Você está na página 1de 505

A,~ E ..

IF'itzge old

6[] Edir;ao

Ma rial hr nl r

S,UMIA,RIO IRES,UMIIDO

17'4

CAPlliU LOi 11

529

A(pill'1dioe E, Tabeda de~ CiD nstante:s e F€l!l'Olr,es de COrlverstio [Pel.m Un'idades do, SI 6412

Iindiice 643

I!"

SIUIM.ARIO

CAP[1I'U~.o ill

C~reLllI~DS Ma,l neti:cos el Mmerflalls IM!ag rteUoolS 1:~

1.1 ]rnuodl!l~~ iilO~ ChiCl!Ii~:oo. MagnetiooSi ,2D' .LZ FlU:NiO' Concat\ffillljlulo., rnnduci:lll{:i~ e iE'ne~zi)[!I 28 l.3 ~i'0vr]ooa~e:) dJQS M!U:emi:s, M~f~e'itioos 35 :1.4 !lji~l!!;::~~IL~itO (~A 39

L5 :DLtnfui, f\'enii!_iJIl!lle[(;~e~, 45

l~ Ap]ic1!tQoe:s de Irnliis Permaaemes ,50 1..7 ReSnUillQ 56

1.8 Proble:!iTIa;.Il, 5t~

CAPrTULO:2 "IiifarnsfommadotK 69

2.~. Imr~oo{tlJ,\1iftoaoo, Tran sformadores 69 l.l Go:uldn.QOell ~en~. Dlu:g~, '1~.

2;,J ]Eifeiro dilL Cfi~Jlje" do Sect!lllld:bio;, nm]s[uf.lmlad)!]r MlL'iill], 7:5

104 Re~~~jmc~}~s m)l Y-rnnifonru~d"or e !t~reu~.'tos E(g.lD~~!euUes 1~'

l.S: .Allpeot,os de Eng.e'fliHtrur.ua (lla, Allilal~:se de 'Trr.all:BS;~m,rnLarlorns. :&4

::~6, ,A!UJtot~rtl!i1'fom:acdore..'i., 'i]'[i';UfiSif,:!l)~E!.d.o~ de

:~:h~ltip1to~ :Enro:~~~Ili~ilJiS 9'1

:::t'l ~l1taJils:fo.m1iaool!ies em. 'Cl!l.'C!J.Iitoo. TrifMioo.s 95- l~8, T.r~!iD~;[Q'D1IiIltdore!J, &: Thnsiii_,o () 'CiiJ~IUC 99 2;,'9' 0 :Sii)te§n~ !IfCi~ IlJui!1:b9de 1 liM·

1.J.o Resume :I.~.~, :l.lll :P'~\C'jb~,em~S ]:~ 3,

1P';lnc~p~os del COIfY'ersao,

lEU elm rneeinh:;~, de IEln.emh;!) 119

$..1. 1Rb.~~aSi if: {::'O'J~ug;t'dos '~TLl S.is~:el1l1as: de. 'CaiUliljpO MagJle~ico 12lO'

,3 .. 2. Ba'I~~Q :E"e.rgJl'!t~oo ~,23

3.3 iE:LIL'El[girn. em. Sisremm.s de Cm.m~o, Magl!18ltioo de :Exiklt~.Q~D 'Urni(ii1 [25

,3.4 D~t~rn~~~~o ~~ F~a e dn CQ~j!.!!~~(h) Magne;tioo~ a patli1n'u' dla [E'nm;r-gua 1,2;g ,3~5 Del~rnnnii1i!'1~~.tl ~il :Pm'~~ e ,~Jl) C:Q[ij[!j,~~.do M~__glllfJt!~os; ,~, ~~U" d~ C'O-<I!-il1ergia ] 34·

31 .. 6 :S:i~o;_J!jenilms de CI1II:1ilPD' M:ag)r~.eti,e{ji Mruill:ue.~,(:~:~nd)!) :II ~o

3 .. 7 :FQ~~'~ COifijlli~[tlM e<i~ ,S;!~~em~~ C!l1;t'jf~ Imas Jie:r,mrum.-erilites :146

3..:8 Eql!la~Oe~ D]Il§JJ;]lkil!!g '154

3.~' lecrnica'8. A'[J)1In:iI~ll.C~S. I, 5~

3~J~~ Re~~iOCl'fi ] 60

~lJ~. Ftr.Ub;I"IiIfi~~ ~.161

GAPiruLO ,4·

~n'~rod~q§o 8S, Nhiqlllliiliii8iS, f'lQklUvas "'('4

,fJ. ColloolJt.!:lS me-J:'iile~.it~S; ~,74

4J: lnHlIX!!d)liI~~o as Mmru!ilIirilill~ CA e 'CC In 4.3 FM~M de ~1:l1lltOlarme:n~:f)8, !l[)i:stfibuf.dOB :~ 87 4i~4, C[M]lPOO Maglil!Ctncm e:m. MtqllliiINIs

Rouulws. ['96,

41,.5 o.ndas, Girariligs. diji' fIJir.\1IM '!iiiIUI 'M~,~:~rl~, CA ,.199

41.6, Thmlw Geu,adla, 2M

4."7' C~;rnjj!J.Igudo lern :M~q~:umL:s. de :Pdlms N,w ,S\QJl:UeF.li&~ :2~,:2

41.8, ,Ma.q~Iilil!iltS Llneares 223 ~.'9J S,illt1;tt~;Iii~rao :Ma,~ileti~0. 225 ~.:U) fll,li' ;.6~ DiSopen;ivos 22;6. 4.:U R~tEliliIilJI 2310

4!.t1 r,H\Qb:IJiMff:U.s 231

CAP[fULO s

M1aq UhUllS :Siin-oro nas ,2:;391

,~r • .1 ]lilJl]lO~t!!.~[o is MA~[gi"as SillC!lO"~ ~\n~_~[ao;;~!Ca.~ 2;319

S~l ]1IiIiJ]!Jl~ii1lllcl,i:II.s das M~kullliiOil5 S:unl;:ron!liS~ C~~cJt],ill:o.-q,. :Equ~,\'a;Ue;l1te;s. 142

5~3 Cum{!lt.ri~t~C'.us 3, Vuio e d~; C\mrtilJ"Cii~~W 24~

:5~4 Cim1Ci,eri~ti"~]5 de ,~!mIQ ~Je 'C~!iE'giI,em R.e,gilr:ne ,Pe:mrlane.:llte 158

5~S caruclCn:S~lcas de ope~,:lI~mo em, Re,glme' F'e] n n()"f'JJJ~e 266,

5L' Ef~uro.,,1ij, cln.-q,. P'61os: .sal~f:Iili:es: ]'[l1:rocillLl~ao a Thoiia ,dQ$! ~~,'n£ D~ret.r,!, e el1l] Q1ltadrnuJlr3, 272

M ateri al c h ron i ony prawem autors kim

'~'7 r" ~ -. ~ -';'. -, -' .". - - .. ~11_.c •. l "C,·--II .... ~..-. c 0 .... -:11 das ;0;1\., "",MtU;: ~~n::;~lCt1~ !l~ .t'i;!r!:!~J!! V' Ii,l!"",. .C!:!Y" _ ~_.'

M~~1l1~na~ ute f·'Ol'os Sallentes 2791 5~8 MmoIes [~A de hl1liU Pcrmi:llJil(1:uu_e 283 5.'9 Resumo, 285

5,JiO- Problemas 28-''-

16.l [nl!rOO!lI~,li(} alS, Mliq!lli:JJJtls de :lltirllJ)~UO PoI~ f~sic:as 2,93;

6.2· C'OIi"e!1i~CS; e fllLiil(OS em 'M~'IiJ~'['l~~$ de, i:ildu~BD :rolifilskas 300

ifi..3· eireu~_to. Et~iJ.iiv.al_.r;[)'ile' do Motor de, ]~~u;~"iio 302

6,4 And~ ~se dQ CirclLliHl! Etq.uliv,~~en.:e 305-

6S ConjilgooD e [~'oIJ!nda Usande 0' Teorema de "[11-e¥e;j'l!~~ 3·10

16.-6· ~OOrmi[Blt~iio de :p..!ilr~lll>Ct~Q5: ;u, p~t[t~;r de Bris(IJi~· ~~ VUl];O e OOIiliI Ro[o-t B~,~~j(:'udtl ,3.~, 3

16.7' E-reiltos da Re$isi~nda 00 RO~il)r; lRo,'iiO~e-s Bobilnado!i. e de Dupla GaioJa

de .~~qu~.~o. ~121

16,.8; ReSlu.m,1l) J34-

IIi ~ ~r'Q bleraas 13-.5·

CAP[iUL01 M'aq:Ulin!!jS CO 343

7.:1 hiitodu~,il1} ,3-:43

7 .• 1, -A-QUo de ('!l)r!ni~do-r 150

' . ..3. ef~i~o· d~~ .FMM da Armadura 352

7 . .4· 'F\JI~(,h!!!i1i!~nlO~, Ar!/!;!!J'[!'b;:m;: A::iopt::ii;:"tiLlS do (:~:i:'(ui~il) :EMu·ie~) 35,)

'7 .. 5 F'lJinlli!l!mentQs. A 1il;iIJd cos':. AS-~':u~ct~ ·do Ci!["CU~lQ' M3igne!t~oo· 359

7,.6· AIil~li5e d/li; Desempenhn em :E~~ad)o

Permanente 363

7,,1 M!~.q;wlilil~s or de JDiiiii PemtUn,gliUC 3691 '.9· (:Qrnui:a~dol e [1i1~erpolQs 37-4

7 .. 1) E'Lli~O~:!Uil,tel1lt{llSi de COiiTIpeilt~J}~aOI 3-77 7.:UlJ! MotOFe;s. S€de Llnuvernaus 379'

r.u R,es~JmQ 380.

'7. ti Probleraas 331

(~'j\PlnJILO 8

MaquililnUllde Re:luta~ncia V;alfiavel e Motoms, de IP,asso 390

8.:1 'fMlld~Jne"Hh)$ da A~aU~e; MRV 390 8.2: QjIir.@~Jr:a,~e£ MRV :Prntka:s· 398 8.3 Forraas de Ollldlillli;:J. iPruclll.H;rLO de

Conjuga,Jh 40.3

SAl A!I'1_aHS;<Ill Nai(}·I~:nrn~~' ,4·.~ 2 8.5 Mo:toTes. d~ P:OlS~O ·4f1:g 8-' Resamo ·426

$,7 :Proble~a~ 422

CAPirulO '91

MQftQreS Monol le~ BiliiJsiicos, 432:

9 .• ~ Motores. de ]!~d.u9Uo M(!iilO:ftij~~COs,:: !Im:l EKllime QLl·ail.Ula~.i:vo 432

9 .• 2 .De~mlPtlnhlJs dlt:! IF'.midu if: de Punclonansento des MUI)OiIt:~, Mo·:rlQffu:l,i,'(Qs, die mnd'll~[{) e SinCfCilijQ~. 4.3.5

9.J Too~ii!l! do (~:!Hnpo Girante d~ Mature-So de

1.n1;h.l~a.Q' MOf:i{Jr~bioo~ 44..3

9.A 'Mocore~ de ]!~du~[(!i Bi·rti:;;;loo:;o 44,9 9,.5 Resamo ·~66

9,.16 .Plf-ablernar& 467

CAPililUlO 1 I)

Ili1itr()du~a,o a I:]e~roni:ca de, IP!odJ~cla ~70

:U)'I. CHiai"'C~ de f,mind~ 410

:i~.l Iteti:fk~[o: 'COft\;\e~ao· ·C'A-CC ·4&2 :I~.j hY'l/ersilo:: Gm~ve..rs:~rQ CC'-CA j] III :1~.4· Resumo 521

~~.S Hib~iogt.~fiu 523·

:~~.'6, Pmblemas 513

CA'PiTULO '1'1

COlntro!le de Ve:locldad)el Ie ConJuga,do 5.29

:U .a l eOliltlFo~e de: Mr;::nore-s. OC 519

:n,.l (~arnJt~Qle de Motarre.~. S~IilC\[-o.IilOS 541 :~ :tJ, Cemrele de Mn:tore.!l. d-e r~d.w;.:ro. 563

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

llA O?l1iuo~e de M(1il~refii de Reh.!lrt~da

V~~iave~ :)791

I. LSi ·~8S!.JI:rnQ .s.S;2 '1.1.;6 Bibl~ogrdilJn:L 58:jj 11.:7 PH~·Ib~.cmll.s :5:8.4,

APENDICE.A

Ci'rtu'ltos 11rlf,asr:cos· 59(3

A .. :I. iQe~ao· de 'Fe.j]~s T~if~~tcaSi .j'9l

A .•. 2. Te"sl3e;:.~~ C:.orre.n!,es. e 1F\1I~!il~Li1s T~lfa'fli~ac~ 59'5

.A.l iCi[-cu:i.~.ot:;. ool1illiga~Oes em V: e A. 599 .A,~40 An;;Uise doe: C:iJfCu.ilQS "['rj.f~sico5 ·~pji~ibttidos~. Di~g.al[u.is U:nlif.il~re£, 604 . .i\,j O~~~oos Sistemas :P'olif(iisi.<;m, 606

APe;N[jK~E B

Tem'Oes:, Ca,m,P06 MagniUcos e hldu~irnc.Ja8 de Enll'O!lament-08 CA Dlstr[)buicios 608

0:.:1. TgnsOOs G~rn&s 60&

li2, fj.ndaI~ (I:e f.M.M de: Armadllllua 61.4

:0.3- [nclil!l'tan:ci;as de: !IE~noofe:r:ro d~ 1Enrt'l~~melillQs Distdlmldlos ,6] 6

AP~NDIOE C

.A liralfilS·fOrma.9,tiilO dlqD IS2l]

e.,l "['[an~fOirm.a9.tio ·para. Vru:.iI{lVclS de :El XlO' Dilrel!!! if! ern QL1.~.clnl~Mta 620

'C~:1: :~.d~tk:s: llti5ic.:~5 das Maq~h!.'~$ S!~H;:ro.ll.i.lS oonl V:a.~~&v'eis: dqO 622

C,] :Rela~Qes. :O.iSilcas das Maql!.llilO1l5 de: hldlll~aG em. Vli~tlbc~s dQO' 626

.AP~NDI CE II!)

Aspeeto$ de Engenllliaril,l s:obre 10 Deoompenho e a Oper,3:'Qlo PnUic's de M'aqu Inas, &:le·tric'QS, 163t)

OJ Pcrdas 6..10

0..2: ~Ial;;lerl~tltaS. Nom~ni~uS. e Aqu:e<:~r!fle!~IA) 63,1 D.3 :M6~0000, de Rd:rh~e;r,f,l~~o d;a® M:~.qll1ul1la~

:E!~~!"ic~~· 636 Ill,4 :E:;.:,·d~.~~Q ·6:)7

DJ; ]Efide,nc~~ ~l.el]etica d~~ Maquinas. ]:ne~r'.icacs. 640·

.AfI~J~DI CE IE

Taibe·la de Constante,s Ie' "atoms de CDIiiPJ'ersio palra Il.iIlnlidlades :sn 642

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

----- -- ------ -

C'irCUli[tos Magnetic:os e[ Ma,teriai,s M1a,glneti1c'os

10'/ "."(1ibj~tivOi ~~~t~ ilillll) ~ 0 ~~~lHdo d~~ ~iSf!~(!Iiiti\i'~, 'l!i~~[h)N, I]~ '~ril:eIfC:O!l\'\l~~~ij~I'~'~~tmm'ffiCllfn~iC~

", > & energta, ,~ dada iJIl'r{}S(i: ,0.8 1mi3qtu,naS retanvas if:;l;etu;On:llill~)letlcillS. ,pm's [e ,j]JU'-aves. delas que eeerre ~ mator [rXlI1~ &:~s.~, cUii!'i,i\cn;fw. Nil) el'ilt~lil.~([i. Ui!io ~&:ridiCJ'!!S de~elll'ij;©&l,i'itJ!~.s i!iIPI[(:~!JniI,~ se ~~erici!L!!]lI3r:li~e ;Ii RJ)ma, ~~,fg:n fill!~:K;!li die Ol;l~ro~ ,d~:54)i}~~'·~'lfO$,! i.l~d,'l;!iiilido-.~ :lil1IilkIIlJlJillll~S: ~ Uilei)re~" :;rUlii!lJderes e 's,e111 sores.

:M1llSII'IIlO Iliio ~!Zlilldo um di'~'Pijlsit~,~o d~ ,oon'!,i\8J;'Silio elemj[\iJll1I'l~c:rul1iiC:ilI,.de iilllrn.ergj.a. 0 tMnsfm· ]1IiL:adoL ~' tll:nI impcrtante cilJ\mponelTli:e do iI:lrol!;l~\su gloltm;~ de C:O:[II\'erni'OClIloo'c['gCtic[!I, e :s'!,,;[ii, d:~s= CtilJtido :Ilm C~i~u]11Ji 2. ,M i:6:.ni,cUJl1: ~c:se.I1f\{QIv:~ciJ:a:s il'L~ ,~[I!'il ise ~.QS 1j[",~[I;£;fuliI;matl)lJirc$ ~(Ulitill.!lm ::I base ~:u di$cll.,];s;So~o :s-obro m~ll!JlilJ'L~s e:Mi;rica~ cLue se :se:glll~'m ~p6s"

:P.rr,:rutic~~mernJ~e t,otQS CiS: ~t.tUll.£ funn:!iiCofe:) e mrnt~ili~ii'II~~, eI61f.,iii:.,;as U£~!iitl, it'I1it~[e.rII1d ,fea,um:ltg:~6~~oo p~ra, threcio!li!llf e d~f fQ:~I~'Ila a [1J;!l~mPQSi n~;il!,nl~~u0(i~,!, o.s; (j]i).Ii!]!i:s. all)ii!liU Cli):!fl~.o :mej:u de '~ra~~:r-eff:~ci:!l, e !i)!llll],versd'l1l de el1!e~ia" MiIDliBll:i;liis ~:~'l~ilr!~:i:eos: :pe':!"~a~eille~,, 0'1,]1 :h:Tili\t~ [~~JI)i!1rn 'YO :IOli_rgiilll1l1.~TI!~e USOI!d,o's., ,S,gIIn. esses mar~:er:~ai~S, 1:1JiiO sedanl [)oss(v'f:i's. as i:rnI[)lel1l];~1'I!~a~&.~ ,rom M)I;:,::Ij d~~ ilimio:n::l dlu~, {Us.pil.Y..li;~tivllJi.\i, [ei~e~rome£iiJnl~I;:(!!::; (l;.c' >con'lfe:Ii!)mQ de C~jClr.giH. A C~~p~!,iC:h:,ll~(3£ de ;j)il!a~,i~:;lIr e dJ.e:-:C'm'tt;:c'j,l'er 5ii,~te~wSl [ql!!e C(ii"k<ft'~I~niI, esses !tl!gJJteri:ilj,:J, I! es~e~ci:tl!1 ~('i, J:lroje~,(ji e ea-

,.!I,. ,.!I ,I" , "

'~elll!ld1lmern)GI aesses [U~ s:.P!l»!,Ul:iVi!li!L

I!"lite Ci!l!p~[1:IUI~iI.1! de:\,e;lilivt1!~:'1\e:ua a!gu mas ff(~"rame;lilt;a:<;j, b~s~,cas :Piilifal a ;O'iffu't~i'SiE; de :s:i8~8(rnL:as que t!lc'!a1J]l C'~jmpm; ma:gnei:i OCl08, " D:td, ltalTliLDeinii uma mew blbllNJdJl!I~ffl.o ,~.8, p:uDprfi'€cLRd)G<.~ diC!~ 'ml<lilr.:l:lfjais :m;a.g;IiL'~t~,;(:O$ usedos :1TIi~ 'proUtica, Entin. 1110 [:upfi:IJlo 2., esses :ruSil.i~J:udos :l)iC[<in ,~I~iC3JmO$ ~ 3111~nise de' '~[(an~ft'tr:.liiltl~orn~ e, 'm!Oi,S ;C:ap:utlll~,OS £~gl!l'i[rilltiil:f1;. £iil!ruo 'Illsmoo '11;.]1 i'Ji1l;iI:us~ ~~ '1iJjjj il:]!lI ~:11f m;S, :[[0 laJt ~,va s,

Nes~e Hvoo. ®SS!l.!me-~e que i» 'I e •• lor Iter-lIta, glllil ~criJi~lec'~IL'rlerUio b'o1sko d~ IteocJSlJ de esm:i'o,!) '~~:g:~~~±OO5i e de:1iii"i~[}'.!l,. ti!lJ~ ~!l)'n1i.(ii e. Jaiia em (hsciiPhili;Q~ ~~~I~;Q!-l d~ ff:s:iil:jilll :~arr'illl e~ulldla:ljltes de eng;e:i:'Iih.a.diill_ E :pOi:;;d'l;!e~. que: 'i:tlgl!l!t'i!Si :~e~:~.ores ja, 1:eti't'ilmH 'tido Uima cLis.c:ilp:M,na, ~o~re a, 'I:eoriia dOl CmtmlpO e]Ii;l:~.[,oJ'II1ag;~i§c UCO omu base nas ell'll'!.!I~~(l:S de MI'lIXW'(ltM,,, ElTltrol::anrcn. uma ~,(~~1i1p;rleef!!!'OrLO IN"uifi;Ji!td~ da~ ~1;!.ll!.Q~ dlt:, M:E!!1{ weH Ii'i!~~ [~ rtilm :po!l-~eq~:i!ij!ltl p~r.u, ;0 e~tudl~) deste '~~,'!Iro., A:!l. 't~cok..il1l, de a~~I~~e de cilr:'C'Ulilto.~ llI"ll~ne~uoos, 1[\f;Pfe~e,Iil~:ilII:lil aprox ul:1ll1a~o8& ,a~~ ,gehriC;i)8, das sl[jihJl~oe$ U.ilIJtaJS da lemi.!1I. de campo" SiD lar~[Llrrile[li~.e usadas IiIO estudo dos d]SPOiS~J'i"",o.~ de~[Qmer:.m:Il'I~,CQS de C.O[lv'C[:s;w de [enery~~~. e 'fOtD"t!.l!TIiI a!J 'ID!~~se dl~ '_io-ri:u, ,d:a¥ ,~!1Ii1~I:ii$e[j ~l]re[S:erltad~s ~qt!!i

M ateri al c h ron i ony prawem autors kim

Elin. engenhar~ia. a S(J:h!l~~h'I! eompleta e detlJhada rliJ!~ .carnlijJOs. !lnagIitLMioo5l da ~lf13~mia das .[!Ip~i~ ca~6es de ill1le:rt:s:~ prli~C!ll1 envQll'!1e i!I! .S;Qlu'!(~o 03Si ei!illlJ;a~Oe£ de !V[LI.NweIL ,llllf.1l~an].eIilIt'l1: emu "'.~.-

• I - ., dl.. "--11 _.!I ,.1 .., r:: I-. " -

l1Iit1S re a~ll;W!'i; !l;:OTI'S1Itl,lln;l,¥,.:I!!ol. que: _ . ..:s-c~vem, ,!!IS pro;pn~:l!1;Ie!';; iI,.IIQ~ rna l:e III ilIl;s' , C:11i1~Jm.:il. na pranca,

50hli~OOS exatas :nao :sgja IiIll fre!ll~h:rn.t~I1iIIil:ll~e mJJc.anii;a.y.e:u5, cl:i:~rn~, :lil~lp05i~ae:J; sirnplJ ficili.d'Oms,

" 'I- ~ ~ .1.:-" 11... •• - I

pe:mrun:em obter 'SJ!luU90tllS u t'(l! 1:5, ~1In ,e:ngelllj iana,

CQliDe~~r'liiOS ~~poiitdo' CI~jC'., p!1rra os si:S~CIl1il~LfS ,CQliiisi:de'l:"8dos 'lites~c 'liVID,. as {fixlt~8nc:i:!!!s e os, i.9lil\,_'-lJilhru, ,eltliij .. ol vido;s, &Eo ~Hi$ (~i.te () tern I 0' da cOf.i:'lCule d~, desl ocni~1!CIUO ~;;)S eqllla~(~s de Ma~we'U p-ooe se--r de~!D'J1,!!jde:r.adill" 1fi"'i-8e It,e!l'!InQ~ tb"'isociado ,~. rn:dia~fl.o eiel:r-orna,gm~~ica. f! IrCSPO:rIi::;§,~ '!;e;~ peles Crnl]1[,KIS Imagootioos. que ocO'J:['em no ~S:l~ll'iO 'iil! 5ii(} prcduaidos 'par campos. !til:~tricl!}.~ 'II,~f:i,~'I.\e-i.s; :i'!.'O 'ti;::jjUpiO,. ,D~5;p~,e'Z~~1d:(li e8:i-e ~~rW!Q., (tble!®-se i!l! ~Of1l!"'!1!. Il!l~sm;~~ka qunse-esrdtiea das eqlU;a~s de Ma~ wen" relae i(f!n~n(Io os C~Ul]pQS, !)l1~W1el'ilCoo, ~~ ~O!iren,es: qse os, [1)~o(hI7._eraL.

1 :Hdll __ ls d3

,J~. .is

0,,1)

,1\ :EqlJ!fl'~;ilo :1:,] afimliil, que a integrn~ de: lanl'!!iiI, da com~Wfe!l1'~e Hmgendal dl~, i1Me,H,'ilidrJ(k dit C(imtH~ n;wgJi:~il'.i') H aQ longo de un'll eoatomo fechado C 0 igUill!1 a corrense total ,que p~s.s.:a. ilI!~raves de q]u~.1ql;le:r Sl!Iperf{de S del:i~nihd;;l! :pOa" esse OOiU:orno,. ~~1a ,Eqll.!lali"ao,. I, ~ ; vemos que a O'JJgeru.1 die. H e a. dl!tISM(1ti{t, de cOJ".!'t'nte J. A Eql113.~ai() 1.2 aflrma 'q'-le a cl€'.,uidadt' de. flr~x;(} m~gfu1t.ic() B. ,e C\OIn~~di1;, i:st()l e, en'll uma superfic:b,~: feehada, nao :hd entrada nem s~j'd:ll. Hqui.~

.JI d!!'li Ii' ' ivale aaf ' . 'I ,.1 • ,

li.!I_a ',' !;l: :~',aU:N:O ~:usS-o iIll~Ulva e :II, :I~lll"mar que c:lI&as. :m~OOtlc.a.s mn:nlJlplDu::IJres iUI!;l: cal'np!ll.1;. 1111~~[liIil~n·

ees :i1i~.if!; e~ISi.eIiJ'iI)', :DcS;~Si eq,ii:i;;j~OOS, V~~'If~OS; q!i.li~ as gr,ill'rld.eZilSi ~ Ut'ill (;'~hir'i.:pO i1I'ili}£,n'!Hico po~~~ ser detemahllwdil$ usando !liipe:ntis as valores il~Si.aI~Uinoo$ das correnies Il.We ~hc duo, o~ig-em. e [que as 'Vart'ii!l!~(l;es no te~:npll) dii)$ Cii!~'nPM ilIl!l~'.e!:~oos: :r.es~ham; d!~re~;!:UlneIiTt,e dliils 'V~lfiar;r~~~ :itO tempe das :~b:Iir~es."

U1ll1'l:ili ~e:g!JJlildia 'S.'I!.IIpos.i~ao qU.El: 'Ill'rOOuz simpl,Ut1.ciil'i'oes. ,eIi1VD~ V!1l: 0. CO:IilC::'ill:~I_.!) d,g eireuita 1'1u~g;r"elic-o" A Si!J~.liliyli.o :g.-ernl d"l ~ Ilu:ensidade die C[lmpO I:l1Iag~el:ioC! H; e dla densldade de fluxo !iIi~g!il'e~ko 0, I!;i!IIiIl urna estrutura d~ ~-eornlll:~d~ cnmplexa, e ,e.N,ltrelill~nleli1re di'WI:ciL No eatanie. um p:r,obh;::III~. de {~.Hrnpo nld!imcn5~.'ona~, pede [[:eq:U:~:I:IiI:em!arlll;e ser redu z.udl.o ;80 'qlt:Je ,e; es~enciill~ln'!!:n:te ii;j,m, cilf.Cui~D c:ql!!j;v;u~(l!liIhi: an ili1.~rn~lltsiolil:at d~mdJIJI 's.oh.Hr,OOS de eX;3l~clal[ji ace~:~6'!,1\e::~ em en£,-'eIJ'ilrtria.

UIl!] cireuito m!.1giru~itco iCOI~S~Sle em lima. t":SITrullllt,::!I. que, ern 5!11@J m~io:[ P:['I[iIIl:.. e ,c'OrnpD~~a pOl' 1rI1:j)le~iill!~ :lil1Iagfftl!lb;:o d~ r~iiifl~e~b1'~id~e ele'!t~ldtlc, A pn::sr;Jl~~L de: um m~}~c:dJ~~ cl-c. ,~J~!/Ii ~ml~m~ '1b1 ~idad'e Il>i;mde a, :raz:er com qlllle 0. nll.U::,{iI nlla;g,_[lehoo ~ejia eil):nf~n~.d!l)i ,~il).. .. C~~IfIi'~liIhQS dclb~liit:ju:J.O$ 'Pel~, eS~ruWI1~, d)o mesmo :modQ que, ,e:I.N DIU clreuito eletrico', n,;~, cnrrea-Ues :;~Q ~cm:ti !i1iitdlllS aos condutores. ,10 iUSQ deS'~ ceneese de eircuite m~glile~ko, ~n1i Uh.1S11:.radO nesta ~((~n e. ,2ifi :lO"~(lI do IiI't{J'u. ve:rril1111itiJi~ COJ:li1O, ,de se ~p~ b;:~ ~ll!,[l ill:Q tem a {~i'iJe:if3.~S S;iltilll~O(;:S" ~

I [Emoo~ ~!!:i_~S ;;!!ii~ir.i!.;~ UI1~US n:Uo, sej~m, pos.~i~i!'i- de s[!: aBlk.r, ;[i!'l ,,('d~~~ :!J.li:!f!c'~ie;Js ~':ie!!cl~ '~UI ~llI1~p1!lllillll1r ~C!JI"~D ns d!J!'lIl]~OOil!i: ,(!I(:I~ '~'!lii.fti~rn~.s ~iii]o>:s 00 d.05, elernemes de; ,t:oot-OITiD, .:p!(!j ,MlI;i9R:J..:il:1 i!li:r'iil ~rie' ~ f~riil(l!! O!Jlfl~r>1,;jl1b;,) !::olO' bern ~UM ~ ~tlfii'!~~!1~.:o;oe, ferllo!frilr:nA[!lS ~r:i!li1ip!NI5tt"cis de aJIali~,~ iPfOj~o,., 1\-'3 !1:ftl~i'I!il\, e~~ !6C!ii!.;~ ... !!;OO 11li!!1~(!f l!_ii~i7;.(Jd~ tp..1rDi refiRm' ill ;(j11~lh~.s ~~~.;:itl, ~-fi mood:-'l.!I5, W1jijl:i~, !ws eemous e'II:(lDIl~r3-llits: :M!ki11: !~"'.jI(:I, Q !(Il~, t!~IJ' PJJIJI1iIJ,~ootnNJi ~·J.JJ.l!mil. COInP~II!'j!l.o OOJi ~ril'ii:Ufiiios r~!'iO;l.:[m~!ib ii! do ~i>lCrn;p:D'I~[i It!~~o das II1dq.!:Ji~9B !1:1'I..'1ti'i~~~ ~. ~~!' !I,!~S;!, ""i!/.:W:_I\. nfil) :o;~~l~ di~;;;LnidM: 1I~G:H~r1:h

.~ 1P.:U1i;II um ~1:'31_iimllljllil:o l'Il:3U5: 3i.:l'ipno ,~(:I~ ,1,."!~lJi.~ ml!:(l,I1i6:1~!JOO. v.r~[L A.It:,Pi~2S(tF.L'Jd, H.E.. if:U6S~ii'lt..li!~a!l!. i;; A. O,~~i, ,fJ~(,:;ir. 'EIlrN:lri~I' JI1~~I1c-r)!'r-ir~. j'" ed., M~G.ii~.w-Hln, 'j 9~.j. C';;!!p,'1I!lkl ! 3~ l-iunb:.'f11l1 E.E, Sl'i'i6'f, M.LT.., MtrKii~.rJ'';'· Chr,~i!l~ .f~r;J.(t lir.r~~~"!?!i'CI'::J, MJ.T. :r:~ ~90~3::;!Il'r~llJl!:Js I :l 3,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Urn {l:,.xJem~:do sitrblpJ~s de Unli ducuit,o m:ag;rtetico ,~s!ta lllioortrndo, na Fig. :~,~,. ,AS:S!l1ifIjl~~'S~ ,qlUe 0 rnrilid!f;o seja composte (lie materiel m~gne~j;co cuja 'lllie:umenhHirlndoe e 11lI1U:i.ID 1iI1a"l,OI Iq~ti ;~ do ar (p, » Ilu)" 0 nudeo, l~il.'n !Kl~ao reta 'tJlniifoflme e e iElxcitatllo POIF um ,e;mro.~;'IJmeliito de: N cS'pi:rra~, cfittduzhtth} ijJma (l!)'fJl:etue: de i ~mil~u5. Esse eIITr,IIJ~alirt~mi!} produz um CHlirilpO m ~g~ neuee I~O 'ifulcleo" ecme mO:S.'U,!il~ Diu fig:ii'HL"

Dev:b:kt a ~ltI.l, peuluea:bUMarle' do Il~deo, m~sra6~~,co~, uma sol:u~iio e);;a~a moo1rnuia. que Q

fll'I'~ii'i. - .... al7i' ... 's,I·."""", ~"'~:I'= ,.,.,.,. ... 1: .. ""1,.." ,fii-~""""'" "'1'- -~ . 'Ii',,,,,' "':,-.'_",",,'" ....... -- -i""I"dfo I'i:>'I''''''s.1- iI:'''' -"w j''''~'.'I;IIo.'''':m, ;n lite as:

__ ... "",." ~ ~L-b~~'" ~-"""y "'-<l'li~ ... ·.nl~ h"_(!IIJ!-V' '"ll!!~-.~ "SlI! ... Ih ~ ... .I.~,r;!' n"'H~'" o(_~y nu ... ""....,.. ~'~~,v __ 0(II(';I;,j, .""'- ~~'J,;II;; ",I _ _ _ __

Hnhas: de Ca!m![l'O seguem 0 c~!JD~nllm der~"~<Ilo peio. rrCid e 0" e que b~sk~n~enre ~ deH~klade de iililJX'O' i ullJ:~famte lenl 'I!IIma :s~atli 1fe~.aJ qualquer, pOlique a aI·ea des~aJ e ul!llifhr,me. 0 c:allll'lpo mag~ ne~ko pode ser visuelizedo eLl.ll termos de li[1111ilS de: flLIIKc} formando la~1[1s. fechndlos ~liIt,e.:rlii,ga--' des oO!:rIi e ,e-t'I![l(i~:ilme:rno,.

No, CilSO do Circ!1.l~ltO' nilL'lgrulliko da Fjlg" I.~,. ill [Oflllt'i.':: dD ,calillipo 1J:l~gJl'iil'tioo do m.'id~o ~ Q 'prod~)!~o Hi, em. am:~re&-esl!liims I( A,,(l!). NIIJ '~e:D"mj llloIO'.&~:u dos clrcuites nl'~SIJ],clicoo" Pli ~ ~I.f()~',~i"f, ma.g,1~el[}m{}.'ld(. {FMM) F qU!l]: ~ltUi1L 1il!Ji ,cUil:1J;ilO IiiiIf~glii~tii;,"C. Bmbo;t"ti if~ F~~l' I.~, i1fIOS~[t .rupe;nas urna ~ruh::;Q bobina, iUS '~mni!:j.:[Q:rlliil~1tIorcs, e ~jj materia d!~.:s rml'QlJ.!i:n;as :rrOI:iI~l:'>'}1t5 tim 'ilia- 11Ii![n~nlO d 'i ~ C4lhn . -- . ~ ""'~" ,.I .. j • "~- .- -L.-.j," - -,~.I - .~,-- . - -- 'I •• A -. - - :Is. ~- -c:>!.' .. - -~ -"r.:-,Ie ~. , Ie Q:_,~ __ j\((~ __ Jen~OS" e ~~llJ!e\e ser :Sll!u;nnm~OI ijJi!:~:U :sOmt. ;(!j ~!.)"n~~, rjJ.(!i~ ,~_1ilpr,;:re$ r;:~:m-,iiS .... , _0-

dO'S, ,os ,e:!1Jiol i!!! menros

n 1fli., .. 'Ii.i"i - ........ ri "1-'''' - A n ..... ""ti""ii'il"'~""" ....... ".. ""-~ii'leritl';..., ... ('..-!: ~; ' ..... ,.,.r.;,""'~ A .. "'llr-...r ..... ·I""...;i .. Co':'iIIDI'i"'" ''U' J ~~",",' I~~.~~~·,"tr r",'o "t' '''1 'I!! I;; 4~ I ~~' "'a.:!~~ 'l!!J n~, ilo!l! ~ ,',,~;I,"'~"" oJ' Ii,j ~_, rn~'""~~'llIll 'IJ!,.,. ~'-l"""! ~ ''!o' I;; '!.!41!. ~ ""- __ 1";';-

!le:nr~e '!ilOnn!;!!~ de ill~ aSs.~U11

Ern urrddades: S I. a limid:;tde de fj.il ~ o h~'(.b£i'" >( \Vb)._

A :E~lm~;l:O ~.2 ,tti],[llliHi~ que '0 nUXiO magn.~tb;::o Hquido que e:n~m (lI!IJ! $(Ii de: 'mtrru ~1jJ!pe:rrficie '~edladl[l (~gu~]. ~ if.!~~rol de ~~~rfi~ie d~ 'I sobre u sypertl~ie fcth~d~) C :lce[{i. [$00 equiiv-ile .;Ii dlzer 'qlUe q!J.Imlque:I!" :li1Iuxo ,que emrar en-:lI1l1JDLl supe.l.fffcie.,que (lelirnd~tl! U:11Il volume (I.even'ii deixar esse volurae 'p~s~tdCli pot '1j~1tI:u ,u~u:a :regiat'!, clcss.tl superffcie :POFq~c ~~, ~i;rkha:s, d~ :li1IlI~,Q m~.gne-1ioo fonmarrl I~~oo, fe£h;lj,i_~s.

E.sses. f~L[OS podem ser 'lj&::idm, p~~t,::i, j~:sti~c;;i;r ~1 suplli\t~io, g)(: que ~~ uCliisiliJadc de nU::-i:O magfiie~l,co, ~ unUomc em uma :s~nj] relta d.e um d:~ui.[il} :mRgI1~Hc-Q, eurnO ilto nlich: .. 'O da l';ig" r.t. Nesse ease, a E41J~r;1io, :~.3 reduz-se ,~, etiWJ~.9~jl) esealar simp~!:s*

'~~:r; == ,B~~'I;: 0·4)

, ... nde ,)J;.. ~ 'Ii]' iii"''''"' 1'fI'" ',.,t'I,"'II •• .." I.!.!'!~_~~ 1:P''l: . ,JIIJII!AIiJ .ltV. [1.11 _f'-'~r"-'U

Jj~ = ,de-n.s.:i'CIooe de nuxo il'i.,O 'if!!~c]eol Ail! ;;;;; a:ren da, fo'e 'ia 0' reta dlo 'Iil~cl>e!l}

,'_ U~ ,~et- - _-,-_ ~ =", ..

1 r+---.f-- if.::uni.rrlto I~dlijj)

i ! ,I,; do 1'l~C']C"'Dl

I

i

.. ~ 'I" '

1....-----.---- Areilllbi ~~[i_iJo 1"C'1aA.!;

Erin;i.i!lii"'lito" I Ar,~~m;ljS

~!m:'!~'bi !iiJlide '~IJ Jll,jd;:.ou; m!!.g~~L'l;lI;)' J'~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Da, Eiil,!U;at;.il!:} 1-:~, ~ rela~i[Q entre a ~~MM q,U.e ,a,tI;Jli;:!. 'f:n1I lim,'II eircuito n~glH~I:b:o e a i 1il~.erlSi~ &de de; CaJlnpa, r:r:\:ligne~3iCO< l1Iaql!lii~le,drol!t~ln e..j;

:F = N'r. ;;;;;; f Hdll {L5}

,Afl; di~'!ilr;[i~~:j ~) [i'Cic~co, '~!(I, ~~-~i:j ~11.i:C {:i COl1:'ilpri'!'~le~r~o, do, (:ili!!firll'ifl~I[) de qiilialqul1:r Hnhi!l! de nllJlxo e aprin(!(-l~1adame:n:te: ~,gi;i):al, :!lUi onm,~ri~me~lHl ,itnt!{~io do, mldeo ir.!- Cemo re~l!IIilt[1jdD. a ,ilnte,gm~ de' H~ lnha da !lEqua~ao 1.5 toma-se shnplilllslTnelllle ,0 ,Il[Odlil1ta, esealar ,fl~l~ do :m6C11Jllo de :~I vezes o eompnimerno :l1IiIe.dio I~ do eemlnhn de 'fllUXQ, Assim, a, r,.elrl~o entre Jj :FMM '0 ~ lliliensitillilde de C',~n1pO' n'Slile~~eilJ; poille ser eserita, !I'!~I [~tRil~!il(!iIQgi~ dos, ~ireil,iil~,os; ~r~~gn~tie:os. e-arno

:F:=. Ni = H~J,G 0..6,),

(ni~ H .. ~ 0 'rni6~:h!'~o, m-fJcl1.o d~' H 'IilOO nll~'~eQ"

n ~enti~:(ji de H.~ no rillllc~eo pod,e ser eueentrado a pilinur da rcgm do; mao dh'eiJ'a,. 'q'LioC' pode s.eil" e[J,1J ~dadiTh de dois modes equ.uva~,11l11t~s", ~:U} [riIU:igUIii!l.l! lH1Ul correme :!:icntJ.o lll1tiltspO~'tnda em um OOliirl~JI:or seg!llrndo :pOT uma IlllflO, com 0' po;],'ecgar apomando no s(iJII ~do d:o COtrente, EntaD, ,os demais deans. apo:rtJ~ario, no ~G.:r.li~"b~o do c~mpiJ' m~gni-tko crii.l'iillo, 'pUii'" CS ,;;}, eorrente, (2~ De: :fmlilllH, 'ei)!lIi:va!CllIl'C'", sc a bo-bint! dill :F:ilg" .I,,~, for :segura lila iiillrLOi di:reuul, ~:r3Lando 'H"ug~n~tiv~~IlIiIe:nl'(l!), C0J111 05 dtldo~ apO:I'1l~m,clo In.Q :li-CliltidJOi da ecrrente, cn~Sio 0 iPolegur .;l:PO:!$i<1Jr~ nO ~!Il,t~do, dQ C81i1:'1:~O' ma,£JI~t~c@',

A rle'T~t~~il) enir.e. a i'~~'~i1i~~du(lle -de ca'i1lpo, rr~~g~1~he!i} H e ~ ~us~dl:!Jde de, nUKO ~nag~6tioo, n e uma propriedad\e dil) material em que se enoomra 0 campo lmagniilioo. Cestuma-se Sctl]ilior uma ool~iii[!l I~Ili[mD"; assim

(1,7)

OO'ide' ,fA, ,r!- '~Qliln,:-eWa '!:QlfiiliLl pe.rffWa")iUdc~de ma~"riit.rca. 'Em ILHilicliidc.s. do S], n: e Imedi~, ,e!fi~ ,{ji~'ipi!r~s p-f;J;j:' i.iii'el,m, R Crilli l~.b~r..\: lH)r m~/t(~' ,qHcjdmdf;~ 'OUi ,como i:ambi~n:l ~ eonheelde, em tesl«s {i). (;::# em ~wb.~'~ {M'l'mn[)gro-espi1'(r-metffl'OY, de fiiJmUL,r;q,'!,ruv~kli!~e. em 'Mmiys'p.r;n~lI"--f!i.RJ.'_ Em l).Iu~~de~ do s:~; ~ !!e~meabnid~~.e do a J.Cf!.lO ~ #(j =:-41T x -10-1 henrys pOl' metre, Ape rnjlea'bilidade: Jos Inal:eriais inagl1l~~.icQs ~:~n~alie".;;:, 1Xi4\e. ~.~ >e-l{l!rex~, em 1!.'efi!1iH~~ de ,~.; Si;l-1,l1 vatOf rehr~~,yo an ~lo vaclllO" 011 It ;;;;;; ,fi,Jto. V~lores; dpiicCis de .p"", ''!ffi~iam. de 2",OOf}.a ~O.OIJIO' paJ~iii, as 11I11l1,i,crii.a~£, il:J~(hJ-S em, tl1itlfSfo:r.nn~l."clDClUi e l'II1aqUi:Dlt'iB rnt~lluva£. As c.aroCI:eIii'_s~ic:.aB des :m~te:rri~is fer~ ro:muZif~J!4ic{ii:) ,estilo, descrhas aas S~ues. ~,.3 e 1.'~'" Por -en{~l1Ila[l:t-o-. ','ulttlm, a$$!iJlItli~r (~ue: fAr S'c:jia uma e;ODs:U:;U~!:e oonileci@., 'ifnbo:r~ U~ '[.e4!!I~(l~~e '!.I',~rie ~~:pueci~lrvelmert~e: CUi! fllin~,~b do v~~~or d~

.!I ·.!I,I ..:il~ ~ .4 .. '

'!.lI.emlluiltLie rw:; ~:~lIJi:rt(l! l'lfja,gl1l!;'[~CO-

Os uartsJmm ad 0 res s~.o enroladns em mldeoo, fieii;hwoSi OO~1Q il) da flg- I.,~, _ No en~[,lil'!.t!l).;,

r.J~ di:ijJi"'i;fi.::i'''l'~'''''''' ,1,I,c .... • .... .,;v ... , .... ,:,";\n; ,_I .... , """'"'"nll." rlU'" ..... ~'Iil·~n~ '[1 ..... "'!""I .... ant ... n'_";'""'~ d""'"""I'l ·I"''''~IIJ ·ir "'"nl-r" ':... .~. 1_ ~o(!~:.'-~r. •• nHI ''-~l ~~ "~llll·_,LII.;::',.dHU U!IP.- vl~lfPP.. ~.;u, I~. v ~IL..I r .. ~ •. IJ ]IJIll, G~!y-.. .n!l.r~. Ii.i . ,L'U· ...... ~, 'lLI·~~1I.1 ~ll:t;.o~· ~ ~~.

fer.rr,os de ar ea-ll11 seu,s; dr,oo V~ii)S, nla,@nr!HcQs" U Ill, ,C'UIt:Ii.:i:~U) mgJilc[~~O' cam urn ~lI1tru:rll!rro de ~r es ... t;§, mostrede ria fig. ~,_2_ QU;;:Ii!il(lo, !l} cm1'!ipri~ute~1~O do eiili refeD1i'{;i IiI!; for m~J.ill!lJ mcnor do que ~liS di mensCi®s das faces adja'Ce~I:es; do, :l1J~b;:]eQ.. o f11),i~!l) :fli!~.g~!i&i!C:o, ¢ S'CgJIi!'~I1~ -0- ca.mi:lilno dcfilil:h:.litJ; pele :1ii~ldoC!lJ iii! pelo ilIirnitrr!l!:fenD'. Ne~e reaSiO. as teC!f!lica8 -d~ ~mni'lie de ,c:~rc~~ii:os n;{'gf:I~hcQs 'P(J;..' ij_e~ ser 1U~(~J~_.:s, Q;"!,!! .. mdo !!]I ,co:mpr.illlilento dD ,e:n;treilelTO tOf:'H::NM:. ex,ce:;O~~Vai:ll'11:nre g~at1..>de;. ,ci~ $c:tvn~~ q!J]e: 0' fluxe "dispe:F.8i!1i~s.e~~ P~~~QS; l2!doo dO! eutrefe't$o, e ~:) il'C'C'lliiC',!!IS iit: ,;;1Ijj~li~ de ,CjifCi!JlilOs< :rn[~grn!~i!;;:·"(~!j :!'!i~il) :sao :nn~~5 estritamcnte apH,eaveis.

j Em ~rn1. n qm:dl'li de; IFMM ao liiIliJ;g~-,..:k .... iJ'lIr..J1.I~r ~,!;li~!~[!;IiD' '!k ''''111- !!;;ircu:i~IJ' 111 t!(gIliSli 00 1f!!JiIe' 5U '!!'3I~llllrirli.IJ como SCridfi; J IQiiI'!1 f1iJ.ll=-~'Ii~I;: CI\;."{;Do 01} cireuite ma,gn.;:1tioo.

~'N_ de T.,: ti cl;;jo :i!ii!li-e~ g'tIJ'A a1~[C'~mt[i.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

r:

'Enl.Q 1',1] rne mID,

N'~r~

,+---+--, Ca~ninho fi\lfmt-D ilI'o r~(klco t~

.-- ~11~rerelil'!J,. d.."_.I:.!i"

ifl"fF:1ll~bili!lDd~ ~(J,

A~[i,A,,@:

l~rmi:'3bi:ii~w:le do i'!i;'!ci!~~ !'!~81l!~~~(i; IL, Am::'D.Ar,:

J\:sg,i m .• desde que to oo!iliipr~meruQ do en~refe,r:w if ~eja. :!j~:ff1)(:lielil~e;me:Jlih1; 'peqlllii.'!'IiO, ::II eonrugulll.~ii() ijj'ii fig, ~ .. 2 pC!dc ser lil'in~isadlta, OOm] dois oo~llJpoi:tente$ em sene: ~,l~ mh;:::I~'O ,ma,gne.

,,' '" ~J!", '.' ". ,1,.,'1,'_1.,._1_" "'" d ' ... - . ,.-.', ,1; .•... '.' '" " " ··...::,r~· ~ .• .' - . i' '''",f, if'ii:\O de

r re 0' ~ IIli!.1rme:.i.hJ.l1 1'!J.~ Jl.. "'H:~"~' (l: s.t'!~~o Ida ,rill[' ~ eompnrnente m'l.;l!o!!~Q ~~, iii: U!il~ CJlwe "eC .'. C·"

~rJneab:il~dad~ ~" ,area de s~a{J; rota .ti~ e ,eolflilprUrnl.el1llU g, No liIudIZO'. ill ~J.clilsldru:_i\: de n~ XCi pode see 's,upasla I!In~fumne:, OIiSoi"llm

(.11,,8)

(1.9)

onde A-. :::: nU"" iF" ~,~11~:~", -~'Ilfaill. 'JT~""""

. __ ~ L _ "" __ ".,. •. 11;,,1 I", _'~_'I"'~~"''''''~

A OIJpHc<L\!a1J da :Equa~ao I j: a esse cireuite n1!i1g.nelic'O [l00duz

,r·= liJt -+ H~;g

(L:IIO)

(LU)

Aqu:i: a :F ;; Hi e tI! FMM aplieada aa d~lCll!Ij]~n .I:l11:ll!gnr&1ioD_ ]]{JJ HqUI~ao ~ .. :U u. \!\~rno~, (~W:!a: linn~.pi1'L!i'iIie <I~ fMM', Yo;, ~ H) ... :, C :rtCt::et!.'S~D'i;~ pill':EJ, prOOuzir(~~mpo rn.agnCI1¢(;r; riO nucl~Q, ~'IO'W~I""' 50 que Q :reSiniillC, F f; ~, fisC- 'procllllJZ or:mtljpfi '1ltI'3,~n~ti©o no, ~J:iI~rofiano.

ODtifl os in~H::rii~is ni:U,grllcri~o:; da P:[~I:~CiU ('CO'IIIiIO fo~ d~sc!J!lkl(Jo IiID5 .s~~0e5. :l1.3,!J.i! :1:,,4), Be C H~ nem. Seff'i;pre se :re;1 crC,iUri!Llllil entre :!ii dc' m~~I1Ii~ ~nl! S i mples :.'m:..1.v€,s. cre uma p~.fI!lile:~bitid~f.I:e' cn(1!s!:anle conhec.i.da ,fA, 'COIBO' deseriso pela I&'luru;ao ].7" De' fatlO, B~ ,f!: WmIUe'l'iitelMJl;;'i:'I![e l!i:ii1iI n'Wl'. ·.i!I!menwlfl:[io-.'liii] ar-'II!i-'''' . ,>!t,d,"·~ A,.'.:' _. ,-.1 ....... ·,- - '~r.' t··! ]11\.,.-.- ' .. ' ,,- c/J- :. '-d·--

re.. .. ~ .. --. , .. _.,.e 1>.,_ riI iDeo e HL'" n!i!iUH,. emnora H ,~um;;.tOi i .,,1jJ i;;'lJin'HiI~C t::nlJ!o ~riLd

dei:f~. ela n~ ,~:(li~duz cH~i,anleni:e a 'iJ.i!nm cxpre.;li$oo :sitlilpacs; c~~rc 'u,eJ ~dtltJ.c .:I FM M '"'OUt ~L~ ,clc!!isidades de flru]j(.'o; (::il),llIlrl, rta :E~ii,!Ia~~ol I.:t ~" At]; il1l1,\\c;s ~is$u, dcy~~:l'C ~!I:i~IJ'. grtifh::~ Q~i l}m~lii,Db;.umente. ,os del,:::d:h:e:!':, espe.c:rfioos. da rela~~o· :j\)[o-IJ ille'ur l!J~ -,l-J~. 'No ,ell1lfUi!ilCli, em nm:i,~Q~ ,caSi!Ri" -I) cotl.ce:.iluJ de pemleabilidil:de CDilIs~anle i;l{Jl'~kad.a, f~ lilU1. :m~'be:r~~Jl d~ resul ~ftdO$ de cX!i}~id~,Q aeeiItflvel em, elil,ce:n;ltmjJ",i.3~, sende usado 'ffi\l!qrUleul:emellllie.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

24

'lifo",,.. '[';'':IL'jJI'l'Ii':'il'''' ~ .a;. II ,n, .,', lJ:;!';;'Ui'li~''''' II 'I II 1;:., ",~~ reescrita ~~- li\ilo~I""O. ~ .;:a'i", f1J: 'I A inti)~ ,-rl, OODlID

,1IJ'1iI~ '~i ~'r"""'" ,i.O v ,G.~ ........... J ~ ....... ,U. J, ~, , " -<I-I!rJ, 1 ... ~1!o.. !Ul ",1111 'L'!or. n ~ 1i)!'!.J ~ _ ~ _ ~ __ .... _ ~ -

. (' t; II ).,

F!!!!!¢ ~+~

- ' •. ,jI1.A ~ il1!1l,,'\:g .','

~:~",12)

0.,,1.3)

O,I,4}

[FH)[1Ji)l.l11le:rlite; pode-se I:-iDlar '0 t1111~JiJ da !Eq1!l~OO I" ~,5 :F

,q;. =' ,,' I '

~+R8

O.16}

00

(l,r1)

Or lCntI.{) 'que. multlpliea ~~ FM:M 6 cOlilhcddo ,c!!):mo p'e1'm'ea~~C',i'!lI P e ~ 0< :i ~'ifers(} da '~etl!.l~~1da; ~~i ~liI, pot cxem~lo., a 'permeanc'~a ro~a;~ de l!,:!'nTI -r:~rou~!:o :m~__g~eUoo e:

:~ 1:1~ = ~

(I"un

Obse:rve q~e as ~ua'9i5es 1.,1 j. e :Ii .l 6, ~a1) arKiI~~, as Irela¥~.cS eOQfe oot'r--.eni:e e il:ensao, ,elll1l,

_. " ~." 'II:" 11·,0:. ·'1 . ,I 'F"~ '"jo ;\ 'IC" 1 "l' • " 'I ..

um C~U:!!lIII:(H;tl,e~f1IlD!J. ,[C,'s.sa ,Bf.I~~L!]I,gliH~g~iJ! ulSitraull aa. :lg. ,~.J. 1-1;. F~:g, ,jill mosna II.!IIl!1 esreunn eis-

trieo em {11ll-'lJ' ~Jmll .~n5~(} V ~mpulls.i,!Jna uma oo:r.rrem:e J ,~lrnves.aos reslstores ,RI e Rz' A Fig.., ~,.3b tl!10S~r.:tI a i"l"'ftt'eSii:mml"'.10 C.ui llel!l'i.oi'i,,- - C(;ii.!ilv=l'" -; i'".. _.'II_,,-. ,,:"0';0"- ,,' ,,;-;, -- :i'ili"--~';" ""... ,.,= 1bi';j'jI' 'I ') 'L1",- .... o'jo"" '";fill.' ,. '_ . __ • "''',I?'- _ ~ ~ ----'];'--~ '- ~"":II-- -~~-~-~- ... !;:!. ~""~-" ~l/Io;lh",. '!.!-V l;"h'"I!,:!~~ .... rlil~IilI:~Ul;,v I,)!~ ~;-I~, "._, 1!''!;iH...,,;Jo iJ;'I!O!i

que ,3, F.MM F ~a-ru::iloga a rteiilSrL() "O<;Cl ro .. i~(I! el~lrioo) estabelece uriI'!J :f.],i;JI)i.'(i, ¢ (anal;D.SO a corrente 90' eireuiro e~cuico,} ,llirnw:s da oombIJrrn'lJ1;;O' das I~~Jl;n~lr.lcim.'S do, nucl'l'io n~ iL\i do, {'i11l~r~:re.[OO, "li'fi' FR1.qfhenc,eiMI~rlte essa Wfll3Iog;ia, enU"e as ~~Il)] UQOes de c~!'il;t!iHos m~s!~iEtico:s, e elemcos pooe Se:J~ esplorada, [pam se ,cibl:e~' a-s ooh.ll~ dos flu}l;oo, ern C~1lC1I..!I Ltoo :magnetilCos de g~aaJd:e comple~,k!l~.

A frm;;iL'e d~ iJFiU\;i.M 'lil[,lce5~~rlia, para, inJ'lplll~;s:i.{!Imll' 0 :iJ1I!J.IKO 3itmves; de eada paete do eircuito :Illag~g;t!~o~ (uJ~nune~],te :uefcliltl1tll, ~Or.r:tCi q~'fe,dfli de' F.MM' nfiqju:e:]la parte dill> ChCILI~lu mag~dcol" vada propordouah.l!1fute ,il Sl,!Ii!I! relutihl~iill! (em i!!!~~logj4l, d~ret!ii, cora a 'Ql!i"d~ de: ~e"$~j) em II.!! mi, clemenlD :resistuvo de UI[l!1 .ci~l!iiDIl) eMtri~o,}, na :~lI~~ l , ~ 3, vemes '(Q~e ~ilriU ~'~~~ 'pe:itn~e~lbi-' '~id!Nde 1110 maierial pede reS'l!.II~till' em uma b~ixa :re~,I)lII:anciiI!J de n(icl~o. esta G)oii:ie ser to-rlil~_tI~ rnUi~m lnretiiiJr t.. YO ~liItrr~fe:rr,o': iS~I!}C e. pa~,il (jlAJlJ » (frlrlo./c), 'R~ «' n,. e @_5S1 ~l ~ ~ "R., Ne~e case, a rel~lt~rreia d'o micleo pede SeT desprezada e (I; ~,I[I,:~:.'(]I. of: portimrL(!I B'. pooel]) ser obtidos da IEqIUJa~mA) 'I" 16 em termos de a~e.iiiiis :F e das pU'!:iIpri~ldad'es do, ,e::rli~referr-o~

~' :F j" .. A u.nA

• ~ _ - r~- -li, - N- - ~

!ifJ''i!:4'-- ~ .. !

~ It s

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

i)E .,ii.l

+ 'I!

+ f

I

-

l' = :(~I + R'!i) ,("')

IRGUM 1.3 AnaJogLe entre ci~,cuitQ$ ele~r[co i2' lITiI~gn~ticp., ('.a} Circuit.Q ,~I,~.rico! « b). CifC.jJi~:o m:1gnetioo_

CO,tJllO stifa ·~isto n)a, S~~.iio ~,.3. ria pt,ac:i,t~~ Os, m~rerh~.i~ liIl~gl1ie~~(:~'lS '~em. fierme~bilid~cle~ [que :nifu; s[Q oonSUlfi!lIeS mas ~,!U(: varialin! de aeordo 'COrn! 00 nlyd do, t'1IIJXoiJ. Das &i11ll<l9oes i.~,:1 a 1. _ '116; venl,Q'S; que, en~i!,!Ia"oo essa ~m;~:i}bi:~id.::Iide penmim®cer suficientememe e~f:'I,i'.adl[!j." a &IlI:1I!

, - ,;[ "~ ....:. At ... IF' - -fi· ., ,"l IL dl • " . .' •

''!,!',;~n!l'!(!I!f) ~1o!,1!O' ajel~li~ ~ i:,OfirtiUt Sigrill 'I caJl 1 va u iJlesem;~l1InO !!J c~:rcmlo, magneneo.

Nos: $iS<~j'lil!lls reais, as :~ililll:us. a-c e~ liti'l.i,gliiittioo "espralam-se" urn 'pQlllOO 1KIi~,a fora qlLlll!l~d.Q C!:1U~am (I emre[(:nlQ, como f~!l!!5tr;adCi' na fig, 11.4 .. s.e esse efeito de, ,espmkl!l'lIleliiw :liltl0 for e~!ceSiS~,v'O~ il) eeneelte de C',~n:;Ul:to, In.aglile::tioo titlr!ltunm3! a.plicavcl . .a efe:~~p de~~~ C;(fJfj~~ ,de es,P,Mjia1r.tgmQ ~ ;!,UI!1I1en~ar u ,~ [efetiva As da ~~ao reta do emreferm. Diverses l1I:l..e~~ el1fllllfri. cos fOI"'a'm dese[li¥,olv~,d~ pu-r.a, ~.eVH!t em IOOlllllii esse ,efeil:O" Em, elllll!refe~s. delgadQs; !)I11i~, ,oo!t~-

- .

~ao pam esses C!U11'l}Xl"S' de e$~~ilI~am~ecnt\O 'pOOe set feiiH ,a(..'tt~liIl1Im:lo~~ (} eomprimenro an en-

In.tueli1ii[!l a, eada uma de suas daas dil'!1en~s:, :aU;etilifiluo-se: ~J.£:sim :u ,~ d~: sua :s~iID m~8!" Neste: '~i",.ltJ. 0 deLla, des CiID:~pti:l~ de e5p-rnh~fI1e!l~.Q< ,e; ltSU!i!lti'llietlt'C igJilonJiLo e, nesse ease, emmo As :;::; J\,.

~nll~liIm., os cireuhos magn~tioos pod.em, ~O"SISl'~r em miiU~ipl{lis el{:m~liin.~, em :~rit~: e ,em, paf~te;fo" f,am ,ompat:~Jfir a mlalo,gia 'entre cirelllit,os e!Mtr~c-{t~ e m.a.gAe~k!OO." 1)iJi;(Je-mo.s generalizar ,a iIii.nIij[[i;i":o!"" I ;;;: '--C ., .... -

..... -- _ ........ - ""T~ ..... p..u . .jI

:F = f.· :UdJl = '2: n = 'E H,Jt

. iI;' _~

o:liKIe: ~ [t(: 8 FMM (total em a:lfnpe~S-e:.5P~ra:s) que at iii a lRilplJllsion::Uildo 0 fluxo em 111111] ,~~Q' feclaooo de um c:~rclJliro 'nrmgne:lioo;

:F,~ rJ - ,.ma Js

e :F,'~ = HJ.~ € a: lluedn lift FMltf' no ~'-f;;:l!rtlo deIii1lCIiI~_O daquele ~.~t9D. lssn es.la enll ana;lo~Ja ~~re-ta 'oom :(1 I!'/.i:i ~:as te:ns,.OOs de KUfCllinoff ,aj":! k.ag:i:!! ,~, C;;~i'C'~~ibJ_S; (,'!Ie~[[bcoo, ,oon~~itu{rl!Js pOT. femes de .;efi!~[Q. e ~\is.totts

v,~ I: RliJ{,

,~

[uncl\c: V,e;,a, ]mue de ten~o' q;u.e· LmpulsioTI:.::Ii, ~ corrente em -Uima 11f1Jil]~'MI, if: Rl;it ~: ;0, qu:edifll, (Ile ten,~.o 1:10 k~It,;,~"'OO elentcnl:O r~si:stu'lfo daq,'U.eme la~o"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Ci.lmPQ""Q~ ~'fo"~~!'! I'! 'iI;: rI t,o

,~~--+- iEm[fl~-r~ii"OC!

~ 1.24)

ii'

a qual a"filrF.Ll!:!i, QW8: a soma des ,cmJ'!ll:o:te::s, ern urn IiIO de: urn drc~Jitu c~cltii;.."<!i 6 zero. lena ClO rn 01 ~)!il€i.lo~,o, ~ e~~~l~fi!Ui

a Iquu~ ~j1 rrma clue, a SODU:::!! o;(ii:i; 'n1~Ul)S. em urn :no (Ill;:" ljI:r'n ,c:i~II.!I:iI~O ~Dag,;nel~~o e :rerCb

ASc-s.hn, deserevemes 00, priI1lCif,p.i.os. b;1sicos pam se r'6dmdr; I(Jm problema dt: .c~LTnpo' m~nr!~' t~l;;iiJ qU~IS~"C:s.I'itic'O ~e ,goornr~ttb~, simples a 'Urn mvdelo ~le ,r:in,;~i~~, m."-qJitilii"Q, .a ij)bjet~vp ~ imltadQ ,d~~i!!! ser-.Jo. e ~!l~rodujl',ir on re~mi~Il)!]~ia e ,~I~,lms d.os cQnce~[os us ad 00 '1lP,' ,100 enaoohe:iros rn:::U1'L

'li ~ ~ ,Ir'-" til It,""'

ireJ;ll)!l:\,rer PJiLibleTn~s prdrth;:oo de pl"'oje-m. DevemOi ~:r:ati1;;a:L" ,que esse tUPD de pe:n~a:[]'Kmrto d~lide:

fem:emoore do rn.ciacJrn&o e da :um.[!I.Ii~ pr:6prios de en;~ninuia. Por ~:Wnirpl.fi. de::i~lirifiS, implicilO

-, - , ' - ~ ~ .1 - - - - - - --, ~!."J ::,,1 ~ ,'1- .1-11- ' ,,.oJ' - ~ '1'..--. '"f!'- - -",'" -"~"'. ~ - ri'o" "Ii"" ~ ~;jj! ~ If~"'r.;?;. ~ ... "oli i!i ' .... i} .fiuaat~~ is!l.!pO::j.l'!i~1D '!.Ie: 'qUi,;l: R ~[IIlCihJ~ .'II!..!~.U~: 'uill.:. [lNll L'C5 (I.... lelT"';; !!J,"'; !l;h .... ~~,L,.,_,; lui~~n'oi~L>",;" ~J"" _,~ is_., ... __ ~, ~

tid~d(l: conhGddla, OOIL~I1:!JliIlt{l'. ernr 00 ra ~liot.dlill.cnt.J.'! '~SSO' lIlio scja verdadeim (veja ,~, .s~~~_.o [.3), ,e; 'Clue 10 'Ctlr.npO ,rmagJil€tlc'O e:sl:ej[fj, tOnfimrdo, '!lJIliiiiC!iL:rntilile ~lD rlroc:l,~o, ~ a :S(J:LJiS, ,eifrtruf-CITi(;iS" B'r;UIOOnir, imte:-se de uma boa siJlPo$i~~ 'J!~~ 'mui~~Si ~l~u~~s; '~a1~11H5'Ii!1 e 'io\ero;ud.'e~ro qu-e as, correntes do enrolam.e!l~O :~~u~m ,c~mpos; ~';!1g:r:~~C\l-S' r"Ol~ do, n'ddeo- Como, \'~mo:;;;; ,ql.Ja.r:idb dois 0l!I miili~s. enro~ . . ,i., , .'" ", I -[If!,. . J'- . '!;l . "ii' ... ' .. I" I -,'",.I~ it ~.i ~,i" :ad) I .s; e nfra..

J:innemm S~,O co OCo...!OS esJliltm C!ilIi!l,PO !lrLgne,llOO. COmOo OCOfre no ca50!l,_I.1!;i IT_tIlM'J,'Ofm _~ _ (i1!1~~ ~ _ ~ _

, , ,...: I 'I·..!I "J'.J- _;;;'~ ~

qur'u:1J::lS; :rotaH\rml, esses CailtlJ~il::~, e:xternos. ao ,t.1Ju£ eo, OOJiIl:1.eC~,ijJ.os ,COJ1ikl ct.lU,'fWS ee al.irpcrs.oo, mao

,.."..".lI , ,I ~,..lI f" ,. 1i":'..:1 L ..11- dl e. ,

~.!lU'iJe:rrn 'S-eU' :~gr:lo:r.-3l10S e aretam ee rerma slgJiln.oa~~,va, 0 u'ese:rnpenuo U"U . ,1,SpXmliYO,

.1 SO:I]~PQ

:3_ A reli1il~n~i~ l'[ii~k~ ~~~!i" {ltJiida das 'E~lII~~ije_s I" ~ ]; 'C' ~" 14;

R.; ~ .l.~ = .... . ~l3, , = 3.19' ~ U:e'

ji_~'r~I~AI; 7OJ)(!IO (4il x H.·7, (9 'X u·O-4} "

A, e \Vb

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

? ::::; 8,., AI:" :;::;: 1.0('9' x I l_r") ;;;;; 9 '" ~n·4 Wb· c- n~. Eq~~~l]e~ .: ~ _6 e ~ _~. 5,

I = .F .= !i/J«'ft, + 'R .. ) = 9 X IHJ-.II (41A6 X 110"') = [0.00 ,A-

N N 500 - . - - --

PROBLEMA IPR,i,nco 1,1

E'iillCMtfe Q fliLLtQ ¢! e :0 ,cmelilb; pm~. u E~1J.:rn]~litJl ,! ,I se (a) it} 1iI0Ili(JW de C!!;i:pinlifi; for ~IU!ph,c~1dCi pa.~,!ii, IV:== I 0{iI0[ espiras, :mu.i1;[e<n,oo-:)c as mesmas dim-CiilsEl~·.s'J. e ~b} se ,0, numew de esairas 'for N ;;;; ,500 e 0 ,g[J,t~e'rerm [aJ' reduzidc a OJW.(~ em_

• :SQI~aQ

:[1. ¢:~ 9)if IW!' \Vb e ,i:::: OAOA b, ¢ ~ '9 x 1~"Wb to: ,i;:; 0,64 A

..

EXF.r.;PL(l 1.:2

A. eSitrull;Jiu:a fil~g~e'tic~.de IJU~1a rn~£1,I!.!!~na sincroliliteSiii ii1ll0$tradlil,eSQuematica~re!nrte mil fi~_ I S_ S;l!IpondD qu.e C! 'fe!'fil) dOl roW'r e do ~lllj;~roit ~e~1~1tUn peu~t'!eil!b:i,lidl!;lde J'!i1f!n~,~~~ ('" ~. co}." ,ei'!.'eOi1l~re '0' firu.Xirn ¢' do, [e.r-nrde!TQ e a denskllilde de nuxo B,~,. Nes'~e, ~eml)10. l:~ lOA, N:~ [OCm e5.:I:I!irnso, IJ. ;::; :I. .em c A; ;:; 200{tl cn:l"

• Soll!i:~iD

-~

O'bsenre q]ue h~ d:O~s e!liit'efec!1l(!i:i. em serie, (0'Jiii cOmpniI'iitClil1)O ,toud de 2g! !C 'pur $i!li;1Ctrb~ :it densldade iCI!e. :W1111I:1ot0' e ;~lli1l~ em ,ilJllbos.. e0l11l0 se salp6e que a Jl'e~me~b~Udade do. ferro :s.e]a i'tllfiilni-

.... ... .....' .....•.......•.....

-~---.~.-...:;. ... Uf'li'I::il'l dk!! j1~]lfl' 1!1~SIl~ijc~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

la. sua relut~Jr:lda, e d~p'r.ez.rr\'e~ if: pode-se 'l;Ji~r a iEql;laQ'Uo ~,.20 {(;o.m g s;i,iIb$~'~'JUJdil) '~e;~o' il;omprhrileniQ It'OMI d:c ,c:n:tfe(fcrn)l 2,g} pam !l}b'~I;jUr. 0 :Ii11J.1~(1;

" ~ N h~:[IA~ ,~ i OOOOnQ)(o1!rr x iiD-~ )(o.,2)~ = I(} ~ 3 "

tjJ")I' {j! f.ii' '

-x _w_~,

, ,_. w _ n,r3 _' ", '!I" ~ = - = -. -,' = 0166 u

A~ 0,.2

:Pru~,~, a !il8tIilLllIJI.:J:ra, m:lgjlH~.ica da FIg. 1.5,. ICQ:rn aN. dllm:e"Sjoe~ dadas no, :Ex,ernp]!I.'1i 1.2~, ebserva-se q,u~ II ,d~1iI5uclnde dlc fl WI I{O' do leII1tu;~rerro, e lJ~ ;;;;: 0.9 T. &icontr-e (I; fluxo de .entfelrerro ,r/f e. pam ~'!I:!]l~ oobh1~ de N ~ 500 cs-pirus. :u COl'Tt':liUe :ncc.cf)s.:Uri:u 'p.aTtI prcduzir esse V~~~(If de 'nUX!!] Inn entre:fe~m_

• :SOlu~iio

'r;; :;::;: ,~\ 1 S W~, e ; ~ 2:3,.6, A

Q!Ja:l1do' UIIlIl campo lnagnetk:o' 'V,i;jil"i,a illQ. ~rnpo" p'croduz,-!Ye u~~n c;;!!mpo e~eUjco, "0< e~Pr~!l) de ,~i;.."Qfdo corn: a lei.de ,ftl'l'a.dfly:

i ill

E ·,dS;;;;;; -~ ,'D.,. da

C ds «s

A l3q,i,j,i!l\,r~Q ~ .26 .lrfhflil1~ 'qlllC ,!iI, ~1iI1:t'!,grnl de linha da hU,i?'JiJ's,/,dtuli;' de ,CtmfjUi ~.llt'l'ict) IE, ao lo~go de um iCil):l'!I~m~Q feehado C ,e; isua'~ iJ [az[Q, 110 tempo, da yar,i,a~a{ii (I,cg f1:IJI;1Ilo lirut'l:gne~:b:o qjue concatena (i:;;;~)[) e; ['Ji:;'tSS:lIl ;;I!~r,~,\ltis:} aquele ecmemo, E~n e!)nn~HJjn~s: IIiiltagn(it~C'~.s" eorn enrclamentes de alm CQrI.duti'!l~dade e~!6~iI'iC"a. ,comQ 11~, Fig. ~ .2" pode-se mostrar 1!.11~le Q c milp 0, IE r:tO fio If! C;!I;;t.reliTil:!llllleI1lJt,e 'petJjllle:ma, podeade ser despreziildo, de modo que !O 'prirneluo, 'li'iiIcliI:'i;lDro du Eqllj,l:rli~iil!) 1.26 :r{:di!llZ;'~5e ao lI1eg,:aI~U'!tlCl' da [iI?~~.rflC! i.l,till~;_j,(;l(i" e nes It-e(r'tlillri!;[!:il$ do eMO;~U!l:!'I:!li1to. AMlIn diisso,. ,t;lO, se;g,liIudo. :iff~ell~ih!i",l} d:!Ji Eq,I,I!;;!~oo 1.26 'PrOO 0 'Ililhlll!i, 10 fluxo dQ :I.liucleo, ¢'. (:0(1:110 0 c!I:rr,olalililcnt'o, (c pm~,a.lilto' 0 ecntorna C) (:o.IilC,il~ena (II 'nlU,)W' do nuldeo N vezes. ~~ Et!u,lu;ao ~,.26 ,[,e(Ui)i:t,;-se ~l

(I :27)1

o flaxo C\ClIliC~iel]adil) e :roedido ,e:rn wcb~r:al, (ou (he forma eql!l'i"i/a~ijm!iie em webers-espims). 0 s~:t:TiIbo:ro' tiJ ,Ii usarl'o 'pam, iln.d:b;;-a~' (I 'I,I',~~Qjj" ~nSUluu~nr;:.o d~ um ,"UNO '~raria~'e~ TJ;(fIle~po.

Em, gsral, 01 fll!Ji~o c(jf:ic~Ien~dQ de 1ll1i!a b-ob:una C :~g![lal a. inregm~ de: supe~fC(:~je ,da com~o-, nenn.e ~H)r,ifnU'~ de (_[lelilsicl_ do :flul~H]lln~l~M.iOO. A ~'m,e.gr~oo ,e fe:.ldh::MI1a. ;soh]~ q!ll:,'Ii~qum" :&t!l;~r-,

~ 0 temmfl'lll'ff ,irl'!tJ!!tf!I.lrolrh (iPEMI) e usa-do tmq1h2i'1t£fI~r.!!~ :1!iJ i~~~ g!: t~rjJi:I,Q irullizidr.l iplil'3 ~~Fe:'1~iii3r ~~I;i~!~ ~;'I~~n~nb·

dr; '1{,!1!i~~O' devido 111 v,una.t;:fJfll. iiIIl ~~~I;!I1i. do fluxe CDOO:J.ie11~. .

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

[ide .delhl1~lt:!l.d.a, pelo1's eS!Diir.n; da(]l;I;c~~'1 iJ(Jb'ilii~~, (lo&c['i.;\e' (IU'C 0 seutido 00, .ernsiii.'o induzida, e e deftnido pela Hqua\!~io :~ .26 dB. medo que, ~ of;. ICtli1ililliiUis d:o ("i'i.'ro~~ineiflOOi) fcssem Cl!llv~~d!fCui,~ tados, 'IJirIla eorrente iria nui~' em '!JjIiJl, stllMtaO' i'(li qLlie; ~ Gpori;} i. iJ.rUJti:i1_t;~o ~o fTIrul)l;;O' cm1cn'!ie~1!ldi[j.,

Em, !IJI1ti1 (i~uilo lfI.i;a~Ti~ltt::O. 'Qmpos:t0< (l:e 'n~iliJter!~! '~ili!.g~~tiiCol de. :plM",lil1ieIDi~id.ade eonsUJntc ou que iacl ilia um cl~~,i:'tfeno do!~1'~!1iili'!!~e. a :r.t~i~~Jo, entre (/j of; i sell':l linear e poderemos de~'i~1 ~r ~ #?lt~'lJ4i~d(j' L 1~(iiiil1iO

1 L=i

A ~u;b&~:i.tui~ao das Equa90~.s, ! "j,. I" ~ 8 ,c;' ,I ,28 na :Bqutl~il~ ~,.29 d;u N'1.

I..!!!!!!!:- niL'"

(I,]O)

Il''''10 •• ':::; ~ .' ~ . i ~t..,. '·;c:~I-.·c~"""" v"'r .-.'i ''''' l! ,~.c rH'"~'·~ ., ~ .... de "m le:floolamenlD "!m urn. cireuito IN::J,p'n~tico

!l;.!'I;:S~;;!!' C(IU].j[!o!oV, ~UI;.!!t:in"V<! I;: _ "'~"" ... L .U _,,,,,~!;!I~ , "'" . ',,", _ ... - - - . - - -- - - - - _..... - "'\t;t

~' :puIOp!l)(rdQilut'~ ae ,qtu.u:lrnrlo, das espisas e i:r:vlJe~s.iuu,elii~ proporciotlliill a ~;e:'~III~liIda do ,drclllitO nJuglllet~c:o ~l~ocbfdo, ~~ es~ enrolaracrue.

Porr' lri-l'li~n-lplo~ a pa~h W. Et! iJa~iio :11.20.. S!!ipo:n.oo que a reJIl!i3nci~, do mkleo ~ej~ despre,z,]vd em OOltiparu~~ rom ,~, do eriirefcrr9" ~ jn;{hi~f~ftCia (i\oi e~lrol;a"1e"w da :f.i,g- ~:2 ,sera :i,gllm~ ,:1

. _ N~' _ jiJ'l, tJ:[I,A;i:

.1:.. _ ,_ ._....;._;,........,;;,

(g /JlnA g} ;g

A ~'I1{h.iI~l!!ci~~ C '[lil!f:.didti em l're1wJs· {~:.n Q~~ l~~e'b(gr~l-~wi,r.r;~~; p.()r ~~m'ii~~'. A ~u~oo I ,J t l~ms:~lI'':lI.

, " .. -,- -Ii -,-.-: ~ "l:' ~ - :; c ,. - - ~ ~ .011,. :. --, - -.". - .. ,. ,,,I,,, :, c ,'l- I-'~ -',~ I~·I. .0:: ,-~ . -. -.'- 'I·" . 0A'r:,.,;II~ do mli-

a ,e.'SliiUJliII.:lI, 'uJIIll.cm-;I!l);i1;lIll uuS cxprc~-Qo!!::; ue uilJ!~HI.':Iiii!CM. G,I,l e pii(lp!i);rc~OtJlEL ao (j]l!I_~.y!),l1!!':'u'~~' -

mere de ,~p,~~., .a uma 'pc:rl:lili."::tlbr~itltuJe m:u,glilc~~(:~l. a I!IIilim flrC~L de' ':-c~ijo Rim, e ~rwersam~~i~ Inoporeioiil~l ~ um Icoun~)jiiln1cnw. Deve-se enf:lii~~l!IiJr que, e.51rit~tme.!il~e if~i;;!!ndo., 0 Il;{mipe~~.:o de i "dl~t9.~tcia !e(;1,i!.!!cr mru~. rel~Ji:~o ~'~i1ear entre nu);'o e F.MlM. Assim, ela n!o pade se~' ,~P:~kad:li, ri:gQros;!;n"!il~ne~ ;;Ii sii.H.I~OOS en), ql!le ;as car.acter~s~'icO!l:5. Ili~o-~'~neafe:!l, doo· fl'!![terj,~is, magl:l;eliCios. como dlS1::utido nas S~~Sl 1,.3, e :~ ,4" pi'edorni,ne-llD no desempenho do, .s.~~teml!l! mL'l~IH~lico" No ent~I1!!Q. em Im~i.3s si~n,hl~s die irn.:el\esse' protioo, a, re~~ltJjld~ do sis~ma e d\)nriln~, :r;1lel~. do, .entrefenc {que: rnfJi~urnlmente e Ihlear), e 00 efeiios m{to-liineat'cS Wi) III at:eril)l:5, fil1;agmi~Dkoo, podem ser igl1!~;l'radoSl. Em (:!~i:[.'(ii:; C!i!~O$, pode set p:!lFei';Qrirteu~.e ,~~d'[~riJ~1 ugsurniii:' tII'lll V,ii!JOf i,[1ed~{f! pam Ill! pe-il:meah~lidad~ :rnagn6tk:!t d,Q in!Uerija~ do, il:il,~-eo'" ~~,a t;li:li~.ii)'i' (l~!cl!I~a-$e Ufi!·~i!!, :Undu.~~ndOl! med.kL conespoadente, ~iu.e pede ,o;:e.r l,Ji:;;.:}rn;;l! co:n:ll exatid50 ~,a2!oft!\,'ell8-m c!'ilclJjlos, de .e~lg!lTl~lh:J1!i',~a_ o E~~npl(li !.:. i~ u~trn 0 '~rit!jH!h{~ ease e -1)1 Exemplo 1 ,4. o ~UtirrlO'.

o i!:hcu:il~O l[I;aglile~ko, da Fig, ] j}3 e oons~J~ljl'ido por 'l,1!~ll;;1! bQbi~la de N eSipilr.a~ el1lrol!~dI~$ em IUII!l~ i~~deo, li1;ligJli.clic.u,. d\o: piZr:me.~b:i,l~rl;l!Ide irnfinita. oom. do~s; enudelT08 p' aJ.aliil,{lIs de eemerlmen-

~ ~ ~'"

I!!J~ 8'. e g~. c a:rfia's, A.~ e Aj, re:s(peCdV,L'llIll'11:nre,

Enco:oJre (a) i:I! irndJIl:td'!'I:(ia, de e~ro:j;~f!.l'e[:!tij! e (lJ!) ~ d:e1U:s~d1~de de: fll!!);'o .B I no entreferro ] {!m1IT1do Q en rolamsmn ~st,a eonduaindo UIRlil OO~rI[g i: Despreze os efeitos; de le-$lf)f~~ .. ~'t:le<n.[O ao eniure:mo.

[-. Solu9ao

3_ 0 d rx:1lI-i:~ol eqlfi'!j,~letl![e dn Fig. :~ .6ib mostra que ~~ ~hJI~illn::ia H:iud e i:gu:sJ: ,8. cOllflbl:na~ao 18:1111. paralele das relu tfL!f!:.(j.~$ dos dois ell1~iJ'CfeJ:r'olj" A~l:iium"

N,r

~= 'it'I):]:' ~1+1,l~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

J.!~ ="" 00

r---

+ Ni •. ·

'I

••• ...,. - ",."

~\..l """ --

'." ~lI/b

b. Do docu;:to, {lqluliva~elllte. POO.eE~e. vel" que

NJ .r~l,A~N;

¢'l~-~---

R., gl

No, EJIlie:rnp:i.o :~ .1 -e : assame-se qllle a. pemneabl~Jdarl~. [~~a~'ii'!la do material do nladea, dD elreu ~IO 1iI1;~gJrtetk:o dJ~. Fig, I ,;2 ~ja, p.~ :;:::;: '70.000. pam uma d~l1isidade doe :J]:Iill~O' de ~,~O 1'"

;1 P, .. "'" .... !i!1! .. v ... ler ,.'1,... ~.R ~-"'.~"'-Ull .. '" ; '"'du·~.IiI- "'"1"" -"II.-. ··IiI- m 1<1·_ .... 111';;,'

'I._~ .,--!l!i!l '!.rL ~~ _,I!!PI. ,"\.hI IJ!! .... ~lfI' ",JlJIlI,. ~!!r"'1.1 [,.!oj.. 1IJlII_ 'ir ItJJ !L"V~JI ~ .' ·u~ .IJIII!Iiii •. I. ..... ,.

b, 'lEin ij;jifn dispo:s']'~iVIl} ~'al" ,(1, 'll1ukl~!l) poocn:a, ::ielT'@Dnsarufdol de a~a, ,~bBtuioo. co:ma, {.'I de ~:~po M· j itlIiSC1UtW-to na :Se~,~D 1.3, E'~c li1IlmJl~d~. (E :altami!lllit,e: liliio·hnetd.r;[l !il!J)a peemaabiljdade relati\f~,{de!~l,jjli~~ eeme :HeUK~~l~, ~Si.9lJ.llt, pm.u Q!j. ooje~IY'os dJ."!5~1i.l! e~tinilllP~o) varia (Hilt[oe: 111m va-

inf ..-~ a ........ 1i:'~ .. 'i··d:il!~ .. ~·-i'iIi'.-. ,n - 7) ";1;'00 aa 'r-'" "m- - ...... H.'".,,,,' .• I,,,...:I •• "~" .;:'IIIL']'" ~" -" .. l) ,_ 'II ........ ni 1[1111·] " .. ___ ~~ "'_1.'1'1 ~I'.t': !:ll!~ _It. .:.......~-_!:jl~t;: ,Ij!." L~r ,_ e _·I~ . r-' ,1liI. II}I 1;'_10 ~~.I.i:!!~I,Uh .. ]JLI.~ '!JI~ ~ ~ 'A[~ lJ~ D' - , .. u. ,Iii ~ . ,,-!'f.'L~.·

~CiT d~,'Qrdell!ll (I:e ~r:=:: 2"'~O()" iii iI1~~-<li~~l que oil d~t'iISihbltJ)J: clc nUN,{I! c~i{.'!va,~se ate :1:..8,1; (i/) '("DI~ cule ~ ~nch!l'tan:1C~a. :5l!..lpondo. 'q~c ,j), pe:rlif~elibmdJ:lIclc I~!latuva do ,a~ do, liIudl3o, wja 12.300. {b'l' Catcu!~ ~ indUi~~n'Cii~, ~l;JIpm~do 'IIw:e' ~ iPCmlea'~ilidiKI!i:: ['eh]~i,Y~~ :s~j~~ 1.'~OO"

1.~llIt-

a, '~~ E.q1~1 ~~(:S ]" 'I 3, e ~,.:I: 41, e baseande-se :tliill.S dirne-Jli~S dadas IilO, iE:;.:eii1il~)~O ~ .11, Qb~~r~iJ-!ii;:'

~ = /~ _ ;:;; 0,.) ~ ~ ,61 .-~ A • of:

j!;!.dl.[ ... tL~ "11JOO (-~ .. 'q" ~ I !lJ'-])('9 "K J Or") - - '.. x I U 'WI:i

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~.

00 passe ·ql1ie n.:; penrlaneCie i Iilal.te'r~,~d:l!; m:JJniendQ~se" 0 valm ealculadn ·IIVO EX(:!Ii:liplo ~ .11 ~c A· e:

n.~ = 4,,4~ )( ! ~ _........~=

~ Wb

A!l;f;;im •. a rulut~Jjei~ tota~ do :j'iJli'Clco, e d\ai entrelerrn if

A·e 1i4n ;::::;; R,. + ~ = 4,.46 ~ ~O·· -----= \.:Vb

N~ 5flHY!

L = .-,. - = ~. " 'l = ft56 II 1'1

~li!!I ~,,.46, X I ifj

b, [p,!)!1} Pr ~ 1.91]10, a re~Ii.:iULtt(:~a do nucleQ ,!II\lir~le~Hi;i, de ~m '!.ralll):r de ~l/J'9 x ~O~ ~A~L:-'I!:_ plllu.a ¥ViJ.

~ ,I( ~}.] ~, '" l\ . e

14 z=! ,= _ _ ~ _ ~ ;;;; 9.1;" x I,it _

jc~ rl'Cl~tL~ 2.i)(l{li (q .• 'f)( I!l) -, H'9 >= ~ Or-"l,)· Wb

e, po:rmliUo, ,ilL :tc~J~~ii1l11cia, It,ohl! UUill'C~lJ1t~, tile 4.46,:x I O~ '{\. ~ IPillfa 5,J4 x I OJ. ''!,>1Jib

S"""" A .. ~"'T' ,",....r-c", 'Ii "llj~ ,,. ':rlAl"".iI""",~,, ,Ai' I""" "l!..Ii .;i'"," i[]' 5"':: I H Ifrnfa

L ~ ,Iii', I;!!ot, L;IOI !o¥Ii-I",'I1I!!.)' ,~,.,.;iv, "'", ~, "'!.!J!.!<~iI!!'!I"'U,,,,,, I;!!, ~U~ n ~ _ """"" :_: ,.: ",,, _ _ _ ~ .... _ ._'

A',i:.

Wb

"As~

Eils:e e:w;e'!Ilii~:lil!l} :U11,15trn ([! 'e'vei:to' da line'o!lr.i 7;~~~O' de urn entreferro do.mii,lilalli~e em IUJ lilil elrculto ma,gllle~~co'_ Apes;:]rda redl!..l~G! de ,pBr.l"bleahHidiade (In fel.lm'pDrlJlml f:~ltorde 72.30011.9O{D:!!!!! 25. a ililduI:5ndi!l! dimhnii a,p-e--«]!ls, de Ollti~VO;.56 [ ;;;; {Mn,. :s:implE::!ml"elJiIie po.r-que ,[I. lre~1(] r~rm,'!:l[!J. 00 'i;lJI!~ trererr-Q e s~g[:lifi~a1i'V,~1I:lIte~1rt:e nrli!l!ior 'que! ;;Ii dQ ~lti(:~eo- Er~,~ ml)lirt~g :~il~lIla~ties~ e CGll11ml!} 8!J:lpDr '[Jut'! ;!l. h1i1ll;iJ~fi~c'i.~ 5;ej~ C:{!in$I:Ilin~.e. e que' eorrespende ~ IiJ !:V~~1 penrteabil ida-de, de ~dcloo de Vi!l!IOir~ 'filllliItn, e Cii)'!lSU!!I~te {,ou, eemo em IHWiiiru, cases, supor Sihn.ple-:Sfne~rte. ,que iJ.... 00). A.m1.lis(;!~.;;, hi!l!sea~ das nessa forma de represemar urn mllldll..:il,or ~evam 'ftle'!l~enl:eliJ].elllte Ill! resultados que eSlao bem d;eliltrr'D da :faha. de exarid'ao, aoe:i.[~'vel elm e:n,g8-\I]'h):lf~,3_ ]S!iQ evita :3 enorme ,cmnp!ka~ru]l decorilt:1U:c d~~ 'lIIiIooldage:m da na&o',~illllea'r.idm.d)g do ~lIl[Jrt~rhd dl!J nuc..l.eo.

- .. ------

PAOB LEI\'IA 'P'Ft~nco 1 .3

------

• hl~.u;Hlbl' L Cl .0,:5:54 I~I'

Ex [MPLO 1.5

• :SQII,J~iQ

Aqui ~sl;i 'I) s:C"ri1{1J para MA1LAB:,

c'1.c c·l.e~,r

, Pe"t"'l!l!eab:i.11do!!l.,de do 'V'",elJ.o lI1\u:[Jliiipi ~-4 .1!!I··7,

"

MW[,lA~'~ l.IrrrLiI marelli Ir,cgisl.ll;[JiiltIJ da 'U'tili1: r;,\1't![tIIW(ii!l\~.I!"I~,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

''il'l'oOi;lll;i ,a 1;1, dirneT.i~o-el;l, e:xprel;l E;l.:;l,t:;I 'ern. lil1e'~!["1;U~: ,Ac=ge·-.4 r Ag:::ge-,,(II,~ g=S,e-4 i le:l}, l.

Ni=S'OO i

:t:Relu,r;2!r.!c,i,a, dQ ent,:r,e f'eT:it.o, iRg =>9' / ('mu,n'if Ag) •

fo.r I'!= 1 : :U)1

mu:r.; {:ri.} !iii 100 ~, (Ji.OIJoOOU - lOU) iil {n:-'l} /10'0;' 'i!;-:R.el u:t,~;tilc.ia do ~i:uc:1eo

!R:c tn.:~ ::::l,c I (mur ('n ~ ~'IIiiI,.I!'O ";";"c} ; iRtot EilPlg'+iRC (n'~ <

1.i; rndut :llinc ia

1. (n) =NI"",;;l1Rt olt • ,ertld

:p,li. pit t'rm"rr i :L]

~l:;i.'bel ~ • Pe!.f.'!ll;eab:H1dlaoe W'oeJlativ,~ de ~:(!H.::'l,eo I} ylabel('Indueanei~ r~]")

o gnificQ tt::::ilulhmnc t~~i~ mD::i-trliloo na Fig, 1.'7. O~~D'V'C que: ~~ fig !I!! ra 'I;:Q:afirroa, clarameme qiJe. :11;0 c:i'rrlt:iI.!I~lo :r1i1agrt..e't~co desl:e exemplo, ,:1 ~'IIl.d!J.n5nda e bastanre ~lllrsel1isivd a !~l'lme3b5 ~i&cle re-

'II!I'IV" t:::ril'lllIlI:3Jr1'I'r, esn .. 'ri,jjj,~ 11-.<1':'",''''1'' " •• "'" '" ord .• :r'Iii; ool~. ~ f'I;j'I;!'i; ilo, "''''·1'''''' "'1iI- "1" ';lIri'll" '" n~"'';lbi'!''I\d,;-; ... r ... ""'I~' ,_~)~~"[!o!oI'[~rJ!'!PJJ~-~_,_!:tu';"'~' ._, !'';I;II~: U~IJ""Wi.I; ':!II!.~!II!! ~-..'!U\;L.I~.!!L...~ ~'.'~I n~..:! ll.ljlil '!. l"'~j!r.!''''''.!I~L'U I ..... , rlir.:"11IJIII!!P:IioI.· !:jIll _!IMr..!"~ I!'~ ~

I~i ... ~ dc~~,~ de :Ii!~kteo For ;·elev,:l'Icl:u·· (lI1esu:: ease, ~1JJ!;pcniOr (~ :~ JJ){Q} , Itli.i iil'lqu~~~' n~(H illearid.ade

'[laS ,- ,- ted d ,~~":I ,--'~' -]., : -'. ~,' -,- -~ .t. "!-, ~, , • ~ - i • -- '~, -, , ~ -" ',,1 -1",. ,It;: - ,~ ',. 'U,- ,-, '~ ~ - ~'

' ~ propr tl _e~ I!.!O TIIU-'C,eo U;I1~ lJ.:!iiTiI ~,ieHo p~tU~_:elllo nas propn;r;-:(!;fiIJ!CS ~Hi'ia13 (_fji 1ii'!(UO""

P I'IOB LE ~., II, P'Ft:'l'ICO 1.4

:Escrev~, ~:ifn ,'f(;r,ip'l de MA'ill'LAB 'p~ltd ploMr a ~:rt{hnand~ d@l ci:rcU1:I!O m~gIii6~i'o do :E.:x'eunplo

I ~ no :fluid ,- _, 7~11 ~nl "''''1 fi. -1"~i'I; ;-'1' ..... """"~~1'f'ii{-'i'i"" ... ;' ... il\F' ........ -' ..... ,If:- ..... ,..., fij""'-' d", esie "","'r"",, ~I.,. n, ~\ I

- '; ", " p.!, _, 'vi. __ - _ • ""h _I ~""~ ~'f~ Ik!v '!.)vlc _,I"~ UH'!orI~'1l\!! !!.!1,)! ""h ,~",,~,~~ I .... ~ ',!'I!!~_~nlJ!v 'I;"..,'~ • , !;!,_,~!;!O!IJ-"'" V,'!.I_

elilll ale (1,,:~ 0 em,

0.7 I II I ,I I ~ L ! !
U.fI =' -
m.$ = -
~~ ~1t:ii! ~ -'
~
'I}
.'~
~ O.~ i- -
'931
,.:
n.~ -
OJ = -
1) II I I I II I ~ ~ ~
,!) U 1: 3 ,iii ,S 6 I 8 'ill 'I Ill!
:p.gf.lI1e.Eil:imm9rl~ rellin'!.':L.do l'!r1cfti)Jil; x ~04
IF~G!J,JJtA ~1",1 GlfaftCo ,de, MATlAB d'a il'1dub~l1i~i:} !lef'SU!;,aJ ~m@a.billda.oo relativ·a do ~):~rrn:plo, 1 .:5.
M ateri at c h ron i ony prawem autorskim A :FII\g. :~ J3, :iilil00 tra !j11Tl ,c,ufCuil:o mtligne-t~co, 001rl, um enlref!in::ro ,e: dOIS, enro:~~lJflilell1loS. N~:t!rS:J.::: t:~LS.o. oiiDli(;:tVc qUiiJ: a, RdM do, drculilfll liIi:a,glil~~~CQ' ~ dlrula 'p!i~o, lotal d~ l,fmpbes~(~;stj'if{IS qw:e atua :Il,'O eireuiro IiIwgalei'io!;;o ~i;S1Q e. Q total ~ fqlllido, cl~ m:mpeJ~5.~'P'ims de ambos 0:) ~nroh!Jm~I~-' I:QS) e 'l,ne lOS selil~lms de re~i!:rCHC.~~~ .d~~, ,c-o:uren:v~ foram esco]lh~oos de mooo a prrm~JI]Zh'e[lil nu,-, :M:~-S, ~w ,tJl1ies.mo, sm:'iit~oo_ A ~~:M: tmil], e, portante,

(1.32)

e, da 'EClIII,[I;iJi~iOI i _zn, des,~!1e~~~100 a :rehJI~~nc:i!il, do !In'!cie'O e as~ulJHhldo que A~ '0::::; AI' .n, :li'1luxo do nocloo " 6

(1,33}

Na EqU)~oo ~ .33,. ¢ C ,rt:JIJh~,JJ;Q ~·e:mh~~'r~Je T.l\O mkfw, 'produzit!!Q 'pela F,~..,rM ooia~ (fo$ doi s enro-

. 4.. _ _ _ • _ _

'~a.;mem!~oo" E esse ¢ resultarue qne -de~e!i'Hl'ina iO 'PGlni,o de 1Dp!I'WJOO do, ilI1.~lef':liil~ do nlleleo"

Se til Eqmu;:tlill l .33 for &:(,"GniI~ta ern l!l':rmOs relecioaadns indhd.dmlilmeTiI~e ,com ,C".tida iOOr-reU.i,C. ,u' ifl~~;l!;;,t'li OOIii'~.lII.en~ldD :u.esuIIJar.u(1; da bobina l 'pode ser e:x.:pre:s5i!) como

_ , ' ,_, ,2 '(~iI1oA .. ),. _",-, ,(. ~i(}.Ac. .), _

A~ :~ N:I¢ = NI =, ' II -+ NlIN2 . _-_ - , ~:~

'. g .. .', g ~

0.34)

e a jp!dUJ6:jt,i;.~f~ p,riipria* dlll, ~olbj'fI}~, ~ e i.-Ill I ,~ o 'iihl:N;Q ,cilJlI1cm,oCliI:ado da bobina I -dcvitco, tl Sl~j ill 'Pmp:F~a eorrenre i~. A i".d~j/i:'iIN::i-a u:r.r#Jw;r C iii [foe' as b6IDi:n.a5 ~, ,C 2. C

." t-~,o A,~ ,[.p;:;;::: N~N~--

~ '~11

f'il """ ~,~ ",j; i ...

-I ","g

HI N";!

'""t-:~ ~ljpllj'iLi ' ~~,pir;J:-J..J.-: =i-=-t'"

!, - - - - - .. - - ~ ~ -,~ ~,- ~ J .. - r~Iii!~li:'.':!bliid~ flil~;!liCil,

dO' micl;:l!J f!, 'roJ1I(lIl"Jrni:IIl0 mldio' do n1k:~(i; Ie. ~;;!J..j!!J ~~o rc!rl!, t!i~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

( ~.,39)

.' ,-c. 21-~O AI; L 22 :::::::: lV:~ --_

g

(lAO),

~: a il~(lIHfLI:1:C~a, pr6;p:~ia da oobilm 2.

E imp0i1~rU~ jJbserv,~j' que a. de!OQnlJ)O:.~jQ[Q; dos 'nuxQ,S, cencateaados resultanres em daas ,cQni!pone.!']Jte~ P.rodu7jida'5, 1[;01" j'~ e 1:;:: ~l!;lSe~a&:~e ria sillperp-o~d~ao, (!:oos. 'i1lJe~:[I[J,g ,huH~idll!l"~us e, per~.a!llQ; i!mp1 tea I.!Ima :re~a~-a.c) ~,ili!e~l' nu;t<l;Q--FMM (cara.ot'e:ruSi~jk:1;l! de; rnIateriais die pem.l£all:d~~dade ,coi:1istai:1ite).

A s;l!I:l~~~~'UJ~Q!o d~, EqlLl~~ 1,29 aa :Equ~!o I .27 fe:~u~l:a ~In

"I _

(j,~ ':j"(LO 0,.41)

as

lP;~llra, o esse ,d~ Il,nrra (heii.!!'~~o m!!!~tcti;co com U"'Ii d~11~C'O e~u''Oi,!}me~1~O- E41ll unll drcl)lirto i~:l!~g;rlitl1ticQ' eSI-aeico.. a. hi.-dutilnda e flxa (:!Hlltpolilldo, que a'S. n[5o-1Iillle.['Ilf.Ldarles do lil1Ia~e.~i;31 naG eauseru valfia~oes. m ii!ldl!llliulci,a), 1Eru1io'; '~';;~a! eql!l~I;lj:au ~Ed:u:l-se ~ forma fam~,~iar da reoria de cilrcUI:Ul,fifi:

, ,di t' = 1,,dl

l'l 4?'~

~ lJ'I • _~

FreqUen~emeru'(:, ~~(Ii entamo, elif!! dispooi~u,\roo de eonversao ,etel~,on1leCml!1 lea de ene~gia, as h1fdlJ.il.ta:lIld:lS ''!,!',!!IckUlil ,no, l:em;po e. a Bql!la~['iJI ~. AJ deve ser eserita 0011110

,.in .et.

e: = l.- +~' ~ 0.4.3)

dt ,fit

ObsM',e: ,que. D, 'CfI.9:~S ~e. e:t'itJLilfilifl'2iiil'OS IfrtuU:l.plloo. {) fIJ[tjj~fi OOJicat'~nad(i, ~.OltJJ'~ .00 ,(:~Ld'H tn~~ ~:llLifHei~~~)i d~e::set IlJsMJ@ m:.u iE:'qm.i~oo :~ .'27., 'parra s-r.i! eliW!J:ntliiDI a '['l;i;nfiOO nos. terminals do, enIiOU~liIl.mJ'lto.

EIl'!J I!Jn~ !i.i1P1,;~!tG fil1agl!l~~~co, t~ '~U;n~ ~a IJiQs, ~~:t:J:lii'ruH~:S' ~e am !f:lflruhi.]jJ(J(;n~,o Ii! ~HIfI~] r111'Cd~d:u aH lu;tll;i1i com que <i:ii j]IL1:l.O de: energia 'Ilu~. para dentre ~to c~:l:'(u:i.tO' naqlllele earolumenro e~ll par~:icU!Ii3r. ,I\. pD.rOI,~c-id.l). ,e del:e~I1i:'h~nadJ:.iI. pe~o p;oodUD,O da !.eDld~, ax=I;iIi (lti)fi:'eiUe

,dl

p;;;;;; ie -- j:_ (l,A4)

, fir

,e: sU2II1JjJll'lidarle t I~~'is (W), Ql)Jj(J~~'I~:_~ po,r ~iI~,ur~dt),. Assim, a c'JfLliif~fLo d.u er.M?:ffia 1Icr{11f1ICll-rn ar,m.cil~:f!"J':adn ,illY no cireuho 'rnJagn~ti!po!, duro~~"e o ifi!ite-fV;;!!lo, de tempo de I ~ S1J 1;1:' ~

1'.('.1' 1,1,~

,/1, W = I} ,ai =t ~' ~iJ.,

! ·.1.,

(1.,45}

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

A ,ene~i,~. !~~gne~iCilI! t(!l~'a!1 .:m!"HhUJ(mada. IPQra ~.lliIa.lq;lJ.er valor de A. pode '~r Qhtl~. [n~ell1- do"~ ~I igi~al ~ :i':eroij~

( ~ ,.41)

, E)(EMIV'LLJ 1.5

NQ c:i.f"OUliW !i!.)a~!1.e·tioo· dQ ExelllTplo I _1. (Pi.,g. 1.2), enoorU:re (a) a ktdlJlt5li1da 1.... (,V) a. enc~ia, ~~ag!il:eJtk::a rui!m~ef!!!lida W' ql).la:ndlo 8,. i:l: '1 .• 0 T. e (.c) a.lens!\} lnduztda e para 1111mi -nIUIX'Ci d~ mj~ cleo, que ·varia. Il~ le-mnpo· ~ 60 1,lz, d~tw PQr IJ~!:: I.,,(] sen ·Oijll' ,en. que ~ :~ (2:ij}~60) '= 371' .

• :Sclu~io

.. 1F'Io"" ~""IlI' :::1;1'1"""". I ',I::. .. "", '1 2'fi '" ,,,.I,,,, 1II':""''''m'nlor- I -I

,..... LJI""",. "--"'i ~""".,. .• v", "" ..• '::;1' '" !JI ..... IE:,,,,,,, "", r:- '-' ..•.. ~

A Ar~ ~l

1.:;::;;!=i:iWi-_==~

I f w~ +~

._ . 500~ . = OJ6 i::il

,4.46 x l~ .

,ii'"'iik"'e'n,''''' oue To, i'ie·~~~j't1 ....... '.!1 ........ i'II"~""I"''''.& :1'I!I;ni·~,." '11!Ioi1o~~ ,I'I~~ ::Ii d .... , eriLt~fen,o (. n. .«: 'Jl_ \ A.ssi.", . dan-

V!.!'<I • .... '~i!o¥!r ~ I' ~'!i!~.'!!I~f'rI!i!, \!II,.!' 1!1j!.", ",,",,' '"' . ~I!.!'~~"" ~ ~""'n...,~ "I .......... ~ 'M - ~~-~..,.- -! ~""' ~ jl.J "'''I

~ro de unm boa 4!!~ro:c·~rn~~'il. ~ hldu4:anci~ e dom~n~da ~j~ re'i~~arnda do emre[el!]o~ :i_S'~[) e,

IV~

L ~ _- .= 0,.51 H ~ n,. _. __ .

h. !Nb fuellflpla, ~ .• 1. if:l1.ioonlr-amos.1que.. quando .Be ;i;: ~. ,0 T. ililil~ilJ i:;::; 0 .. 8'1) A. Pertamo, da 'Ecgii.!l3...yao, l ... 47;

tV == ~ U l = ~ (OJ6WilSll~~ ~ :0,:1 ;8 J1 c. D:1IJ Equa~iJ 1.2.7 e do, E~elIf];IlUo, l .. I.~

((1);. ... d~· . ,(j~

e= - = N- =''NA~-

d~ ,1J ,JJ

= 500), 'X. {i). oX Hli"""'') x (:'ilji x i J]! 'rt'i~· (77/))

= ~/{hc(!s(1I1t·) V

PRO B LEI\1A P FI ATICO 1.5

---~-

:fitepill~~ e '~__emp'h} :~.6 pam B~ !!!!, '0..8. T. :S'w.:ponclo q.tI!: '0, fth~~o· do litud I!: 0, varie u .50 Hz. ao '~rw'~'s de ~m Hz .

• : Sfo;1 1lJ.9io

iil. A h.l.d!J.ltanc:i:1lJ L permaneee :~naJt.eD';;;lda_

b. W:!!!! OJ.15.~

c. e!!!!! ~. L3 ,cQ.'&(Jl41) V

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

liIe~ico corn 1iI~V"ei8 relart~,'Ya:liDeJivte hili ~'QS; de fm~a, n:ugneli7..anie. Co:rno as f:aI~aS. m_a~el'~cills e: ~.~ (k;n$icl~ock' de ,1,';;IiJ;r;gii~ dc¥,n ... se com 0, ,:lumelillo d:lli tJti;lI1!)icl~LiI!c de' Hrux,(!i. esse deiu) exeree em p4i!pe~ ,ett{!!rlrtC no ~e:)empeff!~to <P03 ~!~~osi~i\l\Os; die ,rofi'VefS;~v ~~ ~~1ei]~;~,

Ail.>: ..... ,.:1""''''0' .... ". 1lI''''''i,,"F''''i'''' l!I'"I"'OIli.a:I].'""",,, 'lI"io . dem ser 'I,.","·,!IL~", p""r-"", ..a""I"IIlIli'ii''''1I'' ;:I, dil''''''''''' ... n''''- 0- s: ~"_'~"II 1".L~Ol!ao,,'! IUiJo ,1Ullbl ~,ilI~"" n.I_""'b" .... i ,'I.,fU'.:Io Ii> , IJI.' 'n,,1 """ ,!L!l;::;t'L!IJ.Y", .uo (~ 'IJI ... ,I . nil'!] ' .... , ~.~". ... ~'\!! .. ~..JJ~ , ~'

,c'(unpos il~agnte~kos, dentro de camathos ben~ ~!.'efi~\ldos, Bn} nnsfo~madJor:e~. ~;o Ulsadnf;l :pn~· ro I1!m~~ nlibar I(l, :l!iC!l}:J)~~IHlefHo' ep~-re os er!'!!~olame~nos", ~$~il!!ll 'CO'!i1iiO pam dii minuir a corrente {j;e e:.'u:it~ii{) requeJ~cili!I! para operar ill, ~rnnsfQnr:J}adm. Han Im:lqjUiililali: eM~niC~s." os IiItilieri:O.is, mng.i~c~

" - d d f' _.II _.II "d d . ~I -' - -- -I ---"

ucos sao usa as para _._ ar OJ',lililtli aos campes ce lJ]lO!JIO que '0 CllJl1JIlI&a _ 0' _- e:seJUut(io $tiJa protJ.~JZ:~~

,do ~ ,l!I.5 ,eallJl£lJ.'!nstklls ~~.~. rucas !!'.'!5piild,t1.cns nns t,errnilnat~:i, se:ja:m ,obtlamj:"

Os ,~i~flf.i.(jrhflJ~J(tmjmr;~'[t.tjl~ilC{'S", ti![JiC"am.e!U;e C:Ortf!!POSlQS, de ferro e de ~ig~.Sl de ferro CIOTn 'C'iJi'ba~i:O; tLllng's~I~,tO'; :l1JI~ue~; ahJlmtln~o' e ou.~ros. metals, ~!iC} doe. :~ongJe os materials l1Iu~g;[u€ti('loS mais comuns, Auncila q_ll.C esses 1il1li!l!~eriais, :sejalil,li ,carn\C~e:l'uzmdns. 'pOT urna ,1.'I1I1r.ph'!!, fmi~m de pro-

'" -", A,..,ill~!\: ';> 'f' ,-- ~ - ~ c, ,'k";: .. - ~ " ~ --c , c, "rv ",' .,. - .- -. -,.., - - -- -:- , U,,,A -.", ~"" ,- " ,- , a"", del' 'S

pl1lelJ!~!.Ue~. es "t::IfIUmeUOO W!~i!1,;O$ res.pOli$~t_ ·t:JIi:) por Sl!~5 proprleti'tllIJ!il;:.!) :s~o comuss _ to _ Q-S, , res,

Obsen;am5,C ,que os rin;a~:eriii"llis [~I:'[iDriI1:agne~~c!lls s$.o can:lipasl:os per' IIUll grande lll:dllinero dJc dOfl.lirniHJis. 1tl;ID e. Icgioos 1lI3's' 'quais os mornemns lml~ngtio!lls de tOO!JiS ns 3~OTlili[l\s ,~:stao (ziti, pa-

,;V l.-.'J~ in _ -- ill .... "";>- ii :-,--, €. - i""'" '""" .... o!rif. _ i~ ' ...... "',,,,..,.,."i" ""'" """"y uli',,' - ee - o!:.{'j[- -,1'0:["", ,"'~T'i;"'If'i'; "'", Em 'I ;'ma :2JitlOS:1l!:'a

~:M_ ... ""'. ",_I;IIIiI .. w "-",I, ~::I~1iTI ,,.,, II_!~",~ ~ nVI!1 ~'!rIil~N.' ~'n~IJt1r",h.,v ~ '!ril'k 'IiilIfiI.u n .. !I,,~!J,!: ....... V!""~ ~II __ ~"", ~ .... __ . . _' __ . '._'

:l:lJlID nl'agned:ii'JIlefti!IJ de n1Ialena~; es Hl;()1li1l.ei1ltOSi n:liagtr:l~tb::o~ ,est~o oneliltad'os; alearoeiamenre ,e: ,I)' nUX!) ,1WJ~gm~tioo' ~:fqu~do r~tlIl~i3i~u.e ,IIlO liiJ_al:e~ial e zero,

~;ruifttlJo ili![fna :frm;.a ma_gneMZBrUe enema e ,~phc~d~ ;j} esse lDlii.ternal. os H'il!lllJ1.eiliDS dos doirminios. ni~lg'nCljoo8 ~end'em ,::i se :tiJ1~lIilJN.ir ,t:!Um 0, clim,po nUI$ri~lico, ~lJli~Dit.tid@;, CQmo resuli.ado" es ~]lomemitos m~grnetkoo dos do:minioo semam-se ao campo ap~kado, ~rodu:;?;indo, u~n ''!;'-?I!~nr llilll!l'i,to' rnais i;l:~EvadOo de demidade (Ie nUNO do, que aql!t'!]~e QI!lll1l, exist~ri8. devioo apenas ,3, f~a lirlu,gn(Jti~ zante, ,i\st];um I, a pe'f11tc-ab.Wdati'e eJell~U'I. jL. l;giUiIIIl a :r-azim '!MiIltre (Il den-rsid'acI£ 00 HUNO mU:lign~I]£lO' tolta~ ,ei,~ ~me.;JiJiad('];(fe 00 [campo miil!!lli~ttco, apl~ii:udo. 6 ,~]c~KIlL. em comPi1:n:~tu) ,~orn ~~ petme-.il.'Dih(~,de do, v.aCl!IO ~'JJ,' A Iilledl~.dllll q]u:e ,~: fOlilj;iil :lnmgnetuza:ll1.'e .rl1mlen~a;, esse ,C(1lblpon:aUilf:ntD oolil~unua ,Qte 'q~~ lOOOO os' memsatcs ma,gootiJDOS. estejSlfJ.li a~inhaclos oom 000 c:mn:po a:ll~ica-do" NesSie '~om:o., ,e:l'es ~~ pooem i~is C{mhibiaif 'p_anr, ,0 il~mlO,'\iiiJQ a~~ doosi~~ 00 ~il:U~~ lilii~g~~~¢o, C ~iit-Sf:' ,q~c e mal:emrnl esra oomp~etrnmente, JJ(1iJ~'rod(J'-

Na, ,:lu~nc~ua. ~ uma fOI\l~ f:Ila,gnetuzRntoill, ex~e::lilllam:elillte aplb:adll~ ns mementos l1ii.,,~,gJ'le~DOaS ~eiiKfem a se al~n'har lIl~tll.!mJIiTile:n;t'(l! de: ~1Como, torn certas di~Des assocledas ,a, e.S!.trw~urn crilSm~~·

eft 00 I . k.... .. 'IL", '~. (," 'J' "~Ji. _ £'

na " os .._!i1ii~mos", conneeeas eome euos Cu.'!' m(us'.l:C~C'I,r. lIl't1f,"ll't' ~'j~j~O" ,,"'L.Ssun. se ~~ ~,~:i ltLiflg,lililr"'"

'~;zame for :redl!Az~d:a~ cs ifllilli'ne-JTLoo, OOs. dDml:r~lj.6S, m;u,~~i;;xoc:; ~~~x~uiJ'l,--se i!~dQ 'pn a~ ~iiue~ilC5 dk: 1iI1I~1U!) f{LCI~ nm,gHR1li,z~iij(io p:1T6~ilil1_as. da di~m.Ci' do campo apTtcaoo. :Eli1nfBtaU!D. 1110' titnIT1. ,quando, o()!

ca:rnll'iO a:n'II"I .......... '.." ,<Il' .... ,..'1'1 ;,ry'!~'" ""rd: '............ ""'= '_"'rn;~ .. ",..''W des _'I~oo!""" .fr"";;fn";:.,'lr,,,,,,,, ~,,,.,,L,_ ..... ,, 't"'Il1":IL-n'~'''' •• ----.--F· 1_'1]:.""_ Iili@""'rv. ~ !!!!!p'y.~r.:. ~v ~:.!JI!I'I;; .i:..'!.IIIVI'Vi.iI ,IJllJVILI.L=ilrnll,u...i', UlJIIl.li.lj~~~u-...::i .lu. .... ,i::I ~ .. ~U"t.:i. '!Yo.~nlJ\.!lI!;jjj' I!M_ ,U~ !JI.U!LI.

reli!i~,~j" ,e a assurnir :S!lJ:1lS ,ljrie:ntl!l~iM::!:j. :unicilrus. ow sao mals l:otahl!lelill'e ,a:l,eat'dlf~as em suas nrientayOefi!. Ere'S agofc~, :re~arn ~rn~, componeaie de, ~~i1e~~ZillQtio HquidH IiIH d~~oo do ~~J1mP"O' aplic:u,~ (for :E~c ddro C :liC5_1POnsavel p(ll:1n reoome:o:o oolll'heddo COrulO ftJ~SNj,t?S(! m(ignlrh,,~-

'l)eV!!!;].o ~ ,esse; eFelc(I; cli': 'lTIi!Sltresc. ,ill, re.~a~ao entre B e H ern II!Illl 1Jl!llteri,llll reair.Qmag.~~tb;:Q e nao·lil1le[:lJ[' e [Il~ur.[¥oca., E'J.I~lil ge~,aI; ~, car.a.c'~er[sMcus, do nUi!t~ri~J IiIfio P~iI1TI ser des.cri~3s de :furm:a. :~m~~mC!.'1l, 'Cil)fliUUiltCIili.C, $lio, apro~nl'ad:3.i5, 'iilnl f'01lli'1:3, de. _gratr:i . ..;:~, 'CO:!1JSd~l;I(dQSi ~v' .oonjuit-,

iI!Osdecurva:s '"'''=i\Uo"'"''''u-c",'cn'''-, ' __ ,',-':-", -- -- ·1-' '··n' "1,,, ,t A, , • , "-, ,- , i' -', '

. _ _ __~, ~_""~~~lr_u~.!I!o-_>'IS mpiItI:UliIlCn.e. ,R pa .. J!r LI~ am.os f&~, U.e ,BJ1.iSalll;ffi, C(Lii1l1l Q.S; ,iilla~erga~~lh

~eg~i~~d\o ,o~ ~~e~OOo:!i ~'H'eS(r,il~!l)S pel~ .A:mrG::uie:Uii Society [11}X "['esl~ng, arnd Ma~eldal~ {ASTM):~ A ,CTllll"!ll,l), 1lI1ais, ,co:mum 'u-$!ld~ para Ql~S(:reNe:lt :!.iIUI'iI l'il:itiwrial [OOgJIH~l:b;:o e a C~'11'1.!li1 ,8~H O-UI .la'" frO dl! h'j3~'e~'eS€. 0. [Ilrimd:m e ~gundo ,qu~roF!ites {(~sp!l):nde[linOi ~1 B :2: 0) d~ IIJJIIliI cO:lJijunlo

~ [~_~ lIIunJij'rioo.s: de !.I1ThIi :unpki '!Miri~tld ,dl!' lil'I~f~t!~'~, r!'!;I~~1~~~ '~~~Q dil';pollibili~51JlC1'o.s, :F.~It!lli!:';fjlll~s dc' rniJ.i~ria.;:=: mag .. 11~~C:oi1!l. lJ~i:'! iI1'j\I~'bleriii<:l ¢og-m, Q !.'llm d~ ~ili~ dadlOO, '!fern, di:i dj'i!er.::l.d::id~,.(!(D; ~!$I~:f!l!l.1 m mii~;yJ'~~ l!l~w:I~ ~Jm e;tt:lTIip[oo;,.n m~itll'il> ii~tl.o,~ ~@_r tI~ ~!ii, 4~p;~~d~ ~IIJ em [!!JIl~!!-~pill:lS p-il'J' 11M:~if(i;",~ ,il ~rlsltl~ d~ 1i!1;I:';~' maiJ!l;!til;lQ r;m, :gm.l:;;~. q!.lilQ.!l.~!.!I",!; 00 'I:eSI\a5. ,AJs,.mHi :FcBti;l~, (lt~i~ de: (.'.OOl"'~ij'g~ ~il.O dildos 110 APL~dji::c E. (Ii Ii;~[.(:!r "~'"li! ~li"lI1tifi!r-~e de ~I~e ;liS '!:q!Uit!,i~~ d~5C livre ti9.s(!:hUllr-'~ ~il1. ilili,fi~i; S~,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

- -1-

~)!2. I~ ~
{Ii
-nO j)i} H • .A" !3'iro,

RI~\JR\!\ 1.'9 LaQos B-H para aco ,el~:trioo de ,g~o mietJ1~do, ~ilPo M-.5. d~ 0.012 DoIJagada~, '00 ,~sp~ssUlr.a., Apelll;a"$ ;;!I$ 11!'i@~'@d@$ '~I!,J~efiQre$ .o:os, La'90$ $~O il'nOs~l~dQ$ aqlJli. (AfJ7lCD JIU;".)

de la!jiOlSi de hustefe"~ eS"~~(l!, Irnostr,ad,Q.~ na! 'fig" ];:5, 'l]aJu,a i(lI ilI,'Q!f} M-S; '1;11:1.1 tip:i.c'Q ~o !ei~i€tl1i!Co de ,grio orientado, lIlI!Sado, Ilalrn eqiIJup~IiIiIe:IlIi~OO, liite'tlfioos;" E'b"SeS :nrutOS :ITilooU,:lIm a rn'!a~ii;o ifl!1iI~m a di.tlil~ si~Hd~ dk: Huxo :ll'nH,glTle.:tioo B'~: mJ fO:~R mlii$ttClizlllnc~ II, Cada cl!J!~,a,e abtidla v,arlatt~o~s~ ~icl:b~ eameme f~ 'rm,~'{q 'iiTiI~gn~tiz::mille; f~-pU,C~ldiU, 'f:mtre ~1~01""Cl:i, l\gili~~l) POl)U:UVO!) e 'nf:i,!!t!iC'l,VO'£, cl'e nwru~tlj)de ,oons~nle_ ,Iii.. hi1:$&e~ :r~z COT:!I1 '1;i],lIlle e~~s: CIL!I!r:~!i: ~jtaJI.11 pll!ll!1\roc~, :Oep-o:u~ de d.~\"f:'~08 ci-

'II [[j l1'.li' ~ 1 ~...JI.JI 1]'.'. .~h·

C.~05, as CUr:¥IDS s-n iLol':lmmrn1l, a~os :~el,;!Wll!IOO, COIJ'lllO se [:nosllrn, utj;\' :Ug,l!Il1"i,L As: setas 1111U11C,![!J.l1 as tra-

,jgl:6:riars :s~gtllicl_3s 'Ijliilir.fj. qu ando I.J cresee i!1l. decresee, Obse:~ve, flIllIe, .cO:liliI, 11111 ''!,!'a]o:r creocenre, de l~, ,~.8 cUPJa;s, ,cO:ii1ieiQruJi !i"i :Rcrnt hm.imtiit~~illio ~ IIttC(HiJJm, que -(I' mlll[l.~:tii!i:'~ ifie[(iL~ a, :~!ruJ!(a~O\, f~nlll.l[mru densidade d\e (] l;Ii~n, ,e;[fl 1:Q:1",[il(i! de '1,,1 'f. pode-se vE:Ji" ijue; 0< ii1i1~roeri l.lIil, e$~~ 'Fuli.emtftlile $~tur~do."

Obs",'Pli~ n":e I,1UilillA .... l-~'.'i";i;'",,.:<'.o:""" ,.4.,.~"'i~ !'·-"C"I 'iI,,,,~,,,~ ........ .-l:-. '.....,,... .... ~ :j_ ;- . .,..., '''', A~·- ,,.;~ - de de tii"r-

_ _ """'~ ..... "iI.'''' -, "11-- -- _!iI!1I,)' ~ i!I 'I,!o"""",~ ., ... "", ""..,.~ ~,,",!.1 . !lIJy~ n t~);'I,IJn .... (H,1!;;i ~n .. ~, (]I l;,!!r;.;rI:SII!.!!U "" 'I,.!,." I ~''''

%0 deeresee '11ni31 .... , ... ~"'" ''''1"' "'''''........ 'I',~", ,...,..:. -] ."', ·..10 ..... 1"',--, ._- ""-- ...... ..ill .. ", ,... ."" ,. -I".~ ... 0'.1"",;-; ' ..... "" ..... .,..- ;"",,,.

, : _ _, .'_. " ._ .', ,~ __ ._'" ,~~!:!!IJ' o!!I!!; ~I """,, ,.<N!V ,L .... ,z;lI! ,~!l!l 'I,.! .. ' I,'" u:r.;.~~ITil .... IiI~v UGLZi !Lr:r,U ~~~:u1!l!U'!or~ '1Jiv,a, ,llul!.J\l;n .... n'LV;Io

maglil~tioos dos dO:m,lrlE!i~!l)Iil, (Q:[ill!1l) re<ce;~~, '(h~:~rijJo" 0' rre:5ti:U:Bdo 6 qiite., ~,IU~n(f(i! I.-t !is zero, lIl'ifOa magWJ'fJ'li:ur-¢o ,~,I\I\lon:a.cgrr.~~ es!-a ,~~~e!1l~e.

lfie;~i~men~, p,Llm mllJi~as 'Llp'Hc-a~fieS em ,errJ1gel1lhnria~ f! :5l1lililderare df:~cre\i'ec 0' m'3l:eri"ail. pou' uma 'Cl;Jjf!,i'~, I!.IllItrVOCa, !i}bt i 00., f'lPill!!l, 1f'i~Q'ti1i)cr:-eln WS: ~,II~fii.flireS dte valeres 'iliI_uximos de lJ, II! .Hi:ii\:iS ~J[~

,~.~ ~ ~ ~~

m~!JndB;s cbs :~aQos de ,~isl:e~e. E.~$~ {;urv~ e eonhecida 00010 .c~~'Ilta de md!llleiit€~~'tr'{) ,CC o.u J~~fi,ntilt Um~, CIJJ~ ~6 irnagltL-et~z.-&~a{) IT para 0, ,:;t9D ele~rii,oo' de ,gra'o O:f,re;JItadQ do ~iP'O M~S esl:a :iiliHi)!l{u,adti :ii1iiL Fig, :1, I, O. A CU£V8] de m!'li,gnE:tiz;a~o, or desprezaa natareza hu~~e~e;tic:a dQ ~:nal:eri:al mas, ,edbe cb:lmlili~ru[e as suas CH!u.acte;r[g~iica8, Iiljo·l:une:Jre.~"

E ~ifMFI LO 1.7

M ateri al c h ron i ony prawem autors kim

2.4
1'-_"2:
2.0
1$
L6
~. lA,
~ P'
fi U]
0;1:
0.6
M
0..'2: ... I I I' I
I •
I I IL I I :.Lf
I
I ~~ ~~ • I
. 1 1 ,
Ilk ~ """'- l I
~ - u r- :11
. # ....
~ 7
- - - - - -
:
I
/1 - - - ,_, !
,
f~ ~
~ ~
., .
- - - , . .. - -+-- f-
I
i A II 1 '-r'
~- ~ I. I I ~ 1-- I'-
If I .
_/ I I, I
.. t1 I

11(10

iOOO

IFM(;llIRIit ~1.1 Oi C!JIi'V8J de rnag'neUzaQoao CC: para -0 ago. eha·~rico de gra'O O'Jient.aOD US de·

0,0'12' polega{ja~, de e~p~-ssura. (AIIJ71'CQ Inc'.)

• :fb)I!lI~io

0. V.~~~Of de ,fl~ :pa:i:"lIJ~ ilOi ~, T pede 's;er ~ ido da ,F,u,g. ].:10 como' H~ =' ! ~ It . [elm

A qlu~d~ {IJe' ~M ne clunluliLQ dQ 'mljdeo e

.F.t, ;:::;; lMf: = ~ ~ W,!~l) = 3,.3 A . ~

A q1t:led:a de :fMM 1110 e~mrdeil.1Q e·

. ' .(1~R. 5 x: Wi"'~ .' _

F~ = .NI~' ~. - !::!: ' '. , ;;::; 3% :A. • e

'i:lL~ 4;l'4 )!:' ~ Or .

. F-I:+F" ,399 .'

'~='. = - .. - =O~80A

IV ,S®-O

~~p.jtQ, ,Q, :~l-lIe~ph) ~:7 ,e:[fI:Cfintr.and-to ,a ~i:1!rre:fil~e .f p~~ qll;l:e BI,l. = :~ l~ 'ID'_ D.~ ql;l~!1!I~Q ill, 'CQrrefi1~f: deve Sl2;ii ;:]mne-iiItad;a, PiThii'a, reosllll:~lar uesse ;3IL1IlJ.enl:o de· ],6 vez.es: 1[;];3, de.IilSiidade ~e fUu1o::0'?

So I llL'9a 0

POO~(\: mCi~~II1.1r q,IU.C ~~ [Co:~liIiL~' l cl~ S~[ ~,.30(2 A. A.:ssim. 8 't:m]jeiIT~e: m:v~ ser aume;liII~ndH die ~ ;300'J(),.8 ~ I ~6-J. ru]e\'itlo ~Q 'prefilonlnnio dla rn:hJ~ftlciH do '~;tmf~rro. ~ss~ \!lila! ~ H~i~iHmttii1~ Ie InUII~Qr do .qlul'e 0 .::UJrn!1m[O thl{iO:Iil~r!i.o na denrs:b:lad'e· de HI;I:KQ" a.~aJ! de [q,ue (L! :~l(jcUe;Q (l!ll!1nooe a sataraede fo:[m~ 's;u.gn~:fh;a~,¥a ~1!Il~d\) ;~"clert$b:l~!e de nU'JJ ;ju:~ng,e 1.,6 T.,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

E'IITiI, sistemas d"E. por&nciia. CA., as [OfilJI1RS de ocr:Jd~ de ~ensa.o e de t]n~'o sao Ibillisnrn;te prli:dllli1iD:S de fU:ruj5es. lieitubd@;~~ de tempo. ~lta tais ,conill~~~Gc~, esta :s-e~ito d'cscreve~ as (:~itt!lcte:iiis.tcas dl~, 'r:'J(,cita~ID e das perdas assucladas ;u ()~~iio CA" ,e.m :rrcghilie piZ.DltHUHC:n,[C. dos materlais :rnil,gn~[icos. COI'iI'W mocle:;litI~, uS:.'.Ireniloo '!Jim d'li;tlll:i.~iiJ; m:a,gn!trioo (ko: :1:iIcl;cl~ilJ; ~l;tCn~Jrl:{lj, ·is;~o i1. sem emre~e:r.ro, ~al ,00010 Q :mos.rado ua f~S" [.1 ou 0< tr~:msfonn~~or dla Fig. :UL 0 OO!ll1i[]ri;fl~e!il~Q do, cam:inho ma,gnetioo ,e j~, e a al\ea da :!l~~ reta ,e ,A'fi' !lO lol:l!,go do OOIll];r:I!~iJ1il:ento, do. ,Illudoo. A'~~kR disso ~uPOiili!QS, uma vf;i;r~UQ[o s~it'Uiid:u1 p~!t,~ Q :r1,i)i!~(I' ''ll(~) irl.() :!i'i!u'Clco." ~~~,~m.

¢'rmJi. :;:::;; allJ];p:~it!1lide: dn :Ouxo do :ruWic~,~o, rp ,ern WEOOrs 8'rruJ. :;; amui~i~llI;de: (La, densidade de: :E1JI!IIX'iD'.8" i!:im '[ecs:~as w = :fl"Cqucra{i,~, :illJ~~]hliu' = 'lw I

f ;::; :rmqiiel!lClll, ern ~.[z.

'Da lEcu!.'!!aI1(a'lJi I ,2.7. ,3, OOIilS[O :i nduzi(b~ no (UfJ.ro'~a'mi:lnto, de N ~5P~[.aS (f ,e(iI") '= fJJ/lf.q;-rrrv; eos (i!!JlJ') =: ,f [jEJlt cos w[

(L50)

N'a QJlem~i[Q CA, em regP!l!1.e 113'e"it"!irme;!1ite~, u$ua1.~~e!ilte ~]rt!;!im'iJl:~ m~i~, ililj:ere.!'i~aOOSlIl105; vato res ~:fl,r(JzeJ1~' das ~,e:nlSl!c!l; if: correrUes do, que 11DS, valeres imtandlileGIs IOU miixirnos. iEln ,@e~ ral, Q vaJQ[" eflcaz dc' uma :~U:lfLoI;iLQ '~d6dica ds te.IiiiiPOC'/()). d~ p~d"odo T ~ de:linido COnlJO.

'(. ·'r ')

~r=: '! t' .r!~OJ,[ ".

, ,J ~, :

{LSI)

r~ra se IRl~odUJdr flI!liK!i) ini;I;<nii'e~k!l) -H) " ueleo ~ :n;ect$~ -, Q II"il·· e urn - olJirre'-~;o 'O;i1:~c - ei da ,(xrrto

. _ . t'r _ _ _ _ ... _ _. --'a'" ,~" U! . , . ... .. IiI . ~~~ ~L .Ii1U'::... I~t: I . I

C'Oif'.i't',nf~ d:e' t:J({.'iiiafci'(J" i0J2 c3teja prescruc In;((i clilro~:tlm,~lilQ de: e.xd.m~iio u i5; As p.1f,opr:h~dl:lld~ rna;g~ ~l:litEc:a.s; IIl:iiQ~~,~near;gs, do, :FIi~deo, :~l'Till.!le~e~]l cue ,il, "anna (~ onda da 'OOfi1\eiflte de ese 't,- ('~D seia .(1',-

. - .. - - - ... - - - - ";1,-" - ~. - . ... . I ..• 1 . , .. ... I ~~~ J), ~

ferente d!a, ]u~ma ~le Ofi~, se~oid!~~ do- nU~il)" A ~~u'va da eo:rtr.CliIlt de ii!Xcin~iio em] fu!tu;iw do. 'tempo ~ ser ,obdda. g:tar.e~m£fiIte a 'partir diIJ~ C',anJ:ci:eri~t~c-as magl1..etuC'as d'D mMeri~1 do IiIU,dOO',COBlO se Hu~~rn Il3 :~;g. ,I:, 1 n~: Cmno B:~ ,e «; !~' r.el~cro_"~~ QOm Ifi.e ~f' 'por (;~m~lj;~jjres ~et)m~~n(:llS eonhecidas, o ,~~o' d~ biISI:em'Sc c.A. dill! F'Ig., ~,",~ 1 [b; h;HI de&~l'h~d.Q ,e'n~ termos die 9' :::::; B:rA,<, e i." ,!!;!! ,HeVN u As ,OIil(l.3S '~liIoidais. da t,611Sa1'!l ;lodl)liz.ida" e, e do, t1iUXIl)" fP.; de ,~OOf"dQ com as

'Efli,"r. r:: ......... ~ 1 ~Q'. ~ 40' ,', .~- " ',,'~' .. ,1 " ,. '[;", ;1 'i ·1

~,'!o'!;jj!'!I:V'!oo~ '-.,lD' i!.:: [. ~" sssan ,mO~~[;rruRS 1iI.~ r,u,g, ,~, ,I, a,

Bi'Dl !lim ~'itio""r."j,ifi".u; ,"f!" •• I(,", ti,'"OI·I,'I ..... r' ." ",,,'II""r ':I".r' 00, """"'~!Il1"'n~1"" .. - .... "'I 11.11" valor ...I1,' • ..;i' .... de f11"I.'''' .... __ - __ ~ ~ _ ~~ u 1!!!~~!P!iIJ!"'il!P ~!E~UU '''-:~~-~ -,U!'iiii-.. ~,~ .,. ._;._Lv t.lr~ ~ .•• ~ll"'~ ~~II. ~ 1Jl!il .IJ !II filw. UtLilJ~~Ir'_" ~ . '" ~ ..... u

pede se~ ob.tiJ;-o dj ~let!:tmeRte de I~o d)e bJi:si.crese. Por exemple .. no renlpo- t', 0' fluxo e rpl e t} cm.rernl!!e e i'..;, no 'tempo j '',_ os ViIJJ'~ores. corre~puii'i!1~:lit~, !Sao ({J''''~ i;; Olbse~ que, ,como ![]I I~~

iii! N. ~ "[.~ 'ne! i[~.kl:!.~:;; ~~H·oIJ'fm-...or.q,!M"M ('mi:.: 00 v.akir mlidio q!.l9ilratioo ou, !Ym]:;I!B:mi2"n.~, 'l.'3.1CiF :m~i(j; !ltil.ai:!r:1i~~l.

'''M;!!i - ~e;nerE"lil~It1I,!:" ICrrl um sistema corn mlilii~'IQ:1, ~Ilr(tbmemos, a B'IIM de '~~CclH!J;:.iiIJ' ~ UI ['liI;!!1 I((jtildo, ~ :jJili~rn~-~:>pir.ill'; i!\'!~ ~w:;!! ~ill':il [liIlOOl!i!:k fhJxiJ< 1Il0 dr;tllJitc mEiglH!~i.oo.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

--------~~~~~~ ,f¥!

[F~UM '1,. ~[~ Fef!~eFQos de e~cil.'ac~m-. (a) T:e!l1@;~, n !J~~O e oonreV!fe de e:o;citaQ~o; {bl' la~ de; his-t·e res€, cenespcndente.

.1' ' ... " " 'I ..~ , "~I ,I b ,~ 'I ~ n 'i· fI'

ue .Ilil:sI:c~ e p .. bIln'lrlOOO, u;~""i::l)oiSe tar C!JJhJ:th • .IIiD'.uscam.llo 100, vaiores ec ' , UX}[lI crescente ,fP rili:1 I~

gm:ra) D[Ij ptlirte d,e nUNO crescente (10 ~~~ de histerese, ,e;. do mcsmo rnodo, ii~ PUr1£ do nm~,Q dc~,

.... eeseente A"" 1"'"-;,,, de 'I)" isterese '{~",v"," """'''' .... ~"'·..,.I~': A,.." t"I"., .. OA .... ~ i""'." ...... ,.,;.~, """. 'V"",ln"'dS: ""i'o. ... 'n ......... , ".:il;,;_,

",._ c "" ~ ~I"" 'IJ!v ~<l!;'!I;V 'I,!!' nl,;:n'!or~ ""0> ''!.!i ~~ ""'~ v ~".~I,,!~~ '"1'1!!"'. I;.!!v Ol'!or [l}wr"""''''''~H VOl< . ~~ ~ ""'~ ~ ~"""!"iV ~

C~SC'C!~!:e (~ ... rI;jl, figMra,).

Como 0 la\m, 00 hiSI:eros~ "aehaia-se" d~vido, aes efeii:O:~.d~ sa.til.ir~ao. lIIhserve ~rie a, fOf·, ma de onda da correme de e):!Ci~MUo ~p~s.c!i!i,~, pio!l)$ iiI-,cenuiooos. Seu 'va1O-1 ctFie~ fp;o.~( 6 definido pela Eti1~]a~aQ' :~ .51 • onde T e 1) 'li1Ie£fodo, de '11.111111 eiele, Es~:'ii :11e~,i1I.donado. C-DIlI.lI 0 valor efleaz

~ , L! Ii

I.,.t"). "'''''"",,:0 0:, rlifl' .. ··I .. "" "'"" U ,1 [J 'FM~II'~ itil"Il"'\ ... I"'.~~~

~"'I J ' ....... ~ ~ ... ,:;,I~~.I;~"".I·~", U r.d 'u fi,: F~''''' '-"II'""'r .... '

.!' ,_ .lrt,Hrt-'~1'

,11!.l!l:f ~ N

As cj]ra'Cl'elii~dc~8 de e;ijci.a~410, CA dos materials 'Uri~doo CUIiI :i1u:cll,cM suo d~crita.s fruqlieni.c-, mente elm i:ernlO'.!!, de 'V:o]~s-,ai'lfi'~S: cf~e~es, ~lQ invt~ de: llimH CUr'V:!L de 1!IU.ligni3ti7.:1!i~;O' ,que relaelene B corn '1--1', s: lOOri~ ,que funil.aill~~t'lita essa reprt~cliila.~~o 'potl~ 5'Cr c1'i,pl:lt:ad![i, Ci[J(flIlbimmcliD as Eqmu;oe.s, :l1.:51,~ :~ 5l, ,AS8iIU, das: Eql).l~ ~ 52 e ~,53, O~ vii}Hs--,~_rnpi:re:) enc:aze:li. necessaries mua ~.ciiLHl" o IU:aCJOO ella, F:~O'l', ~,' 1 ~ ,com uma &nsidarl!e de :[1"[01('0" ;f:!l~i:fI] ....... ",;II.... ,"'" ",',' ",·'1 a

1-" ,1:1" ... ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ " .... ~ ~ '" I"""_ ... ~jj~",,"~~" r;; 11~!lA .... g

Na Eq~:ii~ii:o :~ .:54,t- pnde-se ~!f que !J} P'fOO!J.!I~O .,4,,1;;: ,e: i(gllla~ uQ wIUii1fle: M 'nuc~oo e, :a5fiim, 'L,} 'va~(lir neeesssno de >c~ci[rufao~ e,1!I1I 'Y'{]Ilits."\rnmp~L'reS ef:ici;l1l,e-;s,. p~J'<a exclrar -0 'ii'iucl~"{tI COrn uma {l~~ha, ~:;e"o~d~];1 ~: p~UiCl.Qnmi~ ,~, fffi{j)i!Um.cia de ,e:l{d~~.ao', 00 \foh.lme, de " iL1id co' e se '~rudL~UJ (I,a, de:nsi~fwe: do filul'l:o de 1I1,&CO vezes til in~ens;~dade ,efi>CiW!t d!i)i ,c~mpo :riTIHiijl;ni&tico'" lPam UmJ rnm.t,e;rlnl l[Iagm~~iICO com ,de:lilS~dooc: d~: 1tLt::i55;3. Pf:'l' a rnassa do' :LlI~c~te'Q ,e A~i~c e 0. valor dos ~ltJl~!Mlll-lpe'nn;

.or.- .• 1 ,'. ~ .' . ...I! _,J' d :u ~

,t!i',~CQ,~~ UA!!' ii!:~(.'~if~4',~{~ pc,,,, !I'f,!'1'I.~~a,~t' '. e ifn(j's'sa. il'f"'I~.A...~, ~r e:x:p"e..ssll) OOrniQ

t,~,.55}

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

qu~ H~ff di 1!.!Hmm fUIl1~ilio iL111Il1ica, ,d~ ,B!!!~ detc~~'!Ili!!~~ p~;~a: fiU!rni~, dll) ~~~~ de Jli:stere_~ ~~ rniilieiJ:',~aJ'~ ern !l!im;]E!i ri':I'VIlii!nc~iI!i dlildil!i f,Ii'1iIi.!!:!)~t11!ICe4:'_ O(m;]'(\! re$u['~i1J,ido as c!l)!Jjdi;!';~e:s, de ex,dt.1l!':oo CA, die urn

-- . - - , -, """1 - .1. - '" "'i! - _ -"1! - I [_~, -" <r _ - - - - - -. --~-- - - - - -

'm~U,en~ll :niIa.gnet~,o®< £u:~ tome(~d~l£ Iflulu~fi'I1teifrileiil~e. 'pe']os f~mic~mL:e$ em te!imos die voi~U;;,.anrl'~$ e~cazes fOr I@oii&ide,de peso, E~es 'f/~I,ore~, Silo dectIJ:ffiI:liml;(los ~~' Lme,~o! de le;n,~hJS: de, 13- 'bOCd~6:rlo :~'til~~os !Com unrlooi:fitis d:e ;flJlIIcJ'eo feclilado' dlo 'i:lutnerhd. ES~8 resultadQSj e8'!~'O i~lW~~ i[tilHoo filii :FIg;, :1, 1,2 'P_, [J; f~tl ,e:~~trico' de $[,[0 o:deJ'UMlJo de .~~~)i M-S"

A Icn~[(;[_~ ~ ex(:i;~a~tLo 'ro:rnooe: u f-MM 'n~~sana: pam ~liOduziil: (Ii 'fllWm gO ;Iiluc'h}(l!' 'e (l! '[li0'res.£-O d!il '--: i!)'l"~·fiiC'" - :W~' [ldu com a ,(:,iite:i'\i.1l."a ~]'Oi (:~Ii1iIir¥ii m~l"I'n!Et'!Co ,do ~-tro,c\foo- P:~lI:'te dessa I ~ .. . p. '"* .]~ I. . '~'" . . - . - . "'O;O~ . - . F""" ~ .. 1 .. . ~ = - - - ---

e~-ellj~, ~ dis,s~:,~~~~, oom~' pe~s d~s ~,~~~s, 'res<\llh~ 0 aql;le~im~rtb~) do, :~@c'I~; 0 reSi~~nte apare-

.,', - -.-. -. "~--;" -,-,;--- - .. "",.<l- -. -.----- .• -----"..- -. /l·- •• -.-.----,-- .. '.- -a -.;tl'~OO E~a

clio": co:rni)) pa[e!ii'i;t~:a, ~nVtl, ,as:sGCJ!Mlll ,:;!.'lJ Imill;UZ;Cml1m,""ii'ii~ii) !I;!~ clilelilliJliIO, emtl-\[;!!O m __ g,r.t~ __ , _ - "_.

'!)o~il~ia :~~~~~ ~mo ~ di~~~pa-dJ~, no ml~'loo; ,c~c1Ik~~!Mie, lei~~ e :rn:rned~, 'e aibili'l'u\'ii.da pela fa!ltte de: e~dl~:iiD!.

iE:1IIfI, rIIl3Jl'{lriaii:s. :liIIagn~'il:ioos.:. dols 's;a,Q1 es IiI1tic:.alli:SiI]105 de: pgn:'hilS: :Us.~i~,m.m. II flrj;~~,t(.i.s y,~ri~

. ~.. . ..

1,i\e;rs !'to' tem;po. 0 mJifirneJr[IO' ,e 0 aqi!tecime.[]~o, '(lhmioo 1"[(' de\1iLdo' ~, oorrerute. ... il"dlll;{idl~s rno iITU1'-

~erial do n~de!l), ~iei~a ~ei de Farad~y fE~lIIa\ta~ ~ _'26).;, Vet~O~ qlile {j1l, Icam:piJ!~ :nla.gne~icoo, v.rrr,in'I,I\e1~~ :~o ~:em;po d[o o:ri:!1l.f:nIj, ~ ~!M;]lpO~ e~etuioos", E!1!;ll ~:]l~1ieri ~i,s 1!;]l~!i1letiCflS:. esses cam'lIpo!!! 1B;~~trn.'cos ~.sl!.!l;II~n:"l! ,em Co:rniefU;eS induzid;1Ji5", OOnli lIIH:Dem~ relerid!]i£ !OOl1lllJ Ci()rrerr,fts pa,p:a,WUj'l1i" que c1iwclUi~~m, I~O m~!;~eri~J do, mlc'leo e rO~mr-se ~s ~~M-dl~B~~8 de deQsidlade de, fil,'lrn~Q ,d.Q [:rllarte~ial", ]>a~ Q01i!lrn'b~hm~!iIlr !O efe:~I~ de de;s~rrl~-A:~ti?J!!t;iOI ,oo""e~po-ooe,n;b~, ;a, 1CQ:fi:~-4t~e icl,{li e-a~iI:'(!llanle nAiU!' de ~d~~w deve aurnentar" A~sk~l; (Ii l~ IJ-ff '~di[f!!~'(I,fliicfl!\ fie~u]l~ntn~:e dn, o:pe;r-a~o ~ CA, c: 111m 'pOruJOO IlinaJis "cheio" dQ Ique '0' lilQl) de h:i!~tL;~,rrese.i' :~aTa, oondL'Ii-6es 'i:!],l!Ie v-arieID I e:1!l D:a me liIite;" ~.e ;e$eit()l se :un!:em:i[i,ca ~ lI[~dijd~ que a! rf1F.eClUe;IilC~;a, de e'Kdta~ih'" ~um~ta, r,~r essa ra:zaio~ as CITra,Om '~e:1li5I:i{:as des ,roI~oS ele~ri{los 'wrimrm, COIIIl a fUJ6!'i1r1li!inckL" '0 U5!l1m;~m.enl:e sao fomeeidas 'riifd,'!li~ '[u'brit-

~ '"lI, t"" ....

ctlnl:C!i. pam 101 ''I,!''a]o:U' de :ffiro~uC:IitC~_:a, l(.iH~p(l[tld:!JJ ,cle oP<UR'ltmO ds cacbll ~o 1e1~"tDioo ~1iJj1 pmlljcullM.'. Ob-

:~n'-e, 'por e:KmpllOt. qjllllL:i: 10 YEIIlor 'ef~caz; etas. 'ro;~c:s-mrlllilpere;s, de IiI:Ncila~Q< cl;a, Fig;, 1,,~.:2 'e£t~ !g5~ dneado pam~, freqi.h~]i~crl;a,cle;6rD Hz,

11),2

~~~ I J ltl- J ~ -ptlf I - 1:1:1+ rl
J _!. I 1...-.-
I!.
t I ~~i'1 fl
I : 17~ l--i I;
I V [-- ~ .... ,,, 1
- h" II - -- ,_ .
I
- I : j
, 1 I ':1 1 ~ 1 I =.~
r-.!,
j ~ . - I .' j ~ ........... ~"". !,~ .~~= It
II" j t
-
~ T I .
~ ---n- r~ f7·' I 1- -t t
I 1 j .---- --- 1-- -
• ;
--r I --11" Inr1i' -11 1 ~ ~ , ~ f .- - - - -.
-~-.'__~ f- -+ ~-
I' I I l -
I I r..WI
c A~f!'~ 1 ,:~ 2 Vbl~s-ernphres efic~e3 de e')ol:>cira~.ijlO, OOF ql,,!lilograma :a 00 Fill para 0 ago' 'ehl~ri- 00' d@ gr!'O Oi'i~fiftacro cr.o tipo M-5, de 0.,01.2 pcleg8Cag ,de eSiPe~s,ura. (Arm.(;lO 11'lC.}

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Pam ,~d.u_z!i:u os efeuE:G.';;, das co.-rem:es. p.af&<;:il$s..~ as: es~rutura~ ,1Illtl!glllet~ca-s. sao, ,OO~Ul~lf:i1J idas '!i.II~!J"ndm-elllt£ Gam ,e:ruapas de:~goo.:as de m8i[e:uil1l!~ 1Il11!JgJo,el"tco, Bssas chapla'S", allnhadas na dilr,~~io. das Hnha5 & e~~~po. e~Mro :~oolad~$ enrre sl l~or UI1[-]!a, (;~~ada de 6xioo em suas ~upe'~nde"S.. OUI :ll!or 1lI.1'l11tl! tina Cttbertl!.lifa! de e~Iin[I;~U~ 'ou ve,r:niz de; :~~ola'Q.['Q" ~~~O! redl).lZ graltde'iiliIe~'U:e a rrnag~]UIJl],~ de das CCJ.l'rea:I.tfJ<S, parasitas porql!le as. eamadas de isoi;:lI~ilo iii'l.t,e:i:':1\Oi1I:lpern, 0:;;; ,carnilf:1~hC!s de 00 .... I~le; quanoo m~is ,d-elg,adas, iil!:S cha:pas, I!-lle:nores a:l, perdas, Elill ~ern~, a!'!i 'pe,rd;:u; POf correntes parasltas l:endelilli aJ all)llm.enWr 'COin '0' ql).lOOraiJ)o d~, freqij,le:~da de eK4~'"::l!t;~n; e rt31Dbel1ll cern 0 q)!J~tdk'lIcl{!! d!~, den5idade; de flh]i~O' de pleo,

o se,Sijj1odo mecanisme de ~m~li~ (E d~vid{i! 3, 'IiISJl!J.Iru-l~~ hu!;~e:I!,£[ic.~, do m~i{:[,~ll~ lIliI~giil6~~co. :~fil:lJ :LilifU cireua~o, mlHgn~lict) GOIiJiD 0 da F~g, l. :11 U;\iI, 0 n'liLIiJs.:ftmiJlm:~o:r m, Ag. 2 .. 4 .. , IllliTtlu C:.i;Cim9-iiD v~riai!!C~ nO' IlCntiPOI .f:ur{~ CO\m que (I; 11tm~cri~d m~lIl€tloo sejia submetido :a, uma v,ari~l~~ ,c[c;~ac~ d'eS'c~~~la por urn 1:Il~o de h~:!!lLlCre&e como 01 mesuade na Pig. ~ .13-

.A EqjU!~i!Q :~,4S poce ~-y U$~. 'para c~'~cu,lar. ~ it~8~so< de enetS~~ W no naelec !m!:gnt~, tioo da :f.i.,g" ]I.'~ '" q,u!;[!miQ o ma~enal 6 s~b[ne~~do ,~, una unl!Co eielo. Obt~iflil-~e

( ~,.56)

V~n fic~u~clQ ,q~e A~lr ,6 (1i .... oh~liIi.c: do midoo Go 'quG: ~L ilifl:egr.td ~' a 'r,JilU do h,t~Q de Hli~~;;tc.tc:sc CA. v &II1I os q;UJ~" h!d, IUIII1I :fo~ne-chme;r1!to' Uqu kilO de eoe:l:'g~i;!! par.!l!, d:e~ti:'(i! do ma~erhl~;. a cada vez que (I; uli3b:rn.::!Iil, if! submetldn a um clclo, iESSaJ elile~gia i requenda ~H:I!~.a gurnr os d~lpolfis 00 IiIbs.oolf,j,a'il ,~

c ,,1" " ..LI I .' II jo, • ..J_.~I • I ,~ 1'.' ,

'Il: iUl~:;~p:1!Iua ecmn ca or no, matenas, .;'i;SSnll!l, IllillftIJ UIJ] 'UlauO' CIC 0., as p'(N·~{~a.f ,Par IdSlC.re.s.e eer-

i'(~'P"OiiideiiUes :S~ID poopufCioTI{ii:!l, ,8, attaJ do ,ddo, de: h~;Sil{lre~ eao vo]llllm~ total da IJ'l.\rllrl[j,aJI. CQ;.' IHO :M" lima pe~~ de e"e~gi~ a ~w~, ciclo, ,~, pot~"\\ii~ dlQs p>ero:as por hi~1;eYese' ,j;'i prop~fI1,;ioi1l~J ,~, fmqjjenc~a da lell;;;dt~~~o 4!!plka'Ci~.,

Em ,;:Iu;:d e~~as ifrIt ~di!L~ ;j1".,_" • ..:I1"' ...... <I"" .... "'m"""'i"" m' {'.;'ol' 'II'''",C " ' ..... A.,... ..... -I" C ..' ,,'II "'". - "m ""r •........ ;'1'"

, I :e ,~, ' .. -" ,~'- __ ~ :t-"' L _ ,,~~ i!.t ... I"""~~'!J.- .. ·,1 ~I ~V ~_.;)~ ... ""'LV' ~. ~Hl~U~,~I~r,;i, 1;)1"", :1II~!il.cr:lni. d",$1 '~~I~I;iv' uo::!!.

densidade de flu xo e da f:rnq~~i~!C~.i1!" O~, di!luj,(lis; s,(!i~re perdas nO rhideo*' $;~ ~i,;pre~:Ii'~:U(]Q.~ ~upicemente eml :rmma, de gr:iJ:fh::os"., S:lo p1o~ad!l)~ e m len'!ilos de w~~~~ iJ)IJf .. mcdade de, raassa >C!iU

IFtI]!l,l!R'A, 11..1.3, taco de Ilisterese; 3 perda per hi$t@rese' e propOi',cl@nal ,a ~,ea do 1.a90 tsamtJr,s;:tctt)"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

"11

r ,

!Ill "I

F",,;W/lkg

IFtl!il)ilihi; ~ ,14 Ptrd~~ no nlijcl~O' a 00 I9z 6ITiI 'Natb$ poor ,o;uilog raffia par,~, 0 a9P' ~1€lri!JQ.o:o8 grM orienl:ado de tipo' Mrc5 dle 0.0]:2 po~g.f;dars diZ €spes~ur.a. (A~ ,~flC'.J

fu:lit~ao da densidade cil:e lllliKXCI'" Mui~as ve:?~';' ,e fOT.,liledd~ Ulf:1HfJ f.~mll~,i3 de ClJjfD'V~s. para, difc~nll~':I:i, [~qlij)~nc:i:os, A F'ig" :~, ~ ,4, mosnaas perdas P, IIIfQ If]~cleo, 'Il'~HI: i1J ~~g. el~tliil~'Q (!\e, g.l'U{!! 'Otueflna(1o do ~~:~Ci M~',5; a 60 Hz.

'QuMe toom, es i1jfanlif'O:[fIlr~Ji'Us,~ eenes 'pfi[fOO$ ~'~ m~caui'iID~5 ~~~t[ieii~ uSn liiTI~oo[hd ~ 00- ~"de ,c~~p~ ~e ~~O\. Bl~fI~, apfieSent~iill di[t!'Q~, aiI'~amef!lJl.e' fa,¥Qm¥€ilis ~e m~i~~~oo, ao hl"nl,go ,d~,;; 'lilI,u~is, as :~'1,i J~Q m1i~loo :!!~ ~,il'\a5i, e a, :~nln1e~,Ib;Uid~_.de ~ ~I~ Esse; materi~1 ,~ (;'h~mj~,~ do ~f.()' lJt!) g,ran orieftl;a,d(.)i- It rallQ dessa 'proJH'ied. ,es!iA, ra~ ei~ro~iUI~, @~bJmk~, oo~ic!a de oo~,,,, po ce~~ dm c~~s' da li~, de si]k40' e ferDIo'. Cad~ 'ClUlbo l-eml yoo ~~ON1Q ,em 'm~, vinice. as-

',iJWIIC'f '''I'·' - ,- .'", r :'.' ._" :Ji;,~ ',' -~Ik..., _ .. ,-...:: " .. -". " - , fiJl: "I {l , .• - -, .... :' ... ··'1·

s _. _ c omo film <!i!IJIEW 00 :!lela cerru~ru,- ~.~ 0 ,C\!lll.l'U'., a ~rrcS'~~ Iii' o ~~xo m.ms loilIC:U Ii!l-e: ,S"Cr miB8.a:te~]]z.M!o~, 8

dia,g~'l~'1 d~ fa-{je e 1fiJl~ ,eiY;)o' illi;j)Ii~ diadl" e ~ dJ~.-otU:lI.do ,,!.too !!' e :mfllis d~fici~ ~~ todm" Usnlo I.tk~i'Cars ,ad.equ.~ de· n"~ric~~ao. a, ~ffil~l'G!ri~ -dfimi)t~ ~Jto"i) CfL100S des cnSiais, e: ,~h"hada na d~~ao de hf£mi.~:~~~n_ De~~ '~~odil)i, e;s$~ 1;Q]'i1ill-Se ~ ~jifie~~@, fa¥o~iv~'~ de, Intj~Jilf1le~iza~~ii)" Elii'IJ ~Ia,~o ,as, 'perdi!lis no :n~C'_];eo e a, :~ffi'leaibUildli1!de. (Ii oo"~{!J1O"~!;:lme~Ji<G! :m'eS~Il, di~~ ~' ~liJpe~iof, i!!,Q des

= • ,.~.J! ". u _ • _..!Il~ _~. ~..!I ·..!II

,CilfO$ ~ilCJV 'O\!'l!eR~\l;!'8, iflm rqumms ,os cnS~1Ii'1S estmo on~filjti::l.li1Ul'i, ,i.1lJe8Jl\i).n3!fil1I~Elit~, PI~J,ifZIlr:fil,LO um ma-

u~rhd de CfRC~~ri$iil:c~ 'iiJn~:rQfittf.e5 em todas as dbe~8. Ccmn :!i.e5u~;~ad)iJ. 00, ~.9DS! or.i;elrr:~m;dos 'pttidem opernr., elf1l I~~~a:o aos; :fiI!~O 'I!lIrijeiU~(!Is. QOlfiJ den~pda{~3 d-c' f]1!.!!};,Q :iID~~;) eh;~!I;J~.

Os :;!f90B ,e;~i&trl,coo rnii.o, ox,ue:flII~itdos sikJ; 11J~.d.o:S el1l] apHciIl.~~es onde ;jJ; fI[fl~O' Jtllo segue UI]} (l~f['IiiIllM ''lye 'P~ s~ Qrielnru:~.o na dUro!f:ito dellllnii!ilna~ilto, ou elll] q[ue 0 'bi!f!~xrO ;&:1.I8tO' ,e impOJ1'. 1anle'. N~.cs ~~~. 3.5 '~emrla.:s S.W maiores e a, 'pemiteaJbl~:icil.i!tde e ,rnt~,!tulO ~:ne:fIlor do ~lrfite iflQS< iili~S de gm'il,olfuemit.ooo,-

-

:I!)(I£MPLO LEI

o nud~Q ~:D~gfll6t!!CO' ,d~, iFl~. [,:1;5;';' ~~i~o ,ue >elhlHp85 de: 3~ {i~;~tri(lO de ga:ao mienhiln M·S,. 0 'elfiUrtia;mrnii%lf~D e el'i:cit~:o !CIlYHl U!IDla t:erns:fOl de: 00 ~lz. pt.OOUz:ilif(liOi '1110' ,n~@; u:filif~ (ll1,;l:tf1S:hlads de "HJ~JI~ xi) (lie, fj' ~ 1.:5 S~!lI'o!)'l T" Qlilde ,00 :;:::;: :2c:!WUl = 317 .r~'S. 00 a~o il'llor,;rlfr!i;i! Q,94 (Ra ~re.a dla, ~~ilo re~a_ A dem;;i&de de :rrUli~tI d@ H~O e ",6-.5 glcn:r?!'. iEfilOOfllWt, ~,Cl) a, !:ensl\i'o ,~p:~~ca(i~, (b) ~ ,o~renre de

ieo If -)a '. ,-.-., -,c.:- .,"':II_· ",' _, . ,r/.r;. . ....i ,o'Ii .. ~.' ,

p. , ~ ; !;.c, ~.' 'OOm;nl.t '~IJl;;lIZ; ;w.;; ,~mt~a'O 'ia: '!,.iI.O.I' ,3,8, pel'!l!I;as. ,no I1illlJiC~e!i),

M ateri al c h ron i ony prawem autors kim

'!'

'7

"- ~1," -

IFtGURA 1.15 Nucroo tile chap as de' a~(j com urn eorrjamenlQ para 0 E'Me:mnp!Q '~. S-

10 pni

a" Da Equa~~Q ~,_27, ~ 'terlsao ,e

_ dl,l) -, se

t? = N-- = NA~·- {l~' - - (It

, ~ (" D.O mn~ 'j': ,

~, 2{IO ~ 4 [jJol,'- x {i,,94, x, ,'~ _ .. , x l,j x (371' res. (J71~'})

- 39,.41 pJ~-

;::;: :n~h:lJ"onf') V

D" A ~ iilU~fl:!iid!~iI,e de !;.':ilIli'iilpO' ,i!"i1I;;iJ,gilt;;~iel;} ..;;orn-e£PO~'i#~j'J:te ,;4 .n'!!!~ ~: 1;$ T ,0~t<'i! dada "~ Fig. i" ~,{JI valendo If mi!i: :_ 36, ,i~ .e/m, Ob8e~",e que", COUlD esperado, a perrneabi:i.iciJacie relill~~~a, fr.4 ;::;:

BIiI"ii~i- II mJli) ;;;;; 33.(0} par;l!i, urn j]u~,o de 1. ,5 l' t'!; ul1ife~iO'f. :!ICi' valor de jJ.~ ;;;;;; 72_300j erilCQIIItrade 1110 iEx.empk" ~,.4,;e correspeademe 180 valor de I ,~O T, :s:i,gnHkrut~vaTl1Ienr[e mater mesrne ;li:SSl m do 'I ue o valor ,,~C: 2,,'900 C.fin,cspO'n~IIi[lLiC ~ 'll11lil :111Jl1'i.'u de I, ,;3; T,

_ _ _(" LQIililI )'"

,I~ = (6, + 6 + ;to: + ~n iPQ~ ~,- - " = 0,11 rn

"'; ji9A [p-Ql ','

A eorrenre d,\r,; pico e

, H"'.m.J~ :t6((U ~ J 0.'"''

,~=~=: ---~='I,'3A

N 200 __ " --

'C'" it cerrente ~[i!C;;l!r., e QbM(I!~, ,~il) \f4i!~Of ~f:.: 1';1 da fig. ~" 12 jJ'il~~L fJrruA ~ 15 T, p" = !.5 VAIk,g

. '~ ,

_ _ ~ (. 2.54 'CIilIll)" (.. I.' •. 6:.) g):"

~V~ =: ('11055 ipo~), _ _, . - . ;;;;;;: D.l [kg

... ~ .0 poll.· .. ; 11.0 ('''"In,1! s

Os; \!'(i!!t:y-~m:~res. c ,a, OOrRl:l1te: tQ~Di5. efieazes sa,O

p~ ::;::; (!.5 VAI\g) ( ~ 3\,2 k.g}. ~ ;00. VA

~ 20 _

l~..t.r = '~I' = 27:$(.0, j01} ;;;; O.IU A

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

d. ,A,d-emlid~~e das perdas Dr) m~deo Ie nbtida da fil~., 'I J4 COH10' !~~;::: 'i,2 Wfikg., A:~ perdas totajs '~O nt'idoo ,S:~OI

Repita, 0' !E~,e.:lmlplD :~ .8, pam lJiIi1il, WIiISffi.O de 60 Hz dada pO'! B';::; 1.iD sen cut 'ffi' • • :SQhJ;jQ

,~, ~r~,] 8!l, coo rrt,t:' V

b. ," = 0,'D'4,A,

c. ," ';;;; I[]<,oo~, A d • .Pc.;;;:;; 6.'1 W'

1".5 ~MAs PERMANEINniES

A Fig., :~ ,; 'I,'~a mostra 0 segundo qjl!Jadml'lI~e de um :i~,,'} de bisterese do, ,Alnico 5; UiIllJI materia] ~.ma,g:liletioo pennanente (iIna) dpi..co. ao passo, que :J! f~g. I,. ~.6b mostra 0 OOS,ILlOOO' quadsanre de IIIIJIij, I~o de b~s~e:re-;se pan~ 0 ~l~iDldil} lipo, M~:5,,7 Observe qu'C' as curvas tarn. natlJ!m~ s~rne.]h~!]:lites, No cliUnnio. 0 bu;o, de histerese do Aln~cu' :5 6 cmat:.'1Icriltitlo pm Wnlil, ~kUD v,~il.o:r de dim~i(ltide de fi,nc1[;o res,id~,ClJ' fJilJ.llI.ra\ilf~!l"tl~a!lJ romc~ne.3C'!l"I,rte • .B'r' (aproximadtunenle ~,.22 T} "S4!im. 00- me urn a:~ID valorde C,o(l"y:itivida.de'" Hr.> (.apro:~imm.d_am€1iI1'e....-4~ ltAfm).

A liIllI,gnetiz~Ji1io Iiliman!iiSCClllle, B'[. corresponde ,8, d.clil~~.dad\t; de 1],1~Il;\'O' ([ue p(;'~ifI.er,;'C a tuand 0' em] uma Ci)~[i!J,~'.u~, iOii~C1&t~,C~~ kclil:ud~ desse m~i:eria'~. i;."{iItJ!Ui lim rig" [.:1" (ImJiii1do ,a, FMM' ~1FIi.c~-d~L (e ro:fCI~ni,Q ~~ :urlitn:o;;i~JlMd~ iJe t~Mm$JQ m~tgjj;~tii,'4) If)'~ md~.~id~ " zere. No e:~H~!l-

h:"i. I ",---'10. ,~ .- - -: - ..... - ,~:i;i;,i"'" "0, .~ .. , .. #- .... orie ... ""j~,,, 'PuII',_,;;: ~\I!-ii"lh"', "a'if ....... ,..."~ inn aU' .... V.i)~ ....... de mi~j}'i·neti:?~;:a,..l.o

L"" ~mIUOT.i. Q t~'ro e.ll;dll... (Ii .... ,I!!;I~"" _ ~ _,.,!]~~ __ v l""l .r IL '!II! ~ .m~~ .. _ LV _.- """" -. - --- .;e.-- - . - -."3; __ .

remanesceete (a:I?J'CHii::hrr,b[3lD_::lnlmte [.41, "f}. ele jem '!!Iillll 'va~or :rnuito mener d\e ooe:rrdt-U\l~)dad!i3: (aproshnadamente -6 AIm" JnE;IIlOT IfMU um f.n,or slJJpelrior ,[I, '.:5oo) . .A {:(le:rrd,~~:viclade H.r: .c;o:U]t;:s,,' :p~~ncle ;:. ]nte~si~de dt CDJ10' 'm~,gn~riou (p~t)pUreiUIial ~L FMM) roqii~tii1fIJ para '~lnh' 3. densldade de nlJl~'O' de material ,[I, Z€fO,

<0 sigoiif1ica1io' da m3;gl1du:m~io, rum~liIg~eliU~ ,ii que ela podc' :p:uioduzir 'fIu::'tO m:t~Miilt~~,C!l) 'l':m !lim c.ireui.tu l'ir'bagn.c~i(!j) lila ,iitlliSeii'iic:i,;ll, de 'b~an:u excitiia,,;o ,e.x~e:iilil~, (como eorremes nos enrolJ~,-, mentes), Bssa ~ um fia:llom~n(J' eonhecido de qu~i~quc:r urn que ja l~fiX,Q!J 'lhilhctc;s, em, urn refri-, g~rr,aclo:r '!l!!SUIIl.oo i~nas. Esses ~u usados IHl';game:ntc em dispesitivos cerao ~~iQ-fal~j]~Jt$ e mojgjCS de :~m;$ 'pet:rlil~II(!;t'ii~es,

A :p-~rtir dl!l f~. ],' J 6, p~ria, parecer que '0- i\]nie:n, 5 e 0 a~Q ,e-16t~ioo de ,gri.'O (lrientLli_cil:o M-5 $~~ifi (1i!~e]~ na prOOu'!(~o de nru:~,'() ,em drel,lIiWs: 'o~~gn6tiCioS d~p:r~D''ltidos, d'e '8!.I.c~il~ao.. ja qJue: i!limOOIj, ti%m valeres a'~nlj, d~ lI1:lIagtlt:dZil~.1i.O' remaneseente. :E'!SS!1l: 00.0' e '0 CilSO', COIllJ,,!} se pode: i~,L]stmF 'm~lhQ[, 'limr meio de 1!.:t:11iiI eXlcmpl,Q.

Co:ITil.o :linoolmdo, na fig:, I", r1. urn {,'1Iat:iI]i~,il) :ITil~JtIitf.ti:co C oonstitulUo :po:r urn 'mic:reo de ~U;a per[UI~nh~l~rl_atk: (I'l' --+, co), 1J.I1[(j 100 tref'eITO' ~ wUlJiprimeiillu g. ~ 0.2 em e Unl~, :il~io' die rn!;U:e]'i~ tna.,g-

'[",iIfiI :!i!: ~e1'I,j, \';;iiJOi' 'f~~l~ ~~'j,;ti;il_1l!J; ti:e n~!!gt1J;1.!~1iO f~,1aliJ!~J;'m~. CIS 1~~!!Ih b~ii!'r'SSf; da !Fig.. 1..1'(, ~~ OJ, obiimQ!l.q~alldo 0i5- maieriais ~~~_, !I;!~c:lW41~ ~~1lf ~11~~, ~M ~1l1ilJ:"il!iWL'il: para ,:i~Si!g,wi!'a~!QjM ~S"j;)ilIlJ ,~o1ocildlo:5. 'forii:1b1!N1_ic ,OOJ wWJa;;iiQ, Iti5'D e diSll:I.J-' .i~l) ,'~~~ rnii:Ji~, !!I'-.;;t3II~~ 1];) &!:i~~ I.{~.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

, :

H.ltMrn

H. ,AJ..I1lJ -I{!

(It!<)

,-,lJ. t

FI.1!JLu ,g-: :50 ".-'-'

!li!~~!ii\illl jfI!'(M;ii;!t-I~ _,"

elil!:ugt'itioo '

o,:s

- ~,O

-50

-4(!1 -lO -:ro -10 (.a)

o

Pt!GIJRA '1,.1116 (a) Se-gundil:i qua__drante de' um laeo de t,isl'erese do Alnico, ,5: ,( b) s€gundQ quadranrte' de urn !.aQo, de' hlsterese do ago el€flJico d~ gr.~o Oii~nt;;JdQo M·o; (c) lace d~ hi 9b~iese do, ~t.;:o @i1~l'1:ilfco M~5 para valorss IPeqlUe!'1los. de S, (Armoo' 'nc.)

c.s

\ 3;8,:>:: 10-;-:0;

''\.

""

.... " ftC! tn de Cill":g;I

"\.pm" 0 Ei:\;j!~t1~OO ~.9 '\

'\,

\;

, .~\,

,~rItCIU)ll~c® = "'\;,

--.6.2:!l :>: U)~(· '\

'\.

'WbJA ~ m -,\,

'\ \'

-s

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

:l1K1ti,iQil]' die comp:riim.e:Ill~)[!< I. ;;: :~ ,0 Cim. :It mea 00. oo~oo reta do m:idea, e do emreferro ,e :~g!jHill a A. == A~ = 4. t~., C~'lc1ll1'lll a ,iJe:m.~idlaclE ciI_e! :[IlILI);!Q,.B[I :00 eDb'erEI1.'6; 'iJUmT:I-OO 0 m:iffiria~ llJil~~tL{la',!i (.a) Allalco :5 e (b) avo, climri£lo, :M .. $, .

• 1 SG:I:u:po

a. Como se :!:;~pOE' ,qt~,e ,a pe:rmeaibuiid~e ,d,o ~ddeo ~ej~ ~·tlfi~~.:n, ¢JM:~ ~ 'i~te[[8~d~ f"l' 'no, mll.deo e de~p-re:zrl;l\L1L Veri:flc~l1iclQ ql!Je ,!;'t FMM qrllte calJW~. IlQ {liJ,~~:Q 'm~il!:n~~i.Q~) ~. ~~- :~, '17 ,e :oem. :~(!!de;m.~. 'es.crever

.iL' ( ... In])' --

U'!Il := - . - " l~m '. g.

oncil.e .If e 11 S~D a:;;: i!1lJljBa;"s;iid"'d"'.~: ~~B Ci1l:r'i ... "" '1Mit911il'1lI&.:: ..... ;i'i; no "j.."~...,,.~"' ... "' .... , .. ',,,,, .:"""'~I"' .. = ... I-

___ II - III -- - --- ----- _·L~_i!!I_""~ u_ - _=~~I~v ~~~"\e--"'~Jil,rV ""iV .... ""~!iJ!""I!.""'Jj~."" ... UY IWJli>IIu..,,.,I,,,,

11i'I'.il.grrl'eIDi.co'. lrespe.c:iU\I<lrrnlenl:e_ --

IC!l)(!'UI} .!l)1 iflIl"~!!) ~\'e ser 'CO:m1~t'WUl() 00 1!!Y.llig'o, de ciro!lli~o· ng~l~lieo" erataD

¢ '= .AI !!l:1 = Ai.",,8rn

_ untie BI_,e B~ $io ~,dell!S;i;da-d\c~ de· ~J!J!~O' 'lIIiI~n6i:ioo' :IiL'O ~liItIi!liif"G:rJit1' ~: ne 'rrL13ls:rblil ma,gJ1t~

t~OI!)~ re~~e~M:\1'gLjDe:li1!~e,

E@s~ eql;lii)~~ ~'em er It'eSft1\i~ [lo;rfi'OOei'lrlO ·UttilU.a :~I~u' ~Uil\e&r~, B:m '!/!;;im.ltCfiilIIUi$ ~k tIm

(A .. ,)'· (11JJ)'" , ., ~,

Bm o;;;j -',JU'(i - .. -'1 ~ "Hill!!!!! -5li@fJ.!!!!!. -6.28: ~ :110- 11m

A!1' .. ' . :/1 .....

fi.~o reseleer em re'lni~lo< @J Jj'm~ 'vcri:Elcamu5 qi!1E:, panl. '0, A~llllco, :5~ .n. Gi fl.m ,e;siw :ID11lflat:lo~ i1i\u(!(ii5 tiulJiWm 'P~:]llI, ~UrYili ,dill Fig;. ~,. ~,,6a_, A~sililil. essa rel~rn!lJ! linear, mm1Xim, {~oIlh~~dh eemo ~~\;j' d.e.' (:~~ll\~', pOO:e Set :phlUd~. come na ·F'~.I, '~6~ ,e ,!It :s-01~ao ;(\i'Ib.~BClu pm: :1i1ii.~Vos ,«,.00.&, Oh~1'iIWe

T

J .

j_

f "
~-oo
,A'~ :
'~!!!II M [I ~ roviRlII
_ ,r- nUIf! III ~ioo
r:; E IJ tr<&l'C I!W.,
jM::r!l'! te at~i I i~ li!.:if,!

~1'tYeru,\
i* -+ ~
.I M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

b. A sO]Ii!.iCiit) pam 0 ,ru;;o ,d~rri©~ M-:5 a f~iulJ ~xatam~n.t~ cumo mil pun:~ (.Cil).. A reu~~ de e~~li'g~, C aJ mes'!]l~ da ~~rte {~) ~o~,~-e e~a e delefmirnada apenas pel~ pe!li!l'e~'bi'l]id@de do en~fer~r1fQ e pel:us g£!o:metnas do ima e do 'e:J'ItFe:fem:i'. ,A~si:rn, daJ Eq!1la~io 1.:U lie,

,8; ~ 3.1 'X ~(ll--.!i T iIOI' O~~8 gi}!.lS!8

If'iiUit!: I~: n!l;u~:to, ;'i'I,t,e ri ""I' ~ ... '!j,r.:il~ (~r~jll.-. "" ... """ F. ,"',1.-;/' ;;;:

'1- - - ~ ~L __ ~! ~!> _ ir~",,_ ~ __ v.!, J!J'L".!,\,!' ..,.'!#~ !,! ...., '" ~! ~ ~.

o fu.em;jJlo :~.9 rnostra q,lIlle !h::i IJ"m:ua, ,um.emm. d~:rlere~a entre m~u:eriais, 1ll_:ll.giDrltioo~ !p!1lIl"'.rm~·' 1Ii.clill~:s" OIJ.l :ilmJlis. (fr'EqUi:e:Oitemenl:e refe:uid:o-s como m'(1[er,ials ma.fJ,fJ'e1ic(},s cJ:r-~ros). tais como 0 A~lrilic:'Q 5", e ~~iwer-i(_lls rtl'(IS"-f.iliooSIJroles, culI1iIo ,t'I'.a~ cI~tri}citJ; de griio, oriemado M~,,:L Essa dis ... , .:vn~~o e c~rac~:e~izrtda em grande ~~'e [pel~ :i nl!en~, dife~le:tlit,:;!! e~~-re as :5"1.1;)$ ~oe~H ividades N~ ... A coefdl~vidade [pode :!leJ eo~~~rlfda ~mn,Q '1;JlffiJa ~edi& da Iin~gniltude da ,FMM requeelda pa·, ea -des.rni!.l!gne;tiz[lf 0< nJiill:e~iat (~OH10 vlsm 1110 E:~elin;P~Il)' ~,,,'9'; ela ~.,.m:1:~'m e 1!ll1Ii1;a, medida CIa, c.<I!par, dd:iLd'c do iIiI1:1ul.~rial 'P81J:"8 'prn.ttu:i!ir :[ljuxo ill:m, urn ;ciiu.cu:l~D rnasoo,tioo 'qUi;l: apresanta ~nilii enrrcfcr-

'...... V~m' -A~ OS""' -'if' fIj-,"" ... " ...--,,~, -. -' ",:'" ~""rn"'''''''':<;..iI .. p"""A- -r:;r",,, 11-. ....... ,;:: ," ,",:";:" p "".- ~_..--.- '" ..,:!'i.,. -m j"- ,.,. ...

,~""'. " .... !, '!..NI' '~iloU,uI '",!!l!!'!P 'W,::; ~ uI,Ul'C[.1 ""l~ !I.':§~,F~~ IJI.... . I uu~!.~ L UliJ~J_:'" ,ur~ 1iIlI;) _' ~ hJ_dht;;,1TI :> ;)'''''''' 1;,;''l'It d ~ .... ~~-

z~s :por v~'~ore5; elevado$ de: ooe'J'ci~iv~dkldle: ll~ {~em ,~t~iITli~ de. 1 kAfrn).

U-· ,- . .o<,.j·AI~j,\-,'ld--·· ,~..i"'·A, AI, -. ·'--I····,,;j·· ,_,.,_ ~ , - ,-,--, .s , ~,'- 'd" ',' ma ,lin Ii.<V I !J)U, d u ' ;ru ~a.paCllJlu\.!e: 1JIf: u'(:seJoopen no oe 1J01. ~J:lhl pelillll~tteJlI~e II; 0 C~HlI mR Ii)

p,rotilii:'()' ~l1ej'gi!:Uc(} m6;~im'{'" CQrre.;sponte, ;;1;0 ~'1aiOfl p'r.OOuw ,n'~# (B - tfl),!'>;,!~, Ie eSi~~ loc~U~;;;::.ado em Il.flllil ponte do> ~gulIJdQ {~~~aclnulll)e do, 1!Il!i.i!.l de [hl~5[~rr!j"iS~. Como se ]p-ode: ver IIKL lEqu;I}iia,O; ~ .561" o ~~du~lo, de {&' '~re$ ,fI' 'h~'!~ ~, clJmen~e-8, de d.'e"$i~de de e~-f~~a (j;ou~es por metra !Cubuoo)Most~,ru'erril'O.s. ag.ora 'f!lue a ope:.m~o, de I1nrL1 dado, Iriflt{§, pe:J':maJ:l.iI:l~t'IE l1ier.,;t,e pOJt[O resu I~;::ii, nO 1]:l8<nor vt):~ume: de' :rn~[c:ri&1 :11'CllXssittio :prom se 'produza:r uml'l, t1J~dtl dcnsidai:l:e rlc fh"tto no ,cnltcfcroo.

C n~ .' It!ll;-t'i ',. - nil' ~, -.-"'- ~ .. " ,- ",,'1 ,'-- -', ,. - ....... "'1- - -, - . ""- 'I''''j'' ,'d", .. - " ~ "Vi ~ ,- rJ

. i): e resu I~ __ JO!!Q.. ,!II, e!iQO~~ _:!;II, I;,!!Je II! Irli ijhL~el'~o;u.. (orn 0 rn~]{ilr p! !!J!!.!,L!I~O e"r;;-~;g'l;II,IOO 'l,)!j.l1\poU1I· eo, ~o ae

re:S!ll1i -iii --- - '11,1- -- -. ,--- -, ,,-- ",-,. ,- ,,-- '-" 'i'i - -, .-'~ ...

__ ~ __ ' __ ar _J) me:nJlJr _(!Ii!.!! ml;:, ,rm!!gol;-t1:IOO ,ii\eqllelil!!.!Jl..!!.

No, E:Kemp:~o, 1:9. er.coni1f.'iiliHOS. I)Illt1i:l, e!l:,pf!~.'!l~ffQ p~ra a d!elt!~idade de, nrl,lj.:,.O, :i1D e~~~,ere!i':f:\fi

.1 "" ,,!!. ~I r.~ I i--J'

"""Ii) ClruUllro, IirijiJt;;.n~IJ.(:o ""L-iJ. I:"IS;. ., I I ~

(:~,.$7)

{lS8)

A F-qu:;w:ilo 158 'pod!;;!: ser ulcsoJ'itid;u ern [ieJllll.9;,O; I~ ,H;~ ill: 0 :rr~sul~:1tlo poo:£ ser 1lI111.1~t.iplicado por Ito. pam se o~ner ,B~ ;;;; ,f.lJi,t" M~;J'Il'irp~iC!l!.f!do, r~l~ 'Eq~,~~~o l ,.51 {!ilbu;IIII~~

B~ ;::::; Iht~ .( .. t~ ~,m), (- H~ B!;[I)-

~ "'liS

= JJ,~) (\t:O~.m n,El ).. (- e; BgJ

W.rJi]ifll.ii'cr\!rM

,,- VQ.~n;r.;rn. ,1Ii:

VDIrrm; = _ _ .

MO( =#m lil1i~

ondle VoI,.!;ojj, ~ II) yo-'l:!l!!IiI1~ (1)0 :i,ma. Vo:~filrcr-.::. e o Vf.lJi!i!:r!ie' do, CntlilRr~mJI e 11} sinal iii eg at hf 0 sUli:ge pOITjjIJi!<l;" no 'ponto de Q~rn~~Q do, ,c,~fCu,il'O :ml'L,gni!iioo; 00, valor de: II (fa imfL (R' ) ~ I1Icgati'l,llo".

A 'Eg,I(J"'~.o 1 Jill 'e 0. res'!,:f~i-a.do, de~cjiJ.d\o. E!la, il1ldica qjUe.;, p~~,a s:e, obter ~ifIiI~~ ~rcri~]dad~ de~jada de nii.!L1i:!(l!; Q; '\ro'~mill~ rn~eSlSi!'ii~io do in~[1 piXIe ~i!.\lt m~nhlliizru;l)lJ. o~randlo .0 ~:m~ 110< iJW~OO (~!i) malor valor posdve~, (no :prU~ll!110 ,fJ~H, II mBm. ism e. no, ponte de :IliIitxilrrrlO produm ene:rge~i .. 100. Aleml dJisso. qu:;J.]][O' n:uiQ.r' '~or '0- \i,!illor dasse [pI-odUlD; me~or sert'i '0- iam~lI1h!J do im;3 neces ..

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

san-.i:o' :para poo!l:hJz.:i:r':a d:em;iclJld!e; (k; nlllXO desCl:jm.da. Asslm, ;[) pr.QthH~} er:I!:r:g.;t~oo m~_~'~!if1,O e Il,liill_a, 1fI'1;!;cl:kb~ ~I'ul dlo d~s-elfli;rr:lilhQ d!: um miUl:ria~ '1JII~~Iil~UCQ. e flf!e~li]enit:ll!"t.ern«: ~ ,e:!ftc!l)m~~dll) tabl!.ll~ lade ~QIiIID "~ffii\~l!Irn de I[l~r~.to,·· em :fh~ha'So de dados de espec~:I1Ji:a~oos; ~ ~:liTiIfJi& permanentes

n~ .... "':i''i.I'''''' ,rlU"" " 'r;ct1i,~u,.,·'!"o'; ~ ;;;;:(~""'o·...a ... o('~~;j'Ji"'iI'''' i1i'~'" ,['''' ;,;'11 ~[,oI!jv\rlol,o'!lii.;."'r 1!I11'l!:l densldade d:e fluVv,z,'r.,L . '!r "t'l.'! .... d ,L";!,I,'!'U'S;d .... ~ ..... ~ ~ I,.I!.., ;:''l.~~ I~ "l'!i!'!r -i:l..;J .... ~nJ'~J """ """" 0,,"," ." .. ". " " _.. " •• " • _ •

1{O no le.l:li~.iI:'C{e~ro ,atbit~ill',lamen!,e elevada Sili.npiIf:SIil,l1~ntle iTerll!Jlz:i,nao 0 seu ''I,IIOiIJIllfle. [5$0' 'lIIiit!i e 'I,i\~rrlade:~ro nil ,pra;~ijil;:a p.il;Jir-qllle. ,11 medida q,UEl ;3, densidade de f11l11xo do, d:rClII:Ulfi 1t\::!I;gii1et~,(!l) auI iJ1C iii ta, um po:uuo s~rli, ilnun.gULio a partir uiO (l.il.a~ 0 n;amriilll~ ,ifllL~Uieiioo 00 ~l.'Ll(~el!) ,cQn~~!ud al saUlIraJ' e a ~l!Iipil)Si~ao de 1PiM'l!l1ie,abi~idade il1ifi'l:1~t:a, I1ido se:r-a mats. verdadaira, :ulil'lfaH~(buido ,:ilssitiil a, dOOU~Eiio, qu~ 1~V3 ,a Equa~1to I ,5'9.

O'lbsef\?; Itambe~'Ill q'ue uma eurva de [JrodIl;Ii~@ ,fJ-# (Q-l1~*:m!e e urna hipemo:UiI:. Urn oonjiIJ,n~

to de '·"'·I~ 'i,\,'·I=A..i.~'il", .. i"'I"' .... ''' .. ~"'"'''''<' dl-·i.e", ... ",-,~·"", de ff'li"QA"""" D n-"c c;",.,~ ,1':lI1 ...... -..!I'- .. " F~1l' I 1 i: •• it 'ITI~1I""

_" _ . ~ ~~_ qi .!J •. ~~llN~~' I~~:!'~' ·1f.~~i(F!,~.Ji _ ~,~~~~.nJ~:I ~ n 't(~I1'··- -~!U.'L'~~ .IU- '1. r~,Ld, If" rLt-l.ritlliiJ, ,IlILI_L ~~'" II .1U'il. n i!l. u=

l:ir dessas curvas, Ve£llnas ,que ,0, prndUI~O ene:r-gel:l.co :rntlix.inKli pa:ra. 10 A!rnicil) .J. d 40 k§l:mil, e que isso OOOI'tt': no POntO' .B ~ ,1.0 1 e If ,~ -,40 kAim.

Ex EMi>LO 1.1 ,0

o d:rrCl!l'UID magn.:mt.ioo 00, 'F,ig~ 1.:~ i ,e !I1l'1lJid~:fl.cado' de: m{llda. que :II aro.a, do, ,elfl.treferro seja reduzi,~h~ a.A~ ~ :2.0 Clflil~" como litI.'os.trn.do na :F~g. ~,.18" IEiI1(ontti"ie' 0 volume mi!~imo de if!l"~ l1Iecem~)o pilI[,a produzir lIIiJ'UUL clti1siclttrJe: de nlU~,(!! de: o,.:s T nO ,c:n:trefemo,

• :Solu;i,C,

o vehnne rnlillil~[IOO de 1ma, sm"li O'htLOO ,com {II ilITI~ eperando ern OOILII pontO de: nilI{X~:mO pRxh~m CifiergJ!thco, ~OmQ mQ~t~,il!do n~ Fi~ ~,.! ~t N~flL"i~ pnn~.O' ~ ope~~ Bm ~ ~,~O T e 1'1-. ~ - 4.0 kMm,

AS!.jim, da Equa~ao I, .:57.

( fJ~).'

Am = A(; ~.

Bin'

~ ('0.8)." . :t

= l ~m" I ~. ~ 11,6,~m-

. .1.0 ....

=, -,0.2 em (~4'Jir oX i'O~'j~!(~40 x H)~') !!!!!: 118 ell1

fulit:lll:ta, 0 VO:~lIJlll<e Inffl1i~mil) de in~a e jl,gu;;Il1 a 1.6 em? x 3, I S em ::::; 5.09 cm~.

E Ii' rJ!~ iTf)", IIcet:il'i ~ .1.fIi I i ~;II;I¢ I ~ip ~Ii'¢,ij A~ = :lcml l

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

I ~fi"UlEIl E r.1A IP R ATiCO 1 ,;3

R'ej~i~, '0, :~~nilpl\o' I,. WI £'1l;pondo, qilt~' a ,§rna, do, ~nt~tfe:rr:ro' ~'Gj;u ~fi"rnIl1Ue:ni~ wclll.!l;z~tI!a lt~~ At!!!!! ~.8 C[ml~ ~ e: ,q,II1IC, n rlt;n:s~~cle clr::: tf:il,I!Il~O desejadlllilo en~refelJ'irQ seja ~].~6, T"

• SOl1!i980

\hll!,!ll~e ,~nUnim!l) ,de :h~, Ci 2.58 !i::n~,:l,

11 ~6 AIPlIC,A,C;OeS, DI: IM,I,s PI:R:MIANeNT1cS

Os E~e mplJos ]. 9 e 1,.1 [Ii c;~"lmil1il!lrnRil, :0, ~[f~~J.Q d~ Imr~, ~rm~m:t~IiIJ1.1e:s :S!L~pOIil~Q que' Q pont<!! d~ ~n~if.o ~:m ~[ (OOw[iI'Irlillflladitii :s1:9lIpl~:SRmi.~: a plu1:ur clo '!::o:iThhecime:r:Ilti!) da geQItI~triH d~ ,cirelijiOO' mlgntl'VCQ e &is 'prupt;,b:(iiades, 005: 'v.ura,ru, :i1n~t~e:tii~li~$ m:al:!lJilc~riCi))iS eilYw~vido£. Na il'eiIJilllida'{l~ a, ,~i~l;!l~~o ~ :~~@~:;: co:rnp'Je)l:~,:I E~t~ se~~ i~ ~mV:~iai" ,e'S$@!;, ~;fl:le~I~~,

A fl:g. m.] 9 :~liil)St~il ijlSi Ci!r~EL~~~rt$!j:ci!li.~ de m~dzat;fio, de ilI!lgui["Ii.L1, 'illl:l!ms pei'1lfl'liIjl:eIllI~e.1. CO~ muns, () A:IInioCi' ,:5 e, lllma, ,~~ga, ::limlPl~rnien~:e II1Ilmza.da {Ie ferro, [ljt~t!lel" !'IJ~umillil:bJ';B: ,oo'bmJ I 1:0 , origiliai~m-elilil'e: des;{liiJi:Jerta,;em t9'3:1 ,', ,Al~K;Selill'~1Ii II1IJimli den!Sirlbde de: ffil!llx(!! re5!idlll!la~, Irc~:atHVtlme!ru[i,~ !!il\e~ vae:3. -0 All 111100' g, lv:1iIi1 '!JJlilta, ,d~IiIi!j;~dadm: dI:e UII.!IXO :res lrlhlll al m.eliliDf e uma oo~d:~.iv:b:l~JiI!ti: :rmmio:Jt~.ill que .@J d!1;ii, AJlnioOi :5, Como It::O:r:Ji~qUe:lllCijl!l. e menes 5l!]eiH.'i ~ de.s!mmIgneltiz~~o do OJtI:e: 0 A lliieo .), ,f.\...s de-:S"!;',M;L~_ge"S ,dim, !rmiitllef,,~~11S: do, t~po A~"kl!) s~a lOoerredhri;dme re~ah'!!3!l!le!li1\ie lbaU~il!! e ,~ 'rr~,gU,ida;jj~ ~;]le"Cfu!ltb;~,

I-----r----~-----

= 1 ilIIOO -900' =soo -'l.(H) -(1)0 -5(!(!I -4OIii =_~ -20® ~ 100 0

it" Ikj\ui'rrn

IF-lf.ilJiRA '1 ,,'~19 iCUN.as: de II"fI;8.gnetiz~Qao pa.FJ,a i~s. pell'rm~@I"I~es OOI!J\!J!'l!S,

s lPiur.a urn~ ,clI!~i;!~ruo 'l!~K;k!Du.:l :oobre es ilillils PCfT'llJil'i~i!t~", ~ ~s ~I!~~ ¥ej;;, If.!: 'O.llmp.'hcil~ ~mrorJJe~1cr Mllft\\!"¢',r JW~t,r.~f.~ ff\\ld m\!.',I~A,rJJI/~~J\r.oJ'!l. 'C4irnb.ridgc Uoili¢rnitylJ1i,ros:s. '1,9We 'I'lL J'. !IfJ,'.!i1k~[j. Aa1fuIaJI,(\1:i'5 ,flfJ ~fJ'jlJi:'lf.li!!'jrj /!''1eg~I'i'r\~m" }ofU'j Wi~I!Y .{It,

:SOn:.. 'I iIJ!'9O.: A- ~'~ iR!!'mIilll':l _- _ '" oI!'- _ -- , .. 'Iff' _j _~ _ " ..... ' - . In! ,!I_- ~n ;i"i;y,ii' ,lI ,1IIilI1:, i"i 1'", 'T. .., . ,

. . '" ". . • '_ , ' __ "~m ~~ff.(i',r ,1Ir'I!.. .... IlIMc m'.o.t-.lJ.i-fi. "-JaTiG111:101'1 ~c,II~"'Vd'! l1iljll!l. ~ :1~" 'U, 1';;, ::iik.'1TI!JD C ,A. StrnU[Oi:'I1l,

JF:lw,";", ~f'rjl\l\ii'n', At:!Idi'Wl1'-W~]~, :1,9'Ji!!i" S'~i"~ p .::ilo.,~ .2$;, oC;: T, ~'. IE:. Milk:<r:. BJ't.I1'jI,jf-L',:il!j: ~rmrolr.'!!1J~'·~;IfJI'(·,r (Jl'ui IM'rt1tGlr~~'

~iNoW" l!1r";~1f'~'" 0i~[!~!JI] ~·iOtl;ifo:r-d" :1,g.s,~I, CZlj?iI!ili!iJ, 3, -

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Os im~s pe!ml~~~e:~teoS, de cerimic~, (i:aH1bem oomin.ecidos (I0flf1Q tl\?,~&.~ (Je jltrrlfq) sao feitog de ]~S de O:Jddfj. de ferro e ,ca_j~n~to de. bt~io' 0\11. e~U10ndo e ~ml d!en$id~l;de~, de tllll~!O ~It'i.dua'~ il~:[e~iolie.s as. des materlals do tipo .AJnico; mas suas iLI(iIeiidti'!!hbd~ i!iiilio. S!i,gnificaafi.",a:rnernte maiores, 'LOlflO res.lJ1Il~ado." :i!m!D' menos pil\!JIpernso~ a desnl<il,gne.tim~;]D. Urn dtisses. lIl,l.lIJ:eril(JJi5, a CErillm:i,~ ("3 tipo '1. estl1, [J]'I!Jis,tn~do :na, J'~g. 1. ~,9. onde Sl!IIa, C:.mlt':t.eriS.itb!::l de: DiI.l!,gIl"ellb;a~a. e q;lJ~ 'I!IImili ] irdll~~

n . - .:1\ .. __ ...:.' ~,IL__ • '. _I':. • fL' _.' ,~I_, Il. •

reta, 'U,!'1; ~[DJUjS u,c ~~~mll;'.a, It;i11Jli ~,~ ,c~Hacterisl!l,ci1$ rne~mc,as; e sua 'al.lrilca~_Q, e ~ ~m~:a, custo,

CQnlO :!i'e~l)lIltadc!, ,s.:l'O ~~rs'a'nltI~te usados ,enil :mu~tls a~lk~~(ies. de :ilnrli!",· pew.!m~enle:~;

0- :S~:u!Hiri(li-tCoo~lt'o :rel}reS!erU'3 IJ;i ~ ,!iI,';;,ii!!~1QO :5,iI8uUlea:ti\!o' da !ecIliQ'tO~'i.i1i, de ~ ~il.s; ~rnllilltelii,~· u~s, Cljl!le omneJ?Ju n~. dec-ad~ de 19-6Qi com a descobena dte '~m_~Si lJe!:'m:!l!~e!]tes de lerras rawa~., Na Fig. 1.:~ ~'" ~¢~5oe ver qlJte ele ILiCi1:l i\,!i'rvl~ ,ele'il"~d~ de!i'!!litl~-de de 'fJll!u;'!l) ~Ies~dl,i)!;!!~; ~~, 000l(1i QiCOi'~' re con1 os, materlal Si de A~:t1IkQ; e ,~O' !l!1.eS~W l!ieilaPO' apre~e~n!i!, coercituvid;lde e '~rod,I,l~:O ene:lfge. tico m~txim!Ji muho ]rlnl!~oms.. 00 mais IiIOVO cos 1I1,\t'il~ri£lis, I1JN!igrn€~~CC!5 de Il'~Ili~5 11LJ(!IS ,~ o ,nteooi~' m i~;f'~;iHrro~bmo. CaJ[aC[~T~z;a,~5e: pm valores de densldade cLe :WIiux,o rn~icl[u:tU. ©o~rr,dluv~dm!e' >C'

- ..,,, .. i', - - - - - - J:. -' - - - - " - - - - -" - d - - ..:1,-, - - ~ - - - L -1- _

'Pi oo.:U,[O ell'l~T.-gdl:CO max'Hno mamres ~1IiI_;a qae o-s, !l;IiI.) i!iaman!i;l>-or-ll_l~ to.

'Cotl:s:id",m -(} drc~Jlilg ,1I1iI~~IiIe;tioo da :Fij~. :Ii .213. COIifl'p:lTee:lltde: [HIm £~~io- cl.,. m.ai.trilail IiiiIOg~ itirr.-:rtioo, duro (illli, pentliln~JJ~te:) em, :si!-:de com InUJil liIecleo de: lIl1Iat~rl~il, :m~lileh!:,o' lfriiOlc ,a~ ~§]:iiTiI~n~ te 'pef.:iiiilc.li,1,i\~~. no qu~il, t~l'Iii11be.niI, h'ii !li1iJiJ ;j1;liIrolllili~llto, cl~ ,G-x.citaJ;lio, com. N espiras, Eml :rrela~ao ~, F:ug~ :~ .21. s'L~Jli!lImlil} 'q~e :un~ci!aIIDlIi~~'{i. '0' m!l~:e[illlil m.a,gne:~iQo' ;esrej~ d~$ITI_tlgJile~lil:a-do' {(:Q;~~n~ dk;noo ao '!!'Olilt-o .{il da fig.lUra). oom:icileJ,e: 0 que aooJrutece q!JJ::ll1rlo!Ji a eorreate ,e: aplieada aQ enro:~a:rn~ll'Ito dti ,~,dit~1io., COITI,O ;S.C 5.IlJIPCie qJue 0 Jlilik:l'Eio t{lll1ih;il, peFme:ab.:ul~dad£ i:f1lfijli~:t~l, '!Ji ,~ixilJ M~ rim-oml (iii, fi~. I .. 21 podc ser oOinsi~.crnoo C o1ill 0, tm:lIflm '~~J1l:i1h} uma :rm e 'didH d~L cofitl~i;e :li!phca,~ W, i = tn;';N. como iJ.lUJillli :liIIIooicl_tIi lin ~I1/te:lIlS;b:lR-d!;;; II no, IlMI:erilal m3!,gin:Ct~~o"

A . ""id ' . '; .,' ,. ,.30 - r- -!" , 'if ~- ,- ""."- a -r.i;f'eli";'rii· . hre ;[l n fi!tel4!,~ _iilJ q!.!!e ;0. conente ,~ crescr; ei1i~ (llre~(w' ,~, ,iieU_,il~.Qr .rn!;!iXltmO~, ' __ ~1_, -J _- c'lJ! __ ,!,l, ,W _ '_ __

eurva JJ-IJ' sobe do, :pornt,o ~ da wg. 1.21 a~ sel;l ViillIOJ~ iii~X:~l1fl(li no PO'J.tt.o b_ r~aF.li ma;gneti.zar CI1ll1ilplel.3l1f1.eru:e 0' l:n~r:LL1iil; 's;uJJlOUlQ:s, qlue a tCort:'e~k: ,~ aU~'!il'e-4ltada ~:ne~ 11,l~ vill!~Qr J'ff!;!~ ':;;'lilIllcienremelil~e elev.:idD :p3C1i que Q ,rnii!llte:fi~~ ,8'R tej a, [Qrtemoi;:nile Sjatl;l~i,'l! nil;J' PO:l1itf,i< b., E:Jl:l '~,g,liIidi:1J~ quanul.oi ~1 comnre ,e dlililll.ililu:fda elTIl dlc~ii-o a. zero, ill Clll!l'Yill .8-11 ODm£l'?l a :Dmm_ur urn Irn;o de lhi::n£~ rese :t.nJ ngjl1tdo, -0 ptmtu e, oooe a cOJ'1I:'ente ,;§: zero, No po:mto c. ,o'bSIll['Ve que II. iIlO n:ml:enaB e zeto mas .B e~ta [nQ ~el!l ",,~l(i1f '[lernruf!esce'!lte IJr.,

,/A 'se,guir:" quando a cerrente t{)!n1J~-:~ ilieg:,Q:d'if~., ~ ,r;iJ,J'~v,Q.Ij-lc'· 'OO!i)ti,~u~ ,il!. :~gu~ ~ !l) I[~~!l) de. um ,Uru;o.de ~'1;~Si~eI1eSe;, N~ ~~:g. I ,i~, isse e viM.o eomo a '~ruj~~-6rU~ entre 00 pentos C'J;: ~L Se a cerreme :f'O'r IifLtaliitida nil} valOf. =l.i) ,0' ~)iJIi1i~Q< de {jfl>l'orn,<"'i[Q de ,~'fi!1f1 se:ru e T1IOuf,o ,d Obsen.re eue

- - - ~ - - - - ~._ - w _.~ & iii ~ • w - I!~"'~ J1;- . ~. 1.41 tl . Fl. I. - .. '=11 _. ,

Co-:rl!lO ,IIl"O E~lilff'llo i. _ 9' es~ mB..!lliM ii"i;{1ji1ito· ,.<I"" ''''[)e'':'"''t';a''); ........-'11,- ..... "" ~~:r ,,:11,.,-- iIi","""I ... ,~.-. 'ifi~:ruiil' :."'"'1"', -UI~

It' , _. _ - - _ - -- _ ~c~_· 'I"I'I; .... ~ _~'o!!!~_"V ~~n'i!! ",t."~ ",,~ ... iI __ ~OWd"" ~"'" _I_ ~ro:!'ruy L_

I;JJJ a ex.c~,t~5,{I; if: ,eoslt:3J~do .0 m.a~eiJ'iaU 1lJil) roiil~~ ~', (O~~ e;!f!fti:LQ !1~se:ricSQ< ij)i,rf~ "'!il~re{le'rro ,cS~ cil)~~~j:ri~

1 . - l' . ( ~ 1iI~ ~",fd;l - ~

IIliIll,':mfi 8 = m{AJfA·m) '-,P,l) ,n . ,i ,iii ) no m:icloo.

..".

IFlGI1IR\!!l ~,.201 C iF(iilJi~,o maQr1~tioo, rolils~itur,do PDr urn [m~ p@l1m~.iIlan~9' a um 19ni1Qlamanto deex_c;it a..r; aD.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

(d~, I'

~ II

,~ I'

,I I:

I I,

~C)l i:

,f'j4.t1 ,!,id)

n!!!!!"; H.lMliriI

~rrw" ' • .A

'ftlffi~u~~O ~~ 'C0rn;~liIC ~~rn_~ ~ii'i!iMijs ~1C,gmij,~~" ,~, Itroje~~iia ¢O!J)'tiil(!h~, ~ &e,gl,lj~ ~"ltr~adQ' 00 I~ de histerese ern, ,dire~:llo ao iJOgl[O (J. S~\ ,e!~II1e!;aT!i:t)! pe~il) C-li)i~~ran!l). a eerrente "'!lJiU~ar II zero. eirlil gell'al a In!je:t(octia j~~ :i71e:@i;Ii~~~ ~ 'U'njeU5ri.rr (I~ ""~lti1l, ao :j:lIOJllCl< (:., J-\o in'!fes; ,eja segl~irn ,0 ~rnyarlo ~ um 'ar;o" me,nm' die' itisle,rcS€", lEi. ~~jlilgirn, 0 pCinto Iql!L\(}DIID a corrente db.eYIr a z.r:ro, :x ug:om a conrerlte' f(iil' '!,;',~a-,

" ,0 -, ,"':- - .-,,-. lRl ,-,- JIlI,".'~'1 ';-ll{-f - Irt'{.-·"'It..,.I.,]·-"I'1' .,."."r,"A-¥i .... iM ~t ...... 'lo~mfiifOl!Iir.i)

~a ~Ilhre :.5~ro ~ -l • ~l curvt} B' 1:11 :Sl':gll_!h,~ Q .. ~ii_l,,!J.v Uv ,_t.!9 ..... H n .... ~ ... vllH'V __ - ~ _~~ _ - - - ,S _ __-

CUni!O pode-se ver ilia fig" ~.2], a gruj~[6ri~, da eurva iJ;-,I-J' e~llt~e, Q,::"IPO"WS; die Jr.o:Ie ser repres.e~t~d;,') ()ii):r 1!l!f!~~, 1 i~1h~, re~a, oo~he(:ioo, oomQ r~f;:7 de ,~CiJO,i _ 1-\ ,~ndil:l!a~30 d8;,'SlS:3 ~lli1ha Iii eha:linadiil.luJirrne111JiUflif1d~' de- ;l't'C'UO 1l1::,' U1ilJ3, vez -des.:rnag1iu:1ltizado 0' 1iI1J3I:erii"d m.ni: 0' pU:llI~!D ,d, vemos ,qllle a ]iTI~netiZl!l~iio, remaneseente efo!1lil:iv.8, &0 :UIi1D~i;Ui~~'IIIlil~.gJI]:el:h::Q ~n1 a do POJi,'t() f; Es:;a

• - "'. oi.'" • I[i;. _..:I ~I ,I 1 .'n I - -

:magJitgUm~'IKi' e m~,e1llO'f ill remanesceme ,Dr IqUe: sena ,mspe:r,nua 'iJliil: ~OO[' .... i;} eom o W"i1.l !fIie' ilI5U;-

1I'C.:)c. ODse:rvc: i'lilie. se .a de:S!liil~g1tCtutJU~iru ~ivc.~e side ~ev:m.!~~ Pfirn .a~cm (to :POrDiiO ,/, eomo, por e.xcmplo." f~~r;! e 'poru:Q t:' d~ Fug. '~.2, I. clilliiol seria Crr-ifJ.-{iO' lim novo 1~1~!!) menor, com UlOV,iii_S ~ illi~1f!a e 'pe~lileabi~id:ade de, reeuo,

Os efcires de d~smglilctiz~.tio d~y~oo:-;. ~ uma 'exc~~~oo ilte,gtMiifa. como ,~i:;~bt!!r,~rn inc, SCr cl ilsel!l~id,(liS:. ~~f) eiij,!.1,i""',~Jelli~es acs de U~'!il ,e't'!I~refer.f:\IJ !~o d ~'C:U ~!:O !!!1~~1el:~OO- IE ,d:;LjJ1('!!. iP(I!r exempi~o, qJlille D cireui,to' :lilUI!gne!t~~o dl~, f1,~- I "lO< I~ed~ ~er SJ~do, l!JI~ado< :P!l!Jra ~'na;g~e-tij j!~W ~-~~Uefiai ~ duscs, a. p roees so' serla s;i,mlP:~e8n1elilte .ap]ica.r !lI1iIl::J, eKdl'3~aQ' e&evada ao ifllllfiOlalil11enl:O. segu~d:il g_~ i!,:!!ill~ n.'d~~oo ~I zero, ]500 (]~i.n~Eiili lUI rnnte:d i1Ll rom ~11Il.a ]Jlj~~lJ\iC!taiiY'1iNiOO remsnescente 'Sr {pllll,to 'f na Fig, I .. i J.)-

Seglil~:ndo, esse iIl1rOce~w de l!i1~g~le~i:r~~~o" a fe~'QQ;[(i! ,~r;: Ilib[U:eri!!iJ. de m.lcleo, eql!.!l,i"lfde: a aDfii'f IL!I In graJtde~ II;:JTtre-rerro Iliil) ,c,~~,c:u ~IO m'!lgnt~kO'" .(~e£rr!~L$iilCltiliilil(]O (10 lill!{u.cllia~ de 'liT:1!Ddo, similar 8..0 v.i,s;to, no EXe:l:l1iP.:!,Q I. 9. Ne-s~e po:rno', {i! :~m~ :r(ii~ ef~t~'V,~j~e~rLe' e~l'[jj';"i.lIq~«:ido~ pOf.{I,iliie: se fosse co] oeado de volta no mjc~e;{il lil1Ii!I!gnBtloo; ,eire £legulirii;!l, 1II1fDa re~a de :!ieCUO- ,I; ,~presem~!tia UnfHl! '1ili~L,gI1WJ;:'~~:;.:m~~ID remaaeseenre m.eIliO,1" que ,lJ!_ Como resultado, (ii~ m:;u:erl.~h ~l;agJ1tedoo~ di,IJroo"

cf:nt'tfli ,~, -All c" c. ,'I ,'J - rr.;;-,~ ~ 'I .... , ,If. .- .- ". ' '~" ,~', " '_', _~I", , ' ~" :t;J!. -. - ",' ... ,,_;;: .de ___ '_ _ _ "" " _~mcu Ii.ltl ~;,Ig, ~.""'" ~nr.::quelfl~emeIJhe nao Ope:r-.aUli ue Jl1aJloc~.r,[!I, cs. tJ!ve elil,li s;ulI!u:L'i.Qwe~ e

,F-MM ,e: g.oom.ell['~a v a1:'.i.a"'e'~s e, 'tamMn~ freqIU,e~~re~l~n'lle'" h~ il'i~o, de que ilJlnli, 'opent';;u-o impr6= prill! PI!R!iS!1I: d~~nag1ite!ti:d.~l(l!S: Sigil]I~f!cad'!,l~~11'e~re;, Un]:I!i 'i/,ilIF!tflgtlrll impo:n~~lfne de iIiii~Ltt.'fi~li:s, corae a, ICe(iint'jic~, 'j; 0 sWIilil(Jifi~~ob~~IO e 0 neoolmi~,]erm.bo:r(i C ql!tLl~ d~\I'id() til cara~t.ra.:rlst~'·~, de "li'lIIlim, reta" [1].0 :r\e,gUIiiOO qI1)lladr.a.~te (,oo~u hlC!1 ili!a~oo 'pro'x~'iiTi1~~ de' 1J.:o). suas retas (fu recuo ig~J.a,.., l~m-sc de P¢[~O ~, S.!.'!!~8 CUR'M Ci::m1£~:eristb:as de ~;DaWij.e.:~:l~filJ;_ CD.no re:;;;iLi~ltfid!t~. :oo5i~C'!i, 1Iii'ii~¢t;:-

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

!1:U:!I!is 0:;;; If![e~'tos d\e des~~'h:)(1ifie~:~~""llo' S""'Q sl rru{~,a~:h,fame"l:e if'edl!.!!;z~dos: e frel"liiiiel1irt£! Iilliente 'I'll 0,.·

.~""' ~ - ~ - .. I_ --·ev .. "1I:,.;ij .I:!'.' " .. " .. I, ,_ ,"~, , _ - .. '11-' -, - - -, _ -,. rt,

~Lcm SCi" ~,giilomdos.

,;\8, CII.!I8ti!i's de I!IiRl.a :r:edU~i!!~' no' va~Q:r da Im~gn:e.:k,r~UQ Irem.af!e-:sce~1te;" Q-S, ,n~.ueri~!li'!l, i'tla~ifie';_, rices du rcm podern ser 'fkr;;ilab:~I:iljl'.:adf.l~ panI! ,operarelJ1 del:lJ~r-o de I)JJTll!!;t reg.i iio >i;!-<:<;jjpied:ff1,c-acli:.L Esse

~'''''''''''' ...... r''·~'Io,,,n~,,,,, """~,,,,~,_.cK-, ~- '.~'ill .. ," ',', ',,"~ " .• ~ '. F', '11'1 ""d"'", .11, •. , "II !,;i.,'.'II •• ",}'.

IH """"..,"-! II,UI~ Ul~""~' U'L1~frul:li rm If"!!::~~~ '!.Mr recue n:llJi$dlw['l, nUl ,ug.,~._ ,JliD ~ ser 1iIl}!;H~Or ~ ~lI!~. r.nt!-Y P[(f

meio de '!,.llm exemplo,

it Fla' I 2' lfIi'k'i(!l'~i':a IIlII~ll"'iili"l!Iu''''' ilIla~i'II"Ri ....... r.l~'" "'''''H'~,''': .. ~ ~~~'t~, i"~'~ I!.!!-H, 'i!i~""IA'" e 11'11" 18!i'i<lil101o (6 l}Brnl:e:1i-

. '. ..E:<' " - ... _ __ ... _ ....... ~ ..... -~"" .... ::;,hl;~_..,v "'~!o'!"" .... ""h~!;h~ ''-!_. ~ _h,!~t, .~~ ~ !'~!.!"'.'!r'V '-!'. n 1;, u_ . _ -"" i _ ... .'

'~~U~ade eievada (Sl,lJ)i)Si:a"~ef~ie i~!lUrd~41), Um ~~'i~CO (;':1n_fD)I~me'nto :seili~ ~:~~~) ~r: a !t!~g!1etil..m 0 hn~Depois da 1'if'l~§De:t~Z~O d.o, xL~lel'n:l; {) elitro1~1il1~Ili~f,I' ~'~ :re:t~~di:jl., CIl)illD n:lO'ii~rndfi, 'ei' ,~J]llIlooIJ[lI .liIm'VC''S[;: ilia dim~io ;'1;', corn '0 resalrado de qjue ill! ~ do ,e-illlreferFO 'varia f~ cn]~ ~ A~ ~ 4. Clifll<=)" Supondo 'q~ 0 liIJ'ltten:3il. mag_nel'ioo do inlii ::m:ja 0 AJ nico 5 if: (jue, ,0 i!lii~tema ,seJ:l, :~m[dm:lImlBliile maglJ1.t':~Dzado oom.AJ ;;;; 2. ';:1iJ]~ (0) '~l1Ico~~re 0 eemprimenm do imi],.f-... cal !:!jllf:: 0 sistema 'i]lpeiue na reta de recuo q ue intcrc~pUli ,0' pt"f~~ilJ. de prool.u:o /j' • .fi :l:l1dximo, da CiLUV;3 de: m~,gne~i:7.::af~Ci do, Atlili[QO' 5, {h) oCIDIiIC000 U~lr1l prooedirncfi[(} ptl1l1lllJilji~tt(i-lI.U (10 iliJltl!, if: I(C) ,c~iL(;!JJIl\c. a cle:n:s~d~~ (Ie itlUi'iii;) Bf no cn:urcfelJ:["Q" 'qllJl1Il~d~J 0 £~ml~olu lfOO1"Ie~~ ~g h-cntc' C [p'Ilim .nis, e 10, (l!n~R'!f~",o varia (lln~rl~ csses dl!Jl5 :I imlil..'e "

• Solu;ito,

a, ,.I\. Fig., ~ _2J;;l! ~l(l~lt~,!a ;a ,(:u ~\~~, de m~gl~e~~ ~~~I,(ii do, .A'! ~io(,J ;) ~ L~' dI~~~_$ re!~s de >c~r:g~ (:Q.r~,_

til ," :I. ~. -.... .' ,- - I.

:POIl, entes ~O:S' OOIS Ie" ,~r,e~ro$ do etli~refeiIJ:'Q. Ali: ~ 2 cnf e ,Ai; ,~ -4 Ciilir. VeniiiOOi, que {II srstema

~rn ,ope~ar. aa reta de reeuo de:!l~jad:iJJ, se a reta de ,c.!)rga :p~ At :~ 2 ~i!i'il::!: :~iU:eroertal ,til eu ii'V~. JJ~fi no ponte de pnxliJJID ene:.rge~jico l:Il!tiNimo (mareado eemo ponm a Inil Fig" 1_23a}. ,f!::;;;: 1,0 T e H:~;:;: -4.0 :kAllilJl"

D~5 El[lU:la~&s ! _:57;[; 1..:581, vernns ql)le ~ :i.lr1l-Clilila~d'o dl~, ~en;~ de Cil.-g~ requerlda 'e d.a(b~ [por

B,!,f B~ A~ [Iii

-= ...... ~-.

~ ,H.!;'~ N~ lim g

~mi'i.4i~!Ji I~m = :!:'lillr

il3.d:i[n~ & ~ m:lgm~tb~5C1

I!I~ 100 C'5.fl~OO~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~.~, ~ r:1'I~ir~1Il!! ' , prrotr_.o ~ocrg.ttlro

:1.{i8 to

--40 -:;m -40 - H1>

,(~)

, "', ",' ~elL;!! de 'i'!.~"

",' ", A irlll~~tk; ITiiD51r.ii, ' _~1l'3 i = ,~!!_

te.r:r!'lir!;Ji ,!'!qll!i Ret[[,dc

I' I:

~ I

A I~~;!! d." 1!,:000r:tFIi

[oovt;-se p'M1D,.Ii, e~'I'dI:i,

1\ R~i1 ~ ~i!tgir 1'OO'!f!ll-iioe p,ara a dirro:ii '

fl~ M~teri~1 i:n]!;I[lImOOIr; 1ii'I!J' lI1I~etiZ[[dI!J'

(b)

FiGLiJRA '11.23 (a) CUfv,a de magn~ti:;;::at;@iO do Alnico .5 para 0 Exemplo 1 , '11; 'b), famfiia de retas de caige, pSfI',a, 0'\ ;;: 2' crrl is' v.~lo.r1E!s variaveis de i rnostrando 00 IPlJoc~dim~nto dEl ~9na'~a~ao' do E)f~rnplo 1 , '11.

b, .A Fig" [.13b mostra l!llm~, famma, de r-etac"5· de t~ ,do :s~~teiflm para t~~ ~, 2 oCm::! eom ~~ correnre i :ilp(li(.~.:.r_d:a liIiD !l':(iJm~a:li1iIii~;]:lito de e~~i'~'a~iil'{l!- .A e(!l,!U~'~·.tlo' gerrd tf.essas, :I:'tm£ de C~Ltg;i:iI, :poclc ser deduzida faci~ liIiIerU:e da Equ~a'o j, _j

N ~ ~ ,NI!!IF!] I- .l'lig

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

- .(., Ai;;) (JiA)' - fj,oN (... Alii' ).. •

Elm :;::::; -!:_~ I, .- .. ' ". . -, .Nifi + ---" .. -.' '. ' .~

.' A·m. '. g c' ~. ..1 ~ c

! (2)., ( .. 35J8): .. ,

- .:. - - - l'J

- j!!!~1.2· .... 11,2. ,_,

wo

2 X ~'D-j

(2)' 1

~ i

2

DeS;.8a .eG,:tlIi::t~ao e da FIg. ~ .• 13b •. vemes ~!Llle,. pam ~~.ru- 0 materiel :lim]gJil~tko.al~ :u i5::!1t~iI~~iio no 'piJInl,O .8m.o.!. -H ITDJ.'!' il·cormnre ;de :rna.gnetizru;ao db enrolameato cileve: ~r alJntlclil&~tcil~~ H~if. (J; V,il~OO' imllX em ·que

• .8~IIH 1,50 x l Ow~ t!'~ •

•. ..., ..... --------- A

[11,28 x I o-~ .'

Nesse caw; 1113 a, dlspemos de um la~o, complete de histerese para Q Aln·-bi;;Q S e, ~rtiililUJi, terernos 'luG: I!'.l!s~im~r .8m~ e H m~"'. IBx:tnr!JQlmillo ~:une'.umtCIU:C ~~ (:ij~ [l"lI em .ft' ~ n, de ,41· ve~s e viljj!or ~ ,oorc~liv~dade, hltQ; e, NII~ ::= 4- x 50 ::= 2{m k.A1.1:l1i, ~ihte:relil1.'O!'i: Bm 'iJ ;0;' 2." I T, ,Senill dl!i"'~dli1i.s, esse '!;I,at!],' ,s,era esnemo [e dlall':d mlWl. esl:~rrnai:i:VillIIJIiliI tanm e~cessuv.a. da COI'1l"CI!!~ tlil! :llt1:l00iSS:lrU:.::L, :Enl'OOI)tmlO, [LJ~undit1< BIIikI~. =: 2" I T c fl'ru;JJ. :!!!!: 200 :RA/m, ciliflleirlQ:; i'!!!'!" :!::!; 4,5.2. ,1\._

Assim, ,oom ulirl;Q, ,~re~, de ei1ltreferro de '2 Cfi!lI2:, a m!lgtl~etLza~!'o (I;esf1ioo'a, s,ern obtida 3U~ menl~ndo a.'COl~fellllle al,e 45.p2 A e 'en'Q ~~g,uida reduzinde-a a ~m,

c. 'Omlilo, nu'O dis;po:i'Il1Q,S, de i!fafbm~~_~-'!i' es~iftcM oo'bre ,a htclina~.i:io, da rel~ de; :t'OCUCh, Va:IJli!JI.S. supur' que ,seja igu~J :~, da. 'CiUf!o',~.lJ-H'. ,00 :IJIOT!W H ~ 0 e Ii =' 8" Na Fig:. :~ .23m. a rota ,de recti() [oi

- -"

deSien~~d~, ,com e5s;a, ,hlcUIn~~o" Qua:nm1o ,~. ,nffla da elll~rderro lluria 'ootm 2. e 4- C:Iiii'·. vemos que

a de:n.!!kl'ade de nU:'I:Q magne~oo 11m 'I;',aria erli1re I.no,~ t,ft:B,1_ Como, a densldade de :ml'JXD '00 en .. , ~.re:UemlJ e IgruJi!li1 a AJA~, vezes esse, wlar1. a dens;idLlde de :lITW1);.,Q IiIO enU-efenlli seta ~,gW!ilil a (211).1 ,,00 ~:~ ,0 '[' ,qu~do Ag :!!!!. 2,.0 'I::ilii. e <' .. 1<1-) I ,OS ,!!!; 0.54 'ill' q,Mi!!tI® A~. ~ 4,.{j' C!~1':!. N~ :fijg:, 1.2J~, ebserve ,~ue-., (1i.1~UtOO (lper~ deniro ([Ie$S~ vari[!!~!lk-;s d'e em:t~fe,nro., '0 ii.Iil1iJ parere ter uma densidade doe flU~Q' :rres.tidlJa~ efe~iw de ].1.'7 r :lID ililves, do 'valm laielal de 1,,24 T. Ohs~e l_:iLT'I~m, que. $.{i as '~1t9005; no' e;ntoofcli]"!O estlverem :llirrnnrtada:s ao :unt(;f'Y,~do !Oon5Jdcr,lIdo. MliI!Ii. Q ,S:~Si'CltL~~ ,crnnhlflium a (I~nil!r n~ :Uirlllw, :lrOCllbcacln 'parr' "J(eiU], d'rii: roI;UQ·' ~n~ F~8. 1.2321. e d~:rernG~ ,~ue -0- :~m~ ,esi_~ esf.ab'iJhtItlQ'.

Comoj~ ('6'i, d~5ClJll1id~~ ,o-s ,m~teri~i$ ma~rte~kQ:i. d'uros.., OO~1f!;Q; Q AIJ'ik6 $., e~JQ .~u~ed.tOll, ~ des-

• - ..i~ ... ~ ~ • _...:I • i"" _..!IIr..

J:IiNIIgo.e:uzm;ao se os seus :~lOS II;Ji;:; Il)peJ;i1I~~ :~~lleri!1l Vatli;U,itQSi e:-:mssl~rrnente_ !.,..IDfIfIO [lniJ11Ilmuu :lItO

ffi;~tm.pli!J; :11.1. :1. esses :rnat'criais pedemser e:stabilizndliD~, 'CiDrnI, ,~dg,lJJma, 'pc:0CIl0 na n:WJ@I~et~~~ao ren.1lIriL~nte ,e;fetii,w. Nil! entanto, esse p!:'OC1.3!llIilne-fil~"o n~"G! ,gili:'atl:lie ;j)"estLlb~'~tdad:e ,"~Qil!litil de ~~. fur. ~elr:tplo-! se {Ii ~ber.i}1I1 00 ~nnplo, I" 1 ~, fesse :l!u'Dnile~idCli !:Il milia illre~, de e.1ittrrC'fe:tf.iU, :infetior ~ :2 CIf;I,:1!" 00 a uma.'CO!':1'ell'!.e e:,'!;C'e!l~~"iI,Il!, d!e db.!;!l1?!gileU~Jo, ,0, deito, (fu e,;-;Qabi~~~~(!! ,;:;~ia aJ~-Ij)' ,e ,10, rnIaterii~i~ passnrl3! a ,ol!l'6l:31' em l!lil!ll[), [!lOW reta de if&a!IO~ Il;Otlll uma :~l!i~dO ,ilidncion!al de ni\'acglll_eliza"~?l.o.

:NQ ciimni.o. 'liiiIu:~~m, alt:ri:ui:s, 'OOIllilO (10 :~mlllil~lrmiD'-oo'I!H'I:'~la. ;a Ce:rSmii;,,"a,', ,(J: 0 ]Jtl'i-odimip.,.f~r.~ m-bem ~veja fig;. ] _:~ 9~\, 'CUljO-8 'vaiores doe ooef!l;;U~vida<je s.:~"o, eJevad(ls, teooe:m ,!l, ,~pre~f~~ar va;.. ,~!Jre& :rnu~.to, blllixQS, de '~,ll1eal~i:~idade de r)e~uo, e a. !'te.i\;~. de :~cuo' [e e~llda'hneilk I~mg_e"te ~ eurva Jj'.JJ, demre doe uma grande p'a!n;e dlill'ieg~~ d~i~, de iQpe:~i1it;-JJl), 'UUil e~emplQ :t,'IInde ser vii.s..-.

- r-," 1 'III!'! ..!I' - l"C'd -..!I f '~'I:._ ~

1[1) 'l1ia I~IS' • ,u jo'., [que: mnstra I1li curva ae :Il1agfl:eluao;roo ' .... ' .'. iJ' ]lteooum]:iJ~I'~I.'O~[ilQro~ e na ~,IL!l_ai ve-

" 'II ' .;t .• ~ 1- "ii.c' '!if' ,. "_.l ,I

'iiTt!il)S, (jji,!j;e: esse lIiiat-~nn~ .:ern UI[1Ja. rnl'L$l:I£uza~ a o remeneseente ui1l: ,.:t.J -[- '0 ILllifl\3, OCle:r.t:::n~:VI!JI~h.ie

d-e~ --9'40 ~ Aim" A p!i)~i9 da ~ijry,~L que ~St;:1 elil~re esses po,liItitiiS ~: !IJ~.I~'[Ii'~ni re~a CDm uma ineli]iU'l.~i1i.o :~,guOl!i a 'I ,.06p;n,- E'5~e, ¥i!liiOT ~ '~gu~1 W) di;i!l, ~;i:td]na~i9 de Sua n:~~ de' recuo • .sc esses iIlUJ/[e'ri!-lj~S O!~mlTem nessa oogiao de hilhi:a pem1.ealbulWiiide ~ OOre~e!1i~;;lJI en'!! $I!I~, tCt!!rv~~ !J-f-l', :n~,ij) ha-

rn "'I d ·11.... - 10.'·1" ~ JJ _.1 _. • ..!Il ' d

"'e __ ne·c{::5$Ii!;_~ re (I.!; ,e!itliu-], ~Z~l~~O uCa.-u;e: ~'Ile nan SCJruli1l 'e::N:fle551'1,1mUe[I,te u'esliIlagJleEJ,za os.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

F'~eq uerfiieii1l'it::i:'i,tC. i1 con~liIicrilt~ ~LlIPO[ que 3 CUn':iI! de :nnIJ,gne>tiz~li{) CC desses 1,11:.:naru:;)Jls e I:i near, dentre do S~UI inl'Crv~~'~u, ui:U (!Ie opcm~iio. com urna induliI'1~n!) i:gU!a~ ,rn, permeabilidade ~ recuo J1.k" n.~td_a essa sup081~ao; ::II, 'Ollrv,a, de ~]laglle.:~;z.::a~-ao, c(~C des~es !t1!!!Ijterin~s pede SCi" eserita 11m. f:hr:ma

a_61)

Aq,l~i., H~ d a ,r;oe~'C.:ti-ilid{Jtk ,apt1U/Ufl~ assoclada 0), ,f;SS<I! :tiepre~llt<Ut[o l:iIilC',;lr_ (:0111110. ~~de ser 'i,\'~Sl()O' mil ~E. I, 19, em !}em:il, l'IJ iCoor,ci.~n:vidad~ 3WiaIeliiOO e um tanto maior (USI:O ,0. urn ~loJ

nerrat~~~;i'1Il~~"'el-·v"--'lrro,'Ii,;I"',,c--'.,C.F':'~-~--"'·li'_';~"~--H:':, ,,1,,-, "-'·1',--,- 1',-:_ ' ,'" "I ',,-t"_T,:~i,, -0'- - - - ~"'" - --------~ - -'" ~v...".!'!lllv tll!.!lC ::.I, ... !LlCR:l.L~ _ l!U!H~C .. ;: IJIO IilJth~n8 pO~II!IC a CUJ'"VD Garac~en:s lea ue:

m~W!el'i:z;Q~.iiIi) CC t~tlde' ~ se dobrnr para 'Ilmilx(} 1il00 valores baixos de densldnde de fluxo,

05 dIU5p0l5~lti'V'OO ele~mlmlecalllioo~ Ique -oper;am eom c~m[lOS: m~g!lie~jcoo II,lSan~ freqt&e!1remente m~meT;iiliis :ferr.:omagneti(;Q5 piIJ~11I! ,gu~,mr ti COiilG~IlJ~rar esses eampos, Como a permeab.i:I.i.dade m:ilwn~UC'a, -cloo, rnii!lJl.llrh~is :r'Cnumagnt~'tioos. pede ser elevada (at@ a\e:?_<elnas. de Illilnhatie.:~, de vezes

1 ' L" .~ , _.;J fl ~ , ~ ;I:': _...I , i-. "k.,.

a. it 'I) il:We~o, ,arn!IJJt:riIl~.J\" ruJ mater parte ao r ~KQ' lilJa,grn..:;~:I,co esta ,con~ 1111;!lu;;J! a earn:1 nl~O'R, [!fUJII'til} 1!.1'i;;~'U

dcfinidos ~ deh:~:r;minadDs. pela ,~eO:lnetria do, mal:eria.1 Hl'iiigJr]:el~oo, Ah~llll ~nS!ID; (req~"h~"teme:rli~e ,~_S, ifiOOqlh1nc:~as, d~ 'irilw~e ;.'iio' Ibar~;t'i:m;s, (J! bas.~HIir[e lllmrn 'Ijlifl.lf:"miti!r qtJ:e 00, C':ll1]1pCl~ 111t:li:gIile:ticQS seji!llH11 oo!lsideratJo$ (jj!ij!~se-<csu'i~i,cm, e us,:sim_ possarn ser determiaadns silmp!~"in1i(l:lIu't'! ,3, purtlr do

'va~i[lir cO'nihedd:o da Ii!j"Lr'iI~ ~rflu-..-'n:1l ,frij"· G,;- ~~, ,..'" .... :0;:.- .... , ....... , - - ~" - /0," -, -

_ _ __ I _ '_ _ _ _ _ __ , !I("~"'- r", 1'_"1_ ~"' , "'l!!!"'" ,§O!~,t ... , ~ 1.1[. ""'~ I, !o-!J~'I!!ll.d m:HgJJ~~_I.!::;u.

Ne5sas esl!m,HJrns;, eomn resultado, OJ! SO~IlJ~[o (Lus. ,caul_PDs :I,n~gne'ticos lDoC!le ser obHda, de fiIJnirlil, i:lirfJi;i:clblc;~ usando-se as mcnicas; de andllise dos. eireaitos 1~ll:ligil.1.e.:b:XliS;, ~sa-s. Jte"'CilIicaso 'po>-' diem :sell" usadas 'pma, se reduzir ,:1 oohll~o cO:ll1plex.~ de lUIll C~I'!ilfl()' I~'!.<agule.'ko rrid i:~lefi!S~Oiil;;'I~ ,ii10 qU0 e es;~err'l.:;:i~.!m~'!i:t¢ 1I,!I!I'!1! pmh!iil:JII!!\'!! I!;!fl!icl:i mensienal, Como em tcdas as oollLHreie~ de: engenharia, uma ecru, e-](perienC::~ille b!l)lHl sense :S[Q iMeces.s-~rUos, mas ,::!), ~6:;[jjiC':.u fornec:e re$!IJ~,~~.LtIO$ l!Ju];i~ CUiI !Jiy,c;rs:Ufl: ~i;ulla9oo!i; de [n~ell\e-i:Be tp:r,:itiCCQ da ~n~,enh!;irigj.,

Os mat,8r.i,a:i.s; -rlCrro:lII1I~n0tk'os podem ser e41ii:iOl~tft~d.o-t; com iltfirt!Q f~U-liIpln variedade de carnc:telti:stie:l:S" :Em gern~~. 0 seu co'l,npo:ll~.amel1itQ e !1!;\lo-~ h~eaj' e suas CU!F'Ila:s ,c;ilr.uc:~eris(i{!ll:) fJ-H sao :rre~ucni.cm.c:lilte. representadas por falilllil~a>\l, de! ~'~I?JS B-,/t' ~e histerese, As iPCrrtn~s 'PiiJJ h'u~~c~

re~'" "" i'I;I'\'j' ....... -..-.--.- •• -. -,~ '''"I'' '" ~ "f' ,,-, ~I, .s I -I _...I ,~, ",~il 11, Hi': - ,I - - ~ ~~ "--"

_ , c_ I .... I''''''; """VI ~ .... n ,,,,,,,i:) :p-anlfi;l;as gao !i.lI1iYOes uil:j' nne ,ue,~ ~UN:i,1. ~~, ~ reqlll~r~"Hl ,~e op"r,l.!b\r~LQ C ~U!l1-

Dem, da oo~Tpo$iQ[o dO'S materiais ,e dOG :p~DCfii5S0S die f::tbJlciiit(8.0 usados, Uii!1. ,ei1!~eiil~~ili1l'iC"li1i£ii 'baSiico CIa ~j;::UJUI~e-~f~ desses FC'!i-i5rncriI!ll.S, ~ C~~lnj;lmIlnJli<lJli[e uti~ Dill! i3;I)Hca~tio, ~e~~e~~ ~1~.!C:r~f~!S ~ilil di:sprnl;lll:i.vas, 'prntk'lo~, ~i,lJ!!ic~1I1:tef~iIie, as :fD~,ollr:i,edttde.s impontllillt';s e:;~iLO cllispaJlu\reis, lila 'fmma de

ci!itV~,~-" -I':·' tie - ;::" - ',i, 'I ,v' ~'-',,, -,-,~, I ,~- - •• '.,

_____ ~ , as cerae ens I cas remecinas pe os ~ ar"nC"~~ res ,~e 1iTiI~1~e:m_u:s.

,Cefioo iMt(;riui~ m.li,giuetkos. OOJlillllJlle!1!!'e c1l)flheci)t~, COItl.ilJl duros ou peml~m-em.e.I!. os' irrlliiSi. sao ,ca.rrac,~r.iiz~.m pJr W~IJ]]"I!.'!5 (:lJ~wriI:OS de coo'r.dan.vid'ad:e e de !I!i_$!!!!!'1;C~~ZIIrjiQ remanasceute, Esses.

!I..." 1Ii

tmame:ri:llis prOCh.l:7.eHl uun ~iIJ!~O< !JiiIt~g~CgOO s~§n:i lic~liYo .. mesmo em c~fiCpiiilO-!i< m!lJgIil6t~coo cam enIIref-emi]ls, de iiir. '[).." -,"" .clr. -- -- - ,," -. ~I _ _..I .. ~ .. - tc - - ,- ~-'--. -- def ",","~

, '- ".- _ '--~ • .H" vi" UlI!L'Ci U!,; UIiIJ, ~-tW:Hi;li ,:lIJlBqU~n. I"""",e'lll ,~er reuos p~1nl o~C1'Ir ," e IGrma e,.s.t:Jive~

em :s;i~uaQ~s <liIle, 00 S1I;ij-eitaltl: a 'lima fi1l:~;a am.p~~, de -[~,~$ rlcse$nmiliZ::lclQr&~ e de valores de' FMM. 'i!)s, in1!lls ~)e:r.m(UI!eiilic.s, aTIeo:oitmm apllic:Ji~dQ em diver.sos gr~ilU'ro8 de 'pe~U!.'l:110 pOTte ceme alto-falames, ~l~, 'CA e CC. mlc.ro:~'(ffiI~ if: ~DSltn:rl~e~u'OS ,~i!lal6g:tc(iij de: :nlEidid:a"

11.8 PRO BIIL.EMAS,

1~~ Um,dl~-'!:IIJI~!O irn;a,sn6~i!i,."(!i com, lUll ~n&co 1,}Jlitre:rlem:l'es.~ 1!iIH]:>~l!"udo' ilia Fig" 1,14. As ~~ine~1.,~",.s do 1n:l'1def.l' s~:

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

:t;J\idelj;'

;;;j!!mi~i1o' l!16!.Pi;" ~~. :irea Ar; pcrriiCii.bjli:d~~' .l'JI

:1,.4 :n.s:

~ .~ - ,- ,- 0 ,- ;j\-' ~

Area uitl oo~ao re~~ .A:E ;;;; ,I; ,il::i X .I1~, . .Imr

COllTilpr,UIiI1£;llIl'O rnIe.dio {In :n;u;c~,eQ' l-c '_ 0.[6 1lJ] ('Qmpt~liItCni:(J! do ;JJ~nru;rCm.1';g ;;; ::;:,3 x 11 [(~ :1iI1I N = 83, cs:pilJ'as

SUllOii1h~ 'que 0 Inicleo lelll1ill pclilil1e'.utdl~dmilc in~llilita, (p, ~ eo) [i.1' d~~{P~,tr"lC ~, c:[c:i ~o-''ides c~m~, die 'fIIu~o disperoo e [as de ,e~:p:rn~8Ii1ieriIiIlCi 1110 CIIl'U1t::f'C['[(Jj. ((I) Calcu I.'C' a 'rre'llu'~;I1inc.i:a aD i1:nde"[ 'R. _ eo ill! ';1[..-. :",nl-,'~:'~"T",,·ii'ii''-'''' n iO,\:in.:i i,o; •• '-'''''---n- I-'{"· ,01",; ; ~ I ;Ii; A," ~-',~:d!F-;'i !r~~ (1; ~ ,n,

_ -- _ _ _ '.. .. _ __!i,.!.V "" __ ], ... ~:I;.JI_ v I.' iII-",_,.. ... ,.l,~, ... V~,~ "" ,.. 'l,,!!I;.' - ,"'" .. -- -","'''' _... - t ""

nlllX-O '~DtiJJ ¢'. ~(.') (II -nUX,Q OOIllC~U~~WO da bobina e (,d) a iiF.!idu~~nc·i,a L da 'bohu~aR{l\pirn, ,0, ~mb:l;ema :~" ,I [l)afa ru m~ l)ef1!1ile~'bilida'CJe, :tlnita., I]f> r!rch;;~e~[ de p.. ~: 250()~. CoIiHsi(Lt'im >0' circl!JlilU IilMgJile~'iiClD' d.a, :F"~gL 1.24, cl1lm as mesmas dirne:l1s.OOs do ~~roblem:a, I .l, Supl[I(Juf;o UIili:3, pc:r:IIIiICliabHkll~de dfl, nrmdslJ' ilrl'rilnirta" ealeule (0) i[lI nUlIJJl!a:ro noce!\.:siir,i..o

;11. ... [;:;;:oni ...-,;:0 'ifI<Vr-'" [ ... 'Ilo.I- er lIi"fr"n'l '1111- .'J"""~h;'-"I''-J -~ .• '1., ofri:H' .-.. (- a."i; '''' "''''''''''''-'n- '''' .. '" ·11Il- _.IIIl·I .... ~' .... em [ ... ·:;;; •• '1 ".'

~ lpo(Jl ... Li~[~~ W~.II....III v.~ f\r !il!.I11I.~ IU ..... liW!JJJiIr !I_ ~ Jl_ 111.1, , I~ 'UJ!I.I .... u.1J 'tr !L'k- IJIUI .U!,;J!. U-..Il "~~'L!.; lJ ~=-UII!I !lU-

iI'.!i, ,e'rIl uma cleosicllli.k: de fluxo die' :~".O "ill'.

Rep!i:~~ o P.rol~iema ~,.3 p~~,~, uma perI111efl!Lt~Hd21d:c de :nu'C1.oC!l) d:c ,fj., ~, ,~300~l)'

o circuito :lilllagn0tioo do P-mi~leJ[la :~" I '~em 11;I,!ilii nu'Cleo cm1:5~!W!do -doe m~ilied~~ n~~I~:near euja pernileiJhill~dad'e. e~1il f~!lt;~.o[ de ,8m, ,e: dada po;r

Q;nd~ BiM e a de n siida'de cite fhll1;Q d:o ma~eri~~.

f~" U S~Jtdo, o MATLAB" fa~n {} ,gr,:.;l'fn::o de iIJniI"~ c~rvtl! ,die ~li1agne:t.i,l~aCl' CC p~rn esse If!'t>Hi,cri:u1 U~'m ~re,~'sus' H r/J. '1110 iIl11'~lI'Yalo 0 s BjIJ, s 2,2 T.

b. Encon.:f:\e;j), correute n~~s:s-~i!'~~ 'p~lia se obier 'L!Ir!riti d(':~:s;id~d(l: de fliux,{) d~ 2.2 T '1110 mldci1J[,

c. Nmran1e~1~e. ii.!i-saUKio, Q MAT,lAB. ra~a 0 ~riifioo do :[1,111);,'0' ceneateaado da boN'I'I!i:i. ea-n

fl!!nf".Jll!} da cerreme de b.-.'I;-r. -Ina ..... ",[.,..,10' ,"'="!l"''' ..-i: 1,1- .. ',.- ,11_- d" on -- ,1- - 'Ii' -II' -,- - .' - -, -, ,_._1" -

'r" "- - - - - Y'I-_~I;_~ _' "I'l"o;litru _ """-"~'~ ""' _,I:iI.ti!l!ud ,1:::, 'IJ il~~ (ii -_oI:!I_!l]r!cH{:i!}n~n:nlt1< noll,

~m{;:(b),

:1..6 0 circuite magt.teHoo d~ l;;iig, I .2:5 oo!1sisl.e ,t::1I1iI 1);!'1ilI mlclee e urn ,e:lililbo~i[i< :rno\'el dE: lairgum ~~" embos die pe~liIlea;bi:IJid!ad_e p. 0 rlucl~o tem uma urea de s:e~tLO :ret~L A'(" e urn oOimp:rimen:to, lill,{l'cilio l~L A ,~rea da is,{ji'llilf>epo:5;tg'Jo- emre os dois, e-ii1~ref~Il"Os !i! uma flllil~aQ d.a pOOi~rbO.x dill e:mboUo,. ,0 pode-se aSS;I;JiJl,l~r que 'vane de am~o' ,OOiltil

A:g _' A,.:: (I -"x~ )""

-, (I _,"

Vooe poo:e d:eSCQ~Siide~r' '00 c~;rrlpoo, de' csprniIUili!tl!IiI~i;li no ,,,m~refe.FfQ' e usar ap,IrO,}tUr:rla-, '~s CO:lli-s.~f>te!1!l~e.:~ OO'~ll a, ,~flilli:;e de eireuitos m:3J,glile~iI[105.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

:0, Re:jliita. a 1jl8J1e ~:Ji) 'par-a ·1IJ1iJ1~. pe:I1'Ulili&'Ihi.l~dade tillTuGn p..

l.,7 0 ci'f'Cui.~o ~]l~gmetioo da ~::;" I ;25 e dto P.ro·b1el~'!!~. :~ .,6 Il'en~ as, segui~n'e.s. dh~l,ell~~S:

~ ;.

Ai!: ,:::::: 3;2,cm-

Jp ::::::::: 2. ~8: c lIN No = 2,.). em

'r: = 23.cun 8' = 0.8 mm

]V = 430 e$li'ira~

H. SUJXlIm:!o U!I1UII pemnt;lLbi~ ~clUd1iil: oom;~llll)'IIe d1~. ~ ;::::;: 2:800Jlu" ,!::alcll.de a !l;lOIiI\:HiI~\1' rcqltlt'T.i ~ d)a, :p~nl S'> ob'L{;[ uma d~lllsid~clc d.c "UNOo de 1 .• 3"[' iilfi e:1fII~rcft:rr.o quando Q clili'l:l!o~Q est~. ,oompie![ITm~r.iI[e :rftr..uid1o tx ~ 10)",

b. lRt:pi;t~ os ({~~~ult1:s ,cl~~ 'partt:; (,~) r.ufl~ Q '!:!U$!li ern 'qll!le iO lIl'Lk~.j,i!iO II.: '0' cmblJ~Q ijlio constitUlido.s, de urn ~~~teri~i n~-linenr euja pemrte~jlbmd'l'lde ~ ~ad~ por

(. ~ 1199 ):.

p. = Jj:1ll' 1+. ~

: vi 1 + O,()~H~~"

'once ,B~], ,e ;3, densidade de fill.!l::!:.(lI do n\;]teriiat

c. Pam 0- liIi1!l1l~n~il, 'nffiD~i~,[liL1:riJJrr' da 'paIlt-e: (b). use '!J MATtAB pDrn plotar a deills.udmle de nUllO do ,e:fllM:'e~e:r:m C1f'til fi)il~r;~b) iii'.!) eO'i':!i\et!~' d'e en rolameneo 'Ptt!7J, ~1; :::!!! 0 c 0.5Xo,

'1 •. 8 UIlliI, liJlldutor ,COJiD a :ronna, daJ P,ilg- :U .24 tem as d i!nlens~~s.::

AliEa da 8~ao reta Ai:! '_ 3;6· Crnl~

r' ed" d rl 1 ~ ~ -

'. OnlplllJlIlIe~UO 1Dil. I~O',· 0 III c eO'I!:= ,,) ,c;m

At ;:; '15 es\p i ras

$ypondli) U!ma pelllT:i'eli'li\d'I~d!:lIt(': d'e :llIiudeD ,cle IL '= 2.1,OOI'l~ e dtesp:rez::lJu:lo os ere~:t~ do

'nl!n~t1 d ~~-. d _ _ _ ~ -~ - ~ .~Il.. ~ ~ ~ ~~, ~ _ - __ ". II -, I' .. ,. '. ...:I . __ , it: .

_ ~_ -_ ~.:._ '~,~rs!i} e ,_os !O~J'i1Ipo:s Y-":: !!::spnH~lJlIl;,illl to, {:ii~LI:U .!i.i: '0' cO.lll1pr~JlIiIellUD ce ent~~~II'fO ne-

ce~rio :p~ ~s.e ,oNer lU-n~, ~Uldut~nii::iilJj de 6.,.0 mE-t

1.:91 0 ,eufC!nilu magJlle~ii.co dili, :Fig. 'I ,'2/6 ,~ljJ~sish;~ e~u, an~~$ de Iirbllh:::riLtIIll mW[1;~til;)o cliispo!j;too em lII:lIl1:11J pilha de altum It, O,~ a:f:ue~s, ~~m ri!!bD~ :VfU:eIm(i! 'Ri e ,ex'~C~IiIO R~ .. EhlipO,IlIIDHI que: ,0, foerro ~enhHJ '~T.liflleabmmde in:fI:nita (p , 00), e d~p:reze es efeii;os de ,tlispCir ·tio e dli l!i!S'pnl~mme:lino [nlul.gIi1~Hcos., ,Para:

i', =: 3,4 !i;fI!1 R: -4··0CIiI:li

~ , - - - --

h;;;;;:1 iCili1I

,&,;;;;; 0.2 ern

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

• ~_.!I' d .t.: I I ,. ..!I ,;'l ~,

a, 0 aompnme.o:to, moe!JI'I:i.JI . n nuc eo '~e aareaaa :s,e~ ... O' reta,,..I....-

b, ~ :ren,iLiIlilill~~i1 db :i:iHl'-t~e!l} 1;1." ~ ill {h;H~,i1trefem:Jo :R _.

. - - - ~

[,iI,lrr-a, JV _' 6,5 es.pifaIS<. cill(:1II1e~:

c. H irndti.tflil:liC~a L

cl" a cerrenre Irequerida pru[,rn, que ~e opere CO-lII'I I)IllIl:a, delilSl~dade die fllllKO no ,eliU!fe[erro die .Bj. - 1: ,350 r.

e. 0< :f111));;O oo"~tU,efl~ corrcs-pondcunc ~ ~. ~ub:Una,

Im],O Repita o PooiblemaJ 1.9 'Para l;.IIna, pf(rtliLeilbi,l~dJ~de de liI~deo de ii. :_ 7,SOJ!Lo;

l.']]' Usando 0 :M,Al'lAB. fata o ,grnr~oo dl:!., indu.~~.ll{i:l, do, im$m,or on :Problema ~,.9' ,ern. fllJ 11)"i;iio' da pen:umabl ~~&de !['e~;jJjl~'!,!',a do, nucloo qjUlrunidJo essa ''!,!'.!-'IlI',U;:L de ILcr ';::::;; 100 ate gr :;: 1.'0.,000. (Sl!lg;e!;~iiIo: :Plate a. :iiOOulinciaJ ~f€~·5H'.f 0; ,~ogJl1ritImlO dla. pen:rtelli'bi'l:icladi;;: ro:lmiv~~.} 'QIlIa:~ e 3. ]jlier.rn~."lbi:llidtade: reTill~va, miI1linlli1 do :I]wi!::tea, para a5~,gumrr' ql!li[i: Si iTv.hJrolilciiJ ~S~ ~Cjfl ,is!, me,t!;Q!i: d~' 5 pOJ ;CCI1UO 00 V,:J~l!lf .calculurlo. 5!J.1pondn que a, pcmnciL'lJilidnde do, nCilelee ~~j~~ :~rnIFiiR.!i~?

L]:l '0 :~mh,~~{n· d~ ~IS. I :11 tem um naclec de geQ~J) rets drcUii~~' ~~ifu~n~e de, ~uea ,;1\,\",. ~Ollil'~ri:IiIlie:f)tQ medi©, l~, peme!lb:~Hdad-e relaiiva jJ... e '~m ell!rol~ne:rlih'} de .IV e~pir-a$. ES(:re'!,I',~, lima CX;plit:~:5rID palu a ht(IiJ.II:UncUa t:

tl) .0 lndutor da Fig!, ,I ,27 te~ ss se,g.uintes di:i'itie1tsQcS:

- J'ii ,!

1-1 """ I.-\~ em

- -Ii: ~ .. ~ - - ~

,I ~ I$cm

- I' ~ ~ -

8. .::::;; 0.8 ~lilm,

.N _' 480 e~~irn!\

[Je~prez.ando 00, campos de esprn~amem;to, e de' d:jlsptrsilo e supondo ~r:!::!' 1 ,OU[JI, ealcuIe a indl.ll;5"da.

L],4, -0 in.dJu~m dn Pro'blema! ~ .. 1 J ,dmre Qper.,!i'tf COni!, !,!I'ma :[o!1!te d~ !:e!lS~ de 60 liz_

{.a} :S:upondlo II.'J IT!m :D'~i:ii~enciOl! de hobina cleSiprel..~\'eL (:;aicu'i:e, a 'teosa-o eFi,C'.!lz ,i!lL) indutor que ceerespende a uma dens~dade de n:UJxo de :picll) IiJQ ~li~ch~!l)i de ~,$ 'T_ (b) Sob essa ,oondi'i'ao de Qpev~~o, cilJ!k~~e a corrente e:~iCa7': e a energ,~~ nUI~li;!!~e~~da de 'pico"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

'~.niIJiiil~O' ul&1io ,." ~iI!~.

~r,rnlMibilid~ Iridaii\'il Il'r

l..U~ Cortc&i:<ictc 0 cirelJ.liltD nila,gm!tioo dl:JI, Fug, 1_2~L Es._~ e!l:itro~l;Irn. oonhedd!ll, como l'{ji~(;t).re, ,ei OOHSi'iletl!fda [ip:i,CiUtticntc de duas me~ades ,dlfndr.i.1;:as.., jJ.., bobh~!.l de N (:$p1 r~s Ie enreleda ern ~.11I11 esrretel c. {~1JI8111do ~.s. duas. n1<Eltade.~ sffio moneadas, ~l:)!, 'pod~ se:r f~ij'llme~te kllserid~" na celuna di~lJlO:Stll no eixo cennal do Iii.:acloo_ Como 0 entrefeern le1lt~, ~o i~lte~lo~' do, :Il!udoo e se estc IIlfio ellnr..:Ir em s~HulraiiijJ:} exeessiva, Ill. 1m, t1l1Jxa, Iiliia_gnetuoo relarlvaIillelil[e hL!.b::a se '·diSiflersa!1i" rl-o :fLdd;ci;;l. [~licQ :f~~it com que e8S8i estrutara renlh:a, 'Wllill~, cen'ngu~ao pal1i}Clli~ar.liiileJiUe atraeme para IlIl1il::l, amp~a var.ieo;;t!de de ,i:l!v~ka~f,i~~ e m :il~dij:teres, CO;ilfIO tj, ,d~ :Fu,g. ~ :17. II,; Ilun'IJ.C'm ern ~rnnSfO:riLliladD.D\e.;S"

Sl~ponha ,que a ~p;ei"litlt:abi~:Lda& (nO :1i,U;C~CU' ~j~ jJ. = 2500~ Co que: N = 200 !E!spilras. As: seguintes d"i.memsoe.s, sao esped:F1cada.s:

RI :=:: 1 ,5 em R~ = 4, 'C;I;1iI J ~ 2.5 em

h = 0,75 em g;;;;;; 0.5 mm

a, :Eliloouure (Ii valor de ,R~ prnro Q '~lIl;;l!1 ,il demikJ~_de de nUl'J;Q tm ~~ {;xOOm:a, do nudeC!< C iiWrla~ :aquebli no lmerlor do, dHndro ~'trol

Ib. Na :r~a~i~de; :a de:!l],idiitd.e de, :flIJ~Kl:i' d~:I1i~:nl!Ji cnm o rn~a, l1ia~ se~oes. md'i.:1ii~ dJj,1 Iilucleo, (as. se'Qo~, de '~~1eS'S'll r,ll J'r). MCSIl1iIi!} assira, s'l!l~ll'Ihm: que essa d~H!;Mrnde de t]'Ui~'O perm31f]e~a CIl)!Jl1lti1iID~ (i) E~l;:rev;fi l~m_~~ CXPWfi;1iiiki, 'P:!I:r.a,.a ~J;tdut:S(ij.cia m. bcthina e. ~;n C!;i.'~Clllle~,jj, pam as dillll'11:lI1sEies. dill!dilliN."

~+!I-----..-I- 'ffi:[!If'JJ!'!!iJM!~~(_1 d~ fit es:pir,ll~

+

FI~UAi!!. 1.28 Indutor POi-COle do PrQo1ema 1, '1.5_

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

c. 0 nucleo deve ([!pe~,~ (iI)m lu~a densidade de nU~Q de pdeQ de ,n,s; T. 'em Iluna freqUie:l1d,!!(, dB, 61) Hz. i1Enoonl:rc (i) 0 valer efleaz da t£1I:tS3a, :hillDU zida no i[l:n~rr,:o~I,@l1l1Cn~(J. (H} a corrente eflcaz na bebina, e {U~ i!I! ene:rgi8! armszenada de pico,

,d, Repit8J;j, p0Jll'te (;t} para uraa :fr~q~enda de 50 Hz,

Lil'I) Urna forma (j;e onda ql)laOlu,ad_i3 de ilen!i!iID,~ cam :rooqjj~nda 'fumd_tIim,eIM:.aJ. de: 60 Hz; e semidclM, po.su~ivoo, e neg;atL''ros, :ig!j(ilI!~s de amplitude ,E;,!, e apl~cadl:J, ii1 um {lmfJ~~i]n:'l1i~il.) d~; :~~ espirasem 'I)m~ ~l'ddeo, ~ec'h~to dte ferro de, ~e~~Q re~i!I! igui!l!~.a :~,25 x 10.) ul. D~,. pre:;re ,!i re~is!!nd@ dlo el]OOlameUMtO e todos es efe~:to~ de '['lJ~XQ dlispeuoo-

~" P~a urn ,~.s~iJ< ,cl!il! rt<i;HJ!SUIJ. do flI1]1~<O' ,cO:IiK:~~tel])t'1do iIl0 elilro:~aJ1I1e:.1UiU ill: do flhiXO IIiQ 'iilu-' c'hto. ern fm1t~1io 00 tempo,

h_ FnooI'U'U>C' 10 valQrr' rn~ith1io ad miss \;"'1 < a'Fa, E se ,71 de -t!:idad)e' n~ax~ ma de fil'lJ!xo l1IaO'

__ =___ _ • 1_ _i. I _i I;;; P =_ """ _ 01. __ L~ . . _ _ _ _

plJ;I,de..[' se~' :s;u~e:i:'ior ~ I;~, 5 T,

L]" U~lil indl!~or. d-e¥f!' s:e,~ ~mJetado, USfIJ[-.c~o ~:ifI~ il!]c~eo rna,gn~~tcQ com a forma. ~~da n a

~ -

Ag. :Ii .2.9 . .0 nucleo, rem £~~o reta uaiforme de area A c !!!! 5,0 Clint' e eOifnpj'lme'!1!~.ii) ,me~

die I !!!! 15, em

-, iii, -. ' ..•

t.ts

a. r.al{:u~e!(]l CQl[1pli.niIoooo dD em~re[[o g e i;) llIomerro d!1i 'ii1.iSpirncs, i.V' ltUi:s '!:IUB Jl ililcl~Ulnc~a 5'I1ljliL ~,.4 m_M e de :liniMJo 'qoo 0 ind!lllto[' pos;sa O'iJill'rar 00111'1 {::{]fl7I;lililm.5, ~ p'JOO de 6 A sem sailWrnQio" SL1~_ha {lJue n satu:mo~o, ocorra qWiiUido,~ (fu:i1$idade de 'n u:~o de ploo do, I[lucieo ,exc-eda, a, ~,,~1 T ,e; 'que, ,llDaixo da ~tU~iiL~OO- Il) nllideo tenha, :pe!'rneaib~li.{I_llife JL =' j200,~.,

b. Para ililil:'lil:l ,t,"Ori,cntt:: d:c ii1i~!1i!~,o:r dle 6· A", usc a &-lml~tLQ 3.2.~ pln~ C~l~t;!.j.~~~t fr) ~~ e~terg;i a m~dh:.a ~wniil~nndla, lIlo cntrt:ftrro e ~jf) u energia i1i1itL$rn!iticliI, tlintl;;:tl.t:u~ld~~ ~10 nucl(.'(:i. Mos~re que ~H:n{':rg~tI I'iIiJlIglll£~ic~~ arm:~~nudiil H:it::ll ~ dadkl, pch_~ Btjn::!l~:io 1.47.,

C'o:nSiicle[1E; 0, i!f]iI!lI!~:Q:L' do Probil:iE<rna ]; '17_ :~~re!;,r;IIlI,lm Pffl:gI~!lijna s.irillf.!lle!i: IJ):liro [IllfoojeL'O par OOI[I]:iillll'ai:lor. na [0'1',IT!1!1! d'e urn stz:,~',rl}'l de MAJ,LAB,t. que ealeule 1]1 ,nulIl:t€[O d~ '~pims; € a' oolilJ;p.nrnea:rt.a. do entreferro ern 'f(jJn~Q' dill! ,~ndurtatl]ida desejada. 0 s,c:rif~'[ cleve ~1' escrlbJ d{; IILOOCi' que urn valer de iH[h.u:ilJ1lci~ (em rnH) :sej!:l! scd~c:ulado do usuario e que a 5iJ!icl:u '~Ja, 0< oomprirn~;rno' do e:nur.e~eTIo (em mH:i.niIe~J'O;S) e 0 nUlI1,"!::l'm de: esplras,

o indumr deve olfiemr com uma eosrente senoidbl de ,60 Hz if: deve ~ [Imje!:aao d\e modo q;lJ)!1l til d!3[l1S.idad:e dOl fl. Ill;:':: a, de 'pioo do, IilrUdeo seja :~, 7' '1'; quando a corrsate eficaz clo .[Ldlll,Uar for 'ig,ual !H 4l1,$ A. Escreva '0' Se-UI ;!u:'r~pl il.'l:e modo que :rr-,ejei~e 00 [Il['DjeL'Os. nos qti.ais (Ji 't\fJm;i1thtL~n!l:'o do !ElI1tmrerro iI1!sl:eja [(1[-3, do illltervalo dB, 0;05 mrn ~ ,5;0 mm, ou pam os ~UlftiS. 0 :illWm.cm de ICspir.a;$ ~j,~, 1fri:e~Q:r dto ql!le !k

IF""'------ic/ r."~k;1;);

Fioh'irm di; caminho mffl'io I~"

,ill'ei1 A~. jXm~biliClad~ It

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

tlsl!l!ndo o sen pro.grnrnl3. obtenhi!l! as illd:lJj~jnclil!s. Cal Rllilil:i.llfUI. e (b) mtt:ti:[m~ (oom 01 \;~~I@t lrn::!.,]s 'pruiN:iltlil.o ~1iIi1 nd-ffi, que s;.a1.usf[!l~i'I. ~s. .gslP~ci't1i,cn~ocfi: d:lid,as. P,an) (m!~ !l!!fnl des-· ses \1't!!lores. determine 0 ,c.oimpriiiillClili;Q (_k;, eniarm"') nooe5..'!!~riii), 0 UI~jl~1ero (lie e3;r;di!"a~ e ~ ~e!ils.Ei)) efie-.oz: !1:~orre.SjpOn(klolll~C ,::!lit) :1:1.!.l!!;r.;;'i;) de 'pic;o' do iI'I.UdCiLl,

1.19 Unll mee~n~S~lQ proJ)O:S!:O [~~. a'l:"roi~~[i)!?!r ene~~j~, ooFlis,i5te ,el~ 1),IH1;ll 'brlbina de 'IV es.purill"i. elilllfD~ada ern tomo d:e um gra~ IilIO£lw lmilid31 de matoc.ial nmo, m3iJ~,]]:e~~oo (11 :;;;: JJ.u). eonflO Ilnos;trn.dlo nil FI,g. ~".l{lL Carna se [jXide 'ver !IHI! figuea, i[]I micleo ten;r, uma ~~ao reta circular d~ rain a e um ![iUIio, teroidal J', moolbdiJI a~e 0 ,celll~ro' dm. ~al() rota. A ,g~~triia d~5$C cl:i:SP05ii~iw e ~n~ 'que: o 'CiliIllllPO' rnm,gm!dQo, pede s.er· ool'l.:sicile:rwi!Ji nulnern ,qunlqjLJocr pmUIL1i' fq,,· ra do toro, Sl)]pondo q;ue (j' "*.( r, 'OOIitD pode-se (l[.'ins..id~rur que 0 campo H lito imeltior dG i.O-. ro res~ej~, orienrado .act'tmplinniilJild() 0 roro e que [ooh:a j]1~Wl~!ti!ide u)ilif:o~ dada per

Ni

H'~~ -~ 2:1l',r

fa.:r"a, um bobina. OOlll. N = I OOU espieas, r ~ 10 m, e !tl ~ 0,4$ "1;~ ~. C.uI~~i~C ,a i [tdl~tili!ci!.!J L d~ otlbina,

h. A Dabuna d:e~re ~r 'carre:gad~ OO~~ ~'m~ ~teilsjdade de n~ XiO rm~g"etko de l, 75 T, Pan. essa d~nsi(lade de. filUI)t'O'. calcude a ene;rg~a mag!'1~dc~, tot;;!!1 arimaz.e!lada If!.O ~o:r:'Q_

c. Se a bobina '~i\'er de ~~r (:i!I!n"e~dilll a 'Ulm:a !;;;'l;:.l;;;) OO!lSI:a!ll~ ns~:o e;" (ti/til = COI~:!;lt~~ne), C1fiJ.CI)jJ~e: a te<l1sa.O' neeessdria nos refmilrl~is; par~ q]ue ,!7!, dte~l~,idade, de flr!,l)(O requerida seja a~~IIl.gidJa, em 30 s. Suporrha que ,a re~u~~&~la da 'bobi~~ sej~ deillifg~~ve~.

:LJOI A :~,g_ :! ,J.~, ~~OSiij:'~ iii! rn j illdij[Or e!iiruil tlI,clQ rr;'J:1l 1J!!1iB IJtWi~leQ de ~VffiD reta ~,(;'r~tlli,guhl)'[ fCll\fJi de c'hapaS! de :~eno_ ,Su,pnnha (ljl~e a! pe~mea.bU~dI!:lde 00 fe~ro, :sej;jjj inrinitn, D~pre~ Q esprnllUtlenlD It'! ;;)j d!i5p~:aCi mag.liUi-;~l!:1!l! do:;: dois en~refeir.:~Sl {Co.l:l'!Il.H:,~m.eiM.o l:ata'~ de entre~eUFn "" g}, 0 enm],~lIl'te-W!~o de N resptj ~~_s e de :~(!i de: cobre isolado cuja rusi5iuvldacle ,e: lJ' n-rnr, c~h~polilha que ILHl1i1!l! f~[(j; f ~ do ,espa~Q' de em,>Jain~t~ e~l'ej~ '~!'!Yi'o!'!!r\te~ 'pa~~ e cobre II,': (Il!!C Q ,[~5Ianl-e do e,s!JMi~ :s-eja I!JIsm.do na !so:i.[j~i!o"

P===~:r=-==J4 Nli!l;il,;'t~;

if,"i~'i!J1l'ii IJ para ..;k:if!~Foitl!!!~il!'!;;!!

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

a, C'alclll~e.a afea da 8~[O reta e (li 'i..ro:II~nne ,dQI c(libre HQ e~pa~!l;I< de ,eF!l~Ol,!lme41itQ"

b. B~~ l!lnlQ, e:~,,!\~S~ :~a:ra ~ dens~oode de nu~o {J' no irnd!Jt~r, em termos da denf:ij{l':aflle d.e. oorre~1I~.e J~ ~lU elliro:~iZtLne;Jlto, de coI)J~-

c. BsCrevtI um~ expresssn 'pilla, 1Ii densldade de: !G orre nte J~rc. no cobre, em temios da ,cuniet1ite 1'do ,enrolamill:li1io. dlli 'Iiluliltero. cl~ iIllspirraB N ,13: 00, goom-etrin da bobina,

d. Doo~z.3 IIlI'll'tl, ~xp'r:essi.o' l~~IJ~~ a p(l<~.rJda e~e.!rlca da ,d~:s~i:pa~ao ~1@, bob~n~, ern te~nmSi da densidade de iC~rlfente J,~"rt; .

e. Ded\!lz~~ uma '~iP:rr(!!::~a;fto, '!plITa a energia 1li1.:agn€tic.a, arraazenada rnG ;lI1dtli~.o:r, em termos da d~[).:sidad£ d~ comnle ,apil.ictil.da J.rahre

f_ jJ., partie ~ ,p~!J"te.;s, (0) e (e)l, d!edl1lza un~a ~.'~~,eoSs~ :PllIfa ,fI!, ,oons~~n~e de I~empo L { R do, ilr:td'l],~:o.T_ Observe. que essa '~iPre~~.o' ~ 1!~~:ej)itt'i4efi'ile' do, ~l~lnero ,~e ~S:~~lra$ da bQ'ffiii:lita e 113.0' se m;~lern quando, a ~:ndllllfinciaJ of. a, lres:iste:ndiil! da '~obilna ~OO .a'll~ern.rla's. ,00 se variar 0 :Iilum~ro cltll £n;;;pir,i!ls.

:1..21 0 ,UnOJl,Itf,ir ~, Fig" 'I J.~, ~em, 4IlS se],l;JJink-s dhnej:'jj~s:

a ,~ It ~ it' = I,., Cii'iil 0' -::-:: 2: C:iiTiI g ~ 0.2 em,

o f-aI:O,~' dto enrolamenro (is!(jo, e', a frn~iio de ,esp.tl1(O dle' ~(!jlfoJ~rntntO ocur~.d!o pete @ondilLlto:ll',) e t.~ - O~55" A re&~sl.~'!lidade dQ' OOb'I~ ~ :~; 73 x :! cr' n·~n_ Q:uand:-o a boblna o:p~ra, ("JOm, 'UllIij len~ao ;~piJ k~da! e'c OOn~~~!IUe de )S V; a de.J]8idad~ de fluxo no, ernlFe~ ferro e m-edida eemn :s.endo :1,!,4 1'_ IE:n:CQf!I[aie i!II poten~':ua. d!u::isupa'da. na boibul1i~; a cor1l:1;!:nre da bobina, 000 1:1umero de espieas, a reSilsrelilcia da bo.billia, a ~n'(lu~lct!t, ,~, cO'Hslii!!nle de tempo c, (I; dllarlllile~ro do floi, e;li;.prn&~(j, pela b~lto~a, de Ho, ~nai,f,; pro.xir!lla_ (Sl!lgesl':l.§.o,: A bltela ~o :fiil;) 'pade ser ubticila cum a ex.~~oE:SSao

AW'O = 36 - 4,)12 h'1l (1,,26'~~ ~O-3)

onde AWn e '0 d~~Sm-etr-o do flo, expre:s-~o e~n ile-fJV!OS da norma AIi'ne'r~c!}11 W~'fi\e' Gaug,e,

e AII"'Hi e a area, da SB11,lt11 reta do. cendutor ,e m !l!~~J -

l.ll 0 ,d~ot::l!l:i:tf» n1ii!linu.e.:bc~ da F~o1I'_ I ]:2 t~ ... rdois :",""~n ... ·,,,,;;;; ... to S e -,:r.~" ~ .... ,[-,rc.it..- • .-.-.;_,;:, '~~It"._.~ .. :,.· - ~

. . ... .. . ... \e .. - ... '~ . -- - -,e· ,,- ...... u. U .~.:! '!or1~.·""M.dI'I};';III~ .... uvU:;; o;.U .... 1"" •• VL:!. '-"..!!lJi'" :S~ $~J.

pm' 'que ;(]I ,nllicleo tenha :~m.teab~lid!~de inr.ini:~~" As d~nlens\i;es do nacleo Sm0 ind~cadlllls :00, flgulri:'_

a, SIlIl'pGndo, ,que ,II, baMllbil ,~ eSiteja c'O:ndlJ.l!lnd-o I;liJ!na C!l),1'ire~~e 1'~ e ,~ C:00~te rta tliLtobin:r:!l1 :!=:ej~ ~~, ~!!!nc~Jlc (i) ~~ ,clc:n~'ii[_lk!id(l: dill: ~IUXO [f;'~!ilgJilE'Etioo em. cada 'Ulnl, des en~refej1'ij'01l", (if) o :fli,i!~O ;colilcilIi.£nam do ii::rurohl!me:n;to' ~, e {iii) 0 fluso Qonc.u:ena{Lo 00 enr,olameillJ(;o 2_

~ /h, I-

r-------------------=-~ ~----~

" AJe.~A::!,

r---'- [_

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

/

,~

N(i:d:::~

A!rnA.r IF'ii:!i!!:i~0!1 id~_t.; 1):

h. ,Rep:u~a a parte IC!1!)." 3.'!,ilpo~do ~n1l13 i;.'!Qrremc urn no e]'1Ir,o~,ameIilHJ I e IIJJmia ,oorrenl:e Lz.

IIlQ enrolamanto 2"

e. iRepi[ta.;IJ pflIf[e (a), supondo qtli!1!: a ,oo.~foe:J:rtle do ,e:t1lrolaf!lH~i1Ii:o :I. £ej~ ,111 e a ,t,:""()rte'fil~e ,(9!l) 'il1iiF'D~alill.enID :2: seja .I!"

d. Encon,tm.a~ ~[t1rll!Jl~iilm::~uas p'.F6.p~i~s. des le~f!WI;jJJli1iienIOS, I e 1, e a ~ riduUinci8 mutua en~ re e S e iii ro I ~~]]1iI ~IiJ ~ 00.

l~~l <0 'c~rc~~iil'{ll magIlel:ico s;~n'letrioo da Fig_" ~ ,33 tern ~rles cnro:~mne:l:Ii~m" O~ enrelamentce A. e B ~~'!il N espiras cada IIJrnI e saiD elIl[['.-O:~ados. nas duas pen~i!li-~ iiMr:ri!J)re~ do Ii!!Jidc!l), A.s: dlill'l:W:Iii:!l~!5. ~Q '~~C"le!O estso '~liIcl~(:~ld~3 na :n.g!llrn"

a Ej1eollt~,e: ii lliIcllllJ'tr[ltt:i;a 'propria de ,adc!;l, U~'n des enrolamemes,

'~'" Bi1COIiIICIfC' U!:j, ]m:lumJilcin:s, [n!U~I)1]::lfil ellltre os i~S pares (lie eiiiro~:Olt(;ClilliOiS.

c. Bncr.mtre a ~eifi$rnO illlrlL~z..i,th~ no elllroll1l!menlQ 1. ~ll,I!ando, as: corremes i,r'!;(/} it illl(l) clos eneotamerues A e B' ,cst~il:} varlandn :Ll0 ~emlPQ, M(t;5tre q;we' t;o;S!;tj '~CJ:'IIs;tiOI ~ ser uaailia panl! n~edh~ 0 dest:.!liliill'br.bo (d:ift;ren~a) entre duas (::nwren!:es ~~10~cHais de mesraa 'frr~quelIld:ru"

:1.24 O,g,era_cilm a~I:e~naoor'&, F~g. ~ 34 '[em 'WJm.,e:mlm:i:o In6veU {de pogi~~,i[) ff"!l!M~~Lt!!o,de: m] modo que d-esUza P~.!1[,;_lj, denrro c 'IP~ :rO:II.rrI. de uma eS~I,l.turn rna$ii1.c'itC'[., ccnheeida eome

+ "i -

IFiGURA 1.34 Geradm' a~tlGmador ce j=llI'.oblermS! l,,241.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

yok,e*" mamendo ,0 es.'pa~ilimeiH\O' ,g enn stante nOS dois ~,"dvs entre ,(;i' CIiri,'bO]iO ~ ill' 'J¥JKe. ESS-'C$ dilJii,.s, ecdem S~'f:' eonsiderados cmlillQ, h~ .. dI"" -'ioo'I!n",,;iIodk"~' ~,,,,,,I ": ," -I;;:'''' "t- - 0,,,::' - - _ - v' - ,-. -'I - ~

It'~ - -" - - " - -!~" 'W' ~"""" ',I !l!o.!>!.!.)!h I'<!!n!..!t; nilJ,i_ul l:it. __ ,liIiItl IITIl::1li

.:0 do, 'e:moo'Uo ,estd, res.rtriiil,gb:lo, de t~1 mOOD ,que sua po~i~fiQ ]Iirnitta-~~ ,:j!. 0 S; .. Ji' 'S: w.

[~'6di))~S eiiiro~!ulir'lcni.fiS, ne:s8G:,d~lc([d~:o ~gfi!-etio(). 0 Ilr~lneiw enroJ~Hlel!1~0 rem N:I esplras e iOOlildiL!iZ lUiI1~, 00 rrenre IT CIIII1SltaJlilt'i1l./rr 0 s;eg,l!ml.diJ! de Nl esp~'~,!1iSl ,es,t~ e~lil drcuito :f!i'~e:itol e pede ser coneetado ;3, '1!.I1lIJ18, Icar_giL

a, Desprezando es efe~~-oo, rle esprajalltefill(ii. encontre a :ilnduta:rtda, MUitua entre os enmlamenOO!l, I e '2 ern (U"~,~I!) d:li :lPos;i;;~jl} ~,: do of'iiliiwDolo.

b. 0 ,ctnooh} ,€ aeioaado por IIJm~ tunte eX!:¢fIlia de '~aJl nwdo' qu{: o seu "1(iivi:r~ent{l e cl e 5'C [.i;~o 1Jl'Il1i"

tilil~~ e s ~ .. E'I!lCOlli~re l!lIIIUI, 'e~!Il~ssi4Q :p~ro a ~'en:s50 se:n(liid~11 gerada COifUO rre~ru,I.,(l!~o desse 'ii1iIOV] liii3:nln"

l.l$ A :F~g. 1.35 IIiII05~l[a 111m3 OQI1I:ruglllrru;mn que pode ~ser 1)Is:!;td.a :par:;;) medi!r as carnclerf~ti~a:; m8,gl1le~iliC<l.'-S' do ~o ele:tri0Q. 0 marteri:;l!~ a ser i:e£aoou',~ CA:1!I1;ud!l) eu per$i;i;~d.o. prOOi:iItin-' do, th~_s em formate de ,ali~i~ eirealares que ,e~~ao !tao eroll.pi~ ha&s ~~ !ll!erc~~~md\o 'C,~,i1I~4Iid~s, isolantes pi!1rr,tj, ,ev:i 1~~rr',LI, form!]~~.o (Ie corremes :paraSiil-aSl)" IDol:!!, enff)l.i!!lllilfn~os, envelvem essa piUI:iI, de ehapas: (10 primeiro, earn N. 'e-s:piroso; e 'Uls;_~_do tp!ai!~a, 'pffidl)l7.iII' l!I 01, campo '1i1iI;~gnc:[ioo IiIt1i 'p~]lna ck:; c'timlpas; (]; 'se,gUIll(lill~ cem N~ es.JlIiros:; Ie 'Uls,!ildQ !-1;;1lIt:a, capl'al!' (Ii nl~ ,0 'iiTiI~~nr5tioo ,g"It::!!illllmlillh:l:"

A 1~:M;a~dI~,am; '!i'e$y~tr::irlos It:tli.ll:r ,que H d1f;nsidade -de t1!J.1XO IiJ1.Hgn.el:i:!:o sejrll '-!IIlJifmlDl£ deJu'ro d~s chapas, ]5;&0 C ctln_lj.G:g~]ido se a :nqllI~, des ,:l!l1eis, I, ::: .R.t. - B.'; for 11I111!1il[{:!o mennr {~lIJe 0 !['a~o das !i;h;;1 __ J.)~S !C se Q enrolalil:'L-e[j~o de oC~cil)U~ao, !l.:;i1I,,,,o~:'!fer UI1l~fDmlell11ell~:e a pilha de dllapa:;;:_ ':~ra, !OS pro-~6si~os {~C:Sl[~ ':'-1Jlill:i!:i.C. :Sl]polilh~~ que h!:lijlli ,~~ chap:!L's.. cada uma ,cile espessuea 8. SIJJ]1onha Ik~jJl'b~,m que: 0 enroJ.tll:nelillo ~, :sgj~Il)1:I'lic:i13clo com mml crOJ.lroo]t.e oil :;;:; .to. sen au.

:~Ii-rol'~ln~IjL-o I;> . /if, il:5,jlJt'3£

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

a, Eneonnea re~3~aa, entre a intensldade de campo ma.gl~e~_Lco .1-1" nas chapas e a corren t€.II 1110 enrelamento ~._

ib.._ . EriI'V'ril'r'P .;, rr\iioh""t. ... ';;'oiI.·"'· .;, ~""oiI~~'("'·1.' i" I.' 1<''''';::;''' Jin '~";'lmInn .:n", .... <I· .. ·I',I"..o":;:rj ,(~ -. iI'Ill!! ~O ,,"j_~P-

-.~ ... ,.,.,-- .j""" "" ''''-~'l'.".... """'H'!.- ,. 'II ..... ~ ""' .... ,;t. '" 'I.' _ ,~ ..... ".... '."'" , ..... ~~.~., "'"" ,." ,,~"''' _10; I! . " .. - .", -.",

f!ei ieo B' nes cl-~!i)iJJa$.

c. iEIfIC;firiJ~.re a rek~rto entre a. ~'€lIisao ~r-u :;;; ,G J lr~ ds e ,i.1. densidade de' fluso,

Ne;sse p:rr6blcina, 11nru:l[rn-m08 Ique: ii in[Cilsitll~,de do, campo inagn~~ico H e a densldade do nlLO inagnc~~,c() B. nas .chiipn£, ~iflJi proporc~otntis il 'OOD're:rUe il if: ~ ~elil$~o ~r~, po-~' meio dc cu:rn:slalill'c$ !l;tmhol::id85. A~!!i;hil1, 1110 a~o- cl~tdoo.lJ e ,H.' porl-c.:1l1I ser IiiiIcdiclits ~ire~aU1f:iUC e as ICl!l:r~S. caracterfsticas B~H" 'CUJ:W(]' discutidas til~_S Se.Quc.s 1.3 e ~ .4, l)i[I(rerlil ~If de~.emlilnadl:li.s_

lJ!6, Da curva de :rnagne;tiz~ao CC da Fig, :I.,:~ O. ,e poo~~YeI c<I!lclldar a [lXill"iI1Ile-ab.u~,tdadl,'l: relativa P-r ;;; Bl(I1J:1,..} do a~-l]I ele~JiCiCI :M-,:) ern :rllJn~~o do valor de nll.l~'O- .B'n. S-!J.Ipondo que 0 Ilukl.e.-o da :Fig, :~ ,2 sej;~ :fei:to de u~o eMerioo' M~:5 {:alilil as d~,lltl!!'::riISQ.cs dadas no EX-CiIiilpk;i ~. ~ " calcu ~c ,::a, densidadc ]iIiIli~~ 11IiI:t.1 -de fhJI1'i.O ,t~~1 q u c ~I rchj.~~1nC'i:!.i ,tao ifnll(:~,eo ~n~rI(:!IlJ exceda em ;5 p;orr' eeete a rellj;ni'lii1C:i-~I, dQ eire Uli~iO magru51:ioo ~ot~L

1~11 Pd1m testae as :p~op:r~'-dI!;ulcs de l!!m~L ;;Utrio.s:tru de aeo el~~lf'b::Q. chap:!!:5. ~om J), fo·rn'la d;;J;da aa F~g; 1 J~ :lIQroi1U ~M;;I!i~lJ~~)lj-il:;; a iPil!Ji'ili'r de, uma 'Cihil!ff~' de ,~~o, eletrieo de '~.'lffrS's:ulrn igu:d a. 3J} HUlL o~ ralos das chapas s.~o, R; = 75- ,Iilmlll e ,R;; ::;;;; 8;2;rll1JnlL 1Elas foram mentada-s, C~1li1 II] liIiIiII pillh:;). d~ ~,O ch!lJip~~s- (s~p'[!jm(b~tj; pOI i~s-'!Jh~nl{.':lJt-o' .uPJOplI",u~ldo IP~lr,l], Cv~ ~~Ir -H~ Clj)nl"l;m~.e:;; p~r~s.U::!!g} cern 0- ~):f:'-r1!(l6s.~i:O de ~es~ar as; propn&(i,::ules ma.gne~J.C"-:JI.8", na freqii.i!~IJ'I!::ila dB I 00 ~,tl.,

a, 0 nlllXO 11::1 p:i ~h~ die cll!~pa!\ :!'ie~,-a g,e~:adil ~ml1l1mn_a font€: de te]:li~.o' de :I. 00 liz de: arnplitude v,;n~L:1,'i,<\eJ if: JD V de Va~QT de II:litOO ('Pioo~a~pko)_ Calcule 0 nrlmere necessdrlo de. eos.,pirn-s, N'I do elllrnl,:unernto de e:xCit;:l9Ei,O para as.sC,gl!JmJ' ql!ll!1l: se P05S-a, excitar iU piIIn:iJ de cn~I;jltI$ ,alt nLingir uma UCliU;;I(hirlG: de HIl'IJ;,(ii de pico de 2,.0 1.

b, COli;' mill cnrol.tllilien~/l) '(~uliI(bkiu, de N"!_ ,=; 20 (~i,~tJs C ~]liIil gsnho L~ :inl~i,i:'gr,IlI~.iiol ,r; ~ ~ OO(]l, ebserva-se que tl said~ do iOi!Legmtmu' c de 1.0 V pjC(HL-iP~C.O. C~~Cili~e H) Q n~l~O' d~ pjcol c,orreS;1J'Il"den~e da p~liIt'tl d~ ,ch~pr~s e (iii) ~ ~~uli!p'~i[~tde (:oc~$V~J1den:te d~ te<I1~;iI() ,~pl lcada 4Q eorotame!ilto< de e1i:d w\-~~~}.

1,,28 As, 'bob:humio do d:IT'I:II.!I:lII.o IiIlagJlrll:~CO rnio~~rado :[JJa Hg_. ~,.36 fi.mO iCo:n~c~:ad~l~ em Kcri,c: de 'rIiIQdo (I,~I;C cs Va~()t(:5 de' f'M:M ![[iQs c,~rnililh!)~ A 'i;): H l~lIliJ;(llilii I}mbo~ ,U IC5U_.[ii;.1:'h::Qe:r' -nu~i(,(!iij na peerna central C corn 0 meamo sentido, As. bebinas sffo enroladas ,com, (I; ~l~~iinOI fi'O,~ marc de: espims, N~ = Ni,;;;; :~ 00,

A£; -(Iii iflle~~l)es, $ao~

Area di9S oo~oos retas das pernas A, e B ;; '1 ,!:!m~ ,A~~ d:a se~,~o reta (ll!;l), perna C ~ 14 cn:'li~ C(nn:p"~im.e~l'~o do, cm~1!UI~ho ;A, ~ 17 em Com;p.liin:t-eld-O do cmrl!lnllio D,;::;: 17 em

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Caal:lpri:l11leJlta, do eaminho C ;;;: :5.5 CUll E'Il.truJ't'!1TI} = ~,4 em.

o mfucritd iI! do [~po H~U' dcQJrioCliJ1 M-5 ~ 0,0 12 'lPolc,g.~dI~lIl!.I' (.'QrrI uln f~~~il}r de: cmpi:llfin:I'Uaf!Jl:[O de U, 9~,. nescOf~s~~:lcrc 0 espraiaraento c ill dispcrs~jl).

a, Ql.l;a~i.O~ amperes i!laO ~le[eS:~~ii'ioo f'iilr.il :Pi:II:)(.Iii:?:ut i;i!1['J;a ael~sW;1Jtile & nU:,!:,Q d.e 1.2 T no enl:r'eferl:lo?

b, :iDnrla, a oond~~~l;Q da purte (a), quantos joules de energie SHO annazenades Uo campo ~1:'H'r1ptocith::o 00 €1I1i1:ffl:[erra,?

c. C'al~~~~e a j jfHJlUtli~d~L.

1.,i!" A :SCgll ilfr~oc tS'oo11ili mostra d,l!Icloo, da metade superior de 11JliIiI lrrA(D de histerese :;;;i~1i16tricol de 60- Hz. pam uma amostra de ,ayo llr1a~llI€t~co;

n. T {i .[J,Z O~.:I, 0.6 '(),7 U,$ 0'.9' ]..[l '0,95 0.9' 'l1,$ 0,,7' 0.6 0.4, {i!,2 0

tl.A ,.~,pLII'a.~m, 4 ' n 5& 73, ~S I (i!] :I .35, ~ 93 00 42 2: - II~, -29' ,-40 -45 -43

lJ~~ndo Q MAlt..AB,. {~,r) 1 .. f]Q~e esses (t~doo. (b) (a~c~ile ~ ,~ret!t dio h:'~Q de ~1~~'~e1:'C:se: em joules e (e) c:r!!lc·ule.: as iP'!!ru~-~s, no rulcleo ~~ 60 I-Iz em 'W'd~[t:Jkg. ,A d'CI~:s~d!:'itdt do ~J.-~o :M-5

e 7.66 glcm:!i. -

:~ .301 $~~)(i!~ha que 0 dreul ~o m~~nttico 00 Problema ~.1 c d;~ Pig .. ~ ,,14 5cjia eOIlSUIiLi.[do de a~o ,eJ,etrka, M~,S; ,oom, as rj'Qf!~e~a{le:.~, (l1e$cr!~:i1!s ~1~S ~,g3, :[, 10, I" ~ 2 e I" ~ 4, S'Uril):tl~~ que 0 nncleo esteja qJ:ler~Lltdo COi~~ 1).lfi!1~ deusidade de nru XM :o:C'n;{i!idl~~ de ,6C) I-b'. e 'WIilo:r cf~c.az. de I, IT" IDi1l<."it"{lIns.b:k:r:e a J>l;-S;:S~(ijda. do. e,!T!'O~~me!:~t(} e a. ~ndl!l~l1!da! de di:;lpe~~~_ ?b:t~~~~_ ~ ~en$iiiJ!} do ~e.:nI?h'IJ~diIer~~o,. a, sua correme ;flca~ e as: r erd as, no Inudea.., nessas i;.;"Qnu~.~liJcfi, dJc opcr~8J!}. ,f\. d~rjs!d~de do 'ru;'D M:~S e 7.,6.:5 ,gleri'll .

1. .. ", ~ iRepilta Q :Ex.e:mp:l.tO ~.8 supcndo q 11{; loons ~L'S. dimensoes do :lliuC',ljeo sejam dlt.llp~ncaaas.

~ .32 i[J~1mnd{1! ,:is, curvas de: nfuJ;glilel:U:la~no do s~n]alfio-coha~.:'iJ dadas na Fig. 1. ~ 9. em::onlJ.Ie

- '1'.",.1 .:: • , • I demes d ,I '..!I..J

0' PQmo ae proU!u [(I; energenco ~na~~ mo e O~ ""~ on;:::.;. eorrespon entes uiB ,ueIilS,Uu,[h.l;e;

de ~IU Xu. c i:Ii;~~I~:s1.dudCl: de c~ml'P0' liTIag n€tko_ U:sarnl.o esses 'w.~~ores. ,f:,~pha tL1 E-J{en~-, plo 1.1 Q S'l'I.'Ib51:i[!J.llnao {) iln~ de A~ I:l~CO _) por UlIH de ~If!'n~~O-CO'biilJ~O'. [)e quaDw, 'I sso eeduz ,0, volume (~e i Iill~ i1:e,e~M~[~{l 'i7~ri'a se ol~iiCT ~~ ~r;:'r:l5~d~ldc d~ :fll~:\o desej ad;~ 1110 ,grll~r--efeif.r:o,?

l~U Usaudo as ,t:tliHr£Hl:d5~kas de liflagliietiz:::r~:lo do ~e·od'mi()-:iiei"fO>-il'iil,)~o, dadas :I'i!!il!, !:;;i~, ~" ~ '~. eneontre 0 PQliUO de prudnro er.tr:;rge~kQo m~x:i,m.o if: os v.aJ£l!~, ipof!Fes;pm~del~w:\i de den~,i,d;;];de: de' nl!!;r(}o e. i~i'tc'n\\i;i;(hld[J.' d)~ cm:1ilpo rrnagile~:i:!:o., Us;andD esses valores, fi'Bipilta 00

~I

I

FIGUA;I; 1,.3,., Ciroeu i~'O Fif],agne~icQ do alto-tel ante' do F'roDle;rni8. '11.341 (tloobina rnnvel naiJ mostraca).

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

l:i.xeil~p~(Ii :~" 1 0 sub:8H~l).bj,[1do' ;0 i:ma de A~ UliiDO S POt 1Jl!~~ [de m~odJmiQi-(er'D-t'lloro- :~Je qUi!l!.Iil~o ~'S80 reJiUl. ,,} ""Dirt'] me: de in13 :I1ece~~~r;1{)! 1l:)llJI'a! se ~.hter ;1, dte~l~,idade de 'fflu:'"!;,Q desejada no el1lltl!10.:rreITO''?

I,M ,I\. Pug. 1.37 lirlO:SJtm 0 circulto ma®tl~l,tco de lim ,al~ij_).-[tdunlc de inilfi per,m~Wte:i'IJ~e. A 00- bina :i:Tir6¥e~ {1i1~,O m{)stnLd:lr,)~, proihJl[Onl die :l:iOrilir. ~.cm, ~.~ for.r:1ir~~ dil im:lric.a e se ,:liJ ljS~iI!! :1)0' C!J.-' truf~n,o, Urn im3 de silr:li1~riQ~cohal[,o e USadJD pam criar urn cllrmpo ,iii'la,gl~~I:~OO CC no ~liIilr'iitrerITi'. Esse C3'llfIPO :ilnle~ com ,38 OOrre::llIte:S, da boblna lll16ve:'~ pToduziniJ)o ill moYim~l:Ji~o. 0 rIojeli.&~~~ deu~n;J]il1loll que 0 ,e:Ili~refeITo deve l:er :[ ... do' Ft.' == ], .8, ern, compri'tJl~ertnO g ~ o. ~ {!m e ~~lllH,1!r, h :;, 0,.9 em,

S'J..JPolirdQ q]!&t':' J~ (::stnJlUma 'lin1 Jr"'ORe (l: a pg~a polar t~:Tih~m 'pcTIilirc.abul:khri£f.':' m~li,gn~t~c~~ 'uf~:fli'ii~ta (~, ___,:o; ocj, ,~:iiCi)::mtu,e'.J ,~IJ~un. h,n C 0 !R~i@ Rm (fo i:ma de modo ql,te sej~ f'll!il~Cl;id~ If,IiWla d!ef!:!dd!;[!de de ni!.1 11:10 m~ilIr:tic{!i d\e ~,,2 T fU} emreferro. e ' eia :re(1lll.leriido' lam vQh,lI:me .Inf.lllin:lo de ~U'1~-

(.S'UJ0e ... -;;.i5Qo,: :!le:filra-se. a1l :ElVednp](Ii I. ~ 0 e a f'ij:g., I .. ~ '9 para, de'~eJ,'mil,lliZlD~ 0< po.llI~@ de pro-. dillin elllefg:et~co 1il1I~~inIUl p~r:r:';~, 0' ~a:r:na:I~~O-ipl:!b:a!I':o.}

,t35 No Il:ntlT!li:rerro do circuito lIliIilI.gllle~ko da Fif1;. 1.38", deS!ej.m .• se ob~e~' uma d!en,s.idacle de: 'nuxa :rml3\gne;tioo v,ari~,vd no, tempo de acm-do com

B~ = .B!.Oi + B~ selill ,ltI.r

OJLth:;: .8'1 ::::; 05 T ~ IJ1 ';:::; ,0.25 T. <0 campo CC ,81j dave scr eriado per u m ~ma, diL'l: rrmoo~~ mio.,r'Crro~hon1.i' ;lD p~!\\s;n que [} C:l!mP~') '~~ri*~~~ '~(} tempo, deve ~er cri ad (], p-~r um eorrelll~.e va .. .i§,ve:~ no 1:elltpO.

fa'till AI. ~ 6 C'1Iiir~, 11 == 0."1, em, eN:::: 200 (l:~p'ims, enccntre:

@J" 0- comprimentc de urna. ,d e ;3, 8ren it"' qille pemilitirno Oh'relf a denstdade dte flaxo de:s~jELtI~, Iii!) cnl!ru!f:e:.r.r,o 'iii: Illflill1 umiz;ar '0' '10~'UIme de :i,m_a.

b. Os vatores iilMIllI~1fIO e ~m]ximli) (lli:l corrente van.u,'ltlel ne'Ccss~lrios pam SIC obter ~I densid~de de n!!.!I'~Q 'vari~ve~ nil) 'li."i1I~referro. :E;ss.l), (om Iir le irn ..... ariar de: f.~rrmr~ scniVid~~1 no !:e4'!i1~m1

I[rlt "., FIGURA ~ .;IUI, C irCl".ii~'(fi maglF'l91iOO d'o F\tobiema ~ _35.

, Ei~l~f!$rll'li': i.i!~;,I! ;~~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

- ~ - ~, , , ,

C", A' " In, I ''It'' II iii II ,0,: 'I ...... r II !lUI 1.; .. ,.

Antes de ~S'se,gl!!h" OOIlflJ este es;tllld'o de m§~,~i(iJaSi [e~5trica'S,!, d: dt;8~ja.Y~1 dluSCIJlt~,i1' eenos aspecms da toon:fi des ClrelUi~(!!s ~(lp.t~oos. :m!l(gnetica;me;I]~:e.; [GOIm e:lI1fase :no tlllllliLtio:n8JiD.G:Ii1Cn 00 1m iii i'ii[bII:1nooor" Bmbo1:'a.!l) U:;liI1!!~fo"~'U~1Jl.Q:" [~,t~ticQ na;o 5;~jll[ IJlIJ!ll Olus:poslltiyO' cl,e ,oonvcrnii(J de eneJi'gii!iJ, [e 'U!in'!i (!OOlllpQ'nenl~ :undll:S!Pf:l1Isarvel, die 1!TiI1Jl:u~:m, sij;S!te.T.Ul8,S, u{;' ©on,V(;UlRo de e:lier,g~;a. COlmo OOUl,po:neaTte :!'dgJ1i:utic8!ti,";,'o de llllliJJ! sistema (~A ,de POl~[ll,cI:iI, 'PilJ~~~Jbilit!.!l, §1 gern~ii.I!) eil~~c-~, [e i!i! ~roll1's::r'if:'l!nda da ener~ia nas mrn.800s mais illicoli1'omrbc'lls, ~.ti~6m, de 'p~'~ar, ,a, IjMI]IZ!1!¥~~ dl~, ellle1rgia lila rel1lsi3io' :marls I!Iid~!lI;ltdl!!l, pMa 1IJ1lIfI, (Ua(I/iJI ~;U:$PilJ~~,'t~,YQ e,WI [f)i'}1ti~li!Jlo_r, 0 1it',!iU~:!lf'Q:~Q~~[tO'J.' tamIbool ~ Iruu,~rume:rIl~G IUljtUiz:ll~Q iZml c~rc~j;jJittii$ de 'lb~j)!iJ!! po~e[iJc,il1!" e;~ il)i.1'Cl!I:~~:OO, ei~5t~~llIkoo, de balsas cor.reil'li~es: e 'nos de 00 ntroi(i', lE~e-'1.:t~t~m fli_!IIL~Ges eeme :p~,gj, C!)Si!l!t" as: :uili:1JW'Bdl~lEi,(i:ls entre IJJ!nTIa, fente iB S!\JJl carrg.a. [O(j:ltlt. ,R iI1iIiilx~mtli U',ms.:[IC:.u:IiI,Ci:H de piJ~en~~,. i8ohl!Ji' urn circl!Jitll)! de Q'llIt[1ij]~ Gill Jselar !Ill (;ij};[iOOIiI!'fo':' wni;[n~i~ 'ltroll_QOOf:!.~) ,~, '~)~ll,nijWa.d!e 'CA. ~frrure dois dIT;IlI~~'_OS_

'U,' : i: ..... ',- -"f.- -'-I "'l, --':.1:: ~ Ti~ 11""''', A!;'~If'IO' o<;.~,-"" .. ~ I,..""ij,~, "'~'"'Iiil'li'~B!l, e [E, oD.!ml~il1l!lfdQ' pm dois, IOU mals

, rln [U !lJl1ill5: ,c(llTIJiI!I.lIm !!.:' Uolln Ii!!"-""l !lJl~~,1'" ~~J~I, v~ ~"~"'l!X! ;<!~~~l!;j,,~ ~ ,_ _ ~ ~ _ _ ~ _ ,

";]~[.Ctnil'OS ei'!!trioos ~op1adQSi ,~or ~m, ;;;:~u~'~.@ ,~i!I!.,gll~kla, (lOmlIllm" SW!!I. ;an!\lJli;s(lj 'OIlf'i'o1:ve m.ui'~,oo, dos pr-ti:lIli:::ffpiog. ef>'S;elllc:laris an G~~u(Jo (lie; m~~,IUl,]IiI1Ji!:i. e'I6'UJic::rus." As:s;]rn1L" e uosse e~tuoo d'Q trondo[\o g~llJt ~f\lb,~, eOloo :pOiU~' en~ifea in:llL'Odl!l~J!) ~ ;~fii~Ii;;~ de ci[(:u~:t(j~ 11!'!l~gJr:!etb::o:."l, d.o CapuDJilliliU :I. e Q e8'looO' !iriJ9.i:s, d'etall'1lildQ d'e~ rrr,l;:j~,IJJ!UIll:arS e~.ellr:b::a,s qllle se :&e\gu~:u,-§, mais :ad~;alilb;;;~

2",11 IINI1ROIDUCiO ,AOS TFlANSIFOFtMADORES

:IE' '.-- - . '" J --~. ~ -, i~' ,- --: i)[- - ,"(QmWdOf COillsiSle em dois Oil! :~na:i Si e1ITr-o'bUF.II1BI11DS a·oop'~.adas Mt iiIl'llio

~rn:m m~1IiI " !am, Hnii, , , . ~ 1- ~ - - - -~ - ~ ~ -- - - ,It."~

~ lim :OuXb :ii'i1I~~'tUc~ ~om'ULl!ll. Se 1I;I!1i11I, de.~es, elilfolarll1i.ie]!ltos~ ,0, pril.nCiriD,~ :f'O'u' coo~i'lldo' it [1Jt[ijJf!J :fQ:Iil~e de' ~e-itl1iriQ ,~_]~~!1!d~, e:!'I1ttio ,sera. !p~'!l1!duzrdlll[ IL!I'IM nlJJl~"'J' a~m:ell'nadQ !cl!Ij~[fj, a mpli~ude: (isp~[Ld\ern ditl tefitSmO do pri;m_dr~o'. &., :iequ'8lii.da d~ ~BrlSW ,:apli!J::ad\a, e (io 'nol1lW'~o d£ ~5, 0 :f1.rliXti OOiinllu:l eS'n~l'i(:Jece l!l~'n e!l~;;:J:ce OOIlllI[![ eutro e:n:lfOlrunti.emrro, o S€ctmiitfiJ'io,.1 IlIiIduzllllOO 1ll.e:)l[\C, iamiU ~~ao CI;IljQ' \!a~Qi' ,depen.d.e do, Ifltb!l1i.er-o de espiras 00 .s;GCiUlIldliiriO. ,as!ium cumtli da m~I1!!i& do. :ft~~{~, 00- 'Iil1IMm e dti freqUinc-,ua. AiJ :::.-e [esl~llll;:!lece~' UH:'Uil. ~i!o adequad~ entre [iJS :[r!lllm.e:rQ5 die '~~iS do, iP'§iiIOOll0 e do, 8ecUIro.dliifio1, ,pratiC3m!!1:nI:e qUi..dquiI1fr ~la¢\Q' de ,~~msm::s. 'C1U 1,ekr,~av de UQ.p,,,-J/fjr- 1f1..a~I'O", ~ ser (ij'biiid;;!L

A esseneta do fla[;l.ciO'ri!!aII:l~fl.[Ilt~o, dm: urn trr,Il[ltS;rm,rnrar:io[ J'E();Il't1[ ,~mJiS, ,que h:uj:tiJ ~j1Jl :flMJtO eo!uUIn. vari~,'N~:'1 no tempo, el1l.hl~!1L'l1di[i[ clIols '~m'D~;arni;l[]~il.l*i, 'f;ilil. :U~"';D pPde eeorrer enlre [~tlirola_ille"~(!!s: ,~(!!pi;QdQ.:~, tpeJ]D ar, no entaneo, 0 ,::IDIJ:ptam'!l1li1iillll e:1i1~re ,GnrolurruiiniDS ,ude: ser tor-

q Put· Wf~~l~~o. !OJ, :[tfij~6_rio ~ 'I,~~to '~iJ' &!ll1J[:!Io a "'cl1trn<ili:i.'" do .1i31iis:~onTiiu.dlJr'~ '0 ~tJIi~;1rl~ wimJ; ,;1 "''StHfiJ;i', 'E~!N:'i1l1hii" '~m rnlii1!W> "L\lDlif:.i:i~i'i,,;3, e:JU!!F.g~~, porlG 't1l1iJl",ilmfj, ambes 00, aiN11i!il!J~ [G 0 Il.1!JDGe:inlJ<;1I(: '§1Mi:mu::nloo primd;ri~j;;; ~~~!m!L'iliilj' ~I#I ~ [1)r.. o!U' OO!J~i;J~o,., Uma t~rmkiol!q!;i.a, :arr:cr:llamV,IL q!ll!~ :S~ R:~e:1Jt ,il.il}8; [oorul!i!l~ifIl'4J8 eomo Mi'i~~';® ",it!]~i1i be~:::W ~ ifbaita [1!IlSim'!', ~ usada C1llii111Jm£I"i[oC dimjo:tlldo ~5D, oollffuriWJ..

M ateri al c h ron i ony prawem autors kim

,.."."..ao!'J, ",,~1,'llh= -,.,.a.~'!l, le:~"""'i!II~"': ~~~,;"ij1AI_I"'..J~"" I!.!!'i" : .. 'i;lI .... ~"',." iit... ,t.;>;~ ,0. U A", ,a_:I"'I!.Ii1i11 ~ulliJ'<n ma~effi~~ fre%lmlll'mg~

u ~ll!lJ!v I~ ~~!.,... i UI;U ~ ~~'!r~""~!~"'" ~._ ~.'iJV i!"'" .. ~!! ~~).O,,:~"".,.. ",).'I; I""~ ~ "# " ","~~,e" "~. ".!'!i'""" . "

!!1~.,ioo" NCS:5::e cas 0" Ci ~ll~)!;,UI em ;)U~, m~~or :p!l!!!iI)e' Ilctl OO~fii:niildo ,!!I, ru ifn C:t!!~n ili~h(!i (]ehn~ll~!:llIdo. de ""llt,\"i, iV'·i'~""-!"iit.."]~ ~ .. illloii... "";'Io~'''' 'H.~~.fi. ... 0.::' """'ro'~1 ,;"i, .... .".."ii'i<l!, rn.'~II~[i'\"i'ifI'':!-f,,.,,~~~ .... ~i~'''''r'''': "~~lUII'I'"""nl'''' ehamadn ~] ~ . ..., F""'. h~L'!r~~WlI .• 'I;-J'L'I~Y ........... ~'t'I~'IlI~~ .. J!IJ.' ;;:, .... 81· ~ ",;.t,_U.,""I,.~'!;N!~, ,I iI!! • ~~I!I" V! ~ .. ,;oJ!,!"" !!r ""v~""". ,~~"""".,,, _ .' .... , "" ~ "

11,{lmfo~'fJJ'(Jdf}'f' de :n'iicJ:~'O lie je.rro. ,A iifiUlio.ri:ll des [raJlisf,(!inl'!l~t~O[ie:s, e desse i'~pii)" A d~~!l.t,U:!lS1ifo $~~l,'iJii~~' OC~P@-3e ~ij,!I~&e ,qij,iie 'tot~U'(_~e:M~ c:om 'traFii3:r(iiil'O'i~~ore~ (Ce ilI~il;;~~O' de fe~,I:'i\O'_

""" -, , - ,f' _ _.:I,' -i..:l "

t"..QrnlQ dJscutido na ~~!o :1, • .4, pam st- rieulliZ~1:' as; peUiulli~ 'CaI1lSLlu_aS por conentes p~m1s.ilta::;

i~!l) ,Iiluc:;~eo, {1!. drcliJli~(l! i~~g~j~~:i.co censiste ge~alrnlelill!:e ,gelbl uma [IlU~h3, de C:h3paS delgadas, Doh; .:UPM COH11).mS de cO'fll1'i~If1)l;~a'GI es;tfio IIflQ~u:adn~, esquernm!~kiIllI1filJ.t,e na Fig" :1, I " No l~pO de m~cleo ,e1tvollj!~dc {F.~g. 2, I a). os ,e.;niUoh~Rile:n~D'1~H:l·nvo:l vem d~~:1I,s pcraas de milll :riu,'C1e~J' :rJf!u_gr1~~kil,1 rerangull.'ln~'", 1iIil} ~ipo,d!:t,mkJro eJ'.rwl'~'t'~1,le (Fi,g.1J.b}. Qfi;,e'i11~ol:(ijiii~emOO enV{i~'Veilll a l.'iema c,e!1!~ro~ de

~.~, ~ ~ ~] .•. ~ d ~ .~~':i- ~.~ ~,~ - c ... ",-~~ ~ ,"l. -,-, ..... ~"~~ •• '; "Il~. n ,f'j,I~;I - '11 (.~-, ... I ... o.-"n"'s~ "."'", iI~a:d""s; -ne~~a~

mll iIlIle' ,eo. e: ~OO5 ~['iJl{lS. ". 111c1~S uC UJi;'i..!'''''!j.g~~""u , w.:: v.v, "II' p , . :p""'i"",~.llc! ok I' iJo.~V _~" L _~~~;_ ~ _ ~ ~.-,-

mente em nansformadores Ique opeeara com fr.eq[j;~ndas ~:litfer~ore~ a ,i:'I'l\gulliil~L';S. poacas ,t:CII1,n;nas de hertz, 0 ,:JI~~$nid@; tem HII, 'propried:[rues, trc8ej)~,,,,e.i$ de ~~JJi)i;o e!]si!O e Ibt!il~tt;;: perd~s no DlJ.ick"Q, a]JiUiCSeliumld(t ~dli:a :~limeli'bilidttde em de'rIi:;'~d~ie$ de Hi;iXO e~e'itad~s (:11,0 a 1.5 1)" Os i1iucteQs, de ~quenos tmtliS'fQliHladores" USOO{!i_!) em d relld~!!)s de 00"'111.:1 !1iic,il!~,~O"ern ~l~~~ :FrceqU;e'Jllelas e baixcs IllUveis. de eft~i.ili;, ~o Icoll;sJtituJidoo. ,C'iJgUliIlJilS 'vez:e~. d!.:i I~ga.s 'rtirmlm~glileliCi35 pulverlzedas e cQ!l'lilpr~Jill~das cnl:liiaecidas ('OUllO f€n~j:,f'(!S"

Enll carla uma ~e&'Sa~ (lQ iii flg I!JI lTI.Qoes,!, ~ maieria do ~11J,:~;.'Ci' ,esm, ,r:!Ilnfilil!Ui:la II!:} nUG~co t~, 'PO't.'~a!nlQ; errll~a ambos os enfll),lame.:ni~OS. Os e:1:lim1an.l:ellltos trIJrnloorn prcduzem flu xo adicional, cenheeldn ecmn fl~u'(]' disp:c~·so\. el1lla~ol!ldo, urn dDJ:i. cl1Imlaml':lI1:to5 ::;.em crdu~~~r '0' outro, 'Embo>-

n ..!I" - f ,- ~~ n II _..!I 'I..~ ~ 'II - ~

ra 0 IllXO '!JI!IS:persO' repri*iem.e UIiINI, 1f3~;ao peque:[ta, IJIO ,. uxo ~otau. ye~mpiil:nl;~a uen 'Pm;pc'~ ~ rn-

portame ilia del:ermin_a~.iio do @ornpoma:[U)eTli~.ii} do, tmlilfi;fonmndor, Nf~ prlil~ca" ,H di:spe:r:liiio dos

'lrn'nc".Ii" .... rmad ... ."..,;t' .. '1\',..,..!IIl!I""·I"~·' subdividin .:1\.-- ." ...... , cnm 'II ""r'riidio,,;tlr'> e ... m L"".(,:FU.'" ,(, ... ~""""",,,I,,,~. ci'i; ..... -, -IS 'm.._.( '. 1:. _I.I(-~~!u.lJ Ullu:: . ~.I~ ~ ,IJ!Ii:i!ill L Yu i...o!. :. _, Lh . tiU~.a-y; ~II~II;'_ " .1~_U UI!UU.I, ~~ vUlll. ~"i~~ ~vJ~ ....... .I!:11~ ~jI nJ~!11 ...:" FI!U"'""

xilrnlo' possivel e:liUre :::;.u. N05 trum;FormaclDIc5 de: mlcleu Cl1lv(l~Yid)o. t:'~(h~ enrQI;n!r'!t.::IiI!I!o consiste em dia~, se~aes.. IUlm:1!! era ,~d~L pen~:IiJ (~{f! ~Uicl€Q, e es ,eF!l~>ola"le"~i(I!S; dl;} pri m~ri(ii e do se~ll.m~M.~, rio, silo bobiaus c>onc-!"Hk.j)~. Nos: ~iiiLms:'foi'lifl!~do:res: de n:Q:(:'leo envolvente, '!;I;:iT~~~loJ!~ ,~~ ,eon(i. gi!,l:r,il~iio de le!nQiam:entoSi 'Ol'!llc¢~tvioos: pndem ser lu~d~~ <QUi' eilltfio. rnl elllro~~melilu~ podem ,COll1sislur CniiI dIUV¢fSRiS, bobiJlilU; ,cldgndlas .c:m fllJtma de "'pITliq!J.!C'C~lS·· que ~mjl) :rnt'!'JiI~nfJ~I~, em un~~~ j)J IliIa, i~t'tetef~laJirdo-sc' as bobines du' pri Hmirio e do, $e~~mdi1rio"

A fig. 2.2 :~Iii,!lSi]',I;'!i, a e(,~i1i5:u'J~,~O 'iill.enm de' rCHin n'm~sJomr~;t{:lV'r d(! di:JiJ'rim'lir;lJ<f) Lild como ,6 ~s:ad\o em $~Si~e[jna:; de ud[id~ule 'pub] ica para fomecer ~e~tl'ue'£i. ru;lt(;J'iJ~d~3 de l~S!!) Il(li~' (:oif.:)~uni-' dores ,!!IeS~de!1~iais. Uf1f!1 Itr>'!,!1Sl0~la1adot de 'poo~"dr~ de grande pone ,e'SIt~, mOSi:rtldo na :f.i.g. 23.

~--~'='~-"""

{ ';.

i

I

rt"'_ '= '=' ~ "=" '= ~' .....

,~ i I i

I

I'Ii?

2

I

• I

I I I

IFlGI1IIR'A :2.1 V~sta$, e6.qll.!em;~meas dJe .J8nsiOilm:3ldore..s de ,(a) nuchao em/Dlvi do 9' ,(b) nuclao envolverne.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

A H,g., 2A, lfIm.il1l! (:!S(]Ll1;Inl;tJj~i~:nnCliilt~, !l!i1ti ~t::l'ii~fomi~rd\r~r com ~l g~, circl!i!'itn ~ClljTidllri(l< ~bIi.::[to~ ~' !lmll~ 'teliis~ ~~~erJ:liada VI ~UcarliH~os '~ermilln~tl:!i"do' priuw;o. Palf.a s~mplufllCar 00 dese[ln]oo. ,e ptii-' [i~ OOmulllll,lem di:rW-lIlf]j!.S e~,!i!ler:n~ti'{is, de '!11.l_qS[otri1i;lidores, 'm.ooDm 0-.5, enrol~([Kmjfl® d@,niim.ti'ri~, II; ~IV SI;ii?!.l'rutllibio ~lilrfl;(li ~ j}$'U'lKCSScrn Cnl 'penu!:ii, 'lie:~nd, ~ du 1iI~li.1jeo, OOiifL~) 'n~, Fig" 2,..:.~, C11I1b9- :rm 'pmtlC'arnet'liut:\, na re~l~dl~de" ~~E(:'j;;'j~] iL~tt;:rc~jndru, C@m,Q (fi [i;cU'tid.!l"i1 na ~e~J~ ~.4, '~uu~ ~llJ;erm "ntrenX';', ~rn reg~me ~~cl~nooo, iip. cl~~J~'ilfjcl~, i';ol"J\f"/."wrri'!r d# 'Lr,.rt;#t~r,j\l"~. flij~ ni} :~f!m@rifi< e ,e8~fL1)eI~' C~ rum n~iiW' ,~llrten~~) ~tO ,ci:rcoiiQ m~g!~~trl;;fi;,.::! 'BN.S: nlii);(~ j U!;d~, WI!fna Fr.iM! !!l(i! P;1:',~u~~j;o 'igyal a

d11 _ difP

t'L '= ._,- '= NI -

(It ,ell

(') I)

"-_I, .

FUlatiJU. ~2 VhZi,'la ern ocrte oe rum transfOrrnaCiOIi iI.iIpico de d i5tribui~ alJtoprotegioo dirnen$tlOF'l9,oO par.a :2 a 25~A "! .200:,2, .. m/120 V Ap€lf'las urn i$rAaoor de ,al~¢J, iefi.~~O a um ~rar-failCi$' sat! necess~rioo porque urn dos ~ados dl!3! Irnna de T.rnn 'V e urn lade tOO IPrimarlo iESfSD aterrad)os;,. (Ge.r,te~1 f/f;C~tic Com,Vafly)

~ :lEm 11:(m:!i1~ ,II; OOliK:ll~ ~i:' i~,;'i!t:Hm,;it!; CiJn-e~POI*' 00 '~19ii!ill' liq!iJira[l,~ !1ll11ll'~m.'S.-e~piIU:'; (~if!.1Ml que u.lOili IIII1! il.!i~J;~jtl'i 1.1iil~Daico noo

~ -

~~Jll p.1'I'l~~\fI!! 1i!~.!!!.l:!uli' ~·Il ului. ,i)i,:! Ll:il'NiiI~~rlOO! !"i~1!1~r.ia;. riu' "~:liilld~~!!;Ii ~ ,1',ij'!EIiI,h~l!!llii~ 1lo.ij'lJ iI,!~ li!i]~, d~I!il.

Ma~erl::Jf chroruony prawern aulorskim

IftGUM :2.3, Urn ~f'f1nS'~{)rrm:'tdQ( ~~lf!.~U~~90 cte '600 MilA e 00 H2 usadc ~ajl',a lelevar a .:ens~~i)) de g~rs!J;:al) d~ :20 kV para 405 k\! de3n~.1f18miiSs:.ao .. U:;fM l..ia HS'Vf~. foLs:s'QCillm Fra.nc~ {fa' .i8Jtot.1"f.I' .Boveri Co.rpO\l"latfoJ~)

~"I ~. ~l!.lI1!i;U' i;;(~~I;~!:eI!nLdlo do e;!iIJlO~~I~tefl!ti(l! .pi'iuill~D'iij}

~ .~. ~:LllXO' liIo lIi'ikj¢!j) ~nl:a~an~o ambos (liS cnro]a:liiirzilliCiDIS N I -- nDme:ro de cspirn.s do, e:1][('i!1Im~I]Li[lI· ]lI[D:!imf[F]1D'

A. t~t:lI~OI i!i!'1 ~ e~:nl '\I'O\hs qut1ilJd'o !p e ernJ webers, ilf!'SiSai, ~ .• j~:mr~_enll:e cem a queda de l~t1~i{ii 1m n~'sis"'@tJ'ci(_l de pthIJwd:f}' ill. ~eve igl!,l~at-Se a ~n~~ii) :lMpHt:'i~d~ 'W·I,· A!j:.£Urn,

Ob~rvl; t1.~e, '~n 4)£, .proJ:w~h!oll, id~~ll dj~tc~~Uo'. e:;:~mo.~~da~[)XC:!~;lm~i'Ii es de~Uls ·do nltJ.~,t1! dli8pet':~ do [llfim:§r.I!il, 0 q;U1g COI~1!1e8POJ:ldte ,11 aereseentar um re-rrno' 00 FB:M i.l1odlIl!t'~iiI~ a :E~lI.!Ia.~a'o 2_2. tErn. ml1iJr:lsihrmadores tiPLCO'S" esse n~I,x.1jJI ~ unaa PO:I1{le:Ilr~~f.Dl :p~[J;m3.do flu!{o dn lIliii.cleo, '6 ju:sti:tiica-~e: rliIlSPffiz3.-.lllrIi< aqui pl3lm es PJ'eS!311lte.s :prop!iSIai:os. Enl1J:"!Il! tilJ!I to". :Ii~p:r(!:sguu:a llimlil :pu,pel be!tl'irm,pil)J:'~~¥f!e nn I(;O"Dl1iF.}I,1irHlJn6,[1.~O (l)QS i:~ilI,'I'!i~·r'{lirnlt~:OIl'Ie..~,. ~ilidJc~ !l:Hi~llI'Udln oom UE!.1;I!l:ffl1l d~ta~he ~Ul SEQW :l.4.

Ma erial chronlory prawem autorsklrn

~ IiOl unm.'iJ11 iJ' IP' i IIT:1 iir i 0.

N!l:SpilT;I]:t;

..... . i'!

.. dqJ. ,

ell = Nil - =. ,tJ')'iV1A. 'I~~ ·Coo·&)1· . , tJj ~,'t'II U~ ~ ~ , " ,

{2.4)

o,~de rP"",,,. e o ~,~:lQr fntdmo do nUXQ e @ =. '2JtJ. em (jju:e a :fir-eqlfienda e j'Hz_ Em. :r€J~no ~lOS;

- • J •

sentidcs de re{e.~rld:iJi. da eerrente e da t,e:usa.o, mostrados na :f~g. 2.4". a FEM i'llduzid!a ~!:io~~~

·adli~IilDatia 9d' en]' rela~ao ao :r1iU%O,. 0 V~I;~Of' eflcaz d;a FE{M! ~:nduzbd<l! e I e

Se <l! queda de lensao aa re.:~i.:;oti!nda for despredvel.;. a fin~a ·oon~m.·e~etrcmrlOtriz (FCEM) ~~r.~. :~,gl!lal ,~ te'l:l~~Q ,!;llll~icad!!;l. ,$o'b t;!;~"5afii 'CQnd~~oes:; qll,l~.l1d{ll uma teli1~iio senoldal ,e; aplicacla II urn ,e;I1~'CI~mllH~llIl'O~ Ullit fluxe senoidal deve se eS!AlibeleoiM lID nucloo com 111m, -v;alalT' max:irnQ de ,rPma:ro. satisf:12lBlfl.d)o 3.,co:ndic;-3o die {jILl11l. Ell na lEq!lla~a{) :2,:) seja :il.ill:u:al ,3.0 v·~~lof. efleaz V~ da ~(l:n5rLO ,ap'l~ca-dl~'L A:lS i:liliI.

iN~sas ~onrli~~$. -0 :flI;JlXOI 00 mlc':reo e de~e~fnlilad\o Ufidciimeni:e pela ~ens~o apHcilI.da, a S~ia frre~I.ljt:ileIH e 0 lI1umro d~ e~plnls do- e:m7(i~il1liti.tJlIlQ, E_-s~m impom.Uilte m~a~,uu :up~:~ca.~~c nfllli OOIil1Crilt~ aos trr::lIJti:!i:fO:I1tiIHtioffi!S... mas ~H!nilbem, 3 qlm~Jq!ll!a'r. dlu!;lPositi¥j) que opere eernuma 1~IiIS1l0 a_plkru:lla, SCflQid!lil, dlO.".:l{L~ que as quedas de: ll:liIsniJ d!cll'iOO5 .a J,c:s~~l~nciH C ,H. i[ldjj~HnC~~L do nUX(l! disperso ~jtll(1ii clQl:~P:Ii~l;i~i~, 0 nUNO do nodoo G sstabelscido pala te:IiI~O' aplicadu e a ,C'ollFC':lilte de c~coU~~tlO nc-ocssH:da C dcl~liITIinada ~h~5 iPJoprnflclarle.s mJagJle~l,~lIib do I1Ju!:·:~aQ" A >Co.JR:'Ii/-

.' d 0 .. -~, .. 1:i ,- . It . d II' 'l f· ~, . . ,'Co 'r-M'M·" C • C co":; ~-. ,.{ ,'~' "l "G' 'II fiT nod . .. .. n

,:e ae Ie :Cllba~~"o ~DIlJ.S, a-se e bra '0 rm 21, if] We n r. ... , necessana I;.< IPI'OlJ!lliI~U;l'a. tie 1111:0 0< que o ~ru-

xo deJii,[ilidD pela ~l!I!~[Q :2..6 ,se]a >cr:j iilOO"

De'iliclo ,~s propriedades [jl!~gneti!Cas. ~®~lij'n.e;;l!J:'eSl do ferro, ~ foru:'n!a de (linda da onrrenre de ex(;i~~it!JI difere din, [o.:l:'.l:l1Il!1! de onda do, :niuxo" Ii CILIir.'Ll da eerrente de e):"c:l~a~iiliQ\; em f:l!il1~iiiQ

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

do ~en:lJlD. ~ ,~e:r obtida graficame:rute a partir do l~Gr"O de h~~t,~reSli' CA, comn fUJ di:sc:.LI~idtii 1iI~ S>elifffiD 1,.4,~ mos~ntdu< lila Fig,. I.~, r,

Se a eorrentc de c1'i.dta~~m fru ,1I11laJismb~ 'IfiUT rn(5~ooo:s bflj$cad!!)3, C~]I $~'ric de Fourier, ennstara-se '(ijIl.1)El e:~a eonsiste em uma componente funrlasnental il'l IlIma serie de h:.uil]lOn:i:c::u;

ri'm-~ - 1'kHI"i'.,;c A, ""rn- ~I!i~"]]-- en "I""' ['l·;c.I· ... ,·,I<I,'"I";i'i;ifll-,..~ li'ioI'OI"k.. mil" ,~, I,,," ~.! • .,..,. ","'_T' A.,. ........ i"I~Jfi!J~ "',,' ,,,,,,,,, .'lli'i(l·~ 00-1 " '1'iif1if'" """'IJ iJ:',·..,..I ..... dI'J· '!b-'i.oI 0 rll..!·L'~~ .ll!.r.l 11,;1 IJ"U!lJi_lJld.'Ur-1i .1I:!Il t.'-~Iir~ It'· ...... .:Ji~.J;~J '1l'inl..11.....,. ~v.-.L t.I:lirIin·VIi alt.". ~!I!I.I !h.oJl.UI U!l.liilo _dl', ~LLl.F_I.Iir.IUr

tes, u~1il~ r;.~~fi!, f~~ ot:!l,)n] ~ f'CEM e n il)l,i!~Ii'.a ,([!_Ij;!'(L~;ad~ 9W' en:ll !i"e~ar;.:~o ~ :FCEM_ A. oompOneilll.e ,e:rm :r-as.I;:' :fome(le a ~l(i'te~d:;l! ab~o:r.,iclia. ~O 'Ill~cleo, pelas perdas POii' h~:Site:re:!\e e eorrentes pa.rns.ii::lS_ E JeJ'iilllr:i.da eomo sendo a COltJ/u:ml!cPUi!' .(1f! lH!rdt1S JIlt' lu~d;t\o da correate de e~dl:aytiO. QUlITndo a cO:lil1Ipone;J1r~.e de perdas 1110 miclec e :~mibtr,j]ida dla eerrente d:e exd.la~ao. 11) resultado e a chamad!.!!, ,OOI-~'f;'ru,~' de mag,.~e~'ht:j~'cIQ. OJil1r'llpreeti:de uma Co.iI!~Pl)neilUe fundlmlent!i!!] ail~~s.ad~, '90" '~m [C~a~';o ~i fC~M, jlj;!.n~o cO'~~ l:(iid~'], ~s hiJLrr[!1jln~c~5", A h:;!!"ntl"ic~~ :"ri:n_,(:i,a'~ ,rf ,a, lero~~r~, Nil) ease ~~ '~nUlIs[mil1l1~d!Ures de ~~(f!I~~~i;!l U:p~c~, i!!i te'oceiil'.il, h:!l!j'fi!t{mic~ ~ eeeca de 40% d~, correntc de ,e·.N:.cita~r~{ii.

EX(e~o e~u Iwble~"!as ql)Jie t~artat!'!il dir.eI:;unei1lte -doo efeltcs d;;l;~, rorrer-liter;, haml,tl!!ic:;b5", geII.dlilJ:elllil:e iOliS. pecaliaridades da foml'la de and:], da conente d!li e.1(1:i~n~a'o na,o preeisem ~e:I!" ~e:v,:lI,·

d . "" - -'I • - • ,( • '11

, as 'e:JN eonsmeraeao, po:J"que :ru ,co:rre:n~e u.e e.~c]I~':a~a.o e;m S~, ,~ 'Piaql!.le:[lJ3 •. €spec:Jladil.tell1.te '~lfIi.i,

~lrtutsh.lt:tViR-d~res, de giiI ii:<fe' porte. Per ,e¢i;r;i1i_1i~o, Th~ ease de Urn 'hi!iiiiis.f'O'niliild{l[' de' ]]Oigl!l~ii~ u-

,'c" ~o' f ~:- ---. ~ i ..... I~. "' .... "" '"- "'.:"":11, {;O";,,,[,[,.' "':""'"""i'I A ... ~ ill 2% dh:tl "")"'""'"-~ te a -c ~",,-.- CoTl -,.. ,[-oj"o.-~.~.,.-~"..,. - _,

~~!1,;: ,,~ !1,;:u~n!,,", I,,!r;:i .... 1'!I ... l~~~~~l ~ ~ ! ~5d ~ ... I ¥,",~ ...... "!!,!.Ii;; IL ,~_, ~' , ~_' .... ",_ ~ ~, .... m! .... :u 1P~ .... n,~~ ~)i:... '!J(fl,!;,,,,,,llll!!,,,,,1iI

'~enw:nte, ('t~, e:lbioos. da.c.;:, :I~aTmEli]l:iea~ s~o gera.~'lil1eli1i~e ,e11c.rb.1S; ,peUa:<::, CQrrenl:;es ~e!ri!iJid;,')~:!l, forneeldas aos olillT-os. e:jJeIme[lJcm lineares do drcUlil'O. A eorreme de 'f:..xdtil~i:iO pode entao ser representada pOI" 1lI1ii],.a, corrente se:I1Qid,.a~, e.q!l.l~,vale:l:li[e, d~ rirtmUiilO valor eficaz e f~eq'i:i;i1:nda, <:ap~z. de produzlr araesraa IIJlOlencia. Dn£ckL qU(!; a eorreme de e:xd.t~l~i'io real, 'Thl, repre-selllt~9-i]o e esseneial i ©OIilSlnJii;;;al;} (Ill!: II.U:W (liag':f!;m~a Jas-C:fial. ,que rcpresema em fOml:::L ''Velo:ri;::d ,~3 re~a~~s

I ~ _

de fase entre as '~m~ls, icnsue:£, e corremes dc' iliitiJ saslema, (~a~. a~n~J;~ C ttpttSClili:ado pot urn fa-

Sl~r 't:ujo m6clIJ.:t:~u' 6 :p~(lp!(rtdo~o.J n. :aiiL'qJ!li:tl~de do :sh~~J. ,e euj'l;li ~-,--;;gi!il(_l ~ ~gll_!a~ an ,irilgulo ire fi~!iiC do, sinal, medidn em :I:'ela,t;',[io a l!.IIU sieal de lrefe~'[-lda 'e3oolhi.do,.

Na, PiM. 2.5, cs :f~J:)(~~~ .il e '&, reS'pe~h\i~~_me!il~e, representam ~1S '!fa~O'res efi(;>M1.'C:S dl~, FEM ~i~d'l;)z~d~ e ,do :nlUi.'l;(ii, 0 :f-a:-onr i", !!:'ep-rese'tli~a >L1 'jl~~flr ,e,rka:?': ~!l, 'CQ'rretJl.e de e)l;,cihl!Q~O ~~ef!~)itda:1 e'll,ILl.~v:.a].elllre_ !lEla eS'Da ateasada de urn .~[J$LlIIr[j; e~ iI1im J;eb~w a, ,Em-

o ''!roIlm cas. perdas no :Oi!Jkloo P~. iguoJ ;80' prOO;IJJ~D das ccrnpcneates em :fas.-e de £] e t; ~ daW '~mr

P. .. = EI i'j' OOSO~

(2.1)

f

, - (

FIG lliFb1i, 2~.:5 [iiagrama 'fa.ooriaJ sern car-ga_

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

ql[]~ a. cerrenre de ma:gnetiz~~ao,. As Figs, :~ .1.2 e :~., 14 Ino~~Iram; em. mhsmampoE:!fes, algumas (;~~r"r'·RS· caraetenstieas da e"c:ull3.~ft.:.o e das perdas no micleo para 0' .a~iJ.silicio de alta qual udl.ude. usado ~11n u.1!IJfJsfmrnadores de pOh~nC'.kl. e disi!f:'.ilb!i.lii~[1.o,

EXlEr.'Ir-LO 2,1

Nt) Exemphl I, 3. ,~S 'pcmllls 'nO '!ilucl,co e os v(l(1't5~.3!lliIpc:rc$ de ,tr)l;cit:JIyiu do lIi.tld.co da Fig,. 1.15.. pilll~a BrtliL~:= ~.) T e 6fli [oil;., :fo:tlUr1I c~·tc:~l;))d(J(::i, o.b~~Ji~(no-se

P'~ =. 16 W PI i)eiI' == 2.nVA

e il ~Clii::;i!io :iillidll.!lzida. foi. d~ 274A!2' :;:::; 194 V e::r'icwze;S..,. quando 0 enrolarnento tinha 200 !I1:5pi:~IlS., IEnool.li~re;(]1 :ral.O'J.' d:e po~.~ndill. a eonente f~d~[oi; perdasno ltIuc!oo if: acoreeute d{: IiIlillgill€ti. ~~iio 1m.

F:aJn:rdl1lIDt'~lI1ci~ cos 0." -- ~ ;;;;: o.~·OO (a:tr,[I.500Io) asslm (j.~ a -3<6,91;1

Obsi3:rve ·ql[.IU~, ,como. sabi::n:1'OSi; 0 'f.::un.r de prrf.t.iincia esl:a .~ir.ilI~~ porque .0. si!100IJ'l::1. e inrlUi~.i!'i;:O.

Co:r~~nt0 de [e..Ndti)~ao, I ... =. of! = [n,'~ 0 A. eflcaaes

'CO:llir pone ([Itt:· de peirdas 1110 m.'ideo .l~ ;; ~ ';::::; O.<O~2. A. efieazes 'Co:mpO:i1erirl~ de .[lir~~ncliza~io 1m = .1'11 I :SCn [9 ~ I :;;;: o".OOO! A ,~fi].ClliZC£

:2~3 E,FEITO' DA CO.RRENifE DO' :S'EC'UNDAIFI'IO:

TRANSFORMADORIDEAL

C'OtrJlO, IUr:rlf11!'1! 'prim.elm apmXil!liii!I:-r;:at')l p~~.o. :r;r.maJ ':e(mi,f.!!. ~.I,l!li"ti~!iit~'Il,!1i, ~of1i:;;i(~ere lIIHI-. ~~a:!lr[\ft:HiIlIta.dor com IIJm. el1lm~!1I:]m1e:I1l~O 'pri:l:lIla:rk!, die N. ef:lpiras e 'Iillm. :seCl;I!ndariQ de N~ espiras, (::01]10' mestrado

.•.

!l.:sql!lern:r:altC3III1-ente na 'Fig~ 1,,6. Ob.sclVe !l:Ijue a corrente dOl secui~d~r5Qi e denn:ida ~QnlO' 1:Kli~~ti~

va quando :sai do e!lJ1'O~amel:lit!J)_ A~S;~ITJli' UIHii!. comn!e lJ)iJ.s~!:l\f:!!J no 8eiC~u~dothuiQ prodUiZ. U~lila FMM de: sentido 'Op~ID 00 criad!JI pm uma [cm-ren~:e positiva nQ 11~in.l!~~lo_ Vamos .b:lealiza~' as proprieda(~e:s· desse tr:ar:ii::i-~olirnmilJor supondo que as resis~lI1cias dos enmlameares ~50 ,diespre:~;;i'veis,

uuetodn ·,flu- '_!.ti:,-- tf:.,,no,,u. '. -.i_I'o:·' --'1 " --~'I_. - --:Iio",-, ,-" ,,,- -,.]- --- -'-, •. _ iI'" 0<': . .10: - "'[" C,

q __ _ ~ _ {11 0 ._. __ ~O es.oIJi CO~I m~o 00 n~c 00 eiIJ ~~1fJ!U:O .am!lJuS ~. c::nm ,l:!IffiCllltus usto !l;, 01 Ul~t1

disperse ,e oonsid'erado· de."5~re!!rr~ren. (!jut: noo 'hu peru~~s IIi,Q ·r:1~h:leo. C que 8 pe:rn:r!i;~bilidade do,

.1'.:.1[, .":',,;1:. "rt' " , - '" '-', 'F--~,Ai'M' ,,'- ~,'-" ---[;;:, - -- .;]i',- ,.--A, .-, - ,-- .,n--

nuereo I;:' LillO a~ :.3. que aJ)elllilLll, uma .[.'i!'., _ ._ '1; ex·C'![~~~tii) ~1i1_.s~grrn~~c~![jm: 'I; rreQ.lI.!!cnl;!!:{i para erial" e .111111-

y,;·o., NmJ prariea 'C9rnr. tF.;m~fbJ~lil1IacloJ'e,s. re~i:5,. ~.pro~im~oo$ tli!!d~o boas dessas propriedades :silo, [t:o:nn;.~,guidag. 1iI:1i3S nunea inl:eirnmeni:e_ (i'rnI. ll:',!1!i~sfo.mladlor 'hi,m6~jco[ que .~-p:r:ese-Ii!~e CSS~, pt,Opnedade:s, ~ f[eq:tieli!i,eme[[~e ii:'l!n~~nacl{!! dl: t!:t],js!ormt1:do,' .fdtzi1L

D~das es...!Ii;;;IiS Sl!,lpos~~e,s,. [qu;Ut'ldo 'L~~r.r~ lClIlrsflo v. v.ari.:.i.vd :m;D te:llIlpO for aplicada ,~JJi?i. ~.e:ml!u· :l1lilis. do pr~I1I.l;jirii(li, e~1t[o um 'li]u~o fP ~Jev-e set tSltllbe'~ecido no nJi:ld0o die modo que aJ FielEM ,iZl! 's.eja. ignal ,~ .• :ens[Q; apHc;-ad~,. A_;,_'l.:Si~fJ."

o fIllll~:.'o, do mjc'~eo ~~mbClir'II (o;n,ca:lICllia u :sccullld~rio prudnzlndc uma FIEM itJliluzida. e.'!. e uma ourra rens[o ug,l!Ial v! ~ii).!l. !:en'!i)imlis (Iii) secil.ilirclfino, (Jlaclu!:;. per

.' tSfI)

I!.I~ ;;;;; 1!12: ;;;;;;; N2:-.

dl

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~

.i" ~,-._ ~ ~ ~"-."

~ 1

• I

!I j:

~, I

~ _" 1 __ l ... _".-

n~ rnr1...: ..... emre s, f u ·.i'!l~Si j' U le,?,o "', ~, ~ ~~~~~'~"L~ act ,~cka~'!J'!!;;~ ,=.0 ~ ="/'. veU]

iJl IV!

-~-

Pi N'2

As.s:um .• u m UiTIilllsfQ[,liliJado'f ideal transforma '~ensi5es: na rnziio d ireta das espirns dJ~ seus enrolalililent,os.

,,", ~~~~C. '!from- - .n'.: ....... ".,--.""'''',.. U,r'rini ..... ~'!\:I:fl '''''I ':''''''''''''i''''-''~'''''::fio.' ... " ...... ';"'.crii,"'IJ-IIl-\iiorr'r'ioiiorn- '" "iITl,,," ",.c'l'1l'f"oco'i";--'; ... IM~vllllOl ... _ ~ ~. ~l ''ir.-VI~Ir1. ... ''1.L'I3JI. _~.IJHIIl''''~_IJ~ I .... Ji.oI J!.1irl·'!r_ UYi-L1J ~.v. IIrI! ~'i.oI.II~ ... ·%~!.;!o-,-" ~iII.IJI,! .. llL-"!.1"I II.!! 'III-I}I.I",V~ ~""l.! U'~ 11';1: ~

i!,!im~ 'FMM N~i~ esl:9.rio p;res.-eni:es :00 ~~n~ri!l). Como SUP~SiC ,que: ~!,l pe'i:'iil~e,i;lbi lidl~de !(ill) m»cleo s,eja lIIl'U,U~:O eleva-d~ e qUle, (Ii 'nUX!l) dO ,~l!ic~eo' se1i~, e~t*le-cidQ pel!l ~n8ao ,~plic~da ao pr.i.E lIlilrur.i,.iJ, como espeelfieado pei~i1 Hqua~a{l! 2.$, en~oo '0' :fl u;v.; a, do nuc!oo nan iri se ahe:r.rnlf CO'I.Iil iii pre..'l-'Cn~~~J de llln:m car;ga no, sttlillildllino." ~ assim ~1 FMM Hq!J.Iidsa d~ e~~i~~l~@,O. qlJ~ arua Il'IU' mldoo (i~~j.l~il, ~:! N,j,i j - Ni'1. )~, IDmMlili1 ~joo ili1 :se ~llCi:'JIJ[ pe:lilriiliJlru;C:Clido~, POItrl5l.tO, dC:iirttl.:[vt~, A'~sint.

Da E~,1.]tl~ao 2.11,. vemos que urnl'l, F.MM de oom;pciil5~~~odc-\'e :su:rgur 1ill;1 'Pcim~·uriil.) PUI"ii~ eancc,~a~ a dil) ~·eel!l~d~i:(!!" 1P{;!!1:~ni:O.

(2.t2)

A~Slim, vemos que a 'Oj~~~~~O de inli!l[i'br:[' ~'i1iaUet:'il~a u FMM HqlU ~di~ C {;I- ItrtCIO peto, ,quid 0 lp:~illna:rill)i "toma iCQ(n'~edrne'fil~i(t ~~, [J~lesen~a de Iii! nm eorreme life earga :r1!O' £CC llilildiin,o. Qtml-, irjjEl!el' mucilan~-a, n;;l! FMM qjl,le :nl;li no OOcti !1(J4r~o" res.'i.1IU~ml:C ~~ ~~mil ,,~r:g~. (JC'Ne 'SC f:'~!(ler §LC(lfn-' [p-i:Uilhm,!aJ de uma m:udrul~m: c~sponden~e na f~M M do rJr~JTHlif~O" 'Ob~ente que, para 00, seentfos: d~ fderihlci~, mostrados na Fig, 1,6. os valous; de PMM die ii, e i::!: ~tw en'll :sen.jaas. 6pO,sOO~ e, p01ltSl[ltO~ ,roilTilpeii:sarn~5¢;, A:ssim. ,Ii f:M1lM: 1ii'q-l!IIi(l;u que alJL!ltl no, nlmcieo .e 7.lB'fO. CHI'I concord:6nda com a 8U.lp01il,rw de, Q!U~ a oont:l'ii~e ti\C e-J(,clit::it;ab d~ 111m transformador ideal: seja :2leBO.

DaJ H'!IllIa~D' z 'I 2,

{2,1.3}

P..ontaJlt'" 111-"" trans ii'" ... """", ~ ,cl ~, "'F~ ., 'I '. . ,<C,__ ' ' , , '. -- I' """,' --, ..;j, ' :. -",~ .iI. " ~

, ... N" ~ I !-I~'~ __ _il:j,~""'m ~~yO:[ ~i!Jitti ~run5~,ofm~ 'COHeJli~es. na rnz.:J.C! .I.n'l.'erna !!,J;;)S esp,1 ~~:i IlJIe seus

,emroOlam.enIDSi_

Obse:J.''!.I'e l:amWriil; das, Eqi)llaQu~, 2, 10 c 2 a , 13". {~~]!e'

(2.14)

cu ~;j;.:j~ oM p!J)t~lIld~} illlstant8ne~, de ~nt~a do, p-dlill;:)~O e i:gu-Itl. ,~, pO~e'rie~,~, ~'Iil!:i~mm1ncm, de sni1cla (IQ, seC!l.!I1Ch1irio" uma 1t'O~n~~iI;a-o nece~!cl.ria, 'pDr!:[IlIIIe tcdos O~ Jr!'''oC:!1!!ili:srnos dissiparivos ;e de anna,z_en~:n~e!1tQ de le:neli~;o roruifiil dcS(:mil:s~derndOi:!!.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Uma prnp:tietJl~de w]iCUOlml dQ ~r-(m$foM'ia{ror kre~j;~ proe $e~' l.'ista ex~n~;i narrtdo-l"ie 0 COlso em que ~ :;I![lil:i,c~ '1)II1iJ]~, telllSfiQ ~(m¢ddaT I~ II;I'Sa-!'j:i;: il!IliTiIU iltli.llliBdi'inch~ to:mQ, earga, Pode-se ussr o 8~rnoo~hmu' ~~tsor].tI~. 0 circui [0, C:SI~ m iiJS I I.:I do de :r:mlllil~~ sitnpllr.cilIcl;u '1i1;Ji, PIS., 2 .,I,'Jjc" na (il!l~l,o$ t:ermi~ tiliiif) do, U,iM1£fo.,rn~a\loi" •. assimllooos ,oom, ,filUIli;'(a~ cireulares, eOJ::lfe.spo,OOernl aos t,eJ:'un~rn~i5 marcadcs de fOf:llli!i! se me;'llhnme~ 11a 'f'.l.~- 2Ji As i~1arCa!iO !Cmi!X:u~a~~ htdijca~ ~efl'fiI,lIina~:!t de 'pc.:l.ilri,~ dades cillr.r:.eSr!l)'J11~eil1tes::, iSi:Q e. se fni'i'i1'(l!:I'o ~gjill'!;Mt;S.ii} ~n, lorng,Qi dos erwob~l~[jt,os p:rin:l:irio if: seCl!llll(~ario da Fig. 2.6.. (iQ1JJle'1;illiliDO r:l'i:l!Si te~rni:llla~S1 corn marcas. 'I;;'~'r:ifiil;'iIrentDS Ique ambos 05 ,e:J1Jnl~~~rne~~!iY.li, dlFCutndkU:rli 0' Il.iUdco' 1110 me~rmro :.'i-~Inh:kj; !f.'!rn,li C",~Ja'$-iiD ~i;) nl!!:."l:o. [P\brtt:.;rn.i;tu"~, se I!.~miilp~tffin'i!!l)S ,1.'.1£ ten";X:s dos dois 'Cilirt];~~lllQ~. nil, ICIiSOC$ de ~Uiril termi mLiI COlin! marea ate Ii) IOUn,t) s.enil lilliren Itl.tdio us mesmas 'polarkl~des ilil:nantSr:re3S no pri'["n~h~o, Ill! no, 8~u!nd~ldl1\. 'Em outrus p~~~ ~ll,!{rns,. !U$ tCr:llooes Vie V~ da F~g. 2. 7ru es~ao em ra-se. As carremes ,1'1 e fj '~amh€irbll '~1~lO em 'f~tr se, eeme Sit 'VC a p~Lt~h da 'Egl[]tl~io 2.:~:2. OMC:Ii~ nijiy,mm::tritc: gu;(\: 1'L po;~~[ri(bwe de Ii C defiil'bt.!~ (:Ormro Clilt~lird:o '1110, l.eniri ~m~~ marcado e a. pO~iIdclnde de .i~. I!:OTIIIO saindo (In t~rrlilllmrir;lllnm[(:;{Klo ..

A ~g,lrU[. :inVi!lSI.~,giIOOrnlOs. as proprledades do tF.l!.~s.rom1J3do.r ideal enl1 ,D",ikL~ffi.tii ,a tn~lli!ift'!t~ ,ilt([~l'I;:iio de' ilrnpedit1icias" !Em. fOmli..l. fs.§ocr-ii.l!I. >8$ :lEqua~m:o 2., I 0 e 2.~, 3 pcdem ser e~pre!)~5 iCIi1:IJiIO

~. N" ~ ~ N~ ~

'VI ="r' 'V:2 e '~f'2 _. ~~,~ '~l:i (2.115}

''!!~ J'o'r

{2.1'1)

Obse~'!,I'.t1iliido que: a ~m;pedl:\nc:i ~ de ca~g~. z~ :re~:at; ~O~:!i!-s.e It;(iii1r! :\ll ~eo!'!i~O e ,!), ,oo~re~~~ do se-

, '-

{:Hr:'I!t.!ur:io port

(,;t.l18)

onde z~ e a ~:rnpeda:nc~;L!i ooITw[il~eJl:a "~ilII eaifJ7i'@ Co -~se,"'neitr~eiili ente ,-1~ Qm de os se' i'" e'We'"'Eos, ere-

~ . . . ... _ "~.~ . ~.. ~~ ~ 4_.,~!i_. I "~_ ,_I r,~, m; .,. I !l.!:), l !'"" "'

dSii.lrnll ~i;!'f oons:ide~,!ldo..5." urua irn,p!ed~lilC:i~, z~ 11111)' clreuito do SCc:Lj.nd{[r:~o- pode ser ~Jj;jbs:t~llil.lidJLlr, por I:lilillil ir'npeci!ru:ia, .gql!Ji'!;l,al~J1'be l'! if!O ,c:i'~ u i.o do, pt.! nll~lrio., tlc5dc !t~!.'I!.i:

I., II{l'\ 1!1l""lI-" ~ ~ ~

"

I!! .~ ..

(N)~

,~ v-

I .?_"

.[J,~" ~-===- ........... "-, -"Ii

+1 ~I

_'

i ~ ..j.

, T

a {!i=~~~~ ...... :. ==....,

'I·

b,~·~··----_,.!

V r

bO=~~~~~__'

(,[j.h (bJi ~~)

F~ClJ.!lR~, 2.7' T~5 cilfCtlitos. qU€ sfja, id~l1J'ticoo nGS te:rmlnais a.b q~i1do 0 ~rafl!J1Qnn.a'{jo:r ,~ icaea~.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

A;S5~ 1!IiI" OS 1~5 ,e:ur'C"LlilDS, da F'ug. 2,'" ~1I";iio, illldhililJjguliv~:i S; 'ql!ln1~O (its seus de3e~j)e~~il'Ji!l, forem obs O;rva[jus a pfjfr~ir d:o~ ~Mi1i[lais ab, ,rn;f£ i~'todo d~ traasfcrir a :illin:p(~d'§"~ia de tun lade a cutro ~, um ~rdllni!r!j~drbr ~ Qolfllile<:ioo :pOr ref'er1~' o-u "perir ~ imp(!,r;Sli,~\("i~~ 'p~:i:',~, 01 f.)'i.:rtro ladn, A!-; '~IiIi:rM~(HlnciiaiS $8,0 trr,a~tsfat.:lJmtnaS :pr;opon::ioo:almc:n,'tc ao q~iad~~ifo da rela~J[} de eSfl'i~,as_

'1Hi"" ;Mo;i'oi:! .. ~ ..... "~NIlr- ,>j,~, ~",";,'j,,'2e~ '" , , cI'i'j'I'_ a, ;i';;.(i;(le'+'iIIo ~~;" j ,tit.t ~ A :.i'.or a l!I~D l:lido <OU OILliDlI'O usaada-se

""' ... n'!"';Jo~n"'· Un""",, ..... , !HiiJ ~""-H:X_' i!J ~ ~ ~ LL... 11"'''''''' '! n ... ~ . ~J'1j; .r~,~_ ~. ~ _ .. _~. _. ;

;[1$ 'E(rU;f'~Oc$ 2.15 ~ 2. ~ 6, p~~, (:.~ki1i~~lr a te!li:L;~~~{!i e ~~ eorreme eq'il~v.!l~eJi!!:es ao i,~do e~o:ilh~rlo. 'Par,~ ~ijrl~~'r, eIJ"~: .ffIJ'.j: JI·~.r1.r~f_J":mcu;h"F h!;';:~I'l, (;f~~' ter.ttlks ~i"l~.(j ~r':(m,tfi}mJ(Nkl.s ,I~a t:(1.~';rO' dh'C~ iiCjl ,da,t f!Sp,flttJ,~ as ,(,..)i'i'(J~~N!s·, ~U~' .r.t1::li'I'I' 'i'i'~,\erJtt:lt ,e U$ iP.",pttdifi.~d{~.fj., iUl' m:ul0 dfMUJ ao qJ'ladmE ,!)" iii jJtN.{fi.~ d a it ,( 1- ~ ~~fjJ,~'.~ -,{}, n ~:"-(:,f'1t,,, i j {flj! ,t¢ £1 f I.e J1:.1'i llr.

Q ";:!~I!!J!.'(!! e~~i \!41!I~'Li"i'iJe ~~ f'ii@;, 2, 3.~, ~nostrn 'u ifjg q:r~I~:o;;(onl'ii~~!i}f 'l(le~! e~j, q;u.e a i:i'iilpedJ5nda ,R'1 +, jX.~ = 1 i" i'U1e~~~lc!i):i,ec.adalenl serle eO~r!J 01 ~~~ld_a~!o. A rel~~de e~ph~~s e NiN~;;;; 5d. {til)

E ' -

.Des.enhe: lIInil d:oc:uito equivo;1Jtenre ,CfUlj::'i, ~:rnped:5nci~, ,em ~rie ;es~ejil refetr.i.d[!j, RQ :puin;l§.r,i,Q. {b'}. P.jiI,-

- f:i .1- • ., ,.~- 1 "ioO V ., _ .. :11... • • A

ru UIiIiI~ tensan e lC~l ~ pnmano ~ ,.!..I '.' '8: um cl!Jn.o esrcu u~o oontt;chru!!J! emre '0$ iL(:rnil1l~t81 "e-

ll" ~.anc~dc ~ correme dkli pri~]:lI~riio c ,Ii correme ;q1Ji~' :l]uu no {!IUI1['t:i (iutllliro,.

I. ~11Ll~~'Q

<H. 0 IlliOVO circu ~I,Q cqll.rh!'~Jki:lTlc'c 'l1SUi mostrado na :F:i,g. 2.gb. ,iA. ,~IfIi:~U:iUl'U~L (lJo :)!e¢.~~!~c!~r]Q ,e referida "0 priill1ililirio na rnzfLO do fllJnldt.llIclo rdas espiras. Assim.

,f(i j:X; == ( .. 'fiIr), '! (}it: + j,X 1)

'N~ •.

- 'J,~: '" j 100'" "n

= ,_",T,. ,I·~

'b", Da EqU~~.~D 2.:~ 9. lJ.IiI1I1 c~UI,Q iii os teJim:um~i5 A,~'B I1JpHIT~~[J"~ eornu urn curto 'Iil!u' [prim~riQ ~fiJi '~rntJls;rtll~madQi" idrt,3~ da Fig" 2_Sh Pil)n:p.i,e ,:1 [e'ftfl~D iJero dlo cuero ~rn refletid!il, na rnzi[o NlN'i.

de esei . ~,-' A • t ,;1 • A~' ....;; ,i ,;11_

e es;plrns. pLim (ji pmnane, ·ssmll. ,iII, OOIiii'ten 'I;:, il,J.o pm'n;d;rlO ~i ill oaaa prar

~ VI ~2.0"

IJ ~ , - ., .• ~ = n:l:8 - j 11,.l~ A cfiol.i~~

Rl+J';;[~ :2S+jIOO ..

COflJ'(!isnowi\endln "'I ulP "",,"'1'0' i" "";'-I~"'" de ~ 'II £. A: '~li"" r,;''-'''.'''II''::Ji!,,-;; 'ii I ,:;!, ,.. ".,,,-;; .. """'''''.~ do "'fli""uii'i_"jJ~'r:' ... _,,_ '_ ~v~ __ 'IJ.'~~_,_v o;!I "'" 'H 'III I .... U ... '"..1:.. ... ' ~,',u!!..!' ,. ,IU'~~ '"""'II!i.I~L"f,l'u!.b. ,J', jl.! ""'!.n ..... .,u~ .... , 'U a'!.. .... , ~.Iun U"-"

~ e~(L iSJU~l~ ,ill, NI/N~ !:::! :5 vezes ~L cot.renu:: do prii:1fi1Iit D'io, PoIi'~:a1l11.0, H to:rllilli:Hj: II1U ~uriho ll!lttiij, um '\laIQF efic~z de, 5( ! . [6) :;::: 5,8, ;;\"

'Ii

·1

i~

-,

+

V

.I

F~GUAA 2 .. 8 Circuiloo equivaleni:es para! 1[1 E:w:gmplo 2'.2. (a,) ilmpoo$mcia em serie com -0 se~ cundarie. (b} l'mp9d~W!c~a r~r~j'ic:llti. so primaFio,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Ri.':pHi!! ~. P!;!!niIll;:' (b} do B~cm~plo, 2.2 'I::{lii'n l~nm 'ilm:fJ'Cdf!in'C~~. ern scric de ,R~ + jX~ = 0.05 .,.;'0,97 0

"" . . .

e Ulna, rel~[Q de e~Jjirof:, d-e l..4: I _

• So'llllI~o

A ct1~iIiHn~ do ]lrimar.i.'D ~ o.tlll- }16l A ~fb::a7.cs" conespendendo a em \'~~'~tJr {l:~C~1!Z de [k,6J A. A correnre no iCiilirt,() sera, 14 ¥i::ZC:S m:aio:r e ,i:1S~i:rn [e:r.~, um 'V,ulo:r efiC'liIz de' ~L~:S2 A.

2,,4 IRE-.AifANCIAS NOT1R',AINSF'OIRMADOR e ICIRC:U~TOS EQUIVA,LENTES

ko;;, cftifrer,.:;i1If';lIS: .r~~ 'u ...... t""'ffl"'c""'...--..,,..,A .... r, '''''''''1,''' -~1 "i"'~"'i"'::r .... "1 "-,, -~",,;j'1 A ..... -""'.,,~ "._ ... ~ in e- ~"~",-jl .... ·~ ""I .... ni.1.!.l' malor

_ _ _ ~''''--T,-~ ",_L'!,; . -'!~. !.loR _o~'v~ ~ IHW"" 'I"""'~ ... 1iI, .''''~~L1i~'''''' j~ 'l!!i",i ~I[.! ... ~~, "",.,.'!' ... I~" ;]'!o.L L ,.,..~~_I'!.._IlI.~ ""'- ~~ ,iii- "-- "_' ' __

QU menor :t141! :Im!limii!;!! d~_s, amfiLe de {1e~t;>i'f!.:rx::i1h[i (ros 'l~ifWif{il~$" ,- m, i~l!lldelo, mais 'Con1Illetc! deve ~~'!,!ar' I~~~~ oon!Side!1i~Q QS ,ef.e~I:OS; {IllS. :res~$te~~d;!li.S, des enrol~!flle"tos.!, os flU:!o:,J(ilS, dj~Il€-lffi(iIS, if: as cOffel~l~ [j_lilIh01.~ d'e e~cI~01~~ de.'!!.i.m.~, a peml.eahi'litdade l'iinjrta {n:1Io-HIi1.eilIi'; nil. r-ealliiloo~) 00 :nll1icI,Go. Bl11I alguns cases, ,~5 c:t;padt~ncia~ des o(;molanmntm t~mMItI1, n11H '!itfeil£iS .imponrulie:.s. IllQ'Iavril'lrnr.m~ Ie ~1111 problemas q~Je envoh.-'Cm, '0 OOIl:ll,P'Dr1iL'llnle;rn.o do !lfR'IJsrommdo[ em rlOOCl!]!lllldrus ,m:im'!l th~ 'f~d~ de ~,m:!i(l~ I[!IIJI durante ,condb~ooJoi, ![111l5UtOIi;;::ISo OOlTb \'.::!Irim~oo.s :rnmi:Lu nip:idu~. como as cooom:rntJu .. ':j. em iro¥lJlI:sfQflil'i~On;3 de sistt':liHtifi. die po~elida, :ret;IlII~lUH~:s.(lf! :l!itlii1L~ ge ~~IfI:Ji~ ,c~uJ!:XK.[IQs ~r rtJJ~)$ ();,!i 'h"~"s-ltoiii;{!Q!, de clltWeil"i1:'i:ento. En[uttlinL\Q. a ~Il~~llise desses 'iIroblemf1S ~ ~n[l ftt'ef~t5e~~C~(ij ~~A ~J(SnlI do escepe ,do prresemte t]':a~amemo, e, ~jtj)r,essa :w.A'1l" as capac~t~ndas ldoo enrolam_~I.os selin dl:.spuezadrul,

iJT"i.' "_I . ...lI_ t.:~' I' . . , II",~ ".~ ~

11l...l'(}1S, IIil!:llOu05 iU~' a:D_.:.I~Hirt;. pe ,05 QltJl3JS, as. caracrensncas reruJ~~ que 5'e: aua!i~~I1fI, iJlO l.uijt.~ po-

de.li1iI, ser IG:v,a([aii em cOl1lsid\eru~fio. sao (:I.) UIll.lJ.i,l, l:eclIl"ii:::a dB. drculiln equ:i!v.ilenue baseada em 11iI~ cuoc-ulilio :~~i:cllJ; e (2) uraa ,aho:[d~l;g.em, Iifl_a~enni~~';;:il DflLseada na teeria chi~si{:~~ clos d:C'Cinil,QS mng~ llI~tk!1!I!IlI~IiI~e aeopledes, Ambos os :rneitodoo siJ.o de 1L150 correnre e ambos eneontram pm,j]l[d,Q~ ,tmlm!i'C ~,g!J.I~d5 mLS ~rti;mua:s. de liIuiqu:ilila5 rotatlvas, C'onl0' o:ruretle 'U;1!fiI e~<:ellll:liI~e ,e:!(el!l1r~O 00 p:ro~ eesse <Lie iiiliCiociii'iiUUI !J}swtlo n:u cOnVoers{1!!} de (ilJ-Ji,¢Cil'os llsieos em lIIiliiUI, icoria ,qm.iJliilU~m'i,vti. ,tJi, i,~r;;.,ilic~ de ,docUJUQ eqiU'~va~en~-e s.cnL ;[lpre-lien~:tKla, nqu~ '"

iP'~~1 iilil~~~~lr {:i ~cSiCIiI,!{,QI'!IhncIiICo d!;1 'J;!.niI dirCUltO' Cl:I!J.Ia¥a.len:t!:i' g;f.i tnLrIJ.l:i.ft\!mnadb:[, C1-'!.~~liifdri§_Ii!"e'IiUOoS pn melro (II enrul,~fll:eiiJro 'primmo. 0 nlll~.Q I~OhJI ~'I.lIC (:o\li(~L'Ve.lli.u 0 en [OI:um,CiillO 'prihiTiIilrio pode ser dl,vklid;{iI iC:ilij ~i,i!~S (~nlVQ'~~iill~~[l;~ (i.i fh,li~o Imtili;i.{\i :r.e$~~t~iii~C',. ~o~~t~li'ij~~\_) ~:)':i!e~~~i~h'iileli'iit~ ,aQi !l!i!]cieo, de ~ieit'f(!i e iPt'OO.tt~di) ,elo c~e:~~o 'I;.; 0 IiliI bi 111 llU 0 ~~Ii!:i, ,cQ]Tlcni:e:s dc' plli'liliIi~rio ,C de seclL~tl)dflino; e o nU:N;Q di~pe~w de, vrh'fii~ri(ii, <iu~ CO'~!1:'!ittel~(ij ,ilI~n~~, 0< r§iln~.rn>o, E's.£~~s CO~t'ipO~l~l~i,e$ es- 130 iCientuflcrnda:o:11110 trans;(urmador esquematlco InDSi~rodD na Rg.l.9 i(f!Hde, par Sii~~p~ b:;:'~d!lde~; es elllrnl.:.m,1:E:r:Jt,os: do [puinil~lI':io e do, :!l!1>CI,II~ld1i~i(ii le4l!~O' :!'~QSlI:~doo ern 't;l!eri1~$ OVOSlta:s, do ij1ti:cl©,Q. Em '[lim ~~u,~~omi_ador rle~1, (om euulol~nilenitos enDrelw;:ad:os", os d:e~aihe~ dill djSitribll!:i,~iEo de n~,A %il;io saQ !iliiais ICQlinf,d lcades, ~lit~S as caru(:~eiisl'uc;-as csscl1lci~us permaneeem :uS ~l~its:[tI:us.

[No enroJi1.1li1e:n;to IPl!'hl!liiFtO" i(li fh;t~(i! d'iS:lJleN!l) ~~dl!,:!:~ uma ten~~o q~Je se soma ,~_.qlue'la pro-, duzida pelo 111111';'0 m:i.lJum" COntil a Ilil~iQ:r. paJli~e d\o 'c-,;mll~!1!hf) do nUX!l) Ji$j)~r:w 'e--g1~, no ~~:" esse fihll1-'iJO 'iii: .:.I, l.ensao induzlda par ele ''lmriam.lineomlmHte conli a ICQr!1e~1!ie (!I de :1Ji~h-lilat~O'. :PQ:rt~lJltli), pooc SCr represemado 'I!li0r 'WirniDi ilr.ritlttJffcia.dt! ,dis,f:Mt'SiJd do (ii'ili'Jt'ir'i.r) £1 ~ n,gu~~ ~.O< tll1,l:;(.'o de dii~ p'"r~o" OOIil~i-eIilOOO' ,COm, 0 :primik.i.'D. por unidade de CGrr:e~llite de. prhnl!~~Q)_ A ~()rreS:l)oli!d!en.te 1"em'ii!:lc-l.a de ,dispeF.H:OO de pJ'iI,.r.a'rio' X ~ I ,e d_adill! !pol'*

,X IL := 2.Jr J L'II (2_20)

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

'1'11

2.

.---. .---X

\J~----+-------t~· ~==~

'--~-----"'--. !Flurxo .mi5pCRcO ....... --.........,~--_\""- t. - HII;t'O disp-crro

cl~! pr~~l~r~ !!.Ioi:a s..;ei.il~!iii(ji

.--!II'

2.

,---'

Vernloo. a,glDrn que a i[,!;mCSao' nos t~liI1l1illlai~ do 'Prirnltl:rio, fi"j oonsisll!: em, o·':s. cilJ\l11PQn~[~"e:s~ ti quoo~. 1i R I I'm :rc5i:stClUc:i~ dk!i prim:fu':io,. ,a ~,ued~ fix11 Of.~ll_!lihrlla do th~)l:J)i d~~?Crso do :prhr~ario e !1 FE:M E~ :UHlh.u::ioo no prillritllio :pel.'o Hl4XO 'mY~~O rciijU~lI!i~. A Fj,@, 2, ~ Q.-i_1 !t'i,{ii$~ra ~m ,c'~rcillh~ c.ql!i~Ie[ilc do, em(I~{imCIiI(1O 'pn:rn{frio ~,iUC inelui ~«n~s essss ~;en~s.

o nli.!! xo m~i.iiI~)1 !!'t:sllU:un~e' ~O!D¢nten~ .a~m'b!OO, es efu·(Ii!~J!!1.e~H(K~. 'prJ~1~f~!l;I1 e ~ec;;~lI1d~i'~il;io; e e criade por ~I!la~ 'PM M:s IPOllilbJ aadas, :E- cQmtenle!ale mratar essas F,M,M:s ~m:]s;~der~Uldfj il:I]l)If: a CO!!,t\8.,I:1J!:e do, p;r,~rn;\l~lr~QI.de'i!e ateadee a duas cotJKIi~lIes do, ,c;~reuito 1l1iaJ,gl1iel:too: de v e ,Iilao ~6, P,FOdl1l:t;;ir a FMM :~qUle~~da paJ~~ poodu;?;h Q tlu~o !lT~ruQ :res!,!l,it~J]~"e, ma~ deve tanllMm eoetraha'~~n~a:1f (Ii efelte (Ii!!! ~f.MM ,do sec: I,]!m:t~f~o que ,!Mu~ Hi) ~:rnJ;ijo de d1es.m~g!Jle~~za~' i{)I T~ud e'Q. '[J:lill pOJfUO de '!,;'~,Si!a, aljernativo e que aJ pC)r,rel1i~ do, prhniir.io deve ~'t~.() so. magnetizar Il) nOJeleo, COflIK'I, l:amDem, ifO:linece~' C6n!aI:li~.e P3:r:':li, a c.a:[~, ,00 neoc:l3,dJi:!i. ao ~C:IJiI!Ul~.do. De acoJ~d(j; com esse quadro, ~ i!::OJiI~~:nJieIllH;: deeorapor a coerente do p:lfiJllTIar.i.o, cern duns eompeaentes: IllI ~U\ ,O(mlp!l):ne:[lJ~e de exc~ta~liQ e ~iliIDcN, ccrnponerue de ,cafgu. Pi.. ,oompOlirem(f de (>X('j~f'{J'{,'iJ'O I.". ~ deunida corf:tt) ~erilld,Q 'I,]!U,!!!a COl',[H;-: rUe de p:ri[~~~jo ,(!!(Ilido~na~, necessaria '~~rn prodtU z.ir o n u xo liIliWltl)110 ~:esl1lhante., ~ uma corrente fJJo se:[1;add~1 CUjiili filai:Uife:&a foi descrua :n;a S~ii!l) 2. 2"J, A C':01Uptlrle,r~/,~ de c,~rg,a ,r! ,tS def nida 'OOIHO seud{\! uma cO<iil~poneln.te d.o, corren te de 'prai'Iii~1rii:o, que om~tra'~~la~Q~ eIol;~:U;~~me'!'!I~e ~ FMM da correme d\e sec UIHcltiri:u, I~:.

,COJNIl) a OOJ~n,pol1!e!lle de" e:<!:dta.Q:io ~ ,~, que p~{id!!!z o nl!!xoQ do, In~clCco,. n f,M:M li~.l~Jlida, de-

" ~ ~., I" .,' ,

ve set,r' 19.1Ila~ a, ,Nil.., e ''!.'erHO:; as::;m'l! ~ue,

Nd~:!!!!!! Md. ,_ N'Ji~,

= NI ~r" + I;) - N~f,~

. ~ ~'n,'" ro!~.? .,"1, " ~ . •

e. ca ",,",,":ulJi~i;l!,Ji ~,~,~, l'C!®SO (11Wr..~

.~ IfJ,:; f!!ll,1" ~ ~l,1rKlIlc de ~~it~_~ OOfID:"~ik:' iii :F.'\;llM: II&JUiida t!1iI1;. ;;"!I~;;! 00 1I1.t'i1;'ir:9,j~ ~rn.ru;fOCil~lW.Of c: nO,o podc.cm ~f;(jl., ~i:1i' con~~~ eemo 'I1{!in~!J ~1t,1!> no pri~r.io. iEmFINitmo. :p.ar.li cs pj\l~~l'it~~ ~I;:J ,!ilit,.."'-iL5:!iOO; [t:.5(Ii~ ,J!li:Yiliil;;:1o ~nD!1: SLilliifl~[i\',~_

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

KI Xi, &1
+ I+ oil'
L11 tl '!i~
-~ 1-
0
(tl)
RI x/ i:
,.
_L ~ ~l~ -'4,',.:tim

:,

+

+

~ v~

-1--._~

Cd ~

Fili.lii!RA 2.101 Pas:sos do desenvoivirnento ad, clrculto equjvaiente do trans:[mmadm,

Da EQI!.I~~ 1.:2.2, ve~nos que ~. {!!l):[ll(_)Qlle"!:e de, ·C"~rga d~ ~Orre~!e d~ prj m;!irlQ e u.gual ~ eorren-

d ._.JI' , I! ld ., , t' __ II • _..!I'll

te _ e :seclUllA,lfar:liO fe.·erl, a ao pn [:nano" COIiiTijI no, I:r~IlIS~.Ofnll;U,lor IIl,J:ea~-

A conente dB. eJo:.'d~fi~~{lI 'pade ser trarada como :!iendo uma correnre Si':llIo:i:d~l~ cqu~vulcu-· ~.e i~:. no ]1110(1.0 descrito ilia S~ilO 2.,2. pO(iE:ndlD scr die 00 mpost a e.llI1I IlIlllJa. Ii:O:llIlIpon~nte de 'pc:rd~~!j. no, ITlidea, t; !Illlll~ fase cern a ,FE:M EI, e en.llllnn:ll"C(IIbl'ipoI1:8Ht'e ~ n:ugtllet~7~~rn6 filii' airasada diil: 9Cf iC~lll J-.et~tio a ,11:1• No dJ;CII],~ID equivaleme (F~g_ 2.1 Ob). ,iII, rCOJu;e:l:lI~e de ,eJt<::illa~.ffio seneidal C~I,l]iv~~lclltlc :f-oi liIl!'!,I'~da em eonta por meio dt': urnl ramo em -cleriv~t~ao conccurdo ;~ e, C():ITtI~, preende urna ~·e:rj:SJ.e/J'Ci~l ,de l)g"nia,~ 1~0' ml:c.J.'ro ,fir e, CIlI1 paralelu, !lima, ;H(lwliil'jci~.r de ~.nC/J$l.~1'C'li~"'C{10 4n cuj~~ ,[;c:Uih'illltC:i,:lt, oonlilctid!~. OOR]JI]! ,rt!\!'1.r,t;lJlt'i1~j' d~ ,'JrngIW.tt~f.Uo. (!i da-dn [por

'V - ') .... f"·

.-1i, rbl ~ _~!i .r L-m

No clrculro eqjl!.llivaDel1te da f:iJg" 2. I (lb1, as; perdas 1110 :Il1~deo';, devidas ao flux,o' ~11l:dJl.lJlQ' ~e~m:~· U[IltI:e, sao dadas pil.n ]pott8:ncia. F! lR.", R~ Ie mf-erida como sendo a Msi:Bl;ttj'C'j\a dl!' fJiJiPgtulliZl1:f{IO Gill re,y,j:s.r-br.c,r,a de' {J'erd'as, 1,t0' nrid,ro e, jtJIllllil'rne~u:e '0011] XiTi• [o:urn~[ljl 1) rnmo de' t'xcj:Ja.p1,(}

':1 •• "l i!. bi - ~ I ..iI ,u v ..:: Ii:'·d ,~

'WIO CUCIllUO 'e:qu:li'v,a !ZJ:IJI:e. ri ca'm:~rna~l!i£j; 'ialmi 'parra~e 0 !;!Ie n'~ 'i3: AIIIIJ sara r,e.',en· a COll1ll0 5iil:llh.J,{) :::I,

lJ..npecibj.,r.cia de J.Ii,f.{il,gtJ\~·iIfWf'tlo ,Z,p-. 'Ql!.la.lildo se assurae que R~ e ;pmL~ti1ll!llte; Sil!.lp.)e-Sif: '~mTllnel]~, eeme ,colliseqt~elllcia, ,que as 'pB<l:'d~s, i~(j; n~:kl:e{1; varie:m pro;porcionallillient,e :;]j E. 'Olil ~~)a'l;a IDn-

d 'd . ! f~..iI • . ":' ,';n . • "",'

:::IS 5 CJl Ol; ~~gS) a ~ &ij, t", onae t/!.'mu e ,00 'Va~l[Jr maxrme do nuxo 1iI111!li1)U;O re s;llIula rite, ,[;,5Uil,~a[nCIlt~

tc ~:i] ~rn.d(ll" tl m:.n5:1lt::lIR de r.rll:;rglrnrt~:ta~au ,XIII 'v;:Jr.i.a. com a 5nuH.a~ffi.o do, ferro, Qu~nd(ll se ,m~'SH~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

X ... . 'bX. .• _.:, • _,

me !:Jl_IU;6; [OJ e ~Oil1'St~lililOO. mSSlIl11l1e1HJe '~:arn11' em, como ooIll8eqlil~IlIC~,:Ji. que i3! corrente ue HlJ:li_gfll@-.

ti:l~l~,aO iii IllJde.peudenl:e da freqtlencla e dlirem1J]lIra:[lj~:e preporeleaal ;ao fluxo r[I:UlllJ)Qo resultante, Ge:ml!l1l"m:nl:e. all1:lib~, R~ c Xm sao especifleados pam, GS. valores li.io~nurnai;S. dados de; tensa.o e freqrD,&,cia e. ,e:lMlillh, 81l.l:pi5e~se (jjlLle ~)B['rnI;jmecemQ' ooIll8Ital1J~:es quando, ,ern o.pe;~a~;ffio' rnmrnaL OCO:liTC.ru\!i1 tlie~I!J.!Cli~ dJesv:ui1Ji.S, em ~o:rnil) dl;!;S~C5 v~l~il)re:s nominais.

l~ za;~

A. :seg!lliJt. ~lCn::SCelinlJl"emtlS uma [f;ptt:~lilta~~ilJ< 00 ,CiliTQliIlm.cniD :i.!:C:!JII(biulQ ,~O ncssn cir-

~U~.ltUI cqui'nIJlciIUC. CO'[lilC(~!im,W' cOlil.slatandn {IIJ.IC (Ii f1.!l!!1'i.iiJ :li1lutuo, ru!mltlilrJt~ ,d) inJ..liJ.lz Il.!m[l. ]FIEM EJ :11111 ~'leQiilJtdaj:';~O'. C'O:fil1IO esse :fIluxo om~c,Qter~a a'~lbDs os enm'l ii!iI'iile:nt,flSi, ,til, ra~n(li entre as 'f',EMs induzidas deve ,~ew igUJ.:aJ ,~. rela~a{ll de, e~pi!r.as; dos enfol;;l!mJeni'Os", '~~tll;Ji ~,

e~~tatfien've' eomo em um '~ran$foi'ii]1~.do:r ideal E:ss~ trniili:)f>onn~~~D de i,Cn$uO e mais a de corregie d!a, 'E~,~~';il) 2.11Ix~Uern ~C[' '~nt,:"~i[ikn~s '~l!!tjj(~dijZ~liido-s.e '~~m ttarilsf~}rmtid(~r h.!C4l1 i!1Q circuito eq.lll.~V.il~eni:e. como se mostra na :fig. 2.'~ ~k. HTI.lreta:ru~o.;, COii!\Q viSl(li :no ca;;;o doj} e~ool;;l!me!l!~o pr.ilmafio.- ~ FiEM E! llIao ~ ,:1. telll~.O' ,presen~:e nos. l:em:liilll~is do ,secrtIl1.J~ri1.l! po~ causa dl~, tftt#L~.r:'i!iT.cia R l' ,cit) '~~"'HlUdJri.o e po~qlil.e acorrente i~ do, ~cl)llilcl_ario eria IlIHl! 'rliU:M;O d~s,pef8o ~l!o secundari .. D (\'eja a fiiilt, 1,.9). IEmre a te!'hsan, I~OS, ~erlll~~taic~, d!o ,sec'und~Jio 'V'1 e. ,!li.l:ens{w i~1rluzid~L E~. ht'i uma di:~e~n~tl! dadla, pe~ ... q!llt'ii:!~ de te:IJis.3Q devlda a :r1&"iiM~[tj::~,ili, de seculiidario ,R::! e ,a ,'~~1r:t1r,tdr;jl irk {i'iisp.er-3:o.tJ do st'.cun'filh,io' Xi ~ ('COI.re!iopo.mhtlilh:' ~ imhl.lal~cia de' dispersclo ,dO' s.e.cl;fmlariD X:.I~); eomo ~c mmtrn :i. direita tit: £"2 ttO ,,:iocui~o cqui'rulelil~c do tr,1ll.IIJ1dhrrmadoJ. (,Fig. 2,,:101::)..

A partir du Cittili~.tii) e~.'[j:~v.:.!Il.eJlte da :Pag;, 2.:~ O. pode-se ver 'qUilt ura ~:rITIl'S\f"Orma,do:r real e ,e~~l;liiYg).]ef!te ~ 'iJlNi, (]';~:s'ro!i"l.adil)j' :ide;a~ rn~~ ]mpedf~"C"i~, externas. Rdmlll(j.\o tod~s as gmndc~ zas ;ltD !Jlri:m3r~io; fill ac :!lecilJ.nd~rio, 0 Ilr.,ililTll::fnrma:dior ideal da :f'i._g. 2.'~ ~k pode :s::e~' d:e$](L!c~do. respectlvameme, a. direlta eu a ;e8qlll.e~da d:o elreuite eqnivalente, Isso e feit,o qaase Seem,pre e ff! d~,tiljj.~1.0 er.gi.ll:i. \,r.:ilenl.e Ii! de:;;.eifi~l.jjdo ti1iIlli;;J~:i]le:i:'ii~e ij)OiJ1G1 "iII. F~..g_ .2.:~ Odi. untie 0 Irrutlis;f(~ntlil.dO!t k!lil;~'~ 'nffi..o e 11l1CiSIl':.acilo e tcdas as lensEies ,e OOIlT~liltes. san reFe:l"i.d~s. ao enro:~arne.F:lito<.do. pr:i.mariD; eu (rt'1! ~CU1I11d(milJ, NQ CHcSQ csp~~J]:CQ da Ag,. 2.:u Od!.

X~II: .;;;;: (~l), 2: ,X]!

h2 ....

(' j1.;;:.~

, ..:Jll

(fit )~

-.1 .!...

R~,~ N;' R~

(2.26)

o circuito d;a. Pig, 2. t(l'd e chamado drcr:dr,1;;! e:qt~~'iL>},fd~,~u'i? T de um tli,:;!Ill'L:"IlJur.madof.

Na Pig, 2,I,Gd. na Il:]lu~l ~}!; grandezas do, s.ecullilMmio foram referidas all) pr:i,ma.rin, os v:!l!lores rei"e-ridios estfLO :~Iildicii.t'do~ cam !io:llil:3is de plica C). por ~emlP~o; JC. e R:' ... pam rlis~inglil'il-~Q:;

jll(!i~ 'V 0.·1 ' !; 'ii', '~"'. il.. 'l7l-. 1 ~t~" N- .... 11·. -,-, - .. ,.~' - .. -, .• ,-,-, - .•• u n ' I'd '- ~;' . . .' ' -

!!.!-'~ s vsiores ~edJ::;; !l~, ~~~ • ..,., ~,\.!!c ••. l!l, UJlst.:n!io~!f.iI;J :Si;i:g~unre. unmos 1'· ar quase sempee com 'Vai!l)-'

res 'r,etelid'o$, e as p'lica~, $e:ii':~O o.irru:ti~as. Deve-se 5iiiii1p~,c5rn~IilI.'e' ter em, mente 0 ,~arlio do, trans:[mlTl~dOf ~O' '~I,!l~1 ~ocli!l!s ~s ,gi1i,t\~e'Z~, fOT~~n 're;rer](_[~~.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Unll tli',Ll~n<s'fonJlIrld_.ilr. de dlstribn ii~illo de 50 kVA.. 24,0(1;,:240 V e ,e:Kil H2: tem uma i~llpedAnci;8 de dh.pr;lrSu'O de 0,12 + jn, 9:2 Q nil! enrolaraentc de ~~I.tI ~CIl1l~(} ,0: Ol~ililn +}IlJ,.OO90 Q, no de b~~i;.\m !e.~$t!.O, N~, u;::osSJ) c hieltl:i:iilil!i:.~~~ llio!iiililli~~:li." ~~ 'uni'pc(HlliK:i~ .:l." do t~~ti;O em (!erlv~l~.:iO hgli~1 ~ ~ifipoomrrlcia, de R~ e jXm em paraUe~l,o). re:\'pDl1Is:i¥e~ pela cerrente de e:tci~a~ifio; e 6~32 ,+)43 • .1 a, quando ¥~s~a do, ~ado de bill!UKilI! teJl:saOi. Desenihe 0' circl;liiro eqlJ.!l~'I,1iillenl:e r,eJ'erudo !'Ii \lll) 10 .I1ad)o ,de: ,al,~~ I:ensao e (b) 0 lado ~ baixa ttl]siio. ind~cando- murneUkaJifleru:e as. ~ I;npecnafld(!!~ IiiO de~!1!ho,

I. ~lli,Utiin

Os cirelliilt,u5 £slit} da{Dljif; :00, Fig,. 2,. II a e b. respec tiv,::li]ne:n:l'e'" OOill1 e lade de :~ha te~-l:S~I) i:ndk:a~· do pelo mi mero ] e 0 die ofl!ixmJ te:n:sno. 'pe:.l.o mimero 2., A::io ~~[rtsucs dte p]21C~ de l~in nai1:~'f.ofrlila~, dar. usado ,e.;11i1 sistemas de pote:nda, baselam-se aa lrt'!~a~itli d~ !(:!sP~[.as e, t]ll~l'.Illtd~ em c~;rga, ~s, '~:Ii;~·tUl]e[rta~ q'ut'ldlJlS. de ronsa.o ,de.vidi:9.5l1 ~liIipcdiintia d!.e dispe:rs:ilo s['Q d'eseol1s:idernda~, Como es~ e urn .J-aliisform:;r,cluT ,de ,~O pma I, U's, inllpemiliic i as ~ijo re~':ett'~dns ~u!lHlrp~k:;1!mio-s,e 011.1 di v idillJ,.. do-se per :li-OO. Por c~.eliJ:iiJ~'~o'. Q , ... ~-~'~or de '!Jmt~ ilililped~l~cin fe:'ferida ao '~~dQ de ;;I! I ta t61l;SaO' e maim (pot IU [ll f~~@t de 1. 00) 00 t"llilte' seu ''i.''aIOf ~-efe'r~d~) ao lado de, haixa, ~:enfj;~.o,

o i:n:J!rt:;'fQnl1H~d.Q~ idleill!~ pode, ser d.eser[:111!ii!dJOi 'e.o;;lpikitamel:li~.e~ eomn aparsce Ill11{!Cjuuo nti fig. 2.:~ I,. ot! ptd;' :SCi" olifiii.'~dD (foil ,di:agrnlil~~, Ne~!:e C',!?!SO" ele deve s,cr lembrado rneliullilmc:lli~c f"~C:'I1d'o~se 1D0I:rh tUlte' uS lctr,~$ sem as :plkus se] em os 't'erm~n~i:!l" Se is/so 'lim' '~e.:i.~,(l. dt:;'!,1Ie·.sc lemIi... ..... rde ...,,{'·fi--' .. j'_""~ILI'" "'''', .......,...,.,!I.!"~ .. }I~ i'llli'ied~l1Ici&~ e 'ronl:e~ de modo ~.al ,filue ~J".am Ci;}Jj'li;~s~ei1U-es

u~ iL_ ~ ~ .... ~."",lil~ """u ... ..::l "'"" ... 'V~~ .. """-",,,;Jo ""''I; ~ - - -I' - - -- - - - - ~ - - II

com a ,i:!IJUs&IIi~~a dQ :U1tlira;fQJ:"liliIiL"dor ~~leul

P'I"lOBLEMA fRAnco 2.;!;!!

-------------------

Se 2~OO V eflcazes fOUienl ,~f)l[ic~dQS au I,ado de alta telJlsao dD ~rnlil!;r.~rm3Jcl.o:r. teo, Bl.etr~h) 2.3, c~:d(;~:~e' ,0' 'i,l'~,(lir dlil cerrente qll.l0 t1:Llii nil hnpe~:I,~llIcia de :magl1)etu:z.a~iijo 2~ elm; 'Figs, 2, 1 ~ ~I e 'I;) resIlec't~val.l1Iel:l'~e_

• SQI~aQ

,/\ oorrente em .z., i ,01543 A eficazes qmlll1rlo :rr~:ft'!riirla no ~Hd)O de.: ~11~:l!. i..e~l:siio" ,oofil10 ni!l! F,~g. 2_l, l ilJI; e SA.) iii eflcazes quando referlda 30 de: ooix-a, tem;a,'l}.

,21, = '0' .. 70 + )0..9(1-

.

(b)

f'lOGIlIRA :2.1 '1 Circuitos, ~qULvc:rl~nm€l~ para, Q 1[,CilnsfDrmador do lE):)enrrplo 2.3 Iref~ridQ {a) se 1iZ!do de' alta, ~efl$80 e ~b} ao lado de balxa tensso,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

2'~5 A,SIPE:'C"TOS DE EIN'GIENHA,RIA DA ANALISE: DE TRAN:SFOIRMADOR~I:S

Eml ,a[j~I:us:cs ,clc (;~~liIb:arh~ 'qU(J: ;r,:;1iI"·OIVe:1iliI 0 tnms.'ro:rm.utior eornn elem~nto dl:i eircuito, costuraa-se adoti:lt. HU 'iriVCS do cireuUi.() ,~g,lfIipl£.i1i, u~iilt~, !l'iil~rr!fli d~¥r.:::rs~l:S' [Of.illTll;tS d!.i: mlpri(J\!Il::irllt:u~;uo, p~Lt.a, Q Clrei1~to eq~i:UVa~enlc dill :~g. ], 10" Bm gtl1li!. 8 ~Up:roN~:Il11i~OO (i:sco~hid.8 pam uiliii dl~do CaSO C~iii ~ft](:ij~(}t de~lifJ.e grr.aJlldC'I1iiIC:Iii['~' do [;it!;;iocinln fisico. lfJlllilitltrlD""~ GOIlri,Q b~.Lr,iie H~ ilJJ'tk:rjs de ~1111ilde~ ens il:j,tmnhd:M.'Jcs desc!O:n:tili!'J.lemdlas. As ,aproxj'lfiiIf~UC-"i, mais eomu nS :!oJ:uo ~rprUCSetl~fm~liS, :t'tCShl :!:l~~, AMrfil disso.. ~\1i fi!)J'iiteckl!os, m.c[Od~ dt ei'i~~Q pfLf~ se ue[eil1lmilflf~~' as ,roiil:)tfln:te~, do ~f.il~~ :to:r,iiluJ;dor.

O~ ,t::~rc!!lito~ '!ilqj!!llh'E1Ie:IiI~:es ecrnemenre usa a 00, nas ;8li1al:ii~ de ~11':;]liIsrmm~d)!Jret;; de: rOl\jn~ ,C'~~. em 'fre(~~e.j;td2L C-OIi:Si.9Ii1~e' .. cs:tful tC5limidlais rani iCiiJ:l1ip,tlntt;;uo, rn~ fig. ;2, 12. Todas as 'QIJj,~ITiii'~dadl"';:_o Illf"''''"':S; r. i11'oo"i1Ul-li'"" .... s.i'I: .... , '~Ieir.""~t.,;i ... .:" oNl'l, ''''0' 'firI,.;i i"!I~,..;:~i ..... , 10' III ~ ... s:~C"II",,;.,(~i,~\ ,I', ;i"';. i'i;'''''iil:,:r(i;ralila..i;l'i.~' ',_ " ". _"'''' _"" ...... ""'~ "'~~ ... ". 'i""~ 4~Y II ~ .... l "1;.i!4'~ V~ 'l!i , ,ii"" HH~d ",Y" ". ~~...,. ~ "'" ~ hI;..! l~i ~"" I' ........ ',~.r!i. "." '.'V"". "~",-."."

kl:eaJllldio' es;N~ m Q"slra'CI 0'"

F:reqtl,eIilWJblt;uxte es .c;lU:;I!III~, IXideaD ~--r gr:,i.:'f!ijd:el'i,l;e~l.e :!l:imp~i:fI!Ca:dos deslocando-se o ra:1[1110 em de:r,hl',j]~.1.Q'; Ique represemaa cor-renre die ex ci ta.9.'li 0'. do melo do elreuiro T para 0,8 ~,en:li1i·

"_.j, '£_ • _.!I ~I"::_' C ,'il"ll IL lC' r. (It.... "

IWU'S. ~()! prur[l~nQ,~ Q u 410 ~ei;:lI;I:n)l,li;l!l:,tO; oomo na ilT'!g, · ... _,~,l;a IE!; II;'- ,IC.!i~S ~'orll,na"i,. £ ctrcurto e~II,Hv.a-

I ,- ,r,;"d - - L~iO" ~ . .i 'L" -..lI ... ' d

rente :5~D rle:~erll. ilS 'CQmQ c~.rcJl.l'~/o-~~ ;. ramo em, sene e a oornlU1m;j]~a(HJli!liS; resrstencms e. as,

ooma:n'dtl5 ~ dhljpCrsao do p:rurnario e do ;se.cund.tiri,o, :riEfeliidus uti, mesmo lad!!)" E!.'~, i:l1iIpc~ihi'l~' eia ~ .ch3lif1iail'a ,a'l\gui'tla!S ~zt';!S irnp:e-dl/,nc{a eqi';ilJ'~!{I11cm;f em ;'fltr~~', C SC!JJ!$ co-mpOJtclfIllCS srw ,ill, res~::rI,~fJ'(~ia ,e'ql:l.iv(1lel,r~e ,f!~~1 ,lter-ie' ,RI!oIj e ,~ t:f'Clujm:.ra e:q.Mi.!C~I(m/~' el{J~ sirle A(!ifl' comlJi IiI'I;ljS~[.jJU(!! iflnCS HE. 2. ,12;:1, ,e b,

Qu~ndo, eotlilpmmDt1i com e .c:Llt:lililU ~qlil:lV.u~Clili)C T tI!~, Fug, ]" 1 tl!u, 0$ erros prescmes ni[) cireui ~o L 'vern da ~Uj:seiilcia da qucda de i£IiIS~ ,C'.aus~Lda pela corrente de esci ~a{;,JI) 'tim lmpe(£~m::ia de dis~rs;~n d!o priin:firiio. {ill! seclii~ddr]o. COtRO ~ imp""tn~]iCi:9 de '~,iiI~'rI(} de ex,cii;o~~O I~ noml![Ejlmenl-e hem !I:~oevad1i!i elifli u:aJll:sfo,l;rn!R'dow..s, de PO~~lIlc:i a d~ gnrrtdc' porte a 'cnrrc:l;l~e de excill:a~O .cot:lXl!s:~nde-ifilte e: bent PstlIU{!IiIHI" ]E~e il11i11'o e 'unsigJl'l'ufieani.e na maioria {h~ sit!l.m"4fo .'!j; (I;U~' envelvem (1rnIfiS:[QJilf:liruOres de grnnde :punc.

i. R~ij =' ~'I 4 R! X'"'i= Xjj+ z'r1 -=l!o--

.

T

-I' +
..._ .._
'It::!~ 'V.
i- -,~ +

X '!!~

,: "1

x~

~"""_', ~~f··+

1.1 = i;

'. .

J..'~ .' i VI

-I ~-

'-~----6

+ -I--

'~~ ~~

'-·i~~_t~

~~) (d)

IF'tGlJIFtA. 2. ~::ii! Circuilm ~quivaJ6nl€:'S apm:<imados de ~)(:3f1~I"c!frMd'ores_

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

COjt~id~te ~) ,~ilrcud~,o, Ci1l!1J,:I iv,~~cIiIW' T da !Fig. 2.1 :~;I) (I/O Ui1II1is.fonuLl,Ctor ~ d!i's.tri,D!1.I~~ichl' ,eorulJ ;50 :kVA ~ &400:2,4ij V; do, E;t.;;enllph) 23, no ~llJ~1 as :iJD]JJi.e(l~ncias estao re(eu~d!~-s, ,~O lado de "IHa 'te'lli~o\, (a) D~enhe '0' circllli!lo ,e-qluli""rn~oimte .L rom, 0 rame CUll de,r,i\f,!l'i",iI!i)' n{)ls len::nin;l!is, de ,rL~!a 't,I;;:n~o,. Caleule e indbque rl!lmlcerli,carnelill~e no ~::le~nhn IDS; 'ila~;j}res de .RtJ:i e ,X~I- ~b) C!l)(rn O!l, ter:rnh!l!iiu'S, de bil~ Xiii, !~Cj'jSUO, eUI~ a~c:i:'~o\' c 2400 V !Up~~C'adm aos lentrili]n~~i:i dill: ~~~I!U OOns~O'. c~~cHlc il wn!'i·;[{!! nos .en~]lfii;i1lis de b~ij xa i.cnSaO ~11~ en-till tipo dc t,UI'iCH~U) t54ulVlllenu:: •

• So,h!l:~o

a, 0 Ch'(li!'i~!O equ~v~~~e'luc :l clm~ mesuado lila, Fig, 2" 13. fili, valores de ,R~ e X!1!I sn'o C~}leu~tlclQ!j. como se'r~dii) simlP~c$mCliIl(': ii, soma d~:s ilnpooa'n:da5 em 5ifric dos clliroll~~lItIcm)()iS de ~~Ihl, e bnux~~ tC:liIsJiu d~1 Fug., 2" II a, C!;U] sej~~.

~«t ~ 0.12 -I- 0.1''0 ~ 1.42 Q ,- _ 0.- , • ., + ,f~ (on _ ~ 'iJ'jI n, - ""i = .'~- ...... ~ - i"",,_,;:,~

rn5S0 ,oo~(pOnde a 1l'I1mI(JJ t~l,liS;ik!, efleaz dB: 23i99'.4i, V: Ql!Ianclo J-e:t:lertid.a, aos terminals dle: baixu E.elllsii-n. pela rela9"ao, de esplras de b~ixa p~[a alta tem~ao. 'e8S3 1:eIilS:fiO' @ofil:"\::spondc ;3, 239,,94 V.

COllm ~ :impeddtlcia de ,ei>l:dl:a~j]o, GlOI ci r,cll.i,~o eq~]ivah~nle L rl'a Fig. 2, 1.3. >6 ~ igada dire~;;J:n~~!:!te ~l.Q:S, ter:nl~iI1ais de aim ten$_~il)" cniao, I'Ii~~) ha,'i,t'Cri~ {~u~'\__~~, de ~e:it!itt.o em, "e'nil~I;.u~~, dtiiSl im~ 'perlli~dac;, de ,d~g~r&~o em s6r~ei" e a [e[Jl~() de sec;u,ndiiri{!! $:e~ 2,40 V. :E$~S duas OO!II,]~!lleSl dif~lfeulJ ern O.(~2:S% ([! ~u:e eSJLa, be!ll~ de!1l~ro de !;Jim:!) e;i-.,-;a~k~o, :!:':!l!/~ve~ ..:;l,rn ~ernnos d'e engenhariill. jusruiflc:Jindo, ,cl~r.I!rneir.1ite" 10 U~O' do ,dfCfIJ~lO eql)lh!,a1enre L na an~~ise desse Ilr-alllsf:lOO'mndor"

U'-Hil, s~ !Ilii1P'~i'~ea~ao an ilI]j fi'i:ea adidoml~ ~e$lIiHiil!. se i(tegcoi1iside~~m~Q:!j, a CO~1iI1!ie de exel~~iJo, pot. COlri'jJleDo., C-{iiIiliO l['iil Fig" 112e. Cnrn que ,0 ~ranstonn~d:Qr ~ ~prleseni~dii) por IlJma :i.~1tped8:ncja eql!.lj\'~!;rerlite~ e~'m ~~fie', ,se VI Itn!;!1iSf(i!rm~~or ~((!r de ~mm'!e pii)fte~ {d~\'efSa~, ~,en~eilils; de qui.l~ol~:;;-~~p~~es, IOU fn~ls}., ,~, rieS~:il~~1~i~ e(i~1.~!e'ji)~e R«I ~ pe{)j!]e!l~ .• ~ll,Ilai100 CQ:['npa.radi;i com a ~ea~!1~d~ e~,I!,l~va~enre Xotll' e (feq~e!1teui~eniC (XI(k ser ,de~Qnside'J1!!d~, resu~ ~~iildll) iI.1 dil'f,U:i.~D leqlui\J~I~nic ~~, fi~. 1. [I, id, Os eireuitos dti 'Fii8" 2. ~ k e <I ~(I; slL}fic~el~te iilIICfUIe e ::iMQS 'f:)M,a ~ [na.io~!a dos :p~(lblem~~ Ordifl~Ji."i;o:s (__~ :sisteu:1i~~ de: IPOWn_,Ci~, e sao usados em, todas a$ ,!i!n!i~ ~$e~; Cr11l1 eK~~(1! ~:;;: II~ail!5; d~~a;~hgjii;l~s." 1F!~1~!~'!f~~rte', lerr! gjhu~~, lonc!ie ~~ ,oorrle~1'~e:!l, e ,gj_.'Il, ~eiilOO~~, ~~ det1e;r,rni lIlairl,!ls ql).liUi-~e que '~~I:eh:'al~1.e~le per cireuites externes ,!!IO t~!Mt!!'r'QlimadO'-f. ou qu.;t!1!!dQ 1I,]1~11 ,unit!!} ,S~I)I de' 'i?l'l:~~id~tQ f!;iio ~ ,e1<igido-. ~-se de8pm'Z;:1'1:' ooiln.11letamelilie a in'llpe-dtSl1ici.'l do, ~il':~.HiiS .. -roml!!iido~' e oo!l$idera-,~~) kl!e~!, como na S:eQ~,o 2.3.

'~'I =, N;;.~:=

:IA~ Q 1ft2, Q

11-: .... C

b'--d iF"taUFI'A, 2'j13 Circuito ei:juivalern1:e L ,do El(8mIPIO 2. 4L

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

O,li. (::Urt(lj~,()i£. d~~ A,g" 2.12 Wriil a v~~nH~gen'il nd~.c:hYlfml di.! 'qll.lil.:' ~,I,~s;i:sta:liei,::!I. c(]lJJi,'!,i'~}~I!.'!IIi:r(.!: ~otld .Req C: H :rel'L'["ilcia 'f.-ql(!:uv;a~,e:tMc bll;uil. X~ po~ernl Self' degem~lnHdu:s par liIiC~O d~· um cliI;sai,(Ji llJiiu:~tQ' 51:llIiIplf.'!s. no qual 'um des ~etliri!ill'Nl]s ~ CUIti[o..{::ircuui11ltIJo'. lPo:u outre l:a~o. ,0 pli'U~~OO 'p~l~ ra se d!e:tC[".EliliJliI:ar as :lit."llI!ti1nci,~~, de d:uSPCI[~~fi ,X'i I C Xi :t" 'C: 'lamboL:m. um conj'!JliI:to ,cQmp'~~gQ de (Nlr,~rneIJtli.ll,. 6 rnais d~,Nd~, '~O ease do cireuite e~~,lIiv~lerIJ~e T ~!l), :F~g., 2. ~Oc,. 0 'E.~t;~~n,ph) 2.4 i hls;~r,~, (~ue, d!e,vido ~, iilueda de L:e{["'!~~ Has i Hl~p~-..d£ifbd a5, de d~$lPers{i[)" ~, ~:~at~,ikP. das ~ie'~S~e8 ~liled:i~4!!15. de ym '~m!ls:~o:rnl [1!do:~ 1!~aO ~:i'~ ide~~ti.ca~ne-~le igllJ!:i ,~, re~,a~;1o ~dea~ bi':ada de' tens(i;e:s, que seria ,m.edidlili se 0 trans]cfmador fasse ,id.eail .• De fai:o, sem ,idg,Uln:l conhec:i.lilllent,o, ,(j' priori da ml,a"f3o de cspiras (iDacs.£ai!1o. por exemplo, :no conheeimentn da co:nstnH;:iio inler,na db '~[",i]'l'IIsfomrmdor}.. lI],rno e iPOi,S~:[vcl fnzer 11m conj UJIDJ~:O iLe rnedidas {~lIJe del:elrnJi:ne de fom:m u'li'Ika, a re~,il~no de espiras, :!Ii illldiu[a'lilcia, de rnag'll:e.!~Jz3~aQ' if: as. ~1iI1pedlalllc~as ~ndi'!,.'.i,~ duals d\e: d~.s;,pernao.,

r.>ode...:.!!le :illilOOI]j,ilf. ;sillTilp:r~rm;liIte .3. !p~lIitil[ de mii1d.b:la:1li, f~uu~j.j. 1iI00S, I~rn,.~nai~. qu~' a mla~ffi.'O dr; .cspiInt::;", a irC~lti111lCil.!l. ~, :!tifI~gnc~[Z,~rl.Q e as n:at~iici.tts de ~itio~r.sHO' tic urn ~ilJ"!1.:!l!~ltO' eq,lI.!I:uv~JICrib; de ~ntt'i! • .r.-:.ns:rOJt"t!l~O!i' n;lo· s~10' eeractertsticas !li'f'!I!C~:5. 'po~ ,eX!e'mp'~o" ~. rebl~Jo' d:e CSfi'i'r"'..!!S :pOOJe ser ,e.soolhi.d~ ~~bitro!i"ian:1e"te e, p~.~a ,~d;;l! eS(:!l'illila;. h~v~'r.~ I)mll cornjll),moo; cC:!i'fes,:[jJo~d.e~te de V~,lores de, reat~li!das: de d]S!JlIert5lo e de Illilag~dziii~i!io !ll)rtl.e S(:. ajustlrnl as. caraot,er~'S'~ji"a5ii medidas, C~[!!, 1!.I~11 d(t~. ,drc~~i~;(fi5i equ~:v,~1i}1~~~' 'te!t~, ,~:5, me~m~~ C!i'ii!~lclte!r~'s~k4ii5. ,e'~~t~ic~s nos termi"a~$. Es:;;,og f:iruto t'eil]l a :fe~ouz Cf.lfi.8e>q(J!!!:IilCkl d:e 'qllle qunlquer Cionjl:JlDID autoeonsistenre de ,pa:r.llntBtfOO del:enu~liiadas >BiJnpi'llie:lll1J1e<D.te pede :r:epres-eliitar ade.quru:h:ne:nrtlil: 0 '~rnnsf:aru.l"D.dD.Ii';

IE);lE.MPLO 2.5 .

lh!l! !lf~~~fl.ltVii!u(JfJ·r ill;;; .5~_) kVA,,.;, 2400:l-4l} V~ '1UjL)S; ,p;;:i:['~~'ii\e¢~l~ ,e'$t;~) ~d~)$: f~~) 1E:iIi.~~fi!~i~[j, 2"3\, ~

..;I, 'I:.. •. ~ ,-, I"'~ ..!I • 'I·· .1 •• ..iJ:.'.~

'I,JlSi~!l,I.O l~)ii!ra, Il_)~vxar a relll~~j) ~HJ· al,!l(il aa ca~,ga !l;I:e 'I;II1lIJ1 ~!I:s.tema '~o n"!ile:l;lI~~I;,!IOr. c I)IJ a, !'rnpel;,!l~!lC!a Ii;:

0;30 +) I, ;,~m fl_ A telliSili.Ci' V:i; 111'0 '~.elflrr:hUIlli!l!1 de oiMiI:VUO' do a~illllelllt3.cl:m'.e 240(} V

~l;Pfll1!~!ie; a teTIi:;JJf.l, 1lI1ll!l, !:enJllilr:lai~, do secul1I.dano d;(lI '~rn~t~fOfll]ladD!" quande ~ em:g_Il, ,OOlllectad;;), ao :seu sec und ik.i 0, oo~be IiIi conente ncmhial do, il:mlIJ.s.:[u:nrrl:adm, ClOTl:' IIIlllil ]:3 1m' !1il.e patencia, (!IFf, de ,ear:gtli de o.~o indutivo. Daspreze HiS. ql!Ji!adas de '[en~~D .• no transformadoe e no sist,~m~l ~ ;~I~:liIiIenlu~iio., C::UJI:Sad as pda concntc d\c ex,d~u~i(o.

• :Soh.i980,

o C~t·tC~o~!:O, ,CQ~n tnoos ~R, qu~~Hdade.s refendas: no ~;ad,Q de: ,aU.~ le!lS® ~p;r~tl!].c~ri.o) do .'r,aa1~'fm·:madar, esta m.o~trodo' ua Fug, 2. .. i.4a. onde (t! '~ranS:JOfirnaOOr [o:i, '~I):resemado, P!llT sua impedt1if!cia eq'IJi'l;;'alellll:e. ,CG:IinO na ,Fig. 2. lle. :~3 ,Fug.. 2. I :1 a, ,0 '!,!'~LnOr Cia hn.pilld:5ncia iflj~,'Ilu\l:liIe.Iil~e e ,~ '= I .42 + jl.8,2 fi e til impooffind;a eombinada do !al~:mlentaclor ;j1i 00 '~rnnsfoJ.mad!:.'ir em. sene e .z = 1 .72 +"t3,,4,1 ,g., [)~ espeeilfi!OJt~~ nl!}rr!iii'i~iD~ de U'~;tii5.rt(f!n[\iaclm; ~ eorreme de !;;.af!'U, referida ~J.{!i 1 adQ de: alt~, h~~lS~O', ,~ l' == 5'OJm1,4QO '= 2~),~· i\.,

Essa 8oJIIIJ~ao, e ebtlda nlii1ll5- :r.:Jid~linenl:e com ajll1dla do dia,grnRl.:l [aroriiilil refe<rido ao lado cl.c ailJtn l:elilsao, eerno 'mlmt[,nd:O 11];3. F:~g. 2. :14h. Obs-~rve qn;!il' 0 faror de: pot~nci;a et1~~ d~ttllilido 1110 1[:1.(1.0 da carg-tl, do ,trdllllsfumHHLor e, ]liOl1:alilt,!:.'i'. cle~em:uhua {ii' ffiIII.gU~.o de fase e, entre ,;B, eorrente de

!it -- ,,,.

cru:gt_ ,~ .e; a ~ensaQ V 1" como'

IDo diia_grallJi1:1i fiMiO'dal vern,

~b == '~l~';~ - (bc)~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Arimen~3_dj)J

-I-

.j

(.11)

(ib)

onde R.' '13: X sffi.o+ lOO~p!zGti,vn,[lIl~ITt13:. a r~:i.s.te]ld;j}. 'i1l: a J.ga~anc:i.~. oornlhilnad\as~ /\ssarn.

In: ~ 20,.~(3A.2W).8rJ) - ,Jt:R(Ln)(t}Ji~1) = ,3$~'i V

ab ;;;;;; 2ID,;8{ 1.12}(o.,OO) + 20,8 (JAl)(ll,60) '_ 71 A V

,A.~~!l!I.bstiitllli~ao dos valores :I1Uim.el'iiCQS mosrraque V2;;;;;;; 2329 V; referida ilIlO Intl)o diEl' :1t'~11Ii t'l,m.sao,. A ~CIII~W [Crill 'nOG ~c:mlilmdJ!j; do ~cl.llmhhio e 2Ji29/10. on

Nf;! = 233 V

R:e:i)ii~1 Q 'E~CI1tiJII;} 2.:) P~M~~!, 'u!nl~~l! '(;,[U',g~t (I~ie' reeebe ~~ eorreme :it(l![l~j ifM~tl df!) bttilcS:rQ'trl]~(JOf. {!\1n~ I!i!~~ 'f.ilto~· de [JXtitiS'if!c:1!?t. de (~,8 C.a.fl~~tiV(ii.

lDoi~, eiii:s~i,lS '~"i1!~'il~.o sirr!,p~es; ser'\!'iem iP~~_~ (le.efJiT'!i~flar (~ J'Jarl.imeM'Q:s, des ci:r(u~tos eCY,~'i,'ita-, hml'es das F:ugs. 2.10 e :2J 2. ICi!J:Iii!:j,'~5Ci;liril em medir ii!liIsfitli, col11.':ntc c po~&IliC:U~ de ,e:iiiJ~radUJ do pihtI~~riO; pri'!1i~'~im" .pnm 0 ~r,:i,.i!iIl(k1-~if) ~rt!, Ci)l!i(l-(:i,!it:i,ii'il~il) e ,~p6!i, ll,.'?rl'~iJ (I ~"<:iI,!I;nd~{~ ,ern d'~(i~'~W ~bei1t1i_

iE~!lai~ d,e [5urto-Cijf'tilli~I)!Iji 0. !Jl,rsaic de' c,r~~'.t'et'-d.rw~:it'O :poclilJ! ser usado pruHL ~IiICQn~mr a impedtm,d.a ocltp;,dv~~k;:IiI!~c em scric R"-fA' +- jx'nl' limlbora ~cj;~ arl;dtri!i!ib~ a C51::0'~tim de c~md enrolamentQ 'jj$~.r pi'~~L !l) "~rtQ-c;:ufC!ait,o" rrernos :s:Ui~"'plifie~Jj" eshl (lJiSCl~:;l1Jj!)) ,ooulsid,emulC.~o qrrne o (:U~l'O·-!1.iIii:'cl!ii~'o' ~j!4 i;!.plic:!li(~o· ,;aO secundano -do tr,~t,~:fo!ifin!lanr e a '~e~sao.. ao· ,E_'H·iinil~ri(). NeSi~e ti~~ die 113:1'i.~~!ij),. fJil)f 'OOf! .. 'e:~l!~f~~!~. (ii ~;!ldlo de :;i~t~, t,t;!·t1i~~il) I~ t()fElWO, 11_.:L~_.rua:ilo1eiUe (;;l)tblOI ,~"d£j; ,0, :p~i:m6I~io_

(" • ~I~' • I I A' ~ -I ti • iL __ ' ,..r _._!I "I'

omn a ,Uliflipeu:i.llJ1lCliilI eOJ!.!LU""'iiII en.:e etn sene e re i!l' ·~:'lfmlileJIiLe 1IJ',jJ[1(,j1 em 'I!.lm r.:~II:rls,:uOm:lJillJlm ..: prco,

uma l'Cn:s~o d:a ordem de ~ n .'~ 1:5% 'ot)!, mcnos do v~~Ii[}-T '!llolill!i!lil.'d" . .:I!p'~icnd[l, 30' p:rhiTh§_rl0" resuli;gj['li n~~ IC()Iil,e:_Ii!~e 'n[Jt!ilin.-~~.,

A Fi:g_.. 2_ '15>!l, ~-nosti:'.a, ;j} c.llfCijil:1.lI eqnivalente, cem a i:linped~[1I;c:;ia. do seCll.m!DiEno dQ trnn~:fo:mliildm referlda ao lado do p;r,umllnl.o. e urn curm-circunn aplicado ;8;0 se.cm:u::Larii,{lI, A hnped:irilcimJ de. CUla1IH:~hcuitiP Z:tc' olhando ~J.a"'Ji 0 prirn~ir~(JI sub cssus oUllild.i:y,&:~, C

Z ;;;;;; iii: + . r. + .z,,(,R,2 + j.J!f1)

I;i!; ,~" J,n ~r Z'V .1- ~'~ + jXrl

L-OliIlO a :~IlIJ;pediiJncia ~ d'o r.:m.liO de ,gxdt~~o ,e 1iI1lJlillll maier do, qlllle a i:mpe:dltiJrlda de di5pe:rr~QI d)!J ~C:!JImh1rio< (0 qu'C' c V'(:UIlHdciro iii ni'LQ ser que ifJi rn~ckg cs~ej~~ f1(!l1'i.eIlil,Cni.c :l.~i!U_v,a~o PQi" Umi,li,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

x~::!!; ,;'i[r + X.

, ~ '.I'

+

IcnsfiG excesslva ap:ilic;'['Iilli], ao prilil1li!'iJ~io; q us cenamente nila e 0 case aqu ~),' ,[1 i'[nped~nci~1 d~ Ic!U:rto-ii:'in;llli~o, poo~ ser apUO;bi;~'Ii1iI~Ltll~, pot

Z~ ~ HI + j XII + ,R2 + jXIi = Rl'oIll + j XoL'q

,(' 'jI\

_~._'7' 'j

OiJs.erve ,que ~ ap:~.ox~ li1iIa;~[oQ Cd_A} 4lqll~, e: equ'lvaicnie ~ ~p:rrlox~ ma~fio, feita ,~O se oo(h!!zh <0- cir(:tI~t~} eql!Jivate,rTte ''[' ac leijuiv-,a.Je!]te L" lsse pooe sew oon$~~~ado' a ~~!t~r d~ F,h~- :t 15b., Pi.. in:lipe~ ~I~di!!! vlsl;a, Hi!!! e!'ltr~a desse clreuitc ~iIJIl""l1!_jell!t:e 1:5 darnn1!e[jl~e ~ ~: Z~.I = .R;;"J ,+ jN.~ll parque a, ~o~~!~ de; exe ~~,~~ lio~ !i;J(l~O(!M!.~, ,cS~'N!~!~e,~!:e ,e'(~ ,C"UWM> pe~iI) ~u~t1-drel,lli[{[I do, se~und.::iriD.

'Tiip{j(:~~e~te. ,!a i !ls,tru~ne~l~~~Q l!Idl ~z:ad~ nesse ensalo mede, em m6dl!t~a,. us valeres il!;trn,~ eazcs dlrt t~JlisaO' aplicada '¥~, da ,OO~'~etl1.te de cU!l1l:o-cUrcUJito Ire ,e da 'lPo~liIcia P ff." Bascandn-sc nessas n:es, medidas • a :L'esis~llIci[Jj e r-eatllllda etj]llI1iv,illieJittes (referldas au prillll1a:riO) podem ser ,obtid~lIJ:i. :a 'partk d:t:

{231,}

v -'~ _ JI7 1 ~ _ .i;l'~

,.;'I!. <III ,_ ..'L IT ,_ ':' .iLL:":: n~.;:

onde D !oi:11Il:lbalo I~ :~llIcln,ca i[]i :1!l1I6d;U~Q' dil! geandaza complexa abarcooa.

A ~:liIiIpooimt;~~, eqU~V~~hi:rttC pede mi:turtlihtt¢lfIil,,; ser rcferida de um 1000 41 Oi.!!tro ~O ~!l)do m)!L!all. N~(;S, raras oc~L:sj}5!:lS em q;uc 50: d~vc ~:SHr' '0 ,dfC'Will.o cq,lJ.!!u'!ltilcmc T (n~, :~g- 2- ! 0(1, v~lo;.res ,:ap:[i.1):.i'rna.d\a!~ cl~~ ~{l~:!l~l1id;;1,~ e ['ea;t:lrlii;:i~!\ de di:ilpe~s.~"Oo htdi'!,lkl:l)I)~:i S. do [Il~ilrn3x~o, e do seL"::lI.ll!I!:hlrio pedem ser o'lti~idi.llii, suponde qlille: R'I ;::::; R,,! ;;::::;; O,:5RiKj e XII, ;:::;: KI:i: ;::; o..5X~" corn Hli(hlll) as ilnpc~ .diilillclas roJ'eridas ao mesruo 1:::1.'110'. lE1iituita.lil.lJEHill~ fala'l1m. i ev.i:dente: f~~lt~ pode-se :1iIiI 00 ir Rj e R~ di''''''!I:an·''''I~;'··' i';'!i,r. r 1;" fl-Ioj"'ol '11-""" "'-:"" T"k 0C- -""'. '''''''.~ ':lj;'i::"'o:"i'" ~ ifil l"ft(!l- emol .... i""-'!l"i'..-. I-,! ""-11t:!':;i"i; , ...... ff!ri n-

__ ~"" ,_!iL.~ _! ...... " ~ .... ~_ L:u_JJ .... ~_I~ ~'IlI' Un!i;?il;_I'i!!iI "'__', !!,!!!,;i ,'I .... :sg'" !I,'!;~~ .... _~~ ii;;_I'_"'4- ~ ""~_~ 4_L~ ~""~~'I/Io!! "''''' .... __ ~"""'"" ~,,,,,_,,,, _

,dol uma ou outea ao i(I!I,i.~ro ~:ado, do, ~~l!~t(!irm!)dor ld\e~~). ~n:tfe;t~:[no~ 'c'OnrtO j:!l, 'foi ItHSiC~.tidlo, nap, ,e~,i,s.te 'Ulnl te~~e .s.~nH!Ie.s, OON1Q esse pf~r.a, as, n.;a!J"d~, de dispe-~~Jl) KII e }itl:"

lErls:ai,Q ide Ci[irti!iJi'lm Abe:rhli' 0 t,'1P.saiQ de' ciFCUiJ;o' .aber,fa (ou a 'Vaz.io) C li'enH;m~b COJ'UI (I; seoClUi:litlfLtuO, em ,i;dt~rI;O ,e: a il'!.1lrtsno lfIo:rn~:n_.u~ ,aplic~dh-li ao prii"rlililJulii)" Sob ~~s. oCo.:lttii9ue.s.. llIm~~ corrente de e)li,'(;~~;;I!~t!i(fl ,~e ,~Jg~n8 P[ll!!'lJOS pur eento d1a correme I1.tlc ,ca~sa ItOm~, Om!nru nos grandes ilf:ansfo'c~l1ad\o.l\(i.S, ~ Inrl'i,m' nos pequeno::.) e cbtlda, A ~'{in_S[{iI nomiaal ~ '~CQlhhh.li de modo !i] ass:eg!;i'ii',~_r ~i[,!iC oM :re:IiJ~fU1C~~~ de iIii1rll$nctl:i;t;;r,;;:~o opere em nm r:rlIve~ de nuJol:O ~r>6)i.] ~~10 iU!:lql.tele 'ql!J:e OOO~'tie 'e!i"i:li oOild~,¥l3e.,-s, nOnll1l:lis de ,ope:~;[{i;. Se 0, ~fi!lI:lis.·ff"'O:r.-ma-d)iJr' :~m l~sadtiJI eml iTI!~.gun,'ul cutra ~:elll,~ :sfLQ. dif.e:rrenH;' da nomiaal, ;enrta.o II} ensaio de-ve ser fe:~lo oOln :::I.'qIl.!(dS! il~lJsfID !f.'! IIIfl{li com ~~ nemi-

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~~t PQ~. oo!l'Ve!ll~~1(i~, (i! ~a~.Q de btlix.a tC::ifi!S~o I~' '~Ufi1iLfJO' ins!~JaJlnftenl~ C01JJlO sendo i!} -prihlilario ne.:5~e ens!,!'tO'. Se 0 ]J['im;wJ'io uesse teste for eseo:Ucaido, come st':ii1!l/Ui ill ,e:rurohu:mtii1ifi oPOSi,O u(ri l!iS_ilI~.o mil} iL~lii!i,iJif~ U.e Cl!llJ:1t[-l-('iIn;_~l!.Iilbn deve-se ~~!i~t;:i"'ll.lnrr~-l:i-C doc ouc as a i '!.i',e:rs'·~$ i I1]lI'1!i"dandRs, medi ~

__ - - __ - _ ._w __ ~~ _ .~_ ,~ ' .. ~~ .].,,111 _-\l:-,!-~!l_ \~ __ .... ,

£11.1.8 sejalll referidas a um ~_Ne8n .. o ~ad.o do 1:i:'.iunsfioImad,lt1!r. :pafo1 ~,l!i~ tim ,CQi!'iIjU1nt;:) de valores de :p~Ili1.eI['-o.S. autoconsistenre seja obtido_

A IFijg. 2, i.'6~~ nlC!slm (]I dr!CuJ:UID ,gqjLlliy,mlente.~ COIIll a. ~ mpoedi!i!~c:~a do, secl!!J!,'Cia.rio do, ~rn~8- 'fomll3.(loiu !OOfe~da ,3D lado ,do prim ~iI'.i.o·, e 0 f:ecIiJlJ:1:cU!:r~il) [em ~vetw" A i~l1j)edin~i:u die cm1J'it'Q

b =. . "::_' - ,b' ,_ -

ae:D1!o Z.:-:;, vista no pnll1.1I"1!L~O' sob essas li;:1l):1li,JiIQoe;s. e

'7' .~, ' V Z .[II 'X R~ (j'XI1I)

~;;:o ,= .il'!. i + J ,Iii. II + e. t!I = fIi i -+ J . ··1 i + "" ...!I... " .. ,

R~, ix:

(2 . .33)

CO[ll..n. a unlit1led1inda d;!'i; ranlii'l. ..i"" ""v",: ~rn,,;!!l"'" .Ii: be Mfi ""~ .... - '. ill... ~ (iI- - ".,,1- ,'1 •• i c - _ ... c - ~ .. -, ~ 'iJ ", , - "- --,1,

, : :"" ' • e- __ --·,t} .. < . - .. - '-' :~; .. - ...... ~...:, 'I;)!"" ,,","'J"::~~'L~Tt~v 'ir I;!! :ul '!r~I' .. Y~lu",_, ,!:!L '''tUW;;L '!o.io;; .)!;ii1SHO in"" :lmpeu:UJilcm uC

dls 'Jen:~' An "lma ~ . . iLI~ :n ,- '1 ~ -... -- --~, ~ ,"l.'" ~ -~, c C ~ c f.,.. - -'~, - - -,-" _.!I '. -" '1 . .

__ '" [,~- .. "'~{[! 'IJi' , ,prL:, _,f'iiO, e:!lJ I__ ;._!ilj~!lI, pc a !1,':Otii'CI][ulo:: IJ!C eXIl,':I[la~nQ" !!i! noriJ]'m~liIll1l1J.tl;l: u£!spmz.:U\le,. e a

le-t1J5-:~01 ~plkoo~, so ii!~im~_f.,~o, VCI C (~i.J!~e :~gulill ~L mM tc~ ~'mluz;~di.ll. ~~!IJ! :~UXO r€t.lllIlitrun.te: no lIJ.tJ:C~eOI, '[')0 mes!t\u rnod~). ,;1 perda !;)~. :n;o p;dm~r:i.o. eausada Wi!al~. comml~ de e.~,cjI~a~io', e des:p~le~d\fet (fe !~~Qdt} 'Ci~~ ,~, p(ll:€~~~i~ (].\e ,cn:[n!''(J~ p~ C t~~~a~e :~gt!~1 a perda IIJ.Q miclso E:.JRr!" Como :r.e$uhooo, It oom'U~~ ignorar ~ ~mpedft:n<:1~ (tc dUS:pCT.!:itio, clQ 'priilimiuil!J\" ~ apmx:iJrnaf a impedaI~. cia de dNU:~~ aberlQ eomo 5eilOO 'gMij:H1 ~.~ iiit"lp~in~ij1,ci:t! de :m~L,gIill';JtlZH~~)l)

.. ., RdjXm)

zea ~ Zip ~, _,. (2~34).

- Ri; + jX-iii!

Obisen''(l: 'que' a ap:rrQX.i~riD feita aqLlil e equivalente a ajJroxhna~ feita ao se :~dl!.J~1:' '0· elrCil.iilU e.qili!ivaLcn~e T ao cqwivnleme: L da !Fig:. 2.160,. A ID:lIfBdanda ",is~aJ 111:::11 entrada desse dr-,cuho equiv!l!IJelnre ~ darranleiilih:::,~ pq!(~UC :ifielihi.il1Jla CUI"Iti[[)i.e :[r,il. cireular no, secundario e-rnJ, abenc.

Como no ~ilIsalo de earto-ctrcuito, 3! ilr:l.8tnJJr:rlelilt~2io tlpleamenre llJ.tmzad:a, nesse ens.iibo :1lI'iI~, os valores ~~!t:~s dis. ~en~.o' -i1p:~icj]da V~r.-' Cia oorrente de drelJliro iilIDBT.iI:'O ,I~ e da [];i}teru;ia .P L.J" :~sPlJiezaalilD '" Irnpt:l-dancia cle dispersal) do- pffllliladQ' e iIla~a:r:ldo~fiIe nessas Ift:~ medldas, a ]it::sisi.CIi~±a e :a :rre~ltfJJi_(:i:u dc' IiI1\agJile~~zL1fao (referidas ao [J-f,urnario} podelll_l! sell' obtidas a partir de

V~ D _~ f!il;! -

,p~~

(1.36)

{.iJ) (b)

F\1~I)IiIiA ::it.'Uii Ci~Cl,Jut'o' @quiv.al;enl~, ,com '0 sec'Jnd\:~Fio em a:b8'rto- {a} CfrooU:o ,equivale.nte -COlfO.p leto, (0)' CilfQlIJito· ,eqlJlivalenl:e l, cam 0 ramo de ,e){,c:iil.a~ao no p-rima.~io do transformadoc

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Nat!iJmlmionne:" ns '~,Ioru!!i ofuiti:dos !)ffio ru~er,h]~ no hl"flO usado como, PJ'.il('[l.M,(!I '11lI;;l.;Sl'C ensaio,

o enssio rle ,drc!JlilQ abcrtn [pIXIe' SeT. IUilUIdo Pll~L se ob~err' ,11~ perdas lilO ruicleo, em c{tl\cl!!,- 1Q!i. de n::nd:i,uielil~o, e :p-~.r~1 se ve~i~ic~J" ii) nll,6tJi!.i[(I! d~ eorreme de e)i;~IIli1t~fi(l!. AJgl!Ji!l:!lS 'I;I~:lces;, ~ ten$~") nos terunna]:) em ,~b~~il) do .3¢ccU:ittdt:l:l'~O"~ medida 'pur,~, se '!;Ierifij(a'r ,14 rel~n{1i de es;J~irn~.

O~~er'i,;\e' ~Iue', se de.sej.!ldQ. iJJI~'11 Cd~CUilo '~i.@eiromeru:e mais eXi3!~O de ,Ji[:rr, e ,Ri:, e p08slv.e1 uS~)jI!".hJ:--!ic ~Mio mcdidas dk:' F/.'j eX II' ub't~~i:!I~ dlo cl1lsr.r!;o de Cll.lriil(H;.:illt!ui~il) 0( ~'e,rer1du' ao '~~d1,_) ude-, qlUiKI~)i do trnil!Sr(~f!l!l~lloj') e biil!se~~if~(lo-~e ,il, di,:~(lu~,~~} ria Eqjl).!a~~n 1.3;3_ :Er.ireiaru:o, ess-e es.:r'O:~o

'1",'.' .~., .. ~", .• , ··.··.·:;;:.:::I~':··,·· r"(Il '1', .~~',~., . .:Il~ ·,'·t"U'tall ", .' :-le,dot, '. " ;:re_;.,

nmCIO:IHh, u"" rm:neillue if J1ec(:s~;;I1, to piiirn ![t ~,m~h!.J':.hOO !UIl; t1tl.a I(_ _.0 u OOI[l}(i! e; _ a. 1l em eIlJ,e-

nharia_

Com cs :i nSC[it].'mCl1llm, n:phcudlo~ no I~Ldo de' ~~Ii{. ~eil1s;o e com I) l:ild.o de 'lV~ci:iI;JL [e!D$r~{) em ~yrtQco~rc;uiIO. t'~ ~e~~iU:r,~s do"e~tSi~io de Clu'ihJ-drt:Uli~o 'il)'!~ i,] U'a!ns;f.Drm~d,q~ d:e 50 kVA e 2,4(~~:2,40 V do :Exenilp~(li :2:-3 ~ilo 4!~, V~ 20,8 A e (i.'~ 7' W .. Um ,emaio de cleeunn ahem, C:O[U n ,Uado de balxa tell~ir(l! energixado, '[ornece a:;-,; [eituras naquele lado de 240 V; 5".41 ,A, e 1:86 \V. Detennine 0 mndime-:UIito I;J: a re,g!J.I~a~f.to' de t~T1is.10' ~~ plena c~;:_. corn urn fr:lIDtlir de :pot.fndn dc n.80 ]d(hi!~i¥o"

• Sol:~~o

]Do ensaio de cuno drc!Jlil'O. '03 valores dea i'n1il~diru:i:1i C>t1~li""~l~~JTte, d~, [C~i3~Cl1ldi:!l, Cqll.!h,~,);~et!i~e c ~(1 te,j~~:fuici!~ ClQu:i,vt.~cl!I~e' do ii:,,~~Ij]:sf(~!i'ni~~~)~ (t'efendo, ,!'!il) ~,~dt) de j~.'~~ ~:errs~1(l" irl~~ic!1!d(ii ij?e~!L} ~ub~C"l:'hiO A) :;;~fii

4:B. 6n

IZ .... Ji.I:::::::! ~ =2J,~ Q ~"'li. ~ - == 1.42'Q

--... ,20J!; -~, 2il)'.8~

.... ' f"i·1'."'] 4"i"i I 1:1'1' n

''''.:\I.JIi = rv ~i-"" ~ ... - : 'I' ~"" ~ , !!"~~ riH!

A f[!(le~~~Utl ,il plena ca~ga. emu um falo:r de ,pot.ffiifi.d,il de O~g(]i itl'l.d!lU:iVQ,. ,co:ltre;,~,[}onde a 1II!1.1l8. c!Jrren~e de

if: IllnE .. pm~ncia de siLIIld.a de

P~i.h, ;;;;; ,lJocrl-~ -- (0.8), j(]!O@Q ;;;;;; 4(IiJ{IO W

o ''r.I!lor das pe::r-das l'Olru~s oo'fui essas oond~~a~!!j. ~ tlpcrn~tlQ C i~u;31J. ii, S!J('[I13, das ~nlas IIi;} cnro:hlmC:IiI~(_l

e das ~)Crd~s no midoo de1ienl1i~ ~ad~s ,pelo Il1mi~~iQ ~ drcuiro ,~herln P nookk-a = ~ $6 W

'1;;' ~ 'piotcnc~~l fit i:1ilI~lntdn (1\C~ ~r;!]~l:sfofii'l:l~i(:lo~ e

Pirn-..u = PWiJI. + p~ = 40~1l3 'W

o rt!itdimi!,1~M de, 1IJ.1il1I dis.:posilhro COllve,r.sor de pot~n(i:il Ie (].ef:'ilrl'ido, coma sendo

p~ Pottrno:bi -p~, =' ! _ p~,",

re:i1Idilme.a'1to ;;;;; _"_ ;;;;; ___:..:=~_.::,..._,-== - i ,.~~~

P ~ f;..<oI'aI.. ,P mL"d",

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

, "~ '(' ,p",,;,," )'" ~ _ (", 40C1(l0 )' ~ ...

rei~rJ)lIiiii;::IUu= 100% -_"-,, = N)O%, _, 'I, ' : ,I = 9~J~%

Pffi;~, '. 4ill!JOO , M .'

,I\. rr;:glllar;iio de J:e'UCfO de l!!:Ill trailiSfo.rmadoJ e deflnid8. como sendo a var~i~[tl de- U~fDSa(ii nos relfln:i.nah;: cl,Q secum±~ki;o ~[!l~mjAl se passa d~ ,cQi1id~~rw Sum carga :p-~a, (:~urrgn ~Ot~~t E. ,Cj(7 ~lri[HSSa usuahaente 0011110 II.!I rna peii'iCt.'Hil!'a.@em d!~, ~i'Z:n:i~!i) em :~Ieum C'.;'U]~~" :Em a-p~:i:cn~Oe$ de: siste:11i~1:S de lI1!flI[elllc:~L" -, a irei."Tl!llaf'30 e uma '~:i.(i'l!.Irn de :ill~r~~"" de um ~",-c"i\ .... --'r'i;G,A .... r: nm valor 11..,." ':' ...... u-

It'-~ ~I.; oI:i ,,_ - __ - - ,~_ ~ _~ - - - - - - - _~v _ .... '!.! !,~y ~y oLdliSl'vn u ... Mv~. IIU"I 4_~ "-"" Il~~ ... ,-v 1_",

dh,,",{i que u!) V,[U'~8.9aes dill, car-ga do ~.;;.eCfJ.]'I1(Mifio do 'u'~~S,-r(lifiIi!ladil)f n~o ,!1!fe~am, de, fOii!m~ :s~g~'!I~:I]i(;'!illlV-~, 'i;} 'V til or d!lli ~e:niSio fomecida ,tt carga. :E calculada supcnde que a ~:ens[(Ii ~~o 'f.~rali1~~ri(Ji pe4:'maneee 'OOIfiSUtlili~e q!llR:o;do ,3. c~~.rgmJ e .r'El1l10-v~dla, -do ~eclllllltMi~ill) do '~ra[:l~r{l!fn~!li.dou-

o !C~teu:ulfi ,e(~WI~¥a'~eIllt~ da Fig, i;.:~ 2c se:.r,~, usado cam todas as C:p;ti;llltkllill!des refieridal'j, ,;;j,o ~3cll!} de alta te:IIl~.a,. Stlipoe--.e-s.e que a ~el:1i~O' do primUiiIJi sr..:j~ i!l!jU$~~-d~. ,de modo que ;Q ~1;:~iilS.§il) dos terminais do '~clJlrrldHrio' rt!ZlIl1ID;lI, Q' seu 'I,I',mJ,or nominal a p~enill! '~f:'g.a, eu 'V::lP!, ;;:;;: 2:400 \1" IJiaro uma 't.'".o-'8~~ CO-IVI (10 'Vtl~o:[' nominal e fat-or d~ pot,BJlda 0,8- ,~llIdl!l[iv,o (oofre-s:r:)iJIndendo, a um ~ng,lIl!o dB: fator de 'pate:llIcia de, 6' ::::! - ~~OOS (0,8) = -36,9':> , a eorreme de carg!ll: :sent

~ (' 50 ~ :!Q~ ,)" "'9. -

i ... ~ ~,-I ~ 2CU(o.-s, - j\[ll_6-) A

, 2~OO ,', ,.

o v.alo~ ne~e'Ss~nii)i d~ ~e-ll'isJio 1iI0< prUIiI'I.iiriQ 'ttl,';. -pode situ' ;C~~'~Cl] I~ld!o CIiJ.IliO V~" = V~" + l _.,,_~R'~ ... + j'li('<i!."J

~ 1400 ,. 1-0,8(0,.&0 - jGlJi!)) ( 1:,4:2 + j:1 ,,8:2:) = 2~ti.+jI3

o modulo de 'V'IA e 2446 V, Se eS~:1 OOliiS[O fosse mi:ml~dlaJ COllSil3111t,e e a car-ga, removida, a oolil.sao d\rn secunddrlo ell) dIFCUitO' ,abe~lO se e~e-va[~a para 2446\1; ~e!r~rida ao Jad.'o ale a~la lensao., EIlI~iio"

-.O::;, ... Jj---, ..

~i!ll~O

2~6, AUlVrRANSFOFl:MIADOIRES,!,'lRANSFO,RMADOR'ES DE MUll...ifIIP'LOS, elNI[ROLA[M~[NTOS

Os pr~l1Idpk~s; d~sCUJ~jdO$ Il~S s~~ties amerlcres formm deseneolvldes corn ~e!fe!t:~da especlflC~ a, ~~a:l1iS.'r(iirflilado-res de dQ;is ei'i'i:'(ii~;;Liil1I~i:)~il);5- A:pHc;;l!~u-~e tmrt~'~~ iiL ~~$fOj'm:;u;llones; '~Qm, QIlI-, tras CQ:iIfi.gll.lm~oeSi de enroii9!lil1Iefil!.O'.!l. As,:r-ec~"Q~ rela~~:!J'oo, a iiIUI~otra:i'Ls.'ril.1~Iilu:u:~O:f:\f~ e rransformadnres de .I:tun~'iploo, el!lr'Q~"allO.elllto!i. :sa:.o eKi!l!Iil1I~J:lJ~doo, nesta ~~a:Q.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Na Fig., 2.17';!l; 'I,1!m, t~!ilS;rOr!1narl-(IW de OOUSi e!il~{)laill~e:t1i[OS e mos~r..wG! Cm~1! N" if' N~ esplras ~lo.~, en-

, ~ ,

11J(1,:fiI'T~ntQ~ pri~li)!if;i,Q e ~eelLl~d~rio, re~f#i:~v~:m:~elil~e", ~$5t~d[J ~e!1ite. Q !lIle~mQ efei~Q ,(1e lrn!JlSi-

fClIUllI~fio sdtuoe ibelIlsi5es", eorreetes e i~:npe!rl!mci[.'iS poo:e ge[ oh~~d'D queada esses ,e]lIm~amlellltos; sGu IIJOlilocltldos ,comCi' so rnlllX5lira na H,g. 2.:~?b. No entanto, OOse:F'lle qll!lc liIeS;.'S3 flgurra 0 enrola-

11._ " b" '. .P~- ' ~...i _,I':!_' '~- ~, de: i!

memn uri_' e OOUll!lm. a amos os ,CUGl!I:n.OS iLLU pr,ulil'lilno ,e 'uO 5eCUJitLIjjjJ~I.'D. rssse n.rpo e unnstcnna-

dur & ch~madD ,a~UOJ~'r11ISf'm'ljlt1d(:w. Itt 'IlJInl po'U{lO' msls ,que 1JiM, !trr,lfiflisfacrTLllad:m' IIIDmm.l. conecta,dil..l de :lIIiIOOIl.} e~!:::iat

Uma di:re:r,:e;D~a lmportante entre a. ~rnlllsf.!Jrnn.adm.de doh;: enro:i:llll11lmli1,toB e. ,0, ,anM}tmllUj;f.!:.'ir~

_.II ~ !. dI i! ...!I..J..!I' "'t .'_ ~.. •

maner e que os enrDJa.lll'liI~nlOs;. 0 Ilr-anSI'Dml!ililJla! oe Il,lDlS enfO. amentcs eS~~D etetncameme ISO~

lades, ;lliO pi!l!SSO que os. do ruui~.(ju,31I1sfm,mador e!"i~a:{) eenectados d~:rel':3liiloel1ire entre s,t A~rlm dis ... ·

. , •• 1 ,J1' _..:11..... ~ II. .~. "I _ ,. _10,

sn, ooneclhuo, como' 'l.ml:otmJ1S,IIOT,IITIi.VUur; o enretamento au neve ter !i.l1iIJ;a, ~:iD u~ao' {;xtrr.a pOJI~ w:;""

''I{C estar ISCllaclo oonllnli tl, 'li!ilellltl. IClllsio mtl::d:IfGr~ clo ~uHit1-trr.@.iI1';'1ifo:r.l1IiI:l:tdor, 05 .::UJlWlmll:S[QIiliIi;~dQ~

,II

,.. ~" d dl ~ ....!I' 'I.. ' .. -~ . " ~

Ite:11IiI 1[lE;iII~unc:mtS '. iii: .' rspersao 1iIJ£IiIO:rCS. peraas mars naixas, msnores eorrentcs u!,:;' exci UflSoHO ,C:

clJ.Is~um, me iii m, qUi;l: 00 '~mlll!iJorm~iidlj~, de dois .c'n'[{!iI~IiiiIc:n~~. desde {~UC as ule:1 !ilQ5e',s, de Ite'i1i~e·s,

~. • .• 1' t. . A II I

nao $e~~rn Im]ll)Q UhCrei:'ll[es i,:JC t: ,

0,' """""'m" tNl'" ..... jj!JI'I·'IiI·I· .. • -1'1 ;1;11:;'"', ....... 1!,. .. ·Iit~,;:·if.iI ... -I ..... '~ ,(l., 'j i '1i1iI~~ ... u • ...... ;;"':r;,"".i"·Iili··'I~· .... O .. "iIl~ so -1"'it!1"'''''=S ""'i1I.;-iI ........ .... ~~ Jlt'"" U i::!!.;i¢"L-.1j .~ IJ~"l_.!iJl 'l..!"al U'InI. !r,IIiI .. 'hr!V-i:!1 IJI ... ~, i;L....,.,~lLr.l_Il,HJJ . .a~~V"L ll.t.'i!J!· II ~1 ~ i... ll.J .. _~!t"!;i=- v __ ~ '1iJ'

~ S(lil~meni.o eMldoo elf!~re 0..5, ~nroaoi:Ul!'i.eillro~ 00 pri!inaiiio e do, secumilo:iri.o n~b) ,e' u rna ,colilsidern· 9mn :iim,pm'1'.i1f1.e.

--------

EXl-MPUl 2.7

0. '~';Ul!~f(mnadil;ir de :l4(jl(j::2:40 V e .sCi, kVA do EX'i.":l:mplo 2.6, e co:rt~cl:aclo ,(::1ffiI fCltlTil:H tee' al~K~p !'~,ll!l1~tQrmc!ldll)T. POITJlQ mostrade na !F~g. 2.:~ 8il1, onde ab e o cnrolnmecu() de 2410 V e be ~ Q de

'j >illi .... V_', [t .~, '~"'IJJ ..... e-se n ['1"'" () en ~'"'~"'I1i,,-.n;(ijit'!J' ...!I ... ,.(Ill; V,", "'""m' ;'1 '''"'I''cr:i'ii1"\ ~·",.r;I·""l'ir;'n· 1';'- 1fI."Ii·'" '''"; ~-p~ ""·~·;l;r '1'1""'''' ~,-=+\~~~_J ".,; lH.~...:.~_ Ij.~I .• -~ 'j_L-~ ~.llJl;/JiU 11. ... 1i:I 1_ .'. !ill~ ..... ~ lLI~. I,~ n~u~ i::!I-yU,I,~ ~~.,L!.; ~rlJI_l'~ i)~ __ .V.ll~!lJ l!.-_I yt't.'tll

!.eIilS[1;D de liMn v em, reli1L~m.'o a. l:ern,,)

a. 'C;tikl!)~c as if:Usoe-s nominais 'VA e V!li ~OO' :UaiJ;OSi de al,~a e '~~~KOlI l:elllsao respectiv,['1J[i.ienre do

~\J:~ 04:~,M..s§Q~ifi ~o f.

',," if"! '1' I"" 0 iliflii"'''' . ,'- (,;,;fo:;o ~- '-p -) '0 iIr'ii' .. ~:~ e¥iilo "'V'"' ..i;l'!, """~I\i"iit~IilSJf!li'irl!:1idoli'

1llI, [ ..... !l1 ii:1J lit a. ... :"',!,:;TI,cm ~, • .;r.R:'JlIi~i!,;. 'UI n . .;~h...,~ n- i!~1 ,,". M 'I;i!v ""oJ.. .¥i~.!.1~;_~';"'~ ~'. ,'~,: ~.I,

c, DW{)Sl relatives as; pe~.d.t~, s:a,o fomeddoo, 1110' :lExe:IiIfIIP,~t1, :2.6", e~~~c~~~C Q rel]d,~I:n,.enti!) a plei;l!~, cal]a do ,:;uilto11'a:llis;f{]lmba~lm~ operando com IUlIliItI! ca:r.g.tl, no:rIl1~:l'IIaJI (:ujo, fator il\e porencla [15 0;80 IllIdu;t~"",!l),,

• Sol~ao

a, 'C'O:Ii1iIO 0 enrclarnenro de :2400 V 'i:!!I;;' ,e .. xntl~t~.dQ mli' c:h,t:1!':!,il!O (lie' bai,i(,il, ~~en$~lJi, oe~nao 'VIR ;;;;: 2400 v. QLJ~Jilt10 Vb. !!!! 2400 V;, .iln~11en5iiio 1V~J ~ 2,40 V [ei1il :ra~ com '~I";!I,! ~flerj lnduzlda ~]O en-

(b)

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

2~~Jl;A

VA!!: i®4O v ,=="",

+ 'LtL= 2~OOV

(,;.!.)

""!'=='!i!

2:i8,8 A 2>lJ~ A.

~b)

FmUR#i, 2.1.8, (a) CQn-aX'~.o am fou;rma de autotransfmiilflldor para 0 Exemplo ;2, ., _ (b) Correntes sob c~rg~ n(Hffl;inal.

OOli!llnH~U~'O' a'b (~S ~;u:ed;as d~ .,cltlsiro ticvitIJ~s :a ~11liI~cli1.IIR!UR de: d~:s.per8iio siio, ~spIt:lzivei:s.)"

Pnrlan'~o", a ~eiils.~ii) do lsdo de ,~d.~~~ tc:o,wu 'c .

VA = v.+ ViJ.,,: =:lMljV

bt A pa~ti r' do '",1',a!or nomin!ll de SQ kVA, como 'tmn,s:foiffl'lfruO( nermal de (lois eiiirol~rne:i:'I!~!oo!" a eorrente IIID-;minal (jo clilro'I'MtiClli't-O' de 240 'Y' :SC:lj.§. 513,0001240 ~ 208. ,J\." CUJifm, (} IllCminR'~ de altl. I~emiio, tin ,aJUitui:raiii s[onrmaitO:II ,~ti @DlilectlliJo 30, enrolimtnmn,(:j (I.e 24.0 v; ;~ I(:O:~lilNlItc nemirn~ It. ii'liIJ latta d.e alta u:lilrsaQ do ml~JOtrnns;['QITmnrlor d i:g1J ~1J. :0 eorrente nominal do ~nro~~J/Ii'tilent~) de 2,;j;O V' 00 '2,'08 A" PO;rlt::!IlOO. ~.crr:t~, pu n a 0 :tIllnornm!iofQIilt]:ador

'VA l.lt == 2640~l08' = 55 {II kVA.

I OC!G ~ MID, .

Ob:sC"~e: que" 'Iil'!liSta OOliifigJ~JtH9.uo d£: oone::dio .. 0 ,fL'IJ][(iLrans[OTililiiMIiOr l(iili:1 uililU~ re:~~l~n{li ijje ,es;j1UIiiJiJ:i, cq~:u'V3l~mlii: de ,2)64012400, Assim .. a, oorro::rute :lilom~Iil~lltifi ~~roh~I1iiIili:CUO de 'Il;i~~ix;u ~1Il:5iu (0 ,e!]~OlalTf!eIHQ ~ 2400 V ne~$~ co:rl!ex,mo) d'eve sei!'

( r ~c640)

J ~ I :...._.. . :21lE A !!!!! 229 A

II' '. :MlOO ....

A. :pri'll'crpiio~ isso IP'lI~e I!Ilif~ ~ani:o pertullihLliaO'l' pOI'!ll'l;l,e o enrolaenenm de 2400 'Y' do, 'trans:fom.ll:lcilm te:lll1I UHil:1 CjQrren~:e :nOITll!illla~ de ,50. kVAt2400 V :;;;; 2'O',~ ,1\". Mans. :unl;r,~,g;l!nu:e ,e I[]I (:11:[0 d~ que esse tmns.fnIlILado.-r. eujo YiIIlar Iilolll'li!ll.al como ~nmsfor'[lrm.d:O:[" IIi;om:iJ;.i~ cle d)ois, enrola'm!l.,':olm. e SO ~VA. e oCapaz de: IlicltliIT' corn 5:50 _k.'VJ\. eomo 1lUt'!JiIlTilIliIsforrJJIMIDr;,

O valor :rnmJ~5 ~~tO' come au tutIT,l'!IlIlSfO:[m~ldDr~· oom"lliq~]~llIci~~ (lD f~ln dr.:i 'qIl!JC Hem, l>o~ti!S, os S)O kVA devem ser ~rui1Jsfonn~.do3 pot ill1(h.l!~no elc~rolltl~lglilt~±Ca. De' rfi[O" urdo que !!) ~~~.m$fOfiim~loor· :p~oi$'~ :f~.er ~ iilT~~~Sl1l)fla_r tij'm~~ C-O@n~e de '20~ A ~Hrn~~ de· l~m~t ~1~\,I'~~~o de, pmencial de, 24.0 V. oorre~l}'o:rtd'el~dQ ~ t1irrl~l'l;a'p~i@de, de i:r'~I~sfo.frn~ao de SO :kVA.- E.,:;.se 'r~IQ ,e mellli)!' ilys~rndo'I~~lv.ez pe'~~ Fig" 2,18b (I~e moo~~~" as oorrenue~ no ,~JJ!ll'o{~,[:i_~l$rOrmado:r soh (:1l).1"tdi~Qes; 11IQ:lnhl!:!ii s. (Jb~e,rw q 1).1 1;:, os e~ro:i.a!llelil~f)l'I, cendazem apenas ('J~, seus 'i,!',:iI~o~e~, l1i(id:ni1l!:l~1i:, de ~Q.t':I~nte a.'['JIe$aJ!' d~ p0i!ki!~d~ :n.{l!'ll~na.~ 11!1~~~' ,e~e!Y.ada.

G. 'Ql!JlLllnm eenectadn como aJIII:o~rnllls.'fmmadm; CQ'ln as CQffenreSl e tenIDes mostradas 1iI~! F~g, 2.:~ 8\" as p&Rh~!:io :~o, us mesmas do, E~'lnpl.o 2"6,, O!l.l s~j:l" 8:n3 W" Emre~!':IiIilID, ,:1 saidl~, como ,~Mto,tci,,]]~f{nTitiili,oor ,a P'~~'1:i a, C~~~}. (Q,1iI\i um fat-or de ,~)Ott:[Icia dc Q.80" C O,,:&Q(:950JJOO} ~ 400,,000 'W: 0- re'l1dinlCrrt~o. pOJ.i~i:m'nO. ,e

( 803 )'"

" ~ - " .. ,~' loo-%:g '99',82%

" 44!l.l.Sq]j. '.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

o i!'e~,di'mel~lto .;; t~(i' 'IO::IevaUQ :pofCIIUi;':: us perdas s$o as correspendenres .::L transfcrrnar il'!Jpe~ nas 5:(} :kVA_

Um transfurmador de 4,50 kVA e 4ti!O V~'7/)7 li::V tem 'Uinl, felildhnento de 97.3:% qUla'fLda, allmenta uma cm:g:a, 1~Q'I,nill1:a~ (,mn l!J!lrll ,t!UQ~ de if)O~~!ilc'i~, U'!1J~tiiri(li. Se for Co;[lec-tad!o 'CQin:!iiJ Uln]: alJl~· l:otrnnrsJOnIladaf de 7;,97:8,4] ik:V. calcule ,!Jj$ 'Ofl!~n~es. ~lo!1l!h~!i!~il, nos tenm'ina~!\;, a :r]lo~.e"da aPra~· rente em M VA. if ill' rendi fmlei:li~O quande aHmen~a I!ml.jl, ,~arga C:OHIi f,QW,ii de, PO!~iilC".i.a IIJlrlit:i.r.i.'D'.

I. ~hIU;:j'O

A C(lm;i'Ue tLoQliIi;umi~ '[1;0 terminal de &.43 kV ~ 97~ A. no d:e 7.'97 kV C 1. n34 ,A c ~~ rmeult;i~~ i)Jpa-

- """0'0 nemi - n ,~. Q 1''': I'<JII'VA'" [n . 0 I .-~. -, -t -. ._1·- ~-,-- - • u --, - _pO. -c.- ,'l-. 'f-ll- - ;"~----. '-[i~~'tr~ 1 ,L"', ,....,.limrHk~ [!U-' 0, _.f L'!.'I._ ,. v :SC!J.I fl.::,n'!J!III11'C1I1 '0, {~u:tIJn!.JU[ ~~i~.IiIiICDl~~~ UITII coIr;gn uC :;u:.;Ir YJ;; IP ~ ~ ~. __

cia ~~1 ~.ario. ~ 9~)'.S8%.,

iDo iExell1:llplo 2_'. vemos qIU;i;:" qU':liilH;I;o {!! tE:;msfO:I~mador e conectado n a [eir,iDa de Ullin ,:::IJ~I r to:t~,IIIl5;rOmladQf. COH1;Oll!:Ji. F~g. 2.:~ 7." as, i.en!i!De8 nomin3is dlo autmJ[{mSfOmll'Kj,{!ID" ~p'm.k:nIi ser expres..."HlSo errll t eJ:'m 00, das teill1'iOOS de IIJm ~;~aI1lSfOf:l,nLKLm' de dois eneolamemos !CO(IlIIO'

(2.39)

A :rt'h~jo cl!r;' C5pJtl.'l.$ cft'(i)'~~ do. ;u!lllQ~rniilsfotrmu.1or!!! f~S' 'ilul eNI T- NlllN~- A.h~liIl di:;;;S£!. a. potenda liIumi'lIIIa]] do ~ILII:o~.rnnsf.t1'r.[Jijudor [Ii ig;u.t~il, ~~ (N~ + N:_ )tN~ vezes a ~J.Q Hiol!1i:)fo:rmadfJr de do:h .• .ctWol:um.clillo~, (;iIiiIlbut.;fJ a 'POI~nt;-UtL :rc~~~ m!liJili,pu],t)da pe~() ~Ui;!Jli:;'rmJilt!ldil)r ~a{!i :;;.er,§. sl!lpej_f~or ~~ {__~ um ~mlllsf(iJm~!i&!!r p~tdlu,~~Q de dais, ~~lrnl~~t'!.'e~1'~OS-

Transfonmadores com ui:s, eu mais 'iiiTl!I'ohn!l'!cmos., eonhecidos (:Oir~lQ' ~r:wl:rftj~'J.tJfMl{),t:e.t de t.tJriil·· lil'hJ':F im~·{J'I~me,'~ltJ:.\· (',f(: d? ~H~H~ir)ltj$ dn;.·u,itljj;, so'fQ I!.ISOOOSi 'rreq~01,1I~ei!i'iif:i~te p-ara ir.i.'t,e:roC{!!lIIe"(!tm [reS, 'ou iil1Iai:!l, eircu ~hn que pcKI:etrlrl ler ~e1rlS-.oes ~:H[eJ;f:me;.'j." [",:lim esses pmpooJ'too., usn It.lilifi!!iof{)tmader de muhiplru, enrohtl.ble:I:li~O;_~. C!!JI5~a Ii1iillmOB ,e; .i mtli:s ~nci~~HC du, que um ruimertl e(I,,!!.~'V.a~f;n~.e de tr~[llS:rllimlado.liies, de dols eneolamentcs, Trnnsfm.l1ilm.dores cem 1IJ.1it! iP.rririnirio e 1itI.f~ltiplos ~eclJlndar.i.os '!i;~D eacomrados rmquenl~miol:Ili[.e emn :rOIliIl.\Es. de :u~ ~~t)tl:1ig8~.;D CC d ... saidas 1Ill11Itip,kL;s' ~fl[!lm iIpHcn~oos ,er:ril ele~rolliC'a., Os tmIli~fOrr1iUld\orcs rl-c dU51:r~ooi~;uo~, ~j sados no forned liliIen~.o de energia >ffil1ilHica p~[':li, U50 dOIl1l~sth::o. It,e.:m nOflllluL!;m;C!liIlI.il1 dois S~IL:ni;U{tr:i{li.i!, de 120 V coaeetados em se[ne,.* Circuitos de ilumurint~ao e n:P.IlCU~&;5 de b'hi~a po~iE:ulr;i~~ $[0 ,oo~ec'-

II- I - , .- •• 0, c," -,' ~.- -'e" - ",'u[, ,iL" 'I)n '~1 .-. - - '}"'''''''' .r~"'''' .... ,I1j "i! .. "., "IAn ... 1 ....... " '-:;;[1 U "' ,A .... ...,.~. de "'IIi L"a ~_..,~.,.

~~n! U~ ;h,,~ '~!1!D"Uj,i.!!!! !,~ n~!!J'" I!J!1,; "=U 'Ii" ~~U' ~)i_~;y .. , "lI""'''' ~ ve1l,_~" '" ~~I,. ,I;,"~''''. ''''''''I, • .:: I:!Ul'" 'i:',", ~ ""~ ue :. """,,"-<.'

dores de ro'Upa e Olll~ros ~arg.!l!~ de pO'jj~:flCi;!l£ elevadas :::;;:10, 'Ld}-,as~eddos com uma tfln~[io de 240 V obtida eom os s.eclllndarios. ceneetados em se:rie:"

~ N_ ,ik' T.~ -0 3liLot rof~-..::-::.~ [100, ~;lJ!j\;):;l, 'flJiliida..,_ "

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Do mcsmo medo, rum gr~l_l!1ife :5U5otfo"!nl~ de d~s;~ribll b;ao' pede ser J~Umell'l~jKlol ,ata1![ves (~, tun bmiloo nif~'bh.:'O de: ~111msfolil1.1!!ldO'res die m,fi ~ti,p~D.~ elllwlalm!1l:n.t,os ~~ 'partir de: deis ou 'llltai:s, ~;USIC~ mas de: 'trnnsm:i.s.sao, de loeElllOe!\ di'ff'eren~e~., A~erif1l disso, ns baneos de .:~,tj~11il:lforrnrnd:Orr!&"\. triftisrCiOS ~:sadus pur.t Inil}C['~ig;ar dois siSIll!liIl{lS die: l'["aIil51i11;i5~ijo d~ i1.'t1IIlS005 ,dU't1111HiIl'eS ili!:1lfIi freq [i~cn[cmC'nre 1I1n). [,(;wcJ.r,Ci' ~mj, terciario) conjll!..tInl:O {h,~ (!1:lIlro!lalJ.lelill'Os. pam fcrnecer ~enstu] 'PH[.[!I, :~m; auxiliares em :sulOO:im~oos O!!J 'PaJI'iIJ ':]~:Uliilen.;ar IlIllli sl:f>tema de disl;r.ilbl1li~ao local, C['lpadlm'~·:s. (1:!:;.tfi~ ticns 'CiU cendensadores :i1!IIilCmno:s podem ser eeaeetados aos ,el,li~'olamen~m, ~:e~·:c,i.tir.i:05 para CIlJ.r~ riigir 0 fat,br de: potelilCia 001.1 regll1~ar ~l il.tlillsao. Algll!l];li1~'1'S, vezes, ,,;m:roblm.erillm: iI.~rei~rios CO iii il!il! tH~ dm, ern A stU) ClO~!OCMlc!B em bancns Itrifas;i!;::m, para fornecer unli eamlnho de: balxa iTJ!lpe(hlnd~~ 'p;JiHL as componemes dll, terceiea :h:lll'rnemb::a, da conente de e1{,d.':3~tfi.o,~ die modo a r~aduzi[ ~1~ CO'IIIiIp!llitellltee-s, de ~.ero:ceirn '~'mr.lll1lQ~ici!l! dJrn, .:ermao do nBUUo_

Algumas <las q!J.!e:5~oocS, que surgcrn :Ii"O lJ!SO del: -r~,!!IJil5fom;adc:~s; de ,e:nro'nlti'ii'iCill,(!!S :rfni~Hpt!os: esW!fti as:~h~das, 00:1. de:, tes das imiJiedkru::ifJi!i, de di:speP.!iuO :s.~ ,~, reglili~t'it~j) de ilCf!$.~Ji).!. as ,corI':eIrJWS de cll.lno~ci.FC1!Jilto,;e ,3, (Ii'!,l'isri.o, de Ci'lIg:a eJl1~re ,e:i eeulros, Hss;es prnIJiUen,laB podem ser reoolv~7 <los p:1f iliiulil~ '.&::I~~c.H dt: drtu~JL\Ui ctuuu~~l\crnc :sinli~bIT ,a, '!J~lI.{_~ no ~)111U'.lmerno de transfennadercs de dois e~:rel!iil:O!j..

O~ eircuitos equ ivalentes ito[; D[ansfor.lllls.dm€B de: eneolamenms mo!l,t~pllllS, S~l() millis com'p~b::ados do (j,U'I1: os die diO~F.; enfo~amen~oo. pOl"!:!Ill.!lC de'l!eliJ]l ~evar en] OOllUa as. b1IilpedffmoC~~s dl: dis'pc:r~.() ,R:S5iJcI ad as a cada pnr de £II1IOhll~liIer.uoo. Tipicamente, nesses circuhes cq!lJiv~lclllte$. ,~!(}-, das as. g_rallldezas; sii:o :rde:rid~s. ~ uma base COll1lUII1:l; seja usando a'S, ro~~6e!oi. de espiras nd~q~]liL~' dfu'\ 'para, :rr~feL"ir I[)!S; e!i)Jolamelltl;')t*I; se]a 'e.:xp:re~sando' todas; a,.'ii, grandezas 1110 c'nMuuwo sisteraa per uril'i.druie. US!lla.~m~1lI11:e a CQrren~.e de e:;:iCh~afj; e de ... sprezada,

Tres. ~r~IilSifo:r:ma.dores !!llmlQ'r~Slko~ poden:ll :!le~' ,o.nec~ados ~a:ra for.lfli;;!!t" 'I,un 1J.iJn.C{} tl'i/tisic'{:J de ,i'Mlu'4m:l,rla:do,t'{fs. ]:!;SI) pode s,ef fe;~1n usando qIJ~~ql)ler uma d.~s: ql)laln) rnaneieasmostradas mIl Fig. :2.~. ~l Em tedas as ,q~(ntQ ~biilDfigtiJru'S,!, os eiJiro:~ajj'H~:ii1h)S, da 1!lS~UCf{t8r, sao os '[~riim3rios e os du d~re~ • .a, '0:5 s.cc:U!ncl~riQ~.,.A ~;fllril disso, qlJ:!a~{IIl.!C]7 1~.mro'IIRmelill~(Ii p:rim~l"io' ;f."!:llIll~1iIi1 trntl!~for!1i!ad@'t !CQIiTC~]ilionda: ao enrob~m,eITtCi' :sec"-l!md:~r.i,Ci' :['~jp'Cc~ilv{) deseahedo em Pl1Ilite:lll}. T~mb~m C::;t~D mnstradas as tensOes. !Ill: correntes que res.U1lltilJllI da apllcil~ao '~ql!li ~Dibr:zl(]i1 ao 'pr:i.rrtiir.i,i;} de l.clil~· :w~, de :~i'Il'naJ 'V' e OOrTelllOO5 1.. S,ulpoemse: qJl!m a loo~.ayio de espiras entre '11)1']:mtiirio e: ~cUilid{L'Iti() :S.ej.~, d1:Jifl.u por Nln"~ ~, (:lIe' "llJ.!c ,0, mrril!:io~lJirm!!lcl.Qr :SCjH idf.ml. ~ Gbservc que as ~!!'.::r!l:siie5 c corren-

'1' ..... '-0· ",,-" --" il\-·" """, .... -".-. ", ,:1"' """'U ,1.1.' -" ,.1".· b'" .. ~ ..... ,','" - -,I\.,~~""," ".11'-" ",-,-..ill-, ""."~ .. dr"c"'·n.d-·"'I<i,

..... ;) III· ~ ullimn:J. uQ pnmnno e ~ Q !:io'CC,Lnl.!l~~nQ uO' mloo ~tr.L~.l'I.:s;L'!:Q ufo: ,~rn:rll:ioI(';ilVIl~uUn:;~ !!'!!1O;,p'r1 ~\.!'"' .... m

.... "'."'''"''' ....... i"".."A~ "-,'''' .... ..-. "j - <i. n..Mil. "'" - - "- e« .,,- " - ~ •• - - t'''VA ,"l 7 II.. - - "'" n ['.-,F...:: .... -.,..,,,, ,f. .-~ .... - \/""'ii"''' 0 d'-'s, .... vu...,,;.;,i:liv 'I!!:">tll;)!il, 'llh(llO> "'lld",~ ~~ 1""~~~Ui;.;:m nnn lllll.:l~, em 11\."',,-;;, i;j.Q oauco ~ ,1,1,;00>1"';0' eues '! """""",,", ,~", ,_v~

'~r~IiISf9:[m:uduDeS Ifr:tQnij}l~::;ieog i:ndiyi.f.hmis. ilfl(h~p~'I];deJi.telllilenli:! do ti:PD ,del: (QIl1!:i~,rntl.,

A "~xr:",,- -d-. '~.' 'I,.!"A"{"""~"'- -"u"·""- -. -k---,--"."-".c~ .. ,"u"- I"·-"K"' .~ "10.-

~ COin!!. _~ (it" _IS~~,Oo ~~ -11.:1; I;; U~"~~L '!))Jm~_ mcil[~ nO ILhg.i:!I~XUmelil[(ll!!J,'!; ~_Ii1~~ • .eu ... ~Ol e~evau __ pa--.

~a ~.m~, 't(:!~lR~ ~1il6d~~, Q'lili ~i;.i;a!, Um~ :r~74'!,o ~~,a ~~'~ e ~ue ,1f!.~~lm, poo~~e di ~vor de '1,Ii!il~, J1!!9I;1.~ro- pat-,m, _rrame.aWo IflQ [ado de alta ~e!1:!l40. lIIm rroooechme41w que pode ,s.e n~o8~ror des-ejiilVe'~ em muites Icasoo • .Ao ooliW~l1i.r:kll ,?i, ~i"1III"iUo tJ.,- Y e USilId:!iJ oomii.!!'ine~M~ aa e~ev~r.iio li'I~i!i'a "" "114Ji 'te1:!liffo alta, ,A,

" . ~ "" _. "" ._"" ,_ ~ "e""!;~, - ... " .".. .. I" i ". ,~' _ 4- u!L. _ L -c ". ~". _ ".. "

liig:a~io A,~,A telilll a \rarrlilge~ de. 'Qjue lIIm t~~mgfOml000~' IlL1.X.ne ser eemovldc 'p~_ro eonseno ou m~~ IilUletJl~:-I:o enql!J):ml.O os d6i,~ fe~lalil'te$l OO"!.h"ii1,L~.ilIll :;i! f~:.H~d{i!fil!1!r c:o!~w ~f!!ll't4l!ocQ< '~~'ft{5.i.{:!l), (1l):[~ (ii val.. IQf :tl>O~II:i n~~ :~dUlid() ij ,;8% do 'Vf~'~or ~o banco m~J:dnul. ~ (;oo1iccida, c-(!jm,~ ~i~Mi V au .clt#a ,aDeNO. ,/J.., l,ig~~.o¥,¥ e :I:'ai',arrkolmi:e 'u.~i1I"de"\I;do:!l! (Ei~~t;fl,!n\i;lll!~~'ii' ii)rirl,l'itdi~~ ~ feri{WI1lf¢:ii{ii~ ~~~·~b-

d... __"':If }

I os a, ICllJffelillte: '!JIe e.x.elta-!to1O.,

j A:- ~i'1!~~ ·~.ue M gmnd~[13. ~ri:F.;'i5i.clJ.!li, t; mDoofli:;ic~ :s.~D di~lltid.u 00 A;~l'Id~i:" A_

j O_1f!"'!1'"I' J1[i,\l_~ ilii I;oUin~1i.jlJ' dr; 'ne~tro PilI".[I ro:n,jijZir.[lH IlHll1n&(~3:!;; dri ,~mlil:l1~i:: do!: ,~C"i~%,"'G. ~ . .:m,6t~ di::' hiln-nSlliC'a..~, s~ prod~Jzid'l~ ~Ii~~ljr(l!j:~dtl, de nil'dt~ :;i~rtitffl!;;illi'>'IJ ~ lie 1iiS«: 5 ,mo, !rnnsr'£lnnmllDr.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

FlGUFlIQ, 2:.'119 lig19:QOes 'tnih~sicas ComuFilS, de' iI18!Jlslo1Hrladores;: os enrolaal1enlOO do ~i".a nstor-

rnador ~9~ lndiita;d~s pel'as, Ilnn:as espe'.ss8ffi"

:EIJ:l vez de tr~Si '~rnlil~r.DrmLlldO're5! ,rnIO'I1)[)f~~ioo~~ !!.11m] OOJilIj;lD I[",iflillsito pede ~(1JtSi~[~'f 'CIftJ lliiiln

'" ",,r. '. '':'".,J .... , ~' tl".r." -, 'c," A .. , .~-.~.. ,-,_':. -. ·'1"- ,-.,.-, ,-_. - .-- :,~ -'I"---:"'-i --, til!:' "'-·mcJ1l:ll.

~ roJ!'~Di!'1n'U\UO.!" ~:oI'iIJ!tr,~~l',O lenUO ~,'lJlUiOS as. 5eJI5: e:nrudHrli;li nr~m t; m !,lim !IJ !.lot:" ~o OOh~~. m __ I.""'. •

mt!~,~ipIHS; ,~: tiiJflticlQ ,C:'iM (g:rn ~:tiliC:Q • .[jn~,~e, .A:5, "I!(mUJQf;'~[j '~JMl, n~fil[jf{3!W!~!1id(iir;e'.5, ·trli:r~:Lco-!i. S:i:;!b.re as ooli!eXiGe.~ 'COrn His .;[,ans.fiOfIiI:'l'lllrjOJits: rnQ-f!.of~k!i)S, ve~ de que eles CI!.IiS!m~li Hle:IilOS, pes:oJl1t ~]l~.J1QS.; ,Hi~;l,loerem, menns ~paij:o e tern 'I!Iim :rrli1!l1icitiJm.enID 'IIJm '!?OUOO maier, U:II1iIHI foti('i' ~:hiS partes :ilnl:eml!l!s d:e um l~mllls:r'Ormadm ui:f:'ilish:o 0;-'1': grnooe: Ip'!:lDle 1f:5hi l!ilorn;U1Ii.1l~, 1iI~1 F~g", :2,210<.

O~ c~ku!l'(!Is de: d:!X!llIi~.oo, ~ru.e envoi~'!,i\e-!l]l b~IlM;:il):'S, rtci:fa~uoo& de tr:~Iils.~on1;ltl.dm{l.S. em oollldI~·

_. 'l"iL -~ ._ .!I'-, ,;'I' " I" L~ .,~ .cJ - I' d t:

~~ cq,lI,!Iu ~ ~'F,1:!I4J:jJ.f~ p~m. 51(:c[' ~.cilm, ~Uilllil!i.!JO ,rum .i~ifILlS iLIi'nl uOO unnsrorma ores. ou 1~~.lH.;:'.~ e ve-

[',iifii4l!uulo, 'GIllie as >CO'IIiIlli;-oes: ~ao ,:;)B masmas mJiSo duas Ol!lf~ms. :r'Dses:. exceEO :II!;;; w:fili~g(l:Il1S ·pfC:S.cIil~ oos ,j3n1 um 's.~!ii[.e:.TI1a UIf:~~;(]O. U~llIIabmli,ttiiHt e ,COIlilfettltlliltg reah:t,nr cs 1C~1nCiUi];05 'COJliI base ern ilim~ lto&ca fase (Y' :p0,r fase, tensil'o de: :f3&e), porque ,e::ni~ao as im~dili!:::is.5 ,dM, tltlllJlsfm,rnooores podem S!1l(f 8I1lHl!il.d<liS; diJetalll'lenre em :sene oom. as ~:r.nped8Ii1C~rus, da linha d!li: l:raJil1!;mis~;o-, As illri.:pe-

--'I~ . ". d. I,· 11-". d' ~ ...• '."',,' '1'--'1 " . " . .r.- td ~ <~-. - '1'.,,<cJ-, :, .'--',_'1,-,11...,.- 0-".1 'fii-'ifls;f,or l!Ifll.oc~as" iTII ,umU.a" e transnnssao plUt;.!lem, ser rereru as ~e Il.!!m. .~!:I!J!O :u 'iJU,~Uo£1i uO IIR1IH.;:"Q I,.!I; ~_ iL~ _ . _ -

IliU!I_I"JlOlTeS. 'I!l!5iando 0 ~,IIUtdmil:O dl.a, ral ,jj iii 0' i(l-e[al die l.elil~$ de' ~.iJrllm dio 11i!li.nQu" Ail) l,i~af 'Oiil~ barn" . 'y:".J!;,. -- _"'~''IJ'' fioA~~ '-~',C -- -.1:--,-; ...... ,.-- ,-._,if;,.-'~ ;.'II,;-fll;-c·., .. ·-I',I'DY A ~id:lircml1l

OOS . .G:!i. 00 ~ I, ~1L!1U~S us wr;[m!J!~ pVlJ!~Jm &ef reJ,c.~h.!!;i1S 00 .~~_!!.!lV OOneC!aG (I e. -ea e _ _il) _

oor!"C~ L\-.I1,em sr!ot,ie (lom I~ iil'1)a'5i de ti'a~~~~~S~!ll~ e oom.relil!el1'te .~t!I~l~~u~:r as inllpedanr.JiIi.S eonectadas em, .& do '~ra1'ldmrnadm' Ill1u' ilil'q:~~d:a:n.'Ciai equ~.v,:iI.eIllI:eS: conecradas el!lil, y, :Podt:~w mosllrt!lT que um drell.lilu ~qu~ libradu' I:Ugttclo em, ~ ~orn ZlI, ,~f~se' ,if eqij~,v.~l\en1le' ti '~~m ci~~i~!(i, ,e{li;)ilibta,do ~li,gadO em Y 'C'01iTiI Z1( ,!.11f:aoo. ~.

Tres '~faJulfQ:rrmadQre~ l:lOOnO'rti~icmj de 50 kVA e 2.4(~O,:240 v.. ida!~doo$ acs d:o E1o;;'e~1[;llo 2.6, ·~.o, coo:ect:::i.ciI'os >iMlil Y...ti em IUiI1iiI 'D:1lJl{lO' '~ri:ra5;ko de '1 SO ~VA. pa1lf.8.lba1.:li3I' a tensilo 1110 ladn da, cae,S~ de u:rn .a~ilill'1:liItadiiJi[ 'ClJj~~ ~nilpOO1iro,CIU ~ 0, t5 -I- j 1.0.0 rurlll~. Ii. n~:litsJiiU de: II i iii ha 'm} ~.em.lillla.~, ctc >e[i!,V~(Ii dQ ~1~rnem/tadQrr' C 41 ()iI} V; NQ l~,clo ,cloo :Sec~:I1dk'irii,Q.!i" m; U1LThS;[Qlimmlon:n;; suprem 1L!1~IlU, ;[!UU",g~ ui'r:asic~ C'lU~,Ub-~,~~a atmv~.!!, ([Ie urn 'Ou[rO a]irnQn.t~td:Ur 'C[!j~" 'illVi_~d~rnci;~ d: 0,,0005 -Ii- jO,Olll\l' Wfa-se_ iEnoolill!Fe a lensao de I!i,nh~ na C3!Ui:ll~ {l11J.!)~iI1d:1] 'e-SS:IJJ euxa a ,OOil'reIil!e !fl(nl~liIifil :Uos [~IC s-

_ _ __ __ __ _ .. .. ~_' ,,:u - ... 4!. __ ( ( , .. _ I. ,c,. I.. ( It!! ,iii

rutlftiOOo~, com urn, f::iItO[ de 'Illiol:enc:ua d.e O~80 indut.iro_

~ .

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

P1IGURA :2.20 Uinn tran~f'G1mador de 200 MVA {je tr'~5IenlTOlamen~oo. 50 Hz e 2~0I00I~O!:2 k1J r@llf:iovido del' ssu tanque. 0 enra4anrLel1bo de 2'1'0 "'-v tern urn lttrp :\iI~US~Ai1il~J sob c~r'g~ para ,all tii!~a(:ao de t€ir:lSil!iCL {Blown BD~ri "COljOO1:aluJi'J')'

III S(!lI!u~l'O!

lOs ocaHcilJiloo pocie:m ~i[' :re~Jl:Qf.j ,cam base em ru [;'i~~ t~n~c~ ,f~ie iFd~ili!.uQ tud'll ~m' ~~do dk::. ~I_~ ~~n~ '~Jl)1' ~:Gga'!:la"i3..rn ''ii, do, bance cite lra:nrs:rOm:l1ild.o:re.s_ A ~enSiilo i~il) !A!!Iii'i!liMaJ de eov.iQ; do ~Jimentutlu[ Ie.' et"lui.mlcttut: ,~, ltmkL J'CIiI:e d~ '~!l.m)~O' V~ die

4100

'~f. = p:; = 2400 V. 'tce.tlSi'l"OI,de [fine ",,:l

IJ,'; n:irnP~Mtti:u {:!l.lrnb~Jla.d.la. e:m si!T.~e iCI10s ,m.!I,~rn'iElIJito.do!ie.,8, cit~ 'iJ!hi!!J e Ib?l!b.~ tB'I!1!~$. rere~:jda 30' ~ade Ii!l~ ;~Jua '[~llISio." e asshn

e~~£il~} 0' b~fi'tlo de 'tr.'!lUW5fui"imaclomt:~ I 111.0 SCll1 ~ndlo dB: a~a:a, te:llIJ·s-li!U<1 e.SJtti !:u,gmo eH'II 'if, .l~!ll:l. im,peilHmciu e~Ji.liv,~lei1lte eilTil. ~eric ml1}J1of~sJit:a e ig)lUd ill, illl'lpe£iflrl!ria ,ern ~-'f!ri,e mnna.f$s:i\c'a de cadli) 'G.r.[u~~fQ'jm:udo:rlfb0n!l):f~~i~o... "llUJ1i1ltHiiJ 'd~lI"kh:ll ao StH1 ImJiO de: ,[:11131, OOlirSaiJ. Essa :hii].p:£(tail:i:a, :roe lon1gifia.im~lIi~e c~oo'I[i;iJ~, no 'E%emido 2,4 ;como, sr:MU

Z'~ Ii; - .~ .412 j 11 ~81 ruI'ill&~ 'y

i!)"¥ll~o ~ '!:l1i;:fJilht!l dos '!o';ru1i!.l'rt:5 '~lccio:~ag\Qs para esse cxe:Ill1lP:~o. o c~U[c!lI~ltiD' ~1!I~:'iMIIlenre !rI{lifl!i)(f-a~~O' [pi,lj:';!) ~:HiiSl:em~, eO:!fl]ii~e·til) C idf.l:ntuc-.o ~1'O do 1E~~mpl.o 2,.5. eomo pede S1M' visto d~

Ma erial chroniorv prawem autorsklrn

fo~ma es.llecif:]ca na ,F,~,g_ 2_1,4:11_ De raiD. a soll!Ji~io COIn base em uma fas.e pOT vel. ,i;'f cxatamcnte a rnesma do E~elTJl'ph} 2j,. de; ondle tI! tf'I.lis.80 de cauga, referlda 3.0 lade de alta ti;l:IiI~~.o C 2329 V em oo~a'iiio, ao neatro . .A ~msno dEl fasa Hl:aJ de: c~ ~ set cail"cula£ia r:e:rerlndo ess-e v&~~m'

'1_..:1 d IL._" , _, ,.1 'Il. - _..lI - -" - - - - __ ,I _ - - _ _ _

ao ,jltLO' e 1I.UI,~.x,a OOIilS!tO tiD eanco oe '~rrullliti<I'O:m1jlh.ll1ru~ eemo

,que pocle ser '~iP:r.C:S!iD ,!:!orno urua tC!.I1osio de linha mJJII.,~pJic.on(Jo 'par Jj 'k;;.rp g '1::'l4 Ji :;;;0 2-3], "i;l , te;~:o;:~ ,'-~ ~'i~~~~'L

Observe ,que essa te:rl!'>ao de I:ilillila e ~gtllriJ. a t'oo;sao de fase di;' CSlrga ,cakl!~,~.cll! n~'); 'E~'e.'H'!:p'~!:)o 2,5 porq_u.e neste case os transformadoees eSltlO li.g.aclru;, {rIlI1 d\1lti~ nos 5Cl!~, ~t.uoo de bai ~£!, ~eosno e. S.iS5~m. ~~ teliiti<~o de ~:ulllh~} 11015 Sl'ilI!I'S, lados ~t: D;'~~;:';;~~ ~c[l$.iii)) ~ ig:Li aJ ,~, lliei1:5410 I~~, ~;eii".1111~ nais de bal;.;.~ '~eitii;i,il) des i~~lsfo-rmat~OM"

--------------------

PRoal E.MA filFlA nco :2,6.

Renit::'l, ,0, Exem:plo 2,,8, ODIIfl. 00, transfennadores conectados em y. Y e (!))1m ~!l.ldtos 0:; de!~"'~1-s; as~

~ .

peetos d!,H, P'f(}]]il)~i~ao do p:rob~,em~, m~r:n,Crildu""liC 'us 1tI)',;SIllil~"

.1 SDhJ9ii.g,

405 V. i.ensH'o de Huha

Os. trus transfenuadores do fu.clIliIplo 2,,8, ~~o ,['COO]j~CC'lad'm 'em cOlilfi~iI:!t~~au' J1.tJ. e rocelJe:m -poIcn~:i~, clc~ric!lL l!~[lllvC~ (_f.c ~m ~L'~i~iilClti!~dOr trri:r~]Co, de 2400 V (li'tl~I~J ~!,ij~, re!imli~ci~ ¢ O~g.() Q I fasc No 'llei!mililil;,j;~ ~lc e.nivIM, o ~~l ~mJ;fl~ftdO'r ,r; c onee lad 0 aos t'enl1'! iil1il~:S' do :se(:l)Ind~rto, de IUilll! trans:fiij:~liria~or tr~nl:sk~)i eoaeetado em. "t(-,~ ~uja ,e~pec:l-rtca~;l(Q ,e 50U k,VA" 1:4 k.V;2'400 V (llnha). Aim --rl';':n"'ia "'11I-'i, ~"{--';i" I';i'ii,~ -v~n.·-c te :rLlr;. 'i'''''''n:ilfi'''-f:i'Dr fl_",,!:, :-'1'",: ""ilVI"" ~ 0 ~ '1 -+ ,(~ '92 O:.i 'ra~ referlda ao

--·t,,,,,,,- i;!:_ ...... _ ... ~~ _r;:n ... "'-"i~·1 .. _"""u ........... u ... _._"'~v_ .. .!,1_l!.!v. ~ .... - _V _ ••• J~.' _. - -

l~dQ de 24m) \I, A 't~!~S~O ,~p] kada aos ~:ef!1i~~m:d 5 @ ~}!~~Ili)_@riQ dQ ~~;aln~fO-filna.OOLl de e;lillV bo, ,e 24.0 kV lIrnllla_

Urn t;"1,.i!~~ii)-(;i-~t!ii.tti} It~H~5~OO {tiC~rre !~OO' 1iJe['ii'iil!~W.~S, de 2,410 V des U·,ii!:j1:!lfQi:'i'lIl~dQ;i.'eS nn lado {I,e lr-ec:epc;~o do, alimeneader, CalclLllle a corrente de Cl!.lrt(iH:::i,~cl]J~lO em re,ghne permaneme nas lillihfa5 de r;IIl:iC clilil 2400 V clrJ ~~i:me.:nl~adori' IIl0S ,e::nr,olal'!.l1£nl'Os. do [prlm§jJ".l.o Gl: ,do ~cmiiclarliQ ,uos. ~'ii':;li'li!l;fQni!io!)dore$ do ~~.diiJI de W-ro':'~C~~JJ, e nus ~cnili'~m~i::; de :2~O V"

• :solu9ao

O~, cJ~(:1.! los serso rc~tO$ ,C(JIm b~~~(; ern l~m, ctllJliv~i~(r:li;~c em, t~[ITUH){i; de [to:n~iio de f:af;;(:: curn ioo~Jifl, as graltde,z~, referld@s, ~'O ,~J hm~l~~do:!' (]:e 2~OO \I, A Ibeti::s~io .cia 'rQ~te ~' eilUi10

2:400 _ -

, ~ :;:: ~ ~~5 v, ~~:n~~o de 'f~_s;.; ,.,...3

Da ~lIi~W 2040; a i:lni1e'4j@r-l~!;;I! e~p,] ~'!!.a~e~l!e !11.-{il~of~:;;.b:~ ,e~ se;r~e do tr,!i![~lgf(ii~l1!l'!Ml(i!r e~~ l.'ii..,~~ vista no :!le~ lado, de 14tJO v~ Ie:

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

E'n!~(]~ ~ impOOtlnda ,enl ~~rie to~~~llilo cuno-(l OC!]:i~O e 1"lJ soma dessa impe(fi~liilC~a. rna-us a do ~r,aIIls:rQm~d{f,L' Q:{1! lado, de eavio e a i\em;i1t:\cilll, do ~lhlIic:liJmd!)r

l'w. = «(!IAi' -Ii-- 1'0.6 I) + W.:l7 + j~}.'91) -+ jO~80 == 0,.'154 • .i2Jj RJtns~

<0 mMlldo da oorrente de :ras.e na, al~,rnel1i~a'dor de 14m) v 'pode ~~or~, set ealci!l~~do :)imples.:mer.ue CO:IlK!' i!I! t e:rus.a 0, de 'r .. :;;."e divtdkll~, pe'~a :i ~vedfu1ei;Q ,ern strJe

~ _ 1]85

~l!Ih~ no :a'i i ll1entMO;T (Ie 2400 V ::::::; = ,!!!!! 5;72 A 2.,.42

e, CQ;l1iO, 'iil]~ir~do rm ~g" :2, 19t:. :u !Corrc:I'1/~~ nO 'i3iJIrohIm~nj[O' de; 2400 V do '~rnlll~r\{llmllHrlo'.[' iI101;.v., dlll de oocep~~o ~ ig~a.1 ~ COfren,e de fase d~vldidn 'par ../i em

. ~ __ ~ _ 511

.cljm1:liil(~ nus. I!lllmUlJin~:;;IIiI:Cl(i; ""'~ 2400 V:: .r.: = ~l3Q' A

..... .3

:UU PUIJ;1i-O q)ue: a correme nos enrolamentes de 24[) Vel 0 vezes es~e. \,i!I!~or ~11i~e nos .eniiO]m~lIejij.DS, de ]4.0 V ~ u.o x 330 = 3300 A

'fhHiJilfltiM;e, i'\tirenttQ:o-se ,~, fig, 2. ~ 9c, a (:tlttCrU.t cl~ fase rtoo, .cnn~liIj~i5 de 240 V em cur~n~drcl!lli~o ,e oodaJ I[)G!~'

Cort:re.nl~ lIlOS ~:ea-miJ1ans. 00 :MiD'V :::::! 3]00.f5. ::::::: 5'120 A

Ob-5ier'!le que iUi.tU~h~'!.--eote esse m~m,Q :t'C$U~t~tOO Foderiu ref sid\) CU~~ii.l~o, ve:rilficundo, simplesmente {j,U11: a :re~"3_~o, de espiras do, banco d~ !ra"sf,orm~d.()J:'es ,e,m ,lJJr.1J;, e ig[l\aJ a 10: 1 e. pD:D1!i:lJnlo. eml GorHilj_~aes; d:e ,eqllliHbri.o tri'[<is.~oo; a, cerrente de :rase I1If.1' lade de baixa rte<I1:s,30' seJ~;:l. l 0 ''Vt!;;oo!S a do :Uad.o dE, tIIl.a ~:ens;iio"

Repita ,0' EX~llIiIp~lo 2,,9 com, a ,ooJldii9io, de que os t~@s tral:1s:rnr~lillad!JJr.es, :s,ejanl eoneetades ern 8· Y. em ¥f::z de A~A" de modo que o ladn dG baixa E.en~ao 00 transformador fijr.~fa.skl!} Itgn~m uma U:IiI~tID de linli;a, de 4 ~,6 V"

Corrente 11'(JS; e~trulli!Iii1I_~~u!}t de: 4 ~ 6, V ~ 33(10 A -C1l::iIlTent~ IlliM !~rmim:!ifi. (~ ,;J, 16 V = ~~~OO Ai,

2.,8 T1R'ANISF'ORMA,DORE;S DIE.TiE,NISA,o E CORREINTI!

o~ hil;LTi'!i,ftillilin>i-n.!ares 5aO usados '[r.eqUelililelueilt,e. em ,a«:t.'~ica~i3e-s, de ilnSi'f:'Ulmeni~-9',ih) para ~t1IiUlf-!'3~ibi1i:;r..:ar 'CIS 1!,fi!IJ!ores. das tel1ls!5f!~ e ,~otes c--Gm, as f!;llj ~":i!I$ de ,op,"r,~ii5'~o de um m,,.didQt OL~ Q!'!!~ l~{l- :i.~:sttJ,!lnt¢rnro. Pv.r ~Xiji;li1llP:~ol, a maioria da :in&'~111U.lil1lelilia~o~o., !JliJIiiol! sisJtej'lilat;, de :r::liote:i~d;a, de ~n Hz baseie-se e~n ~ef!:SQe;) na ftl~: .~ de 0-:~:20 V 'c-f.i.'l;;t~Z~ ~ eonentes na faixa de 0·5 A eflcazes,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

CQn~(} as. tel1iwes de Hnha do:;: s.~&;terni3is. d\e pat~",ncia, ah::an9,:mli ,,],65 lk:V e as; .co:nroeJlItes.. dezenas de kA. e noc~s.s!llirio algJml1l m£tOOo 'para, fomecsr aoo ill:k"Strumkil1lHJS 1lI1i1llH, ropre~n:m~rt(j ejlnJ~~1 II: ;ellil ni"lei~ o::l!i x il)!l, desses :~~naus:_

U ~ ~ " t i':..!1 • !' _.~I 'L." ,. cO,;:

ma IL,e,JCllnca 00Il1:1Ulm !1ISo:!! : ransmemaaeres espec ra ~ UZ.1lJ,1)8, 'ClDIiIHe.cli;JO~ como ,i/i:Ml's.)or~

m.adoro'!; de poumdaJ em TPS' e UtlJ'f..:!lformaaol"(J,'/. de .corro~l;r'e.s Q!lJ res'" Se CU[i;li.[nMdo com !lIIITUL rela\f§o de e:~pl:ms. de N,::N'l' mil. ~[.an;s'~or.llI1!udar ide:.~,'~ cle POl(;]i;C'U~~1 tcria ~im[L ~cn'siiO! de ,Sl[lClmi:l!li.ri,IQ Igl!ml ao valoede NIN. WllBS, ~~ do> pri[m1irlo is: d~ rnesmu f~S{:', Do I1rtC;.\;;IiTiIQ medo, lUiIll tnllil;s,r'Qnrrmdm ideal de (;IlJIIi"{UIiI:e ~!§:r.i.a umu ,!::Qrren~~' cl'C SCt:t!TIKhjrJode :i!i!id~ i;gi;i~1 :;:i! N!JN~ vezcs ~1 (~OIlT.~ni~(l: d£ !Jjili,tr.m1u do, pril,m-iido c ]ilOV}~m,etll~e die: lillC:s~1i1~ fase, EliI1J ourras p~~,~v,r,as. os trml~:fQnnadon::$ de pmeneial e de eorrenre (t!l!;ml~m r,ekrid.(i!$ CQimQ rmif$jonn{,ulotlt;R de iJ!isrnl.l'fM'11ffil'f.clo} SaD proje~:uclo!j. pltr,:.i" iIi,a, pt.,~ttic~~, funcion arera Uio fjiroxi'twil) QI!.I;m~o ~os$l\feJ ~J,os U~nsf(lirmadores. ideals,

o drclllito eql!l:i:~f3len!:e d~, Fig" 2,,21 nI'lOB~T:a 1111111 rransformador carregado com uma UlilIpedJfblcia ,1" ;;;; Rili 'f. iX", '8(I.N Se'LII ~ecl!mdario. Prim a'S, fUl1lH!~~dt!lde~ desta di:l!icU5fi;m,i)), ~L :[es]'steifMC~~ de perdas lID m:iden R~ fau desprezada, Sc d)~se:Jad!o, ,~, HflI~l is!.:' u!pre~enl~d~~ ;alg~'~ 'pode ser estendi.l ,i7, .. " I .... ,. ~ ~ . ~ ' .. 'I'" - . . - ~ - .. . ,':' -'. (:! ... ~,.- A ":r' -it I - ~ !illj,'elli' Ciin:H!1 ~ ca . de uti ,1.lli!:J ll:Kiill.n~: 'paru mC:]!lI~r '05 $:~!I.l:S, C~,"::llQS., "'-'CgAA:Ul~o<,a,!Iie_ m~.:o ;jJg~4Il ,00. ~-._ ~ .CI ~ ... _.;. I •. .~'. -

urn '[n~li1s.fom;{it.lot de ~:I1IS'tfllimen~ll~i.o, t f~lecl.'~e"le"t.enle :~efe~~cla ~Oin(!J ml,rtii;m* 0100 nansformadQ~:, dJ~f vem !l)1 slllbs·cri~o h II'IJI, eql!l~ao de :umipEidt~nt;ui!L lllc::ulIna. PfLta, simplific3Ir' a nossa disc~ssi[o. optamos POl' trefe:rir ~OO:l.s as g.[,3111d!ez;aS clio secundario ,l:!ID lado prilinih"io do, ~lnulIsf~t,rn~dol'_

.... ~ .. '" idere 'I .. !I"I·II .... "':I "-0' .. 'I .... 'j,.,...n;"''-:''''''''''lll.,.,:I'n~' '"""" 11'1IllI~"'Ill""1 ,,'I [,~~- .. JI'IlIiI""I!IiI.. ·l",,·""· m ... ·c1'llt i3tnrr'ii c}l:a~:i,-

\....--\lI1JI.:::I ~. ~ ,~LI ,n"", JII.' !LIlt ,n !tI.u •• nQ~,[ ..... ll ulU'L,I;lJ t,h,., ~""""!I'i.r !Ir" I;-_Ll. j~'r."IJt.!..l llir.-Ill!!'ii~~ 'l..'l!T.. ~ !!'!'!"T"~'_ w ~ ~. ~ w· •• _"'

olio' a ~en$~Q ao ~ll~m[)l tlB<mpo' ern QUE ,apoafW6: 'C'OI1Tili1} urn cire!llit'O abC:li~o pilita -0. ;)b$~.elillii) que esttl. sendo rnedido, :i,S!t,o' ,1£" [1l1Ji~rrl1-do '!:OTI!!.illIiL\fo!i e ])o~'cnc:ua d:esprc:'l~;,,;eis, Assili1f~. Si;lia, :i:JI!lpedl:'nda de ca:r-:ga, deve ser "'ttev;aclt~'" IiIO scuuido '1:::1'(1 ,Que ireli1il~ ql!.!!~nUfic~r a,gOnl-

Pui~ii1eili{)', varnos :5ii.l:jJOf que: e seclJ!~d~riQ d:(ii tra:n~:rrQHril~dil)'r. es.tej):1 elll1J ,c~~rc'Uiit'D ,~[ilt} ~~,£F ~Jl) c, I~I ~ 00), Nc;s's.e (;(iSO, podemes escrever que

(2.41,)

.. N_ fli!! T.:~ [Ej,;fiR:~i;ii(J, ~m-I;iI qual ~~~;J. (:~ ~jl"i ~!';pt;~l.j;1 (1 €1~[numc:mL:: ..::afi)~ceid::i. 'lEI" i[];,£J~.5;, ~8[ltf:iCili fJillOO au C:I1:g.ri (esWl!Cinl-, mooie ~~ 3:clIoo.}.

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

z, = ' j XIII U-t, +- iX~) =~ ~ R:! + j(Jlirn 'T X d

(N ')' ~

. '1' ." 1 '.:

11:; = I -., . l[)

N? .

'" .. :.

C a ~'llfiIped~l'~ia, ~~I carg;a (ln~rdt!'n') :rcrerridil ae ptumt'iriiQ diu ~111iiil:sfoQnn<adm"

'JI"'ii ~"",. ;(",fl" ':;'At, ~'" ,'- .... ~I,,_ .... " ~, - ....... 0:, "'''~oJJl!!i' C>'''~Sli''''(Io,," t'Ii"'"""" ~e' i''''~ ,e' ...... , ... ~il .... "",OM; Ill""" ~rii':mSlfQr ...

,1U' iOOl!IJ.cl:io ~!JJu't!r""J.:;::,. 1ji1!.A1""~~'" .~ u (~LJ)J.: 'Ii!! '''''l!I~,,;v;,,.~t:;d ~I ... VI" '1~1lI''''' :s '! [(, .... 1 .. 'J'!;.(__~ll'!d !II'!.!I ,,",~~~ ~ u u ~~ .... '~ .. '.

_.r...il~r {.E,. Ii'j;f •• "'''''-;''' ~ ''':",I--'''!''', ,.' __ ~""i'(1~,,:"", de ·l'''I;'''""':.'7.2IFJo!', :",~e'!ladlill! .rr~'I1i1in,s, exatameme , I1Jn:lIa

~ ~1!:!&!-1,j!~ ~ i~,..~l;"cu,..~4A] h~ .... 1LI! .... lu !.!!hJ.4~ ..... 'n~h,,",~~ ... ' ~ ~'P,eI_ ... ,~!=~.'1'~''''' ... ~ _ _. ~ .. '!... .. . . .. . ' ......

. .

impedlncia de e~d~a,~aQ ~J~a Mi que os efeitos das: perdJ~s no ,m~cteo. emhora a.esprezndos :Iila

:!Iln:ii,I~e. ap~elil~adl~, aq]ui, t~llItl,er1f11 d\ev.em ser ~1:lin~:rniz:]dos), a:S8hn ,OO1!l10 :r:~sisl:&m:i::!l.8 de: CITlI'OII~fnel1!W e readndas de dispe!f'8[o relarivamente ib;aixas." !Firnallillenl:e~ eemo se vera, no, fu.c:miplol 2, 10. a ~1i1iI~mJilei@! d~ ,CIlIIl'g.a, (b,rJrde,~~) u(.."V(l: ~er I1iIUIili~~di, aeima de ILJifU V2il\alr fin&nilwo, pa~ ,"'WiWif q,lIJle ~IT:O;S, exeesslvos sejam :iinlrodl.lOl;iam, 1iI0' valor da ren50io, mooMa !!iii' IiIO SC!.\! i~II1,gu~Q de' fase,

- -- --- - -----

IE)!; [MPLO ~.1 [)

Um itml'll'!;foFln:ador de potenelal cem uma ool:tt~a!]l d~ :2400: ~,20 V I~ 60 Hz. ~Cm os ~.e,gilii'iilte!) parlime!rril~ (~feridQ:s ao, 'i;rm-QIa!~em.Q de 1400 V):

X I = hi,] 'Q .x~ = ~ 64 :Q Xliii' == u,6ll!l

RI =, 118 Q ,S{; = '114u :Q

(0) SUPOlilrJO m1il~ entrada d!e 24001 V; que ide lII.11I'ifte 11 l(;' &v.e prcduzir mtl8 lelils~ de ~ 20 "'!{' no Ciilro'~~'J:lie:i:lI~O de haixa leia:sUo. ealeule {is erros de 'iiTiI6(J,ui~o, e de ,angu,lo de f,ase: ~;a ~ellsmo do S-e-' cUliidJ~n(~ c'ie (~ ell!ro'~~mentO' dOl ~r;ul!ildt1tifl' fn.- 'p(jS~O '~!iTi!, 'CiJ!iCli;i'~OO ~ib~rl'n'_ ~b) SUpo:if.d~} ,que ,,1 im]?edl~w;ia, die (;a_],~!!i, (hMraen) seja pUrn!llente resi8tiv,a, (~ = R~,), ,(:'ah;;ule ,~, :~~:i,s.te!!lcUaJ mlliliuma (b~"rdef.1 rna::dlIlliil) que pode se:.r aplkmil ,00 secunda.rio de modo que '0, erro no 'va~iIlr do rmidu~' 10' da, renstio :seja inferim a ,(];.5'%. {c) R.epiJta a parte {b} mas; iCncon.T.~ ill! :oosisttililda m[rnima 111~ qu~ 0. ~rnu d:e ffi:n,g!J.llo d,e f;i!LS~ sej~ :infe:nor a ~"n gwtll •

• 1 :SQluljic,

HI. i1E5~ :ljlirn1ilelillL3 e resolvidn liJ];tIis, facllmeme lJlSijjJld,io MAT1AB,,·' DaJ Eq!JJa~iiio, 2A..I s~'lltlo V'I == 24OOV~ -0 se:glJlliltte scr:iptde MA!fLAB fomoce

~1 = U ~ ~_~(D ,lOA}4~," V

4;:1-1; clear

it~'!;"f.!m~I;.~!iI Tl? :In - i~S~

,).:1 .. UJ~

xm '" l:li3e3J'

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

WI • .2~D{]O~ 1'12 = 120. H w .tH t~). ~

~T~~~;!;;Q g:e :p:~ j,m..!I ';' i,oVI = :2 -tOO,'

'T~n~ao de ~e.c~ndario

V::!: :II V L 1 WU~1l ~ (j "'APiI 11.:1 '.' j ~ 1 ..: 1 ~::tm) ) 1 ~ [llaWl" IE .al:J!; (112) ;

ph.JiseV2 = I8oJ'I'ang I,E! (V2 ) J pi •

fp-t bl" r ( • \t1Mo&.i!la d~ V'2 ... ~ i V 1 •• r.-.a~V 2 f

C'>t" j i'I'L [ ( • \n 'e ~n$lLll-o • '9 [~raIollEll \1'1\1'1 ' , ~ha.:3'8v;i! 1

'b" Allui. lIIo)'arnl::l:litC:. ,c: IIl:lm~,vmtlCIl1~C i:liI1(:d~Hto, e.&-c[t:\;e'!t iln:n Sl:ripl de MAlt..A.I3. ,cnp~ji'~ d:e. :~n1F ~ile~~m!llJ' ~ [E(1~j~~mn 2,41 c de e~!;h;:"i,iJlr~r o eno peil'i(:e~Wll~il do InDdulo da ~engao ill ~ quando ,r,;O~tlPtlrnd~, com ,!_l, i:ensfio de' 111Q V que d.everia. ser 'medida. $1;:, il) llP' fo~se ideal. A resi8ten~· ,c'kl! de ,c~rga Hit! !»de ser :i ni~i~I~:zadla CO!il~ un. v.ah)~' eh~'I1~dQ e ern~a.o reduzlda ,aiI:£ qUill 0 erro no val!l)j' da ~eii'!~o ~!i~~anr;e !(l',5%" 0 re:;~i:Uad!l) de Uii'~ ,~j1aH~ illQSitror.ia que a lfeSlis.:e:ncia, roll·

1"'1 .. .,. ...... : I~' t:...... ......... .. '"""'Ir'iil)I·A"'._,."'I~,, IIJ I ..... "" .. .,. .... de !'ii, <:;f\ ..... t ....... ,-,,,,,1[,,,,1' ..!I .. -I.en";::;"" .... de 1'1, '"!I'"i,i;! 'n;" .;:0 .. J! _l~!I!!~ II;! ~ IIJ!=-,,!~ ~lL! '~~i1~ ~'I;:""~:'l'",=,,'_ ~I;;~ !u\.~,~ _. ,n ~!-J,~'I;,!' 'YI-_ 'l~ClJI~"W n~;,~i 'lfuJL~ lLu . ii:!t1.U ~!ill \~'ik. ,11I!t..oll un~'

gJIJ~a, d,'Ili fase, (Obscl""ile: que iS5!J npaTece como mn~, oo:)i5U1:nd~~ de 165 kQ, (~~i~]~{C{!i refer~~~ HO prn:llluirio,,)

e, 0 SCI~pt de MAJF'LAH da parte (h) pede Sler modificmn pam 5~ 0011.:r ~1 C[I[:g:a :resisdv:11lilinim:ll, ,Que tOml'lffi o i;:"I:'iPl) ~ i~Iil,g~il~O ~e fa3e :infe[~ou' ~~ 1. ~Q gf~t\!!, 0 '~~UI~lai);]\l) mo.s~fM~ QI~~ a, ~:;jFo't~~d:1 I~jfi:il~nn~~ C 4, ~ A il corre~p.iQ:nil'em~ a ~~uT~ flf!gpJ!~O de 'f(!jSC de l ,OCf e t.lM erro, ~O' v,~~~ d~ telltsa.o. de: 1.70%.

U%lfIUO MATiLAB. :repira. as 'pam:cs {b} e (CO). do, ~11I1P~[) 2.10. supotlOO que a trnped~ld~ de Imr'-' ;t&t;! seja lmxa'i'nerrrte reati,\"Q_ (~=:jX.) e ,errIlJontran'd!o::1 ~!i':1~peiijI1ncja Iltltl] 1Jil:l COfleSiJ:Klf~dlllrn~e.xb.ern cadacaao,

II ;Soll!i~ao

.A ii:X':;ru~finci:j} de: rulTifJ.'fin: :m~lili:m~l (p!i:e resulra em i:.i!1~lil, tell~ilo de :scci:.i!ndt1J1'.io" denrro de. 0,5% do v~ln:r espe~iiJ;dol ,(Se 110 V, ~ XI;o:!!!; 135",4 Q Cil)ifi~ i!)m ~h~,gi!)~{l de :Fas~ de 0,1''', A re~~ai~e,i,~ de briJrd,fj~l' mfiilim~ !!;~ilie c!l)nes'WJ(rtide a 'Ulnil ijng,\illo ~e rase na ~e!~'51i!l) de ~ecii,!i'i:)d~if'~!l},. dJeruro de 1 . .0130 Of) ~ngi)lJ~(li de f:ase, d~, 1:e~1'-~~O' dQ IP~~~~~i(ii, ,e; Xh ~ )O,S :Q, e :par~, ~ qual Q erffl ml!l) ''i,l'o!l.ln:r de tensao e 2.0%,

A :se,~uh. eonsklere um 11I:ans[arnrmdm' de CDrreli1l~.e_ Um tIl.31IHrfnr~nmdQ:r de ,ro~J".EF.II~e ideal de'!"e med~ r ,CUrl) exmkn~o a eorreme, (110 mesmo tempo em Que se (:ii)jflp!i)ft~ (Oii1~O um eunoCi1:C!lIUI:O pam 10 s.isreHlIa ,que e~~~ seilldn· medido" i:ilw ~, dese:tlvo~'VI;:i~i(;S!i) urna queda de le.~.sJo d'espreziv.e.ll e paxando U'I:lUIi pu[~lilc:i,i.l l::;lIn'belrn d~pJ:'e:zr'!,le,L Ass:im. sua ~ f1nped~neiiill de: carga

( L. .1 ) ':1' "I!-" 'I'!' ·• .• 11 ' ';:0:'

i!i.I'11'ti{,~1.' 1iJ~'!Ft': ser - -!l;ifIJiXIii 1lI0 Se;:Ili~lu;i] .mID que ure:rnM qjlllanLlli'IC:lJ' agora_

V:;I!ifli!il).!i, 'Cllmel!oiU :!o~!lpmjtco !['~~~C' U £<::cLJlndHirio do tmn~f!Jnnlla.d"u t'Hslej;a, mlil eurto-cireaite (:i.s;~o e. I~jl ;;;;' 0)., Nesse caw, p(ideb~'Q:.~, e~~'!i"jr;:~~' que

i~ ( ... NI )... jX1b

1! = .•. N2 .. R:~ + j(X.~ + Xrrl)

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

De moolt1 1~1il ~emelh~uUe ae de ~m ~ra~3rQrnladflr de poi~e~c;tal~. (1, Eqya\i~ 2.:4.5 ~~osl:~,a que lim ~r.llnsf!nrllD:.ldu~' de oorre nte il;iOi~ll Ii,] m ~ecl;Jindiiri!l} e!lfl! 'C1J]r~O-iCilr.cuH!l} l:e~'!il I)un erro inerentoe (ern valor e fa1!e). ]s~L? ,6 devid.o ;;110' :f~.tQ' de [que uwoa 'par-lie, dlQ, oo~re:tHe de p:rimari~1< e de~¥ia,da pafl1 a resJtSnciaJ de :rDag[teli.:z.a~[o e n:io, a~ea.n~a.p :!letlmd'aiio., Se fof. pij)!lSr\'e~ fazer ,OOiH que a trum:tm:n'!:ii.~, de ,11IiI:a.grmtiz~[l.o seja elevada em re,~ru;iio a ,~i:!'i~llciaJ de. secuudliirii:1J e a re"m1tmJ]iC~,m, de dISper&~,o." cnliic)I e sse coo porkm ser 1!!11Tllla.do multo pcqUC,IilOi.

uma C~~ :lffitliil:H {M.rde,d :up~lI"¢!;!C:l:"ii, ern :se:d~' '!::OJIlI :8, 'il~dflTtda do :s~uIl1AMJ"iQ if.'! ,ilWI]:IfI(j:IlI~

'~ftr.a, 0 erro, l:nd:l!JJin,do [[) ~tei~o da j mpeclii;ru:;::i.~, de carga, ~ EqU~l~ttO 2.45 torna-se

12~ (' N'I )' }.'Xm

~ =' -: t. ,-, 'r/ :. t II, '';1'1

J I ' fill, , Zb + R:2 + ) (,M 2 + X m)

{2.46}

'1"'Iu.. ~ ~ - _. ~ ~ ~ . ","~l ' ",~'-' f dor d

~$~~:S f:.q;!.I~9fJ~:S. pwC~~ ~ir qlJ.!le, P;':I!I]I se ter eJj,mlti;Ju'!JI em] urn ~rnn5 'QiITI1tl]) , or ye corren-

It,e; ele deve te:~' IU ma 'hi!1J~edm'n,ci~ de il1i:ilgIl1C:[~lU~iio elevada, e n::s~:l:Hi::ll1d~~s de e:rilro'~~uili:eiIiJ~O e ~~M€i;~:! as {Je ~.]~~n!ijo '~~,~bVt!lIrtCI!li,e 'baiMLS" Al~'rn ~is~, ~OrnO' vlsl:o 11-0 'E;.~¢m.tdo 2" ~ 1, ~L ~,!'(Ij'

if!Ii"dfmdi!J! A',;,; c .... m'" .ii"" "',.'i. iT"'1oiil~f;"'_"m'~.'l""" de ........ ii..,.,..,'""" "I ... ,,,,,, -r "'1,"'-~t"d: ~ "' ....... ",:( ..... !"', Ill' ..... 'I,J';;:;'II''''ii" m~v.". _. -.~~ .. ~ _! ~ .. """,~~ I;;! .... ","UJ ~-~"",I~,zi~ V~, ~'!.!""~ 'IJl . ..,""~ ~',",' ~~I;;; Ii.J!!O;i "''!or Ol'!or .L""'hILI'~d '!lIU'4d""" "" .... ~ H~ ,~~y~ I,. ~~.

::d~no :Pa:F;:;:j, oe'l;l:i,~a!~' ql)li~ erJo~ ;;;!!dki(li~i1j:i!5i e:;';lc-eSi:::'~V(li~ il!;":jm:n !~rU"Qd,iJ;I.~~(l:o~ :[1'1,l! 'l.t~~(iI~' da t;{)m;!:i1i1A;:. nl'Il:!_,-, di~da, e :n(} ~eUJ ,ar~gu~o de r~ge",

1-;n"iWI'j_I'=L~ ~~=======~_

Urn U''".!liiii sJurmmjiUI de OODT[IlnJ!:l; com !lIm.a, Iij]~a~aO' d{; ~OO::5 A e 60 Hz; tern m, lM:!!JlI:UliIlt:5 pn:rimctros (re-fmrJoG an cnro:~aIUI~l1tlD.' de :OOQi A)::

XI' = MJt 11r.i' ,X'~ = 54"j !.(Q' Xil = '1"1." mQ

Supolildfi glUJiIi! 0 enrohutl.t;n~t1i dt'; COITt'!IiIW !l';~~'!f~Ii:h~ e!:j!~I;iJa . .cO:l1dui:illi(h) umatoli"'fCtJi[e d:e 300 .1\,. e~dc!ll!lt (I[ 'Vidor da rCon:'enl.c e da 'ftl~ i[t::~:u~iV8 no enrolarnenre dt 'CQ~T'II~C '!J)!iii~)l;I:~ Sec' -a, 'illlr'tWe-, dliin~ia de c~;rga for P-!.i'!':~!I!'iie reS'~s~~,\i~ earn R .. ~ 2,5 Q .

• ' :Solu;i,Q[

.A cerreme no SC.ClillcliilliQ pede :S~1t o'lDlhh~ 3 partir 00, Bt~~]ru;~.o 2,46 (n"li(;':n,d~ lj !!!!! ,800.A e R ~ !!!!!! (N1/N!}!J?b ~ O.[aV7 rmtJ, 0 ~cg~~,iiil~e S(;ri'j~' (lie, :MA,[,l.,A'B, f~;rne(:e

t, = 4\;9-8 ~;(!I!l46° A

I Eiar.B.'i'tlf:1I:: iro~ 're ~92f,1 • 9,!ii(l-e;~ :!L:i:p = 5<l. 3e-Jii; K_!I1 '" 11,,7c-J.;

!,L~ • S~ I:<L~ = a.DO,

t-l .. N.1/Wn2:

, .. !ffi,~a.LS.~.; i ili, g;~ ~~~~, iLb = 2.!l.,

~Lb .. 6:

:z..b:D = MI~2" (I~_h ... j '.' lLbl;

:tt"OI:"it'er.:I!i!:' iii!: :p;~imliir.io It = 8M,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

,.Q8.l:"reni;.e do ;E!,BC1;lIl1d~:ri.o

12 = Il~~·j·X_~/(Z_bp t R_2p • j~IX_2p. K_~])~

IIK!g I 2 = .:! b8. 1 12 1 •

i':lh4fj:i ~I:;:: - 1 B{)'" '&r.'I91 r: ( 1.1) I p.i ~

fpl:'int'f ("\n (pdIlt r ("\n

:~ul>i) ·dai COl'lf'8Jl1l[e de 'BecUfid~.'r'.iQ- = "I.ig .l'o l • ,:r:rF3;rr12 ~ i:l ~Jl!Jlllo de fo!l.~~ - ig l·g·!";;!.1,l:!;O] \n.\[1." • f"hll ".:;: j 2:)

!PROBLEMA PRATICO 2.'9'

~ ~I

• Si)hli:fOO

){b cleve ser ~~fer!(Jr a J,,~ 9 ~l.

2'~'9 0 SISTE'M:,A, POR UNIIDA,DIE

Os. !l;~](U]QSi rel~~.i.\l1)!:l, ,~, im:i~lmj !f~~$, ~rnif!~f'lJi!11J1~~ore~ e S~'~J!iem~_~ de m~qil,!l'~niil:s, smo ~:"n:qiie~U~~len-

Ie ""x.ecu~."..il:1iSl :1:\:11. 'f,oi"il~!li, ~11~"" ·:. ... ~, ,,..;i'"i;iMio!'J. '"""r ,-oj ': 'A' ~(~ - ;~i"',,;t ,,:""n~' i'.....Ai;[i~. 2r~ .rt'I!.I8J1.tidadei; ,e:..'(:i;1Ilia~

, . ." " __ .. ~". _ . "". ! H~!;,! 'V_._ """' tlJ!~ .., ... ~nv ~ .... '"". r..!I!~!l'!U(jl~, L~ ........ ..,""'~_ ~ ~-'J'I.!I __ ~ _.'1' "i - -_."" _. _. - - - - ',ft- _ .

SLlS como frnqoes. dJecinllilJ-s, dos chamados volores ,de hf}."te adequadamesre escclhidos. lbclDS {is IC'J.I~u~os usuei S ,s;HO enii.o, eseeu ta(['os torn esses V.tl~Oii\eS pot Uiiddatk 00 h'ii"j~:) des f~ui!1i~~'~~-' JCiS 'l;'O~,~.s • amperes, ohrl1ls Ie. <lrSL'lim, pm dii!l!.Iil~.e,

[I·U. urna ftlef:ie de; ~[i]itagens nesse sis~e~:l!!" U~1il~ e qlu:e cs v~~Qres des :1'1[!rft"te~n;r.!l. d~~ :ma;q!JJill1t1t; ti d05 '~nJil:1is;Fhr,liIiIadlgn~5 ccorrem tipieamente ,dleli.-tm de IL].1il1I lntervelo IlUlm'lileir.hCO lrnroa.'!,i'{i],~

"I'II.-.ifl'''' .... ~' ..... ,i..... ., i'i;'iloj1"cl ... ",;:'.n. .-· ... ·iilit,r."'l!-r.~' In' n ""'''~\f'n;.", per u,.;']'-~,"'~", .... "' ..... 'I,. "'!'; "', '-'m' ","",'1'" Vo;'l:II".-.c"'!i. n ........ '1l ~!..:II[ir.Ii~~1!r.I ~L!l1!! I!r.II!"V .. ~IJ~'DI.illi.-Yv ~!!HV ~~:,!f'1j ,i::!I::I~iJI . tv.. -I:i,I.";:L~lll.H'll _ V hili y-~.~ .. ~IUI.l11 U-li'l.i....!r -r ~ ... .'w-i!l· !t"'~VI! -r.L.! !JV!!l!!!! _:--

aais, Desse modo 4l. cxndd[(j de SCUfS V,~ilfl(~$ ~ pHS:S.iJvcl d~: lima, ]1,~pltJl'I, "'~dlk:~ii.fj aproj('~IiI:iia,dH. Uma s~lI;I:nda 'II.a~!~~em e q]uc, qiJjgrjlOO OS parametrios db 'C]i'C[gi~1D< eq,iU'uvale-ii1~e illo ttdf~sfb1:'im~id'arr s:i.io' ,col:wer.~id'ilS- p~~j]. seus 'l;;;:dll)'teS; ~l!i)r II,'I:FiJ~clwj:e, ,a re n~~,J.(;r. de e~'j1~~, do il'a~8fOfjn!i!d.Q:r ide:.aH ro~ na-se I,::~ e, assim. 0 transfennader ideal pede ser ~1I1i11.unadQ_ Isso ,sjrlu:I:ltli:ffiica 'elllll nIl,Jliw :.1, ,:m.aHE &.e' jm, (~ll-.e cUmill1iU ~~ :oocIf.'!5s.idsde de: :rde:.dr as ~ ImlpOOruJilCifu~, para IL11111 lade OlJI cutro dos it~,a.ndo:rmederes 'EriJ SaSle]iiil.~U;, (:utruph::xi1Js, Cm:U~VCIlLOO IIlrnllil:o.s. transfermadures com diferentes :rrl[;ila~ d,e C:~f,1!jrn~. e~~ v~uu~_ge~'iil ~ 3:~gl~~'tilc~ti¥~, pois ,c~'~imini~Se l~RfI~] :prJs.£i¥'e1 '!:i1l.l!::;~, de erros :;(fti,os.

Gnmde::Zrtli5, eomo t e:rwi3 0' iV. eorreme .1'. pOIf;nc.hi P'. pO~llIcia reatlva 'Q.~ lpoi.~lldl1l! 3parellll:e VA, res,is~!nda; .R:~ ~Iea~~nr;: ~~ X, impedfi!!l!;;.i~ Z. 'oondult~1idii G" :!i'1J &Ce.iP~~nr:.: ~S~ .B e :uclllil1~ tiLnd~~ r podem ser IlranS[oJ.':mad-rn.8 para, ,0 ala. flllfn-na POt' '1JInidad~ como 8tgl!ie~

Grandeza Ioi1ii!lil

Oirande:za POI" unkn~~e --:- -',' . '. " .' ,(';I; 4;7)

, \i'ah):r de 1I;J.a~ da ,~nde.;(!l: '~"'. -' ,

,trrildc "Gramleza real" refere-se ao valor em, vcits, :~lllipereS, t(iihi1'!i~, e :assim iPor di;~u~.:e. ,A~,6 eerte :piOnlQ. os wlillf.tl) de 'IhRlS(:l: padem 'iier eseulhidos arbi~m~iam.ente. ll'lila!;, eertss :~I.iii.Qi5~'S, entre eles devoe,lll ser (1ib~rvoo~$ :p~rn que as le~S; eI6~iic~L£, norraais 5e.n~Lm ''!ro!rdudi;'!DIliLIS, 1iI0 SISI:enfl:!l: porr' unidade, Assil'lil; par,a U~"Iil s;~s~ema. mo:nMtlsioo"

1\,m-t.. QiKJ5C" Vf'q.i;j~' = 'Vb.~J(j I~~

" ;i'iJ')

\_.i.:f-O

R w ~~' Vttit '. E:t~'I' t!; !b.ilse. ,&;OO!;C :~ ~

. -- . -- fbo=

o tre51!.d~adQ' liiuaJi e q,'l,!le ,(q],etr/~t d~~:J gm'~l:ijru .rJ~' ba5:ii: iml€lp~?-uitimru podem ser ,esrnlh.:OOs· ,a~'hJ'I.~F;~J4!!~'le; as rt:~tUIi1tc.s. sao, del:e:m;IiLrradas pelas liel~ dadas ~Ias Bqu~Ji,OOs 2_4:13 e :2..419'_ iE'~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

, -'I'" - - -.' ~ - -, ,[-.~," "''''0<; :"'" \,p'lo""''' ,"'~ ~.-'i. _ ,e V _ :~<'!.._ escolhirl:OS primeiro if: err.ti.to 00 valores ~ 1- . _ e de

UJl.L'C::li;~{!cs ipl ... ~. "-'Ill - III ~""'"" ~ r~t<J'E" :b;K .4'1.1' . - - . - - - . . - ~

tOOEI.S as d~m';:l/~ ,gru~z.a5 das Eq,mL~oo:s 1048 e 2.49 sio ,es~'beled~ de fo~a ~!li\ca

o va I 10.1" de: VA~ devs scr iiJ mcsmo em 100Q o !jisj~mu, ,q~c >eSj~, sendo i!l!mt'~i:!laikl'" Quando urn trnl:1lsfuDl1IJudo[ ,t:: ,~tt¢Olili'~.ado~. os \i~'~ores, de VI=r. $~ ,~lferei1i~ec15"ell11 cada 1000, e devem ser .-- . -- ]1:1" oo~' .-.- - - ,- neSlil1ill'n!iZfio ifiut 9! rela ... a-o de ·ellfi'~ia!l, de u.:;'1[1s:fll['nmdor. Usualmeme C5.{:I[)-o'

Clj.{:(1( I. S corn ~U, .. - .~.. "':11·- ... _. - -'!l' - - _.. - i'" -- - - - - .•

~he:m-se ,~S lten.:s~s nf)~~'!1!!,ii~S ~o~ respeoti'!,.\l)s li!tdos- EnlaO, 0 'p mCIBs so' die rde:nit as q,L]an:tW~,-' des para ~Iilii des :~adDS do transfcrmadoe ceorre I.iLlJl~n:mHl~~.C!iiJlilielill'e" As :Eqlw-~~e.s 2.48 e 2A9 sao usadas ·para. enccntrar e i:ru[~l:'JPrt~itM m, ",:u'~orC:S, po:rr·l~nid~cle.

ISlSo '~:iijdc ser visro :fit) cireiJi~~o equi,\J.'il;~eme dill! fig" '2.'~ Oc. Se ;!ls. ~ensae:;o de base do primario'~' do, ~cmHh1ri() forerlil,e£oolh~d!lls com a meS!f!H! ~az~o que a tre~a~.Q' de e.s(purn~ clio trans:fQrvnador ~djeal; ,el1it[o '0· t~llI1lsfmlil1larl\or ideO'l!~ par unldade '[eli:§. IIInlili'll ,U'el'l~m.o de espiras r!':iriiii~€i,d~ e ~ortat!no' ~~ ~r ~ili;lill~:I1!~cl~"

-Se essas r·eg4liS 'fmie:.tll :segU~dJLliS, o procedlmentn para H~:al:i.;uu·' :;mal:i!iC$ r!;' ::;i:'lil-'Cma no sis'~"'--'" ,-, o· - - c..,,;'1W?1"", ......,jn", Sler t'e~mil1i~do. '""""'"to :!le.:'fl!te~:

~ ... ·!iTilf~ p. r II,!!~ ~~I;.!!o,,-- ... mFV"o!'''''' ~ . w ~ ••• ••• ","v _ _ _ ~ .•

1., Eseojha uma po!.end~ apareme (VA.} &;; base 'e: !lufna. I~C:IiJs.ti)l} de '!Jj~se em iliilgi!.1,m, ~!l!n~Q do ~i!fi.[e:llt!la.

1. GO!l!\I\efit~ j:OO!l!$ ,!!!~ g~~lf1de:?.;aSi pa~ 0; !i;is!:e~]a [:liU unldade lila IIJ!!l'[encia mp.arenl~ {VA)< de base esoolhi:d;;iJ, e I;.I~ lima base de t-e[j.8ao que se tnrn:sifull:me de tlCiUrd~ com ~L itC~.H~,~tl< ~ espleas des '~rnn~formrn.dO'Ies que sail) enecntrados ~L :rncrlka~ {!!l.!e se percorre tooo (l sistema,

3~ Ftealize I;!In14'l ,a:!lc.a~ lse ,e~etrica I!'!Qr.m~1 ,cornt todas as ~allJ(~e:l.m;; :ELi) ~i51)t':liru[l por. lj;iii1i~t~de.

;iI Q" . --'It .' ''::!''I' . ',., •. ' . 'II', ,_.1-, -.- - -· ..... 1 ~-. -. ",11..- •. - .. - ,. --\I ·-·-~d-·· develta as '*~ lUlf.lil,l.{]I a, al'l<l~,Uf;,'El ,e._,;;U'!,!\B[' eompreta, l'uus.:s as .gmllt!JCzas, pou,oo;m Seii (:01[11 efi~L. as. .. . . _: __ .'

'll!ni&.i:iles. reals (:por exemplo" ''!/OIl'S", .~mlPere5. w.aiUs. iZ~C:,,) mill,i!I[ip;~icafido Se'Ui5 v,~lores, po.e umlida.cle 'lPe~~os ,""alI,m<t:ls de base eorrespondentes,

'Quando, a.pena."3, 1;.111111 dis:p-os.itU'!!Q elet.rico'i' 1:311 como '!i.un transformadar, t:Sl~ envolvido, o 'IjliropdlJ ''!,I'a~o:r nominal do dJi5pOS":Uru 6 usado como ·~a . se em 1;'01 t&-,ampe:res;, Qu_.nilCLo expresses .-- I'io, ,,,: ~'[-:,e,-'" i'I'i"'" U"' }I)",d"" 00· .: ..... 'Il,..,;.,,,, ,e-'l" "''''''''' V,2i~""""'-;OO H .... mlnals - ,;:351 C:1[-;~u::rerJ:S!lic:-a5 dD!oj. t[':iIil~fil1.nrmt-

~h .. ..,,~... ,~n~L F'!.J~, h~"Ut<llJ!"", __ Ill, !J)"'>Zl.... _ n -il .... o,-!'o:!' .. ~""~"'iJi __ 'V _ .. . __ ., _. _ _ _

dares. de: f{!i~a. e de dli8tr~l~lJ.Ii'!(~o :[1110' var.ia:m n.-~l).IIi~(iI demre de urua falxa illllliliP'l~. de: 'V;u~!!1rre:'.i, Parr' .", " .- -!l ... --,.,--,;-'11'-'" "I." ... P,O""""!"'~"" de "!"..-;l'·<'i;!'"~'" e~'a entre elm e 0-00 pOT ualdada ,:1 :OOSIS!IGlilciU

C:,"li;""IIIP~'''''', U~U~ll~Iil1.'irrn. ... "" ... _ ~ ~ ... ~n... ...,.."... _ ~~)--._ .... ~ 1 __ ..... . .,. _ . , . •

,·-:-'~'v"lle';o;,,"~ "1'.( ;<i;"'g-~ fL,OO--- j' e t~"OQ ;f:W1I~" unidade ~""". valeres meneres a'lllHCrlrnl,·S€ ~ 'll'nIindcs

J:(II~·I _ ~LL u,~t: ~!A!I ... n_ ~,"" '!J", ....' v, _ II"' .... · .. __ . -- _ "" ~V"J _ • _ ,I:' !;;I

.ra!lisfor~a:dores.), e a IreatS:n<:ia leq:u,~'Wa~.enre e4!ta, entre O~O l:5 e 0, to pur uaidade (os vatores !~'J.ia~Q!ie$ .~~·nc~m~'s.e .~. transformadores de alta l:en~~.o de grande 'porte), [)o' IiJi<:SliIlQ :rnooo. {is I;',C '11 ..... ,;:,>,-", rnofii'" i.I-.~_i~j;!J;-a." dns naftjmei~, (las m":""llIilms. ~.:rncm[]as. Ie d'e ~ l:li:lUf'",iiO' caem demro de: urn

i;!,~""I'''''-il Iv-""'~ . h~J,.!! .. y!"" • Y. I· _.- .-- - - - ,!,!,y.;: - - _. '!I.":IJ - - T'

intervalo :rc~:ill~i'Vamei1ite estre~~Q., A raz.~{[i dissc eSiiij eJ11J qjUIJ;:· a 'fl's.h,::a por de~rns. d'Gs. tipos dJc: 1!!1.U5~ poo],~i\Jo 6 ,9 mesma e, em urn ,seruidl() "~ ap!1}f!.ll~1d~d!:), ele$ pOO.errt ~e~' Cf)TI.81diM1l:dc!S f:;in.lIp~e5.

- - • -- , - -- -. - ~'~ ,-. • ~ ..,i" tit -- 1 dr - . _. A' - ; -'~'I,;\ n,.a i r m ra,,'IJ hadn

irnH::nte come versces em e:seal.tlS ~lI'C[Cnd~$' i)} me:smo' 1JI:~s:r;m$ln :,0 ~ ._S.!i:lO" 'l,..(IU_{ii ',' _' _ - _, •

qtj.[iIil~O :ii'iontJlihz~u'J;'Oll a suas :prroprias espc:-ci:l]c:w;:6es no:mi~~4IJis, e efe~~(ii de, escala eo eliminado e (J n:~5iJl'~~a-dlo ,15 iUm ,c(mjufQ~Q de va'I\)rce~, pQ:r 1i,l:t1Jidade. ql!le e itliUiiw ~rm~lh::mi:e ean u:KI:O '0 ~Jli~.er· \~Io< de UI:I'D~rth(lis, daque:~e dis.:ll'(!I:s,·h~'I;/o,.

Fooqticn~cnill&n~_(l: os fahd!:!tlin~ctj. fernecem p;iliD".mrctrm, ~rn urn d~$lPo$iliV-Q 11:t;Q ~:i5'te.rnf~ por IIllliidade COIJ]1 'ba'Se no, prop·uio d~!i;ll'iositiVD. iE.'m ret allit 0", q. mmdn diV£'-f8(]ts d ~E4li'iositi'V{;iS '~1J:iY~D"e~TI

"It" ,1 tJ.-

(1;livolv:udos", '!JJslll:!l'h!J1~IM,e: d)e:'\N,t ..... cS-€ :f;~le.r uma. €500lha t1id:d'tniinHi de pii)t~rt-CJ'~, !Upi~[,etltc {:'ifl1l vo~lt$-

:tun;~res:. ,e: l~s;ar esse v~~'~or em. '[JJao () sist'Co. C-o.IiiiID :U('!$li~,moo. ~'!l :;1:' re~~'~i;urr. ~niJ'hll 3n~li's.e de :si~Ri:m:il!. pD'de: 5l!Zi[ nooe:ss.ado '~m.mi!fonna .. '!:li~ pari:me:tms por '!J.lln~dadiZ :Wo,rn(;ciaos. pelo lff~bri,(:f~ii1- iLiil: iii 00, V3;rOres. par i[midade OOl'JT!il,;5po:ooe:o:tes, a OOs.e iIllsoolhlda. pflD"a I.iL wnali!m, As 5~gl~illi,n~;s, rul~~ ~oes, prnJe:rn, SCir II1Sadll:!i, parn OOriwncr vnlorcs, par lilnidade (piJj) de tj:lltJo '!base -para, m.!i[rn:

[VA ].

(:n Q- ! I~ "10 ('J' n 1 .... '/1, 'i OO!:-e I

~r.,,:', !i"n.!'~ !I~, ~ ~ = .$ , ':1,;;., '!'ti!.J'[N_.IIi~ Ib~~!: VAl'oo~'! !

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

(:25] }

{2.52)

o drc:~~ito cql1!'ivale~~c ([Ie um i'rallsfo.f.i1iI~_d-or de tOO MVA e j, 9;' k V::1~',,!' kV l!SJtd mosllrado ~hl. :Fi~. 2,22~i1I., Os pm,iljlll1:tr.O:;;; do 'C:il~'CUui;O etJju:i.V'ale!l!e s-i].o,,:

XI!; =: O,!)<~O ~ X~ = J,:I~, Q Xliii = ! '!~~ ~'

R.'!j E::. 0. 'l6 'niQ R'!,! - O~og:5 n

Observe que ill i'rld!j,.u"5rnci~ de ma,g[Je~Jza~a1JJ fo.~ referlda ao lado de brd~1Th ~ensffi.o do cirCIIlI ilea 'ia-qI~I~v:.de:nite. COJwcc-ta 00 [p,:JIriilliuelms. do drcllll:iI~D eqnivalanre paJa a :['GIm~ba, [p!JIr IU nidadc l!.Il:;i;illl1(tO as .gsper.if~ca'iOes narnililais do 1:r'.jljliJs[oxmad}or como, base •

• Soly~ao'

A~, g[~IiI(Lcz.u$ d!t.;: OO~ do ~:r.am~fm.lililudWlr 580::

Lac:lo, dtl! iba~l(3, ~ienhllo::

,Ag{llra~ ,CiS valeres pOl' uuidade des p::mll:netfJ1)os, do transfermader pcdem ser caUolJllacilo:s. dlivkllilildnrs.e pejos vale FE;S, de base eerrespondeates,

.. uA)~o _,

__ 'i[ n ;::;: :0 ,,~,I!:' :;::::;' @,OO3{ll pOt' ~~i!j!a!!!e

.... [JL~~

375

X A ~ ~ ~ OJt~~ I IPuU !.iTlidu.dL~

. oJ,J

~ 1,,;:1,

i'('~l :;:::;; -, -_-. ;;;; 1:W [XII' unl~ade

{M~lj "

j' ,6 ;.:: 1iJ-~

R11, = ' = Q.oo 1 '2 rf!w"Ifj' ~lrliidi1~

0iJ6Jl;5. . ~ . - ~ ... -. . . .. ~

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

X:i'II

• •.•• ·(I!.tm

Xi'\ B:~

(ill~_)S'91: 1f1!,:l) ~(IiOOi 3 lIl'u)

Iil'[). Xi)

«l,O(U i pH (W);}J(!! fit:!}

X,,,, lI.'~.

(iJJJ.S.'l)!'I pill (0,(1013 [I\!!iJ)

{,c-)

FIGIllIRA 2~22 CircUftOS equivalentes de ~ransform~oor para 0 E~piJo 2_12- ~a) CrrcuHi) 'eqLJ~' v~J9nl\91 em unidades reais, ,( b,) Ci'i'cuit'O eq![Jij'laJante por IIJl'ilidada' com urn tr.an$~orm~dpr ide- 311 1: '1. ,(b) Cilc"-l~to eqLJ~eni)E' pm unidade apes a eJlimina(::ao do 'tr,an8forrmador ~!jeaJ.

Fim~hnjj·:Ii;r!,1:. cada urna d~$ ECrI!;:OCS q,~!C relP~cmmilt a rch~n-o de cspju,~ do ~jj',j}nsfO~in!l,dlor id\c~~1 deve ser dl.vidid;,;. pela '[CTiraiitJ d.,;o: base rt1l 'UiC:SPc(:l~,,{ii h1<l0 do h:afiSf(1iI'int:ar]Q~, A;,~~:~nll, a :rclla'iao de espiras de 7 sr lkV::79'.7 Ik.V torna-se, pm unldade,

_ . , '" .(7.9'1' kV )'-' '(' 7':).1 ].;;V )., , ,

F-!:el;;:!Ji~o dil! ~I)!~~, p;1[' III!m-d~d~ .;:;;; I, . ,- . V ' :, -', :Ii" : :;:::; ~ :' !

'. 7}n Ik '·71;).,1,,','1 .'

. " .

A co;r.!i1eJ'!f~.e de e~c~la~~ii) ",edkllU m) kKb de 'bil~~~ te~1;1)~10 de 'um, ~ra.nsfQrm~d:-or de' 50 kVA. e 2400,:240 V e ,5.41 A. A. Sililla ~m~ed~flt~a ~quj,vah,mle refeujd~ ac :I ~~I.G -de aU:a, toe [~s<i!o e: ~ ;t2; .+ j ~,.8-2 n, Usandn a e~p!ad.r~ca'i.ao, IDilJnr~nOliI do '~lFi:lns[(jiJ,Iil1i3;do:r COBle!' base, e:Jil:llnes\S-c no sistema poor mthhRlc: II: 1iI~, !I.aam. ~ ~~Im,,(i: baixa Hi:lliSi8ol (a) a eorreme de ifi;N;ciitl:!l~ffi.o (i (b) a :unllpooiilncia cq!.i!'iivtden:r~, .

• Soll,lI~ao

Os valores de base das tenstie.'i. e 'Cnf:':ll'e~ltes sao

Viu--& ..... = 2;;10) V VImc.fl::;:::;: 240 V Itn...-_~ = 2tl\,~ A I~"",R = 1~~, A

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

nade os subscrhos ,A" e B ~l[ldic.a!llil ,CIS lades de alta e baixa iI!IM1.';;3;O'. re~peC'~~,'im.menl:e.

Pi; 1Il=:'.... '~'., .Ji11fJ.

LIIil ~!1Ia~a1]l ~_'9i'-:r,~

.~ 24Qi!l", .. ~ ~[l" ...

Ita.!.<: l!. := ~ = ll~'):2:n Zt.i:K-1ll =: - = l"US:~ Q

,. , 20.8,' . 2M ,- ,~

a, D.a :Bqllla~[1,l :2,,4'7, a eorrente de ey._,ci~a~ ill.o por unldade, ~g[erida ao' loon de hmh;,illBILllao; [pOde ser calculada como:

A ~-otIr,;n~e de ,e'xi;,:-u~~l\io', tderidlt! lHJ -nt~uo de ,!lill~, te~t~im,o, Ie: 0,541 /it, Seu ~~'~O~· por ufli~rJil\e t

n.S4~ -r •

J, .. ~ ~ ~ (lI.,OO60 i'iuii' unLi.d~d\e

~,_n 21),8 r,

OIb!ir.::!["Vt': quc. como espesado, us 'Y'".J!IOTC5 p!:lir !lI1l~rla.clc s;EiU1 us m.e!i.mm, quando refer.u(]00, a ambos os iatiu:;. lsso :r~;t '1::0'1iIiI, ,t.gll!C iI;ii tmmj;f.OIl1Dl.'ldo:r par uli~dl.!lilc corrcsponda ~L urn '~rnn$fUrtli'lfl-' dor idc:a], com uma r,c;~~U;rUl de espiras Inlilit~i2l, In:d:a-s(:: de 1!!1'iI'UI '''.Onsecl[tcnd:a dili'C.lt:.!l, dJ:l esco~h~ das tr;li1~s dc' base, cem 'ijn'!;a :r,~~~o igUi!ll~ ~ re~:a>~~o, de: ,e~p~~~, do Qw.unsfomHiilojj'; '19 da mesmil OOSie de 'l,fOll'!;-;iln:~pe.r-eS_

b" Da :Equ~m.1.1 2_,4,'7 e do, 'Va:~or de ,4~. tem-se

? _ 1.42 + j'~$2

L, - -....,_,....__- =: o.m 2:3 + ,J:O.O 1:58 '""',(' l!Irubclillk

, ~ .... - 115.2 r-'

A irnpe;diiinc:ilD. i.)[lui:,,'ulc:nl'C 'ffif'edd;~ ao bl[hJI de: baixa lelilsiftD ~ ~.0'l42 +, Se!iJI valnr por '!Jlili~tl(k: C

Os ~Iores; 9xrr ~J't'!i~dade, ro-rerkt-os f~{liS l~dQ:S de o:~~~ e h~h;;~, '~e'ii1iSt~I>I;S, :,LlJ(l (~:; 1im~i1!1'(~:)" ,A, re~ayao de espiras do, IlrarnsfOI.I:nndor. no sistema por nnud:ade:. e €](p:~iead)j), pe:~os valeres de base, Observe nO"r'.Ll/IlIumta: 'qUI!: ~500 e ct'lfJ_sh,tr,m.t~ 'CQIITJ, R rehu,flQ (J1; !f:3pJI-H3 u nitdrim, preseme :1iL-'IJi trans:['O:rm.;_nJllr ide~d do cireuite equi Vf~IC[iie do tr,~i!lsfOtmmJor 1J!:SHtJU' iii!!) sistema p;or iJ.!liIidarlt.

!PROBLEMA PRAlle"") 2. HI'

Un~ ~Fo1lii1SrOtirlm-dlor ile ~:5 RVA e 12Ct~60 '\/' tem uma i~'!fi:~edUnd~, ern s~uie ~'t.~~jiv,~leni.t dte o.m 8 -+ jl),04~ :~or lJIfitidoo-f_ Caktde a :~rn;ped.5nda en'll :!1~rie equ ivalente 'e!f,'Q fi~l!fn~ ("j) li'e(Je:r~di!l! ,Q1j) lado, de baixa ~jiM~1ii:'[O e (b) referida 3.0 :~ad\o de alta telll.sao.

Qw,allloo trplkadJos, ~ !LIIoti'llise de sisrereas lrii:fa~ioos.. 00 '!,\'aBO:ltes de 'DiJ..Se do sistema per unldl~dc !:),[ijilJ c!)iCitl:~hi(lu5 de modo (I~Jc. entre eles, as seg~~i~ttc;s rel:tL-~~5 !j.Cj.~UillJ v-.crnmlcirn~ em IJJIiIJi sistema tri:fJsk'ln gl~Lilmh;r'LH:h}:

(2.54)

No tm~:am~,n~D de ~:LSU;~]Jl3.~ ITi:rtisi,{:o.~. l!I:s.nahJ'u;mr~e VA 11U;:'_ rI11d~lr."O. aJ base tri]'-j.s~,ca de' pep, '~r2:ilda ,3pareiU:e em \!O~i;S-,!1u;·ubperes. e V"-1"!:' 'iIilf' __ "{I ~ V b-i_. i.I' ~~ iba£c d!c tens.H~) de linha ,C:IiiiI, '!p'ilJ']i;s..

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

S:tCl e~colhudos ll'ir.i:liI1.eiL~o,. ,~lt~O, es valores de base nara a tensao de fase fUililha,~tll~U ~:r.'Q). ~!:,~o

IJ It.'"" •

Ij]!b~:i.doo. :faz.e:J1dQ:·

'~

llhOJ£I:, 1.11I.:!!!!! ..fj V~, ~"I

Obse-nre que a oorre!fll~e de b~:;;:e; em sistemas trif;;lj&b;:~, e igil;l;al ;fu, oorrelil~:C de fase, ~~ qual ,e; raesma ''lIll!Ie a corrente de base usada em U1I1:1:1 a;r:lI~H&'e nlonafa;sica (par :frns.e). J\;s.lSim."

Filil~lmelili't" a impw~liIci~ irif~bie~L de base c e&coHrli~a OOIir'i,O sende a im~edal1c~~, mOVlQfrisk:;t" As.'s;~m:.

ilh:i.:>E', p;m r~!>i:

'Vb ~i~'. irirrt i 00' J31'i!ux'_li"iif;ilSI(';iJ; , ' 2: (V~, irir~~~)

VA lb.iJS I: , ~rif~,..

~j .;;c'?\ 'i_.Jfj.

As ~u~~iJ.es de OO!l"''en1nQ d~ '~~5e I~~ 'l!'!n.~e, :Equa~Ge:\l :t~o a 2.5.3; arpH~anr.~se igt.Hd. m-en~'E: ;3, oonversffi.o 'Uif35iC[B, cl:e bases. Olb~[\'e ,que os fnH:irt;s, ;;;,.13 ,jj:]" 'lillie cstabelecem as re~a~fl;es ei1it~ l!;.,e, Y pilro;L os '~t,;lIO'.i.'eS; de vo:~!s. ,iMnp~-res; e ~'Li:l1IS em, HI:"" Sis:tB,lna Ilrud':isico 'eqI!lHibra. do, ~!J.Irgem .t'iutmT.l1_al~Ca(ij].eI1lJte ]];1]1 slstemapor unidade ;(I, partir dos valores de base, A:~'s.:um, os problemas tlfif{Us\l:.c!l);S 'poutll1il ser lfesul:vi~O£, nu, !)uS'[eli'iilf~ par Uiit~daae oCMIO se lessern iP~(!lhle~~~,

11''':; ".:1\_ ~~ d t. ~A (,V A '~ " ..:11..:1,_' ..!I

l'I,liOllI!I):~idSIOOS~ e os' iLJ.i;::1::il~~reSl' a' U,alrl~,['O:I~Iml .. ruQr·1f. '~~e.r.,~HS ,t.i, ,no pnm .. no if: secuneartc on trans-

far.mm:dor) e :illS, @OIlle:xOiilS cle irnpoo.!SJ1Ici~ (Y V!frs.r:.rs A) dC~pii1r,jJ~iIliI. C:(tICTo na .:r,Lttl~:fo:r:ma~ao

A", .. ;11", .":~"" .. J'~'·I .. ,,:10,-,_, ,{,J1,,;", T -, ,d'''''1 ,t" ..'Il .... :'.",' ._.,'" '-'''''''AI,

!OlIOS, V~~O-ffiS II..ru- "O.l.US, .amp!O;\oos e onms para, uemro e rora IU'U susre.iIliilili por Uill,!.Iaue"

Re[~a '0' ~en1p'nt} ':;t9 '~O s:il~tenu~ PO:t u~,idad'e, e~kji,:r.'~~!;F!.d!o e$'pedfi~ame;t1ite ~~ 'OOJrelil~es. de fa-

(II.,. ". ~, 'II" -..:I ' ',_I "ii4;!'J, '\.1'..!I IL... d f.'

se ,'Ci ,C!I.'Lrto-eltrCmlta' ,que :~',~ue:1il1I no, a~lm81lhLUnr' if: nos ~.ern1'l,nms: ue i./U'V en IIM.I1IOD" e trd!II15;."iJ[~'

rnmtore s, litQ ludu' (1£ rooc~ii1o" U S~IiI(Jo 0 sistema per mli(J.~(k:. f:il~:!I, os C{1I,C~i ~[J$ !.!!~~ndo come

I,,,, se "', "'1 T''::;'M~ii'', '1o"':nti irtal i'~'r(~i""" .. "'5; l-t:fi ~;VA. ..'lLr. f ... 't...,. ...... 'a1"f rnA 1000 de '~C'ei'i<"[o

!log;> .., "" ~,"" _<l'l.1;iI hv_ uU_ .;joI_ 'b~ I~!i!:",,_ ...... '!or v~ J'(J III;, ,_, '!oJ ..... ~~ _I;Jo.,...,.~ Id L.U"",_ ~!'V ..... - -' .. - ~,,,, - - k:r .... ,

• :£;0IU980

Com;e~~l:!ll!l}S ~Q"'It.e~~te'!tdo toclaso as '~n~'pedl~f;!das: p~r,~, a :fo~ma IlQ~ lII~~k~ade, A ~nlped~.IilC'~t.I!.do trn:o:sJar.maifm'de 500 kVA e 24 kV:2400V. qu:e ,atllJa como :f.ullrte: do ,al.inleliltmcilar. e O,~, "1 +)0,92- g I:fifJ$C' n::fi;,,'it.i:(h~ ::em' lado de 2400V. 'DIu Equ-a'iiio, 2,51',:a illll1pciJli'im::h~ d\:: base 'C:'QIi"R::~~Ili(k:lI1tC ~ l\!l!~~' ~-e 2400 V e 150 'kVA e:

2400~

Z'!w!:' ~, 150 x liO~ ~ 38A Q

Do Hx.elll1,ll~Q' :2 ,,9~ a !lTili,peirl1inda total en:ll :~rie ,6 ~gJllal a ZIUI ~ O,ffi4, .. j2J3 n l[;)se e a~!ii;~m; no :si!:j.t~[m~ [por uililidadc. toma-se

. ~h64 + jlJ3, .' " .. , .. ,

Zlill = ;l;B,4, iOi 0,0.1 6,7 + s O,06![i.7 pOi' '!.miilad~

.' N, de 'f.; ~ ~IjJ!OO!Jri~oo I-I c 1,-1'1 indiearn I inha-l inh::L If lilt!lt!Hl0011lO., ~[i,":ml~!i:". eaease, ~i!fI~[o dIt lill'll1l, ~ OCri!'1[o;tk: iI":iSi::'_ r,i!~ muis d'l.'lIl[]IIK:G" C!JD5I1He ,IL :S~...i:'I.o A.2. 00 A,!*lMIiClf' A ..

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

~.l'lo:!ll ::=. OJh52,il) 'pur urddilclc

A 1:elilsaQ .. pl tc-adru an latno, de a!la, te:nrs;~i,')o do, Imns[!DITlI1ad{!lr de: envio e 'i/~ ;;;;; ,24)1) ~,V ... 1,.0 pm uli!ida<_~;" '~~Jfina!ii;dn ~ !(fi!:!:iU~) ~~c,.)~rd[J~] !;;(~!f!iI) ~~'I.e- As::~,iIJ~ll" a (~)rre"~e de c''!!'ftO-C~'~ii'!l.~i(li sera igil_!~,~

V,_ I.©' , ~ c, • _ "

J." = 1.l'Ul1 = ~lOS2(:i = 11~,,1i:Ii [pm ~n~d~(1:

p~;~,~ ca~cu~;ar as coreeatcs des :ra~s ,ern 'i1imp~'r.es. ,~ Irmcessano simplesmente Ilnult~,pl:i.ciLl!r ~ corrente de .cu.rr:to-circl!.lli[o. Jlior unidade. pela C!lJa'iOOllIte de bas,e ,:]p'rGP~iada, Assirn, no a~i]il1Ien· l':ildm rlte 2400 V, II eorrente diii' base M

e, [p-tJ!naflto, ,14 OO~fetlite do ,i1ilin1te.T1.tillim' ,s.e~

.l!'!]IE~f :!!!!! 1.:5,9 x :l6., ~ :!!!! 57'4, A

A ,ool"rrellll:e de base nos ~CiIJn;dl~1ii,m, de 140. V' dos uansfonnadores do k~(lo d . [i[.:io;,p;;ao e ~50 x :~(f

J'tu.;r. "'1I)..i/;;;;;; Pi , ... 361 A

, • ' ...,324!1l

ix.:~l.:lf ~J!.I1.'" =: I S,~ :g: ,36 i = S,,14 kA

,rOIUllJ ~llilOO. esses valores :SUQ ,e(pJi;,,'::_deliies. detli~ro ~~, p:r.ecusffio 'lili1llji.frk~~, ,;;(i[~, c~LI}CIJiI:~~l.dJCi$ ~O' iE~t~nlp~;i) '2.'9-

IP ROBLE; I'll A PRATICD 2.11

Caleule 'u' vn'~ur dn eenente de (uJjlj)(!i-I;::j'IfiCt'!'j ~@ clio ~dirnet1ittl(fQ!i du E".iIJ;cmp'hJ' 2.~' se it]; al~:IJi~::rlihIiJhr de' 1400 V fQr sul);SW.1,JJi'~,o p~r ~Rll ~'~irne:n:too:or com uraa hn.pedl~m~ia ~e [J,U] " jU.6g, ,W(;ilse" Rii;!JlI~7Je ,~~e: ,l;,:iikUlh} iD:rii~Lftdt~~ (iUITKli bases ,ii, tt·tIi~O' ,if~l1inil"a'~ e os 500 IkVA ~l\fii ~ri~i.ntl:I:·hI''n~1.J~' d1..l '~~_ro de envie e c)i,pre!-i.!,i;e ~ s~a ;';Oli)i~!'io :1it{1i ~iSIjie~'iil(i POt n.i"~dlll!de e It~i'!'!~lbm em ;amr~re.s, pflr f~j.e"

~- -

Uma c.!lil';a l:rit~!lle~ e all me"~ilda ~ I),[~ii~i:rr ttc 'jj~rl i['.uIIS~::oflit'i::ll,do:t de 2,4 :k V:460 V e 1-~mk:VA Cl!I,~'

ja Ii m:p;ed.;fi~c'i,a equ~:v,al,enrte em, e~ie,f 0,02'11 -.IT ]0." ~ i pur iU.f']Jidr.de. em ~'}'i,i~, pro,p~i~ buse, Observa-se que i3! tel:1is-ao' de Iil1lil:u d:l, c.argoa e 438. V [e es.tJ trecebe~do, ~r.5 'ft'W oo~n i!.!! I'f!! [;1i,wr de pilJj~t1-, dill IIJIIi~i:a~io, C'alcnle OI! telllsao 1'10 lado de: a'~[~i'I! telllSB.o do tf,'a11l:ilfafflili;'!.dor. I~a~a 00, [calc~~los tl[tj1li~lIIl,do COJ:llOo bases 4GO V [8: 'I OC~ ~VA .

• :SOlu~iio

A Im.l1'erllllncia. com !":!a.<:;.e no, lado de 4{,O V do. .;~,i)ii'l:ilfar.~~a\lor, II! 4~1l

z-oc,.~ ~~ 'f'~'~ =: . . = n.S4j,fi, Q;

--. ...... ~ ..... "',_.", 150 x 10:"

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

Zl~ = (,0;026 + jr:l ~:;n (~~I~) = nm (00, + j 0.0489 por 11!,[ijkl~G A rtem;[o de ii;:a't'g;l, por unldade, ,~:

i; 4J;8, , , -

~~r;vl' ;::::;; 460 = 0,952 ,W" p4l~ 1!iIJ!i!ifill1!o'(!'

ende a teitlslo de clMu,ga fb~ e~cQn~id!~, 'como' refe~-ell!da IIMro as. calculot; dc' illl.gulo:5 de: -rase', A po-tC:OC],u. d~J c~tp, POt ~r!'ldwl\e, (i

95

£I. • ;::::; _ ;::::;; if.l ~1);' mor w:nid'adc; I L"'""-'ll" 100 - ,"'" ~, .. . .. . . - .

eo ,:1ssim; a correate de ,c-arga par: unldade, em, fase CO:IlI1 a WIiI5fLQ dk:: ,ctu:gn por ~!I1I~~f-~ de nUThil c~.rga que G'1jli~T;:a, corn Ulll Iator ~ pO'~eftdt_ !;_IInilt~Jfh). ,6

i' P(JJe.l 0,9.:5 ,', - _ - -

'~'(~!Iil'! !::: ~ 1:::: -,,_- ;;;;; 0',9913, ,,0- POf mutla-d(i

Vm~ 0.9:r2

:r.~allit01' p<irltHfJ.10~ ,t,lg,Of3 ,eaicUlI:3'IT' ,21. 1£llisao no hi-do de: ~It~. i.ensWl (1~ ~rn~t;;;fo:rl!moo-or

!: 'f1,9,:52 + O.9~B(O~O'l 06 + JO"fl4!9')

!: '!l}J!63 + jO.04:E8 ~ 0.9641, t:29.0? po~ IIUI idi)de

.... ' . -- ,- - -~- -, 'I~_'J~ ill,~ ~'II ~ , - -~ L:, -- II - Ii1In~.iI x""4001 V ]i_]7''V (~" iT, ,j -linllm) ,n:S~HIiI; !:Ii 't~llIsJm' 1110 ,,13);;1,0 '4'1;: a~~JlIi te:i:'Ii~O' '!>:: 11.f!:Ulib a 'I.!'",;;.o!Ji'o"r , . '" . .,: = ,.;..;;..; ,,j. . ,~e:ns~~o 'ille .. __ ."~ ;

R,epiro, ,()o E:-:.em:plll} 2,. '15, se 0 traustormador ~!dfrisko, de 2.50 ,~VA for $1JJ1b$~iu.!!:fdo. por ~i[J1 j;U,!ZIl1lS-

" .... liIlil-_.;j'J"!o~'.:i\;,; ~ ~-;<;, LV'~ .... Q'J .... n;q'lI" i.':I ... "{"<i .... norni ... ·.1 '~I,,,,,,,I,.~m ,1, '1! .4 ~·V·4~f:'iiV ... ' ""'1)- ", :·I .... IIio!""l; ....... Ui3!

1~3! j i;_U.b.~I,1l U'i:! ~"..J!U' ~ ._.r'~ PLot· I IJI 'iJ.~r-!i:l ~II~,h_ .. L]'J~H'U' ..... g,LU IJUIJI.I~ .,!JI~ ~t _ ~ .• ' UIU!"_ I~ Iv. "'_' !i..!l I n'lilF-!r~@~~~'~'~

equlvalenre eli'n ~Bl'be e (iI;flJ8 +-)0. ~ 3:5. pOI IlJllludad8., em SUiIl p:r.-O p ria, b~J/S-t'!. 1F~G;a, (lIS c.ii~clil;Q$ ~om;alildo eemo bases 45!J- Vel 00 kVA_

• SG~iU~ao

Te~Si~.Q dQ l~Q de, al~, te~sJlo ::::, 0, ~},$:i por unidade :~ 2357 v (tenS;3()o de i~,IilI'ha)

Me--1lfnO' ,fil~ se<nd\olll,l.iJl~ d~~~:i,M,vQ ,eJe~~,L:i.~teC-:h~'ijiOo, (Ii ~roi1isJo~o1ado .. ,e urn eomponente ;pmlilum e '~ngj;lj.pr:lJsiir..re1 d~ 5~5.~CIilil:05 CA oude e 'W!~l!icll!.l' pam transformer '~CIitOO!:i5. C:Qrf'C~llit~ e impcdtuiI-

... ii"", •• - ",",I'i-.i\C. -I'" "I'n~.ffilfllil~-""·~""-" p~ ermirin ... IF, ili ..... "~. -U- '1' 1'''-''''('<'''' ... ,','r'iriI,".i" .... cl,;; lD"'rn- "''"' iP-c~F'IfI,ol; ... '."'r' .. ' de 'i"iA"0A ' ...... ,ljljL-il1 Iu-.IJllI, ILlJ.'~1i.- ~ '-lr.IJ~r- !UIJIW . t;11,lj.~I,.llJ .. rU!J. ~llll_UI . !II.. ~.~l.'.IJiu-v ul~.I.IIIILI~i:.lll~ .. l,[".,~ . va- '~~rr-Ul::iil L ..... ~ [U- J.II ..... ~~

e=s.tl!~.Q de siSif:liI:'i;tl~ ele[rornec~ifiJic-{)s. (1, l[t~tliIsJonnuuot serve de ,t:."l:.emplo 'v.uhoso, dllil£ 1~~(:I~:i-c;at.' UG: .:niluhfKi qlJ.l('J: devem se:IT' emp.reg;r.iJa'5., Ofe:oocem·nos opertunidadas p:.Ir.m. 11iI'!;!\e.....,ti~a_[ as. pro~

r'lir~"'ifi ~ ,'l ~ "' ·1 .... · -' -" "~I --, ,- - - . '~'l"" ., ," . "II ",_I ' '.'_' ,,- ·i, _fi_ 'Iq"i "M" .f_l, '. ·'1 <_

1" __ ... "'- !liIJ!CI) {! viS '1;:1 FC ,!;!,h'oo, .rvmgllC ~CQ~,. ,UIlic:,~umuo o~ {~OnM:;Ch:OS '!Ji!.;' n'!'lL . '. oorreTIl~(i: '!.J!~ IiI1It~gIilC~.l,:U

~[ffi;.~ nUX{l~ II,nUlJIlQ e t1i:s.:pers~ .... o de '~af!Jle-1i~~a~:io" e :s~as; '~"d\!i~§Jf!(:i;j]j~ associ adas,

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

lY ~ I ~ •. ~ -~. ~ ~ ~- .. Font'i· dot'es ,cr!)mo, ei1ill tl~t1ii!'!l~il@S, rotatiio'!lS IIlI m Cirmli'l"-!t ~'bla"'!letkCio Ii!! .clf.~ad'o

~nD!!:m nm::; . t!I, .,. ., _. i __ "l' I. . ... .,._ ... _L~,~ ----',9- .• , _

pela ,a~~o cQmb~nad~. das eerremes nos e!!'1:r-o~a:me.ntos. Eli!lll,!l:rn '~ralills;f,(l!I1J1l~dDIT de nodoo de: fer!f-Q. ;!Ii !iI~i,(l!f ~rte do fflll;Ul1J! es.ta Cil;if.d'ina{l:a. 3:0 l1I~cleiJi e 'i3iJ.li~a~8! ~.oo.os; ,O!; enmhil!llIiI(l:liIlUS. 0> '~httO ~'!lu:U:uo, ~'Sl!I ~~t:uu~ inciu7. ~e!llSlijes- ~O$ enrelamentos p~opmdolTli].lmente a S0LlS mlsneros de espiras e e ,rr-espoJ1sli,vel pela propriedede do lIl":al1isfofil1ilad:~U ~ COlJi'!e:rrte:u' ttl:IMOOS. Bm maqllriinas, ret~.tiv,aili, ,a_ 5it!J.Iru~Ao e ~imih1[" 'eliTilb-o:ra, 'naj~a urn C:liltliCft.rrt) de ar que: $ep-~rn .t_l, p~u~e oo~a~'i.va da esIt:!l_cio-n:iiriu t11~ litIuqui'n'li. '01: fumrtii dliremme'nl~e fil:'i!~~(!i8~' ~D motl~)t pete qi!)~'~ (I f]IU:M;Q do; nllic~e4l' de" I!J 1iliI. u-aIDisFol1lnn(l)lJir clilu~u '0\'5 di versos i!.:lIlrol~rnetilc!()::j,. II] fhilX-o- rnuHjO' em, ri~aqiJ!~m.)js; ~,oi!Mi\la'S, ~~nlveS~~, (It entreferro, CitvJieU'~eli,"nd() ;!J:) e~i:rol~meiiUtl)S, all m'(li~il):r e dlo ,esJta~{)!r, COlmo, 1110 uans:rorma{ior. 0 fiI'i,lIX(! n~(ij[~to ~nd~ll~e~1:5[1eS aesses em,o~ame!UQs Pfnil1Q!itci{i!~Hl!llrnenl'e ,ao 1~'dline~D' de: es-pirn.s; e ~ li'a~o', no rte:i~PO, da 'V,i1Iri~~JJi) do nu~o"

, ~:"Iil!il, di:re~;e-a:w~ ~~g!li~'nc;;nh',[ e~,~~ ~rn!ils.'rti}m,ooore~, e nlaquh~iiL;;;: rotativas es~i!lJ enl que ,1lI88,.

Sa'S, uhima.<:;. ha u:m ,lillo'vinleniD reli3i~~.'YO entre 1[10,8, ,e:;n:mlamenlns. do rotor e. do cstaror. IE'~~ movimente relative p,mduz e acreSiCelillMIJ uma eompoaente ,L-lclJc:i.'!JIni1l!~ ~ '~~~~il d'iIi 'varia~ao., no tt.'HliilpU • .um divcr:~u~, fluxos VOIiIC!lIl'CIilOOO$ de clilro,~al'Uie:rmJ~ Cornu :&cri~ cilis;t:illiuo uo cornu]:'!:), ], ,ffI. componente l'esuhal'1l~.e de ~.ensao; ,coJli'litedd':a, cernn te.1VI.cI0 de velocidade, Ii! carr,ac~erlsJtiG[<Ij do pro.ce~SilJi de t~!JIiI'!,o\8:r:s&ij;} e~el:[{lIliflee~lIIi.ca. de eni2~rgDruL Em. um ~lra.lilsfO:rm~:I(~oT' ,i3;.~Jta:tico.. ,ii:Iii~r~talni.n),. ~~ '!I'ar.i,l-'I~w cilm, 1I]1lI~115 {:UtlJl;l'til{;lIitI[Ii;J5 1110 telllilPO e t~1'I.l!IS~(;[JR 5ill:iJip~eSlilteliiOO pii~a vnr:iil~HO, I1lO iem-po~. das ,cnITCIIU!'$ (in:) (l:lTIro]:lIIIli1C:r1I~m" Nc:nillmm l£ilIuvimCnltli mcc~lIIk(l, CSl',~, clli,vOJv~rlo'. e nCIl1!U\imil <:Urii",'cra.ao clctmrnc!!::ffi.:Iii~C'," de Clili,trgl~~ ocorre,

N 0' nuctee de urn ~n.lii'l;,\!,f>Uinl'l1md!or, 0< 'fIIli!X{1i res.ili~ ~!1JUU!C im:hi z. It:j.~na [fo~,~a cOl~U'~])-eletr,o~o~Ir.iz U;-~E~Ml) no :priimt'iri,o q.ue.j~~i~!)me~h~ oo!~~ ~,ql[.leda~ de 'e~~Jo< ,!il~ ~,e.:;,h;H!nda e ,~a rea!::l"da. djspers:hra de pr~n]J~fl!l),. defile S~~' 1..~~a~ ,~, 'te~s[o a,~~ ~c!;[!cd'!1!., CQf~lQ eSS;;I!s, quedas d82 ~:enE S;~D s.~'o 'l;Ji5!uahmente IPC'lIIJ,l;e!l'l ~S; a !FC'EM deve ser ap,Bi.JlK'ilnadJllll:8;l1l~e i.gual ;8, lIie:ns:~.o aplicada, ,e (I; fluxn :n!JI lIII:icleo deve s,t: ajust~lI' ele proprio ai:le:quad:ll!rnente" f'eneJ.:11I10IilOS semelhantes devem ilJoCO;f.lfetf :[1;08 ,e.:mola:men.:os: dn 3f111;ladlUnli de !Urn. 111I10t,Or. CA.; a onda de fllUixo resultanse 1110 emreferru deve se jJJn~mr cia p:N)prU~1 p8in~ gi;trnr urua PCEM ~}pro~i.llIiIacl:ar:ru.;n~.c igll.!l~'11 ~ l(';:rli~ ~~,6 ilipli(.'i~(.I~iL 'ID'and(~ ~llI:Ii !,I!'~ni~f~~~~1 ~~ore~, (i!l)!it~Q if!~m, !~ ~~If~u~ ~ii1!S: ro~,,-u!1,i~!J, ~,'FMM ~r~Ii;i:ij~~~ ,c9~ todas as; correutes deve se ~jii,n;:ti!l!~' ad.eql!,l ~di1!merlte (:-'1 ~ pr6pri;!] pi)rr~, eriar to -nruXil) res!_.!f~W,~te nzquer.ido :pO[ esse b~~~HH(O de '~en~oo~" Em qua~quer cl ~sposit~:vQ e:b~!~jronla;S[Le~ico CA." ];W qual as quedas il'le teiflsflO 11:[1 reSl'S[e:nlci~1 e na rem:linci:o tllispclJ'~dJv,:i :&Eo pequenas, {i' Hl~)Il;O resultiM1:te C de:te,mt~nooo, 1iJ'iJL~i~o' ,~,rt()r.lntHi](hllltienle peb1'[erliS;;_o.. e 'flteque:~cila_ ~Ip:licadm_:s" e: as 't::or~ :r~e mes de-veIl} se aj ~I$i;f!lr adeJClll!admnC'ifiic c] as propil"U~~S paii',~ :prOOul~ run ~L F.M M necessaria :~a'~a (r!,~[·,eii:Ke fl~i~~,

Hm um nrni1lsf4l:rmad\)~~, a, ,oor.~~1'~e, do :3ec'!Jloo&rio tS de1lermiruiJlda pela teif!~~0 '~i~dti:z:]d~ no :.'i.Ccnm.hiuio" ~~,tI, i:rnpooancia de d.u~piaJ'Sa:.a. do, seCllmciLaC'io e pd:;L ca:~- Elilii l!Ill1i IIIto~n.r- de" ,~ndUiE ~~lo. a~ correnre dJli: se:culIld:iiri,i[!I (rotor} e detennlnada pe~a tensao indl!lziaa, no :~ci[md.rurio, pela illillpcdlilttia dill: clii-Sj~rsao do secunddrlo e pe.~il Ca:r.;g_iil mBcB:nb::a elin. ~eu eixo. ffi;:senc,h]~HleJH~; '41S :lil1Ies.mOSi -re!~6men'(lls. ooorreun rIO' eiiro~a_mC;ri,nJ' do, 'pri:rn~1rio, de: urn I[IliLTII~rmlill:ado[ e IIlQ5 enmlamemns da ::un:1:adlll!f.'.'1 (e~.tawi") dos ImfilOiitS !'!;i~i~ru~~()S, e ,tali:i ilf!d~J~[~Q. Em wdilJiS os 'tits, ,~ COI:~ re:[J1[e d:e priill1la:riJ,'} eu de i!I!~llf1~dl_.lliFa d_.Ie'!,-Ile se ajl!,ls~;;:u~ eia :p~,6pri ill, de modo que ,@_ Av:IiM comhinada de tedas as corremes pmd:l;t:r.~ o nUN;Q requendo pela tCiilsrlb ~p~ ~t:ad~~.

AMm, dos nUXD-So :nruIitllt'os Ui:e~:!'i.; tL!illlt'D em U',iiUls;:tbr~adore~, eo rn 0, (~iflil :i'iMitl!lii:r'b~_S ro~ml:vH::;. hs. ~'lJI1\OO, de dhpi1lIDS30 que" e-(m(.',,:U:e"an~, ,einr:{!Ilam.entos '~l!Id ~vitr~~n'ils scm ,CQnC',jI~ll1flar. ClTli~ros:. :MCSIiri.fi tlloJ:c ·0· qllla-dlu'Ili d~ta]]l!~dQ cloo, f1~~os; de d~sper:5ao' de, miiq!]:i.fIl11i£, ro:tativ,ws £iCj;u ~ltti~S, 't,"OIi1E plieado do, que (Ii de troF!H~;r(i!i'madores. seus eFe.i~oo ~:u' ,~se:li-dah;llIeli1lce os 1I1,l~JUa8_ H:lilii illiliiOOS:; os Hu:.tos ~ dllspe:r:saa, induzem 'te'[:)s.Oe::1l nos e"iil~'O~alil1e"lOS; CA ,que $(l;' mnnliflll:snllllil, ciiJ.rno que· dias de rem;;ii!o ~1@S, reliu,tjJ]e.i~~~ de dispC:UaiOl, Em ambos, 3.8 relu~a[lcia!s. dos: ca:ml nhoo, d.o:s nux,os de 'dij'5fiiCrs~~.il) s~,o dom~:I1~du5 pelns, m~Uljnc.Uas, dos cmn~nllOS: amraves do ~~r. e por~i1It-o os '~u:;(,tGi$

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim

de dispersso soo quase lmeermente :p.~opor.cialla~8. hs: 'Co.rfiBJltes. que. os prOOH:reIil.l]. Desse :1.N1o~ do, fr:eqJfi.ieru:eliJ1:enre assume-se q]lLIif; as re31tllncias: de dispersao !ii_~O censtanses, ~.Ii\depelilclent€.lil1Ienl:e do, gran de ~tUl~ru;~ do d:r~Il.I~!H) rn;j).gn~[ko, prililCipaL

OllJIT05 (,'!l'ii~IiTiIP:~os djj!' 5:fo'!:me·nml:1i~~}s IOOsicns. entre trnI:1iSfomla(~r:e:s, e nn1quj mJiJ:i. irO~~liv.:;J:S if)1Ji(~e;rn. set d~e:td(!i:;,. E;.;,·c-eiO pelo 41~n.m,·e pelo des!oi;;Jlm-eiiloo de ar, as ~RI~~s. nos ~'ror'1i:i;f,o!Tiiludores e. JlIaiSO ~'!ll@qu~ ~1I!l:'5· ro:L!)tti'!,l.~~· :Si~O' ,e~se!1;cl!;"llrne~re as mesrnas:. :Ensa:!oo· trla!~.!l ~e dleteif.m'i naif as

_ r,'

perolos e os Plr-;uttlClroS des eircuitas ct~uh'~~~eJ:ilcc:; ·~o :scrtu:::IIh~r1,1tr.:!i;: lim ensalo die ei:reuitIQ aberto, O!J ;!IJ vaz i 0, •. d~ :~n[Orm~~e\S, era] :~ltl~.HO aos l\eqll~is~l~os de e;:(ci~9~:O II! as; perr,drus, lila' :Il;t~cleo '~I!JI1i'~!ilJn1.eni:e ·rom. as 'perdltls por :jj~If.'.l~o e par desloeememo de ,21(, nas ·iil~~qll~:lilas. ro[!i!J[hras), ~l!!Ji :p,::a.sso, que um e:n~iQ de curte ... drelLllil'Ci juntamante ,oom. a m!3d.b:J~ IT de: res;islinci~H;, fomc-

- - , - " - ~ ~ ~),_ ~" .• ~- ~I' - ,. ~ '.1 'I . 0'- .1 -

(,"l!: IIIWG:rm;a~'OCs ern :re~a9Ho as :fetl~31il[aa.5 iU/I.:;: 'i;J~.s~rsao e res,is~enc;lrus ne earo .. araenro, '-' mnae-

~:tUtlei·tito des deiWi) d~ S:Mil_!rn-~~ m:i!lgi:tetiC'~, li u:m OJ;jl~ro c'xemplo:: ta_jjto em ~ii:',fUtSfO'~im)OOreS ·00010 em miklu~'iilWi! rot~Hva$ ,CA. ;;I_S· re.eiii II CUa:5, de disper:)_~D 11'1:00' 5~O Ii,:! Sli.:Li~Jifr]eme afe~adi!l!s pe-

la :!l '-u,.....,.,.J'l;·~&-· A' ---:t;.. -''':P:: "'Il_..-. , .. c.-- -c . - ,..::_., - -,- e., ~ 'a de

__ . ,.~L , .. or, ... o· e, ~tl;'im !UJi~j), S!Ji~IJ~se ·que ~ :S;tujjJ:r.a~~o, w Cn;C1HIO linagfilJ;i[l(:iUo ptrUlel~);~_ se}~_. __ ",.

lenni!iiadi!!! :pe~o fluxo m~)tuo' f'el1ll.IU:tnU:e 'ou de el~trefe!iro,

I[J m tli"aril~:[(Jinni!lil)iJir ,e ©Olt~~i~u[do pot uma 'bobiiii a. pr.ilriJl§j['~~~ dJe: 1200 cspiras e tm1la bobd,r!I:tI sec !J!rttd~i["~~ em .. :lIbc[~o de f 5· 'Cli;~i[.l~s cliI:ro~,~i]:~:s C~lil ~0Jl'"l:10' de: urn Ilnj,t:'ico, Fe<:h;il~o, de s~ao rera de 42 Cril]~!. {) rlIliliJt,eria(&o Hd;doo pede S£J: consldemde sarurado quando ~ ~t:riI~u~:ucl,c Ole: fl!.JI)l;o efieaz :ln11li\gC l ,.4,:5 11: Qu~1 C: ,::II. '~cn:stijo, m'N.I~lil~l CfiCilZ de 60 Hz n.O primliri.o q.iJ]e 'e ·poo:sa!ve·.~ :sem que esse nfvel ~e ~HlunI9~fi Stjil m~iiJ.sidoir! Qu~1 ,e ~1 ~'ii:lllisatli ciIJlrnfi,'pilJ!rtd~nt'l;l: no 5~lnliH.hir.i,(io1 D~ q]ue :f-omUli essss vulOffiS 'lJiIo(Hfic8rnse se ~ :[~e!Jjuenci:o for reduzida pal11 50 Hz'?

V- - m cOt'cui';_' ' .... a" "";:i'i""'" "lO -,... ;1.i1".-'Io ~f';i""" -.~,r;. il\"- ].!;!: ... _ ••. 2 ..a""Mo .op ..,"f' ''10 ~Jll; 1'1:1. a 'na"';·",· :"~,,;

____ ~ ~ ... ~~~ __ ~~"""_ ........... Ju ""b""" 0J'I0.-'1.~"" ~ .... ~"'" '!.!;,; .;! ",h~ I;!!""'".",, _ ~~ ... "-'-'(,I' __ ~ __ y_J!IL" ~

U~ll~ to'J'!!te de [2() V ,e,[tC:f_i[~ec.s" C-nlcWlle 0 Iil;Ulifnerr(!i neeessari 0 de: cspims. porn iU.·~I~g:~r Ui'li'ii:l, densidade de f.1uxo Imigm6~ieo,·dc Fioo de' .1,$1' nO· micleo,

:2,3, Viti! !UlitsfotiJuldior eeve set usado 'pam transformar a :imipetlarttd~~ de urn ru!i.is~o:r· de 8 Q em ~Iri;:i!I, imp;c.lfLfid~ {~e 75 n, Cli~,cul~ ~~ :OOki~iio· de: ~spilfas riI~es.s~ri~, !mpu:ndu Itlu.-C· !)) uans:rQ1imadof seja ~,de~l~.

Urn resister de 1.00 n 6 cotl,Cct::ado ao IYCcumhkio dill! urnl nILns;['OD1nadoJ.' Id~~~ com IlJI'IiH'L rel~~ de espiras de ] ':'4 (prim~_r~0-$eCtirild8riO),. lima fotl.'~e· d~ 1~~~i;~HO' de: .~ 0 V cr.c:m~e.-.:i, e 1. !kHz ,e :~ig_;adaJ ·an p:~im~iI'.i.o_ C'alcule ·a corre~~:e do p'riff!.;~rlo e ,~.le!1stf{!i "~ '~lesiMor de, .Ioon,

U~'Iila :rut.1ite~ que, pode ser :fi'leI>:rese'~li1!d~ por ~m~. fOi1!~(~ d:e l~nsao d!e, 8· V e:~(:~s. ern ~'-. de: cum II1IInrnJ re.8:i.s;h~;n'C~,[[ :iru:em~ de 2 k!1, e conectada a I)IiI1!1I ~e~'i stor de: carga de .5~} .'~ per m!ll:io de um transfcrmador ideal. CalclLllle 0 vallm da mla~iiJI de eF.ipi~~,~s con~. a qual

H mtl.xl.ma ·~mt&:i.dii:l. ,e :f'O.me;cirla pam .LIi. Cilfg.aJ; e a I)Jo'~liIcia de car_g;a OOfife$PQ~ente; Us~ooo MA1LAB.~ l~~ore a p(llliMIcia f(l!rne-dd~.·a c~rg~. em. ~'!iliHw~ms, em flB:!1~~O d~ rela,~m!!J {Iii espiras do transform ado [I' eo bri 00 0' v ale re1'i. de ~.;O a 10;1[1

R{::pi'tll ilJ; Problema 2.$ com] a nil;'5,~ste;l:lda de fonte is.ub~titllJ~dla PQ~e 1)I:I11:;1! rea~in.lc~a. de :2 kf.!.

Urn ~nm5fo:r.lililado[ nlonoJa5;ioo de 60 Hz tern. uma teil.s~O nonli:t1i~l de, p:~ac:!l! die 7,'lj7

iLoV'l.c.cV 'I b ,. II - _I "_.:I 'I 0·' i.'~ib_ '. I

11'1;" ::":;'U!(J'_ a il"1!lJ!:::i . se .. iJi,SCm rm reiru;.ao, 'LIe' ·e.splI:.aS u.e sen:;;. ·ellJO amentos, _ ~'<liu:r~IC-,jmle ca -

!i::u~a que S!i i[Ii:.:lt:j,~[ii:iC~;~. de ~j~persao do pr.i:m_3.rio (7.97 ]{V) seja 165 [niH e a illldl!lil:In:c:i.i1 de ,tIl1Iagneti ... .;a~'51o dn ~r~l~ariQ S'ej,~. ~ 35 H, f;~m ll!['IiUI, ~~IiI5JiO' prirn~t~. de 79?U V a 6:0 Hz, ealcule j']j :oosp-ec.:~'l!iil ~et:ls.[§o, de secu tld~i:J:) ,ei'tfl (:i'ii'>Ci!,!i'l~il) :!l'Ii)H;!N'(J',

M ateri at c h ron i ony prawem autors kim