Amendament CPR Salarizare

Colegiul Psihologilor din România

AMENDAMENTE
La Propunerea legislativă LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cameră decizională Camera Deputaților

Colegiul Psihologilor din România apreciază pozitiv punerea în Pe cale de consecință, având în vedere următoarele acte normative:
dezbatere publică a unei legi a salarizării care să se fundamenteze
pe principii și criterii clare de definire a competențelor, a pregătirii - Tratatul de funcționare al Uniunii Europene – Titlul IX –
profesionale și a nivelului echivalent de salarizare. Sănătate publică – care are în vedere îmbunătățirea sănătății
Această propunere legislativă își propune și este imperios publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a
necesar să armonizeze legislația aplicabilă în domeniul muncii cu cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală;
legislația europeană aplicabilă în domeniu, cu atât mai mult cu cât
vorbim de o lege care va avea aplicabilitate și va stabili nivelurile - Directiva 2005/36/CE completată și modificată de către
de salarizare ale tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor
instituții finanțate de la bugetul de stat. profesionale din domeniile reglementate. Conform acestui
document legislativ, psihologul este încadrat în categoria
1

profesiilor reglementate. Activitatea sa se concentreaza pe - Referitor la pregătirea academică a profesiei de
componentele psihologice ale persoanelor luate în considerare și psiholog. Politicile profesionale ale UE prevăd „DESCRIPTORI”
situate într-un context individual sau colectiv. Intervențiile sale în care definesc nivelurile CADRULUI EUROPEAN DE
circumstanțe individuale, sau grupal instituțională provin dintr-o CALIFICĂRI – CEC – prezintă serviciile pentru sănătate ca fiind
varietate de practici, cum ar fi: domeniul clinic în care rolul de serviciile medicale și serviciile psihologice și sunt ocupații ale
diagnosticare este însoțit de adoptarea deciziilor de recuperare nivelurilor 6 și 7 de pregătire academică, conf. Standardelor UE.
psihoterapeutică, consiliere psihologică în serviciile de urgență, Competențele sunt descrise în termeni de responsabilitate și
clinici sau în sistem ambulator, consiliere în domeniul orientării autonomie și transformarea contextelor de activitate sau studii care
școlare și vocaționale, evaluarea capacităților de exercitare a unor sunt complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări
profesii din domeniul transportului -adiacente siguranței circulației, strategice; asumarea responsabilității pentru contribuția la
expertiză psihologică adiacente domeniului de ordine publică și cunoașterea și practica profesională și/sau revizuirea performanței
siguranță națională, instruire, psihoterapie, cercetare, munca strategice a echipelor inter-disciplinare. Atașat aveți link-ul
instituțională. DESCRIPTORILOR DIN CADRUL EUROPEAN DE
Metodele sale sunt fundamentate științific, aprobate de normele și CALIFICĂRI – http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
standardele profesionale aprobate de către Colegiul Psihologilor – page;
organism simetric cu Colegiul Medicilor. De asemenea, metodele - REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL
de intervenție sunt variate și adaptate la obiectivele sale, decizia PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
fiind adoptată în cooperare cu celelalte entități profesionale, în 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
echipă – medicul specialist, psihiatrul, fiziokinetoterapeut, etc.. intermediul Sistemului de informare al pieței interne cu referire
directă la piața europeană a forței de muncă din perspectiva
existenței dosarului profesional și a utilizării noilor instrumente
2

Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și drept de liberă practică. acestea fiind documente de bază/soldele funcţiilor salarizare pregătitoare pentru emiterea Cardului Profesional de bază/salariile funcţiilor de (4) Ordonatorii de credite au obligaţia European.Gestionarea sistemului de la nivel european. 3 . elaborarea și respectarea Codului Deontologic al CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri profesiei de psiholog în concordanță cu normele europene publice. Certificatului European în Psihologie. organizarea și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din funcționarea Colegiului Psihologilor din România. de salarizare va avea următorul cuprins: oblige să asigure respectarea principiului echivalenței (4) Ordonatorii de credite au pregătirii profesionale și academice vs. 3 se modifică și Prin intermediul Directivelor amintite. România prin care Colegiul Psihologilor din România este responsabilă de elaborarea și respectarea normelor și standardelor Propunem adoptarea următoarelor amendamente la LEGEA- profesionale. indemnizaţiile lunare de să stabilească salariile de bază/soldele reprezentanții ordonatorilor principali de credite și încadrare. aplicabile și în convergență cu cerințele Asociației Europene de Nr.existente pe piața muncii . Prin mecanismul de consultare între bază. remunerație obligaţia să stabilească salariile Art. înființarea. 3 .Cardul Profesional European care este Psihologie (EFPA) care reglementează condițiile de obținere a emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. sporurile. alte drepturi funcţiilor de bază/salariile funcţiilor reprezentanții autorităților de reglementare 3 . Text propunere legislativă Text amendament propus Motivare amendament crt. .Gestionarea sistemului Alineatul (4) al art.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psihologcu . Art. România se 1.

2005/36/CE modificată și adăugată Comunicarea autorităților profesionale cu Guvernul de Directiva 2013/55/UE României și/sau ministerele de referință Ministerul Muncii și Justiției Sociale. această încât să se încadreze în sumele în condiţiile legii.salariale în bani şi în natură de bază. în condiţiile legii. astfel profesionale şi avansarea în gradaţii. indemnizaţiile lunare de profesionale specific profesiilor liberale – Colegiul prevăzute de lege. . sporurile. 6. Mai mult.se asigură un echilibru benefic pentru funcţii. (c). să asigure promovarea garantarea unor servicii de calitate pacienților prin profesionale şi avansarea în personalului în funcţii. Ministerul Sănătății. (d) reglementate – conf. alte drepturi Psihologilor din România sau Colegiul Medicilor. Ministerul Administrației și Internelor. de exercitare a profesiei. această destinaţie în bugetul propriu. promovarea personalului în salariale în bani şi în natură prevăzute etc. Ministerul Transporturilor vor avea ca beneficiu oferirea unor 4 . grade şi trepte respectarea și modificarea standardelor profesionale gradaţii. de abordare în domeniul sănătății. Ministerul Educației Naționale. abordarea inter- Pentru profesiile reglementate disciplinară. această consultare cu colegiile de să obțină un aviz și de la autoritățile specialitate ar conduce la respectarea în totalitate a responsabile ale profesiilor principiilor enunțate la art. să asigure încadrare. Directivei și (e). grade şi trepte de lege. astfel încât să se permanentă comunicare va avea menirea de a aprobate cu această destinaţie în încadreze în sumele aprobate cu deschide noi oportunități de dezvoltare a unui nou tip bugetul propriu. în special al lit. ordonatorii de credite au obligația De asemenea.

beneficiarii sociali având garanția acestor servicii. precum și din România. Colegiul Medicilor. Mai mult. cu următorul cuprins: și practicile profesionale și dispun de codurile beneficiază de criterii specifice de Art.. specifice ale autorităților de profesionale. farmacist. 8 . Armonizarea performanță reglementate prin reglementate din România.(31) Pentru profesiile deontologice specifice fiecărei profesii.(31). servicii și prestații sociale la standarde ridicate. vor avea un impact benefic pe capabilitatea de a asigura prevenția și de a facilita formarea echipelor inter-disciplinare între medici și psihologi. psiholog.8 . Autor amendament: Colegiul Psihologilor din România 2. etc. având caracter preventiv și anticipativ.Criterii generale După alineatul (3) al articolului 8. – au reglemetări specifice stipulate în standardele plătite din fonduri publice care alin. pot conduce la elaborarea unei politici reglementare ale fiecărei profesii unitare de salarizare. (3) Pentru categoriile de personal se introduce un nou alineat. intervențiile. Art. criteriile criteriilor generale din lege cu aceste coduri și cu statute proprii. respectând odată în plus reglementate – Colegiul Psihologilor principiile și spiritul legii salarizării. normele europene de exercitare a acestor profesii Consultările se realizează sub având în vedere responsabilitatea lor foarte mare 5 . Profesiile reglementate –medic. etc. se aplică acestea generale se armonizează cu criteriile cerințele profesionale existente în standardele din urmă.

tuturor ministerelor cu care colegiile În momentul de față există diferențe foarte mari în profesionale au relații de cooperare în cadrul categoriei psihologilor. unități medico-sociale.(51). al profesionale – inclusiv a Codul apărării sau al asistenței sociale. formarea (5) Promovarea în funcții. publici implicați. Stimularea cooperării între organismele profesionale de reglementare – colegiile profesionale – și autoritățile centrale – ministerele de referință – vor avea un impact pozitiv atât pentru creșterea calității Autor amendament: serviciilor.(51) Pentru profesiile complementară și supervizarea pentru psihologi. în special al profesionale. a autorizării activității psihologilor din spitale. sau a urmăriri respectarii normelor unități de învățământ. Art. precum și al Deontologic de către funcționarii direcțiilor de protecție a copiilor. din domeniul transporturilor. etc. cât și din perspectiva reducerii costurilor Colegiul Psihologilor din România sociale adiacente acestor servicii. – situație în care colegiile de specialitate. 31 – Încadrarea și După alineatul (5) al articolului 31. în Art. prin 6 . grade sau trepte profesionale reglementate din România. deși au pregătire vederea elaborării standardelor echivalentă cu categoria medicilor . Promovarea în trepte profesionale este rezultanta promovarea unor categorii de se introduce un nou alineat. 3.31 . cu următorul cuprins: de pregătire – rezidențiatul pentru medici. cu participarea României. coordonarea Ministerului Muncii și pentru beneficiarii acestor servicii – cetățenii Justiției Sociale. pregătirii universitare de bază la care se adaugă stagii personal alin.

Mai mult. centre de evaluare profesională. capacității de muncă. etc. Colegiul Medicilor specialitate.imediat superioare se realizeaza promovarea în funcții sau trepte comisiile de specialitate pot evalua dezvoltarea pe baza criteriilor stabilite prin profesionale se armonizează cu profesională a solicitantului. etc. în care responsabilitatea socială este subordonată standardelor profesionale garantate de probitatea profesională a colegiilor profesionale și funcțiile publice în care normele de promovare se stabilesc prin regulamente-cadru aprobate de către Guvernul României și/sau agențiile naționale – ANFP – pentru funcționarii publici. medic sau psiholog specialist trebuie nu este reglementată altfel prin reglementate – Colegiul Psihologilor probate nu doar prin procesul de formare continua. centre de evaluare a Veterinari. avansarea în regulament-cadru. ci statute sau alte acte normative din România.. Introducerea acestui nou articol are capacitatea să facă o distincție clară între funcțiile publice reglementate. Mai mult. Colegiul profesionale în instituții specializate – clinici de Farmaciștilor. Colegiul Medicilor. Ordinul Arhitecților. unități sanitare. ce se aprobă criteriile specifice ale autorităților de treapta profesională superioară – medic sau psiholog prin hotărâre a Guvernului. are și o componentă de acumulare a experienței specifice. se Autor amendament: aplică principiul sinonimiei legislative a profesiilor 7 . dacă reglementare ale fiecărei profesii principal.

o analiză amănunțită ne permite să distingem asistență socială și de asistență medico-socială” . 8 . Anexa II – Familia Anexa II – Familia ocupațională de Ca o completare la argumentele prezentate mai sus ocupațională de funcții funcții bugetare „Sănătate și psihologii ca și medicii – domeniul psihiatrie – au bugetare „Sănătate și asistență asistență socială” numeroase elemente de asemănare din perspectiva socială” Capitolul I – „Unități sanitare. a psihoterapiei sau în celelalte domenii de competență ale Colegiului Psihologilor din România. coeficienții în concordanță cu înțelegerea exhaustivă a celor două profesii: principiile enunțate la art. Colegiul Psihologilor din România reglementate în raport cu funcționarii publici sau personalul contractual. 4. proiectul de amendament prezentat. de pregătirii profesionale și a exercitării profesiei. în categoria profesiilor reglementate. în conformitate cu cerințele impuse de comisiile de specialitate. de asistență socială și de asistență Astfel.se modifică următoarele similitudini fundamentale pentru medico-socială . Ambele profesii se încadrează. 6 cu 1. Ambele profesii au număr similar de nivel de pregătire. conform Anexei la UE. rezidențiatul din medicină fiind echivalent cu formarea complementară și supervizarea în domeniul psihologiei clinice. în mod legislației aplicabile atât în România cât și în proporțional. Capitolul I – unități sanitare. conform ocupațiile de medic. 2.

Aceste Colegiul Psihologilor din România instrumente sunt utilizate în abordarea inter- 9 . DSM-5 . iar psihologul acționează prin diagnoză clinică și consiliere psihologică și/sau psihoterapie. cât și psihologului clinician și totodată dispun de mijloacele de intervenție specializată și necesar complementară în echipa inter- disciplinară: medicul acționează prin diagnoză și prescripție medicală. respectiv. atât de necesară în recuperarea. asigurarea și păstrarea stării de sănătate a pacienților. specifică atât medicului. precum și ICD-10. Ambele profesii utilizează în luarea deciziei de intervenție – pe cale de prescripție de medicamente și în intervenția psihoterapeutică de același standard de evaluare.Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale (în cazul specialității Autor amendament: psihiatrice). 3. 4. Ambele profesii dețin componenta de diagnoză.

Ambele profesii au coduri deontologice și se supun disciplinar colegiilor de specialitate – inclusiv a celor de exercitare a profesiei și a responsabilității profesionale și sociale impuse de existența parafei ca element simbolic. b.1.4 se Vezi argumentația de la punctele anterioare la care se ocupațională de funcții introduc trei noi poziţii: adaugă următoarele elemente de argumentație: - bugetare „Sănătate și asistență logoped principal . fiind instrumente de încadrare în codurile de diagnostic al pacienților în concordanță cu normele profesionale specifice elaborate de către colegiile de specialitate. 5. Ocupația de logoped nu poate fi asimilată cu 10 . securitate. Ambele profesii sunt supuse la aceleași riscuri și vulnerabilități din perspectiva condițiilor de muncă. litera b. b. 5.2. Anexa II – Familia Anexa II. integritate fizică și stres profesional. 6.3 și b. disciplinară medic-psiholog clinician- psihoterapeut în toate statele europene și SUA.

subordonate altor standarde profesionale. kinetoterapeut sau asistent Capitolul I – unități sanitare.socială” -logoped specialist cea de sociolog. domeniul psihopedagogic și al colegiile de specialitate sunt cele care psihopedagogiei speciale. neavând competențele și cunoștințele medico-socială . Pe cale de . cât și cei împreună cu Ministerul Muncii și Justiției din domeniu clinic. kinetoterapeut. actuala încadrare. Sociale – ca și mediator – și celelalte ministere – Ministerul Sănătății pentru domeniul medical (clinic) sau Ministerul Educației Naționale pentru domeniul educațional. fiind excluse din terapeutică. standardele și 11 . de -logoped practicant autonom social. noua formă a categoriilor clasă au activități diferențiate și sunt este: „sociolog. Toate celelalte profesii amintite în această consecință.logoped practicant în supervizare. iar experiența profesională treptele specificate. împreună cu Colegiul Psihologilor din România și cu Colegiul Medicilor pot stabili normele. asistent social” și în Finalitatea prestațiilor este diferită. fiecare dintre acestea din urmă asistență socială și de asistență . atât cei din și științifică are o pondere ridicată. efortul poziție distinctă „logoped” cu toate depus este diferit. Aceste categorii profesionale vor avea necesare de intervenție în recuperarea încadrări distincte. Mai mult. profesor CFM.

Normele europene – vezi sistemul colaborare cu Ministerul Muncii Psihologilor din România. 6. alin. Art. consilierea și didactice auxiliare. stomatologului sau Ministerul Educației Naționale. Importanța logopedului în procedurile de recuperare ale pacienților care au suferit AVC. Recuperarea logopedică se încadrează în protocoalele de intervenție terapeutică Autor amendament: recunoscute ca fiind deosebit de importante în Colegiul Psihologilor din România recuperarea rapidă a capacității de muncă a pacienților pe toate etapele AVC: faza acută – episoadele post-acute. se vor cuprins: psihoterapeutice sunt deosebit de importante pentru utiliza salariile de bază din – Pentru profesiile reglementate asigurarea dezvoltării armonioase a celor care anexele la prezenta lege. Ministerul Educației Naționale. inter- termen de 30 de zile de la Medicilor Stomatologi din România . corespunzător fiecărui domeniu colaborare cu Ministerul Muncii și Nu se poate face o distincție referitoare la importanța de activitate din sistemul bugetar. cu următorul orientarea profesională sau intervențiile regăsesc în prezenta anexă. 14 – Pentru funcțiile La articolului 14. în și colegiile de specialitate – Colegiul psihologului. Justiției Sociale. care nu se nou alineat. Colegiul impus de către UE – impun acțiunea inter- și Justiției Sociale. procedurile de intervenție. va emite. .(1). Ministerul Sănătății profesională a medicului școlar. se introduce un Elaborarea profilurilor psihologice. disciplinaritatea fiind esențială în dezvoltarea și 12 . în Medicilor din România și Colegiul disciplinară a celor trei categorii de profesii. în beneficiază de servicii de specialitate psihologică.

transporturilor şi serviciilor. un nou vor emite. ordin privind reglementarea la publicarea prezentei legi. un nou O abordare inter-disciplinară și buna comunicare funcțiilor cu statut de personal ordin privind salarizarea funcțiilor cu între colegiile de specialitate și Ministerul Muncii și didactic auxiliar. conduce la o extraordinară eficiență de utilizare a resurselor prin unificarea programelor naționale de prevenție medicală în unitățile de învățământ. în termen de 30 de zile de orientarea vocațională. Justiției Sociale. 7. publicarea prezentei legi. 2. prevederi aplicabile personalului școlar și logoped școlar. Efectul unui asemenea mecanism de acțiune poate didactic. proiecte de acte normative privind reglementarea 13 .4 și 5 cuprinse în unități clinice și unități de Atribuțiile psihologilor specializați în acest domeniu asistență medico-socială” în mod sunt legate de: proportional. Un asemenea mecanism ar oferi cadrul de intervenție Autor amendament: și responsabilitatea adiacentă acestor profesii Colegiul Psihologilor din România reglementate cu beneficii sociale semnificative pentru acoperirea necesităților din domeniul educational. cu excepția celor psihologia muncii. 6 cu ocupațiile de medic „în subordinate domeniului de competență a Comisiei de Capitolul 3. pozițiile unitățile sanitare. litera b. respectiv Ministerul Educației și în mod corespunzător celelalte medic școlar sau medic stomatolog Ministerul Sănătății sunt mai mult decât benefice. Anexa III – familia Se modifică coeficienții în Instituțiile de cultură se pot confrunta cu existența ocupațională de funcții concordanță cu principiile enunțate la necesității acoperirii serviciilor psihologice bugetare „CULTURĂ” – art. aplicându-li-se statut reglementat: psiholog școlar .3. fără a face distincție .

pe baza structurilor Muncii și Justiției Sociale și Colegiul Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept organizatorice aprobate. și Psihologilor din România . ordine publică si siguranţă națională a de organizare elaborate de aceste ministerele de specialitate. de liberă practică. cu respectarea instituții. apărare. relații publice. după caz. 80 – Funcțiile personalului La articolului 80. Art. alin. cu reale efecte benefice la nivel macrosocial. se introduce un Activitatea psihologului în domeniul apărării.(1). televiziune. Competenţele psihologului militar cuprind. în vederea construirii unei culturi psihologice Autor amendament: la nivelul mentalului colectiv sau conținuturilor Colegiul Psihologilor din România informatice digitale și/sau mass-media sau altă formă audio-vizuală sau scrisă. b)analizează şi propune proiectele de acte Anexei la proiectul de amendament normative privind reglementarea condiţiilor de prezentat.. şi sănătăţii în muncă. conform treptei de specializare și a . Ministerul Colegiului Psihologilor din România. etc. ordinii din instituțiile publice de apărare. 8. prevederile Comisia de psihologie sunt următoarele : 14 . cu următorul publice și siguranței naționale se desfăşoară în cadrul ordine publică și securitate cuprins: definit de către Comisia de psihologie pentru națională sunt prevăzute în statele „Pentru profesiile reglementate . între importanța instituțiilor de competenţelor profesionale în domeniul securităţii cultură – națională sau județeană . exercitare a profesiei în domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor – instituții de cultură. nou alineat. publicitate.

un nou ordin privind . termen de 30 de zile de la publicarea desfăşurării activităţii.cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă.analiza psihologică a activităţii. ordine publică şi . militar/profesional sau treapta siguranţă naţională. Psihologul în domeniul apărării. consiliere şi Autor amendament: psihoterapie personalului angajat şi familiilor Colegiul Psihologilor din România acestuia. nivelul studiilor. referitoare la gradul pentru apărare.” . Modificare sintagma „psiholog Toate articolele sau grilele utilizate Argumentul se fundamentează pe Hotărârea stagiar” cu sintagma „psiholog în definirea sistemului de salarizare Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din practicant în supervizare” care conțin sintagma „psiholog România nr. naționale. Aceste servicii fiind gratuite. 9. vor emite.cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului. 2/2010 pentru aprobarea normelor stagiar” va fi înlocuită cu sintagma privind accesul în profesia de psiholog cu drept de „psiholog practicant în 15 .avizarea psihologică a personalului în vederea profesională. ordinii publice și siguranței Muncă (SSM). în .diagnoză şi intervenţie organizaţională.analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în reglementat: psiholog în domeniul cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în apărării. ordinii publice și siguranței naționale poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic. solda de funcție/salariul de prezentei legi. salarizarea funcțiilor cu statut . funcție/salariul de bază. .

28 practicant în supervizare) 16 . ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta I Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b. Psiholog practicant autonom 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. este o șansă unică să redăm acestei nobile profesii onorabilitatea. Acum.16 4. după aproape 40 de ani și în pragul aniversării de 100 de ani de la unificarea României.1 Unități clinice Nr. Adoptarea prezentelor amendamente au menirea de a fi o „reparație” morală față de această profesie interzisă abuziv în România în anul 1978. Psiholog stagiar (psiholog 1. Psiholog specialist 1. demnitatea și respectul de care s-a bucurat și de care se bucură în toate statele europene moderne. Psiholog principal 1.76 3. supervizare” liberă practică.96 3. crt.96 5 2. Funcția Coeficient actual .65 3.58 2.

15 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.87 4.3 Servicii de ambulanță. Psiholog stagiar (psiholog 2.92 4.23 3.28 practicant în supervizare) b. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD. Psiholog principal 2. unitate de transport neonatală Nr.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Funcția Coeficient actual . Psiholog principal 1.4 Unități sanitare.69 2. Funcția Coeficient actual .28 5. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr. Funcția Coeficient actual . crt. Psiholog specialist 2. UPU. Psiholog principal 2. CPU.15 3.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.92 4.28 practicant în supervizare) b.90 17 . Psiholog practicant autonom 1.b.87 4. Psiholog practicant autonom 2. crt. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.34 2.05 2. crt. Psiholog specialist 1.76 2.09 5.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.50 2.55 6.

Funcția Coeficient actual . Psiholog practicant autonom 1.96 3.88 3. Psiholog specialist 1.58 2.1 Unități clinice Nr.51 4. Psiholog specialist 1.67 3.93 practicant în supervizare) 18 .48 2. 2.76 2. crt. Psiholog principal 1. Psiholog stagiar (psiholog 1.65 2.58 1.60 2.28 practicant în supervizare) ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta II Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.40 4. Psiholog stagiar (psiholog 1. Psiholog practicant autonom 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.86 3.

Psiholog stagiar (psiholog 1.15 2.87 3.52 2.60 2. Psiholog principal 2. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. unitate de transport neonatală Nr. Funcția Coeficient actual .propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr. Psiholog principal 2. crt. Psiholog practicant autonom 1. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.77 3. crt. UPU.38 2.53 4.69 1. Funcția Coeficient actual . Psiholog principal 1.28 3. Psiholog specialist 2.71 2.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.55 4.05 3. CPU. Psiholog practicant autonom 1. Psiholog specialist 1. crt.05 19 .87 3.71 3. Psiholog stagiar (psiholog 2.4 Unități sanitare.09 3.76 2. Funcția Coeficient actual .67 2.b.05 2.16 practicant în supervizare) b.34 4.98 practicant în supervizare) b.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog specialist 1.3 Servicii de ambulanță. Psiholog practicant autonom 2.

se va aplica varianta I de salarizare.58 1. Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România Conf. dr. anul finalizării implementării actualului act normativ. univ. având în vedere situația economică actuală.93 practicant în supervizare) Propunerea Colegiului Psihologilor din România. Florinda Golu 20 . Începând cu anul 2022. Acest amendament este rezultatul consultărilor cu reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și reprezentanți ai Comitetului Director al Colegiului. Psiholog stagiar (psiholog 1. este de a aplica varianta II de salarizare până în anul 2022 – perioadă în care se realizează și consolidarea relațiilor dintre Colegiul Psihologilor din România și autoritățile publice. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful