Você está na página 1de 28

atha viu sahasranma stotram

1.P1
hari o

viva viur
vaa kro
bhta bhavya
bhavat-prabhu

bhta-kd bhta-bhd bhvo


bhttm bhta-bhvana 1
1.P2
pttm paramtm ca
muktn param gati

avyayaf puruas sk
ketrajokara eva ca 2
1.P3
yogo yogavid net
pradhna puruevara

nrasiha vapu rmn


keava puruottama 3
1.P4
sarva arva ivas sthur
bhtdir nidhiravyaya

sambhavo bhvano bhart


prabhava prabhurvara 4
2.P1
svayambh ambhurditya
pukarko mahsvana

andi nidhano dht


vidht dhturuttama 5
2.P2
aprameyo hkea
padmanbhomaraprabhu

vivakarm manustva
sthavihas sthavirodhruva 6
2.P3
agrhya vata ko
lohitkaf pratardhana

prabhtas tri kakud dhma


pavitra magala param 7
2.P4
na prada pro
jyeha reha prajpati

hiraya garbho bh garbho


mdhavo madhusdana 8
3.P1
varo vikram dhanv
medhv vikrama krama

anuttamo durdara
ktaja ktirtmavn 9
3.P2
surea araa arma
vivaret prajbhava

ahas savatsaro vyla


pratyayas sarva darana 10
3.P3
ajas sarvevaras siddha
siddhis sarvdiracyuta

vkapirameytm
sarva yoga vinis sta 11
3.P4
vasur vasumans satyas
samtm sammitas sama

amogha puarkko
vakarm vkti 12
4.P1
rudro bahuir babhrur
viva yoni ucirav

amta vatas sthur


varroho mahtap 13
4.P2
sarvagas sarva-vid bhnur
vivakseno janrdana

vedo veda-vidavyago
vedgo vedavit kavi 14
4.P3
lokdhyakas surdhyako
dharmdhyaka ktkta

caturtm caturvyha
caturdara caturbhuja 15
4.P4
bhrjiur bhojana bhokt
sahiur jaga-ddija

anagho vijayo jet


viva yoni punarvasu 16
5.P1
upendro vmana pru
amogha ucirrjita

atndras sagrahas sargo


dhttm niyamo yama 17
5.P2
vedyo vaidyas sad yog
vrah mdhavo madhu

atndriyo mahmyo
mahotsho mahbala 18
5.P3
mah-buddhir mahvryo
mah-aktir mahdyuti

anirdeya vapu rmn


ameytm mah-dridhk 19
5.P4
mahevso mah-bhart
r nivs sat gati

aniruddhas surnando
govindo govid pati 20
6.P1
marcir damano hasa
suparo bhujagottama

hiraya nbhas sutap


padmanbha prajpati 21
6.P2
amtyus sarvadk siha
sandht sandhimn sthira

ajo durmaraa st
viruttm surrih 22
6.P3
gurur gurutamo dhma
satyas satya-parkrama

nimionimias sragv
vcaspati rudradh 23
6.P4
agrar gma rmn
nyyo net samraa

sahasra mrdh vivtm


sahasrkas sahasrapt 24
7.P1
vartano nivtttm
savtas sapramardhana

aha savartako vahni


anilo dharadhara 25
7.P2
suprasda prasanntm
vivadhg vivabhug vibhu

satkart satktas sdhu


jahnur nryao nara 26
7.P3
asakhyeyoprameytm
viia ia kc chuci

siddhrthas siddha sakalpa


siddhidas siddhi sdhana 27
7.P4
vh vabho viu
vaparv vodara

vardhano vardha mnaca


vivikta ruti sgara 28
8.P1
subhujo durdharo vgm
mahendro vasudo vasu

naikarpo bhadrpa
ipivia prakana 29
8.P2
ojas tejo dyuti dhara
praktm pratpana

ddhas spakaro mantra


candrur bhskara dyuti 30
8.P3
amtdbhavo bhnu
aabindus surevara

auadha jagatas setu


satya dharma parkrama 31
8.P4
bhta bhavya bhavan ntha
pavana pvanonala

kmah kmakt knta


kma kmaprada prabhu 32
9.P1
yugdi kd yugvarto
naikamyo mahana

adyo vyakta rpaca


sahasra jidanantajit 33
9.P2
ioviia iea
ikha nahuo va

krodha h krodha kt kart


viva bhur mahdhara 34
9.P3
acyuta prathita pra
prado vsavnuja

ap nidhiradhihnam
apramatta pratihita 35
9.P4
skandas skanda-dharo dhuryo
varado vyu vhana

vsudevo bhad bhnu


dideva purandara 36
10.P1
aokas traas tra
ra aurir janevara

anukla atvarta
padm padmanibhekaa 37
10.P2
padmanbhoravindka
padma-garbha arrabht

maharddhir ddho vddhtm


mahko garua dhvaja 38
10.P3
atula arabho bhmas
samayajo havir hari

sarva lakaa lakayo


lakmvn sami-tijaya 39
10.P4
vikaro rohito mrgo
hetur dmodaras saha

mahdharo mahbhgo
vegavnamitana 40
11.P1
udbhava kobhao deva
r garbha paramevara

karaa kraa kart


vikart gahano guha 41
11.P2
vyavasyo vyavasthna
sasthnasthnado dhruva

parardhi paramaspaa
stua pua ubhekaa 42
11.P3
rmo virmo virajo
mrgo neyo nayonaya

vra akti mat reho


dharmo dharma viduttama 43
11.P4
vaikuha purua pra
prada praava pthu

hiraya garbha atrughno


vypto vyuradhokaja 44
12.P1
tus sudarana kla
parameh parigraha

ugras savatsaro dako


virmo vivadakia 45
12.P2
vistras sthvaras sthu
prama bjamavyayam

arthonartho mahkoo
mahbhogo mahdhana 46
12.P3
anirvias sthaviho bh
dharmaypo mah-makha

nakatra nemir nakatr


kama kmas samhana 47
12.P4
yaja ijyo mahejya ca
kratus satra sat gati

sarvadar vimukttm
sarvajo jnamuttamam 48
13.P1
suvratas sumukhas skma
sughoas sukhadas suht

manoharo jitakrodho
vra bhur vidraa 49
13.P2
svpanas svavao vyp
naiktm naika karmakt

vatsaro vatsalo vats


ratna garbho dhanevara 50
13.P3
dharma-gup dharmakd dharm
sada-sat kara makaram

avijt sahasru
vidht kta lakaa 51
13.P4
gabhasti nemis sattvastha
siho bhta mahevara

didevo mahdevo
deveo deva-bhd guru 52
14.P1
uttaro gopatir gopt
jnagamya purtana

arra bhtabhd bhokt


kapndro bhri dakia 53
14.P2
somapomtapas soma
purujit purusattama

vinayo jayas satya sandho


drhas stvat pati 54
14.P3
jvo vinayit sk
mukundomita vikrama

ambho nidhirananttm
mahodadhi ayontaka 55
14.P4
ajo mahrhas svbhvyo
jitmitra pramodana

nando nandanonandas
satyadharm trivikrama 56
15.P1
mahari kapilcrya
ktajo medinpati

tripadas tridadhyako
mah ga ktntakt 57
15.P2
mahvarho govindas
suea kanakgad

guhyo gabhro gahano


gupta cakra gaddhara 58
15.P3
veds svgojita ko
das sakaraocyuta

varuo vruo vka


puka-rko mahman 59
15.P4
bhagavn bhagahnand
vanaml halyudha

dityo jyotirditya
sahiur gati sattama 60
16.P1
sudhanv khaaparau
druo dravia prada

divispk sarvadg vyso


vcaspatirayonija 61
16.P2
trism smagas sma
nirva bheaja bhiak

sannysa kc chama nto


nih nti paryaam 62
16.P3
ubhga ntidas sra
kumuda kuvaleaya

gohito gopatirgopt
vabhko vapriya 63
16.P4
anivart nivtttm
sakept kemakcchiva

rvatsa vak rvsa


rpati rmat vara 64
17.P1
r da r a rnivsa
r nidhi r vibhvana

rdhara r kara reya


rmn lokatrayraya 65
17.P2
svakas svaga atnando
nandir jyotir gaevara

vijittm vidheytm
sat krti chinna saaya 66
17.P3
udras sarvata caku
ana vatas sthira

bhayo bhao bhti


vio ka okanana 67
17.P4
arcimnarcita kumbho
viuddhtm viodhana

aniruddhopratiratha
pradyumnomita vikrama 68
18.P1
klanemi nih vra
auri ra janevara

triloktm trilokea
keava keih hari 69
18.P2
kmadeva kmapla
km knta ktgama

anirdeya vapur viu


vronanto dhanajaya 70
18.P3
brahmayo brahma-kd brahm
brahma brahma-vivardhana

brahma vid brhmao brahm


brahmajo brhmaa priya 71
18.P4
mah kramo mah karm
mahtej mahoraga

mah kratur mah yajv


mah yajo mah havi 72
19.P1
stavyas stava priyas stotra
stutis stot raapriya

pra pra-yit puya


puya krtiranmaya 73
19.P2
manojavas trtha karo
vasuret vasuprada

vasuprado vsudevo
vasur vasuman havi 74
19.P3
sadgatis satktis satt
sadbhtis sat paryaa

raseno yadureha
sannivsas suymuna 75
19.P4
bhtvso vsudeva
sarv sunilayonala

darpah darpadodpto
durdharothparjita 76
20.P1
viva mrtir mah mrti
dpta mrti ra mrtimn

aneka mrti ra vyakta


ata mrti atnana 77
20.P2
ekonaikas sava ka ki
yat tat pada manuttamam

loka bandhur lokantho


mdhavo bhaktavatsala 78
20.P3
suvara varo hemgo
varga candangad

vrah viama nyo


ght ra calacala 79
20.P4
amn mnado mnyo
loka svm trilokadhk

sumedh medhajo dhanya


satyamedh dhardhara 80
21.P1
tejovo dyuti dhara
sarva astra bht vara

pragraho nigraho vyagro


naika go gadgraja 81
21.P2
caturmrti caturbhu
catur vyha caturgati

caturtm caturbhva
caturveda videkapt 82
21.P3
samvartonivtttm
durjayo durati krama

durlabho durgamo durgo


durvso durrih 83
21.P4
ubhgo loka sraga
sutantus tantu vardhana

indra karm mah karm


kta karm ktgama 84
22.P1
udbhavas sundaras sundo
ratna nbhas sulocana

arko vja-sana g
jayantas sarva-vij jay 85
22.P2
suvara bindu rakobhya
sarva vgvarevara

mahhrado mahgarto
mahbhto mah nidhi 86
22.P3
kumuda kundara kunda
parjanya pvanonila

amtomta vapu
sarvajas sarvato mukha 87
22.P4
sulabhas suvratas siddha
atrujic chatru tpana

nyagrodho dumbarovattha
crndhra nidana 88
23.P1
sahasrrcis sapta jihva
saptaidhs sapta vhana

amrti ranaghocintyo
bhaya kd bhaya nana 89
23.P2
aur bhat kas sthlo
gua bhn nirguo mahn

adhtas svadhtas svsthya


prgvao vaa vardhana 90
23.P3
bhra bht kathito yog
yogas sarva kmada

rama ramaa kma


suparo vyu vhana 91
23.P4
dhanur dharo dhanur vedo
dao damayit dama

aparjitas sarva saho


niyant niyamo yama 92
24.P1
sattva-vn sttvikas satya
dharma paryaa

abhiprya priyrhorha
priyakt prti vardhana 93
24.P2
vihyasagatir jyoti
surucir hutabhug vibhu

ravir vilocanas srya


savit ravilocana 94
24.P3
ananto hutabhug bhokt
sukhado naikajograja

anirvias sadmar
lokdhihnamadbhuta 95
24.P4
sant santana tama
kapila kapirapyaya

svastidas svastikt svasti


svasti bhuk svasti dakia 96
25.P1
araudra kual cakr
vikramyr jita sana

abdti-ga abda saha


iira arva rkara 97
25.P2
akrra pealo dako
dakia kami vara

vidvat tamo vtabhaya


puya ravaa krtana 98
25.P3
uttrao du ktih
puyo dus svapna nana

vrah rakaas santo


jvana parya-vasthita 99
25.P4
anantarponanta r
jitamanyur bhay paha

caturaro gabhrtm
vidio vydio dia 100
26.P1
andir bhrbhuvo lakm
suvro rucirgada

janano jana janmdi


bhmo bhma parkrama 101
26.P2
dhranilayodht
pupahsa prajgara

rdhva gas satpath cra


prada praava paa 102
26.P3
prama pra nilaya
prabht prajvana

tattva tattva videktm


janma mtyu jartiga 103
26.P4
bhrbhuvas svastarustra
savit prapitmaha

yajo yajapatir yajv


yajgo yajavhana 104
27.P1
yajabhd yajakd yaj
yajabhug yaja sdhana

yajntakd yaja guhya


manna mannda eva ca 105
27.P2
tma yonis svayajto
vaikhnas sma gyana

devak nandanas sra


kita ppa nana 106
27.P3
akhabhn nandak cakr
rgadhanv gaddhara

rathga pi rakobhya
sarva-praharayudha 107
27.P4
vanaml gad rg
akh cakr ca nandak

rmn nryao viur


vsudevobhirakatu 108