Você está na página 1de 31

DLEIT BEZPENOSTN POKYNY

PETTE SI VECHNY POKYNY JET PED Plastov nin mete mt v myce jen tehdy, je-
POUITM MYKY li oznaeno jako vhodn do myky nebo
rovnocennm oznaenm. U plastovch pedmt
VAROVN: bez tohoto oznaen zkontrolujte doporuen
vrobce.
Pi pouvn myky dodrujte dle uveden Pouvejte pouze myc prostedek a letidlo uren
bezpenostn zsady: pro automatick myky.
POKYNY PRO ELEKTRICK UZEMNN Nikdy nepouvejte k myt mdlo, prac prostedek
Tento spotebi mus bt uzemnn. V ppad nebo tekut prostedek na run myt ndob. Tyto
poruchy nebo prrazu sn uzemnn nebezpe produkty ulote mimo dosah dt.
razu elektrickm proudem, protoe zajist cestu Nedovolte dtem, aby se pibliovaly k mycmu
nejmenho odporu pro elektrick proud. Tento prostedku a letidlu ani k otevenm dvem
spotebi je vybaven napjecm kabelem s myky, protoe by v dvkovai mohly bt zbytky
uzemovacm vodiem a uzemovac zstrkou. mycho prostedku.
Pipojovac zstrka mus bt zasunut do vhodn Tento spotebi nesmj pouvat osoby (vetn
zsuvky, kter je instalovan a uzemnn v dt) se snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo
souladu s platnmi zkony a pedpisy. duevnmi schopnostmi, nebo bez patinch
Pouit prodluovacho kabelu se nedoporuuje. zkuenost a znalost, pokud je nesleduj osoby
odpovdn za jejich bezpenost, nebo jim
VAROVN: nedvaj pslun pokyny k pouit spotebie.
Na dti je teba dohldnout, aby si se spotebiem
Nesprvn pipojen uzemovacho vodie me nehrly.
zpsobit raz elektrickm proudem. Myc prostedky do myky jsou siln zsadit,
Mte-li pochybnosti o sprvnm uzemnn jejich polknut me bt velmi nebezpen. Tyto
spotebie, obrate se na kvalifikovanho prostedky se nesm dostat do o nebo na
elektrike nebo zstupce servisu. Pipojovac pokoku; nedovolte dtem, aby se k oteven
zstrku spotebie neupravujte. Jestlie se nehod myce pibliovaly.
do va zsuvky, podejte elektrike o instalaci Dvee nenechvejte oteven, mohli byste o n
nov odpovdajc zsuvky. zakopnout.
Pokozen napjec kabel sm z bezpenostnch
VAROVN: dvod vymnit pouze vrobce, poven servis
nebo osoba s pslunou kvalifikac.
SPRVN POUIT Jestlie starou myku u nebudete pouvat, nebo
Po instalaci mus bt vdy zajitn pstup k ji chcete likvidovat, odstrate dvee mycho
odpojen spotebie (zstrka sovho kabelu). oddlu.
S dvemi a koi zachzejte opatrn, nesedejte si na Zlikvidujte sprvn veker obalov materil.
n, ani si na n nestoupejte. Myku pouvejte pouze k elu, ke ktermu je
Myku zapnte jen tehdy, jsou-li vechny kryc urena.
panely sprvn umstn. Pokud myka b, Bhem instalace se napjec kabel nesm pli
otvrejte dvee opatrn, mohla by uniknout hork nebo nebezpen ohbat nebo stlaovat.
pra. Neporuujte ovldac prvky.
Na oteven dvee nedvejte dn tk Myku je nutn pipojit k pvodu vody s pouitm
pedmty, ani si n nestoupejte. Spotebi by se soupravy novch hadic, pouit starch hadic je
mohl pevrtit dopedu. zakzno.
Pi vkldn ndob do myky: Jmenovit napt je: AC 220-240 V/ 50 Hz.
1) Ostr pedmty dejte tak, aby nemohly Maximln poet jdelnch souprav, kter lze umt,
pokodit tsnn dve. je 10.
2) Varovn: Noe a dal nin s ostrmi pikami Maximln ppustn vstupn tlak vody je 1 MPa.
vkldejte do koku na pbory pikou dol, Minimln ppustn vstupn tlak vody je 0,04 MPa.
nebo je polote vodorovn do hornho koe.
Pi myt v myce je nutn uloit plastov pedmty TYTO BEZPENOSTN INFORMACE SI PELIV
tak, aby se nedotkaly topnho lnku. (Tento PETTE A DODRUJTE JE.
pokyn plat pouze pro spotebie s viditelnm TENTO NVOD USCHOVEJTE PRO DAL POUIT
topnm lnkem.)
Zkontrolujte, zda je dvkova mycho prostedku
po dokonen kadho mycho programu przdn.

35
RADY K OCHRAN IVOTNHO PROSTED
Tento produkt byl vyroben z recyklovatelnho nebo opakovan pouitelnho materilu. Likvidace mus
probhnout v souladu s platnmi mstnmi pedpisy o odpadech. Ped likvidac odznte napjec kabel,
aby spotebi nemohl bt znovu pouit.
Podrobnj informace o zpracovn a recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslunho mstnho adu, kter
se zabv separovanm sbrem odpadu, nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili.

LIKVIDACE OBALU
Jak dokld recyklan symbol , obal lze beze zbytku 100% recyklovat. Obalov materil proto
nevyhazujte, ale zlikvidujte podle platnch pedpis.

LIKVIDACE SPOTEBIE
Tento spotebi je oznaen v souladu s evropskou smrnic 2002/96/ES o likvidaci elektrickch a
elektronickch zazen (WEEE).
Zajitnm sprvn likvidace tohoto vrobku pomete zabrnit ppadnm negativnm dsledkm na
ivotn prosted a lidsk zdrav.
Symbol na vrobku nebo na dokumentech piloench k vrobku udv, e tento spotebi nepat do
domcho odpadu, ale mus se odevzdat na urenm sbrnm mst, kde se elektrick a elektronick
zazen skladuj a recykluj.

LIKVIDACE
Obalov materil myky sprvn zlikvidujte.
Vechny obalov materily jsou zcela recyklovateln.
sti z plastu jsou oznaeny mezinrodn platnmi zkratkami:
PE pro polyetylen, nap. balic materil
PS pro polystyren, nap. vycpvky
POM pro polyoxymetylen, nap. plastov spony
PP pro polypropylen, nap. trycht na sl
ABS pro akrylonitril-butadien-styrene, nap. ovldac panel

VAROVN:
Obalov materil me bt pro dti nebezpen!
Obal i spotebi zlikvidujte ve sbrnm dvoe. Odznte napjec kabel a znehodnote zmek dve tak, aby
nely zavt.
Kartonov obaly jsou vyrobeny z recyklovanho papru, a mli byste je odevzdat do sbrny papru k
recyklaci.
Zajitnm sprvn likvidace tohoto spotebie pomete zabrnit ppadnm negativnm dsledkm na
ivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidac vrobku.
Podrobnj informace o recyklaci tohoto spotebie zskte na mstnm obecnm adu nebo stedisku pro
likvidaci domcho odpadu.

LIKVIDACE: Tento vrobek nevyhazujte s bnm domovnm odpadem. Odpad je nutn roztdit pro speciln
zpracovn.

36
POKYNY K POUIT
DLEIT UPOZORNN. Chcete-li zajistit nejlep vkon myky, pette si jet ped prvnm sputnm cel
nvod k pouit.
Ovldac panel

1 Tlatko Zap/Vyp: K zapnut a vypnut napjen. - Kontrolka doplovn letidla, kontrolka


2 Tlatko Odloen start: Stisknte tlatko k doplovn soli:
vbru Odloenho startu. Rozsvt se, kdy je teba doplnit dvkova.
3 Tlatko Program: Stisknte tlatko k vbru - Ukazatel asu odloen nebo chybovch kd:
mycho programu.
- Ukazatele programu:
4 Displej: K zobrazen chybovho kdu, asu
odloen atd.

Popis myky
Pohled zepedu Pohled zezadu

1 Horn ostikovac 4 Vnitn trubka 8 Polika na lky 11 Ppojka pvodn


rameno 5 Doln ko 9 Ostikovac ramena hadice
2 Zsuvka na pbory 6 Zsobnk na sl 10 Sestava filtru 12 Vypoutc hadice
3 Horn ko 7 Dvkova 13 Seizova

37
PED PRVNM POUITM SPOTEBIE
Ped prvnm pouitm myky ndob:
A. Nastavte zmkova vody.
B. Nasypte do myky 1,5 kg soli, a potom pln naplte zsobnk soli vodou.
C. Naplte dvkova letidla leticm prostedkem.
D. Doplte myc prostedek.

A. Zmkova vody
Zmkova vody muste run nastavit pomoc selnku tvrdosti vody. Zmkova vody je uren k odstrann
minerl a sol z pivdn vody, kter by mohly mt kodliv nebo nedouc inky na provoz myky. m je
obsah tchto minerl a soli vy, tm je voda tvrd.
Zmkova mus bt nastaven podle tvrdosti vody v mst vaeho bydlit. Tvrdost vody ve sv domcnosti
zjistte u mstnho vodrenskho podniku.

Nastaven spoteby soli


Myka je zkonstruovna tak, e mete sami nastavit spotebu soli podle tvrdosti pouvan vody. Tato funkce
slou k optimalizaci a pizpsoben velikosti spoteby soli.
Pi nastaven spoteby soli postupujte prosm podle nsledujcch krok.
1. Otevete dvee, zapnte spotebi.
2. Stisknte tlatko Program na vce ne 5 vtein ke sputn zmkovae vody u nastavovanho modelu do
60 vtein po zapnut spotebie (u nastavovanho modelu budou kontrolky soli a letidla pravideln
blikat).
3. Stisknte tlatko Program a vyberte sprvn nastaven podle vaeho mstnho prosted; nastaven se
zmn v nsledujcm poad: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Stisknutm tlatka Napjen ukonte nastaven modelu.

TVRDOST VODY Spoteba soli


Poloha volie
dH fH Clarke mmol/l (gram/cyklus)

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 0


6~11 10~20 7~14 1,0~2,0 H2 9
12~17 21~30 15~21 2,1~3,0 H3 12
18~22 31~40 22~28 3,1~4,0 H4 20
23~34 41~60 29~42 4,1~6,0 H5 30
35~55 61~98 43~69 6,1~9,8 H6 60

Poznmka 1
1 dH=1,25 Clarke=1,78 fH=0,178 mmol/l
dH = nmeck stupn
fH = francouzsk stupn
Clarke = britsk stupn
Poznmka 2
Vrobn nastaven: H4 (EN 50242)
Stupe tvrdosti ve vaem vodovodu zjistte u mstnho vodrenskho podniku.
Poznmka: Jestlie ve va myce zmkova vody nen, mete tuto st peskoit.

Zmkova vody
Stupe tvrdosti vody se li podle msta bydlit. Jestlie budete k myt ndob v myce pouvat tvrdou vodu,
na ndob i pborech bude povlak usazenin. Spotebi je vybaven specilnm zmkovaem, ve kterm se
pouv sl, speciln uren k odstrann vpence a minerl z vody.

38
B. Doplnn soli do zmkovae
Pouvejte pouze sl urenou pro myky ndob.
Zsobnk na sl je umstn pod dolnm koem a mus se doplovat podle nsledujcch pokyn:

Pozor
Pouvejte jen sl speciln urenou pro myky! Vechny ostatn druhy soli, kter nejsou uren do myky,
zejmna kuchysk sl, pokod zmkovac zazen. V ppad kody zpsoben pouitm nevhodn soli
vrobce neposkytuje dnou zruku ani odpovdnost za jakkoli zpsoben kody.
Sl doplujte a tsn ped sputnm jednoho z plnch mycch program. Rozsypan sl nebo soln
roztok tak nezstanou del dobu na dn myky, kde by mohly zpsobit korozi.

Otevt

1 2

A. Po odstrann dolnho koe odroubujte a sejmte vko ze zsobnku soli. (1)


B. Na otvor nasate konec trychte (je piloen k myce) a nasypte 1,5 kg soli.
C. Naplte zsobnk na sl vodou. Pitom ze zsobnku vytee mal mnostv vody, to ale neznamen dnou
zvadu. (2).
D. Po naplnn zsobnku vko opt dobe zaroubujte smrem doprava.
E. Vstran kontrolka soli pestane obvykle po doplnn zsobnku sol svtit.
F. Ihned po nasypn soli do zsobnku soli byste mli spustit myc program, jinak by se filtran systm,
erpadlo nebo jin dleit sti spotebie mohly pokodit slanou vodou. Na toto pokozen se
nevztahuje zruka.

Poznmka:
1. Zsobnk na sl lze doplovat a po rozsvcen vstran kontrolky soli na ovldacm panelu. V zvislosti na
tom, jak dobe se sl rozpout, me vstran kontrolka soli na ovldacm panelu svtit, i kdy je zsobnk
pln soli. Jestlie na ovldacm panelu myky vstran kontrolka soli nen (u nkterch model), mete
odhadnout, kdy je nutn sl doplnit, podle potu provedench mycch cykl.
2. V ppad vysypn soli je nutn spustit namen nebo rychl program, aby se rozsypan sl odstranila.

39
C. Naplnn dvkovae letidla leticm prostedkem
Dvkova letidla
Letidlo se uvoluje pi zvrenm oplachu a brn tvoen vodnch kapek na ndob, kter mohou zanechat
vodn skvrny a mouhy. Zlepuje tak suen, protoe voda lpe stk po ndob. Tato myka je urena k
pouit tekutch letidel. Dvkova letidla je umstn na vnitn stran dve vedle dvkovae mycho
prostedku.
Chcete-li naplnit dvkova, otevete vko a nalijte letidlo do dvkovae, a ukazatel mnostv pln zern.
Do dvkovae se vejde asi 110ml.

Funkce letidla
Bhem poslednho oplachovn se automaticky pidv letic prostedek, kter zajiuje dkladn oplchnut
a usuen bez skvrn a mouh.

Pozor
Pouvejte pouze znakov letic prostedek pro myky. Nikdy do dvkovae letidla nelijte jin tekutiny
(nap. istic prostedky pro myky, tekut myc prostedky). Pokodili byste tm myku.

Kdy doplnit dvkova letidla


Jestlie nen na ovldacm panelu myky vstran kontrolka letidla, mete odhadnout mnostv letidla
podle barvy vizulnho ukazatele C vedle vka. Pokud je dvkova pln, je ukazatel tmav a postupn se s
ubvnm letidla tmav teka zmenuje. Nikdy nenechte letidlo vyerpat pod 1/4 jeho cel dvky.

Jak letidlo ubv, velikost ern teky se mn podle obrzku.


C (ukazatel mnostv
pln letidla)
pln do 3/4
pln do 1/2
pln do 1/4 - nutno doplnit, aby se netvoily
skvrny
przdn

40
1. Dvkova otevete otoenm vka do polohy ipky oteveno (vlevo) a zdvihnutm.

2. Do dvkovae nalijte letidlo, dvejte pozor, abyste ho nepelili.

3. Vrate vko usazenm do polohy ipky oteveno a otote ipku do polohy zaveno (vpravo).

POZNMKA
Letic prostedek rozlit bhem doplovn setete savm hadkem, aby pi nsledujcm myt ndob
nedolo k nadmrnmu pnn. Ped zavenm dve myky nezapomete vrtit vko zase zpt.
Seizovac ipka
Sezen dvkovae letidla (oplach)
Dvkova letidla m est nebo tyi nastaven. Vdy zante s
dvkovaem nastavenm na 4. Jestlie jsou na ndob skvrny,
nebo je patn usuen, zvyte dvku letidla; sejmte vko
dvkovae a otote selnk na 5. Jestlie jsou na ndob stle
skvrny, nebo je patn usuen, posute ipku na vy nastaven,
dokud nen ndob bez skvrn. Doporuen nastaven je 4.
(Nastaven z vroby je 4.)

POZNMKA
Zvyte dvku letidla, jestlie jsou na ndob po umyt kapky vody nebo vpencov skvrny.
Snite dvku letidla, jestlie jsou na ndob po umyt blav mouhy, nebo je na sklennm ndob nebo
ost no namodral film.

41
D. Funkce mycho prostedku
Myc prostedky se svmi chemickmi slokami jsou nutn k umyt neistot a rozdrcen zbytk jdel z ndob a
jejich odplaven z myky. Vtina kvalitnch mycch prostedk zakoupench v obchod je k tomuto elu
vhodn.

Upozornn!
Sprvn pouit mycho prostedku.
Pouvejte pouze myc prostedky speciln uren pro myky. Myc prostedek mus bt erstv a such.
Myc prostedek vahu prku nasypte do dvkovae a tsn ped mytm ndob.

Myc prostedky
Existuj 3 druhy mycch prostedk.
1. S fosftem a s chlrem.
2. S fosftem a bez chlru.
3. Bez fosftu a bez chlru.
Nov myc prostedky v prku jsou bn bez fosft. Funkce fosftu jako zmkovae vody
tedy neprobh. V tomto ppad doporuujeme dt sl do zsobnku na sl,
i kdy je tvrdost vody jen 6 dH. Jestlie se pouvaj myc prostedky bez fosftu v oblastech s tvrdou vodou,
asto se na ndob a sklenicch objevuj blav skvrny. V tomto ppad dejte vce mycho prostedku
k zajitn lepho vsledku. Myc prostedky bez chlru bl jen nepatrn. Odoln a barevn skvrny proto
pln nezmiz. V tomto ppad zvolte prosm program s vy teplotou.

Koncentrovan myc prostedek


Myc prostedky meme podle jejich chemickho sloen rozdlit do dvou zkladnch typ:
bn zsadit myc prostedky s leptavmi slokami
nzkozsadit koncentrovan myc prostedky s prodnmi enzymy

Myc tablety
Myc tablety od rznch vrobc se rozpoutj rznou rychlost. Nkter myc tablety se proto pi krtkch
mycch programech nesta rozpustit a nedoshnou svho plnho mycho inku. Pouvejte proto s mycmi
tabletami dlouh myc programy, kter zajiuj pln odstrann zbytk mycho prostedku.

Dvkova mycho prostedku


Dvkova se mus naplnit ped sputnm kadho mycho cyklu podle pokyn v tabulce mycch cykl. Tato
myka spotebuje mn mycho prostedku a letidla ne bn myky. Pro normln mnostv ndob sta
obvykle jen jedna lce mycho prostedku. Siln zapinn ndob vyaduje vce mycho prostedku. Vdy
dvejte myc prostedek a tsn ped sputnm myky, jinak by mohl zvlhnout a sprvn by se nerozpustil.

Doporuen mnostv mycho prostedku


Myc prostedek v
prku
Stisknte zpadku Myc tablety
k oteven.

42
POZNMKA:
Jestlie je vko zaven: stisknte uvolovac tlatko. Vko vysko.
Vdy dvejte myc prostedek a tsn ped sputnm mycho cyklu.
Pouvejte pouze znakov myc prostedek pro myky.

VAROVN:
Myc prostedek je rav. Ukldejte ho proto z dosahu dt.

Plnn mycho prostedku


Naplte dvkova mycho prostedku mycm prostedkem.
Znaky udvaj mnostv prostedku, vidte je vpravo na
obrzku:
A. Pihrdka pro myc prostedek pro hlavn myc cyklus.
B. Pihrdka pro myc prostedek pro pedmyt.

Dodrujte doporuen vrobce k dvkovn a uloen mycch


prostedk.
Jsou uvedena na obalech mycch prostedk.
Zavete vko a stisknte, a zapadne.
Jestlie je ndob velmi zapinn, dejte dal dvku mycho
prostedku do pihrdky pro pedmyt. Tato dvka mycho
prostedku se vyuije ve fzi pedmyt.

POZNMKA:
Informace o mnostv mycho prostedku pro jednotliv programy najdete na posledn stran.
Uvdomte si prosm, e v zvislosti na stupni zneitn a konkrtn tvrdosti vody jsou mon rozdly v
dvkovn.
Dodrujte doporuen vrobce, kter jsou uvedena na obalech mycch prostedk.

43
VKLDN NDOB DO KO MYKY
Doporuen
Kupujte ndob, kter je oznaeno jako vhodn pro myku ndob.
Pouvejte jemn myc prostedek, kter je popsn jako etrn k ndob. Pokud je to nutn, podejte o
dal informace u vrobc mycho prostedku.
Pro choulostiv ndob vyberte program s co nejni teplotou.
Chcete-li zabrnit pokozen ndob, nevyndavejte sklo a pbory z myky ihned po ukonen programu.

Toto ndob a pbory je pro myt v myce


nevhodn
Pbory s devnmi, rohovinovmi, porcelnovmi nebo perleovmi dradly
Plastov pedmty, kter nejsou odoln vi vy teplot
Star pbory s lepenmi dly, kter nejsou tepeln odoln
Lepen pbory nebo tale
Mdn nebo cnov pedmty
Kil nebo sklo
Ocelov pedmty podlhajc korozi
Devn msy
Pedmty ze syntetickch vlken
vhodn s uritm omezenm
Nkter typy skla ztrcej po vcensobnm myt svj lesk
Stbrn a hlinkov ndob asto pi myt ztrc barvu
Glazovan vzory mohou pi astm myt vyblednout

Upozornn ped vloenm ndob do ko a po nm


(K zajitn optimlnho vkonu myky dodrujte tyto pokyny ke vkldn ndob. Funkce a tvar ko a koku
na pbory se mohou liit podle modelu.)
Sekrbnte vechny velk zbytky jdla. Piplen zbytky jdel v ndobch nechte zmknout.
Neoplachujte ndob pod tekouc vodou, nen to nutn.
Ndob vkldejte do myky takto:
1. Ndob jako lky, sklenice, hrnce a pnve dvejte dnem vzhru.
2. Obl ndob, nebo ndob s prohlubnmi mus bt naklonn tak, aby po nm mohla stkat voda.
3. Ndob mus bt naskldan tak, aby se nemohlo pohybovat a pevrtit.
4. Zkontrolujte, zda je vechno ndob uloen tak, aby se ostikovac ramena mohla pi myt voln otet.
POZNMKA: Velmi mal kousky ndob radji v myce nemyjte, protoe by mohly propadnout otvory v koi.

Dut ndob jako lky, sklenice, hrnce apod. pokldejte dnem vzhru, aby se v nm nemohla dret voda.
Tale a pbory nesm leet na sob, nebo se navzjem zakrvat.
Sklenice se nesm dotkat, aby se nepokodily.
Velk kusy, kter se obtnji myj, doporuujeme dvat do dolnho koe.
Horn ko je uren pro choulostivj a leh ndob jako sklenice, kvov a ajov lky.
Noe s dlouhm ostm jsou ve svisl poloze nebezpen!
Dlouh a/nebo ostr pbory jako krjec noe polote vodorovn do hornho koe.
Nedvejte do myky pli velk mnostv ndob. Je to dleit pro dobr umyt ndob a pro rozumnou
spotebu energie.

Vyjmut ndob
Je lep nejprve vyndat ndob z dolnho koe a teprve pak z hornho, aby voda z ndob v hornm koi
nekapala dol.

44
Vkldn bnho ndob

Vkldn ndob do hornho koe


Horn ko je uren pro choulostivj a leh ndob jako sklenice, SMR
kvov a ajov lky a talky, tale, mal misky a mlk pnve (pokud DOVNIT
nejsou pli pinav).
Rozlote ndob tak, aby je stkajc voda nemohla posunovat.

Vkldn ndob do dolnho koe


Do dolnho koe doporuujeme dvat velk kusy, kter se obtnji
myj: hrnce, pnve, pokliky, jdeln tale a msy jako na dolnm obrzku.
Servrovac tale a pokliky doporuujeme dt po stranch koe, kde
nebudou brnit oten hornho ostikovacho ramene. SMR
Vezmte prosm na vdom, e: DOVNIT
Hrnce, podvac msy a pod. vdy pokldejte dnem vzhru.
Hlubok hrnce se mus naklonit, aby po nich mohla stkat voda.
Doln ko je vybaven sklopnmi hroty, abyste mohli vloit vce hrnc
a pnv.

Sezen hornho koe


Vku hornho koe lze sedit tak, aby se uvolnilo msto na Doln poloha Horn poloha
velk kusy ndob v hornm i dolnm koi. Vku hornho
koe lze sedit umstnm koleek na kolejnikch do
rzn vky. Dlouh ndob, servrovac pbory, nin a
noe rozlote tak, aby nebrnily oten ostikovacch
ramen.

Sklopen poliky na lky


Pro lep uloen hrnc a pnv lze hroty sklopit dol, jak
vidte na obrzku vpravo. Koleka

45
Koek na pbory
Pbory by se mly pokldat do zsuvky na pbory oddlen od sebe navzjem
ve vhodn poloze. Ujistte se, e nejsou nalepen na sob, to by zhorilo myc
vkon.

K zajitn dokonalho myt vlote stbro do koe a ujistte se, e:


Nen nalepen k sob.
Stbro le lcem nahoru.
Dlouh nin je uprosted.

46
SPUTN MYCHO PROGRAMU
Tabulka mycho cyklu Kapacita: 10 souprav;
POZNMKA Poloha hornho koe: horn koleka na
 Vznam: nutn doplnit letidlo do dvkovae kolejnikch;
letidla. Nastaven letidla: 6;
* Tento program je testovac cyklus. Informace pro Pl: 0,49 w;
srovnvac test v souladu s EN 50242: Po: 0,45 w.

Popis Myc prostedek Dlka Energie Voda


Program Vhodn pro Letidlo
cyklu pedmyt/hlavn (min) (kWh) (l)

Pedmyt (45C)
Automatick senzorov myt,
AUTO myt
lehce, normln nebo siln
zapinn ndob, se
(45-55 C)
Oplach
5/27,5g 150 0,77~1,12 8~12,3 
zaschlmi zbytky nebo bez
Automatick Oplach (62C)
nich.
Suen
Pedmyt (50 C)
Velmi zapinn ndob a Myt (65C)
normln zapinn hrnce,
pnve, tale apod. se
Oplach
Oplach
5/22g
(nebo3 v1)
160 1,3 16 
Intenzivn zaschlmi zbytky. Oplach (65C)
Suen
Pedmyt (45 C)
Pro normln zapinn Myt (55C)
ndob jako tale, sklenice a Oplach
5/22g
(nebo3 v1)
175 1,0 12 
lehce zapinn pnve. Oplach (65C)
Normln Suen
Standardn program vhodn
pro myt normln
Pedmyt
zapinnho stolnho ndob,
nejinnj program z
Myt (50C)
Oplach (65C)
25g
(nebo3 v1)
170 0,75 8,5 
* EN 50242 hlediska kombinace spoteby
Suen
vody a energie pro dan typ
ndob.
Pedmyt
Myt (40C)
Pro lehce zapinn ndob a
sklo
Oplach 5/22g 110 0,75 12 
Oplach (60C)
etrn Suen
Pedmyt (50 C)
Pro lehce zapinn ndob,
kter nevyaduje dokonal
Myt (65C)
Oplach (55 C)
5/22g
(nebo3 v1)
60 0,85 9 
usuen.
1 hodina Suen

Krat myc cyklus pro lehce Myt (40C)


zapinn ndob, kter se Oplach 20 g 40 0,45 10
nemus suit. Oplach (45C)
Rychl

Zapnut spotebie
Sputn mycho cyklu
Vythnte doln a horn ko, vlote do nich ndob a zasute je zpt. Doporuujeme nejprve naplnit doln
ko a teprve potom horn (viz st s nzvem Vkldn ndob do myky).
Pidejte myc prostedek (viz st s nzvem Sl, myc prostedek a letidlo).
Zasute zstrku do sov zsuvky. Zdroj napjen mus bt 220-240 VAC /50 HZ, parametry zsuvky jsou
10 A 250 VAC. Zkontrolujte, zda je pvod vody pln oteven.
Zavete dvee myky a stisknte tlatko Zap/Vyp.
Stisknte programov tlatko, myc program se bude mnit takto:
Auto-> Intenzivn-> Normln-> Eko-> Sklo-> 1 hodina-> Rychl;
Pokud je vybrn program, rozsvt se pslun kontrolka. Potom zavete dvee a myka se spust.

47
Zmna programu
Podmnky zmny:
1. Ji probhajc program mete zmnit jen tehdy, kdy bel jen krtkou dobu. Jinak je toti myc
prostedek u rozputn a myka u tak mohla vypustit vodu. V tomto ppad je nutn naplnit
dvkova mycho prostedku (viz st Doplnn mycho prostedku).
2. Otevete dvee, stisknte tlatko programu na dle ne 3 vteiny, myka se uvede do klidovho stavu; pak
mete zmnit program na poadovan nastaven cyklu (viz st nazvanou Sputn mycho cyklu. . .).
POZNMKA: Jestlie otevete dvee bhem myt, myka se zastav. Kontrolka programu pestane blikat a
myka zabzu kadou minutu, dokud nezavete dvee. Kdy zavete dvee, myka bude po 10 vteinch
pokraovat v programu.
Zapomnli jste dt do myky njak ndob?
Mete ho pidat do myky kdykoli ped otevenm vka na myc prostedek.
1. Pootevete trochu dvee.
2. Pot, co se ostikovac ramena zastav, mete dvee pln otevt.
3. Vlote zapomenut ndob.
4. Zavete dvee.
5. Myka se za 10 vtein opt spust.
Na konci mycho cyklu
Po skonen mycho cyklu zazn na 8 vtein zvukov signl myky, pak se vypne. Vypnte myku pomoc
tlatka ZAP/VYP, zavete pvod vody a otevete dvee myky. Pokejte nkolik minut, a teprve potom ndob
vyndejte; hork ndob i pbory se mohou snadnji pokodit. Ndob tak i lpe uschne.
Vypnut myky
Kontrolka myt nesvt, a teprve nyn je program hotov.
1. Vypnte myku stiskem tlatka ZAP/VYP.
2. Zavete vodovodn kohoutek!
Opatrn otevete dvee.
Hork ndob je nchylnj k rozbit. Ndob proto nechte asi 15 minut vychladnout, a teprve potom ho
vyjmte. Otevete dvee myky, nechte je pooteven, pokejte nkolik minut, a teprve potom ndob
vyjmte. Tmto zpsobem bude mt ndob as vychladnout a lpe se vysu.
Vyjmut ndob
Myka me bt uvnit vlhk, to je normln jev. Nejprve vyklite doln ko, a teprve potom horn.
Zabrnte tak kapn vody z hornho koe na ndob v dolnm koi.

VAROVN:
Neotvrejte dvee myky bhem myt, mohli byste se opait horkou vodou.

48
DRBA A ITN
Filtran systm
Filtr brn propadnut vtch zbytk jdel nebo jinch pedmt do erpadla.
Zbytky mohou filtr ucpat, a proto se mus odstraovat.
Filtran systm se skld z hrubho filtru, plochho filtru (hlavn filtr) a mikrofiltru (jemn filtr).

Hlavn filtr 1
Kousky jdel a neistot zachycen tmto filtrem jsou
rozpreny speciln tryskou v dolnm ostikovacm rameni
a splchnuty do odtoku.
1
Hrub filtr 2
Vt kousky, jako kousky kost nebo skla, kter by mohly
ucpat odtokov otvor, se zachycuj v hrubm filtru. Chcete- 2
li odstranit neistoty zachycen v tomto filtru, lehce
stisknte uzvr na horn sti filtru a vythnte ho ven.
Jemn filtr 3
Tento filtr zachycuje zbytky jdel a neistoty v prostoru 3
jmky a brn jejich optovnmu usazen na ndob bhem
cyklu.

Sestava filtru
Odstrauje kousky jdel z myc vody a umouje jej recirkulaci bhem cyklu. K zajitn optimlnho vkonu a
mycm vsledkm se mus filtry pravideln istit. Je vhodn odstranit vt kousky jdel zachycen ve filtru po
kadm mycm cyklu oplchnutm polokruhovitho filtru a vlce pod tekouc vodou. Sestavu filtru odstrante
zataenm za rukoje vlce smrem nahoru.

VAROVN:
Myku nikdy nepouvejte bez filtr.
Nesprvn umstn filtru me snit myc vkon myky a pokodit ndob i pbory.

Otevt
KROK 1: Otejte filtrem smrem doleva.

KROK 2: Zvednte sestavu filtru. 1

POZNMKA
Provedenm tchto t krok v poad od kroku 1 do kroku 2 odstrante filtr;
postupem v opanm poad od kroku 2 ke kroku 1 filtran systm zase
nainstalujete.

49
Poznmky:
Po kadm pouit zkontrolujte filtry, zda nejsou ucpan.
Vyroubovnm hrubho filtru mete filtran systm vythnout. Odstrate zbytky jdel a omyjte filtry pod
tekouc vodou.
POZNMKA: Celou soustavu filtr byste mli umvat jednou tdn.

itn filtru
K vyitn hrubho filtru a jemnho filtru pouvejte kartek. Pak sousti filtru zase sestavte jako na
obrzcch na pedchoz stran a celou sestavu vrate zpt do myky do jejho umstn, dobe ji zatlate.

VAROVN:
Pi itn filtr dvejte pozor, abyste do nich neudeili. Mohly by se zkivit a myc inek myky by se tm mohl
zhorit.

Pe o myku
Ovldac panel lze istit pomoc lehce navlhenho hadku.
Po vyitn ho dobe osute.
Na vnj plochy pouvejte dobr letic vosk na spotebie.
Nikdy na dnou st myky nepouvejte ostr pedmty, drtnky
nebo drsn istic prostedky.

itn dve
Okraje dve istte jen mkkm hadkem namoenm v tepl vod.
Nepouvejte dn istc spreje, aby se voda nedostala do zmku
dve a elektrickch komponent.

VAROVN:
Nikdy nepouvejte istc sprej k itn dvenho panelu, protoe by mohl pokodit zmek dve a
elektrick komponenty.
Pouvn drsnch isticch prostedk nebo nkterch paprovch utrek je zakzno, protoe mohou
nerezov povrch pokrbat, nebo na nm zanechat skvrny.

Ochrana ped mrazem


V zim provete prosm ochrann opaten proti zamrznut myky. Po kadm mycm cyklu postupujte
nsledovn

1. Vypnte pvod elektiny k myce.


2. Zavete vodovodn kohoutek a odpojte pvodn hadici od vodovodnho ventilu.
3. Vypuste vodu z pvodn hadice a vodovodnho ventilu. (pouijte msu k zachycen vody)
4. Opt pipojte pvodn hadici k vodovodnmu ventilu.
5. Odstrate filtr ze dna myky a vysajte vody v jmce houbou.
POZNMKA: Pokud myka ndob neme fungovat kvli namrzlmu ledu, obrate se prosm na
autorizovan profesionln servis.

50
itn ostikovacch ramen
Ostikovac ramena je nutn pravideln istit, aby trysky ramen a loiska
nebyly ucpan minerly z tvrd vody.
Chcete-li odstranit horn ostikovac rameno, pidrte matici, otote rameno
ve smru hodinovch ruiek a vyjmte jej.
Chcete-li odstranit doln ostikovac rameno, vythnte rameno smrem Otevt
nahoru.
Ramena omyjte v tepl sapontov vod a mkkm kartkem vyistte
trysky. Dkladn je oplchnte a vrate zpt.

Jak udret myku ve form


Po kadm myt
Po kadm myt zavete pvod vody do myky a nechte dvee lehce pooteven, aby se vevnit nedrela
vlhkost a pach.
Vythnte zstrku ze zsuvky
Ped itnm nebo provdnm drby vdy vythnte zstrku ze zsuvky.
dn rozpoutdla ani drsn istic prostedky
K itn vnjch ploch a gumovch st myky nepouvejte rozpoutdla ani drsn istic prostedky.
Otrejte ji hadkem namoenm v tepl sapontov vod. K odstrann skvrn nebo mouh uvnit myky
pouvejte hadk namoen ve vod s trochou blho octa nebo istic prostedek uren speciln pro
myky.
Pi dlouhodob odstvce myky
Kdy jedete na dovolenou, doporuujeme spustit myc cyklus s przdnou mykou, pak vythnout zstrku
ze zsuvky, zavt pvod vody a nechat dvee lehce pooteven. Tsnn tak dle vydr a ve spotebii se
nebudou tvoit nepjemn pachy.
Sthovn spotebie
Pi pemsovn mus bt spotebi ve svisl poloze. Jestlie je to nutn, mete ho poloit na zadn
stranu.
Tsnn
Jednou z pin nepjemnho pachu uvnit myky je jdlo zachycen v tsnn myky. Pravideln itn
vlhkou houbou udruje tsnn v istot.

51
POKYNY K INSTALACI
Instalaci potrub a elektrickch dl mus provst profesionln technik.

VAROVN:
Nebezpe razu elektrickm proudem
Ped instalac myky odpojte pvod elektrickho proudu. Jinak by mohlo by dojt k zabit nebo razu
elektrickm proudem.

Pprava k instalaci
Msto pro myku mus bt v blzkosti ji instalovanch pvodnch a odpadnch hadic a elektrickho kabelu.
Vyberte si jednu stranu skn dezu k usnadnn spojen vypoutcch hadic myky.
POZNMKA: Zkontrolujte piloen instalan psluenstv (hek pro dekorativn panel, roub).

Pette si pozorn pokyny k instalaci.


Schma s rozmry skky a umstn myky.
Pprava se mus provst ped pesunutm myky na msto instalace.
1. Zvolte msto v blzkosti dezu k usnadnn instalace pvodn a vypoutc hadice (viz obr 1).
2. Jestlie myku instalujete do rohu skky, mus tam bt prostor (jako na obrzku 2) k oteven dve.

Vstupy elektrickho
kabelu, vypoutc
a pvodn hadice

Prostor mezi spodkem


skky a podlahou

Obr. 1
Rozmry skky
Mn ne 5 mm mezi horn st myky a skkou a vnjmi dvemi vyrovnanmi se skn.

52
Obrzek 2
Minimln prostor k oteven dve.

Myka

Skka

Dvee myky

Minimln prostor
50 mm

Rozmry a instalace dekoranho panelu


1. Dekoran devn panel mus bt zpracovn jako na obrzku 3.

Jednotka: mm

Obrzek 3
Dekoran panel mus mt rozmry jako na obrzku.

53
2. Na dekoran devn panel instalujte hek a nasate ho do otvoru vnjch dve myky (viz obr. 4a). Po
umstn panelu pipevnte panel na vnj dvee pomoc roub a matic (viz obr. 4b).

Obrzek 4a
Instalace dekoranho panelu.

Obrzek 4b
Instalace devnho dekoranho
panelu
1. Odstrate tyi krtk rouby. Odstrate tyi krtk rouby Zasute tyi dlouh rouby.

2. Zasute tyi dlouh rouby.

54
Sezen napt dven pruiny
Dven pruiny byly ve vrob nastaveny na sprvn napt pro vnj dvee.
Pi instalaci dekoranho devnho panelu je nutn sedit napt dven pruiny.
Otote seizovacm roubem k nastaven seizovae k utaen nebo uvolnn ocelovho kabelu (viz obrzek 5).

Obrzek 5
Sezen napt dven pruiny.

Pipojen vypoutcch hadic


Vypoutc hadici zasute do odpadov trubky s minimlnm prmrem 40mm, nebo ji nechte vytkat do
dezu; dbejte na to, aby nebyla nikde ohnut nebo stisknut. Horn st hadice mus bt ne ne 1000 mm.

Pedn st Kuchysk
linka

POZNMKA
Horn st hadice mus bt
ne ne 1000 mm.

Odpadn trubka

VYPOUTC HADICI ZAVSTE PODLE NKRESU A, B

Obrzek 6

55
Postup instalace myky
1. Nasate dvee skky na vnj dvee myky pomoc piloench drk. Pi umstn drk se ite
montn ablonou.
2. Seite napt dvench pruin pomoc imbusovho kle; otote jm doprava k utaen lev a prav dven
pruiny. Nedodren tohoto pokynu me mt za nsledek pokozen myky (obrzek 2).
3. Pvodn hadici pipojte k pvodu studen vody.
4. Pipojte vypoutc hadici. Viz schma. (Obr. 6).
5. Pipojte napjec kabel.
6. Pod pracovn desku skky pipevnte prouek proti kondenzaci vlhkosti. Zkontrolujte, zda je prouek
proti kondenzaci vlhkosti v jedn rovin s hranou pracovn desky.
7. Zasute myku na msto. (Obrzek 4)
8. Vyrovnejte ji. Zadn noiku lze nastavit z pedn sti myky otenm imbusovho roubu uprosted
spodku myky imbusovm klem (obr. 5A). K sezen pednch noiek pouijte roubovk a otejte jm
tak dlouho, a je myka vyrovnan (obrzek 5B).
9. Myka mus stt pevn na svm mst. Mete to zajistit dvma zpsoby:
A. Normln pracovn deska: Vlote instalan hek do otvoru v bon ploe a pipevnte jej k pracovn
ploe vruty (obrzek 6).
B. Mramorov nebo granitov horn deska - pipevnnm drku k bonmu panelu myky a pipevnnm
myky k nbytku. (Obrzek 7).

Kondenzan
prouek

ee
ov dv
Nbytk

Obrzek 7

56
Myka mus bt ke sprvnmu umstn ko a dobrmu umyt ndob sprvn vyrovnan.
1. Polote vodovhu na dvee a na drku koe uvnit vany a zkontrolujte, zda je myka vyrovnan.
2. Vyrovnejte myku samostatnm nastavenm t seizovacch noiek.
3. Pi vyrovnvn myky dvejte prosm pozor, aby se myka nepeklopila.

Zkontrolujt
e vyrovnn
ve smru
zepedu
dozadu

Zkontrolujte vyrovnn ze
strany na stranu
Obrzek 8
Obrzek sezen noiek.
POZNMKA: Maximln sezen vky noiek je 50 mm.

O elektrickm pipojen

VAROVN:
Pro osobn bezpenost:
U TOHOTO SPOTEBIE NEPOUVEJTE PRODLUOVAC RU ANI ADAPTR ZSUVKY.
ZA DNCH OKOLNOST NEODEZVEJTE ANI JINAK NEODSTRAUJTE Z NAPJECHO KABELU
UZEMNN.

Elektroinstalan poadavky
Podvejte se prosm na vrobn ttek, kde je uvedeno jmenovit napt, a pipojte myku ke vhodnmu zdroji
napjen. Doporuujeme pout pojistku 10 A, pojistky s asovou prodlevou nebo jistie a zajistit samostatn
okruh pouze pro tento spotebi.

VAROVN:
Ped pouitm myky zajistte sprvn uzemnn.

Pipojen k elektrick sti


Dodvan napt a proud mus odpovdat dajm na vrobnm ttku. Zstrku zasute pouze do dn
uzemnn elektrick zsuvky. Jestlie se zsuvka, do kter chcete spotebi zapojit, nehod pro zstrku,
vymte radji zsuvku a nepouvejte adaptry nebo podobn zazen, protoe by se mohly peht a split.
Pokyny k uzemnn
Tento spotebi mus bt uzemnn. v ppad poruchy nebo prrazu sn uzemnn nebezpe razu
elektrickm proudem tm, e zajist cestu nejmenho odporu pro elektrick proud. Tento spotebi je vybaven
napjecm kabelem s uzemovacm vodiem a uzemovacm kolkem. Pipojovac zstrka mus bt zasunut
do vhodn zsuvky, kter je instalovan a uzemnn v souladu se vemi mstnmi normami a poadavky.

57
VAROVN:
Nesprvn pipojen uzemovacho systmu me zpsobit raz elektrickm proudem. Mte-li
pochybnosti o sprvnm uzemnn spotebie, obrate se na kvalifikovanho elektrike nebo
zstupce servisu. Pipojovac zstrku spotebie neupravujte; ani kdy se nehod do zsuvky.
Podejte elektrike o instalaci nov odpovdajc zsuvky.

Pipojen k vodovodn sti


Pvodn hadici studen vody pipojte ke konektoru se zvitem 3/4
(palce) a nezapomete zkontrolovat, zda je dobe utaen. Jestlie je
vodovodn potrub nov, nebo jste ho u dlouhou dobu nepouvali,
nechte vodu njakou dobu odtkat, dokud nebude ist. Zabrnte tak
ucpn pvodu vody a pokozen spotebie.

VAROVN:
Po pouit zavete prosm pvod vody.

Umstn spotebie
Postavte spotebi na zvolen msto. Zadn st by mla bt u stny a bon strany maj pilhat k sousedcm
kuchyskm skkm nebo stnm. Myka je vybavena pvodn a vypoutc hadic, kter mete vst bu
smrem doprava nebo doleva, podle instalace.

Jak vypustit zbylou vodu z hadic


Jestlie je dez vce ne 1000 mm nad podlahou, nen mon vypustit zbylou vodu pmo do dezu. Budete
muset vypustit zbylou vodu z hadic do msy nebo do vhodn ndoby, postaven ne ne dez.

Vypoutc hadice
Pipojte vypoutc hadici. Vypoutc hadici muste sprvn nasadit, aby voda nevytkala ven.
Zkontrolujte, zda nen pvodn hadice nikde ohnut nebo piskpl.

Prodluovac hadice
Potebujete-li pout nstavec vypoutc hadice, mus bt stejnho typu jako vypoutc hadice.
Celkov dlka nesm peshnout 4 metry, jinak me dojt ke snen mycho inku myky.

Pipojen k sifonu
Vypoutc hadici zasute do odpadov trubky s minimlnm prmrem 40mm, nebo ji nechte vytkat do
dezu; dbejte na to, aby nebyla nikde ohnut nebo stisknut. Horn st hadice mus bt ne ne 1000 mm.

Zapnut myky
Ped sputnm myky muste zkontrolovat nsledujc body.
1 Sprvn vyrovnn a pipevnn myky.
2 Oteven pvodu vody.
3 Vodotsnost ppojek potrub.
4 Sprvn zapojen kabelu.
5 Zapnut zdroje energie.
6 Pvodn ani vypoutc hadice nesm bt zkroucen.
7 Odstrann vech obalovch materil a dokument z myky.

Pozor Po instalaci si tento nvod uschovejte. Obsah tohoto nvodu je velmi dleit i pro dal uivatele.

58
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Ne zavolte do servisu
Pette si nsledujc rady a mon se vm poda zvadu odstranit jet ped zavolnm do servisu.

Technick problmy
Problm Mon piny Co dlat
Myka Splen pojistka, nebo Vymte pojistku, nebo resetujte jisti. Vyate jakkoli
se nespout zareagoval jisti dal spotebie ve stejnm okruhu s mykou.

Napjec zdroj Zkontrolujte, zda je myka zapnut


nen zapnut a dvee jsou dobe zaven. Zkontrolujte, zda je napjec
kabel sprvn zasunut do zsuvky elektrick st.

Tlak vody je nzk Zkontrolujte, zda je pvod vody sprvn pipojen


a vodovodn kohoutek je oteven.

Dvee myky Zkontrolujte sprvn zaven dve se zaklapnutm.


nejsou sprvn zaven.

Voda se z myky Ohnut vypoutc hadice. Zkontrolujte vypoutc hadici.


neoderpv.
Filtr je zanesen. Vythnte hrub filtr
(viz st s nzvem itn filtru)

Kuchysk sifon je ucpan. Zkontrolujte, zda kuchysk sifon me dobe odvdt


vodu.
Pokud je problm zpsoben tm, e dez neodtk,
budete sp potebovat instalatra ne oprave myky.

Obecn problmy
Problm Mon piny Co dlat
Pna v ndri Nesprvn myc prostedek Pouvejte pouze speciln myc prostedek do myky. Pokud se
pna vytvo, otevete myku a nechte pnu odpait. Dovnit
myky nalijte necel 4 l vody. Zavete zaklapnutm myku, pak
vyberte libovoln cyklus. Myka v prvnm kroku vypust vodu.
Otevete dvee po vyputn vody a zkontrolujte, zda pna
zmizela. Pokud je to nutn, tento postup zopakujte.
Rozlit letidlo Rozlit letidlo vdy okamit setete.

Uvnit ndre jsou Pouili jste myc prostedek Zkontrolujte, zda je myc prostedek
skvrny. s barvivem. bez barviva.

Bl povlak Minerly z tvrd vody K itn vnitnch ploch pouijte vlhkou houbu s mycm
uvnit myky. prostedkem pro myky, nathnte si gumov rukavice.
Nikdy nepouvejte jin myc prostedek, ne ten uren
pro myky kvli nebezpe pnn.

Na pborech. Toto ndob nen


jsou rezav skvrny. odoln vi korozi.

Po doplnn soli do myky Vdy spuste rychl myc program


nebyl sputn program. bez vloenho ndob
Stopy soli a bez funkce Turbo (je-li u modelu),
se dostaly do mycho cyklu. po doplnn soli do myky.

Vko zsobnku Zkontrolujte vko. Zkontrolujte, zda je dobe zaven.


je oteven

59
Hluk
Problm Mon piny Co dlat
Klepn Ostikovac rameno Perute program a perovnejte ndob,
v ndri myky. nar kter brn pohybu ostikovacho ramene.
na ndob v koi

Rachocen V myce se Perute program a


v ndri myky. voln pohybuje perovnejte ndob.
njak ndob.

Klepn To me bt zpsobeno Nem dn vliv na funkci myky.


ve vodovodnm domc instalac nebo V ppad pochybnost se obrate na kvalifikovanho
potrub. prezem potrub. instalatra.

Neuspokojiv vsledek myt


Problm Mon piny Co dlat
Ndob nen ist. Ndob nen sprvn Viz poznmky v Vkldn ndob do ko myky.
umstn.

Program nebyl Zvolte intenzivnj program.


dost inn. Viz Tabulka mycho cyklu.

Mlo mycho prostedku Pouijte vce mycho prostedku, nebo jin prostedek.
pro program.

Ndob blokuje oten Uspodejte ndob tak, aby se ostikovac rameno mohlo
ostikovacch ramen. voln otet.

Sestava filtr v myc ndri Vyistte anebo umstte sprvn sestavu filtr.
nen ist, nebo nen Vyistte trysky ramen. Viz itn ostikovacch
sprvn instalovan. To ramen.
me zpsobit zanesen
trysek
ramen.

mouhy na Kombinace mkk vody Pouvejte men mnostv mycho prostedku, pokud je
sklennm ndob a pli velkho mnostv voda mkk, a k umyt skla vyberte nejkrat cyklus.
mycho prostedku.

Na ndob jsou Hlinkov pedmty se Odstrate skvrny jemnm drsnm isticm prostedkem.
ern nebo ed odely o jin ndob.
skvrny.
V dvkovai zstal Ndob blokuje dvkova Rozlote sprvn ndob.
myc prostedek mycho prostedku.

60
Ndob nen dobe usuen.
Problm Mon piny Co dlat
Ndob nen such. Nesprvn rozloen Vlote ndob podle pokyn v nvodu.
ndob

Pli mlo letidla Zvyte mnostv letidla / doplte


letidlo.

Ndob jste vyjmuli Nejprve vyklite doln ko, a teprve potom horn
pli brzy. ko. Zabrnte tak kapn vody z hornho koe
na ndob v dolnm koi.

Zvolili jste U krtkch program je myc teplota ni.


patn program. Tm se tak sniuje myc vkon. Zvolte
program s dlouhou dobou myt.

Pbory s Po tomto typu ndob he stk voda.


nekvalitnm povrchem Ndob nebo pbory tohoto typu se
nehod pro myt v myce.

Chybov kdy
Kdy nco nefunguje sprvn, upozorn vs na to chybov kdy na displeji myky:

Kdy Vznam Mon piny


E1 Del doba pvodu vody. Vodovodn kohoutek nen oteven, nebo je pvod
nm omezen, nebo je vodn tlak pli nzk.

E4 Vyplaven Prosakuje.

E8 Porucha orientace Oteven obvod nebo zkrat rozdlovacho ventilu.


rozdlovacho ventilu.

VAROVN:
Dojde-li k peteen, zavete hlavn pvod vody, a teprve pak zavolejte do servisu.
Jestlie je na dn ndre voda z dvodu peplnn, nebo malho niku vody, je nutn ped
sputnm myky vodu odstranit.

61
TECHNICK DAJE
mi)
i dve
avenm
55 0 (se z

Vka 815 mm

ka 448 mm

Hloubka 550 mm (se zavenmi dvemi)

Napjen Viz vrobn ttek s daji

Kapacita 10 jdelnch souprav

62
Vkldn ndob do ko dle EN 50242

Horn ko
lky

Podlky

Skleniky

Mal misky

Stedn misky

Doln ko Velk misky

Dezertn tale

Jdeln tale

Polvkov tale

Ovln tc

Koek na pbory

Informace pro testy kompatibility v


souladu s EN 50242
1 Polvkov lce 5 Dezertn liky
Kapacita: 10 jdelnch souprav
2 Vidliky 6 Servrovac lce Poloha hornho koe: ni poloha
3 Noe 7 Servrovac vidliky Program: EKO
Nastaven letidla: 6
4 ajov liky 8 Nabraky na omku Nastaven zmkovae: H4

63
Technick list
Technick list z domc myky podle smrnice EU 1059/2010:

Vrobce WHIRLPOOL
Standardn jdeln soupravy 10
1
Tda energetick innosti ) A++
Prmrn ron spoteba energie 2) 211 kWh
Spoteba energie standardnho mycho cyklu 0,74 kWh
Spoteba energie ve vypnutm stavu 0,45 W
Spoteba energie v pohotovostnm stavu 0,49 W
Ron spoteba vody 3) 2380 litr
4
Tda energetick innosti ) A
5
Standardn myc cyklus ) ECO 50C
Dlka programu standardnho mycho cyklu 170 min
Hladina hluku 45 dB(A) re 1 pW
Instalace Pln zabudovan
Vka 81,5 cm
Lze zabudovat ano
ka 44,8 cm
Hloubka (s ppojkami) 55 cm
Pkon 1930 W
Jmenovit napt / frekvence AC 220-240 V / 50 Hz
Tlak vody (hydrodynamick tlak) 0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa

POZNMKA
1
) A+++ (nejvy innost) a D (nejni innost)
2
) Spoteba energie 211 kWh za rok pi 280 standardnch mycch cyklech s pvodem studen vody a
spotebou v reimech s nzkou spotebou energie Skuten spoteba energie zvis na zpsobu pouvn
spotebie.
3
) Spoteba vody 2380 litr za rok pi 280 standardnch mycch cyklech Skuten spoteba vody zvis na
zpsobu pouvn spotebie.
4
) A (nejvy innost) a G (nejni innost)
5
) Tento program je vhodn pro myt bn zapinnho ndob a je to nejinnj program z hlediska
kombinovan spoteby vody a energie pro dan typ ndob.
Tento spotebi spluje v tomto proveden a v dob dodn poadavky platnch evropskch norem a
smrnic:
- LVD 2006/95/ES
- EMC 2004/108/ES
- ErP 2009/125/ES
Ve uveden hodnoty byly meny v souladu s normami za stanovench provoznch podmnek.
Vsledky se mohou vrazn liit v zvislosti na mnostv a prosted ndob, tvrdosti vody, mnostv pracho
prostedku atd.
Tento nvod odpovd normm a pedpism Evropsk unie.

64
STRUN NVOD
Podrobn provozn pokyny najdete v obsahu nvodu k pouit.

Zapnte spotebi. Otevete dvee, stisknte tlatko ZAP/VYP pro zapnut spotebie.

 Pihrdka A:
Doplte dvkova Pi kadm mycm cyklu.
mycho prostedku. Pihrdka B:
Pouze u program s pedmytm. (ite se pokyny k pouit!)


Zkontrolujte letidlo
Mechanick ukazatel C.


Elektrick kontrolka na ovldacm panelu (je-li u modelu).

Pouze pro modely se zmkovacm systmem vody.


Zkontrolujte Elektrick kontrolka na ovldacm panelu (je-li u modelu).
mnostv regeneran Jestlie na ovldacm panelu myky vstran kontrolka soli nen (u nkterch
soli. model), mete odhadnout, kdy je nutn sl doplnit, podle potu provedench
mycch cykl.

Vlote ndob do
 Sekrbnte vechny velk zbytky jdla. Piplen zbytky jdel v ndobch nechte zmknout,


ko. pak vlote ndob do ko. Viz pokyny ke vkldn ndob

Stisknte tlatko Program, a se rozsvt kontrolka poadovanho programu.


Vyberte program.


(Viz st s nzvem Pokyny k pouit).

Sputn myky Otevete pvod vody, zavete dvee. Spotebi se spust asi po 10 vteinch.


1. Ji probhajc program mete zmnit jen tehdy, kdy bel jen krtkou dobu. Jinak je toti myc
prostedek u rozputn a voda vyputn. V tomto ppad je nutn naplnit dvkova mycho
prostedku.
Zmna programu
2. Stisknte tlatko Program na vc ne 3 vteiny ke zruen souasnho programu.
3. Zvolte nov program.
4. Myku restartujte.
VAROVN!

Opatrn otevete
dvee.
1. Pootevete dvee k zastaven myky. Pi oteven dve
Vlote zapomenut 2. Pot, co se ostikovac ramena zastav, mete dvee pln otevt. me uniknout
ndob. 3. Vlote do n zapomenut ndob. hork pra
4. Zavete dvee; myka se opt spust po asi 10 vteinch.

Jestlie spotebi
Jestlie spotebi vypnete bhem mycho cyklu, a pak ho chcete opt zapnout, prosm vyberte myc
vypnete bhem
cyklus a spuste myku jako v pvodnm stavu pod napjenm.
mycho cyklu.

Vypnte myku.
 Po skonen mycho cyklu zazn na 3 vtein zvukov signl myky, pak se vypne. Vypnte spotebi


pomoc tlatka tlatko Zap/Vyp.

Pozor: Pokejte nkolik minut (asi 15 minut), a teprve potom ndob vyndejte; hork ndob i pbory
Zavete pvod vody,
se me snadnji pokodit.
vyjmte ndob.
Ndob tak i lpe uschne. Vyndejte ndob, zante dolnm koem.

65