Você está na página 1de 19

UAPITOLULIV

ruTALEALE*&!jNIE$-
$LffiFuruffiAMruffi
roEffiWffi
MffiilhNGHN-"!IRH
ffiflPffiffiffiH-ffiqwffi
UMTAruffi
,,Respirafia corectd este la fel
de necesard ca gi hrana"
(Vechiproverbhindus)

ffiffi& ffiffisplm&
4. mfrffiwffige
sffiA &wffiAffi ffiWm$& ffinmffi&$LATIE
A" ffiffiSpEffieTne

ffiefini&frm
ft respira reprezintdnevoia fiinlei unnanede a capta oxigenul din mediul
necesarproceselorde oxidaredln organism,gi de a elirninadioxidulde
incon1urdior,
carborrrezultatdin arderilecelulare.

ssffssfmffiffif'etr
l. flndependesnpeFFe de a rnsqira
ffitrH/enfi
Este determinati de menlinerea lntegritdliicdilor respiratoril9i a mu$chilor
de functionarealoneticientd.
respiratori,
Etapelerespiraliei:
aerului incdreat cu oxiEen?n pldm&niSi
a) Ventiplia - reprezintdpAtrn=lnderea
eliminareaaeruluiincdrcateu dioxidclecarbcln.Ventilaliaare doi timpi:lnspiralia9i
expiralia;ea este influenlat&de:
r.permeabilltatea e5ilornespiratorii
;
* concentraliaoxigenuluiTnaerul respinat;
- maturitateacentruluirespiratorbulbar;
- expansiuneacutieitoracice;
- functionareanormalda centrilorcare reEleazdrespie'a!ia.

b) Difuziuneagazelor- este proeesulprin care oxigenuldln alveolelepulmonare


trece in capilareleperialveolaresi CC2 din capilaretrece in alveolelepulmonare'

g7
Este influentatdde:
- diferenlade presiunea Oa in aerul alveolargi concentralia
02 din s6nge;
- stareapereteluialveolar;
- mdrimeasuprafeleialveolare

c) Etapa circulatorie- constdin conducerea02 prin vasele arterialela


lesuturi9i
a COnadus de la tesuturi,prin vaselevenoase,la pl*mAn,pentrua se elimina.Este
influenlatdde: L
- cantitateade hemoglobinddin sAnge;"
- debitulcardiac; 4e
- numdrulde hernatil; ''r,
-. permeabilitatea
reteleiperifericearteriale k
r'4 d) Etapa tisulard- reprezintAschimbulde gaze dintresdnge gi lesuturi,cu
ajutorulunuisistemenzimatic cornplex.
a respiraliei. :"'t
Asistentamedicalifaceobservaliiprivindetapaventilatorie
Frecvenla
Factorii care influenteazd satisfacerea neuoii de a respira respinalEei
Factori biologici - vdrsta- la copii,numdrulde respiralii pe minutestemai
mareca !a adult
- sexul * [a femei, se inregistreazivalori ale frecvenlei
respiratorii
la limitamaxirn5a normatului. La bdrbatila limita
minimi
* statura- la persoanele maiscr.rnde, numdrulde respiralii
pe minuteste mai maredecdtla persoanele inalte
- somnul* in timpulsomnului, frecvenlarespiraliiloreste
maiscdzutddecAtTntimpulstdrlide veghe
* Postura- pozifiacorectaa toraceluipermiteexpansiunea Sgnmotele
pldmanului?n timpul respiraliei.Individursindtos poate nespiratarii
respira Tn ortostatism,gezAnd,culcat. Fozitia care
favorizeazdrespiralia,este cea gezdnd'gi.ortostatici,prin $irnetria
contracliacorespunzhtoare a diafragmei migc&rilor
respiratorii
Alimentalia- influenteazdmenlinereaumiditaliicdilor
respiratoriigi prin aportuide glucozt, favorizeazl,o bund
funclionarea diafragrnei gi a celorlalli
mu$chirespiratori
- Exerciliulfizic* influenleazd frecvenla respiralieio per-
soaneleneantrenate dausemnede oboseald la un efortmai
micdecAtceleantrenate
Factori -.. Emoliile influenleazd f recvenla gi amplitudinea
psihologlci respiraliei.Aceeagiinfluen!5o au plAnsul;rAsul.

98
Mucozititi mucoasarespiratorieeste umedd, secneliireduse,
transparente,
dense Poate fi cauzatdc
Tusea - reprezintd
o expiratie nas, faringe,laringe
fortatd,princarese elimindsecreliile
din cdile respiratorii;este un fenomende proteclieal
organismului

Interuenliile asi$frenteipent!'u rnentinerea independengei


i'n satisface!.ea neuoii
- exploreazideprinderile ale pacientului
de respiralie
- Tnvatdpacientul:
- si facd exerciliirespiratorii
- si facd exercitiide mers,de relaxare
-sd aibd posturiadecvate,caresd favorizezerespiralia
- sd Tnldtureobiceiurile ddundtoare(imbrdcdminte strAmtd,tabagism,mese. Se manifestdca o
copioase)
mai frecvent,de bolile
Aerul pdtrunde cu 1
ll. Nependenfia in satisfacerea {rlevoii defectuoasda tesutu
In satisfacerea
nevoii,se manifestd probleme:
urmdtoarele
'1.Afterareavocii
t
2. Dispneea;
3. Obstrucfiacdilor respiratorii. Ofiopnee

Surse de diff,m$Jltate, Apnee


care determind nesaftFsfacereaneuoiide a respi!.a Bradipnee

- alterareamucoaseinazale,faringiene, Tahipnee
Sursede ordin bnongice,
traheale
fizic sauparenchimului puimonar;tabagism; Amplitudine
- obstruclia
cdilorrespiratorii;
obezitatea;
bandajetoracice; modificatd
dezechilibru
hidroelectnolitic;
dunere Hiperventilafie
Sursede ordin - anxietatea; stresul; Hipoventilalie
psihologic - situaliade crizd
Tuse
Sursede ordin - aerulpoluat,umed
sociologic - altitudinea
inaltd
Hemoptizie
Lipsa cunoagterii - cunoagtereade sine c
- cunoagtereamediuluiambiant
- cunoagtereaaltor persoane Mucozitifi
(sputd) 0

100
wocii
1" AHgenanea
Poatefi cauzatAde proceseinflamatoriila nivelulcdilor respiratoriisuperioare-
nas, faringe,larinEe,dar si de prezenlaaiergenilordin mediulinconjurdtor.

Mfianifest&s"ide dependentd

Disfonie tulburirri ale emisiunii vocale, interesAndinillimea,


intensitateaSi timbrul vocii. Se manifesti sub formA de
rdgugeali,voce stinsd,voce asprA.
Afonie - imposibilitateade a vorbi
Senzaliade * lipsade aer
sufocare

2. Bispnreea
Se manifestd ca o respiratie Esteprovocatd
anevoioasd. de numeroase cauze;
maifrecvent, dargi aleedilorrespiratorii
de bolileinimii9i alepldmAnului, superioare.
Aerul pitrunde cu greutatein plimAn, avAnd drept consecinldoxigenarea
defectuoasi 9i acumularea
a lesuturilor de CO2in sAnge.Pacientul esteanxios"

S/lanifest&ri de dependengS

Ortopnee - poziliefogatd,cu bl"aleleatArnatepe langdcorp, bolnavul


stAnd gez&nd(poziliecare favorizeaz6,respiratia)
Apnee - oprirearesplraliei

Bradipnee * reducereafrecvenfeirespiraliei

Tahipnee - cregtereafrecvenleirespiraliei

Amplitudine * respiralie sauprofundi


superficiati
moditicatd
Hiperventila!ie - pitrundereauneicantitilimaride aerin pldrnAni

Hipoventilalie * pitrundereauneicantitAli
micide aerTnpldmAni
Tuse * expiralieforlati, ce permitedegajareacdilorrespiratorli
superioarede secretiiacumulate
Hemoptizie - hemoragieexteriorizatiprin cavitateabucali, provenind
* plimAni
de la nivelulciilor respiratorii
Mucozitdti * amestec de secreliidin arboreletraheo-brongic,
formate
(sputd) din mucus,puroi,sAnge,celuledescuamate

101
Dispneede tip respiraliedin ce in ce
Cheyne-Stokes mai frecventdajunsd la un F;xr*t*,r"tttx$
egr
grad maxim, dupd care
frecventa scade treptat 9i T"
este urmati de o perioadd Aene --ggEgnln_
de apnee.Ciclulse reia. Paeientulsfi
respireliber,pe
Dispnee inspiralielungd urmatd nas
K[ismaul de o expiralie tor.|afi,,.
apnee.Ciclulse reia*^ ] Jl
Pacientulsd nu
Zgomote - suntde diferitetipuri:crepitante,
romflante,
sibilante devindsurs&de
respiratorii infec!ie
Cianozd - tegumente
vinetela nivelulextremitdlilor:
nas,buze,lobul
R,B l e t " b e rw\nr\ q-if,\*r\$-tq s*.*$iL*&n
K:.*"'$sl, h*)\o,, Oprirea

i btlb+d# s*
n
epistaxisulu!
\\\ \il\\cS\ A\{ lRw+fh Ndc'i\s, *5o tt$
. fJr-r"i."
fJ
Eliil callon Feplri d(\
T\-S..
s etb) '"*\JB
;c,),h"h*lbfti I
Si de
prezenlaunorcorpistriini, pitrungiaccidental - indeosebila
in ciile respiratorii
e'reg
N'iKs-'Kq"dffi:ffiH$-o$t*Htf-. -qr** * Faeientulsd
prezintemu-
fiCIaserespi-
respirafiedificili - bolnavulrespirdpe guri ratoriiumede9i
pe nas integrq

secretii Pacientuls5
secrelii mucoase,purulentesau sanguinolente,
care fnghltfrfdrfi
abundente impiediciirespiralia
dificultate
nazale
Pacientullsd fie
epistaxis - hemoragienazald
echilibrat psihic A
l-I

deformiri ale - devialiede sept,traumatisme Pacientulsfi


nasului prezinterezis- ri
- expirareforlatd tenfd erescutd
strdnut fa!&de infcctie
aspiraliepe nas - smiorcdit Pacientulsd
- cu caracterde tuse uscatdsau umedd,persistentd prezintecfri
tuse
respiratonii UI

cornaj - zgomotinspirator
cu caracterde guierdturd,
auzibilde la perrneabilegi o
distan!6 bund respirafie

tiraj - depresiuneinspiratoriea pdrlilor moi ale toraceluisupra


sternal,epigastru,intercostal ;

102
*
,,:;,,iii:i:,
,,-;*im:ffyfrTftri:*?**u*nft*
- ---* ;
t'---^---*-'*
i i gf.J'TffiffiVHf'$'f"il*-H
C{ffiiffiffi"X';,a+i,,, AS$$TffiNTHB,e["]"$.O${ffiME
$! DELHGATE
Fa*ism{ufimnt /"* rtly*1l.;l /rd;${iftil
re.tg:!r*Iiber, p<* * irreleS:aneae$s*ereliil* nasele
ng{$, ^' urfi*z*$teaenuidin'ril*apere
* m*iEur*r-.inag:urtsuficientde !ichidepe 24 de are
Faciemtls$*ffi mu .* *dt"rr::*
p;x*i*r-rtui
pentrua folosibatistaindividuald,de unicd
I *$*v{riasL{rs* {** fr:N**in!;r
i irufe*{rn * *cir:ca ffia*i*rriuipentruia evita ?mpraptiereasecreliilon
I
i
I
;ra:&!g;
i*.'-'---'"*'--"

i #prir*a * a$n.rapnn:,i*ntul ?ndn*r-ll.litdCIrsal,


cu *apul ?nhiperextensie
e*pimt*xn**[mi *- {:#rn}}rinracu p*lic*le. p* septul nazal, nara care sdn-
ti;i:p 'CeS-1ii i'r'rir"ri-lte
"qCIrnaz"*

Il *
F;'l,s*{*mtuig& ii,**tlivplruifui$nge/*ry;it'erinE*h-ti
.

prr*nii.tte+nxu- I - unr*usst*aeruldii n innap*re


!
*
i::{xisryre*pfr- i rec*manri;,ipaelentuiuirepausvacal absolut
rmtr:rfifl
un:*de Sl i * favur"izeaz* mr:d;i.iit#ti
de c,in'runicare
nonverbald
i Br*t#ffir* i
_.i__-_..-*","*
t_-__*._
j Wm*temta*fi
i|
*;* - - I * ?*trerr-rpe
i
triirn*ntafi*.
,
solid*
I l'ngl'r$t*f*n* i -- rr***rnnn*&gar#eracr-rsolil!!!antiseptice
I, difieultmt* ii *'alirnerutaaza
nacienTui
s:i,llict"rlde
c*lclr"1!e
*- i--.-

Fmcler:tufis* fl* i * pr"*gat*gtripsi!"rr*6:a*i*ntui"in vederea aplicdriitehnicilor


eellilihnatg:*fr$t:* i C* tr':grijrr,:
si ?nvfii.!**ie::.
aspirariisecreliilorbrongice
Pm*i*n{u*H
sl* |i
-- ?irvat*
-" lil'#ft.T#" p:;e*i*'ntr;l
Fiilf;lL'lltiJl r'*
ctrrrteschimh6rilebrugte de tempe-
titS
pneninte
rs*r!s- |I tetr-traSi rJc***rn*{r*fi..nglcmeraliile
tentiit uc'{rssuhr i
tm{etd* $nft*c}l*r II
;-:*"*. -*-*-*T--
;-s&
Pacierrtr*tr !a niv'*:!;r!
r:ia;v;isnwlui
si brsnhiif*r
pnezir;iec&F irivatr i'',ilL:;#nlilrs& tu$eagnd, sA expectoreze gi sA
respiratmrEi r:*i t**"le;',ql;r1;r. l1i{
^ Ui]l*;r.;-i:ii;it+ 'inc;ip:ere
p*rrar**bit*;i * ;iro,,;i;.ii
*liri eU ap6 alcClalizat&
heumrhn*mpirartle * asnrJr s*,;.:;,liiii;,,: brongic**,da.c* este cazul
- " I ri:'r.rili p:.:;iri i'riu I * * f a*n fi i i-nl"rastic;lirespi ratori o
-" asil;i.li; i:*x!|i;";g*z;ir:ci $eu $erlisszanci a pacienlilor cu
lli*[ii]r":L-,
!

103
invald pacientul sd renunle la obiceiurileddunitoare
(furnat)
- administreazdtratamentulprescris:antitusive,eNpectoran-
te, bronhodilatatoare,decongestionanteale rnr.Jcoasei
tra-
heo-brongice
Pacientulsd fie - asigurdpozilieantalgicd
echilibratpsihic - invald pacientulsi utilizezetehnicide relaxare
- pregdtegtepsihicpacientul,in vedereaoricdreitehnicila
care va fi supus (punctii,exameneradiolcgice,endoscopice)

,,Fiecareare v1rsh arterelor sale"


(Cazali)

"] M
B. CIRGULATIA"
Fnecvenla F
Definitie
Circulatia este funcliaprin care se realizeazd migcareasAngelui in interiorul
vaselorsanguine, careare dreptscoptransportul substanlelor nutritivegi a oxige-
nuluila lesuturi, produgilor
dar9i transportul de catabolismde la lesuturila organeie
excretoare.
Un rol important il delinsAngele9i limfa,cuprinsein sistemulcircular, gi inima, Sfigmograrnd
in conditiide integritate a
anatomicd gi functionald.
Asistentamedicald supravegheazd prinurmirireapulsului
circulalia 9i a tensiunii Ritm
arteriale.
Amplitudine
l. IndependenFa in satisfacerea circulatriei (volum)

al PULSUL Tensiunea
Reprezintiexpansiunea ritmicda arterelor,
carese comprimdpe un planosos pulsulul p(
9i este sincroni
cu sistola
ventriculard.
Pulsulia nagteredinconflictul
dintresAngele
existentin sistemularterialgi cel impins ?n timpul sistolei.Acest conflicfse Celeritatea
prindestinderearitmicda arterei.
exteriorizeaz6,
Colorafia
Factorii care influen&eazdpulsul tegumentelor

Factoribiologici | - vdrsta- la copilulmic,frecvenlaeste mai crescutddecAt b) IEIVS/UNEA ARTER


.
la adult;de asemenea, la v&rstnici Reprezintdpresiune
- ind$imeacorporald-persoanele maiscundeau frecvenla Factoriicare determindt
pulsuluimai maredecdta celorTnalte - debitulcardiac
- for[a de contraciiea in
' Deoarece - elasticitatea
gi ca!ibru
in practicAne ?ntAlnimfrecvent cu situalii in care modificdrilerespiratoriideterminA9i
modificiri ale parametrilorcardiovasculari(puls, tensiunearterialA)9i invers am consideratnecesarsd
- vdscozitateasdngelui
tratim nevoiade a avea o buni circulafie,?mpreundcu insdginevoiade a respira. Tensiuneascadede la c
104
- somnui- frecvenlapulsuluiin timpul sornnuluieste mai
redusd
* atimentalia*in timpul digestiei,frecvenlapulsuluicregte
- efortulfizic* determ!ndcregtereafe'ecvenleipulsului,
care
scadedupd incetareaefortului
FactsrE - enroliiIe
l
psnhamflogBa! - plAnsul produccregterea pulsului
frecvenlei
$
* rnAnia J
sms&aEt * mediulambianf- prin concentrafia
FaetsrE Tn oxigen a aerurui
inspie'at,
inrfluenleazd
frecvenlapulsuluI

ffiffi
anmEfes&#rfr
frm de frmc$ependengd
Frecventa Reprezintd num6rul de pulsaliipe minut
- la nou-ndscut + 130-140 pulsali/minut
- la copilul

ffi - Ia '10ani
* la adult
* v&rstnic
rnic+'100-120 pulsalii/minut
+ 90-100pulsaliilrninut
+ 60-80puisali!/minut
+ peste80-90pulsaliiiminut
$flgmogras"ca*
a) anacrotd; b) eatacrotd;
c) inflexiune
dicrotd
* pauzeledintrepulsatiisuntegale,pulsu;iesteritmic
- estedetenrnrnat&de cantitatea de sangeexistentd
?nvase
Arnplitudine
(volurn)
--esternairnareeu c&tvaselesuntmaiaproapecleinim&
* la artereiesimetrice,
volurnuipulsutulesteegal
'-
Tens$unea | estedetermiriatd de fo{a necesarS ln comprimareaarterei,
putsului I Fentru ca unda pulsatildsd dispard
* reprezintdvitezade ridicaregi coborarea undeipulsatile
Geleritatea
- coloralieroza tegumentelor
inclusiva extremitd|ilor
- tegumentele suntcalde

b) IF/VSI{JN8,4 ARTERtAt_A
Reprezint&presiuneaexercitatdde sAngeleairculantasupraperetilorarteriali.
Faetoriicare detenmindtensiuneaarteriald:
- ciet:ltr-li
cardiac
- for[ade contracliea inimii
- elasticitateagi ealibrulvaselor
- vAscozitatea sdngeltii
Tensiuneascaejede ia centruspre periferie.

105
Factorii care influemteaz6 tensiunea arterlal# Tensiunea
diferenfiatd
Factori biologici ; vfursta- tensiuneaeste mai micd la csnil -l -;;$t- pe-l reprezintd
mdsurdce inainteazd ?nvdrstd;se stabilegte
la aduit:cresteI diferenfaT.A.
u-sorla persoanav&rstnicd max.T.A.min
- somnul- tensiuneaarterial*?ntlnrpuis"$nnnului este rnal Menfinerea
mici decAi?nperioadacjeveghe raportuluiintre
activitatea- diurn& produce 0 cregtere a tensiunii T.A. rnax.9i T.A.
arteriale;de asemenea,efortui fizic prerrJucecregterea rnin.
tensiunliarteriale,su revenireala valorile in!!iale ejuf*l*
incetareaacestuia
incetarea acestuia
lnteruen!iile
?00
170
T servlcfu
acas6
!
educd pacientul:
- pentruasigu
- sd-gimenlin
- sd aibii o alin
- sd evite tutur
r* t4 'rfr {? fil
tr {a {s ?{ ft *l a4 tr u, I - sd evite sede
varialia valorilortensionalela o persoani ncri"notensiv#p4Ni - sd poarteimt

Factmri * emoliife,bucuriile,anxi*tatsadeterrnindcrestereatensiunii
psihologlci arteriale l l . De
Factori * clirnatu* * frigul prc;#u*r*va$ocCInstrictie
deci, gi cregte-
sociologici rea tensiuniiart*dale
- c*!dura pnoducevasoeiilata{ie
ciecl,6i sc5derea
tensiuniiarteriale

ManifestHrl de indeperndeng& Tegumente


rnodificate
Tensiunea maximd se V&rsta
obline in timpu! sistolei Modificdride
ventriculare 1 - 3a n i 75-90 50-60rnmHg frecven!da
pulsului
4-"11 ani 90-11CI 60-65rnmHgl
Modificiride

-t
Tensiunea minirn* se 1 ? - 1 5a n i 1 0 0 - 1 2 0 6 0 - 7 5m r n F { g volumale
oblinefn timpuldiastolei '! pulsului
1S"140 75-$0 mml-{g
Modificdri de
vArstnic peste 150 peste'90mrrrHg ritm ale pulsului
_*J
106 q.NSs*-\N.rl
q. \sss-bs
I\\\\
Tensiunea Ex.
diferenliali T . A .d i f . = T . A . m a x . 1 4 0 - T . A " 80 = 60 nrmHg
reprezintd
diferentaT.A.
max.T.A.nnin
Menlinenea
raportuluiintre
T.A.nnax.gi T.A. T.A"min = T$--ngX. +-1sau 2
nrin. 2

lnterwengiile asistentei penf,nu men$inerea independentei


samguine
eie'cLrlagiei

educdpacientul:
- pentruasiEurareacondifiilorigienicedin ?nc}pere(aerisire)
-- sri-$imenlindtegurnentelecurate,integre
- si aibd o alimentalieechilibrath,fSrAexces de grdsirni,de clorurdde
- sd evitetuttinul,consunluiexageratde alcool
- sd evitesedentarismul
- si poarteimbr;icbrnintelejer*, care sf, nu st&njeneascdcirculalia

fir satrlsfaeeree nevoii


nt. frepmrndempe
Ginculmt[afrnmdecuat6

MmmFfest#r$de depemdengfi

Tegumente * refii,p:alide,datorithirighriiinsuficientea pielii


rnodificate - eianntice- coloratlevir:laceea unghiilor,buzelor,lobului
urechii
Modsfic&ride - tehicardie= cregterea f recvenleipulsului
fresventdia - braciicardie = scdderea pulsului
frecvenlei
ulsulul
de
Merdificdiri
volum ale
pulsului
- pr.rlsaritmic
llfiodificiri de
- puls dicrot=
ritm aie pulsulul
slabA,urrnatt ciepauzd
Modificiri ale hipertensiunearteriald = cregtereaT.A. peste valorile TE
tensiunii normale
arteriale - hipotensiunearteriald= sciderea T.A. sub valorilenormale
- modificdriale T.A. diferenliale= varialiileT.A. max. 9i T.A. 1._reprezinti
min. nu se fac paralel 2. esteo res
- T.A. diferiti la segmentesimetrice(bra!stdng,drept) 3. Asistenta recoma
circulatie-----
Hipoxemie - sciderea cantitilii de oxigendin sAnge 4. O funclionarebuni
- diminuareacantitdliide oxigenin lesuturi gi sdnitatea
Hipoxie 5. in evaluareatensiu
Si
d\exb ? ncd&uruc" $xixe:'lsN\i h*qt hN\$![-r 6. Concentrafia oxigen
7. intre tensiuneaarter

s-N Surse de dificultate 8. Dispneeade tip I


gi expiratie_--, urn

De ordin tizic - alterareamugchiului


cardiac,a perelilorarteriali,
venogi;
obstructii
arteriale; inimii
supraincdrcarea
De ordin - anxietatea,
stresul,situaliade crizd
.[
psihologic
-tJ/R"upiratia esteinflu
Lipsacunoagterii cunogtinle insuficiente despre alimentalia echilibratd, l- 2. Respiratiala copiies
fi 3. Apneeareprezrntd a
despresine, despre allii,despreobieceiurilediunitoare f 4. Alterareavociiestec
F 5. Dispneeade tip Che
F .6. Frecventapulsuluila
- Intervengiile asistentei - -5. Cianozaesteun sen
AIV)
f Pentru favorizareat
gluc4i.e,sft nu depundefort
Pacientulcu circulatieinadecvati
$r) Anxietareapacientu
asupra regulilorcleviafdpe r
10. Calitatea aeruluiins
OBIECTIVE TNTERVENTil
AUTONOME
9r DELEGATE
Pacientulsi ' invati pacientul:
SetulA
prezintecircu- " sd intrerupiconsumulde tutun,alcool 1. frecvenla
latie adecvatd . sd aibdalimentaliebogatdin fructe,zarzavaluri 2. tusea;se eliminisec
. sd reducdgrdsimilegi clorurade sodiudin alimentalie S. abandorfarea;respira
4. sdnitateainimii;volu
administreazdmedicaliaprescrisd:tonice cardiace, 5. maxime;minime; dife
antiaritmice, vasodilatatoare,
diuretice, hipotensoare,
antian- 6.21%
ginoase,anticoagulante 7. T.A.min.= lA+*
- urmiregteefectulmedicamentelor 8. lungA;brusci
- aplici tehnicide favorizarea circulaliei:exerciliiactive,
tletui B
pasive,masaje - dispnee
- cianoz6
Pacientul sd fie - informeazlpacientulasuprastadiuluibolii sale,asupra - tuse
echilibrat psihic graduluide efort pe care poate sd-l depund, asupra - tahipnee
- bradipnee-
importanlei tratamentului
continudrii medicamentos

108
B. 1 .r j a
2 "d a

4. da
5. da

1 .a
2.b
3.c
4 o
t r n

,aru reuistfuN'

?, NNEVOTA
TTHA MENfiruffi Tffi$WPHffi&TA,$MA
g$RPTTtUIifII LIruFffiH
ruMMNM&I.E
EefinlSfre
lVenfinereatemperaturiicorpului in iimite normale este
o nseesit*.t* a
nrganismuluide a conservao terrqoeraturA
la un grad aproxinrativconstp.r:i,tr-l*n1-u
a-sir-nentine
u starede bine.

m.fndeperpd,mppp
frfr sssrsfp#mtrem ffi#wsrs
TempsratLiraecrpulul se nrenline *nmstant* dat*nit* *chilihrului
eiintr*
tern]$ggqeuft pi terrnr:liz$.Menfin*r'eaochilibruiuieste aslEurat*de funclionar*$
c*nlriir:riern:*reglat*r!,situali[a hipotalamus.
?n producereade cdldur& * t*trog*noza *, interuin proees*le
biocirirniee,
c&ldurafiincJrezultatulproceselarexidaie din *rganisrn,mai ales prin
activitatea
musculardgi glanduiar&"
ln pierderea de c6lduri&* termcliza '*, intervin mecanisme
fixies, *6idura
pierz&ndu-se pi.inpiele,pl&mAni,riniehi.
Plerderilese reallzeazAprin:
"* EvapCIrare,care reprezintdpierderea ci*ldurii clatoriti{eliminftriitranspiratiei
si
evaporlrii ei prin piele. Respiralia,antreneaz&o pierdere de
caldurd 6i, astfe!,
racireacorpuiui;
* radiafie,care reprezintdpie,rderea
cstcJuriisub fornld de unde electrornagnetice,
atunci cAnd temperaturamediuluiinconjur#toreste rnai mic&
dec6t terrperr:tuna
corpului;

17$
p
'f - conducfie,ca,rereprezintdpierdereacdldurii
- - prin contactuldirectal corpulricu
i obiectereci(bdireci,cuburidb gheal6);
* convecfie,care reprezintdpierderea
cSlduriipnintr-ocirculafiede aer in jurul
corpului(evantai,
vdntrece).
Temperatura mediuluiTnconjurdtorinfluenleazd termogeneza
- cAndtemperatura astfel:
mediuluiincon;urator'scaqe, p" d"ul**1exd, se produceo
cre$terea activitdtiimusculare(tremrirdturi) oeci'se
dative; 9i intlniiticaproceseleoxi-
- cAndtemperatura mediuluiinconjurdtor cregte, se produce
)'rv' uv Hrv''L'wr pe calereflexd,
o
diminuare a proceselor oxidailve; Factori
ln pierderile
de cdldurdintervinmecanismefizice: sociologici
- vasoconstrictie,
?ncaz de friE.deci,pierderiredusede ciildurd;
' vasodilatafie,
in caz de temperaturd crescutda nrediului,deci, pierderirnai
maride cdldurd"
Echilibrul
dintretermoEenezigi termolizdse nurnegtehomeotermie.

Factorii care lnfluenseaudsatlsfaces"eaneuoii


Factori biologici vdrstao Nou-ndscutur gi copirurmic au terrnoregrarea
fragil6,datoritdimaturitiitii
centruluireglator, de aceeateffi-
peraturalorcorporald esteusorinfluenlatd de ceaa mediului
ambiant.
Temperaturacorpului!a noul-n&scut sste cuprinsdtntre Temperatura
36,1- 37,9oc. corporald
- ,Adultulipimenfinetemperatura corpuluifntre36-32"c
- v&rstnicul,prindiminuarea proceseronnervoase, estepre-
dispusla temperaturi in jur de 35-36"o (Br.!n diminuaree
proeeselor oxidative).
Fiele
* Exerciliul*in timpulactivitdiii
musculare-foarte intense,
temperaturaco'pului poate cre$tecu Z,Z_Z,T.C peste
valorile normale,dar revine cdnd activitatea?nceteaed.
Temperatuna corpuluiscadeTntin.rpul Temperatura
inactivitatii. mediuluiambiant
- Alimentaria - ingestiade alimente,in specia!proteinele,
ridici temperatura corpukli.
- varialiadt'urnd*temperatura lnterventiile a
corpuluivariazd?nfuncliede
ora zilei:esteminimdTntreoreleo-s dimineafa (remisiune
matinald),datorit5diminuiiriipreiceselor nretaboiice
in
timpul somnului;este maximdseara,intre orele .xg-a3 - cAndtempera
(exacerbarea vesperala); valorilematinalesunt cu 0,s" c - si reduc
mal micidecAtvesperale exemplug
180
- Sexul- la femei temperaturacorporali inregistreazivalori
peste37" C in a douajumdtatea cicluluimenstrual, in tirnpul
ovulatiei.
- Anxietatea
- Emoliileputernice pot determinao cregterea temperaturii
cornorale
* Lacul de muncd cu condilii de cregtere sau scddere a
Factori temperaturiimediului ambiant pot determina dereglAriale
soclologici temperaturlicorpului
- Climatul- umed Si cald determindcregtereatemperaturii
corporale, climatul rece gi umed determinA sciderea
temperaturiicorpului
- Locuinla- temperaturaincdperiiinfluenleazi tennperatura
corpului.Astfel: camera supraTncdlzitiproduce cregterea
temperaturiicorpului prin radialia aerului cAtre irrciivld.
Acelagi fenomen, Tn sens invers, se TntArnplAeflnd
temperaturalocuinlei este scdzut&.

Manifestdri de independenSfi
Ternperatura - nou-ndscut9i copilulmic 36,1-37,8'C
corporald - adult36-37' C oblinutdprin mdsurarein cavitateaaxilar&
* vArstnic35-36" C
Prln mdsurareatemperaturiiTn cavitilile inchlse {r"*ct,
vagin,cavitateabucald)valorilesunt eu il,#-#"5"u r*;*lrneri
decdt cele axilare.
* culoarer*e, temperaturii,*al*Jufai
- transpiralir'
mirtimi
*' .Eenzatie
pt&q':utfi
fat& de fr,lpsau ciidur*
Temperate.rra - 1 g - 2 S "C
mediuluiambiant

Interueraliile asistentei pentru men$it'rereaErr'w$wpmmdm*"n$'*r


in satisfacerea neuep;
- cAndtemperaturamediuluiarnbianteste crescutt&,invala patieii?ut:
- s6 reduc6 din alirnentalie,alimentele cu rinlrJarecalori*ii rnare; de:
exernplu,grisimile

T81
!r,
Ir
I
1
I
I

- sd consumelichidegi
alimentereci
- si aibdo bundventifalie
- sd aibii imbrdcaminte in incdiler",ri tocurde muncd ,i
- candtemperatura lejeld,amprd,de curoareafb&
mediurui
- sd creascdcantitatea ambianteste'scazuta, invaldpacientur. l Subfebrifitatea
de arimente, in g*n;d, gi a ."roir uiigene,in speciar
- sd ingerelichidegi Febrdmoderatd
atimente calde
- sd aibi ?ningdpere
temperatura de 1g_2S"C Febri ridicatd
- sd poarteimbr6cdminte
ciildurou"i
Hiperpirexie
ll' Depedenfa in safisfacerea Frisoane
nevoil de a menline
constantd Eernperatura carpurui Pielerogie,
caldd,umedf,
fu.ryindoudproblemede dependenld: Piloerectia
1. Hipertermia
2. Hipotermia
Sindromfebril
sursefe de dificurtate are acestor
prohfeme de dependenrd
- deregldrifunclionale Hrupliicutanate
ale hipotalamurrf ui--pro**t* O*
anomaliicerebrale,de substante toxicepiretogene Febrdcontinud
droguri) ' (bacterii,
- imaturitateasistemuluide termoreglare
- supraincdrcarea:
cdrdurasau trigirrexcesivfa care Febrd
expuscorpul este
- deregfdri intermitentd
hormonare: hipo- sau hiperfuncfia tiroidiana
Sursede ordin - anxietatea
psihologic - mAnia Febri renritentd
Sursede ordin - umiditateagi
temperaturaridicatddin mediu
sociologic - umiditateagi
temperaturascdzutddin ,"oiu Febrdrecurehtd
- calitateanecorespunzitoare
a vegtmintelor
Lipsacunoasterii
insuficiente
despremediufinconjurator, Febri ondulanti
;;Jrottinfe despre

in evoluliaoricire
1. Hipertermia - perioada iniliald(
- perioadade star
"r'[i3l'i#fii:, i%,lXlJf,:"*'Jf;in ridicarea
temperatur!!
corporare
deasupra - perioadade dec
Hipertermiapoate constituiun
mecanismde apdrareaf or.ganismului, Perioadade debu
pentrucd,
I"S1[:tff|,j[:?:'fil,microbiene, determind producer*"
i" anticorpi
printr-o debutlent.
182 t"\'to {*" K
Ir
trcr FQn
bb,: \
Mamifest&Fide :dependens6

Subfebrilitatea -"menlinereatempe.raturii
conporale?ntreg7-g8" C
Febndrnodenat6 - menlinereater"nperatulii
cnrporelelntre SE-gg.C
Febrd ridicatd *- mentinerea corpurale?ntregg-40.C
temperaturii
Hiperpirexie * rnenlinerea corporalepeste40. C
tennperaturii
Frisoane * contracliimueculare
puternice
Piele rogie, pielea, la Tnceput,este palidd, apoi rogie, caldd gi
emldd,umedfi transBiratlh
Piloerectia .* pielede giin*, senzaliede friE
Sindronqfehril * grupde semne:cefalee,surbatur&, tahicardie,tahipnee,
inapetenl&,ste, oligurie,urini t:oncentrats,convulsii,
halucinatli,dezorier$are
Hrupliieutanate - macule,papule,vezicule,intAlnitein bolileinfectioase
Febrdcontinud -- rnenlinereatemperaturiicorporaleTnpenioadade starea
bolii peste 37n C cu diferenlasub 1 grad C tntre valorile
?nregistrate'di'minea}a
Fi seara
Febrd diferanf* de c&teva grade ?ntrevalorile Tnregistrate
intermitent6 pl searatn perioadade starea bcllii,celernaimir;l
dirnineala
od*ggg$99l"l3.., * .
Febr* remitentd diferenlA de c&,tevagrade ?ntre valorile inregistrate
diminea{a$i seara,ln perioadade stare a bolii,dar ceie mai
rnicivalorinu scad sub 37'C
Febr* recurentil - perioadefebriled* 4-6 zile,ce alternear5cu perioacje
de
a{ebrilitats
de 4-6 zile,trecerilefdcA.ndu-se
brusc
Febr6ondulantA * perioadefebrile,ce alterneae*cu perioadede afebrilitate.
trecerea fdc6ndu-se lent

In evoluliaoricareifebre (hiper:termie)
se disting frei perioade:
- perioadainiliald(de debutl..
- perioadacie stare
* perioaclade declin
; ,
Perioadade debut poate fi dp cf;tsva ore * debut brusc * sat"tde cAtevazile *
ciebutient.
Perioadade stare poate sd dureze zile sau sdLptdmAni,
aspectulcl:rbeifebrile
fiind diferit,in funcliede boalA.
Perioadade declinpoate fi scurtd- declinin crizA- sau
de cAtevaziel - declin
in lizd. Higgt*jl1g--
Hipotensiune
- fntervengille asistente! - arteriaiS
Pacientcu hipertermie Cianoza

OBIECTIVE Eritem
INTERVENTIILE
ASISTENITEI,
AUTONOME
S! DELFGATE
Hdem generallaat
Pacientulsd-gi - aerisegteincdperea
Durere
mentini - asigurdimbrdcdmintelejerd
temperatura - aplicd compresereci, impachetdri Oboseal6
reci, pung6 cu ghea!f,,
corpuluiin limite fricliuni Tulburiride
fiziologice - incdlzegtepacientulin vorbire
eaz de frisoane
administreazdmedicafia recomandati de medic: anti_ Sosnnolentd
termice,antibiotice Degerdturi
Pacientulsd fie - calculeazdbilanlulingesta-excretape 24 ore
echilibrat - servegtepacientulcu cantitdtimari Apatie
de lichide
hidroelectrolitic Parestezii

Pacientulsd aiba - schimbddes lenjeriade pat de corp


9i
o stare de bine - menlineigienategumentelor
fizic Ai psihic * pregdtegtepsihicpacientul,inaintea
tehnicilorde recoltare
9i examinare OBIECTIVE
Facientulsh aibA
tempenatura
P," I{ipoternria corpulniin limite
fiziologice
Hipotermia reprezintiscidereatemperaturii
corpului sublimitenormale, cauzat6
de un dezechilibru intre termogenezigi termoliz5.Este mai pufinnocivi decdt Pacientulsd fie
hipertermia. echilibrat
hidroe!ectrolitic
in copilarie,
hipotermiaestecauzatdde lipsade maturitate a mecanismelor de
termoreglare;la adult - de expunereaprelungitdla frig, rte deregldri Pacientul si-gi
endacrine,de
abuzulde sedativegi alcool;la persoana vdrstnicd,cauza esteincetinirea p&streze
activitalii integritatea
sistemuluinervos.
tegumentelor
'|'84
Nlmmifestdri de dependengd

l-f,ipmtermfre - valoriale temperaturrii


col'puluisub limitanormal6:36" C
h{ipCItensiurne: - scddereatensiuniiarteriale
arten!aEd
Gframoza * coloralievineliea buzelor,unEl-liilor,
urechilor
Hritem * nogeala
felii,urechilor,
mdinilor
Hdem geruerallaat - tumefierea
intregulu!
corp
ffiu;sre * !a nivelulregiuniiexpusela frig

Sboseai6 * starede epuizaremusculard


Tr"rlbur6ri
de - vorbirelenth
vorbire
Sornnolenld - nevoieerescutdde somn

Degerhturi l e z i u n i d e n e c r o z d l a n i v e l u l p i e l i i , d e t e r m i n a t ed e
ternperaturascdzutd
Apatie - indiferenld

FanestezEi * senzatiede anrorleligi furnicituri,in regiuneaexpusdla


frig

Pacient cu l'lipcleernrle

OBIHGTIVE INTERVHNTilLE AS|STENTE|, AI'TONOME $t DELEGATE


Pacientu! sd aib& - ?nc6lze$te lent,pacientulcu pdturi,termofoare
tennpenatuna - cregte,treptat,temperatura mediului ambiant
conpu|urfr
?Erlimite recolteazdsAnge pentru cercetareaglicemiei,hemo-
tizilclogice gnamei,hematocritului
- Bregdtegte pacientul pentruEKG
Pacientul sd i|!e -* adiministreazd lichideugor cdldule,in cantitdlimici, la
ech!librat intervale
regulate de timp

185