Você está na página 1de 5

GVENLK BLG FORMU

Tehlikeli Maddeler ve Msahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn


Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelike(26 Aralk 2008
HABA SINA VE TIBB GAZLAR 27092) uygun olarak hazrlanmtr.
STHSAL ENDSTRS A.. Hazrlama Tarihi : Nisan 2009
Yeni Dzenleme Tarihi : - Sayfa No: 1 / 5
Rev No : 00

AZOT ( basnl gaz halinde ) GBF- 05

1. KMYASAL RN VE FRMA TANIMI

rn Ad : AZOT ( Basnl Gaz Halinde )


2
Kimyasal Forml : N2

Kullanm Alan : Amonyak sentezinde, katalizrler vastasyla yksek basn


altnda Hidrojen ve Azotun birletirilmesinde kullanlr. Kimya, tekstil, gda, boya sanayiinde
inert atmosfer salamak ve ar yanc svlarn azot basnc ile transferinde; Elektronik
sanayinde, ampul imalatnda ;Nkleer reaktrlerde; Tanker, boru hatt, kimyasal fabrikalarn
temizlenmesinde; Isl ilem frnlarnda kontroll atmosfer salamak iin; Kmr
madenlerinin gvenliini salamada ve maden yangnlarnda sndrmede kullanlr.

Firma Tanm : Haba Snai ve Tbbi Gazlar stihsal Endstrisi A..


Fuatpaa Sok. No : 26 Soanlk
81750 Kartal, stanbul / TRKYE
Telefon : 0 216 453 64 00
Faks : 0 216 452 25 70
Web Adresi : www.habas.com.tr
E-mail : habas@habas.com.tr

Acil Durum Telefon : 0 216 453 64 00

2. BLEM / BLEM HAKKINDA BLGLER

Mevzuat Risk
Ticari Ad % Hacim CAS Numaras EEC Numaras ve Gvenlik
Bilgileri
Y.Saflkta Azot 99,999 7727-37-9 231-783-9 Yok

Saf Azot 99,99 7727-37-9 231-783-9 Yok

3. TEHLKELERN TANIMLANMASI

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, inert, parlayc olmayan, yksek basn altnda elik tpler
iersine sktrlm gazdr. Tpler, 45 C nin altnda kullanlmal ve muhafaza edilmelidir.
Azot zehirli deildir; fakat yksek konsantrasyonlarda basit bir boucu gaz olarak davranr.

4. LKYARDIM TEDBRLER

Teneffs Edilmesi : alann riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya
gtrlmelidir. Hava giriinde herhangi bir engel olmamaldr. Eer solunum zayfl varsa
GVENLK BLG FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Msahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn
Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelike(26 Aralk 2008
HABA SINA VE TIBB GAZLAR 27092) uygun olarak hazrlanmtr.
STHSAL ENDSTRS A.. Hazrlama Tarihi : Nisan 2009
Yeni Dzenleme Tarihi : - Sayfa No: 2 / 5
Rev No : 00

AZOT ( basnl gaz halinde ) GBF- 05

veya durmusa, derhal suni teneffs uygulanmaldr. Kazazede scak ve rahat tutulmaldr.
Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmaldr.

5. YANGIN LE MCADELE YNTEMLER

Uygun Sndrme Arac / Sndrme Yntemi : Azot yanc deildir. Tutuan


malzemeye uygun sndrme arac kullanlr. Gaz fazdaki azot yksek basnca dayankl
elik tpler iinde sktrlm olarak muhafaza edilir. Yangn durumunda scaklk art ile
birlikte basncn artmas tpn iddetle yrtlmasna neden olabilir. Yangna maruz kalan
tpler, yangn esnasnda ve sonrasnda emniyetli bir mesafeden su ile soutulmaldr. Gaz
skmasn nlemek amac ile tpn ventil ksmna su tutulmamaldr.

Uygun Olmayan Sndrme Arac / Yntemi : Yok.

Yanma Sonucu Ortaya kabilecek Zararl Maddeler : Yok.

Yangnla Mcadelede Koruyucu Ekipman : Yangn ile mcadele ekibi


solunum koruma cihaz takmal ve aleve dayankl elbise giymelidir.

6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARI ALINACAK TEDBRLER

Kiisel Tedbirler : rnn yayld blge derhal boaltlmaldr. rnn


yayld blgeye girilerde, ortam atmosferi tamamen gvenli duruma gelene kadar pozitif
basnl solunum cihaz kullanlmaldr.

evrede Alnacak Tedbirler : Gaz kaa yapan tp emniyetli bir alana gtrlmeli ve
zerinde hi bir tamirat yaplmadan HABA A.. aranmaldr.

Temizlik Yntemleri : Etkilenen blge havalandrlmaldr.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma : Tpler iletme iinde nakledilirken vanalar kapal ve kapaklar takl olarak
nakledilmelidir. Nakil esnasnda tpler yan yatrlmamal, tercihen dik vaziyette, bir araba
zerine ve bal olarak nakledilmelidir. Tpler kapandan ve ventilinden kaldrlarak
tanmamaldr. Tpleri kaldrmak iin mknats, halat veya zincir kullanlmamaldr, tpler
dmemeli ve birbirine arpmamaldr. Kullanm mahalline getirilen tpler dik olarak
kullanlmal, tpn zerindeki etiketten doru gazn kullanld kontrol edilmelidir. Kapa
sklp vana dileri kontrol edilmelidir. Uygun basn drc ( reglatr ) ve ekipman
monte edilmelidir. Vanas asla yalanmamal ve yavaa almaldr. Uygun bir yntemle (
sabun kp, kaak tesbit solusyonu vb. ) gaz kaaklar kontrol edilmelidir. Tp
kullanma sokmadan nce, sisteme geri besleme olmamasna dikkat edilmelidir. Bir tpn
basncn arttrmak iin asla direkt plak alev veya elektrikli stc cihazlar
kullanlmamaldr. Tp asla 45C nin zerindeki bir scakla maruz braklmamaldr. Tp
GVENLK BLG FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Msahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn
Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelike(26 Aralk 2008
HABA SINA VE TIBB GAZLAR 27092) uygun olarak hazrlanmtr.
STHSAL ENDSTRS A.. Hazrlama Tarihi : Nisan 2009
Yeni Dzenleme Tarihi : - Sayfa No: 3 / 5
Rev No : 00

AZOT ( basnl gaz halinde ) GBF- 05

iindeki gaz tamamen bitmeden, tpn vanas zorlanmadan kapatlmal ve kapa


taklmaldr. zerine bo yazl bir etiket yaptrlp, depoya gtrlmelidir. Tpler takoz,
rulo, mesnet v.s. gibi amalar iin kullanlmamaldr.

Depolama : Tpler; paslanmaya ve sert havaya kar korunakl, ok iyi havalandrlm


bir sahada depolanmaldr. Depolama esnasnda tp scaklnn 40 Cnin altna
inmeyecek, 45 Cnin stne kmayacak ekilde nlem alnmaldr. Tpler yangn riskinden
ari ve s/tututurucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahas
temiz tutulmal ve yalnzca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahas uygun tehlike
uyarc iaretlerle iaretlenmelidir. Depolanan tpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak
ekilde tutulmaldr. Tp valfleri skca kapatlmal ve koruyucu kapaklar yerinde olmaldr.
Dolu ve bo tpler ayr ayr depolanmal ve ilk nce eski stok kullanlacak ekilde dolu
tpler ayarlanmaldr.

zel Kullanmlar : Yukarda belirtilenlerin dnda zel kullanm alanlar olduu


bilinmektedir. Kullanclar, bu zel uygulamalar ile ilgili literatrden edindikleri bilgiler, geerli
metodlar ve prosedrlere bal kalmaldr.

8. MARUZ KALMA KONTROL / KSEL KORUNMA

Mesleki Maruz Kalma Limiti : Havadaki Oksijen seviyesinin % 19,5 altna


dmesi engelleyecek ekilde havalandrma yaplmaldr.

Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri : Azot zehirli deildir, fakat yksek


konsantrasyonda basit bir boucu gaz olarak davranr. stenilerek solunulmamaldr.

Solunum Sisteminin Korunmas : Havadaki konsantrasyonu, solunum iin gerekli


oksijen konsatrasyonundan fazla ise tpl solunum cihazlar kullanlmaldr.

Ellerin Korunmas : Salam i eldivenleri kullanlmaldr.

Gzlerin Korunmas : Yz siperlii veya gz maskesi kullanlmaldr.

Cildin Korunmas : Uygun i elbiseleri ve elik burunlu ayakkab


giyilmelidir.

evresel Maruziyet Kontrolleri : Azot atmosfer havasnda %78 hacimsel orannda


bulunan bir gaz olup, kimyasal zellikleri bakmndan evreye zararl bir etkisi yoktur.

9. FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

Fiziksel Hali : Gaz


Koku / Renk : Kokusuz , Renksiz
GVENLK BLG FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Msahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn
Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelike(26 Aralk 2008
HABA SINA VE TIBB GAZLAR 27092) uygun olarak hazrlanmtr.
STHSAL ENDSTRS A.. Hazrlama Tarihi : Nisan 2009
Yeni Dzenleme Tarihi : - Sayfa No: 4 / 5
Rev No : 00

AZOT ( basnl gaz halinde ) GBF- 05

Molekl Arlk : 28,01 gr/mol-gr


Kaynama Noktas : - 195,8 C
Ergime Noktas : - 209,86 C
Kritik Scaklk : - 147 C
Gazn zgl Arl : 0,967 ( Hava = 1 )
Gaz Younluu : 1,170 kg / m3 ( 15 C , 1 bar )
znrlk ( H2O ) : 20 mg/l
Dier Bilgiler : Zehirsizdir. Havadan biraz daha hafiftir.

10. KARARLILIK VE REAKTVTE

Kanlmas Gereken Durumlar : nert, normal koullarda kararldr.

Kanlmas Gereken Materyaller : Sz konusu deil.

Tehlikeli Bozunma rnleri : Sz konusu deil.

11. TOKSKOLOJ BLGLER

Azot zehirli deildir, fakat toksik etkisini yksek konsantrasyonlarda basit bir boucu gaz
olarak gsterir. Boulma belirtileri; hzl ve glkle teneffs, hzl yorulma, mide
bulants/kusma ve muhtemelen bilin kaybnn ardndan lmdr.

12. EKOLOJK BLGLER

Azot , havann sktrlmas ve ayrtrlmas yntemiyle elde edilmektedir. Ekolojik denge


zerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Ekotoksisite : Sz konusu deil.

Hareketlilik : Sz konusu deil.

Kalclk ve Bozunabilirlik: Sz konusu deil.

Biyobirikim Potansiyeli : Sz konusu deil.

Dier Ters Etkiler : Sz konusu deil.

13. BERTARAF BLGLER

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabilecei hi bir ortama boaltma ve tahliye


yaplmamaldr. Tplerde kalan gazlarn bertaraf iin HABA A.. ile irtibata geilmelidir.
Kontroll bir ekilde atmosfere braklarak imha edilir.
GVENLK BLG FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Msahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn
Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelike(26 Aralk 2008
HABA SINA VE TIBB GAZLAR 27092) uygun olarak hazrlanmtr.
STHSAL ENDSTRS A.. Hazrlama Tarihi : Nisan 2009
Yeni Dzenleme Tarihi : - Sayfa No: 5 / 5
Rev No : 00

AZOT ( basnl gaz halinde ) GBF- 05

14. TAIMA BLGLER

Uygun Tehlike
Tanmlama Tehlike Etiket Sevk
Parametre Nakliye Snf
No Snf Bilgisi Etiketi
Ad Kodu
Parlayc
ADR Azot, ve Toksik
UN 1066 2 1A 2.2
Basnl Olmayan
Gaz

ADR Etiketi :

15. MEVZUAT BLGLER

Mevzuat Risk Tanmlar : Yok.

Mevzuat Gvenlik Tanmlar : Yok.

16. DER BLGLER

Bilgiler ulalabilen kaynaklardan iyi niyete ve doruluu, geerlilii, etkinlii her ne suretle
olursa olsun herhangi bir dayanak oluturmas hususunda herhangi bir teminat
oluturmadan bilgi amac ile hazrlanmtr.