Você está na página 1de 1

AKHLAK KEPADA TETANGGA .

MAKALAH

DiajukanUntuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Ilmu


Akhlak Diampu Oleh Dosen :Yusuf Tazri, M.Pd.I

Oleh :

Muhammad Kusman
Suryana
Trisna Adi Yana

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSATUAN ISLAM GARUT

GARUT

1438 H / 2016 M