpendapat kurikulum

merupakan satu pengalaman. Menurut Neagly dan Evans dalam Kamaruddin

Hj. Husin dan rakan-rakan (2004) kurikulum ialah semua pengalaman yang

dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah yang bertujuan untuk

membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditetapkan

mengikut keupayaan masing-masing. Saylor dan Alexander mendefinisikan

kurikulum sebagai rancangan dalam menyediakan kesempurnaan

pembelajaran bagi mencapai tujuan secara menyeluruh dan objektif yang

spesifik.

3.0 REKABENTUK KURIKULUM

Kurikulum dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu

reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk

modular. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard

kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.

Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang

7
telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan

bahagian unit inilah yang dinamakan modul. (Kementerian Pelajaran Malaysia

2009).

3.1 KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Oleh yang demikian, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan

berasaskan kedua-dua rekabentuk kurikulum tersebut. Tujuan utama penetapan

standard dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan

kualiti. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid

untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan prasekolah. Kualiti

pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang

berkualiti. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang

perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh

persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria

atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural)

untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian

Pelajaran Malaysia 2009).

3.2 KURIKULUM ASUHAN DAN DIDIKAN AWAL KANAK_KANAK

Dengan ini, kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak

Kebangsaan (Kurikulum PERMATA Negara) dijadikan Kurikulum

Kebangsaan. Skop yang terkandung di dalam Kurikulum PERMATA adalah

8
meliputi 6 bidang pembelajaran dan mengandungi aspek pengasuhan yang

lengkap iaitu perkembangan sosio-emosi, sahsiah dan kerohanian,

perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan pra-

matematik dan pemikiran logik, perkembangan deria dan pemahaman dunia

persekitaran, perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri,

perkembangan estetika dan daya kreatif serta aspek pengasuhan yang meliputi

aspek-aspek keselamatan, pemakanan seimbang, penjagaan bayi dan kanak-

kanak dan amalan pengasuhan.

3.3 MODUL ASAS DAN MODEL BERTEMA

Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis

modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Modul Asas pula terdiri daripada

Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan

Bahasa Tamil) Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan

Matematik. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang

mengandungi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan unsur kreatif,

kritis dan inovatif. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu

kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009).

3.0 KURIKULUM SEMASA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (1960) menjadi asas

kepada pembentukan system dan Dasar Pelajaran Kebangsaan seperti yang

9
termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Ketiga-tiga dokumen ini menegaskan

perpaduan sebagai matlamat utama negara . disamping usaha-usaha juga mesti

dilaksanakan untuk memajukan aspek-aspek pembangunan bangsa dan negara

meliputi kebudayaan , social , ekonomi dan polotik.

Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu garis panduan dalam

bidang pendidikan di Malaysia. Falsafah ini bertujuan mengganjar diri ke

kedudukan yang terkehadapan dengan menggunakan dasar-dasar secara asas

untuk membentuk satu sisitem pendidikan yang seimbang bagi melahirkan

insane yang baik, seimbang dan bersepadu dalam menjayakan hasrat dan citi-

cita negara. Bermula dari satu konsep kepercayaan kepada Tuhan hinggalah

menjadikan murid satu insane yang harmonis dan seimbang dari segi

berpendidikan untuk melahirkan seorang insane yang berbudi perketi yang

baik dan akhlak yang mulia agar insane itu dapat menjadi seorang masyarakat

yang terdidik dan terbaik bagi masyarakat dan negara.

3.2 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah pendidikan menekankan satu konsep yang penting tentang

ilmu pengetahuan, dimana ilmu ini memainkan peranan yang penting dalam

pembangunan insane dan masyarakat. Ilmu ini begitu penting dalam

mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia

dalam bidang pendidikan. Ilmu berfungsi mengubah manusia dan masyarat

yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya.Jika dilihat dengan mata

kasar, kita akan dapat mengetahui bahawasanya pendidikan merupakan satu

proses sepanjang hayat dan proses ini melibatkan penambahan ilmu

10
pengetahuan yang baru dari semasa ke semasa malah ilmu juga dapat

mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada menjadi lebih sistematik, mudah

dan teratur kepada manusia.

Pertalian diantara pencipta, manusia, masyarakat dan negara

menjadikan pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan individu

mempunyai perhubungan yang akrab diatara satu sama lain. Apabila kita

mengkaji, Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diguna pakai dari dahulu

hingga kini dalam bidang pendidikan kita dapati pendidikan bukan sahaja

dengan mendapatkan segulung ijazah atau diploma tetapi untuk pembangunan

diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan ,

ahli keluarga dan masayarakat dan warganegara yang berilmu,

bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti .(rujuk lampiran )

3.3 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Ordinan Pelajaran Malaysia mengalami pelbagai revolusi dan

penambahbaikan setelah mengalami beberapa era dan pasca kemerdekaan.

Pelbagai cabaran yang begitu kompleks menyebabkan wujudnya Dasar

Pendidikan Kebangsaan . Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah bertunjangkan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu bagi melahirkan generasi yang bersayu

padu, seimbang, harmonis daripada aspek jasmani, emosi , rihani dan intelek.

Melalui nilai-nilai ini diterapkan pula satu lagi nilai iaitu kemahiran yang cuba

diserapkan dalam diri setiap murid agar dapat mandatangkan keupayaan

kepada mereka agar mencapai kesejahteraan diri, memberi sumbangan kea

rah kemakmuran dan keharmonian masyarakat dan negara pada masa akan

11
datang. Terdapat banyak perubahan dalam arus pendidikan dari semasa

kesemasa walaupun demikian perubahan itu sentiasa mendatangkan kebaikan

kepada kita . ( rujuk lampiran ).

4.0 TRANSFORMASI KURIKULUM

Kurikulum adalah penunjuk arah bagi murid-murid dan setiap guru di

sekolah. Dasar ini telah dikaji mengambil kira segala keperluan pendidikan

dan status sekolah untuk menjadikan sekolah sebuah sekolah yang klaster dan

cemerlang. Dasar ini perlu lah selari dengan arus perdana dan selaras dengan

falsafah pendidikan kebangsaan. Tranfomasi kurikulum perlulah selaras dan

sejajar dengan arus pendidikan kini. Transfomasi kurikulum ini berfungsi

menjadikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan

membolehkan mereka memperkembangkan potensi dalam pelbagai

sudut.Daripada masyarakat perindusterian perubahan pemikiran manusia

berubah kapada masyarakat berinfomasi penggunaan teknologi manusia

kepada teknologi tinggi. Tranfomasi pendidikan merupakan perubahan

daripada masyarakat perindusterin kepada masyarakat yang berinfomasi.dan

berteknologi tinggi.

4.1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard sekolah (KSSR) yang telah diistiharkan dan

dilancarkan secara berperingkat bermula tahun 2011 merupakan perubahan

dalam transfomasi pendidikan iaitu satu perubahan yang holistic kepada

perubahan yang melibatkan bentuk,bahan dan pengurusan kurikulum di

12
sekolah. Kurikulum pendidikan Malaysia mangalami perubahan akhirnya pada

tahun 1993. Transfomasi ini digubal dalam dua standart utama iaitu dari segi

kandungan standart dan standart pembelajaran. Kandungan standart merujuk

kepada satu pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan

boleh dilakukan dalam satu tempoh persekolahan. Guru-guru menggunakan

modul ini untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran menggantikan

buku teks. Standart pembelajaran pula merupakan satu pencapaian yang boleh

diukur bagi satu kreteria pembelajaran.

4.2 PENGUASAAN 4M

KSSR memberi tumpuan kepada pengguasaan 4 M bagi murid tahap 1

iaitu (membaca, menulis, mengira dan menakul) serta kemahiran asas

teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembanagan soaialemosi,

kerohanian , fizikal, kognatif, sikap dan nilai . Manakala bagi murid tahap 2

pula pembelajaran tertumpu pada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran

asasICT, perkembangan socialemosi, kerohanian, fizikal , sikap dan nilai.

Kemeterian banyak memberikan penumpuan kepada teknologi tinggi dalam

pengajaran seharian .Murid dapat meneroka arus teknologi sejak dari kecil lagi

disamping mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan seharian mereka.

4.3 SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Kurikulum yang berteraskan kapada peperiksaan akan dimansuhkan

dan digantikan dengan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

13
dengan matlamat mengurangkan tekanan peperiksaan awam. Pentaksiran

Berasaskan sekolah adalah untuk memperbaiki pembelajaran murid,

pentaksiran holostik dan berterusan serta membina modal insane dengan lebih

berkesan. Pentaksiran dibahagikan kepada dua nahagian fomatif dan sumatit.

Guru tidak dibenarkan menilai murid serta menetakkan skala yang

menunjukkan kebolehan mereka tetapi guru boleh menilai murid mereka

dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam

meneruskan pembelajaran.Perkembangan murid dapat dipantau apabila segala

hasil kerja mereka disimpan dan direkodkan secara sistematik dalam portfolio.

Ibu bapa, guru boleh merujuk hasil pencapaian murid berkenaan dari semasa

ke semasa . Port folio membolehkan guru menyemak dan menganalpasti

kelemahan murid secara sistematik dan teratur. Pengukuran tahap pencapain

murid dapat dilakukan menerusi standart prestasi yang berupaya menentukan

pengusaaan murid mengikut band satu hinggaenam. Oleh itu mulai taun ini

KSSR diperkenalkan untuk menggantikan KBSR.

4.5 PEMANTAUAN PENILAIAN MURID KSSR

Sejauh mana keberkesanan KSSR tidak dapat dikenalpasti lagi setakad

ini, namun demikaian pihak kementerian dan kerajaan sentiasa mengharapkan

agar KSSR ini dapat menjadi satu kurikulum yang baru dan transfomasi yang

baik bagi generasi kini dan yang akan datang.

14
5.0 PERUBAHAN DALAM KURIKULUM

Perubahan dalam kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah

kepada yang lebih baik ataupun mungkin kepada yang lebih buruk lagi. Ini

disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak

khusus. Memanglah tidak boleh kita terima hakikat bahawa sesuatu perubahan

itulah yang membawa kepada yang lebih buruk lagi. Tetapi ini tidak pula

bermakna yang ianya tidak boleh berlaku ataupun dilakukan (Razali Arof

1991).

5.1 OBJEKTIF PERUBAHAN

Setiap perubahan yang dilaksanakan mempunyai objektif dan

bentuknya tersendiri. Ini bermakna bahawa ahli-ahli pembentuk kurikulum

perlu mengetahui tujuan dan bentuk perubahan yang hendak dilakukan.

Apabila kita berbincang mengenai tujuan dan bentuk perubahan, sebenarnya

kita menyentuh tentang jenis-jenis perubahan. Dalam bidang literatur terdapat

sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. Perubahan tersebut adalah

perubahan bercorak hemeostatik, perkembangan, neomobilistik dan

metamorphistik.

5.2 PERUBAHAN MOMEOSTATIK

Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa

memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna. Perubahan yang

dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja (Razali

Arof 1991). Contohnya ialah Guru Besar B menggantikan Guru Besar A

15
disebabkan Guru Besar A telah bersara. Demikianlah keadaan seterusnya

supaya semua aktiviti yang terlibat dapat berjalan seperti biasa. Dengan kata

lain, perubahan jenis homeostatik ini membawa perubahan yang berciri atau

bersifat kebiasaan.

Perubahan perkembangan bererti wujudnya unsur atau elemen

perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak

pembaharuan kepada yang lama dan dalam konteks bentuk kurikulum yang

telah dibentuk. Ini bermakna ciri-ciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih

dikekalkan. Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan

ataupun alat-alat yang digunakan. Selalunya perubahna jenis perkembangan

ini dilaksanakan untuk mengatasi aktiviti-aktiviti yang lemah setelah dikenal

pasti. Contohnya perubahan dalam isi disebabkan cara-cara yang digunakan

dalam pemilihan isi itu didapati telah tidak sah. Ataupun penukaran dalam

beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan

untuk memilih atau mengenal pasti objektif-objektif untuk kurikulum itu

adalah tidak tepat. Dalam keadaan seperti contoh di atas, maka sesuatu

kurikukum itu akan diubah bagi mewujudkan pembaharuan untuk menjadikan

sesuatu kurikulum itu lebih berkesan (Razali Arof 1991).

5.3 PERUBAHAN NEOMOBILISTIK

Seperti juga dengan perubahan perkembangan, perubahan

neomobilistik juga membawa unsur atau elemen pembaharuan kepada

kurikulum itu. Tetapi ia berbeza dengan perubahan perkembangan disebabkan

perubahan neomobilistik wujud berdasarka faktor-faktor luaran seperti

16
perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. Dengan

demikian, idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil

kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. Kalau perubahan itu tidak

dilakukan, kurikulum tersebut tidak akan membawa faedah kerana ia

mengandungi idea-idea yang tidak boleh diterima lagi. Dengan demikian

kurikulum tersebut perlu diubah atau lebih tepat diperbaharui dengan memberi

perhatian atau memasukkan idea-idea yang baru ke dalamnya (Razali Arof

1991). Oleh itu, kurikulum tersebut akan selari dengan keadaan semasa serta

lebih berfaedah. Namun demikian, perlulah diingat bahawa perubahan

neomobilistik ini tidak membawa pembaharuan yang sangat besar kepada

kurikulum.

5.4 PERUBAHAN METAMORPHITIK

Perubahan metamorphistik pula wujud disebabkan oleh kemasukan

idea-idea baru kepada kurikulum. Perubahan metamorphistik membawa

perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-

kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu

terpaksa ditukar. Bukan sahaja bahagian rasional dan objektifnya perlu

diperbaharui, tetapi juga isi kurikulum tersebut, pendekatan dalam penyusunan

isi, pengajaran dan penilaian kurikulum juga perlu diperbaharui sesuai dengan

kehendak baru mengenai fungsi dan objektif pendidikan (Razali Arof 1991).

5.5 FAKTOR-FAKTOR LAIN MEMBAWA KEPADA PERUBAHAN

KURIKULUM

17
Terdapat berbagai-bagai faktor yang membawa kepada perubahan

sesuatu kurikulum. Kadang-kadang faktor-faktor itu bergerak sendirian dan

kadang-kadang bergabung. Antara faktor-faktor itu ialah kewujudan atau

perkembangan ilmu-ilmu yang baru. Seperti yang kita maklum, kedudukan

ilmu adalah sentiasa berkembang. Kita sering terbaca dalam akhbar, majalah

atau mendengar melalui radio atau melihat melalui kaca televisyen tentang

berbagai-bagai ilmu baru telah berjaya ditemui oleh para saintis terutamanya

mengenai berbagai-bagai aspek yang bersangkutan dengan kehidupan

seharian. Kurikulum yang telah dibentuk perlulah sentiasa dikemaskini supaya

dengan demikian pelajar-pelajar atau penerima kurikulum itu akan

mempelajari ilmu-ilmu yang mutakhir dan tidak mempelajari ilmu yang sudah

ketinggalan zaman atau lapuk yang tidak boleh digunakan lagi.

Seterusnya ialah kehendak masyarakat yang berubah. Kehendak

masyarakat bukan sahaja bermacam ragam tetapi sentiasa berubah. Begitu

juga dengan keadaan sesuatu benda, tidak ada yang kekal dan pasti mengalami

perubahan. Itulah sebabnya kehendak yang timbul pada suatu zaman itu

berbeza dengan zaman yang sebelumnya atau yang akan datang. Banyak

perkara yang boleh mempengaruhi perubahan dalam kehendak masyarakat.

Misalnya elemen pendewasaan ahli-ahli masyarakat itu sendiri. Kehendak

pelajar remaja adalah berbeza dengan kehendak pelajar di peringkat kanak-

kanak. Dengan itu kurikulum yang dibentuk untuk kanak-kanak perlulah

diperbaiki sekiranya kurikulum tersebut ingin pula diberikan kepada pelajar-

pelajar yang telah dewasa.

Perubahan kurikulum juga boleh berlaku disebabkan oleh perkembangan

dasar kerajaan. Sebagai contoh, di Malaysia beberapa tahun yang lalu, Bahasa

18
Inggeris menjadi bahasa perantara di pejabat kerajaan dan swasta, dan juga

bahasa pengantar dikebanyakan sekolah khususnya sekolah Inggeris. Tetapi

menjelang tahun-tahun 1970-an, pihak kerajaan telah mengesyorkan

penggunaan Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi, bahasa urusan, bahasa

perhubungan dan juga bahasa pengantar dari peringkat sekolah rendah

sehinggalah ke peringkat universiti (Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto

1991).

Selain itu, idea-idea baru yang diperkenalkan ke dalam bidang

pendidikan juga boleh mendorong ahli-ahli pembentuk kurikulum melakukan

perubahan terhadap kurikulum yang telah sedia ada. Seterusnya, kurikulum itu

juga boleh dilakukan perubahan dengan memperkenalkan pendekatan dalam

bidang-bidang lain ke dalam bidang pendidikan. Contohnya, ilmu-ilmu dalam

bidang penilaian diperkenalkan ke dalam bidang kurikulum bagi

meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembangan kurikulum. Keadaan

ini sudah tentulah boleh mencetuskan usaha bagi memperbaharui kurikulum

yang sedia ada.

6.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, kurikulum ialah rancangan yang dilakukan dengan

terancang dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum boleh dibina dan

digubal semula untuk kesesuaian dalam pengajaran dan pengajaran

19
berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara.

Guru menjadikan kurikulum sebagai panduan bagi merancang pengajaran dan

pembelajaran di dalam kelas mengikut mata pelajaran yang diajar. Kandungan

kurikulum membantu guru dalam membina perancangan pengajaran dan

menyusun aktiviti pelajar supaya matlamat dan objektif pengajaran dapat

dicapai.

Perubahan kurikulum berlaku dari semasa ke semasa bagi

meningkatkan kualiti pendidikan negara. Perubahan yang dilakukan

bergantung kepada perubahan dan kepentingan semasa. Walau bagaimanapun,

terdapat beberapa jenis perubahan kurikulum iaitu bercorak hemeostatik,

perkembangan, neomobilistik dan metamorphistik. Oleh itu, pusat

perkembangan kurikulum berperanan dalam membentuk kurikulum supaya

dapat diseragamkan di seluruh sekolah. Segala perubahan kurikulum mestilah

berdasarkan kepada falsafah pendidikan untuk memperkembangkan potensi

dan keupayaan individu (Azizah Lebai Nordin et al. 1999).

Oleh itu, perkembangan kurikulum di Malaysia semakin berkembang kini. Hal

ini, selaras dengan perubahan kurikulum yang mewajibkan untuk pendidikan

prasekolah bagi kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Konsep

kurikulum yang dibina tidak hanya memfokus kepada akademik semata-mata

tetapi juga kepada kerohanian dan kemahiran serta perkembangan pelajar

dalam membentuk insan yang berketrampilan.

20
RUJUKAN

Ahmad Durajat. 2008. Pengertian Kurikulum Tersedia.

http;//akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/teori-pendidikan dan-kurikulum/ .

(22 Februari 2010)

Berita Harian. Halaman 5 2009. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Standart Akan

Dirintis. Kuala Lumpur. Dasar Cetak (M) Sdn Bhd.

Hendyat Soetopo Dan Wasty Soemanto.1991.Pembinaan Dan Pengembangan

Kurikulum Sebagai Subtansi Problem Administrasi Pendidikan. Jakarta : PT. Bumi

Askara

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Abd Aziz, 2004. Pedagogi Asas Pendidikan.

Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise.

Nasution.S .2006. Asas-asas kurikulum. Jakarta: PT Bumi Aksara

Pusat Perkembangan Kurikulum. 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan:

Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.

Ralph W. Tyler terjemahan Haji Kamaruddin Hussin dan Hazil Abdul Hamid, 1991.

Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran. Muar : Percetakan Pesta Sdn. Bhd.

Razali Arof, 1991. Pengantar Kurikulum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

21
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. (2001). Pembangunan

Pendidikan 20012010. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.

Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi

melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

22
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan

pelbagai langkah-langkah dan staregi telah disusun antaranya:-

1. Penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar

utama

2. Mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama

3. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan

4. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan

menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu

5. Mendemokrasikan pendidikan

6. Pelaksanaan KBSR dan KBSM

7. Mempertingkatkan pendidikan Islam, kerohanian, moral dan

disiplin

8. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik

9. Mempelbagai kemudahan pendidikan di peringkat university

23
10. Pengajaran bahasa ibunda

11. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum.

24