Você está na página 1de 6

1

BAHAGIAN A/ SECTION A
[40 markah/ 40 marks]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini


Answer all the questions in this section

1 Diberi satu daripada punca persamaan kuadratik x2+px+4=0, dengan keadaan p [7 markah]
. ialah pemalar, adalah empat kali punca yang satu lagi.
Given one of the roots of a quadratic equation x2+px+4=0 where p is a constant,
is four times the other root.

a) Cari nilai p jika punca-puncanya bernilai positif.


Find the value of p if the roots are positive.

b) Seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca p 3


1
dan 2 p

1
Hence, form the quadratic equation which has the roots p 3 and 2 p

2 Persamaan kuadratik 3x2+hx+k=0 dengan keadaan h dan k ialah pemalar, [6 markah]


. mempunyai punca 2 dan 5.
A quadratic equation 3x2+hx+k=0 where h and k are constants, has the roots 2
and 5.

a) Cari nilai h dan nilai k.


Find the values of h and k.

b) Seterusnya, cari nilai-nilai m dengan keadaan 3x2+hx+k=m mempunyai dua


punca yang sama.
Hence, find the values of m such that 3x2+hx+k=m has two equal roots

3 Selesaikan persamaan serentak. [5 markah]


. Solve the simultaneous equations .
x + 3y = 13 dan x2 + 3y2 = 43

4 Selesaikan persamaan serentak j k = 2 dan j2 + 2k = 8. Berikan jawapan anda [5 markah]


. betul kepada 3 tempat perpuluhan.
Solve the simultaneous equations j k = 2 and j2 + 2k = 8. Give your answers
correct to three decimal places.

5 a) Selesaikan [6 markah]
. Solve

b) Selesaikan persamaan
Solve the equation
2

c) Selesaikan persamaan
Solve the equation

6 Diberi fungsi-fungsi f(x)=2x-5 dan g(x)=x2-7, cari [5 markah]


. Given the functions f(x)=2x-5 dan g(x)=x2-7, find

a) nilai f-1g(2)
the value of f-1g(2)

b) fungsi h(x) jika hf(x)=4x2-20x+21


function h(x) if hf(x)=4x2-20x+21

7 Diberi dan ialah punca persamaan kuadratik 2x2+8x+5=0. Cari [6 markah]


. Given and are the roots of the quadratic equations 2x2+8x+5=0. Find

a) +

b)

c) Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca


Form the quadratic equation which has the roots
3

BAHAGIAN B/ SECTION B
[40 markah/ 40 marks]

Jawab empat soalan dalam bahagian ini


Answer four questions in this section

8. Persamaan kuadratik x2+4(3x+m)=0 dengan keadaan k ialah pemalar [10 markah]


mempunyai punca-punca p and 2p, p 0 .
A quadratic equation x2+4(3x+m)=0, where k is a constant has roots p and
2p, p 0 .

a) Cari nilai p dan nilai m.


Find the value of p and of m.

b) Seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca m1 dan


m6 .
Hence, form the quadratic equation which has roots m1and m6 .

c) Persamaan kuadratik 2x2=px2-4(x+2) , dengan keadaan p ialah pemalar,


tidak mempunyai punca nyata. Cari julat nilai p.
The quadratic equation 2x2=px2-4(x+2) , where p is a constant, has no real
roots. Find the range of the values of p.

9. a) Selesaikan [10 markah]


Solve

b) Selesaikan persamaan
Solve the equation

c) Selesaikan persamaan
Solve the equation
4

10 a)Diberi bahawa p dan 1 adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik [10 markah]
. x2-(2k-3)x+3=0. Cari nilai p dan nilai k
Given that p and 1 are the roots of the quadratic equation x2-(2k-3)x+3=0.
Find the value of p and of k.

b) Diberi bahawa persamaan kuadratik 4x2-(8k-12)x-8k2+6k+21=0


mempunyai dua puncayang berbeza. Cari julat nilai k.
Given the quadratic equation 4x2-(8k-12)x-8k2+6k+21=0 has two different
roots. Find the range of values of k.

11. Fungsi g ditakrifkan untuk semua nilai x kecuali x=k dan p ialah pemalar [10 markah]
The function g for all values of x except x=k and p is a constant is defined

a)Tentukan nilai bagi k


Determine the value of k

b) Diberi bahawa 2 memeta padadirinya sendiri di bawah fungsi g, cari


Given that 2 maps onto itself under the functiong, find
i) nilai bagi p
the value of p
ii) nilai bagi g-1(3)
the value of g-1(3)
iii) nilai bagi m jika g(m)=1
the value of m if g(m)=1

c) Diberi fungsi h(x)=x+2, cari fungsi gubahan gh(x)


Given the function h(x)=x+2, find the composite function gh(x)

12 Rajah dibawah menunjukkan seorang budak lelaki sedang melontar peluru. [10 markah]
. Lontaran peluru itu menghasilkan fungsi kuadratik y f (x) dengan keadaan y
ialah tinggi peluru dan x ialah jarak mengufuk peluru tersebut.
Diagram below shows a boy throwing a shot put. The trajectory of the shot
put follows a quadratic function y f (x) for which y is the height of the shot
put and x is the horizontal distance of the shot put.
5

Diberi bahawa f(x)=a(x-p)2+q , berdasarkan maklumat yang diberi dalam rajah


Given that f(x)=a(x-p)2+q , base on the information given in the diagram

a) cari nilai-nilai bagi a, p dan q.


find the value of a, p and q.

b) (i) Cari ketinggian peluru pada ketika ia terlepas dari tangan budak lelaki
itu.
Find the height of the shot put at the moment it leaves the boys hand.
(ii) Berapakah jarak mengufuk peluru apabila ia berada pada ketinggian
yang sama dengan (b)(i) semula.
What is the height of the shot put when it is at the height as (b) (i) again.

c) Dengan mengungkapkan fungsi f(x)=3x2-6x+5 dalam bentuk


f(x)=a(x-p)2+q , cari nilai minimum bagi f (x) .
By expressing the function f(x)=3x2-6x+5 in form of f(x)=a(x-p)2+q, find
the minimum value of f (x) .
BAHAGIAN C/ SECTION C
[20 markah/ 20 marks]

Jawab dua soalan dalam bahagian ini


Answer two questions in this section

13 a) Selesaikan persamaan serentak berikut. [10 markah]


. Solve the following simultaneous equations
x + 2y = 1 dan y2 10 = 2x.

b) Selesaikan persamaan serentak berikut. Berikan jawapan anda tepat


kepada 3 tempat perpuluhan.
Solve the following simultaneous equations. Give your answers correct to
three decimal places.
x2+4y2=37
x-2y=8

14 49 p [10 markah]
. a) Diberi log p 3 r dan log p 7 s , ungkapkan log p 27 dalam sebutan

r dan s.
49 p
Given that log p 3 r and log p 7 s , express log p 27 in terms of r

and s.
6

b) Diberi log5 2 q dan log5 9 p , ungkapkan log5 8.1dalam sebutan q


dan p
Given that log5 2 q and log5 9 p , express log5 8.1 in terms of q and p.

c) Selesaikan persamaan
Solve the equation

15 [10 markah]
.

Sebuah gambar dengan size 80 cm kali 50 cm dibingkaikan dengan tepi


berlebar x cm di sekelilingnya. Diberi jumlah luas permukaan adalah 5400
cm2.
A picture measuring 80 cm by 50 cm is frame up with a uniform margin of
width x cm all around it as show in the above diagram. Given that the total
surface area is 5400 cm2.

a) Tunjukkan bahawa x memuaskan persamaan x2 + 65x - 350 = 0.


Show that x satisfy equation x2 + 65x - 350 = 0

b) Cari lebar tepinya.


Find the width of the frame.

c) Selesaikan 2x2+7x-5=0 dengan kaedah melengkapkan kuasa dua. Berikan


jawapan betul kepada 3 angka bererti.
Solve 2x2+7x-5=0 by completing the square. Give your answer correct to 3
significant figures.