Você está na página 1de 1219

GRADUALE ROMANUM

N 696
GRADUALE
SACROSANCTTE ROMANCE ECCLESIvE

DE TEMPORE ET DE SANCTIS
SS. D. N. PII X. PONTIFICIS MAXIMI
IUSSU

RESTITUTUM ET EDITUM
AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPIC^ CONCINNATUM
ET RHYTHMICIS SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS

DILIGENTER ORNATUM

DESCLEE & Socn


S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi
PARISIIS - TORNACI - R O M ^ - NEO EBORACI

1961
CAROLUS MARIA HIMMER
DEI ET APOSTOLIC^ SEDIS GRATIA
EPISCOPUS TORNACENSIS
Omnibus has visuris salutem in Domino.
um juxta tenorem authenticorum S. R. C. decretorum et ad normam

C Canonis 1390, nulli typographo fas sit librorum liturgicorum in


totum vel ex parte editionem suscipere vel evulgare, nisi prius
earn Ordinarius loci declaratione munierit, qua de perfecta ejus
concordantia cum archetypis Romanis exemplaribus constet; nine est quod
Nos dilectis Filiis Descle"e et Sociis in hac nostra civitate Tornacensi, novam
editionem parantibus, censores in cantu gregoriano peritos deputavimus, qui
collatione facta diligentissime testarentur illam cum authentico suo Originali
rite omnino convenire.
Oblatum vero opus absolutum cui titulus : Graduate Sacrosanctae
Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, ad exemplar Editionis typicae
concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis ornatum, postquam,
ex praedictorum censorum testimonio in scriptis obtento, fuimus legitime
informati illud cum Editione typica Vaticana necnon cum recentioribus
S. R. C. decretis ad amussim concordare, excusum approbavimus evul^andique
licentiam dedimus, prout per praesentes approbamus ac licentiam damus.
In quorum fidem' hasce litteras subsignavimus, sigilloque nostro ac
Secretarii nostri chirographo muniri fecimus, Tornaci, die 3oa mensis aprilis
annoMCMLXI.
+ CAROLUS MARIA
' " Ep. Tornacen.
De mandato Exmi ac Rfhi DD. Episcopi :
J. HACHEZ, Can. a Secret.

Omnia jura vindicabimus, tarn in universam nostram excogitandi scribendique rhythmi


rationem quam in carmina quae non inveniuntur in vaticana editione sed ex
Solesmensibus libris excerpta sunt.
DESCLEE & Socn.

Copyright 1938 by DESCLBE & Co., Tournai (Belg.).

Printed in Belgium
DECRETUM

anc Vaticanam Gradualis Sacrosanctae Ecclesiae Roma-

H nae Editionem, Sacra Rituum Congregatio, attends atque


confirmatis Decretis suis, datis diebus xi et xiv Augusti
anni 1905, uti authenticam ac typicam declarat et decernit;
quippe quae pro Missis de Tempore et de Sanctis, necnon et pro
Missarum Ordinario, Cantum Gregorianum exhibet, prout is fuit
a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa X feliciter restitutus,
ipsiusque jussu et auctoritate diligenter ac rite revisus et reco-
gnitus. Ea quidem fuit totius operis norma, quam varia plane
instituerant et injunxerant documenta Pontificia, et perspicue
rursus ac plenius exponit et inculcat Commentarium De ratione
Editionis Vaticanae Cantus Romani, quod Graduali praemittitur.
Haec autem Editio, ut in usum apud omnes ecclesias hie et
nunc deveniat ita sancitum est, ut ceterae quaelibet Cantus
Romani Editiones, ad tempus tantummodo juxta Decreta prae-
dicta toleratae, nullo jam in futurum jure gaudeant, quo typicae
substitui possint.
Quo vero forma cantus aptius posset restitui, restitutae sunt
etiam nonnullae hie illic quoad verba lectiones, quamvis ab
hodierno textu Missalis alienae. Quarum restitutio, quum ab
ipso Summo Pontifice, in audientia die xiv Martii anni 1906
Emo Cardinali Pro-Praefecto hujus Sacrae Congregationis indulta,
expresse fuerit approbata atque praescripta, in futuris Gradualis
Editionibus omnino erit observanda.
Juxta tenorem quoque utriusque Decreti suprascripti, ad eos
tantum editores seu typographos, quibus id a Sede Apostolica
conceditur, pertinet privilegium evulgandi eumdem Cantum, qui,
quum sit vetus Ecclesiae Romanae patrimonium, ejusdem prorsus
VI. DECRETUM.

exstat proprietas. Cautum est insuper, ne quid quovis praetextu


editores praesumant addere, demere aut mutare, quod ipsius
Cantus integritati atque uniformitati discrimen inferat. Qualis-
cumque igitur Editio Cantus Gregoriani ad usum liturgicum
destinata, ut sit legitima, et ab Ordinario queat permitti, debet
esse typicae huic omnino conformis, quoad ea praesertim, quibus
sive in praefatis Decretis, sive in alio diei xiv Februarii anni 1906
specialiter provisum est.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VII Augusti 1907.

SERAPHINUS Cardinalis CRETONI


SACRORUM RlTUUM CONGREGATIONIS Praefectus.

L. ^ S .
f DIOMEDES PANICI, ARCHIEPISCOPUS LAODIGEN.
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS Secretarius,
DE RATIONE
EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI

ancta Mater Ecclesia, cui divinitus commissum est ani-


S mos fidelium ad sanctitatem omnem instituere, sacrae
Liturgiae adjumentis in ejusmodi praeclarissimum finem
semper ac feliciter est usa. In quo (ne varietas dissociaret animos,
utque e contra unitas vigeret incolumis, quae mystico Christi
corpori vigorem simul et decorem confert) traditiones majorum
assiduis curis servare studuit; easque, si quando saeculorum
lapsu obliteratae fuissent, perquirere diligenter fortiterque instau-
rare perpetuo conata est.
Jam inter ea, quae Liturgiam sacram maxime spectant ac
veluti pervadunt splendoremque illi addunt atque efficacitatem,
cantus sacer in primis adnumerandus est. Communi quippe expe-
rimento novimus, ilium et divino cultui amplitudinem quamdam
tribuere, animosque miris modis ad caelestia pertrahere. Quam-
obrem Ecclesia ejusdem cantus usum nullo tempore commendare
destitit, assiduaque diligentia prosecuta est, ne a primaeva
dignitate deficeret.
Quern ut quidem finem assequatur, necesse est cantum in
Liturgia adhibendum iis instrui dotibus quibus unice sacer est
et animorum utilitati accommodatus. Oportet nimirum religiosa
gravitate in primis pollere; turn vero aptum esse christiani animi
sensa suaviter ac pro veritate referre; catholicum praeterea esse,
ut scilicet quarumcumque gentium, regionum, aetatum neces-
sitati respondeat; demum simplicitatem cum artis perfectione
conjungere.
Has porro dotes nullibi reperiri melius probatum est quam in
Cantu gregoriano, qui Ecclesiae Romanae proprius cantus est, quern
unice a patribus hereditate accepit, cautissime in suis codicibus
decursu aetatum custodivit> fidelibus uti suum commendaty cujusque
viii. DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS R0MAN1.

usum in quibusdam liturgiae partibus absolute praescribit (Motu


proprio xxir Nov. 1903, n. 3).
Utique, saeculorum lapsu, puritas gregoriani cantus detrimenti
haud parutn cepit. Idque exinde praesertim accidit, quod quae
ejusdem cantus propriae sunt normae, patrum traditione acceptae,
vel negligenter praeteritae vel oblivioni penitus mandatae sunt.
Ex eo autem spiritus, quern vocamus, liturgicus itemque precandi
spiritus retro ferri nimium visi sunt; simul vero concentuum
sacrorum species ac veluti sapor, si non exstincta penitus, at certe
sunt depravata.
Ast, quod faustum felixque sit, Pius X Pontifex Maximus,
Decessorum suorum studia in hac re aemulatus, damna haec
gregoriano cantui cavere ulterius decrevit ac porro instituit.
Quamobrem, Motu proprio die xxn novembris anni MCAim dato,
prindpia (quod reformationis initium esse debebat) quibus cantus
ecclesiasticus innititur, ac regitur, presse nitideque indicavit;
praecipuas simul Ecclesiae praescriptiones collegit, contra abusus
diversos qui decursu temporum in ipsum cantum irrepserunt.
Accessit porro Decretum Congregationis sacrorum Rituum, die
VIII Januarii MGMIV editum, quo cantus gregoriani instaurationi
distinctius consulebatur.
Supererat tamen ut Ecclesia Romana, ceteraeque, quae illius
ritum sequuntur, Ecclesiae codicibus instruerentur genuinas gre-
goriani cantus melodias exhibentibus. Cui necessitati prospexit
provide ipse Summus Pontifex Pius X. Motu namque proprio die
xxv aprilis MCMIV promulgato edixit : Gregorianas cantilenas in
suam integritatem ac germanitatem restituendas, secundum anti-
quiorum codicum fidem; ita quidem ut legitimae traditionis
decurrentium saeculorum haberetur ratio neque hodiernae litur-
giae recepti usus praeterirentur.
Hisce veluti legibus ac normis usi, qui, Pontificis ejusdem nutu,
hanc spartam adornandam susceperunt, recognoscendis codicibus
appuleruntmanum. Quod igitur initio occurrebat, antiquorum chi-
rographa perquirenda sedulo ac volutanda susceperunt. Sapienti
id plane consilio; hujusmodi enim codices, non solum vetustate
ipsi sua se commendant, qua ab cantus gregoriani exordiis
exigue dissociantur, sed praecipue quod lis aetatibus conscript)
sunt, quum cantus ipse maxime floreret. Etenim, etsi cantilenae
DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI. ix.

alicujus remotior origo ac diuturnus usus apud majores ipsam


efficerent dignam, quae in editionem novam curandam recipe-
retur; quod tamen jus confert ut recipiatur, sapor est religiosae
artis ac vis liturgicae precationis rite exprimendi.
In chirographis igitur versandis hoc primum prae oculis est
habitum : non videlicet ut quidquid foret antiquius, id statim sola
antiquitatis ratione admitteretur. Sed quoniam ecclesiastici cantus
instauratio, non unice paleographicis rationibus inniti debebat,
verum etiam ex historia, ex arte musica et gregoriana, atque
adeo experientia sacraeque liturgiae legibus erat juvanda; haec
omnia attendenda simul fuerunt; ne opus, antiquitatis scientia
forte confectum, congruentia partium destitueretur, ac traditioni
catholicae injustum haberetur, pluribus nempe saeculis jure
defraudatis nonnihil boni aut etiam melioris in Ecclesiae patrimo-
nium conferendi. Gregorianam namque quam dicimus traditionem
intra aliquod annorum spatium coarctare nequaquam licet, sed
omnia complectitur saecula, quae, majori minorive studio ac
profectu, artem gregoriani cantus omnia excoluerunt. Ecclesia,
inquit Summus Pontifex in memorato Motu proprio, artium
progressum indesinenter coluit eumque fovit, ad religionis usum
omnia admittens quae bona et pulchra saeculormn decursu homo
inventt, salvis liturgicis legibus.
His ergo sapientibus normis, a SS. D. N. Pio PP. X traditis,
praesens editionis opus perfectum est.
Equidem doctis quibusque viris libertatem relinquit Ecclesia
determinandi cujuslibet gregorianae melodiae aetatem ac sortem,
deque earum artificio dijudicandi. Unum hoc sibi reservat,
Episcopis nempe et fidelibus sacri cantus textum exhibere ac
praescribere, qui, ad traditionis documenta diligenter restitutus,
conferat ad congruum divini cultus splendorem, nee non ad
animorum aedificationem.
Jam satis ostensum est supra, quomodo fuerit firmissime fun-
datum opus provide arreptum reddendi veteres Ecclesiae concen-
tus legitimae suae integritati. Sed ut consulatur eorum commodis
qui libris choralibus usuri sunt juxta praemissa editis, operae
pretium est nonnulla hie addere de propriis cantus gregoriani
notulis et figuris, simul ac de modo easdem recte interpretandi.
DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.
Ad rite cantandi rationem multum praestat ille notulas cantus
figurandi ac praecipue conjungendi modus, qui a majoribus
institutus et per totum medium aevum constanter et ubique
servatus, hodiernis adhuc editoribus veluti norma commendatur.
Sequenti autem schemate oculis subjiciuntur notularum seu, ut
aiunt, neumarum praecipuae figurae, simul cum earum nominibus :

1
Punctum Virga Bivirga Punctum inclinatum

3 i
Podatus vel Pes Clivis vel Flexa Epiphonus Cephalicus

Scandicus Salicus Climacus Ancus

Torculus Porrectus Torculus resupinus Porrectus flexus

35
Pes subpunctis Scandicus subpunctis Scandicus flexus Climacus resupinus

Strophicus Pes strophicus Clivis strophica Torculus strophicus


vel cum Orisco vel cum Orisco

Pressus Alii Pressi vel neumae appositae Trigon

Quilisma Neumae longiores seu compositae


Ne quis forte in interpretandis hisce figuris erret aut haesitet,
nonnulla primum sunt advertenda :
1. Binae notulae ex quibus constat podatus sic intelligantur,
ut inferior semper proferatur ante illam quae ipsi directo superstat.
DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU. XI.

fa sol re la sol ut
2. Linea crassa porrecti in obliquum ducta pro duabus
tantum ponitur notulis, ita quidem graphice copulatis, ut pro una
habeatur pars summa hujus lineae, et ima pro altera.

la sol la la fa sol
s
sol mi sol fa sol re mi
3. Seminota, qua cephalicus fg et epiphonus i desinunt, haud
reperitur nisi in fine unius syllabae, quando simul, altera continuo
succedente, occurrunt aut gemellae more diphtongi junctim
efferendae vocales, v. g. AUtern, Y,]us, alleluia; aut plures contiguae
consonantes, v. g. oMNis saNCTus. Nam, ipsa cogente syllabarum
natura, vox de una ad alteram limpide transiens tune liquescit;
ita ut in ore compressa non finiri videatur , et quasi dimidium
suae, non morae, sed potestatis amittat. (Cf. Guid., MicroL, C. XV).
Quando vero natura syllabarum exigit ut sonus non liquescat.
sed plenius proferatur , epiphonus locum cedit podato, et
cephalicus clivi.
Epiphonus Podatus Cephalicus Clivis

A sum-mo. In so- le. Te lau-dat. Sol-v6- bant.


Aliquando duae notae, quae alteram superiorem seu virgam
subsequuntur ad modum climaci, liquescunt vel saltern ultima
earum; tune ambae in mineri charactere pinguntur % aut in
cephalicum virgae suppositum ftj mutantur. Hujusmodi neuma
climaco affinis vocatur ancus.
4. Quando plures simplices notae, ut in strophico, aut in
presso et huic consimilibus, sunt appositae, scilicet in eodem
gradu ita dispositae, ut modico tantum inter se spatio distent,
super his vario tenore immorandum est, habita quidem majoris
vel minoris earumdem numeri ratione. In eo tamen inter se
xii. DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

discrepant strophicus etfiressus, quod hie fortiori vel etiam, saltern


ad libitum, tremula voce producendus; ille vero leniori, nisi
validiorem ictum acutus requirat syllabae occurrentis accentus.
5. Alia exsistit nota tremulae vocis, id est quilisma; quae
etiam supervenit in cantu tamquam flos melodious , et dicitur
nota volubilis et gradata. Qui has exprimere voces tremulas ac
volubiles non didicit, vel in his exercitatus non solus cantat,
simpliciter ictu quasi mordaciori feriat notam quae quilisma prae-
cedit, ut subtilior flat sonus ipsius quilismatis, potius quam velocior.
6. Cauda qua pars summa climaci, clivis et porrecti insignitur,
est de proprietate ipsius eorum figurae quam majores usu tra-
diderunt. Hujusmodi notula vehementiori saepius gaudet impulsu;
non tamen quia caudata, sed quia ulli cum non sit ligata praece-
denti, directo vocis ictu percutitur. Lineola quandoque de una
notula ad alteram ducta, ad utramque ligandam simpliciter ponitur.
7. Neque per se ad temporis rationem pertinent puncta
inclinata, quae in aliquibus neumis superiorem subsequuntur
notam, ^.. Huic ilia subdita fore ex suapte forma et ipso ordine
obliquo demonstrantur; ac proinde connexis inter se vocibus sunt
exprimenda.
Singulae autem neumae, qualicumque modo suae partes
coalescant in scribendo, unum etiam in cantando corpus efficiunt;
ita prorsus ut notulae quae primam excipiunt ex ipsa nasci
videantur, cunctis quidem communi impetu deductis et effusis.
Eadem vero causa, cur notulae cujusque neumae in scripto et
in cantu conjunguntur in unum, exigit ut ipsae neumae et visu et
auditu distinguantur ab invicem : quod utique fit diverso modo
pro diversis adjunctis.
l. Quando plures neumae pluribus respondent syllabis, his
articulate discretis, discernuntur et illae. Tune neuma quaeque a
syllaba cui addicitur indolem et potestatem ita mutuatur, ut majore
impulsu efferatur neuma, si ipsa syllaba proprio sit fortior accentu:
minore vero, si obscuriorem sonum natura syllabae requirat.
2. Quando ad eamdem syllabam plurimae aptantur neumae,
harum series in varias ita dividitur partes, ut aliae inter se vel
omnino vel fere cohaerentes contigue decurrant {Vide infra A);
aliae vero aut latiori spatio (B), aut lineola divisionis (C) separatae,
per aliquam moram ultimae vocis in suo cursu tantisper suspen-
dantur, cum facultate, si opus sit, spiritum raptim reficiendi. V. g.
DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU. Xlll.

D B A C D B A C A B

Ky-ri- e * ** e-16- i-son.


Notandum est locum dari ampliori quidem morae, nulli vero
respirationi, ubi occurrit notula caudata (D), quam excipit aliqua
neuma sibi subjecta.
Juxta regulam auream , in fine cujuslisbet neumae, quam
immediate sequitur nova syllaba jam inchoatae dictionis, quan-
tumvis interveniat spatium, nulla potest fieri pausa; nee prorsus
mora ultimae vocis, nee a fortiori silentium, quod incongrue
scinderet dictionem.
In omni cantu observandae sunt divisiones varii momenti,
quas intellectus tarn verborum quam modulorum exigit aut
permittit. Ad hoc cantoribus auxilio sunt diversa quasi interpun-
ctionis signa, in libris choralibus jam usitata pro diversa divisionum
seu pausarum qualitate aut mensura; scilicet :
i. divisio major. 2. minor. 30. minima. 40. finalis.
- . . -T 4- r

t-
i. Divisio seu pausa major, vel distinctionis, fit in ultimis
vocibus cursum moderate tardando, et spiritum plene reficiendo.
2. Pausa minor, id est subdistinctionis, dat locum paulisper
immorandi, ac simul breviter respirandi copiam.
30. Pausa minima in morula vocis constat, sinitque, si opus
sit, aerem haustu brevissimo renovare. Si frequentius cantor desi-
deret pulmonibus indulgere, tune spiritum quasi subripiendo colli-
gat, ubi rimulae habentur in oratione vel in cantu, ne scindantur
unquam verba aut neumae.
40. Duplex linea claudit vel cantum ipsum, vel ejus partem
principalem.
Aliud quoque munus linea sic geminata communiter in libris
choralibus implet; notat enim praeterea locum ubi post inceptum
cantum chorus ipsum prosequitur, aut ubi vices cantandi mutantur.
Sed quia signum hujusmodi in medias partes cantilenae inter-
XIV. DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

jectum ejusdem saepius commissurae nocet, opportunius visum


est ipsius loco in eumdem finem adhibere asteriscum *, ut apparet
in superiori exemplo : Kyrie eleison.
Ibi autem et in similibus locis asteriscus simplex * apponitur,
ubi is qui cantabat chorus silere debet, ut alter solus succinat :
duplex vero **, ubi chorus uterque postea concinit, quatenus, ut
decet, cantus conjunctis tune omnium vocibus concludatur.
Sciendum est quod b molle, quando ponitur, solum valet usque
dum occurrerit jjj quadratum, aut lineola divisionis, aut dictio nova.
His bene perspectis, oportet etiam eos, qui divinae laudi dant
operam, cunctis esse instructos regulis cantus, easque diligenter
observent; ita tamen ut semper voci mens concordet.
Primo igitur curandum est ut verba quae cantantur plane
perfecteque intelligantur (Benedictus XIV). Cantus enim oportet
ut litterae sensum non evacuet sed fecundet (S. Bernardus, Ep.312).
In omni textu lectionis, psalmodiae vel cantus, accentus
sive concentus verborum, in quantum suppetit facultas, non
negligatur; quia exinde permaxime redolet intellectus (Instituta
Pat rum).
Maxima quoque adhibenda est cura ne inaequalitas cantionis
cantica sacra vitiet. Non per momenta neuma quaelibet aut sonus
indecenter protendatur aut contrahatur. Una qualitate cantemus,
simul pausemus, semper auscultando. Si morose cantamus, longior
pausa fiat. Ut in choro, quod maxime necesse est, voces omnes in
unum exeant, enitatur humiliter unusquisque suam vocem -inter
sonum chori concinentis includere. Omnem vocum falsitatem,
jactantiam seu novitatem detestemur, et quaecumque modos
theatrales redolent. Neque imitemur eos qui levitate nimia praeci-
pitant cantum, aut gravitate inepta syllabas fantur. Omnem vero
cantum si morose ac propere psallimus, semper cum fapultate
vocum et rotunde suavi melodia peragamus (Hucbald. Nicetas,
Instituta Pat rum).
Haec de gremio sanctorum Patrum collegimus; quorum
quidam hunc modum cantandi ab Angelis didicerunt; alii Spiritu
Sancto rimante in cordibus eorum, per contemplationem perce-
perunt. Quam formam si diligenti studio imitari conamur, nos
quoque subtilem percipiemus dulcedinem intellectus, canentes
Deo in cordibus nostris, spiritu et mente (Instituta Patrum).
DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS. XV.

Quibus autem in Ecclesia Dei cantandi munus incumbit,


eos etiam oportet esse bene instructos de ritibus officii sui.
Quapropter infra sequuntur regulae praecipuae, ex iis quae
referuntur ad Graduate, (cf. XXIII).

Hactenus Vaticanae Editionis prooemium. Cui, ad commodum


cantorum, adjungere duximus regulas infra positas :

DE ALIQUIBUS REGULIS
IN CANTU SERVANDIS
EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

I. De notarum duratione et momento.


Omnes simplices gregorianae notulae, cujuscumque sint
formae, sive singulae sive in neumis agglutinatae, idem valent ac
tempus primum et indivisibile (np&zoc; xp6vS> apud Graecos) :
j* scilicet in recentioris musices notatione. Haec notio de
temporis primi definita duratione maximi refert, cum in ea
tamquam in fundamento suo firmetur rhythmus.
Duo sunt vero signa quibus punctum et virga protrahuntur.

a) Punctum-mora () earn quam immediate sequitur notulam


firme duplicat :

b) Transversum episema (-), quod simplicem notulam vel


etiam neumam afficere potest, notulam vel singulas hujus
neumae notulas paululum producendas esse indicat, quin
duplicentur :

r^fs*+v
XVI. DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Quando transversum episema ultimam vel ultimas incisi aut


membri notulas afficit, protractionis et morae unice est signum;
si vero notulam vel neumam intra incisi aut membri tramitem
afficit, plerumque affectus animi aliquantula soni protractione
significat.
Ex seipsis, nee punctum-mora nee transversum episema inten-
sitatem soni indicant.
N. B. Rectum episema () nullatenus ad durationem nee ad
intensitatem ex seipso attinet, sed est mere signum, typis quidem
usurpatum quoties expedit, ad rhythmi divisionem seu rhythmicum
ictum, de quo dicitur infra, designandum.

II. De rhythmo ejusque dementis.


1 De rhythmi partibus.
Rhythmus est, secundum S. Augustinum, ars bene movendi ,
et, secundum Platonem, ordinatio motus . Haberi potest ut
motus quidam ordinatus quo, velut ex operatione vere synthetica,
omnes et singulae dictionis syllabae vel musices notulae connexae
sunt et quasi concatenatae, aliae aliis subordinatae, ita ut unum
quid efficiant, quod periodus vocatui*.
Haec synthesis partibus constat, magis ac magis amplis
velutque comprehensivis, seu motibus in se jam integris, mutua
tamen connexione junctis, quos respective vocant pedes , incisa,
membra et periodos. Periodus membris, membrum incisis, incisum
pedibus seu minimis partibus constituitur; et illae ipsae minimae
partes duobus vel tribus simplicibus componuntur elementis, quae
sunt tempora prima et indivisibilia , de quibus supra.
Ideo, tamquam fundamentum rhythmicae syntheseos, subsunt
semper minimae partes, seu minimi motus quoad essentiam
constituti, id est, sublatione et remissione, seu juxta Antiquos
arsi et thesi constantes. Unde assimilari potest rhythmus turn
hominis incessui qui per continuos passus procedit, turn fluctui
maris qui per undas progreditur, quippe cum passus hominis et
undae maris impulsu quodam et depositione constent. Porro
rhythmica thesis non est nisi depositio praecedentis impulsus, vel
finis parvi motus et passus. Itaque nullo modo haec ad vim spectat,
sed ad merum rhythmum seu motum.
EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS. XVII.

At vero ipsa thesis ilia, quae singulos rhythmicos passus


concludit, et secundo aut tertio quoque simplici tempore recurrit,
vocatur etiam rhythmicus ictus ; et rectum episema est unice
signum distinctivum, subter (vel rarius supra) notulam saepe
additum, ut facilius discerni possit ubi sint in vocali motu illi ictus
rhythmici.
Ita omnia et singula interpunctionis signa inter se ordinata
sunt, simulque omnes et singuli rhythmi incessus clare distin-
guuntur r , a minimo ad majorem :
a b c d e f g"

a) finem indicat cantilenae;


b) periodi;
c) membri;
d et e) incisi majoris minorisve momenti;
f) incisi minimi (plerumque saltern);
g) > passus rhythmici vel minimi motus.
Ad hanc scalam descrescentium signorum ordinatim consti-
tutam nulla ex parte pertinet vis vel intensitas soni, haud amplius
in ultimo casu, g) quam in a). Unius enim ejusdemque ordinis
sunt omnia et singula signa, ordinis scilicet motus proprie
sumpti; omnia et singula non sunt nisi melodicae interpunctionis
signa. Sic eorum munus est varias cantus distinctiones apte
designandi, ita ut in mente clarescat ordo numerosus melodici
incessus, quo pedes, incisa, membra et periodi ab invicem discer-
nuntur, et de caetero in melodicam simul ac logicam unitatem
coalescunt. Notandum quod, excepto transverso episemate, in
antiquis codicibus nullum reperitur ex his signis ut sic.

2 De ictu rhythmieo.
Ex his apparet ictum minime melodico accentu vel impulsu
constare, nee ejus signum, rectum scilicet episema, majorem
validioremque vocem requirere; ut supra dictum est, ictus non ad
x
Virgula * tantum respirationi e superiori notula sumptae breve tempus
* concedit.
XVIII. DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum ordinatum, qui


ex ipso carminis cursu notularumque sublatione et depositione
proprie constat.
Ictus punctum denuntiat temporis quo, post praeviam subla-
tionem, motus rhythmicus deponitur et quasi in terram recidit, ad
ibi standum vel, e contra, ad ultro progrediendum. Nam, velut
in hominis incessu aut in maris fluctibus, ex ipsa motus praece-
dentis remissione oriuntur jam primordia impulsionis immediate
sequentis, ita ut in ea jungantur et coagrnententur rhythmi subse-
quentes. Aliis verbis, ictus est vinculuni et quasi compages, qua
committuntur implexa omnia rhythmicae syntheseos elementa.
D E ICTUS RESPECTU AD INTENSITATEM. Ictus, natura
sua, nullam cum intensitate soni connexionem habet; syllabae cui
assignatur colorem participat, cum acuta validior, cum paenultima
vero vel finali remissior et dulcior. Coeteroquin intensitas, nedum
cum unaquaque rhythmi minima parte renovetur, totius membri
ambitum suo afficit complexu, ita ut omnia ejus elementa in unum
aptius cohaereant.
D E ICTUS RESPECTU AD TONICUM ACCENTUM. Veluti
ab intensitate soni, ita et ab accentu tonico prorsus ictus discerni
debet; cum acuta syllaba concurrit vel non concurrit, sicut canti-
lenae auctori complacuerit : nam, ut omnes norunt, musica non
subjacet regulis Donati .
Cum autem natura sua nihil aliud sit quam thesis seu depositio
rhythmi, et ejus sit unumquemque passum concludere, ictus cum
ultima dictionis syllaba facilius convenit. E contra tonicus accentus,
qui in latina lingua numquam in ultima syllaba invenitur, juxta
Antiquos potius ad arsim pertinet. Et hoc maxime naturam suam
decet, cum sit per se quoad tempus brevis, quoad melodiam acutus,
quoad intensitatem potius moderatus et spiritualis : Accentus,
anima vocis ; unde accentus non debet violenter proferri, sed cum
suavitate quadam ac temperamento, more avium suspensis alis
ad ima volitantium.
D E ICTUS LOCO. Juxta leges rhythmi naturales, quae apud
Antiquos tarn in poesi quam in musica servabantur, ictus secundo
aut tertio quoque simplici tempore semper recurrit. Dum autem in
mensurata musica, quae saeculis hodiernis praevaluit, ictus certo
EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS. XIX.

et statuto intervallo recurnt, e contra in rhythmo libero , qui


est gregorianae cantilenae proprius rhythmus, incertis intet'vallis
post secundum aliquando, nonnumquam post tertium tempus
inveniri potest, ita ut binaria ternariis temporibus libere succedant
auctoris cantilenae arbitrio.
Ictu rhythmico gaudent :
* * *
i omnes notulae recto episemate instructae : A
2 omnes notulae quae soni distinctam productionem x requi-
runt, scilicet :

a) notulae puncto-mora instructae : * \]

b) prima nota cujuscumque/r^wa.y : " t f*

c) nota quae quihsma praecedit :


* * *
3 Prima nota cujuscumque neumae : % % ^ nisi
tamen aliquem ictum, aliunde determinatum, immediate praecedat
vel sequatur, cum ictus ictum continuo numquam sequatur.
N. B. In syllabico cantu, ictus cum ultima dictionis syllaba,
et item cum dactylicorum verborum accentu tonico facilius
convenit, nisi aliter notetur vel aliud suggerat contextus.
In Kyrie sequenti (Kyrie XIII), asterisco discerni potest
quales notulae, juxta praecedentem regulam, ictu rhythmico
afficiuntur :
1 2 3 4 5 6 7
I * * * ** * *


i
Ky- ri- e e- le- i- son.
1
Notandum quod transversum episema (-) minime ex seipso rhythmicum
ictum indicat, cum non soni materialem et quasi crassam durationem, sed
potius levem motus variationem et quamdam vocis rotunditatem significet,
quibus, ut supra dictum est, affectus animi exprimuntur.
XX. DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Ictus 6 recto episemate indicatur (i).


Ictus 3 et 7 puncto-mora indicantur (2 a).
Ictus 5 initio pressus indicatur (2 b).
Ictus i, 2, 4 prima neumae notula indicantur (30).
Ex quo apparet ictus rhythmicos persaepe sola neumatica
notatione indicari, quin recto episemate signari indigeant; rectum
episema notulis tantummodo additum est ubi ex notatione ipsa
non satis dilucide ictus discerni potest. Unde ex se ictus rhythmici
recto episemate signati neque aliis validiores neque majoris
momenti sunt, sed simpliciter signo speciali instructi quo facilius
discerni possint.
Singuli vero eorum momentum proprium habent, et ad incisi
aut membri generalem arsitn vel thesitn, de quibus agitur infra,
pertinent, juxta syllabam ad quam referuntur et locum quern in
melodica linea obtinent.

3 De rhythmica synthesi.

Omnes rh>thmi partes, pedes scilicet, incisa, membra,


periodi concurrere debent in ordine ut rhythmicam synthesim
efficiant, ad quam ordinantur et propter quam exstant. Quapropter
singulae earum, ad unum intus redactae, mutua connexione
committi debent.
Incisa enim, membra et periodi, quemadmodum minimi
passus, arsi et thesi, majoris quidem momenti, constant, quas
protasim et apodosim vocant. In inciso passibus, in membro incisis,
in periodo membris constituuntur protasis et apodosis, et centro
quodam determinantur ad quod ilia tendit vel ex quo haec
deducitur: quod centrum cum apice melodico plerumque convenit,
et de caetero variis lineae intensivae crescentis vel decrescentis
conversionibus clarius elucet. Quibus autem modis synthesis haec
efficienda sit, apud probatos auctores qui de rhythmo et de cantu
gregoriano scripserunt invenitur T.
Denique omnes et singulae rhythmi partes, pro suo quaeque
momento, signis et pausis quibusdam rite accommodatis distin-
1
Cf. prae caeteris Le Notnbre Musical grigorien ou Rythmique grigorienne^
th/orie et pratique, par le R. P. D. A N D R MOCQUEREAU.
EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS. XXI.

guuntur. De signis quidem in cantu gregonano usurpatis, superius


dictum est, p. xvii.
De pausis vero et respirationibus, haec breviter dicere juvabit:
in ictu rhythmico seu in fine minimi passus (ibid., g)y nee
protractio nee respiratio fieri debet;
in fine incisi, ultima nota aliquamdiu protrahitur (ft e), vel
duplicatur (d), sed ibi respirare non licet aut vix conceditur;
in fine membri (c), plerumque respirationi indulgendum est,
quod fit sub ultimae notae duratione;
in fine periodi (b)> diutius moratur et interdum necesse est
respirare : quod in recentiori notatione signo i indicatur, ante aut
post interpunctionis lineam posito, prout res postulat;
in fine tandem cantilenae (a), aliquali remissione motus
ultima pausa praeparatur.
Ut exemplo illustrentur monita superius data, proponuntur
duae sequentes cantilenae, ex Ordinario missae excerptae, cum
variis suae rhythmicae syntheseos elementis distincte distributis.
Solius periodi protasis et apodosis hie expressa delineatae sunt;
in membris vero et incisis, crescentis vel decrescentis intensitatis
signis implicite exprimuntur :

Kyrie XL
Periodus

Protasis Apodosis

Membrum Membrum

Incisum Incisum Incisum

* * * *

Ky- ri- e 16- i- son.


XXII. VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM,

Agnus Dei X,
Periodus

Protasis Apodosis

Membrum Membrum

Incisum Incisum

Agnus De- i, qui tol-lis pec-cd-ta mun-di : mi- se- re"-re no-bis.

Servandae sunt praecedentes regulae in omnibus gregorianis


Ecclesiae cantilenis : Antiphonis, Responsoriis, Hymnis, etc.

VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM

Die 29 novembris, cantatur Missa de feria vel de S. Saturnino


Mart., 392.
Die 18 januarii, cantatur Missa de feria, vel de S. Prisca Virg.
etMart., 412.
Die 3 maji, cantatur Missa de Feria, vel de SS. Martyribus, 491.
Die 28 junii, cantatur Missa de vigilia SS. Apostolorum, 530.
Die 6 julii, cantatur Missa de feria.
Die 1 augusti, cantatur Missa de feria vel de SS. Martyribus, 563,
Diebus 27 et 31 octobris, cantatur Missa de feria.
DE I(ITIBUS SEI(VANDIS
IN CANTU MISS&
I. Accedente sacerdote ad altare, incipiunt cantores anti-
phonam ad Introitum. Quae in feriis et festis simplicibus into-
natur ab uno cantore, usque ad signum appositum *; in aliis
festis et in dominicis a duobus; sed in solemnitatibus a quatuor,
ubi cantores suppetunt. Chorus vel schola prosequitur usque ad
psalmum. Primam partem versus psalmi, usque ad asteriscum,
et Y. Gloria Patri ipsi cantores proferunt, versum absolvente
universo choro. Postea repetitur, item ab omnibus, antiphona
usque ad psalmum.
Si celebrans cum ministris introitum facit in ecclesiam per
viam longiorem, nil prohibet quominus, decantata antiphona ad
Introitum cum suo versu, plures alii eiusdem psalmi versus can-
tentur; quo in casu, post singulos vel binos versus repeti potest
antiphona, et, quando celebrans ante altare advenerit, abrupto
psalmo, si opus sit, cantatur Gloria Patri, et ultimo repetitur
antiphona.

Quando antiphona ad Introitum, post versum psalmi resu-


menda est, terminatio ipsius versus sumitur a versu Gloria Patri,
si pro hac conclusione habeatur modulatio specialis. E. g. in
Introitu Ad te levavi ;

Quando post y. antiphona non repetitur :

et semi-tas tu- as e-do- ce me. G16- ri- a etc.

Quando post *f. repetitur antiphona :


I
--mm-t
r- r
- ^
et semi-tas tu-as e-do- ce me. Ad te leva-vi etc.
XXIV. DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

II. Chorus vel schola, finita antiphona, ter Kyrie eleison, ter
Christe eleison, et iterum ter Kyrie eleison, alternatim cum
cantoribus aut altero choro persolvit. Ultimum autem Kyrie
eleison dividitur in duas vel etiam in tres partes ab asterisco
simplici aut duplici distinctas. Si duae tantum sunt partes,
ac proinde unus asteriscus, prima pars ab ipsis cantoribus aut
a primo choro cantatur; alt era vero ab omnibus. Si tres occurrunt
partes et ideo asteriscus simplex ad primam divisionem et
duplex ad alteram, tune prima pars ad eosdem pertinet quos
supra; secunda vero, quae primae partis melodiam repetit,
cantatur ab altero choro; tertia demum conjunctis omnium
vocibus absolvitur. Aliquando etiam quinque partes contingunt :
tune modus dividendi alternas cantandi vices similiter notatur
per signum divisionis turn simplex turn duplex pluries interpo-
situm, et satis intelligitur ex dictis.
III. Incipit solus celebrans clara voce Gloria in excelsis
Deo : deinde chorus vel schola prosequitur Et in terra pax
hominibus, etc., divisus q;uidem in duas partes invicem sibi
respondents, aut cantat alternatim cum cantoribus. Sequitur
responsio chori ad Dominus vobiscum.
IV. F'nita Epistola aut Lectione, ab uno vel a duobus
inchoatur responsorium, quod dicitur Graduale, usque ad
signum *, et cuncti, aut saltern cantores designati, prosequuntur
debita cum attentione. Duo dicunt versum Gradualis, quern ab
asterisco circa finem totus chorus absolvit; aut juxta ritum
responsdrialem, quando magis id videtur opportunum, post
versum a solis cantoribus aut a cant ore expletum, cuncti
repetunt primam partem responsorii usque ad versum.
Si Alleluia, alleluia cum versu sunt dicenda, primum
Alleluia cantatur ab uno vel a duobus usque ad signum *;
chorus autem repetit Alleluia et subjungit neuma, seu jubilum,
protrahens syllabam a. Cantores versum concinunt, qui ut supra
occurrente asterisco a toto choro terminatur. Finito versu, cantor
vel cantores repetunt Alleluia et chorus addit solum neuma.
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur
Tractus, cujus versiculi alternatim cantantur a duabus sibi invi-
cem respondentibus chori partibus, aut a cantoribus et universo
choro.
Tempore Paschali, omittitur Graduale et ejus loco dicitur
Alleluia, alleluia cum versu, ut supra. Sequitur statim unum
Alleluia, quod ab uno vel duobus inchoatum usque ad neuma
DE R1TIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E. XXV.

absque repetitione absolvitur ab omnibus. Versus et unum


Alleluia in fine cantantur modo supra descripto.
Sequentiae cantantur alternating aut a cantoribus et choro,
aut a duabus chori partibus.
V,. Finito Evangelio, celebrans intonat, si dicendum est,
Credo in unum Deutn, prosequente choro vel schola Patrent
omnipotentem, et reliqua, conjunctim aut alternatim pro loci
consuetudine.
VI. Antiphona ad Offertorium ab uno, duobus aut quatuor
cantoribus intonatur, uti ad Introitum, et finitur ab omnibus.
Post antiphonam canere licet antiquos gregorianos modulos
illorum versuum, qui olim post antiphonam decantabantur.
Si vero antiphona ad Offertorium a quodam psalmo desumpta
sit, licet alios eiusdem psalmi versus decantare; quo in casu,
post singulos vel binos versus psalmi, repeti potest antiphona, et,
Offertorio expleto, psalmus clauditur cum Gloria Patri, et repe-
titur antiphona. Si vero antiphona e psalmo non sit desumpta,
seligi potest alius psalmus solemnitati congruens. Cani tamen
potest, expleta antiphona ad Offertorium, etiam aliqua cantiun-
cula latina, quae tamen huic Missae parti congruat, nee protra-
hatur ultra Secretam.
VII. Finita Praefatione chorus prosequitur Sanctus, etc.;
Sanctus et Benedictus, si modulis gregorianis decantentur,
continue canendi sunt, secus vero Benedictus post Consecra-
tionem ponatur.
Dum Consecratio peragitur, omnis cantus cessare debet, et,
ubi consuetudo viget, etiam sonus organi et cuiusvis musici
instrument i.
Consecratione peracta, nisi Benedictus adhuc sit canendus,
sacrum suadetur silentium usque ad Pater noster.
VIII. Post responsionem ad Pax Domini, cantatur ter Agnus
Dei, aut ab universo choro, inchoantibus uno vel duobus aut
quatuor cantoribus unaquaque vice; vel alternatim, ita ut in fine
ab omnibus decant etur : Dona no bis pacem, in Missa vero pro
defunctis ultima tantum dictio : sempiternam.
IX. Antiphona ad Communionem per se canenda est
intonata ab uno, duobus aut quatuor cantoribus, ut ad Introi-
tum dictum est, dum sacerdos celebrans Sanctissimum Sacra-
XXVI. DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISSJB.

mentum sumit. Si autem fideles communicandi sint, cantus eius-


dem antiphonae inchoetur dum celebrans sacram Communionem
distribuit. Si eadem antiphona ad Communionem e quodam
psalmo desumpta sit, licet alios eiusdem psalmi versus decantare;
quo in casu, post singulos vel binos versus, repeti potest anti-
phona, et, Communione expleta, psalmus clauditur cum Gloria
Patri, et repetitur antiphona. Si vero antiphona non sit de psal-
mo, seligi potest psalmus solemnitati et actioni liturgicae
congruens. *
Expleta autem antiphona ad Communionem, praesertim si
fidelium Communio diu protrahitur, licet quoque aliam cantiun-
culam latinam, sacrae actioni congruam, decantare.
Sacerdos aut diaconus dicit He Missa est, vel Benedicamus
Domino, et omnes eodem tono respondent Deo gratias.
Ad Requiescant in pace in Missa defunctorum respondetur
Amen,

DE TEMPOXE QUO INSTRUMENTORUM


MUSICOI(UM SONUS PROHIBETUR.

(Instructio de musica sacra et sacra liturgia a S. R. C.


promulgata die 3 septembris 1958).

1. Quoniam organi et magis quoque aliorum instrumentorum


sonus ornamentum constituit sacrae Liturgiae, usus idcirco eorun-
dem instrumentorum temperandus est secundum gradum
laetitiae, qua singuli dies vel tempora liturgica distinguuntur.

2. In omnibus ergo actionibus liturgicis, excepta tantum


Benedictione eucharistica, sonus organi omniumque aliorum
instrumentorum musicorum prohibetur :
a) Tempore Adventus, id est a primis Vesperis dominicae
primae Adventus usque ad Nonam vigiliae Nativitatis Domini;
1
Versus psalmorum et canticorum ad usum cantorum pro antiphonis
ad Introitum et ad Communionem repetendis iuxta codices antiquos,
Descl^e & Cie, 1961, n 839.
DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E. XXVII.

b) Tempore Quadragesimae et Passionis, id est a Matutino


feriae quartae Cinerum usque ad hymnum Gloria in excelsis Deo
in Missa solemni Vigiliae paschalis;
c) Feriis et sabbato quatuor temporum Septembris, si Officium
et Missa de iis fiant;
d) In omnibus Officiis et Missis defunctorum.

3. Sonus aliorum instrumentorum, praeter sonum organi,


prohibetur insuper in dominicis in Septuagesima, Sexagesima
et Quinquagesima feriisque has dominicas sequentibus.

4. Pro diebus tamen temporibusque ut supra prohibitis,


sequentes statuuntur exceptiones :
a) Organi et aliorum instrumentorum sonus permittitur diebus
festis de praecepto et feriatis (exceptis dominicis) necnon festis
patroni principalis loci, tituli vel anniversarii dedicationis eccle-
siae propriae et tituli aut fundatoris familiae religiosae; vel si
solemnitas aliqua extraordinaria occurrat;
b) Organi tantum aut harmonii sonus permittitur in dominicis
tertia Adventus et quarta Quadragesimae; necnon feria quinta
infra Hebdomadam sanctam in Missa chrismatis, et ab initio
Missae solemnis vespertinae in Cena Domini usque ad finem
hymni Gloria in excelsis Deo ;
c) Item organi tantum aut harmonii sonus permittitur in Missa
et in Vesperis, solummodo ad cantum sustentandum.
Ordinarii locorum has prohibitiones vel permissiones, secun-
dum probatas locorum aut regionum consuetudines, pressius
determinare possunt.

5. Per totum Triduum sacrum, id est a media nocte qua incipit


feria quinta in Cena Domini usque ad hymnum Gloria in excelsis
Deo in Missa solemni Vigiliae paschalis, organum et harmonium
omnino taceant, et ne ad cantum quidem sustentandum adhi-
beantur, salvis exceptionibus, quae supra, n. 4 b, statuuntur.
Sonus porro organi et harmonii hoc triduo prohibetur,
sine ulla exceptione, et non obstante quacumque contraria
consuetudine, etiam in piis exercitiis.
PROPRIUM
DE TEMPORE
Dominica Prima Adventus.
Introitus. 8.
f-M

D te leva-vi * a- nimam me- am :

De- us me- us in te confi- do,


- HHMI-
A.P+

non e-ru- be-scam : neque irri- de- ant me

in-imi- ci me- i : et-e- nim u-ni-v6r- si qui te exsp6-

ctant, non confun- den-tur. Ps. Vi- as tu- as, D6mi-ne, de-
2 Dominica I. Adventus.
i i a i B-
i "Hi . %
R 9 r*
(
m6nstra mi- h i : * et s6mi-tas tu-as 6-do-ceme. G16-ri- a

^

1
P" T
9
Patri. saecu- 16-rum. Amen.
-L
Quofinito, repetitur Ad te lev&vi, usque ad Psalmum.
H Hie modus repetendi Introitum servatur per totum annum.
Grad. J

u - ni-ver- si * qui te exspectant,

non confund^ntur, D6mi- ne. . Vi- as

fl-r
tu- as, D6-mi-ne,

i -
no-tas fac mi- hi : et se-
g 1.

mi-tas tu- as * e- do-ce me.


8.

\. L- le- lu- ia. * if. J. Osten-

i fu
de no- bis D6- mi- ne mi-se-ri- cor- di- am tu-
Dominica I. Adventus. 3
H I 1 ^ ** K m ( li

ttn j I. ..N o^ _!.


am : et sa-lu-t&- re tu-

j A\
um * da no- bis.

In Ferns Adventus, quandoper hebdomadam resumitur Missa de


Dominica, non dicitur Alleluia, necY- sequens, sedtantum Graduate.
Offert.
2. *

D te Domi- ne * l e - Vci-vi &-


-=+
1. \{ .V .
nimam me- am : De- us me- us, in te confl- do,
1
HHI-

non e-ru- be-scam : ne-que ir- ride- ant me in-i-


1
fL -
A J" " P1
-^4p=-
mi- ci me- i: et- e- nim u- ni-ver- si qui te ex-

jtzt
spe- ctant, non confun- den- tur.
Comm. 8-
i.
HMImi
D O-mi- nus * da- bit be- nigni-t&- tern : et
4 Dominica II. Adventus.

-3-
ter- ra no-stra da- bit fructum su- um.

Dominica Secunda Adventus.


Intr. s-
7- h a
O-pu-lus Si- on, *ec- ce Do- mi-nus v6-ni- et
a kj
p a -r
ad salv&n-das gen-tes : et audi- tarn fti- ci- et D6mi-
" I !

nus gl6- ri- am vo- cis su- ae, in laeti- ti- a cor-
a.
-sv ?^ j ^ Z_*_E_

dis ve-stn. Ps.Qm


re-gis Isra- el, intende: *qui dedfi-cis
J , 9
I!
i
r' m
ft- d
vel-ut ovem Jo- seph. G16- ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. I

X Si- on sp6- ci- es de- co- ris

-M-f

^
e-jus De- us ma-ni- ste
Dominica II. Adventus.

s ni- et. y. Congre-gd-

te il-li sanctos e- jus, qui ordi-

na- ve- runt

te-stamen-tum e- jus * su-per sa-cri- fi-


I
fil I L
ib r%9
^a - b^;
ci- a.

A L-le- 16- ia. * ij.


fl .

^V
y. LaetS- tus sum in his quae di- eta sunt mi-
5 T

hi : in do- mum Do- mi- ni

* i- bimus.
6 Dominica III. Adventus.
Offert.

D E- us * tu con- ver- tens vi- vi- fi-

st ^r
bis nos, et plebs tu- a lae-
k Ifla 1 1MB
a a pi 11I
i- bi- tur in te : ostende no- bis,

Domi- ne, mi-se-ri-cor-di- am tu- am, et sa-


1B %
*

am

1A 3 JS

lu-ta- re tu- um da no- bis.


Comm.
2.

E- ru-sa- lcm * surge, et sta in excelso :

et vi- de ju-cun-di-ti- tern, quae ve-ni- et ti-


T a
% a "
a !!
bi a De- 0 tu- 0.

Dominica Tertia Adventus.


Intr. | -
i.

G Au-de- te * in Do-mi-no sem- per: i-te-rum


Dominica III. Adventus. 7
i i i 1
1
i
m - A
' A -^- B1- 1 m

di-co, gau- de- te : mo-de-sti- a ve-stra no-ta sit

-p^-
omnibus ho-mi- ni- bus : Domi- nus pro- pe est.
"" ^ A ^ !*
i 5 i i i
1 ^ ]m

\i m
Ni- hil sol-li-ci- ti si- tis : sed in o- mni o-ra-

JV-A-fc- - ^
ti- 6- ne pe-ti-ti- 6- nes ve-strae inno-tc-scant a- pud

=f
De- um. Ps. Be-ne-di-xisti, D6mi-ne, terram tu- am : * a-ver-

-*-
Hi *

tisti capti- vi- t&-tern Ja- cob. G16-ri- a Patri.E u o u a e.
Grad. = =-

Q UI se-des, Domi- ne, * su- per Che- ru-

HMH

ran. r.
bim, - ta pot-en ti- am tu- am, et
8 Dominica III. Adventus.

ve- m. J. Qui re-HHI-M
Vr+fHi
gis Isra- el, int^nde :

=to \$
qui de-d<i- cis vel-ut o-vem*Jo- seph.

A L-le- lfi- ia. * />*. . Exci-


tir
ta, D6- mine, pot-6nti- am tu- am, et
^

T*
ve- ni, ut salvos * fa-

ci- as nos.
Offert.
. . . A A ' ^ ' . J? ^ -
B Ene-di-xi- sti^Do-mi- ne, ter-
Feria IV. Quatuor Temporum Adventus. 9
Hi-
^
ram tu- am : aver-ti- sti capti-vi-ta-tem Ja- cob :
'- - i - - -
- "Pi-
Li
remi-si- sti in-iqui- t&- tern pie-

bis tu- ae.


Comm. z , , . i , , NJ-^M

D I- ci- te : * Pu- sil- Id- nimes confortfi- mi-

-t_!_ 3J

ni, et no-li-te tim6-re : ec-ceDe-us noster

S
ve-ni- et, et salv&- bit nos.

Feria IV. Quatuor Temp. Adventus.


Introitus. Rordte, i^/ infra, in Dominica IV. Adventus, 21.
fl H
T. Grad. =
s y\-- -

f
PL
P % ^ B
01- li-te * por- tas, prin- ci- pes, ve-
i
* S Fm i
1 "
*n * i

PL i 1 V L fl
stras : et e- levd- mi-ni por- tae ae- ter-
io Feria IV. Quatuor Temporum Adventus.

3,
les : et intro- i- bit
i n 3,
(.
Rex gl6- ri- ae.


. Quis ascendet in montem Do- mi-

ni? aut quis stabit in lo-co sancto

jus? In-no-cens

*3!
nibus et mundo * cor- de.

2. Graduate. Prope est, ut infra, in Dom. IV. Adventus, 21.


Offert. g-
4- Z
-Jd " ^ P^
Onfortd- mi- ni, * et jam no- li- te

ti- m6- re : ec-ce e- nim De- us no- ster


Feria VI. Quatuor Temporum Adventus. n
g
T V " P" ->*
retri- bu- et ju-di-ci- um : ipse ve- ni- et, et

% S ^
1 1
F.
' d"
sal-vos nos f-ci- et.
Communio. Ecce virgo, ut infra, in Dom. IV. Adventus, 23.

Feria VI. Quatuor Temp. Adventus.


Intr. g-
4- :g=^yyi- . .Ji^izj
P Ro- pe es tu * Domi- ne, et omnes vi-ae tu-ae

ve-ri- tas : in- i- ti- o co- gno- vi de testimo-ni- is

-1A1

tu- is, qui- a in aeternum tu es. Ps. Be- -t
e
imma-cu-ld- ti in VI- a : * qui ambu-lant in lege Domi-
i .....
pi i
'
ni. G16- ri- a Patri. E u o u a e.
Grad.
2

Stende no-bis, * D6mine,


12 Feria VI. Quatuor Temporum Adventus.

% -a^
a *
a
mi- se-ri-cordi- am tu- am : et sa- lu- td-re
1 1
5 fl# P. _ |4 ^j f%a*.'
? t^ 1 11 ? 1ip I

tu- um da no- bis.


1
8 m J^* m 3 11 |4
1 1
1
41 | . |
% 1 !
V, Be-ne-di-xisti , D6-

w 1i
1
1
[ % %

mi-nc, ter- ram

p ^ |^4B * - ' | n4 A .n# A B 1 % O4 1


i[i| |\|" III " Li ]
1
tu- am : a-verti-
1 9 ^4 ] 11
R 5 - ,4 d *!
Ip 1 3 -7 ! "ll
sti capti-vi-t&- tem*Ja- cob.
Offertorium. Deus tu conv6rtens , ut supra, 6.
1
00111111. 1
ij
mi - i *-^-ftrJ
JUIi Cce Domi-nus ve-ni- et,* et omnes sancti e-jus
I
1 3 3 B
J* " 1
A

cum e- 0 : et e- rit in di- e il-la lux

1 1

ma- gna.
Sabbato Quatuor Temporum Adventus. 13

Sabbato Quatuor Temp. Adventus.


Intr.
2.

V t E-ni, * et os-t6nde no- bis f&- ci- em tu- am,

HHh

Domi- ne, qui se- des su- per Ch6-ru- bim : et sal-vi

a a
e- ri-mus.Pj.Qui re-gis Isra- el, intende:*qui ded<i-cis

t fi- a-^-^-n^*-
vel-ut o - v e m J o - s e p h . G16-ri- a Patri. E u o . u a e.
i. G r a d . ^ ^ $_
2.
-i
A summo * cae- lo egres- si- o
Jr\. su

e- jus : et occ(ir-sus e- jus

usque ad sum- mum e- JUS.

3 l 11
1
1 % Mi"
7. Caeli e-n^r-
pu: 1 A ^ s j
rant g!6- ri- am De-
14 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

4^
"
l : et 6-pe-ra ma-nu-um e- jus
8 J * J aj*4
11 ^* n 1*4*
.m ^ i

anniinti- at * firmam6n- turn.


2. Grad. s -
2. g-

i N so-le * p6- su- it tabern^- cu- lum

HMH
HI i

su- um :
et i-pse tamquam spon-
4
8 i * |4
m
4n
*4 * 1
- l- i " '
sus pro-ce-dens de thd- lamo su- o.

S*fc
. A summo cae-

lo egres- SI- 0 e-
8%^- 1 1* r i
I" <>
jus : et occursus e- ius

usque ad sum- mum * e- jus.


Sabbato Quatuor Temporum Adventus. 15
3. Grad. -
2. g

D 0-mine * De-us virtii- turn, conv6r-

h-*

te nos : et osten-de f&-ci- em

tu- am, et sal- vi 6-ri- mus.

t%.a.
y.Exci-ta, Do-

mi- ne, pot-en- ti- am tu- am, et ve-

c fr
ni, ut salvos * f&- ci- as nos.
4. Grad. j - -g 9~
2. fe-

X- ci-ta, * Do- mi-ne, pot-6n- ti- am

"
tu- am, et ve- ni,

ut salvos fa- ci- as nos.


16 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.


f. Qui re-gis Isra- el, int6n-
+-i^ri

de : qui de-d(i-cis vel-ut


+-

ovem Jo- seph : qui se- des

HHHI-
- -

super Che-ru-bim, ap-p&- re co- ram

Ephra- im, Benjamin,


i^pi=3
-T4

* et Ma-n^sse.
Post V. Lectionem.
Hymn.
V. fi -p-
S^TT^r
B E- ne-dictus es D6mi-ne De- us pa-trum nostro- rum.*

"i"~II" iv^ifi:
Et laud^-bi- lis et glo- n- 6- sus in sae- cu-la. Et be-
1 1
* 9 i
|1
u p.
1 '
ne-dictum nomen glo-ri-ae tu-ae, quod est sanctum,* Et lau-
Sabbato Quatuor Temporum Adventus. 17
-3=K-
-a- : g
dd-bi- le et glo- ri- 6- sum in sae- cu-la. Be- ne-dictus es
f
-3-

in templo sancto gl6- ri- ae tu- ae. Et lauda-bi- lis et


i
^
glo- ri- 6- sus in sa6- cu-la. Be- ne-dictus es su-per thronum

T--i-V
sanctum regni tu- i. *Etlaud&-bi- lis et glo-ri- 6- sus

f J* te J-5-8- a-
in sa6- cu-la. Be- ne-dictus es su-per sceptrum di-vi-ni- t&-

^ - ) ! N , ~F==CE
tis tu- ae. * Et laudd-bi- lis et glo- ri- 6- SUS in sae-
i 1
i 9 is ' 9 i m 1
1 % i
i
pi . IH
3-
cu-la. Be- ne-dictus es qui sedes su-per Cherubim, intu- ens

,. ,
* E t laud^-bi- lis et glo- n- 6- sus in sae- cu-la.
TL+JL i
ab^s- SOS.

i i i
pa 4 ,
Sft "1

-J-
1
r
Be- ne-dictus es qui fimbu-las super pennas vent6-rum, et
18 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.


super undas ma- ris. * Et laudci-bi- lis et glo- ri- 6- sus

m - _*_-3-
in sae- cu-la. Be- ne-di-cant te omnes Ange-li et Sancti

^ ^ L
tu- i. * Et laudent te, et glo- ri- fi- cent in sae- cu-la.

2 '
r
Be- ne-di-cant te cae-li, terra, ma-re, et omni- a quae in

^=:^
e- is sunt. * Et laudent te, et glo- ri- fi- cent in sae-

-a t
cu-la. G16- ri- a Pa-tri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- i San-cto.

:=?=^=E :

* Et lauda-bi- li et glo- ri- 6- so in sae- cu-la. Sic- ut

p
e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in saecu-la

saecu-16-rum. A- men. * Et lauda-bi- li et glo- ri- 6- so


Sabbato Quatuor Temporum Adventus. 19
1' -
! 1 -
-a -p- ~s=l
in sae- cu-la. Be- ne-dictus es, D6-mi-ne De- us patrum no-

t.
stro- rum, * Et lauda-bi- lis et glo- ri- 6- sus in sae- cu-la.
Post Epistolam.
Tract. I -=
8- ~ii" 1

Q UI re- gis A* Is- ra- el, in- ten-

p.>:
de: qui dedfi- cis vel- ut
Hi1-*-

o-vemjo- seph. .Qui se- des super Che-ru-


5f - JlTfl

bim, ap- pa-re co- ram Ephra- lm,


H 1 m m1 k 1 1

r 1 ..

Benja- min, et Ma-nasse.

y.Exci-ta, Do-

mi-ne, pot-enti- am tu- am, et ve- ni,


20 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

3fS
ut sal- vos * f&- ci- as nos.

Offert. g- - . mI

E
-
III
ta sa- tis * fi- li-
1- M
a Si- on,

- -
$3^
pra^di- ca fi- li- a Je-rfi-sa- lem

a
ec-ce Rex tu- us ve-nit ti- bi sanctus, et sal-

-&

v&~ tor.
Comm. I
6. : M-

E - -'
Xsultd- vit * ut gi-gas
B ^-
ad cur-ren- dam vi- am

a summo cae- lo egres- si- o e- jus, et occfir-


- M -

3 I.8
sus e-jus usque ad summum e- jus.
Dominica IV. Adventus. 21

Dominica Quarta Adventus.


Intr. S-fcrs +-W= a M^8 frr b , y ~*fir1
i.

R O-ra- te * cae- li de- su- per, et nu- bes plu-

Fmto- rn m -*-
ant ju- stum : ape-ri- &- tur ter- ra, et germi-net
6 m g -
-41 i

Sal-va- t6- rem. Ps. Cae-li en^rrant glo-ri- am De- 1: * et


6
a 1
i .

6pe-ra mdnu- um e-jus annfinti- at firmamen- turn. G16-

HI -
=^t
ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. g
--
--
Rope est Domi-nus ^ omnibus

i
invo-cdn- ti-bus e- um : omni- bus qui in-

rf= -j-l*
vo-cant e- um in ve-ri- td- te.
22 Dominica IV. Adventus.

-ft*ft ftftRHHH

. Lau-dem D6mi-ni

3 * x '=J~*~>*fc
loque- tur OS me- um :
_i 1 IB _ _ P__ P. - p_ " i *
1 i"p ' I1 nil J
ftT [_ 1
et be-ne-di-cat o-mnis ca-ro no-
H=
-'--

men sanctum * e- jus.

lSl3 fir
A
_T_L
= L- le
- lu- ia. * if.

*Vi
. Ve- ni, Do-mi- ne, et no- li

-
tar- da- re : re-la- xa fa-ci-
m-m- af
-+

1 ( - \

-4~
-H=-
---

no- ra *ple- bis tu- ae.


Dominica IV. Adventus.
Offert. - aa HI

8. - r#z

A ve * Ma-ri- a,

gra- ti- a pie- na, Do-

S ^-
i' nus te- cum : be-ne- di- eta tu in

mu- li- e- ri- bus, et bene- di- ctus fru- ctus

ven- tris tu- i.


Comm. | 1
i. T 1 l"iE
E C-ce virgo * conci-pi- et, et pa- ri- et

fl-11- um : et vo- c&- bi- tur no-men e- jus

Em- ma- nu- el. T. P. Alle- lu- ia.


IN VIGILIA
NATIVITATIS DOMINI.
Intr. -
6. - iftu - -m -
H 0- di- e sci- 6- tis, * qui- a ve- ni- et Domi-
i

-MAm=-

nus, et salv&- bit nos : et ma- ne vi-de- bi- tis glo-


e PI i *- *"-r
Is
5
- i
- -
T

" 1
ri- am e-jus. Ps. D6mi- ni est terra, et ple-ni- t6do e-jus: *

Hi -

orbis terrd-rum, et uni-v6rsi qui hd-bi- tant in e- o.

? fl? ' 1
G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. =- +
2. r . 7~i? v. i
H 0- di- e * sci- 6- tis, qui- a ve- ni-

A-
et Do- mi- nus, et salva- bit nos :

-?4y-j
et ma- ne vi-d6- bi- tis g!6-
In Vigilia Nativitatis Domini.

v PL '" it i 9'

ri- am e- jus. J. Qui re-gis

Isra- el, int6n-

de : qui dedfi-cis vel-ut ovem Jo-

seph : qui se- des super Che-ru-bim,

fc^ft - izzzzz!^5
re co-ram Ephra- im,

Benjamin, * et Ma- n^sse.


Non dicitur Alleluia cum sequenti Versu, nisi haec Vigilia venerit
in Dominica,

8
-
L-le-lu-ia.


i^
y . CrS- sti na di- e de-16-bi- tur in-iqui-tas ter-
26 In Vigilia Nativitatis Domini.

rrg- !
rae : et regnd-bit super nos * Sal- va-tor mun-

S1111!*^^
di.
Offert. =-
2. i~ m a d"PHH
d"PH
, ,
01- li-te * por- tas, prin- ci-pes, ve-

stras : et e- le- mi- ni, por- tae ae- ter-

net- les, et intro- i- bit Rex gl6- ri- ae.

C
Comm.
S- %
R E- ve- Id- bi- tur * glo- ri- a Do- mi- ni :

et vi- de- bit o- mnis ca- ro sa- lu- t i -


6 =
A
De- i no-stri.
IN NATIVITATE
DOMINI
AD PRIMAM MISSAM.
IN NOCTE.

Introitus. 2.

3h* mm-M

0- MI- NUS * di- xit ad me :

.'.
=P^ 15 :_
Fi- li- us me- us es tu, e-

HMMI *-
Pi i
go ho- di- e ge- nu- i te. Ps. Qua-re fremu- e-

--

runt gentes : * et popu-li me-di-tS-ti sunt in-d-ni- a?

m
--

G16-ri- a Patri. E u o u a e.
28 In Nativitate Domini.
Grad.
2. M

Ecum princi-pi- um * in di-


9 =
M -

vir-tfi- tis tu- ae : in splendo-

ri- bus sanctfi- rum, ex 6- te- ro

an-te lu-d- fe-rum

nu- i te. J. Di-xit D6-

mi-nus D6mi-no me-

nrr+ II

0 : Se- de a dextris me-


T _% m~ 1 j -: M
-A Hi d 'h111 1 A '
_1 i
is : do- nee po- nam in-imi- cos

_2
tu- os sea- him
Ad Primam Missam. 29

UAI :&=*
pe- dum * tu- 6- rum.
8.
"
-TTL L- le- lu- la. y. D6-
fi A 1
PL 3
i % an
mi-nus di- xit ad me : Fi- li- us me- us es

tu, e- go h6-

^57- VUs
di- e * ge- nu- i te.

Offert. g-
4- Z ' tPmfm*

Aet6ntur * cae- li, et exstil- tet

"
ter- ra an- te fa- ci- em Do- mi-

r * i
ni : qu6-ni- am ve- nit.
30 In Nativitate Domini.
Comm. I-
6.
-* M-

i - -
N splend6- ri-bus * sancto- rum, ex 6- te- ro
G===i
- a
^ d-
an-te lu- ci- fe-rum ge- nu- i te.

AD SECUNDAM MISSAM.
IN AURORA.
Intr.
8.
4-
L in-
UX fulge- bit * h6- di- e su- per nos : qui- a

; n

na-tus est no-bis Do- itni- nus : et vo- ca- bi- tur Admi-

m
fl '
d- bi- lis, De- us, Princeps pa-cis, Pa-ter fu-tu- ri sae-

cu- li : cu-jus re- gni non e- rit fi- nis.

=D=3= Hi -

Ps. D6mi-nus regn^vit, de-co-rem indfi-tus est:* ind6-tus estnJ
Dominus forti-tti-di-nem, et prae-cinxit se. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.
Ad Secundam Missam.
Grad. =-
5-

B Ene-dictus*qui ve- nit in no- mine

Do- mi- ni : De- US Do- mi- nus, et il-luxit


I i
ll 1 i
ff 4 * ^ i m

1
=-= A 1

no- bis. . A Domi-


no fa-

fcsn HMI 4 -HHK

ctum est : et est mi-ra-


(-M FB-B ----
fh n
bi- le * in 6-cu-lis no- stris.

L-le-lu- ia.

Do- mi- nus re-gn&- vit, de-co- rem

* >

in- du- it : indu- it D6- minus for-


In Nativitate Domini.
-I . 1 j .
1 f^i -
"I | '%
ti-tti- di-nem, et praecin-xit se * virtfi-

TF

te.

JyJ ' _ ^ P * k. 1
8. JA i

D E- us e- nim * firm&- vit or- bem ter-

r n 1 1A -* i
11 . 1 1

rae, qui non commo- ve- bi- tur : pa-


1 I *- 1
"" ^4 1 1
pi d|4 1
P 1 r 1
r&- ta se- des tu- a, De- us, ex tune,
r " '
i

a sae- cu- lo tu es.
1
i ^omm. j - 1
1
fl B-* p 7

E r j !
X-sulta fi- li- a Si- on, lauds1 fi- li- a Je-

s *
PL : .
9
1
1 -
1
-

rfi- sa- lem : ecce Rex tu- us ve- nit sanctus, elt Sal-
i
paa a
v&- tor mun- di.
In Nativitate Domini. 33

AD TERTIAM MISSAM.
/AT DIE.
Introitus. 7.

U-ER * na- tus est no- bis, et fi- li- us


-Am-

da- tus est no- bis : cu-jus impe- ri- urn su-per

I I I
-fc-=-

hu- me-rum e- jus: et vo-cd- bi-tur nomen

4-
V-ft
e- jus, magni consi- li- 1 An- ge- lus.^j-.Can-ta-te

g m
S
9
'1 1
G t1 Ik _ J
D6mi-no cdnti-cum no-vum: * qui- a mi-ra-bi- li- a fe- cit.


i^
G16- ri- a Patri. E u 0 u a e.
Grad. a y p-l-g

v ---
I-d6-runt 0- mnes * fi-nes ter- rae sa-

ift^^E
lu- td- re De- i nostri : ju-bi- ld-te De-
34 In Nativitate Domini.

^ = Jr*l *
o o- mnis ter- ra. J. No-tum

~Qi- : -- fti *% . ^T =1
fe-cit D6-

y 1, > "fi'dA^^^r
mi-nus sa-lu-t^- re su- um : ante con-

H^t U -**f

spectum g6n-ti- um re- ve- \k- vit * justi- ti-


1 >

am su- am.
2.

A . L-le-16-ila. * ij. y.Di-

. :: . Ji
es sancti- fl-c&-tus il-luxit no- bis :

ve- ni-te gentes, et ado-rd-te Domi-

"
Vi, i '^a
num: qui- a h6- di- e desc^ndit lux ma-
Ad Tertiam Missam. 35
- M -

gna * su- per ter- ram.


Offert. g-
4- ~

U-1 sunt cae- li, et tu- a est

s-

ter- ra : orbera ter- ra- rum, et pie- ni-tu- di-

nem e- jus tu funda- sti : ju-sti-

=-= H*5 ^# 1+-


ti- a et ju-di- ci- um praepara-

ti- o se- dis tu- ae.


Comm. 1

v it**
I-de- runt omnes * fi-nes ter- rae
^
sa-lu-

!A-
tk- re De- i no-stri.
36 S. Stephani Protomartyris.

Sancti Stephani.
Introitus. I.
- * -
- M -
*=
T- E- NIM se- d6- runt princi- pes, et adver-

-UMI-
-
sum me loqueb&n- tur: et in-i- qui per- se-cti- ti sunt

--
me : &dju-va me, D6mi- ne De- us me- us, qui- a servus

tu- us exerce- ta- tur in tu- is justi- fi- ca- ti- 6-

J"
J

ni- bus. /^.Be-a-ti immacu-ld-ti in VI- a : *qui ambu-


-fl
8-HI -m- i i a ...
lant in le- ge Domi- ni. G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. j + 1
4~>i Bah" A tr " n"Slsv* . .

kJ Ed6- runt * pnnci- pes, et adv6rsum


" |- r si:B. a
i _^_ HHHW-
g

me loque- b&n- tur : et i-niqui perse-c6-ti sunt
S. Stephani Protomartyris. 37

-m-
me. . Adjuva me, D6mi-ne

De- us me-

m- % s "'
- m- d ;=
us : salvum me fac propter mi-se-ri-cor- di- am
f=

* tu- am.

2.

A. L-le-lti- ia. * if. J. Vi-

^-v-r HHK
T
TTTi
de- 0 caelos aper- tos, et Je-sum
H
fc HHHK- HMH

stan- tem a dex- tris vir-

td- tis *De- i.


Offert. g-
8. s -

E runt * Ap6- sto- li Stepha-


S, Stephani Protomartyris.
tt-=i MM

num le- vi- tarn, ple- num fi- de et?*+:*-a
Spi- ri- tu Sancto : quern Ia-pi-dav6-

i* n

runt Juda6- i o-r4ntem, et di- c^ntem : Do- mi-


g

ne Je- su, &c- ci- pe spi-ri-

turn me- um, alle- lu-ia.


Comm. !
8.

V I- de- o * cae-los a-pertos, et Je-sum stantem

> . ?
a dextris virtfl- tis De- i : Domi- ne Je-su, &cci-

f iiiw a J
ri i
pe spi-ri- turn me- um, et ne st&-tu- as il-lis hoc pec-

^->T4 ' '


turn, qui- a n6sci- unt quid f&-ci- unt.
S. Joannis Apostoli et Evangelistae. 39

Sancti Joannis.
Introitus. In medio, ut in Comniuni Doctorum, [38].
Grad. $1 J
5. : 9 * + P
Am J
1 ] .f^^ Pi S *
1 |n

E X- i- it * sermo inter fra- tres, quod di-

R8 ftl A*
1 1

sci- pu- lus il- le non mo-


5 ^ * - - 1
-MHHI-
i=ft
ri- tur. Sed : Sic e- um vo-lo man6-
I ,VT\y I -- 1 _'li__

re, do- nee


+r=-
-fir-IE
ve-ni- am:*tu me se-que-re.

L-le-16-ia.

^V.-J- --^r^ --
est disci-pu-lus il- le, qui testimo-
40 Sanctorum Innocentium.
1

^ - " - ^ * T
ni- um perhi- bet de his : et SCl-
i j
I a
9 i
A ' 1 ^ ^ H 1PL

mus qui-a ve- rum est te- stimo-ni- um

* e- jus.
Offertorium. Justus ut palma, ut in Communi Doctorum^ [41].
Comm.;
2. - -Z-
E X- i- it * sermo inter fra- tres, quod disci-pu-lus
+ -Ms

il-le non mo-ri- tur : et non di- xit Jesus : Non
a -

m6-ri- tur : sed : Sic e- um vo-lo mane- re, do- nee

ve-ni- am.

Sanctorum Innocentium.
Introitus. 2.

tr -i-
X o- re * in- fanti- um, De- us, et lacten-
Sanctorum Innocentium.

ti- urn perfe- ci- sti lau- dem propter in-imi- cos

a a *-
tu- os. Ps. Ddmi- ne D6-mi-nus noster : * quam admi-

--

ra-bi-le est nomen tu- urn in u-ni-versa ter-ra! G16-ri- a

r "n 1
Ti
Patri. E u 0 u a e.

Grad. g-
HM

A - nima no- stra, * sic- ut pas- ser,

Pi A4h

e- repta est de laque- o ve- nan- ti- um.

i\
-
e- us

T , , ,
HHh

contri- tus est, et nos li-be-ra-


42 Sanctorum Innocentium t.

1 n*n-*PL S S a . 51
ah" 1L M-J D
ti su- mus ad-ju-t6-ri- um no-

<
ei S
^ '

strum in ndmi-ne D6- mi-ni, qui fe- cit

; % 1 1
4
__(
cae- lum * et ter- ram.
(; 1 1
4- ^1 -a-** n a> n 1 jR'4-ftlB
1 1
A L- le-lu- ia.
'Li
1 'I
Laud&-
1
1
RI 1 *
te pfi. e-ri D6mi-num, laudd-
. \
1!t >-
j. 7" m
nST*"
'Li Li* *
te no-men * D6-mi- ni.

/w Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia, et


sequenti, dicitur:

Tract, g-

E Ffud6- runt * s&ngui-nem san-

B
f P.-*-
ct6- rum, vel-ut a- quam, in circu- i- tu Je-rfi-sa-lem.
Sanctorum Innocentium. 43

. Et non

Hff-^
e- rat qui se- pe- li-

b-*-
ret. y. Vindi-ca, Do- mi- ne, slngui-nem

H
sancto- rum

qui ef-ffl- sus est*su-per ter- ram.


Tempore autem paschali omittitur graduate, et
ejus loco dicitur: Alleluia, alleluia, f. Laudate,
piieri. 42. Delude : Alleluia, f. Sancti tui,
Domine. [19].
Offert.
2.

A - nima * no-
- b - b
stra, sic- ut pas-

ser, e-repta est de Id- que- o ve-


^i
"

ndn- ti- um : ldque- uscontri- tus est, et


44 Dominica infra Octavam Nativitatis.
I
Ik

nos li-be- ti sumus.


Comm. g I i " Bf
ail
v OX in Rama * audi-ta est,plo-ra- tus et u-lu-la-

tus: Rachel plo- rans fi- li- os su- os, no- lu- it con-

so-la-ri, qui- a non sunt.

Dominica infra Octavam Nativitatis.


Intr. g ^-0rT TSi-TCi
O.

D UM me- di- urn * si- len- ti- um tene- rent


mm + ' 1
T
6-mni- a, etnoxinsu-o cur-su me-di- umi- ter

^z^z=^=^==^
habe- ret, omni-pot-ens sermo tu- us, Do- mi- ne,
5
-a-*^-
-a-
de cae- lis a rega- li-bus s6- di- bus ve- nit.
Dominica infra Octavam Nativitatis. 45
- *-m-i53m^- 1 1
li !
Ps. Domi-nus regn&vit, de-co-rem indfi-tus est: * indu-tus est
% 1
l a
1 s %

D6minus forti-t(i-di-nem, et prae-cinxit se. G16-ri- a Patri.


1


E u 0 u a e.
Grad. =
HI HHHH

Pe- ci- 6-sus * for- ma

prae fi- li- is h6- mi- num : dif-fli-

sa est grd-ti- a in la- bi-

i .

is tu- 1S. . E-ructa-

2*
vit cor me- um ver- bum
i - I
1 1
'4 ^* 1** 1 B i
1
bo- num : di-co e- go 6- pe-ra
46 S. Thomae Episcopi et Martyris.
-I =
h -
me- a Re- gi: lingua me- a ca-
4-

la- mus scribae ve- 16- ci-


4-

ter * scri- b6n- tis.


Allelfiia, allelGia. J. D6minus regn^ivit. 31.
Offertorium. Deus enim firmdvit. 32.
Comm.: m
7- ! -S=r-S- ^ , 8 - 1 ~*fr-1
Olle * pG- e- rum et ma- trem e-jus, et va- de

|V
trm m~
in terram Isra- el : de-ftincti sunt e- nim, qui quae-

Wr
r6- bant 4-nimam p(i- e- ri.

S. Thomae Episcopi et Martyris.


Intr.

Aude- amus * omnes in D6- mi- no, di-em


S. Thomae Episcopi et Martyris. 47
-M-

frn l ^ UMIm-
festum ce- le- br&ntes sub hon6- re Thomae M&rty- ris :
s ! 1
-33-
de cu-jus passi- 6- ne gaudent An- ge- li, et col-
^ 3 J

afli< dmHl

u- dant Fi- li- um De- i. Ps. Exsultd-te justi in

HIm-
m -

D6mi-no : * rectos de-cet col-laudfi-ti- o. G16-ri- a Patri.

T ir
E u o u a e.
Graduale. Ecce sacerdos magnus, ut in Communi Confessoris
Pontificis, [32].

1.

L- le- lu- ia. * ij.

iK Is g
p.; 1
y. Ego sum pa- stor bo- nus :
6 T-^TT-H-
^T
- m-
et cogn6- sco 0- ves
48 S. Silvestri I. Papae et Confessoris.
1 , .4.....
1 |
% A " L^7i j^* 1
1
'-m
me- as, et cogn6- scunt me *me-

ae.
Offertorium. Posuisti [14].

2. Snrf m ~flrf-f^B ,3* 1 ==-J i


r y 10
E . go sum * pa-stor bo- nus, et cognosco

16 j
! J ^ J|
1
I".

oves me- as, et cognoscunt me
me- ae.

De Octava Nativitatis Domini.


Missa. Puer natus est, ut in die, 33.

S. Silvestri I. Papae et Confessoris.


Missa. Si diligis me. [21].
Die 1 Januarii.

IN OCTAVA
NATIVITATIS DOMINI
Introitus. Puer natus est. 33.
Graduale. Viderunt. 33.

7- g 1
*M'
A L-le- lu- ia. * if.

&
*hr
r. Multi- fa- ri- e

a % ' a . a a 3
r
*]%i
o- lim De- us loquens in prophe-

tis, no-vis-si-me di- e- bus i- stis lo-cu-tus

g
est no- bis in Fi- li- o * su-

o.
50 Sanctissimi Nominis Jesu.
Offertorium. Tui sunt caeli. 35.
Communio. Viderunt. 35.
De dominica, si occurrat a die 2 ad diem 5 januarii, nihil fit;
ejus locum tenet festum Ss.mi Nominis Jesu, cum omnibus juribus
et privilegiis dominicae.
Diebus ferialibus a 2 ad $ januarii Missa dicitur ut die I januarii,
cum Gloria, sine Credo.

Dominica

a die 2 ad diem $ januarii oceurrenti vel, si haec defeccrit,

die 2 januarii.

SANCTISSIMI NOMINIS JESU.


Introitus. 3.
Pi ...
1
fa 1 j i 1
R s
^ N nomi-ne Je-su * omne ge-nu fle- ct^i- tur,
V L S J "I
) i . i
1 \
cae- lesti- urn, ter- re- stri- urn et infer- no-

1 \
i" pi. 1
1 pi i i
1
rum : et omnis lingua con-fi-te- i- tur, qui-a Domi-nus Je-

i _fl - j
i rv f^ [A i

sus Chri- stus in glo- ri- a est De- i Pa- tris.


Sanctissimi Nominis Jesu.
r
r*
1
1
Ps. D6mi-ne Domi-nus no-ster : * quam admi- rd-bi- le est

1

s.i* ~
" II

nomen tu-um in iu-ni- ver-sa terra. G16-ri- a Patri


i
n*
Hi i i*
E u o u a e.
Grad C- i

J 9
i ?n_
Q
lO
If
Al- l fac nos, * D6-mi-ne De- us no-
vos
I
1 Q. i - J
Jjk - - 1 rV 9
^^
^9
"" "' * J*M

et congrega nos de na-ti- 6- ni-
ster,
B - B i J. i
i _ 1 %4 [, 1
1 i - "
i 1 i f i
1
bus : ut confi- te- dmur
C PL "1 J P i- J Ijj
rM T ! Ml i
-
n6- mi- ni san- cto tu- o, et
8 ! i* 1J Ai
^ fl 1 i
i
j Ik

glo- ri- e- mur in glc i- ri- a tu- a.
m
. 3 %*"%*
1
1 h*
Art '

, Tu, D6mi-ne, pa-ter


52 Sanctissimi Nominis Jesu.

noster, et

red-em- ptor no- ster : a sae- cu-lo


j i
J 1 J ' fl_ 1
l 1
3 3. > i I li i ? J
i
V !=
no- men *tu- um.

i.
,
-fl '
L-le- ' lfi- ia. * if.

. Laudem D6mi-ni lo-


que- tur os me- um, et be-ne-di- cat o-

mnis ca- ro nomen san- ctum * e- jus.


Sanctissimi Nominis Jesu. 53
Post Septuagesimani) in Missis votivis% omissis Allelflia et
7. sequenti, dicitur :
Tract. it 1 k ,
8.

D Omi-ne * De- us vir-tfi- turn,

-m-

conver- te nos : et ostSnde

ci- em tu- am, et salvi 6- ri- mus : so- net

t^l: S5^3
vox tu- a in u- ribus me-

is. y . Vox e-nim tu- a dul- cis, et

f-ci- es tu- a de-co-ra ni- mis.

. O- le- urn effu- sum nomen tu- um, Je-

su : id- e- o ad-o- le- sc&ntu- lae * di-


54 Sanctissimi Nominis Jesu.

le- x6-runt te.


Tempore Paschali in Missis votivis : Alleluia, alleluia, y. Lau-
dem Domini, ut supra; deinde :

5- e
Lie- lu- la.

A HI 41-

Exaltabo te, De- us me-

us Rex, et bene-di- cam n6- mi-

ni sancto tu-o Je- su, in sae-

cu- lum et in sa6- cu- lum * sa6-

^: :% n
cu- li.
Offert.
n.
G .
Onfi- bor * ti- bi, D6- mi- ne De- us
Sanctissimi Nominis Jesu. 55
-+
J4--ib
J^Sfl^ '! *^*\z
MA -
me- us, in to- to cor- de me-

1 i ,
Nfl . 3r* n n
o, et glo- ri- fi- ca- bo no- men tu- um
- *
-t^5
in ae-ter- num : quo-ni- am tu, Do- mi-ne,

t
su- &- vis et mi- tis es : et mul- tae mi- se- ri- cor-

^ ^
di- ae 6mni-bus invo-c^n-ti-bus te, al-
g
>
C=A:
le- lti-ia.
Comm. g-

*
6V^/ -mnes gentes * quascumque fe-ci- sti, ve-
i_
if^

Pi ^
ni-

flfli
'ill * 1 i
,1

ent, et ad-o- ra- bunt co-ram te D6-mi- ne, et glo-


m
i b - B i
9 1 3 - > i
1

ri- fi-ca- bunt nomen tu- um : quoni- am ma-gnus es


S. Telesphori, Papae et Martyris.
k i
+ ' * J fVfL
tu, et fa- ci- ens mi-ra- bi- li- a tu es De- us

iR_ -
3 'Ik
so- lus, al-le-lu- ia.

Die 5 januarii

S. Telesphori, Papae et Martyris.


Missa. Si dfligis me. [21]
IN EPIPHANIA
DOMINI
Introitus. 2.

3=
^fl
- M -

C-CE * adv6- nit domi- na-tor D6-

-m--

mi- nus : et regnum in ma-

S= -P^-
nu e- jus, et pot- estas, et impe- ri- um.

- s-
i-. De- us, ju-di-ci- um tu- um Re-gi da: * et justi-ti- am tu- am

Fi- li- o Re- gis. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. =-
5- r i . i
O mnes * de Sa- ba ve-
58 In Epiphania Domini.
I
g PL . 1
J iH i
3
1
^-J
ni- ent, au- rum et thus de-fe-rentes, et laudem D6mi-no
i
a ii
! ,
3- -ii I __V-
annun- ti- &ntes. J. Surge,

-m-
et il-lumi-n&- re Je-rfi-

sa- lem : qui- a glo- ri- a D6- mi- ni


i -+-= 7
hr
^3:
su- per te * or- ta est.

2. if-

A-I L-le-16- ia. * if. di-

- *
. , t

mus stellam e- jus in O-ri- en-

HMK HHH
^J
te, et v6- ni- mus cum mune-

-M-l

ri-bus ad- o-r^-re * D6- mi-num.


Sanctae Familiae. 59
Offert.
-m ' i!% i

R
I

Eges Tharsis * et in- su- -.


lae IJ
mfi-

:
ne- ra 6f- fe- rent : reges A- ra- bum et Sa-

HMMH

ba do- na ad- du.- cent : et ad-o-


- J

G
f
i
- PL re-
- 1omnes p i
rfi- bunt e- um ges ter- rae,
fl - _ i
fl. ^ b
Ik _g
^ o- mnes gen- tes s6r- vi- ent e- i.
Comm. I J
1
i _- T . ^

v
A
m m
I- di- mus *stel-lam e-jus in 0- ri- 6nte, et

v6- nimus cum mu-ne-ri- bus ad-o-r&-re Domi- num.

Dominica I. post Epiphaniam.

SANCTiE FAMILIAE
Introitus. 7.

-A-i-i--+-M:-p-fls
XSULTET gau-di- o * pa- ter Ju- sti,
6o Sanctae Familiae.

-a-
g&u-de- at Pa-ter tu- us et Ma-ter tu- a, et ex-
i i
: II !
q

i
\ Pi
d
sfil- tet quae g- nu- it te. Ps. Quam di-lecta ta-ber-
3 pi a:
M-
n&-cu-la t u - a , D6mi-ne virtti-tum! * concu-piscit etde-fi-cit
i . . i . =
Hi -

&-nima me- a m fi-tri- a Domi- ni. G16- n- a Patri.


J
fi '

E u o u a e.
Grad.

u - nam p6- ti- i * a Do- mi- no, hanc

. p.;
requi- ram : ut inh&- bi- tern in do- mo D6-

fr -
mi-ni 6mni-bus di- 6-bus vi-tae me- ae

i
Ti * 9 i
i ,
. Be- &- ti qui h&-bi-tant in domo tu- a, D6-mi- ne
Sanctae Familiae. 6l

-M-

in sa6cu-la saecu-16- rum


*m-
1
? " ' W
laud^- bunt te.

O. W ' it '

1JL L-le- lfl-ia

y.Ve-re tu es Rex absc6n- di- tus,

> " ? t^.


De- us Is- ra- el * Salva- tor.

IV

In Missis votivis post Septuagesimatn> omissis Allelfiia et


. sequentiy dicitur :
Tract. i 1

H Osti- am * et obla- ti- 6- nem no- lu-

i-sti, corpus au- tern aptasti mi- hi.


62 Sanctae Familiae.
h-
P" 1
y . Ho-loc&u- stum et pro peccd-to
I
1
ii 3 j i r r ' 1 ^4 J
p
non postu-1&- sti : tune di- xi : Ecce ve-

* 1 >- 8M 4i

m- 0. In ca-pi- te li- bri scri-ptum est de


a
%; 1
i pi
%
I
^
"V.
me, ut f&-ci- am, De- us, vo-

Sftf
tem * tu- am.
Tempore Paschali^ onpisso Gradually didtur :

I.
HHM

L- le- 16- ia. * #. . Be-

=3: FK#:
d- tus ho- mo qui audit me, et qui vi-gi-
C.- I b i T +
-* "

lat ad fo- res me- as quo-ti- di- e, et obser-


5
vat ad po-stes 6sti- i * me- i.
Sanctae Familiae 63
i.
3=1
A L- le-lu-ia. * K Vi- ta no-
M
35
stra est abscon- di-ta cum Chri- sto * in

De-o.
Offert. g-
-
U- le-runt * Je- sum pa-ren- tes e-
I

jus in Je- ru- sa- lem, ut si- ste- rent

e- um D6- nu-no.
Comm. g
s-
D Escen- dit Je-sus * cum e- is, et ve- nit Na-

S;
>:
za- reth, et e- rat sub- di-tus il- lis.
De dominica I post Epiphaniam suo die nihil fit, sed ejus locum
tenet festum Sanctae Familiae Jesu, Mariae, Joseph, cum omnibus
jur.ibus et privilegiis dominicae.
Diebus ferialibus a 7 ad 12 januarii ante dominicam I post Epipha-
niam occurrentibus, dicitur Missa de festo Epiphaniae; post eandem
dominicam vero Missa de eadem dominica In excelso throno ut infra,
p. 64, cum Gloria, sine Credo.
Missa
Dominicae I. post Epiphaniam.
Haec Missa dicenda est diebus ferialibus hebdomadae sequentis.

Intr. B
8
- a *.
I N excelso thro- no * vi- di se- de- re
-HH -I pL A J
vi-

3
rum, quern add- rat multi-tfi- do Ange-16- rum,

:$*:
psall6n- tes in u- num: ec-ce cu-jus imp6-

ri- i nomen est in ae- t6r-num. Ps. Ju-bi- \k-te


w. a a . ;
. .

De- o omnis terra : * servi-te D6mi-no in lae-ti- ti- a.


C . i

G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. = -I=
i -

m. * D6- mi-nus
B
Ene-di- ctus De-
H
us Is- ra-
i

el, qui fa-cit mi-ra-bi- li- a


Missa Domin. I post Epiphaniam 65
1 !

magna so- lus


i=t
a sa6-

|4
cu- lo. . Susd-pi-

a.s
ant mon- tes Pa" . _

cem

p6- pu-lo tu- o, et col-

les
Tit-* justi-
j ti- am.
3-

L- le-lu- ia. * ?>*. . Ju-bi-16-te


M -

De- o o- mnis ter- ra : servi- te

^H
Do- mi- no * in lae-ti-ti- a.

i^ '

66 Missa Domin. I post Epiphaniam
Offert. a : h

J "*"* m 1 ' A 8 *'


Ubi- la- te De- o * omnis ter-

^3jjn7v J
ra : ju-bi-la- \J


te De- o

0- mnis ter- ra, servi- te

d"
D6- mi- no in lae- ti- ti- a : intr&-

te in consp^ctu e- jus in exsulta- ti- 6- ne,

*-W
qui- a D6-mi- nus i- pse est De- us.
Comm. -I
i.

I- li, * quid fe- cisti no- bis sic? e- go et

T^8-A
pa-ter tu- us do-len- tes quaere-b4-mus te. Et quid
Dominica ii. post Epiphaniam. 67
5m b JL - b '

(
est quod me quaere-b&- tis? nesci- e-ba- tis qui- a
i

f
. I
S d i. ' i
^B S a
in his quae Patris me- i sunt,
J -
o-portet me 4v - A 11
es- se?

Pro commemoratione S. Hygini Papae et Mart, dicitur Missa


Sidiligis me. [21].

X3 j^. COMM. BAPTISMATIS D. N. J. C.


Missa ut in die Epiphaniae, 57.

Dominica II. post Epiphaniam.


Intr. g-
4.
a j 'L p
o
-*M-

- mnis ter-ra * ado- ret te, De- us,


-M-

et psal-lat ti- bi : psal- mum di- cat no- mi- m

Cla J ' J % "


B
m m
? . fa '
a "' Al-
tu- 0,
tis-si- me. Ps. Ju- bi- la-te De- 0 omnis
5-i-ir Hi-

terra, *psalmum di-ci-te nomi-ni e-jus : da-te glo-ri- am

p. a

laudi e-jus. G16- ri- a Patri. E u o u a e.


68 Dominica II. post Epiphaniam.
Grad.
5- N

JL.TJL I- sit D6- mi-nus * ver- bum su-
* A 1
1
1
1 %PaWr
P 1 ^
urn, et sand- vit e- os : et

e-ri-pu- it e- os de intr-i- tu e- 6-
^
ri
rum. J. Confi-te- dn-

-M-

tur D6mi-no mi-se- n-

m.' PNN
c6rdi- ae e-
1
l^g * 1 i ii r. % * 1
1
^m m|^t -* - "i

jus : et mi- ra-bi- li- a e- jus

ft- li- is * h6-mi-num.

fc Hi-

A L-le- 16- ia. * if. y.Laud&teDe-


Dominica II. post Epiphaniam. 69
i
1
9 %
1 P " ' ft *
1" (7
um omnes Ange- li e- jus : lauda-te e-
1 t
i -
*
^a7
. ^ ^ *

j 1 bl3 1 % 1 B aiki^ 3H ni*


i i
um omnes virtu- tes * e-
B
i b A qj . I
1 3#
' ill* %-
jus.
Offert
i b. ^m m n i j

ri | 9 3 4 >\k* *

j Ubi- 13L- te * De- o u- ni- ver- sa ter-


i
3'
ra : ju-bi- Id-
m fm".
j* In
"p a l i ni l i j j %l
I.I
te De- o u- ni-ver- sa ter-
1
3' P P1 P11 ' s a f l ^
i |A JHni ] i
f
ra : psalmum di- ci- te no-
M W M

6 Hi 1
pi jni1 1 g ^B ri 3
1
1
mi- ni e- jus : ve-ni- te, et audi- te,
i
- T J l
\ 3 ri
1 ! ,
et nar-r&bo vo- bis, o- mnes qui ti- m6-
70 Dominica III. post Epiphaniam.

tis De- urn,quanta fe- cit D6-mi- nus a-

M
ni- mae me- ae, alle- ~~ lu- ia.
Comm. I
6.
L_
i . . Q w
3 M-

D I-cit Do- mi- nus : * Imple-te hydri- as a-

qua et ferte architri- cli- no. Cum gu- stas- set archi-
S

tri- cli- nus aquam vi-num fa-ctam, di- cit sponso :


gft T* ,.a - i ft ^-#^-T--

Servd-sti vi- num bo- num us-que adhuc. Hoc signum fe-

:3=I=E: '

cit Jesus primum co-ram disci- pu- lis su- is.

Dominica III. post Epiphaniam.


Intr.

A
7-
"
D-o-rd-te*De- urn omnes Ange- li
i
e-jus:
Dominica III. post Epiphaniam.

VLfrfU- / -0.:
- H -
-s-
audi- vit, et laeta-ta est Si- on : et exsulta-

i
/

ve- runt fi- li- ae Ju- dae. Ps. Do- mi-nus regn&vit,

exsfiltet terra:*lae-tentur in-sulae mul- tae. G16- ri-a Pa--

fl-4- 7

tri. E u o u a e.
Grad. I
5 ~ i f l y iya 1 f l '
Ime-bunt gen- tes *no- men tu- urn,

&
Domi- ne, et o-mnes re-ges ter- rae
5
glo- ri- am tu- am.y.Quo-
T+
i
-MV
ni- am aedi-fi-cavit Domi-nus Si-

on, et vi-de-bi- tur


72 Dominica III. post Epiphaniam.

in ma-jesta- te * su- a.
8l
3"
A L- le- lfi- ia. * if.

mi-nus regn- vit, exstil-tet ter-

ra : lae-ten-

l 4 r" IV
tur insulae * mul- tae.

Offert. 1 -= -g-,
2 a
^ - - " ^ -= *
D Exte- ra Domi- ni
T fe-
3- cit vir-
PL.
\ am 4-
aatK
tu- tern, dex- te- ra Do- mi-ni exalt&- vit
""" i
>

me : non m6-ri- ar, sed vi- vam, et narrabo 6- pe-
C /fit*, . ,
ra D6mi-ni.
Dominica in Septuagesima. 73
Comm. = -
" V,
M I-ra-tan- tur o- mnes * de his quae

aA i a
pro- ced6-bant de o- re De- i.

Dom. IV., V. et VI. post Epiphaniam.


Otnnia ut in Dominica praecedentu

Dominica in Septuagesima.
Introitus. 5.

IRCUMDEDERUNT me*gemi-tus mortis, do-16-

-t Jto
res inferni circum- de- d6- runt me : et in tri- bu-

- 1

la-ti-6-ne me- a invo- c^-vi D6-mi-num, et ex-au-

di- vit de templo sancto su- o vo- cem me-

HI -

am.PJ.Di-ligam te D6mi-ne, forti-tfldo me- a: *D6minus fir-


74 Dominica in Septuagesima.
--

mamentum me- um, et re-ffi-gi- um me- um, et li-be-rd-tor

-41 - -
m

me- us. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad.
3-

D-jti- tor * in opportu- ni- t&- ti- *


I 3 : , f L 'NM r- r f J
' " f^ *' I
bus, in tri- bu- la-ti- 6- ne : spe- rent in
M ^*m I _

te, qui nove- runt te : quo- ni- am non

de-re-linquis quae- rentes te, D6-

3S %r
J- ;

mi- ne. Qu6-ni- am non


I -

^m1-
in fi- nem ob-li- vi- o

a
# = =

e- rit pau-pe- ris : pa-ti- 6nti- a pau- pe- rum non per-
Dominica in Septuagesima. 75
" a Jl
i- bit in ae- ter- num : exstir-ge, Do-mi-

bfa iti

ne, non praevd- le- at *ho-


1.
1
Ik-
mo.
Tract. S-
8. - a J
D E pro-f6n- dis * clamd- vi ad te, Domi- ne :

f^^
Domi- ne, exdu-di VO- cem

ffl IS
%*,*. n
i t "1
MM

-

tr 1 t 1

me- am. y. Fi- ant aures tu-

ae in- tenden- tes

" V,1
,1,
-*-*+-.
in o- ra- ti- 6- nem ser- vi tu-

i. y . Si in- iqui-td-tes ob- serv^- ve- ris,


Dominica in Septuagesima.

Do- mi- ne : D6mi- ne, quis

>l,.l
sus- ti-ne- bit? y . Qui- a apud te

pro-pi-ti- &-ti- o est, et propter


6 w
Tm' 1

le- gem tu- am usti- nu- i te, * D6-


fc+ " +
mi-ne.
Offert.
8. HHh
Hi H#5

B 0- num est * confi- te- ri Domi- no,


>

et psdl- le-re no- mi- ni tu- o, Al-tis-

sime.
Comm.!
i.
--
L-lfi- mi- na * fd-ci- em tu- am super servum tu- urn,
Dominica in Sexagesima. 77

^ ^ x p t f l ^
3*t^
et salvum me fac in tu- a mi- se-n- c6rdi- a :
" A
S
Mi J

D6- mi-ne, non conffindar, quo- ni- am invo- c4- vi te.

Dominica in Sexagesima.
Intr.
i i lif

E Xsfir- ge, * qua- re obd6rmis D6mi-ne? exsflr- ge,

et ne re-pellas in fi- nem : qua- re fa-ci- em tu- am


n H
aa zi
a-v6rtis, obli-vi- see- ris tri-bu- la- ti- 6- nem nostram?

-m m-

Adha6- sit in ter-ra venter no-ster : exsfirge, D6mi-ne,

ddjuva nos, et li- be-ra nos. Ps. De-us, &uri-bus no-


-a- -?-4K
stris audi-vi-mus: * pa-tres nostri annunti- a- ve-runt no-

-aI
-=m -
bis. G16-ri- a Patri. E u o u a e.
78 Dominica in Sexagesima.
Grad. B
s
i. ^-s- '
MMI-

Ci- ant gen- tes * qu6-ni- am

no- men ti- bi De- us : tu so- lus

^Ma.?3 i-Yrr1-*
Al- tis-simus super o-mnem ter-

-J-4-
V-^
ram. y.De- us me- us, po-ne il-

+-Af

los ut ro- tarn, et sic-


= +

ut sti- pu- lam an- te f&-

ci- em * ven- ti.


Tract, i
i
s.
I Ommo-vi- sti *D6-

5 . .fl. i
IN B

>
*

i| J* , " n nB?a"1
1

mi-ne ter- ram, et con- turbdsti e-


Dominica in Sexagesima. 79

am. J. Sa-
j*

na contri- ti- 6- nes e-


HI 4H

'*
-
jus, qui- a mo- ta est.

fu- gi- ant

- ci- e ar- cus, ut li- be-


1 1<

ren-tur e-16- cti * tu- i.


|
i 1
1
I
Offert. 5'
-MHHM
3fcr
Erfi- ce * gres- sus me- os in se- mi- tis

-H
HI -
tu- is, ut non mo-ve- &n- tur vesti- gi- a
8o Dominica in Quinquagesima.
e-
a m s-r
me- a: incli- na au- rem tu- am, et ex&udi

fa
k-n A * (41"^"
' 1' 1 i'
verba me- a: mi-ri- fi-ca mi- se-ri-c6rdi- as tu-
6
== j
as,qui salvos fa-ds spe-r&ntes in te, D6mi- ne.
Comm. I

Ntro- i- bo * ad alta- re De- i, ad

De- um qui lae-ti- fi- cat juven- tfi- tern me- am.

Dominica in Quinquagesima.
Intr. 6 H
6. K8

E -sto mi-hi * in De- um pro- te-ct6- rem, et


^ =^
i A '
J'T
in lo-cum re- f(i-gi- i, ut salvum me f&-ci- as :
F
*j =-
" = " % " 8== M-*

qu6-ni- amfirmam6ntumme- um, et re-ffi-gi- um me- um


Dominica in Quinquagesima. 81
=M***n
~*m sfe - *
es tu : et pro-pter nomen tu- um dux mi- hi e- ris,

et e-nu- tri- es me. P.r. In te D6mi-ne spe-rdvi, non conffln-


h-frr
.
-=*- -
dar in aeternum : * in justi- ti- a tu-a li- be-ra me. G16-ri- a
e
. -
Patri. E u o u a e.
Grad. II .- g+M
=

JL U es*frDe- us, qui fa- CIS mi-

i i il n. ^* b
> 9 BM l 1 i
A
ra-bi- li- a so- lus : no- tarn fe-

ci- sti in gen- ti- bus vir- tu- tern

tu- am. J. Li-

be-rfisti in br4- chi- o tu- o


82 Dominica in Quinquagesima.

P 6- pu- lum tu-

urn, fi-li- os Isra- el

* et Joseph.
Tract. I j a K -*
8
** *>-

Ubi-ld- te * Do-mi-no omnis terra :


h
servi- te D6mi-no in lae-ti-

ti- a. y . Intrd- te in conspe- ctu e- jus,

in exsul- ta- ti- 6- ne. y . Sci- to- te quod

Domi-nus i- pse est De- us.


^
. I- pse fe- cit nos, et non i- psi nos :
Dominica in Quinquagesima.

>
nos autem po- pu-lus e- jus,

j '
et oves pa- scu- ae * e- jus.
5-331

3- =-nrr
B Ene-di- ctus es * Domi- ne, do-ce me justi-
h ^ji a1* I

fi-ca-ti- 6- nes tu- as : be-ne-di- ctus es Domi-

^z?z_^i^:

ne, do-ce me justi- fi-ca-ti- 6- nes tu-

as : in labi- is me- is pronunti-

VI omni- a judi- ci- a


-M-fl ---]

o- ris tu-
84 Feria IV. Cinerum.
Comm. {i i 4
H ini* j j
3 m
-
M
a,

Andu-cave-runt, * et sa-tu-ra-ti sunt nimis, et

i i
a 3 ^ -S- IB

de- si-d6-ri- um e- 6- rum dttu-lit e- is Domi-


J i
i
! m 9 ' *!*
v
t
- J ]?

nus : non sunt fraudd- ti a de-si-de-ri- o su- 0.

Feria Quarta Cinerum.


Sacerdos cum pervenit ad Altare> antequam incipiat benedictionem
Cinerum, a Choro cantatur sequens Antiphona.

X-Sudi nos * Domi- ne, qu6ni- am be- nigna


, UJ
UJ
g^ i , % m J"-^-I-i i ^-i-i

est mi-se-ri-c6r- di- a tu- a : se-cundum multi-tti-


__ _^ _ _ _ . _

di- nem mi-se-ra-ti- 6- num tu- &- rum r6-spi- ce nos,

i i i

Do- mi- ne. Ps. Sal- vum me fac De- us : qu6ni- am intra-
Ad Benedictionem Cinerum. 85

-Fta- HI HHK

ve-runt aquae * usque ad d- nimam me- am. G16- n- a


c
a
y
Patri. Eu o u a e.
Repetitur Ant. Ex&udi nos.
Post benedictionem Cinerum cantatur statim a Choro :
Ant. g
i. 3=3= i
I Mmu-te-mur * M- bi-tu, in ci-ne- re et ci-

^ !

li-ci- o : je-june-mus, et plo- re- mus ante Do-

mi- num : qui- a multum mi-se- ri- cors est


fc-k:
di-mit- te-re peccd- ta no- stra De- us no- ster
Alia * 1
1
Ant. 4. i 1 i
J
*
1 1
J
j Ux-ta vesti- bu-lum * et al- tfi- re pio-
b. 1 : ti .
mM J
1 m
?
^- bunt sa-cerd6- tes et le- vi- tae mi-nistri Domi-
t: B
UL-d& ' H.<
ni, et di- cent : Par-ce D6mi-ne, parce popu*lo
86 Feria IV. Cinerum.
5- -m
- rt ,
- A-
tu- et ne dis- si-pes o-ra clam&nti- um

ad te, D6- mi- ne.


Resp. ^

E
-mende-mus * in me- li- us, quae igno-ran- ter

pec- ci-vi- mus : ne sti-bi-to prae-occu-pd- ti di- e


3t=ib^=iz^d
mortis, quaerfimus spd-ti- um paeni-tenti- ae, et inve-ni-re

m fv
non possi- mus. * Attende Domi- ne, et mi-se-r6-

t - s-
re: *qui-a peccd- vi-mus ti- bi. JT. Ad- juva
tTT

nos, De- us sa-lu-td-ris no- ster : et propter hono-rem no-

-a
*-i^-
mi-nis tu- i, D6mi-ne, li-be- ra nos. * Attende.
Ad Missam.

I -
8

G16- ri- a Pa-tri, et Fi- li- 0, et Spi- ri- tu- i

'
San- cto. * Attende.

AD MISSAM.
Intr. g-
1. rtr --
-N-
M I-se- r6-ris * omni- um, Do- mine, et ni- hil

-"

o-disti e- 6- rum quae fe- ci- sti, dissimu-lans pec-

ca-ta ho- mi- num propter pae-ni- tenti- am, et


5-E

par- cens il- lis :


n qui- a tu
'1%/l
es Do-
s T
mi-nus De- us no- ster. Ps. Mi-se-r6-re me- i De- us,

- m-

mi-se-re-re me- i : * qu6- ni- am in te confl-dit 4- nima


88 Feria IV. Cinerum.

-HHHI-
-
-
me- a. G16-ri- a Patri. E u o u a
Grad. g +
i.

IVl I-se- re-re * me- i De- us,

mi-se- re"- re me-

-n
qu6- ni- am in te con- fi- dit

-^U^AJ
ni- ma me- a.

. Mi-sit de cae- lo, et li-

be- r&- vit me: dedit in oppr6


i la -=-+
'A ,"P
bri- um con- cul-c&n- tes

'me.
Ad Missam. 89
Tract.
S*

D Omi- ne, * non secflndum pec-

< y .01b-1 i^
P
ca-ta nostra, quae fe-cimus nos : neque se-cundum

/
in-iqui-td-tes no- stras re- tri- bu- as no- bis.

. Do- mi-ne, ne memi- ne-


- -
- -

ris in-iqui- td-tum nqstr&-rum antiqua- rum :


-+
l
ci-to anti-ci-pent nos mi-se-ri-c6rdi-ae tu- ae, qui- a
Hie genufiectitur.

J1 1 hi
jv
p&u- pe- res facti sumus nimis. J. Ad-juva nos, De-
m m

pi 1
i j^ a B .
us sa-lu-ta-ris no- ster : et propter glo-ri-am nomi-

nis tu- i, D6mi-ne, li-be- ra nos : et pro-pi-


90 Feria IV. Cinerum.

ti- us esto pecca-tis no- stris, pro- pter no-men

tu- um.
Supradictus Tractus ab hac die dicitur Feria secunda, quarta, et
sexta, usque ad Feriam quartam Majoris Hebdomadae, nisipropnus
assignetur.
C
i Offert. a
C 2. 5 - ---

E X- altfi- bo te * D6mi- ne, quo- ni- am

B-i ft-M ftft-ft-


_a a a

sus- ce-pi- sti me, .nee de- le- eta-

sti in-imi-cos me- os su- per

^~^7
me : ''Do- mi- ne clama-vi ad te, et sa-

fi . -MM

sti me.
Comm.
3- =^^=t^^=^
Q UI me-di-td-bi-tur * in le-ge Do- mi-ni di- e
Feria V. et VI. post Cineres.

ac no- cte, da- bit fru-ctum su- um in

tempo-re su- o.

Feria Quinta.
Introitus. Dum clam'irem, ut in Dominica X. post Pentec, 344.
Graduale. Jacta cogitatum, utin Dominica III. post Pentec, 328.
Offertorium. Ad te Domine levavi, 3.
Communio. Acceptabis, ut in Dominica X. post Pentec, 347.

Feria Sexta.
Intr. --

U-di- yit Do- mi-nus, et mi- ser- tus est mi-m 3 Si * 1* S !*
%
1 i
hi : Do- mi-nus fa-ctus est ad-ju- tor me- us.

5A% i-*Srn Hi
Ps. Ex- altabo te D6mi-ne, quoni- am susce-pi-sti me : * nee

-= -

de- lectasti in- lmi- cos me- 0 super me. G16- n- a


9
i ' n

Patri. E u 0 u a e.
92 Feria VI. post Cineres.
Grad. g-

u
5- - -Ar
-
- nam pe- ti- i * a Do- mi- no, hanc

re-qui- ram, ut inM- bi- tern in do- mo Do-

--
Na J
mi-ni. Ut vi-de- a m
"" n J
j gV% 1z j'Ti* 1 i
1
^*
vo-luptd-tem D6-mi-ni : et

-*-

pr6- te-gar a templo san-cto * e-

t a t +=-
i^ m l

JUS.
Tractus. D6mine non sec6ndum, ^/ / / w i IV. Cinerum, 89.

,<
D Omi-ne, * vi- vi- fi-ca me se-
HHHrt-

cfin- dum e- 16qui- um tu- urn : ut sci- am te-

stim6-ni- a tu-
?=m
a.
Dominica I. in Quadragesima. 93
Comm.

Ervi- te * D6mi-no in tim6- re, et exsult&- te

tft Nap.;1 f
e- i cum tre- md- re : appre-hendi-te discipli-
+

nam, ne per- e- a-tis de vi- a ju- sta.


Sabbato resutnitur Missa Feriat praecedentis, praeter Tractum,
qui omittitur.

Dominica I. in Quadragesima.
Intr. = h
S"
P N t '
I Nvo-c4- bit me, * et e- go ex&u- di- am e-

urn : e- ri- pi- am e- um, et glo-ri- fi-ca- bo

e- um : longi-tu-di-ne di- 6- rum a-dimp!6- bo

- . 3*i-

e- um. Ps.Qui h&-bi-tat in adju-tu-ri- o Altissimi, *


94 Dominica I. in Quadragesima.
1
1- 9 1" 1
in pro-tecti- one De- i cae-li commo-ra-bi-tur. G16-ri- a

Patri. E u o u a e.
Grad. s
2. I"

A N- ge- lis * su- is mandd- vit de

te, ut cust6-di- ant

.. ,1 % _ . - , [ V = -
^
te in 6mnibus vi- is tu- is.

. In md-ni-bus portd-

bunt te, ne un- quam

oflen- das ad la- pi-dem

6 . flg-
* pedem tu- urn.
Dominica I. in Quadragesima. 95
Tract.

Q UI hi-bi- tat * in adju-to-ri- 0 Al-

a./1 -II

tis- si-mi, in pro-tecti- 6- ne De- i cae-

a
^;
ii commo-r- bi-tur. V. Di-cet Domi- no :

-HHHHI-

Susceptor me- us es, et re-fti-

g>- um me- um, De- US me- US : spe- ra- bo in


1
1 a m%*
m
3
%
1
1
um. y. Quo-ni- am i-

pse li- be- rd- vit me de laque- 0

'J Y"***'
ve-nan- ti- um, et a ver-bo &- spe-ro.

y.Scapu- lis su- is ob-umbra- bit ti- bi, et


96 Dominica I. in Quadragesima.

'M;.,p. A IV, .yu.
sub pennis e- jus spe- r&- bis. y . Scu-to

< . Na n> i T^^*^


circfimda- bit te v6-ri- tas e- JUS : non

1
* 1 9% i J
SB
tim6- bis a tim6-re noctfir- no. J. A sa-

::
git- ta vo-ldn- te per di- em, a nego'- ti-

per-ambu-Ian- te in t6- nebris,


a ru- i-na et daem6- ni- o me- ri-di- A-

" ^J
no.y.Ca- dent a la- te-

-*8*
T1 ' >
re tu- o mil- le, et de-cem

= P i^
mil- li- a a dextris tu- is :
Dominica I. in Quadragesima. 97

!**7

ti-bi au- tem non appro-pinqud- bit. y. Quo-


B
h|-*trh3S-Pi1
ni- am Ange- lis su- is mandd- vit de te, ut
f
11
1
1 . :
il
J
n 9 Fa 1

custo-di- ant te in 6mni-bus vi- is tu- is. Y. In

bus por- t&- bunt te, ne unquam of-

IKJ-TW

fen-das ad Id- pi-dem pe-dem tu-um.

r
. Su- per &spi- dem etba-si- li- scum am-

bu-la- bis, et concul-cd- bis

le- 6- nem et dra-co- nem.

. Qu6-ni- am in me spe- vit, li- be-rdbo


98 Dominica I. in Quadragesima.
- -
** i i . i
p- n'*> . .

e- um : pro-tegam e- um, qu6-ni- am

fc=t 41 -
H^T
% - 1 >

cogno-vit nomen me- um. y . In-vo-ca-bit me, et

e-go ex&udi- am e- um : cum ipso

sum in tri- bu- la-ti- 6-ne. y . E-ri- pi- am

% ^49 ! i --
i
Pi ..'
e- um, et glo-ri-fi-cdbo e- um :

-M-B-M- >HHHKh
<m
longi-tfl- di-ne di- 6-rum ad-implebo e-
b
_ liB i
% B BpB3 L 9
Pi i ^ ft
ym, et ostendam il- li sa- lu-ta- re

V y^^i^-j^iviv
* me- um.
Offert. g-
8.

C&pu-lis su-

is * obumbr^i- bit ti-bi D6mi- nus,


s
Feria II. post Dominicam I. Quadragesimae. 99
- I-HH -M- -
[A r i -P.

et sub pen- nis e-jus spe- r&- bis : scu- to

Pf '-rr-y-
circtimda- bit te ri- tas e- jus.
Comm. j
3-

4- pu-lis su- is * obumbri- bit ti- bi, et

-t-
sub pen- nis e-jus spe- rfi- bis : scu- to cir-
s
cfimda- bit te ve-ri-tas e- jus.

Feria Secunda.
Intr. g-
_i _
i

Ic- ut 6- cu-li * serv6-rum inmfi-ni-bus do-


-I
- fr I ^ >* ,> %: / J *

mi-no- rum su- 6- rum : i- ta 6- cu-li nostri ad

LI:
D6minum De- um no- strum, do- nee mi-se-re- &-tur no-
ioo FeriaL I I .post Dominicam I. Quadragesimae.
i
Pi l m - - i j

M 'J """
bis : mi-se-r6-re no- bis D6-mi-ne, mi- se-r6-re

ft|-y - 8a 2 I j
3s % I
no- bis Ad te levci-vi 6- cu-los me- os : * qui h&bi-

% S
' p-

tas in caelis. G16- ri- a Patri. E u o u a e.
Graduate. Protector noster, ut in Sabbato Quatuor Temp., 108.
Tractus. Domine non sectindum, ut in Feria IV. Cinerum, 89.
Offert. 1 z -I
8.

1^4 Eva- bo 6-cu-los me- OS, et con-si-de-ra-


bo mi-ra-bi- li- a tu- a, Do-mi- ne,

ut d6- ce- as me ju-sti- ti- am tu-

am : da mi- hi in- tel-16- ctum, ut

7*^-1
di- scam mand&- ta tu- a.
Feria III. post Dominicam I. Quadragesimae. 101
Comm. g 1 JS~a , , 3 . J
f
A - men * di-co vo- bis: quod u- ni ex mi-ni-
U g-H ,
^ . * . B R
* _ a _
> & a
mis me-is fe-cistis, mi-hi fe-cistis: ve-ni-te bene-dicti

C 'b a a

Patris me- 1, possi- d6-te, praepa-rd-tum vo-bis regnum ab

F '
Ik 1" ^'
in- i-ti- 0 sa6cu- li.

Feria Tertia.
1
Intr.
5- G
m
c
" B1 i
v
i

D Omi-ne * re-fu-gi- um fa- ctus es no- bis a ge-

9 B-Pa
r ' 1 1 i i

5 J . -i % " 1 b b J1

ne- ra- ti- 6- ne et proge- ni- e: a sa6-cu- lo, et in


ii
Ck 9 i
m m-

T p . i
fe
sa6-cu-lum tu es. Ps. Pri- 6squam montes fl- e-rent,

i m-

aut forma-r6-tur terra et orbis : * a sa6cu-lo, et usque in


102 Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag.
j -m-* m *
-mm ,
*
Ua U U_

saecu-lum tu es De- us. Glo-ri- a Patri. E u o u a e.


Graduale. Dirig&tur, utin Sabbato Quatuor Temp. Quadrag., 109.
Offertorium. In te spercivi, ut in Dom. XIII. post Pentec, 356.
Comm. -=- - ^ 4 -*fftf~i m I

c
2. 3L ^ ri IIP. 1

UM invo-di-rem te, ! exau- disti me , De- us

i ni " hJ * j pin
Jl* f %: -
t* -J-
justi- ti- ae me- ae : in tri-bu-la-ti- 6- ne di- la-td-

ll " PL i
*

sti me : mi-se- re-re mi-hi D6mi- ne et exdu-


I
%
8 ' v
J ";

di o-ra-ti- 6- nem me- am.

Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag.


Introitus. Reminiscere, ut in Dom. II. Quadragesimae, 111.
Post primam Lectionem.
Graduate. Tribulationes, ut in Dom. II Quadragesimae, 112.
Post Epistolam.
Tract, i"
2. <~
., -- 3 i S
~ -
D E ne- ces- si-t&-ti- bus * me-
Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag. 103

ru:
is 6-ri- pe me, Do- mi-ne VI-

de hu-mi- li-ta- tern me- am, et la-bo-

3
rem me- um : et dimitte 6-tnni- a

te H -
^fv
peccd-ta me- a. . Ad te D6-mi- ne

le- vavi a-nimam me- am: De- us me- us, in

HMI -
-fr ffr 4T t- r * 1 ^ -
te confi- do, non e-rube- scam :
1 |
1

id A
| r*
neque irri-de- ant me in- i-mi- ci me-

J. Et-e-

< .. | ,> "fri'i^tL-


nim u- ni-ver- si qui
104 Feria VI. Quatucr Temporum Quadrag.


?r ,Ty-yji T ,|j

te exsp6- ctant, non confund6n- tur :


1
ml \ __!

9 i J* &_____
confund&ntur o- mnes fa- ci- 6n-tes * va-

^v
na.
Offertorium. Meditbor, ut in Dom. II. Quadragesimae, 114.
Communio. Int^llige, ut in Dom. II Quadragesimae, 114.

Feria Quinta.
Introitus. Confessio, utin Festo S. Laurentii, die IO. Augusti, 578.
Graduate. Cust6di me, ut in Dom. X.post Pentec.y 345.
Offertorium. Immittet, ut in Dom. XIV. post Pentec, 359.
Communio. Panis quern ego, ut in Dom. XV. post Pentec, 362.

Feria VI. Quatuor Temporum Quadrag.


Intr. I-
4. sL

D E ne- ces- si-1&- ti-bus me- is * 6- ri- pe me

4"T HI
Do- mi- ne : vi- de hu-mi- li- t-tem me- am et labo-

rem me- um, et dimit-te 6mni- a peccd-


Feria VI. Quatuor Temporum Quadrag, 105

>
*=
ta me- a. Ps. Ad te D6mi-ne leva-vi a- nimam me- am: *

De- US me-us m te confi-do, non e- rubescam. G16- n- a

11 A,
1

Patri.
1E u o u a e.
Grad. 6 ^ tr
Al- vum fac * ser- vum tu- um,
*-=*

De- us me- us, spe-rantem in

%m
. Auri-bus per-

ci-pe Do- mi- ne o-ra-ti- 6-nem * me-

^
JV
am.
Tractus. D6mine non secfindum, 89.
Offert.
ert. a -
-Hh
5- i-
Ene-dic * a- nima me- a Do- mi- no, et no-
io6 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.
F
iH"* **?* m HI -
t^ %"" - \ " 'jn^J J
(-j^
J

li ob- li-visci omnes retri-bu- ti- 6-nes e-


1
" PTA n. m* r-
c
' 1
jus : et reno-v&bi- tur, sic- ut &- qui- lae,

' -
ft==:
tus tu- a.
Comm. -

E - ru-be- scant, *et


- aft-
conturben- tur omnes in-i-

mi- ci me- i: avert&ntur retror- sum, et e-rub6- scant


e
!
j %
valde ve-16- ter.

Sabbato Quatuor Temporum Quadrag.


Intr.
3-

Ntret * o-r&- ti- o me- a in conspe-


-A-M-
J M<
ctu tu- o: incli- na aurem tu- am ad
Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 107
m ?

pre- cem me- am Do- mi-ne. Ps. D6mi-ne De- us sa-m-c
\
1 n\i a
1 1

tis me- ae : * in di- e clama-vi, et no- cte co-ram te.

K-1.:
G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.
1. Grad. I h
"K

Ro-pi- ti- us e- sto * D6- mi- ne pec-

^=3:
tis no- stris : ne quando di- cant gen- tes :
1

mfl* JL
TV 1
4
1
1 4i''
U- bi est De- us e- 6- rum?

Hi -
. Adjuva nos,De-us sa-lu-td-ris noster
-kr-
-M -

et propterhono-

rem nomi-nis tu- i D6mi-ne, * li- be-ra nos.


io8 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.
2. Grad. - i. j
5- Z - M I n-H-

P ~"
Ro-t6-ctor no- ster k- spi- ce
JL Ro

De- us, et re- spi- ce super ser-vos

HI -

tu- os. D6mi-ne De- us virtfi-r M -V HMI

tum, ex-


di pre- ces serv6- rum*tu-6-

rum.
3-Grad.B
5- 1
P, a >
^==1
Onver- te- re * D6- mi- ne a-li-qu&n-
r4rs-= 3 | 3 i

tu- lum, et depre- c- re super ser-vos tu- os.

. D6mi- ne
Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 109

m -**-

re- ffl- gi- um fa-ctus es no-

-m-
isr. -
bis, a ge-ne-ra-ti- 6- ne * et progS- ni- e.

4. Grad.
7. r
D1 -ri-g^i-tur * o-r- ti- 0 me- a sic-ut

incfinsum in conspSctu tu- o, Do- mi-

ne }f, E-leva- ti- 0


I
- KM
1
i
i i * - 7run*. - -
V
manu- um me- a- rum sacri- fi- ci- um * ves-

per-ti- num.

Post V. Lectionem, Hymnus Benedictus es, ut in Sabbato Qua-


tuor Temporum Adventus^ 16.
n o Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.
Tract. HIfrfl
8.

Aud&- te *D6-mi-num omnes gentes :

et collau- d&- te e- um o- mnes


Hi
fl
a
po- pu-li. y . Quoni- am confirmd-

, i > - a|hfL1
ta est su- per nos mi-se- ri-c6r- di- a e-

jus : et v6- ri- tas Domi- ni ma- net


^rz-- H
Ur
* in ae- t6r- num.
Offert. S
8. HZ % 3 T^
D 0-mi-ne*De- us sa-16- tis me- ae, indi-

e clamd- vi, et no- cte co-ram te : intret o- r-

a
ti- o me- a in con-sp6ctu tu- o, Do-mi- ne.
Dominica II. in Quadragesima. in
Comm. -=
2. HI-

-a
D Omi- ne * De- us me- us, in te spe- r&vi :
+T


li-be-ra me ab omni- bus persequ6nti-bus me, et

a
6-ri- pe me.

Dominica II. in Quadragesima.


Intr. g-
4- Z HMHh HMHh

R1 Emi- nisce-re * mi- se- ra- ti- 6- num tu-

; T '!
rum, D6mi- ne, et mi- se-ri-cor-di-ae tu- ae, quae

IT*- P? *
a saecu-lo sunt : ne unquam domi- nentur no-bis m-

SS i ran tn 4
1 j
i
m-
imi- ci no- stri : li-be ra nos De- us Is- ra- el ex

. .'
6mnibus angu- sti- is no- stris. Ps. Ad te
112 Dominica i i . in Quadragesima.
p
i
i
% 5
1 1

D6mi-ne lev-vi d-nima m me- am: * US me- us in te


6' *
r - -- - p.
" P '!
i

confi-do, non e-rubescam. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


1
Grad. = =T
5- - " ^ U . . I?
Ri-bu-la- ti- 6- nes * cor-dis me- i di-

.f "^r >r
Ia-t4-tae sunt: de ne-cessi-ta-ti-bus me- IS 6- n-pe
\^i*
="% ^
- 1 "1. * 9 ^ - "1 ^
B# 1

me, D6- mi- ne. y.Vi-

de humi- li- t^-tem me- am, et la-

sffc
- - i i

b6- rem me- um :

a
et dimit-te 6- mni- a pec- c&- ta

me- a.
Dominica II. in Quadragesima. 113
Tract. -^ 1


Onfitemi- ni *D6- mi- no,

i ,-a r
qu6- ni- am bo-nus : qu6-ni- am in sa6- cu-lum


-r * * :
mi-se-ri-c6rdi- a e-jus. y.Quis loqu-
\

tur pot-enti- as D6- mi-ni : audi-tas

Id" t/1- et 0- mnes laudes e-jus ? J. Be- a- ti

1
? ] .
^ -.-
J
LtPiJ 1

qui cust6-di- untju-di-

!t5^Nifc=l^=^
1^ "* 'fr a
ci- um, et fa-ci- unt justi- ti- am in omni

t6m- po- re. Y. Mem6n- to

nostri, D6-mi- ne, in benepla-ci-to popu-li tu-


114 Dominica II. in Quadragesima.
b j

JE53E
l : vi-si-ta nos in sa- lu-td- ri

* y -
tu- 0.

Offert.
2. -

M Edi-td- bor * in mandi- tis tu- is,

is - ^

quae di- 16- xi valde et levd- bo ma- nus me-


|-HMH
a 11
ii
# -V ^ 3
I

as admandci- ta tu- a, quae di-16-

.!>
XI.
Comm, 4 S
1=3: | -

I Ntel- li-ge * clam6-rem me- urn : intende vo- ci

^ =
o-ra-ti- 6- nis me- ae, Rex me- us, et De- us me-

us: qu6-ni- am ad te o-ici-bo, D6- mi- ne.


Feria II. post Domin. II. Quadragesimae. 115

Feria Secunda.
Intr. *^W

R Ed-ime me * D6mi-ne, et mi- se- r6- re me-


- . . . i
**-

i : pes e- nim me- us ste- tit in vi- a recta :

i' P '
in ecc!6-si- is bene-di-cam Do- mi- num. Ps. Ju-di-^

-a a J
me D6mi-ne, qu6-ni- am ego in inno-centi- a me- a ingres-

sus sum:* et in Domino spe-rans, non in-firmd-bor. Glo-

ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. -=
i\y vt7~
A DD-jfi-
-m tor me- us, * et li-be- r&- tor me-

* j ^ ^
us e-sto : D6- mi- ne,
n 6 Feria II. post. Domin. II. Quadragesimae.
f
m
-r-M^v .. '
fc=l
ne tard&-ve- ris. J. Con-

fund&n- tur, et reve-re- &n-


g
i 1 14 i
- i

^ if *"
tur in-i-mi- ci me- qui

quae-runt 4- nimam * me- am.


Tractus. D6mine non secfindum. 89.
Offert.
i.

B Ene- di- cam D6- mi- num, * qui mi- hi tri- bu-


"T^-

it intel-16- ctum : provi-d6-bam De- um


g =
t-K- t \ Mi K]i
in consp6- ctu me- o sem- per : qu6-ni- am

a dex- tris est mi- hi, ne comm6-

-HHi

ve- ar.
Feria III. post Domin. II. Quadragesimae. 117
Comm.
2.
/
+
U Omi- ne D6- mi- nus no- ster, quam ad-

mi- r-bi- le est no- men tu- um in u-ni-

' \% \A iT% B V
sa ter- ra!

Feria Tertia.
Intr. g- -m

I-bi di-xit *corme- um,quaesi-vi vul-

turn tu- um, yultum tu- um D6mi-ne requi-ram : ne


-m-
m
> *
av6rtas f-ci- em tu- am a me. Ps. D6mi-nus il-lumi-nS-
-a
-ji
ti- 0 me- a, * et sa-lus m e - a : quern tim6-bo? G16-ri- a

Patri. E u o u a e.
Graduale. Jacta cogitdtum, ut in Dom. III. post Pentecosten, 328.
n8 Feria IV. post Domin. II. Quadragesimae.
Offert. 6 | - a. J_frJ
8.
I-se-r6-re mi-hi *D6- mi-ne, se-ctin-

+ 3
dum ma- gnam mi- se-ri-c6r- di- am tu- am : de- le

" fti ** Sn%" ft.


J^-A,
Do- mi-ne in-iqui-td-tem me- am.
Comm. -s -I

N .- bo * 6mni- a mi-ra-bi- li- a tu- a

laet&- bor, et exsult&- bo in te : psal- lam n6- mi-


S hi
'74

ni tu- o, Al- tissi- me.

Feria Quarta.
Intr.
7- > JTly ^T
E de-re- linquas me, *D6- mi- ne De- us

Z = ^ * 3 ' i' m

me- us, ne disc6-das a m e : int6nde in adju-16- ri-


Feria IV. post Domin. II. Quadragesimae. 119
i

um me- um, Do-mi- ne vir- tus sa-lu- tisJ
J
me- ae. Do- mi-ne, ne m fu-ro-re tu- c ^rgu- as
S j
mm 9
i r

me : * neque in l-ra tu- a cor-n-pi- as me. G16- n- a


J
a"
E i
a

S
Patri. E u o u a e.
Grad. i -=r JL
7- * %

Al- vum fac *po-pu- lum tu- um,

"
D6- mi- ne : et be- ne-

die he-re-di-td- ti

''^iv
tu- ae.
Wm m ^ tm P^ " A.

te D6- mi- ne clamfi- vi: De-usme- us,


120 Feria V. post Domin. II. Quadragesmtae.

:
Tfirr^1
ne si- le- as a me, et e- ro si-mi-
JL g4
r I V. -.. - -
r-
lis de- scend6n- ti-bus

$E
* in la- cum.
Tractus. D6mine non secfindum. 89.
Offertorium. Ad te D6mine levdvi. 3.
Comm. i
5- -a-
J Ustus D6mi-nus, * et justi-ti- as di-16-xit:
F
-
-r'v: 1% ^
aequi-t&-tem vi- dit vul- tus

r.;
jus.

Feria Quinta.
Introitus. Deus in adjut6rium, ut in Dom. XIL post Pentec^ 350.
Graduate. Propitius esto, ut supra, 107.
Dffertorium. Prec&tus est, ut in Dominica XII. post Pentec, 352.
Communio. Qui manducat, utin Dominica IX. post Pentec.t 344,
Feria VI. post Domin. II. Quadragesimae. 121

Feria Sexta.
Intr. -M-B-
i.

-go autem * cum justi- ti- a ap- pa-r6- bo in


e b * d"L b
. i

consp6- ctu tu- 0 : sa-ti- k- bor, dum mani- fe-

6
^ K

stS-bi-tur gl6-ri- a tu- a. Ps. Ex&udi D6mi-ne justi-ti- am

HI -
-= -
me- am : * int6nde depre-ca-ti- 6-nem me- am. G16-ri- a

HI-
HI
Patri. E u o u a e.
Graduale. Ad D6minum, ut in Dominica IL post Pentec, 321.
T r a c t u s . Domine non secfindum, 89.
Offertorium. D6mine in auxilium, ut in Dominica XVI. post
Pentecosten, 364.

g u ' Do- mi- ne * serv^-bis nos, et cust6- di-

-m - %
B _S 1

esnos a ge-ne-ra-ti- 6- ne hac in ae- t6r- num.


122 Sabbato post Domin. II. Quadragesimae.

Sabbato.
Intr. C = l a . , e

EXD6- mi- ni * irrepre-hensi- bi-lis, conv&tens


*-

&-ni- mas: testi- m6- ni-um De-i fi-de- le, sa-

HI-

pi- 6nti- am praestans pclr- vu- lis. Ps. Caeli e-ncirrant


i
m m 1
ni

gl6-ri-am De- i : * et 6pe-ram^nu-um e-jus annfinti- at

--
-a- -a-
firmam6ntum. G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Graduale. Bonum est confiteri, ut in Dom. X V. post Pen tec, 360.
Offertorium. Illfimina, ut in Dominica IV, post Pentecosten, 331.
Comm. 5 g-B-* 2 -j

- p6rtet te * fi- li gaude- re, qui- a frater tu- us mor-


i i
i i
^ ? 3

tu-us fu-e-rat, et re-vi-xit; per-i-e-rat, et inventus est.


Dominica III. in Quadragesima. 123

Dominica III. in Quadragesima.


Intr. a . . . . - I

-V ' j
o. - cu-li me- i * sem- per ad D6- mi- num,

qui- a ipse ev6l- let de la-que- o pedes me- os :


{A1' : Ai_
v' j a
r6spi- ce in me, et mi-se-r6- re me- i,
HhHHHh

rv'P tt^
quoni- am tini- cus et pau- per sum e- go.
i ~z ] Fr~~~
rv *
Ps. Ad te D6mi-ne levavi dnimam me- am :*De- usme- us,

!1 1
1 . s*
dT
in te confi-do, non e-rube- scam. G16- ri- a Patri.

P^^ -

E u 0 u a e.
Grad.
3- MK-

E X- stir- ge * Do- mi- ne, non


124 Dominica III. in Quadragesima

prae-vd- le- at ho-

mo : ju-di- c6n- tur gen- tes in consp6-

ctu tu- o.

'3
: ] '
In convertfin- do in-imi-cum me- urn re-
Hte
fl-1-
tr6r- sum, in-firmabfintur, et per- i-

3 '
bunt a f&-ci- e

a.
Tracti
8. !
A D te le- v&vi * 6- cu-los me-
Dominica III. in Quadragesima. 125

os, qui h&- bi- tas in cae-

f " I s . 3T. .. ^
Us. y . Ec-ce sic- ut 6- cu- li serv6-

-* H"
, rflP- a
rum in m&- ni-bus domi-n6- rum su-6-rum :

r
. Et sic- ut 6- cu- li ancil-
H Htfk-a-4=

lae in mk- ni-bus d6- mi-nae su- a e :

!
r
. I- ta 6-cu-li no-

S=3
stri ad Dominum De- um no- strum,

JN ^a 8 . . a^8 w T . i y ^

do- nee mi- se-re- &-tur no-stri. Mi-se-re- re

no- bis D6- mi-ne, mi-


126 Dominica III. in Quadragesima.

se- r6- re * no-bis.

Offert.
4-

Usti- ti- ae D6mi- ni * re- ctae, lae-

--MM- a ? >ru a v rv
ti- fi-c&ntes cor- da, et dulci- 6- ra su-

per mel et fa- vum : nam et servus tu- us cu-

sto- di- et a.
Comm.

Asser * inv6-nit si-bi domum, et turtur ni-dum, u-bi


a
' - --
-fi .

rep6- nat pul-los su- os : alt4- ri- a tu- a D6mi-ne

virtfi- turn, Rex me- us, et De- us me- us: be- &-ti
Feria i i . post Domin. in. Quadragesimae . 127
1 1^^ PI !.*.
fl 1 J
-
Si* VP i
L
qui hd-bi-tant in domo tu- a, in sa6- cu-lum sa6-
i
i
Fa.
S i'1
cu-li lau- dabunt te.

Feria Secunda.
-8
3- *l
N De- 0 * lauda- bo ver-bum, in D6-mi-no

-d-^-v i
Vhf
laudd- bo serm6- nem : in De- 0 spe-rd- vi, non

i
[ J* ns j
i i
* l<

tim6- bo quid fci- ci- at mi- hi ho- mo.

Ps. Mi-se-re-re me- i De- us, quo-ni- am conculcci-vit me ho-


5 -- -

mo: *to-tadi-e impugnans tri- bu-ld-vitme. G16-ri-a


m M !

3fci
Patri. Eu 0 u a e.
128 Feria II. post Domin . I I I . Quadragesimae.
(
Grad.

8. k m J\
B* B B^J ^S nB J* "B B 1

D E- us, * vi-tam me-


*

am nun- ti-

g -i B%7-
1

vi ti- bi : p6- su- i


:*"" B-pHI
i N" ^pB a j n ft""
cri-mas me- as in conspfi-
m -
|J |A J
, 3 i4A

ctu tu- 0.

?
A% B i niBn *ti j

y . Mi-se- re- re mi-hi D6- mine,


cb ^^
" "I 1 i
i* I

i

' %pa. k
^ 3 % ill ' 1
M
qu6- ni- sim conculc&vit me
1 a AIM A AM _ _ _ 1

1 .Mil a -
"""""PL FL ' rL"""rLi "
. *. P" : .[ "i" P !""-
ho- mo : to-ta di- e 1Del- lans
p ii ^ i
t B i * m 1 b . ' b flJl '
B pB | B '
B B* 1 PBB
' 1
* tri- bu- \k- vit
1-B B-B-B- -1= 1IB B
ir^v%
L
-] \l \
me.
Feria II. post Domin. III. Quadragesimae. 129
Tractus. D6mine non secundum. 89.
Offert. 1 1
8.

E X-au- di De- u s * o-ra-ti- 6- nem

fir
me- am : et ne de- sp6- xe- ns de- pre-ca-ti- 6-

1
^ 5
r -*2 ] 1
' +! 1
nem me- a m : intSnde in me,

et ex- di me.
Comm.

Q Uis dabit ex Si- on sa-lu-td- re Isra-

C <,'ni * fer

el? cum av6rte-rit Dominus ca-pti-vi-ta-tem pie- bis

^
su- ae, exsultd- bit Jacob, et laet&bi- tur

s
Isra- el.
130 Feria III. post Domin. III. Quadragesimae.

Feria Tertia.
Intr. g-
3- Z - -

E -go clam&- vi, * quo-ni- am exaudi-

sti me, De- us : incli- na aurem tu- am, et ex-

&u- di verba me-


fc me,
a : cu-st6-di D6mi- ne,

ut pu-pil-lam 6- CU- li : sub umbra a- ia- rum


1 " i

1! '; p. m " i
i nIk s
tu- d- rum pr6- te-ge me. Ps. Exdudi D6mi-ne justi
- HHh

ti- am me- am : * intende depre-ca-ti- 6-nem me- am.

1
1V ? i-

G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. r
2. i:
A
B occfiltis * me- is mun- da me
Feria III. post Domin. III. Quadragesimae. 131
M)
A-p-
fr"S'fh M>t-j
D6- mi- ne : et ab a-li- 6-
fi 9 Ik im 1

1 J. r i*
afli
t i 1 fl 5 ll I
"ftl
nis par-ce ser- vo tu- o.

-a-
. Si me- i non ffl- e-rint domi-n-

ti, tune im-

HMI - 1

ma-cu-ld-tus e- ro : et emun-

fi \ s T^
d- bor a de-li- cto *m&-
I m
m J *. a
j i i #A m^ #
^7 T "

ximo.
Offertorium. D6xtera D6mini. 72.
Comm. S
f -= jr-*2mm-
6. : s *
D Omi-ne,*quis ha-bi-td-bit in taberndcu-lo tu- o?

aut quis requi- 6-scet in monte sancto tu- o? Qui


132 Feria IV. post Domin. III. Quadragesimae.

ingr-di-tur si-nem&cu-la, et ope-r&- tur ju-

'1 A A '
sti- ti- am.

Feria Quarta.
Intr. g-
i.

E - go autem * in D6- mi- no spe-r&- vi


* | in
-^ 1 -rt-H
exsult&bo, et laet&bor in tu- a mi-se-ri- c6r-

*4
di- a:qui-a respe- xi- sti humi-li- t&-temme- am.

g '
HI i
J. In te D6mi-ne spe-rd-vi, non conffindar in aet6rnum : *

in justi-ti-a tu-a li-be-ra me. G16-ri-a Patri.

7
E u o u a e.
Feria IV. post Domin. III. Quadragesimae. 133
Grad. g ]

M I-se-re-re mi-hi, * D6mi- ne, qu6- ni- am

a
y
infirmus sum : sa-na me, Domi- ne.

+ HHht

. Conturb^-ta

^
sunt omni- a ossa me- a :

-Ml-
T+1

et a- nima me- a turbci- ta est * valde.

Tractus. D6mine non secondum. 89.

Offert. ; - . i 1 i
4- !
% Ik % %
D Omi-ne, * fac me- cum mi- se-ri-

m mmm mm |
* * 1 ^A
.1
c6r- di- am tu- am, propter no- men tu-
134 Feria V. et VI. post Dom. III . Quadrag.
i
i a 1
G (LA- i
% p
1 a
um : qui- a su- d-vis est mi- se- ri- c6r- di-

fl P-.*
1
P.. -
I " Hi

a tu- a.

l^Ollllll. g rm |^j- - i
.
TW T s B 1 l%p 1 1
x ^l O~tas ^ mi-hi fe-ci- sti vi- as vi- tae :
i

6 J ' > i
1 g*! *4
ad-impl6-bis me lae-ti- ti- a cum vul- tu tu-
i

11 !_'
7 ' 7 ST 'V >
o, D6mi- ne.

Feria Quinta.
Introitus. Salus p6puli, ut in Dominica XIX. post Pentec, 375.
Graduale. Oculi omnium, ut in Festo Corporis Christi, 314.
Offertorium. Si ambul&vero, ut in Dom, XIX. post Pentec, 376.
Communio. Tu mand&sti, ut in eadem Dominica, 377.

Feria Sexta.
Intr.
- m-
2.
"
AC me- cum, * D6mi- ne, signum in bo- num
Feria VI. post Dom. III. Quadragesimae. 135
j

-m-
Ut vi-de- ant qui me ode- runt, et confundan- tur :
1
11
Pa a
I
-
I*
1
aM 1
P m
%
11

1 fl ^

qu6-ni- am tu Do- mi- ne adju-visti me, et con-

so- la- tus es me. Ps. Incli-na D6mi-ne aurem

8i-T
tu- am, et exaudi me : * quo-ni- am in-ops et pauper sum

-*-

e-go. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Graduate. In Deo speravit, ut in Dominica XL post Pentec, 348.
Tractus. Domine non secundum. 89.
Offert. m |
5- y
-


J i fW 1
%'"B p.
I N-ten- de * vo-
1
ci o-ra- ti- 6- nis

1 1 Pa
I 3 il
a
me- ae ,
t Rex me- us, et De- us me-
- a A ^ ' j
1 t II 1 v " 1 1 A
1
?
us:quo- ni- am ad te o-ra-

MB 1 IB

oj * '

a
WFth-

bo, D6- mi- ne.
136 Sabbato post Domin. III. Quad rage si ma e.
Comm. f
3- , a
Q UI bi-be-rit aquam,*quame-go da- bo e-

fiT|-^+i HI -

i, di- cit Domi- nus, fi- et in e- o fons aquae

sa-li- 6n- tis in vi- tarn ae- t6r- nam.

Sabbato.
Intr,

v --
-m - *3ic:
Erba me- a * duri-bus per- ci-pe D6-mi- ne, in-

-m-

t61- li- ge clam6- rem me- urn : int6nde vo-

HI HI-
^-r^rl
ci o-ra-ti- 6- nis me- ae./\j.Quo-ni- am ad te

o-rdbo, D6mi-ne: * mane ex&udi- es vo-cem m e - a m .

HI - --HI-

G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Sabbato post Domin. III. Quadragesimae. 137
Grad. C I
1.
T~1#
I cimbu- lem * in me- di- o um-

f^Tilv.^
brae mor- tis, non ti-me- bo ma- la :
e -M-M-fl-

:^=j
qu6ni- am tu me- cum es, Domi-

^T-T-

ne. y.Vir- ga tu-

a, et b&- cu- lus tu- us, l- psa

i^A*

me *conso- ta sunt.

Offert.
1
-mm-
G Ressus me- os * di- ri- ge Do- mi- ne secfln-

Til

dum e- lo- qui- urn tu- um : ut


138 Dominica IV. in Quadragesima.
^ -

non domi-ne-tur omnis injusti-ti- a,

D6-mi- ne.
Comm. p m m j
8.
j r ' * i

N Emo * te condemn**-vit, mii-li- er? Nemo, Domi-

PITHT-1
1ia *
ne. Nee ego te conde,mnabo : jam ampli- us no-li pecca-re.

Dominica IV. in Quadragesima.


Intr.
l-fcr HMH

HIm
Ae-t4- re * Je-rfi-sa-lem : et conven- turn fk- ci-

HMMH
a

te omnes qui di-li-gi- tis e- am : gau-


=ri =
-m **-

d6-te cum lae- ti- ti- a, qui in tristi- ti- a fu-


W. I I
III-
T4
*S-
^ = ^
i- stis: ut exsultS- tis, et sa-ti- 6- mi- ni
Dominica IV. in Quadragesima. 139
i
| L__ _ M -J 1
3 _i 1 1 * : -4
ab u-b6- ri-bus conso-la-ti- 6- nis ve- strae.

e
Ps. Laetd-tus sum in his quae dicta sunt mi-hi : * in domum

m m
Mv
D6mi-ni i-bimus. G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. =

! - "

L Ae- td-tus sum * in his quae di- eta sunt

mi-hi : in domum Domi- ni i-


flri
bi- mus. y . Fi- at pax in virtfi-
-r
e-p^ =}=J=E9= -t

te tu- a : et abundan- ti- a

* in tur-ri- bus tu- is.


Tract, g
8. -
"J-" m~rm*
-
a
Q UI confl- dunt * in Do- mi- no, sic- ut
140 Dominica IV. in Quadragesima.

mons Si- on : non commov6-

3=1
bi- tur in aeter- num, qui

bi- tat in Je-ru- sa- lem. . Mon-

tes in circfi- i-tu e- jus :

tx % = j
et Domi- nus in circu- i-tu popu- li

] jgj
su-1, ex hoc nunc et us-que

11
* in sa6-cu-lum.
Offert. -*
HHUh-
2.
Aud.-te * Domi- num, qui- a be- ni-

gnus est : psl- li- te n6- mi-ni e- jus, qu6-


Feria II. post Domin. IV. Quadragesimae. 141

t= M A i

ni- amsu- a- vis est : 6mni- a quaecfimque v6-

lu- it, fe- cit in cae- lo et in

ter- ra.
Comm. j
4-
"fl a a
E- rfi-sa-lem, * quae ae-di- fi-c&-tur ut ci-vi-tas,
:
6 rHf-

cu-jus parti- ci-pd-ti- o e-jus in id-ipsum : illuc e- nim


6
- , y HHHI

ascend6- runt tri- bus, tri-bus D6mi- ni, ad con-

--

fi- tendum n6mi-ni tu- 0, D6mi- ne.

Feria Secunda.
Intr. g-
-
Hrt- v a? >
D E- us, * in n6mi-ne tu- o salvum me
142 Feria II. post Domin. IV. Quadragesimae.
6 r :

fac, et in virtfi-te tu- a di-ca me :


i i
i J i la N Z
V j
1 ^i (
A
De- us ex&u- di o- ra-ti- 6- nem me- am
* i
] J 1m a*

Ps. Qu6-ni- am a-li- 6-ni insurre-x6-runt advfirsum me : *

-- -m

et fortes quaesi- 6-runt d-ni-mam me- am. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.
Graduale. Esto mihi, ut in Dominica VI1L post Pentecosten, 339.
Tractus. Domine non secfindum, 89.
Offertorium. Jubilate Deo omnis terra, 66.
Comm. j -
4- r
B occ61- tis me- is * munda me, T)6- mi- ne :

et ab a-li- e- nis parce servo tu-

e >"! -
o.
Feria III. post Domin. IV. Quadragesimae. 143

Feria Tertia.
Intr. =-
-M-
5- r
E Xaudi De- us * o-ra-ti- 6- nem me- am, et ne
--iT-+
3v
despexe-ris depreca-ti-6- nem me- am: intende in
1 1 1
H 1 "~ inn ^ Id B
a

me, et ex&u- di me. Ps. Contri-st&-tus sum

F
in exerci-ta-ti- 6ne me- a : * et conturb&tus sum a vo-ce

in-imi-ci, et a tri-bu-la-ti- 6-ne pecca-t6-ris. Glo-ri- a

-*- m i

Patri. E u o u a e.
Grad. MHHI

E Xsfir-ge *D6- mi-ne,


h

fer o- pem no- bis: et li-


144 Feria III. post Domin. IV. Quadragesimae.
-H

frr
i
be- ra nos propter no- men

tu- um. us, &uri- bus

^ ^ ^

no-stris au- di- vi- mus : patres no-

stri annunti- av6- runt no- bis

Hi 111'

o- pus, quod o-pe-rfi- tus es in di- 6- bus

!
S3
e- 6-rum, in di- 6- bus * an-

-fl-*!l
ti- quis.
Offertorium. Exspectans, ut in Dominica XV. post Pentec, 362.

Comm. jV^ftr
2. '

Aetfi- bimur * in sa- lu- t&- ri tu- o


Feria IV. post Domin. IV. Quadragesimae. 145

et in n6mi-ne D6mi- ni De- i nostri

magni- fi-c^- bi- mur.

Feria Quarta.
Intr. g- - -
3
- Z fc
a
'-

D UM sancti-fi-cd-tus * fu-e-ro in vo- bis,

congrega-bo vos de u-niver- sis ter- ns : et efrnn- dam


% p..
- i - --jT5 8 % "ni.
- 1
1
1

super vos a-quam mun- dam, et munda-bi-mi- ni

ab 6- mni- bus inqui-namentis ve- stris : et da- bo vo-


5-4
^ 3.
bis spi-ri-tum no- vum. T. P. Alle-lu-ia, alle- lu-
g
ia. P^.Be-ne-di-cam Dominum in omni tempo- re : * semper
146 Feria V. post Domin. IV. Quadragesimae.
E~B- 8
' *> j -r 3

laus e-jus in o- re me- o. G16-ri- a Patri. Eu o u a e.


Post Lectionem.
I. Graduale. Venite filii, ut in Dominica VILpost Pentec, 336.
Post Epistolam.
II. Graduale. Be&ta gens, ut in Domin. X VII. post Pentec, 366.
Tractus. D6mine non secflndum. 89.
Offertorium. Benedicite gentes, ut in Dominica V. post Pascha,
omisso Allelfiia. 272.
Comm.
6.
a
Utum fe-cit * ex spu-to D6mi- nus, et li-ni-vit 6cu-

'

los me- os : et b-i- i, et la- vi, et vi- di, et

" " * *

cr6-di-di De- o.

Feria Quinta.
Intr.
-M

Aet6- tur cor * quaeren- ti- urn Domi- num

HHHK

quafiri- te D6- mi-num, et con- fir- md-mi- ni


Feria V. post Domin. IV. Quadragesimae. 147
-M -

quaeii- te f4- ci- em e-jus semper. Ps. Confi-

a a
temi-ni D6mi-no, et invo-c&-te nomen e-jus:* annun-

ti- &-te inter gentes 6-pe-ra e-jus. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.
o Graduate. Respice Domine, ut in Dom. XIII. post Pentec, 354.
Offert. S-k= ^1 U~: -WHH-
H-

D 0- mi- ne, * ad adju- v&n-

- WHh
v
dum me fe- sti- na : con-fun-dan-

> ft-^

tur 0- mnes adversum me,

k
^m pi i
y - " " " II
qui c6-gi-tant servis tu- is ma- la.
Communio. Domine, memorbor, ut in Dominica XVI, post
Pentecosten, 365.
148 Feria VI. post Domin. IV. Quadragesimae.

Feria Sexta.
Intr. 6 I
I. 5 Hi ' f

P" m

M Edir td- ti- o * cordis me- i in con-1
b j i a i a * 1
i i
J
spe- ctu tu- c> semper : D6mi-ne adju-tor me- US,
1
ll . . . : 1
9 9 , S

et redSmptor me- us. i 3s. Cae-li e-ndrrant gl6- ri- am
1

-V- 9
1
De- i et 6-pe-ra mdnu- um e-jus anntinti- at irma-
rr n
~ra -Hi ""I " J H ^ ~
1

m6ntum. G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.


Graduate. Bonum est confidere, ut in Dominica XIV. post
Pentecosteny 358.
Tractus. Domine non secfindum. 89.
Offertorium. Populum humilem, ut in Dominica VIIL post
PentecOsten.Ml.
Comm. I
i.
:
v I-dens D6mi-nus * flentes so-r6-res La-za-ri ad mo-

num^n- turn, lacrim-tus est co-ram Juda6-is, et clam^-bat :


Sabbato post Domin. IV. Quadragesimae. 149

i . j
L&-za- re, ve-ni fo- ras : et pr6d- l- it li-g-tis md-ni-bus
J

a p-
i
-Pi -A-J 1 v IV -
et pe-di-bus, qui fu- e- rat quatri-du- a-nus m6r- tu- us.

Sabbato.
Intr. =-
HHHI-
-ftft-

I-ti- 6ntes * ve-ni- te ad a- quas, di- cit

J" A *-
-.V
-*=*ft^

D6mi- nus : et qui non hab6- tis pr6- ti- um, ve-ni-
1 a H j
J -A-
-M
te, bi- bi- te cum lae- ti- ti- a. Ps. Attendi- te

ft ft ft-

p6pu-le me- us legem me-am : * incli-n^-te aurem vestram


m m -ft a -
7 n
* n
' n. A"
III MB
JL

in verba o- ris me- i. G16-ri- a Patri. E u o u a e


Grad. g I

I- bi*D6-mi-ne de-re-li-
150 Sabbato post Domin. IV. Quadragesimae.

p..
ctus est pau- per :

pu-pil- lo tu e- ris adjfi-tor.

51
. Ut quid D6-mi-ne

re- cessi- sti Ion- ge, de-fl
spi-cis in opportu-ni- ta- ti- bus, in tri- bu-la-ti-
C .a . n . .
1
^ T a . . ?
"

o- ne? dum su-per- bit im- pi- US,

Us"
-Pi- -
incSndi- tur * pau- per.
Offert. g
4- %-
-. ^J-.ft
A- ctus est*Do- mi- nus fir-ma-
C --
Aft J A *
m6n- turn me- um, et re- ffi- gi- umme-
Dominica I Passionis

-M- - M -

um, et li- be- tor me- us : spe-

2
-'X V-I7-
bo in e- um.
Comm.

JL# Omi-nus * re- git me, et ni-hil mi- hi de-!
% pH S 1 1 ^4
5 4 H B ri l i t

e- rit: in lo- co pS-scu- ae i- bi me

-?Ti
col- lo- cdvit : su-per aquam re- fe-cti- 6-nis e-du-cfi-

vit me.

DOMINICA I PASSIONIS
Intr. g-
J

U- di-ca me * De- us, et dis- c6rne caur sam me-


HMh-

!tE
am de gente non san- eta : ab ho- mi-ne in- i- quo
152 Dominica I Passionis
s 3 i
8
i"^
. J% i J

et do- 16- so 6- ri-pe me : qui- a tu es De- us


p
b
i* 1 g % 1 N i^**""-'fti: r"
me- us, et forti- tti- do me- a. />s. E-mitte
|
nil " 1 pi i

1
lucem tu-am, et ve-ri- t&-temtu-am: *ipsa me dedu-x6-runt,
i

et addux6-runt in montem sanctum tu-um, et ] n ta-benici-


g
E p. K m 9
i

cu-la tu-a. Jfi- di-ca.


Non dicitur G16ria Patri ad Introitum usque ad Pascha, nisi in
Missa de Fes to, si occurrerit: sed finito Psalmo) absolute repetitut
Introitus usque ad Psalmum.
Grad. e
E ri- pe me, * D6- mi- ne,

de in-imi- cis me- is

do-ce me &- ce-re vo- luntd-


Dominica I Paseionis 153
C 1 k=

tem tu- am.

SrtfW
y.Li-be-r&-tor me- us,
-i*-
-*
D6- mi-ne, de g6n-

ti- bus i- racun- dis : ab

sr^
insurg6nti- bus in me ex- altd- bis me :

a vi- ro in- iquo e- n- pi- es

me.
Tract.
8. Ti I

Aepe expugna-ve- runt me

a ju- ven- tfi- te me- a.


154 Dominica I Passionis
s
! . flH1 a
cat nunc Isra- el : saepe

expugna- v6-runt me a ju- ven- tfi- te me-

i^tl
a. y.Et-e-
b> [ A
-M-

frr

nim non po- tu- 6- runt mi-hi : supra dorsum

*' 'T-,

me- um fabri-ca-v6- runt pecca-t6-


h
,
res. y . Pro- longa- runt in-i-

ftr
qui-tci- tern si-bi : Dominus Justus con-

ZZ!*^
d - det cervi- ces * pecca-16-
s h

rum.
Dominica I Passionis 155
Offert. C
i.

Onfi-t6-bor * ti- bi, Do- mi- ne, into- to

cor- de me- o : retri- bu- e servo tu- o

VI- vam, et cust6- di- am sermo- nes tu- os :


i
i
J i

fti
vi-vi- li-ca me se-cun- dum ver- bum

tu-um, D6mi- ne.


Comm. { i
i
8. = k_
Nr"m 99 ?
H
gk -
OC cor- pus, * q u o d pro
i
vo-bis tra- d6- tur : hie
J % Hi
l 9 i 9 % *
i
ca- lix no- vi testamenti est in me- o sangui- ne,

di- cit D6mi- nus : hoc ik- ci-te, quo-ti- esciimque

sfimi- tis, in me- am commemo-ra-ti- 6- nem.


156 Feria II post Dominicam I Passionis

Feria Secunda.
Intr.
3- - 7 7 , ju - j ,
I-se-r6-re mi-hi *D6mi- ne, qu6-ni- am

conculcA- vit me ho- mo : to-ta di- e bel- lans tri-bu-

vit me. 1?s. Conculcave-runt me ln-imi-ci me- i


p
m 1
1 1 1
i
i
1
to-ta di- e : * quo-ni- am multi belldntes adv6rsum me.

Mi-se-r6-re.
Grad.
8. i^=S

D E- us * ex- &u- di 0- ra-ti- 6-

nem me- am : a- ri-bus per- ci-

h- JCT K
pe ver-ba o- ris me-
Feria II post Dominicam I Passionis 157
- -M-

i. De- us in no-
t . . .-*
i [ i i ] # 4 a ^i ai '
1
>' i

mi-ne tu- 0 sal- vum


ii af
i*
1

me fac, et in virtfi- te tu-


e
* j(i- di- ca

H&
me.
Tractus. Domine non secfindum. 89.
Ofifertorium. D6mine conv^rtere, ut in Dominica II. post
Pentecosten, 322.
Comm. s"
]%#fl j

D 0- mi-nus * vir-tii- turn ipse

p. "
est Rex g!6- n- ae.
158 Feria III post Dominicam I Passionis

Feria Tertia.
Intr.
^S: -A*

Xspecta Do- minum, * vi-ri-li-ter age : et confor-

-M-

t6-tur cor tu- um, et sus-ti-ne Domi- num.


.. . .. 3 f^nirr
J. D6-minus il-lumi-nd-ti-o me- a, * et sa-lus me-a, quern

time- bo? Exsp^-cta D6- mi-num.


Grad.
i
5- 1

D Isc6r-ne *causam me- am, D6-mi-ne : ab

j ' 1 J 9 1 T A i
fl i

ho- mi-ne in-iquo et do-16-so e- ri-pe me.

. Emitte lu-cem tu-am,

et ve-ri- t&-tem tu- am :


Feria IV post Dominicam I Passionis 159

i-psa me de-du- xe- runt, et adduxe-runt in

montem sanctum * tu- um.

Offertorium. Sperent in te, ut in Dominica HI. post Pentec, 329.

Comm.;
r- ^ n ^
R Edime me, * De- us Is-ra- el, ex
i +

6- mni-bus angu- sti- is me- 1S.

Feria Quarta.
Intr. g-
3- ~W -a
I-be-ra-tor me- us * de gen-ti-bus i- ra-c6ndis

ab insurgenti-bus in me exal- td- bis me :


1 >
3=S=

a vi- ro in-i- quo e-ri-pi- es me, D6- mi-


160 Feria IV post Dominicam I Passionis
e HMHI-

ne. Pj.Di-li-gam te D6mi-ne, forti-tfido me- a : *D6-mi-nus

firmam6ntum me- um, et re-ffi-gi- um me- um, et li-be-


5
tor me- us. Li-be-r-tor.
i
Grad. g i ^

ti
*>
X-al- t^- bo te * D6- mi- ne,
s Ni
k iA 1 i


qu6- ni- am susce- pisti me :

i n 1 J
' i pi*
-% fl Hi
1

1
nee de- le- ct&- sti in- i-
e <
ft

' " 14
jn J
i

mi- cos me- os su-per

==p
me. D6-mi-ne

De- us me- us,


Feria IV post Dominicam I Passionis 161
B -- 1 f-p- -I

clamd- vi ad te, et san&- sti me :

D6-

mi- ne, abstra- xi- sti ab in-fe-

ris &-nimam me- am, salvd-sti me

ll *
W
descend6n- ti- bus * in la- cum.

Tractus. Dfimine non secflndum. 89.

1 A - n-pe me * de in-imi- cis

m=&
me- is, De- us me- us :
162 Feria V post Dominicam I Passionis

et ab insurgen- ti-
P
* 1 1 *% 3

bus in me li-be-ra me, Do-

mi- ne.
Comm. i -
8. S -

Ava- bo * inter inno-cen- tes ma-nus me-


HMM
I

as, et cir-cu- i- bo al-td- re tu- um, D6-


3
-IV-
mi- ne : ut &udi- am vo-cem laudis tu- ae, et e-n&r-

t&l 4==53
rem u-ni- versa mi-ra-bi- li- a tu- a.

Feria Quinta.
Introitus. Omnia quae fecisti, ut in Dom. XX. post Pentecosten
omisso Gloria Patri, 377.
Grad.
5-
T m
JL
i- te * ho-
Olli- te
sti- as, et in-tro- i-te
Feria VI post Dominicam I Passionis 163
SM-
^=i
in a- tri- jus : ado-ra-te Domi-

r
num in au- la san- eta e-jus. . Re-ve-

la-bit D6- mi-nus conden-

sa : et in templo e- jus omnes di- cent

mi
nt
.,'>' '>^J^^^,
* glo- ri- am.
Offertorium. Super flfimina Babyl6nis, ut in Dominica XX. post
Pentecosten, 379.
Communio. Memento verbi tui, ibidem, 379.

Feria Sexta,
Intr. -
5- g- - M - !

M I-se- r6- re mi-hi * Do- mi-ne, qu6-ni-


4-
am tri-

d- HMMI
*SU*i
bu- lor : li-be- ra me, et 6-ri- pe me de ma-ni-

y3 Hi
^ "pi-
bus in-i-mi-cd- rum me- 6- rum, et a persequfin- ti-
164 Feria VI post Dominicam I Passionis
HI *m m
Tt-TT
bus m e : D6mi-ne, non conffin-dar, qu6-ni- am invo-di-
H
G i__a
*-

vi te. Ps. In te D6mi-ne spe-r-vi, non conffindar in aeter-

-ttm-

num : * in justi-ti- a tu-a li-be-ra me. Mi-se- r6- re.


Grad. 1
^
-
JT Ad- fi-ce* loqueb&ntur mi- hi in-imi-

-M-

ci me- l : et in i-

ra mo- 16- sti e- rant mi- hi.


i
Pi i -
i 7 ,
E
i i 11 Af
.

J. Vi-disti, D6mi-ne, ne si-


-H-=
'

le- as : ne disc6- das * a me.


V^
Feria VI post Dominicam I Passionis 165
Tractus. D6mine non secfindum. 89.
Offert. s -t =
8. C - - d* J fc ni*

JLJ Ene-di- ctus es, * Domi- ne, do-ce me justi-


- I
*
B
% ' * H" J 1 3
fi- ca-ti- 6- nes tu- as : et non tradas ca-

8
E
m * ' iP 1 3 Pa I
1 .
I s >fl s" 1
lumni- cinti- bus me su- p6r- bis : et responde-bo
H . - - - : n
NJI *
i 3 Hi*
expro-br&n- ti-bus mi- hi ver- bum.
V^Ullllll* m 1
Vi !

TVT r , D6- mi-ne , in k-


P" " nimas per-
XA E tra-di- de-ris me
3 j d"|V N
i i *
i
sequfinti- um me : qui- a insurre-xe- runt in me

* ' 1^ ! j-r.
i

testes in-i-qui, et menti-ta est in-iqui-tas si- bi.


If SabbatO ^os/ Dominicam I Passionis, adhibeatur Missa diei
praecedentis, 163, excepto Tractu qui omittitur.
DOMINICA SECUNDA
PASSIONIS
SEU IN PALMIS
DE SOLEMNI PALMARUM PROCESSIONE
IN HONOREM CHRISTI REGIS

DE BENEDICTIONE t(AMOI(UM
Omissa aspersione aquae, antequam celebrans procedat ad bene-
dicendum ramos palmar um seu olivarum, sive aliorum arbor urn,
cantatur sequens :
Antiphona vn

-7

OSANNA * fi-li- o Da-vid : be-ne-di- ctus

a
qui ve-nit in no-mi-ne D6mi-ni. Rex Is- ra- el

6

Ho-Scinna in excel-sis.
De solemni palmarum processione 167

DE DISTRIBUTIONS
Cum celebrans inceperit
rit distribuere
distribuere, cantantur sequentes anti-
phonae et psaimi, hoc modo
ido ::
1 antiphona 1 f
5
P
g-r
U- e- ri Hebrae- 6-rum, * portantes ramos o- li-

T^^^=^ s=i
rum, obvi- a-ve-runt D6mi-no, clam^n-tcs et di-cen-tes:

"
Ho-sanna in excel-sis .
x
Psalmus 23, 1-2 et 7-10 (Textus antiquus)

D Omi-ni est terra, et ple-ni- tu- do e- jus : * or-

bis terrd-rum et u-ni-versi qui ha-bi-ta/z/ in e- o.

Flexa:princi-pes ve-stras, f 2. Qui- a...


2. Quia ipse super mdria fund^vit eum : * et super flumina
praeparav/f eum.
Et repetltur antiphona Pfieri, ut supra.
1
Editio typica Vaticana Ordinis hebdomadae sanctae instaurati redigit psalmos
secundum novam interpretationem. Hunc textum novum invenies p. 143** ss.
168 Dominica II Passionis seu in Palmis
7. Att611ite portas, principes, vestras, f et elev&mini, portae
acterndles : * et introibit rex gl6riae.
8. Quis est iste rex gloriae? f Dominus fortis et potens : *
Dominus potens in pralio.
Et repetitur antiphona Pueri. ut supra.
9. Attollite portas, principes, vestras, f et elevSmini, portae
aetern&les : * et introiWf rex gloriae.
10. Quis est iste rex gloriae? * Dominus virtutum ipse est rex
gloriae.
Et repetitur antiphona Pueri. ut supra.
11. Gloria Patri, et Filio, * et Spirifa/ Sancto.
12. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saecula
saecu/on/m. Amen.
Et repetitur antiphona Pueri. ut supra.

2 antiphona I f
1 i
E j
* 53 "
p
m
n

u- e-ri Hebrae- 6-rutn * ^^estimenta ^prosterne-bant in

i
1 i

- m j
1 1i" . . " N
vi- a, et clam&-bant di- centes : <
i Ho-sdnna fi- li- o Da-vid :
f i

i 1 9 T *'
' 1
>
be-ne-dictus qui ve-nit in n6mi-ne D6mi-ni .

Psalmus 46 (Textus antiquus)

t - ^=o-a

Omnes gentes, pldudi-te m4-ni-bus : *ju-bi-l&-te


De solemni palmarum processione
6
a Hi -
aa

De- 0 in vo-ce exsulta-tf- 6- nis : 2. Qu6-ni- am...


2. Quoniam Dominus excilsus, terribilis, * Rex m&gnus super
omnem terrain.
Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra.
3. Subjecit populos nobis : et gentes sub p&dibus nostris.
4. Elegit nobis hereditdtem suam : speciem Jacob, quam
dilixit.
Et repetitar antiphona Pfieri. ut supra.
5. Asc6ndit Deus in jubilo : * et D6minus in voce tubae.
6. Ps&llite Deo nostro, psdllite : * psallite Regi nostro, ps&llite.
Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra.
7. Qu6niam Rex omnis terrae Deus; * ps&llite sapitntev.
8. Regn&bit Deus super gentes : Deus sedet super sedem
sanctam suam.
Et repetitur antiphona Pueri. ut supra.
9. Principes populorum congreg&ti sunt cum Deo Abraham : *
qu6niam dii fortes terrae vehementer eley&ti sunt.
Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra.
10. Gloria Patri, et Filio, * et Spirite/ Sancto.
11. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saScula
saeculdrum. Amen.
Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra.
Quae si non sufficiant, repetantur quousque distributio finiatur;
si autem finiatur prius, clauditur cum Gloria Patri. et repetitur
antiphona.

DE PROCESSIONE CUM %AMIS BENEDICTIS

Diaconus [seu celebrans], dicit :

Pro-ce-d&mus in pa-ce.
170 Dominica II Passionis seu in Palmis
Respondent omnes :

In n6mi-ne Christi. Amen.


Incipiente processione, cantari possunt antiphonae sequentes,
omnes, vel aliqaae, pro opportunitate.

i antiphona vin
e 1~

o
1 i
_a__. J 4-i IS " * 1

Ccfirrunt turbae * cum fl6- ri-bus et palmis Redem-


1l " 9
7
1 "

pt6- ri 6bvi- am : et victo-ri tri- umphanti digna dant obse-
r
i
PL " ' i
1r 1 Mi " i
1

qui- a : Fi- li- um De- i o-re gentes pra6di-cant : et in


i i
' i
6 m1 m"
A
B 1
i 5

laudem Chri-sti vo-ces to-nant per nfi-bi-la : Ho-s&nna .

2 antiphona vn

V>4 UM finge-lis
ange-lii et p6- e-ris * fi-d6-les inve-ni-

I:
mur, tri-umpha-16-ri mortis clam&ntes : Ho*sdnna in
De solemni palmarum processione 171


excel- sis .

3 antiphona iv

T
I I I

Urba multa, * quae conve-ne-rat ad di- em festum,

clamfi-bat D6-mi-no : <


I Be-ne-dictus qui ve- nit in nomi-ne

k
1
.
ft
D6mi-ni : Ho- sanna in excel- sis

4 antiphona i
e X. s.
1

C = ' -

? M " in"
(Epe-runt * omnes turbae descendenti- um gau-

i Fa -
MB *
-
ni
w

1 r 5 * [1 '
den- tes laudd-re De- um vo-ce magna, super 6- mni-

m- a^
P^ 1 J
> _s
JV - PL.S^l-P
bus quas vi-de-rant virtfi-ti-bus, di-centes : Be-ne-dictus
172 Dominica II Passionis seu in Palmis
i J

'ft'fl = i * i
i 7
qui ve- nit Rex in nomi- ne Domi- ni; pax in terra, et

S~
glo-ri- a in excelsis .
Progrediente processlone, cantatur sequens hymnus, populo, si
fieri potest, Gloria, laus. continuo repetente, ut infra notatur.

HYMNUS AD CHRISTUM REGEM


Chorus : Theodulphus, episcopus Aurelianensis t 821

L6- ri- a, laus et honor ti- bi sit, Rex Christe Red-

6mptor : Cu- i pu- e- ri-le de-cus prompsit Ho-s&nna pi- urn.


-*=*
Omnes : Gloria, laus. ut supra.

Chorus :
_a_._. T_
a
1. Isra-el es tu Rex, Da-vi-dis et incli-ta pro-les :

N6mi-ne qui in D6mi-ni, Rex be-ne-di-cte, ve-nis.


Omnes : G16ria, laus. ut supra.
De solemni palmarum processione 173
Chorus :

2. Coetus in ex-cel-sis te laudat ca6-li-cus omnis, Et

tnortd- lis ho-mo, et cuncta ere- k- ta simul.


Omnes : G16ria, laus. ut supra.
Chorus :

3. Plebs Hebrae-a ti- bi cum palmis 6bvi- a ve-nit

Cum pre-ce, vo-to, hymnis, ddsumus ecce ti-bi.


Omnes : Gloria, laus. ut supra.
Chorus :

4. Hi ti-bi pas-sfi-ro solv6-bant mti-ni-a laudis : Nos

ti-bi regn&nti p^ngimus ecce me-los.


Omnes ; G16ria, laus. ut supra.
Chorus :

5. Hi pla-cu- 6- re ti- bi, pl-ce- at de-v6- ti- 0 nostra


174 Dominica II Passionis seu in Palmis
flH
HI - S=fe
s-
Rex bo-ne, Rex cle-mens, cui bo-na cuncta pla-cent.
Omnes : Gloria, laus. at supra.

5 antiphona vin G *
XII. s.

ft
4?
O -mnes * coll^iudant nomen tu- um, et di- cunt:

T I

Be-ne-dictus qui ve-nit in n6mi-ne Do- mi- ni. Ho- s^nna

_J ;

in excel- sis .
Vel ad libitum :
5 antiphona VIIIG
XII. s.

o mnes * colteudant nomen tu-


um, et di-cunt

Be- ne-dictus qui ve- nit in no- mi-ne D6-mi-ni. Ho-


s&nna in ex-eel-sis .
De solemni palmarum processione 175
Psalmus 147 (Textus antiquus)1

Auda, Je-ru-sa-lem, Domi-num : * lauda De- um

tu- urn, Si- on. 2. Quoni- am...


Omnes versiculi incipiendi sunt in chorda tenor is.
2. Quoniam confortavit seras portarum tu&rum : * benedixit
filiis tuis in te.
3. Qui posuit fines tuos pacem : * et ddipe frumenti sdtiat te.
4. Qui emittit eloquium suum terrae : * velociter currit sermo
ejus.
5. Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut cinerem spargit.
6. Mittit crystallum suam sicut buccellas : * ante faciem
frigoris ejus quis sastinibiti
7. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : * flabit spiritus
ejus, et fluent aquae.
8. Qui annuntiat verbum suum Jacob : * justitias et judicia
sua Israel.
9. Non fecit taliter omni nationi : * et judicia sua non mani-
festdvit eis.
10. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto.
11. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula
saeculorum. Amen.
Et repetitur antiphona Omnes collaudant.
6 antiphona vm
XI. s.
e -
1
S
" 1 m ,1

t-
i pi
?
a
, !
i a
B I >

Ulgen- ti-bus palmis * prosternimur

'*
' 1

adve-

11 1 " P " [ .
1 i*
ni- enti D6-mi- no : hu- ic omnes occurramus cum hym-nis
1
Hunc psahnum secundum novum textum invenies p. 144 **.
176 Dominica II Passionis seu in Palmis
6 =-+
:t=^t
et cnti-cis, glo- ri- fi-c&ntes et di-c6ntes : Be-ne- di-ctus

D6-mi-nus.
7 antiphona i
X. s.
1

;
ve,*Rex no- ster, Fi-li Da-vid, Red- 6m-

H
ptor mun- di, quern proph^tae prae-di-x6- runt Salva-to-

rem d6mu- i Isra- el esse ventti- rum. Te e-

nim ad sa-lu- td-rem victi-mam Pa- ter mi- sit in

mun- dum, quern exspe-ct&- bant omnes sancti ab

Vm* 1V>. j
a
p-ri- gi-ne mun-di, et nunc : Ho-san-
De solemni palmarum processione 177

j-r ' a 4 -s-


na Fi- li- 0 Da-vid. Be-ne-dictus qui v6- nit in n6mi-ne

? , \
D6-mi-ni. Ho- s&n-na in excelsis.
Nihil impedit, quominus cantetur a fidelibus hymnus Christus
vincit, vel alius cantus in honorem Christi Regis.
Intrante processione in ecclesiafh, dum celebrans per valvas
ecclesiae transit, incipitur responsorium sequens :
Responsorium n

! i

I
8 J
" ir a . 1 *
* f*
Ngre-di- ente * Do- mi- no in s>anctam ci-

* - J
vi- td- tem, Hebrae- 6- rum pu- e- ri re-surre-
m F
is fln
1 # . I> " iV
J K
cti-6-nem Vi-tae pro- nunti-
t to
#

&n- tes, * Cum ramis pal-M Paa i d r ^
%
Is w
i 1 ,t<
1-na- rum : Ho-s&nna, clam^- bant, in ex- eel-

% iJ "
<<
J
r
3
sis.J5 . Cumque audisset popu-lus, quod Je-sus ve-ni-ret Je-
- j
|S - ' 1 i
I" ! - . i
, , ' t . ..Bfc. i
ro-so-ly- mam, ex-i- e-runt 6b- vi- am e- i.
178 Dominica II Passionis seu in Palmis

* Cum ramis.

AD MISSAM
Intr. g =t
8. j A j
;

O-mi-ne, * ne longe f&-ci- as auxi-li- um

tu- urn a me, ad de- fensi- 6-nem me- am


HHI-
rv ,"fi.
&spi- ce : li- be- ra me de 0- re le- 6-
i

- 1 i i J '
1KB ri ! \i

nis, et a c6rm- bus u- ni- cornu- 6- rum hu-mi- li-
a i
. 1 Hi 8 l
1 1 1 fflV'L
1 ^ J '
td- tem me- am. Ps. De- us, De- us me- us, r6-spi-ce
M
fl 3 - * ' ' " ' - +

in me, * qua-re me de-re- liquisti? longe a sa-lti te me- a


HI fl '--

verba de- licto- rum me- 6- rum.


Repetitur ; D6mine, ne longe.
Ad Missam 179
Grad. I 1 i
i
i
i
4- .
T Enu- isti *ma-- num
^ " \
d6x-te- ram
1

14 Ti pB f^p
me- am :' in vo-- luntA-te tu-
f
S - j
MHHH piO-
-i
a de- du-xi- Sti me : et cum glo-
p i
i I i ^
i _ -. 1 ^1 - ji^ 3
A.

i
ri- a as- sumpsi-sti me.
XTH" zzf-
\

y. Quam bo- nus Isra-el De-


-t 1
-jp-4 LJ
1
1 ' f\i"f\|Ji
US re-
ll [^ ' m
1 1 ,! .-j ni 1
1 S| in. 9 '!
ctis cor- de! tne- i au- tern pe-ne
p
i fi l 'fl Hi
i .1
7 1 W |
M < 1
an**
mo-
i
ti sunt pe- des,
J I
i
i
1
m |

* \* "
eflffi- si
pe-ne sunt gres- ' s9u s m e - i : qui- a
18o Dominica II Passionis
5
ze-14-vi in pec- ca-16- ri-bus,

pa- cem pec- ca-t6- rum

vi- dens.
Tract, -i

D E-us, *De- us

me- us, r6spi-ce in me : qua-re me de-re-li-

me- a ver- ba de- li- cto- rum


-= = h-ii r

I" % ' I". d* 'La*


me- o- rum. y. De- us me- us cla-

P N -
bo per di- em, nee exdu- di- es : in
Ad Missam 181


a .. -
nocte, et non ad insi-pi- 6n- ti- am mi- hi.

* a -*g"'
au- tem in sancto h&- bi- tas,

HMH

laus Is- ra- el. 7. In te spe-


+
S
'
HHHH
i
f^-
wr
M - HMMH
b
rav6- runt patres no- stri : spe-rav6-

3
runt, et li- be- rdsti e- os. y. Ad te cla- mav6-

> p, a^ ^ ^ a V
a
< >" (V P
runt, et sal-vi fa- cti sunt : in te

3= v
spe-rav6- runt, et non sunt conffl- si.

a .
Ego au- tern sum vermis, et non ho-

f^-^"> I . |V
mo : oppr6bri- um h6- mi-num, et
182 Dominica II Passionis
-m

abj6cti- o pie- bis. . Omnes qui vi- d6-

tfczfa ' p *H'fl v ty < *l*>


bant me, aspernatan- tur me :

. .
Io-c6-ti sunt Id- bi- is et mo-v6-runt ca- put.

&*-
J. Spe-r&vit in D6-mi- no, e- n-pi- at e-
_i
3 i_J* r 1

um : salvum fa-ci- at e- um, qu6-ni- am vult

HI -
--
e- um. . Ipsi ve-ro consi-de-rav6-runt,

J:
et conspexe- runt me : di-vi-s6-runt si-

bi vestim6nta me- a, et super vestem me- am

-T*

mi- s6-runt sortem, J. Li- be- ra me


Ad Missam 183
JA, r
r r
de o- re le- 6-
l7f
- "\y t . y -y-7-7
nis : et a c6r-ni- bus u-ni- cor-
1 u^ 9
'* J" p i * pB -1
pi W1
nu- 6- rum humi- li- t&-tem me- am. y. Qui time-tis
I

D6mi- num, laud^i-te e-


^um
^3:-:
u-niversum

T
semen Ja- cob, magni- fi- cd-te e- um 7f. Annun-
9 9 1
%
1
ti- &-bi- tur Domi- no ge-ne-rd-ti- o ventfi-

AST

. aa .
ra : et annunti- dbunt cae- li

sti- ti- am e- jus. y . P6-pu-


1
' 4*V
lo qui nasc6- tur, quern fe- cit *D6-

mi-nus.
184 Dominica II Passionis
Offert. g "
8
' =Ai HHK-

M- prop6- ri- urn * exspecte- vit cor

. v-
me- um, et mi- s6- ri- am: et susti-
C J " pi i J " K a a J S3 J
nu- i qui si- mul contrista-r6- tur, et non

fu- it: con- so-l&n- tern me quae- si- vi, et


M-M4
p -3s1s 71 ^ M
non inv6- ni : et de-d6- runt

a
A ' I

in e- scam me- am fel, et in si- ti me- a

-^^hrfe
po-ta- v6- runt me ac6- to.
Comm.
HHH
A - Hlr
A- ter, * si non pot- est hie ca- lix transi- re,

C , " m^I* ,
ni-si bi-bara il- lum : fi- at vo-l(intas tu- a.
Feria II Hebdomadae Sanctae 185

Feria Secunda Hebdomadae Sanctae


Intr. g-
4- Z - -s< .3
U- di-ca * D6mi-ne no- cSntes me, expfigna

-m-
impugn&n- tes me : apprehSnde arma et scu- turn,

T
et exs6r-ge in adju-t6- ri- um me- urn, D6-mi-

3
ne, vir- tus sa-lu- tis me- ae. Ps. Ef-funde
C . 1. - . 1 .

fr&me- am, et conclude ad versus e- os qui persequflntur

a
> /

me : * die a-nimae me-ae : Sa-lus tu- a ego sum. Ju- di-ca.


Grad. t 1 1 L _ ^ .-
3- ^

E Xsflr- ge * D6-mi-ne, et

int6nde ju-di- ci- um me- um, De- us


186 Feria II Hebdomadae Sanctae
5
me- us, et D6-mi- mis me- us, in cau-
g .
sam me- am. J. Ef-funde fr&me- am,

W
et conclu-

adversus e-
-

OS qui me
1
-
* persequtintur.

Tractus. D6mine non secfindum. 89.

Offert. g- J
3- ~ M j - i

E - ri- pe me * de in- i-mi-cis me- is,

-M-H

Do- mi- ne : ad te conffi- gi, do-ce


Feria III Hebdomadae Sanctae 187

6- f " ^ j i s > i. i a ^ ]
me f&- ce- re vo-luntd-tem tu- am : qui- a

De- us me- us es tu.


Comra. j -
7. i: ct^J
E - rub6- scant * et re-ve- re- ^ntur si- mul, qui

2c^z!
gra-tu- lantur ma-lis me- is : indu- ^ntur pu-do- re

C ' 1 * U i
et reve-renti- a, qui ma-ligna loqufintur adver-

sum me.

Feria Tertia Hebdomadae Sanctae


Introitus. Nos autem gloriari. 201.
Grad. g 1 1

E - go au- tern, * dum mi- hi mo- le- sti


188 Feria III Hebdomadae Sanctae

t
es- sent, indu- 6- bam me ci- li-

ci- o, et humi- li- &- bam in je- jfi-


g in

o ^-ni-mam me- am : et o-ra-


h

ti- o me- a in si- nu me- 0


i
i > \ "1
MHK 3 9 ]
con- ver- te- tur. 7. J6- di-ca D6mi-ne no-c6ntes

Hi pi A PL i
1
. T '

me, expfi- gna impu-gndn-


i ! i J
S 9
5
i
!% i
^
tes m e : apprehn-de ar- ma et scu- turn,

A... i .J
HI - TO
et exsfir- in

ad- ju-t6- ri- um ' mi- hi,


Feria III Hebdomadae Sanctae 189
Offert.
1.

"
"
I '>
" 3 -
mi- ne, de ma-
Ust6-di me,
-~

nu pecca-t6- ris : et ab ho-mi- ni- bus in- i-


S
3t=^
quis 6-ri- pe me, D6- mi- ne.
Comm. s~
5 . J :i
A Dv6rsum me ex- erce- bantur, qui se- d6-bant
i 4
3D
in por-ta : et in me psall6-bant, qui bi- b6-bant vi-num
1

ego ve- ro o-ra-ti- 6-nem me- am ad te,

1 1 1
X | W I

D6mi- ne : tempus be- ne-pl&- ci- ti, De- us, in

multi-tfl-di-ne mi-se-ri- c6r- di- ae tu- ae.


190 Feria IV Hebdomadae Sanctae

Feria Quarta Hebdomadae Sanctae


Intr. g

I N n6mi-ne Domini * omne ge-nu fle-ct- tur,


T-+ 3 J " par
1*^-~ -pp*-*
cae-16sti- urn, ter- r6- stri- um et infer- n6- rum :

*i
qui- a D6mi-nus factus ob-6- di- ens usque ad mor- tem,

mortem autem cru- cis : id- e- 0 D6mi-nus Je-sus


i
V 1 i -
r i
pr m "
J
Chri- stus .in g 16- ri- a est De- i Pa- tris.
m J
i

Ps. D6mi-ne exSudi o-ra-ti- 6-nem me- am : * et clamor

tt
me- us ad te v6-ni- at. In n6mi-ne.
Post Lectionem.
Grad.

N E av6r-tas * f4-ci- em tu- am a


Feria IV Hebdoraadae Sanctae 191

=3
pu- e- ro tu- 0, qu6- ni- am

1
1 ni 4 J4 Jhi II 4 H
-j 1 -*P^HL^4 IJ_J
trl- bu-lor : ve-16- ci-ter

Ii
exdudi me. Salvum me

1T4 n

fac De- us,

qu6- ni- am intrav6-runt aquae usque ad

ni- mam me- am : in- fl- xus sum

in li- mo pro- fun- di, et non est

substdnti- a.
Post Epistolam
Tract. - -
2. 55-
D Omi- ne, *ex-du- di o-ra-
192 Feria IV Hebdomadae Sanctae
MHMI
" fl:

ti- 6nem me- am, et cla- mor me-


b m_
- I - t1 ;;,
us ad te v6- ni- at.

Ne av6r- tas f-ci- em tu-


^1 A

am a me in quactimque di- e tri- bu-

A- ^3
lor, in-cli- na ad me aurem tu-

, XV ^=^=^
am. . In quacfimque di- e invo-c&- ve-

%
a
ro te, ve-16- ci-ter exfiudi

me. . Qui- a de- fe-c6-

runt sic-ut fu- mus di- es me-


Feria IV Hebdomadae Sanctae 193

i : et ossa me- a siout in

=3:
fri-x6- ri- 0 con- fri- xa sunt.

-*
. Ni
Perctissus sum sic-ut fe- num, et

&-TU- it cor me- um : qui- a obli- tus sum

?=&-
man- du-c&- re panem me- um.

< a * *- R,
y. Tu exsfirgens, D6mi- ne, mi-se- r6- be- ris
1
F w
_
. a
1 ^A r 1
I pi*
3
M 1
P
Si- on : qui- a ve-nit tem-

!
-= ^ '% IL ^

pus mi- se-r6n-di * e- jus.


194 Feria IV Hebdomadae Sanctae
Offert. g M

O-mi- ne, * exdu- di o- ra- ti- 6- nem

a
jfl r /
=ft-
me- am, et cla- mor me- us ad te

perve- ni- at: ne av6r- tas f- ci- em


H^T

tu- am a me.

Comm.
2.

JL Otum me- um * cum fle- tu tempe-rd-


1
P ftf~B' fi
"fir* ^ -

bam: qui- a 6-le-vansal-li-sisti me: et e- go

y, / j
sic-ut fe-num &- ru- i : tu autem, D6-mi- ne, in

aet6r- num p6rma- nes : tu exsfirgens mi-se-r6-be-


Feria IV Hebdomadae Sanctae 195
^=i=s
ris Si- on, qui- a ve-nit tempus mi- se- rendi

JUS.
FERIA QUINTA
IN CENA DOMINI
DE MISSA CHRISMATIS
Antiphona ad introitum n

--
V3S-+- A-*
2&z
ACI- ES * uncti- 6-nis 6- le- um, et

fi- li- is Isra- el di- ces : Hoc 6- le- um un-cti- 6-


j.
^*
^a-
nis sanctum e- rit mi- hi in ge- ne-ra- ti- 6- nes

-J-- **-pr-"-
ve- stras. Ps. Gra- ti- as D6mi- ni in ae-t6rnum can-

^=3=?:
tcibo : * per omnes ge-ne-ra-ti- 6-nes annunti- &-bo fide-

li-ta- tem tu- am. Fa-ci- es.


De Missa Chrismatis 197

Graduate V

I N De- o * confi-sum est cor me- um,

A
-m
et adju- tus sum; id-e- o exsul- tat cor

me- urn, et cfin-ti-co me- 0 lau-

-^Vpaf-
do urn. J. Domi-

:j
f I

nus robur est

T. p.
popu- lo su- o, et prae-si- di-

^ ^^^

um sa- l(i- tis un-cto * su- o.


I98 Feria V in Cena Domini

Antiphona ad offertorium vm
% -
k

D i- li- gis * justi-


4
ti- am et
*
%fl

i 3 1
, f _
r.
0- di- sti in-iqui-td- tern; propter-
1
1 1 i KII r
IX n 1 IX 'i1
e- a un- xit te De- us, De- us
i j
nli 1^4i 1
I n j' ^ I
11| 11

tu- us, 6- le- o lae-ti-


1
4 1
S B* 1
1
ti- ae.
Ad triplex Agnus Dei, respondetur ter miserere nobis.
Antipkona ad communionem I

P Rae-di-ca-bant A-posto- li * ut paeni- t6nti- am


1 .
-Ft1

&- ge-rent, et un-ge-bant 6-le- o mul- tos ae-

gros, et sa- na- bant.


De Missa Chrismatis 199

Cantus in Benedictione SS. Oleorum


Cum deferuntur a Sacristia ad chorum Oleum Chrismale et
Oleum Catechumenorum, duo Cantores cantant versus sequentes :

S ^

o Red-emptor,sume carmen Te-met conci-nenti- um.


Et Chorus idem replicat. Delude duo cantores prosequuntur
sequentes versus :

A m . s * - + fL i P. .*
i i
" "
Audi, judex mortu-6-rum, Una spes mor-ta-li- um, Au-
1 i
A n
1 i *
\ J" p "
di v6-ces pro-fe- rentum Do-num pa-cis praevi- um.
a
Chorus : 0 Red6mptor.

HI a-

Arbor foeta alma lu-ce Hoc sacr&ndum pro- tu- lit,

Fert hoc pro-na praesens turba Sal-va-to-ri sa6cu-li.


Chorus : 0 Redemptor.

Stans ad a-ram imo supplex Infu-ld-tus Ponti- fex, D6-


200 Feria V in Cena Domini

-*-
bi-tum per-s61vit omne Con-secra-to Chrisma-te.
Chorus : 0 Red6mptor.
-m1

Consscr&-re tu digna-re, Rex per-ennis patri- ae, Hoc


t
IS *
A
fli pi
i

o-li-vum, signum vi-vum, Ju-ra contra da^monum.


Chorus : 0 Redemptor.
Confecto Chrismate et benedicto Oleo Catechumenorum, dum
reportantur ampullae ad Sacristiam, duo praedicti cantores cantant
hos versus :
c s ' inv
1
at
i
-
"

Ut nov6- tur sexus omnis Uncti- 6- ne Chrisma- tis: Ut
i
i
1 " " rP ** PL 4 * _
16 f* a a *
san6-tur sauci- &-ta Digni-ta-tis gl6-ri- a.
Chorus : 0 Redemptor
j ' | m m f -qj
: i r > M
Lo-ta mente sacro fonte Aufug^intur crimi-na, Dncta
1
A
y j
fr6nte sacro- s^ncta Influ- unt cha- risma-ta.
CAorrzs : 0 Redemptor
i * 1 i

\ 1


Corde na-tus ex Pa-r6htis Alvuiii implens Virgi- nis,
De Missa solemni vespertina 201
i
rf
n i l " %
r _m .1 _^
m A

L
Ji \Ei -*~S j -
Praesta lu-cem, claude mortem Chrisma-tis con-sorti-bus.
Chorus : 0 Redemptor.
! . i
J* " " " " % " P *

Sit haec di- es festa no-bis, Saecu-16- rum saecu- lis Sit

dTi 8 if^* 3 P ' J . I P" A


sacrd-ta digna laude, Nee senescat tempo-re.
Chorus : 0 Redemptor.

DE MISSA SOLEMNI VESPERTINA

\
Dum fit processio per ecclesiam, canitur antiphona ad introitam:

N
OS au- tem * glo- ri- a- ri
?

ir
o-p6r- tet,


in cru-ce Do- mi-ni nostri Je- su Chri- sti : in quo est

HHMI

sa-lus, vi- ta, et re- surr6-cti- 0 no- stra: per quern

salva-ti, et li-be-ra- ti su- mus. Ps. De- us mi-se-


202 Feria V iti Cena Domini
| T-+ i-1 i~T-1
Fill

re-&-tur nostril et be-ne-di-cat no-bis: * il-lumi-net vul-


fi
turn su-um super nos, et mi-se-re- &-tur nostri. Nos

au- tern.
Ad libitum additur

2.Ut cognoscfimus in terra vi- am tu- a m : * in 6mni-bus

rr* j . , --H-

&iti-bus sa-lu-t-re tu- um. Nos au- tem.

n -g I

3.Confi-te-dntur ti-bi po-pu-li, De- us: * confi-te- &ntur ti-bi

&* --
p6-pu-li omnes. Nos au- tem.
Grad.
I
Ilri-stns * Cactus est pro no- bis ob-6-

HH
i..... T
rf

di- ens us- que ad xnor- tem, mor- tem au-tem


De Missa solemni vespertina 203
* 1

* i
J
cru- cis. y . Propter quod et De- US exal-

A 1
j I"F n # p1 J
| i

tfi-vit il-1um, et
; g i
i
5 3

de- dit il-li no- men, quod est
super
' . - "
l'
m" ^F^^ 9 m\ ma
"fa
o-mne no- men.

LOTIONE PEDUM
I
ANTIPHONA, JOAN. 13, 34; PS. 118, 1
I
M Anda-tum novum do vo-bis : * ut di- li-ga-tis Invi-

=
cem, sic-ut di-le-xi vos, di-cit Domi-nus. Ps. Be- a-ti imma-
HI - -4HHH HI W
Jte_t_Lfe.
cu-la-ti in vi- a : * qui ambu-lant in le- ge D6mi-ni.
Et repetitur immediate antiphona Mandatum novum.
Et sic aliae antiphonae, quae habent psalmos, vel versus, repetuntur.
Et de quolibet psalmo dicitur tantum primus versus.
204 Feria V in Cena Domini

11
ANTIPHONA, JOAN. 13, 4, 5 et 15; PS. 47, 2

4
g
i i-a- "3
a ' i ^
P _
Ostquam surr6-xit D6mi-nus * a ce-na, mi-
j m ni |
ni
1

sit aquam in pel- vim, coe-pit lava- re pe-des di-sci-
i
P r.
A r*
pu-16- rum : hoc exemplum re- lfquit e- is. Ps. Ma-

gnus Dominus, et lauda- bi- Us nimis : * in ci-vi-ta-te De- i no-

% a
stri, in monte sancto e-jus. Postquam.

Ill
ANTIPHONA, JOAN. 13, 12, 13 et 15; PS. 84, 2

i' v, J - M -

D Omi- nus Je-sus, * postquam ce-na- vit cum

disd-pu- Us su- is, la-vit pe-des e- 6-rum, et a- it


De Missa solemni vespertina 205

i 1-Tr
il- Us : Sci- tis quid fl-ce- rim vo- bis, e-go D6mi-

3
nus et Ma-gf-ster? Exemplum de- di vo- bis9 Ut et


%
P 1
' ' '
PL I
I"
- *- ft"-8-
vos i- ta fa-ci- a- tis. Ps. Be^e- di-xfsti, D6mi-ne, terrain

fl 3 '
tu- am: * a-vertfsti capti-vi-ta- tem Ja- cob. Ddmi- nus.

IV
ANTIPHONA 6-7 et S

i 1pi : P" i
ft
D Omi- ne, * tu mi- hi
-
la-vas pe- des? Respondit
J

-+-
TS^-rr
^~=--
^i^:
rvri
Je-sus, et di-xit e- i : Si non lave-ro ti- bi pe- des,
1

- i - [V * v- .' J a
non ha-be- bis partem me- cum. y. Ve-nit ergo ad Simo-nem
J

i a*
i
a*
-Hi
Petrum, * et di-xit e- i Petrus. D&ni- ne. f. Quod e-go fa-
206 Feria V in Cena Domini

-m*-
ci- o, tu nescis mo-do : * sci- es autem poste- a. Domi- ne.

ANTIPHONA, JOAN. 13, 14; PS. 48, 2

j
-a i

I ego Domi-nus * et Ma-gister ve- ster lavi

I ~*
* i
vo-bis pe- des: quanto _
ma-gis 1 vos debe-
a tis alter alte"-

(i a
ri- us lava- re pe- des? Ps. Audi- te haec, omnes gentes : *

.
au-ribus perd-pi- te, qui ha-bi-ta- tis orbem. Si ego.

VI
ANTIPHONA, JOAN. 13, 35

F i > i ' i , a
8
1
N hoc cognoscent omnes, * qui- a me- i estis disci-

HI -
*
pu-li, si di-lecti- 6-nem habu-e-ri-tis ad invi-cem.
D e Missa solemni vespertina 207

\ Di- xit Jc-sus disci-pu- lis su- is. In hoc cognoscent omnes.

VII
ANT1PH0NA, I COR. 13, 13


7 s
M Ane- ant in vo- bis * fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a
i I
1 1 % J
I". d
haec : ma-jor autem ho-rum est ca-ri-tas. ^. Nunc autem ma-
j ] -
s
a: a i

nent fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a haec : * ma- jor autem ho-rum

H- -
>
est ca-ri- tas. Ma-ne- ant in vo- bis.

VIII
Sequens antiphona cum suis versibus numquam omittitur; incipitur
autem, omissis, si opus sit, praecedentibus, lotione pedum adfinem
vergente.

6 g -b j

u a%
-bi ca-ri- tas et a-mor, t)e-uIS i-bi
-+-

est. ^. Con-

pi--&- _a_p
grega-vit nos in u-num Christi amor. f. Exsultemus, et in
208 Feria V in Cena Domini

-- a*

i-pso ju-cundemur. ^ . Time- amus, et amS-mus De- um vi-

a
vum. y. Et ex corde di- li ga-mus nos sin- ce- ro.
S 7-r-rtm-:=* s-i
--

Ant. U-bi ca-ri- tas et a-mor, De- us i-bi est. f. Simul er-

^S=t HI --

go cum in u- num congregamur : f. Ne nos mente di- vi-

E=+
P pi B
fti '

damur, cave- amus. % Cessent jurgi- a ma- ligna, cessent

a-
m-...

li-tes. f. Et in me-di- o nostri sit Christus De- us


t
i

. U-bi ca-ri- tas et a-mor, De- us i-bi est. ^ . Simul quo-

que cum be- a- tis vi-de- amus. f. Glo-ri- anter vul-tiun

fe -- i
tu- um, Christe De- us: f. Gaudi- um, quod est immensum,
De Missa solemni vespertina 209
e
atque probum, f. Saecu- la per infi-ni- ta saecu- 16- rum.
s
A-men.
Post lotionem celebrans lavat manus. Deinde resumit planetam
et omnes redeunt ante medium altaris ubi celebrans dicit in tono
orationis ferialis B (vel in tono simplici antiquo) :
Pater noster. secreto.
^. Et ne nos inducas in tentationem.
$ . Sed libera nos a malo.
f. Tu mandasti mandata tua, Domine.
15?. Custodfri nimis.
^. Tu lav&sti pedes discipulorum tuorum.
$ . Opera manuum tuarum ne despicias.
^. Domine, exaudi orati6nem meam.
I?. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
I}?. Et cum spfritu tuo.
Oremus. Oratio

A Desto, Domine, quaesumus, offfdo servitutis nostrae : f et


quia tu disdpulis tuis pedes lavare dignatus es, ne despicias
6pera manuum tuarum, quae nobis retin^nda mandasti: * ut, sicut
hie nobis, et a nobis exteriora abluuntur inquinamenta; sic a te
omnium nostrum interiora laventur peccata. Quod ipse praestare
dign^ris, qui vivis et regnas Deus : * per omnia saecula saecul6-
rum. $ . Amen.
Ubi veto contingat lotionem pedum extra missarum solemnia
peragiy observetur ordo supra descriptus.

of rt
? -
D Exte- ra D6mi- ni * fe- cit vir-
210 Feria V in Cena Domini
mm --=

t6- tem, d6x-te-ra D6- mi-iii exalte- vit

1

me : non m6- ri- ar, sed vi- vam, et

6- pe-ra D6mi-ni.
i4d triplex Agnus Dei, ter respondetur miserere nobis.
Antiphona ad communionem cantaripotest a schola, dum celebrans
sacras particutas distribuit.
Comm. -
i A
TpV
D Omi- nus Je- sus, * postquam ce-nci- vit
:*_
CU1m

B
J " T
m W 1 " ~ m mm

disci-pu- lis su- is, lavit pe-des e- 6-rum, et a- it il- l i s :


t
i B i
1 iPa * "
i- iI 1% jjjl" Fm \-m or
'
Sci- tis quid fe-ce- rim vo- bis, ego D6mi- nus et

J ^1
. i
V '
Magister? Exemplum de- di vo- bis, ut et vos i- ta


fa-ci- &- tis.
De Missa solemni vespertina 211
Juxta namerum commanicantium addi possunt seqaentes psalmi :

Psalmus 22 x
Dominus pastor meus et hospes meus

1. D6mi-nus re-git me, et ni-hil mi-hi d6- e-rit: * in lo-co pa-

scu-ae i-bi me col-fo-ca- vit. 2. Super...


2. Super aquam refectionis educavit me : * animam meam
convirtit.
3. Deduxit me super semitas justitiae : * propter nomen suum.
4. Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis, non timgbo
mala : * quoniam tu mecum es.
5. Virga tua, et baculus tuus : * ipsa me consol&ta sunt.
6. Parasti in conspectu meo mensam : * adversus eos qui
tribulant me.
7. Impinguasti in oleo caput meum : * et calix meiis inebrians
quam/?ra^clarus est!
8. Et misericordia tua subsequ^tur me, * omnibus diebus xitae
meae.
9. Et ut inhabitem in domo Domini, * in longitudinem <#6rum.
Et repetitur antiphona Dominus Jesus, ut supra.

Psalmus 71
Regnum Christ^ regnum justitiae

* I 1
ES-:
1. De- us, ju-di-ci- um tu-um re-gi da : * et justi- ti- am
1
Hos psalmos secundum novum textum invenies, p. 145** ss.
212 Feria V in Cena Domini

-a :
-

tu- am fi- li- o re- gis : Flexa : Ara-bi- ae, f


2. Judicare populum tuum in justitia,* et pauperes tuos in/wdicio.
3. Suscipiant montes pacem populo : * et colles ywstitiam.
4. Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum : *
et humiliabit calumniat6rem.
5. Et permanebit cum sole, et ante lunam, * in generatidne
et genera//6nem.
6. Descendet sicut pliivia in vellus : * et sicut stillicidia
stillantia super terrain.
7. Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pads : * donee
aufera/w luna.
8. Et dominabitur a mari usque ad mare : * et aflumineusque
ad terminos orbis terr&vum.
9. Coram illo procident iEthiopes : * et inimici ejus ttrram
lingent.
10. Reges Tharsis, et insulae munera 6fferent: * reges Arabum
et Saba dona abducent.
11. Et adorabunt eum omnes reges terrae : * omnes gentes
srvient ei:
12. Quia liberabit pauperem a pot^nte : * et pauperem, eiii non
erat arffutor.
13. Parcet pauperi et inopi: * et animas pauperum salva^ fflciet.
14. Ex usuris et iniquitate redimetinimas e6rum: * et honorabile
nomen eorum coram illo.
15. Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiae, f e t adorabunt de
ipso semper : * tot a die benedict/ ei.
16. Et erit firmamentum in terra in summis montium, f super-
extolletur super Libanum fructus ejus : * et florebunt de civitate
sicut itnum terrae.
17. Sit nomen ejus benedictum in saecula; * ante solem permanet
nomen ejus.
18. Et benedicentur in ipso omnes tribus terrae : * omnes gentes
magnificat//*/ eum.
19. Benedictus Dominus, Deus Israel, * qui facit mirabilia solus.
20. Et benedictum n6men majestatis ejus in aetSrnum : f et
reptebitur majestate ejus omnis terra : * fia/, fiat.
Et repetitur antiphona Ddminus Jesus, ut supra.
De Missa solemni vespertina 213

Psalmus 103
Hymnus ad Deum Creatorem

l. Be-ne-dic, a-nima me- a, D6mino : * Domi-ne, De- us me-us,


1
: O-J
magni- fi-ca-tus es ve-/tem6n- ter. Flexa : dux est e- 6-
mP m m
m*: ._

rum: f
2. Confessionem, et decorem indufsti : * amfctus lumine sicut
vestimtnto :
3. Extendens caelum sicut pellem : * qui tegis aquis superi6ra
ejus.
4. Qui ponis nubem ascensuifi tuum : * qui ambulas super
pennas ventorum.
5. Qui facis angelos tuos, spiritus : * et minfstros tuos ignem
urintem.
6. Qui fundasti terrain super stabilitatem suam : * non
inclinabitur in saecu/w saiculi.
7. Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus : * super montes
stabunt aquae.
8. Ab increpatione tua fugient : * a voce tonftrui tui
form/ddbunt.
9. Ascendunt montes, et descendunt campi * in locum, quern
fund&s ti eis.
10. Terminum posuisti, quem non transgrediSntur : * neque
convertentur operire terram.
11. Qui emlttis fontes in convdllibus : * inter medium montium
pertransibunt aquae.
12. Potabimt omnes bestiae agri : * exspectabunt onagri in
si// sua.
13. Super ea volucres caeli habitdbunt : * de medio petrarum
ddbunt voces.
214 Feria V in Cena Domini
14. Rigans montes de superioribus suis : * de fructu operum
tuorum satiabi/w terra :
15. Producens fenum jum6ntis, * et herbam servitu/z hominum :
16. Ut educas panem de terra : * et vinum laetificet COT
hominis :
17. Ut exhflaret faciem in oleo: * et panis cor hominis confirmet.
18. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani, quas plantdvit: *
illic passeres nidi/zcbunt.
19. Herodii domus dux est eorum : f montes excelsi cervis : *
petra refugium hen'ndciis.
20. Fecit lunam in tempora : * sol cognovit occasum suum.
21. Posuisti tenebras, et facta est nox : * in ipsa pertransibunt
omnes bestir silvae.
22. Catuli leonum rugientts, ut rapiant, * et quaerant a Deo
tscam sibi.
23. Ortus est sol, et congregati sunt : * et in cubilibus suis
colloazbuntur.
24. Exibit homo ad opus suum : * et ad operationem suam
usque ad vesperum.
25. Quam magnificata sunt opera tua, Domine! f omnia in
sapientia fecisti: * impleta est terra possession tua.
26. Hoc mare magnum, et spatiosum manibus : * illic reptilia,
quorum non est numerus.
27. Animalia pusilla cum magnis : * illic naves per//msbunt.
28. Draco iste, quern formasti ad illudendiun ei : * omnia a te
exspectant ut des illis escam in tempore.
29. Dante te illis, colligent: * aperiente te manum tuam, omnia
implebuntur bo/t4te.
30. Avertente autem te faciem, turbabuntur : f auferes spiritum
eorum, et deficient, * et in pulverem suum reveft&itur.
31. Emlttes spiritum tuum, et creabuntur : * et renovabis
faciem terrae.
32. Sit gl6ria Domini in sa^culum : * laetabitur Dominus in
opthbus suis :
33. Qui respicit terram, et facit earn trimere : * qui tangit
montes, et fumigant.
34. Cantabo Domino in vita mea : * psallam Deo meo quanuffu
sum.
35.Jucundtim sit ei eloquium meum : * ego vero delectabor
in D6mino.
De Missa solemni vespertina 215
36. Deficiant peccatores a terra, et iniqui ita ut non sint : *
benedic, anima mea, D6mino.
Et repetitur antiphona Dominus Jesus, ut supra.

Psalmus 150
Solemnis laudis Dei concentus

1. Lauda-te Domi-num in sanctis e- jus: * lauda-te e- urn in


nQ '

firmamento virtu-//? e- jus. Flexa: be-ne-so-nanti-bus : f
2. Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eum secundum
multittidinem magnitudim^ ejus.
3. Laudate eum in sono tubae : * laudate eum in psalterio, et
cithara.
4. Laudate eum in tympano, et choro: * laudate eum in chordis,
et 6rgano.
5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum in
cymbalis jubilationis : * omnis spiritus lautfe/ D6minum.
Et clauditur cam eadem antiphona Dominus Jesus.

DE SOLEMNI TRANSLATIONE
AC REPOSITIONE SACRAMENTI
ET DE ALTARIUM DENUDATIONE
Dam fit processio Sacramenti, cantatar hymnas Pange, lingua
Ut infra, usque ad verba Tantum ergo; si vero opus sit, idem
hymnas repetitur inde a Nobis datus.
Cum autem ventum fuerit ad locum paratum cantatur Tantum
ergo et Genitdri.
126 Feria V in Cena Domini
i
Hymn. i j 1
* 1A 1 1
3- " 1
* 11
T^ - ? n 1
Ange lingua glo-ri- 6-si C6rpo-ris mystfi-ri- um,
H i
" .

Sangui-nisque pre-ti- 6-si, Quern in mundi pr6-ti- um Fructus


g .. i . -

ventris gene-r6-si Rex eflffi-dit g6n-ti- um. 2 . No-bis da-tus,


i ' i 9 J
m
1
i
' %

no-bis na-tus Ex intdcta Virgi-ne, Et in mundo con-


i
i
i
; " 1
*
versa-tus, Sparso verbi s6mi-ne, Su- i mo-ras inco-la-tus
C I 8

Mi-ro clausit 6r-di-ne. 3. In supr6mae nocte coenae Re-
,_ 1_
j
cumbens cum fratri-bus, Observa-ta lege ple-ne Ci-bis

-?-*- " * f* j
in le-ga-li-bus, Ci-bum turbae du- o-d6nae Se dat su- is
g n * ' i a
i
ma-ni-bus. 4. Verbum ca-ro, panem ve-rum Verbo carnem
De Missa solemni vespertina 217

E-r* -. 1
?
-i ^ j

6f-fi-cit : Fitque sanguis Christi me-rum, Et si sensus


i
i . . . I i
i ? > _ i

d6-fi-cit, Ad firm&ndum cor sinc6-rum So-la fi-des sfif-

i
A-^-
fi-cit. 5.Tantum ergo Sacram6ntum Ve-ne-r6murc6rnu- i :

Et antiquum do-cum6ntum Novo ce-dat ri-tu- i : Praestet

--

fi-des supplem6ntum Sensu- urn de- fe-ctu- i. 6. Ge-ni-to-ri,


HI -

Ge-ni-t6que Laus et ju-bi-l&-ti- o, Sa-lus, honor, virtus


i
1

! i n
*
i


,

quoque Sit et be-ne-dicti- o : Pro-ce-denti ab utroque

Compar sit laudd- ti- 0. A-men.

Postea celebrans et ministri sacri revertuntur in sacristiam ubi


deponunt paramenta albi color is; deinde celebrans et diaconus assu-
munt stolam vh lacearn.
218 Feria V in Cena Domini
Deinde celebrans cum ministris, [sea ministrantibus], exeunt ante
altare majus.
Celebrans dicit clara voce sequentem antiphonam :
Diviserunt sibi vestimnta mea : et super vestem meam mise-
runt sortem. Psalmus 21, 19.
Addens initium ejusdem psalmi :
1. Deus, Deus meus, respice in me : quare me dereliquisti? *
quern chorus prosequitur usque dum altaris denadatio perficiatur :
longe a salflte mea verba delictorum meorum. 239 B.

Vel secundum novum psalterium :


Ant. Dividunt sibi vestimenta mea, et de veste mea mittunt
sortem.
Ps. Deus meus, Deus meus, quare me dereliquisti? 123**

Altaribus denudatis, et repetita a celebrante antiphona Diviserunt


(vel Dividunt), revertuntur in sacristiam.
FERIA SEXTA
IN PASSIONE
ET MORTE DOMINI
DE SOLEMNI ACTIONE LITURGICA
POSTMERIDIANA
Responsorium post I Lectionem n

fc
OMI- NE, * au-di- vi

r
11 J
m
i

s n
a
T" Bw i -Bft. m
audi-tum tu- um, et ti- mu- i con-
i
1 '. VF --P- -
si-de-ra- vi 6- pe- ra tu- a, et expd-
I
pK
I' It
^" i i 11 i
m. 9 i
vi. ) ?. In m6 - di- o
b
m -
_ i i k i
w a ai 1 ? Ik "
1

du- 6- rum a-ni- md- li- um inno- te-


220 Feria VI in Passione Domini

-
-J ' " I V 1
fr - i * 0 -sv
sc6- ris : dum appro- pinquave-

rint an- ni, co-gtio- sc6-ris : dum adv6-ne-rit

tem- pus, os- ten- de- ris.

"

e-o, dum contur- M- ta fu- e- rit

a-ni- ma me- a : in i- ra, mi- se- ri- c6r-

di- ae me- mor e- ris.

*v
7. De- us

a Li-ba- no v6- ni- et, et Sanctus de mon-


a
<yv
umbr6- so et con- d6nso.
De Actione liturgica 221

y . Ope-ru- it cae-

JL. tj { - 1
a
. - * 1
r_

los ma-j6stas e- jus : et laudis e- |US

^B-v *
1 3

pie- na est * ter- ra.


Rcsponsorium post II Lcctioncm

- ri-pe me, * D6- mi- ne, ab

'
h6-mi-ne ma- lo : a vi-ro in-i- quo li-

' % . -
be-ra me. y . Qui co-gi-tav6-

1MMMHI-
r T T " P i .
runt ma-li-ti- as in cor- de: to-ta di-
1

1
i i 1
i n1 ! 'i
e consti- tu- 6- bant pra6-

li- a. y. A- cu- 6- runt linguas su- as sic-


222 Feria VI in Passione Domini

ut ser- pentes : ven6-num &- spi-dum sub

HHb H- j
- * * 7

- bi- is e- 6-rum. y.Cust6-di me, D6-

-> 1
mi- ne, de ma- nu pec-ca- to- vis : et ab

, 3 8*14, . i s : -m-
homi ni-bus in-i- quis U-be-ra me. y.Qui CO-gl-

Jf % 1 * 1
^ r 'T
runt supplan-td- re gressus

me- os : abscond6-runt sup6r- bi

que- um mi- hi. y . Et fu- nes

extend^- runt in l&que- um pe-di-bus me-

is: juxta i-ter scdn- da-lum po-su-6- runt


De Actione liturgica 223

HI -
t*
mi- hi. . Di-xi D6mi- no : De- us me- us

-

JTZ*
es tu : exaudi,D6- mi-ne, vo-cem o-ra-

, -

ti- 6-nis me-ae. y . D6mi-ne, D6mi- ne virtus sa-

_H a a-
'-!'-^-fr
lti-tis me- ae : obfimbra caput me- um

in di- e bel- li. . Ne tra-das me

v-w
a de-si-de- ri- 0 me- 0 pec-

ca- n : co-gi-tave-runt advfersuni

me : ne de-re-linquas me, ne umquam exal- ten-

1 H

tur. . Ca- put circu- i- tus


224 Feria VI in Passione Domini

*m 1
_ " - ni '
nh
i pi"^
P P*
e-6- rum : labor la-bi- 6-rum ipso- rum
ap S SI
P " -fl ;
15m- A 1 a

ope-ri- et e- OS. Ve-riimtamen justi

P
Ft J
TN
confi-te- buntur nomi-ni tu- o: et ha-bi-td-
ts -ft
1 ^ 1 P
%HI Ir-J ! !
P- cti cum vui- tu * tu-
3unt re-
_ 1^
9
pi
0.

DE SOLEMNI S. CRUCIS ADORATIONE


Celebrans discooperiens Crucem, incipit solus antiphonam Ecce
lignum Crucis, ac deinceps juvaiur in canta a ministrissacris,
usque ad Venite, adoremus, quod cantatur a schola, comitantibus
omnibus adstantibus.
Cantu finito, omnes in genua se prosternunt, celebrante excepto.
Delude celebrans, altlus quamprlmo, incipit: Ecce lignum Crucis.
alii's cantantibus et adorantibus ut supra.
Tertlo celebrans altius incipit: Ecce lignum Crucis, aliis cantan-
tibus et adorantibus ut supra.

ANTIPHONA AD DETEGENDAM S. CRUCEM

-m :S^
E Cce li- gnurn Cru- cis, in quo sa- lus mun-
De Actione liturgica 225

di pe- pen- dit.

Omnes :
fcz
Ve- ni- te, ad- ore- mus.
Dum sanctae Crucis adoratio peragitur, cantantur a schola, in
duos choros divisa, sic dicta Improperia, et alia quae sequuntur.
Cant us eousque producitur, prout adorantium numerus requirit.
Concluditur tamen semper cum doxologia : Sempiterna sit be&tae
Trinitati gloria.
Partes quae ad singulos choros spectant, indicantur, in Ordine
hebdomadae sanctae instaurato, numeris 1 (chorus primus), et 2
(chorus secundus); quae autem ab utroque choro simul cantanda sunt,
indicantur hoc modo : I et 2.
Attamen, ubi praeferatur divisionem cantus ita peragere ut infra
notatur, nihil impedit quominus ita fiat.

IMPROPEItU
I
Duo cantores in medio chori cantant:
6 4

Opu-le me- us,quid fe- ci ti-bi? Aut in quo

contrist&vi te? Respon-de mi-hi. J. Qui- a e-du- xi

aA A
v p
te de ter-ra pa-r&- sti Cru-cem Sal-
226 Feria VI in Passione Domini

- " -

va-to- ri tu- o.

Unas chorus cantat: Alius chorus respondet


g g

H Agi- os o The- 6s. Anctus De- us.

Primus chorus : Secundus chorus :

H
A-^-A*

Agi- os
mJ-
Ischy-ros. Anctus Fortis.

Primus chorus :

H Agi- os Ath&na-tos, e-le- i-son

hy-m^s.

Secundus chorus

Anctus Immortd-lis, mi-se- re-re

no-bis.
De Actione liturgica 227

Postea duo de secundo choro cantant :


I +
i: j-
Vi
Q Ui- a e-du- xi te per de-ser- turn qua-

a i a '[I
1

dra-ginta an-nis, et manna ci-bavi te, et intro-dfi-xi


e
in ter- ram sa- tis optimam : pa-ra- sti Crucem

-i-
Salva-to- ri tu- 0.
Chori respondent alternatim : Hagios o Theos, etc. SanctusDeus,
etc, ita tamen ut primus chorus semper repetat Hagios, ut supra.
Deinde duo de primo choro cantant:

Q Uid ultra de-bu- i fd-ce-re ti-bi, et non fe- ci?

a-
_3 1 r _!_p B _ilZ^_*__!_ > -_C J^f
E- go qui-dem plan-ta-vi te vi-ne- am me- am spe-ci- o-

- -

sissi-mam : et tu facta es mi-hi ni-mis amd- ra : a-ce-to

namque si-tim me- am po- t&sti : et lance- a perfo-r&sti


228 Feria VI in Passione Domini

1-
la- tus Salva-to- ri tu- o.
Item chori alternatim respondent HSgios o Theos, Sanctus Deus.

II
f Versus sequent is Improperii a daobus cantoribas alternatim
cantantur, utroque choro simul repetente post quemlibet versum :
P6pule meus, ut infra.
Duo de secundo choro cantant:

j.
i
E - go propter te flagel-14-vi iEg^ptum cum primo-


g6-ni-tis su- is : et tu me flagel-lci-tum tra-di-disti.
Chorus repetit:
\

. a > a ' B m p-*-i


Opu-le me-us, quid fe- ci ti- bi? Aut in

fa:
t-
quo contrist&vi te? Resp6n-de mi-hi.
Duo de primo choro :
f:
m jk

y . E g o te edti-xi de iEg^pto, dem6rso Pha-ra- 6ne in ma-re


De Actione liturgica 229
1

Ru-brum : et tu me tra-di-disti princi-pi-bus sa-cerd6-tum.


Chorus repetit: P6pule meus.

Duo de secundo choro :

6 ~^
a a ' ' ' i k I a M ^ a a
i
. Ego ante te ap6-ru-ima- r e : et tu ape-ru-isti l&n-
e
^
ce- a la-tus me- um. P6pule meus.
Duo de primo choro :
i-
1t 1 3 .
. Ego ante te prae-i-vi in co-ltimna nu- bis : et tu me

g
* V
du-xisti adpraet6-ri- umPi-ld-ti. P6pule meus.

Duo de secundo choro :\

" " j A I *
i \% a. |
f. Ego te pavi manna per de-ser- turn: et tu me ce-ci-disti
6

4-la-pis etflagei-lis. Popule meus.
230 Feria VI in Passione Domini
Duo de primo choro :
e-
T-+-1-
7 . Ego te po-t&vi aqua sa- lfi-tis de pe- tra : et tu me
B -irt
%

i
po-tasti fel-le et a-c6-to. P6pu-le me- us, quid
e
fe- ci ti- bi? Aut in quo contrist&-vi te?

I ni * t
Respon-de mi-hi.
Duo de secundo choro :

r
. Ego propter te Chananae- 6-rum reges percus- si : et tu
6

percussisti a-rundi-ne caput me- um. Popule meus.
Duo de primo choro :

. Ego de-di ti-bi sceptrum reg&- le : et tu de-disti ca-pi-ti


\


i-
me- o spine- am co-ro-nam. P6pule meus.
De Actione liturgica 231
Duo de secundo choro :

a VFV? 01
J. Ego te exalta-vi magna virtu- te : et tu me suspend!-
6+
-p-
sti in pa- ti-bu-lo cru-cis. P6pule meus.
Ill
Deinde cantatur comtnuniter :
Ant. g -J
4- 8 " , r m

Ru-cem tu-am ado-ramus, D6-mi-ne : et sanctam


4-
* *
m -Sr
re-surrecti- 6-nem tu- am laud&mus et glo-ri- fi-c&mus :
e
ecce e-nim propter lignum v e - nit gdudi- u m in u-ni-
4
-m=-

v6rso mundo. Pi*. De- us mi-se-re- &-tur nostri, et be-ne-

di-cat no-bis : * il-ltimi-net vultum su- um super nos, et


I B
i

mi-se-re- &- tur nostri.


Et repetitur immediate antiphona Crucem tuam.
232 Feria VI in Passione Domini
IV
Postea cantaturf. Crux fidelis, cum hymno Pange, lingua, gl6ri6si,
ut sequitur (vel in textu antiquo, 236), et post quemlibet ejus versum
repetitur Cruxfidelis,vel Dulce lignum, eo modo quo inferius notatur.

I.

Rux fid- lis, inter omnes Arbor una n6-bi- lis :

Nulla silva ta-lem pro-fert, Fronde, flo- re, g6rmi- ne :

-Mt-
* Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus susti-net.

Hymn, g . . . % = I , "*" . ,_ .

P ""^
JL Angfe,
Ange, lingua,glo-ri- 6- si Ldure-am certdmi-nis,

Et su- perCru- cis tropha6-o Die tri- umphum n6-bi- letn :

-AM m. 3 a 4
Qua-li- ter Red- 6mptor orbis Immo- \k- tus vi-ce- rit.
Repetitur Crux fidelis, #r# **</ * Dulce lignum.

^=1
y.De pa-r6ntis pro-toplfi-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-
De Actione liturgica 233

-Hfc- i
do pomi no-xi- a-lis In ne-cem morsu ru- it : Ipse

PL 1 r
Ik " J \i
%
lignum tune no- t&-vit, Damna lign/ ut s61ve- ret. * Dulce.

. Hoc opus nostrae sa-lfi- tis Grdo de-po-p6sce- rat : Mul-

flr
ti- fdrmis pro-di- t6-ris Ars ut artem falle- ret: Et me-

+ J
de-lam ferret inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidfilis.
h r ^=j
, Quando ve-nit ergo sa-cri Ple-ni-tfl-do tempo-ris, Mis-

-ftr
sus est ab arce Patris Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque
i i
1 i
1 Pi
Ib A- i 1*

V
ventre virgi-nd-li Carne ami-ctus prod-i- it. * Dulce.

S: -=-+nr ^=Pi=J
V. Vagit infans inter arcta C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Mem-
234 Feria VI in Passione Domini

T
bra pannis invo- lu-ta Virgo Ma- ter al-li- gat : Et
tfr
t
4- V^
De- i ma-nus, pe-desque Stricta cingit f&sci- a. Crux.
T
6 :; h z i .-x

Lustra sex qui jam per-6- git, Tempus implens c6rpo- ris,

Sponte li-be-ra Red-6mptor Passi-6-ni d-di- tus, Agnus


g 1 t
4_fie_
inCru-cis le-vd-tur Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.

vTT-Jr
. Felle po-tus ecce languet: Spi-na, cla-vi, lance- a: Mi-te
I 1- . "A J
%% i
a V . j -
i i
corpus perfo- ra-runt, Unda ma-nat et cru- or : Terra, pon-

-flr
tus, astra, mundus, Quo lavantur flumi-ne! Crux fidelis.

Flecte ramos, arbor al-ta, Tensa laxa visce- ra, Et


De Actione liturgica 235
I
-MJ-
ri- gor lentescat il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas : Et su-

5
-Hfc- E=3
perni membra Re-gis Tende mi- ti sti-pi- te. * Dulce.

^ -4^-~

y . So-la digna tu fu- i-sti Ferre mundi Victi-mam: Atque


1 A ! i
n i
U ft j 1 P- r V ^
-J-
portum praepa- r&-re Area mundo naufra-go : Quam sa- cer
i
i
n
a p.
i
J
% 1
cru- or per- unxit, Fu-sus Agni c6rpo-re. Crux
( Conclusio numquatn omittenda. --
- i

Sempi-terna sit be- a-tae Tri-ni-ta-ti gl6-ri- a : iEqua

Patri, Fi-li- oque; Par de-cus Pa-rdcli-to : Uni- us Tri-

5 t
TftF
-p.>
nique nomen Laudet u-ni-v6rsi-tas. A-men. * Dulce.
236 Feria VI in Passione Domini
Textus antiquus cjusdcm hymnl

V>4 Rux fi-d6- lis, inter omnes Arbor una n6-bi- lis:
i
i
* PI 1 P" \
j % -
% a " i
I
Nulla silva ta-lempro-fert, Fronde, flo-re, g6rmi-ne.

-a p.,-
* Dulce lignum, dulces clavos, Dulce pondus sfisti- net.
-1-
6 ~"ftr~=I "-i

Ange, lingua, glo-ri- 6- si #Pra6-li- urn cert&mi-nis,

L= % i *~ -%-^
Et su- per Cru- cis tropha6-um Die tri- timphum no-bi- lem :

QuS-li- ter Red-6mptor orbis Immo-14- tus vi-ce- rit.


Repetitur Crux fid61is, usque ad * Dulce lignum.
1 i - "9"

. De pa-r6ntis pro-topla-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-


do pomi no-xi- &-lis Morsw in mor-tem c6rru- it : Ipse
De Actione liturgica 237

^ - ^
lignum tune no- td-vit, Damna lign/ ut s61ve- ret. * Dulce.
g V-tf-

Hoc opus nostrae sa-lu- tis Ordo de-po-p6sce- rat

fzflr
Multi- f6rmis pro-di- t6-ris Ars ut artem fal-le- ret : Et
1 Hi
m 1 r i
.
%
V*
9 % r


me- de-lam ferret inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidelis.

-IW-

. Quando ve-nit ergo sa-cri Ple-ni-tti-do t6mpo-ris, Mis-

sus est ab arce Patris Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque


g t
ventre virgi- na-li Ca-ro fa-ctus pr6d-i- it.* Dulce lignum.
1 a -s-
i m m % 1 B m ,
n pi

y . Va-git infans inter arcta C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Mem-


h
n_ ~* - "f i
Ik " V-
%
bra pannis invo-lfi-ta Virgo Ma- ter dl-li-gat : Et ma-
238 Feria VI in Passione Domini

t
nus pe-d6sque et cru-ra Stricta cingit f&sci- a. Crux fidelis.

y.Lustrix sex qui jam pe-ra-ctis, Tempus implens c6rpo- ris,

4-
Se vo- 16nte, na-tus ad hoc, Passi- 6- ni d6-di- tus, Agnus
6 -+ t
-frjw-
inCru-cis le-Vci-tur Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.
1 m
L |
/ J
i
3 r
-
y.Hic a-ce-tum, fel, a-rflndo, Spu-ta, cla-vi, ldnce- a:Mi-te
g ^ .
-ftr
corpus perfo-rci-tur : S a n g u i s , unda pr6-flu- i t : Terra, p o n -

flr -ft ~ %
tus, astra, mundus, Quo lavdntur flfimi- ne! Crux fidelis.


i

. -r
i] ni I*
1.
Pi
J. Flecte ramos, arbor al- ta, Tensa laxa visce- ra, Kt
a
l

v Hi i ** f
ri- gor Ient6scat il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas : Ut su-
De Actione liturgica 239
4-
flr M-
perm membra Re-gis Mi-ti tendas sti-pi- te. * Dulce.
i
i
T _ fr
1_
% P" =
> ' R, Hi

y.So-la digna tu fu- i-sti Ferre saecli pr6-ti- urn, Atque


5 T^^r

portum praepa- rd-re Nauta mundo n&ufra-go: Quem sa- cer


5 +
J: t
cru- or per- finxit, Fu-sus Agni c6rpo-re Crux fid^lis.
Conclusio numquam omittenda.

j
G16-ri- a et honor De- o Usquequaque Altissi-mo

Una Patri, Fi- li- 6que, Incly-to Pa- r&cli- to : Cu- i


t
flr -8-
laus est et pot- 6stas Per ae-terna saecu-la. A-men.*Dulce.
239A Feria VI in Passione Domini

DE COMMUNIONE
Dum defertur Sanctissimum ad altare, schola cantat sequentes
antiphonas :
1 antiphona i
6 7 3
I
A --
-do- rd-mus te, * Chri-ste, et be-ne-di-ci-mus

ti-bi, qui-a per Cru-cem tu-am red-emi-sti mundum.


2 antipkona vm

P3 -"T-
X_
ER lignum * servi fa- cti su- mus, et per sanctam
E

Cru-cem li-be-ra- ti su- mus : fructus Sr-bo-ris se-du-xit


p
b p, . [
- r
-
nos, Fi-li- us De- i red- emit nos.
3 antipkona vn
:a=a^_,

1=
s gi
Alvd-tor mundi,

-sv
"

r
-3s^
salva nos : * qui per Cru-cem et
i . =

Sangui- nem red-e- misti nos, auxi-li- a-re no- bis, te de-

I1 , Sa i*
% -
1
i
n
i
pre-cfimur, De-us no-ster.
De Actione liturgica 239B
Dum sacra communio distribuitur, cant potest psalmus 21 Deus,
Deus meus. ut infra (Textas novus, p. 123**); vel unum aliudve
responsorium ex Matutino hujas feriae VI.

Psalmus 21.
Messiae extrema passio (vv. 1-22) et fructus ejus (vv. 23-24)

---

l.De-us, De-us me-us, r6spi-ce in me:fqua-re me de-re-

//qui- sti? * longe a sa- lu- te me- a verba de- licto- rum

-- -p^
-am=-
me- 6- rum. Flexa: ex u- te-ro : f
2. Deus meus, clam&bo per diem, et non exdudies : * et nocte,
et non ad insipientiam mihi.
3. Tu autem in sancto hdbitas, * laus Israel.
4. In te speraveruntpatfres nostri: *speraverunt, et Hberasti eos.
5. Ad te clamaverunt, et salvl facti sunt : * in te speraverunt,
et non sunt confusi.
6. Ego autem sum vermis, et non homo : * opprobrium homi-
num, et abjectio plebis.
7. Omnes videntes me, deristvunt me : * locuti sunt labiis, et
moverunt caput.
8. Sper^vit in D6mino, eripiat eum : * salvum faciat eum,
qu6niam vult eum.
9. Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre : * spes mea
ab uberibus matris meae.
10. In te projectus sum ex utero : f de ventre matris meae Deus
meus es tu, * ne discesseris a me :
11. Qu6niam tribulatio proximo est : * quoniam non est qui
ddjuvet.
12. Circumdederunt me vituli mulci : * tauri pingues obsed6-
runt me.
239C Feria VI in Passione Domini
13. Aperuerunt super me os suum, * sicut leo r&piens et
rtigiens.
14. Sicut aqua e/fusus sum : * et dispersa sunt omnia ossa mea.
15. Factum est cor meum tamquatn cera //quescens * in medio
ventris mei.
16. Aruit tamquatn testa virtus mea, + et lingua mea adhaesit
fkucibus meis : * et in pulverem mortis deduxisti me.
17. Quoniam circumdederunt me canes multi : * concilium
malignantium obsidit me.
18. Foderunt manus meas et pedes meos : * dinumeraverunt
omnia ossa mea.
19. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me : f diviserunt
sibi vestimenta mea, * et super vestem meam miserunt sortem.
20. Tu autem, Domine, ne elong&veris auxilium tuum a me : *
ad defensionem meam conspice.
21. Erue a framea, Deus, knimam meam : * et de manu canis
unicam meam.
22. Salva me ex ore /eonis : * et a cornibus unicornium humi-
litatem meam.
23. Narrabo nomen tuum fvktribus meis : * in medio ecclesiae
laudabo te.
24. Qui timebis Dominum, lauddte eum : * universum semen
Jacob, glorificate eum.
25. Timeat eum omne semen Israel : * quoniam non sprevit,
neque despexit deprecationem pauperis.
26. Nee avertit faciem suam a me : * et cum clam&rem ad eum,
exaudivit me.
27. Apud te laus mea in eccles/a magna : * vota mea reddam
in conspectu timentium eum.
28. Edent pauperes, et saturabuntur : f etlaudabunt Dominum,
qui reqairunt eum : * vivent corda eorum in saeculum saeculi.
29. Reminiscentur et convertentor ad Dominum * universi
fines terrae.
30. Et adorabunt in conspectuejus * universae familiae gentium.
31. Quoniam Ddmini est regnum : * et ipse dominabitur
gentium.
32. Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terrae : * in
conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in terram.
33. Et anima mea //// vivet : * et semen meum serviet ipsi.
34. Annuntiabitur Domino generatio ventura : f et annuntiabunt
caeli justitiam ejus populo qui ^ascetur, * quern fecit Dominus.
DE VIGILIA PASCHALI
CJNTICA POST LECTIONES

Post II Lcctionem vin


ANTfi- MUS * Do- mi-no : glo-ri- 6-se e-

m m
mm hono-ri- fi- ca- tus est : equum et ascen-
m -
* ^ ! " 1A m
' 1 t 1 n1 i J '
%P Ufa
so- rem pro-je-cit in ma- re : adju-
+-
^
tor et pro-tector factus est mi-hi in sa- lu- tern.

H^ **=
-a tm
Hie De- us me- us, et hono-rabo e-

-
um : De- us patris me- i, et ex-al- Xk-
239= De Vigilia Paschali

3fE
bo e- um. y. D6- mi-nus cdnte-rens bel-

HI - - M *
5*3
la : D6- mi-nus no-men est il-li.

Post III Lcctionem viil


1 ^_
NJ
V I-ne- a fa-cta est di- 16- cto

in cornu, in loco 6- be- ri.

. Et ma-c6- ri- am circ6mde-dit, et circumf6-

dit: et planta-vit vi-ne- am So- rec, et


, _
aedi- fi. cd- vit turrim in m6-di- 0 e- jus.
Bill
y 1 run 2 iw^i
1
. Et t6rcu-lar fo-dit in e- a: vi-ne- a
Cantica post Lectiones 239*

e- nim D6mi-ni Sa- ba- oth, do- mus * Is- ra- el


1 = \
4 ^H^H
est.
Post IV Lectionem vm
: Hj

-ZTL T-t6n- de * cae-


ca( lum, et lo-quar :
^

3
et dudi- at terra verba ex o-re me-

HI -
m r
. Exspecte- tur sic-ut pluvi- a e-16qui- um

me- um : et descendant sic-ut ros verba me-

2 I

sic-ut imber su- per grami- na.

'
r
. Et sic-ut nix su-per fe- num : qui- a nomen
1 _
Hi -
1^1
Do- mi-ni invo- cd- bo. Da- te magni-tu-di-
239G De Vigilia Paschali

t
nem De- o no- stro : De- us, ve-ra 6-pe-ra e-

(V
jus, et omnes vi- ae e-jus ju-di- Cl-

jj--^ Hi ft-m-

a. . De- us fi-d6-lis, in quo non est in-iqui-

tas : ju- stus et sanctus D6mi-nus.


1

LITANURUM
Lectionibus expletis, a duobus cantoribus, in medio chori genii-
flexis [sea, his deficientibas, ab ipso sacerdote, genuflexo in infimo
gradu altar is a tatere epistolae], cantantur litaniae sanctorum (quin
tamen daplicentur) usque ad invocationem. Propitius esto, omnibus
genuflexis et respondent ibus.

XV Y-ri- e- 16- i-son. //.Christe, e-16- i-son. y.K^-ri- e,


pi-
- a -m^ -- -i-
" "
e-le- i-son. if. Christe, audi nos. if. Christe, ex&udi nos.ij.
Ad Litanias 239H

-- --

Pa-ter de cae- lis De- us, mi-sQ-re-re no-bis.


Fili Redemptor mundi De- us, mi-se-re-re no-bis.
Spi-ri- tus Sancte De- us, mi-se-re-re no-bis.
Sancta Trinitas unus De- us, mi-se-re-re no-bis.

i . o

Sancta Ma- ri- a, 6-ra pro no-bis.


Sancta De- i G-nitrix, 6-ra pro no-bis.
Sancta Virgo vfrginum, 6-ra pro no-bis.
Sancte Micha-el, 6-ra pro no-bis.
Sancte Gabri-el, 6-ra pro no-bis.
Sancte Rapha-el, 6-ra pro no-bis.

f Q

Omnes sancti Ange- li et Archange- li, o-ra-te pro no-bis.


Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, o-rk-te pro no-bis.
Sancte Joannes Baptista, o-ra pro no-bis.
Sancte Joseph, o-ra pro no bis.
Omnes sancti Patri&rchae et Prophtae, o-rk-te pro no-bis.

E . r
i ". Q .

Sancte Pe- tre, o-ra pro nobis.


Sancte Paule, or a. Sancte Augustine, ora.
Sancte Andrea, ora. Omnes sancti Pontifices
Sancte Joannes, ora. et Confessores, ordte.
Omnes sancti Apostoli et Omnes sancti Doctdres, orate.
Evangelistae, oxkte. Sancte Antoni, ora.
Omnes sancti Discipuli Sancte Benedfcte, ora.
Domini, orkte. Sancte Domfnice, ora.
Sancte St^phane, ora. Sancte Francisce, ora.
Sancte Laur^nti, ora. Omnes sancti Sacerdotes
Sancte Vinc^nti, ora. et Levftae, ordte.
Omnes sancti Martyres, ordte. Omnes sancti Monachi et
Sancte Silvester, ora. Eremitae, ordte.
Sancte Gregdri, ora. Sancta Maria Magdaldna , ora.
De Vigilia Paschali
Sancta,Agnes, ora. Omnes sanctae Vfrgines et
Sancta Caecflia, ora. Vfduae, orate.
Sancta Agatha, ora. Omnes Sancti et Sanctae
Sancta Anastasia, ora. Dei, interc&lite pro nobis.
Dum aqua baptismalis defertur processionaliter ad Fontem can-
tatur.
Cant.
ant.
8 g
Ic- ut cer- vus * de-si- de- rat ad fontes

-Ti-ri
aqiici- rum : i- ta de- si-de-rat a-nitha
f
HMM

f ^j
me- a ad te, De- us. J. Si- ti- vit d-nima

me- a ad De- urn vi- vum : quando


- H I

m m
v6- ni- am, et appa- re- bo ante
__ i

I T T

*wem De-
ci- i me- i? f. Fu- 6- runt

It
mi-hi tecrimae me- ae panes di- e ac no-

I, : Z I

cte, dum di-ci- tur mi-hi per singu-los di-


Ad Litanias 239J

r
es ; U- bi est * De- us tu- us?

1f Sicubi vero baptisterium exstat ab ecclesia separatum, et


praeferatur benedictionem aquae baptismalis in ipso baptisterio
fieri, post invocationem, Sancta Trinitas, unus Deus, miserere
nobis, descenditur ad Fontem.
Cantores et populum remanent in locis suis, et prosequuntur
cantum litaniarum, repetitis, si opus sit, invocationibus inde a
Sancta Maria, ora pro nobis.
Dum pergitur ad Fontem, cantatur Canticum Sicut cervus. 2391.

Renovatione promissionum baptismatis peracta, cantores, [seu


ipse sacerdos], incipiunt alteram partem litaniarum ut infra, omni-
bus genuflexis et respondentibus.

--

Pro-pi-f/- us e- sto, parce no-bis, D6mi-ne.


Pro- pi- ti- us e- sto, ex&u-di nos, D6mi-ne.
Ab omni ma- lo, li-be-ra nos, D6mi-ne.
Ab omni pecciXo, libera nos, Domine.
A morfe perp^tua, libera nos, Domine.
Per mysterium sanctae incarnatid/2/s tuae, libera nos, D6mine.
Per adventum tuum, libera nos, Domine.
Per nativiWfe/72 tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum et sanctum jtjunium tuum, libera nos, Domine.
Per crucem et passionem tuam, libera nos, Domine.
Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine.
Per sanctam resurrectid/ze/n tuam, libera nos, Domine.
Per admirfibilem ascensid/zem tuam, libera nos, Domine.
Per adv6ntum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos, Domine.
In diey7/dfcii, libera nos, Domine.
239K De Vigilia Paschali

Pecca-td- res, te ro-gmus audi nos.


Ut nobis parcas, te rog&mus audi nos.
Ut Ecclfesiam tuam sanctam * rggere et conservdre dign6ris,
te rog&mus audi nos.
Ut Domnum Apost61icum et omnes Ecclesi&sticos ordines ' in
sancta religione conserv&re d/gndris, te rog&mus audi nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae f humilifire digniris,
te rog&mus audi nos.
Ut regibus et principibus christidnis' pacem et veram concordiam
dondre d/gndris, te rogamus audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio' confort^re et conserv&re
digniris, te rogamus audi nos.
Ut omnibus benefact6ribus nostris * sempiterna bona retribuas,
te rogamus audi nos.
Ut fructus terrae dare et conservdre dign6ris9
te rog&mus audi nos.
Qt omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam dondre dign6ris.
te rog&mus audi nos,
Ut nos exaudire digniris, te rogdmus audi nos.

9 "*

Agnus De- i, qui tollis peccd- ta mundi, parce no-bis, D6-

mi-ne. Agnus; De- i, qui tol-lis peccd- ta mundi, ex&udi


la " a

nos, D6mi-ne. Agnus De- i, qui tol-lis pecc&- ta mundi,


i ..." m 1
i b b ii

mi-se-re-re no-bis. Christe, audi nos. Christe, ex-dudi nos.


Ad Missam 2391
Hie cantores solemniter incipiunt Kyrie, eleison (ut notatur pro
Tempore Paschali).
Finitis a choro Kyrie, eleison, celebrans incipit solemniter Gloria
in excelsis, et pulsantur campanae.
Finita epistola omnes surgunt et celebrans incipit :
8 i -* = 3

A L-le- lu- ia.


Et totum decantat ter, elevando vocem gradatim : et omnes post
quamlibet vicem, in eodem tono repetunt illud idem.
Postea cantores prosequuntur :
HHMH

Onfi-temi -ni Do- mi- no, quo- ni- am

bo-nus : qu6- ni- am in sa6cu- lum mi- se-ri-


I: H IMI
fr- fr

cor-di- a * e- jus.
Non repetitur Alleluia.
Deinde cantatur Psalmus 116, 1-2.

8 a J? '
te *D6-mi-num, omnes gentes :

fi
et collau- d^- te e- um, o-
239M De Vigilia Paschali
* I m
I 9
c
1

B

P* t ll 1
1
mnes P 6- pu-li. 7 Quo-ni- am confir-

rB
P1 Hi
Hi * t

m&- ta est su- per nos mi- se- ri- cor- di- a
IB i
E J11
-~p
fi ^flfl-=fr 3 iwg
IZip^B
i JI tF
~H
e- jus et v6-ri- tas Domi- ni

I
P 3 PIS
ma- net in ae-tr- num.
Non dicitur Credo, nee antiphona ad offertorium, nee Agnus Dei.
Post sumptionem Sacramenti, distributio communionis, pnrificatio
et ablutio fiunt more solito; deinde pro LAUDIBUS dominicae
Resurrectionis in choro cantatur :
Ant. 6- -t-

A L-le-lu- ia,. * alle-lfl- ia, alle-lu-ia.

Psalmus 150 (Textus antiquus)1


Solemnis laudis Dei concentus

1. Lauda-te Domi-num in sanctis e- jus : * lauda-te

[
Hos psalmos secundum novum textuin invenies p. 151** ss.
Ad Missam 239N

--

e- urn in firmamento virtu- tis e- jus. Flexa : be-ne-so-

nanti-bus : f
2. Laudate eum in virtiitibus ejus : * laudate eum secundum
multitudinem magnitudinis ejus.
3. Laudate eum in so/10 tijbae : * laudate eum in psalterio, ei
cithara.
4. Laudate eum in tympano, et choro : * laudate eum in chorrfw,
et 6rgano.
5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum
in cymbalis jubila//6nis : * omnis spiritus laudet Dominum.
6. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto.
7. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula
saecu/0>wm. Amen.
Et repetitur antiphona:
5 --+-
a
Alle-lu-ia, * alle-lu- ia, alle-lu-ia.
Capitulum, hymnus et versus non dicuntur, sed statim celebrans
in cantu incipit antiphonam ad Benedictus, quam chorus pro-
sequitur.
I . i .._._._
8G
a
E T valde ma-ne * u-na sabba-to-rum, ve-ni-untad

mo-numentum, or-to jam so- le, al-le-lu- ia.


2390 De Vigilia Paschali

Canticum Zachariae (Textus antiquus) Luc / , 68-79

6 1 j_[ 1 L J-
Hi
1 I I I
1. Be-ne- di-
ctus Domi- nus,De- us I- sra-el,
2. Et e- re-xit cornu sa- lu- tis no- bis,
3. Sic-ut lo-cutus est per os san- cto- rum,
4.Sa-lu- ternex in- i- mi- cis no- stris,
5. Ad fa- ci-
endam misericordiam
cum pa- tri- bus no- stris :
6. Jus-ju- ran- dum, quod jurdvit ad
Abra-hampa- tremno- strum,
7. Ut si- ne timore,demanuinimi-
corum nostro-rum li- be- r&- ti,
8. In sancti- t&te et justiti- a co- ram ip- so,
9.Et tu pu- er, propheta Aitis- si- mi vo- c&-be- ris :
10. Ad dandam scientiam salu- tis pie- bi e- jus,
11. Pervi-see- ra misericordi- ae De- i no- stri :
12.11- lu- mi- nare his qui in tene-
bris et in um-bra mor- tis se- dent:
13. Glori- a Pa- tri, et Fi- li- o,
14. Sic-ut e- rat in principio, et nunc,et sem- per,

Anti- 6 m
.
i
i .J
phona. J1 7.

P.
1
i *
Et valde ma-ne u-na sabba- to- rum , ve-ni- unt ad
f 1
k j ? 3 .
1
i [ a
mo-numentum, or-to jam so-le, al-le-lfi- ia.
Ad Missam 239P

Messias Salvator (1-8) ejusque praecursor (9-12)

1. quia visit&vit et fecit redemptionem pie- bis su- ae.


2. in domo David pu- e- ri su- i:
3. qui a saeculo sunt, prophe- ta- rum e- jus :
4. et de manu omnium qui o- de- runtnos

5. et memorari testamenti su- i san- cti.

6. datti- rum se no- bis

7. servi- mus il- li :


8. omnibus di- e- bus no- stris
9. praeibisenim ante f&ciem Domini parfire vi- as e- jus :
10. in remissionem peccato- rum e- 6- rum
11. in quibus visitavit nos, ori- ens ex al- to :

12. ad dirigendos pedes nostros in vi- am pa- cis.


13. et Spiri- tu- i San- cto.
14. et in saecula saecu- 16- rum. A- men

Repetita antiphona, et dicta oratione, diaconus [vel celebrans ipse]


cantat :

m
I-te, missa est, alle-lu-ia, alle- lu- ia.
Omnes :

M -a-

f. De- o grci.-ti- as, alle-lu-ia, alle- lu- ia.


DOMINICA
RESURRECTIONIS
Introitus. 4.

s=l
E-SURRE-XI, * et adhuc te-
1
%
cum sum, al- le- lu- ia :


po- su- i-sti su- per me ma- num tu- am, al- le-
e T _+
--J m -

16- ia : mi-ri- bi- lis fa- eta est sci- en- ti- a

tu- a, alle- lu-ia, al- le- Ki- ia. Ps. D6-mi-ne

prob^sti me^ et cognovi-sti me : * tu cognovi-sti sessi- 6-nem


Dominica Resurrectionis. 241

a
me- am, et re-surrecti- 6- nem me- am. G16- ri- a Patri.

--
jv.
E u o u a e.
Grad. 5 C
2. - M AT+1
3^
H Aec di- es, * quam fe- cit

'

D6- mi- nus : exsulte- mus,

3 t-*i

et lae- te- mur in e- a.


A 9 1 *^"* J R'
1
1

Confi-t6mi-ni D6- mi- no,

quo- ni- am bo- nus :

t=J
quo- ni- am in sae- cu- lum
1
1
%
1

mi-se- ri-c6r- di- a * e- jus.


242 Dominica Resurrectionis.
7- F
J\. Lie
L-le-lfi- ia. * if.

1 ' 'h

y.Pascha no-strum immo-14-

^"fW.. a I-8T

4-
14-
SJSfr
tus est * Chri- stus.

repetitur AlleMia, ^rf statitn additur :


Seq.
I.

v Ictimae pasch^-li laudes * immo-lent Christi- fi-ni.

Agnus re-demit oves : Christus inno-cens Patri re-conci-

li- 4vit pecca-to-res. Mors et vi-ta du-61-lo confli-xe-re mi-r&n-


i
i
-
-

do : dux vi-tae m6rtu- us, regnat vivus. Die no-bis Ma-ri- a,
Dominica Resurrectionis. 243

m
m
quid vi-disti in vi- a? Sepfilcrum Christi vi-v6ntis, et gl6-

-i*-i-

ri- am vi-di re-surgntis : Ange-li-cos testes, sud&-ri- um,

_____
-^ -
et vestes. Surre-xit Christus spes me- a: praecedet su- os in

-m. -

Ga-li-lae- cim. Scimus Christum surrexisse a mortu- is ve-re

ft-J; s p-tf-
tu no-bis, victor Rex, mi-se-r6-re. A-men. Alle-lu-ia.
Offert.

Er-ra *tre-mu- it, et qui- e- vit,

Tr [ n Mil M3^4*z-
i

dum re-sfirge- ret in judi- ci- o De- us,

al- le- 16-ia.


Comm.

Ascha nostrum * immo-ld-tus est Chri-


244 Feria II. post Pascha.

J:. HHH

stus, alle-lfi- ia : i-ta- que e-pu- le- mur


g-
a-r
in - zy-mis since-ri-td-tis et ve-ri-td- tis, alle-
1 = Htn-

lfi- ia, alle- lfi-ia, al-le- lfi- ia.

Feria Secunda.
Intr. g- mf* ill

vr
I HI '
Ntrodfi- xit vos D6-mi- nus * in ter- ram flu- 6n- tern

C j "|t. ' J . c z ^

lac et mel, al- le- lfi- ia : et ut lex D6mi- ni

sem- per sit in o- re ve- stro, alle- lfi- ia, alle-

lu- ia. Ps. Confi-t6mi-ni D6mino, et invoca-te nomen

e-jus:* annunti-&-te inter gentes 6- pe-ra e-jus. G16-


Feria II. post Pascha. 245

' '

ri- a Patri. E u 0 u a e.
Grad. s
2. Bk- -^ i^hj

H Aec di- es, * etc. 241. y. Di-cat nunc

-
Isra- el, quo-
g % ' r . 1 . 1.
i ' ' i t i t
I

ni- am bo- nus : qu6- ni- am in sae-

cu-lum mi- se- ri- c6r- di- a * e- jus.

8. f
L A f g
JLJL L-le- lu-ia. * if. . Ange- lus
[
e =rVt
D6-mi-ni desc&i- dit de cae- lo : et acce- dens
S r = 7- r- 1-
-P-
revol- vit la- pi-dem, et se-de- bat * su-per e- um.
e
246 Feria II. post Pascha.
Sequentia. Victimae pasctali, cum Allelfiia in fine, ut supra in
Dominica Paschae, 242.

8. f t - fcj ' I

A. Nge- ius*D6- mi- ni desc&i-

dit de cae- lo, et di-

5^ HW
M-
4^-
xit mu-li- ri-bus : Quern quae- ri-tis,

surre- Xlt, sic-ut di- Xlt, al- le-


P m
"k "
lfi- ia.
Comm.
6. i ^=j
^ -
Urre- xit * D6- mi-nus, et appd- ru- it

Pe- tro, al- le- lu- ia.


Feria III. post Pascha. 247

Feria Tertia.
Intr. ! I 1

J 1'
A -qua * sa- pi- 6nti- ae po-td-vit e- os,

al- le- m- ia : firma- bi-tur in il- lis, et non flecte-


1 1
1
n JL J 1
i pi 1
tur, alle- lfl-ia : et ex-alta-bit e- os in aeter-

g " I
' A
num, alle- lu- ia, al- le- lu- ia. Ps. Con- fi-

temi-ni D6mi-no, et invo-cd-te nomen e-jus : * annun-

-7 MHI 7-

ti- d-te inter gentes 6-pe-ra e- jus. G16- ri- a Patri.

h-_-L^ - * -

E u 0 u a e.
Grad. =-
*.K& ^
-q-*
H Aec di- es, * etc. 241. f. Di-cant nunc,
248 Feria III. post Pascha.

qui red-6mpti sunt a D6- mi- no quos


i W s ._* r M s i

red-6- mit de manu in-imi-

ci, et de re-gi- 6- ni-bus

1

congregd- vit * e- os.

>
XJL L-le-16- ia. * ij.

. Surr6-xit D6-

dr iv
mi-nus de se- pfil- cro, qui pro no-

bis pe- p6n- dit * in li-gno.


Feria III. post Pascha. 249
Sequentia. Victimae pasch&li, cum Allelfiia in fine, ut supra in
Dominica Paschae^ 242.
Offert. \ =H

II N-t6nu- it * de cae- lo Do-

V-
mi- nus, et Al-tis- si- mus de- dit vo-

^_, Jrll . A , ^
cem su- am : et appa- ru- 6- runt fontes aqu&-

i p.:
rum, alle- M- ia.

Comm.
7- i
I consur- re-xistis * cum Chri- sto, quae sur-

sum sunt quae- ri-te, al- le- lti- ia, u-bi Christus est
fl
H
i i v 1*4
P
1 Ji
Ik
in d6xte-ra De- i se- dens : quae sur- sum sunt s- pi-

c
te, al-le- lu- ia.
250 Feria IV. post Pascha.

Feria Quarta.
Intr. =-

7. r
V E-ni- te * be- ne-di- cti Patris me- i, perci-

-M-

1ft -"-
pi-te re-gnum, alle- 16- ia : quod vo-bis pa-rd-turn
-r- n i _J

1-

est ab o-ri- gi-ne mun-di, alle- lfi- ia, alle-


3
? A
lfl- ia, alle- 16- ia. P^.Can-td-te D6mi-no c^inticum

-HHK i
no-vum : * cantd-te D6mi-no omnis ter- ra. G16- ri- a

S-'-1 -T ~

Patri. E u o u a e.
Grad. =-
"
II Aec di- es, * etc. 241. y . D6xte-ra

-it

mi-ni
Feria IV. post Pascha. 251

fe- cit virtti- tem, dex-te-ra

i i~I I IT* -i

Do- mi-ni * ex-al- t&-vit

me.

8.

A . L-le- l<i- ia. * if. . Surre-


I1 a % . 1 ;

xit Do- mi-nus ve- re, et ap- pa-

eI-H*
" ;

ru- it * Pe- tro.

Sequentia. Victimae paschali, cum Allelfiia in fine, ut supra in


Dominica Paschae, 242.

Offert. a h

yTr" ]
IT 0Ortas cae- li * a-pe- ru- it Do- mi-
. +
MM
U

nus : et phi- it il-lis manna, ut e- de-rent


252 Feria V. post Pascha.
&3 -
" " s *
pa-nem cae- li de- dit il- lis : pa-nem

-

>*&
Ange-16- rum mandu-di- vit ho- mo,

K "
-

alle- 16- ia.


Comm.;
t
Hristus * re-stirgens ex m6r-tu- is, jam non m6- ri-

. X" %:

tur, alle-16- ia : mors il-li ultra non do-mi-nabi- tur,
, I'hJ' r
-
1 ^^S-P^-
alle-16- ia, alle- 16- ia.

Feria Quinta.
intr. 6 = ^ -3 "fL . '
J" 1 7 ^
VPM-
Ictri-cem * manum tu-
ft-M-
am, D6-mi- ne, lauda- v6-


runt p4- ri-ter, alle-16- ia: qui- a sa-pi- en-ti- a
Feria V. post Pascha. 253
i %
J* m M i * ftrL I"
pi 3 * 1

ap6- ru- it os mu- turn, et linguas infanti- um


a
fe- cit di- s6r- tas, alle- l(i- ia, alle- lfi- ia.

^. Cant&- te D6mi-no cdnti-cum novum : * qui- a mi-ra-bi-


li- a fe-cit. G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.


Grad. =

XJL Aec di- es,* etc. 241. f. L4-pi-dem,


Kr-i
-m--
quern repro-bav6-runt aedi- fi-c&n- tes,

^ 4' N W 1 ' ^
hie factus est in ca-

^ ) A
put gu- li : a D6- mi-

no fa- ctum est, et est mi- r&- bi- le


254 Feria V. post Pascha.

in 6- cu-lis * no-stris.

2.

L-le- 16- ia. * ij. . Surr6-xit

An, -m- Fiftn-i


Christus, qui ere- &vit 6mni- a : et mi-s6rtus
+

M
est hu- m&no * g6ne- ri.
Sequentia. Victimae paschSli, cum Allelfiia in fine, 242.
Offert. \

N di- e * sol-emni- t- tis ve-


strae, di- cit Do- mi- nus, indfi-

!
r^"T*
cam vos in ter- rain
I ,

flu- in- tern lac et mel, alle-

16- ia.
Feria VI. post Pascha. 255
Comm. "*

P~5 Opu- lus * acqui-si-


1.
ti- 6- nis, annunti-
r%. 1 - . '-
B
g " ' P- , ' -*-

te virtfi-tes e- jus, alle- lti- ia : qui vos

-A

de te-ne- bris vo- ca- vit in admi-ra- bi- le

h
lumen su- um, alle- lu- ia.

Feria Sexta,
Intr. g- 1 la '
H H J , > vr* a-
.
-du-xit e- os * D6- minus in spe, alle-

t~=
-V-.!
lu- ia : et in- imi- cos e- 6- rum op6-ru- it ma-
1.

re, alle-lfi- ia, alle-l(i- ia, alle- l(i- ia.


g
J. Att6ndi-te p6-pu-le me- us legem me- am : * incli-n&-te
256 Feria VI. post Pascha.
g
a"
a.
aurem vestram in verba o- ris me- i. G16- ri- a Patri.

E u o u a e.
Grad. s-

XX Aec di- es, etc. 241. )V. Be-ne-dictus


*^* 1 [
' ]A
1
?
PI
Ill
if*1i ft 9ft *
1
'
'!!
qui ve- nit

c W',.
in n6- mi-ne D6- mi- ni :

T__Tf
De- us D6- mi-nus, et il-lfi-

xit no- bis.

.^-Ifr^ 1 ^
A L-le-lu- ia.

+
Hr
- n. 8 s v
. Di- ci-te in gdnti- bus : qui- a D6-
Feria VI. post Pascha. 257
fc=a 58-
***-h
mi- nus regn- vit * a li- gno.

Sequentia. Victimae pasch&li, cum Allelfiia infine,242.


Offert. C _ ,

rit * vo- bis hie di- es memo-

ri- &- lis, alle- lfl- ia : et di- em


HMMI M-

fe- stum ce-lebr&- bi- tis sol- 6-mnem D6- mi- no

. -
in prog6-ni- es ve- stras : le-gi- timum sempi- t6r- num

s
HMI PL - HHI *!
^
di- em, al- le- 16- ia, al- le- 16- ia,

S = - b ! ' ia !! a ^ - ==

alle- 16- ia.


258 Sabbato in Albis.
Comm. r
a~7
D ^ A-ta est mi-hi omnis pot-6- stas in caelo et in

eH t :-
terra, al-le- 16- ia : e- 6n-tes, do-c6-te omnes gen- tes,
I 1
i 1
i . - -
* i k. I
i
3 J r r i

bapti-zdntes e- os in n6- mi- ne Pa- tris, et Fi- li- i,
e
et Spi-ri-tus Sancti, alle-16- ia, alle- 16-. ia.

Sabbato in Albis.
Intr.
7- tlt
E -dfixit D6mi- nus *p6-pu-lum su- urn in exsul-

kJ* > '


j
ta-ti- 6- ne, alle- 16- ia : et e- lctos su- os

^+4 ^Z=t
in lae- ti- ti- a, alle-lti- ia, alle- 16- ia.
, :: 1 ,

Ps, Con- fi-temi-ni D6mi-no, et invo-ca-te nomen e-jus:*


Sabbato in Albis. 259

ri
g-M- WHI-

annunti- &-te inter gentes 6-pe-ra e- jus. G16- ri- a


11 * "

Patri. E u o u a e.
Ab hac die usque ad Octavam Pentecostes, tarn in Officio de
Tempore, quant de Sanctis, non dicitur Graduate : sed ejus loco
dicuntur duo Versus cum quatuor Allelfiia, ordine infrasctipto :
praeterquam in Missis Rogationum, et Vigiliae Pentecostes, in quibus
dicitur unum Alleluia, cum uno Versu : similiter et post quamlibet
Lectionem in Sabbato Quatuor Temporum post Pentecosten. Alio
tempore usque ad Septuagesimam, quando dicitur Graduale, dicuntur
tria Allelfiia/arf Graduate, bis ante Versum, et semelpost Versum :
cum autem dicitur Sequentia, Alleluia, quod dicendum esset post
Versum, dicitur post Sequentiam.

S I
XX L- le- ia. Haec
m-
y JpV A J fl;
r 1 i#
1 ; l

di- es, quam fe- cit D6mi-nus ex-

b 3 ~
' J N\3, i ~
3.>,.
SUl- mus, et

laetemur*in e- a.
260 Sabbato in Albis.

f
L- le-16- ia. * . Lauda-

M1M*Hi J
te pfi- e-ri D6mi-num, laudd-
g
te no-men * D6-mi- ni.
Sequentia. Victimae paschali, cum Allelflia in fine, 242.
i
Offert. g f isr* %
8. ! % i

B L 1J
E-

ne-di- ctus * qui ve- nit in n6- mi-
mm
1 d u. 1 \ . 3 . .-11
n , -pi pi- _ ^ J L J '? a < 1 i
ne D6- mi- n i : be-ne-di-ximus vo-bis

i _ J
iL ' '

de domo D6- mi- ni De- us D6-


'r7 - . - *
l ^i i

mi- nus, et illfl- xit no- bis, alle-lfi-


i

i r

ia, alle- lfi-ia.


Dominica in Albis. 261
Comm. HMIft-

o - mnes * qui in Chri- sto bapti- z4- ti

>
'Dt^K
"
stis, Chri- stum in-du- i- stis, al- le- 16- ia.

DOMINICA IN ALBIS
in Octava Paschae.
Intr. I 1
6. *1 i i
S J

c
Q
Ua-si modo * ge-
Q PL.
1
1
ni- ti infanteis, al-le- 16- ia

a ftg _a Lft A i
ra- ti- o- n- bi- les, si-ne do- lo lac concu-pi- sci-
..1
i T
ana ft

ft
Jft j1 ..p,.
te, alle- 16- ia, alle- 16- ia, alle- 16- ia.

-* ft
fi ft-i
i I L

PJ. Exsul-ta-te De-o adju- t6-ri nostro : *' ju-bi-la-te De- ct


6 p -

Ja-cob. G16-ri- a Patri.


5PL-!!
E u 0 u a e.
262 Dominica in Albis.

1. LJe-lfi- ia.
I
m I
i
. a t
%
In di- e re- sur-re- cti- 6-nis me- ae, di- cit

-- 1
Domi- nus, prae- c6- dam vos * in Ga-li-

^gv 1 rffVK-
Ia6- am.

7. g-
J'1
A Lie- lfi-
.JZ
ia. *

riw
rrm'
. Post di- es 0- cto,

A ni ' I

ja- nu- is clau- sis, ste-tit Je- sus in m6- di- o

disci-pu-16- rum su- 6- rum, et di-xit : * Pax vo- bis.

e
Offertorium. Angelus D6mini. 246.
Dominica II. post Pascha. 263
Comm.
6

IT A It-te manum tu- am, et cognosce lo-ca clavo-


i
1
,
,
f"' -> *
a

rum,
Palle- Id- ia : et no-li esse incre-du- lus, sed
6 H
-A-^-
fi-de- lis, alle- lu- ia, alle- Id- ia.

Dominica II. post Pascha.


Intr. g-
4- - -- -18-^
I-se-ri-cordi- a * Do- mi- ni plena est terra,

t-m-lU -**f

alle-16- ia : verbo De- i cae- li firm^-ti sunt,

-Pi a -

alle- 16- ia, al-le- 16- ia. Ps. Exsultd-te ju-sti

in D6mi-no : * rectos de-cet collauda-ti- 0. G16- ri- a Patri.

E u 0 u a e.
264 Dominica II. post Pascha.
s
3.

JCJL L-le- 16- ia. * if.

**T71' .- A

r
*
. Co-gnov6-runt di- sci- pu-

> ,

li D6- mi- num Je-sum in fra- cti- (5-


F
* Hi p a B
s j 1
pi ill
i

ne * pa-nis.

UO^:
A L- le- 16- ia.
e
^. Ego sum pa- stor bo- nus:

HI -
et cogn6- sco o- ves

me- as,
HI -
et cogn6- scunt me * me-
M

ae.
Dominica III. post Pascha. 265
Offert. -i : 1 = z _ -a
= 1 -

D E- us. * De- us me- us, ad te de lu-

+ P i

ce VI- gl- lo : et in n6mi-ne tu- 0


1
1

%/ H -

le- v^- bo ma- nus me- as, alle-

lu- ia.
Comm.
ip
JL-i - go sum * pa-stor bo- nus, alle-lu- ia : et

wit' Si
J m mnL m ' j 9 *1
.
-P
cognosco oves me- as, et cognoscunt me me- ae,
re ' =r
alle-lu- ia, alle-lu- ia.

Dominica III. post Pascha.


Intr. g-
8.

Ubi-1&- te De-0 * omnis terra, alle-lfl- ia : psal-


266 Dominica III. post Pascha.
1 L j

11 V aTB
E""1"'"" ^ 1

PLP. 5i
J 1 " f ! i

mum di- d- te n6-mi- ni e-jus, alle- 16- ia :


--
* J . ii fi -I* i.h

da- te g-16- ri- a m l a u d i e- jus , alle-lfi- ia,

. - J n 3.
8 * _!_M
alle-16- ia, al- le- 16- ia. Ps. Di- d- te De- o, quam
e m 9 M ^ ah * 4

a^ Hi-
terri-bi-li- a sunt 6-pe-ra tu- a, D6mi-ne! * in multi-t6-di-ne

' 9 1
-i
virtfi- tis tu-ae menti- 6ntur ti-bi in- i- mi- d tu-i.

P"J
i P
1 i
9 p *

G16-ri- a Patri. E u o u a e.

9 ali J II > r *
m 1 m ^/fl I

A L-le-16- ia. if-J. Red-em-
i

j
% i S
ii
pi
Li i? i
pti- 6- nem mi- sit D6- mi- nus in p6pu-lo

i a r.n m n m l ' 1k
F
9' 1
* SU- 0.
Dominica III. post Pascha. 267

J -
A
L-le-
1
16- ia.
1 !
-l-*4%r 1 1 " V Sfrr% JT
%
. Opor- t6-

a
3 ^ " 1 m rb"5 h%.
bat pa- ti Chri- stum, et re- sfirge- re a
-+
% 1 1 9 i 11 .
p i
mor- tu- is, et i- ta intr&-
H re
1

in gl6- ri- am * su- am.


1 - 1 L_

^^fr
Offert. I

L= Au- da * d- ni-ma me- a D6mi-


j-
Itiqi
num : laudd- bo Do- mi-num in vi- ta me-

a : psal- lam De- 0 me- 0, qu&mdi- u


268 Dominica IV. post Pascha.
e
""f
e-ro, al- le- lu- ia.
Comm. 1
8. 1
mm * Iw!

M l^
0- di-cum * et non vi- d6-bi- tis me,
i-
alle-16- ia :

*~*
i- te-rum m6- di-
t
cum, et vi-d6-bi-tis me, qui- a

* - ' ' 3* X
vado ad Patrem, alle-lti-ia, alle- l(i- ia.

Dominica IV. post Pascha.


Intr. g == 1 1
6
j ^ ^ " ' " ^ V = ^
Ant-te D6-mi- no * cfinti- cum no- vum, alle-

%
lu- ia : qui- a mi-ra- bi- li- a fe-cit D6-mi- nus, alle-


S=^
lu-ia : ante conspectum g6n-ti- um reve-la-
ir "

vit justi- ti- am su- am, alle- 16- ia, alle- 16- ia.
Dominica IV. post Pascha. 269
isi
-m-
J-V
Ps. Salv&-vit si-bi dexte-ra e-jus:* et br&chi- um sanctum
e
- '
e-jus. G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.
g > t .H

L-
t le-16-ia.
' Ik.

y. Dexte- ra De- i fe- cit virtti- tern : d6xte-


5
-f! ! p.. **$
ra D6mi- ni * ex- altavit me.

V^

m6r- tu- is, jam


,. non
J- mo->ri-tur
8 V:q
270 Dominica V. post Pascha.

Ka V, M
mors il- li ul-

V t T.~l? n ^-
tra *nondo- mi-net- bi-tur.

K^
Offertorium. Jubilate Deo univ6rsa terra. 69.
Comm. =
8. S - 1 -
t..- ' r-.
D UMve- ne- rit * Pa-r4-cli-tus Spi- ri-tusve-

' \ m >'

ri-14- tis, il-le 4r- gu- et mun-dum de peccd- to,

"
et de ju- sti- ti- a, et de ju-di- ci- o, alle- lu- ia,

alle- 16- ia.

Dominica V. post Pascha.


Intr. g
3-

cem jucundi- td-tis * annunti- &- te.
Dominica V. post Pascha. 271

a i
et au-di- &- tur, alle- lu- ia : nunti-
HHH-

us- que ad extr6- mum ter-rae : li-be- ravit D6-

mi-nus po- pu-lum su- um, al- le-16- ia, alle-


< MHh
T^'-^- =

^-V
lfl- ia. Ps. Ju-bi-14-te De-0 omnis ter-ra : *

i
psalmum di-ci-te n6mi-ni e-jus, da-te gl6-ri- am laudi e-jus.

G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.

I.

L-le- lfi- ia. * if.

7. Surr6- xit Chri- stus, et

il-lu-xit no- bis, quos rede- mit sdn-


272 Dominica V. post Pascha.
g i
C
v "
1
gui-iae * su- (0.

7- ^
A ! "t" i "^" "r " "
A 1I,
L- le-
I
1
16- ia. *
a
2S % p. J
p p|bj p- 9 S 1 % B p J
e '

J^.Exi- vi a *
| B
P. 1 " 1 # B .
*N^* [ * j i
. . 1 i ^ti i

Pa- tre, et ve- ni in


H
p~fl a *^% ^%%ii- pj 7 ~j
S ' 1
mun-dum : i-te- rum re-linquo mun-

j% i. - . 1
i^ i . P |^ i
i 1

dum, et va- do * ad Pa-


i
J % . i
^4 ^*
1
f
i ni* ni
trem.
OffeH- i
i
i
2. "4
%. 2 * p J
B Ene-di- ci-te gen- tes * D6- mi- num De- um

i
/ s' P " ? pi-
no- strum, et obaudi- te vo- cem laudis e- jus
Dominica V. post Pascha. 273

fc: HHH 3L^ -M 1 >

qui p6- su- it &- nimam me- am ad vi-tam >

J
Iha

ah
1
r a
et non de-dit commo-v6-ri pe-des me- os :
f
-HHHI ftf -
A-i-i
be-ne-di-ctus D6- mi-nus, qui non a- mo- vit depre-

HHH HHMI- HMMI-

ca- ti- 6- nem me- an, et mi- se- n- c6r- di- am


i
%. i
IS ! s

Ia a a FV' a^ 1
'

su- am a me, alle- lfi- ia.


Cotnm. 2 I"
2. t^jLJ
Antl-te D6mi- no, * al-le- 16- ia : cant^-te

D6mi-no, be-ne-di-ci- te no- men e- jus : be- ne

tat ^ 5 ^yi
nun-ti- 4- te de di- e in di- em sa- lu-
I m
i - i
B rl a |B i a 11^
_
A j aV a*
\a vi
ta- re e- jus, alle-la- ia, alle- lu- ia.
274 In Litaniis Majoribus et Minoribus.

In Litaniis Majoribus
in Festo Sancti Marci Evangelistae,
et in Minoribus
in Feriis Rogationum ante Ascensionem.

AD PROCESSIONEM.
Ante Processionem cantatur stando :
Ant. -i +
2.
3% a: 13 . 3% . i
E Xstirge D6mi- ne, * &dju- va nos et li-be-ra nos,

HI-
-a
propter nomen tu- um. Ps.De- us ^i nostris audi-vi-

ftp * m

\ 2
i
\ PL
Ik ["
mus : * pa-tres nostri annunti- av6- runt no-bis. G16-ri- a

B
% ? (L PI A
Patri. E u o u a e. ^ repetitur Exsfirge Domine.
Z^c? Cantores ante altare majus genuflexi Litanias incipiunt,
ceteris eadem voce respondentibus*

K Y-ri- e e-16- i-son. Christe e-16- i-son. K^-ri- e


Ad Processionem. 275
-3-
e-le- i-son. Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Invocationes sequentes non duplicantur.

e
Pa- ter de cae- lis De-us, mi- se- re-re no-bis.
Fi- li Red- emptor mundi De-us, mi-se-re'-re no-bis.
Spi- ri- tus San-cte De- us, mi-se-re'-re no-bis.
Sancta Tri- ni- tas unus De- us, mi-se-re-re no-bis.
8 ' '
I a. _

Sancta Ma-ri- a, o-ra pro no-bis.


Surgimt onmes et ordinatvm procedunt, Litanias prosequentes

g -41-
a

Sancta De- i Gd-nitrix, o-ra pro no-bis.


Sancta Virgo virginum, o-ra pro no-bis.
Sancte Micha-el, o-ra pro no-bis.
Sancte Gabri-el, o-ra pro no-bis.
Sancte Rapha-el, o-ra pro no-bis.

i: -m-

Omnes sancti Ange-li et Archange-li, o-ra-fe pro no-bis.


Omnes sancti beatorum Spirituum 6rdi- nes, o-ra-fe pro no-bis.
i 1- :
$ --

Sancte Jo- finnes Baptista, o-ra pro no-bis.


Sancte Jo-seph, o-ra pro no-bis.
i T
-

Omnes sancti Patri- Srchae et Proph^tae, o-r<i-fe pro no-bis.


276 In Litaniis Majoribus et Minoribus.
Ii a
'
i *

Sancte Pe- tre, o-rapro no-bis.


Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Gregdri, ora.
Sancte Andrea, ora. Sancte Ambrdsi, ora.
Sancte Jacdbe, ora. Sancte Augustine, ora.
Sancte Joannes, ora. Sancte Hierdnyme. ora.
Sancte Thoma, ora. Sancte Martine, ora.
Sancte Jacdbe, ora. Sancte Nicolae, ora.
Sancte Philippe, ora. Omnes sancti Pontifices
Sancte Bartholoma^e, ora. et Confessdres, or&te.
Sancte Matthafe, ora. Omnes sancti Doctdres, or&fe.
Sancte Simon, ora. Sancte Antdni, ora.
Sancte Thadda^e, ora. Sancte Benedicte, ora.
Sancte Matthia, ora. Sancte Bernarde, ora.
Sancte Barnaba, ora. Sancte Domfnice, ora.
Sancte Luca, ora. Sancte Francisce, ora.
Sancte Marce, ora. Omnes sancti Sacerd6tes
Omnes sancti Ap6stoli et et Levitae, ovate.
Evangelfstae, or&te. Omnes sancti M6nachi et
Omnes sancti Discipuli Eremftae, or&te.
Ddmini, or&te. Sancta Maria Magdalna, ora.
Omnes sancti Innoe&ites, ovkte. Sancta Agatha, ora.
Sancte SWphane, ora. Sancta Lucia, ora.
Sancte Laurdnti, ora. Sancta Agnes, ora.
Sancte Vinc^nti, ora. Sancta Caecilia, ora.
Sancti Fabi&ne et Seba- Sancta Catharfna, ora.
stiane, orkte. Sancta Anastasia, ora.
Sancti Jo&nnes et Paule, orfife. Omnes sanctae Virgines
Sancti Cosma et Damiane , or&te. et Viduae, ortte.
Sancti Gervdsi et Protasi, ov&te. Omnes Sancti et Sanctae
Omnes sancti Martyres, or&te. Dei, interceding pro nobis.
Sancte Silvester, ora.
i
fi i
i
. " . . .
Pro-pi- ti- us es- to, parce no- bis D6mi-ne.
Pro-pi- ti- us es- to, ex^iu-di nos D6mi-ne.
Ab omni ma- lo, li-be- ra nos D6mi-ne.
Ad Processionem. 277
Ab omnipecc&to, libera nos Domine.
Ab ita tua, libera nos Domine.
A subitdnea et improv/sa morte, libera nos Domine.
Ab insidi/s d/aboli, libera nos Domine.
Ab ira, et 6dio, et omni mala vo/u/ztate, libera nos Domine.
A spiritu fornicatf/onis, libera nos Domine.
A f61gure et tempesta.te, t libera nos Domine.
A flagello terraemdtus, libera nos Domine.
A peste, fame, et bello, libera nos Domine.
A morte perpdtua, libera nos Domine.
Per myst6rium sanctae incarnatioms tuae, libera nos Domine.
Per advintum tuum, libera nos Domine.
Per nativitdtem tuam, libera nos Domine.
Per baptismum et sanctum jeju/2lam tuum, libera nos Domine.
Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine.
Per mortem et sepultdram tuam, libera nos Domine.
Per sanctam resurrectid/iem tuam, libera nos Domine.
Per admir&bilem ascensionem tuam, libera nos Domine.
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos Domine.
In diejudicii, libera nos Domine.
n * 1
B

Pecoz-to- res, te rogamus audi nos.
Ut no&/s parcas, te rog&mus audi nos.
Ut nobis //zdiilgeas, te rogamus audi nos.
Ut ad veram paenitentiam nos perdficere d/gn^ris, te rogamus.
Ut Ecclesiam tuam sanctam ' regere et conservfire dign6ris,
te rogamus audi nos.
Ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesi&sticos ordines ' in
sancta religione conserv&re d/gndris, te rogamus audi nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae * humiliare dign6ris, te rogamus.
Ut regibus et principibus christidnis ' pacem et veram concordiam
donare d/gn^ris, te rogamus audi nos.
Ut cuncto populo christiano ' pacem et unitatem largiri dign6ris,
te rogamus audi nos.
Ut omnes errantes ad unitdtem Ecclesiae revocare, 9 et infideles
universos ad Evangelii lumen perducere dign6ris, te rogamus.
278 In Litaniis Majoribus et Minoribus.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio ' confort&re et conserv&re
d/gndris, te rogdmus audi nos.
Ut mentes nostras * ad cael6stia desid6ria 6rigas, te rog&mus.
Ut 6mnibus benefact6ribus nostris ' sempiterna bona retribuas,
te rog&mus audi nos.
Ut cinimas nostras, * fratrum, propinquorum et benefact6rum
nostr6rum * ab aet6rna damnati6ne eripias, te rogdmus.
Ut fructus terrae ' dare et conserv&re d/gnris, te rogfimus.
Ut 6mnibus fid&ibus defflnctis' requiem aeternam don&re d/gn^ris,
te rog^mus audi nos.
Ut nos exaudire digniris, te rog&mus audi nos.
Fi// Dei, te rog^mus audi nos.
i
C Agnus De- i, qui tol-lis pecc&- ta mundi, parce no-bis Do-
i- -sH s
m m 1
mi-ne. Agnus De- i, qui tol-lis pecca- ta mundi, exaudi nos

D6mi-ne. Agnus De- i, qui tol-lis pecca- ta mundi, mi-se-g^ '

re-re no-bis. Christe audi nos. Christe ex&udi nos. Ky-ri- e

g
e-le-i-son. Christe e-le-i-son. Ky-ri-e e-le-i-son.
Hi -

Pa-ter noster. secreto. y. Et ne nos indu-cas in tenta- ti- 6-


I
M-
*

nem. R. Sed li-be-ra nos a ma-lo.


1
Ad Processionem. 279

Psalmus 69.

a 0*
i
D E-us in adju-to-ri- urn me- urn/nt&i-de:* D6mi-ne ad


n m*

adjuv&ndum me festi- na. Flexa : vi-vi- fi-cet e- urn, f

Confund&ntur et revereantur, * Ego vero egenus et pauper


qui quaerunt dnimam meam. sum : * Deus ddjuva me.
Avert&ntur retrorsum, et era- Adjfitor meus et liberator
b&cant, * qui volunt mihi mala. metis es tu : * Domine ne mo-
Avert&ntur statim en/fcescdn- r^ris.
tes,*quidicuntmihi:Euge,euge. G16ria Paf/7, et Filio, * et
Exsultent et laet&itur in te Spiritui Sancto.
omnes qui quaerunt te : * et di- Sicut erat in principio, et
cant semper: Magnific6turD6mi- nunc, et semper, * et in saecula
nus: qui diligunt salut&re tuum. saecu!6rum. Amen,

. Salvos fac servos tuos.


. Deus meus sperantes in te.
. Esto nobis Domine turris fortitudinis.
^. A fdcie inimfci.
. Nihil proficiat inimicus in nobis.
. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
. Domine non secundum pecc&ta nostra facias nobis.
. Neque secfindum iniquities nostras retribuas nobis.
. Oremus pro Pontifice nostro N.
. Dominus conservet eum, et vivificet eum, f et beatum fficiat
in terra, * et non tradat eum in dnimam inimic6rum ejus.
y. Oremus pro benefactoribus nostris.
ty. Retribfiere dign^re Domine, f omnibus nobis bona facientibus
propter nomen tuum, * vitam aeternam. Amen.
280 In Litaniis Majoribus et Minoribus.
y. Oremus pro fidelibus defunctis.
YZf. Requiem aeternam dona eis D6mine, * et lux perpetua
luceat eis.
y. Requiescant in pace. ty. Amen.
y. Pro fr&tribus nostris abs^ntibus.
Rz. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperSntes in te.
y . Mitte eis Domine auxilium de sancto.
ty. Et de Sion tuere eos.
y. D6mine ex&udi orati6nem meam.
ty. Et clamor meus ad te vniat.
y. Dominus vobfscum. ty. Et cum spiritu tuo.

Ordmus. Oratio.

D Eus, cui proprium est misereri semper et p&rcere : suscipe


deprecationem nostram; ut nos, et omnes f&mulos tuos, quos
delict6rum catena constringit, miseratio tuae pietitis clem^nter
abs61vat.

E X&udi, quaesumus D6mine, supplicum preces : et confitentium


tibi parce pecccitis; ut p^riter nobis indulgentiam tribuas
benign us et pacem.

I Neffabilem nobis Domine miseric6rdiam tuam clementer osten-


de : ut simul nos et a pecc&tis omnibus exuas; et a poem's,
quas pro his meremur, eripias.

D Eus, qui culpa ofTenderis, paenitentia placaris : preces populi


tui supplicantis propitius respice; et flagella tuae iracundiae
quae pro peccatis nostris meremur, averte.

O Mnipotens sempiterne Deus, miserere f&mulo tuo Pontifici


nostro N. : et dirige eum secundum tuam clementiam in viam
salutis aeternae; ut, te don&nte, tibi pldcita cfipiat, et tota virtfite
perficiat.

D Eus, a quo sancta desideria, recta consilia, et justa sunt


opera : da servis tuis illam, quam mundus dare non potest,
pacem; ut et corda nostra mand&tis tuis dedita, et hostium subl^ta
formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.
Ad Processionem. 281
T TRE igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine :
U ut tibi casto c6rpore servicimus, et mundo corde placecimus.

F Idelium Deus 6mnium conditor et redemptor, anim&bus famu-


16rutn famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue
peccatorum : ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis sup-
plicationibus consequctntur.

A Ctiones nostras, quaesumus Domine, aspir^ndo praeveni, et


adjuv^ndo pros^quere : ut cuncta nostra orcitio et operatio
a te semper incipiat, et per te coepta fini&tur.

O Mnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et


mortu6rum, omuiumque misereris, quos tuos fide et opere
futfiros esse praenoscis : te sflpplices exor&mus; ut pro quibus
effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc
in carne retinet, vel futfirum jam exutos corpore suscepit, interce-
dentibus omnibus Sanctis tuis, piet&tis tuae dementia, omnium
delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
I^. Amen.

y. Dominus vobiscum. 1^. Et cum spiritu tuo.


y. Ex&udiat nos omnipotens et misericors Dominus. "Rf. Amen.
Y. Et fid61ium dnimae per misericordiam Dei requiescant in
pace. ty. Amen.
282 In Litaniis Majoribus et Minoribus.

AD MISSAM.
Intr.
4- -Ml-

E X-au-di-vit * de templo sancto su- o vo-cem

X" >: J?
me- am, al- le- 16- ia: et cla-mor me- us in
|ft-
P1' -ffc -g-SflJ
1

conspfi- ctu e-jus intro- i- vit in au-res e- jus,


! n 1isi

alle- 16- ia, al-le- 16- ia. Ps. Di- li-gam te D6-

-- --Hi

mine forti- t6do me- a : *D6-mi-nus firmam^ntum me- um, et

-m*-

re-fugi- um me- um, et li-be-rd- tor me- us. G16- ri- a Patri.
e
E u o u a e.
Extra T. P . antiphona cantatur ut infra :
Intr. g \ i

E X-au- di-vit * de templo sancto su- o vo- cem


Ad Missam. 283

me- a m : <et cla-mor me- US in conspe-ctu e-

fa n ,i S F
|L / mm
d -fs:-
V
jus intro- i- vit in au- res e- jus.
Psalmus Diligam te ut supra.
Tempore paschali :
Alleluia, alleluia, f. Propitius esto. [148].
Alleluia, f. Exsultabo. [148].
Extra tempus paschale:
Graduate. Liberasti nos. 387.
Alleluia, alleluia, f. Propitius esto. [148].
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus
De necessitatibus. 102.

Offert. i 1
fa b m ^9 I ^
0. 1 - 3 J 9 %
1
Onfi- t6-tlor ** Dfiml-no ni- mis in ore me-
S i '
kT '
I P 8 ^ 8- - J
*
0 : et in m6-di- 0 mult6- rum laudabo e-
1
l1
1 /% i "" S*
% |^ i ni \

um, qui &Stl- tit ad dex- te- ram pdu- pe-


i
fa - - H n t
ra t 8
1

ns, ut sal- vam fd- ce- ret a per-


In
284 Vigilia Ascensionis.

se- quenti- bus a- ni- mam me- am, al-

le- lii- ia.


Extra tempus paschale omittitur Alleluia.
Comm. I i

^=*-Z==&
E-ti-tc, * et ac-ci-pi- e- tis : quaeri- te, et inve-

" ^ J *-J
ni- e- tis : pulsd- te, et ape- n- 6-tur

9 3 a PI -i ri
1
Hi
vo- bis : omnis e-nim qui pe- tit, acci- pit : et qui

c _ I '

quae-rit, inve- nit : puls&n- ti a- pe- ri- e-tur,

I
H^-
i '
al-le- lfi- ia.
Extra tempus paschale cantatur antiphona Petite ut notatur,[142].

In Vigilia Ascensionis.
Miss a dicitur de Dominica V. post Pascha, 270.
IN ASCENSIONE
DOMINI
Introitus. 7
"iH-s-j

I-RI Ga- li- lae- i, * quid

-a-
admi-rd- mi- ni aspi-ci- 6n-

A
I m-

tes in cae- lum? alle- lu- ia : quemadmodum vi-distis

e ^ T ^ ^ 3 =s =- M-fl-

e- urn ascendentem in cae- lum, i-ta ve- ni- et, alle-

> r"
lu- ia, alle- lu-ia, alle- lu- ia. Pj; Omnes gentes

pldudi-te md-ni-bus : * ju-bi-l&-te De-o in vo-ce exsul-ta-


286 In Ascensione Domini.
g
" -ft- -3 * * * ** T -
J
ti- 6- nis. G16- ri- a Patri. E u o u a e.

-ri
XTL L-le - lu- ia. * ij. J. Ascendit

De- us in ju- bi- la- ti- 6- ne, et D6-mi-

Urfc1-
D <
nus in vo- ce * tu-

ii i
i # JI
ill* %5^ni
bae.

tte-
L- le- lfl- ia.

P.

minus in Si-na in san- cto, asc6n-dens in al-

tum, capti- vam du-

xit * capti-vi- tk- tern.


1 J.
g PLfl b |A 3 H IA ' a
In Ascensione Domini. 287
Offert. C m I jflv ^ ^ -K-&Z

JLJL - scendit * De- us in ju- bi- la-

ti- 6- ne, Do- mi- nus in vo-


4
-A-A- '*?p J
ce tu- bae, al- le-
1


1
16-ia.
Comm. I"
I.
T=^l
Sdlli-te Domi- no, *qui ascendit su-
b
p 3% S1 J - 3J
per cae- los cae-16- rum ad 0- ri- intern, alle-
e
lu- ia.
H Dies a feria VI post Ascensionem Domini usque ad vigiliam
Pentecostes exclusive, Missa dicitur ut in festo Ascensionis cum
Gloria, sine Credo.
288 Dominica post Ascensionem.

Dominica post Ascensionem.


Intr '
A
-*a Ji
V X.- audi, * D6- mi-ne,
i
vo-cem me- am, qua cla-
i

E 2 pi * bJ A 1 *
i
mdvi ad te, alle- lfl- ia : ti-bi di-xit cor me- um,

m m
_ i j
Vm i? ' i
quae-si-vi vul- turn tu- um, vultum tu- um D6mi-ne


j
g
8 i

requi-rair I : ne a-vertas ci- em tu- am a me, alle-


-4

lu- ia, alle- lu- ia y. Domi-nus il-lumi-nd-ti- o


1 g *
* . 1 =
et sa-lus me- a : quern time- bo? Glo-ri- a Patri.
me- a, *

g in
gL
E u o u a e.
i
i

i. j i
! 1 i
Ml fl/ 1ft Fm J
A ^L-le- lu-
ia. * y. gn4-vit
Dominica post Ascensionem. 289

D6-mi- nus su- per omnes gentes : De- us se-det


5
super se- dem * sanctam su- am.

1.

^^^-
L- le- Id- ia. *
1 1

Mi !
J 7
m
Hi %
. Non vos re- lin- quam 6r-

pha- nos : va- do, et v6-ni- o ad vos, et

fir
gau- bit *cor

vc strum.
OfTertorium. Ascendit Deus. 287.
Comm.

P A- ter, * cum es-sem cum e- is, ego serva-


290 In Vigilia Pentecostes
f
.. _ r

i i# ' j
bam e- os, quos de-di-sti mi- hi, alle- lu- ia : nunc

sr ts=^]
i

au-tem ad te ve- ni- o : non ro- go ut tol-las e- os de

= HIm-

mun- do, sed ut serves e- os a ma- lo, alle- lfl- ia,


g

alle- lu- ia.

Sabbato in Vigilia Pentecostes


Introitus. Dum sanctificdtus fuero. cum Alleltiia. 145.
Post Epistolam cantatur a choro : Allel6ia (semel). y. Confi-
temini. 239L.
Non repetitur Alleluia, sed immediate sequitur Tractus Lau-
dfite. 239L.
Offert. g 4- - =
8. -=

E - mit-te*Spi- ri- turn tu- um, et ere- a-

tfm
="

bun- tur, et re- no-vd- bis &- ci- em


kr-57-T HI

ter- rae : sit glo- ri- a Do- mi- ni


In Vigilia Pentecostes 291

in sae- cu- la, al-le- lu-ia.

Comm. g ZZZ=^~7 8flg-


1
n
^=^X
\^J L-ti- mo * fe-sti-vi-tci-tis di- e di- ce- bat Je-

1 " " a -^ = = " : = r r = l ' z = = t i


sus : Qui in me ere- dit, flumi-na de ventre e-jus

HH a a ,--J-ii
J\i a A ^ i j t
-a
flu- ent a- quae vi- vae. Hoc autem di-xit de Spi-ri-tu,

quem acceptti-ri e- rant cre-dentes in e- urn,

:p
r ^ JiN' M
alle- lu- ia, al-le- lu- ia.
DOMINICA
PENTECOSTES
Introitus. 8.
+ : "

PI-RI-TUS D6-mi- ni * reple- vit or-


-HHHI H 1-

bem ter- rl-rum, al-le- lu- ia : et

iv
hoc quod con- ti- net omni- a, sci- enti- am habet

vo- cis, alle- 16- ia, al-le-M- ia, alle- lu- ia.

Ps. Exsfirgat De-us, et dissi-p6ntur in-i-mi-ci e-jus : * et


Dominica Pentecostes. 293
* - * -

fu-gi- ant, qui o-d6-runt e- um, a f&- ci- e e-jus. G16-

3=^ a ^
ri- a Patri. E u 0 u a e.

$ ,a f^ a 't%. Hi-
:i
A L-le- lfi-
h
ia. * if. J. Emit-

3 A fL
te Spi-ri- turn tu- um, et ere-a- btin-

-M-
a
tur : et re^no-va-bis fa- ci- em

* ter- rae.

2.
iryrk
A ,.
/T/V genuflectitur.
.-le- 16-ia.*

\ 5"

. Ve- ni Sancte Spi- ri- tus, reple tu-6-


f-
^ i
rum corda fi- d6- li- um : et tu- i a-m6-
294 Dominica Pentecostes.
L
i
% - 1 4 ^4 Jn
19
ris in e- is ignem * ac- cende.

^'ylV
Seq. g-
i.

V Eni Sancte Spi- ri-tus, Et emit-te ca6- li-tus Lu-

cis tu-ae r&- di-um. Ve-ni pa-ter pdupe-rum, Ve-ni da-tor

Is *
' T
mfl- ne-rum, Ve-ni lumen c6r- di- um. Conso-lS-tor 6-pti-
g A

me, Dulcis ho-spes d- nimae, Dulce refri-g6- ri- um. In Iab6-

re r^qui- es, In aestu tempe- ri- es, Infle-tu so-ld- ti- um.

I: V I i" '<
0 lux be- a- tis- sima, Reple cordis intima Tu- 6-rum

I: i
E-d6- li- um. Si-ne tu- o nti-mi-ne, Ni-hil est in h6mi-ne,
Dominica Pentecostes. 295
fcE

Ni- hil est inn6- xi- um. Lava quod est sor-di-dum, Ri-ga
c
g
11
m
a fV
p.
1
-Pi
quod est &- ri-dum, Sa-na quod est s&uci- um. Flecte quod est

ri- gi-dum, Fove quod est fri- gi-dum, Re-ge quod est de-

1 a* _
1

VI- um. Da tu- IS fi-d6-li-bus, In te con-fi-denti-bus, Sacrum
p
K 1 " .

-Hi a-
r i

septe-n<i-ri- um. Da virtfl-tis m6-ri-tum, Da sa-lfl- tis 6x-i-

a: . I"
turn, Da per-6nne gaudi- um. A-men. Alle-lu-ia.

Et dicitur quotidie usque ad sequens Sabbatutn inclusive.

Offert.
4-
3^=^
On-firma * hoc De- us, quod 0- pe-
HHHh

tus es in no- bis a templo tu-


29 6 Dominica Pentecostes.

3d
o, quod est in Je- ru- sa- lem, ti- bi

^t=^
of- fe- rent re- ges m6- ne- ra, al-le-

lfi-ia.
Comm, s -

7. |-
i
Actus est * re-p6nte de cae-lo so- nus adve-
i 9 |J % ? j "
f" P" 3* J
ni- entis spi-ri-tus ve-he-m6ntis, u-bi e- rant se-den- tes,

alle- ia : et reple- ti sunt omnes Spi-ri-tu Sancto,


0| m 1 m
'= a n A-* 1 5 * i
m ffl d i
loquen- tes magnd-
i
li- a De- i, alle-lu- ia,

g,-=rftr=-

alle- 16- ia.
Infra Octavam Pentecostes. 297

FERIA SECUNDA.
Intr. -1 h
2. -

I-ba- vit e- os * ex a-di- pe frumen- ti, al-

-M-J-

le- lfl- ia : et de pe-tra, melle sa-tu-ra-vit e- os,


h-i~=- = i 1^

alle-lfi- ia, al-le-16- ia, al-le- lu- ia.

3?
Ps. Exsul-tfi-te De- o adju-to-ri nostro : * ju-bi-l^-te De- o

Ja-cob. G16-ri- a Patri. E u o u a e.

I.
Ks
A L-le- lfi- ia. *

s\. 1% Ik-u ^ - .
r
. Lo- que-Mn- tur vd- ri-

is lin- guis Ap6- sto- li


298 Infra Octavam Pentecostes.
e "Ha
=i
magn&- li-a*De- i.
g-

Allelfiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.


Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Allelfiia. 294,
Offertorium. Int6nuit de caelo. 249.
Comm. \ M A
8.
t
Pi- ri-tus Sanctus * do-c6-bit vos, alle-lfl- ia: quae-

i ~ ' -

1
ctimque di-xe-ro vo-bis, alle-lfi-ia, alle- 16- ia.

FERIA TERTTA.
Intr. g-

t
p^%
JT\. C-ci- pi-te * ju-cundi- ta- tem g\6- n-ae
i n ik - i
1
i m
1
c
i
-- i
! 1
ve- strae, al-le- lfi- ia:grd-ti-as agfintes De- o,

a n. a
alle-lfi- ia: qui vos ad cae-le- sti- a regna vo-
Infra Octavam Pentecostes. 299

vit, alle-lu-ia, alle-lu- ia, alle- lu- ia.

p a
Ps. Attendi- te popu-le me- us legem me- am : * incli-nd- te

aurem vestram in verba o- ris me- i. G16- ri- a Patri.MLJL

E u o u a e.

8. TTTT+

L-le- lfi- ia. * if. . sPi-

ri- tus Sanctus do-c6-bit vos quaeciimque di- xe-


e-^ + +
- Z ^ L_

ro * vo- bis.
Alleluia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.
Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleluia. 294.
Offertorium. Portas caeli. 251.
Comm. i +
8 1 : i-

Pi-ri-tus*qui a Patre pro-ce-dit, alle-lu-ia : il-le

me cla-ri-fi-c&-bit, alle-lu- ia, alle-lfi- ia.


3oo Infra Octavam Pentecostes.

Feria Quarta Quatuor Temporum.


Intr. g- -=+-
3- - T-*-pr
j
D E- us, dum egre-de- r6- ris * co-ram p6pu- lo
CA , 1 fK 3. .. i - ? ' ' i 31

tu- o, alle- lfi- ia, i-ter f&-ci- ens e- is, alle-


1 -A = MM- 1
4 * 1 fr
lfi- ia : h&- bi- tans in il- lis, alle- lfi- ia,

. ! ZZz
alle- l(i- ia. Ps. Exsfirgat De- us, et dissi-p6ntur

in-imi-ci e- jus : * et fu-gi- ant, qui ode-runt e- urn,


t^3E
a fci- ci- e e-jus. G16-ri- a Patri. Eu o u a e.
Post Lectionem.

A L-le- lu- ia. * (Non repetitur.) . Ver-bo

i- A '> jgLs-iU
-a-
D6-mi-ni cae- li fir-m&- ti sunt, et Spi- ri-tu
Infra Octavam Pentecostes. 301

o-ns e- jus omnis virtus * e- 6-rum.

Non repetitur Alleluia, sed statim dicitur Gloria in excelsis.


Post Epistolam : Alleluia, alleluia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.
Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleluia. 294.
Offert. ~h
2.
^^1 \
M-ri
I-di-ta- bor * in mandd- tis tu- 1S,

V" a r1
quae di- le- XI valde : et levd- bo ma- nus me-
i
I V
i 1 ! 1 A - m j
m
as ad manda- ta tu- a, quae di-le-


'-T^
XI, alle-

lfi- ia.
Comm.
t ia m J
Acem me- am * do vo- bis, alle- lu- ia : pa-cem

re- linquo vo-bis, alle-lu- ia, alle- lu- ia.


302 Infra Octavam Pentecostes.

Feria Quinta.
Otnnia ut in die Pentecostes; 292.

Feria Sexta Quatuor Temporum.


Intr. g- HI tMh
3- ^LO^ut-JL
R Erple--4-tur * os me- um lau- de tu- a, alle-

C J - |v: HI -

16- ia : Ut possim cantd- re, alle- lu- ia : gau-


1
| 1 i i

d6- bunt IS- bi- a me- a, dum cantdve-ro ti-

bi, alle-lu- ia, alle- lu- ia. Ps. In te


! * 1*- HI- -

D6mi-ne spe-rdvi, non confundar in ae-ternum : * in justi-

T- 1:
ti- a tu- a li-be-ra me, et e- ri-pe me. G16-ri- a Patri.

E u 0 u a e.
Infra Octavam Pentecostes. 303
i
i 1
I.

A

" ^
^ *
i ^" 3
Lie- lu- ia. if.

Hi -
__!
. O quam bo- nus

et su- d- vis est, Do- mi- ne, Spi- ri- tus tu-

^
us * in no- bis!

\
Alleltiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.
Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleltiia. 294.
Offertorium. Lauda <mima mea. 267.
Cotntn. s
5. -a
N ON vos re-linquam * 6rpha-
h
nos : v6-ni- am ad vos

It T=k& HIH#-

i- te-rum, alle- lfi- ia : et gaud6-bit cor

X -r* an%
ve- strum, alle- 10- ia, alle- lu- ia.
304 Infra Octavam Pentecostes.

Sabbato Quatuor Temporum.


Intr. t
3- _!

A-ri-tas De-i * dififfi- sa est in cor-di-bus

no- stris, al-le- lu- ia : per in-ha-bi-tdn- tern

Spi- ri- turn e- jus in no- bis, alle- l(i- ia,

,v,%. i
al-le- lu- ia. Ps. Be-ne-dic 4-nima me- a Domi-

no : * et omni- a quae intra me sunt, nomi-ni sancto


m m <
"Pi -
3
e-jus. G16-ri- a Patri. E u o u a e.

Post I. Prophetiam.

8.

A L-le-16- ia. * (Non repetitur.)


Infra Octavam Pentecostes. 305

3 a V ^ % . ' a i - aV

UlTZ:
.Spi- ri-tus est qui vi-vi-fi- cat: ca-ro

au- tem non prod- est * quid-quam.

repetitur Alleluia.
Post II. Prophetiam.

8.

L-le- 16- ia. Spi-ri-


f . 9 1
k ! . la 1
1^4*
1

tus e- jus orn- vit*cae- los.

repetitur Alleluia.
Post III. Prophetiam.

t
/\ ^
iTX L-le- 16- ia.*
HI -
F
. Dum comple-r6ntur
Infra Octavam Pentecostes.

di- es Pen- te- c6- stes, e- rant o-


g
i- TflfLfUrfU

mnes pd-ri- ter * se- d&ites.

--
Non repetitur Allelfiia.
Post IV. Prophetiam : Allelfiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.
Post V. Prophetiam.

8. g-
n a p i -

A L-le-16-ia.*


. Be- ne-dictus es, D6mi-ne De- us patrum nostr6-

rum, et laudd-bi- lis * in sa6cu-la.


dicitur G16ria in exc^lsis.
Infra Octavam Pentecostes. 307
Post Epistolam sequitur Tractus Lauddte D6minum. 110.
Sequentia. Veni Sancte Spiritus, ut in Dominica, 294, sed in
fine non dicitur Allelfiia.
Offert. \ +I
8. . _ 3 T 1
D O-mi- ne * De- us sa- lfi- tis me- ae, in

di- e clamcL- vi, et no- cte co-ram te : intret

ijyn= jj^j-jj A~* fm *% #%1


3 3 7
i i
0- ra- ti- o me- a in con-sp6ctu tu- o

D6-mi- ne, alle- 16- ia.


Comtn. i
8.

Pi- ri-tus * u-bi vult spi- rat : et vo-cem e-jus

+ ,
I*
i j

audis, alle-lu- ia : et nescis unde ve-ni- at, aut quo

i v
va- dat, alle-lu-ia, al-le- lfl-ia, al-le- lu- ia.

Post Missam exspirat Tempus Paschale.


IN FESTO
SS. TEINITATIS
Introitus. 8.

ENEDI-CTA sit * san-cta Tri- ni- tas,

at- que indi- vi- sa U- ni- tas : confi-

te-bi- mur e- i, qui- a fe-cit no- bis- cum mi- se-

e-
HTi -a H I
ri- cor-di- am su- am. Ps. Domi- ne D6-mi-nus noster : *

- -

quam admi-ra-bi- le est nomen tu- um in u- ni- vrsa ter-

ra! G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad.
5-

B Ene- di- ctus es, * D6-mi-ne,


In Festo SS. Trinitatis. 309

qui in- tu- e- ris a- bfs- sos, et

TCT:
se- des su- per Che-ru-bim. J. Be-ne-di-

ctus es D6- mi- ne, in


1
1
1
=- i
firmam^n- to cae- li, et laudd-bi- Us. * in

sa6-cu-la.

J\. L-le-16-ia. * ij.

T 1&E .3
. Be- ne-dictus es, D6mi-ne De- us patrum no-

==!^fc
str6- rum, et lauda-bi- lis * in saecu-ia.
310 In Festo SS. Trinitatis.
Offert. | - -s._-

B Ene- di-ctus sit*De- us Pa- ter,

u-ni-ge- ni- tfis-que De- i Fi- li- us,

V y f. V
San- ctus quo- que Spi- ri- tus : qui- a

ts-i-r-

fe- cit no- bis- cum mi- se- ri-c6rdi- am


1 V -
% L PBTBI
1 "1 B-

su- am.
Comm.
4
^
B E-ne- di-cimus * De- um cae- li, et co-ram

a a a -li
3
omni-bus viventi-bus confi- t6- bimur e- i : qui- a

fe- cit no-bis- cum mi-se- ri- cor-di- am su- am.


Dominica I. post Pentecosten.

Dominica I. post Pentecosten.


Intr. s-
5. s:
D Omi- ne, * in tu- a mi-se- ri- cordi- a

3
spe- r&- vi : exsultci-vit cor me- um in sa- lu-

i- ri tu- 0 : cantabo D6-mi- no, qui bo-


+- - =

na tn- bu- it mi- hi. Ps. Usquequo D6mi-ne obli-


visce-ris me infi-nem?* fisquequo avertis fa-ci- em tu-am


- , 1

'
a me? G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.
Grad. I
5- --
lilt
E - go * di-xi : Do-mi- ne, mi-

se- re- re me- i : sana & ni- mam


312 Dominica I. post Pentecosten.
s +
HAI " ^ ' I -jBma^-i
me- am, quo- ni- am pec- cd- vi

1 1 A 81 L 1

fwt
ti- bi. T. Be- a-

0i * P -
. 1
1
t-vS|
tus qui in-tel- li-git su- per e-ge-

- -

num et pu- pe-rem : in di- e

KIV1-^

ma- la li-be-ra-bit e- um

*D6-mi-nus.
2. 5

^-le-lu-ia. . Verba me-


1 _ = - Z= r fiL

a au- ri-bus per- ci- pe, D6- mi-ne: intel-

li- ge * clamo- rem me- um,


Offertorium. Intende voci. 135.
Communio. Narrfibo 6mnia. 118.
IN FESTO
SANCTISSIMI
CORPORIS CHRISTI
Introitus. 2.
--

IBA-VIT e- os ex a-di- pe fru-

men- ti, alle- lu- ia : et de

-ri
pe-tra, mel-le sa-tu-r^-vit e- os, alle-lu- ia,

_I JL

al-le- lu- ia, al-le- lu- ia. Ps. Exsul-tS-te

De-o adju-to-ri nostro : * ju-bi-la-te De- o Ja-cob.

G16-ri- a Patri. E u o u a e.
Missa votiva de Ss. Eucharistiae Sacramento, [95].
314 I n Festo Corporis Christi.
Grad.
I
7- Ip -i -U
--t i

O - cu- li * 6- mni-aV v
urn -3in te spe- rant,

I | T
i j ^

D6mi-ne : et tu das il- lis

e- scam in tem-po- re oppor-


!

tu- no. J. Ape-

8#;38
- !-4z--
ris tu ma- num
I

tu- am : et imples
!

a 3^^% a *
omne S-ni- mal * be-ne-di- cti- 6-ne.

A^ Lie- ia. * ij\


In Festo Corporis Christi. 315

Vfw .sa
J. Ca-ro me- a ve-re est Cl- bus, et
i j|
/I 11 i

san- guis me- us ve-re est po- tus : qui

mandfl- cat me- am carnem, et bi- bit

-?-
me- umsin- gui-nem, in me ma- net,

et e- go * in e- 0.
Seq.
. J
!
Auda Si- on Salva-to-rem, Lauda du-cetn et pasto-

rem, In hymnis et canti-cis. Quantum pot-es, tantumaude :

tl - =-i

Qui- a ma-jor omni laude, Nee laudd-re suf-fi-cis. Laudis the-

ma spe-ci-&- lis, Panis vi-vus et vi-td-lis H6-di-e pro-


3i6 In Festo Corporis Christi.


p6-ni-tur. Quern in sacrae mensa coe- nae, Turbae fratrum
i

i
.. 1

du- odenae Datum non ambi-gi-tur. Sit laus plena, sit so-
.

no-ra, Sit jucfinda, sit de-co-ra Mentis ju-bi-lS-ti- o. Di- es
i

F __.__:
e-nim sol-6mnis d-gi-tur, In qua mensae prima rec6-li-tur
* , i

_._

Hu-jus insti- tu-ti- 0. In hac mensa no- VI Re-gis, Novum
.. i
Pascha novae le-gis, Pha-se ve-tus termi-nat. Ve-tusta- tern
i i
8 ,
-5 - :
no-vi-tas, Umbram fu-gat ve-ri-tas, Noctem lux e-limi-nat.

e
Quod in coena Christus gessit, Fa-ci-endum hoc expressit


In su-i memo-ri- am. Docti sacris insti-16-tis, Pa-nem,
In Festo Corporis Christi. 317

t- '
-=-

vi-num in sa-lu-tis Consecramus hosti- am. Dogma da-tur


.

christi- <i-nis, Quod in carnem transit pa-nis, Et vi-num in sn-i
gui-nem. Quod non ca-pis, quod non vi-des, Anim6-sa firmat

fi-des, Praeter re-rum 6rdi-nem. Sub di-v6rsis spe-ci- 6bus,


i 1 i 0 a i
" " " i

Signis tantum, et non rebus, La-tent res ex-imi-ae. Ca-ro

1
ci-bus, sanguis po-tus: Manet tamen Christus to-tus Sub utrfi-

a
que spe-ci- e. A sumente non conci-sus, Non confr&ctus, non

g= -s-

di-vi-sus : Integer acci-pi-tur. Sumit unus, summit mil-le :
. i ri
1

Quantum isti, tantum il-le : Nee sumptus consumi-tur. Sumunt
318 In Fes to Corporis Chris ti.
_

bo-ni, sumunt ma- li : Sorte tamen inaequd-li, Vi-tae vel

f ... - -

inter-i-tus. Mors est ma-lis, vi-ta bo- nis : Vide pa-ris sum-

i
pti- 6-nis Quam sit dispar ex-i-tus. Fracto demum sacramen-

to, Ne va-cil-les, sed memento Tantum esse sub fragmento,

s-*. -i , _

Quantum to- to te-gi- tur. Nulla re- i fit scissfi- ra : Signi

tantum fit fractfl-ra, Qua nee status, nee sta-tu-ra Sign-ti


i |

mi-nfi- i-tur. Ecce pa-nis Ange-16-rum, Factus ci-bus vi- a-

- f t , . i-
_

r
to-rum : Ve-re pa-nis fi- li- 6-rum, Non mitt^ndus c&-ni-bus.
J
In figti-ris praesignitur, Cum I-sa- ac immo-l^-tur, Agnus
In Festo Corporis Christi. 319

Paschae de-pu-ta-tur, Da-tur manna pitri-bus. Bone pastor >


m i
9 " " m "
B %
pa-nis ve-re, Je-su, nostri mi-se-re-re : Tu nos pasce, nos

=
i -S

tu-6-re, Tu nos bona fac vi-de-re In terra vi-venti- urn.

g
Tu qui cuncta SC1S et va-les, Qui nos pascis hie mor-t^-les :

E
Tu- os i- bi commensa- les, Cone- re-des et soda- les Fac


sancto-rum ci-vi- um. A-men. Alle-lu-ia.
Offert. g

Acer-do-tes * Do- mi-ni incen-sum et

i\ rt
pa- nes offe- runt De- o : et id-e- o

TMT

sancti e- runt De- o su- o, non


320 Dominica II. post Pentecosten.
+ = : s^r-i
1,
-A-
pol- lu- ent no- men e- jus, al- le- 16-ia.
Comm. g
7- I

Q Uo-ti- escfimque * mandu-c&- bi-tis panem hunc, et


>g
M ^-f^~ ->H-tT^^!
ca- li-cem bi-be- tis, mor-tem D6-mi-ni annunti-i-bi-tis,

Vfe^r
do- nee ve- ni- at : i-taque qui- cumque mandu-ca-ve-rit

panem, vel bi-be-rit c&- li-cem D6mi-ni indi- gne re-us

a
e- rit corpo- ris et sangui-nis Do- mi- ni, alle- 16- ia.
1f Pro Processione quae sequiinr Missam, vide ad calcem, 152*.

Dominica II. post Pentecosten.


Mr.
- -
-p*-
Actus est*D6mi-nus pro- te- ctor me- us, et
ja

e- dfi-xit me in la- ti- tfi-di- nem : salvum me fe-


Dominica II. post Pentecosten. 321

cit, quo-ni- am vo- lu- it me. Ps. Di-li-gam te

a-
D6mi-ne forti-tudo me- a : * D6-mi-nus firmamentum me- um,
5 - mth-
- m-mm-
et re-fiigi- um me- um, et li-be- r^-tor me- us. G16-ri- a

HI-
- -
Patri. E u o u a e.
Grad.
5. -M- -A-M-

A"; Do-mi- num, *dum tribu-lci- rer,

clamd- vi, et ex-audi- vit me.


-f-
hM MHH

. Domi- ne,
-h
-**-

li- be- ra a-nimam me- am

5 + =iq=j
bi- is in- i- quis,
322 Dominica II. post Pentecosten.
-tm- -HIRHH HMK

et a lin- gua *do-16*sa.

I.
It fV
L-le- lu- ia. * y.

y.D6mi- ne De- us me-

is
us, in te spe-ra- vi : sal- vum me fac ex

6- mni- bus per- sequenti- bus me, * et li-be-

ra me.
Offert.
6. _,_

D Omi-ne * converte-re, et e- ri- pe &-nimam


Dominica II. post Pentecosten. 323
1 1

th-"

me- am : salvum me fac pro- pter mi-se- ri-c6rdi- am

i
j

tu- a m.
Comm. |-- 1

i
b
2. 1"" 1 !
_
C Antd- bo * Do- mi- no,
i .i 1
qui bo- na tri-
1,

i . ]!"
r
9 pa - - -
v J

bu- it mi- hi : et psallam n6-mi-ni D6mi-ni

1 m 7 A *

al- tissi- mi.


IN FESTO
SS- CORDIS JESU
Introitus* 5.
II I-
-^^^=m=i
OGITA-TI-ONES*Cor- dis e- jus

in ge-ne- ra- ti- 6- ne et ge- ne- ra-

----

ti- 6- nem : ut e- ru- at a mor- te a- nimas e-

6- rum et a- lat e- os in fa- me.

--

Ps. Exsulta-te, justi, in D6mi-no, * rectos de-cet collaudd-

8:r --

ti- 0. G16-ri- a Patri. E u 0 u a e.


Grad.
i. ' ^JS" /r^^-ir^.
D Ul- cis * et re- ctus D6-
Sacratissimi Cordis Jesu. 325
-I n~*Afte^rri ,
=^=H*
mi- nus, pro- pter hoc le-gem da-bit de- lin- quen-

ti- bus in vi- a.


H^
. Di- ri-get man-

su- 6-tos in ju-di-ci- o,

do- c6- bit mi- tes

-4HHH

vi- as*su- as.

\. L-le- lfi- ia. * ij.

J. T61- li-te ju- gum

me- um super vos et disci-te a me,


-I"** - m I *

qui- a mi-tis sum et hu-


326 Sacratissimi Cordis Jesu.

mi- lis Cor- de, et inve-ni- tis r6-


g. . , i a v
=5
qui- em * a- nimfi- bus

!__ IT%. gw+


vestris.
Offert. g-
8. ~
--M-

X M- pro-pe- n- um * exspect&- vit Cor

" HH-f#iT"lfc
1 1
If" *
me- um et mi- se- ri- am, et susti-

1
' '

nu- i qui simul me- cum contrista-re- tur et


C S3 ^ ? > , JTIB 4 ^ !

non fu- it; con- so-l&n- tern me quae- si- vi
!*i rii-T

et non inve- ni.


Comm. s-

u
;

-nus mi-li-turn * ldnce- a


+-
:
la-tus e-jus a-p6-ru- it,
Dominica III. post Pentecosten. 327

-a- SV
S-'- -
i^rrf
et conti-nu- o ex-i-vit sanguis et a- qua.
UMissa votiva de Sacratissimo Corde Jesu, [ i l l ] .

Dominica HI. post Pentecosten.


Intr. !.
6. S + la CZ = la
iT

E-spi-
E-spi-ce in me, * et mi- se- r6- re me- i, D6-
a 1 wft % ft

mi- ne : qu6- ni- am 6- ni- cus et pau- per sum e- go


C - -

3t -v
vi-de humi- li- td- tern me- am, et la- b6- rem
i 1 1
Pa - V
1
% 9
me- urn : et dimit- te 6-mni- a pecca-ta me- a,.

-g - HI-
-S
De- us me- us./\r.Ad te D6mi-ne levi-vi d-nimam

me- am : * De- us me-us, in te confl-do, non e- rubescam.


e
-3-V
Gl6-ri- a Patri. E u o u a e.
328 Dominica III. post Pentecosten.

A-eta * co-gi-t&- turn tu- urn in D6-

I r J 1

mi-no, et ipse te

-mm-

e- nfitri- et. y.Dum cla-mfi-

*-rii-i-s I

rem ad D6mi-num, exau-di-vit

1 :
vo- cem me- am ab his qui appro-pinquant *

mi- hi.

8.
s-
L-le-lu- ia. * ij.

-/!>
-r1- i

De-us ju- dex ju-


Dominica III. post Pentecosten. 329

P p m.
>
-^V

stus, i or- tis et p&-ti- ens : numquid i- ra- sce-


H s ft
1
^ S^3" |
1

tur * per singu- los di- es?

Ofiert. i j ^ - j ^ - T H J i a.*""

Pe- rent in te * omnes, qui no- ve-runt

no- men tu- um, Domi- ne : quo-ni- am non de-

Sv 9 " S * ^ ' # -

1

re- linquis quaeren- tes te : psfil- 1i- te

Do-mi- no, qui ha- bi-tat in Si- on :

quo- ni- am non est obli- o-ra-ti- 6- nem

p&upe- rum.
I
330 Dominica IV. post Pentecosten.

7n-|-,__a_LJj
Comm.

D I-co vo-bis, * gaudi- um est Ange-lis De- i super

8
uno pecca-t6-re paeni-t6nti- am agn-te.

Dominica IV. post Pentecosten.


Intr. -i =-+ 1 i
-*mt

JL# 0-mi-nus * il-lumi- n-ti- o me- a, et sa- lus


I
P Pa * fc
ii n B*

me- a, quern me- bo? D6-mi-nus de-f6n-sor


a-
- a f ^ i

vi- tae me- ae, a quo tre-pi-di- bo? qui tri- bu- lant

-Am A=^r*--; -

me in-1-mi-ci me- i, infirma-ti sunt, et


-4MH

ce- ci- d6- runt. PJ. Si consistant adv^rsum me castra: *

E n m
m m
"
m a a

non timebit cor me- um. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Graduale. Propitius esto. 107.
Dominica IV. post Pentecosten. 331

7. 8-
A m
-le-lfl-
L-le ia. * if.

JSf 1 i ] ^
us, qui se- des super thro-

rfi^V^ t T. S* *fl I 1

num, et ju- di- cas aequi- td-

a3
*** %:
tern : e-sto re-fugi- um p^u- pe- rum * in tri-bu-

*TTlfft
f. E^fe
la-ti- 6- ne.
Offert. 1
4- AH
" I '
L- lfi- mi- na * 6-cu- los me- os,
HMI- HHH

nequdndo obdor- mi- am in mor- te :


-HH HMH

ne- qudndo di-cat in-i- mi- cus me- us :


332 Dominica V. post Pentecosten.
s
- I ft .1 J - ' t . ...1Mt .. **F^P
Prae- v&- lu- i ad-ver-sus e- um.
Comm. ~m

D Omi-nus * firmam6n- turn me- um, et re-fu-

-H3-
gi- um me- um, et li- be- r&- tor me- us : De- us

me- us ad-ju- tor me- us.

Dominica V. post Pentecosten.


Intr. g-
4- "" 4- -ar
E X-dudi D6-mi-ne * vo- cem me- am, qua cla-md-
ir
$LZ=*:

VI ad t e : ad-j6- tor me- us e- sto, ne de- re- lin-


1
"Z
9 Jl i a r ^ PI
B
%
- *i
quas me ne- que despi- Cl- as me, De- us

S
ft-fl- Hi
r
sa- lu-td- ris me- us. Ps. D6-mi-nus il- lumi- n&- ti- o
Dominica V. post Pentecosten. 333
HI-
H a -
a a
me- a, * et sa-lus me- a : quern time-bo? G16-ri- a Patri.
g

E u 0 u a e.
Graduate. Protector noster. 108.

A
L-le- ia.

tit -M-
*Tt
7 . Do-mi- ne, in vir-

-frft-

tu- te tu- a laet&-


M i r
>

bi- tur rex : et

=3^1
su- per sa-lu- ta- re tu- urn exsul-t&-

bit * ve- he- men- ter.


Offertorium. Benedicam D6minum. 116.
334 Dominica VI. post Pentecosten.
Comm.
7
T T
- nam p6- ti- i * a D6- mi- no, hanc

W-ftar
re- qui- ram : ut inhd-bi-tern in do-mo D6mi-

A
J ft
m 6mni-bus di- 6- bus vi-tae me- ae.

Dominica VI. post Pentecosten.


Intr. -=-
2. gr -*- -

D O-mi-nus * for- ti-tfido pie- bis su- ae, et pro-

tector sa- lu-t&- ri- um Chri-sti su- i est:


a-
salvum fac popu-lum tu- um, D6mi- ne, et b6ne-
_ f-
Hi -
3
die he- re-di- te-ti tu- ae, et rege e- os

-^ a HI -

usque in sae- cu- lum./V.Ad te D6mi-ne clamdbo,


Dominica VI. post Pentecosten. 335

t --
De- us me- us ne si- le- as a me : * nequcindo td-ce- as a
-7+

me, et assimi-labor descendenti-bus in la-cum. G16-ri- a


5
H 1
1
Patri. E u 0 u a e.
Graduale. Convertere. 108.

^fr^ffr
A L-le- Id- ia. * if.

K\ j ri^
r. In te D6-mi- ne spe- r^i- vi, non confun-
- H -

dar in ae- ter-


-P-
num : in tu- a ju-sti- ti- a

li-be-ra me, et e-ri- pe me : incli- na ad me


e M-l

au-rem tu- am, acce- le- ra * ut e-ri-

B^Sfp,.
pi- as me.
336 Dominica VII. post Pentecosten.
Offertorium. PeYfice gressus meos. 79.
Comm.
e 4
Ircu- i- bo, * et immo-ld-bo in tabern&cu- lo
+
e- jus h6- sti- am ju-bi- la-ti- 6- nis : canta- bo, et

-*-
psal-mum di- cam D6mi- no.

Dominica VII. post Pentecosten.


Intr.
- m
-A-
mnes gen-tes *plau-di-te ma-ni- bus

J$3^VH*43 -mm-

ju-bi- 14- te De- 0 in vo-ce exsulta-1ti- 6-

a* 9 %-s
-- -- i

(
nis. Ps. Qu6-ni- am D6mi-nus exc61-sus, teiTi-bi- lis: * Rex ma-
S n . - . n~~ n

gnus super omnem terram. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. ft-
=3
v5 - HMI-

E-ni- te fi- li- i, * audi- te me: tim6-


Dominica VII. post Pentecosten. 337
S- "J_i_

rem D6rai-ni do-cSbo vos. J. Acc6-

+
di-te ad e-

Hife *

urn, et il-lumi-nd-mi- ni :
=^u
et fa-ci- es vestrae

S
3 !* t ^ ^
* non con- fundentur.

A^ L-le- lu- ia.

am
. Omnes gen- tes

pldu- di- te

Hi-

mi- ni- bus: ju-bi-l&-te De- o in

vo- ce * exsul-ta- ti- 6-nis.


338 Dominica VII. post Pentecosten.

Offert.
5- -..^S-^
-\
^=3=fc!
m
Ic- ut * in ho-lo-c<iu- sto a- ri- e- turn et tau-

ro- rum, et sic- ut in mil- li- bus agn6- rum pin-

gui- urn : sic fi- at sacn- fi-ci- um no-i B fl ! i

strum in conspe-ctu tu- o h6- di- e, ut

3ez^
ce- at ti- b i : qui- a non est conffi-si- o confi-

S. j/hJLH_i- . -Tj-
^AI
denti-bus in te Domi- ne.
Comm.
'Vr. i
Ncli- na * aurem tu- am, acc6-le- ra,

ut 6- ru-as nos.
Dominica VIII. post Pentecosten. 339

Dominica VIII. post Pentecosten.


Intr. g
1.

Usc6- pimus, * De- us, mi- se-ri-c6r-di- am tu-


mf* i
i

am in m6- di- o templi tu- i : se-cundum no-men

4
s=s
tu- um De- us, i- ta et laus tu- a in fi-nes

--

ter- r a e : justi- ti- a pie- na est dexte-ra tu- a.

-J- -m-

Ps. Magnus Domi-nus et laud^-bi-lis ni-mis : * in ci-vi-td-te


|t
B-^ai|! a *-
a

^
De- i nostri, in monte sancto e- jus. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.
Grad. g
5- ,fl 2a
a
E - stomi-hi * in De- um pro- te- ct6-
340 Dominica VIII. post Pentecosten.

rem, et in lo- cum re- fu- gi- i,

HHHI
t
H-
.I

ut sal- vum me fa-

zzt I jv*=^
ci- as. --us,
f. De- in te spe-ra-

vi : D6-mi-ne, non conffin- dar

*
in
i
aeter- num.

7. C 1 % ' '
1
1

A. L-le-lfi- ia. * if.

V-Ai m* m^ r > .

. Ma- gnus D6- mi- nus, et


_ _!

lau-dd-bi-lis val- de, in ci-vi-tfi-te

VJ
De- i, * in monte sancto e-jus.
Dominica VIII. post Pentecosten. 341

f
#
j
Offert. g-

0- pu- lum hfi- mi- lem * salvum fa- ci- es,

D6- mi- ne, et; 6- cu- los super-bo- rum


9*
m i *
1 M % ,
i i i

hu-mi-li- &- bis : qu6-ni- am quis De- us

praeter te, D6- mi- ne?


Comm. S 3~ HMHI 1
3. ',T4-

G Ustd-te * et vi-d6- te, qu6- ni- am su- k- vis

est D6mi- nus: be- &-tus vir,qui spe-rat in

e- 0.
342 Dominica IX. post Pentecosten.

Dominica IX. post Pentecosten.


Intr. =-
!

E Cce De- us * ddju-vat me, et D6-mi-nus

3tS
sus- cep- tor est ^i-nimae me- ae : averte ma- la

in-i- mi- cis me- is, in ve- ri-ta-te tu- a disp6rde

t=^(tn^=i=3:
il-los, pro-te-ctor me- us Domi-
' ne.M
- J

^. De- us in nomine tu-o salvum me fac: * et in virtu-te

eHr
tu-a ju-di-ca me. G16-ri- a Patri. E u 0 u a .e.
Grad. 5
5- : HMM

D
0-mi-ne*D6- mi-nus noster, quam

admi-ra- bi- le est nomen tu- um in u-ni-ver-


Dominica IX. post Pentecosten. 343
i
1 1 4 '% JL 7 J 4 ^ 1 pB - J 1
, BUB 1 1". ' [B 1 -
sa ter- ra! Y. Quo-ni- am e- le-

P , ! j 1 L 1^4 1*4 B
B i" it a - i ]
J BB 1 11
1
*A
. mm B 1"
J
v&ta est magni- fi-cenli- a
1
1 _
Vm ^Pl S ! Ibai
1 A \ ( J '
tu- a * super cae- los.
_ (- I1
2. 14 4 ft*# -
HC' i^xi 1 r*#
1
1

A
1 *. * 1

L-le- lu-ia. * if.


1 1
B
i

m n an** - a *
f. E-ri-pe me de in-imi-cis me- is,

. - -
4 Hinn p^4 1*4 - - ! yii^
'BB_ J
P1
|4

De- us me- us : et ab insurgen-


1
fi -Mm, W - i - j

Hi Sn^A B 1
' 7^ 3
ti- bus in me 4f li-

i
% ^*
KB B
Hi -f^J 1
? ' ? ^ . '
be- ra me.

Offertorium. Justitiae D6mini. 126.


344 Dominica X. post Pentecosten.
Comm. |i - j!
6.

u
i i f

UI mandfi- cat * carnem me- am, et bi- bit s6n-
5
i R n% j
I f ! PL* ^ i

gui-nem me- urn, in me ma- net, et e- go in


p
i
1 I i

e- o, di- cit D6mi- nus.

Dominica X. post Pentecosten.


Intr.
^=^=Fl
3*
D UM cla- m^-rem * ad Do- mi-num, exaudi- vit
HMI-

1
vo- cem me- am, ab his qui appro- pinquant
= Wl j WK-j

mi- hi : et humi- li- a- vit e- os, qui est ante sa6-

Hy
a
cu- la, et ma- net in ae- ter- num:ja-cta cogi-

^
td-tum tu- urn in D6mi- no, et ipse te e-
Dominica X. post Pentecosten. 345

nutri- et. Ps. Exudi De- us o-ra-ti- 6-nem me- am, et ne


HMMI-
D 3' '
desp6-xe-ris depre-ca-ti- 6-nem me- am : * intende mi-hi,

a: 3

et ex-ciudi me. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. g +
1.
- M -
-m-
Ust6-di me, *D6- mi- ne,

ut pu-pil- lam 6-cu- li :


+
t*r -P-
sub umbra a-Id- rum tu- &- rum


pr6- te-
h
^
me. J. De vul-tu tu- o

ju-di- ci- um me- um


346 Dominica X. post Pentecosten.

fll
prod-e- at : 6-cu- li tu-

vi- de- ant

*aequi- td- tern.

* S
Al L-le- lu- ia. *

fl-g8
l * r
S|Si*
. Te de-cet hyranus, De- us, in

^i==!===zzzf=t:- =*z^H
Si- on : et ti- bi red- de- tur
i
i1 a^ A .. i ut
' n 'J
1
'%i %
i
1 - 9 *i 1 S* i i
1
VO- tum * in Je- ru-sa-lem.

4i*ftF-
Offertorium. Ad te D6mine levdvi. 3.
Dominica XL post Pentecosten. 347
Comm. |
4-

A C-ce-pt&- bis * sacri- fl- ci- um ju- sti-

X" m
ti- ae, ob-la- ti- 6-nes et ho-lo-c&u- sta, su- per

al-t- re tu- urn, D6mi- ne.

Dominica XL post Pentecosten.


Intr.
5- - -

D E- us * in lo- co sancto su- 0 : De- us, qui

t! - -

inha- bi- ta- re fa- cit un-a-nimes in do- mo :

8~- HHh

ipse da-bit vir-tu- tern et forti- tu- di- nem

HI = -HiI | 1
Pw=^
B

pie- bi su- ae. Ps. Exsurgat De- us, et dissi-p6ntur

g-^-^,--"-^ -41-

in-imi-ci e-jus : * et fii-gi- ant, qui ode-runt e- urn, a


348 Dominica XL post Pentecosten.
H-i-ir

f&-ci- e e-jus. G16-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. g +

i N De- o * spe-r&vit cor me- um, et adjfl-

*+r*T > "4K


^
tus sum : et refl6-ru- it ca-ro me- a :
1
' 132^3^
et ex vo-luntd- te me- a confi-te- bor

il- li. J. Ad te, D6- mi-ne, cla-


fi t

n* n a ?***
m \ m
i
9

md-vi : De- us

me- us, si- le- as : ne disc6-


1 ""
*
j
J *A
1^
^
*r-
das * a me.
H =

rvs^i
\. L-le- lfl-ia.*y.
Dominica XI. post Pentecosten. 349

j s !kL!J__!_l.'_zi;J ^spg
Exsulta- te De- o adju-t6-ri no- stro,

HT

ju-bi-ld- te De- o Ja- c o b : stimi- te

psal- mum ju-cfindum * cum ci- tha-ra.

C aJ

Oflfertorium. Exaltdbo te. 90.

Comm. I -fr-JF
6.
iw-
H On6- ra * Do- mi- num de tu- a sub- stn-

ti- a, et de pnmi- ti- is fru- gum tu- a- rum :


1
Jj - T
IN I.
I i ' 1
ut imple- dn-tur horre- a tu- a sa- tu- ri-ta- te,
I 4
2
et vi- no torcu- IS- ri- a red- un- d^- bunt.
350 Dominica XII. post Pentecosten.

Dominica XII. post Pentecosten.


Intr. - 1 ,i . . rtrST^"
0 '

D E- us* in adju-to- ri-um me- urn in-

ten-de : D6mi-ne ad ad- juv&n- dum me fe- sti-na :


; |.
i
confundantur et reve-re- an-tur in-imi-ci me- i,

?=*=&,
qui quae-runt a-nimam me- am. Ps. A- vertantur retr6rsum

nr+ -FWa
et e-rube-scant, * qui vo-lunt mi-hi ma- la. G16- ri- a

h ^
Patri. E u o u a e.
Grad.
7
- S-Tfc.
a a l *prT
B Ene-di- cam * D6-mi- num

: . !^

in omni tempo- re :
Dominica XII. post Pentecosten. 351
a S^ '
> - m 1

i "i
i

semper laus e- jus

m 0- re me- 0.

4HW-

In D6-mi- no

laud&-bi-tur 4- ni- ma me- a:

udi- ant mansu-6-

HHh

^^ZZt
ti,

et Iae-t6ntur.

A-i L-le- lfi- ia. *


-k f

y . Do- mi ne De- us sa- lli-


352 Dominica XII. post Pentecosten.

r

tis me- ae, in di- e clamd- vi, et no-

cte * co- ram te.

Offert.
8.
-s-r
Re-c- tus est * M6-y-ses in conspectu

Do- mi- ni De- i su- i, et di-


xit. Pre-cd- tus est M6-y-ses in consp6ctu

TLJi

Do- mi- ni De- i su- i, et di- xit :


HHHR

Qua- re, Domi- ne, i-r4- see- ns in p6- pu-


i
i I
i
i

Jo tu- o? Par- ce irae t- nimae tu-


Dominica XII. post Pentecosten. 353


ae: memn-to Abraham, I-sa- ac et

-HHi

Ja-cob, qui-bus ju-rsti da-re terram flu-ntern lac

et mel. Et pla-c-tus factus est D-

r / ^ P* ~A7
mi- nus de ma-ligni-t-te, quam di- xit f-
i
fi m' _
P' rn % 2 n n 1 i^ a *
9 i ' '" it.
ce- re p-pu-lo su- o.
Comm. I
r_j - _i _
i

JL/ E fructu * -pe-rum tu- 6-rum, Dmi-ne, sa-ti- -bi-

i ' I
tur ter- ra : ut ed-cas panem de terra, et vi- num lae-

tft

t- fi-cet cor hmi- is : ut exh- la- ret f-

: A

ci-em in -le- 0, etpa-nis cor h-mi-nis confrmet.


354 Dominica XIII. post Pentecosten.

Dominica XIII. post Pentecosten.


. '
7.
l in
M
Espi-ce, *- mi-ne, te- stamn- turn tu- urn,
-4
j*-3- HHHI JS *J
et - nimas pupe-rum tu-- rum ne de-re-ln-quas in

Hi III

fi-` nem : exsr-ge D-mi- ne, etj- di-ca cau- sam

-Miaiai -

tu- am : et ne obl- visc- ris vo- ces quaern-

S
ti- um te. Ps. Ut quid De-us re-pu-lsti in fi- nem; *

e-flr
i- r-tus est fu-ror tu- us super oves pscu-ae tu- ae?

S_jv a " " ' 7 -

Gl- ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. g -M-
t
t
---
-l
R E- sp^i-ce, `* Dmi- ne, in testamn^tum
Dominica XIII. post Pentecosten. 355

tu- urn : et -ni- mas pupe- rum tu- -

frr
rum ne obli-visc- ris in

f~'
b f~'`^ \ \
fi- nem. . Exsrge Dmi-ne,

et j- di-ca

cau- sam tu- am : me-


-*- I

mor e- sto opprbri- i servo- rum


m

* tu- - rum.

m t
'v '
A L-le-l- ia. * ij\

r
faf[Vi- 11 a: tf ^

y. mi-ne, re-f-
356 Dominica XIII. post Pentecosten.

*= tt
gi- urn fa- ctus es no-

y.: i 3 I IJ " I J
bis a ge-ne- ra-ti- -

ne * et prog- ni- e.
` Jft '

Offert.

N te spe- r- vi * Dmi- ne : di-

* - HHl

xi : Tu es De- us me- us, in m- ni-bus

m
S 1 Hi
1
tu- is tm- po-ra me- a.
Comtn. j~
s t J - >
a X
A-nem de cae- lo * dedsti no- bis, D6- mi-

HI MM-

=
ne, habntem omne de- le-cta- men- turn, et omnem
Dominica XIV. post Pentecosten. 357

V =l -fl
sa-p- rem su- a- vi- t- tisf.

Dominica XIV. post Pentecosten.


Intr. g

* " f l I- 1 |-
Ro- t- ctor no- ster * -spi-ce, De- us, et

rspi-ce in f- ci- em Chri- sti tu- i: qui- a

me- li- or est di- es u- na in tri- is tu- is


1
i -
a \.
--
?
su- per mil- li- a. / j. Quam di- lcta tabern-
p
S m m
fli d

cu-la tu- a, D6mi- ne virt-tum! * concu-pscit, etd- fi- cit


g T-+-
1 **1
-nima me- a in tri- a Dmi-ni. Gi- ri- a Patri.

E u o u a e.
358 Dominica XIV. post Pentecosten.
Grad
C *-ini ' rrti
s
B 0- num est * conf- de- re in Do- mi- no,
+ l =A,
a ru.
quam conf-de- re in hmi- ne.

l --
i
i -
. Bonum est

spe-r-re in D-mi-no, quam spe-r-

re *in princ- pi-bus.

=a H^!

A
L-le-l- ia. * if.
I _

. Ve-n- te, exsult- mus Do- mi- no :

_#s - ^J
H-V a* s
ju-bi- l- mus De- sa-lu-t- ri
Dominica XIV. post Pentecosten. 359

i
no- stro.

Oflfert I H-fM-
8

I Mmt- tet * An- ge-lus Do- mi- ni

ft*;
= M

in circ- i-tu ti-mn- ti- um e- um, et


1 1 i

s 9',r V
' i'
yL
1
I% ! P V >
i
e- r- pi- et e- os : gu-st- te et
HMMI-
--

vi- d- te, qu-ni- amsu-- vis est


tsft i,
D- mi- nus.
Comra.
? -
Ri-mum quari- te * regnum De- i, et mni- a

izi: i ftr
adji-ci- ntur vo- bis, di- cit Dmi- nus.
3<5o Dominica XV. post Pentecosten.

Dominica XV. post Pentecosten.


Intr. | . j I |j=-
f p .
I r N- d- na, * D6- mi- ne, aurem tu- am ad me,


et ex- udi me : salvum fac servum tu- urn, De- us

lr T~,T
jy- -dV
' ! |
me- us, spe- ran- tem in te : mi- se- r- re mi-hi, Do-
6
fr ii r * -
l= =
mi- ne, qu-ni- am ad te clam- vi to- ta
e

di- e. Ps. Lae-t- fi-ca -nimam servi tu- i : * qu-ni- am
H
l -

ad te, Dmi-ne, -nimam me- am leva- vi. Gl6-ri- a

l
m
ft
Patri.
Grad. g
u

i &
o u a

M-HMl
e.
. rv H
B O-num est * confi- t- ri Do- mi-
Dominica `XV. post Pentecosten. 36i
1
- g i^

no : et psl-le-re no- mi-ni tu- o,
J -
1 I \m | m
^v
i
Al-ts- si-me. y . Ad

n' *

* * PmM *
1 # 1 R 1 1 *l
p 1 1
annunti- an- dum ma-ne
M

? i l IB

mi- se-ri-cr- di- am 1tu-


a A ' ' *\ \
1 ] l a i # #
am, et ve-ri-t-tem tu- am
j
n
i i |A n
i . i i
11
* per no- ctem.
l a *
7 g:
Ti-fi
-a - ' :fir
A 1
Lle-l- ia. * ij.

G
m ' J i## f\ 4p-% '
"B_
T" I
y . Qu-ni- am De- us ma-
_ _ 1 -^ ._ r a
J IJI 3S i %i" flj/IS * , 1
-fc- d

gnus D- mi- nus, et Rex ma-
Dominica XV. post Pentecosten.
Siifl- : 3M m +
* "tel )*-=W

gnus super - mnem


1
1% 1L
i
1

* ter-ram.
Offert.
III

E Xsp- ctans * exspect- vi Dmi- num, et re-

g A - ^ -=-+
HI - C=l
sp- xit me : et ex-au-d- vit depre-ca- ti-

HMl

- nem me- am, et imm- sit in os

me- urn cn-ti- cum novum, hymnum De- o

no- stro.
Comm.

A- nis, quern e- go d- de-ro, ca~ro


Dominica XVL post Pentecosten. 363me- a est pro sa- cu- li vi-

HviV M
ta.

Dominica XVI. post Pentecosten.


Intr.
8. M * 1 l-Hf

M I-se- r- re mi-hi * Do- mine, qu-ni-


1
_ i_
am ad te

^ v . -
'? 1a
clam- vi to- ta di- e : qui- a tu Dmi-

s ^ - ? n a ra-i-*- M<^
ne su- - vis ac mi- tis es, et co-pi- - sus in

HHMI
3
mi-se-ri-cr- di- a -mni- bus invo-cnti-

W ^ a a
bus te. Pi. Incl-naDmi-ne aurem tu- am et exudi me : *

qu-ni-am in-ops et pau- per sum ego. Gl-ri- a Patri.

u 0 u a e.
364 Dominica XVI. post Pentecosten.
Graduate. Timbunt gentes. 71.

1.

Al L-le- l- ia. * if.

r te D-
J. Cant-

1 .RAJ
mi-no can- ti- cum no-

a mi-ra- b- li- a fe- cit

D-mi- nus.

Offert.
6. M -M- t\l `\l m d-^
D ai
Otni- ne, *inaux- li- urn me- um rspi- ce :

a aJ
con- fundntur et reve-re- an- tur, qui quae- runt -i-

S: fl^ri < ap4* *


U
Ji r\% nri*''*
mam me- am, ut u- fe-rant e- am :
Dominica XVII. post Pentecosten. 365
-I _ _
- -M-

ai
Dmi- ne, in aux- li- um me- um rspi- ce.
Comm.
8 E l +
_

D O-mi-ne, * memo-r-
-
bor jus-
-
ti- ae tu- ae

so- l- us : De-us, do-cu- -sti me a juvent-

*4
te me- a, et usque in se-n- ctam et s- ni-

I
um, De- us, ne de- re- lnquas me.

Dominica XVII. post Pentecosten


Intr. --
1.

Ustus es *Dmi-ne, et rectum ju-d- ci- um

:=
tu- um : fac cum ser-vo tu- o se-cndum mi-se-ri- cr-
- 3

di-am tu- am. >.Be--ti immacu-l-ti in vi- a : *


366 Dominica XVII. post Pentecosten.
Hi - == -
-a- - < -
qui mbu-lant in le- ge Dmi- ni. Gl-ri- a Patri,

-? -
E u o u a e.
Grad. i
i. '
---
E-- ta gens, * cu-jus est Do- mi-nus

tit
De- us e- - rum : p- pu- lus, quern
1
S


1
li
| r. m . t
e- l- git Do- mi-nus in he-re-di-

r
t- tem si-bi. J. Verbo Do-

mi- ni cae- li firm- ti


tflteME sj===^
V*ftn
sunt : et sp- ri-tu 0- ris e-jus
1-

0- mnis virtus * e- - rum.


Dominica XVII. post Pentecosten. 367

7
+*r
AT Lie- l- ia. * ij.
-l
\=^=
. Do- mi-ne, ex-udi
HIMHl-

o-ra- ti- -
S
netn

' ^"

me- am, et cla-mor me- us* ad te v-ni- at.'

[u
Ofifert.
4
'
o r-
i i

vi * De- utn me- um

`*i
e- go D-ni- el, di- ces : Exu- di, Dmi-
^3Z^=j
* r*
--
ne, pre- ces ser- vi tu- i il-lmi- na f- ci- em

l HHHHH

tu- am su- per sanctu- - ri- um tu- um :


S i-F"-' . b ->.- T +-

et pro-p-ti- us in-tn- de p- pu-lum istum,


368 Feria IV. Quatuor Temporum Septembris.
5_ m Z i

-s-ar-1--5"
super quern invo- c- turn est no- men tu- um,

l 3fl,

De- us.
Comm. + +
2
<X^^
V O-v-te, * et rd-di-te Dmi- no De- o ve-stro,
IZZZZZ^ZTi=r3ZIIlAl T ~ ^
=
o-mnes qui in cir-c- i-tu e-jus ar- tis mne- ra : ter-

r-bi- li, et e- i qui aufert sp-ri-tum prn- ci-

pum : terr- bi- li a- pud omnes re- ges ter- rae.

Feria IV. Quatuor Temp. Septembris.


Intr. + =
6. i a
Xsul- t- te De- o * adju-t- ri no-stro

I I I I -A-==J
ju-bi- l-te De- o Ja- cob : s-mi-te psal- mum ju- cn-
Feria IV. Quatuor Temporum Septembris. 369

\ A
-l
dum cum c- tha- ra : c- ni-te in-- ti- o mensis tu- ba :

Ls^==_zrrS -

qui- a praecptum in Is-ra- el est, et ju-d- d- um

S. A* S

De- 0 Ja- cob. Ps. Testi-m-ni- um in Jo-seph p-su- it


i'\
1 H--m- 1 . " * i i
r*
E
il-lud, cum ex--ret de terra Aegpti : * linguam, quatn non


b=: -=m- -l^H " '
nve-rat, aud-vit. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
Post Lectionem.
Grad. i
a
5. r
v j uUis
s sic- ut Do- mi-nus * De- us no- ster,

qui in altis h-bi- t a t : hum- li- a rspi- cit in cae-

lo et in terra? J. Ssci-

Hl
-^
tans
370 Fena VI. Quatuor Temporum Septerabris.
ii 1 L " J" P 1
H PL
IkfL #
r
a ter- ra n-o- pern, et de strco-re

1
. -
' **r\
- ri-gens * pu- pe-rem.
Post Epistolam.
Graduale. Beta gens. 366.
Offertorium. Meditbor. 114.
Comm. i '
8. fli-i-i t~ :

Om- di-te * pngui- a, et b-bi- te mul- sum,

et mtti-te partes e- is qui non praepa-rav-runt si- bi :

s
sanctus e-nim di- es Dmi-ni est, no-l-te contri-st- ri :

a * . s -a -' mA m A *
i

gudi- um t- e-nim Dmi-ni est forti-t- do no-stra.

Feria VI. Quatuor Temp. Septembris.


Introitus. Laettur. 146.
Graduate. Convrtere Dmine. 108.
Offertorium. Bnedic nima mea. 105.
Comm.
2.

A U-fer a me * opprbri- tm et contmptum.


Sabbato Quatuor Temporum Septembris. 37i
H i i
& -ft-1 JjL-i: ! r. a--^f-i- . i
I
i
qui- a man-d-ta tu- a exqui- s-vi, Dmi-ne : nam et

< A i
-a-*-3V-^
te- stim-ni- a tu- a me-di-t- ti- o me- a est.

Sabbato Quatuor Temp. Septembris.


Intr. = \
- > -M-
2. 1
JL-B-.
V E-n-te, * ado-r-mus De- urn, et pro-ci-d-

-*M- 1
- L

mus ante Do- mi- num : plo- r- mus ante e-

*-

um, qui fe-cit nos : qui- a i- pse est Dmi- nus

De- us no- ster. Pi. Ve-n- te, exsul-tmus Dmi-no : *

Vr -F
ju-bi-lmus De-o sa-lu-t-ri nostro. Gl-ri- a Patri.

bit
E u 0 u a e.
372 Dominica XVIII. post Pentecosten.
Post primam Prophetiam, Graduate. Proptius esto. 107.
Post secundam Prophetiam, Graduate. Protector noster. 108.
Post tertiam Prophetiam, Graduate. Convrtere. 108.
Post quartam Prophetiam, Graduate. Dirigtur. 109.
Post quintam Prophetiam> Hymnus. Benedctus es. 16.
Post Epistolam, Tractus. Laudte Dminum. 110.
Offertorium. Dmine Deus. 110.
Comm. +
8. 1

M Ense spti-mo * fe-sta ce- lebr-bi-


r
+
tis, cum in

l=r f mm
mm flim - . ' ->r* 3 . 1
ta- bern-cu- lis ha-bi-t-re f-ce-rim f- li- os Isra-


jrU " m 9 1
`* m
el, cum ed-ce-rem e- os de terra Aegpti, ego Do-
.|
iftp

mi-nus De- us ve- ster.

Dominica XVIII. post Pentecosten.

D A pa-cem, * Do- mi- ne, sus- ti-nnti-bus


t-iri -mm-
`M I .|J
te, ut proph-tae tu- i fi- d- les in-ve- ni- ntur :
Dominica XVIII. post Pentecosten. 373
b
*ttr
ex-u- di pre- ces servi tu- i, et ple-bis tu-

- m-

ae Is- ra- el. P. Laet-tus sum in his quae dicta sunt

l 7 "r
--

mi- hi : * in domum Dmi- ni -bi- mus. Gl-ri- a Patri.


V ~\ -J V \ \
mh

E u 0 u a e.

Graduate. Laettus sum. 139.

1.

A L- le* l- ia. * ij.

Y^" A-U
. Ti- me- bunt gen- tes
I

no- men
V, f`s
tu um, Do-mi- ne: et 0-

^
mnes re- ges ter- rae gl-
374 Dominica XVIII. post Pentecosten.

-Mh= ft
a *
ri- am * tu- am.

Offertl
T rT.

Ancti- fi- c- vit * M- y-ses alt-re


Dmi- no, fe-rens su- per il- lud ho- lo-
-*m- > *ft m m m i
-K
cu- sta, et mmo- lans v- cti- mas : fe-cit sa-

t3 -Ht-

cri- f- ci- urn vesper- t- num in o-d-rem su- a-

vi-t- tis D- mi-no De- o, in conspe-


w
"If pi. 5 |4-
s 1
li r'^
-4- -A- =-
ctu fi- li- -rum Isra- el.
Comm.
a
4 g-^-r fL^-i^--
Olli-te h- sti- as, * et intro- - te in -
Dominica XIX. post Pentecosten. 375

^
:E
tri- a e- JUS : ad-o-r- te D-mi- num in au- la
j
i U

sancta e- jus.

Dominica XIX. post Pentecosten.


Intr.
4 ,.ft. s<V
A- lus p-pu- li * ego sum, di- cit

ft**ft
Dmi- nus : de quacmqu tri- bu- la- ti- - ne
-

fl 1^
"-N %l
clamve- rint ad me, exu- di- am e- os :
6 rz i
FII:

et e-ro il-l- rum Dmi- nus in per- p-


- a |-
=t
tu- um. Ps. Attndi-te ppu-le me- us le-gem me- am
5
(i a * * * f
incli-n-te aurem vestram in verba o- ris me- i.


a
G16- ri- a Patri. E u o u a e.
Graduale. Dirigtur. 109.
376 Dominica XIX. post Pentecosten.

17. n" \
A L-le-l- ia. * if. J. Confi- tmi-

Mil
ni Da- mi-no, et invo-c- te nomen
I I
^ m
rn
m l"!|n B. %
e- jus : annunti- - te inter gen-
-+
--%:
tes * -pe-ra e- jus.
Oert.
8. e \

I ambu-l- ve- ro * in me- di- o

^=t2
tri- bu- la- ti- - nis, vi- vi- fi-c-

^3+
bis me, D6-mi- ne : et super i- ram
i # _ B*JL
i
. 9 ^
1
IB
in-i- mi- c- rum me- 6- rum extn-

des ma- num tu- am, et salvum me


Dominica XX. post Pentecosten. 377
" H'IV^MM>.
fe- cit dxte-ra tu- a.
Comm. 7-+-

5 P ' - t, ^ A = . "?
U mandsti * mand- ta tu- a custo- d-

iv < "
- m-
ri ni-mis : -ti-nam di- rigntur vi- ae me- ae,

ad cu-sto- di- n- das ju-sti- f-ca- ti- - nes tu- as.

Dominica XX. post Pentecosten.


Intr. g- - tf-f*
o -mni- a * quaefe-csti no- bis, Do-mi- ne, in

t-*<- -M-

ve- ro ju-d- ci- 0 fe- c- sti, qui- a pecc- vi-

-
? i
mus ti- bi, et mand-tis tu- is non obe-d-vi- mus :
H flr
^
i. '
sed da gl-ri-am n-mi-ni tu- 0, et fac no-
378 Dominica XX. post Pentecosten.

bis- cum se-cn- dum multi- t- di- nem mi- se- ri-cr-

~ftnftr
di- ae tu- ae. Ps. Be- - ti imma-cu-l-ti in vi-

a : * qui mbu-lant in le- ge Dmi-ni. Gl-ri- a Patri.

t
E u o u a e.

Graduate. Oculi omnium. 314.

ftr-i
J\ L- le> l- ia.

3=
*
> / P i%
. Pa- r-tum cor me- um, De- us, pa- r-


-fcri
turn cor me- um: cant- bo, et psal- lam

ti- bi gl-
Dominica XX. post Pentecosten. 379
H +

r a'%VL
n- a * me-

7^X
Offert
%
8% J
U-per flmi- na 'Baby-

:Tlv v
l- nis, il- lie s- di- mus, et fl- vi-

mus, dum re-corda-r- mur tu- i,


1 rt _ -


Si- on.
Comm. 5
4 Z

M Emnto * verbi tu- i servo tu- o, Dmi- ne

in quo mi-hi spem de-d- sti : haec me conso- l-ta


1 .
* - -' <
A . . _.
a
_L_L " a ..._.
est in humi- li-t- te me- a.
38o Dominica XXI. post Pentecosten.

Dominica XXI. post Pentecosten.


Intr. g I

N vo- lunt-te tu- a, *Dmi- ne, u-ni- versa

1 1
5* S a1*
' 1 1
sunt p- si- ta, et non est qui pos- sit re-si-

l
ste- re vo- lunt-ti tu- ae: tu e-nim fe-c- sti
1
J J
- ' a" \
6mni- a, caelum et terrain, et u- ni- versa

` n.
quae cae- li mbi-tu conti- nntur :

g -41UMI-

Do- mi-nus u- ni- vers- rum tu es.


--
p, 3 - -

Ps. Be- -ti immacu-l-ti in vi- a : * qui mbu-lant in

K-, -- --
^^.. >
lege Dmi-ni. Gl- ri- a Patri. E u o u a e.
Dominica XXL post Pentecosten. 381
Grad . a l ^ _ ^ <_
2.
- * - * =

D 0-mine, *re-f- gi- urn fa- ctus es


* f
M-

no- bis, a gene-ra-ti- -

'

ne et proge-m- e.

n
A
*B 1 fU , m

V 1
i I 1 l 1
y . Pri- squam mon-

1 J " i%a V. r ' >1^ r 4 i '


< .9.4 *.
"

tes f- e-rent, aut forma-r-tur


*
i i L ru 1 t t 1

ter- ra et orbis : a sa-


1 1
1
\ A
' 7
cu-lo, et in sa-cu-lum
J* tu es

De- us.

2. -M-

L- le- l- ia. * ij\


382 Dominica XXI. post Pentecosten.

jarb * i
. In x- i- tu
^pfl^
f~
Is- ra- el ex Ae- gpto, do-mus

3 fr *jVfV 14 .. ~l-
Ja- cob de p- pu-lo * brba-ro.

Offert.
J> : l - ' N ytfl s*
V IR e- rat in ter- ra nmi- ne Job,

, . />==ZA
-F^-U}
sim-plex et re- ctus, ac ti-mens De- um : quern

G JK Pi % 1 9 * s
J ft
Sa- tan p- ti- it, ut tent- ret: et da-ta est e- i
, kJ 1 r-i : 1

pot-- stas a Dmi- no in facult-te et in

i :
carne e- jus : perdi-dtque o-mnem substnti- am
Dominica XXII. post Pentecosten. 383

-J/J div >:


ips- us, et fl- li- os : car-nem quo- que
-+
1 *f a f^ V if
V
i .

e- jus gra-vi l- ce-re vulne- r- vit.


Comm. S I
1. a

i z N sa-lu- t-ri tu- o * -nima me- a, et in verbum

A rtr
tu- urn spe- r- vi : quando f-ci- es de persequnti-bus
b HI I i I

me ju- d-ci- um? in-qui perse-c-t sunt me, djuva

l -=-f

' ii
me, D6mi- ne De- us me- us.

Dominica XXII. post Pentecosten.


Intr.
3 3
I in- iqui-t-tes * observ- ve- ris D6-mi- ne,
I ,
trrtH ^ ' i
D6mi-ne quis sus- ti-n- bit? qui- a apud te pro-pi-
384 Dominica XXII. post Pentecosten
s Tftnr^T3=
ti- - ti- o est, De- us Isra- el. Ps. De
-tH

pro-fndis clamvi ad te Dmi-ne: * D-mi-ne exudi

' " \\` a:


vo-cem me- am. Gl-ri- a Patri. E u 0 u a e,

1.
E C- ce * quam bonum, et quam ju-cn
- H -

dum ha-bi- t- re fra- tres in u- num!

--
f=^*
. Sic-ut unguntum

. , ,3y"fl"Ml,rr3
in c-pi-te, quod de-scn- dit in

bar- bam, bar- bam * A- a- ron.


+
Dominica XXII. post Pentecosten. 385
i
5 w 1 mA i
1. r* 1 i#
i
A Lie- l- ia. * ij.

y . QU ti- ment Do-


b

mi-num, spe- rent l
in e- 0: ad-

7*rrfir tor et pro- t-


j- ctor
I

-
S=JS
* e- - rum est.
Offert. g-
1. A

R E- cord- re me- i, * Do- mi- ne, omni

WT -Mti
pot-ent- tu- i do-mi- nans : da serm-nem

I V-4H

re- ctum in os me- urn, ut pl-ce- ant

4%
ver- ba me- a in consp-
386 Dominica XXIII. post Pentecosten.

n/yri
6
ctu prnci- pis.
Comm,{-
8.
T**ET -S-L
E - go clam- vi, * qu-ni- am exaud- sti me

:PL=
De- us : incl-na aurem tu- am, et exu- di

l
ver- ba me- a.

Dominica XXIII. post Pentecosten.


Intr.
- -

D f
I- cit Do- minus : * Ego c- gi-to

co- gi-

ta- ti- -nes pa- ds, et non afHi- cti- -

"
.-1. .T'
nis : invo-c- bi- tis me, et ego exu-di- am
Dominica XXIII. post Pentecosten. 387

Hi HHl i
vos : et red-cam capti-vi- t-tem ve- stram de

fly >: -w^~^i


cunctis lo- cis. P J . Be-ne- di-xsti Dmi-ne terrain

HI-
tu- am: * avertsti capti-vi- t- tern Ja-cob. Gl-ri- a Patri.

m " *
-!M!
E u 0 u a e.
Grad.
7. i M -

I-be- rsti nos, *D- mi-ne, ex af-fli-

f^ri-7-a ^3 ^ _ L :
gnti-bus nos : et e- os qui nos od-

=F*+-
runt, con-fu- d- sti. J. In De-
..
\., HHHf
' Vv '
T"
T^

laud-bimur to- ta di- e, et


388 Dominica XXIII. post Pentecosten.

-A-
a
n-mi-ni tu- o confi-t- bi- mur * in sa-

cu- la.

7 a
f
L-le-l- ia. * if.

i*"t
M iK
De pro-fn- dis

H-
clam- vi ad te, Dmi- ne : D-

l*-~- *===i=*
mi-ne ex-udi *vo- cem me- am.

E pro-fn- dis * clam- vi ad te,

5 M

Dmi- ne: Do- mine ex-u- di o-ra- t- 6-


Dominica XXIII. post Pentecosten. 389

, [],i l
W-H
nem me- am :

de pro-fn- dis clam- vi ad te, Dmi- ne.


Comm. Sk`5TZ NftTT+
1.

A"1 - men di-co vo- bis, * quidquid o-rntes p- ti- tis,

-l -
cr- di-te qui- a acci-pi- - tis, et fi- et vo- bis.

In Dominiea XXIV. t reliqui$, siplures XXIV.fuerint Domi-


nicae post Pentecosten^ Introitus Graduate, Offertorium et Commu-
nio semper dicuntur ut in Dominica vigesima tertia.
PROPRIUM
SANCTORUM
FESTA NOVEMBRIS.
29. In Vigilia S. Andreae Apostoli
Introitus. i.
e _-*--
0- MI-NUS * se-cus ma-

~a-sMt-
*

Ga- li-la- ae vi- dit du- os

ru J?
fra- tres, Pe-trum et Andre- am, et vo-c-vit e-
e
-
y
os : Ve-n- te post me : f-ci- am vos f- e- ri

pisca- to- res h.6mi- num. Ps. Caeli enrrant gl-ri- am


Festa Novembris. 29.
7t

De- i : * et -pe-ra mnu- um e-jus annnti- at firma-

l
4HHl- -a- !
men- turn. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. s l B"
2.
, ,

IN I- mis * ho-no-r- ti sunt ami- ci


+i
*a v JTV
tu- i, De- us : ni- mis confort-

tus est princi-p- tus e- - rum.

^a
. Di- nume- r-bo e-
-ifr*K-Ti
*
os : et su- per

a-r- nam * multipli- ca-

bn- tur.
Offertorium. Gloria et honre. [2].
392 Festa ]Movembris. 29. 30.
r*nmn-i -
tomm. "-
8. 8
1

JL
m m

1 'K
MJ*


J

cit Andre- as * Sim- ni fratri su- 0 :


1
m 3 A ijjj S j
E i '
i. '
Inv-nimus Mess- am, qui d- ci- tur Chri- stus : et

. 3
fl a
i 9 I^JI

addxit e- urn ad Je-sum.

Eadem die. S. SatuTiiini Martyrs.


Missa. Laetbitur Justus. [12].

S. ANDRE APOSTOLI.
Introitus. 2.

IHI autem*ni- mis hono-r-ti sunt


HI -

am- ci tu- i, De- us : nimis confort-tus est prin-

: , Jr
.:, ! .
8
ci-p- tus e- - rum. P. Dmi- ne probsti me, et cogno-

=t
vsti me : * tu cognovsti sessi- 6nem me- am, et re-sur-
Festa Novembris. 30. 393

I I -= = * H
7
`* fkVi-gg . -Rr^
recti- -em me- am. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. 1
S
5
Onst- tu- es e- os * prn-ci-pes
a J
ft I>MJ,!L.JV
r*^i*
su- per omnem ter- ram : me-

mo- res e- runt n- mi- nis tu- i, Do- mi- ne.


: f

J. Pro p-

i -m=-
^^
tri-bus tu- is na- ti sunt ti- bi

A

li- i : proptr- e- a ppu- li

HIm-

confi- te-bntur * ti- bi.

I.
A *^,.
T4
s-" i
Lle- l- ia. * ij\
394 Festa Novembris. 30.

\f*L A J. Di- l- xit

-fl =1 = lH
Andre- am D6- mi- nus in o- do-

I" HI *

rem * su- a- vi- t-tis.

1A 74 B?

Offert. g ^-s

M I- hi *au- tern ni- mis hono-

_-m J= t . 2

r- ti sunt ami- ci tu- De-


.1
-*-
HMMI
--
M- M-

us : mmis con- fort- tus est


1 b m Z
I s
A 3^ '
prin- ci-p- tus e- - rum.
Festa Decembris. 2. 3. 395
Comm. S lt
i
v 8.
E-n-te post me : f-
^ -
ci- am vos
-m-
pisca-t-

t 5=t i
res hmi- num : at il-li, re-lctis r-ti- bus et

na- vi, se-c-ti sunt Dmi- num.

FESTA DECEMBRIS.
2. S. Bibianae Virginis et Martyris.
Missa. Me exspectavrunt. [55].

3. S. Francisci Xaverii Confessoris.


Intr. 5
s r
Oqu-bar * de testim-ni- is tu- is in con-

HHl- *L A -

spctu re- gum, et non con- fund- bar : et me-di-t- bar

g-dM HIwh-

a
in mand- tis tu- is, quae di-l- xi ni- mis.

- -

Ps. Laud-te D6minum omnes gentes, laud-te e- um omnes


396 Festa Decembris. 4.
i
'
,
ppu-li : *qu-ni- am confirm-ta est super nos mi-se-ri- cr-
1


di- a e-jus, et v-ri-tas Dmi-ni maet in aetrnum. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
Graduale. Justus ut palma. [42].
Alleluia, alleluia. J. Betus vir qui suffert. [43].
Offertorium. Vritas mea. [44].
Communio. Betus servus. [45].

4. S. Petri Chrysologi
Episc, Conf. et Ecclesie Doctoris.
Introitus. In mdio Ecclsiae. [38].
Graduale. Ecce sacrdos magnus. [32].
Alleluia, alleluia. J. Tu es sacrdos. [33].
Offertorium. Justus ut palma. [41].
Comm. s =I
7 8 : j S a
D O-mi-ne, *quinque ta-ln-ta tra-di-d- sti mi-

>: 1 \
hi : ecce - li- a quinque super-lu-cr- tus
k pL 3=jPi*A m

lrz
sum. Eu- ge serve fi-d- lis, qui- a in pauca fu- -sti
Festa Decembris. 5. 6. 7. 397399

fi-d- lis, supra multa te const- tu- am, in-

tra in gu- di- urn Do- mi-ni tu- i.


Eadem die.
S. Barbarae Virginis et Martyris.
Missa. Loqubar. [51].

5. S. Sabbae Abbatis.
Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

6. S. Nicolai Episcopi, Confessoris.


Introitus. Sttuit. [3].
Graduale. Invni David. [3].
Alleluia, alleluia. J. Justus ut palma. [49].
Offertorium. Vritas mea. [6].
Communio. Semel jurvi. [6].

7. S. Ambrosii
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Introitus. In mdio Ecclesiae. [38].
Graduale. Ecce sacrdos magnus. [32],
Alleluia, alleluia. J. Jurvit. [37].
Offertorium. Vritas mea. [6].
Communio. Semel jurvi. [6].
Die 8 Decem>ns.

IN CONCEPTIONE
IMMACULATA
B. MARI VIRGINIS.
Introitus. 3.
s !* I ,

AUDENS gaud- bo * in Do- mi-


^*^=
et exsult-bit - nima

HHl-

me- a in De- 0 me- 0 : qui- a ndu- it me

C %P.ft \ m S -^-" ' -= "-


vestimn- tis sa-l- tis, et indumn-to just-
Festa Decembris. 8. 401

a
ti-ae cir-cm-de-dit me, qua-si spon- sam orn- tarn
*-l1-

mo-n- li-bus su- is. Ps. Exaltbo te, Dmi-ne, qu-ni- am

`==*
js=s
3*
susce-pi-sti me : * nee de-lectsti m-imi-cos me- os super
m


3 ( i i

me. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.


Grad. l
5 *- M J*^
-

B
- &

Ene- d- eta es tu, * Virgo Ma- r- a,


5
a Domino De-o excel- so, prae

mni- bus mu-li- - ri-bus su-per ter-ram.

fe
.Tu gl- ri- a Je-r-

V-P
sa- lem, tu laet- ti- a Is- ra- el, tu
402 Festa Decembris. 8.

nt
ho-no- ri- fi- cnti- a p-pu- li * nostri.
1 1

MA

L- le- l- ia. * ij.

/I va
ta pulchra es, Ma-

A
r- a: et mcu-la o- ri- gi- n-

in

lis non est in te.

/ Missis voiivis post Septu ages imam, omissis Alleluia et


^* sequentiy dicitur :
Tract a
6 fa %
]
8. p PI a a a
Undamnta e- jus * in mn-ti-bus

san- ctis : d- li-git Dmi-nus portas


Festa Decembris. 8. 403

Sa n. a
Si- on super -mni- a tabern-cu-

c ,h ' f
la Ja- cob. y. Glo-ri- - sa dicta sunt de

' '

te, c- vi- tas De- i.

. Ho- mo na-tus est in e- a,

bz=t
et ipse fun-d- vit e- am * Al- ts-si-

mus.
Ternpore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur

IES5 L- le- l-ia. * if.

-'%PPY f *

' ? p. 3 '
ri- a Je-r- sa- lem, tu laet-ti- a
404 Festa Decembris. 8.

Is- ra- el, tu ho-nc-ri- fi-cn-

4HHl-

ti- a p- pu- li * no-stri.


i l-
F
Alleluia, y. Tota pulchra es, supra, 402.
Offert. i ' a
> 'W^IW:IMK_J
ve * Ma- r- a, gr-
l
^
ti- a ple- na : D- mi-nus
l
te- cum : be-ne-d- eta tu in

mu-li- - ri-bus, alle- l- la.


Comm. I
8.
-l
mm A i a- i

G Lo- ri- - sa * di- eta sunt de te, Ma-r- a


.^i_!:^
l- * . av
= a Z^_

qui- a fe-cit ti- bi ma- gna qui pot- ens est.


Festa Decembris. 10. n . 13. 405

10. S. Melchiadis Papae et Martyris.


Missa. Si dligis me. [21].

11. S. Damasi I. Papae et Confessoris.


Missa. Si dligis me. [2 1 ].

13. S. Luciae Virginis et Martyris.


Introitus. Dilexsti justtiam. [60].
Graduate. Dilexsti justtiam. [52].

8.
A
a
L- le- l- ia. ij. J. Dif-

:I
f- sa est gr- ti- a in l- bi- is t-

is : proptr- e- a be-ne-d-xit te De-

-HMI
v " ^ y d
us * in aetr- num.

3 * J *

Offertorium. Afferntur regi. [54].


Communio. Prncipes persecti sunt. [68].
4o6 Festa Decembris. 16. 21.

16. S. Eusebii
Episcopi et Martyris.
Missa. Sacerdtes Dei. [7].

21. SANCTI THOM


Apostoli.
Introitus. Mihi autem. 392.
Graduale. Nimis honorti sunt. 391.

Ar
* *

L- le-l- ia. * if. J. Gau-

d- te ju- sti in Do- mi- no : re-

ctos de- cet * col- laud- ti-

o.
Offert. g- = HMl
a
a%
N o-mnem ter- ram * ex- -

Mm- HHHl
, a

vit so- nus e- - rum : et in fi- nes or-


Festa Januarii. 14. 15. 407

bis ter-rae verba e--rum.


Comm. S \

It- te * manum tu- am, et cognosce lo-ca cla-v-

rum: etno-li esse incr-du-lus sed fide- lis.

FESTA JANUARII.

14. S. Hilarii
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Missa* In mdio Ecclsiae. [38],

Eadem die.

S. Felicis Presbyteri et Martyris.


Missa. Laetbitur Justus. [12],

15. S. Pauli primi Eremitae.


Introitus. Justus ut palma. [45].
Graduale. Justus ut palma. [42];
Alleluia, alleluia. . Justus germinbit. [40].
Offertorium. In virtte tua. [46].
Communio. Laetbitur Justus. [18],
4o8 Festa Januarii. 15. 16. 17. 18.

Eadem die.
S. Mauri Abbatis.
Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

16. S. Marcelli I. Papae et Martyris.


Missa. Si dligis me. [2 1 ].

17. S. Antonii Abbatis.


Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

18. In Cathedra S. Petri, Apost. Romae.


Introitus. Sttuit. [32].
Grad.

c` *
X- l- tent e- urn * in eccl- si- a

-l%>
pie- bis : et in cathedra

4^i_LJ^x*fi'fi=
se-ni- - rum lau-dent e- um.

HHHh

Confi-te- an-
Festa Januani. i8. 409
* * r> > M n [ .....
-4- A *HBFU - 4 j
tur Dmi-no mi-se-ri-
1

cy i P- --P-.-.
1
pin. 1 n.i%n
1 *
-P--
1 H*
1

crdi- ae e-

] t^
J
1
i4

jus : et mi- ra-b-li- a e- jus

I mm ti - JJ I
*^^_ 1
i i i i i

f- li- is * ho-mi-num.
i

2.
A
% 1 91 1
b 1
L-le-l- ia. * ij. . Tu es
! !* i ' t_
'
j

Pe- trus, et super hanc pe- tram


*
1
lie i ]L
^^ 1

aedi- fi-c- bo Eccl- si- am * me-

am.
Setuagesimam, omissis Alleluia et seuentz\ dicitur
Tract \
2.
1
1 11 1
if i
e s Pe- trus, et
4io Festa Januarii. 18.

a ' ' ' ^^


su- per hanc pe-tram aedi- fi-c- bo Eccl-

v t3
si- am me- am. y . Et por- tae in-

< In hrTfc li-

fe- ri non praeva- lbunt advrsus e-


:=3*
am :

1a] a>
et ti-bi da- bo claves regni cae- l- rum. JT. Quod-

it m
v r r P in
cm- que li-g-ve- ris su-per ter-

Hi -
ram, e-rit li-g- turn et in cae- lis.

Et quodcmque solve-

HI -
ris super ter- ram, e-rit so-l-

5 **T:

turn * et in cae- lis.


Festa Januarii. 18. 411
In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus
loco dicitur :

8.

A L- le- l- ia. * if. J. Con-

N>
fi-te- ntur Do- mi- no mi-se-ri- cr- di- ae e-

jus, et mi- ra-b-li-a e-

jus f- li- is * hmi- num.


+-
fc3
3% 'i, *1 'irfte
Deinde Alleluia, y . Tu es Petrus, ut supra, 409.
Offert. g-
1.
-lMM+ HiV

T-y es * Pe- trus, et su- per

a
hanc pe- tram aedi- fi-c- bo Eccl-

l
si- am me- am : et por-
412 Festa Januarii. 18. 19.

a
tae nfe-ri non praeva-l- bunt advr-

=J=5
sus e- am : et ti-bi da- bo cla- ves regni
-+ = +

cael- rum.
Comm.
6.
-A
U es Pe- trus, * et su- per hanc pe- tram aedi-
l :

fi- cbo Eccl- si- am me- am.

Eadem die.

S. Priscae Virginis et Martyris.


Missa. Me exspectavrunt. [55].

19. SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum


Martyrum.
Intr.
6.
-rt-
U- sti * e-pu- lntur, et exsl- tent in conspctu
Festa Januarii. 19. 413

HI " HK

De- i : de- le- ctn- tur in lae- t- ti- a.

r
Ps. Exsrgat De-us, et dis-si-pntur in-i-m-ci e-jus:

l HI fl- -+-
et f-gi- ant qui o-d-runt e- urn, a f-ci- e e-jus.

I . . I

Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
iririJ
5 HHl-
Ust- rum * - ni- mae in ma- nu

De- i sunt : et non tan- get il-

. 33
los tormn- turn ma-l- ti- ae.

-
i\ -
i-si sunt
r -cu-lis

insi- pi- nti- um mo- ri il- li au-


414 Festa Januarii. 19. 20.

, 3 % ' " TL *
tem * sunt in pa- ce.

I.
*^
A L- le- l- ia. * ij.
4AHf

-m-
T" V* Y K
. Mi-r-bi- Us Do- mi- nus

no- ster in san- ctis * su-

'1%-IV
IS.
Post Septuagesimaniy omissis Alleluia et `. seuent, dicitur
Tractus Qui sminant. [24].
Offertorium. Anima nostra. 43.
Communio. Dico autem vobis. [28].
Eadem die.
S. Canuti Regis, Martyris.
Missa. In virtte tua. [10].

20. SS. Fabiani Papae et Sebastiani Mart.


Introitus. Intret in conspctu tuo. [21].
Graduale. Glorisus Deus. [22].
Festa Januarii. 20. 415
2. +
L-le-l- ia. V J. San-
-I-
-M- HK
-^
tr2ew
cti tu- i, D- mi-ne, be-

-H- V

ne-d-cent te: gl- ri- am re-

**lf
gni tu- i * di- cent.
Post Setuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur
Tractus Qui stninant. [24].
Offert. g-
i.

L^ Aet- mi- ni * in Do- mi-no, et

S~= T
^=r S=3
IMi|

exsult- te sti : et glo-

:=
8 8 4yj
ri- ami- ni o- nines re- cti cor-

-
de.
Festa Januarn. 21.
Comm. 1
i

f* *
M 3
Ulti-t- do * langunti- um, et qu ve- xa-

1
VfU fti 1 rf^M *
I" p " 1 tn P"
bn-tur a spi- r- ti- bus immn- dis, ve-ni- -
1
S %
PL. Mi # A I"
r 1
" ' T 1 ". 1 '
bant ad e- um : qui- a vir- tus de il-lo ex--
5 i
-ff I--.. > h
bat, et sa-n- bat 0- mnes.

21. S Agnetis Virginis et Martyrs.


Introitus. Me exspectavrunt. [55].
Graduale. Diffsa est gratia. [69].

L-le- l- ia. * ij\

a
`. Quique pru- denies vr- gi-es acce- p-runt -

l
1e- um in va-sis su- is cum lamp-
-S-
di-bus: m-di- a au-

aJ
tern no- cte cla-mor factus
Festa Januani. 22. 23. 24. 25. 417

if* s %
1

n '
est : Ecce sponsus ve- nit : ex- - te b- vi- am

T
, ,iv- ~ v aA. 1 iTv iv A

Christo * Do- mi-no.


Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `. sequenti, dicur
Tractus Veni sponsa Christi. [52].
Offertorium. Afferntur regi. [54].
Communio. Quinque prudntes. [64].

22. SS. Vincentii et Anastasii Martyrum.


Missa. Intret. [21].

23. S. Raymundi de Pennafort Confessoris.


Missa. Os justi. [42].

Eadem die.
S. Emerentianae Virginis et Martyris.
Missa. Me exspectavrunt. [55].

24. S. Timothei Episcopi, Martyris.


Missa. Sttuit. [3].

25. In Conversione S. Pauli Apostoli.


Intr. \
v

s Ci-0 * cu- i cr-di-di, et cer-tus sum,


4i8 Festa Januarii. 25.
e
fl >:
--
qui- a pot- ens est dep-si-tum me-um serv- re
g - T
S-a m-

in ilium di- em. Ps. Dmi-ne pro-bsti me, et co-


A * I a a M a M * ^ ^ m ,
m
M-V
gno-v-sti me : tu cognov-sti sessi- -nem me- am, et re-sur-

T* 4k-
1

recti- 6nem me- am. Gl-ri- a Patri. Eu o u a e.
Grad. g fc 4
>;

Q UI o-pe- r- tus est


-M-
* Pe-tro
+4-
in a-po-

T miHHl
-1 rri J
sto-l-tum, o-pe-r- tus est et mi-
T^T '

hi inter gen- tes : et cognov- runt

gr- ti- am De- i, quae da- ta est

i
flV
:, -
* . Ni
i
^b


1
'
* 9
*

-^
i

mi- hi. J. Gr- ti- a De-


Festa Januarii. 25. 419
1 1
1 f .... 1

PL* fl fc "
1
% -
1 1 .
i i n me v-cu- a non fu- it :
* 1 1

k 1 _ 1 a
sed gr- ti- a e- jus semper in me * ma-net.


. pi '

2. | A m

A L-le-l-ia. JT. Magnus


A ^4 1
Ltr `^-Ah9|S a " 4 .*

sanctus Pau- lus, vas e-lecti- -


j
- '

i Hi nifl i 8
nis, ve-re di- gne est glo-ri-
mm ,. ._

r ha ftJ ^ : -Hl i

fi- cn-dus, qui et me- ru- it thronum du-o-


_ 4 1 9

d- cimum * pos- si- d- re.


420 Festa Januarii. 25.
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur :
1 ract. [ 9 Pb

r
2. ni r 1 n |
F ... 1
u es vas * e- lecti- - nis, sancte Pau-
b_ i . i
a
ii 1

Jl
i 9 SP
a a h 8 Ik " s
i ^ Jl Pi "
1e Ap- sto- le : `^e-re di-gne es glo-ri-fi-

J 1 jl
9 % |
% A - m fli z "* ? I^A i
1

cn- dus. J. Prae-di-c- tor ve-ri- t-


1 i
... 9 P
c15 i pi
4 ft - J' " p* *
1 , fli , i 1
n
tis, et Doctor gn- ti- un1

ll n4
n
%i " flil#

I 1] 3 1L " " V #

"P
' ? '
ri
in i- de et ve- ri- t- te. J. Pe

_ fi
11
.< 8 ft
s_v .
l. * i iiT
J* '
te omnes gen- tes cognov-


JI
i
11 flu "fyw
1
r
runt gr- ti- am De- i. J. Inter- c-

J ' %.1 nifl1


% J
de pro no- bis
Festa Januarii. 26. 27. 28. 421

fa . 1* IV
ad De- um. qui te * e-I-

git.
Offertorium. Mihi autem. 394.
Communio. Amendico vobis. [47].

26. S. Polycarpi Episcopi, Martyris.


Missa Sacerdtes Dei. [7].

27. S. Joannis Chrysostomi


Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Introitus. In mdio Ecclesiae. [38].
Graduale. Ecce sacrdos magnus. [32].
Alleluia, alleluia. J. Betus vir qui suffert. [43].
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur
Tractus Betus vir. [8].
Offertorium. Justus ut palma. [41].
Communio. Fidlis servus. [41].
In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus
loco dicuntur Alleluia, alleluia, f. Betus vir. [43]; deinde :
Alleluia. J. Amvit. [39].

28. S. Petri Nolasci, Confessoris.


Missa. Justus ut palma. [45].

Eadem die. S. Agnetis Virginis et Mart, secundo.


Introitus. Vultum tuum. [64].
Graduale. Specie tua. [60].
Alleluia, alleluia. J. Adducntur. [61].
422 Festa Januarii. 29. 30. 31.
Post Septuagesiniam, omissis Alleluia et y. sequent, dictur
Tractus Audi flia. [62].
Offertorium. Diffsa est. [58].
Communio. Simile est. [66].

29. S. Francisci Salesii


Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].

30. S. Martinae Virginis et Martyris.


Missa. Loqubar. [51].

31. S. Joannis Bosco, Confessoris.


Intr. g -***- HlM-
3 ~
D E- dit il- li * De- us sa-pi- n- ti- am,
1f -M

et prudn- ti- am mul- tarn ni- mis, et la-ti-t- di-

VF
nem cor- dis, qua- si a-r-nam quae est in
Hhm = NHl
"Or 4<
lt-to-re ma- ris. Ps. Laud-te p- e-ri Dmi- num : * lau-

d-te no- men Dmi-ni. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.


Festa Januarii. 31. 423
Grad.
i. :,,jy , , | , ^-4

Pe-ra * in D- mi-no et fac

'__-
'
bo- ni- t- tern et inh- bi- ta ter- ram et pasc-

ris in di- v-ti- is e- jus.


5

J
J. De-lect-re in Do- mi- no,
c
' |
et da-bit ti-bi pe-ti-ti- 6- nes cordis tu-

i: rev- la Do- mi-

t. i , A , .

no vi- am tu- am et spe-ra in e-

'

um, et i-

pse * f- ci- et.


424 Festa Januarii. 31.

a
L- le-l- ia. * if. J. Pau-

et i-nops lau- d

no-men * tu- um.


Post Septuagesimatn, omissts Alleluia et y. sequenti, dicitur :
Tract. I 1 8 t-1!-"
8.
s
" "
V

Actus es * spes me- a, Do- mine :

`f.
j Sa
tur-ris for- ti- t-di- nis a f-
e-^H
'? i '
ci- e in- lmi- ci. J. Inha-bi-t-

-*-

bo in ta-berncu-lo tu- o in sacu- la : pro-

. D^ W " I M I ^ .
te- gar in ve-la- men- to a-l- rum tu- -

t
Qu-ni- am tu, De- us, exau-
rum.
Festa Januarii. 31. 425

d- sti o-ra- ti- - nem me- am :


i 1
1 9
IX P r"
i i

de-dsti he- re-di- t- tern timn- ti-bus


zn * +k B + +
PW i r i
*fi i
1
tu- urn.
* no-men 1
# Missis votiviSy Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus
loco dicitur : Alleluia, alleluia. `. Pauper. 424. Deinde :
8
;
fe
L-le- l- ia.


ebri- abn- tur ab u-ber-t- te domus tu-

ae: et torrn-te
a -#: ~a-

vo-lupt-tis tu-

>n, > fe=J


ae po- t-bis * e- OS.
i
i
_ - li,

Offert. g-
4 Z -A\
ft=
V E- n- te, * f- li- i, aud- te
426 Festa Februarii. i.
P
6 ^M= i.>
me : ti- m- rem Do- mi- ni

i -
i
I , * * %
do- c- bo vos.
Comm.
2.
r _ w*`^
C
Ontra spem * in spem cr-di- dit, ut
k
9
T* S 4l* J*l\> v
i

- e-ret pa- ter mult- rum gn- ti- um, i


` ^
1 5
i _ __ -4-- -
>B i '
se-cndum quod di- ctum est e- i.

FESTA FEBRUARII.
1. S. Ignatii Episcopi, Martyris.
Intr. IW 3 p. j
2. ' ^ 1* J
' m 1
m

M I-hi autem * ab- sit
i
glo- ri- - ri, ni- si in
1 Wr* Hi 9 %11 Fa1 I
1 I Id J\

cru- ce Dmi- ni no-stri Je-su Chri- sti, per quern

C.] *

mi-hi mundus cru-ci- fxus est, et e- go mun-do.


Festa Februarii. i. 427

a
Ps. Memento D-mi-ne Da-vid : * et omnis mansu- e-t-di- nis

e- jus. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.


Graduale. Ecce sacrdos magnus. [32].

L-le- l- ia. * if.

y. Christo con-f- xus sum cru-ci : vi-

i
-frf . V '*' ' 1 .' .f ro
vo e- go, jam non ego, vi- vit ve-
+
3
in me * Chri-stus.
Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur
Tractus Desidrium. [5].
In Missis votivis> Tempore Paschali : Alleluia, allel. y. Christo
confxus sum. ut supra; deinde : Alleluia, y. Posusti Dmine. [17].
Offertorium. Gloria et honre. [2].
Comm
- mm-

Rumntum Chri-sti sum, dnti-bus besti- - rum

mo- lar, ut pa-nis mun-dus in-v-ni- ar.


Die 2 Fet>ruarii.

IN PURIFICATIONE
B. MARI VIRGINIS.
Finitis Orationibus, cum Celebrans inceperit distribnere ca?idelas
a Choro cantatiir :
Antiphona. 8.
\

l.
UMEN * ad re-ve- la- ti- nem gnti- urn : et gl-

- i
-?-
ri- am ple-bis tu-ae Isra-el. Cant. Nunc dimttis servum

l -- ---

tu-um, Dmi-ne, * secndum verbum tu-um in pa-ce.

Anti- S- - ~.
phona r | T , j -
Lumen ad re-ve-la-ti- -nem gnti- um : et gl-

flr-9 7 ,.
ri- am ple-bis tu- ae Isra- el.

Qui- a vi-d-runt -cu-li me- i * sa-lu-t-re tu- um.


Festa Februarii. 2. 429

Anti- 6*
r
phona
Lumen ad re-ve- la- ti- -nem gnti- um : et gl-

6 -ft!-
ri- am ple-bis tu- ae Isra- el.
Antiphona Lumen, similiter repetitur post quemlibet versum.

g
Quod pa-rsti * ante f-ci- em mni- tun popu-l-rum. Lumen.

g ----H--H
-- --

Gl-ri- a Patri, et F- li- 0, * et Spi-r- tu- i Sancto. Lumen.

g
Sic-ut e-rat in princ-pi- o, et nunc, et semper, * et in sa-

g HI -
cu-la saecu-l-rum. Amen. Lumen.
Deinde fit Processio.

Diaconus |~B
dicit:
Pro-cedmus in pa-ce.

Et Chorus -
respondet: ~
In nmi-ne Christi. Amen.
430 Festa Februarii. 2.
Progreditur Processio, et cantantur Antipionae sequentes.
Ant.
6. e + -l tt-
. aiy \:
u
JL\ D- 6r-na * th-lamum tu- um, Si- on, et ss-

-aiy >: alv iy 11


ci-pe Regem Chri- stum : amplcte-re Ma- r- am,

- M-

quae est cael- stis porta : i-psa e-nim por- tat Re-
3a ^ J . i _ a.-

gem gl-ri- ae no-vi lmi-nis: subsstit Virgo


Afl ^ 8 F + T T M r r :
I -
!.

add-cens m-ni-bus F- li- um ante lu-c- fe- rum :

-a-

quern acc-pi-ens Sme-on in ulnas su- as praedi-c-

1a
vit p-pu- lis Do- mi-num e- um es-se vi- tae
m
1 1 m j 3 r
II 7 r "
et mortis, et Salva-t-rem mun- di.
Alia
Ant. 2.

R Espn- sum * acc-pit S-me- on


Festa Februarii. 2. 431

i pi - s
SI
p^ a %
I


I
1 1
Sp- ri-tu Sancto, non vi-s-rum se mortem,

%
ni-si vi-d-ret Christum D-mi- ni : et cum ind-
| I 2 `m MM

a- a -
ce-rent p- e-rum in templum, acc-pit e- um
H
i
in ulnas su- as, et be-ne- d- xit De- um, et di-
+ ^
-P-
xit: Nunc dimt-tis, Do- mi-ne, servum

^ , /V
tu-. um in pa-ce.
Et ingrediendo ecclesiam^ cantatur ,
Resp. T| \
2.

o B-tu-l- runt * pro e- o Do- mi- no par tr-

tu- rum, aut du- os pul- los co- lum- b-

M-
rum: * Sic-ut scri- ptum est in le- ge Do-
432 Festa Februarii. 2.

^ sis' i
a-
mi- ni. y . Postquam au- tem impl-ti sunt di- es purga-

-a-
ti- -nis Ma-r-ae, se-cndum legem M-y- si, tu-l-runt

i 1
m
, i ' 1 - iv
Je-sum in Je-r-sa-lem, ut sste-rent e- urn Do- mi-

i
-a- T B a . .^ v : i
no. * Sic-ut. Gl- ri- a Pa-tri, et F- li- o, et

Spi-r- tu- i San- cto. * Sic-u.

AD MISSAM.
Introitus. i.

r^=^i^^ijsd
USCE-PIMUS * De- us, mi-se-ri-cor-di- am

tu- am in me- di- o templi tu- i: se-cndum


-M-
-it

no- men tu- um De- us, i- ta et laus tu- a in


Festa Februarii. 2. 433

fi- nes ter- rae : just- ti- a pie- na est dxte-ra


- JC
tu- a. Ps. Magnus Dmi-nus, et laud-bi- lis ni- mis : *

"
nr -a 1
...
in ci-vi-t-te De- i nostri, in monte sancto e- jus.

--
-mm-tm-

Gl-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. g +

Usc- pimus, * De- us, mi- se- ri-crdi- am

y !

tu- am in m-di- o templi tu- i: se-cndum

ai v \:
nomen tu- um, De- US, 1- ta et laus tu- a
1 1 |
v " 1 ii -
^ J i ,
A l i

* 1
\4rz
in fi- nes terrae. J Sic-ut

**7

au-d-vimus, i- ta et
434 Festa Februarii. 2.
h
' --*-
- , -4HHI
1

v- di- mus -
in ci-vi-t-te De- i nostri, in
H=
Hl
3;
monte sancto * e- jus.

x.

A L-le- l- ia. *

+
, a"
^. Se- nex p- e- rum


por- t- bat: pu- er au-
b
^ i tern
v^

^ S -
%"n
se-nem * re- g-bat.
e
Septuagesimanty omissis Alleluia et *. sequenti> dicitur :
Tract. 5 AT
a a1
N 1
Unc di-mtts * servum tu- um, Do-
Festa Februarii. 2. 435
Lit!
3
mi- ne, se-cn- dum verbum tu- um
1

S-m=-

in pa- ce. y . Qui- a vi-d-runt -cu-li me-

*NT

i sa- lu-t- re tu- um. y.Quod pa-


- ji
pi' ' p. pn 1. B j n

r- sti ante f- ci- em mni- um po-


H

pu-l- rum. )r . Lu- men


S j L H
i
m

3ni r 1 1 "
r
' 1et
ad re- ve-la-ti- -nem gen- ti- um, gl-
m 1 |
1 1
K ~m
. 1
1 1 1 ' 1

ri- am pie- bis tu- ae * Isra- el.

Offertorium. Diffsa est. [58].


Comm. S
8
J r~a-rtr
Espnsum * acc-pit Sme- on a Sp-ri-tu
436 Festa Februarii. 3. 4. 5.
e
5=t
Sancto, non vi-s-rum se mortem, ni-si vi-d-ret Chri-
H=-
stum Dmi- i.

3. S. Blasii Episcopi, Martyris.


Missa. Sacerdtes Dei. [7].

4. S. Andreae Corsini Episcopi, Conf.


Missa. Sttuit. [32].

5. S. Agathae Virginis et Martyris.


Intr. g-
1. K_L ' i-
G Aude- mus * omnes in Do- mi- no, di- em
1
HI -
." A
festum ce-le-brntes sub hon- re Agathae Mrty-

a ah 8
ris : de cu-jus passi- - ne gaudent An- ge- li,

l
et collu- dant F- li- urn De- i. Ps. E-ruct-vit

-- HI

cor me- urn verbum bo-num : * di- co e-go 6-pe-ra me- a


Festa Februarii. 5. 437

l
HHHl-

Re- gi. Gl-ri> a Patri. E u o u a e.


Graduale. Adjuvbit earn. [56].
2.

A L- le-l- ia. * if.

y.Loqu- bar,D-mi- ne, de testimni- is tu- is

m conspctu re- gum,


... .

, "In
P ^ s . %

* T
* et non confund- bar.
Post Septuagesimanty omissis Alleluia, el y. sequenti, dicitur
Tractus Qui sminant. [24].
offert
S , :
I. 1 _ id_ rjL- _ m, i

A F-fe-rntur re-gi vir- gi- nes post

^ - ^
e- am: pro- ximae e- jus affe-rn-

ti-bi.
Comtn. I-
6. *-
HMI- - M-

Q UI me dign- tus est * ab omni plaga cu-


438 Festa Februari. 6. 7. 8. 9. 10.
= . ' =te

r- ' re, et maml-lam me- am me- 0 pcto-ri re-sti-
c - * , J~MA~
t- e- re, ipsum nvo- co De- um vi- vum.

6. S. Titi Episcopi, Confessoris.


Missa Sttuit. [32].

Eadem die. S. Dorotheae Virg. et Mart.


Missa. Me exspectavrunt. [55].

7. S. Romualdi Abbatis.
Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

8. S. Joannis de Matha Confessoris.


Missa. Os justi. [42].

9. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini,


Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].

Eadem die.
S. Apolloniae Virginis et Martyris.
Missa. Loqubr. [51].

10. S. Scholasticae Virginis.


Missa. Dilexsti. [60].
Festa Februari. n . 439

11. In Apparitione B. M. V. Immaculatae.


Intr. g- HMHI 1- *-
8.

V I-'.-didi**ci-vi
ci-vi-t- tern san-ctam, Je- r- sa- lem no-

j
vm, descendntem de caelo a De- o, pa- r- tarn sic-ut

spon- sam orn-tam vi- ro su- o. T. P. Alle-

3r
4- HI HI-
=*=jl
l- ia, alle- l- ia. P^.E-ructvit cor me-um verbum

' ' U!""'K lT


bonum: * di- co ego pe-ra me- a re-gi. Gl-ri- a Patri.

Eu

o u a e.
Grad. g
5 ; . . g_ H4

Lo- res * appa-ru- - runt in ter-ra no- '

stra, tempus pu-ta-ti- - nis adv nit, vox trtu-ris au-


440 Festa Februarii. ii.

h*r T T**

d- ta est in ter- ra nostra.

. Surge, a-m- ca me-

3H-*-
N<
F^l^
a, spe-ci- - sa me- a, et ve-
i * P l^ *

a L * i

1 l i
ni : co-lmba me- a in fo-ra-

3 % ?l, Jl . ' M ; *
m-ni- bus pe- trae, in cavr- na * ma-c-

n-ae.
m m

A L-le- l- ia. *

r
. Ostn- de mi- hi f- ci- em tu- am,

so- net vox tu- a in u-rlbus me- 1S


Festa Februarii. n . 44i
-#*-

=Zt =>
vox e- nim tu- a dul- cis, et f- ci- es tu- a
S _ j afrfl.^ . " l - 1 " v m^ .

* de- c- ra.

Post Septuagesmam, omissis Alleluia et ``. sequenti, dicitur :

Tract. 5
8. ~
r^- s
U gl-ri- a * Je-r- sa-lem, tu laet-
+
JT
ti- a Isra- el, tu hono- ri-fi-cnti- a
i i i

1
r* i ^
`',n_''
1 ,

p- pu- li nostri.

ta pulchra es, Ma-r- a,

et m- cu-la o- ri-gi-n- lis non

-^-J^z HHHM

est in te. y . Fe- lix


442 Festa Februarii. u .
fc
: ;
a
es, sa- era Vir- go Ma-r- a, et omni

HI-

lau- de dignissima, quae ser- pen- tis


]%% * m
[ /fl
^"
m \ * 1

ca- put virg- ne- 0 pe- de * contri-v-


s `-*+l
sti.
/ Missis votivis Tempore Paschali, omittitur Graduate, et ejus
loco dicitur :
x
I
L-le- l- ia. if.
,8>.S

y.Flo- res appa- ru- -

>.T . . -*V
=-jr
runt in terra no- stra

4 ^1 V l2
A L-le-l- ia.
^H
Festa Februarii. n . 443

7 . Vox tr- tu-ris


e-T--
* aud- ta est.
Offertlz
i.

A ve * gr- ti- a ple- na, D6-

-l-^
mi-nus te- cum, be-ne- d- eta tu in mu-

l
li- - ri-bus. 7`.P.Al-le-

rl
l- ia.
Comm. |

v
i. -
i=^
I-si-tsti ter-ram, * et in-ebri- sti e- am, mul-

s-=
ti-pli-csti lo-cuple-t- re e- am. T. P. Alle-

l- ia.
444 Festa Februarii, 12.

12. SS. Septem Fundatorum Ord.Serv.B.M.V.


Intr. -
5- r
J U-sti
-sti * de-cantav-runt, Dmi-ne, no- men sanctum

l= i? . ! *
!

tu- um, eit victr-cem ma- num tu- am laudav- runt


j
M -* - -
fl-f- J
P" -
-Pi - -
p- ri-ter : quni- am sa- pi- nti- a a-p- ru- it os

3O:=
mu- turn, et linguas infn- ti- um fe- cit di-

_^_,_ii_^ T=i
sr- tas. Ps. Dmi-ne Dmi-nus noster : * quam admi-r-
r -r+ i

bi-le est nomen tu-um in u-niversa terra! Gl-ri-a Patri.

: Ms*-
E u 0 u a e.
Grad. C
a HI B-W

- l-cti me- i * non la- bo-rbunt fru-


Festa Februarii. 12. 445
* = J3: Hi -

stra, ne-que germi-n- bunt in conturba-ti- -

- flv' K
ne : qui- a semen be-ne-dict- rum Dmi-ni est, et ne-

p- tes e- -rum cum e- is.


. I ,_*% . ,_JL
-mm
r
. Cr-po-ra ips- rum in pa- ce seplta sunt,

^"^7
et no-men e- - rum vi- vit in

ge-ne-ra-ti- nem* et gene-ra- ti- -nem.

L-le- l- ia. * ij\

%a L!
G7*

. Sa-pi- nti- am
l=r 1
-ki rj

i- ps- rum nar- rent p-


ti
446 Festa Februarii. 12.

l t
a a 3M%-
?F

pu-li, etlau- dem e- 6-rum nn- ti-et

l ft < ii_

Eccl- si- a.
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `. sequenti, dicitur
Tractus Qui sminant. [24].
In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate^ et ejus
loco dicitur : Alleluia, alleluia. . Sapintiam, ut supra; deinde :

riL. L-le- l- ia.*


1
j
i *
'r
Non de-re- lnquet Dmi-nus san-ctos su- os : in

ae-tr- num * conserva-bn- tur.

-Y"
Offert. Sg-
8. -

A Dd- cam e- os in mon-tem sanctum me-


--I

S=fe

urn, et lae-ti-fi-c- bo e- os in
Festa Februarii. 14. IS- 18. 22. 447

Sra a V|I'
1
<
Ia 1
do- mo o-ra- ti- 6- nis me- ae: ho-lo-
5 a fl
a y |-a a
> JffLja>a
custa e- 6- rum et v-ctimae e- 6- rum pla-
g
i*

c- bunt mi- hi super alt- re

me- um.
Communio. Ego vos elgi. 513.

14. S. Valentini Presbyteri, Martyris.


Missa. In virtte tua. [10].

15. SS. Faustini et Jovitae Martyrum.


Missa. Salus autem. [28].

18. S. Simeonis Episcopi, Martyris.


Missa. Sttuit. [3].

22. CATHEDRA S. PETRI APOSTOLI.


Omnia dicuntur sicut in antiquo festo Cathedrae Romanae, 408.
448 Festa Februarii. 23. 24. 27.

23. S. Petri Damiani


Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38J.

24 vel 25 S. MATTHI APOSTOLL


Introitus. Mihi autem. 392.
Graduale. Nimis honorti sunt. 391.
Tractus. Desidrium. [5]
Offertorium. Consttues eos. 534.
Comm. i
k*y K
OS, *qui se-c-ti estis me, sed-bi- tis
-^ +

su-per se- des, ju-di- cntes du--de-cim tri-


5
i
bus Isra- el.

27 z/ 28. S. Gabrielis a Virgine Perdolente


Confessoris.
Intr. ./ N l ' . A : A z
7 H > 8
-cu-lus De- i *rsp- xit il- him in bo- no.
Festa Februarii. 27. 449
-ft ft-ft- =1
ls
et e-re- xit e- um ab hu-mi-li-t- te ipsi- us,
1
MT
1 1
fifl ft*
i
3
et exalt-vit ca- put e- jus; et mi-r- ti sunt in

ft |^ P M P 1
J*1 .* ^
"r
ft
f 3 S
il- lo mul- ti et ho-no-rave- runt De- um.

S ftr-*-^ fl a ^
P . Quam bonus Isra- el De- us * his qui re-cto sunt cor-
ft i i 1 ft m ft ' ^ B

P - J
J Pi
de. Gl- ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. s =
S

V^f Uam magna * multi- t- do dul-c- di-nis

11 Mta HHI-

tu- ae, D-mi- ne, quam abscond- sti timn-


4
-4-
*=Hft7 V^7 #*****,h
ti-bus te. Perfe-

^ ' i' -ftft

csti e- is
450 Festa Februarii. 27.

5
=*
qui spe-rant in te, in con-sp-

' II
r^zt " fl"flk
ctu fi- li- - rum * h-mi- num.

Tract. g-
8. ~ > a ?-
"m *]S-*i-
J_J E- - tus vir, * cu- JUS est au- x-
i
H 3 ft.
i
1 1

li- urn abs te : ascensi- - nes in

j a : fir-f-ia-i-a fh^ a j
corde su- o dis- p-su- it, in valle lacrym- rum,

3 1 1 1
"

in lo- co quern p-su- it.

p^ri'-fc pr
r
. E-l- gi abjclus es- se in domo De- i

me- i, ma-gis quam ha-bi- t-


Festa Februarii. 27 451

l* !^l^^

re in ta-bern- cu-lis pecca-t-rum.

J. Non pri-v- bit bo- nis e- OS


k m

3
I% 1 1
1 1

qui m- bu- lant in inno-cnti- a : Do-

5 J mat ' '

1 i r

mi- ne virt- turn, be- -tus ho- mo * qui spe-

6' M 1 % % 15ft-g

rat in te.

/ Missis votivisper Annum, Graduate Quam magna, ut supra;


deinde :
H

7 B , 1
I* 3#4 r '
A L-le- l- ia.<
'-7

i .
1 Jjn u !
M1 i

l l * 1
Ik
Mi-nu- - sti e um, D- mi- ne, paulo

1 B
i < 9 3 |t^ B
1
'
1
mi- nus ab An- ge-lis; gl-
452 Festa Februarii. 27.


ri- a et hon-re co- ro- n-sti e- um, et consti-tu- -

3fe=l
sti e- um super - pe-ra m-nu- um

epi
* tu- - rum.
Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dictur
Alleluia, alleluia, y. Minusti eum, ut supra; deinde :

jf\. L-le- l- ia. *

r*-
J. Be-ne-
HMMI-
A-
d-cti- o De- i in mer- c- dem ju- sti fe- st-

ay l
nat, et in ho-ra ve-l- ci

M
sus il- l- us * fruct- f- cat.
Festa Februarii. 27. 453

Offert. g-
8.

o D- mi-ne, * qui- a e- go

ser- vus tu- us et f- li- us an- cl-

lae tu- ae : di- ru-p- sti vn- cu-la

S,8 b %

me- a, ti- bi sacri- fi- c-bo ho-

sti- am lau- dis.


Comm. i
I.

E C-ce sto * ad sti- um et pul- so; si quis aud- e-

-. f v [v; LJ
rit vo-cem me- am et a-pe-r- e-rit mi-hi jnu- am,
454 Festa Martii. 4. 6. 7. 8.

-i
intr-bo ad il- lum, et coe-n- bo cum il- lo

_i
a . J -, ,
et ipse me- cum.

FESTA MARTII.
4. S. Casimiri Confessoris.
Missa. Os justi. [42].

Eadem die. S. Lucii I. Papae, Martyris.


Missa. Si dligis me. [21]-

6. SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum.


Missa. Me exspectavrunt. [67].

7. S. Thomae de Aquino
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].

8. S. Joannis a Deo Confessoris,


Missa. Os justi. [42].
Festa Martii. 9. 10. 455

9. S. Franciscae Viduae Romanae.


Missa. Cognvi. [68].

10. SS. Quadraginta Martyrum.


Intr.

c** Lama- v-runt *ju-


" `L
sti,
A A-J
et Do- mi- nus

8
ex-

P 8 HI H4h -'
** HI

aud-vit e- os : et ex 6mni- bus tri-bu-la-ti- 6- ni-

HHI


bus e- 6- rum li- be-r- vit e- os. Ps. Be-

-m-* HI i
=3:
ne-d- cam Dmi-num in omni tmpo-re: * semper laus e-jus

\
in o- re me- o. Glo-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad. g
I. \*i

3J=t
E C- ce * quam bonum, et quam ju-cn-
HHK -A-

dum ha-bi- t- re fra- tres in u- num


456 Festa Martii. 10.

Hl-
. Sic-ut unguntum

3 >
in c-pi-te, quod de-scn- dit in

HHMI

bar- bam, bar- bam * A- a- ron.


~l
V
Tractus. Qui sminant. [24].
Offert. + fl*
I.

JLi Aet- mi- ni * in Do- mi-no, et

! MMHlf
=
exsult- te sti : et glo-

\
L
--* re- cti cor-
ri- ami- ni o- mnes

!
de.
Comm. |
i.
S
VaJ Uii-cmque f-ce- rit * vo-lunt-tem Patris me-
Festa Martii. 12. 17. 18. 457

"V "P
i, qui in cae-lis est : ipse me- us fra-ter, so-ror,
5
r - '| T 4 n ~ ' ^1 ,
et ma- ter est, di- cit Dmi- nus.

12, S. Gregorii I.
Papae, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
Missa. Si dligis me. [21].

17. S. Patrtii Episcopi, Confessoris.


Missa. Sttuit. [32].

18. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani,


Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].
Die 19 Martii

S JOSEPH
SPONSI B. MARI V.
CONFESSORIS
ET ECCLESI UNIVERSALIS PATRONI
Introitus. Justus ut palma. [45].
Graduate. Dmine praevensti. [48].
Tractus. Betus vir. [8].
Tentpore Pasckali, 0 missis Graduali et Tractu, dicitur : Alleluia,
alleluia, j . Amvit eum. [39]. Alleluia. J. Justus germinbit. [40].
Offertorium. Vritas mea. [44].
Communio. 7.

IlfJLJli-^-jU
OSEPH*fi-li Da-vid, no-l time-re acc-

V m^^ pe- re Ma-r- am con- ju-gem tu- am : quod


1 9 ST ni a B m i
i pi I \ m

e-nim in e- a na-tum est, de Sp- ri-tu Sancto

est. 7`. P. Alle- l- ia.


Festa Martii 21. 24. 459

21. S. Benedicti Abbatis


Missa Os justi, de Communi Abbatum, [48].

De festis I classis quae transferri possunt, et veniunt a dominica


II Passionis seu Palmarum usque ad octavam Paschae, nihil fit; sed
post Octavam celebrantur : et tune in fine Introitus ante Psalmum
dicuntur duo Alleluia, et in fine Offertorii et Communionis, unum
Alleluia. Post Epistolam non dicitur Graduate, sed dicuntur duo Versus
cum quatuor Alleluia, ut notatum est in Sabbato in Albis. Et hoc
idem observatur in omnibus festis quae celebrantur inter Pascha et
Pentecosten. De festis II et III classis nihil fit.

24. Sancti Gabrielis Archangeli.


Introitus. Benedcite Dminum. 607.
Graduale. Benedcite Dminum. 608.
Tract, -a \
l
j
-ve *Ma-r-

a, gr-ti- a pie- na : Dmi-nus te- cum.

. Be-ne-dcta tu in mu-li- ri-bus :


EJi ZZZT ZZZZZDli
J= 4-
et be-ne-d- ctus fructus ventris tu- i.
iffci* 1

JL_
f. Ec- ce conc- pi- es, et p-ri- es
46o Festa Martii. 24.

-r-4M
rf^"
-s-
f- i- um, et vo-c-bis nomen e-

jus Emmnu- el. Qumo- do, in- quit,

5 i f
i % * pn a --ii^
fi- et i- stud,quni- am vi-rum non cogn-

SCO? Et respondens An- ge-lus di-xit e-


__ p. __
fts
iSin ^ ,# F5- -PIS r"T% r'
I".
i. y . Sp-ri-tus Sa- ctus

t|rpi' ? 'r*pF
superv-ni- et in te, et

^ l^g-_^ap,_
virtus Alts- si-mi obumbr-bit ti- bi.

Mirtinrr9
^fe=W^^TW
y.Id-e-- que quod na- see- tur

exte San- ctum, vo-c- bi-tur


Festa Martii. 24. 461

A \ '* "
F- li- us*De- i.
In Missis votivis ante Septuagesirnam vel post Pentecosten
Graduate Benedcite. 608; deinde Alleluia, alleluia. J. Benedcite
Domino. 612.
Tempore autem Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur :
, l b -. b- v
A L-le-l- ia.

4-
a-p. tnr " - 8 F--P^
. Qui fa- d t An- ge- los su- os sp- ri-tus
,. la i~r
r
1

et mi-nistros su- os * flammam i- gnis.
5
tftF

. Alleluia. J. Ave Maria. [77].


Offertorium. Stetit Angelus. 610 sine Alleluia in Quadrag.
Communio. Benedcite omnes Angeli. 611.
462 Festa Martii. 25. 27.

25. IN ANNUNTIATIONE B. M. V.
Introitus. Vultum tuum. [64].
Graduale. Diffsa est. [69].
Tractus. Audi flia. [62].
Tempore Paschali, otnissis Graduali et Tractu, dicitur : Alleluia,
alleluia. J. Ave Maria. [77]. Alleluia. J. Virga Jesse. [79].
Offertorium. Ave Maria. [79].
Communio. Ecce Virgo. 23.

27. S. Joannis Damasceni


Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Intr.
7

A Enu- -sti ma- um dx- te-ram me- am : et

+ 3 ' M y f
in vo-lunt- te tu- a de-du-xst I me, et cum
1
i rfr.

" % a9 g--M
y ! Hi
J
gl-ri- a sus- ce- psti me. Ps. Quam bonus Isra- el

T T
De- us, * hisqui re-cto sunt cor- de! Gl- ri- a Patri.

TT

E u o u a e.
Festa Martii. 27. 463
Grad.
7 l S=^=T
D E- us * qui praecnxit me virt- te :

sri

et p-su- it imma-cu-l-

/\?NT
tarn vi- am me-
;

am. . Qui do- cet manus me-

4Hl-

as ad pro-li- um : et po- su- -


1
1 JL
'1 L J '
| ! L
_m T
sti, ut ar- cum are- um, brchi- a
-I
^*N8 p~
1

S ..-' 4b
1 v.V
me- a.
Tract. - |
2. -T
Erse- quar * in-im-cos me- os,
l
et compre-hn- dam il los.
Festa Martii. 27.

y. Confrn- gam il- los, nee


I J | m Jjp
ii i# m I^J *p" L 1 r*
-
pt-e- runt sta- re : ca- dent subtus pe-des
r r+
S \ kr l^g 1
, f H
3~*HI

me- os.
'1
Y. Proptr-e- a confi-t- bor ti-

M?T fir* 1

bi in na-ti- 6-ni-bus, Do- mi-ne, et

., i. XI
nmi-ni tu- o psal- mum * di-

*frr
:
cam.
Tempore Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur :
8.

A ?%
L- le- l-
-
_ I B L _i-V.
ia. * ij.
_5.ii_

=* JLVJ
mi-nus sal-v- vit manum tu- am ti-
i
i 1
Me j
N
bi : qui- a pro- li- a D6-
Festa Martii. 27. 465

mi-ni *tu proe-li- - ris.

A L- le-l- ia. *

ne-dctus Dmi-nus De- us me-

r" ~M

us, qui do- cet manus me- as ad pro-


s

__ r. , r -ri

li- urn, et d-gi-tos me- os * ad bel- lum.

U %?% V -nil

In Missis votivis ante Septuagesimam vel post Pentecosten,


Graduate Deus, ut supra, 463; deinde omisso Tracfu, dicitur :

A L- le- l-ia. * ij.


466 Festa Martii. 27.
rM~
fee
dsti mi-

" At
a M hi pro-tecti- 6nem sa-l-

^_Jz!il:ziz
tis tu- a e : et dx- te- ra tu-

a *susc- pit me.

Oflfert.&
6. -M-
r r^r-t
I- gnum * ha- bet spem : si prae- c-
S fc _ _ . . W H l

sum f- e-rit, rur-sum vi-r- scit,

tr"l
et ra- mi e- jus pl-

lu- lant.
Festa Martii. 28. 467
Comm. 6- 1
.%."' a
8.

B Rchi- a * pecca-t- rum conte- rn- tur,

a n.jw y >: l
confrmat au- tem ju- stos Dmi- nus.

28. S. Joannis a Capistrano Confessors.

E HMHI
- go autem * in Do-
II
mi- no gaud- bo :

et ex- sult-bo in De- o Je-su me-

De- us D6mi-nus forti-t- do me- a. Ps. Exsult-te

m3-
3tfe 4
De- o adju-t-ri nostro : * ju-bi-l-te De- o Ja-cob.

HI -
-a
Gl6-ri- a Patri. E u o u a e.
Grad.
I.
6~~kl^zt
li
71
Q -l-J UI t-m- tis * D- mi-num, lau-
468 Festa Martii. 28.

da- te e- um
f

u-ni- vr- sum se- men Ja- cob,


e -w -
r
glo- ri- fl-c- te e- um. y. Time- at

^
e- um 0- mne se- men Is-ra-el : quo-
- `
ni- am non spre- vit,
*^te ne-
... 8 V
que desp-

3LJ!IHJ
xit depre- ca- ti- - nem * pu- pe-

>>

ris.
Tract. - H
8. ~

Orti-tdo me-a, * et laus me- a

r
Dmi- nus, et factus est mi-hi in sa-
Festa Martii. 28. 469

l- tern : i- ste De- us me- us, et


6 *n 1 si^"i
:
=-1==rs^i ' n T4

glo-ri-fi-c- bo e- um.


.Do- mi-nus qua-si vir pugn- tor, Omn-
1
1
-Fa J
t"
pot-ens no-men e-jus. J. Do- mi-
e m iU=-

nus cnte-rens bel- la: Do- mi-nus * no-men est

z
il-li.
Tempore Paschali> omissis Graduali et Tractu dicitur :

g !
Lle-l- ia. * ij. J. Ego au-

tftz
tem cant- bo for- ti-t- di-nem tu- am
1
HT ^
et exsult- bo ma- ne
470 Festa Martn. 28.


mi- se-ri-cr- di-am*tu- am.
2.

A Lle-l- ia. J. Qui- a


la
",
fe --
fa-ctus es susc- ptor me- us, et re- f- gi- um
l
i
um
-l
in di- e tri-bu-la- ti- 6- nis * me-
me-

ae.
In Missis votivis ante Septuagesimam> vel post Pentecosten,
Graduale Qui timts, ut supra, 467. Deinde dicitur : Alleluia,
alleluia, y . Ego autem cantbo, ut supra, 469.
Offert. % k-T 1 In k fHJ
6. T * * m m
'" j
Hi
JL Nvo- c- vit* Al-tssimum pot-n- tem in oppu-

'
9 3 ' i
i

gnn- do in-im- cos n-dique, et aud- vit

*-f* 1 ^KB8 ^=J=a1


il- lum ma- gnus et san- ctus De- us.
Festa Martii. Septem Dolorum B. M. V. 471
Comm. 1
+
1.
3
D Ecantav-runt, * D6mi-ne, nomen sanctum tu- urn,
H1 r

fc-
4*
p<-
et victr- cem manum tu- am lauda- v- runt.

Feria VI. post Dominicam I. Passionis.

In Comm. Septem Dolorum B. Mariae V.


Introitus. Stabant juxta crucem. 595
Graduate. Dolorsa. 595.
Tract, 1
T7*S: J >?
Tabat *sancta Mar- a,

cae-li Re-g- na, et mundi Do- mi-na, juxta

cru-cem Dmi-ni nostri Je-su Chri- sti do-lo- r-


-fc*5 1 PL4 Me
tv
sa. y. O vos 0- mncs,

~
qui trans- tis per vi- am, attndi-te, et vi-
472 Festa Aprilis. 2. 4. 5. 11.

S5
d- te, si est do- lor sic-

ut do- lor * me- us.


Sequentia. Stabat Mater. 597. sine Alleluia in fine.
Offertorium. Recordre. 600.
Communio. Felices sensus. 601.

FESTA APRILIS.
2. S. Francisci de Paula Confessoris.
Missa. Justus ut palma. [45].

4. S. Isidori
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].

5. S. Vincentii Ferrerii Confessoris.


Missa. Osjusti. [42].

11. S. Leonis I.
Papae, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. Si dligis me. [21].
Festa Aprilis. 13* 14. 473

13. S. Hermenegildi Martyris.


Missa. Protexsti me. [15].
Extra Tempus Paschale, dicitur Missa In virtte tua. [10].

14. S. Justini Martyris.


i
Intr. i
2. ' 1 ! fl

N Arrav- runt * mi- hi in-- qui fa-bu- la-


-
! Si _ i 3 P- .-- 1
% "tl^. a r
' " A J I. r *

ti- - nes, sed non ut lex tu- a : ego autem lo-

' N f* * ' 9
'
->-
qu- bar de testim-ni- is tu- is in consp-ctu re-

-J-4_ NU
gum, et non confun-de- bar. Al-le- l- ia, alle-
.f
% JL - . r
m
m
1
m S '
fl 2
-

l- ia. PS.BQ- - ti imma-cu-l- ti in vi- a : * qui mbu-


- _ ' _ j
i! " 1
1R l i * 1
lant in le-ge Dmi- ni. Gl-ri- a Patri. E u o u a e.

L-le- l- ia. * if.


474 Festa Aprilis. 14.

. Sa-pi- nti- a hu- jus mun- di

stult- ti- a est a-pud De- um, scriptum est

=:
e-nim: Dmi-nus no- vit co-gi- ta-ti- 6- nes sa-pi- n-

. -

a a%. ,a
ti- um, * qu-ni- am va- a
nae sunt.

I.

A a
L-le-
j
l-ia.

t*
. Ve-rm- tamen ex- - sti-mo -

T g `-\-. ?
a- m tum es- se pro-
mni- a de-trimn-
H
*

a
pter emi- nn- tem sci- n- ti- am Je- su
Festa Aprilis. 14. 475

E-'"lNi.
Chri- sti D6- mi-ni

,
a
Extra Tempus Paschale :

smv
kJ Api- n-ti- a * hu- jus mun- di stul- t- ti- a

a-pud De- um, scnptum est e- nim :

Do- minus no- vit co-gi-ta-ti- - nes

~M-

sa- pi- n- ti- um, qu-ii- am va- nae sunt.


e
% .
a

. Per- dam sa-pi- n- ti- am sa-

a,,."n."in.p.
pi- n- ti- um, et pru-dn-

ti- am pru-dn-ti- um re-


476 Festa Aprilis. 14.

I ivN V Htj ; %
' M
pro-b- bo.
Alleluia, alleluia, y. Vermtamen exstimo, ut supra, 474.
Post Septuagesimarn omissis Alleluia, et y. sequenti, dicitur :
Tract. \
V *- i.^i M-Jv
N ON ju-di- c- vi * me sci- re

i ' T
- liquid in- ter vos ni-si Je-sum Chri-
. B_
3

stum, et hunc cru-ci- f- xum. `. Lqui- mur De- i

sa-pi- n- ti- am in my- st- ri- o,

-
quae abscnTdi- ta est, quam praedesti-

n-vit De- us ante sacu-la in gl- ri- am no-

HHl=
-l
stram. `. Quam ne- mo prnci-pum hu- jus

A;
sa- cu- li cogno- vit.
Festa Aprilis. 14. 477
la -*

Si e-nim cogno-vs- sent, num-quam Dmi-num gl-

Mfc-
n- ae cru-ci- fi- XIS sent.
Offert. 1S
8. .% * af ' \L
d" i' "
IN- ONe- nim*ju-di-c- vi me sci- re a- liquid
1
1 n_*
r 1 1

in- ter vos ni-si Je-sum Chri- stum, et hunc

cru-ci- f- xum. Alle- l- ia.


Comm. r 1
1
1.
3 1 14
R Ep-si-ta st* mi- hi
I"
co-r-na
1
just-
1

i 1 IE 1
m
m
m
"
m
" 1


ti- ae, quam reddet mi- hi Dmi-nus in il- la di- e

J i.
stus ju- dex.
a
Alle- l- ia.

Eadeni die.
SS. Tiburtii, Valeriani et Maximi Mart.
Tempore Paschali, dicitur Missa Sancti tui. [18].
Extra T. P., Missa Sapintiam. [25].
478 Festa Aprilis. 17. 21. 22. 23. 24. 25.

17. Comm. S. Aniceti I. Papae et Martyris.


Missa. Si dligis me. [21].

21. S. Anselmi
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In mdio Ecclesiae. [38].

22. SS. Soteris et Caii Pontif., Martyrum.


Missa. Si dligis me. [21].

23. S. Georgii Martyrs.


Missa. Protexsti me. [15].
Si hoc Fes turn celebretur extra T< P., Missa erit In virtte
tua. [10].

24. S. Fidelis de Sigmaringa Mart.


Missa. Protexsti. [15].
Si hoc Festum celebrandum sit extra T. P., Missa erit In virtte
tua. [10].

25. S. MARCI EVANGELIST.


Missa. Protexsti me. [15].
Pro votiva^ extra Tempus Paschale, Missa dicitur ut in Fes to
S. Lucae, 629.
LITANI MAJORES.
Ad Processionem dicitur Missa de Rogationibus, 282.
Festa Aprilis. 26. 27. 28. 479

26. SS. Gleti et Marcellini Pont., Mart.


Missa. Si dligis me. [2 1 ].

27. S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct.


Missa. In mdio cclsiae. [38].

28. S. Pauli a Cruce Confessoris.


Into g- _ [` , .1
4
Hri- sto * conf-xus sum cru- ci vi-vo au- tem,
- M -

=
jam non e- go : vi- vit ve-ro in me Chri- stus : in
*-
fi- de VI- vo F- li- i De- 1, qui di- l- xit
1
- 1
feJ`L " 1 * \ j
? 1 K f Hi

9 i

me, et tr-di-dit semet- lp- sum pro me. Alle-


1

A
1

b 5A BIA
a * r 1 1 1 1 1

l- ia, al-le- l- ia. Ps. Be- -tus qui intl-li-git


I
su-per e-g-num et pupe-rem:* in di- e ma-la li-be-r-bit
s -- 8
^ ^
e- um Dmi-nus. G16--ri- a Patri. E u o u a e.
48o Festa Aprilis. 28.

A L-le-l- ia. * if.


1
,_ j _ ' ' L* j j
y.Pro mni-bus mrtu-us est Chri-stus : ut et qui
5 *ft % ,.
vi- vunt, jam non si-bi vi- vant, sed e- i qui pro

J
P 8 : *=*Hly-
i- psis mrtu-us est,* et re-surr- xit.

il
__!_^_i^L-k %-InIn' "tfL
t
A L-le-l-ia. *
&.

==
. Si f-li- i, et he-r-des : he-r-des qui-dem De- i,
te- co-

he-r- des autem Chri-sti si ta- men comp-timur,


1
1^J \\f\ % J3 it t

ut et conglo-ri- fi- c- mur.


Festa Aprilis. 28. 481
In Missis votivis extra Tempus Paschale, mittuntur Alleluia ad
Introitum, Offertorium et Commnnionern,et post Epistolam dicitur :
Grad. 5 +"~ ~t
4
73i i J* "1,. fj N3 -
M I-hi au-tern * ab- sit glo- ri- - ri,

f
ni- si in cru- ce Dmi-ni

no- stri Je- su Chri- sti : per quern

l
mi-hi mun- dus cru- ci-f- xus est,

3 " i
5 Ik.
< ii
et ego mun-do. )^.Non ju-di-cvi me

sci-re -liquid i nter vos, ni- SI

9 a ,T B b i A 1
j raB
t - .

i ibfi
Je-sum Chri- stum, *ethunc cru- ci- f-xum

I.

A rJ "is"
L-Ie- l- ia. * .
482 Festa Aprilis. 28.

8>, REj
. Chri- stus pas- sus est pro no-

=1 1
. a tr. . J
bis, vo-bis re- lnquens exm- plum,

-m MI

ut sequ- mi-ni vest- gi- a * e- jus.

Septuagesimam omissis Alleluia ^/ y . sequenti, dicitur


Tra ct. ~=- + m 1 ,.m ii
2 Hi J Pi 8#
r \B I" _A^Vfc
V>4 Hristo - gi-tur * pas-so in car-ne,

'
+-J
et vos e- dem co-gi- ta-ti- - ne arm- mi- ni :

C g ., A M. j
9 . flu*
JV V'
5a
qui- a qui passus est in car- ne, d-si- it a
i

E 9 Pi _,. ]
% - af
I a
i [
n1 BB , P I
pecc- tis. J. Semper morti- fi- ca- ti- - nem

j I** i

Je- su in crpo-re no- stro circumfe-rn-


Festa Aprilis. 28. 483

a
tes, ut et vi-ta Je-su mani-fst- tur in

Hi-^P^ -r+

cor- p- ri-bus nostris. JF. Aspi- ci- n- tes

4
in auct-rem f- de- i et consumma-t- rem
+
-ml-
i
Je-sum, qui prop-si-to si-bi gudi- 0, sust-nu- it

<I ,- 1 ,
Cril- cem, confu-si- -ne contm- pta, at- que in
n 1
9
a* B. i %

' Pi'
dxte-ra se-dis De- i se-det.
Offert.
I 1 55 -

A Mbu-l- te * in di- lecti- - ne, sic-ut et Chri-

HMI- J
stus di-l- xit nos, et tr- di- dit semet-- psuro
t-r-.

pro no- bis obla-ti- - nem et hsti- am De- 0
484 Festa Aprilis. 28. 29. 30.
l
hnctfl- *E *+'
lM

in o-d- rem su- a- vi-t- tis.


S r=
-NHl 53=fl
Alle- l- ia.
Comm.
1.
I I
s
Ommu- ni-cntes * Ghristi passi- - ni-bus gaud-

te, ut in reve-la-ti- - ne gl- ri-ae e- jus


^ti

gaude - tis exsultn-


e
-fl*
tes. Ae-l- 1a.

29. S. Petri Martyris.


Missa. Protexsti me. [15]. Extra T. P. : Laetbitur. [12].

30. S. Catharnae Senensis Virginis.


Missa. Dilexsti. [6OJ.
Die 1 Mai.

S. JOSEPH OPIFICIS
SPONSI B. MARI VIRG. CONFES.
Introitus 3.

P-
A-PI- ENTI-A * rddi- xiit ju- stis merc-

dem la-b- rum su- - rum, et de- d-xit il-

h-
los in vi- a mi- r- bi- li, et fu- it il-

Us in ve- lamnto di- - i et in lu- ce stel-

; =
l-rum per no- ctem. T. P. Alle-l-ia, al-le-
e-= H
___l_!

l- ia. Ps. Ni-si Dmi-nus ae-di- fi-c-ve-rit do-mum, *


486 Festa Maii. i.

in vanum lab-rant qui aed- fi-cant e- am. Gl-ri- a

l
Patri. E u o u a e.

. s*->
J_A ' >d
-A L-le-
-le-l- ia. tj.

V
*r
De qua- cmque tri- bu- la- ti- -

ne clam- ve-rint ad me, exudi- am e- os, et


S

e- ro pro-t- ctor e- - rum * semper.

i WS y . -
-4a
8. ^+
*?
L-le-l-

Fac nos inn-


Festa Maii. I. 487

cu- am, Jo- seph, de-cr-

re-re vi- t a m : sit- que tu- 0 semper tu-

VftF ^-^
ta *pa-tro-c- ni- o.

= \i I

Extra Temus Paschale dicitur sequens Graduate et Alleluia, alle-


luia, . Fac nos inncuam. ut supra.

Grad. g = 1
5 MA i ^
n E- tus *qui-cm- que ti- mes
J3

Dmi- num, qui am- bu- las in vi- is e-

JUS. y. La-b- rem m-nu- urn

tu- -rum man-du-c- bis


Festa Maii. i.
+

et be-ne ti- bi * e- rit.

Post Setuagesimam, in Missis votivis, omissis Alleluia et . sequenti,


dicitur Graduate Betus quicmque, ut supra, et deinde sequens :

B E- - tus vir * qui timet Do- mi-

num, qui man-d- tis e- jus

de-le-ct- tur mul- turn. . Po- tens

in terra e-rit semen e- jus; ge-ne- ra- ti-

- ni re- ct- rum be- ne- di- c-tur.


-j^|-

f. 0- pes et di-v- ti-ae e-runt in do-


- *_ M i
1 - m
..._.
i -
1
mo e- jus, et mu-ni- ft- cn- ti- a e-
Festa Maii. i. 487B

jus man- bit * semper.

Offert.
5. ==

B 0- ni- tasD mi- ni *De- i no- stri

sit su-per nos, et o-pus m- nu- um nostr-

rum se-cn- da no- bis, et o-pus m-


-~*\
3
nu- um nostr- rum se-cn- da. T. P. Alle-

l- ia.
Comm. |
6.

u Nde hu- ic * sa-pi- nti- a haec et vir-t- tes?

Nonne hie est fabri f- li- us? Nonne ma-ter


Festa Maii. 2. 3.

e-jus d-ci-tur Ma-r- a? Al- le- l- ia.

-JL_
Extra T. P. d-ci- tur Ma- r- a?

2. S. Athanasii Episcopi, Confessoris


et Ecclesiae Doctoris.
Introitus. In mdio Ecclesiae. [38].
Alleluia, alleluia, f. Tues sacrdos. [33].
Alleluia, f. Betus vir qui suffert. [43].
Extra Tempus Paschale, Graduate. Ecce sacrdos magnus, [32].
Alleluia, alleluia. . Betus vir qui suffert. [43].
Ofertorium. Invni David. [34].
Communio. Quod dico vobis. [31].

3. IN INVENTIONE S. CRUCIS.
Itroitus. 4.

OS au- tern * glo- ri- - ri opr- tet


-M--

^-
in cru-ce Do- mi-ni no-stri
5
Je- su Chri- sti : in quo est
Festa Maii. 3. 489

5f
sa-lus, vi- ta et re- surr-cti- o no- stra : per
i : + txr

quern sal v-ti et li-be-r- ti su- mus. T. P. Al-le-

l- ia, alle- l- ia.P^.De- us mi-se-re--tur nstri,

! -II- `1 1

et be-ne- d-cat no-bis : * il-lmi-net vultum su- um su-per nos,


$ :
5a-- --
a
-frJ-*-ST
et mi-se-re--turnostri. Gl-ri-a Patri. E u o u a e.

8. tZI
L_J_ Lj:
L-le-l- ia. * .


r
. D- ci-te in gnti- bus, qui- a D-

mi- nus regn- vit * a li- gno.

=fr
490 Festa Maii. 3.
8

A Lle- l- ia. *
g^ i

7
`. Dulce li- gnum, dulces clavos, dlci- a
1 -

a
fe- rens pn- de-ra: quae so-la fu- sti di-

gna susti- n- re regem cael- rum*et


g
Do-mi- num.
Offert. g a
2 S
B8 r i 1 ^ - l
D Exte- ra Dmi- ni * fe- cit vir-

^
t- tem, dx-te- ra Do- mi-ni ex-alt- vit

m
me : non m-ri- ar, sed VI- vam, et narrbo - pe-

? li#
1 s i
, 1
1
ra Dmi-ni, alle- l- ia.
Festa Maii. 3. 4. 5. 49*
Comm. s = f

pi -_-*__
ER si-gnum Cru-cis * de in- i-m-cis no- stris

l-be-ra nos, De- us no- ster.

= =

. P. Ale-l- ia.
P^o votiva de S. Cruce, dicitur Missa quae habetur inter Missas
votivas circa finem Gradualis, [104].

Eadem die.

SS. Alexandri, Eventii et Theoduli Martyrum


ac Juvenalis Episcopi,
Confessoris.
Missa. Sanctitui. [18].
Extra Tempus Paschale, Missa Sapintiam. [25].

4. S. Monicae Viduae.
Missa. Cognvi. [68].

5. S. Pii V. Papae,
Confessoris.
1
Missa. Si dligis me. [2 ].
492 Festa Maii 7. 9. 10. 11.

7. S. Stanislai
Episcopi, Martyris.
Missa. Protexsti me. [15].
Extra Tempus Paschale dicitur Missa Sacerdtes Dei. [7],

9. S Gregorii Nazianzeni
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Docloris.
Missa. In mdio Ecclesiae [38],

10. S. Antonini
Episcopi, Confessoris.
Missa. Sttuit. [32].

Eadem die.
SS. Gordiani et Epimachi Martyrum.
Missa. Sancti tui.-[l8]. Extra T. P. Sapintiam. [25].

11. SS. PHILIPPI et JACOBI, APOST.


Introitus. 1.
t P-
HiI
lH
XCLAMAVERUNT* ad te, Do- mi-ne, in tm-
e -
po- re aflfli-cti- 6- nis su- ae, et tu de cae- lo
Festa Maii. n. 493

-5=-A- MM
74
exau- di-sti e- OS, alle- l- i a, alle- l- ia

. a-r:J-- -Pi j: %
[ -
-
i

Ps. Exsul-t-te, justi, in Dmi-no : * rectos de-cet col-laud-


g- Hi -
HMW- -

ti- . Gl-ri- a Patri. E u o u a e.


Alleluia, alleluia. J. Confitebntur. [16].
8
r 3%
A L-le-l-ia. *


J. Tan- to tempo-re vo-bscum sum, et non cogno-


v-stis me? Phi- lppe, qui vi-det me, * vi- det

et Patrem.
Offertorium. Confitebntur. [17].
/**_. . L
tomm,
4 . , __ ~i_.

Anto tmpo-re * vo-bs-cum sum, et non


4- 4-
fc
I:

cogno-vstis me? Phi- lppe, qui vi-det me, vi-
494 Festa Maii. 12.

r*r
det et Pa- trem, alle-l- ia : non ere- dis qui- a e- go

in Patre, et Pa-ter in me est? alle-l-ia,

al-le- l- ia,
In Missis votivis extra T. P., Introitus. Exclamavrunt. 492.
Graduate. Consttues. 93. Alleluia, alleluia. J. anto tmpore. 493.
Tractus. Qui smina. [24]. Offertorium. In omnem terram. 406.
Communio. Tanto tmpore. 493.

12. SS. Nerei, Achillei, et Domitillae Virginis,


atque Pancratii Martyrum.
Intr.
3
=
C-ce 6-cu-li * Do- mi- ni su- per ti- mn-

a Jt=l
tes e- um, spe-rntes in mi-se- ri-crdi- a e-jus,
H H" FB m B 1
"
i 1 ' I il 1

alle- l- ia : Ut e- r-pi- at a mor- te


i

Si * 1
^
i
r
- nimas e- 6- rum : qu-ni- am adj- tor
Festa Maii. 12. 495
nr^*3

et pro-t-ctor noster est, alle-l- ia, al- le~

3 1 =

l- ia. Ps. Exsult-te justi in Dmi- no : * re-ctos de-cet

s 1r 1 [ i
% ? a. 1 |
col- 1au-d-ti- o. Gl6-ri- a Patri. Ku o u a e.
i i

i! Si
8. Am. -
1 V % dlp.
m IIJ
9 d ! g %
A L-le-l- ia. * ij

S
i (1Is _P"
d |
L?
%
l
y . Haec est ve- ra fra-tr- ni- t as, quae
i
. a
1 i 1 i

1
vi- cit mundi cr- mi- na : Chri- stum se-
i
S ..,., _,,_ i I
m. * - J
a i 9 i
c- ta est, ncly- ta te-nens re-gna * cae-l-

p m II
,
sti- a.
Alleluia. J. e Marty rum. [30].
Offertorium. Confitebntur. [17].
Communio. Gaudte justi. [20].
496 Festa Maii. 13.
Extra Tempus Paschale, Missa erit sequens :
Introitus. Salus autem. [28].
Graduale. Glorisus Deus. [22].
Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495.
Offertorium. Anima nostra. 43.
Communio. Amen dico vobis. 101.

13. S. Roberti Bellarmino


Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Introitus. In mdio Ecclesiae. [38].

x. +
A L-le- l- ia. * if.

*\ U J\ `*i
9r
^.Qui do-
f==-
cti f- e-rint,

ful-g- bunt qua- 4

> , ^
si splen- dor fir-

l
ma- men- ti.
Festa Maii. 13. 497
- - I ..
7 l-
r*\ ' ^ ; 13r,3v
L-le- l- ia.

4*Af*
T. Qui ad ju- st- ti- am e- r-di- unt
rfi- 1
- 1a
mul- tos, fulg- bunt qua-si stel-
l
m
lae in perp- tu- as * ae-terni- t-

tes.
In Missis votivis extra Tempus Paschale, Graduale. Ecce sacrdos
magnus. [32]. Alleluia, alleluia. J. Qui docti ferint, 496.
Post Septnagesimam, omissis Alleluia et `. sequenti, dicitur :
Tract, i

B Onum est * confi-t- ri Do- mi-

p.
no et psl- le-re nmi-ni tu- 0 Alts-
i 1 A 1. J
i

sime. . Ad annunt- n-dum ma- ne


498 Festa Maii. 13.
IL s "
" P r M 1- B 9 . 9 B 1
B B I ^ r
mi- se- n- cordi- am tu- am, et ve-n- t-tem
I
i B

B " '
P 1 .
tu- am per no- ctem. y. Qui- a de-lectsti

a
/
LgZ'
me, Dmi- ne, in fact-ra tu- a,

- -
B B
S=X^ a
et in op-ri- bus m- nu- urn tu- - rum

* exsul- t-bo.
Offert. g
3 ,j ,. I

JLVX I- hi autem * ad- hae- r- re De- o


HHMHI

bo- num est, p-ne-re in Dmi-

no De- 0