Colegiul Psihologilor din România

AMENDAMENTE
La Propunerea legislativă LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cameră decizională Camera Deputaților

Colegiul Psihologilor din România apreciază pozitiv punerea în Pe cale de consecință, având în vedere următoarele acte normative:
dezbatere publică a unei legi a salarizării care să se fundamenteze
pe principii și criterii clare de definire a competențelor, a pregătirii - Tratatul de funcționare al Uniunii Europene – Titlul IX –
profesionale și a nivelului echivalent de salarizare. Sănătate publică – care are în vedere îmbunătățirea sănătății
Această propunere legislativă își propune și este imperios publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a
necesar să armonizeze legislația aplicabilă în domeniul muncii cu cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală;
legislația europeană aplicabilă în domeniu, cu atât mai mult cu cât
vorbim de o lege care va avea aplicabilitate și va stabili nivelurile - Directiva 2005/36/CE completată și modificată de către
de salarizare ale tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor
instituții finanțate de la bugetul de stat. profesionale din domeniile reglementate. Conform acestui
document legislativ, psihologul este încadrat în categoria
1

profesiilor reglementate. Activitatea sa se concentreaza pe - Referitor la pregătirea academică a profesiei de
componentele psihologice ale persoanelor luate în considerare și psiholog. Politicile profesionale ale UE prevăd „DESCRIPTORI”
situate într-un context individual sau colectiv. Intervențiile sale în care definesc nivelurile CADRULUI EUROPEAN DE
circumstanțe individuale, sau grupal instituțională provin dintr-o CALIFICĂRI – CEC – prezintă serviciile pentru sănătate ca fiind
varietate de practici, cum ar fi: domeniul clinic în care rolul de serviciile medicale și serviciile psihologice și sunt ocupații ale
diagnosticare este însoțit de adoptarea deciziilor de recuperare nivelurilor 6 și 7 de pregătire academică, conf. Standardelor UE.
psihoterapeutică, consiliere psihologică în serviciile de urgență, Competențele sunt descrise în termeni de responsabilitate și
clinici sau în sistem ambulator, consiliere în domeniul orientării autonomie și transformarea contextelor de activitate sau studii care
școlare și vocaționale, evaluarea capacităților de exercitare a unor sunt complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări
profesii din domeniul transportului -adiacente siguranței circulației, strategice; asumarea responsabilității pentru contribuția la
expertiză psihologică adiacente domeniului de ordine publică și cunoașterea și practica profesională și/sau revizuirea performanței
siguranță națională, instruire, psihoterapie, cercetare, munca strategice a echipelor inter-disciplinare. Atașat aveți link-ul
instituțională. DESCRIPTORILOR DIN CADRUL EUROPEAN DE
Metodele sale sunt fundamentate științific, aprobate de normele și CALIFICĂRI – http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
standardele profesionale aprobate de către Colegiul Psihologilor – page;
organism simetric cu Colegiul Medicilor. De asemenea, metodele - REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL
de intervenție sunt variate și adaptate la obiectivele sale, decizia PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
fiind adoptată în cooperare cu celelalte entități profesionale, în 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
echipă – medicul specialist, psihiatrul, fiziokinetoterapeut, etc.. intermediul Sistemului de informare al pieței interne cu referire
directă la piața europeană a forței de muncă din perspectiva
existenței dosarului profesional și a utilizării noilor instrumente
2

aplicabile și în convergență cu cerințele Asociației Europene de Nr. remunerație obligaţia să stabilească salariile Art. Text propunere legislativă Text amendament propus Motivare amendament crt. înființarea. Certificatului European în Psihologie. România prin care Colegiul Psihologilor din România este responsabilă de elaborarea și respectarea normelor și standardelor Propunem adoptarea următoarelor amendamente la LEGEA- profesionale. 3 . de salarizare va avea următorul cuprins: oblige să asigure respectarea principiului echivalenței (4) Ordonatorii de credite au pregătirii profesionale și academice vs. sporurile. elaborarea și respectarea Codului Deontologic al CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri profesiei de psiholog în concordanță cu normele europene publice. acestea fiind documente de bază/soldele funcţiilor salarizare pregătitoare pentru emiterea Cardului Profesional de bază/salariile funcţiilor de (4) Ordonatorii de credite au obligaţia European.Gestionarea sistemului de la nivel european.Cardul Profesional European care este Psihologie (EFPA) care reglementează condițiile de obținere a emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 3 . 3 se modifică și Prin intermediul Directivelor amintite. Prin mecanismul de consultare între bază. organizarea și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Art. Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și drept de liberă practică. România se 1.existente pe piața muncii .Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psihologcu . alte drepturi funcţiilor de bază/salariile funcţiilor reprezentanții autorităților de reglementare 3 . .Gestionarea sistemului Alineatul (4) al art. indemnizaţiile lunare de să stabilească salariile de bază/soldele reprezentanții ordonatorilor principali de credite și încadrare.

această consultare cu colegiile de să obțină un aviz și de la autoritățile specialitate ar conduce la respectarea în totalitate a responsabile ale profesiilor principiilor enunțate la art. grade şi trepte de lege. abordarea inter- Pentru profesiile reglementate disciplinară. în special al lit. de exercitare a profesiei. promovarea personalului în salariale în bani şi în natură prevăzute etc. (d) reglementate – conf. să asigure încadrare. în condiţiile legii. Mai mult. astfel încât să se permanentă comunicare va avea menirea de a aprobate cu această destinaţie în încadreze în sumele aprobate cu deschide noi oportunități de dezvoltare a unui nou tip bugetul propriu. 2005/36/CE modificată și adăugată Comunicarea autorităților profesionale cu Guvernul de Directiva 2013/55/UE României și/sau ministerele de referință Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ordonatorii de credite au obligația De asemenea.salariale în bani şi în natură de bază. Ministerul Administrației și Internelor. indemnizaţiile lunare de profesionale specific profesiilor liberale – Colegiul prevăzute de lege. această încât să se încadreze în sumele în condiţiile legii. alte drepturi Psihologilor din România sau Colegiul Medicilor. Directivei și (e). Ministerul Transporturilor vor avea ca beneficiu oferirea unor 4 . de abordare în domeniul sănătății. (c). 6. această destinaţie în bugetul propriu. Ministerul Sănătății. să asigure promovarea garantarea unor servicii de calitate pacienților prin profesionale şi avansarea în personalului în funcţii. sporurile. Ministerul Educației Naționale.se asigură un echilibru benefic pentru funcţii. . astfel profesionale şi avansarea în gradaţii. grade şi trepte respectarea și modificarea standardelor profesionale gradaţii.

– au reglemetări specifice stipulate în standardele plătite din fonduri publice care alin. psiholog.(31) Pentru profesiile deontologice specifice fiecărei profesii. cu următorul cuprins: și practicile profesionale și dispun de codurile beneficiază de criterii specifice de Art. intervențiile.(31). se aplică acestea generale se armonizează cu criteriile cerințele profesionale existente în standardele din urmă. Mai mult. având caracter preventiv și anticipativ. specifice ale autorităților de profesionale. (3) Pentru categoriile de personal se introduce un nou alineat. farmacist. normele europene de exercitare a acestor profesii Consultările se realizează sub având în vedere responsabilitatea lor foarte mare 5 . respectând odată în plus reglementate – Colegiul Psihologilor principiile și spiritul legii salarizării.8 . beneficiarii sociali având garanția acestor servicii. Art. criteriile criteriilor generale din lege cu aceste coduri și cu statute proprii. etc. etc. Profesiile reglementate –medic. vor avea un impact benefic pe capabilitatea de a asigura prevenția și de a facilita formarea echipelor inter-disciplinare între medici și psihologi. Armonizarea performanță reglementate prin reglementate din România.Criterii generale După alineatul (3) al articolului 8. pot conduce la elaborarea unei politici reglementare ale fiecărei profesii unitare de salarizare. precum și din România.. 8 . Autor amendament: Colegiul Psihologilor din România 2. servicii și prestații sociale la standarde ridicate. Colegiul Medicilor.

tuturor ministerelor cu care colegiile În momentul de față există diferențe foarte mari în profesionale au relații de cooperare în cadrul categoriei psihologilor. pregătirii universitare de bază la care se adaugă stagii personal alin. 31 – Încadrarea și După alineatul (5) al articolului 31. din domeniul transporturilor. – situație în care colegiile de specialitate. grade sau trepte profesionale reglementate din România. publici implicați. Stimularea cooperării între organismele profesionale de reglementare – colegiile profesionale – și autoritățile centrale – ministerele de referință – vor avea un impact pozitiv atât pentru creșterea calității Autor amendament: serviciilor.(51) Pentru profesiile complementară și supervizarea pentru psihologi. 3. coordonarea Ministerului Muncii și pentru beneficiarii acestor servicii – cetățenii Justiției Sociale. în Art. al profesionale – inclusiv a Codul apărării sau al asistenței sociale.31 . sau a urmăriri respectarii normelor unități de învățământ. Art. cu participarea României. etc. formarea (5) Promovarea în funcții. unități medico-sociale. Promovarea în trepte profesionale este rezultanta promovarea unor categorii de se introduce un nou alineat. prin 6 . precum și al Deontologic de către funcționarii direcțiilor de protecție a copiilor. în special al profesionale. deși au pregătire vederea elaborării standardelor echivalentă cu categoria medicilor .(51). cât și din perspectiva reducerii costurilor Colegiul Psihologilor din România sociale adiacente acestor servicii. a autorizării activității psihologilor din spitale. cu următorul cuprins: de pregătire – rezidențiatul pentru medici.

imediat superioare se realizeaza promovarea în funcții sau trepte comisiile de specialitate pot evalua dezvoltarea pe baza criteriilor stabilite prin profesionale se armonizează cu profesională a solicitantului. Introducerea acestui nou articol are capacitatea să facă o distincție clară între funcțiile publice reglementate. se Autor amendament: aplică principiul sinonimiei legislative a profesiilor 7 . Colegiul profesionale în instituții specializate – clinici de Farmaciștilor. Mai mult. are și o componentă de acumulare a experienței specifice. avansarea în regulament-cadru. dacă reglementare ale fiecărei profesii principal. ci statute sau alte acte normative din România. etc. unități sanitare.. Ordinul Arhitecților. Mai mult. medic sau psiholog specialist trebuie nu este reglementată altfel prin reglementate – Colegiul Psihologilor probate nu doar prin procesul de formare continua. în care responsabilitatea socială este subordonată standardelor profesionale garantate de probitatea profesională a colegiilor profesionale și funcțiile publice în care normele de promovare se stabilesc prin regulamente-cadru aprobate de către Guvernul României și/sau agențiile naționale – ANFP – pentru funcționarii publici. Colegiul Medicilor. capacității de muncă. Colegiul Medicilor specialitate. etc. centre de evaluare a Veterinari. centre de evaluare profesională. ce se aprobă criteriile specifice ale autorităților de treapta profesională superioară – medic sau psiholog prin hotărâre a Guvernului.

Ambele profesii se încadrează. în conformitate cu cerințele impuse de comisiile de specialitate. în mod legislației aplicabile atât în România cât și în proporțional. Anexa II – Familia Anexa II – Familia ocupațională de Ca o completare la argumentele prezentate mai sus ocupațională de funcții funcții bugetare „Sănătate și psihologii ca și medicii – domeniul psihiatrie – au bugetare „Sănătate și asistență asistență socială” numeroase elemente de asemănare din perspectiva socială” Capitolul I – „Unități sanitare. 4. conform ocupațiile de medic. în categoria profesiilor reglementate. 6 cu 1. 8 . Capitolul I – unități sanitare. de pregătirii profesionale și a exercitării profesiei. conform Anexei la UE. proiectul de amendament prezentat. 2. de asistență socială și de asistență Astfel. o analiză amănunțită ne permite să distingem asistență socială și de asistență medico-socială” . Colegiul Psihologilor din România reglementate în raport cu funcționarii publici sau personalul contractual.se modifică următoarele similitudini fundamentale pentru medico-socială . coeficienții în concordanță cu înțelegerea exhaustivă a celor două profesii: principiile enunțate la art. a psihoterapiei sau în celelalte domenii de competență ale Colegiului Psihologilor din România. rezidențiatul din medicină fiind echivalent cu formarea complementară și supervizarea în domeniul psihologiei clinice. Ambele profesii au număr similar de nivel de pregătire.

specifică atât medicului. cât și psihologului clinician și totodată dispun de mijloacele de intervenție specializată și necesar complementară în echipa inter- disciplinară: medicul acționează prin diagnoză și prescripție medicală. DSM-5 . asigurarea și păstrarea stării de sănătate a pacienților. Ambele profesii utilizează în luarea deciziei de intervenție – pe cale de prescripție de medicamente și în intervenția psihoterapeutică de același standard de evaluare. Ambele profesii dețin componenta de diagnoză. Aceste Colegiul Psihologilor din România instrumente sunt utilizate în abordarea inter- 9 . 4. precum și ICD-10.Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale (în cazul specialității Autor amendament: psihiatrice). iar psihologul acționează prin diagnoză clinică și consiliere psihologică și/sau psihoterapie. atât de necesară în recuperarea. respectiv. 3.

6. 5. disciplinară medic-psiholog clinician- psihoterapeut în toate statele europene și SUA.4 se Vezi argumentația de la punctele anterioare la care se ocupațională de funcții introduc trei noi poziţii: adaugă următoarele elemente de argumentație: - bugetare „Sănătate și asistență logoped principal . integritate fizică și stres profesional. Anexa II – Familia Anexa II. securitate. litera b. fiind instrumente de încadrare în codurile de diagnostic al pacienților în concordanță cu normele profesionale specifice elaborate de către colegiile de specialitate. Ambele profesii au coduri deontologice și se supun disciplinar colegiilor de specialitate – inclusiv a celor de exercitare a profesiei și a responsabilității profesionale și sociale impuse de existența parafei ca element simbolic. Ocupația de logoped nu poate fi asimilată cu 10 . Ambele profesii sunt supuse la aceleași riscuri și vulnerabilități din perspectiva condițiilor de muncă.1. b. 5.3 și b.2. b.

standardele și 11 . Toate celelalte profesii amintite în această consecință. fiecare dintre acestea din urmă asistență socială și de asistență . neavând competențele și cunoștințele medico-socială .socială” -logoped specialist cea de sociolog. domeniul psihopedagogic și al colegiile de specialitate sunt cele care psihopedagogiei speciale. Sociale – ca și mediator – și celelalte ministere – Ministerul Sănătății pentru domeniul medical (clinic) sau Ministerul Educației Naționale pentru domeniul educațional. de -logoped practicant autonom social. Mai mult. Pe cale de . kinetoterapeut. profesor CFM.logoped practicant în supervizare. împreună cu Colegiul Psihologilor din România și cu Colegiul Medicilor pot stabili normele. cât și cei împreună cu Ministerul Muncii și Justiției din domeniu clinic. iar experiența profesională treptele specificate. atât cei din și științifică are o pondere ridicată. asistent social” și în Finalitatea prestațiilor este diferită. actuala încadrare. subordonate altor standarde profesionale. noua formă a categoriilor clasă au activități diferențiate și sunt este: „sociolog. fiind excluse din terapeutică. kinetoterapeut sau asistent Capitolul I – unități sanitare. Aceste categorii profesionale vor avea necesare de intervenție în recuperarea încadrări distincte. efortul poziție distinctă „logoped” cu toate depus este diferit.

Ministerul Sănătății profesională a medicului școlar. alin. inter- termen de 30 de zile de la Medicilor Stomatologi din România . Importanța logopedului în procedurile de recuperare ale pacienților care au suferit AVC. procedurile de intervenție. 14 – Pentru funcțiile La articolului 14.(1). care nu se nou alineat. Ministerul Educației Naționale. va emite. în și colegiile de specialitate – Colegiul psihologului. corespunzător fiecărui domeniu colaborare cu Ministerul Muncii și Nu se poate face o distincție referitoare la importanța de activitate din sistemul bugetar. stomatologului sau Ministerul Educației Naționale. disciplinaritatea fiind esențială în dezvoltarea și 12 . în Medicilor din România și Colegiul disciplinară a celor trei categorii de profesii. . Recuperarea logopedică se încadrează în protocoalele de intervenție terapeutică Autor amendament: recunoscute ca fiind deosebit de importante în Colegiul Psihologilor din România recuperarea rapidă a capacității de muncă a pacienților pe toate etapele AVC: faza acută – episoadele post-acute. cu următorul orientarea profesională sau intervențiile regăsesc în prezenta anexă. în beneficiază de servicii de specialitate psihologică. se vor cuprins: psihoterapeutice sunt deosebit de importante pentru utiliza salariile de bază din – Pentru profesiile reglementate asigurarea dezvoltării armonioase a celor care anexele la prezenta lege. Art. se introduce un Elaborarea profilurilor psihologice. Normele europene – vezi sistemul colaborare cu Ministerul Muncii Psihologilor din România. Colegiul impus de către UE – impun acțiunea inter- și Justiției Sociale. 6. Justiției Sociale. consilierea și didactice auxiliare.

prevederi aplicabile personalului școlar și logoped școlar. fără a face distincție . 6 cu ocupațiile de medic „în subordinate domeniului de competență a Comisiei de Capitolul 3. Anexa III – familia Se modifică coeficienții în Instituțiile de cultură se pot confrunta cu existența ocupațională de funcții concordanță cu principiile enunțate la necesității acoperirii serviciilor psihologice bugetare „CULTURĂ” – art. pozițiile unitățile sanitare. litera b. cu excepția celor psihologia muncii. ordin privind reglementarea la publicarea prezentei legi. proiecte de acte normative privind reglementarea 13 .3. Efectul unui asemenea mecanism de acțiune poate didactic. Un asemenea mecanism ar oferi cadrul de intervenție Autor amendament: și responsabilitatea adiacentă acestor profesii Colegiul Psihologilor din România reglementate cu beneficii sociale semnificative pentru acoperirea necesităților din domeniul educational. aplicându-li-se statut reglementat: psiholog școlar . transporturilor şi serviciilor. în termen de 30 de zile de orientarea vocațională. respectiv Ministerul Educației și în mod corespunzător celelalte medic școlar sau medic stomatolog Ministerul Sănătății sunt mai mult decât benefice. un nou vor emite. Justiției Sociale. un nou O abordare inter-disciplinară și buna comunicare funcțiilor cu statut de personal ordin privind salarizarea funcțiilor cu între colegiile de specialitate și Ministerul Muncii și didactic auxiliar. conduce la o extraordinară eficiență de utilizare a resurselor prin unificarea programelor naționale de prevenție medicală în unitățile de învățământ. publicarea prezentei legi.4 și 5 cuprinse în unități clinice și unități de Atribuțiile psihologilor specializați în acest domeniu asistență medico-socială” în mod sunt legate de: proportional. 2. 7.

80 – Funcțiile personalului La articolului 80. nou alineat. relații publice. Ministerul Colegiului Psihologilor din România. cu respectarea instituții. ordine publică si siguranţă națională a de organizare elaborate de aceste ministerele de specialitate. etc. Art.(1). pe baza structurilor Muncii și Justiției Sociale și Colegiul Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept organizatorice aprobate.. între importanța instituțiilor de competenţelor profesionale în domeniul securităţii cultură – națională sau județeană . și Psihologilor din România . b)analizează şi propune proiectele de acte Anexei la proiectul de amendament normative privind reglementarea condiţiilor de prezentat. televiziune. în vederea construirii unei culturi psihologice Autor amendament: la nivelul mentalului colectiv sau conținuturilor Colegiul Psihologilor din România informatice digitale și/sau mass-media sau altă formă audio-vizuală sau scrisă. publicitate. 8. cu următorul publice și siguranței naționale se desfăşoară în cadrul ordine publică și securitate cuprins: definit de către Comisia de psihologie pentru națională sunt prevăzute în statele „Pentru profesiile reglementate . de liberă practică. şi sănătăţii în muncă. Competenţele psihologului militar cuprind. se introduce un Activitatea psihologului în domeniul apărării. exercitare a profesiei în domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor – instituții de cultură. alin. ordinii din instituțiile publice de apărare. apărare. după caz. prevederile Comisia de psihologie sunt următoarele : 14 . cu reale efecte benefice la nivel macrosocial. conform treptei de specializare și a .

Modificare sintagma „psiholog Toate articolele sau grilele utilizate Argumentul se fundamentează pe Hotărârea stagiar” cu sintagma „psiholog în definirea sistemului de salarizare Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din practicant în supervizare” care conțin sintagma „psiholog România nr.analiza psihologică a activităţii. 2/2010 pentru aprobarea normelor stagiar” va fi înlocuită cu sintagma privind accesul în profesia de psiholog cu drept de „psiholog practicant în 15 . 9. în . ordinii publice și siguranței naționale poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic. Aceste servicii fiind gratuite. . termen de 30 de zile de la publicarea desfăşurării activităţii.” .analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în reglementat: psiholog în domeniul cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în apărării.cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului. referitoare la gradul pentru apărare. Psihologul în domeniul apărării. salarizarea funcțiilor cu statut . solda de funcție/salariul de prezentei legi. funcție/salariul de bază. nivelul studiilor.diagnoză şi intervenţie organizaţională. consiliere şi Autor amendament: psihoterapie personalului angajat şi familiilor Colegiul Psihologilor din România acestuia. ordinii publice și siguranței Muncă (SSM). militar/profesional sau treapta siguranţă naţională. ordine publică şi .cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă.avizarea psihologică a personalului în vederea profesională. naționale. un nou ordin privind . vor emite.

demnitatea și respectul de care s-a bucurat și de care se bucură în toate statele europene moderne.1 Unități clinice Nr. după aproape 40 de ani și în pragul aniversării de 100 de ani de la unificarea României. Psiholog specialist 1. Psiholog practicant autonom 1. Psiholog principal 1. este o șansă unică să redăm acestei nobile profesii onorabilitatea.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.96 3. Adoptarea prezentelor amendamente au menirea de a fi o „reparație” morală față de această profesie interzisă abuziv în România în anul 1978. crt. supervizare” liberă practică. Acum.65 3.58 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.96 5 2.16 4.76 3. Funcția Coeficient actual . ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta I Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.28 practicant în supervizare) 16 .

3 Servicii de ambulanță.90 17 .28 5.92 4. crt.b. Psiholog stagiar (psiholog 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. Funcția Coeficient actual .69 2. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr. CPU.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.87 4.92 4.55 6. Psiholog specialist 2.05 2.4 Unități sanitare. Psiholog practicant autonom 1.15 2.87 4. UPU.76 2.28 practicant în supervizare) b. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD. Psiholog specialist 1. Psiholog practicant autonom 2. unitate de transport neonatală Nr. crt.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Funcția Coeficient actual .propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog principal 1.34 2. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI. Psiholog principal 2.09 5. crt. Funcția Coeficient actual .23 3.28 practicant în supervizare) b.15 3.50 2. Psiholog principal 2.

propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.1 Unități clinice Nr. Psiholog practicant autonom 1.60 2.67 3. Psiholog specialist 1.58 2.28 practicant în supervizare) ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta II Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.58 1. Psiholog specialist 1.76 2.86 3.93 practicant în supervizare) 18 . Psiholog stagiar (psiholog 1.51 4. crt.96 3.40 4. Psiholog principal 1.88 3. Psiholog practicant autonom 1. Funcția Coeficient actual . 2.48 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.65 2.

Psiholog stagiar (psiholog 2. Psiholog practicant autonom 1.09 3.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.28 3. crt.b. Psiholog specialist 1.05 2.05 3.05 19 . Psiholog principal 2. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.77 3. Psiholog practicant autonom 1.34 4.87 3.38 2. Funcția Coeficient actual .69 1. Funcția Coeficient actual .76 2.60 2.52 2. Psiholog principal 2. Psiholog specialist 1.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr. Psiholog stagiar (psiholog 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.16 practicant în supervizare) b.67 2. crt.3 Servicii de ambulanță.71 3. crt. Psiholog practicant autonom 2.87 3.15 2. Funcția Coeficient actual .53 4. unitate de transport neonatală Nr. UPU. CPU.4 Unități sanitare.98 practicant în supervizare) b.71 2. Psiholog specialist 2. Psiholog principal 1.55 4.

Psiholog stagiar (psiholog 1. Acest amendament este rezultatul consultărilor cu reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și reprezentanți ai Comitetului Director al Colegiului. este de a aplica varianta II de salarizare până în anul 2022 – perioadă în care se realizează și consolidarea relațiilor dintre Colegiul Psihologilor din România și autoritățile publice.58 1. se va aplica varianta I de salarizare. Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România Conf.93 practicant în supervizare) Propunerea Colegiului Psihologilor din România. 4. Florinda Golu 20 . având în vedere situația economică actuală. Începând cu anul 2022. dr. univ. anul finalizării implementării actualului act normativ.