V E R S C H I J N T T WE E WE K E L I J K S O P WO E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

Jaargang 4
nummer 15
4 augustus
2010
Body Worlds voor het
eerst in Nederland
11 12 13 17
‘COPD hoeft niet invaliderend te zijn’ Zwangeren screenen op chlamydia Samen revalideren beter voor patiënten Dialysecentrum Waalwijk in gebruik
Afgelopen week heeft het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG) alle 1100
co-assistenten opgeroepen om zich tegen de
bof te laten inenten.
Sinds eind 2009 is de bof in diverse Neder-
landse studentensteden gesignaleerd en ook in
Groningen hebben zich de afgelopen maanden
tientallen zieke studenten gemeld bij de GGD.
Het UMCG heeft nu de co-assistenten in het
ziekenhuis per brief gevraagd om zich te laten
vaccineren om zo de patiënten te beschermen.
Ook studenten die in hun jeugd al zijn ingeënt
wordt gevraagd dat nogmaals te laten doen.
Inenting bof in UMCG
Demissionair minister Ab Klink van Volks-
gezondheid is van mening dat ziekenhuizen
in 2009 voor een bedrag van 549 miljoen
euro teveel hebben uitgegeven. Hij vindt dat
de ziekenhuizen dit bedrag in 2011 moeten
terugbetalen.
Ook moeten de ziekenhuizen van de bewinds-
man in 2011 doelmatiger gaan werken en dat
zou dan nog eens 150 miljoen euro kunnen be-
sparen. Omdat de ziekenhuizen willen weten
hoe Klink aan die bedragen komt heeft de
branchevereniging NVZ via een beroep op
de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) een
onderbouwing van de Klink geëist. De NVZ
wil met namen precies weten van de minister
hoe hij de overschrijding van het budget in
2009 heeft berekend.
In het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen (UMCG) is onlangs een meisje opgeno-
men geweest die haar magnetische piercing
had ingeslikt. Naar aanleiding van die opname
heeft het UMCG een waarschuwing laten uit-
gaan tegen het gebruik van deze vorm van
piercing, die eigenlijk geen piercing is.
Ze zijn zeer populair onder jongeren die geen
gaatjes in lichaamsdelen willen hebben ge-
prikt. Het zijn twee magnetische balletjes
die aan de buiten- en binnenkant van de lip
worden bevestigd. De magnetische krachten
houden de balletjes op zijn plaats. Bij eten of
drinken kunnen de balletjes per abuis worden
ingeslikt en als ze dan in aparte delen van de
darm terechtkomen, kunnen de balletjes naar
elkaar toegetrokken worden. Daardoor ont-
staat samengedrukt weefsel en wordt de darm
geperforeerd. Dat levert levensgevaarlijke
situaties op.
Ziekenhuizen verlan-
gen uitleg van Klink
Wie een doorboord lichaamsdeel eng vindt, kan een
magnetische piercing kiezen.
Waarschuwing voor
magnetische piercings
Hartproblemen na genezing jeugdkanker
De tentoonstelling Body Worlds & The Story of
the Heart is vanaf 23 september te zien in LPII,
de ruimte voor stedelijke cultuur in Rotterdam.
Body Worlds maakt meer dan 200 geplasti-
neerde menselijke lichamen en organen toe-
gankelijk voor het publiek. Deze lichamen zijn
behandeld volgens de plastinatiemethode die
dokter, wetenschapper en anatoom Gunther
von Hagens in 1977 uitvond. De tentoonstel-
ling heeft als doel de anatomische kennis van
de bezoeker te verhogen en zo een (meer)
gezonde levensstijl te stimuleren.
In de tentoonstelling staat het hart centraal.
Naast de fysieke werking, waarbij ziektes en
(on-)gezonde manieren van leven aan bod
komen, worden ook psychologische aspecten
onder de loep genomen. Zoals ‘kun je sterven
aan een gebroken hart?’ en ‘wat betekent het
als iemand een groot hart heeft?’ Body Worlds
is gebaseerd op een donorprogramma. Wereld-
wijd zijn er ruim 11.000 donoren die na hun
overlijden beschikbaar zijn voor de expositie,
waarvan dertig donoren in Nederland. Body
Worlds & The Story of the Heart is te zien
van 23 september 2010 tot en met 23 januari
2011 in LPII in Rotterdam. LPII is gevestigd
in het culturele pakhuis Las Palmas, aan de
Wilhelminakade 326 in Rotterdam. De ope-
ningstijden zijn zondag tot en met woensdag
van 9.00 tot 19.30 uur en donderdag tot en met
zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Kaarten zijn
te koop via www.seetickets.nl of telefonisch
via 0900-1353 (45 cent per minuut). Kijk voor
meer informatie over de tentoonstelling op
www.bodyworlds.nl.
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800
(Foto © Gunther von Hagens, Institute for Plastination, Heidelberg, Germany, www.bodyworlds.com.)
k| | k op: z| ekenhu| sst oe| en. n|
k| | k op: z| ekenhu| sst oe| en. n|
W|| hebben een stoe|
voor e|ke werkp|ek . . .
. . . en onders moken we
hem spec|oo| voor u
Vraag gratis catalogus
aan via info@scoremedi.nl
Uit een onderzoek van het Emma Kinder-
ziekenhuis AMC in Amsterdam blijkt dat
ruim een kwart van de kinderen die zijn ge-
nezen van jeugdkanker als jonge volwassenen
te maken krijgen met ernstige hartproblemen.
Volgens de onderzoekers is de schade aan het
hart vrijwel zeker het gevolg van de combi-
natie van chemotherapie en bestraling die
de zieke kinderen destijds in hun hartstreek
kregen. In 27 procent van de gevallen hebben
deze kinderen als jonge volwassenen afwij-
kingen aan het hart, die overigens niet direct
tot problemen leiden maar op den duur wel
tot hartfalen zouden kunnen voeren.
Het Groningse bedrijf IQ Therapeutics meldt
dat het een middel heeft ontwikkeld tegen
miltvuur (antrax). Het middel is getest aan de
Universiteit van Texas en daar zou gebleken
zijn dat bij een eenmalige toediening van het
medicijn volledige genezing optreedt, zelfs
48 uur na een eventuele besmetting.
Miltvuur is een besmetting die in ontwikke-
lingslanden voorkomt bij dieren zoals koeien
en schapen. In de westerse wereld heeft antrax
een band met terrorisme doordat criminele
organisaties poederbrieven versturen besmet
met deze miltvuurbacterie. Bij opening raakt
de ontvanger besmet doordat de miltvuurspo-
ren worden ingeademd met een longontste-
king en een snelle dodelijke bloedvergiftiging
tot gevolg. Tot op heden werd deze besmet-
ting behandeld met antibiotica, maar dikwijls
werkte dat onvoldoende.
Miltvuurmedicijn
Medicijn- en verbandwagens
www.medifix.nl - tel. 013-5111111
P l a n n i n g & C o n t r o l
S o l u t i o n s
E y e O n Z O R G
4FOJPS$POTVMUBOU&ZF0O;PSH
&ZF0OIFFGUHSPUFBNCJUJFTPNEF
QMBOOJOHCJOOFOEF[PSHUFWFSCFUFSFO
,VOKJKPOTIFMQFOPNEJUUFSFBMJTFSFO
7PPSNFFSJOGPSNBUJFXXXFZFPOOM
Via Medica
Zie pagina 14
2
Actueel
Nummer 15
4 augustus 2010
Gen als schakel in
eiwitglycosylering
Onderzoekers van het UMC St Radboud
hebben een ontbrekende schakel gevonden
in de aansturing van de eiwitglycosylering.
Het gaat om een gen in de zogeheten dolichol
cyclus, dat zowel bij de mens als de muis een
cruciale rol speelt in de ontwikkeling van ogen
en hersenen. De ontdekking, gedaan tijdens
onderzoek naar erfelijke ziekten, maakt nieuw
onderzoek mogelijk naar de regulatie van het
glycosyleringsproces. De onderzoekers publi-
ceerden hun onderzoek op 23 juli online in het
prestigieuze wetenschapsblad Cell.

Erfelijk materiaal van de mens bevat de
informatie om eiwitten te maken. Eiwitten
zijn de werkpaarden van de cel. Voordat een
eiwit optimaal functioneert, moet het meestal
nog worden ‘bijgeschaafd’, bijvoorbeeld door
er op enkele plaatsen suikerketens aan vast te
plakken. Door dit proces van ‘versuikering’,
van glycosylering, ontstaat een extra laag van
biologische informatie. Anders gezegd: de
toegevoegde suikers beïnvloeden de functie
van het eiwit.

Stofwisselingsziekten
Het enorme belang van dit proces is goed te
zien bij patiënten bij wie de eiwitglycosy-
lering niet goed verloopt vanwege een erfe-
lijke fout. Veel eiwitten verliezen in zo’n geval
hun optimale functie. Eva Morava, kinderarts
metabole ziekten: “Jonge patiëntjes kunnen
door een defect in de glycosylering een ern-
stig ziektebeeld ontwikkelen met onder meer
hartproblemen, neurologische klachten en
problemen met de bloedstolling en de lever.”
De diversiteit aan symptomen ontstaat door-
dat glycosylering zo’n fundamenteel proces
is. Dirk Lefeber, klinisch biochemisch gene-
ticus: “Ook al wisten we veel van dit proces,
we begrijpen nog steeds niet hoe het precies
wordt aangestuurd. Het antwoord ligt in de
zogeheten dolichol cyclus, de basis van het
glycosyleringsproces. Helaas is er over die
dolichol cyclus nog maar weinig bekend.”
Aansturing van de glycosylering
De eerste stappen van de glycosylering
vinden plaats op een vetachtig stofje; het
lipide dolichol. Nadat de suikerketen van dit
lipide is overgedragen op een eiwit, komt het
dolichol weer vrij voor een nieuwe ronde van
glycosylering. Deze dolichol cyclus is ontzet-
tend belangrijk voor de regulatie van het pro-
ces. Tijdens de hersenontwikkeling of tijdens
een infectie is de behoefte aan glycosylering
van eiwitten bijvoorbeeld duidelijk verhoogd.
Aan die grotere vraag kan alleen worden
voldaan, als ook de dolichol cyclus ‘harder
werkt’. In samenwerking met onderzoekers
uit San Diego heeft het Nijmeegse Glycosy-
leringsteam (Dr D Lefeber, Dr E Morava, Prof
RA Wevers), dat is ingebed in het onderzoeks-
instituut Institute for Genetic and Metabolic
Disease, een nieuwe schakel ontdekt in dit
proces. Lefeber over die ontdekking: “Tiental-
len jaren hebben onderzoeksgroepen naar het
ontbrekende enzym in de dolichol cyclus ge-
zocht, zonder het te vinden. Door onderzoek
van patiënten met een erfelijke stoornis in de
glycosylering hebben we nu geconstateerd dat
het gaat om het SRD5A3 gen. Lange tijd werd
gedacht dat dit gen een rol speelde in de aan-
maak van steroïden. Dat blijkt niet zo te zijn.”
Forse groei
In de laatste tien jaar is het aantal ziekten in
de glycosylering fors gegroeid en is veel be-
kend geworden over de mechanismen en de
klinische gevolgen. Morava: “Dankzij de spe-
cifieke ziektesymptomen bij patiënten met een
defect SRD5A3 gen, kunnen we dit syndroom
nu vroeg herkennen en adequate revalida-
tie aanbieden. Bovendien is het nu mogelijk
om de families voortaan prenatale diagnos-
tiek aan te bieden”. De ontdekking van deze
(defecte) schakel geeft een extra stimulans
aan het onderzoek naar glycosyleringsziekten
en draagt bij aan het vinden van nu nog onbe-
kende schakels in dit complexe proces.
Het UMC St Radboud (Nijmegen) start met de
ontwikkeling van AYA4 (All information You’ve
Asked For) een unieke online community
voor en door jonge mensen met kanker. Het
ziekenhuis faciliteert de techniek, maar het
zijn de patiënten zelf die de inhoud bepalen
en gaan vullen. Met de community hebben
de jongeren een digitale plek waar zij en hun
naasten elkaar kunnen ontmoeten, essen-
tiële informatie uitwisselen, vragen stellen en
kennis en gevoel delen.
Jongeren en jongvolwassenen met kanker
(achttien tot 35 jaar) vallen vaak tussen wal
en schip. Ze zijn te oud voor kinderoncologi-
sche zorg en de reguliere oncologische zorg
heeft vaak geen antwoord op vragen waar
deze groep specifiek mee zit; vragen op het
gebied van studie, relaties, werk, zelfstandig
wonen en het krijgen van kinderen. Interna-
tionaal wordt deze groep wel AYA genoemd:
Adolescents and Young Adults. In lijn hiermee
is het UMC St Radboud in 2009 gestart met
een AYA platform. Onderdeel van dit platform
zijn de in april 2009 geopende speciale hang-
plek voor jongeren met kanker en de AYA poli
(herfst 2009). Onder de jongeren en hun naas-
ten blijkt een grote behoefte te bestaan om
laagdrempelig in contact te komen met lot-
genoten en te praten over voor hen essentiële
onderwerpen. Daarom faciliteert het UMC St
Radboud hen met de ontwikkeling van AYA4:
een online community binnen het AYA plat-
form. Het streven is om mensen met eenzelfde
soort vraagstelling, problematiek en interesse
met elkaar in contact te brengen binnen de
community.
Matchen
De techniek is gebaseerd op die van relatiebe-
middelingsbureaus. Niet om nieuwe relaties te
laten ontstaan, maar om deelnemers en inte-
resses met elkaar te matchen. Elke AYA deel-
nemer bepaalt zelf of en over welke onder-
werpen hij/ zij contact wil onderhouden met
lotgenoten. Dit kunnen hele praktische zaken
zijn als voeding, verzekeringen, geld, maar
ook persoonlijke onderwerpen als fertiliteit,
relaties of dood- en levensvragen.
Online community jonge mensen met kanker
Coert Beerman, voorzitter Franciscus Vriendenfonds, en Henk Gerla, bestuurslid Franciscus Vriendenfonds,
verwelkomen Leontien Zijlaard- van Moorsel als lid van het Comité van Aanbeveling.
De Nierstichting investeert 950.000 euro in
innovatief nieronderzoek. De Wetenschap-
pelijke Raad selecteerde uit dertig aanvragen
tien veelbelovende en vernieuwende pro-
jecten, gebaseerd op een creatieve onder-
zoekshypothese. Dit is de eerste keer dat de
Nierstichting speciaal investeert in ‘risicovol’
wetenschappelijk onderzoek. “Echte verbete-
ringen voor nierpatiënten vragen om weten-
schappelijke doorbraken. Die bereik je alleen
als je goede onderzoekers de kans geeft een
oorspronkelijke hypothese te toetsen”, aldus
Paul Beerkens, directeur van de Nierstichting.
De Nierstichting is hoofdfinancier van weten-
schappelijk nieronderzoek in Nederland.

De Nierstichting onderstreept het belang
van creatief en vernieuwend onderzoek aan
nieren en nierziekten om doorbraken te rea-
liseren. Om die reden is de Nierstichting dit
jaar van start gegaan met het nieuwe Inno-
vatie Programma waarbinnen onderzoek een
kans krijgt dat in wetenschappelijk jargon
het stempel ‘risicovol’ krijgt. De Nierstich-
ting is ervan overtuigd dat juist met dit type
onderzoek belangrijke winst is te boeken
voor nierpatiënten. In de ronde 2010 van het
nieuwe Innovatie Programma zijn nu de tien
eerste onderzoeksubsidies toegekend, van
elk ongeveer 100.000 euro, voor experimen-
teel en innovatief onderzoek. De thematiek is
uiterst divers.Zo is er een klinisch onderzoek
bij patiënten met een chronische nierziekte,
waarbij bepaalde zenuwen in de nieren wor-
den geblokkeerd. Dat gebeurt met een katheter
die is ingebracht via de liesslagader. Doel van
dit onderzoek is te ontrafelen waarom mensen
met een nierziekte vaak een hart- en vaatziekte
krijgen. Een ander onderzoek betreft het toe-
passen van een geheel nieuwe techniek om in
nierweefsel - tot op het niveau van enkelvou-
dige moleculen - de interactie tussen eiwitten
zichtbaar te maken. Deze interactie leidt tot
nierschade en de vorming van littekenweef-
sel (fibrose). Als dankzij deze innovatieve
test duidelijk wordt hoe deze schade ontstaat,
kan dit wellicht worden voorkomen. Meer
informatie over het Innovatie Programma en
de nu toegekende subsidies is te vinden op
www.nierstichting.nl/professionals/bwo/innovatie.
Nierstichting investeert in innovatief onderzoek
Start in augustus uw advertentie
reeks en profiteer van de 3=2 actie!
Bel voor meer informatie met
Anneke de Pater: 0182 - 322 451
Laura Fuykschot: 0182 - 322 456
ZOMER ACTIE
Het Franciscus Vriendenfonds, de vrien-
denstichting van het Sint Franciscus Gast-
huis (Rotterdam), heeft steun gekregen van
een aantal bekende Rotterdammers. Marlies
Dekkers, Sherita Narain, Hans Schmidt, Jos
van der Vegt en Leontien Zijlaard-van Moorsel
nemen zitting in het Comité van Aanbeveling
van het Franciscus Vriendenfonds.
De leden van het Comité van Aanbeveling
dragen het Sint Franciscus Gasthuis een warm
hart toe en staan achter de doelstellingen van
het Franciscus Vriendenfonds. De stichting
richt zich op die extra’s, die de behandeling
en het welzijn van patiënten in het Sint Fran-
ciscus Gasthuis bevorderen. Op dit moment
werft het Franciscus Vriendenfonds vrienden
voor een speciale kinderwachtkamer op de
Spoedeisende Hulp. Kinderen die naar de
Spoedeisende Hulp moeten, komen nu in de
reguliere wachtkamer bij volwassenen terecht.
Het Franciscus Vriendenfonds wil een wacht-
kamer realiseren met een kindvriendelijke
uitstraling, ingericht met speelgoed en een
televisie met dvd-speler. Kinderen kunnen op
deze manier worden afgeleid van hun pijn of
angst.
Bekende Rotterdammers helpen ziekenhuis
3 Actueel
Nummer 15
4 augustus 2010
‘Psychologische zorg
Nederland kan beter’
Het Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP) vindt dat de psychologische zorg in
Nederland beter kan. In een pleidooi aan de
informateurs stelt het NIP dat óók in financieel
moeilijke tijden de psychologische hulpver-
lening toegankelijk blijft voor iedereen die
hulp nodig heeft.

(“)Investeren in welzijn is investeren in de
toekomst van Nederland, zowel op de korte
als lange termijn. De inzet van kwalitatief
goede psychologische zorg kan bijdragen aan
gezondheidswinst, het terugdringen van lang-
durige werkloosheid als gevolg van arbeid
gerelateerde problemen en het bevorderen
van de optimale ontwikkeling van kinde-
ren(“). Het NIP pleit voor een beleid waarbij
het kabinet inzet op doelmatigheid, veilige
hulp, preventie, extra aandacht en geld voor
lang durige zorg. Zo blijft het bieden van kwa-
litatief goede zorg door de juiste professio-
nals op het juiste moment mogelijk. Op deze
onderdelen heeft het NIP een korte toelichting
geformuleerd:

Doelmatigheid
Het afschaffen van bureaucratie rondom de
indicatiestelling voor (jeugd)zorg. De huidige
regelgeving vergt onnodig veel kostbare
tijd die beter in begeleiding of behandeling
kan worden geïnvesteerd. Een geregistreerd
psycholoog is een ervaren gedragsweten-
schapper opgeleid om een diagnose te stellen
die leidt tot een adequaat hulpaanbod.

Veilige hulp
De beroepsvereniging NIP bewaakt de
kwalitatief goede beroepsuitoefening door
de psycholoog door het beheren van kwali-
teitsregisters. Het NIP participeert in richt-
lijnontwikkeling, de vaststelling van kwali-
teitsnormen en het initiëren van postmaster
opleidingen. De marktwerking in de zorg mag
deze kwaliteitsborging niet in de weg staan.
Goed gekwalificeerde psychologen tijdig
inzetten bij het herkennen van problemen kan
voorkomen dat er dure, te zware of onjuiste
behandelingen worden ingezet. Dat voor-
komt ook dat er ten onrechte zware diagnoses
worden gesteld. Extra aandacht en geld voor
langdurige zorg. In de plannen van het demis-
sionaire kabinet wordt voorgesteld om eigen
bijdragen in te voeren voor mensen die afhan-
kelijk zijn van langdurige zorg. Het NIP vindt
dit een kwalijke zaak en pleit ervoor dat psy-
chologische zorg voor deze kwetsbare groep
zeer laagdrempelig en toegankelijk blijft.
De patiëntengroep GEP/NET van de Stichting
voor Patiënten met Kanker aan het Spijsver-
teringskanaal (SPKS) presenteert op woens-
dag 10 november het boek ‘Ook mannen
hebben opvliegers’ over neuro-endocriene
tumoren. Het eerste exemplaar wordt over-
handigd aan prof. dr. P. Borst, staflid van
het Nederlands Kanker Instituut /Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.
Het boek ‘Ook mannen hebben opvliegers’
is toegespitst op de medische aspecten van
de vaak ingewikkelde diagnose van neuro-
endocriene tumoren. Dr. B. G. Taal, oncoloog/
MDL-arts van het Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis is specialist op dit terrein. Zij
schreef het hoofdartikel, waarin ze de pro-
blematiek van het diagnostisch proces en de
medische aspecten van deze kankersoort aan
de orde stelt. Verder bevat het boek ervarings-
verhalen, gebaseerd op medische historie uit
patiëntendossiers. Deze verhalen geven in-
zicht in de vaak lange weg naar de diagnose en
de machteloosheid die dit bij artsen en patiën-
ten kan oproepen. Neuro-endocriene tumo-
ren (NET) ontstaan uit cellen die hormonen
produceren, de zogenaamde neuro-endocriene
cellen. Hormonen worden aan de bloedbaan
afgegeven en door het bloed getransporteerd
naar de zogenaamde doelwitorganen. Daarom
worden hormonen ook wel de boodschappers
van het lichaam genoemd. Neuro-endocrie-
ne cellen kunnen te snel delen en daardoor
gezwellen (tumoren) vormen. Professio-
nele zorgverleners onderschatten te vaak de
kwaadaardige en metastatische eigenschap-
pen van neuro-endocriene tumoren. Ondanks
de vooruitgang die is geboekt in de detectie
en behandeling van NET-kankers, kunnen
niet alle patiënten in de praktijk snel genoeg
profiteren van wetenschappelijke en medische
vorderingen. NET-kankerpatiënten met een
tijdige diagnose en de juiste behandeling heb-
ben betere vooruitzichten en een betere kwali-
teit van leven. De inhoud van het boek is vanaf
10 november ook gratis te downloaden vanaf
de website www.doorgang.nfk.nl/patienten-
groepen/GEP_NET.
‘Ook mannen hebben opvliegers’
Bereikbaarheid huisartsen onder de loep
Bijna vier van de vijf jongeren vinden de rook-
vrije horeca een goede of zeer goede zaak.
Dat blijkt uit een onderzoek dat STIVORO door
TNS NIPO heeft laten uitvoeren onder 4.600
jongeren. Deze steun voor een rookvrij verblijf
in horecagelegenheden is sinds de invoering
van de rookvrije horeca in 2008 toegenomen.
Dit onderzoek laat echter ook zien dat ruim
een derde van de jongeren in horecagelegen-
heden hinder van tabaksrook ervaart. Vooral
in cafés en discotheken is dit het geval. “Het
is positief dat het draagvlak voor de rookvrije
horeca toeneemt. Dit geeft aan dat niet-roken
bij de jeugd sterker de norm wordt en dat be-
paalt weer in belangrijke mate of jongeren wel
of niet gaan roken”, aldus Lies van Gennip,
directeur STIVORO. “Het is echter zorgelijk
dat de hinder die jongeren van tabaksrook in
de horeca ondervinden, toeneemt. Horeca-
ondernemers zouden hier meer hun verant-
woordelijkheid moeten nemen en de tabaks-
wet naleven.” Twee jaar na de invoering van
het rookverbod in de horeca blijkt het draag-
vlak voor deze maatregel bij jongeren in de
leeftijd van tien tot en met negentien jaar te
zijn toegenomen. In 2008 voorafgaand aan
de invoering vond 72 procent het rookverbod
(zeer) goed en in 2010 is dat 78 procent. Daar
staat tegenover dat de hinder die jongeren van
tabaksrook ondervinden, toeneemt. De hinder
in discotheken is toegenomen van 31 procent
in 2009 naar 38 procent in 2010. In cafés is
deze toename nog sterker:van 42 procent in
2009 naar 52 procent in 2010.
Meer steun voor rookvrije horeca
De inschrijving is nog maar net begonnen en
nu al hebben ruim dertig oldtimers zich aan-
gemeld. Het is al de vierde keer dat ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk de oldtimer toerrit
‘Toeren voor leven’ organiseert. Het doel van
de rit is om aandacht te vragen voor orgaan-
en weefseldonatie en geld in te zamelen voor
de goede doelen.
De oldtimer toerrit is een onderdeel van de
St Jansdaldag. Dit evenement zal zaterdag
18 september plaats vinden op het parkeer-
terrein van St Jansdal. Tijdens de St Jans-
daldag vinden veel activiteiten plaats op het
ziekenhuisterrein. Zo is er een grote loterij,
een dienstenveiling en kunnen ‘s middags alle
oldtimers bezichtigd worden. Bezoekers kun-
nen terecht op het terras voor een hapje en een
drankje en er is live muziek. Fietsers kunnen
tijdens de St Jansdaldag weer meedoen met
de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door de
Veluwse Wielervereniging uit Ermelo. Ook
is er een informatiemarkt over orgaan- en
weefseldonatie. De link met orgaan- en weef-
seldonatie is een metafoor. Liefhebbers van
oldtimers hebben van oude onderdelen weer
een nieuwe auto gemaakt. Zij hebben de auto
weer een leven gegeven. Met organen geeft
men een ander weer een toekomst, een nieuw
leven. Door steeds maar weer het belang van
donatie te benadrukken hopen we dat steeds
meer mensen kiezen voor het doneren van
organen en weefsels. Jaarlijks sterven ruim
150 mensen waarvoor een orgaan te laat komt.
De toerrit is ongeveer 130 kilometer lang en
start tussen 10.00 en 10.30 uur vanaf de par-
keerplaats van het St Jansdal en eindigt om-
streeks 14.00 uur. Tussendoor zal er een of
twee keer worden gestopt en voor een lunch-
pakket wordt gezorgd. Het inschrijfgeld voor
de toerrit bedraagt 35 euro per auto en is ge-
heel bestemd voor de goede doelen. Wie nog
mee wil rijden kan op www.stjansdal.nl/toer-
rit kijken voor meer informatie en inschrij-
ving. Vanwege bouwwerkzaamheden bij het
ziekenhuis kunnen maximaal 120 oldtimers
deelnemen.
Opnieuw veel belangstelling oldtimer toerrit
Dit najaar gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek doen naar de bereikbaarheid van huis-
artsenpraktijken. Daartoe krijgen alle praktijken in ons land een telefoontje. Zo wordt getest of patiënten bij
spoedgevallen binnen de vereiste dertig seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. Uit
eerder gehouden steekproeven bleek dat ruim dertig procent van de huisartsenpraktijken spoedeisende telefoon-
tjes te laat beantwoordde.
Sinds de invoering van het rookverbod in de horeca staat inmiddels 78 procent van de jongeren achter dit verbod.
Ziekenhuis St Jansdal organiseert weer een oldtimer toerrit.
4
Advertentie
Nummer 15
4 augustus 2010
Het Bouwsteentje
Bouwsteentjes bestaan uit een zeer luchtig cakegebak met een zachte romige vulling.
Ze bevatten bestanddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen
van ondervoeding. Bovendien bevorderen ze het herstel.
met een zachte romige vulling.
e
.
everen aan het terugdringen
WINNER
WINNAAR VAN DE
INNOVATIE AWARD
Vroegtijdige herkenning van ondervoeding
is in veel zorginstellingen de prestatie-
indicator. De SNAQ-score of de ‘MUST’ worden
veelal als meetinstrument gebruikt. Volwas-
senen, maar ook kinderen die onbedoeld
afvallen, krijgen op basis van deze score
diverse tussendoortjes aangeboden die rijk
zijn aan energie en eiwit.
Energie- en eiwitrijk
Het Bouwsteentje is een energie en eiwitrijk
gebakje, verkrijgbaar in de smaken banaan
en aardbei. Beide smaken zijn ‘verassend
lekker’ en een welkome aanvulling op
uw assortiment. Extra energie, vitamines,
mineralen en spoorelementen worden aan
de Bouwsteentjes toegevoegd. Het Bouw-
steentje is naast energierijk, opgebouwd
uit hoogwaardige eiwitten die het herstel
bevorderen. Een Bouwsteentje weegt ca. 57
gram, heeft de afmeting van een Petit Four
en geeft per verstrekking 8 gram hoog-
waardig eiwit.
Makkelijk te consumeren
Het Bouwsteentje is een gebakje wat be-
staat uit 2 laagjes zachte cake met bananen-,
of aardbeiensmaak. Ook het Bouwsteentje
is door mensen met lichte slikproblemen
goed te consumeren en zij die grof gemalen
voeding geserveerd krijgen, kunnen van de
Bouwsteentjes genieten.
Vriendelijk geprijsde traktatie
U kunt dit gebakje op gastvrije wijze presen-
teren aan uw cliënten door het in de menu-
cyclus op te nemen als nagerecht, of als
traktatie bij de koffie of thee! Een opbouwend
tussendoortje en is daarmee het lekkerste
wapen tegen ondervoeding. De Bouw-
steentjes hebben in 2008 de eerste prijs
voor innovatie gewonnen welke uitgereikt
werd door Koks!
Bouwsteentjes worden diepgevroren in
kleine verpakkingen, per 10 stuks uitgele-
verd en zijn na het ontdooien nog 6 dagen
gekoeld houdbaar.
Kijk op www.bouwsteentjes.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief
(Advertorial)
5 Voeding
Nummer 15
4 augustus 2010
Jongeren kopen minder vaak alcohol
Vergeleken met 2001 proberen jongeren
minder vaak alcohol te kopen. Dit blijkt uit
een tweejaarlijks onderzoek van Intraval. De
onderzoekers hebben daarnaast vastgesteld
dat er in de horeca nauwelijks wordt gecon-
troleerd op leeftijd.
Jongeren proberen minder vaak zwakalcohol-
houdende dranken zoals wijn, bier en mix-
drankjes te kopen in supermarkten en bij
slijterijen. Uit eerder onderzoek bleek dat de
meeste jongeren alcoholhoudende dranken
kunnen kopen zonder dat ze een identiteits-
bewijs hoefden te laten zien. Wel is het voor
veertien- en vijftienjarigen moeilijker gewor-
den om zwakalcoholhoudende drank te kopen
sinds de invoering in 2000 van de wettelijke
controleplicht, maar veel verkopers kunnen
de leeftijd van klanten niet goed inschatten.
Binnen de horeca wordt het slechtst gecon-
troleerd. Het percentage jongeren onder de
zestien jaar dat een bestelpoging deed in de
horeca of drank kocht in de supermarkt, is in
2009 met meer dan de helft gehalveerd ten
opzichte van 2001. In 2009 bestelde 21 pro-
cent van de jongeren alcoholhoudende drank
in de horeca. In 2001 was dat nog 58 procent.
Ongeveer twee procent van de jongeren in de
leeftijd van dertien tot zeventien jaar koopt
drank bij de slijterij. Ook bij het kopen van
sterke drank is er nog weinig leeftijdscontrole.
Vorig jaar zei negentien procent van de veer-
tien- en vijftienjarigen en acht procent van de
zestien- en zeventienjarigen te zijn gevraagd
naar hun leeftijd. Ongeveer twee procent van
de jongeren lukt het om bij een slijterij alco-
hol te kopen.
Nieuwe methodologie voor het ontwikkelen
van smakelijke vetarme producten
Boekrecensie
Minder vlees eten gunstig bij afvallen
Vlees eten hangt samen met het toenemen
in gewicht, zelfs als mensen hetzelfde aantal
calorieën als altijd gebruiken. Dat blijkt uit een
Europese studie onder bijna 400.000 volwas-
senen. Dit meldt het Imperial College London.

Het duidelijkst bleek dit bij de consumptie van
industrieel geproduceerde producten zoals
worst, saucijs en ham. De resultaten van het
onderzoek, die gepubliceerd zijn in the Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition, suggere-
ren dat een voeding met veel eiwit op de lange
termijn geen oplossing biedt aan mensen die
willen afvallen. De onderzoekers vonden bij
zowel mannen als vrouwen een relatie tussen
vlees eten en gewichtstoename. Overigens
worden in Denemarken, Duitsland, Spanje,
Zweden en Nederland de grootste hoeveelhe-
den vlees gegeten. Aan het onderzoek deden
vrijwilligers uit tien Europese landen mee. Bij
de start van het onderzoek werden ze gewo-
gen en gemeten. Vijf jaar later werd dit nog
eens gedaan. Ook werd de deelnemers ge-
vraagd een gedetailleerde vragenlijst over hun
voedingspatroon in te vullen en informatie te
geven over hun lichaamsbeweging en andere
factoren die de resultaten zouden kunnen be-
invloeden. Het is nog niet duidelijk waarom
vlees eten leidt tot een toename van het
lichaamsgewicht bij een gelijkblijvend aan-
tal calorieën. Een theorie is dat energierijke
producten zoals vlees de eetlust beïnvloeden.
Men houdt er ook rekening mee dat andere
leefstijlfactoren een rol spelen die niet zicht-
baar zijn geworden door dit onderzoek.
Iets meer dan de helft van de fabrikanten ver-
meldt voedingsclaims op de goede manier op
het etiket, zo blijkt uit onderzoek van de nieu-
we Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Dit is
veel te weinig en de nVWA dreigt met boetes.
De voedselautoriteit onderzocht 131 voe-
dingsmiddelen met één of meer voedings-
claims uit verschillende productgroepen,
waarbij de nadruk lag op brood- en graanpro-
ducten. Op 71 producten (54 procent) pasten
fabrikanten de claims op de juiste manier toe.
Bij de overige zestig (46 procent) voldeed
tenminste één voedingsclaim, soms staan er
meerdere claims op de verpakking, niet aan
de Europese claimsverordening die per 1 juli
2007 is ingegaan.
Wetgeving
Twee jaar geleden bij een vergelijkbaar onder-
zoek van de nVWA voldeed 43 procent van
alle producten niet aan de wetgeving voor
voedingsclaims. Hoewel nu meer dan de helft
(54 procent) van de producten aan de Euro-
pese regelgeving voldoet, is de nVWA niet
tevreden. De voedselautoriteit waarschuwt
overtreders de claims te herstellen anders
volgt een boete. De nVWA constateerde
grote verschillen in hoeverre levensmiddelen
voldoen aan de Europese claimsverordening
voor voedingsclaims. Bij brood- en graanpro-
ducten was de naleving 72 procent terwijl de
categorie sappen- en dranken op 36 procent
uitkwam. Het was vaak onduidelijk of het
stond niet vermeld met welk referentiepro-
duct de sappen of dranken overeenkwamen.
Producenten vermelden ook niet altijd wat het
product ‘light' of ‘verlaagd in energie' maakt.
Gezondheidsclaims
Naast voedingsclaims vallen ook gezond-
heidsclaims onder de Europese claimsveror-
dening. De nVWA richtte zich in haar onder-
zoek echter alleen op voedingsclaims, omdat
de Europese voedselautoriteit EFSA nog niet
alle gezondheidsclaims heeft beoordeeld.
nVWA: beter naleven
van voedingsclaims
NIZO wetenschapper Harold Bult heeft met
zijn team een nieuwe methodologie ontwik-
keld waarmee fysieke eigenschappen en be-
wegingen van de tong tijdens het eten van
producten die vet bevatten herkend kunnen
worden. De nieuwe benadering maakt de ont-
wikkeling van vetarme producten die net zo
goed smaken als de originele levensmiddelen
mogelijk.
Het terugbrengen van het vetgehalte van
levensmiddelen zou consumenten kunnen
helpen bij het verlagen van de inname van
het aantal calorieën. Maar het verwijderen
van vetten heeft altijd consequenties voor het
romige mondgevoel, de houdbaarheid en het
vrijkomen van aromatische stoffen. Of een
product smakelijk wordt gevonden door con-
sumenten hangt meestal af van de complexe
interacties tussen smaak, aroma en mondge-
voel, aldus senior onderzoeker Harold Bult.
NIZO heeft recentelijk verschillende techno-
logieën ontwikkeld waarmee de verschillen
tussen het vrijkomen van aroma bij het consu-
meren van vetrijke en vetarme producten kan
worden vastgesteld. Met de nieuwe methodo-
logie kunnen vetarme producten ontwikkeld
worden die dezelfde smaakbeleving geven
als de gangbare vetrijke producten. Dit biedt
overigens niet alleen meer mogelijkheden om
gericht te zoeken naar manieren om het vet-
gehalte in voedingsmiddelen te verlagen maar
ook bij de reductie van de hoeveelheid suiker
en zout. Meer informatie: www.nizo.nl.
Nieuw onderzoek: Weight Watchers werkt
Op het International Congress on Obesity
(ICO) werd een nieuw onderzoek gepre-
senteerd dat bevestigt dat Weight Watchers
mensen overal ter wereld helpt om op een
efficiënte manier gewicht te verliezen. Het
onderzoek heeft ook potentieel om samen
met de openbare gezondheidszorg wereld-
wijd de obesitasepidemie te helpen stoppen.

Voorziter en Ceo van Weight Watchers Inter-
national, David Kirchhoff, en de kaderleden
van Weight Watchers, wereldleider op ge-
bied van gewichtsverlies en -management en
gezonde voeding, namen van 11 tot 15 juli
aan het ICO in Stockholm deel. Zij deden dit
samen met drieduizend andere wetenschap-
pers, beleidsmakers en gezondheidswerkers.
Susan Jebb, hoofd van de afdeling Voedings-
& Gezondheidsonderzoek van de Medische
Onderzoeksraad in het Verenigd Koninkrijk,
stond aan het hoofd van het innoverende we-
reldwijde onderzoek over de doeltreffendheid
van Weight Watchers, dat onlangs werd uit-
gebracht. De eerste resultaten tonen aan dat
61 procent van diegenen die het programma
afmaakten vijf provent of meer van hun oor-
spronkelijke gewicht verloren. Bij mensen
die een standaardverzorging kregen binnen
de eerstelijnsgezondheidszorg was verloren
slechts 32 procent wat gewicht. Jebb verklaar-
de dat het onderzoek aantoont dat deelnemen
aan Weight Watchers tot een medisch signifi-
cant gewichtsverlies leidt. “Het ICO is de be-
langrijkste conferentie voor onderzoekers en
artsen die gespecialiseerd zijn in obesitas”,
voegt ze toe. “Het belangrijkste thema van de
conferentie dit jaar is effectieve oplossingen
vinden en de nadruk leggen op de globale
obesitascrisis en zijn ongunstige impact op
individuen en
de gezondheids-
zorg overal ter
wereld." Kirch-
hoff vult aan:
”Er zijn heel wat
opties nodig om
de epidemie te
bestrijden door
aan de verschil-
lende behoeften
van de indivi-
duen te beant-
woorden met op bewijs gebaseerde oplos-
singen zoals chirurgie, medische apparaten,
medicijnen en het veranderen van levensstijl.
Dit onderzoek toont aan dat Weight Watchers
één van de meest efficiënte manieren is om
van levensstijl te veranderen.” Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie zal de obesi-
tasepidemie verergeren als er nu geen ren-
dabele oplossingen in de praktijk worden
gebracht. Ze voorspelt dan ook dat er in 2015
ongeveer 2,3 miljard mensen zullen lijden
aan overgewicht en dat meer dan 700 miljoen
mensen obees zullen zijn. In de VS liggen de
medische kosten voor iemand die obees is
42 procent hoger dan voor iemand met een
normaal gewicht. In de EU is obesitas goed
voor zeven procent van de kosten voor
gezondheidszorg. Gezondheidszorgstelsels
overal ter wereld ervaren almaar meer druk
om te reageren, terwijl ze steeds minder
werkingsmiddelen ter beschikking hebben.
Kijk op calorieën is een uitgebreide calo-
rieëntabel voorafgaand door zeer beknopte
voedingsinformatie. In de overzichte-
lijke tabel staat de calorische waarde van
zo’n 7500 voedingsmiddelen genoemd.
Er staat ook vermeld welke voedingsstof-
fen de calorieën leveren: hoeveel eiwit, vet
en koolhydraten en eventueel ook alcohol
een product bevat. De inleiding geeft onder
meer zeer beknopte informatie over welke
plaats deze en andere voedingsstoffen in-
nemen in een gezond voedingspatroon. Een
gemis is wel dat daar de kwalitatief goede
zoete broodbelegsoorten niet genoemd
worden en er geen kritische kanttekening
is gemaakt bij de chemische zoetstoffen.
Het is altijd een waagstuk om schema´s op
te nemen, bijvoorbeeld met hoeveel calorieën
iemand gemiddeld nodig zou hebben. Want
al zijn de schema´s bedoeld als richtlijnen,
het komt regelmatig voor dat mensen zich
niet herkennen in enkele officieel aanbevo-
len hoeveel-
heden en gaan
twijfelen. Maar
dit terzijde.
Kijk op calo-
rieën is een in-
formatief, mooi
verzorgd bruik-
baar boek voor
iedereen die ge-
interesseerd is
in de calorische
waarde van pro-
ducten en van zijn of haar eigen eetpatroon.
Kijk op calorieën, geheel herziene 18e druk
Nicoline
Duinker-Joustra
2010 Uitgeverij Inmerc, onderdeel van
Kosmos Uitgevers
ISBN 978 90 6611 6702
155 blz.; 9,95 euro
Minder vlees eten is gunstiger voor afvallen.
6
Advertentie
Nummer 15
4 augustus 2010
Werken of van
werk veranderen
in de zorg?
www.zorgvacaturesonline.nl
Verpleegkundige/Verzorgende IG
Ben je gediplomeerd verpleegkundige niveau 4/5
of verzorgende ig? En ben je op zoek naar een
afwisselende baan in de zorg? Neem dan eens
een kijkje op onze vernieuwde website:
www.care4care.nl
Wij zijn op zoek naar jou en wij bieden uitstekende
arbeidsvoorwaarden!
Teken jij voor een nieuwe baan in de zorg?
Werken in de Zorg
Z o e k e e n b a a n d i e b i j j e p a s t !
Gespecialiseerd
verpleegkundige?
zoekt jou!
Plaats nu je CV op
www.care2care.nl
Gemakkelijke weg naar droombaan
Er is sinds kort een nieuwe overzichtelijke, korte en
gemakkelijke weg om een droombaan in de zorg te
vinden. Neem een kijkje op www.zorgvacaturesonline.nl
en zie wat jouw mogelijkheden zijn.
Deze vacature website is sinds vorige maand actief.
Al het personeel uit de zorgsector dat op zoek is naar een
andere baan, kan hierop naar vacatures zoeken. Maar
ook voor mensen die nog niet in de gezondheidszorg
werken maar dat wel graag zouden willen, zijn er volop
mogelijkheden. Iedereen kan niet alleen zelf zoeken
naar vacatures, maar ook kosteloos een cv plaatsen. De
zoektocht naar de ideale job wordt een stuk eenvoudiger
door de overzichtelijke website en door het plaatsen
van de persoonlijke gegevens.
Werken of van werk veranderen in de zorg? Surf snel naar
www.zorgvacaturesonline.nl en ga voor die droombaan!
Senior Consultant Eyeon www.eyeon.nl
Hartfunctielaboranten HCK-Echocardiografie MCH www.werkenbijhetmch.nl
Verpleegkundige/Verzorgende IG Care4Care www.care4care.nl
Coördinator Medisch Diensten viamedica www.viamedica.nl
Gipsverbandmeester GHZ www.ghz.nl
Gz-psycholoog/behandelcoördinator Reinier van Arkel groep www.herlaarhof.nl
Muziekagoog ASVZ www.care2care.nl
Ziekenhuishygiënist CuraMare www.care2care.nl
Vacaturewijzer
Voor € 55,- wordt uw vacature
geplaatst op de Vacaturewijzer.
Prijs is inclusief verwijzing naar
de vacature op uw website. Voor
meer informatie of reservering
kunt u contact opnemen met:
Claudia Haddad
Tel.: (0182) 322 456
7
Werken in de Zorg
Nummer 15
4 augustus 2010
Hoe ervaren patiënten zorg op afstand in de
praktijk? Wat zijn hun ervaringen met privacy?
Voelt men zich zelfstandiger en veilig? Omdat
zorg op afstand steeds meer in het zorgpro-
ces wordt ingezet, is een meetinstrument voor
zorgaanbieders ontwikkeld. Dit meetinstru-
ment legt de ervaringen vast van patiënten die
gebruikmaken van beeldschermzorg.
Met een vragenlijst, groepsgesprekken met
patiënten en workshops krijgen zorgaanbie-
ders in kaart hoe patiënten de zorg op afstand
waarderen en waar verbeterpunten liggen. Het
instrument biedt concrete handvatten om het
werken met beeldschermzorg te verbeteren.
In de eerste helft van 2010 is met succes een
pilot uitgevoerd. De werkwijze is in de pilot
als prettig en waardevol ervaren en leidde tot
duidelijke verbeterpunten. Het instrument
wordt nu aangepast voor de geestelijke ge-
zondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Een
belangrijk aandachtspunt voor vervolgtrajec-
ten is het betrekken van de mantelzorger bij
het kwaliteitsverbetertraject. Het meetinstru-
ment is ontwikkeld binnen het project Zorg
op Afstand. Dit project werd door Nationaal
ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) gecoördi-
neerd en uitgevoerd in samenwerking met de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federa-
tie (NPCF), organisatie van zorgondernemers
ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Neder-
land (VGN), brancheorganisatie GGZ Neder-
land en Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland.
St. Elisabeth werkt
samen met bedrijven
Meetinstrument
voor zorg op afstand
t huisstijlen • logo’s • visitekaartjes • briefpapier • enveloppen • folders •
brochures • flyers • posters • personeelmagazines •
advertenties • magazines • nieuwsbrieven • informatie kranten •
etiketten • specials • spandoeken • vlaggen • websites •

Bel voor meer informatie: 0182 - 322 456
www.goudamediagroep.nl • info@goudamediagroep.nl
uitgevers • communicatie & vormgeving
organisatie & promotie • multimedia
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiis is is is is s iis is s iiiis ss iiiiiiis is ss iiiiiiiiiiiiiis iiiiis iiiiiiiiiiis is s iiiiis iiiiis s iiiis is s iiiiiiiiis iiiiiis iiiiiiiiiiis iiiiis iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tt st st st st st st tt st st st st st st stttttij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij iiij iiij iij ij ijle le le le eeeeee le le le ee le eeee lle le le lle e l nnn n n n nnnnn nn nn nnn nn n n nnnnnnnnnnnnnnnnnn nn n •••••••••••• •••••• •• ••• ••• •••••• •••• lo lo lllllllllllloooooooo lllooo lo ooooooooo llloooo lo o lo ooooooooooo lllllo ooooooooooooo llllloooooooo llloooooogo gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ’s • vis
br br br br br br br br br bbr br br br bbbr br br br br br br br r br r br br bbr br br br bbr r br bbbbbr br br bbr br bbr bbr bbr br r bbbbr bbbbbr bbr bbbrr bbr bbbr br br r bbr bbbbbr bbr br bbbr br br br bbr bbr bbbr rr br bbr br r br bbbr br bbr br br r bbbbbbr br br r brrr br rr bbr r brrrrrrrr brrrr bbrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooc oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo hur
addddddv ddv dv dv dv dvv dv dv dv dv dv dvv dvv dv dv dv dvv dvv dv dv dv dv dddddddddddddv ddv ddv dv dv dvv dv dvvv ddddddv dv dddddv dv dv dv dv dv dv dv dddv dddddddv dddv dv dvvv dv dv dv dv ddddddv dv dv dvvv dvv dv dddddddv dvv dv dv dvv dv dddddddv dvv dv dv dv ddddv dv dv ddddv ddddddv dvv dddddddddv dddddddv dv dvv dddddv dddddddddv ddddv dvvvv ddddddvvv dv dddvv dddv ddvv dv ddddddddddv ddddddvv dddvvvv dddddv dvvvv dddvvvv dddvv dvvv ddv dvv dddv dvv ddddvv dddddddddddvv dddddv dddv ddv dddveeeeeeeeeeeerrrrr eeeeeeeer eeeeeeeeeerr eeeeeeeer err er eeeeeeeeeeerr errr eeer eeeeerrr eeeeerrr errr eeeeeeerrrr eeeeeeeerrr eeer errrrr eeeerr eeeerr eeeeerr eeeeeeerr eeeeerrrr eeeeeeerrrr eeeeeeerrrr eeerrrr eeeeeeeeerr eeeer eeeeer eerr eeeerrrttte te te tee tte ttee te teeeeeeeeeee te tteeeeeeeeee teee teeeee tteee teeee teee te te tteeeee te tttteee tte te teee tttteeeeeee tttteeee ttttteeeeeeeeeeeee tteeeeeeeeeeeee tteeeeeeeee tttee teeeeeeeeee tteeeeee ttee te teee tttteeeeeeeeeeeeee ttttee teeee tttte tte ttteeee tteeeeee ttteeeee tttteee tteee tee tttee teee ttee tee ttteeeee ttteeeee tttee teee teent nnt t nt nt nt nt nt nt nt t nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt t nt nt nt nt nt nt nnt nnt nt nt nt t nt nt nnt nt nnt nnnnt nt t nnt tt nnnt t nt nt nt tt nt nt t nnnt nnnnnnt nnt nt nt tt nnnt tt nnt nt nnnnt nttt nnnt nnnnnnnnt nt nnnt nt nt nt tt nt nt nn ie iie ie ie ie iiie ie ie ie ie iiiie ie e ie ie ie ie ie iiiiie e ie e iiiiiie ie ie ie ie ie ie ie iie ie ie iiiie e ie ie iiiie ie e iiie iee ie ie iiiie iiiie ieee ie ie iiiiiiie ie iie ie ie iiee iieesssss s ssss sssssssssssssssss ss sssssssssss s ssssssssss sssss •••••••• • •• •• ••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• mma mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
et pier • envelopp pp pp pp pppp ppp pp pppp pp pppp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp pp ppp pp ppp pp pp pp ppp pp ppp pp ppp ppp pp pp pppp pppp ppp pppp pp pppp ppp pp pppp pp ppp pp pp pp ppp pppp ppppp pp pp ppp pppp pppp ppppp ppp pp pp pp ppppppppp ppppppppp pp ppppppppp pppppppp pppppppp ppppppppppppppppp pp ppppppppppppp ppppppppp pp pp ppppppp ppppppp pppppppppppppp pppppppppppppp ppppppppppppppp pppppppppppp pppppppppppp ppppppppp pppppppppp ppppppppp pppppppen en en en en en en en en en en en en een eeen eeen en en een en en en en een en eeeen eeeeeen en nn en eeen en en en n en en en en en eeen n een een en een nn en een en n en nnn een en n en en n en en een en n eeen nn en n en en een en n eeeen n eeeeeeeeeen eeeeen n en •• folders •
azines •
• informatie eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkra ra ra ra ra ra ra rra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra a ra a ra ra aaaa ra aaaaaaaaaaa ra aaaa ra aaaaaaaaaaaa ra a ra aaaaaaa ra aaaaaaa ra aaaaaaaaaaaa rraaaaaaa ra aaaa ra aaaaaaaaaaa ra ra ra ra ra aaaaaaaaa raaaa ra ra raaaaaa ra aa rra aa ra ra ra a raaaaaaant nt nt nt t nt nnt nt nnnnnnt nnnnnt nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt nnnnnnnnnt nnnnnnnnnnn en en en en en en en en en en en en en ennn en ennnn en en en enn ennnn en ennnnnnnnnnnnnnnnn ennnnnnnn ennn ennnnnnnnn en ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ennnnn ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• websit
nl
ng g gggggggggggggg
Mensen in de zorg
Drs. Huybert van Eck (arts) is per 13 juli
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur
van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
(Goes/Vlissingen). De Raad van Toezicht
besloot hiertoe vanwege de grote hoeveel-
heid onderwerpen die op de agenda van het
ziekenhuis staan: de herverdeling van de
klinische bedden, het afstemmen van werk-
processen van medisch specialisten en ver-
pleging, het opbouwen van een level twee
ziekenhuis door uitbreiding van de zorg-
mogelijkheden, het bouwprogramma met de
financiering daarvan en de verbetering van
de exploitatie en groei van het vermogen.
Jeanette Horlings-Koetje is sinds 1 juli de
nieuwe directeur Zorginkoop en contract-
management van verzekeraarscombinatie
Univé-VGZ-IZA-Trias. Zij neemt hiermee
een groot deel van de taken over van de ver-
trekkende directeur gezondheidszorg Lidy
Hartemink. Jeanette Horlings-Koetje (44) is
al een aantal jaren werkzaam voor Univé-
VGZ-IZA-Trias en werkte in het verleden
voor Univé. Zo was zij ondermeer directeur
P&O en adjunct-directeur concerndiensten
van Univé. Daarna heeft ze voor Univé-
VGZ-IZA-Trias de functie van directeur
fusieprogramma en directeur bestuurs-
ondersteuning ingevuld.
Ondernemers krijgen de kans om hun innova-
ties in de praktijk te toetsen. Het ziekenhuis
krijgt al in een vroeg stadium zicht op innova-
ties in de medische wereld. De samenwerking
tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg)
en het Tilburg Innovation Center heeft voor
beide partijen toegevoegde waarde.
Het Tilburg Innovation Center (TIC) begeleidt
groeiende en innovatieve ondernemingen bij
het op de markt brengen van nieuwe produc-
ten en diensten. Het richt zich daarbij vooral
op ICT, zorg en medische technologie. Voor
het St. Elisabeth Ziekenhuis een goede samen-
werkingspartner, stelt orthopedisch chirurg
Taco Gosens, die namens het ziekenhuis lid
is geworden van de Raad van Advies van het
TIC.
Klankbord
Het ziekenhuis fungeert als klankbord voor de
ondernemingen die bij het TIC zijn aangeslo-
ten, en biedt een plek om nieuwe producten of
diensten te testen. Dat gebeurt uiteraard onder
strenge condities, zodat wel voldaan wordt
aan de veiligheidseisen die in het St. Elisa-
beth Ziekenhuis gelden. Gosens: “Wij kunnen
ook ideeën aanreiken voor nieuwe ontwik-
kelingen, want wij weten als geen ander wat
de zorgsector nodig heeft. Voor de bedrijven
is het goed dat zij een werkomgeving hebben
waar ze hun producten kunnen testen. Voor het
ziekenhuis is het prettig om goed op de hoogte
te zijn van nieuwe diensten en producten, we
zijn immers een innovatief ziekenhuis. Van-
uit onze ervaring en expertise kunnen we ook
aanbevelingen doen en mogelijkheden voor
verbetering aanreiken. Op deze manier blijven
we op de hoogte van zorg- en medische inno-
vaties. Daar worden we allemaal beter van.”
Productontwikkeling
Het TIC werkt samen met partners uit ver-
schillende sectoren: onderwijs, overheid en het
bedrijfsleven. Via deze samenwerking is het
TIC in staat om een belangrijk kennis centrum
te zijn op het gebied van onder nemerschap
en innovatie. Het TIC heeft hierbij als missie
het samenbrengen van innovaties en kennis
waardoor ondernemers sneller succesvol en
zelfstandig groei kunnen realiseren. Het TIC
wil op deze wijze het economische klimaat
in Midden-Brabant verder ontwikkelen en
versterken. Een van de voorbeelden waar
het centrum mee bezig is geweest, is het
project Intelligent (Medical) Textiles. Hier-
uit is bijvoorbeeld het zogenaamde trilvest
voort gekomen. Denk hierbij aan sensoren in
kleding, waardoor bijvoorbeeld mensen met
epilepsie tijdig gewaarschuwd worden als ze
een aanval krijgen. Gosens: “Als het product
in de testfase komt, kan het ziekenhuis bij-
voorbeeld meewerken aan het testen van deze
toepassing. De testomgeving hoeft overigens
niet een directe relatie met de zorg te hebben,
want ook alle ondersteunende diensten - zoals
het facilitair bedrijf en de keuken - komen
hiervoor in aanmerking.”
Orthomanueel arts
Sickesz geschorst
De Haagse alternatieve arts, tevens erelid van
de Vereniging van artsen voor Orthomanuele
therapie NVOMG, mevrouw M. Sickesz is na
een klacht van een patiënt door het regionaal
medisch tuchtcollege den Haag, met onmid-
dellijke ingang geschorst als arts en geschrapt
uit het BIG-register.
Aanleiding was een klacht van een patiënte
die bij haar kwam met rug- en nekklachten.
Volgens Sickesz werden de klachten ver-
oorzaakt door scheefstand in de nekwervels
en beginnende schizofrenie. De arts stelde
patiënte in het vooruitzicht dat als zij zich niet
door haar zou laten behandelen, zij een ernsti-
ge psychiatrische stoornis zou krijgen. Volgens
het tuchtcollege heeft Sickesz hiermee ver-
wijtbaar gehandeld, onder meer doordat zij
patiënte niet naar een psychiater of psycholoog
verwees. Sickesz heeft patiënte behandeld
door middel van orthomanuele therapie, een
behandeling die ongeschikt is voor de behan-
deling van schizofrenie. Van schizofrenie was
bij patiënte overigens geen sprake. Sickesz liet
verder de klaagster in de waan dat zij haar wel
zou genezen. Door aldus op te treden heeft de
arts aldus het tucht college in haar uitspraak,
patiënte een onjuist ziektebeeld aangepraat
met alle risico’s van dien. Het College is van
oordeel dat de arts hierdoor ernstig is tekort-
geschoten in haar zorgplicht ten aanzien van
klaagster. De Vereniging tegen de Kwakzalve-
rij (VtdK) heeft in het verleden vaak gewaar-
schuwd voor de behandelwijze van mevrouw
Sickesz, die zij als kwakzalverij betitelde. De
VtdK die klaagster in deze zaak met raad en
daad heeft bijgestaan, is ingenomen met deze
uitspraak van het medisch tuchtcollege.
Sponsor een fietsende cardioloog
Lodewijk de Beukelaar (47) is op 5 juli ge-
start als directeur patiëntenzorg ad interim
bij het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Dit
als gevolg van het vertrek van bestuursvoor-
zitter Harry Luik. De Beukelaar heeft de
leiding over de organisatorische eenheden
in het ziekenhuis. Trienke Stellema en Peter
van Barneveld nemen het strategische deel
en de externe contacten voor hun rekening.
Maria B.T. Molenaar is in goed overleg
met de Raad van Toezicht per 16 juli terug-
getreden als lid van de Raad van Bestuur van
de Rijnland Zorggroep. Mevrouw Molenaar
maakte sinds 1 december 2007 deel uit van
de Raad van Bestuur en was verantwoorde-
lijk voor de bedrijfsvoering van de Rijnland
Zorggroep. Sinds 2009 was zij ook verant-
woordelijk voor de sector Verpleging en
Verzorging.
Orthopedisch chirurg T. Gosens adviseert innovatieve
bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten.
Bijna dertig cardiologen fietsen op 21 augus-
tus van Amsterdam naar Stockholm. Zij doen
mee aan een sponsoractie, waarvan het inge-
zamelde geld bestemd is voor het programma
‘Hart voor vrouwen’ van de Hartstichting.
De tocht vanaf het VU Medisch Centrum in
Amsterdam telt in totaal 1700 kilo meter.
Op 28 augustus bereiken de cardiologen
Stockholm, waar op dat moment het Euro-
pese Cardiologie Congres plaatsvindt. Met
de tocht hopen de specialisten zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor het programma
‘Hart voor vrouwen’ van de Hartstichting: een
project waarmee de stichting aandacht vraagt
voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat is
dringend nodig, omdat veelal gedacht wordt
dat meer mannen dan vrouwen aan hart- en
vaatziekten lijden, terwijl de kwaal doods-
oorzaak nummer een is onder de vrouwelijke
helft van de bevolking. Er moet onder ander
veel meer onderzoek plaatsvinden naar hart-
en vaatziekten bij vrouwen. Het geld moet
binnenkomen via sponsoring: iedereen kan
een (of meer) fietsende cardiologen spon-
soren voor een zelfgekozen bedrag. Op de
website van de Hartstichting zijn de namen te
vinden van de deelnemende cardiologen. Het
fietsproject is een samenwerking tussen de
Nederlandse Vereniging van Cardiologen en
de Nederlandse Hartstichting. Het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de
Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG)
zijn betrokken vanuit de campagne ‘Heel
Nederland fietst’.
Het meetinstrument is ontwikkeld binnen het project Zorg op Afstand.
8
Kliniek
Nummer 15
4 augustus 2010
Nieuwe operatietechniek nierverwijdering
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft 2009
met een positief operationeel resultaat van
2,5 miljoen euro afgesloten. Ook het aantal
patiënten is weer gestegen.
Het positieve resultaat uit 2008 is door het
ziekenhuis in 2009 doorgezet. Het GHZ heeft
hierdoor de nodige financiële ruimte gecreëerd
om te blijven investeren in de kwaliteit van
zorg. Zo is in 2009 het zorg aanbod voor de
oudere patiënt verder uitgebreid en is ge-
start met het aanbieden van nachtelijke dia-
lyse. Ook zijn er investeringen in medische
apparatuur gedaan. In 2009 heeft het GHZ
de patiëntenaantallen opnieuw gestaag zien
groeien. De verklaring voor de toename van
het aantal nieuwe patiënten komt onder andere
voort uit het feit dat steeds meer mensen tot
buiten de regio de weg naar het GHZ weten
te vinden. Daarnaast heeft het GHZ een uit-
gebreid specia listisch zorg aanbod. Het
positieve financiële resultaat werkt door in de
vorming van een solide financiële basis voor
de komende jaren. Dit is nodig om vanaf 2010
omvangrijke investeringen in de nieuwbouw
en inrichting van het ziekenhuis te kunnen
doen. Voor 2010 streeft het GHZ opnieuw
naar een positief resultaat van 2,5 miljoen
euro. Op www.ghz.nl is het jaardocument
2009 toegankelijk.
Positief resultaat GHZ in 2009
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is
tevreden met de conclusie van de Nationale
Ombudsman dat zij in 2008 terecht onder-
zoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de
zorg op intensive care afdelingen met niveau
1. De inspectie heeft daarbij volgens de
ombudsman bovendien de juiste normen ge-
hanteerd. Op basis van haar onderzoek droeg
de inspectie eind 2008 elf ziekenhuizen op om
binnen 48 uur de zorgzwaarte aan te passen
en geen patiënten meer op te nemen waar-
van vooraf bekend was dat zij IC-zorg nodig
hadden. De ziekenhuizen voldeden bij her-
haling niet aan de door de beroepsgroep zelf
opgestelde minimumeisen voor het leveren
van verantwoorde zorg.
De inspectie handhaaft deze eisen. De maat-
regel was nodig in het belang van de zeer
kwetsbare IC-patiënt. De inspectie is het dan
ook niet eens met de ombudsman dat zij met de
maatregel voor onnodige onrust heeft gezorgd
bij ziekenhuizen en patiënten. De Nationale
Ombudsman onderzocht het optreden van
de inspectie rondom het onderzoek naar de
kwaliteit van intensive care-afdelingen naar
aanleiding van een klacht van de Vereniging
van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
(SAZ). De SAZ vond het onderzoek onterecht
en stelde onder meer dat de normen die de
inspectie handhaafde geen harde normen zijn
waaraan moet worden voldaan. De Nationale
Ombudsman oordeelde echter dat de inspectie
deze normen terecht hanteerde.
Handhavingskader
De inspectie erkent dat zij vooraf en tijdens
het onderzoek nog duidelijker had kunnen
zijn over de eisen en termijnen waaraan de
ziekenhuizen moesten voldoen. De inspectie
is het eens met de aanbeveling van de Natio-
nale Ombudsman om dit bij haar onder zoeken
meer expliciet duidelijk te maken. Sinds
2009 heeft de inspectie dit in haar standaard-
procedures opgenomen. In haar onderzoek
keek de inspectie of de ziekenhuizen voldeden
aan twee cruciale eisen voor het leveren van
verantwoorde intensive care zorg. Deze zijn
gebaseerd op de veldnorm die in 2005 is op-
gesteld door de beroepsgroepen zelf en waar-
over consensus bestaat. Zo moet er overdag
een intensivist op de afdeling aanwezig zijn.
In de avond, nacht en weekenden moet in ieder
geval een arts aanwezig zijn met aantoonbare
ervaring met IC-zorg. Elf ziekenhuizen bleken
bij herhaling niet te voldoen aan de eisen. Ook
het plan van aanpak dat zij moesten indienen
om daar wel aan te voldoen was onder de
maat. Daarop liet de inspectie weten dat deze
ziekenhuizen geen patiënten meer mochten
opnemen waarvan vooraf bekend was dat
zij IC-zorg nodig hadden. Op IC-afdelingen
liggen zeer kwetsbare, ernstig zieke patiënten.
Deze patiënten moeten er zeker van kunnen
zijn dat ze de best mogelijke zorg krijgen. De
ziekenhuizen lieten echter weten niet aan de
eisen te kunnen voldoen vanwege een tekort
aan gekwalificeerde artsen.
Onbegrijpelijk
De aankondiging van de door de inspectie op-
gelegde maatregel kreeg de nodige aandacht
in de media. De ziekenhuizen bleken uitein-
delijk binnen 48 uur alsnog aan de eisen te
kunnen voldoen. Inspecteur-generaal Gerrit
van der Wal: “Hiermee was een grote slag
gewonnen voor de patiënt. Omdat de zieken-
huizen binnen een of twee dagen hun zaken
alsnog op orde hadden, vond de SAZ de ont-
stane onrust onnodig. De inspectie is het hier
fundamenteel mee oneens. Wij vinden het
nog altijd onbegrijpelijk en zorgwekkend dat
alle elf ziekenhuizen pas onder dreiging van
reputatieschade alsnog binnen 48 uur in staat
bleken om aan alle eisen te voldoen. Terwijl
ze dat de drie maanden ervoor niet was ge-
lukt. ‘Niet kunnen’ leek opeens al die tijd ‘niet
willen’. Het verwijt dat wij de ziekenhuizen
onnodige reputatieschade hebben bezorgd is
onterecht. Mocht er al sprake zijn van reputa-
tieschade, dan hebben de ziekenhuizen dit zelf
veroorzaakt door dit onvoldoende prioriteit te
geven.”
‘Onderzoek kwaliteit
IC-zorg was terecht’
Brandveiligheid in de Zorg
30 november 2010
Lees meer over deze beurs in de special
van de Ziekenhuiskrant op 24 november
Voor publicatie mogelijkheden:
Laura Fuykschot 0182 - 322 456
Beurslocatie:
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Herto-
genbosch werd onlangs als eerste in Neder-
land een zogenaamde ‘single port nefrec-
tomie’ gedaan. Uroloog dr. Harrie Beerlage
verwijderde een nier door een kijkoperatie via
één sneetje in de navel van ongeveer twee
centimeter.
Normaal zijn voor een dergelijke operatie drie
tot vijf sneetjes in de buik nodig. De operatie
duurde ongeveer drie uur en het herstel van de
patiënt na de ingreep was heel voorspoedig.
Dr. Beerlage heeft om deze techniek te kunnen
toepassen uitgebreide trainingen gevolgd in
onder meer Leipzig en Parijs. Een nierverwij-
dering op deze manier is veel lastiger voor een
uroloog om uit te voeren. Maar het grote voor-
deel voor de patiënt is dat er over enige tijd
vrijwel geen litteken meer te zien zal zijn, om-
dat dit in de rand van de navel is gelegen. Het
is nadrukkelijk niet zo dat alle nieroperaties
op deze manier gedaan kunnen worden, maar
indien mogelijk wordt de nieuwe operatie-
techniek als keuze aan de patiënt voorgelegd.
De belangstelling voor het slaan van de eerste paal was groot.
Onder grote belangstelling werd onlangs de
eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van
de hoofdentree en de Spoedeisende hulp
afdeling van Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.
De gedateerde hoofdingang en de polikliniek-
hal zijn de afgelopen periode gesloopt. Er
wordt een nieuwe hoofdingang gebouwd en
op de plaats van de polikliniekhal zal een
nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) verschij-
nen. Een nieuwe SEH was nodig omdat Ikazia
de laatste jaren een enorme groei doormaakt.
Het aantal patiënten per jaar laat een flinke
stijging te zien. “Ikazia, doet haar naam eer
aan; we blijven in aanbouw”, aldus mr. R.P.D.
Kievit, directeur van het ziekenhuis. Tevens
gaf hij aan dat binnen afzienbare tijd drie poli-
klinieken gerenoveerd zullen worden. De eer-
ste paal werd geslagen door Gerda van Veen,
receptioniste en Ilse de Vries, teamleider van
de SEH.
Ikazia slaat eerste paal nieuwbouw
Het GHZ kreeg in 2009 weer meer patiënten.
In haar onderzoek keek de inspectie of de ziekenhuizen voldeden aan twee cruciale eisen voor het leveren van
verantwoorde intensive care zorg.
9
Kliniek
Nummer 15
4 augustus 2010
Spoedapotheek voor Sneek
De inwoners van Sneek en omgeving krijgen
binnenkort hun eigen spoedapotheek. De
openbare apothekers, apotheekhoudende
huisartsen, dokterswacht en het Antonius
Ziekenhuis (Sneek) hebben hiervoor afgelo-
pen week een intentieverklaring getekend.
Met de spoedapotheek kunnen patiënten die
in de avond- en nachturen of in het weekend
medicijnen nodig hebben, direct geholpen
worden.
Hoofd Ziekenhuisapotheek en projectleider
Joris Arts: “We zijn ontzettend blij met deze
stap, vooral omdat het voor patiënten die na
een bezoek aan de dokterswacht of Spoed-
eisende Hulp medicatie nodig hebben, nu
direct geholpen kunnen worden. Nu is het
nog zo dat de apothekers in die niet gangbare
uren per toerbeurt dienst hebben. Met enigs-
zins beperkte openingstijden welteverstaan.”
“Het kan dus nu voorkomen dat iemand die
zaterdags ’s ochtends bij de dokterswacht is
geholpen pas later op de dag zijn medicatie
kan halen bij de dienstdoende apotheek. En
die zit dan als het tegenzit ook nog eens in het
andere deel van Sneek.” Die situatie gaat ver-
anderen. Joris Arts: “Mijn verwachting is dat
we per september draaien. De eerste stappen
zijn gezet. De intentieverklaring is getekend
en we zijn er al uit waar de spoedapotheek
moet komen: bij het ziekenhuis, dus dicht bij
de dokterswacht en de spoedeisende hulp.”
Apotheekhoudend huisartsen, apotheken en
het Lievensberg ziekenhuis (Bergen op Zoom)
gaan via het Open Zorg Informatiesysteem
(OZIS) de medicatiegegevens van een patiënt
uitwisselen.
Vorig jaar is daarvoor al een intentieverkla-
ring getekend. Onlangs werd een tweede stap
genomen: het ondertekenen van de samenwer-
kingsovereenkomst. Hiermee krijgt het project
een verdere invulling. Sinds de ondertekening
van de intentieverklaring in 2009 is binnen
het Lievensberg ziekenhuis gewerkt aan de
technische realisering van het project. De
deel nemende apotheken kunnen daardoor nu
digitaal bij deelnemende collega-apotheken
de historie bekijken van de medicatie-uitgifte
van een patiënt. Het versturen van digitale
recepten vanuit het Lievensberg ziekenhuis
naar de apotheken verkeert momenteel in een
testfase. De eerste resultaten zijn bemoedi-
gend; deze mogelijkheid wordt momenteel
verder doorontwikkeld.
Lievensberg wisselt medicatiegevens uit
Hartklep vervangen
via de halsader
De betrokken zorginstanties zijn tevreden met de intentieverklaring (foto Sjouke Hoeksema).
Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft
de financiering rond voor de eerste fase van
nieuwbouw en renovatie van het bestaande
gebouw. Hiermee is een bedrag van 74 mil-
joen euro gemoeid. Het Waarborgfonds voor
de Zorgsector staat borg voor het volledige
bedrag.
Om de bouw- en renovatieplannen te realise-
ren gaat het Franciscus Ziekenhuis een part-
nership aan met de Rabobank, die daarmee de
huisbankier van het Roosendaalse ziekenhuis
wordt. Het Waarborgfonds voor de Zorg sector
staat volledig borg voor het investerings-
budget van 74 miljoen euro. Het Franciscus
Ziekenhuis is trots op het verkrijgen van de
WfZ-borgstelling. Het is een bewijs van het
gezonde karakter van de bouwplannen en de
achterliggende businesscase, waaraan zorg-
vuldig is gewerkt. Het investeringsbudget van
74 miljoen euro is bestemd voor de eerste fase
van nieuwbouw en renovatie van het bestaande
gebouw. De totale kosten voor nieuwbouw en
renovatie, die in twee fases verlopen, bedra-
gen honderd miljoen euro. In de eindsituatie is
nagenoeg het totale ziekenhuis gerenoveerd.
Fase een start nog dit jaar en gaat duren tot en
met 2013. Deze fase omvat de renovatie en de
uitbreiding van de polikliniek, de bouw van
een gezamenlijk laboratorium voor medische
microbiologie voor het Franciscus Ziekenhuis
en het Lievensberg ziekenhuis op de locatie
van het Franciscus Ziekenhuis, de inrichting
van een nieuw voedingsconcept ‘Meals on
wheels’, de herallocatie van kantoorfuncties
en uiteindelijk ook de renovatie van een deel
van het beddenhuis.
Financiering bouwplan Franciscus rond
Een cardiothoracaal chirurg en een cardio-
loog van het academisch ziekenhuis Maas-
tricht (azM) zijn er onlangs in geslaagd via
de halsader een nieuwe biologische (tricus-
pidalis) hartklep te plaatsen bij een 74-jarige
vrouw. Deze route is volgens het ziekenhuis
niet eerder toegepast.
De patiënte onderging 23 jaar geleden voor
de derde maal een hartoperatie waarbij twee
hartkleppen werden vervangen. Een van deze
hartkleppen, de zogenoemde tricuspidalis
(de klep tussen rechterhartkamer en rechter-
boezem), functioneerde niet meer goed omdat
deze volledig verkalkt was. De vrouw had erg
veel klachten en was herhaaldelijk opgeno-
men met hartfalen. Medicamenteus waren er
geen goede opties meer. Een heringreep om
deze klep door middel van een openhartopera-
tie te vervangen was gezien haar conditie niet
meer mogelijk. Daarom is gekozen voor een
operatie waarbij het borstbeen niet geopend
hoeft te worden en waarbij het hart niet hoeft
te worden stilgelegd (minimaal invasief). Bij
deze operatietechniek rekt men de zieke klep
open, en plaatst men in deze opengerekte klep
een nieuwe, biologische hartklep, gemaakt
van het hartzakje van een rund. Deze nieuwe
klep zit vastgehecht in een stent, en die stent
wordt rond een ballon gevouwen en vervol-
gens via een katheter in het hart geschoven.
Liesslagader
In het Maastrichtse ziekenhuis worden al
ruim twee jaar (andere) hartkleppen via een
katheter vervangen, met name de aortaklep,
de hartklep tussen het hart en de aorta. De
katheter met stent en opgevouwen hartklep
wordt naar de plaats van bestemming gebracht
via de liesslagader of via de punt van het hart.
De ervaringen met deze nog relatief nieuwe
techniek zijn goed: inmiddels zijn wereldwijd
ruim 15.000 mensen op deze manier aan een
nieuwe hartklep geholpen. In het geval van
de 74-jarige patiënte ging het echter niet om
de aorta-klep, maar om de tricuspidalis-klep.
Deze is niet te bereiken via de beenslagader of
via de punt van het hart. Voor deze hartklep is
de holle ader van de hals de ideale toegangs-
weg. Door middel van een prikje in de hals is
de katheter naar binnen geschoven tot in het
hart, ter hoogte van de tricuspidalis-klep. Daar
is de oude klep met een ballon opgerekt en aan
de kant geduwd door de stent met daarin de
nieuwe klep. Deze klep werkte onmiddellijk
prima. Patiënte is dan ook vlot weer wakker
gemaakt en heeft het ziekenhuis veertien
dagen later verlaten.
Trendsetter
Bijzonder aan deze ingreep in Maastricht is
de nauwe samenwerking tussen chirurgen
en cardiologen, in dit geval tussen Leen van
Garsse, cardiothoracaal chirurg, en Vincent
van Ommen, interventie-cardioloog. De mini-
maal invasieve klepvervanging is echt team-
work. Maastricht is trendsetter in dit opzicht.
Leen van Garsse: “Cardiologen werken steeds
invasiever, en chirurgen steeds minder inva-
sief. We komen elkaar tegen. Het onderscheid
tussen een operatie en een katheterisatie gaat
deels verdwijnen. Het worden hartbehandelin-
gen waar beide teams van diagnose tot behan-
deling bij betrokken zijn. Dat is een visie die
we enorm benadrukken. Meerdere Nederland-
se centra beginnen in die richting te denken.
Van links naar rechts: T. Ruikes, Raad van Bestuur Lievensberg ziekenhuis, A.J. Werkman van apotheek Tholen en
mwevrouw E. Vossebeld, apotheker Lievensberg ziekenhuis.
De twee topklinische ziekenhuizen in de
regio Zuidoost-Brabant, Máxima Medisch
Centrum (MMC) en Catharina-ziekenhuis
Eindhoven (CZE), starten een gezamenlijke
verkenning naar de mogelijkheden tot inten-
sievere samenwerking. Vertrekpunt daarbij
is het behouden van de eigen zelfstandige
entiteit van beide ziekenhuizen. Hiertoe
hebben de Raden van Bestuur van beide
organisaties besloten met instemming van
wederzijdse Raden van Toezicht en stafbestu-
ren.
De verkenning wordt ingegeven door de
mogelijke voordelen om in de regio groot
Eindhoven de kwaliteit van zorg te vergroten
en ook om tot verdere doelmatigheid te komen.
Het initiatief van beide ziekenhuizen om tot
meer regionale samenwerking te komen wordt
ondersteund door diverse landelijke onderzoe-
ken. Hieruit blijkt dat regionale bundeling van
kennis en ervaring een positief effect heeft
op de patiëntenzorg. Regionale centra die
bepaalde behandelingen vaker doen, blijken
hierin beter en doelmatiger te zijn. MMC en
CZE werken overigens op een aantal gebie-
den al samen. Het onderzoek naar verder-
gaande samenwerking binnen de regio groot
Eindhoven zijn complementair aan de samen-
werkingsverbanden die zowel CZE als MMC
bovenregionaal hebben: CZE binnen Santeon
en MMC met het Academisch ziekenhuis van
Maastricht (MUMC+). Het onderzoeksresul-
taat naar de samenwerkingsmogelijkheden
tussen beide organisaties wordt voor het einde
van dit jaar verwacht.
MMC en CZE onderzoeken samenwerking
Werken in de
Zorg special
In de editie van 15 september
besteden we weer aandacht
aan de medische arbeidsmarkt

Uw personeelsadvertentie erbij?
Laura Fuykschot: 0182 - 322 456
Anneke de Pater: 0182 - 322 451
eptember
aandacht
beidsmarkt
entie erbij?
- 322 456
- 322 451
10
Advertentie
Nummer 15
4 augustus 2010
Geschiedenis van de gezondheidszorg
11
Gezondheid
Nummer 15
4 augustus 2010
‘Bijsluiter meest betrouwbare informatiebron’
Een meerderheid van de Nederlanders vindt
de bijsluiter de meest betrouwbare infor-
matiebron over vrij verkrijgbare pijnstillers,
na de huisarts. Dit blijkt uit onderzoek dat
is uit gevoerd in opdracht van het Pijnstiller
Infocentrum.
Op de vraag: ‘Welke bron levert volgens u de
meest betrouwbare informatie over vrij ver-
krijgbare pijnstillers?’ noemt 83 procent van
de Nederlanders de bijsluiter als betrouwbaar
tot zeer betrouwbaar. Alleen de huisarts staat
met 93 procent daar nog boven. Opvallend is
dat online fora en social communities (zoals
hyves), waar mensen elkaar advies geven over
allerlei mogelijke onderwerpen, nauwelijks
populair zijn als bron om informatie te ver-
garen over vrij verkrijgbare pijnstillers. Een
ruime meerderheid van de Nederlanders zegt
hiervoor nooit online fora (65 procent) of social
communities (54 procent) te raad plegen. Ook
kranten en televisie zijn in de ogen van veel
Nederlanders geen goede adviseur over dit
onderwerp; een op de drie Nederlanders acht
deze media als bron ‘onbetrouwbaar.’ Daar-
naast wordt de medische deskundigheid van
familie en vrienden sterk betwijfeld, de helft
van de ondervraagde Nederlanders noemt hen
als bron ‘noch betrouwbaar, noch onbetrouw-
baar.’ “Voor advies over gevoelige zaken zoals
hun gezondheid, stellen mensen persoonlijk
contact met een vertrouwd en deskundig per-
soon kennelijk op prijs. Dat is begrijpelijk.
Voor zowel de huisarts als patiënt betekent
dit echter een tijdsinvestering. Het is dan ook
belangrijk dat Nederlanders weten dat infor-
matie in bijsluiters volledig betrouwbaar is”,
aldus drs. Ruben van Coevorden, huisarts te
Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke
Adviesraad van het Pijnstiller Infocentrum.
Het College ter Beoordeling van Geneesmid-
delen (CBG) schenkt grote aandacht aan de
informatie in bijsluiters van zelfzorggenees-
middelen. Juist omdat deze middelen zonder
tussenkomst van een arts kunnen worden ge-
kocht, moet de bijsluiter geen enkele ruimte
voor twijfel laten en ook voor iemand die
geen geneeskunde heeft gestudeerd, volstrekt
begrijpelijk zijn. Zo kunnen fabrikant en over-
heid de consument garanderen, dat vrij ver-
krijgbare pijnstillers bij gebruik volgens die
bijsluiter veilig en verantwoord zijn.
Mensen met de longaandoening COPD hoeven
niet per definitie invalide te worden. Met een
op maat gesneden revalidatieprogramma en
aanpassing van de leefstijl verbetert de kwali-
teit van leven van een COPD-patiënt aanzien-
lijk. Bovendien is gebleken dat deze aanpak
niet alleen effectief is, maar ook kosten-
effectief. Dit wil zeggen: veel effect voor een
beperkte investering. Bij COPD-patiënten
met een afgenomen spiermassa worden de
programmakosten zelfs helemaal ‘terug-
verdiend’, omdat de patiënten veel minder
vaak in het ziekenhuis worden opgenomen.
Dit blijkt uit de Intercom-trial, een weten-
schappelijk onderzoek (gesubsidieerd door
onder meer het Nederlands Astma Fonds)
dat is uitgevoerd door Carel van Wetering
van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven
/ Veldhoven (MMC). Hij promoveerde
onlangs op dit onderzoek aan de Universiteit
Maastricht. Van Wetering is fysiotherapeut
van ParaMáx (onderdeel van MMC). Van
Wetering volgde twee jaar lang tweehonderd
COPD- patiënten. De helft kreeg de gangbare
medische zorg aangeboden. De andere helft
kreeg in hun woonplaats een intensief reva-
lidatieprogramma dat vier maanden duurde.
Deze groep kreeg fysiotherapie en ondersteu-
ning bij het stoppen met roken (een belang-
rijke oorzaak van COPD). Ook kreeg deze
groep advies en begeleiding bij de voeding-
keuze. Bij een deel van de COPD-patiënten
is de stofwisseling ontregeld waardoor ze
ondervoed raken. De longverpleegkundige
leerde de patiënten hoe zelf de klachten aan
te pakken. De kracht van het onderzochte
programma zit vooral in de combinatie van
deze elementen én in de onderhoudsbehande-
ling van twintig maanden die na vier maan-
den werd aan geboden. “Vroeger dacht men al
gauw: ik heb een longaandoening en daardoor
kan ik niets. Maar dat is dus niet zo”, onder-
streept prof. dr. Annemie Schols, hoogleraar
Voeding en Metabolisme bij chronische ziek-
ten van de Universiteit Maastricht en project-
leider van het onderzoek. “De longfunctie kan
dan wel minder zijn, maar als de lichamelijke
conditie op peil blijft dan valt daar heel goed
mee te leven.” Het verschil met de reguliere
behandeling zit vooral in de multidisciplinaire
aanpak (longverpleegkundige, fysiotherapeut
en diëtiste werken nauw samen), in het feit dat
de revalidatie dicht bij huis plaatsvindt en in
het onderhoudsprogramma om te voorkomen
dat de patiënt een terugval kent.
Succesvolle aanpak
Medicijnen hebben bij COPD-patiënten
relatief weinig effect. Eerder wetenschappe-
lijk onderzoek heeft aangetoond dat patiënten
met een ernstige vorm van COPD veel baat
hebben bij een revalidatieprogramma. Maar
of de veel grotere groep patiënten met een
minder ernstige vorm van COPD óók baat
heeft bij zo’n programma, was tot voor kort
onduidelijk. In het onderzoek van Carel van
Wetering zijn patiënten met matig ernstige
COPD-klachten vier maanden intensief be-
geleid. Hierbij merkten patiënten ook hoe zij
met dagelijks een half uur wandelen en fietsen
hun kortademigheid konden terugdringen. Na
de eerste vier intensieve maanden werden de
patiënten gedurende twintig maanden nog af
en toe geholpen om het behaalde resultaat vast
te houden. De resultaten van de nieuwe aan-
pak werden vergeleken met die van de gebrui-
kelijke zorg. Zowel na vier als na 24 maanden
verminderde de kortademigheid en werd het
inspanningsvermogen groter. Bij de groep die
de reguliere behandeling kreeg, verslechterde
het inspanningsvermogen juist.
Kostenplaatje
De economische evaluatie is uitgevoerd
door het institute for Medical Technology
Assessment van het Erasmus Medisch Cen-
trum Rotterdam onder supervisie van dr.
Maureen Rutten-van Mölken. Uit dit gedeelte
van onderzoek blijkt, dat de nieuwe aanpak
kosten effectief is, oftewel veel gezondheids-
winst oplevert tegen beperkte kosten. De
programmakosten (1520 euro per patiënt)
zijn veel lager dan de kosten van medicijnen
(3352 euro per patiënt). Bij de patiënten met
een te lage spiermassa werden alle kosten
‘terugverdiend’, doordat deze patiënten veel
minder vaak in het ziekenhuis werden op-
genomen. De behandeling van mensen met
COPD kost de Nederlandse gezondheidszorg
meer dan 300 miljoen euro per jaar. Omdat
meer mensen COPD ontwikkelen, zijn deze
kosten in 2025 naar verwachting meer dan
verdubbeld.
‘COPD hoeft niet
invaliderend te zijn’
Centrifugeren is een algemeen bekend begrip
en goed ingevoerd, zowel privé als in de
industrie en in de gezondheidszorg. Het is
niet bekend wie de centrifugale krachten
heeft ontdekt. Deze naam is afkomstig uit het
Latijn: centrum = middelpunt en fugare be-
tekent vluchten. Evenmin is bekend wanneer
deze middelpuntvliedende krachten voor het
eerst zijn toegepast en wie op het idee is geko-
men om urine in een centrifuge ‘af te draaien’
om het sediment onder de microscoop te
kunnen onderzoeken. Hierin kunnen bijvoor-
beeld rode en witte bloedlichaampjes zitten,
wat op een bepaalde afwijking wijst. Door de
snelheid waarmee een vloeistof wordt rond-
gedraaid worden de zwaarste zaken door de
roterende beweging naar buiten gedreven
en vormen dan een neerslag. Tegenwoordig
worden in de industrie zelfs ultracentrifu-
ges gebruikt waarvan het
toeren tal onvoorstelbaar
hoog is. Gustav Gärtner
(1855-1937) patholoog in
Wenen, construeerde voor
het onderzoek van de urine
een zogenaamde ‘tolcentri-
fuge’. In een kegelvormige,
horizontale trommel werden
vier, in een punt eindigende
buisjes, aan een verticale as
opgehangen. Een koord, dat
om die as was gewikkeld,
werd met kracht daar weer
vanaf getrokken, waardoor
de trommel heel snel ging
draaien en de buisjes met
grote snelheid werden rond-
geslingerd. In de loop der tijden werden voor
urineonderzoek verschillende centrifuges
met twee of vier puntbuisjes, van vijftien cc
inhoud, in de handel gebracht. Al deze appa-
raten, die door een slinger met de hand wer-
den aangedreven, konden een grote omloop-
snelheid bereiken. Stöpler bood in het begin
van de twintigste eeuw een kleine hand-
centrifuge aan onder de naam ‘Liliput’. Dit
eenvoudige en betrekkelijk goedkope instru-
ment, dat men gemakkelijk kon meenemen,
werd met een klemschroef aan het tafelblad
bevestigd. Al ver voor de Tweede Wereldoor-
log waren betaalbare elektrische centrifuges
in de handel gebracht.
Door Bob K.P. Griffioen
Medisch Farmaceutisch Museum Delft
Fabrikant en overheid moeten de consument kunnen garanderen dat vrij verkrijgbare pijnstillers bij gebruik
volgens de bijsluiter veilig en verantwoord zijn.
Tolcentrifuge, Franz Hugershoff, Leipzig
Dagelijks een half uur wandelen of fietsen helpt COPD-patienten hun kortademigheid terug te dringen.
Centrifuge
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs €31,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
12
Patiëntenzorg
Nummer 15
4 augustus 2010
Patiënten kunnen sinds vorige maand zelf
aangeven hoe een richtlijn voor medische
hulpverleners eruit moet zien. Freya, de
patiëntenvereniging voor paren met vrucht-
baarheidsproblemen, en het UMC St Radboud
in Nijmegen hebben gezamenlijk een website
ontwikkeld met aanbevelingen voor goede
zorg voor deze paren. Patiënten kunnen hier
zelf nieuwe aanbevelingen aan toevoegen of
bestaande aanbevelingen wijzigen.
Ze kunnen ook een score toekennen aan de
aanbevelingen. De aanbevelingen die patiënten
het belangrijkst vinden worden direct gebruikt
voor nieuwe en te actualiseren richtlijnen. Het
ontwikkelde systeem is ook bruikbaar voor
richtlijnen op andere gebieden van zorg. Voor
de behandeling van vrijwel alle medische pro-
blemen bestaan richtlijnen en protocollen. Er
zijn er ondertussen duizenden. Ze worden ont-
wikkeld en beheerd door nationale en inter-
nationale zorgorganisaties, koepelorganisaties
en medische beroeps verenigingen. De recht-
streekse betrokkenheid van patiënten hierbij
is tot nog toe echter minimaal geweest. Daar
is nu verandering in gekomen. Leden van
patiëntenvereniging Freya hebben samen met
vruchtbaarheidsdeskundigen van het UMC St
Radboud een methode ontwikkeld voor het
maken van patiëntenaanbevelingen voor richt-
lijnen. Deze zijn bedoeld voor het voltallige
netwerk van professionals die bij vruchtbaar-
heidsproblematiek betrokken zijn. Dus niet
alleen voor IVF-artsen of gynaecologen, maar
ook voor bijvoorbeeld huisartsen, urologen,
voorlichters en psychologen. De aanbevelin-
gen die zo tot stand zijn gekomen, zijn terug
te vinden op een website (www.freyawiki.nl),
die vorige maand is gelanceerd. De website is
ingedeeld in zeven zorgfasen: algemene zorg,
huisarts, gynaecoloog/fertiliteitsarts, uroloog,
laboratorium, emotionele ondersteuning en
overig. Patiënten met vruchtbaarheidsproble-
men kunnen aan de verschillende zorgfasen
aanbevelingen toevoegen en aangeven hoe
belangrijk ze de aanbevelingen vinden. Per
zorgfase zullen de vijf aanbevelingen die het
hoogst scoren, deel gaan uitmaken van de
richtlijnen.
Patiënten maken richtlijnen voor zorgverleners
Chlamydia-infecties bij zwangere vrouwen
en pasgeborenen vormen een belangrijk
en verwaarloosd gezondheidsprobleem in
Nederland. Zwangere vrouwen zouden tijdig
onderzocht en behandeld moeten worden,
om vroeggeboorte, buitenbaarmoederlijke
zwangerschap en infecties bij de baby te
voorkomen. Dit en meer concludeert kinder-
arts Ingrid Rours in haar proefschrift, waarop
zij onlangs promoveerde.
Chlamydia trachomatis is de meest voor-
komende bacteriële seksueel overdraagbare
infectie in Nederland. Ongeveer tachtig procent
van de vrouwen die de infectie hebben, merkt
daar niets van. De infectie kan echter grote
gevolgen hebben tijdens de zwangerschap.
Dr. Ingrid Rours, kinderarts, ontdekte in haar
promotieonderzoek dat de chlamydia infectie
niet alleen kan leiden tot de reeds bekende
buitenbaarmoederlijke zwangerschappen,
maar ook tot een hoog aantal vroeg geboortes
en meer of minder ernstige infecties bij de
pasgeborenen. Rours pleit dan ook dringend
voor routinematige controle van alle zwange-
ren. Rours stelde vast dat vier procent van de
zwangere vrouwen die naar een verloskundige
praktijk of prenatale kliniek gingen, geïnfec-
teerd zijn met Chlamydia trachomatis. De
infectie kwam het meest voor bij vrouwen van
twintig jaar en jonger (veertien procent), en bij
vrouwen tussen de twintig en 25 jaar (zeven
procent), en nam daarna af met de leeftijd.
Verder kwam het veel voor bij alleenstaande
vrouwen (twaalf procent) en was afkomst
een belangrijke risicofactor: van de vrouwen
die geïnfecteerd waren, was zestien procent
Antilliaans, elf procent Kaapverdiaans en
negen procent Surinaams.
Oogontsteking
Zwangere vrouwen met een C. trachomatis
infectie hebben een vier keer hogere kans op
vroeggeboorte vóór 32 weken en een drie keer
hogere kans op vroeggeboorte vóór 35 weken.
Van alle bevallingen vóór een zwangerschaps-
duur van 32 weken en 35 weken waren vijftien
procent en zeven procent toe te schrijven aan
C. trachomatis infectie. Verder toont Rours aan
dat C. trachomatis een belangrijke verwekker
is van oogontstekingen bij pasgeborenen en
dat de meeste zuigelingen met ontstekingen
van de ogen en luchtwegen niet of niet tijdig
getest worden voor C. trachomatis en derhalve
ook niet of onvoldoende behandeld worden.
Rours stelt dat al deze problemen voorkomen
zouden kunnen worden als zwangere vrouwen
tijdens de prenatale controles gescreend wor-
den voor C. trachomatis, wat in veel landen
al gebeurt. Screening is volgens Rours zeer
kosteneffectief en in de meeste gevallen zelfs
kostenbesparend in Nederland.
Zwangeren screenen
op chlamydia-infectie
Zwangere vrouwen zouden tijdig onderzocht en behandeld moeten worden om vroeggeboorte, buitenbaarmoeder-
lijke zwangerschap en infecties bij de baby te voorkomen.
Patiënten die in bed moeten blijven, krijgen
in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Goes/
Vlissingen) niet meer de traditionele wasbeurt
met waskommen, water en zeep. De nieuwe
manier van wassen gebeurt met vochtige
doekjes.
De nieuwe manier van patiënten wassen biedt
veel voordelen. De wasbeurt met vochtige
doekjes duurt minder lang en is dus voor de
patiënt minder belastend. In één beweging
wordt de patiënt gewassen, gedroogd en ver-
zorgd. Bloed lost gemakkelijker op, waardoor
minder ‘geboend’ moet worden en de patiënt
hoeft minder te draaien, wat minder pijn en
angst geeft. Het ‘nieuwe wassen’ is volgens
het ziekenhuis hygiënischer. Er is minder kans
op wondinfecties en wondbesmetting omdat er
geen zeep gebruikt wordt. De vochtige doek-
jes bevatten een huidverzorgingsproduct, wat
voor de patiënt een goed en fris gevoel geeft.
Er is geen sprake meer van vuile washanden
en handdoeken en ‘vuil’ water. Voor de verple-
ging is deze manier van wassen fysiek minder
zwaar omdat er geen zware waskommen zijn,
geen zware waszakken met natte washandjes
en handdoeken, de patiënt wordt minder
gedraaid en het is efficiënter.
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) onlangs een cheque van Mondial Movers BV ter
waarde van negenhonderd euro, bestemd voor de Kinder- en Jongerenafdeling. De kinder- en jongerenafde-
ling gebruikt de schenking om bijzondere infuuspalen te kopen. Op deze infuuspalen zitten leuke dierenfigu-
ren die tot in het kleinste detail zijn versierd. Op de wieltjes zitten zelfs ogen en oren. De foto werd gemaakt
tijdens de overhandiging van de cheque. Van links naar rechts: Jan Agterberg, bestuurslid Stichting Vrienden,
Marinus de Jong, penningmeester Stichting Vrienden, Tom Stuy, directeur Mondial Movers, Annemieke ten Hoedt,
kinderverpleegkundige, Jan van Santen, bedrijfsvriend directeur Waaijenberg verhuizers BV. Onderste rij: Dave
Tjan, intensivist en bestuurslid Stichting Vrienden, Marisha Derksen, kinderverpleegkundige, Frida Westerhuis,
kinderverpleegkundige.
Nieuwe manier van wassen
Geld voor infuuspalen voor kinderen
Leukemie bij kinderen
Bijna alle kinderen met een bepaalde vorm
van leukemie (ALL) reageren goed op een
combinatie therapie waarin glucocorticoïden
een hoofdrol spelen. Toch is bij bijna een
kwart van de kinderen een klein gedeelte van
de leukemiecellen resistent tegen het middel,
waardoor de ziekte terugkeert. Lang werd
gedacht dat genetische veranderingen in
de glucocorticoïd-receptor verantwoordelijk
waren voor deze vorm van resistentie. Onder-
zoekers van het UMC St Radboud in Nijmegen
beschrijven in het vakblad BLOOD dat gluco-
corticoïd-resistentie ook kan optreden door
verlies van het BTG1-gen.
Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL),
een woekering van de witte bloedcellen, is
de meest voorkomende vorm van kanker bij
kinderen. Jaarlijks krijgen in Nederland ruim
honderd kinderen met deze ziekte te maken.
Kinderen met ALL worden behandeld met
glucocorti coïden, bijvoorbeeld prednisolon,
in combinatie met andere chemotherapie.
Hoewel bijna alle kinderen goed reageren op
deze behandeling, keert bij een kwart van de
kinderen de ziekte terug door vermeerdering
en uitgroei van resistente cellen (recidief).
Artsen en onderzoekers willen graag weten
hoe die resistentie ontstaat en waarom die op-
treedt bij sommige kinderen en bij andere juist
niet. Lang werd gedacht dat de resistentie het
gevolg was van mutaties in de glucocorticoïd-
receptor. Maar dergelijke mutaties worden
zelden gevonden bij de patiënten. Frank van
Leeuwen, hoofd van het Laboratorium Kinder-
oncologie van het UMC St Radboud: “Daarom
zijn we dieper in de cel gedoken, om te zien
wat daar precies gebeurt. Al gauw eiste het
BTG1-gen een centrale rol op. We zagen dat
BTG1 zorgt voor veel meer glucocorti coïd-
receptoren in de cel, zodra er chemotherapie
wordt toegediend. Meer receptoren zorgen
voor een grotere gevoeligheid en effectievere
therapie. Daarom werkt de behandeling met
glucocorticoïden ook zo goed.” Maar wanneer
BTG1 ontbreekt, zakt dat hele proces onmid-
dellijk in elkaar. Er worden minder nieuwe
receptoren aangemaakt en de nog aanwezige
receptoren werken veel minder efficiënt. Van
Leeuwen: “Daardoor wordt de leukemiecel
ongevoelig voor de chemotherapie en ontstaat
resistentie. Daarmee hebben we een nieuwe,
onverwachte variant van resistentievorming
gevonden.”
De wasbeurt met vochtige doekjes duurt minder lang.
13
Patiëntenzorg
Nummer 15
4 augustus 2010
Snelle behandeling carpaal tunnel syndroom
Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in
Enschede biedt sinds kort in Losser en
Oldenzaal precies dezelfde poliklinische zorg
aan KNO-patiënten aan als op de hoofdloca-
tie in Enschede. Dit is mogelijk omdat nieuwe
moderne apparatuur is aangeschaft die
inmiddels zowel in Losser als in Oldenzaal in
gebruik is genomen.
Voor de patiënten van Losser en Oldenzaal en
directe omgeving betekent dit dat zij de KNO-
zorg dichtbij hun woonadres kunnen krijgen.
Het ziekenhuis gaat dus naar de patiënt toe,
in plaats dat de patiënt alleen in Enschede kan
worden geholpen. Deze besluiten passen in de
bestuursfilosofie van de Raad van Bestuur om
de basiszorg dichterbij de patiënt te brengen,
aldus Herre Kingma, bestuursvoorzitter van
MST. Verder is in Losser een multidiscipli-
nair spreekuur geïntroduceerd. De kinderarts,
de longarts en de KNO-arts verzorgen een
gezamenlijk spreekuur. Ziektebeelden zoals
chronisch hoesten en chronische bovenste
luchtweginfecties worden onderling bespro-
ken. Het is de bedoeling dat door de samen-
werking tussen deze specialismen de patiënt
sneller weet wat er met hem aan de hand is en
daardoor ook sneller kan worden behandeld.
MST breidt KNO-heelkunde uit in regio
Samen revalideren
beter voor patiënten
Op één dag een afspraak bij de specialist,
onderzoek, diagnose en behandeling en
daarna weer naar huis. Het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg heeft een dag-
behandelingtraject uitgezet voor patiënten
met het - vermoeden op - carpaal tunnel syn-
droom. Deze aanpak is volgens het zieken-
huis uniek in de regio.
Een grote groep patiënten die kampt met het
carpaal tunnel syndroom (beklemming van de
zenuw in de pols) hoeft niet meer een aantal
weken ‘duimen te draaien’ voordat hij gehol-
pen is, maar is in het Hardenbergse zieken-
huis in één dag klaar. Nadat de huisarts de
vermoedelijke diagnose heeft gesteld, krijgt
de patiënt een doorverwijzing naar de neuro-
loog. Deze arts bepaalt of de patiënt past in
het traject van dagbehandeling en houdt gedu-
rende het traject ook de regie. “Niet iedereen
komt voor dit zorgpad in aanmerking. Patiën-
ten die antistolling gebruiken of al eerder zijn
behandeld voor deze aandoening kunnen we
dit helaas niet aanbieden”, aldus neuroloog
Charlie Leijzer. Als dagbehandeling in aan-
merking komt, krijgt de patiënt hiervoor thuis
een oproep, samen met een folder over de
ingreep. Het ziekenhuis heeft alle afspraken
op één dag gepland; poliklinisch spreekuur
van de neuroloog, EMG (spier- en/of zenuw-
geleidingsonderzoek), informatie en adviezen
door de ergotherapeut en de ingreep op de
poliklinische operatiekamer door de chirurg.
Afhankelijk van de diagnose, wordt ter plekke
besloten om dezelfde middag wel of niet te
behandelen.
Ireen van der Voort is als verpleegkundig zorgcoördinator intensief betrokken bij het revalidatieprogramma.
Gezamenlijk revalideren na het krijgen van
een nieuwe heup of knie is bijzonder effec-
tief. Dat is gebleken uit een proef van het
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, dat daarom
het revalidatieprogramma standaard opneemt
in het zorgaanbod. “Ook de zorgverzekeraars
zijn enthousiast en verlenen medewerking
aan het vervolgtraject. Zij vergoeden nu de
therapie volledig, ook als patiënten geen aan-
vullende verzekering hebben”, stelt orthopeed
Jacob Caron.
”Jaarlijks worden ongeveer 200 knieën en
350 heupen vervangen in het St. Elisabeth
Ziekenhuis. Alle geopereerde patiënten
moeten revalideren. Daarbij is het van belang
dat ze vertrouwen krijgen in de prothese die
is geplaatst, zodat ze in beweging blijven”,
vertelt Ireen van der Voort. Zij is als verpleeg-
kundig zorgcoördinator orthopedie in het
St. Elisabeth Ziekenhuis intensief betrokken
bij het speciale revalidatieprogramma. “Door
de therapie groepsgewijs te geven, kunnen we
garanderen dat de zorg helemaal is afgestemd
op de operatietechnieken die onze orthopeden
gebruiken. Bovendien is samen revalideren
goed voor patiënten. Er wordt twaalf weken
lang groepsgewijs geoefend met zes patiënten
die allemaal dezelfde operatie hebben onder-
gaan. Er is lotgenotencontact, mensen hebben
steun aan elkaar en motiveren elkaar. Voor
ons voldoende reden om door te gaan met
dit speciale revalidatieprogramma.” Op dit
moment wordt de revalidatie volledig vergoed
door zorgverzekeraars CZ en Univé-VGZ-
IZA-Trias. Negentig procent van de patiënten
om wie het gaat, is verzekerd bij een van deze
maatschappijen.
Kruisbanden
Ook voor patiënten waarvan de voorste kruis-
banden zijn vervangen is een speciaal revali-
datieprogramma opgezet. Orthopeed Caron:
”Bij de nieuwe manier van werken wordt
de patiënt vóór, tijdens en tot één jaar na de
operatie nauwgezet gevolgd, waarbij alle ge-
gevens worden opgeslagen in een computer-
programma. Hierdoor is optimale begeleiding
door ziekenhuis en fysiotherapeut tijdens
het revalidatieproces mogelijk. De patiënt
kan met een persoonlijke inlogcode de eigen
vorderingen via het internet volgen. We doen
dit al enige tijd met heel goede resultaten, het
is een behandeling die voorheen alleen voor
topsporters was weggelegd. Voor zorgverze-
keraar CZ reden om ook deze vorm van reva-
lidatie nu volledig te vergoeden.”
De dialyseafdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft onlangs te horen gekregen dat zij de internatio-
nale kwaliteitsstandaard ISO- 9001:2000 weer behoudt. Sinds 2003 is de afdeling dialyse gecertificeerd. Om de
drie jaar vindt er een hercertificering voor de ISO-norm plaats. Het management van de afdeling, dr. Machiel
Siezenga en Arend-Jan Smilde, is trots op het behaalde resultaat. “Iedereen heeft er hard aan gewerkt. Een
certificaat behalen is één ding, behouden vraagt soms meer inspanning.” Op de afdeling dialyse worden al veertig
jaar patiënten met nierziekten behandeld. De huidige afdeling in Ziekenhuis Gelderse Vallei is recent uitgebreid
naar 22 dialyseplaatsen.
Gelderse Vallei houdt ISO-certificaat
De afdeling urologie van het BovenIJ zieken-
huis in Amsterdam heeft onlangs een inno-
vatief medisch apparaat in gebruik genomen
dat nierstenen op een nieuwe manier in beeld
brengt en behandelt. Er is nu nauwelijks meer
röntgenstraling nodig.
Uroloog Maarten Schaaf: “Het mooie van
de behandeling is dat een echoapparaat, ge-
koppeld aan een driedimensionale camera,
de precieze locatie van de niersteen in het
lichaam vastlegt. Vervolgens berekent de
computer precies de goede stand van de
behandeltafel en de vergruizer. Tijdens de ver-
gruizing blijft het apparaat constant de loca-
tie van de steen controleren zonder dat daar
voor de patiënt schadelijke röntgenstralen aan
te pas komen. Zo komt de energie beter en
veiliger op de niersteen terecht en is de kans
op volledige vergruizing met één behande-
ling een stuk groter.” Voortaan wordt iedere
patiënt die een niersteenvergruizing nodig
heeft met dit nieuwe apparaat behandeld. Een
niersteenvergruizer is een apparaat waarbij
door middel van schokgolven energie wordt
opgewekt. Deze energie wordt geconcentreerd
op de plaats van de niersteen en daardoor ver-
gruisd. Of vergruizing nodig is, is afhankelijk
van de grootte, de plaats van de steen in de
urinewegen en bijvoorbeeld bijkomende aan-
doeningen.
Innovatieve niersteenvergruizer BovenIJ
Website UMC Utrecht de beste
De website van het UMC Utrecht is als beste
uit de bus gekomen in de landelijke Zorg-
webmonitor. Het ziekenhuis dankt deze eer-
ste plaats onder andere aan de negen patiën-
tenportalen.
Voor de Zorgwebmonitor zijn de websites
van alle ziekenhuizen uit Nederland beoor-
deeld op tien thema’s. De hoogste score van
het UMC Utrecht was voor de beveiliging
van de persoonlijke gegevens van de patiënt.
Het ziekenhuis scoorde ook goed op ge-
bruiksvriendelijkheid en transparantie. Dat
is de mate waarin het ziekenhuis tijdig en
duidelijke informatie geeft op de website.
Bij deze thema’s spelen de patiëntenporta-
len een belangrijke rol. De patiëntenportalen
maken onderdeel uit van MyUMC. Dit is een
informatie- en communicatievoor ziening via
het internet, voor patiënten en hun artsen. De
patiënten kunnen onder meer hun medisch
dossier en labuitslagen inzien. Dit kan de
patiënt doen wanneer het hem uitkomt.
Behandelafspraken
Ook kunnen ze behandelafspraken terugzien,
herhaalrecepten aanvragen en vragenlijsten
invullen. Patiënten kunnen dit thuis doen
en hoeven zodoende minder vaak naar het
ziekenhuis. Bij ‘mijn medicatie’ kunnen ze
nalezen hoeveel en wanneer ze de medicijnen
moeten gebruiken. Als de patiënt wil kan thuis
ook iemand meelezen die niet mee kon naar de
afspraak in het ziekenhuis. En als de patiënt
een vraag heeft of ergens pijn, dan kan hij via
een e-consult direct contact opnemen met zijn
arts en hoeft hij daarmee niet te wachten tot de
volgende afspraak.
14
Advertentie
Nummer 15
4 augustus 2010
Eerste Hulp Bij Overstappen?
Ga dan snel naar www.tmi-interim.nl
Elke dag hoort anders te zijn, maar wat als je werk op woensdag niet meer te onderscheiden is van dat op vrijdag? Dan ben je
helemaal toe aan TMI, dé detacheerder in de Zorg. Want daar is elke dag anders. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt werken en dat steeds
op projectbasis in interessante nieuwe omgevingen, maar wel mét een vast contract. Zo sta je elke dag weer voor nieuwe uitdagingen
en dat is wel zo interessant. En TMI is altijd op zoek naar de meest gemotiveerde mensen in de zorg, dus meld je nu aan op
www.tmi-interim.nl voor Eerste Hulp bij Overstappen. Je kunt ons ook mailen op info@tmi-interim.nl of bellen op 020 717 35 27.
Een ander werkritme?
leuke baan veer endernemende verpIeegkundige!
¥iaMedira
ViaVedica richI tich oþ werving en selecIie van Vedisch SþecialisIen. 0aarnaasI heeII ViaVedica tich gesþecialiseerd in looþbaanbegeleiding, coaching en consulIancy
Ien behoeve van heI IuncIioneren van maaIschaþ oI sþecialisIisch Ieam als geheel. 0þ diI momenI tijn bij ViaVedica ruim 2.ûûû sþecialisIen aangesloIen en besIaaI er
een vasIe relaIie meI Ioonaangevende Nederlandse tiekenhuiten. 0e organisaIie is klein, þroIessioneel, dynamisch en gevesIigd Ie Naarden.
Voor een aanIal medische disciþlines vertorgen wij in Nederland en daarbuiIen de behoeIIe aan waarnemers. we hebben een grooI neIwerk van lnIensivisIen en
AnesIhesiologen, die via onte bemiddeling de noodtakelijke beteIIing van lnIensive Care (lC) oI 0þeraIiekamer (0K) helþI in Ie vullen.
Ier ondersIeuning van onte senior consulIanI toeken wij een:
Ceërdinater Medisrhe ßiensten {32 uur p/w}
funrtieemsrhrijving
Len belangrijk onderdeel van je werktaamheden tal besIaan uiI heI coordineren van onte lnIensivisIen·þool en AnesIhesiologen·þool.
0e werktaamheden omvaIIen o.a.:
· conIacI onderhouden over beschikbaarheid en inteI van onte reeds deelnemende ´þool·sþecialisIen´
· heI werven van nieuwe lnIensivisIen en AnesIhesiologen Ien behoeve van de þool
· de gewensIe invulling van de diensIenroosIers nauwgeteI regisIreren
· de bemiddeling Ien aantien van condiIies Iussen oþdrachIgever en sþecialisI
· Inanciele aIhandeling en ondersIeuning werktaamheden senior consulIanI
ln dete IuncIie wordI verwachI daI je telIsIandig kunI IuncIioneren en þrioriIeiIen kunI sIellen. le beschikI over goede conIacIuele en communicaIieve
vaardigheden en kunI snel schakelen. le benI organisaIorisch sIerk, gesIrucIureerd, Iexibel, accuraaI. Kennis van logisIieke þlanning is een absoluIe þre.
funrtie·eisen:
· h80- werk·en denkniveau
· 6oede beheersing van heI VS 0IIce þakkeI
Centart
6einIeresseerd` SIuur dan je CV, voor 25 augusIus 2û1û, þer e·mail naar: sachajensIer´viamedica.nl.
Voor vragen kun je conIacI oþnemen meI lngrid 6rooI oþ û35·6997575. AcquisiIie wordI nieI oþ þrijs gesIeld.
15
Werken in de Zorg
Nummer 15
4 augustus 2010
AIOS beloond voor
gamevaardigheid
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir be-
loonde onlangs AIOS Interne Geneeskunde
Willemien Menke met een Beroepsopleidings-
verzekering. Zij won deze voor haar game-
vaardigheid met de Nintendo Wii tijdens de
AIOS dag in de Domus Medica in Utrecht.
Movir zette tijdens de AIOS dag een actie in
met de Nintendo Wii. Uit onderzoek is name-
lijk gebleken dat Nintendo Wii de kundigheid
van jonge artsen toont. Het wetenschappelijke
blad Surgical Endoscopy meldde in maart
2010 dat jonge artsen die goed zijn in games
op de Nintendo Wii, doorgaans beschikken
over betere laparoscopische vaardigheden.
Het gaat hierbij om de spellen ‘Pose Mii’,
‘Shooting range’ en ‘Charge!’. Movir liet de
aanwezige AIOS hun vaardigheden testen,
waarmee zij direct kans maakten op een kos-
teloze Beroepsopleidingsverzekering voor de
verdere AIOS-opleidingstijd.
Eén miljoen voor efficiëntere nachtzorg
De aansturing en planning in ziekenhuizen
scoort een krappe voldoende. Een gedegen
en professionele planning staat bij veel
ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. Maar
steeds meer ziekenhuizen realiseren zich dat
een goede planning van bijvoorbeeld patiën-
tendoorstroom, zorgpersoneel en bezetting
van dure afdelingen onontbeerlijk is, gezien
de ontwikkelingen in de zorgwereld.
Enerzijds om te zorgen voor een efficiëntere
bedrijfsvoering maar zeker ook om patiënt/
cliënttevredenheid (zoals kortere toegangs-
en wachttijden, beter aansluiten van aanbod
met vraag) en medewerkertevredenheid (zoals
minder ad hoc acties) te verbeteren. Dit kwam
naar voren in de eerste rondetafel-bijeenkomst
van het kennisnetwerk 'Aansturing & Plan-
ning in Ziekenhuizen' op donderdag 1 juli,
georganiseerd door adviesbureau EyeOn,
gespecialiseerd in planningprocessen. Aan dit
kennisnetwerk nemen op dit moment, zorg-
logistieke managers, afdelingshoofden, zorg-
bedrijfsvoerders en projectleiders van zo'n
25 academische en algemene ziekenhuizen
deel. Ondermeer werd door Pieter Vos, alge-
meen secretaris van de Raad voor de Volks-
gezondheid en Zorg (RVZ) geschetst hoe de
zorg zich in de komende jaren zou moeten
ontwikkelen. Zo verandert de zorgvraag
steeds meer van van mono naar multi (meer
aandoeningen tegelijkertijd), zou de ordening
eerst/tweede lijn moeten verdwijnen en zullen
de huidige honderd ziekenhuis organisaties
zich reorganiseren naar zo’n veertig tot zestig
organisaties. In het licht van deze ontwikke-
lingen zal de zorgplanning bij ziekenhuizen
zich moeten verbeteren, met name de afstem-
ming tussen afdelingen en tussen zorginstel-
lingen en het flexibel kunnen aanpassen van
capaciteiten op de zorgvraag. Door de toe-
nemende concentratie van behandelingen
zullen logistieke principes hierbij steeds beter
toepasbaar zijn. Een eerste vereiste is wel dat
de verschillende partijen in ziekenhuizen zich
bewust worden van de noodzaak van vooruit-
kijken en plannen.
Planning kan beter
in ziekenhuizen
Door de ontwikkeling in de zorgwereld is een goede planning van onder meer patiëntendoorstroom onontbeerlijk.
Brainport Health Innovation ontvangt van
Provincie Noord-Brabant een miljoen euro
subsidie vanuit het programma Slimme Zorg.
Het geld is bestemd voor het, door inzet van
techniek, beter en efficiënter organiseren van
de nachtzorg in de regio’s Eindhoven en de
Kempen. Het gaat om het project Zorgcirkels!
van Brainport Health Innovation.
Alle nachtelijke oproepen in een wijk of dorp
komen straks binnen bij een geavanceerde
zorgcentrale die het mogelijk maakt dat
telkens de dichtstbijzijnde hulpverlener wordt
ingeschakeld van één van de zorgaanbieders
die in het gebied actief zijn. Tal van zorg-
aanbieders en kennisinstellingen uit Zuidoost-
Brabant nemen aan het project deel. Samen
bieden ze zo het hoofd aan een toenemende
zorgvraag, een teruglopend personeels aanbod
en aan de verwachte bezuinigingen in de
gezondheidzorg. De projectdeelnemers is er
veel aan gelegen de kwaliteit van de zorg over-
eind te houden en mensen de mogelijkheid te
bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen, ook als zij behoefte hebben aan extra
ondersteuning of toezicht. Het gezamenlijk
organiseren van de nachtzorg verlaagt boven-
dien de kosten voor de individuele organisa-
ties.
‘Parkeerdokters’ bij
VU medisch centrum
Studenten helpen patiënten en bezoekers van VUmc
(Amsterdam) bij de parkeerautomaten in de directe
nabijheid van het ziekenhuis. Sinds 1 juli is Gustav
Mahlerlaan, belangrijkste parkeerplek bij VUmc,
openbaar terrein en moeten bezoekers en patiënten
vooraf betalen. Bovendien zijn de automaten publieks-
onvriendelijk en voor velen moeilijk te bedienen. De
afgelopen weken waren er veel problemen en regende
het klachten bij de patiëntenbalies van VUmc. Nu, met
de inzet van deze ‘parkeerdokters’, vangt VUmc een
deel van de parkeeroverlast op.
De zorg voor de aanstaande moeder staat al
jarenlang centraal in de samenwerking tussen
de verloskundigen in de regio en de klinisch
verloskundigen en de gynaecologen in het
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Om de
samenwerking te formaliseren is onlangs een
Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV)
ondertekend. Het is een intentieverklaring om
de kwaliteit van de verloskundige zorg in de
Achterhoek te waarborgen.
“Door de bundeling van krachten is kwalita-
tief goede verloskundige zorg geformaliseerd.
Met zorg op maat die naadloos overgaat van
een thuisbevalling naar een bevalling in het
ziekenhuis als dat nodig is. Door aanstaande
moeders vooraf en tijdens het proces goed en
eenduidig te informeren dragen we bij aan
een betere beleving van de bevalling. Zorg op
maat is belangrijk op zo’n moment: we vinden
het belangrijk dat vrouwen en hun partner een
goed gevoel aan de bevalling overhouden”,
aldus gynaecoloog Kirsten Smeets. Het vast-
leggen van afspraken, verantwoordelijkheden
en een goede overdracht moet ervoor zorgen
dat de overgang van zorg zónder indicatie
naar zorg mét indicatie zo vloeiend mogelijk
in elkaar overgaat.
Scheelzien komt bij drie tot vier procent van
de bevolking voor en is niet alleen een
cosmetisch probleem. Kinderen die scheel
kijken kunnen slechter gaan zien en een lui
oog ontwikkelen. Als scheelzien op latere
leeftijd ontstaat, kan dit klachten geven als
dubbelzien en hoofdpijn. Omdat er veel
vragen zijn over scheelzien hebben de orthop-
tisten van de afdeling oogheelkunde van VU
medisch centrum Amsterdam en 3M Neder-
land BV een boekje uitgegeven: ‘101 vragen
over scheelzien, een handleiding voor ouders’.
Wat is scheelzien, hoe ontstaat het en wat is
het verschil met een lui oog? Is het te ope-
reren of verdwijnt het vanzelf? En veroorzaakt
scheelzien problemen bij lezen en schrijven?
Dit zijn slechts enkele van de 101 vragen die
in het boekje worden behandeld. De ortho-
ptisten van VU medisch centrum behandelen
kinderen (en ook ouderen) die scheelzien of
een lui oog hebben. Orthoptist Amber Bakels:
“Ouders hebben veel vragen bij de diagnose
en behandeling van scheelzien. Wij wilden de
ouders een handleiding geven zodat ze het be-
ter begrijpen. De hoeveelheid informatie die
patiënten op een spreekuur krijgen is vaak
veel en overweldigend. Dit naslagwerk geeft
de mogelijkheid om er thuis rustig over te
lezen.” Het boekje 101 vragen over scheelzien
is voor zeven euro te koop bij de boekhandel:
ISBN 978-90-72837-04-2 of bij 3M Neder-
land BV, telefoon (071) 54 50 489.
Verloskundige zorg in de Achterhoek
Rijnstate ‘preferred supplier’ van Vitesse
Orthopisten maken
boek over scheelzien
Vitesse en Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem
hebben een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Ziekenhuis Rijnstate zal ‘preferred
supplier’ worden voor de medische zorg van
de topspelers van Vitesse.
De twee Arnhemse organisaties hebben elkaar
hierin gevonden. Vitesse wenst voor haar
topspelers een toegankelijke medische zorg
binnen een topklinisch ziekenhuis in de directe
nabijheid van de club. Rijnstate beschikt over
alle hiervoor benodigde faciliteiten. Zo zijn
de drie betrokken orthopedisch chirurgen
binnen Rijnstate, de heren Corné van Loon,
Dennis Kok, en Peer Konings, gespecialiseerd
in Sport Orthopedie. “Door lange en gedegen
ervaring op het gebied van Sport Orthopedie
en sportgeneeskunde kunnen wij de juiste toe-
gepaste zorg bieden waar topsporters behoefte
aan hebben,” aldus Gert de Bey, voorzitter
Raad van Bestuur Alysis Zorggroep.
Heb ik weer
Logica lijkt soms erg logisch maar klopt niet
altijd. Ooit zat er op de middelbare school
een jongen in mijn klas die statistiek maar
niet goed kon begrijpen. De wiskundeleraar
trachtte met een dobbelsteen een en ander uit
te leggen. De kans op een zes gooien was één
op zes want de dobbelsteen kon willekeurig
op elk van de zes zijden vallen. Volgens die
klasgenoot lag dat toch anders, volgens hem
was de kans op een zes gooien een half. Zijn
redenatie was zeer eenvoudig: er waren maar
twee mogelijkheden, je gooit een zes of je
gooit geen zes. Ik vond zijn bewijsvoering
waar hij heilig in geloofde destijds geweldig.
Zijn eigen logica was gebaseerd op een kijk
op de realiteit die zich niets aantrok van de
logische logica.
“Heb ik weer dokter”, verzuchtte de jonge
man. Hij had voorlopig geen werk, zijn
relatie was een half jaar geleden verbroken,
zijn moeder had borstkanker en nu kwam hij
omdat hij bij sport zijn knie had verdraaid en
een kijkoperatie noodzakelijk bleek. (Overi-
gens zijn er nog ergere heb-ik-weer scena-
rio’s te verzinnen die ook werkelijk allemaal
voorkomen maar op papier in een column
zouden die erg ongeloofwaardig over-
komen). “Hoe bedoel je”, vroeg ik, ik liep
toch op tijd met mijn speekuur. Vervolgens
gaf de man uiting aan zijn verzuchtingen met
als conclusie dat hem alle leed van de wereld
overkwam. “Toch is het allemaal heel eerlijk
verdeeld in de wereld”, zei ik. Hij sputter-
de wat tegen en mompelde dat ik wel kon
beweren dat zoveel procent dit en dat had,
maar dat er toch een verklaring moest zijn
waarom het hém allemaal overkwam. “Nee”,
zei ik, “aan statistiek doe ik niet. Het is veel
eenvoudiger. Je hebt geluk of geen geluk. De
kans op geluk is daarom een half, de kans op
pech dus ook. Jij had dus niet meer kans dan
de geluksvogels.”
Met een zuur lachje
nam hij de verwijs-
brief in ontvangst
en ik was blij dat ik
ooit geleerd had dat
logica niet kloppend
hoeft te zijn.
Peter Leusink, huisarts
www.dehuisarts.info
16
Advertentie
Nummer 15
4 augustus 2010
Opleiding Ziekenhuis Opleiding Ziekenhuis
Onderstaande erkennigen zijn door het College Ziekenhuis Opleidingen in het 2e kwartaal van 2010 verleend.
Het CZO feliciteert de ziekenhuizen die een erkenning hebben gekregen.
Col l ege Zi ekenhui s Opl ei di ngen
College Ziekenhuis Opleidingen
Postbus 9696, 3506
GR Utrecht
Tel: 030 273 92 08
www.ziekenhuisopleidingen.nl
Dialyse verpleegkundige Dialysecentrum Groningen
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Flevo Ziekenhuis Almere
Universitair Medisch Centrum Groningen
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Intensive Care verpleegkundige Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Zaans Medisch Centrum Zaandam
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
’t Lange land Ziekenhuis Zoetermeer

Kinderverpleegkunde Maastricht Universitair Medisch Centrum
Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo
Leids Universitair Medisch Centrum
Medisch Spectrum Enschede
Tergooiziekenhuizen Hilversum
Rivas Zorggroep, Kon. Beatrix ziekenhuis Gorinchem
Medisch Centrum Alkmaar
Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom
Kennemer Gasthuis Haarlem
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Laurentius Ziekenhuis Roermond
Deventer Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Obstetrie verpleegkundige Diakonessenhuis Utrecht
Meander Medisch Centrum Amersfoort
Medisch Spectrum Twente
Kennemer Gasthuis Haarlem
Groene Hart Ziekenhuis Gouda
Waterland Ziekenhuis Purmerend
Oncologie verpleegkundige Extra praktijkleerplaats Ned. Kanker Instituut –
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Extra praktijkleerplaats UMC St Radboud

SEH verpleegkundige Medisch Centrum Haaglanden Den Haag
Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
Groene Hart Ziekenhuis Gouda
Ziekenhuisgroep Twente Hengelo
Kennemer Gasthuis Haarlem
Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Alysis Zorggroep Arnhem
Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Isala Klinieken Zwolle
Anesthesiemedewerker St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein
Isala Klinieken Zwolle
Medisch Spectrum Twente Enschede
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Alysis Zorggroep Arnhem
Leveste, Scheper ziekenhuis Emmen
Zorgcombinatie Noorderboog, Diaconessenhuis Meppel

Gipsverbandmeester Medisch Centrum Haaglanden Den Haag
Maasstad Ziekenhuis

Klinisch Perfusionist Leids Universitair Medisch Centum
Catharina-Ziekenhuis Eindhoven
Vrije Universiteit Medisch Centrum
UMC St Radboud Nijmegen
Amphia Ziekenhuis Breda
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Medisch Centrum Leeuwarden
Operatieassistent Isala Klinieken Zwolle
Leveste, Scheper ziekenhuis Emmen
Medisch Spectrum Twente Enschede
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Zorgcombinatie Noorderboog, Diaconessenhuis Meppel
Radiodiagnostisch Laborant BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
Flevoziekenhuis Almere

Op iets anders
besparen?
Wij verzorgen personeelsmagazines en informatiekranten vanaf het ontwerp
tot aan de bezorging. Informeer wat u kunt besparen: (0182) 322 456
Ruimte, orde en overzicht met de
nieuwe distributie mandjes
voor uw informatiekrant
of personeelsmagazine!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Laura Fuykschot of Anneke de Pater: (0182) 322 456
(Advertorial)
17
Patiëntenzorg
Nummer 15
4 augustus 2010
Sportmedisch advies mensen met beperking
Medifix gaat MobiDoc in Nederland verkopen
Sportcentrum Blixembosch en SportMáx
(onderdeel van Máxima Medisch Centrum)
zijn samen een nieuw sportmedisch advies-
centrum begonnen in Eindhoven. Dit centrum
is bedoeld voor mensen met een beperking
die verantwoord willen sporten, op zoek zijn
naar een passende sport of vragen hebben
over hun fysieke belastbaarheid.
SportMáx heeft kennis op het gebied van
het begeleiden en behandelen van zowel
top- als recreatieve sporters. Bij Sportcentrum
Blixembosch komt veel expertise samen op het
gebied van aangepast sporten en fysieke be-
lastbaarheid. De twee centra bundelen nu hun
krachten, om die expertise ook in te kunnen
zetten voor sporters met een beperking. De
sportartsen en revalidatieartsen werken nauw
samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten,
bewegingswetenschappers en inspannings-
fysiologien. De lijnen met andere deskun-
digen zijn kort, als het nodig is worden ook
andere specialisten geraadpleegd.
Medifix heeft de MobiDoc aan haar assorti-
ment toegevoegd. De MobiDoc is een appa-
ratenwagen die razendsnel aan een bed kan
worden gekoppeld om een patiënt met bed
en apparatuur naar een andere afdeling te
kunnen vervoeren. Zo hoeven de apparaten
niet meer bij de patiënt op het bed te wor-
den gelegd. Ze worden op een overzichtelijke
wijze aan de MobiDoc bevestigd.
De wagen, met het daar aan vast gekop-
pelde bed, is makkelijk verrijdbaar en goed
manoeuvreerbaar. Dat is veiliger voor de
patiënt, minder belastend voor de verpleeg-
kundige, en beter voor de apparatuur. Kost-
bare apparaten worden immers op een goede
manier bevestigd zodat het risico van bescha-
digingen vermindert. Hoewel de MobiDoc
in een standaarduitvoering wordt aangebo-
den, is de levering meestal maatwerk. De
opbouw wordt immers volledig afgestemd
op de specifieke wensen van de afdeling. Zo
kan hij bijvoorbeeld worden voorzien van een
360 graden draaibare monitorstandaard, een
perfusorhouder, en een gasfleshouder.
Lot van kapel in handen van publiek
Robotdotteren blijkt snel en veilig
Cardioloog dr. Mark Patterson, werkzaam
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
in Amsterdam is aan het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam gepromoveerd op het
onderzoek ‘Magneet Navigatie in Percutaan
Cardiale Interventie’. In zijn proefschrift toont
Patterson de voordelen aan van magneetnavi-
gatie bij dotterbehandelingen, ook wel robot-
dotteren genoemd. Het OLVG is een van de
twee ziekenhuizen in Nederland die magneet-
navigatie toepassen.

Bij magneetnavigatie wordt een dun ijzeren
draadje met een magneet aan de tip nauw keurig
door de kransslagader gestuurd. Deze draad
kan door een zeer bochtig traject worden ge-
stuurd. Twee grote magneten aan weerszijden
van de patiënt zorgen ervoor dat de draad in
een bepaalde richting wordt gestuurd. Dankzij
deze manier van dotteren kunnen complexe
procedures, en procedures die voorheen niet
slaagden, succesvol worden uit gevoerd.
Veilig
Patterson heeft aangetoond dat magnetisch
katheteriseren een veilige, snelle en nauw-
keurige methode is. Patterson: “Bij deze
methode gebruiken we minder contrastvloei-
stof. Bovendien duurt de behandeling korter
dan bij een traditionele catheterisatie en is de
doorlichtingtijd verkort, waardoor patiënt en
arts aan minder röntgenstraling blootstaan.”
Magneetnavigatie is toepasbaar bij dotteren,
maar ook bij de behandeling van andere hart-
aandoeningen, zoals hartritmestoornissen.
Het OLVG en het Erasmus Medisch Centrum
zijn de enige twee ziekenhuizen in Nederland
die magneetnavigatie toepassen.
In het nieuwe Waalwijkse dialysecentrum van
het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn vorige maand
de eerste patiënten gedialyseerd. Met dit
nieuwe centrum brengt het Tilburgse zieken-
huis de zorg naar de patiënten toe.
Het aantal mensen dat dialyseert in het
St. Elisabeth Ziekenhuis is fors toegenomen.
Hierdoor was een uitbreiding van het aantal
plaatsen noodzakelijk. Reizen is vaak zwaar
voor deze kwetsbare groep chronisch zieke
patiënten. Bovendien moeten zij drie keer
per week een aantal uren aan de apparatuur
doorbrengen. Voor het St. Elisabeth Zieken-
huis reden om deze voorziening dichter bij de
doelgroep te brengen. Omdat veel patiënten in
de regio Waalwijk wonen, heeft het ziekenhuis
besloten in gezondheidscentrum Het Koets-
huis op Landgoed Driessen een extra centrum
te realiseren. In de nieuwe ruimte staan tien
dialysestoelen. Omdat elke stoel door meer-
dere patiënten per week kan worden gebruikt,
kunnen er wekelijks tientallen patiënten wor-
den behandeld. “We starten met een beperkt
aantal patiënten en bouwen dat langzaam op.
Uiteindelijk kunnen per dag twee groepen
mensen gedialyseerd worden, waardoor in
Waalwijk wekelijks veertig patiënten gehol-
pen worden”, zegt Sylvia van Buijtene, hoofd
van de afdeling Dialyse.
Alle gemakken
De grote, lichte ruimte is van alle gemak-
ken voorzien. “De patiënten verblijven hier
langere tijd per week, dus dan is het belangrijk
dat ze zich zo comfortabel mogelijk voelen”,
stelt Van Buijtene. “Daarom heeft de ruimte
bijvoorbeeld een constante temperatuur door
klimaatbeheersing. Bovendien wordt op het
dak waar de patiënten op uitkijken een tuin
aangelegd, waardoor ze, hoewel ze op de
eerste verdieping verblijven, vrij uitzicht
hebben op de natuur.”
Dialysecentrum in
Waalwijk in gebruik
Duik in zwembad als beloning
In het nieuwe centrum staan tien dialysestoelen.
Kinderen van groep vier van de katholieke basisschool De Wingerd uit Biddinghuizen hebben in mei en juni
550 euro ingezameld voor behandelcentrum Salem in Ermelo. Salem is onderdeel van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. Als tegenprestatie hebben de fysiotherapeut en de longverpleegkundige van Salem de school bezocht.
Zij zijn een ochtend in de klas geweest om de kinderen te vertellen over astma. Een aantal weken later is groep
vier uitgenodigd om naar Ermelo te komen en te zien waarvoor het gespaarde bedrag gebruikt gaat worden: een
loopbrug voor in het zwembad. De middag op Salem werd afgesloten met een duik in het zwembad.
De Stichting Vrienden van de Kapel is in juli
een loterij gestart met als doel gelden in te
zamelen voor de kapel in het nieuwe Jeroen
Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Op
3 januari 2011 vindt de trekking plaats, waar-
bij onder meer een auto en een tweedaagse
reis naar Rome kunnen worden gewonnen. De
loten zijn op verschillende plaatsen in en om
’s-Hertogenbosch te koop.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een algemeen
christelijk ziekenhuis, dat zijn patiënten, be-
zoekers en medewerkers de ruimte wil bieden
om op zijn eigen wijze tot bezinning te komen.
Daartoe wordt een kapel gebouwd, die een
stiltecentrum wil zijn voor iedereen die dat
wil. Bij ziekte, geboorte en dood is de mens
extra sensitief voor religie. Rituelen en ruim-
te om tot zichzelf te komen, hebben dan een
heilzaam effect. Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Kapel bestaat uit betrokken
burgers die zich inzetten voor de kapel. De
stichting werft de benodigde middelen voor
de kapel die niet uit het overheidsbudget dat
voor de bouw van het ziekenhuis beschikbaar
is, bekostigd mag worden. Omdat de moslim-
gemeenschap vanuit de traditie behoefte heeft
aan een eigen ruimte, komt er in het zieken-
huis ook een islamitische gebedsruimte. De
meerkosten hiervan worden door de moslim-
gemeenschap gedragen.
Ziekenhuis Bethesda start dyspnoe-poli
Om de dienstverlening aan patiënten en huis-
artsen te verbeteren, is Ziekenhuis Bethes-
da in Hoogeveen gestart met een speciale
dyspnoe-poli.
Dit spreekuur is bestemd voor patiënten met
kortademigheid, bij wie de oorzaak hiervan
onduidelijk is. In één dag kan een diagnose
worden gesteld en de behandeling worden
gestart. De dyspnoe-poli biedt een aantal
voordelen. Een belangrijk voordeel is dat
het multidisciplinaire programma een aantal
ziekenhuisbezoeken voorkomt. Daardoor
neemt de doorlooptijd af en kan de behande-
ling eerder worden ingezet. Dat leidt tot een
betere prognose en minder klachten.
18
Zorgkalender
Nummer 15
4 augustus 2010
AGENDA
DE GOUDSE SCHOUW BURG
in het Groene hart van Nederland
Dé ideale locatie voor o.a.
congressen, bedrijfsfeesten
en seminars
Makkelijk bereikbaar met openbaar
vervoer en meer dan 1000
parkeervoorzieningen binnen een
loopafstand van 5 minuten.
Voor meer informatie kijk op
www.goudseschouwburg.nl
of bel: 0182-513353
Tot ziens in
De Goudse Schouwburg!
Vrijdag 10 september
• Tweede conferentie IQ healthcare met als thema ‘Betere kwaliteit en veiligheid
in de zorg: wat werkt?’ Tevens afscheidsrede prof. Richard Grol, hoogleraar Kwaliteit
van Zorg en directeur van IQ healthcare
• Locatie: Nijmegen, Concertgebouw De Vereeniging, vanaf 8.30 uur
• Aanmelden en informatie: www.iqhealthcare.nl en www.paogheyendael.nl
Maandag 13 september
• ‘De chemie van de penis’
• Lezing Eric Meuleman, hoogleraar andrologische urologie
• Locatie: Amsterdam, wetenschapscafé De Rode Hoed, 20.00 uur
• Meer informatie: www.vuconnected.nl of www.derodehoed.nl
Woensdag 15 september
• Symposium Literatuur en geneeskunde met als thema ‘Besmet’
• Locatie: Amsterdam, zaal de Amstel van VU medisch centrum
• Meer informatie: e-mail: communicatie@vumc.nl of telefoon (020) 444.3444
Vrijdag 17 september
• Workshop voor startende freelance verpleegkundigen seats2meet Maarssen.
Voor meer informatie zie www.interimzorgnetwerk.nl/scholing
Dinsdag 21 september
• Prinsjesdagsymposium ‘Buikpijn van je baas’
• Locatie: Nijmegen, van 9.00 tot 17.00 uur
• Kosten: 315 euro
• Informatie: www.paogheyendael.nl, e-mail: B.Gremmen-vanBergen@paog.umcn.nl
of telefoon: (024) 361 08 62
Maandag 27 september
• Congres ‘De zintuigen als succesfactoren!’
• Locatie: CORPUS, Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest, 10.00 tot 17.00 uur
• Kosten: 395 euro
• Organisatie: Brilliant in samenwerking met CORPUS
• Meer informatie en aanmelden: www.vofbrilliant.nl of via e-mail: info@vofbrilliant.nl
Maandag 4 tot en met donderdag 7 oktober
• Europees Verpleegkundig Congres 2010: ‘Ouderen de toekomst van de zorg’
• Locatie: De Doelen, Rotterdam
• Meer informatie: www.rotterdam2010.eu
Donderdag 7 oktober
• Het Nationale ZorgDiner met als thema ‘Intersectoraal besturen’
• Locatie: Amsterdam, Industrieele Groote Club, van 18.00 tot 22.30 uur
• Meer informatie en aanmelden op www.nationalezorgdiner.nl
Donderdag 14 oktober
• ‘100 % helder. Alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren
• Locatie: Utrecht, Mammoni Mariaplaats
• Kosten: Ochtend (Plenair) 245 euro, hele dag (inclusief verdiepingssessie
in de middag) 395 euro
• Informatie: www.medilex.nl
De distributiemandjes helpen om de
Ziekenhuiskrant geordend en overzichtelijk
te verspreiden onder uw personeel.
De mandjes zijn gratis
aan te vragen!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Laura Fuykschot:
Tel: 0182 - 322 456
laura@goudamediagroep.nl
Wijzer in de Zorg
C o n g r e s s e n , s e mi n a r s , c u r s u s s e n
Kom ook naar de Knotsgekke
Kaarten én Scrapdagen!
Is kaarten maken of scrappen uw hobby?
Dan mag u deze grootste beurs voor kaarten-
makers en scrappers niet missen!
De beurzen vinden pIaats op:
19 tot en met 21 augustus in IJsselhallen Zwolle
26 tot en met 28 augustus in Brabanthallen
ҋs-Hertogenbosch
Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.
www.knotsgekkekaartendagen.nI
4YPESERVICE+RUGER
Het bureau voor uw medische
secretariëIe ondersteuning
Mevr. D. Kruger
Schenkkade z¶n
z¶n¶ AW Den Haag
o)o-zzoz86o
info©typeservice.n|
www.typeservice.n|
keferenties van ziekenhuizen aanwezig
voor o.a. 'medisch' typewerk of
(tijdeIijk) een medisch secretaresse op Iocatie
Tijdens SAIL Amsterdam 2010 zullen
circa 600 schepen afmeren in en
rond de IJ-haven. Naast de indruk-
wekkende Tall Ships en vele schepen
uit ons nautisch verleden treft u ook
moderne schepen, marineschepen en
replica's aan op SAIL.
De toegang is gratis
Donderdag 19 t/m maandag 23 augustus
www.sail2010.nl
Ommerweg 47
7921 TB Zuidwolde
Reserveren via www.thermenholiday.nl
of 0900-9355€ 0,45 ct p/m
Kijk voor openingstijden, dames- en badkledingdagen op de website
Prinses Beatrixlaan 10
3121 JN Schiedam
2e persoon
gratis sauna-entree
* Deze actie is geldig in Schiedam en Zuidwolde t/m
30 september 2010. De korting is niet geldig i.c.m.
andere acties, badenkaarten, avondtarief, kindertarief of
arrangementen en is niet inwisselbaar tegen contanten.
Max. 2 pers. per bon. Actiecode: (zw)20100140
1,2 & 3 oktober 2010
Voor aanstaande
en jonge gezinnen
10.00 - 17.00 uur
N
IE
U
W
19
Service
Nummer 15
4 augustus 2010
Prijswinnaars Knotsgekke kaarten- en scrapdagen:
Mevrouw G.A.A. Hothleuf, mevrouw C. Olde Keizer, mevrouw R. van der Heijden, de heer
R. Reimerink, L.S. Boorsma, mw. T. Bongers, mw. M. van Muijden, mw. B. Reijmer, de
heer K. Kerl, mw. J. Boeije.
Zomeruitje voor hobbyisten
SAIL Amsterdam 2010
Staan de Knotsgekke Kaarten- én Scrapdagen
al in uw agenda? Deze hobbybeurs vindt de
komende weken plaats op de volgende loca-
ties: 19 tot en met 21 augustus IJsselhallen
Zwolle en 26 tot en met 28 augustus Brabant-
hallen ’s-Hertogenbosch. Hier kan men kennis
maken met de nieuwste trends, technieken,
producten en materialen op het gebied van
kaarten maken, scrappen en stempelen.
Ervaar zelf dat deze hobby’s helemaal niet
oubollig zijn. Tegenwoordig worden de hipste
kaarten, fotoboeken en cadeautjes van papier
gemaakt. Ga zelf aan de slag met leuke work-
shops en doe inspiratie op voor creatieve
activiteiten.
Lekker (work)shoppen
Altijd al eens zelf een notitieboekje, cadeau-
doosje of geboortekaartje willen maken? Er
zijn vele leuke workshops waar je aan kunt
schuiven. Zowel de beginnende als meer
ervaren hobbyist kan op de beurs aan de slag
om inspiratie op te doen, de nieuwste technie-
ken uitproberen en natuurlijk om te shoppen.
Er zijn allerlei soorten hobbymaterialen, van
(scrapbook)papier tot bijzondere stempels,
vrolijke lintjes en decoraties om een scrap-
book/kaart op te sieren.
Vakantieboek scrappen
U wilt wel eens een ander soort album met uw
vakantiefoto’s maken? Scrappen is de ideale
manier om alle belevenissen van de (zomer-)
vakantie origineel vorm te geven. Wie zijn
vakantiefoto’s mee naar de beurs neemt, kan
direct aan de slag bij diverse stands.
Leuke kinderactiviteiten
Kinderen kunnen zich uitstekend vermaken
bij de kinderanimatie. Op vertoon van hun
entreebewijs van vijf euro krijgen zij drie gra-
tis knutselactiviteiten en een leuke verrassing.
Mannen gratis!
Mannen mogen, mits in gezelschap van een
dame, gratis naar binnen. Voor hen is er een
interessante stand met demonstratie van mini-
atuurgereedschappen.
De toegangsprijs voor de beurs voor volwas-
sen aan de kassa bedraagt zeven euro. Via
www.knotsgekkekaartendagen.nl zijn kaarten
in de voorverkoop te koop, waarbij men
korting en enkele gratis attenties ontvangt.
SAIL Amsterdam is het grootste, gratis toe-
gankelijke publieksevenement van Neder-
land. In 2005 trok het evenement 1,8 mil-
joen bezoekers. SAIL Amsterdam 2010 vindt
plaats van donderdag 19 tot en met maandag
23 augustus op en rond het Amsterdamse IJ.
Het hart van SAIL wordt gevormd door de
vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne
schepen, marineschepen en replica’s. Daar-
naast vindt er een dagelijks wisselend pro-
gramma plaats van allerlei culturele en spor-
tieve activiteiten. Het thema van 2010 is ‘een
nautische ontmoeting tussen verleden, heden
en toekomst’. De eerste SAIL werd in 1975
georganiseerd in het kader van het 700-jarig
bestaan van Amsterdam. Het evenement was
meteen zo’n groot succes dat besloten werd
tot herhaling van het evenement in 1980. Ten-
einde de organisatie in goede banen te leiden
is in 1977 de permanente organisatie Stichting
Sail Amsterdam (SSA) opgericht. Sindsdien
is SSA er in geslaagd om SAIL Amsterdam
om de vijf jaar te organiseren. Het evene-
ment is vanaf het Centraal station te voet te
bereiken. Er is een looproute uitgestippeld,
welke de bezoekers langs alle activiteiten
op het SAIL terrein leidt. De route start op
de Ruyterkade en gaat, tegen de klok in, via
KNSM-eiland, Java-eiland en Amsterdam-
Noord terug naar Centraal station. De totale
route is vijf kilometer lang.
Hollands glorie
De traditionele Nederlandse vloot - het
Varend Erfgoed genaamd - bestaat uit klas-
sieke schepen (zowel zeil als motor) die veel-
al tot medio twintigste eeuw de Nederlandse
binnen- en kustwateren bevoeren. Deze boten
werden door de opkomst van de moderne
motorschepen destijds veelal verbouwd of
dreigden als wrak aan een verlaten oever te
eindigen. Een enthousiaste groep mensen
herontdekte deze schepen echter, waardoor
zij vandaag de dag met liefde, energie en
vakmanschap in de vaart worden gehouden.
Met Old Amsterdam vijf euro korting
Old Amsterdam geeft nu vijf euro korting op
twee rondvaarttickets (ter waarde van 17,50
euro per ticket). Bij aankoop van een Old
Amsterdam actieverpakking in de winkel ont-
vangt men een unieke actiecode. Hiermee kan
men direct online boeken met korting via de
speciale boekingspagina.
Dagboek van een Alz-
heimerpatiënt online
Willeke de Bruijn (overleden in 1997) leed
aan Alzheimer. Gedurende het verloop
van de ziekte hield zij een dagboek bij.
Het komt zelden voor dat een Alzheimer-
patiënt het verloop van de ziekte en de er-
varingen die daarmee gepaard gaan, bij-
houdt. Het dagboek is sinds kort te lezen op
www.alzheimerdagboek.nl.
Niemand weet precies wat er omgaat in het
hoofd van iemand met Alzheimer. Het is be-
kend dat geleidelijk aan diverse onderdelen
in de hersenen uitvallen, met gevolgen als
vergeetachtigheid in het begin tot volkomen
afhankelijkheid van anderen in de eindfase
van de ziekte. Maar wat en vooral hoe Alzhei-
merpatiënten denken, is onbekend. Met dank
aan de familie van Willeke de Bruijn, die
het dagboek aan de Internationale Stichting
Alzheimer Onderzoek (ISAO) ter beschik-
king stelde, biedt Alzheimerdagboek.nl een
uniek inzicht in de belevingswereld van een
Alzheimerpatiënt. Wekelijks wordt het online
dagboek met één à twee pagina’s aangevuld.
Met deze online publicatie hoopt ISAO bij te
dragen aan een beter begrip van de ziekte en
de belevingswereld van dementerende men-
sen. De in 1993 opgerichte Internationale
Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) is
een Nederlandse non-profit organisatie die tot
doel heeft wetenschappelijk onderzoek naar
de ziekte van Alzheimer en verwante vormen
van dementie te ondersteunen. Daarnaast
geeft ISAO voorlichting over Alzheimer,
onder meer in de vorm van gratis brochu-
res. Hierbij is ISAO volledig afhankelijk van
giften van particulieren en bedrijven.
Medische puzzel
1) Zuur
2) Maagmond
3) Huidziekte
4) Anticonceptiemiddel
5) Nierbekken
6) Ziekte verbetering
7) Vagina
Vul deze puzzel in. In het gearceerde deel komt een
woord te staan dat op dit moment volop in de belangstel-
ling staat.
1
2
3
4
5
6
7
De Beursorganisatie bestaat tien jaar en de Knots-
gekke Kaarten- én Scrapdagen zijn al negen jaar een
feest!’
Prijswinnaars Walibi World
Fam. Ooievaar, fam. Sondorp, mw. L.E. van der Schans, mw J. Graafland van Duin,
fam. Balje.
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@ziekenhuiskrant.nl
Mw. Anneke de Pater
Mw. Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld,
kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel voorkomende fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; telefoon (0182)
322 456 of mail naar: info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@
ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen
of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld in het perso-
neelrestaurant van alle ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast
wordt de krant toegestuurd aan leidinggevenden onder wie de
hoofden inkoop in de ziekenhuizen.
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.ziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks actueel medisch
nieuws.
Komende verschijningsdata 2010:
Tweewekelijks. Klik op:
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
20
Nummer 15
4 augustus 2010
Herstellingsoord Zorghotel Veghel:
O
ptimaal zorg genieten in een hartverwarmende sfeervolle
ambiance; dat is het credo van herstellingsoord Zorghotel Veghel. Een breed scala aan
voorzieningen en activiteiten, een uitstekende accommodatie en gastgerichte, deskundige
medewerkers staan garant voor een zo aangenaam mogelijk verblijf.
Hoogwaardige zorg
Zorghotel Veghel biedt zorg op maat. De
gekwalificeerde verpleegkundigen bieden de
gasten de zekerheid van hoogwaardige zorg, 24
uur per dag, 7 dagen per week. Het verpleeg-
kundig team bestaat naast verpleegkundigen
uit artsen en paramedici. De combinatie van
professionele zorg, medische ondersteuning en
de juiste hulpmiddelen dragen ertoe bij dat de
gast zich optimaal verzorgd kan voelen. Maar dat
geldt ook voor een vriendelijke hand die wordt
toegestoken als dat even nodig is. Om het her-
stel te bevorderen na een orthopedische, neuro-
logische of chirurgische ingreep, wordt boven-
dien een integraal zorgprogramma samengesteld.
Uniek gelegen
Herstellingsoord Zorghotel Veghel is uniek ge-
legen in een oase van groen bij het stadspark
en aan rivier de Aa in het Brabantse Veghel.
Maar tevens gunstig gesitueerd nabij het win-
kelcentrum, naast theater De Blauwe Kei. Een
aantrekkelijke plaats met een uitstekend voor-
zieningenniveau en een goede ontsluiting via
openbaar vervoer en de snelweg A50.
Comfortabele kamers
De sfeervolle, eigentijds ingerichte kamers
bieden alle gewenste comfort en privacy. Ze zijn
voorzien van een hoog/laagbed, een aangepaste
douche met toilet, een bureau, zitgelegenheid,
kluisje, telefoon en televisie. Bovendien is elke
kamer uitgerust met een persoonsalarmering.
Indien gewenst kan er altijd een bed bijgeplaatst
worden.
Parkzicht Brasserie en
Lotjes Keuken
Elke dag weer een uitgebreid ontbijt en heer-
lijke lunch in Lotjes Keuken. Het diner wordt
geserveerd in Parkzicht Brasserie: culinaire ver-
wennerijen uit eigen keuken. Op mooie dagen op
het terras genieten van een heerlijk kopje koffie
of thee, of een verfrissend drankje. Maar men
kan zich ook terugtrekken op de eigen kamer en
daar de maaltijden nuttigen of een drankje laten
serveren. Niets moet en veel is mogelijk.
Creativiteit en recreatie
De activiteitenbegeleider stimuleert de (re)crea-
tieve bezigheden. In een gezellige omgeving kan
op ongedwongen wijze, in groepsverband of
individueel, een hobby gevonden of weer
opgepakt worden. Onder het motto ‘vrijheid,
blijheid’ kan men deelnemen aan bijvoorbeeld
een kookworkshop, bridgedrive of een cultureel
uitstapje. Ook wordt regelmatig een familie-
brunche of high tea georganiseerd met live mu-
ziek.
Optimaal tot de laatste dag
Als een dierbare in de laatste levensfase is aange-
komen, kunnen de verzorgende taken voor naas-
ten zo zwaar zijn, dat deze de gewenste ruimte en
aandacht om afscheid te nemen in de weg staan.
Herstellingsoord Zorghotel Veghel is tevens een
hospice voor gasten die palliatieve terminale zorg
nodig hebben. Gedurende 24 uur per dag wordt
respectvolle verpleegkundige zorg geboden. De
persoonlijke wensen van de gast staan voorop
en worden binnen de professionele grenzen ge-
realiseerd. Binnen deze omgeving kunnen naas-
ten en familieleden alle persoonlijke aandacht
geven die wenselijk is. Er zijn geen bezoektijden:
men is dag en nacht welkom. Het is mogelijk om
bij de gast op de kamer te slapen of gebruik te
maken van een van de hotelkamers.
De kosten van het verblijf en de zorg worden af-
hankelijk van de (CIZ-) indicatie gedeeltelijk ver-
goed door uw verzekering, de AWBZ of uit het
PGB budget. Voor meer informatie kunt u onze
website bezoeken. Er kan ook contact worden
opgenomen met de zorgmanager.
Optimaal
zorg genieten!
Herstellingsoord
Zorghotel Veghel
Stadhuisplein 3
5461 KN Veghel
Telefoon: 0413-313000
info@zorghotelveghel.nl
www.zorghotelveghel.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful