Você está na página 1de 378

NOVO TESTAMENTO GREGO

MATEUS

*KATA MATHTHAION

[1,1] BIBLOS GENESES ISOU KHRISTOU UIOU DAUID UIOU


ABRAAM

[1,2] ABRAAM EGENNSEN TON ISAAK ISAAK DE EGENNSEN


TON IAKB IAKB DE EGENNSEN TON IOUDAN KAI TOUS
ADELPHOUS AUTOU

[1,3] IOUDAS DE EGENNSEN TON PHARES KAI TON ZARA EK TS


THAMAR PHARES DE EGENNSEN TON ESRM ESRM DE
EGENNSEN TON ARAM

[1,4] ARAM DE EGENNSEN TON AMINADAB AMINADAB DE


EGENNSEN TON NAASSN NAASSN DE EGENNSEN TON
SALMN

[1,5] SALMN DE EGENNSEN TON BOES EK TS RAKHAB BOES


DE EGENNSEN TON IBD EK TS ROUTH IBD DE EGENNSEN
TON IESSAI

[1,6] IESSAI DE EGENNSEN TON DAUID TON BASILEA DAUID DE


EGENNSEN TON SOLOMNA EK TS TOU OURIOU

[1,7] SOLOMN DE EGENNSEN TON ROBOAM ROBOAM DE


EGENNSEN TON ABIA ABIA DE EGENNSEN TON ASAPH

[1,8] ASAPH DE EGENNSEN TON ISAPHAT ISAPHAT DE


EGENNSEN TON IRAM IRAM DE EGENNSEN TON OZIAN

[1,9] OZIAS DE EGENNSEN TON IATHAM IATHAM DE


EGENNSEN TON AKHAZ AKHAZ DE EGENNSEN TON EZEKIAN
[1,10] EZEKIAS DE EGENNSEN TON MANASS MANASSS DE
EGENNSEN TON AMS AMS DE EGENNSEN TON ISIAN

[1,11] ISIAS DE EGENNSEN TON IEKHONIAN KAI TOUS


ADELPHOUS AUTOU EPI TS METOIKESIAS BABULNOS

[1,12] META DE TN METOIKESIAN BABULNOS IEKHONIAS


EGENNSEN TON SALATHIL SALATHIL DE EGENNSEN TON
ZOROBABEL

[1,13] ZOROBABEL DE EGENNSEN TON ABIOUD ABIOUD DE


EGENNSEN TON ELIAKIM ELIAKIM DE EGENNSEN TON AZR

[1,14] AZR DE EGENNSEN TON SADK SADK DE EGENNSEN


TON AKHIM AKHIM DE EGENNSEN TON ELIOUD

[1,15] ELIOUD DE EGENNSEN TON ELEAZAR ELEAZAR DE


EGENNSEN TON MATTHAN MATTHAN DE EGENNSEN TON
IAKB

[1,16] IAKB DE EGENNSEN TON ISPH TON ANDRA MARIAS EX


S EGENNTH ISOUS O LEGOMENOS KHRISTOS

[1,17] PASAI OUN AI GENEAI APO ABRAAM ES DAUID GENEAI


DEKATESSARES KAI APO DAUID ES TS METOIKESIAS
BABULNOS GENEAI DEKATESSARES KAI APO TS METOIKESIAS
BABULNOS ES TOU KHRISTOU GENEAI DEKATESSARES

[1,18] TOU DE ISOU KHRISTOU GENESIS OUTS N


MNSTEUTHEISS TS MTROS AUTOU MARIAS T ISPH PRIN
SUNELTHEIN AUTOUS EURETH EN GASTRI EKHOUSA EK
PNEUMATOS AGIOU

[1,19] ISPH DE O ANR AUTS DIKAIOS N KAI M THELN


AUTN DEIGMATISAI EBOULTH LATHRA APOLUSAI AUTN

[1,20] TAUTA DE AUTOU ENTHUMTHENTOS IDOU AGGELOS


KURIOU KAT ONAR EPHAN AUT LEGN ISPH UIOS DAUID
M PHOBTHS PARALABEIN MARIAN TN GUNAIKA SOU TO
GAR EN AUT GENNTHEN EK PNEUMATOS ESTIN AGIOU

[1,21] TEXETAI DE UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU ISOUN


AUTOS GAR SSEI TON LAON AUTOU APO TN AMARTIN
AUTN
[1,22] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PLRTH TO RTHEN UPO
KURIOU DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS

[1,23] IDOU PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI UION KAI


KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOUL O ESTIN
METHERMNEUOMENON METH MN O THEOS

[1,24] EGERTHEIS DE O ISPH APO TOU UPNOU EPOISEN S


PROSETAXEN AUT O AGGELOS KURIOU KAI PARELABEN TN
GUNAIKA AUTOU

[1,25] KAI OUK EGINSKEN AUTN ES OU ETEKEN UION KAI


EKALESEN TO ONOMA AUTOU ISOUN

[2,1] TOU DE ISOU GENNTHENTOS EN BTHLEEM TS IOUDAIAS


EN MERAIS RDOU TOU BASILES IDOU MAGOI APO
ANATOLN PAREGENONTO EIS IEROSOLUMA

[2,2] LEGONTES POU ESTIN O TEKHTHEIS BASILEUS TN


IOUDAIN EIDOMEN GAR AUTOU TON ASTERA EN T ANATOL
KAI LTHOMEN PROSKUNSAI AUT

[2,3] AKOUSAS DE O BASILEUS RDS ETARAKHTH KAI PASA


IEROSOLUMA MET AUTOU

[2,4] KAI SUNAGAGN PANTAS TOUS ARKHIEREIS KAI


GRAMMATEIS TOU LAOU EPUNTHANETO PAR AUTN POU O
KHRISTOS GENNATAI

[2,5] OI DE EIPAN AUT EN BTHLEEM TS IOUDAIAS OUTS GAR


GEGRAPTAI DIA TOU PROPHTOU

[2,6] KAI SU BTHLEEM G IOUDA OUDAMS ELAKHIST EI EN


TOIS GEMOSIN IOUDA EK SOU GAR EXELEUSETAI GOUMENOS
OSTIS POIMANEI TON LAON MOU TON ISRAL

[2,7] TOTE RDS LATHRA KALESAS TOUS MAGOUS KRIBSEN


PAR AUTN TON KHRONON TOU PHAINOMENOU ASTEROS

[2,8] KAI PEMPSAS AUTOUS EIS BTHLEEM EIPEN POREUTHENTES


EXETASATE AKRIBS PERI TOU PAIDIOU EPAN DE EURTE
APAGGEILATE MOI OPS KAG ELTHN PROSKUNS AUT

[2,9] OI DE AKOUSANTES TOU BASILES EPOREUTHSAN KAI


IDOU O ASTR ON EIDON EN T ANATOL PROGEN AUTOUS ES
ELTHN ESTATH EPAN OU N TO PAIDION
[2,10] IDONTES DE TON ASTERA EKHARSAN KHARAN MEGALN
SPHODRA

[2,11] KAI ELTHONTES EIS TN OIKIAN EIDON TO PAIDION META


MARIAS TS MTROS AUTOU KAI PESONTES PROSEKUNSAN
AUT KAI ANOIXANTES TOUS THSAUROUS AUTN
PROSNEGKAN AUT DRA KHRUSON KAI LIBANON KAI
SMURNAN

[2,12] KAI KHRMATISTHENTES KAT ONAR M ANAKAMPSAI


PROS RDN DI ALLS ODOU ANEKHRSAN EIS TN KHRAN
AUTN

[2,13] ANAKHRSANTN DE AUTN IDOU AGGELOS KURIOU


PHAINETAI KAT ONAR T ISPH LEGN EGERTHEIS PARALABE
TO PAIDION KAI TN MTERA AUTOU KAI PHEUGE EIS AIGUPTON
KAI ISTHI EKEI ES AN EIP SOI MELLEI GAR RDS ZTEIN TO
PAIDION TOU APOLESAI AUTO

[2,14] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI TN MTERA


AUTOU NUKTOS KAI ANEKHRSEN EIS AIGUPTON

[2,15] KAI N EKEI ES TS TELEUTS RDOU INA PLRTH TO


RTHEN UPO KURIOU DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS EX
AIGUPTOU EKALESA TON UION MOU

[2,16] TOTE RDS IDN OTI ENEPAIKHTH UPO TN MAGN


ETHUMTH LIAN KAI APOSTEILAS ANEILEN PANTAS TOUS
PAIDAS TOUS EN BTHLEEM KAI EN PASI TOIS ORIOIS AUTS APO
DIETOUS KAI KATTER KATA TON KHRONON ON KRIBSEN
PARA TN MAGN

[2,17] TOTE EPLRTH TO RTHEN DIA IEREMIOU TOU


PROPHTOU LEGONTOS

[2,18] PHN EN RAMA KOUSTH KLAUTHMOS KAI ODURMOS


POLUS RAKHL KLAIOUSA TA TEKNA AUTS KAI OUK THELEN
PARAKLTHNAI OTI OUK EISIN

[2,19] TELEUTSANTOS DE TOU RDOU IDOU AGGELOS KURIOU


PHAINETAI KAT ONAR T ISPH EN AIGUPT

[2,20] LEGN EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI TN


MTERA AUTOU KAI POREUOU EIS GN ISRAL TETHNKASIN
GAR OI ZTOUNTES TN PSUKHN TOU PAIDIOU
[2,21] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI TN MTERA
AUTOU KAI EISLTHEN EIS GN ISRAL

[2,22] AKOUSAS DE OTI ARKHELAOS BASILEUEI TS IOUDAIAS


ANTI TOU PATROS AUTOU RDOU EPHOBTH EKEI APELTHEIN
KHRMATISTHEIS DE KAT ONAR ANEKHRSEN EIS TA MER
TS GALILAIAS

[2,23] KAI ELTHN KATKSEN EIS POLIN LEGOMENN NAZARET


OPS PLRTH TO RTHEN DIA TN PROPHTN OTI
NAZRAIOS KLTHSETAI

[3,1] EN DE TAIS MERAIS EKEINAIS PARAGINETAI IANNS O


BAPTISTS KRUSSN EN T ERM TS IOUDAIAS

[3,2] [KAI] LEGN METANOEITE GGIKEN GAR BASILEIA TN


OURANN

[3,3] OUTOS GAR ESTIN O RTHEIS DIA SAIOU TOU PROPHTOU


LEGONTOS PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN
ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[3,4] AUTOS DE O IANNS EIKHEN TO ENDUMA AUTOU APO


TRIKHN KAMLOU KAI ZNN DERMATINN PERI TN OSPHUN
AUTOU DE TROPH N AUTOU AKRIDES KAI MELI AGRION

[3,5] TOTE EXEPOREUETO PROS AUTON IEROSOLUMA KAI PASA


IOUDAIA KAI PASA PERIKHROS TOU IORDANOU

[3,6] KAI EBAPTIZONTO EN T IORDAN POTAM UP AUTOU


EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUTN

[3,7] IDN DE POLLOUS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN


ERKHOMENOUS EPI TO BAPTISMA AUTOU EIPEN AUTOIS
GENNMATA EKHIDNN TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO TS
MELLOUSS ORGS

[3,8] POISATE OUN KARPON AXION TS METANOIAS

[3,9] KAI M DOXTE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN


TON ABRAAM LEG GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK TN
LITHN TOUTN EGEIRAI TEKNA T ABRAAM

[3,10] D DE AXIN PROS TN RIZAN TN DENDRN KEITAI


PAN OUN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI
KAI EIS PUR BALLETAI
[3,11] EG MEN UMAS BAPTIZ EN UDATI EIS METANOIAN O DE
OPIS MOU ERKHOMENOS ISKHUROTEROS MOU ESTIN OU OUK
EIMI IKANOS TA UPODMATA BASTASAI AUTOS UMAS BAPTISEI
EN PNEUMATI AGI KAI PURI

[3,12] OU TO PTUON EN T KHEIRI AUTOU KAI DIAKATHARIEI TN


ALNA AUTOU KAI SUNAXEI TON SITON AUTOU EIS TN
APOTHKN TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST

[3,13] TOTE PARAGINETAI O ISOUS APO TS GALILAIAS EPI TON


IORDANN PROS TON IANNN TOU BAPTISTHNAI UP AUTOU

[3,14] O DE IANNS DIEKLUEN AUTON LEGN EG KHREIAN


EKH UPO SOU BAPTISTHNAI KAI SU ERKH PROS ME

[3,15] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN PROS AUTON APHES ARTI


OUTS GAR PREPON ESTIN MIN PLRSAI PASAN DIKAIOSUNN
TOTE APHISIN AUTON

[3,16] BAPTISTHEIS DE O ISOUS EUTHUS ANEB APO TOU


UDATOS KAI IDOU NEKHTHSAN [AUT] OI OURANOI KAI
EIDEN [TO] PNEUMA [TOU] THEOU KATABAINON SEI
PERISTERAN [KAI] ERKHOMENON EP AUTON

[3,17] KAI IDOU PHN EK TN OURANN LEGOUSA OUTOS


ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS EN EUDOKSA

[4,1] TOTE O ISOUS ANKHTH EIS TN ERMON UPO TOU


PNEUMATOS PEIRASTHNAI UPO TOU DIABOLOU

[4,2] KAI NSTEUSAS MERAS TESSERAKONTA KAI NUKTAS


TESSERAKONTA USTERON EPEINASEN

[4,3] KAI PROSELTHN O PEIRAZN EIPEN AUT EI UIOS EI TOU


THEOU EIPE INA OI LITHOI OUTOI ARTOI GENNTAI

[4,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN GEGRAPTAI OUK EP ART MON


ZSETAI O ANTHRPOS ALL EPI PANTI RMATI EKPOREUOMEN
DIA STOMATOS THEOU

[4,5] TOTE PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS TN AGIAN


POLIN KAI ESTSEN AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU

[4,6] KAI LEGEI AUT EI UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON


KAT GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI
PERI SOU KAI EPI KHEIRN AROUSIN SE MPOTE PROSKOPSS
PROS LITHON TON PODA SOU

[4,7] EPH AUT O ISOUS PALIN GEGRAPTAI OUK EKPEIRASEIS


KURION TON THEON SOU

[4,8] PALIN PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS OROS


UPSLON LIAN KAI DEIKNUSIN AUT PASAS TAS BASILEIAS TOU
KOSMOU KAI TN DOXAN AUTN

[4,9] KAI EIPEN AUT TAUTA SOI PANTA DS EAN PESN


PROSKUNSS MOI

[4,10] TOTE LEGEI AUT O ISOUS UPAGE SATANA GEGRAPTAI


GAR KURION TON THEON SOU PROSKUNSEIS KAI AUT MON
LATREUSEIS

[4,11] TOTE APHISIN AUTON O DIABOLOS KAI IDOU AGGELOI


PROSLTHON KAI DIKONOUN AUT

[4,12] AKOUSAS DE OTI IANNS PAREDOTH ANEKHRSEN EIS


TN GALILAIAN

[4,13] KAI KATALIPN TN NAZARA ELTHN KATKSEN EIS


KAPHARNAOUM TN PARATHALASSIAN EN ORIOIS ZABOULN
KAI NEPHTHALIM

[4,14] INA PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU


LEGONTOS

[4,15] G ZABOULN KAI G NEPHTHALIM ODON THALASSS


PERAN TOU IORDANOU GALILAIA TN ETHNN

[4,16] O LAOS O KATHMENOS EN SKOTEI PHS EIDEN MEGA KAI


TOIS KATHMENOIS EN KHRA KAI SKIA THANATOU PHS
ANETEILEN AUTOIS

[4,17] APO TOTE RXATO O ISOUS KRUSSEIN KAI LEGEIN


METANOEITE GGIKEN GAR BASILEIA TN OURANN

[4,18] PERIPATN DE PARA TN THALASSAN TS GALILAIAS


EIDEN DUO ADELPHOUS SIMNA TON LEGOMENON PETRON KAI
ANDREAN TON ADELPHON AUTOU BALLONTAS AMPHIBLSTRON
EIS TN THALASSAN SAN GAR ALIEIS
[4,19] KAI LEGEI AUTOIS DEUTE OPIS MOU KAI POIS UMAS
ALIEIS ANTHRPN

[4,20] OI DE EUTHES APHENTES TA DIKTUA KOLOUTHSAN


AUT

[4,21] KAI PROBAS EKEITHEN EIDEN ALLOUS DUO ADELPHOUS


IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IANNN TON ADELPHON
AUTOU EN T PLOI META ZEBEDAIOU TOU PATROS AUTN
KATARTIZONTAS TA DIKTUA AUTN KAI EKALESEN AUTOUS

[4,22] OI DE EUTHES APHENTES TO PLOION KAI TON PATERA


AUTN KOLOUTHSAN AUT

[4,23] KAI PERIGEN EN OL T GALILAIA DIDASKN EN TAIS


SUNAGGAIS AUTN KAI KRUSSN TO EUAGGELION TS
BASILEIAS KAI THERAPEUN PASAN NOSON KAI PASAN
MALAKIAN EN T LA

[4,24] KAI APLTHEN AKO AUTOU EIS OLN TN SURIAN KAI


PROSNEGKAN AUT PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS
POIKILAIS NOSOIS KAI BASANOIS SUNEKHOMENOUS [KAI]
DAIMONIZOMENOUS KAI SELNIAZOMENOUS KAI
PARALUTIKOUS KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS

[4,25] KAI KOLOUTHSAN AUT OKHLOI POLLOI APO TS


GALILAIAS KAI DEKAPOLES KAI IEROSOLUMN KAI IOUDAIAS
KAI PERAN TOU IORDANOU

[5,1] IDN DE TOUS OKHLOUS ANEB EIS TO OROS KAI


KATHISANTOS AUTOU PROSLTHAN AUT OI MATHTAI AUTOU

[5,2] KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS


LEGN

[5,3] MAKARIOI OI PTKHOI T PNEUMATI OTI AUTN ESTIN


BASILEIA TN OURANN

[5,4] MAKARIOI OI PENTHOUNTES OTI AUTOI


PARAKLTHSONTAI

[5,5] MAKARIOI OI PRAEIS OTI AUTOI KLRONOMSOUSIN TN


GN

[5,6] MAKARIOI OI PEINNTES KAI DIPSNTES TN DIKAIOSUNN


OTI AUTOI KHORTASTHSONTAI
[5,7] MAKARIOI OI ELEMONES OTI AUTOI ELETHSONTAI

[5,8] MAKARIOI OI KATHAROI T KARDIA OTI AUTOI TON THEON


OPSONTAI

[5,9] MAKARIOI OI EIRNOPOIOI OTI AUTOI UIOI THEOU


KLTHSONTAI

[5,10] MAKARIOI OI DEDIGMENOI ENEKEN DIKAIOSUNS OTI


AUTN ESTIN BASILEIA TN OURANN

[5,11] MAKARIOI ESTE OTAN ONEIDISSIN UMAS KAI DIXSIN


KAI EIPSIN PAN PONRON KATH UMN [PSEUDOMENOI]
ENEKEN EMOU

[5,12] KHAIRETE KAI AGALLIASTHE OTI O MISTHOS UMN POLUS


EN TOIS OURANOIS OUTS GAR EDIXAN TOUS PROPHTAS
TOUS PRO UMN

[5,13] UMEIS ESTE TO ALAS TS GS EAN DE TO ALAS MRANTH


EN TINI ALISTHSETAI EIS OUDEN ISKHUEI ETI EI M BLTHEN
EX KATAPATEISTHAI UPO TN ANTHRPN

[5,14] UMEIS ESTE TO PHS TOU KOSMOU OU DUNATAI POLIS


KRUBNAI EPAN OROUS KEIMEN

[5,15] OUDE KAIOUSIN LUKHNON KAI TITHEASIN AUTON UPO


TON MODION ALL EPI TN LUKHNIAN KAI LAMPEI PASIN TOIS EN
T OIKIA

[5,16] OUTS LAMPSAT TO PHS UMN EMPROSTHEN TN


ANTHRPN OPS IDSIN UMN TA KALA ERGA KAI
DOXASSIN TON PATERA UMN TON EN TOIS OURANOIS

[5,17] M NOMISTE OTI LTHON KATALUSAI TON NOMON


TOUS PROPHTAS OUK LTHON KATALUSAI ALLA PLRSAI

[5,18] AMN GAR LEG UMIN ES AN PARELTH O OURANOS KAI


G ITA EN MIA KERAIA OU M PARELTH APO TOU NOMOU
ES AN PANTA GENTAI

[5,19] OS EAN OUN LUS MIAN TN ENTOLN TOUTN TN


ELAKHISTN KAI DIDAX OUTS TOUS ANTHRPOUS
ELAKHISTOS KLTHSETAI EN T BASILEIA TN OURANN OS D
AN POIS KAI DIDAX OUTOS MEGAS KLTHSETAI EN T
BASILEIA TN OURANN
[5,20] LEG GAR UMIN OTI EAN M PERISSEUS UMN
DIKAIOSUN PLEION TN GRAMMATEN KAI PHARISAIN OU
M EISELTHTE EIS TN BASILEIAN TN OURANN

[5,21] KOUSATE OTI ERRETH TOIS ARKHAIOIS OU PHONEUSEIS


OS D AN PHONEUS ENOKHOS ESTAI T KRISEI

[5,22] EG DE LEG UMIN OTI PAS O ORGIZOMENOS T ADELPH


AUTOU ENOKHOS ESTAI T KRISEI OS D AN EIP T ADELPH
AUTOU RAKA ENOKHOS ESTAI T SUNEDRI OS D AN EIP MRE
ENOKHOS ESTAI EIS TN GEENNAN TOU PUROS

[5,23] EAN OUN PROSPHERS TO DRON SOU EPI TO


THUSIASTRION KAKEI MNSTHS OTI O ADELPHOS SOU EKHEI
TI KATA SOU

[5,24] APHES EKEI TO DRON SOU EMPROSTHEN TOU


THUSIASTRIOU KAI UPAGE PRTON DIALLAGTHI T ADELPH
SOU KAI TOTE ELTHN PROSPHERE TO DRON SOU

[5,25] ISTHI EUNON T ANTIDIK SOU TAKHU ES OTOU EI MET


AUTOU EN T OD MPOTE SE PARAD O ANTIDIKOS T KRIT
KAI O KRITS T UPRET KAI EIS PHULAKN BLTHS

[5,26] AMN LEG SOI OU M EXELTHS EKEITHEN ES AN


APODS TON ESKHATON KODRANTN

[5,27] KOUSATE OTI ERRETH OU MOIKHEUSEIS

[5,28] EG DE LEG UMIN OTI PAS O BLEPN GUNAIKA PROS TO


EPITHUMSAI AUTN D EMOIKHEUSEN AUTN EN T KARDIA
AUTOU

[5,29] EI DE O OPHTHALMOS SOU O DEXIOS SKANDALIZEI SE


EXELE AUTON KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA
APOLTAI EN TN MELN SOU KAI M OLON TO SMA SOU
BLTH EIS GEENNAN

[5,30] KAI EI DEXIA SOU KHEIR SKANDALIZEI SE EKKOPSON


AUTN KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOLTAI
EN TN MELN SOU KAI M OLON TO SMA SOU EIS GEENNAN
APELTH

[5,31] ERRETH DE OS AN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU DOT


AUT APOSTASION
[5,32] EG DE LEG UMIN OTI PAS O APOLUN TN GUNAIKA
AUTOU PAREKTOS LOGOU PORNEIAS POIEI AUTN
MOIKHEUTHNAI KAI OS EAN APOLELUMENN GAMS
MOIKHATAI

[5,33] PALIN KOUSATE OTI ERRETH TOIS ARKHAIOIS OUK


EPIORKSEIS APODSEIS DE T KURI TOUS ORKOUS SOU

[5,34] EG DE LEG UMIN M OMOSAI OLS MTE EN T


OURAN OTI THRONOS ESTIN TOU THEOU

[5,35] MTE EN T G OTI UPOPODION ESTIN TN PODN AUTOU


MTE EIS IEROSOLUMA OTI POLIS ESTIN TOU MEGALOU
BASILES

[5,36] MTE EN T KEPHAL SOU OMOSS OTI OU DUNASAI MIAN


TRIKHA LEUKN POISAI MELAINAN

[5,37] EST DE O LOGOS UMN NAI NAI OU OU TO DE PERISSON


TOUTN EK TOU PONROU ESTIN

[5,38] KOUSATE OTI ERRETH OPHTHALMON ANTI


OPHTHALMOU KAI ODONTA ANTI ODONTOS

[5,39] EG DE LEG UMIN M ANTISTNAI T PONR ALL OSTIS


SE RAPIZEI EIS TN DEXIAN SIAGONA [SOU] STREPSON AUT KAI
TN ALLN

[5,40] KAI T THELONTI SOI KRITHNAI KAI TON KHITNA SOU


LABEIN APHES AUT KAI TO IMATION

[5,41] KAI OSTIS SE AGGAREUSEI MILION EN UPAGE MET AUTOU


DUO

[5,42] T AITOUNTI SE DOS KAI TON THELONTA APO SOU


DANISASTHAI M APOSTRAPHS

[5,43] KOUSATE OTI ERRETH AGAPSEIS TON PLSION SOU KAI


MISSEIS TON EKHTHRON SOU

[5,44] EG DE LEG UMIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMN


KAI PROSEUKHESTHE UPER TN DIKONTN UMAS

[5,45] OPS GENSTHE UIOI TOU PATROS UMN TOU EN


OURANOIS OTI TON LION AUTOU ANATELLEI EPI PONROUS
KAI AGATHOUS KAI BREKHEI EPI DIKAIOUS KAI ADIKOUS
[5,46] EAN GAR AGAPSTE TOUS AGAPNTAS UMAS TINA
MISTHON EKHETE OUKHI KAI OI TELNAI TO AUTO POIOUSIN

[5,47] KAI EAN ASPASSTHE TOUS ADELPHOUS UMN MONON TI


PERISSON POIEITE OUKHI KAI OI ETHNIKOI TO AUTO POIOUSIN

[5,48] ESESTHE OUN UMEIS TELEIOI S O PATR UMN O


OURANIOS TELEIOS ESTIN

[6,1] PROSEKHETE [DE] TN DIKAIOSUNN UMN M POIEIN


EMPROSTHEN TN ANTHRPN PROS TO THEATHNAI AUTOIS EI
DE M GE MISTHON OUK EKHETE PARA T PATRI UMN T EN
TOIS OURANOIS

[6,2] OTAN OUN POIS ELEMOSUNN M SALPISS EMPROSTHEN


SOU SPER OI UPOKRITAI POIOUSIN EN TAIS SUNAGGAIS KAI
EN TAIS RUMAIS OPS DOXASTHSIN UPO TN ANTHRPN
AMN LEG UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUTN

[6,3] SOU DE POIOUNTOS ELEMOSUNN M GNT ARISTERA


SOU TI POIEI DEXIA SOU

[6,4] OPS SOU ELEMOSUN EN T KRUPT KAI O PATR


SOU O BLEPN EN T KRUPT APODSEI SOI

[6,5] KAI OTAN PROSEUKHSTHE OUK ESESTHE S OI UPOKRITAI


OTI PHILOUSIN EN TAIS SUNAGGAIS KAI EN TAIS GNIAIS TN
PLATEIN ESTTES PROSEUKHESTHAI OPS PHANSIN TOIS
ANTHRPOIS AMN LEG UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON
AUTN

[6,6] SU DE OTAN PROSEUKH EISELTHE EIS TO TAMEION SOU


KAI KLEISAS TN THURAN SOU PROSEUXAI T PATRI SOU T EN
T KRUPT KAI O PATR SOU O BLEPN EN T KRUPT
APODSEI SOI

[6,7] PROSEUKHOMENOI DE M BATTALOGSTE SPER OI


ETHNIKOI DOKOUSIN GAR OTI EN T POLULOGIA AUTN
EISAKOUSTHSONTAI

[6,8] M OUN OMOITHTE AUTOIS OIDEN GAR O PATR UMN


N KHREIAN EKHETE PRO TOU UMAS AITSAI AUTON

[6,9] OUTS OUN PROSEUKHESTHE UMEIS PATER MN O EN


TOIS OURANOIS AGIASTHT TO ONOMA SOU
[6,10] ELTHET BASILEIA SOU GENTHT TO THELMA SOU
S EN OURAN KAI EPI GS

[6,11] TON ARTON MN TON EPIOUSION DOS MIN SMERON

[6,12] KAI APHES MIN TA OPHEILMATA MN S KAI MEIS


APHKAMEN TOIS OPHEILETAIS MN

[6,13] KAI M EISENEGKS MAS EIS PEIRASMON ALLA RUSAI


MAS APO TOU PONROU

[6,14] EAN GAR APHTE TOIS ANTHRPOIS TA PARAPTMATA


AUTN APHSEI KAI UMIN O PATR UMN O OURANIOS

[6,15] EAN DE M APHTE TOIS ANTHRPOIS OUDE O PATR


UMN APHSEI TA PARAPTMATA UMN

[6,16] OTAN DE NSTEUTE M GINESTHE S OI UPOKRITAI


SKUTHRPOI APHANIZOUSIN GAR TA PROSPA AUTN OPS
PHANSIN TOIS ANTHRPOIS NSTEUONTES AMN LEG UMIN
APEKHOUSIN TON MISTHON AUTN

[6,17] SU DE NSTEUN ALEIPSAI SOU TN KEPHALN KAI TO


PROSPON SOU NIPSAI

[6,18] OPS M PHANS TOIS ANTHRPOIS NSTEUN ALLA T


PATRI SOU T EN T KRUPHAI KAI O PATR SOU O BLEPN EN
T KRUPHAI APODSEI SOI

[6,19] M THSAURIZETE UMIN THSAUROUS EPI TS GS OPOU


SS KAI BRSIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI DIORUSSOUSIN
KAI KLEPTOUSIN

[6,20] THSAURIZETE DE UMIN THSAUROUS EN OURAN OPOU


OUTE SS OUTE BRSIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI OU
DIORUSSOUSIN OUDE KLEPTOUSIN

[6,21] OPOU GAR ESTIN O THSAUROS SOU EKEI ESTAI KAI


KARDIA SOU

[6,22] O LUKHNOS TOU SMATOS ESTIN O OPHTHALMOS EAN


OUN O OPHTHALMOS SOU APLOUS OLON TO SMA SOU
PHTEINON ESTAI
[6,23] EAN DE O OPHTHALMOS SOU PONROS OLON TO SMA
SOU SKOTEINON ESTAI EI OUN TO PHS TO EN SOI SKOTOS ESTIN
TO SKOTOS POSON

[6,24] OUDEIS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN GAR TON


ENA MISSEI KAI TON ETERON AGAPSEI ENOS ANTHEXETAI
KAI TOU ETEROU KATAPHRONSEI OU DUNASTHE THE
DOULEUEIN KAI MAMNA

[6,25] DIA TOUTO LEG UMIN M MERIMNATE T PSUKH UMN


TI PHAGTE [ TI PITE] MDE T SMATI UMN TI ENDUSSTHE
OUKHI PSUKH PLEION ESTIN TS TROPHS KAI TO SMA TOU
ENDUMATOS

[6,26] EMBLEPSATE EIS TA PETEINA TOU OURANOU OTI OU


SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OUDE SUNAGOUSIN EIS
APOTHKAS KAI O PATR UMN O OURANIOS TREPHEI AUTA
OUKH UMEIS MALLON DIAPHERETE AUTN

[6,27] TIS DE EX UMN MERIMNN DUNATAI PROSTHEINAI EPI


TN LIKIAN AUTOU PKHUN ENA

[6,28] KAI PERI ENDUMATOS TI MERIMNATE KATAMATHETE TA


KRINA TOU AGROU PS AUXANOUSIN OU KOPISIN OUDE
NTHOUSIN

[6,29] LEG DE UMIN OTI OUDE SOLOMN EN PAS T DOX


AUTOU PERIEBALETO S EN TOUTN

[6,30] EI DE TON KHORTON TOU AGROU SMERON ONTA KAI


AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUTS
AMPHIENNUSIN OU POLL MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[6,31] M OUN MERIMNSTE LEGONTES TI PHAGMEN TI


PIMEN TI PERIBALMETHA

[6,32] PANTA GAR TAUTA TA ETHN EPIZTOUSIN OIDEN GAR O


PATR UMN O OURANIOS OTI KHRZETE TOUTN APANTN

[6,33] ZTEITE DE PRTON TN BASILEIAN [TOU THEOU] KAI TN


DIKAIOSUNN AUTOU KAI TAUTA PANTA PROSTETHSETAI
UMIN

[6,34] M OUN MERIMNSTE EIS TN AURION GAR AURION


MERIMNSEI EAUTS ARKETON T MERA KAKIA AUTS
[7,1] M KRINETE INA M KRITHTE

[7,2] EN GAR KRIMATI KRINETE KRITHSESTHE KAI EN


METR METREITE METRTHSETAI UMIN

[7,3] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU


ADELPHOU SOU TN DE EN T S OPHTHALM DOKON OU
KATANOEIS

[7,4] PS EREIS T ADELPH SOU APHES EKBAL TO KARPHOS


EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI IDOU DOKOS EN T
OPHTHALM SOU

[7,5] UPOKRITA EKBALE PRTON EK TOU OPHTHALMOU SOU TN


DOKON KAI TOTE DIABLEPSEIS EKBALEIN TO KARPHOS EK TOU
OPHTHALMOU TOU ADELPHOU SOU

[7,6] M DTE TO AGION TOIS KUSIN MDE BALTE TOUS


MARGARITAS UMN EMPROSTHEN TN KHOIRN MPOTE
KATAPATSOUSIN AUTOUS EN TOIS POSIN AUTN KAI
STRAPHENTES RXSIN UMAS

[7,7] AITEITE KAI DOTHSETAI UMIN ZTEITE KAI EURSETE


KROUETE KAI ANOIGSETAI UMIN

[7,8] PAS GAR O AITN LAMBANEI KAI O ZTN EURISKEI KAI T


KROUONTI ANOIGSETAI

[7,9] TIS ESTIN EX UMN ANTHRPOS ON AITSEI O UIOS


AUTOU ARTON M LITHON EPIDSEI AUT

[7,10] KAI IKHTHUN AITSEI M OPHIN EPIDSEI AUT

[7,11] EI OUN UMEIS PONROI ONTES OIDATE DOMATA AGATHA


DIDONAI TOIS TEKNOIS UMN POS MALLON O PATR UMN O
EN TOIS OURANOIS DSEI AGATHA TOIS AITOUSIN AUTON

[7,12] PANTA OUN OSA EAN THELTE INA POISIN UMIN OI


ANTHRPOI OUTS KAI UMEIS POIEITE AUTOIS OUTOS GAR
ESTIN O NOMOS KAI OI PROPHTAI

[7,13] EISELTHATE DIA TS STENS PULS OTI PLATEIA PUL


KAI EURUKHROS ODOS APAGOUSA EIS TN APLEIAN KAI
POLLOI EISIN OI EISERKHOMENOI DI AUTS
[7,14] TI STEN PUL KAI TETHLIMMEN ODOS APAGOUSA
EIS TN ZN KAI OLIGOI EISIN OI EURISKONTES AUTN

[7,15] PROSEKHETE APO TN PSEUDOPROPHTN OITINES


ERKHONTAI PROS UMAS EN ENDUMASIN PROBATN ESTHEN
DE EISIN LUKOI ARPAGES

[7,16] APO TN KARPN AUTN EPIGNSESTHE AUTOUS MTI


SULLEGOUSIN APO AKANTHN STAPHULAS APO TRIBOLN
SUKA

[7,17] OUTS PAN DENDRON AGATHON KARPOUS KALOUS POIEI


TO DE SAPRON DENDRON KARPOUS PONROUS POIEI

[7,18] OU DUNATAI DENDRON AGATHON KARPOUS PONROUS


POIEIN OUDE DENDRON SAPRON KARPOUS KALOUS POIEIN

[7,19] PAN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI


KAI EIS PUR BALLETAI

[7,20] ARA GE APO TN KARPN AUTN EPIGNSESTHE AUTOUS

[7,21] OU PAS O LEGN MOI KURIE KURIE EISELEUSETAI EIS TN


BASILEIAN TN OURANN ALL O POIN TO THELMA TOU
PATROS MOU TOU EN TOIS OURANOIS

[7,22] POLLOI EROUSIN MOI EN EKEIN T MERA KURIE KURIE


OU T S ONOMATI EPROPHTEUSAMEN KAI T S ONOMATI
DAIMONIA EXEBALOMEN KAI T S ONOMATI DUNAMEIS
POLLAS EPOISAMEN

[7,23] KAI TOTE OMOLOGS AUTOIS OTI OUDEPOTE EGNN


UMAS APOKHREITE AP EMOU OI ERGAZOMENOI TN ANOMIAN

[7,24] PAS OUN OSTIS AKOUEI MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI
POIEI AUTOUS OMOITHSETAI ANDRI PHRONIM OSTIS
KODOMSEN AUTOU TN OIKIAN EPI TN PETRAN

[7,25] KAI KATEB BROKH KAI LTHON OI POTAMOI KAI


EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEPESAN T OIKIA EKEIN KAI
OUK EPESEN TETHEMELITO GAR EPI TN PETRAN

[7,26] KAI PAS O AKOUN MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI M


POIN AUTOUS OMOITHSETAI ANDRI MR OSTIS
KODOMSEN AUTOU TN OIKIAN EPI TN AMMON
[7,27] KAI KATEB BROKH KAI LTHON OI POTAMOI KAI
EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEKOPSAN T OIKIA EKEIN KAI
EPESEN KAI N PTSIS AUTS MEGAL

[7,28] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS TOUS LOGOUS


TOUTOUS EXEPLSSONTO OI OKHLOI EPI T DIDAKH AUTOU

[7,29] N GAR DIDASKN AUTOUS S EXOUSIAN EKHN KAI


OUKH S OI GRAMMATEIS AUTN

[8,1] KATABANTOS DE AUTOU APO TOU OROUS KOLOUTHSAN


AUT OKHLOI POLLOI

[8,2] KAI IDOU LEPROS PROSELTHN PROSEKUNEI AUT LEGN


KURIE EAN THELS DUNASAI ME KATHARISAI

[8,3] KAI EKTEINAS TN KHEIRA PSATO AUTOU LEGN THEL


KATHARISTHTI KAI EUTHES EKATHARISTH AUTOU LEPRA

[8,4] KAI LEGEI AUT O ISOUS ORA MDENI EIPS ALLA UPAGE
SEAUTON DEIXON T IEREI KAI PROSENEGKON TO DRON O
PROSETAXEN MUSS EIS MARTURION AUTOIS

[8,5] EISELTHONTOS DE AUTOU EIS KAPHARNAOUM PROSLTHEN


AUT EKATONTARKHOS PARAKALN AUTON

[8,6] KAI LEGN KURIE O PAIS MOU BEBLTAI EN T OIKIA


PARALUTIKOS DEINS BASANIZOMENOS

[8,7] KAI LEGEI AUT EG ELTHN THERAPEUS AUTON

[8,8] KAI APOKRITHEIS O EKATONTARKHOS EPH KURIE OUK


EIMI IKANOS INA MOU UPO TN STEGN EISELTHS ALLA
MONON EIPE LOG KAI IATHSETAI O PAIS MOU

[8,9] KAI GAR EG ANTHRPOS EIMI UPO EXOUSIAN EKHN UP


EMAUTON STRATITAS KAI LEG TOUT POREUTHTI KAI
POREUETAI KAI ALL ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T DOUL
MOU POISON TOUTO KAI POIEI

[8,10] AKOUSAS DE O ISOUS ETHAUMASEN KAI EIPEN TOIS


AKOLOUTHOUSIN AMN LEG UMIN PAR OUDENI TOSAUTN
PISTIN EN T ISRAL EURON
[8,11] LEG DE UMIN OTI POLLOI APO ANATOLN KAI DUSMN
XOUSIN KAI ANAKLITHSONTAI META ABRAAM KAI ISAAK KAI
IAKB EN T BASILEIA TN OURANN

[8,12] OI DE UIOI TS BASILEIAS EKBLTHSONTAI EIS TO


SKOTOS TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O
BRUGMOS TN ODONTN

[8,13] KAI EIPEN O ISOUS T EKATONTARKH UPAGE S


EPISTEUSAS GENTHT SOI KAI IATH O PAIS [AUTOU] EN T
RA EKEIN

[8,14] KAI ELTHN O ISOUS EIS TN OIKIAN PETROU EIDEN TN


PENTHERAN AUTOU BEBLMENN KAI PURESSOUSAN

[8,15] KAI PSATO TS KHEIROS AUTS KAI APHKEN AUTN O


PURETOS KAI GERTH KAI DIKONEI AUT

[8,16] OPSIAS DE GENOMENS PROSNEGKAN AUT


DAIMONIZOMENOUS POLLOUS KAI EXEBALEN TA PNEUMATA
LOG KAI PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS ETHERAPEUSEN

[8,17] OPS PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU


LEGONTOS AUTOS TAS ASTHENEIAS MN ELABEN KAI TAS
NOSOUS EBASTASEN

[8,18] IDN DE O ISOUS OKHLON PERI AUTON EKELEUSEN


APELTHEIN EIS TO PERAN

[8,19] KAI PROSELTHN EIS GRAMMATEUS EIPEN AUT


DIDASKALE AKOLOUTHS SOI OPOU EAN APERKH

[8,20] KAI LEGEI AUT O ISOUS AI ALPEKES PHLEOUS


EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASKNSEIS O
DE UIOS TOU ANTHRPOU OUK EKHEI POU TN KEPHALN
KLIN

[8,21] ETEROS DE TN MATHTN [AUTOU] EIPEN AUT KURIE


EPITREPSON MOI PRTON APELTHEIN KAI THAPSAI TON PATERA
MOU

[8,22] O DE ISOUS LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI KAI APHES


TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUTN NEKROUS

[8,23] KAI EMBANTI AUT EIS TO PLOION KOLOUTHSAN AUT


OI MATHTAI AUTOU
[8,24] KAI IDOU SEISMOS MEGAS EGENETO EN T THALASS STE
TO PLOION KALUPTESTHAI UPO TN KUMATN AUTOS DE
EKATHEUDEN

[8,25] KAI PROSELTHONTES GEIRAN AUTON LEGONTES KURIE


SSON APOLLUMETHA

[8,26] KAI LEGEI AUTOIS TI DEILOI ESTE OLIGOPISTOI TOTE


EGERTHEIS EPETIMSEN TOIS ANEMOIS KAI T THALASS KAI
EGENETO GALN MEGAL

[8,27] OI DE ANTHRPOI ETHAUMASAN LEGONTES POTAPOS


ESTIN OUTOS OTI KAI OI ANEMOI KAI THALASSA AUT
UPAKOUOUSIN

[8,28] KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO PERAN EIS TN KHRAN


TN GADARNN UPNTSAN AUT DUO DAIMONIZOMENOI EK
TN MNMEIN EXERKHOMENOI KHALEPOI LIAN STE M
ISKHUEIN TINA PARELTHEIN DIA TS ODOU EKEINS

[8,29] KAI IDOU EKRAXAN LEGONTES TI MIN KAI SOI UIE TOU
THEOU LTHES DE PRO KAIROU BASANISAI MAS

[8,30] N DE MAKRAN AP AUTN AGEL KHOIRN POLLN


BOSKOMEN

[8,31] OI DE DAIMONES PAREKALOUN AUTON LEGONTES EI


EKBALLEIS MAS APOSTEILON MAS EIS TN AGELN TN
KHOIRN

[8,32] KAI EIPEN AUTOIS UPAGETE OI DE EXELTHONTES


APLTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI IDOU RMSEN PASA
AGEL KATA TOU KRMNOU EIS TN THALASSAN KAI
APETHANON EN TOIS UDASIN

[8,33] OI DE BOSKONTES EPHUGON KAI APELTHONTES EIS TN


POLIN APGGEILAN PANTA KAI TA TN DAIMONIZOMENN

[8,34] KAI IDOU PASA POLIS EXLTHEN EIS UPANTSIN T


ISOU KAI IDONTES AUTON PAREKALESAN OPS METAB APO
TN ORIN AUTN

[9,1] KAI EMBAS EIS PLOION DIEPERASEN KAI LTHEN EIS TN


IDIAN POLIN
[9,2] KAI IDOU PROSEPHERON AUT PARALUTIKON EPI KLINS
BEBLMENON KAI IDN O ISOUS TN PISTIN AUTN EIPEN T
PARALUTIK THARSEI TEKNON APHIENTAI SOU AI AMARTIAI

[9,3] KAI IDOU TINES TN GRAMMATEN EIPAN EN EAUTOIS


OUTOS BLASPHMEI

[9,4] KAI IDN O ISOUS TAS ENTHUMSEIS AUTN EIPEN INATI


ENTHUMEISTHE PONRA EN TAIS KARDIAIS UMN

[9,5] TI GAR ESTIN EUKOPTERON EIPEIN APHIENTAI SOU AI


AMARTIAI EIPEIN EGEIRE KAI PERIPATEI

[9,6] INA DE EIDTE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU


ANTHRPOU EPI TS GS APHIENAI AMARTIAS TOTE LEGEI T
PARALUTIK EGERTHEIS ARON SOU TN KLINN KAI UPAGE EIS
TON OIKON SOU

[9,7] KAI EGERTHEIS APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU

[9,8] IDONTES DE OI OKHLOI EPHOBTHSAN KAI EDOXASAN


TON THEON TON DONTA EXOUSIAN TOIAUTN TOIS ANTHRPOIS

[9,9] KAI PARAGN O ISOUS EKEITHEN EIDEN ANTHRPON


KATHMENON EPI TO TELNION MATHTHAION LEGOMENON KAI
LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS KOLOUTHSEN
AUT

[9,10] KAI EGENETO AUTOU ANAKEIMENOU EN T OIKIA KAI


IDOU POLLOI TELNAI KAI AMARTLOI ELTHONTES
SUNANEKEINTO T ISOU KAI TOIS MATHTAIS AUTOU

[9,11] KAI IDONTES OI PHARISAIOI ELEGON TOIS MATHTAIS


AUTOU DIA TI META TN TELNN KAI AMARTLN ESTHIEI O
DIDASKALOS UMN

[9,12] O DE AKOUSAS EIPEN OU KHREIAN EKHOUSIN OI


ISKHUONTES IATROU ALL OI KAKS EKHONTES

[9,13] POREUTHENTES DE MATHETE TI ESTIN ELEOS THEL KAI


OU THUSIAN OU GAR LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA
AMARTLOUS

[9,14] TOTE PROSERKHONTAI AUT OI MATHTAI IANNOU


LEGONTES DIA TI MEIS KAI OI PHARISAIOI NSTEUOMEN
[POLLA] OI DE MATHTAI SOU OU NSTEUOUSIN
[9,15] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS M DUNANTAI OI UIOI TOU
NUMPHNOS PENTHEIN EPH OSON MET AUTN ESTIN O
NUMPHIOS ELEUSONTAI DE MERAI OTAN APARTH AP AUTN
O NUMPHIOS KAI TOTE NSTEUSOUSIN

[9,16] OUDEIS DE EPIBALLEI EPIBLMA RAKOUS AGNAPHOU EPI


IMATI PALAI AIREI GAR TO PLRMA AUTOU APO TOU
IMATIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI

[9,17] OUDE BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI


DE M GE RGNUNTAI OI ASKOI KAI O OINOS EKKHEITAI KAI OI
ASKOI APOLLUNTAI ALLA BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS
KAINOUS KAI AMPHOTEROI SUNTROUNTAI

[9,18] TAUTA AUTOU LALOUNTOS AUTOIS IDOU ARKHN EIS


ELTHN PROSEKUNEI AUT LEGN OTI THUGATR MOU ARTI
ETELEUTSEN ALLA ELTHN EPITHES TN KHEIRA SOU EP
AUTN KAI ZSETAI

[9,19] KAI EGERTHEIS O ISOUS KOLOUTHSEN AUT KAI OI


MATHTAI AUTOU

[9,20] KAI IDOU GUN AIMORROOUSA DDEKA ET


PROSELTHOUSA OPISTHEN PSATO TOU KRASPEDOU TOU
IMATIOU AUTOU

[9,21] ELEGEN GAR EN EAUT EAN MONON APSMAI TOU


IMATIOU AUTOU STHSOMAI

[9,22] O DE ISOUS STRAPHEIS KAI IDN AUTN EIPEN THARSEI


THUGATER PISTIS SOU SESKEN SE KAI ESTH GUN APO
TS RAS EKEINS

[9,23] KAI ELTHN O ISOUS EIS TN OIKIAN TOU ARKHONTOS


KAI IDN TOUS AULTAS KAI TON OKHLON THORUBOUMENON

[9,24] ELEGEN ANAKHREITE OU GAR APETHANEN TO KORASION


ALLA KATHEUDEI KAI KATEGELN AUTOU

[9,25] OTE DE EXEBLTH O OKHLOS EISELTHN EKRATSEN TS


KHEIROS AUTS KAI GERTH TO KORASION

[9,26] KAI EXLTHEN PHM AUT EIS OLN TN GN EKEINN


[9,27] KAI PARAGONTI EKEITHEN T ISOU KOLOUTHSAN
[AUT] DUO TUPHLOI KRAZONTES KAI LEGONTES ELESON
MAS UIOS DAUID

[9,28] ELTHONTI DE EIS TN OIKIAN PROSLTHON AUT OI


TUPHLOI KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS PISTEUETE OTI DUNAMAI
TOUTO POISAI LEGOUSIN AUT NAI KURIE

[9,29] TOTE PSATO TN OPHTHALMN AUTN LEGN KATA TN


PISTIN UMN GENTHT UMIN

[9,30] KAI NEKHTHSAN AUTN OI OPHTHALMOI KAI


ENEBRIMTH AUTOIS O ISOUS LEGN ORATE MDEIS
GINSKET

[9,31] OI DE EXELTHONTES DIEPHMISAN AUTON EN OL T G


EKEIN

[9,32] AUTN DE EXERKHOMENN IDOU PROSNEGKAN AUT


ANTHRPON KPHON DAIMONIZOMENON

[9,33] KAI EKBLTHENTOS TOU DAIMONIOU ELALSEN O KPHOS


KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI LEGONTES OUDEPOTE EPHAN
OUTS EN T ISRAL

[9,34] OI DE PHARISAIOI ELEGON EN T ARKHONTI TN


DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA

[9,35] KAI PERIGEN O ISOUS TAS POLEIS PASAS KAI TAS KMAS
DIDASKN EN TAIS SUNAGGAIS AUTN KAI KRUSSN TO
EUAGGELION TS BASILEIAS KAI THERAPEUN PASAN NOSON
KAI PASAN MALAKIAN

[9,36] IDN DE TOUS OKHLOUS ESPLAGKHNISTH PERI AUTN


OTI SAN ESKULMENOI KAI ERRIMMENOI SEI PROBATA M
EKHONTA POIMENA

[9,37] TOTE LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU O MEN THERISMOS


POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI

[9,38] DETHTE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OPS


EKBAL ERGATAS EIS TON THERISMON AUTOU

[10,1] KAI PROSKALESAMENOS TOUS DDEKA MATHTAS AUTOU


EDKEN AUTOIS EXOUSIAN PNEUMATN AKATHARTN STE
EKBALLEIN AUTA KAI THERAPEUEIN PASAN NOSON KAI PASAN
MALAKIAN

[10,2] TN DE DDEKA APOSTOLN TA ONOMATA ESTIN TAUTA


PRTOS SIMN O LEGOMENOS PETROS KAI ANDREAS O
ADELPHOS AUTOU KAI IAKBOS O TOU ZEBEDAIOU KAI
IANNS O ADELPHOS AUTOU

[10,3] PHILIPPOS KAI BARTHOLOMAIOS THMAS KAI


MATHTHAIOS O TELNS IAKBOS O TOU ALPHAIOU KAI
THADDAIOS

[10,4] SIMN O KANANAIOS KAI IOUDAS O ISKARITS O KAI


PARADOUS AUTON

[10,5] TOUTOUS TOUS DDEKA APESTEILEN O ISOUS


PARAGGEILAS AUTOIS LEGN EIS ODON ETHNN M APELTHTE
KAI EIS POLIN SAMARITN M EISELTHTE

[10,6] POREUESTHE DE MALLON PROS TA PROBATA TA


APOLLOTA OIKOU ISRAL

[10,7] POREUOMENOI DE KRUSSETE LEGONTES OTI GGIKEN


BASILEIA TN OURANN

[10,8] ASTHENOUNTAS THERAPEUETE NEKROUS EGEIRETE


LEPROUS KATHARIZETE DAIMONIA EKBALLETE DREAN
ELABETE DREAN DOTE

[10,9] M KTSSTHE KHRUSON MDE ARGURON MDE


KHALKON EIS TAS ZNAS UMN

[10,10] M PRAN EIS ODON MDE DUO KHITNAS MDE


UPODMATA MDE RABDON AXIOS GAR O ERGATS TS
TROPHS AUTOU

[10,11] EIS N D AN POLIN KMN EISELTHTE EXETASATE TIS


EN AUT AXIOS ESTIN KAKEI MEINATE ES AN EXELTHTE

[10,12] EISERKHOMENOI DE EIS TN OIKIAN ASPASASTHE AUTN

[10,13] KAI EAN MEN OIKIA AXIA ELTHAT EIRN UMN


EP AUTN EAN DE M AXIA EIRN UMN PROS UMAS
EPISTRAPHT
[10,14] KAI OS AN M DEXTAI UMAS MDE AKOUS TOUS
LOGOUS UMN EXERKHOMENOI EX TS OIKIAS TS POLES
EKEINS EKTINAXATE TON KONIORTON TN PODN UMN

[10,15] AMN LEG UMIN ANEKTOTERON ESTAI G SODOMN


KAI GOMORRN EN MERA KRISES T POLEI EKEIN

[10,16] IDOU EG APOSTELL UMAS S PROBATA EN MES


LUKN GINESTHE OUN PHRONIMOI S OI OPHEIS KAI AKERAIOI
S AI PERISTERAI

[10,17] PROSEKHETE DE APO TN ANTHRPN PARADSOUSIN


GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EN TAIS SUNAGGAIS AUTN
MASTIGSOUSIN UMAS

[10,18] KAI EPI GEMONAS DE KAI BASILEIS AKHTHSESTHE


ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS KAI TOIS ETHNESIN

[10,19] OTAN DE PARADSIN UMAS M MERIMNSTE PS TI


LALSTE DOTHSETAI GAR UMIN EN EKEIN T RA TI
LALSTE

[10,20] OU GAR UMEIS ESTE OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA


TOU PATROS UMN TO LALOUN EN UMIN

[10,21] PARADSEI DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI


PATR TEKNON KAI EPANASTSONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI
THANATSOUSIN AUTOUS

[10,22] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA


MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI

[10,23] OTAN DE DIKSIN UMAS EN T POLEI TAUT PHEUGETE


EIS TN ETERAN AMN GAR LEG UMIN OU M TELESTE TAS
POLEIS TOU ISRAL ES AN ELTH O UIOS TOU ANTHRPOU

[10,24] OUK ESTIN MATHTS UPER TON DIDASKALON OUDE


DOULOS UPER TON KURION AUTOU

[10,25] ARKETON T MATHT INA GENTAI S O DIDASKALOS


AUTOU KAI O DOULOS S O KURIOS AUTOU EI TON
OIKODESPOTN BEELZEBOUL EPEKALESAN POS MALLON TOUS
OIKIAKOUS AUTOU
[10,26] M OUN PHOBTHTE AUTOUS OUDEN GAR ESTIN
KEKALUMMENON O OUK APOKALUPHTHSETAI KAI KRUPTON O
OU GNSTHSETAI

[10,27] O LEG UMIN EN T SKOTIA EIPATE EN T PHTI KAI O EIS


TO OUS AKOUETE KRUXATE EPI TN DMATN

[10,28] KAI M PHOBEISTHE APO TN APOKTENNONTN TO SMA


TN DE PSUKHN M DUNAMENN APOKTEINAI PHOBEISTHE DE
MALLON TON DUNAMENON KAI PSUKHN KAI SMA APOLESAI
EN GEENN

[10,29] OUKHI DUO STROUTHIA ASSARIOU PLEITAI KAI EN EX


AUTN OU PESEITAI EPI TN GN ANEU TOU PATROS UMN

[10,30] UMN DE KAI AI TRIKHES TS KEPHALS PASAI


RITHMMENAI EISIN

[10,31] M OUN PHOBEISTHE POLLN STROUTHIN DIAPHERETE


UMEIS

[10,32] PAS OUN OSTIS OMOLOGSEI EN EMOI EMPROSTHEN TN


ANTHRPN OMOLOGS KAG EN AUT EMPROSTHEN TOU
PATROS MOU TOU EN [TOIS] OURANOIS

[10,33] OSTIS D AN ARNSTAI ME EMPROSTHEN TN


ANTHRPN ARNSOMAI KAG AUTON EMPROSTHEN TOU
PATROS MOU TOU EN [TOIS] OURANOIS

[10,34] M NOMISTE OTI LTHON BALEIN EIRNN EPI TN GN


OUK LTHON BALEIN EIRNN ALLA MAKHAIRAN

[10,35] LTHON GAR DIKHASAI ANTHRPON KATA TOU PATROS


AUTOU KAI THUGATERA KATA TS MTROS AUTS KAI
NUMPHN KATA TS PENTHERAS AUTS

[10,36] KAI EKHTHROI TOU ANTHRPOU OI OIKIAKOI AUTOU

[10,37] O PHILN PATERA MTERA UPER EME OUK ESTIN MOU


AXIOS KAI O PHILN UION THUGATERA UPER EME OUK ESTIN
MOU AXIOS

[10,38] KAI OS OU LAMBANEI TON STAURON AUTOU KAI


AKOLOUTHEI OPIS MOU OUK ESTIN MOU AXIOS
[10,39] O EURN TN PSUKHN AUTOU APOLESEI AUTN KAI O
APOLESAS TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU EURSEI AUTN

[10,40] O DEKHOMENOS UMAS EME DEKHETAI KAI O EME


DEKHOMENOS DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME

[10,41] O DEKHOMENOS PROPHTN EIS ONOMA PROPHTOU


MISTHON PROPHTOU LMPSETAI KAI O DEKHOMENOS DIKAION
EIS ONOMA DIKAIOU MISTHON DIKAIOU LMPSETAI

[10,42] KAI OS AN POTIS ENA TN MIKRN TOUTN POTRION


PSUKHROU MONON EIS ONOMA MATHTOU AMN LEG UMIN
OU M APOLES TON MISTHON AUTOU

[11,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS DIATASSN TOIS


DDEKA MATHTAIS AUTOU METEB EKEITHEN TOU DIDASKEIN
KAI KRUSSEIN EN TAIS POLESIN AUTN

[11,2] O DE IANNS AKOUSAS EN T DESMTRI TA ERGA TOU


KHRISTOU PEMPSAS DIA TN MATHTN AUTOU

[11,3] EIPEN AUT SU EI O ERKHOMENOS ETERON


PROSDOKMEN

[11,4] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES


APAGGEILATE IANN A AKOUETE KAI BLEPETE

[11,5] TUPHLOI ANABLEPOUSIN KAI KHLOI PERIPATOUSIN


LEPROI KATHARIZONTAI KAI KPHOI AKOUOUSIN KAI NEKROI
EGEIRONTAI KAI PTKHOI EUAGGELIZONTAI

[11,6] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M SKANDALISTH EN EMOI

[11,7] TOUTN DE POREUOMENN RXATO O ISOUS LEGEIN


TOIS OKHLOIS PERI IANNOU TI EXLTHATE EIS TN ERMON
THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON

[11,8] ALLA TI EXLTHATE IDEIN ANTHRPON EN MALAKOIS


MPHIESMENON IDOU OI TA MALAKA PHOROUNTES EN TOIS
OIKOIS TN BASILEN EISIN

[11,9] ALLA TI EXLTHATE IDEIN PROPHTN NAI LEG UMIN KAI


PERISSOTERON PROPHTOU
[11,10] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU EG APOSTELL
TON AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS KATASKEUASEI TN
ODON SOU EMPROSTHEN SOU

[11,11] AMN LEG UMIN OUK EGGERTAI EN GENNTOIS


GUNAIKN MEIZN IANNOU TOU BAPTISTOU O DE
MIKROTEROS EN T BASILEIA TN OURANN MEIZN AUTOU
ESTIN

[11,12] APO DE TN MERN IANNOU TOU BAPTISTOU ES ARTI


BASILEIA TN OURANN BIAZETAI KAI BIASTAI ARPAZOUSIN
AUTN

[11,13] PANTES GAR OI PROPHTAI KAI O NOMOS ES IANNOU


EPROPHTEUSAN

[11,14] KAI EI THELETE DEXASTHAI AUTOS ESTIN LIAS O


MELLN ERKHESTHAI

[11,15] O EKHN TA AKOUET

[11,16] TINI DE OMOIS TN GENEAN TAUTN OMOIA ESTIN


PAIDIOIS KATHMENOIS EN TAIS AGORAIS A PROSPHNOUNTA
TOIS ETEROIS

[11,17] LEGOUSIN ULSAMEN UMIN KAI OUK RKHSASTHE


ETHRNSAMEN KAI OUK EKOPSASTHE

[11,18] LTHEN GAR IANNS MTE ESTHIN MTE PINN KAI


LEGOUSIN DAIMONION EKHEI

[11,19] LTHEN O UIOS TOU ANTHRPOU ESTHIN KAI PINN KAI


LEGOUSIN IDOU ANTHRPOS PHAGOS KAI OINOPOTS TELNN
PHILOS KAI AMARTLN KAI EDIKAITH SOPHIA APO TN
ERGN AUTS

[11,20] TOTE RXATO ONEIDIZEIN TAS POLEIS EN AIS EGENONTO


AI PLEISTAI DUNAMEIS AUTOU OTI OU METENOSAN

[11,21] OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI BTHSAIDA OTI EI EN TUR


KAI SIDNI EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN
PALAI AN EN SAKK KAI SPOD METENOSAN

[11,22] PLN LEG UMIN TUR KAI SIDNI ANEKTOTERON ESTAI


EN MERA KRISES UMIN
[11,23] KAI SU KAPHARNAOUM M ES OURANOU UPSTHS
ES ADOU KATABS OTI EI EN SODOMOIS EGENTHSAN AI
DUNAMEIS AI GENOMENAI EN SOI EMEINEN AN MEKHRI TS
SMERON

[11,24] PLN LEG UMIN OTI G SODOMN ANEKTOTERON ESTAI


EN MERA KRISES SOI

[11,25] EN EKEIN T KAIR APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN


EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI TS GS
OTI EKRUPSAS TAUTA APO SOPHN KAI SUNETN KAI
APEKALUPSAS AUTA NPIOIS

[11,26] NAI O PATR OTI OUTS EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN


SOU

[11,27] PANTA MOI PAREDOTH UPO TOU PATROS MOU KAI


OUDEIS EPIGINSKEI TON UION EI M O PATR OUDE TON
PATERA TIS EPIGINSKEI EI M O UIOS KAI EAN BOULTAI O
UIOS APOKALUPSAI

[11,28] DEUTE PROS ME PANTES OI KOPINTES KAI


PEPHORTISMENOI KAG ANAPAUS UMAS

[11,29] ARATE TON ZUGON MOU EPH UMAS KAI MATHETE AP


EMOU OTI PRAUS EIMI KAI TAPEINOS T KARDIA KAI EURSETE
ANAPAUSIN TAIS PSUKHAIS UMN

[11,30] O GAR ZUGOS MOU KHRSTOS KAI TO PHORTION MOU


ELAPHRON ESTIN

[12,1] EN EKEIN T KAIR EPOREUTH O ISOUS TOIS SABBASIN


DIA TN SPORIMN OI DE MATHTAI AUTOU EPEINASAN KAI
RXANTO TILLEIN STAKHUAS KAI ESTHIEIN

[12,2] OI DE PHARISAIOI IDONTES EIPAN AUT IDOU OI MATHTAI


SOU POIOUSIN O OUK EXESTIN POIEIN EN SABBAT

[12,3] O DE EIPEN AUTOIS OUK ANEGNTE TI EPOISEN DAUID


OTE EPEINASEN KAI OI MET AUTOU

[12,4] PS EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS


ARTOUS TS PROTHESES EPHAGON O OUK EXON N AUT
PHAGEIN OUDE TOIS MET AUTOU EI M TOIS IEREUSIN MONOIS
[12,5] OUK ANEGNTE EN T NOM OTI TOIS SABBASIN OI
IEREIS EN T IER TO SABBATON BEBLOUSIN KAI ANAITIOI
EISIN

[12,6] LEG DE UMIN OTI TOU IEROU MEIZON ESTIN DE

[12,7] EI DE EGNKEITE TI ESTIN ELEOS THEL KAI OU THUSIAN


OUK AN KATEDIKASATE TOUS ANAITIOUS

[12,8] KURIOS GAR ESTIN TOU SABBATOU O UIOS TOU


ANTHRPOU

[12,9] KAI METABAS EKEITHEN LTHEN EIS TN SUNAGGN


AUTN

[12,10] KAI IDOU ANTHRPOS KHEIRA EKHN XRAN KAI


EPRTSAN AUTON LEGONTES EI EXESTIN TOIS SABBASIN
THERAPEUSAI INA KATGORSSIN AUTOU

[12,11] O DE EIPEN AUTOIS TIS ESTAI EX UMN ANTHRPOS OS


EXEI PROBATON EN KAI EAN EMPES TOUTO TOIS SABBASIN EIS
BOTHUNON OUKHI KRATSEI AUTO KAI EGEREI

[12,12] POS OUN DIAPHEREI ANTHRPOS PROBATOU STE


EXESTIN TOIS SABBASIN KALS POIEIN

[12,13] TOTE LEGEI T ANTHRP EKTEINON SOU TN KHEIRA


KAI EXETEINEN KAI APEKATESTATH UGIS S ALL

[12,14] EXELTHONTES DE OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON


KAT AUTOU OPS AUTON APOLESSIN

[12,15] O DE ISOUS GNOUS ANEKHRSEN EKEITHEN KAI


KOLOUTHSAN AUT [OKHLOI] POLLOI KAI ETHERAPEUSEN
AUTOUS PANTAS

[12,16] KAI EPETIMSEN AUTOIS INA M PHANERON AUTON


POISSIN

[12,17] INA PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU


LEGONTOS

[12,18] IDOU O PAIS MOU ON RETISA O AGAPTOS MOU EIS ON


EUDOKSEN PSUKH MOU THS TO PNEUMA MOU EP AUTON
KAI KRISIN TOIS ETHNESIN APAGGELEI
[12,19] OUK ERISEI OUDE KRAUGASEI OUDE AKOUSEI TIS EN TAIS
PLATEIAIS TN PHNN AUTOU

[12,20] KALAMON SUNTETRIMMENON OU KATEAXEI KAI LINON


TUPHOMENON OU SBESEI ES AN EKBAL EIS NIKOS TN KRISIN

[12,21] KAI T ONOMATI AUTOU ETHN ELPIOUSIN

[12,22] TOTE PROSNEKHTH AUT DAIMONIZOMENOS TUPHLOS


KAI KPHOS KAI ETHERAPEUSEN AUTON STE TON KPHON
LALEIN KAI BLEPEIN

[12,23] KAI EXISTANTO PANTES OI OKHLOI KAI ELEGON MTI


OUTOS ESTIN O UIOS DAUID

[12,24] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES EIPON OUTOS OUK


EKBALLEI TA DAIMONIA EI M EN T BEELZEBOUL ARKHONTI
TN DAIMONIN

[12,25] EIDS DE TAS ENTHUMSEIS AUTN EIPEN AUTOIS PASA


BASILEIA MERISTHEISA KATH EAUTS ERMOUTAI KAI PASA
POLIS OIKIA MERISTHEISA KATH EAUTS OU STATHSETAI

[12,26] KAI EI O SATANAS TON SATANAN EKBALLEI EPH EAUTON


EMERISTH PS OUN STATHSETAI BASILEIA AUTOU

[12,27] KAI EI EG EN BEELZEBOUL EKBALL TA DAIMONIA OI


UIOI UMN EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI KRITAI
ESONTAI UMN

[12,28] EI DE EN PNEUMATI THEOU EG EKBALL TA DAIMONIA


ARA EPHTHASEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU

[12,29] PS DUNATAI TIS EISELTHEIN EIS TN OIKIAN TOU


ISKHUROU KAI TA SKEU AUTOU ARPASAI EAN M PRTON
DS TON ISKHURON KAI TOTE TN OIKIAN AUTOU DIARPASEI

[12,30] O M N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M SUNAGN


MET EMOU SKORPIZEI

[12,31] DIA TOUTO LEG UMIN PASA AMARTIA KAI BLASPHMIA


APHETHSETAI TOIS ANTHRPOIS DE TOU PNEUMATOS
BLASPHMIA OUK APHETHSETAI

[12,32] KAI OS EAN EIP LOGON KATA TOU UIOU TOU


ANTHRPOU APHETHSETAI AUT OS D AN EIP KATA TOU
PNEUMATOS TOU AGIOU OUK APHETHSETAI AUT OUTE EN
TOUT T AINI OUTE EN T MELLONTI

[12,33] POISATE TO DENDRON KALON KAI TON KARPON


AUTOU KALON POISATE TO DENDRON SAPRON KAI TON
KARPON AUTOU SAPRON EK GAR TOU KARPOU TO DENDRON
GINSKETAI

[12,34] GENNMATA EKHIDNN PS DUNASTHE AGATHA LALEIN


PONROI ONTES EK GAR TOU PERISSEUMATOS TS KARDIAS TO
STOMA LALEI

[12,35] O AGATHOS ANTHRPOS EK TOU AGATHOU THSAUROU


EKBALLEI AGATHA KAI O PONROS ANTHRPOS EK TOU
PONROU THSAUROU EKBALLEI PONRA

[12,36] LEG DE UMIN OTI PAN RMA ARGON O LALSOUSIN OI


ANTHRPOI APODSOUSIN PERI AUTOU LOGON EN MERA
KRISES

[12,37] EK GAR TN LOGN SOU DIKAITHS KAI EK TN


LOGN SOU KATADIKASTHS

[12,38] TOTE APEKRITHSAN AUT TINES TN GRAMMATEN


KAI PHARISAIN LEGONTES DIDASKALE THELOMEN APO SOU
SMEION IDEIN

[12,39] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS GENEA PONRA KAI


MOIKHALIS SMEION EPIZTEI KAI SMEION OU DOTHSETAI
AUT EI M TO SMEION INA TOU PROPHTOU

[12,40] SPER GAR N INAS EN T KOILIA TOU KTOUS TREIS


MERAS KAI TREIS NUKTAS OUTS ESTAI O UIOS TOU
ANTHRPOU EN T KARDIA TS GS TREIS MERAS KAI TREIS
NUKTAS

[12,41] ANDRES NINEUITAI ANASTSONTAI EN T KRISEI META


TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINOUSIN AUTN OTI
METENOSAN EIS TO KRUGMA INA KAI IDOU PLEION INA
DE

[12,42] BASILISSA NOTOU EGERTHSETAI EN T KRISEI META TS


GENEAS TAUTS KAI KATAKRINEI AUTN OTI LTHEN EK TN
PERATN TS GS AKOUSAI TN SOPHIAN SOLOMNOS KAI
IDOU PLEION SOLOMNOS DE
[12,43] OTAN DE TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH APO TOU
ANTHRPOU DIERKHETAI DI ANUDRN TOPN ZTOUN
ANAPAUSIN KAI OUKH EURISKEI

[12,44] TOTE LEGEI EIS TON OIKON MOU EPISTREPS OTHEN


EXLTHON KAI ELTHON EURISKEI SKHOLAZONTA
SESARMENON KAI KEKOSMMENON

[12,45] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI METH EAUTOU


EPTA ETERA PNEUMATA PONROTERA EAUTOU KAI
EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU
ANTHRPOU EKEINOU KHEIRONA TN PRTN OUTS ESTAI
KAI T GENEA TAUT T PONRA

[12,46] ETI AUTOU LALOUNTOS TOIS OKHLOIS IDOU MTR KAI


OI ADELPHOI AUTOU EISTKEISAN EX ZTOUNTES AUT
LALSAI

[12,47] [EIPEN DE TIS AUT IDOU MTR SOU KAI OI ADELPHOI


SOU EX ESTKASIN ZTOUNTES SOI LALSAI]

[12,48] O DE APOKRITHEIS EIPEN T LEGONTI AUT TIS ESTIN


MTR MOU KAI TINES EISIN OI ADELPHOI MOU

[12,49] KAI EKTEINAS TN KHEIRA AUTOU EPI TOUS MATHTAS


AUTOU EIPEN IDOU MTR MOU KAI OI ADELPHOI MOU

[12,50] OSTIS GAR AN POIS TO THELMA TOU PATROS MOU


TOU EN OURANOIS AUTOS MOU ADELPHOS KAI ADELPH KAI
MTR ESTIN

[13,1] EN T MERA EKEIN EXELTHN O ISOUS TS OIKIAS


EKATHTO PARA TN THALASSAN

[13,2] KAI SUNKHTHSAN PROS AUTON OKHLOI POLLOI STE


AUTON EIS PLOION EMBANTA KATHSTHAI KAI PAS O OKHLOS
EPI TON AIGIALON EISTKEI

[13,3] KAI ELALSEN AUTOIS POLLA EN PARABOLAIS LEGN


IDOU EXLTHEN O SPEIRN TOU SPEIREIN

[13,4] KAI EN T SPEIREIN AUTON A MEN EPESEN PARA TN


ODON KAI ELTHONTA TA PETEINA KATEPHAGEN AUTA
[13,5] ALLA DE EPESEN EPI TA PETRD OPOU OUK EIKHEN GN
POLLN KAI EUTHES EXANETEILEN DIA TO M EKHEIN BATHOS
GS

[13,6] LIOU DE ANATEILANTOS EKAUMATISTH KAI DIA TO M


EKHEIN RIZAN EXRANTH

[13,7] ALLA DE EPESEN EPI TAS AKANTHAS KAI ANEBSAN AI


AKANTHAI KAI EPNIXAN AUTA

[13,8] ALLA DE EPESEN EPI TN GN TN KALN KAI EDIDOU


KARPON O MEN EKATON O DE EXKONTA O DE TRIAKONTA

[13,9] O EKHN TA AKOUET

[13,10] KAI PROSELTHONTES OI MATHTAI EIPAN AUT DIA TI EN


PARABOLAIS LALEIS AUTOIS

[13,11] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS OTI UMIN DEDOTAI


GNNAI TA MUSTRIA TS BASILEIAS TN OURANN EKEINOIS
DE OU DEDOTAI

[13,12] OSTIS GAR EKHEI DOTHSETAI AUT KAI


PERISSEUTHSETAI OSTIS DE OUK EKHEI KAI O EKHEI
ARTHSETAI AP AUTOU

[13,13] DIA TOUTO EN PARABOLAIS AUTOIS LAL OTI BLEPONTES


OU BLEPOUSIN KAI AKOUONTES OUK AKOUOUSIN OUDE
SUNIOUSIN

[13,14] KAI ANAPLROUTAI AUTOIS PROPHTEIA SAIOU


LEGOUSA AKO AKOUSETE KAI OU M SUNTE KAI BLEPONTES
BLEPSETE KAI OU M IDTE

[13,15] EPAKHUNTH GAR KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS


SIN BARES KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUTN
EKAMMUSAN MPOTE IDSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS SIN
AKOUSSIN KAI T KARDIA SUNSIN KAI EPISTREPSSIN KAI
IASOMAI AUTOUS

[13,16] UMN DE MAKARIOI OI OPHTHALMOI OTI BLEPOUSIN KAI


TA TA UMN OTI AKOUOUSIN

[13,17] AMN GAR LEG UMIN OTI POLLOI PROPHTAI KAI


DIKAIOI EPETHUMSAN IDEIN A BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI
AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK KOUSAN
[13,18] UMEIS OUN AKOUSATE TN PARABOLN TOU SPEIRANTOS

[13,19] PANTOS AKOUONTOS TON LOGON TS BASILEIAS KAI M


SUNIENTOS ERKHETAI O PONROS KAI ARPAZEI TO
ESPARMENON EN T KARDIA AUTOU OUTOS ESTIN O PARA TN
ODON SPAREIS

[13,20] O DE EPI TA PETRD SPAREIS OUTOS ESTIN O TON


LOGON AKOUN KAI EUTHUS META KHARAS LAMBANN
AUTON

[13,21] OUK EKHEI DE RIZAN EN EAUT ALLA PROSKAIROS ESTIN


GENOMENS DE THLIPSES DIGMOU DIA TON LOGON
EUTHUS SKANDALIZETAI

[13,22] O DE EIS TAS AKANTHAS SPAREIS OUTOS ESTIN O TON


LOGON AKOUN KAI MERIMNA TOU AINOS KAI APAT TOU
PLOUTOU SUMPNIGEI TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI

[13,23] O DE EPI TN KALN GN SPAREIS OUTOS ESTIN O TON


LOGON AKOUN KAI SUNIEIS OS D KARPOPHOREI KAI POIEI O
MEN EKATON O DE EXKONTA O DE TRIAKONTA

[13,24] ALLN PARABOLN PARETHKEN AUTOIS LEGN


MOITH BASILEIA TN OURANN ANTHRP SPEIRANTI
KALON SPERMA EN T AGR AUTOU

[13,25] EN DE T KATHEUDEIN TOUS ANTHRPOUS LTHEN


AUTOU O EKHTHROS KAI EPESPEIREN ZIZANIA ANA MESON TOU
SITOU KAI APLTHEN

[13,26] OTE DE EBLASTSEN O KHORTOS KAI KARPON EPOISEN


TOTE EPHAN KAI TA ZIZANIA

[13,27] PROSELTHONTES DE OI DOULOI TOU OIKODESPOTOU


EIPON AUT KURIE OUKHI KALON SPERMA ESPEIRAS EN T S
AGR POTHEN OUN EKHEI ZIZANIA

[13,28] O DE EPH AUTOIS EKHTHROS ANTHRPOS TOUTO


EPOISEN OI DE DOULOI LEGOUSIN AUT THELEIS OUN
APELTHONTES SULLEXMEN AUTA

[13,29] O DE PHSIN OU MPOTE SULLEGONTES TA ZIZANIA


EKRIZSTE AMA AUTOIS TON SITON
[13,30] APHETE SUNAUXANESTHAI AMPHOTERA ES TOU
THERISMOU KAI EN KAIR TOU THERISMOU ER TOIS
THERISTAIS SULLEXATE PRTON TA ZIZANIA KAI DSATE AUTA
EIS DESMAS PROS TO KATAKAUSAI AUTA TON DE SITON
SUNAGAGETE EIS TN APOTHKN MOU

[13,31] ALLN PARABOLN PARETHKEN AUTOIS LEGN OMOIA


ESTIN BASILEIA TN OURANN KOKK SINAPES ON LABN
ANTHRPOS ESPEIREN EN T AGR AUTOU

[13,32] O MIKROTERON MEN ESTIN PANTN TN SPERMATN


OTAN DE AUXTH MEIZON TN LAKHANN ESTIN KAI GINETAI
DENDRON STE ELTHEIN TA PETEINA TOU OURANOU KAI
KATASKNOUN EN TOIS KLADOIS AUTOU

[13,33] ALLN PARABOLN ELALSEN AUTOIS OMOIA ESTIN


BASILEIA TN OURANN ZUM N LABOUSA GUN
ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA ES OU EZUMTH OLON

[13,34] TAUTA PANTA ELALSEN O ISOUS EN PARABOLAIS TOIS


OKHLOIS KAI KHRIS PARABOLS OUDEN ELALEI AUTOIS

[13,35] OPS PLRTH TO RTHEN DIA TOU PROPHTOU


LEGONTOS ANOIX EN PARABOLAIS TO STOMA MOU
EREUXOMAI KEKRUMMENA APO KATABOLS [KOSMOU]

[13,36] TOTE APHEIS TOUS OKHLOUS LTHEN EIS TN OIKIAN KAI


PROSLTHON AUT OI MATHTAI AUTOU LEGONTES
DIASAPHSON MIN TN PARABOLN TN ZIZANIN TOU
AGROU

[13,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN O SPEIRN TO KALON SPERMA


ESTIN O UIOS TOU ANTHRPOU

[13,38] O DE AGROS ESTIN O KOSMOS TO DE KALON SPERMA


OUTOI EISIN OI UIOI TS BASILEIAS TA DE ZIZANIA EISIN OI UIOI
TOU PONROU

[13,39] O DE EKHTHROS O SPEIRAS AUTA ESTIN O DIABOLOS O DE


THERISMOS SUNTELEIA AINOS ESTIN OI DE THERISTAI
AGGELOI EISIN

[13,40] SPER OUN SULLEGETAI TA ZIZANIA KAI PURI [KATA]


KAIETAI OUTS ESTAI EN T SUNTELEIA TOU AINOS
[13,41] APOSTELEI O UIOS TOU ANTHRPOU TOUS AGGELOUS
AUTOU KAI SULLEXOUSIN EK TS BASILEIAS AUTOU PANTA TA
SKANDALA KAI TOUS POIOUNTAS TN ANOMIAN

[13,42] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS TN KAMINON TOU PUROS


EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN

[13,43] TOTE OI DIKAIOI EKLAMPSOUSIN S O LIOS EN T


BASILEIA TOU PATROS AUTN O EKHN TA AKOUET

[13,44] OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN THSAUR


KEKRUMMEN EN T AGR ON EURN ANTHRPOS EKRUPSEN
KAI APO TS KHARAS AUTOU UPAGEI KAI PLEI PANTA OSA
EKHEI KAI AGORAZEI TON AGRON EKEINON

[13,45] PALIN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN


ANTHRP EMPOR ZTOUNTI KALOUS MARGARITAS

[13,46] EURN DE ENA POLUTIMON MARGARITN APELTHN


PEPRAKEN PANTA OSA EIKHEN KAI GORASEN AUTON

[13,47] PALIN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN SAGN


BLTHEIS EIS TN THALASSAN KAI EK PANTOS GENOUS
SUNAGAGOUS

[13,48] N OTE EPLRTH ANABIBASANTES EPI TON AIGIALON


KAI KATHISANTES SUNELEXAN TA KALA EIS AGG TA DE SAPRA
EX EBALON

[13,49] OUTS ESTAI EN T SUNTELEIA TOU AINOS


EXELEUSONTAI OI AGGELOI KAI APHORIOUSIN TOUS PONROUS
EK MESOU TN DIKAIN

[13,50] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS TN KAMINON TOU PUROS


EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN

[13,51] SUNKATE TAUTA PANTA LEGOUSIN AUT NAI

[13,52] O DE EIPEN AUTOIS DIA TOUTO PAS GRAMMATEUS


MATHTEUTHEIS T BASILEIA TN OURANN OMOIOS ESTIN
ANTHRP OIKODESPOT OSTIS EKBALLEI EK TOU THSAUROU
AUTOU KAINA KAI PALAIA

[13,53] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS TAS PARABOLAS


TAUTAS METREN EKEITHEN
[13,54] KAI ELTHN EIS TN PATRIDA AUTOU EDIDASKEN
AUTOUS EN T SUNAGG AUTN STE EKPLSSESTHAI
AUTOUS KAI LEGEIN POTHEN TOUT SOPHIA AUT KAI AI
DUNAMEIS

[13,55] OUKH OUTOS ESTIN O TOU TEKTONOS UIOS OUKH


MTR AUTOU LEGETAI MARIAM KAI OI ADELPHOI AUTOU
IAKBOS KAI ISPH KAI SIMN KAI IOUDAS

[13,56] KAI AI ADELPHAI AUTOU OUKHI PASAI PROS MAS EISIN


POTHEN OUN TOUT TAUTA PANTA

[13,57] KAI ESKANDALIZONTO EN AUT O DE ISOUS EIPEN


AUTOIS OUK ESTIN PROPHTS ATIMOS EI M EN T PATRIDI KAI
EN T OIKIA AUTOU

[13,58] KAI OUK EPOISEN EKEI DUNAMEIS POLLAS DIA TN


APISTIAN AUTN

[14,1] EN EKEIN T KAIR KOUSEN RDS O TETRAARKHS


TN AKON ISOU

[14,2] KAI EIPEN TOIS PAISIN AUTOU OUTOS ESTIN IANNS O


BAPTISTS AUTOS GERTH APO TN NEKRN KAI DIA TOUTO
AI DUNAMEIS ENERGOUSIN EN AUT

[14,3] O GAR RDS KRATSAS TON IANNN EDSEN [AUTON]


KAI EN PHULAK APETHETO DIA RDIADA TN GUNAIKA
PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU

[14,4] ELEGEN GAR O IANNS AUT OUK EXESTIN SOI EKHEIN


AUTN

[14,5] KAI THELN AUTON APOKTEINAI EPHOBTH TON


OKHLON OTI S PROPHTN AUTON EIKHON

[14,6] GENESIOIS DE GENOMENOIS TOU RDOU RKHSATO


THUGATR TS RDIADOS EN T MES KAI RESEN T RD

[14,7] OTHEN METH ORKOU MOLOGSEN AUT DOUNAI O EAN


AITSTAI

[14,8] DE PROBIBASTHEISA UPO TS MTROS AUTS DOS MOI


PHSIN DE EPI PINAKI TN KEPHALN IANNOU TOU
BAPTISTOU
[14,9] KAI LUPTHEIS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS
SUNANAKEIMENOUS EKELEUSEN DOTHNAI

[14,10] KAI PEMPSAS APEKEPHALISEN [TON] IANNN EN T


PHULAK

[14,11] KAI NEKHTH KEPHAL AUTOU EPI PINAKI KAI


EDOTH T KORASI KAI NEGKEN T MTRI AUTS

[14,12] KAI PROSELTHONTES OI MATHTAI AUTOU RAN TO


PTMA KAI ETHAPSAN AUTO[N] KAI ELTHONTES APGGEILAN
T ISOU

[14,13] AKOUSAS DE O ISOUS ANEKHRSEN EKEITHEN EN


PLOI EIS ERMON TOPON KAT IDIAN KAI AKOUSANTES OI
OKHLOI KOLOUTHSAN AUT PEZ APO TN POLEN

[14,14] KAI EXELTHN EIDEN POLUN OKHLON KAI


ESPLAGKHNISTH EP AUTOIS KAI ETHERAPEUSEN TOUS
ARRSTOUS AUTN

[14,15] OPSIAS DE GENOMENS PROSLTHON AUT OI MATHTAI


LEGONTES ERMOS ESTIN O TOPOS KAI RA D PARLTHEN
APOLUSON TOUS OKHLOUS INA APELTHONTES EIS TAS KMAS
AGORASSIN EAUTOIS BRMATA

[14,16] O DE [ISOUS] EIPEN AUTOIS OU KHREIAN EKHOUSIN


APELTHEIN DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN

[14,17] OI DE LEGOUSIN AUT OUK EKHOMEN DE EI M PENTE


ARTOUS KAI DUO IKHTHUAS

[14,18] O DE EIPEN PHERETE MOI DE AUTOUS

[14,19] KAI KELEUSAS TOUS OKHLOUS ANAKLITHNAI EPI TOU


KHORTOU LABN TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO
IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN KAI
KLASAS EDKEN TOIS MATHTAIS TOUS ARTOUS OI DE
MATHTAI TOIS OKHLOIS

[14,20] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN KAI RAN


TO PERISSEUON TN KLASMATN DDEKA KOPHINOUS PLREIS

[14,21] OI DE ESTHIONTES SAN ANDRES SEI PENTAKISKHILIOI


KHRIS GUNAIKN KAI PAIDIN
[14,22] KAI EUTHES NAGKASEN TOUS MATHTAS EMBNAI EIS
TO PLOION KAI PROAGEIN AUTON EIS TO PERAN ES OU
APOLUS TOUS OKHLOUS

[14,23] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ANEB EIS TO OROS KAT


IDIAN PROSEUXASTHAI OPSIAS DE GENOMENS MONOS N EKEI

[14,24] TO DE PLOION D STADIOUS POLLOUS APO TS GS


APEIKHEN BASANIZOMENON UPO TN KUMATN N GAR
ENANTIOS O ANEMOS

[14,25] TETART DE PHULAK TS NUKTOS LTHEN PROS


AUTOUS PERIPATN EPI TN THALASSAN

[14,26] OI DE MATHTAI IDONTES AUTON EPI TS THALASSS


PERIPATOUNTA ETARAKHTHSAN LEGONTES OTI PHANTASMA
ESTIN KAI APO TOU PHOBOU EKRAXAN

[14,27] EUTHUS DE ELALSEN [O ISOUS] AUTOIS LEGN


THARSEITE EG EIMI M PHOBEISTHE

[14,28] APOKRITHEIS DE AUT O PETROS EIPEN KURIE EI SU EI


KELEUSON ME ELTHEIN PROS SE EPI TA UDATA

[14,29] O DE EIPEN ELTHE KAI KATABAS APO TOU PLOIOU [O]


PETROS PERIEPATSEN EPI TA UDATA KAI LTHEN PROS TON
ISOUN

[14,30] BLEPN DE TON ANEMON [ISKHURON] EPHOBTH KAI


ARXAMENOS KATAPONTIZESTHAI EKRAXEN LEGN KURIE
SSON ME

[14,31] EUTHES DE O ISOUS EKTEINAS TN KHEIRA EPELABETO


AUTOU KAI LEGEI AUT OLIGOPISTE EIS TI EDISTASAS

[14,32] KAI ANABANTN AUTN EIS TO PLOION EKOPASEN O


ANEMOS

[14,33] OI DE EN T PLOI PROSEKUNSAN AUT LEGONTES


ALTHS THEOU UIOS EI

[14,34] KAI DIAPERASANTES LTHON EPI TN GN EIS


GENNSARET
[14,35] KAI EPIGNONTES AUTON OI ANDRES TOU TOPOU EKEINOU
APESTEILAN EIS OLN TN PERIKHRON EKEINN KAI
PROSNEGKAN AUT PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS

[14,36] KAI PAREKALOUN AUTON INA MONON APSNTAI TOU


KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI OSOI PSANTO
DIESTHSAN

[15,1] TOTE PROSERKHONTAI T ISOU APO IEROSOLUMN


PHARISAIOI KAI GRAMMATEIS LEGONTES

[15,2] DIA TI OI MATHTAI SOU PARABAINOUSIN TN PARADOSIN


TN PRESBUTERN OU GAR NIPTONTAI TAS KHEIRAS [AUTN]
OTAN ARTON ESTHISIN

[15,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DIA TI KAI UMEIS


PARABAINETE TN ENTOLN TOU THEOU DIA TN PARADOSIN
UMN

[15,4] O GAR THEOS EIPEN TIMA TON PATERA KAI TN MTERA


KAI O KAKOLOGN PATERA MTERA THANAT TELEUTAT

[15,5] UMEIS DE LEGETE OS AN EIP T PATRI T MTRI DRON


O EAN EX EMOU PHELTHS

[15,6] OU M TIMSEI TON PATERA AUTOU KAI KURSATE TON


LOGON TOU THEOU DIA TN PARADOSIN UMN

[15,7] UPOKRITAI KALS EPROPHTEUSEN PERI UMN SAIAS


LEGN

[15,8] O LAOS OUTOS TOIS KHEILESIN ME TIMA DE KARDIA


AUTN PORR APEKHEI AP EMOU

[15,9] MATN DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS


ENTALMATA ANTHRPN

[15,10] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON EIPEN AUTOIS


AKOUETE KAI SUNIETE

[15,11] OU TO EISERKHOMENON EIS TO STOMA KOINOI TON


ANTHRPON ALLA TO EKPOREUOMENON EK TOU STOMATOS
TOUTO KOINOI TON ANTHRPON
[15,12] TOTE PROSELTHONTES OI MATHTAI LEGOUSIN AUT
OIDAS OTI OI PHARISAIOI AKOUSANTES TON LOGON
ESKANDALISTHSAN

[15,13] O DE APOKRITHEIS EIPEN PASA PHUTEIA N OUK


EPHUTEUSEN O PATR MOU O OURANIOS EKRIZTHSETAI

[15,14] APHETE AUTOUS TUPHLOI EISIN ODGOI [TUPHLN]


TUPHLOS DE TUPHLON EAN ODG AMPHOTEROI EIS BOTHUNON
PESOUNTAI

[15,15] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT PHRASON MIN


TN PARABOLN [TAUTN]

[15,16] O DE EIPEN AKMN KAI UMEIS ASUNETOI ESTE

[15,17] OU NOEITE OTI PAN TO EISPOREUOMENON EIS TO STOMA


EIS TN KOILIAN KHREI KAI EIS APHEDRNA EKBALLETAI

[15,18] TA DE EKPOREUOMENA EK TOU STOMATOS EK TS


KARDIAS EXERKHETAI KAKEINA KOINOI TON ANTHRPON

[15,19] EK GAR TS KARDIAS EXERKHONTAI DIALOGISMOI


PONROI PHONOI MOIKHEIAI PORNEIAI KLOPAI
PSEUDOMARTURIAI BLASPHMIAI

[15,20] TAUTA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHRPON TO DE


ANIPTOIS KHERSIN PHAGEIN OU KOINOI TON ANTHRPON

[15,21] KAI EXELTHN EKEITHEN O ISOUS ANEKHRSEN EIS TA


MER TUROU KAI SIDNOS

[15,22] KAI IDOU GUN KHANANAIA APO TN ORIN EKEINN


EXELTHOUSA EKRAZEN LEGOUSA ELESON ME KURIE UIOS
DAUID THUGATR MOU KAKS DAIMONIZETAI

[15,23] O DE OUK APEKRITH AUT LOGON KAI PROSELTHONTES


OI MATHTAI AUTOU RTOUN AUTON LEGONTES APOLUSON
AUTN OTI KRAZEI OPISTHEN MN

[15,24] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK APESTALN EI M EIS TA


PROBATA TA APOLLOTA OIKOU ISRAL

[15,25] DE ELTHOUSA PROSEKUNEI AUT LEGOUSA KURIE


BOTHEI MOI
[15,26] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK ESTIN KALON LABEIN TON
ARTON TN TEKNN KAI BALEIN TOIS KUNARIOIS

[15,27] DE EIPEN NAI KURIE KAI GAR TA KUNARIA ESTHIEI APO


TN PSIKHIN TN PIPTONTN APO TS TRAPEZS TN KURIN
AUTN

[15,28] TOTE APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUT GUNAI


MEGAL SOU PISTIS GENTHT SOI S THELEIS KAI IATH
THUGATR AUTS APO TS RAS EKEINS

[15,29] KAI METABAS EKEITHEN O ISOUS LTHEN PARA TN


THALASSAN TS GALILAIAS KAI ANABAS EIS TO OROS
EKATHTO EKEI

[15,30] KAI PROSLTHON AUT OKHLOI POLLOI EKHONTES METH


EAUTN KHLOUS TUPHLOUS KULLOUS KPHOUS KAI ETEROUS
POLLOUS KAI ERRIPSAN AUTOUS PARA TOUS PODAS AUTOU KAI
ETHERAPEUSEN AUTOUS

[15,31] STE TON OKHLON THAUMASAI BLEPONTAS KPHOUS


LALOUNTAS KULLOUS UGIEIS KAI KHLOUS PERIPATOUNTAS
KAI TUPHLOUS BLEPONTAS KAI EDOXASAN TON THEON ISRAL

[15,32] O DE ISOUS PROSKALESAMENOS TOUS MATHTAS


AUTOU EIPEN SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI D
MERAI TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI
PHAGSIN KAI APOLUSAI AUTOUS NSTEIS OU THEL MPOTE
EKLUTHSIN EN T OD

[15,33] KAI LEGOUSIN AUT OI MATHTAI POTHEN MIN EN


ERMIA ARTOI TOSOUTOI STE KHORTASAI OKHLON TOSOUTON

[15,34] KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS POSOUS ARTOUS EKHETE OI


DE EIPAN EPTA KAI OLIGA IKHTHUDIA

[15,35] KAI PARAGGEILAS T OKHL ANAPESEIN EPI TN GN

[15,36] ELABEN TOUS EPTA ARTOUS KAI TOUS IKHTHUAS KAI


EUKHARISTSAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS OI DE
MATHTAI TOIS OKHLOIS

[15,37] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN KAI TO


PERISSEUON TN KLASMATN RAN EPTA SPURIDAS PLREIS
[15,38] OI DE ESTHIONTES SAN TETRAKISKHILIOI ANDRES
KHRIS GUNAIKN KAI PAIDIN

[15,39] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ENEB EIS TO PLOION KAI


LTHEN EIS TA ORIA MAGADAN

[16,1] KAI PROSELTHONTES OI PHARISAIOI KAI SADDOUKAIOI


PEIRAZONTES EPRTSAN AUTON SMEION EK TOU OURANOU
EPIDEIXAI AUTOIS

[16,2] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS [OPSIAS GENOMENS


LEGETE EUDIA PURRAZEI GAR O OURANOS

[16,3] KAI PRI SMERON KHEIMN PURRAZEI GAR STUGNAZN


O OURANOS TO MEN PROSPON TOU OURANOU GINSKETE
DIAKRINEIN TA DE SMEIA TN KAIRN OU DUNASTHE]

[16,4] GENEA PONRA KAI MOIKHALIS SMEION EPIZTEI KAI


SMEION OU DOTHSETAI AUT EI M TO SMEION INA KAI
KATALIPN AUTOUS APLTHEN

[16,5] KAI ELTHONTES OI MATHTAI EIS TO PERAN


EPELATHONTO ARTOUS LABEIN

[16,6] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS ORATE KAI PROSEKHETE APO


TS ZUMS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN

[16,7] OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS LEGONTES OTI ARTOUS


OUK ELABOMEN

[16,8] GNOUS DE O ISOUS EIPEN TI DIALOGIZESTHE EN EAUTOIS


OLIGOPISTOI OTI ARTOUS OUK EKHETE

[16,9] OUP NOEITE OUDE MNMONEUETE TOUS PENTE ARTOUS


TN PENTAKISKHILIN KAI POSOUS KOPHINOUS ELABETE

[16,10] OUDE TOUS EPTA ARTOUS TN TETRAKISKHILIN KAI


POSAS SPURIDAS ELABETE

[16,11] PS OU NOEITE OTI OU PERI ARTN EIPON UMIN


PROSEKHETE DE APO TS ZUMS TN PHARISAIN KAI
SADDOUKAIN

[16,12] TOTE SUNKAN OTI OUK EIPEN PROSEKHEIN APO TS


ZUMS TN ARTN ALLA APO TS DIDAKHS TN PHARISAIN
KAI SADDOUKAIN
[16,13] ELTHN DE O ISOUS EIS TA MER KAISAREIAS TS
PHILIPPOU RTA TOUS MATHTAS AUTOU LEGN TINA
LEGOUSIN OI ANTHRPOI EINAI TON UION TOU ANTHRPOU

[16,14] OI DE EIPAN OI MEN IANNN TON BAPTISTN ALLOI DE


LIAN ETEROI DE IEREMIAN ENA TN PROPHTN

[16,15] LEGEI AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI

[16,16] APOKRITHEIS DE SIMN PETROS EIPEN SU EI O KHRISTOS


O UIOS TOU THEOU TOU ZNTOS

[16,17] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUT MAKARIOS EI


SIMN BARINA OTI SARX KAI AIMA OUK APEKALUPSEN SOI
ALL O PATR MOU O EN TOIS OURANOIS

[16,18] KAG DE SOI LEG OTI SU EI PETROS KAI EPI TAUT T


PETRA OIKODOMS MOU TN EKKLSIAN KAI PULAI ADOU OU
KATISKHUSOUSIN AUTS

[16,19] DS SOI TAS KLEIDAS TS BASILEIAS TN OURANN KAI


O EAN DSS EPI TS GS ESTAI DEDEMENON EN TOIS OURANOIS
KAI O EAN LUSS EPI TS GS ESTAI LELUMENON EN TOIS
OURANOIS

[16,20] TOTE DIESTEILATO TOIS MATHTAIS INA MDENI EIPSIN


OTI AUTOS ESTIN O KHRISTOS

[16,21] APO TOTE RXATO O ISOUS DEIKNUEIN TOIS MATHTAIS


AUTOU OTI DEI AUTON EIS IEROSOLUMA APELTHEIN KAI POLLA
PATHEIN APO TN PRESBUTERN KAI ARKHIEREN KAI
GRAMMATEN KAI APOKTANTHNAI KAI T TRIT MERA
EGERTHNAI

[16,22] KAI PROSLABOMENOS AUTON O PETROS RXATO


EPITIMAN AUT LEGN ILES SOI KURIE OU M ESTAI SOI
TOUTO

[16,23] O DE STRAPHEIS EIPEN T PETR UPAGE OPIS MOU


SATANA SKANDALON EI EMOU OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU
ALLA TA TN ANTHRPN

[16,24] TOTE O ISOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU EI TIS


THELEI OPIS MOU ELTHEIN APARNSASTH EAUTON KAI
ARAT TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT MOI
[16,25] OS GAR EAN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI
AUTN OS D AN APOLES TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU
EURSEI AUTN

[16,26] TI GAR PHELTHSETAI ANTHRPOS EAN TON KOSMON


OLON KERDS TN DE PSUKHN AUTOU ZMITH TI DSEI
ANTHRPOS ANTALLAGMA TS PSUKHS AUTOU

[16,27] MELLEI GAR O UIOS TOU ANTHRPOU ERKHESTHAI EN T


DOX TOU PATROS AUTOU META TN AGGELN AUTOU KAI
TOTE APODSEI EKAST KATA TN PRAXIN AUTOU

[16,28] AMN LEG UMIN OTI EISIN TINES TN DE ESTTN


OITINES OU M GEUSNTAI THANATOU ES AN IDSIN TON
UION TOU ANTHRPOU ERKHOMENON EN T BASILEIA AUTOU

[17,1] KAI METH MERAS EX PARALAMBANEI O ISOUS TON


PETRON KAI IAKBON KAI IANNN TON ADELPHON AUTOU KAI
ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPSLON KAT IDIAN

[17,2] KAI METEMORPHTH EMPROSTHEN AUTN KAI


ELAMPSEN TO PROSPON AUTOU S O LIOS TA DE IMATIA
AUTOU EGENETO LEUKA S TO PHS

[17,3] KAI IDOU PHTH AUTOIS MUSS KAI LIAS


SULLALOUNTES MET AUTOU

[17,4] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN T ISOU KURIE KALON


ESTIN MAS DE EINAI EI THELEIS POIS DE TREIS SKNAS
SOI MIAN KAI MUSEI MIAN KAI LIA MIAN

[17,5] ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU NEPHEL PHTEIN


EPESKIASEN AUTOUS KAI IDOU PHN EK TS NEPHELS
LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS EN
EUDOKSA AKOUETE AUTOU

[17,6] KAI AKOUSANTES OI MATHTAI EPESAN EPI PROSPON


AUTN KAI EPHOBTHSAN SPHODRA

[17,7] KAI PROSLTHEN O ISOUS KAI APSAMENOS AUTN EIPEN


EGERTHTE KAI M PHOBEISTHE

[17,8] EPARANTES DE TOUS OPHTHALMOUS AUTN OUDENA


EIDON EI M AUTON ISOUN MONON
[17,9] KAI KATABAINONTN AUTN EK TOU OROUS ENETEILATO
AUTOIS O ISOUS LEGN MDENI EIPTE TO ORAMA ES OU O
UIOS TOU ANTHRPOU EK NEKRN EGERTH

[17,10] KAI EPRTSAN AUTON OI MATHTAI LEGONTES TI OUN


OI GRAMMATEIS LEGOUSIN OTI LIAN DEI ELTHEIN PRTON

[17,11] O DE APOKRITHEIS EIPEN LIAS MEN ERKHETAI KAI


APOKATASTSEI PANTA

[17,12] LEG DE UMIN OTI LIAS D LTHEN KAI OUK


EPEGNSAN AUTON ALLA EPOISAN EN AUT OSA THELSAN
OUTS KAI O UIOS TOU ANTHRPOU MELLEI PASKHEIN UP
AUTN

[17,13] TOTE SUNKAN OI MATHTAI OTI PERI IANNOU TOU


BAPTISTOU EIPEN AUTOIS

[17,14] KAI ELTHONTN PROS TON OKHLON PROSLTHEN AUT


ANTHRPOS GONUPETN AUTON

[17,15] KAI LEGN KURIE ELESON MOU TON UION OTI


SELNIAZETAI KAI KAKS PASKHEI POLLAKIS GAR PIPTEI EIS TO
PUR KAI POLLAKIS EIS TO UDR

[17,16] KAI PROSNEGKA AUTON TOIS MATHTAIS SOU KAI OUK


DUNTHSAN AUTON THERAPEUSAI

[17,17] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN GENEA APISTOS KAI


DIESTRAMMEN ES POTE METH UMN ESOMAI ES POTE
ANEXOMAI UMN PHERETE MOI AUTON DE

[17,18] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS KAI EXLTHEN AP


AUTOU TO DAIMONION KAI ETHERAPEUTH O PAIS APO TS
RAS EKEINS

[17,19] TOTE PROSELTHONTES OI MATHTAI T ISOU KAT IDIAN


EIPON DIA TI MEIS OUK DUNTHMEN EKBALEIN AUTO

[17,20] O DE LEGEI AUTOIS DIA TN OLIGOPISTIAN UMN AMN


GAR LEG UMIN EAN EKHTE PISTIN S KOKKON SINAPES
EREITE T OREI TOUT METABA ENTHEN EKEI KAI
METABSETAI KAI OUDEN ADUNATSEI UMIN

[17,21]
[17,22] SUSTREPHOMENN DE AUTN EN T GALILAIA EIPEN
AUTOIS O ISOUS MELLEI O UIOS TOU ANTHRPOU
PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHRPN

[17,23] KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI T TRIT MERA


EGERTHSETAI KAI ELUPTHSAN SPHODRA

[17,24] ELTHONTN DE AUTN EIS KAPHARNAOUM PROSLTHON


OI TA DIDRAKHMA LAMBANONTES T PETR KAI EIPAN O
DIDASKALOS UMN OU TELEI [TA] DIDRAKHMA

[17,25] LEGEI NAI KAI ELTHONTA EIS TN OIKIAN PROEPHTHASEN


AUTON O ISOUS LEGN TI SOI DOKEI SIMN OI BASILEIS TS
GS APO TINN LAMBANOUSIN TEL KNSON APO TN UIN
AUTN APO TN ALLOTRIN

[17,26] EIPONTOS DE APO TN ALLOTRIN EPH AUT O ISOUS


ARA GE ELEUTHEROI EISIN OI UIOI

[17,27] INA DE M SKANDALISMEN AUTOUS POREUTHEIS EIS


THALASSAN BALE AGKISTRON KAI TON ANABANTA PRTON
IKHTHUN ARON KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EURSEIS
STATRA EKEINON LABN DOS AUTOIS ANTI EMOU KAI SOU

[18,1] EN EKEIN T RA PROSLTHON OI MATHTAI T ISOU


LEGONTES TIS ARA MEIZN ESTIN EN T BASILEIA TN
OURANN

[18,2] KAI PROSKALESAMENOS PAIDION ESTSEN AUTO EN MES


AUTN

[18,3] KAI EIPEN AMN LEG UMIN EAN M STRAPHTE KAI


GENSTHE S TA PAIDIA OU M EISELTHTE EIS TN BASILEIAN
TN OURANN

[18,4] OSTIS OUN TAPEINSEI EAUTON S TO PAIDION TOUTO


OUTOS ESTIN O MEIZN EN T BASILEIA TN OURANN

[18,5] KAI OS EAN DEXTAI EN PAIDION TOIOUTO EPI T


ONOMATI MOU EME DEKHETAI

[18,6] OS D AN SKANDALIS ENA TN MIKRN TOUTN TN


PISTEUONTN EIS EME SUMPHEREI AUT INA KREMASTH
MULOS ONIKOS PERI TON TRAKHLON AUTOU KAI
KATAPONTISTH EN T PELAGEI TS THALASSS
[18,7] OUAI T KOSM APO TN SKANDALN ANAGK GAR
ELTHEIN TA SKANDALA PLN OUAI T ANTHRP DI OU TO
SKANDALON ERKHETAI

[18,8] EI DE KHEIR SOU O POUS SOU SKANDALIZEI SE


EKKOPSON AUTON KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN
EISELTHEIN EIS TN ZN KULLON KHLON DUO KHEIRAS
DUO PODAS EKHONTA BLTHNAI EIS TO PUR TO AINION

[18,9] KAI EI O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZEI SE EXELE AUTON


KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN MONOPHTHALMON EIS TN
ZN EISELTHEIN DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BLTHNAI
EIS TN GEENNAN TOU PUROS

[18,10] ORATE M KATAPHRONSTE ENOS TN MIKRN


TOUTN LEG GAR UMIN OTI OI AGGELOI AUTN EN OURANOIS
DIA PANTOS BLEPOUSI TO PROSPON TOU PATROS MOU TOU EN
OURANOIS

[18,11]

[18,12] TI UMIN DOKEI EAN GENTAI TINI ANTHRP EKATON


PROBATA KAI PLANTH EN EX AUTN OUKHI APHSEI TA
ENENKONTA ENNEA EPI TA OR KAI POREUTHEIS ZTEI TO
PLANMENON

[18,13] KAI EAN GENTAI EUREIN AUTO AMN LEG UMIN OTI
KHAIREI EP AUT MALLON EPI TOIS ENENKONTA ENNEA TOIS
M PEPLANMENOIS

[18,14] OUTS OUK ESTIN THELMA EMPROSTHEN TOU PATROS


UMN TOU EN OURANOIS INA APOLTAI EN TN MIKRN
TOUTN

[18,15] EAN DE AMARTS [EIS SE] O ADELPHOS SOU UPAGE


ELEGXON AUTON METAXU SOU KAI AUTOU MONOU EAN SOU
AKOUS EKERDSAS TON ADELPHON SOU

[18,16] EAN DE M AKOUS PARALABE META SOU ETI ENA DUO


INA EPI STOMATOS DUO MARTURN TRIN STATH PAN RMA

[18,17] EAN DE PARAKOUS AUTN EIPE T EKKLSIA EAN DE


KAI TS EKKLSIAS PARAKOUS EST SOI SPER O ETHNIKOS
KAI O TELNS
[18,18] AMN LEG UMIN OSA EAN DSTE EPI TS GS ESTAI
DEDEMENA EN OURAN KAI OSA EAN LUSTE EPI TS GS ESTAI
LELUMENA EN OURAN

[18,19] PALIN [AMN] LEG UMIN OTI EAN DUO SUMPHNSSIN


EX UMN EPI TS GS PERI PANTOS PRAGMATOS OU EAN
AITSNTAI GENSETAI AUTOIS PARA TOU PATROS MOU TOU EN
OURANOIS

[18,20] OU GAR EISIN DUO TREIS SUNGMENOI EIS TO EMON


ONOMA EKEI EIMI EN MES AUTN

[18,21] TOTE PROSELTHN O PETROS EIPEN AUT KURIE POSAKIS


AMARTSEI EIS EME O ADELPHOS MOU KAI APHS AUT ES
EPTAKIS

[18,22] LEGEI AUT O ISOUS OU LEG SOI ES EPTAKIS ALLA


ES EBDOMKONTAKIS EPTA

[18,23] DIA TOUTO MOITH BASILEIA TN OURANN


ANTHRP BASILEI OS THELSEN SUNARAI LOGON META TN
DOULN AUTOU

[18,24] ARXAMENOU DE AUTOU SUNAIREIN PROSNEKHTH


AUT EIS OPHEILETS MURIN TALANTN

[18,25] M EKHONTOS DE AUTOU APODOUNAI EKELEUSEN


AUTON O KURIOS PRATHNAI KAI TN GUNAIKA KAI TA TEKNA
KAI PANTA OSA EKHEI KAI APODOTHNAI

[18,26] PESN OUN O DOULOS PROSEKUNEI AUT LEGN


MAKROTHUMSON EP EMOI KAI PANTA APODS SOI

[18,27] SPLAGKHNISTHEIS DE O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU


APELUSEN AUTON KAI TO DANEION APHKEN AUT

[18,28] EXELTHN DE O DOULOS EKEINOS EUREN ENA TN


SUNDOULN AUTOU OS PHEILEN AUT EKATON DNARIA KAI
KRATSAS AUTON EPNIGEN LEGN APODOS EI TI OPHEILEIS

[18,29] PESN OUN O SUNDOULOS AUTOU PAREKALEI AUTON


LEGN MAKROTHUMSON EP EMOI KAI APODS SOI

[18,30] O DE OUK THELEN ALLA APELTHN EBALEN AUTON EIS


PHULAKN ES APOD TO OPHEILOMENON
[18,31] IDONTES OUN OI SUNDOULOI AUTOU TA GENOMENA
ELUPTHSAN SPHODRA KAI ELTHONTES DIESAPHSAN T
KURI EAUTN PANTA TA GENOMENA

[18,32] TOTE PROSKALESAMENOS AUTON O KURIOS AUTOU


LEGEI AUT DOULE PONRE PASAN TN OPHEILN EKEINN
APHKA SOI EPEI PAREKALESAS ME

[18,33] OUK EDEI KAI SE ELESAI TON SUNDOULON SOU S KAG


SE LESA

[18,34] KAI ORGISTHEIS O KURIOS AUTOU PAREDKEN AUTON


TOIS BASANISTAIS ES OU APOD PAN TO OPHEILOMENON

[18,35] OUTS KAI O PATR MOU O OURANIOS POISEI UMIN EAN


M APHTE EKASTOS T ADELPH AUTOU APO TN KARDIN
UMN

[19,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS TOUS LOGOUS


TOUTOUS METREN APO TS GALILAIAS KAI LTHEN EIS TA
ORIA TS IOUDAIAS PERAN TOU IORDANOU

[19,2] KAI KOLOUTHSAN AUT OKHLOI POLLOI KAI


ETHERAPEUSEN AUTOUS EKEI

[19,3] KAI PROSLTHON AUT PHARISAIOI PEIRAZONTES AUTON


KAI LEGONTES EI EXESTIN ANTHRP APOLUSAI TN GUNAIKA
AUTOU KATA PASAN AITIAN

[19,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK ANEGNTE OTI O KTISAS AP


ARKHS ARSEN KAI THLU EPOISEN AUTOUS

[19,5] KAI EIPEN ENEKA TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRPOS TON


PATERA KAI TN MTERA KAI KOLLTHSETAI T GUNAIKI
AUTOU KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN

[19,6] STE OUKETI EISIN DUO ALLA SARX MIA O OUN O THEOS
SUNEZEUXEN ANTHRPOS M KHRIZET

[19,7] LEGOUSIN AUT TI OUN MUSS ENETEILATO DOUNAI


BIBLION APOSTASIOU KAI APOLUSAI [AUTN]

[19,8] LEGEI AUTOIS OTI MUSS PROS TN SKLROKARDIAN


UMN EPETREPSEN UMIN APOLUSAI TAS GUNAIKAS UMN AP
ARKHS DE OU GEGONEN OUTS
[19,9] LEG DE UMIN OTI OS AN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU
M EPI PORNEIA KAI GAMS ALLN MOIKHATAI

[19,10] LEGOUSIN AUT OI MATHTAI [AUTOU] EI OUTS ESTIN


AITIA TOU ANTHRPOU META TS GUNAIKOS OU SUMPHEREI
GAMSAI

[19,11] O DE EIPEN AUTOIS OU PANTES KHROUSIN TON LOGON


[TOUTON] ALL OIS DEDOTAI

[19,12] EISIN GAR EUNOUKHOI OITINES EK KOILIAS MTROS


EGENNTHSAN OUTS KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES
EUNOUKHISTHSAN UPO TN ANTHRPN KAI EISIN
EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISAN EAUTOUS DIA TN
BASILEIAN TN OURANN O DUNAMENOS KHREIN KHREIT

[19,13] TOTE PROSNEKHTHSAN AUT PAIDIA INA TAS KHEIRAS


EPITH AUTOIS KAI PROSEUXTAI OI DE MATHTAI EPETIMSAN
AUTOIS

[19,14] O DE ISOUS EIPEN APHETE TA PAIDIA KAI M KLUETE


AUTA ELTHEIN PROS ME TN GAR TOIOUTN ESTIN BASILEIA
TN OURANN

[19,15] KAI EPITHEIS TAS KHEIRAS AUTOIS EPOREUTH EKEITHEN

[19,16] KAI IDOU EIS PROSELTHN AUT EIPEN DIDASKALE TI


AGATHON POIS INA SKH ZN AINION

[19,17] O DE EIPEN AUT TI ME ERTAS PERI TOU AGATHOU EIS


ESTIN O AGATHOS EI DE THELEIS EIS TN ZN EISELTHEIN
TRSON TAS ENTOLAS

[19,18] LEGEI AUT POIAS O DE ISOUS EIPEN TO OU PHONEUSEIS


OU MOIKHEUSEIS OU KLEPSEIS OU PSEUDOMARTURSEIS

[19,19] TIMA TON PATERA KAI TN MTERA KAI AGAPSEIS TON


PLSION SOU S SEAUTON

[19,20] LEGEI AUT O NEANISKOS PANTA TAUTA EPHULAXA TI


ETI USTER

[19,21] EPH AUT O ISOUS EI THELEIS TELEIOS EINAI UPAGE


PLSON SOU TA UPARKHONTA KAI DOS [TOIS] PTKHOIS KAI
EXEIS THSAURON EN OURANOIS KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI
[19,22] AKOUSAS DE O NEANISKOS TON LOGON APLTHEN
LUPOUMENOS N GAR EKHN KTMATA POLLA

[19,23] O DE ISOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU AMN LEG


UMIN OTI PLOUSIOS DUSKOLS EISELEUSETAI EIS TN
BASILEIAN TN OURANN

[19,24] PALIN DE LEG UMIN EUKOPTERON ESTIN KAMLON


DIA TRUPMATOS RAPHIDOS DIELTHEIN PLOUSION
EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU

[19,25] AKOUSANTES DE OI MATHTAI EXEPLSSONTO SPHODRA


LEGONTES TIS ARA DUNATAI STHNAI

[19,26] EMBLEPSAS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS PARA


ANTHRPOIS TOUTO ADUNATON ESTIN PARA DE THE PANTA
DUNATA

[19,27] TOTE APOKRITHEIS O PETROS EIPEN AUT IDOU MEIS


APHKAMEN PANTA KAI KOLOUTHSAMEN SOI TI ARA ESTAI
MIN

[19,28] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI UMEIS


OI AKOLOUTHSANTES MOI EN T PALIGGENESIA OTAN
KATHIS O UIOS TOU ANTHRPOU EPI THRONOU DOXS AUTOU
KATHSESTHE KAI UMEIS EPI DDEKA THRONOUS KRINONTES
TAS DDEKA PHULAS TOU ISRAL

[19,29] KAI PAS OSTIS APHKEN OIKIAS ADELPHOUS


ADELPHAS PATERA MTERA TEKNA AGROUS ENEKEN
TOU ONOMATOS MOU EKATONTAPLASIONA LMPSETAI KAI
ZN AINION KLRONOMSEI

[19,30] POLLOI DE ESONTAI PRTOI ESKHATOI KAI ESKHATOI


PRTOI

[20,1] OMOIA GAR ESTIN BASILEIA TN OURANN ANTHRP


OIKODESPOT OSTIS EXLTHEN AMA PRI MISTHSASTHAI
ERGATAS EIS TON AMPELNA AUTOU

[20,2] SUMPHNSAS DE META TN ERGATN EK DNARIOU TN


MERAN APESTEILEN AUTOUS EIS TON AMPELNA AUTOU

[20,3] KAI EXELTHN PERI TRITN RAN EIDEN ALLOUS ESTTAS


EN T AGORA ARGOUS
[20,4] KAI EKEINOIS EIPEN UPAGETE KAI UMEIS EIS TON
AMPELNA KAI O EAN DIKAION DS UMIN

[20,5] OI DE APLTHON PALIN [DE] EXELTHN PERI EKTN KAI


ENATN RAN EPOISEN SAUTS

[20,6] PERI DE TN ENDEKATN EXELTHN EUREN ALLOUS


ESTTAS KAI LEGEI AUTOIS TI DE ESTKATE OLN TN
MERAN ARGOI

[20,7] LEGOUSIN AUT OTI OUDEIS MAS EMISTHSATO LEGEI


AUTOIS UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPELNA

[20,8] OPSIAS DE GENOMENS LEGEI O KURIOS TOU AMPELNOS


T EPITROP AUTOU KALESON TOUS ERGATAS KAI APODOS
AUTOIS TON MISTHON ARXAMENOS APO TN ESKHATN ES
TN PRTN

[20,9] KAI ELTHONTES OI PERI TN ENDEKATN RAN ELABON


ANA DNARION

[20,10] KAI ELTHONTES OI PRTOI ENOMISAN OTI PLEION


LMPSONTAI KAI ELABON [TO] ANA DNARION KAI AUTOI

[20,11] LABONTES DE EGOGGUZON KATA TOU OIKODESPOTOU

[20,12] LEGONTES OUTOI OI ESKHATOI MIAN RAN EPOISAN KAI


ISOUS MIN AUTOUS EPOISAS TOIS BASTASASI TO BAROS TS
MERAS KAI TON KAUSNA

[20,13] O DE APOKRITHEIS ENI AUTN EIPEN ETAIRE OUK ADIK


SE OUKHI DNARIOU SUNEPHNSAS MOI

[20,14] ARON TO SON KAI UPAGE THEL DE TOUT T ESKHAT


DOUNAI S KAI SOI

[20,15] [] OUK EXESTIN MOI O THEL POISAI EN TOIS EMOIS O


OPHTHALMOS SOU PONROS ESTIN OTI EG AGATHOS EIMI

[20,16] OUTS ESONTAI OI ESKHATOI PRTOI KAI OI PRTOI


ESKHATOI

[20,17] KAI ANABAINN O ISOUS EIS IEROSOLUMA PARELABEN


TOUS DDEKA [MATHTAS] KAT IDIAN KAI EN T OD EIPEN
AUTOIS
[20,18] IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU
ANTHRPOU PARADOTHSETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI
GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT

[20,19] KAI PARADSOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN EIS TO


EMPAIXAI KAI MASTIGSAI KAI STAURSAI KAI T TRIT
MERA EGERTHSETAI

[20,20] TOTE PROSLTHEN AUT MTR TN UIN ZEBEDAIOU


META TN UIN AUTS PROSKUNOUSA KAI AITOUSA TI AP
AUTOU

[20,21] O DE EIPEN AUT TI THELEIS LEGEI AUT EIPE INA


KATHISSIN OUTOI OI DUO UIOI MOU EIS EK DEXIN SOU KAI EIS
EX EUNUMN SOU EN T BASILEIA SOU

[20,22] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN OUK OIDATE TI


AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POTRION O EG MELL PINEIN
LEGOUSIN AUT DUNAMETHA

[20,23] LEGEI AUTOIS TO MEN POTRION MOU PIESTHE TO DE


KATHISAI EK DEXIN MOU KAI EX EUNUMN OUK ESTIN EMON
[TOUTO] DOUNAI ALL OIS TOIMASTAI UPO TOU PATROS MOU

[20,24] KAI AKOUSANTES OI DEKA GANAKTSAN PERI TN DUO


ADELPHN

[20,25] O DE ISOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS EIPEN OIDATE


OTI OI ARKHONTES TN ETHNN KATAKURIEUOUSIN AUTN
KAI OI MEGALOI KATEXOUSIAZOUSIN AUTN

[20,26] OUKH OUTS ESTAI EN UMIN ALL OS EAN THEL EN UMIN


MEGAS GENESTHAI ESTAI UMN DIAKONOS

[20,27] KAI OS AN THEL EN UMIN EINAI PRTOS ESTAI UMN


DOULOS

[20,28] SPER O UIOS TOU ANTHRPOU OUK LTHEN


DIAKONTHNAI ALLA DIAKONSAI KAI DOUNAI TN PSUKHN
AUTOU LUTRON ANTI POLLN

[20,29] KAI EKPOREUOMENN AUTN APO IERIKH


KOLOUTHSEN AUT OKHLOS POLUS
[20,30] KAI IDOU DUO TUPHLOI KATHMENOI PARA TN ODON
AKOUSANTES OTI ISOUS PARAGEI EKRAXAN LEGONTES
ELESON MAS [KURIE] UIOS DAUID

[20,31] O DE OKHLOS EPETIMSEN AUTOIS INA SIPSSIN OI DE


MEIZON EKRAXAN LEGONTES ELESON MAS KURIE UIOS
DAUID

[20,32] KAI STAS O ISOUS EPHNSEN AUTOUS KAI EIPEN TI


THELETE POIS UMIN

[20,33] LEGOUSIN AUT KURIE INA ANOIGSIN OI OPHTHALMOI


MN

[20,34] SPLAGKHNISTHEIS DE O ISOUS PSATO TN OMMATN


AUTN KAI EUTHES ANEBLEPSAN KAI KOLOUTHSAN AUT

[21,1] KAI OTE GGISAN EIS IEROSOLUMA KAI LTHON EIS


BTHPHAG EIS TO OROS TN ELAIN TOTE ISOUS APESTEILEN
DUO MATHTAS

[21,2] LEGN AUTOIS POREUESTHE EIS TN KMN TN


KATENANTI UMN KAI EUTHES EURSETE ONON DEDEMENN
KAI PLON MET AUTS LUSANTES AGAGETE MOI

[21,3] KAI EAN TIS UMIN EIP TI EREITE OTI O KURIOS AUTN
KHREIAN EKHEI EUTHUS DE APOSTELEI AUTOUS

[21,4] TOUTO DE GEGONEN INA PLRTH TO RTHEN DIA TOU


PROPHTOU LEGONTOS

[21,5] EIPATE T THUGATRI SIN IDOU O BASILEUS SOU


ERKHETAI SOI PRAUS KAI EPIBEBKS EPI ONON KAI EPI PLON
UION UPOZUGIOU

[21,6] POREUTHENTES DE OI MATHTAI KAI POISANTES KATHS


SUNETAXEN AUTOIS O ISOUS

[21,7] GAGON TN ONON KAI TON PLON KAI EPETHKAN EP


AUTN TA IMATIA KAI EPEKATHISEN EPAN AUTN

[21,8] O DE PLEISTOS OKHLOS ESTRSAN EAUTN TA IMATIA EN


T OD ALLOI DE EKOPTON KLADOUS APO TN DENDRN KAI
ESTRNNUON EN T OD
[21,9] OI DE OKHLOI OI PROAGONTES AUTON KAI OI
AKOLOUTHOUNTES EKRAZON LEGONTES SANNA T UI DAUID
EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU SANNA
EN TOIS UPSISTOIS

[21,10] KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS IEROSOLUMA ESEISTH


PASA POLIS LEGOUSA TIS ESTIN OUTOS

[21,11] OI DE OKHLOI ELEGON OUTOS ESTIN O PROPHTS ISOUS


O APO NAZARETH TS GALILAIAS

[21,12] KAI EISLTHEN ISOUS EIS TO IERON KAI EXEBALEN


PANTAS TOUS PLOUNTAS KAI AGORAZONTAS EN T IER KAI
TAS TRAPEZAS TN KOLLUBISTN KATESTREPSEN KAI TAS
KATHEDRAS TN PLOUNTN TAS PERISTERAS

[21,13] KAI LEGEI AUTOIS GEGRAPTAI O OIKOS MOU OIKOS


PROSEUKHS KLTHSETAI UMEIS DE AUTON POIEITE SPLAION
LSTN

[21,14] KAI PROSLTHON AUT TUPHLOI KAI KHLOI EN T IER


KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS

[21,15] IDONTES DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TA


THAUMASIA A EPOISEN KAI TOUS PAIDAS TOUS KRAZONTAS EN
T IER KAI LEGONTAS SANNA T UI DAUID GANAKTSAN

[21,16] KAI EIPAN AUT AKOUEIS TI OUTOI LEGOUSIN O DE


ISOUS LEGEI AUTOIS NAI OUDEPOTE ANEGNTE OTI EK
STOMATOS NPIN KAI THLAZONTN KATRTIS AINON

[21,17] KAI KATALIPN AUTOUS EXLTHEN EX TS POLES EIS


BTHANIAN KAI ULISTH EKEI

[21,18] PRI DE EPANAGN EIS TN POLIN EPEINASEN

[21,19] KAI IDN SUKN MIAN EPI TS ODOU LTHEN EP AUTN


KAI OUDEN EUREN EN AUT EI M PHULLA MONON KAI LEGEI
AUT MKETI EK SOU KARPOS GENTAI EIS TON AINA KAI
EXRANTH PARAKHRMA SUK

[21,20] KAI IDONTES OI MATHTAI ETHAUMASAN LEGONTES PS


PARAKHRMA EXRANTH SUK

[21,21] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS AMN LEG


UMIN EAN EKHTE PISTIN KAI M DIAKRITHTE OU MONON TO
TS SUKS POISETE ALLA KAN T OREI TOUT EIPTE ARTHTI
KAI BLTHTI EIS TN THALASSAN GENSETAI

[21,22] KAI PANTA OSA AN AITSTE EN T PROSEUKH


PISTEUONTES LMPSESTHE

[21,23] KAI ELTHONTOS AUTOU EIS TO IERON PROSLTHON AUT


DIDASKONTI OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU
LEGONTES EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS KAI TIS SOI EDKEN
TN EXOUSIAN TAUTN

[21,24] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS ERTS UMAS


KAG LOGON ENA ON EAN EIPTE MOI KAG UMIN ER EN POIA
EXOUSIA TAUTA POI

[21,25] TO BAPTISMA TO IANNOU POTHEN N EX OURANOU EX


ANTHRPN OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS LEGONTES EAN
EIPMEN EX OURANOU EREI MIN DIA TI OUN OUK EPISTEUSATE
AUT

[21,26] EAN DE EIPMEN EX ANTHRPN PHOBOUMETHA TON


OKHLON PANTES GAR S PROPHTN EKHOUSIN TON IANNN

[21,27] KAI APOKRITHENTES T ISOU EIPAN OUK OIDAMEN EPH


AUTOIS KAI AUTOS OUDE EG LEG UMIN EN POIA EXOUSIA
TAUTA POI

[21,28] TI DE UMIN DOKEI ANTHRPOS EIKHEN TEKNA DUO KAI


PROSELTHN T PRT EIPEN TEKNON UPAGE SMERON
ERGAZOU EN T AMPELNI

[21,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN OU THEL USTERON DE


METAMELTHEIS APLTHEN

[21,30] PROSELTHN DE T ETER EIPEN SAUTS O DE


APOKRITHEIS EIPEN EG KURIE KAI OUK APLTHEN

[21,31] TIS EK TN DUO EPOISEN TO THELMA TOU PATROS


LEGOUSIN O PRTOS LEGEI AUTOIS O ISOUS AMN LEG UMIN
OTI OI TELNAI KAI AI PORNAI PROAGOUSIN UMAS EIS TN
BASILEIAN TOU THEOU

[21,32] LTHEN GAR IANNS PROS UMAS EN OD DIKAIOSUNS


KAI OUK EPISTEUSATE AUT OI DE TELNAI KAI AI PORNAI
EPISTEUSAN AUT UMEIS DE IDONTES OUDE METEMELTHTE
USTERON TOU PISTEUSAI AUT
[21,33] ALLN PARABOLN AKOUSATE ANTHRPOS N
OIKODESPOTS OSTIS EPHUTEUSEN AMPELNA KAI PHRAGMON
AUT PERIETHKEN KAI RUXEN EN AUT LNON KAI
KODOMSEN PURGON KAI EXEDETO AUTON GERGOIS KAI
APEDMSEN

[21,34] OTE DE GGISEN O KAIROS TN KARPN APESTEILEN


TOUS DOULOUS AUTOU PROS TOUS GERGOUS LABEIN TOUS
KARPOUS AUTOU

[21,35] KAI LABONTES OI GERGOI TOUS DOULOUS AUTOU ON


MEN EDEIRAN ON DE APEKTEINAN ON DE ELITHOBOLSAN

[21,36] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS PLEIONAS TN


PRTN KAI EPOISAN AUTOIS SAUTS

[21,37] USTERON DE APESTEILEN PROS AUTOUS TON UION AUTOU


LEGN ENTRAPSONTAI TON UION MOU

[21,38] OI DE GERGOI IDONTES TON UION EIPON EN EAUTOIS


OUTOS ESTIN O KLRONOMOS DEUTE APOKTEINMEN AUTON
KAI SKHMEN TN KLRONOMIAN AUTOU

[21,39] KAI LABONTES AUTON EXEBALON EX TOU AMPELNOS


KAI APEKTEINAN

[21,40] OTAN OUN ELTH O KURIOS TOU AMPELNOS TI POISEI


TOIS GERGOIS EKEINOIS

[21,41] LEGOUSIN AUT KAKOUS KAKS APOLESEI AUTOUS KAI


TON AMPELNA EKDSETAI ALLOIS GERGOIS OITINES
APODSOUSIN AUT TOUS KARPOUS EN TOIS KAIROIS AUTN

[21,42] LEGEI AUTOIS O ISOUS OUDEPOTE ANEGNTE EN TAIS


GRAPHAIS LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES
OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS PARA KURIOU
EGENETO AUT KAI ESTIN THAUMAST EN OPHTHALMOIS MN

[21,43] DIA TOUTO LEG UMIN OTI ARTHSETAI APH UMN


BASILEIA TOU THEOU KAI DOTHSETAI ETHNEI POIOUNTI TOUS
KARPOUS AUTS

[21,44] [KAI O PESN EPI TON LITHON TOUTON


SUNTHLASTHSETAI EPH ON D AN PES LIKMSEI AUTON]
[21,45] KAI AKOUSANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI TAS
PARABOLAS AUTOU EGNSAN OTI PERI AUTN LEGEI

[21,46] KAI ZTOUNTES AUTON KRATSAI EPHOBTHSAN TOUS


OKHLOUS EPEI EIS PROPHTN AUTON EIKHON

[22,1] KAI APOKRITHEIS O ISOUS PALIN EIPEN EN PARABOLAIS


AUTOIS LEGN

[22,2] MOITH BASILEIA TN OURANN ANTHRP BASILEI


OSTIS EPOISEN GAMOUS T UI AUTOU

[22,3] KAI APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU KALESAI TOUS


KEKLMENOUS EIS TOUS GAMOUS KAI OUK THELON ELTHEIN

[22,4] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS LEGN EIPATE TOIS


KEKLMENOIS IDOU TO ARISTON MOU TOIMAKA OI TAUROI
MOU KAI TA SITISTA TETHUMENA KAI PANTA ETOIMA DEUTE EIS
TOUS GAMOUS

[22,5] OI DE AMELSANTES APLTHON OS MEN EIS TON IDION


AGRON OS DE EPI TN EMPORIAN AUTOU

[22,6] OI DE LOIPOI KRATSANTES TOUS DOULOUS AUTOU


UBRISAN KAI APEKTEINAN

[22,7] O DE BASILEUS RGISTH KAI PEMPSAS TA STRATEUMATA


AUTOU APLESEN TOUS PHONEIS EKEINOUS KAI TN POLIN
AUTN ENEPRSEN

[22,8] TOTE LEGEI TOIS DOULOIS AUTOU O MEN GAMOS ETOIMOS


ESTIN OI DE KEKLMENOI OUK SAN AXIOI

[22,9] POREUESTHE OUN EPI TAS DIEXODOUS TN ODN KAI


OSOUS EAN EURTE KALESATE EIS TOUS GAMOUS

[22,10] KAI EXELTHONTES OI DOULOI EKEINOI EIS TAS ODOUS


SUNGAGON PANTAS OUS EURON PONROUS TE KAI AGATHOUS
KAI EPLSTH O GAMOS ANAKEIMENN

[22,11] EISELTHN DE O BASILEUS THEASASTHAI TOUS


ANAKEIMENOUS EIDEN EKEI ANTHRPON OUK ENDEDUMENON
ENDUMA GAMOU

[22,12] KAI LEGEI AUT ETAIRE PS EISLTHES DE M EKHN


ENDUMA GAMOU O DE EPHIMTH
[22,13] TOTE O BASILEUS EIPEN TOIS DIAKONOIS DSANTES
AUTOU PODAS KAI KHEIRAS EKBALETE AUTON EIS TO SKOTOS
TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN
ODONTN

[22,14] POLLOI GAR EISIN KLTOI OLIGOI DE EKLEKTOI

[22,15] TOTE POREUTHENTES OI PHARISAIOI SUMBOULION


ELABON OPS AUTON PAGIDEUSSIN EN LOG

[22,16] KAI APOSTELLOUSIN AUT TOUS MATHTAS AUTN


META TN RDIANN LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI
ALTHS EI KAI TN ODON TOU THEOU EN ALTHEIA DIDASKEIS
KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS
PROSPON ANTHRPN

[22,17] EIPE OUN MIN TI SOI DOKEI EXESTIN DOUNAI KNSON


KAISARI OU

[22,18] GNOUS DE O ISOUS TN PONRIAN AUTN EIPEN TI ME


PEIRAZETE UPOKRITAI

[22,19] EPIDEIXATE MOI TO NOMISMA TOU KNSOU OI DE


PROSNEGKAN AUT DNARION

[22,20] KAI LEGEI AUTOIS TINOS EIKN AUT KAI EPIGRAPH

[22,21] LEGOUSIN AUT KAISAROS TOTE LEGEI AUTOIS APODOTE


OUN TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE

[22,22] KAI AKOUSANTES ETHAUMASAN KAI APHENTES AUTON


APLTHAN

[22,23] EN EKEIN T MERA PROSLTHON AUT SADDOUKAIOI


LEGONTES M EINAI ANASTASIN KAI EPRTSAN AUTON

[22,24] LEGONTES DIDASKALE MUSS EIPEN EAN TIS APOTHAN


M EKHN TEKNA EPIGAMBREUSEI O ADELPHOS AUTOU TN
GUNAIKA AUTOU KAI ANASTSEI SPERMA T ADELPH AUTOU

[22,25] SAN DE PAR MIN EPTA ADELPHOI KAI O PRTOS GMAS


ETELEUTSEN KAI M EKHN SPERMA APHKEN TN GUNAIKA
AUTOU T ADELPH AUTOU

[22,26] OMOIS KAI O DEUTEROS KAI O TRITOS ES TN EPTA


[22,27] USTERON DE PANTN APETHANEN GUN

[22,28] EN T ANASTASEI OUN TINOS TN EPTA ESTAI GUN


PANTES GAR ESKHON AUTN

[22,29] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS PLANASTHE M


EIDOTES TAS GRAPHAS MDE TN DUNAMIN TOU THEOU

[22,30] EN GAR T ANASTASEI OUTE GAMOUSIN OUTE


GAMIZONTAI ALL S AGGELOI EN T OURAN EISIN

[22,31] PERI DE TS ANASTASES TN NEKRN OUK ANEGNTE


TO RTHEN UMIN UPO TOU THEOU LEGONTOS

[22,32] EG EIMI O THEOS ABRAAM KAI O THEOS ISAAK KAI O


THEOS IAKB OUK ESTIN [O] THEOS NEKRN ALLA ZNTN

[22,33] KAI AKOUSANTES OI OKHLOI EXEPLSSONTO EPI T


DIDAKH AUTOU

[22,34] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES OTI EPHIMSEN TOUS


SADDOUKAIOUS SUNKHTHSAN EPI TO AUTO

[22,35] KAI EPRTSEN EIS EX AUTN [NOMIKOS] PEIRAZN


AUTON

[22,36] DIDASKALE POIA ENTOL MEGAL EN T NOM

[22,37] O DE EPH AUT AGAPSEIS KURION TON THEON SOU EN


OL T KARDIA SOU KAI EN OL T PSUKH SOU KAI EN OL T
DIANOIA SOU

[22,38] AUT ESTIN MEGAL KAI PRT ENTOL

[22,39] DEUTERA DE OMOIA AUT AGAPSEIS TON PLSION SOU


S SEAUTON

[22,40] EN TAUTAIS TAIS DUSIN ENTOLAIS OLOS O NOMOS


KREMATAI KAI OI PROPHTAI

[22,41] SUNGMENN DE TN PHARISAIN EPRTSEN AUTOUS


O ISOUS

[22,42] LEGN TI UMIN DOKEI PERI TOU KHRISTOU TINOS UIOS


ESTIN LEGOUSIN AUT TOU DAUID
[22,43] LEGEI AUTOIS PS OUN DAUID EN PNEUMATI KALEI
AUTON KURION LEGN

[22,44] EIPEN KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU


ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOKAT TN PODN SOU

[22,45] EI OUN DAUID KALEI AUTON KURION PS UIOS AUTOU


ESTIN

[22,46] KAI OUDEIS EDUNATO APOKRITHNAI AUT LOGON OUDE


ETOLMSEN TIS AP EKEINS TS MERAS EPERTSAI AUTON
OUKETI

[23,1] TOTE O ISOUS ELALSEN TOIS OKHLOIS KAI TOIS


MATHTAIS AUTOU

[23,2] LEGN EPI TS MUSES KATHEDRAS EKATHISAN OI


GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI

[23,3] PANTA OUN OSA EAN EIPSIN UMIN POISATE KAI TREITE
KATA DE TA ERGA AUTN M POIEITE LEGOUSIN GAR KAI OU
POIOUSIN

[23,4] DESMEUOUSIN DE PHORTIA BAREA [KAI DUSBASTAKTA]


KAI EPITITHEASIN EPI TOUS MOUS TN ANTHRPN AUTOI DE
T DAKTUL AUTN OU THELOUSIN KINSAI AUTA

[23,5] PANTA DE TA ERGA AUTN POIOUSIN PROS TO


THEATHNAI TOIS ANTHRPOIS PLATUNOUSIN GAR TA
PHULAKTRIA AUTN KAI MEGALUNOUSIN TA KRASPEDA

[23,6] PHILOUSIN DE TN PRTOKLISIAN EN TOIS DEIPNOIS KAI


TAS PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS

[23,7] KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI KALEISTHAI


UPO TN ANTHRPN RABBI

[23,8] UMEIS DE M KLTHTE RABBI EIS GAR ESTIN UMN O


DIDASKALOS PANTES DE UMEIS ADELPHOI ESTE

[23,9] KAI PATERA M KALESTE UMN EPI TS GS EIS GAR


ESTIN UMN O PATR O OURANIOS

[23,10] MDE KLTHTE KATHGTAI OTI KATHGTS UMN


ESTIN EIS O KHRISTOS
[23,11] O DE MEIZN UMN ESTAI UMN DIAKONOS

[23,12] OSTIS DE UPSSEI EAUTON TAPEINTHSETAI KAI OSTIS


TAPEINSEI EAUTON UPSTHSETAI

[23,13] OUAI DE UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI


OTI KLEIETE TN BASILEIAN TN OURANN EMPROSTHEN TN
ANTHRPN UMEIS GAR OUK EISERKHESTHE OUDE TOUS
EISERKHOMENOUS APHIETE EISELTHEIN

[23,14]

[23,15] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI


PERIAGETE TN THALASSAN KAI TN XRAN POISAI ENA
PROSLUTON KAI OTAN GENTAI POIEITE AUTON UION GEENNS
DIPLOTERON UMN

[23,16] OUAI UMIN ODGOI TUPHLOI OI LEGONTES OS AN OMOS


EN T NA OUDEN ESTIN OS D AN OMOS EN T KHRUS TOU
NAOU OPHEILEI

[23,17] MROI KAI TUPHLOI TIS GAR MEIZN ESTIN O KHRUSOS


O NAOS O AGIASAS TON KHRUSON

[23,18] KAI OS AN OMOS EN T THUSIASTRI OUDEN ESTIN OS


D AN OMOS EN T DR T EPAN AUTOU OPHEILEI

[23,19] TUPHLOI TI GAR MEIZON TO DRON TO THUSIASTRION


TO AGIAZON TO DRON

[23,20] O OUN OMOSAS EN T THUSIASTRI OMNUEI EN AUT


KAI EN PASI TOIS EPAN AUTOU

[23,21] KAI O OMOSAS EN T NA OMNUEI EN AUT KAI EN T


KATOIKOUNTI AUTON

[23,22] KAI O OMOSAS EN T OURAN OMNUEI EN T THRON


TOU THEOU KAI EN T KATHMEN EPAN AUTOU

[23,23] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI


APODEKATOUTE TO DUOSMON KAI TO ANTHON KAI TO
KUMINON KAI APHKATE TA BARUTERA TOU NOMOU TN
KRISIN KAI TO ELEOS KAI TN PISTIN TAUTA [DE] EDEI POISAI
KAKEINA M APHIENAI
[23,24] ODGOI TUPHLOI OI DIULIZONTES TON KNPA TN DE
KAMLON KATAPINONTES

[23,25] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI


KATHARIZETE TO EXTHEN TOU POTRIOU KAI TS PAROPSIDOS
ESTHEN DE GEMOUSIN EX ARPAGS KAI AKRASIAS

[23,26] PHARISAIE TUPHLE KATHARISON PRTON TO ENTOS TOU


POTRIOU INA GENTAI KAI TO EKTOS AUTOU KATHARON

[23,27] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI


PAROMOIAZETE TAPHOIS KEKONIAMENOIS OITINES EXTHEN
MEN PHAINONTAI RAIOI ESTHEN DE GEMOUSIN OSTEN
NEKRN KAI PASS AKATHARSIAS

[23,28] OUTS KAI UMEIS EXTHEN MEN PHAINESTHE TOIS


ANTHRPOIS DIKAIOI ESTHEN DE ESTE MESTOI UPOKRISES
KAI ANOMIAS

[23,29] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI


OIKODOMEITE TOUS TAPHOUS TN PROPHTN KAI KOSMEITE
TA MNMEIA TN DIKAIN

[23,30] KAI LEGETE EI METHA EN TAIS MERAIS TN PATERN


MN OUK AN METHA AUTN KOINNOI EN T AIMATI TN
PROPHTN

[23,31] STE MARTUREITE EAUTOIS OTI UIOI ESTE TN


PHONEUSANTN TOUS PROPHTAS

[23,32] KAI UMEIS PLRSATE TO METRON TN PATERN UMN

[23,33] OPHEIS GENNMATA EKHIDNN PS PHUGTE APO TS


KRISES TS GEENNS

[23,34] DIA TOUTO IDOU EG APOSTELL PROS UMAS PROPHTAS


KAI SOPHOUS KAI GRAMMATEIS EX AUTN APOKTENEITE KAI
STAURSETE KAI EX AUTN MASTIGSETE EN TAIS
SUNAGGAIS UMN KAI DIXETE APO POLES EIS POLIN

[23,35] OPS ELTH EPH UMAS PAN AIMA DIKAION


EKKHUNNOMENON EPI TS GS APO TOU AIMATOS ABEL TOU
DIKAIOU ES TOU AIMATOS ZAKHARIOU UIOU BARAKHIOU ON
EPHONEUSATE METAXU TOU NAOU KAI TOU THUSIASTRIOU
[23,36] AMN LEG UMIN XEI TAUTA PANTA EPI TN GENEAN
TAUTN

[23,37] IEROUSALM IEROUSALM APOKTEINOUSA TOUS


PROPHTAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS
AUTN POSAKIS THELSA EPISUNAGAGEIN TA TEKNA SOU ON
TROPON ORNIS EPISUNAGEI TA NOSSIA AUTS UPO TAS
PTERUGAS KAI OUK THELSATE

[23,38] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UMN ERMOS

[23,39] LEG GAR UMIN OU M ME IDTE AP ARTI ES AN EIPTE


EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[24,1] KAI EXELTHN O ISOUS APO TOU IEROU EPOREUETO KAI


PROSLTHON OI MATHTAI AUTOU EPIDEIXAI AUT TAS
OIKODOMAS TOU IEROU

[24,2] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS OU BLEPETE TAUTA


PANTA AMN LEG UMIN OU M APHETH DE LITHOS EPI
LITHON OS OU KATALUTHSETAI

[24,3] KATHMENOU DE AUTOU EPI TOU OROUS TN ELAIN


PROSLTHON AUT OI MATHTAI KAT IDIAN LEGONTES EIPE
MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION TS SS PAROUSIAS
KAI SUNTELEIAS TOU AINOS

[24,4] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS BLEPETE M TIS


UMAS PLANS

[24,5] POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES


EG EIMI O KHRISTOS KAI POLLOUS PLANSOUSIN

[24,6] MELLSETE DE AKOUEIN POLEMOUS KAI AKOAS POLEMN


ORATE M THROEISTHE DEI GAR GENESTHAI ALL OUP ESTIN TO
TELOS

[24,7] EGERTHSETAI GAR ETHNOS EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI


BASILEIAN KAI ESONTAI LIMOI KAI SEISMOI KATA TOPOUS

[24,8] PANTA DE TAUTA ARKH DINN

[24,9] TOTE PARADSOUSIN UMAS EIS THLIPSIN KAI


APOKTENOUSIN UMAS KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN
TN ETHNN DIA TO ONOMA MOU
[24,10] KAI TOTE SKANDALISTHSONTAI POLLOI KAI ALLLOUS
PARADSOUSIN KAI MISSOUSIN ALLLOUS

[24,11] KAI POLLOI PSEUDOPROPHTAI EGERTHSONTAI KAI


PLANSOUSIN POLLOUS

[24,12] KAI DIA TO PLTHUNTHNAI TN ANOMIAN PSUGSETAI


AGAP TN POLLN

[24,13] O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI

[24,14] KAI KRUKHTHSETAI TOUTO TO EUAGGELION TS


BASILEIAS EN OL T OIKOUMEN EIS MARTURION PASIN TOIS
ETHNESIN KAI TOTE XEI TO TELOS

[24,15] OTAN OUN IDTE TO BDELUGMA TS ERMSES TO


RTHEN DIA DANIL TOU PROPHTOU ESTOS EN TOP AGI O
ANAGINSKN NOEIT

[24,16] TOTE OI EN T IOUDAIA PHEUGETSAN EIS TA OR

[24,17] O EPI TOU DMATOS M KATABAT ARAI TA EK TS


OIKIAS AUTOU

[24,18] KAI O EN T AGR M EPISTREPSAT OPIS ARAI TO


IMATION AUTOU

[24,19] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS


THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS

[24,20] PROSEUKHESTHE DE INA M GENTAI PHUG UMN


KHEIMNOS MDE SABBAT

[24,21] ESTAI GAR TOTE THLIPSIS MEGAL OIA OU GEGONEN AP


ARKHS KOSMOU ES TOU NUN OUD OU M GENTAI

[24,22] KAI EI M EKOLOBTHSAN AI MERAI EKEINAI OUK AN


ESTH PASA SARX DIA DE TOUS EKLEKTOUS
KOLOBTHSONTAI AI MERAI EKEINAI

[24,23] TOTE EAN TIS UMIN EIP IDOU DE O KHRISTOS DE M


PISTEUSTE

[24,24] EGERTHSONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI


PSEUDOPROPHTAI KAI DSOUSIN SMEIA MEGALA KAI TERATA
STE PLANSAI EI DUNATON KAI TOUS EKLEKTOUS
[24,25] IDOU PROEIRKA UMIN

[24,26] EAN OUN EIPSIN UMIN IDOU EN T ERM ESTIN M


EXELTHTE IDOU EN TOIS TAMEIOIS M PISTEUSTE

[24,27] SPER GAR ASTRAP EXERKHETAI APO ANATOLN KAI


PHAINETAI ES DUSMN OUTS ESTAI PAROUSIA TOU UIOU
TOU ANTHRPOU

[24,28] OPOU EAN TO PTMA EKEI SUNAKHTHSONTAI OI


AETOI

[24,29] EUTHES DE META TN THLIPSIN TN MERN EKEINN


O LIOS SKOTISTHSETAI KAI SELN OU DSEI TO PHEGGOS
AUTS KAI OI ASTERES PESOUNTAI APO TOU OURANOU KAI AI
DUNAMEIS TN OURANN SALEUTHSONTAI

[24,30] KAI TOTE PHANSETAI TO SMEION TOU UIOU TOU


ANTHRPOU EN OURAN KAI TOTE KOPSONTAI PASAI AI PHULAI
TS GS KAI OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU
ERKHOMENON EPI TN NEPHELN TOU OURANOU META
DUNAMES KAI DOXS POLLS

[24,31] KAI APOSTELEI TOUS AGGELOUS AUTOU META


SALPIGGOS MEGALS KAI EPISUNAXOUSIN TOUS EKLEKTOUS
AUTOU EK TN TESSARN ANEMN AP AKRN OURANN ES
[TN] AKRN AUTN

[24,32] APO DE TS SUKS MATHETE TN PARABOLN OTAN D


O KLADOS AUTS GENTAI APALOS KAI TA PHULLA EKPHU
GINSKETE OTI EGGUS TO THEROS

[24,33] OUTS KAI UMEIS OTAN IDTE PANTA TAUTA GINSKETE


OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS

[24,34] AMN LEG UMIN OTI OU M PARELTH GENEA AUT


ES AN PANTA TAUTA GENTAI

[24,35] O OURANOS KAI G PARELEUSETAI OI DE LOGOI MOU


OU M PARELTHSIN

[24,36] PERI DE TS MERAS EKEINS KAI RAS OUDEIS OIDEN


OUDE OI AGGELOI TN OURANN OUDE O UIOS EI M O PATR
MONOS
[24,37] SPER GAR AI MERAI TOU NE OUTS ESTAI PAROUSIA
TOU UIOU TOU ANTHRPOU

[24,38] S GAR SAN EN TAIS MERAIS [EKEINAIS] TAIS PRO TOU


KATAKLUSMOU TRGONTES KAI PINONTES GAMOUNTES KAI
GAMIZONTES AKHRI S MERAS EISLTHEN NE EIS TN
KIBTON

[24,39] KAI OUK EGNSAN ES LTHEN O KATAKLUSMOS KAI


REN APANTAS OUTS ESTAI [KAI] PAROUSIA TOU UIOU TOU
ANTHRPOU

[24,40] TOTE DUO ESONTAI EN T AGR EIS PARALAMBANETAI


KAI EIS APHIETAI

[24,41] DUO ALTHOUSAI EN T MUL MIA PARALAMBANETAI


KAI MIA APHIETAI

[24,42] GRGOREITE OUN OTI OUK OIDATE POIA MERA O KURIOS


UMN ERKHETAI

[24,43] EKEINO DE GINSKETE OTI EI DEI O OIKODESPOTS POIA


PHULAK O KLEPTS ERKHETAI EGRGORSEN AN KAI OUK AN
EIASEN DIORUKHTHNAI TN OIKIAN AUTOU

[24,44] DIA TOUTO KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI OU


DOKEITE RA O UIOS TOU ANTHRPOU ERKHETAI

[24,45] TIS ARA ESTIN O PISTOS DOULOS KAI PHRONIMOS ON


KATESTSEN O KURIOS EPI TS OIKETEIAS AUTOU TOU DOUNAI
AUTOIS TN TROPHN EN KAIR

[24,46] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTHN O KURIOS


AUTOU EURSEI OUTS POIOUNTA

[24,47] AMN LEG UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN


AUTOU KATASTSEI AUTON

[24,48] EAN DE EIP O KAKOS DOULOS EKEINOS EN T KARDIA


AUTOU KHRONIZEI MOU O KURIOS

[24,49] KAI ARXTAI TUPTEIN TOUS SUNDOULOUS AUTOU ESTHI


DE KAI PIN META TN METHUONTN

[24,50] XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN MERA OU


PROSDOKA KAI EN RA OU GINSKEI
[24,51] KAI DIKHOTOMSEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META
TN UPOKRITN THSEI EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O
BRUGMOS TN ODONTN

[25,1] TOTE OMOITHSETAI BASILEIA TN OURANN DEKA


PARTHENOIS AITINES LABOUSAI TAS LAMPADAS EAUTN
EXLTHON EIS UPANTSIN TOU NUMPHIOU

[25,2] PENTE DE EX AUTN SAN MRAI KAI PENTE PHRONIMOI

[25,3] AI GAR MRAI LABOUSAI TAS LAMPADAS AUTN OUK


ELABON METH EAUTN ELAION

[25,4] AI DE PHRONIMOI ELABON ELAION EN TOIS AGGEIOIS


META TN LAMPADN EAUTN

[25,5] KHRONIZONTOS DE TOU NUMPHIOU ENUSTAXAN PASAI


KAI EKATHEUDON

[25,6] MESS DE NUKTOS KRAUG GEGONEN IDOU O NUMPHIOS


EXERKHESTHE EIS APANTSIN [AUTOU]

[25,7] TOTE GERTHSAN PASAI AI PARTHENOI EKEINAI KAI


EKOSMSAN TAS LAMPADAS EAUTN

[25,8] AI DE MRAI TAIS PHRONIMOIS EIPAN DOTE MIN EK TOU


ELAIOU UMN OTI AI LAMPADES MN SBENNUNTAI

[25,9] APEKRITHSAN DE AI PHRONIMOI LEGOUSAI MPOTE OU


M ARKES MIN KAI UMIN POREUESTHE MALLON PROS TOUS
PLOUNTAS KAI AGORASATE EAUTAIS

[25,10] APERKHOMENN DE AUTN AGORASAI LTHEN O


NUMPHIOS KAI AI ETOIMOI EISLTHON MET AUTOU EIS TOUS
GAMOUS KAI EKLEISTH THURA

[25,11] USTERON DE ERKHONTAI KAI AI LOIPAI PARTHENOI


LEGOUSAI KURIE KURIE ANOIXON MIN

[25,12] O DE APOKRITHEIS EIPEN AMN LEG UMIN OUK OIDA


UMAS

[25,13] GRGOREITE OUN OTI OUK OIDATE TN MERAN OUDE


TN RAN
[25,14] SPER GAR ANTHRPOS APODMN EKALESEN TOUS
IDIOUS DOULOUS KAI PAREDKEN AUTOIS TA UPARKHONTA
AUTOU

[25,15] KAI MEN EDKEN PENTE TALANTA DE DUO DE EN


EKAST KATA TN IDIAN DUNAMIN KAI APEDMSEN EUTHES

[25,16] POREUTHEIS O TA PENTE TALANTA LABN RGASATO EN


AUTOIS KAI EKERDSEN ALLA PENTE

[25,17] SAUTS O TA DUO EKERDSEN ALLA DUO

[25,18] O DE TO EN LABN APELTHN RUXEN GN KAI


EKRUPSEN TO ARGURION TOU KURIOU AUTOU

[25,19] META DE POLUN KHRONON ERKHETAI O KURIOS TN


DOULN EKEINN KAI SUNAIREI LOGON MET AUTN

[25,20] KAI PROSELTHN O TA PENTE TALANTA LABN


PROSNEGKEN ALLA PENTE TALANTA LEGN KURIE PENTE
TALANTA MOI PAREDKAS IDE ALLA PENTE TALANTA
EKERDSA

[25,21] EPH AUT O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI


PISTE EPI OLIGA S PISTOS EPI POLLN SE KATASTS EISELTHE
EIS TN KHARAN TOU KURIOU SOU

[25,22] PROSELTHN [DE] KAI O TA DUO TALANTA EIPEN KURIE


DUO TALANTA MOI PAREDKAS IDE ALLA DUO TALANTA
EKERDSA

[25,23] EPH AUT O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI


PISTE EPI OLIGA S PISTOS EPI POLLN SE KATASTS EISELTHE
EIS TN KHARAN TOU KURIOU SOU

[25,24] PROSELTHN DE KAI O TO EN TALANTON EILPHS EIPEN


KURIE EGNN SE OTI SKLROS EI ANTHRPOS THERIZN OPOU
OUK ESPEIRAS KAI SUNAGN OTHEN OU DIESKORPISAS

[25,25] KAI PHOBTHEIS APELTHN EKRUPSA TO TALANTON SOU


EN T G IDE EKHEIS TO SON

[25,26] APOKRITHEIS DE O KURIOS AUTOU EIPEN AUT PONRE


DOULE KAI OKNRE DEIS OTI THERIZ OPOU OUK ESPEIRA KAI
SUNAG OTHEN OU DIESKORPISA
[25,27] EDEI SE OUN BALEIN TA ARGURIA MOU TOIS TRAPEZITAIS
KAI ELTHN EG EKOMISAMN AN TO EMON SUN TOK

[25,28] ARATE OUN AP AUTOU TO TALANTON KAI DOTE T


EKHONTI TA DEKA TALANTA

[25,29] T GAR EKHONTI PANTI DOTHSETAI KAI


PERISSEUTHSETAI TOU DE M EKHONTOS KAI O EKHEI
ARTHSETAI AP AUTOU

[25,30] KAI TON AKHREION DOULON EKBALETE EIS TO SKOTOS


TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN
ODONTN

[25,31] OTAN DE ELTH O UIOS TOU ANTHRPOU EN T DOX


AUTOU KAI PANTES OI AGGELOI MET AUTOU TOTE KATHISEI EPI
THRONOU DOXS AUTOU

[25,32] KAI SUNAKHTHSONTAI EMPROSTHEN AUTOU PANTA TA


ETHN KAI APHORISEI AUTOUS AP ALLLN SPER O POIMN
APHORIZEI TA PROBATA APO TN ERIPHN

[25,33] KAI STSEI TA MEN PROBATA EK DEXIN AUTOU TA DE


ERIPHIA EX EUNUMN

[25,34] TOTE EREI O BASILEUS TOIS EK DEXIN AUTOU DEUTE OI


EULOGMENOI TOU PATROS MOU KLRONOMSATE TN
TOIMASMENN UMIN BASILEIAN APO KATABOLS KOSMOU

[25,35] EPEINASA GAR KAI EDKATE MOI PHAGEIN EDIPSSA KAI


EPOTISATE ME XENOS MN KAI SUNGAGETE ME

[25,36] GUMNOS KAI PERIEBALETE ME STHENSA KAI


EPESKEPSASTHE ME EN PHULAK MN KAI LTHATE PROS ME

[25,37] TOTE APOKRITHSONTAI AUT OI DIKAIOI LEGONTES


KURIE POTE SE EIDOMEN PEINNTA KAI ETHREPSAMEN
DIPSNTA KAI EPOTISAMEN

[25,38] POTE DE SE EIDOMEN XENON KAI SUNGAGOMEN


GUMNON KAI PERIEBALOMEN

[25,39] POTE DE SE EIDOMEN ASTHENOUNTA EN PHULAK KAI


LTHOMEN PROS SE
[25,40] KAI APOKRITHEIS O BASILEUS EREI AUTOIS AMN LEG
UMIN EPH OSON EPOISATE ENI TOUTN TN ADELPHN MOU
TN ELAKHISTN EMOI EPOISATE

[25,41] TOTE EREI KAI TOIS EX EUNUMN POREUESTHE AP


EMOU [OI] KATRAMENOI EIS TO PUR TO AINION TO
TOIMASMENON T DIABOL KAI TOIS AGGELOIS AUTOU

[25,42] EPEINASA GAR KAI OUK EDKATE MOI PHAGEIN


EDIPSSA KAI OUK EPOTISATE ME

[25,43] XENOS MN KAI OU SUNGAGETE ME GUMNOS KAI OU


PERIEBALETE ME ASTHENS KAI EN PHULAK KAI OUK
EPESKEPSASTHE ME

[25,44] TOTE APOKRITHSONTAI KAI AUTOI LEGONTES KURIE


POTE SE EIDOMEN PEINNTA DIPSNTA XENON GUMNON
ASTHEN EN PHULAK KAI OU DIKONSAMEN SOI

[25,45] TOTE APOKRITHSETAI AUTOIS LEGN AMN LEG UMIN


EPH OSON OUK EPOISATE ENI TOUTN TN ELAKHISTN OUDE
EMOI EPOISATE

[25,46] KAI APELEUSONTAI OUTOI EIS KOLASIN AINION OI DE


DIKAIOI EIS ZN AINION

[26,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS PANTAS TOUS


LOGOUS TOUTOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU

[26,2] OIDATE OTI META DUO MERAS TO PASKHA GINETAI KAI O


UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS TO STAURTHNAI

[26,3] TOTE SUNKHTHSAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI


TOU LAOU EIS TN AULN TOU ARKHIERES TOU LEGOMENOU
KAIAPHA

[26,4] KAI SUNEBOULEUSANTO INA TON ISOUN DOL


KRATSSIN KAI APOKTEINSIN

[26,5] ELEGON DE M EN T EORT INA M THORUBOS GENTAI


EN T LA

[26,6] TOU DE ISOU GENOMENOU EN BTHANIA EN OIKIA


SIMNOS TOU LEPROU
[26,7] PROSLTHEN AUT GUN EKHOUSA ALABASTRON MUROU
BARUTIMOU KAI KATEKHEEN EPI TS KEPHALS AUTOU
ANAKEIMENOU

[26,8] IDONTES DE OI MATHTAI GANAKTSAN LEGONTES EIS TI


APLEIA AUT

[26,9] EDUNATO GAR TOUTO PRATHNAI POLLOU KAI DOTHNAI


PTKHOIS

[26,10] GNOUS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS TI KOPOUS PAREKHETE


T GUNAIKI ERGON GAR KALON RGASATO EIS EME

[26,11] PANTOTE GAR TOUS PTKHOUS EKHETE METH EAUTN


EME DE OU PANTOTE EKHETE

[26,12] BALOUSA GAR AUT TO MURON TOUTO EPI TOU SMATOS


MOU PROS TO ENTAPHIASAI ME EPOISEN

[26,13] AMN LEG UMIN OPOU EAN KRUKHTH TO


EUAGGELION TOUTO EN OL T KOSM LALTHSETAI KAI O
EPOISEN AUT EIS MNMOSUNON AUTS

[26,14] TOTE POREUTHEIS EIS TN DDEKA O LEGOMENOS


IOUDAS ISKARITS PROS TOUS ARKHIEREIS

[26,15] EIPEN TI THELETE MOI DOUNAI KAG UMIN PARADS


AUTON OI DE ESTSAN AUT TRIAKONTA ARGURIA

[26,16] KAI APO TOTE EZTEI EUKAIRIAN INA AUTON PARAD

[26,17] T DE PRT TN AZUMN PROSLTHON OI MATHTAI T


ISOU LEGONTES POU THELEIS ETOIMASMEN SOI PHAGEIN TO
PASKHA

[26,18] O DE EIPEN UPAGETE EIS TN POLIN PROS TON DEINA KAI


EIPATE AUT O DIDASKALOS LEGEI O KAIROS MOU EGGUS ESTIN
PROS SE POI TO PASKHA META TN MATHTN MOU

[26,19] KAI EPOISAN OI MATHTAI S SUNETAXEN AUTOIS O


ISOUS KAI TOIMASAN TO PASKHA

[26,20] OPSIAS DE GENOMENS ANEKEITO META TN DDEKA

[26,21] KAI ESTHIONTN AUTN EIPEN AMN LEG UMIN OTI EIS
EX UMN PARADSEI ME
[26,22] KAI LUPOUMENOI SPHODRA RXANTO LEGEIN AUT EIS
EKASTOS MTI EG EIMI KURIE

[26,23] O DE APOKRITHEIS EIPEN O EMBAPSAS MET EMOU TN


KHEIRA EN T TRUBLI OUTOS ME PARADSEI

[26,24] O MEN UIOS TOU ANTHRPOU UPAGEI KATHS


GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T ANTHRP EKEIN DI OU O
UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI KALON N AUT EI OUK
EGENNTH O ANTHRPOS EKEINOS

[26,25] APOKRITHEIS DE IOUDAS O PARADIDOUS AUTON EIPEN


MTI EG EIMI RABBI LEGEI AUT SU EIPAS

[26,26] ESTHIONTN DE AUTN LABN O ISOUS ARTON KAI


EULOGSAS EKLASEN KAI DOUS TOIS MATHTAIS EIPEN LABETE
PHAGETE TOUTO ESTIN TO SMA MOU

[26,27] KAI LABN POTRION KAI EUKHARISTSAS EDKEN


AUTOIS LEGN PIETE EX AUTOU PANTES

[26,28] TOUTO GAR ESTIN TO AIMA MOU TS DIATHKS TO PERI


POLLN EKKHUNNOMENON EIS APHESIN AMARTIN

[26,29] LEG DE UMIN OU M PI AP ARTI EK TOUTOU TOU


GENMATOS TS AMPELOU ES TS MERAS EKEINS OTAN
AUTO PIN METH UMN KAINON EN T BASILEIA TOU PATROS
MOU

[26,30] KAI UMNSANTES EXLTHON EIS TO OROS TN ELAIN

[26,31] TOTE LEGEI AUTOIS O ISOUS PANTES UMEIS


SKANDALISTHSESTHE EN EMOI EN T NUKTI TAUT
GEGRAPTAI GAR PATAX TON POIMENA KAI
DIASKORPISTHSONTAI TA PROBATA TS POIMNS

[26,32] META DE TO EGERTHNAI ME PROAX UMAS EIS TN


GALILAIAN

[26,33] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT EI PANTES


SKANDALISTHSONTAI EN SOI EG OUDEPOTE
SKANDALISTHSOMAI

[26,34] EPH AUT O ISOUS AMN LEG SOI OTI EN TAUT T


NUKTI PRIN ALEKTORA PHNSAI TRIS APARNS ME
[26,35] LEGEI AUT O PETROS KAN DE ME SUN SOI APOTHANEIN
OU M SE APARNSOMAI OMOIS KAI PANTES OI MATHTAI
EIPAN

[26,36] TOTE ERKHETAI MET AUTN O ISOUS EIS KHRION


LEGOMENON GETHSMANI KAI LEGEI TOIS MATHTAIS
KATHISATE AUTOU ES [OU] APELTHN EKEI PROSEUXMAI

[26,37] KAI PARALABN TON PETRON KAI TOUS DUO UIOUS


ZEBEDAIOU RXATO LUPEISTHAI KAI ADMONEIN

[26,38] TOTE LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN PSUKH MOU ES


THANATOU MEINATE DE KAI GRGOREITE MET EMOU

[26,39] KAI PROELTHN MIKRON EPESEN EPI PROSPON AUTOU


PROSEUKHOMENOS KAI LEGN PATER MOU EI DUNATON ESTIN
PARELTHAT AP EMOU TO POTRION TOUTO PLN OUKH S EG
THEL ALL S SU

[26,40] KAI ERKHETAI PROS TOUS MATHTAS KAI EURISKEI


AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T PETR OUTS OUK
ISKHUSATE MIAN RAN GRGORSAI MET EMOU

[26,41] GRGOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M EISELTHTE


EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON DE SARX
ASTHENS

[26,42] PALIN EK DEUTEROU APELTHN PROSUXATO LEGN


PATER MOU EI OU DUNATAI TOUTO PARELTHEIN EAN M AUTO
PI GENTHT TO THELMA SOU

[26,43] KAI ELTHN PALIN EUREN AUTOUS KATHEUDONTAS


SAN GAR AUTN OI OPHTHALMOI BEBARMENOI

[26,44] KAI APHEIS AUTOUS PALIN APELTHN PROSUXATO EK


TRITOU TON AUTON LOGON EIPN PALIN

[26,45] TOTE ERKHETAI PROS TOUS MATHTAS KAI LEGEI AUTOIS


KATHEUDETE [TO] LOIPON KAI ANAPAUESTHE IDOU GGIKEN
RA KAI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS
AMARTLN

[26,46] EGEIRESTHE AGMEN IDOU GGIKEN O PARADIDOUS ME

[26,47] KAI ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU IOUDAS EIS TN


DDEKA LTHEN KAI MET AUTOU OKHLOS POLUS META
MAKHAIRN KAI XULN APO TN ARKHIEREN KAI
PRESBUTERN TOU LAOU

[26,48] O DE PARADIDOUS AUTON EDKEN AUTOIS SMEION


LEGN ON AN PHILS AUTOS ESTIN KRATSATE AUTON

[26,49] KAI EUTHES PROSELTHN T ISOU EIPEN KHAIRE


RABBI KAI KATEPHILSEN AUTON

[26,50] O DE ISOUS EIPEN AUT ETAIRE EPH O PAREI TOTE


PROSELTHONTES EPEBALON TAS KHEIRAS EPI TON ISOUN KAI
EKRATSAN AUTON

[26,51] KAI IDOU EIS TN META ISOU EKTEINAS TN KHEIRA


APESPASEN TN MAKHAIRAN AUTOU KAI PATAXAS TON
DOULON TOU ARKHIERES APHEILEN AUTOU TO TION

[26,52] TOTE LEGEI AUT O ISOUS APOSTREPSON TN


MAKHAIRAN SOU EIS TON TOPON AUTS PANTES GAR OI
LABONTES MAKHAIRAN EN MAKHAIR APOLOUNTAI

[26,53] DOKEIS OTI OU DUNAMAI PARAKALESAI TON PATERA


MOU KAI PARASTSEI MOI ARTI PLEI DDEKA LEGINAS
AGGELN

[26,54] PS OUN PLRTHSIN AI GRAPHAI OTI OUTS DEI


GENESTHAI

[26,55] EN EKEIN T RA EIPEN O ISOUS TOIS OKHLOIS S EPI


LSTN EXLTHATE META MAKHAIRN KAI XULN SULLABEIN
ME KATH MERAN EN T IER EKATHEZOMN DIDASKN KAI
OUK EKRATSATE ME

[26,56] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PLRTHSIN AI GRAPHAI


TN PROPHTN TOTE OI MATHTAI PANTES APHENTES AUTON
EPHUGON

[26,57] OI DE KRATSANTES TON ISOUN APGAGON PROS


KAIAPHAN TON ARKHIEREA OPOU OI GRAMMATEIS KAI OI
PRESBUTEROI SUNKHTHSAN

[26,58] O DE PETROS KOLOUTHEI AUT APO MAKROTHEN ES


TS AULS TOU ARKHIERES KAI EISELTHN ES EKATHTO
META TN UPRETN IDEIN TO TELOS
[26,59] OI DE ARKHIEREIS KAI TO SUNEDRION OLON EZTOUN
PSEUDOMARTURIAN KATA TOU ISOU OPS AUTON
THANATSSIN

[26,60] KAI OUKH EURON POLLN PROSELTHONTN


PSEUDOMARTURN USTERON DE PROSELTHONTES DUO

[26,61] EIPAN OUTOS EPH DUNAMAI KATALUSAI TON NAON TOU


THEOU KAI DIA TRIN MERN OIKODOMSAI

[26,62] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIPEN AUT OUDEN


APOKRIN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN

[26,63] O DE ISOUS ESIPA KAI O ARKHIEREUS EIPEN AUT


EXORKIZ SE KATA TOU THEOU TOU ZNTOS INA MIN EIPS EI
SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU

[26,64] LEGEI AUT O ISOUS SU EIPAS PLN LEG UMIN AP ARTI


OPSESTHE TON UION TOU ANTHRPOU KATHMENON EK
DEXIN TS DUNAMES KAI ERKHOMENON EPI TN NEPHELN
TOU OURANOU

[26,65] TOTE O ARKHIEREUS DIERRXEN TA IMATIA AUTOU


LEGN EBLASPHMSEN TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTURN
IDE NUN KOUSATE TN BLASPHMIAN

[26,66] TI UMIN DOKEI OI DE APOKRITHENTES EIPAN ENOKHOS


THANATOU ESTIN

[26,67] TOTE ENEPTUSAN EIS TO PROSPON AUTOU KAI


EKOLAPHISAN AUTON OI DE ERAPISAN

[26,68] LEGONTES PROPHTEUSON MIN KHRISTE TIS ESTIN O


PAISAS SE

[26,69] O DE PETROS EKATHTO EX EN T AUL KAI


PROSLTHEN AUT MIA PAIDISK LEGOUSA KAI SU STHA META
ISOU TOU GALILAIOU

[26,70] O DE RNSATO EMPROSTHEN PANTN LEGN OUK OIDA


TI LEGEIS

[26,71] EXELTHONTA DE EIS TON PULNA EIDEN AUTON ALL


KAI LEGEI TOIS EKEI OUTOS N META ISOU TOU NAZRAIOU
[26,72] KAI PALIN RNSATO META ORKOU OTI OUK OIDA TON
ANTHRPON

[26,73] META MIKRON DE PROSELTHONTES OI ESTTES EIPON T


PETR ALTHS KAI SU EX AUTN EI KAI GAR LALIA SOU
DLON SE POIEI

[26,74] TOTE RXATO KATATHEMATIZEIN KAI OMNUEIN OTI OUK


OIDA TON ANTHRPON KAI EUTHES ALEKTR EPHNSEN

[26,75] KAI EMNSTH O PETROS TOU RMATOS ISOU


EIRKOTOS OTI PRIN ALEKTORA PHNSAI TRIS APARNS ME
KAI EXELTHN EX EKLAUSEN PIKRS

[27,1] PRIAS DE GENOMENS SUMBOULION ELABON PANTES OI


ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU KATA TOU ISOU
STE THANATSAI AUTON

[27,2] KAI DSANTES AUTON APGAGON KAI PAREDKAN


PILAT T GEMONI

[27,3] TOTE IDN IOUDAS O PARADIDOUS AUTON OTI


KATEKRITH METAMELTHEIS ESTREPSEN TA TRIAKONTA
ARGURIA TOIS ARKHIEREUSIN KAI PRESBUTEROIS

[27,4] LEGN MARTON PARADOUS AIMA ATHON OI DE EIPAN


TI PROS MAS SU OPS

[27,5] KAI RIPSAS TA ARGURIA EIS TON NAON ANEKHRSEN KAI


APELTHN APGXATO

[27,6] OI DE ARKHIEREIS LABONTES TA ARGURIA EIPAN OUK


EXESTIN BALEIN AUTA EIS TON KORBANAN EPEI TIM AIMATOS
ESTIN

[27,7] SUMBOULION DE LABONTES GORASAN EX AUTN TON


AGRON TOU KERAMES EIS TAPHN TOIS XENOIS

[27,8] DIO EKLTH O AGROS EKEINOS AGROS AIMATOS ES TS


SMERON

[27,9] TOTE EPLRTH TO RTHEN DIA IEREMIOU TOU


PROPHTOU LEGONTOS KAI ELABON TA TRIAKONTA ARGURIA
TN TIMN TOU TETIMMENOU ON ETIMSANTO APO UIN
ISRAL
[27,10] KAI EDKAN AUTA EIS TON AGRON TOU KERAMES
KATHA SUNETAXEN MOI KURIOS

[27,11] O DE ISOUS ESTATH EMPROSTHEN TOU GEMONOS KAI


EPRTSEN AUTON O GEMN LEGN SU EI O BASILEUS TN
IOUDAIN O DE ISOUS EPH SU LEGEIS

[27,12] KAI EN T KATGOREISTHAI AUTON UPO TN


ARKHIEREN KAI PRESBUTERN OUDEN APEKRINATO

[27,13] TOTE LEGEI AUT O PILATOS OUK AKOUEIS POSA SOU


KATAMARTUROUSIN

[27,14] KAI OUK APEKRITH AUT PROS OUDE EN RMA STE


THAUMAZEIN TON GEMONA LIAN

[27,15] KATA DE EORTN EITHEI O GEMN APOLUEIN ENA T


OKHL DESMION ON THELON

[27,16] EIKHON DE TOTE DESMION EPISMON LEGOMENON


[ISOUN] BARABBAN

[27,17] SUNGMENN OUN AUTN EIPEN AUTOIS O PILATOS TINA


THELETE APOLUS UMIN [ISOUN TON] BARABBAN ISOUN
TON LEGOMENON KHRISTON

[27,18] DEI GAR OTI DIA PHTHONON PAREDKAN AUTON

[27,19] KATHMENOU DE AUTOU EPI TOU BMATOS APESTEILEN


PROS AUTON GUN AUTOU LEGOUSA MDEN SOI KAI T
DIKAI EKEIN POLLA GAR EPATHON SMERON KAT ONAR DI
AUTON

[27,20] OI DE ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI EPEISAN TOUS


OKHLOUS INA AITSNTAI TON BARABBAN TON DE ISOUN
APOLESSIN

[27,21] APOKRITHEIS DE O GEMN EIPEN AUTOIS TINA THELETE


APO TN DUO APOLUS UMIN OI DE EIPAN TON BARABBAN

[27,22] LEGEI AUTOIS O PILATOS TI OUN POIS ISOUN TON


LEGOMENON KHRISTON LEGOUSIN PANTES STAURTHT

[27,23] O DE EPH TI GAR KAKON EPOISEN OI DE PERISSS


EKRAZON LEGONTES STAURTHT
[27,24] IDN DE O PILATOS OTI OUDEN PHELEI ALLA MALLON
THORUBOS GINETAI LABN UDR APENIPSATO TAS KHEIRAS
APENANTI TOU OKHLOU LEGN ATHOS EIMI APO TOU
AIMATOS TOUTOU UMEIS OPSESTHE

[27,25] KAI APOKRITHEIS PAS O LAOS EIPEN TO AIMA AUTOU EPH


MAS KAI EPI TA TEKNA MN

[27,26] TOTE APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN TON DE ISOUN


PHRAGELLSAS PAREDKEN INA STAURTH

[27,27] TOTE OI STRATITAI TOU GEMONOS PARALABONTES


TON ISOUN EIS TO PRAITRION SUNGAGON EP AUTON OLN
TN SPEIRAN

[27,28] KAI EKDUSANTES AUTON KHLAMUDA KOKKINN


PERIETHKAN AUT

[27,29] KAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTHN EPETHKAN


EPI TS KEPHALS AUTOU KAI KALAMON EN T DEXIA AUTOU
KAI GONUPETSANTES EMPROSTHEN AUTOU ENEPAIXAN AUT
LEGONTES KHAIRE BASILEU TN IOUDAIN

[27,30] KAI EMPTUSANTES EIS AUTON ELABON TON KALAMON


KAI ETUPTON EIS TN KEPHALN AUTOU

[27,31] KAI OTE ENEPAIXAN AUT EXEDUSAN AUTON TN


KHLAMUDA KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI
APGAGON AUTON EIS TO STAURSAI

[27,32] EXERKHOMENOI DE EURON ANTHRPON KURNAION


ONOMATI SIMNA TOUTON GGAREUSAN INA AR TON
STAURON AUTOU

[27,33] KAI ELTHONTES EIS TOPON LEGOMENON GOLGOTHA O


ESTIN KRANIOU TOPOS LEGOMENOS

[27,34] EDKAN AUT PIEIN OINON META KHOLS MEMIGMENON


KAI GEUSAMENOS OUK THELSEN PIEIN

[27,35] STAURSANTES DE AUTON DIEMERISANTO TA IMATIA


AUTOU BALLONTES KLRON

[27,36] KAI KATHMENOI ETROUN AUTON EKEI


[27,37] KAI EPETHKAN EPAN TS KEPHALS AUTOU TN
AITIAN AUTOU GEGRAMMENN OUTOS ESTIN ISOUS O
BASILEUS TN IOUDAIN

[27,38] TOTE STAUROUNTAI SUN AUT DUO LSTAI EIS EK


DEXIN KAI EIS EX EUNUMN

[27,39] OI DE PARAPOREUOMENOI EBLASPHMOUN AUTON


KINOUNTES TAS KEPHALAS AUTN

[27,40] KAI LEGONTES O KATALUN TON NAON KAI EN TRISIN


MERAIS OIKODOMN SSON SEAUTON EI UIOS EI TOU THEOU
[KAI] KATABTHI APO TOU STAUROU

[27,41] OMOIS KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES META TN


GRAMMATEN KAI PRESBUTERN ELEGON

[27,42] ALLOUS ESSEN EAUTON OU DUNATAI SSAI BASILEUS


ISRAL ESTIN KATABAT NUN APO TOU STAUROU KAI
PISTEUSOMEN EP AUTON

[27,43] PEPOITHEN EPI TON THEON RUSASTH NUN EI THELEI


AUTON EIPEN GAR OTI THEOU EIMI UIOS

[27,44] TO D AUTO KAI OI LSTAI OI SUSTAURTHENTES SUN


AUT NEIDIZON AUTON

[27,45] APO DE EKTS RAS SKOTOS EGENETO EPI PASAN TN


GN ES RAS ENATS

[27,46] PERI DE TN ENATN RAN ANEBOSEN O ISOUS PHN


MEGAL LEGN LI LI LEMA SABAKHTHANI TOUT ESTIN THEE
MOU THEE MOU INATI ME EGKATELIPES

[27,47] TINES DE TN EKEI ESTKOTN AKOUSANTES ELEGON


OTI LIAN PHNEI OUTOS

[27,48] KAI EUTHES DRAMN EIS EX AUTN KAI LABN


SPOGGON PLSAS TE OXOUS KAI PERITHEIS KALAM EPOTIZEN
AUTON

[27,49] OI DE LOIPOI ELEGON APHES IDMEN EI ERKHETAI LIAS


SSN AUTON

[27,50] O DE ISOUS PALIN KRAXAS PHN MEGAL APHKEN TO


PNEUMA
[27,51] KAI IDOU TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH AP
ANTHEN ES KAT EIS DUO KAI G ESEISTH KAI AI PETRAI
ESKHISTHSAN

[27,52] KAI TA MNMEIA ANEKHTHSAN KAI POLLA SMATA


TN KEKOIMMENN AGIN GERTHSAN

[27,53] KAI EXELTHONTES EK TN MNMEIN META TN


EGERSIN AUTOU EISLTHON EIS TN AGIAN POLIN KAI
ENEPHANISTHSAN POLLOIS

[27,54] O DE EKATONTARKHOS KAI OI MET AUTOU TROUNTES


TON ISOUN IDONTES TON SEISMON KAI TA GENOMENA
EPHOBTHSAN SPHODRA LEGONTES ALTHS THEOU UIOS N
OUTOS

[27,55] SAN DE EKEI GUNAIKES POLLAI APO MAKROTHEN


THEROUSAI AITINES KOLOUTHSAN T ISOU APO TS
GALILAIAS DIAKONOUSAI AUT

[27,56] EN AIS N MARIA MAGDALN KAI MARIA TOU


IAKBOU KAI ISPH MTR KAI MTR TN UIN
ZEBEDAIOU

[27,57] OPSIAS DE GENOMENS LTHEN ANTHRPOS PLOUSIOS


APO ARIMATHAIAS TOUNOMA ISPH OS KAI AUTOS
EMATHTEUTH T ISOU

[27,58] OUTOS PROSELTHN T PILAT TSATO TO SMA TOU


ISOU TOTE O PILATOS EKELEUSEN APODOTHNAI

[27,59] KAI LABN TO SMA O ISPH ENETULIXEN AUTO [EN]


SINDONI KATHARA

[27,60] KAI ETHKEN AUTO EN T KAIN AUTOU MNMEI O


ELATOMSEN EN T PETRA KAI PROSKULISAS LITHON MEGAN
T THURA TOU MNMEIOU APLTHEN

[27,61] N DE EKEI MARIAM MAGDALN KAI ALL MARIA


KATHMENAI APENANTI TOU TAPHOU

[27,62] T DE EPAURION TIS ESTIN META TN PARASKEUN


SUNKHTHSAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI PROS
PILATON
[27,63] LEGONTES KURIE EMNSTHMEN OTI EKEINOS O PLANOS
EIPEN ETI ZN META TREIS MERAS EGEIROMAI

[27,64] KELEUSON OUN ASPHALISTHNAI TON TAPHON ES TS


TRITS MERAS MPOTE ELTHONTES OI MATHTAI AUTOU
KLEPSSIN AUTON KAI EIPSIN T LA GERTH APO TN
NEKRN KAI ESTAI ESKHAT PLAN KHEIRN TS PRTS

[27,65] EPH AUTOIS O PILATOS EKHETE KOUSTDIAN UPAGETE


ASPHALISASTHE S OIDATE

[27,66] OI DE POREUTHENTES SPHALISANTO TON TAPHON


SPHRAGISANTES TON LITHON META TS KOUSTDIAS

[28,1] OPSE DE SABBATN T EPIPHSKOUS EIS MIAN


SABBATN LTHEN MARIAM MAGDALN KAI ALL MARIA
THERSAI TON TAPHON

[28,2] KAI IDOU SEISMOS EGENETO MEGAS AGGELOS GAR


KURIOU KATABAS EX OURANOU KAI PROSELTHN APEKULISEN
TON LITHON KAI EKATHTO EPAN AUTOU

[28,3] N DE EIDEA AUTOU S ASTRAP KAI TO ENDUMA


AUTOU LEUKON S KHIN

[28,4] APO DE TOU PHOBOU AUTOU ESEISTHSAN OI TROUNTES


KAI EGENTHSAN S NEKROI

[28,5] APOKRITHEIS DE O AGGELOS EIPEN TAIS GUNAIXIN M


PHOBEISTHE UMEIS OIDA GAR OTI ISOUN TON ESTAURMENON
ZTEITE

[28,6] OUK ESTIN DE GERTH GAR KATHS EIPEN DEUTE IDETE


TON TOPON OPOU EKEITO

[28,7] KAI TAKHU POREUTHEISAI EIPATE TOIS MATHTAIS


AUTOU OTI GERTH APO TN NEKRN KAI IDOU PROAGEI
UMAS EIS TN GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE IDOU EIPON
UMIN

[28,8] KAI APELTHOUSAI TAKHU APO TOU MNMEIOU META


PHOBOU KAI KHARAS MEGALS EDRAMON APAGGEILAI TOIS
MATHTAIS AUTOU
[28,9] KAI IDOU ISOUS UPNTSEN AUTAIS LEGN KHAIRETE AI
DE PROSELTHOUSAI EKRATSAN AUTOU TOUS PODAS KAI
PROSEKUNSAN AUT

[28,10] TOTE LEGEI AUTAIS O ISOUS M PHOBEISTHE UPAGETE


APAGGEILATE TOIS ADELPHOIS MOU INA APELTHSIN EIS TN
GALILAIAN KAKEI ME OPSONTAI

[28,11] POREUOMENN DE AUTN IDOU TINES TS KOUSTDIAS


ELTHONTES EIS TN POLIN APGGEILAN TOIS ARKHIEREUSIN
APANTA TA GENOMENA

[28,12] KAI SUNAKHTHENTES META TN PRESBUTERN


SUMBOULION TE LABONTES ARGURIA IKANA EDKAN TOIS
STRATITAIS

[28,13] LEGONTES EIPATE OTI OI MATHTAI AUTOU NUKTOS


ELTHONTES EKLEPSAN AUTON MN KOIMMENN

[28,14] KAI EAN AKOUSTH TOUTO EPI TOU GEMONOS MEIS


PEISOMEN [AUTON] KAI UMAS AMERIMNOUS POISOMEN

[28,15] OI DE LABONTES TA ARGURIA EPOISAN S


EDIDAKHTHSAN KAI DIEPHMISTH O LOGOS OUTOS PARA
IOUDAIOIS MEKHRI TS SMERON [MERAS]

[28,16] OI DE ENDEKA MATHTAI EPOREUTHSAN EIS TN


GALILAIAN EIS TO OROS OU ETAXATO AUTOIS O ISOUS

[28,17] KAI IDONTES AUTON PROSEKUNSAN OI DE EDISTASAN

[28,18] KAI PROSELTHN O ISOUS ELALSEN AUTOIS LEGN


EDOTH MOI PASA EXOUSIA EN OURAN KAI EPI [TS] GS

[28,19] POREUTHENTES OUN MATHTEUSATE PANTA TA ETHN


BAPTIZONTES AUTOUS EIS TO ONOMA TOU PATROS KAI TOU
UIOU KAI TOU AGIOU PNEUMATOS

[28,20] DIDASKONTES AUTOUS TREIN PANTA OSA ENETEILAMN


UMIN KAI IDOU EG METH UMN EIMI PASAS TAS MERAS ES
TS SUNTELEIAS TOU AINOS
MARCOS

*KATA MARKON

[1,1] ARKH TOU EUAGGELIOU ISOU KHRISTOU [UIOU THEOU]

[1,2] KATHS GEGRAPTAI EN T SAIA T PROPHT IDOU


APOSTELL TON AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS
KATASKEUASEI TN ODON SOU

[1,3] PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN ODON


KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[1,4] EGENETO IANNS [O] BAPTIZN EN T ERM KAI


KRUSSN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIN

[1,5] KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA IOUDAIA KHRA


KAI OI IEROSOLUMITAI PANTES KAI EBAPTIZONTO UP AUTOU EN
T IORDAN POTAM EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS
AUTN

[1,6] KAI N O IANNS ENDEDUMENOS TRIKHAS KAMLOU KAI


ZNN DERMATINN PERI TN OSPHUN AUTOU KAI ESTHIN
AKRIDAS KAI MELI AGRION

[1,7] KAI EKRUSSEN LEGN ERKHETAI O ISKHUROTEROS MOU


OPIS MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA
TN UPODMATN AUTOU

[1,8] EG EBAPTISA UMAS UDATI AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN


PNEUMATI AGI

[1,9] KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS MERAIS LTHEN ISOUS


APO NAZARET TS GALILAIAS KAI EBAPTISTH EIS TON
IORDANN UPO IANNOU

[1,10] KAI EUTHUS ANABAINN EK TOU UDATOS EIDEN


SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO PNEUMA S
PERISTERAN KATABAINON EIS AUTON

[1,11] KAI PHN EGENETO EK TN OURANN SU EI O UIOS MOU


O AGAPTOS EN SOI EUDOKSA
[1,12] KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS TN
ERMON

[1,13] KAI N EN T ERM TESSERAKONTA MERAS


PEIRAZOMENOS UPO TOU SATANA KAI N META TN THRIN
KAI OI AGGELOI DIKONOUN AUT

[1,14] META DE TO PARADOTHNAI TON IANNN LTHEN O


ISOUS EIS TN GALILAIAN KRUSSN TO EUAGGELION TOU
THEOU

[1,15] KAI LEGN OTI PEPLRTAI O KAIROS KAI GGIKEN


BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN T
EUAGGELI

[1,16] KAI PARAGN PARA TN THALASSAN TS GALILAIAS


EIDEN SIMNA KAI ANDREAN TON ADELPHON SIMNOS
AMPHIBALLONTAS EN T THALASS SAN GAR ALIEIS

[1,17] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS DEUTE OPIS MOU KAI POIS
UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHRPN

[1,18] KAI EUTHUS APHENTES TA DIKTUA KOLOUTHSAN AUT

[1,19] KAI PROBAS OLIGON EIDEN IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU


KAI IANNN TON ADELPHON AUTOU KAI AUTOUS EN T PLOI
KATARTIZONTAS TA DIKTUA

[1,20] KAI EUTHUS EKALESEN AUTOUS KAI APHENTES TON


PATERA AUTN ZEBEDAION EN T PLOI META TN
MISTHTN APLTHON OPIS AUTOU

[1,21] KAI EISPOREUONTAI EIS KAPHARNAOUM KAI EUTHUS TOIS


SABBASIN EISELTHN EIS TN SUNAGGN EDIDASKEN

[1,22] KAI EXEPLSSONTO EPI T DIDAKH AUTOU N GAR


DIDASKN AUTOUS S EXOUSIAN EKHN KAI OUKH S OI
GRAMMATEIS

[1,23] KAI EUTHUS N EN T SUNAGG AUTN ANTHRPOS EN


PNEUMATI AKATHART KAI ANEKRAXEN

[1,24] LEGN TI MIN KAI SOI ISOU NAZARNE LTHES


APOLESAI MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU
[1,25] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS LEGN PHIMTHTI KAI
EXELTHE EX AUTOU

[1,26] KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI


PHNSAN PHN MEGAL EXLTHEN EX AUTOU

[1,27] KAI ETHAMBTHSAN APANTES STE SUZTEIN PROS


EAUTOUS LEGONTAS TI ESTIN TOUTO DIDAKH KAIN KAT
EXOUSIAN KAI TOIS PNEUMASI TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI
KAI UPAKOUOUSIN AUT

[1,28] KAI EXLTHEN AKO AUTOU EUTHUS PANTAKHOU EIS


OLN TN PERIKHRON TS GALILAIAS

[1,29] KAI EUTHUS EK TS SUNAGGS EXELTHONTES LTHON


EIS TN OIKIAN SIMNOS KAI ANDREOU META IAKBOU KAI
IANNOU

[1,30] DE PENTHERA SIMNOS KATEKEITO PURESSOUSA KAI


EUTHUS LEGOUSIN AUT PERI AUTS

[1,31] KAI PROSELTHN GEIREN AUTN KRATSAS TS KHEIROS


KAI APHKEN AUTN O PURETOS KAI DIKONEI AUTOIS

[1,32] OPSIAS DE GENOMENS OTE EDU O LIOS EPHERON PROS


AUTON PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS KAI TOUS
DAIMONIZOMENOUS

[1,33] KAI N OL POLIS EPISUNGMEN PROS TN THURAN

[1,34] KAI ETHERAPEUSEN POLLOUS KAKS EKHONTAS


POIKILAIS NOSOIS KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN KAI OUK
PHIEN LALEIN TA DAIMONIA OTI DEISAN AUTON

[1,35] KAI PRI ENNUKHA LIAN ANASTAS EXLTHEN KAI


APLTHEN EIS ERMON TOPON KAKEI PROSUKHETO

[1,36] KAI KATEDIXEN AUTON SIMN KAI OI MET AUTOU

[1,37] KAI EURON AUTON KAI LEGOUSIN AUT OTI PANTES


ZTOUSIN SE

[1,38] KAI LEGEI AUTOIS AGMEN ALLAKHOU EIS TAS


EKHOMENAS KMOPOLEIS INA KAI EKEI KRUX EIS TOUTO
GAR EXLTHON
[1,39] KAI LTHEN KRUSSN EIS TAS SUNAGGAS AUTN EIS
OLN TN GALILAIAN KAI TA DAIMONIA EKBALLN

[1,40] KAI ERKHETAI PROS AUTON LEPROS PARAKALN AUTON


[KAI GONUPETN] KAI LEGN AUT OTI EAN THELS DUNASAI
ME KATHARISAI

[1,41] KAI SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS TN KHEIRA AUTOU


PSATO KAI LEGEI AUT THEL KATHARISTHTI

[1,42] KAI EUTHUS APLTHEN AP AUTOU LEPRA KAI


EKATHARISTH

[1,43] KAI EMBRIMSAMENOS AUT EUTHUS EXEBALEN AUTON

[1,44] KAI LEGEI AUT ORA MDENI MDEN EIPS ALLA UPAGE
SEAUTON DEIXON T IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU
KATHARISMOU SOU A PROSETAXEN MUSS EIS MARTURION
AUTOIS

[1,45] O DE EXELTHN RXATO KRUSSEIN POLLA KAI


DIAPHMIZEIN TON LOGON STE MKETI AUTON DUNASTHAI
PHANERS EIS POLIN EISELTHEIN ALL EX EP ERMOIS TOPOIS
N KAI RKHONTO PROS AUTON PANTOTHEN

[2,1] KAI EISELTHN PALIN EIS KAPHARNAOUM DI MERN


KOUSTH OTI EN OIK ESTIN

[2,2] KAI SUNKHTHSAN POLLOI STE MKETI KHREIN MDE


TA PROS TN THURAN KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON

[2,3] KAI ERKHONTAI PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON


AIROMENON UPO TESSARN

[2,4] KAI M DUNAMENOI PROSENEGKAI AUT DIA TON OKHLON


APESTEGASAN TN STEGN OPOU N KAI EXORUXANTES
KHALSI TON KRABATTON OPOU O PARALUTIKOS KATEKEITO

[2,5] KAI IDN O ISOUS TN PISTIN AUTN LEGEI T


PARALUTIK TEKNON APHIENTAI SOU AI AMARTIAI

[2,6] SAN DE TINES TN GRAMMATEN EKEI KATHMENOI KAI


DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUTN

[2,7] TI OUTOS OUTS LALEI BLASPHMEI TIS DUNATAI APHIENAI


AMARTIAS EI M EIS O THEOS
[2,8] KAI EUTHUS EPIGNOUS O ISOUS T PNEUMATI AUTOU OTI
OUTS DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS LEGEI AUTOIS TI TAUTA
DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UMN

[2,9] TI ESTIN EUKOPTERON EIPEIN T PARALUTIK APHIENTAI


SOU AI AMARTIAI EIPEIN EGEIRE KAI ARON TON KRABATTON
SOU KAI PERIPATEI

[2,10] INA DE EIDTE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU


ANTHRPOU APHIENAI AMARTIAS EPI TS GS LEGEI T
PARALUTIK

[2,11] SOI LEG EGEIRE ARON TON KRABATTON SOU KAI UPAGE
EIS TON OIKON SOU

[2,12] KAI GERTH KAI EUTHUS ARAS TON KRABATTON


EXLTHEN EMPROSTHEN PANTN STE EXISTASTHAI PANTAS
KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS OTI OUTS OUDEPOTE
EIDOMEN

[2,13] KAI EXLTHEN PALIN PARA TN THALASSAN KAI PAS O


OKHLOS RKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS

[2,14] KAI PARAGN EIDEN LEUIN TON TOU ALPHAIOU


KATHMENON EPI TO TELNION KAI LEGEI AUT AKOLOUTHEI
MOI KAI ANASTAS KOLOUTHSEN AUT

[2,15] KAI GINETAI KATAKEISTHAI AUTON EN T OIKIA AUTOU


KAI POLLOI TELNAI KAI AMARTLOI SUNANEKEINTO T ISOU
KAI TOIS MATHTAIS AUTOU SAN GAR POLLOI KAI
KOLOUTHOUN AUT

[2,16] KAI OI GRAMMATEIS TN PHARISAIN IDONTES OTI


ESTHIEI META TN AMARTLN KAI TELNN ELEGON TOIS
MATHTAIS AUTOU OTI META TN TELNN KAI AMARTLN
ESTHIEI

[2,17] KAI AKOUSAS O ISOUS LEGEI AUTOIS [OTI] OU KHREIAN


EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAKS EKHONTES
OUK LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTLOUS

[2,18] KAI SAN OI MATHTAI IANNOU KAI OI PHARISAIOI


NSTEUONTES KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUT DIA TI OI
MATHTAI IANNOU KAI OI MATHTAI TN PHARISAIN
NSTEUOUSIN OI DE SOI MATHTAI OU NSTEUOUSIN
[2,19] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS M DUNANTAI OI UIOI TOU
NUMPHNOS EN O NUMPHIOS MET AUTN ESTIN NSTEUEIN
OSON KHRONON EKHOUSIN TON NUMPHION MET AUTN OU
DUNANTAI NSTEUEIN

[2,20] ELEUSONTAI DE MERAI OTAN APARTH AP AUTN O


NUMPHIOS KAI TOTE NSTEUSOUSIN EN EKEIN T MERA

[2,21] OUDEIS EPIBLMA RAKOUS AGNAPHOU EPIRAPTEI EPI


IMATION PALAION EI DE M AIREI TO PLRMA AP AUTOU TO
KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI

[2,22] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI


DE M RXEI O OINOS TOUS ASKOUS KAI O OINOS APOLLUTAI
KAI OI ASKOI ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS

[2,23] KAI EGENETO AUTON EN TOIS SABBASIN


PARAPOREUESTHAI DIA TN SPORIMN KAI OI MATHTAI
AUTOU RXANTO ODON POIEIN TILLONTES TOUS STAKHUAS

[2,24] KAI OI PHARISAIOI ELEGON AUT IDE TI POIOUSIN TOIS


SABBASIN O OUK EXESTIN

[2,25] KAI LEGEI AUTOIS OUDEPOTE ANEGNTE TI EPOISEN


DAUID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS KAI OI MET
AUTOU

[2,26] PS EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR


ARKHIERES KAI TOUS ARTOUS TS PROTHESES EPHAGEN OUS
OUK EXESTIN PHAGEIN EI M TOUS IEREIS KAI EDKEN KAI TOIS
SUN AUT OUSIN

[2,27] KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHRPON


EGENETO KAI OUKH O ANTHRPOS DIA TO SABBATON

[2,28] STE KURIOS ESTIN O UIOS TOU ANTHRPOU KAI TOU


SABBATOU

[3,1] KAI EISLTHEN PALIN EIS TN SUNAGGN KAI N EKEI


ANTHRPOS EXRAMMENN EKHN TN KHEIRA

[3,2] KAI PARETROUN AUTON EI TOIS SABBASIN THERAPEUSEI


AUTON INA KATGORSSIN AUTOU

[3,3] KAI LEGEI T ANTHRP T TN XRAN KHEIRA EKHONTI


EGEIRE EIS TO MESON
[3,4] KAI LEGEI AUTOIS EXESTIN TOIS SABBASIN AGATHON
POISAI KAKOPOISAI PSUKHN SSAI APOKTEINAI OI DE
ESIPN

[3,5] KAI PERIBLEPSAMENOS AUTOUS MET ORGS


SULLUPOUMENOS EPI T PRSEI TS KARDIAS AUTN LEGEI
T ANTHRP EKTEINON TN KHEIRA KAI EXETEINEN KAI
APEKATESTATH KHEIR AUTOU

[3,6] KAI EXELTHONTES OI PHARISAIOI EUTHUS META TN


RDIANN SUMBOULION EDIDOUN KAT AUTOU OPS AUTON
APOLESSIN

[3,7] KAI O ISOUS META TN MATHTN AUTOU ANEKHRSEN


PROS TN THALASSAN KAI POLU PLTHOS APO TS GALILAIAS
[KOLOUTHSEN] KAI APO TS IOUDAIAS

[3,8] KAI APO IEROSOLUMN KAI APO TS IDOUMAIAS KAI


PERAN TOU IORDANOU KAI PERI TURON KAI SIDNA PLTHOS
POLU AKOUONTES OSA EPOIEI LTHON PROS AUTON

[3,9] KAI EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU INA PLOIARION


PROSKARTER AUT DIA TON OKHLON INA M THLIBSIN
AUTON

[3,10] POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN STE EPIPIPTEIN AUT INA


AUTOU APSNTAI OSOI EIKHON MASTIGAS

[3,11] KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON


ETHEROUN PROSEPIPTON AUT KAI EKRAZON LEGONTES OTI
SU EI O UIOS TOU THEOU

[3,12] KAI POLLA EPETIMA AUTOIS INA M AUTON PHANERON


POISSIN

[3,13] KAI ANABAINEI EIS TO OROS KAI PROSKALEITAI OUS


THELEN AUTOS KAI APLTHON PROS AUTON

[3,14] KAI EPOISEN DDEKA [OUS KAI APOSTOLOUS


NOMASEN] INA SIN MET AUTOU KAI INA APOSTELL AUTOUS
KRUSSEIN

[3,15] KAI EKHEIN EXOUSIAN EKBALLEIN TA DAIMONIA

[3,16] [KAI EPOISEN TOUS DDEKA] KAI EPETHKEN ONOMA T


SIMNI PETRON
[3,17] KAI IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IANNN TON
ADELPHON TOU IAKBOU KAI EPETHKEN AUTOIS ONOMA[TA]
BOANRGES O ESTIN UIOI BRONTS

[3,18] KAI ANDREAN KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI


MATHTHAION KAI THMAN KAI IAKBON TON TOU ALPHAIOU
KAI THADDAION KAI SIMNA TON KANANAION

[3,19] KAI IOUDAN ISKARITH OS KAI PAREDKEN AUTON

[3,20] KAI ERKHETAI EIS OIKON KAI SUNERKHETAI PALIN [O]


OKHLOS STE M DUNASTHAI AUTOUS MDE ARTON PHAGEIN

[3,21] KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EXLTHON KRATSAI


AUTON ELEGON GAR OTI EXEST

[3,22] KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUMN KATABANTES


ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN T ARKHONTI TN
DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA

[3,23] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS ELEGEN


AUTOIS PS DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN

[3,24] KAI EAN BASILEIA EPH EAUTN MERISTH OU DUNATAI


STATHNAI BASILEIA EKEIN

[3,25] KAI EAN OIKIA EPH EAUTN MERISTH OU DUNSETAI


OIKIA EKEIN STATHNAI

[3,26] KAI EI O SATANAS ANEST EPH EAUTON KAI EMERISTH


OU DUNATAI STNAI ALLA TELOS EKHEI

[3,27] ALL OU DUNATAI OUDEIS EIS TN OIKIAN TOU ISKHUROU


EISELTHN TA SKEU AUTOU DIARPASAI EAN M PRTON TON
ISKHURON DS KAI TOTE TN OIKIAN AUTOU DIARPASEI

[3,28] AMN LEG UMIN OTI PANTA APHETHSETAI TOIS UIOIS


TN ANTHRPN TA AMARTMATA KAI AI BLASPHMIAI OSA
EAN BLASPHMSSIN

[3,29] OS D AN BLASPHMS EIS TO PNEUMA TO AGION OUK


EKHEI APHESIN EIS TON AINA ALLA ENOKHOS ESTIN AINIOU
AMARTMATOS

[3,30] OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI


[3,31] KAI ERKHETAI MTR AUTOU KAI OI ADELPHOI AUTOU
KAI EX STKONTES APESTEILAN PROS AUTON KALOUNTES
AUTON

[3,32] KAI EKATHTO PERI AUTON OKHLOS KAI LEGOUSIN AUT


IDOU MTR SOU KAI OI ADELPHOI SOU [KAI AI ADELPHAI
SOU] EX ZTOUSIN SE

[3,33] KAI APOKRITHEIS AUTOIS LEGEI TIS ESTIN MTR MOU


KAI OI ADELPHOI [MOU]

[3,34] KAI PERIBLEPSAMENOS TOUS PERI AUTON KUKL


KATHMENOUS LEGEI IDE MTR MOU KAI OI ADELPHOI MOU

[3,35] OS [GAR] AN POIS TO THELMA TOU THEOU OUTOS


ADELPHOS MOU KAI ADELPH KAI MTR ESTIN

[4,1] KAI PALIN RXATO DIDASKEIN PARA TN THALASSAN KAI


SUNAGETAI PROS AUTON OKHLOS PLEISTOS STE AUTON EIS
PLOION EMBANTA KATHSTHAI EN T THALASS KAI PAS O
OKHLOS PROS TN THALASSAN EPI TS GS SAN

[4,2] KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI


ELEGEN AUTOIS EN T DIDAKH AUTOU

[4,3] AKOUETE IDOU EXLTHEN O SPEIRN SPEIRAI

[4,4] KAI EGENETO EN T SPEIREIN O MEN EPESEN PARA TN


ODON KAI LTHEN TA PETEINA KAI KATEPHAGEN AUTO

[4,5] KAI ALLO EPESEN EPI TO PETRDES OPOU OUK EIKHEN GN


POLLN KAI EUTHUS EXANETEILEN DIA TO M EKHEIN BATHOS
GS

[4,6] KAI OTE ANETEILEN O LIOS EKAUMATISTH KAI DIA TO M


EKHEIN RIZAN EXRANTH

[4,7] KAI ALLO EPESEN EIS TAS AKANTHAS KAI ANEBSAN AI


AKANTHAI KAI SUNEPNIXAN AUTO KAI KARPON OUK EDKEN

[4,8] KAI ALLA EPESEN EIS TN GN TN KALN KAI EDIDOU


KARPON ANABAINONTA KAI AUXANOMENA KAI EPHEREN EN
TRIAKONTA KAI EN EXKONTA KAI EN EKATON

[4,9] KAI ELEGEN OS EKHEI TA AKOUEIN AKOUET


[4,10] KAI OTE EGENETO KATA MONAS RTN AUTON OI PERI
AUTON SUN TOIS DDEKA TAS PARABOLAS

[4,11] KAI ELEGEN AUTOIS UMIN TO MUSTRION DEDOTAI TS


BASILEIAS TOU THEOU EKEINOIS DE TOIS EX EN PARABOLAIS
TA PANTA GINETAI

[4,12] INA BLEPONTES BLEPSIN KAI M IDSIN KAI AKOUONTES


AKOUSIN KAI M SUNISIN MPOTE EPISTREPSSIN KAI
APHETH AUTOIS

[4,13] KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE TN PARABOLN TAUTN


KAI PS PASAS TAS PARABOLAS GNSESTHE

[4,14] O SPEIRN TON LOGON SPEIREI

[4,15] OUTOI DE EISIN OI PARA TN ODON OPOU SPEIRETAI O


LOGOS KAI OTAN AKOUSSIN EUTHUS ERKHETAI O SATANAS
KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON EIS AUTOUS

[4,16] KAI OUTOI EISIN OI EPI TA PETRD SPEIROMENOI OI OTAN


AKOUSSIN TON LOGON EUTHUS META KHARAS LAMBANOUSIN
AUTON

[4,17] KAI OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI


EISIN EITA GENOMENS THLIPSES DIGMOU DIA TON LOGON
EUTHUS SKANDALIZONTAI

[4,18] KAI ALLOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI


OUTOI EISIN OI TON LOGON AKOUSANTES

[4,19] KAI AI MERIMNAI TOU AINOS KAI APAT TOU PLOUTOU


KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI
SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI

[4,20] KAI EKEINOI EISIN OI EPI TN GN TN KALN SPARENTES


OITINES AKOUOUSIN TON LOGON KAI PARADEKHONTAI KAI
KARPOPHOROUSIN EN TRIAKONTA KAI EN EXKONTA KAI EN
EKATON

[4,21] KAI ELEGEN AUTOIS MTI ERKHETAI O LUKHNOS INA UPO


TON MODION TETH UPO TN KLINN OUKH INA EPI TN
LUKHNIAN TETH

[4,22] OU GAR ESTIN KRUPTON EAN M INA PHANERTH OUDE


EGENETO APOKRUPHON ALL INA ELTH EIS PHANERON
[4,23] EI TIS EKHEI TA AKOUEIN AKOUET

[4,24] KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN METR


METREITE METRTHSETAI UMIN KAI PROSTETHSETAI UMIN

[4,25] OS GAR EKHEI DOTHSETAI AUT KAI OS OUK EKHEI KAI O


EKHEI ARTHSETAI AP AUTOU

[4,26] KAI ELEGEN OUTS ESTIN BASILEIA TOU THEOU S


ANTHRPOS BAL TON SPORON EPI TS GS

[4,27] KAI KATHEUD KAI EGEIRTAI NUKTA KAI MERAN KAI O


SPOROS BLASTA KAI MKUNTAI S OUK OIDEN AUTOS

[4,28] AUTOMAT G KARPOPHOREI PRTON KHORTON EITA


STAKHUN EITA PLR[S] SITON EN T STAKHUI

[4,29] OTAN DE PARADOI O KARPOS EUTHUS APOSTELLEI TO


DREPANON OTI PARESTKEN O THERISMOS

[4,30] KAI ELEGEN PS OMOISMEN TN BASILEIAN TOU THEOU


EN TINI AUTN PARABOL THMEN

[4,31] S KOKK SINAPES OS OTAN SPAR EPI TS GS


MIKROTERON ON PANTN TN SPERMATN TN EPI TS GS

[4,32] KAI OTAN SPAR ANABAINEI KAI GINETAI MEIZON PANTN


TN LAKHANN KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS STE
DUNASTHAI UPO TN SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU
KATASKNOUN

[4,33] KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON


LOGON KATHS DUNANTO AKOUEIN

[4,34] KHRIS DE PARABOLS OUK ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE


TOIS IDIOIS MATHTAIS EPELUEN PANTA

[4,35] KAI LEGEI AUTOIS EN EKEIN T MERA OPSIAS


GENOMENS DIELTHMEN EIS TO PERAN

[4,36] KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON


S N EN T PLOI KAI ALLA PLOIA N MET AUTOU

[4,37] KAI GINETAI LAILAPS MEGAL ANEMOU KAI TA KUMATA


EPEBALLEN EIS TO PLOION STE D GEMIZESTHAI TO PLOION
[4,38] KAI AUTOS N EN T PRUMN EPI TO PROSKEPHALAION
KATHEUDN KAI EGEIROUSIN AUTON KAI LEGOUSIN AUT
DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA

[4,39] KAI DIEGERTHEIS EPETIMSEN T ANEM KAI EIPEN T


THALASS SIPA PEPHIMSO KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI
EGENETO GALN MEGAL

[4,40] KAI EIPEN AUTOIS TI DEILOI ESTE OUP EKHETE PISTIN

[4,41] KAI EPHOBTHSAN PHOBON MEGAN KAI ELEGON PROS


ALLLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI O ANEMOS KAI
THALASSA UPAKOUEI AUT

[5,1] KAI LTHON EIS TO PERAN TS THALASSS EIS TN KHRAN


TN GERASNN

[5,2] KAI EXELTHONTOS AUTOU EK TOU PLOIOU EUTHUS


UPNTSEN AUT EK TN MNMEIN ANTHRPOS EN
PNEUMATI AKATHART

[5,3] OS TN KATOIKSIN EIKHEN EN TOIS MNMASIN KAI OUDE


ALUSEI OUKETI OUDEIS EDUNATO AUTON DSAI

[5,4] DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI


KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS
SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS ISKHUEN AUTON DAMASAI

[5,5] KAI DIA PANTOS NUKTOS KAI MERAS EN TOIS MNMASIN


KAI EN TOIS ORESIN N KRAZN KAI KATAKOPTN EAUTON
LITHOIS

[5,6] KAI IDN TON ISOUN APO MAKROTHEN EDRAMEN KAI


PROSEKUNSEN AUT

[5,7] KAI KRAXAS PHN MEGAL LEGEI TI EMOI KAI SOI ISOU
UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU ORKIZ SE TON THEON M ME
BASANISS

[5,8] ELEGEN GAR AUT EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON


EK TOU ANTHRPOU

[5,9] KAI EPRTA AUTON TI ONOMA SOI KAI LEGEI AUT


LEGIN ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN
[5,10] KAI PAREKALEI AUTON POLLA INA M AUTA APOSTEIL
EX TS KHRAS

[5,11] N DE EKEI PROS T OREI AGEL KHOIRN MEGAL


BOSKOMEN

[5,12] KAI PAREKALESAN AUTON LEGONTES PEMPSON MAS EIS


TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTHMEN

[5,13] KAI EPETREPSEN AUTOIS KAI EXELTHONTA TA PNEUMATA


TA AKATHARTA EISLTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI RMSEN
AGEL KATA TOU KRMNOU EIS TN THALASSAN S
DISKHILIOI KAI EPNIGONTO EN T THALASS

[5,14] KAI OI BOSKONTES AUTOUS EPHUGON KAI APGGEILAN


EIS TN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS KAI LTHON IDEIN TI ESTIN
TO GEGONOS

[5,15] KAI ERKHONTAI PROS TON ISOUN KAI THEROUSIN TON


DAIMONIZOMENON KATHMENON IMATISMENON KAI
SPHRONOUNTA TON ESKHKOTA TON LEGINA KAI
EPHOBTHSAN

[5,16] KAI DIGSANTO AUTOIS OI IDONTES PS EGENETO T


DAIMONIZOMEN KAI PERI TN KHOIRN

[5,17] KAI RXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO TN


ORIN AUTN

[5,18] KAI EMBAINONTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI


AUTON O DAIMONISTHEIS INA MET AUTOU

[5,19] KAI OUK APHKEN AUTON ALLA LEGEI AUT UPAGE EIS
TON OIKON SOU PROS TOUS SOUS KAI APAGGEILON AUTOIS OSA
O KURIOS SOI PEPOIKEN KAI LESEN SE

[5,20] KAI APLTHEN KAI RXATO KRUSSEIN EN T DEKAPOLEI


OSA EPOISEN AUT O ISOUS KAI PANTES ETHAUMAZON

[5,21] KAI DIAPERASANTOS TOU ISOU [EN T PLOI] PALIN EIS


TO PERAN SUNKHTH OKHLOS POLUS EP AUTON KAI N PARA
TN THALASSAN

[5,22] KAI ERKHETAI EIS TN ARKHISUNAGGN ONOMATI


IAIROS KAI IDN AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS AUTOU
[5,23] KAI PARAKALEI AUTON POLLA LEGN OTI TO
THUGATRION MOU ESKHATS EKHEI INA ELTHN EPITHS TAS
KHEIRAS AUT INA STH KAI ZS

[5,24] KAI APLTHEN MET AUTOU KAI KOLOUTHEI AUT


OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON

[5,25] KAI GUN OUSA EN RUSEI AIMATOS DDEKA ET

[5,26] KAI POLLA PATHOUSA UPO POLLN IATRN KAI


DAPANSASA TA PAR AUTS PANTA KAI MDEN PHELTHEISA
ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA

[5,27] AKOUSASA PERI TOU ISOU ELTHOUSA EN T OKHL


OPISTHEN PSATO TOU IMATIOU AUTOU

[5,28] ELEGEN GAR OTI EAN APSMAI KAN TN IMATIN AUTOU


STHSOMAI

[5,29] KAI EUTHUS EXRANTH PG TOU AIMATOS AUTS KAI


EGN T SMATI OTI IATAI APO TS MASTIGOS

[5,30] KAI EUTHUS O ISOUS EPIGNOUS EN EAUT TN EX AUTOU


DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN T OKHL ELEGEN
TIS MOU PSATO TN IMATIN

[5,31] KAI ELEGON AUT OI MATHTAI AUTOU BLEPEIS TON


OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU PSATO

[5,32] KAI PERIEBLEPETO IDEIN TN TOUTO POISASAN

[5,33] DE GUN PHOBTHEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O


GEGONEN AUT LTHEN KAI PROSEPESEN AUT KAI EIPEN
AUT PASAN TN ALTHEIAN

[5,34] O DE EIPEN AUT THUGATR PISTIS SOU SESKEN SE


UPAGE EIS EIRNN KAI ISTHI UGIS APO TS MASTIGOS SOU

[5,35] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU


ARKHISUNAGGOU LEGONTES OTI THUGATR SOU
APETHANEN TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON

[5,36] O DE ISOUS PARAKOUSAS TON LOGON LALOUMENON


LEGEI T ARKHISUNAGG M PHOBOU MONON PISTEUE
[5,37] KAI OUK APHKEN OUDENA MET AUTOU
SUNAKOLOUTHSAI EI M TON PETRON KAI IAKBON KAI
IANNN TON ADELPHON IAKBOU

[5,38] KAI ERKHONTAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAGGOU


KAI THEREI THORUBON KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS
POLLA

[5,39] KAI EISELTHN LEGEI AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI


KLAIETE TO PAIDION OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[5,40] KAI KATEGELN AUTOU AUTOS DE EKBALN PANTAS


PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI TN MTERA
KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU N TO PAIDION

[5,41] KAI KRATSAS TS KHEIROS TOU PAIDIOU LEGEI AUT


TALITHA KOUM O ESTIN METHERMNEUOMENON TO KORASION
SOI LEG EGEIRE

[5,42] KAI EUTHUS ANEST TO KORASION KAI PERIEPATEI N


GAR ETN DDEKA KAI EXESTSAN [EUTHUS] EKSTASEI
MEGAL

[5,43] KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA INA MDEIS GNOI TOUTO


KAI EIPEN DOTHNAI AUT PHAGEIN

[6,1] KAI EXLTHEN EKEITHEN KAI ERKHETAI EIS TN PATRIDA


AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUT OI MATHTAI AUTOU

[6,2] KAI GENOMENOU SABBATOU RXATO DIDASKEIN EN T


SUNAGG KAI POLLOI AKOUONTES EXEPLSSONTO LEGONTES
POTHEN TOUT TAUTA KAI TIS SOPHIA DOTHEISA TOUT
KAI AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA TN KHEIRN AUTOU
GINOMENAI

[6,3] OUKH OUTOS ESTIN O TEKTN O UIOS TS MARIAS KAI


ADELPHOS IAKBOU KAI ISTOS KAI IOUDA KAI SIMNOS KAI
OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU DE PROS MAS KAI
ESKANDALIZONTO EN AUT

[6,4] KAI ELEGEN AUTOIS O ISOUS OTI OUK ESTIN PROPHTS


ATIMOS EI M EN T PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS SUGGENEUSIN
AUTOU KAI EN T OIKIA AUTOU

[6,5] KAI OUK EDUNATO EKEI POISAI OUDEMIAN DUNAMIN EI


M OLIGOIS ARRSTOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN
[6,6] KAI ETHAUMAZEN DIA TN APISTIAN AUTN KAI PERIGEN
TAS KMAS KUKL DIDASKN

[6,7] KAI PROSKALEITAI TOUS DDEKA KAI RXATO AUTOUS


APOSTELLEIN DUO DUO KAI EDIDOU AUTOIS EXOUSIAN TN
PNEUMATN TN AKATHARTN

[6,8] KAI PARGGEILEN AUTOIS INA MDEN AIRSIN EIS ODON EI


M RABDON MONON M ARTON M PRAN M EIS TN ZNN
KHALKON

[6,9] ALLA UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI M ENDUSSTHE


DUO KHITNAS

[6,10] KAI ELEGEN AUTOIS OPOU EAN EISELTHTE EIS OIKIAN


EKEI MENETE ES AN EXELTHTE EKEITHEN

[6,11] KAI OS AN TOPOS M DEXTAI UMAS MDE AKOUSSIN


UMN EKPOREUOMENOI EKEITHEN EKTINAXATE TON KHOUN
TON UPOKAT TN PODN UMN EIS MARTURION AUTOIS

[6,12] KAI EXELTHONTES EKRUXAN INA METANOSIN

[6,13] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI LEIPHON ELAI


POLLOUS ARRSTOUS KAI ETHERAPEUON

[6,14] KAI KOUSEN O BASILEUS RDS PHANERON GAR


EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI ELEGON OTI IANNS O
BAPTIZN EGGERTAI EK NEKRN KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN
AI DUNAMEIS EN AUT

[6,15] ALLOI DE ELEGON OTI LIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI


PROPHTS S EIS TN PROPHTN

[6,16] AKOUSAS DE O RDS ELEGEN ON EG APEKEPHALISA


IANNN OUTOS GERTH

[6,17] AUTOS GAR O RDS APOSTEILAS EKRATSEN TON


IANNN KAI EDSEN AUTON EN PHULAK DIA RDIADA TN
GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUTN
EGAMSEN

[6,18] ELEGEN GAR O IANNS T RD OTI OUK EXESTIN SOI


EKHEIN TN GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU
[6,19] DE RDIAS ENEIKHEN AUT KAI THELEN AUTON
APOKTEINAI KAI OUK DUNATO

[6,20] O GAR RDS EPHOBEITO TON IANNN EIDS AUTON


ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNETREI AUTON KAI
AKOUSAS AUTOU POLLA POREI KAI DES AUTOU KOUEN

[6,21] KAI GENOMENS MERAS EUKAIROU OTE RDS TOIS


GENESIOIS AUTOU DEIPNON EPOISEN TOIS MEGISTASIN AUTOU
KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PRTOIS TS GALILAIAS

[6,22] KAI EISELTHOUSS TS THUGATROS AUTOU RDIADOS


KAI ORKHSAMENS RESEN T RD KAI TOIS
SUNANAKEIMENOIS EIPEN O BASILEUS T KORASI AITSON ME
O EAN THELS KAI DS SOI

[6,23] KAI MOSEN AUT [POLLA] O TI EAN ME AITSS DS SOI


ES MISOUS TS BASILEIAS MOU

[6,24] KAI EXELTHOUSA EIPEN T MTRI AUTS TI AITSMAI


DE EIPEN TN KEPHALN IANNOU TOU BAPTIZONTOS

[6,25] KAI EISELTHOUSA EUTHUS META SPOUDS PROS TON


BASILEA TSATO LEGOUSA THEL INA EXAUTS DS MOI EPI
PINAKI TN KEPHALN IANNOU TOU BAPTISTOU

[6,26] KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS DIA TOUS


ORKOUS KAI TOUS ANAKEIMENOUS OUK THELSEN ATHETSAI
AUTN

[6,27] KAI EUTHUS APOSTEILAS O BASILEUS SPEKOULATORA


EPETAXEN ENEGKAI TN KEPHALN AUTOU KAI APELTHN
APEKEPHALISEN AUTON EN T PHULAK

[6,28] KAI NEGKEN TN KEPHALN AUTOU EPI PINAKI KAI


EDKEN AUTN T KORASI KAI TO KORASION EDKEN AUTN
T MTRI AUTS

[6,29] KAI AKOUSANTES OI MATHTAI AUTOU LTHON KAI RAN


TO PTMA AUTOU KAI ETHKAN AUTO EN MNMEI

[6,30] KAI SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON ISOUN KAI


APGGEILAN AUT PANTA OSA EPOISAN KAI OSA EDIDAXAN

[6,31] KAI LEGEI AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS
ERMON TOPON KAI ANAPAUSASTHE OLIGON SAN GAR OI
ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN
EUKAIROUN

[6,32] KAI APLTHON EN T PLOI EIS ERMON TOPON KAT


IDIAN

[6,33] KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS KAI EPEGNSAN POLLOI


KAI PEZ APO PASN TN POLEN SUNEDRAMON EKEI KAI
PROLTHON AUTOUS

[6,34] KAI EXELTHN EIDEN POLUN OKHLON KAI


ESPLAGKHNISTH EP AUTOUS OTI SAN S PROBATA M
EKHONTA POIMENA KAI RXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA

[6,35] KAI D RAS POLLS GENOMENS PROSELTHONTES AUT


OI MATHTAI AUTOU ELEGON OTI ERMOS ESTIN O TOPOS KAI
D RA POLL

[6,36] APOLUSON AUTOUS INA APELTHONTES EIS TOUS KUKL


AGROUS KAI KMAS AGORASSIN EAUTOIS TI PHAGSIN

[6,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOTE AUTOIS UMEIS


PHAGEIN KAI LEGOUSIN AUT APELTHONTES AGORASMEN
DNARIN DIAKOSIN ARTOUS KAI DSOMEN AUTOIS PHAGEIN

[6,38] O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE


IDETE KAI GNONTES LEGOUSIN PENTE KAI DUO IKHTHUAS

[6,39] KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA


SUMPOSIA EPI T KHLR KHORT

[6,40] KAI ANEPESAN PRASIAI PRASIAI KATA EKATON KAI KATA


PENTKONTA

[6,41] KAI LABN TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS
ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN KAI KATEKLASEN
TOUS ARTOUS KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS [AUTOU] INA
PARATITHSIN AUTOIS KAI TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN
PASIN

[6,42] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN

[6,43] KAI RAN KLASMATA DDEKA KOPHINN PLRMATA


KAI APO TN IKHTHUN
[6,44] KAI SAN OI PHAGONTES [TOUS ARTOUS] PENTAKISKHILIOI
ANDRES

[6,45] KAI EUTHUS NAGKASEN TOUS MATHTAS AUTOU


EMBNAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN EIS TO PERAN PROS
BTHSAIDAN ES AUTOS APOLUEI TON OKHLON

[6,46] KAI APOTAXAMENOS AUTOIS APLTHEN EIS TO OROS


PROSEUXASTHAI

[6,47] KAI OPSIAS GENOMENS N TO PLOION EN MES TS


THALASSS KAI AUTOS MONOS EPI TS GS

[6,48] KAI IDN AUTOUS BASANIZOMENOUS EN T ELAUNEIN N


GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS PERI TETARTN PHULAKN
TS NUKTOS ERKHETAI PROS AUTOUS PERIPATN EPI TS
THALASSS KAI THELEN PARELTHEIN AUTOUS

[6,49] OI DE IDONTES AUTON EPI TS THALASSS PERIPATOUNTA


EDOXAN OTI PHANTASMA ESTIN KAI ANEKRAXAN

[6,50] PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTHSAN O DE


EUTHUS ELALSEN MET AUTN KAI LEGEI AUTOIS THARSEITE
EG EIMI M PHOBEISTHE

[6,51] KAI ANEB PROS AUTOUS EIS TO PLOION KAI EKOPASEN O


ANEMOS KAI LIAN [EK PERISSOU] EN EAUTOIS EXISTANTO

[6,52] OU GAR SUNKAN EPI TOIS ARTOIS ALL N AUTN


KARDIA PEPRMEN

[6,53] KAI DIAPERASANTES EPI TN GN LTHON EIS


GENNSARET KAI PROSRMISTHSAN

[6,54] KAI EXELTHONTN AUTN EK TOU PLOIOU EUTHUS


EPIGNONTES AUTON

[6,55] PERIEDRAMON OLN TN KHRAN EKEINN KAI RXANTO


EPI TOIS KRABATTOIS TOUS KAKS EKHONTAS PERIPHEREIN
OPOU KOUON OTI ESTIN

[6,56] KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS KMAS EIS POLEIS EIS


AGROUS EN TAIS AGORAIS ETITHESAN TOUS ASTHENOUNTAS
KAI PAREKALOUN AUTON INA KAN TOU KRASPEDOU TOU
IMATIOU AUTOU APSNTAI KAI OSOI AN PSANTO AUTOU
ESZONTO
[7,1] KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES
TN GRAMMATEN ELTHONTES APO IEROSOLUMN

[7,2] KAI IDONTES TINAS TN MATHTN AUTOU OTI KOINAIS


KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS ESTHIOUSIN TOUS ARTOUS

[7,3] OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN M


PUGM NIPSNTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES
TN PARADOSIN TN PRESBUTERN

[7,4] KAI AP AGORAS EAN M BAPTISNTAI OUK ESTHIOUSIN KAI


ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS
POTRIN KAI XESTN KAI KHALKIN [KAI KLINN]

[7,5] KAI EPERTSIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI


GRAMMATEIS DIA TI OU PERIPATOUSIN OI MATHTAI SOU KATA
TN PARADOSIN TN PRESBUTERN ALLA KOINAIS KHERSIN
ESTHIOUSIN TON ARTON

[7,6] O DE EIPEN AUTOIS KALS EPROPHTEUSEN SAIAS PERI


UMN TN UPOKRITN S GEGRAPTAI [OTI] OUTOS O LAOS TOIS
KHEILESIN ME TIMA DE KARDIA AUTN PORR APEKHEI AP
EMOU

[7,7] MATN DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS


ENTALMATA ANTHRPN

[7,8] APHENTES TN ENTOLN TOU THEOU KRATEITE TN


PARADOSIN TN ANTHRPN

[7,9] KAI ELEGEN AUTOIS KALS ATHETEITE TN ENTOLN TOU


THEOU INA TN PARADOSIN UMN STSTE

[7,10] MUSS GAR EIPEN TIMA TON PATERA SOU KAI TN


MTERA SOU KAI O KAKOLOGN PATERA MTERA THANAT
TELEUTAT

[7,11] UMEIS DE LEGETE EAN EIP ANTHRPOS T PATRI T


MTRI KORBAN O ESTIN DRON O EAN EX EMOU PHELTHS

[7,12] OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POISAI T PATRI T


MTRI

[7,13] AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU T PARADOSEI


UMN PAREDKATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE
[7,14] KAI PROSKALESAMENOS PALIN TON OKHLON ELEGEN
AUTOIS AKOUSATE MOU PANTES KAI SUNETE

[7,15] OUDEN ESTIN EXTHEN TOU ANTHRPOU


EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI KOINSAI AUTON
ALLA TA EK TOU ANTHRPOU EKPOREUOMENA ESTIN TA
KOINOUNTA TON ANTHRPON

[7,16]

[7,17] KAI OTE EISLTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU


EPRTN AUTON OI MATHTAI AUTOU TN PARABOLN

[7,18] KAI LEGEI AUTOIS OUTS KAI UMEIS ASUNETOI ESTE OU


NOEITE OTI PAN TO EXTHEN EISPOREUOMENON EIS TON
ANTHRPON OU DUNATAI AUTON KOINSAI

[7,19] OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS TN KARDIAN ALL EIS


TN KOILIAN KAI EIS TON APHEDRNA EKPOREUETAI
KATHARIZN PANTA TA BRMATA

[7,20] ELEGEN DE OTI TO EK TOU ANTHRPOU EKPOREUOMENON


EKEINO KOINOI TON ANTHRPON

[7,21] ESTHEN GAR EK TS KARDIAS TN ANTHRPN OI


DIALOGISMOI OI KAKOI EKPOREUONTAI PORNEIAI KLOPAI
PHONOI

[7,22] MOIKHEIAI PLEONEXIAI PONRIAI DOLOS ASELGEIA


OPHTHALMOS PONROS BLASPHMIA UPERPHANIA
APHROSUN

[7,23] PANTA TAUTA TA PONRA ESTHEN EKPOREUETAI KAI


KOINOI TON ANTHRPON

[7,24] EKEITHEN DE ANASTAS APLTHEN EIS TA ORIA TUROU KAI


EISELTHN EIS OIKIAN OUDENA THELEN GNNAI KAI OUK
DUNTH LATHEIN

[7,25] ALL EUTHUS AKOUSASA GUN PERI AUTOU S EIKHEN TO


THUGATRION AUTS PNEUMA AKATHARTON ELTHOUSA
PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU

[7,26] DE GUN N ELLNIS SUROPHOINIKISSA T GENEI KAI


RTA AUTON INA TO DAIMONION EKBAL EK TS THUGATROS
AUTS
[7,27] KAI ELEGEN AUT APHES PRTON KHORTASTHNAI TA
TEKNA OU GAR ESTIN KALON LABEIN TON ARTON TN TEKNN
KAI TOIS KUNARIOIS BALEIN

[7,28] DE APEKRITH KAI LEGEI AUT KURIE KAI TA KUNARIA


UPOKAT TS TRAPEZS ESTHIOUSIN APO TN PSIKHIN TN
PAIDIN

[7,29] KAI EIPEN AUT DIA TOUTON TON LOGON UPAGE


EXELLUTHEN EK TS THUGATROS SOU TO DAIMONION

[7,30] KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUTS EUREN TO


PAIDION BEBLMENON EPI TN KLINN KAI TO DAIMONION
EXELLUTHOS

[7,31] KAI PALIN EXELTHN EK TN ORIN TUROU LTHEN DIA


SIDNOS EIS TN THALASSAN TS GALILAIAS ANA MESON TN
ORIN DEKAPOLES

[7,32] KAI PHEROUSIN AUT KPHON KAI MOGILALON KAI


PARAKALOUSIN AUTON INA EPITH AUT TN KHEIRA

[7,33] KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN


EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA TA AUTOU KAI
PTUSAS PSATO TS GLSSS AUTOU

[7,34] KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI


LEGEI AUT EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTHTI

[7,35] KAI [EUTHES] NOIGSAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTH


O DESMOS TS GLSSS AUTOU KAI ELALEI ORTHS

[7,36] KAI DIESTEILATO AUTOIS INA MDENI LEGSIN OSON DE


AUTOIS DIESTELLETO AUTOI MALLON PERISSOTERON
EKRUSSON

[7,37] KAI UPERPERISSS EXEPLSSONTO LEGONTES KALS


PANTA PEPOIKEN KAI TOUS KPHOUS POIEI AKOUEIN KAI
[TOUS] ALALOUS LALEIN

[8,1] EN EKEINAIS TAIS MERAIS PALIN POLLOU OKHLOU ONTOS


KAI M EKHONTN TI PHAGSIN PROSKALESAMENOS TOUS
MATHTAS LEGEI AUTOIS

[8,2] SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI D MERAI TREIS


PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAGSIN
[8,3] KAI EAN APOLUS AUTOUS NSTEIS EIS OIKON AUTN
EKLUTHSONTAI EN T OD KAI TINES AUTN APO
MAKROTHEN KASIN

[8,4] KAI APEKRITHSAN AUT OI MATHTAI AUTOU OTI POTHEN


TOUTOUS DUNSETAI TIS DE KHORTASAI ARTN EP ERMIAS

[8,5] KAI RTA AUTOUS POSOUS EKHETE ARTOUS OI DE EIPAN


EPTA

[8,6] KAI PARAGGELLEI T OKHL ANAPESEIN EPI TS GS KAI


LABN TOUS EPTA ARTOUS EUKHARISTSAS EKLASEN KAI
EDIDOU TOIS MATHTAIS AUTOU INA PARATITHSIN KAI
PARETHKAN T OKHL

[8,7] KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOGSAS AUTA EIPEN


KAI TAUTA PARATITHENAI

[8,8] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTHSAN KAI RAN


PERISSEUMATA KLASMATN EPTA SPURIDAS

[8,9] SAN DE S TETRAKISKHILIOI KAI APELUSEN AUTOUS

[8,10] KAI EUTHUS EMBAS EIS TO PLOION META TN MATHTN


AUTOU LTHEN EIS TA MER DALMANOUTHA

[8,11] KAI EXLTHON OI PHARISAIOI KAI RXANTO SUZTEIN


AUT ZTOUNTES PAR AUTOU SMEION APO TOU OURANOU
PEIRAZONTES AUTON

[8,12] KAI ANASTENAXAS T PNEUMATI AUTOU LEGEI TI


GENEA AUT ZTEI SMEION AMN LEG UMIN EI DOTHSETAI
T GENEA TAUT SMEION

[8,13] KAI APHEIS AUTOUS PALIN EMBAS APLTHEN EIS TO


PERAN

[8,14] KAI EPELATHONTO LABEIN ARTOUS KAI EI M ENA ARTON


OUK EIKHON METH EAUTN EN T PLOI

[8,15] KAI DIESTELLETO AUTOIS LEGN ORATE BLEPETE APO TS


ZUMS TN PHARISAIN KAI TS ZUMS RDOU

[8,16] KAI DIELOGIZONTO PROS ALLLOUS OTI ARTOUS OUK


EKHOUSIN
[8,17] KAI GNOUS LEGEI AUTOIS TI DIALOGIZESTHE OTI ARTOUS
OUK EKHETE OUP NOEITE OUDE SUNIETE PEPRMENN
EKHETE TN KARDIAN UMN

[8,18] OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI TA


EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MNMONEUETE

[8,19] OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS


PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS KLASMATN PLREIS
RATE LEGOUSIN AUT DDEKA

[8,20] OTE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POSN


SPURIDN PLRMATA KLASMATN RATE KAI LEGOUSIN
[AUT] EPTA

[8,21] KAI ELEGEN AUTOIS OUP SUNIETE

[8,22] KAI ERKHONTAI EIS BTHSAIDAN KAI PHEROUSIN AUT


TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APSTAI

[8,23] KAI EPILABOMENOS TS KHEIROS TOU TUPHLOU


EXNEGKEN AUTON EX TS KMS KAI PTUSAS EIS TA
OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT EPRTA AUTON
EI TI BLEPEIS

[8,24] KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEP TOUS ANTHRPOUS OTI


S DENDRA OR PERIPATOUNTAS

[8,25] EITA PALIN EPETHKEN TAS KHEIRAS EPI TOUS


OPHTHALMOUS AUTOU KAI DIEBLEPSEN KAI APEKATEST KAI
ENEBLEPEN TLAUGS APANTA

[8,26] KAI APESTEILEN AUTON EIS OIKON AUTOU LEGN MDE


EIS TN KMN EISELTHS

[8,27] KAI EXLTHEN O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU EIS TAS


KMAS KAISAREIAS TS PHILIPPOU KAI EN T OD EPRTA
TOUS MATHTAS AUTOU LEGN AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI
ANTHRPOI EINAI

[8,28] OI DE EIPAN AUT LEGONTES [OTI] IANNN TON


BAPTISTN KAI ALLOI LIAN ALLOI DE OTI EIS TN PROPHTN

[8,29] KAI AUTOS EPRTA AUTOUS UMEIS DE TINA ME LEGETE


EINAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI AUT SU EI O KHRISTOS
[8,30] KAI EPETIMSEN AUTOIS INA MDENI LEGSIN PERI
AUTOU

[8,31] KAI RXATO DIDASKEIN AUTOUS OTI DEI TON UION TOU
ANTHRPOU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHNAI UPO TN
PRESBUTERN KAI TN ARKHIEREN KAI TN GRAMMATEN
KAI APOKTANTHNAI KAI META TREIS MERAS ANASTNAI

[8,32] KAI PARRSIA TON LOGON ELALEI KAI PROSLABOMENOS O


PETROS AUTON RXATO EPITIMAN AUT

[8,33] O DE EPISTRAPHEIS KAI IDN TOUS MATHTAS AUTOU


EPETIMSEN PETR KAI LEGEI UPAGE OPIS MOU SATANA OTI
OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA TN ANTHRPN

[8,34] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS


MATHTAIS AUTOU EIPEN AUTOIS EI TIS THELEI OPIS MOU
AKOLOUTHEIN APARNSASTH EAUTON KAI ARAT TON
STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT MOI

[8,35] OS GAR EAN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI


AUTN OS D AN APOLESEI TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU
KAI TOU EUAGGELIOU SSEI AUTN

[8,36] TI GAR PHELEI ANTHRPON KERDSAI TON KOSMON


OLON KAI ZMITHNAI TN PSUKHN AUTOU

[8,37] TI GAR DOI ANTHRPOS ANTALLAGMA TS PSUKHS


AUTOU

[8,38] OS GAR EAN EPAISKHUNTH ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS


EN T GENEA TAUT T MOIKHALIDI KAI AMARTL KAI O UIOS
TOU ANTHRPOU EPAISKHUNTHSETAI AUTON OTAN ELTH EN
T DOX TOU PATROS AUTOU META TN AGGELN TN AGIN

[9,1] KAI ELEGEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI EISIN TINES DE
TN ESTKOTN OITINES OU M GEUSNTAI THANATOU ES AN
IDSIN TN BASILEIAN TOU THEOU ELLUTHUIAN EN DUNAMEI

[9,2] KAI META MERAS EX PARALAMBANEI O ISOUS TON


PETRON KAI TON IAKBON KAI TON IANNN KAI ANAPHEREI
AUTOUS EIS OROS UPSLON KAT IDIAN MONOUS KAI
METEMORPHTH EMPROSTHEN AUTN

[9,3] KAI TA IMATIA AUTOU EGENETO STILBONTA LEUKA LIAN


OIA GNAPHEUS EPI TS GS OU DUNATAI OUTS LEUKANAI
[9,4] KAI PHTH AUTOIS LIAS SUN MUSEI KAI SAN
SULLALOUNTES T ISOU

[9,5] KAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI T ISOU RABBI KALON


ESTIN MAS DE EINAI KAI POISMEN TREIS SKNAS SOI MIAN
KAI MUSEI MIAN KAI LIA MIAN

[9,6] OU GAR DEI TI APOKRITH EKPHOBOI GAR EGENONTO

[9,7] KAI EGENETO NEPHEL EPISKIAZOUSA AUTOIS KAI


EGENETO PHN EK TS NEPHELS OUTOS ESTIN O UIOS MOU O
AGAPTOS AKOUETE AUTOU

[9,8] KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON


ALLA TON ISOUN MONON METH EAUTN

[9,9] KAI KATABAINONTN AUTN EK TOU OROUS DIESTEILATO


AUTOIS INA MDENI A EIDON DIGSNTAI EI M OTAN O UIOS
TOU ANTHRPOU EK NEKRN ANAST

[9,10] KAI TON LOGON EKRATSAN PROS EAUTOUS


SUZTOUNTES TI ESTIN TO EK NEKRN ANASTNAI

[9,11] KAI EPRTN AUTON LEGONTES OTI LEGOUSIN OI


GRAMMATEIS OTI LIAN DEI ELTHEIN PRTON

[9,12] O DE EPH AUTOIS LIAS MEN ELTHN PRTON


APOKATHISTANEI PANTA KAI PS GEGRAPTAI EPI TON UION TOU
ANTHRPOU INA POLLA PATH KAI EXOUDENTH

[9,13] ALLA LEG UMIN OTI KAI LIAS ELLUTHEN KAI EPOISAN
AUT OSA THELON KATHS GEGRAPTAI EP AUTON

[9,14] KAI ELTHONTES PROS TOUS MATHTAS EIDON OKHLON


POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZTOUNTAS PROS
AUTOUS

[9,15] KAI EUTHUS PAS O OKHLOS IDONTES AUTON


EXETHAMBTHSAN KAI PROSTREKHONTES SPAZONTO AUTON

[9,16] KAI EPRTSEN AUTOUS TI SUZTEITE PROS AUTOUS

[9,17] KAI APEKRITH AUT EIS EK TOU OKHLOU DIDASKALE


NEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON
[9,18] KAI OPOU EAN AUTON KATALAB RSSEI AUTON KAI
APHRIZEI KAI TRIZEI TOUS ODONTAS KAI XRAINETAI KAI EIPA
TOIS MATHTAIS SOU INA AUTO EKBALSIN KAI OUK ISKHUSAN

[9,19] O DE APOKRITHEIS AUTOIS LEGEI GENEA APISTOS ES


POTE PROS UMAS ESOMAI ES POTE ANEXOMAI UMN PHERETE
AUTON PROS ME

[9,20] KAI NEGKAN AUTON PROS AUTON KAI IDN AUTON TO


PNEUMA EUTHUS SUNESPARAXEN AUTON KAI PESN EPI TS
GS EKULIETO APHRIZN

[9,21] KAI EPRTSEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS


ESTIN S TOUTO GEGONEN AUT O DE EIPEN EK PAIDIOTHEN

[9,22] KAI POLLAKIS KAI EIS PUR AUTON EBALEN KAI EIS UDATA
INA APOLES AUTON ALL EI TI DUN BOTHSON MIN
SPLAGKHNISTHEIS EPH MAS

[9,23] O DE ISOUS EIPEN AUT TO EI DUN PANTA DUNATA T


PISTEUONTI

[9,24] EUTHUS KRAXAS O PATR TOU PAIDIOU ELEGEN PISTEU


BOTHEI MOU T APISTIA

[9,25] IDN DE O ISOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS


EPETIMSEN T PNEUMATI T AKATHART LEGN AUT TO
ALALON KAI KPHON PNEUMA EG EPITASS SOI EXELTHE EX
AUTOU KAI MKETI EISELTHS EIS AUTON

[9,26] KAI KRAXAS KAI POLLA SPARAXAS EXLTHEN KAI


EGENETO SEI NEKROS STE TOUS POLLOUS LEGEIN OTI
APETHANEN

[9,27] O DE ISOUS KRATSAS TS KHEIROS AUTOU GEIREN


AUTON KAI ANEST

[9,28] KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS OIKON OI MATHTAI


AUTOU KAT IDIAN EPRTN AUTON OTI MEIS OUK
DUNTHMEN EKBALEIN AUTO

[9,29] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI


EXELTHEIN EI M EN PROSEUKH

[9,30] KAKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA TS


GALILAIAS KAI OUK THELEN INA TIS GNOI
[9,31] EDIDASKEN GAR TOUS MATHTAS AUTOU KAI ELEGEN
AUTOIS OTI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS
ANTHRPN KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS
META TREIS MERAS ANASTSETAI

[9,32] OI DE GNOOUN TO RMA KAI EPHOBOUNTO AUTON


EPERTSAI

[9,33] KAI LTHON EIS KAPHARNAOUM KAI EN T OIKIA


GENOMENOS EPRTA AUTOUS TI EN T OD DIELOGIZESTHE

[9,34] OI DE ESIPN PROS ALLLOUS GAR DIELEKHTHSAN EN


T OD TIS MEIZN

[9,35] KAI KATHISAS EPHNSEN TOUS DDEKA KAI LEGEI


AUTOIS EI TIS THELEI PRTOS EINAI ESTAI PANTN ESKHATOS
KAI PANTN DIAKONOS

[9,36] KAI LABN PAIDION ESTSEN AUTO EN MES AUTN KAI


ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS

[9,37] OS AN EN TN TOIOUTN PAIDIN DEXTAI EPI T


ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS AN EME DEKHTAI OUK
EME DEKHETAI ALLA TON APOSTEILANTA ME

[9,38] EPH AUT O IANNS DIDASKALE EIDOMEN TINA EN T


ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA KAI EKLUOMEN
AUTON OTI OUK KOLOUTHEI MIN

[9,39] O DE ISOUS EIPEN M KLUETE AUTON OUDEIS GAR


ESTIN OS POISEI DUNAMIN EPI T ONOMATI MOU KAI
DUNSETAI TAKHU KAKOLOGSAI ME

[9,40] OS GAR OUK ESTIN KATH MN UPER MN ESTIN

[9,41] OS GAR AN POTIS UMAS POTRION UDATOS EN ONOMATI


OTI KHRISTOU ESTE AMN LEG UMIN OTI OU M APOLES TON
MISTHON AUTOU

[9,42] KAI OS AN SKANDALIS ENA TN MIKRN TOUTN TN


PISTEUONTN [EIS EME] KALON ESTIN AUT MALLON EI
PERIKEITAI MULOS ONIKOS PERI TON TRAKHLON AUTOU KAI
BEBLTAI EIS TN THALASSAN

[9,43] KAI EAN SKANDALIZ SE KHEIR SOU APOKOPSON AUTN


KALON ESTIN SE KULLON EISELTHEIN EIS TN ZN TAS DUO
KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS TN GEENNAN EIS TO PUR TO
ASBESTON

[9,44]

[9,45] KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZ SE APOKOPSON AUTON


KALON ESTIN SE EISELTHEIN EIS TN ZN KHLON TOUS DUO
PODAS EKHONTA BLTHNAI EIS TN GEENNAN

[9,46]

[9,47] KAI EAN O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZ SE EKBALE


AUTON KALON SE ESTIN MONOPHTHALMON EISELTHEIN EIS TN
BASILEIAN TOU THEOU DUO OPHTHALMOUS EKHONTA
BLTHNAI EIS TN GEENNAN

[9,48] OPOU O SKLX AUTN OU TELEUTA KAI TO PUR OU


SBENNUTAI

[9,49] PAS GAR PURI ALISTHSETAI

[9,50] KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GENTAI EN


TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS ALA KAI EIRNEUETE
EN ALLLOIS

[10,1] KAI EKEITHEN ANASTAS ERKHETAI EIS TA ORIA TS


IOUDAIAS [KAI] PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI
PALIN OKHLOI PROS AUTON KAI S EITHEI PALIN EDIDASKEN
AUTOUS

[10,2] KAI PROSELTHONTES PHARISAIOI EPRTN AUTON EI


EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI PEIRAZONTES AUTON

[10,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO


MUSS

[10,4] OI DE EIPAN EPETREPSEN MUSS BIBLION APOSTASIOU


GRAPSAI KAI APOLUSAI

[10,5] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS PROS TN SKLROKARDIAN


UMN EGRAPSEN UMIN TN ENTOLN TAUTN

[10,6] APO DE ARKHS KTISES ARSEN KAI THLU EPOISEN


AUTOUS
[10,7] ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRPOS TON PATERA
AUTOU KAI TN MTERA [KAI PROSKOLLTHSETAI PROS TN
GUNAIKA AUTOU]

[10,8] KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN STE OUKETI EISIN
DUO ALLA MIA SARX

[10,9] O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHRPOS M KHRIZET

[10,10] KAI EIS TN OIKIAN PALIN OI MATHTAI PERI TOUTOU


EPRTN AUTON

[10,11] KAI LEGEI AUTOIS OS AN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU


KAI GAMS ALLN MOIKHATAI EP AUTN

[10,12] KAI EAN AUT APOLUSASA TON ANDRA AUTS GAMS


ALLON MOIKHATAI

[10,13] KAI PROSEPHERON AUT PAIDIA INA AUTN APSTAI OI


DE MATHTAI EPETIMSAN AUTOIS

[10,14] IDN DE O ISOUS GANAKTSEN KAI EIPEN AUTOIS


APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME M KLUETE AUTA
TN GAR TOIOUTN ESTIN BASILEIA TOU THEOU

[10,15] AMN LEG UMIN OS AN M DEXTAI TN BASILEIAN


TOU THEOU S PAIDION OU M EISELTH EIS AUTN

[10,16] KAI ENAGKALISAMENOS AUTA KATEULOGEI TITHEIS TAS


KHEIRAS EP AUTA

[10,17] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON PROSDRAMN


EIS KAI GONUPETSAS AUTON EPRTA AUTON DIDASKALE
AGATHE TI POIS INA ZN AINION KLRONOMS

[10,18] O DE ISOUS EIPEN AUT TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS


AGATHOS EI M EIS O THEOS

[10,19] TAS ENTOLAS OIDAS M PHONEUSS M MOIKHEUSS M


KLEPSS M PSEUDOMARTURSS M APOSTERSS TIMA TON
PATERA SOU KAI TN MTERA

[10,20] O DE EPH AUT DIDASKALE TAUTA PANTA


EPHULAXAMN EK NEOTTOS MOU
[10,21] O DE ISOUS EMBLEPSAS AUT GAPSEN AUTON KAI
EIPEN AUT EN SE USTEREI UPAGE OSA EKHEIS PLSON KAI
DOS [TOIS] PTKHOIS KAI EXEIS THSAURON EN OURAN KAI
DEURO AKOLOUTHEI MOI

[10,22] O DE STUGNASAS EPI T LOG APLTHEN LUPOUMENOS


N GAR EKHN KTMATA POLLA

[10,23] KAI PERIBLEPSAMENOS O ISOUS LEGEI TOIS MATHTAIS


AUTOU PS DUSKOLS OI TA KHRMATA EKHONTES EIS TN
BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI

[10,24] OI DE MATHTAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU


O DE ISOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA PS
DUSKOLON ESTIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[10,25] EUKOPTERON ESTIN KAMLON DIA [TS] TRUMALIAS


[TS] RAPHIDOS DIELTHEIN PLOUSION EIS TN BASILEIAN TOU
THEOU EISELTHEIN

[10,26] OI DE PERISSS EXEPLSSONTO LEGONTES PROS


EAUTOUS KAI TIS DUNATAI STHNAI

[10,27] EMBLEPSAS AUTOIS O ISOUS LEGEI PARA ANTHRPOIS


ADUNATON ALL OU PARA THE PANTA GAR DUNATA PARA T
THE

[10,28] RXATO LEGEIN O PETROS AUT IDOU MEIS


APHKAMEN PANTA KAI KOLOUTHKAMEN SOI

[10,29] EPH O ISOUS AMN LEG UMIN OUDEIS ESTIN OS


APHKEN OIKIAN ADELPHOUS ADELPHAS MTERA
PATERA TEKNA AGROUS ENEKEN EMOU KAI ENEKEN TOU
EUAGGELIOU

[10,30] EAN M LAB EKATONTAPLASIONA NUN EN T KAIR


TOUT OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI MTERAS
KAI TEKNA KAI AGROUS META DIGMN KAI EN T AINI T
ERKHOMEN ZN AINION

[10,31] POLLOI DE ESONTAI PRTOI ESKHATOI KAI [OI] ESKHATOI


PRTOI

[10,32] SAN DE EN T OD ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA


KAI N PROAGN AUTOUS O ISOUS KAI ETHAMBOUNTO OI DE
AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO KAI PARALABN PALIN TOUS
DDEKA RXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUT
SUMBAINEIN

[10,33] OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS


TOU ANTHRPOU PARADOTHSETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI
TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT
KAI PARADSOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN

[10,34] KAI EMPAIXOUSIN AUT KAI EMPTUSOUSIN AUT KAI


MASTIGSOUSIN AUTON KAI APOKTENOUSIN KAI META TREIS
MERAS ANASTSETAI

[10,35] KAI PROSPOREUONTAI AUT IAKBOS KAI IANNS OI


UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES AUT DIDASKALE THELOMEN INA O
EAN AITSMEN SE POISS MIN

[10,36] O DE EIPEN AUTOIS TI THELETE [ME] POIS UMIN

[10,37] OI DE EIPAN AUT DOS MIN INA EIS SOU EK DEXIN KAI
EIS EX ARISTERN KATHISMEN EN T DOX SOU

[10,38] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE


DUNASTHE PIEIN TO POTRION O EG PIN TO BAPTISMA O
EG BAPTIZOMAI BAPTISTHNAI

[10,39] OI DE EIPAN AUT DUNAMETHA O DE ISOUS EIPEN


AUTOIS TO POTRION O EG PIN PIESTHE KAI TO BAPTISMA O
EG BAPTIZOMAI BAPTISTHSESTHE

[10,40] TO DE KATHISAI EK DEXIN MOU EX EUNUMN OUK


ESTIN EMON DOUNAI ALL OIS TOIMASTAI

[10,41] KAI AKOUSANTES OI DEKA RXANTO AGANAKTEIN PERI


IAKBOU KAI IANNOU

[10,42] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS O ISOUS LEGEI AUTOIS


OIDATE OTI OI DOKOUNTES ARKHEIN TN ETHNN
KATAKURIEUOUSIN AUTN KAI OI MEGALOI AUTN
KATEXOUSIAZOUSIN AUTN

[10,43] OUKH OUTS DE ESTIN EN UMIN ALL OS AN THEL MEGAS


GENESTHAI EN UMIN ESTAI UMN DIAKONOS

[10,44] KAI OS AN THEL EN UMIN EINAI PRTOS ESTAI PANTN


DOULOS
[10,45] KAI GAR O UIOS TOU ANTHRPOU OUK LTHEN
DIAKONTHNAI ALLA DIAKONSAI KAI DOUNAI TN PSUKHN
AUTOU LUTRON ANTI POLLN

[10,46] KAI ERKHONTAI EIS IERIKH KAI EKPOREUOMENOU


AUTOU APO IERIKH KAI TN MATHTN AUTOU KAI OKHLOU
IKANOU O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS TUPHLOS PROSAITS
EKATHTO PARA TN ODON

[10,47] KAI AKOUSAS OTI ISOUS O NAZARNOS ESTIN RXATO


KRAZEIN KAI LEGEIN UIE DAUID ISOU ELESON ME

[10,48] KAI EPETIMN AUT POLLOI INA SIPS O DE POLL


MALLON EKRAZEN UIE DAUID ELESON ME

[10,49] KAI STAS O ISOUS EIPEN PHNSATE AUTON KAI


PHNOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUT THARSEI EGEIRE
PHNEI SE

[10,50] O DE APOBALN TO IMATION AUTOU ANAPDSAS


LTHEN PROS TON ISOUN

[10,51] KAI APOKRITHEIS AUT O ISOUS EIPEN TI SOI THELEIS


POIS O DE TUPHLOS EIPEN AUT RABBOUNI INA ANABLEPS

[10,52] KAI O ISOUS EIPEN AUT UPAGE PISTIS SOU SESKEN


SE KAI EUTHUS ANEBLEPSEN KAI KOLOUTHEI AUT EN T OD

[11,1] KAI OTE EGGIZOUSIN EIS IEROSOLUMA EIS BTHPHAG KAI


BTHANIAN PROS TO OROS TN ELAIN APOSTELLEI DUO TN
MATHTN AUTOU

[11,2] KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS TN KMN TN


KATENANTI UMN KAI EUTHUS EISPOREUOMENOI EIS AUTN
EURSETE PLON DEDEMENON EPH ON OUDEIS OUP
ANTHRPN EKATHISEN LUSATE AUTON KAI PHERETE

[11,3] KAI EAN TIS UMIN EIP TI POIEITE TOUTO EIPATE O KURIOS
AUTOU KHREIAN EKHEI KAI EUTHUS AUTON APOSTELLEI PALIN
DE

[11,4] KAI APLTHON KAI EURON PLON DEDEMENON PROS


THURAN EX EPI TOU AMPHODOU KAI LUOUSIN AUTON

[11,5] KAI TINES TN EKEI ESTKOTN ELEGON AUTOIS TI


POIEITE LUONTES TON PLON
[11,6] OI DE EIPAN AUTOIS KATHS EIPEN O ISOUS KAI
APHKAN AUTOUS

[11,7] KAI PHEROUSIN TON PLON PROS TON ISOUN KAI


EPIBALLOUSIN AUT TA IMATIA AUTN KAI EKATHISEN EP
AUTON

[11,8] KAI POLLOI TA IMATIA AUTN ESTRSAN EIS TN ODON


ALLOI DE STIBADAS KOPSANTES EK TN AGRN

[11,9] KAI OI PROAGONTES KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON


SANNA EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[11,10] EULOGMEN ERKHOMEN BASILEIA TOU PATROS


MN DAUID SANNA EN TOIS UPSISTOIS

[11,11] KAI EISLTHEN EIS IEROSOLUMA EIS TO IERON KAI


PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS D OUSS TS RAS
EXLTHEN EIS BTHANIAN META TN DDEKA

[11,12] KAI T EPAURION EXELTHONTN AUTN APO BTHANIAS


EPEINASEN

[11,13] KAI IDN SUKN APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA


LTHEN EI ARA TI EURSEI EN AUT KAI ELTHN EP AUTN
OUDEN EUREN EI M PHULLA O GAR KAIROS OUK N SUKN

[11,14] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT MKETI EIS TON AINA EK


SOU MDEIS KARPON PHAGOI KAI KOUON OI MATHTAI AUTOU

[11,15] KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA KAI EISELTHN EIS TO


IERON RXATO EKBALLEIN TOUS PLOUNTAS KAI TOUS
AGORAZONTAS EN T IER KAI TAS TRAPEZAS TN
KOLLUBISTN KAI TAS KATHEDRAS TN PLOUNTN TAS
PERISTERAS KATESTREPSEN

[11,16] KAI OUK PHIEN INA TIS DIENEGK SKEUOS DIA TOU
IEROU

[11,17] KAI EDIDASKEN KAI ELEGEN AUTOIS OU GEGRAPTAI OTI O


OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHS KLTHSETAI PASIN TOIS
ETHNESIN UMEIS DE PEPOIKATE AUTON SPLAION LSTN

[11,18] KAI KOUSAN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI


EZTOUN PS AUTON APOLESSIN EPHOBOUNTO GAR AUTON
PAS GAR O OKHLOS EXEPLSSETO EPI T DIDAKH AUTOU
[11,19] KAI OTAN OPSE EGENETO EXEPOREUONTO EX TS
POLES

[11,20] KAI PARAPOREUOMENOI PRI EIDON TN SUKN


EXRAMMENN EK RIZN

[11,21] KAI ANAMNSTHEIS O PETROS LEGEI AUT RABBI IDE


SUK N KATRAS EXRANTAI

[11,22] KAI APOKRITHEIS O ISOUS LEGEI AUTOIS EKHETE PISTIN


THEOU

[11,23] AMN LEG UMIN OTI OS AN EIP T OREI TOUT


ARTHTI KAI BLTHTI EIS TN THALASSAN KAI M DIAKRITH
EN T KARDIA AUTOU ALLA PISTEU OTI O LALEI GINETAI ESTAI
AUT

[11,24] DIA TOUTO LEG UMIN PANTA OSA PROSEUKHESTHE KAI


AITEISTHE PISTEUETE OTI ELABETE KAI ESTAI UMIN

[11,25] KAI OTAN STKETE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI


EKHETE KATA TINOS INA KAI O PATR UMN O EN TOIS
OURANOIS APH UMIN TA PARAPTMATA UMN

[11,26]

[11,27] KAI ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA KAI EN T IER


PERIPATOUNTOS AUTOU ERKHONTAI PROS AUTON OI
ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI

[11,28] KAI ELEGON AUT EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS TIS


SOI EDKEN TN EXOUSIAN TAUTN INA TAUTA POIS

[11,29] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS EPERTS UMAS ENA LOGON


KAI APOKRITHTE MOI KAI ER UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA
POI

[11,30] TO BAPTISMA TO IANNOU EX OURANOU N EX


ANTHRPN APOKRITHTE MOI

[11,31] KAI DIELOGIZONTO PROS EAUTOUS LEGONTES EAN


EIPMEN EX OURANOU EREI DIA TI [OUN] OUK EPISTEUSATE
AUT
[11,32] ALLA EIPMEN EX ANTHRPN EPHOBOUNTO TON
OKHLON APANTES GAR EIKHON TON IANNN ONTS OTI
PROPHTS N

[11,33] KAI APOKRITHENTES T ISOU LEGOUSIN OUK OIDAMEN


KAI O ISOUS LEGEI AUTOIS OUDE EG LEG UMIN EN POIA
EXOUSIA TAUTA POI

[12,1] KAI RXATO AUTOIS EN PARABOLAIS LALEIN AMPELNA


ANTHRPOS EPHUTEUSEN KAI PERIETHKEN PHRAGMON KAI
RUXEN UPOLNION KAI KODOMSEN PURGON KAI EXEDETO
AUTON GERGOIS KAI APEDMSEN

[12,2] KAI APESTEILEN PROS TOUS GERGOUS T KAIR DOULON


INA PARA TN GERGN LAB APO TN KARPN TOU
AMPELNOS

[12,3] KAI LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN KENON

[12,4] KAI PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON


KAKEINON EKEPHALISAN KAI TIMASAN

[12,5] KAI ALLON APESTEILEN KAKEINON APEKTEINAN KAI


POLLOUS ALLOUS OUS MEN DERONTES OUS DE
APOKTENNONTES

[12,6] ETI ENA EIKHEN UION AGAPTON APESTEILEN AUTON


ESKHATON PROS AUTOUS LEGN OTI ENTRAPSONTAI TON UION
MOU

[12,7] EKEINOI DE OI GERGOI PROS EAUTOUS EIPAN OTI OUTOS


ESTIN O KLRONOMOS DEUTE APOKTEINMEN AUTON KAI
MN ESTAI KLRONOMIA

[12,8] KAI LABONTES APEKTEINAN AUTON KAI EXEBALON


AUTON EX TOU AMPELNOS

[12,9] TI [OUN] POISEI O KURIOS TOU AMPELNOS ELEUSETAI


KAI APOLESEI TOUS GERGOUS KAI DSEI TON AMPELNA
ALLOIS

[12,10] OUDE TN GRAPHN TAUTN ANEGNTE LITHON ON


APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS
KEPHALN GNIAS
[12,11] PARA KURIOU EGENETO AUT KAI ESTIN THAUMAST EN
OPHTHALMOIS MN

[12,12] KAI EZTOUN AUTON KRATSAI KAI EPHOBTHSAN TON


OKHLON EGNSAN GAR OTI PROS AUTOUS TN PARABOLN
EIPEN KAI APHENTES AUTON APLTHON

[12,13] KAI APOSTELLOUSIN PROS AUTON TINAS TN


PHARISAIN KAI TN RDIANN INA AUTON AGREUSSIN
LOG

[12,14] KAI ELTHONTES LEGOUSIN AUT DIDASKALE OIDAMEN


OTI ALTHS EI KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR
BLEPEIS EIS PROSPON ANTHRPN ALL EP ALTHEIAS TN
ODON TOU THEOU DIDASKEIS EXESTIN DOUNAI KNSON
KAISARI OU DMEN M DMEN

[12,15] O DE EIDS AUTN TN UPOKRISIN EIPEN AUTOIS TI ME


PEIRAZETE PHERETE MOI DNARION INA ID

[12,16] OI DE NEGKAN KAI LEGEI AUTOIS TINOS EIKN AUT


KAI EPIGRAPH OI DE EIPAN AUT KAISAROS

[12,17] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS TA KAISAROS APODOTE


KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE KAI EXETHAUMAZON EP
AUT

[12,18] KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES


LEGOUSIN ANASTASIN M EINAI KAI EPRTN AUTON
LEGONTES

[12,19] DIDASKALE MUSS EGRAPSEN MIN OTI EAN TINOS


ADELPHOS APOTHAN KAI KATALIP GUNAIKA KAI M APH
TEKNON INA LAB O ADELPHOS AUTOU TN GUNAIKA KAI
EXANASTS SPERMA T ADELPH AUTOU

[12,20] EPTA ADELPHOI SAN KAI O PRTOS ELABEN GUNAIKA


KAI APOTHNSKN OUK APHKEN SPERMA

[12,21] KAI O DEUTEROS ELABEN AUTN KAI APETHANEN M


KATALIPN SPERMA KAI O TRITOS SAUTS

[12,22] KAI OI EPTA OUK APHKAN SPERMA ESKHATON PANTN


KAI GUN APETHANEN
[12,23] EN T ANASTASEI [OTAN ANASTSIN] TINOS AUTN ESTAI
GUN OI GAR EPTA ESKHON AUTN GUNAIKA

[12,24] EPH AUTOIS O ISOUS OU DIA TOUTO PLANASTHE M


EIDOTES TAS GRAPHAS MDE TN DUNAMIN TOU THEOU

[12,25] OTAN GAR EK NEKRN ANASTSIN OUTE GAMOUSIN


OUTE GAMIZONTAI ALL EISIN S AGGELOI EN TOIS OURANOIS

[12,26] PERI DE TN NEKRN OTI EGEIRONTAI OUK ANEGNTE


EN T BIBL MUSES EPI TOU BATOU PS EIPEN AUT O THEOS
LEGN EG O THEOS ABRAAM KAI [O] THEOS ISAAK KAI [O]
THEOS IAKB

[12,27] OUK ESTIN THEOS NEKRN ALLA ZNTN POLU


PLANASTHE

[12,28] KAI PROSELTHN EIS TN GRAMMATEN AKOUSAS


AUTN SUZTOUNTN IDN OTI KALS APEKRITH AUTOIS
EPRTSEN AUTON POIA ESTIN ENTOL PRT PANTN

[12,29] APEKRITH O ISOUS OTI PRT ESTIN AKOUE ISRAL


KURIOS O THEOS MN KURIOS EIS ESTIN

[12,30] KAI AGAPSEIS KURION TON THEON SOU EX OLS TS


KARDIAS SOU KAI EX OLS TS PSUKHS SOU KAI EX OLS TS
DIANOIAS SOU KAI EX OLS TS ISKHUOS SOU

[12,31] DEUTERA AUT AGAPSEIS TON PLSION SOU S


SEAUTON MEIZN TOUTN ALL ENTOL OUK ESTIN

[12,32] KAI EIPEN AUT O GRAMMATEUS KALS DIDASKALE EP


ALTHEIAS EIPES OTI EIS ESTIN KAI OUK ESTIN ALLOS PLN
AUTOU

[12,33] KAI TO AGAPAN AUTON EX OLS TS KARDIAS KAI EX


OLS TS SUNESES KAI EX OLS TS ISKHUOS KAI TO AGAPAN
TON PLSION S EAUTON PERISSOTERON ESTIN PANTN TN
OLOKAUTMATN KAI THUSIN

[12,34] KAI O ISOUS IDN [AUTON] OTI NOUNEKHS APEKRITH


EIPEN AUT OU MAKRAN EI APO TS BASILEIAS TOU THEOU KAI
OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPERTSAI
[12,35] KAI APOKRITHEIS O ISOUS ELEGEN DIDASKN EN T
IER PS LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS
DAUID ESTIN

[12,36] AUTOS DAUID EIPEN EN T PNEUMATI T AGI EIPEN


KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU ES AN TH
TOUS EKHTHROUS SOU UPOKAT TN PODN SOU

[12,37] AUTOS DAUID LEGEI AUTON KURION KAI POTHEN AUTOU


ESTIN UIOS KAI [O] POLUS OKHLOS KOUEN AUTOU DES

[12,38] KAI EN T DIDAKH AUTOU ELEGEN BLEPETE APO TN


GRAMMATEN TN THELONTN EN STOLAIS PERIPATEIN KAI
ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[12,39] KAI PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS KAI


PRTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[12,40] OI KATESTHIONTES TAS OIKIAS TN KHRN KAI


PROPHASEI MAKRA PROSEUKHOMENOI OUTOI LMPSONTAI
PERISSOTERON KRIMA

[12,41] KAI KATHISAS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU


ETHEREI PS O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO
GAZOPHULAKION KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA

[12,42] KAI ELTHOUSA MIA KHRA PTKH EBALEN LEPTA DUO


O ESTIN KODRANTS

[12,43] KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATHTAS AUTOU EIPEN


AUTOIS AMN LEG UMIN OTI KHRA AUT PTKH PLEION
PANTN EBALEN TN BALLONTN EIS TO GAZOPHULAKION

[12,44] PANTES GAR EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON


AUT DE EK TS USTERSES AUTS PANTA OSA EIKHEN
EBALEN OLON TON BION AUTS

[13,1] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUT


EIS TN MATHTN AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI
POTAPAI OIKODOMAI

[13,2] KAI O ISOUS EIPEN AUT BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS


OIKODOMAS OU M APHETH DE LITHOS EPI LITHON OS OU M
KATALUTH
[13,3] KAI KATHMENOU AUTOU EIS TO OROS TN ELAIN
KATENANTI TOU IEROU EPRTA AUTON KAT IDIAN PETROS KAI
IAKBOS KAI IANNS KAI ANDREAS

[13,4] EIPON MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION OTAN


MELL TAUTA SUNTELEISTHAI PANTA

[13,5] O DE ISOUS RXATO LEGEIN AUTOIS BLEPETE M TIS


UMAS PLANS

[13,6] POLLOI ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES OTI


EG EIMI KAI POLLOUS PLANSOUSIN

[13,7] OTAN DE AKOUSTE POLEMOUS KAI AKOAS POLEMN M


THROEISTHE DEI GENESTHAI ALL OUP TO TELOS

[13,8] EGERTHSETAI GAR ETHNOS EP ETHNOS KAI BASILEIA EPI


BASILEIAN ESONTAI SEISMOI KATA TOPOUS ESONTAI LIMOI
ARKH DINN TAUTA

[13,9] BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS PARADSOUSIN UMAS EIS


SUNEDRIA KAI EIS SUNAGGAS DARSESTHE KAI EPI
GEMONN KAI BASILEN STATHSESTHE ENEKEN EMOU EIS
MARTURION AUTOIS

[13,10] KAI EIS PANTA TA ETHN PRTON DEI KRUKHTHNAI TO


EUAGGELION

[13,11] KAI OTAN AGSIN UMAS PARADIDONTES M


PROMERIMNATE TI LALSTE ALL O EAN DOTH UMIN EN
EKEIN T RA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI
LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION

[13,12] KAI PARADSEI ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON


KAI PATR TEKNON KAI EPANASTSONTAI TEKNA EPI GONEIS
KAI THANATSOUSIN AUTOUS

[13,13] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA


MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI

[13,14] OTAN DE IDTE TO BDELUGMA TS ERMSES


ESTKOTA OPOU OU DEI O ANAGINSKN NOEIT TOTE OI EN T
IOUDAIA PHEUGETSAN EIS TA OR

[13,15] O [DE] EPI TOU DMATOS M KATABAT MDE


EISELTHAT ARAI TI EK TS OIKIAS AUTOU
[13,16] KAI O EIS TON AGRON M EPISTREPSAT EIS TA OPIS
ARAI TO IMATION AUTOU

[13,17] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS


THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS

[13,18] PROSEUKHESTHE DE INA M GENTAI KHEIMNOS

[13,19] ESONTAI GAR AI MERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU


GEGONEN TOIAUT AP ARKHS KTISES N EKTISEN O THEOS
ES TOU NUN KAI OU M GENTAI

[13,20] KAI EI M EKOLOBSEN KURIOS TAS MERAS OUK AN


ESTH PASA SARX ALLA DIA TOUS EKLEKTOUS OUS
EXELEXATO EKOLOBSEN TAS MERAS

[13,21] KAI TOTE EAN TIS UMIN EIP IDE DE O KHRISTOS IDE
EKEI M PISTEUETE

[13,22] EGERTHSONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI


PSEUDOPROPHTAI KAI DSOUSIN SMEIA KAI TERATA PROS TO
APOPLANAN EI DUNATON TOUS EKLEKTOUS

[13,23] UMEIS DE BLEPETE PROEIRKA UMIN PANTA

[13,24] ALLA EN EKEINAIS TAIS MERAIS META TN THLIPSIN


EKEINN O LIOS SKOTISTHSETAI KAI SELN OU DSEI TO
PHEGGOS AUTS

[13,25] KAI OI ASTERES ESONTAI EK TOU OURANOU PIPTONTES


KAI AI DUNAMEIS AI EN TOIS OURANOIS SALEUTHSONTAI

[13,26] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU


ERKHOMENON EN NEPHELAIS META DUNAMES POLLS KAI
DOXS

[13,27] KAI TOTE APOSTELEI TOUS AGGELOUS KAI EPISUNAXEI


TOUS EKLEKTOUS [AUTOU] EK TN TESSARN ANEMN AP
AKROU GS ES AKROU OURANOU

[13,28] APO DE TS SUKS MATHETE TN PARABOLN OTAN D


O KLADOS AUTS APALOS GENTAI KAI EKPHU TA PHULLA
GINSKETE OTI EGGUS TO THEROS ESTIN

[13,29] OUTS KAI UMEIS OTAN IDTE TAUTA GINOMENA


GINSKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS
[13,30] AMN LEG UMIN OTI OU M PARELTH GENEA AUT
MEKHRIS OU TAUTA PANTA GENTAI

[13,31] O OURANOS KAI G PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU


OU M PARELEUSONTAI

[13,32] PERI DE TS MERAS EKEINS TS RAS OUDEIS OIDEN


OUDE OI AGGELOI EN OURAN OUDE O UIOS EI M O PATR

[13,33] BLEPETE AGRUPNEITE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS


ESTIN

[13,34] S ANTHRPOS APODMOS APHEIS TN OIKIAN AUTOU


KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU TN EXOUSIAN EKAST TO
ERGON AUTOU KAI T THURR ENETEILATO INA GRGOR

[13,35] GRGOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS TS


OIKIAS ERKHETAI OPSE MESONUKTION ALEKTOROPHNIAS
PRI

[13,36] M ELTHN EXAIPHNS EUR UMAS KATHEUDONTAS

[13,37] O DE UMIN LEG PASIN LEG GRGOREITE

[14,1] N DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO MERAS KAI


EZTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS PS AUTON EN
DOL KRATSANTES APOKTEINSIN

[14,2] ELEGON GAR M EN T EORT MPOTE ESTAI THORUBOS


TOU LAOU

[14,3] KAI ONTOS AUTOU EN BTHANIA EN T OIKIA SIMNOS


TOU LEPROU KATAKEIMENOU AUTOU LTHEN GUN EKHOUSA
ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIKS POLUTELOUS
SUNTRIPSASA TN ALABASTRON KATEKHEEN AUTOU TS
KEPHALS

[14,4] SAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS EIS TI


APLEIA AUT TOU MUROU GEGONEN

[14,5] DUNATO GAR TOUTO TO MURON PRATHNAI EPAN


DNARIN TRIAKOSIN KAI DOTHNAI TOIS PTKHOIS KAI
ENEBRIMNTO AUT

[14,6] O DE ISOUS EIPEN APHETE AUTN TI AUT KOPOUS


PAREKHETE KALON ERGON RGASATO EN EMOI
[14,7] PANTOTE GAR TOUS PTKHOUS EKHETE METH EAUTN
KAI OTAN THELTE DUNASTHE AUTOIS EU POISAI EME DE OU
PANTOTE EKHETE

[14,8] O ESKHEN EPOISEN PROELABEN MURISAI TO SMA MOU


EIS TON ENTAPHIASMON

[14,9] AMN DE LEG UMIN OPOU EAN KRUKHTH TO


EUAGGELION EIS OLON TON KOSMON KAI O EPOISEN AUT
LALTHSETAI EIS MNMOSUNON AUTS

[14,10] KAI IOUDAS ISKARITH O EIS TN DDEKA APLTHEN


PROS TOUS ARKHIEREIS INA AUTON PARADOI AUTOIS

[14,11] OI DE AKOUSANTES EKHARSAN KAI EPGGEILANTO


AUT ARGURION DOUNAI KAI EZTEI PS AUTON EUKAIRS
PARADOI

[14,12] KAI T PRT MERA TN AZUMN OTE TO PASKHA


ETHUON LEGOUSIN AUT OI MATHTAI AUTOU POU THELEIS
APELTHONTES ETOIMASMEN INA PHAGS TO PASKHA

[14,13] KAI APOSTELLEI DUO TN MATHTN AUTOU KAI LEGEI


AUTOIS UPAGETE EIS TN POLIN KAI APANTSEI UMIN
ANTHRPOS KERAMION UDATOS BASTAZN AKOLOUTHSATE
AUT

[14,14] KAI OPOU EAN EISELTH EIPATE T OIKODESPOT OTI O


DIDASKALOS LEGEI POU ESTIN TO KATALUMA MOU OPOU TO
PASKHA META TN MATHTN MOU PHAG

[14,15] KAI AUTOS UMIN DEIXEI ANAGAION MEGA ESTRMENON


ETOIMON KAI EKEI ETOIMASATE MIN

[14,16] KAI EXLTHON OI MATHTAI KAI LTHON EIS TN POLIN


KAI EURON KATHS EIPEN AUTOIS KAI TOIMASAN TO PASKHA

[14,17] KAI OPSIAS GENOMENS ERKHETAI META TN DDEKA

[14,18] KAI ANAKEIMENN AUTN KAI ESTHIONTN O ISOUS


EIPEN AMN LEG UMIN OTI EIS EX UMN PARADSEI ME O
ESTHIN MET EMOU

[14,19] RXANTO LUPEISTHAI KAI LEGEIN AUT EIS KATA EIS


MTI EG
[14,20] O DE EIPEN AUTOIS EIS TN DDEKA O EMBAPTOMENOS
MET EMOU EIS TO TRUBLION

[14,21] OTI O MEN UIOS TOU ANTHRPOU UPAGEI KATHS


GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T ANTHRP EKEIN DI OU O
UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI KALON AUT EI OUK
EGENNTH O ANTHRPOS EKEINOS

[14,22] KAI ESTHIONTN AUTN LABN ARTON EULOGSAS


EKLASEN KAI EDKEN AUTOIS KAI EIPEN LABETE TOUTO ESTIN
TO SMA MOU

[14,23] KAI LABN POTRION EUKHARISTSAS EDKEN AUTOIS


KAI EPION EX AUTOU PANTES

[14,24] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO AIMA MOU TS


DIATHKS TO EKKHUNNOMENON UPER POLLN

[14,25] AMN LEG UMIN OTI OUKETI OU M PI EK TOU


GENMATOS TS AMPELOU ES TS MERAS EKEINS OTAN
AUTO PIN KAINON EN T BASILEIA TOU THEOU

[14,26] KAI UMNSANTES EXLTHON EIS TO OROS TN ELAIN

[14,27] KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS OTI PANTES


SKANDALISTHSESTHE OTI GEGRAPTAI PATAX TON POIMENA
KAI TA PROBATA DIASKORPISTHSONTAI

[14,28] ALLA META TO EGERTHNAI ME PROAX UMAS EIS TN


GALILAIAN

[14,29] O DE PETROS EPH AUT EI KAI PANTES


SKANDALISTHSONTAI ALL OUK EG

[14,30] KAI LEGEI AUT O ISOUS AMN LEG SOI OTI SU


SMERON TAUT T NUKTI PRIN DIS ALEKTORA PHNSAI
TRIS ME APARNS

[14,31] O DE EKPERISSS ELALEI EAN DE ME SUNAPOTHANEIN


SOI OU M SE APARNSOMAI SAUTS DE KAI PANTES ELEGON

[14,32] KAI ERKHONTAI EIS KHRION OU TO ONOMA


GETHSMANI KAI LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU KATHISATE
DE ES PROSEUXMAI
[14,33] KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI [TON] IAKBON KAI
[TON] IANNN MET AUTOU KAI RXATO EKTHAMBEISTHAI KAI
ADMONEIN

[14,34] KAI LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN PSUKH MOU ES


THANATOU MEINATE DE KAI GRGOREITE

[14,35] KAI PROELTHN MIKRON EPIPTEN EPI TS GS KAI


PROSUKHETO INA EI DUNATON ESTIN PARELTH AP AUTOU
RA

[14,36] KAI ELEGEN ABBA O PATR PANTA DUNATA SOI


PARENEGKE TO POTRION TOUTO AP EMOU ALL OU TI EG
THEL ALLA TI SU

[14,37] KAI ERKHETAI KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS


KAI LEGEI T PETR SIMN KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN
RAN GRGORSAI

[14,38] GRGOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M ELTHTE EIS


PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON DE SARX
ASTHENS

[14,39] KAI PALIN APELTHN PROSUXATO TON AUTON LOGON


EIPN

[14,40] KAI PALIN ELTHN EUREN AUTOUS KATHEUDONTAS


SAN GAR AUTN OI OPHTHALMOI KATABARUNOMENOI KAI
OUK DEISAN TI APOKRITHSIN AUT

[14,41] KAI ERKHETAI TO TRITON KAI LEGEI AUTOIS


KATHEUDETE TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI LTHEN
RA IDOU PARADIDOTAI O UIOS TOU ANTHRPOU EIS TAS
KHEIRAS TN AMARTLN

[14,42] EGEIRESTHE AGMEN IDOU O PARADIDOUS ME GGIKEN

[14,43] KAI EUTHUS ETI AUTOU LALOUNTOS PARAGINETAI


IOUDAS EIS TN DDEKA KAI MET AUTOU OKHLOS META
MAKHAIRN KAI XULN PARA TN ARKHIEREN KAI TN
GRAMMATEN KAI TN PRESBUTERN

[14,44] DEDKEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSSMON AUTOIS


LEGN ON AN PHILS AUTOS ESTIN KRATSATE AUTON KAI
APAGETE ASPHALS
[14,45] KAI ELTHN EUTHUS PROSELTHN AUT LEGEI RABBI
KAI KATEPHILSEN AUTON

[14,46] OI DE EPEBALON TAS KHEIRAS AUT KAI EKRATSAN


AUTON

[14,47] EIS DE [TIS] TN PARESTKOTN SPASAMENOS TN


MAKHAIRAN EPAISEN TON DOULON TOU ARKHIERES KAI
APHEILEN AUTOU TO TARION

[14,48] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS S EPI LSTN


EXLTHATE META MAKHAIRN KAI XULN SULLABEIN ME

[14,49] KATH MERAN MN PROS UMAS EN T IER DIDASKN


KAI OUK EKRATSATE ME ALL INA PLRTHSIN AI GRAPHAI

[14,50] KAI APHENTES AUTON EPHUGON PANTES

[14,51] KAI NEANISKOS TIS SUNKOLOUTHEI AUT


PERIBEBLMENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN
AUTON

[14,52] O DE KATALIPN TN SINDONA GUMNOS EPHUGEN

[14,53] KAI APGAGON TON ISOUN PROS TON ARKHIEREA KAI


SUNERKHONTAI PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI
KAI OI GRAMMATEIS

[14,54] KAI O PETROS APO MAKROTHEN KOLOUTHSEN AUT


ES ES EIS TN AULN TOU ARKHIERES KAI N
SUGKATHMENOS META TN UPRETN KAI
THERMAINOMENOS PROS TO PHS

[14,55] OI DE ARKHIEREIS KAI OLON TO SUNEDRION EZTOUN


KATA TOU ISOU MARTURIAN EIS TO THANATSAI AUTON KAI
OUKH URISKON

[14,56] POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI


AI MARTURIAI OUK SAN

[14,57] KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT


AUTOU LEGONTES

[14,58] OTI MEIS KOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EG


KATALUS TON NAON TOUTON TON KHEIROPOITON KAI DIA
TRIN MERN ALLON AKHEIROPOITON OIKODOMS
[14,59] KAI OUDE OUTS IS N MARTURIA AUTN

[14,60] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS MESON EPRTSEN


TON ISOUN LEGN OUK APOKRIN OUDEN TI OUTOI SOU
KATAMARTUROUSIN

[14,61] O DE ESIPA KAI OUK APEKRINATO OUDEN PALIN O


ARKHIEREUS EPRTA AUTON KAI LEGEI AUT SU EI O
KHRISTOS O UIOS TOU EULOGTOU

[14,62] O DE ISOUS EIPEN EG EIMI KAI OPSESTHE TON UION


TOU ANTHRPOU EK DEXIN KATHMENON TS DUNAMES KAI
ERKHOMENON META TN NEPHELN TOU OURANOU

[14,63] O DE ARKHIEREUS DIARRXAS TOUS KHITNAS AUTOU


LEGEI TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTURN

[14,64] KOUSATE TS BLASPHMIAS TI UMIN PHAINETAI OI DE


PANTES KATEKRINAN AUTON ENOKHON EINAI THANATOU

[14,65] KAI RXANTO TINES EMPTUEIN AUT KAI PERIKALUPTEIN


AUTOU TO PROSPON KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN
AUT PROPHTEUSON KAI OI UPRETAI RAPISMASIN AUTON
ELABON

[14,66] KAI ONTOS TOU PETROU KAT EN T AUL ERKHETAI MIA


TN PAIDISKN TOU ARKHIERES

[14,67] KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON


EMBLEPSASA AUT LEGEI KAI SU META TOU NAZARNOU
STHA TOU ISOU

[14,68] O DE RNSATO LEGN OUTE OIDA OUTE EPISTAMAI SU TI


LEGEIS KAI EXLTHEN EX EIS TO PROAULION [KAI ALEKTR
EPHNSEN]

[14,69] KAI PAIDISK IDOUSA AUTON RXATO PALIN LEGEIN


TOIS PARESTSIN OTI OUTOS EX AUTN ESTIN

[14,70] O DE PALIN RNEITO KAI META MIKRON PALIN OI


PARESTTES ELEGON T PETR ALTHS EX AUTN EI KAI GAR
GALILAIOS EI

[14,71] O DE RXATO ANATHEMATIZEIN KAI OMNUNAI OTI OUK


OIDA TON ANTHRPON TOUTON ON LEGETE
[14,72] KAI EUTHUS EK DEUTEROU ALEKTR EPHNSEN KAI
ANEMNSTH O PETROS TO RMA S EIPEN AUT O ISOUS OTI
PRIN ALEKTORA PHNSAI DIS TRIS ME APARNS KAI
EPIBALN EKLAIEN

[15,1] KAI EUTHUS PRI SUMBOULION POISANTES OI


ARKHIEREIS META TN PRESBUTERN KAI GRAMMATEN KAI
OLON TO SUNEDRION DSANTES TON ISOUN APNEGKAN KAI
PAREDKAN PILAT

[15,2] KAI EPRTSEN AUTON O PILATOS SU EI O BASILEUS TN


IOUDAIN O DE APOKRITHEIS AUT LEGEI SU LEGEIS

[15,3] KAI KATGOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA

[15,4] O DE PILATOS PALIN EPRTA AUTON LEGN OUK


APOKRIN OUDEN IDE POSA SOU KATGOROUSIN

[15,5] O DE ISOUS OUKETI OUDEN APEKRITH STE


THAUMAZEIN TON PILATON

[15,6] KATA DE EORTN APELUEN AUTOIS ENA DESMION ON


PARTOUNTO

[15,7] N DE O LEGOMENOS BARABBAS META TN STASIASTN


DEDEMENOS OITINES EN T STASEI PHONON PEPOIKEISAN

[15,8] KAI ANABAS O OKHLOS RXATO AITEISTHAI KATHS


EPOIEI AUTOIS

[15,9] O DE PILATOS APEKRITH AUTOIS LEGN THELETE


APOLUS UMIN TON BASILEA TN IOUDAIN

[15,10] EGINSKEN GAR OTI DIA PHTHONON PARADEDKEISAN


AUTON OI ARKHIEREIS

[15,11] OI DE ARKHIEREIS ANESEISAN TON OKHLON INA MALLON


TON BARABBAN APOLUS AUTOIS

[15,12] O DE PILATOS PALIN APOKRITHEIS ELEGEN AUTOIS TI


OUN [THELETE] POIS [ON LEGETE] TON BASILEA TN
IOUDAIN

[15,13] OI DE PALIN EKRAXAN STAURSON AUTON


[15,14] O DE PILATOS ELEGEN AUTOIS TI GAR EPOISEN KAKON
OI DE PERISSS EKRAXAN STAURSON AUTON

[15,15] O DE PILATOS BOULOMENOS T OKHL TO IKANON


POISAI APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN KAI PAREDKEN
TON ISOUN PHRAGELLSAS INA STAURTH

[15,16] OI DE STRATITAI APGAGON AUTON ES TS AULS O


ESTIN PRAITRION KAI SUGKALOUSIN OLN TN SPEIRAN

[15,17] KAI ENDIDUSKOUSIN AUTON PORPHURAN KAI


PERITITHEASIN AUT PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON

[15,18] KAI RXANTO ASPAZESTHAI AUTON KHAIRE BASILEU


TN IOUDAIN

[15,19] KAI ETUPTON AUTOU TN KEPHALN KALAM KAI


ENEPTUON AUT KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN
AUT

[15,20] KAI OTE ENEPAIXAN AUT EXEDUSAN AUTON TN


PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI
EXAGOUSIN AUTON INA STAURSSIN AUTON

[15,21] KAI AGGAREUOUSIN PARAGONTA TINA SIMNA


KURNAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA
ALEXANDROU KAI ROUPHOU INA AR TON STAURON AUTOU

[15,22] KAI PHEROUSIN AUTON EPI TON GOLGOTHAN TOPON O


ESTIN METHERMNEUOMENON KRANIOU TOPOS

[15,23] KAI EDIDOUN AUT ESMURNISMENON OINON OS DE OUK


ELABEN

[15,24] KAI STAUROUSIN AUTON KAI DIAMERIZONTAI TA IMATIA


AUTOU BALLONTES KLRON EP AUTA TIS TI AR

[15,25] N DE RA TRIT KAI ESTAURSAN AUTON

[15,26] KAI N EPIGRAPH TS AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMEN


O BASILEUS TN IOUDAIN

[15,27] KAI SUN AUT STAUROUSIN DUO LSTAS ENA EK DEXIN


KAI ENA EX EUNUMN AUTOU

[15,28]
[15,29] KAI OI PARAPOREUOMENOI EBLASPHMOUN AUTON
KINOUNTES TAS KEPHALAS AUTN KAI LEGONTES OUA O
KATALUN TON NAON KAI OIKODOMN EN TRISIN MERAIS

[15,30] SSON SEAUTON KATABAS APO TOU STAUROU

[15,31] OMOIS KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS


ALLLOUS META TN GRAMMATEN ELEGON ALLOUS ESSEN
EAUTON OU DUNATAI SSAI

[15,32] O KHRISTOS O BASILEUS ISRAL KATABAT NUN APO


TOU STAUROU INA IDMEN KAI PISTEUSMEN KAI OI
SUNESTAURMENOI SUN AUT NEIDIZON AUTON

[15,33] KAI GENOMENS RAS EKTS SKOTOS EGENETO EPH


OLN TN GN ES RAS ENATS

[15,34] KAI T ENAT RA EBOSEN O ISOUS PHN MEGAL


ELI ELI LEMA SABAKHTHANI O ESTIN
METHERMNEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI
EGKATELIPES ME

[15,35] KAI TINES TN PARESTKOTN AKOUSANTES ELEGON


IDE LIAN PHNEI

[15,36] DRAMN DE TIS [KAI] GEMISAS SPOGGON OXOUS


PERITHEIS KALAM EPOTIZEN AUTON LEGN APHETE IDMEN
EI ERKHETAI LIAS KATHELEIN AUTON

[15,37] O DE ISOUS APHEIS PHNN MEGALN EXEPNEUSEN

[15,38] KAI TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH EIS DUO AP


ANTHEN ES KAT

[15,39] IDN DE O KENTURIN O PARESTKS EX ENANTIAS


AUTOU OTI OUTS EXEPNEUSEN EIPEN ALTHS OUTOS O
ANTHRPOS UIOS THEOU N

[15,40] SAN DE KAI GUNAIKES APO MAKROTHEN THEROUSAI


EN AIS KAI MARIA MAGDALN KAI MARIA IAKBOU TOU
MIKROU KAI ISTOS MTR KAI SALM

[15,41] AI OTE N EN T GALILAIA KOLOUTHOUN AUT KAI


DIKONOUN AUT KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUT
EIS IEROSOLUMA
[15,42] KAI D OPSIAS GENOMENS EPEI N PARASKEU O ESTIN
PROSABBATON

[15,43] ELTHN ISPH [O] APO ARIMATHAIAS EUSKHMN


BOULEUTS OS KAI AUTOS N PROSDEKHOMENOS TN
BASILEIAN TOU THEOU TOLMSAS EISLTHEN PROS TON
PILATON KAI TSATO TO SMA TOU ISOU

[15,44] O DE PILATOS ETHAUMASEN EI D TETHNKEN KAI


PROSKALESAMENOS TON KENTURINA EPRTSEN AUTON EI
PALAI APETHANEN

[15,45] KAI GNOUS APO TOU KENTURINOS EDRSATO TO


PTMA T ISPH

[15,46] KAI AGORASAS SINDONA KATHELN AUTON ENEILSEN


T SINDONI KAI ETHKEN AUTON EN MNMEI O N
LELATOMMENON EK PETRAS KAI PROSEKULISEN LITHON EPI
TN THURAN TOU MNMEIOU

[15,47] DE MARIA MAGDALN KAI MARIA ISTOS


ETHEROUN POU TETHEITAI

[16,1] KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA


MAGDALN KAI MARIA [TOU] IAKBOU KAI SALM
GORASAN ARMATA INA ELTHOUSAI ALEIPSSIN AUTON

[16,2] KAI LIAN PRI T MIA TN SABBATN ERKHONTAI EPI TO


MNMEION ANATEILANTOS TOU LIOU

[16,3] KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI MIN TON


LITHON EK TS THURAS TOU MNMEIOU

[16,4] KAI ANABLEPSASAI THEROUSIN OTI APOKEKULISTAI O


LITHOS N GAR MEGAS SPHODRA

[16,5] KAI EISELTHOUSAI EIS TO MNMEION EIDON NEANISKON


KATHMENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBLMENON STOLN
LEUKN KAI EXETHAMBTHSAN

[16,6] O DE LEGEI AUTAIS M EKTHAMBEISTHE ISOUN ZTEITE


TON NAZARNON TON ESTAURMENON GERTH OUK ESTIN
DE IDE O TOPOS OPOU ETHKAN AUTON
[16,7] ALLA UPAGETE EIPATE TOIS MATHTAIS AUTOU KAI T
PETR OTI PROAGEI UMAS EIS TN GALILAIAN EKEI AUTON
OPSESTHE KATHS EIPEN UMIN

[16,8] KAI EXELTHOUSAI EPHUGON APO TOU MNMEIOU EIKHEN


GAR AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN EIPAN
EPHOBOUNTO GAR

[16,9] [[ANASTAS DE PRI PRT SABBATOU EPHAN PRTON


MARIA T MAGDALN PAR S EKBEBLKEI EPTA DAIMONIA

[16,10] EKEIN POREUTHEISA APGGEILEN TOIS MET AUTOU


GENOMENOIS PENTHOUSI KAI KLAIOUSIN

[16,11] KAKEINOI AKOUSANTES OTI Z KAI ETHEATH UP AUTS


PISTSAN

[16,12] META DE TAUTA DUSIN EX AUTN PERIPATOUSIN


EPHANERTH EN ETERA MORPH POREUOMENOIS EIS AGRON

[16,13] KAKEINOI APELTHONTES APGGEILAN TOIS LOIPOIS


OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN

[16,14] USTERON [DE] ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA


EPHANERTH KAI NEIDISEN TN APISTIAN AUTN KAI
SKLROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON
EGGERMENON OUK EPISTEUSAN

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON


APANTA KRUXATE TO EUAGGELION PAS T KTISEI

[16,16] O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS STHSETAI O DE


APISTSAS KATAKRITHSETAI

[16,17] SMEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTHSEI


EN T ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GLSSAIS
LALSOUSIN KAINAIS

[16,18] [KAI EN TAIS KHERSIN] OPHEIS AROUSIN KAN


THANASIMON TI PISIN OU M AUTOUS BLAPS EPI ARRSTOUS
KHEIRAS EPITHSOUSIN KAI KALS EXOUSIN

[16,19] O MEN OUN KURIOS ISOUS META TO LALSAI AUTOIS


ANELMPHTH EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXIN
TOU THEOU
[16,20] EKEINOI DE EXELTHONTES EKRUXAN PANTAKHOU TOU
KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA
TN EPAKOLOUTHOUNTN SMEIN] ]

[16,9] [[PANTA DE TA PARGGELMENA TOIS PERI TON PETRON


SUNTOMS EXGGEILAN META DE TAUTA KAI AUTOS O ISOUS
APO ANATOLS KAI AKHRI DUSES EXAPESTEILEN DI AUTN TO
IERON KAI APHTHARTON KRUGMA TS AINIOU STRIAS
AMN]

LUCAS

*KATA LOUKAN

[1,1] EPEIDPER POLLOI EPEKHEIRSAN ANATAXASTHAI


DIGSIN PERI TN PEPLROPHORMENN EN MIN
PRAGMATN

[1,2] KATHS PAREDOSAN MIN OI AP ARKHS AUTOPTAI KAI


UPRETAI GENOMENOI TOU LOGOU

[1,3] EDOXE KAMOI PARKOLOUTHKOTI ANTHEN PASIN


AKRIBS KATHEXS SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE

[1,4] INA EPIGNS PERI N KATKHTHS LOGN TN


ASPHALEIAN

[1,5] EGENETO EN TAIS MERAIS RDOU BASILES TS


IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPHMERIAS
ABIA KAI GUN AUT EK TN THUGATERN AARN KAI TO
ONOMA AUTS ELISABET

[1,6] SAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI ENANTION TOU THEOU


POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAIMASIN
TOU KURIOU AMEMPTOI

[1,7] KAI OUK N AUTOIS TEKNON KATHOTI N ELISABET


STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEBKOTES EN TAIS MERAIS
AUTN SAN
[1,8] EGENETO DE EN T IERATEUEIN AUTON EN T TAXEI TS
EPHMERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU

[1,9] KATA TO ETHOS TS IERATEIAS ELAKHE TOU THUMIASAI


EISELTHN EIS TON NAON TOU KURIOU

[1,10] KAI PAN TO PLTHOS N TOU LAOU PROSEUKHOMENON


EX T RA TOU THUMIAMATOS

[1,11] PHTH DE AUT AGGELOS KURIOU ESTS EK DEXIN


TOU THUSIASTRIOU TOU THUMIAMATOS

[1,12] KAI ETARAKHTH ZAKHARIAS IDN KAI PHOBOS


EPEPESEN EP AUTON

[1,13] EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS M PHOBOU ZAKHARIA


DIOTI EISKOUSTH DESIS SOU KAI GUN SOU ELISABET
GENNSEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU IANNN

[1,14] KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI T
GENESEI AUTOU KHARSONTAI

[1,15] ESTAI GAR MEGAS ENPION [TOU] KURIOU KAI OINON KAI
SIKERA OU M PI KAI PNEUMATOS AGIOU PLSTHSETAI ETI EK
KOILIAS MTROS AUTOU

[1,16] KAI POLLOUS TN UIN ISRAL EPISTREPSEI EPI KURION


TON THEON AUTN

[1,17] KAI AUTOS PROELEUSETAI ENPION AUTOU EN PNEUMATI


KAI DUNAMEI LIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATERN EPI TEKNA
KAI APEITHEIS EN PHRONSEI DIKAIN ETOIMASAI KURI LAON
KATESKEUASMENON

[1,18] KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI


GNSOMAI TOUTO EG GAR EIMI PRESBUTS KAI GUN MOU
PROBEBKUIA EN TAIS MERAIS AUTS

[1,19] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT EG EIMI


GABRIL O PARESTKS ENPION TOU THEOU KAI APESTALN
LALSAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA

[1,20] KAI IDOU ES SIPN KAI M DUNAMENOS LALSAI AKHRI


S MERAS GENTAI TAUTA ANTH N OUK EPISTEUSAS TOIS
LOGOIS MOU OITINES PLRTHSONTAI EIS TON KAIRON AUTN
[1,21] KAI N O LAOS PROSDOKN TON ZAKHARIAN KAI
ETHAUMAZON EN T KHRONIZEIN EN T NA AUTON

[1,22] EXELTHN DE OUK EDUNATO LALSAI AUTOIS KAI


EPEGNSAN OTI OPTASIAN ERAKEN EN T NA KAI AUTOS N
DIANEUN AUTOIS KAI DIEMENEN KPHOS

[1,23] KAI EGENETO S EPLSTHSAN AI MERAI TS


LEITOURGIAS AUTOU APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU

[1,24] META DE TAUTAS TAS MERAS SUNELABEN ELISABET


GUN AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUTN MNAS PENTE
LEGOUSA

[1,25] OTI OUTS MOI PEPOIKEN KURIOS EN MERAIS AIS


EPEIDEN APHELEIN ONEIDOS MOU EN ANTHRPOIS

[1,26] EN DE T MNI T EKT APESTAL O AGGELOS GABRIL


APO TOU THEOU EIS POLIN TS GALILAIAS ONOMA NAZARETH

[1,27] PROS PARTHENON EMNSTEUMENN ANDRI ONOMA


ISPH EX OIKOU DAUID KAI TO ONOMA TS PARTHENOU
MARIAM

[1,28] KAI EISELTHN PROS AUTN EIPEN KHAIRE


KEKHARITMEN O KURIOS META SOU

[1,29] DE EPI T LOG DIETARAKHTH KAI DIELOGIZETO


POTAPOS EI O ASPASMOS OUTOS

[1,30] KAI EIPEN O AGGELOS AUT M PHOBOU MARIAM EURES


GAR KHARIN PARA T THE

[1,31] KAI IDOU SULLMPS EN GASTRI KAI TEX UION KAI


KALESEIS TO ONOMA AUTOU ISOUN

[1,32] OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KLTHSETAI KAI


DSEI AUT KURIOS O THEOS TON THRONON DAUID TOU
PATROS AUTOU

[1,33] KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAKB EIS TOUS AINAS
KAI TS BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS

[1,34] EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON PS ESTAI TOUTO


EPEI ANDRA OU GINSK
[1,35] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT PNEUMA AGION
EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO
KAI TO GENNMENON AGION KLTHSETAI UIOS THEOU

[1,36] KAI IDOU ELISABET SUGGENIS SOU KAI AUT


SUNEILPHEN UION EN GREI AUTS KAI OUTOS MN EKTOS
ESTIN AUT T KALOUMEN STEIRA

[1,37] OTI OUK ADUNATSEI PARA TOU THEOU PAN RMA

[1,38] EIPEN DE MARIAM IDOU DOUL KURIOU GENOITO MOI


KATA TO RMA SOU KAI APLTHEN AP AUTS O AGGELOS

[1,39] ANASTASA DE MARIAM EN TAIS MERAIS TAUTAIS


EPOREUTH EIS TN OREINN META SPOUDS EIS POLIN IOUDA

[1,40] KAI EISLTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI SPASATO


TN ELISABET

[1,41] KAI EGENETO S KOUSEN TON ASPASMON TS MARIAS


ELISABET ESKIRTSEN TO BREPHOS EN T KOILIA AUTS KAI
EPLSTH PNEUMATOS AGIOU ELISABET

[1,42] KAI ANEPHNSEN KRAUG MEGAL KAI EIPEN


EULOGMEN SU EN GUNAIXIN KAI EULOGMENOS O KARPOS
TS KOILIAS SOU

[1,43] KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTH MTR TOU KURIOU
MOU PROS EME

[1,44] IDOU GAR S EGENETO PHN TOU ASPASMOU SOU EIS


TA TA MOU ESKIRTSEN EN AGALLIASEI TO BREPHOS EN T
KOILIA MOU

[1,45] KAI MAKARIA PISTEUSASA OTI ESTAI TELEISIS TOIS


LELALMENOIS AUT PARA KURIOU

[1,46] KAI EIPEN MARIAM MEGALUNEI PSUKH MOU TON


KURION

[1,47] KAI GALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI T THE T STRI


MOU

[1,48] OTI EPEBLEPSEN EPI TN TAPEINSIN TS DOULS AUTOU


IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI
[1,49] OTI EPOISEN MOI MEGALA O DUNATOS KAI AGION TO
ONOMA AUTOU

[1,50] KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS KAI GENEAS TOIS


PHOBOUMENOIS AUTON

[1,51] EPOISEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN


UPERPHANOUS DIANOIA KARDIAS AUTN

[1,52] KATHEILEN DUNASTAS APO THRONN KAI UPSSEN


TAPEINOUS

[1,53] PEINNTAS ENEPLSEN AGATHN KAI PLOUTOUNTAS


EXAPESTEILEN KENOUS

[1,54] ANTELABETO ISRAL PAIDOS AUTOU MNSTHNAI ELEOUS

[1,55] KATHS ELALSEN PROS TOUS PATERAS MN T


ABRAAM KAI T SPERMATI AUTOU EIS TON AINA

[1,56] EMEINEN DE MARIAM SUN AUT S MNAS TREIS KAI


UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUTS

[1,57] T DE ELISABET EPLSTH O KHRONOS TOU TEKEIN AUTN


KAI EGENNSEN UION

[1,58] KAI KOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUTS OTI


EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUTS KAI
SUNEKHAIRON AUT

[1,59] KAI EGENETO EN T MERA T OGDO LTHON


PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI T ONOMATI
TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN

[1,60] KAI APOKRITHEISA MTR AUTOU EIPEN OUKHI ALLA


KLTHSETAI IANNS

[1,61] KAI EIPAN PROS AUTN OTI OUDEIS ESTIN EK TS


SUGGENEIAS SOU OS KALEITAI T ONOMATI TOUT

[1,62] ENENEUON DE T PATRI AUTOU TO TI AN THELOI


KALEISTHAI AUTO

[1,63] KAI AITSAS PINAKIDION EGRAPSEN LEGN IANNS


ESTIN ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES
[1,64] ANEKHTH DE TO STOMA AUTOU PARAKHRMA KAI
GLSSA AUTOU KAI ELALEI EULOGN TON THEON

[1,65] KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS


AUTOUS KAI EN OL T OREIN TS IOUDAIAS DIELALEITO
PANTA TA RMATA TAUTA

[1,66] KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN T KARDIA


AUTN LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI GAR
KHEIR KURIOU N MET AUTOU

[1,67] KAI ZAKHARIAS O PATR AUTOU EPLSTH PNEUMATOS


AGIOU KAI EPROPHTEUSEN LEGN

[1,68] EULOGTOS KURIOS O THEOS TOU ISRAL OTI


EPESKEPSATO KAI EPOISEN LUTRSIN T LA AUTOU

[1,69] KAI GEIREN KERAS STRIAS MIN EN OIK DAUID


PAIDOS AUTOU

[1,70] KATHS ELALSEN DIA STOMATOS TN AGIN AP AINOS


PROPHTN AUTOU

[1,71] STRIAN EX EKHTHRN MN KAI EK KHEIROS PANTN


TN MISOUNTN MAS

[1,72] POISAI ELEOS META TN PATERN MN KAI


MNSTHNAI DIATHKS AGIAS AUTOU

[1,73] ORKON ON MOSEN PROS ABRAAM TON PATERA MN


TOU DOUNAI MIN

[1,74] APHOBS EK KHEIROS EKHTHRN RUSTHENTAS


LATREUEIN AUT

[1,75] EN OSIOTTI KAI DIKAIOSUN ENPION AUTOU PASAIS


TAIS MERAIS MN

[1,76] KAI SU DE PAIDION PROPHTS UPSISTOU KLTHS


PROPOREUS GAR ENPION KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU

[1,77] TOU DOUNAI GNSIN STRIAS T LA AUTOU EN


APHESEI AMARTIN AUTN

[1,78] DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU MN EN OIS


EPISKEPSETAI MAS ANATOL EX UPSOUS
[1,79] EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU
KATHMENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS MN EIS ODON
EIRNS

[1,80] TO DE PAIDION UXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI


KAI N EN TAIS ERMOIS ES MERAS ANADEIXES AUTOU
PROS TON ISRAL

[2,1] EGENETO DE EN TAIS MERAIS EKEINAIS EXLTHEN DOGMA


PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN TN
OIKOUMENN

[2,2] AUT APOGRAPH PRT EGENETO GEMONEUONTOS TS


SURIAS KURNIOU

[2,3] KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS


TN EAUTOU POLIN

[2,4] ANEB DE KAI ISPH APO TS GALILAIAS EK POLES


NAZARETH EIS TN IOUDAIAN EIS POLIN DAUID TIS KALEITAI
BTHLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS DAUID

[2,5] APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM T EMNSTEUMEN AUT


OUS EGKU

[2,6] EGENETO DE EN T EINAI AUTOUS EKEI EPLSTHSAN AI


MERAI TOU TEKEIN AUTN

[2,7] KAI ETEKEN TON UION AUTS TON PRTOTOKON KAI


ESPARGANSEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN PHATN
DIOTI OUK N AUTOIS TOPOS EN T KATALUMATI

[2,8] KAI POIMENES SAN EN T KHRA T AUT


AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS TS NUKTOS
EPI TN POIMNN AUTN

[2,9] KAI AGGELOS KURIOU EPEST AUTOIS KAI DOXA KURIOU


PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOBTHSAN PHOBON MEGAN

[2,10] KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS M PHOBEISTHE IDOU GAR


EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGALN TIS ESTAI PANTI T
LA

[2,11] OTI ETEKHTH UMIN SMERON STR OS ESTIN KHRISTOS


KURIOS EN POLEI DAUID
[2,12] KAI TOUTO UMIN TO SMEION EURSETE BREPHOS
ESPARGANMENON KAI KEIMENON EN PHATN

[2,13] KAI EXAIPHNS EGENETO SUN T AGGEL PLTHOS


STRATIAS OURANIOU AINOUNTN TON THEON KAI LEGONTN

[2,14] DOXA EN UPSISTOIS THE KAI EPI GS EIRN EN


ANTHRPOIS EUDOKIAS

[2,15] KAI EGENETO S APLTHON AP AUTN EIS TON OURANON


OI AGGELOI OI POIMENES ELALOUN PROS ALLLOUS
DIELTHMEN D ES BTHLEEM KAI IDMEN TO RMA TOUTO
TO GEGONOS O O KURIOS EGNRISEN MIN

[2,16] KAI LTHAN SPEUSANTES KAI ANEURAN TN TE MARIAM


KAI TON ISPH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN T PHATN

[2,17] IDONTES DE EGNRISAN PERI TOU RMATOS TOU


LALTHENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU

[2,18] KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI TN


LALTHENTN UPO TN POIMENN PROS AUTOUS

[2,19] DE MARIAM PANTA SUNETREI TA RMATA TAUTA


SUMBALLOUSA EN T KARDIA AUTS

[2,20] KAI UPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI


AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS KOUSAN KAI EIDON
KATHS ELALTH PROS AUTOUS

[2,21] KAI OTE EPLSTHSAN MERAI OKT TOU PERITEMEIN


AUTON KAI EKLTH TO ONOMA AUTOU ISOUS TO KLTHEN
UPO TOU AGGELOU PRO TOU SULLMPHTHNAI AUTON EN T
KOILIA

[2,22] KAI OTE EPLSTHSAN AI MERAI TOU KATHARISMOU


AUTN KATA TON NOMON MUSES ANGAGON AUTON EIS
IEROSOLUMA PARASTSAI T KURI

[2,23] KATHS GEGRAPTAI EN NOM KURIOU OTI PAN ARSEN


DIANOIGON MTRAN AGION T KURI KLTHSETAI

[2,24] KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIRMENON EN T


NOM KURIOU ZEUGOS TRUGONN DUO NOSSOUS
PERISTERN
[2,25] KAI IDOU ANTHRPOS N EN IEROUSALM ONOMA
SUMEN KAI O ANTHRPOS OUTOS DIKAIOS KAI EULABS
PROSDEKHOMENOS PARAKLSIN TOU ISRAL KAI PNEUMA N
AGION EP AUTON

[2,26] KAI N AUT KEKHRMATISMENON UPO TOU PNEUMATOS


TOU AGIOU M IDEIN THANATON PRIN [] AN ID TON KHRISTON
KURIOU

[2,27] KAI LTHEN EN T PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN T


EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION ISOUN TOU POISAI
AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU

[2,28] KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS KAI


EULOGSEN TON THEON KAI EIPEN

[2,29] NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO RMA


SOU EN EIRN

[2,30] OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO STRION SOU

[2,31] O TOIMASAS KATA PROSPON PANTN TN LAN

[2,32] PHS EIS APOKALUPSIN ETHNN KAI DOXAN LAOU SOU


ISRAL

[2,33] KAI N O PATR AUTOU KAI MTR THAUMAZONTES EPI


TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU

[2,34] KAI EULOGSEN AUTOUS SUMEN KAI EIPEN PROS


MARIAM TN MTERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PTSIN
KAI ANASTASIN POLLN EN T ISRAL KAI EIS SMEION
ANTILEGOMENON

[2,35] KAI SOU [DE] AUTS TN PSUKHN DIELEUSETAI


ROMPHAIA OPS AN APOKALUPHTHSIN EK POLLN KARDIN
DIALOGISMOI

[2,36] KAI N ANNA PROPHTIS THUGATR PHANOUL EK


PHULS ASR AUT PROBEBKUIA EN MERAIS POLLAIS ZSASA
META ANDROS ET EPTA APO TS PARTHENIAS AUTS

[2,37] KAI AUT KHRA ES ETN OGDOKONTA TESSARN


OUK APHISTATO TOU IEROU NSTEIAIS KAI DESESIN
LATREUOUSA NUKTA KAI MERAN
[2,38] KAI AUT T RA EPISTASA ANTHMOLOGEITO T THE
KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS
LUTRSIN IEROUSALM

[2,39] KAI S ETELESAN PANTA TA KATA TON NOMON KURIOU


EPESTREPSAN EIS TN GALILAIAN EIS POLIN EAUTN NAZARETH

[2,40] TO DE PAIDION UXANEN KAI EKRATAIOUTO


PLROUMENON SOPHIA KAI KHARIS THEOU N EP AUTO

[2,41] KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS


IEROUSALM T EORT TOU PASKHA

[2,42] KAI OTE EGENETO ETN DDEKA ANABAINONTN AUTN


KATA TO ETHOS TS EORTS

[2,43] KAI TELEISANTN TAS MERAS EN T UPOSTREPHEIN


AUTOUS UPEMEINEN ISOUS O PAIS EN IEROUSALM KAI OUK
EGNSAN OI GONEIS AUTOU

[2,44] NOMISANTES DE AUTON EINAI EN T SUNODIA LTHON


MERAS ODON KAI ANEZTOUN AUTON EN TOIS SUGGENEUSIN
KAI TOIS GNSTOIS

[2,45] KAI M EURONTES UPESTREPSAN EIS IEROUSALM


ANAZTOUNTES AUTON

[2,46] KAI EGENETO META MERAS TREIS EURON AUTON EN T


IER KATHEZOMENON EN MES TN DIDASKALN KAI
AKOUONTA AUTN KAI EPERTNTA AUTOUS

[2,47] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI T


SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU

[2,48] KAI IDONTES AUTON EXEPLAGSAN KAI EIPEN PROS


AUTON MTR AUTOU TEKNON TI EPOISAS MIN OUTS IDOU
O PATR SOU KAG ODUNMENOI EZTOUMEN SE

[2,49] KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZTEITE ME OUK DEITE


OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME

[2,50] KAI AUTOI OU SUNKAN TO RMA O ELALSEN AUTOIS

[2,51] KAI KATEB MET AUTN KAI LTHEN EIS NAZARETH KAI
N UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI MTR AUTOU DIETREI
PANTA TA RMATA EN T KARDIA AUTS
[2,52] KAI ISOUS PROEKOPTEN [EN T] SOPHIA KAI LIKIA KAI
KHARITI PARA THE KAI ANTHRPOIS

[3,1] EN ETEI DE PENTEKAIDEKAT TS GEMONIAS TIBERIOU


KAISAROS GEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU TS IOUDAIAS
KAI TETRAARKHOUNTOS TS GALILAIAS RDOU PHILIPPOU DE
TOU ADELPHOU AUTOU TETRAARKHOUNTOS TS ITOURAIAS
KAI TRAKHNITIDOS KHRAS KAI LUSANIOU TS ABILNS
TETRAARKHOUNTOS

[3,2] EPI ARKHIERES ANNA KAI KAIAPHA EGENETO RMA


THEOU EPI IANNN TON ZAKHARIOU UION EN T ERM

[3,3] KAI LTHEN EIS PASAN [TN] PERIKHRON TOU IORDANOU


KRUSSN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIN

[3,4] S GEGRAPTAI EN BIBL LOGN SAIOU TOU PROPHTOU


PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN ODON KURIOU
EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU

[3,5] PASA PHARAGX PLRTHSETAI KAI PAN OROS KAI


BOUNOS TAPEINTHSETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN
KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS

[3,6] KAI OPSETAI PASA SARX TO STRION TOU THEOU

[3,7] ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS


BAPTISTHNAI UP AUTOU GENNMATA EKHIDNN TIS
UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO TS MELLOUSS ORGS

[3,8] POISATE OUN KARPOUS AXIOUS TS METANOIAS KAI M


ARXSTHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON
ABRAAM LEG GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK TN
LITHN TOUTN EGEIRAI TEKNA T ABRAAM

[3,9] D DE KAI AXIN PROS TN RIZAN TN DENDRN KEITAI


PAN OUN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI
KAI EIS PUR BALLETAI

[3,10] KAI EPRTN AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN


POISMEN

[3,11] APOKRITHEIS DE ELEGEN AUTOIS O EKHN DUO KHITNAS


METADOT T M EKHONTI KAI O EKHN BRMATA OMOIS
POIEIT
[3,12] LTHON DE KAI TELNAI BAPTISTHNAI KAI EIPAN PROS
AUTON DIDASKALE TI POISMEN

[3,13] O DE EIPEN PROS AUTOUS MDEN PLEON PARA TO


DIATETAGMENON UMIN PRASSETE

[3,14] EPRTN DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES TI


POISMEN KAI MEIS KAI EIPEN AUTOIS MDENA DIASEISTE
MDE SUKOPHANTSTE KAI ARKEISTHE TOIS OPSNIOIS UMN

[3,15] PROSDOKNTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMENN


PANTN EN TAIS KARDIAIS AUTN PERI TOU IANNOU MPOTE
AUTOS EI O KHRISTOS

[3,16] APEKRINATO LEGN PASIN O IANNS EG MEN UDATI


BAPTIZ UMAS ERKHETAI DE O ISKHUROTEROS MOU OU OUK
EIMI IKANOS LUSAI TON IMANTA TN UPODMATN AUTOU
AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI KAI PURI

[3,17] OU TO PTUON EN T KHEIRI AUTOU DIAKATHARAI TN


ALNA AUTOU KAI SUNAGAGEIN TON SITON EIS TN
APOTHKN AUTOU TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI
ASBEST

[3,18] POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKALN EUGGELIZETO


TON LAON

[3,19] O DE RDS O TETRAARKHS ELEGKHOMENOS UP AUTOU


PERI RDIADOS TS GUNAIKOS TOU ADELPHOU AUTOU KAI
PERI PANTN N EPOISEN PONRN O RDS

[3,20] PROSETHKEN KAI TOUTO EPI PASIN [KAI] KATEKLEISEN


TON IANNN EN PHULAK

[3,21] EGENETO DE EN T BAPTISTHNAI APANTA TON LAON KAI


ISOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANEKHTHNAI
TON OURANON

[3,22] KAI KATABNAI TO PNEUMA TO AGION SMATIK EIDEI


S PERISTERAN EP AUTON KAI PHNN EX OURANOU
GENESTHAI SU EI O UIOS MOU O AGAPTOS EN SOI EUDOKSA

[3,23] KAI AUTOS N ISOUS ARKHOMENOS SEI ETN


TRIAKONTA N UIOS S ENOMIZETO ISPH TOU LI
[3,24] TOU MATHTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU IANNAI TOU
ISPH

[3,25] TOU MATTATHIOU TOU AMS TOU NAOUM TOU ESLI TOU
NAGGAI

[3,26] TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU SEMEIN TOU ISKH


TOU IDA

[3,27] TOU IANAN TOU RSA TOU ZOROBABEL TOU SALATHIL


TOU NRI

[3,28] TOU MELKHI TOU ADDI TOU KSAM TOU ELMADAM TOU
R

[3,29] TOU ISOU TOU ELIEZER TOU IRIM TOU MATHTHAT TOU
LEUI

[3,30] TOU SUMEN TOU IOUDA TOU ISPH TOU INAM TOU
ELIAKIM

[3,31] TOU MELEA TOU MENNA TOU MATTATHA TOU NATHAM


TOU DAUID

[3,32] TOU IESSAI TOU IBD TOU BOOS TOU SALA TOU NAASSN

[3,33] TOU AMINADAB TOU ADMIN TOU ARNI TOU ESRM TOU
PHARES TOU IOUDA

[3,34] TOU IAKB TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU
NAKHR

[3,35] TOU SEROUKH TOU RAGAU TOU PHALEK TOU EBER TOU
SALA

[3,36] TOU KAINAM TOU ARPHAXAD TOU SM TOU NE TOU


LAMEKH

[3,37] TOU MATHOUSALA TOU ENKH TOU IARET TOU MALELEL


TOU KAINAM

[3,38] TOU ENS TOU STH TOU ADAM TOU THEOU

[4,1] ISOUS DE PLRS PNEUMATOS AGIOU UPESTREPSEN APO


TOU IORDANOU KAI GETO EN T PNEUMATI EN T ERM
[4,2] MERAS TESSERAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU
DIABOLOU KAI OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS MERAIS
EKEINAIS KAI SUNTELESTHEISN AUTN EPEINASEN

[4,3] EIPEN DE AUT O DIABOLOS EI UIOS EI TOU THEOU EIPE T


LITH TOUT INA GENTAI ARTOS

[4,4] KAI APEKRITH PROS AUTON O ISOUS GEGRAPTAI OTI OUK


EP ART MON ZSETAI O ANTHRPOS

[4,5] KAI ANAGAGN AUTON EDEIXEN AUT PASAS TAS


BASILEIAS TS OIKOUMENS EN STIGM KHRONOU

[4,6] KAI EIPEN AUT O DIABOLOS SOI DS TN EXOUSIAN


TAUTN APASAN KAI TN DOXAN AUTN OTI EMOI
PARADEDOTAI KAI EAN THEL DIDMI AUTN

[4,7] SU OUN EAN PROSKUNSS ENPION EMOU ESTAI SOU PASA

[4,8] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUT GEGRAPTAI


KURION TON THEON SOU PROSKUNSEIS KAI AUT MON
LATREUSEIS

[4,9] GAGEN DE AUTON EIS IEROUSALM KAI ESTSEN EPI TO


PTERUGION TOU IEROU KAI EIPEN AUT EI UIOS EI TOU THEOU
BALE SEAUTON ENTEUTHEN KAT

[4,10] GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI


PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE

[4,11] KAI OTI EPI KHEIRN AROUSIN SE MPOTE PROSKOPSS


PROS LITHON TON PODA SOU

[4,12] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT O ISOUS OTI EIRTAI OUK


EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,13] KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON O DIABOLOS APEST


AP AUTOU AKHRI KAIROU

[4,14] KAI UPESTREPSEN O ISOUS EN T DUNAMEI TOU


PNEUMATOS EIS TN GALILAIAN KAI PHM EXLTHEN KATH
OLS TS PERIKHROU PERI AUTOU

[4,15] KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAGGAIS AUTN


DOXAZOMENOS UPO PANTN
[4,16] KAI LTHEN EIS NAZARA OU N TETHRAMMENOS KAI
EISLTHEN KATA TO EITHOS AUT EN T MERA TN
SABBATN EIS TN SUNAGGN KAI ANEST ANAGNNAI

[4,17] KAI EPEDOTH AUT BIBLION TOU PROPHTOU SAIOU


KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU N
GEGRAMMENON

[4,18] PNEUMA KURIOU EP EME OU EINEKEN EKHRISEN ME


EUAGGELISASTHAI PTKHOIS APESTALKEN ME KRUXAI
AIKHMALTOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN
APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI

[4,19] KRUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON

[4,20] KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS T UPRET


EKATHISEN KAI PANTN OI OPHTHALMOI EN T SUNAGG
SAN ATENIZONTES AUT

[4,21] RXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI SMERON


PEPLRTAI GRAPH AUT EN TOIS SIN UMN

[4,22] KAI PANTES EMARTUROUN AUT KAI ETHAUMAZON EPI


TOIS LOGOIS TS KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU
STOMATOS AUTOU KAI ELEGON OUKHI UIOS ESTIN ISPH
OUTOS

[4,23] KAI EIPEN PROS AUTOUS PANTS EREITE MOI TN


PARABOLN TAUTN IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA
KOUSAMEN GENOMENA EIS TN KAPHARNAOUM POISON KAI
DE EN T PATRIDI SOU

[4,24] EIPEN DE AMN LEG UMIN OTI OUDEIS PROPHTS


DEKTOS ESTIN EN T PATRIDI AUTOU

[4,25] EP ALTHEIAS DE LEG UMIN POLLAI KHRAI SAN EN


TAIS MERAIS LIOU EN T ISRAL OTE EKLEISTH O OURANOS
EPI ET TRIA KAI MNAS EX S EGENETO LIMOS MEGAS EPI
PASAN TN GN

[4,26] KAI PROS OUDEMIAN AUTN EPEMPHTH LIAS EI M EIS


SAREPTA TS SIDNIAS PROS GUNAIKA KHRAN

[4,27] KAI POLLOI LEPROI SAN EN T ISRAL EPI ELISAIOU TOU


PROPHTOU KAI OUDEIS AUTN EKATHARISTH EI M NAIMAN
O SUROS
[4,28] KAI EPLSTHSAN PANTES THUMOU EN T SUNAGG
AKOUONTES TAUTA

[4,29] KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EX TS POLES KAI


GAGON AUTON ES OPHRUOS TOU OROUS EPH OU POLIS
KODOMTO AUTN STE KATAKRMNISAI AUTON

[4,30] AUTOS DE DIELTHN DIA MESOU AUTN EPOREUETO

[4,31] KAI KATLTHEN EIS KAPHARNAOUM POLIN TS GALILAIAS


KAI N DIDASKN AUTOUS EN TOIS SABBASIN

[4,32] KAI EXEPLSSONTO EPI T DIDAKH AUTOU OTI EN


EXOUSIA N O LOGOS AUTOU

[4,33] KAI EN T SUNAGG N ANTHRPOS EKHN PNEUMA


DAIMONIOU AKATHARTOU KAI ANEKRAXEN PHN MEGAL

[4,34] EA TI MIN KAI SOI ISOU NAZARNE LTHES APOLESAI


MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU

[4,35] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS LEGN PHIMTHTI KAI


EXELTHE AP AUTOU KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS TO
MESON EXLTHEN AP AUTOU MDEN BLAPSAN AUTON

[4,36] KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS KAI SUNELALOUN


PROS ALLLOUS LEGONTES TIS O LOGOS OUTOS OTI EN EXOUSIA
KAI DUNAMEI EPITASSEI TOIS AKATHARTOIS PNEUMASIN KAI
EXERKHONTAI

[4,37] KAI EXEPOREUETO KHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON


TS PERIKHROU

[4,38] ANASTAS DE APO TS SUNAGGS EISLTHEN EIS TN


OIKIAN SIMNOS PENTHERA DE TOU SIMNOS N
SUNEKHOMEN PURET MEGAL KAI RTSAN AUTON PERI
AUTS

[4,39] KAI EPISTAS EPAN AUTS EPETIMSEN T PURET KAI


APHKEN AUTN PARAKHRMA DE ANASTASA DIKONEI
AUTOIS

[4,40] DUNONTOS DE TOU LIOU APANTES OSOI EIKHON


ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS GAGON AUTOUS PROS
AUTON O DE ENI EKAST AUTN TAS KHEIRAS EPITITHEIS
ETHERAPEUEN AUTOUS
[4,41] EXRKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLLN KR[AUG]
AZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU KAI
EPITIMN OUK EIA AUTA LALEIN OTI DEISAN TON KHRISTON
AUTON EINAI

[4,42] GENOMENS DE MERAS EXELTHN EPOREUTH EIS


ERMON TOPON KAI OI OKHLOI EPEZTOUN AUTON KAI LTHON
ES AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU M POREUESTHAI AP
AUTN

[4,43] O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN


EUAGGELISASTHAI ME DEI TN BASILEIAN TOU THEOU OTI EPI
TOUTO APESTALN

[4,44] KAI N KRUSSN EIS TAS SUNAGGAS TS IOUDAIAS

[5,1] EGENETO DE EN T TON OKHLON EPIKEISTHAI AUT KAI


AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS N ESTS PARA
TN LIMNN GENNSARET

[5,2] KAI EIDEN DUO PLOIA ESTTA PARA TN LIMNN OI DE


ALIEIS AP AUTN APOBANTES EPLUNON TA DIKTUA

[5,3] EMBAS DE EIS EN TN PLOIN O N SIMNOS RTSEN


AUTON APO TS GS EPANAGAGEIN OLIGON KATHISAS DE EK
TOU PLOIOU EDIDASKEN TOUS OKHLOUS

[5,4] S DE EPAUSATO LALN EIPEN PROS TON SIMNA


EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UMN
EIS AGRAN

[5,5] KAI APOKRITHEIS SIMN EIPEN EPISTATA DI OLS NUKTOS


KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE T RMATI SOU
KHALAS TA DIKTUA

[5,6] KAI TOUTO POISANTES SUNEKLEISAN PLTHOS IKHTHUN


POLU DIERRSSETO DE TA DIKTUA AUTN

[5,7] KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS EN T ETER PLOI


TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI LTHON KAI
EPLSAN AMPHOTERA TA PLOIA STE BUTHIZESTHAI AUTA

[5,8] IDN DE SIMN PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN ISOU


LEGN EXELTHE AP EMOU OTI ANR AMARTLOS EIMI KURIE
[5,9] THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN
AUT EPI T AGRA TN IKHTHUN N SUNELABON

[5,10] OMOIS DE KAI IAKBON KAI IANNN UIOUS ZEBEDAIOU


OI SAN KOINNOI T SIMNI KAI EIPEN PROS TON SIMNA O
ISOUS M PHOBOU APO TOU NUN ANTHRPOUS ES ZGRN

[5,11] KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI TN GN APHENTES


PANTA KOLOUTHSAN AUT

[5,12] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON EN MIA TN POLEN KAI


IDOU ANR PLRS LEPRAS IDN DE TON ISOUN PESN EPI
PROSPON EDETH AUTOU LEGN KURIE EAN THELS
DUNASAI ME KATHARISAI

[5,13] KAI EKTEINAS TN KHEIRA PSATO AUTOU LEGN THEL


KATHARISTHTI KAI EUTHES LEPRA APLTHEN AP AUTOU

[5,14] KAI AUTOS PARGGEILEN AUT MDENI EIPEIN ALLA


APELTHN DEIXON SEAUTON T IEREI KAI PROSENEGKE PERI
TOU KATHARISMOU SOU KATHS PROSETAXEN MUSS EIS
MARTURION AUTOIS

[5,15] DIRKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI


SUNRKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI
APO TN ASTHENEIN AUTN

[5,16] AUTOS DE N UPOKHRN EN TAIS ERMOIS KAI


PROSEUKHOMENOS

[5,17] KAI EGENETO EN MIA TN MERN KAI AUTOS N


DIDASKN KAI SAN KATHMENOI PHARISAIOI KAI
NOMODIDASKALOI OI SAN ELLUTHOTES EK PASS KMS TS
GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSALM KAI DUNAMIS
KURIOU N EIS TO IASTHAI AUTON

[5,18] KAI IDOU ANDRES PHERONTES EPI KLINS ANTHRPON OS


N PARALELUMENOS KAI EZTOUN AUTON EISENEGKEIN KAI
THEINAI [AUTON] ENPION AUTOU

[5,19] KAI M EURONTES POIAS EISENEGKSIN AUTON DIA TON


OKHLON ANABANTES EPI TO DMA DIA TN KERAMN
KATHKAN AUTON SUN T KLINIDI EIS TO MESON
EMPROSTHEN TOU ISOU
[5,20] KAI IDN TN PISTIN AUTN EIPEN ANTHRPE APHENTAI
SOI AI AMARTIAI SOU

[5,21] KAI RXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI


PHARISAIOI LEGONTES TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPHMIAS
TIS DUNATAI AMARTIAS APHEINAI EI M MONOS O THEOS

[5,22] EPIGNOUS DE O ISOUS TOUS DIALOGISMOUS AUTN


APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS TI DIALOGIZESTHE EN TAIS
KARDIAIS UMN

[5,23] TI ESTIN EUKOPTERON EIPEIN APHENTAI SOI AI


AMARTIAI SOU EIPEIN EGEIRE KAI PERIPATEI

[5,24] INA DE EIDTE OTI O UIOS TOU ANTHRPOU EXOUSIAN


EKHEI EPI TS GS APHIENAI AMARTIAS EIPEN T
PARALELUMEN SOI LEG EGEIRE KAI ARAS TO KLINIDION SOU
POREUOU EIS TON OIKON SOU

[5,25] KAI PARAKHRMA ANASTAS ENPION AUTN ARAS EPH O


KATEKEITO APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZN TON
THEON

[5,26] KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON


THEON KAI EPLSTHSAN PHOBOU LEGONTES OTI EIDOMEN
PARADOXA SMERON

[5,27] KAI META TAUTA EXLTHEN KAI ETHEASATO TELNN


ONOMATI LEUIN KATHMENON EPI TO TELNION KAI EIPEN
AUT AKOLOUTHEI MOI

[5,28] KAI KATALIPN PANTA ANASTAS KOLOUTHEI AUT

[5,29] KAI EPOISEN DOKHN MEGALN LEUIS AUT EN T OIKIA


AUTOU KAI N OKHLOS POLUS TELNN KAI ALLN OI SAN
MET AUTN KATAKEIMENOI

[5,30] KAI EGOGGUZON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS


AUTN PROS TOUS MATHTAS AUTOU LEGONTES DIA TI META
TN TELNN KAI AMARTLN ESTHIETE KAI PINETE

[5,31] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS AUTOUS OU


KHREIAN EKHOUSIN OI UGIAINONTES IATROU ALLA OI KAKS
EKHONTES
[5,32] OUK ELLUTHA KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTLOUS
EIS METANOIAN

[5,33] OI DE EIPAN PROS AUTON OI MATHTAI IANNOU


NSTEUOUSIN PUKNA KAI DESEIS POIOUNTAI OMOIS KAI OI
TN PHARISAIN OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN

[5,34] O DE ISOUS EIPEN PROS AUTOUS M DUNASTHE TOUS


UIOUS TOU NUMPHNOS EN O NUMPHIOS MET AUTN ESTIN
POISAI NSTEUSAI

[5,35] ELEUSONTAI DE MERAI KAI OTAN APARTH AP AUTN O


NUMPHIOS TOTE NSTEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS MERAIS

[5,36] ELEGEN DE KAI PARABOLN PROS AUTOUS OTI OUDEIS


EPIBLMA APO IMATIOU KAINOU SKHISAS EPIBALLEI EPI
IMATION PALAION EI DE M GE KAI TO KAINON SKHISEI KAI T
PALAI OU SUMPHNSEI TO EPIBLMA TO APO TOU KAINOU

[5,37] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI


DE M GE RXEI O OINOS O NEOS TOUS ASKOUS KAI AUTOS
EKKHUTHSETAI KAI OI ASKOI APOLOUNTAI

[5,38] ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS BLTEON

[5,39] [KAI] OUDEIS PIN PALAION THELEI NEON LEGEI GAR O


PALAIOS KHRSTOS ESTIN

[6,1] EGENETO DE EN SABBAT DIAPOREUESTHAI AUTON DIA


SPORIMN KAI ETILLON OI MATHTAI AUTOU KAI STHION
TOUS STAKHUAS PSKHONTES TAIS KHERSIN

[6,2] TINES DE TN PHARISAIN EIPAN TI POIEITE O OUK EXESTIN


TOIS SABBASIN

[6,3] KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN O ISOUS OUDE


TOUTO ANEGNTE O EPOISEN DAUID OTE EPEINASEN AUTOS
KAI OI MET AUTOU [ONTES]

[6,4] [S] EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS
ARTOUS TS PROTHESES LABN EPHAGEN KAI EDKEN TOIS
MET AUTOU OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M MONOUS TOUS
IEREIS

[6,5] KAI ELEGEN AUTOIS KURIOS ESTIN TOU SABBATOU O UIOS


TOU ANTHRPOU
[6,6] EGENETO DE EN ETER SABBAT EISELTHEIN AUTON EIS
TN SUNAGGN KAI DIDASKEIN KAI N ANTHRPOS EKEI KAI
KHEIR AUTOU DEXIA N XRA

[6,7] PARETROUNTO DE AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI


PHARISAIOI EI EN T SABBAT THERAPEUEI INA EURSIN
KATGOREIN AUTOU

[6,8] AUTOS DE DEI TOUS DIALOGISMOUS AUTN EIPEN DE T


ANDRI T XRAN EKHONTI TN KHEIRA EGEIRE KAI STTHI EIS
TO MESON KAI ANASTAS EST

[6,9] EIPEN DE O ISOUS PROS AUTOUS EPERT UMAS EI


EXESTIN T SABBAT AGATHOPOISAI KAKOPOISAI
PSUKHN SSAI APOLESAI

[6,10] KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS EIPEN AUT


EKTEINON TN KHEIRA SOU O DE EPOISEN KAI
APEKATESTATH KHEIR AUTOU

[6,11] AUTOI DE EPLSTHSAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS


ALLLOUS TI AN POISAIEN T ISOU

[6,12] EGENETO DE EN TAIS MERAIS TAUTAIS EXELTHEIN


AUTON EIS TO OROS PROSEUXASTHAI KAI N DIANUKTEREUN
EN T PROSEUKH TOU THEOU

[6,13] KAI OTE EGENETO MERA PROSEPHNSEN TOUS


MATHTAS AUTOU KAI EKLEXAMENOS AP AUTN DDEKA OUS
KAI APOSTOLOUS NOMASEN

[6,14] SIMNA ON KAI NOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON


ADELPHON AUTOU KAI IAKBON KAI IANNN KAI PHILIPPON
KAI BARTHOLOMAION

[6,15] KAI MATHTHAION KAI THMAN KAI IAKBON ALPHAIOU


KAI SIMNA TON KALOUMENON ZLTN

[6,16] KAI IOUDAN IAKBOU KAI IOUDAN ISKARITH OS


EGENETO PRODOTS

[6,17] KAI KATABAS MET AUTN EST EPI TOPOU PEDINOU KAI
OKHLOS POLUS MATHTN AUTOU KAI PLTHOS POLU TOU
LAOU APO PASS TS IOUDAIAS KAI IEROUSALM KAI TS
PARALIOU TUROU KAI SIDNOS
[6,18] OI LTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATHNAI APO TN
NOSN AUTN KAI OI ENOKHLOUMENOI APO PNEUMATN
AKATHARTN ETHERAPEUONTO

[6,19] KAI PAS O OKHLOS EZTOUN APTESTHAI AUTOU OTI


DUNAMIS PAR AUTOU EXRKHETO KAI IATO PANTAS

[6,20] KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS


MATHTAS AUTOU ELEGEN MAKARIOI OI PTKHOI OTI
UMETERA ESTIN BASILEIA TOU THEOU

[6,21] MAKARIOI OI PEINNTES NUN OTI KHORTASTHSESTHE


MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE

[6,22] MAKARIOI ESTE OTAN MISSSIN UMAS OI ANTHRPOI KAI


OTAN APHORISSIN UMAS KAI ONEIDISSIN KAI EKBALSIN TO
ONOMA UMN S PONRON ENEKA TOU UIOU TOU ANTHRPOU

[6,23] KHARTE EN EKEIN T MERA KAI SKIRTSATE IDOU GAR


O MISTHOS UMN POLUS EN T OURAN KATA TA AUTA GAR
EPOIOUN TOIS PROPHTAIS OI PATERES AUTN

[6,24] PLN OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE TN


PARAKLSIN UMN

[6,25] OUAI UMIN OI EMPEPLSMENOI NUN OTI PEINASETE OUAI


OI GELNTES NUN OTI PENTHSETE KAI KLAUSETE

[6,26] OUAI OTAN UMAS KALS EIPSIN PANTES OI ANTHRPOI


KATA TA AUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPHTAIS OI
PATERES AUTN

[6,27] ALLA UMIN LEG TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS


EKHTHROUS UMN KALS POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS

[6,28] EULOGEITE TOUS KATARMENOUS UMAS


PROSEUKHESTHE PERI TN EPREAZONTN UMAS

[6,29] T TUPTONTI SE EPI TN SIAGONA PAREKHE KAI TN


ALLN KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON
KHITNA M KLUSS

[6,30] PANTI AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA


M APAITEI
[6,31] KAI KATHS THELETE INA POISIN UMIN OI ANTHRPOI
POIEITE AUTOIS OMOIS

[6,32] KAI EI AGAPATE TOUS AGAPNTAS UMAS POIA UMIN


KHARIS ESTIN KAI GAR OI AMARTLOI TOUS AGAPNTAS
AUTOUS AGAPSIN

[6,33] KAI [GAR] EAN AGATHOPOITE TOUS AGATHOPOIOUNTAS


UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI OI AMARTLOI TO AUTO
POIOUSIN

[6,34] KAI EAN DANISTE PAR N ELPIZETE LABEIN POIA UMIN


KHARIS [ESTIN] KAI AMARTLOI AMARTLOIS DANIZOUSIN INA
APOLABSIN TA ISA

[6,35] PLN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMN KAI


AGATHOPOIEITE KAI DANIZETE MDEN APELPIZONTES KAI
ESTAI O MISTHOS UMN POLUS KAI ESESTHE UIOI UPSISTOU OTI
AUTOS KHRSTOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PONROUS

[6,36] GINESTHE OIKTIRMONES KATHS [KAI] O PATR UMN


OIKTIRMN ESTIN

[6,37] KAI M KRINETE KAI OU M KRITHTE KAI M


KATADIKAZETE KAI OU M KATADIKASTHTE APOLUETE KAI
APOLUTHSESTHE

[6,38] DIDOTE KAI DOTHSETAI UMIN METRON KALON


PEPIESMENON SESALEUMENON UPEREKKHUNNOMENON
DSOUSIN EIS TON KOLPON UMN GAR METR METREITE
ANTIMETRTHSETAI UMIN

[6,39] EIPEN DE KAI PARABOLN AUTOIS MTI DUNATAI


TUPHLOS TUPHLON ODGEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS
BOTHUNON EMPESOUNTAI

[6,40] OUK ESTIN MATHTS UPER TON DIDASKALON


KATRTISMENOS DE PAS ESTAI S O DIDASKALOS AUTOU

[6,41] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU


ADELPHOU SOU TN DE DOKON TN EN T IDI OPHTHALM OU
KATANOEIS

[6,42] PS DUNASAI LEGEIN T ADELPH SOU ADELPHE APHES


EKBAL TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM SOU AUTOS TN EN
T OPHTHALM SOU DOKON OU BLEPN UPOKRITA EKBALE
PRTON TN DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE
DIABLEPSEIS TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU
ADELPHOU SOU EKBALEIN

[6,43] OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON


OUDE PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON

[6,44] EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU


GINSKETAI OU GAR EX AKANTHN SULLEGOUSIN SUKA OUDE
EK BATOU STAPHULN TRUGSIN

[6,45] O AGATHOS ANTHRPOS EK TOU AGATHOU THSAUROU


TS KARDIAS PROPHEREI TO AGATHON KAI O PONROS EK TOU
PONROU PROPHEREI TO PONRON EK GAR PERISSEUMATOS
KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU

[6,46] TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEG

[6,47] PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOUN MOU TN


LOGN KAI POIN AUTOUS UPODEIX UMIN TINI ESTIN OMOIOS

[6,48] OMOIOS ESTIN ANTHRP OIKODOMOUNTI OIKIAN OS


ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETHKEN THEMELION EPI TN
PETRAN PLMMURS DE GENOMENS PROSERXEN O POTAMOS
T OIKIA EKEIN KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUTN DIA TO
KALS OIKODOMSTHAI AUTN

[6,49] O DE AKOUSAS KAI M POISAS OMOIOS ESTIN ANTHRP


OIKODOMSANTI OIKIAN EPI TN GN KHRIS THEMELIOU
PROSERXEN O POTAMOS KAI EUTHUS SUNEPESEN KAI EGENETO
TO RGMA TS OIKIAS EKEINS MEGA

[7,1] EPEID EPLRSEN PANTA TA RMATA AUTOU EIS TAS


AKOAS TOU LAOU EISLTHEN EIS KAPHARNAOUM

[7,2] EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAKS EKHN


MELLEN TELEUTAN OS N AUT ENTIMOS

[7,3] AKOUSAS DE PERI TOU ISOU APESTEILEN PROS AUTON


PRESBUTEROUS TN IOUDAIN ERTN AUTON OPS ELTHN
DIASS TON DOULON AUTOU

[7,4] OI DE PARAGENOMENOI PROS TON ISOUN PAREKALOUN


AUTON SPOUDAIS LEGONTES OTI AXIOS ESTIN PAREX
TOUTO
[7,5] AGAPA GAR TO ETHNOS MN KAI TN SUNAGGN AUTOS
KODOMSEN MIN

[7,6] O DE ISOUS EPOREUETO SUN AUTOIS D DE AUTOU OU


MAKRAN APEKHONTOS APO TS OIKIAS EPEMPSEN PHILOUS O
EKATONTARKHS LEGN AUT KURIE M SKULLOU OU GAR
IKANOS EIMI INA UPO TN STEGN MOU EISELTHS

[7,7] DIO OUDE EMAUTON XISA PROS SE ELTHEIN ALLA EIPE


LOG KAI IATHT O PAIS MOU

[7,8] KAI GAR EG ANTHRPOS EIMI UPO EXOUSIAN


TASSOMENOS EKHN UP EMAUTON STRATITAS KAI LEG
TOUT POREUTHTI KAI POREUETAI KAI ALL ERKHOU KAI
ERKHETAI KAI T DOUL MOU POISON TOUTO KAI POIEI

[7,9] AKOUSAS DE TAUTA O ISOUS ETHAUMASEN AUTON KAI


STRAPHEIS T AKOLOUTHOUNTI AUT OKHL EIPEN LEG
UMIN OUDE EN T ISRAL TOSAUTN PISTIN EURON

[7,10] KAI UPOSTREPSANTES EIS TON OIKON OI PEMPHTHENTES


EURON TON DOULON UGIAINONTA

[7,11] KAI EGENETO EN T EXS EPOREUTH EIS POLIN


KALOUMENN NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUT OI MATHTAI
AUTOU KAI OKHLOS POLUS

[7,12] S DE GGISEN T PUL TS POLES KAI IDOU


EXEKOMIZETO TETHNKS MONOGENS UIOS T MTRI AUTOU
KAI AUT N KHRA KAI OKHLOS TS POLES IKANOS N SUN
AUT

[7,13] KAI IDN AUTN O KURIOS ESPLAGKHNISTH EP AUT KAI


EIPEN AUT M KLAIE

[7,14] KAI PROSELTHN PSATO TS SOROU OI DE BASTAZONTES


ESTSAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEG EGERTHTI

[7,15] KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI RXATO LALEIN KAI


EDKEN AUTON T MTRI AUTOU

[7,16] ELABEN DE PHOBOS PANTAS KAI EDOXAZON TON THEON


LEGONTES OTI PROPHTS MEGAS GERTH EN MIN KAI OTI
EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU
[7,17] KAI EXLTHEN O LOGOS OUTOS EN OL T IOUDAIA PERI
AUTOU KAI PAS T PERIKHR

[7,18] KAI APGGEILAN IANN OI MATHTAI AUTOU PERI


PANTN TOUTN KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS TN
MATHTN AUTOU O IANNS

[7,19] EPEMPSEN PROS TON KURION LEGN SU EI O


ERKHOMENOS ALLON PROSDOKMEN

[7,20] PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES EIPAN


IANNS O BAPTISTS APESTEILEN MAS PROS SE LEGN SU EI
O ERKHOMENOS ALLON PROSDOKMEN

[7,21] EN EKEIN T RA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOSN


KAI MASTIGN KAI PNEUMATN PONRN KAI TUPHLOIS
POLLOIS EKHARISATO BLEPEIN

[7,22] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES


APAGGEILATE IANN A EIDETE KAI KOUSATE TUPHLOI
ANABLEPOUSIN KHLOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI
KAI KPHOI AKOUOUSIN NEKROI EGEIRONTAI PTKHOI
EUAGGELIZONTAI

[7,23] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M SKANDALISTH EN EMOI

[7,24] APELTHONTN DE TN AGGELN IANNOU RXATO


LEGEIN PROS TOUS OKHLOUS PERI IANNOU TI EXLTHATE EIS
TN ERMON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU
SALEUOMENON

[7,25] ALLA TI EXLTHATE IDEIN ANTHRPON EN MALAKOIS


IMATIOIS MPHIESMENON IDOU OI EN IMATISM ENDOX KAI
TRUPH UPARKHONTES EN TOIS BASILEIOIS EISIN

[7,26] ALLA TI EXLTHATE IDEIN PROPHTN NAI LEG UMIN KAI


PERISSOTERON PROPHTOU

[7,27] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU APOSTELL TON


AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS KATASKEUASEI TN
ODON SOU EMPROSTHEN SOU

[7,28] LEG UMIN MEIZN EN GENNTOIS GUNAIKN IANNOU


OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN T BASILEIA TOU THEOU
MEIZN AUTOU ESTIN
[7,29] KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TELNAI EDIKAISAN
TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA IANNOU

[7,30] OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI TN BOULN TOU


THEOU THETSAN EIS EAUTOUS M BAPTISTHENTES UP AUTOU

[7,31] TINI OUN OMOIS TOUS ANTHRPOUS TS GENEAS


TAUTS KAI TINI EISIN OMOIOI

[7,32] OMOIOI EISIN PAIDIOIS TOIS EN AGORA KATHMENOIS KAI


PROSPHNOUSIN ALLLOIS A LEGEI ULSAMEN UMIN KAI OUK
RKHSASTHE ETHRNSAMEN KAI OUK EKLAUSATE

[7,33] ELLUTHEN GAR IANNS O BAPTISTS M ESTHIN


ARTON MTE PINN OINON KAI LEGETE DAIMONION EKHEI

[7,34] ELLUTHEN O UIOS TOU ANTHRPOU ESTHIN KAI PINN


KAI LEGETE IDOU ANTHRPOS PHAGOS KAI OINOPOTS PHILOS
TELNN KAI AMARTLN

[7,35] KAI EDIKAITH SOPHIA APO PANTN TN TEKNN


AUTS

[7,36] RTA DE TIS AUTON TN PHARISAIN INA PHAG MET


AUTOU KAI EISELTHN EIS TON OIKON TOU PHARISAIOU
KATEKLITH

[7,37] KAI IDOU GUN TIS N EN T POLEI AMARTLOS KAI


EPIGNOUSA OTI KATAKEITAI EN T OIKIA TOU PHARISAIOU
KOMISASA ALABASTRON MUROU

[7,38] KAI STASA OPIS PARA TOUS PODAS AUTOU KLAIOUSA


TOIS DAKRUSIN RXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU KAI
TAIS THRIXIN TS KEPHALS AUTS EXEMASSEN KAI
KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI LEIPHEN T MUR

[7,39] IDN DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN


EAUT LEGN OUTOS EI N PROPHTS EGINSKEN AN TIS KAI
POTAP GUN TIS APTETAI AUTOU OTI AMARTLOS ESTIN

[7,40] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS AUTON SIMN


EKH SOI TI EIPEIN O DE DIDASKALE EIPE PHSIN

[7,41] DUO KHREOPHEILETAI SAN DANIST TINI O EIS PHEILEN


DNARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENTKONTA
[7,42] M EKHONTN AUTN APODOUNAI AMPHOTEROIS
EKHARISATO TIS OUN AUTN PLEION AGAPSEI AUTON

[7,43] APOKRITHEIS SIMN EIPEN UPOLAMBAN OTI TO PLEION


EKHARISATO O DE EIPEN AUT ORTHS EKRINAS

[7,44] KAI STRAPHEIS PROS TN GUNAIKA T SIMNI EPH


BLEPEIS TAUTN TN GUNAIKA EISLTHON SOU EIS TN OIKIAN
UDR MOI EPI PODAS OUK EDKAS AUT DE TOIS DAKRUSIN
EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN AUTS
EXEMAXEN

[7,45] PHILMA MOI OUK EDKAS AUT DE APH S EISLTHON


OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS

[7,46] ELAI TN KEPHALN MOU OUK LEIPSAS AUT DE MUR


LEIPSEN TOUS PODAS MOU

[7,47] OU KHARIN LEG SOI APHENTAI AI AMARTIAI AUTS AI


POLLAI OTI GAPSEN POLU DE OLIGON APHIETAI OLIGON
AGAPA

[7,48] EIPEN DE AUT APHENTAI SOU AI AMARTIAI

[7,49] KAI RXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS


TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHISIN

[7,50] EIPEN DE PROS TN GUNAIKA PISTIS SOU SESKEN SE


POREUOU EIS EIRNN

[8,1] KAI EGENETO EN T KATHEXS KAI AUTOS DIDEUEN


KATA POLIN KAI KMN KRUSSN KAI EUAGGELIZOMENOS
TN BASILEIAN TOU THEOU KAI OI DDEKA SUN AUT

[8,2] KAI GUNAIKES TINES AI SAN TETHERAPEUMENAI APO


PNEUMATN PONRN KAI ASTHENEIN MARIA KALOUMEN
MAGDALN APH S DAIMONIA EPTA EXELLUTHEI

[8,3] KAI IANNA GUN KHOUZA EPITROPOU RDOU KAI


SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DIKONOUN AUTOIS EK
TN UPARKHONTN AUTAIS

[8,4] SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI TN KATA POLIN


EPIPOREUOMENN PROS AUTON EIPEN DIA PARABOLS
[8,5] EXLTHEN O SPEIRN TOU SPEIRAI TON SPORON AUTOU KAI
EN T SPEIREIN AUTON O MEN EPESEN PARA TN ODON KAI
KATEPATTH KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATEPHAGEN
AUTO

[8,6] KAI ETERON KATEPESEN EPI TN PETRAN KAI PHUEN


EXRANTH DIA TO M EKHEIN IKMADA

[8,7] KAI ETERON EPESEN EN MES TN AKANTHN KAI


SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN AUTO

[8,8] KAI ETERON EPESEN EIS TN GN TN AGATHN KAI PHUEN


EPOISEN KARPON EKATONTAPLASIONA TAUTA LEGN
EPHNEI O EKHN TA AKOUEIN AKOUET

[8,9] EPRTN DE AUTON OI MATHTAI AUTOU TIS AUT EI


PARABOL

[8,10] O DE EIPEN UMIN DEDOTAI GNNAI TA MUSTRIA TS


BASILEIAS TOU THEOU TOIS DE LOIPOIS EN PARABOLAIS INA
BLEPONTES M BLEPSIN KAI AKOUONTES M SUNISIN

[8,11] ESTIN DE AUT PARABOL O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU


THEOU

[8,12] OI DE PARA TN ODON EISIN OI AKOUSANTES EITA


ERKHETAI O DIABOLOS KAI AIREI TON LOGON APO TS KARDIAS
AUTN INA M PISTEUSANTES STHSIN

[8,13] OI DE EPI TS PETRAS OI OTAN AKOUSSIN META KHARAS


DEKHONTAI TON LOGON KAI OUTOI RIZAN OUK EKHOUSIN OI
PROS KAIRON PISTEUOUSIN KAI EN KAIR PEIRASMOU
APHISTANTAI

[8,14] TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON OUTOI EISIN OI


AKOUSANTES KAI UPO MERIMNN KAI PLOUTOU KAI DONN
TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU
TELESPHOROUSIN

[8,15] TO DE EN T KAL G OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA


KAL KAI AGATH AKOUSANTES TON LOGON KATEKHOUSIN KAI
KARPOPHOROUSIN EN UPOMON

[8,16] OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI


UPOKAT KLINS TITHSIN ALL EPI LUKHNIAS TITHSIN INA OI
EISPOREUOMENOI BLEPSIN TO PHS
[8,17] OU GAR ESTIN KRUPTON O OU PHANERON GENSETAI
OUDE APOKRUPHON O OU M GNSTH KAI EIS PHANERON
ELTH

[8,18] BLEPETE OUN PS AKOUETE OS AN GAR EKH DOTHSETAI


AUT KAI OS AN M EKH KAI O DOKEI EKHEIN ARTHSETAI AP
AUTOU

[8,19] PAREGENETO DE PROS AUTON MTR KAI OI ADELPHOI


AUTOU KAI OUK DUNANTO SUNTUKHEIN AUT DIA TON
OKHLON

[8,20] APGGEL DE AUT MTR SOU KAI OI ADELPHOI SOU


ESTKASIN EX IDEIN THELONTES SE

[8,21] O DE APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS MTR MOU KAI


ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU
AKOUONTES KAI POIOUNTES

[8,22] EGENETO DE EN MIA TN MERN KAI AUTOS ENEB EIS


PLOION KAI OI MATHTAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS
DIELTHMEN EIS TO PERAN TS LIMNS KAI ANKHTHSAN

[8,23] PLEONTN DE AUTN APHUPNSEN KAI KATEB LAILAPS


ANEMOU EIS TN LIMNN KAI SUNEPLROUNTO KAI
EKINDUNEUON

[8,24] PROSELTHONTES DE DIGEIRAN AUTON LEGONTES


EPISTATA EPISTATA APOLLUMETHA O DE DIEGERTHEIS
EPETIMSEN T ANEM KAI T KLUDNI TOU UDATOS KAI
EPAUSANTO KAI EGENETO GALN

[8,25] EIPEN DE AUTOIS POU PISTIS UMN PHOBTHENTES DE


ETHAUMASAN LEGONTES PROS ALLLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN
OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI T UDATI KAI
UPAKOUOUSIN AUT

[8,26] KAI KATEPLEUSAN EIS TN KHRAN TN GERASNN TIS


ESTIN ANTIPERA TS GALILAIAS

[8,27] EXELTHONTI DE AUT EPI TN GN UPNTSEN ANR TIS


EK TS POLES EKHN DAIMONIA KAI KHRON IKAN OUK
ENEDUSATO IMATION KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL EN TOIS
MNMASIN
[8,28] IDN DE TON ISOUN ANAKRAXAS PROSEPESEN AUT KAI
PHN MEGAL EIPEN TI EMOI KAI SOI ISOU UIE TOU THEOU
TOU UPSISTOU DEOMAI SOU M ME BASANISS

[8,29] PARGGEILEN GAR T PNEUMATI T AKATHART


EXELTHEIN APO TOU ANTHRPOU POLLOIS GAR KHRONOIS
SUNRPAKEI AUTON KAI EDESMEUETO ALUSESIN KAI PEDAIS
PHULASSOMENOS KAI DIARRSSN TA DESMA LAUNETO UPO
TOU DAIMONIOU EIS TAS ERMOUS

[8,30] EPRTSEN DE AUTON O ISOUS TI SOI ONOMA ESTIN O


DE EIPEN LEGIN OTI EISLTHEN DAIMONIA POLLA EIS AUTON

[8,31] KAI PAREKALOUN AUTON INA M EPITAX AUTOIS EIS TN


ABUSSON APELTHEIN

[8,32] N DE EKEI AGEL KHOIRN IKANN BOSKOMEN EN T


OREI KAI PAREKALESAN AUTON INA EPITREPS AUTOIS EIS
EKEINOUS EISELTHEIN KAI EPETREPSEN AUTOIS

[8,33] EXELTHONTA DE TA DAIMONIA APO TOU ANTHRPOU


EISLTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI RMSEN AGEL KATA
TOU KRMNOU EIS TN LIMNN KAI APEPNIG

[8,34] IDONTES DE OI BOSKONTES TO GEGONOS EPHUGON KAI


APGGEILAN EIS TN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS

[8,35] EXLTHON DE IDEIN TO GEGONOS KAI LTHON PROS TON


ISOUN KAI EURON KATHMENON TON ANTHRPON APH OU TA
DAIMONIA EXLTHEN IMATISMENON KAI SPHRONOUNTA PARA
TOUS PODAS TOU ISOU KAI EPHOBTHSAN

[8,36] APGGEILAN DE AUTOIS OI IDONTES PS ESTH O


DAIMONISTHEIS

[8,37] KAI RTSEN AUTON APAN TO PLTHOS TS PERIKHROU


TN GERASNN APELTHEIN AP AUTN OTI PHOB MEGAL
SUNEIKHONTO AUTOS DE EMBAS EIS PLOION UPESTREPSEN

[8,38] EDEITO DE AUTOU O ANR APH OU EXELLUTHEI TA


DAIMONIA EINAI SUN AUT APELUSEN DE AUTON LEGN

[8,39] UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU KAI DIGOU OSA SOI
EPOISEN O THEOS KAI APLTHEN KATH OLN TN POLIN
KRUSSN OSA EPOISEN AUT O ISOUS
[8,40] EN DE T UPOSTREPHEIN TON ISOUN APEDEXATO AUTON
O OKHLOS SAN GAR PANTES PROSDOKNTES AUTON

[8,41] KAI IDOU LTHEN ANR ONOMA IAIROS KAI OUTOS


ARKHN TS SUNAGGS UPRKHEN KAI PESN PARA TOUS
PODAS [TOU] ISOU PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON
OIKON AUTOU

[8,42] OTI THUGATR MONOGENS N AUT S ETN DDEKA


KAI AUT APETHNSKEN EN DE T UPAGEIN AUTON OI OKHLOI
SUNEPNIGON AUTON

[8,43] KAI GUN OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ETN DDEKA


TIS [IATROIS PROSANALSASA OLON TON BION] OUK ISKHUSEN
AP OUDENOS THERAPEUTHNAI

[8,44] PROSELTHOUSA OPISTHEN PSATO TOU KRASPEDOU TOU


IMATIOU AUTOU KAI PARAKHRMA EST RUSIS TOU AIMATOS
AUTS

[8,45] KAI EIPEN O ISOUS TIS O APSAMENOS MOU ARNOUMENN


DE PANTN EIPEN O PETROS EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN
SE KAI APOTHLIBOUSIN

[8,46] O DE ISOUS EIPEN PSATO MOU TIS EG GAR EGNN


DUNAMIN EXELLUTHUIAN AP EMOU

[8,47] IDOUSA DE GUN OTI OUK ELATHEN TREMOUSA LTHEN


KAI PROSPESOUSA AUT DI N AITIAN PSATO AUTOU
APGGEILEN ENPION PANTOS TOU LAOU KAI S IATH
PARAKHRMA

[8,48] O DE EIPEN AUT THUGATR PISTIS SOU SESKEN SE


POREUOU EIS EIRNN

[8,49] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHETAI TIS PARA TOU


ARKHISUNAGGOU LEGN OTI TETHNKEN THUGATR SOU
MKETI SKULLE TON DIDASKALON

[8,50] O DE ISOUS AKOUSAS APEKRITH AUT M PHOBOU


MONON PISTEUSON KAI STHSETAI

[8,51] ELTHN DE EIS TN OIKIAN OUK APHKEN EISELTHEIN


TINA SUN AUT EI M PETRON KAI IANNN KAI IAKBON KAI
TON PATERA TS PAIDOS KAI TN MTERA
[8,52] EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUTN O DE EIPEN
M KLAIETE OU GAR APETHANEN ALLA KATHEUDEI

[8,53] KAI KATEGELN AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN

[8,54] AUTOS DE KRATSAS TS KHEIROS AUTS EPHNSEN


LEGN PAIS EGEIRE

[8,55] KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUTS KAI ANEST


PARAKHRMA KAI DIETAXEN AUT DOTHNAI PHAGEIN

[8,56] KAI EXESTSAN OI GONEIS AUTS O DE PARGGEILEN


AUTOIS MDENI EIPEIN TO GEGONOS

[9,1] SUGKALESAMENOS DE TOUS DDEKA EDKEN AUTOIS


DUNAMIN KAI EXOUSIAN EPI PANTA TA DAIMONIA KAI NOSOUS
THERAPEUEIN

[9,2] KAI APESTEILEN AUTOUS KRUSSEIN TN BASILEIAN TOU


THEOU KAI IASTHAI [TOUS ASTHENEIS]

[9,3] KAI EIPEN PROS AUTOUS MDEN AIRETE EIS TN ODON


MTE RABDON MTE PRAN MTE ARTON MTE ARGURION
MTE [ANA] DUO KHITNAS EKHEIN

[9,4] KAI EIS N AN OIKIAN EISELTHTE EKEI MENETE KAI


EKEITHEN EXERKHESTHE

[9,5] KAI OSOI AN M DEKHNTAI UMAS EXERKHOMENOI APO


TS POLES EKEINS TON KONIORTON APO TN PODN UMN
APOTINASSETE EIS MARTURION EP AUTOUS

[9,6] EXERKHOMENOI DE DIRKHONTO KATA TAS KMAS


EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU

[9,7] KOUSEN DE RDS O TETRAARKHS TA GINOMENA


PANTA KAI DIPOREI DIA TO LEGESTHAI UPO TINN OTI
IANNS GERTH EK NEKRN

[9,8] UPO TINN DE OTI LIAS EPHAN ALLN DE OTI PROPHTS


TIS TN ARKHAIN ANEST

[9,9] EIPEN DE RDS IANNN EG APEKEPHALISA TIS DE


ESTIN OUTOS PERI OU AKOU TOIAUTA KAI EZTEI IDEIN AUTON
[9,10] KAI UPOSTREPSANTES OI APOSTOLOI DIGSANTO AUT
OSA EPOISAN KAI PARALABN AUTOUS UPEKHRSEN KAT
IDIAN EIS POLIN KALOUMENN BTHSAIDA

[9,11] OI DE OKHLOI GNONTES KOLOUTHSAN AUT KAI


APODEXAMENOS AUTOUS ELALEI AUTOIS PERI TS BASILEIAS
TOU THEOU KAI TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO

[9,12] DE MERA RXATO KLINEIN PROSELTHONTES DE OI


DDEKA EIPAN AUT APOLUSON TON OKHLON INA
POREUTHENTES EIS TAS KUKL KMAS KAI AGROUS
KATALUSSIN KAI EURSIN EPISITISMON OTI DE EN ERM
TOP ESMEN

[9,13] EIPEN DE PROS AUTOUS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN OI


DE EIPAN OUK EISIN MIN PLEION ARTOI PENTE KAI IKHTHUES
DUO EI MTI POREUTHENTES MEIS AGORASMEN EIS PANTA
TON LAON TOUTON BRMATA

[9,14] SAN GAR SEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE PROS


TOUS MATHTAS AUTOU KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS [SEI]
ANA PENTKONTA

[9,15] KAI EPOISAN OUTS KAI KATEKLINAN APANTAS

[9,16] LABN DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS


ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN AUTOUS KAI
KATEKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS PARATHEINAI T
OKHL

[9,17] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTHSAN PANTES KAI RTH


TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMATN KOPHINOI DDEKA

[9,18] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON PROSEUKHOMENON


KATA MONAS SUNSAN AUT OI MATHTAI KAI EPRTSEN
AUTOUS LEGN TINA ME LEGOUSIN OI OKHLOI EINAI

[9,19] OI DE APOKRITHENTES EIPAN IANNN TON BAPTISTN


ALLOI DE LIAN ALLOI DE OTI PROPHTS TIS TN ARKHAIN
ANEST

[9,20] EIPEN DE AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI PETROS


DE APOKRITHEIS EIPEN TON KHRISTON TOU THEOU

[9,21] O DE EPITIMSAS AUTOIS PARGGEILEN MDENI LEGEIN


TOUTO
[9,22] EIPN OTI DEI TON UION TOU ANTHRPOU POLLA PATHEIN
KAI APODOKIMASTHNAI APO TN PRESBUTERN KAI
ARKHIEREN KAI GRAMMATEN KAI APOKTANTHNAI KAI T
TRIT MERA EGERTHNAI

[9,23] ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPIS MOU


ERKHESTHAI ARNSASTH EAUTON KAI ARAT TON STAURON
AUTOU KATH MERAN KAI AKOLOUTHEIT MOI

[9,24] OS GAR AN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI


AUTN OS D AN APOLES TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU
OUTOS SSEI AUTN

[9,25] TI GAR PHELEITAI ANTHRPOS KERDSAS TON KOSMON


OLON EAUTON DE APOLESAS ZMITHEIS

[9,26] OS GAR AN EPAISKHUNTH ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS


TOUTON O UIOS TOU ANTHRPOU EPAISKHUNTHSETAI OTAN
ELTH EN T DOX AUTOU KAI TOU PATROS KAI TN AGIN
AGGELN

[9,27] LEG DE UMIN ALTHS EISIN TINES TN AUTOU


ESTKOTN OI OU M GEUSNTAI THANATOU ES AN IDSIN
TN BASILEIAN TOU THEOU

[9,28] EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS SEI MERAI


OKT [KAI] PARALABN PETRON KAI IANNN KAI IAKBON
ANEB EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[9,29] KAI EGENETO EN T PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS


TOU PROSPOU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU
LEUKOS EXASTRAPTN

[9,30] KAI IDOU ANDRES DUO SUNELALOUN AUT OITINES SAN


MUSS KAI LIAS

[9,31] OI OPHTHENTES EN DOX ELEGON TN EXODON AUTOU N


MELLEN PLROUN EN IEROUSALM

[9,32] O DE PETROS KAI OI SUN AUT SAN BEBARMENOI UPN


DIAGRGORSANTES DE EIDON TN DOXAN AUTOU KAI TOUS
DUO ANDRAS TOUS SUNESTTAS AUT

[9,33] KAI EGENETO EN T DIAKHRIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU


EIPEN O PETROS PROS TON ISOUN EPISTATA KALON ESTIN
MAS DE EINAI KAI POISMEN SKNAS TREIS MIAN SOI KAI
MIAN MUSEI KAI MIAN LIA M EIDS O LEGEI

[9,34] TAUTA DE AUTOU LEGONTOS EGENETO NEPHEL KAI


EPESKIAZEN AUTOUS EPHOBTHSAN DE EN T EISELTHEIN
AUTOUS EIS TN NEPHELN

[9,35] KAI PHN EGENETO EK TS NEPHELS LEGOUSA OUTOS


ESTIN O UIOS MOU O EKLELEGMENOS AUTOU AKOUETE

[9,36] KAI EN T GENESTHAI TN PHNN EURETH ISOUS


MONOS KAI AUTOI ESIGSAN KAI OUDENI APGGEILAN EN
EKEINAIS TAIS MERAIS OUDEN N ERAKAN

[9,37] EGENETO DE T EXS MERA KATELTHONTN AUTN APO


TOU OROUS SUNNTSEN AUT OKHLOS POLUS

[9,38] KAI IDOU ANR APO TOU OKHLOU EBOSEN LEGN


DIDASKALE DEOMAI SOU EPIBLEPSAI EPI TON UION MOU OTI
MONOGENS MOI ESTIN

[9,39] KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON KAI EXAIPHNS


KRAZEI KAI SPARASSEI AUTON META APHROU KAI MOGIS
APOKHREI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON

[9,40] KAI EDETHN TN MATHTN SOU INA EKBALSIN AUTO


KAI OUK DUNTHSAN

[9,41] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN GENEA APISTOS KAI


DIESTRAMMEN ES POTE ESOMAI PROS UMAS KAI ANEXOMAI
UMN PROSAGAGE DE TON UION SOU

[9,42] ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU ERRXEN AUTON TO


DAIMONION KAI SUNESPARAXEN EPETIMSEN DE O ISOUS T
PNEUMATI T AKATHART KAI IASATO TON PAIDA KAI
APEDKEN AUTON T PATRI AUTOU

[9,43] EXEPLSSONTO DE PANTES EPI T MEGALEIOTTI TOU


THEOU PANTN DE THAUMAZONTN EPI PASIN OIS EPOIEI EIPEN
PROS TOUS MATHTAS AUTOU

[9,44] THESTHE UMEIS EIS TA TA UMN TOUS LOGOUS


TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHRPOU MELLEI
PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHRPN
[9,45] OI DE GNOOUN TO RMA TOUTO KAI N
PARAKEKALUMMENON AP AUTN INA M AISTHNTAI AUTO
KAI EPHOBOUNTO ERTSAI AUTON PERI TOU RMATOS
TOUTOU

[9,46] EISLTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EI


MEIZN AUTN

[9,47] O DE ISOUS EIDS TON DIALOGISMON TS KARDIAS


AUTN EPILABOMENOS PAIDION ESTSEN AUTO PAR EAUT

[9,48] KAI EIPEN AUTOIS OS EAN DEXTAI TOUTO TO PAIDION EPI


T ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS AN EME DEXTAI
DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN
PASIN UMIN UPARKHN OUTOS ESTIN MEGAS

[9,49] APOKRITHEIS DE IANNS EIPEN EPISTATA EIDOMEN TINA


EN T ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA KAI EKLUOMEN
AUTON OTI OUK AKOLOUTHEI METH MN

[9,50] EIPEN DE PROS AUTON O ISOUS M KLUETE OS GAR OUK


ESTIN KATH UMN UPER UMN ESTIN

[9,51] EGENETO DE EN T SUMPLROUSTHAI TAS MERAS TS


ANALMPSES AUTOU KAI AUTOS TO PROSPON ESTRISEN
TOU POREUESTHAI EIS IEROUSALM

[9,52] KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROSPOU AUTOU KAI


POREUTHENTES EISLTHON EIS KMN SAMARITN S
ETOIMASAI AUT

[9,53] KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROSPON AUTOU N


POREUOMENON EIS IEROUSALM

[9,54] IDONTES DE OI MATHTAI IAKBOS KAI IANNS EIPAN


KURIE THELEIS EIPMEN PUR KATABNAI APO TOU OURANOU
KAI ANALSAI AUTOUS

[9,55] STRAPHEIS DE EPETIMSEN AUTOIS

[9,56] KAI EPOREUTHSAN EIS ETERAN KMN

[9,57] KAI POREUOMENN AUTN EN T OD EIPEN TIS PROS


AUTON AKOLOUTHS SOI OPOU EAN APERKH
[9,58] KAI EIPEN AUT O ISOUS AI ALPEKES PHLEOUS
EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASKNSEIS O
DE UIOS TOU ANTHRPOU OUK EKHEI POU TN KEPHALN
KLIN

[9,59] EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN


[KURIE] EPITREPSON MOI APELTHONTI PRTON THAPSAI TON
PATERA MOU

[9,60] EIPEN DE AUT APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS


EAUTN NEKROUS SU DE APELTHN DIAGGELLE TN BASILEIAN
TOU THEOU

[9,61] EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTHS SOI KURIE PRTON


DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU

[9,62] EIPEN DE [PROS AUTON] O ISOUS OUDEIS EPIBALN TN


KHEIRA EP AROTRON KAI BLEPN EIS TA OPIS EUTHETOS ESTIN
T BASILEIA TOU THEOU

[10,1] META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS ETEROUS


EBDOMKONTA [DUO] KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO [DUO]
PRO PROSPOU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU
MELLEN AUTOS ERKHESTHAI

[10,2] ELEGEN DE PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE


ERGATAI OLIGOI DETHTE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU
OPS ERGATAS EKBAL EIS TON THERISMON AUTOU

[10,3] UPAGETE IDOU APOSTELL UMAS S ARNAS EN MES


LUKN

[10,4] M BASTAZETE BALLANTION M PRAN M UPODMATA


KAI MDENA KATA TN ODON ASPASSTHE

[10,5] EIS N D AN EISELTHTE OIKIAN PRTON LEGETE EIRN


T OIK TOUT

[10,6] KAI EAN EKEI UIOS EIRNS EPANAPASETAI EP AUTON


EIRN UMN EI DE M GE EPH UMAS ANAKAMPSEI

[10,7] EN AUT DE T OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES


TA PAR AUTN AXIOS GAR O ERGATS TOU MISTHOU AUTOU M
METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN
[10,8] KAI EIS N AN POLIN EISERKHSTHE KAI DEKHNTAI
UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN

[10,9] KAI THERAPEUETE TOUS EN AUT ASTHENEIS KAI LEGETE


AUTOIS GGIKEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU

[10,10] EIS N D AN POLIN EISELTHTE KAI M DEKHNTAI UMAS


EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUTS EIPATE

[10,11] KAI TON KONIORTON TON KOLLTHENTA MIN EK TS


POLES UMN EIS TOUS PODAS APOMASSOMETHA UMIN PLN
TOUTO GINSKETE OTI GGIKEN BASILEIA TOU THEOU

[10,12] LEG UMIN OTI SODOMOIS EN T MERA EKEIN


ANEKTOTERON ESTAI T POLEI EKEIN

[10,13] OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI BTHSAIDA OTI EI EN TUR


KAI SIDNI EGENTHSAN AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN
UMIN PALAI AN EN SAKK KAI SPOD KATHMENOI
METENOSAN

[10,14] PLN TUR KAI SIDNI ANEKTOTERON ESTAI EN T


KRISEI UMIN

[10,15] KAI SU KAPHARNAOUM M ES OURANOU UPSTHS


ES TOU ADOU KATABS

[10,16] O AKOUN UMN EMOU AKOUEI KAI O ATHETN UMAS


EME ATHETEI O DE EME ATHETN ATHETEI TON APOSTEILANTA
ME

[10,17] UPESTREPSAN DE OI EBDOMKONTA [DUO] META KHARAS


LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI MIN EN T
ONOMATI SOU

[10,18] EIPEN DE AUTOIS ETHEROUN TON SATANAN S


ASTRAPN EK TOU OURANOU PESONTA

[10,19] IDOU DEDKA UMIN TN EXOUSIAN TOU PATEIN EPAN


OPHEN KAI SKORPIN KAI EPI PASAN TN DUNAMIN TOU
EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU M ADIKS

[10,20] PLN EN TOUT M KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN


UPOTASSETAI KHAIRETE DE OTI TA ONOMATA UMN
EGGEGRAPTAI EN TOIS OURANOIS
[10,21] EN AUT T RA GALLIASATO [EN] T PNEUMATI T
AGI KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU
OURANOU KAI TS GS OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPHN
KAI SUNETN KAI APEKALUPSAS AUTA NPIOIS NAI O PATR OTI
OUTS EUDOKIA EGENETO EMPROSTHEN SOU

[10,22] PANTA MOI PAREDOTH UPO TOU PATROS MOU KAI


OUDEIS GINSKEI TIS ESTIN O UIOS EI M O PATR KAI TIS ESTIN
O PATR EI M O UIOS KAI EAN BOULTAI O UIOS
APOKALUPSAI

[10,23] KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATHTAS KAT IDIAN EIPEN


MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE

[10,24] LEG GAR UMIN OTI POLLOI PROPHTAI KAI BASILEIS


THELSAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK EIDAN KAI
AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK KOUSAN

[10,25] KAI IDOU NOMIKOS TIS ANEST EKPEIRAZN AUTON


LEGN DIDASKALE TI POISAS ZN AINION KLRONOMS

[10,26] O DE EIPEN PROS AUTON EN T NOM TI GEGRAPTAI PS


ANAGINSKEIS

[10,27] O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAPSEIS KURION TON THEON


SOU EX OLS [TS] KARDIAS SOU KAI EN OL T PSUKH SOU
KAI EN OL T ISKHUI SOU KAI EN OL T DIANOIA SOU KAI TON
PLSION SOU S SEAUTON

[10,28] EIPEN DE AUT ORTHS APEKRITHS TOUTO POIEI KAI


ZS

[10,29] O DE THELN DIKAISAI EAUTON EIPEN PROS TON


ISOUN KAI TIS ESTIN MOU PLSION

[10,30] UPOLABN O ISOUS EIPEN ANTHRPOS TIS KATEBAINEN


APO IEROUSALM EIS IERIKH KAI LSTAIS PERIEPESEN OI KAI
EKDUSANTES AUTON KAI PLGAS EPITHENTES APLTHON
APHENTES MITHAN

[10,31] KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN T OD


EKEIN KAI IDN AUTON ANTIPARLTHEN

[10,32] OMOIS DE KAI LEUITS [GENOMENOS] KATA TON TOPON


ELTHN KAI IDN ANTIPARLTHEN
[10,33] SAMARITS DE TIS ODEUN LTHEN KAT AUTON KAI
IDN ESPLAGKHNISTH

[10,34] KAI PROSELTHN KATEDSEN TA TRAUMATA AUTOU


EPIKHEN ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO
IDION KTNOS GAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI
EPEMELTH AUTOU

[10,35] KAI EPI TN AURION EKBALN EDKEN DUO DNARIA T


PANDOKHEI KAI EIPEN EPIMELTHTI AUTOU KAI O TI AN
PROSDAPANSS EG EN T EPANERKHESTHAI ME APODS SOI

[10,36] TIS TOUTN TN TRIN PLSION DOKEI SOI GEGONENAI


TOU EMPESONTOS EIS TOUS LSTAS

[10,37] O DE EIPEN O POISAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN DE


AUT O ISOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOIS

[10,38] EN DE T POREUESTHAI AUTOUS AUTOS EISLTHEN EIS


KMN TINA GUN DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO
AUTON

[10,39] KAI TDE N ADELPH KALOUMEN MARIAM [] KAI


PARAKATHESTHEISA PROS TOUS PODAS TOU KURIOU KOUEN
TON LOGON AUTOU

[10,40] DE MARTHA PERIESPATO PERI POLLN DIAKONIAN


EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI ADELPH MOU
MONN ME KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUT INA MOI
SUNANTILABTAI

[10,41] APOKRITHEIS DE EIPEN AUT O KURIOS MARTHA MARTHA


MERIMNAS KAI THORUBAZ PERI POLLA

[10,42] ENOS DE ESTIN KHREIA MARIAM GAR TN AGATHN


MERIDA EXELEXATO TIS OUK APHAIRETHSETAI AUTS

[11,1] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON EN TOP TINI


PROSEUKHOMENON S EPAUSATO EIPEN TIS TN MATHTN
AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON MAS PROSEUKHESTHAI
KATHS KAI IANNS EDIDAXEN TOUS MATHTAS AUTOU

[11,2] EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKHSTHE LEGETE PATER


AGIASTHT TO ONOMA SOU ELTHET BASILEIA SOU
[11,3] TON ARTON MN TON EPIOUSION DIDOU MIN TO KATH
MERAN

[11,4] KAI APHES MIN TAS AMARTIAS MN KAI GAR AUTOI


APHIOMEN PANTI OPHEILONTI MIN KAI M EISENEGKS MAS
EIS PEIRASMON

[11,5] KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UMN EXEI PHILON KAI
POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIP AUT PHILE
KHRSON MOI TREIS ARTOUS

[11,6] EPEID PHILOS MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI


OUK EKH O PARATHS AUT

[11,7] KAKEINOS ESTHEN APOKRITHEIS EIP M MOI KOPOUS


PAREKHE D THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET
EMOU EIS TN KOITN EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI

[11,8] LEG UMIN EI KAI OU DSEI AUT ANASTAS DIA TO EINAI


PHILON AUTOU DIA GE TN ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS
DSEI AUT OSN KHRZEI

[11,9] KAG UMIN LEG AITEITE KAI DOTHSETAI UMIN ZTEITE


KAI EURSETE KROUETE KAI ANOIGSETAI UMIN

[11,10] PAS GAR O AITN LAMBANEI KAI O ZTN EURISKEI KAI


T KROUONTI ANOIG[S] ETAI

[11,11] TINA DE EX UMN TON PATERA AITSEI O UIOS IKHTHUN


KAI ANTI IKHTHUOS OPHIN AUT EPIDSEI

[11,12] KAI AITSEI ON EPIDSEI AUT SKORPION

[11,13] EI OUN UMEIS PONROI UPARKHONTES OIDATE DOMATA


AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UMN POS MALLON O PATR
[O] EX OURANOU DSEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON

[11,14] KAI N EKBALLN DAIMONION [KAI AUTO N] KPHON


EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELALSEN O
KPHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI

[11,15] TINES DE EX AUTN EIPON EN BEELZEBOUL T ARKHONTI


TN DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA

[11,16] ETEROI DE PEIRAZONTES SMEION EX OURANOU


EZTOUN PAR AUTOU
[11,17] AUTOS DE EIDS AUTN TA DIANOMATA EIPEN AUTOIS
PASA BASILEIA EPH EAUTN DIAMERISTHEISA ERMOUTAI KAI
OIKOS EPI OIKON PIPTEI

[11,18] EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTH PS


STATHSETAI BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL
EKBALLEIN ME TA DAIMONIA

[11,19] EI DE EG EN BEELZEBOUL EKBALL TA DAIMONIA OI


UIOI UMN EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI UMN
KRITAI ESONTAI

[11,20] EI DE EN DAKTUL THEOU [EG] EKBALL TA DAIMONIA


ARA EPHTHASEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU

[11,21] OTAN O ISKHUROS KATHPLISMENOS PHULASS TN


EAUTOU AULN EN EIRN ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU

[11,22] EPAN DE ISKHUROTEROS AUTOU EPELTHN NIKS


AUTON TN PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH EPEPOITHEI KAI TA
SKULA AUTOU DIADIDSIN

[11,23] O M N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M SUNAGN


MET EMOU SKORPIZEI

[11,24] OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH APO TOU


ANTHRPOU DIERKHETAI DI ANUDRN TOPN ZTOUN
ANAPAUSIN KAI M EURISKON [TOTE] LEGEI UPOSTREPS EIS
TON OIKON MOU OTHEN EXLTHON

[11,25] KAI ELTHON EURISKEI SESARMENON KAI


KEKOSMMENON

[11,26] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI ETERA PNEUMATA


PONROTERA EAUTOU EPTA KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI
KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHRPOU EKEINOU KHEIRONA
TN PRTN

[11,27] EGENETO DE EN T LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS


PHNN GUN EK TOU OKHLOU EIPEN AUT MAKARIA KOILIA
BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETHLASAS

[11,28] AUTOS DE EIPEN MENOUN MAKARIOI OI AKOUONTES TON


LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES
[11,29] TN DE OKHLN EPATHROIZOMENN RXATO LEGEIN
GENEA AUT GENEA PONRA ESTIN SMEION ZTEI KAI
SMEION OU DOTHSETAI AUT EI M TO SMEION INA

[11,30] KATHS GAR EGENETO INAS TOIS NINEUITAIS SMEION


OUTS ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHRPOU T GENEA TAUT

[11,31] BASILISSA NOTOU EGERTHSETAI EN T KRISEI META


TN ANDRN TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINEI AUTOUS
OTI LTHEN EK TN PERATN TS GS AKOUSAI TN SOPHIAN
SOLOMNOS KAI IDOU PLEION SOLOMNOS DE

[11,32] ANDRES NINEUITAI ANASTSONTAI EN T KRISEI META


TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINOUSIN AUTN OTI
METENOSAN EIS TO KRUGMA INA KAI IDOU PLEION INA
DE

[11,33] OUDEIS LUKHNON APSAS EIS KRUPTN TITHSIN [OUDE


UPO TON MODION] ALL EPI TN LUKHNIAN INA OI
EISPOREUOMENOI TO PHS BLEPSIN

[11,34] O LUKHNOS TOU SMATOS ESTIN O OPHTHALMOS SOU


OTAN O OPHTHALMOS SOU APLOUS KAI OLON TO SMA SOU
PHTEINON ESTIN EPAN DE PONROS KAI TO SMA SOU
SKOTEINON

[11,35] SKOPEI OUN M TO PHS TO EN SOI SKOTOS ESTIN

[11,36] EI OUN TO SMA SOU OLON PHTEINON M EKHON


MEROS TI SKOTEINON ESTAI PHTEINON OLON S OTAN O
LUKHNOS T ASTRAP PHTIZ SE

[11,37] EN DE T LALSAI ERTA AUTON PHARISAIOS OPS


ARISTS PAR AUT EISELTHN DE ANEPESEN

[11,38] O DE PHARISAIOS IDN ETHAUMASEN OTI OU PRTON


EBAPTISTH PRO TOU ARISTOU

[11,39] EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI


PHARISAIOI TO EXTHEN TOU POTRIOU KAI TOU PINAKOS
KATHARIZETE TO DE ESTHEN UMN GEMEI ARPAGS KAI
PONRIAS

[11,40] APHRONES OUKH O POISAS TO EXTHEN KAI TO


ESTHEN EPOISEN
[11,41] PLN TA ENONTA DOTE ELEMOSUNN KAI IDOU PANTA
KATHARA UMIN ESTIN

[11,42] ALLA OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE


TO DUOSMON KAI TO PGANON KAI PAN LAKHANON KAI
PARERKHESTHE TN KRISIN KAI TN AGAPN TOU THEOU
TAUTA DE EDEI POISAI KAKEINA M PAREINAI

[11,43] OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE TN


PRTOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAGGAIS KAI TOUS
ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS

[11,44] OUAI UMIN OTI ESTE S TA MNMEIA TA ADLA KAI OI


ANTHRPOI [OI] PERIPATOUNTES EPAN OUK OIDASIN

[11,45] APOKRITHEIS DE TIS TN NOMIKN LEGEI AUT


DIDASKALE TAUTA LEGN KAI MAS UBRIZEIS

[11,46] O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI


PHORTIZETE TOUS ANTHRPOUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI
AUTOI ENI TN DAKTULN UMN OU PROSPSAUETE TOIS
PHORTIOIS

[11,47] OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MNMEIA TN


PROPHTN OI DE PATERES UMN APEKTEINAN AUTOUS

[11,48] ARA MARTURES ESTE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS


TN PATERN UMN OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS
UMEIS DE OIKODOMEITE

[11,49] DIA TOUTO KAI SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTEL EIS
AUTOUS PROPHTAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUTN
APOKTENOUSIN KAI DIXOUSIN

[11,50] INA EKZTTH TO AIMA PANTN TN PROPHTN TO


EKKEKHUMENON APO KATABOLS KOSMOU APO TS GENEAS
TAUTS

[11,51] APO AIMATOS ABEL ES AIMATOS ZAKHARIOU TOU


APOLOMENOU METAXU TOU THUSIASTRIOU KAI TOU OIKOU
NAI LEG UMIN EKZTTHSETAI APO TS GENEAS TAUTS

[11,52] OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI RATE TN KLEIDA TS


GNSES AUTOI OUK EISLTHATE KAI TOUS EISERKHOMENOUS
EKLUSATE
[11,53] KAKEITHEN EXELTHONTOS AUTOU RXANTO OI
GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEINS ENEKHEIN KAI
APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEIONN

[11,54] ENEDREUONTES AUTON THREUSAI TI EK TOU STOMATOS


AUTOU

[12,1] EN OIS EPISUNAKHTHEISN TN MURIADN TOU OKHLOU


STE KATAPATEIN ALLLOUS RXATO LEGEIN PROS TOUS
MATHTAS AUTOU PRTON PROSEKHETE EAUTOIS APO TS
ZUMS TIS ESTIN UPOKRISIS TN PHARISAIN

[12,2] OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK


APOKALUPHTHSETAI KAI KRUPTON O OU GNSTHSETAI

[12,3] ANTH N OSA EN T SKOTIA EIPATE EN T PHTI


AKOUSTHSETAI KAI O PROS TO OUS ELALSATE EN TOIS
TAMEIOIS KRUKHTHSETAI EPI TN DMATN

[12,4] LEG DE UMIN TOIS PHILOIS MOU M PHOBTHTE APO


TN APOKTEINONTN TO SMA KAI META TAUTA M
EKHONTN PERISSOTERON TI POISAI

[12,5] UPODEIX DE UMIN TINA PHOBTHTE PHOBTHTE TON


META TO APOKTEINAI EKHONTA EXOUSIAN EMBALEIN EIS TN
GEENNAN NAI LEG UMIN TOUTON PHOBTHTE

[12,6] OUKHI PENTE STROUTHIA PLOUNTAI ASSARIN DUO KAI


EN EX AUTN OUK ESTIN EPILELSMENON ENPION TOU THEOU

[12,7] ALLA KAI AI TRIKHES TS KEPHALS UMN PASAI


RITHMNTAI M PHOBEISTHE POLLN STROUTHIN
DIAPHERETE

[12,8] LEG DE UMIN PAS OS AN OMOLOGS EN EMOI


EMPROSTHEN TN ANTHRPN KAI O UIOS TOU ANTHRPOU
OMOLOGSEI EN AUT EMPROSTHEN TN AGGELN TOU THEOU

[12,9] O DE ARNSAMENOS ME ENPION TN ANTHRPN


APARNTHSETAI ENPION TN AGGELN TOU THEOU

[12,10] KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHRPOU
APHETHSETAI AUT T DE EIS TO AGION PNEUMA
BLASPHMSANTI OUK APHETHSETAI
[12,11] OTAN DE EISPHERSIN UMAS EPI TAS SUNAGGAS KAI
TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS M MERIMNSTE PS TI
APOLOGSSTHE TI EIPTE

[12,12] TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUT T RA


A DEI EIPEIN

[12,13] EIPEN DE TIS EK TOU OKHLOU AUT DIDASKALE EIPE T


ADELPH MOU MERISASTHAI MET EMOU TN KLRONOMIAN

[12,14] O DE EIPEN AUT ANTHRPE TIS ME KATESTSEN KRITN


MERISTN EPH UMAS

[12,15] EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO


PASS PLEONEXIAS OTI OUK EN T PERISSEUEIN TINI Z
AUTOU ESTIN EK TN UPARKHONTN AUT

[12,16] EIPEN DE PARABOLN PROS AUTOUS LEGN ANTHRPOU


TINOS PLOUSIOU EUPHORSEN KHRA

[12,17] KAI DIELOGIZETO EN EAUT LEGN TI POIS OTI OUK


EKH POU SUNAX TOUS KARPOUS MOU

[12,18] KAI EIPEN TOUTO POIS KATHEL MOU TAS APOTHKAS


KAI MEIZONAS OIKODOMS KAI SUNAX EKEI PANTA TON
SITON KAI TA AGATHA MOU

[12,19] KAI ER T PSUKH MOU PSUKH EKHEIS POLLA AGATHA


KEIMENA EIS ET POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU

[12,20] EIPEN DE AUT O THEOS APHRN TAUT T NUKTI TN


PSUKHN SOU APAITOUSIN APO SOU A DE TOIMASAS TINI ESTAI

[12,21] OUTS O THSAURIZN EAUT KAI M EIS THEON


PLOUTN

[12,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS [AUTOU] DIA TOUTO


LEG UMIN M MERIMNATE T PSUKH TI PHAGTE MDE T
SMATI TI ENDUSSTHE

[12,23] GAR PSUKH PLEION ESTIN TS TROPHS KAI TO SMA


TOU ENDUMATOS

[12,24] KATANOSATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE


THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTHK KAI O
THEOS TREPHEI AUTOUS POS MALLON UMEIS DIAPHERETE TN
PETEINN

[12,25] TIS DE EX UMN MERIMNN DUNATAI EPI TN LIKIAN


AUTOU PROSTHEINAI PKHUN

[12,26] EI OUN OUDE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI TN


LOIPN MERIMNATE

[12,27] KATANOSATE TA KRINA PS AUXANEI OU KOPIA OUDE


NTHEI LEG DE UMIN OUDE SOLOMN EN PAS T DOX
AUTOU PERIEBALETO S EN TOUTN

[12,28] EI DE EN AGR TON KHORTON ONTA SMERON KAI


AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUTS
AMPHIEZEI POS MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[12,29] KAI UMEIS M ZTEITE TI PHAGTE KAI TI PITE KAI M


METERIZESTHE

[12,30] TAUTA GAR PANTA TA ETHN TOU KOSMOU EPIZTOUSIN


UMN DE O PATR OIDEN OTI KHRZETE TOUTN

[12,31] PLN ZTEITE TN BASILEIAN AUTOU KAI TAUTA


PROSTETHSETAI UMIN

[12,32] M PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOKSEN O


PATR UMN DOUNAI UMIN TN BASILEIAN

[12,33] PLSATE TA UPARKHONTA UMN KAI DOTE


ELEMOSUNN POISATE EAUTOIS BALLANTIA M
PALAIOUMENA THSAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS
OPOU KLEPTS OUK EGGIZEI OUDE SS DIAPHTHEIREI

[12,34] OPOU GAR ESTIN O THSAUROS UMN EKEI KAI KARDIA


UMN ESTAI

[12,35] ESTSAN UMN AI OSPHUES PERIEZSMENAI KAI OI


LUKHNOI KAIOMENOI

[12,36] KAI UMEIS OMOIOI ANTHRPOIS PROSDEKHOMENOIS TON


KURION EAUTN POTE ANALUS EK TN GAMN INA
ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHES ANOIXSIN AUT
[12,37] MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTHN O KURIOS
EURSEI GRGOROUNTAS AMN LEG UMIN OTI PERIZSETAI
KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTHN DIAKONSEI AUTOIS

[12,38] KAN EN T DEUTERA KAN EN T TRIT PHULAK ELTH


KAI EUR OUTS MAKARIOI EISIN EKEINOI

[12,39] TOUTO DE GINSKETE OTI EI DEI O OIKODESPOTS POIA


RA O KLEPTS ERKHETAI OUK AN APHKEN DIORUKHTHNAI
TON OIKON AUTOU

[12,40] KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI RA OU DOKEITE O


UIOS TOU ANTHRPOU ERKHETAI

[12,41] EIPEN DE O PETROS KURIE PROS MAS TN PARABOLN


TAUTN LEGEIS KAI PROS PANTAS

[12,42] KAI EIPEN O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS


O PHRONIMOS ON KATASTSEI O KURIOS EPI TS THERAPEIAS
AUTOU TOU DIDONAI EN KAIR [TO] SITOMETRION

[12,43] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTHN O KURIOS


AUTOU EURSEI POIOUNTA OUTS

[12,44] ALTHS LEG UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN


AUTOU KATASTSEI AUTON

[12,45] EAN DE EIP O DOULOS EKEINOS EN T KARDIA AUTOU


KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARXTAI TUPTEIN
TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI
METHUSKESTHAI

[12,46] XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN MERA OU


PROSDOKA KAI EN RA OU GINSKEI KAI DIKHOTOMSEI
AUTON KAI TO MEROS AUTOU META TN APISTN THSEI

[12,47] EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THELMA TOU


KURIOU AUTOU KAI M ETOIMASAS POISAS PROS TO
THELMA AUTOU DARSETAI POLLAS

[12,48] O DE M GNOUS POISAS DE AXIA PLGN DARSETAI


OLIGAS PANTI DE EDOTH POLU POLU ZTTHSETAI PAR
AUTOU KAI PARETHENTO POLU PERISSOTERON AITSOUSIN
AUTON
[12,49] PUR LTHON BALEIN EPI TN GN KAI TI THEL EI D
ANPHTH

[12,50] BAPTISMA DE EKH BAPTISTHNAI KAI PS SUNEKHOMAI


ES OTOU TELESTH

[12,51] DOKEITE OTI EIRNN PAREGENOMN DOUNAI EN T G


OUKHI LEG UMIN ALL DIAMERISMON

[12,52] ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN ENI OIK


DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN

[12,53] DIAMERISTHSONTAI PATR EPI UI KAI UIOS EPI PATRI


MTR EPI TN THUGATERA KAI THUGATR EPI TN MTERA
PENTHERA EPI TN NUMPHN AUTS KAI NUMPH EPI TN
PENTHERAN

[12,54] ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN IDTE [TN]


NEPHELN ANATELLOUSAN EPI DUSMN EUTHES LEGETE OTI
OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUTS

[12,55] KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUSN ESTAI


KAI GINETAI

[12,56] UPOKRITAI TO PROSPON TS GS KAI TOU OURANOU


OIDATE DOKIMAZEIN TON KAIRON DE TOUTON PS OUK OIDATE
DOKIMAZEIN

[12,57] TI DE KAI APH EAUTN OU KRINETE TO DIKAION

[12,58] S GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP


ARKHONTA EN T OD DOS ERGASIAN APLLAKHTHAI AP
AUTOU MPOTE KATASUR SE PROS TON KRITN KAI O KRITS
SE PARADSEI T PRAKTORI KAI O PRAKTR SE BALEI EIS
PHULAKN

[12,59] LEG SOI OU M EXELTHS EKEITHEN ES KAI TO


ESKHATON LEPTON APODS

[13,1] PARSAN DE TINES EN AUT T KAIR APAGGELLONTES


AUT PERI TN GALILAIN N TO AIMA PILATOS EMIXEN META
TN THUSIN AUTN

[13,2] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI


OUTOI AMARTLOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO
OTI TAUTA PEPONTHASIN
[13,3] OUKHI LEG UMIN ALL EAN M METANOTE PANTES
OMOIS APOLEISTHE

[13,4] EKEINOI OI DEKAOKT EPH OUS EPESEN O PURGOS EN T


SILAM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI AUTOI
OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS TOUS ANTHRPOUS TOUS
KATOIKOUNTAS IEROUSALM

[13,5] OUKHI LEG UMIN ALL EAN M METANOTE PANTES


SAUTS APOLEISTHE

[13,6] ELEGEN DE TAUTN TN PARABOLN SUKN EIKHEN TIS


PEPHUTEUMENN EN T AMPELNI AUTOU KAI LTHEN ZTN
KARPON EN AUT KAI OUKH EUREN

[13,7] EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ET APH OU


ERKHOMAI ZTN KARPON EN T SUK TAUT KAI OUKH
EURISK EKKOPSON [OUN] AUTN INATI KAI TN GN KATARGEI

[13,8] O DE APOKRITHEIS LEGEI AUT KURIE APHES AUTN KAI


TOUTO TO ETOS ES OTOU SKAPS PERI AUTN KAI BAL
KOPRIA

[13,9] KAN MEN POIS KARPON EIS TO MELLON EI DE M GE


EKKOPSEIS AUTN

[13,10] N DE DIDASKN EN MIA TN SUNAGGN EN TOIS


SABBASIN

[13,11] KAI IDOU GUN PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ET


DEKAOKT KAI N SUGKUPTOUSA KAI M DUNAMEN
ANAKUPSAI EIS TO PANTELES

[13,12] IDN DE AUTN O ISOUS PROSEPHNSEN KAI EIPEN


AUT GUNAI APOLELUSAI TS ASTHENEIAS SOU

[13,13] KAI EPETHKEN AUT TAS KHEIRAS KAI PARAKHRMA


ANRTHTH KAI EDOXAZEN TON THEON

[13,14] APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAGGOS AGANAKTN OTI


T SABBAT ETHERAPEUSEN O ISOUS ELEGEN T OKHL OTI
EX MERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN AUTAIS OUN
ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI M T MERA TOU
SABBATOU
[13,15] APEKRITH DE AUT O KURIOS KAI EIPEN UPOKRITAI
EKASTOS UMN T SABBAT OU LUEI TON BOUN AUTOU TON
ONON APO TS PHATNS KAI APAGAGN POTIZEI

[13,16] TAUTN DE THUGATERA ABRAAM OUSAN N EDSEN O


SATANAS IDOU DEKA KAI OKT ET OUK EDEI LUTHNAI APO
TOU DESMOU TOUTOU T MERA TOU SABBATOU

[13,17] KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KATSKHUNONTO PANTES


OI ANTIKEIMENOI AUT KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN
TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU

[13,18] ELEGEN OUN TINI OMOIA ESTIN BASILEIA TOU THEOU


KAI TINI OMOIS AUTN

[13,19] OMOIA ESTIN KOKK SINAPES ON LABN ANTHRPOS


EBALEN EIS KPON EAUTOU KAI UXSEN KAI EGENETO EIS
DENDRON KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESKNSEN EN
TOIS KLADOIS AUTOU

[13,20] KAI PALIN EIPEN TINI OMOIS TN BASILEIAN TOU


THEOU

[13,21] OMOIA ESTIN ZUM N LABOUSA GUN [EN] EKRUPSEN


EIS ALEUROU SATA TRIA ES OU EZUMTH OLON

[13,22] KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI KMAS DIDASKN


KAI POREIAN POIOUMENOS EIS IEROSOLUMA

[13,23] EIPEN DE TIS AUT KURIE EI OLIGOI OI SZOMENOI O DE


EIPEN PROS AUTOUS

[13,24] AGNIZESTHE EISELTHEIN DIA TS STENS THURAS OTI


POLLOI LEG UMIN ZTSOUSIN EISELTHEIN KAI OUK
ISKHUSOUSIN

[13,25] APH OU AN EGERTH O OIKODESPOTS KAI APOKLEIS


TN THURAN KAI ARXSTHE EX ESTANAI KAI KROUEIN TN
THURAN LEGONTES KURIE ANOIXON MIN KAI APOKRITHEIS
EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE

[13,26] TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN ENPION SOU KAI


EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS MN EDIDAXAS

[13,27] KAI EREI LEGN UMIN OUK OIDA [UMAS] POTHEN ESTE
APOSTTE AP EMOU PANTES ERGATAI ADIKIAS
[13,28] EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN
ODONTN OTAN OPSSTHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAKB KAI
PANTAS TOUS PROPHTAS EN T BASILEIA TOU THEOU UMAS DE
EKBALLOMENOUS EX

[13,29] KAI XOUSIN APO ANATOLN KAI DUSMN KAI APO


BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITHSONTAI EN T BASILEIA TOU
THEOU

[13,30] KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PRTOI KAI EISIN


PRTOI OI ESONTAI ESKHATOI

[13,31] EN AUT T RA PROSLTHAN TINES PHARISAIOI


LEGONTES AUT EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI
RDS THELEI SE APOKTEINAI

[13,32] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE T ALPEKI


TAUT IDOU EKBALL DAIMONIA KAI IASEIS APOTEL
SMERON KAI AURION KAI T TRIT TELEIOUMAI

[13,33] PLN DEI ME SMERON KAI AURION KAI T EKHOMEN


POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPHTN APOLESTHAI
EX IEROUSALM

[13,34] IEROUSALM IEROUSALM APOKTEINOUSA TOUS


PROPHTAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS
AUTN POSAKIS THELSA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON
TROPON ORNIS TN EAUTS NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI
OUK THELSATE

[13,35] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UMN LEG [DE] UMIN OU


M IDTE ME ES [XEI OTE] EIPTE EULOGMENOS O
ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU

[14,1] KAI EGENETO EN T ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS TN


ARKHONTN [TN] PHARISAIN SABBAT PHAGEIN ARTON KAI
AUTOI SAN PARATROUMENOI AUTON

[14,2] KAI IDOU ANTHRPOS TIS N UDRPIKOS EMPROSTHEN


AUTOU

[14,3] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS


KAI PHARISAIOUS LEGN EXESTIN T SABBAT THERAPEUSAI
OU
[14,4] OI DE SUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI
APELUSEN

[14,5] KAI PROS AUTOUS EIPEN TINOS UMN UIOS BOUS EIS
PHREAR PESEITAI KAI OUK EUTHES ANASPASEI AUTON EN
MERA TOU SABBATOU

[14,6] KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITHNAI PROS TAUTA

[14,7] ELEGEN DE PROS TOUS KEKLMENOUS PARABOLN


EPEKHN PS TAS PRTOKLISIAS EXELEGONTO LEGN PROS
AUTOUS

[14,8] OTAN KLTHS UPO TINOS EIS GAMOUS M KATAKLITHS


EIS TN PRTOKLISIAN MPOTE ENTIMOTEROS SOU
KEKLMENOS UP AUTOU

[14,9] KAI ELTHN O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS


TOUT TOPON KAI TOTE ARX META AISKHUNS TON
ESKHATON TOPON KATEKHEIN

[14,10] ALL OTAN KLTHS POREUTHEIS ANAPESE EIS TON


ESKHATON TOPON INA OTAN ELTH O KEKLKS SE EREI SOI
PHILE PROSANABTHI ANTERON TOTE ESTAI SOI DOXA
ENPION PANTN TN SUNANAKEIMENN SOI

[14,11] OTI PAS O UPSN EAUTON TAPEINTHSETAI KAI O


TAPEINN EAUTON UPSTHSETAI

[14,12] ELEGEN DE KAI T KEKLKOTI AUTON OTAN POIS


ARISTON DEIPNON M PHNEI TOUS PHILOUS SOU MDE TOUS
ADELPHOUS SOU MDE TOUS SUGGENEIS SOU MDE GEITONAS
PLOUSIOUS MPOTE KAI AUTOI ANTIKALESSIN SE KAI GENTAI
ANTAPODOMA SOI

[14,13] ALL OTAN DOKHN POIS KALEI PTKHOUS ANAPEIROUS


KHLOUS TUPHLOUS

[14,14] KAI MAKARIOS ES OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI


SOI ANTAPODOTHSETAI GAR SOI EN T ANASTASEI TN
DIKAIN

[14,15] AKOUSAS DE TIS TN SUNANAKEIMENN TAUTA EIPEN


AUT MAKARIOS OSTIS PHAGETAI ARTON EN T BASILEIA TOU
THEOU
[14,16] O DE EIPEN AUT ANTHRPOS TIS EPOIEI DEIPNON MEGA
KAI EKALESEN POLLOUS

[14,17] KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU T RA TOU


DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKLMENOIS ERKHESTHE OTI D
ETOIMA ESTIN

[14,18] KAI RXANTO APO MIAS PANTES PARAITEISTHAI O


PRTOS EIPEN AUT AGRON GORASA KAI EKH ANAGKN
EXELTHN IDEIN AUTON ERT SE EKHE ME PARTMENON

[14,19] KAI ETEROS EIPEN ZEUG BON GORASA PENTE KAI


POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ERT SE EKHE ME
PARTMENON

[14,20] KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EGMA KAI DIA TOUTO OU


DUNAMAI ELTHEIN

[14,21] KAI PARAGENOMENOS O DOULOS APGGEILEN T KURI


AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOTS EIPEN T
DOUL AUTOU EXELTHE TAKHES EIS TAS PLATEIAS KAI
RUMAS TS POLES KAI TOUS PTKHOUS KAI ANAPEIROUS KAI
TUPHLOUS KAI KHLOUS EISAGAGE DE

[14,22] KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN O EPETAXAS KAI


ETI TOPOS ESTIN

[14,23] KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS
ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA
GEMISTH MOU O OIKOS

[14,24] LEG GAR UMIN OTI OUDEIS TN ANDRN EKEINN TN


KEKLMENN GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU

[14,25] SUNEPOREUONTO DE AUT OKHLOI POLLOI KAI


STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS

[14,26] EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA


EAUTOU KAI TN MTERA KAI TN GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI
TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI TE KAI TN PSUKHN
EAUTOU OU DUNATAI EINAI MOU MATHTS

[14,27] OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON EAUTOU KAI


ERKHETAI OPIS MOU OU DUNATAI EINAI MOU MATHTS
[14,28] TIS GAR EX UMN THELN PURGON OIKODOMSAI OUKHI
PRTON KATHISAS PSPHIZEI TN DAPANN EI EKHEI EIS
APARTISMON

[14,29] INA MPOTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI M


ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THEROUNTES ARXNTAI
AUT EMPAIZEIN

[14,30] LEGONTES OTI OUTOS O ANTHRPOS RXATO


OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI

[14,31] TIS BASILEUS POREUOMENOS ETER BASILEI


SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PRTON
BOULEUSETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN
UPANTSAI T META EIKOSI KHILIADN ERKHOMEN EP AUTON

[14,32] EI DE M GE ETI AUTOU PORR ONTOS PRESBEIAN


APOSTEILAS ERTA TA PROS EIRNN

[14,33] OUTS OUN PAS EX UMN OS OUK APOTASSETAI PASIN


TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI EINAI MOU
MATHTS

[14,34] KALON OUN TO ALAS EAN DE KAI TO ALAS MRANTH EN


TINI ARTUTHSETAI

[14,35] OUTE EIS GN OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EX


BALLOUSIN AUTO O EKHN TA AKOUEIN AKOUET

[15,1] SAN DE AUT EGGIZONTES PANTES OI TELNAI KAI OI


AMARTLOI AKOUEIN AUTOU

[15,2] KAI DIEGOGGUZON OI TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS


LEGONTES OTI OUTOS AMARTLOUS PROSDEKHETAI KAI
SUNESTHIEI AUTOIS

[15,3] EIPEN DE PROS AUTOUS TN PARABOLN TAUTN LEGN

[15,4] TIS ANTHRPOS EX UMN EKHN EKATON PROBATA KAI


APOLESAS EX AUTN EN OU KATALEIPEI TA ENENKONTA
ENNEA EN T ERM KAI POREUETAI EPI TO APOLLOS ES
EUR AUTO

[15,5] KAI EURN EPITITHSIN EPI TOUS MOUS AUTOU KHAIRN


[15,6] KAI ELTHN EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI
TOUS GEITONAS LEGN AUTOIS SUGKHARTE MOI OTI EURON
TO PROBATON MOU TO APOLLOS

[15,7] LEG UMIN OTI OUTS KHARA EN T OURAN ESTAI EPI


ENI AMARTL METANOOUNTI EPI ENENKONTA ENNEA
DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS

[15,8] TIS GUN DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLES


DRAKHMN MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI TN
OIKIAN KAI ZTEI EPIMELS ES OU EUR

[15,9] KAI EUROUSA SUGKALEI TAS PHILAS KAI GEITONAS


LEGOUSA SUGKHARTE MOI OTI EURON TN DRAKHMN N
APLESA

[15,10] OUTS LEG UMIN GINETAI KHARA ENPION TN


AGGELN TOU THEOU EPI ENI AMARTL METANOOUNTI

[15,11] EIPEN DE ANTHRPOS TIS EIKHEN DUO UIOUS

[15,12] KAI EIPEN O NETEROS AUTN T PATRI PATER DOS MOI


TO EPIBALLON MEROS TS OUSIAS O DE DIEILEN AUTOIS TON
BION

[15,13] KAI MET OU POLLAS MERAS SUNAGAGN PANTA O


NETEROS UIOS APEDMSEN EIS KHRAN MAKRAN KAI EKEI
DIESKORPISEN TN OUSIAN AUTOU ZN ASTS

[15,14] DAPANSANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS


ISKHURA KATA TN KHRAN EKEINN KAI AUTOS RXATO
USTEREISTHAI

[15,15] KAI POREUTHEIS EKOLLTH ENI TN POLITN TS


KHRAS EKEINS KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS
AUTOU BOSKEIN KHOIROUS

[15,16] KAI EPETHUMEI KHORTASTHNAI EK TN KERATIN N


STHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUT

[15,17] EIS EAUTON DE ELTHN EPH POSOI MISTHIOI TOU


PATROS MOU PERISSEUONTAI ARTN EG DE LIM DE
APOLLUMAI

[15,18] ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ER


AUT PATER MARTON EIS TON OURANON KAI ENPION SOU
[15,19] OUKETI EIMI AXIOS KLTHNAI UIOS SOU POISON ME S
ENA TN MISTHIN SOU

[15,20] KAI ANASTAS LTHEN PROS TON PATERA EAUTOU ETI DE


AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PATR AUTOU
KAI ESPLAGKHNISTH KAI DRAMN EPEPESEN EPI TON
TRAKHLON AUTOU KAI KATEPHILSEN AUTON

[15,21] EIPEN DE O UIOS AUT PATER MARTON EIS TON


OURANON KAI ENPION SOU OUKETI EIMI AXIOS KLTHNAI
UIOS SOU

[15,22] EIPEN DE O PATR PROS TOUS DOULOUS AUTOU TAKHU


EXENEGKATE STOLN TN PRTN KAI ENDUSATE AUTON KAI
DOTE DAKTULION EIS TN KHEIRA AUTOU KAI UPODMATA EIS
TOUS PODAS

[15,23] KAI PHERETE TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI


PHAGONTES EUPHRANTHMEN

[15,24] OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS N KAI ANEZSEN N


APOLLS KAI EURETH KAI RXANTO EUPHRAINESTHAI

[15,25] N DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGR KAI S


ERKHOMENOS GGISEN T OIKIA KOUSEN SUMPHNIAS KAI
KHORN

[15,26] KAI PROSKALESAMENOS ENA TN PAIDN EPUNTHANETO


TI AN EI TAUTA

[15,27] O DE EIPEN AUT OTI O ADELPHOS SOU KEI KAI


ETHUSEN O PATR SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI
UGIAINONTA AUTON APELABEN

[15,28] RGISTH DE KAI OUK THELEN EISELTHEIN O DE PATR


AUTOU EXELTHN PAREKALEI AUTON

[15,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN T PATRI AUTOU IDOU


TOSAUTA ET DOULEU SOI KAI OUDEPOTE ENTOLN SOU
PARLTHON KAI EMOI OUDEPOTE EDKAS ERIPHON INA META
TN PHILN MOU EUPHRANTH

[15,30] OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAGN SOU TON


BION META PORNN LTHEN ETHUSAS AUT TON SITEUTON
MOSKHON
[15,31] O DE EIPEN AUT TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI
PANTA TA EMA SA ESTIN

[15,32] EUPHRANTHNAI DE KAI KHARNAI EDEI OTI O


ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS N KAI EZSEN KAI APOLLS
KAI EURETH

[16,1] ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATHTAS ANTHRPOS TIS N


PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBLTH AUT
S DIASKORPIZN TA UPARKHONTA AUTOU

[16,2] KAI PHNSAS AUTON EIPEN AUT TI TOUTO AKOU PERI


SOU APODOS TON LOGON TS OIKONOMIAS SOU OU GAR DUN
ETI OIKONOMEIN

[16,3] EIPEN DE EN EAUT O OIKONOMOS TI POIS OTI O KURIOS


MOU APHAIREITAI TN OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK
ISKHU EPAITEIN AISKHUNOMAI

[16,4] EGNN TI POIS INA OTAN METASTATH EK TS


OIKONOMIAS DEXNTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUTN

[16,5] KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON TN


KHREOPHEILETN TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN T PRT
POSON OPHEILEIS T KURI MOU

[16,6] O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU O DE EIPEN AUT


DEXAI SOU TA GRAMMATA KAI KATHISAS TAKHES GRAPSON
PENTKONTA

[16,7] EPEITA ETER EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN


EKATON KOROUS SITOU LEGEI AUT DEXAI SOU TA GRAMMATA
KAI GRAPSON OGDOKONTA

[16,8] KAI EPNESEN O KURIOS TON OIKONOMON TS ADIKIAS


OTI PHRONIMS EPOISEN OTI OI UIOI TOU AINOS TOUTOU
PHRONIMTEROI UPER TOUS UIOUS TOU PHTOS EIS TN
GENEAN TN EAUTN EISIN

[16,9] KAI EG UMIN LEG EAUTOIS POISATE PHILOUS EK TOU


MAMNA TS ADIKIAS INA OTAN EKLIP DEXNTAI UMAS EIS
TAS AINIOUS SKNAS

[16,10] O PISTOS EN ELAKHIST KAI EN POLL PISTOS ESTIN KAI


O EN ELAKHIST ADIKOS KAI EN POLL ADIKOS ESTIN
[16,11] EI OUN EN T ADIK MAMNA PISTOI OUK EGENESTHE TO
ALTHINON TIS UMIN PISTEUSEI

[16,12] KAI EI EN T ALLOTRI PISTOI OUK EGENESTHE TO


UMETERON TIS UMIN DSEI

[16,13] OUDEIS OIKETS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN


GAR TON ENA MISSEI KAI TON ETERON AGAPSEI ENOS
ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRONSEI OU DUNASTHE
THE DOULEUEIN KAI MAMNA

[16,14] KOUON DE TAUTA PANTA OI PHARISAIOI PHILARGUROI


UPARKHONTES KAI EXEMUKTRIZON AUTON

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS


ENPION TN ANTHRPN O DE THEOS GINSKEI TAS KARDIAS
UMN OTI TO EN ANTHRPOIS UPSLON BDELUGMA ENPION
TOU THEOU

[16,16] O NOMOS KAI OI PROPHTAI MEKHRI IANNOU APO TOTE


BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUTN
BIAZETAI

[16,17] EUKOPTERON DE ESTIN TON OURANON KAI TN GN


PARELTHEIN TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN

[16,18] PAS O APOLUN TN GUNAIKA AUTOU KAI GAMN


ETERAN MOIKHEUEI KAI O APOLELUMENN APO ANDROS
GAMN MOIKHEUEI

[16,19] ANTHRPOS DE TIS N PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO


PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH MERAN
LAMPRS

[16,20] PTKHOS DE TIS ONOMATI LAZAROS EBEBLTO PROS TON


PULNA AUTOU EILKMENOS

[16,21] KAI EPITHUMN KHORTASTHNAI APO TN PIPTONTN


APO TS TRAPEZS TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES
ERKHOMENOI EPELEIKHON TA ELK AUTOU

[16,22] EGENETO DE APOTHANEIN TON PTKHON KAI


APENEKHTHNAI AUTON UPO TN AGGELN EIS TON KOLPON
ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPH
[16,23] KAI EN T AD EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU
UPARKHN EN BASANOIS ORA ABRAAM APO MAKROTHEN KAI
LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU

[16,24] KAI AUTOS PHNSAS EIPEN PATER ABRAAM ELESON


ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPS TO AKRON TOU
DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUX TN GLSSAN MOU
OTI ODUNMAI EN T PHLOGI TAUT

[16,25] EIPEN DE ABRAAM TEKNON MNSTHTI OTI APELABES TA


AGATHA SOU EN T Z SOU KAI LAZAROS OMOIS TA KAKA
NUN DE DE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI

[16,26] KAI EN PASI TOUTOIS METAXU MN KAI UMN KHASMA


MEGA ESTRIKTAI OPS OI THELONTES DIABNAI ENTHEN PROS
UMAS M DUNNTAI MDE EKEITHEN PROS MAS DIAPERSIN

[16,27] EIPEN DE ERT SE OUN PATER INA PEMPSS AUTON EIS


TON OIKON TOU PATROS MOU

[16,28] EKH GAR PENTE ADELPHOUS OPS DIAMARTURTAI


AUTOIS INA M KAI AUTOI ELTHSIN EIS TON TOPON TOUTON
TS BASANOU

[16,29] LEGEI DE ABRAAM EKHOUSI MUSEA KAI TOUS


PROPHTAS AKOUSATSAN AUTN

[16,30] O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO


NEKRN POREUTH PROS AUTOUS METANOSOUSIN

[16,31] EIPEN DE AUT EI MUSES KAI TN PROPHTN OUK


AKOUOUSIN OUD EAN TIS EK NEKRN ANAST PEISTHSONTAI

[17,1] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS AUTOU ANENDEKTON


ESTIN TOU TA SKANDALA M ELTHEIN PLN OUAI DI OU
ERKHETAI

[17,2] LUSITELEI AUT EI LITHOS MULIKOS PERIKEITAI PERI TON


TRAKHLON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS TN THALASSAN INA
SKANDALIS TN MIKRN TOUTN ENA

[17,3] PROSEKHETE EAUTOIS EAN AMART O ADELPHOS SOU


EPITIMSON AUT KAI EAN METANOS APHES AUT

[17,4] KAI EAN EPTAKIS TS MERAS AMARTS EIS SE KAI


EPTAKIS EPISTREPS PROS SE LEGN METANO APHSEIS AUT
[17,5] KAI EIPAN OI APOSTOLOI T KURI PROSTHES MIN PISTIN

[17,6] EIPEN DE O KURIOS EI EKHETE PISTIN S KOKKON


SINAPES ELEGETE AN T SUKAMIN [TAUT] EKRIZTHTI KAI
PHUTEUTHTI EN T THALASS KAI UPKOUSEN AN UMIN

[17,7] TIS DE EX UMN DOULON EKHN AROTRINTA


POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI AUT
EUTHES PARELTHN ANAPESE

[17,8] ALL OUKHI EREI AUT ETOIMASON TI DEIPNS KAI


PERIZSAMENOS DIAKONEI MOI ES PHAG KAI PI KAI META
TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU

[17,9] M EKHEI KHARIN T DOUL OTI EPOISEN TA


DIATAKHTHENTA

[17,10] OUTS KAI UMEIS OTAN POISTE PANTA TA


DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN O
PHEILOMEN POISAI PEPOIKAMEN

[17,11] KAI EGENETO EN T POREUESTHAI EIS IEROUSALM KAI


AUTOS DIRKHETO DIA MESON SAMAREIAS KAI GALILAIAS

[17,12] KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA KMN


APNTSAN [AUT] DEKA LEPROI ANDRES OI ESTSAN
PORRTHEN

[17,13] KAI AUTOI RAN PHNN LEGONTES ISOU EPISTATA


ELESON MAS

[17,14] KAI IDN EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE


EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN T UPAGEIN AUTOUS
EKATHARISTHSAN

[17,15] EIS DE EX AUTN IDN OTI IATH UPESTREPSEN META


PHNS MEGALS DOXAZN TON THEON

[17,16] KAI EPESEN EPI PROSPON PARA TOUS PODAS AUTOU


EUKHARISTN AUT KAI AUTOS N SAMARITS

[17,17] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN OUKHI OI DEKA


EKATHARISTHSAN OI DE ENNEA POU

[17,18] OUKH EURETHSAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN


T THE EI M O ALLOGENS OUTOS
[17,19] KAI EIPEN AUT ANASTAS POREUOU PISTIS SOU
SESKEN SE

[17,20] EPERTTHEIS DE UPO TN PHARISAIN POTE ERKHETAI


BASILEIA TOU THEOU APEKRITH AUTOIS KAI EIPEN OUK
ERKHETAI BASILEIA TOU THEOU META PARATRSES

[17,21] OUDE EROUSIN IDOU DE EKEI IDOU GAR BASILEIA


TOU THEOU ENTOS UMN ESTIN

[17,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS ELEUSONTAI MERAI


OTE EPITHUMSETE MIAN TN MERN TOU UIOU TOU
ANTHRPOU IDEIN KAI OUK OPSESTHE

[17,23] KAI EROUSIN UMIN IDOU EKEI [] IDOU DE M


APELTHTE MDE DIXTE

[17,24] SPER GAR ASTRAP ASTRAPTOUSA EK TS UPO TON


OURANON EIS TN UP OURANON LAMPEI OUTS ESTAI O UIOS
TOU ANTHRPOU [EN T MERA AUTOU]

[17,25] PRTON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI


APODOKIMASTHNAI APO TS GENEAS TAUTS

[17,26] KAI KATHS EGENETO EN TAIS MERAIS NE OUTS


ESTAI KAI EN TAIS MERAIS TOU UIOU TOU ANTHRPOU

[17,27] STHION EPINON EGAMOUN EGAMIZONTO AKHRI S


MERAS EISLTHEN NE EIS TN KIBTON KAI LTHEN O
KATAKLUSMOS KAI APLESEN PANTAS

[17,28] OMOIS KATHS EGENETO EN TAIS MERAIS LT


STHION EPINON GORAZON EPLOUN EPHUTEUON
KODOMOUN

[17,29] DE MERA EXLTHEN LT APO SODOMN EBREXEN PUR


KAI THEION AP OURANOU KAI APLESEN PANTAS

[17,30] KATA TA AUTA ESTAI MERA O UIOS TOU ANTHRPOU


APOKALUPTETAI

[17,31] EN EKEIN T MERA OS ESTAI EPI TOU DMATOS KAI TA


SKEU AUTOU EN T OIKIA M KATABAT ARAI AUTA KAI O EN
AGR OMOIS M EPISTREPSAT EIS TA OPIS

[17,32] MNMONEUETE TS GUNAIKOS LT


[17,33] OS EAN ZTS TN PSUKHN AUTOU PERIPOISASTHAI
APOLESEI AUTN OS D AN APOLES ZOGONSEI AUTN

[17,34] LEG UMIN TAUT T NUKTI ESONTAI DUO EPI KLINS


MIAS O EIS PARALMPHTHSETAI KAI O ETEROS APHETHSETAI

[17,35] ESONTAI DUO ALTHOUSAI EPI TO AUTO MIA


PARALMPHTHSETAI DE ETERA APHETHSETAI

[17,36]

[17,37] KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUT POU KURIE O DE


EIPEN AUTOIS OPOU TO SMA EKEI KAI OI AETOI
EPISUNAKHTHSONTAI

[18,1] ELEGEN DE PARABOLN AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE


PROSEUKHESTHAI AUTOUS KAI M EGKAKEIN

[18,2] LEGN KRITS TIS N EN TINI POLEI TON THEON M


PHOBOUMENOS KAI ANTHRPON M ENTREPOMENOS

[18,3] KHRA DE N EN T POLEI EKEIN KAI RKHETO PROS


AUTON LEGOUSA EKDIKSON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU

[18,4] KAI OUK THELEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN


EN EAUT EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI OUDE
ANTHRPON ENTREPOMAI

[18,5] DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON TN KHRAN TAUTN


EKDIKS AUTN INA M EIS TELOS ERKHOMEN UPPIAZ ME

[18,6] EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRITS TS ADIKIAS


LEGEI

[18,7] O DE THEOS OU M POIS TN EKDIKSIN TN EKLEKTN


AUTOU TN BONTN AUT MERAS KAI NUKTOS KAI
MAKROTHUMEI EP AUTOIS

[18,8] LEG UMIN OTI POISEI TN EKDIKSIN AUTN EN TAKHEI


PLN O UIOS TOU ANTHRPOU ELTHN ARA EURSEI TN PISTIN
EPI TS GS

[18,9] EIPEN DE KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH


EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS
LOIPOUS TN PARABOLN TAUTN
[18,10] ANTHRPOI DUO ANEBSAN EIS TO IERON
PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TELNS

[18,11] O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA


PROSUKHETO O THEOS EUKHARIST SOI OTI OUK EIMI SPER
OI LOIPOI TN ANTHRPN ARPAGES ADIKOI MOIKHOI KAI S
OUTOS O TELNS

[18,12] NSTEU DIS TOU SABBATOU APODEKAT PANTA OSA


KTMAI

[18,13] O DE TELNS MAKROTHEN ESTS OUK THELEN OUDE


TOUS OPHTHALMOUS EPARAI EIS TON OURANON ALL ETUPTEN
TO STTHOS AUTOU LEGN O THEOS ILASTHTI MOI T
AMARTL

[18,14] LEG UMIN KATEB OUTOS DEDIKAIMENOS EIS TON


OIKON AUTOU PAR EKEINON OTI PAS O UPSN EAUTON
TAPEINTHSETAI O DE TAPEINN EAUTON UPSTHSETAI

[18,15] PROSEPHERON DE AUT KAI TA BREPH INA AUTN


APTTAI IDONTES DE OI MATHTAI EPETIMN AUTOIS

[18,16] O DE ISOUS PROSEKALESATO AUTA LEGN APHETE TA


PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME KAI M KLUETE AUTA TN GAR
TOIOUTN ESTIN BASILEIA TOU THEOU

[18,17] AMN LEG UMIN OS AN M DEXTAI TN BASILEIAN


TOU THEOU S PAIDION OU M EISELTH EIS AUTN

[18,18] KAI EPRTSEN TIS AUTON ARKHN LEGN DIDASKALE


AGATHE TI POISAS ZN AINION KLRONOMS

[18,19] EIPEN DE AUT O ISOUS TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS


AGATHOS EI M EIS O THEOS

[18,20] TAS ENTOLAS OIDAS M MOIKHEUSS M PHONEUSS M


KLEPSS M PSEUDOMARTURSS TIMA TON PATERA SOU KAI
TN MTERA

[18,21] O DE EIPEN TAUTA PANTA EPHULAXA EK NEOTTOS

[18,22] AKOUSAS DE O ISOUS EIPEN AUT ETI EN SOI LEIPEI


PANTA OSA EKHEIS PLSON KAI DIADOS PTKHOIS KAI EXEIS
THSAURON EN [TOIS] OURANOIS KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI
[18,23] O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS EGENTH N GAR
PLOUSIOS SPHODRA

[18,24] IDN DE AUTON O ISOUS [PERILUPON GENOMENON]


EIPEN PS DUSKOLS OI TA KHRMATA EKHONTES EIS TN
BASILEIAN TOU THEOU EISPOREUONTAI

[18,25] EUKOPTERON GAR ESTIN KAMLON DIA TRMATOS


BELONS EISELTHEIN PLOUSION EIS TN BASILEIAN TOU
THEOU EISELTHEIN

[18,26] EIPAN DE OI AKOUSANTES KAI TIS DUNATAI STHNAI

[18,27] O DE EIPEN TA ADUNATA PARA ANTHRPOIS DUNATA


PARA T THE ESTIN

[18,28] EIPEN DE O PETROS IDOU MEIS APHENTES TA IDIA


KOLOUTHSAMEN SOI

[18,29] O DE EIPEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI OUDEIS ESTIN


OS APHKEN OIKIAN GUNAIKA ADELPHOUS GONEIS
TEKNA ENEKEN TS BASILEIAS TOU THEOU

[18,30] OS OUKHI M [APO] LAB POLLAPLASIONA EN T KAIR


TOUT KAI EN T AINI T ERKHOMEN ZN AINION

[18,31] PARALABN DE TOUS DDEKA EIPEN PROS AUTOUS IDOU


ANABAINOMEN EIS IEROUSALM KAI TELESTHSETAI PANTA TA
GEGRAMMENA DIA TN PROPHTN T UI TOU ANTHRPOU

[18,32] PARADOTHSETAI GAR TOIS ETHNESIN KAI


EMPAIKHTHSETAI KAI UBRISTHSETAI KAI EMPTUSTHSETAI

[18,33] KAI MASTIGSANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI T


MERA T TRIT ANASTSETAI

[18,34] KAI AUTOI OUDEN TOUTN SUNKAN KAI N TO RMA


TOUTO KEKRUMMENON AP AUTN KAI OUK EGINSKON TA
LEGOMENA

[18,35] EGENETO DE EN T EGGIZEIN AUTON EIS IERIKH


TUPHLOS TIS EKATHTO PARA TN ODON EPAITN

[18,36] AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO


TI EI TOUTO
[18,37] APGGEILAN DE AUT OTI ISOUS O NAZRAIOS
PARERKHETAI

[18,38] KAI EBOSEN LEGN ISOU UIE DAUID ELESON ME

[18,39] KAI OI PROAGONTES EPETIMN AUT INA SIGS AUTOS


DE POLL MALLON EKRAZEN UIE DAUID ELESON ME

[18,40] STATHEIS DE O ISOUS EKELEUSEN AUTON AKHTHNAI


PROS AUTON EGGISANTOS DE AUTOU EPRTSEN AUTON

[18,41] TI SOI THELEIS POIS O DE EIPEN KURIE INA ANABLEPS

[18,42] KAI O ISOUS EIPEN AUT ANABLEPSON PISTIS SOU


SESKEN SE

[18,43] KAI PARAKHRMA ANEBLEPSEN KAI KOLOUTHEI AUT


DOXAZN TON THEON KAI PAS O LAOS IDN EDKEN AINON T
THE

[19,1] KAI EISELTHN DIRKHETO TN IERIKH

[19,2] KAI IDOU ANR ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI


AUTOS N ARKHITELNS KAI AUTOS PLOUSIOS

[19,3] KAI EZTEI IDEIN TON ISOUN TIS ESTIN KAI OUK
DUNATO APO TOU OKHLOU OTI T LIKIA MIKROS N

[19,4] KAI PRODRAMN EIS TO EMPROSTHEN ANEB EPI


SUKOMOREAN INA ID AUTON OTI EKEINS MELLEN
DIERKHESTHAI

[19,5] KAI S LTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O ISOUS


EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATABTHI SMERON
GAR EN T OIK SOU DEI ME MEINAI

[19,6] KAI SPEUSAS KATEB KAI UPEDEXATO AUTON KHAIRN

[19,7] KAI IDONTES PANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA


AMARTL ANDRI EISLTHEN KATALUSAI

[19,8] STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU


TA MISIA MOU TN UPARKHONTN KURIE TOIS PTKHOIS
DIDMI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANTSA APODIDMI
TETRAPLOUN
[19,9] EIPEN DE PROS AUTON O ISOUS OTI SMERON STRIA T
OIK TOUT EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM
ESTIN

[19,10] LTHEN GAR O UIOS TOU ANTHRPOU ZTSAI KAI SSAI


TO APOLLOS

[19,11] AKOUONTN DE AUTN TAUTA PROSTHEIS EIPEN


PARABOLN DIA TO EGGUS EINAI IEROUSALM AUTON KAI
DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHRMA MELLEI BASILEIA TOU
THEOU ANAPHAINESTHAI

[19,12] EIPEN OUN ANTHRPOS TIS EUGENS EPOREUTH EIS


KHRAN MAKRAN LABEIN EAUT BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI

[19,13] KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU EDKEN AUTOIS


DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE EN
ERKHOMAI

[19,14] OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN


PRESBEIAN OPIS AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON
BASILEUSAI EPH MAS

[19,15] KAI EGENETO EN T EPANELTHEIN AUTON LABONTA TN


BASILEIAN KAI EIPEN PHNTHNAI AUT TOUS DOULOUS
TOUTOUS OIS DEDKEI TO ARGURION INA GNOI TI
DIEPRAGMATEUSANTO

[19,16] PAREGENETO DE O PRTOS LEGN KURIE MNA SOU


DEKA PROSRGASATO MNAS

[19,17] KAI EIPEN AUT EUGE AGATHE DOULE OTI EN ELAKHIST


PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKHN EPAN DEKA POLEN

[19,18] KAI LTHEN O DEUTEROS LEGN MNA SOU KURIE


EPOISEN PENTE MNAS

[19,19] EIPEN DE KAI TOUT KAI SU EPAN GINOU PENTE POLEN

[19,20] KAI O ETEROS LTHEN LEGN KURIE IDOU MNA SOU N


EIKHON APOKEIMENN EN SOUDARI

[19,21] EPHOBOUMN GAR SE OTI ANTHRPOS AUSTROS EI


AIREIS O OUK ETHKAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS
[19,22] LEGEI AUT EK TOU STOMATOS SOU KRIN SE PONRE
DOULE DEIS OTI EG ANTHRPOS AUSTROS EIMI AIRN O
OUK ETHKA KAI THERIZN O OUK ESPEIRA

[19,23] KAI DIA TI OUK EDKAS MOU TO ARGURION EPI


TRAPEZAN KAG ELTHN SUN TOK AN AUTO EPRAXA

[19,24] KAI TOIS PARESTSIN EIPEN ARATE AP AUTOU TN MNAN


KAI DOTE T TAS DEKA MNAS EKHONTI

[19,25] KAI EIPAN AUT KURIE EKHEI DEKA MNAS

[19,26] LEG UMIN OTI PANTI T EKHONTI DOTHSETAI APO DE


TOU M EKHONTOS KAI O EKHEI ARTHSETAI

[19,27] PLN TOUS EKHTHROUS MOU TOUTOUS TOUS M


THELSANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE DE KAI
KATASPHAXATE AUTOUS EMPROSTHEN MOU

[19,28] KAI EIPN TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAINN


EIS IEROSOLUMA

[19,29] KAI EGENETO S GGISEN EIS BTHPHAG KAI


BTHANIA[N] PROS TO OROS TO KALOUMENON ELAIN
APESTEILEN DUO TN MATHTN

[19,30] LEGN UPAGETE EIS TN KATENANTI KMN EN


EISPOREUOMENOI EURSETE PLON DEDEMENON EPH ON
OUDEIS PPOTE ANTHRPN EKATHISEN KAI LUSANTES AUTON
AGAGETE

[19,31] KAI EAN TIS UMAS ERTA DIA TI LUETE OUTS EREITE
OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,32] APELTHONTES DE OI APESTALMENOI EURON KATHS


EIPEN AUTOIS

[19,33] LUONTN DE AUTN TON PLON EIPAN OI KURIOI AUTOU


PROS AUTOUS TI LUETE TON PLON

[19,34] OI DE EIPAN OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI

[19,35] KAI GAGON AUTON PROS TON ISOUN KAI EPIRIPSANTES


AUTN TA IMATIA EPI TON PLON EPEBIBASAN TON ISOUN
[19,36] POREUOMENOU DE AUTOU UPESTRNNUON TA IMATIA
AUTN EN T OD

[19,37] EGGIZONTOS DE AUTOU D PROS T KATABASEI TOU


OROUS TN ELAIN RXANTO APAN TO PLTHOS TN
MATHTN KHAIRONTES AINEIN TON THEON PHN MEGAL
PERI PASN N EIDON DUNAMEN

[19,38] LEGONTES EULOGMENOS O ERKHOMENOS O BASILEUS


EN ONOMATI KURIOU EN OURAN EIRN KAI DOXA EN
UPSISTOIS

[19,39] KAI TINES TN PHARISAIN APO TOU OKHLOU EIPAN


PROS AUTON DIDASKALE EPITIMSON TOIS MATHTAIS SOU

[19,40] KAI APOKRITHEIS EIPEN LEG UMIN EAN OUTOI


SIPSOUSIN OI LITHOI KRAXOUSIN

[19,41] KAI S GGISEN IDN TN POLIN EKLAUSEN EP AUTN

[19,42] LEGN OTI EI EGNS EN T MERA TAUT KAI SU TA PROS


EIRNN NUN DE EKRUB APO OPHTHALMN SOU

[19,43] OTI XOUSIN MERAI EPI SE KAI PAREMBALOUSIN OI


EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKLSOUSIN SE KAI
SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN

[19,44] KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK


APHSOUSIN LITHON EPI LITHON EN SOI ANTH N OUK EGNS
TON KAIRON TS EPISKOPS SOU

[19,45] KAI EISELTHN EIS TO IERON RXATO EKBALLEIN TOUS


PLOUNTAS

[19,46] LEGN AUTOIS GEGRAPTAI KAI ESTAI O OIKOS MOU


OIKOS PROSEUKHS UMEIS DE AUTON EPOISATE SPLAION
LSTN

[19,47] KAI N DIDASKN TO KATH MERAN EN T IER OI DE


ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EZTOUN AUTON APOLESAI
KAI OI PRTOI TOU LAOU

[19,48] KAI OUKH EURISKON TO TI POISSIN O LAOS GAR APAS


EXEKREMATO AUTOU AKOUN
[20,1] KAI EGENETO EN MIA TN MERN DIDASKONTOS AUTOU
TON LAON EN T IER KAI EUAGGELIZOMENOU EPESTSAN OI
ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS SUN TOIS PRESBUTEROIS

[20,2] KAI EIPAN LEGONTES PROS AUTON EIPON MIN EN POIA


EXOUSIA TAUTA POIEIS TIS ESTIN O DOUS SOI TN EXOUSIAN
TAUTN

[20,3] APOKRITHEIS DE EIPEN PROS AUTOUS ERTS UMAS


KAG LOGON KAI EIPATE MOI

[20,4] TO BAPTISMA IANNOU EX OURANOU N EX


ANTHRPN

[20,5] OI DE SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS LEGONTES OTI EAN


EIPMEN EX OURANOU EREI DIA TI OUK EPISTEUSATE AUT

[20,6] EAN DE EIPMEN EX ANTHRPN O LAOS APAS


KATALITHASEI MAS PEPEISMENOS GAR ESTIN IANNN
PROPHTN EINAI

[20,7] KAI APEKRITHSAN M EIDENAI POTHEN

[20,8] KAI O ISOUS EIPEN AUTOIS OUDE EG LEG UMIN EN


POIA EXOUSIA TAUTA POI

[20,9] RXATO DE PROS TON LAON LEGEIN TN PARABOLN


TAUTN ANTHRPOS [TIS] EPHUTEUSEN AMPELNA KAI
EXEDETO AUTON GERGOIS KAI APEDMSEN KHRONOUS
IKANOUS

[20,10] KAI KAIR APESTEILEN PROS TOUS GERGOUS DOULON


INA APO TOU KARPOU TOU AMPELNOS DSOUSIN AUT OI DE
GERGOI EXAPESTEILAN AUTON DEIRANTES KENON

[20,11] KAI PROSETHETO ETERON PEMPSAI DOULON OI DE


KAKEINON DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN
KENON

[20,12] KAI PROSETHETO TRITON PEMPSAI OI DE KAI TOUTON


TRAUMATISANTES EXEBALON

[20,13] EIPEN DE O KURIOS TOU AMPELNOS TI POIS PEMPS


TON UION MOU TON AGAPTON ISS TOUTON ENTRAPSONTAI
[20,14] IDONTES DE AUTON OI GERGOI DIELOGIZONTO PROS
ALLLOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O KLRONOMOS
APOKTEINMEN AUTON INA MN GENTAI KLRONOMIA

[20,15] KAI EKBALONTES AUTON EX TOU AMPELNOS


APEKTEINAN TI OUN POISEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPELNOS

[20,16] ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GERGOUS TOUTOUS KAI


DSEI TON AMPELNA ALLOIS AKOUSANTES DE EIPAN M
GENOITO

[20,17] O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN TI OUN ESTIN TO


GEGRAMMENON TOUTO LITHON ON APEDOKIMASAN OI
OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS

[20,18] PAS O PESN EP EKEINON TON LITHON


SUNTHLASTHSETAI EPH ON D AN PES LIKMSEI AUTON

[20,19] KAI EZTSAN OI GRAMMATEIS KAI OI ARKHIEREIS


EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUT T RA KAI
EPHOBTHSAN TON LAON EGNSAN GAR OTI PROS AUTOUS
EIPEN TN PARABOLN TAUTN

[20,20] KAI PARATRSANTES APESTEILAN EGKATHETOUS


UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILABNTAI
AUTOU LOGOU STE PARADOUNAI AUTON T ARKH KAI T
EXOUSIA TOU GEMONOS

[20,21] KAI EPRTSAN AUTON LEGONTES DIDASKALE


OIDAMEN OTI ORTHS LEGEIS KAI DIDASKEIS KAI OU
LAMBANEIS PROSPON ALL EP ALTHEIAS TN ODON TOU
THEOU DIDASKEIS

[20,22] EXESTIN MAS KAISARI PHORON DOUNAI OU

[20,23] KATANOSAS DE AUTN TN PANOURGIAN EIPEN PROS


AUTOUS

[20,24] DEIXATE MOI DNARION TINOS EKHEI EIKONA KAI


EPIGRAPHN OI DE EIPAN KAISAROS

[20,25] O DE EIPEN PROS AUTOUS TOINUN APODOTE TA KAISAROS


KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE
[20,26] KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU RMATOS
ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI T APOKRISEI
AUTOU ESIGSAN

[20,27] PROSELTHONTES DE TINES TN SADDOUKAIN OI [ANTI]


LEGONTES ANASTASIN M EINAI EPRTSAN AUTON

[20,28] LEGONTES DIDASKALE MUSS EGRAPSEN MIN EAN


TINOS ADELPHOS APOTHAN EKHN GUNAIKA KAI OUTOS
ATEKNOS INA LAB O ADELPHOS AUTOU TN GUNAIKA KAI
EXANASTS SPERMA T ADELPH AUTOU

[20,29] EPTA OUN ADELPHOI SAN KAI O PRTOS LABN


GUNAIKA APETHANEN ATEKNOS

[20,30] KAI O DEUTEROS

[20,31] KAI O TRITOS ELABEN AUTN SAUTS DE KAI OI EPTA


OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON

[20,32] USTERON KAI GUN APETHANEN

[20,33] GUN OUN EN T ANASTASEI TINOS AUTN GINETAI


GUN OI GAR EPTA ESKHON AUTN GUNAIKA

[20,34] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS OI UIOI TOU AINOS TOUTOU


GAMOUSIN KAI GAMISKONTAI

[20,35] OI DE KATAXITHENTES TOU AINOS EKEINOU TUKHEIN


KAI TS ANASTASES TS EK NEKRN OUTE GAMOUSIN OUTE
GAMIZONTAI

[20,36] OUDE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI ISAGGELOI GAR


EISIN KAI UIOI EISIN THEOU TS ANASTASES UIOI ONTES

[20,37] OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI MUSS EMNUSEN


EPI TS BATOU S LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI
THEON ISAAK KAI THEON IAKB

[20,38] THEOS DE OUK ESTIN NEKRN ALLA ZNTN PANTES


GAR AUT ZSIN

[20,39] APOKRITHENTES DE TINES TN GRAMMATEN EIPAN


DIDASKALE KALS EIPAS

[20,40] OUKETI GAR ETOLMN EPERTAN AUTON OUDEN


[20,41] EIPEN DE PROS AUTOUS PS LEGOUSIN TON KHRISTON
EINAI DAUID UION

[20,42] AUTOS GAR DAUID LEGEI EN BIBL PSALMN EIPEN


KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU

[20,43] ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TN


PODN SOU

[20,44] DAUID OUN KURION AUTON KALEI KAI PS AUTOU UIOS


ESTIN

[20,45] AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU EIPEN TOIS


MATHTAIS [AUTOU]

[20,46] PROSEKHETE APO TN GRAMMATEN TN THELONTN


PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNTN ASPASMOUS EN TAIS
AGORAIS KAI PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS KAI
PRTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS

[20,47] OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS TN KHRN KAI


PROPHASEI MAKRA PROSEUKHONTAI OUTOI LMPSONTAI
PERISSOTERON KRIMA

[21,1] ANABLEPSAS DE EIDEN TOUS BALLONTAS EIS TO


GAZOPHULAKION TA DRA AUTN PLOUSIOUS

[21,2] EIDEN DE TINA KHRAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI


LEPTA DUO

[21,3] KAI EIPEN ALTHS LEG UMIN OTI KHRA AUT


PTKH PLEION PANTN EBALEN

[21,4] PANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS


EBALON EIS TA DRA AUT DE EK TOU USTERMATOS AUTS
PANTA TON BION ON EIKHEN EBALEN

[21,5] KAI TINN LEGONTN PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS
KAI ANATHMASIN KEKOSMTAI EIPEN

[21,6] TAUTA A THEREITE ELEUSONTAI MERAI EN AIS OUK


APHETHSETAI LITHOS EPI LITH OS OU KATALUTHSETAI

[21,7] EPRTSAN DE AUTON LEGONTES DIDASKALE POTE OUN


TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION OTAN MELL TAUTA
GINESTHAI
[21,8] O DE EIPEN BLEPETE M PLANTHTE POLLOI GAR
ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES EG EIMI KAI O
KAIROS GGIKEN M POREUTHTE OPIS AUTN

[21,9] OTAN DE AKOUSTE POLEMOUS KAI AKATASTASIAS M


PTOTHTE DEI GAR TAUTA GENESTHAI PRTON ALL OUK
EUTHES TO TELOS

[21,10] TOTE ELEGEN AUTOIS EGERTHSETAI ETHNOS EP ETHNOS


KAI BASILEIA EPI BASILEIAN

[21,11] SEISMOI TE MEGALOI KAI KATA TOPOUS LIMOI KAI


LOIMOI ESONTAI PHOBTRA TE KAI AP OURANOU SMEIA
MEGALA ESTAI

[21,12] PRO DE TOUTN PANTN EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS


KHEIRAS AUTN KAI DIXOUSIN PARADIDONTES EIS TAS
SUNAGGAS KAI PHULAKAS APAGOMENOUS EPI BASILEIS KAI
GEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU

[21,13] APOBSETAI UMIN EIS MARTURION

[21,14] THETE OUN EN TAIS KARDIAIS UMN M PROMELETAN


APOLOGTHNAI

[21,15] EG GAR DS UMIN STOMA KAI SOPHIAN OU


DUNSONTAI ANTISTNAI ANTEIPEIN APANTES OI
ANTIKEIMENOI UMIN

[21,16] PARADOTHSESTHE DE KAI UPO GONEN KAI ADELPHN


KAI SUGGENN KAI PHILN KAI THANATSOUSIN EX UMN

[21,17] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA


MOU

[21,18] KAI THRIX EK TS KEPHALS UMN OU M APOLTAI

[21,19] EN T UPOMON UMN KTSASTHE TAS PSUKHAS UMN

[21,20] OTAN DE IDTE KUKLOUMENN UPO STRATOPEDN


IEROUSALM TOTE GNTE OTI GGIKEN ERMSIS AUTS

[21,21] TOTE OI EN T IOUDAIA PHEUGETSAN EIS TA OR KAI OI


EN MES AUTS EKKHREITSAN KAI OI EN TAIS KHRAIS M
EISERKHESTHSAN EIS AUTN
[21,22] OTI MERAI EKDIKSES AUTAI EISIN TOU PLSTHNAI
PANTA TA GEGRAMMENA

[21,23] OUAI TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS


THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS ESTAI GAR ANAGK
MEGAL EPI TS GS KAI ORG T LA TOUT

[21,24] KAI PESOUNTAI STOMATI MAKHAIRS KAI


AIKHMALTISTHSONTAI EIS TA ETHN PANTA KAI
IEROUSALM ESTAI PATOUMEN UPO ETHNN AKHRI OU
PLRTHSIN KAIROI ETHNN

[21,25] KAI ESONTAI SMEIA EN LI KAI SELN KAI ASTROIS


KAI EPI TS GS SUNOKH ETHNN EN APORIA KHOUS
THALASSS KAI SALOU

[21,26] APOPSUKHONTN ANTHRPN APO PHOBOU KAI


PROSDOKIAS TN EPERKHOMENN T OIKOUMEN AI GAR
DUNAMEIS TN OURANN SALEUTHSONTAI

[21,27] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU


ERKHOMENON EN NEPHEL META DUNAMES KAI DOXS
POLLS

[21,28] ARKHOMENN DE TOUTN GINESTHAI ANAKUPSATE KAI


EPARATE TAS KEPHALAS UMN DIOTI EGGIZEI APOLUTRSIS
UMN

[21,29] KAI EIPEN PARABOLN AUTOIS IDETE TN SUKN KAI


PANTA TA DENDRA

[21,30] OTAN PROBALSIN D BLEPONTES APH EAUTN


GINSKETE OTI D EGGUS TO THEROS ESTIN

[21,31] OUTS KAI UMEIS OTAN IDTE TAUTA GINOMENA


GINSKETE OTI EGGUS ESTIN BASILEIA TOU THEOU

[21,32] AMN LEG UMIN OTI OU M PARELTH GENEA AUT


ES AN PANTA GENTAI

[21,33] O OURANOS KAI G PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU


OU M PARELEUSONTAI

[21,34] PROSEKHETE DE EAUTOIS MPOTE BARTHSIN UMN AI


KARDIAI EN KRAIPAL KAI METH KAI MERIMNAIS BITIKAIS
KAI EPIST EPH UMAS AIPHNIDIOS MERA EKEIN
[21,35] S PAGIS EPEISELEUSETAI GAR EPI PANTAS TOUS
KATHMENOUS EPI PROSPON PASS TS GS

[21,36] AGRUPNEITE DE EN PANTI KAIR DEOMENOI INA


KATISKHUSTE EKPHUGEIN TAUTA PANTA TA MELLONTA
GINESTHAI KAI STATHNAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU
ANTHRPOU

[21,37] N DE TAS MERAS EN T IER DIDASKN TAS DE


NUKTAS EXERKHOMENOS ULIZETO EIS TO OROS TO
KALOUMENON ELAIN

[21,38] KAI PAS O LAOS RTHRIZEN PROS AUTON EN T IER


AKOUEIN AUTOU

[22,1] GGIZEN DE EORT TN AZUMN LEGOMEN PASKHA

[22,2] KAI EZTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TO PS


ANELSIN AUTON EPHOBOUNTO GAR TON LAON

[22,3] EISLTHEN DE SATANAS EIS IOUDAN TON KALOUMENON


ISKARITN ONTA EK TOU ARITHMOU TN DDEKA

[22,4] KAI APELTHN SUNELALSEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI


STRATGOIS TO PS AUTOIS PARAD AUTON

[22,5] KAI EKHARSAN KAI SUNETHENTO AUT ARGURION


DOUNAI

[22,6] KAI EXMOLOGSEN KAI EZTEI EUKAIRIAN TOU


PARADOUNAI AUTON ATER OKHLOU AUTOIS

[22,7] LTHEN DE MERA TN AZUMN [EN] EDEI THUESTHAI


TO PASKHA

[22,8] KAI APESTEILEN PETRON KAI IANNN EIPN


POREUTHENTES ETOIMASATE MIN TO PASKHA INA PHAGMEN

[22,9] OI DE EIPAN AUT POU THELEIS ETOIMASMEN

[22,10] O DE EIPEN AUTOIS IDOU EISELTHONTN UMN EIS TN


POLIN SUNANTSEI UMIN ANTHRPOS KERAMION UDATOS
BASTAZN AKOLOUTHSATE AUT EIS TN OIKIAN EIS N
EISPOREUETAI
[22,11] KAI EREITE T OIKODESPOT TS OIKIAS LEGEI SOI O
DIDASKALOS POU ESTIN TO KATALUMA OPOU TO PASKHA META
TN MATHTN MOU PHAG

[22,12] KAKEINOS UMIN DEIXEI ANAGAION MEGA ESTRMENON


EKEI ETOIMASATE

[22,13] APELTHONTES DE EURON KATHS EIRKEI AUTOIS KAI


TOIMASAN TO PASKHA

[22,14] KAI OTE EGENETO RA ANEPESEN KAI OI APOSTOLOI


SUN AUT

[22,15] KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUMSA TOUTO


TO PASKHA PHAGEIN METH UMN PRO TOU ME PATHEIN

[22,16] LEG GAR UMIN OTI OU M PHAG AUTO ES OTOU


PLRTH EN T BASILEIA TOU THEOU

[22,17] KAI DEXAMENOS POTRION EUKHARISTSAS EIPEN


LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE EIS EAUTOUS

[22,18] LEG GAR UMIN [OTI] OU M PI APO TOU NUN APO TOU
GENMATOS TS AMPELOU ES OU BASILEIA TOU THEOU
ELTH

[22,19] KAI LABN ARTON EUKHARISTSAS EKLASEN KAI


EDKEN AUTOIS LEGN TOUTO ESTIN TO SMA MOU TO UPER
UMN DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS TN EMN ANAMNSIN

[22,20] KAI TO POTRION SAUTS META TO DEIPNSAI LEGN


TOUTO TO POTRION KAIN DIATHK EN T AIMATI MOU TO
UPER UMN EKKHUNNOMENON

[22,21] PLN IDOU KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU


EPI TS TRAPEZS

[22,22] OTI O UIOS MEN TOU ANTHRPOU KATA TO RISMENON


POREUETAI PLN OUAI T ANTHRP EKEIN DI OU
PARADIDOTAI

[22,23] KAI AUTOI RXANTO SUZTEIN PROS EAUTOUS TO TIS


ARA EI EX AUTN O TOUTO MELLN PRASSEIN

[22,24] EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUTN


DOKEI EINAI MEIZN
[22,25] O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS TN ETHNN
KURIEUOUSIN AUTN KAI OI EXOUSIAZONTES AUTN
EUERGETAI KALOUNTAI

[22,26] UMEIS DE OUKH OUTS ALL O MEIZN EN UMIN


GINESTH S O NETEROS KAI O GOUMENOS S O DIAKONN

[22,27] TIS GAR MEIZN O ANAKEIMENOS O DIAKONN OUKHI


O ANAKEIMENOS EG DE EN MES UMN EIMI S O DIAKONN

[22,28] UMEIS DE ESTE OI DIAMEMENKOTES MET EMOU EN TOIS


PEIRASMOIS MOU

[22,29] KAG DIATITHEMAI UMIN KATHS DIETHETO MOI O


PATR MOU BASILEIAN

[22,30] INA ESTHTE KAI PINTE EPI TS TRAPEZS MOU EN T


BASILEIA MOU KAI KATHSESTHE EPI THRONN TAS DDEKA
PHULAS KRINONTES TOU ISRAL

[22,31] SIMN SIMN IDOU O SATANAS EXTSATO UMAS TOU


SINIASAI S TON SITON

[22,32] EG DE EDETHN PERI SOU INA M EKLIP PISTIS SOU


KAI SU POTE EPISTREPSAS STRISON TOUS ADELPHOUS SOU

[22,33] O DE EIPEN AUT KURIE META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS
PHULAKN KAI EIS THANATON POREUESTHAI

[22,34] O DE EIPEN LEG SOI PETRE OU PHNSEI SMERON


ALEKTR ES TRIS ME APARNS EIDENAI

[22,35] KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER


BALLANTIOU KAI PRAS KAI UPODMATN M TINOS
USTERSATE OI DE EIPAN OUTHENOS

[22,36] EIPEN DE AUTOIS ALLA NUN O EKHN BALLANTION


ARAT OMOIS KAI PRAN KAI O M EKHN PLSAT TO
IMATION AUTOU KAI AGORASAT MAKHAIRAN

[22,37] LEG GAR UMIN OTI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI


TELESTHNAI EN EMOI TO KAI META ANOMN ELOGISTH KAI
GAR TO PERI EMOU TELOS EKHEI

[22,38] OI DE EIPAN KURIE IDOU MAKHAIRAI DE DUO O DE EIPEN


AUTOIS IKANON ESTIN
[22,39] KAI EXELTHN EPOREUTH KATA TO ETHOS EIS TO OROS
TN ELAIN KOLOUTHSAN DE AUT KAI OI MATHTAI

[22,40] GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU EIPEN AUTOIS


PROSEUKHESTHE M EISELTHEIN EIS PEIRASMON

[22,41] KAI AUTOS APESPASTH AP AUTN SEI LITHOU BOLN


KAI THEIS TA GONATA PROSUKHETO

[22,42] LEGN PATER EI BOULEI PARENEGKE TOUTO TO


POTRION AP EMOU PLN M TO THELMA MOU ALLA TO SON
GINESTH

[22,43] [[PHTH DE AUT AGGELOS AP OURANOU ENISKHUN


AUTON

[22,44] KAI GENOMENOS EN AGNIA EKTENESTERON


PROSUKHETO KAI EGENETO O IDRS AUTOU SEI THROMBOI
AIMATOS KATABAINONTES EPI TN GN] ]

[22,45] KAI ANASTAS APO TS PROSEUKHS ELTHN PROS TOUS


MATHTAS EUREN KOIMMENOUS AUTOUS APO TS LUPS

[22,46] KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES


PROSEUKHESTHE INA M EISELTHTE EIS PEIRASMON

[22,47] ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS


IOUDAS EIS TN DDEKA PRORKHETO AUTOUS KAI GGISEN
T ISOU PHILSAI AUTON

[22,48] ISOUS DE EIPEN AUT IOUDA PHILMATI TON UION TOU


ANTHRPOU PARADIDS

[22,49] IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON EIPAN KURIE


EI PATAXOMEN EN MAKHAIR

[22,50] KAI EPATAXEN EIS TIS EX AUTN TOU ARKHIERES TON


DOULON KAI APHEILEN TO OUS AUTOU TO DEXION

[22,51] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN EATE ES TOUTOU KAI


APSAMENOS TOU TIOU IASATO AUTON

[22,52] EIPEN DE ISOUS PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP


AUTON ARKHIEREIS KAI STRATGOUS TOU IEROU KAI
PRESBUTEROUS S EPI LSTN EXLTHATE META MAKHAIRN
KAI XULN
[22,53] KATH MERAN ONTOS MOU METH UMN EN T IER OUK
EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME ALL AUT ESTIN UMN RA
KAI EXOUSIA TOU SKOTOUS

[22,54] SULLABONTES DE AUTON GAGON KAI EISGAGON EIS


TN OIKIAN TOU ARKHIERES O DE PETROS KOLOUTHEI
MAKROTHEN

[22,55] PERIAPSANTN DE PUR EN MES TS AULS KAI


SUGKATHISANTN EKATHTO O PETROS MESOS AUTN

[22,56] IDOUSA DE AUTON PAIDISK TIS KATHMENON PROS TO


PHS KAI ATENISASA AUT EIPEN KAI OUTOS SUN AUT N

[22,57] O DE RNSATO LEGN OUK OIDA AUTON GUNAI

[22,58] KAI META BRAKHU ETEROS IDN AUTON EPH KAI SU EX


AUTN EI O DE PETROS EPH ANTHRPE OUK EIMI

[22,59] KAI DIASTASS SEI RAS MIAS ALLOS TIS


DIISKHURIZETO LEGN EP ALTHEIAS KAI OUTOS MET AUTOU
N KAI GAR GALILAIOS ESTIN

[22,60] EIPEN DE O PETROS ANTHRPE OUK OIDA O LEGEIS KAI


PARAKHRMA ETI LALOUNTOS AUTOU EPHNSEN ALEKTR

[22,61] KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN T PETR KAI


UPEMNSTH O PETROS TOU RMATOS TOU KURIOU S EIPEN
AUT OTI PRIN ALEKTORA PHNSAI SMERON APARNS ME
TRIS

[22,62] KAI EXELTHN EX EKLAUSEN PIKRS

[22,63] KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES AUTON ENEPAIZON


AUT DERONTES

[22,64] KAI PERIKALUPSANTES AUTON EPRTN LEGONTES


PROPHTEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE

[22,65] KAI ETERA POLLA BLASPHMOUNTES ELEGON EIS AUTON

[22,66] KAI S EGENETO MERA SUNKHTH TO PRESBUTERION


TOU LAOU ARKHIEREIS TE KAI GRAMMATEIS KAI APGAGON
AUTON EIS TO SUNEDRION AUTN
[22,67] LEGONTES EI SU EI O KHRISTOS EIPON MIN EIPEN DE
AUTOIS EAN UMIN EIP OU M PISTEUSTE

[22,68] EAN DE ERTS OU M APOKRITHTE

[22,69] APO TOU NUN DE ESTAI O UIOS TOU ANTHRPOU


KATHMENOS EK DEXIN TS DUNAMES TOU THEOU

[22,70] EIPAN DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE


PROS AUTOUS EPH UMEIS LEGETE OTI EG EIMI

[22,71] OI DE EIPAN TI ETI EKHOMEN MARTURIAS KHREIAN AUTOI


GAR KOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU

[23,1] KAI ANASTAN APAN TO PLTHOS AUTN GAGON AUTON


EPI TON PILATON

[23,2] RXANTO DE KATGOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON


EURAMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS MN KAI KLUONTA
PHOROUS KAISARI DIDONAI KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON
BASILEA EINAI

[23,3] O DE PILATOS RTSEN AUTON LEGN SU EI O BASILEUS


TN IOUDAIN O DE APOKRITHEIS AUT EPH SU LEGEIS

[23,4] O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS


OKHLOUS OUDEN EURISK AITION EN T ANTHRP TOUT

[23,5] OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON


DIDASKN KATH OLS TS IOUDAIAS KAI ARXAMENOS APO TS
GALILAIAS ES DE

[23,6] PILATOS DE AKOUSAS EPRTSEN EI O ANTHRPOS


GALILAIOS ESTIN

[23,7] KAI EPIGNOUS OTI EK TS EXOUSIAS RDOU ESTIN


ANEPEMPSEN AUTON PROS RDN ONTA KAI AUTON EN
IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS MERAIS

[23,8] O DE RDS IDN TON ISOUN EKHAR LIAN N GAR EX


IKANN KHRONN THELN IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN PERI
AUTOU KAI LPIZEN TI SMEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON

[23,9] EPRTA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN


APEKRINATO AUT
[23,10] EISTKEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS
EUTONS KATGOROUNTES AUTOU

[23,11] EXOUTHENSAS DE AUTON [KAI] O RDS SUN TOIS


STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBALN ESTHTA
LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON T PILAT

[23,12] EGENONTO DE PHILOI O TE RDS KAI O PILATOS EN


AUT T MERA MET ALLLN PROUPRKHON GAR EN
EKHTHRA ONTES PROS AUTOUS

[23,13] PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI


TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON

[23,14] EIPEN PROS AUTOUS PROSNEGKATE MOI TON


ANTHRPON TOUTON S APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU
EG ENPION UMN ANAKRINAS OUTHEN EURON EN T
ANTHRP TOUT AITION N KATGOREITE KAT AUTOU

[23,15] ALL OUDE RDS ANEPEMPSEN GAR AUTON PROS MAS


KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUT

[23,16] PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS

[23,17]

[23,18] ANEKRAGON DE PAMPLTHEI LEGONTES AIRE TOUTON


APOLUSON DE MIN TON BARABBAN

[23,19] OSTIS N DIA STASIN TINA GENOMENN EN T POLEI KAI


PHONON BLTHEIS EN T PHULAK

[23,20] PALIN DE O PILATOS PROSEPHNSEN AUTOIS THELN


APOLUSAI TON ISOUN

[23,21] OI DE EPEPHNOUN LEGONTES STAUROU STAUROU


AUTON

[23,22] O DE TRITON EIPEN PROS AUTOUS TI GAR KAKON


EPOISEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUT
PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS

[23,23] OI DE EPEKEINTO PHNAIS MEGALAIS AITOUMENOI


AUTON STAURTHNAI KAI KATISKHUON AI PHNAI AUTN

[23,24] KAI PILATOS EPEKRINEN GENESTHAI TO AITMA AUTN


[23,25] APELUSEN DE TON DIA STASIN KAI PHONON BEBLMENON
EIS PHULAKN ON TOUNTO TON DE ISOUN PAREDKEN T
THELMATI AUTN

[23,26] KAI S APGAGON AUTON EPILABOMENOI SIMNA TINA


KURNAION ERKHOMENON AP AGROU EPETHKAN AUT TON
STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU ISOU

[23,27] KOLOUTHEI DE AUT POLU PLTHOS TOU LAOU KAI


GUNAIKN AI EKOPTONTO KAI ETHRNOUN AUTON

[23,28] STRAPHEIS DE PROS AUTAS [O] ISOUS EIPEN


THUGATERES IEROUSALM M KLAIETE EP EME PLN EPH
EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UMN

[23,29] OTI IDOU ERKHONTAI MERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI


AI STEIRAI KAI AI KOILIAI AI OUK EGENNSAN KAI MASTOI OI
OUK ETHREPSAN

[23,30] TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH MAS


KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE MAS

[23,31] OTI EI EN T UGR XUL TAUTA POIOUSIN EN T XR TI


GENTAI

[23,32] GONTO DE KAI ETEROI KAKOURGOI DUO SUN AUT


ANAIRETHNAI

[23,33] KAI OTE LTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON


KRANION EKEI ESTAURSAN AUTON KAI TOUS KAKOURGOUS
ON MEN EK DEXIN ON DE EX ARISTERN

[23,34] [[O DE ISOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR


OIDASIN TI POIOUSIN] ] DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU
EBALON KLROUS

[23,35] KAI EISTKEI O LAOS THERN EXEMUKTRIZON DE KAI


OI ARKHONTES LEGONTES ALLOUS ESSEN SSAT EAUTON EI
OUTOS ESTIN O KHRISTOS TOU THEOU O EKLEKTOS

[23,36] ENEPAIXAN DE AUT KAI OI STRATITAI


PROSERKHOMENOI OXOS PROSPHERONTES AUT

[23,37] KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN SSON


SEAUTON
[23,38] N DE KAI EPIGRAPH EP AUT O BASILEUS TN
IOUDAIN OUTOS

[23,39] EIS DE TN KREMASTHENTN KAKOURGN


EBLASPHMEI AUTON LEGN OUKHI SU EI O KHRISTOS SSON
SEAUTON KAI MAS

[23,40] APOKRITHEIS DE O ETEROS EPITIMN AUT EPH OUDE


PHOB SU TON THEON OTI EN T AUT KRIMATI EI

[23,41] KAI MEIS MEN DIKAIS AXIA GAR N EPRAXAMEN


APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN

[23,42] KAI ELEGEN ISOU MNSTHTI MOU OTAN ELTHS EIS


TN BASILEIAN SOU

[23,43] KAI EIPEN AUT AMN SOI LEG SMERON MET EMOU
ES EN T PARADEIS

[23,44] KAI N D SEI RA EKT KAI SKOTOS EGENETO EPH


OLN TN GN ES RAS ENATS

[23,45] TOU LIOU EKLIPONTOS ESKHISTH DE TO KATAPETASMA


TOU NAOU MESON

[23,46] KAI PHNSAS PHN MEGAL O ISOUS EIPEN PATER EIS


KHEIRAS SOU PARATITHEMAI TO PNEUMA MOU TOUTO DE EIPN
EXEPNEUSEN

[23,47] IDN DE O EKATONTARKHS TO GENOMENON EDOXAZEN


TON THEON LEGN ONTS O ANTHRPOS OUTOS DIKAIOS N

[23,48] KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI TN


THERIAN TAUTN THERSANTES TA GENOMENA TUPTONTES
TA STTH UPESTREPHON

[23,49] EISTKEISAN DE PANTES OI GNSTOI AUT APO


MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI SUNAKOLOUTHOUSAI AUT APO
TS GALILAIAS ORSAI TAUTA

[23,50] KAI IDOU ANR ONOMATI ISPH BOULEUTS UPARKHN


[KAI] ANR AGATHOS KAI DIKAIOS

[23,51] OUTOS OUK N SUGKATATETHEIMENOS T BOUL KAI T


PRAXEI AUTN APO ARIMATHAIAS POLES TN IOUDAIN OS
PROSEDEKHETO TN BASILEIAN TOU THEOU
[23,52] OUTOS PROSELTHN T PILAT TSATO TO SMA TOU
ISOU

[23,53] KAI KATHELN ENETULIXEN AUTO SINDONI KAI ETHKEN


AUTON EN MNMATI LAXEUT OU OUK N OUDEIS OUP
KEIMENOS

[23,54] KAI MERA N PARASKEUS KAI SABBATON EPEPHSKEN

[23,55] KATAKOLOUTHSASAI DE AI GUNAIKES AITINES SAN


SUNELLUTHUIAI EK TS GALILAIAS AUT ETHEASANTO TO
MNMEION KAI S ETETH TO SMA AUTOU

[23,56] UPOSTREPSASAI DE TOIMASAN ARMATA KAI MURA KAI


TO MEN SABBATON SUKHASAN KATA TN ENTOLN

[24,1] T DE MIA TN SABBATN ORTHROU BATHES EPI TO


MNMA LTHON PHEROUSAI A TOIMASAN ARMATA

[24,2] EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU


MNMEIOU

[24,3] EISELTHOUSAI DE OUKH EURON TO SMA TOU KURIOU


ISOU

[24,4] KAI EGENETO EN T APOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU


KAI IDOU ANDRES DUO EPESTSAN AUTAIS EN ESTHTI
ASTRAPTOUS

[24,5] EMPHOBN DE GENOMENN AUTN KAI KLINOUSN TA


PROSPA EIS TN GN EIPAN PROS AUTAS TI ZTEITE TON
ZNTA META TN NEKRN

[24,6] OUK ESTIN DE ALLA GERTH MNSTHTE S ELALSEN


UMIN ETI N EN T GALILAIA

[24,7] LEGN TON UION TOU ANTHRPOU OTI DEI


PARADOTHNAI EIS KHEIRAS ANTHRPN AMARTLN KAI
STAURTHNAI KAI T TRIT MERA ANASTNAI

[24,8] KAI EMNSTHSAN TN RMATN AUTOU

[24,9] KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MNMEIOU APGGEILAN


TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS
[24,10] SAN DE MAGDALN MARIA KAI IANNA KAI MARIA
IAKBOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS ELEGON PROS TOUS
APOSTOLOUS TAUTA

[24,11] KAI EPHANSAN ENPION AUTN SEI LROS TA RMATA


TAUTA KAI PISTOUN AUTAIS

[24,12] O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MNMEION KAI


PARAKUPSAS BLEPEI TA OTHONIA MONA KAI APLTHEN PROS
EAUTON THAUMAZN TO GEGONOS

[24,13] KAI IDOU DUO EX AUTN EN AUT T MERA SAN


POREUOMENOI EIS KMN APEKHOUSAN STADIOUS EXKONTA
APO IEROUSALM ONOMA EMMAOUS

[24,14] KAI AUTOI MILOUN PROS ALLLOUS PERI PANTN TN


SUMBEBKOTN TOUTN

[24,15] KAI EGENETO EN T OMILEIN AUTOUS KAI SUZTEIN KAI


AUTOS ISOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS

[24,16] OI DE OPHTHALMOI AUTN EKRATOUNTO TOU M


EPIGNNAI AUTON

[24,17] EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS


ANTIBALLETE PROS ALLLOUS PERIPATOUNTES KAI
ESTATHSAN SKUTHRPOI

[24,18] APOKRITHEIS DE EIS ONOMATI KLEOPAS EIPEN PROS


AUTON SU MONOS PAROIKEIS IEROUSALM KAI OUK EGNS TA
GENOMENA EN AUT EN TAIS MERAIS TAUTAIS

[24,19] KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE EIPAN AUT TA PERI ISOU


TOU NAZARNOU OS EGENETO ANR PROPHTS DUNATOS EN
ERG KAI LOG ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU

[24,20] OPS TE PAREDKAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI


ARKHONTES MN EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAURSAN
AUTON

[24,21] MEIS DE LPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELLN


LUTROUSTHAI TON ISRAL ALLA GE KAI SUN PASIN TOUTOIS
TRITN TAUTN MERAN AGEI APH OU TAUTA EGENETO

[24,22] ALLA KAI GUNAIKES TINES EX MN EXESTSAN MAS


GENOMENAI ORTHRINAI EPI TO MNMEION
[24,23] KAI M EUROUSAI TO SMA AUTOU LTHON LEGOUSAI
KAI OPTASIAN AGGELN ERAKENAI OI LEGOUSIN AUTON ZN

[24,24] KAI APLTHON TINES TN SUN MIN EPI TO MNMEION


KAI EURON OUTS KATHS KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE
OUK EIDON

[24,25] KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS ANOTOI KAI BRADEIS


T KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELALSAN OI
PROPHTAI

[24,26] OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI


EISELTHEIN EIS TN DOXAN AUTOU

[24,27] KAI ARXAMENOS APO MUSES KAI APO PANTN TN


PROPHTN DIERMNEUSEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS
TA PERI EAUTOU

[24,28] KAI GGISAN EIS TN KMN OU EPOREUONTO KAI


AUTOS PROSEPOISATO PORRTERON POREUESTHAI

[24,29] KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH


MN OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN D MERA
KAI EISLTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS

[24,30] KAI EGENETO EN T KATAKLITHNAI AUTON MET AUTN


LABN TON ARTON EULOGSEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS

[24,31] AUTN DE DINOIKHTHSAN OI OPHTHALMOI KAI


EPEGNSAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUTN

[24,32] KAI EIPAN PROS ALLLOUS OUKHI KARDIA MN


KAIOMEN N [EN MIN] S ELALEI MIN EN T OD S
DINOIGEN MIN TAS GRAPHAS

[24,33] KAI ANASTANTES AUT T RA UPESTREPSAN EIS


IEROUSALM KAI EURON THROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI
TOUS SUN AUTOIS

[24,34] LEGONTAS OTI ONTS GERTH O KURIOS KAI PHTH


SIMNI

[24,35] KAI AUTOI EXGOUNTO TA EN T OD KAI S EGNSTH


AUTOIS EN T KLASEI TOU ARTOU
[24,36] TAUTA DE AUTN LALOUNTN AUTOS EST EN MES
AUTN KAI LEGEI AUTOIS EIRN UMIN

[24,37] PTOTHENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN


PNEUMA THEREIN

[24,38] KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI DIA TI


DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN T KARDIA UMN

[24,39] IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI EG
EIMI AUTOS PSLAPHSATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA
KAI OSTEA OUK EKHEI KATHS EME THEREITE EKHONTA

[24,40] KAI TOUTO EIPN EDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI


TOUS PODAS

[24,41] ETI DE APISTOUNTN AUTN APO TS KHARAS KAI


THAUMAZONTN EIPEN AUTOIS EKHETE TI BRSIMON ENTHADE

[24,42] OI DE EPEDKAN AUT IKHTHUOS OPTOU MEROS

[24,43] KAI LABN ENPION AUTN EPHAGEN

[24,44] EIPEN DE PROS AUTOUS OUTOI OI LOGOI MOU OUS


ELALSA PROS UMAS ETI N SUN UMIN OTI DEI PLRTHNAI
PANTA TA GEGRAMMENA EN T NOM MUSES KAI TOIS
PROPHTAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU

[24,45] TOTE DINOIXEN AUTN TON NOUN TOU SUNIENAI TAS


GRAPHAS

[24,46] KAI EIPEN AUTOIS OTI OUTS GEGRAPTAI PATHEIN TON


KHRISTON KAI ANASTNAI EK NEKRN T TRIT MERA

[24,47] KAI KRUKHTHNAI EPI T ONOMATI AUTOU METANOIAN


EIS APHESIN AMARTIN EIS PANTA TA ETHN ARXAMENOI APO
IEROUSALM

[24,48] UMEIS MARTURES TOUTN

[24,49] KAI [IDOU] EG APOSTELL TN EPAGGELIAN TOU


PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN T POLEI ES
OU ENDUSSTHE EX UPSOUS DUNAMIN

[24,50] EXGAGEN DE AUTOUS [EX] ES PROS BTHANIAN KAI


EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOGSEN AUTOUS
[24,51] KAI EGENETO EN T EULOGEIN AUTON AUTOUS DIEST
AP AUTN KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON

[24,52] KAI AUTOI PROSKUNSANTES AUTON UPESTREPSAN EIS


IEROUSALM META KHARAS MEGALS

[24,53] KAI SAN DIA PANTOS EN T IER EULOGOUNTES TON


THEON

JOO

*KATA IANNN

[1,1] EN ARKH N O LOGOS KAI O LOGOS N PROS TON THEON


KAI THEOS N O LOGOS

[1,2] OUTOS N EN ARKH PROS TON THEON

[1,3] PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KHRIS AUTOU EGENETO


OUDE EN O GEGONEN

[1,4] EN AUT Z N KAI Z N TO PHS TN ANTHRPN

[1,5] KAI TO PHS EN T SKOTIA PHAINEI KAI SKOTIA AUTO OU


KATELABEN

[1,6] EGENETO ANTHRPOS APESTALMENOS PARA THEOU


ONOMA AUT IANNS

[1,7] OUTOS LTHEN EIS MARTURIAN INA MARTURS PERI TOU


PHTOS INA PANTES PISTEUSSIN DI AUTOU

[1,8] OUK N EKEINOS TO PHS ALL INA MARTURS PERI TOU


PHTOS

[1,9] N TO PHS TO ALTHINON O PHTIZEI PANTA ANTHRPON


ERKHOMENON EIS TON KOSMON

[1,10] EN T KOSM N KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O


KOSMOS AUTON OUK EGN

[1,11] EIS TA IDIA LTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON


[1,12] OSOI DE ELABON AUTON EDKEN AUTOIS EXOUSIAN
TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA
AUTOU

[1,13] OI OUK EX AIMATN OUDE EK THELMATOS SARKOS OUDE


EK THELMATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENNTHSAN

[1,14] KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESKNSEN EN MIN KAI


ETHEASAMETHA TN DOXAN AUTOU DOXAN S MONOGENOUS
PARA PATROS PLRS KHARITOS KAI ALTHEIAS

[1,15] IANNS MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEGN


OUTOS N ON EIPON O OPIS MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN
MOU GEGONEN OTI PRTOS MOU N

[1,16] OTI EK TOU PLRMATOS AUTOU MEIS PANTES


ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS

[1,17] OTI O NOMOS DIA MUSES EDOTH KHARIS KAI


ALTHEIA DIA ISOU KHRISTOU EGENETO

[1,18] THEON OUDEIS ERAKEN PPOTE MONOGENS THEOS O


N EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EXGSATO

[1,19] KAI AUT ESTIN MARTURIA TOU IANNOU OTE


APESTEILAN [PROS AUTON] OI IOUDAIOI EX IEROSOLUMN
IEREIS KAI LEUITAS INA ERTSSIN AUTON SU TIS EI

[1,20] KAI MOLOGSEN KAI OUK RNSATO KAI MOLOGSEN


OTI EG OUK EIMI O KHRISTOS

[1,21] KAI RTSAN AUTON TI OUN SU LIAS EI KAI LEGEI OUK


EIMI O PROPHTS EI SU KAI APEKRITH OU

[1,22] EIPAN OUN AUT TIS EI INA APOKRISIN DMEN TOIS


PEMPSASIN MAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU

[1,23] EPH EG PHN BONTOS EN T ERM EUTHUNATE TN


ODON KURIOU KATHS EIPEN SAIAS O PROPHTS

[1,24] KAI APESTALMENOI SAN EK TN PHARISAIN

[1,25] KAI RTSAN AUTON KAI EIPAN AUT TI OUN BAPTIZEIS


EI SU OUK EI O KHRISTOS OUDE LIAS OUDE O PROPHTS
[1,26] APEKRITH AUTOIS O IANNS LEGN EG BAPTIZ EN
UDATI MESOS UMN ESTKEN ON UMEIS OUK OIDATE

[1,27] O OPIS MOU ERKHOMENOS OU OUK EIMI [EG] AXIOS INA


LUS AUTOU TON IMANTA TOU UPODMATOS

[1,28] TAUTA EN BTHANIA EGENETO PERAN TOU IORDANOU


OPOU N O IANNS BAPTIZN

[1,29] T EPAURION BLEPEI TON ISOUN ERKHOMENON PROS


AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIRN TN
AMARTIAN TOU KOSMOU

[1,30] OUTOS ESTIN UPER OU EG EIPON OPIS MOU ERKHETAI


ANR OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PRTOS MOU N

[1,31] KAG OUK DEIN AUTON ALL INA PHANERTH T ISRAL


DIA TOUTO LTHON EG EN UDATI BAPTIZN

[1,32] KAI EMARTURSEN IANNS LEGN OTI TETHEAMAI TO


PNEUMA KATABAINON S PERISTERAN EX OURANOU KAI
EMEINEN EP AUTON

[1,33] KAG OUK DEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN


EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN IDS TO PNEUMA
KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZN
EN PNEUMATI AGI

[1,34] KAG ERAKA KAI MEMARTURKA OTI OUTOS ESTIN O


UIOS TOU THEOU

[1,35] T EPAURION PALIN EISTKEI O IANNS KAI EK TN


MATHTN AUTOU DUO

[1,36] KAI EMBLEPSAS T ISOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O


AMNOS TOU THEOU

[1,37] KAI KOUSAN OI DUO MATHTAI AUTOU LALOUNTOS KAI


KOLOUTHSAN T ISOU

[1,38] STRAPHEIS DE O ISOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS


AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI ZTEITE OI DE EIPAN AUT
RABBI O LEGETAI METHERMNEUOMENON DIDASKALE POU
MENEIS
[1,39] LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI OPSESTHE LTHAN OUN KAI
EIDAN POU MENEI KAI PAR AUT EMEINAN TN MERAN
EKEINN RA N S DEKAT

[1,40] N ANDREAS O ADELPHOS SIMNOS PETROU EIS EK TN


DUO TN AKOUSANTN PARA IANNOU KAI
AKOLOUTHSANTN AUT

[1,41] EURISKEI OUTOS PRTON TON ADELPHON TON IDION


SIMNA KAI LEGEI AUT EURKAMEN TON MESSIAN O ESTIN
METHERMNEUOMENON KHRISTOS

[1,42] GAGEN AUTON PROS TON ISOUN EMBLEPSAS AUT O


ISOUS EIPEN SU EI SIMN O UIOS IANNOU SU KLTHS
KPHAS O ERMNEUETAI PETROS

[1,43] T EPAURION THELSEN EXELTHEIN EIS TN GALILAIAN


KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUT O ISOUS
AKOLOUTHEI MOI

[1,44] N DE O PHILIPPOS APO BTHSAIDA EK TS POLES


ANDREOU KAI PETROU

[1,45] EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANAL KAI LEGEI AUT ON


EGRAPSEN MUSS EN T NOM KAI OI PROPHTAI
EURKAMEN ISOUN UION TOU ISPH TON APO NAZARET

[1,46] KAI EIPEN AUT NATHANAL EK NAZARET DUNATAI TI


AGATHON EINAI LEGEI AUT [O] PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE

[1,47] EIDEN O ISOUS TON NATHANAL ERKHOMENON PROS


AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE ALTHS ISRALITS EN
DOLOS OUK ESTIN

[1,48] LEGEI AUT NATHANAL POTHEN ME GINSKEIS


APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT PRO TOU SE PHILIPPON
PHNSAI ONTA UPO TN SUKN EIDON SE

[1,49] APEKRITH AUT NATHANAL RABBI SU EI O UIOS TOU


THEOU SU BASILEUS EI TOU ISRAL

[1,50] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT OTI EIPON SOI OTI
EIDON SE UPOKAT TS SUKS PISTEUEIS MEIZ TOUTN OPS

[1,51] KAI LEGEI AUT AMN AMN LEG UMIN OPSESTHE TON
OURANON ANEGOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU
ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU
ANTHRPOU

[2,1] KAI T MERA T TRIT GAMOS EGENETO EN KANA TS


GALILAIAS KAI N MTR TOU ISOU EKEI

[2,2] EKLTH DE KAI O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU EIS


TON GAMON

[2,3] KAI USTERSANTOS OINOU LEGEI MTR TOU ISOU PROS


AUTON OINON OUK EKHOUSIN

[2,4] [KAI] LEGEI AUT O ISOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUP
KEI RA MOU

[2,5] LEGEI MTR AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEG UMIN


POISATE

[2,6] SAN DE EKEI LITHINAI UDRIAI EX KATA TON


KATHARISMON TN IOUDAIN KEIMENAI KHROUSAI ANA
METRTAS DUO TREIS

[2,7] LEGEI AUTOIS O ISOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI


EGEMISAN AUTAS ES AN

[2,8] KAI LEGEI AUTOIS ANTLSATE NUN KAI PHERETE T


ARKHITRIKLIN OI DE NEGKAN

[2,9] S DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UDR OINON


GEGENMENON KAI OUK DEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI
DEISAN OI NTLKOTES TO UDR PHNEI TON NUMPHION O
ARKHITRIKLINOS

[2,10] KAI LEGEI AUT PAS ANTHRPOS PRTON TON KALON


OINON TITHSIN KAI OTAN METHUSTHSIN TON ELASS SU
TETRKAS TON KALON OINON ES ARTI

[2,11] TAUTN EPOISEN ARKHN TN SMEIN O ISOUS EN


KANA TS GALILAIAS KAI EPHANERSEN TN DOXAN AUTOU
KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATHTAI AUTOU

[2,12] META TOUTO KATEB EIS KAPHARNAOUM AUTOS KAI


MTR AUTOU KAI OI ADELPHOI [AUTOU] KAI OI MATHTAI
AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS MERAS
[2,13] KAI EGGUS N TO PASKHA TN IOUDAIN KAI ANEB EIS
IEROSOLUMA O ISOUS

[2,14] KAI EUREN EN T IER TOUS PLOUNTAS BOAS KAI


PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS
KATHMENOUS

[2,15] KAI POISAS PHRAGELLION EK SKHOININ PANTAS


EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI
TN KOLLUBISTN EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS
ANETREPSEN

[2,16] KAI TOIS TAS PERISTERAS PLOUSIN EIPEN ARATE TAUTA


ENTEUTHEN M POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON
EMPORIOU

[2,17] EMNSTHSAN OI MATHTAI AUTOU OTI GEGRAMMENON


ESTIN O ZLOS TOU OIKOU SOU KATAPHAGETAI ME

[2,18] APEKRITHSAN OUN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT TI


SMEION DEIKNUEIS MIN OTI TAUTA POIEIS

[2,19] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON


TOUTON KAI EN TRISIN MERAIS EGER AUTON

[2,20] EIPAN OUN OI IOUDAIOI TESSERAKONTA KAI EX ETESIN


OIKODOMTH O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN MERAIS
EGEREIS AUTON

[2,21] EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU SMATOS


AUTOU

[2,22] OTE OUN GERTH EK NEKRN EMNSTHSAN OI


MATHTAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN KAI EPISTEUSAN T
GRAPH KAI T LOG ON EIPEN O ISOUS

[2,23] S DE N EN TOIS IEROSOLUMOIS EN T PASKHA EN T


EORT POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU
THEROUNTES AUTOU TA SMEIA A EPOIEI

[2,24] AUTOS DE ISOUS OUK EPISTEUEN AUTON AUTOIS DIA TO


AUTON GINSKEIN PANTAS

[2,25] KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTURS PERI


TOU ANTHRPOU AUTOS GAR EGINSKEN TI N EN T
ANTHRP
[3,1] N DE ANTHRPOS EK TN PHARISAIN NIKODMOS
ONOMA AUT ARKHN TN IOUDAIN

[3,2] OUTOS LTHEN PROS AUTON NUKTOS KAI EIPEN AUT


RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU ELLUTHAS DIDASKALOS
OUDEIS GAR DUNATAI TAUTA TA SMEIA POIEIN A SU POIEIS
EAN M O THEOS MET AUTOU

[3,3] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT AMN AMN LEG SOI
EAN M TIS GENNTH ANTHEN OU DUNATAI IDEIN TN
BASILEIAN TOU THEOU

[3,4] LEGEI PROS AUTON [O] NIKODMOS PS DUNATAI


ANTHRPOS GENNTHNAI GERN N M DUNATAI EIS TN
KOILIAN TS MTROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI
GENNTHNAI

[3,5] APEKRITH ISOUS AMN AMN LEG SOI EAN M TIS


GENNTH EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI
EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU

[3,6] TO GEGENNMENON EK TS SARKOS SARX ESTIN KAI TO


GEGENNMENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN

[3,7] M THAUMASS OTI EIPON SOI DEI UMAS GENNTHNAI


ANTHEN

[3,8] TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI TN PHNN AUTOU


AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI
OUTS ESTIN PAS O GEGENNMENOS EK TOU PNEUMATOS

[3,9] APEKRITH NIKODMOS KAI EIPEN AUT PS DUNATAI


TAUTA GENESTHAI

[3,10] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT SU EI O DIDASKALOS


TOU ISRAL KAI TAUTA OU GINSKEIS

[3,11] AMN AMN LEG SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O


ERAKAMEN MARTUROUMEN KAI TN MARTURIAN MN OU
LAMBANETE

[3,12] EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE PS EAN


EIP UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE

[3,13] KAI OUDEIS ANABEBKEN EIS TON OURANON EI M O EK


TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHRPOU
[3,14] KAI KATHS MUSS UPSSEN TON OPHIN EN T ERM
OUTS UPSTHNAI DEI TON UION TOU ANTHRPOU

[3,15] INA PAS O PISTEUN EN AUT EKH ZN AINION

[3,16] OUTS GAR GAPSEN O THEOS TON KOSMON STE TON


UION TON MONOGEN EDKEN INA PAS O PISTEUN EIS AUTON
M APOLTAI ALL EKH ZN AINION

[3,17] OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION EIS TON KOSMON


INA KRIN TON KOSMON ALL INA STH O KOSMOS DI AUTOU

[3,18] O PISTEUN EIS AUTON OU KRINETAI O DE M PISTEUN


D KEKRITAI OTI M PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU
MONOGENOUS UIOU TOU THEOU

[3,19] AUT DE ESTIN KRISIS OTI TO PHS ELLUTHEN EIS TON


KOSMON KAI GAPSAN OI ANTHRPOI MALLON TO SKOTOS
TO PHS N GAR AUTN PONRA TA ERGA

[3,20] PAS GAR O PHAULA PRASSN MISEI TO PHS KAI OUK


ERKHETAI PROS TO PHS INA M ELEGKHTH TA ERGA AUTOU

[3,21] O DE POIN TN ALTHEIAN ERKHETAI PROS TO PHS INA


PHANERTH AUTOU TA ERGA OTI EN THE ESTIN EIRGASMENA

[3,22] META TAUTA LTHEN O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU


EIS TN IOUDAIAN GN KAI EKEI DIETRIBEN MET AUTN KAI
EBAPTIZEN

[3,23] N DE KAI O IANNS BAPTIZN EN AINN EGGUS TOU


SALEIM OTI UDATA POLLA N EKEI KAI PAREGINONTO KAI
EBAPTIZONTO

[3,24] OUP GAR N BEBLMENOS EIS TN PHULAKN O IANNS

[3,25] EGENETO OUN ZTSIS EK TN MATHTN IANNOU


META IOUDAIOU PERI KATHARISMOU

[3,26] KAI LTHON PROS TON IANNN KAI EIPAN AUT RABBI
OS N META SOU PERAN TOU IORDANOU SU MEMARTURKAS
IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON

[3,27] APEKRITH IANNS KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHRPOS


LAMBANEIN OUDE EN EAN M DEDOMENON AUT EK TOU
OURANOU
[3,28] AUTOI UMEIS MOI MARTUREITE OTI EIPON [OTI] OUK EIMI
EG O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN
EKEINOU

[3,29] O EKHN TN NUMPHN NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS


TOU NUMPHIOU O ESTKS KAI AKOUN AUTOU KHARA
KHAIREI DIA TN PHNN TOU NUMPHIOU AUT OUN KHARA
EM PEPLRTAI

[3,30] EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI

[3,31] O ANTHEN ERKHOMENOS EPAN PANTN ESTIN O N EK


TS GS EK TS GS ESTIN KAI EK TS GS LALEI O EK TOU
OURANOU ERKHOMENOS [EPAN PANTN ESTIN]

[3,32] O ERAKEN KAI KOUSEN TOUTO MARTUREI KAI TN


MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI

[3,33] O LABN AUTOU TN MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O


THEOS ALTHS ESTIN

[3,34] ON GAR APESTEILEN O THEOS TA RMATA TOU THEOU


LALEI OU GAR EK METROU DIDSIN TO PNEUMA

[3,35] O PATR AGAPA TON UION KAI PANTA DEDKEN EN T


KHEIRI AUTOU

[3,36] O PISTEUN EIS TON UION EKHEI ZN AINION O DE


APEITHN T UI OUK OPSETAI ZN ALL ORG TOU THEOU
MENEI EP AUTON

[4,1] S OUN EGN O ISOUS OTI KOUSAN OI PHARISAIOI OTI


ISOUS PLEIONAS MATHTAS POIEI KAI BAPTIZEI IANNS

[4,2] KAITOIGE ISOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATHTAI


AUTOU

[4,3] APHKEN TN IOUDAIAN KAI APLTHEN PALIN EIS TN


GALILAIAN

[4,4] EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA TS SAMAREIAS

[4,5] ERKHETAI OUN EIS POLIN TS SAMAREIAS LEGOMENN


SUKHAR PLSION TOU KHRIOU O EDKEN IAKB [T] ISPH
T UI AUTOU
[4,6] N DE EKEI PG TOU IAKB O OUN ISOUS KEKOPIAKS EK
TS ODOIPORIAS EKATHEZETO OUTS EPI T PG RA N S
EKT

[4,7] ERKHETAI GUN EK TS SAMAREIAS ANTLSAI UDR LEGEI


AUT O ISOUS DOS MOI PEIN

[4,8] OI GAR MATHTAI AUTOU APELLUTHEISAN EIS TN POLIN


INA TROPHAS AGORASSIN

[4,9] LEGEI OUN AUT GUN SAMARITIS PS SU IOUDAIOS N


PAR EMOU PEIN AITEIS GUNAIKOS SAMARITIDOS OUSS OU GAR
SUGKHRNTAI IOUDAIOI SAMARITAIS

[4,10] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT EI DEIS TN DREAN


TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEGN SOI DOS MOI PEIN SU AN
TSAS AUTON KAI EDKEN AN SOI UDR ZN

[4,11] LEGEI AUT [ GUN] KURIE OUTE ANTLMA EKHEIS KAI


TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UDR TO ZN

[4,12] M SU MEIZN EI TOU PATROS MN IAKB OS EDKEN


MIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI
AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU

[4,13] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT PAS O PINN EK TOU


UDATOS TOUTOU DIPSSEI PALIN

[4,14] OS D AN PI EK TOU UDATOS OU EG DS AUT OU M


DIPSSEI EIS TON AINA ALLA TO UDR O DS AUT
GENSETAI EN AUT PG UDATOS ALLOMENOU EIS ZN
AINION

[4,15] LEGEI PROS AUTON GUN KURIE DOS MOI TOUTO TO


UDR INA M DIPS MDE DIERKHMAI ENTHADE ANTLEIN

[4,16] LEGEI AUT UPAGE PHNSON TON ANDRA SOU KAI ELTHE
ENTHADE

[4,17] APEKRITH GUN KAI EIPEN AUT OUK EKH ANDRA


LEGEI AUT O ISOUS KALS EIPAS OTI ANDRA OUK EKH

[4,18] PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK


ESTIN SOU ANR TOUTO ALTHES EIRKAS

[4,19] LEGEI AUT GUN KURIE THER OTI PROPHTS EI SU


[4,20] OI PATERES MN EN T OREI TOUT PROSEKUNSAN KAI
UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU
PROSKUNEIN DEI

[4,21] LEGEI AUT O ISOUS PISTEUE MOI GUNAI OTI ERKHETAI


RA OTE OUTE EN T OREI TOUT OUTE EN IEROSOLUMOIS
PROSKUNSETE T PATRI

[4,22] UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE MEIS


PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI STRIA EK TN IOUDAIN
ESTIN

[4,23] ALLA ERKHETAI RA KAI NUN ESTIN OTE OI ALTHINOI


PROSKUNTAI PROSKUNSOUSIN T PATRI EN PNEUMATI KAI
ALTHEIA KAI GAR O PATR TOIOUTOUS ZTEI TOUS
PROSKUNOUNTAS AUTON

[4,24] PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN


PNEUMATI KAI ALTHEIA DEI PROSKUNEIN

[4,25] LEGEI AUT GUN OIDA OTI MESSIAS ERKHETAI O


LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTH EKEINOS ANAGGELEI MIN
APANTA

[4,26] LEGEI AUT O ISOUS EG EIMI O LALN SOI

[4,27] KAI EPI TOUT LTHAN OI MATHTAI AUTOU KAI


ETHAUMAZON OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI
EIPEN TI ZTEIS TI LALEIS MET AUTS

[4,28] APHKEN OUN TN UDRIAN AUTS GUN KAI APLTHEN


EIS TN POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHRPOIS

[4,29] DEUTE IDETE ANTHRPON OS EIPEN MOI PANTA OSA


EPOISA MTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[4,30] EXLTHON EK TS POLES KAI RKHONTO PROS AUTON

[4,31] EN T METAXU RTN AUTON OI MATHTAI LEGONTES


RABBI PHAGE

[4,32] O DE EIPEN AUTOIS EG BRSIN EKH PHAGEIN N UMEIS


OUK OIDATE

[4,33] ELEGON OUN OI MATHTAI PROS ALLLOUS M TIS


NEGKEN AUT PHAGEIN
[4,34] LEGEI AUTOIS O ISOUS EMON BRMA ESTIN INA POIS
TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEIS AUTOU TO
ERGON

[4,35] OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI TETRAMNOS ESTIN KAI O


THERISMOS ERKHETAI IDOU LEG UMIN EPARATE TOUS
OPHTHALMOUS UMN KAI THEASASTHE TAS KHRAS OTI
LEUKAI EISIN PROS THERISMON D

[4,36] O THERIZN MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON


EIS ZN AINION INA O SPEIRN OMOU KHAIR KAI O
THERIZN

[4,37] EN GAR TOUT O LOGOS ESTIN ALTHINOS OTI ALLOS


ESTIN O SPEIRN KAI ALLOS O THERIZN

[4,38] EG APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS


KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON
AUTN EISELLUTHATE

[4,39] EK DE TS POLES EKEINS POLLOI EPISTEUSAN EIS


AUTON TN SAMARITN DIA TON LOGON TS GUNAIKOS
MARTUROUSS OTI EIPEN MOI PANTA A EPOISA

[4,40] S OUN LTHON PROS AUTON OI SAMARITAI RTN


AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO MERAS

[4,41] KAI POLL PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU

[4,42] T TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA TN SN LALIAN


PISTEUOMEN AUTOI GAR AKKOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS
ESTIN ALTHS O STR TOU KOSMOU

[4,43] META DE TAS DUO MERAS EXLTHEN EKEITHEN EIS TN


GALILAIAN

[4,44] AUTOS GAR ISOUS EMARTURSEN OTI PROPHTS EN T


IDIA PATRIDI TIMN OUK EKHEI

[4,45] OTE OUN LTHEN EIS TN GALILAIAN EDEXANTO AUTON


OI GALILAIOI PANTA ERAKOTES OSA EPOISEN EN
IEROSOLUMOIS EN T EORT KAI AUTOI GAR LTHON EIS TN
EORTN
[4,46] LTHEN OUN PALIN EIS TN KANA TS GALILAIAS OPOU
EPOISEN TO UDR OINON KAI N TIS BASILIKOS OU O UIOS
STHENEI EN KAPHARNAOUM

[4,47] OUTOS AKOUSAS OTI ISOUS KEI EK TS IOUDAIAS EIS


TN GALILAIAN APLTHEN PROS AUTON KAI RTA INA
KATAB KAI IASTAI AUTOU TON UION MELLEN GAR
APOTHNSKEIN

[4,48] EIPEN OUN O ISOUS PROS AUTON EAN M SMEIA KAI


TERATA IDTE OU M PISTEUSTE

[4,49] LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATABTHI PRIN


APOTHANEIN TO PAIDION MOU

[4,50] LEGEI AUT O ISOUS POREUOU O UIOS SOU Z


EPISTEUSEN O ANTHRPOS T LOG ON EIPEN AUT O ISOUS
KAI EPOREUETO

[4,51] D DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU


UPNTSAN AUT LEGONTES OTI O PAIS AUTOU Z

[4,52] EPUTHETO OUN TN RAN PAR AUTN EN


KOMPSOTERON ESKHEN EIPAN OUN AUT OTI EKHTHES RAN
EBDOMN APHKEN AUTON O PURETOS

[4,53] EGN OUN O PATR OTI [EN] EKEIN T RA EN EIPEN


AUT O ISOUS O UIOS SOU Z KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI
OIKIA AUTOU OL

[4,54] TOUTO [DE] PALIN DEUTERON SMEION EPOISEN O


ISOUS ELTHN EK TS IOUDAIAS EIS TN GALILAIAN

[5,1] META TAUTA N EORT TN IOUDAIN KAI ANEB ISOUS


EIS IEROSOLUMA

[5,2] ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI T PROBATIK


KOLUMBTHRA EPILEGOMEN EBRAISTI BTHZATHA PENTE
STOAS EKHOUSA

[5,3] EN TAUTAIS KATEKEITO PLTHOS TN ASTHENOUNTN


TUPHLN KHLN XRN

[5,4]
[5,5] N DE TIS ANTHRPOS EKEI TRIAKONTA [KAI] OKT ET
EKHN EN T ASTHENEIA AUTOU

[5,6] TOUTON IDN O ISOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI


POLUN D KHRONON EKHEI LEGEI AUT THELEIS UGIS
GENESTHAI

[5,7] APEKRITH AUT O ASTHENN KURIE ANTHRPON OUK


EKH INA OTAN TARAKHTH TO UDR BAL ME EIS TN
KOLUMBTHRAN EN DE ERKHOMAI EG ALLOS PRO EMOU
KATABAINEI

[5,8] LEGEI AUT O ISOUS EGEIRE ARON TON KRABATTON SOU


KAI PERIPATEI

[5,9] KAI EUTHES EGENETO UGIS O ANTHRPOS KAI REN TON


KRABATTON AUTOU KAI PERIEPATEI N DE SABBATON EN
EKEIN T MERA

[5,10] ELEGON OUN OI IOUDAIOI T TETHERAPEUMEN


SABBATON ESTIN KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON KRABATTON
SOU

[5,11] O DE APEKRITH AUTOIS O POISAS ME UGI EKEINOS MOI


EIPEN ARON TON KRABATTON SOU KAI PERIPATEI

[5,12] RTSAN AUTON TIS ESTIN O ANTHRPOS O EIPN SOI


ARON KAI PERIPATEI

[5,13] O DE IATHEIS OUK DEI TIS ESTIN O GAR ISOUS


EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN T TOP

[5,14] META TAUTA EURISKEI AUTON O ISOUS EN T IER KAI


EIPEN AUT IDE UGIS GEGONAS MKETI AMARTANE INA M
KHEIRON SOI TI GENTAI

[5,15] APLTHEN O ANTHRPOS KAI ANGGEILEN TOIS


IOUDAIOIS OTI ISOUS ESTIN O POISAS AUTON UGI

[5,16] KAI DIA TOUTO EDIKON OI IOUDAIOI TON ISOUN OTI


TAUTA EPOIEI EN SABBAT

[5,17] O DE [ISOUS] APEKRINATO AUTOIS O PATR MOU ES


ARTI ERGAZETAI KAG ERGAZOMAI
[5,18] DIA TOUTO OUN MALLON EZTOUN AUTON OI IOUDAIOI
APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI
PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POIN T
THE

[5,19] APEKRINATO OUN O ISOUS KAI ELEGEN AUTOIS AMN


AMN LEG UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU
OUDEN EAN M TI BLEP TON PATERA POIOUNTA A GAR AN
EKEINOS POI TAUTA KAI O UIOS OMOIS POIEI

[5,20] O GAR PATR PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN


AUT A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUTN DEIXEI AUT ERGA
INA UMEIS THAUMAZTE

[5,21] SPER GAR O PATR EGEIREI TOUS NEKROUS KAI ZOPOIEI


OUTS KAI O UIOS OUS THELEI ZOPOIEI

[5,22] OUDE GAR O PATR KRINEI OUDENA ALLA TN KRISIN


PASAN DEDKEN T UI

[5,23] INA PANTES TIMSI TON UION KATHS TIMSI TON


PATERA O M TIMN TON UION OU TIMA TON PATERA TON
PEMPSANTA AUTON

[5,24] AMN AMN LEG UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOUN
KAI PISTEUN T PEMPSANTI ME EKHEI ZN AINION KAI EIS
KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEBKEN EK TOU THANATOU
EIS TN ZN

[5,25] AMN AMN LEG UMIN OTI ERKHETAI RA KAI NUN


ESTIN OTE OI NEKROI AKOUSOUSIN TS PHNS TOU UIOU TOU
THEOU KAI OI AKOUSANTES ZSOUSIN

[5,26] SPER GAR O PATR EKHEI ZN EN EAUT OUTS KAI T


UI EDKEN ZN EKHEIN EN EAUT

[5,27] KAI EXOUSIAN EDKEN AUT KRISIN POIEIN OTI UIOS


ANTHRPOU ESTIN

[5,28] M THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI RA EN PANTES


OI EN TOIS MNMEIOIS AKOUSOUSIN TS PHNS AUTOU

[5,29] KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POISANTES EIS


ANASTASIN ZS OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN
KRISES
[5,30] OU DUNAMAI EG POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATHS
AKOU KRIN KAI KRISIS EM DIKAIA ESTIN OTI OU ZT TO
THELMA TO EMON ALLA TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME

[5,31] EAN EG MARTUR PERI EMAUTOU MARTURIA MOU OUK


ESTIN ALTHS

[5,32] ALLOS ESTIN O MARTURN PERI EMOU KAI OIDA OTI


ALTHS ESTIN MARTURIA N MARTUREI PERI EMOU

[5,33] UMEIS APESTALKATE PROS IANNN KAI MEMARTURKEN


T ALTHEIA

[5,34] EG DE OU PARA ANTHRPOU TN MARTURIAN LAMBAN


ALLA TAUTA LEG INA UMEIS STHTE

[5,35] EKEINOS N O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAINN


UMEIS DE THELSATE AGALLIATHNAI PROS RAN EN T
PHTI AUTOU

[5,36] EG DE EKH TN MARTURIAN MEIZ TOU IANNOU TA


GAR ERGA A DEDKEN MOI O PATR INA TELEIS AUTA AUTA
TA ERGA A POI MARTUREI PERI EMOU OTI O PATR ME
APESTALKEN

[5,37] KAI O PEMPSAS ME PATR EKEINOS MEMARTURKEN PERI


EMOU OUTE PHNN AUTOU PPOTE AKKOATE OUTE EIDOS
AUTOU ERAKATE

[5,38] KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE EN UMIN MENONTA


OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUT UMEIS OU PISTEUETE

[5,39] ERAUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS


ZN AINION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI
PERI EMOU

[5,40] KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA ZN EKHTE

[5,41] DOXAN PARA ANTHRPN OU LAMBAN

[5,42] ALLA EGNKA UMAS OTI TN AGAPN TOU THEOU OUK


EKHETE EN EAUTOIS

[5,43] EG ELLUTHA EN T ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU


LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTH EN T ONOMATI T IDI
EKEINON LMPSESTHE
[5,44] PS DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALLLN
LAMBANONTES KAI TN DOXAN TN PARA TOU MONOU THEOU
OU ZTEITE

[5,45] M DOKEITE OTI EG KATGORS UMN PROS TON


PATERA ESTIN O KATGORN UMN MUSS EIS ON UMEIS
LPIKATE

[5,46] EI GAR EPISTEUETE MUSEI EPISTEUETE AN EMOI PERI


GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN

[5,47] EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE PS TOIS


EMOIS RMASIN PISTEUSETE

[6,1] META TAUTA APLTHEN O ISOUS PERAN TS THALASSS


TS GALILAIAS TS TIBERIADOS

[6,2] KOLOUTHEI DE AUT OKHLOS POLUS OTI ETHEROUN TA


SMEIA A EPOIEI EPI TN ASTHENOUNTN

[6,3] ANLTHEN DE EIS TO OROS ISOUS KAI EKEI EKATHTO


META TN MATHTN AUTOU

[6,4] N DE EGGUS TO PASKHA EORT TN IOUDAIN

[6,5] EPARAS OUN TOUS OPHTHALMOUS O ISOUS KAI


THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON
LEGEI PROS PHILIPPON POTHEN AGORASMEN ARTOUS INA
PHAGSIN OUTOI

[6,6] TOUTO DE ELEGEN PEIRAZN AUTON AUTOS GAR DEI TI


EMELLEN POIEIN

[6,7] APEKRITH AUT [O] PHILIPPOS DIAKOSIN DNARIN


ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS BRAKHU [TI] LAB

[6,8] LEGEI AUT EIS EK TN MATHTN AUTOU ANDREAS O


ADELPHOS SIMNOS PETROU

[6,9] ESTIN PAIDARION DE OS EKHEI PENTE ARTOUS


KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS
TOSOUTOUS

[6,10] EIPEN O ISOUS POISATE TOUS ANTHRPOUS ANAPESEIN


N DE KHORTOS POLUS EN T TOP ANEPESAN OUN OI ANDRES
TON ARITHMON S PENTAKISKHILIOI
[6,11] ELABEN OUN TOUS ARTOUS O ISOUS KAI EUKHARISTSAS
DIEDKEN TOIS ANAKEIMENOIS OMOIS KAI EK TN OPSARIN
OSON THELON

[6,12] S DE ENEPLSTHSAN LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU


SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA M TI
APOLTAI

[6,13] SUNGAGON OUN KAI EGEMISAN DDEKA KOPHINOUS


KLASMATN EK TN PENTE ARTN TN KRITHINN A
EPERISSEUSAN TOIS BEBRKOSIN

[6,14] OI OUN ANTHRPOI IDONTES O EPOISEN SMEION


ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALTHS O PROPHTS O
ERKHOMENOS EIS TON KOSMON

[6,15] ISOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI


ARPAZEIN AUTON INA POISSIN BASILEA ANEKHRSEN PALIN
EIS TO OROS AUTOS MONOS

[6,16] S DE OPSIA EGENETO KATEBSAN OI MATHTAI AUTOU


EPI TN THALASSAN

[6,17] KAI EMBANTES EIS PLOION RKHONTO PERAN TS


THALASSS EIS KAPHARNAOUM KAI SKOTIA D EGEGONEI KAI
OUP ELLUTHEI PROS AUTOUS O ISOUS

[6,18] TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS


DIEGEIRETO

[6,19] ELLAKOTES OUN S STADIOUS EIKOSI PENTE


TRIAKONTA THEROUSIN TON ISOUN PERIPATOUNTA EPI TS
THALASSS KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI
EPHOBTHSAN

[6,20] O DE LEGEI AUTOIS EG EIMI M PHOBEISTHE

[6,21] THELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION KAI EUTHES


EGENETO TO PLOION EPI TS GS EIS N UPGON

[6,22] T EPAURION O OKHLOS O ESTKS PERAN TS


THALASSS EIDON OTI PLOIARION ALLO OUK N EKEI EI M EN
KAI OTI OU SUNEISLTHEN TOIS MATHTAIS AUTOU O ISOUS
EIS TO PLOION ALLA MONOI OI MATHTAI AUTOU APLTHON
[6,23] ALLA LTHEN PLOIA[RIA] EK TIBERIADOS EGGUS TOU
TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARISTSANTOS TOU
KURIOU

[6,24] OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI ISOUS OUK ESTIN EKEI
OUDE OI MATHTAI AUTOU ENEBSAN AUTOI EIS TA PLOIARIA
KAI LTHON EIS KAPHARNAOUM ZTOUNTES TON ISOUN

[6,25] KAI EURONTES AUTON PERAN TS THALASSS EIPON AUT


RABBI POTE DE GEGONAS

[6,26] APEKRITH AUTOIS O ISOUS KAI EIPEN AMN AMN LEG


UMIN ZTEITE ME OUKH OTI EIDETE SMEIA ALL OTI EPHAGETE
EK TN ARTN KAI EKHORTASTHTE

[6,27] ERGAZESTHE M TN BRSIN TN APOLLUMENN ALLA


TN BRSIN TN MENOUSAN EIS ZN AINION N O UIOS TOU
ANTHRPOU UMIN DSEI TOUTON GAR O PATR ESPHRAGISEN O
THEOS

[6,28] EIPON OUN PROS AUTON TI POIMEN INA ERGAZMETHA


TA ERGA TOU THEOU

[6,29] APEKRITH [O] ISOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO


ERGON TOU THEOU INA PISTEUTE EIS ON APESTEILEN EKEINOS

[6,30] EIPON OUN AUT TI OUN POIEIS SU SMEION INA IDMEN


KAI PISTEUSMEN SOI TI ERGAZ

[6,31] OI PATERES MN TO MANNA EPHAGON EN T ERM


KATHS ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU
EDKEN AUTOIS PHAGEIN

[6,32] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OU


MUSS DEDKEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O
PATR MOU DIDSIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON
ALTHINON

[6,33] O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAINN EK TOU


OURANOU KAI ZN DIDOUS T KOSM

[6,34] EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS MIN TON
ARTON TOUTON
[6,35] EIPEN AUTOIS O ISOUS EG EIMI O ARTOS TS ZS O
ERKHOMENOS PROS EME OU M PEINAS KAI O PISTEUN EIS
EME OU M DIPSSEI PPOTE

[6,36] ALL EIPON UMIN OTI KAI ERAKATE [ME] KAI OU


PISTEUETE

[6,37] PAN O DIDSIN MOI O PATR PROS EME XEI KAI TON
ERKHOMENON PROS EME OU M EKBAL EX

[6,38] OTI KATABEBKA APO TOU OURANOU OUKH INA POI TO


THELMA TO EMON ALLA TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME

[6,39] TOUTO DE ESTIN TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME INA


PAN O DEDKEN MOI M APOLES EX AUTOU ALLA ANASTS
AUTO [EN] T ESKHAT MERA

[6,40] TOUTO GAR ESTIN TO THELMA TOU PATROS MOU INA PAS
O THERN TON UION KAI PISTEUN EIS AUTON EKH ZN
AINION KAI ANASTS AUTON EG [EN] T ESKHAT MERA

[6,41] EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EG


EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU

[6,42] KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN ISOUS O UIOS ISPH OU


MEIS OIDAMEN TON PATERA KAI TN MTERA PS NUN LEGEI
OTI EK TOU OURANOU KATABEBKA

[6,43] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUTOIS M GOGGUZETE MET


ALLLN

[6,44] OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M O PATR O


PEMPSAS ME ELKUS AUTON KAG ANASTS AUTON EN T
ESKHAT MERA

[6,45] ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPHTAIS KAI ESONTAI


PANTES DIDAKTOI THEOU PAS O AKOUSAS PARA TOU PATROS
KAI MATHN ERKHETAI PROS EME

[6,46] OUKH OTI TON PATERA ERAKEN TIS EI M O N PARA


TOU THEOU OUTOS ERAKEN TON PATERA

[6,47] AMN AMN LEG UMIN O PISTEUN EKHEI ZN AINION

[6,48] EG EIMI O ARTOS TS ZS


[6,49] OI PATERES UMN EPHAGON EN T ERM TO MANNA KAI
APETHANON

[6,50] OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAINN


INA TIS EX AUTOU PHAG KAI M APOTHAN

[6,51] EG EIMI O ARTOS O ZN O EK TOU OURANOU KATABAS


EAN TIS PHAG EK TOUTOU TOU ARTOU ZSEI EIS TON AINA
KAI O ARTOS DE ON EG DS SARX MOU ESTIN UPER TS TOU
KOSMOU ZS

[6,52] EMAKHONTO OUN PROS ALLLOUS OI IOUDAIOI LEGONTES


PS DUNATAI OUTOS MIN DOUNAI TN SARKA [AUTOU]
PHAGEIN

[6,53] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN EAN
M PHAGTE TN SARKA TOU UIOU TOU ANTHRPOU KAI PITE
AUTOU TO AIMA OUK EKHETE ZN EN EAUTOIS

[6,54] O TRGN MOU TN SARKA KAI PINN MOU TO AIMA


EKHEI ZN AINION KAG ANASTS AUTON T ESKHAT
MERA

[6,55] GAR SARX MOU ALTHS ESTIN BRSIS KAI TO AIMA


MOU ALTHS ESTIN POSIS

[6,56] O TRGN MOU TN SARKA KAI PINN MOU TO AIMA EN


EMOI MENEI KAG EN AUT

[6,57] KATHS APESTEILEN ME O ZN PATR KAG Z DIA TON


PATERA KAI O TRGN ME KAKEINOS ZSEI DI EME

[6,58] OUTOS ESTIN O ARTOS O EX OURANOU KATABAS OU


KATHS EPHAGON OI PATERES KAI APETHANON O TRGN
TOUTON TON ARTON ZSEI EIS TON AINA

[6,59] TAUTA EIPEN EN SUNAGG DIDASKN EN


KAPHARNAOUM

[6,60] POLLOI OUN AKOUSANTES EK TN MATHTN AUTOU


EIPAN SKLROS ESTIN O LOGOS OUTOS TIS DUNATAI AUTOU
AKOUEIN

[6,61] EIDS DE O ISOUS EN EAUT OTI GOGGUZOUSIN PERI


TOUTOU OI MATHTAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS
SKANDALIZEI
[6,62] EAN OUN THERTE TON UION TOU ANTHRPOU
ANABAINONTA OPOU N TO PROTERON

[6,63] TO PNEUMA ESTIN TO ZOPOIOUN SARX OUK PHELEI


OUDEN TA RMATA A EG LELALKA UMIN PNEUMA ESTIN KAI
Z ESTIN

[6,64] ALL EISIN EX UMN TINES OI OU PISTEUOUSIN DEI GAR


EX ARKHS O ISOUS TINES EISIN OI M PISTEUONTES KAI TIS
ESTIN O PARADSN AUTON

[6,65] KAI ELEGEN DIA TOUTO EIRKA UMIN OTI OUDEIS


DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M DEDOMENON AUT EK
TOU PATROS

[6,66] EK TOUTOU POLLOI [EK] TN MATHTN AUTOU


APLTHON EIS TA OPIS KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN

[6,67] EIPEN OUN O ISOUS TOIS DDEKA M KAI UMEIS THELETE


UPAGEIN

[6,68] APEKRITH AUT SIMN PETROS KURIE PROS TINA


APELEUSOMETHA RMATA ZS AINIOU EKHEIS

[6,69] KAI MEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGNKAMEN OTI SU EI O


AGIOS TOU THEOU

[6,70] APEKRITH AUTOIS O ISOUS OUK EG UMAS TOUS


DDEKA EXELEXAMN KAI EX UMN EIS DIABOLOS ESTIN

[6,71] ELEGEN DE TON IOUDAN SIMNOS ISKARITOU OUTOS


GAR EMELLEN PARADIDONAI AUTON EIS EK TN DDEKA

[7,1] KAI META TAUTA PERIEPATEI O ISOUS EN T GALILAIA OU


GAR THELEN EN T IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZTOUN AUTON
OI IOUDAIOI APOKTEINAI

[7,2] N DE EGGUS EORT TN IOUDAIN SKNOPGIA

[7,3] EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METABTHI


ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS TN IOUDAIAN INA KAI OI
MATHTAI SOU THERSOUSIN SOU TA ERGA A POIEIS

[7,4] OUDEIS GAR TI EN KRUPT POIEI KAI ZTEI AUTOS EN


PARRSIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANERSON SEAUTON T
KOSM
[7,5] OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON

[7,6] LEGEI OUN AUTOIS O ISOUS O KAIROS O EMOS OUP


PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS

[7,7] OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI


EG MARTUR PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PONRA ESTIN

[7,8] UMEIS ANABTE EIS TN EORTN EG OUK ANABAIN EIS


TN EORTN TAUTN OTI O EMOS KAIROS OUP PEPLRTAI

[7,9] TAUTA DE EIPN AUTOS EMEINEN EN T GALILAIA

[7,10] S DE ANEBSAN OI ADELPHOI AUTOU EIS TN EORTN


TOTE KAI AUTOS ANEB OU PHANERS ALLA [S] EN KRUPT

[7,11] OI OUN IOUDAIOI EZTOUN AUTON EN T EORT KAI


ELEGON POU ESTIN EKEINOS

[7,12] KAI GOGGUSMOS PERI AUTOU N POLUS EN TOIS OKHLOIS


OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI [DE] ELEGON OU
ALLA PLANA TON OKHLON

[7,13] OUDEIS MENTOI PARRSIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON


PHOBON TN IOUDAIN

[7,14] D DE TS EORTS MESOUSS ANEB ISOUS EIS TO


IERON KAI EDIDASKEN

[7,15] ETHAUMAZON OUN OI IOUDAIOI LEGONTES PS OUTOS


GRAMMATA OIDEN M MEMATHKS

[7,16] APEKRITH OUN AUTOIS [O] ISOUS KAI EIPEN EM


DIDAKH OUK ESTIN EM ALLA TOU PEMPSANTOS ME

[7,17] EAN TIS THEL TO THELMA AUTOU POIEIN GNSETAI PERI


TS DIDAKHS POTERON EK TOU THEOU ESTIN EG AP
EMAUTOU LAL

[7,18] O APH EAUTOU LALN TN DOXAN TN IDIAN ZTEI O DE


ZTN TN DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS ALTHS
ESTIN KAI ADIKIA EN AUT OUK ESTIN

[7,19] OU MUSS DEDKEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX


UMN POIEI TON NOMON TI ME ZTEITE APOKTEINAI
[7,20] APEKRITH O OKHLOS DAIMONION EKHEIS TIS SE ZTEI
APOKTEINAI

[7,21] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOISA


KAI PANTES THAUMAZETE

[7,22] DIA TOUTO MUSS DEDKEN UMIN TN PERITOMN


OUKH OTI EK TOU MUSES ESTIN ALL EK TN PATERN KAI EN
SABBAT PERITEMNETE ANTHRPON

[7,23] EI PERITOMN LAMBANEI ANTHRPOS EN SABBAT INA


M LUTH O NOMOS MUSES EMOI KHOLATE OTI OLON
ANTHRPON UGI EPOISA EN SABBAT

[7,24] M KRINETE KAT OPSIN ALLA TN DIKAIAN KRISIN


KRINETE

[7,25] ELEGON OUN TINES EK TN IEROSOLUMITN OUKH OUTOS


ESTIN ON ZTOUSIN APOKTEINAI

[7,26] KAI IDE PARRSIA LALEI KAI OUDEN AUT LEGOUSIN


MPOTE ALTHS EGNSAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN O
KHRISTOS

[7,27] ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS


OTAN ERKHTAI OUDEIS GINSKEI POTHEN ESTIN

[7,28] EKRAXEN OUN EN T IER DIDASKN O ISOUS KAI LEGN


KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK
ELLUTHA ALL ESTIN ALTHINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK
OIDATE

[7,29] EG OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME


APESTEILEN

[7,30] EZTOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP


AUTON TN KHEIRA OTI OUP ELLUTHEI RA AUTOU

[7,31] EK TOU OKHLOU DE POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI


ELEGON O KHRISTOS OTAN ELTH M PLEIONA SMEIA POISEI
N OUTOS EPOISEN

[7,32] KOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS


PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN OI ARKHIEREIS KAI OI
PHARISAIOI UPRETAS INA PIASSIN AUTON
[7,33] EIPEN OUN O ISOUS ETI KHRONON MIKRON METH UMN
EIMI KAI UPAG PROS TON PEMPSANTA ME

[7,34] ZTSETE ME KAI OUKH EURSETE [ME] KAI OPOU EIMI


EG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[7,35] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS


MELLEI POREUESTHAI OTI MEIS OUKH EURSOMEN AUTON M
EIS TN DIASPORAN TN ELLNN MELLEI POREUESTHAI KAI
DIDASKEIN TOUS ELLNAS

[7,36] TIS ESTIN O LOGOS OUTOS ON EIPEN ZTSETE ME KAI


OUKH EURSETE [ME] KAI OPOU EIMI EG UMEIS OU DUNASTHE
ELTHEIN

[7,37] EN DE T ESKHAT MERA T MEGAL TS EORTS


EISTKEI O ISOUS KAI EKRAXEN LEGN EAN TIS DIPSA
ERKHESTH PROS ME KAI PINET

[7,38] O PISTEUN EIS EME KATHS EIPEN GRAPH POTAMOI EK


TS KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS ZNTOS

[7,39] TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS O EMELLON


LAMBANEIN OI PISTEUSANTES EIS AUTON OUP GAR N
PNEUMA OTI ISOUS OUDEP EDOXASTH

[7,40] EK TOU OKHLOU OUN AKOUSANTES TN LOGN TOUTN


ELEGON OUTOS ESTIN ALTHS O PROPHTS

[7,41] ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS OI DE ELEGON


M GAR EK TS GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI

[7,42] OUKH GRAPH EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS DAUID KAI


APO BTHLEEM TS KMS OPOU N DAUID ERKHETAI O
KHRISTOS

[7,43] SKHISMA OUN EGENETO EN T OKHL DI AUTON

[7,44] TINES DE THELON EX AUTN PIASAI AUTON ALL OUDEIS


EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS

[7,45] LTHON OUN OI UPRETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI


PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI DIA TI OUK GAGETE
AUTON
[7,46] APEKRITHSAN OI UPRETAI OUDEPOTE ELALSEN OUTS
ANTHRPOS

[7,47] APEKRITHSAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI M KAI UMEIS


PEPLANSTHE

[7,48] M TIS EK TN ARKHONTN EPISTEUSEN EIS AUTON EK


TN PHARISAIN

[7,49] ALLA O OKHLOS OUTOS O M GINSKN TON NOMON


EPARATOI EISIN

[7,50] LEGEI NIKODMOS PROS AUTOUS O ELTHN PROS AUTON


[TO] PROTERON EIS N EX AUTN

[7,51] M O NOMOS MN KRINEI TON ANTHRPON EAN M


AKOUS PRTON PAR AUTOU KAI GN TI POIEI

[7,52] APEKRITHSAN KAI EIPAN AUT M KAI SU EK TS


GALILAIAS EI ERAUNSON KAI IDE OTI EK TS GALILAIAS
PROPHTS OUK EGEIRETAI

[7,53] [[KAI EPOREUTHSAN EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU

[8,1] ISOUS DE EPOREUTH EIS TO OROS TN ELAIN

[8,2] ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O


LAOS RKHETO PROS AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN
AUTOUS

[8,3] AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI GUNAIKA


EPI MOIKHEIA KATEILMMENN KAI STSANTES AUTN EN
MES

[8,4] LEGOUSIN AUT DIDASKALE AUT GUN KATEILPTAI EP


AUTOPHR MOIKHEUOMEN

[8,5] EN DE T NOM MIN MUSS ENETEILATO TAS TOIAUTAS


LITHAZEIN SU OUN TI LEGEIS

[8,6] TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKHSIN


KATGOREIN AUTOU O DE ISOUS KAT KUPSAS T DAKTUL
KATEGRAPHEN EIS TN GN
[8,7] S DE EPEMENON ERTNTES AUTON ANEKUPSEN KAI
EIPEN AUTOIS O ANAMARTTOS UMN PRTOS EP AUTN
BALET LITHON

[8,8] KAI PALIN KATAKUPSAS EGRAPHEN EIS TN GN

[8,9] OI DE AKOUSANTES EXRKHONTO EIS KATH EIS


ARXAMENOI APO TN PRESBUTERN KAI KATELEIPHTH
MONOS KAI GUN EN MES OUSA

[8,10] ANAKUPSAS DE O ISOUS EIPEN AUT GUNAI POU EISIN


OUDEIS SE KATEKRINEN

[8,11] DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE O ISOUS OUDE EG SE


KATAKRIN POREUOU [KAI] APO TOU NUN MKETI AMARTANE] ]

[8,12] PALIN OUN AUTOIS ELALSEN O ISOUS LEGN EG EIMI


TO PHS TOU KOSMOU O AKOLOUTHN EMOI OU M
PERIPATS EN T SKOTIA ALL EXEI TO PHS TS ZS

[8,13] EIPON OUN AUT OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU


MARTUREIS MARTURIA SOU OUK ESTIN ALTHS

[8,14] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EG MARTUR


PERI EMAUTOU ALTHS ESTIN MARTURIA MOU OTI OIDA
POTHEN LTHON KAI POU UPAG UMEIS DE OUK OIDATE
POTHEN ERKHOMAI POU UPAG

[8,15] UMEIS KATA TN SARKA KRINETE EG OU KRIN OUDENA

[8,16] KAI EAN KRIN DE EG KRISIS EM ALTHIN ESTIN


OTI MONOS OUK EIMI ALL EG KAI O PEMPSAS ME PATR

[8,17] KAI EN T NOM DE T UMETER GEGRAPTAI OTI DUO


ANTHRPN MARTURIA ALTHS ESTIN

[8,18] EG EIMI O MARTURN PERI EMAUTOU KAI MARTUREI


PERI EMOU O PEMPSAS ME PATR

[8,19] ELEGON OUN AUT POU ESTIN O PATR SOU APEKRITH


ISOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME
DEITE KAI TON PATERA MOU AN DEITE

[8,20] TAUTA TA RMATA ELALSEN EN T GAZOPHULAKI


DIDASKN EN T IER KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUP
ELLUTHEI RA AUTOU
[8,21] EIPEN OUN PALIN AUTOIS EG UPAG KAI ZTSETE ME
KAI EN T AMARTIA UMN APOTHANEISTHE OPOU EG UPAG
UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,22] ELEGON OUN OI IOUDAIOI MTI APOKTENEI EAUTON OTI


LEGEI OPOU EG UPAG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN

[8,23] KAI ELEGEN AUTOIS UMEIS EK TN KAT ESTE EG EK


TN AN EIMI UMEIS EK TOUTOU TOU KOSMOU ESTE EG OUK
EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU

[8,24] EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS


UMN EAN GAR M PISTEUSTE OTI EG EIMI APOTHANEISTHE
EN TAIS AMARTIAIS UMN

[8,25] ELEGON OUN AUT SU TIS EI EIPEN AUTOIS O ISOUS TN


ARKHN O TI KAI LAL UMIN

[8,26] POLLA EKH PERI UMN LALEIN KAI KRINEIN ALL O


PEMPSAS ME ALTHS ESTIN KAG A KOUSA PAR AUTOU
TAUTA LAL EIS TON KOSMON

[8,27] OUK EGNSAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN

[8,28] EIPEN OUN [AUTOIS] O ISOUS OTAN UPSSTE TON UION


TOU ANTHRPOU TOTE GNSESTHE OTI EG EIMI KAI AP
EMAUTOU POI OUDEN ALLA KATHS EDIDAXEN ME O PATR
TAUTA LAL

[8,29] KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APHKEN ME


MONON OTI EG TA ARESTA AUT POI PANTOTE

[8,30] TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS


AUTON

[8,31] ELEGEN OUN O ISOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUT


IOUDAIOUS EAN UMEIS MEINTE EN T LOG T EM ALTHS
MATHTAI MOU ESTE

[8,32] KAI GNSESTHE TN ALTHEIAN KAI ALTHEIA


ELEUTHERSEI UMAS

[8,33] APEKRITHSAN PROS AUTON SPERMA ABRAAM ESMEN KAI


OUDENI DEDOULEUKAMEN PPOTE PS SU LEGEIS OTI
ELEUTHEROI GENSESTHE
[8,34] APEKRITH AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OTI
PAS O POIN TN AMARTIAN DOULOS ESTIN TS AMARTIAS

[8,35] O DE DOULOS OU MENEI EN T OIKIA EIS TON AINA O


UIOS MENEI EIS TON AINA

[8,36] EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHERS ONTS ELEUTHEROI


ESESTHE

[8,37] OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA ZTEITE ME


APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KHREI EN UMIN

[8,38] A EG ERAKA PARA T PATRI LAL KAI UMEIS OUN A


KOUSATE PARA TOU PATROS POIEITE

[8,39] APEKRITHSAN KAI EIPAN AUT O PATR MN ABRAAM


ESTIN LEGEI AUTOIS O ISOUS EI TEKNA TOU ABRAAM ESTE TA
ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE

[8,40] NUN DE ZTEITE ME APOKTEINAI ANTHRPON OS TN


ALTHEIAN UMIN LELALKA N KOUSA PARA TOU THEOU
TOUTO ABRAAM OUK EPOISEN

[8,41] UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UMN EIPAN [OUN]


AUT MEIS EK PORNEIAS OU GEGENNMETHA ENA PATERA
EKHOMEN TON THEON

[8,42] EIPEN AUTOIS O ISOUS EI O THEOS PATR UMN N


GAPATE AN EME EG GAR EK TOU THEOU EXLTHON KAI K
OUDE GAR AP EMAUTOU ELLUTHA ALL EKEINOS ME
APESTEILEN

[8,43] DIA TI TN LALIAN TN EMN OU GINSKETE OTI OU


DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON

[8,44] UMEIS EK TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS


EPITHUMIAS TOU PATROS UMN THELETE POIEIN EKEINOS
ANTHRPOKTONOS N AP ARKHS KAI EN T ALTHEIA OUK
ESTKEN OTI OUK ESTIN ALTHEIA EN AUT OTAN LAL TO
PSEUDOS EK TN IDIN LALEI OTI PSEUSTS ESTIN KAI O PATR
AUTOU

[8,45] EG DE OTI TN ALTHEIAN LEG OU PISTEUETE MOI

[8,46] TIS EX UMN ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI ALTHEIAN


LEG DIA TI UMEIS OU PISTEUETE MOI
[8,47] O N EK TOU THEOU TA RMATA TOU THEOU AKOUEI DIA
TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE

[8,48] APEKRITHSAN OI IOUDAIOI KAI EIPAN AUT OU KALS


LEGOMEN MEIS OTI SAMARITS EI SU KAI DAIMONION EKHEIS

[8,49] APEKRITH ISOUS EG DAIMONION OUK EKH ALLA


TIM TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME

[8,50] EG DE OU ZT TN DOXAN MOU ESTIN O ZTN KAI


KRINN

[8,51] AMN AMN LEG UMIN EAN TIS TON EMON LOGON
TRS THANATON OU M THERS EIS TON AINA

[8,52] EIPON [OUN] AUT OI IOUDAIOI NUN EGNKAMEN OTI


DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPHTAI
KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU TRS OU M
GEUSTAI THANATOU EIS TON AINA

[8,53] M SU MEIZN EI TOU PATROS MN ABRAAM OSTIS


APETHANEN KAI OI PROPHTAI APETHANON TINA SEAUTON
POIEIS

[8,54] APEKRITH ISOUS EAN EG DOXAS EMAUTON DOXA


MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PATR MOU O DOXAZN ME ON
UMEIS LEGETE OTI THEOS MN ESTIN

[8,55] KAI OUK EGNKATE AUTON EG DE OIDA AUTON KAN


EIP OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS UMIN PSEUSTS
ALLA OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU TR

[8,56] ABRAAM O PATR UMN GALLIASATO INA ID TN


MERAN TN EMN KAI EIDEN KAI EKHAR

[8,57] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENTKONTA ET


OUP EKHEIS KAI ABRAAM ERAKAS

[8,58] EIPEN AUTOIS ISOUS AMN AMN LEG UMIN PRIN


ABRAAM GENESTHAI EG EIMI

[8,59] RAN OUN LITHOUS INA BALSIN EP AUTON ISOUS DE


EKRUB KAI EXLTHEN EK TOU IEROU

[9,1] KAI PARAGN EIDEN ANTHRPON TUPHLON EK GENETS


[9,2] KAI RTSAN AUTON OI MATHTAI AUTOU LEGONTES
RABBI TIS MARTEN OUTOS OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS
GENNTH

[9,3] APEKRITH ISOUS OUTE OUTOS MARTEN OUTE OI GONEIS


AUTOU ALL INA PHANERTH TA ERGA TOU THEOU EN AUT

[9,4] MAS DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME


ES MERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI
ERGAZESTHAI

[9,5] OTAN EN T KOSM PHS EIMI TOU KOSMOU

[9,6] TAUTA EIPN EPTUSEN KHAMAI KAI EPOISEN PLON EK


TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN AUTOU TON PLON EPI TOUS
OPHTHALMOUS

[9,7] KAI EIPEN AUT UPAGE NIPSAI EIS TN KOLUMBTHRAN


TOU SILAM O ERMNEUETAI APESTALMENOS APLTHEN OUN
KAI ENIPSATO KAI LTHEN BLEPN

[9,8] OI OUN GEITONES KAI OI THEROUNTES AUTON TO


PROTERON OTI PROSAITS N ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O
KATHMENOS KAI PROSAITN

[9,9] ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI ELEGON OUKHI


ALLA OMOIOS AUT ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EG EIMI

[9,10] ELEGON OUN AUT PS [OUN] NEKHTHSAN SOU OI


OPHTHALMOI

[9,11] APEKRITH EKEINOS O ANTHRPOS O LEGOMENOS ISOUS


PLON EPOISEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS
KAI EIPEN MOI OTI UPAGE EIS TON SILAM KAI NIPSAI
APELTHN OUN KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA

[9,12] KAI EIPAN AUT POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA

[9,13] AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE


TUPHLON

[9,14] N DE SABBATON EN MERA TON PLON EPOISEN O


ISOUS KAI ANEXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS
[9,15] PALIN OUN RTN AUTON KAI OI PHARISAIOI PS
ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS PLON EPETHKEN MOU EPI
TOUS OPHTHALMOUS KAI ENIPSAMN KAI BLEP

[9,16] ELEGON OUN EK TN PHARISAIN TINES OUK ESTIN OUTOS


PARA THEOU O ANTHRPOS OTI TO SABBATON OU TREI ALLOI
[DE] ELEGON PS DUNATAI ANTHRPOS AMARTLOS TOIAUTA
SMEIA POIEIN KAI SKHISMA N EN AUTOIS

[9,17] LEGOUSIN OUN T TUPHL PALIN TI SU LEGEIS PERI


AUTOU OTI NEXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI
PROPHTS ESTIN

[9,18] OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI N


TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN ES OTOU EPHNSAN TOUS GONEIS
AUTOU TOU ANABLEPSANTOS

[9,19] KAI RTSAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS


UMN ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENNTH PS OUN
BLEPEI ARTI

[9,20] APEKRITHSAN OUN OI GONEIS AUTOU KAI EIPAN


OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS MN KAI OTI TUPHLOS
EGENNTH

[9,21] PS DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN TIS NOIXEN AUTOU


TOUS OPHTHALMOUS MEIS OUK OIDAMEN AUTON ERTSATE
LIKIAN EKHEI AUTOS PERI EAUTOU LALSEI

[9,22] TAUTA EIPAN OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS


IOUDAIOUS D GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS
AUTON OMOLOGS KHRISTON APOSUNAGGOS GENTAI

[9,23] DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU EIPAN OTI LIKIAN EKHEI


AUTON EPERTSATE

[9,24] EPHNSAN OUN TON ANTHRPON EK DEUTEROU OS N


TUPHLOS KAI EIPAN AUT DOS DOXAN T THE MEIS
OIDAMEN OTI OUTOS O ANTHRPOS AMARTLOS ESTIN

[9,25] APEKRITH OUN EKEINOS EI AMARTLOS ESTIN OUK OIDA


EN OIDA OTI TUPHLOS N ARTI BLEP

[9,26] EIPON OUN AUT TI EPOISEN SOI PS NOIXEN SOU TOUS


OPHTHALMOUS
[9,27] APEKRITH AUTOIS EIPON UMIN D KAI OUK KOUSATE
TI PALIN THELETE AKOUEIN M KAI UMEIS THELETE AUTOU
MATHTAI GENESTHAI

[9,28] KAI ELOIDORSAN AUTON KAI EIPON SU MATHTS EI


EKEINOU MEIS DE TOU MUSES ESMEN MATHTAI

[9,29] MEIS OIDAMEN OTI MUSEI LELALKEN O THEOS


TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN

[9,30] APEKRITH O ANTHRPOS KAI EIPEN AUTOIS EN TOUT


GAR TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN
ESTIN KAI NOIXEN MOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,31] OIDAMEN OTI AMARTLN O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN


TIS THEOSEBS KAI TO THELMA AUTOU POI TOUTOU
AKOUEI

[9,32] EK TOU AINOS OUK KOUSTH OTI NEXEN TIS


OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENNMENOU

[9,33] EI M N OUTOS PARA THEOU OUK DUNATO POIEIN


OUDEN

[9,34] APEKRITHSAN KAI EIPAN AUT EN AMARTIAIS SU


EGENNTHS OLOS KAI SU DIDASKEIS MAS KAI EXEBALON
AUTON EX

[9,35] KOUSEN ISOUS OTI EXEBALON AUTON EX KAI EURN


AUTON EIPEN SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU ANTHRPOU

[9,36] APEKRITH EKEINOS KAI EIPEN KAI TIS ESTIN KURIE INA
PISTEUS EIS AUTON

[9,37] EIPEN AUT O ISOUS KAI ERAKAS AUTON KAI O LALN


META SOU EKEINOS ESTIN

[9,38] O DE EPH PISTEU KURIE KAI PROSEKUNSEN AUT

[9,39] KAI EIPEN O ISOUS EIS KRIMA EG EIS TON KOSMON


TOUTON LTHON INA OI M BLEPONTES BLEPSIN KAI OI
BLEPONTES TUPHLOI GENNTAI

[9,40] KOUSAN EK TN PHARISAIN TAUTA OI MET AUTOU


ONTES KAI EIPON AUT M KAI MEIS TUPHLOI ESMEN
[9,41] EIPEN AUTOIS O ISOUS EI TUPHLOI TE OUK AN EIKHETE
AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN AMARTIA UMN
MENEI

[10,1] AMN AMN LEG UMIN O M EISERKHOMENOS DIA TS


THURAS EIS TN AULN TN PROBATN ALLA ANABAINN
ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPTS ESTIN KAI LSTS

[10,2] O DE EISERKHOMENOS DIA TS THURAS POIMN ESTIN TN


PROBATN

[10,3] TOUT O THURROS ANOIGEI KAI TA PROBATA TS


PHNS AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA PHNEI KAT
ONOMA KAI EXAGEI AUTA

[10,4] OTAN TA IDIA PANTA EKBAL EMPROSTHEN AUTN


POREUETAI KAI TA PROBATA AUT AKOLOUTHEI OTI OIDASIN
TN PHNN AUTOU

[10,5] ALLOTRI DE OU M AKOLOUTHSOUSIN ALLA


PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN TN ALLOTRIN TN
PHNN

[10,6] TAUTN TN PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O ISOUS EKEINOI


DE OUK EGNSAN TINA N A ELALEI AUTOIS

[10,7] EIPEN OUN PALIN O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OTI
EG EIMI THURA TN PROBATN

[10,8] PANTES OSOI LTHON [PRO EMOU] KLEPTAI EISIN KAI


LSTAI ALL OUK KOUSAN AUTN TA PROBATA

[10,9] EG EIMI THURA DI EMOU EAN TIS EISELTH STHSETAI


KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOMN EURSEI

[10,10] O KLEPTS OUK ERKHETAI EI M INA KLEPS KAI THUS


KAI APOLES EG LTHON INA ZN EKHSIN KAI PERISSON
EKHSIN

[10,11] EG EIMI O POIMN O KALOS O POIMN O KALOS TN


PSUKHN AUTOU TITHSIN UPER TN PROBATN

[10,12] O MISTHTOS KAI OUK N POIMN OU OUK ESTIN TA


PROBATA IDIA THEREI TON LUKON ERKHOMENON KAI
APHISIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI
AUTA KAI SKORPIZEI
[10,13] OTI MISTHTOS ESTIN KAI OU MELEI AUT PERI TN
PROBATN

[10,14] EG EIMI O POIMN O KALOS KAI GINSK TA EMA KAI


GINSKOUSI ME TA EMA

[10,15] KATHS GINSKEI ME O PATR KAG GINSK TON


PATERA KAI TN PSUKHN MOU TITHMI UPER TN PROBATN

[10,16] KAI ALLA PROBATA EKH A OUK ESTIN EK TS AULS


TAUTS KAKEINA DEI ME AGAGEIN KAI TS PHNS MOU
AKOUSOUSIN KAI GENSONTAI MIA POIMN EIS POIMN

[10,17] DIA TOUTO ME O PATR AGAPA OTI EG TITHMI TN


PSUKHN MOU INA PALIN LAB AUTN

[10,18] OUDEIS AIREI AUTN AP EMOU ALL EG TITHMI AUTN


AP EMAUTOU EXOUSIAN EKH THEINAI AUTN KAI EXOUSIAN
EKH PALIN LABEIN AUTN TAUTN TN ENTOLN ELABON
PARA TOU PATROS MOU

[10,19] SKHISMA PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS


LOGOUS TOUTOUS

[10,20] ELEGON DE POLLOI EX AUTN DAIMONION EKHEI KAI


MAINETAI TI AUTOU AKOUETE

[10,21] ALLOI ELEGON TAUTA TA RMATA OUK ESTIN


DAIMONIZOMENOU M DAIMONION DUNATAI TUPHLN
OPHTHALMOUS ANOIXAI

[10,22] EGENETO TOTE TA EGKAINIA EN TOIS IEROSOLUMOIS


KHEIMN N

[10,23] KAI PERIEPATEI O ISOUS EN T IER EN T STOA TOU


SOLOMNOS

[10,24] EKUKLSAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUT


ES POTE TN PSUKHN MN AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE
MIN PARRSIA

[10,25] APEKRITH AUTOIS O ISOUS EIPON UMIN KAI OU


PISTEUETE TA ERGA A EG POI EN T ONOMATI TOU PATROS
MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU
[10,26] ALLA UMEIS OU PISTEUETE OTI OUK ESTE EK TN
PROBATN TN EMN

[10,27] TA PROBATA TA EMA TS PHNS MOU AKOUOUSIN


KAG GINSK AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI

[10,28] KAG DIDMI AUTOIS ZN AINION KAI OU M


APOLNTAI EIS TON AINA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK TS
KHEIROS MOU

[10,29] O PATR MOU O DEDKEN MOI PANTN MEIZON ESTIN


KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK TS KHEIROS TOU PATROS

[10,30] EG KAI O PATR EN ESMEN

[10,31] EBASTASAN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHASSIN


AUTON

[10,32] APEKRITH AUTOIS O ISOUS POLLA ERGA KALA EDEIXA


UMIN EK TOU PATROS DIA POION AUTN ERGON EME LITHAZETE

[10,33] APEKRITHSAN AUT OI IOUDAIOI PERI KALOU ERGOU OU


LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPHMIAS KAI OTI SU
ANTHRPOS N POIEIS SEAUTON THEON

[10,34] APEKRITH AUTOIS [O] ISOUS OUK ESTIN


GEGRAMMENON EN T NOM UMN OTI EG EIPA THEOI ESTE

[10,35] EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU


THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTHNAI GRAPH

[10,36] ON O PATR GIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON


UMEIS LEGETE OTI BLASPHMEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU
EIMI

[10,37] EI OU POI TA ERGA TOU PATROS MOU M PISTEUETE MOI

[10,38] EI DE POI KAN EMOI M PISTEUTE TOIS ERGOIS


PISTEUETE INA GNTE KAI GINSKTE OTI EN EMOI O PATR
KAG EN T PATRI

[10,39] EZTOUN [OUN] AUTON PALIN PIASAI KAI EXLTHEN EK


TS KHEIROS AUTN
[10,40] KAI APLTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON
TOPON OPOU N IANNS TO PRTON BAPTIZN KAI EMEINEN
EKEI

[10,41] KAI POLLOI LTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI


IANNS MEN SMEION EPOISEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN
IANNS PERI TOUTOU ALTH N

[10,42] KAI POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON EKEI

[11,1] N DE TIS ASTHENN LAZAROS APO BTHANIAS EK TS


KMS MARIAS KAI MARTHAS TS ADELPHS AUTS

[11,2] N DE MARIAM ALEIPSASA TON KURION MUR KAI


EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUTS S O
ADELPHOS LAZAROS STHENEI

[11,3] APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI


KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI

[11,4] AKOUSAS DE O ISOUS EIPEN AUT ASTHENEIA OUK


ESTIN PROS THANATON ALL UPER TS DOXS TOU THEOU INA
DOXASTH O UIOS TOU THEOU DI AUTS

[11,5] GAPA DE O ISOUS TN MARTHAN KAI TN ADELPHN


AUTS KAI TON LAZARON

[11,6] S OUN KOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN


N TOP DUO MERAS

[11,7] EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATHTAIS AGMEN EIS


TN IOUDAIAN PALIN

[11,8] LEGOUSIN AUT OI MATHTAI RABBI NUN EZTOUN SE


LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI

[11,9] APEKRITH ISOUS OUKHI DDEKA RAI EISIN TS


MERAS EAN TIS PERIPAT EN T MERA OU PROSKOPTEI OTI TO
PHS TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI

[11,10] EAN DE TIS PERIPAT EN T NUKTI PROSKOPTEI OTI TO


PHS OUK ESTIN EN AUT

[11,11] TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O


PHILOS MN KEKOIMTAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNIS
AUTON
[11,12] EIPAN OUN OI MATHTAI AUT KURIE EI KEKOIMTAI
STHSETAI

[11,13] EIRKEI DE O ISOUS PERI TOU THANATOU AUTOU


EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI TS KOIMSES TOU UPNOU
LEGEI

[11,14] TOTE OUN EIPEN AUTOIS O ISOUS PARRSIA LAZAROS


APETHANEN

[11,15] KAI KHAIR DI UMAS INA PISTEUSTE OTI OUK MN


EKEI ALLA AGMEN PROS AUTON

[11,16] EIPEN OUN THMAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS


SUMMATHTAIS AGMEN KAI MEIS INA APOTHANMEN MET
AUTOU

[11,17] ELTHN OUN O ISOUS EUREN AUTON TESSARAS D


MERAS EKHONTA EN T MNMEI

[11,18] N DE BTHANIA EGGUS TN IEROSOLUMN S APO


STADIN DEKAPENTE

[11,19] POLLOI DE EK TN IOUDAIN ELLUTHEISAN PROS TN


MARTHAN KAI MARIAM INA PARAMUTHSNTAI AUTAS PERI
TOU ADELPHOU

[11,20] OUN MARTHA S KOUSEN OTI ISOUS ERKHETAI


UPNTSEN AUT MARIAM DE EN T OIK EKATHEZETO

[11,21] EIPEN OUN MARTHA PROS TON ISOUN KURIE EI S DE


OUK AN APETHANEN O ADELPHOS MOU

[11,22] [ALLA] KAI NUN OIDA OTI OSA AN AITS TON THEON
DSEI SOI O THEOS

[11,23] LEGEI AUT O ISOUS ANASTSETAI O ADELPHOS SOU

[11,24] LEGEI AUT MARTHA OIDA OTI ANASTSETAI EN T


ANASTASEI EN T ESKHAT MERA

[11,25] EIPEN AUT O ISOUS EG EIMI ANASTASIS KAI Z O


PISTEUN EIS EME KAN APOTHAN ZSETAI

[11,26] KAI PAS O ZN KAI PISTEUN EIS EME OU M APOTHAN


EIS TON AINA PISTEUEIS TOUTO
[11,27] LEGEI AUT NAI KURIE EG PEPISTEUKA OTI SU EI O
KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS

[11,28] KAI TOUTO EIPOUSA APLTHEN KAI EPHNSEN MARIAM


TN ADELPHN AUTS LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS
PARESTIN KAI PHNEI SE

[11,29] EKEIN DE S KOUSEN GERTH TAKHU KAI RKHETO


PROS AUTON

[11,30] OUP DE ELLUTHEI O ISOUS EIS TN KMN ALL N ETI


EN T TOP OPOU UPNTSEN AUT MARTHA

[11,31] OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUTS EN T OIKIA KAI


PARAMUTHOUMENOI AUTN IDONTES TN MARIAM OTI
TAKHES ANEST KAI EXLTHEN KOLOUTHSAN AUT
DOXANTES OTI UPAGEI EIS TO MNMEION INA KLAUS EKEI

[11,32] OUN MARIAM S LTHEN OPOU N ISOUS IDOUSA


AUTON EPESEN AUTOU PROS TOUS PODAS LEGOUSA AUT
KURIE EI S DE OUK AN MOU APETHANEN O ADELPHOS

[11,33] ISOUS OUN S EIDEN AUTN KLAIOUSAN KAI TOUS


SUNELTHONTAS AUT IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIMSATO
T PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON

[11,34] KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUT


KURIE ERKHOU KAI IDE

[11,35] EDAKRUSEN O ISOUS

[11,36] ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE PS EPHILEI AUTON

[11,37] TINES DE EX AUTN EIPAN OUK EDUNATO OUTOS O


ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POISAI INA KAI
OUTOS M APOTHAN

[11,38] ISOUS OUN PALIN EMBRIMMENOS EN EAUT ERKHETAI


EIS TO MNMEION N DE SPLAION KAI LITHOS EPEKEITO EP
AUT

[11,39] LEGEI O ISOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUT


ADELPH TOU TETELEUTKOTOS MARTHA KURIE D OZEI
TETARTAIOS GAR ESTIN
[11,40] LEGEI AUT O ISOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUSS
OPS TN DOXAN TOU THEOU

[11,41] RAN OUN TON LITHON O DE ISOUS REN TOUS


OPHTHALMOUS AN KAI EIPEN PATER EUKHARIST SOI OTI
KOUSAS MOU

[11,42] EG DE DEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON


OKHLON TON PERIESTTA EIPON INA PISTEUSSIN OTI SU ME
APESTEILAS

[11,43] KAI TAUTA EIPN PHN MEGAL EKRAUGASEN LAZARE


DEURO EX

[11,44] EXLTHEN O TETHNKS DEDEMENOS TOUS PODAS KAI


TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI OPSIS AUTOU SOUDARI
PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O ISOUS LUSATE AUTON KAI
APHETE AUTON UPAGEIN

[11,45] POLLOI OUN EK TN IOUDAIN OI ELTHONTES PROS TN


MARIAM KAI THEASAMENOI A EPOISEN EPISTEUSAN EIS AUTON

[11,46] TINES DE EX AUTN APLTHON PROS TOUS PHARISAIOUS


KAI EIPAN AUTOIS A EPOISEN ISOUS

[11,47] SUNGAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI


SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O
ANTHRPOS POLLA POIEI SMEIA

[11,48] EAN APHMEN AUTON OUTS PANTES PISTEUSOUSIN EIS


AUTON KAI ELEUSONTAI OI RMAIOI KAI AROUSIN MN KAI
TON TOPON KAI TO ETHNOS

[11,49] EIS DE TIS EX AUTN KAIAPHAS ARKHIEREUS N TOU


ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN

[11,50] OUDE LOGIZESTHE OTI SUMPHEREI UMIN INA EIS


ANTHRPOS APOTHAN UPER TOU LAOU KAI M OLON TO
ETHNOS APOLTAI

[11,51] TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS N


TOU ENIAUTOU EKEINOU EPROPHTEUSEN OTI EMELLEN ISOUS
APOTHNSKEIN UPER TOU ETHNOUS

[11,52] KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA
TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAG EIS EN
[11,53] AP EKEINS OUN TS MERAS EBOULEUSANTO INA
APOKTEINSIN AUTON

[11,54] O OUN ISOUS OUKETI PARRSIA PERIEPATEI EN TOIS


IOUDAIOIS ALLA APLTHEN EKEITHEN EIS TN KHRAN EGGUS
TS ERMOU EIS EPHRAIM LEGOMENN POLIN KAKEI EMEINEN
META TN MATHTN

[11,55] N DE EGGUS TO PASKHA TN IOUDAIN KAI ANEBSAN


POLLOI EIS IEROSOLUMA EK TS KHRAS PRO TOU PASKHA INA
AGNISSIN EAUTOUS

[11,56] EZTOUN OUN TON ISOUN KAI ELEGON MET ALLLN EN


T IER ESTKOTES TI DOKEI UMIN OTI OU M ELTH EIS TN
EORTN

[11,57] DEDKEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI


ENTOLAS INA EAN TIS GN POU ESTIN MNUS OPS PIASSIN
AUTON

[12,1] O OUN ISOUS PRO EX MERN TOU PASKHA LTHEN EIS


BTHANIAN OPOU N LAZAROS ON GEIREN EK NEKRN ISOUS

[12,2] EPOISAN OUN AUT DEIPNON EKEI KAI MARTHA


DIKONEI O DE LAZAROS EIS N EK TN ANAKEIMENN SUN
AUT

[12,3] OUN MARIAM LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU


PISTIKS POLUTIMOU LEIPSEN TOUS PODAS TOU ISOU KAI
EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUTS TOUS PODAS AUTOU DE
OIKIA EPLRTH EK TS OSMS TOU MUROU

[12,4] LEGEI DE IOUDAS O ISKARITS EIS [EK] TN MATHTN


AUTOU O MELLN AUTON PARADIDONAI

[12,5] DIA TI TOUTO TO MURON OUK EPRATH TRIAKOSIN


DNARIN KAI EDOTH PTKHOIS

[12,6] EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI TN PTKHN EMELEN


AUT ALL OTI KLEPTS N KAI TO GLSSOKOMON EKHN TA
BALLOMENA EBASTAZEN

[12,7] EIPEN OUN O ISOUS APHES AUTN INA EIS TN MERAN


TOU ENTAPHIASMOU MOU TRS AUTO
[12,8] TOUS PTKHOUS GAR PANTOTE EKHETE METH EAUTN
EME DE OU PANTOTE EKHETE

[12,9] EGN OUN [O] OKHLOS POLUS EK TN IOUDAIN OTI EKEI


ESTIN KAI LTHON OU DIA TON ISOUN MONON ALL INA KAI
TON LAZARON IDSIN ON GEIREN EK NEKRN

[12,10] EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON


LAZARON APOKTEINSIN

[12,11] OTI POLLOI DI AUTON UPGON TN IOUDAIN KAI


EPISTEUON EIS TON ISOUN

[12,12] T EPAURION O OKHLOS POLUS O ELTHN EIS TN


EORTN AKOUSANTES OTI ERKHETAI O ISOUS EIS IEROSOLUMA

[12,13] ELABON TA BAIA TN PHOINIKN KAI EXLTHON EIS


UPANTSIN AUT KAI EKRAUGAZON SANNA EULOGMENOS O
ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [KAI] O BASILEUS TOU
ISRAL

[12,14] EURN DE O ISOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO


KATHS ESTIN GEGRAMMENON

[12,15] M PHOBOU THUGATR SIN IDOU O BASILEUS SOU


ERKHETAI KATHMENOS EPI PLON ONOU

[12,16] TAUTA OUK EGNSAN AUTOU OI MATHTAI TO PRTON


ALL OTE EDOXASTH ISOUS TOTE EMNSTHSAN OTI TAUTA
N EP AUT GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOISAN AUT

[12,17] EMARTUREI OUN O OKHLOS O N MET AUTOU OTE TON


LAZARON EPHNSEN EK TOU MNMEIOU KAI GEIREN AUTON
EK NEKRN

[12,18] DIA TOUTO [KAI] UPNTSEN AUT O OKHLOS OTI


KOUSAN TOUTO AUTON PEPOIKENAI TO SMEION

[12,19] OI OUN PHARISAIOI EIPAN PROS EAUTOUS THEREITE OTI


OUK PHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPIS AUTOU APLTHEN

[12,20] SAN DE ELLNES TINES EK TN ANABAINONTN INA


PROSKUNSSIN EN T EORT
[12,21] OUTOI OUN PROSLTHON PHILIPP T APO BTHSAIDA
TS GALILAIAS KAI RTN AUTON LEGONTES KURIE
THELOMEN TON ISOUN IDEIN

[12,22] ERKHETAI O PHILIPPOS KAI LEGEI T ANDREA ERKHETAI


ANDREAS KAI PHILIPPOS KAI LEGOUSIN T ISOU

[12,23] O DE ISOUS APOKRINETAI AUTOIS LEGN ELLUTHEN


RA INA DOXASTH O UIOS TOU ANTHRPOU

[12,24] AMN AMN LEG UMIN EAN M O KOKKOS TOU SITOU


PESN EIS TN GN APOTHAN AUTOS MONOS MENEI EAN DE
APOTHAN POLUN KARPON PHEREI

[12,25] O PHILN TN PSUKHN AUTOU APOLLUEI AUTN KAI O


MISN TN PSUKHN AUTOU EN T KOSM TOUT EIS ZN
AINION PHULAXEI AUTN

[12,26] EAN EMOI TIS DIAKON EMOI AKOLOUTHEIT KAI OPOU


EIMI EG EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI EAN TIS EMOI
DIAKON TIMSEI AUTON O PATR

[12,27] NUN PSUKH MOU TETARAKTAI KAI TI EIP PATER


SSON ME EK TS RAS TAUTS ALLA DIA TOUTO LTHON EIS
TN RAN TAUTN

[12,28] PATER DOXASON SOU TO ONOMA LTHEN OUN PHN EK


TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXAS

[12,29] O OUN OKHLOS O ESTS KAI AKOUSAS ELEGEN BRONTN


GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUT LELALKEN

[12,30] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN OU DI EME PHN AUT


GEGONEN ALLA DI UMAS

[12,31] NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKHN


TOU KOSMOU TOUTOU EKBLTHSETAI EX

[12,32] KAG EAN UPSTH EK TS GS PANTAS ELKUS PROS


EMAUTON

[12,33] TOUTO DE ELEGEN SMAINN POI THANAT MELLEN


APOTHNSKEIN

[12,34] APEKRITH OUN AUT O OKHLOS MEIS KOUSAMEN EK


TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AINA KAI PS
LEGEIS SU OTI DEI UPSTHNAI TON UION TOU ANTHRPOU TIS
ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHRPOU

[12,35] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS ETI MIKRON KHRONON TO


PHS EN UMIN ESTIN PERIPATEITE S TO PHS EKHETE INA M
SKOTIA UMAS KATALAB KAI O PERIPATN EN T SKOTIA OUK
OIDEN POU UPAGEI

[12,36] S TO PHS EKHETE PISTEUETE EIS TO PHS INA UIOI


PHTOS GENSTHE TAUTA ELALSEN ISOUS KAI APELTHN
EKRUB AP AUTN

[12,37] TOSAUTA DE AUTOU SMEIA PEPOIKOTOS EMPROSTHEN


AUTN OUK EPISTEUON EIS AUTON

[12,38] INA O LOGOS SAIOU TOU PROPHTOU PLRTH ON


EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN T AKO MN KAI O BRAKHIN
KURIOU TINI APEKALUPHTH

[12,39] DIA TOUTO OUK DUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN


SAIAS

[12,40] TETUPHLKEN AUTN TOUS OPHTHALMOUS KAI


EPRSEN AUTN TN KARDIAN INA M IDSIN TOIS
OPHTHALMOIS KAI NOSSIN T KARDIA KAI STRAPHSIN KAI
IASOMAI AUTOUS

[12,41] TAUTA EIPEN SAIAS OTI EIDEN TN DOXAN AUTOU KAI


ELALSEN PERI AUTOU

[12,42] OMS MENTOI KAI EK TN ARKHONTN POLLOI


EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH
MOLOGOUN INA M APOSUNAGGOI GENNTAI

[12,43] GAPSAN GAR TN DOXAN TN ANTHRPN MALLON


PER TN DOXAN TOU THEOU

[12,44] ISOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEUN EIS EME OU


PISTEUEI EIS EME ALLA EIS TON PEMPSANTA ME

[12,45] KAI O THERN EME THEREI TON PEMPSANTA ME

[12,46] EG PHS EIS TON KOSMON ELLUTHA INA PAS O


PISTEUN EIS EME EN T SKOTIA M MEIN
[12,47] KAI EAN TIS MOU AKOUS TN RMATN KAI M
PHULAX EG OU KRIN AUTON OU GAR LTHON INA KRIN
TON KOSMON ALL INA SS TON KOSMON

[12,48] O ATHETN EME KAI M LAMBANN TA RMATA MOU


EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELALSA EKEINOS
KRINEI AUTON EN T ESKHAT MERA

[12,49] OTI EG EX EMAUTOU OUK ELALSA ALL O PEMPSAS ME


PATR AUTOS MOI ENTOLN DEDKEN TI EIP KAI TI LALS

[12,50] KAI OIDA OTI ENTOL AUTOU Z AINIOS ESTIN A OUN


EG LAL KATHS EIRKEN MOI O PATR OUTS LAL

[13,1] PRO DE TS EORTS TOU PASKHA EIDS O ISOUS OTI


LTHEN AUTOU RA INA METAB EK TOU KOSMOU TOUTOU
PROS TON PATERA AGAPSAS TOUS IDIOUS TOUS EN T KOSM
EIS TELOS GAPSEN AUTOUS

[13,2] KAI DEIPNOU GINOMENOU TOU DIABOLOU D


BEBLKOTOS EIS TN KARDIAN INA PARADOI AUTON IOUDAS
SIMNOS ISKARITOU

[13,3] EIDS OTI PANTA EDKEN AUT O PATR EIS TAS KHEIRAS
KAI OTI APO THEOU EXLTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI

[13,4] EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITHSIN TA IMATIA KAI


LABN LENTION DIEZSEN EAUTON

[13,5] EITA BALLEI UDR EIS TON NIPTRA KAI RXATO NIPTEIN
TOUS PODAS TN MATHTN KAI EKMASSEIN T LENTI N
DIEZSMENOS

[13,6] ERKHETAI OUN PROS SIMNA PETRON LEGEI AUT KURIE


SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS

[13,7] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT O EG POI SU OUK


OIDAS ARTI GNS DE META TAUTA

[13,8] LEGEI AUT PETROS OU M NIPSS MOU TOUS PODAS EIS


TON AINA APEKRITH ISOUS AUT EAN M NIPS SE OUK
EKHEIS MEROS MET EMOU

[13,9] LEGEI AUT SIMN PETROS KURIE M TOUS PODAS MOU


MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI TN KEPHALN
[13,10] LEGEI AUT O ISOUS O LELOUMENOS OUK EKHEI
KHREIAN EI M TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS
OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES

[13,11] DEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN


OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE

[13,12] OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUTN [KAI] ELABEN TA


IMATIA AUTOU KAI ANEPESEN PALIN EIPEN AUTOIS GINSKETE
TI PEPOIKA UMIN

[13,13] UMEIS PHNEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI


KALS LEGETE EIMI GAR

[13,14] EI OUN EG ENIPSA UMN TOUS PODAS O KURIOS KAI O


DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALLLN NIPTEIN TOUS
PODAS

[13,15] UPODEIGMA GAR EDKA UMIN INA KATHS EG EPOISA


UMIN KAI UMEIS POITE

[13,16] AMN AMN LEG UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZN TOU
KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZN TOU PEMPSANTOS
AUTON

[13,17] EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POITE AUTA

[13,18] OU PERI PANTN UMN LEG EG OIDA TINAS


EXELEXAMN ALL INA GRAPH PLRTH O TRGN MOU
TON ARTON EPREN EP EME TN PTERNAN AUTOU

[13,19] AP ARTI LEG UMIN PRO TOU GENESTHAI INA PISTEUSTE


OTAN GENTAI OTI EG EIMI

[13,20] AMN AMN LEG UMIN O LAMBANN AN TINA PEMPS


EME LAMBANEI O DE EME LAMBANN LAMBANEI TON
PEMPSANTA ME

[13,21] TAUTA EIPN [O] ISOUS ETARAKHTH T PNEUMATI KAI


EMARTURSEN KAI EIPEN AMN AMN LEG UMIN OTI EIS EX
UMN PARADSEI ME

[13,22] EBLEPON EIS ALLLOUS OI MATHTAI APOROUMENOI


PERI TINOS LEGEI
[13,23] N ANAKEIMENOS EIS EK TN MATHTN AUTOU EN T
KOLP TOU ISOU ON GAPA O ISOUS

[13,24] NEUEI OUN TOUT SIMN PETROS PUTHESTHAI TIS AN EI


PERI OU LEGEI

[13,25] ANAPESN OUN EKEINOS OUTS EPI TO STTHOS TOU


ISOU LEGEI AUT KURIE TIS ESTIN

[13,26] APOKRINETAI [O] ISOUS EKEINOS ESTIN EG BAPS TO


PSMION KAI DS AUT BAPSAS OUN TO PSMION [LAMBANEI
KAI] DIDSIN IOUDA SIMNOS ISKARITOU

[13,27] KAI META TO PSMION TOTE EISLTHEN EIS EKEINON O


SATANAS LEGEI OUN AUT O ISOUS O POIEIS POISON
TAKHION

[13,28] TOUTO [DE] OUDEIS EGN TN ANAKEIMENN PROS TI


EIPEN AUT

[13,29] TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GLSSOKOMON EIKHEN


IOUDAS OTI LEGEI AUT [O] ISOUS AGORASON N KHREIAN
EKHOMEN EIS TN EORTN TOIS PTKHOIS INA TI D

[13,30] LABN OUN TO PSMION EKEINOS EXLTHEN EUTHUS N


DE NUX

[13,31] OTE OUN EXLTHEN LEGEI ISOUS NUN EDOXASTH O


UIOS TOU ANTHRPOU KAI O THEOS EDOXASTH EN AUT

[13,32] [EI O THEOS EDOXASTH EN AUT] KAI O THEOS DOXASEI


AUTON EN AUT KAI EUTHUS DOXASEI AUTON

[13,33] TEKNIA ETI MIKRON METH UMN EIMI ZTSETE ME KAI


KATHS EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU EG UPAG UMEIS OU
DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEG ARTI

[13,34] ENTOLN KAINN DIDMI UMIN INA AGAPATE ALLLOUS


KATHS GAPSA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALLLOUS

[13,35] EN TOUT GNSONTAI PANTES OTI EMOI MATHTAI ESTE


EAN AGAPN EKHTE EN ALLLOIS

[13,36] LEGEI AUT SIMN PETROS KURIE POU UPAGEIS


APEKRITH [AUT] ISOUS OPOU UPAG OU DUNASAI MOI NUN
AKOLOUTHSAI AKOLOUTHSEIS DE USTERON
[13,37] LEGEI AUT O PETROS KURIE DIA TI OU DUNAMAI SOI
AKOLOUTHSAI ARTI TN PSUKHN MOU UPER SOU THS

[13,38] APOKRINETAI ISOUS TN PSUKHN SOU UPER EMOU


THSEIS AMN AMN LEG SOI OU M ALEKTR PHNS ES
OU ARNS ME TRIS

[14,1] M TARASSESTH UMN KARDIA PISTEUETE EIS TON


THEON KAI EIS EME PISTEUETE

[14,2] EN T OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE


M EIPON AN UMIN OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN

[14,3] KAI EAN POREUTH KAI ETOIMAS TOPON UMIN PALIN


ERKHOMAI KAI PARALMPSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA
OPOU EIMI EG KAI UMEIS TE

[14,4] KAI OPOU [EG] UPAG OIDATE TN ODON

[14,5] LEGEI AUT THMAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS


PS DUNAMETHA TN ODON EIDENAI

[14,6] LEGEI AUT [O] ISOUS EG EIMI ODOS KAI ALTHEIA


KAI Z OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI M DI EMOU

[14,7] EI EGNKATE ME KAI TON PATERA MOU GNSESTHE KAI


AP ARTI GINSKETE AUTON KAI ERAKATE AUTON

[14,8] LEGEI AUT PHILIPPOS KURIE DEIXON MIN TON PATERA


KAI ARKEI MIN

[14,9] LEGEI AUT O ISOUS TOSOUT KHRON METH UMN


EIMI KAI OUK EGNKAS ME PHILIPPE O ERAKS EME ERAKEN
TON PATERA PS SU LEGEIS DEIXON MIN TON PATERA

[14,10] OU PISTEUEIS OTI EG EN T PATRI KAI O PATR EN EMOI


ESTIN TA RMATA A EG LEG UMIN AP EMAUTOU OU LAL O
DE PATR EN EMOI MENN POIEI TA ERGA AUTOU

[14,11] PISTEUETE MOI OTI EG EN T PATRI KAI O PATR EN


EMOI EI DE M DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE

[14,12] AMN AMN LEG UMIN O PISTEUN EIS EME TA ERGA A


EG POI KAKEINOS POISEI KAI MEIZONA TOUTN POISEI OTI
EG PROS TON PATERA POREUOMAI
[14,13] KAI O TI AN AITSTE EN T ONOMATI MOU TOUTO
POIS INA DOXASTH O PATR EN T UI

[14,14] EAN TI AITSTE ME EN T ONOMATI MOU EG POIS

[14,15] EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS TRSETE

[14,16] KAG ERTS TON PATERA KAI ALLON PARAKLTON


DSEI UMIN INA METH UMN EIS TON AINA

[14,17] TO PNEUMA TS ALTHEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI


LABEIN OTI OU THEREI AUTO OUDE GINSKEI UMEIS
GINSKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI

[14,18] OUK APHS UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS

[14,19] ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME OUKETI THEREI UMEIS


DE THEREITE ME OTI EG Z KAI UMEIS ZSETE

[14,20] EN EKEIN T MERA GNSESTHE UMEIS OTI EG EN T


PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI KAG EN UMIN

[14,21] O EKHN TAS ENTOLAS MOU KAI TRN AUTAS EKEINOS


ESTIN O AGAPN ME O DE AGAPN ME AGAPTHSETAI UPO
TOU PATROS MOU KAG AGAPS AUTON KAI EMPHANIS
AUT EMAUTON

[14,22] LEGEI AUT IOUDAS OUKH O ISKARITS KURIE [KAI] TI


GEGONEN OTI MIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI
OUKHI T KOSM

[14,23] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT EAN TIS AGAPA ME


TON LOGON MOU TRSEI KAI O PATR MOU AGAPSEI AUTON
KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MONN PAR AUT
POISOMETHA

[14,24] O M AGAPN ME TOUS LOGOUS MOU OU TREI KAI O


LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS
ME PATROS

[14,25] TAUTA LELALKA UMIN PAR UMIN MENN

[14,26] O DE PARAKLTOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O


PATR EN T ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA
KAI UPOMNSEI UMAS PANTA A EIPON UMIN [EG]
[14,27] EIRNN APHIMI UMIN EIRNN TN EMN DIDMI UMIN
OU KATHS O KOSMOS DIDSIN EG DIDMI UMIN M
TARASSESTH UMN KARDIA MDE DEILIAT

[14,28] KOUSATE OTI EG EIPON UMIN UPAG KAI ERKHOMAI


PROS UMAS EI GAPATE ME EKHARTE AN OTI POREUOMAI PROS
TON PATERA OTI O PATR MEIZN MOU ESTIN

[14,29] KAI NUN EIRKA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN


GENTAI PISTEUSTE

[14,30] OUKETI POLLA LALS METH UMN ERKHETAI GAR O


TOU KOSMOU ARKHN KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN

[14,31] ALL INA GN O KOSMOS OTI AGAP TON PATERA KAI


KATHS ENETEILATO MOI O PATR OUTS POI EGEIRESTHE
AGMEN ENTEUTHEN

[15,1] EG EIMI AMPELOS ALTHIN KAI O PATR MOU O


GERGOS ESTIN

[15,2] PAN KLMA EN EMOI M PHERON KARPON AIREI AUTO KAI


PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA KARPON
PLEIONA PHER

[15,3] D UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELALKA


UMIN

[15,4] MEINATE EN EMOI KAG EN UMIN KATHS TO KLMA OU


DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN M MEN EN T
AMPEL OUTS OUDE UMEIS EAN M EN EMOI MENTE

[15,5] EG EIMI AMPELOS UMEIS TA KLMATA O MENN EN


EMOI KAG EN AUT OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KHRIS
EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN

[15,6] EAN M TIS MEN EN EMOI EBLTH EX S TO KLMA


KAI EXRANTH KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS TO PUR
BALLOUSIN KAI KAIETAI

[15,7] EAN MEINTE EN EMOI KAI TA RMATA MOU EN UMIN


MEIN O EAN THELTE AITSASTHE KAI GENSETAI UMIN

[15,8] EN TOUT EDOXASTH O PATR MOU INA KARPON POLUN


PHERTE KAI GENSTHE EMOI MATHTAI
[15,9] KATHS GAPSEN ME O PATR KAG UMAS GAPSA
MEINATE EN T AGAP T EM

[15,10] EAN TAS ENTOLAS MOU TRSTE MENEITE EN T AGAP


MOU KATHS EG TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TETRKA
KAI MEN AUTOU EN T AGAP

[15,11] TAUTA LELALKA UMIN INA KHARA EM EN UMIN


KAI KHARA UMN PLRTH

[15,12] AUT ESTIN ENTOL EM INA AGAPATE ALLLOUS


KATHS GAPSA UMAS

[15,13] MEIZONA TAUTS AGAPN OUDEIS EKHEI INA TIS TN


PSUKHN AUTOU TH UPER TN PHILN AUTOU

[15,14] UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POITE A EG ENTELLOMAI


UMIN

[15,15] OUKETI LEG UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN


TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIRKA PHILOUS OTI PANTA
A KOUSA PARA TOU PATROS MOU EGNRISA UMIN

[15,16] OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EG EXELEXAMN


UMAS KAI ETHKA UMAS INA UMEIS UPAGTE KAI KARPON
PHERTE KAI O KARPOS UMN MEN INA O TI AN AITSTE TON
PATERA EN T ONOMATI MOU D UMIN

[15,17] TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALLLOUS

[15,18] EI O KOSMOS UMAS MISEI GINSKETE OTI EME PRTON


UMN MEMISKEN

[15,19] EI EK TOU KOSMOU TE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI


OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EG EXELEXAMN
UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS

[15,20] MNMONEUETE TOU LOGOU OU EG EIPON UMIN OUK


ESTIN DOULOS MEIZN TOU KURIOU AUTOU EI EME EDIXAN
KAI UMAS DIXOUSIN EI TON LOGON MOU ETRSAN KAI TON
UMETERON TRSOUSIN

[15,21] ALLA TAUTA PANTA POISOUSIN EIS UMAS DIA TO


ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME
[15,22] EI M LTHON KAI ELALSA AUTOIS AMARTIAN OUK
EIKHOSAN NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI TS
AMARTIAS AUTN

[15,23] O EME MISN KAI TON PATERA MOU MISEI

[15,24] EI TA ERGA M EPOISA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS


EPOISEN AMARTIAN OUK EIKHOSAN NUN DE KAI ERAKASIN
KAI MEMISKASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU

[15,25] ALL INA PLRTH O LOGOS O EN T NOM AUTN


GEGRAMMENOS OTI EMISSAN ME DREAN

[15,26] OTAN ELTH O PARAKLTOS ON EG PEMPS UMIN PARA


TOU PATROS TO PNEUMA TS ALTHEIAS O PARA TOU PATROS
EKPOREUETAI EKEINOS MARTURSEI PERI EMOU

[15,27] KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKHS MET EMOU


ESTE

[16,1] TAUTA LELALKA UMIN INA M SKANDALISTHTE

[16,2] APOSUNAGGOUS POISOUSIN UMAS ALL ERKHETAI RA


INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOX LATREIAN PROSPHEREIN T
THE

[16,3] KAI TAUTA POISOUSIN OTI OUK EGNSAN TON PATERA


OUDE EME

[16,4] ALLA TAUTA LELALKA UMIN INA OTAN ELTH RA


AUTN MNMONEUTE AUTN OTI EG EIPON UMIN TAUTA DE
UMIN EX ARKHS OUK EIPON OTI METH UMN MN

[16,5] NUN DE UPAG PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX


UMN ERTA ME POU UPAGEIS

[16,6] ALL OTI TAUTA LELALKA UMIN LUP PEPLRKEN


UMN TN KARDIAN

[16,7] ALL EG TN ALTHEIAN LEG UMIN SUMPHEREI UMIN


INA EG APELTH EAN GAR M APELTH O PARAKLTOS OUK
ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTH PEMPS AUTON PROS
UMAS

[16,8] KAI ELTHN EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI


AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUNS KAI PERI KRISES
[16,9] PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME

[16,10] PERI DIKAIOSUNS DE OTI PROS TON PATERA UPAG KAI


OUKETI THEREITE ME

[16,11] PERI DE KRISES OTI O ARKHN TOU KOSMOU TOUTOU


KEKRITAI

[16,12] ETI POLLA EKH UMIN LEGEIN ALL OU DUNASTHE


BASTAZEIN ARTI

[16,13] OTAN DE ELTH EKEINOS TO PNEUMA TS ALTHEIAS


ODGSEI UMAS EN T ALTHEIA PAS OU GAR LALSEI APH
EAUTOU ALL OSA AKOUSEI LALSEI KAI TA ERKHOMENA
ANAGGELEI UMIN

[16,14] EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU LMPSETAI KAI


ANAGGELEI UMIN

[16,15] PANTA OSA EKHEI O PATR EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON
OTI EK TOU EMOU LAMBANEI KAI ANAGGELEI UMIN

[16,16] MIKRON KAI OUKETI THEREITE ME KAI PALIN MIKRON


KAI OPSESTHE ME

[16,17] EIPAN OUN EK TN MATHTN AUTOU PROS ALLLOUS TI


ESTIN TOUTO O LEGEI MIN MIKRON KAI OU THEREITE ME KAI
PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI UPAG PROS TON
PATERA

[16,18] ELEGON OUN TI ESTIN TOUTO [O LEGEI] TO MIKRON OUK


OIDAMEN TI LALEI

[16,19] EGN [O] ISOUS OTI THELON AUTON ERTAN KAI EIPEN
AUTOIS PERI TOUTOU ZTEITE MET ALLLN OTI EIPON MIKRON
KAI OU THEREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME

[16,20] AMN AMN LEG UMIN OTI KLAUSETE KAI THRNSETE


UMEIS O DE KOSMOS KHARSETAI UMEIS LUPTHSESTHE ALL
LUP UMN EIS KHARAN GENSETAI

[16,21] GUN OTAN TIKT LUPN EKHEI OTI LTHEN RA


AUTS OTAN DE GENNS TO PAIDION OUKETI MNMONEUEI
TS THLIPSES DIA TN KHARAN OTI EGENNTH ANTHRPOS
EIS TON KOSMON
[16,22] KAI UMEIS OUN NUN MEN LUPN EKHETE PALIN DE
OPSOMAI UMAS KAI KHARSETAI UMN KARDIA KAI TN
KHARAN UMN OUDEIS AIREI APH UMN

[16,23] KAI EN EKEIN T MERA EME OUK ERTSETE OUDEN


AMN AMN LEG UMIN AN TI AITSTE TON PATERA EN T
ONOMATI MOU DSEI UMIN

[16,24] ES ARTI OUK TSATE OUDEN EN T ONOMATI MOU


AITEITE KAI LMPSESTHE INA KHARA UMN PEPLRMEN

[16,25] TAUTA EN PAROIMIAIS LELALKA UMIN ERKHETAI RA


OTE OUKETI EN PAROIMIAIS LALS UMIN ALLA PARRSIA PERI
TOU PATROS APAGGEL UMIN

[16,26] EN EKEIN T MERA EN T ONOMATI MOU AITSESTHE


KAI OU LEG UMIN OTI EG ERTS TON PATERA PERI UMN

[16,27] AUTOS GAR O PATR PHILEI UMAS OTI UMEIS EME


PEPHILKATE KAI PEPISTEUKATE OTI EG PARA [TOU] THEOU
EXLTHON

[16,28] EXLTHON PARA TOU PATROS KAI ELLUTHA EIS TON


KOSMON PALIN APHIMI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS
TON PATERA

[16,29] LEGOUSIN OI MATHTAI AUTOU IDE NUN EN PARRSIA


LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS

[16,30] NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS


INA TIS SE ERTA EN TOUT PISTEUOMEN OTI APO THEOU
EXLTHES

[16,31] APEKRITH AUTOIS ISOUS ARTI PISTEUETE

[16,32] IDOU ERKHETAI RA KAI ELLUTHEN INA SKORPISTHTE


EKASTOS EIS TA IDIA KAME MONON APHTE KAI OUK EIMI
MONOS OTI O PATR MET EMOU ESTIN

[16,33] TAUTA LELALKA UMIN INA EN EMOI EIRNN EKHTE


EN T KOSM THLIPSIN EKHETE ALLA THARSEITE EG
NENIKKA TON KOSMON

[17,1] TAUTA ELALSEN ISOUS KAI EPARAS TOUS


OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON EIPEN PATER
ELLUTHEN RA DOXASON SOU TON UION INA O UIOS DOXAS
SE

[17,2] KATHS EDKAS AUT EXOUSIAN PASS SARKOS INA PAN


O DEDKAS AUT DS AUTOIS ZN AINION

[17,3] AUT DE ESTIN AINIOS Z INA GINSKSIN SE TON


MONON ALTHINON THEON KAI ON APESTEILAS ISOUN
KHRISTON

[17,4] EG SE EDOXASA EPI TS GS TO ERGON TELEISAS O


DEDKAS MOI INA POIS

[17,5] KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUT T DOX


EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI

[17,6] EPHANERSA SOU TO ONOMA TOIS ANTHRPOIS OUS


EDKAS MOI EK TOU KOSMOU SOI SAN KAMOI AUTOUS
EDKAS KAI TON LOGON SOU TETRKAN

[17,7] NUN EGNKAN OTI PANTA OSA DEDKAS MOI PARA SOU
EISIN

[17,8] OTI TA RMATA A EDKAS MOI DEDKA AUTOIS KAI


AUTOI ELABON KAI EGNSAN ALTHS OTI PARA SOU
EXLTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,9] EG PERI AUTN ERT OU PERI TOU KOSMOU ERT


ALLA PERI N DEDKAS MOI OTI SOI EISIN

[17,10] KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI


DEDOXASMAI EN AUTOIS

[17,11] KAI OUKETI EIMI EN T KOSM KAI AUTOI EN T KOSM


EISIN KAG PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE TRSON AUTOUS
EN T ONOMATI SOU DEDKAS MOI INA SIN EN KATHS
MEIS

[17,12] OTE MN MET AUTN EG ETROUN AUTOUS EN T


ONOMATI SOU DEDKAS MOI KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX
AUTN APLETO EI M O UIOS TS APLEIAS INA GRAPH
PLRTH

[17,13] NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LAL EN T


KOSM INA EKHSIN TN KHARAN TN EMN PEPLRMENN
EN EAUTOIS
[17,14] EG DEDKA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS
EMISSEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATHS EG
OUK EIMI EK TOU KOSMOU

[17,15] OUK ERT INA ARS AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA
TRSS AUTOUS EK TOU PONROU

[17,16] EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATHS EG OUK EIMI EK


TOU KOSMOU

[17,17] AGIASON AUTOUS EN T ALTHEIA O LOGOS O SOS


ALTHEIA ESTIN

[17,18] KATHS EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAG


APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON

[17,19] KAI UPER AUTN EG AGIAZ EMAUTON INA SIN KAI


AUTOI GIASMENOI EN ALTHEIA

[17,20] OU PERI TOUTN DE ERT MONON ALLA KAI PERI TN


PISTEUONTN DIA TOU LOGOU AUTN EIS EME

[17,21] INA PANTES EN SIN KATHS SU PATER EN EMOI KAG


EN SOI INA KAI AUTOI EN MIN SIN INA O KOSMOS PISTEU OTI
SU ME APESTEILAS

[17,22] KAG TN DOXAN N DEDKAS MOI DEDKA AUTOIS INA


SIN EN KATHS MEIS EN

[17,23] EG EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA SIN


TETELEIMENOI EIS EN INA GINSK O KOSMOS OTI SU ME
APESTEILAS KAI GAPSAS AUTOUS KATHS EME GAPSAS

[17,24] PATER O DEDKAS MOI THEL INA OPOU EIMI EG


KAKEINOI SIN MET EMOU INA THERSIN TN DOXAN TN
EMN N DEDKAS MOI OTI GAPSAS ME PRO KATABOLS
KOSMOU

[17,25] PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGN EG DE SE


EGNN KAI OUTOI EGNSAN OTI SU ME APESTEILAS

[17,26] KAI EGNRISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GNRIS INA


AGAP N GAPSAS ME EN AUTOIS KAG EN AUTOIS
[18,1] TAUTA EIPN ISOUS EXLTHEN SUN TOIS MATHTAIS
AUTOU PERAN TOU KHEIMARROU TOU KEDRN OPOU N KPOS
EIS ON EISLTHEN AUTOS KAI OI MATHTAI AUTOU

[18,2] DEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON


OTI POLLAKIS SUNKHTH ISOUS EKEI META TN MATHTN
AUTOU

[18,3] O OUN IOUDAS LABN TN SPEIRAN KAI EK TN


ARKHIEREN KAI EK TN PHARISAIN UPRETAS ERKHETAI
EKEI META PHANN KAI LAMPADN KAI OPLN

[18,4] ISOUS OUN EIDS PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON


EXLTHEN KAI LEGEI AUTOIS TINA ZTEITE

[18,5] APEKRITHSAN AUT ISOUN TON NAZRAION LEGEI


AUTOIS EG EIMI EISTKEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS
AUTON MET AUTN

[18,6] S OUN EIPEN AUTOIS EG EIMI APLTHON EIS TA OPIS


KAI EPESAN KHAMAI

[18,7] PALIN OUN EPRTSEN AUTOUS TINA ZTEITE OI DE


EIPAN ISOUN TON NAZRAION

[18,8] APEKRITH ISOUS EIPON UMIN OTI EG EIMI EI OUN EME


ZTEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN

[18,9] INA PLRTH O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DEDKAS MOI


OUK APLESA EX AUTN OUDENA

[18,10] SIMN OUN PETROS EKHN MAKHAIRAN EILKUSEN


AUTN KAI EPAISEN TON TOU ARKHIERES DOULON KAI
APEKOPSEN AUTOU TO TARION TO DEXION N DE ONOMA T
DOUL MALKHOS

[18,11] EIPEN OUN O ISOUS T PETR BALE TN MAKHAIRAN EIS


TN THKN TO POTRION O DEDKEN MOI O PATR OU M PI
AUTO

[18,12] OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UPRETAI TN


IOUDAIN SUNELABON TON ISOUN KAI EDSAN AUTON

[18,13] KAI GAGON PROS ANNAN PRTON N GAR PENTHEROS


TOU KAIAPHA OS N ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU
[18,14] N DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI
SUMPHEREI ENA ANTHRPON APOTHANEIN UPER TOU LAOU

[18,15] KOLOUTHEI DE T ISOU SIMN PETROS KAI ALLOS


MATHTS O DE MATHTS EKEINOS N GNSTOS T
ARKHIEREI KAI SUNEISLTHEN T ISOU EIS TN AULN TOU
ARKHIERES

[18,16] O DE PETROS EISTKEI PROS T THURA EX EXLTHEN


OUN O MATHTS O ALLOS O GNSTOS TOU ARKHIERES KAI
EIPEN T THURR KAI EISGAGEN TON PETRON

[18,17] LEGEI OUN T PETR PAIDISK THURROS M KAI SU


EK TN MATHTN EI TOU ANTHRPOU TOUTOU LEGEI EKEINOS
OUK EIMI

[18,18] EISTKEISAN DE OI DOULOI KAI OI UPRETAI


ANTHRAKIAN PEPOIKOTES OTI PSUKHOS N KAI
ETHERMAINONTO N DE KAI O PETROS MET AUTN ESTS KAI
THERMAINOMENOS

[18,19] O OUN ARKHIEREUS RTSEN TON ISOUN PERI TN


MATHTN AUTOU KAI PERI TS DIDAKHS AUTOU

[18,20] APEKRITH AUT ISOUS EG PARRSIA LELALKA T


KOSM EG PANTOTE EDIDAXA EN SUNAGG KAI EN T IER
OPOU PANTES OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPT
ELALSA OUDEN

[18,21] TI ME ERTAS ERTSON TOUS AKKOOTAS TI ELALSA


AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EG

[18,22] TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS PARESTKS TN


UPRETN EDKEN RAPISMA T ISOU EIPN OUTS APOKRIN
T ARKHIEREI

[18,23] APEKRITH AUT ISOUS EI KAKS ELALSA


MARTURSON PERI TOU KAKOU EI DE KALS TI ME DEREIS

[18,24] APESTEILEN OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS


KAIAPHAN TON ARKHIEREA

[18,25] N DE SIMN PETROS ESTS KAI THERMAINOMENOS


EIPON OUN AUT M KAI SU EK TN MATHTN AUTOU EI
RNSATO EKEINOS KAI EIPEN OUK EIMI
[18,26] LEGEI EIS EK TN DOULN TOU ARKHIERES SUGGENS
N OU APEKOPSEN PETROS TO TION OUK EG SE EIDON EN T
KP MET AUTOU

[18,27] PALIN OUN RNSATO PETROS KAI EUTHES ALEKTR


EPHNSEN

[18,28] AGOUSIN OUN TON ISOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO


PRAITRION N DE PRI KAI AUTOI OUK EISLTHON EIS TO
PRAITRION INA M MIANTHSIN ALLA PHAGSIN TO PASKHA

[18,29] EXLTHEN OUN O PILATOS EX PROS AUTOUS KAI PHSIN


TINA KATGORIAN PHERETE [KATA] TOU ANTHRPOU TOUTOU

[18,30] APEKRITHSAN KAI EIPAN AUT EI M N OUTOS KAKON


POIN OUK AN SOI PAREDKAMEN AUTON

[18,31] EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI


KATA TON NOMON UMN KRINATE AUTON EIPON AUT OI
IOUDAIOI MIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA

[18,32] INA O LOGOS TOU ISOU PLRTH ON EIPEN SMAINN


POI THANAT MELLEN APOTHNSKEIN

[18,33] EISLTHEN OUN PALIN EIS TO PRAITRION O PILATOS KAI


EPHNSEN TON ISOUN KAI EIPEN AUT SU EI O BASILEUS TN
IOUDAIN

[18,34] APEKRITH ISOUS APO SEAUTOU SU TOUTO LEGEIS


ALLOI EIPON SOI PERI EMOU

[18,35] APEKRITH O PILATOS MTI EG IOUDAIOS EIMI TO


ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PAREDKAN SE EMOI TI
EPOISAS

[18,36] APEKRITH ISOUS BASILEIA EM OUK ESTIN EK TOU


KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU N BASILEIA
EM OI UPRETAI OI EMOI GNIZONTO [AN] INA M
PARADOTH TOIS IOUDAIOIS NUN DE BASILEIA EM OUK
ESTIN ENTEUTHEN

[18,37] EIPEN OUN AUT O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU


APEKRITH O ISOUS SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EG EIS
TOUTO GEGENNMAI KAI EIS TOUTO ELLUTHA EIS TON
KOSMON INA MARTURS T ALTHEIA PAS O N EK TS
ALTHEIAS AKOUEI MOU TS PHNS
[18,38] LEGEI AUT O PILATOS TI ESTIN ALTHEIA KAI TOUTO
EIPN PALIN EXLTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI LEGEI
AUTOIS EG OUDEMIAN EURISK EN AUT AITIAN

[18,39] ESTIN DE SUNTHEIA UMIN INA ENA APOLUS UMIN EN


T PASKHA BOULESTHE OUN APOLUS UMIN TON BASILEA TN
IOUDAIN

[18,40] EKRAUGASAN OUN PALIN LEGONTES M TOUTON ALLA


TON BARABBAN N DE O BARABBAS LSTS

[19,1] TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON ISOUN KAI


EMASTIGSEN

[19,2] KAI OI STRATITAI PLEXANTES STEPHANON EX


AKANTHN EPETHKAN AUTOU T KEPHAL KAI IMATION
PORPHUROUN PERIEBALON AUTON

[19,3] KAI RKHONTO PROS AUTON KAI ELEGON KHAIRE O


BASILEUS TN IOUDAIN KAI EDIDOSAN AUT RAPISMATA

[19,4] KAI EXLTHEN PALIN EX O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS


IDE AG UMIN AUTON EX INA GNTE OTI OUDEMIAN AITIAN
EURISK EN AUT

[19,5] EXLTHEN OUN O ISOUS EX PHORN TON AKANTHINON


STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS
IDOU O ANTHRPOS

[19,6] OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UPRETAI


EKRAUGASAN LEGONTES STAURSON STAURSON LEGEI
AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAURSATE EG
GAR OUKH EURISK EN AUT AITIAN

[19,7] APEKRITHSAN AUT OI IOUDAIOI MEIS NOMON


EKHOMEN KAI KATA TON NOMON OPHEILEI APOTHANEIN OTI
UION THEOU EAUTON EPOISEN

[19,8] OTE OUN KOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON


MALLON EPHOBTH

[19,9] KAI EISLTHEN EIS TO PRAITRION PALIN KAI LEGEI T


ISOU POTHEN EI SU O DE ISOUS APOKRISIN OUK EDKEN
AUT
[19,10] LEGEI OUN AUT O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS
OTI EXOUSIAN EKH APOLUSAI SE KAI EXOUSIAN EKH
STAURSAI SE

[19,11] APEKRITH [AUT] ISOUS OUK EIKHES EXOUSIAN KAT


EMOU OUDEMIAN EI M N DEDOMENON SOI ANTHEN DIA
TOUTO O PARADOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI

[19,12] EK TOUTOU O PILATOS EZTEI APOLUSAI AUTON OI DE


IOUDAIOI EKRAUGASAN LEGONTES EAN TOUTON APOLUSS
OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA EAUTON POIN
ANTILEGEI T KAISARI

[19,13] O OUN PILATOS AKOUSAS TN LOGN TOUTN GAGEN


EX TON ISOUN KAI EKATHISEN EPI BMATOS EIS TOPON
LEGOMENON LITHOSTRTON EBRAISTI DE GABBATHA

[19,14] N DE PARASKEU TOU PASKHA RA N S EKT KAI


LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UMN

[19,15] EKRAUGASAN OUN EKEINOI ARON ARON STAURSON


AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UMN
STAURS APEKRITHSAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN
BASILEA EI M KAISARA

[19,16] TOTE OUN PAREDKEN AUTON AUTOIS INA STAURTH


PARELABON OUN TON ISOUN

[19,17] KAI BASTAZN EAUT TON STAURON EXLTHEN EIS TON


LEGOMENON KRANIOU TOPON O LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA

[19,18] OPOU AUTON ESTAURSAN KAI MET AUTOU ALLOUS DUO


ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON ISOUN

[19,19] EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETHKEN EPI


TOU STAUROU N DE GEGRAMMENON ISOUS O NAZRAIOS O
BASILEUS TN IOUDAIN

[19,20] TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGNSAN TN


IOUDAIN OTI EGGUS N O TOPOS TS POLES OPOU
ESTAURTH O ISOUS KAI N GEGRAMMENON EBRAISTI
RMAISTI ELLNISTI

[19,21] ELEGON OUN T PILAT OI ARKHIEREIS TN IOUDAIN


M GRAPHE O BASILEUS TN IOUDAIN ALL OTI EKEINOS EIPEN
BASILEUS EIMI TN IOUDAIN
[19,22] APEKRITH O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA

[19,23] OI OUN STRATITAI OTE ESTAURSAN TON ISOUN


ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOISAN TESSARA MER
EKAST STRATIT MEROS KAI TON KHITNA N DE O KHITN
ARAPHOS EK TN ANTHEN UPHANTOS DI OLOU

[19,24] EIPAN OUN PROS ALLLOUS M SKHISMEN AUTON ALLA


LAKHMEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA GRAPH PLRTH
[ LEGOUSA] DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI
TON IMATISMON MOU EBALON KLRON OI MEN OUN
STRATITAI TAUTA EPOISAN

[19,25] EISTKEISAN DE PARA T STAUR TOU ISOU MTR


AUTOU KAI ADELPH TS MTROS AUTOU MARIA TOU
KLPA KAI MARIA MAGDALN

[19,26] ISOUS OUN IDN TN MTERA KAI TON MATHTN


PARESTTA ON GAPA LEGEI T MTRI GUNAI IDE O UIOS SOU

[19,27] EITA LEGEI T MATHT IDE MTR SOU KAI AP


EKEINS TS RAS ELABEN O MATHTS AUTN EIS TA IDIA

[19,28] META TOUTO EIDS O ISOUS OTI D PANTA TETELESTAI


INA TELEITH GRAPH LEGEI DIPS

[19,29] SKEUOS EKEITO OXOUS MESTON SPOGGON OUN MESTON


TOU OXOUS USSP PERITHENTES PROSNEGKAN AUTOU T
STOMATI

[19,30] OTE OUN ELABEN TO OXOS [O] ISOUS EIPEN TETELESTAI


KAI KLINAS TN KEPHALN PAREDKEN TO PNEUMA

[19,31] OI OUN IOUDAIOI EPEI PARASKEU N INA M MEIN EPI


TOU STAUROU TA SMATA EN T SABBAT N GAR MEGAL
MERA EKEINOU TOU SABBATOU RTSAN TON PILATON INA
KATEAGSIN AUTN TA SKEL KAI ARTHSIN

[19,32] LTHON OUN OI STRATITAI KAI TOU MEN PRTOU


KATEAXAN TA SKEL KAI TOU ALLOU TOU SUSTAURTHENTOS
AUT

[19,33] EPI DE TON ISOUN ELTHONTES S EIDON D AUTON


TETHNKOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKEL
[19,34] ALL EIS TN STRATITN LOGKH AUTOU TN PLEURAN
ENUXEN KAI EXLTHEN EUTHUS AIMA KAI UDR

[19,35] KAI O ERAKS MEMARTURKEN KAI ALTHIN AUTOU


ESTIN MARTURIA KAI EKEINOS OIDEN OTI ALTH LEGEI INA
KAI UMEIS PISTEU[S] TE

[19,36] EGENETO GAR TAUTA INA GRAPH PLRTH OSTOUN


OU SUNTRIBSETAI AUTOU

[19,37] KAI PALIN ETERA GRAPH LEGEI OPSONTAI EIS ON


EXEKENTSAN

[19,38] META DE TAUTA RTSEN TON PILATON ISPH [O] APO


ARIMATHAIAS N MATHTS TOU ISOU KEKRUMMENOS DE DIA
TON PHOBON TN IOUDAIN INA AR TO SMA TOU ISOU KAI
EPETREPSEN O PILATOS LTHEN OUN KAI REN TO SMA AUTOU

[19,39] LTHEN DE KAI NIKODMOS O ELTHN PROS AUTON


NUKTOS TO PRTON PHERN MIGMA SMURNS KAI ALOS S
LITRAS EKATON

[19,40] ELABON OUN TO SMA TOU ISOU KAI EDSAN AUTO


OTHONIOIS META TN ARMATN KATHS ETHOS ESTIN TOIS
IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN

[19,41] N DE EN T TOP OPOU ESTAURTH KPOS KAI EN T


KP MNMEION KAINON EN OUDEP OUDEIS N
TETHEIMENOS

[19,42] EKEI OUN DIA TN PARASKEUN TN IOUDAIN OTI


EGGUS N TO MNMEION ETHKAN TON ISOUN

[20,1] T DE MIA TN SABBATN MARIA MAGDALN


ERKHETAI PRI SKOTIAS ETI OUSS EIS TO MNMEION KAI
BLEPEI TON LITHON RMENON EK TOU MNMEIOU

[20,2] TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIMNA PETRON KAI


PROS TON ALLON MATHTN ON EPHILEI O ISOUS KAI LEGEI
AUTOIS RAN TON KURION EK TOU MNMEIOU KAI OUK
OIDAMEN POU ETHKAN AUTON

[20,3] EXLTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATHTS KAI


RKHONTO EIS TO MNMEION
[20,4] ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATHTS
PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI LTHEN PRTOS EIS
TO MNMEION

[20,5] KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU


MENTOI EISLTHEN

[20,6] ERKHETAI OUN KAI SIMN PETROS AKOLOUTHN AUT


KAI EISLTHEN EIS TO MNMEION KAI THEREI TA OTHONIA
KEIMENA

[20,7] KAI TO SOUDARION O N EPI TS KEPHALS AUTOU OU


META TN OTHONIN KEIMENON ALLA KHRIS
ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON

[20,8] TOTE OUN EISLTHEN KAI O ALLOS MATHTS O ELTHN


PRTOS EIS TO MNMEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN

[20,9] OUDEP GAR DEISAN TN GRAPHN OTI DEI AUTON EK


NEKRN ANASTNAI

[20,10] APLTHON OUN PALIN PROS AUTOUS OI MATHTAI

[20,11] MARIA DE EISTKEI PROS T MNMEI EX KLAIOUSA S


OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MNMEION

[20,12] KAI THEREI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS


KATHEZOMENOUS ENA PROS T KEPHAL KAI ENA PROS TOIS
POSIN OPOU EKEITO TO SMA TOU ISOU

[20,13] KAI LEGOUSIN AUT EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI


AUTOIS OTI RAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU
ETHKAN AUTON

[20,14] TAUTA EIPOUSA ESTRAPH EIS TA OPIS KAI THEREI


TON ISOUN ESTTA KAI OUK DEI OTI ISOUS ESTIN

[20,15] LEGEI AUT ISOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA ZTEIS


EKEIN DOKOUSA OTI O KPOUROS ESTIN LEGEI AUT KURIE EI
SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU ETHKAS AUTON KAG
AUTON AR

[20,16] LEGEI AUT ISOUS MARIAM STRAPHEISA EKEIN LEGEI


AUT EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE
[20,17] LEGEI AUT ISOUS M MOU APTOU OUP GAR
ANABEBKA PROS TON PATERA POREUOU DE PROS TOUS
ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAIN PROS TON
PATERA MOU KAI PATERA UMN KAI THEON MOU KAI THEON
UMN

[20,18] ERKHETAI MARIAM MAGDALN AGGELLOUSA TOIS


MATHTAIS OTI ERAKA TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUT

[20,19] OUSS OUN OPSIAS T MERA EKEIN T MIA SABBATN


KAI TN THURN KEKLEISMENN OPOU SAN OI MATHTAI DIA
TON PHOBON TN IOUDAIN LTHEN O ISOUS KAI EST EIS TO
MESON KAI LEGEI AUTOIS EIRN UMIN

[20,20] KAI TOUTO EIPN EDEIXEN TAS KHEIRAS KAI TN


PLEURAN AUTOIS EKHARSAN OUN OI MATHTAI IDONTES TON
KURION

[20,21] EIPEN OUN AUTOIS [O ISOUS] PALIN EIRN UMIN


KATHS APESTALKEN ME O PATR KAG PEMP UMAS

[20,22] KAI TOUTO EIPN ENEPHUSSEN KAI LEGEI AUTOIS


LABETE PNEUMA AGION

[20,23] AN TINN APHTE TAS AMARTIAS APHENTAI AUTOIS AN


TINN KRATTE KEKRATNTAI

[20,24] THMAS DE EIS EK TN DDEKA O LEGOMENOS DIDUMOS


OUK N MET AUTN OTE LTHEN ISOUS

[20,25] ELEGON OUN AUT OI ALLOI MATHTAI ERAKAMEN


TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN M ID EN TAIS KHERSIN
AUTOU TON TUPON TN LN KAI BAL TON DAKTULON MOU
EIS TON TUPON TN LN KAI BAL MOU TN KHEIRA EIS TN
PLEURAN AUTOU OU M PISTEUS

[20,26] KAI METH MERAS OKT PALIN SAN ES OI MATHTAI


AUTOU KAI THMAS MET AUTN ERKHETAI O ISOUS TN
THURN KEKLEISMENN KAI EST EIS TO MESON KAI EIPEN
EIRN UMIN

[20,27] EITA LEGEI T THMA PHERE TON DAKTULON SOU DE


KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE TN KHEIRA SOU KAI
BALE EIS TN PLEURAN MOU KAI M GINOU APISTOS ALLA
PISTOS
[20,28] APEKRITH THMAS KAI EIPEN AUT O KURIOS MOU KAI
O THEOS MOU

[20,29] LEGEI AUT O ISOUS OTI ERAKAS ME PEPISTEUKAS


MAKARIOI OI M IDONTES KAI PISTEUSANTES

[20,30] POLLA MEN OUN KAI ALLA SMEIA EPOISEN O ISOUS


ENPION TN MATHTN [AUTOU] A OUK ESTIN GEGRAMMENA
EN T BIBLI TOUT

[20,31] TAUTA DE GEGRAPTAI INA PISTEU[S] TE OTI ISOUS


ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES
ZN EKHTE EN T ONOMATI AUTOU

[21,1] META TAUTA EPHANERSEN EAUTON PALIN O ISOUS TOIS


MATHTAIS EPI TS THALASSS TS TIBERIADOS EPHANERSEN
DE OUTS

[21,2] SAN OMOU SIMN PETROS KAI THMAS O LEGOMENOS


DIDUMOS KAI NATHANAL O APO KANA TS GALILAIAS KAI OI
TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK TN MATHTN AUTOU DUO

[21,3] LEGEI AUTOIS SIMN PETROS UPAG ALIEUEIN LEGOUSIN


AUT ERKHOMETHA KAI MEIS SUN SOI EXLTHON KAI
ENEBSAN EIS TO PLOION KAI EN EKEIN T NUKTI EPIASAN
OUDEN

[21,4] PRIAS DE D GENOMENS EST ISOUS EIS TON


AIGIALON OU MENTOI DEISAN OI MATHTAI OTI ISOUS ESTIN

[21,5] LEGEI OUN AUTOIS [O] ISOUS PAIDIA M TI PROSPHAGION


EKHETE APEKRITHSAN AUT OU

[21,6] O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MER TOU


PLOIOU TO DIKTUON KAI EURSETE EBALON OUN KAI OUKETI
AUTO ELKUSAI ISKHUON APO TOU PLTHOUS TN IKHTHUN

[21,7] LEGEI OUN O MATHTS EKEINOS ON GAPA O ISOUS T


PETR O KURIOS ESTIN SIMN OUN PETROS AKOUSAS OTI O
KURIOS ESTIN TON EPENDUTN DIEZSATO N GAR GUMNOS
KAI EBALEN EAUTON EIS TN THALASSAN

[21,8] OI DE ALLOI MATHTAI T PLOIARI LTHON OU GAR


SAN MAKRAN APO TS GS ALLA S APO PKHN DIAKOSIN
SURONTES TO DIKTUON TN IKHTHUN
[21,9] S OUN APEBSAN EIS TN GN BLEPOUSIN ANTHRAKIAN
KEIMENN KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON

[21,10] LEGEI AUTOIS O ISOUS ENEGKATE APO TN OPSARIN


N EPIASATE NUN

[21,11] ANEB OUN SIMN PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON


EIS TN GN MESTON IKHTHUN MEGALN EKATON
PENTKONTA TRIN KAI TOSOUTN ONTN OUK ESKHISTH TO
DIKTUON

[21,12] LEGEI AUTOIS O ISOUS DEUTE ARISTSATE OUDEIS DE


ETOLMA TN MATHTN EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES
OTI O KURIOS ESTIN

[21,13] ERKHETAI ISOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI


DIDSIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOIS

[21,14] TOUTO D TRITON EPHANERTH ISOUS TOIS


MATHTAIS EGERTHEIS EK NEKRN

[21,15] OTE OUN RISTSAN LEGEI T SIMNI PETR O ISOUS


SIMN IANNOU AGAPAS ME PLEON TOUTN LEGEI AUT NAI
KURIE SU OIDAS OTI PHIL SE LEGEI AUT BOSKE TA ARNIA
MOU

[21,16] LEGEI AUT PALIN DEUTERON SIMN IANNOU AGAPAS


ME LEGEI AUT NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL SE LEGEI AUT
POIMAINE TA PROBATA MOU

[21,17] LEGEI AUT TO TRITON SIMN IANNOU PHILEIS ME


ELUPTH O PETROS OTI EIPEN AUT TO TRITON PHILEIS ME KAI
LEGEI AUT KURIE PANTA SU OIDAS SU GINSKEIS OTI PHIL SE
LEGEI AUT [O ISOUS] BOSKE TA PROBATA MOU

[21,18] AMN AMN LEG SOI OTE S NETEROS EZNNUES


SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU THELES OTAN DE GRASS
EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE ZSEI KAI OISEI
OPOU OU THELEIS

[21,19] TOUTO DE EIPEN SMAINN POI THANAT DOXASEI TON


THEON KAI TOUTO EIPN LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI

[21,20] EPISTRAPHEIS O PETROS BLEPEI TON MATHTN ON


GAPA O ISOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN T
DEIPN EPI TO STTHOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O
PARADIDOUS SE

[21,21] TOUTON OUN IDN O PETROS LEGEI T ISOU KURIE


OUTOS DE TI

[21,22] LEGEI AUT O ISOUS EAN AUTON THEL MENEIN ES


ERKHOMAI TI PROS SE SU MOI AKOLOUTHEI

[21,23] EXLTHEN OUN OUTOS O LOGOS EIS TOUS ADELPHOUS


OTI O MATHTS EKEINOS OUK APOTHNSKEI OUK EIPEN DE
AUT O ISOUS OTI OUK APOTHNSKEI ALL EAN AUTON THEL
MENEIN ES ERKHOMAI [TI PROS SE]

[21,24] OUTOS ESTIN O MATHTS O MARTURN PERI TOUTN


KAI O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI ALTHS AUTOU
MARTURIA ESTIN

[21,25] ESTIN DE KAI ALLA POLLA A EPOISEN O ISOUS ATINA


EAN GRAPHTAI KATH EN OUD AUTON OIMAI TON KOSMON
KHRSAI TA GRAPHOMENA BIBLIA

ATOS DOS APOSTOLOS

*PRAXEIS APOSTOLN

[1,1] TON MEN PRTON LOGON EPOISAMN PERI PANTN


THEOPHILE N RXATO O ISOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN

[1,2] AKHRI S MERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA


PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO ANELMPHTH

[1,3] OIS KAI PARESTSEN EAUTON ZNTA META TO PATHEIN


AUTON EN POLLOIS TEKMRIOIS DI MERN TESSERAKONTA
OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEGN TA PERI TS BASILEIAS TOU
THEOU

[1,4] KAI SUNALIZOMENOS PARGGEILEN AUTOIS APO


IEROSOLUMN M KHRIZESTHAI ALLA PERIMENEIN TN
EPAGGELIAN TOU PATROS N KOUSATE MOU
[1,5] OTI IANNS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE EN
PNEUMATI BAPTISTHSESTHE AGI OU META POLLAS TAUTAS
MERAS

[1,6] OI MEN OUN SUNELTHONTES RTN AUTON LEGONTES


KURIE EI EN T KHRON TOUT APOKATHISTANEIS TN
BASILEIAN T ISRAL

[1,7] EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UMN ESTIN GNNAI


KHRONOUS KAIROUS OUS O PATR ETHETO EN T IDIA
EXOUSIA

[1,8] ALLA LMPSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU


PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE MOU MARTURES EN TE
IEROUSALM KAI [EN] PAS T IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI ES
ESKHATOU TS GS

[1,9] KAI TAUTA EIPN BLEPONTN AUTN EPRTH KAI


NEPHEL UPELABEN AUTON APO TN OPHTHALMN AUTN

[1,10] KAI S ATENIZONTES SAN EIS TON OURANON


POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREISTKEISAN
AUTOIS EN ESTHSESI LEUKAIS

[1,11] OI KAI EIPAN ANDRES GALILAIOI TI ESTKATE [EM]


BLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O ISOUS O
ANALMPHTHEIS APH UMN EIS TON OURANON OUTS
ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON
EIS TON OURANON

[1,12] TOTE UPESTREPSAN EIS IEROUSALM APO OROUS TOU


KALOUMENOU ELAINOS O ESTIN EGGUS IEROUSALM
SABBATOU EKHON ODON

[1,13] KAI OTE EISLTHON EIS TO UPERON ANEBSAN OU SAN


KATAMENONTES O TE PETROS KAI IANNS KAI IAKBOS KAI
ANDREAS PHILIPPOS KAI THMAS BARTHOLOMAIOS KAI
MATHTHAIOS IAKBOS ALPHAIOU KAI SIMN O ZLTS KAI
IOUDAS IAKBOU

[1,14] OUTOI PANTES SAN PROSKARTEROUNTES


OMOTHUMADON T PROSEUKH SUN GUNAIXIN KAI MARIAM T
MTRI TOU ISOU KAI TOIS ADELPHOIS AUTOU
[1,15] KAI EN TAIS MERAIS TAUTAIS ANASTAS PETROS EN MES
TN ADELPHN EIPEN N TE OKHLOS ONOMATN EPI TO AUTO
SEI EKATON EIKOSI

[1,16] ANDRES ADELPHOI EDEI PLRTHNAI TN GRAPHN N


PROEIPEN TO PNEUMA TO AGION DIA STOMATOS DAUID PERI
IOUDA TOU GENOMENOU ODGOU TOIS SULLABOUSIN ISOUN

[1,17] OTI KATRITHMMENOS N EN MIN KAI ELAKHEN TON


KLRON TS DIAKONIAS TAUTS

[1,18] OUTOS MEN OUN EKTSATO KHRION EK MISTHOU TS


ADIKIAS KAI PRNS GENOMENOS ELAKSEN MESOS KAI
EXEKHUTH PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU

[1,19] KAI GNSTON EGENETO PASI TOIS KATOIKOUSIN


IEROUSALM STE KLTHNAI TO KHRION EKEINO T IDIA
DIALEKT AUTN AKELDAMAKH TOUT ESTIN KHRION
AIMATOS

[1,20] GEGRAPTAI GAR EN BIBL PSALMN GENTHT


EPAULIS AUTOU ERMOS KAI M EST O KATOIKN EN AUT
KAI TN EPISKOPN AUTOU LABET ETEROS

[1,21] DEI OUN TN SUNELTHONTN MIN ANDRN EN PANTI


KHRON EISLTHEN KAI EXLTHEN EPH MAS O KURIOS
ISOUS

[1,22] ARXAMENOS APO TOU BAPTISMATOS IANNOU ES TS


MERAS S ANELMPHTH APH MN MARTURA TS
ANASTASES AUTOU SUN MIN GENESTHAI ENA TOUTN

[1,23] KAI ESTSAN DUO ISPH TON KALOUMENON BARSABBAN


OS EPEKLTH IOUSTOS KAI MATHTHIAN

[1,24] KAI PROSEUXAMENOI EIPAN SU KURIE KARDIOGNSTA


PANTN ANADEIXON ON EXELEX EK TOUTN TN DUO ENA

[1,25] LABEIN TON TOPON TS DIAKONIAS TAUTS KAI


APOSTOLS APH S PAREB IOUDAS POREUTHNAI EIS TON
TOPON TON IDION

[1,26] KAI EDKAN KLROUS AUTOIS KAI EPESEN O KLROS EPI


MATHTHIAN KAI SUGKATEPSPHISTH META TN ENDEKA
APOSTOLN
[2,1] KAI EN T SUMPLROUSTHAI TN MERAN TS
PENTKOSTS SAN PANTES OMOU EPI TO AUTO

[2,2] KAI EGENETO APHN EK TOU OURANOU KHOS SPER


PHEROMENS PNOS BIAIAS KAI EPLRSEN OLON TON OIKON
OU SAN KATHMENOI

[2,3] KAI PHTHSAN AUTOIS DIAMERIZOMENAI GLSSAI SEI


PUROS KAI EKATHISEN EPH ENA EKASTON AUTN

[2,4] KAI EPLSTHSAN PANTES PNEUMATOS AGIOU KAI


RXANTO LALEIN ETERAIS GLSSAIS KATHS TO PNEUMA
EDIDOU APOPHTHEGGESTHAI AUTOIS

[2,5] SAN DE EIS IEROUSALM KATOIKOUNTES IOUDAIOI


ANDRES EULABEIS APO PANTOS ETHNOUS TN UPO TON
OURANON

[2,6] GENOMENS DE TS PHNS TAUTS SUNLTHEN TO


PLTHOS KAI SUNEKHUTH OTI KOUON EIS EKASTOS T IDIA
DIALEKT LALOUNTN AUTN

[2,7] EXISTANTO DE KAI ETHAUMAZON LEGONTES OUKH IDOU


APANTES OUTOI EISIN OI LALOUNTES GALILAIOI

[2,8] KAI PS MEIS AKOUOMEN EKASTOS T IDIA DIALEKT


MN EN EGENNTHMEN

[2,9] PARTHOI KAI MDOI KAI ELAMITAI KAI OI KATOIKOUNTES


TN MESOPOTAMIAN IOUDAIAN TE KAI KAPPADOKIAN PONTON
KAI TN ASIAN

[2,10] PHRUGIAN TE KAI PAMPHULIAN AIGUPTON KAI TA MER


TS LIBUS TS KATA KURNN KAI OI EPIDMOUNTES
RMAIOI

[2,11] IOUDAIOI TE KAI PROSLUTOI KRTES KAI ARABES


AKOUOMEN LALOUNTN AUTN TAIS METERAIS GLSSAIS TA
MEGALEIA TOU THEOU

[2,12] EXISTANTO DE PANTES KAI DIPOROUN ALLOS PROS


ALLON LEGONTES TI THELEI TOUTO EINAI

[2,13] ETEROI DE DIAKHLEUAZONTES ELEGON OTI GLEUKOUS


MEMESTMENOI EISIN
[2,14] STATHEIS DE O PETROS SUN TOIS ENDEKA EPREN TN
PHNN AUTOU KAI APEPHTHEGXATO AUTOIS ANDRES
IOUDAIOI KAI OI KATOIKOUNTES IEROUSALM PANTES TOUTO
UMIN GNSTON EST KAI ENTISASTHE TA RMATA MOU

[2,15] OU GAR S UMEIS UPOLAMBANETE OUTOI METHUOUSIN


ESTIN GAR RA TRIT TS MERAS

[2,16] ALLA TOUTO ESTIN TO EIRMENON DIA TOU PROPHTOU


IL

[2,17] KAI ESTAI EN TAIS ESKHATAIS MERAIS LEGEI O THEOS


EKKHE APO TOU PNEUMATOS MOU EPI PASAN SARKA KAI
PROPHTEUSOUSIN OI UIOI UMN KAI AI THUGATERES UMN
KAI OI NEANISKOI UMN ORASEIS OPSONTAI KAI OI
PRESBUTEROI UMN ENUPNIOIS ENUPNIASTHSONTAI

[2,18] KAI GE EPI TOUS DOULOUS MOU KAI EPI TAS DOULAS MOU
EN TAIS MERAIS EKEINAIS EKKHE APO TOU PNEUMATOS MOU
KAI PROPHTEUSOUSIN

[2,19] KAI DS TERATA EN T OURAN AN KAI SMEIA EPI


TS GS KAT AIMA KAI PUR KAI ATMIDA KAPNOU

[2,20] O LIOS METASTRAPHSETAI EIS SKOTOS KAI SELN EIS


AIMA PRIN ELTHEIN MERAN KURIOU TN MEGALN KAI
EPIPHAN

[2,21] KAI ESTAI PAS OS AN EPIKALESTAI TO ONOMA KURIOU


STHSETAI

[2,22] ANDRES ISRALITAI AKOUSATE TOUS LOGOUS TOUTOUS


ISOUN TON NAZRAION ANDRA APODEDEIGMENON APO TOU
THEOU EIS UMAS DUNAMESI KAI TERASI KAI SMEIOIS OIS
EPOISEN DI AUTOU O THEOS EN MES UMN KATHS AUTOI
OIDATE

[2,23] TOUTON T RISMEN BOUL KAI PROGNSEI TOU THEOU


EKDOTON DIA KHEIROS ANOMN PROSPXANTES ANEILATE

[2,24] ON O THEOS ANESTSEN LUSAS TAS DINAS TOU


THANATOU KATHOTI OUK N DUNATON KRATEISTHAI AUTON
UP AUTOU
[2,25] DAUID GAR LEGEI EIS AUTON PROORMN TON KURION
ENPION MOU DIA PANTOS OTI EK DEXIN MOU ESTIN INA M
SALEUTH

[2,26] DIA TOUTO UPHRANTH KARDIA MOU KAI


GALLIASATO GLSSA MOU ETI DE KAI SARX MOU
KATASKNSEI EP ELPIDI

[2,27] OTI OUK EGKATALEIPSEIS TN PSUKHN MOU EIS ADN


OUDE DSEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN

[2,28] EGNRISAS MOI ODOUS ZS PLRSEIS ME


EUPHROSUNS META TOU PROSPOU SOU

[2,29] ANDRES ADELPHOI EXON EIPEIN META PARRSIAS PROS


UMAS PERI TOU PATRIARKHOU DAUID OTI KAI ETELEUTSEN
KAI ETAPH KAI TO MNMA AUTOU ESTIN EN MIN AKHRI TS
MERAS TAUTS

[2,30] PROPHTS OUN UPARKHN KAI EIDS OTI ORK MOSEN


AUT O THEOS EK KARPOU TS OSPHUOS AUTOU KATHISAI EPI
TON THRONON AUTOU

[2,31] PROIDN ELALSEN PERI TS ANASTASES TOU KHRISTOU


OTI OUTE EGKATELEIPHTH EIS ADN OUTE SARX AUTOU
EIDEN DIAPHTHORAN

[2,32] TOUTON TON ISOUN ANESTSEN O THEOS OU PANTES


MEIS ESMEN MARTURES

[2,33] T DEXIA OUN TOU THEOU UPSTHEIS TN TE EPAGGELIAN


TOU PNEUMATOS TOU AGIOU LABN PARA TOU PATROS
EXEKHEEN TOUTO O UMEIS [KAI] BLEPETE KAI AKOUETE

[2,34] OU GAR DAUID ANEB EIS TOUS OURANOUS LEGEI DE


AUTOS EIPEN [O] KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN
MOU

[2,35] ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TN


PODN SOU

[2,36] ASPHALS OUN GINSKET PAS OIKOS ISRAL OTI KAI


KURION AUTON KAI KHRISTON EPOISEN O THEOS TOUTON TON
ISOUN ON UMEIS ESTAURSATE
[2,37] AKOUSANTES DE KATENUGSAN TN KARDIAN EIPON TE
PROS TON PETRON KAI TOUS LOIPOUS APOSTOLOUS TI
POISMEN ANDRES ADELPHOI

[2,38] PETROS DE PROS AUTOUS METANOSATE [PHSIN] KAI


BAPTISTHT EKASTOS UMN EPI T ONOMATI ISOU
KHRISTOU EIS APHESIN TN AMARTIN UMN KAI LMPSESTHE
TN DREAN TOU AGIOU PNEUMATOS

[2,39] UMIN GAR ESTIN EPAGGELIA KAI TOIS TEKNOIS UMN


KAI PASIN TOIS EIS MAKRAN OSOUS AN PROSKALESTAI KURIOS
O THEOS MN

[2,40] ETEROIS TE LOGOIS PLEIOSIN DIEMARTURATO KAI


PAREKALEI AUTOUS LEGN STHTE APO TS GENEAS TS
SKOLIAS TAUTS

[2,41] OI MEN OUN APODEXAMENOI TON LOGON AUTOU


EBAPTISTHSAN KAI PROSETETHSAN EN T MERA EKEIN
PSUKHAI SEI TRISKHILIAI

[2,42] SAN DE PROSKARTEROUNTES T DIDAKH TN


APOSTOLN KAI T KOINNIA T KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS
PROSEUKHAIS

[2,43] EGINETO DE PAS PSUKH PHOBOS POLLA TE TERATA KAI


SMEIA DIA TN APOSTOLN EGINETO

[2,44] PANTES DE OI PISTEUONTES SAN EPI TO AUTO KAI


EIKHON APANTA KOINA

[2,45] KAI TA KTMATA KAI TAS UPARXEIS EPIPRASKON KAI


DIEMERIZON AUTA PASIN KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[2,46] KATH MERAN TE PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON


EN T IER KLNTES TE KAT OIKON ARTON METELAMBANON
TROPHS EN AGALLIASEI KAI APHELOTTI KARDIAS

[2,47] AINOUNTES TON THEON KAI EKHONTES KHARIN PROS


OLON TON LAON O DE KURIOS PROSETITHEI TOUS SZOMENOUS
KATH MERAN EPI TO AUTO

[3,1] PETROS DE KAI IANNS ANEBAINON EIS TO IERON EPI TN


RAN TS PROSEUKHS TN ENATN
[3,2] KAI TIS ANR KHLOS EK KOILIAS MTROS AUTOU
UPARKHN EBASTAZETO ON ETITHOUN KATH MERAN PROS
TN THURAN TOU IEROU TN LEGOMENN RAIAN TOU AITEIN
ELEMOSUNN PARA TN EISPOREUOMENN EIS TO IERON

[3,3] OS IDN PETRON KAI IANNN MELLONTAS EISIENAI EIS TO


IERON RTA ELEMOSUNN LABEIN

[3,4] ATENISAS DE PETROS EIS AUTON SUN T IANN EIPEN


BLEPSON EIS MAS

[3,5] O DE EPEIKHEN AUTOIS PROSDOKN TI PAR AUTN LABEIN

[3,6] EIPEN DE PETROS ARGURION KAI KHRUSION OUKH


UPARKHEI MOI O DE EKH TOUTO SOI DIDMI EN T ONOMATI
ISOU KHRISTOU TOU NAZRAIOU [EGEIRE KAI] PERIPATEI

[3,7] KAI PIASAS AUTON TS DEXIAS KHEIROS GEIREN AUTON


PARAKHRMA DE ESTERETHSAN AI BASEIS AUTOU KAI TA
SPHUDRA

[3,8] KAI EXALLOMENOS EST KAI PERIEPATEI KAI EISLTHEN


SUN AUTOIS EIS TO IERON PERIPATN KAI ALLOMENOS KAI
AINN TON THEON

[3,9] KAI EIDEN PAS O LAOS AUTON PERIPATOUNTA KAI


AINOUNTA TON THEON

[3,10] EPEGINSKON DE AUTON OTI AUTOS N O PROS TN


ELEMOSUNN KATHMENOS EPI T RAIA PUL TOU IEROU
KAI EPLSTHSAN THAMBOUS KAI EKSTASES EPI T
SUMBEBKOTI AUT

[3,11] KRATOUNTOS DE AUTOU TON PETRON KAI TON IANNN


SUNEDRAMEN PAS O LAOS PROS AUTOUS EPI T STOA T
KALOUMEN SOLOMNTOS EKTHAMBOI

[3,12] IDN DE O PETROS APEKRINATO PROS TON LAON ANDRES


ISRALITAI TI THAUMAZETE EPI TOUT MIN TI ATENIZETE S
IDIA DUNAMEI EUSEBEIA PEPOIKOSIN TOU PERIPATEIN
AUTON

[3,13] O THEOS ABRAAM KAI [O THEOS] ISAAK KAI [O THEOS]


IAKB O THEOS TN PATERN MN EDOXASEN TON PAIDA
AUTOU ISOUN ON UMEIS MEN PAREDKATE KAI RNSASTHE
KATA PROSPON PILATOU KRINANTOS EKEINOU APOLUEIN
[3,14] UMEIS DE TON AGION KAI DIKAION RNSASTHE KAI
TSASTHE ANDRA PHONEA KHARISTHNAI UMIN

[3,15] TON DE ARKHGON TS ZS APEKTEINATE ON O THEOS


GEIREN EK NEKRN OU MEIS MARTURES ESMEN

[3,16] KAI EPI T PISTEI TOU ONOMATOS AUTOU TOUTON ON


THEREITE KAI OIDATE ESTERESEN TO ONOMA AUTOU KAI
PISTIS DI AUTOU EDKEN AUT TN OLOKLRIAN TAUTN
APENANTI PANTN UMN

[3,17] KAI NUN ADELPHOI OIDA OTI KATA AGNOIAN EPRAXATE


SPER KAI OI ARKHONTES UMN

[3,18] O DE THEOS A PROKATGGEILEN DIA STOMATOS PANTN


TN PROPHTN PATHEIN TON KHRISTON AUTOU EPLRSEN
OUTS

[3,19] METANOSATE OUN KAI EPISTREPSATE EIS TO


EXALEIPHTHNAI UMN TAS AMARTIAS

[3,20] OPS AN ELTHSIN KAIROI ANAPSUXES APO PROSPOU


TOU KURIOU KAI APOSTEIL TON PROKEKHEIRISMENON UMIN
KHRISTON ISOUN

[3,21] ON DEI OURANON MEN DEXASTHAI AKHRI KHRONN


APOKATASTASES PANTN N ELALSEN O THEOS DIA
STOMATOS TN AGIN AP AINOS AUTOU PROPHTN

[3,22] MUSS MEN EIPEN OTI PROPHTN UMIN ANASTSEI


KURIOS O THEOS UMN EK TN ADELPHN UMN S EME
AUTOU AKOUSESTHE KATA PANTA OSA AN LALS PROS UMAS

[3,23] ESTAI DE PASA PSUKH TIS EAN M AKOUS TOU


PROPHTOU EKEINOU EXOLETHREUTHSETAI EK TOU LAOU

[3,24] KAI PANTES DE OI PROPHTAI APO SAMOUL KAI TN


KATHEXS OSOI ELALSAN KAI KATGGEILAN TAS MERAS
TAUTAS

[3,25] UMEIS ESTE OI UIOI TN PROPHTN KAI TS DIATHKS


S DIETHETO O THEOS PROS TOUS PATERAS UMN LEGN PROS
ABRAAM KAI EN T SPERMATI SOU [EN] EULOGTHSONTAI
PASAI AI PATRIAI TS GS
[3,26] UMIN PRTON ANASTSAS O THEOS TON PAIDA AUTOU
APESTEILEN AUTON EULOGOUNTA UMAS EN T APOSTREPHEIN
EKASTON APO TN PONRIN UMN

[4,1] LALOUNTN DE AUTN PROS TON LAON EPESTSAN AUTOIS


OI IEREIS KAI O STRATGOS TOU IEROU KAI OI SADDOUKAIOI

[4,2] DIAPONOUMENOI DIA TO DIDASKEIN AUTOUS TON LAON


KAI KATAGGELLEIN EN T ISOU TN ANASTASIN TN EK
NEKRN

[4,3] KAI EPEBALON AUTOIS TAS KHEIRAS KAI ETHENTO EIS


TRSIN EIS TN AURION N GAR ESPERA D

[4,4] POLLOI DE TN AKOUSANTN TON LOGON EPISTEUSAN KAI


EGENTH [O] ARITHMOS TN ANDRN [S] KHILIADES PENTE

[4,5] EGENETO DE EPI TN AURION SUNAKHTHNAI AUTN TOUS


ARKHONTAS KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS
EN IEROUSALM

[4,6] KAI ANNAS O ARKHIEREUS KAI KAIAPHAS KAI IANNS KAI


ALEXANDROS KAI OSOI SAN EK GENOUS ARKHIERATIKOU

[4,7] KAI STSANTES AUTOUS EN T MES EPUNTHANONTO EN


POIA DUNAMEI EN POI ONOMATI EPOISATE TOUTO UMEIS

[4,8] TOTE PETROS PLSTHEIS PNEUMATOS AGIOU EIPEN PROS


AUTOUS ARKHONTES TOU LAOU KAI PRESBUTEROI

[4,9] EI MEIS SMERON ANAKRINOMETHA EPI EUERGESIA


ANTHRPOU ASTHENOUS EN TINI OUTOS SESTAI

[4,10] GNSTON EST PASIN UMIN KAI PANTI T LA ISRAL OTI


EN T ONOMATI ISOU KHRISTOU TOU NAZRAIOU ON UMEIS
ESTAURSATE ON O THEOS GEIREN EK NEKRN EN TOUT
OUTOS PARESTKEN ENPION UMN UGIS

[4,11] OUTOS ESTIN O LITHOS O EXOUTHENTHEIS UPH UMN


TN OIKODOMN O GENOMENOS EIS KEPHALN GNIAS

[4,12] KAI OUK ESTIN EN ALL OUDENI STRIA OUDE GAR


ONOMA ESTIN ETERON UPO TON OURANON TO DEDOMENON EN
ANTHRPOIS EN DEI STHNAI MAS
[4,13] THEROUNTES DE TN TOU PETROU PARRSIAN KAI
IANNOU KAI KATALABOMENOI OTI ANTHRPOI AGRAMMATOI
EISIN KAI IDITAI ETHAUMAZON EPEGINSKON TE AUTOUS OTI
SUN T ISOU SAN

[4,14] TON TE ANTHRPON BLEPONTES SUN AUTOIS ESTTA TON


TETHERAPEUMENON OUDEN EIKHON ANTEIPEIN

[4,15] KELEUSANTES DE AUTOUS EX TOU SUNEDRIOU


APELTHEIN SUNEBALLON PROS ALLLOUS

[4,16] LEGONTES TI POISMEN TOIS ANTHRPOIS TOUTOIS OTI


MEN GAR GNSTON SMEION GEGONEN DI AUTN PASIN TOIS
KATOIKOUSIN IEROUSALM PHANERON KAI OU DUNAMETHA
ARNEISTHAI

[4,17] ALL INA M EPI PLEION DIANEMTH EIS TON LAON


APEILSMETHA AUTOIS MKETI LALEIN EPI T ONOMATI
TOUT MDENI ANTHRPN

[4,18] KAI KALESANTES AUTOUS PARGGEILAN TO KATHOLOU


M PHTHEGGESTHAI MDE DIDASKEIN EPI T ONOMATI TOU
ISOU

[4,19] O DE PETROS KAI IANNS APOKRITHENTES EIPON PROS


AUTOUS EI DIKAION ESTIN ENPION TOU THEOU UMN
AKOUEIN MALLON TOU THEOU KRINATE

[4,20] OU DUNAMETHA GAR MEIS A EIDAMEN KAI KOUSAMEN


M LALEIN

[4,21] OI DE PROSAPEILSAMENOI APELUSAN AUTOUS MDEN


EURISKONTES TO PS KOLASNTAI AUTOUS DIA TON LAON OTI
PANTES EDOXAZON TON THEON EPI T GEGONOTI

[4,22] ETN GAR N PLEIONN TESSERAKONTA O ANTHRPOS


EPH ON GEGONEI TO SMEION TOUTO TS IASES

[4,23] APOLUTHENTES DE LTHON PROS TOUS IDIOUS KAI


APGGEILAN OSA PROS AUTOUS OI ARKHIEREIS KAI OI
PRESBUTEROI EIPAN

[4,24] OI DE AKOUSANTES OMOTHUMADON RAN PHNN PROS


TON THEON KAI EIPAN DESPOTA SU O POISAS TON OURANON
KAI TN GN KAI TN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS
[4,25] O TOU PATROS MN DIA PNEUMATOS AGIOU STOMATOS
DAUID PAIDOS SOU EIPN INATI EPHRUAXAN ETHN KAI LAOI
EMELETSAN KENA

[4,26] PARESTSAN OI BASILEIS TS GS KAI OI ARKHONTES


SUNKHTHSAN EPI TO AUTO KATA TOU KURIOU KAI KATA TOU
KHRISTOU AUTOU

[4,27] SUNKHTHSAN GAR EP ALTHEIAS EN T POLEI TAUT


EPI TON AGION PAIDA SOU ISOUN ON EKHRISAS RDS TE KAI
PONTIOS PILATOS SUN ETHNESIN KAI LAOIS ISRAL

[4,28] POISAI OSA KHEIR SOU KAI BOUL [SOU] PRORISEN


GENESTHAI

[4,29] KAI TA NUN KURIE EPIDE EPI TAS APEILAS AUTN KAI DOS
TOIS DOULOIS SOU META PARRSIAS PASS LALEIN TON LOGON
SOU

[4,30] EN T TN KHEIRA [SOU] EKTEINEIN SE EIS IASIN KAI


SMEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TOU ONOMATOS TOU
AGIOU PAIDOS SOU ISOU

[4,31] KAI DETHENTN AUTN ESALEUTH O TOPOS EN SAN


SUNGMENOI KAI EPLSTHSAN APANTES TOU AGIOU
PNEUMATOS KAI ELALOUN TON LOGON TOU THEOU META
PARRSIAS

[4,32] TOU DE PLTHOUS TN PISTEUSANTN N KARDIA KAI


PSUKH MIA KAI OUDE EIS TI TN UPARKHONTN AUT ELEGEN
IDION EINAI ALL N AUTOIS APANTA KOINA

[4,33] KAI DUNAMEI MEGAL APEDIDOUN TO MARTURION OI


APOSTOLOI TS ANASTASES TOU KURIOU ISOU KHARIS TE
MEGAL N EPI PANTAS AUTOUS

[4,34] OUDE GAR ENDES TIS N EN AUTOIS OSOI GAR KTTORES


KHRIN OIKIN UPRKHON PLOUNTES EPHERON TAS TIMAS
TN PIPRASKOMENN

[4,35] KAI ETITHOUN PARA TOUS PODAS TN APOSTOLN


DIEDIDETO DE EKAST KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[4,36] ISPH DE O EPIKLTHEIS BARNABAS APO TN


APOSTOLN O ESTIN METHERMNEUOMENON UIOS
PARAKLSES LEUITS KUPRIOS T GENEI
[4,37] UPARKHONTOS AUT AGROU PLSAS NEGKEN TO
KHRMA KAI ETHKEN PROS TOUS PODAS TN APOSTOLN

[5,1] ANR DE TIS ANANIAS ONOMATI SUN SAPPHIR T GUNAIKI


AUTOU EPLSEN KTMA

[5,2] KAI ENOSPHISATO APO TS TIMS SUNEIDUIS KAI TS


GUNAIKOS KAI ENEGKAS MEROS TI PARA TOUS PODAS TN
APOSTOLN ETHKEN

[5,3] EIPEN DE O PETROS ANANIA DIA TI EPLRSEN O SATANAS


TN KARDIAN SOU PSEUSASTHAI SE TO PNEUMA TO AGION KAI
NOSPHISASTHAI APO TS TIMS TOU KHRIOU

[5,4] OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN T S


EXOUSIA UPRKHEN TI OTI ETHOU EN T KARDIA SOU TO
PRAGMA TOUTO OUK EPSEUS ANTHRPOIS ALLA T THE

[5,5] AKOUN DE O ANANIAS TOUS LOGOUS TOUTOUS PESN


EXEPSUXEN KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPI PANTAS TOUS
AKOUONTAS

[5,6] ANASTANTES DE OI NETEROI SUNESTEILAN AUTON KAI


EXENEGKANTES ETHAPSAN

[5,7] EGENETO DE S RN TRIN DIASTMA KAI GUN AUTOU


M EIDUIA TO GEGONOS EISLTHEN

[5,8] APEKRITH DE PROS AUTN PETROS EIPE MOI EI TOSOUTOU


TO KHRION APEDOSTHE DE EIPEN NAI TOSOUTOU

[5,9] O DE PETROS PROS AUTN TI OTI SUNEPHNTH UMIN


PEIRASAI TO PNEUMA KURIOU IDOU OI PODES TN THAPSANTN
TON ANDRA SOU EPI T THURA KAI EXOISOUSIN SE

[5,10] EPESEN DE PARAKHRMA PROS TOUS PODAS AUTOU KAI


EXEPSUXEN EISELTHONTES DE OI NEANISKOI EURON AUTN
NEKRAN KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN PROS TON ANDRA
AUTS

[5,11] KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPH OLN TN EKKLSIAN


KAI EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TAUTA

[5,12] DIA DE TN KHEIRN TN APOSTOLN EGINETO SMEIA


KAI TERATA POLLA EN T LA KAI SAN OMOTHUMADON
APANTES EN T STOA SOLOMNTOS
[5,13] TN DE LOIPN OUDEIS ETOLMA KOLLASTHAI AUTOIS ALL
EMEGALUNEN AUTOUS O LAOS

[5,14] MALLON DE PROSETITHENTO PISTEUONTES T KURI


PLTH ANDRN TE KAI GUNAIKN

[5,15] STE KAI EIS TAS PLATEIAS EKPHEREIN TOUS ASTHENEIS


KAI TITHENAI EPI KLINARIN KAI KRABATTN INA
ERKHOMENOU PETROU KAN SKIA EPISKIAS TINI AUTN

[5,16] SUNRKHETO DE KAI TO PLTHOS TN PERIX POLEN


IEROUSALM PHERONTES ASTHENEIS KAI OKHLOUMENOUS UPO
PNEUMATN AKATHARTN OITINES ETHERAPEUONTO APANTES

[5,17] ANASTAS DE O ARKHIEREUS KAI PANTES OI SUN AUT


OUSA AIRESIS TN SADDOUKAIN EPLSTHSAN ZLOU

[5,18] KAI EPEBALON TAS KHEIRAS EPI TOUS APOSTOLOUS KAI


ETHENTO AUTOUS EN TRSEI DMOSIA

[5,19] AGGELOS DE KURIOU DIA NUKTOS ANOIXAS TAS THURAS


TS PHULAKS EXAGAGN TE AUTOUS EIPEN

[5,20] POREUESTHE KAI STATHENTES LALEITE EN T IER T


LA PANTA TA RMATA TS ZS TAUTS

[5,21] AKOUSANTES DE EISLTHON UPO TON ORTHRON EIS TO


IERON KAI EDIDASKON PARAGENOMENOS DE O ARKHIEREUS
KAI OI SUN AUT SUNEKALESAN TO SUNEDRION KAI PASAN TN
GEROUSIAN TN UIN ISRAL KAI APESTEILAN EIS TO
DESMTRION AKHTHNAI AUTOUS

[5,22] OI DE PARAGENOMENOI UPRETAI OUKH EURON AUTOUS


EN T PHULAK ANASTREPSANTES DE APGGEILAN

[5,23] LEGONTES OTI TO DESMTRION EUROMEN


KEKLEISMENON EN PAS ASPHALEIA KAI TOUS PHULAKAS
ESTTAS EPI TN THURN ANOIXANTES DE ES OUDENA
EUROMEN

[5,24] S DE KOUSAN TOUS LOGOUS TOUTOUS O TE STRATGOS


TOU IEROU KAI OI ARKHIEREIS DIPOROUN PERI AUTN TI AN
GENOITO TOUTO
[5,25] PARAGENOMENOS DE TIS APGGEILEN AUTOIS OTI IDOU OI
ANDRES OUS ETHESTHE EN T PHULAK EISIN EN T IER
ESTTES KAI DIDASKONTES TON LAON

[5,26] TOTE APELTHN O STRATGOS SUN TOIS UPRETAIS GEN


AUTOUS OU META BIAS EPHOBOUNTO GAR TON LAON M
LITHASTHSIN

[5,27] AGAGONTES DE AUTOUS ESTSAN EN T SUNEDRI KAI


EPRTSEN AUTOUS O ARKHIEREUS

[5,28] LEGN [OU] PARAGGELIA PARGGEILAMEN UMIN M


DIDASKEIN EPI T ONOMATI TOUT KAI IDOU PEPLRKATE
TN IEROUSALM TS DIDAKHS UMN KAI BOULESTHE
EPAGAGEIN EPH MAS TO AIMA TOU ANTHRPOU TOUTOU

[5,29] APOKRITHEIS DE PETROS KAI OI APOSTOLOI EIPAN


PEITHARKHEIN DEI THE MALLON ANTHRPOIS

[5,30] O THEOS TN PATERN MN GEIREN ISOUN ON UMEIS


DIEKHEIRISASTHE KREMASANTES EPI XULOU

[5,31] TOUTON O THEOS ARKHGON KAI STRA UPSSEN T


DEXIA AUTOU [TOU] DOUNAI METANOIAN T ISRAL KAI
APHESIN AMARTIN

[5,32] KAI MEIS ESMEN MARTURES TN RMATN TOUTN KAI


TO PNEUMA TO AGION O EDKEN O THEOS TOIS
PEITHARKHOUSIN AUT

[5,33] OI DE AKOUSANTES DIEPRIONTO KAI EBOULONTO ANELEIN


AUTOUS

[5,34] ANASTAS DE TIS EN T SUNEDRI PHARISAIOS ONOMATI


GAMALIL NOMODIDASKALOS TIMIOS PANTI T LA
EKELEUSEN EX BRAKHU TOUS ANTHRPOUS POISAI

[5,35] EIPEN TE PROS AUTOUS ANDRES ISRALITAI PROSEKHETE


EAUTOIS EPI TOIS ANTHRPOIS TOUTOIS TI MELLETE PRASSEIN

[5,36] PRO GAR TOUTN TN MERN ANEST THEUDAS LEGN


EINAI TINA EAUTON PROSEKLITH ANDRN ARITHMOS S
TETRAKOSIN OS ANRETH KAI PANTES OSOI EPEITHONTO
AUT DIELUTHSAN KAI EGENONTO EIS OUDEN
[5,37] META TOUTON ANEST IOUDAS O GALILAIOS EN TAIS
MERAIS TS APOGRAPHS KAI APESTSEN LAON OPIS AUTOU
KAKEINOS APLETO KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT
DIESKORPISTHSAN

[5,38] KAI TA NUN LEG UMIN APOSTTE APO TN ANTHRPN


TOUTN KAI APHETE AUTOUS OTI EAN EX ANTHRPN
BOUL AUT TO ERGON TOUTO KATALUTHSETAI

[5,39] EI DE EK THEOU ESTIN OU DUNSESTHE KATALUSAI


AUTOUS MPOTE KAI THEOMAKHOI EURETHTE EPEISTHSAN
DE AUT

[5,40] KAI PROSKALESAMENOI TOUS APOSTOLOUS DEIRANTES


PARGGEILAN M LALEIN EPI T ONOMATI TOU ISOU KAI
APELUSAN

[5,41] OI MEN OUN EPOREUONTO KHAIRONTES APO PROSPOU


TOU SUNEDRIOU OTI KATXITHSAN UPER TOU ONOMATOS
ATIMASTHNAI

[5,42] PASAN TE MERAN EN T IER KAI KAT OIKON OUK


EPAUONTO DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI TON
KHRISTON ISOUN

[6,1] EN DE TAIS MERAIS TAUTAIS PLTHUNONTN TN


MATHTN EGENETO GOGGUSMOS TN ELLNISTN PROS TOUS
EBRAIOUS OTI PARETHEROUNTO EN T DIAKONIA T
KATHMERIN AI KHRAI AUTN

[6,2] PROSKALESAMENOI DE OI DDEKA TO PLTHOS TN


MATHTN EIPAN OUK ARESTON ESTIN MAS KATALEIPSANTAS
TON LOGON TOU THEOU DIAKONEIN TRAPEZAIS

[6,3] EPISKEPSASTHE DE ADELPHOI ANDRAS EX UMN


MARTUROUMENOUS EPTA PLREIS PNEUMATOS KAI SOPHIAS
OUS KATASTSOMEN EPI TS KHREIAS TAUTS

[6,4] MEIS DE T PROSEUKH KAI T DIAKONIA TOU LOGOU


PROSKARTERSOMEN

[6,5] KAI RESEN O LOGOS ENPION PANTOS TOU PLTHOUS KAI


EXELEXANTO STEPHANON ANDRA PLRS PISTES KAI
PNEUMATOS AGIOU KAI PHILIPPON KAI PROKHORON KAI
NIKANORA KAI TIMNA KAI PARMENAN KAI NIKOLAON
PROSLUTON ANTIOKHEA
[6,6] OUS ESTSAN ENPION TN APOSTOLN KAI
PROSEUXAMENOI EPETHKAN AUTOIS TAS KHEIRAS

[6,7] KAI O LOGOS TOU THEOU UXANEN KAI EPLTHUNETO O


ARITHMOS TN MATHTN EN IEROUSALM SPHODRA POLUS TE
OKHLOS TN IEREN UPKOUON T PISTEI

[6,8] STEPHANOS DE PLRS KHARITOS KAI DUNAMES EPOIEI


TERATA KAI SMEIA MEGALA EN T LA

[6,9] ANESTSAN DE TINES TN EK TS SUNAGGS TS


LEGOMENS LIBERTINN KAI KURNAIN KAI ALEXANDREN
KAI TN APO KILIKIAS KAI ASIAS SUZTOUNTES T STEPHAN

[6,10] KAI OUK ISKHUON ANTISTNAI T SOPHIA KAI T


PNEUMATI ELALEI

[6,11] TOTE UPEBALON ANDRAS LEGONTAS OTI AKKOAMEN


AUTOU LALOUNTOS RMATA BLASPHMA EIS MUSN KAI TON
THEON

[6,12] SUNEKINSAN TE TON LAON KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI


TOUS GRAMMATEIS KAI EPISTANTES SUNRPASAN AUTON KAI
GAGON EIS TO SUNEDRION

[6,13] ESTSAN TE MARTURAS PSEUDEIS LEGONTAS O


ANTHRPOS OUTOS OU PAUETAI LALN RMATA KATA TOU
TOPOU TOU AGIOU [TOUTOU] KAI TOU NOMOU

[6,14] AKKOAMEN GAR AUTOU LEGONTOS OTI ISOUS O


NAZRAIOS OUTOS KATALUSEI TON TOPON TOUTON KAI
ALLAXEI TA ETH A PAREDKEN MIN MUSS

[6,15] KAI ATENISANTES EIS AUTON PANTES OI KATHEZOMENOI


EN T SUNEDRI EIDON TO PROSPON AUTOU SEI PROSPON
AGGELOU

[7,1] EIPEN DE O ARKHIEREUS EI TAUTA OUTS EKHEI

[7,2] O DE EPH ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE O


THEOS TS DOXS PHTH T PATRI MN ABRAAM ONTI EN T
MESOPOTAMIA PRIN KATOIKSAI AUTON EN KHARRAN

[7,3] KAI EIPEN PROS AUTON EXELTHE EK TS GS SOU KAI [EK]


TS SUGGENEIAS SOU KAI DEURO EIS TN GN N AN SOI DEIX
[7,4] TOTE EXELTHN EK GS KHALDAIN KATKSEN EN
KHARRAN KAKEITHEN META TO APOTHANEIN TON PATERA
AUTOU METKISEN AUTON EIS TN GN TAUTN EIS N UMEIS
NUN KATOIKEITE

[7,5] KAI OUK EDKEN AUT KLRONOMIAN EN AUT OUDE


BMA PODOS KAI EPGGEILATO DOUNAI AUT EIS
KATASKHESIN AUTN KAI T SPERMATI AUTOU MET AUTON
OUK ONTOS AUT TEKNOU

[7,6] ELALSEN DE OUTS O THEOS OTI ESTAI TO SPERMA AUTOU


PAROIKON EN G ALLOTRIA KAI DOULSOUSIN AUTO KAI
KAKSOUSIN ET TETRAKOSIA

[7,7] KAI TO ETHNOS EAN DOULEUSOUSIN KRIN EG O THEOS


EIPEN KAI META TAUTA EXELEUSONTAI KAI LATREUSOUSIN MOI
EN T TOP TOUT

[7,8] KAI EDKEN AUT DIATHKN PERITOMS KAI OUTS


EGENNSEN TON ISAAK KAI PERIETEMEN AUTON T MERA T
OGDO KAI ISAAK TON IAKB KAI IAKB TOUS DDEKA
PATRIARKHAS

[7,9] KAI OI PATRIARKHAI ZLSANTES TON ISPH APEDONTO


EIS AIGUPTON KAI N O THEOS MET AUTOU

[7,10] KAI EXEILATO AUTON EK PASN TN THLIPSEN AUTOU


KAI EDKEN AUT KHARIN KAI SOPHIAN ENANTION PHARA
BASILES AIGUPTOU KAI KATESTSEN AUTON GOUMENON EP
AIGUPTON KAI [EPH] OLON TON OIKON AUTOU

[7,11] LTHEN DE LIMOS EPH OLN TN AIGUPTON KAI KHANAAN


KAI THLIPSIS MEGAL KAI OUKH URISKON KHORTASMATA OI
PATERES MN

[7,12] AKOUSAS DE IAKB ONTA SITIA EIS AIGUPTON


EXAPESTEILEN TOUS PATERAS MN PRTON

[7,13] KAI EN T DEUTER ANEGNRISTH ISPH TOIS


ADELPHOIS AUTOU KAI PHANERON EGENETO T PHARA TO
GENOS [TOU] ISPH

[7,14] APOSTEILAS DE ISPH METEKALESATO IAKB TON


PATERA AUTOU KAI PASAN TN SUGGENEIAN EN PSUKHAIS
EBDOMKONTA PENTE
[7,15] KAI KATEB IAKB EIS AIGUPTON KAI ETELEUTSEN
AUTOS KAI OI PATERES MN

[7,16] KAI METETETHSAN EIS SUKHEM KAI ETETHSAN EN T


MNMATI NSATO ABRAAM TIMS ARGURIOU PARA TN
UIN EMMR EN SUKHEM

[7,17] KATHS DE GGIZEN O KHRONOS TS EPAGGELIAS S


MOLOGSEN O THEOS T ABRAAM UXSEN O LAOS KAI
EPLTHUNTH EN AIGUPT

[7,18] AKHRI OU ANEST BASILEUS ETEROS [EP AIGUPTON] OS


OUK DEI TON ISPH

[7,19] OUTOS KATASOPHISAMENOS TO GENOS MN EKAKSEN


TOUS PATERAS [MN] TOU POIEIN TA BREPH EKTHETA AUTN
EIS TO M ZOGONEISTHAI

[7,20] EN KAIR EGENNTH MUSS KAI N ASTEIOS T THE


OS ANETRAPH MNAS TREIS EN T OIK TOU PATROS

[7,21] EKTETHENTOS DE AUTOU ANEILATO AUTON THUGATR


PHARA KAI ANETHREPSATO AUTON EAUT EIS UION

[7,22] KAI EPAIDEUTH MUSS [EN] PAS SOPHIA AIGUPTIN N


DE DUNATOS EN LOGOIS KAI ERGOIS AUTOU

[7,23] S DE EPLROUTO AUT TESSERAKONTAETS KHRONOS


ANEB EPI TN KARDIAN AUTOU EPISKEPSASTHAI TOUS
ADELPHOUS AUTOU TOUS UIOUS ISRAL

[7,24] KAI IDN TINA ADIKOUMENON MUNATO KAI EPOISEN


EKDIKSIN T KATAPONOUMEN PATAXAS TON AIGUPTION

[7,25] ENOMIZEN DE SUNIENAI TOUS ADELPHOUS [AUTOU] OTI O


THEOS DIA KHEIROS AUTOU DIDSIN STRIAN AUTOIS OI DE
OU SUNKAN

[7,26] T TE EPIOUS MERA PHTH AUTOIS MAKHOMENOIS KAI


SUNLLASSEN AUTOUS EIS EIRNN EIPN ANDRES ADELPHOI
ESTE INATI ADIKEITE ALLLOUS

[7,27] O DE ADIKN TON PLSION APSATO AUTON EIPN TIS SE


KATESTSEN ARKHONTA KAI DIKASTN EPH MN
[7,28] M ANELEIN ME SU THELEIS ON TROPON ANEILES
EKHTHES TON AIGUPTION

[7,29] EPHUGEN DE MUSS EN T LOG TOUT KAI EGENETO


PAROIKOS EN G MADIAM OU EGENNSEN UIOUS DUO

[7,30] KAI PLRTHENTN ETN TESSERAKONTA PHTH AUT


EN T ERM TOU OROUS SINA AGGELOS EN PHLOGI PUROS
BATOU

[7,31] O DE MUSS IDN ETHAUMAZEN TO ORAMA


PROSERKHOMENOU DE AUTOU KATANOSAI EGENETO PHN
KURIOU

[7,32] EG O THEOS TN PATERN SOU O THEOS ABRAAM KAI


ISAAK KAI IAKB ENTROMOS DE GENOMENOS MUSS OUK
ETOLMA KATANOSAI

[7,33] EIPEN DE AUT O KURIOS LUSON TO UPODMA TN PODN


SOU O GAR TOPOS EPH ESTKAS G AGIA ESTIN

[7,34] IDN EIDON TN KAKSIN TOU LAOU MOU TOU EN


AIGUPT KAI TOU STENAGMOU AUTN KOUSA KAI KATEBN
EXELESTHAI AUTOUS KAI NUN DEURO APOSTEIL SE EIS
AIGUPTON

[7,35] TOUTON TON MUSN ON RNSANTO EIPONTES TIS SE


KATESTSEN ARKHONTA KAI DIKASTN TOUTON O THEOS [KAI]
ARKHONTA KAI LUTRTN APESTALKEN SUN KHEIRI AGGELOU
TOU OPHTHENTOS AUT EN T BAT

[7,36] OUTOS EXGAGEN AUTOUS POISAS TERATA KAI SMEIA


EN G AIGUPT KAI EN ERUTHRA THALASS KAI EN T ERM
ET TESSERAKONTA

[7,37] OUTOS ESTIN O MUSS O EIPAS TOIS UIOIS ISRAL


PROPHTN UMIN ANASTSEI O THEOS EK TN ADELPHN
UMN S EME

[7,38] OUTOS ESTIN O GENOMENOS EN T EKKLSIA EN T


ERM META TOU AGGELOU TOU LALOUNTOS AUT EN T OREI
SINA KAI TN PATERN MN OS EDEXATO LOGIA ZNTA
DOUNAI MIN
[7,39] OUK THELSAN UPKOOI GENESTHAI OI PATERES MN
ALLA APSANTO KAI ESTRAPHSAN EN TAIS KARDIAIS AUTN
EIS AIGUPTON

[7,40] EIPONTES T AARN POISON MIN THEOUS OI


PROPOREUSONTAI MN O GAR MUSS OUTOS OS EXGAGEN
MAS EK GS AIGUPTOU OUK OIDAMEN TI EGENETO AUT

[7,41] KAI EMOSKHOPOISAN EN TAIS MERAIS EKEINAIS KAI


ANGAGON THUSIAN T EIDL KAI EUPHRAINONTO EN TOIS
ERGOIS TN KHEIRN AUTN

[7,42] ESTREPSEN DE O THEOS KAI PAREDKEN AUTOUS


LATREUEIN T STRATIA TOU OURANOU KATHS GEGRAPTAI EN
BIBL TN PROPHTN M SPHAGIA KAI THUSIAS
PROSNEGKATE MOI ET TESSERAKONTA EN T ERM OIKOS
ISRAL

[7,43] KAI ANELABETE TN SKNN TOU MOLOKH KAI TO


ASTRON TOU THEOU [UMN] RAIPHAN TOUS TUPOUS OUS
EPOISATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKI UMAS EPEKEINA
BABULNOS

[7,44] SKN TOU MARTURIOU N TOIS PATRASIN MN EN T


ERM KATHS DIETAXATO O LALN T MUS POISAI
AUTN KATA TON TUPON ON ERAKEI

[7,45] N KAI EISGAGON DIADEXAMENOI OI PATERES MN


META ISOU EN T KATASKHESEI TN ETHNN N EXSEN O
THEOS APO PROSPOU TN PATERN MN ES TN MERN
DAUID

[7,46] OS EUREN KHARIN ENPION TOU THEOU KAI TSATO


EUREIN SKNMA T OIK IAKB

[7,47] SOLOMN DE OIKODOMSEN AUT OIKON

[7,48] ALL OUKH O UPSISTOS EN KHEIROPOITOIS KATOIKEI


KATHS O PROPHTS LEGEI

[7,49] O OURANOS MOI THRONOS DE G UPOPODION TN


PODN MOU POION OIKON OIKODOMSETE MOI LEGEI KURIOS
TIS TOPOS TS KATAPAUSES MOU

[7,50] OUKHI KHEIR MOU EPOISEN TAUTA PANTA


[7,51] SKLROTRAKHLOI KAI APERITMTOI KARDIAIS KAI TOIS
SIN UMEIS AEI T PNEUMATI T AGI ANTIPIPTETE S OI
PATERES UMN KAI UMEIS

[7,52] TINA TN PROPHTN OUK EDIXAN OI PATERES UMN


KAI APEKTEINAN TOUS PROKATAGGEILANTAS PERI TS
ELEUSES TOU DIKAIOU OU NUN UMEIS PRODOTAI KAI PHONEIS
EGENESTHE

[7,53] OITINES ELABETE TON NOMON EIS DIATAGAS AGGELN


KAI OUK EPHULAXATE

[7,54] AKOUONTES DE TAUTA DIEPRIONTO TAIS KARDIAIS


AUTN KAI EBRUKHON TOUS ODONTAS EP AUTON

[7,55] UPARKHN DE PLRS PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS


TON OURANON EIDEN DOXAN THEOU KAI ISOUN ESTTA EK
DEXIN TOU THEOU

[7,56] KAI EIPEN IDOU THER TOUS OURANOUS


DINOIGMENOUS KAI TON UION TOU ANTHRPOU EK DEXIN
ESTTA TOU THEOU

[7,57] KRAXANTES DE PHN MEGAL SUNESKHON TA TA


AUTN KAI RMSAN OMOTHUMADON EP AUTON

[7,58] KAI EKBALONTES EX TS POLES ELITHOBOLOUN KAI OI


MARTURES APETHENTO TA IMATIA AUTN PARA TOUS PODAS
NEANIOU KALOUMENOU SAULOU

[7,59] KAI ELITHOBOLOUN TON STEPHANON EPIKALOUMENON


KAI LEGONTA KURIE ISOU DEXAI TO PNEUMA MOU

[7,60] THEIS DE TA GONATA EKRAXEN PHN MEGAL KURIE M


STSS AUTOIS TAUTN TN AMARTIAN KAI TOUTO EIPN
EKOIMTH

[8,1] SAULOS DE N SUNEUDOKN T ANAIRESEI AUTOU


EGENETO DE EN EKEIN T MERA DIGMOS MEGAS EPI TN
EKKLSIAN TN EN IEROSOLUMOIS PANTES DE DIESPARSAN
KATA TAS KHRAS TS IOUDAIAS KAI SAMAREIAS PLN TN
APOSTOLN

[8,2] SUNEKOMISAN DE TON STEPHANON ANDRES EULABEIS KAI


EPOISAN KOPETON MEGAN EP AUT
[8,3] SAULOS DE ELUMAINETO TN EKKLSIAN KATA TOUS
OIKOUS EISPOREUOMENOS SURN TE ANDRAS KAI GUNAIKAS
PAREDIDOU EIS PHULAKN

[8,4] OI MEN OUN DIASPARENTES DILTHON EUAGGELIZOMENOI


TON LOGON

[8,5] PHILIPPOS DE KATELTHN EIS [TN] POLIN TS SAMAREIAS


EKRUSSEN AUTOIS TON KHRISTON

[8,6] PROSEIKHON DE OI OKHLOI TOIS LEGOMENOIS UPO TOU


PHILIPPOU OMOTHUMADON EN T AKOUEIN AUTOUS KAI
BLEPEIN TA SMEIA A EPOIEI

[8,7] POLLOI GAR TN EKHONTN PNEUMATA AKATHARTA


BONTA PHN MEGAL EXRKHONTO POLLOI DE
PARALELUMENOI KAI KHLOI ETHERAPEUTHSAN

[8,8] EGENETO DE POLL KHARA EN T POLEI EKEIN

[8,9] ANR DE TIS ONOMATI SIMN PROUPRKHEN EN T POLEI


MAGEUN KAI EXISTANN TO ETHNOS TS SAMAREIAS LEGN
EINAI TINA EAUTON MEGAN

[8,10] PROSEIKHON PANTES APO MIKROU ES MEGALOU


LEGONTES OUTOS ESTIN DUNAMIS TOU THEOU KALOUMEN
MEGAL

[8,11] PROSEIKHON DE AUT DIA TO IKAN KHRON TAIS


MAGEIAIS EXESTAKENAI AUTOUS

[8,12] OTE DE EPISTEUSAN T PHILIPP EUAGGELIZOMEN PERI


TS BASILEIAS TOU THEOU KAI TOU ONOMATOS ISOU
KHRISTOU EBAPTIZONTO ANDRES TE KAI GUNAIKES

[8,13] O DE SIMN KAI AUTOS EPISTEUSEN KAI BAPTISTHEIS N


PROSKARTERN T PHILIPP THERN TE SMEIA KAI
DUNAMEIS MEGALAS GINOMENAS EXISTATO

[8,14] AKOUSANTES DE OI EN IEROSOLUMOIS APOSTOLOI OTI


DEDEKTAI SAMAREIA TON LOGON TOU THEOU APESTEILAN
PROS AUTOUS PETRON KAI IANNN

[8,15] OITINES KATABANTES PROSUXANTO PERI AUTN OPS


LABSIN PNEUMA AGION
[8,16] OUDEP GAR N EP OUDENI AUTN EPIPEPTKOS MONON
DE BEBAPTISMENOI UPRKHON EIS TO ONOMA TOU KURIOU
ISOU

[8,17] TOTE EPETITHESAN TAS KHEIRAS EP AUTOUS KAI


ELAMBANON PNEUMA AGION

[8,18] IDN DE O SIMN OTI DIA TS EPITHESES TN KHEIRN


TN APOSTOLN DIDOTAI TO PNEUMA PROSNEGKEN AUTOIS
KHRMATA

[8,19] LEGN DOTE KAMOI TN EXOUSIAN TAUTN INA EAN


EPITH TAS KHEIRAS LAMBAN PNEUMA AGION

[8,20] PETROS DE EIPEN PROS AUTON TO ARGURION SOU SUN SOI


EI EIS APLEIAN OTI TN DREAN TOU THEOU ENOMISAS DIA
KHRMATN KTASTHAI

[8,21] OUK ESTIN SOI MERIS OUDE KLROS EN T LOG TOUT


GAR KARDIA SOU OUK ESTIN EUTHEIA ENANTI TOU THEOU

[8,22] METANOSON OUN APO TS KAKIAS SOU TAUTS KAI


DETHTI TOU KURIOU EI ARA APHETHSETAI SOI EPINOIA TS
KARDIAS SOU

[8,23] EIS GAR KHOLN PIKRIAS KAI SUNDESMON ADIKIAS OR


SE ONTA

[8,24] APOKRITHEIS DE O SIMN EIPEN DETHTE UMEIS UPER


EMOU PROS TON KURION OPS MDEN EPELTH EP EME N
EIRKATE

[8,25] OI MEN OUN DIAMARTURAMENOI KAI LALSANTES TON


LOGON TOU KURIOU UPESTREPHON EIS IEROSOLUMA POLLAS TE
KMAS TN SAMARITN EUGGELIZONTO

[8,26] AGGELOS DE KURIOU ELALSEN PROS PHILIPPON LEGN


ANASTTHI KAI POREUOU KATA MESMBRIAN EPI TN ODON
TN KATABAINOUSAN APO IEROUSALM EIS GAZAN AUT ESTIN
ERMOS

[8,27] KAI ANASTAS EPOREUTH KAI IDOU ANR AITHIOPS


EUNOUKHOS DUNASTS KANDAKS BASILISSS AITHIOPN OS
N EPI PASS TS GAZS AUTS OS ELLUTHEI PROSKUNSN
EIS IEROUSALM
[8,28] N TE UPOSTREPHN KAI KATHMENOS EPI TOU ARMATOS
AUTOU KAI ANEGINSKEN TON PROPHTN SAIAN

[8,29] EIPEN DE TO PNEUMA T PHILIPP PROSELTHE KAI


KOLLTHTI T ARMATI TOUT

[8,30] PROSDRAMN DE O PHILIPPOS KOUSEN AUTOU


ANAGINSKONTOS SAIAN TON PROPHTN KAI EIPEN ARA GE
GINSKEIS A ANAGINSKEIS

[8,31] O DE EIPEN PS GAR AN DUNAIMN EAN M TIS ODGSEI


ME PAREKALESEN TE TON PHILIPPON ANABANTA KATHISAI SUN
AUT

[8,32] DE PERIOKH TS GRAPHS N ANEGINSKEN N AUT


S PROBATON EPI SPHAGN KHTH KAI S AMNOS ENANTION
TOU KEIRANTOS AUTON APHNOS OUTS OUK ANOIGEI TO
STOMA AUTOU

[8,33] EN T TAPEINSEI [AUTOU] KRISIS AUTOU RTH TN


GENEAN AUTOU TIS DIGSETAI OTI AIRETAI APO TS GS Z
AUTOU

[8,34] APOKRITHEIS DE O EUNOUKHOS T PHILIPP EIPEN


DEOMAI SOU PERI TINOS O PROPHTS LEGEI TOUTO PERI
EAUTOU PERI ETEROU TINOS

[8,35] ANOIXAS DE O PHILIPPOS TO STOMA AUTOU KAI


ARXAMENOS APO TS GRAPHS TAUTS EUGGELISATO AUT
TON ISOUN

[8,36] S DE EPOREUONTO KATA TN ODON LTHON EPI TI UDR


KAI PHSIN O EUNOUKHOS IDOU UDR TI KLUEI ME
BAPTISTHNAI

[8,37]

[8,38] KAI EKELEUSEN STNAI TO ARMA KAI KATEBSAN


AMPHOTEROI EIS TO UDR O TE PHILIPPOS KAI O EUNOUKHOS
KAI EBAPTISEN AUTON

[8,39] OTE DE ANEBSAN EK TOU UDATOS PNEUMA KURIOU


RPASEN TON PHILIPPON KAI OUK EIDEN AUTON OUKETI O
EUNOUKHOS EPOREUETO GAR TN ODON AUTOU KHAIRN
[8,40] PHILIPPOS DE EURETH EIS AZTON KAI DIERKHOMENOS
EUGGELIZETO TAS POLEIS PASAS ES TOU ELTHEIN AUTON EIS
KAISAREIAN

[9,1] O DE SAULOS ETI EMPNEN APEILS KAI PHONOU EIS TOUS


MATHTAS TOU KURIOU PROSELTHN T ARKHIEREI

[9,2] TSATO PAR AUTOU EPISTOLAS EIS DAMASKON PROS TAS


SUNAGGAS OPS EAN TINAS EUR TS ODOU ONTAS ANDRAS
TE KAI GUNAIKAS DEDEMENOUS AGAG EIS IEROUSALM

[9,3] EN DE T POREUESTHAI EGENETO AUTON EGGIZEIN T


DAMASK EXAIPHNS TE AUTON PERISTRAPSEN PHS EK TOU
OURANOU

[9,4] KAI PESN EPI TN GN KOUSEN PHNN LEGOUSAN


AUT SAOUL SAOUL TI ME DIKEIS

[9,5] EIPEN DE TIS EI KURIE O DE EG EIMI ISOUS ON SU DIKEIS

[9,6] ALLA ANASTTHI KAI EISELTHE EIS TN POLIN KAI


LALTHSETAI SOI O TI SE DEI POIEIN

[9,7] OI DE ANDRES OI SUNODEUONTES AUT EISTKEISAN


ENEOI AKOUONTES MEN TS PHNS MDENA DE
THEROUNTES

[9,8] GERTH DE SAULOS APO TS GS ANEGMENN DE TN


OPHTHALMN AUTOU OUDEN EBLEPEN KHEIRAGGOUNTES DE
AUTON EISGAGON EIS DAMASKON

[9,9] KAI N MERAS TREIS M BLEPN KAI OUK EPHAGEN OUDE


EPIEN

[9,10] N DE TIS MATHTS EN DAMASK ONOMATI ANANIAS


KAI EIPEN PROS AUTON EN ORAMATI O KURIOS ANANIA O DE
EIPEN IDOU EG KURIE

[9,11] O DE KURIOS PROS AUTON ANASTAS POREUTHTI EPI TN


RUMN TN KALOUMENN EUTHEIAN KAI ZTSON EN OIKIA
IOUDA SAULON ONOMATI TARSEA IDOU GAR PROSEUKHETAI

[9,12] KAI EIDEN ANDRA [EN ORAMATI] ANANIAN ONOMATI


EISELTHONTA KAI EPITHENTA AUT [TAS] KHEIRAS OPS
ANABLEPS
[9,13] APEKRITH DE ANANIAS KURIE KOUSA APO POLLN PERI
TOU ANDROS TOUTOU OSA KAKA TOIS AGIOIS SOU EPOISEN EN
IEROUSALM

[9,14] KAI DE EKHEI EXOUSIAN PARA TN ARKHIEREN DSAI


PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA SOU

[9,15] EIPEN DE PROS AUTON O KURIOS POREUOU OTI SKEUOS


EKLOGS ESTIN MOI OUTOS TOU BASTASAI TO ONOMA MOU
ENPION ETHNN TE KAI BASILEN UIN TE ISRAL

[9,16] EG GAR UPODEIX AUT OSA DEI AUTON UPER TOU


ONOMATOS MOU PATHEIN

[9,17] APLTHEN DE ANANIAS KAI EISLTHEN EIS TN OIKIAN


KAI EPITHEIS EP AUTON TAS KHEIRAS EIPEN SAOUL ADELPHE O
KURIOS APESTALKEN ME ISOUS O OPHTHEIS SOI EN T OD
RKHOU OPS ANABLEPSS KAI PLSTHS PNEUMATOS AGIOU

[9,18] KAI EUTHES APEPESAN AUTOU APO TN OPHTHALMN


S LEPIDES ANEBLEPSEN TE KAI ANASTAS EBAPTISTH

[9,19] KAI LABN TROPHN ENISKHUSEN EGENETO DE META TN


EN DAMASK MATHTN MERAS TINAS

[9,20] KAI EUTHES EN TAIS SUNAGGAIS EKRUSSEN TON


ISOUN OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU

[9,21] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES KAI ELEGON OUKH


OUTOS ESTIN O PORTHSAS EIS IEROUSALM TOUS
EPIKALOUMENOUS TO ONOMA TOUTO KAI DE EIS TOUTO
ELLUTHEI INA DEDEMENOUS AUTOUS AGAG EPI TOUS
ARKHIEREIS

[9,22] SAULOS DE MALLON ENEDUNAMOUTO KAI SUNEKHUNNEN


[TOUS] IOUDAIOUS TOUS KATOIKOUNTAS EN DAMASK
SUMBIBAZN OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS

[9,23] S DE EPLROUNTO MERAI IKANAI SUNEBOULEUSANTO


OI IOUDAIOI ANELEIN AUTON

[9,24] EGNSTH DE T SAUL EPIBOUL AUTN


PARETROUNTO DE KAI TAS PULAS MERAS TE KAI NUKTOS
OPS AUTON ANELSIN
[9,25] LABONTES DE OI MATHTAI AUTOU NUKTOS DIA TOU
TEIKHOUS KATHKAN AUTON KHALASANTES EN SPURIDI

[9,26] PARAGENOMENOS DE EIS IEROUSALM EPEIRAZEN


KOLLASTHAI TOIS MATHTAIS KAI PANTES EPHOBOUNTO
AUTON M PISTEUONTES OTI ESTIN MATHTS

[9,27] BARNABAS DE EPILABOMENOS AUTON GAGEN PROS TOUS


APOSTOLOUS KAI DIGSATO AUTOIS PS EN T OD EIDEN TON
KURION KAI OTI ELALSEN AUT KAI PS EN DAMASK
EPARRSIASATO EN T ONOMATI TOU ISOU

[9,28] KAI N MET AUTN EISPOREUOMENOS KAI


EKPOREUOMENOS EIS IEROUSALM PARRSIAZOMENOS EN T
ONOMATI TOU KURIOU

[9,29] ELALEI TE KAI SUNEZTEI PROS TOUS ELLNISTAS OI DE


EPEKHEIROUN ANELEIN AUTON

[9,30] EPIGNONTES DE OI ADELPHOI KATGAGON AUTON EIS


KAISAREIAN KAI EXAPESTEILAN AUTON EIS TARSON

[9,31] MEN OUN EKKLSIA KATH OLS TS IOUDAIAS KAI


GALILAIAS KAI SAMAREIAS EIKHEN EIRNN OIKODOMOUMEN
KAI POREUOMEN T PHOB TOU KURIOU KAI T PARAKLSEI
TOU AGIOU PNEUMATOS EPLTHUNETO

[9,32] EGENETO DE PETRON DIERKHOMENON DIA PANTN


KATELTHEIN KAI PROS TOUS AGIOUS TOUS KATOIKOUNTAS
LUDDA

[9,33] EUREN DE EKEI ANTHRPON TINA ONOMATI AINEAN EX


ETN OKT KATAKEIMENON EPI KRABATTOU OS N
PARALELUMENOS

[9,34] KAI EIPEN AUT O PETROS AINEA IATAI SE ISOUS


KHRISTOS ANASTTHI KAI STRSON SEAUT KAI EUTHES
ANEST

[9,35] KAI EIDAN AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES LUDDA KAI


TON SARNA OITINES EPESTREPSAN EPI TON KURION

[9,36] EN IOPP DE TIS N MATHTRIA ONOMATI TABITHA


DIERMNEUOMEN LEGETAI DORKAS AUT N PLRS ERGN
AGATHN KAI ELEMOSUNN N EPOIEI
[9,37] EGENETO DE EN TAIS MERAIS EKEINAIS ASTHENSASAN
AUTN APOTHANEIN LOUSANTES DE ETHKAN [AUTN] EN
UPER

[9,38] EGGUS DE OUSS LUDDAS T IOPP OI MATHTAI


AKOUSANTES OTI PETROS ESTIN EN AUT APESTEILAN DUO
ANDRAS PROS AUTON PARAKALOUNTES M OKNSS
DIELTHEIN ES MN

[9,39] ANASTAS DE PETROS SUNLTHEN AUTOIS ON


PARAGENOMENON ANGAGON EIS TO UPERON KAI
PARESTSAN AUT PASAI AI KHRAI KLAIOUSAI KAI
EPIDEIKNUMENAI KHITNAS KAI IMATIA OSA EPOIEI MET
AUTN OUSA DORKAS

[9,40] EKBALN DE EX PANTAS O PETROS KAI THEIS TA


GONATA PROSUXATO KAI EPISTREPSAS PROS TO SMA EIPEN
TABITHA ANASTTHI DE NOIXEN TOUS OPHTHALMOUS
AUTS KAI IDOUSA TON PETRON ANEKATHISEN

[9,41] DOUS DE AUT KHEIRA ANESTSEN AUTN PHNSAS DE


TOUS AGIOUS KAI TAS KHRAS PARESTSEN AUTN ZSAN

[9,42] GNSTON DE EGENETO KATH OLS TS IOPPS KAI


EPISTEUSAN POLLOI EPI TON KURION

[9,43] EGENETO DE MERAS IKANAS MEINAI EN IOPP PARA TINI


SIMNI BURSEI

[10,1] ANR DE TIS EN KAISAREIA ONOMATI KORNLIOS


EKATONTARKHS EK SPEIRS TS KALOUMENS ITALIKS

[10,2] EUSEBS KAI PHOBOUMENOS TON THEON SUN PANTI T


OIK AUTOU POIN ELEMOSUNAS POLLAS T LA KAI
DEOMENOS TOU THEOU DIA PANTOS

[10,3] EIDEN EN ORAMATI PHANERS SEI PERI RAN ENATN


TS MERAS AGGELON TOU THEOU EISELTHONTA PROS AUTON
KAI EIPONTA AUT KORNLIE

[10,4] O DE ATENISAS AUT KAI EMPHOBOS GENOMENOS EIPEN


TI ESTIN KURIE EIPEN DE AUT AI PROSEUKHAI SOU KAI AI
ELEMOSUNAI SOU ANEBSAN EIS MNMOSUNON EMPROSTHEN
TOU THEOU
[10,5] KAI NUN PEMPSON ANDRAS EIS IOPPN KAI METAPEMPSAI
SIMNA TINA OS EPIKALEITAI PETROS

[10,6] OUTOS XENIZETAI PARA TINI SIMNI BURSEI ESTIN OIKIA


PARA THALASSAN

[10,7] S DE APLTHEN O AGGELOS O LALN AUT PHNSAS


DUO TN OIKETN KAI STRATITN EUSEB TN
PROSKARTEROUNTN AUT

[10,8] KAI EXGSAMENOS APANTA AUTOIS APESTEILEN AUTOUS


EIS TN IOPPN

[10,9] T DE EPAURION ODOIPOROUNTN EKEINN KAI T POLEI


EGGIZONTN ANEB PETROS EPI TO DMA PROSEUXASTHAI
PERI RAN EKTN

[10,10] EGENETO DE PROSPEINOS KAI THELEN GEUSASTHAI


PARASKEUAZONTN DE AUTN EGENETO EP AUTON EKSTASIS

[10,11] KAI THEREI TON OURANON ANEGMENON KAI


KATABAINON SKEUOS TI S OTHONN MEGALN TESSARSIN
ARKHAIS KATHIEMENON EPI TS GS

[10,12] EN UPRKHEN PANTA TA TETRAPODA KAI ERPETA TS


GS KAI PETEINA TOU OURANOU

[10,13] KAI EGENETO PHN PROS AUTON ANASTAS PETRE


THUSON KAI PHAGE

[10,14] O DE PETROS EIPEN MDAMS KURIE OTI OUDEPOTE


EPHAGON PAN KOINON KAI AKATHARTON

[10,15] KAI PHN PALIN EK DEUTEROU PROS AUTON A O THEOS


EKATHARISEN SU M KOINOU

[10,16] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI EUTHUS ANELMPHTH


TO SKEUOS EIS TON OURANON

[10,17] S DE EN EAUT DIPOREI O PETROS TI AN EI TO ORAMA


O EIDEN IDOU OI ANDRES OI APESTALMENOI UPO TOU
KORNLIOU DIERTSANTES TN OIKIAN TOU SIMNOS
EPESTSAN EPI TON PULNA

[10,18] KAI PHNSANTES EPUNTHANONTO EI SIMN O


EPIKALOUMENOS PETROS ENTHADE XENIZETAI
[10,19] TOU DE PETROU DIENTHUMOUMENOU PERI TOU
ORAMATOS EIPEN [AUT] TO PNEUMA IDOU ANDRES TREIS
ZTOUNTES SE

[10,20] ALLA ANASTAS KATABTHI KAI POREUOU SUN AUTOIS


MDEN DIAKRINOMENOS OTI EG APESTALKA AUTOUS

[10,21] KATABAS DE PETROS PROS TOUS ANDRAS EIPEN IDOU


EG EIMI ON ZTEITE TIS AITIA DI N PARESTE

[10,22] OI DE EIPAN KORNLIOS EKATONTARKHS ANR DIKAIOS


KAI PHOBOUMENOS TON THEON MARTUROUMENOS TE UPO
OLOU TOU ETHNOUS TN IOUDAIN EKHRMATISTH UPO
AGGELOU AGIOU METAPEMPSASTHAI SE EIS TON OIKON AUTOU
KAI AKOUSAI RMATA PARA SOU

[10,23] EISKALESAMENOS OUN AUTOUS EXENISEN T DE


EPAURION ANASTAS EXLTHEN SUN AUTOIS KAI TINES TN
ADELPHN TN APO IOPPS SUNLTHON AUT

[10,24] T DE EPAURION EISLTHEN EIS TN KAISAREIAN O DE


KORNLIOS N PROSDOKN AUTOUS SUGKALESAMENOS TOUS
SUGGENEIS AUTOU KAI TOUS ANAGKAIOUS PHILOUS

[10,25] S DE EGENETO TOU EISELTHEIN TON PETRON


SUNANTSAS AUT O KORNLIOS PESN EPI TOUS PODAS
PROSEKUNSEN

[10,26] O DE PETROS GEIREN AUTON LEGN ANASTTHI KAI


EG AUTOS ANTHRPOS EIMI

[10,27] KAI SUNOMILN AUT EISLTHEN KAI EURISKEI


SUNELLUTHOTAS POLLOUS

[10,28] EPH TE PROS AUTOUS UMEIS EPISTASTHE S ATHEMITON


ESTIN ANDRI IOUDAI KOLLASTHAI PROSERKHESTHAI
ALLOPHUL KAMOI O THEOS EDEIXEN MDENA KOINON
AKATHARTON LEGEIN ANTHRPON

[10,29] DIO KAI ANANTIRRTS LTHON METAPEMPHTHEIS


PUNTHANOMAI OUN TINI LOG METEPEMPSASTHE ME

[10,30] KAI O KORNLIOS EPH APO TETARTS MERAS MEKHRI


TAUTS TS RAS MN TN ENATN PROSEUKHOMENOS EN T
OIK MOU KAI IDOU ANR EST ENPION MOU EN ESTHTI
LAMPRA
[10,31] KAI PHSIN KORNLIE EISKOUSTH SOU PROSEUKH
KAI AI ELEMOSUNAI SOU EMNSTHSAN ENPION TOU THEOU

[10,32] PEMPSON OUN EIS IOPPN KAI METAKALESAI SIMNA OS


EPIKALEITAI PETROS OUTOS XENIZETAI EN OIKIA SIMNOS
BURSES PARA THALASSAN

[10,33] EXAUTS OUN EPEMPSA PROS SE SU TE KALS EPOISAS


PARAGENOMENOS NUN OUN PANTES MEIS ENPION TOU
THEOU PARESMEN AKOUSAI PANTA TA PROSTETAGMENA SOI
UPO TOU KURIOU

[10,34] ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP ALTHEIAS


KATALAMBANOMAI OTI OUK ESTIN PROSPOLMPTS O THEOS

[10,35] ALL EN PANTI ETHNEI O PHOBOUMENOS AUTON KAI


ERGAZOMENOS DIKAIOSUNN DEKTOS AUT ESTIN

[10,36] TON LOGON [ON] APESTEILEN TOIS UIOIS ISRAL


EUAGGELIZOMENOS EIRNN DIA ISOU KHRISTOU OUTOS
ESTIN PANTN KURIOS

[10,37] UMEIS OIDATE TO GENOMENON RMA KATH OLS TS


IOUDAIAS ARXAMENOS APO TS GALILAIAS META TO BAPTISMA
O EKRUXEN IANNS

[10,38] ISOUN TON APO NAZARETH S EKHRISEN AUTON O


THEOS PNEUMATI AGI KAI DUNAMEI OS DILTHEN EUERGETN
KAI IMENOS PANTAS TOUS KATADUNASTEUOMENOUS UPO
TOU DIABOLOU OTI O THEOS N MET AUTOU

[10,39] KAI MEIS MARTURES PANTN N EPOISEN EN TE T


KHRA TN IOUDAIN KAI [EN] IEROUSALM ON KAI ANEILAN
KREMASANTES EPI XULOU

[10,40] TOUTON O THEOS GEIREN [EN] T TRIT MERA KAI


EDKEN AUTON EMPHAN GENESTHAI

[10,41] OU PANTI T LA ALLA MARTUSIN TOIS


PROKEKHEIROTONMENOIS UPO TOU THEOU MIN OITINES
SUNEPHAGOMEN KAI SUNEPIOMEN AUT META TO ANASTNAI
AUTON EK NEKRN

[10,42] KAI PARGGEILEN MIN KRUXAI T LA KAI


DIAMARTURASTHAI OTI OUTOS ESTIN O RISMENOS UPO TOU
THEOU KRITS ZNTN KAI NEKRN
[10,43] TOUT PANTES OI PROPHTAI MARTUROUSIN APHESIN
AMARTIN LABEIN DIA TOU ONOMATOS AUTOU PANTA TON
PISTEUONTA EIS AUTON

[10,44] ETI LALOUNTOS TOU PETROU TA RMATA TAUTA


EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS
TON LOGON

[10,45] KAI EXESTSAN OI EK PERITOMS PISTOI OSOI


SUNLTHAN T PETR OTI KAI EPI TA ETHN DREA TOU
AGIOU PNEUMATOS EKKEKHUTAI

[10,46] KOUON GAR AUTN LALOUNTN GLSSAIS KAI


MEGALUNONTN TON THEON TOTE APEKRITH PETROS

[10,47] MTI TO UDR DUNATAI KLUSAI TIS TOU M


BAPTISTHNAI TOUTOUS OITINES TO PNEUMA TO AGION
ELABON S KAI MEIS

[10,48] PROSETAXEN DE AUTOUS EN T ONOMATI ISOU


KHRISTOU BAPTISTHNAI TOTE RTSAN AUTON EPIMEINAI
MERAS TINAS

[11,1] KOUSAN DE OI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI OI ONTES


KATA TN IOUDAIAN OTI KAI TA ETHN EDEXANTO TON LOGON
TOU THEOU

[11,2] OTE DE ANEB PETROS EIS IEROUSALM DIEKRINONTO


PROS AUTON OI EK PERITOMS

[11,3] LEGONTES OTI EISLTHES PROS ANDRAS AKROBUSTIAN


EKHONTAS KAI SUNEPHAGES AUTOIS

[11,4] ARXAMENOS DE PETROS EXETITHETO AUTOIS KATHEXS


LEGN

[11,5] EG MN EN POLEI IOPP PROSEUKHOMENOS KAI EIDON


EN EKSTASEI ORAMA KATABAINON SKEUOS TI S OTHONN
MEGALN TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMENN EK TOU
OURANOU KAI LTHEN AKHRI EMOU

[11,6] EIS N ATENISAS KATENOOUN KAI EIDON TA TETRAPODA


TS GS KAI TA THRIA KAI TA ERPETA KAI TA PETEINA TOU
OURANOU
[11,7] KOUSA DE KAI PHNS LEGOUSS MOI ANASTAS PETRE
THUSON KAI PHAGE

[11,8] EIPON DE MDAMS KURIE OTI KOINON AKATHARTON


OUDEPOTE EISLTHEN EIS TO STOMA MOU

[11,9] APEKRITH DE PHN EK DEUTEROU EK TOU OURANOU A


O THEOS EKATHARISEN SU M KOINOU

[11,10] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI ANESPASTH PALIN


APANTA EIS TON OURANON

[11,11] KAI IDOU EXAUTS TREIS ANDRES EPESTSAN EPI TN


OIKIAN EN MEN APESTALMENOI APO KAISAREIAS PROS ME

[11,12] EIPEN DE TO PNEUMA MOI SUNELTHEIN AUTOIS MDEN


DIAKRINANTA LTHON DE SUN EMOI KAI OI EX ADELPHOI OUTOI
KAI EISLTHOMEN EIS TON OIKON TOU ANDROS

[11,13] APGGEILEN DE MIN PS EIDEN [TON] AGGELON EN T


OIK AUTOU STATHENTA KAI EIPONTA APOSTEILON EIS IOPPN
KAI METAPEMPSAI SIMNA TON EPIKALOUMENON PETRON

[11,14] OS LALSEI RMATA PROS SE EN OIS STHS SU KAI PAS


O OIKOS SOU

[11,15] EN DE T ARXASTHAI ME LALEIN EPEPESEN TO PNEUMA


TO AGION EP AUTOUS SPER KAI EPH MAS EN ARKH

[11,16] EMNSTHN DE TOU RMATOS TOU KURIOU S ELEGEN


IANNS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE BAPTISTHSESTHE
EN PNEUMATI AGI

[11,17] EI OUN TN ISN DREAN EDKEN AUTOIS O THEOS S


KAI MIN PISTEUSASIN EPI TON KURION ISOUN KHRISTON EG
TIS MN DUNATOS KLUSAI TON THEON

[11,18] AKOUSANTES DE TAUTA SUKHASAN KAI EDOXASAN TON


THEON LEGONTES ARA KAI TOIS ETHNESIN O THEOS TN
METANOIAN EIS ZN EDKEN

[11,19] OI MEN OUN DIASPARENTES APO TS THLIPSES TS


GENOMENS EPI STEPHAN DILTHON ES PHOINIKS KAI
KUPROU KAI ANTIOKHEIAS MDENI LALOUNTES TON LOGON EI
M MONON IOUDAIOIS
[11,20] SAN DE TINES EX AUTN ANDRES KUPRIOI KAI
KURNAIOI OITINES ELTHONTES EIS ANTIOKHEIAN ELALOUN
KAI PROS TOUS ELLNISTAS EUAGGELIZOMENOI TON KURION
ISOUN

[11,21] KAI N KHEIR KURIOU MET AUTN POLUS TE ARITHMOS O


PISTEUSAS EPESTREPSEN EPI TON KURION

[11,22] KOUSTH DE O LOGOS EIS TA TA TS EKKLSIAS TS


OUSS EN IEROUSALM PERI AUTN KAI EXAPESTEILAN
BARNABAN [DIELTHEIN] ES ANTIOKHEIAS

[11,23] OS PARAGENOMENOS KAI IDN TN KHARIN [TN] TOU


THEOU EKHAR KAI PAREKALEI PANTAS T PROTHESEI TS
KARDIAS PROSMENEIN T KURI

[11,24] OTI N ANR AGATHOS KAI PLRS PNEUMATOS AGIOU


KAI PISTES KAI PROSETETH OKHLOS IKANOS T KURI

[11,25] EXLTHEN DE EIS TARSON ANAZTSAI SAULON

[11,26] KAI EURN GAGEN EIS ANTIOKHEIAN EGENETO DE


AUTOIS KAI ENIAUTON OLON SUNAKHTHNAI EN T EKKLSIA
KAI DIDAXAI OKHLON IKANON KHRMATISAI TE PRTS EN
ANTIOKHEIA TOUS MATHTAS KHRISTIANOUS

[11,27] EN TAUTAIS DE TAIS MERAIS KATLTHON APO


IEROSOLUMN PROPHTAI EIS ANTIOKHEIAN

[11,28] ANASTAS DE EIS EX AUTN ONOMATI AGABOS ESMANEN


DIA TOU PNEUMATOS LIMON MEGALN MELLEIN ESESTHAI EPH
OLN TN OIKOUMENN TIS EGENETO EPI KLAUDIOU

[11,29] TN DE MATHTN KATHS EUPOREITO TIS RISAN


EKASTOS AUTN EIS DIAKONIAN PEMPSAI TOIS KATOIKOUSIN
EN T IOUDAIA ADELPHOIS

[11,30] O KAI EPOISAN APOSTEILANTES PROS TOUS


PRESBUTEROUS DIA KHEIROS BARNABA KAI SAULOU

[12,1] KAT EKEINON DE TON KAIRON EPEBALEN RDS O


BASILEUS TAS KHEIRAS KAKSAI TINAS TN APO TS
EKKLSIAS

[12,2] ANEILEN DE IAKBON TON ADELPHON IANNOU


MAKHAIR
[12,3] IDN DE OTI ARESTON ESTIN TOIS IOUDAIOIS PROSETHETO
SULLABEIN KAI PETRON SAN DE [AI] MERAI TN AZUMN

[12,4] ON KAI PIASAS ETHETO EIS PHULAKN PARADOUS


TESSARSIN TETRADIOIS STRATITN PHULASSEIN AUTON
BOULOMENOS META TO PASKHA ANAGAGEIN AUTON T LA

[12,5] O MEN OUN PETROS ETREITO EN T PHULAK PROSEUKH


DE N EKTENS GINOMEN UPO TS EKKLSIAS PROS TON
THEON PERI AUTOU

[12,6] OTE DE MELLEN PROAGAGEIN AUTON O RDS T


NUKTI EKEIN N O PETROS KOIMMENOS METAXU DUO
STRATITN DEDEMENOS ALUSESIN DUSIN PHULAKES TE PRO
TS THURAS ETROUN TN PHULAKN

[12,7] KAI IDOU AGGELOS KURIOU EPEST KAI PHS ELAMPSEN


EN T OIKMATI PATAXAS DE TN PLEURAN TOU PETROU
GEIREN AUTON LEGN ANASTA EN TAKHEI KAI EXEPESAN
AUTOU AI ALUSEIS EK TN KHEIRN

[12,8] EIPEN DE O AGGELOS PROS AUTON ZSAI KAI UPODSAI TA


SANDALIA SOU EPOISEN DE OUTS KAI LEGEI AUT
PERIBALOU TO IMATION SOU KAI AKOLOUTHEI MOI

[12,9] KAI EXELTHN KOLOUTHEI KAI OUK DEI OTI ALTHES


ESTIN TO GINOMENON DIA TOU AGGELOU EDOKEI DE ORAMA
BLEPEIN

[12,10] DIELTHONTES DE PRTN PHULAKN KAI DEUTERAN


LTHAN EPI TN PULN TN SIDRAN TN PHEROUSAN EIS TN
POLIN TIS AUTOMAT NOIG AUTOIS KAI EXELTHONTES
PROLTHON RUMN MIAN KAI EUTHES APEST O AGGELOS AP
AUTOU

[12,11] KAI O PETROS EN EAUT GENOMENOS EIPEN NUN OIDA


ALTHS OTI EXAPESTEILEN [O] KURIOS TON AGGELON AUTOU
KAI EXEILATO ME EK KHEIROS RDOU KAI PASS TS
PROSDOKIAS TOU LAOU TN IOUDAIN

[12,12] SUNIDN TE LTHEN EPI TN OIKIAN TS MARIAS TS


MTROS IANNOU TOU EPIKALOUMENOU MARKOU OU SAN
IKANOI SUNTHROISMENOI KAI PROSEUKHOMENOI

[12,13] KROUSANTOS DE AUTOU TN THURAN TOU PULNOS


PROSLTHEN PAIDISK UPAKOUSAI ONOMATI ROD
[12,14] KAI EPIGNOUSA TN PHNN TOU PETROU APO TS
KHARAS OUK NOIXEN TON PULNA EISDRAMOUSA DE
APGGEILEN ESTANAI TON PETRON PRO TOU PULNOS

[12,15] OI DE PROS AUTN EIPAN MAIN DE DIISKHURIZETO


OUTS EKHEIN OI DE ELEGON O AGGELOS ESTIN AUTOU

[12,16] O DE PETROS EPEMENEN KROUN ANOIXANTES DE EIDAN


AUTON KAI EXESTSAN

[12,17] KATASEISAS DE AUTOIS T KHEIRI SIGAN DIGSATO


[AUTOIS] PS O KURIOS AUTON EXGAGEN EK TS PHULAKS
EIPEN TE APAGGEILATE IAKB KAI TOIS ADELPHOIS TAUTA
KAI EXELTHN EPOREUTH EIS ETERON TOPON

[12,18] GENOMENS DE MERAS N TARAKHOS OUK OLIGOS EN


TOIS STRATITAIS TI ARA O PETROS EGENETO

[12,19] RDS DE EPIZTSAS AUTON KAI M EURN


ANAKRINAS TOUS PHULAKAS EKELEUSEN APAKHTHNAI KAI
KATELTHN APO TS IOUDAIAS EIS KAISAREIAN DIETRIBEN

[12,20] N DE THUMOMAKHN TURIOIS KAI SIDNIOIS


OMOTHUMADON DE PARSAN PROS AUTON KAI PEISANTES
BLASTON TON EPI TOU KOITNOS TOU BASILES TOUNTO
EIRNN DIA TO TREPHESTHAI AUTN TN KHRAN APO TS
BASILIKS

[12,21] TAKT DE MERA O RDS ENDUSAMENOS ESTHTA


BASILIKN [KAI] KATHISAS EPI TOU BMATOS EDMGOREI
PROS AUTOUS

[12,22] O DE DMOS EPEPHNEI THEOU PHN KAI OUK


ANTHRPOU

[12,23] PARAKHRMA DE EPATAXEN AUTON AGGELOS KURIOU


ANTH N OUK EDKEN TN DOXAN T THE KAI GENOMENOS
SKLKOBRTOS EXEPSUXEN

[12,24] O DE LOGOS TOU THEOU UXANEN KAI EPLTHUNETO

[12,25] BARNABAS DE KAI SAULOS UPESTREPSAN EIS


IEROUSALM PLRSANTES TN DIAKONIAN
SUMPARALABONTES IANNN TON EPIKLTHENTA MARKON
[13,1] SAN DE EN ANTIOKHEIA KATA TN OUSAN EKKLSIAN
PROPHTAI KAI DIDASKALOI O TE BARNABAS KAI SUMEN O
KALOUMENOS NIGER KAI LOUKIOS O KURNAIOS MANAN TE
RDOU TOU TETRAARKHOU SUNTROPHOS KAI SAULOS

[13,2] LEITOURGOUNTN DE AUTN T KURI KAI


NSTEUONTN EIPEN TO PNEUMA TO AGION APHORISATE D
MOI TON BARNABAN KAI SAULON EIS TO ERGON O
PROSKEKLMAI AUTOUS

[13,3] TOTE NSTEUSANTES KAI PROSEUXAMENOI KAI


EPITHENTES TAS KHEIRAS AUTOIS APELUSAN

[13,4] AUTOI MEN OUN EKPEMPHTHENTES UPO TOU AGIOU


PNEUMATOS KATLTHON EIS SELEUKEIAN EKEITHEN TE
APEPLEUSAN EIS KUPRON

[13,5] KAI GENOMENOI EN SALAMINI KATGGELLON TON LOGON


TOU THEOU EN TAIS SUNAGGAIS TN IOUDAIN EIKHON DE
KAI IANNN UPRETN

[13,6] DIELTHONTES DE OLN TN NSON AKHRI PAPHOU EURON


ANDRA TINA MAGON PSEUDOPROPHTN IOUDAION ONOMA
BARISOU

[13,7] OS N SUN T ANTHUPAT SERGI PAUL ANDRI SUNET


OUTOS PROSKALESAMENOS BARNABAN KAI SAULON
EPEZTSEN AKOUSAI TON LOGON TOU THEOU

[13,8] ANTHISTATO DE AUTOIS ELUMAS O MAGOS OUTS GAR


METHERMNEUETAI TO ONOMA AUTOU ZTN DIASTREPSAI
TON ANTHUPATON APO TS PISTES

[13,9] SAULOS DE O KAI PAULOS PLSTHEIS PNEUMATOS AGIOU


ATENISAS EIS AUTON

[13,10] EIPEN PLRS PANTOS DOLOU KAI PASS RADIOURGIAS


UIE DIABOLOU EKHTHRE PASS DIKAIOSUNS OU PAUS
DIASTREPHN TAS ODOUS [TOU] KURIOU TAS EUTHEIAS

[13,11] KAI NUN IDOU KHEIR KURIOU EPI SE KAI ES TUPHLOS M


BLEPN TON LION AKHRI KAIROU PARAKHRMA TE EPESEN EP
AUTON AKHLUS KAI SKOTOS KAI PERIAGN EZTEI
KHEIRAGGOUS
[13,12] TOTE IDN O ANTHUPATOS TO GEGONOS EPISTEUSEN
EKPLSSOMENOS EPI T DIDAKH TOU KURIOU

[13,13] ANAKHTHENTES DE APO TS PAPHOU OI PERI PAULON


LTHON EIS PERGN TS PAMPHULIAS IANNS DE
APOKHRSAS AP AUTN UPESTREPSEN EIS IEROSOLUMA

[13,14] AUTOI DE DIELTHONTES APO TS PERGS PAREGENONTO


EIS ANTIOKHEIAN TN PISIDIAN KAI [EIS] ELTHONTES EIS TN
SUNAGGN T MERA TN SABBATN EKATHISAN

[13,15] META DE TN ANAGNSIN TOU NOMOU KAI TN


PROPHTN APESTEILAN OI ARKHISUNAGGOI PROS AUTOUS
LEGONTES ANDRES ADELPHOI EI TIS ESTIN EN UMIN LOGOS
PARAKLSES PROS TON LAON LEGETE

[13,16] ANASTAS DE PAULOS KAI KATASEISAS T KHEIRI EIPEN


ANDRES ISRALITAI KAI OI PHOBOUMENOI TON THEON
AKOUSATE

[13,17] O THEOS TOU LAOU TOUTOU ISRAL EXELEXATO TOUS


PATERAS MN KAI TON LAON UPSSEN EN T PAROIKIA EN G
AIGUPTOU KAI META BRAKHIONOS UPSLOU EXGAGEN
AUTOUS EX AUTS

[13,18] KAI S TESSERAKONTAET KHRONON ETROPOPHORSEN


AUTOUS EN T ERM

[13,19] KAI KATHELN ETHN EPTA EN G KHANAAN


KATEKLRONOMSEN TN GN AUTN

[13,20] S ETESIN TETRAKOSIOIS KAI PENTKONTA KAI META


TAUTA EDKEN KRITAS ES SAMOUL [TOU] PROPHTOU

[13,21] KAKEITHEN TSANTO BASILEA KAI EDKEN AUTOIS O


THEOS TON SAOUL UION KIS ANDRA EK PHULS BENIAMIN ET
TESSERAKONTA

[13,22] KAI METASTSAS AUTON GEIREN TON DAUID AUTOIS EIS


BASILEA KAI EIPEN MARTURSAS EURON DAUID TON TOU
IESSAI ANDRA KATA TN KARDIAN MOU OS POISEI PANTA TA
THELMATA MOU

[13,23] TOUTOU O THEOS APO TOU SPERMATOS KAT EPAGGELIAN


GAGEN T ISRAL STRA ISOUN
[13,24] PROKRUXANTOS IANNOU PRO PROSPOU TS EISODOU
AUTOU BAPTISMA METANOIAS PANTI T LA ISRAL

[13,25] S DE EPLROU IANNS TON DROMON ELEGEN TI EME


UPONOEITE EINAI OUK EIMI EG ALL IDOU ERKHETAI MET EME
OU OUK EIMI AXIOS TO UPODMA TN PODN LUSAI

[13,26] ANDRES ADELPHOI UIOI GENOUS ABRAAM KAI OI EN


UMIN PHOBOUMENOI TON THEON MIN O LOGOS TS STRIAS
TAUTS EXAPESTAL

[13,27] OI GAR KATOIKOUNTES EN IEROUSALM KAI OI


ARKHONTES AUTN TOUTON AGNOSANTES KAI TAS PHNAS
TN PROPHTN TAS KATA PAN SABBATON
ANAGINSKOMENAS KRINANTES EPLRSAN

[13,28] KAI MDEMIAN AITIAN THANATOU EURONTES TSANTO


PILATON ANAIRETHNAI AUTON

[13,29] S DE ETELESAN PANTA TA PERI AUTOU GEGRAMMENA


KATHELONTES APO TOU XULOU ETHKAN EIS MNMEION

[13,30] O DE THEOS GEIREN AUTON EK NEKRN

[13,31] OS PHTH EPI MERAS PLEIOUS TOIS SUNANABASIN


AUT APO TS GALILAIAS EIS IEROUSALM OITINES [NUN] EISIN
MARTURES AUTOU PROS TON LAON

[13,32] KAI MEIS UMAS EUAGGELIZOMETHA TN PROS TOUS


PATERAS EPAGGELIAN GENOMENN

[13,33] OTI TAUTN O THEOS EKPEPLRKEN TOIS TEKNOIS


[AUTN] MIN ANASTSAS ISOUN S KAI EN T PSALM
GEGRAPTAI T DEUTER UIOS MOU EI SU EG SMERON
GEGENNKA SE

[13,34] OTI DE ANESTSEN AUTON EK NEKRN MKETI


MELLONTA UPOSTREPHEIN EIS DIAPHTHORAN OUTS EIRKEN
OTI DS UMIN TA OSIA DAUID TA PISTA

[13,35] DIOTI KAI EN ETER LEGEI OU DSEIS TON OSION SOU


IDEIN DIAPHTHORAN

[13,36] DAUID MEN GAR IDIA GENEA UPRETSAS T TOU THEOU


BOUL EKOIMTH KAI PROSETETH PROS TOUS PATERAS
AUTOU KAI EIDEN DIAPHTHORAN
[13,37] ON DE O THEOS GEIREN OUK EIDEN DIAPHTHORAN

[13,38] GNSTON OUN EST UMIN ANDRES ADELPHOI OTI DIA


TOUTOU UMIN APHESIS AMARTIN KATAGGELLETAI [KAI] APO
PANTN N OUK DUNTHTE EN NOM MUSES
DIKAITHNAI

[13,39] EN TOUT PAS O PISTEUN DIKAIOUTAI

[13,40] BLEPETE OUN M EPELTH TO EIRMENON EN TOIS


PROPHTAIS

[13,41] IDETE OI KATAPHRONTAI KAI THAUMASATE KAI


APHANISTHTE OTI ERGON ERGAZOMAI EG EN TAIS MERAIS
UMN ERGON O OU M PISTEUSTE EAN TIS EKDIGTAI UMIN

[13,42] EXIONTN DE AUTN PAREKALOUN EIS TO METAXU


SABBATON LALTHNAI AUTOIS TA RMATA TAUTA

[13,43] LUTHEISS DE TS SUNAGGS KOLOUTHSAN POLLOI


TN IOUDAIN KAI TN SEBOMENN PROSLUTN T PAUL
KAI T BARNABA OITINES PROSLALOUNTES AUTOIS EPEITHON
AUTOUS PROSMENEIN T KHARITI TOU THEOU

[13,44] T DE ERKHOMEN SABBAT SKHEDON PASA POLIS


SUNKHTH AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU

[13,45] IDONTES DE OI IOUDAIOI TOUS OKHLOUS EPLSTHSAN


ZLOU KAI ANTELEGON TOIS UPO PAULOU LALOUMENOIS
BLASPHMOUNTES

[13,46] PARRSIASAMENOI TE O PAULOS KAI O BARNABAS EIPAN


UMIN N ANAGKAION PRTON LALTHNAI TON LOGON TOU
THEOU EPEID APTHEISTHE AUTON KAI OUK AXIOUS KRINETE
EAUTOUS TS AINIOU ZS IDOU STREPHOMETHA EIS TA
ETHN

[13,47] OUTS GAR ENTETALTAI MIN O KURIOS TETHEIKA SE EIS


PHS ETHNN TOU EINAI SE EIS STRIAN ES ESKHATOU TS
GS

[13,48] AKOUONTA DE TA ETHN EKHAIRON KAI EDOXAZON TON


LOGON TOU KURIOU KAI EPISTEUSAN OSOI SAN TETAGMENOI
EIS ZN AINION
[13,49] DIEPHERETO DE O LOGOS TOU KURIOU DI OLS TS
KHRAS

[13,50] OI DE IOUDAIOI PARTRUNAN TAS SEBOMENAS


GUNAIKAS TAS EUSKHMONAS KAI TOUS PRTOUS TS POLES
KAI EPGEIRAN DIGMON EPI TON PAULON KAI BARNABAN KAI
EXEBALON AUTOUS APO TN ORIN AUTN

[13,51] OI DE EKTINAXAMENOI TON KONIORTON TN PODN EP


AUTOUS LTHON EIS IKONION

[13,52] OI TE MATHTAI EPLROUNTO KHARAS KAI PNEUMATOS


AGIOU

[14,1] EGENETO DE EN IKONI KATA TO AUTO EISELTHEIN


AUTOUS EIS TN SUNAGGN TN IOUDAIN KAI LALSAI
OUTS STE PISTEUSAI IOUDAIN TE KAI ELLNN POLU
PLTHOS

[14,2] OI DE APEITHSANTES IOUDAIOI EPGEIRAN KAI


EKAKSAN TAS PSUKHAS TN ETHNN KATA TN ADELPHN

[14,3] IKANON MEN OUN KHRONON DIETRIPSAN


PARRSIAZOMENOI EPI T KURI T MARTUROUNTI [EPI] T
LOG TS KHARITOS AUTOU DIDONTI SMEIA KAI TERATA
GINESTHAI DIA TN KHEIRN AUTN

[14,4] ESKHISTH DE TO PLTHOS TS POLES KAI OI MEN SAN


SUN TOIS IOUDAIOIS OI DE SUN TOIS APOSTOLOIS

[14,5] S DE EGENETO ORM TN ETHNN TE KAI IOUDAIN SUN


TOIS ARKHOUSIN AUTN UBRISAI KAI LITHOBOLSAI AUTOUS

[14,6] SUNIDONTES KATEPHUGON EIS TAS POLEIS TS


LUKAONIAS LUSTRAN KAI DERBN KAI TN PERIKHRON

[14,7] KAKEI EUAGGELIZOMENOI SAN

[14,8] KAI TIS ANR ADUNATOS EN LUSTROIS TOIS POSIN


EKATHTO KHLOS EK KOILIAS MTROS AUTOU OS OUDEPOTE
PERIEPATSEN

[14,9] OUTOS KOUSEN TOU PAULOU LALOUNTOS OS ATENISAS


AUT KAI IDN OTI EKHEI PISTIN TOU STHNAI
[14,10] EIPEN MEGAL PHN ANASTTHI EPI TOUS PODAS SOU
ORTHOS KAI LATO KAI PERIEPATEI

[14,11] OI TE OKHLOI IDONTES O EPOISEN PAULOS EPRAN TN


PHNN AUTN LUKAONISTI LEGONTES OI THEOI
OMOITHENTES ANTHRPOIS KATEBSAN PROS MAS

[14,12] EKALOUN TE TON BARNABAN DIA TON DE PAULON


ERMN EPEID AUTOS N O GOUMENOS TOU LOGOU

[14,13] O TE IEREUS TOU DIOS TOU ONTOS PRO TS POLES


TAUROUS KAI STEMMATA EPI TOUS PULNAS ENEGKAS SUN
TOIS OKHLOIS THELEN THUEIN

[14,14] AKOUSANTES DE OI APOSTOLOI BARNABAS KAI PAULOS


DIARRXANTES TA IMATIA AUTN EXEPDSAN EIS TON
OKHLON KRAZONTES

[14,15] KAI LEGONTES ANDRES TI TAUTA POIEITE KAI MEIS


OMOIOPATHEIS ESMEN UMIN ANTHRPOI EUAGGELIZOMENOI
UMAS APO TOUTN TN MATAIN EPISTREPHEIN EPI THEON
ZNTA OS EPOISEN TON OURANON KAI TN GN KAI TN
THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[14,16] OS EN TAIS PARKHMENAIS GENEAIS EIASEN PANTA TA


ETHN POREUESTHAI TAIS ODOIS AUTN

[14,17] KAITOI OUK AMARTURON AUTON APHKEN


AGATHOURGN OURANOTHEN UMIN UETOUS DIDOUS KAI
KAIROUS KARPOPHOROUS EMPIPLN TROPHS KAI
EUPHROSUNS TAS KARDIAS UMN

[14,18] KAI TAUTA LEGONTES MOLIS KATEPAUSAN TOUS


OKHLOUS TOU M THUEIN AUTOIS

[14,19] EPLTHAN DE APO ANTIOKHEIAS KAI IKONIOU IOUDAIOI


KAI PEISANTES TOUS OKHLOUS KAI LITHASANTES TON PAULON
ESURON EX TS POLES NOMIZONTES AUTON TETHNKENAI

[14,20] KUKLSANTN DE TN MATHTN AUTON ANASTAS


EISLTHEN EIS TN POLIN KAI T EPAURION EXLTHEN SUN T
BARNABA EIS DERBN

[14,21] EUAGGELISAMENOI TE TN POLIN EKEINN KAI


MATHTEUSANTES IKANOUS UPESTREPSAN EIS TN LUSTRAN
KAI EIS IKONION KAI EIS ANTIOKHEIAN
[14,22] EPISTRIZONTES TAS PSUKHAS TN MATHTN
PARAKALOUNTES EMMENEIN T PISTEI KAI OTI DIA POLLN
THLIPSEN DEI MAS EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU
THEOU

[14,23] KHEIROTONSANTES DE AUTOIS KAT EKKLSIAN


PRESBUTEROUS PROSEUXAMENOI META NSTEIN
PARETHENTO AUTOUS T KURI EIS ON PEPISTEUKEISAN

[14,24] KAI DIELTHONTES TN PISIDIAN LTHON EIS TN


PAMPHULIAN

[14,25] KAI LALSANTES EN PERG TON LOGON KATEBSAN EIS


ATTALEIAN

[14,26] KAKEITHEN APEPLEUSAN EIS ANTIOKHEIAN OTHEN SAN


PARADEDOMENOI T KHARITI TOU THEOU EIS TO ERGON O
EPLRSAN

[14,27] PARAGENOMENOI DE KAI SUNAGAGONTES TN


EKKLSIAN ANGGELLON OSA EPOISEN O THEOS MET AUTN
KAI OTI NOIXEN TOIS ETHNESIN THURAN PISTES

[14,28] DIETRIBON DE KHRONON OUK OLIGON SUN TOIS


MATHTAIS

[15,1] KAI TINES KATELTHONTES APO TS IOUDAIAS EDIDASKON


TOUS ADELPHOUS OTI EAN M PERITMTHTE T ETHEI T
MUSES OU DUNASTHE STHNAI

[15,2] GENOMENS DE STASES KAI ZTSES OUK OLIGS T


PAUL KAI T BARNABA PROS AUTOUS ETAXAN ANABAINEIN
PAULON KAI BARNABAN KAI TINAS ALLOUS EX AUTN PROS
TOUS APOSTOLOUS KAI PRESBUTEROUS EIS IEROUSALM PERI
TOU ZTMATOS TOUTOU

[15,3] OI MEN OUN PROPEMPHTHENTES UPO TS EKKLSIAS


DIRKHONTO TN TE PHOINIKN KAI SAMAREIAN
EKDIGOUMENOI TN EPISTROPHN TN ETHNN KAI EPOIOUN
KHARAN MEGALN PASIN TOIS ADELPHOIS

[15,4] PARAGENOMENOI DE EIS IEROUSALM PAREDEKHTHSAN


APO TS EKKLSIAS KAI TN APOSTOLN KAI TN
PRESBUTERN ANGGEILAN TE OSA O THEOS EPOISEN MET
AUTN
[15,5] EXANESTSAN DE TINES TN APO TS AIRESES TN
PHARISAIN PEPISTEUKOTES LEGONTES OTI DEI PERITEMNEIN
AUTOUS PARAGGELLEIN TE TREIN TON NOMON MUSES

[15,6] SUNKHTHSAN TE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI


IDEIN PERI TOU LOGOU TOUTOU

[15,7] POLLS DE ZTSES GENOMENS ANASTAS PETROS EIPEN


PROS AUTOUS ANDRES ADELPHOI UMEIS EPISTASTHE OTI APH
MERN ARKHAIN EN UMIN EXELEXATO O THEOS DIA TOU
STOMATOS MOU AKOUSAI TA ETHN TON LOGON TOU
EUAGGELIOU KAI PISTEUSAI

[15,8] KAI O KARDIOGNSTS THEOS EMARTURSEN AUTOIS


DOUS TO PNEUMA TO AGION KATHS KAI MIN

[15,9] KAI OUTHEN DIEKRINEN METAXU MN TE KAI AUTN T


PISTEI KATHARISAS TAS KARDIAS AUTN

[15,10] NUN OUN TI PEIRAZETE TON THEON EPITHEINAI ZUGON


EPI TON TRAKHLON TN MATHTN ON OUTE OI PATERES
MN OUTE MEIS ISKHUSAMEN BASTASAI

[15,11] ALLA DIA TS KHARITOS TOU KURIOU ISOU PISTEUOMEN


STHNAI KATH ON TROPON KAKEINOI

[15,12] ESIGSEN DE PAN TO PLTHOS KAI KOUON BARNABA


KAI PAULOU EXGOUMENN OSA EPOISEN O THEOS SMEIA
KAI TERATA EN TOIS ETHNESIN DI AUTN

[15,13] META DE TO SIGSAI AUTOUS APEKRITH IAKBOS


LEGN ANDRES ADELPHOI AKOUSATE MOU

[15,14] SUMEN EXGSATO KATHS PRTON O THEOS


EPESKEPSATO LABEIN EX ETHNN LAON T ONOMATI AUTOU

[15,15] KAI TOUT SUMPHNOUSIN OI LOGOI TN PROPHTN


KATHS GEGRAPTAI

[15,16] META TAUTA ANASTREPS KAI ANOIKODOMS TN


SKNN DAUID TN PEPTKUIAN KAI TA KATESKAMMENA
AUTS ANOIKODOMS KAI ANORTHS AUTN

[15,17] OPS AN EKZTSSIN OI KATALOIPOI TN ANTHRPN


TON KURION KAI PANTA TA ETHN EPH OUS EPIKEKLTAI TO
ONOMA MOU EP AUTOUS LEGEI KURIOS POIN TAUTA
[15,18] GNSTA AP AINOS

[15,19] DIO EG KRIN M PARENOKHLEIN TOIS APO TN


ETHNN EPISTREPHOUSIN EPI TON THEON

[15,20] ALLA EPISTEILAI AUTOIS TOU APEKHESTHAI TN


ALISGMATN TN EIDLN KAI TS PORNEIAS KAI TOU
PNIKTOU KAI TOU AIMATOS

[15,21] MUSS GAR EK GENEN ARKHAIN KATA POLIN TOUS


KRUSSONTAS AUTON EKHEI EN TAIS SUNAGGAIS KATA PAN
SABBATON ANAGINSKOMENOS

[15,22] TOTE EDOXE TOIS APOSTOLOIS KAI TOIS PRESBUTEROIS


SUN OL T EKKLSIA EKLEXAMENOUS ANDRAS EX AUTN
PEMPSAI EIS ANTIOKHEIAN SUN T PAUL KAI BARNABA
IOUDAN TON KALOUMENON BARSABBAN KAI SILAN ANDRAS
GOUMENOUS EN TOIS ADELPHOIS

[15,23] GRAPSANTES DIA KHEIROS AUTN OI APOSTOLOI KAI OI


PRESBUTEROI ADELPHOI TOIS KATA TN ANTIOKHEIAN KAI
SURIAN KAI KILIKIAN ADELPHOIS TOIS EX ETHNN KHAIREIN

[15,24] EPEID KOUSAMEN OTI TINES EX MN [EXELTHONTES]


ETARAXAN UMAS LOGOIS ANASKEUAZONTES TAS PSUKHAS
UMN OIS OU DIESTEILAMETHA

[15,25] EDOXEN MIN GENOMENOIS OMOTHUMADON


EKLEXAMENOIS ANDRAS PEMPSAI PROS UMAS SUN TOIS
AGAPTOIS MN BARNABA KAI PAUL

[15,26] ANTHRPOIS PARADEDKOSI TAS PSUKHAS AUTN UPER


TOU ONOMATOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU

[15,27] APESTALKAMEN OUN IOUDAN KAI SILAN KAI AUTOUS DIA


LOGOU APAGGELLONTAS TA AUTA

[15,28] EDOXEN GAR T PNEUMATI T AGI KAI MIN MDEN


PLEON EPITITHESTHAI UMIN BAROS PLN TOUTN TN
EPANAGKES

[15,29] APEKHESTHAI EIDLOTHUTN KAI AIMATOS KAI


PNIKTN KAI PORNEIAS EX N DIATROUNTES EAUTOUS EU
PRAXETE ERRSTHE
[15,30] OI MEN OUN APOLUTHENTES KATLTHON EIS
ANTIOKHEIAN KAI SUNAGAGONTES TO PLTHOS EPEDKAN TN
EPISTOLN

[15,31] ANAGNONTES DE EKHARSAN EPI T PARAKLSEI

[15,32] IOUDAS TE KAI SILAS KAI AUTOI PROPHTAI ONTES DIA


LOGOU POLLOU PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI
EPESTRIXAN

[15,33] POISANTES DE KHRONON APELUTHSAN MET EIRNS


APO TN ADELPHN PROS TOUS APOSTEILANTAS AUTOUS

[15,34]

[15,35] PAULOS DE KAI BARNABAS DIETRIBON EN ANTIOKHEIA


DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI META KAI ETERN
POLLN TON LOGON TOU KURIOU

[15,36] META DE TINAS MERAS EIPEN PROS BARNABAN PAULOS


EPISTREPSANTES D EPISKEPSMETHA TOUS ADELPHOUS KATA
POLIN PASAN EN AIS KATGGEILAMEN TON LOGON TOU KURIOU
PS EKHOUSIN

[15,37] BARNABAS DE EBOULETO SUMPARALABEIN KAI TON


IANNN TON KALOUMENON MARKON

[15,38] PAULOS DE XIOU TON APOSTANTA AP AUTN APO


PAMPHULIAS KAI M SUNELTHONTA AUTOIS EIS TO ERGON M
SUMPARALAMBANEIN TOUTON

[15,39] EGENETO DE PAROXUSMOS STE APOKHRISTHNAI


AUTOUS AP ALLLN TON TE BARNABAN PARALABONTA TON
MARKON EKPLEUSAI EIS KUPRON

[15,40] PAULOS DE EPILEXAMENOS SILAN EXLTHEN


PARADOTHEIS T KHARITI TOU KURIOU UPO TN ADELPHN

[15,41] DIRKHETO DE TN SURIAN KAI [TN] KILIKIAN


EPISTRIZN TAS EKKLSIAS

[16,1] KATNTSEN DE [KAI] EIS DERBN KAI EIS LUSTRAN KAI


IDOU MATHTS TIS N EKEI ONOMATI TIMOTHEOS UIOS
GUNAIKOS IOUDAIAS PISTS PATROS DE ELLNOS
[16,2] OS EMARTUREITO UPO TN EN LUSTROIS KAI IKONI
ADELPHN

[16,3] TOUTON THELSEN O PAULOS SUN AUT EXELTHEIN KAI


LABN PERIETEMEN AUTON DIA TOUS IOUDAIOUS TOUS ONTAS
EN TOIS TOPOIS EKEINOIS DEISAN GAR APANTES OTI ELLN O
PATR AUTOU UPRKHEN

[16,4] S DE DIEPOREUONTO TAS POLEIS PAREDIDOSAN AUTOIS


PHULASSEIN TA DOGMATA TA KEKRIMENA UPO TN
APOSTOLN KAI PRESBUTERN TN EN IEROSOLUMOIS

[16,5] AI MEN OUN EKKLSIAI ESTEREOUNTO T PISTEI KAI


EPERISSEUON T ARITHM KATH MERAN

[16,6] DILTHON DE TN PHRUGIAN KAI GALATIKN KHRAN


KLUTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS LALSAI TON
LOGON EN T ASIA

[16,7] ELTHONTES DE KATA TN MUSIAN EPEIRAZON EIS TN


BITHUNIAN POREUTHNAI KAI OUK EIASEN AUTOUS TO PNEUMA
ISOU

[16,8] PARELTHONTES DE TN MUSIAN KATEBSAN EIS TRADA

[16,9] KAI ORAMA DIA [TS] NUKTOS T PAUL PHTH ANR


MAKEDN TIS N ESTS KAI PARAKALN AUTON KAI LEGN
DIABAS EIS MAKEDONIAN BOTHSON MIN

[16,10] S DE TO ORAMA EIDEN EUTHES EZTSAMEN


EXELTHEIN EIS MAKEDONIAN SUMBIBAZONTES OTI
PROSKEKLTAI MAS O THEOS EUAGGELISASTHAI AUTOUS

[16,11] ANAKHTHENTES DE APO TRADOS EUTHUDROMSAMEN


EIS SAMOTHRAKN T DE EPIOUS EIS NEAN POLIN

[16,12] KAKEITHEN EIS PHILIPPOUS TIS ESTIN PRT[S] MERIDOS


TS MAKEDONIAS POLIS KOLNIA MEN DE EN TAUT T POLEI
DIATRIBONTES MERAS TINAS

[16,13] T TE MERA TN SABBATN EXLTHOMEN EX TS


PULS PARA POTAMON OU ENOMIZOMEN PROSEUKHN EINAI
KAI KATHISANTES ELALOUMEN TAIS SUNELTHOUSAIS
GUNAIXIN
[16,14] KAI TIS GUN ONOMATI LUDIA PORPHUROPLIS POLES
THUATEIRN SEBOMEN TON THEON KOUEN S O KURIOS
DINOIXEN TN KARDIAN PROSEKHEIN TOIS LALOUMENOIS UPO
TOU PAULOU

[16,15] S DE EBAPTISTH KAI O OIKOS AUTS PAREKALESEN


LEGOUSA EI KEKRIKATE ME PISTN T KURI EINAI
EISELTHONTES EIS TON OIKON MOU MENETE KAI PAREBIASATO
MAS

[16,16] EGENETO DE POREUOMENN MN EIS TN PROSEUKHN


PAIDISKN TINA EKHOUSAN PNEUMA PUTHNA UPANTSAI
MIN TIS ERGASIAN POLLN PAREIKHEN TOIS KURIOIS AUTS
MANTEUOMEN

[16,17] AUT KATAKOLOUTHOUSA T PAUL KAI MIN EKRAZEN


LEGOUSA OUTOI OI ANTHRPOI DOULOI TOU THEOU TOU
UPSISTOU EISIN OITINES KATAGGELLOUSIN UMIN ODON
STRIAS

[16,18] TOUTO DE EPOIEI EPI POLLAS MERAS DIAPONTHEIS DE


PAULOS KAI EPISTREPSAS T PNEUMATI EIPEN PARAGGELL SOI
EN ONOMATI ISOU KHRISTOU EXELTHEIN AP AUTS KAI
EXLTHEN AUT T RA

[16,19] IDONTES DE OI KURIOI AUTS OTI EXLTHEN ELPIS TS


ERGASIAS AUTN EPILABOMENOI TON PAULON KAI TON SILAN
EILKUSAN EIS TN AGORAN EPI TOUS ARKHONTAS

[16,20] KAI PROSAGAGONTES AUTOUS TOIS STRATGOIS EIPAN


OUTOI OI ANTHRPOI EKTARASSOUSIN MN TN POLIN
IOUDAIOI UPARKHONTES

[16,21] KAI KATAGGELLOUSIN ETH A OUK EXESTIN MIN


PARADEKHESTHAI OUDE POIEIN RMAIOIS OUSIN

[16,22] KAI SUNEPEST O OKHLOS KAT AUTN KAI OI STRATGOI


PERIRXANTES AUTN TA IMATIA EKELEUON RABDIZEIN

[16,23] POLLAS TE EPITHENTES AUTOIS PLGAS EBALON EIS


PHULAKN PARAGGEILANTES T DESMOPHULAKI ASPHALS
TREIN AUTOUS

[16,24] OS PARAGGELIAN TOIAUTN LABN EBALEN AUTOUS EIS


TN ESTERAN PHULAKN KAI TOUS PODAS SPHALISATO
AUTN EIS TO XULON
[16,25] KATA DE TO MESONUKTION PAULOS KAI SILAS
PROSEUKHOMENOI UMNOUN TON THEON EPKRONTO DE
AUTN OI DESMIOI

[16,26] APHN DE SEISMOS EGENETO MEGAS STE SALEUTHNAI


TA THEMELIA TOU DESMTRIOU NEKHTHSAN DE
PARAKHRMA AI THURAI PASAI KAI PANTN TA DESMA ANETH

[16,27] EXUPNOS DE GENOMENOS O DESMOPHULAX KAI IDN


ANEGMENAS TAS THURAS TS PHULAKS SPASAMENOS [TN]
MAKHAIRAN MELLEN EAUTON ANAIREIN NOMIZN
EKPEPHEUGENAI TOUS DESMIOUS

[16,28] EPHNSEN DE MEGAL PHN [O] PAULOS LEGN


MDEN PRAXS SEAUT KAKON APANTES GAR ESMEN ENTHADE

[16,29] AITSAS DE PHTA EISEPDSEN KAI ENTROMOS


GENOMENOS PROSEPESEN T PAUL KAI [T] SILA

[16,30] KAI PROAGAGN AUTOUS EX EPH KURIOI TI ME DEI


POIEIN INA STH

[16,31] OI DE EIPAN PISTEUSON EPI TON KURION ISOUN KAI


STHS SU KAI O OIKOS SOU

[16,32] KAI ELALSAN AUT TON LOGON TOU KURIOU SUN PASIN
TOIS EN T OIKIA AUTOU

[16,33] KAI PARALABN AUTOUS EN EKEIN T RA TS NUKTOS


ELOUSEN APO TN PLGN KAI EBAPTISTH AUTOS KAI OI
AUTOU PANTES PARAKHRMA

[16,34] ANAGAGN TE AUTOUS EIS TON OIKON PARETHKEN


TRAPEZAN KAI GALLIASATO PANOIKEI PEPISTEUKS T THE

[16,35] MERAS DE GENOMENS APESTEILAN OI STRATGOI


TOUS RABDOUKHOUS LEGONTES APOLUSON TOUS ANTHRPOUS
EKEINOUS

[16,36] APGGEILEN DE O DESMOPHULAX TOUS LOGOUS


[TOUTOUS] PROS TON PAULON OTI APESTALKAN OI STRATGOI
INA APOLUTHTE NUN OUN EXELTHONTES POREUESTHE EN
EIRN

[16,37] O DE PAULOS EPH PROS AUTOUS DEIRANTES MAS


DMOSIA AKATAKRITOUS ANTHRPOUS RMAIOUS
UPARKHONTAS EBALAN EIS PHULAKN KAI NUN LATHRA MAS
EKBALLOUSIN OU GAR ALLA ELTHONTES AUTOI MAS
EXAGAGETSAN

[16,38] APGGEILAN DE TOIS STRATGOIS OI RABDOUKHOI TA


RMATA TAUTA EPHOBTHSAN DE AKOUSANTES OTI RMAIOI
EISIN

[16,39] KAI ELTHONTES PAREKALESAN AUTOUS KAI


EXAGAGONTES RTN APELTHEIN APO TS POLES

[16,40] EXELTHONTES DE APO TS PHULAKS EISLTHON PROS


TN LUDIAN KAI IDONTES PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI
EXLTHAN

[17,1] DIODEUSANTES DE TN AMPHIPOLIN KAI TN APOLLNIAN


LTHON EIS THESSALONIKN OPOU N SUNAGG TN
IOUDAIN

[17,2] KATA DE TO EITHOS T PAUL EISLTHEN PROS AUTOUS


KAI EPI SABBATA TRIA DIELEXATO AUTOIS APO TN GRAPHN

[17,3] DIANOIGN KAI PARATITHEMENOS OTI TON KHRISTON


EDEI PATHEIN KAI ANASTNAI EK NEKRN KAI OTI OUTOS ESTIN
O KHRISTOS [O] ISOUS ON EG KATAGGELL UMIN

[17,4] KAI TINES EX AUTN EPEISTHSAN KAI


PROSEKLRTHSAN T PAUL KAI T SILA TN TE
SEBOMENN ELLNN PLTHOS POLU GUNAIKN TE TN
PRTN OUK OLIGAI

[17,5] ZLSANTES DE OI IOUDAIOI KAI PROSLABOMENOI TN


AGORAIN ANDRAS TINAS PONROUS KAI OKHLOPOISANTES
ETHORUBOUN TN POLIN KAI EPISTANTES T OIKIA IASONOS
EZTOUN AUTOUS PROAGAGEIN EIS TON DMON

[17,6] M EURONTES DE AUTOUS ESURON IASONA KAI TINAS


ADELPHOUS EPI TOUS POLITARKHAS BONTES OTI OI TN
OIKOUMENN ANASTATSANTES OUTOI KAI ENTHADE PAREISIN

[17,7] OUS UPODEDEKTAI IASN KAI OUTOI PANTES APENANTI


TN DOGMATN KAISAROS PRASSOUSIN BASILEA ETERON
LEGONTES EINAI ISOUN

[17,8] ETARAXAN DE TON OKHLON KAI TOUS POLITARKHAS


AKOUONTAS TAUTA
[17,9] KAI LABONTES TO IKANON PARA TOU IASONOS KAI TN
LOIPN APELUSAN AUTOUS

[17,10] OI DE ADELPHOI EUTHES DIA NUKTOS EXEPEMPSAN TON


TE PAULON KAI TON SILAN EIS BEROIAN OITINES
PARAGENOMENOI EIS TN SUNAGGN TN IOUDAIN APESAN

[17,11] OUTOI DE SAN EUGENESTEROI TN EN THESSALONIK


OITINES EDEXANTO TON LOGON META PASS PROTHUMIAS
KATH MERAN ANAKRINONTES TAS GRAPHAS EI EKHOI TAUTA
OUTS

[17,12] POLLOI MEN OUN EX AUTN EPISTEUSAN KAI TN


ELLNIDN GUNAIKN TN EUSKHMONN KAI ANDRN OUK
OLIGOI

[17,13] S DE EGNSAN OI APO TS THESSALONIKS IOUDAIOI


OTI KAI EN T BEROIA KATGGEL UPO TOU PAULOU O LOGOS
TOU THEOU LTHON KAKEI SALEUONTES KAI TARASSONTES
TOUS OKHLOUS

[17,14] EUTHES DE TOTE TON PAULON EXAPESTEILAN OI


ADELPHOI POREUESTHAI ES EPI TN THALASSAN UPEMEINAN
TE O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS EKEI

[17,15] OI DE KATHISTANONTES TON PAULON GAGON ES


ATHNN KAI LABONTES ENTOLN PROS TON SILAN KAI TON
TIMOTHEON INA S TAKHISTA ELTHSIN PROS AUTON EXESAN

[17,16] EN DE TAIS ATHNAIS EKDEKHOMENOU AUTOUS TOU


PAULOU PARXUNETO TO PNEUMA AUTOU EN AUT
THEROUNTOS KATEIDLON OUSAN TN POLIN

[17,17] DIELEGETO MEN OUN EN T SUNAGG TOIS IOUDAIOIS


KAI TOIS SEBOMENOIS KAI EN T AGORA KATA PASAN MERAN
PROS TOUS PARATUGKHANONTAS

[17,18] TINES DE KAI TN EPIKOUREIN KAI STOIKN


PHILOSOPHN SUNEBALLON AUT KAI TINES ELEGON TI AN
THELOI O SPERMOLOGOS OUTOS LEGEIN OI DE XENN
DAIMONIN DOKEI KATAGGELEUS EINAI OTI TON ISOUN KAI
TN ANASTASIN EUGGELIZETO

[17,19] EPILABOMENOI TE AUTOU EPI TON AREION PAGON


GAGON LEGONTES DUNAMETHA GNNAI TIS KAIN AUT
UPO SOU LALOUMEN DIDAKH
[17,20] XENIZONTA GAR TINA EISPHEREIS EIS TAS AKOAS MN
BOULOMETHA OUN GNNAI TINA THELEI TAUTA EINAI

[17,21] ATHNAIOI DE PANTES KAI OI EPIDMOUNTES XENOI EIS


OUDEN ETERON UKAIROUN LEGEIN TI AKOUEIN TI
KAINOTERON

[17,22] STATHEIS DE [O] PAULOS EN MES TOU AREIOU PAGOU


EPH ANDRES ATHNAIOI KATA PANTA S
DEISIDAIMONESTEROUS UMAS THER

[17,23] DIERKHOMENOS GAR KAI ANATHERN TA SEBASMATA


UMN EURON KAI BMON EN EPEGEGRAPTO AGNST THE
O OUN AGNOOUNTES EUSEBEITE TOUTO EG KATAGGELL
UMIN

[17,24] O THEOS O POISAS TON KOSMON KAI PANTA TA EN AUT


OUTOS OURANOU KAI GS UPARKHN KURIOS OUK EN
KHEIROPOITOIS NAOIS KATOIKEI

[17,25] OUDE UPO KHEIRN ANTHRPINN THERAPEUETAI


PROSDEOMENOS TINOS AUTOS DIDOUS PASI ZN KAI PNON
KAI TA PANTA

[17,26] EPOISEN TE EX ENOS PAN ETHNOS ANTHRPN


KATOIKEIN EPI PANTOS PROSPOU TS GS ORISAS
PROSTETAGMENOUS KAIROUS KAI TAS OROTHESIAS TS
KATOIKIAS AUTN

[17,27] ZTEIN TON THEON EI ARA GE PSLAPHSEIAN AUTON


KAI EUROIEN KAI GE OU MAKRAN APO ENOS EKASTOU MN
UPARKHONTA

[17,28] EN AUT GAR ZMEN KAI KINOUMETHA KAI ESMEN S


KAI TINES TN KATH UMAS POITN EIRKASIN TOU GAR KAI
GENOS ESMEN

[17,29] GENOS OUN UPARKHONTES TOU THEOU OUK


OPHEILOMEN NOMIZEIN KHRUS ARGUR LITH
KHARAGMATI TEKHNS KAI ENTHUMSES ANTHRPOU TO
THEION EINAI OMOION

[17,30] TOUS MEN OUN KHRONOUS TS AGNOIAS UPERIDN O


THEOS TA NUN PARAGGELLEI TOIS ANTHRPOIS PANTAS
PANTAKHOU METANOEIN
[17,31] KATHOTI ESTSEN MERAN EN MELLEI KRINEIN TN
OIKOUMENN EN DIKAIOSUN EN ANDRI RISEN PISTIN
PARASKHN PASIN ANASTSAS AUTON EK NEKRN

[17,32] AKOUSANTES DE ANASTASIN NEKRN OI MEN


EKHLEUAZON OI DE EIPAN AKOUSOMETHA SOU PERI TOUTOU
KAI PALIN

[17,33] OUTS O PAULOS EXLTHEN EK MESOU AUTN

[17,34] TINES DE ANDRES KOLLTHENTES AUT EPISTEUSAN EN


OIS KAI DIONUSIOS O AREOPAGITS KAI GUN ONOMATI
DAMARIS KAI ETEROI SUN AUTOIS

[18,1] META TAUTA KHRISTHEIS EK TN ATHNN LTHEN EIS


KORINTHON

[18,2] KAI EURN TINA IOUDAION ONOMATI AKULAN PONTIKON


T GENEI PROSPHATS ELLUTHOTA APO TS ITALIAS KAI
PRISKILLAN GUNAIKA AUTOU DIA TO DIATETAKHENAI
KLAUDION KHRIZESTHAI PANTAS TOUS IOUDAIOUS APO TS
RMS PROSLTHEN AUTOIS

[18,3] KAI DIA TO OMOTEKHNON EINAI EMENEN PAR AUTOIS KAI


RGAZETO SAN GAR SKNOPOIOI T TEKHN

[18,4] DIELEGETO DE EN T SUNAGG KATA PAN SABBATON


EPEITHEN TE IOUDAIOUS KAI ELLNAS

[18,5] S DE KATLTHON APO TS MAKEDONIAS O TE SILAS KAI


O TIMOTHEOS SUNEIKHETO T LOG O PAULOS
DIAMARTUROMENOS TOIS IOUDAIOIS EINAI TON KHRISTON
ISOUN

[18,6] ANTITASSOMENN DE AUTN KAI BLASPHMOUNTN


EKTINAXAMENOS TA IMATIA EIPEN PROS AUTOUS TO AIMA
UMN EPI TN KEPHALN UMN KATHAROS EG APO TOU NUN
EIS TA ETHN POREUSOMAI

[18,7] KAI METABAS EKEITHEN EISLTHEN EIS OIKIAN TINOS


ONOMATI TITIOU IOUSTOU SEBOMENOU TON THEON OU OIKIA
N SUNOMOROUSA T SUNAGG

[18,8] KRISPOS DE O ARKHISUNAGGOS EPISTEUSEN T KURI


SUN OL T OIK AUTOU KAI POLLOI TN KORINTHIN
AKOUONTES EPISTEUON KAI EBAPTIZONTO
[18,9] EIPEN DE O KURIOS EN NUKTI DI ORAMATOS T PAUL M
PHOBOU ALLA LALEI KAI M SIPSS

[18,10] DIOTI EG EIMI META SOU KAI OUDEIS EPITHSETAI SOI


TOU KAKSAI SE DIOTI LAOS ESTI MOI POLUS EN T POLEI
TAUT

[18,11] EKATHISEN DE ENIAUTON KAI MNAS EX DIDASKN EN


AUTOIS TON LOGON TOU THEOU

[18,12] GALLINOS DE ANTHUPATOU ONTOS TS AKHAIAS


KATEPESTSAN OMOTHUMADON OI IOUDAIOI T PAUL KAI
GAGON AUTON EPI TO BMA

[18,13] LEGONTES OTI PARA TON NOMON ANAPEITHEI OUTOS


TOUS ANTHRPOUS SEBESTHAI TON THEON

[18,14] MELLONTOS DE TOU PAULOU ANOIGEIN TO STOMA EIPEN


O GALLIN PROS TOUS IOUDAIOUS EI MEN N ADIKMA TI
RADIOURGMA PONRON IOUDAIOI KATA LOGON AN
ANESKHOMN UMN

[18,15] EI DE ZTMATA ESTIN PERI LOGOU KAI ONOMATN KAI


NOMOU TOU KATH UMAS OPSESTHE AUTOI KRITS EG TOUTN
OU BOULOMAI EINAI

[18,16] KAI APLASEN AUTOUS APO TOU BMATOS

[18,17] EPILABOMENOI DE PANTES SSTHENN TON


ARKHISUNAGGON ETUPTON EMPROSTHEN TOU BMATOS KAI
OUDEN TOUTN T GALLINI EMELEN

[18,18] O DE PAULOS ETI PROSMEINAS MERAS IKANAS TOIS


ADELPHOIS APOTAXAMENOS EXEPLEI EIS TN SURIAN KAI SUN
AUT PRISKILLA KAI AKULAS KEIRAMENOS EN KEGKHREAIS
TN KEPHALN EIKHEN GAR EUKHN

[18,19] KATNTSAN DE EIS EPHESON KAKEINOUS KATELIPEN


AUTOU AUTOS DE EISELTHN EIS TN SUNAGGN DIELEXATO
TOIS IOUDAIOIS

[18,20] ERTNTN DE AUTN EPI PLEIONA KHRONON MEINAI


OUK EPENEUSEN
[18,21] ALLA APOTAXAMENOS KAI EIPN PALIN ANAKAMPS
PROS UMAS TOU THEOU THELONTOS ANKHTH APO TS
EPHESOU

[18,22] KAI KATELTHN EIS KAISAREIAN ANABAS KAI


ASPASAMENOS TN EKKLSIAN KATEB EIS ANTIOKHEIAN

[18,23] KAI POISAS KHRONON TINA EXLTHEN DIERKHOMENOS


KATHEXS TN GALATIKN KHRAN KAI PHRUGIAN
EPISTRIZN PANTAS TOUS MATHTAS

[18,24] IOUDAIOS DE TIS APOLLS ONOMATI ALEXANDREUS T


GENEI ANR LOGIOS KATNTSEN EIS EPHESON DUNATOS N EN
TAIS GRAPHAIS

[18,25] OUTOS N KATKHMENOS TN ODON TOU KURIOU KAI


ZEN T PNEUMATI ELALEI KAI EDIDASKEN AKRIBS TA PERI
TOU ISOU EPISTAMENOS MONON TO BAPTISMA IANNOU

[18,26] OUTOS TE RXATO PARRSIAZESTHAI EN T SUNAGG


AKOUSANTES DE AUTOU PRISKILLA KAI AKULAS
PROSELABONTO AUTON KAI AKRIBESTERON AUT EXETHENTO
TN ODON [TOU THEOU]

[18,27] BOULOMENOU DE AUTOU DIELTHEIN EIS TN AKHAIAN


PROTREPSAMENOI OI ADELPHOI EGRAPSAN TOIS MATHTAIS
APODEXASTHAI AUTON OS PARAGENOMENOS SUNEBALETO
POLU TOIS PEPISTEUKOSIN DIA TS KHARITOS

[18,28] EUTONS GAR TOIS IOUDAIOIS DIAKATLEGKHETO


DMOSIA EPIDEIKNUS DIA TN GRAPHN EINAI TON KHRISTON
ISOUN

[19,1] EGENETO DE EN T TON APOLL EINAI EN KORINTH


PAULON DIELTHONTA TA ANTERIKA MER [KAT] ELTHEIN EIS
EPHESON KAI EUREIN TINAS MATHTAS

[19,2] EIPEN TE PROS AUTOUS EI PNEUMA AGION ELABETE


PISTEUSANTES OI DE PROS AUTON ALL OUD EI PNEUMA AGION
ESTIN KOUSAMEN

[19,3] EIPEN TE EIS TI OUN EBAPTISTHTE OI DE EIPAN EIS TO


IANNOU BAPTISMA
[19,4] EIPEN DE PAULOS IANNS EBAPTISEN BAPTISMA
METANOIAS T LA LEGN EIS TON ERKHOMENON MET AUTON
INA PISTEUSSIN TOUT ESTIN EIS TON ISOUN

[19,5] AKOUSANTES DE EBAPTISTHSAN EIS TO ONOMA TOU


KURIOU ISOU

[19,6] KAI EPITHENTOS AUTOIS TOU PAULOU [TAS] KHEIRAS


LTHE TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ELALOUN TE GLSSAIS
KAI EPROPHTEUON

[19,7] SAN DE OI PANTES ANDRES SEI DDEKA

[19,8] EISELTHN DE EIS TN SUNAGGN EPARRSIAZETO EPI


MNAS TREIS DIALEGOMENOS KAI PEITHN [TA] PERI TS
BASILEIAS TOU THEOU

[19,9] S DE TINES ESKLRUNONTO KAI PEITHOUN


KAKOLOGOUNTES TN ODON ENPION TOU PLTHOUS APOSTAS
AP AUTN APHRISEN TOUS MATHTAS KATH MERAN
DIALEGOMENOS EN T SKHOL TURANNOU

[19,10] TOUTO DE EGENETO EPI ET DUO STE PANTAS TOUS


KATOIKOUNTAS TN ASIAN AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU
IOUDAIOUS TE KAI ELLNAS

[19,11] DUNAMEIS TE OU TAS TUKHOUSAS O THEOS EPOIEI DIA


TN KHEIRN PAULOU

[19,12] STE KAI EPI TOUS ASTHENOUNTAS APOPHERESTHAI APO


TOU KHRTOS AUTOU SOUDARIA SIMIKINTHIA KAI
APALLASSESTHAI AP AUTN TAS NOSOUS TA TE PNEUMATA TA
PONRA EKPOREUESTHAI

[19,13] EPEKHEIRSAN DE TINES KAI TN PERIERKHOMENN


IOUDAIN EXORKISTN ONOMAZEIN EPI TOUS EKHONTAS TA
PNEUMATA TA PONRA TO ONOMA TOU KURIOU ISOU
LEGONTES ORKIZ UMAS TON ISOUN ON PAULOS KRUSSEI

[19,14] SAN DE TINOS SKEUA IOUDAIOU ARKHIERES EPTA UIOI


TOUTO POIOUNTES

[19,15] APOKRITHEN DE TO PNEUMA TO PONRON EIPEN AUTOIS


TON [MEN] ISOUN GINSK KAI TON PAULON EPISTAMAI UMEIS
DE TINES ESTE
[19,16] KAI EPHALOMENOS O ANTHRPOS EP AUTOUS EN N TO
PNEUMA TO PONRON KATAKURIEUSAS AMPHOTERN
ISKHUSEN KAT AUTN STE GUMNOUS KAI
TETRAUMATISMENOUS EKPHUGEIN EK TOU OIKOU EKEINOU

[19,17] TOUTO DE EGENETO GNSTON PASIN IOUDAIOIS TE KAI


ELLSIN TOIS KATOIKOUSIN TN EPHESON KAI EPEPESEN
PHOBOS EPI PANTAS AUTOUS KAI EMEGALUNETO TO ONOMA
TOU KURIOU ISOU

[19,18] POLLOI TE TN PEPISTEUKOTN RKHONTO


EXOMOLOGOUMENOI KAI ANAGGELLONTES TAS PRAXEIS
AUTN

[19,19] IKANOI DE TN TA PERIERGA PRAXANTN


SUNENEGKANTES TAS BIBLOUS KATEKAION ENPION PANTN
KAI SUNEPSPHISAN TAS TIMAS AUTN KAI EURON ARGURIOU
MURIADAS PENTE

[19,20] OUTS KATA KRATOS TOU KURIOU O LOGOS UXANEN


KAI ISKHUEN

[19,21] S DE EPLRTH TAUTA ETHETO O PAULOS EN T


PNEUMATI DIELTHN TN MAKEDONIAN KAI AKHAIAN
POREUESTHAI EIS IEROSOLUMA EIPN OTI META TO GENESTHAI
ME EKEI DEI ME KAI RMN IDEIN

[19,22] APOSTEILAS DE EIS TN MAKEDONIAN DUO TN


DIAKONOUNTN AUT TIMOTHEON KAI ERASTON AUTOS
EPESKHEN KHRONON EIS TN ASIAN

[19,23] EGENETO DE KATA TON KAIRON EKEINON TARAKHOS


OUK OLIGOS PERI TS ODOU

[19,24] DMTRIOS GAR TIS ONOMATI ARGUROKOPOS POIN


NAOUS ARGUROUS ARTEMIDOS PAREIKHETO TOIS TEKHNITAIS
OUK OLIGN ERGASIAN

[19,25] OUS SUNATHROISAS KAI TOUS PERI TA TOIAUTA ERGATAS


EIPEN ANDRES EPISTASTHE OTI EK TAUTS TS ERGASIAS
EUPORIA MIN ESTIN

[19,26] KAI THEREITE KAI AKOUETE OTI OU MONON EPHESOU


ALLA SKHEDON PASS TS ASIAS O PAULOS OUTOS PEISAS
METESTSEN IKANON OKHLON LEGN OTI OUK EISIN THEOI OI
DIA KHEIRN GINOMENOI
[19,27] OU MONON DE TOUTO KINDUNEUEI MIN TO MEROS EIS
APELEGMON ELTHEIN ALLA KAI TO TS MEGALS THEAS
ARTEMIDOS IERON EIS OUTHEN LOGISTHNAI MELLEIN TE KAI
KATHAIREISTHAI TS MEGALEIOTTOS AUTS N OL ASIA
KAI OIKOUMEN SEBETAI

[19,28] AKOUSANTES DE KAI GENOMENOI PLREIS THUMOU


EKRAZON LEGONTES MEGAL ARTEMIS EPHESIN

[19,29] KAI EPLSTH POLIS TS SUGKHUSES RMSAN TE


OMOTHUMADON EIS TO THEATRON SUNARPASANTES GAION KAI
ARISTARKHON MAKEDONAS SUNEKDMOUS PAULOU

[19,30] PAULOU DE BOULOMENOU EISELTHEIN EIS TON DMON


OUK EIN AUTON OI MATHTAI

[19,31] TINES DE KAI TN ASIARKHN ONTES AUT PHILOI


PEMPSANTES PROS AUTON PAREKALOUN M DOUNAI EAUTON
EIS TO THEATRON

[19,32] ALLOI MEN OUN ALLO TI EKRAZON N GAR EKKLSIA


SUGKEKHUMEN KAI OI PLEIOUS OUK DEISAN TINOS ENEKA
SUNELLUTHEISAN

[19,33] EK DE TOU OKHLOU SUNEBIBASAN ALEXANDRON


PROBALONTN AUTON TN IOUDAIN O DE ALEXANDROS
KATASEISAS TN KHEIRA THELEN APOLOGEISTHAI T DM

[19,34] EPIGNONTES DE OTI IOUDAIOS ESTIN PHN EGENETO


MIA EK PANTN S EPI RAS DUO KRAZONTN MEGAL
ARTEMIS EPHESIN

[19,35] KATASTEILAS DE O GRAMMATEUS TON OKHLON PHSIN


ANDRES EPHESIOI TIS GAR ESTIN ANTHRPN OS OU GINSKEI
TN EPHESIN POLIN NEKORON OUSAN TS MEGALS
ARTEMIDOS KAI TOU DIOPETOUS

[19,36] ANANTIRRTN OUN ONTN TOUTN DEON ESTIN UMAS


KATESTALMENOUS UPARKHEIN KAI MDEN PROPETES PRASSEIN

[19,37] GAGETE GAR TOUS ANDRAS TOUTOUS OUTE


IEROSULOUS OUTE BLASPHMOUNTAS TN THEON MN

[19,38] EI MEN OUN DMTRIOS KAI OI SUN AUT TEKHNITAI


EKHOUSI PROS TINA LOGON AGORAIOI AGONTAI KAI
ANTHUPATOI EISIN EGKALEITSAN ALLLOIS
[19,39] EI DE TI PERAITER EPIZTEITE EN T ENNOM EKKLSIA
EPILUTHSETAI

[19,40] KAI GAR KINDUNEUOMEN EGKALEISTHAI STASES PERI


TS SMERON MDENOS AITIOU UPARKHONTOS PERI OU [OU]
DUNSOMETHA APODOUNAI LOGON PERI TS SUSTROPHS
TAUTS KAI TAUTA EIPN APELUSEN TN EKKLSIAN

[20,1] META DE TO PAUSASTHAI TON THORUBON


METAPEMPSAMENOS O PAULOS TOUS MATHTAS KAI
PARAKALESAS ASPASAMENOS EXLTHEN POREUESTHAI EIS
MAKEDONIAN

[20,2] DIELTHN DE TA MER EKEINA KAI PARAKALESAS


AUTOUS LOG POLL LTHEN EIS TN ELLADA

[20,3] POISAS TE MNAS TREIS GENOMENS EPIBOULS AUT


UPO TN IOUDAIN MELLONTI ANAGESTHAI EIS TN SURIAN
EGENETO GNMS TOU UPOSTREPHEIN DIA MAKEDONIAS

[20,4] SUNEIPETO DE AUT SPATROS PURROU BEROIAIOS


THESSALONIKEN DE ARISTARKHOS KAI SEKOUNDOS KAI GAIOS
DERBAIOS KAI TIMOTHEOS ASIANOI DE TUKHIKOS KAI
TROPHIMOS

[20,5] OUTOI DE PROELTHONTES EMENON MAS EN TRADI

[20,6] MEIS DE EXEPLEUSAMEN META TAS MERAS TN


AZUMN APO PHILIPPN KAI LTHOMEN PROS AUTOUS EIS TN
TRADA AKHRI MERN PENTE OPOU DIETRIPSAMEN MERAS
EPTA

[20,7] EN DE T MIA TN SABBATN SUNGMENN MN


KLASAI ARTON O PAULOS DIELEGETO AUTOIS MELLN EXIENAI
T EPAURION PARETEINEN TE TON LOGON MEKHRI
MESONUKTIOU

[20,8] SAN DE LAMPADES IKANAI EN T UPER OU MEN


SUNGMENOI

[20,9] KATHEZOMENOS DE TIS NEANIAS ONOMATI EUTUKHOS EPI


TS THURIDOS KATAPHEROMENOS UPN BATHEI
DIALEGOMENOU TOU PAULOU EPI PLEION KATENEKHTHEIS APO
TOU UPNOU EPESEN APO TOU TRISTEGOU KAT KAI RTH
NEKROS
[20,10] KATABAS DE O PAULOS EPEPESEN AUT KAI
SUMPERILABN EIPEN M THORUBEISTHE GAR PSUKH
AUTOU EN AUT ESTIN

[20,11] ANABAS DE KAI KLASAS TON ARTON KAI GEUSAMENOS


EPH IKANON TE OMILSAS AKHRI AUGS OUTS EXLTHEN

[20,12] GAGON DE TON PAIDA ZNTA KAI PAREKLTHSAN OU


METRIS

[20,13] MEIS DE PROELTHONTES EPI TO PLOION ANKHTHMEN


EPI TN ASSON EKEITHEN MELLONTES ANALAMBANEIN TON
PAULON OUTS GAR DIATETAGMENOS N MELLN AUTOS
PEZEUEIN

[20,14] S DE SUNEBALLEN MIN EIS TN ASSON ANALABONTES


AUTON LTHOMEN EIS MITULNN

[20,15] KAKEITHEN APOPLEUSANTES T EPIOUS


KATNTSAMEN ANTIKRUS KHIOU T DE ETERA PAREBALOMEN
EIS SAMON T DE EKHOMEN LTHOMEN EIS MILTON

[20,16] KEKRIKEI GAR O PAULOS PARAPLEUSAI TN EPHESON


OPS M GENTAI AUT KHRONOTRIBSAI EN T ASIA
ESPEUDEN GAR EI DUNATON EI AUT TN MERAN TS
PENTKOSTS GENESTHAI EIS IEROSOLUMA

[20,17] APO DE TS MILTOU PEMPSAS EIS EPHESON


METEKALESATO TOUS PRESBUTEROUS TS EKKLSIAS

[20,18] S DE PAREGENONTO PROS AUTON EIPEN AUTOIS UMEIS


EPISTASTHE APO PRTS MERAS APH S EPEBN EIS TN ASIAN
PS METH UMN TON PANTA KHRONON EGENOMN

[20,19] DOULEUN T KURI META PASS TAPEINOPHROSUNS


KAI DAKRUN KAI PEIRASMN TN SUMBANTN MOI EN TAIS
EPIBOULAIS TN IOUDAIN

[20,20] S OUDEN UPESTEILAMN TN SUMPHERONTN TOU M


ANAGGEILAI UMIN KAI DIDAXAI UMAS DMOSIA KAI KAT
OIKOUS

[20,21] DIAMARTUROMENOS IOUDAIOIS TE KAI ELLSIN TN EIS


THEON METANOIAN KAI PISTIN EIS TON KURION MN ISOUN
[20,22] KAI NUN IDOU DEDEMENOS EG T PNEUMATI
POREUOMAI EIS IEROUSALM TA EN AUT SUNANTSONTA MOI
M EIDS

[20,23] PLN OTI TO PNEUMA TO AGION KATA POLIN


DIAMARTURETAI MOI LEGON OTI DESMA KAI THLIPSEIS ME
MENOUSIN

[20,24] ALL OUDENOS LOGOU POIOUMAI TN PSUKHN TIMIAN


EMAUT S TELEISAI TON DROMON MOU KAI TN DIAKONIAN
N ELABON PARA TOU KURIOU ISOU DIAMARTURASTHAI TO
EUAGGELION TS KHARITOS TOU THEOU

[20,25] KAI NUN IDOU EG OIDA OTI OUKETI OPSESTHE TO


PROSPON MOU UMEIS PANTES EN OIS DILTHON KRUSSN
TN BASILEIAN

[20,26] DIOTI MARTUROMAI UMIN EN T SMERON MERA OTI


KATHAROS EIMI APO TOU AIMATOS PANTN

[20,27] OU GAR UPESTEILAMN TOU M ANAGGEILAI PASAN TN


BOULN TOU THEOU UMIN

[20,28] PROSEKHETE EAUTOIS KAI PANTI T POIMNI EN UMAS


TO PNEUMA TO AGION ETHETO EPISKOPOUS POIMAINEIN TN
EKKLSIAN TOU THEOU N PERIEPOISATO DIA TOU AIMATOS
TOU IDIOU

[20,29] EG OIDA OTI EISELEUSONTAI META TN APHIXIN MOU


LUKOI BAREIS EIS UMAS M PHEIDOMENOI TOU POIMNIOU

[20,30] KAI EX UMN AUTN ANASTSONTAI ANDRES


LALOUNTES DIESTRAMMENA TOU APOSPAN TOUS MATHTAS
OPIS AUTN

[20,31] DIO GRGOREITE MNMONEUONTES OTI TRIETIAN NUKTA


KAI MERAN OUK EPAUSAMN META DAKRUN NOUTHETN
ENA EKASTON

[20,32] KAI TA NUN PARATITHEMAI UMAS T THE KAI T LOG


TS KHARITOS AUTOU T DUNAMEN OIKODOMSAI KAI
DOUNAI TN KLRONOMIAN EN TOIS GIASMENOIS PASIN

[20,33] ARGURIOU KHRUSIOU IMATISMOU OUDENOS


EPETHUMSA
[20,34] AUTOI GINSKETE OTI TAIS KHREIAIS MOU KAI TOIS
OUSIN MET EMOU UPRETSAN AI KHEIRES AUTAI

[20,35] PANTA UPEDEIXA UMIN OTI OUTS KOPINTAS DEI


ANTILAMBANESTHAI TN ASTHENOUNTN MNMONEUEIN TE
TN LOGN TOU KURIOU ISOU OTI AUTOS EIPEN MAKARION
ESTIN MALLON DIDONAI LAMBANEIN

[20,36] KAI TAUTA EIPN THEIS TA GONATA AUTOU SUN PASIN


AUTOIS PROSUXATO

[20,37] IKANOS DE KLAUTHMOS EGENETO PANTN KAI


EPIPESONTES EPI TON TRAKHLON TOU PAULOU KATEPHILOUN
AUTON

[20,38] ODUNMENOI MALISTA EPI T LOG EIRKEI OTI


OUKETI MELLOUSIN TO PROSPON AUTOU THEREIN
PROEPEMPON DE AUTON EIS TO PLOION

[21,1] S DE EGENETO ANAKHTHNAI MAS APOSPASTHENTAS


AP AUTN EUTHUDROMSANTES LTHOMEN EIS TN K T DE
EXS EIS TN RODON KAKEITHEN EIS PATARA

[21,2] KAI EURONTES PLOION DIAPERN EIS PHOINIKN


EPIBANTES ANKHTHMEN

[21,3] ANAPHANANTES DE TN KUPRON KAI KATALIPONTES


AUTN EUNUMON EPLEOMEN EIS SURIAN KAI KATLTHOMEN
EIS TURON EKEISE GAR TO PLOION N APOPHORTIZOMENON
TON GOMON

[21,4] ANEURONTES DE TOUS MATHTAS EPEMEINAMEN AUTOU


MERAS EPTA OITINES T PAUL ELEGON DIA TOU PNEUMATOS
M EPIBAINEIN EIS IEROSOLUMA

[21,5] OTE DE EGENETO MAS EXARTISAI TAS MERAS


EXELTHONTES EPOREUOMETHA PROPEMPONTN MAS PANTN
SUN GUNAIXI KAI TEKNOIS ES EX TS POLES KAI THENTES
TA GONATA EPI TON AIGIALON PROSEUXAMENOI

[21,6] APSPASAMETHA ALLLOUS KAI ANEBMEN EIS TO


PLOION EKEINOI DE UPESTREPSAN EIS TA IDIA

[21,7] MEIS DE TON PLOUN DIANUSANTES APO TUROU


KATNTSAMEN EIS PTOLEMAIDA KAI ASPASAMENOI TOUS
ADELPHOUS EMEINAMEN MERAN MIAN PAR AUTOIS
[21,8] T DE EPAURION EXELTHONTES LTHOMEN EIS
KAISAREIAN KAI EISELTHONTES EIS TON OIKON PHILIPPOU TOU
EUAGGELISTOU ONTOS EK TN EPTA EMEINAMEN PAR AUT

[21,9] TOUT DE SAN THUGATERES TESSARES PARTHENOI


PROPHTEUOUSAI

[21,10] EPIMENONTN DE MERAS PLEIOUS KATLTHEN TIS APO


TS IOUDAIAS PROPHTS ONOMATI AGABOS

[21,11] KAI ELTHN PROS MAS KAI ARAS TN ZNN TOU


PAULOU DSAS EAUTOU TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS EIPEN
TADE LEGEI TO PNEUMA TO AGION TON ANDRA OU ESTIN
ZN AUT OUTS DSOUSIN EN IEROUSALM OI IOUDAIOI KAI
PARADSOUSIN EIS KHEIRAS ETHNN

[21,12] S DE KOUSAMEN TAUTA PAREKALOUMEN MEIS TE KAI


OI ENTOPIOI TOU M ANABAINEIN AUTON EIS IEROUSALM

[21,13] TOTE APEKRITH O PAULOS TI POIEITE KLAIONTES KAI


SUNTHRUPTONTES MOU TN KARDIAN EG GAR OU MONON
DETHNAI ALLA KAI APOTHANEIN EIS IEROUSALM ETOIMS
EKH UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU ISOU

[21,14] M PEITHOMENOU DE AUTOU SUKHASAMEN EIPONTES


TOU KURIOU TO THELMA GINESTH

[21,15] META DE TAS MERAS TAUTAS EPISKEUASAMENOI


ANEBAINOMEN EIS IEROSOLUMA

[21,16] SUNLTHON DE KAI TN MATHTN APO KAISAREIAS


SUN MIN AGONTES PAR XENISTHMEN MNASNI TINI
KUPRI ARKHAI MATHT

[21,17] GENOMENN DE MN EIS IEROSOLUMA ASMENS


APEDEXANTO MAS OI ADELPHOI

[21,18] T DE EPIOUS EISEI O PAULOS SUN MIN PROS IAKBON


PANTES TE PAREGENONTO OI PRESBUTEROI

[21,19] KAI ASPASAMENOS AUTOUS EXGEITO KATH EN


EKASTON N EPOISEN O THEOS EN TOIS ETHNESIN DIA TS
DIAKONIAS AUTOU

[21,20] OI DE AKOUSANTES EDOXAZON TON THEON EIPON TE


AUT THEREIS ADELPHE POSAI MURIADES EISIN EN TOIS
IOUDAIOIS TN PEPISTEUKOTN KAI PANTES ZLTAI TOU
NOMOU UPARKHOUSIN

[21,21] KATKHTHSAN DE PERI SOU OTI APOSTASIAN


DIDASKEIS APO MUSES TOUS KATA TA ETHN PANTAS
IOUDAIOUS LEGN M PERITEMNEIN AUTOUS TA TEKNA MDE
TOIS ETHESIN PERIPATEIN

[21,22] TI OUN ESTIN PANTS AKOUSONTAI OTI ELLUTHAS

[21,23] TOUTO OUN POISON O SOI LEGOMEN EISIN MIN ANDRES


TESSARES EUKHN EKHONTES EPH EAUTN

[21,24] TOUTOUS PARALABN AGNISTHTI SUN AUTOIS KAI


DAPANSON EP AUTOIS INA XURSONTAI TN KEPHALN KAI
GNSONTAI PANTES OTI N KATKHNTAI PERI SOU OUDEN
ESTIN ALLA STOIKHEIS KAI AUTOS PHULASSN TON NOMON

[21,25] PERI DE TN PEPISTEUKOTN ETHNN MEIS


EPESTEILAMEN KRINANTES PHULASSESTHAI AUTOUS TO TE
EIDLOTHUTON KAI AIMA KAI PNIKTON KAI PORNEIAN

[21,26] TOTE O PAULOS PARALABN TOUS ANDRAS T


EKHOMEN MERA SUN AUTOIS AGNISTHEIS EISEI EIS TO
IERON DIAGGELLN TN EKPLRSIN TN MERN TOU
AGNISMOU ES OU PROSNEKHTH UPER ENOS EKASTOU
AUTN PROSPHORA

[21,27] S DE EMELLON AI EPTA MERAI SUNTELEISTHAI OI APO


TS ASIAS IOUDAIOI THEASAMENOI AUTON EN T IER
SUNEKHEON PANTA TON OKHLON KAI EPEBALON EP AUTON TAS
KHEIRAS

[21,28] KRAZONTES ANDRES ISRALITAI BOTHEITE OUTOS


ESTIN O ANTHRPOS O KATA TOU LAOU KAI TOU NOMOU KAI
TOU TOPOU TOUTOU PANTAS PANTAKH DIDASKN ETI TE KAI
ELLNAS EISGAGEN EIS TO IERON KAI KEKOINKEN TON
AGION TOPON TOUTON

[21,29] SAN GAR PROERAKOTES TROPHIMON TON EPHESION EN


T POLEI SUN AUT ON ENOMIZON OTI EIS TO IERON EISGAGEN
O PAULOS

[21,30] EKINTH TE POLIS OL KAI EGENETO SUNDROM TOU


LAOU KAI EPILABOMENOI TOU PAULOU EILKON AUTON EX TOU
IEROU KAI EUTHES EKLEISTHSAN AI THURAI
[21,31] ZTOUNTN TE AUTON APOKTEINAI ANEB PHASIS T
KHILIARKH TS SPEIRS OTI OL SUGKHUNNETAI IEROUSALM

[21,32] OS EXAUTS PARALABN STRATITAS KAI


EKATONTARKHAS KATEDRAMEN EP AUTOUS OI DE IDONTES
TON KHILIARKHON KAI TOUS STRATITAS EPAUSANTO
TUPTONTES TON PAULON

[21,33] TOTE EGGISAS O KHILIARKHOS EPELABETO AUTOU KAI


EKELEUSEN DETHNAI ALUSESI DUSI KAI EPUNTHANETO TIS EI
KAI TI ESTIN PEPOIKS

[21,34] ALLOI DE ALLO TI EPEPHNOUN EN T OKHL M


DUNAMENOU DE AUTOU GNNAI TO ASPHALES DIA TON
THORUBON EKELEUSEN AGESTHAI AUTON EIS TN
PAREMBOLN

[21,35] OTE DE EGENETO EPI TOUS ANABATHMOUS SUNEB


BASTAZESTHAI AUTON UPO TN STRATITN DIA TN BIAN
TOU OKHLOU

[21,36] KOLOUTHEI GAR TO PLTHOS TOU LAOU KRAZONTES


AIRE AUTON

[21,37] MELLN TE EISAGESTHAI EIS TN PAREMBOLN O


PAULOS LEGEI T KHILIARKH EI EXESTIN MOI EIPEIN TI PROS
SE O DE EPH ELLNISTI GINSKEIS

[21,38] OUK ARA SU EI O AIGUPTIOS O PRO TOUTN TN MERN


ANASTATSAS KAI EXAGAGN EIS TN ERMON TOUS
TETRAKISKHILIOUS ANDRAS TN SIKARIN

[21,39] EIPEN DE O PAULOS EG ANTHRPOS MEN EIMI IOUDAIOS


TARSEUS TS KILIKIAS OUK ASMOU POLES POLITS DEOMAI
DE SOU EPITREPSON MOI LALSAI PROS TON LAON

[21,40] EPITREPSANTOS DE AUTOU O PAULOS ESTS EPI TN


ANABATHMN KATESEISEN T KHEIRI T LA POLLS DE SIGS
GENOMENS PROSEPHNSEN T EBRAIDI DIALEKT LEGN

[22,1] ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE MOU TS


PROS UMAS NUNI APOLOGIAS

[22,2] AKOUSANTES DE OTI T EBRAIDI DIALEKT PROSEPHNEI


AUTOIS MALLON PARESKHON SUKHIAN KAI PHSIN
[22,3] EG EIMI ANR IOUDAIOS GEGENNMENOS EN TARS TS
KILIKIAS ANATETHRAMMENOS DE EN T POLEI TAUT PARA
TOUS PODAS GAMALIL PEPAIDEUMENOS KATA AKRIBEIAN TOU
PATROU NOMOU ZLTS UPARKHN TOU THEOU KATHS
PANTES UMEIS ESTE SMERON

[22,4] OS TAUTN TN ODON EDIXA AKHRI THANATOU


DESMEUN KAI PARADIDOUS EIS PHULAKAS ANDRAS TE KAI
GUNAIKAS

[22,5] S KAI O ARKHIEREUS MARTUREI MOI KAI PAN TO


PRESBUTERION PAR N KAI EPISTOLAS DEXAMENOS PROS TOUS
ADELPHOUS EIS DAMASKON EPOREUOMN AXN KAI TOUS
EKEISE ONTAS DEDEMENOUS EIS IEROUSALM INA
TIMRTHSIN

[22,6] EGENETO DE MOI POREUOMEN KAI EGGIZONTI T


DAMASK PERI MESMBRIAN EXAIPHNS EK TOU OURANOU
PERIASTRAPSAI PHS IKANON PERI EME

[22,7] EPESA TE EIS TO EDAPHOS KAI KOUSA PHNS LEGOUSS


MOI SAOUL SAOUL TI ME DIKEIS

[22,8] EG DE APEKRITHN TIS EI KURIE EIPEN TE PROS ME EG


EIMI ISOUS O NAZRAIOS ON SU DIKEIS

[22,9] OI DE SUN EMOI ONTES TO MEN PHS ETHEASANTO TN DE


PHNN OUK KOUSAN TOU LALOUNTOS MOI

[22,10] EIPON DE TI POIS KURIE O DE KURIOS EIPEN PROS ME


ANASTAS POREUOU EIS DAMASKON KAKEI SOI LALTHSETAI
PERI PANTN N TETAKTAI SOI POISAI

[22,11] S DE OUK ENEBLEPON APO TS DOXS TOU PHTOS


EKEINOU KHEIRAGGOUMENOS UPO TN SUNONTN MOI
LTHON EIS DAMASKON

[22,12] ANANIAS DE TIS ANR EULABS KATA TON NOMON


MARTUROUMENOS UPO PANTN TN KATOIKOUNTN
IOUDAIN

[22,13] ELTHN PROS ME KAI EPISTAS EIPEN MOI SAOUL


ADELPHE ANABLEPSON KAG AUT T RA ANEBLEPSA EIS
AUTON
[22,14] O DE EIPEN O THEOS TN PATERN MN
PROEKHEIRISATO SE GNNAI TO THELMA AUTOU KAI IDEIN
TON DIKAION KAI AKOUSAI PHNN EK TOU STOMATOS AUTOU

[22,15] OTI ES MARTUS AUT PROS PANTAS ANTHRPOUS N


ERAKAS KAI KOUSAS

[22,16] KAI NUN TI MELLEIS ANASTAS BAPTISAI KAI APOLOUSAI


TAS AMARTIAS SOU EPIKALESAMENOS TO ONOMA AUTOU

[22,17] EGENETO DE MOI UPOSTREPSANTI EIS IEROUSALM KAI


PROSEUKHOMENOU MOU EN T IER GENESTHAI ME EN
EKSTASEI

[22,18] KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI SPEUSON KAI EXELTHE


EN TAKHEI EX IEROUSALM DIOTI OU PARADEXONTAI SOU
MARTURIAN PERI EMOU

[22,19] KAG EIPON KURIE AUTOI EPISTANTAI OTI EG MN


PHULAKIZN KAI DERN KATA TAS SUNAGGAS TOUS
PISTEUONTAS EPI SE

[22,20] KAI OTE EXEKHUNNETO TO AIMA STEPHANOU TOU


MARTUROS SOU KAI AUTOS MN EPHESTS KAI SUNEUDOKN
KAI PHULASSN TA IMATIA TN ANAIROUNTN AUTON

[22,21] KAI EIPEN PROS ME POREUOU OTI EG EIS ETHN


MAKRAN EXAPOSTEL SE

[22,22] KOUON DE AUTOU AKHRI TOUTOU TOU LOGOU KAI


EPRAN TN PHNN AUTN LEGONTES AIRE APO TS GS TON
TOIOUTON OU GAR KATHKEN AUTON ZN

[22,23] KRAUGAZONTN TE AUTN KAI RIPTOUNTN TA IMATIA


KAI KONIORTON BALLONTN EIS TON AERA

[22,24] EKELEUSEN O KHILIARKHOS EISAGESTHAI AUTON EIS TN


PAREMBOLN EIPAS MASTIXIN ANETAZESTHAI AUTON INA
EPIGN DI N AITIAN OUTS EPEPHNOUN AUT

[22,25] S DE PROETEINAN AUTON TOIS IMASIN EIPEN PROS TON


ESTTA EKATONTARKHON O PAULOS EI ANTHRPON RMAION
KAI AKATAKRITON EXESTIN UMIN MASTIZEIN
[22,26] AKOUSAS DE O EKATONTARKHS PROSELTHN T
KHILIARKH APGGEILEN LEGN TI MELLEIS POIEIN O GAR
ANTHRPOS OUTOS RMAIOS ESTIN

[22,27] PROSELTHN DE O KHILIARKHOS EIPEN AUT LEGE MOI


SU RMAIOS EI O DE EPH NAI

[22,28] APEKRITH DE O KHILIARKHOS EG POLLOU


KEPHALAIOU TN POLITEIAN TAUTN EKTSAMN O DE PAULOS
EPH EG DE KAI GEGENNMAI

[22,29] EUTHES OUN APESTSAN AP AUTOU OI MELLONTES


AUTON ANETAZEIN KAI O KHILIARKHOS DE EPHOBTH
EPIGNOUS OTI RMAIOS ESTIN KAI OTI AUTON N DEDEKS

[22,30] T DE EPAURION BOULOMENOS GNNAI TO ASPHALES TO


TI KATGOREITAI UPO TN IOUDAIN ELUSEN AUTON KAI
EKELEUSEN SUNELTHEIN TOUS ARKHIEREIS KAI PAN TO
SUNEDRION KAI KATAGAGN TON PAULON ESTSEN EIS
AUTOUS

[23,1] ATENISAS DE O PAULOS T SUNEDRI EIPEN ANDRES


ADELPHOI EG PAS SUNEIDSEI AGATH PEPOLITEUMAI T
THE AKHRI TAUTS TS MERAS

[23,2] O DE ARKHIEREUS ANANIAS EPETAXEN TOIS PARESTSIN


AUT TUPTEIN AUTOU TO STOMA

[23,3] TOTE O PAULOS PROS AUTON EIPEN TUPTEIN SE MELLEI O


THEOS TOIKHE KEKONIAMENE KAI SU KATH KRINN ME KATA
TON NOMON KAI PARANOMN KELEUEIS ME TUPTESTHAI

[23,4] OI DE PARESTTES EIPAN TON ARKHIEREA TOU THEOU


LOIDOREIS

[23,5] EPH TE O PAULOS OUK DEIN ADELPHOI OTI ESTIN


ARKHIEREUS GEGRAPTAI GAR OTI ARKHONTA TOU LAOU SOU
OUK EREIS KAKS

[23,6] GNOUS DE O PAULOS OTI TO EN MEROS ESTIN


SADDOUKAIN TO DE ETERON PHARISAIN EKRAZEN EN T
SUNEDRI ANDRES ADELPHOI EG PHARISAIOS EIMI UIOS
PHARISAIN PERI ELPIDOS KAI ANASTASES NEKRN [EG]
KRINOMAI
[23,7] TOUTO DE AUTOU EIPONTOS EGENETO STASIS TN
PHARISAIN KAI SADDOUKAIN KAI ESKHISTH TO PLTHOS

[23,8] SADDOUKAIOI MEN GAR LEGOUSIN M EINAI ANASTASIN


MTE AGGELON MTE PNEUMA PHARISAIOI DE OMOLOGOUSIN
TA AMPHOTERA

[23,9] EGENETO DE KRAUG MEGAL KAI ANASTANTES TINES


TN GRAMMATEN TOU MEROUS TN PHARISAIN
DIEMAKHONTO LEGONTES OUDEN KAKON EURISKOMEN EN T
ANTHRP TOUT EI DE PNEUMA ELALSEN AUT AGGELOS

[23,10] POLLS DE GINOMENS STASES PHOBTHEIS O


KHILIARKHOS M DIASPASTH O PAULOS UP AUTN EKELEUSEN
TO STRATEUMA KATABAN ARPASAI AUTON EK MESOU AUTN
AGEIN TE EIS TN PAREMBOLN

[23,11] T DE EPIOUS NUKTI EPISTAS AUT O KURIOS EIPEN


THARSEI S GAR DIEMARTUR TA PERI EMOU EIS IEROUSALM
OUT SE DEI KAI EIS RMN MARTURSAI

[23,12] GENOMENS DE MERAS POISANTES SUSTROPHN OI


IOUDAIOI ANETHEMATISAN EAUTOUS LEGONTES MTE PHAGEIN
MTE PIEIN ES OU APOKTEINSIN TON PAULON

[23,13] SAN DE PLEIOUS TESSERAKONTA OI TAUTN TN


SUNMOSIAN POISAMENOI

[23,14] OITINES PROSELTHONTES TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS


PRESBUTEROIS EIPAN ANATHEMATI ANETHEMATISAMEN
EAUTOUS MDENOS GEUSASTHAI ES OU APOKTEINMEN TON
PAULON

[23,15] NUN OUN UMEIS EMPHANISATE T KHILIARKH SUN T


SUNEDRI OPS KATAGAG AUTON EIS UMAS S MELLONTAS
DIAGINSKEIN AKRIBESTERON TA PERI AUTOU MEIS DE PRO
TOU EGGISAI AUTON ETOIMOI ESMEN TOU ANELEIN AUTON

[23,16] AKOUSAS DE O UIOS TS ADELPHS PAULOU TN


ENEDRAN PARAGENOMENOS KAI EISELTHN EIS TN
PAREMBOLN APGGEILEN T PAUL

[23,17] PROSKALESAMENOS DE O PAULOS ENA TN


EKATONTARKHN EPH TON NEANIAN TOUTON APAGAGE PROS
TON KHILIARKHON EKHEI GAR APAGGEILAI TI AUT
[23,18] O MEN OUN PARALABN AUTON GAGEN PROS TON
KHILIARKHON KAI PHSIN O DESMIOS PAULOS
PROSKALESAMENOS ME RTSEN TOUTON TON NEANISKON
AGAGEIN PROS SE EKHONTA TI LALSAI SOI

[23,19] EPILABOMENOS DE TS KHEIROS AUTOU O KHILIARKHOS


KAI ANAKHRSAS KAT IDIAN EPUNTHANETO TI ESTIN O
EKHEIS APAGGEILAI MOI

[23,20] EIPEN DE OTI OI IOUDAIOI SUNETHENTO TOU ERTSAI SE


OPS AURION TON PAULON KATAGAGS EIS TO SUNEDRION S
MELLON TI AKRIBESTERON PUNTHANESTHAI PERI AUTOU

[23,21] SU OUN M PEISTHS AUTOIS ENEDREUOUSIN GAR AUTON


EX AUTN ANDRES PLEIOUS TESSERAKONTA OITINES
ANETHEMATISAN EAUTOUS MTE PHAGEIN MTE PIEIN ES OU
ANELSIN AUTON KAI NUN EISIN ETOIMOI PROSDEKHOMENOI
TN APO SOU EPAGGELIAN

[23,22] O MEN OUN KHILIARKHOS APELUSE TON NEANISKON


PARAGGEILAS MDENI EKLALSAI OTI TAUTA ENEPHANISAS
PROS ME

[23,23] KAI PROSKALESAMENOS DUO [TINAS] TN


EKATONTARKHN EIPEN ETOIMASATE STRATITAS DIAKOSIOUS
OPS POREUTHSIN ES KAISAREIAS KAI IPPEIS EBDOMKONTA
KAI DEXIOLABOUS DIAKOSIOUS APO TRITS RAS TS NUKTOS

[23,24] KTN TE PARASTSAI INA EPIBIBASANTES TON PAULON


DIASSSI PROS PHLIKA TON GEMONA

[23,25] GRAPSAS EPISTOLN EKHOUSAN TON TUPON TOUTON

[23,26] KLAUDIOS LUSIAS T KRATIST GEMONI PHLIKI


KHAIREIN

[23,27] TON ANDRA TOUTON SULLMPHTHENTA UPO TN


IOUDAIN KAI MELLONTA ANAIREISTHAI UP AUTN EPISTAS
SUN T STRATEUMATI EXEILAMN MATHN OTI RMAIOS ESTIN

[23,28] BOULOMENOS TE EPIGNNAI TN AITIAN DI N


ENEKALOUN AUT KATGAGON EIS TO SUNEDRION AUTN

[23,29] ON EURON EGKALOUMENON PERI ZTMATN TOU


NOMOU AUTN MDEN DE AXION THANATOU DESMN
EKHONTA EGKLMA
[23,30] MNUTHEISS DE MOI EPIBOULS EIS TON ANDRA
ESESTHAI EXAUTS EPEMPSA PROS SE PARAGGEILAS KAI TOIS
KATGOROIS LEGEIN [TA] PROS AUTON EPI SOU

[23,31] OI MEN OUN STRATITAI KATA TO DIATETAGMENON


AUTOIS ANALABONTES TON PAULON GAGON DIA NUKTOS EIS
TN ANTIPATRIDA

[23,32] T DE EPAURION EASANTES TOUS IPPEIS APERKHESTHAI


SUN AUT UPESTREPSAN EIS TN PAREMBOLN

[23,33] OITINES EISELTHONTES EIS TN KAISAREIAN KAI


ANADONTES TN EPISTOLN T GEMONI PARESTSAN KAI TON
PAULON AUT

[23,34] ANAGNOUS DE KAI EPERTSAS EK POIAS EPARKHEIAS


ESTIN KAI PUTHOMENOS OTI APO KILIKIAS

[23,35] DIAKOUSOMAI SOU EPH OTAN KAI OI KATGOROI SOU


PARAGENNTAI KELEUSAS EN T PRAITRI TOU RDOU
PHULASSESTHAI AUTON

[24,1] META DE PENTE MERAS KATEB O ARKHIEREUS ANANIAS


META PRESBUTERN TINN KAI RTOROS TERTULLOU TINOS
OITINES ENEPHANISAN T GEMONI KATA TOU PAULOU

[24,2] KLTHENTOS DE AUTOU RXATO KATGOREIN O


TERTULLOS LEGN POLLS EIRNS TUGKHANONTES DIA SOU
KAI DIORTHMATN GINOMENN T ETHNEI TOUT DIA TS
SS PRONOIAS

[24,3] PANT TE KAI PANTAKHOU APODEKHOMETHA KRATISTE


PHLIX META PASS EUKHARISTIAS

[24,4] INA DE M EPI PLEION SE EGKOPT PARAKAL AKOUSAI


SE MN SUNTOMS T S EPIEIKEIA

[24,5] EURONTES GAR TON ANDRA TOUTON LOIMON KAI


KINOUNTA STASEIS PASIN TOIS IOUDAIOIS TOIS KATA TN
OIKOUMENN PRTOSTATN TE TS TN NAZRAIN AIRESES

[24,6] OS KAI TO IERON EPEIRASEN BEBLSAI ON KAI


EKRATSAMEN

[24,7]
[24,8] PAR OU DUNS AUTOS ANAKRINAS PERI PANTN TOUTN
EPIGNNAI N MEIS KATGOROUMEN AUTOU

[24,9] SUNEPETHENTO DE KAI OI IOUDAIOI PHASKONTES TAUTA


OUTS EKHEIN

[24,10] APEKRITH TE O PAULOS NEUSANTOS AUT TOU


GEMONOS LEGEIN EK POLLN ETN ONTA SE KRITN T
ETHNEI TOUT EPISTAMENOS EUTHUMS TA PERI EMAUTOU
APOLOGOUMAI

[24,11] DUNAMENOU SOU EPIGNNAI OTI OU PLEIOUS EISIN MOI


MERAI DDEKA APH S ANEBN PROSKUNSN EIS
IEROUSALM

[24,12] KAI OUTE EN T IER EURON ME PROS TINA


DIALEGOMENON EPISTASIN POIOUNTA OKHLOU OUTE EN TAIS
SUNAGGAIS OUTE KATA TN POLIN

[24,13] OUDE PARASTSAI DUNANTAI SOI PERI N NUNI


KATGOROUSIN MOU

[24,14] OMOLOG DE TOUTO SOI OTI KATA TN ODON N


LEGOUSIN AIRESIN OUTS LATREU T PATR THE
PISTEUN PASI TOIS KATA TON NOMON KAI TOIS EN TOIS
PROPHTAIS GEGRAMMENOIS

[24,15] ELPIDA EKHN EIS TON THEON N KAI AUTOI OUTOI


PROSDEKHONTAI ANASTASIN MELLEIN ESESTHAI DIKAIN TE
KAI ADIKN

[24,16] EN TOUT KAI AUTOS ASK APROSKOPON SUNEIDSIN


EKHEIN PROS TON THEON KAI TOUS ANTHRPOUS DIA PANTOS

[24,17] DI ETN DE PLEIONN ELEMOSUNAS POISN EIS TO


ETHNOS MOU PAREGENOMN KAI PROSPHORAS

[24,18] EN AIS EURON ME GNISMENON EN T IER OU META


OKHLOU OUDE META THORUBOU

[24,19] TINES DE APO TS ASIAS IOUDAIOI OUS EDEI EPI SOU


PAREINAI KAI KATGOREIN EI TI EKHOIEN PROS EME

[24,20] AUTOI OUTOI EIPATSAN TI EURON ADIKMA STANTOS


MOU EPI TOU SUNEDRIOU
[24,21] PERI MIAS TAUTS PHNS S EKEKRAXA EN AUTOIS
ESTS OTI PERI ANASTASES NEKRN EG KRINOMAI SMERON
EPH UMN

[24,22] ANEBALETO DE AUTOUS O PHLIX AKRIBESTERON EIDS


TA PERI TS ODOU EIPAS OTAN LUSIAS O KHILIARKHOS KATAB
DIAGNSOMAI TA KATH UMAS

[24,23] DIATAXAMENOS T EKATONTARKH TREISTHAI AUTON


EKHEIN TE ANESIN KAI MDENA KLUEIN TN IDIN AUTOU
UPRETEIN AUT

[24,24] META DE MERAS TINAS PARAGENOMENOS O PHLIX SUN


DROUSILL T IDIA GUNAIKI OUS IOUDAIA METEPEMPSATO
TON PAULON KAI KOUSEN AUTOU PERI TS EIS KHRISTON
ISOUN PISTES

[24,25] DIALEGOMENOU DE AUTOU PERI DIKAIOSUNS KAI


EGKRATEIAS KAI TOU KRIMATOS TOU MELLONTOS EMPHOBOS
GENOMENOS O PHLIX APEKRITH TO NUN EKHON POREUOU
KAIRON DE METALABN METAKALESOMAI SE

[24,26] AMA KAI ELPIZN OTI KHRMATA DOTHSETAI AUT


UPO TOU PAULOU DIO KAI PUKNOTERON AUTON
METAPEMPOMENOS MILEI AUT

[24,27] DIETIAS DE PLRTHEISS ELABEN DIADOKHON O PHLIX


PORKION PHSTON THELN TE KHARITA KATATHESTHAI TOIS
IOUDAIOIS O PHLIX KATELIPE TON PAULON DEDEMENON

[25,1] PHSTOS OUN EPIBAS T EPARKHEIA META TREIS MERAS


ANEB EIS IEROSOLUMA APO KAISAREIAS

[25,2] ENEPHANISAN TE AUT OI ARKHIEREIS KAI OI PRTOI TN


IOUDAIN KATA TOU PAULOU KAI PAREKALOUN AUTON

[25,3] AITOUMENOI KHARIN KAT AUTOU OPS METAPEMPSTAI


AUTON EIS IEROUSALM ENEDRAN POIOUNTES ANELEIN AUTON
KATA TN ODON

[25,4] O MEN OUN PHSTOS APEKRITH TREISTHAI TON PAULON


EIS KAISAREIAN EAUTON DE MELLEIN EN TAKHEI
EKPOREUESTHAI

[25,5] OI OUN EN UMIN PHSIN DUNATOI SUGKATABANTES EI TI


ESTIN EN T ANDRI ATOPON KATGOREITSAN AUTOU
[25,6] DIATRIPSAS DE EN AUTOIS MERAS OU PLEIOUS OKT
DEKA KATABAS EIS KAISAREIAN T EPAURION KATHISAS EPI
TOU BMATOS EKELEUSEN TON PAULON AKHTHNAI

[25,7] PARAGENOMENOU DE AUTOU PERIESTSAN AUTON OI APO


IEROSOLUMN KATABEBKOTES IOUDAIOI POLLA KAI BAREA
AITIMATA KATAPHERONTES A OUK ISKHUON APODEIXAI

[25,8] TOU PAULOU APOLOGOUMENOU OTI OUTE EIS TON NOMON


TN IOUDAIN OUTE EIS TO IERON OUTE EIS KAISARA TI
MARTON

[25,9] O PHSTOS DE THELN TOIS IOUDAIOIS KHARIN


KATATHESTHAI APOKRITHEIS T PAUL EIPEN THELEIS EIS
IEROSOLUMA ANABAS EKEI PERI TOUTN KRITHNAI EP EMOU

[25,10] EIPEN DE O PAULOS EPI TOU BMATOS KAISAROS ESTS


EIMI OU ME DEI KRINESTHAI IOUDAIOUS OUDEN DIKSA S KAI
SU KALLION EPIGINSKEIS

[25,11] EI MEN OUN ADIK KAI AXION THANATOU PEPRAKHA TI


OU PARAITOUMAI TO APOTHANEIN EI DE OUDEN ESTIN N
OUTOI KATGOROUSIN MOU OUDEIS ME DUNATAI AUTOIS
KHARISASTHAI KAISARA EPIKALOUMAI

[25,12] TOTE O PHSTOS SULLALSAS META TOU SUMBOULIOU


APEKRITH KAISARA EPIKEKLSAI EPI KAISARA POREUS

[25,13] MERN DE DIAGENOMENN TINN AGRIPPAS O


BASILEUS KAI BERNIK KATNTSAN EIS KAISAREIAN
ASPASAMENOI TON PHSTON

[25,14] S DE PLEIOUS MERAS DIETRIBON EKEI O PHSTOS T


BASILEI ANETHETO TA KATA TON PAULON LEGN ANR TIS
ESTIN KATALELEIMMENOS UPO PHLIKOS DESMIOS

[25,15] PERI OU GENOMENOU MOU EIS IEROSOLUMA


ENEPHANISAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TN
IOUDAIN AITOUMENOI KAT AUTOU KATADIKN

[25,16] PROS OUS APEKRITHN OTI OUK ESTIN ETHOS RMAIOIS


KHARIZESTHAI TINA ANTHRPON PRIN O KATGOROUMENOS
KATA PROSPON EKHOI TOUS KATGOROUS TOPON TE
APOLOGIAS LABOI PERI TOU EGKLMATOS
[25,17] SUNELTHONTN OUN [AUTN] ENTHADE ANABOLN
MDEMIAN POISAMENOS T EXS KATHISAS EPI TOU BMATOS
EKELEUSA AKHTHNAI TON ANDRA

[25,18] PERI OU STATHENTES OI KATGOROI OUDEMIAN AITIAN


EPHERON N EG UPENOOUN PONRN

[25,19] ZTMATA DE TINA PERI TS IDIAS DEISIDAIMONIAS


EIKHON PROS AUTON KAI PERI TINOS ISOU TETHNKOTOS ON
EPHASKEN O PAULOS ZN

[25,20] APOROUMENOS DE EG TN PERI TOUTN ZTSIN


ELEGON EI BOULOITO POREUESTHAI EIS IEROSOLUMA KAKEI
KRINESTHAI PERI TOUTN

[25,21] TOU DE PAULOU EPIKALESAMENOU TRTHNAI AUTON


EIS TN TOU SEBASTOU DIAGNSIN EKELEUSA TREISTHAI
AUTON ES OU ANAPEMPS AUTON PROS KAISARA

[25,22] AGRIPPAS DE PROS TON PHSTON EBOULOMN KAI


AUTOS TOU ANTHRPOU AKOUSAI AURION PHSIN AKOUS
AUTOU

[25,23] T OUN EPAURION ELTHONTOS TOU AGRIPPA KAI TS


BERNIKS META POLLS PHANTASIAS KAI EISELTHONTN EIS
TO AKROATRION SUN TE KHILIARKHOIS KAI ANDRASIN TOIS
KAT EXOKHN TS POLES KAI KELEUSANTOS TOU PHSTOU
KHTH O PAULOS

[25,24] KAI PHSIN O PHSTOS AGRIPPA BASILEU KAI PANTES OI


SUMPARONTES MIN ANDRES THEREITE TOUTON PERI OU
APAN TO PLTHOS TN IOUDAIN ENETUKHON MOI EN TE
IEROSOLUMOIS KAI ENTHADE BONTES M DEIN AUTON ZN
MKETI

[25,25] EG DE KATELABOMN MDEN AXION AUTON THANATOU


PEPRAKHENAI AUTOU DE TOUTOU EPIKALESAMENOU TON
SEBASTON EKRINA PEMPEIN

[25,26] PERI OU ASPHALES TI GRAPSAI T KURI OUK EKH DIO


PROGAGON AUTON EPH UMN KAI MALISTA EPI SOU BASILEU
AGRIPPA OPS TS ANAKRISES GENOMENS SKH TI GRAPS

[25,27] ALOGON GAR MOI DOKEI PEMPONTA DESMION M KAI


TAS KAT AUTOU AITIAS SMANAI
[26,1] AGRIPPAS DE PROS TON PAULON EPH EPITREPETAI SOI
PERI SEAUTOU LEGEIN TOTE O PAULOS EKTEINAS TN KHEIRA
APELOGEITO

[26,2] PERI PANTN N EGKALOUMAI UPO IOUDAIN BASILEU


AGRIPPA GMAI EMAUTON MAKARION EPI SOU MELLN
SMERON APOLOGEISTHAI

[26,3] MALISTA GNSTN ONTA SE PANTN TN KATA


IOUDAIOUS ETHN TE KAI ZTMATN DIO DEOMAI
MAKROTHUMS AKOUSAI MOU

[26,4] TN MEN OUN BISIN MOU [TN] EK NEOTTOS TN AP


ARKHS GENOMENN EN T ETHNEI MOU EN TE IEROSOLUMOIS
ISASI PANTES [OI] IOUDAIOI

[26,5] PROGINSKONTES ME ANTHEN EAN THELSI MARTUREIN


OTI KATA TN AKRIBESTATN AIRESIN TS METERAS
THRSKEIAS EZSA PHARISAIOS

[26,6] KAI NUN EP ELPIDI TS EIS TOUS PATERAS MN


EPAGGELIAS GENOMENS UPO TOU THEOU ESTKA
KRINOMENOS

[26,7] EIS N TO DDEKAPHULON MN EN EKTENEIA NUKTA


KAI MERAN LATREUON ELPIZEI KATANTSAI PERI S ELPIDOS
EGKALOUMAI UPO IOUDAIN BASILEU

[26,8] TI APISTON KRINETAI PAR UMIN EI O THEOS NEKROUS


EGEIREI

[26,9] EG MEN OUN EDOXA EMAUT PROS TO ONOMA ISOU


TOU NAZRAIOU DEIN POLLA ENANTIA PRAXAI

[26,10] O KAI EPOISA EN IEROSOLUMOIS KAI POLLOUS TE TN


AGIN EG EN PHULAKAIS KATEKLEISA TN PARA TN
ARKHIEREN EXOUSIAN LABN ANAIROUMENN TE AUTN
KATNEGKA PSPHON

[26,11] KAI KATA PASAS TAS SUNAGGAS POLLAKIS TIMRN


AUTOUS NAGKAZON BLASPHMEIN PERISSS TE
EMMAINOMENOS AUTOIS EDIKON ES KAI EIS TAS EX POLEIS

[26,12] EN OIS POREUOMENOS EIS TN DAMASKON MET


EXOUSIAS KAI EPITROPS TS TN ARKHIEREN
[26,13] MERAS MESS KATA TN ODON EIDON BASILEU
OURANOTHEN UPER TN LAMPROTTA TOU LIOU
PERILAMPSAN ME PHS KAI TOUS SUN EMOI POREUOMENOUS

[26,14] PANTN TE KATAPESONTN MN EIS TN GN KOUSA


PHNN LEGOUSAN PROS ME T EBRAIDI DIALEKT SAOUL
SAOUL TI ME DIKEIS SKLRON SOI PROS KENTRA LAKTIZEIN

[26,15] EG DE EIPA TIS EI KURIE O DE KURIOS EIPEN EG EIMI


ISOUS ON SU DIKEIS

[26,16] ALLA ANASTTHI KAI STTHI EPI TOUS PODAS SOU EIS
TOUTO GAR PHTHN SOI PROKHEIRISASTHAI SE UPRETN KAI
MARTURA N TE EIDES [ME] N TE OPHTHSOMAI SOI

[26,17] EXAIROUMENOS SE EK TOU LAOU KAI EK TN ETHNN


EIS OUS EG APOSTELL SE

[26,18] ANOIXAI OPHTHALMOUS AUTN TOU EPISTREPSAI APO


SKOTOUS EIS PHS KAI TS EXOUSIAS TOU SATANA EPI TON
THEON TOU LABEIN AUTOUS APHESIN AMARTIN KAI KLRON
EN TOIS GIASMENOIS PISTEI T EIS EME

[26,19] OTHEN BASILEU AGRIPPA OUK EGENOMN APEITHS T


OURANI OPTASIA

[26,20] ALLA TOIS EN DAMASK PRTON TE KAI IEROSOLUMOIS


PASAN TE TN KHRAN TS IOUDAIAS KAI TOIS ETHNESIN
APGGELLON METANOEIN KAI EPISTREPHEIN EPI TON THEON
AXIA TS METANOIAS ERGA PRASSONTAS

[26,21] ENEKA TOUTN ME IOUDAIOI SULLABOMENOI [ONTA] EN


T IER EPEIRNTO DIAKHEIRISASTHAI

[26,22] EPIKOURIAS OUN TUKHN TS APO TOU THEOU AKHRI


TS MERAS TAUTS ESTKA MARTUROMENOS MIKR TE KAI
MEGAL OUDEN EKTOS LEGN N TE OI PROPHTAI ELALSAN
MELLONTN GINESTHAI KAI MUSS

[26,23] EI PATHTOS O KHRISTOS EI PRTOS EX ANASTASES


NEKRN PHS MELLEI KATAGGELLEIN T TE LA KAI TOIS
ETHNESIN

[26,24] TAUTA DE AUTOU APOLOGOUMENOU O PHSTOS MEGAL


T PHN PHSIN MAIN PAULE TA POLLA SE GRAMMATA EIS
MANIAN PERITREPEI
[26,25] O DE PAULOS OU MAINOMAI PHSIN KRATISTE PHSTE
ALLA ALTHEIAS KAI SPHROSUNS RMATA
APOPHTHEGGOMAI

[26,26] EPISTATAI GAR PERI TOUTN O BASILEUS PROS ON KAI


PARRSIAZOMENOS LAL LANTHANEIN GAR AUTON [TI]
TOUTN OU PEITHOMAI OUTHEN OU GAR ESTIN EN GNIA
PEPRAGMENON TOUTO

[26,27] PISTEUEIS BASILEU AGRIPPA TOIS PROPHTAIS OIDA OTI


PISTEUEIS

[26,28] O DE AGRIPPAS PROS TON PAULON EN OLIG ME PEITHEIS


KHRISTIANON POISAI

[26,29] O DE PAULOS EUXAIMN AN T THE KAI EN OLIG KAI


EN MEGAL OU MONON SE ALLA KAI PANTAS TOUS AKOUONTAS
MOU SMERON GENESTHAI TOIOUTOUS OPOIOS KAI EG EIMI
PAREKTOS TN DESMN TOUTN

[26,30] ANEST TE O BASILEUS KAI O GEMN TE BERNIK KAI


OI SUGKATHMENOI AUTOIS

[26,31] KAI ANAKHRSANTES ELALOUN PROS ALLLOUS


LEGONTES OTI OUDEN THANATOU DESMN AXION [TI]
PRASSEI O ANTHRPOS OUTOS

[26,32] AGRIPPAS DE T PHST EPH APOLELUSTHAI EDUNATO


O ANTHRPOS OUTOS EI M EPEKEKLTO KAISARA

[27,1] S DE EKRITH TOU APOPLEIN MAS EIS TN ITALIAN


PAREDIDOUN TON TE PAULON KAI TINAS ETEROUS DESMTAS
EKATONTARKH ONOMATI IOULI SPEIRS SEBASTS

[27,2] EPIBANTES DE PLOI ADRAMUTTN MELLONTI PLEIN EIS


TOUS KATA TN ASIAN TOPOUS ANKHTHMEN ONTOS SUN
MIN ARISTARKHOU MAKEDONOS THESSALONIKES

[27,3] T TE ETERA KATKHTHMEN EIS SIDNA


PHILANTHRPS TE O IOULIOS T PAUL KHRSAMENOS
EPETREPSEN PROS TOUS PHILOUS POREUTHENTI EPIMELEIAS
TUKHEIN

[27,4] KAKEITHEN ANAKHTHENTES UPEPLEUSAMEN TN KUPRON


DIA TO TOUS ANEMOUS EINAI ENANTIOUS
[27,5] TO TE PELAGOS TO KATA TN KILIKIAN KAI PAMPHULIAN
DIAPLEUSANTES KATLTHOMEN EIS MURA TS LUKIAS

[27,6] KAKEI EURN O EKATONTARKHS PLOION


ALEXANDRINON PLEON EIS TN ITALIAN ENEBIBASEN MAS EIS
AUTO

[27,7] EN IKANAIS DE MERAIS BRADUPLOOUNTES KAI MOLIS


GENOMENOI KATA TN KNIDON M PROSENTOS MAS TOU
ANEMOU UPEPLEUSAMEN TN KRTN KATA SALMNN

[27,8] MOLIS TE PARALEGOMENOI AUTN LTHOMEN EIS TOPON


TINA KALOUMENON KALOUS LIMENAS EGGUS POLIS N
LASAIA

[27,9] IKANOU DE KHRONOU DIAGENOMENOU KAI ONTOS D


EPISPHALOUS TOU PLOOS DIA TO KAI TN NSTEIAN D
PARELLUTHENAI PARNEI O PAULOS

[27,10] LEGN AUTOIS ANDRES THER OTI META UBRES KAI


POLLS ZMIAS OU MONON TOU PHORTIOU KAI TOU PLOIOU
ALLA KAI TN PSUKHN MN MELLEIN ESESTHAI TON PLOUN

[27,11] O DE EKATONTARKHS T KUBERNT KAI T


NAUKLR MALLON EPEITHETO TOIS UPO PAULOU
LEGOMENOIS

[27,12] ANEUTHETOU DE TOU LIMENOS UPARKHONTOS PROS


PARAKHEIMASIAN OI PLEIONES ETHENTO BOULN
ANAKHTHNAI EKEITHEN EI PS DUNAINTO KATANTSANTES
EIS PHOINIKA PARAKHEIMASAI LIMENA TS KRTS BLEPONTA
KATA LIBA KAI KATA KHRON

[27,13] UPOPNEUSANTOS DE NOTOU DOXANTES TS PROTHESES


KEKRATKENAI ARANTES ASSON PARELEGONTO TN KRTN

[27,14] MET OU POLU DE EBALEN KAT AUTS ANEMOS


TUPHNIKOS O KALOUMENOS EURAKULN

[27,15] SUNARPASTHENTOS DE TOU PLOIOU KAI M DUNAMENOU


ANTOPHTHALMEIN T ANEM EPIDONTES EPHEROMETHA

[27,16] NSION DE TI UPODRAMONTES KALOUMENON KAUDA


ISKHUSAMEN MOLIS PERIKRATEIS GENESTHAI TS SKAPHS
[27,17] N ARANTES BOTHEIAIS EKHRNTO UPOZNNUNTES TO
PLOION PHOBOUMENOI TE M EIS TN SURTIN EKPESSIN
KHALASANTES TO SKEUOS OUTS EPHERONTO

[27,18] SPHODRS DE KHEIMAZOMENN MN T EXS


EKBOLN EPOIOUNTO

[27,19] KAI T TRIT AUTOKHEIRES TN SKEUN TOU PLOIOU


ERRIPSAN

[27,20] MTE DE LIOU MTE ASTRN EPIPHAINONTN EPI


PLEIONAS MERAS KHEIMNOS TE OUK OLIGOU EPIKEIMENOU
LOIPON PERIREITO ELPIS PASA TOU SZESTHAI MAS

[27,21] POLLS TE ASITIAS UPARKHOUSS TOTE STATHEIS O


PAULOS EN MES AUTN EIPEN EDEI MEN ANDRES
PEITHARKHSANTAS MOI M ANAGESTHAI APO TS KRTS
KERDSAI TE TN UBRIN TAUTN KAI TN ZMIAN

[27,22] KAI TA NUN PARAIN UMAS EUTHUMEIN APOBOL GAR


PSUKHS OUDEMIA ESTAI EX UMN PLN TOU PLOIOU

[27,23] PAREST GAR MOI TAUT T NUKTI TOU THEOU OU EIMI


[EG] KAI LATREU AGGELOS

[27,24] LEGN M PHOBOU PAULE KAISARI SE DEI PARASTNAI


KAI IDOU KEKHARISTAI SOI O THEOS PANTAS TOUS PLEONTAS
META SOU

[27,25] DIO EUTHUMEITE ANDRES PISTEU GAR T THE OTI


OUTS ESTAI KATH ON TROPON LELALTAI MOI

[27,26] EIS NSON DE TINA DEI MAS EKPESEIN

[27,27] S DE TESSARESKAIDEKAT NUX EGENETO


DIAPHEROMENN MN EN T ADRIA KATA MESON TS
NUKTOS UPENOOUN OI NAUTAI PROSAGEIN TINA AUTOIS
KHRAN

[27,28] KAI BOLISANTES EURON ORGUIAS EIKOSI BRAKHU DE


DIASTSANTES KAI PALIN BOLISANTES EURON ORGUIAS
DEKAPENTE

[27,29] PHOBOUMENOI TE M POU KATA TRAKHEIS TOPOUS


EKPESMEN EK PRUMNS RIPSANTES AGKURAS TESSARAS
UKHONTO MERAN GENESTHAI
[27,30] TN DE NAUTN ZTOUNTN PHUGEIN EK TOU PLOIOU
KAI KHALASANTN TN SKAPHN EIS TN THALASSAN
PROPHASEI S EK PRRS AGKURAS MELLONTN EKTEINEIN

[27,31] EIPEN O PAULOS T EKATONTARKH KAI TOIS


STRATITAIS EAN M OUTOI MEINSIN EN T PLOI UMEIS
STHNAI OU DUNASTHE

[27,32] TOTE APEKOPSAN OI STRATITAI TA SKHOINIA TS


SKAPHS KAI EIASAN AUTN EKPESEIN

[27,33] AKHRI DE OU MERA MELLEN GINESTHAI PAREKALEI O


PAULOS APANTAS METALABEIN TROPHS LEGN
TESSARESKAIDEKATN SMERON MERAN PROSDOKNTES
ASITOI DIATELEITE MTHEN PROSLABOMENOI

[27,34] DIO PARAKAL UMAS METALABEIN TROPHS TOUTO GAR


PROS TS UMETERAS STRIAS UPARKHEI OUDENOS GAR UMN
THRIX APO TS KEPHALS APOLEITAI

[27,35] EIPAS DE TAUTA KAI LABN ARTON EUKHARISTSEN T


THE ENPION PANTN KAI KLASAS RXATO ESTHIEIN

[27,36] EUTHUMOI DE GENOMENOI PANTES KAI AUTOI


PROSELABONTO TROPHS

[27,37] METHA DE AI PASAI PSUKHAI EN T PLOI DIAKOSIAI


EBDOMKONTA EX

[27,38] KORESTHENTES DE TROPHS EKOUPHIZON TO PLOION


EKBALLOMENOI TON SITON EIS TN THALASSAN

[27,39] OTE DE MERA EGENETO TN GN OUK EPEGINSKON


KOLPON DE TINA KATENOOUN EKHONTA AIGIALON EIS ON
EBOULEUONTO EI DUNAINTO EXSAI TO PLOION

[27,40] KAI TAS AGKURAS PERIELONTES EIN EIS TN


THALASSAN AMA ANENTES TAS ZEUKTRIAS TN PDALIN KAI
EPARANTES TON ARTEMNA T PNEOUS KATEIKHON EIS TON
AIGIALON

[27,41] PERIPESONTES DE EIS TOPON DITHALASSON EPEKEILAN


TN NAUN KAI MEN PRRA EREISASA EMEINEN ASALEUTOS
DE PRUMNA ELUETO UPO TS BIAS [TN KUMATN]
[27,42] TN DE STRATITN BOUL EGENETO INA TOUS
DESMTAS APOKTEINSIN M TIS EKKOLUMBSAS DIAPHUG

[27,43] O DE EKATONTARKHS BOULOMENOS DIASSAI TON


PAULON EKLUSEN AUTOUS TOU BOULMATOS EKELEUSEN TE
TOUS DUNAMENOUS KOLUMBAN APORIPSANTAS PRTOUS EPI
TN GN EXIENAI

[27,44] KAI TOUS LOIPOUS OUS MEN EPI SANISIN OUS DE EPI
TINN TN APO TOU PLOIOU KAI OUTS EGENETO PANTAS
DIASTHNAI EPI TN GN

[28,1] KAI DIASTHENTES TOTE EPEGNMEN OTI MELIT


NSOS KALEITAI

[28,2] OI TE BARBAROI PAREIKHON OU TN TUKHOUSAN


PHILANTHRPIAN MIN APSANTES GAR PURAN PROSELABONTO
PANTAS MAS DIA TON UETON TON EPHESTTA KAI DIA TO
PSUKHOS

[28,3] SUSTREPSANTOS DE TOU PAULOU PHRUGANN TI PLTHOS


KAI EPITHENTOS EPI TN PURAN EKHIDNA APO TS THERMS
EXELTHOUSA KATHPSEN TS KHEIROS AUTOU

[28,4] S DE EIDON OI BARBAROI KREMAMENON TO THRION EK


TS KHEIROS AUTOU PROS ALLLOUS ELEGON PANTS
PHONEUS ESTIN O ANTHRPOS OUTOS ON DIASTHENTA EK TS
THALASSS DIK ZN OUK EIASEN

[28,5] O MEN OUN APOTINAXAS TO THRION EIS TO PUR EPATHEN


OUDEN KAKON

[28,6] OI DE PROSEDOKN AUTON MELLEIN PIMPRASTHAI


KATAPIPTEIN APHN NEKRON EPI POLU DE AUTN
PROSDOKNTN KAI THEROUNTN MDEN ATOPON EIS
AUTON GINOMENON METABALOMENOI ELEGON AUTON EINAI
THEON

[28,7] EN DE TOIS PERI TON TOPON EKEINON UPRKHEN KHRIA


T PRT TS NSOU ONOMATI POPLI OS ANADEXAMENOS
MAS TREIS MERAS PHILOPHRONS EXENISEN

[28,8] EGENETO DE TON PATERA TOU POPLIOU PURETOIS KAI


DUSENTERI SUNEKHOMENON KATAKEISTHAI PROS ON O
PAULOS EISELTHN KAI PROSEUXAMENOS EPITHEIS TAS
KHEIRAS AUT IASATO AUTON
[28,9] TOUTOU DE GENOMENOU KAI OI LOIPOI OI EN T NS
EKHONTES ASTHENEIAS PROSRKHONTO KAI ETHERAPEUONTO

[28,10] OI KAI POLLAIS TIMAIS ETIMSAN MAS KAI


ANAGOMENOIS EPETHENTO TA PROS TAS KHREIAS

[28,11] META DE TREIS MNAS ANKHTHMEN EN PLOI


PARAKEKHEIMAKOTI EN T NS ALEXANDRIN PARASM
DIOSKOUROIS

[28,12] KAI KATAKHTHENTES EIS SURAKOUSAS EPEMEINAMEN


MERAS TREIS

[28,13] OTHEN PERIELONTES KATNTSAMEN EIS RGION KAI


META MIAN MERAN EPIGENOMENOU NOTOU DEUTERAIOI
LTHOMEN EIS POTIOLOUS

[28,14] OU EURONTES ADELPHOUS PAREKLTHMEN PAR AUTOIS


EPIMEINAI MERAS EPTA KAI OUTS EIS TN RMN LTHAMEN

[28,15] KAKEITHEN OI ADELPHOI AKOUSANTES TA PERI MN


LTHAN EIS APANTSIN MIN AKHRI APPIOU PHOROU KAI TRIN
TABERNN OUS IDN O PAULOS EUKHARISTSAS T THE
ELABE THARSOS

[28,16] OTE DE EISLTHOMEN EIS RMN EPETRAP T PAUL


MENEIN KATH EAUTON SUN T PHULASSONTI AUTON
STRATIT

[28,17] EGENETO DE META MERAS TREIS SUGKALESASTHAI


AUTON TOUS ONTAS TN IOUDAIN PRTOUS SUNELTHONTN
DE AUTN ELEGEN PROS AUTOUS EG ANDRES ADELPHOI
OUDEN ENANTION POISAS T LA TOIS ETHESI TOIS
PATROIS DESMIOS EX IEROSOLUMN PAREDOTHN EIS TAS
KHEIRAS TN RMAIN

[28,18] OITINES ANAKRINANTES ME EBOULONTO APOLUSAI DIA


TO MDEMIAN AITIAN THANATOU UPARKHEIN EN EMOI

[28,19] ANTILEGONTN DE TN IOUDAIN NAGKASTHN


EPIKALESASTHAI KAISARA OUKH S TOU ETHNOUS MOU EKHN
TI KATGOREIN

[28,20] DIA TAUTN OUN TN AITIAN PAREKALESA UMAS IDEIN


KAI PROSLALSAI ENEKEN GAR TS ELPIDOS TOU ISRAL TN
ALUSIN TAUTN PERIKEIMAI
[28,21] OI DE PROS AUTON EIPAN MEIS OUTE GRAMMATA PERI
SOU EDEXAMETHA APO TS IOUDAIAS OUTE PARAGENOMENOS
TIS TN ADELPHN APGGEILEN ELALSEN TI PERI SOU
PONRON

[28,22] AXIOUMEN DE PARA SOU AKOUSAI A PHRONEIS PERI MEN


GAR TS AIRESES TAUTS GNSTON MIN ESTIN OTI
PANTAKHOU ANTILEGETAI

[28,23] TAXAMENOI DE AUT MERAN LTHON PROS AUTON EIS


TN XENIAN PLEIONES OIS EXETITHETO DIAMARTUROMENOS
TN BASILEIAN TOU THEOU PEITHN TE AUTOUS PERI TOU
ISOU APO TE TOU NOMOU MUSES KAI TN PROPHTN APO
PRI ES ESPERAS

[28,24] KAI OI MEN EPEITHONTO TOIS LEGOMENOIS OI DE


PISTOUN

[28,25] ASUMPHNOI DE ONTES PROS ALLLOUS APELUONTO


EIPONTOS TOU PAULOU RMA EN OTI KALS TO PNEUMA TO
AGION ELALSEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU PROS TOUS
PATERAS UMN

[28,26] LEGN POREUTHTI PROS TON LAON TOUTON KAI EIPON


AKO AKOUSETE KAI OU M SUNTE KAI BLEPONTES BLEPSETE
KAI OU M IDTE

[28,27] EPAKHUNTH GAR KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS


SIN BARES KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUTN
EKAMMUSAN MPOTE IDSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS SIN
AKOUSSIN KAI T KARDIA SUNSIN KAI EPISTREPSSIN KAI
IASOMAI AUTOUS

[28,28] GNSTON OUN EST UMIN OTI TOIS ETHNESIN APESTAL


TOUTO TO STRION TOU THEOU AUTOI KAI AKOUSONTAI

[28,29]

[28,30] ENEMEINEN DE DIETIAN OLN EN IDI MISTHMATI KAI


APEDEKHETO PANTAS TOUS EISPOREUOMENOUS PROS AUTON

[28,31] KRUSSN TN BASILEIAN TOU THEOU KAI DIDASKN TA


PERI TOU KURIOU ISOU KHRISTOU META PASS PARRSIAS
AKLUTS
ROMANOS