Você está na página 1de 6

Predmet: Raspored nastave na FTN-u u Novom Sadu za kolsku 2014/15

godinu i objanjenje korienih oznaka u rasporedu.


Raspored nastave na FTN-u u Novom Sadu je uraen tako da u prvi plan istie studenta
i njegove obaveze na fakultetu. Prilikom izrade rasporeda nastave maksimalno je voeno
rauna da studenti nemaju pauze u rasporedu (a ako ih i imaju one su minimalne).
Radi lakeg praenja promena u rasporedu nastave od kolske 2014/15 godine u zaglavlju svake
strane rasporeda bie napisani datum i vreme poslednje izmene aktuelnog rasporeda.
Svi zaposleni i studenti se moraju pridravati zvaninog rasporeda nastave, a ukoliko ima nekih
problema vezanih za raspored, molimo Vas da se obratite prodekanu za nastavu na email
ftnraspored@uns.ac.rs.
Mole se svi zaposleni i studenti FTN-a da tokom prve dve nedelje stalno prate raspored, na
oglasnim tablama i na veb sajtu FTN-a www.ftn.uns.ac.rs jer poetkom semestra moe doi do
odreenih promena rasporeda, dok su kasnije promene ree i uslovljene objektivnim faktorima.
Raspored za svaki studijski program je dat kao jedna pdf datoteka, koja se moe pretraivati po
svim unetim podacima (nazivu predmeta, imenu nastavnika/asistenta, itd...).
Raspored studenata po grupama se nalazi na poleini oglasne table (datog studijskog
programa).

Oznake koriene u rasporedu:


1. Brojevi napisani u zagradi iza broja grupe
- primer prvi 1(1-16), znai da vebe imaju studenti prve grupe i to od broja
1 do broja 16 po spisku koji se nalazi na poleini oglasne table datog studijskog programa
- primer drugi 1(17- ), znai da da vebe imaju studenti prve grupe i od broja
17 do kraja grupe po spisku koji se nalazi na poleini oglasne table datog studijskog programa
- primer trei 1(2), znai da se na vebama svake druge nedelje smenjuju studenti grupe 1 i
grupe 2. Ovaj sluaj se javlja kad je fond vebi 1 as., to znai da studenti grupe 1
prve nedelje sluaju 2 asa, a studenti grupe 2 prve nedelje nemaju nastavu, dok 2 nedelje
studenti 2 grupe imaju 2 asa, a studenti grupe 1 nemaju nastavu. Svake nedelje se smenjuju
grupa 1 i grupa 2. Ukoliko se dogodi da treba da se smenjuju delovi grupa ovaj primer moe biti
napisan i ovako 1(1-12)[1(13-24)]. Ovo znai da se svake nedelje smenjuju studenti grupe
1(1-12) i studenti takoe grupe 1(13-24). Ako se smenjuje samo jedna grupa onda je u rasporedu
napisano ovako 1(sv.dr.ned.).
2. Umesto broja grupe napisano je Prijavljeni ili Opredeljeni
- izabrani predmet sluaju samo studenti koji su ga izabrali za sluanje (bilo da je predmet
izborni ili fakultativan).

Na kraju jo jednom Vas podseamo da su rasporedi predavanja uraeni u pdf formatu i da se svaki
studijski program nalazi u jednom pdf dokumentu. Obavezno u vaem internet browser-u uraditi
Reload current page ili Refresh, da bi se uitao trenutno vaei rapored predavanja sa FTN
servera (da se ne bi desio sluaj da itate stari raspored, koji se trenutno nalazi na Vaem raunaru).

Prodekan za nastavu
prof. dr Dragia Viloti
Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Poslednja izmena: 15.02.2015. 18:08, Strana: 1

RASPORED PREDAVANJA 2 Semestar


Gradjevinarstvo
PONEDELJAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
Radonjanin dr Vlastimir,
SVI 07:15 09:00 A2 Pred. Materijali u graevinarstvu 2
Maleev dr Mirjana
SVI 09:15 12:00 A2 Pred. Matematike metode 2 Uzelac dr Zorica, Kosti dr Marko
UTORAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
Opredeljeni 10:30 12:00 AH7 Pred. Engleski jezik - struni Bogdanovi dr Vesna
Opredeljeni 10:30 12:00 309 Pred. Engleski jezik - osnovni Bulatovi Vesna
SVI 13:15 16:00 A4 Pred. Mehanika 1 Simi dr Srboljub
SVI 16:15 18:00 A4 Pred. Geodezija Benka dr Pavel
1 18:15 19:45 202 aud.vebe Mehanika 1 Maarevi dr Damir
SREDA
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
2 07:00 08:30 MI B1-B aud.vebe Geodezija Bulatovi dr Vladimir
5 07:00 08:30 105 aud.vebe Matematike metode 2 Kneevi Jelena
2 08:45 10:15 105 aud.vebe Matematike metode 2 Kneevi Jelena
3 08:45 10:15 MI B1-B aud.vebe Geodezija Bulatovi dr Vladimir
5 08:45 10:15 310 aud.vebe Mehanika 1 Simi dr Srboljub
2 10:30 12:00 310 aud.vebe Mehanika 1 Ovat Sanja
3 10:30 12:00 105 aud.vebe Matematike metode 2 Gruji mr Gabrijela
4 10:30 12:00 MI B1-B aud.vebe Geodezija Bulatovi dr Vladimir
1 12:15 13:45 MI B1-B aud.vebe Geodezija Bulatovi dr Vladimir
3 12:15 13:45 310 aud.vebe Mehanika 1 Ovat Sanja
4 12:15 13:45 105 aud.vebe Matematike metode 2 Gruji mr Gabrijela
1 14:00 15:30 105 aud.vebe Matematike metode 2 Baji Buda
Opredeljeni 14:30 16:00 103 Pred. Nemaki jezik - nii srednji Beri Andrijana
ETVRTAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
4 07:00 08:30 LG 005 lab.vebe Materijali u graevinarstvu 2 Luki Ivan
3(5) 08:45 10:15 108A aud.vebe Matematike metode 2 Gruji mr Gabrijela
4 08:45 10:15 Fizika lab.vebe Graevinska fizika Gruji dr Selena, Anti Aleksandar
Stojanovi dr Maja,
3 10:30 12:00 Fizika lab.vebe Graevinska fizika
Kisi Radenko
4(sv.dr.ned.) 10:30 12:00 108A aud.vebe Matematike metode 2 Gruji mr Gabrijela
5 10:30 12:00 LG 005 lab.vebe Materijali u graevinarstvu 2 upi Slobodan
3 12:15 13:45 LG 005 lab.vebe Materijali u graevinarstvu 2 upi Slobodan
5 12:15 13:45 Fizika lab.vebe Graevinska fizika Gruji dr Selena, Anti Aleksandar
1 14:00 15:30 LG 005 lab.vebe Materijali u graevinarstvu 2 upi Slobodan
Kozimidis-Petrovi dr Ana,
2 14:00 15:30 Fizika lab.vebe Graevinska fizika
Anti Aleksandar
5 14:15 15:45 LG 001 aud.vebe Geodezija Bulatovi dr Vladimir
Kozimidis-Petrovi dr Ana,
1 15:45 17:15 Fizika lab.vebe Graevinska fizika
Anti Aleksandar
2 15:45 17:15 LG 005 lab.vebe Materijali u graevinarstvu 2 upi Slobodan
1(2) 17:30 19:00 107 aud.vebe Matematike metode 2 Kneevi Jelena, Baji Buda
PETAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
4 12:30 14:00 MI A2-4 aud.vebe Mehanika 1 Maarevi dr Damir
Radonjanin dr Vlastimir,
SVI 14:15 16:00 A1 Pred. Materijali u graevinarstvu 2
Maleev dr Mirjana
SVI 16:15 18:00 A1 Pred. Graevinska fizika Kozimidis-Petrovi dr Ana

Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir
Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Poslednja izmena: 15.02.2015. 18:50, Strana: 2

RASPORED PREDAVANJA 4 Semestar


Gradjevinarstvo
PONEDELJAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
5 09:30 12:00 LG 001 aud.vebe Mehanika tla Stevanovi Rada
2 10:30 12:00 LG 105 aud.vebe Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Frank mr Ana, Ovat Sanja
SVI 12:15 15:00 A3 Pred. Zgradarstvo 2 Drai dr Jasmina, Jaki dr eljko
3 15:15 17:45 LG 001 aud.vebe Mehanika tla Stevanovi Rada
4 15:15 16:45 LG 002 aud.vebe Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Vujovi mr Svetlana, Ovat Sanja

UTORAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
2(3) 11:30 13:00 LG 105 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav
SVI 13:15 15:00 A3 Pred. Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Kolakovi dr Sran
SVI 15:15 17:00 203 Pred. Mehanika tla ogo dr Mitar
1 17:15 18:45 LG 002 aud.vebe Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Frank mr Ana, Ovat Sanja
5 17:30 19:00 LG 106 aud.vebe Zgradarstvo 2 Harmati Norbert
1 19:15 20:45 LG 106 aud.vebe Zgradarstvo 2 Drai dr Jasmina

SREDA
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1 07:45 10:15 LG 001 aud.vebe Mehanika tla Stevanovi Rada
1 10:30 12:00 LG 106 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav
2 07:00 08:30 LG 106 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav
2 08:45 10:15 LG 105 aud.vebe Zgradarstvo 2 Bibi Dragana
2 10:30 13:00 LG 001 aud.vebe Mehanika tla Stevanovi Rada
3 08:45 10:15 LG 106 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav
3 10:30 12:00 LG 002 aud.vebe Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Vujovi mr Svetlana, Jefteni Goran
3 12:15 13:45 LG 105 aud.vebe Zgradarstvo 2 Harmati Norbert
4 10:30 12:00 LG 105 aud.vebe Zgradarstvo 2 Harmati Norbert
4 12:15 13:45 LG 106 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav
4 14:00 16:30 LG 001 aud.vebe Mehanika tla Stevanovi Rada
5 14:00 15:30 LG 002 aud.vebe Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Frank mr Ana, Jefteni Goran
5 16:00 18:30 MI B1-B aud.vebe Putevi i saobraajnice Mati dr Bojan

ETVRTAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
SVI 14:15 16:00 109A Pred. Osnovi hidromehanike i hidrotehnike Kolakovi dr Sran
SVI 16:15 18:00 A3 Pred. Dejstva na objekte Bruji dr Zoran
1(4) 18:15 19:45 LG 105 aud.vebe Putevi i saobraajnice Jovanovi dr Stanislav

PETAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
SVI 12:15 14:00 203 Pred. Mehanika tla ogo dr Mitar
SVI 14:15 17:00 203 Pred. Putevi i saobraajnice Uzelac dr ore

Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir
Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Poslednja izmena: 17.02.2015. 19:22, Strana: 3

RASPORED PREDAVANJA 6 Semestar


Gradjevinarstvo
PONEDELJAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
SVI 14:15 17:00 A4 Pred. Metalne konstrukcije 1 Kisin dr Sran
SVI 17:15 19:00 A4 Pred. Statika konstrukcija 2 Lainovi dr ore
UTORAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1 08:45 10:15 LG 106 aud.vebe Teorija betonskih konstrukcija 2 Tatomirovi mr Milorad
1 10:30 12:00 LG 001 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Radujkovi mr Aleksandra
1 12:15 13:45 LG 005 aud.vebe Tehnologija betona upi Slobodan
1 14:00 15:30 LG 106 aud.vebe Teorija povrinskih nosaa Radujkovi mr Aleksandra
2 07:00 08:30 LG 001 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Raeta Andrija
2 08:45 10:15 LG 005 aud.vebe Tehnologija betona upi Slobodan
2 10:30 12:00 LG 106 aud.vebe Teorija betonskih konstrukcija 2 Tatomirovi mr Milorad
3 07:00 08:30 LG 106 aud.vebe Teorija betonskih konstrukcija 2 Tatomirovi mr Milorad
3 08:45 10:15 LG 001 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Raeta Andrija
3 10:30 12:00 LG 005 aud.vebe Tehnologija betona Luki Ivan
4 12:15 13:45 LG 001 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Radujkovi mr Aleksandra
4 14:00 15:30 LG 005 aud.vebe Tehnologija betona Vukoslavevi Suzana
4 15:45 17:15 LG 001 aud.vebe Teorija povrinskih nosaa Vukobratovi Vladimir
4 17:30 19:00 LG 001 aud.vebe Teorija betonskih konstrukcija 2 Starev-urin Anka
SREDA
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
Leki mr Radoslav,
1 07:30 10:00 LG 002 aud.vebe Metalne konstrukcije 1
Jovanovi ore
2 08:30 10:00 LG 005 aud.vebe Teorija povrinskih nosaa Vukobratovi Vladimir
SVI 10:15 12:00 LG 107 Pred. Statika konstrukcija 2 Lainovi dr ore
SVI 12:15 14:00 203 Pred. Teorija betonskih konstrukcija 2 Bruji dr Zoran
3 14:15 15:45 LG 106 aud.vebe Teorija povrinskih nosaa Vukobratovi Vladimir
ETVRTAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1 12:15 13:45 LG 002 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Radujkovi mr Aleksandra
2 15:45 18:15 LG 106 aud.vebe Metalne konstrukcije 1 Jovanovi ore
2 18:30 20:00 LG 002 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Raeta Andrija
3 16:45 18:15 LG 002 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Raeta Andrija
3 18:30 21:00 LG 106 aud.vebe Metalne konstrukcije 1 Jovanovi ore
4 07:45 10:15 LG 001 aud.vebe Metalne konstrukcije 1 Jovanovi ore
4 10:30 12:00 LG 002 aud.vebe Statika konstrukcija 2 Radujkovi mr Aleksandra
PETAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
Radonjanin dr Vlastimir,
SVI 08:15 10:00 204 Pred. Tehnologija betona
Maleev dr Mirjana
SVI 10:15 13:00 204 Pred. Teorija povrinskih nosaa Kovaevi dr Duan

Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir
Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Poslednja izmena: 15.02.2015. 19:20, Strana: 4

RASPORED PREDAVANJA 8 Semestar


Gradjevinarstvo
PO NEDELJAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
KON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Modeliranje konstrukcija primenom raunara Kovaevi Duan
PUT 08:15 10:00 LG 105 Pred. Geotehnika Vasi dr Milinko
HID 09:15 13:00 LG 002 Pred. Hidrotehnike melioracije Kolakovi dr Sran
KON, PUT 10:15 13:00 LG 107 Pred. Tehnologija i organizacija graenja 2 Trivuni dr Milan
UTORAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
KON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Ispitivanje konstrukcija Kovaevi Duan
HID 08:15 12:00 MI B1-B Pred. Komunalna hidrotehnika uri dr Duko
Trivuni dr Milan,
KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 002 Pred. Prefabrikacija i tehnologija montae
Drai dr Jasmina
KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 107 Pred. Zavrni radovi i instalacije na objektima Jaki dr eljko
KON-opredeljeni
12:15 13:45 AH7 aud.vebe Prefabrikacija i tehnologija montae Bibi Dragana
(1-24)
KON-opredeljeni 12:15 13:45 LG 002 aud.vebe Zavrni radovi i instalacije na objektima Jaki dr eljko
Radovi dr Neboja,
21 12:30 14:00 MI B1-B aud.vebe Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva
elija Milo
PUT 14:15 16:00 MI B1-B Pred. Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva Radovi dr Neboja
SREDA
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1 10:30 12:00 L1 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev Igor
11 10:30 12:00 LG 005 aud.vebe Regulacije reka i odbrana poplava Kolakovi Slobodan
1 12:15 13:45 LG 005 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana
2,3(1-8) 12:15 13:45 L1 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev Igor
HID 12:15 15:00 LG 107 Pred. Regulacije reka i odbrana poplava uri dr Duko
2 14:00 15:30 LG 105 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana
ETVRTAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
11 16:30 18:00 LG 001 aud.vebe Hidrotehnike melioracije Mai Borislav
11 18:15 19:45 LG 005 aud.vebe Komunalna hidrotehnika uri dr Duko
3 16:00 17:30 LG 105 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana
KON-opredeljeni
17:45 19:15 108A aud.vebe Prefabrikacija i tehnologija montae Bibi Dragana
(25- )
3(9-24) 19:30 21:00 L4 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev Igor
PETAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
2(sv.dr.ned.) 07:00 08:30 LG 105 aud.vebe Ispitivanje konstrukcija Dolev Igor
1(3) 08:45 10:15 LG 105 aud.vebe Ispitivanje konstrukcija Dolev Igor
21 08:45 10:15 LG 106 aud.vebe Geotehnika Vasi dr Milinko
21 10:30 12:00 LG 106 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Peko dr Igor
Napomena:
Grupe broj 1,2 i 3 su grupe koje su upisane na studijsku grupu Konstrukcije - KON
Studenti upisani na studijsku grupu Konstrukcije - KON biraju jedan od sledea 2 predmeta:
1. Prefabrikacija i tehnologija montae (2+2)
2. Zavrni radovi i instalacije na objektima (2+2)
Grupa broj 11 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Hidrotehnika - HID
Grupa broj 21 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Putevi - PUT

Studenti treba da odrade STRUNU PRAKSU sa fondom asova 0+3.


Obratiti se PROF. DR. ORU LAINOVIU.

Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir
Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Poslednja izmena: 15.02.2015. 19:29, Strana: 5

RASPORED PREDAVANJA - Master akademske studije 2 Semestar


Gradjevinarstvo
PONEDELJAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1-opred.,
14:00 15:30 LG 106 Pred. Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija Foli dr Radomir
31-opred.
1-opred.,
15:45 17:15 LG 106 aud.vebe Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija Tatomirovic mr Milorad
31-opred.
1-opred. 17:30 19:00 LG 106 Pred. Spregnute konstrukcije Kisin dr Sran
1-opred. 19:15 20:45 LG 106 aud.vebe Spregnute konstrukcije Leki mr Radoslav
31 10:30 12:00 LG 106 Pred. Graevinsko poslovanje i regulativa Maleevi dr Erika
31 12:15 13:45 LG 106 aud.vebe Graevinsko poslovanje i regulativa Maleevi dr Erika

UTORAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
21 16:15 18:00 LG 105 Pred. Aerodromi Radovi dr Neboja
Radovi dr Neboja,
21 18:15 19:45 LG 105 aud.vebe Aerodromi
elija Milo
31-opred. 09:15 12:00 104 Pred. Matematika statistika Iveti dr Jelena
31-opred. 12:15 14:45 104 aud.vebe Matematika statistika Ili Vladimir

SREDA
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
1-opred. 16:15 18:00 LG 106 Pred. Specijalne metalne konstrukcije Kisin dr Sran
1-opred. 18:15 19:45 LG 106 aud.vebe Specijalne metalne konstrukcije Jovanovi ore

ETVRTAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
Radonjanin dr Vlastimir,
1-opred. 07:15 09:00 LG 107 Pred. Sanacija betonskih konstrukcija
Maleev dr Mirjana
1-opred. 09:15 10:45 LG 106 aud.vebe Sanacija betonskih konstrukcija Luki Ivan
11 09:15 10:45 LG 105 aud.vebe Inenjerska geodezija Sui dr Zoran
Ninkov dr Toa,
11 11:15 13:00 LG 107 Pred. Inenjerska geodezija
Sui dr Zoran
21 11:15 13:00 LG 105 Pred. Gornji stroj elenikih pruga i odravanje Jovanovi dr Stanislav
21 13:15 14:00 LG 105 aud.vebe Gornji stroj elenikih pruga i odravanje Jovanovi dr Stanislav

PETAK
Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa
11 13:15 15:00 MI B1-B Pred. Plovni putevi i luke Bakali dr Todor
11 15:15 16:45 MI B1-B aud.vebe Plovni putevi i luke Bakali dr Todor
Legenda:
Grupa 1 je upisana na studijsku grupu KONSTRUKCIJE (KON)
Grupa 11 je upisana na studijsku grupu HIDROTEHNIKA
Grupa 21 je upisana na studijsku grupu PUTEVI
Grupa 31 je upisana na studijsku grupu ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAENJA
Studenti koji su upisani na studijsku grupu KONSTRUKCIJE biraju dva od sledea 4 predmeta:
1. Sanacija betonskih konstrukcija (2+2)
2. Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija (2+2)
3. Spregnute konstrukcije (2+2)
4. Specijalne metalne konstrukcije (2+2)
Studenti koji su upisani na studijsku grupu ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAENJA
biraju 1 od sledea 2 predmeta:
1. Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija (2+2)
2. Matematika statistika (2+2)

Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir