Você está na página 1de 5

20/11/2016

'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century | Rolling Stone

20/11/2016 'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century |Ňěẅș Vįđěǿ Mųșįč Pǿŀįțįčș ȚV Mǿvįěș Șpǿřțș Ŀǿňģ Řěǻđș Mǿřě ȚŘĚŇĐİŇĢ Ǻŀěč Bǻŀđẅįň Řěșpǿňđș țǿ Đǿňǻŀđ Țřųmp'ș 'ȘŇĿ' Čřįțįčįșm Ẅǻțčħ Ķǻňỳě Ẅěșț Čǻŀŀ Ǿųț Běỳǿňčě ǻňđ Jǻỳ Ż, Ǻbřųpțŀỳ... Șěě Ǻŀěč Bǻŀ Řěțųřň țǿ 'Ș Ǿvěřẅħěŀmě Đǿňǻŀđ... Țħě Țǿp 20 Șčį-Fį Fįŀmș ǿf țħě 21șț Čěňțųřỳ Fřǿm șpǻčě-įňvǻđěř țħřįŀŀěřș țǿ įňțěřșțěŀŀǻř-ǿvěřđřįvě ħěǻđșčřǻțčħěřș, ẅě'řě čǿųňțįňģ đǿẅň țħě běșț șčįěňčě fįčțįǿň fįŀmș șįňčě țħě țųřň ǿf țħě čěňțųřỳ 20 Jǻǻp Bųįțěňđįjķ M ǻỳ 15, 2014 1. 'Čħįŀđřěň ǿf Měň' (2006) http://www.rollingstone.com/movies/lists/the­top­20­sci­fi­films­of­the­21st­century­20140515/children­of­men­2006­19691231 1/5 " id="pdf-obj-0-6" src="pdf-obj-0-6.jpg">
 

ȚV

Mǿřě

<a href=Ňěẅș Vįđěǿ Mųșįč Pǿŀįțįčș ȚV Mǿvįěș Șpǿřțș Ŀǿňģ Řěǻđș Mǿřě " id="pdf-obj-0-35" src="pdf-obj-0-35.jpg">
 

ȚŘĚŇĐİŇĢ

ȚŘĚŇĐİŇĢ <a href=Ǻŀěč Bǻŀđẅįň Řěșpǿňđș țǿ Đǿňǻŀđ Țřųmp'ș 'ȘŇĿ' Čřįțįčįșm Ẅǻțčħ Ķǻňỳě Ẅěșț Čǻŀŀ Ǿųț Běỳǿňčě ǻňđ Jǻỳ Ż, Ǻbřųpțŀỳ... Șěě Ǻŀěč Bǻŀ Řěțųřň țǿ 'Ș Ǿvěřẅħěŀmě Đǿňǻŀđ... " id="pdf-obj-0-42" src="pdf-obj-0-42.jpg">
<a href=Ǻŀěč Bǻŀđẅįň Řěșpǿňđș țǿ Đǿňǻŀđ Țřųmp'ș 'ȘŇĿ' Čřįțįčįșm " id="pdf-obj-0-47" src="pdf-obj-0-47.jpg">
ȚŘĚŇĐİŇĢ <a href=Ǻŀěč Bǻŀđẅįň Řěșpǿňđș țǿ Đǿňǻŀđ Țřųmp'ș 'ȘŇĿ' Čřįțįčįșm Ẅǻțčħ Ķǻňỳě Ẅěșț Čǻŀŀ Ǿųț Běỳǿňčě ǻňđ Jǻỳ Ż, Ǻbřųpțŀỳ... Șěě Ǻŀěč Bǻŀ Řěțųřň țǿ 'Ș Ǿvěřẅħěŀmě Đǿňǻŀđ... " id="pdf-obj-0-53" src="pdf-obj-0-53.jpg">
   

Țħě Țǿp 20 Șčį-Fį Fįŀmș ǿf țħě 21șț Čěňțųřỳ

Fřǿm șpǻčě-įňvǻđěř țħřįŀŀěřș țǿ įňțěřșțěŀŀǻř-ǿvěřđřįvě ħěǻđșčřǻțčħěřș, ẅě'řě čǿųňțįňģ đǿẅň țħě běșț șčįěňčě fįčțįǿň fįŀmș șįňčě țħě țųřň ǿf țħě čěňțųřỳ

20 Jǻǻp Bųįțěňđįjķ M ǻỳ 15, 2014
20
Jǻǻp Bųįțěňđįjķ
M ǻỳ 15, 2014

1. 'Čħįŀđřěň ǿf Měň' (2006)

20/11/2016

'Children of Men'

(2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century | Rolling Stone

Director Alfono Cuaron' adaptation of PD Jame' novel i a chilling nightmare, et in a future where human infertilit ha rendered ociet increaingl untale (moralit matter le when extinction i in the o ng). The lm' rumpled, wear atmophere, a emodied  con icted hero Clive Owen — plaing a cnical ureaucrat drafted into a potentiall pecie-aving plot — and tuorn optimim (peroni ed  Michael Caine' aging hippie weed-dealer) comine to create a movingl tangile ci- tale that ugget that the end of the world, and it alvation, might not come with a ang, ut a whimper. motionall reonant, daringl prophetic and dituringl plauile, Children of Men i modern ci- tortelling at it apex. DAVID MARCH

17. 'Řěįģň ǿf Fįřě' (2002)

20/11/2016 'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century |BACK TO TOP 17. 'Řěįģň ǿf Fįřě' (2002) Ẅǻŀț Đįșňěỳ Čǿ./Čǿųřțěșỳ Ěvěřěțț Čǿŀŀěčțįǿň http://www.rollingstone.com/movies/lists/the­top­20­sci­fi­films­of­the­21st­century­20140515/children­of­men­2006­19691231 2/5 " id="pdf-obj-1-30" src="pdf-obj-1-30.jpg">

Ẅǻŀț Đįșňěỳ Čǿ./Čǿųřțěșỳ Ěvěřěțț Čǿŀŀěčțįǿň

20/11/2016

'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century | Rolling Stone

If thi movie wa made toda, with exactl the ame leading men and exactl the ame premie, it would e a ummer-eaon tent-pole. It might not e etter though: Reign of Fire, releaed to little fanfare in 2002, i a thrillingl loop, claic  movie — with dragon. et in the not-o-ditant future of a pot-apocalptic 2020 ngland terrorized  ing, re- reathing eat (who have awakened, orner, from a eon-long hiernation), the lm feature an intene, haven-headed Matthew McConaughe a an oeive dragon hunter and Chritian ale a a meek farmer. Delirioul over-the-top and riotoul fun, Reign i a reminder that in addition to parale aout human progre, ci- i uniquel uited to ram cinematic wow down an audience' throat. DAVID MARCH

16. 'Ǻțțǻčķ țħě Bŀǿčķ' (2011)

20/11/2016 'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century |

Čǿųřțěșỳ Șčřěěň Ģěmș

vil extraterretrial veru ritih hood rat…gue who win? Thi funn, fat-paced ci- comed pit a unch of neighorhood kid in a rough ection of outh London againt an otherworld invaion, and damned if their treet mart aren’t the onl thing that tand etween humanit and total annihilation. The fact that it ip the cript and make the o-called undercla the heroe wa reaon enough to emrace thi crapp take on

20/11/2016

'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi

Films of the 21st Century | Rolling Stone

ightie lockuter, ut it alo ring it action and alien-care A-game (thoe glowing teeth!) a well. DAVID FAR

15. 'Čŀǿvěřfįěŀđ' (2008)

20/11/2016 'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century |

Șǻm Ěměřșǿň

ven though Clover eld pla out in the now-tired "found footage" format, it terrifing CGI detruction of New York Cit and it Godzilla-like monter i viceral enough to et it apart from the other tle copcat. Plu, it cat (which include Lizz Caplan of Mean Girl and Mater of ex fame a a part guet and ilicon Valle' ruque actor T.J. Miller a the documentarian) perfectl capture the terror of New Yorker eeing landmark — the Time Warner Center and the archwa in Central Park collaping, the tatue of Liert eing eheaded — a few ear after 9/11. Mot chilling i the lm' nal line, heard in a pre-detruction ahack: "I had a good da." KORY GROW

20/11/2016 'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films of the 21st Century |

Čǿmměňțș

20/11/2016

'Children of Men' (2006) | The Top 20 Sci­Fi Films

of the 21st Century | Rolling Stone

Đǿň’ț Mįșș ǻ Șțǿřỳ

Șįģň ųp fǿř ǿųř ňěẅșŀěțțěř țǿ řěčěįvě břěǻķįňģ ňěẅș đįřěčțŀỳ įň ỳǿųř įňbǿx.

Ěňțěř ỳǿųř ěmǻįŀ ǻđđřěșș

Ħǿẅ ẅě ųșě ỳǿųř ěmǻįŀ ǻđđřěșș

Șįģň Ųp

© Řǿŀŀįňģ Șțǿňě 2016 Ỳǿųř Přįvǻčỳ Řįģħțș

Interesses relacionados