Colegiul Psihologilor din România

AMENDAMENTE
La Propunerea legislativă LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cameră decizională Camera Deputaților

Colegiul Psihologilor din România apreciază pozitiv punerea în Pe cale de consecință, având în vedere următoarele acte normative:
dezbatere publică a unei legi a salarizării care să se fundamenteze
pe principii și criterii clare de definire a competențelor, a pregătirii - Tratatul de funcționare al Uniunii Europene – Titlul IX –
profesionale și a nivelului echivalent de salarizare. Sănătate publică – care are în vedere îmbunătățirea sănătății
Această propunere legislativă își propune și este imperios publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a
necesar să armonizeze legislația aplicabilă în domeniul muncii cu cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală;
legislația europeană aplicabilă în domeniu, cu atât mai mult cu cât
vorbim de o lege care va avea aplicabilitate și va stabili nivelurile - Directiva 2005/36/CE completată și modificată de către
de salarizare ale tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor
instituții finanțate de la bugetul de stat. profesionale din domeniile reglementate. Conform acestui
document legislativ, psihologul este încadrat în categoria
1

profesiilor reglementate. Activitatea sa se concentreaza pe - Referitor la pregătirea academică a profesiei de
componentele psihologice ale persoanelor luate în considerare și psiholog. Politicile profesionale ale UE prevăd „DESCRIPTORI”
situate într-un context individual sau colectiv. Intervențiile sale în care definesc nivelurile CADRULUI EUROPEAN DE
circumstanțe individuale, sau grupal instituțională provin dintr-o CALIFICĂRI – CEC – prezintă serviciile pentru sănătate ca fiind
varietate de practici, cum ar fi: domeniul clinic în care rolul de serviciile medicale și serviciile psihologice și sunt ocupații ale
diagnosticare este însoțit de adoptarea deciziilor de recuperare nivelurilor 6 și 7 de pregătire academică, conf. Standardelor UE.
psihoterapeutică, consiliere psihologică în serviciile de urgență, Competențele sunt descrise în termeni de responsabilitate și
clinici sau în sistem ambulator, consiliere în domeniul orientării autonomie și transformarea contextelor de activitate sau studii care
școlare și vocaționale, evaluarea capacităților de exercitare a unor sunt complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări
profesii din domeniul transportului -adiacente siguranței circulației, strategice; asumarea responsabilității pentru contribuția la
expertiză psihologică adiacente domeniului de ordine publică și cunoașterea și practica profesională și/sau revizuirea performanței
siguranță națională, instruire, psihoterapie, cercetare, munca strategice a echipelor inter-disciplinare. Atașat aveți link-ul
instituțională. DESCRIPTORILOR DIN CADRUL EUROPEAN DE
Metodele sale sunt fundamentate științific, aprobate de normele și CALIFICĂRI – http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
standardele profesionale aprobate de către Colegiul Psihologilor – page;
organism simetric cu Colegiul Medicilor. De asemenea, metodele - REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL
de intervenție sunt variate și adaptate la obiectivele sale, decizia PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
fiind adoptată în cooperare cu celelalte entități profesionale, în 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
echipă – medicul specialist, psihiatrul, fiziokinetoterapeut, etc.. intermediul Sistemului de informare al pieței interne cu referire
directă la piața europeană a forței de muncă din perspectiva
existenței dosarului profesional și a utilizării noilor instrumente
2

Gestionarea sistemului de la nivel european. indemnizaţiile lunare de să stabilească salariile de bază/soldele reprezentanții ordonatorilor principali de credite și încadrare. . acestea fiind documente de bază/soldele funcţiilor salarizare pregătitoare pentru emiterea Cardului Profesional de bază/salariile funcţiilor de (4) Ordonatorii de credite au obligaţia European. România prin care Colegiul Psihologilor din România este responsabilă de elaborarea și respectarea normelor și standardelor Propunem adoptarea următoarelor amendamente la LEGEA- profesionale.Cardul Profesional European care este Psihologie (EFPA) care reglementează condițiile de obținere a emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. sporurile. Prin mecanismul de consultare între bază. 3 .Gestionarea sistemului Alineatul (4) al art. Art. 3 se modifică și Prin intermediul Directivelor amintite. 3 . Certificatului European în Psihologie.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psihologcu .existente pe piața muncii . Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și drept de liberă practică. înființarea. remunerație obligaţia să stabilească salariile Art. Text propunere legislativă Text amendament propus Motivare amendament crt. elaborarea și respectarea Codului Deontologic al CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri profesiei de psiholog în concordanță cu normele europene publice. organizarea și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din funcționarea Colegiului Psihologilor din România. de salarizare va avea următorul cuprins: oblige să asigure respectarea principiului echivalenței (4) Ordonatorii de credite au pregătirii profesionale și academice vs. alte drepturi funcţiilor de bază/salariile funcţiilor reprezentanții autorităților de reglementare 3 . aplicabile și în convergență cu cerințele Asociației Europene de Nr. România se 1.

salariale în bani şi în natură de bază. 6. Ministerul Transporturilor vor avea ca beneficiu oferirea unor 4 . indemnizaţiile lunare de profesionale specific profesiilor liberale – Colegiul prevăzute de lege. (c). de exercitare a profesiei. promovarea personalului în salariale în bani şi în natură prevăzute etc. această consultare cu colegiile de să obțină un aviz și de la autoritățile specialitate ar conduce la respectarea în totalitate a responsabile ale profesiilor principiilor enunțate la art. sporurile. această destinaţie în bugetul propriu. să asigure încadrare. astfel încât să se permanentă comunicare va avea menirea de a aprobate cu această destinaţie în încadreze în sumele aprobate cu deschide noi oportunități de dezvoltare a unui nou tip bugetul propriu. 2005/36/CE modificată și adăugată Comunicarea autorităților profesionale cu Guvernul de Directiva 2013/55/UE României și/sau ministerele de referință Ministerul Muncii și Justiției Sociale. abordarea inter- Pentru profesiile reglementate disciplinară. (d) reglementate – conf. Mai mult. grade şi trepte de lege. Ministerul Administrației și Internelor. această încât să se încadreze în sumele în condiţiile legii. Ministerul Sănătății. să asigure promovarea garantarea unor servicii de calitate pacienților prin profesionale şi avansarea în personalului în funcţii. Ministerul Educației Naționale. Directivei și (e). în condiţiile legii. în special al lit. ordonatorii de credite au obligația De asemenea.se asigură un echilibru benefic pentru funcţii. . grade şi trepte respectarea și modificarea standardelor profesionale gradaţii. alte drepturi Psihologilor din România sau Colegiul Medicilor. de abordare în domeniul sănătății. astfel profesionale şi avansarea în gradaţii.

farmacist. 8 . etc. Profesiile reglementate –medic..(31). normele europene de exercitare a acestor profesii Consultările se realizează sub având în vedere responsabilitatea lor foarte mare 5 . specifice ale autorităților de profesionale.Criterii generale După alineatul (3) al articolului 8. intervențiile. etc. respectând odată în plus reglementate – Colegiul Psihologilor principiile și spiritul legii salarizării. cu următorul cuprins: și practicile profesionale și dispun de codurile beneficiază de criterii specifice de Art.8 . având caracter preventiv și anticipativ. beneficiarii sociali având garanția acestor servicii.(31) Pentru profesiile deontologice specifice fiecărei profesii. pot conduce la elaborarea unei politici reglementare ale fiecărei profesii unitare de salarizare. vor avea un impact benefic pe capabilitatea de a asigura prevenția și de a facilita formarea echipelor inter-disciplinare între medici și psihologi. Autor amendament: Colegiul Psihologilor din România 2. – au reglemetări specifice stipulate în standardele plătite din fonduri publice care alin. Art. servicii și prestații sociale la standarde ridicate. Colegiul Medicilor. psiholog. criteriile criteriilor generale din lege cu aceste coduri și cu statute proprii. Mai mult. se aplică acestea generale se armonizează cu criteriile cerințele profesionale existente în standardele din urmă. precum și din România. (3) Pentru categoriile de personal se introduce un nou alineat. Armonizarea performanță reglementate prin reglementate din România.

prin 6 . unități medico-sociale. publici implicați. Promovarea în trepte profesionale este rezultanta promovarea unor categorii de se introduce un nou alineat. în Art.(51) Pentru profesiile complementară și supervizarea pentru psihologi. în special al profesionale. pregătirii universitare de bază la care se adaugă stagii personal alin. coordonarea Ministerului Muncii și pentru beneficiarii acestor servicii – cetățenii Justiției Sociale. precum și al Deontologic de către funcționarii direcțiilor de protecție a copiilor. cât și din perspectiva reducerii costurilor Colegiul Psihologilor din România sociale adiacente acestor servicii. cu participarea României. 31 – Încadrarea și După alineatul (5) al articolului 31. – situație în care colegiile de specialitate. grade sau trepte profesionale reglementate din România. Stimularea cooperării între organismele profesionale de reglementare – colegiile profesionale – și autoritățile centrale – ministerele de referință – vor avea un impact pozitiv atât pentru creșterea calității Autor amendament: serviciilor. a autorizării activității psihologilor din spitale. formarea (5) Promovarea în funcții. 3.31 . deși au pregătire vederea elaborării standardelor echivalentă cu categoria medicilor . din domeniul transporturilor. etc. Art. tuturor ministerelor cu care colegiile În momentul de față există diferențe foarte mari în profesionale au relații de cooperare în cadrul categoriei psihologilor. sau a urmăriri respectarii normelor unități de învățământ. cu următorul cuprins: de pregătire – rezidențiatul pentru medici.(51). al profesionale – inclusiv a Codul apărării sau al asistenței sociale.

capacității de muncă. Mai mult. se Autor amendament: aplică principiul sinonimiei legislative a profesiilor 7 . Mai mult. Colegiul profesionale în instituții specializate – clinici de Farmaciștilor. centre de evaluare a Veterinari. Ordinul Arhitecților. medic sau psiholog specialist trebuie nu este reglementată altfel prin reglementate – Colegiul Psihologilor probate nu doar prin procesul de formare continua. avansarea în regulament-cadru. Colegiul Medicilor specialitate. unități sanitare. Introducerea acestui nou articol are capacitatea să facă o distincție clară între funcțiile publice reglementate. ci statute sau alte acte normative din România. ce se aprobă criteriile specifice ale autorităților de treapta profesională superioară – medic sau psiholog prin hotărâre a Guvernului. în care responsabilitatea socială este subordonată standardelor profesionale garantate de probitatea profesională a colegiilor profesionale și funcțiile publice în care normele de promovare se stabilesc prin regulamente-cadru aprobate de către Guvernul României și/sau agențiile naționale – ANFP – pentru funcționarii publici. dacă reglementare ale fiecărei profesii principal. are și o componentă de acumulare a experienței specifice.. etc. Colegiul Medicilor. centre de evaluare profesională. etc.imediat superioare se realizeaza promovarea în funcții sau trepte comisiile de specialitate pot evalua dezvoltarea pe baza criteriilor stabilite prin profesionale se armonizează cu profesională a solicitantului.

de pregătirii profesionale și a exercitării profesiei. Ambele profesii se încadrează. în mod legislației aplicabile atât în România cât și în proporțional. în categoria profesiilor reglementate. Ambele profesii au număr similar de nivel de pregătire. a psihoterapiei sau în celelalte domenii de competență ale Colegiului Psihologilor din România. în conformitate cu cerințele impuse de comisiile de specialitate.se modifică următoarele similitudini fundamentale pentru medico-socială . conform Anexei la UE. o analiză amănunțită ne permite să distingem asistență socială și de asistență medico-socială” . coeficienții în concordanță cu înțelegerea exhaustivă a celor două profesii: principiile enunțate la art. 4. 8 . conform ocupațiile de medic. Colegiul Psihologilor din România reglementate în raport cu funcționarii publici sau personalul contractual. rezidențiatul din medicină fiind echivalent cu formarea complementară și supervizarea în domeniul psihologiei clinice. Anexa II – Familia Anexa II – Familia ocupațională de Ca o completare la argumentele prezentate mai sus ocupațională de funcții funcții bugetare „Sănătate și psihologii ca și medicii – domeniul psihiatrie – au bugetare „Sănătate și asistență asistență socială” numeroase elemente de asemănare din perspectiva socială” Capitolul I – „Unități sanitare. 6 cu 1. de asistență socială și de asistență Astfel. Capitolul I – unități sanitare. proiectul de amendament prezentat. 2.

4. Ambele profesii dețin componenta de diagnoză.Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale (în cazul specialității Autor amendament: psihiatrice). Ambele profesii utilizează în luarea deciziei de intervenție – pe cale de prescripție de medicamente și în intervenția psihoterapeutică de același standard de evaluare. iar psihologul acționează prin diagnoză clinică și consiliere psihologică și/sau psihoterapie. specifică atât medicului. 3. precum și ICD-10. cât și psihologului clinician și totodată dispun de mijloacele de intervenție specializată și necesar complementară în echipa inter- disciplinară: medicul acționează prin diagnoză și prescripție medicală. DSM-5 . asigurarea și păstrarea stării de sănătate a pacienților. respectiv. atât de necesară în recuperarea. Aceste Colegiul Psihologilor din România instrumente sunt utilizate în abordarea inter- 9 .

b. Anexa II – Familia Anexa II. 5.4 se Vezi argumentația de la punctele anterioare la care se ocupațională de funcții introduc trei noi poziţii: adaugă următoarele elemente de argumentație: - bugetare „Sănătate și asistență logoped principal .2. Ambele profesii sunt supuse la aceleași riscuri și vulnerabilități din perspectiva condițiilor de muncă. securitate. disciplinară medic-psiholog clinician- psihoterapeut în toate statele europene și SUA.1. fiind instrumente de încadrare în codurile de diagnostic al pacienților în concordanță cu normele profesionale specifice elaborate de către colegiile de specialitate. 5. litera b. integritate fizică și stres profesional. Ocupația de logoped nu poate fi asimilată cu 10 . b. Ambele profesii au coduri deontologice și se supun disciplinar colegiilor de specialitate – inclusiv a celor de exercitare a profesiei și a responsabilității profesionale și sociale impuse de existența parafei ca element simbolic.3 și b. 6.

logoped practicant în supervizare. fiecare dintre acestea din urmă asistență socială și de asistență . Aceste categorii profesionale vor avea necesare de intervenție în recuperarea încadrări distincte. standardele și 11 . împreună cu Colegiul Psihologilor din România și cu Colegiul Medicilor pot stabili normele. kinetoterapeut sau asistent Capitolul I – unități sanitare. de -logoped practicant autonom social. efortul poziție distinctă „logoped” cu toate depus este diferit. domeniul psihopedagogic și al colegiile de specialitate sunt cele care psihopedagogiei speciale. iar experiența profesională treptele specificate. fiind excluse din terapeutică. cât și cei împreună cu Ministerul Muncii și Justiției din domeniu clinic. atât cei din și științifică are o pondere ridicată. profesor CFM. neavând competențele și cunoștințele medico-socială . actuala încadrare. subordonate altor standarde profesionale. Pe cale de . Toate celelalte profesii amintite în această consecință. Sociale – ca și mediator – și celelalte ministere – Ministerul Sănătății pentru domeniul medical (clinic) sau Ministerul Educației Naționale pentru domeniul educațional. asistent social” și în Finalitatea prestațiilor este diferită. noua formă a categoriilor clasă au activități diferențiate și sunt este: „sociolog. Mai mult.socială” -logoped specialist cea de sociolog. kinetoterapeut.

în Medicilor din România și Colegiul disciplinară a celor trei categorii de profesii. stomatologului sau Ministerul Educației Naționale. Justiției Sociale. va emite. procedurile de intervenție. Ministerul Educației Naționale. Art. Recuperarea logopedică se încadrează în protocoalele de intervenție terapeutică Autor amendament: recunoscute ca fiind deosebit de importante în Colegiul Psihologilor din România recuperarea rapidă a capacității de muncă a pacienților pe toate etapele AVC: faza acută – episoadele post-acute. consilierea și didactice auxiliare. care nu se nou alineat. Ministerul Sănătății profesională a medicului școlar. se introduce un Elaborarea profilurilor psihologice. 14 – Pentru funcțiile La articolului 14. Normele europene – vezi sistemul colaborare cu Ministerul Muncii Psihologilor din România.(1). Colegiul impus de către UE – impun acțiunea inter- și Justiției Sociale. inter- termen de 30 de zile de la Medicilor Stomatologi din România . se vor cuprins: psihoterapeutice sunt deosebit de importante pentru utiliza salariile de bază din – Pentru profesiile reglementate asigurarea dezvoltării armonioase a celor care anexele la prezenta lege. 6. disciplinaritatea fiind esențială în dezvoltarea și 12 . în beneficiază de servicii de specialitate psihologică. cu următorul orientarea profesională sau intervențiile regăsesc în prezenta anexă. în și colegiile de specialitate – Colegiul psihologului. corespunzător fiecărui domeniu colaborare cu Ministerul Muncii și Nu se poate face o distincție referitoare la importanța de activitate din sistemul bugetar. . Importanța logopedului în procedurile de recuperare ale pacienților care au suferit AVC. alin.

3. fără a face distincție . transporturilor şi serviciilor. publicarea prezentei legi. aplicându-li-se statut reglementat: psiholog școlar .4 și 5 cuprinse în unități clinice și unități de Atribuțiile psihologilor specializați în acest domeniu asistență medico-socială” în mod sunt legate de: proportional. pozițiile unitățile sanitare. respectiv Ministerul Educației și în mod corespunzător celelalte medic școlar sau medic stomatolog Ministerul Sănătății sunt mai mult decât benefice. conduce la o extraordinară eficiență de utilizare a resurselor prin unificarea programelor naționale de prevenție medicală în unitățile de învățământ. Un asemenea mecanism ar oferi cadrul de intervenție Autor amendament: și responsabilitatea adiacentă acestor profesii Colegiul Psihologilor din România reglementate cu beneficii sociale semnificative pentru acoperirea necesităților din domeniul educational. proiecte de acte normative privind reglementarea 13 . cu excepția celor psihologia muncii. ordin privind reglementarea la publicarea prezentei legi. litera b. un nou O abordare inter-disciplinară și buna comunicare funcțiilor cu statut de personal ordin privind salarizarea funcțiilor cu între colegiile de specialitate și Ministerul Muncii și didactic auxiliar. Justiției Sociale. Anexa III – familia Se modifică coeficienții în Instituțiile de cultură se pot confrunta cu existența ocupațională de funcții concordanță cu principiile enunțate la necesității acoperirii serviciilor psihologice bugetare „CULTURĂ” – art. în termen de 30 de zile de orientarea vocațională. un nou vor emite. prevederi aplicabile personalului școlar și logoped școlar. 2. 7. 6 cu ocupațiile de medic „în subordinate domeniului de competență a Comisiei de Capitolul 3. Efectul unui asemenea mecanism de acțiune poate didactic.

în vederea construirii unei culturi psihologice Autor amendament: la nivelul mentalului colectiv sau conținuturilor Colegiul Psihologilor din România informatice digitale și/sau mass-media sau altă formă audio-vizuală sau scrisă. se introduce un Activitatea psihologului în domeniul apărării.. Ministerul Colegiului Psihologilor din România. apărare. b)analizează şi propune proiectele de acte Anexei la proiectul de amendament normative privind reglementarea condiţiilor de prezentat. relații publice. între importanța instituțiilor de competenţelor profesionale în domeniul securităţii cultură – națională sau județeană . nou alineat. cu următorul publice și siguranței naționale se desfăşoară în cadrul ordine publică și securitate cuprins: definit de către Comisia de psihologie pentru națională sunt prevăzute în statele „Pentru profesiile reglementate . prevederile Comisia de psihologie sunt următoarele : 14 . după caz. Art. exercitare a profesiei în domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor – instituții de cultură. conform treptei de specializare și a . cu respectarea instituții. 8. 80 – Funcțiile personalului La articolului 80. alin. şi sănătăţii în muncă. și Psihologilor din România . cu reale efecte benefice la nivel macrosocial. televiziune. de liberă practică. ordinii din instituțiile publice de apărare. publicitate. etc. ordine publică si siguranţă națională a de organizare elaborate de aceste ministerele de specialitate. Competenţele psihologului militar cuprind. pe baza structurilor Muncii și Justiției Sociale și Colegiul Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept organizatorice aprobate.(1).

analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în reglementat: psiholog în domeniul cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în apărării.cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă. vor emite.” . salarizarea funcțiilor cu statut . ordine publică şi . funcție/salariul de bază. ordinii publice și siguranței naționale poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic. 2/2010 pentru aprobarea normelor stagiar” va fi înlocuită cu sintagma privind accesul în profesia de psiholog cu drept de „psiholog practicant în 15 .avizarea psihologică a personalului în vederea profesională. .diagnoză şi intervenţie organizaţională. consiliere şi Autor amendament: psihoterapie personalului angajat şi familiilor Colegiul Psihologilor din România acestuia. Modificare sintagma „psiholog Toate articolele sau grilele utilizate Argumentul se fundamentează pe Hotărârea stagiar” cu sintagma „psiholog în definirea sistemului de salarizare Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din practicant în supervizare” care conțin sintagma „psiholog România nr. militar/profesional sau treapta siguranţă naţională. în . naționale. ordinii publice și siguranței Muncă (SSM).analiza psihologică a activităţii. Psihologul în domeniul apărării. referitoare la gradul pentru apărare. solda de funcție/salariul de prezentei legi. termen de 30 de zile de la publicarea desfăşurării activităţii. 9. Aceste servicii fiind gratuite. nivelul studiilor.cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului. un nou ordin privind .

demnitatea și respectul de care s-a bucurat și de care se bucură în toate statele europene moderne.28 practicant în supervizare) 16 . supervizare” liberă practică. este o șansă unică să redăm acestei nobile profesii onorabilitatea.96 5 2.96 3. Acum.76 3.58 2.65 3. Psiholog specialist 1. după aproape 40 de ani și în pragul aniversării de 100 de ani de la unificarea României.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog practicant autonom 1.16 4. ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta I Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b. Adoptarea prezentelor amendamente au menirea de a fi o „reparație” morală față de această profesie interzisă abuziv în România în anul 1978. crt. Psiholog stagiar (psiholog 1. Funcția Coeficient actual .1 Unități clinice Nr. Psiholog principal 1.

crt.55 6.28 5. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.09 5.28 practicant în supervizare) b. Psiholog specialist 2.34 2. Psiholog practicant autonom 1. crt. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr.15 3. Funcția Coeficient actual . secții/compartimente cu paturi de ATI/TI. crt. Psiholog principal 1.50 2. Psiholog principal 2.92 4.90 17 .4 Unități sanitare. Psiholog principal 2.87 4.23 3. Psiholog specialist 1. UPU. Funcția Coeficient actual . CPU.15 2. Funcția Coeficient actual .propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. unitate de transport neonatală Nr.05 2. Psiholog practicant autonom 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.92 4.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.b.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog stagiar (psiholog 2.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr.87 4.3 Servicii de ambulanță.76 2.28 practicant în supervizare) b.69 2.

Psiholog practicant autonom 1. Psiholog specialist 1.48 2.51 4. 2.60 2. crt.88 3.76 2.96 3.67 3. Psiholog stagiar (psiholog 1. Psiholog practicant autonom 1.65 2. Psiholog specialist 1.40 4.58 2. Funcția Coeficient actual .propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.93 practicant în supervizare) 18 .1 Unități clinice Nr.58 1. Psiholog principal 1. Psiholog stagiar (psiholog 1.28 practicant în supervizare) ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta II Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.86 3.

Funcția Coeficient actual .69 1.71 3.67 2. UPU.76 2. Psiholog specialist 1.09 3. Psiholog practicant autonom 1. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr.05 3.52 2. Psiholog specialist 2.34 4. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.60 2.87 3. Psiholog practicant autonom 2.38 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.53 4. Psiholog practicant autonom 1. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD. Psiholog principal 1.77 3. CPU. Funcția Coeficient actual . Psiholog principal 2. Psiholog principal 2.3 Servicii de ambulanță.98 practicant în supervizare) b.05 2.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. unitate de transport neonatală Nr.b.55 4.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr.87 3. crt.71 2. crt.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. crt. Psiholog stagiar (psiholog 2. Psiholog specialist 1. Funcția Coeficient actual .propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.28 3.15 2.4 Unități sanitare.05 19 .16 practicant în supervizare) b.

anul finalizării implementării actualului act normativ. univ. dr. Acest amendament este rezultatul consultărilor cu reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și reprezentanți ai Comitetului Director al Colegiului.58 1. având în vedere situația economică actuală. este de a aplica varianta II de salarizare până în anul 2022 – perioadă în care se realizează și consolidarea relațiilor dintre Colegiul Psihologilor din România și autoritățile publice. se va aplica varianta I de salarizare. Începând cu anul 2022.93 practicant în supervizare) Propunerea Colegiului Psihologilor din România. Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România Conf. 4. Florinda Golu 20 . Psiholog stagiar (psiholog 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful