Você está na página 1de 1

Daily Nakshatra / Star from panchangam

Mrisgashi Punarva
Ashwini Bharani Kritika Rohini Ardra Pushya Ashlesha
rsh su
Janam Vishakh
Magha P.Phalguni U.Phalguni Hasta Chitra Swati Anuradha Jyestha
nakshatra a
Y Dhanisht Shatabhish P.Bhadr
o Moola P.Shadha U.Shadha Shravan U.Bhadra Revati
ha a a
u Ashwini
r Magham 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Shani Guru Kuja Ravi Rahu Sukra Budha Chandra Ketu
Moolam
J Bharani
a P.Phalguni 9 1 2 3 4 5 6 7 8
n P.Shadha Ketu Shani Guru Kuja Ravi Rahu Sukra Budha Chandra
m Kritika
a U.Phalguni 8 9 1 2 3 4 5 6 7
Chandra Ketu Shani Guru Kuja Ravi Rahu Sukra Budha
U.Shadha
N
Rohini
a 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Hasta
k Budha Chandra Ketu Shani Guru Kuja Ravi Rahu Sukra
Shravan
s
h Mrigashirsh 6 7 8 9 1 2 3 4 5
t Chitra Sukra Budha Chandra Ketu Shani Guru Kuja Ravi Rahu
r Dhanistha
a Ardra 5 6 7 8 9 1 2 3 4
/ Swati Rahu Sukra Budha Chandra Ketu Shani Guru Kuja Ravi
Shatabhisha
S Punarvasu 4 5 6 7 8 9 1 2 3
t Vishakha Ravi Rahu Sukra Budha Chandra Ketu Shani Guru Kuja
a P.Bhadra
r Pushya
3 4 5 6 7 8 9 1 2
Anuradha
Kuja Ravi Rahu Sukra Budha Chandra Ketu Shani Guru
U.Bhadra
Ashlesha
2 3 4 5 6 7 8 9
Jyestha 1
Guru Kuja Ravi Rahu Sukra Budha Chandra Ketu
Revati