Você está na página 1de 2

GINEKOLOGIA / OBSTETRIZIAKO / ZERBITZUA

SERVICIO DE GINECOLOGA / OBSTETRICIA

Emakume osasuntsuaren OSASUN-AZTERKETA GINEKOLOGIKOA


EXAMEN DE SALUD GINECOLGICA a la mujer sana

Emakume osasuntsuari egiten zaion osasun- Un correcto examen de salud ginecolgica en


azterketa ginekologikoaren bidez, diagnostiko una mujer sana debe tener como objetivo detectar
goiztiarrik gabe larriak izan litezkeen patologiak las patologas que podran ser graves si no tienen
detektatu nahi dira. un diagnstico precoz.
Bi patologia hauek detektatzen saiatu behar Las dos patologas que hay que intentar
da, sintomak ematen hasi aurretik: detectar antes de que empiecen a dar sntomas
son:
Umetoki-lepoko minbizia: goiz detektatzeko, Cncer de cuello uterino,
uterino para cuya
zitologia egin behar da. deteccin precoz es preciso realizar una citologa.
Bularreko minbizia: goiz detektatzeko, Cncer de mama,
mama para cuya deteccin
mamografia egin behar da. precoz es preciso realizar una mamografa.
Horretarako, Osakidetzak nazioarteko Para ello, desde Osakidetza se han revisado
gomendioak eta protokoloak aztertu eta hainbat las recomendaciones y protocolos internacionales y
jarduera-neurri ezarri ditu, emakume osasuntsu se han instaurado unas medidas de actuacin para
guztiek proba diagnostiko hauek egin ahal izan que todas las mujeres sanas puedan acceder a
ditzaten. estas pruebas diagnsticas.
UMETOKI-LEPOKO MINBIZIAREN BAHEKETA CRIBADO DE CNCER DE CUELLO UTERINO
Dokumentu honek umetoki-lepoko minbiziaren Este documento se adapta a las
baheketarako nazioarteko gomendioei jarraitzen recomendaciones internacionales de cribado de
die; gomendioak azterketa klinikoetan oinarrituta cncer de cuello uterino,
uterino se basan en estudios
daude eta herrialde garatuetakoen antzekoak dira clnicos y son similares a las que existen en pases
(Europa mailan, Kanadan eta Ameriketako Estatu desarrollados tanto en Europa como en Canad y
Batuetan). Estados Unidos.
Baheketa-metodoa zitologiak egitea da. El mtodo de cribado consiste en la
realizacin de citologas.
NOIZ HASI BEHAR DUT ZITOLOGIAK Cundo TENGO QUE EMPEZAR A
EGITEN? HACERME CITOLOGAS?

25 urte betetzen dituzunetik aurrera, sexu- A partir de los 25 aos si tengo o he tenido
harremanak badituzu edo izan badituzu. relaciones sexuales.
ZER MAIZTASUNEKIN EGIN BEHAR DITUT CADA CUANTO TIEMPO TENGO QUE
ZITOLOGIAK? HACERME CITOLOGAS?
3 URTERIK BEHIN. CADA 3 AOS.
HASTA CUANDO ME DEBO REALIZAR
NOIZ ARTE EGIN BEHAR DITUT
CITOLOGAS?
ZITOLOGIAK?
Zitologia-baheketa, aurreko zitologiak normalak El cribado citolgico cuando las citologas
izanez gero, 65 urte betetzean AMAITZEN DA. previas son normales, FINALIZA a los 65 aos.
NON EGIN BEHAR DITUT ZITOLOGIAK? DNDE ME TENGO QUE REALIZAR LAS
CITOLOGAS?
Zitologiak zure osasun-zentroan egingo dituzu. Las citologas se realizarn en su centro de
salud.
NORK EGINGO DIZKIT ZITOLOGIAK? QUIEN ME TIENE QUE HACER LAS
CITOLOGAS?
Arrisku txikiko pazienteen kasuan, osasun- Ser la matrona del centro de salud como
zentroko emaginak egingo ditu zitologiak, bera responsable de los cuidados ginecolgicos en la
baita emakume osasuntsuaren zainketa mujer sana la que realizar las citologas en
ginekologikoen arduraduna. pacientes de bajo riesgo.

BULARREKO MINBIZIAREN DETEKZIO DETECCIN PRECOZ DEL CNCER DE MAMA


GOIZTIARRA
Euskal Autonomia Erkidegoak 1995etik du La Comunidad Autnoma del Pas Vasco
Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa cuenta desde 1995 con un Programa de
(TMGDP), eta Osakidetzak eskaintzen du. Deteccin Precoz del Cncer de Mama (PDPCM),
ofertado por Osakidetza.

ZER DA TITIETAKO MINBIZIA GOIZ QU ES EL PROGRAMA DE DETECCIN


DETEKTATZEKO PROGRAMA? PRECOZ DEL CNCER DE MAMA?

Bi urterik behin aldebiko mamografia egiten Consiste en la realizacin de una Mamografa


da, proiekzio bikoitzekoa. bilateral en doble proyeccin cada dos aos.

NORENTZAT DA? A QUIEN SE DIRIGE?

Euskal Autonomia Erkidegoko 50-69 urte A mujeres de la Comunidad Autnoma del


bitarteko emakumeentzat; eta 40-49 urte Pas Vasco de entre 50 y 69 aos y mujeres de 40-
bitartekoentzat, lehen mailako senideen artean 49 aos, con antecedentes de cncer de mama en
titietako minbizi-aurrekaririk izanez gero. familiares de primer grado (madre, padre,
hermana/o, hija/o).

NOLA EGIN BEHAR DUT MAMOGRAFIA? CMO ME HAGO LA MAMOGRAFIA?

Gutun bat jasoko duzu etxean, hitzorduaren La citacin se realiza por carta que llega
berri emateko. Hitzordua non eta zein egun eta directamente al domicilio. En la carta adems del
ordutan den adierazteaz gain, gomendio batzuk lugar, fecha y hora de la cita, se incluyen algunos
eta programarekin harremanetan jartzeko telefono consejos y el telfono de contacto del Programa.
bat ematen dira.

Proba hauen bidez patologiaren bat detektatuz Siempre que se detecte alguna patologa en
gero, ginekologiako espezialista batengana estas pruebas, ser remitido directamente a un
bideratuko zaitugu zuzenean. especialista en ginecologa.

Dokumentu hau inolako sintomarik ez duten Este documento hace referencia a la mujer
emakume osasuntsuei dagokie. Zure osasun- sana, sin ningn tipo de sntomas. En caso de
egoeran edozein alterazio sumatuz gero, Lehen percibir cualquier alteracin en su estado de salud,
Mailako Arretako zure medikuarengana jo beharko deber acudir a su mdico de Atencin Primaria,
duzu, bera baita sintomak baloratu eta beti zure que es el especialista que valorar sus sntomas y
osasunaren mesedetan jardungo duen actuar siempre en beneficio de su salud.
espezialista.

OSI_REV.1_ABR_2015
Reg. 314