Você está na página 1de 16

Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van

22 januari 2013
Aanwezig: Jeannine Puype: voorzitter;
Patrick De Klerck: burgemeester;
Johan Van Eeghem, Bjrn Prasse, Jurgen Content, Katrien Van Ryssel,
Philip Konings, schepenen;
Ivan De Clerck, schepen / OCMW-voorzitter;
Ludo Monset, Guy De Coninck, Jeannine Jacobs, Patrick Kina, Jean-Pierre
Meyers, Ilya Aerts, Daphn Dumery, Tom De Vos, Brigitte Monbalieu,
Annie De Pauw, Sandy Buysschaert, Nick Verwimp, Patrick De
Meulenaere, Linda Vierstraete, Kathleen Cuyle-Haegeman, Tanguy Veys,
Michle Pauwels, Stephanie De Deyne: gemeenteraadsleden;
Peter Verheyden: secretaris
Ben Brasseur, verantwoordelijke secretarie
Lieselot Callebaut, administratief medewerker.

Afwezig/verontschuldigd: Katrien Van Ryssel: gemeenteraadslid verontschuldigd voor punt 24; 25;
26, 27
Patrick Kina: gemeenteraadslid verontschuldigd vanaf punt 6
Ilaya Aerts : gemeenteraadslid verontschuldigd voor punt 18
Tanguy Veys: gemeenteraadslid verontschuldigd voor punten 1 en, 2
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

Openbare zitting

17 Concessie. Vaststelling lastenboek "Openbare aanbesteding met opbod van de concessie


exploitatie paviljoen - rotonde van de Pier". Goedkeuring. Stemming.

Mevrouw voorzitter J. Puype:


Zijn er vragen?

Mevrouw D. Dumery:
Bij het lezen van het voorliggende ontwerp rijzen bij mij spontaan enkele vragen:
Vooreerst vind ik het bijzonder opmerkelijk dat de activiteiten van de concessionaris zo ingeperkt worden dat je
je de vraag kan stellen of deze concessie niet op het lijf geschreven is van een concrete kandidaat: namelijk wie
wil een concessie aan de rotonde van de pier uitbaten waar enkel tickets, kranten, souvenirs, postkaarten, boeken
, dag - en weekbladen, en warme en koude dranken aangeboden worden volgens het principe van take away,
daar waar voorheen op deze locatie aan ijsverkoop werd gedaan!
Of moet ik in tegenstelling denken dat de concessionaris net geen ijs mag gaan verkopen?!
Dus mijn eerste vraag is waarom wordt het voorwerp van de concessie zo eng omschreven?
Een spontane frons op mijn voorhoofd kwam er bij het lezen van artikel 3 over de staat en plaatsbeschrijving.
Sedert wanneer worden de kosten van een plaatsbeschrijving gedeeld elk voor de helft voor de stad en voor de
concessionaris? Het is toch de concessionaris die belang heeft bij deze plaatsbeschrijving? Hij dient namelijk de
concessie terug te geven in de staat zoals ontvangen ... En hij kan slechts de ontvangen staat bewijzen aan de
hand van de plaatsbeschrijving. Anders wordt vermoed dat hij het in perfecte staat heeft ontvangen.
Ook deze passage deed me vermoeden dat met een concessionaris is onderhandeld.
Maar tevens verder de volledige nutteloze zin: "de concessionaris zal niet instaan voor de schade die werd
aangericht door derden waarvoor de concessionaris niet aansprakelijk is noch voor de door slijtage of ouderdom
ontstane schade."
Dit lijkt me een passage om een bezorgde concessionaris gerust te stellen ... Maar juridisch puur nutteloos! Want
het is nog steeds de concessionaris die zal moeten bewijzen dat de schade door een derde is veroorzaak.
Logisch ook dat slijtage of ouderdom niet aangerekend kan worden aan de concessionaris ... Tenzij deze
natuurlijk het goed niet heeft onderhouden als een goede huisvader.
Kan u mij uitleggen waarom deze passage werd opgenomen?

Gemeenteraadszitting van 22 januari 2013 1


De concessionaris dient over een bewijs te beschikken dat hij zelfstandige is, namelijk dat hij of zij ingeschreven
is in de Kruispuntbank voor ondernemingen. Echter bij het luik beindigingen van de concessie staat niet
vermeld dat bij het neerleggen van de boeken, met andere woorden geen faillissement maar gewoon stopzetting
en derhalve een stopzetting van het zelfstandig statuut , er geen einde komt aan de concessie. Een vergetelheid,
vermoed ik.
Tenslotte stel ik me vragen bij de borgstelling!
De waarborg dient slechts de helft te bedragen van de basisconcessieprijs, namelijk 9200 : 2 is 4600 Euro. Is dit
niet te weinig? schade zoals aan muren en vloeren, zal dit bedrag voldoende zijn?

De heer schepen J. Content:


De technische vragen zal k overmaken aan de dienst.
Ik kan u garanderen dat er geen voornegotiatie is met iemand. Waarom we een enge beschrijving hebben, is
vooral voor de concurrentie van de horeca en raamverkoop in de buurt.
Ik geef aan de dienst door dat er nutteloze zinnen werden opgenomen. Als we de voorwaarden te scherp stellen
hebben we geen kandidaten met als gevolg geen activiteit.

Mevrouw D. Dumery:
Ik vind dit wel, jij niet. We gaan daar niet over discussiren
Het is een kost die de stad draagt die niet nodig is, hiermee schept u een precedent.
Voorgaande beslissingen zijn er reeds ganse discussies gevoerd. Het scherp stellen van activiteiten, ok maar 10
m. verder wel ijsverkoop. Dus de stad komt tussen om concurrentie te benvloeden.

De heer schepen J. Content:


Wij gaan dat meegeven aan de concurrentie in de buurt.

De heer T. Veys:
Ik ben ook verwonderd door deze specifieke invulling. Een totaalvisie horen we hier niet. Ik zou graag eens
vernomen waarom de concessionaris gestopt heeft. Men heeft mij meegedeeld dat er vochtinsijpeling was. Zijn
er werken voorzien om deze ruimte te verbeteren?

De heer P. De Klerck:
De vorige had schepijs en dat was niet leefbaar. Nu hebben we verkoop van tickets, boeken, dagbladen,
dranken, ) dit is niet zo beperkt. We zoeken valabele kandidaten op langere termijn. Je mag niet enkel op
korte termijn denken.

De stemming luidt als volgt:


DE GEMEENTERAAD:
De Gemeenteraad in openbare zitting;
Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
Overwegende dat het Stadsbestuur Blankenberge aan de Pieringang een lokaal bezit;
Overwegende dat het Stadsbestuur Blankenberge vanaf 1 januari 2013 vrij over dit lokaal kan
beschikken;
Overwegende dat er genteresseerden zijn om dit lokaal uit te baten;
Overwegende dat het wenselijk is om een concessie, na een openbare oproep, bij opbod toe te kennen;
Overwegende dat het noodzakelijk is een aangepast lastenboek voor de toekenning van deze concessie op
te stellen;
Gelet op de financile belangen van het Stadsbestuur Blankenberge;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Stemming:
17 stemmen voor (Jeannine Puype, Patrick De Klerck, Johan Van Eeghem, Bjrn Prasse, Katrien Van
Ryssel, Jurgen Content, Philip Konings, Ludo Monset, Guy De Coninck, Jeannine Jacobs, Jean-Pierre
Meyers, Ilya Aerts, Brigitte Monbaliu, Annie De Pauw, Sandy Buysschaert, Michle Pauwels, Stephanie
De Deyne);
6 stemmen tegen (Daphn Dumery, Tom De Vos, Nick Verwimp, Patrick De Meulenaere, Linda

Gemeenteraadszitting van 22 januari 2013 2


Vierstraete, Kathleen Cuyle-Haegeman);
1 onthouding (Tanguy Veys)
BESLUIT:
ARTIKEL I
Het hierna vermelde lastenboek voor de concessie "Exploitatie paviljoen - rotonde van de Pier" wordt
goedgekeurd.

LASTENBOEK
OPENBARE AANBESTEDING MET OPBOD VAN DE CONCESSIE
"EXPLOITATIE PAVILJOEN - ROTONDE VAN DE PIER"

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN VOORWERP


Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van dit lastenboek wordt verstaan onder:


de overeenkomst: de overeenkomst gesloten voor de exploitatie van een paviljoen gelegen aan de
rotonde van de Pier zoals beschreven in het artikel 2 van dit lastenboek.
de inschrijver: de natuurlijke of rechtspersoon die een geldige bieding indient tot de eventuele
gunning van deze concessie (= kandidaat-concessionaris).
de Stad: het opdrachtgevende bestuur, zijnde het Stadsbestuur Blankenberge,
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, gevestigd in het
Stadhuis te 8370 Blankenberge, John F. Kennedyplein 1, voor wie optreden de heer
Patrick De Klerck, burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris.
de de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de concessieovereenkomst wordt toegekend.
concessionaris:
partijen: de Stad en de concessionaris.

Artikel 2 - Voorwerp

Dit lastenboek heeft betrekking op de toekenning van de exploitatie van een paviljoen gelegen aan de
rotonde van de Pier links van de Pieringang, kant zeedijk.
De in concessie gegeven ruimte zal door de CONCESSIONARIS als info-punt voor de verkoop van
tickets voor evenementen, souvenirs, postkaarten, boeken, dag- en weekbladen worden gexploiteerd en
als onthaalruimte waarbij het verbruik beperkt wordt tot het schenken van al dan niet alcoholhoudende
warme en koude dranken en het aanbieden van kleine hapjes en versnaperingen.
De in concessie gegeven ruimte zal door de CONCESSIONARIS eveneens gebruikt mogen worden om al
dan niet alcoholhoudende warme en koude dranken te schenken en snoepgoed te verkopen. Deze
handeling wordt echter beperkt tot de binnenruimte van het paviljoen en dit volgens het principe van
'take-away'.
Bijgevolg is de vensterverkoop van warme en koude eetwaren zoals schepijs en voorverpakt ijs, hotdogs,
hamburgers, frieten, belegde broodjes, banketgebak, wafels, enz... en de vensterverkoop van al dan niet
alcoholhoudende warme en koude dranken niet toegelaten.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het voorwerp van huidig lastenboek het karakter van een precaire
vergunning/ concessie heeft en niet valt onder de toepassing van de Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten.
Artikel 3 - Staat en plaatsbeschrijving

De INSCHRIJVER aanvaardt het lokaal in de toestand waarin het zich bevindt op het ogenblik van de
aanvang van de concessie zoals vermeld in artikel 5 van dit lastenboek, met alle voor- en nadelen en alle
zichtbare en onzichtbare gebreken zonder dat de STAD hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
Indien gewenst wordt vr de aanvang van de concessie een gedetailleerde, tegensprekelijke

Gemeenteraadszitting van 22 januari 2013 3


plaatsbeschrijving in tweevoud opgemaakt door een bedigd expert, aan te duiden door partijen. De
kosten voor het opmaken van de plaatsbeschrijving worden in dit geval gedeeld tussen de STAD en de
CONCESSIONARIS, ieder voor de helft.
Indien de CONCESSIONARIS niet binnen de maand na de aanvang van de concessie de opmaak van een
plaatsbeschrijving vordert, dan wordt hij geacht het voorwerp van de concessie in perfecte staat
ontvangen te hebben.
Aan het einde van de concessie kan indien gewenst op dezelfde wijze en met dezelfde tenlastelegging van
de kosten een nieuwe plaatsbeschrijving worden opgemaakt. De CONCESSIONARIS zal instaan voor de
schade die hij, of een derde waarvoor de CONCESSIONARIS aansprakelijk is, heeft aangericht in de
ruimten waarin de concessie wordt uitgeoefend. De CONCESSIONARIS zal niet instaan voor de schade
die werd aangericht door derden waarvoor de CONCESSIONARIS niet aansprakelijk is noch voor de
door slijtage of ouderdom ontstane schade.
De CONCESSIONARIS verbindt er zich toe de in concessie gekregen ruimten rein en in goede staat te
houden. Hiertoe zal hij regelmatig en op zijn kosten de nodige onderhouds- en herstellingswerken laten
uitvoeren. De CONCESSIONARIS is maar verplicht tot uitvoering en financiering van de onderhouds-
en herstellingswerken bedoeld in artikel 14 van dit lastenboek. De STAD behoudt zich het recht voor de
uitvoering van deze werken op te eisen of op kosten van de CONCESSIONARIS te laten uitvoeren indien
deze laatste dit verwaarloost.
Alle werken, zowel van vaste als van decoratieve aard, uitgevoerd door of op vraag of initiatief van de
CONCESSIONARIS, zijn voor zijn rekening en mogen slechts uitgevoerd worden na een voorafgaand en
schriftelijk akkoord van de STAD. Indien de STAD geen toelating wenst te verlenen voor voornoemde
werken, zal de STAD deze weigering binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
van de CONCESSIONARIS aan hem meedelen. Bij gebrek aan een negatieve beslissing binnen
voornoemde termijn van dertig (30) kalenderdagen, wordt de STAD geacht haar toelating voor
voornoemde werken verleend te hebben.
Indien er in de in concessie gekregen ruimten door de STAD herstellingen moeten worden verricht, die
langer dan vijfentwintig (25) kalenderdagen duren, wordt de concessieprijs verminderd naar
evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van de in concessie gekregen ruimten waarvan de
CONCESSIONARIS het genot heeft moeten derven. Partijen zullen bovendien in onderling overleg een
berekeningsmethode onderhandelen op grond waarvan de verschuldigde concessieprijs tijdelijk wordt
aangepast of niet-verschuldigd wordt verklaard indien ten gevolge van de uitvoering van de werken de
toegankelijkheid van de op het plan aangeduide ruimten, waarin de concessie uitgeoefend wordt, in het
gedrang komt.
Indien de STAD hierom verzoekt dienen de in concessie gekregen ruimten bij beindiging van de
concessie door de CONCESSIONARIS in hun oorspronkelijke staat hersteld, vrij van puin en
overblijfselen van welke aard ook.

HOOFDSTUK II EXPLOITATIEVOORWAARDEN
Artikel 4 - Concessieprijs

Het minimum biedingbedrag voor de concessieprijs wordt bepaald op 9.200,00 per jaar.
De concessieprijs, die verschuldigd blijft ook wanneer de CONCESSIONARIS, om welke reden ook, de
uitbating zou stopzetten of vroegtijdig beindigen zonder daartoe gemachtigd te zijn door de STAD, zal
jaarlijks aangepast worden aan de schommeling van het indexcijfer der consumptieprijzen.
De aanpassing zal automatisch en van rechtswege op iedere verjaardag van het van kracht worden van
deze concessie, verhoogd of verlaagd worden door toepassing van onderstaande formule:
basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer
= nieuwe concessieprijs
aanvangsindex
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand december 2012.
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die de verjaardag van het van kracht worden van
deze concessie voorafgaat.
De CONCESSIONARIS verbindt er zich toe de concessieprijs te vereffenen in twee delen, namelijk de
helft van het bedrag vr 1 mei en het saldo vr 1 juli van het desbetreffende dienstjaar.

Gemeenteraad 22 januari 2013 4


De storting dient te gebeuren op het rekeningnummer van het Stadsbestuur Blankenberge.
De onder dit artikel vermelde bedragen zijn altijd zonder BTW.
Artikel 5 - Duur

De concessie vangt aan op 1 januari 2013 om van rechtswege zes jaren later op 31 december 2018 te
eindigen.

HOOFDSTUK III WIJZE VAN SLUITEN VAN DE


CONCESSIEOVEREENKOMST
Artikel 6 - Openbare aanbesteding bij opbod

6.1. PROCEDURE VAN MEDEDINGING

6.1.1. De concessieovereenkomst wordt gesloten en uitgevoerd uitsluitend in overeenstemming met


de voorwaarden en bepalingen van dit lastenboek.
6.1.2. De openbare aanbesteding bij opbod zal plaatshebben op een door het college van
burgemeester en schepenen te bepalen datum en uur.
De uitnodiging tot mededinging beperkt zich tot de natuurlijke personen, rechtspersonen en
rechtspersonen in oprichting, die zich kenbaar hebben gemaakt na een publieke oproep.
6.1.3. Deze openbare aanbesteding valt niet binnen het toepassingsgebied van de wet betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
6.1.4 De STAD behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk gevolg te geven aan deze
procedure en kan desgevallend de overeenkomst afsluiten na het volgen van een nieuwe of andere
procedure.
6.2. OPMAKEN VAN DE BIEDING

6.2.1. De bieding wordt gedaan op het bij dit lastenboek gevoegd inschrijvingsformulier en onder
gesloten enveloppe, waarop vermeldt wordt: "BIEDING CONCESSIE PAVILJOEN ROTONDE
PIER", ingediend.
Bij inzending met de post als aangetekende zending, wordt deze gesloten enveloppe geschoven in een
tweede enveloppe met als adres:
College van burgemeester en schepenen
Stadhuis
J. F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
6.2.2 De bieding wordt door de INSCHRIJVER of zijn gemachtigde ondertekend.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de bieding als in de
bijlagen die de essentile voorwaarden van de overeenkomst kunnen benvloeden, moeten
eveneens op bovenstaande wijze ondertekend zijn.
6.2.3 Om de al opgestuurde bieding te wijzigen of in te trekken is een schriftelijke verklaring vereist,
die door de INSCHRIJVER of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de
draagwijdte van de wijziging(en) moeten op straffe van nietigheid van de bieding nauwkeurig
worden vermeld. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn.
6.2.4 De bieding vermeldt:
- voor een natuurlijk persoon: naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van
de INSCHRIJVER.
- voor een rechtspersoon of rechtspersoon in oprichting: handelsnaam of benaming, rechtsvorm,
nationaliteit, maatschappelijke zetel en het bedrag van het volstortte kapitaal of voorziene kapitaal op het
ogenblik van de bieding.
6.2.5 Bij de bieding te voegen stukken:
- een lijst van referenties en eventueel alle stukken aan de hand waarvan de INSCHRIJVER zijn
vakkennis, bekwaamheid en solvabiliteit meent te kunnen staven (handelsbalans, financile waarborgen,
beroepswaarborgen);
- een recent RSZ-attest;
- een kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen en in voorkomend geval het bewijs

Gemeenteraad 22 januari 2013 5


dat de inschrijver ingeschreven is in het beroepsregister in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften;
- alle andere bescheiden die door dit lastenboek worden vereist, moeten eveneens bij de bieding worden
gevoegd.
6.2.6 Biedingen die door gemachtigden worden ingediend vermelden duidelijk de volmachtgever(s)
voor wie wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij hun bieding de authentieke of onderhandse akte
waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook
beperken tot verwijzing naar het nummer van het Belgische Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.
6.2.7 De bedragen in de bieding worden in Euro opgegeven en dit zowel in cijfer- als in letterschrift.
6.2.8 Dit lastenboek is enkel in de Nederlandse taal opgesteld. De INSCHRIJVER gebruikt
uitsluitend de Nederlandse taal voor de bieding en voor de door hem zelf opgemaakte stukken die als
bijlage bij de bieding gevoegd worden. De taal voor het sluiten en het uitvoeren van de
concessieovereenkomst is het Nederlands.
6.3. INDIENING VAN DE BIEDING

6.3.1 De bieding moet op de door het college van burgemeester en schepenen te bepalen datum en uur
worden ingediend.
6.3.2 Elke bieding, ook deze die ter zitting afgegeven worden, moeten bij de voorzitter van het college
van burgemeester en schepenen of diens plaatsvervanger vr de opening van de biedingen
toekomen.
6.3.3 De INSCHRIJVER kan zich niet beroepen op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten in
zijn bieding.
6.4. OPENING VAN DE BIEDINGEN

6.4.1. De voorzitter van het college van burgemeester en schepenen of diens afgevaardigde zal de
biedingen openen tijdens een openbare zitting.
6.4.2. Een proces-verbaal van de opening der biedingen wordt opgemaakt door een personeelslid van
de stedelijke administratie - die als secretaris fungeert - en samen met de voorzitter van het
college van burgemeester en schepenen of diens afgevaardigde ondertekend.
6.4.3. Dit proces-verbaal maakt melding van het aantal ontvangen enveloppen voor de toe te kennen
concessie en voor elke INSCHRIJVER zijn naam, voornaam en woonplaats.
6.4.4. Hetzelfde geldt voor de bescheiden tot wijziging en intrekking.
6.5. DE OPBIEDING

6.5.1. Onmiddellijk na de opening van de biedingen zal de voorzitter van het college van burgemeester
en schepenen of diens afgevaardigde overgaan tot een openbare opbieding.
6.5.2. Als regelmatige bieding wordt aanzien, de biedingen gedaan op het voorgeschreven model van
inschrijvingsformulier en waarvan de voorgestelde concessieprijs minstens de gestelde minimum
instelprijs bedraagt.
6.5.3. Het vertrekcijfer zal het hoogst regelmatige bod zijn.
6.5.4. De opbieding zal geschieden met een minimum van 250,00 (tweehonderd vijftig euro).
6.5.5. De INSCHRIJVER die het hoogste bod doet, zal gehouden zijn tijdens diezelfde zitting
bedoeld bod schriftelijk te bevestigen.
6.6. KEUZE VAN DE CONCESSIONARIS

6.6.1. De concessieovereenkomst wordt gegund aan de INSCHRIJVER die het hoogste bod doet.
6.6.2 De INSCHRIJVER die het hoogste bod doet, is gehouden tijdens diezelfde zitting zijn bod
schriftelijk te bevestigen en blijft gebonden door zijn bieding tot de schriftelijke kennisgeving
van de gunning van de concessie door het College van burgemeester en schepenen.
6.6.2. Indien er geen kandidaten zijn voor de opbieding, zal het College van burgemeester en
schepenen in principe gehouden zijn het hoogst ingediende bod te aanvaarden.

Gemeenteraad 22 januari 2013 6


Wanneer het College van burgemeester en schepenen de mening is toegedaan dat het hoogste
bod niet kan aanvaard worden, dan zal de Gemeenteraad, op gemotiveerd advies van het College
van burgemeester en schepenen, een beslissing nemen.
In dit geval kan de Gemeenteraad beslissen maar voor geheel of gedeeltelijk gevolg te geven aan
deze procedure en kan eventueel de concessieovereenkomst afsluiten na het volgen van een
nieuwe procedure.
6.7. KENNISGEVING VAN DE KEUZE AAN DE CONCESSIONARIS EN
INSCHRIJVER(S)

6.7.1 De kennisgeving van de gunning van de concessie aan de betrokken INSCHRIJVER gebeurt bij
een ter post aangetekende brief.
6.7.2. De INSCHRIJVER(S) waarvan de bieding niet in aanmerking werd genomen, wordt(en) binnen
de maand na de gunning van de concessie hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

HOOFDSTUK IV VERPLICHTINGEN VAN DE CONCESSIONARIS


Artikel 7 - Borgstelling

De CONCESSIONARIS verbindt er zich toe een waarborg te stellen, hetzij in contanten, effecten of een
onvoorwaardelijke bankwaarborg van een bekende bankinstelling.
De waarborg bedraagt de helft van de basisconcessieprijs.
Binnen de dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de toewijzing van de concessieovereenkomst
moet de CONCESSIONARIS het bewijs leveren dat hij of een derde de voorgeschreven waarborg op een
van de wijzen, vermeld in dit artikel gesteld heeft.
De intresten op de borgsom worden aan de CONCESSIONARIS uitgekeerd.
Indien de CONCESSIONARIS het bewijs niet binnen de termijn vermeld in dit artikel voorlegt dat de
waarborg werd gesteld, kan de STAD, hetzij zonder meer de desbetreffende overeenkomst verbreken,
hetzij de exploitatie van ambtswege door een derde laten uitvoeren op kosten en risico van de in gebreke
blijvende CONCESSIONARIS. Deze maatregelen kunnen slechts worden toegepast voor zover de STAD
de CONCESSIONARIS per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en hem een laatste termijn heeft
verleend om de waarborg te stellen. Deze termijn mag niet minder dan vijftien kalenderdagen bedragen,
te rekenen vanaf de dag na de verzending van de aangetekende brief.
De waarborg blijft tot na het beindigen van de overeenkomst als onderpand dienen voor het nakomen
van alle verplichtingen van de CONCESSIONARIS dienen. De STAD kan van de waarborg alle sommen
afnemen waarop het bij toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst recht heeft. In geval van
gehele of gedeeltelijke afhoudingen dient de CONCESSIONARIS de waarborg aan te zuiveren tot het
oorspronkelijke bedrag. De waarborg wordt terugbetaald op verzoek van de CONCESSIONARIS en
nadat vastgesteld is dat hij al zijn verplichtingen is nagekomen, hetzij na een vonnis/arrest gewezen
tussen partijen, dat kracht van gewijsde zal hebben.
Artikel 8 - Tarieven

De verkoopprijzen moeten steeds op een voor de gebruikers duidelijk leesbare plaats aangebracht worden.
Artikel 9 - Gas - elektriciteit - water

Het verbruik van gas, elektriciteit en water, evenals de aansluitingskosten en de huur van de tellers zijn
voor rekening van de CONCESSIONARIS.
De CONCESSIONARIS zal alle voorzorgen nemen ter voorkoming van schade veroorzaakt door
wintervorst en zal desgewenst de tellers tijdens de winterperiode laten wegnemen.
Artikel 10 - Personeel

De CONCESSIONARIS moet over bevoegd en voldoende talrijk personeel beschikken om de exploitatie


op perfecte wijze en met de vereiste snelheid te kunnen verzekeren. Het personeel moet de Nederlandse
taal machtig zijn.
De CONCESSIONARIS zal alle wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van sociale
wetgeving en statuut van het personeel met inbegrip van verzekering tegen arbeidsongevallen, strikt
toepassen.

Gemeenteraad 22 januari 2013 7


Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de eventuele onderconcessionaris(sen).
In elk geval blijft de CONCESSIONARIS verantwoordelijk voor de toepassing van voornoemde
verplichtingen.
De STAD heeft het recht hierop controle uit te oefenen. De CONCESSIONARIS zal hiervoor, op
eenvoudig verzoek, alle dienstige stukken voorleggen.
Artikel 11 - Taalgebruik

Voor zijn inwendige dienst zal de CONCESSIONARIS de Nederlandse taal gebruiken en in zijn
betrekking met derden zal hij de gecordineerde wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken
naleven.
De CONCESSIONARIS en het personeel moeten de Nederlandse taal machtig zijn.
Artikel 12 - Verzekeringen en brandpreventie

a) Verzekering
Tenzij bij opzettelijke fout vanwege de STAD, neemt alleen de CONCESSIONARIS, ter volledige
ontlasting van de STAD, die hij tegen elk eventueel verhaal vrijwaart, de aansprakelijkheid op zich van
alle ongevallen of schade die zich voordoen bij de exploitatie van zijn concessie:
- hetzij aan zijn persoon of zijn goederen;
- hetzij aan de persoon of aan de goederen van zijn ondergeschikten voor wie hij in het
aannemingscontract moet bepalen dat zij tegen de STAD geen enkel verhaal zullen nemen;
- hetzij aan de persoon en aan de goederen van de bedienden van de STAD en van derden;
- hetzij aan de goederen die aan de STAD toebehoren of waarvan deze het genot heeft.
De CONCESSIONARIS dient zich tegen deze risico's afdoende te laten verzekeren bij een erkende
verzekeringsmaatschappij.
De CONCESSIONARIS zal op zijn kosten en voor de hele periode van de overeenkomst een
brandverzekering afsluiten die zijn verantwoordelijkheid dekt voor de schade aan de installaties van de
STAD.
Deze verzekering moet afgesloten worden met een maatschappij welke deel uitmaakt van het Comit der
Belgische Verzekeraars.
Het is wel te verstaan dat dit slechts een verplichting uitmaakt door de STAD in haar voordeel opgelegd
dat de CONCESSIONARIS in geen opzicht ontslaat van de verantwoordelijkheid die hem worden
opgelegd door de artikelen 1302, 1382 tot 1386bis, 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.
De verzekeringspolis moet de volgende clausule bevatten:
"Indien de verzekeringsmaatschappij de polis opzegt, wordt deze opzeg pas van kracht ten opzichte van
de STAD op de vijftiende dag nadat de STAD hiervan per aangetekend schrijven door de verzekeraar
werd in kennis gesteld."
De CONCESSIONARIS moet het bewijs van verzekering, en ook het bewijs van betaling van de premies
voorleggen aan de STAD. Het feit dat de STAD dit bewijs niet heeft opgevraagd mag echter niet
beschouwd worden als een rechtvaardiging voor de CONCESSIONARIS die aansprakelijk blijft met of
zonder verzekeringsdekking.
De CONCESSIONARIS doet afstand van alle verhaal tegenover de STAD en haar aangestelden, voor
stoffelijke schade aan zijn eigen inboedel (bv. goederen, uitrusting, inrichting) of deze al dan niet
verzekerd is, en wat de oorzaak van de schade moge wezen.
Indien de CONCESSIONARIS een verzekering afsluit voor zijn eigen inboedel en uitrusting, zal hij van
hun verzekeraar afstand van verhaal ten gunste van de STAD eisen.
Zonder hiertoe verplicht te zijn door de STAD heeft de CONCESSIONARIS er belang bij op eigen
kosten een verzekering te onderschrijven die hun aansprakelijkheid tegenover andere derden dan de
STAD dekt op grond van de artikelen 1382 tot 1386bis, namelijk voor brand-, ontploffing- en
waterschade tot beloop van een voldoende kapitaal.
b) Brandpreventie
De CONCESSIONARIS is verplicht, samen met de voorschriften die hen door de STAD worden
opgelegd, ook de stedelijke voorschriften over de brandpreventie toe te passen.
Toepassing van deze voorschriften vormt een onmiskenbare voorwaarde tot het verkrijgen en/of
behouden van een vergunning tot exploitatie van een concessieruimte.

Gemeenteraad 22 januari 2013 8


De CONCESSIONARIS dient op eigen kosten:
- de nodige blusmiddelen te voorzien
- deze blusmiddelen en alle energie-installaties in zijn concessieruimte te laten controleren door een
aangenomen en erkend controle organisme dat hem een bewijs van eenvormigheid zal afleveren.
De CONCESSIONARIS dient altijd en zonder uitstel toegang te verlenen aan een ambtenaar van de
dienst preventie die zich als dusdanig bekendmaakt.
Het niet nakomen van bovenvermelde voorschriften zal door de STAD beschouwd worden als zware fout.
Artikel 13 - Netheid

De CONCESSIONARIS zal alle nodige maatregelen treffen opdat voortdurend de grootste reinheid
heerst op het goed.
De CONCESSIONARIS staat zelf in voor de verwijdering van alle afval van zijn concessie. Hiertoe
dient de CONCESSIONARIS alle vigerende wetten en reglementeringen te respecteren en zelf de nodige
regelingen te treffen met de stedelijke of private ophalingsdiensten.
De CONCESSIONARIS of zijn personeel zullen altijd betamelijk en net gekleed zijn. Zij zullen altijd de
meeste hoffelijkheid tegenover het publiek in acht nemen.
Artikel 14 - Herstellingen

Alle 'grove' herstellingen zijn voor rekening van de STAD. Alle 'kleine' herstellingen zijn voor rekening
van de CONCESSIONARIS.
Artikel 15 - Informatie over de schade

Zodra zich grove schade aan het goed voordoet, waarvan de herstelling ten laste is van de STAD, moet de
CONCESSIONARIS de STAD onmiddellijk verwittigen met een aangetekende brief.
De CONCESSIONARIS wordt aansprakelijk gesteld voor elke verergering van de schade die een gevolg
is van een niet tijdige of van het ontbreken van een verwittiging, waardoor de STAD belet werd om tijdig
de herstellingswerken uit te voeren.
Artikel 16 - Lasten voor de CONCESSIONARIS

Behoudens de concessieprijs vallen ook ten laste van de CONCESSIONARIS:


a) alle kosten voor de aansluiting voor water, gas en elektriciteitsvoorziening op het aanwezige
energieverdeelnetwerk;
b) het verbruik van gas, water, elektriciteit evenals de huur van de tellers;
c) in voorkomend geval het uitrusten van de inrichting met meubilair en materiaal, dienstig voor
de exploitatie;
d) in voorkomend geval het ontstoppen van riolen;
e) in voorkomend geval de telefoonaansluiting en verbruikskosten;
f) in voorkomend geval de auteursrechten, geheven door de SABAM;
g) de ophaling van het huisvuil door middel van een individuele overeenkomst, eventueel door
middel van een eigen afvalcontainer;
h) alle andere kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met zijn exploitatie.
Artikel 17 - Belastingen en taksen

Behoudens de concessieprijs, zijn eveneens voor rekening van de CONCESSIONARIS:


- alle kosten voor de aansluiting voor water, gas en elektriciteitsvoorziening op het aanwezige
energieverdeelnetwerk;
- het verbruik van gas, water, elektriciteit evenals de huur van de tellers;
- de te nemen voorzorgen ter voorkoming van schade veroorzaakt door wintervorst (wegneming van de
tellers tijdens de winter);
- in voorkomend geval de aanpassing van de installaties zodat ze altijd voldoen aan de wetten en
reglementen die op deze inrichting van toepassing zijn;
- alle taksen en belastingen die in verband staan met de concessie, gesteld of nog te stellen door de Staat,
het Gewest, de Gemeenschap, de Provincie of de Stad en/of andere overheden;
- de bijdragen voor de auteursrechten (SABAM);
- de telefoonkosten;
- de televisiedistributiekosten;

Gemeenteraad 22 januari 2013 9


- de ophaling van het huisvuil door middel van een individuele overeenkomst, eventueel door middel van
een eigen afvalcontainer;
- alle andere kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de concessie;
- deze opsomming is niet limitatief.
Alle bedragen, met inbegrip van doch niet beperkt tot de concessieprijs, die uit hoofde van deze
overeenkomst door de CONCESSIONARIS verschuldigd zijn aan de STAD, zullen door de
CONCESSIONARIS volledig betaald worden aan de STAD zonder aftrek van enige voorheffingen,
inhoudingen, belastingen, lasten, interesten, boetes, verhogingen of andere bedragen (hierna de
"inhoudingen").
Indien het bij wet vereist is om toch een inhouding te doen op enige betaling onder deze overeenkomst,
dan zal het door de CONCESSIONARIS verschuldigde bedrag derwijze verhoogd worden dat de STAD,
na aftrek van de inhoudingen, het volledige overeengekomen bedrag ontvangt dat hij zou ontvangen
hebben indien dergelijke inhouding niet zou verplicht zijn. Ten titel van voorbeeld: in geval van een
roerende voorheffing van 15% zal de oorspronkelijke concessieprijs verhoogd worden met een bedrag
gelijk aan de concessieprijs / 85 * 15.
De CONCESSIONARIS zal het volledige bedrag van de inhouding (met in begrip van alle boetes,
interesten, verhogingen verschuldigd daarop) betalen aan de bevoegde autoriteiten en zal zorgen voor alle
aangiftes en andere formaliteiten terzake, ter volledige ontlasting van de STAD. De CONCESSIONARIS
zal tevens onverwijld aan de STAD de nodige bewijzen overmaken inzake het voldoen van zijn
verplichtingen terzake.
Indien de STAD zou gehouden zijn om zelf voormelde verplichtingen te voldoen (omwille van de
nalatigheid van de CONCESSIONARIS dan wel in geval van een op de STAD rustende verplichting tot
betaling van de roerende voorheffing), dan zal de CONCESSIONARIS op eerste verzoek van de STAD
deze bedragen bijkomend aan de STAD betalen.
Artikel 18 - Overdracht en onderconcessie

Aangezien de concessie 'intuiti personae' wordt toegestaan is elke overdracht van rechten verboden tenzij
een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de STAD verkregen wordt.
Onderconcessies zijn slechts toegelaten op voorwaarde dat ze vooraf voorgelegd worden aan en
goedgekeurd worden door de STAD.
Altijd blijft de respectievelijke 'hoofd'concessionaris tegenover de STAD op alle punten als enige partij
contractueel verbonden.
Artikel 19 - Politieverordeningen - stedenbouwkundige vorderingen

De CONCESSIONARIS valt onder de toepassing van alle politieverordeningen en stedenbouwkundige


vorderingen.
Artikel 20 - Toezicht door de STAD

De STAD en haar aangestelden zijn steeds gerechtigd om:


- het in concessie gegeven goed naar believen te bezichtigen om controle uit te oefenen op de stipte
naleving van deze concessie;
- toezicht te houden op alle operaties van de CONCESSIONARIS en ze te controleren voor zover dat ze
verband houden met de uitvoering van de concessie. Daartoe kunnen zij alle documenten en geschriften
ter inzage opvragen, die hierop betrekking hebben.
De STAD en haar aangestelden zullen naar goeddunken ter plaatse kunnen overgaan tot alle opzoekingen
zonder de CONCESSIONARIS te moeten inlichten over dag, uur of aard van het bezoek.
Artikel 21 - Reclamevoering

Geen emblemen, versieringen, affiches, publiciteitsborden en dergelijke meer met gelijk welk politiek
karakter of strijdig met de openbare orde of de goede zeden, mogen uitgehangen worden.
Het is de CONCESSIONARIS toegestaan enkel reclame te maken voor de producten die rechtstreeks
betrekking hebben op zijn exploitaties.
Alle reclamevoering zal onderhevig zijn aan een toelating. Er wordt hier verwezen naar het K.B. van
14 december 1959, gewijzigd bij K.B. van 28 juni 1963 en K.B. van 27 februari 1964.

Gemeenteraad 22 januari 2013 10


De CONCESSIONARIS zal bij de aanvang van hun concessie in voorkomend geval alle op dat ogenblik
niet-vergunde reclamevoering regulariseren.
Artikel 22 - Verplichtingen van de CONCESSIONARIS

22.1. Deze concessie ontslaat de CONCESSIONARIS niet van de verplichting zich eventueel bij de
bevoegde overheden te voorzien van de andere vergunningen die hij nodig zou hebben.
De CONCESSIONARIS zorgt voor alle vergunningen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, enz af
te leveren door de overheden, voorzien bij de wetten en reglementeringen ter zake.
22.2. Indien de CONCESSIONARIS bijkomende installaties op het in concessie gekregen goed
wenst aan te sluiten op het waterbedelingsnet, gas- of elektriciteitsvoorziening, zal de
CONCESSIONARIS zelf op zijn risico en ter volledige ontlasting van de STAD alle nodige formaliteiten
vervullen en de daaraan verbonden kosten dragen. Na een aanpassing van de nutsvoorzieningen zal
steeds een keuringsverslag, afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, bezorgd worden aan de
STAD.
22.3. De CONCESSIONARIS zal er over waken dat er door de exploitatie van zijn concessie geen
geluidshinder ontstaat voor de omgeving.
22.4. De CONCESSIONARIS dient regelmatig in de Kruispuntbank van ondernemingen
ingeschreven te zijn en te blijven.
22.5. Voor alle onvoorziene gevallen zal de CONCESSIONARIS zich moeten gedragen naar de
besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de STAD, dat onwederroepelijk beslist.

HOOFDSTUK V RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE STAD


Artikel 23 - Belastingen en taksen

De onroerende voorheffing, verhoogd met de gemeentelijke en provinciale opcentiemen, op de in


concessie gekregen ruimte is voor rekening van de STAD.

HOOFDSTUK VI EINDE VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST


Artikel 24 - Overdracht clientle

Bij beindiging van de overeenkomst wordt de clintle van rechtswege door de STAD verworven zonder
dat de CONCESSIONARIS/exploitant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor de overname van
de clintle.
Artikel 25 - Beindiging

Wanneer de CONCESSIONARIS geen verder gebruik van deze concessie wenst te maken moet hij dit
per aangetekende brief melden aan:
Het college van burgemeester en schepenen van het Stadsbestuur Blankenberge
Stadhuis
J. F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge.
Deze opzeg moet worden gegeven ten minste 1 maand vr het einde van een dienstjaar, zoniet wordt de
concessieduur verlengd met n jaar.
Het versturen van deze brief gebeurt veiligheidshalve ook enkele dagen voor het verstrijken van de
voornoemde vervaldatum.
De STAD kan na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling de concessie eenzijdig en zonder
vooropzeg beindigen zonder dat de CONCESSIONARIS enige aanspraak kan maken op
schadeloosstelling:
- wanneer dit door het openbaar belang vereist wordt;
- in geval van herinrichting, herstructurering en/of renovatie van het openbaar domein;
- indien, na schriftelijke verwittiging, de CONCESSIONARIS binnen de gestelde termijn de nodige
maatregelen niet treft om zijn verplichtingen na te komen.
Deze procedure zal worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen daartoe
gemachtigd door de gemeenteraad.

Gemeenteraad 22 januari 2013 11


De STAD zal bij een beindiging van de concessieovereenkomst naar goeddunken over deze concessie
mogen beschikken.
Artikel 26 - Goed gedrag en zeden

De STAD kan deze concessie eveneens eenzijdig en zonder vooropzeg beindigen zonder dat de
CONCESSIONARIS enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling in geval van de vaststelling van
een zwaarwichtige strafrechtelijke veroordeling uit hoofde van de CONCESSIONARIS.
Onder zwaarwichtige strafrechtelijke veroordeling wordt hier verstaan:
- hetzij elke strafrechtelijke veroordeling van meer dan n jaar effectieve gevangenisstraf, en dit voor
welk misdrijf ook;
- hetzij elke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden gevangenisstraf, zelfs met
uitstel opgelegd, wegens volgende misdrijven, die meer dan andere nog het vertrouwen betreffen dat
tussen de partijen bij een overeenkomst met een openbaar bestuur moet bestaan:
valse munt, namaak of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven,
rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 160 tot 178 van het Strafwetboek);
valsheid in geschriften, in informatica of in telegrammen
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 194 tot 214 van het Strafwetboek);
vals getuigenis of meineed
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 215 tot 226 van het Strafwetboek);
belangenneming
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 245 van het Strafwetboek);
omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 246 tot 252 van het Strafwetboek);
vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen, of
criminele organisatie
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 322 tot 326 van het Strafwetboek);
aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, bederf van de jeugd, prostitutie, of openbare
schennis van de goede zeden
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 372 tot 389 van het Strafwetboek);
opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke of
onterende behandeling
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 392 tot 417 quinquies van het Strafwetboek);
mensenhandel
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 433 quinquies tot 433 novies van het Strafwetboek);
diefstal, afpersing, bedrog en vernielingen
(zijnde de misdrijven opgesomd in artikel 461 tot 550 van het Strafwetboek);
verdovende middelen
(zijnde de misdrijven bestraft door de Drugwet);
kansspelen
(zijnde de misdrijven bestraft door de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen);
wapens
(zijnde de misdrijven bestraft door de Wapenwet van 3 januari 1933);
racisme en negationisme
(zijnde de misdrijven bestraft door de Racismewet van 30 juli 1981 en door de Wet van 23 maart 1995 tot
bestraffing van het ontkennen van de genocide).
De CONCESSIONARIS is gehouden om spontaan en voorafgaandelijk aan de toekenning van deze
concessie aan de STAD schriftelijk te laten weten of hij reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een
dergelijke veroordeling.
Verder moet de CONCESSIONARIS ook uit zichzelf spontaan en schriftelijk mededeling doen aan de
STAD van elke dergelijke veroordeling die na de toekenning van deze concessie tegen hem wordt
uitgesproken.
Elke verzwijging dienaangaande wordt op zichzelf als een reden tot onmiddellijke beindiging van deze
concessie door de STAD beschouwd.
Om de bepaling van dit artikel te kunnen toepassen kan de STAD op elk ogenblik aan de
CONCESSIONARIS vragen om een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen.
Een weigering van voornoemde mededeling wordt door de STAD op zichzelf als een reden tot

Gemeenteraad 22 januari 2013 12


onmiddellijke beindiging van deze concessie beschouwd.
Deze procedure zal worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen daartoe
gemachtigd door de gemeenteraad.
Artikel 27 - Ontbinding

Het faillissement van de CONCESSIONARIS, zijn kennelijk onvermogen, zijn


ontoerekeningsvatbaarheid of zijn ontzetting in n of meerdere politieke en burgerlijke rechten, heeft de
onmiddellijke ontbinding van rechtswege van het precair gebruiksrecht tot gevolg, en dit vanaf het
ogenblik waarop het faillissement, het kennelijk onvermogen, de ontoerekeningsvatbaarheid of de
hierboven aangegeven ontzetting door de rechter wordt uitgesproken.
Verder moet de CONCESSIONARIS ook uit zichzelf en spontaan schriftelijk mededeling doen aan de
STAD van elke dergelijke veroordeling die ten laste van de CONCESSIONARIS wordt uitgesproken.
Om de bepaling van dit artikel te kunnen toepassen kan de STAD op elk ogenblik aan de
CONCESSIONARIS vragen om een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen.
De weigering van mededeling wordt op zichzelf als een reden tot onmiddellijke beindiging van deze
concessie door de STAD beschouwd.
Deze procedure zal worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen van daartoe
gemachtigd door de gemeenteraad.
Indien de concessie ontbonden wordt en de CONCESSIONARIS de in concessie gekregen ruimten
weigert te ontruimen, dan wordt de STAD uitdrukkelijk het recht toegekend om de gebouwen te laten
ontruimen zonder enig verhaal of mogelijkheid van verzet door de CONCESSIONARIS, desnoods met
behulp van de Openbare Macht.
Artikel 28 - Veranderingswerken

Alle veranderings- en verbeteringswerken en ook alles wat muur-, pleister- of nagelvast is, blijven door
de STAD verworven zonder enige vergoeding.
Artikel 29 - Toegang tot de lokalen

Gedurende de zes maanden die aan het einde van de concessies voorafgaan, moet de
CONCESSIONARIS toelaten dat er berichten geplaatst en de in concessie gegeven lokalen bezichtigd
worden.
Artikel 30 - Rechtsvorderingen

30.1 Aan het einde van de concessie heeft de STAD tegen de CONCESSIONARIS een persoonlijke
rechtsvordering tot vergoeding van de eventuele kosten, schade en interesten, veroorzaakt door
nalatigheid en gebrekkig onderhoud van het in concessie gegeven terrein, of voor de rechten die de
CONCESSIONARIS door zijn schuld mocht hebben laten verjaren.
30.2 De CONCESSIONARIS kan van zijn recht vervallen verklaard worden, ter zake van merkelijk aan
het goed toegebrachte schade of het grovelijk misbruiken daarvan; onverminderd de rechtsvordering
tot vergoeding van de kosten, de schade en de interesten.

HOOFDSTUK VII VARIA


Artikel 31 - Nietigheid

Indien eender welke bepaling van de overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, voor om het even
welke reden, zullen de andere bepalingen hun volledige rechtskracht en draagwijdte behouden.
Artikel 32 - Behandeling van geschillen

De partijen komen overeen om elke adresverandering van zetel van vennootschap en/of van de
bedrijfszetel te melden per aangetekende brief. Bij ontstentenis kunnen alle akten en exploten geldig
worden betekend op het laatst meegedeelde adres.
De partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om bij eventuele geschillen tot een minnelijke
schikking te komen.
Zo niet zal, onverminderd artikel 629 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak worden voorgelegd voor de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge.

Gemeenteraad 22 januari 2013 13


Deze concessie ressorteert onder het Belgisch recht.
Artikel 33 - Registratiekosten

De kosten en formaliteiten voor de registratie van deze concessie zijn voor rekening van de
CONCESSIONARIS.
Artikel 34 - Afwijking
In afwijking op de bepalingen van dit lastenboek, kan het College van burgemeester en schepenen, na
beindiging van de eerste concessieperiode deze concessie zonder nieuwe aanbesteding onderhands
toewijzen aan de zittende CONCESSIONARIS, op voorwaarde dat deze een concessieprijs biedt, die
minstens even hoog is als de concessieprijs van de verstreken concessie.

Gemeenteraad 22 januari 2013 14


BIEDINGFORMULIER

CONCESSIE
PAVILJOEN AAN ROTONDE VAN DE PIER
OFWEL
De ondergetekende:....................................................................................................................................
(naam en voornaam)
Woonplaats: ...............................................................................................................................................
(land, gemeente, straat, nummer)
Telefoonnummer(s):...................................................................................................................................
Faxnummer(s): ...........................................................................................................................................
Hoedanigheid of beroep: ............................................................................................................................
Nationaliteit:...............................................................................................................................................
OFWEL
De vennootschap: .......................................................................................................................................
(handelsnaam of benaming, rechtsvorm; nationaliteit, zetel)
....................................................................................................................................................................
Telefoonnummer(s):...................................................................................................................................
Faxnummer(s): ...........................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) ..........................................................................................
(naam en hoedanigheid)
gemachtigd de vennootschap te verbinden op grond van bijgevoegde akte of op grond van
beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ............................................................................
ingeschreven in het handelsregisternummer te .........................................................................................
onder het nummer .....................................................................................................................................
volstort of voorziene kapitaal ......................................................................................................... EURO
verbindt of verbinden zich de concessie "Paviljoen aan de rotonde van de Pier" te exploiteren
mits inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van het desbetreffende lastenboek.
De biedingsprijs bedraagt:
Globaal bedrag in cijfers: ................................................................................................................ EURO
Globaal bedrag in letters: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bij deze bieding voegt hij/voegen zij de behoorlijk ingevulde gedateerde en ondertekende
documenten en de passende bescheiden zoals gevraagd in het desbetreffende lastenboek.1
Opgemaakt te ............................................... op ........................................................................................
De inschrijver(s) of gevolmachtigde(n)

Gemeenteraad 22 januari 2013 15


(handtekeningen)

ARTIKEL II

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van deze beslissing.
ARTIKEL III
Afschrift van deze beslissing wordt ter notificatie toegestuurd aan alle betrokken stadsdiensten.

Gezien en goedgekeurd in zitting van 19 februari 2013.


de secretaris, de voorzitter,

Peter Verheyden Jeannine Puype

Gemeenteraad 22 januari 2013 16

Interesses relacionados