Você está na página 1de 1

T (C) T (K) P (mmHg) Ln P 1/T

0 273.15 4.584 1.5 0.0037


10 283.15 9.2123 2.2 0.0035
20 293.15 17.546 2.9 0.0034
30 303.15 31.855 3.5 0.0033
40 313.15 55.391 4.0 0.0032
50 323.15 92.648 4.5 0.0031
60 333.15 149.61 5.0 0.0030
70 343.15 234.03 5.5 0.0029

Agua
6.0
5.0 f(x) = - 5265.71x + 20.82
4.0 R = 1
Agua
3.0 Linear (Agua)
Ln P
2.0 Linear (Agua)
1.0
0.0
0.0025 0.0030 0.0035 0.0040

1/T (K-1)

Hernndez Betancourt Mayerly


Alejandra