Você está na página 1de 11

Oraci subordinada adjectiva: funci en loraci

Les oracions subordinades de relatiu adjectives funcionen dins


loraci principal com a complement dun nom, el qual s el seu
antecedent:

Han castigat els alumnes que havien arribat tard.


Nom Complement
(antecedent)

(O. Sub. Adjectiva)

Fixem-nos que en aquest cas loraci que havien arribat tard pot sser
substituda per un adjectiu (impuntuals) en funci de complement de
nom.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva: formes i funcions

Subjecte CD CC de CI CC de CRV Altres CN


temps lloc CC

QUE (1) (2) (3)

prep + QUI (4) (5) (6)

(prep) + ON (7)

prep + QU (8) (9) (10)

(prep) + art +
QUAL(S) (11) (12)

(prep) + LA
QUAL COSA (13) (13) (13)

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva: formes i funcions

QUE

(1) Subjecte:
El noi que ens ha saludat va estudiar amb mi a la universitat.

(2) CD:
Per fi ens comprarem el cotxe que tant hem desitjat.

(3) CCT:
Sempre vas a comprar els dies que plou.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

prep + QUI Referit sempre a persones

(4) CI:
Sortejaren un viatge entre els nois a qui van vendre les butlletes.

(5) CRV:
Les persones en qui confies de deb mai no et trairan.

(6) CC Companyia:
Han detingut el Joan, amb qui havia anat alguns cops al cinema.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

(prep) + ON

(7) CC de lloc:
El poble on viu s fora tranquil.
Pujarem a la Mussara, des don es veu tot el Camp de Tarragona.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

prep + QU

(8) CC de lloc:
Ens vam aturar a la sala en qu exposaven els quadres de Mir.

(9) CRV:
Aqu tens la llista daliments de qu has de prescindir per seguir la dieta

(10) CC de mode / CC dinstrument:


La causa de laccident va ser la velocitat a qu anava.
La policia va trobar el ganivet amb qu es va cometre lassassinat.

(10) CC de causa
Aquests sn els motius per qu ha estat acusat.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

(prep) + art + QUAL(S) (I)

(11) Els relatius compostos poden substituir els relatius


invariables (que, qui, qu, on); ara b, cal tenir en compte que:

1. El relatiu compost noms pot substituir el relatiu que en les


oracions explicatives:
Les nostres mares, que /les quals van viure temps ms difcils, sempre estalviaven
la llum.

2. s aconsellable usar les formes compostes en construccions que


puguin semblar confuses o ambiges:
La filla del pintor, a qui vam dir adu , sortia amb en Joan. (la filla?, el pintor?)
La filla del pintor, a la qual / al qual vam dir adu, sortia amb en Joan.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

(prep) + art + QUAL(S) (II)

3. El relatiu compost s lnica forma possible darrere de


preposicions tniques:
La sessi, durant la qual es va protestar contra els nous pressupostos, va acabar
amb incidents.
Lavi va despenjar el quadre rere el qual havia amagat el sobre dels diners.
Li han trencat les ulleres, sense les quals s incapa de distingir res.

(12) CN: Presenta la segent estructura:


SN (antecedent) + (prep) + art + N + de + art + qual
Shan enfrontat al govern, contra la prepotncia del qual no es pot fer res.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva formes i funcions

(prep) + LA QUAL COSA

(13) s la forma neutra del relatiu compost i pot substituir un


antecedent global (una oraci):
Lequip ha millorat el joc, la qual cosa ens fa pensar que pot salvar la categoria.
antecedent

Noms quan no va introdut per preposici es pot substituir per les


construccions fet que, cosa / coses que:
Lequip ha millorat el joc, la qual cosa / fet que / cosa que ens fa pensar que pot
salvar la categoria.
Sha comportat com una criatura petita per la qual cosa tindr el cstig adequat.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva: tipus

Les oracions de relatiu poden ser de dos tipus:

Especificatives: restringeixen o limiten lextensi significativa


de lantecedent:
Els atletes que van arribar molt cansats a meta eren tarragonins.

Explicatives: amplien o afegeixen una qualitat no essencial de


lantecedent; van sempre entre comes:
Els atletes, que van arribar molt cansats a meta, eren tarragonins.

En la primera oraci ens referim noms als atletes que es van


cansar molt; en la segona, a tots els atletes.

IES Torreforta Departament de llengua catalana


Oraci subordinada adjectiva:
adjectiva observacions

Els grups el que, la que, els que, les que sn incorrectes


quan equivalen a art + qual o a qu, qui:
* El ganivet amb el que han matat el botiguer s dun model rar.
El ganivet amb el qual / qu han matat el botiguer s dun model rar.

En canvi sn correctes quan larticle t un cert valor


pronominal, equivalent al demostratiu (lantecedent es pot inserir entre larticle i
el pronom):

Deixam aquestes tisores i les que hi ha al calaix de dalt.


Deixam aquestes tisores i les / aquelles que hi ha al calaix de dalt.
Deixam aquestes tisores i les (tisores) que hi ha al calaix de dalt.

IES Torreforta Departament de llengua catalana