Você está na página 1de 14

()

(1375-1393 - 1325/1330. 1402 (?); .


1963 285 ; 1964 474) ()

, .
, ,
IV V ( ),
().
,
, IV ,
,
, , , :
, ,

.. ().
() ,
( IV ) (,
),
, ,

175
. ,
, ()
(
, .
: 2001 52; 59-62,
64-66, : , ,
s, v, k .,
r l r, l . ( 1980 411 ; 2002 37;
2002 54, 74; 1995 44-45;
1990 34; . 1963 30).
, ,
,
(y) (y)
(
2001 52; 70, 73) y .
()
,
, ,
.
.
(y,) - , ,

, , ,
I , , ,
( 1990
50). (
, , )
I
,
(y)
, .
,
, :
y y (
, .
: . 2002 59-65).

176
,
(y),
,
( , 29. 1189. .),
( )
( , 90- II
). ( ),
(y),

IV V .

(.
, , .),
(
( )

, ,
1990 51; 1975 141 ).
( )

( ,
)

IV ( III ),
(y),
(), :
, , .
, (. 1991
270-276; 2000 344 ; .
1978 104).
(
),

.

,

177
,
,

, ,
. [ . .] .

;
, ,
- ;
[...]

[ . .]

[...]
.
IV [...]
IV ;
.
,


. IV

; [ 1355. . .
.] ,
IV ,
1371.
. .
: ,
IV

, IV
(
1964 470, 471; ,
. 1981 603-616; 2002
30-34). , ,

178
,
,
,

( 1980 407),

[1371. . . .]
,
,
( 2002 60, 61; .
1965 470, 471; 1974 536; 1980 406;
1990 29).

(,
) .
.
,
,
, .

( : , ,
7, , , , , , ,
: , ,
. 1964 470, 471).

(y)
: ,

y (.
y
).
()
,
. , ,
.
()

179
( ) ,
,

, :
(). : )
, )
(
) )

( ),
(
1964 472; 1965 471; 1975 244).
(),
, ,
:
( IV
, ,
). ()

, .
( 1406/7-1418. ., . -
1982 185), ,
( 1964 472-473; ., ,
1381.
: v, s, v-, r r:
2003 149).
IV
(
, ,
, .
), ()
.


( ),
. ,

180
, , ,
() , ,
, :
, , .
,
, , ,
,
. V, XVI, XVII
XVIII
( ),
, XVIII ,

y ( 1991 23-26; 1984-
1985 347-350; 1987 453-461).
()
(y), ,

, ,
(.

). IV
, (y)

.
y

:
.
(y, ),
( :
, ), ,
, .
(), .
,
() (y),
:

181
y () / V : y (, )
= () / V : (, ).
y
()
, IV
. : (y), ()
( IV
), ,
( V ) - y (
, )

(, (), , (),
), , , .

, y
( IV )
( V ) y ,
(.
, 1379. 1388. .,
, . inoky, inoky, raboty,
darovy, knigy, rbry, kraly ., ny (, ),

-y: 2003 132, 134, 151, 182, 204; .
, 1566. . ,
y : )
() - tyma 20, 63, tymnic$ 8, lyjy 65, tmnic$ 26,
djda 162a, lvy 57a, si () 12, 34 ., )
- n (, ) 82, 91, 99 ., ) - lvy 57, si ()
37, 67 ., ) - ny (, ) 68, 71, n (,
) 47, 85, - t () 65, si () 36 .
.
. 894 . 1986 107-122).
y ,
,
y ,
, , .

182

IV
VIII .
(
) (
),
1726. : ()
(y)
(. )
.
y

y (. 1977 16-
20; - 1987 339). ,
, () ()
, ,
VIII I . ,
,

,
, 60- I ,
( ()

, . .,

. 1977 19-20; 1980
325).

183

1981 , ,
603-616 : . .
(1371). -
( ), 1981.
9 . . I-III.
. . . (
. ), 2001.
1980 . ,
i
. - ,
( .
), 1980, 2, 405-421.
2002 ,
, 29-51 : .
, (
. . ), 2002, 1.
1963 , , 285-306 :
. 1.
, ( .
), 1963.
1982 - .
, , 144-191 :
. .
(1371-1537). (
), 1982.
- 1987 -,
, 333-343 : -
,
. IX-X XVIII . (
), 1987.
1990 , . ,
, 1990, . 6, 50-67.
- 1991 -,
IV .
II , (
. 58.
17), 1991, 265-280.
- 2000 -,
.
. , ,
, , (
. .

184
27), 2000, 343-350.
1963 ,
. . , 1963.
1977 ,
. ,
, 1977, . -2, 1-20 (

IV ,
).
1980 ,
IV .
, (
.
), 1980, 2, 316-325 (

IV ,
).
1984-1985 ,
. , (
. ), 1984-1985,
. 6-7, 347-350 4 .
1986 , 1.
(1566. .). ,
( . ),
1986, . 8, 107-122.
1987 ,
VIII . -
, ( .
- ), 1987, 4, 453-461
(
, , 1986, I-1, 103-111).
1991 ,
, ( VIII
). .
, ( ),
1991, . 19, . 1, 23-26.
2002 ,
.
, , 2002,
. LV/1-2, 59-65 ( :

: ,
( . ),
2002, 24, 7-15;

185
. -
, , 2003, 92 (11)
2002 ., 221-226).
2003 , . .
. . ( ), 2003.
1975 ,

- .
,
, 1975, . VIII-1, 139-155.
1964 ,
. , , 1964, . 6 ( 1963.
), 465-475.
1965 ,
.
. I. .
. (), 1965, 467-475.
1975 ,
. (
). .
1971, (
. .
. ), 1975, 243-254.
1974 ,
.
1371-1971,
( .
, 1974, 531-544.
1978 ,
. ,
( ), 1978, 4, 99-108
8 .
1990 ,
. , 1990.
1995 , .
. , 1995.
2001 ,
. , 2001.
2002 , -
, 52-82 :
.
, ( .
. ), 2002, 1.

186

Na tot raz avtor ukazvaet na odnu orfografi~esku harakteristiku,


kotora v opredelennoe vrem vllas obe dl serbskogo i bolgarskogo
pravopisani. Re~ idet ob obozna~enii proiznositelnogo poluglasnogo
v serbskom i bolgarskom pisanii XIV veka s pomo bukv . V to vrem
bol{a ~ast serbskogo narodnogo zka, kak i togda{nie serbski cerkovn
i literaturn zki imeli sistemu glasnh, kotora krome ostalnh
fonologi~eskih edinic otli~alas proiznositelnm poluglasnm. to
tak`e bla harakteristika odno ~asti bolgarskih narodnh govorov
kak i bolgarskogo cerkovnogo i literaturnogo zkah. Hot upomnut
proiznositeln poluglasn, kak na serbsko tak i na bolgarsko storone
bl ne sovsem odinakovogo proisho`deni vse-taki obozna~enie ego v
pismennh pamtnikah okazalos opredelenno problemo kak u serbov
tak i u bolgar. Razre{enie nadeno v bukve . to bukve ostavlena funkci
obozna~eni proiznositelnogo poluglasnogo, otmenena ego bezzvukova
funkci (kotora ostavlena bukve ), v ~em otra`aets reformatorski postupok
sootvetstuih lic ili opredelenno li~nosti. V tako `e funkcii v kako
bukvu upotreblt v bolgarskih pismennh pamtnikah predstavlih
izvestnu reformu pravopisani bolgarskogo patrirha Evtimi, ee na~ali
upotreblt i v serbskih pismennh pamtnikah. Zdes o~evidno re~ idet o
vdohnovenii starh serbskih piscov v takom smsle dl kotorh bolgarskoe
pravopisanie poslu`ilo primerom.
V serbskom pisanii bukvu prodol`ali upotreblt i posle XIV veka.
Togda bol{a{a ~ast serbskogo narodnogo zka, tak `e kak i serbski
cerkovn i literaturn zki, bol{e ne otli~alas proiznositelnm
poluglasnm, kotor v konce XIV veka prosnils v bukvu a. Bukva
v orfografi~eskom smsle imela taku `e funkci kak i bukva : oba
znaka teper obozna~ali glasn a, no oni upotrebllis kak i bezzvu~ne
v opredelennh polo`enih v slove. Taku `e funkci bukv i imeli
v serbsko kirillice priblizitelno do polovin XVIII veka. Usvoeniem
ruskoslavnskogo zka kak oficialnogo zka so storon Serbsko
pravoslavno cerkvi (oficilno na~alos s 1726 g.), usvoeno, kone~no `e,
russkoslavnskoe pravopisanie, v kotorom bukv i vlts bezzvu~nmi
znakami. Takim obrazom bukv i perestali obozna~at glasn a i stali v
celosti bezzvu~nmi.

,
, .
IV
, . ,

187
, ,
, ;
,
. ,
,

. .
, (
),
.

,
.
.

IV . ,
,
IV .
: ,
.
VIII .
(
1726. .) , ,
.
.

, -

( 1).
YU ISSN 0351-2819/UDK 901, ,
25. 2006.
: (), (), ,
.
BIBLID: 0351-2819, (2004-2005), 26-27, .175188.

188