Você está na página 1de 45

Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.

S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TH C HNH PH N M M SAP 2000

A. CC V N C B N
1. Nh ng khi ni m c b n
1.1. S k tc u-s tnh
1.1.1. Nt (Node)
a/ V tr c a nt:
i m lin k t cc ph n t .
i m thay i v c tr ng v t li u.
i m c n xc nh chuy n v & m c chuy n v c ng b c.
i m xc nh u ki n bin.
T i tr ng t p trung (tr t i tr ng t p trung trn Frame).
Kh i l ng t p trung.
b/ Khai bo nt trong SAP:
Cc nt ct ot ng khi t o ph n t .
S hi u nt c gn t ng.
C th thm nt t i v tr b t k .
H to cho nt c th l y m c nh theo h to t ng th ho c h to
ring c a nt.
Nt c cc lo i h to ring cho: lin k t, b c t do, l c t p trung, kh i
ng t p trung
c/ B c t do c a nt:
M t nt c 6 b c t do: U1, U2, U3 (th ng); R1, R2, R3 (xoay).
Chi u d ng quy c c a cc b c t do t ng ng v i 6 thnh ph n trong h
to t ng th .
B c t do tnh ton (DOF = Degree of Freedom): S b c t do tnh ton c a
m i nt c th h n ch theo t ng lo i s (Analyze Option Def).
B c t do no khng c t i tr ng, lin k t hay u ki n bin th SAP t ng
b qua b c t do .
d/ M t s i t ng khc lin quan n nt:
Cc l c t p trung c th khai bo t i nt (Joint Load).
Khai bo kh i l ng t p trung t i nt (Mass).
Khai bo cc m u t i tr ng t i nt( Joint Pattern).
e/ Cc k t qu phn tch nt:
Cc chuy n v t i nt.
Cc ph n l c t i nt.
Cc l c lin k t t i nt (Forces).
1.1.2. Ph n t : c 4 lo i ph n t
a/ Ph n t thanh (Frame)
L m t n th ng bi u di n tr c c a cc c u ki n c 2 nt k hi u l i v j
Bi u di n cho cc k t c u d m, dn, khung 2D ho c 3D.
M i thanh c m t h to a ph ng ring m t cc i l ng c a ti t di n, t i
tr ng v k t qu n i l c :
M c nh: tr c 1 ( ) theo tr c thanh t i n j, tr c 2 (tr ng), tr c 3 (xanh) h p
v i nhau theo quy t c bn tay ph i (hay quy t c v n inh c). N u so snh v i h
to cc th:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 1 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr c 1 t ng ng v i tr c X,
Tr c 2 t ng ng v i tr c Y,
Tr c 3 t ng ng v i tr c Z.
Gc to ph n t : Khi i chi u tr c 1, n u xoay tr c 2 v 3 m t gc quanh
tr c 1: Gc l d ng n u chi u xoay t 2 n 3 v ng c l i l m.
Thanh coi l th ng ng n u gc nghing v i tr c Z khng qu 10.
Khi v cc ph n t nn theo tr t t t tri sang ph i, t d i ln trn.
Thanh c th c ti t di n khng i (Primastic) ho c thay i (Non- Primastic).
Thanh c th c cc lo i lin k t khc nhau t i cc nt (Release, Regid)
Cc c tr ng hnh h c c a ph n t thanh: (do ch ng trnh t tnh n u dng cc
ti t di n m u c a SAP)
+ Section modulus : m men ch ng u n
+ Plastic modulus: m men d o
+ Radius of Gyration: bn knh qun tnh
Cc lo i t i tr ng tc d ng ln ph n t thanh:
+ T i tr ng t p trung trn ph n t
+ T i tr ng phn b ( u ho c khng u)
+ Tr ng l c, t i tr ng b n thn
+ T i tr ng nhi t
+ T i tr ng ng su t tr c
+ T i tr ng ng (Response Spectrum & Time history)
+ T i tr ng di ng
N i l c c a ph n t thanh: 6 thnh ph n: P, V1,V2, T, M22, M33. V i bi ton
ph ng ch c 3 thnh ph n: P,V2, M33.
b/ Ph n t v (shell)
C th c 3 ho c 4, l m t ph ng trung bnh c a cc k t c u lo i t m, v , b n,
c khai bo qua chi u dy c a ph n t .
C cc lo i: (Type)
+ Membrane: ph n t mng ch u ko (nn), chuy n v trong m t ph ng v
xoay quanh tr c vung gc v i m t ph ng ph n t .
+ Plate : ph n t t m ch ch u u n:( 2 chi u trong m t ph ng v ngoi m t
ph ng), chuy n v theo ph ng vung gc v i m t ph ng.
+ Shell: ph n t v khng gian c th ch u c ko, nn, u n.
H to ring c a ph n t l: 1 ( ), 2 (tr ng), 3 (xanh): tr c 1 v 2 n m trong
m t ph ng, tr c 3 lun vung gc v i b m t ph n t .
+ Theo m c nh, tr c 3 h ng ra ngoi mn hnh ho c theo ph ng Z
+ C ng c th s d ng gc ph n t nh ph n t thanh.
Cc lo i t i tr ng tc d ng ln ph n t v :
+ T i tr ng t p trung t i cc nt
+ T i tr ng phn b u
+ Tr ng l c, t i tr ng b n thn
+ T i tr ng nhi t
+ T i tr ng p l c: c h ng vung gc v i ph n t (Surface Presure), t i
tr ng thay i theo cc m nt (Joint Pattern) dng cho p l c n c ho c t ng
ch n.
N i l c:
+ C th c k t qu n i l c ho c ng su t t i cc nt v theo ph ng chnh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 2 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ C cc l c d c theo cc tr c F11, F12 v m men u n M11, M12t i cc m
nt c a ph n t .
+ K t qu ng su t cho tai cc nt c th trn, th d i c a ph n t .
c/ Ph n t kh i ph ng (Plan Asolid):
- C th c t 3 n 9 nt, l m t ph ng trung bnh c a ph n t , cho cc k t c u t m,
ng ch nch u t i tr ng i x ng tr c, bi n d ng ph ng v ng su t ph ng.
d/ Ph n t kh i 3D (solid): 9 nt, dng cho cc k t c u kh i ch u t i tr ng 3 chi u.

1.1.3. Lin k t: c cc lo i lin k t sau:


Lin k t t i giao m c a cc ph n t (nt)
Lin k t n i t
Rng bu c chuy n v
a/ Lin k t c ng (Restraints)
Chuy n v theo ph ng cc b c t do m nt gn b ng 0, t ng ng v icc
thnh ph n ph n l c c a nt .
Cc thnh ph n gn Restraints c th c chuy n v c ng b c theo lo i t i
tr ng Displacement Load( chuy n v c a cc b c t do c gi tr b ng chuy n
v c ng b c, chuy n v ny c ng gy ra n i l c trong m hnh).
Lin k t Restraint m b o cho m hnh khc b bi n hnh. N u k t c u b bi n
hnh, ch ng trnh s thng bo Structure to be unstable.
b/ Lin k t n h i (Spring)
C ng c cc thnh ph n chuy n v :
o Translation U1, U2, U3 = UX, UY, UZ
o Rotation R1, R2, R3 = RX, RY, RZ
c ng c a g i lin k t c gi tr h u h n
Gi tr chuy n v c a lin k t h u h n v ph thu c vo g i n h i
Ph n l c g i l ph n l c n h i
Lo i c ng ph i m b o cho k t c u khng b bi n hnh
G i n h i c ng c th ch u cc chuy n v c ng b c v ph n l c n h i
b ng t ng ph n l c c a 2 chuy n v
Khng khai bo lin k t nt Restraints trng v i Spring
c/ Rng bu c chuy n v :(Constraints)
m hnh lm vi c ng v i tnh ch t th c c a n v khng b bi n hnh
C cc ki u Constraints :Body, Plan, Diaphragm
Gi m s ph ng trnh v kh i l ng tnh ton.
1.1.4. T i tr ng:
T i tr ng t nh l t i tr ng khng thay i theo th i gian: t i tr ng b n thn, t i
tr ng t p trung, t i tr ng phn b , p l c gi
T i tr ng ng : l t i tr ng thay i theo th i gian: t i tr ng ng t, gi
ng, sng bi n, t i tr ng xe di ng trn c u.
1.2. H to :
H to t ng th (Global) c th l h to cc (k hi u X, Y, Z) ho c
h to c u, tr (Z, R, ).
H to ring (Local) k hi u 1,2,3 cho cc lo i ph n t (tr ph n t Solid
theo h to t ng th ).
* c m:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 3 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Ch c m t h Global nh ng c th c nhi u h to con so v i h to t ng
th .
o M i h to con c th c nh ng thu c tnh ring nh h l i, g i th vi n m u,
n v v c th hi n theo t ng h con.
o H to Global dng vo d li u v hi n k t qu cho nt, l c nt, lin k t, t i
tr ng t p trung, t i tr ng phn b , ph n l c, chuy n v g i t a v chuy n v nt.
o H to ring dng vo d li u cho ph n t , t i tr ng trn ph n t , hi n n i
l c c a ph n t
1.3. nv
Nn ch n n v tr c khi thao tc v i qu trnh thi t l p s k t c u.
C th dng nhi u h n v khc nhau cho d li u khc nhau trong m t s k t
c u.
Cc h nv s c ch ng trnh t ng quy v m t lo i.
K t qu a ra theo m t h n v chung (h khai bo u tin).
1.4. Nh ng b c chnh khi th c hi n phn tch k t c u
1.4.1. Thi t l p s k tc u
Xy d ng h l i ho c ch n th vi n m u
Khai bo v t li u
Khai bo cc c tr ng hnh h c (ti t di n, chi u dy)
V ph n t
Gn ti t di n cho ph n t
Khai bo lin k t n i t
khai bo cc tr ng h p t i tr ng
Gn t i tr ng cho ph n t i v i t ng tr ng h p t i tr ng: t i tr ng b n thn, t i
tr ng nt, t i tr ng t p trung, t i tr ng phn b u, t i tr ng phn b khng u
T h p t i tr ng
1.4.2. Phn tch k t c u:
Ch n ki u k t c u: dn, khung, v
Khai bo m t s tham s c n thi t (tham s tnh, in, ho c tham s ng)
Th c hi n phn tch (ch y ch ng trnh)
1.4.3. Xem k t qu

2. Gi i thi u v giao di n c a SAP2000


2.1. Mn hnh chung:
Giao di n ho c a SAP2000 c dng kh i t o m hnh, phn tch k t
c uthi t k v hi n th . Bao g m cc thnh ph n:
Main Window : bao g m ton b giao di n ho . C a s ny c th di chuy n v
tr, phng to, thu nh ho c ng l i b ng cc thao thc thng th ng c a
Windows. T i mp trn bn tri c a s cho bi t tn c a ch ng trnh v lo i k t
c u ang lm vi c.
Menu Bar: ch a cc menu con m t c th truy c p vo m i ch c n ng c a
ch ng trnh.
Main Toolbar: bao g m cc ch c n ng, cc thao tc hay dng, gip ng i dng c
th truy c p nhanh. Ch y u trong thnh ph n ny l cc ch c n ng hi n th (view,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 4 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
zoom). T t c cc ch c n ng c a thanh cng c ny c th truy nh p t dng
menu.
Floating Toolbar: g m cc thao tc thng d ng, ch y u l cc ch c n ng dng
thi t l p m hnh, cho php truy c p nhanh. T t c cc ch c n ng c a thanh cng
c ny c th truy nh p t dng menu.
Display Windows: l m t vng r ng trn mn hnh hi n s hnh h c, cc c
tr ng ti t di n, t i tr ng,c ng nh cc k t qu sau khi phn tch v thi t k .
Trong vng ny c th m 1 ho c 4 c a s cng m t lc. M i c s c th ch n
i m nhn v cch hi n th k t c u khc nhau. V d c th m c 4 c a s , trong
c a s th nh t hin th s ch a bi n d ng, c a s th 2 hi n th m t tr ng
h p t i tr ng no , c a s th 3 hint th m t s chuy n v no c a k t
c u khi tnh ton v c a s th 4 hi n cc t l ng su t thi t k . C ng c th
m 3 c a s hi n m t b ng, m t c a s hi n m t ng v c a s cn l i hi n hnh
chi u ph i c nh c a k t c uTuy nhin, t i m i th i m, ch c 1 c a s l
ang ho t ng v cc tc ng ch c hi u qu trong c a s ny. C th thay i
m t c a s b t k thnh c a s ho t ng b ng cch nh n vo m t mb tk
trong c a s .
Status Line: cho bi t cc thng tin v tr ng thi hi n t i. pha ph i c a dng c
m t h p nh hi n v th y i h n v ang dng, to hi n th i c a con tr v
cc i u khi n ho t ng trong tr ng h p hi n cc bi u chuy n v ho c cc
dao ng.
2.2. Thanh Menu
Ch a t t c cc h p tho i v cc cu l nh c a SAP2000
vo cc l nh, i t menu chnh menu con h p ho i:
o Check box: ch n m t ph ng n
o List box: ch n m t gi tr trong s cc gi tr li t k
o H p gi tr : a vo m t gi tr c th
M t s l nh c th c tr ng thi On Off lin hon
2.2.1. Cc thao tc v i File
Open Save Save as Close: cc ch c n ng thng th ng nh m , l u, ng
file.
New Modal: b t u m t m hnh m i qua vi c khai bo h l i g i nh m t th
vi n b ng cch s d ng m t trong nh ng k t c u thi t l p s n do ch ng trnh
cung c p. Cc k t c u ny c d ng n gi n v u nhau v kch th c. Chng c
th l gin, khung ph ng, khung khng gian, v tr , v c uNg i s d ng c
th dng m t ho c ghp n i nhi u k t c u m u v i nhau t o thnh m t k t c u
m i cho mnh ho c d a trn nh ng m hnh ny bi n i cho ph h p v i k t c u
th c mong mu n. Khi g i th vi n m u theo ch c n ng ny th ng k t c u c
t o c kch th c l u nhau theo m t ph ng. Tu thu c lo i k t c u, ch ng
trnh s h i m t s thng tin c n thi t nh s nh p, s t ng, kho ng cch gi a cc
nh p, t ng
Import: nh p m t t p d li u t m t ch ng trnh khc (SAP90, SAP2000V-7,
Auto CAD, cc t p c s d li u theo c u trc c a Access, Excel) vo
SAP2000.
Export: xu t ra t p d li u vo c a SAP2000 d i d ng . S2K (l t p d li u vo
chu n gi ng nh vi t tr c ti p b ng file text, ng i dng c th m ra xem v s a
ch a tnh ton l i), ho c d i d ng .DXF, MDB, XCL, TEXT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 5 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Set Default file Parths: khai bo th m c m c nh khi c t cc t p c a SAP2000.
Print: Cc ch c n ng in n
+ Print Setup for Graphics: ci t m t s tham s khi in nh s dng trn m t
trang, lo i my in, tn c a d n
+ Print Graphics: in tr c ti p cc hnh v ang hi n trn mn hnh ra my in
+ Print Table: in cc d li u vo, cc k t qu tnh ra my in d i d ng v n b n
ho c cc c s d li u khc.
Custom Report Writer: t ch c bo co trn cc c s d li u c a SAP2000
cung c p: b ng d li u (vo, ra), cc l i ch gi i, tiu , hnh nh
Modify/ Show Project Information: xem v thay i cc thng tin chung c a d
n (m hnh ) ch y trn SAP2000 nh tn cng ty, ng i tnh, tn khch
hng
Modify/ Show Coments and Log: a thm vo cc l i ch gi i (Text ) vo cc
file v n b n c c a SAP2000.
Show Input/ Output text file: Xem cc t p c s d li u vo, k t qu ra c a
SAP2000 d i d ng Text.
2.2.2. Cc thao tc v i Edit
Ch c n ng ny dng trong qu trnh thay i m hnh. H u h t cc thao tc c a Edit
tc ng t i m t ho c nhi u i t ng v a ch n. Cc thao tc ny n m trong menu Edit.
Tr c khi dng cc thao tc ny, ph i l a ch n cc i t ng c n tc ng (nt, ph n t ,
lin k t).
M t s ch c n ng c b n:
Undo, Redo: cho php hu ho c quay l i cc thao tc v a lm.
Cut, Copy, Paste, Delete: dng c t, sao chp, dn, xo m t nhm i t ng
trong qu trnh t o l p s k t c u.
Add to Model Form Template: n i m t k t c u trong th vi n c a SAP2000 v i
m t m hnh c.
Interactive DataBase Editing: s a ch a cc d li u a vo qua cc b ng d
li u. Cc d li u m i c c p nh t ngay vo m hnh n u ch p nh n (apply) cc
d li u ny. Trong qu trnh s a ch a, SAP2000 cung c p cc ch c n ng sao
chp, xo, s a thu n ti n v i khi hi u qu h n bi n i tr c ti p trn ho .
Add Grig at Selected Point: thm cc ng l i t i cc m nh d u l a
ch n, ng l i ny c th theo m t trong 3 tr c c a h to b tk .
Replicate: cho php t o ra m t b n sao c a m t nhm i t ng no (nt, ph n
t ) t m t b n g c v cho php chuy n n v tr m i b ng ph ng php t nh ti n
ho c quay theo cc tr c. C 3 ki u:
o Linear: sao chp m t s i t ng nv tr m i (c s gia theo c 3
ph ng) v i s l ng tu .
o Radial: t o ra m t s b n copy v cho php xoay quanh m t tr c no
v i m t gc b t k
o Mirror: t o m t b n sao i x ng qua m t m t ph ng no v c th d ch
chuy n n m t v tr b t k .
Extrude: t o ra cc i t ng d ng kh i 3D t m t s d ng phn tch ban u c a
SAP2000 nh Line, Area.
Move: di chuy n m t s thnh ph n c a k t c u nh nt, ph n t n v tr m i
trong m hnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 6 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merge Jiont: h p cc nt ln c n nhau theo m t dung sai no do ng i dng
khai bo (c th dng n i 2 m hnh c l p nhau thnh m t m hnh m i) ho c
s a ch a cc sai st trong qu trnh thi t l p m hnh.
Divide Frame: tch m t ph n t thnh nhi u ph n t m i, c th b ng nhau ho c
ng gi m u. Trong qu trnh tch, ch ng trnh t thmvo cc nt t i nh ng v
tr c n thi t
Break: khi trong m hnh c nhi u ng giao nhau, dng ch c n ng ny s phn
nh cc ph n t t i cc giao m v thm vo cc nt, tn thanh c n thi t.
Mesh Curved Frame/ Cable: t o m t cung trn qua cc u c a ph n t thanh
(t thanh th ng thnh cong qua m t s cch no . ph n t thanh b xo v cung
trn c chia thnh nhi u ph n t sau khi t o).
Joint Frame: cho php n i cc thanh l a ch n thnh m t ph n t v b i cc
nt khng c n thi t trong qu trnh n i.
Trim/ Extend Frame: ch c n ng ny c ng gi ng nh AutoCAD s ch t b t cc
o n th ng t 2 u c a thanh.
Mesh Area: Chia nh cc ph n t shell thnh m t l i theo hai ph ng
Mesh Solid: chia u cc ph n t Solid thnh cc ph n t nh h n.
Disconect: tch cc ph n t quanh nt chung thnh m i ph n t c m t nt c
l p, t thm vo tn cc nt t ng ng( c th s d ng ch c n ng ny Realease
ho c Constraint, Restrain).
Connect : Dng n i cc nt c a cc ph n t t i cng m t v tr c tn khc nhau
thnh m t nt chung,cc nt th a t lo i b (ng c l i c a qu trnh Disconect).
Show Duplicates: ch c n ng ny dng hi n ( i mu) cc ph n t trng nhau.
Sau c th xo ho c nh p l i cc nt ho c ph n t gi ng nhau (trng tn).
Merge Duplicates: ng c l i v i Show Duplicates.
Change Lable: thay i l i cch nh s nt, ph n t theo m t t h p m i g mc
ch ho c s , c th nh theo tr t t h ng X,Y, Z tu ch n.
2.2.3. Cc thao tc v i View
Set 2D 3D view: hi n th 2 chi u l hi n k t c u trong m t m t ph ng song song
v i m t trong 3 m t ph ng X-Y, X-Z ho c YZ c a h to chung, ch th y c
cc i t ng trong m t ph ng . Hi n th theo khng gian 3 chi u c th th y
ton b k t c u t m t m nhn ch n. Cc i t ng nhn th y khng b h n
ch b i m t m t ph ng no. H ng nhn khai bo qua 2 gc, m t gc trong m t
ph ng ngang gc kia t pha trn nhn xu ng m t ph ng ngang.
Perspective: nhn ph i c nh, lun cho m t c m gic th c v hnh nh r h n v
chi u th 3. C th chuy n i d dng t Perspective sang 2D 3D View v
ng c l i.
Zoom: th hi n r m t vi k t c u no ho c hi n ton b k t c u. Zoom Out
a k t c u r i xa mn hnh (thu nh ), ng c l i l Zoom In. Ch Zoom c th
t s gia v thay i n. Zoom Window ch hi n k t c u n m trong c a s ch n.
C a s ny khai bo b ng cch nh u 2 gc c a c a s v di chuy n chu t trn
mi n nh d u.
Pan: cho php di chuy n k t c u v trn mn hnh ch hi n nh ng ph n n m trong
c a s khai bo.
Set Limits: khai bo m t c a s qua cc gi tr hai gc c a s g i l gi i h n trn
v gi i h n d i. Ch nh ng ph n k t c u n m trong c a s ny m i hi n th c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 7 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
v cc hi u qu c a Pan, Zoom. ch tc ng trong c a s ny.
Set Display Option: khai bo cc tham s c lin quan n cc lo i nt, ph n t ,
lin k t. hi n trn s k t c u nh : Label, Element, Axis, Restraint
2.2.4. Cc thao tc v i Define
Materials: ch c n ng ny cho php khai bo m i nhi u lo i v t li u khc nhau
ho c thay i, hu cc nhm c. i v i m i lo i v t li u c th t m t tn v
a v cc tham s E, W, M, v m t s tham s khc cho qu trnh thi t k
nh ng su t ch y c a thp fy, c ng ko nn c a b tng.
Frame/Tendon/Cable Sections: khai bo cc lo i ti t di n (m t c t) c a ph n t
thanh.
Area Sections: t ng t nh Frame Sections, ch n:
o Section name: t tn
o Type: lo i ph n t , c Shell, Membrene, Plate
o Thickness: chi u dy ph n t
o Material: ch n lo i v t li u.
Link/Support Properties: khai bo ti t di n cho ph n t NL Link - gi ng ph n t
Frame
Coordinate System/ Grid: ch c n ng ny c th :
o T o h to m i (h to ring)
o Thm, s a, b t cc dng l i theo ph ng X, Y, Z c a m t l i c. V
tr m i c a l i c th trong cc tr ng thi Hide, Glue.
Hide All Grid Line: khng hi n th cc ng l i
Glue Joint to Grid: tr ng thi On, cc nt s lun thay i cng
v i s thay i c a cc dng l i (d n n ph n t c th thay i
theo).
Joint Constraints: khai bo cc rng bu c v i nt.
Joint Patterns: t o ra cc m u cho nt (ch khai bo tn, khng a vo gi tr ).
Cc m u ny sau ny c th dng gn cho m t nhm nt no v s d ng tn
c a nhm gn t i tr ng cho cc nt .
Groups: t o s n cc tn nhm. Cc nhm ny c th dng gn cho m t nhm
ph n t no v s d ng tn c a nhm thay cho l a ch n ph n t trong qu trnh
gn ti t di n, t i tr ng, cho cc ph n t .
Load Cases: khai bo cc tr ng h p t i tr ng t nh, bao g m:
o Load name: Tn tr ng h p t i tr ng.
o Type: lo i t i tr ng: ho t t i, gi
o Self Weight Multiplier: h s t i tr ng b n thn, p d ng cho ton b
tr ng h p, c th thm, s a, xo cc tr ng h p.
Bridge Load: khai bo cc tham s tnh cho bi ton c u nh Lane, Vehicle
Functions: khai bo cc t i tr ng ng nh Time History v Reasponse Spectrum
Analysis Cases: khai bo cc tr ng h p c n phn tch trong qu trnh ch y
SAP2000.
Combinations: khai bo cc t h p t i tr ng
o Cho php thm, thay i, xo m t t h p no
o Khai bo cc tham s c lin quan n t h p
2.2.5. Cc thao tc v i Draw
Set Select Mode: chuy n t ch v ph n t sang ch ch n ph n t .
Set Reshape Element Mode: cho php thay i hnh d ng v v tr c a cc ph n
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 8 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
t c trong k t c u b ng cch dng chu t ko n v tr no , kch th c ho c
ng ph n t c th thay i ho c khng thay i. N u di chuy n cc dng l i
th cc ph n t trn s di chuy n theo (khi l i khng kho v ang ch Glue
Joint to Grid).
Draw Special Joint: cc nt thng th ng t sinh ra t i cc u ho c gc c a
ph n t . dng ch c n ng ny thm cc nt vo nh ng v tr b t k t i nh ng n i
nh n chu t.
Draw Frame/Cable/Tendon: t o ra cc ph n t b ng cch nh d u v tr hai u
thanh trn mn hnh ho c t i cc nt l i
Draw Frame/Cable/Tendon: v nhanh cc ph n t b ng cch nh d u m t m
b t k trn c nh l i.
Snap: tr ng thi On, v ch truy b t m theo cc ki u khc nhau nh t i
nt, u cc ph n t , cc m giao nhau
New Label: nh s l i tn c a m t s nt, ph n t theo mu n ho c thay i tn
nt, ph n t v i m t s thng s sau: thm ti p u ng , thay tn, tn c dnh
v i m t s gia no
2.2.6. Cc thao tc v i Select
Ch c n ng ny khai bo m t nhm i t ng s cho dng cc thao tc ti p theo.
SAP2000 dng khi ni m Noun Verb - ch n tr c, trong c th u tin t o ra m t
t p ch n (b ng cch nh n tr c ti p vo cc i t ng) v sau th c hi n cc thao tc
trn t p ch n . Cc thao tc c n thi t th c hi n trn m t t p ch n tr c bao g m cc
thao tc: gn, s a i d li u, hi n th , in n
ch n i t ng ph i t ch ng trnh vo ch Select b ng cch nh n m t trong
cc nt c a thanh cng c di ng. c ng c th ch n m t hnh ng b t k t menu
Select ho c Display a ch ng trnh vo ch ch n. C th ch n i t ng theo
m t trong cc cch sau:
Point: ch n cc i t ng n, ch chnh xc cc i t ng
Window: ch n i t ng b ng cch v m t c a s quanh i t ng ch n
Crosing: ch n i t ng b ng cch v m t ng th ng i qua cc i t ng ch n
Group: ch n cc i t ng trong cng m t nhm
Ch n cc i t ng c cng lo i c tr ng no : cng m t ph ng (XY, XZ, YZ
plane), cng lo i m t c t
F Trong ch ch n, nt tri chu t dng ch n i t ng, nt ph i
dng tra c u cc c tnh c a i t ng. M i thao tc (tr v ) cth
th c hi n khi ch ng trnh dang ch ch n.
2.2.7. Cc thao tc v i Assign
Ch c n ng ny dng gn cc c tr ng v t li u, m t c t ngang, t i tr ng (
khai bo tr c ) cho m t nhm cc i t ng ho c v a ch n. Cc thao tc ny l y
t menu Asign ho c thanh cng c d i, bao g m:
Trong qu trnh l p s hnh h c:
o Joints(nt): gn cc lin k t rng bu c, g i n h i, kh i l ng t p trung quy
i, h to ring
o Frame/Cable (ph n t thanh): gn cc c tr ng m t c t, h to ring, gi i
phng lin k t, v tr c n a ra k t qu , vng c ng v t i tr ng.
o Area, Solid, Link: gn cc c tr ng m t c t, h to ring v t i tr ng.
o Gn cc gi tr c a cc m u cho cc nt trong cc tr ng h p khai bo t i tr ng
nhi t v t i tr ng p l c.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 9 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
F C th gn cc ch c n ng trn cho t ng i t ng ho c cc i t ng
trong m t nhm. Nguyn t c cung l ch n i t ng sau ch n tn
c a cc c tr ng
Trong qu trnh gn t i tr ng:
o Joint Load: gn t i tr ng t p trung, chuy n v c ng b c t i nt
o Frame Load: gn t i tr ng cho cc ph n t thanh bao g m:
Gravity: khai bo h s tr ng l c
Points: t i tr ng t p trung trn ph n t
Distributed: t i tr ng phn b trn ph n t ( u ho c khng u)
Termerature: gn ccs t i tr ng nhi t
Pretress: gn t i tr ng ng su t tr c cho cc ph n t thanh ch n.
Trong ph n ny khng m t t i tr ng m ch khai bo tr ng h p no
ch u t i v h s c a t i tr ng ng su t tr c.
o Area Load: gn t i tr ng cho ph n t v :
Gravity: khai bo h s tr ng l c
Uniform: gn t i tr ng phn b cho ph n t
Serface Pressure: khai bo t i tr ng p l c m t cho cc ph n t t m,
v
- Load Case: khai bo tr ng h p t i tr ng.
- By Element: khai bo gi tr l c tc ng vung gc v i b m t ph n
t v phn b trn c b m t ph n t .
- By Joint Pattern: khai bo tn m u c v h s
- Option: add, modify, delete.
o Joint Pattern: khai bo d ng c a m u t i tr ng qua cc nt (h s A, B, C)
o Solid Load: khai bo t i tr ng Solid.
2.2.8. Cc thao tc v i Analyze
Sau khi kh i t o xong m hnh k t c u b ng cc thao tc trn, c th phn tch m
hnh tnh ton k t qu chuy n v , ng su t, ph n l c
Tr c khi phn tch s , c th l a ch n cc ki u phn tch t menu Analyze bao
g m:
Lo i k t c u phn tch ( a vo UX, UY, UZ, RX, RY, RZ: cc b c t do b gi ).
Lo i k t c u: trong ph n ny c s n 4 lo i k t c u:
o Khung khng gian
o Khung ph ng (X-Z)
o D m l i (X - Y)
o Gin khng gian
Degree of freedom: dng cc m c a cc b c t do khai bo cho m t ki u k t c u
b t k khng thu c 4 k t c u m u trn.
Run : th c hi n tnh ton k t c u. ch ng trnh c t m hnh trong m t t p c s d
li u c a SAP2000, sau ki m tra v phn tch m hnh. Trong qu trnh ki m tra v
phn tch, trn c a s chnh xu t hi n nh ng thng bo c a qu trnh phn tch k
thu t. Khi phn tch xong, c th xem l i cc thng bo trong qu trnh ch y ch ng
trnh. Nh n OK ng c a s chnh sau khi k t thc qu trnh xem cc thng bo
ny.
2.2.9. Cc thao tc v i Design
Thi t k l qu trnh ki m tra cc ph n t thp ho c b tng theo cc tiu chu n
khc nhau. qu trnh ny ch c th c hi n sau khi phn tch k t c u.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 10 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cc ph n t thanh b ng thp c th c m t c t ngang c tr ng l ng t i thi u c
l yt ng t m t nhm trong cc m t c t ngang khai bo trong ch ng trnh. K t c u
sau khi thi t k c th c tnh ton v ki m tra l i.
2.2.10. Cc thao tc v i Display
Show Underformed Shape: hi n d ng hnh h c c a k t c u khi ch a b bi n
d ng.
Show Loads: hi n s t i tr ng cho t ng tr ng h p t i tr ng c a nt, ph n t :
o Joint: hi n s t i tr ng c a nt.
o Frame: hi n t i tr ng trn ph n t thanh: Force, Moment, Gravity,
Temperature, Gradient
o Shell: hi n t i tr ng trn ph n t v : Gravity, Uniform, Presure,
Temperature
Show Pattern: hi n cc m u t i tr ng (trong tr ng h p t i tr ng p l c m t v
nhi t)
Show Lanes: hi n cc d li u v Lane, l ch tm v cc dy ph n t Lane.
Show Deform Shape: hi n cc bi u chuy n v c a t ng tr ng h p t i tr ng.
Show Mode Shape: hi n cc dao ng.
Show Element Forces/ Stress: hi n cc bi u n i l c v ng su t c a cc ph n
t (c th km theo c gi tr ) ng v i t ng tr ng h p t i tr ng.
Show Influence Lines: hi n cc bi u ng nh h ng.
Show Definite Data Table: hi n cc b ng d li u a vo (d ng text) g m cc d
li u v d ng h u h n, t i tr ng, lin k t
Show Analysis Results Table: hi n cc b ng d li u k t qu phn tch k t c u
(d ng text).
Show Design Results Table: hi n cc b ng d li u k t qu thi t k (d ng text).
Show All Table Type: hi n t t c cc b n d li u vo ra.
2.2.11. Cc thao tc v i Option (m t s ci t ban u v l c ch n)
Preference: ci t m t s tham s c s n cho ch ng trnh:
o Dimensions/ Tolerances: cc tham s v kch th c nh dung sai c a
Snap, Select, Font c a cc ch trn hnh v
o Steel Frame Design: cc tham s c a thp nh tiu chu n thi t k , cc t p
ch a cc m t c t, tham s cho cc tr ng h p tnh theo ph v hm th i
gian.
o Concrete Frame Design: cc tham s c a b tng nh cc tiu chu n thi t
k , h s gi m b n
Color: ci t mu s c hi n th cho cc nt, ph n t , mu n n
Window: l a ch n s c a s hi n th v ki u c a s .
2.3. Gi i thi u v h l i
i l h ph tr , h tr trong qu trnh t o l p s hnh h c. L i c th 2 ho c 3
chi u, c t o g n gi ng v i s k t c u.
C 2 lo i h l i:
Theo to cc: khai bo s kho ng l i (Nunber of Grid Spaces) v l n
m i kho ng theo 3 tr c X,Y, Z (Grid Space).
Theo h to tr : khai bo s ng trn ng tm, s gc chia, s kho ng chia
theo ph ng Z v gi tr c a 3 tham s trn.
Cc b c thao tc khi t o l i:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 11 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o T o ra m t h l i u: File New Modal Ch n lo i l i Khai
bo

o Ch nh s a cc b c l i cho ph h p: Nh n Edid Grid ho c t Menu


Define Coordinate System/ Grids Modifine/Show System.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 12 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Thi t l p s v tnh ton k t c u h thanh


T ol pk tc u
3.1.1. M hnh s tnh
Trong SAP2000 c m t h th ng th vi n m u phong ph t o s n cc k t c u h
thanh, v ...
t o k t c u ny, ng i s d ng ch n lo i s k t c u v sau cung c p cc gi tr
cho m t tham s c th m s i h i. Tu theo cc d li u ny c th c cc d ng
khc k t c u khc nhau
3.1.2. khai bo v t li u (Define Material)
C 3 lo i v t li u m u l b tng, thp v b t k , m c nh lun l y l Steel. N u gi
tr khng ph h p th ph i thay i. thay i cc gi tr m c nh v d ng c tr ng
v t li u c a SAP2000: vo Option Preferences khai bo cho cc gi tr s hi n i v i
Steel, Concrete, Aluminum; ho c Frame/ Cable Frame Property Modifier thay i cho
cc nhm m i khai bo.
3.1.3. khai bo cc lo i ti t di n: Define Frame/Cable Section
khai bo cc ti t di n trong SAP2000 c th dng m t trong cc ki u:
L y cc ti t di n c s n trong cc t p c a SAP2000: Define Frame/Cable
Section Import Wide Flange ( i v i thp c th theo tiu chu n c a
M - AISC, Canada CISC, Anh ) b ng cch ch n cc t p *.pro sau ch n
ki u thp (thp gc, hnh L, T,)trong tr ng h p ny khng ph i khai bo
kch th c ti t di n.
Ch n m t trong s cc ti t di n c hnh d ng c a SAP2000 c s n nh ti t
di n ch nh t, trn, T, U, C( i v i b tng), trong tr ng h p ny ch c n

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 13 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
khai bo m t s kch th c t i thi u nh chi u cao, chi u r ng m SAP2000
yu c u. tu theo kch th c a vo m c cc d ng hnh h c khc nhau.
khai bo cho cc ti t di n ny vo: Define Frame Properties Add
Rectagular
H p tho i khai bo ti t di n:

Ngoi ra, ng i dng c th t thi t k m t ti t di n b t k khi ch n Add


SD Section.

3.1.4. V ph n t : Draw Draw Frame/Cable/Tenden


ch n ch c n ng v , c th g i l nh t thanh menu ho c t bi u t ng trn thanh
cng c :
C th v ph n t thng th ng ho c v nhanh (Quick Draw)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 14 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nn th ng nh t h ng c a cc ph n t trong qu trnh v (t d i ln trn, t
tri qua ph i)
T n d ng ch c n ng bi n i i t ng nh Coppy, Move, Delete, Device,
Replicate trong qu trnh t o ph n t .
c th hi n c cc s hnh h c c a k t c u t o, dng cc ch c n ng:
3D View (hi n cc hnh v khng gian)
2D XY, XZ(hi n t ng m t ph ng )
N u c h l i, c th di chuy n m t ph ng theo cc dng l i
xem k t c u theo m t s thng s ci t dng View Set Display Option

xem cc thng s c a ph n t hay nt ang hi n hnh trn m hnh, nh n vo


i t ng v chu t ph i:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 15 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.5. Gn ti t di n cho ph n t :
Asign Frame/Cable/Tendon Frame Sections
Ch n ph n t mu n gn dng cc ch c n ng c a Select
M h p tho i Assign Frame/Cable/Tendon Frame Sections
Ch n ti t di n c n gn ( c) trong danh sch bn tri
3.1.6. khai bo lin k t: Assign Joint Restraint
Ch n cc nt c n gn lin k t n i t
M h p tho i Assign Joint Restraint, ch n lo i lin k t c n gn.
3.1.7. khai bo cc tr ng h p t i tr ng: Define Load Case
Tr ng h p t i tr ng l cc ph ng n t i khc nhau, c l p t s th
dng a vo cc t h p t i tr ng. tr ng h p t i c th chia nh tu , m i tr ng
h p c m t h s ring i v i t i tr ng b n thn (Self Wieght Mutiplier), m c nh
c a SAP2000 l 1 cho DEAD
Khi tnh ton, SAP2000 m c nh s tnh v cho k t qu c a t t c cc tr ng h p
t i tr ng khai bo. Ng i s d ng c th h n ch s tr ng h p c n tnh khi
ch n tham s trong Define Analyse Case ho c Analyse Set Analyse Case to
Run tr c khi phn tch k t c u.
Ch trong cc tr ng h p t i tr ng, ch nn khai bo 1 tr ng h p l c h s
Self Weight khc 0.
Cc b c khai bo m t tr ng h p t i tr ng t nh (Static Load Case): Menu Define
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 16 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Load Case:
o Tn tr ng h p t i: Load Case Name
o Ki u t i tr ng (type): Dead (t nh t i), Live (ho t t i), Wind (gi), Snow (tuy t),
Quake (t i tr ng t nh do ng t)N u c TCVN th cc l a ch n ny khng
quan tr ng (Defaul Conbination).
o Self Weight: h s tnh tr ng l ng b n thn cho m i ph n t c m t trong k t
c u, n u = 0 l khng tnh.
o Delete: xo m t tr ng h p t i tr ng, s xo m i gi tr gn cho ph n t .
3.1.8. Gn t i tr ng cho ph n t c a t ng tr ng h p t i tr ng
Mu n th c hi n c b c ny, cc tr ng h p t i tr ng ph i c khai bo tr c
trong Define. gn t i tr ng cho ph n t theo cc b c sau:
Ch n cc ph n t c n gn (ch n v )
Ch n cc t i tr ng c n gn, khi gn c n ch :
+ Ki m tra lo i t i tr ng
+ ki m tra h ng t i tr ng
+ Ki m tra l i tr ng thi gn t i tr ng (theo tr c no c a Globle hay Local)
+ Ki m tra tr ng h p c a t i tr ng ang gn
a vo gi tr c a t i tr ng
T i tr ng b n thn: ch khai bo h s Mutiplier trong Local Case (ch ph i khai
bo gi tr c a tr ng l ng b n thn W trong Material)
Self Weight: l h s tnh t i tr ng b n thn p d ng cho m i ph n t trong k t c u.
N tnh tr ng l ng b n thn theo ph ng Z v lun c gi tr d ng.
Gravity: l h s tnh t i tr ng b n thn p d ng cho m i ph n t trong k t c u
ch n, c th c cc ph ng X, Y, Z. N u theo ph ng Z th c gi tr m.
v T i tr ng t p trung t i nt: Assign Joint Load Force

v T i tr ng t p trung trn ph n t : Assign Frame Load Joint

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 17 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

v T i tr ng phn b trn ph n t : Assign Frame Load Distributed


Trong SAP2000 m i ph n t ch c php gn t i a 4 t i tr ng t p trung trn
ph n t ho c 4 m c gi tr t i tr ng khc bi t ( i v i t i tr ng phn b khng
u), do v y trong h p tho i ch c 4 vo cc gi tr c a cc k t c u t i cc
i m t l c (Distance), tnh n u thanh v gi tr l c t i t ng m (Load).
Khi vo gi tr cho cc k t c u c 2 cch:
o N u ch n Relative Distance from End - I : th cc gi tr ny l t l c a
kho ng cch tnh t m t l c n u thanh/ chi u di c thanh.
o N u ch n Absolute: l gi tr th c c a di i m t l c n u thanh

v xem cc t i tr ng gn: Display Show Load (ch n Joint, Frame,


Shell). C th xem cho t ng tr ng h p t i tr ng c a t ng lo i, hi m th
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 18 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
hnh d ng v gi tr . Ring t i tr ng m men s xu t hi n d i d ng ng u l c.
3.1.9. T h p t i tr ng.
T h p t i tr ng l cc ph ng n t i c n tnh trong th c t ( a ra k t qu ) d a
trn cc tr ng h p t i tr ng khai bo. Trong m i t h p t i tr ng c th x p
x p nhi u tr ng h p t i tr ng m t lc v m i tr ng h p t i tr ng c th c h s
t h p khc nhau.
Cch khai bo t h p:
o Ch n tn (Name).
o Ch n ph ng php t h p (Type).
o a vo h s t h p cho t ng t ng h p t i tr ng tham gia trong t h p
ny (Define).
Cc i l ng trong t h p t i tr ng (Load Combination):
o Tn t h p (Combo Name)
o Ki u t h p cc gi tr (Type):
Add: t h p theo ph ng php c ng tc d ng
Enve: tnh t h p bao n i l c
SRSS: c n c a t ng bnh ph ng cc tr ng h p t i tr ng
ABS: tr tuy t i c a cc tr ng h p t i tr ng
Scale Factor: h s t h p c a t ng tr ng h p t i tr ng trong m t t h p
Phn tch v tnh ton
Ch n s k t c u: Analyse Set Analyse Option
V i cc lo i k t c u n m trong cc k t c u m u c a SAP2000 th ch c n nh n
vo , SAP2000 t ng bi t l lo i g v t ng thay i cc tham s c a
Degree of Freedom.
V i cc k t c u khng c trong k t c u m u c a SAP2000 th ph i khai bo cc
b c t do c th c a ton k t c u trong cc tham s c a Degree of Freedom. M t
s lo i k t c u c s n:
o Dn ph ng: ch chuy n v theo Ux v Uz
o T m ph ng: Uz, Rx, Ry
o Ph n t Asolid: Ux v Uz; Solid: Ux, Uy v Uz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 19 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Th c hi n tnh ton: Analyse Set Analysis Case to Run


th c hi n tnh ton, vo Analyse Set Analysis Case to Run l a ch n cc
tr ng h p c n tnh c khai bo v hi n trong Action (Run) sau nh n Run Now. Cc
lo i phn tch:
Phn tch t nh: ch ch u t i tr ng t nh
Tnh dao ng ring: khai bo Mode Shape
Phn tch P- Delta: bi ton n nh (ch n P - Delta)
Phn tch dao ng:
o T i tr ng u ho (Harmonic steady - state)
o Phn tch ph ph n ng (Response Spectrum) t i tr ng c gia t c n n
o Phn tch theo hm th i gian ( Time History) : tuy n tnh, phi tuy n
Phn tch v i t i tr ng di ng: bi ton c u (Moving Load)
Cc ki u phn tch c th c hi n m t l n c th in ring ho c t h p v i nhau.
* Bi ton dao ng ring (Dynamic Analysis) T: chu k dao ng, f: t n s ; T =
1/f.
Phn tch Eigenvector
Gn kh i l ng t p trung (xem l i n v khi tnh theo ph ng php Eiggen
th kh i l ng m = P/g)
Kh i l ng c a cc ph n t khng ph i tnh, SAP2000 t quy i
Kh i l ng cn l i tnh quy i v nt (th ng tnh kh i l ng c a c t ng
r i chia cho s nt chnh t i v tr c c t, li).
Ch tnh kh i l ng c a t nh t i v ho t t i di h n.
Ch nh p kh i l ng gy l c qun tnh Menu Assign Masses
Direction 1, 2 (b ph ng 3 v khng nh p m men qun tnh).
tm cc d ng dao ng theo Eigenvector, c n xc nh cc thng s sau:
o S dao ng c n tnh (Number of Mode): n ( = 10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 20 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Shift: (Center) = 0
o Cut: gi tr t n s gi i h n (Radius) b ng 0 ho c b ng fL khi tnh gi ng
o Tol: gi tr h i t (Tolerance)
S d ng dao ng gi i h n b i ng th i 3 u ki n: n, shift, cut; f- shift<= cut
Xem k t qu
K t qu c a SAP2000 c th xem b ng ho (cc bi u , hnh v ) ho c qua cc
b ng ch a d li u theo d ng text ho c c u trc d a trn cc c s d li u c a Excel,
Ascess. xem k t qu th ng thao tc m t trong s ph n sau:
Ch n 1- 4 c a s hi n: Option Window
Ch n cc i t ng mu n xem k t qu (thng th ng l c k t c u).
Ch n thnh ph n d li u vo (cc khai bo m hnh) ho c k t qu tnh (chuy n
v , n i l c) mu n hi n
Cc lo i t p tin: d li u u vo: *.sdb, *.$2k
k t qu : *.out, *.text, *.xls, *. Mdb
ho (Display)
Xem cc i l ng a vo
a/ Xem s hnh h c: Display Underformation Shape
Xem cho t ng tr ng h p v t ng lo i t i tr ng trn nt ho c trn ph n t (c th hi n
c gi tr ).
b/ Xem s t i tr ng: Display Show Load Assign
Hi n cc s t i tr ng m c ch k thu t l i cc tr ng h p t i gn. C th hi n:
Hi n cho t ng tr ng h p t i tr ng (ch n Load name)
T ng lo i t i tr ng: (Load Type) Joint, Frame, Area, Solid, Link
Hi n hnh d ng v gi tr (Value): c th hi n t i tr ng nt cng t i tr ng trn
ph n t
H to khi hi n (Coordinate Sys)
c/Xem cc i l ng gn cho k t c u: Display Show Misc Assign
d/ Phn b Lane trong bi ton c u: Display Show Lane.
Hi n cc k t qu tnh
a/ Hi n cc bi u chuy n v : Display Show Deformed Shape
Ch n tr ng h p, t h p mu n hi n: Case/ Combo
Ch n t l hi n: Scaling
Ch n ki u hi n
o Wire: hi n s k t c u m v d ng chuy n v .
o Cubic: ch hi n d ng chuy n v
b/ Hi n cc bi u n i l c: Display Show Force/Stress
Ch n tr ng h p- t h p (Case/Combo)
Chon i t ng hi n:
o + Joint: Reaction Spring
o + Frame/Cable: 6 thnh ph n n i l c: Axial Shear Moment
o + Shell, Plane
Scaling: ch n t l
Option: Fill t mu; Show Value - hi n th gi tr .
c/ Hi n cc bi u : Display Virtual Work Diagrame
d/ Hi n cc hm: Spec Time
e/ Xem cc ng nh h ng: Display Show Influence Lines
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 21 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
f/ In cc bi u
In tr c ti p:
o + Hi n bi u c n in trn mn hnh
o + L a ch n m t s thu c tnh:
Option References Dimeonsion: Line Thickness
Font Size Option Color Device
o + Ci t tham s in: File Print Setup for Graphics: C gi y, my in, kh
gi y
o + Nh n File Graphics
o + C th di u ch nh nt v trong cc Graphics qua Option References
Line Thickness: nt v khi in ra (ho c Screen Thickness: nt v hi n trn
mn hnh).
Xu t tr c ti p hnh v (ton b ) c a SAP2000 sang cc file nh:
o Hi n bi u mu n hi n trn m hnh
o Nh n Print Screen
o M ch ng trnh ho (Paint): nh n Paste. Sau c th c t, dn theo
mu n.
g/ Xem v in k t qu trn file text: xem thm trong ph n c u trc b ng c a SAP2000"
Gi i thi u v cc thnh ph n n i l c c a ph n t thanh P,V11, V22, M22,
M33, T Cc k t qu thu cs c l u trong file *.out ho c m t s file
d ng v n b n ho c database.
File Print Output Table: c th in theo d ng Text, Excel, ho c a ra
file
Xu t sang cc c s d li u khc: exl, mdb c th t o ra nhi u ti n ch cho
tnh t h p v tnh thp sau ny
3.3.2. C u trc b ng trong SAP2000
3.3.2.1. Khi ni m chung
T t c cc d li u c a SAP2000 c th dng giao di n ho ho c truy nh p
n cc d li u t trong b ng
Cc b ng c t ch c thnh t p h p b ng, m i b ng c tn ring v tn c a
cc tr ng l cc c t.
Cc d li u trong b ng c th l m t trong 3 lo i (class) d li u khai bo
k t c u, d li u c a cc k t qu phn tch v thi t k .
Cc d li u b ng c th xem, s a i, xu t, nh pt ch ng trnh ny n
ch ng trnh khc v ng c l i. C th hi n th hay in theo nhi u d ng khc
nhau
3.3.2.2. Cc lo i d li u b ng: 3 lo i.
Khai bo m hnh: trong g m cc b ng ch a d li u c a s hnh h c,
lin k t, t i tr ng, cc tr ng h p phn tch, thi t k Display Show
Model Define Tables.
Cc k t qu phn tch g m: n i l c, ng su t, chuy n v (vng), n ng
ngD li u ny ch c sau khi ch y v thi t k . k t qu c th hi n,
in, xu t (khng s a v nh p c). Khi hi n cc d li u c th cho hi n t t
c (Show All) ho c hi n m t s d ng m c (Some- Choose: v i Output v
Design)
3.3.2.3. Cch dng d li u b ng:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 22 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAP2000 a ra cc b ng v i 2 m c ch:
a/ nh d ng hi n th , in n:
Cho hi n cc b ng qua giao di n ho ng i dng trn mn hnh xem
a vo cc t p l u tr ho c in, c th thu c m t trong cc d ng sau:
o Cc t p v n b n c a Word RTF (Rich Text Format)
o Cc t p c a Internet Expoler (HTML)
o D ng v n b n ASCII (Plain text)
o Cc t p c a Microsolf Excel (ch hi n trn mn hnh)
o Cc t p c a Microsolf Acecss (ch hi n trn mn hnh)
c/ Dng cho bi n i:
Cc b ng d li u c th hi n trn m hnh go , sau bi n i (thm, thay i,
xo, copy) v c ng c th xu t, nh p cc t p c s d li u b ng theo m t trong cc
d ng:
D ng v n b n ASCII (Plain text)
Cc t p c a Microsolf Excel
Cc t p c a Microsolf Acecss
3.3.2.4. Hi n d li u b ng: Display Show
Trong khi lm vi c v i giao din ho c a SAP2000, c th cho hi n d li u
i d ng b ng. T Display menu c th l a ch n hi n cc thng tin c a 1
trong 3 lo i (class): s k t c u, cc k t qu phn tch v thi t k ho c c 3 lo i
ny.
C th u ch nh cc qu trnh hi n v in
Ch c n ng File trong h p tho i c th th c hi n:
o Xu t b ng hi n th i ho c t t c cc b ng ra cc c s d li u (FileExport)
o Hi n b ng hi n th i ho c t t c c cc b ng trn m hnh (File Display)
o C t b ng hi n th i ho c t t c cc b ng ra cc c s d li u (File Save)
o a thm cc b ng vo t p h p b ng c (File Add)
o T o ra nh d ng (Format) cho b ng m i (File Apply)
o In cc b ng theo nh d ng Text (File Print)
o Xo cc b ng (File Remove)
3.3.2.5. In d li u b ng: File Print Table
Tr c khi in n:
C th ch n cc b ng mu n in c ng nh ph n k t c u mu n hi n d li u
C th in tr c ti p ra my in ci t ho c t o ra cc t p sau m b ng
cc ph n m m khc r i in
3.4. M T S PH N NNG CAO
3.4.1. T o nhm (Group)
Nhm l m t ch c n ng m i c a SAP2000, cho php ng i s d ng a m t s
ph n t c cng c m no g p l i v i nhau v t m t tn. khai bo
nhm c th dng 2 cch:
o Khai bo tn c a nhm trong Define sau nh d u cc ph n t c a nhm
v gn cho tn nhm c (AssignAssign to Group)
o V a khai bo tn nhm, v a gn cc ph n t cho nhm lun: vo th ng Assign
Group
Nhm c th n m trong nhau (trong G2 c th c G1 v thm m t s ph n t
khc)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 23 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dng nhm trong nhi u tr ng h p r t ti n l i khi c n ch n ho c lo i b m t s
ph n t v thao tc nhanh khi thi t l p s k t c u.
S d ng tn nhm trong cc thao tc l a ch n gn
3.4.2. Khai bo thanh c ti t di n thay i: Assign Frame/Cable/Tendon
Frame Sections Add Nonprimastic
Ch p d ng cho ph n t thanh. khai bo, vo ch c n ng Add Nonprimastic (v
ph i c t nh t 2 lo i ti t di n khai bo).
Ti t di n thay i c th bi n i u ho c gi t b c.

3.4.3. cc cch bi n i i t ng Edit


L nh Copy sao chp i t ng thnh m t i t ng m i di chuy n so v i i
ng c theo c 3 ph ng (DX, DY, DZ). Cc cch th c hi n:
o Ch n nhm i t ng m u
o Nh n Edit Copy
o Nh n Paste v a cc gi tr di chuy n trong m c Change Coordinate by
OK
L nh Move c tc d ng v i nt v ph n t :
o N u ch n nt: cc ph n t dnh v i nt u b ko theo n v tr m i, d ng v
k thu t c a ph n t b thay i.
o N u ch n ph n t : l nh c tc d ng t nh ti n, kch th c c a ph n t khng b
thay i.
C th ch n nhi u i t ng trong l nh cch th c hi n gi ng nh l nh Copy
Set Reshape Mode: thay i d ng c a ph n t qua vi c ko l cc ph n t nv
tr m i.
Replicate: (Linear, Mirror, Radial):
o y l l nh sao chp cc i t ng theo nhi u cch khc nhau, c th l c ch n
m t s thu c tnh (Section, Release, Regid, Load) trong qu trnh xao chp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 24 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ho c sao chp t t c cc thu c tnh c a i t ng g c.
o Sau khi sao chp c th gi l i i t ng g c ho c xo i (Delete Origin
Objects).
o Cc b c th c hi n v i l nh ny:
Ch n i t ng g c
a vo cc kho ng cch di chuy n theo cc ph ng X, Y, Z (v i l nh
Linear), ho c khai bo tr c quay (tr c i x ng) i v i l nh Radial v
Mirror.
Khai bo s i t ng mu n t o thm (Number).
o V i ch c n ng Radial:
C th ch n tr c s n c lm tr c quay ho c khai bo tr c quay m i qua hai
i m trong khng gian (3D - Rotate), a vo to X, Y, Z c a hai m
ny
Ho c a vo m t m xc nh tr c quay trong m t ph ng c a hai tr c
kia (V d quay quanh tr c X, ch n Rotate axis (X) Coordinate Piont
on YZ Plane).
Nn dng ch c n ng t o h to m i (tr t g c to ) xc nh tr c
quay tr c khi dng l nh cho hi u qu
o V i Mirror: c ng c th khai bo tr c Miror qua hai m b t k
Ghp thm m t k t c u m i vo k t c u c: Edit Add to Modal from
Temple
3.4.4. T o h to con: Define Set Coordinate System/Gid
H to con gip ng i dng m m d o trong qu trnh thi t l p s k t c u.
M i h to con c th c tn, n v , h l i ring.
Cc tham s chuy n tr c (Advance) l tnh theo h to t ng th ch khng theo
h to hi n th i.
C th hi n k t c u trong t ng h to con ( i khi ch m t ph n c a k t c u
c hi n) v chuy n gi a cc h ( Globle n khai bo n v ).
Khi thi t l p s k t c u, cc gi tr to l so v i h to con ang s d ng.
3.4.5. M t s khai bo khc (cng c ng, hi u ng u n d c, ng su t tr c, rng bu c
chuy n v )
* Rng bu c chuy n v (Constraint).
M t s thnh ph n chuy n v c a nt c chuy n v b ng nhau, c th khai bo rng
bu c (v d sng tuy t i c ng c a k t c u nh cao t ng, cc m n i trn m t
c u). Khai bo rng bu c d n t i gi m s n s c a ph ng trnh v th i gian
tnh ton c ng nh ph n nh ng tnh ch t lm vi c c a cng trnh.
C th gn nhi u nhm Costraint
M t nt c th n m nhi u nhm Costraint
Khi tnh ton nh cao t ng c sn tuy t i c ng ho c b n m t c u b tng,
th ng gn Costraint.
* Khai bo Diaphragm cho t m cng lm vi c theo s khng gian- m t sn ho c b n
m t c u:
i ti t di n c a t i tr ng ngang, c ng trong m t ph ng c a h l n, bi n d ng
nh . Theo m hnh ny, 2 chuy n v th ng trong m t ph ng sn v m t chuy n v
xoay c a cc nt trong m i m t ph ng l b ng nhau, cc thnh ph n khc c th
khc nhau. k t c u lm vi c ng v gi m b t ph ng trnh tnh ton, khai bo
cc rng bu c ny qua Constraint
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 25 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cch khai bo:
o Ch n cc nt trong cng m t ph ng: Vo Joint Constraint Add
Diaphragm
o Ch n ph ng php tuy n c a m t ph ng (th ng l Z).
Ch :
o M i Diaphragm c h tr c to ring l 1,2,3 (trong tr c 3 lun vung gc
v i m t ph ng)
o Ch c khai bo 1 Constraint cho m i m t ph ng (khng c ch n cc nt
trong cc m t ph ng khc nhau ho c khai bo 2 l n). Trong tr ng h p ny,
ch n Null v lm l i.
o C th lo i b m t s nt trong t p ch n b ng Remove.
* Khai bo vng c ng (Regid Zone - Offset):
Khi cc ph n t d m, c t (ho c cc thanh) giao nhau t i m t nt c kch th c l n
d n n s ch ng l p kch th c (k n nhi u l n). N u gi tr nh th khng ng k ,
nh ng l n s lm cho k t qu tnh khng chnh xc. Khai bo vng c ng s kh c ph c
c u ny (chi u di tnh ton gi m). Ngoi ra k t qu n i l c cho t i cc mp c a
d m (v tr nguy hi m) ch khng ph i n i giao nhau gi a cc tr c.
* Hi u ng u n d c trong ph n t thanh P- Delta:
i v i thanh c m nh l n, ch u l c nn v u n s xu t hi n cc hi u ng u n
d c P Delta lm t ng vng c a thanh, gy m t n nh c c b hay t ng th
(Buckling). SAP2000 cho php t tr c m t l c nn vo u c a ph n t t o
ra chuy n v ban u (khng ph i t i tr ng ngoi) c khai bo trong P Delta.
Ch tnh c n i l c do nh h ng c a P Delta ch khng tnh c P th.
C th xc nh l c nh h ng P Delta theo ph ng php tr c ti p (Assign
Frame/Cable P-Delta Force).
P-Delta ch tnh cho ph n t thanh khi thi t k c u ki n b tng c t thp (c t), k t
c u thp v dy cp (Cable)
* Thanh ch u ng su t tr c (Prestress):
Trong SAP2000, ng su t tr c ch ng d ng trong ph n t thanh v do cc l c
ng tr c t ln m t hay nhi u s i cp trong ph n t (t i tr ng ny lun n m
trong m t ph ng 1-2 c a ph n t ).
Cc d li u khai bo cho t i tr ng ng su t tr c:
o Khai bo cc v tr t cp di, dj,dc
o Khai bo l c ko t
o Khai bo h s tnh ton
* T i tr ng nhi t: l do chnh l ch nhi t trong cc b ph n k t c u, gy ra s bi n
d ng nhi t trong cc ph n t = .l (: h s gin n v nhi t; l : chnh l ch nhi t
).
3.4.6. t i tr ng ph v t i tr ng theo th i gian
T i tr ng ng l cc t i tr ng thay i theo th i gian, v d t i tr ng gi, sng bi n,
t i tr ng ng t, t i tr ng c a cc xe di ng trn c uT t c cc t i tr ng ny u c
th bi u di n d i d ng ph ng trnh cn b ng ng l c h c c N ph ng trnh vi phn
b c hai: M. (t) + C. (t) + K.U(t) = F(t) = fjg(t)j
Trong : M: ma tr n kh i l ng
C: ma tr n c n
K: ma tr n c ng
(t), (t), U(t) , F(t) : t ng ng l cc vct gia t c, v n t c, chuy n v
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 26 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nt v vect t i tr ng ngoi thay i theo th i gian. T t c c cc t i tr ng thay i theo
th i gian u c th bi u di n b i t ng cc vect khng gian f ( c l p v i th i gian) v
hm th i gian g(t).
* Khi ni m v bi ton ng: dao ng ring, dao ng c ng b c, t i tr ng ng
* tnh cho cc bi ton ch u t i tr ng ng, trong SAP2000 ta tr ng h p qua 2
c:
nh ngh a hm v t i tr ng: d ng v cc tham s c a hm
Khai bo cch dng t i tr ng trong k t c u: cc tham s c a hm khi tham gia vo
k tc u
* T i tr ng ph
nh ngh a hm ph , c th b ng nhi u cch: (R.S. Function Definition)
o S d ng m t hm c theo m c nh c a SAP2000, v d hm UBC*
o G i ra m t s hm ph c t tr c v c t vo file v i tn m i: Function
from File (khai bo Function name v Function File).
o khai bo m t hm ph m i: Add New Function: a vo tn v cc tham s
hm (th i gian v gia t c theo d ng ph ).
Khai bo cho ch ng trnh a hm ph vo tnh ton: Respone Spectrum Case
3.4.7. Xu t cc k t qu ra file DXF, Excel, MDB
* Xu t t SAP2000 sang DXF:
File Export DXF Open (ch nh n vo file SAPDXF. DXF, n u khng
c trong th m c ch a SAP2000 th ph i tm ng th m c ch a file ny) s m
m t h p tho i.
Thay i cc tham s trong h p tho i Frame Frame, Joint Joints (c
m t trong k t c u).
Khai bo tn v th m c ch a t p DXF s t o
i v i cchnh v 3D, sau khi m AutoCAD, c th cho hi n theo t ng m t
ph ng ho c khng gian qua vi c l c ch n c a Vpoint. vi t ch , ch n UCS cho
m t ph ng XY: UCS X 90 a khung khng gian v ph ng), ho c UCS
ZA ch n h ng z i xu ng (), g c 0,0.
D ng DXF ch hi n s hnh h c c a k t c u, cc i t ng chuy n v cc l p,
c th dng AutoCAD bi n i.
* Chuy n t SAP2000 sang MDB: Analyse Option Access Database file g
tn file.
* Chuy n t SAP2000 sang Text, hay c s d li u Excel, Access:
File Print Table Analysis Result (ch n ki u xu t)
Enhanced Metal File l m t d ng file vector c th c c b ng nhi u ch ng
trnh ho ho c cc cng c v n phng nh World (c ui *.emf).
* Nh p t DFX sang SAP2000:
File Import DXF Open khai bo tn mu n nh p
Hi n h p tho i: ch n tr c Global up (Z); khai bo n v .
khai bo cc l p Joint Joints, Frame Frames
Nn t o ra m t file m u t SAP2000 chuy n sang AutoCAD c c u trc l p,
sau v m hnh v nh p l i SAP2000.
3.4.8. lin k t m m v tnh mng trn n n n h i.
3.4.8.1. lin k t n h i:
Trong SAP2000 ch cung c p lin k t n h i b ng cc lin k t l xo t t i cc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 27 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nt. D i tc d ng c a l c ngoi, l xo b bi n d ng v pht sinh cc thnh ph n
ph n l c bao g m F1, F2, F3, M1, M2, M3 l n l t l cc ph n l c th ng v ph n
l c xoay.
Lin k t n h i dng trong cc tr ng h p nh d m lin t c c g i t a n h i,
d m, t m trn n n n h i (mng b ng, mng b). chnh xc c a l i gi i t
l thu n v i m t c a i l xo.
Lin k t n h i Spring: l lin k t m m c tc d ng theo 6 thnh ph n c a 6 b c
t do, tuy nhin thng d ng l theo ph ng Z.
Cc thnh ph n c ng c a l xo c n v : l c/ n v di; l c/ n v gc xoay).
khai bo c ng n h i, dng Assign Joint Springs.
gn cc c ng n h i, tr c h t ph i tnh cc gi tr c ng n h i. Trong
m hnh n n Winkler, t n n coi nh n h i tuy n tnh v c c tr ng b i
m t h s n n. Trong tr ng h p n gi n, SAP2000 xu t tnh c ng c a
m t g i l xo theo m t ph ng php b t k nh sau: Ki = Ks.b.ls = Ks.A (Ks: h
s n n; b,ls: chi u r ng v chi u di m g i ph i ch u.
B ng gi tr h s n n m t s lo i t thng d ng:
- t ct x p: 4.800 16.000 (kN/m3)
- t ct ch t v a: 9.600 80.000 (kN/m3)
- t ct ch t : 64.000 128.000 (kN/m3).
3.4.8.2. ph ng php xc nh h s n n:
Trong c h c t- n n mng, c r t nhi u m hnh n n c tr ng cho cc lo i t n n
khc nhau. M hnh n n do Winkler ngh hi n nay ang c s d ng r ng ri b i s
n gi n v thch h p v i m t s lo i t n n thng d ng. Trong m hnh ny, t n n
c coi nh n h i tuy n tnh, c tr ng b i h s n n.
H s n n c xc nh b i cng th c sau:
Ks = As + Bs.Zn
Trong : As : h ng s ph thu c theo chi u su mng
Bs: h s ph thu c su
Z: su ang kh o st
n: h s hi u ch nh c gi tr g n v i ng cong th c nghi m (khng c
k t qu th nghi m th l y n = 1).
3.4.8.3. M hnh tnh ton cc lo i mng m m
i v i c k t c u mng, th ng c 2 ph n: k t c u ch u l c v ph n n n. H ch u l c
c th c m t b i cc lo i ph n t khc nhau nh d m (mng b ng), t m (mng b).
Ngoi ra trong tr ng h p c n thi t c th s d ng ph n t Plane, Solid
* M hnh c a m t s k t c u:
Mng b ng - D m: dng ph n t thanh, g i l xo t t i cc m nt c a d m,
m t tu .
Mng b ng giao nhau -H d m giao nhau: g i c th t t i cc giao mc a
h d m ho c cc m bn trong.
Mng b - T m trn n n n h i: mng dng ph n t t m, g i l xo ch tt i
cc i m nt c a ph n t .
C c ch u l c ngang: ch khai bo cc b c t do cho k t c u: UX, RY.

4. Thi t k
4.1. Gi i thi u
SAP2000 c m t modul hon ch nh cho thi t k c c u ki n b tng c t thp v k t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 28 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c u thp. ch ng trnh s cho php ng i dng l c ch n kh i t o, bi n i, phn tch
v thi t k cacsd k t c u trong cng m t giao di n.
Trong ch ng trnh c nhi u th vi n cc tiu chu n thi t k , cho php thi t k t
ng v ki m tra cc ph n t thanh b tng c t thp. Cc tiu chu n c s n trong
SAP2000 l : ACI1995 (M ), CSA 1984 (Canada), BSI 1985 (Anh) v CEN 1992
(Eropean).
Vi c thi t k d a trn m t t p h p cc t h p t i tr ng do ng i dng khai bo. Tuy
nhin, ch ng trnh t cung c p cc t h p m c nh cho m i tiu chu n thi t k .
Trong thi t k c t, ch ng trnh tnh ton c t d c, c t ai yu c u. Tuy nhin, ng i
dng c th khai bo c t thp d c, trong tr ng h p s thng bo gi tr c a Capacity
Ratio c a c t. h s ny cho bi t ch s c a u ki n ng su t lin quan n khi ni m
c a c t.
M i ph n t d m, ch ng trnh s thi t k ch u u n v c t t i cc ti t di n do ng i
dng khai bo d c theo chi u di d m.
4.2. Cc b c th c hi n khi thi t k c u ki n b tng c t thp
4.2.1. Khai bo cc h s thi t k lin quan n v t li u:
Vo menu Define Material: ch n ki u v t li u Concrete trong Design Property
Data v a vo cc tham s :
fy: c ng ch u ko c a thp, tnh theo gi i h n ch y
fc: c ng ch u nn c a b tng, l y b ng gi tr mac b tng.
fsy: c ng ch u c t c a c t thp.
fcs: c ng ch u c t c a b tng = fc.
4.2.2. Ch n ki u ph n t thi t k (Beam, Column)
Khai bo ti t di n: Define Frame/Cable Section Reiforcement: (ch
ch n c ba lo i ti t di n ch nh t, Trn, ch T v v t li u ki u CONC cho
qu trnh thi t k )
Ch n lo i ph n t thi t k cho d m (Beam) hay c t (Column)
*Beam:
Top = a (chi u dy l p b o v pha trn)
Bottom = a (chi u dy l p b o v pha d i)
Reinforcement Overrides for Ductile Beams: chi u di o n c t thp ch ng
ln nhau.
* Column:
Rectangular:
Cover to rebar Center = a (chi u dy l p b o v tnh n tm c t thp)
Nunber bar in dir 3: s l p c t thp tnh theo ph ng 3
Nunber bar in dir 2: s l p c t thp tnh theo ph ng 2
Bar size: ch n di n tch thanh thp.
Check/Design: ch n m t trong 2 ki u Design ho c Area of one Bar:
Reinforcement to be Designde: bi ton thi t k
Reinforcement to be Checked: bi ton ki m tra
Circle:
Cover to rebar Center = a (chi u dy l p b o v tnh n tm c t thp)
Nunber bar : s thanhb tr u nhau trong ti t di n
Check/Design: ch n m t trong 2 ki u Design ho c Area of one Bar:
Reinforcement to be Designde: bi ton thi t k
Reinforcement to be Checked: bi ton ki m tra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 29 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3. Ch n t h p thi t k .
Define Load combination (dng cho Concrete Design ho c Steel Design)
Ho c trong menu Design ch n Select Design Combo
4.3.4. Ch n ki u thi t k : vo menu Design ch n Steel ho c Concrtete
4.3.5. Ch n tiu chu n thi t k :
Menu Option Preference Concrete (BS8110-89): c m t s thng s :
Strength Reduction factors: cc h s gi m b n cho u n, nn, ko, c t
Interaction Diagram Parameters: cc tham s lin quan n bi u t ng tc
Respone Spectrum: thi t k cho tr ng h p nhi u gi tr ph
4.3.6. thi t k ti t di n:
Th c hi n tnh ton tnh ra n i l c
Design Concrete Frame Design Start Design Check for Structure
4.4. In v xem k t qu :
Vo menu Display Design Result Table: cho k t qu i vi d m cho di n tch
c t thp ch u ko v ch u nn, i v i c t, hi n ton b di n tch c t thp ( i v i t h p
thi t k chnh ho c theo m c nh)
D m: Tnh d m ch u m men u n chnh theo (M33) v c t chnh (V22)
C t: C t tnh cho bi ton ko nn l ch tm xin.
Bi ton thi t k l nhi u bi ton ki m tra. Menu Option Preference
Concrete Interaction Diagram Parameter: Curve, Point/ Curve: l a ch n s ng
cong v i m ki m tra trn m i ng cong.
xem cc thng tin thi t k , nh v chu t vo m t ph n t no v nh n chu t
ph i, ch ng trnh s m h p tho i Concrete Design Information ho c vo Design
Concrete Frame Design Display Design Information, cho bt cc thng tin v c t
thp d c, thp ai trong t ng m t c t. mu n xem chi ti t h n, nh n vo Detail s hi n
h p tho i m i v cho cc thng tin sau:
Frame ID: tn ph n t ; Station ID: tn m t c t; Section ID: tn ti t di n; Combo
ID: tn t h p dng cho thi t k .
Cc gi tr lin quan n ti t di n v tham s thi t k c a v t li u: L,B, E, Fy, fc
Cc gi tr l c dng cho thi t k : PU, M2, M3 v di n tch thp t ng ng (Rebar
area)
* Thay i cc tham s trong qu trnh thi t k :
Redefine: ch n l i thng tin thi t k
Reset Design Selection: l y l i ti t di n ban u
Update Analysis Section: l y cc ti t di n thay i lm ti t di n tnh n i l c.
Nn s d ng P- Delta ki m tra u ki n n nh c a c t
4.5. Thi t k k t c u thp
khai bo v t li u: fy: c ng gi i h n ch y
Trnh t th c hi n: gi ng nh k t c u b tng
Ki u ph n t
Column: ph n t ny song song v i ph ng Z
Beam:ph n t song song m t ph ng XY
Gi ng: (Bracded)
Effective Lengh Factor K: ph thu c vo lin k t (ph n t , g i t a, ph ng),
SAP2000 s t ng tnh s K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 30 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. TS V D TNH TON TRONG THI T K
1. Bi 1 : Tnh ton d m BTCT nh p gi n n
1.1.1. Yu c u bi ton
Tnh ton n i l c trong d m
c ng nh h ng cc gi tr trong d m, t h p cc tr ng h p i
tr ng, xu t cc k t qu n i l c ng nh cc ng nh h ng
Lm thm m t s bi ton nng cao ng. Tu bi n c cch m hnh
cc bi ton khc nhau; cc t i tr ng khc nhau v cc lin k t khc nhau trong
d m. Dng c ch c n ng design trong Sap 2000 tnh ton thp theo cc
tiu chu n.
1.1.2. M hnh bi ton
1.1.2.1. Tnh tan n i l c
Khi kh i ng Sap2000 chng ta s nhn th y giao di n nh hnh sau y. Ch r ng
cc thanh toolbar c th ty bi n theo ng i s d ng gi ng nh trong Microsoft
Word.

kh i t o c m hnh bi ton. Ta b m File New Model s hi n ra giao di n


nh sau . Trn giao di n ny ta th y c cc m hnh c t o s n t o s ti n l i cho
ng i s d ng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 31 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta th y m t s templates c cc
ch c n ng nh sau:
Blank : Khng c s n b t
k i t ng no.
Grid only : Ch t o i
ng t ng t cc h
i.
Beam : H d m.
2D Trusses: H gin 2D
3D Trusses: H gin 3D
2D Frames: H khung 2D
3D Frames: H khung 3D
Wall: T ng m ng

Ta th y r ng v i yu c u bi ton l d m n gi n, nh p 20m, ta ch n Beam, h p tho i


sau s hi n ra. Ch n cc thng s nh hnh v . Ch r ng
Number of Spans: S l ng nh p.
Span Length: Chi u di c a m t nh p.
Section properties: Ch n ti t di n c a d m. y ta s nguyn nh m c nh
v s ch n ti t di n sau khi nh ngh a m t c t d m.

Ch n cc lo i v t li u lm d m. Ch n Define Materials H p tho i sau s hi n


ln. Trong h p tho i ny, ch ng trnh m c nh s n cho b n 5 lo i v t li u khc
nhau. y, ta quan tm nhi u h n n Btng (CONC) v thp (STEEL).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 32 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N u nh mu n nh ngh a m t lo i v t li u khc, b m Add New Materials, cn


n u mu n ch nh s a tnh ch t c a v t li u cho ph h p v i yu c u bi ton ta b m
Modify/Show Materials. Lc ny s hi n ra b ng h p tho i nh sau:

M ts tnh ch t quan tr ng c a v t li u m ta quan tm c th hi n trong b ng:


Mass per unit Volume : Kh i l ng ring
Weight per unit Volume : Tr ng l ng ring
Modulus of Elasticity: Modyl n h i
Poissons Ratio: H s possion.
Coeff of Thernal Expansion: H s gin n nhi t.
Shear Modulus: Modyl c t
V i cc gi tr ny, c th thay i trong m i ph h p v i c tr ng v t li u
c a bi ton. y ta cc gi tr m c nh c a ch ng trnh. Cc ch c n ng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 33 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
khc s c quan tm ph n nng cao.
Nh n OK k t thc.

Ch n cc m t c t c a d m ta b m Define Frame Sections... Sau khi h p tho i


Frame Properties hi n ra th ch n Add Tee trong m c Choose Frame Property to
Add. Cc thao tc trn l nh ngh a m t c t ch T c a d m.
H p tho i Tee Section gip ta c th xy d ng c m t c t ch T v i cc kch th c
c nh p vo tu theo bi ton.
t tn cho m t c t m c Section Name (MAT CAT DAM).
Nh p v t liu t ng ng v i m t c t Material: CONC.
Nh p cc thng s nh hnh v
o Outside stem: 1.5; Chi u cao d m
o Outside flange: 1.2; B r ng cnh d m
o Flange thickness: 0.15; Chi u dy cnh
o Stem thickness: 0.2; B r ng thn d m

Cc ch c n ng khc nh :
o Section properties: Cc c tr ng hnh h c c a ti t di n ng v i s li u c
nh p vo
o Set Modifiers: Hi u ch nh cc s li u theo m t t l cho tr c.
o Concrete Reinforcement: Xem ???
Nh n OK k t thc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 34 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nh ngh a cc lo i t i tr ng cho d m ta b m Define Load Cases... Sau khi h p


tho i Define Loads hi n ra th , nh p tn (TT), lo i t i tr ng (DEAD) v h s t i
tr ng b n thn (Self Weight Multiplier = 1) vo cc t ng ng nh hnh v , b m
Add New Load. T i tr ng m i s c thm vo.
Ch r ng h s t i tr ng y b ng 1 c ngh a l v i lo i t i tr ng ny. t i tr ng
b n thn c tnh ton t ng nh vo ti t di n c a m t c t. N u nh ta khai bo
thm t i tr ng ngoi v i lo i t i tr ng ny th t i tr ng tnh ton s b ng c hai lo i
t i tr ng c ng l i.
Nh n OK k t thc.

Gn m t c t. Ch n d m, sau b m Assign Frame/Cable/Tendon Frame


section.
Ch n MATCATDAM, nh n OK gn m t c t cho d m.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 35 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ti n hnh phn tch bi ton Analyze Set Analysis Options... H p tho i sau hi n
ra

B n c th nh n vo khung Plane Frame bi ton phn tch theo s ph ng nh m


gi m s l ng n khng c n thi t. Sau nh n OK.
xem n i l c trong d m, b m Display Show Forces/Stresses
Frames/Cables H p tho i sau hi n ra:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 36 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Case/Combo: Ch n tr ng h p
t i tr ng gy ra n i l c mu n xem
trong d m.
o Axial Force: Xem l c d c.
o Shear 2-2: Xem l c c t
o Moment 3-3: Xem moment
o Scaling: Ty ch n xem bi u
n i l c theo t l ty ho c
m c nh c a my.
o Fill Diagram: Ty ch n bi u
c t m.
o Show Values on Diagram: Ty
ch n xem gi tr n i l c t i cc
m t c t c a d m.
o Show deformed Shape: Ty
ch n xem bi n d ng c a d m
khi ch u tc ng c a t i tr ng.

Sau khi ch n xong, nh n OK


xem bi u .

L n l t ch n xem bi u
momen v l c c t trong
d m, ta c cc bi u
nh hnh v bn.
Ch r ng d u c a bi u
momen c quy c
nh C h c k t c u.

Mu n xem chi ti t h n cc bi u n i l c cc m t c t c a d m, mn hnh xem


n i l c, ta b m tr c ti p vo c u ki n, lc ny hi n h p tho i nh hnh bn
d i.
o Khi di chuy n tr c a con chu t, cc gi tr n i l c i cc m t c t v
vng hi n th r rng trong cc t ng ng v i t h p ho t i ch n.
o Ngoi ra cn c th xem c tr v gi tr c a n i l c l n nh t b ng
cch nh n vo Show Max.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 37 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2.2. i tr ng di ng v ng nh h ng
tnh ton c ng nh h ng a n i l c trong d m, ta ph i khai bo cc tr ng
h p i tr ng v i lo i i tr ng l Live ( i tr ng ng) v bu c ph i khai bo Analysis
Cases Type l Moving Load.

Khai bo lo i i tr ng
o Ch n Option Lock Model m kho (ho c b m nt m kho trn toolbar)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 38 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o nh ngh a thm cc tr ng h p i tr ng khc. Ch n Define Load case, sau
l n l t nh p tn i tr ng TT2, Hoattai. Nh n Add New Case. Tuy nhin ch r ng
c n ph i Self-weight Multiplier l 0 (v ta nh p tr c ti p i tr ng vo), ch n
Type nh hnh v .
o K t qu nh p xong nh hnh .

Khai bo ln xe (M c ch khai bo ln xe l khai bo ng xe ch y)

o Ch n Define Bridge Load


Lanes... H p tho i Define Lanes
hi n ra.

o Nh n vo Add New Lane


Defined from Frames. H p tho i
Lane Data hi n ra. t tn cho
ln xe (Lane Name) nh m c
nh.

o y ch c 1 c u ki n l d m
nn ta nh p 1 vo Frame (nh
hnh v ), nh n Add thm c u
ki n m xe ch y qua.

o N u nh c nhi u c u ki n th ta
ph i khai bo y cc c u
ki n theo th t m xe i qua.

M t m o nh y l ch
c n t tn ln xe, sau
thot ra kh i c a s ny,
s d ng chu t ch n
cc frames m ng xe
ch y i qua, sau nh n
Assign Cables/Frames/
Tendon Lanes, nh v y
ch c n vo Lane Data
ki m tra theo ng th t
ch a.

Sau khi khai bo xong, nh n OK s tr v Define Lanes nh ban u (xem hnh v ).


Nh n OK thot
Khai bo xe (Vehicle): khai bo cc lo i xe, trong c th ch n cc lo i xe c
s n ho c khai bo m t xe m i theo giao di n m Sap cho s n.
Ch n Define Bridge Load Vehicles... s hi n ra khung Define Vehicles.
Ch n Add Vehicles s hi n ra khung Standard Vehicle Data.
Ch n lo i xe theo tiu chu n AASHTO Vehicle Type
C th ch n lo i xe m g n gi ng v i lo i xe thi t k . Sau b m Convert to
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 39 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
General Vehicle chuy n sang lo i xe t ng qut v ch nh s a.
y, ta ch n lo i xe P5 lm v d . Nh n OK s tr l i v i h p tho i Define
Vehicles

Khai bo h ng xe (Vehicle Classes):

H ng xe y c nh ngh a nh l
m t hay nhi u xe ho t ng trn cc ln
xe c phn tch trong m t tr ng h p
phn tch t i tr ng di ng (Moving
Load Analysis Case). C n ch r ng
ch m t lo i xe ho t ng ring l trn
cc ln xe khi phn tch v tr ng h p
b t l i nh t s c ghi nh n vo k t
qu i v i h ng xe . Trong h ng xe,
cc xe c th c khai bo v i cc t l
khc nhau nh vo Scale Factor .

Ch n Define Bridge Load Vehicles... s hi n ra khung Vehicle Class Data. Trong


Vehicle Name, ch n lo i xe (Vehicle) P5 m mnh khai bo. Nh n OK thot ra
ngoi.
Khai bo tr ng h p phn tch t i tr ng (Analysis Cases)
Ch n Define Analysis Cases s hi n ra h p tho i Analysis Cases (Hnh d i).
Trong h p tho i ny ch n Hoattai Case Name, sau nh n Modify/Show Case
chnh s a tr ng h p ny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 40 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

h p tho i Analysis Case Data, trong Analysis Case Type, ch n Moving Load.
Trong m c Loads Applied, ch n h ng xe l VECL1, t l l 1, nh n Add.
Nh n OK thot ra ngoi.

Ch y ch ng trnh v xem k t qu t ng t nh trn.

2. Bi 2 : Tnh ton d m lin t c 2 nh p


2.1.1. Yu c u bi ton
Cho E= 3600 ksi. H s possion 0,2
fc= 4 ksi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 41 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
fy = 60 ksi
Hy xc inh l ng thp ch u l c v thp ai theo tiu chu n ACI 318-95

2.1.2. H ng d n:

1. Ch n File menu New Model, h p tho i New Model xu t hi n.


2. Ch n n l kip, ft, F
3. Ch n Beam, hi n ra h p tho i Beam. Sau ch n t t cc gi tr m c nh. Nh n
OK.
4. Ch n X gc tri c a s 3-D ng i.
5. Ch n Define Materials, pp tho i Define Materials hi n ra. In that form:

Ch n CONC trong Materials, v ch n Modify/Show Material hi n ra h p


tho i Material Property Data form.

Nh p 0.15 vo Weight per Unit Volume.

Nh n OK trong c a s Material Property Data and Define Materials forms to


close all forms.

6. Thay i n nh p n c d dng. Thay i sang Kip, in, F


.
7. Ch n Define menu Materials, h p tho i Define Materials xu t hi n.
8. Ch n CONC trong Materials, sau ch n Modify/Show Material xu t hi n
Material Property Data. Sau :

Nh p 3600 vo Modulus of Elasticity.


Nh p 0.2 vo Poisson s Ratio.
Nh p 4 vo Specified Conc Comp Strength, f c.
Nh p 60 vo Bending Reinf. Yield Stress, fy.
Nh p 60 vo Shear Reinf. Yield Stress, fys.
Ch p nh n cc gi tr m c nh khc
Nh n OK trong Material Property Data v Define Materials thot ra
ngoi.

9. Ch n Define menu Frame Sections, h p tho i Frame Properties xu t hi n.


Sau :

Trong s Add I/Wide Flange, ch n Add Rectangular.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 42 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ch n nt Add New Property , h p tho i Rectangular Section xu t hi n.
Sau :
o Nh p CONBEAM vo Section Nam.
o Ch n CONC trong s Material.
o Nh p 30 vo Depth (t3).
o Nh p 18 vo Width (t2).
o Ch n Concrete Reinforcement, h p tho i Reinforcement Data
xu t hi n. Th c hi n:
Trong Design Type, ch n Beam.
Trong Concrete Cover To Rebar Center, nh p 3.5 vo
Top edit.
Trong Concrete Cover To Rebar Center, nh p 2.5 vo
Bottom.
B m nt OK trong c a s Reinforcement Data, Rectangular
Section, v Frame Properties thot ra ngoi.

10. C n nt Select All.


11. Ch n Assign menu Frame/Cable/Tendon Frame Sections , h p tho i
Frame Properties xu t hi n. B m CONBEAM trong Properties. Nh n OK.

12. Thay i n nh p n c d dng. Thay i sang Kip, ft, F


13. Ch n Define menu Load Cases, h p tho i Define Loads xu t hi n. Th c hi n
cc l n sau:

Nh p LIVE vo Load Name.


Ch n LIVE trong s Type.
Nh p 0 vo Self Weight Multiplier.
Ch n nt Add New Load.
Nh n OK.

14. Ch n 2 thanh trn mn hnh.


15. Ch n Assign menu Frame/Cable/Tendon Loads Distributed , h p tho i
Frame Distributed Loads xu t hi n. Th c hi n cc b c sau:

Xc nh lo i i trong trong Load Case Name l DEAD.


Trong Load Type v Direction, ch r ng c Forces c ch n (do ta
khai bo l c) v m c Gravity c ch n (h ng i tr ng l h ng a gia
t c tr ng tr ng) .
Trong ph n Uniform Load, nh p 2.2 vo Load.
Nh n OK thot.

16. Ti p c chon 2 thanh d m.


17. Ch n Assign menu Frame/Cable/Tendon Loads Distributed, h p tho i
Frame Distributed Loads xu t hi n. Th c hi n cc b c sau:

Ch n LIVE t s Load Case Name.


Trong ph n Uniform Load, nh p 1.6 vo Load.
Nh n OK k t thc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 43 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Ch n Analyze menu Set Analysis Options, xu t hi n Analysis Options. Th c
hi n cc b c sau:

Ch n nt Plane Frame XZ Plane thi t l p cc bc t do trong h ph ng


Nh n OK thot

19. Ch n Options menu Preferences Concrete Frame Design , h p tho i


Concrete Frame Design Preferences xu t hi n. Th c hi n cc b c sau:

Ch n ACI 318-99 trong s Design Code.


Ch n h s Strength Reduction (Phi) Factors l n l t l 0.9, 0.7, 0.75 v
0.85 cho Bending Tension, Compression Tied, Compression Spiral v
Shear.
Nh n OK thot.

20. Ch n nt Run Analysis , h p tho i Set Analysis Cases to Run xu t hi n. Th c


hi n cc b c sau:

Ch n MODAL danh sch Case Name v b m nt Run/Do Not Run


Case.
Ch n tr ng h p t i DEAD v i thnh Run trong list Action.
Ch n tr ng h p t i LIVE v i thnh Run trong list Action.
Ch n Run Now ti n hnh phn tch.

21. Khi qu trnh phn tch k t thc, ki m tra l i c a s SAP Analysis Monitor (c th
c thng bo l i) v nh n OK ng l i.
22. Ch n Design menu Concrete Frame Design Select Design Combos
hi n ln h p tho i Design Load Combinations Selection form. Th c hi n cc b c
sau:

Xc nh l i t h p m c nh c a vi c thi t k l DCON1 v DCON2, c


trong Design Combos.
Ch n DCON1 nh n nt Show hi n ra h p Response Combination Data
Th c hi n cc b c sau:
o Ch r ng trong Define Combination, DCON1 c nh ngh a l
1.4DEAD.
o Nh n Cancel tr l i h p tho i Design Load Combinations
Selection .
o Ch n DCON2 nh n nt Show hi n ra h p Response Combination
Data Th c hi n cc b c sau:
Ch r ng trong Define Combination, DCON2 c nh
ngh a l 1.4DEAD + 1.7LIVE.
Nh n Cancel tr l i h p tho i Design Load Combinations
Selection vad nh n OK trn h p tho i Design Load
Combinations Selection ng l i.

24. Nh n Design menu Concrete Frame Design Start Design/Check of


Structure thi t hnh thi t k .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 44 Khoa Xy D ng
Ti li u nghin c u Sap2000 Tham kh o v hi u nh Th.S Nguy n Ph Th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Khi vi c thi t k hon t t, di n tch c t thp d c c th hi n trn mn hnh. n
v l kips v feet.
26. C th i n v h p tho i x gc mn hnh.

27. Ch n Design menu Concrete Frame Design Display Design Info hi n


ra h p tho i Display Concrete Design Results form. Th c hi n cc b c sau:

Xc nh r ng ch c n ng Design Output c ch n.
Ch n Shear Reinforcing t h p tho i x Design Output.
Nh n OK. ng c t thp ch u c t c th hi n trn mn hnh.

Note: Ch r ng gia tr ny chnh l gi tr c a c t thp ch u c t c tnh trn m t


n v di c a c u ki n. (V d : in2/in).

28. Chu t ph i vo bn tri d m xu t hi n h p tho i Concrete Beam Design


Information. Th c hi n cc b c sau:

Ch r ng l ng c t thp d c trn, d c d i v c t thp ch u ko c tnh


ton cho t ng m t c t u ra c a d m.
Ch n nt Flex. Details th hi n flexural design details cho t h p t i
tr ng thi t k v v tr m t c t u ra. H p tho i Concrete Design
Information ACI 318-99 xu t hi n.
Khi xem xong cc chi ti t thi t k , nh n X gc trn bn ph i ng
h p tho i Concrete Design Information ACI 318-99.
Nh n OK ng Concrete Beam Design Information.

Ch : thay i c ch , nh n vo Options menu > Preferences >


Dimensions/Tolerances . In the Minimum Graphic Font Size, thay i c ch , v d ,
thay 5 b ng 6. Nh n vo OK .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr ng Cao ng c Tr N ng 45 Khoa Xy D ng