Você está na página 1de 3

4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.

Nivellbsic

C1Cultura,participaciicivismedigital.Nivell
bsic
Mdul3Prctica6

Concertarcitesperagestionspbliquesifertrmits
Cada dia ms, Internet ens ajuda a concertar trmits per realitzar determinades gestions amb les
administracions pbliques. D'aquesta manera, ens estalviem desplaaments innecessaris i/o trucades
telefniques.

Cal tenir en compte que les diferents administracions pbliques (estatal, autonmica i local) treballen
pertald'augmentarelsserveisenlniaqueofereixenalaciutadania.Elnmerodetrmitsqueestan
disponiblesaugmentadiaadia.

Podem tenir una bona idea dels que hi ha disponibles navegant pel web Oficina virtual de trmits
Ciutadania[http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/]

Campanya 012: Ocina Virtual de Trmits

Algunsexemples
Atalld'exemple,algunsdelstrmitsqueespodenrealitzar:

DemanarcitaperrenovarelDNI.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_6 1/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Inscriure'sperrealitzarunaprovadecatal.

Inscriure'sperexaminarsedel'ACTIC.

Ferreclamacionsdel'mbitdelconsum,davantdel'administracipblica.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_6 2/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Qusnecessariperfergestionsenlnia?
Cadaunadelesgestionsarealitzartlessevespeculiaritats.N'hihaquedemanenuncertificatdigital
al'usuariitambn'hihaqueno.Enaquestes,caldrqueel/laconsumidor/aproporcionideterminada
informacipersonalqueresultisuficientpertald'acreditarseabansdefereltrmit.

Enelcasd'aquellstrmitsenqusiguinecessariabonardeterminadestaxes,l'administracifacilitar
a l'usuari diferents vies per ferho (pagament en lnia, impressi d'un document per portar a l'oficina
bancria,etc.)

s freqent que, en el procs de fer una gesti en lnia, l'usuari o usuria doni el seu perms a
l'administracipertalquepuguiverificarlaveracitatdelesdades(perexemple,lasituacidepersona
aturadaolasituacid'estaralcorrentdepagamentsdelesobligacionstributries).

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_6 3/3