Você está na página 1de 58

cover

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

REKOD PERANCANGAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PRASEKOLAH

TAHUN
_________

Nama :_____________________
Sekolah :_____________________

PEKELILING KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

TAHUN

________________

SEKOLAH : ________________________________________________________

NAMA GURU : ________________________________________________________

KELAS : ________________________________________________________
BIODATA GURU

PERIBADI

NAMA : _______________________________________________________

NO.KPT : _____________________ TARIKH LAHIR : _______________ JANTINA : ______________

ALAMAT KEDIAMAN : _______________________________________________________

_______________________________________________________

STATUS PERKAHWINAN : _______________________________________________________

KELULUSAN AKADEMIK : _______________________________________________________

KELAYAKAN IKHTISAS : _______________________________________________________

INSTITUT/MAKTAB : _______________________________________________________

OPSYEN : __________________________________________________TAHUN : _________________

NO. TELEFON (R) : ______________ (P)______________ NO. TELEFON BIMBIT : _________________

PERKHIDMATAN

NAMA JAWATAN : __________________ GRED JAWATAN : ______________

NO. FAIL DIRI JPNS : __________________ NO. RUJUKAN SPP : _______________

NO. GAJI : __________________ NO. KWSP : _______________

NO. CUKAI PENDAPATAN :__________________

TARIKH MULA BEKERJA : _______________TARIKH PENGISYTIHARAN HARTA :____________

TARIKH LANTIKAN : __________________TARIKH PENGESAHAN : _______________

TARIKH MASUK PENCEN: __________________TARIKH KENAIKAN GAJI : _______________

PERKHIDMATAN : TETAP / SEMENTARA GRED JAWATAN : _______________

TANGGA GAJI SEMASA : _________________ GAJI SEMASA : __________

Sekiranya Berlaku Kecemasan Hubungi

NAMA : _______________________________________________________

ALAMAT : _______________________________________________________

NO. TELEFON : (R) _____________ (P) ______________NO. TELEFON BIMBIT : _______________


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID / SAHSIAH

KURIKULUM KOKURIKULUM

BENGKEL / KURSUS / SEMINAR


BIL. TARIKH PERKARA TEMPAT BIL. HARI
RUKUN NEGARA

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.

ETIKA KERJA ISLAM

Bekerja dengan azam mengabadikan diri kepada Allah


Bekerja dengan ikhlas dan amanah
Bekerja dengan tekun dan cekap
Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran
Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

TERAS PERKHIDMATAN

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan


Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
Bekerjasama ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh Negara.

MATLAMAT
Pendekatan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga
enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang
menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam
keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya
dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah
rendah kelak.

OBJEKTIF

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur


emapt(4) hingga enam(6) tahun unutk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial,
intelek dan rohani seperti berikut:

i) Membina kecergasan badan.


ii) Mempunyai tubuh badan yang sihat.
iii) Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.
iv) Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.
v) Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.
vi) Mempunyai kematangan emosi.
vii) Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.
viii) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.
ix) Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.
x) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.
xi) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang
positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.
xii) Mengamalkan nilai murni.
xiii)Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.
xiv)Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam
konteks kehidupan harian.
xv) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.
xvi)Menggunakan kemahiran Matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan
menyelesaikan masalah.
xvii) Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan
kehidupan seharian.
xviii) Mengembangkan daya kreatif dan estetika.
xix) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

FOKUS

Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang
menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus
utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan
kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu,
bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-
kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran
ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka
meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.

ORGANISASI KURIKULUM

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard
kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak
berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan
pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi;
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Sains dan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika
serta Perkembangan Keterampilan Diri (rujuk Rajah 1). Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-
tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah
rendah.

KOMUNIKASI
Kemahiran berbahasa, Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil

SAINS & TEKNOLOGI


Pendekatan Inkuiri, pengetahuan sains, KEROHANIAN, SIKAP &
kemahiran saintifik dan sikap saintifik NILAI
Amalan agama dan kepercayaan, sikap
Pengetahuan dan kemahiran matematik, & Nilai
penyelesaian masalah ICT.
INSAN
SEIMBAN
G
PERKEMBANGAN KEMANUSIAAN
FIZIKAL & ESTETIKA Ilmu dan amalan kemasyarakatan &
Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk alam sekitar setempat, negara & global.
kesejahteraan diri.
Penghayatan semangat patriotism &
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat perpaduan
dan apresiasi
KETERAMPILAN DIRI
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah
diri melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum

Rajah 1 : Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah

REKABENTUK KURIKULUM

Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan
kurikulum berbentuk modular.
Kurikulum Berasaskan Standard

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard


pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti
dan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama, kualiti
membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat
kurikulum berasaskan standard adalah untuk member pendidikan berkualiti yang sama kepada semua
murid.

Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan kemahiran dan
nilai.

Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk
objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.

Kurikulum Berbentuk Modular

Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satuk kurikulum yang kandungannya diorganisasikan
dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit, bahagian atau unit ini dinamakan
modul.

Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

Modul Asas

Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina,
Bahasa Tamil), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu yang
khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini.

Modul Bertema

Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsure-unsur dalam keenam-enam
Tunjang dan juga unsure kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu
kehidupan seharian kanak-kanak.

Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinsip Amalan Bersesuaian dengan
Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana:
Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding.
Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
Perbezaan individu dibenarkan.
Murid belajar mengikut kadar sendiri.
Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid.

PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH

Peruntukan masa minimum

Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi:

1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat),
iaitu, sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 5+.

2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa
rehat), iaitu, sejumlah 17 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur 4+.

3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam


seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam


seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar.

5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam


seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instruktional sekurang-kurangnya 6 jam


seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam,
maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah,
sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam,
maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua
jam seminggu.

Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema

Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul
asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan Jadual 13. Walau bagaimanapun peruntukan waktu
ini seharusnya fleksibel dan guru boleh menguahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat
dan keperluan murid.
Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema
di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema
di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina,
Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain.

* untuk murid yang beragama Islam sahaja

Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi
asas 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi
peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran
literasi asas ini, peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2.

Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid,
maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema menyepadukan Standard
Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian
murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal
tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul bertema akan membawa lebih
makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang
berkenaan.
Modul Teras Asas 50%

35%
Modul Bertema
0%

Awal tahun Akhir tahun

Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di
kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan


persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan
bermakna. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu
mengikut keperluan semasa.

Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik
darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah:

Bermain dengan buaian, gelongsor dan lain-lain


Main pasir, main air, main pondok
Berlari, menyambut bola, melompat

Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri, berbaris, menyanyikan
lagu, doa, tanda kedatangan.

Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa, makan, gosok gigi, main
bebas (free play).

Peruntukan waktu mengikut bahasa instruksional


Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris,
prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14, 15 dan 16.

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah

Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah


yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa
pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT)
KALENDAR

2014

2015

2016
SEMESTER PERSEKOLAHAN TAHUN 20

SEMESTER DUA
CUTIDANHARI BIL. BIL.
MULA AKHIR
PERSEKOLAHAN MINGGU HARI

HARI

PERSEKOLAHAN

CUTIPERTENGAHAN

PENGGAL

HARI

PERSEKOLAHAN

CUTIPERTENGAHAN

TAHUN

JUMLAH

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : _______________________

Jumlah Hari Cuti Semester : _______________________


Adalah diumumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini menjadi Hari-Hari Kelepasan Am di
dalam Negeri ________________________________ bagi Tahun _______

*Hari Kelepasan Am Negeri

+ Tertakluk Kepada Perubahan

Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan atau hari kelepasan yang lain maka
hari itu diganti dengan esoknya dan jika/hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi hari kelepasan
maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.
JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

SEKOLAH: _______________________________

SEM: __________ GURU: _________________________________________


TAHUN: __________ KELAS: _________________________________________

WAKT
U

HARI
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
BM BAHASA MALAYSIA BC BAHASA CINA BT BAHASA TAMIL BI BAHASA INGGERIS
PI PENDIDIKAN ISLAM PM PENDIDIKAN MORAL AL AKTIVITI LUAR AMT AWAL MATEMATIK
PETUNJUK MT MODUL TEMA
INTERAKSI BM INTERAKSI BI INTERAKSI BC/BT

ANALISA
MASA INTERAKSI
AKTIVITI / MODUL / TUNJANG MASA Disediakan oleh:
BM BI BC / BT *
RUTIN PAGI (50 min)
PERBUALAN PAGI (100 min)
REHAT (150 min)
__________________
PENUTUP / REFLEKSI (50 min)
BAHASA MALAYSIA (90 min)
BAHASA INGGERIS (90 min)
BAHASA CINA / TAMIL* (90 min)
PENDIDIKAN ISLAM (120 min)
PENDIDIKAN MORAL (120 min)
PERMAINAN LUAR (80 min) Disahkan oleh:
MATEMATIK (40 min)
MODUL TEMA
JUMLAH MINIT
__________________
PERATUS

* Potong mana yang tidak berkenaan


JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

SEKOLAH: _______________________________

SEM: __________ GURU: _________________________________________


TAHUN: __________ KELAS: _________________________________________

WAKT
U

HARI
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
BM BAHASA MALAYSIA BC BAHASA CINA BT BAHASA TAMIL BI BAHASA INGGERIS
PI PENDIDIKAN ISLAM PM PENDIDIKAN MORAL AL AKTIVITI LUAR AMT AWAL MATEMATIK
PETUNJUK MT MODUL TEMA
INTERAKSI BM INTERAKSI BI INTERAKSI BC/BT

ANALISA
MASA INTERAKSI
AKTIVITI / MODUL / TUNJANG MASA Disediakan oleh:
BM BI BC / BT *
RUTIN PAGI (50 min)
PERBUALAN PAGI (100 min)
REHAT (150 min)
__________________
PENUTUP / REFLEKSI (50 min)
BAHASA MALAYSIA (90 min)
BAHASA INGGERIS (90 min)
BAHASA CINA / TAMIL* (90 min)
PENDIDIKAN ISLAM (120 min)
PENDIDIKAN MORAL (120 min)
PERMAINAN LUAR (80 min) Disahkan oleh:
MATEMATIK (40 min)
MODUL TEMA
JUMLAH MINIT
__________________
PERATUS

* Potong mana yang tidak berkenaan


JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

SEKOLAH: _______________________________

SEM: __________ GURU: _________________________________________


TAHUN: __________ KELAS: _________________________________________

WAKT
U

HARI
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
BM BAHASA MALAYSIA BC BAHASA CINA BT BAHASA TAMIL BI BAHASA INGGERIS
PI PENDIDIKAN ISLAM PM PENDIDIKAN MORAL AL AKTIVITI LUAR AMT AWAL MATEMATIK
PETUNJUK MT MODUL TEMA
INTERAKSI BM INTERAKSI BI INTERAKSI BC/BT

ANALISA
MASA INTERAKSI
AKTIVITI / MODUL / TUNJANG MASA Disediakan oleh:
BM BI BC / BT *
RUTIN PAGI (50 min)
PERBUALAN PAGI (100 min)
REHAT (150 min)
__________________
PENUTUP / REFLEKSI (50 min)
BAHASA MALAYSIA (90 min)
BAHASA INGGERIS (90 min)
BAHASA CINA / TAMIL* (90 min)
PENDIDIKAN ISLAM (120 min)
PENDIDIKAN MORAL (120 min)
PERMAINAN LUAR (80 min) Disahkan oleh:
MATEMATIK (40 min)
MODUL TEMA
JUMLAH MINIT
__________________
PERATUS

* Potong mana yang tidak berkenaan


JADUAL WAKTU PRASEKOLAH

SEKOLAH: _______________________________

SEM: __________ GURU: _________________________________________


TAHUN: __________ KELAS: _________________________________________

WAKT
U

HARI
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
BM BAHASA MALAYSIA BC BAHASA CINA BT BAHASA TAMIL BI BAHASA INGGERIS
PI PENDIDIKAN ISLAM PM PENDIDIKAN MORAL AL AKTIVITI LUAR AMT AWAL MATEMATIK
PETUNJUK MT MODUL TEMA
INTERAKSI BM INTERAKSI BI INTERAKSI BC/BT

ANALISA
MASA INTERAKSI
AKTIVITI / MODUL / TUNJANG MASA Disediakan oleh:
BM BI BC / BT *
RUTIN PAGI (50 min)
PERBUALAN PAGI (100 min)
REHAT (150 min)
__________________
PENUTUP / REFLEKSI (50 min)
BAHASA MALAYSIA (90 min)
BAHASA INGGERIS (90 min)
BAHASA CINA / TAMIL* (90 min)
PENDIDIKAN ISLAM (120 min)
PENDIDIKAN MORAL (120 min)
PERMAINAN LUAR (80 min) Disahkan oleh:
MATEMATIK (40 min)
MODUL TEMA
JUMLAH MINIT
__________________
PERATUS

* Potong mana yang tidak berkenaan


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MODUL FOKUS/STANDARD
MINGGU/TEMA STANDARD PEMBELAJARAN
/TUNJANG KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
MINGGU : HARI : TARIKH: TEMA: SUB TEMA:
KEHADIRAN / L: /
RUTIN : P: /
PERISTIWA :
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)

11.50 12.00 PENUTUP:


NAMA BUKU RUJUKAN

BIL NAMA BUKU PENERBIT HARGA CATATAN


CATATAN / ULASAN / PENYELIAAN / PEMANTAUAN
TDT. &
BIL TARIKH CATATAN / ULASAN
JAWATAN
AKTIVITI GURU

BIL TARIKH AKTIVITI / PROGRAM CATATAN


AKTIVITI GURU

BIL TARIKH AKTIVITI / PROGRAM CATATAN


PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

BIL TARIKH PERIHAL PERTEMUAN DAN PERBINCANGAN


REKOD PENGHARGAAN

BIL TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI


MAKLUMAT MURID
TARIKH

BANGSA
JANTINA
UMUR
MASUK NO. SIJIL TARIKH
NO. NAMA PENUH AGAMA NO. MYKID PADA 1
KELAS LAHIR LAHIR
JAN

MAKLUMAT KELUARGA MURID


PEKERJAAN
NAMA BAPA / NAMA IBU /
NO. NAMA MURID ALAMAT RUMAH TELEFON IBU BAPA /
PENJAGA PENJAGA
PENJAGA
REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA
Kemahiran mendengar
BM1
(BM 1.1 , BM 1.2)
Kemahiran bertutur
BM2
(BM 2.1, BM 2.2, BM 2.3, BM 2.4)
Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vokal dan
BM3 konsonan
(BM 3.1, BM 3.3)
Kemahiran membaca perkataan
BM4
(BM 3.1, BM 3.3)
Kemahiran membaca ayat
BM5
(BM 3.4, BM 3.5, BM 3.6, BM 3.7, 3.9)
Kemahiran mencerita semula
BM6
( BM 2.4 )
Kemahiran menulis
BM7
(BM 4.1, BM 4.2)
PERATUS:
TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA INGGERIS
Listening and speaking skills
BI1 - responding to instructions
(BI 1.1, BI 1.2, BI 1.4)
Listening and speaking skills
BI2 - simple conversation
(BI 1.9, BI 1.10)
Listening and speaking skills
BI3 - talking about experiences
(BI 1.2, BI 1.3)
Speaking skills
BI4 - language arts
(BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, BI 1.8)
Read simple words
BI5
(BI 3.1, BI 3.2)
Read simple sentences
BI6
(BI 3.3, BI 3.4)
Develop interest in reading
BI7
(BI 2.1, BI 2.2, BI 3.5)
Writing skills
BI8
(BI 4.1, BI 4.2)
PERATUS:
REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA CINA

BC1 (BC 1.1.7, BC 1.1.8, BC 1.1.9, BC1.1.10)


BC2
(BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 2.4)

-
BC3
(BC 3.2, BC 3.3, BC 3.4)

-
BC4
(BC 3.5, BC 3.6, BC 3.7)


BC5
(BC 4.1, BC 4.2)

PERATUS:
TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA TAMIL

BT1

BT2

BT3

BT4

BT5

BT6

PERATUS:
REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM
Pengetahuan tentang Rukun Islam
PI1
(PI 1.0)
Pengetahuan tentang Rukun Iman
PI2
(PI 1.1)
Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah
PI3
(PI 1.4)
Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah
PI4 - bersuci daripada najis
(PI 2.1)
Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah
PI5 - melakukan wuduk
(PI 2.2)
Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah
PI6 - mendirikan solat dari aspek perlakuan
(PI 2.3)
Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah S.A.W
PI7
(PI 3.1)
Pengamalan Akhlak Rasulullah S.A.W
PI8
(P1 4.1)
Pengamalan seharian mengikut adab
PI9
(P1 4.2)
Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran
PI10
(PI 5.1)
Pengetahuan Asas Tulisan Jawi
PI11
(PI 5.2)
Pengetahuan Asas dan kebolehan melafaz beberapa
PI12 surah dari Juzu 'Amma'
(PI 5.3)
PERATUS:
REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL
Mengamalkan Nilai Baik Hati, Bertanggungjawab dan
PM1 Berterima Kasih.
(PM 2.1, PM 3.1, PM 4.1)
Mengamalkan Nilai Berhemah Tinggi dan Hormat
PM2 Menghormati
(PM 5.1, PM 6.1, PM 6.2)
Mengamalkan Nilai Kasih Sayang, Kerjasama dan
PM3 Toleransi
(PM 7.1, PM 12.1, PM 14.1, PM 14.2)
Mengamalkan Nilai Keadilan, Kejujuran dan
PM4 Kesederhanaan
(PM 8.1, PM 10.1, PM 13.1)
Mengamalkan Nilai Keberanian dan Berdikari
PM5
(PM 9.1, PM 15.1)
Mengamalkan Nilai Kerajinan dan Berdisiplin
PM6
(PM 11.1, PM 16.1)
PERATUS:
TUNJANG KETERAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
Kemahiran mengenal dan mengurus emosi
SE1 (PSE 1.1, PSE 1.2, PSE 1.3)

Kemahiran mencapai emosi yang positif


SE2
(PSE 2.1, PSE 2.2, PSE 2.3, PSE 2.4)

Membina kemahiran sosial


SE3
(PSE 3.1, PSE 3.2, PSE 3.3)

PERATUS:
REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN
Kemahiran motor halus
FZ1
(PFK 1.1, PFK 1.2)
Kemahiran motor kasar
FZ2
(PFK 2.1)
Kemahiran menjaga kebersihan diri
FZ3
(PFK 3.1)
Mengamalkan tabiat pemakanan yang berkhasiat
FZ4
(PFK 3.2)
Kemahiran menjaga kesihatan persekitaran
FZ5
(PFK 4.1)
Pengetahuan tentang sumber yang mendatangkan
FZ6 kemalangan dan bahaya
(PFK 5.1)
Pengetahuan tentang langkah-langkah menjaga
FZ7 keselamatan
(PFK 5.2)
PERATUS:
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - KREATIVITI
Kemahiran menghasilkan karya seni visual secara
KT1 kreatif
(KTI 1.1, KTI 1.2)
Kemahiran apresiasi seni
KT2
(KTI 1.3)
Kemahiran menyanyi
KT3
(KTI 2.1, KTI 2.4)
Kemahiran memainkan Alat Perkusi
KT4
(KTI 2.2, KTI 2.3)
Kemahiran Gerakan Kreatif
KT5
(KTI 3.1)
Kemahiran Main Peranan
KT6
(KTI 3.1)
PERATUS:

REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI - AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

ST1 Kemahiran memerhati (ST 2.1, ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0)

ST2 Kemahiran merekod hasil pemerhatian (ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0)


Kemahiran membuat pengukuran menggunakan unit bukan
ST3
piawai (ST 2.2)
Kemahiran membanding dan membeza
ST4
(ST 2.3, ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0)
ST5 Kemahiran mengelas (ST 2.3, ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0)

ST6 Kemahiran membuat ramalan (ST 2.4)

ST7 Kemahiran menyelesai masalah (ST 2.5)

ST8 Kemahiran membuat seriasi (ST 6.3)

ST9 Kemahiran mengecam corak berulang dan membina pola (ST 6.4)

ST10 Pengetahuan tentang nombor 1-20 (ST 7.1, ST 7.3)


Kemahiran menyusun nombor 1-10 secara menaik dan menurun
ST11
(ST 7.1)
ST12 Kemahiran membilang tempat puluh sehingga 50 (ST 7.4)
Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam
ST13
lingkungan 10 (ST 8.1)
Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tolak dalam
ST14
lingkungan 10 (ST 8.2)
ST15 Kemahiran menyatakan ayat matematik (ST 8.1, ST 8.2)
Kemahiran mengecam dan menyusun duit yang berlainan nilai
ST16
(ST 9.1)
ST17 Pengetahuan tentang konsep waktu (ST 10.1)

ST18 Pengetahuan tentang bentuk dan ruang (ST 11.1)


ST19 Kemahiran membuat pembinaan (ST 12.1, ST 12.2, ST 12.3)

ST20 Kemahiran menggunakan komputer(ST 13.1, ST 13.2)

PERATUS:

REKODINSTRUMENPENTAKSIRANPRASEKOLAHKEBANGSAAN

PEMERHATIAN 1 PEMERHATIAN 2 PEMERHATIAN 3


TARIKH: TARIKH: TARIKH:
KOD KONSTRUK JUMLAH MURID JUMLAH MURID JUMLAH MURID CATATAN

TM SM BM TM SM BM TM SM BM
TUNJANG KEMANUSIAAN
Pengetahuan tentang diri sendiri dan keluarga
KM1
(KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, KM 3.1, KM 4.1)
Amalan sikap yang baik dalam hubungan antara diri
dengan persekitaran
KM2
(KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, KM 3.1, KM 4.1, KM 5.1,
KM 5.2, KM5.3)
Amalan tabiat menjaga alam sekitar
KM3
(KM 6.1, KM 6.2, KM 6.3)
Pengetahuan asas tentang warisan budaya
tradisional pelbagai kaum di Malaysia
KM4
(KM 7.1, KM 7.2, KM 7.3, KM 7.4, KM 7.5, KM 7.6,
KM 7.7)
Pengetahuan asas tentang negara Malaysia
KM5
(KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4, KM 8.5)
Amalan cintakan negara
KM6
(KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4)
PERATUS:
CATATAN

CATATAN
CATATAN
CATATAN
CATATAN