Colegiul Psihologilor din România

AMENDAMENTE
La Propunerea legislativă LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cameră decizională Camera Deputaților

Colegiul Psihologilor din România apreciază pozitiv punerea în Pe cale de consecință, având în vedere următoarele acte normative:
dezbatere publică a unei legi a salarizării care să se fundamenteze
pe principii și criterii clare de definire a competențelor, a pregătirii - Tratatul de funcționare al Uniunii Europene – Titlul IX –
profesionale și a nivelului echivalent de salarizare. Sănătate publică – care are în vedere îmbunătățirea sănătății
Această propunere legislativă își propune și este imperios publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a
necesar să armonizeze legislația aplicabilă în domeniul muncii cu cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală;
legislația europeană aplicabilă în domeniu, cu atât mai mult cu cât
vorbim de o lege care va avea aplicabilitate și va stabili nivelurile - Directiva 2005/36/CE completată și modificată de către
de salarizare ale tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor
instituții finanțate de la bugetul de stat. profesionale din domeniile reglementate. Conform acestui
document legislativ, psihologul este încadrat în categoria
1

profesiilor reglementate. Activitatea sa se concentreaza pe - Referitor la pregătirea academică a profesiei de
componentele psihologice ale persoanelor luate în considerare și psiholog. Politicile profesionale ale UE prevăd „DESCRIPTORI”
situate într-un context individual sau colectiv. Intervențiile sale în care definesc nivelurile CADRULUI EUROPEAN DE
circumstanțe individuale, sau grupal instituțională provin dintr-o CALIFICĂRI – CEC – prezintă serviciile pentru sănătate ca fiind
varietate de practici, cum ar fi: domeniul clinic în care rolul de serviciile medicale și serviciile psihologice și sunt ocupații ale
diagnosticare este însoțit de adoptarea deciziilor de recuperare nivelurilor 6 și 7 de pregătire academică, conf. Standardelor UE.
psihoterapeutică, consiliere psihologică în serviciile de urgență, Competențele sunt descrise în termeni de responsabilitate și
clinici sau în sistem ambulator, consiliere în domeniul orientării autonomie și transformarea contextelor de activitate sau studii care
școlare și vocaționale, evaluarea capacităților de exercitare a unor sunt complexe, imprevizibile și care necesită noi abordări
profesii din domeniul transportului -adiacente siguranței circulației, strategice; asumarea responsabilității pentru contribuția la
expertiză psihologică adiacente domeniului de ordine publică și cunoașterea și practica profesională și/sau revizuirea performanței
siguranță națională, instruire, psihoterapie, cercetare, munca strategice a echipelor inter-disciplinare. Atașat aveți link-ul
instituțională. DESCRIPTORILOR DIN CADRUL EUROPEAN DE
Metodele sale sunt fundamentate științific, aprobate de normele și CALIFICĂRI – http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
standardele profesionale aprobate de către Colegiul Psihologilor – page;
organism simetric cu Colegiul Medicilor. De asemenea, metodele - REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL
de intervenție sunt variate și adaptate la obiectivele sale, decizia PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
fiind adoptată în cooperare cu celelalte entități profesionale, în 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
echipă – medicul specialist, psihiatrul, fiziokinetoterapeut, etc.. intermediul Sistemului de informare al pieței interne cu referire
directă la piața europeană a forței de muncă din perspectiva
existenței dosarului profesional și a utilizării noilor instrumente
2

3 se modifică și Prin intermediul Directivelor amintite. alte drepturi funcţiilor de bază/salariile funcţiilor reprezentanții autorităților de reglementare 3 . 3 . acestea fiind documente de bază/soldele funcţiilor salarizare pregătitoare pentru emiterea Cardului Profesional de bază/salariile funcţiilor de (4) Ordonatorii de credite au obligaţia European.Cardul Profesional European care este Psihologie (EFPA) care reglementează condițiile de obținere a emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. România se 1. Prin mecanismul de consultare între bază. . Art. remunerație obligaţia să stabilească salariile Art. Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și drept de liberă practică. indemnizaţiile lunare de să stabilească salariile de bază/soldele reprezentanții ordonatorilor principali de credite și încadrare. 3 . sporurile.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psihologcu .Gestionarea sistemului de la nivel european.existente pe piața muncii .Gestionarea sistemului Alineatul (4) al art. elaborarea și respectarea Codului Deontologic al CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri profesiei de psiholog în concordanță cu normele europene publice. organizarea și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din funcționarea Colegiului Psihologilor din România. aplicabile și în convergență cu cerințele Asociației Europene de Nr. Certificatului European în Psihologie. înființarea. de salarizare va avea următorul cuprins: oblige să asigure respectarea principiului echivalenței (4) Ordonatorii de credite au pregătirii profesionale și academice vs. România prin care Colegiul Psihologilor din România este responsabilă de elaborarea și respectarea normelor și standardelor Propunem adoptarea următoarelor amendamente la LEGEA- profesionale. Text propunere legislativă Text amendament propus Motivare amendament crt.

să asigure promovarea garantarea unor servicii de calitate pacienților prin profesionale şi avansarea în personalului în funcţii. de abordare în domeniul sănătății. această încât să se încadreze în sumele în condiţiile legii. de exercitare a profesiei. 6. . indemnizaţiile lunare de profesionale specific profesiilor liberale – Colegiul prevăzute de lege. alte drepturi Psihologilor din România sau Colegiul Medicilor. această consultare cu colegiile de să obțină un aviz și de la autoritățile specialitate ar conduce la respectarea în totalitate a responsabile ale profesiilor principiilor enunțate la art. astfel încât să se permanentă comunicare va avea menirea de a aprobate cu această destinaţie în încadreze în sumele aprobate cu deschide noi oportunități de dezvoltare a unui nou tip bugetul propriu. (c). abordarea inter- Pentru profesiile reglementate disciplinară. astfel profesionale şi avansarea în gradaţii. grade şi trepte de lege. sporurile. Ministerul Sănătății.se asigură un echilibru benefic pentru funcţii. Directivei și (e). (d) reglementate – conf.salariale în bani şi în natură de bază. 2005/36/CE modificată și adăugată Comunicarea autorităților profesionale cu Guvernul de Directiva 2013/55/UE României și/sau ministerele de referință Ministerul Muncii și Justiției Sociale. grade şi trepte respectarea și modificarea standardelor profesionale gradaţii. Ministerul Educației Naționale. Ministerul Administrației și Internelor. promovarea personalului în salariale în bani şi în natură prevăzute etc. în special al lit. să asigure încadrare. Ministerul Transporturilor vor avea ca beneficiu oferirea unor 4 . această destinaţie în bugetul propriu. în condiţiile legii. ordonatorii de credite au obligația De asemenea. Mai mult.

8 . cu următorul cuprins: și practicile profesionale și dispun de codurile beneficiază de criterii specifice de Art. precum și din România. criteriile criteriilor generale din lege cu aceste coduri și cu statute proprii. beneficiarii sociali având garanția acestor servicii. etc. vor avea un impact benefic pe capabilitatea de a asigura prevenția și de a facilita formarea echipelor inter-disciplinare între medici și psihologi. farmacist.8 .(31) Pentru profesiile deontologice specifice fiecărei profesii. pot conduce la elaborarea unei politici reglementare ale fiecărei profesii unitare de salarizare. Mai mult.Criterii generale După alineatul (3) al articolului 8. normele europene de exercitare a acestor profesii Consultările se realizează sub având în vedere responsabilitatea lor foarte mare 5 . se aplică acestea generale se armonizează cu criteriile cerințele profesionale existente în standardele din urmă. specifice ale autorităților de profesionale. servicii și prestații sociale la standarde ridicate. (3) Pentru categoriile de personal se introduce un nou alineat. Colegiul Medicilor. Autor amendament: Colegiul Psihologilor din România 2.(31). Art. – au reglemetări specifice stipulate în standardele plătite din fonduri publice care alin. având caracter preventiv și anticipativ. Profesiile reglementate –medic. respectând odată în plus reglementate – Colegiul Psihologilor principiile și spiritul legii salarizării. etc. Armonizarea performanță reglementate prin reglementate din România.. intervențiile. psiholog.

cu participarea României. Stimularea cooperării între organismele profesionale de reglementare – colegiile profesionale – și autoritățile centrale – ministerele de referință – vor avea un impact pozitiv atât pentru creșterea calității Autor amendament: serviciilor. Art. 31 – Încadrarea și După alineatul (5) al articolului 31. formarea (5) Promovarea în funcții. sau a urmăriri respectarii normelor unități de învățământ. Promovarea în trepte profesionale este rezultanta promovarea unor categorii de se introduce un nou alineat.31 . în special al profesionale. a autorizării activității psihologilor din spitale. deși au pregătire vederea elaborării standardelor echivalentă cu categoria medicilor . precum și al Deontologic de către funcționarii direcțiilor de protecție a copiilor. cât și din perspectiva reducerii costurilor Colegiul Psihologilor din România sociale adiacente acestor servicii. pregătirii universitare de bază la care se adaugă stagii personal alin. unități medico-sociale. 3. cu următorul cuprins: de pregătire – rezidențiatul pentru medici. publici implicați.(51). coordonarea Ministerului Muncii și pentru beneficiarii acestor servicii – cetățenii Justiției Sociale. – situație în care colegiile de specialitate. tuturor ministerelor cu care colegiile În momentul de față există diferențe foarte mari în profesionale au relații de cooperare în cadrul categoriei psihologilor. grade sau trepte profesionale reglementate din România. prin 6 . al profesionale – inclusiv a Codul apărării sau al asistenței sociale. etc. din domeniul transporturilor.(51) Pentru profesiile complementară și supervizarea pentru psihologi. în Art.

capacității de muncă. centre de evaluare a Veterinari. ce se aprobă criteriile specifice ale autorităților de treapta profesională superioară – medic sau psiholog prin hotărâre a Guvernului. avansarea în regulament-cadru. se Autor amendament: aplică principiul sinonimiei legislative a profesiilor 7 . medic sau psiholog specialist trebuie nu este reglementată altfel prin reglementate – Colegiul Psihologilor probate nu doar prin procesul de formare continua. Colegiul profesionale în instituții specializate – clinici de Farmaciștilor. Ordinul Arhitecților.. unități sanitare.imediat superioare se realizeaza promovarea în funcții sau trepte comisiile de specialitate pot evalua dezvoltarea pe baza criteriilor stabilite prin profesionale se armonizează cu profesională a solicitantului. în care responsabilitatea socială este subordonată standardelor profesionale garantate de probitatea profesională a colegiilor profesionale și funcțiile publice în care normele de promovare se stabilesc prin regulamente-cadru aprobate de către Guvernul României și/sau agențiile naționale – ANFP – pentru funcționarii publici. centre de evaluare profesională. Colegiul Medicilor specialitate. etc. Colegiul Medicilor. Mai mult. dacă reglementare ale fiecărei profesii principal. Introducerea acestui nou articol are capacitatea să facă o distincție clară între funcțiile publice reglementate. etc. are și o componentă de acumulare a experienței specifice. Mai mult. ci statute sau alte acte normative din România.

în categoria profesiilor reglementate. de asistență socială și de asistență Astfel. proiectul de amendament prezentat. 8 . Capitolul I – unități sanitare. conform Anexei la UE. o analiză amănunțită ne permite să distingem asistență socială și de asistență medico-socială” . Ambele profesii se încadrează. Colegiul Psihologilor din România reglementate în raport cu funcționarii publici sau personalul contractual. 4. 6 cu 1. Ambele profesii au număr similar de nivel de pregătire. rezidențiatul din medicină fiind echivalent cu formarea complementară și supervizarea în domeniul psihologiei clinice. în mod legislației aplicabile atât în România cât și în proporțional. conform ocupațiile de medic. coeficienții în concordanță cu înțelegerea exhaustivă a celor două profesii: principiile enunțate la art. 2. în conformitate cu cerințele impuse de comisiile de specialitate. Anexa II – Familia Anexa II – Familia ocupațională de Ca o completare la argumentele prezentate mai sus ocupațională de funcții funcții bugetare „Sănătate și psihologii ca și medicii – domeniul psihiatrie – au bugetare „Sănătate și asistență asistență socială” numeroase elemente de asemănare din perspectiva socială” Capitolul I – „Unități sanitare. de pregătirii profesionale și a exercitării profesiei.se modifică următoarele similitudini fundamentale pentru medico-socială . a psihoterapiei sau în celelalte domenii de competență ale Colegiului Psihologilor din România.

Ambele profesii utilizează în luarea deciziei de intervenție – pe cale de prescripție de medicamente și în intervenția psihoterapeutică de același standard de evaluare. respectiv. Aceste Colegiul Psihologilor din România instrumente sunt utilizate în abordarea inter- 9 . specifică atât medicului. 3. 4. asigurarea și păstrarea stării de sănătate a pacienților.Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale (în cazul specialității Autor amendament: psihiatrice). Ambele profesii dețin componenta de diagnoză. cât și psihologului clinician și totodată dispun de mijloacele de intervenție specializată și necesar complementară în echipa inter- disciplinară: medicul acționează prin diagnoză și prescripție medicală. iar psihologul acționează prin diagnoză clinică și consiliere psihologică și/sau psihoterapie. DSM-5 . precum și ICD-10. atât de necesară în recuperarea.

securitate.1. fiind instrumente de încadrare în codurile de diagnostic al pacienților în concordanță cu normele profesionale specifice elaborate de către colegiile de specialitate. Ambele profesii sunt supuse la aceleași riscuri și vulnerabilități din perspectiva condițiilor de muncă. disciplinară medic-psiholog clinician- psihoterapeut în toate statele europene și SUA. integritate fizică și stres profesional. Anexa II – Familia Anexa II. 5.4 se Vezi argumentația de la punctele anterioare la care se ocupațională de funcții introduc trei noi poziţii: adaugă următoarele elemente de argumentație: - bugetare „Sănătate și asistență logoped principal .3 și b. Ocupația de logoped nu poate fi asimilată cu 10 .2. litera b. Ambele profesii au coduri deontologice și se supun disciplinar colegiilor de specialitate – inclusiv a celor de exercitare a profesiei și a responsabilității profesionale și sociale impuse de existența parafei ca element simbolic. b. b. 6. 5.

Aceste categorii profesionale vor avea necesare de intervenție în recuperarea încadrări distincte. Toate celelalte profesii amintite în această consecință. domeniul psihopedagogic și al colegiile de specialitate sunt cele care psihopedagogiei speciale. kinetoterapeut. atât cei din și științifică are o pondere ridicată. de -logoped practicant autonom social. cât și cei împreună cu Ministerul Muncii și Justiției din domeniu clinic. neavând competențele și cunoștințele medico-socială . actuala încadrare. profesor CFM. Pe cale de . asistent social” și în Finalitatea prestațiilor este diferită. subordonate altor standarde profesionale. standardele și 11 .logoped practicant în supervizare. efortul poziție distinctă „logoped” cu toate depus este diferit. noua formă a categoriilor clasă au activități diferențiate și sunt este: „sociolog. iar experiența profesională treptele specificate.socială” -logoped specialist cea de sociolog. fiind excluse din terapeutică. kinetoterapeut sau asistent Capitolul I – unități sanitare. împreună cu Colegiul Psihologilor din România și cu Colegiul Medicilor pot stabili normele. Mai mult. fiecare dintre acestea din urmă asistență socială și de asistență . Sociale – ca și mediator – și celelalte ministere – Ministerul Sănătății pentru domeniul medical (clinic) sau Ministerul Educației Naționale pentru domeniul educațional.

stomatologului sau Ministerul Educației Naționale. se vor cuprins: psihoterapeutice sunt deosebit de importante pentru utiliza salariile de bază din – Pentru profesiile reglementate asigurarea dezvoltării armonioase a celor care anexele la prezenta lege. va emite. procedurile de intervenție. în Medicilor din România și Colegiul disciplinară a celor trei categorii de profesii. Recuperarea logopedică se încadrează în protocoalele de intervenție terapeutică Autor amendament: recunoscute ca fiind deosebit de importante în Colegiul Psihologilor din România recuperarea rapidă a capacității de muncă a pacienților pe toate etapele AVC: faza acută – episoadele post-acute. Colegiul impus de către UE – impun acțiunea inter- și Justiției Sociale. 14 – Pentru funcțiile La articolului 14. în și colegiile de specialitate – Colegiul psihologului. Importanța logopedului în procedurile de recuperare ale pacienților care au suferit AVC. care nu se nou alineat. cu următorul orientarea profesională sau intervențiile regăsesc în prezenta anexă. consilierea și didactice auxiliare. Ministerul Educației Naționale. Ministerul Sănătății profesională a medicului școlar. se introduce un Elaborarea profilurilor psihologice. Normele europene – vezi sistemul colaborare cu Ministerul Muncii Psihologilor din România.(1). alin. Art. corespunzător fiecărui domeniu colaborare cu Ministerul Muncii și Nu se poate face o distincție referitoare la importanța de activitate din sistemul bugetar. inter- termen de 30 de zile de la Medicilor Stomatologi din România . 6. disciplinaritatea fiind esențială în dezvoltarea și 12 . . în beneficiază de servicii de specialitate psihologică. Justiției Sociale.

4 și 5 cuprinse în unități clinice și unități de Atribuțiile psihologilor specializați în acest domeniu asistență medico-socială” în mod sunt legate de: proportional. proiecte de acte normative privind reglementarea 13 .3. litera b. 6 cu ocupațiile de medic „în subordinate domeniului de competență a Comisiei de Capitolul 3. fără a face distincție . pozițiile unitățile sanitare. 2. Justiției Sociale. prevederi aplicabile personalului școlar și logoped școlar. conduce la o extraordinară eficiență de utilizare a resurselor prin unificarea programelor naționale de prevenție medicală în unitățile de învățământ. un nou vor emite. un nou O abordare inter-disciplinară și buna comunicare funcțiilor cu statut de personal ordin privind salarizarea funcțiilor cu între colegiile de specialitate și Ministerul Muncii și didactic auxiliar. Efectul unui asemenea mecanism de acțiune poate didactic. 7. transporturilor şi serviciilor. Anexa III – familia Se modifică coeficienții în Instituțiile de cultură se pot confrunta cu existența ocupațională de funcții concordanță cu principiile enunțate la necesității acoperirii serviciilor psihologice bugetare „CULTURĂ” – art. ordin privind reglementarea la publicarea prezentei legi. aplicându-li-se statut reglementat: psiholog școlar . respectiv Ministerul Educației și în mod corespunzător celelalte medic școlar sau medic stomatolog Ministerul Sănătății sunt mai mult decât benefice. cu excepția celor psihologia muncii. publicarea prezentei legi. în termen de 30 de zile de orientarea vocațională. Un asemenea mecanism ar oferi cadrul de intervenție Autor amendament: și responsabilitatea adiacentă acestor profesii Colegiul Psihologilor din România reglementate cu beneficii sociale semnificative pentru acoperirea necesităților din domeniul educational.

cu următorul publice și siguranței naționale se desfăşoară în cadrul ordine publică și securitate cuprins: definit de către Comisia de psihologie pentru națională sunt prevăzute în statele „Pentru profesiile reglementate . 80 – Funcțiile personalului La articolului 80. etc. după caz. ordine publică si siguranţă națională a de organizare elaborate de aceste ministerele de specialitate. prevederile Comisia de psihologie sunt următoarele : 14 . ordinii din instituțiile publice de apărare. relații publice. cu reale efecte benefice la nivel macrosocial. televiziune. Art. între importanța instituțiilor de competenţelor profesionale în domeniul securităţii cultură – națională sau județeană . pe baza structurilor Muncii și Justiției Sociale și Colegiul Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept organizatorice aprobate. se introduce un Activitatea psihologului în domeniul apărării. publicitate. alin.. conform treptei de specializare și a . și Psihologilor din România . şi sănătăţii în muncă. 8. cu respectarea instituții. de liberă practică. Competenţele psihologului militar cuprind. b)analizează şi propune proiectele de acte Anexei la proiectul de amendament normative privind reglementarea condiţiilor de prezentat. Ministerul Colegiului Psihologilor din România. exercitare a profesiei în domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor – instituții de cultură. în vederea construirii unei culturi psihologice Autor amendament: la nivelul mentalului colectiv sau conținuturilor Colegiul Psihologilor din România informatice digitale și/sau mass-media sau altă formă audio-vizuală sau scrisă. apărare. nou alineat.(1).

” . 2/2010 pentru aprobarea normelor stagiar” va fi înlocuită cu sintagma privind accesul în profesia de psiholog cu drept de „psiholog practicant în 15 .cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului. ordinii publice și siguranței Muncă (SSM). ordinii publice și siguranței naționale poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic. solda de funcție/salariul de prezentei legi. ordine publică şi . referitoare la gradul pentru apărare.diagnoză şi intervenţie organizaţională. Psihologul în domeniul apărării.analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în reglementat: psiholog în domeniul cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în apărării.cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă. nivelul studiilor. funcție/salariul de bază. 9. salarizarea funcțiilor cu statut . . naționale. un nou ordin privind .analiza psihologică a activităţii. Modificare sintagma „psiholog Toate articolele sau grilele utilizate Argumentul se fundamentează pe Hotărârea stagiar” cu sintagma „psiholog în definirea sistemului de salarizare Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din practicant în supervizare” care conțin sintagma „psiholog România nr. termen de 30 de zile de la publicarea desfăşurării activităţii. consiliere şi Autor amendament: psihoterapie personalului angajat şi familiilor Colegiul Psihologilor din România acestuia. vor emite.avizarea psihologică a personalului în vederea profesională. militar/profesional sau treapta siguranţă naţională. în . Aceste servicii fiind gratuite.

28 practicant în supervizare) 16 . Psiholog specialist 1. Psiholog principal 1. Psiholog practicant autonom 1. Acum.16 4.1 Unități clinice Nr. după aproape 40 de ani și în pragul aniversării de 100 de ani de la unificarea României. Psiholog stagiar (psiholog 1. Funcția Coeficient actual . ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta I Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.96 5 2. Adoptarea prezentelor amendamente au menirea de a fi o „reparație” morală față de această profesie interzisă abuziv în România în anul 1978. supervizare” liberă practică. demnitatea și respectul de care s-a bucurat și de care se bucură în toate statele europene moderne. este o șansă unică să redăm acestei nobile profesii onorabilitatea.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.96 3.58 2. crt.76 3.65 3.

Psiholog practicant autonom 1. Psiholog practicant autonom 2.92 4.4 Unități sanitare.87 4.28 practicant în supervizare) b.3 Servicii de ambulanță.55 6. Psiholog principal 2.90 17 .34 2. Psiholog stagiar (psiholog 2.87 4.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. CPU. UPU. crt. Funcția Coeficient actual . cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr.28 practicant în supervizare) b.92 4. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.28 5. crt.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.15 2. Funcția Coeficient actual . Psiholog stagiar (psiholog 1.76 2.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. unitate de transport neonatală Nr. Psiholog principal 1.69 2.09 5.b. Funcția Coeficient actual . Psiholog specialist 2.05 2. Psiholog specialist 1.23 3. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.15 3. Psiholog principal 2. crt.50 2.

Psiholog practicant autonom 1.58 2. Psiholog principal 1.88 3.51 4. crt.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.86 3. Psiholog practicant autonom 1.28 practicant în supervizare) ANEXĂ COEFICIENȚI – varianta II Anexa nr II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare OCUPAȚIA DE BAZĂ: PSIHOLOG b.65 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.76 2. Psiholog specialist 1.93 practicant în supervizare) 18 . Psiholog stagiar (psiholog 1.60 2.40 4.1 Unități clinice Nr.67 3. Psiholog specialist 1. Funcția Coeficient actual .96 3.58 1. 2.48 2.

Psiholog specialist 1.05 19 . UPU.3 Servicii de ambulanță. compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD.05 2. unitate de transport neonatală Nr.55 4. Psiholog practicant autonom 1.28 3. secții/compartimente cu paturi de ATI/TI.52 2. crt.67 2.87 3. Psiholog practicant autonom 1. crt.b.69 1. Psiholog practicant autonom 2.71 2.2 Anatomia patologică și medicină legală Nr. Psiholog specialist 2. Psiholog stagiar (psiholog 2.05 3. Funcția Coeficient actual .53 4. Psiholog specialist 1.16 practicant în supervizare) b.87 3. Funcția Coeficient actual .77 3.98 practicant în supervizare) b.60 2. Psiholog principal 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. Psiholog principal 2. crt.71 3.34 4. CPU.38 2.4 Unități sanitare.76 2. Psiholog stagiar (psiholog 1.propunere Senat Coeficient propus prin amendament 1. cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială Nr.09 3. Funcția Coeficient actual . Psiholog principal 2.15 2.

58 1. Psiholog stagiar (psiholog 1. Florinda Golu 20 . dr. Începând cu anul 2022. 4. este de a aplica varianta II de salarizare până în anul 2022 – perioadă în care se realizează și consolidarea relațiilor dintre Colegiul Psihologilor din România și autoritățile publice. univ. Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România Conf.93 practicant în supervizare) Propunerea Colegiului Psihologilor din România. se va aplica varianta I de salarizare. Acest amendament este rezultatul consultărilor cu reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România și reprezentanți ai Comitetului Director al Colegiului. anul finalizării implementării actualului act normativ. având în vedere situația economică actuală.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.