Você está na página 1de 126

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL PEMBELAJARAN
TINGKATAN 3

PENDIDIKAN MORAL

2014

i
ii
MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL


(PAV)

MODUL JATI DIRI

- PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii
Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iv
KANDUNGAN

1. RUKUN NEGARA vi

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii

3. PENDAHULUAN
a. Objektif Modul 1
b. Kandungan Modul 2

4. MODUL PEMBELAJARAN

UNIT 1: DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN 3


UNIT 2: DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT 35
UNIT 3: MORALIRI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG 73

v
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MODUL PENDIDIKAN MORAL

PENDAHULUAN

Modul ini memberi pendedahan kepada aspek pengetahuan dan kemahiran asas murid
berdasarkan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral bagi membentuk jati
diri murid selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pembinaan modul ini juga
memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan moraliti murid
melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai universal untuk melengkapkan murid dengan
pengetahuan dan kemahiran kebolehkerjaan.

OBJEKTIF MODUL

Modul ini membolehkan murid:

1. Mengenal pasti nilai-nilai universal berasaskan prinsip moral.


2. Mengamalkan budi pekerti mulia berasaskan prinsip moral.
3. Mengamalkan perlakuan bermoral secara bertanggungjawab dan akauntabiliti.
4. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial untuk kesejahteraan diri dengan
keluarga, jiran, sekolah, masyarakat dan negara.
5. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal dalam kehidupan seharian bagi
melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran kebolehkerjaan.

KANDUNGAN MODUL

Modul ini mengandungi 3 unit pembelajaran.

TEMA 1 : DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN


Dalam Tema 1, murid mempelajari cara mencapai kecemerlangan diri, keluarga dan
persahabatan dengan mengamalkan pegangan agama bagi melaksanakan
tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan persahabatan.

TEMA 2 : DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT


Dalam Tema 2, murid mengaplikasikan kecemerlangan diri terhadap komuniti dan
masyarakat dengan mengamalkan gaya hidup sihat, mengekalkan kesejahteraan hidup
berjiran, menjaga keselamatan tempat kediaman, dan mengekalkan keindahan alam
sekitar di tempat awam.

TEMA 3 : MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG


Dalam Tema 3, murid dapat mematuhi moraliti, peraturan dan undang-undang melalui
amalan adab di rumah, cara mengelakkan ketagihan, mematuhi peraturan di sekolah,
mengamalkan peraturan dalam keluarga dan mematuhi hak kanak-kanak.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

TEMA
1 DIRI KELUARGA DAN PERSAHABATAN

1.1 Melaksanakan Ajaran Agama atau Kepercayaan


Masing-masing

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh:

1.1.1 Menyenaraikan ajaran agama atau kepercayaan masing- masing.


1.1.2 Menyatakan kesedaran kepentingan ajaran agama atau kepercayaan.
1.1.3 Melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dalam aktiviti seharian.

PENERAPAN NILAI

1. Kepercayaan kepada Tuhan


2. Bertanggungjawab
3. Rasional
4. Kesederhanaan
5. Toleransi
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Semua kaum mempunyai agama atau kepercayaan masing-masing. Semua penganut


agama atau kepercayaan, yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Setiap agama
atau kepercayaan, merupakan satu garis panduan berkaitan peraturan dan undang-
undang yang perlu dipatuhi segala suruhan-Nya dalam kehidupan seharian berlandaskan
pegangan atau kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara.

Media elektronik
Radio
Televisyen
Internet
LCD

Media cetak
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan
menyambut - menerima
amalan - sesuatu yang dilakukan sebagai kebiasaan
negatif - pernyataan tidak atau bukan
anuti - menerima sesuatu ajaran
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

TUGASAN

1. Murid menyatakan secara lisan jenis-jenis ajaran agama yang terdapat di Malaysia.
2. Murid menyatakan secara lisan jenis amalan kepercayaan yang terdapat di
Malaysia.
3. Murid memadankan jenis-jenis ajaran agama yang terdapat di Malaysia. (aktiviti
1.1.1)
4. Murid memadankan kepercayaan dengan ajaran yang terdapat di Malaysia. (aktiviti
1.1.1)
5. Murid melengkapkan ajaran agama atau kepercayaan yang terdapat di Malaysia.
(aktiviti 1.1.1)
6. Murid mengisi tempat kosong kepentingan mengamalkan ajaran agama atau
kepercayaan dalam kehidupan. (aktiviti 1.1.2)

7. Murid menulis kepentingan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan dalam


kehidupan. (aktiviti 1.1.2)

8. Murid mengisikan borang senarai semak yang diberikan. (aktiviti 1.1.3)

9. Murid membuat laporan tentang aktiviti keagamaan yang telah mereka hadiri.
(aktiviti 1.1.3)

LANGKAH KERJA

1. Membuat padanan
2. Menulis jawapan
3. Melihat gambar
4. Mengisi tempat kosong
5. Menandakan jawapan
6. Mengisi borang maklumat
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.1.1 Menyenaraikan ajaran agama atau kepercayaan masing-


masing.

Aktiviti 1 : Padankan agama dengan ajarannya yang terdapat di Malaysia.

Sembahyang di gereja pada setiap hari Ahad.


1. Islam

Menyambut hari Thaipusam untuk menyucikan


2. Buddha diri.

Sembahyang lima waktu sehari semalam.


3. Kristian

Memuja roh nenek moyang untuk


kesejahteraan hidup.
4. Sikh

Tidak boleh memotong rambut bagi kaum


lelaki.
5. Hindu

Mempercayai makhluk halus dan roh yang


terdapat pada gua, batu dan pokok besar
6. Animisme mempunyai semangat yang perlu dihormati.

Satu falsafah atau sikap yang menekankan


7. Taoisme hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Mempercayai setiap benda mempunyai sifat


berlawanan daripada unsur positif (Yin) dan
8. Konfuciusme negatif (Yang).
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Tulis semula penyataan ajaran agama atau kepercayaan


masing-masing.

Agama Ajaran dan Kepercayaan

1. Islam

2. Buddha

3. Kristian

4. Sikh

5. Hindu

6. Animisme

7. Taoisme

8. Konfuciusme

Aktiviti 2 : Tuliskan ajaran agama atau kepercayaan yang anda anuti.

Agama atau kepercayaan Ajaran agama atau kepercayaan


yang saya anuti yang saya amalkan
Modul Pembellajaran Pendid
dikan Moral Tin
ngkatan 3

1.1.2
2 Menyattakan ke
esedaran
n kepenttingan ajaran
aj ag
gama atau
kepercayaan.

Aktiv
viti 1:
Berd
dasarkan gambar
g berrikut, berik
kan kepenttingan amaalan ajaran
n agama attau
kepe
ercayaan kaum
k masinng-masing g mengikutt penyataan yang dibberikan.

MenjaadipengikutagamaKristiaanyang
baik.
M
Merapatkanh
hubungankekeluargaan.
.
Menggeratkanhubu
unganpersau
udaraan
Mengekalkanidentitibud
M dayamasing
dalam
mIslam.
m
masing.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 :
Nyatakan kepentingan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan agama
dalam kehidupan berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

Menjadi manusia yang Mewujudkan hubungan Melatih diri menjadi


sombong. perpaduan sesama manusia. lebih berdisiplin.

Menjauhi diri daripada Wujud pergaduhan sesama Menjatuhkan maruah


gejala negatif. manusia. diri.

Mewujudkan keamanan Merosakkan alam sekitar. Mengeratkan


dalam hidup hubungan
bermasyarakat. kekeluargaan.


.

.. .


..Kepentingan Ajaran
Agama dan
Kepercayaan dalam
Kehidupan
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.1.3 Melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dalam aktiviti


seharian.

Aktiviti 1 : Tandakan ( ) bagi ajaran dan kepercayaan agama yang anda


lakukan dan ( ) bagi yang tidak anda lakukan.

Bil Perkara Ya Tidak

1. Saya tidak membunuh binatang.

2. Saya tidak minum arak.

3. Saya percaya bahawa Tuhan boleh memberi balasan.

4. Saya suka membuang sampah di merata-rata tempat.

5. Saya bersembahyang kerana mentaati perintah Tuhan.

Saya sentiasa menggunakan bahasa yang sopan apabila


6.
bercakap dengan orang yang lebih tua.

7. Saya sentiasa belajar bersungguh-sungguh untuk


mencapai keputusan yang cemerlang.

8. Saya suka menangguhkan kerja yang disuruh oleh guru


dan ibu bapa.
Saya tidak akan membuat bising apabila berada
9. di tempat ibadat.

10. Saya mudah berasa marah apabila kelemahan diri saya


ditegur oleh orang lain.
Skala :

8 - 10 Cemerlang. Rakan anda seorang yang melaksanakan ajaran agama atau


kepercayaan.

5-7 Baik. Rakan anda seorang yang melaksanakan ajaran agama atau
kepercayaan tetapi perlu ditingkatkan.

0-4 Kurang memuaskan. Rakan anda perlu memperbaiki diri dalam


melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 :

Catatkan program atau aktiviti keagamaan yang pernah anda hadiri.

Tarikh : __________________________
Masa : __________________________
Tempat : __________________________
Aktiviti : : __________________________

Catatan 1 : ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Catatan 2 : ______________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Catatan 3: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________

Disahkan oleh : .
(Ibu bapa / Guru)
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 1.1 MELAKSANAKAN AJARAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN


MASING-MASING

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

Menyenaraikan ajaran agama atau


1 kepercayaan masing- masing.

2 Menyatakan kesedaran kepentingan ajaran


agama atau kepercayaan

3 Melaksanakan ajaran agama atau


kepercayaan dalam aktiviti seharian

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

NAMA GURU T.TANGAN &


TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.2 Membina Kecemerlangan Diri

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Membina kecemerlangan diri

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh.:

1.2.1 Menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.

1.2.2 Menyatakan kesedaran perlunya kecemerlangan diri.

1.2.3 Mengamalkan gaya hidup cemerlang dalam kehidupan seharian.

PENERAPAN NILAI

1. Rasional
2. Hemah tinggi
3. Kejujuran
4. Kesederhanaan
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Kecemerlangan diri merupakan keupayaan dan keyakinan seseorang yang berusaha


untuk memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kebolehan dan kesanggupan
seseorang dalam melakukan sesuatu perkara tanpa bergantung kepada orang lain dan
melakukan sesuatu usaha secara berterusan. Usaha yang dilakukan dengan penuh
semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju akan menjamin
kecemerlangan dalam kehidupan.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan

kerjaya - profesion atau pekerjaan yang dipilih sebagai cara mencari nafkah
ceburi - melibatkan diri dalam sesuatu bidang
putus asa - hilang harapan, tidak ada harapan lagi
membazir - menggunakan sesuatu dengan berlebih-lebihan sehingga terbuang
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Lembaran kerja
Borang senarai semak

TUGASAN

1. Murid melihat gambar dan menulis jawapan. (aktiviti 1.2.1)


2. Murid menjawab soalan dalam ruangan yang disediakan.
3. Murid memadankan nama tokoh dengan kejayaan yang mereka peroleh. (aktiviti
1.2.1)
4. Murid memilih tiga tokoh yang berjaya dan menyatakan ciri atau sebab kejayaan
mereka. (1.2.1)
5. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.(aktiviti 1.2.2)
6. Murid melengkapkan peta minda. (1.2.2)
7. Murid menulis jawapan berdasarkan situasi yang diberi. (aktiviti 1.2.3)

LANGKAH KERJA

1. Melihat gambar
2. Menulis jawapan berdasarkan gambar
3. Memadankan nama tokoh dengan kejayaan mereka
4. Mengisi tempat kosong
5. Melengkapkan peta minda
6. Menulis jawapan berdasarkan situasi
Modul Pembellajaran Pendid
dikan Moral Tin
ngkatan 3

1.2.1
1 Meny
yenaraika
an ciri-cirri keceme
erlangan diri.

Aktiviti 1:
Teliti gambar
g ind
dividu berikut. Tulisk
kan kejaya
aan mereka
a dalam bid
dang kerja
aya
masin ng-masing..

1._____
__________
__

Dato
o Siti Nurh
haliza __________
2._____ _

Dato Lee Chong We


ei

__________
3._____ _

Datto Chef Wan


W

4.

Tun Dr. Mahathir


M

5._____
__________
__

Khairull Fahmi Ch
he Mat
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 :
Senarai tokoh- tokoh lain yang berjaya dalam bidang yang mereka ceburi
berdasarkan pengetahuan anda.

Tokoh Bidang

4
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 3 : Pilih tiga individu daripada tokoh di atas, nyatakan ciri-ciri kejayaan
mereka.

Ciri-ciri/sebab berjaya

a. _____________________
Tokoh 1:

_________________________ b. _____________________

Tokoh 2: Ciri-ciri/sebab berjaya

_________________________ a. _____________________

b. _____________________

Tokoh 3:

_________________________ Ciri-ciri/sebab berjaya

a. _______________________

b. _______________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.2.2 Menyatakan kesedaran perlunya kecemerlangan diri.

Aktiviti 1 :
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berpandukan jawapan yang
diberikan.

dihormati oleh orang lain masa depan cerah

mudah putus asa berfikiran positif

1. membazir masa bersikap terbuka


2.
3.
4.1. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh supaya
5. ..........................................
6.
7.2. Kita janganlah ...................................................... jika menghadapi
8. sesuatu kegagalan.
9.
10.
3. Kita hendaklah sentiasa ......................................................... dalam
11. melakukan sesuatu perkara.
12.
13.
4. Jangan kita suka ........................................................... kerana
14. kelak diri sendiri yang akan rugi.
15.
16.
5. Kita hendaklah sentiasa bertingkah laku baik supaya
17. .....................................................................
18.
19.
6.....................................................................
Orang yang boleh menerima kritikan dan pandangan orang lain
dikatakan ....................................................................
Modul Pembellajaran Pendid
dikan Moral Tin
ngkatan 3

Aktiv
viti 2 :
Meny
yenaraikan
n kesan be
erdasarkan
n situasi ya
ang diberi.

KESANN
NYA
Rajin
Belajar
B

KESANNYA

KESA
ANNYA

Malas
Belajar
B
KESAN
NNYA
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.2.3 : Mengamalkan gaya hidup cemerlang dalam kehidupan


seharian.

Aktiviti 1 :
Nyatakan tindakan anda berdasarkan situasi yang diberikan.

Tindakan Anda


Situasi : 1

Saya lemah dalam mata pelajaran Matematik


dan Sejarah.
Tindakan Anda

Situasi : 2

Saya ternampak orang buta yang ingin


melintas jalan.

Tindakan Anda
Situasi : 3

Rakan mengajak saya pergi ke kafe siber


semasa ketiadaan ibu bapa di rumah.

Tindakan Anda
Situasi : 4

Saya ternampak satu pergaduhan berlaku di


kawasan sekolah.

Situasi : 5 Tindakan Anda

Saya membeli barang di sebuah pasar raya.


Juruwang terlebih memberikan wang baki
kepada saya.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 1.2 MEMBINA KECEMERLANGAN DIRI

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenaraikan ciri-ciri kecemerlangan diri

Menyatakan kesedaran perlunya


2
kecemerlangan diri.

Mengamalkan gaya hidup cemerlang dalam


3
kehidupan seharian.

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

1.3.1 Menyenaraikan tradisi dalam keluarga.

1.3.2 Menyatakan kesedaran kebaikan mengekalkan tradisi keluarga masing-masing.

1.3.3 Mengamalkan tradisi keluarga dalam kehidupan seharian.

PENERAPAN NILAI

1. Bertanggungjawab
2. Kasih sayang
3. Rasional
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Semua kaum menerima, menghormati, mengamalkan adat dan kepercayaan yang diwarisi
secara turun temurun dalam keluarga. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam
semesta dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-
masing selaras dengan kepentingan negara.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan
majlis - badan yang dilantik dan dipilih yang mempunyai kuasa mentadbir,
membuat peraturan dan menasihat
rahmat - belas kasihan
tradisi - sesuatu kebiasaan yang kekal turun temurun
menziarahi - mengunjungi, melawat
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja

TUGASAN

1. Murid membaca situasi dan menulis jawapan berdasarkan gambar.(aktiviti 1.3.1)


2. Murid menyenaraikan tradisi keluarga berdasarkan gambar.(aktiviti 1.3.1)
3. Murid menyatakan kebaikan mengekalkan tradisi dalam keluarga. (1.3.2)
4. Murid menyatakan tindakan berdasarkan situasi. (aktiviti 1.3.3 )

LANGKAH KERJA

1. Membaca situasi dan melihat gambar.


2. Menulis jawapan berdasarkan gambar.
3. Melengkapkan peta minda.
4. Menyatakan tindakan berdasarkan situasi.
Modul Pembellajaran Pendid
dikan Moral Tin
ngkatan 3

1.3.1 Meny
yenaraikan tradisi dalam keluarga.
k

Aktivviti 1:
Pilih situasi ya
ang diberik
kan, kemud
dian tuliska
an di ruang
gan yang sesuai
s
berdasarkan ga ambar.

1. Ahli keluarga berkumpul 2. Mengadakkan majlis bercukur


bersamma untuk majlis
m maka
an atau cuku
ur jambul bagi
b anak
malam sempena Tahun Barru yang baru lahir.
Cina.

2. Mennghiasi rumah dengan kolam atau u rangoli se


ebagai tand
da
sela
amat dan ra
ahmat untukk seisi ruma
ah.

1. ______
_________
__________
_________
_________
______
_________
__________
_________
_________
______
_________
__________
_________
_________

2. ____
_________
__________
_________
__________
____
____
_________
__________
_________
__________
____
____
_________
__________
_________
__________
____

3. ________
__________
_________
__________
________
________
__________
_________
__________
________
________
__________
_________
__________
________
Modul Pembellajaran Pendid
dikan Moral Tin
ngkatan 3

Aktiv
viti 2:
Berda
asarkan gam
mbar senarraikan tradisi yang bia
asa dilakuka
an dalam ke
eluarga and
da.

Men
nyambut pe
erayaan

Makan bersa
ama
keluarga
a

Mela
awat orang
g sakit


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.3.2 Menyatakan kesedaran kebaikan mengekalkan tradisi keluarga


masing-masing.

Aktiviti 1:
Nyatakan kebaikan mengekalkan tradisi keluarga.

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________
Kebaikan
Mengekalkan
Tradisi
________________________
_______________________ Keluarga
________________________
_______________________
________________________
_______________________
________________________
_______________________
________________________
_______________________
________________________
_______________________
________________________
_______________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.3.3 Mengamalkan tradisi keluarga dalam kehidupan seharian

Aktiviti 1:
Sekiranya anda berada dalam situasi di bawah, apakah tindakan anda?

Situasi 1 Tindakan anda

Keluarga anda tidak dapat pulang i. __________________________


ke kampung untuk menyambut __________________________
perayaan kerana bapa anda __________________________
terpaksa ke luar negara atas __________________
urusan kerjanya. Anda telah ii. __________________________
berjanji dengan sepupu anda yang __________________________

pulang dari Singapura untuk __________________________


__________________
bersama-sama menyambut
perayaan di kampung.

Situasi B

Adik anda tidak mahu bersama-sama dengan keluarga untuk menziarahi sanak-
saudara pada musim perayaan di kampung kerana ingin menonton rancangan
televisyen kesukaannya.

Tindakan anda:

i. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
\
_________________________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 1.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenaraikan tradisi dalam keluarga.

Menyatakan kesedaran kebaikan mengekalkan


2
tradisi keluarga masing-masing.

Mengamalkan tradisi keluarga dalam


3
kehidupan seharian.

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.4 Memuliakan Persahabatan

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Memuliakan persahabatan.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

1.4.1 Menyatakan batasan dalam persahabatan.

1.4.2 Menyatakan kesedaran perlunya beradab dalam persahabatan.

1.4.3 Mengamalkan tingkah laku beradab dalam persahabatan.

PENERAPAN NILAI

1. Bertanggungjawab
2. Rasional
3. Baik hati
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Persahabatan merupakan satu bentuk pergaulan yang beradab sopan dan berbudi pekerti
mulia dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam persahabatan sikap membuat
pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain, sama
ada melalui pemikiran, pertuturan atau perlakuan merupakan satu kewajipan yang perlu
diamalkan dalam pergaulan seharian.

Media elektronik
LCD
Komputer

Media cetak
Surat khabar
majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan

a. empati - daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain
b. melengahkan - melambat-lambatkan
c. batasan - sesuatu atau keadaan yang menyekat
d. erat - kemas, ketat, kuat-kuat, tidak longgar
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

lembaran kerja
borang senarai semak
kad situasi

TUGASAN

1. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai (aktiviti 1.4.1)
2. Murid menjawab soalan berdasarkan pilihan jawapan.(aktiviti 1.4.2 )
3. Murid menjawab soalan berdasarkan situasi yang diberi. (aktiviti 1.4.2)
4. Murid mencari bahan menggunakan internet dan media cetak serta menampal
gambar. (aktiviti 1.4.2)
5. Murid menjawab soal selidik tentang personaliti rakan mereka. (aktiviti 1.4.3)

LANGKAH KERJA

1. Mengisi tempat kosong.


2. Memilih jawapan.
3. Menjawab soalan berdasarkan situasi.
4. Mencari bahan menggunakan internet.
5. Menampal gambar.
6. Menjawab soal selidik
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.4.1 Menyatakan batasan dalam persahabatan.

Aktiviti 1:
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berpandukan jawapan yang
diberikan.

membocorkan bercakap
bercakap
rahsia bohong
kasar

menghormati
menjaga bercakap
sopan pendapat
perlakuan

1. Suzie sentiasa ____________________ dengan rakan-rakannya.

2. Muthu sentiasa ______________________ dan menunjukkan


tingkah laku yang baik dalam persahabatan.

3. Ah Leong sentiasa berhati-hati dan tidak ____________________


apabila berkomunikasi dengan rakan-rakannya supaya tidak
menyinggung perasaan mereka.

4. Kita hendaklah sentiasa bersikap terbuka dan


________________________________ dengan memberi peluang
kepada rakan untuk mengeluarkan idea.

5. Kita tidak boleh __________________ rakan supaya kita dipercayai.

6. Kita tidak boleh _________________________, sentiasa bersikap


jujur dan ikhlas dalam kehidupan.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

1.4.2 Menyatakan kesedaran perlunya beradab dalam


persahabatan.

Aktiviti 1:
Gariskan jawapan yang betul tentang kepentingan beradab dalam persahabatan.

1. Jika kita beradab dalam persahabatan,......................

a) hubungan kita akan menjadi erat.


b) hubungan kita akan menjadi renggang.

2. Dalam hubungan persahabatan ....................

a) kerjasama antara satu sama lain amat penting


b) sikap tidak ambil berat antara satu sama lain amat penting.

3. ..................................................... boleh mengeratkan hubungan


persahabatan.

a) Sikap mementingkan diri


b) Sikap bertolak ansur

4. Rakan yang baik akan ...................................... kepada rakan yang


lain.

a) membocorkan rahsia rakannya


b) menyimpan rahsia rakannya

5. Hubungan persahabatan akan menjadi erat sekiranya seseorang


itu ....................

a) menjaga perasaan sahabatnya


b) Tidak menjaga perasaan sahabatnya
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2:
Nyatakan tindakan anda berdasarkan situasi yang diberikan.


Anda terlupa memulangkan
pen rakan anda yang
dipinjam semalam.

Sahabat baik anda terlupa


membawa wang belanja ke
sekolah.


Sahabat anda bercakap
kasar dengan rakan yang
lain.


Anda terjumpa sahabat
lama anda di pasar raya.

Sahabat anda memarahi


anda kerana terlewat
datang untuk menghadiri
aktiviti sukan sekolah.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 3:
Dengan menggunakan carian internet dan media cetak, cari dan tampalkan gambar
yang menunjukkan hubungan persahabatan yang baik.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

\
1.4.3 Mengamalkan tingkah laku beradab dalam
persahabatan.

Aktiviti 1: Sila jawab soal selidik di bawah ini dengan jujur berdasarkan personaliti
sahabat baik anda. Tandakan ( / ) pada ruang jawapan Ya jika anda bersetuju
atau Tidak jika anda tidak bersetuju.

Soal selidik : Kenali sahabat baik anda

Bil Perkara Ya Tidak

1 Sahabat anda sentiasa bercakap dengan sopan.

Sahabat anda tidak mudah marah apabila ditegur


2
tentang kesalahannya.

Sahabat anda mudah memberikan bantuan kepada


3
rakan-rakan yang lain.

Sahabat anda mudah mengambil tindakan terburu-


4
buru apabila ditimpa kesusahan.

Sahabat anda sentiasa sabar ketika menghadapi


5
kesusahan.

Sahabat anda sentiasa bertegur sapa dengan rakan-


6
rakan yang lain.

Sahabat anda suka mengejek rakan-rakan yang


7
dimarahi oleh guru.

Sahabat anda sentiasa mesra dalam pergaulan


8
seharian.

Sahabat anda sering meceritakan kelemahan rakan


9
yang lain kepada anda.
Sahabat anda mempunyai perasaan empati atas
10 kesusahan yang dialami oleh rakan yang lain.
Semakan keputusan
Syabas. Sahabat anda mengamalkan tingkah laku beradab dalam
8 10
persahabatan.
Memuaskan. Sahabat anda bersikap sederhana dalam
57 persahabatan.
Lemah. Sahabat anda perlu mengubah sikap negatif yang ada
04 pada dirinya.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 1.4 MEMULIAKAN PERSAHABATAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyatakan batasan dalam persahabatan.

Menyatakan kesedaran perlunya beradab dalam


2
persahabatan.

Mengamalkan tingkah beradab dalam


3
persahabatan

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

TEMA
2 DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT

2.1 Melibatkan Diri dalam Kegiatan Sosial Masyarakat

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Melibatkan diri dalam kegiatan sosial masyarakat

OBJEKTIF KHUSUS
Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.1.1 Menyatakan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2 Menyatakan kesedaran melaksanakan tanggungjawab sosial dalam kehidupan


bermasyarakat.

2.1.3 Mengamalkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

PENERAPAN NILAI

1. Bertanggungjawab

2. Hemah tinggi

3. Kejujuran

4. Kerjasama

5. Toleransi
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN
Tanggungjawab sosial yang utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah hidup
berbaik-baik antara satu sama lain. Masyarakat perlulah mengutamakan kedamaian
dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya serta menghormati
kebebasan setiap individu yang menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia. Sikap bertanggungjawab serta
kesanggupan diri setiap individu untuk memikul dan melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan
orang lain.

Media elektronik :
Internet
Komputer
Media cetak :
Surat khabar
Majalah
Buku
Kamus Dewan

KANDUNGAN/FAKTA
Maksud Perkataan
Sosial segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat,
kemasyarakatan
Turut serta menyertai
Kebaikan kelebihan
Diperoleh - mendapat
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja
Borang senarai semak

TUGASAN

1. Murid menyatakan secara lisan tanggungjawab sosial berdasarkan gambar.


(aktiviti 2.1.1)

2. Murid menulis jawapan berdasarkan gambar yang diberi.(aktiviti 2.1.1)

3. Murid menjawab soalan yang diberi berdasarkan gambar yang diberi.


(aktiviti 2.1.2)

4. Murid menulis kesan yang diperoleh berdasarkan gambar situasi yang diberi.
(aktiviti 2.1.2)

5. Murid menghasilkan buku skrap dalam tempoh yang diperuntukkan dan mengisi
maklumat yang berkaitan dalam borang yang disediakan. (aktiviti 2.1.3)

LANGKAH KERJA

1. Melihat gambar.

2. Menjawab secara lisan.

3. Menulis jawapan.

4. Menghasilkan buku skrap dan mengisi maklumat.


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.1.1 Menyatakan tanggungjawab sosial dalam kehidupan


bermasyarakat.

Aktiviti 1 ;
Berdasarkan gambar nyatakan secara lisan tanggungjawab sosial seseorang
dalam kehidupan bermasyarakat.

Cadangan jawapan:

1. Menghormati cara hidup berjiran.


2. Menghormati budaya kaum lain.
3. Saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Sentiasa menziarahi jiran.
5. Pergaulan mesra sesama masyarakat.
6. Sentiasa mengadakan aktiviti bersama dalam masyarakat.
7. Menjaga keselamatan dalam kawasan kediaman. Contoh: rukun tetangga.
8. Sentiasa bertolak ansur sesama jiran dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Mudah menyumbang tenaga dan kewangan terhadap sesuatu perkara yang
memberikan kebaikan. Contoh : gotong royong.
10. Sentiasa prihatin terhadap keselamatan masyarakat. Contoh : penderaan,
kecurian.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Tuliskan tanggungjawab sosial seseorang dalam kehidupan


masyarakat berdasarkan gambar.

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.1.2 Menyatakan kesedaran melaksanakan tanggungjawab


sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Aktiviti 1 : Berdasarkan gambar jawab soalan-soalan yang dikemukakan

1. Apakah perasaan anda apabila melakukan atau turut serta dalam aktiviti yang
ditunjukkan ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Apakah kebaikan yang anda peroleh daripada aktiviti yang telah dilakukan?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Nyatakan kesan sekiranya anda tidak melaksanakan atau turut serta dalam
melaksanakan aktiviti tersebut.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Nyatakan kesan apabila anda melakukan aktiviti yang dinyatakan di


bawah dan apakah kesan sekiranya anda tidak melakukan ativiti
tersebut.

Kesan jika anda Gambar situasi Kesan jika anda tidak


melibatkan diri melibatkan diri
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.1.3 Mengamalkan tanggungjawab sosial dalam


kehidupan bermasyarakat.

Aktiviti 1 :
Hasilkan sebuah buku skrap yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial
dalam kehidupan bermasyarakat. Tempoh masa yang diperuntukkan adalah
3 minggu. Seterusnya isikan maklumat yang berkaitan pada helaian yang
diberi.

Catatan aktiviti yang dilakukan dalam masyarakat

Tajuk : _____________________________

Tarikh : _____________________________

Tempat : _____________________________

Masa : _____________________________

Aktiviti yang dilakukan:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________

Tanda tangan: Disahkan:

.
( ) ( )
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.1 MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyatakan tanggungjawab sosial dalam


kehidupan bermasyarakat.

Menyatakan kesedaran melaksanakan


2 tanggungjawab sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.

3 Mengamalkan tanggungjawab sosial dalam


kehidupan bermasyarakat

TIDAK
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH

NAMA GURU T.TANGAN &


TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.2 Membina Semangat Kekitaan.

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Membina semangat kekitaan

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.2.1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat yang mengamalkan semangat perpaduan.


2.2.2 Menyatakan kesedaran kepentingan perpaduan dalam memupuk semangat
kekitaan.
2.2.3 Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan.

PENERAPAN NILAI

1. Hemah tinggi
2. Kesederhanaan
3. Rasional
4. Toleransi
5. Bertanggungjawab
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Perpaduan dalam masyarakat merujuk kepada kesanggupan setiap anggotanya


bertolak ansur, sabar serta mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan
dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Setiap tindakan
dilakukan dengan fikiran waras berdasarkan alasan dan bukti yang nyata serta
bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar. Perpaduan yang dipupuk berdasarkan
kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati
yang ikhlas akan meningkatkan imej serta membentuk sebuah masyarakat yang
bahagia.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah
Buku
Kamus Dewan

KANDUNGAN/FAKTA
Maksud Perkataan
semangat roh yang terdapat dalam segala makhluk
perpaduan perihal berpadu (bergabung menjadi satu, sepakat)
tindakan langkah yang diambil (untuk mengelakkan dan mengatasi sesuatu)
dialog perbualan
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Lembaran kerja
Borang senarai semak
Gambar perayaan
Kad Ucapan

TUGASAN

1. Murid melengkapkan peta minda. (aktiviti 2.2.1)


2. Murid menulis tindakan dan kesan mengikut rajah yang diberi. (aktiviti 2.2.2)
3. Murid meneliti gambar dan menjawab soalan yang diberi. (aktiviti 2.2.3)
4. Murid menghasilkan penanda buku. (aktiviti 2.2.3)
5. Murid menjalankan projek mengikut arahan yang diberi.

LANGKAH KERJA
1. Melengkapkan peta minda.
2. Melengkapkan rajah.
3. Melihat gambar.
4. Menjawab soalan.
5. Menjalankan projek.
6. Menghasilkan penanda buku
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.2.1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat yang mengamalkan


semangat perpaduan.

Aktiviti 1 : Senaraikan ciri masyarakat yang mengamalkan semangat


perpaduan.

Ciri-ciri
masyarakat yang
mengamalkan
semangat
perpaduan

Cadangan jawapan:

1. Bertolak ansur
2. Saling memahami
3. Bantu membantu
4. Menghormati budaya orang lain
5. Boleh berkongsi kemudahan awam yang disediakan
6. Sentiasa mesra dalam perhubungan
7. Bersifat terbuka dalam memberi dan menerima kritikan
8. Boleh menyelesaikan masalah bersama-sama
9. Bersama-sama menangani masalah yang berlaku dalam masyarakat.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.2.2 Menyatakan kesedaran kepentingan perpaduan dalam


memupuk semangat kekitaan.

Aktiviti 1 : Nyatakan tindakan anda berdasarkan gambar.

Hidup berjiran
Tindakan anda: Kesan
tindakan anda:

Gotong-royong
Tindakan anda: Kesan
tindakan anda:

Berpindah rumah
Tindakan anda: Kesan
tindakan anda:
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.2.3 Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan

Aktiviti 1: Teliti gambar di bawah dan jawab soalan yang dikemukakan.

1. Apakah perasaan anda apabila berada dalam situasi di atas?


__________________________________________________________

2. Nyatakan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti tersebut.

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

3. Nyatakan aktiviti lain yang boleh dilakukan bagi merapatkan


hubungan dalam masyarakat berbilang kaum.

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Menghasilkan penanda buku yang berkaitan dengan kemasyarakatan


untuk dijual. Hasil jualan digunakan untuk membantu rakan yang
memerlukan.
Contoh 1.
Sempena cuti persekolahan ini, saya ingin menjual penanda buku sebagai aktiviti
membantu rakan yang sedang sakit di hospital.

Cadangan aktiviti :
i. Mereka cipta penanda buku berdasarkan contoh-contoh di bawah.
ii. Anggaran harga jualan sekeping RM1.00.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.2 MEMBINA SEMANGAT KEKITAAN

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat yang


mengamalkan semangat perpaduan

2 Menyatakan kesedaran kepentingan perpaduan


dalam memupuk semangat kekitaan

3 Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan.

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.3 Menyumbang ke Arah Melahirkan Masyarakat


Cemerlang

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Menyumbang ke arah melahirkan masyarakat cemerlang

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.3.1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat cemerlang.


2.3.2 Menyatakan kesedaran kepentingan masyarakat cemerlang.
2.3.3 Mengamalkan kehidupan masyarakat cemerlang.

PENERAPAN NILAI

1. Kerjasama
2. Keberanian
3. Toleransi
4. Kasih sayang
5. Kesyukuran
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Sikap bertanggungjawab merupakan antara ciri masyarakat cemerlang. Usaha yang


berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan
berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara dan sikap bertanggungjawab yang
boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain harus menjadi amalan
kehidupan dalam masyarakat.

Media elektronik
LCD
Komputer

Media cetak
Surat khabar
Majalah
Buku
Gambar

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan
1. Bantuan - pertolongan
2. Penyayang - bersifat belas kasihan
3. Masyarakat - kumpulan manusia yang hidup bersama (di sesuatu tempat dengan
aturan dan cara tertentu)
4. Perhatian - perihal menumpukan pandangan pada sesuatu
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Lembaran kerja
Borang senarai semak
Gambar
Surat khabar
Carta

TUGASAN
1. Murid menulis jawapan dalam ruangan yag disediakan. (aktiviti 2.3.1)
2. Murid meneliti gambar dan membaca petikan (aktiviti 2.3.2)
3. Murid menjawab soalan berdasarkan petikan berita.
4. Murid membaca pernyataan dan menandakan jawapan. (aktiviti 2.3.3)

LANGKAH KERJA
1. Menulis jawapan
2. Melihat gambar
3. Membaca petikan berita
4. Membaca pernyataan
5. Menandakan jawapan
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.3.1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat cemerlang.

Aktiviti 1 : Pilih ciri masyarakat cemerlang berdasarkan jawapan yang


diberikan di bawah, kemudian tulis di tempat yang disediakan.

Berilmu Mementingkan kebendaan Celik teknologi


pengetahuan

Mementingkan diri Berkemahiran Penyayang Berpecah belah

Berakhlak mulia Mengamalkan nilai-nilai murni Buta teknologi

5
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Baca petikan di bawah dengan teliti. Jawab soalan-soalan yang


dkemukakan.

Keluarga adalah duniaku Hajah Eshah Din, Tokoh Ibu Mithali kali
ke-9

KUALA LUMPUR, 21 November Keluarga adalah dunianya. Sifat


sederhana dan gigih berusaha merupakan cara hidupnya. Ibadat tidak
dilupakan dan sentiasa berusaha mencukupkan keperluan keluarga selain
tidak mudah berasa jemu dengan karenah anak-anak.

Demikian sifat dan resepi kejayaan tokoh Ibu Mithali kali kesembilan, Hajah
Eshah Din membesarkan 17 orang anak sehingga berjaya menjawat jawatan
penting dalam pekerjaan.

Ibu kepada 12 anak lelaki dan lima anak perempuan ini sentiasa
memberikan layanan sama rata selain memupuk sikap hormat-menghormati
terhadap anak-anaknya serta memegang pada tradisi berkumpul pada
setiap 1 Syawal yang dilihat dapat melahirkan amalan tolak ansur,
bekerjasama dan kefahaman terhadap susah senang menguruskan keluarga
besar.

Sebagai seorang suri rumah dengan pendapatan suami sebagai seorang


penoreh getah, beliau sentiasa berusaha mempengaruhi dan membentuk
hubungan baik antara anak-anak dan ahli keluarganya dengan masyarakat
kampung melalui kebajikan.
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan yang dikemukakan.

1. Apakah perasaan anda apabila membaca petikan di atas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Berdasarkan gambar, mengapakah keluarga ini boleh berjaya?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Nyatakan kebaikan menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Jika anda ingin berjaya, apakah tindakan yang perlu anda lakukan?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3
Aktiviti 3 : Baca penyataan di bawah ini, kemudian tandakan (/) bagi penyataan
yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah

Bil Penyataan Betul Salah

1 Saya boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat


yang berguna.

2 Saya sentiasa menggunakan bahasa yang sopan dengan orang


lain.

3 Saya akan berusaha meningkatkan kemahiran untuk menjadi


insan yang cemerlang.

4 Saya akan membuat sesuatu perkara tanpa memikirkan


perasaan orang lain.

5 Saya akan berusaha meningkatkan ilmu pengetahun sepanjang


hayat.

6 Saya sentiasa melayari laman sosial di internet.

7 Saya akan sentiasa cuba membantu orang yang berada dalam


kesusahan.

8 Saya akan cuba menyelesaikan sesuatu perkara tanpa


bergantung kepada orang lain.

9 Saya tidak akan memberikan tempat duduk kepada orang tua


dan ibu mengandung di dalam bas.

10 Saya akan belajar bersungguh-sungguh dalam bidang sains dan


teknologi serta akan berusaha mencipta sesuatu perkara yang
baharu.
Skala

8 10 Syabas! Anda mengamalkan cara hidup masyarakat cemerlang

57 Memuaskan! Anda perlu meningkatkan lagi sikap anda

0-4 Lemah! Anda perlu mengubah sikap anda untuk menjadi masyarakat
cemerlang
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.3 MENYUMBANG KE ARAH MELAHIRKAN MASYARAKAT CEMERLANG

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat cemerlang

2 Menyatakan kesedaran kepentingan masyarakat


cemerlang

3 Mengamalkan kehidupan masyarakat cemerlang

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.4 Mengamalkan 5R ( Reduced Reuse, Repair, Rethink)

STANDARD PEMBELAJARAN

2.4 Mengamalkan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Rethink)

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

2.4.1 Menyatakan maksud 5R.


2.4.2 Menyatakan kesedaran kepentingan amalan 5R dalam kehidupan seharian.
2.4.3 Mempraktikkan amalan program 5R untuk menjana pendapatan.

PENERAPAN NILAI

1. Berdikari
2. Bertanggungjawab
3. Kerajinan
4. Rasional
5. Kerjasama
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Konsep 5R merujuk kepada kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara


alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Pengekalan
keseimbangan alam sekeliling merupakan tanggungjawab bersama untuk
kesejahteraan hidup. Hubungan yang harmonis serta saling memerlukan antara
manusia dengan alam sekeliling sangat penting supaya kualiti kehidupan manusia dan
alam sekeliling terpelihara.

Media elektronik
LCD
Komputer

Media cetak
Surat khabar
Majalah
Gambar
Buku

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan

Baik pulih memperbaiki

Cemerlang kejayaan

Kepentingan mustahak, keperluan

Kraf tangan - daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Lembaran kerja
Borang senarai semak
Gambar
Surat khabar
Carta

TUGASAN

1. Murid melihat rajah dan menulis maksud perkataan yang diberi. (aktiviti 2.4.1)
2. Murid memadankan perkataan dengan gambar.(aktiviti 2.4.1)
3. Murid melengkapkan peta minda yang disediakan.(aktiviti 2.4.2)
4. Murid membaca pernyataan dan menjawab soalan yang diberi.(aktiviti 2.4.2)
5. Murid membaca petikan dan menjawab soalan yang diberi. (aktiviti 2.4.3)
6. Murid menandakan jawapan berdasarkan pernyataan yang diberi.(aktiviti 2.4.3)

LANGKAH KERJA

1. Melihat rajah
2. Menulis maksud perkataan
3. Memadankan gambar
4. Melengkapkan peta minda
5. Menjawab soalan
6. Membaca petikan
7. Menandakan jawapan ( / ) atau ( X )
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

a)_____________________________________________________

b) _____________________________________________________

c) _____________________________________________________

d) _____________________________________________________

e) _____________________________________________________
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Padankan konsep 5R dengan gambar yang sesuai maksudnya.


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.4.2 Menyatakan kesedaran kepentingan amalan 5R


dalam kehidupan seharian.

Aktiviti 1 : Isikan tempat kosong dalam peta minda yang disediakan


Aktiviti 1 ; Isikan tempat kosong dalam peta minda yang disediakan

Mengurangkan sampah Menambah penyakit

Mengelakkan penyakit Mengindahkan alam sekitar

Mengurangkan pencemaran Mengurangkan penggunaan sumber asli

Meningkatkan kemahiran Membanyakkan kerja


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Baca dan fahamkan kenyataan di bawah. Nyatakan perasaan


anda berdasarkan situasi tersebut.

Andaikan anda seorang AJK Kelab Alam Sekitar, apakah perasaan


anda apabila melihat rakan-rakan tidak menggunakan tong kitar semula
dengan betul tetapi membuang sampah di merata-rata tempat?

Perasaan saya

Saya berasa amat _____________________ dengan


sikap yang ditunjukkan oleh rakan-rakan.

Tindakan saya

Tindakan yang perlu saya lakukan untuk


menggalakkan rakan-rakan menggunakan tong
kitar semula adalah:

i.

i.


Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

2.4.3 Mempraktikkan amalan program 5R untuk menjana


pendapatan.

Aktiviti 1 : Baca dan fahami petikan di bawah, kemudian jawab soalan yang
diberikan.

Selvi seorang pelajar Tingkatan 3. Pada masa lapang, Selvi suka mengutip
dan mengumpulkan bahan-bahan terbuang seperti tin aluminium, botol kaca, botol
plastik, kotak, penyedut minuman dan sebagainya. Dia berbuat demikian dengan
tujuan mencari wang saku untuk perbelanjaan persekolahannya di samping
menjaga keindahan alam sekitar. Selvi juga menggunakan bahan plastik seperti
botol plastik, penyedut minuman dan sebagainya untuk dijadikan kraf tangan
seperti bunga plastik. Bahan kraf tangan ini dijual untuk menambahkan wang.

a. Senaraikan bahan terbuang yang dikumpulkan oleh Selvi untuk menambahkan


wang sakunya.

i.

ii. ..

iii.

iv.

v.

b. Adakah tindakan Selvi wajar dicontohi?

Berikan alasan anda.

....................................................................

c. Nyatakan kebaikan kita menggunakan bahan terbuang.


...............................................................................
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Jawab penyataan di bawah dengan jujur. Tandakan (/) bagi perkara
yang pernah anda lakukan

Bil Penyataan Ya Tidak

1 Saya pernah menjual bahan terbuang seperti tin


aluminium, botol kaca dan sebagainya untuk dijual.

2 Saya menggunakan sapu tangan dan mengurangkan


penggunaan tisu.

3 Saya menggunakan kertas yang dikitar semula untuk


membantu mengurangkan bilangan pokok yang
ditebang.

4 Saya mengasingkan hasil buangan seperti kertas,


plastik dan kaca ke dalam tong kitar semula.

5 Saya mengajak rakan-rakan untuk mengumpul bahan-


bahan terbuang untuk dijual.

6 Saya tahu bahawa bahan-bahan terbuang itu boleh


digunakan semula dan bernilai.

7 Saya boleh menghasilkan kraf tangan daripada bahan


terbuang untuk menjana pendapatan.

8 Saya tidak akan membuang sesuatu barangan jika


boleh dibaiki dan digunakan semula.

Keputusan

Cemerlang Murid menepati sekurang-kurangnya 8 kriteria yang


dinyatakan

Baik Murid menepati sekurang-kurangnya 6 kriteria yang


dinyatakan

Memuaskan Murid menepati sekurang-kurangnya 4 kriteria yang


dinyatakan
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.4 MENGAMALKAN 5R (REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPAIR, RETHINK)

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyatakan maksud 5R

Menyatakan kesedaran kepentingan amalan 5R


2 dalam kehidupan seharian

3 Mempraktikkan amalan program 5R untuk


menjana pendapatan.

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

TEMA MORALITI, PERATURAN DAN


3 UNDANG-UNDANG

3.1 Mengamalkan Adat dalam Majlis Rasmi

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Mengamalkan adab dalam majlis rasmi.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh:

3.1.1 Menyenarai adab dalam majlis rasmi.


3.1.2 Menyatakan kesedaran kebaikan beradab dalam majlis rasmi.
3.1.3 Mengamalkan adab dalam majlis rasmi.

PENERAPAN NILAI
1. Harga diri
2. Bertanggungjawab
3. Hemah tinggi
4. Toleransi
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Adab dalam majlis rasmi merupakan satu proses pembelajaran untuk melatih individu
menjadi seorang yang bermoral. Kesedaran mengamalkan adab dengan betul dalam majlis
rasmi perlu diberi penekanan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Segala
maklumat berkaitan dengan majlis rasmi boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan

adab - tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan), budi bahasa, budi
pekerti yang halus
rasmi - disahkan oleh kerajaan atau pihak berkuasa
tertib - mengikut peraturan, teratur dan rapi
majlis - badan yang dilantik atau dipilih, yang mempunyai kuasa mentadbir,
membuat peraturan dan menasihat
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja
Borang senarai semak

TUGASAN

1. Murid menyenaraikan adab ketika berada dalam majlis tersebutberdasarkan pilihan


jawapan yang diberikan. (aktiviti 3.1.1)
2. Murid membaca dan memahami petikan kemudian menjawab soalan yang
dikemukakan berpandukan jawapan yang diberikan. (aktiviti 3.1.2)
3. Murid menjawab soalan berdasarkan gambar.
4. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan dengan amalan
beradab. (aktiviti 3.1.3)

LANGKAH KERJA

1. Melengkapkan gambar rajah berdasarkan rangsangan yang diberi.


2. Menjawab soalan berdasarkan bahan rangsangan.
3. Mengisi senarai semak.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.1.1 Menyenarai adab dalam majlis rasmi.

Aktiviti 1 : Perhatikan gambar di bawah. Senaraikan adab ketika berada dalam


majlis tersebut berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

Mendengar maklumat yang


Berpakaian sopan Bercakap dengan kuat
disampaikan dengan teliti

Bersikap ramah-tamah Duduk dengan tertib Menepati masa

Tidak bercakap-cakap dan


Bersikap sombong membuat bising Berpakaian tidak sopan
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.1.2 Menyatakan kesedaran kebaikan beradab dalam


majlis rasmi.

Aktiviti 2 : Baca dan fahamkan petikan ini kemudian jawab soalan yang
dikemukakan berpandukan jawapan yang diberikan.

Anda menghadiri satu majlis anugerah kecemerlangan akademik di


sekolah anda. Anda duduk dengan tertib, tidak berbual-bual dan
mendengar dengan teliti ucapan yang diberikan oleh para guru dan para
jemputan. Nyatakan kesan tindakan anda.

Kesantindakansaya

i. _______________________________

ii. _______________________________

iii. _______________________________

iv. _______________________________

v. _______________________________

Dimarahi oleh guru Kelancaran majlis Dipandang hina

Menjadi contoh kepada


Dihormati orang lain Tidak disukai oleh rakan
orang lain
Maklumat diterima dengan
Dipandang mulia Majlis tidak lancar
jelas
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.1.3 Mengamalkan adab dalam majlis rasmi.

Aktiviti 3 :Tandakan ( ) pada kenyataan yang benar mengenai rakan anda dan
( ) pada kenyataan yang tidak benar tentang rakan anda.

Bil Pernyataan Ya Tidak

Rakan anda sering berbual-bual semasa perhimpunan


1.
rasmi sekolah.

Rakan anda tidak berpakaian kemas semasa


2.
menghadiri majlis anugerah kecemerlangan akademik.

Rakan anda menggunakan bahasa yang sopan


3.
semasa menghadiri sesuatu majlis.

Rakan anda sentiasa menghormati tetamu ketika


4.
berada dalam sesuatu majlis.

Rakan anda seniasa duduk dengan sopan dan tertib


5.
ketika sesuatu majlis berlangsung.

Rakan anda sentiasa berwajah manis apabila bertemu


6.
dengan tetamu yang hadir dalam sesuatu majlis.

Rakan anda suka bercakap kuat dalam sesuatu majlis


7.
sehingga mengganggu tetamu yang hadir.

Rakan anda sentiasa bertingkah laku baik ketika


8.
menghadiri sesuatu majlis.

Skala:

Cemerlang. Rakan anda seorang yang beradab dalam majlis


7 8
Baik. Rakan anda seorangyang beradab dalam majlis tetapi perlu
5-6
ditingkatkan.
Kurang memuaskan. Rakan anda perlu memperbaiki diri dalam
0-4
mnghadiri sesuatu majlis.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.1 MENGAMALKAN ADAB DALAM MAJLIS RASMI

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenarai adab dalam majlis rasmi

Menyatakan kesedaran kebaikan beradab


2
dalam majlis rasmi

3 Mengamalkan adab dalam majlis rasmi

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.2 Menghindarkan Diri daripada Terlibat dalam


Jenayah Juvenil

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menghindarkan diri daripada terlibat dalam jenayah juvenil.

OBJEKTIF KHUSUS
Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.2.1 Menyenaraikan jenayah juvenil.


3.2.2 Menyatakan kesan jenayah juvenil.
3.2.3 Menyatakan kesedaran menjauhi jenayah juvenil.
3.2.4 Mengamalkan tingkah laku mulia tanpa jenayah juvenil dalam kehidupan
seharian.

PENERAPAN NILAI

rasional
kesederhanaan
hemah tinggi
harga diri
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Jenayah juvenil merupakan kes salah laku berkaitan dengan remaja bawah umur seperti
lumba haram, buli dan gengsterisme. Kesedaran menjauhi jenayah juvenil yang membawa
mudarat perlu ditekankan diperingkat persekolahan bagi menangani gejala sosial yang
semakin menular dalam kalangan remaja pada masa ini. Segala maklumat berkaitan
jenayah juvenil boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan
juvenil - anak muda yang belum matang (mentah), budak-budak.
Jenayah - perbuatan salah (di sisi undang-undang)
Vandalisme - perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau
persendirian
Gengsterisme - masalah gejala samseng
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

gambar
lembaran kerja
borang senarai semak

TUGASAN

1. Murid menyatakan secara lisan jenayah juvenil berdasarkan gambar. (aktiviti 3.2.1)
2. Murid melengkapkan perkataan dalam kotak yang disediakan berkaitan jenayah
juvenil. (aktiviti 3.2.1)
3. Murid memadankan kesan jenayah juvenil berdasarkan pernyataan yang diberi.
(aktiviti 3.2.2)
4. Murid melengkapkan carta berdasarkan penyataan yang diberi. (aktiviti 3.2.2)
5. Murid mengisikan jawapanberkaitan kesan merempit pada ruang yang disediakan.
(aktiviti 3.2.3)
6. Murid menyatakan tindakan berdasarkan situasi yang diberi. (aktiviti 3.2.4)

LANGKAH KERJA

1. Menulis jawapan berdasarkan gambar.


2. Mengisi huruf dalam kotak yang disediakan.
3. Memadankan jawapan.
4. Melengkapkan carta.
5. Menulis jawapan
6. Mencadangkan tindakan
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.2.1 Menyenaraikan
Aktiviti 2 ; Lengkapkan jenayah
petak dengan huruf yang sesuaijuvenil
untuk mengenal pasti
jenayah juvenil dalam kalangan pelajar.

Aktiviti 1 : Nyatakan secara lisan jenayah juvenil yang sering dilakukan oleh
murid berdasarkan gambar. Kemudian tuliskan jenayah tersebut.

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti22:: Lengkapkan
Aktiviti Lengkapkanpetak
petakdengan
denganhuruf
hurufyang
yangsesuai
sesuaiuntuk
untukmengenal
mengenalpasti
pasti
jenayah juvenil dalam kalangan pelajar.
jenayah juvenil dalam kalangan pelajar.

M R P I T
1

P N G I H
2

V D L M E
3

S K B E S
4

G N S R M E
5

B U G B Y
6

B L
7

E R D I
8
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.2.2 Menyenaraikan jenayah juvenil.

Aktiviti 1 : Padankan kesan gejala negatif di bawah.

1. Merempit
Merosakkan kemudahan
awam

2. Vandalisme Menyebabkan kandungan luar


nikah

3. Mencuri Berlaku pergaduhan sesama


rakan

4. Seks bebas Menunggang motosikal secara


berbahaya kepada diri.

Buli
Tidak dipercayai oleh orang lain
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Lengkapkan carta di bawah berdasarkan penyataan yang


diberi.

Kesan-kesan Penyalahgunaan Dadah

Risiko dijangkiti Menjatuhkan


HIV/AIDS imej negara

Terhadap
Sekolah
Merosakkan tubuh Masalah sosial
badan meningkat

Terhadap
Hilang maruah dan Bertambah kes
Keluarga
harga diri jenayah

Menjatuhkan maruah Gejala ponteng,


keluarga buli meningkat
Terhadap
Diri

Keluarga sangat Pelajar tidak


kecewa cemerlang

Terhadap
Negara
Keluarga kucar-kacir Menjatuhkan
imej sekolah
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.2.3 Menyatakan kesedaran menjauhi jenayah juvenil dalam


kehidupan seharian.

Aktiviti 1: Nyatakan kesan berdasarkan gambar di bawah.

Kesan negatif jika terlibat Kesan positif jika tidak


terlibat

1. 1.

2. 2.
2. 2.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
Nyatakan dua amalan yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar
yang terlibat dengan lumba haram
1.
1.
2.
2.
2.

Membanggakan Mengancam Berbahaya Terlibat dengan


keluarga dan sekolah nyawa orang lain kepada orang lain kemalangan

Meningkatkan imej Mengganggu Disenangi dan dihormati oleh


diri ketenteraman awam semua
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.2.4 Mengamalkan tingkah laku mulia tanpa jenayah juvenil dalam


kehidupan seharian.

Aktiviti 1 : Nyatakan tindakan anda dalam situasi berikut.

1. Rakan anda
mengajak anda a.
bergaduh.
b.

2. Rakan anda terlibat


dengan penagihan a.
dadah.
b.

3. Rakan anda sedang


menconteng tandas a.
awam.
b.

4. Rakan anda ingin


menonton lumba a.
haram.
b.

5. Anda telah diugut


oleh seorang ahli
kongsi gelap supaya a.
membayar wang
perlindungan. b.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.2 MENGHINDARKAN DIRI DARIPADA TERLIBAT DALAM JENAYAH JUVENIL

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyenaraikan jenayah juvenil

2 Menyatakan kesan jenayah juvenil.

3 Mengamalkan tingkah laku mulia tanpa


jenayah juvenil dalam kehidupan seharian

Mengamalkan tingkah laku mulia tanpa


4
jenayah juvenil dalam kehidupan seharian

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

DISAHKAN OLEH T.TANGAN &


TARIKH
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.3 Mematuhi Hak Kebebasan Bersuara

STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Mematuhi hak kebebasan bersuara.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.3.1 Menyatakan maksud kebebasan bersuara.


3.3.2 Menyatakan kesan kebebasan bersuara.
3.3.3 Menyatakan kesedaran kepentingan kebebasan bersuara dengan batasan
tertentu.
3.3.4 Mengamalkan kebebasan bersuara dengan batasan tertentu dalam kehidupan
seharian.

PENERAPAN NILAI

Kebebasan
Hemah tinggi
Kesederhanaan
Toleransi
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga
keselamatan dan ketenteraman. Kesedaran mengamalkan kebebasan bersuara dengan
betul perlu diberi penekanan dalam melahirkan insan dan masyarakat yang berakhlak
mulia. Segala maklumat berkaitan kebebasan bersuara boleh diperoleh melalui pelbagai
sumber.

Media elektronik :

LCD
Komputer

Media cetak :

Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan

buah fikiran memberi idea


ketenteraman keamanan
bebas tidak terhalang, tidak terkurung
batasan had atau sesuatu keadaan yang menyekat
menular merebak
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja
Borang senarai semak
Kad berwarna

TUGASAN

1. Murid menyatakan maksud kebebasan bersuara ( aktiviti 3.3.1)


2. Murid melengkapkan ruangan dengan perkataan berkaitan kebebasan bersuara.
(aktiviti 3.3.1)
3. Murid mengisi tempat kosong berkaitan dengan jawapan yang sesuai. (aktiviti 3.3.2)
4. Murid menyatakan kesan kebebasan bersuara berpandukan grafik ( aktiviti 3.3.2)
5. Murid menyatakan tindakan berdasarkan gambar yang diberi ( aktiviti 3.3.3 )
6. Murid menandakan jawapan berdasarkan jadual ( aktiviti 3.3.4 )
7. Murid melengkapkan senarai semak. (aktiviti 3.3.4)

LANGKAH KERJA

1. Menyatakan secara lisan.


2. Mengisi ruang kosong.
3. Meneliti penyataan dan membuat perkaitan.
4. Menulis tindakan yang betul.
5. Melengkapkan senarai semak
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.3.1 Menyatakan maksud kebebasan bersuara.

Aktiviti 1: Baca dan nyatakan secara lisan maksud kebebasan bersuara


di bawah.

Kebebasan berucap dan


mengeluarkan buah fikiran
dengan batasan tertentu bagi
menjaga keselamatan dan
ketenteraman.

Aziy : Shamsol, apakah yang kamu faham tentang maksud kebebasan bersuara
di negara kita?
Shamsol : Kebebasan bersuara adalah... tu, atas tu Jom sama-sama kita
baca

Aktiviti 2 : Lengkapkan ruangan kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kebebasan bersuara

bebas

dengan batasan tertentu

menjaga
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 3 : Isikan tempat kosong berpandukan jawapan yang diberi.

pandangan berbincang keburukan kebaikan

suara menegur menular

1. Anda berterus terang dan ____________


dengan rakan andatentang sikapnya yang
tidak digemari.

2. Anda tidak meninggikan _____________


terhadap orang yang lebih tua.

3. Anda tidak menceritakan ___________ rakan


anda kepada rakan-rakan yang lain.

4. Anda ________________ adikdengan


sopan jika dia melakukan kesalahan.

5. Anda menyuarakan _____________ dan


pendapat semasa berbincang dengan ahli
keluarga.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.3.2 Menyenaraikan kesan kebebasan bersuara.

Aktiviti 1: Nyatakan kesan kebebasan bersuara berpandukan grafik di bawah.

Kebebasan Bersuara

Tuliskan nombor penyataan yang diberikan di bawah ini mengikut


kategori yang betul.

1. Tidak menyinggung
perasaan orang lain.
Kebebasan bersuara Kebebasan bersuara
2. Mewujudkan suasana
dengan batasan tanpa batasan
harmoni.

3. Boleh menyebabkan
No : pergaduhan. No :

4. Keputusan dapat dibuat


No : dengan bijak. No :

5. Perbincangan tidak dapat


No : No :
dijalankan dengan lancar.

6. Dipandang mulia oleh orang


No : No :
lain.

7. Menjatuhkan maruah diri.

8. Dibenci oleh orang lain.


ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.3.3 Menyatakan kesedaran kepentingan kebebasanbersuara


dengan batasan tertentu.

Aktiviti 1: Nyatakan tindakan anda berdasarkan gambar berikut.

GAMBAR A GAMBAR B

Mengapa anda memilih gambar tersebut?


Berikan dua alasan mengapa anda memilih gambar tersebut?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Jika anda berada dalam situasi di atas, gambar manakah yang anda pilih?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Nytakan dua kesan yang mungkin akan berlaku jika anda memilih gambar B?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.3.4 Mengamalkan kebebasan bersuara dengan batasan tertentu


dalam kehidupan seharian.

Bil Penyataan Ya Tidak

Rakan anda mengemukakan cadangan dengan kata-


1.
kata yang kasar.

2. Rakan anda tidak meninggikan suara ketika memberi


pendapat.

Rakan anda mendengar semua pendapat orang lain


3.
sebelum membuat keputusan.

Rakan anda berhati-hati bertutur jika melibatkan


4. perkara-perkara yang melibatkan budaya dan adat
resam kaum lain.

Rakan anda cepat marah apabila dinasihati oleh orang


5.
lain.

Rakan anda suka memburuk-burukkan orang lain dalam


6.
laman sosial.

7. Rakan anda memberi pendapat dengan ikhlas dan jujur.

Rakan anda sering menggunakan bahasa yang sopan


8.
apabila bercakap dengan orang lain.

Rakan anda sentiasa berfikir dahulu sebelum memberi


9.
pendapat.

Rakan anda sering menyebarkan berita palsu kepada


10.
orang lain.
Tahniah.Rakan anda mengamalkan kebebasan bersuara dengan
08 - 10 batasan tertentu.

05 - 07 Memuaskan.Rakan anda boleh memperbaiki diri.

01 - 04 Dukacita. Rakan anda perlu mengubah sikapnya.


ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.3 MEMATUHI HAK KEBEBASAN BERSUARA

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyatakan maksud kebebasan bersuara

2 Menyatakan kesan kebebasan bersuara

Menyatakan kesedaran kepentingan kebebasan


bersuara dengan batasa tertentu

Mengamalkan kebebasan bersuara dengan


3
batasan tertentu dalam kehidupan seharian

TIDAK
TRAMPIL
KEPUTUSAN TRAMPIL

TARIKH
NAMA GURU T.TANGAN &
TARIKH
T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.4 Memulihara Norma dalam Komuniti

STANDARD PEMBELAJARAN
3.4 Memelihara norma dalam komuniti.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.4.1 Menyatakan norma dalam komuniti.


3.4.2 Menyatakan kesedaran pengabaian norma dalam komuniti.
3.4.3 Mengamalkan norma yang diterima dalam komuniti untuk kestabilan sosial.

PENERAPAN NILAI

Bertanggungjawab
Hormat
Kejujuran
Toleransi
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN
Norma dalam komuniti merupakan asas kearah hidup berbaik-baik antara satu sama lain
dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa
dan budaya. Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama-sama dalam komuniti
untuk kestabilan sosial pada peringkat individu, komuniti dan negara untuk mencapai
sesuatu matlamat perlu diberi penekanan pada peringkat awal. Segala maklumat berkaitan
norma dalam komuniti boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan

norma kebiasaan
komuniti sekelompok masyarakat
beriadah berekreasi, bersenam, melakukan aktiviti gerak badan
prihatin mengambil berat
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja
Borang senarai semak
Kad warna

TUGASAN
1. Murid menyatakan tindakan berdasarkan gambar. (aktiviti 3.4.1)
2. Murid menandakan jawapan yang betul bagi menyatakan norma dalam komuniti.
(aktiviti 3.4.1)
3. Murid memilih kesan pengabaian norma dalam komuniti berdasarkan pernyataan
yang diberi. (aktiviti 3.4.2)
4. Murid menyatakan kesan pengabaian norma dalam komuniti berdasarkan gambar.
(aktiviti 3.4.2)
5. Murid menjawab soalan berdasarkan gambar yang diberikan. (aktiviti 3.4.3)
6. Murid membuat laporan aktiviti kemasyarakatan yang disertai. (aktiviti 3.4.3)

LANGKAH KERJA
1. Melihat gambar
2. Menyatakan secara lisan.
3. Mengisi jawapan.
4. Menandakan tindakan yang betul.
5. Memilih jawapan yang betul.
6. Menulis jawapan.
7. Menulis laporan.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.4.1 Menyatakan norma dalam komuniti

Aktiviti 1 : Berdasarkan bahan rangsangan dibawah, nyatakan dua tindakan


yang sepatutnya anda lakukan untuk menunjukkan anda
mengamalkan norma yang diterima dalam komuniti.

10

10
11

9
12

10
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti2: Tandakan (/) bagijawapan yang betulbagimenyatakannorma


dalamkomuniti.

1 .a Gotong-royong adalah kerja yang berfaedah.

1 .b Gotong-royong merupakan aktiviti yang tidak befaedah.

2 .a Beriadah bersama-sama masyarakat setempat merapatkan


hubungan.

2 .b Aktiviti beriadah dengan masyarakat banyak membuang masa.

3 .a Aktiviti kebajikan banyak membazir wang dan tenaga

Melibatkan diri dalam aktivititi kebajikan banyak memberi faedah


3 .b seperti mendapat kenalan baharu dan bermesra
denganmereka.

4 .a Masyarakat prihatin sering menasihati antara satu sama lain.

Masyarakat yang mementingkan diri sendiri merupakan


4 .b masyarakat cemerlang.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.4.2 Menyatakan kesedaran pengabaian norma dalam komuniti.

Aktiviti1 : Tandakan ( / ) padapenyataan yang


menunjukkankesanpengabaiannormadalamkomuniti.

Jin Hua akan disisih dalam


1. Jin Hua memberikan masyarakat.
pelbagai alasan apabila
diajak bergotong-royong.
Jin Hua akan dipandang tinggi oleh
masyarakat.

Boleh mengetahui rahsia jiran.


2. Ravindran suka menceritakan
keburukan jiran-jirannya
kepada orang lain. Boleh menyebabkan berlakunya
pergaduhan.

Boleh menyebabkan mengantuk dan


3. Utaya Prakas mengajak letih.
kawan-kawannya menyertai
aktiviti rukun tetangga untuk
Boleh mengelakkan berlakunya kes
menjaga keselamatan
jenayah.
kampung.

4. Jawatankuasa Kampung
Tiong mengutip sumbangan Meringankan beban mangsa banjir.
penduduk kampung untuk
membantu mangsa banjir di
kawasan mereka. Menyusahkan penduduk kampung.

5. Masyarakat penduduk
Kampung Permata sentiasa Penduduk kampung dipandang hina.
bercakap dengan sopan
apabila ada tetamu
berkunjung ke kampung Penduduk kampung dipandang mulia.
mereka.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Nyatakan dua kesan yang berlaku berdasarkan gambar di bawah.

Melawat rakan yang Aktiviti gotong-royong


sakit
1 2

KESAN KESAN
KESAN

a. a.

b. b.

Temasyasukanrakyat Sumbangankepadaana
kyatim
3 4

KESAN KESAN

a. a.

b. b.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.4.3 Mengamalkan norma yang diterima dalam komuniti untuk


kestabilan sosial.

Aktiviti 1 :
a. Berdasarkan gambar, pernahkah anda menyertai aktiviti kemasyarakatan di
sekolah? ( Ya atau Tidak )

b. Nyatakanaktivitikemasyarakatantersebut?
i. _________________________________________________

3.4.1 ii. _________________________________________________


Mengamalkan norma yang diterima dalam komuniti untuk kestabilan sosial.
iii. _________________________________________________

c. Tuliskanlaporanringkastentangperjalananaktivititersebutpadaruangan yang
disediakan.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

LaporanAktiviti

Tajuklaporan : ..

Tarikh/hari :

Masamula :

MasaTamat :

Pesertaterlibat :

Aktiviti :

1. _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________

2. _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________

3. _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________

Refleksi/kesan yang andadapathasilaktivititersebut :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.4 MEMULIHARA NORMA DALAM KOMUNITI

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK

1 Menyatakan norma dalam komuniti.

Menyatakan kesedaran pengabaian norma


2
dalam komuniti

Mengamalkan norma yang diterima dalam


3
komuniti untuk kestabilan sosial

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH

T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.5 Mematuhi Undang-Undang untuk Kedamaian


Sejagat

STANDARD PEMBELAJARAN

3.5 Mematuhi undang-undang untuk kedamaian sejagat.

OBJEKTIF KHUSUS
Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.5.1 Menyenaraikan undang-undang antarabangsa yang menjamin keamanan sejagat.


3.5.2 Menyatakan kesedaran perlunya mematuhi undang-undang antarabangsa.
3.5.3 Menyokong usaha untuk mengekalkan keamanan sejagat.

PENERAPAN NILAI
Patriotisme
Bertanggungjawab
Rasional
Kerjasama
Kesederhanaan
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan untuk menjamin keamanan sejagat.
Dengan mengetahuinya pelajar menyedari kesan negatif sekiranya undang-undang antarabangsa
tidak dipatuhi. Mematuhi segala peruntukan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa dapat
menyumbang dalam mengekalkan keamanan sesebuah negara. Segala maklumat berkaitan
undang-undang antarabangsa boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik :
LCD
Komputer

Media cetak :
Surat khabar
Majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud perkataan

kedaulatan kekuasaan yang tertinggi


merdeka bebas
menceroboh masuk tanpa kebenaran
perairan lautan
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN

Gambar
Lembaran kerja
Borang senarai semak
Kad berwarna

TUGASAN

1. Murid membaca dan melafazkan penyataan yang diberi. (aktiviti 3.5.1)


2. Murid menulis penyataan yang telah disebut. (aktiviti 3.5.1)
3. Murid membaca dan menyebut penyataan yang diberi.(aktiviti 3.5.1)
4. Murid menulis jawapan bagi penyataan yang diberi. (aktiviti 3.5.1)
5. Murid mengisi peta minda berpandukan jawapan yang diberi.(aktiviti 3.5.2)
6. Murid menulis tindakan yang diambil berdasarkan gambar dan situasi yang diberi.
(aktiviti 3.5.3)

LANGKAH KERJA

1. Melihat gambar
2. Mengisi jawapan
3. Melengkapkan peta minda
4. Menulis tindakan
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.5.1 Menyenaraikan undang-undang antarabangsa yang menjamin


keamanan sejagat.

Aktiviti 1 : Baca dan lafazkan penyataan yang disenaraikan di bawah

Memberi bantuan dan Menghormati kedaulatan Tidak boleh


kerjasama kepada wilayah negara lain dan menceroboh sesebuah
negara-negara yang dasar tidak campurtangan negara yang merdeka.
merdeka jika diserang dalam hal ehwal negara
oleh negara lain. tersebut.
Dilarang membawa
masuk barang-barang
Dilarang menceroboh Dilarang memasuki
larangan ke sesebuah
kawasan perairan negara lain tanpa pas
negara.
negara lain. perjalanan yang sah.

Tulis semula penyataan yang telah anda lafazkan di dalam kotak yang
disediakan.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 2 : Kenali dan lafazkan undang-undang yang menjamin keamanan


sejagat di Malaysia.

Akta Imigresen dan Akta


Bekalan 1951. Berkaitan
dengan keluar masuk
barangan secara haram.

Akta Perikanan 1985.


Berkaitan dengan nelayan
asing yang menceroboh
perairan negara Malaysia.

Akta Imigresen 1959/63,


berkaitan dengan pendatang
tanpa izin memasuki negara
secara tidak sah.

Akta Kesalahan
Keselamatan (Langkah Khas
2012- SOSMA, berkaitan
dengan pencerobohan
negara lain ke atas Malaysia
Seksyen 135-Akta Kastam
1967, berkaitan barang
penyeludupan, pengedaran
dan penjualan barang yang
belum disahkan.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

Aktiviti 3 : Nyatakan akta yang sesuai berdasarkan penyataan yang di atas.

1. Penganas Sulu telah menceroboh Lahad Datu di Sabah. Mereka akan didakwa
di bawah akta ?

_____________________________________________________________________

2. Sekumpulan penjenayah telah ditahan oleh pihak kastam kerana telahmembawa


senjata api ke negara Malaysia. Penjenayah tersebut boleh didakwa di bawah
akta ?

_______________________________________________________________________

3. Sekumpulan nelayan Filipina telah menceroboh perairan negara Malaysia untuk


menangkap ikan. Mereka telah ditangkap oleh pihak berkuasa dan boleh didakwa
di bawah akta ?

________________________________________________________________________

4. Pendatang tanpa izin (PATI) yang masuk ke Malaysia boleh di dakwa di bawah
akta ?

______________________________________________________________________
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.5.2 Menyatakan kesedaran perlunya mematuhi undang-undang


antarabangsa.

Aktiviti 1 : Nyatakan kepentingan mematuhi undang-undang antarabangsa.

________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________ ________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________ Kepentingan Mematuhi ________________
Undang-Undang
Antarabangsa

________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________
________________
________________________
________________________
________________________ ________________________
________________________
________________________ ________________
________________ ________________________
________________________
________________________
________________
Menjamin kualiti ________________________
Menjaga hubungan sosial, Menghalang penindasan
kehidupan rakyat ________________________
politik dan ekonomi terhadap negara lemah
terpelihara ________________
sesebuah negara

Menyekat rakyat negara lain Mengurangkan


mengaut hasil ekonomi jenayah
negara lain.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

3.5.3 Menyokong usaha untuk mengekalkan keamanan sejagat.

AKTIVITI 1: Nyatakan tindakan yang sepatutnya anda lakukan berdasarkan


situasi yang diberi

GAMBAR SITUASI TINDAKAN ANDA

Negara Palestin telah


dilanda peperangan
menyebabkan berlakunya
kebuluran, kematian,
kehilangan harta benda
dan masalah kesihatan.

Anda terlihat satu


pergaduhan berlaku
antara sekumpulan
pendatang tanpa izin
dengan rakyat tempatan.

Pihak sekolah
mengadakan kutipan
untuk membantu mangsa
peperangan di sesebuah
negara.

Kerajaan mengadakan
pertandingan mewarna
poster berkaitan dengan
keamanan sejagat.

Unsur keganasan sering


dipaparkan oleh media
massa kepada orang
ramai.
ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 3

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.5 MEMATUHI UNDANG-UNDANG UNTUK KEDAMAIAN SEJAGAT

NAMA MURID

NO. KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH

TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT

TAJUK PROJEK

TRAMPIL
BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN
YA TIDAK
Menyenaraikan undang-undang antara
1 bangsa yang menjamin keamanan sejagat

Menyatakan kesedaran perlunya mematuhi


2
undang-undang antarabangsa

Menyokong usaha untuk mengekalkan


3
keamanan sejagat

TIDAK
TRAMPIL
TRAMPIL
KEPUTUSAN

TARIKH
T.TANGAN &
NAMA GURU
TARIKH

T.TANGAN &
DISAHKAN OLEH
TARIKH