Você está na página 1de 38

Korisniki prirunik

Modena 2 (E502)

RS
PORUKA OD COOLPAD
Hvala na kupovini vaeg Modena 2 E502 mobilnog telefona!
Sledite jednostavna ali vana uputstva za optimalnu upotrebu
vaeg novog telefona:
Pre prve upotrebe vaeg telefona paljivo proitajte korisniki
vodi, naroito informacije o bezbednosti.
Napomena: Proizvodi i usluge prodavca ili operatera su predmet
izmenama unutar ovog korisnikog vodia bez prethodnog
obavetenja.
Karakteristike i funkcije aplikacija se mogu razlikovati meu
dravama, regionima ili specifikacijama hardvera, i bilo koji kvar
aplikacije nezavisnog proizvoaa je odgovornost tih proizvoaa.
Budite obazrivi prilikom ureivanja podeenja za registraciju
korisnika, jer to moe prouzrokovati funkcijske ili kompatibilne
probleme za koje Coolpad ne snosi odgovornost.
Najvie od svega, elimo da potpuno uivate u vaem novom
Modena 2 E502 telefonu i iskoristite sve njegove izvanredne
karakteristike!
Uzmite u obzir da visoka jaina zvuka moe otetiti va sluh.
Uzmite u obzir da ete odsustvom WiFi mree koristiti prenos
podataka, to moe uzrokovati trokove u skladu sa tarifom vaeg
operatera.
Detaljnije informacije o funkcijama i bezbednosnim uputstvima
se nalaze u priruniku za korisnika operacionog sistema i u
priruniku sa bezbednosnim uputstvima i propisima.
Aplikaciju prirunika za korisnika moete pokrenuti ikonom
Modena 2 E502 na pozadini.

www.coolpad.eu

U sluaju problema koristite obuhvaene prirunike. Ako problem i dalje postoji,


onda stupite u kontakt sa prodavcem ili posetite nau veb prezentaciju
www.coolpad.eu/support ili stupite direktno u kontakt preko e-pote
Europe@coolpad.com sa naom lokalnom tehnikom podrkom.
TRGOVAKE OZNAKE I AUTORSKA
PRAVA
Autorsko pravo 2016 Coolpad Technologies Inc. Sva prava su
zadrana.
Sav materijal u ovom dokumentu, bez ogranienja, dizajn, tekst
i bilo koja i sve oznake (osim ako drugaije nije naznaeno) su u
vlasnitvu Coolpad Technologies, Inc.
Coolpad i log Coolpad su registrovane trgovake oznake
kompanije Yulon Computer Telecommunication Scientific
(enzen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google
Play, Youtube i dodatne povezane oznake su trgovake oznake
kompanije Google Inc.

Napomena: Prikazane slike slue samo kao ilustracija i ne predstavljaju


stvarne ureaje.
PRVI KORACI
Pokreni se sa svojim novim Coolpad Modena 2 E502!

Izgled ureaja
Utinica za Prijemnik Zadnja kamera
slualice Prednja kamera

Svetlo/senzor
blizine

Taster za
Blic
jainu zvuka
Taster za
napajanje

Zvunik
Virtuelni taster Virtuelni
za nedavno taster za
nazad

Virtuelni taster USB port


za poetnu
Glavni tasteri
Taster Funkcija
Pritisnite i drite pritisnutim za ukljuivanje i
Napajanje iskljuivanje telefona.
Pritisnite za ukljuivanje ili zakljuavanje ekrana.

Nedavni Tapnite za otvaranje spiska sa nedavnim


dogaaji aplikacijama.
Tapnite i drite tapnuto za aktiviranje menija.

Poetna Tapnite za povratak na poetni ekran.


Tapnite i drite tapnuto za aktiviranje Google
pretrage.

Nazad Tapnite za povratak na prethodni ekran.

Pritisnite za podeavanje jaine telefona.


Jaina zvuka

Punjenje baterije
1. Prikljuite jedan kraj kabla za podatke na USB port. On se
nalazi na donjem delu telefona.
2. Prikljuite drugi kraj u adapter za putovanje.
3. Prikljuite adapter za putovanje u elektrinu utinicu da biste
kompletno napunili telefon.
Napomena:
Koristite adapter za putovanje koji dolazi sa telefonom,
korienje drugih adaptera moe otetiti va telefon.
Punjenje telefona preko USB kabla koji je prikljuen na laptop
traje due nego punjenje preko adaptera za putovanje.
Telefon se automatski iskljuuje kada je kapacitet baterije previe
nizak. Napunite bateriju ako se to desi. Kada je kapacitet baterije
kritino nizak, onda se status punjenja nee odmah prikazivanje
(moraete da saekate pre nego to bude prikazan).
Korienje telefona za igranje video igrica ili vrenje drugih
aktivnosti tokom procesa punjenje moe prouzrokovati
iskljuivanje telefona zbog niskog kapaciteta baterije.
Baterija se postepeno prazni ako se ne koristi dug vremenski
period. Pre ponovne upotrebe baterije morate da je napunite da
biste runo ukljuili i koristiti svoj telefon.
SIM kartica i Mikro SD kartica

1. Utaknite iviju za izbacivanje u otvoru da biste izbacili leite za


karticu.

2. Polako izvucite leite za karticu. Umetnite Micro SIM karticu u


prorez 1 i Nano SIM ili Micro SD (T-flash) karticu u prorezu 2.
Ukljuivanje/iskljuivanje, restartovanje i
reim u avionu
Taster za napajanje se nalazi u gornjoj, desnoj strani vaeg
telefona.

Ukljuivanje: Kada je telefon iskljuen, pritisnite i drite


pritisnutim taster za napajanje nekoliko sekundi za ukljuivanje
telefona.

Iskljuivanje: Kada je telefon ukljuen, pritisnite i drite


pritisnutim taster za napajanje dok ne iskoi opcija. Izaberite
opciju Iskljui za iskljuivanje telefona.

Restart: Kada je telefon ukljuen, pritisnite i drite pritisnutim


taster za napajanje dok ne iskoi opcija. Izaberite Restart za
restartovanje telefona.

Reim rada u avionu: Kada je telefon ukljuen, pritisnite i drite


pritisnutim taster za napajanje dok ne iskoi opcija. Izaberite
Reim rada u avionu i telefon e automatski onemoguiti sve
prenose signala.

Napomena: Takoe moete tapnuti na Poetnom ekranu i


onda tapnuti na Vie > Reim rada u avionu.

Zakljuavanje/otkljuavanje ekrana
Zakljuavanjem telefona iskljuuje se ekran i spreava se
nenameravane operacije. Za zakljuavanje ekrana tokom
upotrebe telefona jednostavno pritisnite taster za napajanje.
Takoe, ako se telefon ne koristi za odreeni period vreme, ekran
se iskljuuje i automatski zakljuava.
Za otkljuavanje ekrana pritisnite taster za napajanje da biste
ukljuili ekran i prevucite navie.

Napomena: Tapnite > Bezbednost > Zakljuavanje ekrana


da biste podesili tip zakljuavanja ekrana.
Ekran na dodir
Tapkanje
Za otvaranje aplikacije ili pokretanje ostalih funkcija, tapnite sa
svojim prstom na aplikaciju ili funkciju.

Tapkanje i dranje pritisnutim


Tapnite i drite tapnuto neku stavku ili ekran za vie od 2 sekunde
da biste pristupili raspoloivim opcijama.

Prevlaenje
Za pomeranje stavke, tapnite i drite tapnuto i prevucite ga u
ciljnoj poziciji.
Dvostruko tapkanje
Dvostruko tapnite na sliku za uveliavanje. Ponovo tapnite
dvostruk za povratak.
Dva puta

Prevui
Prevucite levo ili desno na poetnom ekranu da biste prikazali
ostale panele.

irenje i primicanje prstiju


Rairite dva prsta na veb stranici ili slici za uveliavanje nekog
dela. Primicanje prstiju se umanjuje.
Poetni ekran
Osnovni raspored
Statusna traka

Videt

Fascikla
Aplikacija

Indikatori ekrana

Omiljene
aplikacije

Prilagoavanje vaeg poetnog ekrana


Poetni ekran prikazuje videte, omiljene aplikacije i vie. Za prikaz
ostalih panela, prevucite levo ili desno ili tapnite na jedan od indikatora
pri dnu ekrana.
Na poetnom ekranu tapnite i drite tapnuti prazno podruje da biste
pristupili raspoloivim opcijama, ukljuujui promena podeenja
pozadine i dodavanje videta.
Za dodavanje videta tapnite i drite tapnuto prazno podruje
na poetnom ekranu, tapnite Videti , tapnite i drite tapnuti
videt a zatim ga prevlaite na poetni ekran.
Za pomeranje aplikacije tapnite i drite tapnuto neku stavku na
poetnom ekranu, a zatim je prevlaite na novu lokaciju. Za
pomeranje stavke na drugi panel, prevlaite je na strani ekrana.
Za uklanjanje stavke, tapnite i drite tapnuti stavku. Zatim
prevlaite je u Deinstaliraj pri vrhu ekrana.
Za kreiranje fascikle, tapnite i drite tapnuto neku aplikaciju a
zatim je prevlaite preko druge aplikacije; ispustite aplikaciju
kada se pojavi naziv fascikle oko aplikacija; kreira se nova
fascikla koja sadri izabrane aplikacije. Za dodavanje vie
aplikacija u fasciklu, tapnite i drite tapnuto drugu aplikaciju a
zatim je prevlaite u fasciklu. Za promenu naziva fascikle, tapnite
na fasciklu a zatim tapnite na naziv fascikle.
Panel za obavetenja i brzo podeavanje
Obavetenja vas upozoravaju na prijem novih poruka, dogaaja u
kalendaru, i alarma, kao i tekuih dogaaja.
Kada stigne obavetenje, njegova ikona se pojavljuje na vrhu
ekrana. Ikone za obavetenja na ekanju se pojavljuju na levoj,
a ikone sistema prikazuju stvari kao to je Wi-Fi signal, signal
operatera ili kapacitet baterije su na desnoj strani.
Prevucite nanie od vrha ekrana telefona da biste otvorili panel
za obavetenja i prikazali detalje.
Kada ste zavrili sa obavetenjem, odbacite ga prevlaenjem.
Za odbacivanje svih obavetenja tapnite na donjoj desnoj
strani spiska sa obavetenjima.
Koristite brzo podeavanje da biste lako doli do esto korienih
podeavanja, kao to je ukljuivanje reima rada u avionu. Za
pristupanje panelu za brzo podeavanje prevucite nanie od vrha
ekrana dva puta sa jednim prstom ili jednom sa dva prsta.
Za menjanje podeenja jednostavno tapnite ikonu:

Wi-Fi: Ukljui ili iskljui Wi-Fi. Za otvaranje podeenja za


Wi-Fi tapnite na naziv Wi-Fi mree.

Bluetooth: Ukljui ili iskljui Bluetooth. Za otvaranje


podeenja za Bluetooth tapnite na re Bluetooth..

Mobilni podaci: Prikai mobilno korienje podataka i


ukljui ili iskljui.

Reim rada u avionu: Ukljui ili iskljui reim rada u


avionu. Reim rada u avionu znai da va telefon nee da se
povee na Wi-Fi ili mobilni signal, ak iako je jedan dostupan.

Automatski rotiraj: Zakljuaj orijentaciju ureaja u reimu


uspravno ili poloeno.

Lampa: Ukljui ili iskljui lampu.


Unos teksta
Korienje panela za unos teksta

Panel za unos se moe koristiti za unos teksta. Tapnite taster


Nazad za sakrivanje panela za unos. Tapnite podruje za unos
teksta za otvaranje panela za unos.

Menjanje metode unosa


Va telefon dolazi sa mnotvo metoda unosa teksta. Moete
odabrati jedan za unos teksta.
1. Za promenu podrazumevane metode unosa kod vaeg
telefona, tapnite na poetni ekran.
2. Dodirnite Jezik i unos > Trenutno, a zatim izaberite metodu
unosa.
Android Keyboard (AOSP)
TouchPal
Google Voice Typ
Ureivanje teksta
Tapnite i drite tapnuto preko teksta. Prevucite ili
za biranje eljenog teksta. Moete koristiti skraenice koje se
pojavljuju na vrhu teksta za brzo ureivanje teksta.
Select all: Izaberi sav tekst.
Copy: Iseci sav tekst.
Cut: Kopiraj odabrani tekst.
Paste: Zameni tekst sa tekstom koji ste prethodno isekli ili
kopirali.

Snimanje snimaka ekrana


1. Fokusirajte sliku prikazanu na vaem ekranu telefona.
2. Pritisnite taster za napajanje i taster za smanjivanje jaine
zvuka u isto vreme.
3. Slike e automatski biti sauvana u Fotografije.
APLIKACIJE
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Za kupovinu i preuzimanje aplikacija tapnite na da biste uli


u Play Store.
Napomena: Aplikacije se takoe mogu preuzimati od veb stranice
pomou pregledaa telefona ili softvera za preuzimanje aplikacija
nezavisnih proizvoaa.

Instaliranje aplikacija
Pretraite aplikacije prema kategoriji ili tapnite na za
pretraivanje kljune rei.
Izaberite aplikaciju da biste prikazali njene informacije. Za
preuzimanje besplatnih aplikacija tapnite na Instaliraj. Za kupovinu
i preuzimanje aplikacije koje nisu besplatne, tapnite na cenu i
sledite uputstva na ekranu.

Deinstaliranje aplikacija
Na poetnom ekranu tapnite i drite tapnuto na aplikaciji i onda je
prevucite u Deinstaliraj na vrhu ekrana.
Napomena: Neke unapred instalirane aplikacije se ne mogu
deinstalirati.

Telefon
Moete napravite poziv iz aplikacije Telefon, aplikacije za kontakte
ili ostale aplikacije ili videte koje prikazuju informacije o kontaktu.
Gde god vidite telefonski broj obino moete na njemu tapnuti za
biranje.

Pozivanje
1. Tapnite na poetni ekran.
2. Unesite broj telefona.

3. Tapnite na pri dnu ekrana za pozivanje.


Napomena: Da biste izbegli uticaj na kvalitet poziva nemojte
prekrivati prijemnik ili zvunik prilikom pozivanja ili odgovaranja
na poziv.
Pozivanje iz spiska sa kontaktima
1. Na ekranu telefona, tapnite na Kontakti da biste otvorili spisak
sa kontaktima.
2. Tapnite na kontakt za pozivanje.

Pozivanje iz spiska sa nedavnim pozivima


1. Na ekranu telefona, prevucite nanie da sakrijete tastaturu i
pronaete nedavni poziv koji elite da birate u kompletnom
dnevniku poziva.
2. Tapnite za pozivanje.

Brzo biranje

1. Na ekranu Telefon dodirnite > Biranje jednim tasterom.


2. Tapnite na taster sa brojem i izaberite kontakt iz spiska i tapnite
na U redu.
3. Tapnite na tastaturu telefona, tapnite i drite tapnuto taster
kome je dodeljen kontakt za brzo pozivanje kontakta.
Napomena: Taster sa brojem 1 je podrazumevani taster za
govornu potu. On se ne moe podesiti kao broj za brzo biranje.

Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada imate dolazni poziv, na raspolaganju su razliite opcije.

Za odgovaranje na poziv prevucite prema na desnoj


strani.

Za odbijanje poziva prevucite prema na levoj strani.


Za odbijanje poziva i slanja SMS poruke pozivaocu tapnite na
.
Za podsetnik vraanja poziva kasnije tapnite za izbor
vremena podsetnika.
Napomena: Prilikom dolaznog poziva moete pritisnuti dugme za
jainu zvuka za utiavanje melodije poziva. Za kreiranje razliitih
poruka odbijanja, tapnite na > Podeenja poziva > SMS za
odbijanje za izbor ili ureivanje poruka.
Tokom poziva
Tokom poziva moete da uradite sledee:
Zapis: Snimi tokom poziva.
Kontakti: Prikai spisak kontakata.
Belenica: Uzmite beleke tokom poziva.
Dodaj: Biranje drugog poziva.
Zadri: Stavljanje trenutnog poziva na ekanju.
Prigui zvuk: Iskljuivanje mikrofona tako da vas druga strana
ne moe uti.
Tastatura: Otvaranje tastature i unos drugog broja.
Zvunik: Aktiviranje zvunika da biste uli pozivaoca na
zvuniku (tako da ne morate da drite telefon na uvu).

: Zavravanje trenutnog poziva.

Istraivanje nedavnih poziva


Nedavni pozivi sadre vau istoriju primljenih poziva, proputenih
poziva ili poziva koji ste vi napravili. To je lak nain za ponovno
biranje broja, odgovaranje na poziv ili dodavanje broja u vaim
kontaktima.

1. Tapnite na da biste uli u ekran telefona.


2. Prevucite nanie za sakrivanje tastature i prikazivanje spiska
dnevnika poziva . U spisku dnevnika poziva postoje proputeni
pozivi; odgovoreni pozivi i pozivi od nepoznatih.
Za nedavne pozive imate sledee opcije:
Tapnite na Poalji poruku da bite poslali poruku na broj .
Tapnite na Obrii za brisanje poziva.
Tapnite na Dodaj u crni spisak za dodavanje poziva u crnom
spisku.
Tapnite na Detalji za prikaz detalja i istorije broja.

Kontakti
Aplikacija za kontakte lako memorie sve vae informacije o
vanim kontaktima ukljuujui imena, brojeve i adrese e-pote.

Dodavanje kontakta
1. Tapnite na poetni ekran.

2. Tapnite na i unesite informacije o kontaktu.

3. Tapnite na za memorisanje kontakta.


Napomena: Za dodavanje telefonskog broja u spisak sa kontaktima
od tastature telefona, unesite broj i tapnite na Dodaj u kontakte.

Upravljanje kontaktima
Dodavanje kontakta u omiljeni
1. Na ekranu Kontakti izaberite kontakt koji elite da dodate u
omiljeni.
2. Dodirnite Vrh na dnu. Zvezda e postati uta ( ) to
oznaava da je kontakt dodat u omiljeni. Tapnite za ponitavanje.

Pretraivanje kontakta

1. Na ekranu Kontakti tapnite na .


2. Unesite kljune rei u polje za pretragu. Rezultati pretrage bie
prikazani ispod trake za pretragu.
Napomena: Takoe moete pomerati traku za pomeranje
sadraja desno od Kontakti za brzu pretragu kontakta.

Ureivanje kontakta
1. Na ekranu Kontakti tapnite na kontakt za ulazak u ekran s
detaljima .

2. Tapnite na Uredi u donjem delu . Uredite dotine


informacije a zatim tapnite na da sauvate kontakt.
Alternativno tapnite za ponitavanje vaih izmena.

Brisanje kontakta
1. Na ekranu Kontakti tapnite na kontakt za ulazak u ekran s
detaljima .
2. Tapnite na Vie u donjem delu a zatim tapnite na Obrii
kontakt.
3. Tapnite na U redu za potvrivanje da elite da obriete kontakt.
Uvoz kontakata od SIM kartice\memorije
1. Na ekranu Kontakti, dodirnite > Podeavanja > Uvoz/
izvoz kontakata i izaberite odgovarajuu opciju.
2. Izaberite jedan ili vie kontakata.

3. Tapnite na za zavretak kopiranja kontakta/kontakata.

Razmena poruka

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran za


razmenu poruka.

Kreiranje poruke
1. Na ekranu za razmenu poruka tapnite na .

2. Unesite broj primaoca ili tapnite na za izbor kontakata.

3. Dodajte vau poruku. Tapnite na da biste priloili medija


datoteke kao to su slike, kontakti i slajdove.
4. Tapnite na za slanje poruke.
Napomena: SMS poruka bie poslata kao MMS poruka kada
priloite medijske datoteke.

Odgovaranje na poruku
1. Na ekranu razmena poruka izaberite poruku na koju elite da
odgovorite.
2. Sastavite svoju poruku i tapnite na za njeno slanje.

Pretraivanje poruka
1. Na ekranu za razmenu poruka tapnite na .
2. Unesite sadraj poruke ili kljune rei za brzo pretraivanje
neophodne poruke.

Brisanje poruke
1. Na ekranu za razmenu poruka tapnite i drite tapnuto poruku
koju elite da obriete.

2. Tapnite na za brisanje poruke.


Prilagoavanje podeenja za poruke
Na ekranu za razmeu poruka tapnite na > Podeavanja za
konfigurisanje SMS, MMS, obavetenja i ostalih podeenja.

E-pota
Konfiguracija i upotreba Gmail
Aplikacija Gmail omoguava itanje i sastavljanje e-poti.

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Gmail.


Ovde Gmail ima razne opcije. Na primer, iskoristite svoj Gmail
nalog za prijavljivanje svim Google aplikacijama i uslugama
ukljuujui ali ne ograniavajui na:
Google Play Music
Google Play Store
Google Drive

Upoznavanje sa vaom aplikacijom za e-potu


Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran za
e-potu. Prilikom prvog korienja je neophodno da unesete
vau adresu e-pote i lozinku za konfiguraciju naloga.
Nakon konfiguracija vaeg naloga e-pote moete arhivirati,
brisati, oznaiti ili sprovoditi ostale operacije vezane za e-potu.
Tapnite ikonu na levoj strani nit pote za izbor.
Nakon otvaranja pote prevucite udesno ili ulevo da proitate
ranije ili kasnije konverzacije u poti.
Tapnite na na vrhu ekrana za telefon za upravljanje vaih
poti.
Na ekranu za e-potu moete tapnuti na > Podeavanja za
dodavanje novog naloga e-pote.
Na ekranu za podeavanje e-pote tapnite na nalog e-pote i
prilagodite svoja podeavanja za e-potu.

Chrome

Na poetnom ekranu tapnite na za pretraivanje Interneta


za informacije i obeleite svoje omiljene veb stranice za udobno
pristupanje.

Pretraivanje veb stranica


1. Tapnite na polje za adresu
2. Unesite veb adresu ili kljunu re za pretraivanje veb stranice.

Upravljanje obeleivaima
Dodavanje obeleivaa
1. Otvorite veb stranicu koju elite da obeleite.

2. Tapnite na > .
3. Unesite naziv obeleivaa i tapnite na Sauvaj za dodavanje
obeleivaa.
Otvaranje obeleivaa

1. Na ekranu Chrome tapnite na > Obeleivai.


2. Izaberite obeleiva vebsajta koji elite da prikaete.

Prilagoavanje podeenja za pretraiva


1. Na ekranu Chrome tapnite na > Podeavanja.
2. U spisku podeavanja moete odabrati menije za
prilagoavanje pretraivaa.

Kalendar

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Kalendar.

Tapnite na dan i tapnite na Kreiraj za kreiranje dogaaja.


Tapnite na dogaaj za prikaz detalja dogaaja. Tapnite na
Uredi za ureivanje. Tapnite na Obrii za brisanje, i
tapnite na Podeli za deljenje preko e-pote ili Bluetooth.

Tapnite za prikaz spiska sa dogaajima.


Tapnite za upravljanje dogaajima i konfiguraciju drugih
podeenja.
Kamera
Va telefon moete koristiti za snimanje i deljenje fotografija i
video snimaka.

Snimanje fotografije
1. Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Kamera.
2. Fokusirajte svoj subjekat tako to ete gledati kroz ekran vaeg
telefona.

3. Tapnite na za snimanje fotografije.

Kreiranje video snimka


1. Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Kamera.

2. Prevucite udesno za prebacivanje u Video reim, tapnite


za pokretanje snimanja video snimka.

3. Tapnite na za zaustavljanje kada zavrite sa snimanjem.

Deljenje video snimka ili fotografije


1. Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Fotografije.

2. Izaberite video snimak ili fotografiju i tapnite na .


3. U iskauem ekranu izaberite svoj eljeni nain deljenja.
Fotografije
Pronaite brzo fotografije
Kada tovorite aplikaciju Google Photos videete sve fotografije i
video snimke na vaem ureaju i ako ste ukljuili rezervno kopiraj
i sinhronizuj, onda e sve ostalo da se sinhronizuje sa Google
Photos bibliotekom.

1. Otvorite aplikaciju Google Photos .


2. U gornjem levom uglu tapnite na ikonu menija >
Fotografije.
3. Fotografiju koju ste upravo snimili treba da se nalazi pri vrhu.
Skrolujte nanie da vidite ta jo ima.

Uredi fotografije sa filterima


Dodaj filter

1. Otvorite aplikaciju Google Photos .


2. Tapnite na fotografiju koju elite da uredite > ikona olovke .
3. Pri dnu tapnite na ikonu fotografije .
4. Skrolujte kroz filtere pri dnu. Izaberite neke da vidite kako
izgledaju.
Savet: Podesite intenzitet filtera pomou skale pri dnu.

5. U donjem desnom uglu tapnite na kontrolni znak .


6. Pri vrhu tapnite na SAUVAJ.

Deljenje vae fotografije sa nekim


1. Fotografiju koju ste upravo uredili treba da se i dalje nalazi na
vaem ekranu. U donjem levom uglu tapnite na ikonu deli .
2. Tapnite na Kopiraj link.
3. Koristite aplikaciju za razmenu poruka ili e-potu da biste poslali
nekome link koji ste upravo kopirali.

asovnik

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran asovnik.


Moete podeavati alarme, proveriti trenutno vreme u mnogim
gradovima irom sveta, podesiti specifino trajanje ili vreme
dogaaja.
Rad sa alarmom
1. Tapnite na i prikazano vreme za podeavanje vaeg
alarma.
2. im ste podesili svoj alarm, moete dodati oznaku na alarm.
3. Izaberite melodiju iz Melodija.

Kalkulator

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran za


Kalkulator.
Moete vriti jednostavne ili kompleksne kalkulacije.
Prevucite udesno za prikaz naunog digitrona.
YouTube

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran za


YouTube. Moete gledati svetske video snimke i pratiti vae
omiljene YouTube kanale. Prijavite se za pristupanju vae
pretplate, spiskova reprodukcija, otpremanja, kupovina, istorije
i vie.

Prijavljivanje na YouTube
Za prijavljivanje idite u > Prijavi se. Izaberite postojei nalog
na vaem ureaju ili idite u Dodaj nalog za dodavanje novog
naloga za va ureaj.

Menjanje kanala
Ako imate vie kanala povezanih sa istim nalogom, onda moete
promeniti kanale odjavljivanjem i ponovnim prijavljivanjem. Za
odjavljivanje idite u > Odjavi se.

Gledanje video snimaka


Tapnite na sliicu za poetak reprodukcije video snimka. Tapnite
na u video plejeru za pristup dodatnim opcijama za gledanje.
Ceo ekran: Da biste gledali video na celom ekranu tapnite
ikonu ceo ekran ili okrenite va ureaj horizontalno.
Video kvalitet: Za runo podeavanje kvaliteta video snimka
tapnite na > na video snimku.
Natpisi: Omoguite natpise na video snimku tako to ete
odabrati > CC na video snimku. Moe da se desi da
nemaju sve video snimke na raspolaganju natpise.

Gledanje video snimaka tokom pretraivanja


Smanjite video da biste se kretali kroz aplikaciju bez da izgubite
nijedan trenutak video snimka koji trenutno gledate. Na taj nain
moete pretraivati predloge, spiskove reprodukcije i vie bez
pauziranja ili zaustavljanja video snimka.
Smanjivanje i uveavanje plejera: Prevucite prst nanie
da biste smanjili video plejer i nastavili sa kretanjem kroz
aplikacije.
Prevucite prstom navie na smanjenom video da biste ga
ponovo uveali.
Odbaci plejer: Prevucite prstom od levo ka desno ako ne elite
da gledate vie smanjeni video.

Podeavanja za reprodukciju
Ograniite prenos mobilnih podataka tako to ete otii u >
Podeavanja > Opte > Ogranii prenos mobilnih podataka.
Kada je ova opcija omoguena, onda e HD video snimak biti
strimovan samo kada postoji Wi-Fi veza.

Google aplikacije
Google obezbeuje zabavu, drutvene medije i poslovne
aplikacije. Google Play Store taka zabave sve-u-jednom sa
muzikom, filmovima, knjigama i aplikacijama na Internetu.
Za vie informacija posetite www.support.google.com/android.

PODEAVANJA
Wi-Fi
Povezivanje na Wi-Fi mreu
1. Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran
Podeavanja.
Zatim izaberite Wi-Fi za ukljuivanje/iskljuivanje Wi-Fi
omoguavanje vaeg telefona za skeniranje dostupnih Wi-Fi
mrea.
2. Tapnite na naziv eljene mree za povezivanje i po potrebi
unesite lozinku.
Napomena: Prethodno povezane i sauvane mree bie
automatski pristupljene. Korisnik moe da se povee sa mreom i
zaboravi je, ili je ukloniti sa spiska poznatih mrea.

Dodavanje mree
1. Prevucite nanie prema dnu ekrana i tapnite na Dodaj mreu.
2. Unesite naziv SSID mree i izaberite reim bezbednosti.
3. Tapnite na Sauvaj.

Napredne opcije za podeavanje Wi-Fi


Na ekranu Wi-Fi tapnite na > Napredno. Biete obaveteni
uvek kada je dostupna javna mrea. Ako ne elite da bude
obaveteni, onda prevucite kliza za obavetenje o mrei ulevo.
Za memorisanje prenosa podataka va telefon e ostati povezan
na Wi-Fi kada se va ekran nalazi u stanju spavanja.
Bluetooth
Va telefon podrava Bluetooth, to vam omoguava da kreirate
beinu mreu sa ostalim kompatibilnim ureaji za deljenje
podataka. Koristite Bluetooth da biste maksimalno iskoristili
mogunosti i funkcije telefona.
Napomena: Bluetooth ima maksimalno rastojanje prijema od 10
metara. Drite ureaje povezanim preko Bluetooth u meusobnoj
razdaljini od 10 metara. Prepreke kao to su zidovi ili ostala
elektronska oprema mogu ometati Bluetooth signale.

Ukljuivanje/iskljuivanje Bluetooth-a
Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran
Podeavanja.
Zatim izaberite Bluetooth za ukljuivanje/iskljuivanje Bluetooth.

Menjanje Bluetooth naziva vaeg telefona


Va telefon sadri sluajan Bluetooth naziv koji e biti vidljiv
ostalim Bluetooth ureajima tokom pokuaja povezivanja.
Moete promeniti sluajan naziv da biste se mogli identifikovati.
1. Na ekranu Bluetooth, dodirnite Naziv telefona i dodirnite
Preimenuj ovaj ureaj.
2. Dodirnite Preimenuj, unesite novi naziv, a zatim dodirnite
Preimenuj.
Napomena: Takoe moete promeniti naziv Bluetooth ureaja
koji se pojavljuje na vaem telefonu. Tapnite na pored
povezanog Bluetooth ureaja, unesite novi naziv i tapnite na U
redu za promenu naziva.

Uparivanje vaeg telefona sa ostalim Bluetooth ureajima


Pre nego to moete deliti podatke sa drugim Bluetooth ureajem
neophodno je da ga uparite s njime. im je ureaj uparen sa
vaim telefonom on e se automatski povezati s vaim telefonom
kada god je ukljuen.
1. Ukljuite Bluetooth i va telefon e automatski skenirati za
Bluetooth ureaje u blizini.
2. Ukoliko telefon prestane da skenira pre nego to drugi
Bluetooth ureaj bude spreman, dodirnite Trai .
3. Unutar spiska tapnite na ID Bluetooth ureaja da biste se uparili
s njime.
4. Uverite se da oba ureaja pokazuju istu ifru uparivanja i
tapnite na Upari.
Napomena: Ukoliko elite da ponitite uparivanje, dodirnite
pored povezanog Bluetooth ureaja i dodirnite Poniti
uparivanje.

Upotreba podataka

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran


Podeavanja.
Zatim izaberite Upotreba podataka.
Podesi granicu mobilnog prenosa podataka: Podesite
granicu za upotrebu mobilnih podataka.
Moete ograniiti upotrebu mobilnih podataka pomou sledeih
koraka:
1. Prevucite kliza za Podesi granicu mobilnih podataka
udesno.
2. Prevucite traku za podeavanje granice prema navie ili nanie
za podeavanje granice.
3. Prevucite traku za podeavanje upozorenja prema navie ili
nanie da biste podesili nivo upozorenja za upotrebu podataka.
Va telefon vas upozorava kada postignete nivo upozorenja.
Napomena: Ako istovremeno ukljuite Wi-Fi i uslugu podataka,
onda e telefon automatski koristiti Wi-Fi vezu. Ako je Wi-Fi
povezan, onda e telefon koristiti uslugu podataka da bi nastavio
vezu za prenos podataka. Uzmite u obzir da ete odsustvom Wi-
Fi mree koristiti prenos podataka, to moe uzrokovati trokove
u skladu sa tarifom vaeg operatera.

Mobilne mree

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran


Podeavanja.
Tapnite na Jo > Mobilne mree.
Prenos podataka u romingu: Poveite se sa uslugom prenosa
podataka kada ste u romingu.
Operater mree: Izaberite mrenog operatera.
Nazivi pristupnih taaka: Konfiguracija naziva prisupnih
taaka (APN).
Prenosiv hotspot
Koristite ureaj kao mobilni hotspot za deljenje veze za prenos
mobilnih podataka sa ostalim ureajima kada mrena veza nije
dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi, USB, Bluetooth.

1. Tapnite na poetnom ekranu.


2. Tapnite na Vie > Prenosiv hotspot .
3. Omoguite Prenosiv hotspot i podelite mobilnu vezu za prenos
podataka vaeg telefona.
Napomena: Korienjem ove funkcije mogu nastati dodatne
trokove za prenos podataka, u zavisnosti od vaeg plana.
Moete tapnuti na Konfigurii Wi-Fi hotspot za konfigurisanje
naziva, bezbednosti i lozinke za Wi-Fi hotspot. Za zatitu vae
mree preporuuje da je osiguratte pomou WPA2 PSK.

Osvetljenje i ekran

Na poetnom ekranu tapnite na > Osvetljenje i ekran za


promenu osvetljaja ili veliine fonta i prilagoavanje pozadine na
vaem telefonu.
Osvetljaj: Podesite osvetljaj displeja.
Pozadina: Promenite sliku u pozadini na poetnom ekranu.
Stanje spavanja: Podesite vreme za stanje spavanja ekrana.
Va ekran e se automatski iskljuiti ako nema nikakvih
aktivnosti u podeenom vremenu.
Sanjarenje: Kada je ukljuena funkcija sanjarenje, onda va
ureaj prikazuje fotografije, boje i vie tokom punjenja ili dok se
nalazi u stanici. Podesite tip sanjarenja ili kada da se ukljuuje.
Tapnite na prekida za sanjarenje da biste iskljuili tu funkciju.
Veliina fonta: Podesite veliinu fonta u skladu sa vaim
prioritetima.

Zvuk i vibracija

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran


Podeavanja.
Zatim tapnite na Zvuk i vibracija.
1. Tapnite na Podeavanje jaine zvuka u prevlaite kliza za
podeavanje jaine Melodije i obavetenja, Jaina Medija
i Jaina alarma. Takoe moete podesiti jainu melodije
pritiskom na taster za jainu zvuka na levoj strani vaeg
telefona.
2. Tapnite Melodija za karticu 1 / Melodija za karticu 2. Izaberite
eljenu melodiju za va telefon.
Napomena: Uzmite u obzir da visoka jaina zvuka moe otetiti
va sluh.

Zakljuavanja ekrana i bezbednost


Podeavanje ablona za otkljuavanje ekrana
Moete podesiti ablon za otkljuavanje ekrana. im se ekran
zakljua, onda je neophodno nacrtati pravilan ablon za
otkljuavanje ekrana.

Tapnite na > Zakljuavanja ekrana i bezbednost >


Zakljuavanje ekrana > ablon.
Sledite uputstva za ekranu za crtanje ablona za otkljuavanje.
Nacrtajte ponovo isti ablon otkljuavanja i tapnite na Potvrdi.

Podeavanje PIN za otkljuavanje ekrana


Moete podesiti brojani PIN za otkljuavanje vaeg telefona.
im se ekran zakljua, onda je neophodno uneti pravilan broj za
otkljuavanje ekrana.

Tapnite na > Zakljuavanja ekrana i bezbednost >


Zakljuavanje ekrana > PIN.
Unesite broj od najmanje etiri cifara.
Tapnite na Nastavi.
Unesite isti broj ponovo i tapnite na Potvrdi.

Podeavanje lozinke za otkljuavanje ekrana


Moete podesiti lozinku za otkljuavanje vaeg telefona.

Tapnite na > Zakljuavanja ekrana i bezbednost >


Zakljuavanje ekrana > Lozinka.
Unesite lozinku koja sadri najmanje etiri karaktera.
Tapnite na Nastavi.
Unesite isti broj ponovo i tapnite na Potvrdi.
Baterija i memorija

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran Podeavanja.


Zatim tapnite na Baterija i memorija. Tu moete da izaberete
prikazivanje procenta baterije i moete nadzirati kako aplikacije,
ostali podaci i va sistem telefona troi bateriju, i upravljati
internom memorijom .
Tapnite na Prikai procenat baterije, ikona procenat baterije
e se pojaviti na statusnoj traci pored ikona za nivo baterije.

Lokacija
Vaem ureaju moete da dozvolite pristup GPS, Wi-Fi mreama
i mobilnim mreama radi procene vae lokacije. Aplikacije
koje imaju vau dozvolu mogu da iskoriste te informacije
za obezbeivanje usluge zasnovane na lokaciji, kao to je
mogunost prijavljivanje, prikaz preenog puta ili pronalaenja
restorana u blizini.
Za kontrolu kojih informacija o lokaciji va ureaj moe da koristi
tapnite na > Lokacija.
Kada je funkcija Lokacija ukljuena, onda moete da radite sledee:
Promenite Reim lokacije izmeu Visoke preciznosti, Uteda
baterije I Samo ureaj.
Prikai Nedavni zahtevi za lokaciju.
tikliraj Usluge lociranja.
Napomena: Korienje usluge lociranja zahteva mnogo baterije.
Ako treba da sauvate baterije, onda moete da iskljuite tu
funkciju iako je prekida ukljuen, ureaj nee biti u stanju da
pronae vau preciznu lokaciju ili deli je sa bilo kojom aplikacijom.

Nalozi
Koristite podeavane naloga za dodavanje, uklanjanje i
upravljanje vaim nalozima, kao to su Exchange, Facebook,
Google, Twitter i ostale podrane naloge.

Na poetnom ekranu tapnite na za ulazak u ekran


Podeavanja.
Zatim tapnite Nalozi. Pod Nalozi moete upravljati vaim
nalozima.
Dodavanje naloga
1. Tapnite na Dodavj nalog.
2. Izaberite tip naloga za dodavanje.
3. Sledite uputstva na ekranu za unos neophodnih informacija o
nalogu.
4. Konfiguriite nalog.
5. Kada ste zavrili, onda je nalog koji ste konfigurisali dodat u
Nalozi.

Datum i vreme

Na poetnom ekranu tapnite na > Datum i vreme.


Automatski datum i vreme: Koristite vreme obezbeeno od
strane mree.
Automatska vremenska zona: Koristi vremensku zonu
obezbeenu od strane mree.
Podesi datum: podesite runo datum.
Podesi vreme: podesite runo vreme.
Izaberi vremensku zonu: izaberite eljenu vremensku zonu iz
spiska.
Skrolujte kroz spisak za prikaz vie vremenskih zona.
Koristi 24-asovni format: menjajte izmeu 24-asovnog i
12-asovnog formata.
Napomena: Kada va telefon automatski koristi podeenja
datuma i vremena obezbeeno od strane mree, onda ne moete
runo podeavati datum, vreme i vremensku zonu.

Rezervno kopiranje i resetovanje

Na poetnom ekranu tapnite na > Rezervno kopiraj i


ponovo uspostavi.
Rezervno kopiraj moje podatke: Rezervno kopiranje podataka
aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih podeenja na Google serverima.
Rezervno kopiraj nalog: Konfigurisanje ili ureivanje funkcije
rezervnog kopiranja za va Google nalog.
Automatsko vraanje u prethodno stanje: Podesite ureaj da
automatski vrati u prethodno stanje podeenja i podaci aplikacije
od Google servera kada se aplikacije ponovo instaliraju.
Resetovanje fabrikih podataka: Resetujte podeenja na
fabrike podrazumevane vrednosti i obriite sve podatke.
Napomena: Pre vraanja na fabrika podeenja za vas je bitno
da prvo rezervno kopirate sve vane informacije na telefonu,
jer u suprotnom e svi podaci biti izgubljeni nakon fabrikog
resetovanja.

Auriranje sistema

Na poetnom ekrnu tapnite na > Ostala podeavanja >


Auriranje sistema.
Tapnite na Proveri da li postoje auriranja i telefon e traiti
softvere najnovije verzije. Ako elite da aurirate sistem onda
tapnite na Preuzmi.
Nakon toga tapnite na Auriraj sada da biste kompletirali
nadogradnju. Zatim e va telefona imati najnoviju verziju.
Napomena:
1. Tokom preuzimanja ili auriranja nemojte menjati vau
podrazumevanu lokaciju skladitenja da biste izbegli greke
prilikom lociranja pravilnih paketa nadogradnje.
2. Auriranje vaeg softvera telefona nee uticati na vae podatke
mobilnog telefona.

Obavetenje
Informacije u ovom uputstvu su predmet izmena bez prethodne
najave. Uinjen je svaki napor u pripremi ovog uputstva da bi se
osigurala preciznost sadraja, meutim sve izjave, informacije i
preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju,
eksplicitno ili podrazumevano. Proitajte paljivo informacije o
bezbednosti da biste osigurali pravilnu i bezbednu upotrebu ovog
beinog ureaja.
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresa:
Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park (North),
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.
TEHNIKI PODACI
Specifikacije i hardver

Specifikacije
Dimenzije 153 76.8 7.85 mm
Antena Ugraena
SIM kartica Nano SIM
GSM (B2/3/8)
Mrea WCDMA (B1/2/8)
LTE FDD (B1/3/7/8/20)
Kamera Prednja 8M piksela + zadnja 8M piksela
Utinica za
3.5 mm CTIA standard
slualice
Parametri ekrana
Tip Dimenzije Rezolucija
QHD 5.5 inches 1 280 720
Pribor
Litijum jonska
Tip baterije punjiva baterija od
Baterija polimera
Nominalni kapacitet 2 500 mAh
Nominalni napon 3,85 V

Napomena: Kapacite baterije je predmet auriranja i promena.


Sadraj u kutiji

Br. Naziv Koliina


1 Telefon 1
2 Baterija (ugraena) 1
3 Putni punja 1
4 USB kabl 1
5 Zatitna folija 1
6 Igla za izbacivanje 1
7 Garancija 1
8 Vodi za brzo pokretanje 1

Napomena: Isporueni artikli sa telefonom i bilo koji raspoloiv


pribor mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili operatera.
Izjava i opasnim supstancama

Naziv dela Toksine ili opasne supstance ili elementi


Olovo iva Kad- Hrom Polibro- Polibro-
(Pb ) (Hg) mijum VI (Cr minirani minirani
(Cd) (VI)) bifenili difenil
(PBB) etri
(PBDE)

PCB ploa

i pribori
Plastike
Metali
Baterija
Ostalo
: oznaava da je sadraj otrovna ili opasna supstanca u svim
homogenim materijalima u granicama SJ/T11363-2006 standarda.
: oznaava da sadraj otrovna ili opasna supstanca u nekim
homogenim materijalima prekorauje granice SJ/T11363-2006
standarda.
Ekoloki naklonjen period upotrebe ovog proizvo-
da je 20 godina, kao to je prikazano na levom
simbolu. Ekoloki naklonjen period upotrebe
delova koji se mogu zameniti, kao to je baterija,
moe biti drugaiji od proizvoda. Ekoloki naklon-
jen period upotrebe vai samo kada se proizvod
koristi pod uslovima definisanim u ovom uputstvu.