Você está na página 1de 2

\ g-Ryb-2016 \ ekvL-Avlvp - 1423

cKvkbv 26 eQi
Dc`kKgjx
AavcK W. Avwbmyvgvb wkv I mswZ welqK gvwmK
AavcK W. Av.gy. gyqvvg mb
AavcK nvmvb AvwRRyj nK
AavcK W. Abycg mb
AavcK W. nvqvr gvgy`
AavcK hZxb miKvi
AavcK wRb kgv
AavcK W. mwdDwb Avng` mv`Kxq
AavcK kwn`yj Bmjvg
AavcK Avkivdzvgvb mwjg wkv fvebv : cwicwZ evsjv`k W. AvwRRyi ingvb/3
AavcK W. ZvRyj Bmjvg
wkv evRU : MwZ ceYZv-eveZv I KiYxq W. Gg. Gg AvKvk/8
mv`bv cl`
AavcK KvRx g`xbv evRU eiv Ges wkveevi Pvj W. ggZvR Dxb cvUvqvix/17
AavcK wbib AwaKvix gvbe m` Dbqbi jB wkvq wewbqvM G. Gb. ivk`v/19
AavcK W. gvneyeyj nK
AavcK Gg G AvwRR wgqv evBk cvZvi wkv AvBb ivLvj ivnv/23
AavcK W. ZbyR Kvw `
AavcK W. Ave`yj gvjK GKvii gywhy I RvZxqZvev`i cixv W. wmivRyj Bmjvg Payix/25
AavcK W. wekwRr Nvl RxebB huvi evYx W. mwdDwb Avng`/35
AavcK W. mq` mvLvIqvZ nvmb
AavcK W. Kveix Mvqb R.we.weDwi-i/wPvi ^vaxbZv ARbi BwZnvm kwn`yj Bmjvg/45
Aa gv. AvKgj nvmb
Avgvi K_v W. kvgmyj Avjg mvC`/55
cKvkK I mv`K
AvdivRvb bvnvi ivk`v jnxb DP wkv nvivab Mvywj/58
fvicv mv`K
AavcK W. Avbvqvijvn f~Bqv Zcb AwM cixvi gvS `uvwoq wbqQb wKbi K KvRx gw`bv 60
mvKyjkb wefvM jyKvbv iZb ivYx wfLvwibx DbwZi c_ eMg ivKqv66
nvmvb ZviK
BwZnvmi cvZv _K : evsjv`ki ^vaxbZvhy `wjjc (6 L) /70
cQ` : Avn&gv` KvImvi
WvK hvMvhvMi wVKvbv wkK nZv Avi jvbvi KiY wP Mbv : weRb nvj`vi/74
K-1/wm (6 Zjv)
`wY evv, XvKv-1212 wkv msev` `wbKi cvZv _K/76
(jkvb-01 cywjk cvRvi wcQb
nvwZi wSj msjM) wkvi L wP `wbK cKvwkZ/84
dvb : 01675-429186, 9855421
cvwvb : 137 (wbP Zjv kl eK) AvwRR
mycvigvKU, kvnevM, XvKv-1000| GRU I MvnK nIqvi wbqgvewj
e-mail-G jLv cvVvevi wVKvbv lvYvwmK mWvK 120 UvKv, evwlK mWvK 240 UvKv, GRw RvgvbZ : cwZ Kwci
mesbahranak@gmail.com, afrozannahar@gmail.com
Rb 35 UvKv, 5 Kwci Kg GRw `Iqv nq bv, GRw Kwgkb 25%
g~j-35 UvKv (AwewZ Kwc AdiZhvM)| cKvwkZ jLvi gZvgZ jLK`i wbR^ |
mv`K KZK cKvwkZ Ges mywg wcwUs Av cvKwRs, 9 bxjZ, eveycyiv, XvKv-1205 _K
`wiZ njI cv_wgK wkv-mgvcbx e njv
GeQi _K cv_wgK wkv-mgvcbx Avi ne bv| G-K_v kvbvi
ci GK wkv_xi gv zj wUPviK dvb Ki ejQb gvWvg,
`wLq Avbj hv nq ZvB nqQ| ivxq evsK GgbwK K`xq
evsKI jyU nq MQ|
`y-ivKvZ bdj bvgvR co DVjvg| mwZB wK, wcBwmB (Primary G-evcviI iex`bv_K Avgiv iY KiZ cvwi| RvZxq
Education Comptetion Examination mvaviY hvK wcGmwm wekwe`vjq ce wZwb ejQb : Avgiv gb KwiZwQ,
ej)G-eQi _K ne bv? wkwKvi KvQ Avevi nuv-m~PK Reve cwjwUKvj mfZv Qvov mfZvi Avi Kvbv AvKvi nBZ cvi
b, eyK Pc _vKv K hb jvNe Kijb| G-aibi AbK bv| Avgiv wi KwiqvwQ, BDivcxq BwZnvmi ga w`q h-
NUbvB ejv hvq hvi gvag eySZ evKx _vK bv h, GB cixv cwiYvg cKvk cvBqvQ RvwZgviB mB GKgv mMwZ| hvnv
wkv_xmn AwffveK`iI KZUv bvRnvj KiQ| GB igRvb Ab `ki kvmZ ZvnvKB Avgiv wnZ ewjqv Rvwb Ges
gvmI AbK zjB 12Uv ch Kvmi ci 2 Nv kvj Kvk AvMvMvov Ab `ki cYvjx AbymiY Kwiqv Avgiv ^`ki wnZ
KiZ nqQ GBme wk wkv_x`i| h-eqm jLvcovi mvab KwiZ eM nB| gvbyl hw` Ggb Kwiqv wkvi bxP Pvcv
cvkvcvwk Ljva~jv, bvbv iKg mvswZK KgKv ev eZPvixi gZ cwoqv hvq mUvK KvbvgZB gj ewjZ cvwibv| eZgvb
(hv KvwiKzjvgI AvQ) AvZwg~jK cwkYjv bqv `iKvi Avgiv wVK Z`cB wRwcG-5 Gi wbP Pvcv co wQjvg|
Ges mgvR G-mei cmvi `iKvi m eqmi wkv_x`i nVvr
Ki Kvi eywZ hb zj I KvwPs mUvii wkKj eua djv Zvici AvQ mRbkxj cwZ| wkvgYvjq _K ejv nq
njv; Avgv`i `ki Kvvbnxb GK kwYi Avgjv`i vivB h wkK`i cwkY `qv nqQ| wK KZ kZvsk wkKK `qv
nqQ Zv ejvB evj| Avgjviv ejvi KviY njv wkvbxwZ nqQ Ges wkKiv Zv i KiZ ciwQj wKbv Zv ciL Kiv
hLvb Ag kwY ch wkvK cv_wgK ej wPwZ KiQ; nqwQj wK? hviv cwkY w`qwQjb Zviv KZUzKz cvi`kx m
mLvb cg kwYZ GB cv_wgK wkv-mgvcbx cixv bqv njv ckIjvZv cvqktB cwKvq AvmQ| hvK Multiple Choice
Question (MCQ) cwZ ejv nQ Zv Avgv`i `k AvMI
Kb? G-cki Di ZrKvjxb KwirKgv wkvmwPe RvwbqwQjb wQj Ze wfbfve, wfb gvvq| hgb mZ wg_v, wUK wP
Kb, wkvbxwZZ bv-_vKj wK Avgiv wbZ cvwibv? RvZxq `vI, k~b vb c~iY Ki BZvw`| 20 b^i cvIqvi Rb
msm` cvkKZ wkvbxwZ hv wkvwe``i viv cZKZ ZvK wkv_x`i AbK AbK ewk coZ nvZ| Lye gavexivB Zv
ev` w`q AvgjvivB h, GB Aciva GZw`b msNwUZ Ki GmQ; cZ| GUv 10 ev 20 b^ii ga _vKZ|
wk`i Rxeb _K Zv`i Avb` nvwmK Ko wbq Zv Zv
wkv mwPei K_vq cgvwYZ| G-cm Kwei iex`bv_ VvKzi kZ GKRb wkK Rvbvjb GLb wkv_xiv coZ Pvqbv| Zv`i
eQi AvMB mevi `w AvKlY Ki ejwQjb: Kx wkLvBe Zvnv ee wUK `Iqvi Rb covbvi `iKvi nq bv, h Kvbv
fvweevi eU, wK hvnvK wkLvBe Zvnvi mg gbUv Kx Kwiqv weK wUK w`jB cvk nq hvq| Avi fzj nj Zv bv^vi KvUv
cvIqv hvBZ cvi mI Kg K_v bq| hvq bv| GfveB KqKwU cRbK wZM Kiv njv AbK A
AbyKiY Kivi gvag|
Avgiv wK GZw`b m K_vUv fewQjvg? Di bv| Zvnj
GZw`b ckc duvmi Ges wk`i m-me wMwjq cixv-nj Avwki `kK wevbK Rbwcq Kivi Rb wmv bqv nqwQj
cek Kivbvi cqvRb `Lv w`Z bv| GB wk eqmB Zv`i Gmv wbR Kwi wK cwZ zj wkK, wevbvMvi,
GgbZi Acivag~jK KvRi m RwoZ nZ nZv bv| WgvbUi GBme jve dvwmwjwU wQj bv wK Zv Mo Zvjvi
cwiKbv wQj? Gi dj hv nevi ZvB njv| Pvjy njv
wk`i weKvk ck iex`bv_ ejQb gb hLb evwoZ _vK cvKwUKvj bv KwiqB cixvq cuwPk cuwPk gvKm `qvi ixwZ|
ZLb Zvnvi Pvwiw`K GKUv enr AeKvk _vKv PvB| wek cKwZi
ga mB AeKvk wekvjfve wewPfve my`ifve weivRgvb| iex`bv_ AviI ejQb, Avgiv RMZi BwZnvmK wbRi ^Z
KvbvgZ mvo bqUv-`kUvi ga ZvovZvwo Ab wMwjqv `wZ `wLZ mvnm Kwijvg K, Avgiv cwjwUKvj BKbwgK
we`vwkvi nwiY evwoi ga nvwRiv w`qv KLbvB Qj`i- wbRi ^vaxb MelYvi viv hvPvB Kwijvg Kv_vq? Avgiv Kx,
cKwZ myfve weKvk jvf KwiZ cvi bv| wkvK `qvj w`qv Avgv`i mv_KZv wKm fviZelK weavZv h `uvo
wNwiqv, MU w`qv i Kwiqv, `vivqvb w`qv cvnviv emvBqv, kvw KivBqvQb m nBZ gnvmZi Kvb g~wZ Kx fve `Lv
viv KwKZ Kwiqv, Nv viv Zvov w`qv, gvbeRxebi Avi G hvq, wkvi viv ejcv nBqv Zvnv Avgiv Avwevi Kwijvg K?
Kx wbivb`i mw Kiv nBqvQ| wk h AvjRev bv KwlqvB, Avgiv Kej
BwZnvmi ZvwiL bv gyL KwiqvB gvZMf nBZ fwg nBqvQ, m fq fq hvB, fq fq PvB,
Rb m Kx Acivax? ZvB m nZfvMi wbKU nBZ Zvnv`i fq fq ay cyuw_ AvIovB|
AvKvk evZvm, Zvnv`i Avb`-AeKvk, mg Kvwoqv jBqv nvq, wkv Avgvw`MK civfZ Kwiqv dwjqvQ|
wkvK mecKviB Zvnv`i c kvwhvM Kwiqv ZzwjZ nBe? gb nQ hb AvRKi w`b em iex`bv_ Avgv`i `yiev
`LB Gme wjLQb|
1906 mvj em iex`bv_ wkvmgmv ejZ h-me KgKvK gb ivLZ ne covbvK ixwZgZ nRg Kwievi RbB wk`i
mbv KiwQjb Avgiv AvRI wesk kZvxZ em mB Ljvayjv, Qwe AuvKv, Mvb-bvP, Avew, eZPvixi gZv gRvi gRvi
AcKgjvB Ki PjwQ| Kjv-Kzkj PPv Kivi GLbB mgq| RvwZK mswZevb Ki Mo
Ze G-meB Kiv nq we`kx KbmvjUU`i WK wbq Gm ZzjZ PvBj wkveevi ga w`qB Zv KiZ ne| cg
Kvwo Kvwo A_i wewbgq| hgb Kiv nqwQj j j UvKv eZb kwYZB wkv mgv Kivi mgq bq we`vq cv_wgK wkv
w`q we`k _K evsK-Gi GcvU wbq Gm| PviK c_ mgvcbx cixv, we`vq Zvgvq|