Você está na página 1de 112

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBS

GYVENTOJ PASITENKINIMO VIEOSIOMIS


PASLAUGOMIS INDEKSO NUSTATYMO TYRIMAS

APKLAUSOS
TYRIMO ATASKAITA
Nepriklausomas tyrjas
prof. habil. dr. Gediminas MERKYS

JONAVA 2016 m.
ANOTACIJA

ioje ataskaitoje pristatomas Jonavos rajono gyventoj (N=1035) masins apklausos ratu
tyrimas, kuris apm visas 9 seninijas. Tyrimas buvo atliktas 2016 m. liepos-rugsjo mn.
Tyrimo tikslas nustatyti Jonavos rajono gyventoj pasitenkinimo vairiomis vieosiomis
paslaugomis indeksus. Tyrimas buvo atliekamas vykdant LR VRM rekomendacij Dl viej
paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso nustatymo metodikos (in., 2009, Nr. 81-3391).
Anonimins apklausos metu respondentai vertino 192 pirminius indikatorius, kurie atspindjo
vairias viesias paslaugas ir gyvenimo kokybs rodiklius. Turinio poiriu iame tyrime
atspindtos paios vairiausios sritys komunalinis kis ir aplinkos tvarkymas; vieasis
transportas; sporto, laisvalaikio ir rekreacijos infrastruktra; miesto vaizdis; vietimas ir
kultra; teissauga ir kt. Remiantis apklausos tyrimo duomenimis, sudarytas kompleksinis
statistikai normuotas 192 paslaug ir rodikli reitingas. Remiantis apibendrint skali
duomenimis, inagrinta pasitenkinimo paslaugomis variacija atskirose seninijose ir tuo
pagrindu sudarytas Jonavos rajono gyventoj pasitenkinimo paslaugomis emlapis. Kadangi
bema identika gyventoj apklausa 2013 ir 2014 m. buvo atlikta ir Kauno mieste, o 2016 m.
vasar ir Kauno rajone, natraliai atsirado galimyb pagal kai kuriuos rodiklius palyginti
didmiesio ir 2 gretim rajon pasiekimus viej paslaug srityje. Atmetus pavienes iimtis,
Jonavos rajono savivaldybei visumoje pavyksta geriau tenkinti gyventoj poreikius nei Kauno
miesto savivaldybei. Lyginant su Kauno rajono analogikais rezultatais, galima teigti, kad
Jonavos rajono ir Kauno rajono savivaldybi gebjimai ir pasiekimai utikrinant viesias
paslaugas, pasak apibendrint apklausos duomen visumoje yra panas. Apklausos metu
Jonavos rajono gyventojai galjo ir laisva forma rayti savo pastebjimus, pageidavimus bei
pasilymus viej paslaug srityje.
Apklausos rezultatai, juos derinant su objektyviais inybins statistikos rodikliais, gali bti
naudojami vairiose vietos savivaldos ir vieojo administravimo srityse. Tai yra:
Strategini ir bendrj plan rengimas, monitoringas ir koregavimas;
Investicij projekt pagrindimas;
Metinio biudeto formavimas;
Paraik LR vyriausybs programoms pagrindimas;
Paraik ES struktriniams fondams pagrindimas;
Paslaug viej pirkim ir outsourcingo politikos pagrindimas;
Savivaldybs padalini, skyri ir tarnyb darbo kontrol bei efektyvinimas (padalini
veiklos auditas, strateginis planavimas pagal sektorius ir pan.);
Savivaldybs kontroliuojam moni ir kio subjekt veiklos kontrol bei
efektyvinimas;
Vietos valdios ir verslo partnerysts program parengimas;
Dialogo tarp gyventoj ir vietos valdios puoseljimas;
Personalo ir organizacinio mokymosi projekt parengimas.
Tyrimo ataskaita ratu susideda i dviej skyri ir 112 psl. Tyrim atliko nepriklausomas
tyrjas prof. habil. dr. Gediminas Merkys. Yra parengta ir tyrimo ataskaitos elektronin versija.
Tyrimo ataskaitos autorius nuoirdiai dkoja visiems, kurie prisidjo, kad Jonavos gyventoj
socialin apklausa praeit sklandiai.

Gediminas Merkys
Jonavos rajono savivaldybs administracija

2
TURINYS

1.JONAVOS RAJONO GYVENTOJ APKLAUSOS TYRIMO METODIKA


1.1.Apklausos imties apibdinimas
1.2.Apklausos tyrimo instrumentas ir tiriam poymi struktra
1.3. Duomen apdorojimas ir ataskaitoje naudojam statistini rodikli paaikinimas

2. JONAVOS RAJONO GYVENTOJ APKLAUSOS REZULTATAI


2.1.Pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis pirmini rodikli bendrasis reitingas
2.2.Apklausoje vertint rodikli reitingas pagal konkreias sritis
2.2.1 Komunalini paslaug ir teritorij bkls vertinimas
2.2.2 Vieojo transporto, prekybos ir buitini paslaug vertinimas
2.2.3 Sveikatos ir socialins apsaugos paslaug vertinimas
2.2.4 vietimo ir kultros paslaug vertinimas
2.2.5 Aktyvaus poilsio ir rekreacijos paslaug vertinimas
2.2.6 Savivaldybs tarybos, administracijos, seninij ir NVO teikiam paslaug
vertinimas
2.2.7 Jonavos rajono vaizdis, medijos, komunikacijos ir ryi paslaugos
2.2.8 Teissaugos, vieojo saugumo ir administracini paslaug vertinimas
2.3. Gyventoj pasitenkinimas vieosiomis paslaugomis pagal Jonavos rajono seninijas:
Pasitenkinimo/nepasitenkinimo paslaugomis EMLAPIS
2.4. Pasitenkinimo paslaugomis priklausomyb nuo sociodemografini kintamj
2.5. Gyventoj poiris kai kuriuos aplinkos politikos ir antialkoholins politikos klausimus

APIBENDRINIMAS IR DISKUSIJA

3
1. JONAVOS RAJONO GYVENTOJ APKLAUSOS TYRIMO METODIKA
1.1. Apklausos imties apibdinimas
iame tyrime buvo numatyta apklausti iki 1000 Jonavos rajono gyventoj, atstovaujani
visas 9 seninijas. Buvo atspausdinta ir respondentams, atstovaujantiems skirtingas rajono
vietoves (seninijas) idalinta pildymui iki tkstanio klausimyn. Sugro apie 700
apdorojimui tinkam klausimyn. Apie 300 tinkam apdorojimui atsakym buvo sugeneruota,
naudojant elektronin klausimyn.
Elektronin apklausa online metodu ypa patraukli iuolaikiniam jaunimui. Kai prie kur
laik vykdme analogikas apklausas kitose savivaldybse, kartais sulaukdavome i jaunesni
gyventoj netgi mandagaus priekaito ir nusistebjimo, kodl nra galimybs anketos upildyti
online? Nuorod elektronin anketos versij Jonavos rajono gyventojai galjo rasti
savivaldybs tinklalapyje www.jonava.lt, beje, pirmame svetains puslapyje, matomoje vietoje.
Tokiu dvejopu bdu naudojant spausdintin klausimyn ir elektronin klausimyn
visumoje buvo suformuota jungtin gyventoj apklausos imtis, apimanti 1035 respondentus.
Kai Nrespondent=1035, o generalin Jonavos rajono gyventoj visuma yra madaug 43198 tkst.,
imties paklaida, paskaiiuota maksimalios sklaidos metodu, sudaro 3 proc., (kai statistinio
reikmingumo lygmuo =0,05).
inoma, prie kokius 30 met jungtins duomen bazs formavimas, remiantis skirtingais
metodais, bt laikytas metodiniu trkumu. Argumentas naudojant skirtingus nuomons
registravimo bdus, paeidiamas matavimo situacijos visiems dalyviams ekvivalentikumo
reikalavimas. iandien, dl vis sunkjanio tyrj prieinamumo prie respondent, tokia
apklausos taktika yra teisinta ir tiesiog vadinama multi-mode-survey1.
Masinse apklausose pastaruoju metu vis daniau susiduriama su tokiu reikiniu, kuomet
dalis respondent atvirai atsisako2 bti apklausiami, kiti paada upildyti, bet ito nepadaro.
Dalis potenciali respondent anket pradeda entuziastingai pildyti, bet neubaigia arba dl
silpnos motyvacijos upildo j neatsakingai, atmestinai.
Tokios anketos yra ibrokuojamos ir analizs proces netraukiamos. Tyrjai paprastai
neturi joki gali ir teisi priversti, kaip nors spausti potencialius respondentus, kadangi
dalyvavimas masinse socialinse apklausose gali bti tik savanorikas. itokia etin norma ir
tradicija yra tvirtinta daugelyje nacionalini ir tarptautini etikos kodeks, kurie reglamentuoja
masins nuomons tyrim proces ir socialini tyrj elgesio standart.
Ivardintos aplinkybs parodo, kad masins apklausos slygomis suformuoti
nepriekaiting tikimybin imt yra praktikai nemanomas rezultatas. Geriausiu atveju galima
kalbti apie tai, kad faktin imtis konverguoja tikimybins imties link arba bent jau nuo jos
perdaug nenukrypsta. Yra akivaizdu, kad kai kurios socialins grups, kurios realioje
gyventoj populiacijoje natraliai egzistuoja ir uima joje tam tikr santykin dyd, visgi
masins apklausos imt patenka sumaintomis proporcijomis. Tai asmenys, nesidomintys
vieais reikalais, nesirpinantys vieu griu. Kita vertus, pilietikai aktyvi, bendruomenik,
socialiai atsaking moni grup turi ans bti apklausos imtyje atstovaujama iek tiek
padidinta proporcija.

1
Lavrakas P.J. (2008) Encyclopedia of Survey Research Methods. SAGE Publications, Inc
DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412963947
2
iuolaikinis mogus, gyvenantis globalioje aukt technologij visuomenje yra perstimuliuotas informacijos
gausa ir vairove, labai brangina savo privat laik, ino savo teises, nenori sipareigoti. mons turi labai daug
scenarij, kaip uimti savo dien. Todl pasilymas sugaiti 30 min, pildant anket, daugeliui yra nemalonus
ikis ir nepakeliamas sipareigojimas. Dienos uimtumo vairove. Ivardintos tendencijos maina gyventoj
motyvacij dalyvauti socialins apklausose masikai ir atsakingai.

4
Vienas i bd, kaip netiesiogiai patikrinti masins socialins apklausos slygomis
suformuotos imties tikrovikum, yra pakontroliuoti pagrindinius sociodemografinius
rodiklius. Konkreiai irima, ar neatsitiko taip, kad kokia nors socialin grup yra imtyje visai
neatstovaujama arba atstovaujama akivaizdiai ikreiptomis proporcijomis? Jei imtis didel, o
akivaizdi deformacij ir asimetrij pagal pagrindinius sociodemografinius rodiklius nra, tai
hipotezs teismis postuluojama, kad imtis yra tinkama.

Socialins demografins respondent charakteristikos


Tyrime dalyvavo visas 9 Jonavos rajono seninijas atstovaujantys respondentai (r. 1.1.1
pav.). Maai gyventoj turinios seninijos kukliau atstovaujamos ir imtyje. Stambiausiai
Jonavos miesto seninijai atitinkamai atstovaujama ir imtyje.

1.1.1 pav. Respondent pasiskirstymas pagal seninijas, (N=1021)

Taip pat buvo pasidomta kiek met apklausti gyventojai gyvena Jonavos rajone (r.
1.1.2 pav.). Vidutin vis apklaustj gyvenimo Jonavos rajone trukm siekia 32 metus,
minimali pasitaikiusi reikm - nepilni metai, o maksimali 75 metai. Matuojamo poymio
mediana yra 32 metai, o modalin reikm yra 30 met. Iki 5 met trukms rajone gyvena 5,5
procentai, iki 10 met 11 proc. apklaustj. Galima daryti prielaid, kad itoks pasiskirstymas
yra artimas faktinms gyventoj struktros ir migravimo realijoms. Jonavos rajonas kol kas
nra ta vietov ir tas administracinis vienetas, kur bt utvind naujai atvyk ir ia sitvirtin
gyventojai.

Tyrime dalyvavo 29 proc. vyr ir 71 proc. moter (r. 1.1.2 pav.). Didesn procentin
dalis moter iame tyrime slygota keleto prieasi. I socialini tyrim praktikos yra inoma,
kad moterys yra link aktyviau ir atsakingiau dalyvauti socialins apklausose. Moter pildyt
anket paprastai ibrokuojama maiau. Be to, i Lietuvos demografins statistikos inome, kad
didjant amiui, vyr santykin dalis atitinkamoje amiaus kohortoje susitraukia dl didesnio

5
vyr mirtingumo ir trumpesns j vidutins gyvenimo trukms. Kuo vyresn amiaus kohorta,
tuo i tendencija yra stipresn.

1.1.2 pav. Respondent pasiskirstymas pagal lyt, (N=1021)

Reikmingas, vertas dmesio atrankins imties rodiklis yra respondent amius, labai
svarbu, kad ia nebt disproporcij, kad nelikt amiaus grupi, kurios masinje imtyje bt
neatstovaujamos arba atstovaujamos labai neproporcingai. velgiant respondent
pasiskirstym imtyje pagal ami, matome, kad apklausoje visumoje atstovaujamos visos
pagrindins amiaus grups (r. 1.1.3 pav.). Vyriausias pasitaiks respondentas buvo 85 met
amiaus, o jauniausias 17 m. Apklaust jonaviei amiaus vidurkis ir mediana teko 44
metams. Modalin daniausiai pasitaikanti poymio reikm 50 met. Standartinis
nuokrypis nuo vidurkio lygus 14 met.

1.1.3 pav. Respondent pasiskirstymas pagal ami, (N=1009)

Pagal isilavinimo rodikl daugiausiai buvo apklausta asmen, turini auktj


isimokslinim (r. 1.1.4 pav.). Tai i esms atspindi faktines Jonavos miesto ir rajono
gyventoj sudties pagal isilavinim tendencijas. Netoliese yra didmiestis ir universitetinis
miestas Kaunas. Be to, Lietuvoje labai didelis nuoimtis gyventoj su auktuoju isilavinimu

6
jaunesnio amiaus kohortoje. Europos statistikos agentros duomenimis3, Lietuvos gyventoj
dalis su auktuoju isimokslinimu 2012 metais 25-54 met amiaus grupje buvo vienas
aukiausi Europos Sjungoje 48,6 proc. Tyrime dalyvavo daugiau moter, nei vyr turini
auktj isimokslinim. Tai irgi atitinka tiek Jonavos savivaldybs, tiek visos Lietuvos realijas.

1.1.4 pav. Respondent pasiskirstymas pagal isimokslinim, (N=1001)

Gyventoj pasiskirstymas pagal profesins veiklos sritis ir uimtum, atspindtas


1.1.5paveiksle. Kaip matyti, imtyje atstovaujamos labai vairios profesins veiklos sritys.

3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
7
1.1.5 pav. Respondent pasiskirstymas pagal profesins veiklos sritis, (N=1016)

36 procentai respondent nurod, kad turi nepilnamei vaik (r. 1.1.6 pav.). Respondent
amiaus grupje iki 45 met amiaus vaik atitinkamai turi 58,4 proc. respondent. is
rodiklis svarbus, kadangi apklausoje nemaai indikatori apie vietimo paslaugas ir j kokyb.

Tik madaug kas dvideimtas respondentas nurod, jog turi savo versl (4,7 proc.), beveik kas
deimtas respondentas (10,8 proc.) nurod, jog turi uregistrav k (r. 1.1.7 pav.). Galima
daryti prielaidas, jog rastos procentins kvotos daugma atitinka faktines realijas. Apskritai
isivysiusiuose kratuose ems kyje yra uimtas labai emas nuoimtis gyventoj. i
tendencija vis labiau pasireikia ir Lietuvoje. Gyventoj verslumas, kaip inoma, Lietuvoje taip
pat yra emas. Kaip matyti 1.1.8 paveiksle matyti, gyventoj pasiskirstymas pagal j
darboviets geografin lokalizacij, taipogi atitinka faktines realijas.

Gyventoj kohortoje 40 m. ir jaunesni 78 proc. respondent nurod, jog niekur i Jonavos


rajono neketina ivykti. 8,8 proc. nurod, kad ketina ivykti kit vietov, o 13,1 proc. nurod,
jog ketina ivykti usien. Kitaip tariant, daugiau nei kas deimtas jaunas4 Jonavos rajono
gyventojas turi emigracini ketinim, nort ivykti usien. Palyginimui, Kauno rajone toje
paioje amiaus kohortoje rodikliai truput palankesni: niekur neplanuoja ivykti 82,6 proc.,
usien planuoja ivykti 8,5 proc.

Akivaizdu, kad Jonavos rajonas nra akivaizdiai depresuojantis rajonas, i kurio jauni ir
apyjauniai mons ketina masikai emigruoti. Kitose Lietuvos vietovse, ypa periferijoje,
depresuojaniuose regionuose darbingo amiaus moni emigraciniai ketinimai, tiktina, bt
ireikti gerokai stipriau.

4
Pagal amiaus tarpsni traktuot, mogus iki 40 m. laikomas jaunu suaugusiu.
8
1.1.6 pav. Ar turite nepilnamei vaik? (N=1019)

1.1.7 pav. Ar turite nuosav versl? Ar esate uregistrav k (%)? (N1016)

1.1.8 pav. Kur dirbate? (N=833)

Tyrimo imties analiz sociodemografini kintamj poiriu neatskleid koki nors ryki
asimetrij bei isiklaipym, todl galima teigti, kad imtis artja prie reprezentatyvios imties
bvio ir atitinka tyrimo tiksl nustatyti Jonavos rajono savivaldybs gyventoj pasitenkinim
vieosiomis paslaugomis.

1.2. Apklausos tyrimo instrumentas ir tiriam poymi struktra

Klausimynas buvo anon i m i ni s . Tiriamj nebuvo praoma nurodyti vardo ir pavards.


Visi duomenys apdorojami bendrai, o rezultatai pateikiami tik apibendrinti. Anonimin
apklausa, kaip inoma, didina atsakym nuoirdum, ukerta tokius neigiamus apklaus
9
reikinius, kaip tiriamj ori ent aci j a soci al i ni us l kesi us, bai m a t si vert i i r
at s kl ei st i tikrj savo nuom on .
Klausimynas (anketa) susideda i keli stambi dali. Tai vadinamj
s oci odem ografi ni kl ausi m dal i s , kuri sudaro 11 klausim apie respondent lyt,
ami, usimim, isilavinim ir kt., taip pat pagri ndi n ank et os dal i s , kuri sudaro 192
klausimai (pirminiai indikatoriai). Minti klausimai suformuluoti taip, kad atspindt vairius
moni gyvenimo kokybs ir pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis rodiklius. vertinam
rodikli sra pateko ir viena kita paslauga, kuri iandien Lietuvos slygomis utikrina
verslas, taiau paios paslaugos pasiymi socialiniu jautrumu pvz., bankomat, vaistini ir
pan. pakankamumas bei pasiekiamumas. Konkretus vertinam indikatori turinys buvo
sugeneruotas, remiantis vairiais altiniais. Vis pirma buvo remtasi Vietos savivaldos
statymu5, Vieojo administravimo statymu6 bei LR VRM patvirtinta ir rekomenduojama
Viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso skaiiavimo metodika7.
standartin viej paslaug vertinimo klausimyn buvo integruoti keli papildomi
klausim moduliai. Buvo vertinama Jonavos rajono taryb sudarani politini partij veikla.
Papildomai buvo dtas klausim modulis ad hoc dl kai kuri ekologijos klausim (pvz.,
buitini nuotek) ir dl alkoholio vartojimo udraudimo savivaldybs organizuojam vie
rengini metu.
iame tyrime panaudota daug pirmini indikatori, kurie skmingai buvo taikomi
ankstesniuose gimininguose gyvenimo kokybs ir pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis
tyrimuose. Paymtina, kad toki taikomj tyrim, kuriuos atliko prof. G. Merkio mokslin
grup8, dirbis siekia bema 16 met ir apima deimtis alies savivaldybi. Minta apklausos
metodika buvo skmingai aprobuota mokslo spaudoje ir tarptautiniuose mokslo
kongresuose9101112. Minima gyvenimo kokybs ir pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis
tyrim metodika isamiai patikrinta praktikai, ji neblogai pasiteisino realiame gyvenime ir
buvo savivaldybi administracij analitinis ramstis, rengiant strateginius ir bendruosius planus,

5
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=240620&Condition2=
6
Vieojo administravimo statymas in. 1999, Nr. 60-1945; in. 2006, Nr.77-2975, i. k. 0991010ISTAIII-1234 r.
internetin prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
7
LR VRM rekomendacija Dl viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso nustatymo metodikos. Detaliau
r. Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2009 m. birelio 30 d. sakym Nr. 1V-339 (in., 2009, Nr. 81-
3391).
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A
%2F%2Fvakokybe.vrm.lt%2Fget.php%3Ff.342&ei=qWFNUon3BYzFtAbf0oCYBg&usg=AFQjCNELF4yXGtq
YZw_Y2wN0UoQxoDSt5w&sig2=t1N6G8YjRGmNIx7kTF1GYQ
8
Kauno miesto gyventoj nuomons tyrimas: viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso nustatymas.
Atskaita. Kaunas. https://www.google.lt/?gws_rd=ssl#q=Merkys+kauno+miesto+gyventpj%C5%B3
Brazien, R. Merkys, G. (2015). Viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje.
Vieoji Politika ir Administravimas . 2015, Vol. 14 Issue 1, p103-114. 12p
9
Merkys, G., Brazien, R. et al. Subjektyvi gyvenimo kokyb kaip socialinis indikatorius: naujosios vieosios
vadybos ir darnios pltros kontekstas // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / iauli
universitetas. iauliai : iauli universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 2(12), p. 63-74. [Index
Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier].
10
Merkys, G., Brazien, R. et al. Subjektyvi gyvenimo kokyb kaip socialinis indikatorius: vieojo sektoriaus
kontekstas // Vieoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos
universitetas, Lietuvos teiss universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2008, nr. 23, p. 23-38. [Index
Copernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source].
11
Merkys, G., Brazien, R. Evaluation of public services provided by municipalities in Lithuania: an experience of
applying a standardized survey inventory // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of
Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2009, nr. 4(66), p. 50-61. [CSA Sociological Abstracts;
SocINDEX with Full Text].
12
Merkys, G., Brazien, R. New Standardized Survey Inventory for Social and Economical Development of
Municipalities. International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural
Contexts, (3MC), Berlin, Germany June 25-28, 2008.
10
investicinius projektus, vairi sektori pertvarkos projektus. Kai kurios savivaldybs apklausas
kartojo kelis kartus, o Kauno rajono savivaldyb analogik apklaus daro jau ketvirt kart13.
Vertas dmesio momentas, jog bema identik gyventoj apklaus apie pasitenkinim
vieosiomis paslaugomis 2013 ir 2014 m. usak Kauno miesto savivaldyb14. Paskutin
analogika apklausa, 2016 m. daryta Kauno rajone, laike bema sutapo su tokia pat apklausa
Jonavos rajone. Kadangi didioji dalis pirmini apklausos rodikli sutampa, atsirado galimyb
palyginti didmiesio savivaldybs greta esani rajon pasiekimus, utikrinant gyventojams
viej paslaug kokyb ir pasitenkinim paslaugomis.
Ties kiekvienu i pirmini 192 klausim buvo pateiktas socialinms apklausoms prastas
Likert15 skals tipo at s ak ym o form at as , susidedantis i penki vertinimo pakop
(kategorij) (r. klausimyno atkarpos pavyzd ir kodavimo balais schem). Kuo didesnis pilkas
skrituliukas paymimas, tuo palankiau vertinama atitinkama paslauga. Atsakymai buvo
koduojami balais nuo 1 iki 5, kuomet auktesnis balas atitinka palankesn paslaugos vertinim.
Tokiu bdu balui 3 tenka formalus skals vidurys, o interpretacijos prasme tai atitinka neutral
vertinim ir/arba respondento informuotumo apie vertinam indikatori trkum (neinau,
nesusidriau, neturiu nuomons). Balai 1-2 reikia nepalank paslaugos vertinim, o balai
4-5 atspindi palank paslaugos vertinim. 1.2.1 paveiksle pateiktas atsakym registravimo
pavyzdys, o 1.2.2 paveiksle pateikta uregistruot atsakym kodavimo balais schema.

labai blogai labai gerai


VERTINKITE
Gatvi ir keli prieir kritinmis oro slygomis (apledjus, pustant)
Atokesni keli ir privaiavim dangos bkls prieir kritinmis oro slygomis
Gatvi, aligatvi, keli remontavim (duobi sutvarkymas, asfaltavimas)
Keli ir gatvi enklinimo bkl
Gatvi apvietim tamsiu paros metu
1.2.1 pav. Klausimyno atkarpa/ pavyzdys
Vertinimo kategorijos Nepalankus Neturiu Palankus
(Blogai/Lyg ir aikios (Lyg ir
blogai) nuomons/ gerai/Gerai)
Neinau
Vertinimo kodavimas balais 1 2 3 4 5
Skal atsakymams ymti

1.2.2. pav. Vertinim (atsakym) kodavimo balais schema

Mintoje LR VRM rekomenduojamoje vartotoj pasitenkinimo indekso metodikoje


siloma pavienius respondent atsakymus apie pasitenkinim vieosiomis paslaugomis koduoti
10 bal skalje. ito silymo atsisakyta smoningai. Buvo pasilikta prie klasikinio ir visuotinai
priimto 5 pakop atsakymo formato. Deimties pakop atsakymo formatas bt labiau

13
Merkys G., Brazien. Kauno rajono gyventoj nuomons tyrimas: Kauno rajono savivaldybs Gyvenimo ir
veiklos kokybs gerinimo 20072013 m. strateginio plano gyvendinimo kontekste, 2010. Usakovas Kauno
rajono savivaldyb.
14
Kauno miesto gyventoj nuomons tyrimas: viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso nustatymas.
Ataskaita. Kaunas. https://www.google.lt/?gws_rd=ssl#q=Merkys+kauno+miesto+gyventpj%C5%B3
Brazien, R. Merkys, G. (2015). Viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje.
Vieoji Politika ir Administravimas . 2015, Vol. 14 Issue 1, p103-114. 12p
15
Babbie, E. (2013). The Practice of Social Research. 13th Edition. Wadsworth Cengage Learning.
11
priimtinas, kuomet klausimynas yra trumpas ir pirmini indikatori nedaug. Tokie trumpesni
klausimynai gali bti produktyvs, kuomet norima rasti paviens institucijos ar pavienio
sektoriaus teikiam viej paslaug pasitenkinimo indeksus. Tuo tarpu is klausimynas tiria
viesias paslaugas ne per paviens organizacijos ar sektoriaus prizm, bet kaip strategin
visum. Jei paliktume 10 pakop atsakymo format, tai kiekvienas respondentas bt priverstas
plaukioti neaprpiamo dydio poymi ir j vertinimo kategorij matricoje (192 x 10
=1920).
Verta trumpai aptarti ir kitus atsakym kodavimo balais ypatumus. Pasirinktame penki
pakop atsakymo formate balui 3 tenka dviguba funkcija. Pasirinktoje kodavimo schemoje
is balas ymi ir nuosaik (vidutin) vertinim, ir atsakym neinau, nesusidriau, paslauga
nesinaudoju. inoma, respondento atsakymai neinau ir vertinu vidutinikai prasms
poiriu nra visai tapats. Kita vertus, negalima atmesti teiginio, jog tos dvi atsakymo
kategorijos tikrai yra giminingos ta prasme, kad respondentas nra links konkretaus
indikatoriaus vertinti labai gerai arba labai prastai. itoks nedidelis prasmini kategorij
suapvalinimas ir apjungimas visgi duoda labai didel privalum. Atsiveria galimyb taikyti
modernius daugiamaius statistinius metodus, apjungti pavienius pirminius indikatorius
apibendrintas skales (indeksus), sudaryti statistikai normuotus reitingus. Tokiu atveju
apibendrinti duomenys pasiymi auktu statistins redukcijos laipsniu ir didele analitine galia.
Jei visgi vedama visikai savarankika kategorija neinau, nesusidriau, tai jokie
daugiamaiai statistiniai metodai ir statistikai normuoti reitingai negalimi. Tyrimas, kuris turi
192 pirminius indikatorius, tiesiog neivengiamai paskst pavieni maai informatyvi
vienmats statistikos rodikli (procentini dani ir vidurki) sankaupoje.
inoma, pasirinkta kodavimo balais schema (apjungiant atsakym kategorijas vertinu
vidutinikai ir neinau, neturiu informacijos) turi t ribotum, kad metodika gerokai
jautriau diagnozuoja vertinimo ekstremumus gerai ir blogai vertinamas paslaugas, bet ne taip
jautriai diagnozuoja indikatorius, esanius paslaug reitingo viduryje. metodikos ypatum
reikia turti galvoje, interpretuojant ir naudojant duomenis. Metodikos orientacija
ekstremumus yra neblogas dalykas, kadangi strateginiam planavimui tokio pobdio
informacijos kaip tik ir reikia. Galiausiai, detaliau ityrus konkretaus poymio variacij
atskiruose imties lizduose (atskirose seninijose, atskirose demografinse gyventoj grupse)
ilgainiui galima i dalies atsekti skirtumus tarp atsakymo kategorij neinau, nesusidriau ir
vertinu vidutinikai.
Standartizuoto klausimyno vis 192 pirmini poymi struktra atspindta 1.2.2
lentelje. Derinant faktorin ir login validacij, 192 klausimai keli analitini etap idavoje
buvo suskirstyti 38-ias sritis (skales) ir galiausiai 8 apibendrintas sritis (di agnost i ni u s
bl okus ) (r. 1.2.1 ir 1.2.2 lenteles).

1.2.1 lentel
Pasitenkinim vieosiomis paslaugomis matuojanio standartizuoto klausimyno diagnostiniai
blokai
Nr. Diagnostinis blokas
1. Teritorij bkl ir komunalins paslaugos
2. Prekyba, buitins ir transporto paslaugos
3. Sveikatos ir socialin apsauga
4. vietimas ir kultra
5. Aktyvus poilsis, rekreacija
6. Vietos valdios veikla
7. vaizdis, komunikacija, medijos, ryiai
8. Vieasis saugumas, teissauga, administracins paslaugos

12
standartizuot pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis klausimyn buvo integruoti keli
papildomi apklausos moduliai ad hoc16. Vienas papildomas klausim modulis buvo susijs su
vieu politiniu gyvenimu. Buvo klausiama, kaip Jonavos rajono savivaldybs gyventojai vertina
rajono taryb sudarani politini partij veikl. Kitas papildomas klausim modulis buvo
susijs su kai kuriais aplinkosaugos politikos ir antialkoholins politikos klausimais.

.........................................................................................................................................................
.................
7. vertinkite Jonavos rajono Taryboje veikiani politini partij vaidmen
ir veikl
blogai
VERTINKITE gerai

Darbo partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje


Lietuvos Respublikos liberal sjdio vaidmen ir veikl rajono taryboje
Lietuvos socialdemokrat partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje
Lietuvos valstiei ir alij sjungos vaidmen ir veikl rajono taryboje
Tvyns SjungosLietuvos krikioni demokrat partijos vaidmen ir veikl rajono
taryboje

Tvarkos ir teisingumo partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje

5. Keletas svarbi klausim dl ekologins ir dl antialkoholins politikos


stiprinimo Jonavos rajone
Visi norime gyventi varioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Ekologins, sveikatingumo ir blaivybs
vertybs svarbios taip pat ir Jonavos rajono gyventojams. Planuodama atitinkamais klausimais politik,
konkreius sprendimus, investicijas, Savivaldybs taryba ir administracija nort inoti gyventoj
nuomon.

Ar pritariate, kad Jonavos mieste ir rajone:


Neinau,
NE
Atsakym ymjimo PAVYZDYS TAIP Neturiu
nuomons
gyvenamj nam, kit objekt nuotek prijungimas prie centralizuot
kanalizacijos tinkl bt laikomas prioritetu? TAIP ? NE
bt vykdoma grietesn kontrol t nam ki, kurie paeidia buitini nuotek
nuleidimo taisykles? TAIP ? NE
bt pleiamas ir visuotinai tvirtinamas buitini atliek riavimas?
TAIP ? NE
bt vykdoma grietesn kontrol t nam ki ir gyventoj, kurie nesilaiko
riavimo taisykli? TAIP ? NE
bt ribojamas alkoholio pardavimas ir vartojimas vieuose masiniuose
dmes bei investicijas? TAIP ? NE
renginiuose?

Atviro tipo klausimai - galimyb respondentams pateikti atsakymus ratu laisva forma

16
Ad Hoc lotyn k. reikia tam atvejui, pavieniu atveju.
13
Kiekvieno diagnostinio nuomoni tematinio bloko pabaigoje respondentams buvo
pateiktas vadinamasis at vi ro t i po kl ausi m as . I viso 8 klausimai pagal kiekvien
teorikai iskirt srit. ia respondentai galjo apie atitinkam srit isakyti savo vertinimus
laisva forma ratu. Gauti tiriamj atsakymai, pateikti ratu, vliau buvo apdorojami t uri ni o
(cont ent ) an al i z s bdu.

1.2.3. pav. Atsakymo atvir klausim atsakymo pavyzdys

Respondent atsakym atvirus tipo klausimus apdorojimas

Apklausos tyrim praktikoje tokie klausimai vadinami atviro tipo klausimais. Jie yra
prieingyb standartizuotiems klausimams, kurie turi udar atsakymo format. Tyrjai
tokiems standartizuotiems klausimams i anksto numato ir apibria galimus atsakymo
variantus. I ia ir kyla sociologini klausim klasifikavimas atvirus arba udarus.
Minti atviro tipo klausimai ir atsakymai juos yra reikmingas kiekvienos socialins
apklausos pltinys. Nepaisant didelio respondentams uduodam klausim skaiiaus, vis vien
gali atsitikti taip, kad koks nors atitinkamos tematikos aspektas liko klausimyne neatspindtas.
Tada toks aspektas apklausos tyrime yra negrtamai prarandamas. Kartais i socialini
apklaus i dalies pelnytai netgi pasiaipoma: kokius klausimus udav, tokius ir atsakymus
gavo. Btent atviro tipo klausim komponavimas apklaus kaip tik ir leidia respondentams
patiems kelti konkreias problemas, patiems vardinti vairius aspektus. Privalumas tas, jog
respondentas pats sugeneruoja turin ir tokiu atveju tyrjai neprimeta respondentams vien tik
savo poirio tiriam problem turin bei struktravim. Taigi, masins apklausos slygomis
gauti respondent atsakymai atvirus klausimus pelnytai gali bti traktuojami, kaip natralus
liaudies balsas (paslaug vartotoj, rinkj, piliei) balsas. Yra visikai trivialu, kad tiek
politikai, tiek vieojo sektoriaus menederiai turt tok bals girdti.
Socialini apklaus praktikoje neretai susiduriama su reikiniu, kuomet respondentai,
pildydami standartizuot klausimyn, vengia atsakinti atvirus klausimus, o tais atvejais,
kuomet juos visgi atsako, t padaro pavirutinikai, neisamiai. Jonavos rajono gyventoj
apklausos privalumas tas, kad respondentai atviro tipo klausimus visumoje atsakinjo
slyginai aktyviai, isamiai ir dalykikai.
Taigi, atsakymai atviro tipo klausimus ir j analiz tampa svarbiu ios apklausos
pltiniu bei sukonkretinimu. Laisva forma pateikt atsakym atviro tipo klausimus analiz
pateikiama kiekvieno tematinio paslaug bloko aptarimo pabaigoje. Savivaldybs
administracijos padalini ir tarnyb specialistai, kuruojantys atskiras paslaug sritis bei
sektorius, turt rasti ia vertingos grtamojo pobdio mediagos. Pastaroji galt padti
taikliau planuoti iteklius ir darbus, efektyvinti veikl, kryptingai kurti prielaidas Jonavos
rajono gyventoj pasitenkinimui vieosiomis paslaugomis ir geresnei gyvenimo kokybei.
Lentelse, atspindiniose tyrimo rezultatus pagal atviro tipo klausimus, visur yra
pateikiami autentiki respondent atsakymai. Autentikumo, natralumo isaugojimo
sumetimais atsakymai specialiai pateikiami be redagavimo, kalbos ir stiliaus taisymo.
Atsakymai, kaip minta, pateikti pagal tematines sritis. Buvo laikomasi prastos laisva forma
pateikt atsakym apdorojimo schemos: prasms poiriu vienariai atsakymai buvo
apjungiami apibendrintas kategorijas.
14
Pirmini poymi struktros sutankinimas ir indeks metodo taikymas
Nagrinti 9 Jonavos rajono seninijas i karto pagal visus 192 vertintus poymius
(paslaugas) yra problemika dl labai didels lyginamos informacijos apimties. Tarkime, jei
192 poymius padauginame i 9 seninij, tai jau gauname 1728 nagrintinus rodiklius.
Vertinti respondent nuomon, remiantis vienu rodikliu, pavyzdiui, tik verio vidurkiu, yra
sudtinga. Tenka atsivelgti ir procentinius atsakym pasiskirstymus pagal visus 5 balus, taip
pat nuomons sklaidos matus ir t.t. Vadinasi, analizuodami duomenis, ilgainiui gautume
tkstanius ar net deimtis tkstani pavieni statistini rodikli, vienaip ar kitaip atspindini
tyrimo rezultat. Koks protas toki gausyb rodikli galt aprpti? Akivaizdu, kad tiek tyrjai,
tiek usakovai rizikuot pasksti detalse ir nepamatyt nagrinjamo reikinio visumos. Dirbti
su pavieni poymi procentiniais rodikliais gal ir prasminga tol, kol tiriam poymi skaiius
yra nedidelis tesiekia keliolika ar keliasdeimt klausim. Taip bna tradiciniuose
sociologiniuose tyrimuose, kuomet, pavyzdiui, nagrinjamas pagrindini politini partij,
socialini institucij (banyia, iniasklaida, teismai, SODRA) ir keliolikos ymiausi politik
reitingas. Tokio tyrimo poymi struktra bendriausiu atveju nevirija 30-40 poymi
(klausim). Visgi iame tyrime, kaip minta, yra 192 tiriami poymiai. Siekiant aprpti toki
gausyb rodikli ir pamatyti nagrinjamus procesus kaip visum, teko pasitelkti sudtingesnius
statistinius metodus, kurie alies taikomj socialini tyrim praktikoje retai tenaudojami (pvz.
faktorin analiz).
Sukurto klausimyno validumui ir reliabilumui utikrinti buvo naudojamas konkretus
psichometrins analizs algoritmas, kuris rmsi logins ir faktorins validacijos derinimu
(Merkys, 1999)17. Remtasi klasikins test teorijos nuostatomis18. Prasms poiriu gimining
pirmini indikatori priklausomyb vienmatei poskalei buvo tikrinama principini
komponeni metodu. Vieno faktoriaus modelio paaikinta sklaida privaljo bti ne maiau
kaip 30 proc. Buvo kontroliuojama ar visi pirminiai konkreios poskals indikatoriai pasiekia
minimali faktorinio svorio 0,60 rib.
Reliabilumo kontrol buvo atliekama taikant Spearman Brown koeficient. Dl
indikatori gausos visos jungtins skals natraliai susiformavo ilgos, tuo tarpu daugelis
tematini poskali gavosi trumpos. Populiaraus Cronbach alpha koeficiento taikymas tokiu
atveju buvo maai ikalbingas. Ilg jungtini skali reliabilumui tikrinti papildomai buvo
naudojamas Spearman Brown koeficientas. Trumpoms poskalms tikrinti naudota
prognozavimo formul (SpearmanBrown prediction formula), kuri trumpos skals atveju
leidia prognozuoti minto koeficiento reikm, jei testas bt pailgintas19. Nuspjamas
Spearman Brown koeficiento dydis skaiiuotas tam atvejui, jei poskalje bt 12 pirmini
poymi. Buvo usibrta minimali priimtina tokio koeficiento riba 0,85.
Faktorins analizs dka 192 pirminiai poymiai buvo sutankinti maesn ir labiau
aprpiam poymi (dimensij) struktr. Faktorin analiz parod, kad pagrstai galima
iskirti 38 apibendrintas sritis (r. 1.2.2. lentel). Bet kuriuo atveju yra parankiau nagrinti 38
poymius, o ne 192 poymius. Savo ruotu ios 38 sritys, kaip parod antrin faktorin analiz,
gali bti dar syk apibendrintos 8 sritis. i lentel yra labai svarbi nagrinjant pasitenkinimo
paslaugomis emlap, kadangi parodo, i koki pirmini rodikli sudarytas vienas ar kitas
pasitenkinim paslaugomis matuojantis sudtinis indeksas.

17
Merkys, G. (1999) Testavimas - socialini moksl principas. Metodologinio diskurso projekcija. Socialiniai
mokslai. Nr. 2 (19)
18
Lienert A. G., Raatz, U. (1998) Testaufbau und Testanalyse. Beltz, PsychologieVerlagsUnion.
19
Lienert A. G., Raatz, U. (1998) Testaufbau und Testanalyse. Beltz, PsychologieVerlagsUnion.

15
1.2.2. lentel
Pirmini tyrimo poymi (klausim) sutankinimas apibendrintas struktras
2 sritys
8 srii 38 sritys Pirminiai klausimai
(sferos)
Gatvi ir keli prieir kritinmis oro slygomis (apledjus, pustant)
Atokesni keli ir privaiavim dangos bkls prieir kritinmis oro slygomis
Esam gatvi, aligatvi, keli dangos bkl (duobi sutvarkymas, asfaltavimas, remontas)
Atlydio ir lietaus vandens surinkimo efektyvum, potvyni prevencijos bkl
Daugiabui vidini kiem ir vaiavim kiemus bkl
Keli ir gatvi enklinimo bkl
Gatvi apvietimo tamsiu paros metu bkl
Psij perj apvietimo bkl tamsiu paros metu

Teritorij bkl Bendr estetin vaizd js seninijos teritorijoje


Bendr Jonavos miesto estetin vaizd
Statybviei, duobi ir kit pavojing viet aptvrim, saugumo utikrinim
Automobili parkavimo problem sprendim
Jonavos geleinkelio stoties ir jos aplinkos bkl
Jonavos autobus stoties ir jos aplinkos bkl
Autobus ir geleinkelio stoteli ir j aplinkos bkl (atsakykite, jei tokia yra js seninijoje)
Psij perj apvietimo bkl tamsiu paros metu
Miesto ir seninij papuoim veni metu
Teritorij bkl Vaik aidim aikteli pakankamum ir bkl
ir komunalins
paslaugos Centralizuotai Dabartin centralizuotai teikiamo geriamojo vandens kokyb
teikiam
Centralizuoto patalp ildymo kokyb
komunalini
paslaug kokyb Elektros tiekimo paslaugas, gedim sutvarkymo operatyvum
varos, tvarkos palaikymo bkl gatvje, kurioje gyvenate
KIO
varos, tvarkos palaikymo bkl seninijoje
SFERA
varos, tvarkos palaikymo bkl Jonavos mieste
Buitini nuotek surinkimo ir vandenvalos bkl
Galiojani iukli ir buitini atliek surinkimo bkl ir tvark
Sanitarija, Savavalik iuklyn likvidavimo operatyvum
higiena, ekologija
Valkataujani un ir kai problemos sprendim
Gyvn ekskrement iukliadi pakankamum ir bkl
Gyvn vediojimo aikteli pakankamum ir bkl
Geriamo vandens i gyventoj ulini/grini kokyb
Esam seninijos ekologin bkl (oro, grunto, vandens telkini utertum, triukmingum)
Viej tualet isidstym ir pakankamum
Viej tualet apdailos ir sanitarijos bkl
aliojo rbo Miesto aliojo rbo (medi, krmyn) pltros ir prieiros bkl
puoseljimas
Glyn, alij vej prieiros bkl

Kapini Kapini idstym ir pakankamum Jonavos mieste bei rajone


prieira vairi tarnyb darb tvarkant ir priirint kapines
Vieojo transporto marrut pakankamum (tinkl) Jonavos mieste ir rajone
Vietinio keleivinio transporto tvarkarai/grafik tinkamum
Vieojo
Vieojo transporto teikiam paslaug saugum
Prekyba, buitins transporto
ir transporto paslaugos Taksi paslaug pakankamum ir kokyb
paslaugos
Tvarkos ir varos palaikymo bkl viejame transporte
Vieojo transporto kontrolieri darbo kokyb
Vieojo transporto teikiam paslaug pritaikym negaliesiems

16
Esam vieojo transporto biliet sistem ir informacijos pateikim keleiviams
Tarpmiestini marrut pakankamum ir j grafik patogum gyventojams
Turgaviei isidstym, j pakankamum
Prekybos centr ir parduotuvi pakankamum ir pasiekiamum
Prekyba ir
buitins iuo metu veikiani degalini isidstym, tankum ir jose teikiam paslaug kokyb
paslaugos Prekybos kioskus ir aptarnavimo kokyb juose
Galimybes gauti pagrindines buitines paslaugas (kirpykla, buitini prietais, avalyns taisymas,
rb valymas ir taisymas)
Dabartin socialins globos staig pakankamum rajone
Jonavos nakvyns nam darb
Pagyvenusiems ir senyvo amiaus asmenims teikiam paslaug kokyb
Negaliems, neveiksniems asmenimis teikiam paslaug kokyb
Rpinimasis
socialiai Socialins rizikos eimos teikiam paslaug kokyb
remtinais
asmenimis Tai, kaip rajone teikiama pagalba asmenims, turintiems priklausomyb alkoholiui, narkotikams
Tai, kaip rajone teikiama pagalba asmenims, grusiems i kalinimo staig
Labdaros organizacij pakankamum, j veiklos efektyvum, sprendiant socialiai remtin
moni problemas
Vieos paskirties ir masinio lankomumo viet pritaikym negaliesiems
Socialinio bsto politik ir problemos sprendim Jonavos rajone
Sveikatos ir Pagal gyvenamj vietov teikiam medicinin pagalb pirmins sveikatos prieiros centruose
socialin apsauga
Galimybes laiku patekti pas bendrosios praktikos (eimos) gydytoj ir gauti kokybik pagalb

Galimybes laiku patekti pas gydytojus specialistus (kardiolog, chirurg, okulist ir pan.), gauti
Valstybs kokybik pagalb
sektoriaus
sveikatos Jonavos visuomens sveikatos biuro teikiamas paslaugas
paslaugos

Sveikos gyvensenos vertybi ir proi diegim Jonavos rajone

Dabartin rajono greitosios pagalbos stoties darb


Jonavos ligoninje teikiam paslaug kokyb
Privataus Privaios medicinos kabinet pakankamum rajone (pvz., stomatologo, masao, optik)
SOCIALIN sektoriaus
SFERA sveikatos iuo metu veikiani vaistini pakankamum ir pasiekiamum
paslaugos
Bedarbysts Darbo biros Jonavos teritorinio skyriaus veikl, sprendiant bedarbysts problem
problemos veika
Seninijoje veikianio verslo indl sprendiant bedarbysts problem
Tai, kaip organizuojamas vaik ir jaunimo uimtumas Jonavos mieste ir rajone

Vaik ir jaunimo Vaik umokyklins veiklos staig vairov (dails, muzikos, sporto mokykl, breli)
uimtumas, Vaik umokyklins veiklos staigose teikiam paslaug kokyb
papildomas ir
umokyklinis Vaik umokyklins veiklos staig prieinamum ir pasiekiamum
ugdymas Vaik ir jaunimo organizacij aktyvum bei veikl Jonavos mieste ir rajone
Rajone veikiani nevyriausybini organizacij vaidmen dirbant su vaikais ir jaunimu
Ikimokyklinio Esam ikimokyklinio ugdymo staig tinkl (pakankamumas, pasiekiamumas, galimyb gauti
ugdymo viet)
prieinamumas Ikimokyklinio ugdymo staigose teikiam paslaug kokyb
vietimas ir Bendrojo Esam Bendrojo lavinimo mokykl tinkl (m-kl pakankamum ir pasiekiamum vaikams)
kultra ugdymo
prieinamumas, Mokini pavjimo paslaugos kokyb (geltonieji ir mokykliniai autobusai, mikriukai, vietiniai
pavjimas autobusai)
Bendrojo ugdymo mokyklose teikiam paslaug kokyb
Mokyklose vykdomos popamokins ir uklasins veiklos vairov bei kokyb

Bendrojo Mokyklose vykdom patyi prevencijos program veiksmingum


ugdymo kokyb Jaunimo mokyklose ir suaugusi mokymo centre teikiam paslaug kokyb
Vaik su negale ugdymo bkl Jonavos rajone
Vaik/moksleivi saugumo utikrinim ugdymo staigose
Profesinio Profesinio mokymo kokyb

17
mokymo Galimyb gyti profesij, neivykstant i rajono
prieinamumas ir
kokyb, Suaugusij neformalaus vietimo bkl rajone
suaugusi
neformalus Perkvalifikavimo ir suaugusij vietimo bkl seninijoje/rajone (galimyb gyti nauj profesij,
vietimas lankyti vairius kursus)
Esamos infrastruktros, pastat, skirt kultros renginiams, pakankamum ir kokyb rajone
Bibliotekos, Jonavos rajono saldybs kultros centro, jo vietos skyri seninijose teikiamas paslaugas
muziejai, sals
vieiems Rajone esani paveldo objekt bkl ir prieiros kokyb
renginiams, Rajone veikiani muziej, ekspozicij ir kt. bkl bei estetin vaizd
paminkl
prieira Jonavos rajono savivaldybs vieosios bibliotekos, jos vietos skyri teikiamas paslaugas
Dabartin istorijos ir architektros paminkl, istorins atminties viet bkl bei prieir
Esam kultrini rengini vairov (parodos, spektakliai, koncertai, vents)
Organizuojam kultrini rengini kokyb (parodos, spektakliai, koncertai)
Kultros Valstybins reikms rengini organizavimo kokyb seninijoje (pvz.: vasario 16-a, kovo 11-oji,
rengini vairov Valstybs diena)
ir kokyb
Kit tradicini rengini organizavimo kokyb rajone (pvz.: miesto gimtadienio vent, Jonini
vent)
Js saugum savivaldybs ar seninijos organizuojamuose vieuose renginiuose
Sporto sali atvirum ir prieinamum gyventojams, jaunimui
Specializuot sporto objekt (baseino, teniso kort) pakankamum rajone
Sporto
infrastruktra Bendros paskirties sporto sali pakankamum ir bkl
Po stogu esani vairi sporto objekt, sali, basein kokyb, vairov
Nevyriausybini organizacij, sporto klub veikl, teikiamas sporto ir sveikatingumo paslaugas,
kokyb ir prieinamum
Masini (neprofesionali) varyb, sveikatingumo rengini ir veni danum bei vairov
Sporto renginiai
Organizuojam pasiekim (profesionalaus) sporto varyb danum ir vairov rajone
Diskotek ir sporto klub pakankamum ir patrauklum
Turizmo
Kemping ir moteli pakankamum
infrastruktra
Aktyvus poilsis, Kaimo turizmo sodyb pakankamum ir bkl
rekreacija Papldimi, maudykl pakankamum
Esam papldimi, maudykl bkl
Po atviru dangumi esani sporto aiktyn isidstym ir tankum (skaii)
Po atviru dangumi esani sporto aiktyn bkl ir vairov
Poilsio po atviru
Dabartin dvirai tak tinklo idstym ir bkl
dangumi
infrastruktra Vidurini mokykl, gimnazij stadion ir sporto aiktyn kokyb bei prieinamum gyventojams
Ekstremalaus sporto aikteli kiek, bkl, prieinamum
iemos sporto infrastruktros objekt, slidinjimo tras, iuoykl kiek, kokyb, prieinamum
Sporto ak ant vandens infrastruktros objekt kiek, kokyb ir galimybes tuo naudotis
Vasaros poilsiaviei, lauaviei ir pan. rengim bei prieir
Viej park, aiki, krantini ir pan. pakankamum bei bkl
Jonavos rajono savivaldybs Tarybos veikl
Mero ir tarybos
moni rinkto mero veikl
veikla
Jonavos rajono mero pavaduotojo veikl
Administracijos Jonavos rajono savivaldybs administracijos direktoriaus veikl
ir direktoriaus
veikla Jonavos rajono savivaldybs administracijos veikl apskritai

Vietos valdios Seninas, Seninijos, kurioje gyvenate senino darb


veikla seninijos Savo seninaii aktyvum ir veikl
specialistai ir
seninaiiai Kit seninijos darbuotoj (socialinio darbuotojo, komunalinio kio ininieriaus, emtvarkos
skyriaus specialisto ir pan.) darb
Valdios Gyventoj skund, pretenzij, laik ir pasilym nagrinjim savivaldybei pavaldiose
bendravimas su struktrose
gyventojais,
skund Vietos valdios bendravimas su gyventojais
nagrinjimas
Vietos Vietos bendruomeni aktyvum, j veiklos naudingum

18
bendruomeni ir Rajone veikiani nevyriausybini organizacij aktyvum, indl rajono gerov
NVO veikla
Esam nevyriausybini organizacij paramos politik rajone
Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui politik rajone
Valdios ir verslo Vykdom vietos valdios ir verslo bendradarbiavimo politik, jos skaidrum bei poveik vis
partneryst, gerovei
pagalba SVV Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir pltra
Mokymai ir konsultacijos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams
Bendrj Jonavos miesto ir rajono vaizd
Jonavos rajono savivaldybs tinklalap www.jonava.lt
Savo seninijos tinklalap (jei tokio visai nra, ymkite emiausi bal)
Lauko reklamos (skelbimai, plakatai) turin ir estetik
Savivaldybs administracijos pastangas ir pasiekimus, formuojant patraukl Jonavos miesto ir
vaizdis ir vieoji
rajono vaizd
komunikacija
Seninijos ir vietos bendruomens pastangas bei pasiekimus, formuojant patraukl vietovs
vaizd
Informavimo apie vairius savivaldybs inicijuojamus projektus, programas, rengiamus
sprendimus pakankamum ir isamum
Informacijos apie lankytinas rajono vietas pakankamum ir galimybes j gauti
vaizdis, Informavimo apie vieus renginius pakankamum ir isamum Jonavos rajone
komunikacija,
medijos, ryiai Lietuvos pato skyri isidstym ir pakankamum
Pato paslaug kokyb
Komunikacija ir
Bankomat isidstym ir pakankamum
ryiai
Galimyb pasinaudoti Internetu ne namuose (bibliotekoje, bendruomens centre, seninijoje)
Mobiliojo ryio kokyb (yra/nra teritorij, kuriose labai prastas ryys)
Laikrat Alio Jonava
Laikrat Jonavos garsas
Regionin
Internetin puslap Jonavos inios
iniasklaida
Televizijos kanal AVVA
Televizijos kanal TV7
Priegaisrins gelbjimo tarnybos darb: operatyvum, prevencij
Saugos ir
gelbjimo Civilins saugos paslaug bkl (informavimas apie pavojus, prevencija)
tarnybos
Privai saugos tarnyb teikimas paslaugas
Policijos staig (padalini, nuovad) skaii ir idstym rajono teritorijoje
Policijos darbo ir teikiam paslaug kokyb, (patruliavimas, reagavimas ikvietimus,
Policijos, profesionalumas)
teissaugos Policijos darbo veiksmingum, sutramdant eismo chuliganus
institucij
Savivaldybs vieosios tvarkos skyriaus darb
darbas
Prokuratros darb, vadovavim baudiamj byl tyrimui
Teism darb: greit ir tinkam byl nagrinjim
Bendr kriminogenin bkl seninijoje
Vieasis Videostebsenos sistemos diegim prevencijos tikslais (filmavimo kamer montavimas vieose
saugumas, vietose)
Kriminogenin
teissauga,
situacija, Asmen turto saugum seninijoje
administracins
saugumo pojtis
paslaugos Piliei fizin saugum gatvse
Eismo saugumo bkl

Vykdom nepilnamei nusikalstamumo prevencijos bkl


Nepilnamei
Nusikalstam (arba nusikalsti linkusi) grupuoi sutramdymo bkl
nusikalstamumo
prevencija, gauj Prevencins veiklos/prevencini program, skirt nepilnameiams, vairov bei efektyvum
sutramdymas
Nusikalsti linkusi nepilnamei ugdymo ir resocializacijos bkl
Advokat pakankamum ir j teikiam paslaug kokyb
Teisins Galimybes negaitant laiko pasinaudoti notar staig teikiamomis paslaugomis
paslaugos,
mogaus ir vaiko Vaiko teisi apsaugos tarnybos darb, ginant vaik teises
teiss
Valstybs garantuojamos pirmins teisins pagalbos paslaugas savivaldybje

19
Gamtos apsaugos pareign ir institucij darb (gamtos niokojimo, brakonieriavimo ir pan.
Gamtosauga prevencijos bkl)
Verting gamtos objekt, esani rajone, apsaugos ir prieiros kokyb
Mokesi administratoriaus paslaugos (pajam deklaravimo, mokesi deklaracij tvarkymo,
konsultavimo paslaugos)
Civilins bkls akt registravimo paslaugos

Asmens dokument idavimo paslaugos

Nuosavybs registravimo paslaugos


Administracins
paslaugos
emtvarkos ir kadastrini matavim paslaugos

Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos kokyb

Antstoli kontor teikiamas paslaugas

Leidim, skirt statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai idavimas

Indikatori lentels pabaiga.

1.3. Duomen apdorojimas ir ataskaitoje naudojam statistini rodikli paaikinimas


Ataskaitoje naudojami statistiniai rodikliai trumpai apibdinti 1.3.1. lentelje.
1.3.1. lentel
Naudojam statistini rodikli paaikinimas
Rodiklio Rodiklio
Nr. Rodiklio paaikinimas ir prasm
ymjimas pavadinimas
Reitingo pozicijos numeris (R/Nr) parodo, kelint viet konkretus apklaustj
Reitingo vertintas objektas (vieoji paslauga) uima reitingo srae. Pastarasis sraas
1. R/Nr pozicijos sudarytas veri majimo tvarka. Reitingo pozicij Nr. 1, reikia, kad i
numeris vis vertinimui pateikt viej paslaug pastarj apklaustieji vertino vis
palankiausiai.
Dydis parodo, kiek klausim atsak tiriamj. Kitaip tariant, keli
Atsakiusij respondentai vertino paslaug. is dydis neymiai svyruoja todl, kad
2. N apklaustieji kartais link vien-kit klausim praleisti, neatsakyti. Toks
skaiius
reikinys masinse apklausose yra tipinis.
Pirmin vertinimo skal apm balus nuo 1 iki 5. Dviems emiausiems
vertinimo balams (1-2), tenkantys procentiniai daniai yra sudedami ir
apjungiami vertinimo kategorija nepalankus vertinimas. Aukiausiems
skals balams (4-5) tenkantys procentiniai daniai yra apjungiami kategorij
Nepalankaus, palankus vertinimas. Balui 3, tenkant dvejopa funkcija. Jam tenkantys
Gyventoj procentiniai daniai ymi atsakymus vertinu vidutinikai ir neinau,
ir palankaus
3. vertinimas nesusidriau. Prasms poiriu ie atsakymai nra visai tapats, taiau jie
vertinimo giminingi ta prasme, kad respondentai tikrai nevertina atitinkamos paslaugos
%
procentai labai gerai arba labai prastai. ia galima kalbti apie vidutinio vertinimo
kategorij. Taip yra todl, kad balas 3 uima pozicij vertinimo skals
viduryje. Penkios pradinio vertinimo kategorijos buvo apjungtos iki mint 3
smoningai, siekiant, kad mat nagrintin rodikli skaiius ir lengviau
bt pamatyti esm.
verio Aritmetinis vidurkis (M) gaunamas sudedant visus verius ir padalinant
M
4. aritmetinis juos i atsakiusij skaiiaus. Vidurkis teorikai galjo svyruoti nuo 1 iki 5
(vidurk.) bal. Balui 3 tenka formalus skals vidurys.
vidurkis
Moda (Mo) - daniausiai pasitaikanti poymio reikm. Tarkime, jei
verio atsakymai buvo vertinami balais nuo 1 iki 5 ir balui 4 teko daugiausiai
5. Mo modalin procentini dani, tai moda ir bus lygi 4. is rodiklis parodo, kuri atsakym
reikm (moda) vertinimo kategorij i vis pateikt respondentai paymdavo vis
daniausiai.
Procentinio rango veriai gali svyruoti nuo 0,1 iki 100. imtj procentin
rang gauna paslauga, kuri tarp 154 vertinam paslaug yra vertinta vis
palankiausiai. Pirmj procentin rang gauna paslauga, kuri yra paioje
reitingo apaioje ir yra vertinta slyginai nepalankiausiai. Pavyzdiui, 75-as
Procentinis
6. PR/% procentinis rangas reikia, kad atitinkama paslauga tarp 154 vertint paslaug
rangas yra vertinama slyginai auktai. Konkreiai tai reikia, jog u i paslaug dar
palankiau yra vertinami tik apie 25 proc. paslaug, tuo tarpu prasiau yra
vertinami net 75 proc. pai vairiausi paslaug. Tarkime, 5-as procentinis
rangas reikia, kad paslauga vertinama gana prastai, u j dar prasiau

20
Rodiklio Rodiklio
Nr. Rodiklio paaikinimas ir prasm
ymjimas pavadinimas
vertinamos tik kokie 5 proc. vis manom paslaug, o net 95 proc. vis
paslaug yra vertinamos geriau.
Tai procentini rang skal (1-100%) suskirstyta deimt padal, kas 10 proc.
Pirmj decil (D1/10) sudaro deimtadalis vis prasiausiai vertint paslaug.
7. Deciliai D1/10 D10/10
Deimtj decil (D1/10) sudaro deimtadalis vis palankiausiai vertint
paslaug. I viso decili gali bti 10.
Tai procentini rang skal (1-100%), padalinta 4 dalis, kas 25 proc. Pirmj
kvartil (Q1/4) sudaro ketvirtadalis vis prasiausiai vertint paslaug.
8. Kvartiliai Q1/4 Q4/4
Ketvirtj kvartil (Q4/4) sudaro ketvirtadalis vis palankiausiai vertint
paslaug. I viso kvartili gali bti 4.
Pasitenkinimo paslauga rodiklis teorikai gali svyruoti nuo 10 iki 100. Tai
ivestinis rodiklis, kuris gaunamas transformuojant pirmin atsakym
Pasitenkinimo kodavimo skal nuo 1 iki 10. Jei visi apklausti respondentai paslaug vertina
paslauga 10 bal, tai ios paslaugos indeksas siekia 100. Jei visi apklaustieji paslaug
9. PPI vertina emiausiu manomu pirminiu balu, tai paslaugos indeksas siekia 10
indeksas
bal. itok rodikl skaiiuoti rekomenduoja LR VRM parengta
rekomendacinio pobdio metodika apie gyventoj pasitenkinimo vieosiomis
paslaugomis indeks.
Tai prasta ir statistikoje visuotinai taikoma normavimo skal, kurioje vidurkis
visuomet yra lygus 0, o standartinis nuokrypis yra lygus 1. i skal gaunama
vadinamuosius alius balus specialios formuls20 pagalba transformuojant
Standartinio standartinio normaliojo skirstinio z-skal. Teigiami z-veriai rodo nuokryp
nuo normavimo vidurkio palanki vertinim srit, o atitinkamai neigiami z-
normaliojo
10. z veriai rodo nuokryp nepalanki vertinim srit. ioje ataskaitoje z skal
skirstinio z- taikoma atskiroms seninijoms ir paslaugoms tarpusavyje palyginti. veriai,
vertis gaunantys teigiamas reikmes, rodo, jog atitinkamoje seninijoje gyventojai
labiau patenkinti paslaugomis, nei daugumoje kit seninij. Neigiami
veriai rodo, kad atitinkamos seninija gyventojai slyginai maiau
patenkinti paslaugomis

2. JONAVOS RAJONO GYVENTOJ APKLAUSOS REZULTATAI

2.1. Pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis pirmini rodikli bendrasis reitingas


iame skyrelyje pateiktas vis 192 viej paslaug ir srii, kurias apklausos metu
vertino Jonavos rajono gyventojai, reitingas. Reitingas prasideda vis palankiausiai vertinta
sritimi (paslauga) ir baigiasi nepalankiausiai vertinta sritimi. Detalus gyventoj nuomons bei
vertinim reitingas ir palyginimas pagal atskiras sritis ir paslaug sektorius yra pateiktas
kituose skyreliuose (r. 2.2 skyrel).
Esminis ios gyventoj apklausos rezultatas yra bendrasis pasitenkinimo paslaugomis
reitingas (r. 2.2.1 lentel). Reiting sudaro net 192 (!) pirminiai rodikliai, atspindintys vairias
paslaugas bei gyvenimo kokybs aspektus. Nra galimybs ir prasms aptarinti kiekvien
pavien paslaug ar rodikl dl j gausybs. Toliau bus aptarti apklausos bdu rasti paslaug ir
gyvenimo kokybs rodikli reitingo bendrieji statistiniai dsningumai. Tuo paiu bus parodyta,
kaip apklausos rezultat vartotojai toliau gali savarankikai nagrinti bei interpretuoti reiting
pagal savo poreikius ir specializuotus interesus.
Bendrojo reitingo privalumas tas, kad jis parodo pasitenkinimo paslaugomis ir gyvenimo
kokybs indikatorius kaip visum, nepriklausomai nuo to, kuriam sektoriui ar biurokratinio
pavaldumo sriiai (pvz., komunaliniam kiui, vietimui ar sveikatos apsaugai) tie indikatoriai
priklauso. Visi rodikliai ia pateikti ne pagal srit, o tematikai susimai, tai yra pagal tai, kaip
tuos indikatorius sureitingavo gyventojai. Simptomika, kad reitingo viruje (kaip ir apaioje)
atsiduria teminiu poiriu labai skirtingi indikatoriai.
Btent itaip sukonstruotas reitingas sudaro ypating, unikali informacin sistem.
Kokie argumentai leidia formuluoti toki ambicing tez. Labai danai vairios paslaug sritys

20
ekanaviius, V., Murauskas, G. (2001). Statistika ir jos taikymai. II. Vilnius: TEV.
21
yra vertinamos, naudojant inybin statistik. Pastaroji, atmetus informacijos registravimo
netikslumus, yra objektyvi ir iuo poiriu gerokai pranaesn u bet kuri informacij, gaut
sociologins apklausos bdu. Visada prasmingiau ir patikimiau bt itirti geriamo vandens
kokyb objektyviai laboratorijoje, o ne klausinti gyventojus, ar jie patenkinti geriamo vandens
kokybe. Visgi problema yra ta, kad objektyvs kiekvienos srities indikatoriai ekologiniai,
komunaliniai, transporto, sveikatos, vietimo, kultros turi savo konstravimo logik. Tokia
udara tematin indikatori sistema yra nelyginant daiktas savyje, ji niekaip negali bti
palyginta, sugretinta su kitos tematikos ar srities indikatoriais, kurie vlgi turi savit
konstravimo logik. Btent tas faktas, kad skirtingos dalykins-tematins prigimties
indikatoriai paveriami slyginai vienariais nuomons indikatoriais, atveria analitin
galimyb nagrinti visas manomas paslaugas viename informaciniame kontekste, sudaryti
palyginam pai vairiausi paslaug vertinimo reiting.
Taigi, apklausos bdu nustatytas reitingas itin ikalbingas tuo poiriu, kad leidia
identifikuoti tas paslaugas ir tas gyvenimo kokybs sritis, kuriomis gyventojai yra vis
labiausiai patenkinti, arba prieingai, yra labiausiai nepatenkinti. Bendrajame reitinge pateikta
informacija gyja iskirtin vert miesto vadovams, rinktiems politikams, savivaldybs
padalini, skyri, tarnyb specialistams, atsakingiems u miesto pltr ir strategin planavim,
investicini projekt ir program rengim, itekli skirstym ir viej paslaug kokyb.
Kaip jau minta, ioje ataskaitoje pasitenkinimo paslaugomis ir gyvenimo kokybe
indikatori reitingo dsningumai toliau dar kart nagrinjami pagal sektorius ir sritis (r. 2.2
skyrel). Tai padaryta smoningai, be kita ko todl, kad atskir srii ir padalini specialistai
(vietimo, kultros, komunalinio kio ir t.t.), prireikus, galt nagrinti tik savo specializuotos
srities indikatorius.
Pasirinkus kaip didaktin pavyzd kai kuriuos pavienius rodiklius ir juos aptarus, toliau
bus paaikinta, kaip skaityti ir interpretuoti vis bendrj reiting.
Antai, 2.2.1 lentelje matome, kad 192 vertint paslaug srae pai aukiausi viet
uima toks indikatorius, kaip Bendras Jonavos miesto estetinis vaizdas. Visai greta,
uimdamas reitinge trei pozicij nuo viraus, figruoja toks indikatorius, kaip Bendras
Jonavos rajono vaizdis. Aptikt rodikli reitingo fakt verta pakomentuoti detaliau. Jonavos
miestas dl niokojani kar, galima sakyti, neturi spdingesnio senamiesio, kuris paprastai
tampa miesto veidu, esminiu vietovs tapatybs atributu. Kita vertus, Jonava neblogai
suplanuota urbanistikai, gatvi tinklo infrastruktra aiki, optimali ir neblogai sutvarkyta.
tinkl neblogai sikomponuoja aikts, paminklins skulptros, alieji plotai, vandens telkiniai.
Viena kitas iliks senovinis pastatas tokiomis slygomis yra labai matomas ir ima labai
iraikingai kalbti aplink. Dl Neries ups, jos pakarani ir mik masyvo Jonavos
miesto prieigos, artimiausios apylinks pasiymi savitu groiu. Visa tai atveria panoramas,
sudaro laisvs ir erdvs bei nesuspaustos ritmikos pojt.
Prie labai palankaus Jonavos miesto estetinio vaizdo bei vaizdio vertinimo, matyt,
prisideda ir vietos valdios, vietins administracijos bei specialist gebjimas tinkamai
tvarkytis. Tokie rodikliai kaip varos, tvarkos palaikymo bkl Jonavos mieste, glyn,
alij vej prieiros bkl taip pat vertinami labai palankiai. Savaime suprantama, kad
minti rodikliai tikrai nra istorinio-architektrinio paveldo dalis, o priklauso nuo to, kaip
administracija arba jos pasamdytos kins-komunalins mons sugeba tvarkytis ia ir dabar.
Pamintina dar viena aplinkyb. Jonavos mieste ir apylinkse praktikai nra labai
apleist buvusi sovietmeio pramonini zon, kurios negailestingai darko landaft. Jonavos
Azotas po privatizacijos pateko tvirtas kikas rankas, kitus pramoninius objektus ir
teritorijas ilgainiui irgi itiko panaus daugiau ar maiau palankus likimas. Kitose alies
vietovse architektrikai merdini sovietmeio rezervat su beviltikomis pramoninmis
griuvenomis yra ilik daugiau.

22
Prie palankaus Jonavos vaizdio, galima spti, prisidjo ta aplinkyb, kad miestas, jo
rinkti politikai nepateko neigiamus, rezonansinius vykius, kuriuos ilgai bt msinjusi
iniasklaida. Alternatyvus pavyzdys galt bti auksinio tualeto istorija Kaune, mer A.
epononio ir V. Matuzo teismai Radvilikyje ir Panevyje, R. Malinausko Vijnls dvaro
istorija, Visagino mers D. traupaits istorija ir pan. Iimt ia sudaro nebent tik buvusio
savivaldybs administracijos direktoriaus istorija (vairavo neblaivus). i istorij respondentai
tyrjams primin atsakymuose atviro tipo klausimus.
Visumoje nra poymi, kad Jonavoje vietos iniasklaida bt traukta viej ryi bei
informacinius karus su vietos valdia ir savivaldybs administracija. Kaip alternatyvus
pavyzdys gali bti Pko-TV ir Pko radijo informacinis karas su mero A. Kupinsko
administracija arba kiek anksiau vietinio iauli verslininko A. Vinklerio valdomo dienraio
iauli naujienos informacinis karas su miesto meru V. Jukumi, Druskinink pilietinink
kova su meru R. Malinausku.
Visa tai rodo, kad Jonavoje vietos valdia ir savivaldybs administracija nra
sukonfliktavusi su kokiomis nors interes grupmis ir vietinmis medijomis. Toks taikos
vieoje erdvje ir slygins harmonijos bvis gali bti traktuojamas, kaip vietos bendruomens
(plaija prasme) socialinio kapitalo ir socialini galimybi indikatorius. Galima daryti
prielaid, kad Jonavos elitas medij skandaluose (ypa ilgalaikiuose) nefigruoja todl, kad
tam nra objektyvaus moralinio ir teisinio pagrindo. Tiesiog gebama laikytis aukto moralinio
standarto, rinkti Jonavos politikai, pasitikjimo ar karjeros tarnautojai nuosekliai laikosi etikos
kodekso. Duomen, kad regionin iniasklaida, beje visai neprasta, bt suvaryta kakokiais
tai takingj asmen elins kontrols ir cenzros gniautais, neturime. Vadinasi, privalome
vadovautis gerumo ir pasitikjimo prezumpcija, pasidiaugti, kad vietos valdia turi gyventoj
pasitikjim ir palinkti, kad itoks bvis ilikt stabilus.
i labai palanki ir optimistin interpretacin ivad netiesiogiai patvirtina ir kitas
masins apklausos faktas. moni rinkto mero veikl apklausti Jonavos gyventojai vertina
labai palankiai (r. 2.1.1. lentel). I mintos lentels pirmojo stulpelio rodmen matome, kad
192 vertint paslaug srae is rodiklis reitinge uima ekstremaliai aukt viet deimt
viet (nuo reitingo viraus). I treio stulpelio duomen matome, kad visi io rodiklio
statistiniai dydiai buvo paskaiiuoti, remiantis 947 Jonavos rajono gyventoj atsakymais.
Penki bal vertinimo sistemoje mero veiklos vertis gauna vidurin vertinim M=4,01 (r. 4
komentuojamos lentels stulpel). Toliau lentels 5-6 ir 7 stulpeliuose yra pateikti vadinamieji
pritarimo procentai. Palankai moni rinkto mero veikl vertina net 73,1 proc. Daniausiai
pasitaikantis komentuojamo rodiklio vertis penki bal sistemoje yra 4. Apie tai liudija toks
statistinis dydis, kaip Moda Mo. Ypa ikalbingas rodiklis yra procentinis rangas PR%.
Komentuojamo rodiklio atveju verio procentinis rangas pasiekia 95,3 procentinius punktus.
Tai reikia, kad madaug tik apie 5 proc. i 192 rodikli gyventoj buvo vertinami dar
palankiau, o madaug apie 95 rodiklius yra vertinami prasiau. inoma, interpretuojant
komentuojama rodikl, svarbu suvokti, kad slygin vieosios paslaugos atmaina iuo atveju
yra vieas mero vaidmuo ir viea veikla, o ne pati persona.
Vertint paslaug reitingo virnje atsiduria Prekybos centr ir parduotuvi
pakankamumas ir pasiekiamumas bei ...vaistini pakankamumas ir pasiekiamumas.
inoma, normaliomis slygomis ios paslaugos nors ir susij su vieuoju griu, visumoje yra
deleguotos privaiam verslui. Pastarasis su iuo udaviniu Jonavos mieste ir rajone neblogai
susidoroja.
Lietuva jau daugiau nei 2 deimtmeius gyvena rinkos ekonomikos slygomis, todl
prekybos objekt alyje visumoje nestinga, didesnio paslaugos deficito nejauiame net atokiose
vietovse, kadangi net ir miesteliuose bei kaimuose paprastai atsiranda nedidels krautuvls,
kur gyventojai gali sigyti btiniausi preki. Lietuvoje jau nyksta toks fenomenas, kaip
btiniausi preki parduotuvs ant rat, tarkime, kuomet kelis kartus per savait kaimel

23
valandai laiko atvaiuoja automobilis-parduotuv. Tokia praktika isilaiko kaimyniniuose
kratuose Baltarusijoje ir Rusijoje.
Mintos dvi paslaugos prekybos centr ir parduotuvi bei vaistini pakankamumas.
(apie kurias mes objektyviai inome, jog jos tikrai yra teikiamos gana kokybikai), dsningai
atsiduria reitingo virnje. Pastaroji aplinkyb yra netiesioginis argumentas ir rodymas, jog
sudarytas reitingas visumoje yra patikimas, kadangi atspindi ne tik nuomon, bet ir realias
faktines aplinkybes. Kitaip tariant, matome, kad gyventoj nuomon apie paslaugas ir
gyvenimo kokyb atitinka realias tendencijas, vadinasi, sudarytu reitingu, tiktina, galima
pasikliauti. i ivada yra reikminga, kadangi ne apie visus 192 indikatorius turime tokios
patikimos informacijos i kit altini.
Komentuojamoje lentelje ties indikatoriumi prekybos centr ir parduotuvi
pakankamumas ir pasiekiamumas treiame stulpelyje N randame skaii 935. Jis parodo,
kad toliau atitinkamoje eilutje pateikti statistiniai rodikliai buvo skaiiuojami nuo itokio
atsakiusij gyventoj skaiiaus. Nurodytas skaiius, kaip beje ir kiti io stulpelio skaiiai,
visgi nepasiekia usibrtos 1000 tkst. respondent ribos. Taip atsitinka todl, kad anaiptol ne
visi respondentai atsak visus 192 anketos klausimus. Nebt racionalu visikai ibrokuoti
visumoje kruopiai upildyt anket vien tik dlto, kad respondentas per isiblakym praleido
kelis klausimus arba nepanoro atsakyti vien ar kit klausim. Dl ios prieasties ir susidaro
reikmi svyravimas stulpelyje N.
Ketvirtame stulpelyje, kuris paymtas didija raide M (angl k. Mean - vidurkis), yra
pateiktas indikatoriaus aritmetinis vidurkis skalje, kur maiausias balas buvo 1, o didiausias
galimas balas - 5. Komentuojamos paslaugos atveju tas vidurkis siekia 4,23. Toliau, penktas,
etas ir septintas stulpeliai parodo procentinius danius, tenkanius apibendrintoms vertinimo
kategorijoms (r. atsakym kodavimo balais schem 9 psl.). Lentelje (2.2.1) matome, kad
nagrinjam paslaug prekybos centr ir parduotuvi pakankamum ir pasiekiamum
palankiai vertina net 82,5 proc. gyventoj. Nepalankiai i paslaug vertina tik 4,23 proc.
Jonavos rajono gyventoj. Madaug deimtadalis respondent (13,5 proc.) yra link vertinti
aptariam paslaug vidutinikai arba neturi iuo klausimu aikios nuomons.
Atuntajame stulpelyje yra pateikta matuojamo poymio modalin reikm (Mo - moda).
Komentuojamo prekybos centr ir parduotuvi indikatoriaus atveju moda tenka balui 4. Tai
reikia, kad penki bal skalje btent balui 4 teko didiausias procentini dani skaiius.
Greta paslaugos palankaus vertinimo procentinio dydio dar vienas labai ikalbingas
rodiklis komentuojamoje lentelje yra procentinis rangas (PR), tenkantis vienai ar kitai
paslaugai (r. deimt stulpel lentelje). Niekada nebus taip, kad koki nors paslaug visi
apklausti respondentai vertins vien tik aukiausiu balu. Antai bema penktadalis (17,5 proc.)
respondent nra visikai patenkinti tokios paslaugos kokybe, kaip prekybos centr ir
parduotuvi pakankamumas ir pasiekiamumas, arba neturi nuomons. Kaip interpretuoti
radin - daug ia yra t nepatenkint ir neturini aikios nuomons ar j yra slyginai maai?
Kaip toks rodiklio raikos lygis atrodo kit paslaug kontekste?
Atsakymo klausim rakt kaip tik ir pasilo toks rodiklis, kaip paslaugos procentinis
rangas. Prekybos paslaug atveju rodiklis PR yra 99,5. Kitaip tariant, tenka kalbti apie 99-tj
procentin rang (percentil). itoks auktas procentinis rangas reikia, kad tarp labai vairi
192-i paslaug madaug tik 1 proc. paslaug yra vertinamos dar palankiau u i paslaug.
Kita vertus, pasiektas atitinkamas procentinis rangas rodo, kad apytiksliai net 99 proc. vairi
paslaug Jonavos rajono gyventoj yra vertinamos prasiau u nagrinjam paslaug.
Paskutiniame vienuoliktame lentels stulpelyje yra pateiktas toks rodiklis, kaip gyventoj
pasitenkinimo viea paslauga indeksas (PPI). Aptariamos perkybos paslaugos atveju is
indeksas pasiekia 84,6 punktus. Apklausos tyrimo autoriaus nuomone, tokio tipo indeksas yra
maiau ikalbingas nei paslaugos palankaus ir nepalankaus vertinimo procentai, ar juolab
procentinis rangas, tenkantis konkreiai paslaugai. Rodikl PPI tiesiog tikslinga visur lentelse
24
pateikti, kad formaliai ipildytume LR VRM rekomendacijas21 apie vartotoj pasitenkinimo
paslaugomis indekso skaiiavim. Toliau, interpretuojant sudarytus reitingus, daniau bus
remiamasi paslaugos palankaus ir nepalankaus vertinimo procentais bei procentiniais rangais,
tenkaniais konkreioms paslaugoms.
Interpretuojant paslaug reiting, ikalbingas ir toks rodiklis, kaip decilis. Deciliai
gaunami tada, kai procentini rang skal, kuri svyruoja nuo 1 iki 100, yra kas deimt
procentini punkt suskaidoma 10 lygi dali. Reitingo lentelje, paslauga, atsidrusi ties
vieno ar kito decinio riba, yra paymta pilka juostele.
Aukiausias deimtas decilis apima procentini rang interval nuo 100 iki 90-ties.
90-tj procentin rang uima toks rodiklis, kaip Internetinis puslapis, Jonavos inios. Tai
visuomens informavimo ir vieosios komunikacijos paslauga. Neprastai gyventojai vertina ir
kit regionin medij laikrat Alio Jonava. is rodiklis uima pakankamai aukt 84-tj
procentin rang.
Tai, kad Lietuvos gyventojai link iek tiek avansu pervertinti iniasklaidos kokyb yra
inoma ir i kit apklaus apie pasitikjim institucijomis. Didioji dalis bendrosios gyventoj
populiacijos atstov, matyt, nelabai atpasta alies iniasklaidai bding kai kuri jos elgesio
disfunkcij. U kiekvienos takingesns iniasklaidos priemons paprastai stovi viena ar kita
politini bei ekonomini interes grupuot, iniasklaidos priemons aktyviai dalyvauja
usakytuose informaciniuose karuose, tendencingai proteguoja (arba usipuola) kokius nors
politinius, kultrinius, kinius ar investicinius projektus, konkreias institucijas ar netgi
pavienius vieuosius asmenis. Kartais suinteresuota iniasklaida kokiai nors temai smoningai
neatidaro vart, neileidia temos ar klausimo viej erdv, kartais koki nors tem
eskaluoja dirbtinai. Bendrosios gyventoj populiacijos atstovai itoki subtilybi neino, iki
galo j nesupranta ir nuoirdiai link tikti viskuo, k pranea spausdintin ir transliuojamoji
iniasklaida... Deja, profesionals politikai kai kurias mintas ms iniasklaidos bdas ir
disfunkcijas, taikomas juodsias ir pilksias technologijas labai gerai ino, kadangi ne vienas
tuos malonumus patyr savo kailiu. Beje, net ir kaimyniniuose kratuose iniasklaid
gyventojai yra link vertinti slyginai kritikiau nei Lietuvos gyventojai. Visgi iame
kontekste, kol neturime konkreios neigiamos informacijos apie netinkamai atliekam vietos
medij misij, vadovaukims gerumo prezumpcija ir sakykime, kad visumoje neprastas
Jonavos rajono medij vertinimas yra pelnytas, pamintos masinio informavimo priemons, j
vadybinis ir krybinis personalas tok palank vertinim usidirbo siningu ir kokybiku
darbu.
Visai prasminga pasidairyti ne tik pirmajame paslaug reitingo decilyje, bet nuleisti
kartel truput emiau, iki 75-to procentinio rango. Mintas procentrangis ymi geriausiai
vertinam paslaug ketvirtadalio apatin rib. Visos paslaugos, esanios aukiau ios ribos
(PR75), patenka ketvirtj kvartil (Q4/4). Savaime suprantama, kad kurios nors paslaugos
patekimas ketvirtj kvartil liudija, kad atitinkama paslauga gyventoj poiriu yra vertinama
pakankamai auktai. Konkreiai 75-tam procentrangiui Jonavos rajono gyventoj apklausoje
tenka tokia paslauga, kaip Vaik umokyklins veiklos staigose teikiam paslaug kokyb.
Pasidairius sudaryto reitingo viruje, ne maiau smalsu dmiau vilgtelti pai jo
apai, pasiirti, kokios gi paslaugos telkiasi pirmame, emiausiame vis 192-j vertint
paslaug decilyje? Deimt procentin rang uima net du rodikliai. Tai - daugiabui vidini

21
Viej paslaug vartotoj pasitenkinimo indekso apskaiiavimo metodika. Lietuvos Respublikos vidaus
reikal ministerija, 2010.
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw7r2yusbOAhUlJJoKHUI
CALkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fvakokybe.vrm.lt%2Fget.php%3Ff.843&usg=AFQjCNFK3rpbTNiV4yJ
RuFe6-p8P2Ypomg&sig2=BKqNanwdUmQNc5_eSJ0Z0g&bvm=bv.129759880,d.bGs

25
kiem ir vaiavim kiemus bkl ir Policijos darbo ir teikiam paslaug kokyb,
patruliavimas, reagavimas ikvietimus, profesionalumas. Deimtas procentinis rangas ir
sudaro pirmojo decilio auktutin rib.
Pirmame, emiausiame, paslaug decilyje susitelk rodikliai, atstovaujantys labai
skirtingas paslaug sritis socialin ir sveikatos apsaug, viej saugum, sporto ir rekreacijos
infrastruktr, sanitarijos ir higienos bkl. Tai vieosios paslaugos, atsakomyb u kurias
pagal tradicij ir LR Vietos savivaldos statym tenka btent savivaldybei. Simptomika, kad
paiame emiausiame paslaug decilyje nra tokios paslaugos su socialine potekste, kaip
vieasis transportas.
Labai nepatrauklus yra tas faktas, kad paioje 192 vertint rodikli reitingo apaioje,
uimdama emesn nei 1-j procentin rang (PR=0,5<1,0), atsidr tokia paslauga, kaip
Galimybs laiku patekti pas gydytojus specialistus (kardiolog, chirurg, okulist ir pan.),
gauti kokybik paslaug.
Neretai taikomojoje statistikoje naudojamas ir kvartili metodas. Kvartili ribos
komentuojamoje reitingo lentelje yra paymtos spalvota fonine juostele. Jei decili skal
suskirsto vertinam rodikli (objekt) reiting deimtadalius, tai kvartili skal suskirsto
sudaryt reiting ketvirtadalius. emiausi - pirmj - kvartil (Q1/1) patenka paslaugos, kuri
procentinis rangas yra 25 ir maiau (PR25). Pastarasis emiausias paslaug ketvirtadalis
(kvartilis) turt tapti ypatingo, padidinto dmesio ir kritins refleksijos objektu rajono
vadovams bei specialistams. Ne visos paslaugos, patenkanios kvartil, yra pavaldios
vietos savivaldai, bet dauguma paslaug tikrai taip. Vadinasi, ios sritys nusipelno ypatingo
vietos valdios dmesio, globos (gerja prasme) ir tie dalykai turi virsti savalaikiais
investiciniais, vadybiniais ir administraciniais sprendimais.
Konkreiai iame gyventoj tyrime ties 25-tuoju procentiniu rangu susitelkia kelios
paslaugos i tesis srities: Vaiko teisi apsaugos tarnybos darbas, ginant vaik teises ir
Antstoli kontor teikiamas paslaugas.
Kuklus antstoli paslaug vertinimas yra trivialus, dauguma moni su jomis nesuduria.
Ta nedidl dalis moni, kurie dl neatsakingo elgesio ar pajam trkumo laiku negrino
skol ir buvo perduoti antstoliams, neturi pagrindo digauti ir vertinti i nemaloni, taiau
teisinei valstybei, gyvenaniai rinkos slygomis, btin paslaug labai palankiai.
Sunkiau suprantama, kodl slyginai prastokai gyventoj yra vertinama vaiko teisi
apsaugos tarnybos veikla ir jos teikiamos paslaugos? Koki nors kit duomen apie ios
tarnybos darbo kokyb Jonavoje neturime. Galima daryti prielaid, kad tarnyba nepadaro visko
iki galo, kaip reikia, veliasi arba yra veliama skandallius, kuriuos atspindi vietos
iniasklaida. Kitose analogiku klausimynu tirtose savivaldybse iki iol bema nebuvo atvej,
kad vaiko teisi apsauga atsidurt emiausiame kvartilyje. Kitose tirtose savivaldybse ne visai
maloni misija atsidurti paslaug reitingo apaioje, jei jau kalbame apie teissaugos ir teisines
paslaugas, tekdavo btent teismams, prokuratrai, i dalies policijai, bet tik ne vaiko teisi
apsaugai. Teism ir prokuratros nuosmukis reitingo apai yra visai aliai bdinga
tendencija. takos ia turi rezonansins bylos, teisj sukeliami nusiengimai, skandalai,
kuriuos iniasklaida ir gyventojai reaguoja pakankamai jautriai. Gal aptiktos reitingo
keistenybs yra Jonavos savitumas? Pilietikai pasidiaukime, jei prokuratra ir teismai iame
rajone nusipelno gerokai palankesnio gyventoj vertinimo nei vidutinikai alyje. Darykime
prielaid, jog palankaus vertinimo vietos teismai ir prokuratra jonaviei akyse nusipelno
todl, kad dirba kokybikai, dirba geriau nei kituose regionuose, nesivelia skandalus.
Grtant prie vaiko teisi apsaugos paslaug nuosaikaus ir slyginai kritiko vertinimo,
galima ikelti kai kurias interpretacines hipotezes, kurios yra paremtos ataskaitos autoriaus
socialinio tyrintojo ekspertine patirtimi. Vaiko teisi apsaugos paslaug kokybs vertinim
gali takoti tai, kad visos alies mastu i tarnyba linksta popierizm, biurokratij,
atsirainjim. Konkretus vaikas ir jo realios problemos neretai atsiduria antrame plane. takos
26
prastokam vertinimui galjo turti kai kurie neseni rezonansiniai vykiai alyje, kuomet vaiko
teisi apsaugos tarnybos vairiose alie vietovse ir j darbuotojai pasirodydavo silpnai ir
prastokai. Turima galvoje tragedija Kdaini rajone, kuomet ulinyje paskandinti keli
maameiai, nepilnamei prievartavimo istorija vknos vaik namuose ir kt.
Analitinio dmesio yra vertas ir sudaryto paslaug reitingo vidurys, o ne tik reitingo
virn ir apaia. Reitingo viduriu tikslinga laikyti interval, kuris yra madaug nuo 40-tojo iki
60-tojo procentinio rango. ia kalbame apie du decilius, kurie yra greta reitingo vidurio. Tai
yra intervalas aplink 50-tj procentin rang (plius minus 10 procentini rang).
Nurodytame intervale susitelkia net 36 paslaugos, atstovaujanios skirtingas sritis ir paslaug
sektorius.
Interpretuojant sudaryto reitingo vidur, dert atsivelgti reitingavimo metodikos
ypatumus. Jau minjome, ios apklausos metodikos ypatumas tas, kad reitingas tiksliau ir
jautriau diferencijuoja ekstremumus labai gerai teikiamas ir prastai teikiamas paslaugas. Taip
yra todl, kad vidurin respondent atsakymo kategorija apjungia savyje dvi prasms poiriu
giminingas, taiau ne visai tapaias dimensijas: a) gyventoj polink vertinti paslaug
vidutinikai ir b) prast j informuotum apie vien ar kit paslaug (r. atsakym kodavimo
balais schem).
ios problemos sprendimo raktas sietinas su gilesne papildoma analize. Tai yra galima
analizuoti, kaip paslaugos lygis varijuoja skirtingose seninijose, taip pat, kaip paslaugos
vertinimo lygis varijuoja atskirose sociodemografinse asmen kategorijose vyr moter,
jaun pagyvenusi moni ir pan.
inoma, vertinant reitingo dsningumus, svarbu suvokti, kad jie yra sudaryti tik i
nuomons indikatori, o nuomon yra tokia savita substancija, kuri visada iek tiek
subjektyvi. Maa to, reitinge atspindta ne ekspert profesional nuomon, bet bendrosios
gyventoj populiacijos atstov nuomon. Reitingo duomenis, paslaugos palankaus ir
nepalankaus vertinimo rodiklius tyrimo vartotojams reikt gretinti su kitais informacijos
altiniais objektyviais inybins statistikos duomenimis, ekspertiniu inojimu apie faktin
reikal bkl kokioje nors srityje. Savivaldybs vadovai, administracijos padalini vadovai ir
specialistai met metais kasdien tvarko vairius savivaldybs ir jos teikiam viej paslaug
reikalus. ios nuoseklios veiklos dka ilgainiui yra sukaupiama unikali patirtis ir gilus faktinis
inojimas, kuris gali pasitarnauti, kad ioje ataskaitoje pateikti paslaug vertinimo duomenys
nebt interpretuojami pavirutinikai ar netgi klaidingai. Nereikt suabsoliutinti apklausos
rezultat, nes bet kurios masins apklausos duomen struktroje visada yra tokia dedamoji,
kaip subjektyvumas, stereotipai, nesigilinimas, pavirinis inojimas. Kita vertus, jei apklausos
duomenys iek tiek prietarauja specialisto turimai informacijai, nereikt usidaryti nuo
naujos patirties, naujo inojimo ar kitokios informacijos. Tas specialistas, kuris apdairiai derins
vis disponuojam informacijos altini (apklausos, inybins statistikos, asmeninio
ekspertinio inojimo) duomenis, bus pranaesnis u t vadov ar specialist, kuris vadovausis
tik vienu informacijos altiniu.
Atsiremdamas pateiktus didaktinius pavyzdius, skaitytojas toliau gali paslaug
vertinimo reitingo duomenis nagrinti ir interpretuoti savarankikai.

27
2.1.1 lentel
Apklausoje vertint viej paslaug pirmini rodikli bendrasis reitingas
Apklausoje vertint 192 pirmini rodikli bendrasis reitingas visose seninijose apibendrintai. Reitingas prasideda poymiu, kuris buvo vertintas slyginai palankiausiai. YMJIMAS: R/Nr reitingo numeris; N-
apdorot anket skaiius; M - pavienio poymio vertinimo vidurkis 5 bal skalje; Mo- daniausiai pasitaikantis vertinimas 5-i pakop Likert skalje; PR-procentinis rangas; PPI pasitenkinimo paslauga indeksas.
Gyventoj vertinimas %
R/Nr

Nepalankus

Neutralus
M

Palankus
Pirminis indikatorius N Mo PR% PPI*
(vidurkis)

1. Bendr Jonavos miesto estetin vaizd 995 4,31 2,3 9,8 87,8 5 100,0 86,2
2. Prekybos centr ir parduotuvi pakankamum ir pasiekiamum 935 4,23 4,1 13,5 82,5 5 99,5 84,6
3. Bendrj Jonavos miesto ir rajono vaizd 935 4,19 3,4 13,6 83,0 4 98,7 83,8
4. iuo metu veikiani vaistini pakankamum ir pasiekiamum 983 4,19 5,1 12,5 82,4 5 98,7 83,7
5. Glyn, alij vej prieiros bkl 996 4,11 5,0 15,3 79,7 4 97,9 82,2
6. varos, tvarkos palaikymo bkl Jonavos mieste 993 4,09 2,9 14,8 82,3 4 97,4 81,7
7. Jonavos autobus stoties ir jos aplinkos bkl 981 4,08 3,8 17,2 79,0 4 96,9 81,6
8. Bendr estetin vaizd Js seninijos teritorijoje 991 4,07 6,4 13,8 79,8 4 96,4 81,4
9. Kit tradicini rengini organizavimo kokyb rajone(pvz.: miesto gimtadienio vent, Jonini vent) 948 4,03 6,0 19,3 74,7 4 95,8 80,6
10. moni rinkto mero veikl 947 4,01 5,7 21,2 73,1 4 95,3 80,2
11. Jonavos rajono savivaldybs vieosios bibliotekos, jos vietos skyri teikiamas paslaugas 952 4,00 4,7 21,8 73,4 4 94,8 80,0
12. Savivaldybs administracijos pastangas ir pasiekimus, formuojant patraukl Jonavos miesto ir rajono 929 3,98 94,3 79,6
3,8 23,3 73,0 4
vaizd
13. varos, tvarkos palaikymo bkl seninijoje 980 3,97 5,1 19,6 75,3 4 93,8 79,4
14. Keli ir gatvi enklinimo bkl 1004 3,95 6,1 18,7 75,2 4 93,2 79,0
15. Miesto aliojo rbo (medi, krmyn) pltros ir prieiros bkl 991 3,94 5,5 21,0 73,5 4 92,7 78,8
16. varos ir tvarkos palaikymo bkl gatvje, kurioje gyvenate 994 3,92 7,9 17,4 74,6 4 92,2 78,5
17. Kapini idstym ir pakankamum Jonavos mieste bei rajone 980 3,89 3,0 28,2 68,9 4 91,7 77,8
18. Miesto ir seninij papuoim veni metu 997 3,86 9,3 20,1 70,6 4 91,1 77,2
19. Internetin puslap Jonavos inios 921 3,85 6,5 26,4 67,1 4 90,6 77,1
20. Galiojani iukli ir buitini atliek surinkimo bkl ir tvark 999 3,84 9,1 20,5 70,4 4 89,8 76,8
21. Dabartin dvirai tak tinklo isidstym ir bkl 944 3,84 10,2 20,9 69,0 4 89,8 76,7
22. Dabartin centralizuotai teikiamo geriamojo vandens kokyb 986 3,83 9,1 21,3 69,6 4 89,1 76,5
23. Mokini pavjimo paslaugos kokyb (geltonieji ir mokykliniai autobusai, mikriukai, vietiniai 947 3,81 4,8 32,6 62,6 4 88,5 76,2
28
autobusai)
24. Mobiliojo ryio kokyb (yra/nra teritorij, kuriose labai prastas ryys) 933 3,80 11,3 21,1 67,6 4 88,0 75,9
25. Priegaisrins gelbjimo tarnybos darb: operatyvum, prevencij 930 3,79 4,9 32,3 62,8 4 87,2 75,9
26. Seninijos ir vietos bendruomens pastangas bei pasiekimus, formuojant patraukl vietovs vaizd 919 3,79 9,2 26,2 64,5 4 87,2 75,8
27. Informavimo apie vieus renginius pakankamum ir isamum Jonavos rajone 927 3,78 6,4 28,0 65,6 4 85,7 75,6
28. Galimyb pasinaudoti internetu ne namuose (bibliotekoje, bendruomens centre, seninijoje) 927 3,78 8,4 27,9 63,6 4 85,7 75,6
29. Seninijos, kurioje gyvenate senino darb 929 3,78 11,5 26,4 62,1 4 85,7 75,6
30. Esam bendrojo ugdymo mokykl tinkl (m-kl pakankamum ir pasiekiamum vaikams) 948 3,78 8,1 25,3 66,6 4 85,7 75,5
31. Laikrat Alio Jonava 935 3,76 6,7 29,8 63,4 4 84,4 75,2
32. Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos kokyb 915 3,75 8,4 30,6 61,0 4 83,3 75,1
33. Privaios medicinos kabinet pakankamum rajone (pvz., stomatologo, masao, optik) 973 3,75 7,8 29,5 62,7 4 83,3 75,0
34. Esam kultrini rengini vairov (parodos, spektakliai, koncertai, vents) 953 3,75 10,1 25,8 64,1 4 83,3 74,9
35. Ikimokyklinio ugdymo staigose teikiam paslaug kokyb 954 3,74 5,3 32,6 62,1 4 82,3 74,7
36. Turgaviei isidstym, j pakankamum 934 3,73 11,7 23,4 64,9 4 81,8 74,6
37. Mokesi administratoriaus paslaugos (pajam deklaravimo, mokesi deklaracij tvarkymo, 909 3,72 80,7 74,4
7,0 31,1 61,8 4
konsultavimo mokesi klausimais paslaugos)
38. Organizuojam kultrini rengini kokyb (parodos, spektakliai, koncertai) 951 3,72 9,1 28,2 62,7 4 80,7 74,4
39. Asmens dokument idavimo paslaugos 917 3,72 7,6 31,7 60,6 4 80,7 74,4
40. Elektros tiekimo paslaugas, gedim sutvarkymo operatyvum 985 3,71 10,4 27,1 62,5 4 79,4 74,2
41. Galimybes gauti pagrindines buitines paslaugas (kirpykla, buitini prietais, avalyns taisymas, rb 933 3,71 79,4 74,1
14,1 20,6 65,3 4
valymas ir taisymas ir pan.)
42. Valstybins reikms rengini organizavimo kokyb seninijoje (pvz.: vasario 16-a, kovo 11-oji, 947 3,70 78,4 74,0
11,5 26,3 62,2 4
Valstybs diena)
43. Vaik umokyklins veiklos staig vairov (dails, muzikos, sporto mokykl, breli ir kt.) 945 3,70 6,5 35,8 57,8 4 78,4 73,9
44. Jonavos rajono savivaldybs tinklalap www.jonava.lt 911 3,69 7,7 30,4 61,9 4 77,1 73,9
45. Jonavos rajono mero pavaduotojo veikl 935 3,69 6,7 35,8 57,4 4 77,1 73,9
46. Js saugum savivaldybs ar seninijos organizuojamuose vieuose renginiuose 954 3,69 10,1 29,0 60,9 4 77,1 73,8
47. vairi tarnyb darb tvarkant ir priirint kapines 984 3,67 6,4 36,3 57,3 4 76,0 73,5
48. Bendrojo ugdymo mokyklose teikiam paslaug kokyb 946 3,66 6,9 33,9 59,2 4 75,5 73,2
49. Vaik umokyklins veiklos staigose teikiam paslaug kokyb 939 3,63 4,6 43,5 52,0 3 75,0 72,6
50. Autobus ir geleinkelio stoteli bei j aplinkos bkl (atsakykite, jei yra Js seninijoje) 899 3,62 8,9 34,3 56,8 4 74,0 72,5
51. Jonavos rajono savivaldybs administracijos veikl apskritai 928 3,62 7,2 38,3 54,5 3 74,0 72,4
52. Taksi paslaug pakankamum ir kokyb 924 3,62 10,6 31,6 57,8 4 74,0 72,4

29
53. Jonavos rajono savivaldybs administracijos direktoriaus veikl 931 3,61 7,1 41,8 51,1 3 72,7 72,3
54. Dabartin istorijos ir architektros paminkl, istorins atminties viet bkl bei prieir 946 3,61 7,7 38,5 53,8 3 72,7 72,2
55. Jonavos rajono savivaldybs kultros centro, jos vietos skyri seninijose teikiamas paslaugas 951 3,60 12,9 29,7 57,4 4 71,6 72,0
56. Vieojo transporto teikiam paslaug saugum 923 3,60 6,5 41,3 52,2 3 71,6 71,9
57. Esam ikimokyklinio ugdymo staig tinkl (pakankamumas, pasiekiamumas, galimyb gauti viet) 944 3,59 10,8 33,2 56,0 4 70,3 71,8
58. Esamos infrastruktros, pastat, skirt kultros renginiams, pakankamum ir kokyb rajone 946 3,59 11,6 32,5 55,9 4 70,3 71,8
59. Jonavos geleinkelio stoties ir jos aplinkos bkl 978 3,59 7,6 40,3 52,1 3 70,3 71,7
60. Vaik aidimo aikteli pakankamum ir bkl 985 3,58 14,1 30,6 55,3 4 68,8 71,7
61. Kit seninijos darbuotoj (socialinio darbuotojo, komunalinio kio ininieriaus, emtvarkos skyriaus 926 3,58 68,8 71,6
9,3 39,4 51,3 3
specialisto ir pan.) darb
62. Rajone veikiani muziej, ekspozicij ir kt. bkl bei estetin vaizd 947 3,58 8,7 37,9 53,4 4 68,8 71,6
63. Esam vieojo transporto biliet sistem ir informacijos pateikim keleiviams 919 3,55 8,6 41,0 50,4 3 67,4 70,9
64. Mokyklose vykdomos popamokins ir uklasins veiklos vairov bei kokyb 946 3,55 8,9 40,9 50,2 3 67,4 70,9
65. Po atviru dangumi esani sporto aiktyn kokybs bkl ir vairov 935 3,54 12,0 33,6 54,4 4 66,7 70,8
66. Po atviru dangumi esani sporto aiktyn isidstym ir tankum (skaii) 937 3,53 12,3 33,3 54,4 4 65,6 70,7
67. Pato paslaug kokyb 934 3,53 17,3 25,2 57,5 4 65,6 70,6
68. Jonavos Rajono savivaldybs Tarybos veikl 938 3,53 10,7 38,7 50,6 3 65,6 70,6
69. iuo metu veikiani degalini isidstym, tankum ir jose teikiam paslaug kokyb 924 3,52 19,0 24,7 56,3 4 64,6 70,4
70. Rajone esani paveldo objekt bkl ir prieiros kokyb 937 3,51 8,9 43,4 47,7 3 64,1 70,1
71. Tarpmiestini marrut pakankamum ir j grafik patogum gyventojams 924 3,50 11,5 39,1 49,5 3 63,0 70,1
72. Jaunimo mokyklose ir suaugusi mokymo centre teikiam paslaug kokyb 931 3,50 5,6 49,8 44,6 3 63,0 70,1
73. Vaik umokyklins veiklos staig prieinamum ir pasiekiamum 940 3,50 9,8 42,3 47,9 3 63,0 69,9
74. Civilins bkls akt registravimo paslaugos 891 3,49 6,8 48,7 44,4 3 61,7 69,9
75. Statybviei, duobi ir kit pavojing viet aptvrim, saugumo utikrinim 987 3,49 10,3 40,7 48,9 3 61,7 69,7
76. Tvarkos ir varos palaikymo bkl viejame transporte 926 3,48 10,2 41,3 48,6 3 60,4 69,7
77. Buitini nuotek surinkimo ir vandenvalos bkl 981 3,48 13,9 33,4 52,7 4 60,4 69,6
78. Viej park, aiki, krantini ir pan. pakankamum bei bkl 932 3,48 14,9 32,9 52,1 4 60,4 69,5
79. Jonavos visuomens sveikatos biuro teikiamas paslaugas 962 3,47 7,3 47,5 45,2 3 59,4 69,4
80. Vidurini mokykl, gimnazij stadion ir sporto aiktyn kokyb bei prieinamum gyventojams 928 3,46 13,7 37,1 49,2 3 58,9 69,2
81. Lietuvos pato skyri isidstym ir pakankamum 937 3,45 19,6 26,5 53,9 4 57,3 69,1
82. Bankomat isidstym ir pakankamum 936 3,45 20,9 22,8 56,3 4 57,3 69,1
83. Savavalik iuklyn likvidavimo operatyvum 981 3,45 12,7 39,7 47,6 3 57,3 69,0

30
84. Papldimi, maudykl pakankamum 946 3,45 18,6 27,5 53,9 4 57,3 69,0
85. Masini (neprofesionali) varyb, sveikatingumo rengini ir veni danum bei vairov 932 3,45 11,9 41,4 46,7 3 57,3 69,0
86. Gatvi ir keli prieir kritinmis oro slygomis (apledjus, pustant) 1000 3,44 18,1 25,2 56,7 4 54,2 68,9
87. Centralizuoto patalp ildymo kokyb 940 3,44 10,0 44,3 45,7 3 54,2 68,9
88. Tai, kaip organizuojamas vaik ir jaunimo uimtumas Jonavos mieste ir rajone 938 3,44 11,8 41,0 47,1 3 54,2 68,8
89. Pagal gyvenamj vietov teikiam medicinin pagalb pirmins sveikatos prieiros centruose 977 3,44 54,2 68,8
18,5 30,0 51,5 4
(ambulatorijoje ir punktuose)
90. Informacijos apie lankytinas rajono vietas pakankamum ir galimybes j gauti 923 3,44 14,2 37,5 48,3 3 54,2 68,8
91. Organizuojam pasiekim (profesionalaus) sporto varyb danum ir vairov rajone 925 3,44 11,4 42,8 45,8 3 54,2 68,8
92. Esam papldimi, maudykl bkl 944 3,44 16,2 31,5 52,3 4 54,2 68,7
93. Vaik ir jaunimo organizacij aktyvum bei veikl Jonavos mieste ir rajone 938 3,43 8,3 48,9 42,8 3 51,0 68,7
94. Geriamo vandens i gyventoj ulini/grini kokyb 955 3,43 11,0 44,1 44,9 3 51,0 68,6
95. Profesinio mokymo kokyb 935 3,43 6,8 52,2 41,0 3 51,0 68,6
96. Nuosavybs registravimo paslaugos 899 3,43 9,8 47,4 42,8 3 51,0 68,6
97. Psij perj apvietimo bkl tamsiu paros metu 999 3,43 19,0 27,1 53,9 4 51,0 68,6
98. Dabartin Jonavos rajono greitosios medicinos pagalbos stoties darb 978 3,42 13,9 39,7 46,4 3 49,5 68,5
99. Esam seninijos ekologin bkl (oro, grunto, vandens telkini utertum, triukmingum) 974 3,41 13,6 39,3 47,1 3 48,4 68,3
100. Vaik/moksleivi saugumo utikrinim ugdymo staigose 938 3,41 10,7 44,9 44,5 3 48,4 68,2
101. Esam gatvi, aligatvi, keli dangos bkl (duobi sutvarkymas, asfaltavimas, remontas) 987 3,41 18,2 28,2 53,6 4 48,4 68,1
102. Vietos valdios bendravim su gyventojais 921 3,40 20,0 30,5 49,5 4 47,4 68,1
103. Sveikos gyvensenos vertybi ir proi diegim Jonavos rajone 964 3,39 11,8 45,1 43,0 3 46,9 67,9
104. Sporto sali atvirum ir prieinamum gyventojams, jaunimui 931 3,38 16,4 37,7 45,9 3 45,8 67,6
105. Verting gamtos objekt, esani rajone apsaugos ir prieiros kokyb 919 3,38 11,4 46,0 42,5 3 45,8 67,6
106. Eismo saugumo bkl 920 3,38 14,8 38,4 46,8 3 45,8 67,6
107. iemos sporto infrastruktros objekt, slidinjimo tras, iuoykl kiek, kokyb, prieinamum 924 3,37 17,3 34,7 47,9 3 44,5 67,5
108. Jonavos nakvyns nam darb 923 3,37 6,7 59,5 33,8 3 44,5 67,4
109. Vieojo transporto marrut pakankamum (tinkl) Jonavos mieste ir rajone 932 3,36 18,7 35,4 45,9 3 43,8 67,2
110. Informavimo apie vairius savivaldybs inicijuojamus projektus, programas, rengiamus sprendimus 915 3,34 42,2 66,9
16,8 38,0 45,1 3
pakankamum ir isamum
111. Laikrat ,,Jonavos garsas 912 3,34 15,6 40,5 44,0 3 42,2 66,8
112. Privai saugos tarnyb teikiamas paslaugas 909 3,34 10,3 51,3 38,4 3 42,2 66,8
113. Vietos bendruomeni aktyvum, j veiklos naudingum 929 3,34 15,4 42,5 42,1 3 42,2 66,7

31
114. Nevyriausybini organizacij, sporto klub, veikl, teikiamas sporto ir sveikatingumo paslaugas, 925 3,34 42,2 66,7
12,5 47,7 39,8 3
kokyb ir prieinamum
115. Vietinio keleivinio transporto tvarkarai/grafik tinkamum 927 3,33 18,8 36,7 44,6 3 40,6 66,6
116. Savo seninaii aktyvum ir veikl 930 3,32 20,5 36,2 43,2 3 39,6 66,5
117. Lauko reklamos (skelbimai, plakatai) turin ir estetik 929 3,32 18,6 37,2 44,1 3 39,6 66,4
118. Vieojo transporto kontrolieri darbo kokyb 901 3,32 12,2 50,1 37,7 3 39,6 66,3
119. Suaugusij neformalaus vietimo bkl rajone 925 3,31 11,6 52,2 36,2 3 38,3 66,3
120. Kaimo turizmo sodyb pakankamum ir bkl 926 3,31 18,0 37,3 44,7 3 38,3 66,1
121. Gyventoj skund, pretenzij, laik ir pasilym nagrinjim savivaldybei pavaldiose struktrose 908 3,30 14,1 46,8 39,1 3 37,2 66,1
122. Galimybes negaitant pasinaudoti notar staig teikiamomis paslaugomis 917 3,30 14,9 46,7 38,4 3 37,2 66,0
123. Televizijos kanal AVVA 912 3,29 18,4 38,6 43,0 3 36,2 65,9
124. Rajone veikiani nevyriausybini organizacij vaidmen dirbant su vaikais ir jaunimu 932 3,29 11,6 52,5 35,9 3 36,2 65,8
125. Valstybs garantuojamos pirmins teisins pagalbos paslaugas savivaldybje 906 3,28 11,8 53,5 34,7 3 34,6 65,7
126. Savivaldybs vieosios tvarkos skyriaus darb 911 3,28 15,8 45,4 38,7 3 34,6 65,7
127. Galimyb gyti profesij, neivykstant i rajono 941 3,28 17,0 43,3 39,7 3 34,6 65,7
128. Gatvi apvietimo tamsiu paros metu bkl 993 3,28 24,0 29,4 46,6 4 34,6 65,5
129. Galimybes laiku patekti pas bendrosios praktikos (eimos) gydytoj ir gauti kokybik pagalb 984 3,26 26,4 26,2 47,4 4 33,1 65,2
130. Gamtos apsaugos pareign ir institucij darb (gamtos niokojimo, brakonieriavimo ir pan. prevencijos 915 3,26 33,1 65,1
15,2 48,7 36,1 3
bkl)
131. Advokat pakankamum ir j teikiam paslaug kokyb 908 3,25 14,0 53,2 32,8 3 32,3 65,0
132. Vaik su negalia ugdymo bkl Jonavos rajone 917 3,23 12,5 55,4 32,1 3 31,0 64,7
133. Prevencins veiklos/prevencini program, skirt nepilnameiams, vairov bei efektyvum 933 3,23 16,2 48,6 35,3 3 31,0 64,6
134. Atlydio ir lietaus vandens surinkimo efektyvum, potvyni prevencijos bkl 983 3,23 21,6 35,6 42,8 3 31,0 64,6
135. Videostebsenos sistemos diegim prevencijos tikslais (filmavimo kamer montavimas vieose vietose) 923 3,23 22,8 35,1 42,1 3 31,0 64,5
136. Prokuratros darb, vadovavim baudiamj byl tyrimui 899 3,22 11,6 58,6 29,8 3 28,4 64,5
137. Leidim, skirt statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai idavimas 890 3,22 13,8 53,4 32,8 3 28,4 64,5
138. Dabartin socialins globos staig pakankamum rajone 946 3,22 13,2 55,1 31,7 3 28,4 64,5
139. Prekybos kioskus ir aptarnavimo kokyb juose 921 3,22 20,4 42,0 37,6 3 28,4 64,5
140. Labdaros organizacij pakankamum, j veiklos efektyvum, sprendiant socialiai remtin moni 958 3,22 28,4 64,4
15,0 51,6 33,4 3
problemas
141. Esam nevyriausybini organizacij paramos politik rajone 912 3,22 13,3 54,3 32,5 3 28,4 64,4
142. Rajone veikiani nevyriausybini organizacij aktyvum, indl rajono gerov 918 3,21 14,5 53,6 31,9 3 26,6 64,1
143. emtvarkos ir kadastrini matavim paslaugos 905 3,19 19,2 45,9 34,9 3 26,0 63,8

32
144. Teism darb: greit ir tinkam byl nagrinjim 901 3,17 15,3 55,4 29,3 3 25,3 63,4
145. Vaiko teisi apsaugos tarnybos darb, ginant vaik teises 915 3,17 19,2 49,0 31,8 3 25,3 63,4
146. Antstoli kontor teikiamas paslaugas 905 3,15 16,9 53,8 29,3 3 24,5 63,0
147. Pagyvenusiems ir senyvo amiaus asmenims teikiam paslaug kokyb 958 3,14 18,5 51,1 30,4 3 24,0 62,8
148. Civilins saugos paslaug bkl (informavimas apie pavojus, prevencija) 912 3,13 19,8 49,7 30,5 3 23,4 62,6
149. Socialins rizikos eimoms teikiam paslaug kokyb 949 3,12 20,8 49,5 29,7 3 22,7 62,4
150. Bendr kriminogenin bkl seninijoje 920 3,12 22,7 42,1 35,2 3 22,7 62,4
151. Televizijos kanal TV 7 902 3,11 19,4 49,1 31,5 3 21,6 62,3
152. Bendros paskirties sporto sali pakankamum ir bkl 926 3,11 21,0 47,8 31,2 3 21,6 62,2
153. Jonavos ligoninje teikiam paslaug kokyb 977 3,10 22,8 44,0 33,2 3 20,8 61,9
154. Negaliems, neveiksniems asmenims teikiam paslaug kokyb 958 3,09 19,8 53,1 27,0 3 20,3 61,7
155. Piliei fizin saugum gatvse 929 3,08 25,7 39,1 35,2 3 19,5 61,6
156. Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir pltra 890 3,08 18,0 56,1 26,0 3 19,5 61,5
157. Vieos paskirties ir masinio lankomumo viet pritaikym negaliesiems 957 3,07 22,6 46,8 30,6 3 18,2 61,5
158. Mokyklose vykdom patyi prevencijos program veiksmingum 948 3,07 23,3 46,2 30,5 3 18,2 61,5
159. Perkvalifikavimo ir suaugusij vietimo bkl seninijoje/rajone (galimyb gyti nauj profesij, 930 3,07 18,2 61,4
22,0 48,6 29,4 3
lankyti vairius kursus)
160. Mokymai ir konsultacijos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams 892 3,05 19,4 55,7 24,9 3 16,9 61,1
161. Vasaros poilsiaviei, lauaviei ir pan. rengim bei prieir 929 3,05 26,7 39,7 33,6 3 16,9 61,0
162. Vieojo transporto teikiam paslaug pritaikym negaliesiems 912 3,04 24,3 47,7 28,0 3 15,4 60,8
163. Gyvn ekskrement iukliadi pakankamum ir bkl 979 3,04 29,6 34,2 36,2 3 15,4 60,8
164. Policijos darbo veiksmingum sutramdant eismo chuliganus 920 3,04 29,0 37,6 33,4 3 15,4 60,7
165. Socialinio bsto politik ir problemos sprendim Jonavos rajone 948 3,04 20,1 55,5 24,4 3 15,4 60,7
166. Vykdom vietos valdios ir verslo bendradarbiavimo politik, jos skaidrum bei poveik vis gerovei 915 3,03 22,0 51,0 27,0 3 13,8 60,7
167. Gyvn vediojimo aikteli pakankamum ir bkl 985 3,03 27,8 38,1 34,1 3 13,8 60,7
168. Po stogu esani vairi sporto objekt, sali basein, kokyb, vairov 927 3,02 26,3 43,7 30,0 3 12,8 60,4
169. Automobili parkavimo problem sprendim 983 3,02 29,6 36,3 34,1 3 12,8 60,4
170. Asmen turto saugum seninijoje 915 3,01 28,0 40,4 31,6 3 12,0 60,2
171. Ekstremalaus sporto aikteli kiek, bkl, prieinamum 922 3,00 22,9 53,1 24,0 3 11,5 60,0
172. Viej tualet apdailos ir sanitarijos bkl 967 2,98 25,3 46,5 28,1 3 10,9 59,7
173. Daugiabui vidini kiem ir vaiavim kiemus bkl 969 2,97 32,1 36,3 31,6 3 10,2 59,4
174. Policijos darbo ir teikiam paslaug kokyb (patruliavimas, reagavimas ikvietimus, profesionalumas) 930 2,97 34,4 32,3 33,3 3 10,2 59,4

33
175. Nusikalsti linkusi nepilnamei ugdymo ir resocializacijos bkl 933 2,96 24,1 52,4 23,5 3 9,4 59,3
176. Atokesni keli ir privaiavim dangos bkls prieir kritinmis oro slygomis 990 2,94 31,8 37,8 30,4 3 8,9 58,8
177. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui politik rajone 920 2,93 26,1 52,7 21,2 3 8,3 58,7
178. Tai, kaip rajone teikiama pagalba asmenims, grusiems i kalinimo staig 936 2,91 22,2 60,4 17,4 3 7,8 58,2
179. Vykdom nepilnamei nusikalstamumo prevencijos bkl 915 2,88 29,2 49,1 21,7 3 7,0 57,6
180. Policijos staig (padalini, nuovad) skaii ir isidstym rajono teritorijoje 927 2,88 37,3 32,4 30,3 3 7,0 57,6
181. Nusikalstam (arba nusikalsti linkusi) grupuoi sutramdymo bkl 911 2,87 29,4 48,4 22,2 3 6,3 57,5
182. Seninijoje veikianio verslo indl sprendiant bedarbysts problem 953 2,86 28,3 51,4 20,3 3 5,7 57,3
183. Tai, kaip rajone teikiama pagalba, asmenims turintiems priklausomyb alkoholiui, narkotikams 954 2,83 28,7 53,5 17,8 3 5,2 56,6
184. Darbo biros Jonavos teritorinio skyriaus veikl, sprendiant bedarbysts problem 964 2,79 34,5 43,8 21,7 3 4,7 55,9
185. Savo seninijos tinklalap (jei tokio visai nra, ymkite emiausi bal) 872 2,78 36,9 30,5 32,6 1 4,2 55,5
186. Viej tualet isidstym ir pakankamum 984 2,76 39,6 37,1 23,3 3 3,6 55,1
187. Specializuot sporto objekt (baseino, teniso kort ir pan.) pakankamum rajone 925 2,75 38,1 40,5 21,4 3 2,9 54,9
188. Sporto ak ant vandens infrastruktros objekt kiek, kokyb ir galimybs tuo naudotis 916 2,75 36,6 43,0 20,4 3 2,9 54,9
189. Valkataujani un ir kai problemos sprendim 994 2,70 41,6 33,1 25,3 3 2,1 54,0
190. Diskotek ir sporto klub pakankamum ir patrauklum 919 2,62 42,2 38,5 19,3 3 1,6 52,5
191. Kemping ir moteli pakankamum 918 2,57 44,8 37,4 17,9 3 1,0 51,4
192. Galimybes laiku patekti pas gydytojus specialistus (kardiolog, chirurg, okulist ir pan.), gauti 980 2,54 0,5 50,8
51,6 27,3 21,0 2
kokybik pagalb

Pirmini rodikli reitingo pabaiga

34
2.2.1. Komunalini paslaug ir teritorij bkls vertinimas

2.2.1.1. lentelje ir 2.2.1.1. paveiksle pateiktas Teritorij bkls ir komunalini paslaug


rodikli vertinimas. Lentel ikalbinga tuo poiriu, kad i 37 vertinam io tematinio bloko
indikatori tik keli nesusij su savivaldos komunaliniu kiu ir nra jai pavalds. Tarkime, tai
elektros tiekimo paslaugos ir gedim tvarkymas ir pan. Visos kitos paslaugos yra savivaldybs
administracijos tarnyb arba jos kontroliuojam kio subjekt bei moni inioje.
Nra pagrindo teikti, kad aptariama paslaug sritis vertinama prastai. Vidutinis 37-i paslaug
palankaus vertinimo procentas siekia 55,5 proc. ir svyruoja nuo 23,3 iki 87,8 proc. 37-i paslaug
procentiniai rangai svyruoja nuo 2-ro iki 100-tojo procentinio rango ir suformuoja vidutin
procentrang, lyg 60.

Tokie io sektoriaus paslaug reitingo apibendrinti rodikliai rodo, kad yra ir labai gerai vertinam,
ir labai prastai vertinam paslaug, nors visumoje jonaviei atsakymuose dominuoja palankus
ir/arba vidutinis paslaug vertinimas. Ypating pasiekim Jonavos rajonas turi utikrinant var ir
tvark, vietovi estetin vaizd, miesto aliojo rbo (medi, krmyn) prieiros bkl. savit
pasiekim jau detaliau patarme, pristatydami skaitytojui bendrj paslaug reiting.

Keistas sudaryto reitingo radinys yra slyginai prastokas tokios paslaugos kaip Automobili
parkavimo problemos sprendimas. i paslauga tarp 192 vertint paslaug uima gantinai em
13-t procentin rang ((PR=12,813). Jonavos mieste tikrai yra kur statyti automobilius, nra
parkavimo apmokestinimo, kas yra bdinga ne vienam alies miestui ir smarkiai erzina tiek vietos
gyventojus, tiek sveius. Problema Jonavoje, matyt, kyla dl to, kad gyventojams stinga vietos
statyti eimos automobilius daugiabui nam prieigose ir vidiniuose kiemuose.

Paioje teritorij bkls ir komunalini paslaug reitingo apaioje atsiduria tokios paslaugos kaip
vieieji tualetai, valkataujani un ir kai problemos sprendimas, atokesni keli ir
privaiavim dangos bkls prieira kritinmis oro slygomis, daugiabui vidini kiem ir
vaiavim kiemus bkl. Mintos ar panaios paslaugos reitingo apaioje atsiduria ir kitose
analogika apklausos metodika tirtose alies savivaldybse.

35
2.2.1.1. lentel
Teritorij bkls ir komunalini paslaug vertinimas. Reitingas prasideda palankiausiai vertinta paslauga
Gyventoj vertinimas
%

Neutralus
M

Nepalank

Palankus
R/Nr. Teritorij bkl ir komunalins paslaugos N Mo PR% PPI*
(vidurkis)

us
1 Bendr Jonavos miesto estetin vaizd 995 4,31 2,3 9,8 87,8 5 100 86,2
2 Glyn, alij vej prieiros bkl 996 4,11 5 15,3 79,7 4 97,9 82,2
3 varos, tvarkos palaikymo bkl Jonavos mieste 993 4,09 2,9 14,8 82,3 4 97,4 81,7
4 Jonavos autobus stoties ir jos aplinkos bkl 981 4,08 3,8 17,2 79 4 96,9 81,6
5 Bendr estetin vaizd Js seninijos teritorijoje 991 4,07 6,4 13,8 79,8 4 96,4 81,4
6 varos, tvarkos palaikymo bkl seninijoje 980 3,97 5,1 19,6 75,3 4 93,8 79,4
7 Keli ir gatvi enklinimo bkl 1004 3,95 6,1 18,7 75,2 4 93,2 79
Miesto aliojo rbo (medi, krmyn) pltros ir
8
prieiros bkl
991 3,94 5,5 21 73,5 4 92,7 78,8
varos ir tvarkos palaikymo bkl gatvje, kurioje
9
gyvenate
994 3,92 7,9 17,4 74,6 4 92,2 78,5
Kapini idstym ir pakankamum Jonavos mieste
10
bei rajone
980 3,89 3 28,2 68,9 4 91,7 77,8
11 Miesto ir seninij papuoim veni metu 997 3,86 9,3 20,1 70,6 4 91,1 77,2
Galiojani iukli ir buitini atliek surinkimo
12
bkl ir tvark
999 3,84 9,1 20,5 70,4 4 89,8 76,8
Dabartin centralizuotai teikiamo geriamojo
13
vandens kokyb
986 3,83 9,1 21,3 69,6 4 89,1 76,5
Elektros tiekimo paslaugas, gedim sutvarkymo
14
operatyvum
985 3,71 10,4 27,1 62,5 4 79,4 74,2
15 vairi tarnyb darb tvarkant ir priirint kapines 984 3,67 6,4 36,3 57,3 4 76 73,5
Autobus ir geleinkelio stoteli bei j aplinkos
16
bkl (atsakykite, jei yra Js seninijoje)
899 3,62 8,9 34,3 56,8 4 74 72,5
17 Jonavos geleinkelio stoties ir jos aplinkos bkl 978 3,59 7,6 40,3 52,1 3 70,3 71,7
18 Vaik aidimo aikteli pakankamum ir bkl 985 3,58 14,1 30,6 55,3 4 68,8 71,7
Statybviei, duobi ir kit pavojing viet
19
aptvrim, saugumo utikrinim
987 3,49 10,3 40,7 48,9 3 61,7 69,7
20 Buitini nuotek surinkimo ir vandenvalos bkl 981 3,48 13,9 33,4 52,7 4 60,4 69,6
21 Savavalik iuklyn likvidavimo operatyvum 981 3,45 12,7 39,7 47,6 3 57,3 69
Gatvi ir keli prieir kritinmis oro slygomis
22
(apledjus, pustant)
1000 3,44 18,1 25,2 56,7 4 54,2 68,9
23 Centralizuoto patalp ildymo kokyb 940 3,44 10 44,3 45,7 3 54,2 68,9
24 Psij perj apvietimo bkl tamsiu paros metu 999 3,43 19 27,1 53,9 4 51 68,6
Geriamo vandens i gyventoj ulini/grini
25
kokyb
955 3,43 11 44,1 44,9 3 51 68,6
Esam gatvi, aligatvi, keli dangos bkl
26
(duobi sutvarkymas, asfaltavimas, remontas)
987 3,41 18,2 28,2 53,6 4 48,4 68,1
Esam seninijos ekologin bkl (oro, grunto,
27
vandens telkini utertum, triukmingum)
974 3,41 13,6 39,3 47,1 3 48,4 68,3
28 Gatvi apvietimo tamsiu paros metu bkl 993 3,28 24 29,4 46,6 4 34,6 65,5
Atlydio ir lietaus vandens surinkimo efektyvum,
29
potvyni prevencijos bkl
983 3,23 21,6 35,6 42,8 3 31 64,6
Gyvn ekskrement iukliadi pakankamum ir
30
bkl
979 3,04 29,6 34,2 36,2 3 15,4 60,8
31 Gyvn vediojimo aikteli pakankamum ir bkl 985 3,03 27,8 38,1 34,1 3 13,8 60,7
32 Automobili parkavimo problem sprendim 983 3,02 29,6 36,3 34,1 3 12,8 60,4
33 Viej tualet apdailos ir sanitarijos bkl 967 2,98 25,3 46,5 28,1 3 10,9 59,7
Daugiabui vidini kiem ir vaiavim kiemus
34
bkl
969 2,97 32,1 36,3 31,6 3 10,2 59,4
Atokesni keli ir privaiavim dangos bkls
35
prieir kritinmis oro slygomis
990 2,94 31,8 37,8 30,4 3 8,9 58,8

36
36 Viej tualet isidstym ir pakankamum 984 2,76 39,6 37,1 23,3 3 3,6 55,1
37 Valkataujani un ir kai problemos sprendim 994 2,7 41,6 33,1 25,3 3 2,1 54

2.2.1.1. pav. Komunalini paslaug ir teritorij bkls vertinimas

37
Masinje apklausoje paprastai niekada nebus taip, kad koki nors paslaug respondentai vertins
absoliuiai (100 proc.) teigiamai arba tik neigiamai. Paprastai gaunamas empirinis skirstinys, kur
vienok ar kitok procentin dan gauna kiekviena i penki galim paslaug vertinani atsakymo
kategorij. Ikyla problema, kaip tok rezultat (skirstin) interpretuoti. inoma, interpretacijai
duoda paskat tas faktas, kaip, auktai ar emai, konkretus rodiklis atsiranda bendrame paslaug
reitinge. Kita vertus, labai domus yra atitinkamo rodiklio veri palyginimas su analogikais
apklaus, atlikt kitose alies savivaldybse rezultatais. Ikalbingesn atitinkamo sektoriaus bkls
vertinim Jonavos rajone galime igauti lygindami analogikus rodiklius Kauno mieste ir Kauno
rajone (r. 2.2.1.2 2.2.1.5 pav.).

Bema identika gyventoj apklausa 2013 ir 2014 m. buvo atlikta Kauno mieste. Analogikos
gyventoj apklausos Kauno rajone ir Jonavos rajone 2016 m. vyko bema vienu ir tuo paiu metu
(Kauno rajone apklausa vyko keliais mnesiais anksiau). Matosi labai ryks paslaug vertinimo
skirtumai didmiesio ir rajon savivaldybse. Pasirodo, jog iedinje Kauno raj. savivaldybje kaip
ir kaimyninje Jonavos raj. savivaldybje neretai tos paios paslaugos gyventojams yra teikiamos
ymiai geriau ir sklandiau nei didmiesio savivaldybje.

2.2.1.2 pav. Rodiklio Galiojanti iukli ir buitini atliek surinkimo tvarka vertinimas (NKauno raj.1900; NKauno
m.1800; NJonavos raj.1035)

38
2.2.1.3 pav. Rodiklio Centralizuoto patalp ildymo kokyb vertinimas (NKauno raj.1900; NKauno m.1800; NJonavos
raj.1035)

39
2.2.1.4 pav. Rodiklio vairi tarnyb darbas tvarkant ir priirint kapines vertinimas (NKauno raj.1900; NKauno
m.1800; NJonavos raj.1035)

2.2.1.5 pav. Rodiklio Gatvi ir keli priira kritinmis oro slygomis (apledjus, pustant) vertinimas (NKauno
raj.1900; NKauno m.1800; NJonavos raj.1035)

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.1.2 lentel).
Siekiant isaugoti autentikum, atsakymai patiekiami neredaguoti.

40
2.2.1.2 lentel
Komunalini paslaug ir teritorij bkls vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N
pasisakym
Teritorij bkl 1. Pagrindin gatv uteria kariuomens automobiliais. reikia, kad kariuomen prisidt prie Ruklos varos.
2. Labai retai greideriuojamas kelias Bategaloje, Kulvos sen.
3. Automobili parkavimas daugiabui nam problem sprendimas
4. Jukoni kaime nra vaik aidimo aikteli, netvarkoma lauko krepinio aiktel. Yra apleist pastat kuri estetin ivaizda
kaimui garbs nedaro.
5. Atremontuoti psij tak nuo Darbinink 7 iki Jaunysts gatvs. (Upnink sen.)
6. Labai blogas psij takas nuo Darinink 7 g. iki Jaunysts g. (Upnink sen.)
7. Po sen vaik aidimo supyni iveimo vaikams nra kur aisti. nra kiemuose iukli di prie suoliuk ir smlio di.
8. Nepatogs iukli konteineriai, siauros iedins sankryos, per daug vienos krypties eismo gatvi, be reikalo pristatyta

9.
viesofor
Naujos vaik aidim aiktels nepritaikytos ms alies klimatinms slygoms. Naujai rengtose Jonavos kapinse reikia
68
rengti automobili stovjimo aiktel, pakeisti kapini tvor, rengti mieste daugiau viej tualet
10. Btinai reikia tvarkyti kelius kiemuose
11. Seninas Ruklos galt daugiau dmesio visom gatvm o ne tik prie seninijos ir link Arno baro gatves, vaik aidimo
aiktelje gal viskas bt ir gerai bet tikrai netinkama danga vaikams (kaip vyras), ir smlio dje (jeigu tai bt galima
pavadinti) juk tai ne smlio d o tiesiog vyro d
12. Reikia kad Ruklai duot daugiau finansavimo gatvm, nes ia yra kariuomen. Ji lauo ms gatves ir kelius su savo technika.
Rajono valdia tai neatsivelgia
13. Tik kai kurie keliai labai geri. Trksta seninijai pinig keliams. Juos labai priiri valo seninija. Daugiausia pinig skiria
Jonavai
14. Galtumt renovuot visus namus bei priirti vis gatvi bkl.
15. Keliams tiesti reikt daugiau finans seninijai nes visi karikiai naudoja
16. Upnink seninijoje apviestas kalnas vaiuojant gyvenviet, kuriuo pstieji vaikto retai. O gyvenvietje gana anksti
ugesinama viesa vakarais ir dega kas antra lempa
17. Reikt psij tak aliojoje vejoje tarp Neries pagr. mokyklos ir senamiesio gimnazijos. Iminti takai darko vietovs vaizd
18. Gyvenu prie Neries ups. Vis vasar buvo neienaujama teritorija prie jos. Tik rudeniop pradjo tvarkyti pakrant ir teritorijas
prie daugiaauki nam, ypa prie dviej devynauki.
19. Gyvenvietje yra gatvi kur apvietimas tamsiu paros metu vyksta tik su judesio davikliu, o tai yra l. trumpas laikas ir baisiai
nejauku (Dumsi sen.)
20. Didel problema, kad nra Prauliuose vaik aidim aiktels. Mai vaikai neturi uimtumo, reikia vaiuoti Jonav.
21. il kaime nra vaik aidim aiktels, o esanios pavojingos sveikatai ir saugumui
22. Rasos gatv labai duobta, reikia 200 m iasfaltuoti iki Ber gatvs, toliau nebtina. ia gatvs atkarpa naudojasi vienuolika
eim . Praome traukti 2017 m darb sra.
23. Rasos gatv labai duobta, btina iasfaltuoti gatvs atkarp iki Ber gatvs(Uusali sen..)
24. Nortume kad bt iasfaltuotas Pagojo g. pabaiga
25. Pageidautina kad bt iasfaltuoti Uusali kaime esantys virkeliai (pvz pgojo gatvs gale)
26. iasfaltuoti Rasos gt.pradia apie 220 m. (Uusali sen..)
27. Asfaltuoti Rasos g. nuo pagrindinio kelio apie 200 m.
28. Labai pageidaujame kad bt iasfaltuojama Rasos g uusali kaime.Labai duobtas kelias.
29. Pageidaujame kad bt iasfaltuotas kelias rasos gatvelje iki ber gatvs, nes ber g jau iasfaltuotas ir liks tas tarpas labai
duobtas.gyvena devynios eimos plius du invalidai.
30. Nortume kad bt iasfaltuota Uusali kaime rasos g, nes ja Ber ir Bijn gatvs gyventojai
41
31. Praome asfaltuoti keli alia vaik aidim aiktels (vyrkelis ) praome geriau parpinti keli gatvi apvietim, kai kurie
viestuvai tai vieia tai ne
32. Nortsi, kad tamsiu paros metu ms gatvje degt ne viena el lemput o visos
33. Spartinti kiem vaiavim ir pai kiem asfaltavim ir praplatinim
34. Draugystes sodu keliu tvarkymas.Netgi kai kurie kaimai turi gerus kelius,o miesto ribose esantys sodai su baisios bukles keliais.
35. bukit geri atkreipkite demesi i A.Kulviecio g 15 17 13 13a kiema. nejau negalima rasti budo palengvinti privaziavima ypac
prie 13a ir 17 namu.
36. Labai daug pasimato kai tampi mama ir ieini pasivaikioti stumdama veiml. Toli grau ne visi aligatviai gali bti taip
vadinami. Kadangi gyvenu Rimkuose, pirmiausia kalbu apie juos. Didelis suoliuk trkumas, kur galima bt prissti, tiek
mamoms, tiek kitiems monms. Problema ne tik valkataujantys gyvnai, bet ir tokio tipo mons. Jie uima laisvuosius
suoliukus ir ten net ""apsigyvena"", valgo miega ir teria. Po j ant suoliuko sstis tikrai lyktu... Vaik aidim aiktels
rengiamos paslaptingu pasirinkimu. Kodl negali kiekvienas kiemas turti bent minimaliai sutvarkyt kiem su bent pora
spyni. Samuleviiaus progimnazijos kiemas kie
37. noretusi kad butu pakeistas Kosmonautu gtv pavadinimas.Dabar visai negraziai skamba. Geda kam pasakyti.
38. Tragika padtis su vieuoju transportu.Numus vien privat veja 6 nr. autobuso gali laukti iki 40 min.Danai autobusai
vluoja arba pravaiuoja visas 5 min.ankaiau.Autobusai kai kurie tokie baisus,kad net nemalonu su jais vaiuoti.Kai kurie
vairuotojai tokie grubus,kad net baisu klausyti kaip jie rkia ant senyvo amiaus moni.Jonavos autobus parkas tiesiog
tragedija
39. Taip visk aptarm, bet labai apstrakiai, noriau parayti konkreiai. Gaiin virkelis. Turbt tokio net neinote nes
netenka ten vaiuoti, o patikkite ten daug vaiuoja, galtumte pastatyti aparatus skaiiuojanius main sraut ir
isitikintumte. Bet esu tikra, kad nieko nedarysite, nes js nuomone ten gyvena vieni pencininkai ir girtuoklia. Main
nespjam remontuoti, turbt tam tik ir dirbam, nes vis kit usiauginam. Raau tik tam, kad labai pikta, jog yra taip o ne kitaip.
40. Sunku vertinti teritorijos bkl: iuo metu tvarkomos pagrindins gatvs, kelio bkl juos sutvarkius bus gera, taiau siaurinama
Vasario 16-osios gatv kelia nerimo (iem apledjanti gatv gali bti pavojinga slysti, nebus erdvs mainoms slysti, tik
atitvarus arba kit transporto priemon). Taip pat sunku vertinti elektros ir ildymo sistemas, mat iuo metu ms gyvenamas
namas yra renovuojamas, renovacijos darbai daugiau nei pus met sustabdyti, bet j metu gana danai dingdavo elektra,
utrukdavo kol elektra grdavo. Laukiam, kada, kaip adta, bus pratsti renovacijos darbai. Geleinkelio stotis toli nuo miesto,
vieasis transportas nesuderinta
41. Vaik aidim aikteli bkl vertinau ""labai blogai"", kadangi nepaisant labai diuginani pokyi dl nauj aidim
aikteli, dar yra itin daug seno tipo aikteli, taip pat nra papildomas smlis smlio dse, senas smlis taip pat neudengtas,
nuvaikiotas valkataujani gyvn.
42. Stotels bkl netenkina gyventoj. Stotelje renkasi jaunimas, jie nesaugo stotels aplinkos. Bendruomens nariai ireik
iniciatyv sutvarkyti (perdayti, plytelmis vid ikloti ir kt), taiau Keli tarnyba neleido.
43. Apleist teritorij neprieira, niekas netvarko, jokiu sankcij nesiimama, labai bloga padtis. Apvietimo laikas tamsios paros
metu yra labai trumpas. Reikia jungti kada pradeda temti ir iki 00.00 val. ryte sijungti viesa nuo 5 ryto.
44. daugiau demesio skirti mazesniem kaimam padaryti juose normalu apsvietima per pagrindines gatves kur vaika eina kiekviena
diena i stotele.kol neatsitiko kokia nelaime
45. Ms vaikai autobus stotel ir i jos ryte ir vakare eina visikoje tamsoje per pagrindin gatv, nes nra apvietimo. Ne kart
kreipms dl to senin, bet atsakymas vienas- per brangu. Gyvename Milagainiuose.
46. Kita problema, kuri ne kart teikme seninui - daugiabuiai gyvenviets pradioje neturi JOKIOS automobili stovjimo
aiktels.
47. Diugina ms miesto tvarka, atsinaujinanti aplinka, vara ir prieira, bet vis dl to yra kelios vietos, kurios pamirtos visikai.
Ne danai lankausi autobus stoties ir turgaus rajone, taiau kaskart kai tenka ten usukt stebiuosi kodl niekas nedaroma dl
prie stoties kasdien daugjani rom, juk autobusu Jonav atvaiuoja daugybe moni i kit miest, rom tautybs asmenys
tikrai nepuoia ms miesto, mane asmenikai jie net iurpina. inau, kad Jonavoje yra rengta nauj vaik aidim aikteli,
taiau yra daug kiem kuriuose supyns likusios dar nuo sovietini laik (pvz. kieme, kuriame a uaugau(Laktingal

42
mikrorajone) vis
48. Neturime Bartonyse pagrindinio kelio apvietimo.Neturime transporto kursuojanio
49. Sveiki. Manau daugelis jonaviei ir miesto svei susiduria su ia problema: vaiuojant Sod gatve, norint sukti Kauno
gatv, visikai nesimato atvaiuojani main. Labai sunku ivaiuoti i SoDros puses. Laiko klausimas kada ten vyks avarija,
kadangi vairuotojai nordami kak pamatyti, keli turi ivaiuoti puse mainos. Manau i problema bt ispresta, toje
sankryoje pastaius veidrod, jis nors kakiek padt.
50. Sunkus ivaiavimas i Kauno gatvs piko metu
51. Kelininkai pamirta kada artja pirmieji iemos poymiai. Nortsi geresnio gatvi apvietimo tamsiu paros metu.
52. Tvarkoma tik pagrindin gatv ir teritorija prie seninijos. Keliai nam kiemus netvarkomi, nors bt duobs laikinai
upilamos asfalto atliekomis.
53. Blogai tvarkomi nepagrindiniai keliai, pvz. Erdvs g., duobs neilyginamos jau metai laiko, vis adama, kad bus sutvarkyta, bet
paadai nevykdomi.
54. Ruklos miestelis turt bti apviestas visu tamsiu paros metu. Daniau pjaunam ol miestelio teritorijoje, o ne tik palei
seninij. Baigti kloti trinkelmis aligatv prieais darel. Imtis priemoni, kad miestelio centre, privaioje valdoje nebt
griuvsi, olyn. Laiptini valymas atmestinas.
55. aunu,kad Jonava grainasi.Tik ar gerai,kada veidas po makijao,o pasturgalis apdergtas? Patariu atkreipt dmes atokesnius
miesto kampelius.Vienas toki-Mokyklos ir Geleinkelio gatvs.Nakt apvietimo nra.Ypa tarpe i gatvi ties Mokyklos 10
namu ir vaik nam.O ir aplamai aplink.Nepaisant to yra labai lengva isisukti koj tamsoje einant per aligatv,kuris mena jau
ne vien deintmet.O ia ir vaikai mokykl eina ir darbuotojai i bald kombinato.Ai bent u nesenai iasfaltuota
gatv.Tiksims pokyi ir iame kampelyje.Su pagarb.
56. Laktingal mikrorajone einant nuo ""Iki cento"" parduotuvs link 12 namo yra tamsi ir nesaugi gatvs atkarpa. Yra apvietimo
stulpai, bet jie pastatyti darelio teritorijoje. Jei jie viest - problema bt isprsta. Ne kart buvo kreiptasi, bet valdininkai
aikina, kad elektros stulpas priklauso dareliui ir kad ios problemos tokiu bdu negalima isprsti. Sil paiam namui
sirengti apvietim. Jau 12 namo gyventojai patys pasirpino viso savo kiemo apvietimu. Ar gyventojai turi rpintis ir onins
gatvs apvietimu? Manau Jonavoje leidiami pinigai ne visai tikslingai. Kam buvo reikalingi ""kalneliai"" Kauno gatvje, kai
yra patenkinamos ar pra
57. Nors gyvenu Jonavoje, dirbu Panoteri mokykloje,todl tenka kasdien vainti nuosavu automobiliu. Atjus altajam sezonui
kelias Markutikiai -Panoteriai yra tragikos bkls. Kelias nebarstomas visikai. Vainjame ekstremaliomis slygomis. reikia
nepamirti,kad tuo paiu keliu vaiuoja ir mokyklinis autobusas. Kas atsakingas u io kelio prieir?
58. kai kuriuos klausimus sunku atsakyti, nes mano gyvenamojoje teritorijoje esama situacija kitokia, nei visoje seninijoje. iuo
metu chemik gatvs gyventojams sunku teisingai vertinti tvarkom gatv ir aligatvius, nes darbai sustojo. Vaiuojant ia
gatve lauome automobilius, nes esamos prakastos vietos labai greitai tampa labai duobtomis, kurias pravaiuoti tampa vis
sunkiau.
59. trksta vaik aidim aikteli. Rimkuose yra net dvi naujovikos aiktels, o aliojoj gatvj nra net elementarios aiktels.
60. Trksta vaik aidim aiktels bei krepinio aiktels atnaujinimo (Laktingal mikrorajone).
61. Prieais naujj "Maksim" pastatai ir aptverta teritorija darko vaizd. Tegul Vizbaras, ar kieno ten, susitvarko arba parduoda.
Negi negalima baudos udt u aplaidum.
62. Visikai nepriirima krantin kitame ups krante, sod bendrijoje "Draugyst". Netvarkomi keliai sod bendrijoje "Draugyst".
Nra gatvi apvietimo, suoliuk, kurie btini senyvo amiaus sodininkams, kurie daniausiai vaikto psiomis.
63. Visos vaik aidim aiktels turt bti aptvertos nors 0,90cm. - 1m. aukio tvorele (palaid un prevencijai ir vaik
saugumo utikrinimui).
64. Ior gyvenvietj rengti autobus stotelj pastog nuo lietaus ir vj (Uusali kryptimi)
65. Silyiau atkreipti dmes vietas, kuriose tikrai galima praplatinti prie gyvenamj nam automobilio stovjimo aikteles. Esu
atkreipusi dmes tai, jog yra viet, kuriose alumos labai didelis plotas, o aiktel maa.
66. Labai apmaudu, kad Jonavos geleinkelio stoties bkl ideali, taiau aplink j neirima. Stoties gatvs gale yra didelis
baseinas, kuris yra apleistas, alia jo galima rasti ulini be dangi, taip pat teka upelis, kuris virts iuklyn. Anksiau

43
teritorija buvo priirima, taiau metams bgant visi apie j pamiro.
67. Ior gyvvenvietje reikt rengti greiio ribojimo kalnelius. Labai daug greiio paeidim, nesaugu. Bendruomens jaunimui
rengti vie krepinio - tinklinio aiktel. Bendruomenei iskirti viet ir rengti suoliukus bendriems renginiams (aiktel)
68. trksta dvirai tako, pagrindinse gatvse ir pavojinguose poskiuose nra greiio mainani kalneli
Centralizuotai teikiam 1. prastai veikia drenaas. Esant polydiui, lietui Bukoni kaimo gyventoj sksta ne tik kiemai bet ir rsiai
2. Nuo 2016 m. gegus mn pablogjo vandens kokyb veicarijos k. geriamas vanduo turi daug geleies. Maisto gamybai
komunalini paslaug vanden tenka pirkti, nors vienintelis veicarijos kaimas i viso Jonavos rajono kaim moka u vanden kaip Jonavos miesto
kokyb gyventojai. UAB "Jonavos vandenys" nesiima joki veiksm pagerinti vandens kokyb. Tik ada, kad bus pakeisti filtrai, taiau
nepaaikina kada tai bus padaryta.
3. Dumsi sen. veicarijos km. labai bloga geriamo vandens kokyb ir deimtmet tai niekas nereaguoja, nesvarbu kiek buvo
kreiptasi.
4. Geriamasis vanduo i vandentiekio miesto teritorijoje danai bga rudas, netinkamas vartoti. 12
5. Gyvename Kauno g. iem ildoma per smarkiai, namuose sausa ir karta (~30), vandens i krano gerti negalim, visada yra
toki juod smilteli, naudojame vandeniui virtuv filtrus, super danai tenka keisti. Taip pat vanduo labai kalktas. Palyginus
su vandeniu kitose miesto rajonuose (pvz. Laktingalose) tikrai kokyb skiriasi. iem neretai bga rusvas arba nepakankamai
kartas vanduo. P.S. Esame susitvark vamzdyn pas save.
6. Apgailtina padtis melioracijos sodybos uliejamos vandeni gyventojai patiria daug nuostoli, savivaldyb ir valstyb turi
rpintis savo turtu.
7. Blogai,kai ilumos tinklai pajungia ildyma 45 but name kai to tik nori 2-3 butai,o kiti to nenori.
8. veicarijos kaime atsirado itin opi problema - geriamojo vandens kokyb taip suprastjo, kad nemanoma nei gerti, net ir
praustis kartais sunku, kadangi vanduo atsiduoda dumblu, teka su iuklmis.
9. geriamo vandens tinkl pletra seniunijoje. Pageidautina, kad bt pleiamas aprpinimas gyvenviei geriamuoju vandeniu ir
nuotek surinkimo sistema. Labai blogai vykdomas ienavimas pakeli seniunijose.
10. Chemik 122 namui centralizuotai tiekiamo geriamo vandens kokyb prasta, labai kalktas vanduo.
11. veicarijos seninijoje labai blogas vanduo, kur tiekia AB"" Jonavos vandenys"" Daryti asmeniki ( keli gyventoj i atskir
iaup)tyrimai parodo netgi apie 0,9 mg/l ar net1,00 mg/l nitrit kiek, kai leistina norma 0,5. o kur dar geleies perteklius, kuris
gadina vis buitin technik, vandens ildytuvus ir t.t. Tai tiesiog avarin bkl, yra vaik darelis. Mes tiesiog nuodijami. Ir
niekas nieko nedaro...
12. Dumsiu sen sveicarijos km siaubingas vanduo is krano smyrda bega rudas baisu
1. Sunku prisiaukti Jonavos paslaugas ypa ieigini metu.
2. Sunku prisiaukti Jonavos paslaugas, ypa ieigini metu, vykus avarijoms.
3. Administruojam nam nelogika prieira: dviej laiptini namas ->pirmos laiptins duris nudao (skardins) kitos - ne. Ir i
3
viso daymas skardos?
Sanitarija, higiena, 1. Reikalinga alij atliek ipilimo aiktel, nes nra kur dti gentus medius ar krmus.
2. Baisus smarvs kvapas nuo kiaulids
ekologija 3. Esu nepatenkintas galiojania iukli ir buitini atliek surinkimo tvarka, kai mokestis skaiiuojamas nuo kvadratros, o ne
nuo realiai gyvenamose patalpose gyvenani moni skaiiaus. p.s.: kodl daugiabui bendrijos negali mokesio (savo
viduje) paskirstyti pagal moni skaii, o privalo pagal kvadratr? kodl savivaldyb pareigoja (savo priimtu nutarimu)
bendrijos mokest skaiiuoti nuo kvadratros? bendrijoj yra pirmininkas, buhalteris, ie mons ariau savo gyventoj nei
savivaldybs klerkai. Jie ino gyventoj skaii, i problem gali sprsti ir be savivaldybs potvarki. (Vienos i Jonavos
gyvenam nam bendrijos pirmininkas) 30
4. Btina atsivelgti nepakeliam blog kvap, bet kuriuo paros metu, bet kuriuo met laiku, sklindant nuo eimiuose esanios
kiauli fermos.
5. Rkloje lauko tualet iviso nra
6. rukloje lauko tualet ivis nra
7. Paslaug tarnybai sunkiai sekasi kontroliuoti gatvi valytoj darbus, kuriuos atmestinai atlieka pareigas, nevari Liutavos gatvs
44
dalis nuo kari kapini prie 13, 17, 19 ir kt. nam
8. Vakarais labai dvokia srutomis Jonavoje ir u Jonavos ("Puaits" soduose) dvokti pradeda pavakary, smarv sklinda iki vakaro.
Kart, neapkent, skambinom valymo rengimus ir "lapyna". visi dievagojasi esantys nekalti. Pvz: (09-11) buvo nemanoma
bt lauke (Puaitje).
9. Galtumte sugauti visus unis ir kates nes man asmenikai baisu ivesti savo un lauk, pribga dar kokie penki - ei unys
ir pradeda loti o kartais net pulti.
10. Valkataujani gyvn problemos rengtos eryklos neisprendia: j paliekami ekskrementais kai padaryta ala
automobiliams (nubraio pavirius) niekas nesirpina. Vaikai priversti aisti pridengtose smliadse, taip rizikuojama
usikrsti vairiomis ligomis.
11. Trksta un vediojimo teritorij
12. Trksta konteineri, sikiant tinkamai riuoti iukles.
13. Ir dar kai kurie gyventojai vediojant unis prie Neries, nesurenka un ekskrement
14. Upninkuose nra nei vienos un vediojimo aiktels, nra nei vieno konteinerio j ekskrementams, kai kur nra net paprast
iukliadi net paprastoms iuklms imesti. Klausimas jums vadovai: kur dti gyvn "kaku" neioti? valkataujantys
gyvnai Upninkuose puldinja praeivius ir deja miesto valdia joki priemoni nesiima
15. Upninkuose nra n vieno vieo tualeto. Kakada buvus prie autobus stotels panaikino, o naujojo taip ir nepastat.
16. Nepriimama i konteinerius lang stikl duenos. (Uusali sen..)
17. Ne visos iukls iveamos.pvz.rekomenduojama nemesti lang stiklo konteinerius.
18. Nevertinamas perteklinis vandens (pavirinio) suvedimas gyvenviei teritorijose (gatvse) pavasario polydio ir liiu metu
19. Labai reikalingi riavimo konteineriai prie kapini - stiklui ir plastikui!!!! Sin neleidia stikl ir plastik mesti buitines
atliekas - deja tenka.
20. Butu pasiulymas,bent jau siltuoju metu laiku pastatyt pisuarus lankytinose vietose. Stai ir nuoroda :
https://www.google.lt/search?q=wc+kroos&client=ms-android-om-
lge&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzxvbt_bjOAhUJliwKHRgoDD8Q_AUIBygB&biw=360&bih
=520&dpr=2#tbm=isch&q=pisuaras+kroos&imgrc=MXIQLk3Atq_bMM%3A Dekoju uz supratinguma.
21. Sunku iveti kai kurias iukles - niekas neima, pvz., automobili dalys
22. Kodl mieste labai danai dvokia srutomis? Kas u tai atsakingas? Graus miestas, bet kvapas vakarais kaip kaime prie ferm,
net nepatogu prie sveius
23. Labai danai kvapas Jonavoje bna nepakeniamas. Spju sklindantis i fermos esanio u Ragoi kaimo.
24. Galt bti aptverta unims vedioti ( paleisti) aiktel. Mieste danai smirda srutomis. Neisprstas sode susidarani atliek
klausimas. nra kur dti, o nuveti lapus ir nugentas akas ir kita reikia toli ir nra kaip. gerai bt joms skirti atskiri
konteineriai.
25. Jonavos miesto savivaldybje neteikiama namini gyvn (kai, un ir kt.) utilizavimo paslauga, nra namini gyvn
laidojimo vietos.
26. Kakaip reikt isprsti nuotek valymo rengim kvap
27. Vilniaus g. 29 ir 31 namo kiemas netvarkingas labai (aligatviai, aiktel itrupj, duobti). Didel smarv vakarais Vilniaus g.
(gal nuo valymo rengim?). Nra jokios aiktels vaikams Vilniaus g.
28. Didiausia jauiama problema - kiaulidi kvapas, sklendiantis per Jonav. Atvyksta sveiai, didiuodamasis eini dvirai
takais ir...
29. Prie vandens poilsio zonos mons veasi unis. Leidia juos kartu su vaikais maudytis, kas manau nenormalu. varios vietos
dekius pasitiesti nra, vien un imatos. manau turt bti enklas un nevedioti
30. Ties papldimiu nra vc
aliojo rbo 1. Jonavos seninui pateiktas praymas 2015-12mn. kad krmus iirst prie daugiabui. Sak bus matyt"jau vasara
baigiasi"...bus matyt?
puoseljimas 2. Sauls gatvje labai aukti seni mediai pavojingi (gali lti virns) elektros laidams, gyv namams, transporto priemonms
3. nepakankamas dmesys eldiniams gyvenvietse, j nepakanka

45
4. Didinti kiek aliuju erdvi pasivaikiojimams, kaip pvz galima padaryti labai grau park P. Vaiino g. 26 sklype, taip
gerinant ne tik centrinio miesto gyvenimo kokyb, bet ir Rimk mikrorajono.
5. Labai blogai priirimi alieji plotai - laiku NENUPJAUNAMA ol. Tiesiog baisu, jei lygintume kaip buvo tvarkomasi prie 3
ar 4 metus
6.
7.
Daugiau mieste reikt brandi, o ne dekoratyvini medi.
Nuienauta ol aplink daugiabut nra surenkama t pai dien, nupjauta ole apnetos namo sienos, aligatviai ibna iki 3
8
dien, t.y., nuo etadienio piet iki pirmadienio ryto. Manau, ols pjovimas yra planuojamas, gal bt tomis dienomis galima
bt suderinti ir valytojos darbo laik arba keisti ols pjovimo dien.
8. Noreciau pamineti,kad buvau anksciau rasiusi ir prasiusi kazka pakeisti priesais Kosmonautu g.42 namo vadinamaji
parkeli.Iskirsti krumai,lb.gerai,kadangi vaikams eit i mokyklas reiks,ten daznai sededavo ir girtuokliaudavo.Suoliuko
nebeliko,taciau randa vietos atsisesti pavalgyti ar isgerti iki siol..Gal butu galima irengti vaikams.Bent siek tiek zaidimu su
aptverta tvora nuo gatves.Sio namo gyventojai savo kiemo neturi nei pries nama,nei uz jo.Dekui :) Geros dienos ..
Kapini prieira 1. Reikia kapini Ruklos mieste
2. Tikrai pastebima, kad kakoks veiksmas prasidjo bet... Baiss takai tarp kapaviei isiklaip tak "prilaikantys" bortai.
Negentos gyvatvors ir ols (neravtos ir jau ydinios) prie pagrindini tak
2

46
2.2.2. Vieojo transporto, prekybos ir buitini paslaug vertinimas

Atitinkamos srities paslaug vertinimo reitingas atspindtas 2.2.2.1. lentelje ir 2.2.2.1. pav.
Vidutinis 14-kos paslaug palankaus vertinimo procentas siekia 51,5 punkto ir svyruoja nuo 28 iki
82,5 proc. Labai ikalbingi ioje lentelje tokio rodiklio kaip procentinis rangas rodmenys. Mintas
rodiklis 14-kos vertint paslaug reitinge svyruoja nuo 15,4 iki 95,5 procentinio rango. Toks
drastikas rodiklio svyravimas rodo, jog dalis paslaug yra vertinamos labai palankiai, o kitos
gantinai nepalankiai.
2.2.2.1. lentel
Vieojo transporto, prekybos ir buitins paslaugos. Reitingas prasideda palankiausiai vertinta paslauga
Gyventoj vertinimas %

Nepalankus

Neutralus

Palankus
M
R/Nr. Prekyba, buitins ir transporto paslaugos N Mo PR% PPI*
(vidurkis)

Prekybos centr ir parduotuvi pakankamum ir


1
pasiekiamum
935 4,23 4,1 13,5 82,5 5 99,5 84,6
2 Turgaviei isidstym, j pakankamum 934 3,73 11,7 23,4 64,9 4 81,8 74,6
Galimybes gauti pagrindines buitines paslaugas
3 (kirpykla, buitini prietais, avalyns taisymas, rb 933 3,71 14,1 20,6 65,3 4 79,4 74,1
valymas ir taisymas ir pan.)
4 Taksi paslaug pakankamum ir kokyb 924 3,62 10,6 31,6 57,8 4 74,0 72,4
5 Vieojo transporto teikiam paslaug saugum 923 3,60 6,5 41,3 52,2 3 71,6 71,9
Esam vieojo transporto biliet sistem ir
6
informacijos pateikim keleiviams
919 3,55 8,6 41,0 50,4 3 67,4 70,9
iuo metu veikiani degalini isidstym,
7
tankum ir jose teikiam paslaug kokyb
924 3,52 19,0 24,7 56,3 4 64,6 70,4
Tarpmiestini marrut pakankamum ir j grafik
8
patogum gyventojams
924 3,50 11,5 39,1 49,5 3 63,0 70,1
Tvarkos ir varos palaikymo bkl viejame
9
transporte
926 3,48 10,2 41,3 48,6 3 60,4 69,7
Vieojo transporto marrut pakankamum (tinkl)
10
Jonavos mieste ir rajone
932 3,36 18,7 35,4 45,9 3 43,8 67,2
Vietinio keleivinio transporto tvarkarai/grafik
11
tinkamum
927 3,33 18,8 36,7 44,6 3 40,6 66,6
12 Vieojo transporto kontrolieri darbo kokyb 901 3,32 12,2 50,1 37,7 3 39,6 66,3
13 Prekybos kioskus ir aptarnavimo kokyb juose 921 3,22 20,4 42,0 37,6 3 28,4 64,5
Vieojo transporto teikiam paslaug pritaikym
14
negaliesiems
912 3,04 24,3 47,7 28,0 3 15,4 60,8

47
2.2.2.1. pav. Vieojo transporto, prekybos ir buitini paslaug vertinimo reitingas
savivaldybje

Gyventojai labai palankiai vertina tok rodikl, kaip prekybos centr ir parduotuvi pakankamum
ir pasiekiamum, Turgaviei isidstym ir pakankamum. Palankiai vertinamas paslaug
rinkos prisotinimas tokiu prekybos objektu, kaip degalins. Palankiai vertinamos ir galimybs
Jonavos rajone gauti pagrindines buitines paslaugas. iuo poiriu Jonavos rajonas, pasak
gyventoj nuomons, netgi lenkia Kauno rajono savivaldyb, kuri yra iedin didmiesio
savivaldyb. Gal ia slypi savotikas paradoksas, kad bent jau dalis didmiesio prieig gyventoj
iedinje savivaldybje turi galimyb nesunkiai pasiekti paslaug teikj Kauno mieste, kur
galimybs gauti kokybikas buitines paslaugas, reikia manyti, dar geresns. Jonavoje tokio
fenomeno jau nebra, vargiai kas vaiuos kirptis arba taisyti batus, nam spausdintuv ar mobil
telefon etc. specialiai Kaun. Didmiesio trauka Jonavos rajone, matyt, jau nebesuveikia ir
buitini paslaug sektorius natraliai formuojasi pagal tos vietovs pasilos ir paklausos dsnius.
Bet kuriuo atveju galima sakyti, kad buitini paslaug teikimas gyventojams Jonavos rajone

48
funkcionuoja visai neprastai. Galimai prie buitini paslaug pltros rajone prisidjo imintinga
vietos mokesi politika.

Komentuojamo sektoriaus (prekybos ir vieojo transporto etc.) paslaug reitingo viduryje ir


apaioje susitelkia paslaugos susijusios su vieuoju transportu. Gana prastai yra vertinamas toks
dalykas, kaip vieojo transporto pritaikymas negaliesiems. Paslaug akos reitinge i paslauga
uima pai emiausi viet. Geriausiu atveju tik vidutinikai yra vertinamos tokios socialiai
jautrios paslaugos kaip vietos vieojo transporto marrut tinklas, grafik ir tvarkarai
tinkamumas gyventojams.

Slyginai prastokai yra vertinama ir tokia paslauga kaip Prekybos kioskai ir aptarnavimo juose
kokyb. Rinkos ekonomikos slygomis, bema visur, kur tik manoma, gausiai sikr, sitvirtino
vairaus dydio parduotuvs ir prekybos centrai. Paslaug kokyb juose yra nepalyginamai geresn
nei prekybos kioskuose, kurie i dalies tampa marginaliniu objektu ir yra pateisinami arba labai
atokiose vietovse, kur parduotuvi stinga, arba tuo atveju, jei usiima labai specializuot produkt
prekyba. Jonavos rajone labai neprastai (ymiai geriau nei kaimyniniame Kauno rajone) vertinamas
toks rodiklis, kaip turgaviei pakankamumas (2.2.2.3 pav.).

2.2.2.2. pav. Rodiklio Prekybos centr ir parduotuvi pakankamum ir pasiekiamum vertinimas (NKauno
raj.1900; NJonavos raj. 1035)

49
2.2.2.3. pav. Rodiklio Turgaviei isidstym, j pakankamum vertinimas (NKauno raj.1900; NJonavos raj. 1035)

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.2.2 lentel).

50
2.2.2.2 lentel
Vieojo transporto, prekybos ir buitini paslaug vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N
pasisakym
Vieojo transporto 1. Autobuso grafikas yra nesuderintas su gyventojai reikia, kad gyventojai turtu galimyb nuvykti darb Jonavoje
paslaugos iki 7.30 val. ir ivykti i Jonavos 17 val. 30 min. Kaime darbo nra reikia sudaryti slygas dirbti mieste. Trumpai
tariant kaimas savivaldybs administracijai nerpi viso
2. Nesuvokiu, kodl mieso autobus grafikas, t.y. jo laikas toks trumpas, maksimum iki 18 val. berods, grtant vliau
i Kauno ar kitur nra galimybs saugiai ir gan nebrangiai grti namus, pvz. nuo centro iki Rimk mikrorajono?
Vaiuot iki koki 20 ar 21 val. tai ir keleivi tikrai bt o ne kad tik su taksi, kurie yra brangs. Pabandykite vien
marrut eksperimentin paleisti ilgesnm darbo valandom ir tik svarbiausia gerai informacij iplatinkite, kad
gyventojai inot.
24
3. Nemalonu naudotis taksi paslaugomis, kai taksistai su sportine apranga, pleinmis basutmis, nuolat kalba
telefonu vaiuodami, kai tuo tarpu autobus vairuotojai tvarkingi
4. Kam reikjo panaikinti etojo marruto mikriuk? Jei savivaldybs nariai visi "ratuoti" nereikia, kad tokie yra visi
Jonavoje. Ar buvo apklausos, ar domtasi? Vienas nusprend ir panaikino. Idiotizmo virn
5. Utikrinti taksi automobili kokyb: naujesni, ivalyti salonai, vairuotoj aprangos ir elgesio kultra (Rimkai).
6. Keleiviniame transporte jau seniai galt bti diegta mokiniams pavejimas su el mokinio paymjimu
7. Jonavos miesto taksistai vairuoja agresyviai ir chuliganikai, net nemalonu. Aiku nevisi, bet "mark" gadina
visiems. Vairavimo kultra baisi
8. Miesto ribose prailginti marrutini autobus darbo laik pvz iki 21
9. Autobusuose ypating vara, tvarka, jungti kondicionieriai. Mandags, tvarkingi vairuotojai. Puikiai idstyti
marrutai. Puikiai vadovaujama darbui.
10. Itin vars ir tvarkingi autobusai. Mandags vairuotojai. Patogs grafikai. Puikiai organizuojamas parko darbas.
11. Kas sugalvojo nesmoning grafik Jonava-Kedainiai?Po darbo jau ivaiuoti penktadien negalima,nes paskutinis
reisas 16,15 val(dar dirbama),etadien pirmas reisas ne ryte,o tik 9,40 val.,sekmadien vel tas pats. Ar ne per
velai ryte ir ne per anksti paskutinis reisas?Grafikas sugalvotas kaip kad but blogiau keleiviams.
12. Neinau ar turiau ia rayti...Pato paslaug kokyb mieste pakankamai gera, bet aptarnavimas centriniame
Jonavos pate labai prastas. Ateini pat tai kartais ilg laik net nekreipia dmesio, juk galt bent pasisveikinti ir
pasakyti, kad tuoj prieisime ar pan. jau nekalbu apie ypsen ar bent minimal bendravim. Svarbus pastebjimas
apie taksi vairuotoj vairavimo kultr ms mieste. Suprantu, kad jie skuba, nes keleiviai laukia ir nori visus
greitai nuveti viet?
13. Vieasis transportas anksti baigia darb.
14. Tragika padtis su taksi paslaugomis. Automobiliai seni, nevars. Vairuotojai netvarkingi, nekultringi, nesilaiko
eismo taisykli.
15. Miesto autobusai per anksti baigia darb. Savaitgaliais galet vaiuoti 9 autobusas. Susisiekimas labai blogas.
16. Jonava - Bukonys netinka autobus grafikas
17. Nepritaikytas tarpmiestinis transportas veicarijos gyvenviet. Didel problema vaikams grti po septyni
pamok, tenka laukti tarpmiestinio autobuso pusantros valandos.
18. Uusalius bei veicarij nra pakankamo susisiekimo autobusais. Kodl Uusalius vaiuoja tik vienas
51
vienintelis autobusas per dien? Pageidajame, kad autobusai kursuot prie pietus - 1, po piet - antr kart.
Btinyb
19. Upnink autobus grafikas labai prastas. Kadangi darbo viet Upninkuose praktikai nra, susisiekimas su kitais
miestais autobusu labai blogas. Kad galtum dirbti kitur turi turti automobil, nes grti i darbo autobusu nra
galimybs.
20. Gyvenantiems Uusaliuose susisiekimas su Jonava labai prastas (jo praktikai nra). Marrutiniai autobusai
vaiuojantys i Kauno kai kurie galt usukti Uusalius taip pat ir i Jonavos. Su Kaunu susisiekimas
pakankamai geras
21. Jonavos miesto ir Uusali susisiekimas vieuoju transportu yra labai prastas. Per dien Jonavos autobusas usuka
Uusalius vos kelis kartus ir nepatogiu laiku.
22. Mikriukai Uusali vainja technikai netvarkingom mainom
23. Jonava - Kaunas siaubas
24. Taksi paslaugos nra saugios, vairuotojai nesilaiko keli eismo taisykli.
Prekyba ir buitins 1. Degalini tinklo tankumas geras. Taiau reikia atnaujinti "ibalo" degalin prie Jonavos ligonins (Lidl) atnaujinti
paslaugos esam, o ne statyti prie ligonins nauj. p.s. per daug degalini priklauso vienam savininkui (ibalas). Prasta (itin)
"ibalo" degalini kuro kokyb bei servisas.
2.
3.
Kulvieio gatvje reikalinga nauja parduotuv
Nestumdyti kinink i turgaus su pieno produktais, kad jie nesijaust blogiau u igon versl
11
4. Mini turgaviet Rimk mikrorajone - bt reikalinga. Utikrinti taksi automobili kokyb: naujesni, ivalyti
salonai, vairuotoj aprangos ir elgesio kultra.
5. Parduotuvi per daug
6. Pagal miesto dyd - per daug prekybos centr.
7. Labai bt malonu, kad ir Ruklos miestelyje bt turgus ir daugiau parduotuvi vaikams, suaugusiems.
8. Labai bt malonu kad ir Ruklos miestelyje bt turgus ir daugiau parduotuvi vaikams suaugusiems
9. Kioskus panaikinti
10. Mes kritinje riboje, kad galtumme silyti kioskams vietines prekes, ar paslaugas, jos reikt skatinti ir remti, ir
ia ne diskusijos, bet veiklos klausimas. Drsiai leisti ir remti kas nedraudiama statymais
11. Labai patiko statymas dl stipri alkoholini grim nepardavinjim Jonini vents dien, galt tai galioti ir
kit dideli rengini metu. per Jonini vent pastebjau, kad buvo daug maiau stipriai apgirtusi moni, vent
dl to buvo tik dar graesn. Kadangi usiimu prekyba mugse, turiu tok pastebjim dl mugi organizavimo.
Jonini slnis visikai atnaujintas ir elektros stote

52
2.2.3. Sveikatos ir socialins apsaugos paslaug vertinimas
2.2.3.1. lentelje bei 2.2.3.1. pav. pateiktas sveikatos ir socialini paslaug vertinimo
reitingas. Atitinkamos ries paslaugos, deja, gyventoj nra vertinamos labai palankiai. Vis 21-
nos paslaugos vidutinis palankaus vertinimo procentas siekia tik 35,8 punkto ir svyruoja nuo 17,4
iki 82 proc. Vidutinis 21-nos vertintos paslaugos procentinis rangas gyja 32 procentini punkt
reikm ir svyruoja nuo 0,5-to iki 99-to procentinio rango. Didelis tokio poymio kaip procentinis
rangas veri isibarstymas rodo, kad paslaugos vertinamos labai kontrastingai, yra ir labai prastai,
ir itin palankiai vertinam paslaug. Atidesnis vilgsnis komentuojam reiting rodo, kad btent
sveikatos prieiros paslaug grup bendrame srae yra vertinama gerokai palankiau nei socialins
paslaugos.
Vis labiausiai gyventojai patenkinti tokia paslauga, kaip ...veikiani vaistini
pakankamumas ir pasiekiamumas. Akivaizdu, kad rinkos ekonomika padar savo - vaistini
netrksta nei Jonavos rajone, nei alyje apskritai. Atitinkamas rodiklis palankiai vertinamas ir kitose
tirtose savivaldybse.
Slyginai dar palankiai gyventojai vertina pirmins sveikatos prieiros paslaugas. Deja,
galimybs patekti pas gydytojus specialistus vertinamos kratutinai prastai. i socialiai labai jautri
paslauga, kaip jau minta, uima paskutin viet tarp VIS vertint 192 pasitenkinimo rodikli. Tai
labai nepatrauklus radinys, skubiai reikalaujantis vietos valdios vadybins-administracins
intervencijos. Tyrjas, analogika apklausos metodika, pastarj deimtmet yra ityr nemaai
savivaldybi. Dar nebuvo precedento, kad itokia ar panai sveikatos prieiros paslauga bt taip
emai atsidrusi paslaug rodikli reitinge. itoks socialiai nepatrauklus apklausos radinys yra
bdingas tik Jonavai.
Paveiksluose 2.2.3.1-2.2.3.2 yra pateiktas Kauno rajono ir Jonavos rajono pasiekim
palyginimas pagal tai, kaip gyventojai vertina kai kurias sveikatos paslaugas. iaip jau Jonavos
rajonas savo pasiekimais nuo skminga ir gerai besitvarkania laikomos eidins Kanono rajono
savivaldybs maai tesiskiria. Deja, i palanki ivada netaikytina sveikatos apsaugos rodikliams.

2.2. 3.1. pav. Rodiklio Dabartinis Kauno rajono/Jonavos rajono greitosios pagalbos tarnybos darbas vertinimas
(NKauno raj.1900; NJonavos raj. 1035)

53
2.2. 3.2. pav. Rodiklio Galimybes laiku patekti pas gydytojus specialistus (kardiolog, chirurg, okulist ir pan.),
gauti kokybik pagalb vertinimas (NKauno raj.1900; NJonavosraj. 1035)
2.2.3.1 lentel
Sveikatos ir socialins apsaugos paslaug vertinimas. Reitingas prasideda palankiausiai vertinta paslauga
Gyventoj vertinimas %

Nepalankus

Neutralus

Palankus
M
R/Nr. Sveikatos ir socialin apsauga N Mo PR% PPI*
(vidurkis)

iuo metu veikiani vaistini pakankamum ir


1
pasiekiamum
983 4,19 5,1 12,5 82,4 5 98,7 83,7
Privaios medicinos kabinet pakankamum rajone
2
(pvz., stomatologo, masao, optik)
973 3,75 7,8 29,5 62,7 4 83,3 75
Jonavos visuomens sveikatos biuro teikiamas
3
paslaugas
962 3,47 7,3 47,5 45,2 3 59,4 69,4
Pagal gyvenamj vietov teikiam medicinin
4 pagalb pirmins sveikatos prieiros centruose 977 3,44 18,5 30 51,5 4 54,2 68,8
(ambulatorijoje ir punktuose)
Dabartin Jonavos rajono greitosios medicinos
5
pagalbos stoties darb
978 3,42 13,9 39,7 46,4 3 49,5 68,5
Sveikos gyvensenos vertybi ir proi diegim
6
Jonavos rajone
964 3,39 11,8 45,1 43 3 46,9 67,9
7 Jonavos nakvyns nam darb 923 3,37 6,7 59,5 33,8 3 44,5 67,4
Galimybes laiku patekti pas bendrosios praktikos
8
(eimos) gydytoj ir gauti kokybik pagalb
984 3,26 26,4 26,2 47,4 4 33,1 65,2
Labdaros organizacij pakankamum, j veiklos
9 efektyvum, sprendiant socialiai remtin moni 958 3,22 15 51,6 33,4 3 28,4 64,4
problemas
Dabartin socialins globos staig pakankamum
10
rajone
946 3,22 13,2 55,1 31,7 3 28,4 64,5
Pagyvenusiems ir senyvo amiaus asmenims
11
teikiam paslaug kokyb
958 3,14 18,5 51,1 30,4 3 24 62,8
Socialins rizikos eimoms teikiam paslaug
12
kokyb
949 3,12 20,8 49,5 29,7 3 22,7 62,4
13 Jonavos ligoninje teikiam paslaug kokyb 977 3,1 22,8 44 33,2 3 20,8 61,9
Negaliems, neveiksniems asmenims teikiam
14
paslaug kokyb
958 3,09 19,8 53,1 27 3 20,3 61,7
Vieos paskirties ir masinio lankomumo viet
15
pritaikym negaliesiems
957 3,07 22,6 46,8 30,6 3 18,2 61,5
Socialinio bsto politik ir problemos sprendim
16
Jonavos rajone
948 3,04 20,1 55,5 24,4 3 15,4 60,7
Tai, kaip rajone teikiama pagalba asmenims,
17
grusiems i kalinimo staig
936 2,91 22,2 60,4 17,4 3 7,8 58,2
Seninijoje veikianio verslo indl sprendiant
18
bedarbysts problem
953 2,86 28,3 51,4 20,3 3 5,7 57,3
Tai, kaip rajone teikiama pagalba, asmenims
19
turintiems priklausomyb alkoholiui, narkotikams
954 2,83 28,7 53,5 17,8 3 5,2 56,6
Darbo biros Jonavos teritorinio skyriaus veikl,
20
sprendiant bedarbysts problem
964 2,79 34,5 43,8 21,7 3 4,7 55,9
Galimybes laiku patekti pas gydytojus specialistus
21 (kardiolog, chirurg, okulist ir pan.), gauti 980 2,54 51,6 27,3 21 2 0,5 50,8
kokybik pagalb

54
2.2. 3.3. pav. Sveikatos ir socialins apsaugos paslaug vertinimo reitingas savivaldybje
Socialins paslaugos vertinamos gana prastai. Tuo, matyt, netenka stebtis, kadangi Lietuva
tipin posovietin valstybs, kur, tarkime, skandinavikas atitinkamos srities paslaug standartas
kol kas lieka graia siekiamybe. Simptomika, kad analogika reikal bkl konstatuojama visose
apklaustose savivaldybse. Tai visos alies ir valstybs problema, tad Jonavos rajonas ia nra
iskirtis. Trksta iam paslaug sektoriui finansavimo, o tas, kuris paskirtas, matyt, eikvojamas
neracionaliai, atitinkamos ries paslaugas teikianioms institucijoms galimai stinga adekvaios
organizacins kultros, modernaus profesionalumo, ivejo biurokratija, kai kur ilika
nesutvarkytas atitinkamo profilio staig tinklas.
Prastokai gyventojai vertina teritorins darbo biros veikl. Jos darb nepalankiai vertina net
kas treias Jonavos rajono gyventojas (34,5 proc.), i paslauga vos pasiekia 5-tj procentin rang.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. galimai sigalios naujas darbo kodeksas, atriantis rankas darbdaviams
gana lengvai atleidinti darbuotojus. Galima pagrstai abejoti, ar teritorinis darbo biros skyrius
iam ikiui tikrai yra pasirengs?

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.3.2. lentel).

55
2.2. 3.2. lentel
Sveikatos ir socialins apsaugos paslaug vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N
pasisakym
Rpinimasis socialiai 1. nra jokios pagalbos daugiavaikms, ne socialins rizikos eimoms. jei jos kako ir nori, tai bna nuslopinamos ir neskatinamas noras
keltis i vargo. gi lengviausias kelias gauti kakokios pagalbos yra tiesiog tapti socialins rizikos eima, tada tau viskas (net perdm) yra
remtinais asmenimis patiekiama ""ant lktuts"". darbo bira
2. vairiose Jonavos miesto vietose vis vasar imaldos prao vaikas, i kurio surinktus pinigus atima vyresni paskui vaiktantys
jaunuoliai, niekas netvarko itos problemos, negalima aplaidiai irti vaikams kylanias problemas, kri ms rajone tikrai yra
pakankamai 10
3. Kaip asmeniui, judaniam vimlyje, oriai patekti dalyvauti Jonini slnyje organizuojamuose renginiuose? Kiek stebjau, patogaus
privaiavimo nra.
4. Orios jaunos eimos klausimai - soc. remtinos, asocialios eimos neturi supratimo apie eimos planavim, lytin saviviet
5. Socialini darbuotoj darbas su rizikos eimomis PRIVALO BTI SISTEMINGAS, NUOSEKLUS, PASTOVUS, ne tik prie
posdius, ne tik gavus informacij i kit institucij apie kylanias problemas.
6. Prasti socialini darbuotoj "miri socialini paslaug centro" darbuotoj Upninkuose bendravimo gdiai su monmis atjusiais
su nusiskundimais dl j priirim socialins rizikos eim. Vien i eim problemos dangstomos ir slepia, kitas peikia ir vieina
7. Asmenis turinius priklausomyb alkoholiui gydyti priverstinai, neimokti paalp grynais pinigais, arba mokti juos dalimis
8. Per didelis rpestis girtuokliais. Daugiau dmesio seniems pensininkams
9. Manau reikt vieai informuoti bendruomen. Specialistai turt rinkti mones, informuoti apie bkl
10. Linkusi nusikalsti vaik Upninkuose neugdo. Ypa i socialins rizikos eim, jie yra nevaldomi. Jie gali i kone veikti suaugusius
ar senyv mog ir net praneus apie tai socialiniams darbuotojams veiksm nesiima. Kyla klausimas: kam tuomet reikalingas tas "miri
socialini paslaug centras" ir jo darbuotojos? Ar ne jos turt dirbti su iais vaikais? Juk mes mokesi moktojai centr ir ilaikom
Valstybs sektoriaus 1. Pas rajono gydytojus specialistus patekti nemanoma. O jeigu patenki - jokios kvalifikuotos pagalbos
2. Kai kuri gydytoj (ligonins vaik skyrius) nekompetencija ir atsainus poiris pacient
sveikatos paslaugos 3. Ne pas visus gydytojus galima usiregistruoti internetu, o tik atvykus poliklinik ar paskambinus telefonu. Taiau nemanoma
prisiskambinti arba atstovi didiausi eil ir talon pas gydytoj nra mnesiui priek
4. Padt mieste gelbja Achemos poliklinika. Bet su vaikais sunku, pas specialistus tenka laukti eils labai ilgai.
5. Argi normalu, kai dirbantis mogus privali darbo laik derinti su darbdaviu, norint atlikti tyrimus????? Darbo laikas skirtas tik
pensininkams. Pas specialistus reikia laukti mnesio, nes nra talon. Ligonins primimas - skirtas monms kurie jau atveami. Na, o
jeigu dar sugebi pats atvaiuoti, tai traktuojama kaip sim
6. Jonavos ligoninje- begal diagnostins rangos,o atsitikus bdai po 18 val nera,kam ja naudotis.Lygis velniai tariant armijos
med.punkto. 17
7. Rajono poliklinikoje trksta specialist. Eils pas kai kuriuos specialistus trunka savait ar dvi. Prasta ligonins bkl: labai prastai
priirimi ligoniai. Pastaruoju metu jau trys mons ij i Jonavos ligonins sak, jog ""norisi arba vergti matant kaip dirba personalas
arba kelti triukm pasikvietus
8. Visiems gerai inoma problema - Jonavos ligonins skubaus primimo skyriaus darbas, darbuotojos itin nemandagios, visuomet
jautiesi kaltas, kad trukdai joms laik.
9. Sunku pakliti pas sveikatos apsaugos specialistus- reikia laukti kone 2 mnesius. Nekalbant apie tai, jei mogus serga ir jam
reikalinga pagalba, tai apie prevencij i viso nra k kalbti.
10. Reikt pakeisti gyd. Kminskien, nes jai nerpi mons, neteikia jiems pagalbos.
11. Gydytojai turt geriau dirbti.
12. Medikai turt geriau dirbti, siningiau
13. kaip sutrumpinti laik laukimo pas gydytoj specialist
56
14. Dirbtinai sudaromos eils, gavus i eimos gydytojo siuntim pas specialistus reikia laukti maiausiai mnes.
15. eimi stomotolog labai nemalonus mogus. grubi tiek su suaugusiu tiek su mau vaiku.
16. Einu poliklinik tik tuomet kai labai skauda, bet ir tuomet galima greiiau mirti nei papulti pas specialist. Mokesius moku, esu
dirbanti, bet niekaip negaliu gauti neurologo siuntim magnetiniam rezonansui. J manymu nra reikalo, o pagal mane penkiolika met t
pai problem sprendiu ir niekaip negaunu siuntimo.
17. Punktas dl greitosios pagalbos. Vaizdas per lang - kakas ikviet, pagalba atvaiavo, gp vairuotojas parkuojasi kieme kokias 4-5
minutes, pirmyn atgal, pagaliau prisiparkavo, graiai, feler ilipo i mainos, apsiirjo ar pravaiuos kiti automobiliai, linkteljo
vairuotojui, ir neskubant patrauk link laiptin
Privataus sektoriaus 1.Privats stomatologai pasivadino odontologais, kuri a bijau ne dl profesionalumo bet dl pinig kuri tiek neturiu, be dant ypsotis
sveikatos paslaugos
negaliu, komis mintu ir iki iol dar gyvenu. Dant gydytojai reikalingi ir gyvenvietse bet kam tai rpi 1
Bedarbysts problemos 1. Kai baigusi studijas nujau darbo bir registruotis, mans paklaus kokiu tikslu atjau, man atsakius, jog iekoti darbo, nemalonaus
bdo moterik man tk, jog mano specialybei darb Jonavos mieste nra ir senai nebuvo, o mano sveikatos draudimas ir taip galios iki
veika rugsjo. Pasimeiau, apsisukau ir ijau. ?
2. tai kad dabar darbo biroje sudaromos tokios slygos, kad mogus savo noru ieina i bedarbi ir niekur nesikreipia, nes i darbo bira
nueiti baisiau nei i policij
3. Jaunimui nr kur dirbti 5
4. Per dideles paalpas gauna bedarbiai alkoholikai. Jir turt seninijoje nors penkias dienas po keturias val.per mnes. Girtuokliam
atimti paalpas trim mn. J negalima prisikviesti prie kini darb. Tiesiog netiktina, kad bedarbis alkoholikas gauna 92eur, o
pensinink gauna tik 150eur
5. Bedarbiai alkoholikai gauna maisto davinius, juos prageria, o paalpas naudoja alkoholiui pirkti. Alkoholikams per didels paalpos.

57
2.2.4. vietimo ir kultros paslaug vertinimas

2.2.4.1. lentelje bei 2.2.4.2. pav. pateiktas vietimo ir kultros paslaug reitingas. Visumoje
ios ries paslaugos yra vertinamos neblogai. Vidutinis 31-os paslaugos palankaus vertinimo
procentas siekia 52 punktus ir svyruoja nuo 29,4 iki 74,7 procento. Savo ruotu 31-os paslaugos
vidutinis procentinis rangas siekia 64 punktus ir svyruoja nuo 18-to iki 96-to procentinio rango. Tai
rodo, kad esant neblogam vidutiniam vertinimui, gyventoj poiris atskiras vietimo ir kultros
paslaugas, j kokyb smarkiai skiriasi. Visumoje kultros paslaugos yra vertinamos dar palankiau
u vietimo paslaugas.
Gyventojai ypa patenkinti vieosios bibliotekos paslaugomis, taip organizuojamais
kultriniais renginiais, j kokybe, vairove, valstybinmis ir kitomis ventmis etc. Gyventojai
palankiai vertina ir savo saugum toki rengini metu.
Palankiai vertinama tokia svarbi ir socialiai jautri vieoji paslauga, kaip mokini pavjimas
mokykl ir atgal. Yra inoma, jog ioje srityje anaiptol ne visoms alies savivaldybms pavyksta
su atitinkamu udaviniu susidoroti sklandiai. Palankiai vertinama bendrojo lavinimo mokykl
tinklo bkl ir pasiekiamumas, ikimokyklinio ugdymo staigose teikiam paslaug kokyb, vaik
umokyklins veiklos staig vairov (dails, muzikos, sporto). Neprastai vertinama bendrojo
ugdymo staigose teikiam paslaug kokyb, konkreiai i paslauga uima slyginai aukt 75-t
procentin rang. Tai reikia, kad net vairi manom paslaug Jonavos rajono gyventoj yra
vertinamos prasiau u i paslaug.

Palankaus vietimo ir kultros sektoriaus paslaug vertinimo tendencija paprastai


konstatuojama ir kitose analogika metodika apklaustose savivaldybse. iuo poiriu Jonavos
rajonas labai nesiskiria nuo kit rajon. Slygin iimt sudaro nebent rajono administracijos
gebjimas neprastai organizuoti/garantuoti mokini pavjim.

Taigi, vietimo ir ypa kultros paslaugos paprastai visose savivaldybse vertinamos vis
palankiausiai. Tai pirmaujanti viej paslaug sritis. Mintoms sritims, ypa vietimui, nueina
didioji savivaldybi biudeto dalis. Taip yra todl, kad kiekviena iuolaikin europin valstyb
vietimui, bendrajam ugdymui tradicikai turi prisimusi labai didelius sipareigojimus, o pats
sektorius yra tikrai masinis. Kita vertus, atlyginimai iame sektoriuje (i dalies dl jo masikumo)
yra kukls, be to, atitinkamas paslaug teikj profesijas mokytojo, kultrininko, bibliotekininko
- vargiai kas iandien priskirt prestiinms. Taigi, atitinkamas sektorius gauna nemenkus
asignavimus bent jau savivaldybs biudeto proporcij poiriu, tuo paiu metu visi sutiks, kad
ms visuomen ir valstyb labai kilni profesij atstovams - pedagogams, bibliotekininkams,
kultrininkams neatlygina pakankamai. Toki fakt ir argument viesoje juolab malonu
konstatuoti, kad visumoje vietimo ir kultros sektoriai, kaip rodo apklausa, veikia neblogai.
Atitinkamos srities darbuotojai atidirba visuomenei, pateisina gana enklius asignavimus ir auktus
visuomens lkesius. Atitinkamos profesins bendruomens nusipelno ir atlyginim didinimo.
Visuomen tam pritart, laikyt tok ingsn teisingu. inoma, tokio tikslo gyvendinimas, deja,
nepriklauso nuo vietos valdios gali. Nortsi ireikti vilt, kad centrin valdia imsis
neatidliotin veiksm iai problemai sprsti, kad nuo paad bus pereita prie reali veiksm.

vietimo ir kultros paslaug reitingas, deja, irgi turi savo formali apai. Prastokai vertinamas
vaik saugumo utikrinimas rajone, pasigendama mokyklose vykdom patyi prevencijos
program veiksmingumo. Simptomika, jei bendrojo lavinimo mokyklose teikiam paslaug
kokyb gyventoj yra vertina visai neprastai, tai profesinio mokymo kokyb ir prieinamumas,
suaugusi vietimo bkl, jaunimo mokyklose ir suaugusi mokymo centre teikiamos paslaugos
vertinamos gerokai kukliau. Toliau, ikimokyklini staig teikiam paslaug kokyb vertinama
ymiai geriau nei toki staig prieinamumas ir galimyb gauti viet vaikui darelyje. Paymtina,

58
kad nuosaikesnis ivardint paslaug vertinimas yra bdingas ir kitoms savivaldybms, kurios buvo
itirtos analogika apklausos metodika. Tai reikia, kad atitinkamus vietimo politikos ruous bei
udavinius reikia stiprinti visos alies mastu ir Jonava ia nra iimtis.

Kelint kart ioje ataskaitoje ne visai palankiame kontekste inyra negalij gerovs utikrinimo
klausimai. Vaik su negale ugdymo bkl vertinama slyginai kritikai. Prisiminkime, jog
gyventojai isak kritin nuomon dl vieojo transporto pritaikymo negaliesiems. Negalij
gerov yra ikis rajono savivaldybei, kur reaguojant ateityje reikt pasitempti.

59
2.2.4.1. lentel
vietimo ir kultros paslaug vertinimas. Reitingas prasideda palankiausiai vertinta paslauga
Gyventoj vertinimas %

Nepalankus

Neutralus

Palankus
R/Nr M
vietimas ir kultra N Mo PR% PPI*
. (vidurkis)

Kit tradicini rengini organizavimo kokyb


1
rajone(pvz.: miesto gimtadienio vent, Jonini vent)
948 4,03 6,0 19,3 74,7 4 95,8 80,6
Jonavos rajono savivaldybs vieosios bibliotekos, jos
2
vietos skyri teikiamas paslaugas
952 4,00 4,7 21,8 73,4 4 94,8 80,0
Mokini pavjimo paslaugos kokyb (geltonieji ir
3 mokykliniai autobusai, mikriukai, vietiniai 947 3,81 4,8 32,6 62,6 4 88,5 76,2
autobusai)
Esam bendrojo ugdymo mokykl tinkl (m-kl
4
pakankamum ir pasiekiamum vaikams)
948 3,78 8,1 25,3 66,6 4 85,7 75,5
Esam kultrini rengini vairov (parodos,
5
spektakliai, koncertai, vents)
953 3,75 10,1 25,8 64,1 4 83,3 74,9
Ikimokyklinio ugdymo staigose teikiam paslaug
6
kokyb
954 3,74 5,3 32,6 62,1 4 82,3 74,7
Organizuojam kultrini rengini kokyb (parodos,
7
spektakliai, koncertai)
951 3,72 9,1 28,2 62,7 4 80,7 74,4
Valstybins reikms rengini organizavimo kokyb
8 seninijoje (pvz.: vasario 16-a, kovo 11-oji, Valstybs 947 3,70 11,5 26,3 62,2 4 78,4 74,0
diena)
Vaik umokyklins veiklos staig vairov (dails,
9
muzikos, sporto mokykl, breli ir kt.)
945 3,70 6,5 35,8 57,8 4 78,4 73,9
Js saugum savivaldybs ar seninijos
10
organizuojamuose vieuose renginiuose
954 3,69 10,1 29,0 60,9 4 77,1 73,8
Bendrojo ugdymo mokyklose teikiam paslaug
11
kokyb
946 3,66 6,9 33,9 59,2 4 75,5 73,2
Vaik umokyklins veiklos staigose teikiam
12
paslaug kokyb
939 3,63 4,6 43,5 52,0 3 75,0 72,6
Dabartin istorijos ir architektros paminkl, istorins
13
atminties viet bkl bei prieir
946 3,61 7,7 38,5 53,8 3 72,7 72,2
Jonavos rajono savivaldybs kultros centro, jos vietos
14
skyri seninijose teikiamas paslaugas
951 3,60 12,9 29,7 57,4 4 71,6 72,0
Esam ikimokyklinio ugdymo staig tinkl
15
(pakankamumas, pasiekiamumas, galimyb gauti viet)
944 3,59 10,8 33,2 56,0 4 70,3 71,8
Esamos infrastruktros, pastat, skirt kultros
16
renginiams, pakankamum ir kokyb rajone
946 3,59 11,6 32,5 55,9 4 70,3 71,8
Rajone veikiani muziej, ekspozicij ir kt. bkl bei
17
estetin vaizd
947 3,58 8,7 37,9 53,4 4 68,8 71,6
Mokyklose vykdomos popamokins ir uklasins
18
veiklos vairov bei kokyb
946 3,55 8,9 40,9 50,2 3 67,4 70,9
Rajone esani paveldo objekt bkl ir prieiros
19
kokyb
937 3,51 8,9 43,4 47,7 3 64,1 70,1
Vaik umokyklins veiklos staig prieinamum ir
20
pasiekiamum
940 3,50 9,8 42,3 47,9 3 63,0 69,9
Jaunimo mokyklose ir suaugusi mokymo centre
21
teikiam paslaug kokyb
931 3,50 5,6 49,8 44,6 3 63,0 70,1
Tai, kaip organizuojamas vaik ir jaunimo uimtumas
22
Jonavos mieste ir rajone
938 3,44 11,8 41,0 47,1 3 54,2 68,8
Vaik ir jaunimo organizacij aktyvum bei veikl
23
Jonavos mieste ir rajone
938 3,43 8,3 48,9 42,8 3 51,0 68,7
24 Profesinio mokymo kokyb 935 3,43 6,8 52,2 41,0 3 51,0 68,6
Vaik/moksleivi saugumo utikrinim ugdymo
25
staigose
938 3,41 10,7 44,9 44,5 3 48,4 68,2
26 Suaugusij neformalaus vietimo bkl rajone 925 3,31 11,6 52,2 36,2 3 38,3 66,3
Rajone veikiani nevyriausybini organizacij
27
vaidmen dirbant su vaikais ir jaunimu
932 3,29 11,6 52,5 35,9 3 36,2 65,8
28 Galimyb gyti profesij, neivykstant i rajono 941 3,28 17,0 43,3 39,7 3 34,6 65,7
29 Vaik su negalia ugdymo bkl Jonavos rajone 917 3,23 12,5 55,4 32,1 3 31,0 64,7
Mokyklose vykdom patyi prevencijos program
30
veiksmingum
948 3,07 23,3 46,2 30,5 3 18,2 61,5
Perkvalifikavimo ir suaugusij vietimo bkl
31 seninijoje/rajone (galimyb gyti nauj profesij, 930 3,07 22,0 48,6 29,4 3 18,2 61,4
lankyti vairius kursus)

60
2.2.4.1. pav. vietimo ir kultros paslaug ir bkls vertinim reitingas savivaldybje

inoma, kai kalbame apie paslaug kokyb, gyventoj pasitenkinim vieosiomis paslaugomis, tos
kokybs niekada nebus per daug. Juolab, kad, pasak apklausos, visgi dar yra srii, kur vietimo
paslaug teikjams ir savivaldybs administracijai tikrai privalu gerokai pasitempti.
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos, tiksliau j prieinamumas, taip pat yra visos Lietuvos bda ir ia
Jonavos rajono savivaldyb nra iimtis. Silpna vieta yra ne tiek atitinkamos srities paslaug
kokyb, kuri visumoje ms alyje yra neprasta, kiek ikimokyklinio ugdymo paslaugos
prieinamumas, galimyb gauti vaikui viet atitinkamoje staigoje pagal eimos gyvenamj vietov.
Matyt, valstybei, akinei ministerijai laikas pagalvoti, kaip diversifikuoti i paslaug, kaip turti
varius jos teikimo tipologinius modelius. Dabar i esms tra tik du modeliai valstybinis arba

61
privatus darelis. Jei valstybinis darelis, tai btinai dviej aukt, su didiuliu ems sklypu ir pan.
Bent jau Kauno mieste buvo siloma neprasta idja prie esam daeli, panaudojant modernias
statybos technologijas, lipdyti modulinius priestatus prie esam pastat. Taip bt sutaupomos los
sklypui, naujo statinio projektavimui ir statymui, bt galima pasinaudoti tomis paiomis
komunikacijoms ir pan. Visgi ta idja kakodl nebuvo ipltota, nuo kalb, hipotetini
pasvarstym nebuvo pereita prie konkrei darb. Ne vienoje alies savivaldybje imta dalinti
tiesiogines imokas, einantiems privaius darelius ir pan. Deja, privats dareliai prieinami tik
auktesnei socialinei klasei, kadangi primokti vis vien reikia nemaai. Akivaizdu, jog
depresuojaniose vietovse jokie privats dareliai apskritai nesisteigs. Tokiu bdu tiesiogins
imokos rems ir taip pasiturint socialin sluoksn, rems vietoves, mikrorajonus, kurie slyginai
klesti. Jei darelio pinigai bt dosniai dalinami silpnesnio socialinio sluoksnio atstovams, tai yra
rizika, kad los bus panaudotos ne pagal paskirt.
Apskritai ikimokyklinis ugdymas yra valstybs bema nemokamai teikiama vieoji paslauga, kuri
turi bti vienodai prieinama bet kurio socialinio sluoksnio eimoms ir vaikams. Jokia diskriminacija
ir lygi galimybi paeidimai ia negalimi. Valstyb, savivaldyb ia pralot visus teismus ir
gaut mokti kompensacij bei al.
Verta aptarimo ir kita problema. Nykstant alies demografiniams itekliams, majant gyventoj
tankiui konkreiose vietovse, dalis vaik, tiksliau pasakius eimos su maameiais vaikais,
neivengiamai geografikai isibarsto. Atitinkamoje vietovje X nra ir nebus kritins mass
vaik, kad vertt statyti tradicin vaik darel pagal tipin projekt. Nra kito kelio, kaip
diversifikuoti ikimokyklinio ugdymo paslaug teikimo model. Greta jau funkcionuojanios
ikimokyklinio ugdymo staig struktros privalo atsirasti vairs, gantinai skirtingi atitinkamos
staigos tipai, pavyzdiui, mayiai susikooperavusi eim dareliai, bendruomens, kaimo,
kvartalo ar net gatvs darelis. Btent toks darinys, o ne pavienis nam kis privalt gauti
valstybs dotacij, metodin pagalb i vietos vietimo padalinio savivaldybs administracijoje.
Tarkime, eios lietuvi emigrant eimos, gyvenanios Airijoje, gali susikooperuoti ir kurti 10-iai
savo atal neformal darel, beje negaudamos nei tos valstybs, nei Lietuvos paramos. Kodl
Lietuvoje negali atsirasti tokie mobils, lanksts, maai formalizuoti dareliai, juolab, kad
imirtanios ir negimdanios valstybs valdia toki iniciatyv galt paremti ir teiskros
poiriu, ir metodikai, ir finansikai? Nebtinai darelis turi bti tik dviej aukt, tik su didiuliu
ems sklypu, baseinu ir medicinos kabinetu, vedja ir pavaduotojomis.... Reikia visk irti
lanksiau, plaiau, keisti praeityje susiformavusius stereotipus, juolab, kad toji praeitis nebesugr...
Tikslinga sudaryti lakstesnes dareli steigimo slygas, skatinti ir teisinti atitinkamo tipo vietimo
staig tipologin vairov.
Kita sritis, kur valstybei ir savivaldybei reikia pasitempti, yra prasmingas vaik ir jaunimo
uimtumas. Ypa svarbus dalykas yra prasmingas nepilnamei uimtumas, nepilnamei
nusikalstamumo prevencijos22 ir resocializacijos bkl.
Tiesos vardan reikia pripainti, kad, iek tiek kritikai vertindami valk ir jaunimo uimtumo
paslaug, Jonavos rajono gyventojai i esms teisingai kelia labai skausming problem, kuri yra
aktuali ne tik minimam rajonui, bet ir visai Lietuvai. alyje apskritai nra aktyvi, gyvybing vaik
ir jaunimo organizacij, kurios dengt vis alies teritorij, skaitant atokius regionus, bt
inomos, populiarios, gebt traukti naryst ir aktyvi kasdien veikl dideles vaik mases.
Galbt modernybs slygomis, kuomet Lietuvos visuomen jau netolygiai isisluoksniavusi
ekonominio ir kultrinio kapitalo poiriu, vertybi poiriu, yra neberealu turti masines vaik ir
jaunimo organizacijas. Gal bt tai nostalgija atitinkamoms totalitarini visuomeni organizacijoms,
kaip antai komjaunimas, pionierija ar pan. Pasaulyje slopsta, savo populiarumo pik praranda ir
tokia masin, beje, vakarietikos (britikos) kilms jaunimo organizacija kaip skautai, skautija.

22
i paslauga aptariama skyrelyje apie teissaugos ir vieojo saugumo paslaugas.

62
Sekuliarizuotoje Vakar visuomenje populiarum bei tak praranda ir religins vaik bei jaunimo
organizacijos.
Vis dlto akivaizdu, kad tiek alyje, tiek Jonavos rajone yra svarbu kurti lankst, gyvybing
vaik ir jaunimo umokyklinio bei popamokinio uimtumo model. Toks modelis turt bti
lankstus, ne per daug formalizuotas, diferencijuotas pagal interesus ir veiklos organizavimo formas,
finansuojamas projektiniu konkursiniu principu vertinant pagal veiklos efektyvum ir
rezultatyvum. Akivaizdu, kad toks umokyklinio darbo su vaikais ir jaunimu modelis nei alyje,
nei Jonavos rajone dar neveikia, dar nra sukurtas. Nebent galtume kalbti apie tokio modelio
pavienes uuomazgas. Paskiros neblogai veikianios institucijos pavieniai vaik dienos centrai,
klubai, sporto sekcijos ar vaik dails ir muzikos mokyklos, - visai nepaneigiant j svaraus nao,
visgi problemos i esms nesprendia. Nesprendiami toki organizacij tinklo ir infrastruktros
pltros, finansavimo, valdymo, personalo ir socialinio-pedagoginio koncepto (tapatybs) klausimai.
Pasigendama mokslini studij, iniasklaidos reporta, kuriuose bt apibendrinta geroji toki
institucij bei staig patirtis. Pasigendama vieojo sektoriaus ir privai iniciatyv
bendradarbiavimo iuo klausimu.
Lietuvoje labai tylomis, klastingai i vietimo leksikono, i vis oficiali vietimo dokument
dingo fundamentalios svokos popamokin veikla ir umokyklin veikla. Viskas smoningai
buvo pakeista abstrakiu naujadaru neformalusis vietimas, neformalusis ugdymas. Tarkime
koks nors keturiasdeimtmetis asmuo nusprend laikyti automobilio vairavimo (arba buriavimo,
nardymo, parasparnio valdymo etc.) kursus ir gauti sertifikat, nusprend mokytis usienio kalbos
ar kompiuterijos, tai ia ir susiduriame su neformaliuoju vietimu. Centrins valdios primesto
naujadaro semantin klasta ta, kad politinje, fiskalinje ir teiskros darbotvarkje niekas
nebekelia klausimo: o k gi ms nepilnameiai vaikai veikia po pamok ir u mokyklos rib? K
valstyb, vietos valdia padar, kad ms nepilnameiai vaikai bt prasmingai uimti iki vakaro?
Kiek tam skirta l? Kokia yra ios paslaugos infrastruktra, ar paslaugos visiems prieinamos,
kiek jos kokybikos, ar atitinka pretenzingo ir ipaikinto iuolaikinio vaiko lkesius bei interesus?
Mint esmini svok popamokinis ugdymas, umokyklinis ugdymas eliminavimas i vieo
kalbjimo, i vietimo teisyno ir strategini valstybs dokument nebuvo atsitiktinis dalykas. Toks
sumanymas buvo paremtas labai konkreia ekonomine politine motyvacija ir prastai paslptu
centrins valdios noru nusimesti organizacin ir finansin atsakomyb nuo tokio ikio, kaip
prasmingas nepilnamei uimtumo vis dien organizavimas.
Iki mokykl tinklo pertvarkos atskirais atvejais iki 70-80 proc. vienos ar kitos savivaldybs
23
l suvalgydavo vietimas, o pedagog atlyginimai vluodavo po 3 mn. ir daugiau. Todl
valdios sluoksniuose buvo apsisprsta taupyti ir oficialiai prioritetu vardinti tik formalj vietim,
kur didesni ar maesni valstybs fiskaliniai sipareigojimai ES alyje privalo bti garantuoti be
ilyg. Todl praeityje diegta, o dabar jau vis kritikuojama krepeli sistema apm tik formalj
vietim. Vaik umokyklinis ir popamokinis ugdymas buvo paliktas neformaliam laisvam
plaukiojimui. Todl alyje iki iol ir nra atitinkamo sektoriaus pltros, valdymo bei tinkamo
finansavimo modelio24, nra jokios strategijos. To, kas teisyne nra grietai vardinta, savivaldybs
savo iniciatyva neskuba pltoti, finansuoti ir puoselti. Ko gero, visai ne dl to, kad nenort, kad
nesuprast nepilnamei uimtumo svarbos, o tiesiog dl l stygiaus, dl didiuls sipareigojim
natos, kuri ir taip ugriva ms savivaldybes.
iai skausmingai ir aktualiai nepilnamei uimtumo temai verta skirti daug dmesio dl
daugelio motyv. Vis pirma todl, kad prasmingas vaik uimtumas yra pati geriausia
nusikalstamumo ir asocialaus elgesio prevencija. Valdia, kuri laiku neinvestuoja ugdym, vliau
bna priversta investuoti kaljimus... domi, prasminga popamokin ir umokyklin veikla yra ta
23
iuo metu ilaidos vietimui savivaldybi biudetuose sudaro apie 40-45 proc.
24
Neseniai pasilytas neformalaus ugdymo krepelio modelis, be abejo, yra ioks toks ingsnis priek, visgi modelis,
tokiu pavidalu, kokiu jis egzistuoja dabar, problemos nesprendia.

63
socialin terp, kurioje paspartintais tempais ugdomos jauno mogaus vertybs, socialin
atsakomyb, svarbiausi socialiniai gdiai. iuo poiriu umokyklin veikla yra ko gero netgi
pranaesn u pamokin veikl mokykloje, kuri daugiausiai formuoja mokini protavimo veikl ir
inias, bet anaiptol ne vertybes ir socialinius gdius.
Prastokai (ir pelnytai) Jonavos rajono gyventojai vertina prevencin darb su nusikalsti
linkusiais paaugliais bei j resocializacij. i paslauga uima tik 31 procentin rang (r. 2.2.4.1
lentel). Gyventojai i dalies yra nusivyl tuo, kaip kaip organizuojamas vaik ir jaunimo
uimtumas Jonavos mieste ir rajone. Minta paslauga uima 54-r procentin rang. Akivaizdu,
kad Jonavos rajono gyventojai pasigenda aktyvesns jaunimo organizacij veiklos, galbt ir
religini organizacij, galini dirbti su jaunimu.
iame kontekste svarbu pabrti, kad vaik ir jaunimo prasmingo uimtumo problemos yra
bdingos ne vien Jonavos rajonui, bet visai Lietuvai. Verta dmesio ta aplinkyb, kad Jonavos
rajono savivaldyb bei iedin Kauno rajono savivaldyb, nepaisant sunkum ir neinaudot
galimybi tobulti, pagal kai kuriuos pasitenkinimo vietimo paslaugomis rodiklius gerokai lenkia
Kauno miesto savivaldyb (r. 2.2.4.2 2.2.4.3 pav.).

iuo poiriu Jonavos rajono savivaldybs administracijos slyginai pasiekimai yra ypatingi,
iskirtiniai. Juk jie tarsi paneigia sociologin miesto ir kaimo skirtum teorij. Pastaroji teigia,
kad neurbanizuotos vietovs, lyginant su urbanizuotomis vietovmis, nekalbant jau apie
didmiesius-metropolius, pasiymi maiau palankiomis edukacinmis ir kultrinmis galimybmis.

2.2.4.2 pav. Rodiklio Tai, kaip organizuojamas vaik ir jaunimo uimtumas seninojoje vertinimas (NKauno
raj.1900; NKauno m.1800; NJonavos raj.1035)

64
2.2.4.3 pav. Rodiklio Papildomo ugdymo staig (dails, muzikos sporto mokykl, breli) vairov vertinimas
(NKauno raj.1900; NKauno m.1800; NJonavos raj.1035)

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.4.2. lentel)

65
2.2.4.2 lentel
vietimo ir kultros paslaug sektoriaus vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N
pasisakym
Vaik ir jaunimo 1. Udavinys - vaikus ir jaunimo dalyvavim svarbiose veiklose btina skatinti, atitraukti vaikus nuo kompiuteri, daugiau fizins
veiklos
uimtumas, papildomas ir
2. Apsilankius miesto ventje atrodo, jog vent skirta tik monms, vyresniems, nei 50 met. Jokios domios programos. Jei norit, kad
umokyklinis ugdymas jaunimas aktyviau dalyvaut renginiuose, nepaisant oro slyg, anksiau leiskit koncertuoti visus vyresniuosius dainininkus, o tik vliau
jaunesnius, umigti galima pasiklausius dain, skambjusi prie fejerverkus. Pastebjau daug jaun moni, atjusi vent nepabuvusi
5
3. tai daugelis breli yra mokami, o kai padar ""uklasin krepel"" tai ir kainos visur pakilo.
4. Uusali kultros centras skiria per maai dmesio jaunimo uimtumui, daugiausia orientuojasi tik pensinink ansamblius. J
organizuojamos vents danai bna menkai organizuotos, rengiamos nepatogiu laiku.
5. Koncepte galt bti sporto sal jaunimui, sporto aiktel, nes iuo metu jaunimas vakarais susiburia prie parduotuvs
Ikimokyklinio ugdymo 1. Vaik dareliai darb pradeda per vlai ir per anksti baigia. Tvai priversti rointis kas paims vaikus i darelio nes danas dirba
prieinamumas 2. Uusali darelyje gauti viet vaikui praktikai nemanoma
3
3. Jukoni kaime reikia aidim aiktels vaikams ir darelio.

Bendrojo ugdymo Reikalinga grinti pradines mokyklas ariau pradinuk ir j nam, j aplinkos, j tveli ir mamos, nesudaryti politikos o
prieinamumas, pavjimas leisti veikti buvusioms gyvenviei mokykloms. Galima pabandyti ir ribot pradini skaii 1
Profesinio mokymo Trksta kalb kurs suaugusiems Jonavoje.
1
Bibliotekos, muziejai, sals Kultros centro ir Vieosios bibliotekos keliami reikalavimai turi bti vienodi visiems skyriams seninijose.
vieiems renginiams, 1
paminkl prieira
Kultros rengini vairov 1. Paskutiniais metais labai suprastjusi masini rengini kokyb,ypa jonini.Labai trksta meno mokyklos moksleivi,j kolektyv
ir kokyb jose.
2. Netinkamas Ruklos KC direktorius
5
3. Pasikeitus direktoriui Ruklos KC numir. tik kaukut vis dirba
4. Kultros nam direktor reikia ileisti pensij nes nieko neorganizuoja
5. Esame labai nepatenkinti kultros centro direktore akiene

66
2.2.5. Aktyvaus poilsio ir rekreacijos paslaug vertinimas

2.2.5.1 lentelje ir 2.2.5.1 pav. pateikti Jonavos rajono savivaldybs gyventoj isakyti
vertinimai pagal tok viej paslaug blok, kaip Aktyvus poilsio infrastruktra ir paslaugos .
Vidutinis palankaus vertinimo procentas, tenkantis 21-am ios paslaug ries indikatoriui, yra 41
proc. ir svyruoja nuo 18 iki 69 proc. Vidutinis ios paslaug ries pasiektas procentinis rangas yra
38,4 punkto ir svyruoja nuo 1-mo iki 90-to procentinio rango. Tai rodo, kad io sektoriaus paslaug
bloke atskiros paslaugos gyventoj yra vertinamos labai nevienodai, yra ir palankiai, ir nepalankiai
vertint paslaug.
Vis palankiausiai vertinamas toks rodiklis, kaip Dvirai tak tinklo isidstymas ir bkl.
itoks rezultatas nestebina, kadangi Jonavos rajone ties dvirai tak pltros klausimais
dirbama seniai (madaug jau 15 met) ir nuosekliai. Egzistavo vieojo sektoriaus ir verslo
partnerysts geroji praktika, kuomet AB Achema skirdavo tikslines las konkreiai dvirai tako
atkarpai, vliau tuo tikslu buvo naudojamos ir ES bei savivaldybs los. Kryptingai siekiama, kad
dvirai tako tinklo atakos pagal galimyb vest ir prie mokykl, kad vaikai galt mokykl
pasiekti dviraiu. Galbt i papildoma susisiekimo galimyb paaikina ir t fakt, kodl taip
palankiai Jonavos rajono gyventojai vertino ir mokini pavjimo problemos sprendim.
Daug k galima giliau painti palyginimo bdu. Antai Kauno rajono savivaldyb dvirai
tak tinklo pltros srityje pastaraisiais metais taipogi padar spding prover. Labai vaizdingoje
vietovje - Nemuno slnyje, tiek i Kulautuvos puss, tiek i Kaergins puss nutiesti asfaltuoti
dvirai takai. Visgi 2016 m. vasar atlikta analogika Kauno rajono gyventoj apklausa parod,
kad pasiektas rezultatas ir esamas tak tinklo bvis gyventoj vis vien netenkina. Paradoksas, bet
dvirai tinklo bkl, nepaisant smgini investicij ir akivaizdaus faktinio proverio ioje
srityje, kaimyninio Kauno rajono gyventoj vertinama prastai. I atsakym atviro tipo klausimus
aikja, kad gyventojai pageidauja, jog dvirai takai bt visur, kur manoma. Tai, kad kakur
tokie takai jau atsirado, o kitur j dar nra arba jie apskritai negali bti toje vietovje planuojami,
matyt, sukelia dalies gyventoj susierzinim, subjektyv neteisingumo ir diskriminavimo pojt.
Kauno rajono gyventojai jau pageidauja, kad dvirai takas bt nutiestas nuo Raudondvario iki
Babt...
Nepaisant labai spding Kauno rajono pastang puoselti dvirai tak tinkl, lyginam
rajon (Kauno ir Jonavos) gyventoj vertinimai apie komentuojam rodikl ilieka labai
kontrastingi (r. 2.2.5.1 pav.).

67
2.2.5.1 pav. Rodiklio Dabartin dvirai tak tinklo isidstym ir bkl vertinimas (NKauno raj.1900; NJonavos raj.1035)
Tokie kontrastingi kaimynini rajon gyventoj isakyti vertinimai, ms nuomone, tik
pabria Jonavos rajono pasiekim iskirtinum ioje srityje. Apskritai kovos u CO2 imetimo
aplink mainim kontekste, visuotinio sjdio u sveik gyvensen kontekste Jonavos pasiekimai
dvirai tak pltros srityje nusipelno labai palankaus vertinimo. Kita vertus, jie taip pat liudija
vietos valdios gebjim isikelti ambicingus, iuolaikikus gerovs politikos tikslus ir juos
nuosekliai gyvendinti, pasiekti apiuopiam rezultat.
Nagrinjam socialins apklausos radini kontekste pamintinas ir dar vienas labai
pamokantis aspektas. Vieosios paslaugos, kaip ir bet kurios paslaugos apskritai, yra ta sritis, kur j
teikjas niekada negali atsipalaiduoti, negali sustoti ties tuo, kas pasiekta. Kai tik tam tikras
paslaugos teikimo standartas jau yra pasiektas, gyventojams, vartotojams to nebepakanka, norima
kako dar daugiau ir geriau. Kartu su paslaugos kokybs standartu, o kartais pastarj netgi
aplenkiant, auga vartotoj lkesiai ir pretenzijos.

68
2.2.5.1 lentel
Aktyvaus poilsio infrastruktros ir paslaug vertinimas. Reitingas prasideda palankiausiai vertinta paslauga
Gyventoj vertinimas %

Nepalankus

Neutralus

Palankus
M
R/Nr. Aktyvaus poilsis ir rekreacija N
(vidurkis)
Mo PR% PPI*

Dabartin dvirai tak tinklo isidstym ir


1
bkl
944 3,84 10,2 20,9 69,0 4 89,8 76,7
Po atviru dangumi esani sporto aiktyn
2
kokybs bkl ir vairov
935 3,54 12,0 33,6 54,4 4 66,7 70,8
Po atviru dangumi esani sporto aiktyn
3
isidstym ir tankum (skaii)
937 3,53 12,3 33,3 54,4 4 65,6 70,7
Viej park, aiki, krantini ir pan.
4
pakankamum bei bkl
932 3,48 14,9 32,9 52,1 4 60,4 69,5
Vidurini mokykl, gimnazij stadion ir sporto
5
aiktyn kokyb bei prieinamum gyventojams
928 3,46 13,7 37,1 49,2 3 58,9 69,2
Masini (neprofesionali) varyb,
6 sveikatingumo rengini ir veni danum bei 932 3,45 11,9 41,4 46,7 3 57,3 69,0
vairov
7 Papldimi, maudykl pakankamum 946 3,45 18,6 27,5 53,9 4 57,3 69,0
8 Esam papldimi, maudykl bkl 944 3,44 16,2 31,5 52,3 4 54,2 68,7
Organizuojam pasiekim (profesionalaus)
9
sporto varyb danum ir vairov rajone
925 3,44 11,4 42,8 45,8 3 54,2 68,8
Sporto sali atvirum ir prieinamum
10
gyventojams, jaunimui
931 3,38 16,4 37,7 45,9 3 45,8 67,6
iemos sporto infrastruktros objekt,
11 slidinjimo tras, iuoykl kiek, kokyb, 924 3,37 17,3 34,7 47,9 3 44,5 67,5
prieinamum
Nevyriausybini organizacij, sporto klub,
12 veikl, teikiamas sporto ir sveikatingumo 925 3,34 12,5 47,7 39,8 3 42,2 66,7
paslaugas, kokyb ir prieinamum
13 Kaimo turizmo sodyb pakankamum ir bkl 926 3,31 18,0 37,3 44,7 3 38,3 66,1
Bendros paskirties sporto sali pakankamum ir
14
bkl
926 3,11 21,0 47,8 31,2 3 21,6 62,2
Vasaros poilsiaviei, lauaviei ir pan.
15
rengim bei prieir
929 3,05 26,7 39,7 33,6 3 16,9 61,0
Po stogu esani vairi sporto objekt, sali
16
basein, kokyb, vairov
927 3,02 26,3 43,7 30,0 3 12,8 60,4
Ekstremalaus sporto aikteli kiek, bkl,
17
prieinamum
922 3,00 22,9 53,1 24,0 3 11,5 60,0
Specializuot sporto objekt (baseino, teniso
18
kort ir pan.) pakankamum rajone
925 2,75 38,1 40,5 21,4 3 2,9 54,9
Sporto ak ant vandens infrastruktros objekt
19
kiek, kokyb ir galimybs tuo naudotis
916 2,75 36,6 43,0 20,4 3 2,9 54,9
Diskotek ir sporto klub pakankamum ir
20
patrauklum
919 2,62 42,2 38,5 19,3 3 1,6 52,5
21 Kemping ir moteli pakankamum 918 2,57 44,8 37,4 17,9 3 1,0 51,4

69
2.2.5.2 pav. Aktyvaus poilsio vertinim reitingas savivaldybje

Neprastai Jonavos rajono gyventojai vertina ir po atviru dangumi esani sporto


infrastruktr, papldimi, maudykl pakankamum ir bkl, taip pat viej park, krantini
bkl. Vietos valdios idja investuoti Varnuts tvenkinio Jonavoje aplinkos pritaikym aktyviam
vasaros laisvalaikiui, papldimio rengim tikrai pasiteisino. Matyt, svarbu tok objekt sutvarkyti
iki galo, privesti paslaugos kokyb iki maksimalaus standarto. Turima galvoje varus vanduo, kurio
sanitarin-higienin bkl saugumo sumetimais vasaros sezono metu yra nuolat kontroliuojama ir
vieai skelbiama, tinkamas papldimio gruntas (smlis), persirengimo kabinos, gelbtoj, medik
budjimas ir pan.

70
domu tai, kad Kauno rajonas, (bent jau tuo poiriu, kas gamtos duota), turi tikrai neprastas
slygas vasaros poilsiui prie vandens. Ko gero, neprastesnes nei Jonavos rajonas. Tai Nemuno,
Neries, Nevio ir Jiesios upi baseinai bei slniai, Kauno mari regioninis parkas ir kt. Turint tok
spdingos apimties ir vairovs papldimi k, matyt, sunku yra visk aprpti ir iki galo
sutvarkyti. Iki tokio paslaugos standarto, kaip Varnels tvenkinio papldimys, Kauno rajonas neturi
ivysts nei vieno papldimio, nors potencialas yra didiulis. Visgi, matyt, svarbu yra pilnai
ivystyti paslaugos objekto kokyb iki tam tikro standarto, nesustoti paslaugos konstravimo procese
kakur pusiaukelje. Kokiais gi kitais argumentais galtume paaikinti tok kontrasting papldimi
rodiklio vertinim gretimuose rajonuose Jonavoje ir Pakaunje? (r. 2.2.5.3 pav. )

2.2.5.3 pav. Rodiklio Papldimi, maudykl pakankamum vertinimas (NKauno raj.1900; NJonavos raj. 1035)

Truput kritikiau gyventojai vertina po stog esanios sporto infrastruktros ir specializuot


sporto bei rekreacijos objekt bkl.
Neinaudotos galimybs Jonavos rajone sietinos su iemos sporto infrastruktros objekt
pltra. Lietuvoje apskritai trksta iemos sporto ir sveikatingumo bazi, slidinjimo tras,
iuoykl. Lietuvoje yra trys iemos mnesiai. Grai lietuvika iema, vaizdingas, dinamikas
Jonavos reljefas ia vlgi silo dideles ir beje iki iol neatpaintas galimybes. Apklaust gyventoj
susivokim, kad Jonavos rajone trksta iemos sporto ir poilsio infrastruktros objekt, matyt lm
Birtono ir Druskinink miest proveris ioje srityje. Kita vertus, egzistuoja rizikos veiksnys, kad
atitinkamos investicijos Jonavos rajone galbt ir neatsipirkt. Visgi, i marketingo teorijos ir
praktikos yra inomas ne tik paslaugos prisotinimo fenomenas, bet ir toks fenomenas, kaip
atsiradusi paslaugos pasila sukelia nor j vartoti, suformuoja naujus vartotojus ir klientus.

Gana nuosaikiai apklausti gyventojai vertina tok rodikl, kaip Kaimo turizmo sodyb
pakankamumas ir bkl. Paslaugos vertinimas uima 38-t procentin rang. Tenka su
apgailestavimu pripainti, kad vadinamasis kaimo turizmas Lietuvoje i dalies pasirinko ne pai
geriausi vystimosi trajektorij. Noras greitai atgauti investicijas ir kuo greiiau turti pelno, dideli
paslaug kainiai, taip pat paslaug spektro monotonija lm tai, kad masinis ir pakankamai vairus
toki paslaug vartotojas, deja, nesusiformavo. Didmiesio gyventoj eimos, o juk tai masinis
vartotoj segmentas, danokai renkasi tradicin poils Lietuvos pajryje arba vis daniau vyksta
paatostogauti sveius kratus. Daniausias vadinamj kaimo sodyb paslaug vartotojas
juridinis asmuo, kuris kart - du metuose usako toki paslaug savo darbuotojams, turdamas
tiksl atvsti kok nors svarb organizacijai vyk arba atlikti mokymus, pravesti seminarus u savo
arba ES las. Neretai tai bna ir eimos ar gimins pobvis, kokiam nors yminiam vykiui
(vestuvms, kriktynoms, jubiliejui) paminti, atvsti. Tokie klientai paslaug usako dar reiau,

71
galbt kart per 5 ar 10 met. Kadangi gyjamas paslaug paketas yra retas ir vienetinis pirkinys,
dl kainos paprastai perdaug nesiderama. Vadinamosios kaimo sodybos eimininkai irgi patekinti,
juk patogiau yra savait kit laikyti sodyb tui, nepersidirbti, bet ilaukti tinkamo savaitgalio ir
nuo nesideranio kliento gerai nupli. Deja, tokie pobviai neretai virsta triukmingomis
masinmis igertuvmis, nuo kuri kenia netgi u gero kilometro gyvenantys kaimynai. Kain, ar
triukmo, arba kalbkime atvirai - alaus ir vmal turizmas - turt bti pagrindin kaimo turizmo
trajektorija Lietuvoje?
Paskutines vietas tiek sektoriaus reitinge, teik bendrajame vis 192 paslaug reitinge uima
tokie rodikliai, kaip diskotek ir sporto klub pakankamumas ir patrauklumas ir kemping ir
moteli pakankamumas. inoma, i pirmo vilgsnio galima pasiguosti, kad paskutines vietas
umusi paslauga tikrai nra susijusi su gyventoj gyvybiniais poreikiais ir apskritai tai nra
paslauga, u kurios organizavim savivaldyb bt tiesiogiai atsakinga. Seniau, sovietmeiu, net ir
tokius maai formalizuotus jaunimo poilsio renginius, kaip diskotekos, geguins ir pan.,
organizuodavo, kontroliuodavo valstybins struktros. Tai jau praeitis. Rinkos ekonomikos
slygomis atitinkamo formato laisvalaikio renginius organizuoja privaios struktros. Savivaldybs
administracijai dl to galvos lyg ir neturt skaudti.
Kita vertus, problem galima pavelgti subtiliau, giliau. Jonavos rajonas dl ypatingo
gamtos groio galt tapti vietos ir usienio turistams, ikylautojams patrauklia, masikai lankoma
rekreacinio tipo vietove. inoma, kurortins vietovs formal status Jonavai bt sunkoka gauti
dl stambaus pramons objekto AB Achema. Tokio objekto buvimas paioje rajono irdyje
gadina regiono, kaip rekreacins erdvs ir teritorijos vaizd. is faktas ir pagrindia tai, kodl toks
stambaus ir socialiai atsakingo verslo vienetas kaip Achema privalo esmingai prisidti prie
rekreacijos infrastruktros pltros rajone. Kita vertus, ekologinio saugumo standartai ES ir
Lietuvoje nuolat grietja, o faktin pramons objekt imetama tara aplink maja. Pretenzija
bti rekreacine vietove nra i piro lauta. Jonavos rajonas nepaprastai graus savo gamta.
Vidutinio dydio, pagal Baltijos regiono mastel, Jonavos miestas su savo infrastruktra ir gamtos
groybs yra greta ir labai natraliai papildo viena kit.
Pabandykime rasti kratuose, regionuose, kurie turi ilgamet rekreacini paslaug teikimo
dirb, vietov, kurioje visai nebt toki objekt, kaip naktiniai klubai, diskotekos, nebrangs
moteliai ir kempingai ir pan. Ivardinti infrastruktros objektai, j atitinkamas tankis yra atributinis
tokios rekreacins vietovs poymis. Galbt Jonavos rajone reikalinga vietos valdios ir verslo
partneryst, kuri padt sprsti ikelt problem ir ilgainiui atvert naujas galimybes. inoma,
reikia vertinti ir galimus rizikos veiksnius, ar, pvz., susidarys kritin klient, intensyviai
besinaudojani brangia ir ipuoselta infrastruktra, mas, ar investicijos bei infrastruktros
ilaikymo katai atsipirks per trump laik? Reikt vertinti ir tai, kad atitinkam objekt ir
infrastruktros buvimas kelia triukmo, vieojo saugumo problemas. Kita vertus, visi nori turti
darbo, pajam ir pan.
Taigi svarbu Jonavos rajone pltoti aktyvaus poilsio bei rekreacijos infrastruktr ir
atitinkamas paslaugas, ypa tokias, kurios bt vieai ir nemokamai prieinamos gyventojams.
Galima teigti, kad Jonavos rajono savivaldyb iuo poiriu, matyt, yra viena i pirmaujani
alyje. inoma, rekreacijos infrastruktros objekt pltojim ima suprasti ir kitos savivaldybs.
Natralu, kad ioje srityje ypa pirmauja kurortins Druskinink ir Birtono savivaldybs, visgi
Jonavos rajonas tikrai nra atsiliekanij tarpe. Tokia vietos valdios investicin politika atitinka
moderni darnios pltros ideologij ir sveikos gyvensenos ideologij. ios ideologijos remiasi
fundamentaliomis vertybmis, kurios Europoje ir Vakar erdvje yra labai svarbios.

Nepaisant krypting Jonavos rajono savivaldybs administracijos pastang ir apiuopiam


laimjim atitinkamoje srityje, gyventojai anaiptol ne visada patiria aptariamo sektoriaus paslaugos

72
prisotinim. Pagal kai kurias paslaugas gyventojai ir toliau yra link isakyti aik lkest bei
pareigojim vietos valdiai, kad rekreacijos sektorius bei infrastruktra ateityje bt pltojami.

Vietos valdiai tokio padidinto gyventoj pretenzingumo bei lkesi tikrai nereikt bijotis,
tikrai nereikt stabdyti grai ir kilni umoj nuosekliai pltoti rekreacijos infrastruktr toliau.
Lietuvos gyventoj (ir suaugusi, ir vaik) sveikata blogja, gyvenimo trukms rodikliai negerja,
daugja sunki susirgim, kurie, be kita ko, kyla ir dl neteisingo gyvenimo bdo hipodinamijos,
netinkamos mitybos, alkoholio ir tabako vartojimo. Lietuva pirmauja pagal saviudybes, psichikos
ligas, smurtinius nusikaltimus. Visuotinai inoma, kad aktyvus ir reguliarus poilsis (ypa gamtoje)
yra vienas pagrindini sveikos gyvensenos atribut, stiprios sveikatos, giedros ir harmoningos
nuotaikos bei darbingumo puoseljimo instrument. Tai, kas pasakyta, galioja ir individui, ir
eimai. Ivardinti dalykai yra absoliutus gris, kurio niekada nebus per daug. Yra labai prasminga ir
sveikintina, kad Jonavos rajono savivaldyb ioje srityje turi apiuopiam pasiekim. Tokia veiklos
kryptis ir investicin politika labai subtiliai ir prasmingai atliepia kilni vietos valdios misij
rpintis moni gerove, siekti auktesns gyvenimo kokybs visiems.
mogaus, eimos apsisprendimui kakur sikurti, leisti aknis, kurti eim, gimdyti vaikus,
pasilikti Tvynje, tvikje ir niekur neemigruoti tak padaro daug veiksni. Kas paneigs, kad
greta ekonomini veiksni, socialinio teisingumo, gyvenimo prasmingumo pojio ia svarbaus
vaidmens nesuvaidina grai ir sutvarkyta aplinka, visiems prieinama, moderni ir beje
NEMOKAMA rekreacijos bei poilsio infrastruktra?

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.5.2. lentel)

73
2.2.5.2 lentel
Aktyvaus poilsio ir rekreacijos paslaug vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N pasisakym

Sporto infrastruktra 1. Prasta baseino kokyb. Neatitinka joki iuolaikini standart. P.S. kas patvirtino Jonavos arenos projekt be baseino? Kam statyti
milinik sporto aren kurioje nebus baseino?
2. Trksta miestui baseino, boulingo
3. Reikia baseino, boulingo, teniso kort. gal bt boulingui bt galima inaudoti pastat, kuriame buvo "Norfa" parduotuv.
4. Sporto klubai ne visiems prieinami dl paslaug kainos
5. Jonavoje nra nei vieno klubo skirto jaunimui. Jaunimas savaitgaliais apsistoja baruose. Nra boulingo kur galt praleisti laik ne tik
jaunimas bet ir eimos
6. visur biznis, nori sportuoti - mokk, nori ilstis - irgi mokk...
11
7. Jonavoje labai reikt naujo baseino su piri kompleksu ir kt. Manau, kad tikrai atsirast daug miestiei, norini j lankyti ir itaip
aktyviai praleisti savo laisvalaik.
8. trksta netgi nra baseino kdikiams ir maiems vaikams Jonavoje ar jos rajone
9. Baseino nra
10. ...nra sporto aiktels.maiem pvz supyni yra o paaugliukam nieko, o jiems daugiausia reikia uimtumo
11. Silome padidinti ir rengti didesn vaik - paaugli sporto ir laisvalaikio aiktyn ties rasos g uusali kaime
Turizmo infrastruktra Diskotek nra Jonavoje, jaunimas neturi kur paokti.
1
Poilsio po atviru dangumi 1. Problema, kad aplink Jonavos tvenkinius yra tik dviratinink takai, o pstiesiems nebepaliekama galimyb mgautis Jonavos gamta.
2. Visikai nepriirima krantin kitame ups krante, sod bendrijoje "Draugyst". Netvarkomi keliai sod bendrijoje "Draugyst".
infrastruktra Nra gatvi apvietimo, suoliuk, kurie btini senyvo amiaus sodininkams, kurie daniausiai vaikto psiomis.
3. Bt smagu, jei bt daugiau reklamos apie profesionalaus sporto varybas. Dar smagiau bt, jei Jonava turt iuoykl, vasaros
teras (kurioje bt galima pasivaiinti gaiviaisiais grimais, kava, suvalgyti led porcij). Labai diaugiuos
4. Slidinjimo trasoje mons netelpa, visos diskotekos Jonavoje baigiasi mutynmis, tad klubas, galimai, bt suniokotas po kakiek
laiko, viebui ir kemperi tinklas Jonavoje - siaubingas.
5. Neinau,kam ov galv vidury gyvenamj nam kvartalo rengti slidinejimo trasa.Patrank skleidiamas triukmas neleidia
12
ramiai miegoti,o diena garsiai leidiam muzika veria bgti i nam
6. Gaila, kad aplink Jonavos tvenkinius yra tik dvirai, o nedvirai ir psij takai. Dviratininkai nepatenkinti ""besimaianiais""
psiaisiais: senoliais, tvais su maais vaikais, mamomis su kdikiais veimliuose, Jonavos gro painti
7. gyventojai, Rimku rajone, neturi galimybes pasiekti dviraciu takus...
8. veicarijos gyvenvietje yra didelis tvenkinys taiau nei vienos sutvarkytos maudymosi vietos. Vaik maudykla centre ivis
tragikos bkls, tiltelis visas ipuvs, lentos likusios ne visos. Vaikams smlio niekas neve per 4 metus nei karto. Be to
9. Galt bti ms seninijoje parkas su suoliukais o ne taip kaip dabar tik mediai ir supuvusios skulptros
10. Ruklos miestelyje nra dvirai tak, nra stadiono pasportavimui. Mokyklos stadionas kartais bna urakintas.
11. il sen Beri tvenkinyje nra nei vienos vietos rengtos maudytis
12. Bendruomenms reikalingi lauko treniruokliai

74
2.2.6. Savivaldybs tarybos, administracijos, seninij ir NVO teikiam paslaug vertinimas

Pagal atitinkam tematin blok nustatyti paslaug reitingo statistiniai dsningumai atspindti
2.2.6.1 lentelje ir 2.2.6.1 pav. ios srities vieosios paslaugos visumoje Jonavos rajono gyventoj
yra vertinamos daugiau palankiai, nei nepalankiai. Apie tai liudija du ikalbingi apibendrinantys
rodikliai - vidutinis ios ries paslaug palankaus vertinimo procentas ir vidutinis procentinis
rangas, tenkantis visoms 17-kai vertint paslaug. Pirmojo rodiklio vidutin reikm siekia 44
procentinius punktus ir svyruoja nuo 21,2 iki 73,1 proc. 17-kos vertint paslaug procentiniai
rangai svyruoja nuo 8-to iki 95 procentinio rango. Tai rodo, kad srae figruoja ir labai palankiai,
ir slyginai kritikai vertinamos paslaugos. Vidutin io tematinio bloko rodiklio reikm siekia
48-t procentin rangas.

iame tematiniame paslaug bloke vis geriausiai vertinamas toks rodiklis, kaip moni rinkto
mero veikla. is rodiklis siekia stebtinai aukt 95-t procentin rang. Jonavos rajono mero
veikl palankiai vertina 73,1 proc. respondent. Auktas pasitikjimas rinktu politiku yra daugeliu
atvilgiu palankus enklas, rodantis, kad atstovaujamoji demokratija toje vietovje neblogai veikia.
Taip pat palankiai buvo vertintas ir kaimyninio Kauno rajono meras (j palankiai vertina 70 proc.).

inoma, i vieno ar keli atvej rizikinga sprsti, taiau galbt ia jau pasireikia pozityvus efektas
tos aplinkybs, kad vietos savivaldos rinkimuose pilieiams buvo suteikta teis rinkti mer
tiesiogiai. Galimai tai sustiprino ios vietos savivaldai labai reikmingos pareigybs ir politinio
instituto autoritet. Anksiau neretai valdanisias koalicijas savivaldybi tarybose sudarydavo
brelis apsukri frakcij ir veikj, kurie kiekybine prasme tikrai neturdavo didiausio rinkj
pasitikjimo. Sudarius vairias naktines, iankstines koalicijas, neretai meru irinkdavo nebtinai t
politik, kuris turi didiausi rinkj pasitikjim. Toki vietini koalicij vidin partin sudtis
kartais bdavo labai marga, o analogikos parlamento frakcij struktros poiriu netgi pakankamai
keista, ideologikai nepaaikinama, grsta keistais, galimai visai nepolitiniais, bet grynai
asmeniniais, privaiais vietini veikj ryiais. Ne vien Lietuvos savivaldyb, ypa anksiau,
krsdavo mer ir administracijos direktori vertimo paradai... Matyt, galima daryti prielaid, kad
tiesioginio mer rinkim institutas ir praktika pasiteisina. Gerokai irykjo vietos valdios kilms
demokratinis pobdis, tuo paiu vietos valdia jos lyderiai gavo didesn autoritet bei galimybes.
Tik svarbu, kad tuo bt imintingai naudojamasi, tarnaujama vieajam griui.

Vertinant i regiono interes pozicijos, yra svarbu, kad regione, rajone bt ne tik vietos moni
pasitikjim turintys, bet ir alies mastu atpastami politiniai lyderiai. Kiekvienam regionui,
rajonui egzistuoja virpartinis interesas ir poreikis turti ryk vietos politik, kuris bt inomas
alies mastu, galt be klii bendrauti su alies vadovais, ministr kabineto nariais, solidiais
investitoriais ir pan. galt tinkamai atstovauti rajono interesus, prireikus galt bti deleguojamas
centrins valdios struktras. Deja, dauguma Lietuvos region ir rajon toki aikiai atpastam
lyderi dar neturi arba jeigu ir turi, tai tos konkreios politins personos inomumas danai bna,
vaizdiai tariant, su minuso enklu. Ir t rieb minuso enkl udeda vairs skandalai, praangos,
(realios ar igalvotos), iniasklaidos suformuoti stereotipai ir udtos etikets.

Kratutinai auktas Jonavos mero veiklos vertinimas, kur isako j irink vietos mons, yra gera
prielaida formuotis rykiai ir pozityviai politinei lyderystei. Toks faktas ir tokia aplinkyb yra
reikmingas socialinis ir politinis rajono kapitalas kartu ir virpartinis interesas. Taip yra todl, kad
rajono problemos, moni poreikiai yra virpartiniai.

Nemaai palankaus vertinimo procent (57,4) surenka ir toks rodiklis, kaip Jonavos rajono mero
pavaduotojo veikla. is rodiklis uima gana aukt 77-t procentin rang. Taigi, ia tam tikra
prasme galima kalbti apie komandin (kolektyvin) lyderyst.

75
Visai palankiai vertinamas ir toks rodiklis, kaip Seninijos, kurioje gyvenate, senino darbas.
Paminto rodiklio procentinis rangas lygus 85,7 punktams. io rodiklio palankaus vertinimo
procentas siekia 62,1 punktus. Matyt, neatsitiktinai vairios pilietikai orientuotos interes grups
kartu su tiesioginiais mer rinkimais nuosekliai reikalavo ir tiesiogini senin rinkim. i gana
radikali pilietin idja nebuvo realizuota. Didiosios parlamentins ms partijos klausimo dl
dviej lygi vietos ir regionins savivaldos, pvz., kuri skmingai funkcionuoja Lenkijoje, Lietuvoje
nekelia. ia dert prisiminti, kad konservatori ir liberal daugumos Seime 2010-panaikintos
apskrii virinink administracijos, deja, nebuvo vietos savivalda. Bet kuriuo atveju idja kurti
dviej lygi vietos savivaldos sistem tuo paiu reikt ir biurokratinio aparato didinim, regionams
tenkani l skaidym. Deja, idja didinti biurokratin aparat ir valdininkij demografikai
nykstanioje Lietuvoje iandien vargu bau ar bt palaikyta. Tas pats pasakytina ir apie idj
skaidyti, perskirstyti du lygius ir taip menkus region fiskalinius iteklius.

Bet kuriuo atveju faktas, kad Jonavos rajono gyventojai link savo senin darb vertinti palankiai,
demokratins savivaldos ir vietos valdios efektyvumo poiriu yra teigiamas. Seninas seninija
yra vietos valdios grandis esanti ariausiai gyventoj. Simptomika, kad seninijose dirbani
specialist veikl gyventojai taip pat link vertinti labiau palankiai, nei nepalankiai.

Maai, kas ino, kad administracins teis srityje seninas Lietuvoje turi labai didelius galiojimus.
Kuruojamoje teritorijoje jis gali ne tik surayti protokol bet ir pats bausti administracine tvarka u
labai daugel dalyk nevar, netinkamai tvarkomas buitines atliekas, nuotekas, neteist
kasinjim, gyvn neprieir, vaik neprieir, triukmavim ir pan. Ms seninai neskuba tuo
administraciniu vzdu naudotis, nors kartais gal ir reikt.

Kita vertus, itikus bdai, atsiradus rpesiams, mons neretai pirmiausiai bga pagalbos ir
patarimo seninij. ia, seninijoje, gyventojai gauna daug paslaug, neformali teisini
konsultacij, nauding patarim, kaip tvarkytis vairius biurokratinius reikalus ir pan. Pirmiausiai
senin danai kreipiami dl gamtini kataklizm sukeltos alos upustyto kelio, potvynio
nuneto tilto, ivartyt medi ir pan. Jei seninas ir jo komanda gerai tvarkosi, tai jo persona ir jo
vadovaujama institucija gyventojams yra autoritetas ir isigelbjimas. Danai apie vietos valdi,
jos kokyb (ir netgi apie valstyb apskritai) paprasti gyventojai sprendia i to, k jie mato
seninijoje, kaip juos ten pasitinka, iklauso, kaip sugeba (arba nesugeba) efektyviai pagelbti,
patarti. Dl savo iskirtins svarbos seninija, seninas ir jo komanda turi tapti nuolatinio vietos
valdios dmesio objektu. Svarbus dalykas yra atrankos senino ar seninijos darbuotojo viet
sistema. Tokios pareigybs iandien kelia pretendento asmenybei iskirtinius reikalavimus, kartais
ir solidi diplom gali nepakakti, reikia ir gyvenimikos bei darbo patirties, ypatingo gebjimo
lanksiai bendrauti su monmis ir vairiomis valdios grandimis, gebti atpainti vairias
rizikingas situacijas ir jas preventuoti. Jei atokioje vietovje ar miestelyje vyksta baisus
rezonansinis vykis, tai ir gyventojai, ir medijos, ir auktesnioji valdia retorikai klausia, kur
irjo seninas, kur buvo seninijos darbuotojai?

Gana palankiai gyventojai vertina ir savivaldybs administracijos, jos direktoriaus ir visos tarybos
veikl. Tai irgi yra rezultatas, liudijantis slygin vietos savivaldos ir jos administracini struktr
efektyvum ir demokratins savivaldos kokyb apskritai.

76
2.2.6.1.lentel
Savivaldybs tarybos, administracijos, seninij ir NVO vertinimas
Gyventoj vertinimas %

Nepalankus

Neutralus

Palankus
M
R/Nr. Prekyba, buitins ir transporto paslaugos N Mo PR% PPI*
(vidurkis)

1 moni rinkto mero veikl 947 4,01 5,7 21,2 73,1 4 95,3 80,2
2 Seninijos, kurioje gyvenate senino darb 929 3,78 11,5 26,4 62,1 4 85,7 75,6
3 Jonavos rajono mero pavaduotojo veikl 935 3,69 6,7 35,8 57,4 4 77,1 73,9
Jonavos rajono savivaldybs administracijos
4
veikl apskritai
928 3,62 7,2 38,3 54,5 3 74 72,4
Jonavos rajono savivaldybs administracijos
5
direktoriaus veikl
928 3,62 7,2 38,3 54,5 3 74 72,4
Kit seninijos darbuotoj (socialinio darbuotojo,
6 komunalinio kio ininieriaus, emtvarkos 926 3,58 9,3 39,4 51,3 3 68,8 71,6
skyriaus specialisto ir pan.) darb
7 Jonavos Rajono savivaldybs Tarybos veikl 938 3,53 10,7 38,7 50,6 3 65,6 70,6
8 Vietos valdios bendravim su gyventojais 921 3,4 20 30,5 49,5 4 47,4 68,1
Vietos bendruomeni aktyvum, j veiklos
9
naudingum
929 3,34 15,4 42,5 42,1 3 42,2 66,7
10 Savo seninaii aktyvum ir veikl 930 3,32 20,5 36,2 43,2 3 39,6 66,5
Gyventoj skund, pretenzij, laik ir pasilym
11
nagrinjim savivaldybei pavaldiose struktrose
908 3,3 14,1 46,8 39,1 3 37,2 66,1
Esam nevyriausybini organizacij paramos
12
politik rajone
912 3,22 13,3 54,3 32,5 3 28,4 64,4
Rajone veikiani nevyriausybini organizacij
13
aktyvum, indl rajono gerov
918 3,21 14,5 53,6 31,9 3 26,6 64,1
Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio
14
verslo skatinimu ir pltra
890 3,08 18 56,1 26 3 19,5 61,5
Mokymai ir konsultacijos smulkiojo ir vidutinio
15
verslo atstovams
892 3,05 19,4 55,7 24,9 3 16,9 61,1
Vykdom vietos valdios ir verslo
16 bendradarbiavimo politik, jos skaidrum bei 915 3,03 22 51 27 3 13,8 60,7
poveik vis gerovei
Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui politik
17
rajone
920 2,93 26,1 52,7 21,2 3 8,3 58,7

77
2.2.6.1. pav. Savivaldybs tarybos, administracijos, seninij ir NVO vertinimas

Slyginai kukliau gyventojai vertina tokius rodiklius kaip rajone veikiani nevyriausybini
organizacij aktyvumas, indlis rajono gerov bei esama nevyriausybini organizacij paramos
politika rajone. i rodikli vertinimas iek tiek peroka apatinio paslaug kvartilio rib.
Apklausos rezultatai rodo, kad Jonavos rajone egzistuoja neinaudotos galimybs tobulinti
valdios, vieojo sektoriaus ir verslo bendradarbiavim, tobulinti smulkaus ir vidutinio verslo
pltros politik ir param jam.

78
Nevyriausybinio sektoriaus silpnumas yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Ryt Europos problema.
Todl atitinkam rodikli nuosaikus vertinimas, nustatytas apibendrinus masins apklausos
duomenis, neturt ms labai stebinti.

Toliau prasminga palyginti didmiesio savivaldybs ir maesni kaimynini rajon savivaldybi


pasiekimus pagal tokius svarbius rodiklius, kaip valdios bendravimas su gyventojais, skund,
pretenzij ir pasilym nagrinjimas, senino veikla. Pasirinkti rodikliai parodo vietos
valdios kokyb pagal tokius demokratiniam vieajam valdymui bei demokratinei savivaldai
svarbius aspektus, kaip valdios tarnavimas gyventojams, jos artumas pilieiams, pasirengimas
atliepti savo gyventoj interesus bei lkesius. Aptikti skirtumai tarp lyginam kaimynini
savivaldybi yra priblokiantys (r. 2.2.6.2 2.2.6.4 pav.) ir jie liudija didmiesio nenaudai.
Tikslinga atkreipti skaitytoj dmes, jog palyginimui pateikti Kauno miesto gyventoj nuomons
matavimai atspindi ne dabartin 2016 m. situacij, bet situacij, kuri Kaune buvo 2013 m. taigi,
interpretuojant aptariamus statistinius radinius, reikt turti galvoje, kad 2015 m. Lietuvoje ir
Kaune vyko vietos savivaldos rinkimai pagal nauj tvark. Buvo tiesiogiai gyventoj irinktas
naujas Kauno meras, suformuota nauja savivaldybs taryba, vyko pokyi administracijoje.
Pradjus dirbti naujai administracijai, enkliai pagerjo kai kurie svarbs didmiesio kio
ekonominiai finansiniai rodikliai, miestas m lipti i skol duobs. Spariai pradta sprsti
sisenjusi Kauno bda duobtos gatvs, pastat vaiduokli problema. Labai tiktina, kad,
imatav kauniei nuomon iandien, toki kontrasting skirtum tarp Kauno miesto ir mint
kaimynini rajon nebeaptiktume. Galima daryti prielaid, jog prie neigiamo anuometins Kauno
miesto valdios vaizdio galjo prisidti viej ryi karas, kuris bema kelias kadencijas nuolat
vyko tarp Kauno valdios ir kai kuri vietos medij25.
Komentuojam rodikli palyginimas trijose kaimyninse savivaldybse rodo, jog Jonavos rajone
visgi egzistuoja neinaudota galimyb efektyviai bendrauti su gyventojais, atidiau nagrinti
gyventoj skundus, pretenzijas ir laikus. Pagal mintus rodiklius Jonavos rajono savivaldyb
enkliai lenkia Kauno miest, bet mauml atsilieka nuo Kauno rajono savivaldybs.
inoma, interpretuojant aptikt kontrast tarp Kauno miesto ir maesni kaimynini
savivaldybi reikt vertinti ir galimai neigiam didmiesio efekt. Maesniame rajone vietos
valdia, jos vairios grandys natraliai yra ariau piliei, jos yra labiau matomos tiesiogiai, o ne
vien tik per medij transliacijas. Jeigu tokia vietos valdia nepadaro didesni klaid, daugiau ar
maiau nuoirdiai dl vietovs ir jos gyventoj stengiasi, tai ir yra savo gyventoj gerbiama, turi
j pasitikjim. Jau minjome, kad analogika apklausa buvo atlikta daugelyje alies rajon. Iki iol
nebuvo aptikta precedent, kad gyventojai ir vietos valdia bt susipriein, kad gyventojai labai
prastai vertint vietos politinius lyderius, administracij, seninus. Apskritai sociologins apklausos
rodo, kad gyventojai, matyt, link nepasitikti kai kuriomis centrins valdios institucijomis, kad
auktus neigiamus reitingus susirenka kai kurie nacionalinio lygmens politiniai lyderiai.
Informacija palyginimui ir pamstymui. Kauno rajone iuo metu berods i viso yra apie 96
tkst. gyventoj ir net 25 seninijos; Jonavos rajone yra apie 43,2 tkst. gyventoj ir 9 seninijos. Ir
vienu, ir kitu atveju, sakytume, toks dydis, kaip gyventoj skaiius, tenkantis seninijai, yra visai
optimalus. Tuo tarpu Kauno mieste LR Statistikos departamento duomenimis 2014 m. liepos 1 d.
gyveno 304,1 tkst. gyventoj ir buvo tik 11-k seninij. Iki seninij restruktrizavimo reformos,
kuri Kaune vykdyta 2009 m., vien ilaini seninijoje buvo apie 80 tkst. gyventoj... Toliau,
alyje yra miniatirini savivaldybi, kaip antai Kalvarij, Rietavo, Skuodo, Kazl Rdos, kur
gyventoj skaiius tesiekia 6-9 tkst. moni. Susiduriame su faktu, kuomet 50 tkst. gyventoj turi
tik valdios paskirt senin, o 6 tkst. tos paios alies gyventoj turi savo rinkt taryb, savo
rinkt mer, savo biudet....

25
Turima galvoje medijos Pko TV ir Pko radijas, kuriose daug eterio ir energijos buvo skirta nuomiai
anuometins Kauno m. valdios ir jos sprendim kritikai.

79
Visai tiktina, kad itokia priblokianti asimetrija, gyventoj demokratinio atstovavimo
deformacijos didmiestyje natraliai sukuria prielaidas piliei ir valdios susvetimjimui,
distancijos, nepasitikjimo atsiradimui, gyventoj nusivylimui savivaldos ir demokratijos kokybe.
alies parlamentas 2016 m. spjo prie savo paties rinkimus pakoreguoti rinkimini apygard
sraus, suvienodinant gyventoj skaii jose. Matyt, kai kurios interes grups tikjosi gyti tikr
ar sivaizduojam pranaum rinkimuose. Kai kurios interes grups nuolat kelia populistin
parlamento nari skaiiaus mainimo26 klausim. Nevilt kelia tai, kad centrins valdios politinje
darbotvarkje visai nra koki nors klausim, susijusi su tolesne alies administracinio teritorinio
suskirstymo ir vietos savivaldos reforma. Egzistuojanios problemos, demokratinio atstovavimo
deformacijos kol kas net nra atpaintos ir vardintos.

Kaip ten bebt, skaitytojui pristatomas tyrimas ne apie centrin valdi, o apie vietos savivald.
Taip pat is tyrimas yra apie Jonavos rajon, o ne apie Kauno miest ir rajon. Visgi atlikti
didmiesio ir kaimynini savivaldybi palyginimai leidia dokumentuoti visai neblogus Jonavos
rajono Tarybos ir savivaldybs administracijos laimjimus, io rajono politini lyderi komandinio
darbo pasiekimus, j pasirengim ir gebjim tinkamai atlikti savo funkcijas.

Susiprieinimas, nepasitikjimas, socialin distancija tarp vietos valdios ir piliei Jonavos rajonui
tikrai nebdinga. Apskritai ms tyrimai rodo, jei vietos valdia nepasiklusi, nuoirdiai ir
dalykikai bendrauja su monmis, geba sprsti problemas, ji turi moni pasitikjim ir palaikym.
Deja, kuomet kalbame apie centrins (arba didmiesio) valdios ir piliei santykius, tai to
nepasitikjimo, nusivylimo yra gerokai daugiau.

2.2.6.2 pav. Rodiklio Seninijos, kurioje gyvenate senino darbas vertinimas (NKauno raj.1900; NKauno m.1800;
NJonavos raj.1035)

26
Politologijoje egzistuoja patikrintas rodiklis, teigiantis, jog optimalus parlamentar skaiius gaunamas, itraukus
kubin akin i rinkj skaiiaus. Taigi, esamas LR Seimo nari skaiius yra optimalus.

80
2.2.6.3 pav. Rodiklio Vietos valdios bendravimas su gyventojais vertinimas (NKauno raj.1900; NKauno m.1800;
NJonavos raj.1035)

2.2.6.4 pav. Rodiklio Gyventoj skund, pretenzij, laik ir pasilym nagrinjimas vertinimas (NKauno raj.1900;
NKauno m.1800; NJonavos raj.1035)

81
Prie iame skyrelyje aptariamo tematinio bloko buvo traukti keli rodikliai, atspindintys kai
kuriuos vietos savivaldos politinius procesus (r. 2.2.6.5 pav.)

9. vertinkite Jonavos rajono Taryboje veikiani politini partij vaidmen ir


veikl
Darbo partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje
Lietuvos Respublikos liberal sjdio vaidmen ir veikl rajono taryboje
Lietuvos socialdemokrat partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje
Lietuvos valstiei ir alij sjungos vaidmen ir veikl rajono taryboje
Tvyns SjungosLietuvos krikioni demokrat partijos vaidmen ir veikl rajono
taryboje

Tvarkos ir teisingumo partijos vaidmen ir veikl rajono taryboje
2.2.6.5 pav. Rodiklio Jonavos rajono Taryboje veikiani politini partij vaidmuo ir veikla vertinimas
Turima galvoje Jonavos rajono savivaldybs taryb sudarani politini partij veiklos
vertinimas. inoma, klausimyno koncepcijos poiriu yra diskutuotina, ar politini partij veiklos
rajono taryboje vertinimas gali bti integruotas viening apklausos indikatori struktr, kuri
matuoja gyventoj pasitenkinim vieosiomis paslaugomis? Klausimas yra tikrai diskusinis.
Suvokiant tokios situacijos dviprasmikum, minti rodikliai taryb sudarani politini partij
veiklos vertinimas (i viso 6 rodikliai) - smoningai nebuvo traukti bendrj viej paslaug
reiting. ie rodikliai buvo nagrinjami atskirai.
Siaurja svokos Vieosios paslaugos prasme politini partij veikla lyg ir nra vieoji
paslauga. Kita vertus, partijos ir j vardu veikiantys rinkti politikai demokratijos slygomis turi
kilni misij tarnauti pilieiams, visuomenei, rinkjams, atliepti j teistus lkesius ir interesus,
rpintis vieja gerove, sprsti tos vietovs moni ir bendruomeni problemas. Vieos paslaugos
yra vienas i esmini instrument, kuriuo naudodamasi vietos valdia sprendia moni problemas
ir jiems tarnauja. ia ir yra vietos savivaldoje veikiani partij bei rinkt politik veiklos esmi
esm.
Savivaldybs taryba skirsto biudet, kurio didioji dalis vienaip ar kitaip atitenka vairiems
viej paslaug sektoriams. Savivaldybs administracija, kuri valdoma ir kontroliuojama tarybos,
paprastai yra daugelio toje vietovje vieas paslaugas teikiani institucij steigja. Btent itokio
poirio kontekste vietos valdios ir administracijos veikla yra labai tampriai susijusi su viej
paslaug samprata plaija prasme, o atitinkamos veiklos persidengia.

82
2.2.6.6 pav. Jonavos rajono taryb sudarani politini partij veiklos vertinimo reitingas (N1035)

Jonavos rajono taryb iuo metu sudarani politini partij veiklos vertinimo reitingas
atspindtas 2.2.6.6 pav. Lyderiaujanias pozicijas reitinge uima valdanioji Socialdemokrat
partija. Atotrkis nuo likusi partij yra akivaizdus, kadangi likusios keturios partijos gana enkliai
atsilieka. Tarp keturi atsiliekani partij slyginai lyderiaujanias pozicijas uima Lietuvos
valstiei ir alij sjunga ir Lietuvos liberal sjdis. Valstiei ir alij slyginis ikilimas
gali bti paaikintas bendru ios partijos reiting augimu, kuris iuo metu buvo pastebimas visos
alies mastu.
Interpretuojant iuos rajono partij reitingo duomenis, btina turti galvoje, kad gyventoj
nuomons matavimai buvo atliekamai vasaros pabaigoje ir rugsjo mnes. Kitaip tariant, moni,
o tuo paiu ir potenciali nuomon apie partijas buvo ufiksuota dar iki LR Seimo rinkim pirmojo
turo, vykusio 2016 m. spalio 9 d. Komentuojam apklausos rezultat nereikt tiesiogiai sieti su LR
Seimo rinkim rezultatais, kadangi Seimo rinkimuose varosi ne tik partijos, bet ir politins
personalijos ir tatai ypa galioja antrajam rinkim turui. Juk politins personalijos,
kandidatuojanios LR Seim, apklausoje nebuvo minimos ir vertinamos. Socialin apklausa,
skirta gyventoj pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis vertinimui, apskritai neturjo koki nors
rinkim prognozavimo intencij. Visgi malonu konstatuoti, kad rugpjt-rugsj surinkti duomenys
apie gyventoj palankum viena ar kitai politinei partijai, nemenkai susiaukia su faktiniais rinkim
LR Seim rezultatais btent Jonavos rajone. Kaip dabar jau inome, Lietuvos mastu daugyb
mandat susilav ir priblokiani pergal ikovojo btent Valstiei ir alij sjunga. Buvo
maiktaujama, kad net kaliaus su iaudine skryble bt patekusi Seiman, svarbu, kad tik
valstiei srae rayta bt.
alioji agrarinink banga tarsi cunamis siver politini partij ir politini personalij
populiarumo funkcionavimo procesus. ios partijos mandat skaiius alies parlamente po rinkim
okteljo nuo 1 iki 56. Nemaai politikos senbuvi, skaitant ikilius socialdemokratus, rinkj
buvo apskritai ibalsuoti i parlamento. Asmenin neskm rinkimuose patyr net tokios
charizmatins politins asmenybs kaip A. Butkeviius, V. Baltraitien ir kt., kurie paprastai
pergal ir parlamentaro mandat usitikrindavo jau pirmajame rinkim ture.
Kaip ten bebt, toji bema visuotin valstiei-alij dominavimo tendencija bent jau
Jonavos rajone nepasireik. ia pergal eilin kart ikovojo, savo pozicijas atstovjo
socialdemokrat atstovas Rimantas Sinkeviius. Toks rezultatas, matyt, turjo savo gilumines

83
prieastis, kurias ir politikams, ir politologams vertt pasinagrinti. Btent itok stabil rezultat
netiesiogiai leido prognozuoti ir i apklausa, atlikta prie mnes du iki rinkim.

Atsiribojus nuo simpatij konkreiai politinei jgai ar personalijai, apklausas atliekantiems


sociologams itoks tendencij prognozavimo tikslumas yra labai palankus vykis. Jis netiesiogiai
rodo visos apklausos (ir j atlikusios komandos) patikimum. Paprastai dauguma sociologinse
apklausose respondentas uduodam klausim yra apie vidin mogaus nuomoni pasaul. is
pasaulis yra subjektyvus, tiesiogiai nematomas, lokalizuojasi mogaus smons struktrose ir
gelmse. Didiul praktins sociologijos problema yra ta, kad daugumos apklaus rezultatai,
atspindintys subjektyvi nuomon, paprastai niekada negali bti patikrinti, remiantis kokiu nors
objektyvi ioriniu kriterijumi. vairi rinkim faktiniai rezultatai ia yra reta ir dkinga iimtis,
kada nuomons rezultatus, atspindinius smons struktras, galima tiesiogiai palyginti su
objektyviu faktu. inoma, ir tais atvejais, kada sociolog prognozs su faktiniu rezultatu nesutampa,
nereikia skubti taikomosios sociologijos smerkti, vadovautis smokslo teorijomis. Prieingai nei
charakteris ar temperamentas, mogaus (taip pat ir rinkjo) nuomon, deja, nra labai stabilus
smons bei sitikinim konstruktas. mogaus, rinkjo nuomon tiesiog gali pasikeisti, beje, visai
nesunkiai ir per gana trump laik. takos ia gali turti medijos, viej ryi akcijos, mada,
skandalai, tikri ir ipsti, artimj ir draug nuomon bei spaudimas, individo sigilimas situacij
ir daugelis kit dalyk.

Nuo bendro pobdio metodologini pasvarstym apie socialini apklaus kokyb tikslinga grti
prie Jonavos gyventoj socialins apklausos. Tai, kad i apklausa gana tiksliai atspindjo, leido
netiesiogiai prognozuoti kai kurias politines tendencijas rinkim rezultatus, - netiesiogiai,
hipotezs teismis, leidia kalbti apie neblog vis komentuojamos apklausos rezultat
patikimum.

Gyventoj pareigojimai Tarybai ir savivaldybs administracijai viej


paslaug srityje
Toliau pateikti gyventoj atsakymai atviro tipo klausim kokius konkreius
pareigojimus, kaip rinkjas, nortumte deleguoti dabartinei Jonavos rajono tarybai? K
konkretaus taryba, jos valdoma savivaldybs administracija turt padaryti per likus kadencijos
laikotarp? Nurodykite bent 3-5 svarbiausius pareigojimus, udavinius ar darbus. Gyventoj
atsakymai klausim pateikti 2.2.6.2 lentelje.

Daniausiai pasitaikydavo, kad vienas ir tas pats respondentas savo atsakyme formuluodavo
kelis pasilymus, susijusius su skirtingais paslaug sektoriais, nurodydavo labai skirtingas
problemas. Atsakym nra labai daug, jie dar aprpiami, kaip vientisas tekstas (r. XXX lentel).
Turint tiksl isaugoti kiekvieno pasisakymo (liaudies balso) autentikum, atsakymai pateikiami
gramatikai netaisyti, neredaguoti, nesuriuoti pagal temas.
Pagrindins respondent vardinamos temos, keliamos problemos ir pltojamos siuetins
linijos toliau yra aptartos ir apibendrintos interpretacijos bdu.

ia reikt suvokti, kad masinje anonimikai atliktoje gyventoj apklausoje teorikai buvo
galima tiktis visko nepagrstos, emocingos ir eidianios kritikos, nekonstruktyvi pasilym,
replik, netgi necenzrins leksikos... Tokiose masinse anoniminse apklausose gali prasimuti
staiokikumas ir plebjikumas. Tekstin lentel, kurioje respondent praoma anonimikai
pareikti nuomon, praktikai niekuo nesiskiria nuo galimybs palikti anonimin komentar po
straipsniais ir praneimais elektroninse medijose. O jau ten, sutikime, pasitaiko visko...

84
Jonavieiai politins ir pilietins kultros egzamin ilaik puikiai. Tenka pripainti, kad
visumoje gyventojai vietos valdiai formuluoja labai dalykikus, vertus dmesio pasilymus bei
pareigojimus, pastabas.
Bendriausiu atveju visi gyventoj suformuluoti atsakymai, pasilymai ir pan. skyla dvi
stambias dalis.

Pirma, tai pastabos ir pasilymai dl paios vietos valdios bei administracijos elgesio,
charakterio, konkrei savybi. Antra, tai klimas, vardinimas konkrei vietini problem,
kurios siejasi su viena ar kita viej paslaug sritimi. Btent tas antrasis pamintas atsakym
blokas ir buvo tikslas, kurio siekta, komponuojant klausimyn atviro tipo klausimus.

Kita vertus, vietos valdiai turt bti labai domu ir naudinga suinoti, k gyventojai (ir rinkjai)
mano apie jos paios charakter ir veikimo bd.

Tarkime, net kelis kartus isakomas pageidavimas testi paadus, pabriama, kad politikai turi
sau isikleti auktesnius moralinius sipareigojimus. Tarybos nariams siloma susitelkti, dirbti
rajono moni labui, o ne kritikuoti kitus narius, rajono vadovus... dirbti, o ne svaidytis
kaltinimais vieni kit atvilgiu ir priimti konkreius, Jonavai naudingus sprendimus, vengti
skubotumo, iorini efekt vaikymosi, priimant sprendimus.

Respondentai isako pageidavim dl galimybs patiems isirinkti savo senin. Deja, matyt me
visi supranta, kad visa tai nra vietos valdios valioje. Tai klausimas, kuris reikalaut LR
Konstitucijos keitimo, todl, net ir Seimas tokio klausimo lengvai, i karto neisprst. Toliau
prisimenama nelemta istorija, kuomet buvs administracijos direktorius vairavo neblaivus.
Reikiamas nepasitenkinimas kai kuri seninij seninais. Vietos valdiai siloma daniau
bendrauti su gyventojais. mons dkoja kai kuriems vietos politikams ir iaip veikjams u
pastangas puoseljant ger rajono vaizd.

Kai kurie respondentai pasigenda skaidrumo organizuojant konkursus pareigoms uimti, per daug
paini, skaidrumo nra: tik savi saviems, darbina tik gimines ir draugus...

Grtant prie gyventoj pastab dl konkrei paslaug kokybs, tenka pripainti, kad gyventoj
kritins pastabos konkreios, pagrstos, savalaiks. Pastabos kai kurioms paslaugoms turi tendencij
pasikartoti ir tai jau liudija esant sisteming trkum. Gyventoj pastabos formuluojamos visoms
pagrindinms viej paslaug sritims bei sektoriams. Skaitytojas tuos pasilymus toliau gali
nagrinti savarankikai (r. 2.2.6.2 lentel).

85
2.2.6.2 lentel
Rinkt politik, vietos valdios institucij veikl
RESPONDENTO
KODAS AUTENTIKI GYVENTOJ PASISAKYMAI
A. Nedarbo mainimas
B. Kad taryba kur kas labiau atsivelgt savo valdom moni darbuotoj atlyginimus, kad tai bt atsivelgta minimumo augim ir bendr pragyvenimo brangim, miesto kapinse
prie atliek konteinerio iasfaltuoti daugyb met likusi automobili aiktels dal; sugalvoti, k daryti su mieso centre stuksaniu nenaudojamu televizoriumi, nes nei joki varyb
nei kitoki pramogini rengini per j nerodo, nes kaip suprantu - per arti daugiabuiai - silymas j ikelti Jonini sln ar kakur alia tada ir varybas susirinkt irti sporto
aistruoliai ir bt kurkas didesn nauda, nei kad dabar nieks; Rimk mikrorajone praktikai nra maitinimo staig - btina sprsti tai.
C. Pakelti biudetini staig algas. Savivaldybs administracijos vadovams daniau bendrauti su Jonavos miesto ir rajono gyventojais. Miesto seninui ir seninijos darbuotojams
nusiimti nuo galvos karnas. Jonavos rajono merui suprasti, kad jis nra tobulas, kad jis daro daug klaid, bet j nepripaysta
D. Skaidrumo nra: tik savi saviems. Tas pats ir savivaldybje - darbina tik gimines draugus, todl ir tiek drsos
E. Reikt rengti daugiau vaizdo stebjimo kamer visame mieste, taip utikrinant didesn saugum. Reikt un vediojimo aptvert aikteli kur galt lakstyti unys paleisti
F. Vengti skubotumo, iorini efekt vaikymosi priimant sprendimus. Sutvarkyti apvietim gatvi, gatveli, skver, stadiono. Nekurti kultros sal prie triukming gatvi. Nuo
rengini gausos eiti link kokybikumo ir atrankos. Nuosekliai tvarkyti ugdymo staig aplink, kryptingai, i esms. Sprsti nedarbo problemas
G. Persvarstyti socialini bst sigijimo ir skyrimo tvark. Utikrinti kokybik socialini paslaug teikim. Pasidomti Jonavos ligoninje esani patalp naudojimo efektyvumu
ypatingai vaik skyriuje.
H. Nedaroma konkursai darbo vietoms uimti. Daug neskaidrumo ir tam tikr statym nesilaikymas. Reik laikytis kai kuri eilikum. Per daug paini. Akivaizdu
I. Rimk mikrorajone reikt parko su suoliukais, pasivaikiojimo takais, galbt vien kit treniruokl. Miete rengti kelet viet, skirt vien unims vedioti (pvz: kaip yra Vilniuje).
Kol nra globos nam gyvnams, skirti l beglobi un, kai sterilizacijai.
J. Isprsti beglobi gyvn problem. Isprsti jaunimo laisvalaikio praleidimo problem: boulingo klubo atidarymas.Neremti soc. paalpom eim ar pavieni asmen kurie naudoja
soc paalp ne pagal paskirt (alkoholio vartojimas)
K. 1. Mainti bedarbi skaii 2. Pagerinti miesto apsaug, investuojant naujas kameras, taip vengiant nusikalstamos veiklos. 3. Dirbti taip, kaip dirbate iki iol! Ai
L. Noriau pasilyti gyvendinti mokyklos vadov rotacij. Aptverti mokykl teritorijas.
M. Galiu paminti itin aktyvius ir pavyzdiniu Jonavos vaizdiu besirpinanius mones, kurie veikia plaija prasme: 1. Mindaugas Sinkeviius; 2. Karolina Petreniuk; 3.
Laurynas Gailius; 4. Birut Gailien. Labai gaila, taiau kit veikla ""nematoma"" ir ""negirdima""... Tarybos (jos valdoma sav. administracija) per likus kadencijos laikotarp
turt: 1. Dirbti, o ne svaidytis kaltinimais vieni kit atvilgiu ir priimti konkreius, Jonavai naudingus, sprendimus; 2. Pritraukti daugiau finansavimo Jonavos jaunimo
laisvalaikiui; 3. rengti jaunimui laisvalaikio praleidimo viet, toki, kaip boulingas, lauko stalo tenisas; 4. Gerinti (dabar jau iek tiek gerjani) keli, a
N. Keiciant aplinka arba statant naujus zenklus,breziant naujas keliu zenklinimo linijas,butu kontaktuojama su daugiabuciu namu gyventojais.Nes siuo metu asmeniskai esu pasipiktinusi
kaip galima statyti visomis darbo dienomis galiojanti kelio zenkla draudzianti statyti automobilius salia daugiabucio namo neinformavus apie tai.Negana to davus zinia savivaldybei
apie tai,kad bent panaikintu zenklo galiojima savaitgaliais kada zmones nevaziuoja i darbus,i si klausima taip ir nebuvo gautas atsakymas
O. 1. patys politikai turi sau isikelti auktesnius moralinius sipareigojimus 2. skirti daugiau dmesio normalioms (ne asocialioms ) eimoms, leisti joms igyventi paioms, o ne lugdyti
3.
P. 1. Takai i plyteli kiemuose baiss, ypa prie laiptini; 2. iuksliaviets prie daugiabui kiemo; 3. Geresnis apvietimas prie perj; 4. Psij perjos rengimas P.Vaiino g.
sukant Chemik g. pstieji negali saugiai jos kirsti, nes perja yra tik kit P.Vaiino g. pus. O eiti tiesiai nesaugu. PER ILGAS KLAUSIMYNAS ANKETOS
Q. Mieste nra baseino, kurio labai trksta. Be to labai prastas susisiekimas vieuoju transportu. Trkta baulingo ir dar kuo vairesni pramog.
R. 1. Sutvarkyti savo svetain, kad bt galima identifikuojant save per elektronin bankininkyst susisiekti su konkreiu specialistu, pateikti el. parau pasiraytus praymus, gauti
atsakymus, sprendimus. Norisi el. svetains gido, kuris padt susirasti reikiam informacija. Svetain turt bti aikiau struktrizuota. Net blog, kai Js el. paslaugomis vadinate
galimyb atsispausdinti i svetains praymo form, kuria reikia neti savivaldyb. 2. Laikmetis reikalauja turti aikiai ir lengvai prieinamas savivaldybs tarybos, mero,
direktoriaus nustatyt tvark aktualias redakcijas, o tai kak randi, skaitai, o tau po to sako: ""ne, ne, po to buvo dar kitas sprendimas, kuris tvark pakeit

86
S. 1. Sukurti ir naudotis informavimo apie tarybos veikl sistema ( trksta informacijos apie konkreius sprendimus, sprendim pagrindimo, alternatyv pristatymo ir t.t. ) 2. Rimk
mikrorajone ( ir prie treiojo Varnuts tvenkinio ) labai trksta vieojo tualeto ir rekreacins zonos jaunimui bei suaugusiems ( ai u aidim aikteles vaikams )
T. 1. Jonavos miestui trksta dareli, atkreipkite dmes juos ir kaip sunku juos patekti. 2. Taip pat ir toliau tvarkykite daugiabui kiemus, kai kurie rajonai labai tvarkomi, o kai
kuriuos, per automobili mas ir duobes sunku vaiuoti. 3. Atkreipkite dmes saugum Jonavos mieste, policija dirba labai vangiai, ltai ir sunkiai yra sprendiami ikil klausimai.
U. 1. Plsti dvirai takus, sujungti su kaimais. 2. Psij tiltas ties sporto arena. 3. Baseinas. 4. Normali degalin mieste. 5. Aplinkelis.
V. 1. pareigoti Jonavos ligonins ir Jonavos PSPC vadovus utikrinti teikiam paslaug kokyb, t.y. personalui nurodyti suteikti paslaug, kai jos prao, j suteikti laiku, mandagiai,
kokybikai. Ypa svarbu atkreipti dmes danai pasitaikant personalo nekultring elges, grubum, atsainum, abejingum. 2. pareigoti seninus rengti daugiau poilsio zon prie
vandens telkini, rengiant suoliukus, pavsines, lauavietes. 3. Tvenkinius panaudoti vandens pramogoms.
W. Noriau palinkti mandagumo bendraujant su klientais ir juos irinkusiais monmis. Manau toks Jonavos senino pasakymas papraius sutvarkyti gatv ir ilyginti duobes - ""tai
nevaink"", yra nemandagus ir eidiantis. vykdyti duotus paadus ir sipareigojimus: konkreiai dl Erdvs g. iasfaltavimo. Linkiu skaidrumo sudarant ir pasiraant sutartis.
X. 1.Sutvarkyti beeimininkius ar juos turinius apleistus ir griuvanius pastatus. 2.enkliai pagerinti savivaldybs mons Jonavos paslaugos veikl susijusia su miesto tvarkymu ir
renovacijos darb prieira. 3.Rimtai ir atsakingai perirti ir vertinti paskutini 1,5met saugaus eismo komisijos priimtus sprendimus ir prasilenkianius su logika ir sveiku protu
naikinti
Y. Reikalingos atvykstani moni savivaldyb (sportinink ar kt. svei) nakvynei skirtos patalpos (mini viebutis ar pan.) Trksta apvietimo vakarais Jonini slnyje ir prie I-ojo
tvenkinio, maas (t. y. vaikiojant nei karto nepastebtas) policijos pareign patruliavimas iose vieosiose vietose (baim sutemus eiti prie ten itisai patamsyje sdinio,
rkaujanio, neinia k veikianio jaunimo) Esant galimybei galbt reikt danesnio patruliavimo (ar kamer fiksavimo) ir bausti sdinius vieosiose vietose (prie suoliuk parkuose
ir kt.) ir luktenanius bei mtanias alia suoliuk saulgras ne tik jaunim, bet ir jaunas mamytes, nes ms visuomen deja, bet dar nep
Z. Labai blogai vertinu Vilniaus g. 31 namo renovacijos administratoriaus darb. Per 2 renovacijos metus is mogus NIEKO nepadar tik pild kakok nereikming urnal.
Renovacija dar nebaigta, o namo administratoriui kultros trkumas.
AA. Tvarkyti ne tik gatves, kiemus, bet ir biudetini staig vidaus patalpas
BB. Pagal galimybes daugiau dmesio skirti kiem asfaltuotos dangos rekonstrukcijoms, automobili stovjimo aikteli pltrai. Mieste daugiau apvietimo tamsiu paros metu, nes vaikai
po popamokins veiklos eina jau sutemus. Rajone dar yra neasfaltuot keki, kurias tenka vainti lauant automobilius ir keliant dulkes, kurios labai blogai veikia alia toki keli
gyvenani moni gyvenimo kokyb.
CC. Visi Tarybos nariai, irinkti MONI. Todl privalo dirbti rajono moni labui, o ne kritikuoti kitus narius, rajono vadovus. Privalo tartis ir iekoti pai geriausi sprendimo bd.
Kandidatuojant Taryb ar Seim elgtis taip pat!!!
DD. kur politika, ten mlas
EE. veicarijos gyvenviets seninas - labiausiai nevyks seninas, kok esu maiusi. Jam svarbu apstatyt centr akmenimis, vieuosius darbus atliekanius asmenis siunia tas vietas,
kurios ir taip priirimos, taiau net negalvoja aptvarkyti gyvenviets pradioje esant park, kuris yra visikai apleistas, ar teritorijos prie tvenkini. Dar labai domus pastebjimas
iem kelias visuomet nukasamas iki senino pavaduotojos namo, nors tai toli grau ne pagrindin gatv, taiau jau nuo pat ryto ji bna vari. Dumsi seninijoje reikia permain ir
dideli, nes mons ten usisdj ir jauiasi nepajudinami ir nelieiami kad ir k daryt.
FF. Pirmiausia reikia rpintis tuo, kad bt patenkinti btiniausi moni poreikiai, kad ir patys primityviausi, fiziologiniai. Ko galima tiktis i tarybos, kuri nereaguoja moni
praymus, pareikimus. Juk iorinis fasadas, gatvse ydinios gls - tai dar ne moni gerov. mogus turi jaustis saugus, inoti, kad yra ne vediojamas u nosies, bet dl jo
gerovs ( sveikatos apsauga, susisiekimas,vietimas ir pan.) tikrai daromi konkrets darbai.
GG. Kulvos seninas aplaidiai atlieka savo pareigas, nereaguoja gyventoj problemas. Reikia nuolat raginti, prayti, maldauti.
HH. Vykdyti paadus
II. Grinti ms vaikams mokykl ""ilelis"". rengti ms gyvenvietje apvietim. Suteikti galimyb atokesni gyvenviei vaikams rinktis lankyti miesto mokyklas. Dabar jiems
nekompensuojama kelion autobusu.
JJ. nra sukuriama nauj darbo viet, ir maai kreipiama dmesio eilin darbo mog jo pragyvenimo lyg, o visas dmesis yra sutelkiamas tik gra rajono vaizd.
KK. Daugiau padarykite darbo o ne maitinkite paadais
LL. Daugiau padarykite darb nemaitinkite paadais

87
MM. Irinkti Upnink senin() arba padaryti vietos savivaldos rinkimus. Perrinkti seninaiius. pareigoti vietos valdi imtis rimt priemoni dl valkataujani un Upninkuose ir
benami kai prie buitini atliek konteineri
NN. Atkreipti dmes tilto per ventosios up bkl. traukti planus tilto rekonstravimo darbus. Pltoti Upnink kaime socialin bst.
OO. Negaliu pasakyti
PP. Nortume patys isirinkti senin, labai jau ilgai usits
QQ. Nesidomiu
RR. Buvs administracijos direktorius J.K.Sungaila vairavo automobil bdamas neblaivus - vertinu neigiamai.
SS. Vietin valdia esame patenkinti, rajono valdia nelabai turim ryi
TT. Nuotek prijungimas prie centralizuot kanalizacijos tinkl. Sutvarkyti gamtos apsaugos pareign ir institucij darb. Sumainti valdinink skaii Jonavos savivaldybje
UU. rengti dvirai takus iki Uusali tvenkinio, stotelse rengti "namelius" nuo lietaus (kaip pvz Kauno mieste); kontroliuoti namini gyvn neprieir sod bendrijose ir kaimuose
VV. Pabandykite padiskutuoti dl pradini mokykl grinimo gyvenvietes ariau pradinuk. pabandyti padiskutuoti dl dant gydytoj ir j kabinet prieinamum gyvenvietse arba
prie med punkt
WW. Daugiau dmesio skirti vietimo staig pastat bklei pagerinti
XX. Pasitvirtinti vyrkeli remonto ir asfaltavimo programas. Numatyti sveikatos staig kaime veiklos pagerinimo priemones.

88
2.2.7. Jonavos rajono vaizdis, medijos, komunikacijos ir ryi paslaugos

vaizdio, medij, vieos komunikacijos bei ryi paslaug bkl nusakantys rodikliai
atspindti 2.2.7.1 lentelje ir 2.2.7.1 paveiksle. Tarp 19-kos vertint paslaug emiausias pasitaiks
procentinis rangas yra 4,2, o aukiausias 98,7. Tokia distancija tarp pasitaikiusi emiausios ir
aukiausios rodiklio veri rodo, ios tematins ries paslaugos gyventoj yra vertinamo labai
nevienodai vienos labai gerai, o kitos - kritikai. Vidutinis paslaugos palankaus vertinimo
procentas komentuojamoje 19-kos vertint paslaug eilutje nra labai emas, siekia 56 punktus ir
svyruoja nuo 31,5 iki 83 proc.
Labai palankiai gyventojai vertina bendrj Jonavos miesto ir rajono vaizd bei vietos
valdios, seninij, vietos bendruomeni pastangas formuojant palank vietovs vaizd.
apklausos radin detaliau jau pakomentavome aptardami bendrj paslaug reiting (r. 2.1.1
lentel). Trumpai tik paminsime, kad toks radinys visgi turi objektyvias prieastis pirma,
Jonavos rajone labai graus ir vaizdingas landaftas, antra vairios valdios grandys bei tarnybos,
reikia pripainti, neblogai tvarkosi. I ia ir palankus atitinkam rodikli vertinimas.
Palankus yra ir tas radinys, kad gyventojai linksta teigiamai vertinti toki paslaug, kaip
Mobiliojo ryio kokyb. i paslauga pasiekia gana aukt 88 procentin rang. Palankiai paslaug
vertina bema 68 proc. respondent. Galima daryti prielaid, kad Jonavos rajone, matyt, maai tra
toki vietovi, kuriuose ryys labai prastas arba jo nra visai. inoma, i paslauga yra tipin
privataus verslo paslauga, vadinasi, vietos valdia nra pareigota ja tiesiogiai rpintis. Visgi
modernybs slygomis moni galimyb nuolat bti mobilaus ryio tinkle, esant bdai prisiaukti
pagalbos ir pan., yra labai svarbi gyvenimo kokybs dalis. Tokios paslaugos kokyb atitinka viej
interes, yra vieasis gris ir, nepriklausomai nuo to, kad yra tiekiama privataus operatoriaus, pagal
savo svarb ir status laikytina vieja paslauga. Kita vertus, jau minjome, kad paslaug teikimo
procese niekada negalima sustoti, kadangi vartotoj lkesiai ir pretenzijos paslaug kokybei nuolat
auga. Taigi, aptikt empirin radin galima interpretuoti kitaip ir kelti klausim, kodl madaug
1/10 respondent mobilaus ryio paslaug vertina prastai, o madaug 1/5 tik vidutinikai?
Kitas palankus radinys yra tas, kad gyventojai visumoje palankiai vertina toki socialiai
jautri paslaug, kaip galimyb pasinaudoti internetu ne namuose, tai yra bibliotekoje,
bendruomens centre ar seninijoje. Savaime suprantama, kad ia kalbama apie galimybe
pasinaudoti internetiniu ryiu, kaip nemokama vieja paslauga. i paslauga pasiekia gana aukt
86-t procentin rang.
Auktai vertinamas internetinis puslapis Jonavos inios, kuris, reikia manyti, kaip ir visos
skaitmenins medijos pasiymi informacijos operatyvumu ir dsningai nukonkuruoja kitas
tradicines, pvz., spausdintines, medijas. Neprastai gyventoj yra vertinamas laikratis Alio
Jonava. Deja, kai kurios kitos vietins medijos atsiduria akinio reitingo apaioje. Vis
prasiausiai tarp 19-kos atitinkamos tematikos indikatori yra vertinimas televizijos kanalas TV 7,
taip pat televizijos kanalas AVVA.
Reikia paymti, kad regionui i principo bt prasminga turti neprastai funkcionuojanias
vietines transliuojamsias medijas, pvz. vietos TV ar radij. Tai bt patikimas viej ryi
kanalas ir galimyb pltoti diskurs btent Jonavos regionui aktualiais ir specifiniais klausimais.
Bt naivu tiktis, kad centrins alies medijos eskaluos ir pltos specifines tematikas, kurios yra
aktualios tik Jonavai. inoma, ilaikyti vietines transliuojamsias medijas yra brangus ir
ekonomikai rizikingas projektas. Juolab, kad tokioms vietinms transliuojamosioms medijoms yra
sunku skaitmenins modernybs slygomis konkuruoti su didiosiomis tarptautinmis ar
nacionalinmis medijomis bei transliuotojais. Kaip ten bebt, visikas vietini transliuojamj
medij sunykimas reikt nuostol ir blog ne tik siaurai investitori grupelei. Tai bt praradimas,
simbolinis nuostolis vieajam griui viso regiono mastu.

89
Geras klausimas, kodl giminingo anro ir formato medijos laikratis Jonavos garsas yra
gyventoj vertinamas gerokai prasiau nei laikratis Alio Jonava? Pastaroji medija uima 84-t
procentin rang, o Jonavos garsas tik 42-r procentin rang. inoma, vietos valdiai dl to
galvos skaudti neturt. ituos dalykus juk reguliuoja medij rink. inoma, usakant i biudeto
l vieinimo paslaugas, platinant praneimus ir skelbimus, visai prasminga atsivelgti tai, kaip
vien ar kit vietin medij vertina gyventojai.
Visai neprastai yra vertinamas ir Kauno rajono savivaldybs tinklalapis. is rodiklis pasiekia
slyginai aukt 77-t procentin rang. Deja, galimybs turti savo tinklalapius Jonavos rajono
seninijos neinaudoja. is rodiklis uima kratutinai em 4-t procentin rang. Lietuvoje
rastume ne vien precedent, kuomet mayts seninijos provincijoje visgi turi visai patrauklias
savo www. svetaines. Tai neinaudota galimyb, kur Jonavos vietos valdia bei seninai galt ir
turt pasitempti. Truputlis investicij, truputlis mokym, savivaldybs informatik pagalba ir
ilgainiui tokios svetains imt veikti visose seninijose. Yra daugyb gerosios praktikos pavyzdi,
kuomet vietos gyventojai bendrauja socialiniais tinklais tarpusavyje ir su vietos valdia seninija.
Labai operatyviai keiiamasi informacija, praneama apie problemas, rizikas ir negeroves,
papraoma pagalbos, mons ima telktis bendruomen, ima atpainti savo bendrus interesus, ne tik
bendrauja bet ir padeda vieni kitiems, susiburia ventms, talkoms ir pan.
2.2.7.1. lentel
vaizdis, medijos, komunikacijos ir ryi paslaugos
Gyventoj vertinimas %

vaizdis, komunikacijos,

Nepalankus

Neutralus

Palankus
M M PR
R/Nr. N PPI*
medijos ir ryi (vidurkis) o %

1. Bendrj Jonavos miesto ir rajono vaizd 935 4,19 3,4 13,6 83,0 4 98,7 83,8
Savivaldybs administracijos pastangas ir
2. pasiekimus, formuojant patraukl Jonavos 929 3,98 3,8 23,3 73,0 4 94,3 79,6
miesto ir rajono vaizd
Mobiliojo ryio kokyb (yra/nra teritorij,
3. 933 3,80 11,3 21,1 67,6 4 88,0 75,9
kuriose labai prastas ryys)
4. Internetin puslap Jonavos inios 921 3,85 6,5 26,4 67,1 4 90,6 77,1
Informavimo apie vieus renginius
5. 927 3,78 6,4 28,0 65,6 4 85,7 75,6
pakankamum ir isamum Jonavos rajone
Seninijos ir vietos bendruomens
6. pastangas bei pasiekimus, formuojant 919 3,79 9,2 26,2 64,5 4 87,2 75,8
patraukl vietovs vaizd
Galimyb pasinaudoti internetu ne namuose
7. (bibliotekoje, bendruomens centre, 927 3,78 8,4 27,9 63,6 4 85,7 75,6
seninijoje)
8. Laikrat Alio Jonava 935 3,76 6,7 29,8 63,4 4 84,4 75,2
Jonavos rajono savivaldybs tinklalap
9. 911 3,69 7,7 30,4 61,9 4 77,1 73,9
www.jonava.lt
10. Pato paslaug kokyb 934 3,53 17,3 25,2 57,5 4 65,6 70,6
11. Bankomat isidstym ir pakankamum 936 3,45 20,9 22,8 56,3 4 57,3 69,1
Lietuvos pato skyri isidstym ir
12. 937 3,45 19,6 26,5 53,9 4 57,3 69,1
pakankamum
Informacijos apie lankytinas rajono vietas
13. 923 3,44 14,2 37,5 48,3 3 54,2 68,8
pakankamum ir galimybes j gauti
Informavimo apie vairius savivaldybs
inicijuojamus projektus, programas,
14. 915 3,34 16,8 38,0 45,1 3 42,2 66,9
rengiamus sprendimus pakankamum ir
isamum
Lauko reklamos (skelbimai, plakatai) turin
15. 929 3,32 18,6 37,2 44,1 3 39,6 66,4
ir estetik
16. Laikrat ,,Jonavos garsas 912 3,34 15,6 40,5 44,0 3 42,2 66,8
17. Televizijos kanal AVVA 912 3,29 18,4 38,6 43,0 3 36,2 65,9

90
Savo seninijos tinklalap (jei tokio visai
18. 872 2,78 36,9 30,5 32,6 1 4,2 55,5
nra, ymkite emiausi bal)
19. Televizijos kanal TV 7 902 3,11 19,4 49,1 31,5 3 21,6 62,3

Bendrj Jonavos miesto ir rajono vaizd 83,0 13,6 3,4


Savivaldybs administracijos pastangas ir pasiekimus,
formuojant patraukl Jonavos miesto ir rajono vaizd
73,0 23,3 3,8
Mobiliojo ryio kokyb (yra/nra teritorij, kuriose labai
67,6 21,1 11,3
prastas ryys)
Internetin puslap Jonavos inios 67,1 26,4 6,5
Informavimo apie vieus renginius pakankamum ir isamum
Jonavos rajone
65,6 28,0 6,4
Seninijos ir vietos bendruomens pastangas bei pasiekimus,
64,5 26,2 9,2
formuojant patraukl vietovs vaizd
Galimyb pasinaudoti internetu ne namuose (bibliotekoje,
bendruomens centre, seninijoje)
63,6 27,9 8,4

Laikrat Alio Jonava 63,4 29,8 6,7

Jonavos rajono savivaldybs tinklalap www.jonava.lt 61,9 30,4 7,7

Pato paslaug kokyb 57,5 25,2 17,3

Bankomat isidstym ir pakankamum 56,3 22,8 20,9

Lietuvos pato skyri isidstym ir pakankamum 53,9 26,5 19,6


Informacijos apie lankytinas rajono vietas pakankamum ir
galimybes j gauti
48,3 37,5 14,2
Informavimo apie vairius savivaldybs inicijuojamus
projektus, programas, rengiamus sprendimus pakankamum ir
45,1 38,0 16,8

Lauko reklamos (skelbimai, plakatai) turin ir estetik 44,1 37,2 18,6

Laikrat ,,Jonavos garsas 44,0 40,5 15,6

Televizijos kanal AVVA 43,0 38,6 18,4


Savo seninijos tinklalap (jei tokio visai nra, ymkite
emiausi bal)
32,6 30,5 36,9

Televizijos kanal TV 7 31,5 49,1 19,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Palankus Neutralus Nepalankus

2.2.7.1. pav. vaizdis, medijos, komunikacijos ir ryi paslaugos

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.7.2. lentel)

91
2.2.7.2 lentel
vaizdis, medijos, komunikacijos ir ryi paslaug vertinimas. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N pasisakym
vaizdis ir vieoji 1. Vieosiose vietose, stenduose, prie pc trksta lauko reklamos (rengini); asmeniniai kvietimai renginius (atvirukai) - pinigai bal ir
reikalauja platinimo ilaid - brangu ir neveiksminga.
komunikacija 2. Reikt pasimokyti i latvi, kur net ne paiuose turistikiausiuose miestuose, bet kurioje prekybos ar paslaug teikimo vietoje gali gauti
nemokamai miesto emlap su suymtomis lankytinom
3. Manau, kad Jonava galt bti ir labiau pareklamuota bei pristatyta kitiems miestams. Ypa labiau galt bti nuviesti spaudoje Jonavoje
vykstantys renginiai. Liepos 6-j vyko tikrai neblogai
8
4. Ir taip graus miestas
5. Miestas atrodo puikiai, seninij centrai irgi nuolat grainami, o atokesns gyvenviets lieka nuskriaustos.
6. Vizija paprasta, visos veiklos sritys turi bti doros. Dora kultros pagrindas. Mums btina sisavinti visas kultros sritis
7. Toliau tsti gerus darbus, kad "neisivaikiotumm"
8. Jonavos autobus stotyje miesto vaizd gadina rom tautybs mons, kurie silo cigarei, isiburti ir t.t.
Komunikacija ir Mieste galt bti rengti Wi-fi takai (punktai, kur kiekvienas kada panorjs galt prisijungti prie interneto).
Rimkuose veikiantis patas turi tragik darbo laik tik erzinant mones. O pato virinink turt mokytis lankstumo dirbant su monmis.
ryiai Mobiliojo ryio kokyb Gulbiniki kaimas, Dumsi seninija. Tele2 ryio praktikai nerasta.
Reikalinga Jonavai Shell degalin atsiskaitym kortelmis kaip Ukmergje.
vidinse patalpose prastas Omnitel ryys. 5
Regionin Kur dingo "Naujienos" ir "Taurasta"?
Neinau ar ioje skiltyje turiau tai rayti, taiau nepamenu, kada maiau veikiant t didel ekran, esant miesto centre, prie fontan. Kam jis
iniasklaida reikalingas, jei stovi nenaudojamas?
Televizija avva yra kakoks pasityiojimas, keiskite, atnaujinkite.....
Labai geras internetinis laikratis Jonavos inios-labai viskas laiku, greitai ,aktualu
televizijos neiriu o laikraiai vienus vartus politikai kaip kalakutai pasipuikavimui kuris nuperka apie t ir rao
6
Laikratis "Naujienos" mano nuomone, tarnauja tik savivaldybei, reikt keisti redaktori nes nesprendia problem

92
2.2.8. Teissaugos, vieojo saugumo ir administracini paslaug vertinimas

Kauno rajono gyventoj pasitenkinimas (arba nepasitenkinimas) vairiomis teissaugos, vieojo


saugumo, administracinmis paslaugomis, mogaus teisi reikalais atspindtas 2.2.8.1 lentelje ir
2.2.8.1 pav.

2.2.8.1. lentel
Teissauga, vieasis saugumas, administracins paslaugos
Gyventoj
vertinimas %
M
Vieojo saugumo, teissaugos,

Nepalankus
M PR

Neutralus

Palankus
R/Nr. N (vidurki PPI*
administracins paslaugos s)
o %

Priegaisrins gelbjimo tarnybos darb:


1. 930 3,79 4,9 32,3 62,8 4 87,2 75,9
operatyvum, prevencij
Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos
2. 915 3,75 8,4 30,6 61 4 83,3 75,1
kokyb
Mokesi administratoriaus paslaugos
(pajam deklaravimo, mokesi deklaracij
3. 909 3,72 7 31,1 61,8 4 80,7 74,4
tvarkymo, konsultavimo mokesi klausimais
paslaugos)
4. Asmens dokument idavimo paslaugos 917 3,72 7,6 31,7 60,6 4 80,7 74,4
5. Civilins bkls akt registravimo paslaugos 891 3,49 6,8 48,7 44,4 3 61,7 69,9
6. Nuosavybs registravimo paslaugos 899 3,43 9,8 47,4 42,8 3 51 68,6
7. Eismo saugumo bkl 920 3,38 14,8 38,4 46,8 3 45,8 67,6
Verting gamtos objekt, esani rajone
8. 919 3,38 11,4 46 42,5 3 45,8 67,6
apsaugos ir prieiros kokyb
9. Privai saugos tarnyb teikiamas paslaugas 909 3,34 10,3 51,3 38,4 3 42,2 66,8
Galimybes negaitant pasinaudoti notar
10. 917 3,3 14,9 46,7 38,4 3 37,2 66
staig teikiamomis paslaugomis
11. Savivaldybs vieosios tvarkos skyriaus darb 911 3,28 15,8 45,4 38,7 3 34,6 65,7
Valstybs garantuojamos pirmins teisins
12. 906 3,28 11,8 53,5 34,7 3 34,6 65,7
pagalbos paslaugas savivaldybje
Gamtos apsaugos pareign ir institucij
13. darb (gamtos niokojimo, brakonieriavimo ir 915 3,26 15,2 48,7 36,1 3 33,1 65,1
pan. prevencijos bkl)
Advokat pakankamum ir j teikiam
14. 908 3,25 14 53,2 32,8 3 32,3 65
paslaug kokyb
Videostebsenos sistemos diegim prevencijos
15. tikslais (filmavimo kamer montavimas 923 3,23 22,8 35,1 42,1 3 31 64,5
vieose vietose)
Prevencins veiklos/prevencini program,
16. skirt nepilnameiams, vairov bei 933 3,23 16,2 48,6 35,3 3 31 64,6
efektyvum
Leidim, skirt statybai, renovacijai ir
17. 890 3,22 13,8 53,4 32,8 3 28,4 64,5
rekonstrukcijai idavimas
Prokuratros darb, vadovavim baudiamj
18. 899 3,22 11,6 58,6 29,8 3 28,4 64,5
byl tyrimui
emtvarkos ir kadastrini matavim
19. 905 3,19 19,2 45,9 34,9 3 26 63,8
paslaugos
20. Vaiko teisi apsaugos tarnybos darb, ginant
915 3,17 19,2 49 31,8 3 25,3 63,4
vaik teises
Teism darb: greit ir tinkam byl
21. 901 3,17 15,3 55,4 29,3 3 25,3 63,4
nagrinjim
22. Antstoli kontor teikiamas paslaugas 905 3,15 16,9 53,8 29,3 3 24,5 63
Civilins saugos paslaug bkl
23. 912 3,13 19,8 49,7 30,5 3 23,4 62,6
(informavimas apie pavojus, prevencija)

93
24. Bendr kriminogenin bkl seninijoje 920 3,12 22,7 42,1 35,2 3 22,7 62,4
25. Piliei fizin saugum gatvse 929 3,08 25,7 39,1 35,2 3 19,5 61,6
Policijos darbo veiksmingum sutramdant
26. 920 3,04 29 37,6 33,4 3 15,4 60,7
eismo chuliganus
27. Asmen turto saugum seninijoje 915 3,01 28 40,4 31,6 3 12 60,2
Policijos darbo ir teikiam paslaug kokyb
28. (patruliavimas, reagavimas ikvietimus, 930 2,97 34,4 32,3 33,3 3 10,2 59,4
profesionalumas)
Nusikalsti linkusi nepilnamei ugdymo ir
29. 933 2,96 24,1 52,4 23,5 3 9,4 59,3
resocializacijos bkl
Policijos staig (padalini, nuovad) skaii
30. 927 2,88 37,3 32,4 30,3 3 7 57,6
ir isidstym rajono teritorijoje
Vykdom nepilnamei nusikalstamumo
31. 915 2,88 29,2 49,1 21,7 3 7 57,6
prevencijos bkl
Nusikalstam (arba nusikalsti linkusi)
32. 911 2,87 29,4 48,4 22,2 3 6,3 57,5
grupuoi sutramdymo bkl

94
2.2.8.1 pav. Teissauga, vieasis saugumas, administracins paslaugos

Atitinkamos srities paslaugas gyventojai link vertinti nevienareikmikai. Vidutinis 32-j


ios ries paslaug palankaus vertinimo procentas yra 37,6 proc. ir svyruoja nuo 22 iki 63
procent. Komentuojamo tematinio bloko paslaug procentiniai rangai svyruoja nuo 6 iki 87
punkt. Visa tai rodo, kad dalis paslaug yra vertinamos labai palankiai, kitos gi paslaugos
vertinamos kritikai.
Paioje io bloko paslaug reitingo virnje atsiduria Priegaisrins gelbjimo tarnybos
darbas. Paymtina, kad i tarnyba, jos paslaugos paprastai visose masinse apklausose gyventoj
yra vertinamos labai palankiai.

95
Toliau paioje reitingo virnje telkiasi vadinamosios administracins paslaugos mokesi
administratoriaus (VMI), gyvenamosios vietos deklaravimo, asmens dokument idavimo
paslaugos ir kt. Reikia pripainti, kad komentuojamo porio paslaugos daugiau ar maiau
sklandiai teikiamos visoje Lietuvoje. Tai nemaas Lietuvos vieojo administravimo laimjimas.
Bet kas, kam pastaruoju metu teko keisti pas ar vairuotojo paymjim, deklaruoti pajamas ar
gyvenamj viet, registruoti nekilnojamj turt, registruoti transporto priemon etc. turt sutikti,
kad pats tokio tipo paslaug teikimo organizavimas iandien yra bema nepriekaitingas. Galima
diskutuoti dl kaini, dl vienos ar kitos teisins normos, bet pati paslaugos suteikimo rutinin
procedra visais atvejais yra organizuota gana sklandiai. Jonavos rajonas ia nra iimtis,
gyventoj nuomon iuo poiriu atspindi faktin realyb, o gauti apklausos duomenys susiaukia
su analogikais duomenimis, neseniai gautais kitose tirtose savivaldybse.
Nevienareikmikai Jonavos rajono gyventojau vertina tok rodikl, kaip Video-stebsenos
diegimas prevencijos tikslais. Paslauga gauna gana em 31-m procentin rang. Nepalankiai
paslaug vertina kas penktas gyventojas, palankiai 42,1 proc.
Modernios videostebsenos sistemos rengimas yra sritis, kurioje vieojo saugumo tikslais
labai vaisingai gali bendradarbiauti policija ir vietos valdia. Yra inoma, jog masinis vaizdo
kamer instaliavimas vairiose vietose radikaliai gerina viej saugum. Vis pirma tokia sistema
labai suveikia prevencikai, maa to, jei nusikalstamos veikos visgi yra padaromos, jeigu vyksta
nelaimingi atsitikimai, pvz. sunkus eismo vykis, tai ufiksuota video mediaga vis rodym
teisinje hierarchijoje neretai bna svarbiausias informacijos altinis, padedantis nustatyti
objektyvi ties. Slyginai kritikas, nuosaikus io rodiklio vertinimas, reikia manyti, atspindi
gyventoj lkest ir pareigojim vietos valdiai i viej paslaug vie erdvi video-stebsen
- pltoti rajone didesniais umojais. Tok pat lkest vietos valdiai gyventojai isak ir
atsakymuose atviro tipo klausimus.

Kalbant apie teisini (plaija prasme) paslaug reiting, Jonava, tiksliau apklaust gyventoj
nuomon, iskiria savitumu, kurio nutylti nedert. Daugumoje analogika apklausos metodika iki
iol tirt rajon buvo aptinkamas toks reitingo dsningumas: neblogai vertinama vaiko teisi
apsauga ir valstybs garantuojama teisins pagalba. Truput emiau reitinge atsiduria visi rodikliai,
atspindintys policijos darb, galiausiai, paioje reintingo paioje paprastai atsidurdavo prokuratra
ir teismai. Jonavoje is reitingas dliojasi jau pagal kitok statistin dsningum - prokuratros,
teism darbas pakyla aukiau policijos.
Tenka pastebti, kad jonaviei vis kritikiausiai vertinamas policijos veiklos rodiklis nuo
vietos policijos darbo kokybs apskritai nepriklauso. Toks dalykas, kaip policijos staig
(padalini, nuovad) skaiius ir isidstymas rajono teritorijoje priklauso tik nuo centrins
valdios, nuo Seimo patvirtinto biudeto, VRM ir Policijos departamento sprendim, nuo policijos
reformos krypi. Nesenai Prezident D. Grybauskait taikliai pastebjo, kad policijos ekipao
atvykimo vykio viet chronometravimas nra vienintelis ir svarbiausias ios institucijos darbo
kokybs rodiklis. Labai svarbu yra konkrei ikiteismini tyrim vedimas, it dalyk sparta ir
gilumas, prevencinis darbas ir pan. Jei vis par dirbani policijos tak skaiius teritorijoje
drastikai maja, jei tuos institucinius takus bandoma visikai pakeisti mobiliais ekipaais, tai
akivaizdu, kad i to kyla nemaa rizika. Negerai, kai panaikinamos pareigybs policinink, kurie
yra susieti su tam tikra teritorija ir j nuo seno kuruoja, gerai ino bendruomen, kriminogenin
situacij. Po toki reform didja gyventoj nesaugumo pojtis. Ar gerai, jei ikiteisminio tyrimo
tyrjas ar operatyvinis darbuotojas kasdien turi vykti liudininkus apklausti, svarbi bylai informacij
rinkti u 40-50km. arba liudininkai turi kas kart veikti tok atstum, kad atvykt iki tyrjo? Ar
gerai, kai po darbo valand nra veikianio vietos policijos padalinio. Tokie klausimai yra
retoriniai.
Taigi, gyventoj nusivylimas grynai ekonomikai motyvuota policijos reforma ir jos
pasekmmis galimai virsta neapsitenkinimu vietos policija. inoma, pastaroji ir nra u tai

96
tiesiogiai atsakinga, bet per psichologinius nepasitenkinimo mechanizmus visa tai virsta prastoku
ios institucijos vertinimu rajone apskritai. Policija yra slyginai masin institucija. Liaudies patarl,
sako: auktas deguto sugadina statin medaus. Teorikai gali bti, kad Jonavos policija daro
klaidas, pasiymi kakokiais ypatumais, turi kok tai savit organizacins kultros brai, kuris
netinka gyventojams. Apie tai tyrjai jokios informacijos neturi. Paymtina, kad kokie nors labai
neigiami, kritiki atsiliepimai apie Jonavos rajono policij gyventoj nebuvo isakyti ir
atsakymuose atviro tipo klausimus. Tiesiog buvo pasigesta aktyvesnio policijos patruliavimo,
nusisksta, kad naikinamos galiotinio pareigybs ir pan.
iame kontekste doms kai kurie palyginamieji rezultatai, atspindintys keli savivaldybi
duomenis pagal t pat vertinam rodikl. Kaip matome, kai kuriuos vieojo saugumo rodiklius
Jonavos rajono, Kauno rajono gyventojai yra link vertinti ymiai palankiau, nei Kauno miesto
gyventojai.
Jei kalbame apie Kauno rajon, tai pastarasis turi gerosios patirties, kaip gyventoj gerovs
vardan gali bendradarbiauti vietos valdia ir policija. Kuomet taupymo sumetimais centrins
valdios nurodymu buvo ketinama udaryti vietinius policijos komisariatus ar nuovadas, Kauno
rajone bandyta eiti kitu keliu rajono savivaldyb sutiko finansuoti kai kuri nuovad pastatus ir
infrastruktr, o Policijos departamentas prie LR VRM sutiko toliau finansuoti personal ir
tiesiogines policijos funkcijas. Dka itokios partnerysts tarp policijos ir vietos valdios Kauno
rajono gyventojai bent jau kai kuriose vietovse dabar gali dabar jaustis iek tiek saugiau. Kita
vertus, Kauno rajono administracija, vaizdiai tariant, pinig spausdinimo mainls neturi. Tos
los nuovad isaugojimui neivengiamai buvo nurtos nuo kitos vietos savivaldos biudeto ir
investicini program eiluts. Taigi, slyginai didesnis Kauno rajono gyventoj saugumas turi savo
konkrei kain. Pasidiaugus dl vietos valdios lankstumo, atidumo gyventoj poreikiams, kartu
tenka matyti ir kit medalio pus. Policijos veikla, prokuratra, teismai Lietuvoje yra institucijos,
pavaldios tik centrinei valdiai ir niekaip nepavaldios vietos valdiai. Joks meras ar
administracijos direktorius Lietuvoje neturi takos skiriant vietos policijos komisar ar nuovados
virinink. Prievol tinkamai finansuoti policijos ir teissaugos veikl net ir atokiuose vietovse
tenka centrinei valdiai. Btent ji atsako u mint specifini viej paslaug kokyb. Dl
taupymo vajaus, dl yding reform yra diskriminuojama vietos savivalda ir gyventojai. Taip yra
todl, jog arba yra udaromi policijos padaliniai ir gyventojai jauiasi maiau saugs, arba vietos
valdia priversta finansuoti funkcijas ir paslaugas, kurias finansuoti jai nepriklauso, juolab, kad
finansai tada nuriami nuo kit savivaldybs biudeto eilui.
Vis prasiausiai gyventojai atitinam paslaug sektoriuje vertina nepilnamei
nusikalstamumo prevencijos bkl, nusikalsti linkusi nepilnamei resocializacijos bkl,
nusikalsti linkusi grupuoi sutramdymo bkl. inoma, jei kalbame apie nepilnameius,
prevencin darb, tai ia ne vien teissaugos, bet ir vietimo bei ugdymo reikalas. Visuotinai
inoma, kad nusikalstamumo, (ypa nepilnamei), aknys yra socialins.

97
2.2.8.3 pav. Rodiklio Valstybs garantuojamos pirmins teisins pagalbos paslaugas savivaldybje vertinimas
(NKauno raj.1900; NKauno m.1800; NJonavos raj.1035)

2.2.8.4 pav. Rodiklio Savivaldybs vieosios tvarkos skyriaus darb vertinimas (NJonavos raj.1035; NKauno m.1800)

Toliau pateikiami atsakymai atviro tipo klausimus pagal tematin blok (r. 2.2.8.2. lentel)

98
2.2.8.2 lentel
Teissauga, vieasis saugumas, administracins paslaugos. Laisva forma pateikti atsakymai atviro tipo klausim
SRITIS GYVENTOJ AUTENTIKI PASISAKYMAI N pasisakym
Policijos 1. Trksta policijos vieajai tvarkai palaikyti.
2. Galt daniau lankytis policijos ekipaai
teissaugos 3. Maai policijos patruli gatvse.
institucij darbas 4. vieosios tvarkos skyriaus darbas labai blogas, gal reikt daugiau darbuotoj ir keisti j darbo laik, taip pat policijos darbas netenkina, nesimato
policijos patruli kurie galt drausminti jaunim iuklinant, sdint ant suol artam, vartojant necenzrinius odius, vartojant alkohol
5. Blogai, kad seninijoje reikiamu metu nra galiotinio
7
6. Policijos darbas prastas: niekada negausi pagalbos i jos. Jie mgsta "nusiplauti" kai reikia neikviesi, konkreios pagalbos nesulauksi
7. Kam investuoti milijonus Neries ir Varnutes pakrantes sutvarkym jei nra kam ienauti ir krm kirsti.Po poros met iekosit vl milijon
sosnovskio bariams naikinti ir krmams kirsti. Miesto puomenos-buvusi blaivykla,bald klubas ir teritorijos aplinkui. Paskutinij met saugaus
eismo komisijos darbas sveiku protu nesuvokiamas. Draudiam enkl pristatm ir pripaim linij tiek,kad miest vaiuoti nemanoma.O ten kur
reikia - pravaiuoti nemanoma dl numest automobili.
Kriminogenin 1. Mieste yra ne viena ne itin saugi vieta, kurioje bna asocials asmenys, toki viet daugiausiai prie ups.
2. Sutvarkyti ir ukardinti rom tautybs mones prie turgaviets u pardavinjim kontrabandini rkal ir narkotik
situacija, 3. Didel problema Jonavos turgaus prieigose - igonai ir j kyrus cigarei silymas. Nemalonu ten praeiti - nevara , prispjaudyta saulegr.
saugumo pojtis Nesaugu. Gda.
4. Tamsiu paros metu trksta daugiau gatvi apvietimo. Dega maai ibint ties gatvmis, o paiame mieste ties psij takais, laiptais, parke
reikt daugiau apvietimo. Taip bt utikrintas didesnis saugumas
5. Nors ir yra stebjimo kamera prie turgaus, rom tautybs mons vistiek prekiauja cigaretmis
6. Gyvenantys greta kavini (restoran) gyventojai priversti ksti triukm, net po 22 val. Nemanoma nuolat kreiptis policij siekiant tvarkos.
Pasilinksminimo vietos esanios greta gyvenam nam ypa daugiabui paios turi kontroliuoti triukm, utikrinti ramyb tamsiuoju poaros metu.
Restoranas "Vara" yra sikrs prie pat gyvenam nam ir danai kelia triukm pus nakties (garsiai groja muzika)
7. Bt gerai,kad duot pining vaizdo stebjimo kamerom vis Ruklos miestel.
25
8. Trksta videostebsenos sistemos
9. Rukloj trksta vaizdo kamer, reikia kad valdia skirt pinig kamerom. Ten kur jos yra ramiau
10. Seninijos daugiau vaizdo kamer rengti
11. Rukloj reikia dabaigti kameras dti
12. Btinos kameros
13. Seninijai reikia daugiau kamer
14. Trksta gatvse kamer
15. Apie saugum vakarais seninijoje. Pageidautina, kad rudeniop ir iem naktinis apvietimas gatvse bt ilgesnis, nei anksiau buvo iki 22 val
nes vagiiai ir ulikai eina "yg" tik po 24 val ir vliau. Praome atkreipti tai dmes. Rytais viesa gatvse galt degti trumpiau, tai ir bt balansas
taupant elektr. O vakarais seninijose pagyven pensininkai jaustsi saugesni
16. Yra labai pavojingas kelio vingis ties Uusaliais Gli gatvje. Nesaugu vaikams ilipus i mikriuko pereiti gatv. Kalnelius paties prie kapini
kur j nereikia. O per uusalius visi kaip lakst taip laksto
17. Kokia gali bti eismo saugumo bkl, jei nra psij tak...jau nekalbant apie dvirai takus
18. Gal reikt daugiau priminti, kad pats mogus turi savo saugumu rpintis, nes teissauga nevisagal ir nevienareikm
19. Ior kaime, centrinje draugysts gatvje bt tikslinga rengti greiio ribojimo kalnelius. Nes gyvenvietje labai stipriai virijamas leistinas
greitis. Tai kelia pavoj tiek suaugusiems, tiek vaikams
20. Problema sena - skubios pagalbos gavimas skambinant bendruoju pagalbos numeriu.
21. Jonavos policijos komisariato priskirim Kauno padaliniui vertinu neigiamai. Tai, kad nra nuolatinio budinio policijos staigoje Jonavoje -
vertinu neigiamai. Skambinimas numeriu112 - neefektyvus (kartais nesujungia, negali akimirksniu reaguoti situacij, per daug tarpinink kuriems
99
reikia isdstyti apie problem). Nuvaiavus policijos komisariat (mano automobilis buvo apspardytas chuligano) - budintys policininkai liep
skambinti 112 o kartu vykti sulaikyti paeidj atsisak. (nes jiems nepraneta per bendrj pagalbo telefon). Paskambinus 112 - prajus valandai,
atvyko tie patys policininkai, kuriuos buvau sutiks prie tai komisariate ir kurie prie tai nereagavo mano praym. suprantama, reaguota pavluotai,
toks policijos darbas yra nerezultatyvus.
22. Sod gatvje trksta vaizdo kamer bei apvietimo. Gatvje danai niokojami automobiliai, lenktyniaujama automobiliais ir vyksta kiti vieosios
veiklos paeidimai, kurie lieka nepastebti.
23. Statant naujus zenklus nera atsizvelgiama i gyventoju nuomone,netinkamai isdestomos prioritetines vietos,kurias reikia pirmiausia tvarkyt (kalbant
apie automobiliu stovejimo vietas prie saugiabuciu kiemu)
24. Nortsi turti daugiau vaizdo kamer
25. Bt gerai jeigu vakare laiptinse veikt apvietimas
Nepilnamei Neutenka pajg nepilnamei nusikalstamumo prevencijai - neepizodikai, o nuosekliai, nuolatinai. Yra nesaugi viet - Rimk
nusikalstamumo laiptai, Chemik laiptams irgi trksta saugumo. 1
prevencija, gauj
sutramdymas

100
2.3. Gyventoj pasitenkinimas vieosiomis paslaugomis pagal Jonavos rajono seninijas:
Pasitenkinimo/nepasitenkinimo paslaugomis EMLAPIS
Iki iol ioje apklausos tyrim ataskaitoje buvo operuojama apibendrintais viso Jonavos
rajono rodikliais. Tokio apibendrinto poirio privalumas tas, kad savivaldybs problemos, jos
gyventoj pasitenkinimas (arba nepasitenkinimas) paslaugomis matomi kaip visuma. Tokios
visumos matymas rajono strateginiam planavimui, investicini projekt rengimui, viej paslaug
pltrai yra reikmingas. Kita vertus, galima kalbti ir apie toki apibendrint (suvidurkint) rodikli
ribotum, kuris gali bti apibdintas ligonins metafora matuojama vidutin palatos ligoni
temperatra.
Privalu pasiirti, kaip pasitenkinimo/nepasitenkinimo paslaugomis lygis varijuoja atskirose
rajono seninijose. Gali bti, kad vienoje rajono (ar seninijos) vietovje gyventojai patenkinti
vieojo transporto marrutais ir tvarkaraiais, patenkinti ikimokyklini staig prieinamumu, o
kitame rajono gale tais dalykais yra labai nepatenkinti. Tas pats pasakytina apie geriamo vandens
kokyb, keli bkl ir pan. Vieos paslaugos yra paslaug tipas, kuris tampriai susietas su konkreia
teritorija.
Tikslinga sudaryti pasitenkinimo ir nepasitenkinimo paslaugomis emlap (r. 2.3.1 lentel).
emlapio sudarymas paremtas statistiniu normavimu ir statistini iskiri analize. Statistiniam
normavimui buvo naudojami standartinio normaliojo skirstinio z-veriai27. I tematikai vienari
ir tarpusavyje koreliuojani pirmini indikatori buvo suformuoti sudtiniai indeksai (skals)
atspindinios apibendrint tam tikro sektoriaus paslaug vertinim. I viso buvo suformuota 38
indeksai. Toks apibendrinimas pagal paslaug blokus visai prasmingas. Jei lygintume 9 Jonavos
rajono seninijas pagal 192 pirminius indikatorius, tai gautume bema 5 tkst. nagrintin rodikli
(192 x 9 =1728). Toks rodikli masyvas bt ne analizs rezultatas, bet tik aliava analizei. Dabar
gi sudaryta apibendrint rodikli (9x38) lentel yra labiau aprpiama analizei bei palyginimams.
Paaikjo, kad vis 38-i skali, atspindini 192 pirminius paslaug indikatorius, vidurkiai
pasiskirsto pagal normalj dsn. Tai atvr galimyb statistikai normuotam seninij palyginimui
taikyti standartin normalj skirstin28. Priminsime, kad normaliojo skirstinio z-skals vidurkis
visada yra lygus nuliui, o standartinis nuokrypis yra lygus vienetui (1,00). Tai yra - vis 9-se
seninijose apklaust 1035 gyventoj pasitenkinimo paslaugomis veri vidurkis yra lygus nuliui.
Taigi, z-skals veri nuokrypis teigiam reikmi srit rodo, kad pasitenkinimas konkreia
paslauga vienoje ar kitose seninijoje virija vidutin pasiekim. Prieingai, jei z-verio reikms
neigiamos, tai reikia, kad konkreti paslauga seninijoje yra gyventoj vertinta prasiau u viso
rajono vidurk. Komentuojamoje lentelje labai patogu lyginti vairi seninij pasiekimus
tarpusavyje.
Paymtina, kad aptiktus skirtumus, (pvz., tarp dviej seninij arba tarp konkreios
seninijos ir normavimo imties vidurkio) yra prasminga interpretuoti tik tuo atveju, jeigu to
skirtumo modulin reikm siekia bent 0,20 z-skals punkto. Tai sudaro 1/5 standartinio nuokrypio.
Btent itoks aptiktas minimalus veri skirtumas tenkina vidurki skirtumo efektinio dydio29
minimali rib. Skirtumai tarp veri, netenkinantys slygos (zdif0,20) yra neinterpretuotini,
kadangi jie gali bti atsitiktiniai, tiesiog aptiktas skirtumas tai gali bti statistinis artefaktas,
neturintis praktins reikms.
Taikant statistini iskiri metod, visada kyla klausimas, kok nuokryp nuo vidurkio
laikyti statistine iskirtimi. Kritins ribos nustatymas paprastai yra susitarimo reikalas. Vienas i

27
ekanaviius, V., Murauskas, G. (2001). Statistika ir jos taikymai. II. Vilnius: TEV.
28
ekanaviius, V., Murauskas, G. (2001). Statistika ir jos taikymai. II. Vilnius: TEV.
29
r. Effect Size: Cohen' s d.

101
bd taikyti pasikliautinio intervalo metod. Kadangi apklausos imtis labai didel, buvo
smoningai pasirinktas grietas statistinio reikmingumo lygmuo =0,01 ir atitinkamai didesnis
pasikliautinio intervalo ilgis. Tai reikia, kad teisingas pasikliautinis intervalas randamas su
tikimybe P=99,0 proc. Paaikjo, kad pasiklautinio intervalo ilgis 40-tyje sudaryt z-skali svyruoja
nuo 0,08 iki 0,09 z-skals punkt. Kitaip tariant, veriai, kurie z-skalje isitenka ribose nuo
minus 0,09 iki plius 0,09, patenka pasikliautin interval ir, galima sakyti, nuo normavimo imties
vidurkio nesiskiria. Buvo apsisprsta statistine iskirtimi laikyti empirin vert, kuris nuo
normavimo imties vidurkio nukrypsta ne maiau, kaip per 0,20 z-skals punkto. Tokiu bdu
pozityvi ir negatyvi statistin iskirtis skiria toks atstumas z-skalje, kuris yra lygus 0,40 punkto,
o atitinkamoje z-skals atkarpoje isitenka bema 2 pasikliautiniai intervalai.
Taigi, komentuojamoje lentelje visi veriai, nukrentantys emiau usibrtos ribos (z -
0,20), buvo paymti rausvai-rusvai, o visi veriai, pakylantys vir usibrtos ribos z 0,20), buvo
paymti aliai. Tokiu bdu sudarytos lentels interpretacija yra labai paprasta aliai paymti
veriai reikia pirmavim pasitenkinimo vieomis paslaugomis srityje, o rausvai paymti veriai
reikia atsilikim. Paaikjo, kad kai kuriose seninijose apibendrinti paslaug veriai nukrypsta
gerokai daugiau nei per 0,20 z-skals punkt. Buvo apsisprsta atskirai paymti tokius verius,
kuri nuokrypis nuo normavimo vidurkio nukrypsta daugiau nei 0,40 z-skals punktus. Todl
statistini iskiri lentelje atsiranda net keturi iskiri ymjimo atspalviai du ali ir du rausvi.
Kuo rykesnis ymjimo atspalvis, tuo didesn statistin iskirtis.
Sudarytai statistini iskiri lentelei 2.3.1. emlapio metafora tinka ta prasme, kad ia
labai informatyviai matosi pirmaujanios ir atsiliekanios seninijos pagal gyventoj pasitenkinim
(arba nepasitenkinim) vieosiomis paslaugomis. Prisiminkime, kad statistini iskiri lentel
sudaryta statistikai agreguojant net 192 (!) pirminius indikatorius ir suvedant juos 38 skales.
Maa to, lentelje sugretinami vis 9-i seninij pasiekimai pagal gyventoj pasitenkinim
vieosiomis paslaugomis.
Lentelje i karto galime identifikuoti gyvenimo kokybs ir gyventoj pasitenkinimo
paslaugomis poiriu pirmaujanias bei atsiliekanias seninijas.
Pasak apibendrint apklausos duomen, slyginai atsiliekaniomis seninijomis viej
paslaug srityje laikytinos Ruklos ir Upnink seninijos. Antai Upnink seninija i 38 vertint
apibendrint srii teturi tik dvi pozityvias iskirtis. Esant visumoje nelabai palankiai reikal bklei,
visgi ioje vietovje neblogai vertinama kriminogenin situacija ir saugumo pojtis bei aliasis
rbas, vejos, glynai. Deja, net 17-ka srii ioje seninijoje gauna verius, priskirtinus
neigiamai statistinei iskiriai. Ypatinga kritikai yra ioje seninijoje vertinami tokie rodikliai kaip
sanitarija, vara, ekologija, higiena... ir valdios bendravimas su gyventojais, skund
nagrinjimas. Slyginai atsiliekania seninija gali bti laikoma ir Ruklos seninija. ioje
seninijoje taipogi net 17-k rodikli gauna neigiamas statistines iskirtis. I t 17-kos nyra net 6
iskirtys, kurios virija 0,40 z-skals punkt rib. Tai reikia, kad atitinkamos srities reikal bkl
yra tikrai prasta, bent jau tai rodo masins apklausos duomenys. Neturt stebinti, kad prastokai
ioje seninijoje vertinami visi su vieuoju saugumu susij rodikliai. Padties ir reikal bkls
socialin suvokim ioje seninijoje, matyt, paveikia pabgli centro egzistavimas. Visgi
pagirtina, kad tokioje slyginai problemikoje seninijoje neblogai vertinami ie rodikliai: vieasis
transportas, seninas, seninijos specialistai, valdios bendravimas su gyventojais, skund
nagrinjimas ir kt. Paminti rodikliai ioje seninijoje gauna verius, kurie laikytini pozityvia
statistine iskirtimi.
Viej paslaug srityje prie pirmaujani seninij, pasak apibendrint apklausos duomen,
priskirtinos il, Kulvos, eimi seninijos, kurios neturi nei vienos neigiamos iskirties ir tuo pat
metu turi daug teigiam statistini iskiri. aliai mirganios lentels lstels, besitelkianios po
mint seninij pavadinimais, rodo, kad mintos seninijos pagal daugel apibendrint rodikli

102
gerokai virija vidutin bv ir vidutinius pasiekimus. Vis daugiausiai teigiam statistini iskiri
surenka il seninija. Kita vertus, yra vienas rodiklis, kuris yra tik per 1 punkt (z= -0,19) nuo
neigiamos statistins iskirties, tai bendrojo ugdymo mokykl tinklas ir mokini pavjimas.
Prie pirmaujani seninij ir principo gali bti priskirtos ir Bukoni bei Dumsi seninijos.
Taip yra todl, kad jos turi daug teigiam iskiri ir tik po vien neigiam iskirt. Antai Dumsi
seninijoje gyventojai labai nepatenkinti centralizuotai teikiamomis paslaugomis. Ko gero ia tenka
kalbti apie prastok vietinio vandentiekio paslaug kokyb. Bukonyse gyventojai nepatenkinti
tokiu apibendrintu rodikliu, kaip vejos, glynai. Galima daryti prielaid, kad seninijoje yra
vietovi, kurios praosi prieiros, plot, vej ar pakeli nuienavimo ir pan. Bet kuriuo atveju
gyventoj apklausa signalizuoja, kad ioje paslaug srityje minta seninija turi neinaudot
galimybi pasitempti.
Sudarytame paslaug emlapyje ikalbingi yra Jonavos miesto rodikliai. Miestas negauna
nei vienos teigiamos statistins iskirties. Daugumos rodikli veriai yra susitelk ties normavimo
vidurkiu30. Turinio poiriu tai reikia, kad viej paslaug srityje nra nei ypatingo pirmavimo,
nei atsilikimo. Jonavoje i 38 rodikli yra keturios neigiamos iskirtys. Jonaviei nerimas dl
nepilnamei nusikalstamumo prevencijos bkls, matyt, neturt kelti abejoni. Vertas dmesio
faktas yra jonaviei slyginis nepasitenkinimas Jonavos seninu ir seninijos specialistais. Per
visas 9 seninijas nebuvo kito precedento, kad io rodiklio vertis gaut neigiam statistin iskirt;
prieingai, net keturiose seninijose i 9 is rodiklis gauna pozityvi statistin iskirt, o likusiose
telkasi ties normavimo vidurkiu.
Toliau tyrimo duomen vartotojas gali pasitenkinimo paslaugomis emlapio rodmenis
studijuoti savarankikai. ia tik nortsi patarti, kad bt ivengta suprastintos rezultat traktuots
ir skubot pavirini ivad. Jei kuri nors seninija surenka daugiau raudon bal, tai dar
nereikia, kad toji seninija ir jos personalas prastai dirba ir pan. Interpretuojant galioja ir
atvirktin taisykl, jei dominuoja pozityvs veriai, tai is faktas irgi nebtinai reikia, kad toji
seninija, jos tarnybos jau pasiek iskirtini laimjim. Vis pirma reikia turti galvoje, kad
pasitenkinimas vieosiomis paslaugomis anaiptol ne vien nuo senino ir seninijos darbo priklauso.
Didiosios dalies paslaug kokybei seninas ir seninija neturi jokios tiesiogins takos. Be to,
veri svyravimas, be kita ko, gali bti paaikintas ir seninijos gyventoj socialine struktra
amiumi, isilavinimu ir pan. Kai kurias paslaugas kritikiau gali vertinti pagyven gyventojai, o
kitas jauni gyventojai. Toliau, i ankstesni tyrim yra inomas ir kitas sociodemografinis efektas
- vairius gyvenimo kokybs ir paslaug indikatorius kritikiau, reikliau yra link vertinti mons
turintys auktesn isilavinim ir auktesn socioekonomin status. Dl savo savitos padties tokie
mons yra labiau pretenzingi (gerja prasme), ino statymus, savo teises, ino valstybs
sipareigojimus, turi supratim apie paslaug standartus, todl ir vertina visk reikliau. Apskritai
egzistuoja paradoksas, kuo auktesni gyvenimo kokybs standartai yra faktikai gyvendinti, tuo
reiklesni darosi gyventojai. Todl, interpretuojant iskiri lentel, reikt vengti tiesmuk
deterministini ivad. ymiai prasmingiau yra gaut informacij panaudoti analitini hipotezi
generavimui, siejant i informacij su inybine statistika, kita objektyvia ir patikima informacija
apie konkrei seninij ir viej paslaug bkl joje.
Taigi, sudarytas emlapis yra gera paspirtis savivaldybs politikams, administracijai ir jos
padaliniams bei tarnyboms. Tai orientacinis analitinis dokumentas, parodantis, kur ir kokios galimai
kyla problemos, kur ir kodl gyventojai yra kakuo nepatenkinti? Rengiant investicinius ir pltros
projektus tokio pobdio informacij reikt atsivelgti.

30
itok efekt veri konvergencij normavimo vidurk - i dalies bent iek tiek galjo slygoti ta aplinkyb, kad
Jonavos gyventoj imties poaibis jungtinje apklausos imtyje yra pats didiausias. ia pasireikia centrins tendencijos
dsnis.

103
Interpretuojant pasitenkinimo/nepasitenkinimo vieosiomis paslaugomis emlap, svarbu
atsiminti, jog jis buvo sugeneruotas apibendrinus gyventoj nuomons tyrim rezultatus. Idealiu
atveju gyventoj subjektyvia nuomone grst emlap pagal galimyb reikt sugretinti su
objektyviais inybins statistikos rodikliais. Juk pagal daugel paslaug egzistuoja surinkta
objektyvi inybin statistika ir savivaldybs administracijos padaliniai toki informacij danai turi
(arba gali j sugeneruoti). Visgi inybin statistika egzistuoja ne pagal visas paslaugas.
Toliau, kai kurie klausimai, uduoti gyventojams, numato rodiklio vertinim viso rajono
kontekste. Tipinis pavyzdys bt klausimai: vertinkite Jonavos rajono savivaldybs tinklalap,
kaip vertinate savivaldybs administracijos pastangas formuoti patraukl Jonavos rajono vaizd
ir pan. Kiti klausimai, j formuluots, prao vien ar kit rodikl, pvz., senino darb arba
ekologijos bkl, vertinti vietovs (seninijos) mastu. Taigi, ne visas paslaugas ar j derinius
prasminga grietai vertinti btent teritoriniu geografiniu principu. Visgi komentuojamo tipo
emlapio sudarymas yra dar viena analitin procedra, kuri gali padti giliau suvokti gyventoj
poreikius ir j pasitenkinim vieosiomis paslaugomis.
Modernioje demokratinje visuomenje vis svarbesn reikm gyja subjektyvi individo
gyvenimo kokyb ir subjektyvus laims pojtis31,32. Minti dalykai nustatomi btent apklausomis.
Subjektyvi gyvenimo kokyb dert sieti su objektyvia gyvenimo kokybe, kuri yra nustatoma
objektyvi inybins statistikos rodikli pagalba.
Tarkime, nacionalin ir europin inybin statistika rodo, jog konkreiame administraciniame
teritoriniame vienete objektyvs gyvenimo kokybs ir pasitenkinimo rodikliai X ir Y yra
ipildyti prastokai. Pagal rodikl X apklausos nefiksuoja jokio gyventoj neapsitenkinimo, tuo
tarpu pagal rodikl Y diagnozuojamas stipriai ireiktas nepasitenkinimas. Atstovaujamos
demokratijos, subjektyvios gyvenimo kokybs ir viej paslaug marketingo logika reikalauja, kad
administracins pastangos ir resursai turt bti nukreipiami pirmiausiai t srit, kur yra
fiksuojamas subjektyvus gyventoj nepasitenkinimas.

31
Merkys, G., Brazien, R. et al. Subjektyvi gyvenimo kokyb kaip socialinis indikatorius: naujosios vieosios vadybos
ir darnios pltros kontekstas // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / iauli universitetas. iauliai :
iauli universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 2(12), p. 63-74. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text;
CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier].
32
Merkys, G., Brazien, R. et al. Subjektyvi gyvenimo kokyb kaip socialinis indikatorius: vieojo sektoriaus
kontekstas // Vieoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas,
Lietuvos teiss universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2008, nr. 23, p. 23-38. [Index Copernicus;
Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source].

104
2.3.1 lentel
PASITENKINIMO PASLAUGOMIS EMLAPIS Seninij palyginimas statistini iskiri metodu. Gyventoj nuomons rezultatai, N1035. Standartinio normaliojo skirstinio z-skals veriai.
Kurioje seninijoje Js gyvenate: Jonava Bukonys Dumsi Kulvos Ruklos il Upnink Uusali eimi
Teritorij bkl 0,07 0,03 -0,04 0,05 -0,28 0,34 -0,24 -0,21 0,17
Centralizuotai teikiam komunalini paslaug kokyb 0,17 -0,15 -0,44 0,24 -0,27 0,15 -0,35 -0,18 0,20
Sanitarija, higiena, ekologija 0,04 -0,12 0,34 0,38 -0,09 0,22 -0,40 -0,16 -0,12
aliojo rbo puoseljimas -0,08 -0,23 0,10 0,04 0,12 0,01 0,25 -0,04 0,05
Kapini prieira -0,03 -0,03 -0,09 0,43 -0,32 0,34 -0,30 0,12 0,06
Vieojo transporto paslaugos -0,18 0,08 0,19 0,05 0,27 0,42 0,00 -0,07 -0,09
Prekyba ir buitins paslaugos -0,16 0,25 0,05 0,29 0,08 0,63 -0,31 -0,07 -0,07
Rpinimasis socialiai remtinais asmenimis -0,11 0,05 0,08 0,33 0,07 0,57 -0,21 -0,16 -0,10
Valstybs sektoriaus sveikatos paslaugos -0,11 0,13 0,28 0,13 -0,20 0,51 0,03 -0,10 -0,02
Privataus sektoriaus sveikatos paslaugos 0,04 0,04 0,05 0,18 -0,27 0,34 -0,18 -0,15 -0,07
Bedarbysts problemos veika -0,13 0,06 0,24 0,11 -0,07 0,18 -0,01 0,12 0,05
Vaik ir jaunimo uimtumas, papildomas ir umokyklinis ugdymas 0,00 0,50 0,07 0,01 -0,07 0,35 -0,28 -0,28 0,07
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas 0,00 0,37 -0,03 -0,09 0,00 0,15 -0,28 0,01 -0,01
Bendrojo ugdymo prieinamumas, pavjimas -0,06 0,36 0,02 -0,13 -0,21 -0,19 -0,15 0,32 0,32
Bendrojo ugdymo kokyb -0,13 0,62 0,11 0,16 -0,07 0,26 -0,14 -0,17 0,15
Profesinio mokymo prieinamumas ir kokyb, suaugusi neformalus vietimas -0,18 0,46 0,13 0,25 0,13 0,32 -0,15 -0,22 0,15
Bibliotekos, muziejai, sals vieiems renginiams, paminkl prieira 0,01 0,14 0,20 0,35 -0,53 0,51 -0,16 -0,20 0,06
Kultros rengini vairov ir kokyb 0,18 0,11 0,22 0,12 -0,43 0,43 -0,37 -0,48 0,09
Sporto infrastruktra -0,18 0,41 0,03 0,48 -0,18 0,27 -0,24 -0,14 0,40
Sporto renginiai 0,08 0,21 0,03 0,28 -0,26 0,30 -0,31 -0,32 0,02
Turizmo infrastruktra -0,24 0,17 0,12 0,33 0,06 0,38 -0,12 -0,02 0,26
Poilsio po atviru dangumi infrastruktra 0,17 0,12 0,05 0,26 -0,44 0,13 -0,37 -0,13 -0,01
Mero ir tarybos veikla -0,01 0,06 0,04 0,04 -0,27 0,62 -0,15 0,09 -0,19
Administracijos ir direktoriaus veikla -0,03 -0,11 0,22 0,03 -0,08 0,55 -0,37 0,05 -0,05
Seninas, seninijos specialistai ir seninaiiai -0,41 0,17 0,14 -0,05 0,20 0,38 -0,07 0,57 0,32
Valdios bendravimas su gyventojais, skund nagrinjimas -0,13 0,06 -0,02 -0,04 0,24 0,40 -0,41 0,29 -0,05
Vietos bendruomeni ir NVO veikla -0,14 0,16 0,27 0,15 -0,07 0,28 -0,14 0,01 0,18
Valdios ir verslo partneryst, pagalba SVV -0,17 0,07 0,16 0,08 0,20 0,32 -0,25 0,05 0,13
vaizdis ir vieoji komunikacija -0,21 0,21 0,20 0,11 0,06 0,50 -0,20 0,12 0,05
Komunikacija ir ryiai -0,04 -0,09 0,14 -0,06 -0,34 0,47 0,13 0,04 0,04
Regiono iniasklaida -0,07 0,20 0,12 -0,04 -0,16 0,40 -0,23 0,06 0,16
Saugos ir gelbjimo tarnybos -0,02 0,13 0,12 0,37 -0,48 0,24 -0,15 0,07 0,04
Policijos, teissaugos institucij darbas -0,16 0,22 0,10 0,35 -0,29 0,32 0,00 0,01 0,16
Kriminogenin situacija, saugumo pojtis -0,12 0,28 0,25 0,30 -0,56 0,50 0,22 -0,27 0,20
Nepilnamei nusikalstamumo prevencija, gauj sutramdymas -0,26 0,64 0,26 0,30 -0,26 0,28 0,11 -0,01 0,19
Teisins paslaugos, mogaus ir vaiko teiss -0,09 0,40 0,21 0,16 -0,18 0,21 -0,12 0,01 0,02
Gamtosauga -0,03 0,05 0,34 0,27 -0,42 0,05 0,09 -0,16 0,25
Administracins paslaugos -0,17 0,17 0,17 -0,03 0,06 0,50 -0,17 0,14 0,00
Kurioje seninijoje Js gyvenate: Jonava Bukonys Dumsi Kulvos Ruklos il Upnink Uusali eimi
YMJIMAS. Statistins iskirtys: z - 0,20 arba z 0,20; z - 0,40 arba z 0,40;
aliais atspalviais paymtos pozityvios statistins iskirtys. Tai reikia, kad pasitenkinimas paslauga gerokai virija normavimo vidurk. Rusvais atspalviais atitinkamai paymtos negatyvios iskirtys, jos rodo, kad
pasitenkinimas konkreia paslauga yra gerokai emiau normavimo vidurkio. Kuo rykesnis atspalvis, tuo didesn statistin iskirtis.

105
2.4. Pasitenkinimo paslaugomis priklausomyb nuo sociodemografini kintamj

Sociodemografini kintamj (lyties, amiaus, isilavinimo) poveikio viej paslaug vertinimui i


principo galima bt ir netyrinti. Juk idealiu atveju visi gyventojai, nepriklausomai nuo socialins
padties, privalo gauti vienodos kokybs viesias paslaugas. Kita vertus, moni patirtys, poreikiai,
interesai, imanymas apie viesias paslaugas ir j standartus, gali enkliai skirtis. iuo poiriu viej
paslaug kokybs subjektyvaus suvokimo skirtumai vairiose socialinse grupse yra verti dmesio. itaip
galima aptikti grupes, kurios vienos ar kitos vieosios paslaugos ir jos kokybs atvilgiu yra socialiai
jautresns. Tokia informacija gali padti paslaug teikjams subtiliau, jautriau atliepti toki grupi
interesus bei poreikius.
Paaikjo, kad sociodemografiniai kintamieji pasitenkinimo paslaugomis vertinimui didesns takos
beveik neturi. Aptikti tik pavieniai atvejai, kada vienas ar kitas sociodemografinis kintamasis visgi turi
takos vieosios paslaugos kokybs suvokimui.
Taikomuosiuose statistiniuose tyrimuose susiduriama su paradoksu. Labai didel imtis (o tai
nemaas privalumas) visgi sukuria artefakt, kuomet net ir labai mai, praktins reikms neturintys
vidurki skirtumai tarp lyginam grupi, pasidaro statistikai labai patikimi. Todl buvo apsisprsta
uskaityti ir interpretuoti tik tokius vidurki skirtumus tarp lyginam sociodemografini grupi, kurie
tenkina papildomas slygas: 1) vidurki skirtumas turi bti ne maesnis nei 0,20 z-skals punkto; 2)
statistinio testo patikimumas turi tenkinti slyg p0,000.
Lyties kintamojo atvilgiu tarp 38-i skali buvo ufiksuotas tik trys esminiai skirtumai. Paaikjo,
kad vyrai slyginai kritikiau vertina ias paslaugas miesto aliasis rbas, vejos, glynai; papildomas,
umokyklinis vaik ir jaunimo uimtumas ir kultros rengini vairov, vents, saugumas. Paaikinimas
ia gali bti paprastas apklaust vyr ir moter populiacijos enkliai skiriasi pagal savo isilavinim,
apklaust moter isilavinimo rodikliai ymiai geresni. Tai atitinka ir faktines gyventoj struktros realijas.
Galima daryti prielaid, kad btent isilavin mons vertina mintas paslaugas adekvaiau, teisingiau.
Paaikjo, kad isilavinimas daro tak 5-i paslaug (i vertint 38-i) vertinimui. Antai isilavin
jonavieiai palankiau vertina privaios sveikatos apsaugos ir vaistini rodikl, kultrini rengini vairovs
ir saugumo juose rodikl bei poilsio po atviru dangumi rodikl. emiau isilavin jonavieiai slyginai
prasiau vertina Seninas, seninijos specialistai ir seninaiiai bei vietos valdios ir verslo
partneryst, pagalba SVV.
Pasirodo, amius jokio poveikio paslaug vertinimui neturi. Kitaip tariant, skirtingo amiaus
jonavieiai paslaugas buvo link vertinti panaiai.
domus tas radinys, kad nepilnamei vaik turjimo (arba neturjimo) faktas tik dviem atvejais
paveikia vienos ar kitos srities paslaug vertinim. Pasirodo, kad respondentai, turintys nepilnamei
vaik, slyginai palankiau vertino tokias paslaugas, kaip ikimokyklinis ugdymas, jo prieinamumas ir
kokyb ir papildomas ir umokyklinis vaik ir jaunimo uimtumas. Toks faktas keistas tik i pirmo
vilgsnio. Tie, kas turi vaik, reikia manyti, mintas paslaugas vertina tiksliau, teisingiau, kadangi su jomis
jie tiesiogiai susidr per savo vaikus. Kiti respondentai, matyt, mintas paslaugas vertina pagal t
slyginai negatyv vaizdin, kur pieia iniasklaida ir bendras abstraktus inojimas ar sivaizdavimas.
Vaik uimtumo ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumo problemos yra skaudios visai Lietuvai, o
Jonavoje iuo klausimu tvarkomasi tikrai ne prasiau, o gal net geriau nei vidutinikai alyje. Todl, toji
gyventoj grup, kuri su mintomis paslaugomis susidr, vertina jas slyginai palankiau ir, reikia manyti,
taikliau

2.5. Gyventoj poiris kai kuriuos aplinkos politikos ir antialkoholins politikos klausimus

Pasinaudojant Jonavos rajono gyventoj masins apklausos organizavimo faktu, respondentams buvo
uduoti papildomi klausimai, aktuals vietos bendruomenms. Kitaip tariant, standartizuot viej
paslaug vertinimo klausimyn buvo integruoti papildomi klausimai. Klausim formuluots ir atsakymo
formatas atspindti 2.5.1 pav.

106
5. Keletas svarbi klausim dl ekologins ir dl antialkoholins politikos stiprinimo Jonavos rajone
Visi norime gyventi varioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Ekologins, sveikatingumo ir blaivybs vertybs
svarbios taip pat ir Jonavos rajono gyventojams. Planuodama atitinkamais klausimais politik, konkreius
sprendimus, investicijas, Savivaldybs taryba ir administracija nort inoti gyventoj nuomon.

Ar pritariate, kad Jonavos mieste ir rajone:


Neinau,
Neturiu NE
Atsakym ymjimo PAVYZDYS TAIP
nuomons

gyvenamj nam, kit objekt nuotek prijungimas prie centralizuot


kanalizacijos tinkl bt laikomas prioritetu? TAIP ? NE
bt vykdoma grietesn kontrol t nam ki, kurie paeidia buitini nuotek
nuleidimo taisykles? TAIP ? NE
bt pleiamas ir visuotinai tvirtinamas buitini atliek riavimas?
TAIP ? NE
bt vykdoma grietesn kontrol t nam ki ir gyventoj, kurie nesilaiko
riavimo taisykli? TAIP ? NE
bt ribojamas alkoholio pardavimas ir vartojimas vieuose masiniuose
dmes bei investicijas? TAIP ? NE
renginiuose?
2.5.1 pav. Papildom klausim modulio Keletas svarbi klausim dl ekologins ir dl antialkoholins politikos
stiprinimo Jonavos rajone atsakym ymjimo pavyzdys

Identikos apklausos taktikos terpti standartizuot viej paslaug vertinimo klausimyn


papildomus apklausos modulius buvo laikomasi ir tada, kai analogikas tyrimas buvo atliekamas kitose
alies savivaldybse. Demokratins savivaldos poiriu yra visai prasminga, kuomet savivaldybs,
apdairiai pasinaudoja masine apklausa ir gauna i gyventoj atgalin ry svarbiais diskutuojamais
klausimais. domumo dlei, ios ataskaitos skaitytojui tikslinga paminti, kokius papildomus klausimus
analogikose savo gyventoj apklausose praeityje kl kit savivaldybi administracijos? Tarkime,
Kupikio rajono savivaldyb kl klausim, ar Kupikio marios turt bti tylaus turizmo zona (pvz.
draudiami kateriai, vandens motociklai ir pan.), Vilkavikio rajono savivaldybei buvo aktualus klausimas
dl vaik umokyklins veiklos ir meninio ugdymo rajone stiprinimo33. Ukmergs savivaldyb norjo
suinoti, ar reikia (nereikia) mieste statyti paminkl Prezidentui A. Smetonai, kadangi rajone yra jo
gimtin. Laiko poiriu paskutinje analogikoje apklausoje, kuri 2016 m. vasar buvo vykdoma Kauno
rajone, gyventoj buvo teiraujamasi, ar jie pritart idjai pradti proces ir siekti, jog kai kurioms rajono
miesteliams bt suteiktas kurortins vietovs statusas (pvz., Kulautuvai, Kaerginei etc.).
Galima tik pasidiaugti, kad Jonavos rajono administracija sociologinei apklausai ikl
politikai ir socialiai aktualius, vertybikai fundamentalius klausimus. Sveika gyvensena, masins
alkoholizmo bangos stabdymas, ekologija yra labai universalios problemos, jos tikrai ikyla aukiau
lokali vienos ar kitos vietovs problem bei iki. Klausimai, kuriuos suformavo Jonavos savivaldybs
administracija bt aktuals ne tik bet kuriai i 60-ties Lietuvos savivaldybi, taiau bet kuriai Ryt
Europoje esaniai savivaldybei.

33
Vilkavikio rajone buvo susiklosiusi paradoksali situacija, kuomet dailinis ugdymas turjo pripaintus pasiekimus alies ir
tarptautiniu mastu, bet nebuvo dails mokyklos. Kita vertus, Vilkavikyje nuo seno funkcionavo ir muzikos mokykla, kurios
pasiekimai buvo prastiniai. Buvo kilusi idja sujungti dailinio ir muzikinio ugdymo rajone pajgas vienoje savivaldybs
ilaikomoje meno mokykloje.

107
2.5.2 pav. Gyventoj atsakym pasiskirstymas dl ekologins ir dl antialkoholins politikos stiprinimo Jonavos rajone

Juolab doms yra socialins apklausos, paremtos tokiais klausimais, rezultatai. Apibendrinta forma ie
rezultatai atspindti 2.5.2 pav. ir pateikti reitingo tvarka. Stulpelin reitingo diagrama prasideda klausimu,
kuris sulauk didiausio respondent pritarimo. Tai klausimas dl alkoholio pardavimo ribojimo vieuose
masiniuose savivaldybs renginiuose. inoma, sistemin iniasklaida, kuri be kita ko valdo interes
grups, tiesiogiai susij su alkoholio gamyba ir prekyba, kovos su alkoholizmu klausimo vieoje erdvje
nuosekliau nekelia. Prieingai, kritikuojami bet kokie sumanymai, susij su alkoholio vartojimo ribojimu.
Deja, vieoji nuomon ir masin smon Lietuvoje, regis jau yra paangesn, nei lobistini grupi
valdomos iniasklaidos skelbiamos tiesos. Nekelia abejoni, kad stipri antialkoholin inut, bent jau i
dalies turjo takos 2016 m. LR Seimo rinkim rezultatams ir drastikiems ms parlamento partins-
personalins struktros pokyiams. Politinius dividendus pelnytai susikrauna tie, kas anksiau u kitus ir
tiksliau atspja svarbiausius piliei, rinkj interesus bei lkesius.
Tenka pastebti, kad Jonavos rajono gyventojai link pritarti visiems socialinje apklausoje
suformuluotiems klausimams, vis ikelt problem esminiam sprendimui: buitini atliek riavimui,
buitini nuotek problemos sprendimui. Tai yra aikus signalas savivaldybs politikams bei administracijai
veikti atitinkamose srityse rytingiau. Privalu pasirpinti, kad gyventoj lkesiai, kurie pasauliros
poiriu yra labai paangs, aktuals modernios socialins ir aplinkos politikos poiriu, bt negaiuojant
konvertuoti vietos savivaldos teiskr, biudeto struktravim, investicines programas, konkreius
gyventojams matomus sprendimus.
Situacija yra paradoksali gerja prasme. Neretai atsitinka, kad reikalingas naujoves pasilo ir diegia
paangesni politikai ir administratoriai, o konservatyvi masin aplinka, gyventojai, rinkjai, tarkime, dl
neinojimo, atsilikimo, viskam prieinasi. Nordami perlauti situacij savo pus, politikai rizikuoja
suerzinti rinkjus ir pakenkti savo populiarumui, turi daug vargo padti tikinjimams, vieiesiems ryiams,
moni nuostat keitimui. Jonavoje dabar viskas yra kitaip. Jau laikas paiai vietos valdiai sukrusti, kad
savo spendimais ji nuo gyventoj lkesi ir pair, kurie yra paangios, neatsilikt.

108
Apibendrinimas ir diskusija

1. Kokiais tikslais tyrimo duomenys gali bti panaudoti? ioje tyrimo ataskaitoje atspindta
daugiau nei tkstanio Jonavos rajono savivaldybs gyventoj nuomon pagal 192 pirminius tyrimo
poymius (klausimus), taip pat pagal klausim modul ad hoc. Pastarasis buvo skirtas gyventoj poiriui
kai kuriuos aplinkosaugos politikos ir antialkoholins politikos nustatyti. Minti 192 klausimai atspindi
labai vairius gyvenimo kokybs ir pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis indikatorius. 192 indikatori
veriai pateikti statistikai normuoto reitingo pavidalu kaip vieninga visuma. Ataskaitoje pateikti vairs,
vienas kit papildantys ir patogs interpretuoti konkreios paslaugos ar j rinkinio vertinimo rodikliai. I
tematikai vienari pavieni indikatori, taikant specialius matematinius metodus, buvo suformuotos 38
sudtiniai indeksai (skals), atspindinios vairias viej paslaug sritis. Pagal i skali veri raik ir
variacij seninijoje buvo sudarytas Jonavos rajono savivaldybs gyventoj pasitenkinimo vieosiomis
paslaugomis emlapis.
Kaip rodo tyrim, atlikt pagal panaias metodikas, patirtis, apklausos rezultatai gali (ir turt bti)
taikomojo mokslo duomen teismis naudojami vietos valdios, jos administracini organ, taip pat
kontroliuojam moni ir kini subjekt veikloje. iuo poiriu pamintini ie veiklos ruoai:
Strategini ir bendrj plan rengimas, monitoringas ir koregavimas;
Investicij projekt pagrindimas;
Metinio biudeto formavimas;
Paraik LR vyriausybs programoms pagrindimas;
Paraik ES struktriniams fondams pagrindimas;
Paslaug viej pirkim ir outsorcingo34 politikos pagrindimas;
Vietos valdios ir verslo partnerysts program parengimas
Savivaldybs padalini, skyri ir tarnyb darbo kontrol bei efektyvinimas (padalini veiklos
auditas, strateginis planavimas pagal sektorius ir pan.);
Savivaldybs kontroliuojam viej staig, moni ir kio subjekt veiklos kontrol bei
efektyvinimas;
Dialogo tarp gyventoj ir vietos valdios puoseljimas;
Personalo ir organizacinio mokymosi projekt parengimas;
Kitos veiklos pagal poreik.
2. Koki galima tiktis apklausos socialini-politini pasekmi? i apklausa apie gyventoj
pasitenkinim vieosiomis paslaugomis tikrai nra tas vieosios nuomons tyrim tipas, kuris tiesiogiai
aptarnaut politines partijas ir rinkimus. Visgi, kaip alutinis apklausos rezultatas, natraliai isivysto ir kai
kurios politins pasekms. ia kalbama ne apie siaur partin politik ar konkrei partij vertybines
ideologines programas (politics), bet apie demokratin savivald, jos vykdom sektorini35 politik
(policy) veiksmingum, gyventoj pilietin aktyvinim, j sitraukim bendr reikal svarstym, vietos
valdios ir piliei dialog. Taip atsitinka todl, kad gyventojams uduodam klausim turinys, viena

34
Tai valdymo sprendimas ir procedra, kuomet paslaugos teikimo procese kokia nors operacija ar j ciklas deleguojami kitai
organizacijai, vieajai staigai ar verslo subjektui. Pavyzdiui, vieo konkurso (pirkimo) bdu kokiam nors verslo subjektui
pavedama tokia funkcija, kaip vaik aidim aikteli rengimas bei prieira, glyn laistymas ir pan. Plaiau apie outsorcing
r.: https://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
35
vietimo, kultros, transporto, aplinkosaugos, sporto ir rekreacijos etc.

109
vertus, atspindi kasdienes gyventoj problemas, teistus interesus ir lkesius, kita vertus, jis atspindi
(iskyrus pavienes iimtis) pareigas ir prievoles, kurias vietos savivaldai deleguoja statymas.
Ligiolin patirtis rodo, kad tokias apklausas gyventojai vertina gana pozityviai, jos didina
pasitikjim tarp valdios ir piliei, sudaro prielaidas bendromis pastangomis siekti geresns gyvenimo
kokybs, efektyvesnio tarnyb darbo ir didesnio pasitenkinimo paslaugomis. is patirtimi paremtas
pastebjimas ypa galioja tuo atveju, kuomet gyventoj apklausos rezultat pavidalu pasisti signalai yra
vietos valdios adekvaiai atkoduojami ir pagal galimybe pastiprinami konkreiais investiciniais,
fiskaliniais ir organizaciniais sprendimais. Kita vertus, neatmestinas yra ir toks variantas, jog, pasyvaus
reagavimo gyventoj siuniamus signalus slygomis, gali pasireikti ir neigiama gyventoj reakcija:
atlikinjo visokias apklausas, klausinjo, o niekas nepasikeit, viskas tik blogyn....
3.Pagrindiniai apklausos rezultatai pagal papildomus apklausos modulius.

Jonavos rajono gyventojai link pritarti visiems socialinje apklausoje papildomai suformuluotiems
klausimams. Gyventojai yra u tai, kad bt sprendiamos buitini nuotek tvarkymo problemos, kad bt
diegiama buitini atliek riavimo tvarka. Gyventojai pritaria, kad bt ribojamas alkoholio pardavimas
savivaldybs organizuojam vie rengini ir veni metu. Galima pasidiaugti, kad Jonavos rajono
gyventoj nuomon atitinka modernios europins politikos nuostatas, kad masin smon savo
paangiomis pairomis netgi lenkia socialin praktik. Juk itaip bna anaiptol ne visada. Gyventoj
nuomon yra aikus signalas savivaldybs politikams bei administracijai veikti atitinkamose srityse
rytingiau. Privalu pasirpinti, kad gyventoj lkesiai, kurie pasauliros poiriu yra labai paangs,
aktuals modernios socialins ir aplinkos politikos poiriu, bt negaiuojant konvertuoti vietos
savivaldos teiskr, biudeto struktravim, investicines programas, konkreius gyventojams matomus
sprendimus.

4. Kai kurie apklausos privalumai ir apribojimai


ios apklausos ir jos rezultat privalumai pasireikia keliais aspektais. Vienas i apklausos privalum yra
labai turtinga tiriam poymi struktra ir pakankamai didel imtis, kurioje nra dideli asimetrij, nra
juodj skyli, kuomet i imties visai ikrenta kokia nors stambesn sociodemografin grup ar
administracinis teritorinis vienetas (seninija). Kitas apklausos ir jos rezultat privalumas yra taikyta
multimetodin tyrimo prieiga. Respondentai atsakinjo ne tik standartizuota forma pateiktus klausimus su
numatytu atsakymo formatu, bet turjo galimybe pateikti atsakymus bei pastabas ir laisva forma ratu.
Gyventoj nuomons tyrimo rezultatai, aptikti dsningumai, kurie buvo nustatyti skirtingais
metodais, visumoje sutampa. Praktikai nebuvo gauta duomen, kad skirtingu bdu gauti rezultatai ir
ivados akivaizdiai prietaraut viena kitai. iuolaikinje socialini apklaus metodologijoje toks ivad,
gaut skirtingais bdais, sutapimas yra traktuojamas, kaip papildomas mokslini rezultat validumo
argumentas.
Pamintini ir kai kurie apklausos apribojimai, kuriuos reikt atsivelgti interpretuojant ar kitaip
naudojant tyrimo duomenis. Masins apklausos slygomis, kuri atliekama natralioje gyventoj
populiacijoje objektyviai nra galimybs garantuoti visikai grynos tikimybins atrankos. Pagrindinis
kliuvinys, nepriklausantis nuo tyrj valios ir gali, yra dalies potenciali respondent elementarus
atsisakymas dalyvauti apklausoje. Dalyvavimo socialiniuose tyrimuose privalo bti savanorikas ir toks jis
faktikai ir yra. Anaiptol ne kiekvienas bendrosios gyventoj populiacijos atstovas yra visada pasirengs
skirti 25-30 min ekstremaliai ilgos anketos pildymui. i aplinkybi pasekm galimai yra ta, kad imtyje kai
kada taikliau reprezentuojamas nebe vidutinis statistinis Jonavos gyventojas, bet tam tikras tipaas,
pasiymintis didesniu socialiniu atsakingumu, pilietiniu solidarumu, prosocialine elgsena. Kita vertus
tiktina, kad apklausos imt sunkiau bepatenka toks Jonavos rajono gyventojas, kuris galimai turi daug
pretenzij (arba konstruktyvi pasilym) vietos valdiai, bet i principo nenori skirti 25-30 min ilgos

110
anketos pildymui, todl tyrimo imtyje nebra proporcingai atstovaujamas. Galima daryti prielaid, kad
mintas tipaas santykinai gausiau atstovaujamas vyr populiacijoje ir tai atved prie to, kad io tyrimo
imties struktroje respondents moterys atstovaujamos iek tiek padidinta proporcija.
iame tyrime taikyta pasitenkinimo paslaugomis reitingavimo metodika. Jos privalumas tas, kad ji
neblogai ir gana jautriai identifikuoja ekstremumus labai gerai ir labai prastai vertinamas paslaugas.
Strateginio planavimo, vairi tarnyb darbo vertinimo fone, taip pat siekiant atpainti problemas, nuo
kuri gyventojai labiausiai kenia, itokia informacija apie ekstremumus yra labai vertinga. Visgi
metodikos konstrukcinis ypatumas tas, kad ji, deja, ne taip jautriai diagnozuoja paslaugas, susitelkusias
paslaug reitingo viduryje. Taip yra todl, kad metodika sunkiau diferencijuoja paslaugas, kurios i ties
vertinamos vidutinikai nuo t paslaug, apie kurias didioji gyventoj dalis neino, kadangi tiesiogiai su
jomis nesusidr.
5. Pasitenkinimo paslaugomis svyravimai seninijose
Nustatyti pakankamai apiuopiami gyventoj pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis skirtumai
atskirose Jonavos rajono seninijose. T skirtum pagrindu, taikant statistini iskiri metod, buvo
sudarytas gyventoj pasitenkinimo/nepasitenkinimo vieosiomis paslaugomis emlapis. Pasak
apibendrint socialins apklausos duomen, viej paslaug srityje pirmaujaniomis laikytinos ios
seninijos: il, Kulvos, eimi i dalies dar Dumsi ir Bukoni. Slyginai atsiliekaniomis seninijomis
viej paslaug srityje, pasak socialins apklausos duomen, yra Ruklos, Upinink ir Uusali seninijos.
Naudojant paslaug emlapio rodmenis, gautus masins gyventoj apklausos bdu, svarbu juos
sieti su objektyviais inybins statistikos duomenimis bei ekspertiniu inojimu, kur turi savivaldybs
specialistai ir padalini vadovai.

6. Pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis svyravimai atskirose sociodemografinse gyventoj


kategorijose
ios apklausos ypatumas tas, kad svarbiausi sociodemografiniai kintamieji, ypa lytis, amius,
edukacija ir kt. neturi esmins takos paslaug vertinimui. Kokie nors sistemingi, stiprs ir teorikai
prasmingai interpretuojami statistiniai sryiai tarp mint kintamj ir paslaug vertinimo ioje
apklausoje retai kada buvo aptikti. Grynai diagnostiniu metrologiniu poiriu toks rezultatas yra palankus.
Galime daryti hipotetin prielaid, jog klausimynas tada lyg ir matuoja paias paslaugas, o ne kokius nors
alutinius efektus, kadangi matavimo procese tiriamj charakteristikos nra trukdantis ir matavim
sistemingai ikreipiantis veiksnys. Turinio poiriu toks radinys taip pat yra palankus. Jis rodo, jog viej
paslaug vartotoj populiacijoje, kuri visai natraliai yra labai nevienalyt, visgi nra socialini grupi,
kurios subjektyviai jaustsi viej paslaug srityje diskriminuojamos, atsidrusios uribyje.
Sociodemografiniai gyventoj kintamieji visgi turjo takos tik kai kuri pavieni viej paslaug
vertinimui. ia paaikjo tokia tendencija, kad gyventojai, kurie yra labiau isilavin ir su viena ar kita
paslauga yra susidr tiesiogiai, yra link viej paslaug kokyb vertinti taikliau, tiksliau.
7. Pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis rodikli, gaut Jonavos rajone, palyginimas su
analogikais Kauno miesto ir Kauno rajono rodikliais.
Bema identika gyventoj apklausa 2013 ir 2014 m. buvo atlikta ir Kauno mieste, o 2016 m. vasar
ir Kauno rajone. Skirting savivaldybi pasiekim viej paslaug srityje palyginimas nebuvo io
skaitytojui pristatomo tyrimo tikslas. Toks udavinys apskritai nebuvo keliamas. Visgi natraliai atsirado
galimyb palyginti didelio miesto ir keli kaimynini rajon pasiekimus viej paslaug srityje. Atmetus
pavienes iimtis, Jonavos rajono savivaldybei ir iedinei Kauno rajono savivaldybei visumoje pavyksta
geriau tenkinti gyventoj poreikius nei Kauno miesto savivaldybei. Maa to, kai kurie aptikti skirtumai tarp
didmiesio ir maesni kaimynini savivaldybi yra priblokiantys savo mastu ir vienareikmikai liudija
didmiesio nenaudai. is faktas bent jau i dalies paneigia populiarij kaimo miesto skirtum tez,

111
inom socialinje teorijoje ir region pltros praktikoje. Pasak ios teorijos, nemaai skirtum turt
rodyti prastesn (diskriminacin) kaimo arba maai urbanizuot vietovi padt didmiesio atvilgiu.
Didmiestyje daugiau ekonominio ir kultrinio kapitalo, geriau ipltota bet kurio sektoriaus infrastruktra
gatvi ir keli tinklo, vieojo transporto, prekybos ir paslaug, socialins ir sveikatos apsaugos, kultros,
vietimo etc. Visa tai, pasak kaimo miesto skirtum teorijos, turt sudaryti (ir danai sudaro) objektyvias
prielaidas garantuoti gyventojams kokybikesnes viesias paslaugas, nei atokiose menkai urbanizuotose
vietovse. Deja, jei kalbame apie optimalaus dydio neblogai besitvarkanias savivaldybes, geografikai
esanias didmiesio traukos zonoje, tai Lietuvos slygomis kaimo miesto skirtum teorija lyg ir
nebegalioja. Bet kuriuo atveju Jonavos rajonas (kaip beje ir Kauno rajonas) yra vietov, kurioje yra
slyginai gera gyventi. Aptiktas palankus faktas turt bti panaudojamas efektyvesniam vietovs
marketingui, emigracijos prevencijai, nauj gyventoj ir investicij pritraukimui. inoma, reikt
patyrinti, ar panaus dsningumas kaimo miesto skirtum teorijos apribojimas galioja ir kitose
alies savivaldybse, kurios funkcionuoja didmiesi traukos zonoje. Ne maiau aktualu bt patyrinti,
kaip aptariamas fenomenas didmiesio aplinkoje slyginai neblogai funkcionuojanti nedidel savivaldyb
- pasireikia tarptautini ir tarpkultriniu mastu, kiek toks reikinys galioja kituose kratuose?
Yra rodikli pagal kuriuos Jonavos rajono savivaldyb lenkia netgi Kauno rajono savivaldyb, kuri
laikoma skminga ir pirmaujania. Apie Kauno rajono lyderysts fakt inome ir i ms vykdyt
apklaus, ir Lietuvos laisvos rinko instituto sudarom alies savivaldybi skms reitingo, kuris yra
paremtas objektyviais statistiniai rodikliais. Tai, kad Jonavos savivaldyb pagal dal vie paslaug lenkia
savivaldyb, kurios skm ir lyderyst Lietuvoje dokumentuota objektyviai, yra nemaas privalumas. is
privalumas taip pat turt bti panaudotas vietovs marketingui, efektyviems veiesiems ryiams,
investicij pritraukimui.
8. Pasilymai dl gyventoj apklausos tyrimo kartotinumo ir tstinumo
Apklausos tyrim tikslinga bt kartoti kas 2-3 metai. ia tinka medicinins analogijos, juk
netikslinga sudtingus medicininius tyrimus tomografij, rentgenogram, endoskopij daryti perdtai
danai, paprastai ilaukiamas racionalus laikotarpis. Ilgesni laiko nuotoliai tarp 2 apklaus, pvz., siekiantys
4-8 metus ir daugiau, taipogi bt maiau prasmingi. Juk egzistuoja tam tikri strateginio planavimo ciklai,
tarybos kadencijos laikotarpis ir pan. Dl globalizacijos, imanij technologij pltros enkliai spartja
gyvenimo tempas, vyksta gils pokyiai. Labai viena nuo kitos laike nutol dvi apklausos tiesiog bus du
skirtingi tyrimai ir tiek. Manytina, kad vien savivaldybs tarybos kadencij, o kartu ir vien
savivaldybs administracijos direkcijos darbo cikl, idealiu atveju galt tilpti dvi tokios apklausos.
Paymtina, kad atliktas apklausos tyrimas nepaneigia motyvacijos ir prasms lygiagreiai vykdyti
detalesnius gyventoj pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis tyrimus, kurie bt atliekami atskir
sektori arba netgi pavieni specializuotas paslaugas teikiani institucij lygmeniu. Atlikta apklausa yra
paremta ekstremaliai dideliu indikatori skaiiumi, todl jos privalumas tas, kad ji leidia pavelgti
viesias paslaugas ir j valdym tarsi i paukio skrydio, labai apibendrintai.
Taigi, naudojant unifikuot apklausos instrument, neivengiami atsiranda kai kurie sugrubinimai,
sunku darosi subtiliau atliepti konkretaus sektoriaus, pvz., vieojo transporto ar vietimo ir kultros, taip
pat konkrei institucij teikiam paslaug specifik bei veiklos kontekst. Akivaizdu, kad detalizuoti
sektoriniai ir konkrets instituciniai gyventoj pasitenkinimo vieosiomis paslaugomis tyrimai pilnai
gali bti vykdomi lygia greta su ioje ataskaitoje pristatytu unifikuotu tyrimu. Bet kuriuo atveju gyventoj
socialini apklaus gausa bei vairov, ypa toki, kurios bt orientuotos pasitenkinimo diagnozavim,
reikia, kad kuriamos prielaidos veiklesnei demokratijai, efektyvesniam viej reikal valdymui, geresnei
gyvenimo kokybei.

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys


gediminas_merkys@yahoo.com
8-618-50901

112