Você está na página 1de 8

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA O

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERAL MINISTRY OF
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI EDUCATION AND SCIENCE

Datum objave: 04. 05. 2017. godine

Na osnovu lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i


Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 35/05), lana 3. Budeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (Slubene novine Federacije BiH,
broj 104/16) i Odluke o usvajanju Programa utroka sredstava tekuih transfera
utvrenih Budetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom
ministarstvu obrazovanja i nauke (Slubene novine Federacije BiH, broj 23/17),
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, r a s p i s u j e

KONKURS
za finansiranje/sufinansiranje nauno-istraivakih i
istraivako-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i
Hercegovine u 2017. godini

1. Konkurs se raspisuje za finansiranje/sufinansiranje nauno-istraivakih i


istraivako-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih naunih ideja i
saznanja i doprinose razvoju naune misli, za fundamentalna i primijenjena
istraivanja, kao i posebna istraivanja od interesa za Federaciju Bosne i
Hercegovine.

PRIJAVE

2. Prijava za Konkurs se sastoji iz dva dijela.

3. Prvi dio prijave ine podaci o podobnosti nauno-istraivakog i/ili istraivako-


razvojnog pravnog lica, te voditeljice/voditelja projekta i teme projekta.

4. Drugi dio prijave sadri opis i plan projekta (cilj projekta, biografija i bibliografija
voditeljice/voditelja i uesnika projekta, saglasnosti uesnika za uee u
projektu, metodologija istraivanja, rokovi, oekivani rezultati, odrivost nakon
zavretka projekta, detaljan vremenski okvir realizacije projekta i detaljan
finansijski plan razraen po mjesecima, izjava o eventualnom sufinansiranju).

5. Evidentiranje i obrada prijava prispjelih na Konkurs obavit e se u Federalnom


ministarstvu obrazovanja i nauke. Savjetu za nauku dostaviti e se samo
potpune, blagovremene i odgovarajue prijave.

6. Drugi dio prijave bit e analiziran samo kod onih prijava koje zadovoljavaju
propisane kriterije iz prvog dijela.

7. Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izvrit e ocjenu


sadraja podnijetih prijava u pogledu podobnosti, originalnosti, aktuelnosti,
kvaliteta predloenih istraivanja, vrijednosti oekivanih rezultata, podobnosti
podnosioca prijave i voditeljice/voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira
realizacije i ukupne cijene projekta.

8. Prilikom izbora projekata, dodatno e se vrjednovati:


broj objavljenih radova voditeljice/voditelja
projekta u asopisima i proceedings-ima, obuhvaenim sa Web of
Science (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim
meunarodnim bazama podataka,
nauno-istraivaka ili istraivako-
razvojna saradnja sa drugom nauno-istraivakom ili istraivako-
razvojnom institucijom iz Bosne i Hercegovine ili iz druge drave,
oni projekti koji se potpuno ili djelimino
odnose na istraivanje etikog, pravnog ili socijalnog aspekta nauno-
istraivakog ili istraivako-razvojnog rada.

9. Nauno-istraivake i istraivako-razvojne projekte mogu prijaviti:


javni nauno-istraivaki i istraivako-razvojni instituti,
javni univerziteti,
druga pravna lica javnopravnog karaktera registrovana za obavljanje
nauno-istraivakog i istraivako-razvojnog rada (izuzev fakulteta,
akademija i drugih organizacionih jedinica visokokolskih ustanova koji
svoje aplikacije podnose iskljuivo putem matinih univerziteta).

10. Institucije koje podnose prijavu moraju dostaviti izjavu da raspolau nauno-
istraivakim i/ili istraivako-razvojnim kadrom, nauno-istraivakom i/ili
istraivako-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja omoguava
realizaciju projekta i postizanje utvrenih ciljeva.

11. Institucije, iji nauno-istraivaki i istraivako-razvojni projekti budu odobreni


za finansiranje/sufinansiranje, dune su u roku od mjesec dana od dana
potpisivanja ugovora organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata
(predmet, cilj i metodologija istraivanja, hipoteza, oekivani rezultati, projektni
tim) i o tome blagovremeno obavijestiti Federalno ministarstvo obrazovanja i
nauke.
Informacija o javnom predstavljanju odobrenog/ih projek(a)ta obavezno se
objavljuje na slubenoj web stranici institucije najmanje pet dana prije njegovog
odravanja.
Institucije koje podnose prijavu moraju dostaviti izjavu o spremnosti za
organizaciju javne prezentacije predloenog projekta, ako isti bude odobren za
finansiranje/sufinansiranje.

KADROVI I SREDSTVA

12. Voditeljica/voditelj projekta mora biti dravljanin Bosne i Hercegovine sa


prebivalitem u Federaciji Bosne i Hercegovine, nauna radnica/radnik sa
naunim stepenom doktora nauka iz oblasti u koju spada projekat, koja/koji ima
najmanje 3 (tri) rada objavljena u posljednjih 5 godina ili 5 (pet) radova bez
vremenskih ogranienja objavljenih u referentnim asopisima i/ili proceedings-
ima (zbornicima radova sa referentnih konferencija) obuhvaenim sa Web of
Science (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim meunarodnim
bazama podataka za odgovarajuu naunu oblast. Dokaz o tome obavezno se
prilae uz konkursnu prijavu u vidu ispisa sa interneta, fotokopije rada ili
separata rada (pri emu je iz priloenog mogue utvrditi kada je i gdje rad
objavljen), uz navoenje baze podataka u kojima je registriran.

1) Damna: - http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-
content/uploads/2014/08/Godisnjak-2012.pdf - Modeli posredovanja

2) INSTITUT POSREDOVANJA U PORODINOM ZAKONODAVSTVU


BOSNE I HERCEGOVINE., Source: Godinjak Pravnog Fakulteta u Sarajevu .
Dec2009, Vol. 52, p71-91. 21p., Author(s): Duman, Damna

http://web.b.ebscohost.com/abstract?
direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=05817471&A
N=47557306&h=3ZPjvq1z11XhZqqr2K%2fpbE0b4uYzUpF65CgSVuU
%2fdiZAFDEzWqoleRv1hx%2fiCEIJXEib3g4a9UHjihZiI20%2bhA%3d
%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl
=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite
%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d05817471%26AN%3d47557306

3) Criminal code country reports : Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary,
Macedonia, Moldova, Romania, Turkey, Yugoslavia (Serbia & Montenegro)
http://opak.crolib.hr/cgi-bin/unicat.cgi?
form=010000000199990&id=1250901063

4) Duman, Damna, Sexual Abuse: Children: Balkans, in: Encyclopedia of Women & Islamic Cultures,
General Editor Suad Joseph. Consulted online on 08 May 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1872-
5309_ewic_EWICCOM_0145a, First published online: 2009
(http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-women-and-islamic-cultures/*-
EWICCOM_0145a )

Bibliographic information
Title Annuaire de la Facult de droit de Sarajevo, Volume 46
Contributor Pravni fakultet Sarajevo
Publisher Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu., 2004
Original from University of California, Berkeley
Digitized 2 May 2017
5) Nasilje nad enama u BiH autorica: asistent prof. dr. Jasna Baki,
Damna Duman i Fedra Idakovi, za projekt SEELINE
6) Annuaire de la Facult de droit de Sarajevo, Volume 46,
Damna Duman LL ssistant Lecturer 166
7) RAZVOJ INSTITUTA MIRENJA U PORODINOM ZAKONODAVSTVU BiH :
separat iz Godinjaka / Damna Duman, 2004
8) http://sowiport.gesis.org/search/id/csa-ps-201006896
9) http://sowiport.gesis.org/search/id/csa-ps-201006897
10) http://sowiport.gesis.org/search/id/csa-ps-201006898

http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2014/08/Godisnjak-2009.pdf

http://www.childpact.org/wp-content/uploads/2016/11/CPI-Bosnia.pdf

13. U svojstvu voditeljice/voditelja projekta ne moe biti angairan:


- penzionisana nauna radnica/radnk, izuzev lanova redovnog radnog sastava
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i profesora emeritusa;
- voditeljica/voditelj projekta ijem su projektu odobrena sredstva za realizaciju
po Konkursu za finansiranje/sufinansiranje nauno-istraivakih i istraivako-
razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2016. godini, bez obzira da li su ili nisu
okonali realizaciju odobrenog projekta i o tome dostavili izvjetaj.
Penzionisane naune radnice/radnici, kao i voditeljice/voditelji projekta iji su
projekti odobreni u 2016. godini mogu se angairati u svojstvu lana tima ili
konsultanta, odnosno vanjske saradnice/saradnika.

14. Lica koja u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspjeno zavrila projekat
i/ili opravdala dodijeljena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke po prethodno objavljenim konkursima, a bili su u obavezi to
uiniti, ne mogu se angairati ni u kakvom svojstvu.

15. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke e sa institucijama iji projekti budu


pozitivno ocijenjeni i prihvaeni potpisati ugovor o finansiranju/sufinansiranju
prihvaenih projekata.

16. U sluaju da u toku realizacije konkursa ili projekta budu odobrena sredstva za
njegovo finansiranje/sufinansiranje iz drugih izvora koji nisu navedeni u prijavi,
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zadrava pravo da umanji odobreni
iznos, za iznos tih sredstava.
17. Voditeljica/voditelj odobrenog projekta i predlaga (institucija) su duni podnijeti
detaljan finansijski izvjetaj o namjenskom utroku sredstava u skladu sa
odobrenim finansijskim planom, kao i izvjetaj o toku i rezultatima projekta,
Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u roku od 30 dana od dana
zavretka projekta.

18. Pozitivna ocjena Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o postizanju


utvrenih ciljeva izvrenog projekta, zasnovana na miljenju Savjeta za nauku i
izvjetaju o namjenskom utroku odobrenih sredstava, bie uslov za budue
finansiranje nauno-istraivakih i istraivako-razvojnih projekata istog tima,
odnosno njegovog voditeljice/voditelja i lanova, od strane Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke.

19. Projekat e se smatrati uspjeno zavrenim ako nauno-istraivaki ili


istraivako-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana zavretka projekta
objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz ue oblasti u koju spada projekat) u
nekom od referentnih asopisa i/ili proceedings-a obuhvaenih sa Web of
Science (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim meunarodnim
bazama podataka za odgovarajuu naunu oblast, odnosno ako neko od
lanova tima na osnovu rezultata projekta odbrani magistarski rad (po
predbolonjskom sistemu) ili doktorsku disertaciju. Pod objavljenim radom
smatrat e se i dokaz da je rad prihvaen i da je u toku postupak njegovog
objavljivanja. Prava na rezultate istraivanja, kao i prava na njihovo
objavljivanje, intelektualna, vlasnika i druga prava regulisat e se ugovorom o
finansiranju/sufinansiranju i realizaciji nauno-istraivakog ili istraivako-
razvojnog projekta.

20. Projekti mogu biti u trajanju do 1 (jedne) godine. Realizacija projekta mora biti
planirana u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine.

21. Nauno-istraivaki ili istraivako-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen


od voditeljice/voditelja projekta i jedne mlade istraivaice/a do 32 godine
starosti koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnoenja prijave, a
koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa institucijom koja kandidira
projekat.

22. Maksimalan iznos traenih i odobrenih sredstava po projektu moe biti do


18.000,00 KM za projekte u oblasti tehnikih, biotehnikih i prirodnih nauka, te
biomedicine i zdravstva, a do 15.000,00 KM za projekte u oblasti drutvenih i
humanistikih nauka.

23. Odobrena sredstva se mogu koristiti:


za finansiranje rada istraivaica/istraivaa, konsultanata i vanjskih
saradnica/saradnika
za materijalne trokove istraivanja (koji ne ukljuuju nabavku osnovne
opreme za realizaciju nauno-istraivakog ili istraivako-razvojnog
projekta, trokove studijskih putovanja i naunih usavravanja,
nepredviene trokove, trokove PDV-a, kao niti trokove publiciranja,
odnosno nabavke knjiga ili udbenika)
za usluge neophodne za realizaciju projekta prema finansijskom planu
(koji ne ukljuuje matinu instituciju kao trokovni element).

24. Izuzetno, u okviru odobrenog iznosa sredstva u maksimalnom iznosu od po


2.000,00 KM mogu se utroiti za:
nabavku dodatne - specifine opreme u cilju kompletiranja postojee
nauno-istraivake i istraivako-razvojne opreme koja e biti koritena
za realizaciju projekta
uee na jednom naunom skupu ili trokove publiciranja jednog rada u
referentnom asopisu za odgovarajuu naunu oblast, odnosno
proceedings-u, a u funkciji valorizacije uspjenog zavretka projekta, na
nain predvien takom 19. Konkursa.

25. U budetu projekta mogue je planirati sredstva u bruto iznosu maksimalno po


30% ukupnih sredstava za realizaciju projekta, koja se trae od Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke:
za rad lanova tima, konsultanata i vanjskih saradnica/saradnika,
na ime usluga drugih institucija koje su u funkciji provoenja istraivanja.

26. Prijave se podnose u dva (2) istovjetna primjerka na propisanim obrascima


Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke uz priloenu obaveznu
dokumentaciju.

27. Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavjetenja u dnevnim


listovima Dnevni list i Osloboenje, odnosno do 25. 05. 2017. godine .
Kompletan tekst Konkursa je dostupan na web stranici Ministarstva:
www.fmon.gov.ba.

28. Propisani obrazac moe se preuzeti iskljuivo na slubenoj web stranici


Ministarstva: www.fmon.gov.ba. Dodatne informacije mogu se dobiti putem
e-maila: konkursi@fmon.gov.ba.

29. Prijave sa prilozima se podnose lino ili potom u zatvorenoj koverti iskljuivo
na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke


Dr. Ante Starevia bb
88 000 Mostar

sa naznakom
Prijava na Konkurs za nauno-istraivake i istraivako-razvojne
projekte ne otvarati

30. Nepotpune, neodgovarajue i neblagovremeno prispjele prijave, kao i prijave


institucija ije je projekte ranije finansiralo/sufinansiralo Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke, a koje do zakljuenja ovog Konkursa nisu dostavile
dokaze o namjenskom utroku sredstava i postignutim naunim rezultatima
projekata, nee se uzeti u razmatranje.
MINISTRICA

prof. dr. Elvira Dilberovi

Mostar, Dr. Ante Starevia bb, Tel.: +387 36 355 700, Fax.: +387 36 355 742
, . , .: + 387 36 355 700, : + 387 36 355 742
e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:
I. Prijedlog za finansiranje/sufinansiranje nauno-istraivakih i istraivako-razvojnih
projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini (OBRAZAC)
(dva uredno popunjena, potpisana i ovjerena primjerka obrasca sa svim prilozima)

II. Opa dokumentacija ustanove-podnosioca prijedloga:


(dva primjerka, od toga najmanje jedna ovjerena kopija)

1. rjeenje o registraciji;
2. rjeenje o poreznoj registraciji - ID broj;
3. ugovor sa bankom o otvorenom raunu.

III. Ostala dokumentacija obavezno priloiti:


(u dva primjerka, od toga najmanje jedan original ili ovjerena kopija)

1. za voditeljicu/voditelja projekta kopija line karte i potvrda o prebivalitu CIPS;


2. za voditeljicu/voditelja projekta diploma o sticanju stepena doktora nauka;
3. biografije i bibliografije voditeljice/voditelja projekta i svih lanova tima;
4. dokaz da voditeljica/voditelj projekta ima najmanje 3 objavljena rada u posljednjih 5
godina u referentnim asopisima za tu naunu oblast i/ili proceedings-ima koji prate
meunarodne baze podataka (u vidu ispisa sa interneta, fotokopije rada ili separata
rada, iz koga se vidi kada je i gdje rad objavljen);
5. potvrda o radnom statusu za voditeljicu/voditelja projekta - u sluaju penzionisanog
naunog radnika potvrda da je lan redovnog sastava Akademije nauka i umjetnosti
BiH i/ili potvrda da je profesor emeritus;
6. potvrda o radnom statusu za mladu/og istraivaicu/istraivaa;
7. za mladu/og istraivaicu/istraivaa kopija line karte i potvrda o prebivalitu CIPS;
8. za mladu/og istraivaicu/istraivaa ovjerena izjava da nema stepen doktora nauka
u trenutku podnoenja prijave;
9. izjava o eventualnom sufinansiranju;
10. finansijski plan sa obrazloenjima, te potpisani i ovjereni predrauni za sve stavke
navedene kroz finansijski plan;
11. ostali obavezni prilozi navedeni u Prijedlogu za finansiranje/sufinansiranje nauno-
istraivakih i istraivako-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u
2017. godini.

NAPOMENA:
Korisnici sredstava koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu
dostavili Zavrni izvjetaj (sa dokazima o objavljenim radovima u referentnim naunim
asopisima ili ispisom iz relevantne baze podataka), Finansijski izvjetaj o namjenskom
utroku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvjetaju nisu pravdali cjelokupna
dodjeljena sredstva, iste su duni dostaviti najkasnije do roka odreenog za dostavljanje
prijava. U protivnom njihove prijave na ovaj Konkurs nee biti razmatrane, a Ministarstvo e
biti prisiljeno da putem nadlenih organa poduzme odgovarajue mjere u skladu sa zakonom
radi zatite i namjenskog utroka dodijeljenih javnih sredstava.