Você está na página 1de 6

http://www.mandarinchineseschool.

com

chn yn hn y 3,800 j
3,800
3,800 Useful Chinese Sentences

d y zhn r chn shn hu zhn sh yn de dun j

4 lin i h ji hn

x hun i shn

Tom is a lady-killer.
tn m sh mi nn z

Tom really turns me on.


tn m zhn rn w shn hn din do

Chris is really a heartbreaker.


k l s zhn d zhn shui

Janet is a knockout.
zhn n t zhn m rn y

I think he has a crush on you.

1
http://www.mandarinchineseschool.com

t ho xin kn shn n le

Jane seems to like me.


jin ho xin x hun shn w le

Diana's been coming on to Jack.


di n n du ji k yu y si

I can't handle a girl like her.


w b n d xin t n yn de nin de zh yi

I'm dying to see her.


w fi chn xin jin do t

I'm trying to make a pass at her.


w xin zhu qi t

You broke my heart.


n y ti hn xn le

yu hu

Are you free tonight?


jn wn yu kn m ?
?

Do you want to go out with me tonight?


jn wn n nn h w yu hu m ?
?

Would you like to go to the movies with me?


yun y h w y q q kn din yn m ?
?

2
http://www.mandarinchineseschool.com

Let's have tea or something.


w men h din ch shn me de b

Please keep me company for a while.


nn pi pi w m ?
?

I'd like to invite you to a show.


w xin qn n q kn yn ch

May I ask you out?


w nn h n yu hu m ?
?

Are you trying to pick me up?


n sh xin h w yu hu m ?
?
n xin u yn w m ?
?

Where do you want to meet?


zi n r jin min ?
?

What time should we meet?


w men j din jin min ?
?

bio bi

I want to talk to you.


w yu hu yo du n shu

Are you seeing anyone now?


n xin zi yu pn you m ?
?

What do you think of me?


n ju d w zn me yn ?

3
http://www.mandarinchineseschool.com

I love you.
w i n

You're the most beautiful woman I've ever seen.


n sh w jin do u de zu mi de n rn

I'm crazy for you.


n sh w f fn

Don't play hard to get.


bi zhun qin zu sh

I don't want to get serious yet.


w hi b xin ti rn zhn

It was love at first sight.


w sh y jin zhn qn

I wish I had never met you.


w zhn x wn w cn li du mi y do u n

You're my type.
n sh w x hun de n zhn li xn

You make me happy.


n sh w n do xn f

I'm happy to have known you.


nn rn sh n w fi chn xn f

You have beautiful eyes.


n de yn jin zhn mi

4
http://www.mandarinchineseschool.com

You're sweet.
n zhn ho

You're sexy.
n zhn xn n

Let's walk hand in hand.


w men l zhu shu zu b

May I hold your hand?


w k y qin n de shu m ?
?

You're beautiful.
n zhn pio lin

I want to know all about you.


w xin zh do n de y qi

I want you.
w xin yo n

I need you.
w x yo n

You're everything to me.


n sh w de y qi

You're mine.
n sh w de

I'm yours.
w sh n de

5
http://www.mandarinchineseschool.com

I can't live without you.


mi yu n w w f hu xi qu

Come closer.
zi ko jn w xi

What's on your mind?


n xin shn me ne ?
?

I think of you night and day.


w sh sh k k du xin zhe n

Thanks for watching!


Want to get more episodes ,then go to
www.MandarinChineseSchool.com