Você está na página 1de 2

BERSUKARIALAH DALAM KEMUDAANMU

1. Bersukarialah,haipemudadalamkemudaanmu,biarlahhatimubersukapadamasa
mudamu,danturutilahkeinginanhatimudanpandanganmatamu,tetapiketahuilahkarena
segalahaliniALLAHakanmembawaengkaukepengadilan!buanglahkesedihandarihatimu
danjauhkanlahpederitaandaritubuhmu,karenakemudaandanfajarhidupadalahkesia
siaan
Terdapatpada...
a. Amsal11:910
b. Pengkhotbah11:910
c. Pengkhotbah10:910
d. Pengkhotbah11:78
e. Pengkhotbah10:911
2. Dalamkitabpengkhotbahdijelaskanbahwa,bersukariaaharusdilakukandengan...
a. Dengansebebasbebasnya
b. Denganorangtua
c. Denganpenuhtanggungjawab
d. Dengansesukakita
e. Dengansiasia
3. Denganmenyalurkandorongandoronganyangadadalamdiriorangmuda,makaorang
mudadapatbelajarmenyalurkandanmengasah...
a. Kekerasanhatinya
b. Keegoisannya
c. Kepekaandankepribadiannya
d. Keserakahannya
e. Kemauannya
4. Dorongandoronganyangharusdiasahorangmudaharuslahdoronganyang...
a. Jahat
b. Menjatuhkanteman
c. Negatif
d. Positif
e. Egois
5. Orangmudajugaharusmenurutikeinginanmatanyaagar...
a. Dapatmelihathalhalngatif
b. DapatmengenalciptaanTuhan
c. Dapatmerusakbumi
d. Dapatmelakukandosa
e. Dapatmengenallawanjenis
6. Dalamkitabpengkotbahdijelaskanbahwamasamuda...
a. Kenikmatanyangharusdinikmati
b. Masasenangsenang
c. Masauntukmencarijatidiri
d. Masauntukpacaran
e. Masayangsiasia

7. Kesadarandiriharuskitalaksanakanagar..
a. Kitaberhasil
b. Kitamenjaditekenal
c. Menjaditidakpercayadiri
d. MenjaditidakmengucapsyukurakankasihAllah
e. Kitamenjadibersungutsungut
8. Konsepataupikiranseseorangtentangbagaimanaiamenanggapisetiapmasalahyangdi
hadapinya,merupakanmaksuddari...
a. Citacita
b. Pengendaliandiri
c. Motivasi
d. Tantanganhidup
e. Pandanganhidup
9. Doronganyangtimbulpadadiriseseorangsecarasadaratautidakuntukmelakukansesuatu
dengantujuantertentu,merupakanmaksuddari...
a. Citacita
b. Pengendaliandiri
c. Motivasi
d. Tantanganhidup
e. Pandanganhidup
10. Orangpercayasalingbekerjasama,beribadahbersama,bersukaitabersama,dan
menderitabersama
Terdapatdalam...
a. Kolose3:1
b. Filipi2:111
c. Kis2:447
d. Kis4:227
e. Pengkotbah2:447