Colegiul Psihologilor din România

AMENDAMENTE
La Propunerea legislativă LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cameră decizională Camera Deputaților

Colegiul Psihologilor din România apreciază pozitiv punerea în Pe cale de consecință, având în vedere următoarele acte normative:
dezbatere publică a unei legi a salarizării care să se fundamenteze
pe principii și criterii clare de definire a competențelor, a pregătirii - Tratatul de funcționare al Uniunii Europene – Titlul IX –
profesionale și a nivelului echivalent de salarizare. Sănătate publică – care are în vedere îmbunătățirea sănătății
Această propunere legislativă își propune și este imperios publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a
necesar să armonizeze legislația aplicabilă în domeniul muncii cu cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală;
legislația europeană aplicabilă în domeniu, cu atât mai mult cu cât
vorbim de o lege care va avea aplicabilitate și va stabili nivelurile - Directiva 2005/36/CE completată și modificată de către
de salarizare ale tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor
instituții finanțate de la bugetul de stat. profesionale din domeniile reglementate. Conform acestui
document legislativ, psihologul este încadrat în categoria
1

profesiilor reglementate. Activitatea sa se concentreaza pe - Referitor la pregătirea academică a profesiei de
componentele psihologice ale persoanelor luate în considerare și psiholog. Politicile profesionale ale UE prevăd „DESCRIPTORI”
situate într-un context individual sau colectiv. Intervențiile sale în care definesc nivelurile CADRULUI EUROPEAN DE
circumstanțe individuale, sau grupal instituțională provin dintr-o CALIFICĂRI – CEC – prezintă serviciile pentru sănătate ca fiind
varietate de practici, cum ar fi: domeniul clinic în care rolul de serviciile medicale și serviciile psihologice și sunt ocupații ale
diagnosticare este însoțit de adoptarea deciziilor de recuperare nivelurilor 6 și 7 de pregătire academică, conf. Standardelor UE.
psihoterapeutică, consiliere psihologică în serviciile de urgență, Competențele sunt descrise în termeni de responsabilitate și
clinici sau în sistem ambulator, consiliere în domeniul orientării autonomie și transformarea contextelor de activitate sau studii care
școlare și vocaționale, evaluarea capacităților de exercitare a unor sunt complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări
profesii din domeniul transportului -adiacente siguranței circulației, strategice; asumarea responsabilității pentru contribuția la
expertiză psihologică adiacente domeniului de ordine publică și cunoașterea și practica profesională și/sau revizuirea performanței
siguranță națională, instruire, psihoterapie, cercetare, munca strategice a echipelor inter-disciplinare. Atașat aveți link-ul
instituțională. DESCRIPTORILOR DIN CADRUL EUROPEAN DE
Metodele sale sunt fundamentate științific, aprobate de normele și CALIFICĂRI – http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
standardele profesionale aprobate de către Colegiul Psihologilor – page;
organism simetric cu Colegiul Medicilor. De asemenea, metodele - REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL
de intervenție sunt variate și adaptate la obiectivele sale, decizia PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
fiind adoptată în cooperare cu celelalte entități profesionale, în 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
echipă – medicul specialist, psihiatrul, fiziokinetoterapeut, etc.. intermediul Sistemului de informare al pieței interne cu referire
directă la piața europeană a forței de muncă din perspectiva
existenței dosarului profesional și a utilizării noilor instrumente
2

. acestea fiind documente de bază/soldele funcţiilor salarizare pregătitoare pentru emiterea Cardului Profesional de bază/salariile funcţiilor de (4) Ordonatorii de credite au obligaţia European. Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și drept de liberă practică. România se 1.Gestionarea sistemului Alineatul (4) al art. sporurile. aplicabile și în convergență cu cerințele Asociației Europene de Nr. alte drepturi funcţiilor de bază/salariile funcţiilor reprezentanții autorităților de reglementare 3 . indemnizaţiile lunare de să stabilească salariile de bază/soldele reprezentanții ordonatorilor principali de credite și încadrare. remunerație obligaţia să stabilească salariile Art.Cardul Profesional European care este Psihologie (EFPA) care reglementează condițiile de obținere a emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. România prin care Colegiul Psihologilor din România este responsabilă de elaborarea și respectarea normelor și standardelor Propunem adoptarea următoarelor amendamente la LEGEA- profesionale. organizarea și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din funcționarea Colegiului Psihologilor din România. 3 . 3 . Prin mecanismul de consultare între bază. Text propunere legislativă Text amendament propus Motivare amendament crt. înființarea. elaborarea și respectarea Codului Deontologic al CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri profesiei de psiholog în concordanță cu normele europene publice. Certificatului European în Psihologie. de salarizare va avea următorul cuprins: oblige să asigure respectarea principiului echivalenței (4) Ordonatorii de credite au pregătirii profesionale și academice vs.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psihologcu .existente pe piața muncii . 3 se modifică și Prin intermediul Directivelor amintite. Art.Gestionarea sistemului de la nivel european.

Mai mult. astfel încât să se permanentă comunicare va avea menirea de a aprobate cu această destinaţie în încadreze în sumele aprobate cu deschide noi oportunități de dezvoltare a unui nou tip bugetul propriu. Ministerul Sănătății. Ministerul Administrației și Internelor. ordonatorii de credite au obligația De asemenea. Ministerul Transporturilor vor avea ca beneficiu oferirea unor 4 . (d) reglementate – conf.se asigură un echilibru benefic pentru funcţii. această încât să se încadreze în sumele în condiţiile legii. (c). abordarea inter- Pentru profesiile reglementate disciplinară. de exercitare a profesiei. . grade şi trepte respectarea și modificarea standardelor profesionale gradaţii. promovarea personalului în salariale în bani şi în natură prevăzute etc. grade şi trepte de lege. să asigure încadrare. Directivei și (e). indemnizaţiile lunare de profesionale specific profesiilor liberale – Colegiul prevăzute de lege. sporurile. această consultare cu colegiile de să obțină un aviz și de la autoritățile specialitate ar conduce la respectarea în totalitate a responsabile ale profesiilor principiilor enunțate la art. astfel profesionale şi avansarea în gradaţii. în condiţiile legii. în special al lit. alte drepturi Psihologilor din România sau Colegiul Medicilor. de abordare în domeniul sănătății. Ministerul Educației Naționale. să asigure promovarea garantarea unor servicii de calitate pacienților prin profesionale şi avansarea în personalului în funcţii. 6.salariale în bani şi în natură de bază. 2005/36/CE modificată și adăugată Comunicarea autorităților profesionale cu Guvernul de Directiva 2013/55/UE României și/sau ministerele de referință Ministerul Muncii și Justiției Sociale. această destinaţie în bugetul propriu.

Criterii generale După alineatul (3) al articolului 8.(31).(31) Pentru profesiile deontologice specifice fiecărei profesii. Art. intervențiile.8 . Mai mult. – au reglemetări specifice stipulate în standardele plătite din fonduri publice care alin. beneficiarii sociali având garanția acestor servicii. cu următorul cuprins: și practicile profesionale și dispun de codurile beneficiază de criterii specifice de Art. specifice ale autorităților de profesionale. criteriile criteriilor generale din lege cu aceste coduri și cu statute proprii. precum și din România. (3) Pentru categoriile de personal se introduce un nou alineat. Armonizarea performanță reglementate prin reglementate din România. Profesiile reglementate –medic. farmacist. normele europene de exercitare a acestor profesii Consultările se realizează sub având în vedere responsabilitatea lor foarte mare 5 . având caracter preventiv și anticipativ. psiholog. se aplică acestea generale se armonizează cu criteriile cerințele profesionale existente în standardele din urmă. vor avea un impact benefic pe capabilitatea de a asigura prevenția și de a facilita formarea echipelor inter-disciplinare între medici și psihologi. etc. pot conduce la elaborarea unei politici reglementare ale fiecărei profesii unitare de salarizare. Colegiul Medicilor. Autor amendament: Colegiul Psihologilor din România 2. servicii și prestații sociale la standarde ridicate. 8 . respectând odată în plus reglementate – Colegiul Psihologilor principiile și spiritul legii salarizării. etc..

prin 6 . pregătirii universitare de bază la care se adaugă stagii personal alin. cu participarea României. – situație în care colegiile de specialitate. Promovarea în trepte profesionale este rezultanta promovarea unor categorii de se introduce un nou alineat.31 . publici implicați. 31 – Încadrarea și După alineatul (5) al articolului 31. al profesionale – inclusiv a Codul apărării sau al asistenței sociale. etc. Art. în special al profesionale. sau a urmăriri respectarii normelor unități de învățământ. tuturor ministerelor cu care colegiile În momentul de față există diferențe foarte mari în profesionale au relații de cooperare în cadrul categoriei psihologilor. 3. a autorizării activității psihologilor din spitale. în Art. grade sau trepte profesionale reglementate din România. precum și al Deontologic de către funcționarii direcțiilor de protecție a copiilor. deși au pregătire vederea elaborării standardelor echivalentă cu categoria medicilor . unități medico-sociale.(51). din domeniul transporturilor. formarea (5) Promovarea în funcții. cu următorul cuprins: de pregătire – rezidențiatul pentru medici. coordonarea Ministerului Muncii și pentru beneficiarii acestor servicii – cetățenii Justiției Sociale. cât și din perspectiva reducerii costurilor Colegiul Psihologilor din România sociale adiacente acestor servicii. Stimularea cooperării între organismele profesionale de reglementare – colegiile profesionale – și autoritățile centrale – ministerele de referință – vor avea un impact pozitiv atât pentru creșterea calității Autor amendament: serviciilor.(51) Pentru profesiile complementară și supervizarea pentru psihologi.

etc. are și o componentă de acumulare a experienței specifice. ci statute sau alte acte normative din România. se Autor amendament: aplică principiul sinonimiei legislative a profesiilor 7 . avansarea în regulament-cadru. Mai mult.. Colegiul Medicilor. medic sau psiholog specialist trebuie nu este reglementată altfel prin reglementate – Colegiul Psihologilor probate nu doar prin procesul de formare continua. centre de evaluare profesională. Mai mult. Colegiul profesionale în instituții specializate – clinici de Farmaciștilor. etc. capacității de muncă. dacă reglementare ale fiecărei profesii principal. în care responsabilitatea socială este subordonată standardelor profesionale garantate de probitatea profesională a colegiilor profesionale și funcțiile publice în care normele de promovare se stabilesc prin regulamente-cadru aprobate de către Guvernul României și/sau agențiile naționale – ANFP – pentru funcționarii publici. Introducerea acestui nou articol are capacitatea să facă o distincție clară între funcțiile publice reglementate. unități sanitare. Ordinul Arhitecților.imediat superioare se realizeaza promovarea în funcții sau trepte comisiile de specialitate pot evalua dezvoltarea pe baza criteriilor stabilite prin profesionale se armonizează cu profesională a solicitantului. centre de evaluare a Veterinari. Colegiul Medicilor specialitate. ce se aprobă criteriile specifice ale autorităților de treapta profesională superioară – medic sau psiholog prin hotărâre a Guvernului.

în categoria profesiilor reglementate. în mod legislației aplicabile atât în România cât și în proporțional. 8 .se modifică următoarele similitudini fundamentale pentru medico-socială . de asistență socială și de asistență Astfel. rezidențiatul din medicină fiind echivalent cu formarea complementară și supervizarea în domeniul psihologiei clinice. 4. 6 cu 1. coeficienții în concordanță cu înțelegerea exhaustivă a celor două profesii: principiile enunțate la art. a psihoterapiei sau în celelalte domenii de competență ale Colegiului Psihologilor din România. o analiză amănunțită ne permite să distingem asistență socială și de asistență medico-socială” . conform Anexei la UE. Ambele profesii se încadrează. Ambele profesii au număr similar de nivel de pregătire. Capitolul I – unități sanitare. proiectul de amendament prezentat. 2. conform ocupațiile de medic. Colegiul Psihologilor din România reglementate în raport cu funcționarii publici sau personalul contractual. Anexa II – Familia Anexa II – Familia ocupațională de Ca o completare la argumentele prezentate mai sus ocupațională de funcții funcții bugetare „Sănătate și psihologii ca și medicii – domeniul psihiatrie – au bugetare „Sănătate și asistență asistență socială” numeroase elemente de asemănare din perspectiva socială” Capitolul I – „Unități sanitare. în conformitate cu cerințele impuse de comisiile de specialitate. de pregătirii profesionale și a exercitării profesiei.

DSM-5 . 4. iar psihologul acționează prin diagnoză clinică și consiliere psihologică și/sau psihoterapie. specifică atât medicului. atât de necesară în recuperarea. Aceste Colegiul Psihologilor din România instrumente sunt utilizate în abordarea inter- 9 . respectiv. Ambele profesii dețin componenta de diagnoză. cât și psihologului clinician și totodată dispun de mijloacele de intervenție specializată și necesar complementară în echipa inter- disciplinară: medicul acționează prin diagnoză și prescripție medicală. precum și ICD-10. asigurarea și păstrarea stării de sănătate a pacienților. Ambele profesii utilizează în luarea deciziei de intervenție – pe cale de prescripție de medicamente și în intervenția psihoterapeutică de același standard de evaluare.Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale (în cazul specialității Autor amendament: psihiatrice). 3.

6. disciplinară medic-psiholog clinician- psihoterapeut în toate statele europene și SUA. integritate fizică și stres profesional. Ocupația de logoped nu poate fi asimilată cu 10 .4 se Vezi argumentația de la punctele anterioare la care se ocupațională de funcții introduc trei noi poziţii: adaugă următoarele elemente de argumentație: - bugetare „Sănătate și asistență logoped principal .2. Ambele profesii au coduri deontologice și se supun disciplinar colegiilor de specialitate – inclusiv a celor de exercitare a profesiei și a responsabilității profesionale și sociale impuse de existența parafei ca element simbolic. 5. litera b. 5. b. Ambele profesii sunt supuse la aceleași riscuri și vulnerabilități din perspectiva condițiilor de muncă. securitate. Anexa II – Familia Anexa II.1. b.3 și b. fiind instrumente de încadrare în codurile de diagnostic al pacienților în concordanță cu normele profesionale specifice elaborate de către colegiile de specialitate.

Aceste categorii profesionale vor avea necesare de intervenție în recuperarea încadrări distincte. neavând competențele și cunoștințele medico-socială . iar experiența profesională treptele specificate. cât și cei împreună cu Ministerul Muncii și Justiției din domeniu clinic. de -logoped practicant autonom social. Toate celelalte profesii amintite în această consecință.socială” -logoped specialist cea de sociolog. actuala încadrare. Sociale – ca și mediator – și celelalte ministere – Ministerul Sănătății pentru domeniul medical (clinic) sau Ministerul Educației Naționale pentru domeniul educațional. atât cei din și științifică are o pondere ridicată. profesor CFM. asistent social” și în Finalitatea prestațiilor este diferită.logoped practicant în supervizare. fiind excluse din terapeutică. fiecare dintre acestea din urmă asistență socială și de asistență . împreună cu Colegiul Psihologilor din România și cu Colegiul Medicilor pot stabili normele. domeniul psihopedagogic și al colegiile de specialitate sunt cele care psihopedagogiei speciale. Mai mult. kinetoterapeut. Pe cale de . subordonate altor standarde profesionale. kinetoterapeut sau asistent Capitolul I – unități sanitare. noua formă a categoriilor clasă au activități diferențiate și sunt este: „sociolog. efortul poziție distinctă „logoped” cu toate depus este diferit. standardele și 11 .

inter- termen de 30 de zile de la Medicilor Stomatologi din România . se vor cuprins: psihoterapeutice sunt deosebit de importante pentru utiliza salariile de bază din – Pentru profesiile reglementate asigurarea dezvoltării armonioase a celor care anexele la prezenta lege. Importanța logopedului în procedurile de recuperare ale pacienților care au suferit AVC. alin. Justiției Sociale. în și colegiile de specialitate – Colegiul psihologului. Colegiul impus de către UE – impun acțiunea inter- și Justiției Sociale. corespunzător fiecărui domeniu colaborare cu Ministerul Muncii și Nu se poate face o distincție referitoare la importanța de activitate din sistemul bugetar. va emite. în Medicilor din România și Colegiul disciplinară a celor trei categorii de profesii. 6.(1). Normele europene – vezi sistemul colaborare cu Ministerul Muncii Psihologilor din România. stomatologului sau Ministerul Educației Naționale. procedurile de intervenție. . Recuperarea logopedică se încadrează în protocoalele de intervenție terapeutică Autor amendament: recunoscute ca fiind deosebit de importante în Colegiul Psihologilor din România recuperarea rapidă a capacității de muncă a pacienților pe toate etapele AVC: faza acută – episoadele post-acute. Ministerul Educației Naționale. care nu se nou alineat. cu următorul orientarea profesională sau intervențiile regăsesc în prezenta anexă. 14 – Pentru funcțiile La articolului 14. disciplinaritatea fiind esențială în dezvoltarea și 12 . Ministerul Sănătății profesională a medicului școlar. consilierea și didactice auxiliare. se introduce un Elaborarea profilurilor psihologice. în beneficiază de servicii de specialitate psihologică. Art.

2. aplicându-li-se statut reglementat: psiholog școlar . Anexa III – familia Se modifică coeficienții în Instituțiile de cultură se pot confrunta cu existența ocupațională de funcții concordanță cu principiile enunțate la necesității acoperirii serviciilor psihologice bugetare „CULTURĂ” – art. Efectul unui asemenea mecanism de acțiune poate didactic. cu excepția celor psihologia muncii. fără a face distincție . publicarea prezentei legi. 6 cu ocupațiile de medic „în subordinate domeniului de competență a Comisiei de Capitolul 3. Un asemenea mecanism ar oferi cadrul de intervenție Autor amendament: și responsabilitatea adiacentă acestor profesii Colegiul Psihologilor din România reglementate cu beneficii sociale semnificative pentru acoperirea necesităților din domeniul educational. respectiv Ministerul Educației și în mod corespunzător celelalte medic școlar sau medic stomatolog Ministerul Sănătății sunt mai mult decât benefice. proiecte de acte normative privind reglementarea 13 . un nou O abordare inter-disciplinară și buna comunicare funcțiilor cu statut de personal ordin privind salarizarea funcțiilor cu între colegiile de specialitate și Ministerul Muncii și didactic auxiliar. un nou vor emite. 7. litera b. transporturilor şi serviciilor.4 și 5 cuprinse în unități clinice și unități de Atribuțiile psihologilor specializați în acest domeniu asistență medico-socială” în mod sunt legate de: proportional. prevederi aplicabile personalului școlar și logoped școlar. Justiției Sociale. conduce la o extraordinară eficiență de utilizare a resurselor prin unificarea programelor naționale de prevenție medicală în unitățile de învățământ.3. în termen de 30 de zile de orientarea vocațională. ordin privind reglementarea la publicarea prezentei legi. pozițiile unitățile sanitare.

8. alin.. se introduce un Activitatea psihologului în domeniul apărării. nou alineat. cu următorul publice și siguranței naționale se desfăşoară în cadrul ordine publică și securitate cuprins: definit de către Comisia de psihologie pentru națională sunt prevăzute în statele „Pentru profesiile reglementate . în vederea construirii unei culturi psihologice Autor amendament: la nivelul mentalului colectiv sau conținuturilor Colegiul Psihologilor din România informatice digitale și/sau mass-media sau altă formă audio-vizuală sau scrisă. pe baza structurilor Muncii și Justiției Sociale și Colegiul Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept organizatorice aprobate. cu reale efecte benefice la nivel macrosocial. 80 – Funcțiile personalului La articolului 80. apărare. b)analizează şi propune proiectele de acte Anexei la proiectul de amendament normative privind reglementarea condiţiilor de prezentat. şi sănătăţii în muncă. cu respectarea instituții. ordinii din instituțiile publice de apărare. Ministerul Colegiului Psihologilor din România. de liberă practică. Art. televiziune. conform treptei de specializare și a . relații publice. și Psihologilor din România . etc. între importanța instituțiilor de competenţelor profesionale în domeniul securităţii cultură – națională sau județeană . după caz.(1). exercitare a profesiei în domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor – instituții de cultură. prevederile Comisia de psihologie sunt următoarele : 14 . Competenţele psihologului militar cuprind. ordine publică si siguranţă națională a de organizare elaborate de aceste ministerele de specialitate. publicitate.

vor emite. naționale.avizarea psihologică a personalului în vederea profesională. un nou ordin privind . solda de funcție/salariul de prezentei legi. nivelul studiilor.cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă. ordine publică şi . termen de 30 de zile de la publicarea desfăşurării activităţii.analiza psihologică a activităţii.” . salarizarea funcțiilor cu statut . Psihologul în domeniul apărării. . ordinii publice și siguranței naționale poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic. funcție/salariul de bază. militar/profesional sau treapta siguranţă naţională. în . referitoare la gradul pentru apărare. ordinii publice și siguranței Muncă (SSM). 2/2010 pentru aprobarea normelor stagiar” va fi înlocuită cu sintagma privind accesul în profesia de psiholog cu drept de „psiholog practicant în 15 . Aceste servicii fiind gratuite.analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în reglementat: psiholog în domeniul cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în apărării.cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului.diagnoză şi intervenţie organizaţională. 9. consiliere şi Autor amendament: psihoterapie personalului angajat şi familiilor Colegiul Psihologilor din România acestuia. Modificare sintagma „psiholog Toate articolele sau grilele utilizate Argumentul se fundamentează pe Hotărârea stagiar” cu sintagma „psiholog în definirea sistemului de salarizare Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din practicant în supervizare” care conțin sintagma „psiholog România nr.

propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. crt.76 3. Adoptarea prezentelor amendamente au menirea de a fi o „reparație” morală față de această profesie interzisă abuziv în România în anul 1978. Funcția Coeficient actual . după aproape 40 de ani și în pragul aniversării de 100 de ani de la unificarea României.58 2.96 5 2.16 4. Psiholog stagiar (psiholog 1. ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta I Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.28 practicant în supervizare) 16 .1 Unități clinice Nr. Psiholog practicant autonom 1. Acum.96 3. Psiholog specialist 1. Psiholog principal 1.65 3. demnitatea și respectul de care s-a bucurat și de care se bucură în toate statele europene moderne. este o șansă unică să redăm acestei nobile profesii onorabilitatea. supervizare” liberă practică.

92 4. Psiholog practicant autonom 1. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr.87 4.50 2. Funcția Coeficient actual .05 2.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog practicant autonom 2.15 2.28 practicant în supervizare) b. crt.4 Unități sanitare.92 4. Psiholog specialist 2. Psiholog principal 1.23 3.90 17 . Psiholog specialist 1. Psiholog stagiar (psiholog 2.55 6.b.76 2. Psiholog principal 2.15 3. crt. Psiholog principal 2.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.87 4. crt. Funcția Coeficient actual . compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.28 5.09 5.3 Servicii de ambulanță. CPU.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. unitate de transport neonatală Nr. Funcția Coeficient actual .69 2.34 2. UPU. Psiholog stagiar (psiholog 1.28 practicant în supervizare) b.

Psiholog stagiar (psiholog 1. Psiholog specialist 1.40 4. Psiholog principal 1.65 2.58 2. Psiholog practicant autonom 1.67 3.93 practicant în supervizare) 18 .86 3.1 Unități clinice Nr.96 3.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Funcția Coeficient actual .88 3.58 1.28 practicant în supervizare) ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta II Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b. Psiholog practicant autonom 1. Psiholog stagiar (psiholog 1. crt.51 4. Psiholog specialist 1. 2.76 2.48 2.60 2.

propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.71 2.38 2.69 1. Psiholog stagiar (psiholog 2.76 2. Funcția Coeficient actual . unitate de transport neonatală Nr. Funcția Coeficient actual .05 3. Psiholog stagiar (psiholog 1.67 2.71 3.05 2.77 3. Psiholog specialist 1. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.16 practicant în supervizare) b.05 19 .34 4. crt.87 3.3 Servicii de ambulanță.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.87 3.28 3.15 2. Psiholog principal 2.60 2.98 practicant în supervizare) b.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.4 Unități sanitare.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr.09 3. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr. Psiholog specialist 2. Psiholog principal 2. Psiholog practicant autonom 2. Funcția Coeficient actual . CPU. Psiholog practicant autonom 1. crt. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.52 2. Psiholog specialist 1. Psiholog principal 1. Psiholog practicant autonom 1.53 4. UPU.55 4.b. crt.

Acest amendament este rezultatul consultărilor cu reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și reprezentanți ai Comitetului Director al Colegiului. Psiholog stagiar (psiholog 1. anul finalizării implementării actualului act normativ.93 practicant în supervizare) Propunerea Colegiului Psihologilor din România. având în vedere situația economică actuală. Florinda Golu 20 .58 1. dr. Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România Conf. Începând cu anul 2022. univ. este de a aplica varianta II de salarizare până în anul 2022 – perioadă în care se realizează și consolidarea relațiilor dintre Colegiul Psihologilor din România și autoritățile publice. se va aplica varianta I de salarizare. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful